ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ( Άρθρο 92 νδ 3026/1954 και 5 παρ.

6
ν. 3919/2011) [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ]
Στην Αθήνα, σήμερα χχ-χχ-20xx, μεταξύ των :
Α) [ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ] του [ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ], δικηγόρου, κατοίκου
[ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟΣ], οδός [ΟΝΟΜΑ], αρ [ΑΡΙΘΜΟΣ], ΑΦΜ [ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΚΑΨΗΦΙΟΣ]/ ΔΟΥ [ΟΝΟΜΑΣΙΑ], μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
με αρ. μητρώου [ΑΡΙΘΜΟΣ] καλούμενου στο εξής «ο δικηγόρος» και
Β) [ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ] του [ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ], [ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ], κατοίκου
[ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟΣ], οδός [ΟΝΟΜΑ], αρ [ΑΡΙΘΜΟΣ], ΑΦΜ [ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΚΑΨΗΦΙΟΣ]/ ΔΟΥ [ΟΝΟΜΑΣΙΑ], καλούμενου στο εξής «ο εντολέας»
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής :
1. Ο εντολέας αναθέτει στο δικηγόρο [ΣΥΝΤΟΜΗ/ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ] (της οποίας το συνολικό ποσό, κατά το διαμφισβητούμενο
κεφάλαιο και μόνον, ανέρχεται στο ποσόν των [ΑΡΙΘΜΟΣ Κ' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ]
ευρώ --> Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ, ΟΧΙ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ 'Η ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ!!).
2. Ενόψει τούτου, ο εντολέας συμφωνεί να καταβάλει στο δικηγόρο τα εξής
ποσά στα οποία εμπεριέχεται και ο ΦΠΑ ύψους 23% :
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ/ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ]:
Μέχρι την χχ/χχ/ 20χχ [ΑΡΙΘΜΟΣ Κ' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] ευρώ για την άσκηση της
αγωγής.
Μέχρι την χχ/χχ/20χχ [ΑΡΙΘΜΟΣ Κ' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] ευρώ για τη συζήτηση της
αγωγής .
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ]:
Μέχρι την χχ/χχ/ 20χχ [ΑΡΙΘΜΟΣ Κ' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] ευρώ για την έκδοση
διαταγής πληρωμής. Γίνεται μνεία ότι εν προκειμένω, το ποσόν για τη
σύνταξη της επιταγής, συμφωνείται να καταβληθεί από τον εντολέα μόνον
όταν εισπραχθεί από τον αντίδικο.
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟ]:
Μέχρι την χχ/χχ/20χχ [ΑΡΙΘΜΟΣ Κ' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] ευρώ για την παράσταση
στον ανακριτή.
Δέκα πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την εμφάνιση στο ακροατήριο του
αρμοδίου ποινικού δικαστηρίου, σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα που θα
εκδοθεί, [ΑΡΙΘΜΟΣ Κ' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] ευρώ.
Για κάθε αναβολή της υποθέσεως, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του
δικηγόρου, ο εντολέας θα καταβάλει στο δικηγόρο [ΑΡΙΘΜΟΣ Κ'
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] ευρώ.
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ]:

Μέχρι την χχ/χχ/20χχ [ΑΡΙΘΜΟΣ Κ' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] ευρώ για τη σύνταξη της
προσφυγής.
Δέκα πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την εμφάνιση στο ακροατήριο του
διοικητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με την κλήση προς συζήτηση που θα
εκδοθεί, [ΑΡΙΘΜΟΣ Κ' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] ευρώ.
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ]:
Μέχρι την χχ/χχ/20χχ [ΑΡΙΘΜΟΣ Κ' ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] ευρώ για έρευνα
ιδιοκτησίας και βαρών.
Μέχρι την ημέρα της υπογραφής του συμβολαίου, και πάντως προ της
υπογραφής αυτού, το ποσόν που αντιστοιχεί στο ποσοστό αναφοράς με
βάση την αξία του αντικειμένου της δικαιοπραξίας, ως εξής:
α) για το ποσό μέχρι 44.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς» 1%,
β) για το ποσό από 44.001 ευρώ και μέχρι 1.467.000 ευρώ, «ποσοστό
αναφοράς» 0,5%,
γ) για το ποσό από 1.467.001 ευρώ μέχρι 2.935.000 ευρώ, «ποσοστό
αναφοράς» 0,4%,
δ) για το ποσό από 2.935.001 ευρώ μέχρι 5.810.000 ευρώ, «ποσοστό
αναφοράς» 0,3%,
ε) για το ποσό από 5.810.001 ευρώ μέχρι 14.673.500 «ποσοστό αναφοράς»
0,2%,
στ) για το ποσό από 14.673.501 ευρώ μέχρι 29.347.000 ευρώ, «ποσοστό
αναφοράς» 0,1%,
ζ) για το ποσό από 29.347.001 μέχρι 58.694.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς»
0,05%, και
η) για το ποσό πέραν των 58.694.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς» 0,01%.
Επί του ως άνω ποσού, ποσοστό 80% αποδίδεται στο Δικηγορικό Σύλλογο
Αθηνών υποχρεωτικά, ο δε ΦΠΑ που καταβάλλεται από τον εντολέα,
υπολογίζεται επί του συνόλου του ποσοστού αναφοράς.
Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ συμφωνημένης αξίας και αντικειμενικής
αξίας, το ποσοστό αναφοράς υπολογίζεται πάντοτε επί της μεγαλυτέρας
αξίας .
3. Τα έξοδα προς εκτέλεση της εντολής, όπως π.χ. ιδιαίτερα και όχι
αποκλειστικά για επίδοση αγωγής, για δικαστικό ένσημο, για αντίγραφα
συμβολαίων, έκδοση κτηματολογικών στοιχείων (ΟΚΧΕ), για λήψη
απογράφου κλπ., βαρύνουν τον εντολέα.
4. Κάθε εκ του παρόντος διαφορά, υπάγεται σε ρήτρα διαιτησίας. Διαιτητής
από τώρα ορίζεται ο σύμβουλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
που θα υποδειχθεί από το Δ.Σ., σύμφωνα με την τηρούμενη σειρά διαιτητών
και αφού ληφθούν υπόψη τυχόν κωλύματα. Ο κάθε συμβαλλόμενος, μπορεί
να εξαιρέσει μέχρι δύο συμβούλους.
5. Συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο
και ένα για την αρμοδία ΔΟΥ του δικηγόρου.
Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful