1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám

1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŸ

Muc luc
LÒI MO DAU ........................................................................................................................ 6
PHAN I: LAP LUAN KINH TE KY THUAT ....................................................................... 7
1.1. Hiên trang san xuât, tiêu thu bia trên thê gioi va Viêt Nam .................................................................. 7
1.2. Lua chon dia diêm xây dung nha may ................................................................................................. 7
1.3. Vung nguyên liêu ............................................................................................................................... 8
1.4. Vung tiêu thu san phâm ...................................................................................................................... 8
1.5. Nguôn cung câp diên, nuoc, lanh ........................................................................................................ 8
1.6. Nguôn cung câp nhiên liêu ................................................................................................................. 9
1.7. Nguôn nhân luc .................................................................................................................................. 9
1.8. Giao thông vân tai .............................................................................................................................. 9
1.9. Vê sinh môi truong, xu ly nuoc thai.................................................................................................... 9
PHAN II: LUA CHON VÀ THUYET MINH .................................................................... 10
DAY CHUYEN SAN XUÁT ................................................................................................ 10
2.1. Nguyên liêu dung trong san xuât bia ................................................................................................. 10
2.1.1. Malt dʼni mʼnch ....................................................................................................................... 10
2.1.2. Gʼno ....................................................................................................................................... 11
2.1.3. Hoa houblon ......................................................................................................................... 11
2.1.3.1. Cac chş tiêu ki thuŏt cua hoa. ............................................................................................. 12
2.1.3.2. Thanh phan hoa hţc cua hoa .............................................................................................. 13
2.1.4. Nam men ............................................................................................................................... 13
2.1.5. Nuūc ..................................................................................................................................... 14
2.1.6. Cac nguvên liêu phu .............................................................................................................. 15
2.1.6.1. Chś phŋm enzvme Maturez L .............................................................................................. 15
2.1.6.2. Nguvên liêu phu tro ............................................................................................................ 16
2.2. Chon dây chuyên san xuât ................................................................................................................ 16
2.2.1. Nghiŝn nguvên liêu ................................................................................................................ 17
2.2.2. Ho hoa va duŭng hoa ............................................................................................................ 18
2.2.3. Lţc dšch duŭng ..................................................................................................................... 19
2.2.4. Nau hoa ................................................................................................................................ 19
2.2.5. Lőng trong dšch duŭng houblon hoa ...................................................................................... 21
2.2.6. Lam lʼnnh dšch duŭng va bo sung CO
2
.................................................................................... 22
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹ

2.2.7. Chţn chung nam men va phuong phap lên men...................................................................... 22
2.2.8. Lţc trong bia......................................................................................................................... 24
2.3. Thuyêt minh dây chuyên san xuât. .................................................................................................... 26
2.3.1. So do khŧi dav chuvŝn san xuat. ............................................................................................ 26
2.3.2. Thuvśt minh dav chuvŝn san xuat........................................................................................... 27
2.3.2.1. Nghiŝn nguvên liêu ............................................................................................................. 27
2.3.2.2. Qua trinh ho hoa ................................................................................................................ 27
2.3.2.3. Qua trinh duŭng hoa .......................................................................................................... 28
2.3.2.4. Lţc dšch duŭng .................................................................................................................. 29
2.3.2.5. Nau hoa ............................................................................................................................. 30
2.3.2.6. Lőng xoav .......................................................................................................................... 30
2.3.2.7. Lam lʼnnh nhanh ................................................................................................................. 31
2.3.2.8. Bào hoa O2 vao dšch lên men ............................................................................................. 31
2.3.2.9. Cap nam men va tiśn hanh lên men ..................................................................................... 31
2.3.2.10. Lţc bia ............................................................................................................................. 33
2.3.2.11. Tang trŹ va on dšnh tinh chat cua bia thanh phŋm ............................................................. 34
2.3.2.12. Hoan thiên san phŋm ........................................................................................................ 34
2.3.3. Hê thŧng CIP cua nha mav .................................................................................................... 36
2.3.3.1.Hê thŧng CIP cua phan xuůng nau ...................................................................................... 36
2.3.3.2. Hê thŧng CIP cua phan xuůng lên men ............................................................................... 36
PHAN III: TINH CAN BANG SAN PHAM........................................................................ 38
VÀ LAP KE HOACH SAN XUÁT ...................................................................................... 38
Lâp kê hoach san xuât ............................................................................................................................. 38
3.1. Tinh cân báng san phâm cho bia hoi. ................................................................................................ 40
3.1.1. Luong bia va dšch duŭng qua cac cong doʼnn. ........................................................................ 40
3.1.2. Tinh nguvên liêu cho 100l bia hoi 10.50Bx............................................................................. 41
3.1.3. Tinh luong bà. ....................................................................................................................... 42
3.1.4. Tinh luong nuūc dung trong qua trinh nau va rŷa bà. ............................................................ 42
3.1.5. Tinh cac nguvên liêu khac. .................................................................................................... 44
3.1.6. Tinh cac san phŋm phu .......................................................................................................... 45
3.2. Tinh cân báng san phâm cho bia chai ................................................................................................ 48
3.2.1. Tinh luong bia va luong dšch duŭng qua cac cong doʼnn. ....................................................... 48
3.2.2. Tinh luong gʼno. malt cho 100l bia chai 11.5o Bx ................................................................... 49
3.2.3. Tinh luong bà ........................................................................................................................ 49
3.2.4. Tinh luong nuūc dung trong qua trinh nau va rŹa bà ............................................................. 50
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Pageź

3.2.4.1. Luong nuūc dung trong qua trinh ho hoa ............................................................................ 50
3.2.4.2. Luong nuūc trong qua trinh duŭng hoa .............................................................................. 50
3.2.4.3. Tinh cac nguvên liêu khac................................................................................................... 51
3.2.4.4. Tinh cac san phŋm phu ....................................................................................................... 52
4.1. Thiêt bi trong khu nghiên. ................................................................................................................ 56
4.1.1. Cân 56
4.1.2. Gau tai .................................................................................................................................. 56
4.1.3. Mav nghiŝn malt.................................................................................................................... 57
4.1.4. Mav nghiŝn gʼno. .................................................................................................................... 57
4.1.5. Mav nghiŝn malt lot. .............................................................................................................. 58
4.1.6. Thiśt bš khac. ........................................................................................................................ 58
4.2. Thiêt bi trong nha nâu ...................................................................................................................... 58
4.2.1. Noi ho hoa ............................................................................................................................ 58
4.2.2. Noi duŭng hoa ...................................................................................................................... 59
4.2.3. Thung lţc dav bœng. .............................................................................................................. 61
4.2.4. Noi nau hoa .......................................................................................................................... 62
4.2.6. Thung lőng xoav. .................................................................................................................. 64
4.2.7. Thiśt bš lʼnnh nhanh va suc khi. .............................................................................................. 65
4.2.8. Bom ...................................................................................................................................... 65
4.2.9. Thung nuūc nong. thung nuūc lʼnnh. ....................................................................................... 68
4.2.10. Hê thŧng CIP ...................................................................................................................... 69
4.3. Thiêt bi trong phân xuong lên men ................................................................................................... 70
4.3.1. Tank lên men. ........................................................................................................................ 70
4.3.2. Thiśt bš nhan men giŧng cap I. cap II. .................................................................................... 72
4.3.3. Thiśt bš rŷa men sŹa kśt lőng ................................................................................................ 74
4.3.4. Thiśt bš bao quan men sŹa. .................................................................................................... 75
4.3.5. Hê thŧng CIP lʼnnh................................................................................................................. 76
4.4. Thiêt bi trong phân xuong hoan thiên ............................................................................................... 77
4.4.1. Thiśt bš lţc trong bia ............................................................................................................. 77
4.4.2. Thung tang trŹ va bào hoa CO
2.
............................................................................................ 77
4.4.3. Hê thŧng chiśt bock. .............................................................................................................. 78
4.4.4. Hê thŧng chiśt chai. .............................................................................................................. 79
4.4.5. Mav thanh trung. .................................................................................................................. 80
4.4.6. Mav dan nhàn. ...................................................................................................................... 81
4.4.7. Mav xśp ket. .......................................................................................................................... 81
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŻ

4.4.8. Mav rŷa ket. ......................................................................................................................... 81
PHAN V: TINH NHIET NÄNG. HOI LANH. LUONG NUÓC ........................................ 82
VÀ DIEN NÄNG ................................................................................................................. 82
5.1.Tinh hoi. ........................................................................................................................................... 82
5.1.1. Luong hoi cap cho noi ho hoa ............................................................................................... 83
5.1.2. Luong hoi cap cho noi duŭng hoa ......................................................................................... 86
5.1.3. Luong hoi cap cho qua trinh dun hoa .................................................................................... 88
5.1.4. Luong hoi cap cho thiśt bš dun nuūc nong ............................................................................. 90
5.1.5. Luong hoi cap cho phan xuůng hoan thiên ............................................................................ 90
5.1.6. Chţn noi hoi ......................................................................................................................... 91
5.1.7. Tinh nhiên liêu cho noi hoi. ................................................................................................... 92
5.2. Tinh lanh cho nha may. .................................................................................................................... 92
5.2.1. Tinh luong nuūc 2
o
C dung cho mav lʼnnh nhanh ..................................................................... 92
5.2.2. Tinh lʼnnh cho thiśt bš lên men. ............................................................................................... 93
5.2.3. Tinh lʼnnh cho thiśt bš nhan men. ............................................................................................ 95
5.2.4. Tinh lʼnnh cap cho thung chųa bia. ......................................................................................... 98
5.2.5. Chţn mav lʼnnh. ..................................................................................................................... 98
5.3. Tinh diên tiêu thu cho nha may ......................................................................................................... 99
5.3.1. Tinh phu tai chiśu sang ......................................................................................................... 99
5.3.1.1. Cach bŧ tri den ................................................................................................................... 99
5.3.1.2. Tinh toan den chiśu sang .................................................................................................. 100
5.3.2. Tinh phu tai san xuat ........................................................................................................... 107
5.3.3. Xac dšnh phu tai tiêu thu thŻc tś .......................................................................................... 107
5.3.3.1. Phu tai chiśu sang. ........................................................................................................... 107
5.3.3.2. Phu tai dũng lŻc. .............................................................................................................. 108
5.3.4. Tinh diên tiêu thu hang nàm ................................................................................................ 108
5.3.4.1. Ðiên chiśu sang. .............................................................................................................. 108
5.3.4.2. Tong diên nàng tiêu thu cho toan nha mav hang nàm la. ................................................... 108
5.3.4.3. Ðiên nàng tiêu thu thŻc tś cua nha mav. ........................................................................... 108
5.3.5. Chţn mav biśn ap................................................................................................................ 108
5.3.6. Chţn mav phat diên dŻ phong. ............................................................................................ 109
5.4. Tinh nuoc cho toan nha may ........................................................................................................... 109
5.4.1. Luong nuūc dung trong phan xuůng nau. ............................................................................ 109
5.4.2. Nuūc dung dê lam lʼnnh nhanh dšch duŭng ........................................................................... 109
5.4.3. Luong nuūc dung cho phan xuůng lên men. ......................................................................... 110
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%

5.4.4. Luong nuūc dung cho phan xuůng hoan thiên san phŋm. ..................................................... 110
5.4.5. Luong nuūc dung cho noi hoi. ............................................................................................. 111
5.4.6. Luong nuūc cap cho mav lʼnnh. ............................................................................................ 111
5.4.7. Luong nuūc dung cho sinh hoʼnt va cac cong viêc khac. ........................................................ 111
PHAN VI: TINH TOÁN XAY DUNG CHO NHÀ MÁY ..................................................112
6.1. Dia diêm xây dung nha may ........................................................................................................... 112
6.1.1. Ðàc diêm khu dat xav dŻng. ................................................................................................ 112
6.1.2. Ðàc diêm khi hŏu cua Bőc Ninh........................................................................................... 112
6.1.3. Jê sinh cong nghiêp. ........................................................................................................... 112
6.2. Thiêt kê tông mát báng nha may ..................................................................................................... 113
6.2.1. Khu vŻc san xuat chinh ....................................................................................................... 113
6.2.1.1. Phan xuůng nau ............................................................................................................... 113
6.2.1.2. Phan xuůng lên men ......................................................................................................... 113
6.2.1.3. Phan xuůng hoan thiên ..................................................................................................... 113
6.2.2. Khu vŻc kho bài .................................................................................................................. 113
6.2.2.1. Kho nguvên liêu................................................................................................................ 113
6.2.2.2. Kho thanh phŋm ............................................................................................................... 114
6.2.2.3. Bài chųa chai. .................................................................................................................. 115
6.2.3. Cac phan xuůng phu tro san xuat ........................................................................................ 115
6.2.3.1. Trʼnm biśn ap. ................................................................................................................... 115
6.2.3.2. Xuůng co diên. ................................................................................................................. 115
6.2.3.3. Nha dàt hê thŧng lʼnnh. hê thŧng thu hoi CO
2
va cap khi nen.............................................. 115
6.2.3.4. Phan xuůng hoi. ............................................................................................................... 116
6.2.3.5. Khu xŷ lv nuūc cap. .......................................................................................................... 116
6.2.3.6. Khu xŷ lv nuūc thai. ......................................................................................................... 116
6.2.3.7. Bài chai vű. cac phś thai khac........................................................................................... 116
6.2.4. Cac cong trinh khac. ........................................................................................................... 116
6.2.4.1. Nha hanh chinh. ............................................................................................................... 116
6.2.4.2. Nha giūi thiêu san phŋm kiêm quan dšch vu bia hoi ........................................................... 117
6.2.4.3. Hũi truŭng. nha àn va càng tin. ........................................................................................ 117
6.2.4.4. Gara o to. ......................................................................................................................... 118
6.2.4.7. Nha dê xe cua nhan viên. .................................................................................................. 118
6.2.4.8. Nha vê sinh. ..................................................................................................................... 118
6.2.4.9. Phong bao vê.................................................................................................................... 118
6.2.4.10. San cau long giai tri ....................................................................................................... 118
6.3. Bô tri cac hang muc công trinh. ...................................................................................................... 120
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%

6.4. Tinh toan va danh gia cac thông sô xây dung. ................................................................................. 121
6.5. Thiêt kê phân xuong san xuât chinh ................................................................................................ 121
PHAN VII: TINH TOÁN KINH TE CHO NHÀ MÁY .....................................................124
7.1. Tông vôn dâu tu ban dâu ................................................................................................................ 124
7.1.1. Jŧn dau tu xav dŻng ........................................................................................................... 124
7.1.2. Jŧn dau tu dav chuvŝn thiśt bš ............................................................................................. 126
7.1.3. Tiŝn dau tu mua phuong tiên vŏn tai .................................................................................... 127
7.1.4. Tiŝn dau tu ban dau dê mua chai. ket. bock .......................................................................... 127
7.1.5. Jŧn dau tu cho thuê dat dê kinh doanh. san xuat .................................................................. 128
7.1.6. Tong vŧn cŧ dšnh dau tu cho nha mav.................................................................................. 128
7.2. Cac chi phi trong nha may .............................................................................................................. 128
7.2.1. Chi phi khau hao tai san cŧ dšnh .......................................................................................... 128
7.2.2. Chi phi nguvên liêu ............................................................................................................. 129
7.2.3. Chi phi cho nhiên liêu dũng lŻc ........................................................................................... 129
7.2.4. Chi phi bao duűng .sŷa chŹa lūn ......................................................................................... 129
7.2.5. Chi phi nhan cong ............................................................................................................... 130
7.2.6. Bao hiêm tinh theo luong. .................................................................................................... 131
7.2.7. Tong chi phi cho ca doanh nghiêp la. .................................................................................. 131
7.3. Tông doanh thu nha may trong môt nám. ........................................................................................ 131
PHAN VIII: AN TOÀN LAO DONG VÀ VE SINH ..........................................................133
8.1. An toan vê thiêt bi .......................................................................................................................... 133
8.2. An toan vê diên .............................................................................................................................. 133
8.3. An toan vê hoi................................................................................................................................ 134
8.4. Phong chay va chua chay ............................................................................................................... 134
8.5. Vân dê vê sinh trong nha may ......................................................................................................... 134
KET LUAN .........................................................................................................................136
TÀI LIEU THAM KHAO ...................................................................................................137

1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%

LÒI MO DAU
Bia la môt loai dô uông giai khat rât duoc ua chuông trên thê gioi cùng
nhu tai Viêt Nam. Duoc san xuât tu nguyên liêu chinh la Malt dai mach, hoa
Houblon, Nuoc, Nâm men, nguyên liêu thay thê khac. No co huong vi ngot nhe
dác trung cho malt, huong thom va vi dáng dê chiu cua hoa houblon, vi vây ma
nguoi ta rât dê dang phân biêt no voi cac loai dô uông khac. Voi lop bot min bia
co tac dung giai khat rât nhanh. Trong bia co chua nhiêu chât dinh duõng nhu
protein, vitamin, chât khoang....va rât tôt cho hê tiêu hoa, giup cho co thê khoe
manh nêu liêu dung thich hop.
Voi nhung dác tinh cua minh, bia dã tro thanh môt loai dô uông hâp dân
va duoc ua chuông. Trên thê gioi san luong bia ngay cang táng dê phuc vu nhu
câu cua khach hang. Viêt Nam la nuoc nhiêt doi nong âm, bia la loai dô uông rât
phu hop. Voi dân sô dông va nhu câu ngay cang táng, nuoc ta tro thanh môt thi
truong dây hua hen cho san phâm bia. Trong nhung nám gân dây nganh công
nghiêp san xuât bia Viêt Nam dã co nhung buoc chuyên manh më. Nhiêu nha
may bia duoc thanh lâp voi công suât hang chuc triêu lit/nám, voi viêc ap dung
khoa hoc kÿ thuât tiên tiên vao san xuât lam cho náng suât cùng nhu chât luong
cua bia ngay cang duoc nâng cao, nhung vân chua dap ung hêt nhu câu cua thi
truong ca vê chât luong cùng nhu sô luong. Xuât phat tu nhu câu thuc tê, muc
tiêu va loi ich nên viêc xây dung thêm cac nha may bia voi thiêt bi hiên dai cung
câp cho nguoi tiêu dung môt loai bia co chât luong cao, gia phu hop la cân thiêt.
Trong ban dô an nay em thiêt kê nha may bia co náng suât 15 triêu
lit/nàm. San phâm bao gôm bia hoi va bia chai.

1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%

PHAN I: LAP LUAN KINH TE KY THUAT
1.1. Hiên trang san xuât. tiêu thu bia trên thê giói và Viêt Nam
Hiên nay bia la môt loai dô uông rât duoc ua chuông trên thê gioi va san luong
tiêu thu ngay cang táng. O cac nuoc phat triên nhu Duc, Mÿ,...thi rât phat triên.
san luong bia cua Duc dat khoang 9,5 ti lit, Mÿ dat khoang 24 ty lit/nám... Công
nghê san xuât bia cùng nhu san phâm bia cua cac nuoc nay dã thâm nhâp vao
thâm nhâp vao thi truong cua rât nhiêu nuoc trên thê gioi trong do co ca Viêt
Nam. Muc tiêu thu bia binh quân o cac nuoc nay kha cao, vi du nhu Mÿ khoang
81,6 lit/nguoi/nám, Duc 115,8 lit/nguoi/nám.
O cac nuoc Châu A tuy hiên tai co muc tiêu thu bia chua cao, trung binh khoang
20lit/nguoi/nám, tru môt sô nuoc nhu Uc dat 110 lit/nguoi/nám, Nhât Ban dat
50 lit/nguoi/nám, Han Quôc, Thai Lan dat khoang 40 lit/nguoi/nám.... Nhung
dây la môt thi truong dông dân cu hua hen san phâm bia së táng nhanh vao cac
nám sau dây. Vi du nhu Trung Quôc, An Dô tuy muc tiêu thu trung binh con thâp
nhung sô dân lai dông, san luong cùng gân báng san luong bia cua Duc, Mÿ..
Tai Viêt Nam bia moi chi xuât hiên tu dâu thê ki 20, nhung la môt nuoc nám
trong vung nhiêt doi cân xich dao dã tao diêu kiên thuân loi dê nganh công
nghiêp bia tôn tai va ngay cang phat triên. Tu ban dâu chi co cac nha may bia
nho la nha may bia Ha Nôi va nha may bia Sai Gon, hiên nay cac nha may bia dã
xuât hiên o hâu kháp cac tinh trong ca nuoc, san luong cua cac nha may cùng
ngay cang táng. Hiên tai, muc tiêu thu bia binh quân dâu nguoi cua Viêt Nam la
chua cao, muc tiêu thu bia binh quân dâu nguoi nay chi báng 1/2 so voi Han
Quôc va báng 1/6-1/7 so voi Ireland, Duc, Sec. Tuy nhiên voi muc thu nhâp cua
nguoi dân táng lên, công voi su thay dôi tâp quan uông (chuyên tu uông ruou tu
nâu sang uông bia) cua nguoi dân o nhiêu vung nông thôn. thi vao nám nay
muc tiêu thu bia binh quân dâu nguoi cua Viêt Nam uoc së táng toi 28 lit/nám va
hua hen nhiêu tiêm náng dê nghanh bia phat triên.
1.2. Lua chon dia diêm xây dung nhà máy
Dia diêm duoc lua chon cân dap ung duoc yêu câu sau:
- Phu hop voi qui hoach chung cua tinh, thanh phô.
- Gân nguôn cung câp nguyên liêu va thi truong tiêu thu san phâm.
- Dam bao cac nguôn diên, nuoc, nhiên liêu.
- Nguôn nhân luc không qua khan hiêm.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%

- Thuân tiên vê mát giao thông.
-Vê sinh môi truong va su ly nuoc thai.
Dua vao nhung yêu câu trên em chon dia diêm xây dung la khu công
nghiêp Tiên Son, Tinh Bác Ninh. Dây la môt khu công nghiêp moi co diên tich
rông va duoc nha nuoc rât quan tâm, co nhiêu tiêm náng dê phat triên kinh tê xã
hôi. Cac khu dân cu va dô thi dang duoc xây dung va mo rông gân nha may.
Viêc xây dung nha may bia vua dê giai quyêt nhu câu uông tai chô, vua dem lai
công án viêc lam cho nguoi lao dông gop phân nâng cao doi sông xã hôi. Mát
khac Tiên Son nám sat quôc lô 1 va gân voi quôc lô 5, la hai tuyên giao thông
quan trong, thuân loi trong vân chuyên nguyên liêu va phân phôi san phâm.
Mang luoi diên quôc gia o dây cung câp cho ca khu công nghiêp rât ôn dinh va
thuân loi. Nhiên liêu dung cho lo hoi co thê dung than da.
1.3. Vùng nguyên liêu
Nguyên liêu chinh dâu tiên dê san xuât bia la malt dai co thê nhâp ngoai tu
Duc, Dan Mach, Uc... Hoa houblon nhâp tu Mÿ, Duc, Trung Quôc... duoi dang
cao hoa va hoa viên vê cac kho, cang o Hai Phong rôi tu do vân chuyên vê nha
may rât thuân tiên.
Nguyên liêu thay thê la gao co thê mua tu cac tinh lân cân Ha Tây, Hung
Yên, Hai Duong, Nam Dinh, Thai Binh voi gia thanh hop ly, chât luong dam bao
vân chuyên vê nha may chu yêu báng ô tô.
Nha may su dung môt phân nuoc tu khu công nghiêp. Trong nha may con
thiêt kê môt hê thông lây nuoc tu giêng khoan, tât ca dêu phai qua xu ly loc, láng
va lam mêm nuoc rôi moi dung cho san xuât va cac hoat dông khac cua nha may.
1.4. Vùng tiêu thu san phâm
Bia nha may san xuât ra cung câp môt phân cho tinh Bác Ninh. Phân con lai cung
câp cho thu dô Ha Nôi va môt sô tinh miên bác. San phâm duoc chiêt chai, bock
va vân chuyên báng ô tô dên cac dai ly tiêu thu chinh cua nha may.
1.5. Nguôn cung câp diên. nuóc. lanh
Nguôn diên: Su dung diên luoi cua mang luoi diên quôc gia chay qua khu
vuc. Mang luoi diên nay cung câp 24/24 gio trong ngay, nhung dê dê phong su
cô mang luoi, nha may bô tri môt tram biên thê va su dung thêm may phat diên
du phong.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%

Nguôn nuoc: Môt phân dung nuoc cua khu công nghiêp, nhung phân
chinh nuoc duoc lây tu hê thông giêng khoan cua nha may. Trong nha may nuoc
duoc dung vao cac muc dich khac nhau: xu ly nguyên liêu, nuoc nâu nguyên
liêu, nuoc rua chai, nuoc vê sinh thiêt bi, vê sinh nha may... Nuoc nâu bia cân
dap ung dây du cac chi tiêu cho công nghê san xuât bia. Do do nuoc phai di qua
môt hê thông xu ly dung kÿ thuât truoc khi câp cho san xuât.
Nha may cùng cân dát hê thông lanh, hê thông thu hôi CO
2
va câp khi nen
phu hop voi công suât cua nha may du dê câp lanh cho hoat dông san xuât cua
nha may. Hê thông lanh co thê su dung tac nhân lanh la NH
3
hay Freon, chât tai
lanh su dung glycol hay nuoc muôi.
1.6. Nguôn cung câp nhiên liêu
Nhiên liêu su dung trong nha may la do nôi hoi cung câp phuc vu cho cac
muc dich khac nhau nhu nâu nguyên liêu, thanh trung... Nha may su dung nhiên
liêu la than.
1.7. Nguôn nhân luc
Dia diêm xây dung nha may cach không xa cac khu dân cu, gân cac tuyên
giao thông di toi cac vung dô thi trung tâm nhu thanh phô Bác Ninh, thanh phô
Ha Nôi nên co nguôn nhân luc dôi dao. Cac can bô, kÿ su co trinh dô tô chuc
chuyên môn phai duoc dao tao du trinh dô quan ly, diêu hanh. Cac công nhân co
thê tuyên chon lao dông phô thông, hoc nghê o cac vung dân cu xung quanh dê
dam bao duoc yêu câu vê noi o, sinh hoat.
1.8. Giao thông vân tai
Nha may gân truc giao thông nên thuân tiên cho vân chuyên nguyên nhiên
vât liêu dên nha may, va vân chuyên san phâm phân phôi cho cac dai ly, cua
hang tiêu thu báng duong bô.
1.9. Vê sinh môi truòng. xu lý nuóc thai
Bên canh do cân phai xây dung khu xu ly nuoc thai dê xu ly nuoc thai cua
nha may tranh gây ô nhiêm dên môi truong xung quanh.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŸ

PHAN II: LUA CHON VÀ THUYET MINH
DAY CHUYEN SAN XUÁT
2.1. Nguyên liêu dùng trong san xuât bia
Nguyên liêu chinh dâu tiên dung cho san xuât bia trong nha may la malt
dai mach, hoa houblon, nguyên liêu thay thê, nâm men, nuoc va môt sô hoa chât
khac.
2.1.1. Malt dai mach
Malt dai mach la nguyên liêu chinh dung dê san xuât bia. Khoang 1/3 dai mach
trên thê gioi duoc trông dê san xuât bia. Dai mach thuong duoc gieo trông vao
mua dông hay mua xuân, duoc trông nhiêu o Duc, Dan Mach, Phap .
Hat dai mach trai qua qua trinh ngâm, uom mâm së tro thanh hat malt tuoi, hat
malt tuoi lai tiêp tuc qua qua trinh sây, tach rê va danh bong së tro thanh hat malt
khô tiêu chuân co thê bao quan dai ngay trong diêu kiên khô, mat va duoc su
dung dê san xuât bia. Trong qua trinh xu li hat dai mach dê tro thanh hat malt
hoan thiên hê enzyme trong hat dã duoc hoat hoa va táng cuong hoat luc, dác
biêt la hê enzyme thuy phân thuc hiên qua trinh chuyên hoa cac chât cao phân tu
dê tao ra chât chiêt cua dich duong.
Hiên nay, cac co so san xuât bia o nuoc ta thuong su dung loai malt co
nguôn gôc chu yêu tu Uc hoác môt sô nuoc châu Âu nhu: Duc, Dan Mach... Malt
dung trong san xuât bia cân dam bao môt sô yêu câu:
`Chş tiêu cam quan.
- Mau sác: hat malt vang co mau vang rom, sang ong anh.
- Mui vi: mui vi dác trung cho malt vang la vi ngot nhe hay ngot diu, co huong
thom dác trung, không duoc co mui vi la.
- Dô sach cua malt cho phep la 0,5° hat gãy võ, 1° cac tap chât khac.
* Chş sŧ co hţc.
- Trong luong khô tuyêt dôi: 37-40g/1000hat
- Dung trong: 680-750g/l
- Dô âm: 4-5°
- Ham luong chât chiêt: 80-85° chât khô
* Thanh phan chinh.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŹ

Bang 2.1: Bang các thành phân chinh có trong malt
STT Thanh phân hoa hoc cua malt ° chât khô
1 Tinh bôt 58-65
2 Duong khu 4
3 Chât khoang 2,5
4 Cellulose 6
5 Cac chât chua nito 10
6 Chât beo 2,5
2.1.2. Gao
Cac chş tiêu kv thuŏt cua gʼno.
- Dông nhât vê kich thuoc
- Mau sác tráng dông nhât, không co hat bi môc, môi, mot, mui hôi
- Tap chât không qua 2°.
- Dô âm tu 12-14°
- Dô hoa tan 75-85°
Thanh phan chinh cua gʼno.
Bang 2.1: Bang các thành phân chinh trong gʼno:
STT Thành phân º chât khô
1 Tinh bôt 75
2 Protein 6-8
3 Chât beo 1-1,5
4 Cellulose 0,5-0,8
5 Chât khoang 1-1,2
2.1.3. Hoa houblon
Hoa houblon la nguyên liêu co ban co tâm quan trong thu hai sau malt, no không
thê thiêu trong san xuât bia, hiên chua co nguyên liêu nao co thê thay thê duoc.
Hoa houblon gop phân quan trong tao ra mui vi dác trung va táng dô bên sinh
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹź

hoc cua bia. No tao cho bia vi dáng diu, huong thom rât dác trung, lam táng kha
náng tao va giu bot, lam táng dô bên keo va ôn dinh thanh phân sinh hoc cua bia.
Cac hop chât co gia tri trong hoa phai kê dên chât dáng, polyphenol va tinh dâu
thom ngoai ra con môt sô hop phân khac nhung không mang nhiêu y nghia trong
công nghê san xuât bia.
Trong công nghê san xuât bia, nguoi ta chi su dung hoa cai chua thu phân.
Trong canh hoa va nhi hoa co chua cac hat lupulin la nguôn gôc chinh tao ra chât
dáng va tinh dâu thom cua hoa houblon.
Hoa houblon duoc nha may su dung duoi 2 dang: hoa viên va cao hoa.
- Hoa viên: hoa houblon sau khi xu ly so bô, duoc nghiên va ep thanh cac
viên nho, xêp vao cac tui polyetylen han kin miêng dê tiên cho viêc bao quan
cùng nhu vân chuyên.
- Cao hoa: trich ly cac tinh chât trong hoa báng cac dung môi huu co
(toluen, benzen... ), sau do cô dác dê thu lây chê phâm o dang cao.
2.1.3.1. Các chi tiêu ki thuât cua hoa:
a. Tiêu chuŋn dŧi vūi cao hoa
Chi tiêu cam quan
Cao hoa co dang keo, mau vang hô phach
mui thom dác biêt, dê bay hoi, dê nhân mui
Vi dáng rõ rêt
Chi tiêu hoa hoc
Ham luong u- axit dáng: 30°
Tan hêt va co thê tao kêt tua láng nhanh khi dun sôi voi nuoc. Hoa thom
rõ rêt, vi dáng diu.
Hoa cao dong trong cac hôp kin, chác chán dê mo, bao bi không lam anh huong
dên chât luong san phâm. Bao quan hoa cao trong kho lanh o nhiêt dô 5-10
o
C.
b. Tiêu chuŋn dŧi vūi hoa viên
Chi tiêu cam quan
Hoa viên co mau xanh la ma
Mui thom dác biêt, dê bay hoi, dê nhân mui, vi dáng diu.
Hinh dang: viên dun, không võ vun
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŻ

Chi tiêu hoa hoc
Loai viên co ham luong u- axit dáng 8°
co kha náng tao kêt tua láng nhanh khi dun sôi voi nuoc nha, lam trong
nuoc nha, tao mui hoa thom rõ rêt, vi dáng diu
Hoa viên duoc dong bao bi bên chác, dê mo, bao bi không lam anh huong dên
chât luong hoa
2.1.3.2. Thành phân hóa hoc cua hoa
Bang 2.1: 1hành phân hóa hţc cua hoa:

STT Thanh phân ° chât khô
1 Dô âm 10-11
2 Chât dáng 15-21
3 Polyphenol 2-5
4 Tinh dâu thom 0,5-1,5
5 Cellulose 12-14
6 Chât khoang 5-8
7 Protein 15-17
8 Cac hop chât khac 26-28
2.1.4. Nâm men
l!c diêm. nâm men thuong dung dê lên men hiên nay la loai nâm men chim
Saccharomyces carlbergensis, tê bao nâm men hinh câu hay bâu duc, kich thuoc
trung binh la 3-15µm, sinh san chu yêu báng phuong thuc nay chôi, lên men o
diêu kiên nhiêt dô thâp( nhiêt dô tôi uu la 8-10
0
C), no co kha náng lên men cac
loai duong glucose, Iructose, maltose, raIinose... vao cuôi qua trinh lên men no
kêt láng xuông duoi day do tinh chât tao chum cua tê bao, thuân loi cho viêc tach
men sau qua trinh lên men dê quay vong tai su dung nâm men.
guôn men giŧng:
Nâm men câp cho qua trinh lên men co thê lây tu chung gôc trai qua hai giai
doan nhân men trong phong thi nghiêm va nhân men san xuât. Trong giai doan
nhân men trong phong thi nghiêm chung nâm men gôc duoc bao quan dang dông
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹ%

khô hay bao quan trong cac ông thach nghiêng duoc cây chuyên ra binh tam giac
100ml, rôi sang binh 1000ml, binh 5l, binh 20l trên môi truong nuoc chiêt malt
co bô sung thêm cac chât dinh duõng chu yêu la dang muôi khoang. Môi câp cây
chuyên nuôi trong thoi gian 24h. Sang giai doan nhân giông san xuât nâm men
duoc nuôi trong cac canh truong co dung tich táng dân 100l, 300l... cho dên khi
du luong câp cho lên men. Trong giai doan môi truong dinh duõng dê nuôi nâm
men thuong dung truc tiêp dich duong sau lanh nhanh tu phân xuong nâu co bô
sung thêm cac chât dinh duõng, nhiêt dô nhân giông la 8-10´C, trong qua trinh
nuôi co suc khi o thoi gian dâu dê nâm men phat triên sinh khôi manh. Mât dô
dich men giông sau nhân giông phai dat khoang 100-120triêu tê bao / ml.
Ngoai ra con tai su dung sua men kêt láng sau lên men. Sau khi lên men chinh,
nguoi ta tiên hanh thao sua men. Thông thuong cu 1000 lit dich cho khoang 20
lit dich sinh khôi nâm men sêt, dô âm 85-88°. Dich chia lam 3 lop: lop duoi
cung la lop cán bân, lop trên cung la lop tê bao chêt thuong dung lam thuc án cho
gia suc, chi co lop o giua co mau tráng nga la nâm men sach, co thê tai su dung.
Men sua nay muôn su dung phai trai qua qua trinh rua sua men dê gat bo cac tê
bao chêt va cán láng khac báng nuoc lanh vô trung o 4
0
C. Sau do phai kiêm tra
xac dinh hoat tinh va chât luong rôi bao quan trong nuoc lanh 0-2´C. Sô lân tai
su dung men sua khoang 6-8 lân, tuy thuôc vao chât luong nâm men.
Du su dung dôi voi bât ky chung nâm men nao dung trong san xuât bia thi cùng
cân dap ung cac yêu câu sau:
- Tôc dô lên men nhanh.
- Su dung duong co hiêu qua, tao dô côn cao.
- Co kha náng chiu côn, chiu ap suât thâm thâu, oxy, nhiêt dô, va nông dô CO
2
phu hop voi tung nha may.
- Co kha náng kêt bong va kêt láng tôt.
- Co kha náng sông sot cao cho muc dich tai su dung.
- San phâm tao ra bao gôm cac hop chât huong va vi dác trung cho bia.
- Dác tinh di truyên ôn dinh cao.
2.1.5. Nuóc
Do phai tra môt khoan chi phi kha lon cho viêc su dung nuoc, trung binh khoang
6l/1l bia thanh phâm. Vi vây ngoai viêc su dung nguôn nuoc tu KCN thi nha may
thuong co hê thông khai thac nuoc riêng. Hai nguôn nay dêu phai qua hê thông
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹ%

su ly nuoc cua nha may rôi moi duoc dem di su dung. Nhu ta dã biêt trong qua
trinh san xuât bia, nuoc duoc su dung rông rãi trong moi khâu, tu cac công doan
chinh nhu nâu, loc, cung câp cho lo hoi ... dên cac khâu vê sinh. Trong thanh
phân bia, nuoc cùng chiêm môt luong lon (85-90°). Thanh phan va tinh chât cua
nuoc anh huong truc tiêp dên toan bô qua trinh công nghê va chât luong thanh
phâm. Boi vây, nuoc dung trong san xuât bia phai co chât luong tôt, dap ung
duoc cac chi tiêu quan trong:
Dô cung cua nuoc tu mên dên trung binh
Không mau, không mui, không vi
pH : 6.9- 7.5
Ham luong muôi cacbonat không qua 50mg/l.
Ham luong muôi Mg
2
không qua 100mg/l.
Ham luong muôi clorua 75-150 mg/l.
Ham luong CaSO
4
150-200 mg/l.
NH
3
va muôi NO
2
không co.
Ham luong ion sát 2 không qua 0,3 mg/l.
Vi sinh vât không qua 100tb/ml.
Nuoc rua bã cân phai diêu chinh dô kiêm · 50 mg/l va pH ÷ 6,5 dê
không chiêt cac chât không mong muôn tu bã. pH cua dich duong truoc khi nâu
la 5,4 dê thu duoc dich duong sau khi nâu la 5,2.
Nuoc rua nâm men phai duoc tiêc trung va loai bo mui la.
2.1.6. Các nguyên liêu phu
2.1.6.1. Chê phâm enzyme Maturez L
Ban chât la alpha acetolactat decacboxvlaza bô xung vao trong qua trinh lên men
phu co tac dung xuc tac qua trinh decacboxyl hoa alpha acetolactat toi acetoin.
Chê phâm nay duoc san xuât tu vi khuân Bacillus subtilise va Enterobacter
aerogenese. No duoc su dung trong qua trinh lên men dê ngán chán su tao thanh
diacetyl, do do giam luong diacetyl tao thanh, rut ngán thoi gian u bia.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹ%

2.1.6.2. Nguyên liêu phu tro
Cac hoa chât duoc su dung dam bao tiêu chuân dung cho thuc phâm, phai co
nguôn gôc xuât xu rõ rang. Bao quan o noi khô rao thoang mat, tranh anh náng
mát troi.
a. Nhom hoa chât rua
NaOH 2°, P3 trimeta 2°, Oxonia 0,5°. Dung dê trung hoa, vê sinh va tây rua
(CIP).
b. Axit
Su dung Axit lactic dê diêu chinh pH cua dich trong qua trinh duong hoa
c. Muôi
Su dung muôi tinh khiêt CaCl
2
bô sung vao dich duong hoa dê bao vê
Enzym khoi tac dông nhiêt dô va diêu chinh dô cung cua nuoc.
d. Chât tro loc
Trong bia, cac chât tro loc duoc dung kha phô biên, nhung hiên nay hay dung
nhât la Diatomit va Pectit.
2.2. Chon dây chuyên san xuât
Qua trinh nâu bia co thê chia lam cac giai doan chinh.
- Nghiên nguyên liêu
- Hô hoa
- Duong hoa
- Loc dich duong
- Nâu hoa
- Láng xoay
- Lam lanh dich duong va bô sung O
2

- Lên men
- Loc bia
- Bão CO
2
va tang tru bia
- Hoan thiên san phâm

1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹ%

2.2.1. Nghiên nguyên liêu
Nghiên malt:
Muc dich cua qua trinh nghiên malt la dâp nho hat thanh nhiêu manh dê táng diên
tich tiêp xuc voi nuoc, lam cho su xâm nhâp cua nuoc vao cac thanh phân chât
cua nôi nhù nhanh hon va thuc dây qua trinh duong hoa va cac qua trinh thuy
phân khac nhanh hon va triêt dê hon.
Vê câu tao hat malt co 2 phân chinh la vo va nôi nhù. Dê dam bao qua trinh
duong hoa dat hiêu qua cao thi phân nôi nhù malt phai duoc nghiên cang nho
cang tôt. Nhung lop vo trâu không mang thanh phân chât chiêt cân thiêt cua dich
duong nêu nghiên nho së lam dich duong dáng chat gây anh huong âm tinh dên
tinh chât cam quan cua bia thanh phâm, hon nua lop vo trâu lai dong vai tro tao
lop mang loc tich cuc trong qua trinh loc dich duong do do chi nên nghiên thô
malt. Thuc tê không co phuong an nao thoa mãn tôi uu cho cac yêu câu nêu trên
ma dê dam bao công nghê san xuât ra bia thanh phâm dat chât luong cao nguoi ta
chon giai phap nghiên thô malt báng may nghiên truc.
Co 3 phuong phap nghiên malt thuong duoc dung la: nghiên khô, nghiên âm va
nghiên uot.
Nghiên khô: co uu diêm la câu tao thiêt bi don gian vân hanh dê dang, co thê
nghiên truoc môt ngay truoc khi nâu, co thê nghiên malt co dô nhuyên kem
nhung co nhuoc diêm la vo trâu thuong bi nat lam dich duong dáng chat, qua
trinh loc kho khán.
Nghiên âm: cac thiêt bi su dung cùng chi yêu câu nhu nghiên khô, co thê khác
phuc duoc môt phân hiên tuong nat vo trâu.
Nghiên uot: yêu câu thiêt bi chiu án mon, thiêt bi co kich thuoc lon, vân hanh
nghiêm ngát, nghiên xong phai nâu ngay nhung co uu diêm nôi trôi la bao toan
duoc lop vo trâu trong qua trinh nghiên do do dich duong thu duoc co chât luong
cao, qua trinh loc thuân loi.
Cán cu vao uu nhuoc diêm cua cac phuong phap em chon phuong phap nghiên
malt la nghiên uot, su dung thiêt bi nghiên truc, may nghiên co 2 cáp rulô.
Nghiên gao:
Muc dich: lam táng bê mát tiêp xuc voi enzyme, giup cho qua trinh truong no va
hoa tan tôt hon báng viêc pha võ câu truc mang tê bao cua gao.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹ%

Dác diêm chung cua cac loai nguyên liêu chua duoc uom mâm nhu gao la chua
chiu tac dông boi hê enzym sitaza. Câu truc thanh tê bao va cac hat tinh bôt cua
chung con rât chác, kho bi thuy phân. Do do yêu cân nghiên thât nho va hô hoa o
nhiêt dô cao dê thu duoc nhiêu chât chiêt.
Dê dat duoc hiêu qua hô hoa va duong hoa cao yêu câu gao phai duoc nghiên
thât min do do giai phap nghiên gao báng may nghiên bua la phuong phap don
gian ma dat duoc hiêu qua cao.
2.2.2. Hô hóa và duòng hoá
Muc dich cua qua trinh hô hoa tinh bôt nhám thuy phân tung phân dê tao diêu
kiên cho giai doan duong hoa dat hiêu qua cao, dông thoi giai doan nay cùng hoa
tan môt phân chât chiêt vao dich duong. Trong qua trinh nâu dê táng hiêu qua
trich ly va duong hoa nguyên liêu ta bô sung thêm malt lot.
Muc dich cua qua trinh duong hoa nguyên liêu la tao diêu kiên vê nhiêt dô va pH
dê cho cac enzym co trong malt hoat dông, thuy phân cac hop chât cao phân tu
thanh cac hop chât thâp phân tu dê hoa tan tao thanh chât chiêt cua dich duong.
San phâm cua qua trinh duong hoa rât da dang, nhung chu yêu la duong va
dextrin.
Yêu câu cua qua trinh duong hoa la dich duong thu duoc chua ham luong chât
chiêt tôi da va ti lê giua cac thanh phân la 80° duong co kha náng lên men.
Trong qua trinh duong hoa, tinh bôt duoc thuy phân thanh cac duong don gian va
dextrin bâc thâp dê tan, protein duoc thuy phân thanh cac hop chât chua nito chu
yêu la co khôi luong phân tu trung binh: axitamin, peptide, polypeptide. Ngoai
cac qua trinh thuy phân boi enzyme, trong qua trinh duong hoa con co thê xay ra
cac phan ung phi enzyme nhu phan ung caramel hoa, phan ung melanoid, su biên
tinh protein kem bên nhiêt, hoa tan cac chât trong vo malt vao dich duong...
Vi nâu bia o dây co su dung nguyên liêu thay thê nên không thê su dung phuong
phap duong hoa toan khôi liên tuc vi phuong phap nay chi thich hop khi su dung
100° nguyên liêu la malt. Nêu su dung phuong phap duong hoa gian doan dun
sôi tung phân nguyên liêu dê tao buoc nhay nhiêt dô, táng náng suât su dung
nguyên liêu, nhung môt nhuoc diêm rât lon la qua trinh keo dai, tôn náng luong
dê câp hoi dôt. Do do o dây em chon phuong phap nâu hô hoa gao riêng, dich
chao sau hô hoa duoc duong hoa chung voi matl. Voi phuong phap nay thoi gian
nâu duoc rut ngán ma vân dam bao hiêu suât duong hoa, co thê thiêt kê nôi chao
va nôi malt câu tao giông nhau chi khac nhau vê thê tich nên së linh dông trong
tô chuc san xuât. Nôi nâu phai thiêt kê hê thông ao hoi dê câp nhiêt cho qua trinh
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹ%

nâu, dông thoi phai co canh khuây dê hoa trôn dêu dich bôt va chông khê dich o
sat vo.
2.2.3. Loc dich duòng
Muc dich: Tach dich duong ra khoi bã voi hiêu suât thu hôi lon nhât, dông thoi
han chê tôi da su oxy hoa dich duong.
Dê tach bã malt va lam trong dich duong thi cac giai phap thuong duoc dát ra la
phân ly va loc, tuy nhiên do loc co uu diêm la kha náng tach loai cán tôt hon, chê
tao va vân hanh thiêt bi don gian hon nên hiên nay hâu hêt cac nha may bia dêu
su dung phuong phap loc dê lam trong dich duong. Thiêt bi loc dich duong
thuong duoc su dung la may loc khung ban va thung loc day báng.
May loc khung ban co uu diêm la thiêt bi co kich thuoc nho gon hon thung loc
day báng, loc nhanh tôn it nuoc rua bã, chât luong dich duong tôt hon, trong hon,
nhung thiêt bi không kin nên dich duong bi oxy hoa nhiêu, sau môi lân loc phai
thao láp cac khung ban tôn nhiêu lao dông thu công dê vân hanh, kho co gioi
hoa, tu dông hoa, vê sinh va bao duõng cùng tôn công hon.
Thung loc day báng chiêm diên tich lon, loc châm nhung náng suât loc vân lon
hon may loc khung ban. Thung loc day báng co kêt câu co gioi tu dông nên vân
hanh don gian, bao ôn tôt, thung kin nên dich duong it bi oxy hoa hon.
Cán cu vao nhung diêu trên em chon su dung thung loc day báng dê loc dich
duong. Thung loc day báng co day gia cach day thât khoang 2cm, co hê thông
cao bã dê nhanh tai tao lai lop loc, tao không gian gom dich duong. Phia duoi
thung cân co hê thông ông gom dich, khi dat toi muc thi së bom sang nôi nâu
hoa. Bên canh do con cân thiêt bi ôn dinh luu luong dich truoc bom, duong ông
dân dich ra cân thiêt kê doan vông lên dê tranh tao ap suât chân không lam bit lô
loc, dông thoi tach di môt phân cán láng cua dich loc. Cân thiêt kê ca duong ông
dê thông ap va hôi luu dich loc con duc.
2.2.4. Nâu hoa
Dich duong sau khi loc duoc dun sôi voi hoa hublon nhám muc dich trich ly chât
dáng, tinh dâu thom, polyphenol va cac thanh phân khac cua hoa. Cac thanh phân
nay tao nên vi dáng diu, mui thom dác trung cua bia. Polyphenol hoa tan vao
dich duong së tac dung voi cac hop chât protein cao phân tu thanh phuc chât dê
gây láng keo theo cac cán, lam táng dô bên keo cua bia. Dông thoi cùng la môt
công doan dê diêt vi sinh vât con tôn tai trong dich duong nhám dam bao qua
trinh lên men sau nay ôn dinh, dam bao chât luong cua bia thanh phâm. Ngoai ra
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageźŸ

trong qua trinh nay con diên ra nhiêu phan ung phu khac nhu: phan ung
melanoid, phan ung caramel hoa... Dê dam bao trich ly duoc nhiêu hop chât
dáng, luong protein tao keo kêt tua tôt hon ta cân phai câp nhiêt cho qua trinh sôi
mãnh liêt cua dich.
Cac phuong phap câp hoi cho nôi hoa:
Câp nhiêt truc tiêp: Truoc dung than dôt truc tiêp duoi day, sau nay dung gas
hoác dâu hoa. Cach nay co qua nhiêu nhuoc diêm nên hiên nay không duoc su
dung.
Câp nhiêt báng nuoc nong: Dung nuoc nong duoi ap suât cao dê co nhiêt dô
160-170
0
C dê câp nhiêt cho nôi dun nhung duong kinh ông cân to hon va náng
luong cân dung nhiêu. Ngay nay it su dung.
Câp nhiêt báng hoi: Nuoc duoc dun toi ap suât 2-3 bar tao hoi dân vao ao hoi
bao boc xung quanh day, hoi së truyên nhiêt vao dich duong.
Uu diêm: Thoi gian dun giam, tiêt kiêm náng luong, táng hiêu suât chiêt chât
dáng tu hoa, protein tao keo kêt tua hoan toan, diêu chinh ap suât hoi nuoc dê
dang cùng nhu tôc dô sôi va nhiêt dô sôi....
Nhuoc diêm: Cân thêm náng luong dê bom tuân hoan, cân bao ôn dê tranh tôn
thât nhiêt, táng gia tiên dâu tu.
Câp nhiêt bên trong: Bô phân trao dôi nhiêt bên trong dang ông chum, dich
duong di qua ông con hoi di bên trong ông.
Uu diêm: Gia thanh dâu tu thâp hon, co thê thay dôi nhiêt dô sôi va bay hoi, co
thê su dunh hoi nuoc bão hoa thâp 1 bar, dich duong sôi không tao bot ma không
cân rut không khi, cùng không can canh khuây...
Nhuoc diêm: Kho lam sach nôi nâu, nêu dich duong dun qua nhiêt thi së bi sâm
mâu va mui không dat yêu câu.
Tu nhung uu, nhuoc diêm cua cac phuong phap em chon nôi nâu hoa co hê
thông câp nhiêt bên trong dông thoi voi vo ao hoi bên ngoai dê tranh tôn thât
nhiêt.
Kv thuŏt bo sung hoa chia lam 3 phan:
- Phân 1: Bô sung toan bô luong cao hoa khi dich sôi khoang 5 phut. Phân cao
hoa nay co ham luong axit dáng va tanin cao nhám tao vi dáng, kêt tua cac dam
cao phân tu trong dich duong.
- Phân 2: Bô sung ½ luong hoa viên khi dich sôi duoc khoang 50 phut.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageźŹ

- Phân con lai duoc cho vao truoc khi kêt thuc qua trinh nâu hoa khoang 5 phut.
Phân hoa viên co ham luong axit dáng thâp hon cao hoa chu yêu dê cung câp tinh
dâu thom tao huong cho bia.
2.2.5. Làng trong dich duòng houblon hoá
Muc dich: tach bo cac phân tu rán hay cán, bã hoa ra khoi dich duong, tranh bia
không bi duc va ha nhiêt dô cua dich duong toi nhiêt dô thich hop cho qua trinh
lên men dông thoi han chê tôi da su nhiêm tap vi sinh vât, anh huong toi lên men
va chât luong bia thanh phâm.
Dây la giai doan dê nhiêm tap nhât dác biêt la nhiêm cac loai vi khuân chiu nhiêt
co thê gây cho bia thanh phâm co mui vi la do do cân thiêt kê cac thiêt bi dê dam
bao tranh nhiêm tap cho bia.
Dê lam trong dich duong co thê su dung cac thiêt bi: thung thâp ho, thung kin, ly
tâm, may loc tâm, láng xoay...
Thung thâp ho va thung kin thi ngay nay hâu nhu la không con su dung.
Ly tâm së loai bo duoc cac chât rán o dang huyên phu trong dung dich. May ly
tâm quay 4000 5000 vong/phut
Uu diêm: Luu luong lon (700hl/h), kha náng tu dông hoa cao, thiêt bi don gian,
gon nhe, cán thu duoc rât dác va kho khuêch tan tro lai.
Nhuoc diêm: Chi phi mua may rât dát va bao tri lai tôn kem.
Thiêt bi láng xoay: Co câu tao don gian, vân hanh dê dang, dua vao luc ly tâm va
trong luc nên co thê dat hiêu qua cao trong viêc phân ly bã hoa va cac cán láng
khac ra khoi dich duong. Nhung han chê cua phuong phap nay la tôn thât lon ( 2-
3°), nêu vân hanh không tôt thi viêc phân tach tap chât cùng không tôt.
Cán cu vao uu nhuoc cua cac phuong phap em chon thiêt bi láng xoay dê lam
trong dich duong. Dê tranh nhiêm tap trong khi láng xoay thi ông hoi o thung
láng xoay thiêt kê co duong kinh báng khoang 1/10 duong kinh thung dê dong
hoi bôc lên du manh dê ngán ngua su nhiêm tap. Dê táng hiêu qua phân ly thi
duong ông dua dich duong vao láng xoay phai thiêt kê thu hep dê táng vân tôc
dong chay (12-14 m/s) truoc khi vao tiêp tuyên voi thanh thung o vi tri cach day
khoang 1/3 chiêu cao thung nhám tân dung hiêu qua luc ly tâm. Duong ông câp
dich cùng nên thiêt kê doan cong lên nhám tach bot môt phân cán cua dich va ôn
dinh dong dich. Dich trong duoc thao ra báng ca duong ông tiêp tuyên cach
day môt khoang va ca phia day nhám tranh keo theo bã. Bã hoa duoc thao ra o
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Pageźź

day thung báng viêc xa nuoc vao thung, dê thao bã dê dang thiêt kê day thung
hoi nghiêng so voi mát pháng nám ngang chung 2´.
2.2.6. Làm lanh dich duòng và bô sung CO
2

Muc dich: Lam lanh dich duong dê ha nhiêt dô dich duong xuông toi nhiêt dô lên
men. Dê tranh nhiêm tap giai doan nay cân tiên hanh lam lanh nhanh dich duong,
dông thoi cùng dê dây nhanh tiên trinh san xuât.
O dây em chon thiêt bi trao dôi nhiêt kiêu tâm ban, lam lanh 1 câp, voi chât tai
nhiêt la nuoc lanh 2´C dê lam lanh nhanh dich duong. May duoc câu tao tu
nhung tâm ban gâp song chê tao tu thep hop kim Cr-Ni. Cac tâm ban co hinh chu
nhât, co 4 tai o 4 goc, trên môi tai co duc lô tron. Kêt hop xen kë cac tâm ban voi
cac gioáng cao su tao nên 4 muong dân: dich duong vao may, dich duong ra khoi
may, chât tai lanh vao may, chât tai lanh ra khoi may. Dich duong nong duoc
bom vao môt trong hai muong dân phia trên, chay thanh mang ziczac trên bê mát
cac tâm ban trong khoang trông giua 2 tâm ban liên kê, dich duong chay cac
khoang trông cach nhau 1 khoang trông xen kë boi chât tai lanh, cuôi cung ra
khoi may o muong dân nguoc phia. Nuoc lanh 2´C duoc di theo chiêu nguoc lai
tu muong dân vao o phia trên qua cac khoang trông ma dich duong không di qua
rôi ra o muong dân phia trên dôi diên. Nuoc sau khi lây nhiêt cua dich duong
duoc dung dê vê sinh hê thông nôi nâu. Ngay sau lanh nhanh bô tri thiêt bi suc
không khi vô trung vao dich duong rôi dua di lên men.
2.2.7. Chon chung nâm men và phuong pháp lên men
Muc dich: Lên men la giai doan quyêt dinh dê chuyên hoa dich duong houblon
hoa thanh bia duoi tac dông cua nâm men thông qua hoat dông sông cua chung.
Qua trinh lên men bao gôm 2 giai doan: lên men chinh, lên men phu va tang tru
bia. Lên men chinh nhám muc dich chuyên hoa cac thanh phân chât tan chu yêu
la cac loai duong va dextrin thâp phân tu cua dich duong dã duoc houblon hoa
thanh ruou etylic, CO
2
, glyxerin va cac ruou bâc cao khac, axit huu co, este.
duoi tac dung cua nâm men. Lên men phu va tang tru nhám ôn dinh cac thanh
phân cua bia, tao bot, tao cac san phâm bâc cao mang huong va vi dác trung hai
hoa cua bia, táng dô bên keo, uc chê su phat triên cua vi sinh vât.
Trong san xuât bia tuy thuôc vao thiêt bi, chung nâm men va phuong thuc lên
men ma ta co cac phuong phap lên men khac nhau.
* Theo thiśt bš
Co hai phuong phap lên men: lên men cô diên va lên men hiên dai.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageźŻ

- Lên men cô diên: Dác diêm chinh la hai qua trinh lên men chinh va lên men phu
duoc tiên hanh trong cac thiêt bi riêng biêt co hê thông bao ôn lanh khac nhau.
- Uu diêm: Nhiêt dô lên men thâp 6 9
0
C nên thoi gian lên men keo dai, san
phâm thu duoc co huong vi dâm da.
Nhuoc diêm: Tôn diên tich mát báng, tôn thiêt bi, thoi gian lên men dai, náng
suât giam, hê thông lam lanh lon, do vây tôn chi phi dâu tu. Viêc vân chuyên
dich lên men tu khu lên men chinh sang khu lên men phu gây tôn thât.
- Lên men hiên dai (lên men gia tôc): Voi phuong phap nay qua trinh lên men
chinh va qua trinh lên men phu duoc tiên hanh trong cung môt thiêt bi hinh tru,
day côn, co hê thông ao lanh bên ngoai dê diêu chinh nhiêt dô cua hai qua trinh
lên men. Nhiêt dô lên men chinh 8 10
0
C, lên men phu 2 5
0
C.
Uu diêm: Thoi gian lên men chinh nhanh, rut ngán hon so voi phuong phap lên
men cô diên. Thiêt bi lên men gon, không tôn diên tich mát báng phân xuong.
Nhuoc diêm: Thoi gian lên men nhanh lam chât luong bia co giam, tuy nhiên
không khac xa nhiêu so voi lên men cô diên.
* Theo chung nam men
Co hai phuong phap lên men chim va nôi.
- Lên men chim: su dung chung men Saccharomvces carlsbergensis. nhiêt dô lên
men chinh thich hop 8 10
0
C. Trong qua trinh lên men, nâm men lo lung dang
huyên phu trong dich lên men. Cuôi thoi gian lên men, phân lon nâm men chim
xuông phia duoi day thiêt bi.
Uu diêm: dê tach cán nâm men sau khi lên men chinh, thoi gian lên men lâu,
chung nay con su dung duoc ca duong raIinoza, lam táng hiêu suât lên men.
Nhuoc diêm: bia thu duoc vi nhat.
- Lên men nôi: chung nâm men Saccharomvces cerevisiae. nhiêt dô lên men cao
hon: 14 16
0
C. Nâm men kêt thanh mang nôi lên trên bê mát dich duong.
Uu diêm: bia co vi dâm hon khi dung chung nâm men lên men chim.
Nhuoc diêm: kho tach cán nâm men.
*Theo phuong thųc lên men
- Lên men liên tuc
Nguyên liêu vao liên tuc, san phâm lây ra liên tuc.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Pageź%

Uu diêm: công nghê khep kin, hao tôn san xuât it, chât luong bia dông dêu, nâng
cao náng suât thiêt bi, ha gia thanh san phâm, dê tu dông hoa.
Nhuoc diêm: thiêt bi phuc tap, dát tiên, doi hoi kiêm soat nghiêm ngát, khi bi
nhiêm thi dê nhiêm hang loat nên kho xu ly.
Lên men gian doan
Nguyên liêu duoc dua vao tung me. San phâm lây ra tung me.
Uu diêm: thiêt bi don gian, dê chê tao, khi bi nhiêm thi dê xu ly.
Nhuoc diêm: náng suât thâp.
Tu nhung uu, nhuoc diêm cua cac phuong phap dã nêu o trên, kêt hop voi diêu
kiên khach quan, nha may chon phuong phap lên men nhu sau: Phuong phap lên
men chim báng chung Saccharomvces carlsbergensis trong thiêt bi lên men gia
tôc hinh tru, day côn. Phuong thuc lên men gian doan, nhiêt dô lên men 8 - 10
0
C.
2.2.8. Loc trong bia
Muc dich: Bia sau khi lên men dã duoc lam trong tu nhiên (nho qua trinh láng
khi lên men phu) nhung chua dat muc dô cân thiêt. Do do, cân phai loc tiêp dê
tao dô long lanh cho bia, loai bo dang kê sô luong vi sinh vât, loai bo cac phuc
chât protein, cac hat dang keo polyphenol, protein it tan... nhám táng dô bên cua
bia, táng gia tri cam quan, ôn dinh cac thanh phân co hoc.
Bia tiêu chuân sau qua trinh lên men duoc di qua thiêt bi trao dôi nhiêt tâm ban
trao dôi nhiêt voi chât tai lanh la glycol dê ôn dinh nhiêt dô bia o 0´C truoc khi
loc dê giam tôn thât CO
2
.
Hiên nay loc bia chu yêu su dung cac phuong phap loc bia sau: loc khung ban,
loc dia va loc nên.
-May loc khung ban:
Uu diêm: Bê mát loc lon, loc dich trong loai bo duoc nâm men, tâm dõ co thê
thay thê dê dang, loc duoc cac cán bân, không cân nguoi co chuyên môn hoa cao.
Nhuoc diêm: Cân nhiêu thoi gian vê sinh, phai thay thê tâm dõ theo chu ky, gia
thanh tâm dõ cao, dich chay nhiêu phân bô không dêu, phai thao khung ban khi
cân giam ap suât.
-May loc dia: Co 2 loai la may loc ngang va may loc dung
May loc ngang
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Pageź%

Uu diêm: Tiêt kiêm mát báng su dung, sây khô lop loc, lop loc không bi roi khi
may hong, hê thông rua tu dông.
Nhuoc diêm: Kho dam bao dô kin o truc may, bô phân loc lung lay khi vê sinh
may, không tiên loi khi thao láp, công kênh theo chiêu cao, không co kha náng
táng theo bê mát loc.
May loc dung:
Uu diêm: Bê mát loc lon, thao láp hê thông loc dê dang, không cân không gian
chiêu cao.
Nhuoc diêm: Kho dam bao dô kin o truc may, bô phân loc lung lay khi vê sinh
may, rât nhay voi su cô khi loc, kho vê sinh, lop loc thuong bi uot.
-May loc nên:
Uu diêm: Bê mát loc táng dân do su bôi dáp liên tuc cua bôt tro loc, ban mát loc
không bi thay thê dinh ky, co thê tu dông hoa, giam ham luong oxy xâm nhâp, dê
dang láp dát.
Nhuoc diêm: Rât nhay cam voi su táng ap suât dôt ngôt, chu trinh loc ngán,
không thê táng náng suât báng cach táng bô phân loc, tiêu thu luong nuoc rua
lon, kho khán trong viêc rua va bao quan nên loc, viêc thao dõ phuc tap va co
nguy co bi biên dang dôi voi cac nên dang côc
Cán cu vao uu, nhuoc cua tung phuong phap nha may chon loc bia theo phuong
phap loc nên.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Pageź%

2.3. Thuyêt minh dây chuyên san xuât.
2.3.1. So dô khôi dây chuyên san xuât.

1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Pageź%

2.3.2. Thuyêt minh dây chuyên san xuât
2.3.2.1. Nghiên nguyên liêu
- Nghiên malt
Malt duoc dô vao phêu hung o chân gâu tai thu nhât, duoc gâu tai nay dua lên
thiêt bi cân malt, sau do dô xuông phêu hung cua gâu tai thu hai va duoc dua lên
dô vao thung chua. Khi malt tu thung chua di xuông ông hinh tru dát ngay trên
may nghiên thi duoc phun nuoc 63°C tu duoi lên trong khoang 40s. Tai khoang
nghiên vân tiêp tuc phun nuoc 32°C nhám muc dich cuôn sach malt khoi truc
nghiên, va hoa tan cac hop chât trong matl vao nuoc. Nuoc 32°C kêt hop voi
nuoc 63°C o trên tao hôn hop dich co nhiêt dô khoang 40-42°C truoc khi vao nôi
duong hoa.
Nghiên gao
Gao duoc dô vao phêu hung va duoc gâu tai dua lên dô xuông may nghiên bua,
bôt gao sau nghiên duoc dua vao phêu hung cua gâu tai tiêp theo va duoc dua lên
cao, duoc vit tai dua qua thiêt bi phôi trôn voi nuoc âm rôi dô vao nôi hô hoa.
Bôt gao trong qua trinh duoc quat gio thôi va gâu tai vân chuyên sinh ra nhiêu
bui nên o nhung vi tri nay co bô tri duong ông thông voi tui loc va xyclon tach
bui.
Nghiên malt lót
Malt lot duoc nghiên riêng trong may nghiên truc theo phuong phap nghiên khô
rôi duoc dong bao. Khi nâu malt lot duoc dô truc tiêp vao nôi hô hoa báng cua
trên náp nôi.
2.3.2.2. Quá trình hô hoá
Truoc khi nâu, tiên hanh vê sinh thiêt bi báng nuoc nong, dung khoang 4hl nuoc
lot nôi. Bôt gao duoc phôi trôn voi nuoc âm dê dat nhiêt dô dich khoang 40-42´C
truoc khi cho vao nôi voi ti lê: bôt/nuoc ÷ 1/5. Bât canh khuây, bô sung axit
lactic dê ha pH cua hôn dich xuông khoang 5,5 5,6. Cho malt lot vao nôi voi
luong báng 10° luong gao va bô sung thêm nuoc dê ti lê: bôt/nuoc ÷ 1/5. Bôt
duoc trôn dêu va giu o nhiêt dô 40-42´C trong khoang 15 phut dê tinh bôt hut
nuoc truong no. Câp hoi dê nâng tu tu nhiêt dô cua khôi dich lên 72´C va giu
trong khoang 25 phut. Tiêp tuc nâng nhiêt cua khôi dich lên 83´C va giu trong 5
phut dê thuc hiên qua trinh hô hoa tinh bôt gao. Sau do bô sung nuoc cung voi
10° luong malt con lai vao nôi dê ha nhiêt dô xuông 72
0
C va giu nhiêt trong
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Pageź%

khoang 25 phut. Cuôi cung câp hoi dun sôi khôi dich va giu trong khoang 15
phut truoc khi bom sang nôi malt. Viêc nâng nhiêt dam bao 1
0
/1phut.

So dô hô hóa:2.3.2.3. Quá trình duòng hóa
Truoc khi nghiên 10 phut thi vê sinh nôi malt, bô sung 4hl nuoc lot nôi sau dây
bát dâu nghiên malt va cho vao nôi duong hoa. Bât canh khuây dê dao trôn dêu
dich malt. Bô sung axit lactic va CaCl
2
axit lactic ha pH cua dich xuông 5,45,5
thuân loi cho hoat dông cua hê enzyme thuy phân. Nâng nhiêt dô khôi dich lên
50-52´C va giu trong khoang 10 phut. Bom dich chao dã dat nhiêt dô sôi va giu
trong 15 phut sang nôi malt hoa trôn voi dich bôt malt, khi do nhiêt dô cua hôn
dich së vao khoang 63-65´C, thoi gian bom chao khoang 10 phut, giu o nhiêt dô
nay 15 phut. Tiêp tuc nâng nhiêt dô khôi dich lên 75´C va giu trong khoang 20
phut. Kiêm tra tinh bôt sot o nôi malt báng Iot,khi nôi malt không con tinh bôt
sot, tiêp tuc nâng nhiêt dô khôi dich lên 76´C rôi bom sang thung loc.
Bôt gao nuoc 42
0
C, malt lot (bô sung ½), axit
lactic, giu trong 15 phut
Nâng nhiêt dô lên 72
0
C, giu trong 25 phut
Nâng nhiêt dô lên 83
0
C,giu trong 5 phut
Ha nhiêt xuông 72
0
C, cho ½ matl lot, giu trong 25
phut
Bom sang nôi duong hoa
Nâng nhiêt dô lên 100
0
C, giu trong 15 phut
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Pageź%

So dô duong hoa:

2.3.2.4. Loc dich duòng
Loc dich duong co 2 giai doan: giai doan thu nhât la loc dê tach dich duong ra
khoi bã, giai doan 2 la rua bã dê rut nôt phân chât hoa tan con sot lai trong bã.
Tiên hành loc:
Truoc khi tiên hanh loc, thung loc cân duoc vê sinh kÿ báng nuoc. Cua thao bã
va cac van xa dich phai dong chát. Bom nuoc nong 78´C vao cac ông dân dich dê
duôi không khi dông thoi bom toi dây khoang không giua hai day cua thung loc.
Dich duong tu nôi duong hoa sau khi duoc trôn dêu, duoc bom môt lân sang
thung loc, dông thoi hê thông cao bã hoat dông dê dan dêu lop bã trên mát day
gia. Sau khi hêt dich duong hê thông canh dao bã duoc nâng lên cao. Dich duong
duoc dê yên 20 phut dê bã kêt láng tao thanh lop loc. Sau do mo van thu dich
duong, ban dâu dich duong con duc nên ta cho hôi luu tro lai thung loc trong
khoang 15 phut dâu. Khi dich duong bát dâu trong thi khoa van hôi luu, dich
duong duoc dua ngay sang nôi nâu hoa. Nêu nôi hoa chua sán sang thi dich
duong duoc dua sang nôi trung gian co vo bao ôn chua tam. Luc dâu tôc dô loc
nhanh, vê sau tôc dô loc châm dân do mang loc bi bit lam táng tro luc khi do cân
Dich nghiên malt, axit lactic, CaCl
2

Nâng nhiêt dô lên 52
0
C, giu trong 10 phut
Hôi chao, nhiêt dô táng 65
0
C, giu trong 15p
Nâng nhiêt dô lên 75
0
C, giu trong 20 phut
Nâng lên 76
0
C
Bom sang nôi loc
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŻŸ

ngung qua trinh loc dung hê thông cao bã tao lai lop mang loc. Dung ap kê dê
kiêm tra tôc dô loc. Thoi gian loc khoang 90 phut. Sau do tiên hanh rua bã.
Tiên hanh rua bã gian doan lam 2 lân, nuoc rua bã co nhiêt dô 78´C. Sau khi thu
hêt dich duong, khoa van xa dich:
Lân thu nhât: câp 60° luong nuoc rua bã
Lân thu hai: câp 40° luong nuoc rua bã
Cho canh khuây quay dê lam toi lop bã giai phong chât tan con luu trong bã vao
dich. Dê yên 10 phut thi thao dich, dich nay cùng duoc bom sang nôi hoa voi
dich loc truoc do. Kêt thuc qua trinh rua bã ham luong duong trong bã con 0,5-
1´Bx. Thoi gian rua bã khoang 90-100 phut.
2.3.2.5. Nâu hoa
Thiêt bi dun hoa duoc vê sinh sach së truoc môi me nâu. Dich tu thung loc hoác
thung trung gian duoc bom qua thiêt bi trao dôi nhiêt dê nâng nhiêt dô cua dich
loc lên khoang 95
0
C, nhám tiêt kiêm hoi, sau do duoc bom sang nôi nâu hoa
houblon. Sau do nâng dân nhiêt dô lam dich sôi manh. Khi dich sôi khoang 5
phut thi cho toan bô luong hoa cao vao nôi. Sau khi dich sôi duoc khoang 30
phut thi cho 1/2 luong hoa viên vao nôi. Truoc khi kêt thuc dun hoa 10 phut thi
bô sung nôt 1/2 luong hoa viên vao nôi. Viêc bô sung hoa lam hai lân nhám muc
dich tao huong tôt hon cho bia, boi vi trong qua tring dun hoa luong tinh dâu
thom së tôn hao 80-90°. Vi vây viêc bô sung lam hai lân së giam tôn thât.
Kêt thuc qua trinh nâu hoa: Dô hoa tan: 12
0
P, pH ÷ 5,2-5,4
Thoi gian dun hoa sôi khoang 70 phut.
2.3.2.6. Làng xoáy
Dich duong duoc bom o dô cao 1/3 so voi chiêu cao dich trong thung va duoc
bom theo phuong tiêp tuyên voi thân thung voi vân tôc 12-14m/s, duoi tac dung
cua luc ly tâm va trong luc cac cán láng va bã hoa tach ra tâp trung o giua thung
va láng xuông day. Dich ra khoi thung co nhiêt dô khoang 90´C duoc bom sang
thiêt bi lam lanh nhanh. Ban dâu dich duoc lây ra o thân thung theo phuong tiêp
tuyên con vê sau duoc lây o day. Cán tâp trung o day thung khi bom hêt dich
duoc xôi nuoc xa bã ra ngoai. Thoi gian láng xoay khoang 50 phut. Kêt thuc láng
xoay thi vê sinh thiêt bi báng nuoc nong.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŻŹ

2.3.2.7. Làm lanh nhanh
Sau khi ra khoi thung láng xoay, dich duong co nhiêt dô 90´C, duoc dân vao may
lanh nhanh kiêu tâm ban. Nuoc lanh 2´C duoc di theo chiêu nguoc lai tu muong
dân vao o phia trêni qua cac khoang trông ma dich duong không di qua rôi ra o
muong dân phia trên dôi diên. Nuoc lanh qua trao dôi nhiêt voi dich duong tro
thanh nuoc nong 70-80´C duoc thu hôi vê thung nuoc nong dua di phuc vu cho
qua trinh nâu. Dich duong sau khi lam lanh co nhiêt dô khoang 9
o
C.
2.3.2.8. Bão hoà O2 vào dich lên men
Sau khi ra khoi may lanh nhanh, dich duong co nhiêt dô 9´C dich duong duoc bô
sung oxy duoi dang không khi nen suc vao duong ông câp dich duong di lên
men. Không khi duoc hut qua mang loc, di qua thap rua, qua hâp phu báng than
hoat tinh, loc xôp, khu trung truoc khi nap vao dich. Không khi nen sau khi duoc
lam sach va khu trung duoc bô sung xuôi theo chiêu duong ông dân dich duong
vao thung lên men. Luong oxy cung câp phai vua du khoang 6mg/l.
Nêu luong oxy qua nhiêu së dân toi truong hop nâm men së su dung nhiêu
duong dê tao luong sinh khôi không cân thiêt vi vây së lam giam hiêu suât lên
men.
Nêu thiêu oxy cùng không tôt vi nhu vây së không du mât dô tê bao cho qua
trinh lên men, nâm men së chong gia xay ra hiên tuong y.
2.3.2.9. Câp nâm men và tiên hành lên men
a. Chŋn bš nâm men.
Mên giông ma nha may su dung duoc nuôi cây tu chung Saccharomvces
carlsbergensis. Sau do men giông duoc bao quan o nhiêt dô 5
0
C trong tank bao
quan men giông. Thoi gian tru men không qua 1 ngay, sau do së duoc chuyên
vao tank lên men.
Bên canh do công ty con thu hôi va tai su dung men sua: Khi kêt thuc lên men
chinh, tiên hanh ha nhiêt dô xuông 5
o
C dê thu hôi men sua. Luong men sua thu
duoc co mau tráng sua duoc bao quan trong tank bao quan men giông va duoc tai
su dung dên doi thu 8 thi loai bo.
b. Lên men chinh.
-Tiên hanh nap dich duong.
Nha may su dung phuong phap lên men gia tôc trong cac thung hinh tru- day côn
kin, co kha náng tao bot va giu bot tôt, thu hôi CO
2
tu thung lên men.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŻź

Thiêt bi lên men duoc vê sinh sach së truoc khi lên men. Truoc khi bom dich
duong vao tank, tiên hanh mo van trên dinh tank, bom khi CO
2
tu duoi day tank
lên duôi hêt không khi trong tank dên khi thây mui CO
2
bay ra la duoc. Tiên
hanh bom dich duong vao tank. Khi me dâu tiên duoc bom vao tank lên men,
tiên hanh nap dông thoi toan bô luong nâm men giông va bô sung enzym
Maturex vao tank. Khi me dich dâu tiên duoc bom xong thi luong men cùng
duoc bom hêt. Muc dich cua viêc tiêp men ngay tu dâu la giup cho nâm men
thich nghi dân voi dich lên men dông thoi voi mât dô nâm men ban dâu lon së
han chê duoc su nhiêm tap. Sau do tiên hanh bom dich cho dên khi dây tank lên
men va dên khi tiêp du luong dich thi luong sinh khôi cùng du cho qua trinh lên
men.
Khoang cach giua cac me nap dich cho 1 tank lên men la 3 3,5 gio/ me dich va
nhiêt dô cua cac me la:
- Me 1 va 2: 6.0 6.5
0
C
- Me 3 va 4: 6.5 7.0
0
C
Mât dô tê bao nâm men câp vao khoang 30 triêu tê bao/ml dich.
- Qua trinh lên men
Sau khi kêt thuc qua trinh nhân dich, ta duy tri ap suât cho tank o ap suât khi
quyên, cho chay lanh 1 hoác 2 khoang trên cung dê duy tri nhiêt dô 9
0
C. Tac
nhân lanh la glycol -2
0
C. Nhân viên kÿ thuât së tiên hanh diêu chinh dong mo
van câp glycol dê diêu khiên nhiêt dô cua tank theo yêu câu trong suôt qua trinh
lên men.
Thông thuong chi cân mo 1 khoang lanh trên cung cua tank lên men voi muc
dich tao ra su chênh lêch nhiêt dô giua cac khoang, nho do tao ra su dôi luu, nâm
men së chuyên dông tu duoi lên trên, táng bê mát tiêp xuc giua nâm men va co
chât. Dông thoi trong qua trinh lên men CO
2
tao ra bam vao bê mát cua nâm men
duoi dang bot khi. Khi luong CO
2
tao ra nhiêu du lon no së keo theo tê bao nâm
men nôi lên trên bê mát, bot khi võ ra nâm men lai roi xuông. Cu nhu vây ma
nâm men duoc dao trôn, giup qua trinh lên men diên ra nhanh hon va dêu hon.
Truong hop qua trinh lên men xay ra manh, nhiêt dô táng nhanh cân mo ca 2
khoang trên cung dê không chê nhiêt dô không táng qua cao. Trong qua trinh lên
men chinh luong CO
2
tao ra nhiêu, khi phong KCS kiêm tra thây CO
2
dat dô tinh
khiêt ~ 99 ° thi bao cho tô phu tro biêt dê tiên hanh thu hôi CO
2
(thuong thi ta
tiên hanh thu CO
2
sau khoang 15 16h kê tu khi bát dâu nap dây dich). Qua trinh
thu hôi CO
2
kêt thuc khi dô duong dich lên men con 3,0-3,5
0
Plato, khi do dong
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŻŻ

van thu CO
2
va tiêp tuc lên men. Luc nay duy tri ap suât trong tank la 0.7-0,8 bar.
Khi ham luong duong trong dich con 2.8-3,0
0
P thi

chuyên sang chê dô lên men
phu. Luc nay ap suât dát cho tank vân la 0,7-0,8bar va ha nhiêt dô cua tank
xuông 5
0
C va tiên hanh thu men sua. Thoi gian lên men chinh khoang 5 ngay dôi
voi mua he va 7 ngay dôi voi mua dông.
Trong qua trinh lên men chinh cu 1 ngay thi công nhân xa cán môt lân, cán o dây
chu yêu la xac nâm men, cac prôtêin, keo cua hoa... láng xuông day tank. Cac cán
nay thuong co mau vang xam va qua trinh xa cán kêt thuc khi co men sua xuât
hiên. Qua trinh xa cán duoc thuc hiên vao dâu ca sang môi ngay.
- Qua trinh thu men sua.
Sau khi ha nhiêt dô trong tank lên men xuông 5
0
C va ap suât dat 0,7 bar, luc nay
nâm men kêt láng xuông day tank lên men ta tiên hanh mo van xa day va thu hôi
men sua vao tank bao quan men giông dê tai su dung cho lân sau.
c. Lên men phu.
Khi kêt thuc qua trinh lên men chinh ta chuyên sang lên men phu. Nhiêt dô cua
qua trinh lên men phu la 5
0
C va giu o ap suât 0,7-0,8 bar. Trong suôt thoi gian
lên men phu, cu 2 ngay tiên hanh xa cán men 1 lân, sau 12 15 ngay va khi kiêm
tra thây dô duong 2,5
0
Plato thi ha nhiêt dô xuông 2
0
C va giu o nhiêt dô nay
trong khoang 3 ngay, va cuôi cung ha nhiêt dô xuông 0
0
C va giu o nhiêt dô nay
dê tang tru dên khi thu bia di loc. O giai doan nay tôc dô lên men châm hon, nâm
men tiêp tuc su dung phân duong con lai trong dich lên men tao thanh CO
2
va
cac san phâm bâc 2 lam huong vi cua bia duoc hoan thiên hon (lam trong bia,
khu diaxetyl, lam chin va ôn dinh bia). Luong CO
2
tao ra duoi tac dung cua nhiêt
dô thâp së hoa tan vao dich lên men. Nêu luong CO
2
nay không du ta co thê bô
sung thêm.
Môt chu ky lên men > 22 ngay. Trong qua trinh lên men, theo nguyên tác môi
ngay phai lây mâu môt lân dê kiêm tra cac yêu tô sau: pH, dô duong, dô chua, dô
dáng, ham luong diaxetyl va soi tê bao nâm men xem qua trinh lên men co diên
ra binh thuong hay không. Nêu pH cua dich lên men táng nghia la dich lên men
co thê bi nhiêm vi khuân lactic hoác axetic. Con soi tê bao nâm men dê biêt mât
dô tê bao nâm men, ti lê nay chôi va dác diêm hinh thai cua tê bao.
2.3.2.10. Loc bia
Truoc khi loc bia thi bia duoc ha nhiêt dô xuông 0
0
C dê giam tôn thât CO
2
khi
loc. Qua trinh loc bia duoc thuc hiên nho thiêt bi loc nên inox.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŻ%

Qua trinh loc bia gôm cac giai doan sau:
- Bom nuoc dã bai khi vao dây thiêt bi dê duôi khi.
- Hoa bôt tro loc voi nuoc va bom tuân hoan vao thiêt bi trong khoang 10 phut
cho toi khi lop loc thu nhât duoc hinh thanh. Lop loc thu 2 cùng së duoc phu tiêp
theo báng cach tuong tu.
- Loc bia tu thung lên men.
- Trong qua trinh loc thuong xuyên bô xung bôt tro loc, phai chu y dên luu luong
vao, ra cua may vi no së lam cho ap suât táng lên va lop loc së bi bung ra.
- Kêt thuc qua trinh loc, dung nuoc dã bai khi dê dây bia ra khoi may loc.
- Suc khi tu phia bên trong nên loc dê tach lop bôt loc va cán bân ra khoi nên loc
- Su dung nuoc co kêt hop suc khi nen dê rua dinh ky.
- Cuôi cung rua lai toan bô hê thông duong ông va may loc báng nuoc nong dê
chuân bi cho lân loc tiêp theo.
Bia sau loc duoc bom sang cac tank chua bia trong dê ôn dinh va bão hoa CO
2
.
2.3.2.11. Tàng trü và ôn dinh tính chât cua bia thành phâm
Muc dich: Táng chât luong cam quan cua bia, chông oxy hoa, chông kêt láng,
táng thoi gian bao quan bia, ôn dinh cac thanh phân trong bia...
Qua trinh tang tru, ôn dinh bia va bão hoa CO
2
diên ra nhu sau:
Bom môt luong CO
2
vao truoc dê dây hêt không khi co trong tank ra ngoai, tranh
không dê bia bi oxy hoa do tiêp xuc voi O
2
dông

thoi tao ap suât du lon han chê
su giai phong CO
2
ra khoi bia. Sau do bom bia dã loc vao tank tu duoi lên. Trong
qua trinh bom CO
2
duoc bô sung vao bia nho cac duong ông dân dai kêt hop voi
cac doan nôi. Luong CO
2
bão hoa cho toi khi ham luong CO
2
trong bia dat 3,5
4 g/l dôi voi bia hoi va 4,5 5 g/l dôi voi bia chai. Trong qua trinh tang tru bia,
duy tri ap suât trong tank o <1,8 kg/cm
2
dê CO
2
hoa tan hêt vao bia. Cac thung
duoc bô tri hê thông lam lanh sao cho ha nhiêt dô cua bia xuông 0 2
0
C.
2.3.2.12. Hoàn thiên san phâm
Hoan thiên san phâm bia hoi
Bia hoi duoc chiêt bock dê phuc vu cho nhu câu trong ngay cua cac cua hang, dai
ly o cac vung lân cân. Nhu vây vê nguyên tác ma noi thi bia chiêt bock truoc do
không cân bô sung thêm CO
2
. Qua trinh chiêt bock tuân theo nguyên tác chiêt
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŻ%

dáng ap dê dam bao yêu câu: rot dây thê tich thung bock, không sui bot va hao
phi bia it nhât.
Hoan thiên san phâm bia chai
Bia sau môt thoi gian tang tru duoc bom sang phân xuong chiêt chai dê nap vao
cac chai. Chai dung bia duoc lam tu cac loai thuy tinh chât luong cao co mau
nâu hay xanh nhat dê ngán can cac tia buc xa mát troi chiêu vao gây cho bia co
mui la, dông thoi lam mât mau bia.
So dô dây chuyên chiêt chai:

1huvśt minh so dô: Hê thông chiêt chai gôm môt sô công doan chinh sau:
- Rua chai: chai duoc ngâm trong nuoc nong truoc, kê tiêp duoc rua báng xut
nong, sau do qua gian phun nuoc, hê thông thôi khi lam khô rôi di qua bô phân
soi chai truoc khi dua sang may chiêt chai.
- Chiêt chai: qua trinh chiêt chai cùng tuân theo nguyên tác chiêt dáng ap, sau do
chai duoc dâp nut, ra khoi may chiêt chai chai qua bô phân soi chai truoc khi vao
thanh trung.
- Thanh trung: muc dich cua qua trinh nay la nhám diêt nâm men con sot dê nâng
cao dô bên sinh hoc cua bia.
Dõ ket Gáp Rua
Rua Kiêm
Gáp Chiêt
Kiêm
Xêp
Xêp
Thanh Dan In nhãn
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŻ%

Thiêt bi thanh trung thuong co nhiêu khoang, môi khoang phun nuoc nong o môt
nhiêt dô khac nhau. Nhiêt dô tôi da dê thanh trung khoang 63
o
C. Qua trinh thanh
trung cân dam bao nhiêt dô cua chai di vao va di ra khoi thiêt bi la báng nhau,
dông thoi không qua chênh lêch so voi nhiêt dô môi truong.
- Bia sau thanh trung së theo báng tai vao bô phân dan nhãn, bán chu, sau do qua
may xêp ket va luu kho hoác dua ngay dên cac noi tiêu thu.
2.3.3. Hê thông CIP cua nhà máy
2.3.3.1.Hê thông CIP cua phân xuong nâu
Thung 1: NaOH 2°
Thung 2:

Trimeta HC 2° (thuong dung cho lân CIP dâu tiên)
Thung 3: CIP hôi
Thung 4: nuoc nong
Cach tiên hanh:

Trang so bô

Tây rua chinh

Trang sach

2.3.3.2. Hê thông CIP cua phân xuong lên men
Thung 1: NaOH 2°
Thung 2: Trimeta HC 2°
Thung 3: Chua chât sat trung Oxonia 0,5°
Thung 4: CIP hôi
H
2
O nong, 5-10`
NaOH 2° T÷
H
2
O nong, 5-10`
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŻ%

a.Jê sinh duŭng ŧng, máv lţc, máv chiśt.
Trang so bô

Tây rua chinh

Trang sach

Khu trung

Trang sach

b.Jê sinh thiśt bš lên men, tank bao quan men giŧng.Trang so bô

Tây rua chinh

Trang sach

Tây, trung hoa

Trang sach

Khu trung

Trang sach
H
2
O nong, 5-10`
NaOH 2° T
0
H
2
O lanh, 15-20`
Oxonia0,5°, T
H
2
O lanh, 15-20`
H
2
O thuong, 10-15`
Xa ap, mo van dinh duôi CO2
NaOH 2° T
0
thuong 60`
H
2
O thuong, 15-20`
Trimeta HC 2°, 60`
H
2
O thuong, 15-20`
H
2
O lanh, 15-20`
Oxonia0,5°, 45`
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŻ%

PHAN III: TINH CAN BANG SAN PHAM
VÀ LAP KE HOACH SAN XUÁT
Nha may co náng suât 15 triêu lit/nám voi 6 triêu lit bia hoi va 9 triêu lit bia chai.
Bia hoi co nông dô dich duong truoc khi lên men la 10,5´Bx.
Bia chai co nông dô dich duong truoc khi lên men la 11,5´Bx.
Su dung nguyên liêu thay thê la gao voi ti lê thay thê la 20°
Lâp kê hoach san xuât
Do nuoc ta nám trong khu vuc nhiêt doi gio mua, o miên Bác khi hâu co 4 mua
rât khac nhau vi vây ma nhu câu tiêu thu bia cac mua cùng khac nhau. Mua he do
thoi tiêt nong nuc nên nhu câu su dung bia cao, trong khi mua dông do thoi tiêt
lanh nhu câu vê bia giam. Do do nha may phai co kê hoach san xuât môt cach
hop ly dê luong bia san xuât ra tiêu thu hêt tranh lãng phi.
Bang kê hoach san xuât cua nha may:
Quy I II III IV
Tông náng suât du kiên (triêu lit) 3 6 3 3
Tinh toan thiêt bi së duoc tinh theo quy co náng suât lon nhât:
Náng suât lon nhât môt thang:
6 triêu lit /3(thang) ÷ 2 triêu lit/ thang.
Náng suât lon nhât môt ngay:
2.000.000/25 ÷ 80.000(lit)
Môi ngay nâu 4 me, náng suât lon nhât môt me khoang:
80.000/4 ÷ 20.000(lit)
Ti lê bia hoi : bia chai ÷ 2 : 3
Do vây cu 2 ngay san xuât bia hoi thi 3 ngay san suât bia chai.

Trong qua trinh san suât, tôn thât o cac công doan la không thê tranh khoi
nên trong qua trinh tinh toan ta dêu phai tinh dên luong tôn thât o tung công
doan. Luong tôn thât nay phu thuôc vao nhiêu yêu tô nhu chât luong nguyên liêu,
chê dô công nghê, thiêt bi....
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŻ%

Dê don gian ta tinh cho 100l bia voi cac gia thiêt ban dâu nhu sau:
- Chi sô yêu câu dôi voi nguyên liêu:
Chi sô Malt Gao
Dô âm °
Dô hoa tan
Ty lê nguyên liêu

75°
80°
13°
85°
20°
Tôn thât tinh theo ° cua tung công doan san xuât la:
Qua trinh Tôn thât
Nghiên
Nâu, duong hoa, loc
Nâu hoa
Láng xoay va lam lanh nhanh
Lên men chinh phu
Loc bia
Bão hoa CO
2

Chiêt chai
Chiêt box
0,5° so voi trong luong nguyên liêu
2.5° so voi chât khô
10° luong dich do nuoc bay hoi
2° so voi chât khô
4° so voi thê tich bia

0,5°1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ÿ

3.1. Tính cân bàng san phâm cho bia hoi.
Dê don gian ta tinh cân báng cho 100 l bia hoi co nông dô dich duong lên men la
10,5
0
Bx
3.1.1. Luong bia và dich duòng qua các công doan:
Công doan chiêt bock: tôn thât la 1°
Luong bia truoc khi chiêt bock la:
100: ( 1 - 0,01) ÷ 101,01 (l)
Công doan suc CO
2
: tôn thât 0.5°
Luong bia truoc khi nap CO
2
la:
101,01: (1 - 0,005) ÷ 101,52 (l)
Công doan loc bia : tôn thât 1°
Luong bia truoc khi loc la :
101,52: ( 1- 0,01) ÷ 102,54 (l)
Công doan lên men chính và lên men phu: tôn thât 4°
Luong dich duong truoc khi lên men :
102,54: (1 - 0,04) ÷ 106,82 (l)
Công doan làng xoáy: tôn thât 2°
Luong dich duong truoc khi láng xoay la:
106.82: ( 1 - 0,02) ÷ 109,00 (l)
Do lam lanh nên nhiêt dô cua dich duong ha xuông thâp gây nên su co thê tich.
Hê sô co thê tich la 4°. Vi vây luong dich duong o 100
o
C la:
109,00 : (1 - 0,04) ÷ 113,54 (l)
Dich duong o 20
o
C va 10,5
o
Bx co d ÷ 1.040 kg/l .Khôi luong dich duong sau
khi dun hoa la:
109,00 x 1,040 ÷113,36 (kg)
Luong chât chiêt báng 10.5°. Khôi luong chât chiêt la:
113,36 x 0,105 ÷ 11,90 (kg)
Công doan nâu. duòng hoá. loc bã: tôn thât chât chiêt 2.5°
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ź

Luong chât chiêt ban dâu la:
11,90 : (1 - 0,025) ÷ 12,21 (kg).
3.1.2. Tính nguyên liêu cho 100l bia hoi 10.50Bx.
Gia su luong malt cân dung la M (kg)
Malt co cac thông sô kÿ thuât sau:
Dô âm: w ÷ 7°.
Hê sô hoa tan: 75°
Ty lê su dung: 80° malt.
Tôn thât trong khi nghiên: 0,5°
Luong chât chiêt thu duoc tu M (kg) malt la:
M(1 - 0,07)(1 - 0,005)0,75 ÷ 0,694M (kg)
Gao co cac thông sô kÿ thuât sau:
Dô âm: W÷13°.
Hê sô hoa tan: 85°
Ty lê su dung: 20° malt
Tôn thât trong khi nghiên: 0,5°
Vây luong gao cân su dung la:
M x 0,2/(1 - 0,2) ÷ 0,25M
Luong chât chiêt thu duoc tu gao la:
M x 0,2/(1 - 0,2) x (1 - 0,13) x (1 - 0,005) x 0,850 ÷ 0,184M (kg)
Tông luong chât chiêt la:
0,694M 0.184M ÷ 0,878M (kg)
Luong chât chiêt nay tuong duong voi 12,21kg
M÷12,21 : 0,878 ÷ 13,9 (kg)
Vây luong malt dung cho 100 l bia hoi la M ÷ 13,9 ( kg).
Luong gao tuong ung la:
13,9 x (20/80) ÷ 3,475 (kg).

1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%ź

3.1.3. Tính luong bã.
Luong chât khô tu malt:
13,9 x (1 - 0,005) x (1 - 0,07) ÷ 12,86 (kg)
Luong chât khô tu gao:
3,475 x (1 - 0,005) x (1 - 0,13) ÷ 3,01 (kg)
Tông luong chât khô cua malt va gao:
12,86 3,01 ÷ 15,87 (kg)
Luong chât chiêt tu malt:
13,9 x (1 - 0,005) x (1 - 0,07) x 0,75 ÷ 9,645 (kg)
Luong chât chiêt tu gao:
3,475 x (1 - 0,005) x (1 - 0,13) x 0,85 ÷ 2,5585 (kg)
Tông luong chât chiêt :
9,645 2,5585 ÷ 12,2035 (kg)
Tông luong bã khô:
15,87 - 12,2035 ÷ 3,6665 (kg)
Gia su bã co dô âm 80°. Vây luong bã âm :
3,6665 : 0,2 ÷ 18,3325 (kg)
Trong do luong nuoc
18,3325 - 3,6665 ÷ 14,666 (kg)
3.1.4. Tính luong nuóc dùng trong quá trình nâu và rua bã.
Luong nuoc trong qua trinh hô hoa
Luong malt lot 20° .Vây luong malt cân bô sung vao nôi hô hoa:
3,475 x 0,2 ÷ 0,695 (kg)
Luong nguyên liêu cho vao nôi hô hoa (qua tinh nghiên tôn thât 0.5°):
(3,475 3,475 x 0,2) x (1 - 0,005) ÷ 4,15 (kg)
Ty lê nuoc: bôt ÷ 5:1
Luong nuoc cho vao nôi hô hoa:
4,15 x 5 ÷ 20,75 (l)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ż

Nuoc co sán trong nguyên liêu gao va malt:
(3,475 x 0.13 3,475 x 0,2 x 0,07) x (1 - 0,005) ÷ 0,5 (kg) ÷ 0,5 (l).
Luong nuoc co trong nôi hô hoa:
20,75 0,5 ÷ 21,25 (l)
Tông luong nuoc va dich trong nôi hô hoa :
4,15 21,25 ÷ 25,4 (kg)
Kêt thuc qua trinh hô hoa, luong nuoc bay hoi 5°
Luong dich con lai trong nôi hô hoa sau khi dun:
25,4 x (1 - 0,05) ÷ 24,13 (kg).
Luong nuoc trong qua trinh duong hoa:
Ty lê nuoc: malt ÷ 4:1.
Dô âm malt 7°.
Tôn thât nghiên 0.5°
Luong malt cho vao nôi duong hoa:
(13,9 - 0,2 x 3,475 ) x (1- 0,005) ÷ 13,14 (kg).
Luong nuoc co sán trong nguyên liêu:
13,14 x 0,07 ÷ 0,92 (kg) ÷ 0,92 (l)
Luong nuoc cho vao nôi duong hoa:
13,14 x 4 ÷ 52,56(l)
Luong nuoc co trong nôi duong hoa:
52,56 0,92 ÷ 53,48 (l)
Tông luong nuoc va dich trong nôi duong hoa :
13,14 53,48 ÷ 66,62 (kg)
Khi duong hoa chuyên toan bô luong dich trong nôi hô hoa sang nôi duong hoa
luong dich co trong nôi duong hoa la:
24,13 66,62 ÷ 90,75 (kg)
Sau khi duong hoa, luong nuoc bay hoi 4° nên luong dich con lai:
90,75 x (1 - 0,04) ÷ 87,12 (kg)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Vây luong nuoc trong dich duong khi loc la :
87,12 - (12,86 3,01) ÷ 71,25 (kg)
Luong nuoc trong dich sau khi dun hoa (dich co nông dô 10,5
o
Bx)
109,00 x (1 - 0,105) ÷ 97,56 (kg)
Luong nuoc trong dich truoc khi dun hoa (luong nuoc bay hoi 10° so voi Tông
sô luong dich truoc khi dun hoa):
97,56 (109,00 : 0,9) 0,1 ÷ 109,67 (kg) ÷ 109.67 (l)
Luong nuoc rua bã:
V
nuoc truoc khi loc
V
nuoc rua bã
÷ V
nuoc trong bã
V
nuoc trong dich dun hoa

V
nuoc rua bã
÷ 14,666 109,67 71,25 ÷ 53,086 (l)
Tông luong nuoc cho vao hai nôi nâu va duong hoa la:
20,75 52,56 ÷ 73,31 (l)
Tông luong nuoc dung trong qua trinh nâu va rua bã la:
73,31 53,086 ÷ 126,396 (l)
3.1.5. Tính các nguyên liêu khác:
Luong hoa houblon su dung:
Luong hoa houblon dao dông trong khoang rông tuy thuôc vao loai hoa, chât
luong hoa, dô dáng cua hoa. Trong qua trinh nâu, hiêu suât trich ly chi dat 30-
35°
Nêu goi luc dáng trong hoa la 100° thi trong bia thanh phâm chi con 30°.
Bia hoi co dô dáng la 18dô ÷ 18mg/lit ÷ 1,8g/100lit
Su dung 70° hoa viên 8° (¬-axit dáng) va 30° cao hoa (30° ¬-axit dáng).
Hiêu suât trich ly la 30°. Luong chât dáng ban dâu la 1,8/0,3÷6 (g/100 lit)
Goi luong hoa viên su dung la: M (g)
Luong cao hoa la: (30/70) x M (g)
Luong chât dáng co trong hoa viên: M x 0,08 (g)
Luong chât dáng co trong cao hoa: M x (30/70) x 0,3 (g)
Tông luong chât dáng ban dâu la:
M x 0,08 M x (30/70) x 0,3 ÷ 0,2086M (g)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Luong hoa viên su dung la:
M ÷ 6 / 0,2086 ÷ 28,76 (g)
Luong cao hoa su dung la:
M ÷ 28,76 x (30 / 70) ÷ 12,33 (g)
Bôt tro loc: thông thuong 100 l bia cân 0.073 kg bôt tro loc
3.1.6. Tính các san phâm phu
`Bã malt và gao:
Theo trên dã tinh, ta co:
Luong bã malt va bã gao 80° âm ÷ 18,3325 (kg)
`Bã hoa:
Coi luong cao hoa hoa tan hoan toan. Chi tinh bã cho luong hoa viên:
Luong chât khô không hoa tan trong hoa: 70°
Dô âm bã hoa: 85°
Luong bã hoa la:
28,76 x 0,7 / (1 - 0,85) ÷ 134,21 (g)
Luong nuoc co trong bã hoa:
134,21 x 0.85 ÷ 114,01 (g)
`Càn làng:
100kg nguyên liêu co khoang 1,75kg cán láng dô âm 80°
100 l bia co luong nguyên liêu: 13,9 3,475 ÷ 17,375 (kg)
Luong cán láng ca âm: 17,375 x 1,75 / 100 ÷ 0,304 (kg)
Luong cán láng khô: 0,304 x 0,2 ÷ 0,0608 (kg)
`Bã süa men
Cu 100l bia cho 2 lit sua men dô âm 85°
Tai su dung 50° tuong duong: 1(l)/100 (l) bia
Con thai bo: 2 - 1 ÷ 1(l)/100 (l) bia
`Luong CO
2
Phuong trinh lên men:
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

C
12
H
22
O
11
H
2
O 4.C
2
H
5
OH 4.CO
2

342g 176g
Luong dich truoc khi lên men: 106.84(l) co d ÷ 1.040 (kg/l)
Khôi luong dich lên men : 106.84 x 1.040 ÷ 111.11 (kg)
Dich duong co nông dô 10,5
o
S. Khôi luong chât chiêt:
111.11 x 0.105 ÷ 11.66 (kg)
Coi toan bô luong duong la maltoza
Hiêu suât lên men 60°
Luong CO
2
tao thanh:
11.66 x 176 x 0.60/342 ÷ 3.60 (kg)
Luong CO
2
hoa tan trong bia (2g/lbia non)
2 x 102.54 ÷ 205.08 (g) ÷ 0.20508 (kg)
Luong CO2 thoat ra la:
3.60 - 0.205 ÷ 3.395 (kg)
o 20
o
C, 1atm, 1m
3
CO
2
náng 1.832kg. Thê tich CO
2
bay ra la:
3.395 : 1.832 ÷ 1.853 (m
3
)
Thuong chi thu hôi duoc 70°. Thê tich CO
2
thu hôi la:
1.853 x 0.7 ÷ 1.29 (m
3
)
Luong CO
2
cân bão hoa thêm dê dat 4.5 (g/l)
4.5 x 101.52- 2 x 101.01 ÷ 254.82 (g) ÷ 0.255 (kg)
Thê tich CO2 cân bão hoa thêm la:
0.255 : 1.832 ÷ 0.139 (m
3
)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Bang 3.1: Bang cân bœng san phŋm cho bia hoi.
STT San phâm Don
vi
100l 20000l
(me)
80000l
(ngày)
6000000l
(1 nàm)
1 Malt kg 13,9 2780 11120 834000
2 Gao kg 3,475 695 2780 208500
3 Hoa viên g 28,76 5752 23008 1725600
4 Cao hoa g 12,33 2466 9864 739800
5 Nuoc vao nôi hô hoa l 20,75 4150 16600 1245000
6 Nuoc vao duong hoa l 52,56 10512 42048 3153600
7 Nuoc rua bã l 53,086 10617,2 42468,8 3185160
8 Bôt tro loc kg 0.073 14.6 58.4 4380
9 Bã âm kg 18,333 3666,6 14666 1099980
10 Bã hoa g 134,21 26842 107368 8052600
11 Cán láng kg 0,304 60,8 243,2 18240
12 Sua men thu hôi l 2 400 1600 120000
13 Sua men thai bo l 1 200 800 60000
14 CO
2
thoat ra m
3
1,853 370.6 1582,4 111180
15 CO
2
thu hôi m
3
1,290 258 1032 77400
16 Men giông l 10,684 2136.8 8547,2 641040
17 Men sua tai su dung l 1 200 800 60000
18 Dich duong vao láng l 113,53 22706 90824 6811800
19 Dich duong lên men l 106,82 21364 85456 6409200
20 Bia non l 102,54 20508 82032 615240
21 Bia sau loc l 101,52 20304 81216 6091200
22 Bia do bão hoa CO
2
l 101,01 20202 80808 6060600

1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

3.2. Tính cân bàng san phâm cho bia chai
3.2.1. Tính luong bia và luong dich duòng qua các công doan.
Công doan chiêt chai. Tôn thât 4°
Luong bia truoc khi chiêt chai la :
100 : (1 0,04) ÷ 104,17 (l)
-Công doan suc CO
2
: Tôn thât 0,5°
Luong bia truoc khi nap CO
2
la:
104,17 : (1 0,005) ÷ 104,69 (l)
-Công doan loc bia: Tôn thât 1°
Luong bia truoc khi loc la:
104,69 : (1 0,01) ÷ 105,75 (l)
-Công doan lên men chinh va lên men phu: Tôn thât 4°
Luong dich duong truoc khi lên men la:
105,75 : (1 0,04) ÷ 110,16 (l)
-Công doan láng xoay: Tôn thât 2°
Luong dich duong truoc khi truoc khi láng xoay la:
110,16 : (1 0,02) ÷ 112,41 (l)
Do lam lanh nên nhiêt dô cua dich duong ha xuông thâp nên co su co thê tich. Hê
sô co thê tich 4°. Vi vây dich duong o 100
0
C la:
112,41 : (1 0,04) ÷ 117,09 (l)
Dich duong o 20
0
C va nông dô 11,5° co d÷1,046 kg/l
Khôi luong dich duong sau khi dun hoa la:
112,41 x 1,046 ÷ 117,58 (kg)
Luong chât chiêt báng 11,5°. Khôi luong chât chiêt la:
117,58 x 0,115 ÷ 13,52 (kg)
Công doan nâu, duong hoa, loc bã: Tôn thât chât chiêt 2,5°
Luong chât chiêt ban dâu la:
13,52 : (1 0,025) ÷ 13,87 (kg).
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

3.2.2. Tính luong gao. malt cho 100l bia chai 11.5o Bx
Goi luong malt cân dê san xuât 100l bia chai la M(kg) thi:
Luong gao cân: M x 0,2/ (1-0,8) ÷ 0,25M (kg).
Luong chât chiêt thu duoc tu M(kg) malt la:
M.(1-0,005).(1-0,07).0,75 ÷ 0,694M(kg)
Luong chât chiêt thu duoc tu gao la:
0,25M.(1-0,005).(1-0,13).0,85 ÷ 0,184M(kg)
Tông luong chât chiêt thu duoc la:
0,694M 0,184M ÷ 0,878M (kg)
Luong chât chiêt nay tuong ung voi 13,87 kg
Ta co: 0,878M ÷ 13,87(kg)
M ÷ 15,80
Suy ra: Luong malt cân la M ÷ 15,80(kg)
Luong gao cân la 15,80 x (20/80) ÷ 3,95(kg)
3.2.3. Tính luong bã
Luong chât khô tu malt :
15,80 x (1-0,005) x (1-0,07) ÷ 14,62 (kg)
Luong chât khô tu gao :
3,95 x (1-0,005) x (1-0,13) ÷ 3,42 (kg)
Tông luong chât khô la :
14,62 3,42 ÷ 18,04 (kg)
Luong chât chiêt tu malt :
14,62 x 0,75 ÷ 10,965 (kg)
Luong chât chiêt tu gao :
3,42 x 0,85 ÷ 2,907 (kg)
Tông luong chât chiêt la :
10,965 2,907 ÷ 13,872 (kg)
Tông luong bã khô la :
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ÿ

18,04 13,872 ÷ 4,168 (kg)
Nêu gia su bã co dô âm 80°. Suy ra luong bã âm la :
4,168 : ( 1- 0,8 ) ÷ 20,84 (kg)
Trong do luong nuoc së la : 20,84 4,168 ÷ 16,672 (kg).
3.2.4. Tính luong nuóc dùng trong quá trình nâu và rüa bã
3.2.4.1. Luong nuóc dùng trong quá trình hô hóa
Luong mat lot 20°. Vây luong malt cân bô xung vao la:
3,95 x 0,2 ÷ 0,79 (kg)
Luong nguyên liêu cho vao nôi hô hoa ( nghiên tôn thât 0,5°)
( 3,950,79) x (1-0,005) ÷ 4,72 (kg)
Ty lê nuoc : bôt ÷ 5 : 1
Luong nuoc cho vao nôi la :
4,72 x 5 ÷ 23,6 (l)
Nuoc co sán trong nguyên liêu gao va malt
(3,95 x 0,13 3,95 x 0,2 x 0,07) x (1-0,005) ÷ 0,57 (kg) ÷ 0,57 l
Luong nuoc co trong nôi hô hoa
23,6 0,57 ÷ 24,17 (l)
Tông luong nuoc va dich trong nôi hô hoa
4,72 24,17÷ 28,89 (kg)
Kêt thuc qua trinh hô hoa, luong nuoc bay hoi 5°
Luong dich con lai trong nôi hô hoa sau khi dun la :
28,89 x (1-0,05) ÷ 27,45 (kg)
3.2.4.2. Luong nuóc trong quá trình duòng hóa
Ty lê malt : nuoc ÷ 4 : 1
Dô âm malt 7°, tôn thât nghiên 0,5°
Luong malt cho vao nôi duong hoa la :
(15,80-0,2 x 3,95) x (1-0,005) ÷ 14,94 (kg)
Luong nuoc co sán trong nguyên liêu :
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ź

14,94 x 0,07 ÷ 1,05 (kg) ÷ 1,05 (l)
Luong nuoc cho vao nôi duong hoa :
14,94 x 4 ÷ 59,76 (l)
Luong nuoc co trong nôi duong hoa:
59,76 1,05 ÷ 60,81 (l)
Tông luong nuoc va dich co trong nôi duong hoa:
14,94 60,81÷ 75,75 (l)
Khi chuyên toan bô luong dich trong nôi hô hoa sang nôi duong hoa thi luong
dich trong nôi duong hoa së la:
27,45 75,75 ÷ 103,2 (kg)
Sau khi duong hoa luong nuoc bay hoi 4° nên luong dich con lai la :
103,2 x (1-0,04) ÷ 99,072 (kg)
Luong nuoc trong dich duong khi loc la :
99,072 (14,623,42) ÷ 81,032 (kg)
Luong nuoc trong dich duong sau khi dun hoa co nông dô 11,5 Bx la :
117,09 x (1-0,115) ÷ 103,63 (kg)
Luong nuoc trong dich truoc khi dun hoa ( luong bay hoi 10°)
103,63(117,09 : 0,9) x 0,1 ÷ 116,64 (kg) ÷ 116,64 (l)
Luong nuoc rua bã :
V
nuoc truoc khi loc
V
nuoc rua bã
÷ V
nuoc trong bã
V
nuoc trong dich dun hoa
Suy ra : V
nuoc rua bã
÷ 16,672 116,64 81,032 ÷ 52,28 (l)
Tông luong nuoc cho vao ca nôi nâu va duong hoa la :
23,6 59,76 ÷ 83,36 (l)
Tông luong nuoc dung cho qua trinh nâu va rua bã la :
83,36 52,28 ÷ 135,64 (l)
3.2.4.3. Tính các nguyên liêu khác
a. Tính luong hoa houblon su dung
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%ź

Luong hoa houblon dao dông trong khoang rông tuy thuôc vao loai hoa, chât
luong hoa, dô dáng cua hoa. Trong qua trinh nâu, hiêu suât trich ly chi dat 30-
35°
Nêu goi luc dáng trong hoa la 100° thi trong bia thanh phâm chi cùng chi con
khoang 30°.
Bia chai co dô dáng la 22 dô ÷ 22 mg/l ÷ 2,2 g / 100 (l)
Su dung 70° hoa viên (8° ¬-axit dáng) va 30° cao hoa (30° ¬-axit dáng).
Hiêu suât trich ly la 30°. Luong chât dáng ban dâu la 2.2 / 0.3 ÷ 7.3 (g/100l)
Goi luong hoa viên su dung la M (g).
Luong cao hoa la (30/70) x M (g)
Luong chât dáng co trong hoa viên: M x 0.08(g)
Luong chât dáng co trong cao hoa: M x (30/70) x 0.3 (g)
Tông luong chât dáng ban dâu la:
M x 0.08 M x (30/70) x 0.3 ÷ 0.2086M(g)
Luong hoa viên su dung la:
M ÷ 7.3 / 0.2086 ÷ 35.14 (g)
Luong cao hoa su dung la:
M ÷ 35.14 x (30/70) ÷ 15.06 (g)
b.1inh luong nâm men
Luong dich truoc khi lên men: 110.16 (l)
Luong men dua vao: 110,16 x 10° ÷ 11,02 (l)
c. Bũt tro lţc
Thông thuong 100 l bia cân 0.073 kg bôt tro loc
3.2.4.4. Tính các san phâm phu
a. Bã malt và gʼno:
Theo trên do tinh, ta co:
Luong bã malt va bã gao 80° âm ÷ 20,84 (kg)
b.Bã hoa:
Coi luong cao hoa hoa tan hoan toan. Chi tinh bã cho luong hoa viên:
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ż

Luong chât khô không hoa tan trong hoa: 70°
Dô âm bã hoa: 85°
Luong bã hoa la:
35,14 x 0,7 / ( 1- 0,85) ÷ 163,99 (g)
Luong nuoc co trong bã hoa:
163,99 x 0,85 ÷ 139,39 (g)
c.C!n lőng
100kg nguyên liêu co khoang 1.75kg cán láng dô âm 80°
100 lit bia co luong nguyên liêu:
15,80 3,95 ÷ 19,75 (kg)
Luong cán láng ca âm:
19,75 x 1,75/100 ÷ 0,35 (kg)
Luong cán láng khô:
0,35 x 0,2 ÷ 0,07 (kg)
d.Bã sŹa men
Cu 100l bia cho 2 lit sua men dô âm 85°
Tai su dung 50° tuong duong 1lit/100 lit bia
Con thai bo: 2 - 1 ÷ 1 (l) / 100l bia
e.Luong CO
2
Phuong trinh lên men:
C
12
H
22
O
11
H
2
O 4C
2
H
5
OH 4CO
2

342g 176g
Luong dich truoc khi lên men: 110.16 (l) co d ÷ 1.046 g
Luong men dua vao: 110,16 x 10° ÷ 11,02 (l)
Khôi luong dich lên men:
110,16 x 1,046 ÷ 115,23 (kg)
Dich duong co nông dô 12
0
Bx. Khôi luong chât chiêt:
115,23 x 0,115 ÷ 13,251 (kg)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Coi toan bô luong duong la maltoza
Hiêu suât lên men 60°
Luong CO
2
tao thanh:
13,251 x 176 x 0.6 / 342 ÷ 4,092 (kg)
Luong CO2 hoa tan trong bia (2g/l bia non)
2 x 105.75 ÷ 211.5 (g) ÷ 0.211 (kg)
Luong CO2 thoat ra la:
4,092 - 0,211 ÷ 3,881 (kg)
o 20
o
C, 1atm, 1m
3
CO
2
náng 1.832 kg. Thê tich CO
2
bay ra la:
3,881 : 1.832 ÷ 2,12 (m
3
)
Thuong chi thu hôi duoc 70°. Thê tich CO2 thu hôi la:
2,12 x 0.7 ÷ 1,484(m
3
)
Luong CO
2
cân bão hoa thêm dê dat 4.5g/l
4.5 x 105.75 - 2 x 104.69 ÷ 266.495 (g) ÷ 0.266kg
Thê tich CO
2
cân bão hoa thêm la:
0.266 / 1.832 ÷ 0.145 (m
3
)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Bang 3.2: Bang cân bœng san phŋm cho bia chai
STT San phâm Don
vi
100l
20000l
(me)
80000l
(ngày)
9000000
(1 nàm)
1 Malt kg 15,8 3160 12640 1422000
2 Gao kg 3,95 790 3160 355500
3 Hoa viên g 35,14 7028 28112 3162600
4 Cao hoa g 15,06 3012 12048 1355400
5 Nuoc vao nôi hô hoa l 23,6 4720 18880 2124000
6 Nuoc vao duong hoa l 59,76 11952 47808 5378400
7 Nuoc rua bã l 52,28 10456 41824 4705200
8 Bôt tro loc kg 0,073 14,6 58,4 6570
9 Bã âm kg 20,84 4168 16672 1875600
10 Bã hoa g 163,99 32798 131192 14759100
11 Cán láng kg 0,36 72 288 32400
12 Sua men thu hôi l 2 400 1600 180000
13 Sua men thai bo l 1 200 800 90000
14 CO
2
thoat ra m
3
2,22 444 1776 199800
15 CO
2
thu hôi m
3
1,554 310,8 12432 139860
16 Men giông l 11,02 2204 8816 991800
17 Men sua tai su dung l 1 200 800 90000
18 Dich duong vao láng l 117,09 23418 93672 10538100
19 Dich duong lên men l 110,16 22032 88128 9914400
20 Bia non l 105,75 21150 84600 9517500
21 Bia sau loc l 104,69 20938 83752 9422100
22 Bia do bão hoa CO
2
l 104,17 20834 83336 9375300

1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

PHAN IV : TINH TOÁN VÀ CHON THIET BI
Viêc tinh toan va chon thiêt bi trong qua trinh san xuât phai dam bao nguyên tác
dap ung yêu câu vê náng suât cua nha may va chi tiêu kÿ thuât cùng nhu chi tiêu
vê kinh tê. Theo kê hoach san xuât cua nha may va cân báng san phâm cho thang
bia cao nhât cua nám dê chon kich thuoc thiêt bi. Dua theo tinh toan o trên, ta së
tinh toan kich thuoc thiêt bi cho san xuât bia chai
Luong nguyên liêu dung cho 1 me nâu nhiêu nhât (20000 lit):
Malt: 3160 kg
Gao: 790 kg
Hoa viên: 7,028 kg
Cao hoa: 3,012 kg
Nuoc cho vao nôi hô hoa: 4720 lit
Nuoc cho vao nôi duong hoa: 11952 lit
Nuoc rua bã: 10456 lit
4.1. Thiêt bi trong khu nghiên.
4.1.1. Cân
Nguyên liêu duoc cân theo tung me.
Chon cân gao va malt lot co kha náng cân cao nhât 1000 kg, dô chinh xac 0,5
kg
Cân malt dung cân diên tu duoc gán voi xylo, xylo co kich thuoc: duong kinh
1,6m, cao 2m, day côn 60
o
chua duoc khoang 1500kg malt.
4.1.2. Gâu tai
Gâu tai gao chua nghiên co náng suât 2000 kg/h
Chon 01 gâu tai tai gao chua nghiên co náng suât vân chuyên 2000 kg/h co thông
sô kÿ thuât:
Kich thuoc: rông 200mm, cao 4000mm
Vân tôc keo 1,2-1,4m/s
Công suât dông co 1 KW
Gâu tai gao dã nghiên co náng suât 2000 kg/h
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Chon 01 gâu tai tai gao dã nghiên co náng suât vân chuyên 2000 kg/h co thông sô
kÿ thuât:
Kich thuoc: rông 200mm, cao 6000mm
Vân tôc keo 1,2-1,4m/s
Công suât dông co 1,5 KW
Vit tai gao dã nghiên 2500 kg/h
Chon 01 vit tai gao dã nghiên co náng suât vân chuyên 2500 kg/h co thông sô ki
thuât sau:
Kich thuoc: Rông 200mm, Dai 2500mm.
Công suât dông co 1 KW.
Gâu tai malt chua nghiên co náng suât 5000 kg/h.
Chon 01 gâu tai malt chua nghiên co náng suât vân chuyên 5000 kg/h co thông
sô kÿ thuât:
Kich thuoc: rông 500mm, cao 4000mm
Vân tôc keo 1,2-1,4m/s
Công suât dông co 2.5 KW
4.1.3. Máy nghiên malt.
Chon may nghiên malt uot co cac thông sô kÿ thuât sau:
Náng suât 5000kg/h
Công suât dông co: 8 KW/h
Vât liêu chê tao: thep không gi chiu mai mon
Kich thuoc thiêt bi: dai 1000mm, rông 800mm, cao 3500mm
Kich thuoc truc nghiên: duong kinh 300mm, dai 600mm
Sô dôi truc: 2
4.1.4. Máy nghiên gao.
Chon may nghiên gao la may nghiên bua co cac thông sô kÿ thuât sau:
Náng suât : 2000 kg/h
Công suât may: 6 KW/h
Kich thuoc buông nghiên: duong kinh 500mm, chiêu rông 250mm
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Kich thuoc may: dai 1850mm, rông 1600mm, cao 1650mm
4.1.5. Máy nghiên malt lót.
Chon may nghiên malt lot la may nghiên khô, nghiên truc, náng suât 500 kg/h.
4.1.6. Thiêt bi khác.
Xylo chua gao chua nghiên: 1,5 m
3

Xylo chua gao dã nghiên: 1,5 m
3

xylo chua malt chua nghiên: 4 m
3

4.2. Thiêt bi trong nhà nâu
4.2.1. Nôi hô hoá
Luong gao su dung cuc dai cho 1 me la : 790 kg/ me
Nghiên tôn thât 0,5 °
Luong gao trong nôi hô hoa la :
790 x 0,995 ÷ 786,05 (kg)
Luong malt lot 20° so voi gao
790 x 0,2 x 0,995 ÷ 157,21 (kg)
Luong nuoc cho vao nôi hô hoa theo ty lê 5 : 1 so voi nguyên liêu
( 786,05 157,21) x 5 ÷ 4716,3 (l)
Khôi luong trong nôi hô hoa
786,05 157,21 4716,3 ÷ 5659,56 (kg)
Khôi luong riêng cua hôn hop bôt nuoc la: d ÷ 1,08 kg/l
Thê tich hôn hop trong nôi hô hoa la:
5659,56 / 1,08 ÷ 5240,33 (l)
Thê tich su dung cua thung la 75° Thê tich thuc cua thung la
5240,33 / 0,75 ÷ 6987,11 (l)
Chon nôi hô hoa la thiêt bi hai vo thân hinh tru, day chom câu, náp hinh nun lam
báng thep không gi, co cac thông sô sau:
H ÷ 0.6 D; h
1
÷ 0.2D; h
2
÷ 0.15 D; r ÷ 0,5D
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Thê tich nôi V ÷ V( Tru) V( náp) V( day) ÷ 0.614D
3
V ÷ HxD
2
/4 (h
1
2
3r
2
) xh
1
/6 h
2
xD
2
/43
V ÷ 0,593D
3

D ÷ ( V/ 0,593)
1/3

D ÷ (6987,11/0,593)
1/3
÷ 2,275 m; Lây D ÷ 2,3m
Vây kich thuoc nôi hô hoa:
D ÷ 2300mm; H ÷ 1380mm; h
1
÷ 460mm; h
2
÷ 345mm
Phân vo day 100 mm, do do duong kinh ngoai cua thiêt bi la :
D
ng
÷ 2300 2100 ÷ 2500 mm;
Chiêu cao phân hai vo: H ÷ 1380mm.
Thê tich thuc cua thung:
V ÷ 0,593D
3
÷ 0,5932,3
3
÷ 7,22 (m
3
)
Dác tinh cua canh khuây:
Chon canh khuây cong co duong kinh ÷ 0.8D ÷ 2080 mm;
Sô vong quay cua canh khuây: 30 vong / phut
Dông co canh khuây 10 Kw;
Diên tich bê mát truyên nhiêt 0,5 m
2
/ m
3
dich
F÷ 0,5 7,5 ÷ 3,75 ( m
2
);
4.2.2. Nôi duòng hoá
Luong dich chao bom sang nôi duong hoa la: 5490 (kg)
Luong malt su dung cuc dai cho 1 me la : 3160 kg/ me
D
h2
H
h1
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ÿ

Luong malt lot : 158 kg
Nghiên tôn thât 0.5 °
Luong malt trong nôi duong hoa la :
(3160 158)0,995 ÷ 2987 (kg)
Luong nuoc cho vao nôi duong hoa theo ty lê 4: 1 so voi nguyên liêu
29874 ÷ 11948 (l)
Khôi luong trong nôi duong hoa
5659,56 11948 2987 ÷ 20594,56 (kg)
Khôi luong riêng cua hôn hop bôt nuoc la d ÷ 1,08 kg/l
Thê tich hôn hop trong nôi duong hoa la :
20594,56/ 1,08 ÷ 19069 (l)
Thê tich su dung cua thung la 75° Thê tich cua thung la
19069 / 0,75 ÷ 25,435 (m
3
)
Chon nôi duong hoa la thiêt bi hai vo thân hinh tru, day chom câu, náp hinh nun
lam báng thep không gi, co cac thông sô sau:
H ÷ 0.6 D; h
1
÷ 0.2D; h
2
÷ 0.15 D;r ÷ 0.5D
Thê tich nôi V ÷ V( Tru) V( náp) V( day)

V ÷ HxD
2
/4 (h
1
2
3r
2
) xh
1
/6 h
2
xD
2
/43
V ÷ 0,593D
3

D ÷ ( V/ 0,593)
1/3
÷ 3,501 m; Lây D ÷ 3,60m
D
h2
H
h1
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ź

Vây kich thuoc nôi duong hoa:
D ÷ 3600mm; H ÷ 2160mm; h
1
÷ 720mm; h
2
÷ 540mm.
Phân vo day 100 mm, do do duong kinh ngoai cua thiêt bi la :
3600 2x100 ÷ 3800 mm;
Chiêu cao phân hai vo:H ÷ 2160 mm;
Dác tinh canh khuây;
Chon canh khuây cong co duong kinh ÷ 0,8D ÷ 2880 mm;
Sô vong quay cua canh khuây 30 vong / phut
Dông co canh khuây 15 Kw;
Diên tich bê mát truyên nhiêt 0,5 m
2
/ m
3
dich
F÷ 0,5x19,8 ÷ 9,9 ( m
2
)
4.2.3. Thùng loc dáy bàng:
Thung day báng, thân tru, náp non h
2
÷ 0,15D.
Khôi luong bã malt va gao tuong ung voi môt me nâu la: 4168 (kg)
Khôi luong riêng cua bã la: 0,75kg/l
Thê tich bã la: 4168 / 0,75 ÷ 5558 (l).
Muôn qua trinh loc xay ra binh thuong thi chiêu cao lop bã vao khoang 0,30,5m
Chon chiêu cao lop bã la: 0,5m
Diên tich day loc: S ÷ 5,558 / 0,5 ÷ 11,116 (m
2
)
Duong kinh thung loc la: S ÷ xD
2
/4 suy ra D ÷ (4S/x)
1/2
D
h2
H
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%ź

D ÷ (411,116/3,14)
1/2
÷ 3,77 (m)
Quy chuân: D ÷ 3,8m. Lop vo bao ôn day 100mm, duong kinh ngoai cua thung
la: D
ng
÷ 3,8 20,1 ÷ 4,0 (m).
Náp nun: h
2
÷ 0,15D ÷ 0,153,8 ÷ 0,57 (m)
Diên tich day loc thuc tê: S ÷ xD
2
/4 ÷ x3,8
2
/4 ÷ 11,34 (m
2
)
Khôi luong dich con lai sau duong hoa: 20594,560,96 ÷ 19771 (kg)
Thê tich dich con lai sau duong hoa: 19771 / 1,08 ÷ 18306,3 (l)
Chiêu cao cua lop dich loc trong nôi:18,306/11,34 ÷ 1,62 (m)
Thê tich su dung cua thung la 70°. Thê tich cua thung:
V ÷ 18,306 / 0,7 ÷ 26,16 (m
3
)
V ÷ HxD
2
/4 h
2
xD
2
/43
H ÷ 2,12 (m)
Chiêu cao thân tru: H ÷ 2,12m
Day gia cach day thât 2cm, chiêu cao thung phân thân tru cua thung la:
H ÷ 2,12 0,02 ÷ 2,14 (m).
Cua xa bã duoc thiêt kê co duong kinh 45cm duoc dong mo báng dông co diên.
Bã xa ra duoc vit tai dây sang xylo chua.
Nôi hai vo, thân tru, day pháng:
S ÷ 11,34m
2
, D ÷ 3,8m, H ÷ 2,14m, h
2
÷ 0,57m, D
ng
÷ 4,0m.
Duong kinh d ÷ 0,8D ÷ 3,04m
Canh khuây co tôc dô gat bã 6 vong/ph.
Dông co co công suât: 7,5Kw
4.2.4. Nôi nâu hoa
Thê tich dich sau khi nâu hoa la : 117,09/ 100 lit bia
Thê tich dich sau 1 me nâu la: 23418 lit
Trong qua trinh nâu tôn thât do bay hoi la 10° , vây thê tich dich truoc khi nâu
hoa la:
23418/ 0.9 ÷ 26020 (l) ÷ 26,02(m
3
);
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ż

Hê sô dô dây thung la 70° vi khi sôi o nhiêt dô cao thi dich së bi bông lên. Vây
thê tich nôi la:
V ÷ 26,02 / 0,7 ÷ 37,17 (m
3
).
Chon thiêt bi dun hoa hinh tru, day chom câu, náp hinh nun, co
H ÷ 1,2D; h
1
÷ 0.2D; h
2
÷ 0.15 D; r ÷0,5D
Thê tich nôi V ÷ V( Tru) V( náp) V( day)

V ÷ HxD
2
/4 (h
1
2
3r
2
) xh
1
/6 h
2
xD
2
/43
V ÷ 1,064D
3

D ÷ ( V/ 1,064)
1/3
÷ 3,27 m; Lây D ÷ 3,30m
Phân vo day 100 mm, do do duong kinh ngoai cua thiêt bi la:D
ng
÷ 3,5m
Vây kich thuoc nôi nâu hoa:
D ÷ 3300mm; H ÷ 3960mm; h
1
÷ 660mm; h
2
÷ 495mm; D
ng
÷ 3500mm.
Thê tich thuc cua nôi:
V ÷ 1,0643,3
3
÷ 38,24 (m
3
)
Nôi nâu hoa su dung ông truyên nhiêt trung tâm, chât tai nhiêt xung quanh ông,
dich di qua ông. Chon ông truyên nhiêt co duong kinh d ÷ 50 mm, sô hing luc
giac la 4,Sô ông bô tri trên duong xuyên tâm cua hinh luc giac la: b ÷ 9.
Tông sô ông la: 3 4
2
3 4 1 ÷ 61 ông
Duong kinh chum ông la
D ÷ t (b - 1) 4d
Trong do t la khoang cach giua hai tâm ông, t ÷ (1.2-1.5)d
D
h2
H
h1
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

D ÷ ( 1.5 0.0 5) (9 - 1) 4 0.05 ÷ 0.8( m);
Diên tich bê mát truyên nhiêt 1m
2
/ m
3
dich
F÷ 126,02 ÷ 26,02 ( m
2
)
Chiêu dai cua toan bô ông truyên nhiêt la:
L ÷ F/x.d ÷ 26,02/x.0.05 ÷ 165,65 (m)
Chiêu dai cua môt ông la:
L ÷ L/n ÷ 165,65/61 ÷ 2,72 (m).
4.2.6. Thùng làng xoáy:
Thung láng xoay la môt nôi hinh tru, dich duong duoc bom theo phuong tiêp
tuyên. Day báng hoi nghiêng 2´.
Luong dich dua vao láng xoay la: 23418 (l)
Hê sô su dung cua thung la 75°. Vây thê tich cua thung la:
V ÷ 23418/0,75 ÷ 31,22 (m
3
)
Chon thung co cac thông sô: H ÷ 1D; h
2
÷ 0.15D.
Thê tich thung: V ÷ HxD
2
/4 h
2
xD
2
/12
V ÷ 0,825D
3
D ÷ (V/0,825)
1/3
÷ 3,36 (m)
Chon D ÷ 3400mm
Lop vo bao ôn day 100mm
Duong kinh ngoai thung láng xoay: D ÷ 3400 2x100 ÷ 3600
Vây kich thuoc cua thung láng xoay:
D
h2
H
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

D ÷ 3600mm; H ÷ 3400mm; h
2
÷ 510mm
Thê tich thuc cua thung: V ÷ 0,825D
3
÷ 0,8253,4
3
÷ 32,43 (m
3
)
ŧng hoi, cŷa quan sát
Cac nôi nâu, loc, láng xoay dêu co ông thông hoi duong kinh báng khoang 0,1D
va báng 400mm.
Cac nôi dêu co cua quan sat co kich thuoc: 500mm ,co láp hê thông den quan sat.
4.2.7. Thiêt bi lanh nhanh và suc khí.
Chon thiêt bi lanh nhanh la thiêt bi trao dôi nhiêt dang tâm ban, môt câp.
Luong dich duong dua vao lên men la 22950 lit
Thoi gian lam lanh nhanh: 1,5 gio.
Hê sô su dung thiêt bi la 0,9. Vây náng suât thuc cua may cân:
N ÷ 22,95 / (1,5 0,9) ÷ 17 m
3
Chon thiêt bi lam lanh nhãn hiêu APV co cac thông sô kÿ thuât sau:
- Náng suât 20 m
3
/h.
- Nhiêt dô dich vao 90
0
C, nhiêt dô dich ra 8
0
C - 9
0
C
- Nhiêt dô nuoc vao 2
0
C, nhiêt dô nuoc ra 70 - 80
0
C
- Kich thuoc : 1500 x 800 x 1500 mm
- Bê mát lam viêc cua ban: 61,9 m
2

- Vân tôc san phâm : 0,9 m/s
- Luu luong chât tai lanh: 17 m
3
/h
- Sô luong ban: 215 ban
- Khôi luong may: 560 kg.
Thiêt bi suc khi vao dich duong. Bao gôm :
- Bô loc sach va vô trung không khi
- Bô phân suc khi vao dich duong
- Cac phu kiên kem theo( van, ông luu luong, van giam ap)
Chon thiêt bi suc khi co bô phân khu trung báng tia cuc tim.
4.2.8. Bom
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Trong phân xuong nâu cân thiêt phai dung cac loai bom dê vân chuyên dich
duong va nuoc. Thông thuong nguoi ta dung bom li tâm do bom li tâm co cac uu
diêm: Bom lam viêc ôn dinh , co náng suât lon, bên, dê chê tao.
a. Bom tŵ noi ho hoa sang noi duŭng hoa.
Thê tich nôi hô hoa : 7,72 m
3

Thoi gian bom khoang 15 phut
Náng suât cua bom cân dat: N ÷ (7,72 / 15 ) x 60 ÷ 30,88 (m
3
/h)
Chon bom co náng suât : 40 (m
3
/h)
Công suât dông co : 5,5 Kw
Chiêu cao bom lên : 8m
Duong kinh ông hut dây : 75/48
Kich thuoc : 900 x 570 x 907mm
Khôi luong : 85kg
b. Bom tŵ noi duŭng hoa sang thung lţc.
Thê tich nôi duong hoa : 19,83 m
3

Thoi gian bom khoang 30 phut
Náng suât cua bom cân dat: N ÷ (19,83 / 30 ) x 60 ÷ 39,66 (m
3
/h)
Chon bom co náng suât : 40 (m
3
/h)
Công suât dông co : 5,5 Kw
Chiêu cao bom lên : 8m
Duong kinh ông hut dây : 75/48
Kich thuoc : 900 x 570 x 907mm
Khôi luong : 128kg
c. Bom dšch tŵ thung lţc sang noi nau hoa.
Thê tich thung loc bom sang nôi hoa bang thê tich dic co trong nôi hoa truoc khi
nâu la : 26,02 m
3

Thoi gian bom báng thoi gian loc : khoang 180 phut
Náng suât cua bom cân dat: N ÷ (26,02 / 180 ) x 60 ÷ 8,67 (m
3
/h)
Chon bom co náng suât : 20 (m
3
/h)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Công suât dông co : 1,5 Kw
Chiêu cao bom lên : 7m
Duong kinh ông hut dây : 42/50
Kich thuoc : 825 x 375 x 450mm
Khôi luong : 85kg
d.Bom dšch tŵ noi nau hoa sang thung lőng xoav.
Thê tich nôi nâu sau khi dun hoa : 23,42 m
3

Thoi gian bom khoang 25 phut
Náng suât cua bom cân dat: N ÷ (23,42 / 25 ) x 60 ÷ 56,2 (m
3
/h)
Chon bom co náng suât : 60 (m
3
/h)
Công suât dông co : 6 Kw
Chiêu cao bom lên : 7m
Duong kinh ông hut dây : 75/50
Kich thuoc : 1358 x 570 x 907mm
Khôi luong : 210kg
e. Bom tŵ nau hoa sang thung trung gian
Chon bom giông nhu bom dich tu nâu hoa sang lán xoay:
Chon bom co náng suât : 60 (m
3
/h)
Công suât dông co : 6 Kw
Chiêu cao bom lên : 7m
Duong kinh ông hut dây : 75/50
Kich thuoc : 1358 x 570 x 907mm
Khôi luong : 210kg
h. Bom dšch tŵ thung lőng xoav sang thiśt bš lam lʼnnh nhanh.
Thê tich nôi láng xoay : 23,42 m
3

Thoi gian bom khoang 90 phut
Náng suât cua bom cân dat: N ÷ (23,42 / 90 ) x 60 ÷ 15,6 (m
3
/h)
Chon bom co náng suât : 20 (m
3
/h)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Công suât dông co : 1,5 Kw
Chiêu cao bom lên : 7m
Duong kinh ông hut dây : 42/50
Kich thuoc : 825 x 375 x 450mm
Khôi luong : 85kg.
4.2.9. Thùng nuóc nóng. thùng nuóc lanh.
Luong nuoc nong duoc dung dê rua bã va vê sinh thiêt bi. Môi nôi cân: 500 lit
nuoc nong vê sinh. Vây luong nuoc nong dung cho 4 nôi la :
500 x 4 ÷ 2000 (lit)
Luong nuoc dua vao nâu, duong hoa, rua bã cho 1 me la:
4720 11952 10456 ÷ 27128 (lit)
Vây luong nuoc nong cân cho môt me la:
2000 27128÷ 29128 (l) hay 29,2 (m
3
).
2 thung chua duoc luong nuoc dung cho 2 me nâu, môi thung chua 29,2 m
3
.
Hê sô su dung thung nuoc nong 80°.Vây thê tich thung la:
V ÷ 29,2 / 0,8 ÷ 36,5 (m
3
)
Chon thung hinh tru, dinh va chop chom câu.
Cac thông sô: H ÷ 2D; h
1
÷ 0,2D; h
2
÷ 0,15 D.
Thê tich nôi ÷ V( Tru) V( náp) V( day) ÷ 2.107D
3

D ÷ ( V/ 1,613 )
1/3
÷ ( 36,5/ 1,613 )
1/3

÷ 2,83 (m); Lây D ÷ 2,9 (m)
Phân vo day 100 mm, do do duong kinh ngoai cua thung nuoc nong la:
D
ng
÷ 3100 mm
Vây kich thuoc thiêt bi dun nuoc nong: D ÷ 2900mm; H ÷ 5800mm;
h
1
÷ 580mm; h
2
÷ 435mm; D
ng
÷ 3100mm.
Thê tich thuc cua thung:
V ÷ 1,613 x 2,9
3
÷ 39,34 (m
3
)
Diên tich bê mát truyên nhiêt 1m
2
/ m
3
nuoc:
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

F÷ 1 x 39,34 ÷ 39,34 ( m
2
)
Thung chua nuoc lanh co kich thuoc nhu thung nuoc nong
4.2.10. Hê thông CIP
Chon thung hinh tru lam báng thep không gi, gôm:
Thung NaOH 2 °: 01 thung
Thung chua nuoc nong: 01 thung
Thung axit Trimeta HC 2°: 01 thung
Thung hôi CIP: 01 thung
Môi me nâu luong nuoc rua CIP thuong ÷ 5 - 8° thê tich thung, chon thiêt bi
nâu hoa lam chuân vi no co thê tich lon nhât
V ÷ 38,240.08 ÷ 3.059 (m
3
).
Hê sô su dung cua cac thung CIP la 80 ° nên thê thich môi thung cân dat la:
V ÷ 3,058 / 0,8 ÷ 3,824 (m
3
).
Thung CIP hinh tru, day hinh chop non, dinh hinh câu co
H ÷ 1,2 D; h
1
÷ 0,2D; h
2
÷ 0,15D
V
thung
÷ 1,055 D
3
÷ 3,824
D ÷ 1,54 m
Chon duong kinh thung: D ÷ 1600mm H ÷ 1920mm; h
1
÷ 280mm;
h
2
÷ 240mm
Thê tich thung CIP:
V ÷ 1,0551,6
3
÷ 4,32 (m
3
).
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ÿ

h4
h3
h2
h1
D
4.3. Thiêt bi trong phân xuong lên men
4.3.1. Tank lên men.
Chon thung lên men co thê chua du cho môt ngay san xuât. Thê tich dich duong
cua môt ngay la:
V ÷ 88128(lit) ÷ 88,2(m
3
)
Goi:
V
h
la thê tich huu ich cua thung lên men (m
3
)
D la duong kinh trong cua thiêt bi (m)
h
1
: chiêu cao phân non (m); h
1
÷ 0,866D
h
2
: chiêu cao phân tru chua dich (m)
h
3
: chiêu cao phân tru không chua dich (m)
h
4
: chiêu cao phân náp (m); chon h
4
÷ 0,1D
u : goc day côn, chon u ÷ 60
o
V
tr
: La thê tich phân tru không chua dich duong.
Nguoi ta chon h
2
: D ÷ 1 - 2:1 (tuy theo thê tich dich lên men V
d
):
V
d
· 20 m
3
: h
2
/D ÷ 1-1,2
V
d
· 50 m
3
: h
2
/D ÷ 1,2 -1,5
V
d
~ 50 m
3
: h
2
/D ÷ 1,5 -1,7
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ź

V
d
~ 100 m
3
: h
2
/D ÷ 1,7 -2,0
Vtrông ÷ 20 - 30° V
d

Chon h
2
/ D ÷ 1,8 do thê tich dich duong lên men V
d
~ 100m
3
.
Ta co :
V
d
÷ V
h
÷ V
tru
V
côn

Thê tich huu ich cua thiêt bi la:
V
h
÷ )
3
(
4
a
1
2
2
h
h
D
+ ÷ )
3
866 , 0
8 , 1 (
4
a
2
D
D
D
+ ÷ 1,640D
3
Chon V
tr
÷ 25° V
h
ta co: V
tr
÷
3
2
4
a
h
D
÷ 25° . V
h
÷ 0,25 . 1,640D
3
÷ 0,41D
3

Suy ra: h
3
÷ 0,522D
Tông thê tich cua thiêt bi la:
V ÷ V
h
V
tr
÷ 1,25 V
h
÷ 1,25 . 1,64 D
3
÷ 2,05D
3

Ta su dung thung lên men co thê chua duoc luong dich ung voi 6 me nâu, tuc la
co thê tich huu ich dat:
V ÷ 88,2(m
3
)
Ta co: 1,640D
3
÷ 88,2(m
3
). Suy ra: D ÷ 3,78(m)
Quy chuân: D ÷ 3800mm; h
1
÷ 3300mm; h
2
÷ 6840mm; h
3
÷ 1990mm;
h
4
÷ 380mm
Thê tich thuc cua thiêt bi la:
V ÷ 2,05D
3
÷ 2,053,8
3
÷ 112,5(m
3
)
Vây chiêu cao cua thung lên men:
H ÷ h
1
h
2
h
3
h
4
÷ 3300 6840 1990 380 ÷ 12510 (mm).
Chon khoang cach tu day tank dên san la 1200mm.
Vây chiêu cao cua toan bô thiêt bi la:
H
tt
÷ H 1200 ÷ 12510 1200 ÷ 13710 (mm).
Chon tank lên men la thiêt bi thân tru, day côn, bên ngoai co khoang lanh dê diêu
chinh nhiêt dô, thiêt bi lam báng thep không ri, co trang bi hê thông suc khi, van
nhiêt kê, kinh quan sat.
Phân vo day 100 mm, do do duong kinh ngoai cua thiêt bi la :
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%ź

3800 2 100 ÷ 4000 (mm).
Tính sô thùng lên men:
Thoi gian lên men chinh : T
c
÷ 7 ngay
Thoi gian lên men phu : T
p
÷ 15 ngay
Môt ngay nghi dê sua chua va vê sinh
÷ Tông thoi gian lên men va vê sinh:
T ÷ T
c
T
p
1 ÷ 15 7 1 ÷ 23 ngay
Vi chon môt ngay dô dây môt tank lên men dông thoi cân môt tank du tru nên sô
tank cân co la:
M ÷ 23 1 ÷ 24 tank.
`Yêu câu chung:
Tank lên men duoc lam báng thep không ri, riêng phân vanh dõ tank lam báng
thep CT3.
Náp co cua u ÷ 500mm, co cum CIP.
Tank co 3 khoang lanh : 1 khoang o day va 2 khoang o thân tru. Trong môi
khoang co duong vao va duong ra cua glycol.
Lop bao ôn: toan tank co lop bao ôn tru phân dinh tank. Vât liêu bao ôn bông
thuy tinh. Chiêu day cach nhiêt 100mm.
Bên ngoai lop cach nhiêt la lop tôn Inox day 2mm.
Bô phân gia dõ: Cac tank lên men duoc dát ngoai troi trên cac gian dõ báng bê
tông côt thep.
4.3.2. Thiêt bi nhân men giông câp I. câp II.
Câu tao cac thiêt bi gây giông cùng tuong tu nhu thiêt bi lên men chinh. Viêc
tinh toan cho thiêt bi gây men giông câp 1 va câp 2 dua theo nguyên tác tinh cho
thiêt bi lên men chinh dã tinh toan va chon o trên.
Nguyên tác chon: Thê tich huu ich cua thung gây men giông câp 2 báng 1/10 thê
tich dich lên men cua 1 tank lên men chinh. Thê tich huu ich cua thung gây men
giông câp 1 báng 1/3 thê tich huu ich cua môt thung gây men giông câp 2.
1hiśt bš nhân men giŧng câp II.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ż

Chon thiêt bi nhân giông câp II la thiêt bi thân tru duong kinh D, day côn goc côn
o day la 60´, náp câu nhô lên h
4
÷ 0,1D. Phân tru trông không chua dich co chiêu
cao h
3
, phân tru chua dich co chiêu cao h
2
÷ D do thê tich phân dich duong lên
men V
d
· 20 m
3
, phân day côn co chiêu cao h
1
÷ 0,866D
Thê tich huu ich cua thiêt bi la:
V
h
÷ )
3
(
4
a
1
2
2
h
h
D
+ ÷ )
3
866 , 0
(
4
a
2
D
D
D
+ ÷ 1,012D
3
Chon V
tr
÷ 25° V
h
Ta co: V
tr
÷
3
2
4
a
h
D
÷ 0,25V
h
÷ 0,25 . 1,012D
3
÷ 0,253D
3

Suy ra: h
3
÷ 0,322D
Tông thê tich cua thiêt bi la: V ÷ 1,25.V
h
÷ 1,265D
3
Thê tich huu ich cua thiêt bi báng 1/10 thê tich dich lên men trong 1 tank lên
men:
V
h
÷ 0,1 x 88,2 ÷ 8,82(m
3
)
Ta co: V
h
÷ 1,012D
3
÷ 8,82(m
3
). Suy ra: D ÷ 2,06(m)
Quy chuân: D ÷ 2100mm; h
1
÷1870mm; h
2
÷ 2100mm; h
3
÷ 680mm;
h
4
÷ 210mm
Thê tich thuc cua thiêt bi la:
V ÷ 1,265D
3
÷ 1,2652,1
3
÷ 11,72(m
3
).
Chiêu cao cua thiêt bi:
H ÷ h
1
h
2
h
3
h
4
÷ 1870 2100 680 210 ÷ 4860(mm).
Khoang cach tu day thiêt bi dên san nha chon báng 0,8m.
Thung nhân giông co vo ao lanh va cach nhiêt day 100mm, duong kinh ngoai cua
thiêt bi la: D
ng
÷ 2300mm.
Thiêt bi nhân giông câp 2 co môt thung.
1hiśt bš nhân men giŧng câp I.
Chon thiêt bi nhân giông câp I la thiêt bi thân tru duong kinh D, day côn goc côn
o day la 60´, náp câu nhô lên h
4
÷ 0,1D. Phân tru trông không chua dich co chiêu
cao h
3
, phân tru chua dich co chiêu cao h
2
÷ D, phân day côn co chiêu cao h
1
÷
0,866D
Thê tich huu ich cua thiêt bi la:
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

V
h
÷ )
3
(
4
a
1
2
2
h
h
D
+ ÷ )
3
866 , 0
(
4
a
2
D
D
D
+ ÷ 1,012D
3

Chon V
tr
÷ 25° V
h

Ta co: V
tr
÷
3
2
4
a
h
D
÷ 0,25V
h
Suy ra: h
3
÷ 0,322D
Tông thê tich cua thiêt bi la: V ÷ 1,265D
3
Thê tich huu ich cua thiêt bi báng 1/3 thê tich dich nhân men câp II:
V
h
÷ 8,82/3 ÷ 2,94(m
3
)
Ta co: V
h
÷ 1,012D
3
÷ 2,94(m
3
). Suy ra: D ÷ 1,43(m)
Quy chuân: D ÷ 1500mm; h
1
÷ 1300mm; h
2
÷ 1500mm; h
3
÷ 490mm;
h
4
÷ 150mm.
Thê tich thuc cua thiêt bi:
V ÷ 1,265D
3
÷ 1,2651,5
3
÷4,27(m
3
)
Chiêu cao cua thiêt bi:
H ÷ h
1
h
2
h
3
h
4
÷ 1300 1500 490 150 ÷ 3440 (mm).
Khoang cach tu day thiêt bi dên san nha chon báng 0,8m.
Thiêt bi co vo ao lanh va cach nhiêt day 100mm, duong kinh ngoai cua thiêt bi
la: D
ng
÷ 1900mm.
Thiêt bi nhân giông câp 1 co môt thung.
4.3.3. Thiêt bi rua men süa kêt làng
Luong sua men kêt láng ung voi 1000 lit bia la 20 lit, voi 1 tank lên men co thê
tich dich la 88,2m
3
thi thê tich sua men kêt láng la:
20
1000
188128
- ÷ 1762,56(l) < 1,77 (m
3
).
Do luong nuoc rua men thuong gâp 2 lân luong men sua. Nên thê tich cua thung
rua men phai gâp 3 lân thê tich men thu hôi.
Vây thê tich cua thung:
V
t
÷ 1762,56 x 3 ÷ 5287,68 (l) ÷ 5,29 (m
3
).
Hê sô su dung cua thung la 0,8 nên thê tich cua thung la:
V
t
÷ 5,29 / 0,8 ÷ 6,62 (m
3
).
Chon thiêt bi rua men la thiêt bi thân tru duong kinh D, day chom câu
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Cac thông sô cua thung:
H: Chiêu cao phân hinh tru.
D: Duong kinh cua thung.
H: chiêu cao day.
Chon H ÷ 1,2D, h ÷ 0,1D
Thê tich cua thung rua men duoc tinh theo công thuc:
V
t
÷ V
tru
V
day

V
t


÷
¦
¦
¦
¦

¦
'
+

'

+ +
2
2
2
2
3
6 4
D
h
h
H
D x x

V
t
÷ 0,98D
3
÷ 6,62 (m
3
)
D ÷ 1,89 (m). Chon D ÷ 1,9 m
H ÷ 1,2D ÷ 2280 (m)
h ÷ 0,1D ÷ 190 (mm)
Chiêu cao tông thê cua thung: H
t
÷ 2280 190 ÷ 2470 (mm)
Vây thê tich thuc cua thiêt bi rua sua men theo thiêt kê la:
V
t
÷ 0,98D
3
÷ 0,98 x (1,9)
3
- 6,73 (m
3
)
4.3.4. Thiêt bi bao quan men süa.
Chon thiêt bi bao quan men la thiêt bi thân tru duong kinh D, day côn goc côn o
day la 60´, náp câu nhô lên h
4
÷ 0,1D. Phân tru trông không chua dich co chiêu
cao h
3
, phân tru chua dich co chiêu cao h
2
÷ 1,2D, phân day côn co chiêu cao h
1

÷ 0,866D
Thê tich huu ich cua thiêt bi la:
V
h
÷ )
3
(
4
a
1
2
2
h
h
D
+ ÷ )
3
866 , 0
2 , 1 (
4
a
2
D
D
D
+ ÷ 1,169D
3

Lây thê tich phân trông cua thiêt bi báng 1/4 thê tich huu ich cua thiêt bi, ta co:
V
tr
÷
3
2
4
a
h
D
÷ 0,25V
h
Suy ra: h
3
÷ 0,372D
Tông thê tich cua thiêt bi la: V ÷ 1,461D
3

Ta chon môt thiêt bi bao quan men sua së du tru duoc cho 3 tank.
F V
h
÷ 3 x 1,77 ÷ 5,31 (m
3
).
V
h
÷ 1,461D
3
÷ 5,31 (m
3
). Suy ra D ÷ 1,54 (m).
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Quy chuân:
D ÷ 1600mm; h
1
÷ 1390mm; h
2
÷ 1920mm; h
3
÷ 600mm; h
4
÷ 160mm.
Thê tich thuc cua thiêt bi:
V ÷ 1,461D
3
÷ 1,4611,6
3
÷ 5,99(m
3
).
Chiêu cao cua thiêt bi:
H ÷ h
1
h
2
h
3
h
4
÷ 1390 1920 600 160 ÷ 4070 (mm).
Thiêt bi co vo ao lanh va cach nhiêt day 100mm, duong kinh ngoai cua thiêt bi
la: D
ng
÷ 1800mm.
4.3.5. Hê thông CIP lanh.
Hê thông CIP lanh gôm:
1 thung NaOH 2° .
1 thung Trimeta HC

2°.
1 thung P3 oxonia 0,5°.
1 thung hôi CIP.
Môi me lên men luong CIP rua thuong báng 5-8° thê tich thung. Ta tinh cho 1
tank lên men co thê tich 112,5(m
3
), hê sô su dung cua cac thung CIP la 80° thi
thê tich môi thung cân dat:
0,08112,5/0,8 ÷ 11,25(m
3
)
Chon thung CIP lam báng thep không gi, thân tru, day chop non, dinh hinh câu:
Chon H ÷ 1,2D; h
1
÷ 0,2D; h
2
÷ 0,15D.
Thê tich môi thung: V ÷ 1,055D
3

Ta co: V ÷ 1,055D
3
÷ 11,25(m
3
). Suy ra: D ÷ 2,202(m)
Quy chuân: D ÷ 2300mm; H ÷ 2760mm; h
1
÷ 460mm; h
2
÷ 345mm.
Thê tich thuc cua môi thung: V ÷ 1,055D
3
÷ 1,055.2,3
3
÷ 12,84(m
3
)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

4.4. Thiêt bi trong phân xuong hoàn thiên
4.4.1. Thiêt bi loc trong bia
Dê loc trong bia o dây ta chon thiêt bi loc ông inox hoat dông luân phiên,
ngoai ra dê loc tinh san phâm bia chai ta su dung thêm 1 thiêt bi loc ông xôp co
cung náng suât.
Luong bia phai loc môt ngay: 84600 lit.
May lam viêc khoang 8 gio môt ngay. Hê sô su dung khoang 0,8 .
Vây công suât cua may loc la:
N ÷
8 8 , 0
846900
÷ 13219 (lit/h) ÷ 13,22 (m
3
/h).
Chon may loc co náng suât: 12 (m
3
/h).
Thiêt bi loc ông inox: Chon may Filtrox cua Duc san xuât co cac thông sô kÿ
thuât:
Náng suât: 120 hl/h
Ap suât lam viêc tôi da 7at
Thung loc: Duong kinh 0,7m, cao 1,8m, co 44 ông loc duong kinh 3cm, trên ông
loc co khoan lô duong kinh 0,04µm, tông bê mát loc la 6,6m
2

Thung bôt co dung tich 200l, tôc dô khuây 90v/ph, tôc dô bom dinh luong
300l/h.
Thiêt bi loc ông xôp: Chon may loc cua Duc san xuât co cac thông sô kÿ thuât:
Náng suât: 120 hl/h
Ap suât lam viêc tôi da 7at
Kich thuoc: Duong kinh 60cm, cao 1,0m.
4.4.2. Thùng tàng trü và bão hoà CO
2.

Dê tang tru, bão hoa CO
2
va ôn dinh bia sau loc ta su dung 4 thung chua thân tru
duong kinh D, day câu: h
1
÷ 0,2D, náp câu: h
2
÷ 0,2D, chiêu cao thân tru:
H ÷ 2D. Thê tich cua thiêt bi:
V ÷ H
D
4
a
2
) 3 (
6
a
2 2
1
1
r h
h
+ ) 3 (
6
a
2 2
2
2
r h
h
+

÷ 1,735D
3

Thê tich huu ich cua thiêt bi chiêm 85° tông thê tich cua thiêt bi:
V
h
÷ 0,85V ÷ 1,475D
3
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Luong bia sau loc ung voi môt tank lên men cùng chinh la ung voi môt ngay nâu
la: 125,628(m
3
), hai tank tang tru duoc su dung chua cho môt tank lên men, do
do môi tank tang tru phai chua duoc luong bia:
V ÷ 83,752/2 ÷ 41,876 (m
3
)
Ta co: V
h
÷ 1,475D
3
÷ 41,876(m
3
). Suy ra: D ÷ 3,05(m)
Quy chuân: D ÷ 3100mm; h
1
÷ 620mm; h
2
÷ 620mm; H ÷ 6200mm.
Thê tich thuc cua thiêt bi: V ÷ 1,735D
3
÷ 1,7353,1
3
÷ 51,69 (m
3
)
Thiêt bi co vo ao lanh va cach nhiêt day 100mm, duong kinh ngoai cua thiêt bi:
D
ng
÷ 3300mm.
4.4.3. Hê thông chiêt bock.
Luong bia hoi lon nhât môt ngay san xuât la: 80000(l).
áv rŷa bock
Chon bock co dung tich 20(l) thi sô bock su dung trong ngay la:
80000/20 ÷ 4000(bock)
May rua bock lam viêc 12 gio môt ngay. Hê sô su dung may la: 80°.
Vây náng suât cua may rua bock la:
NS ÷
8 , 0 . 12
4000
÷ 417 (bock/h)
Chon may rua bock co thông sô kÿ thuât:
Náng suât: 500 bock/h
Kich thuoc: 1,5m × 2,2m × 2,1m
Nhiêt dô nuoc nong: 50 55´C
Tôn hao nuoc nong: 6 m
3
/h o 0,4 at
Tôn hao nuoc nguôi: 2 m
3
/h o 0,4 at
Công suât dông co: 5 kW.
áv chiśt bock:
Ngay lam viêc 12h, chon bock co dung tich 20l, hê sô su dung may la 0,8 thi
náng suât may chiêt bock cân dat:
NS ÷
8 , 0 . 12 . 20
80000
÷ 417 (bock/h) tuong duong voi 8340 (l/h)
Chon may chiêt bock thông sô kÿ thuât:
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Chon may chiêt bock thông sô kÿ thuât:
Náng suât 10000 l/h
Kich thuoc may: 4,15m × 1,6m × 3,85m
Sô voi chiêt: 3
Khoang cach giua 2 voi: 1,4m
Công suât: 0,8 kW
Ap suât du: 0,7 at
4.4.4. Hê thông chiêt chai.
Luong bia chai lon nhât môt ngay san xuât la 80000(l).
áv rŷa chai:
Chon chai co dung tich 330ml thi sô chai cân dung môt ngay la:
33 , 0
80000
÷ 242425 (chai)
Ngay lam viêc 12h, hê sô su dung may la 0,8 thi náng suât may cân dat:
NS ÷
8 , 0 12
242425
-
÷ 25252 (chai/h)
Chon may rua chai co thông sô ki thuât sau:
Náng suât: 30000 chai/h
Kich thuoc: 6,5m × 3,44m × 2,8m
Thê tich bê chua kiêm: 12m
3
Duong kinh van xôi kiêm: 35mm
Chu ki môt vong: 12,9 phut
Thoi gian nghi: 1,9 phut
Sô bom: 4 chiêc
Náng suât bom: 20 m
3
/h
Công suât dông co: 7 kW
áv chiśt chai:
Chon may chiêt chai co thông sô kÿ thuât:
Náng suât: 30000 chai/h
Sô voi chiêt 45 voi
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ÿ

Kich thuoc: 3,5m × 2m × 3,2m
Ap suât chiêt: 0,5 1,5 kg/cm
2

Ap suât nuoc câp cua bom cao ap: 1 2 bar
Ap suât CO
2
vao: 2,5 3 bar
Dô chân không: 0,85 0,97 bar
Công suât dông co: 5,7 KW
4.4.5. Máy thanh trùng:
Chon thiêt bi thanh trung la hâm thanh trung (tunel) co thông sô kÿ thuât:
Náng suât: 30000 chai/h
Kich thuoc 18m × 2,7m × 2,2m
Công suât láp dát 4,1 kW, su dung diên ap 3 pha: 400V, 50Hz
Ap suât khi nen: 6 7 bar, 150 l/ph
Hoi 3 4 bar, 6 8 m
3
/h
Thông sô hoat dông:
Tôc dô báng tai chinh: 0,339 m/ph
Nhiêt dô dâu vao: 4´C
Nhiêt dô nuoc câp: 18´C
Nhiêt dô nuoc dâu ra: 25 36´C
Chu ki chai vao ra khoi may la: 62 phut
Chu ki hoat dông: 60 phut.Trong do thoi gian gia nhiêt 27 phut, giu nhiêt 10
phut, ha nhiêt 23 phut.
Hâm thanh trung co 8 khoang, môi khoang phun nuoc nong o môt nhiêt dô khac
nhau.
Gia nhiêt 4÷19´C báng nuoc 28´C
Gia nhiêt 19÷33´C báng nuoc 42´C
Gia nhiêt 33÷47´C báng nuoc 48´C
Gia nhiêt 47÷64´C báng nuoc 64´C
Giu nhiêt 64´C báng nuoc 68´C
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ź

Ha nhiêt 64÷59´C báng nuoc 62´C
Ha nhiêt 59÷49´C báng nuoc 40´C
Ha nhiêt 49÷32´C báng nuoc 25´C.
4.4.6. Máy dán nhãn:
Chon may dan nhãn co thông sô kÿ thuât sau:
Náng suât: 30000 chai/h
Kich thuoc may: 3,56m × 1,2m × 1,5m
Tôc dô quay: 15 v/ph
Công suât dông co: 0,8 kW
Trong luong may: 300 kg
Su dung keo Krones hay Eticol 6300.
Chon may bán chu co thiêt bi cam biên, diêu khiên tu dông.
4.4.7. Máy xêp két:
Môt ket chua duoc 20 chai, may xêp ket cân dat náng suât:
20
30000
÷ 1500(ket/h)
Chon may xêp ket co thông sô kÿ thuât sau:
Náng suât: 1500 ket/h
Kich thuoc may: 1,5m × 1m × 2,5m.
4.4.8. Máy rua két:
Chon may rua ket co thông sô kÿ thuât:
Náng suât: 1500 ket/h
Kich thuoc may: 4m × 0,7m × 1,5m.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%ź

PHAN V: TINH NHIET NÄNG. HOI LANH. LUONG NUÓC
VÀ DIEN NÄNG
5.1.Tính hoi.
Môt sô công thuc duoc ap dung dê tinh:
Nhiêt luong cân cung câp dê nâng nhiêt dô khôi dich tu t
1
lên t
2
(hoác t
1
xuông
t
2
):
Q
1
÷G-C-(t
1
-t
2
) (kcal)
Trong do:
G: khôi luong dich (Kg)
C: nhiêt dung riêng cua khôi dich (Kcal/Kg.
0
C)
t
1
: nhiêt dô dâu cua dich (
0
C)
t
2
: nhiêt dô cuôi cua dich (
0
C)
Nhiêt luong cân cung câp dê duy tri o cac nhiêt dô:
Q
2
÷i -w (kcal)
Trong do:
i: ham nhiêt cua hoi nuoc (kcal/kg)
w: luong nuoc bay hoi (kg)
Luong hoi cân cung câp:
( / )
0, 96 ( )
h
Q
D kg h
i i :

- -

Trong do
Q: nhiêt luong cân cung câp (kcal)
0,96: dô bão hoa cua hoi nuoc
: : thoi gian câp nhiêt (h)
i
h
: ham nhiêt cua hoi nuoc bão hoa (kcal/kg)
i: ham nhiêt cua nuoc ngung tu (kcal/kg)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ż

5.1.1. Luong hoi câp cho nôi hô hoá
Chu trinh nhiêt cua qua trinh hô hoa:
Theo phân tinh thiêt bi nha nâu: khôi luong dich trong nôi hô hoa trong môt me
nâu la: G ÷ 5778(kg).
Tông luong nuoc ban dâu trong nôi hô hoa la: 4834 (kg). Trong do: 395 lit nuoc
duoc bô sung cung malt lot dê ha nhiêt dô.
Vây khôi luong dich ban dâu la:
5778 395 ÷ 5383 (kg)
Vây ° khôi luong nuoc ( ham âm ) cua dich chao la:

4834
5778
÷ 0,84 hay 84°
Nhiêt dung riêng cua khôi dich duoc tinh theo công thuc:
2
1
W C 100-W

100 100
C
-
+
Trong do:
C
1
: Nhiêt dung riêng cua chât hoa tan, C
1
÷ 0,34 (Kcal/Kg.
0
C)
C
2
: Nhiêt dung riêng cua nuoc, C
2
÷ 1 (Kcal/kg.
0
C)
888 , 0 1
100
83
34 , 0
100
83 100
+

C (Kcal/Kg
0
C)
Qua trinh gia nhiêt o nôi hô hoa:
Giai doan 1: Nhiêt dô khôi chao táng tu 42
0
C dên 72
0
C va giu nhiêt o 72
o
C.
Luong nhiêt cân cung câp dê dun dich tu 42
0
C - 72
0
C la Q
1
:
1 1
Q G C t - -A ÷53830,888(72 - 42) ÷ 143403,12 (kcal).
Luong nhiêt cân cung câp dê duy tri dich chao o 72
0
C trong 25 phut la
,
1 1 1
Q i W - (Kcal)

i
1
: Ham nhiêt cua hoi nuoc o 72
0
C (tra sô tay hoa công I) ta co:

i
1
÷627,68 (Kcal/kg)
Coi qua trinh nay luong nuoc bay hoi la 1°. Luong nuoc bay hoi la:
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

W
1
÷ 53831° ÷ 53,83(Kg).

'
1
Q ÷627,6853,83 ÷ 33788 (Kcal).
Giai doan 2: Nhiêt dô khôi chao táng tu 72
0
C 83
0
C va giu nhiêt o nhiêt dô
83
o
C.
Khôi luong cua dich chao luc nay la:
G
2
÷ G
1
-W
1
÷ 5383 53,83 ÷ 5329,17 (Kg)
Nhiêt luong cân cung câp dê dun dich tu 72
0
C 83
0
C la :
2 2 2
Q G C t - -A ÷ 5329,170,888(83 72) ÷ 52055,33 (Kcal).
Luong nhiêt cân cung câp dê duy tri dich chao o 83
0
C trong 5 phut la:
'
2
Q
2 2
W i - (Kcal)
Ta co: i
2
÷632,36 (Kcal/Kg) (Tra sô tay hoa công)
Coi o giai doan nay luong nuoc bay hoi la 0,5°. Vây luong nuoc bay hoi trong
giai doan nay la:
W
2
÷ 5329,170,5° ÷ 26,65 (Kg)
'
2
Q ÷ 632,3626,65 ÷ 16852,4 (Kcal)
Giai doan 3: Nhiêt dô khôi chao giam tu 83
0
C - 72
o
C va giu nhiêt o 72
o
C
Trong giai doan giam nhiêt tu 83
0
C - 72C ta không câp nhiêt dông thoi bô sung
800 kg nuoc va malt lot vao dê ha nhiêt khôi dich.
Khôi luong dich chao luc nay la:
G
3
÷ (5329,17 26,65) 395 ÷ 5697,52 (kg).
Trong giai doan giu nhiêt o 72
o
C luong nuoc bay hoi 1°. Vây luong nuoc bay
hoi la:
W
3
÷ 5697,521° ÷ 57 (kg).
Luong nhiêt cân cung câp dê giu nhiêt khôi dich o 72
0
C la:
,
3 3 3
W Q i - ÷ 627,6857 ÷ 35762,19 (Kcal).
Giai doan 4: Nhiêt dô khôi chao táng tu 72
0
C 100
0
C va giu nhiêt o 100
o
C.
Khôi luong dich chao luc nay la:
G
4
÷ G
3
- W
3
÷ 5697,52 57 ÷ 5640,52 (kg).
Luong nhiêt cân thiêt dê nâng nhiêt dô tu 72
0
C 100
0
C la:
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

4 4 4 4
t C G Q A - - ÷ 5640,520,888(100 72) ÷ 140245,89 (kcal).
Luong nhiêt dê duy tri dich chao o 100
0
C trong 15 phut la:
,
4 4 4
W Q i - (Kcal)
Tra sô tay hoa công 1 ta co: i
4
÷ 639,4 (Kcal/Kg).
O giai doan nay nuoc bay hoi la 2,5°. Vây luong nuoc bay hoi báng:
W
4
÷ 5640,522,5° ÷ 141 (kg).
Vây:
'
4
Q ÷ 639,4141 ÷ 90136,7 (kcal).
Vây tông luong nhiêt cân cung câp cho qua trinh hô hoa la:
4 4
'
1 1
hh i i
i i
Q Q Q

+
¯ ¯
÷ 512270,63(kcal).
Trong thuc tê, khi câp nhiêt thi môt luong nhiêt bi tôn thât do:
Truyên nhiêt qua thanh thiêt bi: 2°
Tôn thât o ông dân: 1°
Luong hoi tiêu hao trong khoang trông cua thiêt bi: 1°
Nhu vây, tông tôn thât la 4°.
Luong nhiêt tôn thât la:
512270,63 4° ÷ 20490,83 (kcal).
Tông luong nhiêt cân cung câp la:
Q ÷ 512270,63 20490,83 ÷ 532761,46 (kcal).
Khi do luong hoi cân cung câp la:
0, 96 ( )
tt
hh
h
Q
D
i i :

- -
(Kg hoi/h)
Trong do:
: : thoi gian câp nhiêt trong nôi hô hoa, : ÷ 150 (phut).
Tra bang hoi nuoc bão hoa tai diêu kiên p ÷ 2 (kg/cm
2
), t ÷ 119,6
0
C ta duoc:
i
h
÷ 646,9 (Kcal/kg)
i ÷ 100 (Kcal/kg)
÷D ÷
532761,46
0,96 ×2,5 ×(646,9-100)
÷ 406(Kg hoi/h)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

5.1.2. Luong hoi câp cho nôi duòng hoá
Chu trinh nhiêt cua qua trinh duong hoa:
Theo phân tinh thiêt bi nha nâu luong dich co trong nôi duong hoa trong 1 me
nâu la 20640 (kg). Trong do co 5490 (kg) dich chao duoc bom sang.
Luong dich malt: 20640 5490 ÷ 15150 (kg).
Tông luong nuoc co trong nôi duong hoa sau khi hôi chao la:
(4834 53,83 26,64 57 141) 12161 ÷ 16717,52 (kg).
Vây dô âm cua dich chao la:
W ÷
16717,52
20640
÷ 81°
Nhiêt dung riêng cua khôi dich duoc tinh theo công thuc:
2
1
W C 100-W

100 100
C
-
+
Trong do:
C
1
: nhiêt dung riêng cua chât hoa tan, C
1
÷0,34 (Kcal/Kg.
0
C)
C
2
:nhiêt dung riêng cua nuoc, C
2
÷1 (Kcal/Kg.
0
C)
C ÷ (100 81) : 100 × 0,34 81 : 100 ÷ 0,875
Qua trinh gia nhiêt trong nôi duong hoa:
Giai doan 1: Nâng nhiêt khôi dich tu 40
o
C dên 50
o
C va giu nhiêt 5' o 50
o
C.
Luong nhiêt cân cung câp dê nâng nhiêt khôi dich tu 40
0
C - 50
0
C la Q
1
:
1 1 1
t C G Q A - - ÷ 151500,875(50 40) ÷ 132562,5 (kcal).
Luong nhiêt cân cung câp dê duy tri khôi dich o 50
0
C trong 5 phut la:
,
1 1 1
Q i W - (Kcal)

i
1
: Ham nhiêt cua hoi nuoc o 50
0
C, tra sô tay hoa công I ta co:

i
1
÷618 (Kcal/kg)
Coi qua trinh nay luong nuoc bay hoi la 0,1°. Luong nuoc bay hoi la:
W
1
÷ 151500,1° ÷ 15,15 (kg).
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

'
1
Q ÷ 61815,15 ÷ 9362,7 (kcal).
Giai doan 2: Nâng nhiêt khôi dich tu 50
0
C 65
0
C va giu nhiêt o 65
o
C trong
15'.
Khôi luong cua dich malt luc nay la:
G
2
÷ G
1
- W
1
÷ 15150 15,15 ÷ 15134,85 (kg).
Sau khi hôi chao nhiêt dô khôi dich táng lên 65
o
C.
Luong nhiêt cân cung câp dê duy tri dich chao o 65
0
C trong 15 phut la:
'
2
Q
2 2
W i - (Kcal)
Tra sô tay hoa công I ta co: i
2
÷ 624,7 (Kcal/Kg)
Coi o giai doan nay luong nuoc bay hoi la 1°. Vây luong nuoc bay hoi trong
giai doan nay la:
W
2
÷ (20640 15,15)1° ÷ 206,25 (Kg)
'
2
Q ÷ 624,7206,25 ÷ 128843,44 (Kcal)
Giai doan 3: Nâng nhiêt khôi dich tu 65
0
C - 75
0
C va giu nhiêt khôi dich o
75
o
C trong 20'.
Khôi luong dich chao luc nay la:
G
3
÷ G
2
W
2
÷ 20640 206,25 ÷ 20433,75 (kg).
Luong nhiêt cân cung câp dê nâng nhiêt khôi dich tu 65
0
C 75
0
C la:
A - -
3 3 3
t C G Q 20433,750,875(75 65) ÷ 178795,3 (kcal).
Luong nhiêt dê duy tri khôi dich o 75
0
C trong 20 phut la:
,
3 3 3
W Q i - (Kcal)
Tra sô tay ta co: i
3
÷ 629 (Kcal/Kg).
O giai doan nay nuoc bay hoi la 1,5°
W
3
÷ 20433,751,5° ÷ 306,5 (kg).
3
'
Q 629306,5 ÷ 192792,5 (kcal).
Giai doan 4: Nâng nhiêt khôi dich tu 75
0
C 76
0
C
Khôi luong dich chao luc nay la:

3 3 4
W G G 20433,75 306,5 ÷ 20127,25 (kg).
Luong nhiêt cân cung câp dê nâng nhiêt khôi dich tu 75
0
C 76
0
C la:
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

A - -
4 4 4
t C G Q 20127,250,875(76 75) ÷ 17611,34 (kcal).
Vây tông luong nhiêt cân cung câp cho qua trinh hô hoa la:
4 4
'
dh
1 1
i i
i i
Q Q Q

+
¯ ¯
÷ 659967,8(kcal).
Trong thuc tê, khi câp nhiêt thi môt luong nhiêt bi tôn thât do:
Truyên nhiêt qua thanh thiêt bi: 2°
Tôn thât o ông dân: 1°
Luong hoi tiêu hao trong khoang trông cua thiêt bi: 1°
Nhu vây, tông tôn thât la 4°.
Luong nhiêt tôn thât la:
659967,8 4° ÷ 26399 (kcal).
Vây luong nhiêt thuc tê cân cung câp la:
659967,8 26399 ÷ 686366,8 (kcal).
Khi do luong hoi cân cung câp la:
) ( 96 , 0 i i
Q
Q
h
tt
dh
- -

:
(Kg hoi/h).
Trong do:
: : thoi gian câp nhiêt trong nôi duong hoa, : ÷75 (phut).
Tra bang hoi nuoc bão hoa tai diêu kiên p ÷ 2 (kg/cm
2
), t ÷ 119,6
0
C ta duoc:
i
h
÷ 646,9 (Kcal/kg)
i ÷ 100 (Kcal/kg)
D
dh
÷
686366,8
0,96 ×
¨0
60
×(646,9-100)
÷ 1120,5

5.1.3. Luong hoi câp cho quá trình dun hoa
Chu trinh nhiêt qua trinh dun hoa:
Thê tich dich duong cho vao nôi dun hoa la: 26,02 m
3
.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Khôi luong riêng cua dich duong la d ÷ 1,046(kg/l). Vây khôi luong dich duong
la:
G ÷ 26,021,0461000 ÷ 27060,8 (kg).
Dich duong co nông dô 11,5
o
Bx, tuc la luong nuoc chiêm khoang 88,5°.
Nhiêt dung riêng cua khôi dich duoc tinh theo công thuc:
2
1
W C 100-W

100 100
C
-
+
Trong do:
C
1
: nhiêt dung riêng cua chât hoa tan, C
1
÷0,34 (Kcal/Kg.
0
C)
C
2
:nhiêt dung riêng cua nuoc, C
2
÷1 (Kcal/Kg.
0
C)
÷ C ÷
100-88,5
100
×Ŵ,ŷŸ +
88,5
100
×ŵ = Ŵ,9Ŷ(kcal/kg
o
C).
Sau khi loc nhiêt dô khôi dich khoang 95
0
C.Nhiêt luong cân cung câp dê nâng
nhiêt dô cua khôi dich tu 95
0
C lên 100
0
C la:
Q

÷ t C G A - - ÷ 27060,80,92(105 95) ÷ 248952,37 (kcal).
Nhiêt luong dê duy tri khôi dich o t
o
÷ 105
o
C trong 70` la:
' .w' Q i
Tra bang sô tay hoa công I o 105
o
C ÷ i ÷ 641,3 (kcal/kg)
Qua trinh dun hoa, nuoc bay hoi 10°. Vây luong nuoc bay hoi báng:
W` ÷ 27060,810° ÷ 2706,00 (kg).
÷ Q` ÷ 641,32706,00 ÷ 1735360,37 (kcal).
Vây luong nhiêt câp cho nôi nâu hoa la:
Q
h
÷ Q Q` ÷ 248952,37 1735360,37 ÷ 1984312,74(kcal).
Tôn thât nhiêt trong qua trinh câp la 4°.
Luong nhiêt tôn thât la:
Q
t
÷ 1984312,744° ÷ 79372,5 (kcal).
Vây luong nhiêt thuc tê câp cho nôi dun hoa la:
Q
ttê
÷ 1984312,74 79372,5 ÷ 2262116,99 (kcal).
Vây luong hoi cân câp cho nôi dun hoa la:
08 , 3693
) 100 9 , 646 (
60
70
96 , 0
2262116,99

-

h
D (kg hoi/gio).
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ÿ

5.1.4. Luong hoi câp cho thiêt bi dun nuóc nóng
Theo phân tinh thiêt bi thi thiêt bi dun nuoc nong co thê tich la 19,63m
3
,
Chua luong nuoc nong khoang: 14,6 m
3
. Ta tinh cho 20 m
3
.
Gia su nhiêt dô nuoc dem vao dun nong la 25
o
C, va nhiêt dô nuoc nong
cân dat toi la 90
o
C.
Vây luong nhiêt cân cung câp dê dun nuoc nong la:
Q ÷ G.C.At ÷ 200001(90 25) ÷ 1300000 (kcal).
Tôn thât nhiêt trong qua trinh câp la 4°.
Luong nhiêt tôn thât la:
Q
t
÷ 13000004° ÷ 52000 (kcal).
Luong nhiêt thuc tê cân câp la:
Q
tt
÷ 1300000 52000 ÷ 1352000 (kcal).
Gia su thoi gian dun nuoc cân 3h thi luong hoi cân câp la:
D
nn
÷
1352000
0,96 ×3 ×(649,9-100)
= 8Ź8,ŷŻ(kghoi/h).

5.1.5. Luong hoi câp cho phân xuong hoàn thiên
Trong môt ngay luong bia duoc chiêt chai la 80000 lit. Theo nhu tinh
toan o trên thi náng suât cua may la 25252 (chai/h)
Nuoc ban dâu co nhiêt dô 25´C duoc dun nong toi nhiêt dô 65´C,
Khôi luong cua môi chai bia la 0,65 kg/chai, C ÷ 1 kcal/kg
0
C.
Luong nhiêt thanh trung cho bia chai trong môt gio la:
Q ÷ 25252 x 0,65 x (65 25) ÷ 656552 (kcal/h)
Tôn thât nhiêt trong qua trinh câp la 4°.
Luong nhiêt tôn thât la:
Q
t
÷ 6565524° ÷ 26262,08 (kcal).
Luong nhiêt thuc tê cân câp la:
Q
tt
÷ 656552 26262,08 ÷ 682814,08 (kcal).
Vây luong hoi cân thiêt dê thanh trung bia trong 1 gio la:
D
ht
÷
) ( 96 , 0
n h
ht
i i
Q
- -:
÷
682814,08
0,96 × 1 ×(646,9- 100)
÷ 1300,54 (kghoi/h)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ź

5.1.6. Chon nôi hoi
Vây luong hoi cân cung câp cho cac thiêt bi noi trên la:
D ÷ 406 1120,5 3693,08 858,37 1300,54 ÷ 7378,5(kghoi/h).
Ngoai ra con cân luong hoi cho cac bô phân khac nhu thanh trung cua cac nôi,
duong ông ...luong nay chiêm 2°.
Vây luong hoi cân cung câp la:
G
h
÷ 7378,5 7378,5 2° ÷ 7526,07 (kghoi/h) ÷ 7,53 Tân hoi/gio.
Tôn thât nhiêt va hoi dôt trên hê thông duong ông câp hoi cho toan nha may
khoang 10° tông luong hoi tiêu thu cho toan nha may.
Vây luong hoi thuc tê cân cung câp la:
G
htt
÷ 7,53 7,5310° ÷ 8,283 Tân hoi/h.
Hê sô su dung cua nôi hoi la: 0,8
Vây náng suât cua nôi hoi:
G ÷
8,283
0,8
÷ 10,36 Tân hoi/h.
Dua vao hoi cân cung câp ta chon nôi hoi co cac dác diêm sau:
- Nôi hoi dung nguyên liêu la than
- Chon 1 nôi hoi: Nôi co náng suât 6 tân hoi/gio
Bang 5.1. Bang cac thong sŧ cua noi hoi
Mã hiêu LT6/10KE
Náng suât lam viêc 6 tân/h
Ap suât lam viêc 10 bar
Nhiêt dô hoi bão
hoa
183
0
C
Diên tich tiêp nhiêt 184,4 m
2
Suât tiêu hao nhiêt 740 kg/h
Thê tich chua hoi 2,05 m
3
Thê tich chua nuoc 6,6 m
3
Kich thuoc thiêt bi 6,21 x 3,0 x 4,2

1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%ź

5.1.7. Tính nhiên liêu cho nôi hoi.
Lo hoi su dung nhiên liêu dang rán la than da. Luong nhiên liêu cân dung duoc
tinh theo công thuc:
M ÷
2 1
) (
3 3 - -
-
Q
i i D
n h
(kg/h).
D: Luong hoi tiêu thu (kg/h)
Q: Nhiêt luong cua than Q ÷ 6500 (kcal/kg).
i
h
: Ham nhiêt cua hoi nuoc bão hoa o ap suât 8at; i
h
÷ 662,3 (kcal/kg).
i
n
: Ham nhiêt cua nuoc ban dâu (o 25´C); i
n
÷ 25 (kcal/kg).
µ
1
: Hê sô dôt chay cua than µ
1
÷ 0,9
µ
2
: Hê sô su dung cua lo hoi µ
2
÷ 0,8
M ÷
10360 ×(662,3-25)
6500 ×0,9 ×0,8
÷ 1410,78 (kg/h).
Luong than cân cung câp trong môt ngay:
M
than
÷ 24M ÷ 241410,78 ÷ 33859 (kg) ÷ 33,86 (tân/ngay).
Luong than cân cung câp trong môt thang (thang lam viêc nhiêu nhât 25 ngay):
2533,86 ÷ 846,5 (tân/thang).
Luong than cân cung câp trong môt nám (lam viêc 250 ngay):
25033,86 ÷ 8465 (tân/nám).
5.2. Tính lanh cho nhà máy.
5.2.1. Tính luong nuóc 2
o
C dùng cho máy lanh nhanh
Luong nhiêt toa ra tu dich duong la:
Q ÷ m.C.At (kcal).
m: khôi luong dich duong sau láng xoay
m ÷ 881281,046 ÷ 92181,89 (kg).
Dô âm cua khôi dich la: 88°.
Nhiêt dung riêng cua khôi dich:
1 2
100 w w
. .
100 100
C
C C

+
Voi:
1
2
0, 34( / )
1( / )
o
o
Kcal kg C
Kcal kg C
C
C

÷ C ÷ 92 , 0 1
100
88
34 , 0
100
88 100
- + -

(kcal/kg
o
C).
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%Ż

÷ Q
l
÷ 92181,890,92(96 9) ÷ 7378238,32 (kcal/ngay)
Dây cùng la luong nhiêt nuoc lanh nhân duoc, nên ta co:
Q ÷ m`.C`.At`
÷ m` ÷
7378238,32
1.(80-2)
÷ 94592,8 (kg)

Vây luong nuoc lanh cân dung cho môt me la:
94592,8
4
÷ 23648 (kg) ÷ 24m
3
.

5.2.2. Tính lanh cho thiêt bi lên men.
a. Giai doan lên men chính:
Luong lanh cung câp dê bu vao luong nhiêt sinh ra do qua trinh lên men
C
6
H
12
O
6
÷ 2C
2
H
5
OH CO
2
37,3 kcal
Cu 180 g duong lên men thi toa ra môt luong nhiêt la 37,3 kcal. Vây luong
nhiêt toa ra khi lên men 1kg duong la:
37, 3.1000
207, 22
180
q
(kcal)
Luong dich duong di lên men ung voi môt tank lên men bia chai la: 132192 lit.

Dich duong di lên men co nông dô chât khô la 11,5´Bx, co khôi luong riêng
1,046 kg/l.
Khôi luong dich duong dua di lên men:
G
c
÷ 881281,046 ÷ 92181,89 (kg)
Trung binh môi ngay lên men nông dô chât khô cua dich giam 1,5´Bx, tuc la
môt ngay ung voi 1tank lên men luong chât khô chuyên hoa la:
G ÷
1,5
100
× 9Ŷŵ8ŵ,89÷ 1382,73 (kg).
Vây luong nhiêt lanh cân cung câp dê cân báng voi luong nhiêt sinh ra trong
qua trinh lên men chinh cho môt táng lên men la:
Q
c
÷ G.q ÷ 1282207,22 ÷ 286528,97 (kcal/ngay)
Thoi gian lên men chinh la 7 ngay, nên co ngay ca 7 thung lên men o giai doan
lên men chinh. Vây luong lanh tôi da câp trong môt ngay la:
Q
1c
÷ Q
c
7 ÷ 286528,97 7 ÷ 2005702,78 (kcal/ngay).
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Tôn thât lanh qua lop cach nhiêt:
Q
n
÷ I.k.(t
n
- t
t
) (kcal/h)
Trong do:
- I: Diên tich truyên nhiêt (m
2
)
- k: Hê sô cach nhiêt qua lop cach nhiêt, k ÷ 0,3 (kcal/m
2

o
C.h)
- t
n
: Nhiêt dô bên ngoai thung lên men, t
n
÷ 30
o
C
- t
t
: Nhiêt dô ben trong thung lên men, t
t
÷ 9
o
C
Nêu coi tôn thât chu yêu o phân tru va day cua thung lên men ta co:
I ÷ a.D
ng
.H ½ . a.D
ng
.h
1
÷ 3,1448,83 0,53,1443,3 ÷ 131,63 (m
2
)
÷ Q
n
÷131,630,3(30 - 9) ÷ 829,26 (kcal/h) hay 19902,28 (kcal/ngay)
÷ Luong lanh tôn thât tôi da trong môt ngay:
Q
2C
÷ Q
n
.7 ÷ 19902,287 ÷ 139316 (kcal/ngay)
Luong nhiêt lanh cân cung câp cho cac tank lên men trong giai doan lên men
chinh môt ngay:
Q
LMchinh
÷ Q
1c
Q
2c
÷ 2005702,78 139316 ÷ 2145018,7 (kcal/ngay)
b. Giai doan ha nhiêt dô dich.
Khi kêt thuc lên men chinh bia non co nông dô chât khô 3´Bx duoc ha
nhiêt dô tu 9´C xuông 5´C thuc hiên qua trinh xa nâm men kêt láng, sau do tiêp
tuc ha nhiêt dô khôi dich xuông 2´C va thuc hiên qua trinh lên men phu.
Nhiêt dung riêng cua khôi dich:
1 2
100 w w
. .
100 100
C
C C

+


÷ C ÷ 98 , 0 1
100
97
34 , 0
100
97 100
- + -

(kcal/kg
o
C).

Thê tich dich duong ung voi 1 tank lên men: 88128 lit. Gia su kêt thuc
qua trinh lên men chinh tôn thât 3°. Luong dich con lai la:
88128 (1 0,03 ) ÷ 85484,16(kg)
Bia co nông dô chât khô 3´Bx, co khôi luong riêng 1,012(kg/l). Khôi
luong dich cân lam lanh:
G ÷ 85484,161,012 ÷ 86510 (kg).
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Gia su trong giai doan nay tôn thât lanh ra môi truong khoang 5°.
Tông luong lanh cân cung câp:
Q
Ha nhiêt
÷
95 , 0
. . t C G A
÷
86510 ×0,98 ×(9-2)
0,95
÷ 624694 (kcal).
c. Giai doan lên men phu.
Thuc tê cu trong môt lit bia non tiêu thu 0,25 kcal/ngay, luong bia non
trong môt thung lên men la: 85484,16
÷ Luong lanh câp cho môt thung lên men o giai doan lên men phu môi ngay la:
Q
P
÷ 85484,160,25 ÷ 21371,04 (kcal/ngay)
Môt ngay co thê co 15 tank lên men o giai doan lên men phu
÷ Q
1P
÷ 21371,0415 ÷ 320565,6 (kcal/ngay).
Tôn hao lanh qua lop cach nhiêt
Tuong tu phân trên ta co:
Q
n
` ÷ 131,630,3(30 - 2) ÷ 1105,7 (kcal/h) ÷ 26536,61 (kcal/ngay).
Luong nhiêt tôn hao lanh tôi da trong môt ngay o cac thung lên men la:
Q
2P
÷ 26536,6115 ÷ 398049,12 (kcal/ngay)
Vây luong lanh câp cho qua trinh lên men phu la:
Q
LMphu
÷ Q
1P
Q
2P
÷ 320565,6 398049,12 ÷ 718614,72 (kcal/ngay).
` Luong nhiêt lanh lón nhât cân câp cho các tank lên men trong môt ngày
là:
Q
Lên men
÷ Q
LM chinh
Q
Ha nhiêt
Q
LM phu

÷ 2145018,7 624694 718614,72 ÷ 3488327,42 (kcal/ngay).
5.2.3. Tính lanh cho thiêt bi nhân men.
a.Thiêt bi nhân giông câp II.
Luong duong nhân men câp II báng 10° dich lên men tuc la 8822 lit,
dich duong co nông dô 11,5
o
Bx, d ÷ 1,046 (kg/l).
Vây khôi luong dich duong:
M ÷ 88221,046 ÷ 9227,812 (kg).
Ham luong chât hoa tan co trong dich duong la:
M
t
÷ 9227,8120,12 ÷ 1061,2 (kg)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Trong do co 75° ham luong duoc lên men, do do luong duong lên men la:
1061,2
75
100
÷ 795,9 (kg).
C
6
H
12
O
6
÷ 2C
2
H
5
OH CO
2
37,3 kcal
Luong nhiêt sinh ra khi lên men 795,9 kg duong lên men la:
Q
1
÷ 795,9207,22 ÷ 164926,15 (kcal).
Tôn hao nhiêt qua lop cach nhiêt:

2
. .
n t
f k
Q
t t
(kcal/h)
- I ÷ č.D
ng
.H ½. č.D
ng
.h
1
÷ 3,142,32,780 0,53,142,31,870
÷ 26,83 (m
2
).
- k ÷ 0,3 kcal/m
2

o
C.h
- t
n
÷ 30
o
C
- t
t
÷ 12
o
C
÷Q
2
÷ 26,830,3(30 12) ÷ 144,88 (kcal/h) hay 3477(kcal/ngay)
Vây tông luong nhiêt lanh câp cho thung nhân men giông câp II trong môt
ngay la:
Q
CII
÷ Q
1
Q
2
÷ 164926,15 3477 ÷ 168403,28 (kcal/ngay).
b. Thiêt bi nhân men giông câp I.
Luong dich duong dung dê nhân giông câp I báng 1/3 luong dich duong
dung nhân giông câp II la: 2941 lit, su dung dich duong co nông dô 11,5
0
Bx co d
÷ 1,046 (kg/l).
Vây khôi luong dich duong:
M ÷ 29411,046 ÷ 3076,29 (kg).
Khôi luong chât hoa tan trong dich duong la:
M
t
÷ 3076,290,12 ÷ 353,78 (kg).
Trong do co 75° ham luong duong lên men duoc. Vây luong duong co kha
náng lên men trong thung nhân men giông câp I la:
353,78
75
100
÷ 265,33 (kg).
Theo tinh toan o trên ta co: Luong nhiêt toa ra o thiêt bi trong môt ngay la:
Q
1
÷ 265,33207,22 ÷ 54981,62 (kcal/ngay).
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Tôn thât lanh qua lop cach nhiêt :
2
. .( )
n t
f k
Q
t t
(kcal/h).
- I ÷ č.D
ng
.H ½. č.D
ng
.h
1
÷ 3,141,71,99 0,53,141,71,3
÷ 14,09 (m
2
).
- k ÷ 0,3 kcal/m
2

o
C.h
- t
n
÷ 30
o
C
- t
t
÷ 16
o
C
÷Q
2
÷ 14,090,3(30 16) ÷ 59,19 (kcal/h) hay 1420,5(kcal/ngay)
Vây tông luong nhiêt lanh câp cho thung nhân men giông câp II
trong môt ngay la:
Q
CI
÷ Q
1
Q
2
÷ 54981,62 1420,5 ÷ 56402,13 (kcal/ngay).
c. Rua men.
Luong nuoc rua men báng 2 lân luong men dác thu duoc trong môt thung
Theo phân tinh cân báng: Luong men thu duoc trong môt tank lên men la:
1762,56 lit.
÷ Luong nuoc dê rua men:
V
n
÷ 1762,562 ÷ 3525,12 (lit).
÷ Luong lanh dê lam nuoc rua men ha tu 25
o
C xuông 4
o
C trong thoi gian môt
ngay la:
Q
rm
÷ 1762,561(25 - 4) ÷ 37013,76 (kcal/ngay).
d. Bao quan men süa.
Men sua sau rua, kiêm tra hoat luc cân duoc bao quan lanh o nhiêt dô 0 2´C.
Tôn thât lanh trong qua trinh bao quan:
Q ÷ I.k.(t
n
- t
t
) (kcal/h)
Trong do:
- I ÷ č.D
ng
.H ½.č.D
ng
.h
1
÷ 3,141,82,52 0,53,141,81,36
÷ 18,17 (m
2
).
- k ÷ 0,3 kcal/m
2

o
C.h
- t
n
÷ 30
o
C
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

- t
t
÷ 0
o
C
÷Q
bao quan
÷ 18,170,3(30 0) ÷ 163,54 (kcal/h)
hay 3924,98 (kcal/ngay)
5.2.4. Tính lanh câp cho thùng chúa bia.
Sau khi loc, nhiêt dô cua bia táng lên khoang 5
o
C, ta ha xuông nhiêt dô 2
o
C
Luong bia non dua vao tank tang tru la: 88200 lit, co khôi luong riêng d ÷ 1,01
kg/l.
÷ Khôi luong bia non la:
G ÷ 882001,010 ÷ 89082 (kg).
Theo phân tinh lanh cho thiêt bi lên men,nhiêt dung riêng cua bia non la:
C ÷ 0,98 (kcal/kg
o
C)
÷ Luong nhiêt lanh cân cung câp dê ha nhiêt dô bia non tu 5
o
C xuông 2
o
C la:
Q
1
÷ G.C.At ÷ 890820,98(5 - 2) ÷ 291901,08 (kcal).
Tôn thât lanh qua lop cach nhiêt (coi tôn thât chu yêu o phân tru).
Q
2
÷ I.k.(t
n
t
t
) (kcal/h)
- I ÷ č.D
ng
.H ÷ 3,142,55,0 ÷ 39,25 (m
2
).
- k ÷ 0,3 kcal/m
2

o
C
- t
n
÷ 30
o
C
- t
t
÷ 1
o
C
÷ Q
2
÷ 39,250,3(30 - 2) ÷ 329,7 (kcal/h)
hay 7912,8 (kcal/ngay).
Vây tông luong lanh câp cho thung chua bia la:
Q
chua
÷ Q
1
Q
2
÷ 261901,08 7912,8 ÷ 269813,88 (kcal/ngay).
Vây tông luong lanh cân cung câp cho toan bô nha may trong môt ngay la:
Q
tông
÷ Q
l
Q
lên men
Q
CII
Q
CI
Q
rm
Q
bao quan

Q
chua

÷ 11402123,77 (kcal/ngay).
5.2.5. Chon máy lanh.
Luong lanh câp cho nha may trong môt gio la:
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 Page%%

Q
1
÷
11402123,77
24
÷ 475088,49(kcal/h).
Tôn hao lanh trên hê thông duong ông vân chuyên luu thê va cac thung
chua nuoc, glycol. khoang 10° tông luong nhiêt lanh tiêu thu cho hê thông san
xuât chinh cua nha may. Tông luong nhiêt lanh tiêu thu cho hê thông san xuât
chinh cua nha may môt gio:
Q ÷ 475088,49 475088,49 10° ÷ 522597,34 (kcal/h).
Chon hê thông lanh su dung môi chât la NH
3
, chât tai lanh trung gian la nuoc
glycol 26°. Nuoc glycol duoc lam lanh xuông nhiêt dô khoang 4´C dên 2´C
duoc chua trong thung glycol. Tu dây nuoc glycol duoc dua di dê lam lanh cac
bô phân, nuoc glycol sau câp lanh nhiêt dô táng lên khoang 5 7´C duoc chua
trong binh glycol hôi lai duoc dua qua hê thông lam lanh dê tro thanh nuoc
glycol lanh.
Chon 3 may lanh co náng suât 400000 kcal/h lam viêc luân phiên nhau.
5.3. Tính diên tiêu thu cho nhà máy
5.3.1. Tính phu tai chiêu sáng
Nha may co su dung den soi dôt thông thuong va bô tri den neon vao cac noi cân
thiêt.
5.3.1.1. Cách bô trí dèn
Trong phân xuong san xuât viêc bô tri den phu thuôc va cac thông sô sau:
- Chiêu cao den phu thuôc vao chiêu cao thiêt bi, vi tri lam viêc, thuong
lây H ÷ 2,5 4,5m.
- Khoang cach giua cac den: L ÷ 2 3m.
- Khoang cach den ngoai cung dên tuong: ÷ (0,25 0,35)L
- Sô den bô tri theo chiêu doc nha: n
1
÷ 1
2
+
A
L

- Sô den bô tri theo chiêu ngang nha: n
2
÷ 1
2
+
B
L

Trong do:
A: chiêu dai nha (m)
B: la chiêu rông nha (m)
Phuong phap tinh phu tai theo công suât riêng, theo phuong phap nay nêu
trên 1 m
2
san nha co công suât chiêu sang la p thi toan bô san nha S co công suât
chiêu sang la:
P ÷ p x S (công suât tinh)
Sô den tông công la n thi công suât môi den la:
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŸŸ

P
d
÷
n
P

O dây ta dung loai den co công suât P
d
÷ 60W ÷ 0,06kW
5.3.1.2. Tính toán dèn chiêu sáng
Kho chųa nguvên liêu
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 42m
B ÷ 18m
n
1
÷
42-2 ×0,75
3
1 ÷ 15 (bong)
n
2
÷
18-2 ×0,75
3
1 ÷ 7 (bong)
Tông sô bong trong kho chua nguyên liêu la: 15 x 7 ÷ 105 bong
Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 105 ÷ 6,3 (kW)
Ðen chiśu sang phan xuůng nau
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 42m
B ÷ 18m
n
1
÷
42-2 ×0,75
3
1 ÷ 15 (bong)
n
2
÷
18-2 ×0,75
3
1÷ 7 (bong)
Tông sô bong cua phân xuong nâu la: 15 x 7 ÷ 105 (bong)
Vây công suât chiêu sang la:
P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 105 ÷ 6,3 (kW)
Ðen chiśu sang phan xuůng lên men
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 36m
B ÷ 30m
n
1
÷
36-2 ×0,75
3
1 ÷ 13 (bong)
n
2
÷
30-2 ×0,75
3
1÷ 11 (bong)
Tông sô bong cua phân xuong nâu la: 13 x 1 ÷ 143 (bong)
Vây công suât chiêu sang la:
P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 143 ÷ 8,58 (kW)

Ðen chiśu sang phan xuůng hoan thiên
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŸŹ

Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 42m
B ÷ 18m
n
1
÷
42-2 ×0,75
3
1 ÷ 15 (bong)
n
2
÷
18-2 ×0,75
3
1÷ 7 (bong)
Tông sô bong cua phân xuong hoan thiên la: 15 x 7 ÷ 105 (bong)
Vây công suât chiêu sang la:
P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 105 ÷ 6,3 (kW)

Kho san phŋm
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 60m
B ÷ 18m
n
1
÷
60-2 ×0,75
3
1 ÷ 21 (bong)
n
2
÷
18-2 ×0,75
3
1 ÷ 7 (bong)
Tông sô bong trong kho chua san phâm la: 21 x 7 ÷ 147 bong
Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 147 ÷ 8,82 (kW)
Xuůng co diên
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 12m
B ÷ 6m
n
1
÷
12-2 ×0,75
3
1 ÷ 5 (bong)
n
2
÷
6-2 ×0,75
3
1 ÷ 3 (bong)
Tông sô bong trong phân xuong co diên la: 5 x 3 ÷ 15 bong
Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 15 ÷ 0,9 (kW)
Ðen chiśu sang phan xuůng noi hoi
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 12m
B ÷ 9m
n
1
÷
12-2 ×0,75
3
1 ÷ 5 (bong)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŸź

n
2
÷
9-2 ×0,75
3
1 ÷ 4 (bong)
Tông sô bong trong phân xuong nôi hoi la: 5 x 4 ÷ 20 bong
Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 20 ÷ 1,2 (kW)
Bài chųa than
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 18m
B ÷ 12m
n
1
÷
18-2 ×0,75
3
1 ÷ 7 (bong)
n
2
÷
12-2 ×0,75
3
1 ÷ 5 (bong)
Tông sô bong trong bãi chua than la: 7 x 5 ÷ 35 bong
Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 35 ÷ 2,1 (kW)
Bài chųa xş
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 12m
B ÷ 6m
n
1
÷
12-2 ×0,75
3
1 ÷ 5 (bong)
n
2
÷
6-2 ×0,75
3
1 ÷ 3 (bong)
Tông sô bong trong bãi chua than la: 5 x 3 ÷ 15 bong
Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 15 ÷ 0,9 (kW)
Trʼnm biśn thś
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 6m
B ÷ 6m
n
1
÷
6-2 ×0,75
3
1 ÷ 3 (bong)
n
2
÷
6-2 ×0,75
3
1 ÷ 3 (bong)
Tông sô bong trong tram biên thê la: 3 x 3 ÷ 9 bong
Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 9 ÷ 0,54 (kW)
Gara o to
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŸŻ

A ÷ 40m
B ÷ 12m
n
1
÷
40-2 ×0,75
3
1 ÷ 14 (bong)
n
2
÷
12-2 ×0,75
3
1 ÷ 5 (bong)
Tông sô bong trong gara ô tô la: 14 x 5 ÷ 70 bong
Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 70 ÷ 4,2(kW)
Nha xŷ lv nuūc cap
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 24m
B ÷ 12m
n
1
÷
24-2 ×0,75
3
1 ÷ 9 (bong)
n
2
÷
12-2 ×0,75
3
1 ÷ 5 (bong)
Tông sô bong trong nha xu ly nuoc la : 9 x 5 ÷ 45 bong
Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 45 ÷ 2,7 (kW)
Nha xŷ lv nuūc thai
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 24m
B ÷ 12m
n
1
÷
24-2 ×0,75
3
1 ÷ 9 (bong)
n
2
÷
12-2 ×0,75
3
1 ÷ 5 (bong)
Tông sô bong trong nha xu ly nuoc la : 9 x 5 ÷ 45 bong
Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 45 ÷ 2,7 (kW)
Nha hanh chinh
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 24m
B ÷ 9m
n
1
÷
24-2 ×0,75
3
1 ÷ 9 (bong)
n
2
÷
9-2 ×0,75
3
1 ÷ 4 (bong)
Tông sô bong trong nha hanh chinh la: 9 x 4 x 2 ÷ 72 bong
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŸ%

Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 72 ÷ 4,32 (kW)
Hũi truŭng. nha àn
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 25m
B ÷ 18m
n
1
÷
25-2 ×0,75
3
1 ÷ 9 (bong)
n
2
÷
18-2 ×0,75
3
1 ÷ 7 (bong)
Tông sô bong trong hôi truong, câu lac bô la: 9 x 7 x 2 ÷ 126 bong
Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 126 ÷ 7,56 (kW)
Nha hang bia
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 41m
B ÷ 25m
n
1
÷
41-2 ×0,75
3
1 ÷ 15 (bong)
n
2
÷
25-2 ×0,75
3
1 ÷ 9 (bong)
Tông sô bong trong nha hang la: 15 x 9 ÷ 135 bong
Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 135 ÷ 8,1 (kW)
Nha dê xe dʼnp. xe mav
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 30m
B ÷ 9m
n
1
÷
30-2 ×0,75
3
1 ÷ 11 (bong)
n
2
÷
9-2 ×0,75
3
1 ÷ 4 (bong)
Tông sô bong trong nha dê xe la: 11 x 4 ÷ 44 bong
Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 44 ÷ 2,64 (kW)
Nha vê sinh. tőm giàt. thav quan ao
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 12m
B ÷ 9m
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŸ%

n
1
÷
12-2 ×0,75
3
1 ÷ 5 (bong)
n
2
÷
9-2 ×0,75
3
1 ÷ 4 (bong)
Tông sô bong la: 5 x 4 ÷ 20 bong
Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 20 ÷ 1,2 (kW)
Phong bao vê
Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 6m
B ÷ 6m
n
1
÷
6-2 ×0,75
3
1 ÷ 3 (bong)
n
2
÷
6-2 ×0,75
3
1 ÷ 3 (bong)
Tông sô bong trong phong bao vê la: 3 x 3 x 2÷ 18 bong
Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 18÷ 1,08 (kW)
Nha lʼnnh. thu CO
2

Chon L ÷ 3m ÷ l ÷ 0,25 x 3 ÷ 0,75m
A ÷ 24m
B ÷ 12m
n
1
÷
24-2 ×0,75
3
1 ÷ 9 (bong)
n
2
÷
12-2 ×0,75
3
1 ÷ 5 (bong)
Tông sô bong trong phân xuong lên men la: 9 x 5 ÷ 45 bong
Vây công suât chiêu sang la: P ÷ P
d
x n ÷ 0,06 x 45 ÷ 2,7 (kW)
Ðen chiśu sang duŭng di trong nha mav
Cu 20m bô tri 1 bong, khoang 40 bong den công suât cua bong la 0,1kW
P
2
÷ 40 x 0,1 ÷ 4 kW.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŸ%

Bang 5.2. Bang cac khu vŻc. nha dung den chiśu sang
STT Bô phân chiêu sáng Sô luong
(chiêc)
Công suât
(kw/chiêc)
Tông
công suât
(kw)
1 Phân xuong nâu 105 0,06 6,3
2 Nha phân xuong lên men 143 0,06 8,58
3 Phân xuong hoan thiên 105 0,06 6,3
4 Kho chua nguyên liêu 105 0,06 6,3
5 Kho san phâm 147 0,06 8,82
6 Xuong co diên 15 0,06 0,9
7 Phân xuong nôi hoi 20 0,06 1,2
8 Bãi chua than 35 0,06 2,1
9 Bãi chua xi 15 0,06 0,9
10 Tram biên thê 9 0,06 0,54
11 Gara ô tô 70 0,06 4,2
12 Nha xu ly nuoc câp 45 0,06 2,7
13 Nha xu ly nuoc thai 45 0,06 2,7
14 Nha hanh chinh 72 0,06 4,32
15 Hôi truong, nha án 126 0,06 7,56
16 Nha hang bia 135 0,06 8,1
17 Nha dê xe CBCNV 44 0,06 2,64
18 Nha vê sinh 20 0,06 1,2
19 Phong bao vê 18 0,06 1,08
20 Nha lanh, thu CO
2
45 0,06 2,7
21 Den chiêu sang duong di trong nha
may
40 0,1 4
Tông (P
CS
) 83,14
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŸ%

5.3.2. Tính phu tai san xuât
Gôm cac may moc hoat dông duoi tac dung cua dông luc
Bang 5.3. Cong suat cac thiśt bš trong nha mav
STT Tên thiêt bi Công suât dinh
múc (kw/chiêc)
Sô luong Tông công
suât (kw)
1 Gâu tai, vit tai 2,25 4 9
2 May nghiên malt 8 1 8
3 May nghiên dai mach 6 1 6
4 Nôi hô hoa 10 1 10
5 Nôi duong hoa 15 1 15
6 Thiêt bi loc day báng 7,5 1 7,5
9 May rua bock 5 1 5
10 May chiêt bock 0,8 1 0,8
11 May rua chai 20 1 20
12 May chiêt chai 5,7 1 5,7
14 May thanh trung 8 1 8
15 May dan nhãn 0,8 1 0,8
16 May rua ket 0,5 1 0,5
16 Bom ly tâm 5 15 75
17 May lanh 80 2 160
18 May nen 40 1 40
19 Dông co khac 75 1 75
Tông công (P
DL
) 431

Ngoai nhung thiêt bi may moc kê trên, trong nha may con co cac loai phu
tai dông luc khac nhu quat hut, quat dây, tram xu ly nuoc, xuong co diên... Ta
lây báng 15° phu tai dông luc kê trên. Vây phu tai dông luc cua toan nha may la:
P
DL
÷ 431 x 1,15 ÷ 495,65 (kW/h)
Phu tai cua toan nha may la:
P
T
÷ P
CS
P
DL
÷ 83,14 495,65 ÷ 578,79 (kW/h)
5.3.3. Xác dinh phu tai tiêu thu thuc tê
5.3.3.1. Phu tai chiêu sáng.
Phu tai chiêu sang duoc tinh theo công thuc
P
CS
÷ k
1
x P
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŸ%

Trong do: k
1
: Hê sô su dung cua phu tai chiêu sang: k
1
÷ 0.9
P : Tông công suât chiêu sang P ÷ 83,14 (Kw)
Vây: P
CS
÷ k
1
x P ÷ 0,9 x 83,14 ÷ 74,826 (Kw)
5.3.3.2. Phu tai dông luc.
Phu tai dông luc duoc tinh theo công thuc
P
Dl
÷ k
2
x P
Trong do: k
2
: Hê sô su dung cua phu tai chiêu sang: k
2
÷ 0.5
P : Tông công suât dông luc P ÷ 495,65 (Kw)
Vây: P
DL
÷ k
2
x P ÷ 0,5 x 495,65 ÷ 297,33 (Kw)
5.3.4. Tính diên tiêu thu hàng nàm
5.3.4.1. Diên chiêu sáng:
A
CS
÷ P
CS
x T
CS
(Kwh)
Trong do: P
CS
: Công suât chiêu sang thuc tê
T
CS
: Thoi gian chiêu sang thuc tê T
CS
÷ k
1
x k
2

Trong do: k
1
: Thoi gian tháp sang trong ngay tinh trung binh 10h/ngay
k
2
: Sô ngay lam viêc trong môt nám 300 ngay.
Vây diên náng tiêu thu cho môt nám chiêu sang trong ca nám:
A
CS
÷ 74,826 x 10 x 300 ÷ 224478 (Kwh).
Ðiên dũng lŻc.
Thoi gian lam viêc trong ngay trung binh cho toan bô may moc la 22h, sô ngay
lam viêc trong môt nám la 300 ( ngay).
Vây: A
DL
÷ 297,33 x 22 x 300 ÷ 1962378 (Kwh).
5.3.4.2. Tông diên nàng tiêu thu cho toàn nhà máy hàng nàm là:
A ÷ A
CS
A
DL
÷ 224478 1962378 ÷ 2186856(Kwh).
5.3.4.3. Diên nàng tiêu thu thuc tê cua nhà máy:
A
TT
÷ A x k
ha

Trong do: k
ha
: Hê sô hao phi cua may biên ap k
ha
÷ 1,02
Vây: A
TT
÷ 2186856 x 1,02 ÷ 2230593,12 (Kwh).
5.3.5. Chon máy biên áp.
Công suât biên ap theo du kiên: : S ÷ _P /Cos
Voi: _P ÷ P
CS
P
DL
÷ 74,826 297,33 ÷ 372,156 (Kwh)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŸ%

Chon Cos ÷ 0,8
Vây: S ÷ 372,156 / 0,8 ÷ 465,195 (Kwh).
Chon may biên ap nhãn hiêu TC
3
630/10 co cac dác tinh sau:
- Công suât dinh muc 632 (KVA)
- Diên ap cuôn dây:
Cao ap: 6 Kv
Ha ap: 0,69 Kv
- Kich thuoc: 1580 x 1110 x 1920 mm
- Khôi luong: 820 kg
5.3.6. Chon máy phát diên du phòng.
Dê dê phong diên luoi bi mât dôt ngôt, nha may co trang bi thêm môt may phat
diên du phong voi công suât 500 KVA chay báng dâu DO.
5.4. Tính nuóc cho toàn nhà máy
Nha may su dung nuoc giêng khoan, co dua qua hê thông xu ly dam bao yêu câu
chât luong nuoc theo tiêu chuân.
5.4.1. Luong nuóc dùng trong phân xuong nâu.
Luong nuoc cân câp cho phân xuong nâu nhiêu nhât môt ngay (ung voi nâu bia
chai).
Luong nuoc câp cho qua trinh nâu:
V
1
÷ (4716,3 11948 10456)4 ÷ 108481,2 (lit) ÷ 108,48 (m
3
).
Luong nuoc vê sinh báng 10° so voi thê tich cac nôi trong phân xuong nâu:
V
2
÷ (7,22 27,67 26,18 38,24 32,43)10° ÷ 13,174 (m
3
)
Luong nuoc vê sinh phân xuong nâu: khoang 2 m
3
môt ngay.
Vây luong nuoc câp cho phân xuong nâu trong môt ngay la:
V
nâu
÷ 108,48 13,174 2 ÷ 123,654 (m
3
/ngay).
5.4.2. Nuóc dùng dê làm lanh nhanh dich duòng
Luong nuoc dung dê lam lanh nhanh dich duong nhu dã tinh o trên la:
17(m
3
/ngay).
Qua trinh lam lanh nhanh tôn thât khoang 10°. Vây luong nuoc cân
dê lam lanh ca ngay la:
V
ll
÷ 17 17 10° ÷ 18,7 (m
3
/ngay).
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŹŸ

5.4.3. Luong nuóc dùng cho phân xuong lên men.
Luong nuoc dung dê vê sinh thiêt bi lên men lây báng 10° thê tich thiêt
bi. Môi ngay ta vê sinh môt thung lên men. Vây luong nuoc cân cung câp la:
V
1
÷ 112,510° ÷ 11,25 (m
3
).
Luong nuoc vê sinh cho phân xuong: khoang 2 m
3
/ngay.
Luong nuoc dung vê sinh cho cac thiêt bi gây men câp I, II lây báng 10°
thê tich thiêt bi. Môi ngay ta vê sinh môt lân, vây luong nuoc cân cung câp la:
V
2
÷
11,72+5,29
10
÷ 1,701 (m
3
).
Theo phân tinh lanh thi luong nuoc lanh dê rua men (cu môt ngay rua
men môt lân) la:
V
3
÷ 3,53 (m
3
).
Vây tôn luong nuoc dung trong phân xuong lên men la:
V
lênmen
÷ 11,25 1,701 3,53 2 ÷ 18,481 (m
3
/ngay).
5.4.4. Luong nuóc dùng cho phân xuong hoàn thiên san phâm.
Luong nuoc dê rua thiêt bi loc: chon 500 (l/ngay) hay 0,5 m
3
.
Luong nuoc dê vê sinh tank chua bia, lây 10° so voi thê tich thiêt bi:

27,11 ×4
10
÷ 10,844 (m
3
).
`Vói bia hoi:
Luong nuoc rua bock.
Sô luong bock su dung trong môt ngay la 4000 bock, rua môi bock mât khoang 6
lit.
Vây luong nuoc rua bock la:
40006 ÷ 24000 (lit) hay 24 (m
3
).
Luong nuoc vê sinh phân xuong: khoang: 2 m
3
/ngay.
Luong nuoc dê vê sinh may chiêt bock la: 1 m
3
/ngay.
Vây tông luong nuoc dung cho phân xuong hoan thiên cho bia hoi la:
V
hoi
÷ 0,5 10,844 24 2 1 ÷ 38,344 (m
3
/ngay).
Vói bia chai:
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŹŹ

Trong môt ngay luong bia duoc chiêt chai la 80000 lit. Coi luong nuoc dung dê
thanh trung chai va rua chai, rua ket ung voi môt lit bia la 0,6 lit.
Vây luong nuoc cân la:
V ÷ 800000,6 ÷ 48000 (lit) hay 48 (m
3
).
Vây tông luong nuoc dung cho phân xuong hoan thiên cho bia chai la:
V
chai
÷ 0,5 10,844 48 2 ÷ 61,344 (m
3
/ngay).
Nhu vây luong nuoc lon nhât cân cung câp cho phân xuong hoan thiên trong môt
ngay dê thuc hiên qua trinh san xuât khoang: V
hoan thiên
÷ 99,688 (m
3
).
5.4.5. Luong nuóc dùng cho nôi hoi.
Luong nuoc dung cho nôi hoi chinh báng luong hoi cân dung cho nha may,
nhung ta co tuân hoan lai khoang 80° luong nuoc ngung. Nên luong nuoc dung
cho nôi hoi báng 20° so voi luong hoi cân dung:
V
nôi hoi
÷ 10,562420° ÷ 50,7 (m
3
/ngay).
5.4.6. Luong nuóc câp cho máy lanh.
Trung binh cu 1 ngay tôn thât do truyên lanh khoang: V
m.lanh
÷ 10 m
3
.
5.4.7. Luong nuóc dùng cho sinh hoat và các công viêc khác.
Nuoc dung trong sinh hoat: nha may co khoang 200 can bô công nhân viên,
luong nuoc tiêu thu binh quân 40 l/nguoi/ngay.
÷ Luong nuoc sinh hoat:
V
sinh hoat
÷ 20040 ÷ 8000 (l/ngay) hay 8 m
3
.
Luong nuoc dung cho cac công viêc khac: vê sinh ngoai phân xuong, tuoi cây.
V
khac
÷ 5 m
3
.
Vây tông luong nuóc tiêu thu trong môt ngày cua toàn bô nhà máy là:
V
n
÷ V
nâu
V
ll
V
lên men
V
hoan thiên
V
nôi hoi
V
m.lanh
V
sinh hoat
V
khac
÷ 334,223(m
3
/ngay).
Vây tông luong nuóc tiêu thu trong 1 nàm là:
334,223 x 300 ÷ 100226,9 (m
3
/nám)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŹź

PHAN VI: TINH TOÁN XAY DUNG CHO NHÀ MÁY
6.1. Dia diêm xây dung nhà máy
Chon dia diêm xây dung nha may o khu công nghiêp Tiên Son tinh Bác Ninh
vi o dây co nhiêu thuân loi vê giao thông duong thuy, duong bô, vê nguôn cung
câp nguyên liêu va thi truong tiêu thu san phâm.
6.1.1. Dàc diêm khu dât xây dung:
Khu dât nám trong khu công nghiêp Tiên Son tinh Bác Ninh, la khu vuc
co dia chât ôn dinh, mát báng báng pháng, dô dôc tu nhiên i ÷ 1° dam bao
không bi ngâp lut trong mua mua lù. Nên dât co kha náng chiu luc cao.
Nha may nám trong khu công nghiêp Tiên Son, nám trên truc quôc lô
1A, gân quôc lô 5 di Hai Phong nên rât thuân loi cho vân chuyên nguyên liêu
va phân phôi san phâm.
Cac khu dân cu va dô thi dang duoc xây dung va mo rông gân nha may
chinh la thi truong tiêu thu san phâm chinh cua nha may.
6.1.2. Dàc diêm khí hâu cua Bàc Ninh:
-Nhiêt dô không khi trung binh 23,3
0
C.
-Dô âm không khi trung binh nám la 85 - 86°.
-Luong mua hang nám 1600 - 1800 mm.
-Huong gio chu dao: Dông Nam.
6.1.3. Vê sinh công nghiêp:
Cac chât thai cua nha may bia chu yêu la nuoc bân va khoi lo. Dê han
chê tôi da anh huong toi môi truong xung quanh, nha may dã tuân thu cac
yêu câu :
- Dam bao khoang cach bao vê, vê sinh thich hop
- Huong xây dung thich hop, lo hoi duoc dát o cuôi huong gio chu dao
- Nuoc thai cua phân xuong san xuât duoc dua vao hê thông công ngâm
trong phân xuong rôi dua ra hê thông xu li nuoc thai duoc dát o cuôi nha
may. Nuoc thai duoc xu ly qua hê thông xu ly nuoc thai cua nha may,
dam bao yêu câu vê vê sinh môi truong sau do dua ra hê thông thoat nuoc
cua khu công nghiêp. Cac công trinh dêu co hê thông thoat nuoc va bê
công ngâm
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŹŻ

6.2. Thiêt kê tông màt bàng nhà máy
6.2.1. Khu vuc san xuât chính
6.2.1.1. Phân xuong nâu
Kich thuoc: 48 x 18 ÷ 846 (m
2
)
Phân xuong nâu chia lam phong voi cac kich thuoc:
- Phong nghiên: 12 x 12 ÷ 144 (m
2
)
- Phong nâu: 24 x 12 ÷ 288 (m
2
)
- Thay dô, vê sinh: 6 x 5 ÷ 30 (m
2
)
- Kho sua chua nho: 6 x 3 ÷ 18 (m
2
)
- Diêu khiên: 6 x 3 ÷ 18 (m
2
)
- Quan dôc: 6 x 3 ÷ 18 (m
2
)
- Nguyên liêu phu: 6 x 3 ÷ 18 (m
2
)
- Nhân rua men: 12 x 5 ÷ 60 (m
2
)
Khu vuc phong nâu co bô tri dan thao tac cao 5,4m dê kiêm tra cac qua
trinh duoc dê dang.
6.2.1.2. Phân xuong lên men
Kich thuoc: 36 x 24 ÷ 864 (m
2
)
Phân xuong lên men bao gôm hê thông 24 tank lên men, xêp thanh 4 hang. Môt
phia cua phân xuong lên men la khu vuc phu tro lên men bao gôm cac thiêt bi
nhân rua men, CIP.
6.2.1.3. Phân xuong hoàn thiên
Kich thuoc: 42 x 18 ÷ 756 (m
2
)
Phân xuong hoan thiên bao gôm 3 khu vuc: Khu vuc chua va loc bia sau lên
men, khu vuc bia chai, khu vuc bia hoi.
6.2.2. Khu vuc kho bãi
6.2.2.1. Kho nguyên liêu
Nguyên liêu chinh cho san xuât bia la 80° malt, 20° dai mach. Cac
nguyên liêu nay duoc dong vao cac bao 50kg, cu môi 1m
2
xêp duoc 2 bao, xêp
cac bao 10 chông. Vây môi chông chua duoc luong nguyên liêu la:
2 x 10 x 50 ÷ 1000 (kg)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŹ%

Luong nguyên liêu cân dung tôi da cho môt ngay la: 15800 (kg) (theo
bang cân báng san phâm)
Nha may cân du tru nguyên liêu cho 1 thang san xuât tuc la 25 ngay.
Nguyên liêu duoc dát trên cac kê va duoc vân chuyên báng xe dây.
Vây luong nguyên liêu cân du tru trong 25 ngay la:
15800 x 25 ÷ 395000 (kg)
Hê sô su dung kho la 70°. Vây diên tich kho cân chua la:
395000 : (1000 x 0,7) ÷ 564,3 (m
2
)
Chon thông sô kho nguyên liêu:
- Diên tich: 576 (m
2
)
- Kich thuoc: 24 x 24 (m)
6.2.2.2. Kho thành phâm
a. Kho chúa bia hoi.
Do bia hoi duoc xuât kho dua ra thi truong ngay nên trong kho chi cân chua sô
luong bock cua 1 ngay san xuât.
Sô bock su dung la: 4000 bock dung tich 20l môt ngay.
Tông sô bock chua trong kho la 4000 bock. Trong kho bock xêp cao 4 lop, nhu
vây cân 1000 vi tri dát bock. Môi bock loai 20 lit co duong kinh 400mm. Nên
diên tich khu vuc xêp bock vao khoang:
1000 x 0,4 x 0,4 ÷ 160 (m
2
)
b. Kho chúa bia chai.
Sô chai su dung la: 242425 chai 330ml/ngay.
Chai duoc xêp vao ket, môi ket 20 chai.
Kich thuoc ket: 0,4m × 0,3m × 0,25m.
Tông sô ket su dung la: 12122 ket/ngay.
Kho chua luong ket trong 6 ngay, tông sô ket chua trong kho la: 72728ket.
Ket duoc xêp chông khoang 15 lop. Cân 4849 vi tri dê ket.
Kich thuoc khu vuc chua ket:
4849 x 0,4 x 0,3 ÷ 582 (m
2
).
Tông diên tich cua kho chua la: 160 582 ÷ 742 (m
2
).
Hê sô su dung 70 ° nên diên tich cua kho chua san phâm cân:
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŹ%

742 : 0,7 ÷ 1060 (m
2
).
Bên canh dây cân diên tich du tru .
Chon thông sô kho thanh phâm:
- Diên tich: 1080 (m
2
)
- Kich thuoc: 60 x 18 (m)
6.2.2.3. Bãi chúa chai.
Chua chai bia thu hôi dê phuc vu qua trinh san xuât. Co kha náng chua trong 7
ngay san xuât.
Bãi chua luong ket trong 7 ngay, tông sô ket chua trong kho la: 84854 ket.
Ket duoc xêp chông khoang 15 lop. Cân 5657 vi tri dê ket.
Kich thuoc khu vuc chua ket:
5657 x 0,4 x 0,3 ÷ 678,9 (m
2
).
Hê sô su dung 75 ° nên diên tich cua bãi chua chai cân:
678,9 : 0,75 ÷ 905,2 (m
2
).
Chon thông sô bãi chua chai:
- Diên tich: 1008 (m
2
)
- Kich thuoc: 42 x 24 (m)
6.2.3. Các phân xuong phu tro san xuât
6.2.3.1. Tram biên áp.
Tram biên thê dát o goc nha may noi it nguoi qua lai dê dam bao an toan.
- Diên tich: 36 (m
2
)
- Kich thuoc: 6 x 6 (m)
6.2.3.2. Xuong co diên.
Phân xuong bao gôm tô may sua chua, tô diên, tô gia công phu tung thay
thê...Trong kho dát môt sô may co khi, môt may phat diên sán sang phuc vu khi
cân thiêt.
- Diên tich: 72 (m
2
)
- Kich thuoc: 12 x 6 (m)
6.2.3.3. Nhà dàt hê thông lanh. hê thông thu hôi CO
2
và câp khí nén.
Xây dung canh phân xuong lên men.
- Diên tich: 288 (m
2
)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŹ%

- Kich thuoc: 24 x 12 (m)
6.2.3.4. Phân xuong hoi.
Phân xuong hoi bao gôm nha dát lo hoi va bãi than.
hà nâu hoi:
Duoc xây dung phia sau nha may gân bãi chua than xi.
- Diên tich: 108 (m
2
)
- Kich thuoc: 12 x 9 (m)
Bãi than: co mai che.
- Diên tich: 216 (m
2
)
- Kich thuoc: 18 x 12 (m)
Bãi chųa xş:
- Diên tich: 84 (m
2
)
- Kich thuoc: 14 x 6 (m)
6.2.3.5. Khu xu lý nuóc câp.
Bao gôm tram bom voi cac bê loc, côt loc bê chua nuoc sach va thap loc
nuoc dê phuc vu cho toan nha may.
- Diên tich: 288 (m
2
)
- Kich thuoc: 24 x 12 (m)
6.2.3.6. Khu xu lý nuóc thai.
- Diên tich: 288 (m
2
)
- Kich thuoc: 24 x 12 (m)
6.2.3.7. Bãi chai võ. các phê thai khác.
- Diên tich: 112 (m
2
)
- Kich thuoc: 14 x 8 (m)
6.2.4. Các công trình khác.
6.2.4.1. Nhà hành chính.
Nha hanh chinh duoc xây dung gôm cac phong sau:
-
Phong giam dôc : 18(m
2
).

- Phong pho giam dôc phu trach kÿ thuât: 18(m
2
).
- Phong pho giam dôc phu trach kinh doanh: 18(m
2
).
-
Phong kê toan tai vu (3 nguoi): 24(m
2
).

-
Phong kê hoach (3 nguoi): 24(m
2
).

1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŹ%

- Phong công doan (3 nguoi): 24(m
2
).
- Phong vât tu (2 nguoi): 18(m
2
).
- Phong kÿ thuât va KCS (6 nguoi): 6 × 8 ÷ 48(m
2
).
- Phong hop: 36(m
2
).
- Phong khach: 36(m
2
).
-
Nha vê sinh(2 phong): 2 × 3 ÷ 6(m
2
).

Tông diên tich cac phong ban: 276(m
2
).
Thiêt kê nha hanh chinh 2 tâng, diên tich phong môi tâng 138 (m
2
). Ta thiêt kê
rông 6m, dai 25m.
Ngoai ra con co hanh lang rông 3m chay doc nha va câu thang rông 2m bô tri
giua nha.
Nha hanh chinh la nha 2 tâng bê tông côt thep, kêt câu bao che la gach, nên nha
lat da hoa.
Kich thuoc nha:
- Diên tich: 225 (m
2
).
- Kich thuoc: 25 x 9 (m)
6.2.4.2. Nhà giói thiêu san phâm kiêm quán dich vu bia hoi
- Diên tich: 950 (m
2
).
- Kich thuoc: 38 x 25 (m)
6.2.4.3. Hôi truòng. nhà àn và càng tin.
a. Hôi truòng.
Tinh cho 100° can bô, công nhân cua nha may (khoang 200 nguoi), hê sô hôi
truong la 1,7m
2
/nguoi
Diên tich hôi truong: 200 x 1,7 ÷ 340 (m
2
).
b. Nhà àn. càng tin.
Tinh cho 70° công nhân, hê sô nha án la 3m
2
/nguoi
Diên tich nha án: 70° x 200 x 3 ÷ 420 (m
2
)
Hôi truong, nha án va cáng tin duoc thiêt kê lam nha 2 tâng, tâng 1 la nha án
cáng tin, tâng 2 la hôi truong.
- Diên tich: 450 (m
2
).
- Kich thuoc: 25 x 18 (m)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŹ%

6.2.4.4. Gara ô tô.
Nha may co cac ôtô sau:
- tô phuc vu viêc giao dich va di lai cua ban giam dôc 2 chiêc.
- tô cho san phâm, cho nguyên liêu vân chuyên nguyên liêu 8 chiêc.
Chiêu rông gara duoc tinh báng chiêu dai cua xe tai dai nhât 3m an toan.
Do do chiêu rông cua gara ô tô la 12m
- Kich thuoc gara: dai 40m, rông 12m
- Diên tich: 480 (m
2
).
6.2.4.7. Nhà dê xe cua nhân viên.
Tinh cho 60° luong công nhân trong nha may ÷ 60° x 200 ÷ 120 (nguoi)
Trong do sô nguoi di xe dap ÷ 20° ÷ 20° x 120 ÷ 24 (nguoi)
Môi xe dap chiêm diên tich 0,95m
2
diên tich dê xe dap ÷ 24 x 0,95 ÷ 22,8 (m
2
)
Trong do sô nguoi di xe may ÷ 80° ÷ 80° x 120 ÷ 96 (nguoi)
Môi xe may chiêm diên tich 2,2 m
2
diên tich dê xe may ÷ 96 x 2,2 ÷ 211,2 (m
2
)
Diên tich nha xe ÷ 22,8 211,2 ÷ 234 (m
2
)
- Diên tich: 270 (m
2
)
- Kich thuoc: 30 x 9 (m)
-
6.2.4.8. Nhà vê sinh.
- Diên tich: 108 (m
2
)
-
Kich thuoc: 12 x 9 (m)
.
6.2.4.9. Phòng bao vê.

Nha may co 2 công vi vây cân 2 phong bao vê.
- Diên tich: 24 (m
2
)
-
Kich thuoc: 6 x 4 (m)

6.2.4.10. Sân câu lông giai trí
Nha may co 4 sân câu lông giai tri cho công nhân, cùng la khu sinh hoat ngoai
troi cua nha may.
- Diên tich: 81,74 (m
2
)
-
Kich thuoc: 13,4 x 6,1 (m)

1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŹ%

Bang 6.1. Bang thŧng kê cac hʼnng muc cong trinh

STT Tên công trinh Dai
(m)
Rông
(m)
Cao
(m)
Diên
tich (m
2
)
Ghi
chu
Công trình san xuât 2484
1 Phân xuong nâu 48 18 864
2 Phân xuong lên men 36 24 864
3 Phân xuong hoan thiên 42 18 756
Kho tàng 2844
4 Kho chua nguyên liêu 42 18 756
5 Kho thanh phâm 60 18 1080
6 Bãi chua chai 42 24 1008
Các phân xuong phu tro 1492
7 Tram biên ap 6 6 36
8 Xuong co diên 12 6 72
9 Nha lanh, thu CO
2
24 12 288
10 Nha câp hoi 12 9 108
11 Bãi than 18 12 216
12 Bãi chua xi 14 6 84
13 Bãi chai võ, phê thai 14 8 112
14 Khu xu ly nuoc câp 24 12 288
15 Khu xu ly nuoc thai 24 12 288
Công trình sinh hoat 2531
16 Nha hanh chinh 25 9 225 2 tâng
17 Hôi truong, nha án 25 18 450 2 tâng
18 Nha hang bia 38 25 950
19 Gara ô tô 40 12 480
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹźŸ

21 Nha dê xe cua nhân viên 30 9 270
22 Nha vê sinh 12 9 109
24 Phong bao vê 6 4 24 2p
25 Sân câu lông 13,4 6,1 81,74 4 sân
Tông diên tích 9678

6.3. Bô trí các hang muc công trình.
O dây em lua chon bô tri mát báng nha may theo phuong phap phân vung.
Khu vuc san xuât chinh bô tri o trung tâm nha may bao gôm nha san xuât
chinh, khu tank lên men ngoai troi va nha hoan thiên. Kho nguyên liêu cùng
duoc dát trong khu vuc nay dê dam bao thuân tiên cho viêc vân chuyên nguyên
liêu sang khu vuc san xuât.
Cac phân xuong phu tro bô tri o khu vuc bên canh khu vuc san xuât chinh
phia trong nha may. Cac phân xuong phu tro san xuât nhu lo hoi, tram xu ly
nuoc thai bô tri o goc trong cung cuôi huong gio chu dao dê dam bao an toan
trong san xuât.
Khu vuc hanh chinh bô tri o mát tiên nha may, trông nhiêu cây xanh dê tao
không khi lam viêc dê chiu va canh quan dep. Trong do nha gioi thiêu san phâm
dát o vi tri tiêp giap voi truc giao bên ngoai nha may dê thuân tiên cho viêc gioi
thiêu san phâm.
Cac nha thuôc khu vuc hanh chinh va khu vuc san xuât chinh duoc thiêt kê
quay chiêu dai nha theo huong nam dê don gio mat chu dao. Xung quanh nha
may trông nhiêu cây xanh cach ly voi bên ngoai dác biêt la phia tiêp giap voi
duong giao thông bên ngoai nha may.
Trong nha may xây dung hê thông duong giao thông cach ly giua cac khu
vuc san xuât va duong giao thông giua cac phân xuong trong khu vuc san xuât
chinh. Duong giao thông chinh duoc thiêt kê chay thanh vong trong nha may va
thông voi ba công ra cac truc giao thông phia ngoai nha may dam bao yêu câu
vân chuyên nguyên liêu, cuu hoa. khi xay ra su cô trong qua trinh vân hanh nha
may.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹźŹ

6.4. Tính toán và dánh giá các thông sô xây dung.
Tông diên tich chiêm dât cua cac công trinh xây dung va sân bãi lô thiên:
A B ÷ 9678 (m
2
).
Diên tich chiêm dât cua cac công trinh kÿ thuât gôm co diên tich he rãnh, diên
tich via he, diên tich long duong: C ÷ 12242 (m
2
).
Tông diên tich xây dung:
S
xd
÷ A B÷ 9678 (m
2
).
Tông diên tich su dung:
S
sd
÷ A B C÷ 9678 12242 ÷ 21920(m
2
).
Tông diên tich nha may:
S ÷ 216 × 145 ÷ 31320(m
2
).
Hê sô xây dung:
K
xd
÷ × 100° ÷ 9678 : 31320 ÷ 30,9°
Hê sô su dung:
K
sd
÷ × 100° ÷ 21920 : 31320 ÷ 69,98°
6.5. Thiêt kê phân xuong san xuât chính
Phân xuong nâu duoc xây dung nôi liên voi phân xuong lên men tao duoc
su liên tuc trong san xuât. Phân xuong nâu bao gôm hai phân duoc ngán cach voi
nhau boi tuong, môt phân dê dát cân, may nghiên, gâu tai, phân kia dát nôi hô
hoa, duong hoa, thiêt bi loc khung ban, nôi trung gian, nôi nâu hoa, thung láng
xoay, nôi dun nuoc nong, thiêt bi lam lanh nhanh, hê thông vê sinh. Dê xac dinh
duoc kich thuoc cua phân xuong ta lây kich thuoc thiêt bi khoang cach giua
thiêt bi voi tuong khoang không gian dê mo rông.
Dua vao tinh toan chiêu dai cua duong kinh ngoai cua cac thiêt bi la:
- Nôi hô hoa: D ÷ 2,5 m
- Nôi duong hoa: D ÷ 3,8 m
- Thung loc day báng: 4,0 m
- Nôi nâu hoa: D ÷ 3,5 m
- Thung láng xoay: D ÷ 3,6 m
- 2 thung nuoc nong: D ÷ 3,1 m
- 2 thung nuoc lanh: D ÷ 3,1m
S
B A+
S
C B A + +
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹźź

- 4 thung CIP nâu: D ÷ 1,6m
- 4 thung CIP lên men: D ÷ 2,3m
Phân xuong nâu chia lam cac khu vuc: Khu vuc nghiên, khu vuc nâu, khu
vuc phu tro khac.
Khu vŻc nâu ta sáp xêp cac thiêt bi trên 2 duong tháng:
- Nôi duong hoa, thung loc, nôi nâu hoa, thung láng xoay trên 1 duong
tháng
- Nôi hô hoa, 2 thung nuoc nong, 2 thung nuoc lanh trên 1 duong
tháng.
Cac thiêt bi duoc dát cach tuong 1m, cach nhau it nhât 1m. Co lôi di chinh giua 2
hang thiêt bi, cùng la vi tri cho công nhân thao tac co khoang cach it nhât la
3,5m.
Tông duong kinh cua cac thiêt bi nám trên hang 1 la:
3,8 4,0 3,5 3,6 ÷ 14,9 (m)
Vây tông chiêu dai cua khu vuc nâu trong phân xuong la:
14,9 (1 x 2) (1 x 3) ÷ 19,9 (m) (lây 24m)
Chiêu rông gôm duong di 3m, thiêt bi co duong kinh lon nhât cua 2 hang la
thung loc va thung nuoc. Vây chiêu rông khu vuc nâu la:
(1 x 2) 4 3,1 3 ÷ 12,1 (m) (lây 12m)
Diên tich khu vuc nâu:
24 x 12 ÷ 288 (m
2
)
Khu vuc nâu co bô tri san thao tac chiêu cao dê kiêm tra cac qua trinh duoc dê
dang.
Khu vŻc nghiŝn la noi tam chua nguyên liêu dua vao nghiên, noi dát may
nghiên, gâu tai dua tháng lên cac nôi nâu. Do do, khu vuc nghiên co chiêu rông
lây báng voi chiêu rông khu vuc nâu, chiêu dai lây 2 nhip nha.
Diên tich khu vuc nghiên:
12 x 12 ÷ 144 (m
2
)
Khu vŻc phu tro khác duoc bô tri sao cho hop ly dam bao su luu thông thông
suôt cua duong di nguyên liêu va duong di cua công nhân.
Cac phong phu tro duoc bô tri doc theo chiêu dai phân xuong.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹźŻ

- Phong vê sinh nam/nu: 3 x 5 ÷ 15 m
2

- Kho dê cac thiêt bi, dung cu: 3 x 6 ÷ 18 m
2

- Phong diêu khiên: 3 x 6 ÷ 18 m
2

- Phong quan dôc: 3 x 6 ÷ 18 m
2

- Phong nguyên liêu phu: 3 x 5 ÷ 15 m
2

- Phong rua men va nhân men: 6 x 7 ÷ 42 m
2

Dê phu hop voi kich thuoc xây dung ta chon kich thuoc cua phân xuong nhu
sau:
- Diên tich phân xuong la 846 m
2

- Kich thuoc phân xuong la 48 x 18 (m)
1hiśt kś kśt câu bao che, kśt câu chšu lŻc, kśt câu nŝn, sàn, thông gió, thông
hoi, thoát nhiêt, chiśu sang:
Chon nha kêt câu khung thep Zamil, hê thông mai tôn, dô dôc 1/10 dam bao thoat
nuoc tôt, mai xu ly chông nong báng cac lop xôp cach nhiêt day 50.
Mong nha dát trên khu dât co nên vung, dam bao kha náng chiu luc.
Côt chiu luc tiêt diên chu I, kich thuoc 400 x 600mm. Côt chông gio kich thuoc
400 x 400mm.
Tuong bao che bên ngoai phân xuong la tuong gach 220mm, tuong ngán 220, xu
ly chông thâm, chông âm môc, son dác chung chông thâm, chiu chui rua.
Táng cuong thoat âm, thoat nhiêt báng hê thông cua sô trên cao.
Nên nha co kha náng chiu luc, acid, kiêm hoa, xu ly tao nham chông tron truot
va nghiêng dôc 3-5° vê phia hô ga dê dam bao thoat nuoc.

1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹź%

PHAN VII: TINH TOÁN KINH TE CHO NHÀ MÁY
Dôi voi môt doanh nghiêp san xuât va kinh doanh thi dây la khâu dác biêt
quan trong, co vai tro lam co so chung minh cho tinh kha thi cua du an kinh tê,
no cho biêt nguôn vôn dâu tu o muc dô nao, hiêu qua công viêc la bao nhiêu...
Tinh kinh tê cang sat voi thuc tê thi hoat dông san xuât cua doanh nghiêp cang
hiêu qua.
Chinh vi dong môt vai tro quan trong nhu vây nên khi tinh toan cân phai
thoa mãn môt sô yêu câu sau :
Dam bao dô chinh xac trong tung công doan.
Dam bao tinh hop ly trong tung thoi diêm kinh tê.
7.1. Tông vôn dâu tu ban dâu
7.1.1. Vôn dâu tu xây dung
Vôn dâu tu xây dung la vôn dê xây dung cac hang muc công trinh trong nha
may, duoc tinh theo gia chung trên thi truong xây dung.
Gia xây dung nha khung thep zamil la 5.500.000 dông/m
2
.
Gia xây dung nha bê tông côt thep la 6.000.000 dông/m
2
.
Gia xây dung sân bãi la 1.000.000 dông/m
2
.
Tông diên tich xây dung cac khu nha cua nha may la 9864 (m
2
)
Trong do:
STT Tên công trinh Dai
(m)
Rông
(m)
Cao
(m)
Diên
tich (m
2
)
Ghi
chu
Công trình san xuât 2484
1 Phân xuong nâu 48 18 864
2 Phân xuong lên men 36 24 864
3
Phân xuong hoan
thiên
42 18 756
Kho tàng 2844
4 Kho chua nguyên liêu 42 18 756
5 Kho thanh phâm 60 18 1080
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹź%

6 Kho chua chai 42 24 1008
Các phân xuong phu tro 1480
7 Tram biên ap 6 6 36
8 Xuong co diên 12 6 72
9 Nha lanh, thu CO
2
24 12 288
10 Nha câp hoi 12 9 108
11 Bãi than 18 12 216
12 Bãi chua xi 12 6 72
13 Bãi chai võ, phê thai 14 8 112
14 Khu xu ly nuoc câp 24 12 288
15 Khu xu ly nuoc thai 24 12 288
Công trình sinh hoat 2948
16 Nha hanh chinh 24 9 216 2 tâng
17 Hôi truong, nha án 25 18 450 2 tâng
18 Nha hang bia 41 25 1025
19 Gara ô tô 40 12 480
20
Nha dê xe cua nhân
viên
30 9 270
21 Nha vê sinh 12 9 108
22 Phong bao vê 6 6 36 2 phong
24 Sân câu lông 13,4 6,1 82 4 sân
Tông diên tích 9864

Nha bê tông côt thep la 3185m
2

6.000.000 × 3185 ÷ 19110 triêu dông

Nha zamel la 6582 m
2

5.500.000 × 6582 ÷ 36201 triêu dông
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹź%

Sân bãi la 482 m
2

1.000.000 × 482 ÷ 482 triêu dông
Vây vôn dâu tu xây dung nha la :
19110 36201 482 ÷ 55793 triêu dông
Vôn xây dung cac hang muc giao thông, công rãnh, tuong bao, vuon hoa lây
10° so voi công trinh chinh :
10° × 55793 ÷ 5579,3 triêu dông
Tông vôn dâu tu cho xây dung la
55793 5579,3 ÷ 61372,3 triêu dông
7.1.2. Vôn dâu tu dây chuyên thiêt bi
Bang 7.1. Bang gia cac thiśt bš trong nha mav
TT Tên hê thông thiêt bi
Gia
(triêu dông)
1 Hê thông xu ly vân chuyên nguyên liêu 800
2 Hê thông thiêt bi trong nha nâu 4800
3 Tank lên men 62900
4 Hê thông thiêt bi trong nha hoan thiên 6200
5 Hê thông loc bia 1000
6 Hê thông may rua, rot bock 1000
7 Hê thông chiêt chai 23000
8 Hê thông lanh 2000
9 Hê thông thu hôi CO
2
1750
10 Hê thông khi nen 250
11 Hê thông lo hoi 1500
12 Hê thông xu ly nuoc câp 700
13 Hê thông xu ly nuoc thai 1600
14 Hê thông thiêt bi phong thi nghiêm 500
15 Hê thông tram biên ap va may phat diên 1000
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹź%

16 Hê thông chông set va phong chay chua chay 50
17 Thiêt bi vân tai 300
18 Phi thiêt kê chuyên giao hô so công nghê 1350
19 Phi láp dát thiêt bi 1200
Tông chi phí mua sàm dây chuyên thiêt bi 111900
Thuê gia tri gia táng (VAT): 5° × 111900 ÷ 5595 (triêu dông)
Tông vôn dâu tu mua dây chuyên thiêt bi:
V
thiêt bi
÷ 111900 5595 ÷ 117495 (triêu dông)
7.1.3. Tiên dâu tu mua phuong tiên vân tai
Xe con 2 chiêc hiêu Honda Civic 2.0i-VTEC, don gia 600 triêu dông/chiêc
Xe nâng chuyên 1,5 tân 2 chiêc, Nha san xuât TCM-Nhât Ban, don gia 300 triêu
dông/chiêc
Xe tai 5 tân 6 chiêc nhãn hiêu HOWO, don gia 900 triêu dông/chiêc
Tông vôn dâu tu cho phuong tiên vân tai:
V
phuong tiên vân tai
÷ 2 × 600 2 × 300 6 × 900 ÷ 7200 (triêu dông)
7.1.4. Tiên dâu tu ban dâu dê mua chai. két. bock
Tiên mua chai, ket:
Coi thoi gian quay vong cua chai la 6 thang, trong quy II va quy III luong
bia chai san xuât nhiêu nhât tông san luong hai quy la 5,4 triêu lit bia chai thanh
phâm.
Su dung loai chai thuy tinh mau sâm dung tich 330ml. Khi do sô luong
chai cân su dung la: 5,4.10
6
/0,33 ÷ 17.000.000 (chai). Don gia 1000 dông/vo
chai, thi tiên mua chai la: 17.000.000 × 1000 ÷ 17.000.000.000 (dông)
Su dung ket loai chua duoc 20 chai, thi sô luong ket cân su dung la:
17.000.000/20 ÷ 850.000 (ket). Don gia 20.000 dông/ket, thi tiên mua ket la:
850.000 × 20.000 ÷ 17.000.000.000 (dông)
Tiên mua bock:
Coi thoi gian quay vong cua bock la 3 thang, trong môt quy luong bia hoi
san xuât nhiêu nhât la: 2 triêu lit bia hoi thanh phâm.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹź%

Su dung loai bock dung tich 20 lit/bock. Khi do sô luong bock cân su
dung la: 2.10
6
/20 ÷ 100.000 (bock). Don gia 100000 dông/bock, thi tiên mua
bock la: 100.000 × 100.000 ÷ 10.000.000.000 (dông)
Tông vôn dâu tu ban dâu dê mua chai, ket, bock la:
17.000.000.000 17.000.000.000 10.000.000.000
÷ 44.000.000.000 (dông) 44.000 (triêu dông)
7.1.5. Vôn dâu tu cho thuê dât dê kinh doanh. san xuât
Tông diên tich dât nha may di thuê dê kinh doanh, san xuât la: 31.320 m
2
.
Môi 1m
2
dât nha may cân thuê mât 50 USD/1m
2
/40 nám ÷ 26.250 VND/ nám.
Do do, tông sô tiên thuê dât trong 10 nám la:
31320 x 26250 x 10 ÷ 8.221.500.000 (VND) ÷ 8221,5 (triêu dông)
7.1.6. Tông vôn cô dinh dâu tu cho nhà máy:
V
cô dinh
÷ V
xây dung
V
thiêt bi
V
phuong tiên vân tai
V
mua chai, ket, bock
V
dât

÷ 238288,8 triêu dông
7.2. Các chi phí trong nhà máy
7.2.1. Chi phí khâu hao tài san cô dinh
Chi phi khâu hao nha xuong, thiêt bi va phuong tiên vân tai va vôn dâu tu cho
thiêt bi trong vong 10 nám. Môi nám bi khâu hao la
P
tb
÷ (61372,3 117495 7200)/10 ÷ 18606,73 (triêu dông).
Thoi gian su dung chai, ket, bock la 5 nám, gia tri khâu hao trong môt nám la:
P
vo chai, ket, bock
÷ 44.000/5 ÷ 8800 (triêu dông).
Vây tông chi phi khâu hao tai san cô dinh trong 1 nám la:
P ÷ 18606,73 8800 ÷ 27406,73 (triêu dông).
Khi hoat dông nha may con thêm 6° chi phi cho quan ly nha xuong, 2° chi phi
dich vu ban hang, 2° chi phi phat sinh trong qua trinh san xuât.
Vây tông chi phi cho san xuât va hoat dông cua nha may la:
27406,73 1,1 ÷ 30147,4 (triêu). -
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹź%

7.2.2. Chi phí nguyên liêu
Bang 7.2. Bang chi phi nguvên liêu chinh trong san xuat bia
Stt Nguyên liêu
Don gia
(dông/kg)
Sô luong
(kg)
Thanh tiên
(triêu/nám)
1 Malt 17.500 2256000 39480
2 Gao 7.500 564000 4230
3 Hoa viên 450.000 4888,2 2199,69
4 Cao hoa 720.000 2095,2 1508,54
Tông 47418,23
Theo kinh nghiêm chi phi cho nguyên liêu phu lây báng 4° chi phi tinh cho
nguyên liêu chinh:
Tông chi phi cho nguyên liêu la:
47418,23 / 0.96 ÷ 49393,99 (triêu).
7.2.3. Chi phí cho nhiên liêu dông luc
Bang 7.3. Bang chi phi nhiên liêu dũng lŻc.
STT Khoan muc Don vi
Don gia
(dông/d.vi)
Sô luong
Thanh tiên
(triêu/nám)
1 Than kg 600 8465000 5079
2 Diên kWh 1580 2230593,12 3524,34
3 Nuoc M
3
12000 100226,9 1202,72
Tông chi phi cho nhiên liêu va dông luc la 9806,06 (triêu).
7.2.4. Chi phí bao duõng .sua chüa lón
Lây báng 11,3° vôn dâu tu thiêt bi va vân tai la
0,113 (117495 7200) ÷ 14.102 (triêu). -
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŻŸ

7.2.5. Chi phí nhân công
Bang 7.4. Bang phan cong nhan lŻc cua nha mav
TT Bô phân
Dinh muc lao
dông

ca/ngay
Sô công
nhân
1 Tô nghiên 2 3 6
2 Tô nâu 3 3 9
3 Lên men 3 3 9
4 Loc bia bão hoa CO
2
2 3 6
5 Rua bock 2 2 4
6 Chiêt bock 2 2 4
7 Rua chai 2 2 4
8 Kiêm tra soi chai 1 2 2
9 Chiêt chai, dong náp 2 2 4
10 Kiêm tra 1 2 2
11 Thanh trung 1 2 2
12 Dan nhãn 1 2 2
13 Kiêm tra 1 2 2
14 Vân chuyên bock, ket 4 2 8
15 Phong thi nghiêm 2 2 4
16 KCS 4 3 12
17 Xu ly nuoc 2 3 6
18 Lo hoi 4 3 12
19 Nha câp lanh, khi nen, thu CO
2
3 3 9
20 Sua chua diên, co khi 2 3 6
21 Tram biên ap 1 3 3
22 Xu ly nuoc thai 2 3 6
23 Lai xe 1ng/1xe/1ca 2 16(8 xe)
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŻŹ

24 Bao vê 4 3 12
25 Thu kho 2 2 4
26 Gioi thiêu san phâm 3 2 6
27 Vê sinh 2 3 6
28 Nâu án 3 3 9
29 Y tê 1 3 3
30 Ban giam dôc 3 1 3
31 Thu ky 1 1 1
32 Dang uy công doan 4 1 4
33 Kê toan 4 1 4
34 Tô chuc hanh chinh 5 1 5
35 Phong kê hoach, vât tu 4 1 4
36 Phong maketting 5 1 5
37 Quan dôc 4 1 4
38 Tông sô lao dông 208
Tông can bô va công nhân trong nha may la: 208 nguoi
Luong binh quân theo dâu nguoi la: 3.000.000 (dông/thang)
Tiên luong tra cho can bô va công nhân trong môt nám:
208 x 3.000.000 x 12 ÷ 7.448.000.000 (dông)
7.2.6. Bao hiêm tính theo luong.
Bao hiêm lây báng 19° quÿ luong.
0,19 x 7.448.000.000 ÷ 1.422.720.000 (dông)
7.2.7. Tông chi phí cho ca doanh nghiêp là:
Vây tông chi phi la :
30147,4 49393,99 9806,06 14102 7448 1422,72 ÷ 112320,17 (triêu)
7.3. Tông doanh thu nhà máy trong môt nàm.
Gia ban san phâm :
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŻź

Bia hoi : 9000 (dông/lit).
Bia chai : 12000 (dông/lit).
Doanh thu: 162000 triêu/nám
Loi nhuân truoc thuê la :
LNTT ÷ Tông doanh thu - Tông chi phi
÷ 162000 112320,17 ÷ 49679,83 (triêu)
Loi nhuân sau thuê la :
LNST ÷ LNTT 25° x LNTT ÷ 37259,87 ( triêu)
Dong tiên cua du an (tu nám thu 1 dên nám thu 10 ) la :
DTDA ÷ LNST Khâu hao
÷ 37259,87 30147,4 ÷ 67407,27 (triêu)
Ta co dong tiên du an tu nám 0 dên nám thu 10 nhu sau :
Nám Dong tiên du an
0 -238288,8
1 67407,27
2 67407,27
3 67407,27
4 67407,27
5 67407,27
6 67407,27
7 67407,27
8 67407,27
9 67407,27
10 67407,27
Thoi gian hoan vôn la 5 nám 2 thang 19 ngay
IRR ÷ 25,33 °
Kêt luân : Du an co hiêu qua
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŻŻ

PHAN VIII: AN TOÀN LAO DONG VÀ VE SINH
Trong moi nha may, vân dê an toan lao dông luôn la hêt suc cân thiêt.
Dam bao tôt duoc vân dê an toan lao dông không nhung chi dam bao suc
khoe cho nguoi lao dông ma no con la yêu tô anh huong dên tuôi tho cua may
moc, thiêt bi, dap ung duoc vân dê táng náng suât lao dông cua nha may.
8.1. An toàn vê thiêt bi
Voi cac may moc thiêt bi khac nhau vê hinh dang, kich thuoc câu tao,
cach vân hanh nên muc dô an toan cùng khac nhau.
Voi dác diêm riêng cua nha may sua, thiêt bi may moc không gây ôn,
chay êm, không gây bui, môi truong thoang mat sach së.
Khoang cach giua cac thiêt bi trong dây truyên phai dung quy dinh, khi
vân hanh cân kiêm tra thông sô cua tung loai may tuân thu dung nguyên tác,
chê dô vân hanh may. Công nhân vân hanh may dung quy dinh, không di lai
nhiêu lôn xôn, gây ôn ao.
Cac duong ông dam bao không ro ri.
Khi co su cô xay ra cân thông bao cho tho sua chua kip thoi dê dam bao
an toan lao dông cho nguoi lao dông.
8.2. An toàn vê diên
Nhin chung trong nha may, diên duoc su dung rât nhiêu. Dê dam bao an
toan lao dông cho nguoi công nhân, cân phai co biên phap phong ngua tôi da.
Dôi voi may moc thiêt bi dung diên cân nôi thêm môt dây dân tu thiêt bi
xuông dât (dây mat) dê tranh hiên tuong ro diên ra thiêt bi, vi khi thiêt bi bi ro
diên, dây nay co tac dung truyên xuông dât lam trung hoa diên. Thuong thi
diên bi ro do dây dân, vi thê dây phân phôi diên trong nha may phai la loai
dây co boc cach diên. Dôi voi tung thiêt bi, tung muc dich su dung phai chon
loai dây phu hop voi cuong dô dong diên, nêu nho qua dây qua tai së nong va
chay, con nêu to qua së lãng phi.
Dôi voi tung phân xuong phai co su bô tri duong diên cho hop ly, tranh
su lãng phi dây ma lai gây tai nan. Trong tung phân xuong nêu bô tri câu dao
chinh, công tác phai tâp trung tai noi dê nhin thây, chiêu cao bô tri công tác
khoang 1.5m nhin tu mát dât. Nha may phai co tô diên dê thuong xuyên kiêm
tra va khác phuc nhung su cô vê diên.
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŻ%

Công nhân trong nha may phai duoc huong dân nôi quy an toan lao
dông vê diên, nám bát duoc noi bô tri câu dao, công tác, duoc huong dân
cach hô hâp, cuu chua nguoi bi tai nan diên.
Dê phong set vao mua he, nha cao tâng trong nha may phai co côt thu
lôi.
8.3. An toàn vê hoi
Hoi duoc su dung trong nha may thuc phâm rât nhiêu, nhât la dôi voi
nha may chê biên sua. Do nhiêt dô cua hoi kha cao, nêu dê xay ra su cô nhu
ro hoi dê gây ra bong dôi voi công nhân. Vi vây dôi voi cac thiêt bi dung hoi
phai co dây du cac dung cu kiêm tra nhiêt dô, ap suât cua thiêt bi. Tât ca cac
thiêt bi dung hoi phai co van an toan va van an toan phai duoc dát cao 1-1.5m
so voi mát dât. Duong ông dân hoi phai duoc boc kÿ tranh hiên tuong ro ri va
tranh tôn thât nhiêt.
Van dong mo hoi o thiêt bi duong ông phai duoc kiêm tra thuong xuyên,
dông hô do ap suât, nhiêt dô cua hoi phai duoc kiêm tra dinh ky.
Công nhân trong phân xuong san xuât va dác biêt công nhân trong phân
xuong nôi hoi phai duoc trang bi dây du kiên thuc, khi su dung hoi va cach
câp cuu, xu ly khi co nguoi bi bong hoi.
8.4. Phòng cháy và chüa cháy
Cùng nhu diên va hoi, thiêt hai do hoa hoan la rât lon, no không nhung
lam thiêt hai vê kinh tê ma con gây nguy hiêm cho công nhân. Vi thê tât ca
cac duong dây diên trong nha may phai duoc boc cach diên tranh châp, nô.
Kho xáng dâu phai bô tri xa khu san xuât, xuong cung câp bao bi duoc bô tri
cuôi huong gio. Trong môi phân xuong phai duoc bô tri cac binh CO
2
. Hê
thông câp thoat nuoc cuu hoa duoc bô tri hop ly, hê thông cua thoat hiêm
phai thuân tiên..
8.5. Vân dê vê sinh trong nhà máy
Viêc vê sinh trong nha may la môt vân dê không thê thiêu, nhât la dôi
voi nha may thuc phâm noi chung va cac nha may sua noi riêng. Nhu ta dã
biêt nuoc thai va rac thai cua nha may thuc phâm chua rât nhiêu vi sinh vât,
dác biêt la cac vi sinh vât gây bênh.
Dôi voi cac kho chua nguyên liêu, kho thanh phâm phai thuong xuyên
vê sinh, dam bao sach së, khô rao dê nguyên liêu va thanh phâm bao quan
duoc lâu dai. Dôi voi phân xuong san xuât vê sinh phai duoc dam bao o muc
1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŻ%

cao nhât, vi nêu không rât dê co su nhiêm tap vao san phâm, do do thiêt bi
phai duoc rua va sat trung sau môi công doan san xuât.
Dê han chê su xâm nhâp va phat triên cua vi sinh vât trong nha may thi
vân dê thông gio va chiêu sang cân duoc quan tâm ngay tu khi xây dung.
` Thông gió
Trong qua trinh san xuât, cac thiêt bi sinh ra nhiêu nhiêt thua lam táng
nhiêt dô trong phân xuong. Nuoc ta lai co khi hâu nong âm nên dê gây su kho
chiu cho nguoi công nhân khi lam viêc. Vi vây phai duoc bô tri thiêt bi thông
gio hop ly, phân xuong phai co cua mai, cua sô, cua chop tao su luu thông
khi tôt, dôi voi phân xuong nhiêu thiêt bi dung nhiêt lam thêm cua gio dê táng
su dôi luu không khi lam nhiêt thoat ra ngoai nhanh, công nhân lam viêc dê
chiu, không bi nong buc. Cac thiêt bi to không dát o cua ra vao, cua sô dê han
chê gio tu nhiên.
` Chiêu sáng
Anh sang trong phân xuong phai duoc phân bô dêu nhung cân chu y
tranh anh sang chiêu truc tiêp vao nha va tân dung anh sang tu nhiên.

1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŻ%

KET LUAN
Qua bôn thang lam dô an tôt nghiêp voi nhiêm vu thiêt kê nha may bia
náng suât 15 triêu lit/nám, duoc su giup dõ nhiêt tinh cua thây giao PGS.TS
Pham Công Thanh cung voi su nô luc cua ban thân, dên nay tôi dã hoan thanh
ban dô an thiêt kê nay.
Trong thoi gian lam dô an dã giup tôi co nhung hiêu biêt sâu sác hon vê
công nghê san xuât bia, biêt duoc trinh tu tiên hanh thiêt kê môt nha may san
xuât thuc phâm. Trong qua trinh tim hiêu tai liêu va thuc tê san xuât dê hoan
thanh nhiêm vu dã giup tôi co duoc cai nhin toan diên hon vê công nghê va thiêt
bi san xuât.
Tuy nhiên, do kiên thuc con nhiêu han chê, tai liêu tra cuu va tim hiêu
duoc chua nhiêu nên ban thiêt kê con nhiêu thiêu sot. Mong thây cô va cac ban
dong gop y kiên dê cho ban thiêt kê hoan thiên hon.
Ha Nôi ngay...thang...nám 2011
Sinh viên thiêt kêTrinh Bich Hao1hiśt kś nhà máv bia náng suât 15 triêu lit/nám
1ršnh Bich Hao - S1H-K51 PageŹŻ%

TÀI LIEU THAM KHAO
1. GS.TS Nguyên Thi Hiên (chu biên), PGS.TS Lê Thanh Mai, Th.S Lê Thi
Lan Chi, Th.s Nguyên Tiên Thanh, Th.s Lê Viêt Tháng (2007)
Khoa hţc Cong nghê Malt va bia
Nha xuât ban khoa hoc va kÿ thuât.
2. PGS.TS Hoang Dinh Hoa
Cong nghê san xuat malt & bia
NXB Khoa hoc va Kÿ thuât.
3. Nguyên Trong Cân (chu biên), Nguyên Thi Hiên, Dô Thi Giang, Trân Thi
Luyên (1998)
Cong nghê Enzvm
NXB Nông nghiêp.
4. Tôn Thât Minh.
Mav va thiśt bš vŏn chuvên va dšnh luong
NXB Khoa hoc Kÿ thuât 2000
5. Nguyên Bin
Tinh toan qua trinh. thiśt bš trong cong nghê hoa chat va thŻc phŋm
NXB Khoa hoc Kÿ thuât
6. Bui Hai
Bai tŏp kv thuŏt nhiêt
NXB Khoa hoc Kÿ thuât
7. Bô môn XDCN truong DHBKHN
Huūng dōn tŧt nghiêp phan XDCN3g2 

.. 
l& !!&%%&%  
397383:9 9H:9-,97H39;'9,2  ,.3 , 2/332E  '33:H3:  '39H:98352  :3.:3.5 3 3.. 3  :3.:3.53H3:  :333.  ,493;39  '83297.3 3..9 

!' %&%  &$&%   
:H3:/3974383:9-,   ,9 2 .    4   4,4:-43   E.. 9H:9: 9.$,4,   %35 3O, ..$,4,   2203   .   E.3:H3":5$    5 20320,9:70   :H3":5$97$  3/.:383:9   33:H3":   #O,; 34E   ./ . 3   :4,   39743/ . 34:-434E   2 3/ . 3;-#8:3 

%7 3J. 4 $% 

!,0 

% 9 32E-,3g38: 997":J9

$./397436:E97K33 :..53 3H3203 !% $! ' ! $&% 54.-.    .E.53 33 :   "9 3!.4-..4/ .   %397 ./ .7 .   %J3. 4   %J3$3-   %J3$33 ..$.8 35 25$  %J3./ .: 38 3: 9    33:H3":   ":E97K3#4E   ":E97K3 3O..    34E    2 33.4-.H3203    53 2203.7 .:383:9   $ # /..32E   "9 3!.0  ..E.4 -..$.E.3   44 .9.$. 4 $% !..3:H3":E.-.E.3 4 3   %J3$3 4 2.#3 39J3.9743-.  %:923/.9 33H3203    .3 4 3   %J33:H3":.    %J3$3-   %J3$33 .3g2   3.3-38352.$3/ .-  %7 3J.: 38 3: 9   %: 923/..4 -.. 3    :4.535E5H3203   .83:9  %J3. 9.   %J3$3-.. 36:.    $3-. 36:.935 2   439"38 35 2   "9 3!./397436:E97K33 :.3-38352.$33 2203.-   %J3.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

9O9   % 9. 5   % 9.33203 3.   %9-974333:   ##4E   # 34E   %3 ..9743-.   %3 34E   % 9.   E9.3H3203   %.3g2   $33 . E..2038 .   %J3.   %39397 .E.46: 32038 .    %J3. 4 $% !.3:H3":E.0  . 33.3O3 933 .E. 9 3   % 9./397436:E97K3#O.   "9 3.34393   % 9.9   E3 3 4   E3 32.3   #3 :4.   "9 3! 3  %9-974353.-44    "9 3.3973   E/E333   E 5F9 %7 3J.8$.E. 9. . 5 .7 .97436:E97K3 3O.8 35 25$  %9-9743:33   3   :9   E3 32.3H3203    % 9.3. 9-4.J   2   %33 .    $33 . 3   "9 3!  %9-974353.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

   32E 3   %J3 39H:9.43# 34E   $3.   $3..494332E   $33 .3g2  E7 .0  .3O3   $3.453 3H3203  %7 3J..    %J3 "39H:9$33g2    l"3.432E   %J35$9 ..493. ' lf  %J3.9    !$9 .$.49 9.494332E33g2    l"33g39H:9$9 . 5. .33203   %J3 3. 35$9 9H:9$9 .3   %J3 3. 3   $33 ..H3203   %J3 3./3 "2 33.97J G3   %J394E3 G3. 4 $% !.453 3439"3    33#   %J33H3":.49 9. 5.4 /3. . 5.49 9.F9 !'% %f . :8E3   E. :8E3   %J35$9 8 3: 9   E.-./3974353 33 :    . 5.3/ . :33 .9 . 5.   $3. :8E3    !$9 3 ./3.432E   %J3$33 .43##4E   $3.42E 33.43#   %J33.46:E97K3 :34. 5. :8E3    %#3 "33g39H:9$.32E    32E- 3E5    32E5E9 "3/ 53   %J33.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

..42E 3   $33 .g393    . ..E.3   '"83.J3    9":8 35 2H26:E3/ .    3.H3    .3g2  $33 .E. .0% .3. 5J3F3   !3 3    : 3 .    97 3 3g3.9    ./3. "2: 9/ 3   l!. "3    !9"9 3 3 "9 39:# .". ...32.. 5    : 3 .8 3: 9.33"5  %99329-332E   :.53 35$97$8 3: 9   %7 2- 3E5    3.4.453 3439"38 35 2    $33 .9    "0. 4 $% !. :3 97J  97J..J3   !3 33 :   !3 3H3203   !3 3439"3   :."   $3.4-   43:H3":   4935 2   ./3..   E.   E.E. 5. "2J :.4834 9.5 9 E.$.$."83    !3.33..43#   $33 .  !'% %     l../3.$-.7...397K3  %7 3J...397K3E.E. 2/332E   l!. .

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

99-  3943....3 :   ' 3  ' 3 :9/ 3 :9/.4.3 :9.432E  E.498 3. 3.33"5  %3/4. 9 "3/4. . F9 -4. E3E..   5J.938/3   %953.3  ' 3 :9.83974332E %& % &%  %7 3J. /4.5J974332E   5J :.3 8 3: 9   % 3 :92:.539"3.E.43H3": 3 .J3 !'% % %    %3... 3   5J3:H3":   5J. 3  3943..4/ 3 8 .: 39 9.-.E.39:32E9743293g2  !'% l' '$  3943.0% .5J.  !3. : "2:..3    4"29J39043   %#3.49:H  %#3. 3 :9. 3   5J33.3g2  %J394E3. 39   % 3 :9-. 4 $% !.383:9.E  '3 .

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

.5 '33 .:3 %7H3983.2 l.9.39g3 5.O 33 -.3 3..4:-43 .. 3/.94E3 ..3.9 .. /3 E9 79 3.3 3.E.38:93.4 :379 55 '/38 3. 3: . 2 3. 83 :9 9 3:H3 : .K. 29 4 :3 E9 79 .97:J9.3:..O. :3E.23 .:3 97H3 9 .3.935.3: .O 9E. ..4..4 83 52 -.2.7999.:.. 9 '9 ..4. . .3-...4.3 35 83 :9 -. O. 4:-43 .97. 4.J3 .2K3 -.3 .3 %743 -. .:.9793 299 97. '5-923-. 9793 294 :35/3 .9...9J3..3 '9.. '9 .39g3 3.:3 23 2 : 3 2E-..49H: O.9 /3 /. 3 ...23. %743 33 3g2 3 33 ..42...79//353-93O..9. .3g2 l& .9 0 233::/39J... .39.3..2 .9E. 2203 3:H3:9.39 3O32 -.393 ..9 2. 5 .O .:3. 574903 .

 9H:.4 3. .3 :95E993: ..43.9H:/3294.3H3.3g2 .3 .:3 .3 ...32E-.3 .O 3g3 8:9 97": J9..9:99H393./39H2.3.. .3 ..9 2. 8 .5. E53 93: .33...483:92.3 .:9.. .-.: ...E5/3 4.33 .9..43g38:9.99-3 .399 %743 -3 E3 3 02 99 3 2E -..9 97.E.O.-.3.4 E55..9.9 .J.3 3.3.

.3g2 $352-.42-.  %7 3J..-..0% .. 4 $% !.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

-.3g2 !!&%%&%  397383:9 9H:9-.l.3 9H:93. 9K795E9973 83.3-. 294 :379 .39g3 .3.5E99733..2 33.97H39. 943 9J9 9439J9.83.E....l.:397H39.'9....

 .43 J9.. 3 92 35 . . 79 3: 3.9H:9-..3.4 9 97.E.O . 3. 97H3 9 9743 O . .E...J/3.. 83 52 -.3E. '9 .-K36:3.2 .3 3.4 .3 .4 92 35 ..3g2 3 3 83 :9 -.

.3.

 J9.3g2 l.

3..

9H:9-.O2.....E.: 9:39.4 97:3-K343 J9...3g2 .3.

3..

3g2 97 29 8 3. 3. 9  J9.. .

3..

3g2 9 3 9  J9.

.3.

3g2 3 ":.3 9 43  J9. %E .

.3.

3.3 35 -.E. .......32E-..32E-.E.3 5E9 973 % -.3 39 . 83 ... 32 9743 . . 3l9:2.3 .'9.. 4 94 : 3 9:3  33 . 3 2E .. 93 9743 .3. 3 .38/3 3 83. 3 .89g33.3 29 3.3 29997. -3 .38352-.4. 3 2E -.3g2 .-K36:3 :3. .39g3 39 2. :9 3 9 : 9  3. 3.  % '9 .l.3-..2 .E.2 -. 9H: 9 -.3 J.: 'J/3.4 2.$3 33.%7:3":.9H:9-.E. :9 3 : 5 .3 3. 3g28..3 3/3. 93 9 .3 : .9H:997:3-K3.395 3.O .E. 2 .33-383.. 332E-. -K3 6:3 : 3.

-3.. 3 ":. 84 .

 .

'9.89. 2. %:3H3.3.:39:37. 3.4 3g2 3. /3 3: .3 :3 -. 956:E3:3 . 3.9:35.84..3/ l../39g3H3 ..3 33 93 9K .89g39J9. . $F.9H:9-.2.:9 3: 8.2.70..-K36:3 :3..

3 . ..53:H3:.0% .32 %7 3J..39H:98352 l2-4.:3.5E9973  .997. 3H3: :333..6:4.E.93 935 33:3.3.H:. 2/332E l.: !5.:3...3g2.:8..3:3 3 3. 4 $% !.3 E53 ...33:9H23g3 33-. 2 .36:E.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

.E.9. 9 . 33.. :56:.. 2 /3 : .3 2E799:393 :H3:9. 73.O3:923g3 5E997339  E.4 33 H: .29..3 2-4 .E.3.3 973 9:3 9743 .3% .3 .23. 6:.493 '83297. 4.:.3 E  '33:H3: :H3:.9.E.4.8 3. 3.3 .3 H3 .E935 ..2989323-.52953.4 .3 99.3g2 %:393.933. -4.72/3.3 35%H3$..32E  '39H:98352 .: .9:3 .. . 9H:9..O935349 l..392 .4 3 O5 53 33 ..5.3..3.:3.335 %74332E./332E-.483:9.3352.493. .J3 :9H3 83:9-. l. .3!379 O.33.. ...O9/39.9.3 328E96:...44.3. 9:3 H3:/3.... 6:93:.32E. .:3.. 2 73 3 3 2E '..4..335793 3..4 83  9 E.3 .:3..4:-43359 l.. .934.3 l29:..3 .::39.3 %3.9 .3 .E..3. 53 5 83 52 3.6:.3. /3 .32E83:97.5. 3 :3 3$/3 3.49 3E.O92:. 02 . 2 .O/39J.94.:3.2l3 %EK3.3 9929933.:3.:3 . /.5.2223. .: 97H3 02 .. . 3 ./3 ...493 6:.. : /3 . $352 .:3 3:H3 : .%H3$..796:.3 !3. %7:3":.9 . .32E  :3. .9:.2.:3.4..J3. .4 3.. 36:.:3-39 3.:-39 2E8/329533. 36:.5 3 3.H3.3 g3 ..49 .

97433 3.3 538 .23. 3 2E-97J 29972-39;8/39H2 2E5E9 3 /53 

%7 3J. 4 $% 

!,0% 

% 9 32E-,3g38: 997":J9

3g2 

:3 3.. 9 53 /3 3.. ., : .3 35 3.3 53 .J33.. ..99334,3.,32E %74332E3.. .. /3 ;4 .E. 2. J. E. 3,:  3:H3 : 3.. 3: 3:H3 : 3..7, ., 3.. ; 83 99 - ; 83 3 2E .. 3: -, .3 E53 .E..9H:.4.3383:9-, 4 O3..5 6:, 2993 39:997...5.483:9 2E.3.3 9933 939: ;.5J3F3 5 5 ; .3 8:9.,3 2E  .5 3 .449 3 83 :9., 32E 933.O98/39E.333,7043 .99 38/3.4,3..2:  :3.:3.53H3: H3:8/3974332E/43..:3.55.;.4.E. 2. J.E.3,:3.3:3:H3: 9,3973 2E8/33H3 :9,3  :333. l, 2/332E.E.3,.E.:/3.. 3.E.9:3 ,493 9.E.;3 997:3923.935.3 935  3H3 .O 3:3 33 ./ /4 E. .E3 -  8. .O 97K3 9 .. .:H3235 .. 494 97K3 6:3 :3 E..333.O 99:3.3,4 3593 .3.E.;3/3..:36:,3 2-4 ..H:.:;3. 8349  ,493;39 2E397.,4933H39:393.4;3.:33:H33H3 ;9 : 3 3 2E ; ;3 .:3 83 52 53 5 .4 .E.  ., 39H:9-3 .3-  '83297.3 3..9 H3.3 O.35/3: 3..9 3..9., 32E97E332 3297.3:36:,3 

%7 3J. 4 $% 

!,0% 

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

9 2.J3/3 83:9-.3:H3:.9 2.2984E. 4.4:-43 3:H3:9. :H3 : .9 E.3g2 !' %&% &$&%  :H3:/3974383:9-.   . 43. .97433 2E 2.9 2.483 :9-..J3 :9H3/3 .9 32203 3..

E. .:9 .3.2983.973 83 :9-.7. 8 83 :9 -.3.3 8 /3 4 2.6:E97K3 32 .97.O 3:3. l.6:E97K38 9E..9E. 49 O.3 2-4298H:.2 2289793 9 2.9.959. 97H39 .45F5 9.9.O2...2 8E3O3E3 . -903209539.9733:l.97.4 2...3 3 . ...9.3 :8. 9g3 .4 2. .. %743 6:E 97K3 J 9 2.9 9H: .3 9.2 .92.3.9 43 93 0320 9743 9 .3 .l.99. . %73. ..  8 ... l.3 3 3.. .976:. .39:9  ..:3 . 9 2.O./.O2:. 3.37.99.3.9.2.E. .O 9 -4 6:3 / 3 9743 : 3  2E9 .36:E97K3..04973 . 2... .. 3. l8...3.9.: 9H:.6:. 26:.:3 .9..2..3 49 .9 /3974383:9-.9.:3O. 2.9. 97 93 9 2.E. ..393.39/: .4539 947. l 2. 9. !E5 9 2.9 . 8 /3 83 :9 -.. E3-O38979392..95.: :3.4..

 9 :3973 .

 l2 2.0  .J3 %7 3J.9 .9.9 %35 3. 4 $% !.3.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

$... 3. 4 l339.973 339 3.0  .4:-433:H3:..3g2 3 3.O99.J3..O3:H3:34.. 4:-43 O5 53 6:..9. 2 .97.3 ...:2.39. 9H:%9: 9.9      %3534E.-3..3 %35 3.9 3O3 99:974383:9-... 9g3 -3 83 %353 %3-9 !74903 9-F4 0:480 94E3 . :8.O926:.E.3 94E3 0:480 E.935 3.$.8.39739. . 4.9 %3-9 l.E.J39743 4 $%%     4.O9-2.4:-43 4. 4 $% !.J.9.J3.2.9      %7 3J.9 $%%     4 E.3 973 94 7. 2 29 2 %5.935 3. 4 3 3.9 .936:E l29 l49. 9-F4 .O97432.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

H3 3 5 .J3947.-9 29g3 -304..33. 94:03 -0303 8.E..9.. 9 540903 3 J3 23 93 ...93/: 9. /:3 2 : .: 8.3298553E.34./34.9 9743 4.44.4   E.3. . 97J.: 3 .3..332. 9H:.953 %743.-.: O. -3 . 9:.. 3/: .3383:9-..33: 3.. -4 6:3 . 3.OE9797434. .2 .39.97..- . O 4.2347.. E.4-. %H:.35E...3 3935383.9743 .9.O/304 2:.5 3. ....-9 /-.H3.9 3 545034.93/:9...4 ... /332 ' 3779 9H:O..  2.3  .3383:9-.E. O94.4:-438.4 ..52/3.4.H34.5.279 .4:-43 ..3 29g3 3g394..4:-43 4..44.2. . %743.44.E.E..-.3..9 3. 93 .E.3g2 . 29.E34.O.F593. .33.26:.9H:9:9...4 4.9:5:33:3..32E8/3/.4....:3 O .E..8/34.

.3 3.O99499.33.4 O39743.3E2 9.9... .O2:.3 :38..3/2 -.39.3  4.2 779 . 4. 4.-9 /-.3..38352 46:34.9.9 3 %.497434339  4 - %H:.E..H3 3 3.2 .H3..4-K323.. 3/: 4. 4 $% !.3 %7 3J...H3 9H:. /332 ..26:.0  .: 3 ..5J3 . 3/: K3/3.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

H3.  4.3g2 9H:O.3..O2.

$. H3 203 :H339 95 39 9. O3 -.. 3.994.   %353O. 3 3. 43 332039743539J32..5.4 -K3 23 . 2 9743 3.E. 9424.-46:3/3 3 %7 3J.. : -35.9-4 9:3. 33 203 83 :9 %743.-:/. .9. $%%      2203 l!.4 . ... 3/: 4.7-070388 9-432203K3. 4 . .2. 4 $% !..: 6:E 97K3 H3 203 3O 93:3/.4. 4 32 203 . .34...9480 2.5 .4-K -3 .9          .4 6:E 97K3 H3 203 .0 %353 l2 9 3 !45034 %3/:9..2779 . "2 32 203 9.. 3. / 2 -.3 .480 17:.O 9 9 .. E/49J3.08.:. 3 %35 3O. 97:3 -K3 a2 83 83 . 43 33 2039743539J 32.332203..13480 .3 3 ..3 /3 H3 203 H3 3. .4.742.K2 $. . 2038.4.9480 7.9E.O3g3H3 203.2 0:480 94E3 !74903 E.. J.3 :3 8 .:6:E97K3H3203 6:.3. 97 6:.3 .O 3g3 94 9 9.9..39E8/332203 :#3203 3 2 203 .39.9E. .H3 ..:  3O.9.3 :.9 3 ...

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

O-8:39H2.E.9 2.33. .3.O/:39J.O- 8:39H2 .2E.38.3-K3 2 -K3 -K3 97H3 297.-K39..E. 43 333 83 :9 32 203 . .9/3/.3 : 32 203 5E9973 83 23 9 /.3H3 .3/397.3g2 .3.3...:33.:/32:4E3 .3 39 333   97436:E97K3 3: .3..9/3 /.3 3:32 2039..:37.3 $.E.95/.:3335 943 97:9-4..20338.4H3203 %743.:3 3:97439.3:9743.3/3/.9 .397.3953. 2 78..J9.-46:39743. .33:.9g3/3  .39.4 3 ..5.O8..5. 43297.E.

-9.9.4 O3g3 .O99E8/3 038..9.3.3.43 3 99:.9.4-.33E.973 $.9E8/3 $352947.8..6:E97K37.E.9 -4..35.: O5297.33 55. 83 32 203 89  2  . .3-3 597H3.359-4.9399 O3g3838O9..5JE3.8. 3499J3.. l.O5.: E5 8:9929: 4 39 .: %.3 $/3 .O2:9733322038.3 E53. ..9332E O3g39-43.3  $39E 8/32038.9K..4 .42.9339E48. .3.3.4.443 J9 /. ..203 %39.203 9-..H.-.g3.H:.E.O:6: 94 .E.4.4   . 2 5 5 /. J.-33.:8.3 2:38/35976:.37-46:397433.8/33.9J3/97:33 3. E.:H3203. 97:3-K343 .2 47. . H32033...99..33220334/3974383:9-.3.39E8/38..: . J9/.3 ..9.97.9.203938. 45972943.3.5.3/329.4.J3 3...3 .42..:H3 203 $.332203 8/3 .

0 % .9352 'K.3.9E..93 %7 3J.3:33 :56:.-.3..O93.7H3 .. 4 $% !.99K32E 9.34.8/33:33.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

9.3 3 .9.J3 3..3 99 E5 3 .:3 . 3.. /3 9743 83 :9 -.3g2 8 3.33  %353.3.9 . . : .E..32:...E.9H:6:.9 . 3.8/373797432: 9..3 43 ..393 52  . 5  2... 83 %743 93 53-..O . 02 8/3 . 3 .9J3.... .936:E 2..-43.3 2E7 2 .397. 5 . 3: ..4 .E...229. 3.923 397:3-K3 32: 32 3.3 .95 3943 -6:E97K3 ..5 ..3. -997436:E 97K383:9-. 3.3973      l.3. .

 2.32: 36:E 2.

32:. 2. 2.47:.

 2.2:  2.$ .3.

3438936:E 2. 3.O 2.

 '83.936:E 9-.

 - ..7.2 .3 5 : .3 2  2.

3/.9/0.5.99. %7 3J. ./3.094.9. 5   3.6:E97K3/0..9.-:3.. .9.3:H3:5   520320..07403080 O .9:70 3..497436:E97K3H3203 5.973.38. 39074-.322035 ..-4O.:3:  ...5.7.4-2   E../...932432:39- 5.094..8/397436:E97K3H3203 3g3....907 .389493 /.E..3-.. :3 .... 4 $% !. .9.:8 8:-980 .099493 79339...397..O9E.0 % .9E.09 /4 O2...-4.3:  9: . 83 :9 9 .0943  52 3 ../.9.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

99  3/.97. !97209.9397-.:383:9 ":E97K33:-. O. / 997. 52 5 .35..../.3 3 3....9. .7E494E3 2E9 97E3E333 2997 .:3 /3 .4 9.3. . l.J3 33:H3: O. .-.3 :4.0 % . 43.9 97 . : $/32:939.9 ..3.E.-8:3. .9429. 329E. 4 . 339 .97436:E97K3 . 4 $% !. :.:9773 46:3 3.4/.97./3 E 5 -3 3. 43938352 %7 3J. 34E 23/. . O2O. -4. .3O.-8:3 H3203 . ! - 9 $/39. 8 /3 2 -4 9H: . . :. .3g2   :H3:597 E.3. . %743 -. 3 97:3.. .3 .O9.2.83. 43.O 3:3..3O.!0.E.34E ./. .. /3 39.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

 9 : 6: .33.. . .99 - 8/3 .Og3 3 2.O5...3 O...9.97: O3.H:.5.O9. 33 .9 ..33.9353.-.O J.29g3-2995.:3.3 .. .: 2397-4943 .O 3:3 F2 3.295339..3 ./..3.399.9 3 ..O 9 33 2..: 3.E9 6:E 97K3.35E53392.O.3.3 O./333 332.O .9352 .33:33382/. 4 $% !.35E533 2.9 H: .. 3H3 339 2.3..4.9:3 g3.3 .O 53 . 3 3 3.3...979 .E.35. J.3.9 8/399-3397.: 99 - .93..3 3 3H239 334353:3.3 - 3E9 2 /.E./.48235.. 6:E 97K3 9 53E...3 .33E9..3 3 / /3 .3-3.3 3 ..3 .3.E.9794 5 23 .3 ' .3 3 ...5E.399.9. 6:E97K3 . H:..9.-.5. 5. 3 ..35E533 2.239-4. 9.J3 .: 94 99 - .O 9 33 97..:3H:97H3 2 2-4..35.3/4 O.:97..43.E93.9.57: 34 . 29 3 97.97:32.4.9 539933:23 9g3/3 9J. 9.6:E97K3332.3 3 . O5. . .3E33494239.399 .E.9 .9 .3g2  33:H3: 32. 49.5.9-32E3397. 33. .99. 2 . J.: g3 23 99 - .3383:97.E.O.3 ...9 5 . 2E33.329J3 3 9J3.35E502.O. 33 . 97: 9.9J..0320 5.97: 3 .39: .9.4.9 .9 %.0 % .933.3.3.: 94 9 2.4 9K 53 3 3 2. .4 %7 3J..3 3.46:E97K397.: 2 .O 3.9. 2.. .9352 9. 3: .4 6:E97K3.26:. ...39353.97:97436:E97K333/4 O/.3. 2..95. . 3 3 l 2 -4 6:E 97K3 ....97436:E97K3 .:.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

.E.0 % .6:E97K3 .9 l 9 .34E .99743.3 $3 52 . .-8:39H22.E. . .E.34 9.939-4..379.O9993.6:E 97K3 O.4E 39 .O8/33:H3:9.E3 43 :3 8 93 53 3:H3 : 94 -.5.2 223.949 3 9:53. 43 .4.35E5 .9..35E53. .O97.3g2 l...E48... 79 .E.:3.4..3 2-4:8:9 .3 .E4 . .. .. 6:E 97K3 ...E..6:E97K3 ... 3 39  9g3 3g3 8:9 8 /3 3:H3: 3.3. ..34E 93-9 .9 :8/35.9.34E3:H3:9. : .E.O . .. 5. /0973 H: .993-9.3O.9. : .2...:3.34E3:H3:94 :3.9O9 .3 .9.. .9 .9 .4.83:9 3:59993E4.. 2...33.943H39..333993.9.3 2.9 .K5.9.34E 9:6:.3 O.34E ..3 29 53 .58/3 3:H3: 2.9....: . .9353 .9. 3-03289.3O..3.:9E.O9743 2.39: .032..533503203..3.5 ...:.93H3398/35..95/9..4   O.3 53 9 97:3 -K3 . .E.4 /.3 ..4 9: .3 . :97. 433.3293.2 .3H383 39743 9.9:5393.6:E97K39:53-0320 97436:E97K3 . 27936:E97K3F4/ 933g3.2..:.34E. J.. /3 3..5 .204E 53320. . : 6: 4E .79332.533. .39.3 574903 .99J.539.995539/49..E.E.3 %743 6:E 97K3 3: 9g3 : 6: 97J.4/.3:. /0973-. 9 4 O  02 ./.9J.3O. 93 -9 329: 53 93 53 94 : 3.. O-9:53 4 OH:.3 5E5 ..9.34/ 8-3 9J3574903F2-339 49. 33 99 23/4 O5E5 334-3 2E 33 -.3 ..35E5 .9 '5.:6:.3..4539 93.39 .7.3.46:E97K3 %7 3J..E.43:H3 :. 4 $% !.4 H: ... .3 3: .:4E .O3g3H3203 %7436:E97K3 .: 4 5 .3 4E /.E..35E539.23 5059/0 545059/0 4 .4 39. .5.3 32 9 .3 'K3:-.3 4E .99 ....:9433.5...9:5393.E. .3 5.. J.3 5E5 3: 4E 4 7H3 /.39493. .

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

4. E -3 . .:3-3.3 8 /3 93 .97.3 3 . 83 ... J.9 3 93/:9.O9.9574903..-.399-3 3.. .393.3 . %7 3J. .4 /.3 .33 93E5.3g2 3: 395. .3 l9E. .3H/. . E-3.E.:33 3 2-4.5.3 29g3 -304.:. 4 $% !..-.32E-.33 ..83.3 .. E-3 .. 399E. .:9. J. .3 . H3.... .E.   .3 3 O .3 9743. 9.. E -3 .9 .9353E..2 545034.4 - 3.3 .844E/.OJ.3H3 97E394E58:9..2 .E.9353 3 94 3H3 .9.4539935.E.E.32E.:.O E . 4E 9 34E .4 33 : 97H3 02 .:3-3 %3.: 299-.   :4./. .7.3399- .33.:. 2953.38. -.399 43.9.. .:-43322.%E.389E.:23.3 32 2 -4 6:E 97K3H32038. E.2/39J.5 9E4 5 .3 43 /9 .29743/.8/32E.2 . 3 /: 2 9.-9.3 %3.393J93. /...3 g3 .399.3 9E94 5 .3 %3 .. :3 -3 93 3: .3. :38. !45034 .  9 9 2.O..E...33g38:9. .O.2 8.3 5E5 .- .3 .4.3 42 /..2 .. 97.3 .3 .5E59..4 3 9 .. 94.3/./..33.37..3 9.3.97J.9352 47.3 93 9 9743 /. 9:3H3/4. .33H333.93.-2. .9 ..3 3. /.33.3 .3 O.:/.O.399.3 3 3: 4. 94 3 .393.3. .3-44E3: 8.33 /3/.3 !J. l39.9 33H3. ...E.0 % . : 8 /3 5. 97.33 -4399 93J33H3/.4.3 .:3-3./3.9. 93 .9. .-4/..332-J9 .-.E3: 4973 :/.3.7. .23.O 93 .3/.3..:8:99:339 39 3. E-3 E ./.3 29 .399-3J33H3/.3 %9 - . 2 9743 /.3J9-44E. E 99 43 . 399. E-3. 8E9.9K 8 -.39K.9/ 3F4904. /.O 93 3 42 /.: 23g39E. 53.-.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

O 93 . -H397433 .7.2 /.897:339./3.5 39 -H3 9743 3 9 . .5./: 4 E.33: 3:/.3 5E5 02 ..4 39 -H3 9743 /3 3 .33.O 39   .O99.3 :36:E399K8-82 2:. 2O28. 39 8./. 5.8 ..3..3 6:.. 239H2 3g3 ..E3: .539..0  .3. -.95/.38394-923 .34. E4 .: 2 % .43 59 %7 3J..35E5. 53 3 20. 23H3 3 3. 8.3574903940499. E5 8:9 .23 9H:.3g2 9743 6:E 97K3 3 .43 :33..95. 5 3997.29:3 43 . 2 . . 5 39 -H3 9743 53 97... E 8.3.3.4E4..3. -H3 34 97E3 93 99 39 %9: 9-#8:34.33. 3 99. ...3 -.O 98/3. :39E58:9 -. .35.794.3 . 4 $% !.-. 3. 3: 53 3 5 E.3.44.. . 3. 3 .. 3O3 3 3.3 ./ /3.3 -43 97E393 9939 9g3E93 :9.4 . ...E.3 997. ... .39.O6:E 3: 3.9..9 3 9 4.-4495-.4-.84359 !3. .99.:36:.5.O2.33.3g3 ..95%7.E.3J33. 3: 5 .3 3 3: 4.9..46:E97K38 239.J9 3.3 9g3 : 8:9 .3 E .9 .8 4. 3O3 /. 2 ./39.3793J .4 4... .3 /3 7.8 /3 5 39 -3 3.7 /.3 !38:3 .: % 33 .20 4E l 2 -4 97J..: 3.: 2E93 :9.25 3 !38:3943-..3 E5 8:9 ..434./.539.3.: 3 /3. 574903 94 04 9 9..43294.45399743/...3 .3/33: 3..J98/3 539-3.3 .9 3 . .43 943 : .39 8 .3 :3 2 99 2 3g3 .34/ 53 3 . E.3.H3/.394.3..4/.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

.399.O2.O2.3..973/3:359743/:3/.. 3- .4.99- 2 -497E33295.99.83295. l29743/.E.44.4.O9.E..3 -4.7.9.:3.3.:39 .4359 !34.4-.46:E97K3 H3203 393.93J39K33.3 ..9352..3g2 !3. 43/329539 ..83.5..497.3.../4 O.9 ..3-.E. .. E 926:.3 97E3-.:3.39 .3.6:E9733:4. J.9E.O98/3.3939 9J.   39743/.34:-434E .  .38/3 9284- .9352 l./.294.39H3203 . ./.J9 395.99-9395 93J3 92 2E.9 3..-932.3.E.H3.E..:3.593 /:9. . .4-.53973.: .92 34E %395.3.-.4-.

:.: 2.33 .59 .

. 973..33. 25J2:.49743.. 3g39 3O.33 .3 J3 -3 43 .9.4.E.5.: 3..4 .... 93 3 4E 99 ..333999K.39: .9E397 . .3399 g3 .95.3H3. .92...2E79 9.4 99- .539E.3 . .79 ../. .33 E.-497K93F2 %9-34EO..O .E.. . 5..O9 9:6:..:94 .53-4.O:.33//3 /.33 33 .35E5393993  3:.7.3 5E5 02 ..3 l 97E3 32 95 9743 3 4E 9K 3 ..3 99 - 3 4E 2 9743 /..

 8 32 95 l 9g3 : 6: 53 9K .4 3 4E5999: 5 9g3 . 2.3 . /3./.39.33 ..3 J3 93 /3 . H3 23 3g3 3. . -. .

8 97.. E 43..97J.4959:3.9393.E.

. %7 3J. 4 $% !.5J.9E47.4933293/3:6:.3.-92953.E. E 3297E3F4904- 4. .0  .3 3/3/.-3..:....33959:3./.5 /. E 2943 .33. .92 l.43H3329E.33H399 43.9E47.. .9743 . ..

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

4 E. .332203..5. 904. 97H329.O9.E.O . J.3/3/.4:-43 4E 93 7.. O. 92 -3 9743 43 973 .3 9.33 6:.-.E.3.: 94 9 3392-358O3. .85E9973.4 99 - .. 43H3203.3g2 E 93 -3 .: . -..E.9353./097395539 ..E.8352-.. 93 97323 3 .399-97. 32 203 H3 203 5 .3 39.23/. .:34E. .973 9503. 92.5.J3 H32035.9323.J3322.973.3 3O3 . .9 9 3 .3 .: 09. .4/..97.. 2E .9 9 3 7.. .-.3. . ..42..3.: -.42E /.35E5H3203 . 7 7. ..3 4.3 39 /..E. 2.3 /. J..3 ":E97K3H3203-.4g3.5.... 436:9 3 ./.9 9 3 .. ..3933233. 4 $% !.   073 .9E. . 9E. 93 53.OK3. .99. 3J.: 3 3. .. /3 . 8.E..3 7.2. 97H3 /3 .49 383.O.3   23/.92-3. 3.37 .35E5H3203E. 2E ...3H384.42. H3203.5. 43 973 .-8:3 ./3 .. 0890 /..2.. ..9499F5527 E..: 43 973 03 - . 94-9 94. 39 .45J. .39397K383:9  02.E. 3.0  .: %049 9.3 4:-43 4E93-./..35E5H3203H3203.37.. .9397 -..99 39 3. 9g3 -304 ..3.5 . 83 93 33: ...E.4 2E . H3 20329. .E.3 32 203 .97H36:. 433. 3  2 3 3./. . 2E2.3.:3. J.439732/. ..3/.3:3939 H3 203 l97E33295..3 /3 5J.. 92 -3 3  /.97H3-29 .8.4 39:92-3 2 3.:3 4E/.3.H32033  %7 3J.3 -97J99- 8.3 E ..5J...2953323.. .97H3 . H3 203 . 4 . .3 .3.83.3 .9 : .:  39 .3 . .4 93  9E4 -/ /3 99 E 93 .3/33. H3203   3.E. 3.3/3.E.3 3... 3.9 %743 83 :9 -.3/35J.32203936:.: .48:943H32. 99:. 7.3 ..4299743....92-3..O.E.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

08. 3 %9-H32033 393/39J.33.3 ..3 H3 203 F4 / 83 529: .37. .339 . 2O9E.35E5H3203..:3 /. 2  .O 2 9: 3H3 3E.3 . 5J : 9.9339743..H32039:H3203.3 32 203 8.J39J.6:E97K3H3203.0 39 H3203.384.. 2 % .5.J3...K2 ..3g2 H3203.3 7933..3H3203 53332203.: 2 / 9E.08.3 2 .4 .3 ..742.J38.O93E43-H334 :.O.J33..3:H320359399 H3 203 3 H3 203 .3/3 :359743/.332203 %04539 ..9: .742. 83527.35E5H3 203.: 2%.3 -..3 H3 203 3.. 29 -3 93 99 - 9 .J3.29-353.K2. :H3:..: 2-.99-7H3-9... ' 5.O93-433E..39 H32033. . 2-.3203$. 29g3:8:9H3203 . E99- .332203$.H3203 H3203H39. .3.K28/3.H32035 .8. .3 H3 203 / 3g3 8:9 2  93 2 3 3 /4 .9339743.H3 203 :9. 2 %3 /3 9J.. %7 3J. 3 %04.5.: H3 203 .J3 H32035  .3/3.3 5E5 3 6:E 97K3 H3 203 ..:  .3H3203. 3l./.J3 9 ...332203H3203.78-070388 39 H3 203.$33 2203 O..3 .5 %7436:E97K3H3 203 32203.4H39.38/3 .O.134.. 2.3 2203993233H397H3-29/. 2.H3203.6:E97K3 H3203 9 H3203.070. 9. '.3 H3203.3.. .3 2999-K397 E.0  ...: 2 9 H3 203 95  3H3 9 . 93 .3 H3 203 : .K2 :35J.J3..H39.E.6:E97K3H3 2035 ..9 ..3:84. 4 $% !.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

.3 3 3..993. ... .:3 -3 .:!.: 299- .49383:9J9 .O.3.3 !. .E.5. : 8/3.8. J. .35.2E..-.26:.. 6:./.9//3 ... 4- E38.. 95 9 93  2 84E9 3H2 39  - 329K/323493H3O  H3203E3 43 :H3: .E. 2 99 - 5..: E 9392 ...: 3.08 .5..6:. 9743 4 - .78-070388974399 - H3 203 .742... 9g3E97.4 3992-3 97.4 3 339 -.3$.3 329g3 -3.K2-3 . 233:9.O 9 9.33 /.35E5H3 203 .E.:H323O.9743-.35E5.3-..4-.. 23g38:995 %33..4932 $3527.3...E. .3..3g2 ..9/304545034 574903J99. .43g38:999- E938352 /9 34E .3 %7 3J.4 /. 32 203 92 ..4 ..3.33F5J3 .9 4-.3-3 3.9. 9.3.. . . 97.9353.O42E.33 E..94 -329K/ .932 . : 3E.3..-..33.: H3 203 .8.2 974393H3 36:E97K3 3 H3 2035 3.H3203E3 43 39 H3203    .. 4 $% !.. . 3 E.35E5H32033.83.:3-3 ..39.95 94 O3E3. 3 : 33 .:6:E97K3H3 203 ..: 2.35 .99-97.E. -. 9 2.0 % ... ..E.K397 E.5.399 4 O ... 3 .: .9574903 .35E5 3H:97H3 95.:38.9H:..3 32E.. .8.3:53-3 : 59E4:3-3 .992 904.83 59. 29399  3 3.4 39.32E58:9 E. 2..: 2 29 .

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

.83 2E 393 9E4 5 ..3-7..4 3 ..9 3 .9E4 / 5.9g3/3/48- 5H39.3 5E5.-. . 2O 2-4 J397. 8 9g3 E5 8:9 9 39 .7.7. E.E. 33 3 9 9g3 3g3 8:9 -3 .3 . 4 $% !.E...: 2%9229-38/3 85.9..:3. 22. 2 #9 3 .83 2E 793..4.3-. 3 O g3 9743 .35E532E..: 3. 2O 2-4 J397.9 3 .3 3. 95 . .. 2E3 937. 3-9.34235 / /35 9 .:.. ..83 5.9 E.2E -53. 9H: 9 .:3.2E -53.2 .--3/3 .9045.O 3:.935. 3 .: 2 29..3.-997..33904.0 % .33 %7 3J..8.3g2 . 5..: 97K3 . g3.. -329..4 .33 ... O.: 229.33/3..33. -4 6:3 33 .O 3g3 9g3904-29.. 9g3 - 53 .3 9E4593.O99 3O.//3 3.: .

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

 4 $% !.0 % . /.:383:9  %7 3J.:383:9   $.3g2  %:923/.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

439E..95.9045.45:3.337H397432E3397.493. 9 -9.4 . .45:3...99 -5973.3O.27 .S97H39435/.35E533 7 . .4 3: 2.:33 ..S9/.9 .434E-3.2 939 /.9993.. ... .E..: O :35:3...:995904.. H3 99-. :33K397 93.9 8.:9 ..:3 83 7. 9.3.6:..3 .  34 4 . 3.. 3. .. 5 .3393.9 97.43 4E 9497436:E97K3 . 97. 33 .5:33.O-97J ... S 9 5 .4 3 .3 .9O9 ...J99 ...O39 43 S97.97J3.97H3 2E339K .3O3 /3433.32. .9O9 .. .H3 .3 95 9.43  97..3 33 ..3: 933..... ..:99.4 .:383:9   33:H3: 32. . 3: -3H333.. 97H3353   ":E97K34E %7..9 9743 2.6:9O9 .H3974343 8 %4. O93 94 .9 ...5973. S 32 2...H3 . 2.:9 3 .H3 :32E33-. 5:3 3.3g2  %:923/.. ..3:99 39 ..8399--33.43 .. -948. ... -  32.9O9 . 2.. :9 ... O3-.45: 3 .9..4 3.. . J.:3 8.9 .

3.. .

E3 : - 8:3 .. -8:39H2 3.. .9 O9.9. 5 ..43 . :343  4 2. 9 -9.3 -3 .3/.34 . 9 .J9 .

..3.

 97434359 %59. .. 9 . 33 9 9 39 .36:E97K3 4E93 -94 $.H3 ..9743 59 9.43  39 :3  .97.  39  974343 59 93 -9 9 3.973 : .3 ../.3 3 5 .. /.3339.0 % .3 2. H3  . 4 $% !..9 .3 . 399743 %7 3J..  .: O-8:3 3.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3 .332.-. .9 '.3g2 43 59 : . 9743 43 5997.28.3339 2-4 ..5 . :3 8 /.

9.:3  9:3 . %7..9 -8:33.3-.4 2. 9743598.28.974343 59 297. H3  .43 .9.2/.9O9 9743 59 339 H3 974359 339 H3 974359 94 3.9 8:3.33 .E443 59 39 359 %59.33 2... 03209: 53 3 39 /.3339 /.2.9.2. H3 .9 %7 3J.. .O938.3O.833 2.34E 9.5.393./.449 3.28.E3: 4973 : /.93 -98O93 2...93 . 974359 .9.3O.-92.9 -349 3 2.9O9 -8:3 .0 % . 4 $% !. O..9 O39 . 2...E4 939 8.9. 339 H3 974359 39:3 .8..H3 7-.59  $.33 39 /.974343 59 ..94973.3 /.          ":E97K3 .9.393 -9 8O9 959.: -9 :33 2..443  9./.33 599K. ..4.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

/. 4 $% !.3O3 .3 -9 : 9743 9K 4E .. .E. .:9/.3 ...38O99743- %33.E.3 93 .4.. :3J 39-.: O 2 .9.23.3 3 3: 4. 3H3 9. ..2 29 3 8..--J929g397.3 : /.. 9743 43 59 :  /. %7 3J.3 9: /..33.O. .E3 4- .3 -.28.9.3g2 $. .3 .949. %7.3 . .83-33.: 97 93 .9 .3 .. .29 433. 8.3. 3.: . ....9 . 39 93.-43. ..3 9 3 ... ..: /.933.- 793953. -.3.:9.393. 43939 .. - . 437.3 .3 .3 .3/3/. .9E4- . 3H3 339 H3 9743 59 .. H3  59 - 9 3 9493 5 .332.. . .4- 49 3 /3 : 5 -97H3 29 E $...37..0 % .         . 83 83 9K /. .. ./.4 . . $.3397:3. .3 4E 8.O.E4 39 9g3 97435 339 H3 9743 59 .8. 43. . .4 . E.3O. 9E. 93. : 3 4..33H3.3 . 973 : .3/.3 .5 O3.. .93.2/3/423. 3../. . :9. O.3 ..92 .8.3 .

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

. . .3 4E.-.3 ..3 .. 9397:3.: /...3/.. .33. 3 . 29..26:.- %337.2 8.4 3 $. %9- :34.223: .4 39 3339 .6:E97K37.3 3 3: 4.4 -94 5 23 .5 .9.3g2 336:E97K3 ..97.-. 8 43 59 9K .3 3 4.3 .897.O39  $. . 43  599K./3 93 . /.- 39. 3939./.43 59 $..3  %...4 . 8 . l H3  59 9K 9E4 /.993.: O .: O 33 /3 39 2 /.37.7.-43 59   :4.3 4. /.4.3.3.838.33. 8 23  /.-2.99-97. -. H3 43  32 99 2 . .:9: 9/.E3:6:..5 ..3.4. -..: O9337.:9743-.99.4 /.5-5O3. .. %.-E3 4323 3.39743-. 4:-43 $..4 943 - .7. 8. O 99.7.2 8.- 4. 3 E5 297.

. 599K -8:339..H3..43 %7. :34.34.99.

 - ..2.3 99 .6:E97K33:4.4.9.3829399 99. 94 .843 59   34E .43 '.34.3 ..2 .l.. .3 .4 -.3 ! 5  %.4  'K.H3..3 :34.3322.K 9743 6:E 97K3 :3 4.3 93 /: 9..-8:32.. J.. . -.2893.-8:34.

 -.. 2. .: .39. 84 .3959:3..974393 ..9393. ..29045.4/.

3:3 E ./3 .93939045. . 8...E.  E 3 95 97:3 E 93 -.3 99-233.7.3 4E9K.93.34 %..3 :/.-.3O3 %7 3J..-4..3.93 .92.O39 43 ..9E.: . 4 $% !.334E43 59 99.973.-7.8399--33.3 .395 9:3 ..7. .9E..3 ...9597:3.28.2 9 /.0  .7.8 /..33.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

9E57. 904.397 933.3 $.38. ..3 3 .3 /..3 499J3 .55.3 ..:7.5 /.33 6:.3 .92.973 ..3.:23.. ..439732/.3:92-3 .O39  .3 H3 203 3 ..: .:3.O39 434   44 . .4 ..3 /3...E..97H3 /3 . .493H3203 .- 8:3 4 /.97H36:.: . 28...4 6:E97K33: . .9:.33/3/.35.42E 33. 5.55-39.3/35J.H3203 $. 6:.4/.5 97397. /3 3 J 3F3 8.3.:7. 3J3F38.97.3O3 ..96:. .9334E /.-8:3:904.4 39 . 432. /.3O3  ..36:.:3.2E33. 6:..3g2   233...23.77.4/.933..45J.. . .O39 /. .3 ..34. 2./3.

:3 .08 .: O 8 .. 9 .3   532203.933H3203 .742.O2:9738.0  .  : ..9: ..3-4 6:3 203 3 % .3 2038. 3..49. 4 $% !.9743.E.-46:397439.3 4 6:E 3: 8 /3 9 97.3 2E8/35. ..3399.O37.39: .. .: O2033 .9E 8/3 3 99K4- - H3203.. .J3 %3335/.3 2203 H3 3 2 3 2E 8 /3 .3 O.46:E 97K3H3203 322038.3 5 32 203 8 8 /3 3: ..35E5H3203..3 $. ..K .3 83 3 .J3 93339 :34 9: 2038. 83 29 9-4.78-070388 $. 3: . .3 97 2033 6:E 3 8. 8 2 2: 8:9 H3 203 :9:4 .9E 8/3 203 8. 99.3 J3 ..3H3203 H3 ...O3g394-9.3-46:32033.K3.39. H3 203 .-999 9: 993H3203 %7 3J.-46:339 97439.399.9.3 94 .39.93K397 E.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3 3 9 2  -.2 43 9K .3.2 9 .3 H3 : 9 3 J 9743 9. H3 203 %7.4 32 203 9J.. .3 . -..H3 203 39 .. 83 8..../.3  2 /.E. -.3H3 203. %3 3 -.49.235/.4 9. 95 203 3. .: O933-. 29 32 203 -..2 /.397H3 39. -.3 .3/3 . 7.2 /. 8 97. . -.3H3203 .4 9.. - 8:3 032 .9K.46:E97K3H3 203 43..3/.E.2/.4 9. 9 : 5 . : 9H3 .2 .. .3 32 203 3 ..4 3 9.3g2 %9 - H3 203 .3 -.49.3  2 : 9H3 .3 : 3 8 3.. J. .383.. . E9. .83295 $. 395 .3 H3 203 93 3 35 3 9 943 - .3 203 .2J 9/..3 .9:70 ..3 9332.

2/.5.  9 9-432203.E..443 97:9-4.2 .. 39 ..   .

39K9.:3 39/.4 %7436:E97K3H3 203.3 3 O947. :3  3.3 5 6:E 97K3 H3 203 7.2/.3 O3 2 .9 9 93 99K-E4..32203 /.-E2.:97438:96:E97K3 H3203 %3 9.9. .. . 33 3 .3 E5 8:9 J 6:3 . /: 97K E5 8:9 . 9. 9.3 . 6:E 97K3 33 /.3 947. 4. 2. ..J3. 2 32 203 .8.H397H3 9g3-2995.:43 9-9 :35 /.4-29.8 .3 .3 ..3/.3 3 97H3 . ":E97K3 9: 99.39 .32203.3 H3 203 .3 947.3  !. J. 3 4.3 %7.4 :339 .. ":E97K3H3203 $.3 /: 97K 39   %E.3. 4. 32203 7.H3 9:9 8 93 3 : . : . 9339: 8.3 97H3 . 4973 56:E97K3 H3 203/37.5.94 O O3 %7 3J.947.397H3.3 3. .4  3 . 3..39 39g36:E.9 l3997436:E97K3H3203 947.3: 33O8F49049-432 203 3 H397H3 - 29 -9J ..0  .E.3 .: 32 2038..4 .3 2 .3 . 23 39 9g3 3../3-9J ..3: 53$297.: 9 9. H3203.H3.7. 4 $% !.3904H:.4.4 9.49597-9 9339: 9.3 2 4.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

39 95849.3 .339 :3 .39 3 9397 39:-.438.09.3 :5.:.333. .3 .H3203 .7  2.3  -..3 H32035 .9339:2038..3 E.O 203 8.3 3220393:3 E9.2. 43 93 .3 33 9. . 39 .3 2 9743 -..4 9.3 947.:3 8.4/.H32039g33.H3203 .J3.G.7 .3g2 .9332.: ./.9-4   .E.7 %743 8:99.9K -. /. %7../.3 -.O9-32.-..09. %. 2 352:293 297. .O/3 7.:39 97439.:9 3 ":E97K3.8E323 ":E97K39:2038. .O2: .94 9K 39 :3  ...3 .J3. H3 203 5 . 3 %7436:E97K3H3203.3H32039..-K39.3 3-.3/:97KE58:997439..3H3203.O9- 8:39H2 9 .3H3 2035 9 . 3:3 E9.32203 . .3  !.9: 2038. E5 8:9 -.2.-.E.. $..:38.3-46:32033 9E8/3.3 .3 .E.3.3 .. .3.J39.3 :3 .3/../..2 97.09 2.:.849-432203026:E97K3H3203.3 E. 4 $% !. 8 /3 53 . 39 :3 29399 . 2K39E..399.579H3 04. ..39: .6:E97K3H3203.3 9743 /. 4339.3 E2 . H32035$ 99.7 . 3 E5 8:9 9 .:5  .0  .3 ...3293 . H3 203 9493  .3399-. -. 3849-432203 -929 9-432203 93.E58:9 9 -. .. .32033 8.  3 2..9. ":E97K3.4..2.3H3203:3 .3334  %7 3J.3 .9. .9E. 83 52 -.J3433 .3 32 203 95 9. 9 .3.6:E97K3 .959.9.:3..: 3.4.. 9.-.:E.39743/. .3  !9K .3 39.. .39K. 2 ./3.49.H3 203 :.3 . 6:E97K3 H3 2035  ..4 :.:98. H3203.3933.3 .  39 3 9743433 .: H3 203 _ 3 %743 6:E 97K3 H3 203 904 3:H3 9.

% 9 32E-,3g38: 997":J9

3g2

":E97K3.-,2.E., 438,: 
.23.. -J;4 99- :J 
,-997 .; 3..;-.29:343;499-974343 59 .495.939 ..K393 5.9.38 ..595 904-3.E.9..39 
.-,993H3203 
%7436:E97K3.9.3:H3-:3-997. 5. 3.:.3 ;4 7,.,2E;K3O82.4E58:99g3H3;5.8--:37, 
99.6:E97K3. /33.. -J -,7,2E. 
$.J95J,-H3974333. 9E.5-9.;.3-37,33. 
$/33...O958.J3F3 7, 3 
:.37,943-93 .33; 2E .-g33..3O3 .:3-.43.95904 ,8,:. ..-.28,3.E.9,3.,-,9743 3 3;-4,   %397;3 39J3.9.,-,9352 . J. %g3 .9 .3 .2 6:,3 ., -, .3 4 O, .3 9 3 9g39,3-46:3-, 3 3.E.93539743-, ":E97K39397 3 3-,;-4, 
/37,3.8,:  

.229.3 ;497.. 93J.O97439,37,34 97E3 3 -,-4O,/495.; 3 994E58:9 33. 85O3 7,-, $,: O-.2-, .;49,39/.H3 %743 6:E97K3-.2 ..-8:3;4-,3.E. .33/3/95; .E. 433 .3 -4,.492.3 9743-, 9  

 ;-,.; 

 ;-,., %7436:E97K39397-, /:97KE58:997439,3 

 ...9 -4...23O9K-.0 % .9-4.. .93 .3:H39.-.43:. 4 $% !.3 .9 %7 3J.9-4..:97433..2  . 5.3 - 8:3 9H2  ":E 97K3 . O 3 . E.4...9.9:3 904 3:H3 9.39..97....3  .E.33.-97J93238.:3     43938352 43938352-... ..E...439 .4-.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

.:3.9. 4993 .  95 ..39397 .3g2 3 E5 2 -4 H:. %7 3J.39732..8..4 -383.4.. 2  5 5 9  5 2  333 E3 %.0 % .:299.3973 %.9 ..9. ...9.6:.2997.-.: #.39:39043:H39.-53 84.4. F9 5 #..: O6:./539 7.4 9.35:33.:7O9 99J..97.. 4 $% !.9. 32 9743 3.. $.:.9.2 9 ...O 2 392292:-..4 5J-. 35.: O ..O 2: 3:..9 3E5 8. 939J 27 6:.E. . /....3  %: 9238 #93.... .2E. 3 -.28. . . ..339 3g3.6:E97K3332/932203..7.9.3 43.8.E.3..353.6:E97K3. -3 9 3O3 8.. . 3 8 -9..3 .  #.4 .93 -4. .97.2298. J.3..32E..4-.. .38O9 33 . ...9.-. 9. 3O3 97..J38.-5384..J939 43938352-.-....E..

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

 .35:33.. % 3O3  %7 3J.3 973 .- %7.32E   93!.84.43! :9H3 %3! %33. 2E5F9.... 3.3973434 ":E97K39.. %3. 7.99 - -3 3. .0 % ..3 . 9..H3.3 24. 4 $% !..39 297.3/3..3g2 %9-9.3 2-4 39 .: 3936:E.3O3 E.933 %7E38.3.98E9973 43. %3%7209.: O6:.   93!.3O329 39 E..4-53/E333 -3.:9. 8.33: %3. 9..3.39739.:44..J3 %7E38.8. %3! 3O3  .4.3.3.3H3203 %3.: 9 9 .E. %3%7209.9H:9   93!.53.39738904-g39.53.O3:4.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

J3 %7E38.3  43.3.   3  !. 2E.3  %7209. '"83 3 3 2E . 973 %7E38.3 3 :  9.46: 3203 3   %7E38. % 97:3.- %7... 4 $%  3O3  ..H3203 9.0 % . %  3  43. %7E38. %7 3J.J3 %7E38.  9. 973 %7E38. % 3  E5 2.3  9.- %7.3g2 . - '"839 9. % 9.3  . 9 %7E38.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

O3g38:997:J9.3g2 !% $! ' ! $&% 2E.

.9H:9997E335J 34..3.O 4. ..G/4 9993O33.3.: . -..83:97.39 O2..397.397.2.H3203  $/33:H3:9.3g2.: .83:9 43.. . 3/4999 3 3: .99.3E.E..97:J9-.9 54.97:J9-....K.:.:8/3-..83:9..94.. 79E.J:.329743:..H3203  .E.. .23:.O3g38:9339 g38:9339299E3 97:J9.32E ": %33g38:9/3 97:J9    ' %J394E399-8 .O33 /.O33 /. 5 .3-..9.. 83 :9 29 .3H33:.O2.9J39046: .4 9743 2. 23. 2 4 O 3 2E 5 .:9H:9-...

 9E3 97:J9.

9E3 g38:9339293 .

 J9 33:2 3g38:933929243 .

.  %7436:E97K3838:9 9399..9.3 93 99 93 . .33 99- %7 3J..9K3838:9-..3 433997E3 3H3 9743 6:E 97K3 9J3 94E3 9. J9 %-..43::93....383:9-.. 4.-.39399359:.33:H3: .. 4 $% !.3 43 .0 % . : 5 9J3 3 .E.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

 34E.339.-.3/..0 % . :4.-.-...9   4   %3999J3904.99-./43.93.3g2 l . 44 9.E.. 9-4  %399 84.99J. 4 $% !..233.   %7 3J.: .3:H3: 8 l2 l49.8..3 H3203.9J3.3 4383:9 ":E97K3 3 : .3 :3.4 -.. 84.9 .33:H3: 84.3 %3:H3: .9 84.: 8H:..34E .J35 .973.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

 . ....9-4.3-3.499J.4-..3-.3g2  %J3... . .3:3953H38.4 -.. 9399  .9399 . 8.J3.O33 /. .3 43 3 43..3/..3-.35      3 43.      3 438../.97.34E      4233H339 .9J3.E.-..97.O/  . l ..3/../..499J.3H3203    ..      3 43H3203.3-38352.3 4 .9-4.3 4      .339.H3203      3 4334E9399 . .9399 .3-.3-.97. 'K.397.397.3/. .36:.H320359399 . 4 .

9-3 .0%  .9. .34E .-9399.3. 4 $% !.9.9.9 %7 3J.3 8. .3/.      .: :34.9      3 433: .3.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

34.9.3.9389:98.9.O..9.O.4 -.: l2 849.E.3 :        %J33:H3:.9 %399974333 .9389:98.32.3 %8/3 2.9.9 2.3/3  ..: l2 849.3g2 .9-.3 %8/3 2.E.9 %399974333 '.99: .3.  8.9       4.38/3  .

99: .3.9.94  ..   .

9/3.         %3..9..33  %7 3J.3..939.  .9.0%   .32.9     .349.4 -..     '.3.3. 4 $% !.3 .

   .

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

33.4     .7..       %J3..994        %3.9.3-8:3.3-      8-.3- .3.9.9.4..3.9      %3.9./397436:E97K33:.4.434E    !.33:H3:.3.33.3.9.2. 4 $%  ..434E     .9..9         .O 2 '.3.9O9 '.32.- .33.-9 .3g2  %J3.992.32.0% %7 3J..3-2     %743 O.434E 6:E9K3339399         %3.97436:E97K34E ..994         %3.3.9        .33.992.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

3/.9 %39933 .34E    .33.3974334E8..97436:E97K3 .3      %7 3J...34E .....43 .3/.3g2 .9 l22. 4 $% !..33.O97433 ..9.4.:3943-.974334E8.43 .: .33. .32.O97433 .: :3      .-.33..3/.34E      .33.33.33...2.34E        .9          .97433 .33.O974334E     %3..3/....34E     $.6:E97K34E .974334E     99.34E     %3.33..33 ../...34E .3H3.2...4.O8397433:H3:4.0%  ./..34E %3.34E.O8397433:H3:      .-.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

 :34.9743/.7.9352.: :34... %743 6:E 97K33: : 8:997J... ..34.4.3:H3:E... . 397434.       .7...33.9743/./397436:E97K33:.33:..97.9743- '3. 4. .4.34E     :34.%3 8.3g2 '.O 3 2.. %3. 4:-43 /. 9K9743-..33. . . 84.4 3 9743 43 73 9: 9:.3 4.7.O33 4        .9 .-'3. '3.97..33.4 4 4.33.. :34.E.-.3/..3  ..33.. 9  :. ...- '3.7..9743/.-     %3. '3.4:-438/3 .           .-       %J3.9743/.97..3.8.33.  3 . ..3 4. /..33.

J9 .

 . .9 3 :8:997J..H3 - . J9 $ /3  4.3.9 3-.3 : .4 4.  - .9 3 .  .

 .

 .H38/3  .34. J9 ...3.44.

O97434..3. .9 3..44.H3  .9 3.  .O9743.3.

3 :   .   %3.3.9 3-.

    %7 3J.0%% . 4 $% !.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

.H38/3  .34.3g2 .

3.8/3   .44..   .

34.O .3-4. .9.9.4 %0497H3 9J3 9.939.  %J3.H3 .49.44.9349.3.E.3-2.3 -.   .343943 9J3-.-4 2  4. l2-4.4.83525 2. 4.   997.397434...3 -997...3.

2 .O9743-4..33..33 2  -.    .33:H3:    ..3.O.33.O43 .  33 3:H3:.

4J98.   .33    8...203 -.3 .203/2 %E8/3 9.3 ..3.

  -. 39-  .

  -. ..397K3H3203 %7 3J. 4 $% !.3    !.0%% .

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3/.3g2      .97.O/  ..H3203  .

3 . .32. :8:9H3203 .9     4943-. .O33 4$ .3 .9.H3203    .3/.94.3.3.3 9493  .

   49. .39743-.

 .      33 %9J. 4 .3 94E97.7.3   2 .3-449H2 9 .-. %9J.9: .3.92 2   2 9: %. -.343       ..

0%% .3-449H2   2 %7 3J.        %9J. . 4 $% !.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

343 . 33 $. .- 997.3H3203 ..2039: $.0%% .43 . 9:                                                          033 038. .7..44.4 .3  . O-44                  %7 3J.H3 .38 35 2. $%% $352 l... ...2039-  94E97. 4 $% !.8.34E .3g2 3 3.3.       2 2     2       3        3g2                    .434E . . 2 4.9E8/3 .3.:.9 4 4.4-.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

... 'K..3/.3g2  %J3.3:3953H3.3/.O8.35      3 43.97.O/ ./.3-.499J. .3 43 3 43..3-.%399 .9. %399  .499J..97.-..3      .3/.34E     4233H339 .H3203      3 4334E%399 ..H32035%399 .4-.9. 8.97. .      3 438.. ..3-38352. .%399 .. .3 .3-.      3 43H3203.  %J3.397.33 ..397..J3.97.E.3-... ../.36:..

9    3 433: .9.: :34.    .9 .3.3.9-3 .9.9. 4 $% !. .3 :     %7 3J.3O. .9-. .38.3/.-%399.9.0%% .3.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

..32.34. 9K .3 .4 -...3 83:9 -. 4 .34 2.9.9.3g2  %J3.

O     $:7.32.3  .99: .99: ..3.9.9 2..33.    ..9.9..9..     .3.H939.94      %3.3  .34.99: .9. %.9      .3.3..

9.9. 4 $% !.3.994    %3.3.3.3- .3.9       .9    .9.3.3- %7 3J.9    .9     %3.992.0%% .992.3.    %J3.994      %3.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

32.43O.7.33.. 339399       %3.: :3       ..6:E97K3O.9.. l22.4.. .9O9 '.3-:3.32.9 939933 .33.-9 . 4 $% !.3-2     %743 O.O8397433:H3: %7 3J.8.3O.9        ./.O 2 $:7.33.-   .      ..3O.    %3./397436:E97K3O...-.0%  .33.33..O8397433:H3:4./397436:E97K33:. .97436:E97K3 .3g2    :8-...32.33...33. %2.4..O97433O.33.4.33:H3:.2..3/. ..43 ..9.    99.43   ..97433O.33.93....397433O.4    .8     %J3.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

     .97.33. 4 $% !.4:-438/3 :34....34. :34.0%  .: :34. . .33.3O.38.O33      .      .33.7.         .33.46:E97K33:...33..3 O.     .- '3.3 /.43 ..3O.3.'3.33.    %3./...4..O97433 .33.: . %3.33. .7..3/.3O.3.3O.3 /.97.   .33:.3:H3:E.3H3.3-. $:7.3g2     .    %3..97433 . 9743 3 O..:3 943 - .8     $.9743/.7..3 3 . ..33.. 8.4..9743/..9743/.O97433 .7.-      %J3...9743/..-     %7 3J. %J3...3O...-'3..-..33.3O.9743- '3.E. . '3./3. 9K ..4.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3g2 . .  3 . %743 6:E 97K3 3: : 8:997J.3 .. 9  : .9 .3 4..4 4 4. .9352.3 4.3 43  . .. .O 3 2.4 3 9743 43 73 9: 9:. 9K9743-. 4:-43 /. 4. 397434. ..

 .

  - .3.3 : ..  $ /3  4.  .9 3 .H3 - .9 3-.4 4. . .9 3 :8:997J.

  .

.44..  . .34.3.H38/3  .

O9743.9 3.44.3.  ..O97434.3.. .9 3.H3  .

   %3.3.9 3-.3 :   .

    .H38/3 ..34.

.8/3  .3.   .44.

.   %J3..E.49.4   .3203 . 4 %0497H3 O9J3 9. 2..97.H3 %7 3J.4.3-2.9.44..0%  . 4.-4 2  - 4.83525 .343943 9J3-. %39...O .34.3. 4 $% !..9.3 -997.H3203  .3 -.   - %J3$33 2203 . 997$ .3/.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3g2 .9349. .3-4.397434. l2-4.  .3.

3.33.2  .O9743-4..    .O..O43 .. !3 3 3:H3:.    .33.33:H3:     .33 2  J9-.

4J98.203 2 %E8/3 9..33   / 8 ..3J9.3 .3.203 -.   ..

 39-  . J9-.

 ..3/.4   .3.9. 4 $% !.3/..O33  .. -.397K3H3203     ..9    %7 3J.H3203  .3203 .H3203    .0%  .O/ .3. 0 $3 !.97.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3 .3  9493  .32.3g2 4943-. :8:9H3203 .94.

 .  .39743-.3 49.

     33 %9J.7.-.9H2 %. 9: .9: .3 94E97.3. -.3-4.92 2   2   2 . 4 .3  9 . %9J..343      .

      .3-4.9H2 %9J. .

0%% .  2 %7 3J. 4 $% !.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

       2 2       2      3      3g2                       ..3.2039-  94E97.343 .. .3H3203 ..3g2 3 3. 2 4.0%% .8.434E .4 .38 35 2.H3 . 33 $.9E8/3 .3.34E .44. $%% $352 l. .4-...9 4 4.43 .3  . 4 $% !.. . 9:                                               033 038.- 997.:. . O-44                %7 3J.2039: $..7..

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

. .9049J394E397H3 9.439  .32E.99-.34.J9 ...3g2 .  32.3 4.44. .3.43 2.O3g38:9 .9H:9:9.8 9J394E3J.4 4.J3E...3g38:9..7.3g2 !'% % ' %% '.9J394E3.33:H3:/3.9   :9 :94.483:9-. .43 .9..43O..9 4 4...3...3-38352..49E3 -.39 %044.2.9/3.O3g3.32E..3904932 3..9O9.42 E. .- J9  %9-9743:33   3 :H3: ...4..33.99- ..3 39 ..33. E53H:. J9 .399-97436:E97K383:95 2-43:H39....3O.3J3 2 .9H: .:.9.H3 ..83:9...439.3J..9.423:3:39 J9     .OJ...4.

.:3 .33..O3g38:9.3. 3 :994.

..4 22 '39..9.F4  2.O93 89:9 J.73 22 .

.8 38:9 3.O3g38:9 . :94 33.

0%% . 4 $% !. %7 3J.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

:3 .3.3g2 3 :994 33.O3g38:9.

.4 22 '39.73 22 ..9..F4  2.O938 9:9 J.

 'J994 33 ..8 38:9 3.

O3g38:9.:3 . 3 .3.J994 33.

.O3g38:9 ..33..#3 22 22 38:9 3. :92.9.9...: J.O938 9:98.

.. 33 .O3g38:9.:3 .3.9 . 3 :9 2.

9.73 22 . ..O93 89:9 J.4 22 '39..F4  2.

   E332.E.O.9..8 38:9 3.: g38:9 .9.9 32E332.9389:98.

. 38:9 3..

  E334 32E3342E33-.E..4 22 J. '9:.9389:98.33 .: g38:9 .97.3J3 22 / 22 $ 97.949F53.9.:223 J.99-/ 22 73 22 ..9.O...

 38:92E.

0%% . 4 $% !.-:333 .:73 22 %7 3J. J.9..3J3 22 .

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

.9O9 32E332.9..9O92E33 3397.2E/ 22 73 22 .4 22  E332. 3g38:9 .3g2 J.

332  %9-974333:  4E ..42 .4.   %9-E. 4.33 2 4.......4 33 2 4.9. .348/3.2..

32.35-93.434E904984../ ..34974334E     ..2 39399 .9O9 84..3974334E      .33.3:H3:      .37H3.4.4     .

 %9J.35974334E  .

93 %9J.9...   %9J..8/3.93  .

2.:   7 %7 3J.0%% .E.93K397 E. 4 $% !..: 35K3332 -39F53 .9388.O.   334E99-.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3'' %7 ' 35 ' /E  ' 6.3g2   %9J.

  7 6.

 6.

 '  '.

 .

 .

  .

..99- :..43..E3: 3. 22 %9J..453.34E  22 22 2222 3   22 !3.93 '    2 l...36:.9J3.O .3J3  22 $.9...  2 2 'J.E3:../ 22 /4 O ..3J334.9.E3: .3.

59 l3...-2997:339 2.E3: 39J.

   2   . .2/.E4-.28.34E  .42 .98/3.3/.34E .33 ...32.

2 %7 3J.0%% . 4 $% !.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

32.34E904984.33..35-93.9O9 39399 ./ .37H3.43 .32.34E      .34E     ..4.3:H3:    .997433 ..397433 ..3g2 .

 %9J.3597433 .34E   .

   .

O.:   7  %9J.9388..E.  2 %9J.3'' %7 ' 35 ' /E '  '.8/3.93K397 E..: 35K333 2-39F53 .2...93 %9J.93    33 .34E99-.

 .

 ' 6.

  7 6.

 6.

 4 $%  .0% %7 3J.  2 2 !.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

43..E3: 3..E3: .9./ 22 /4 O ..9J3.453.3g2 'J.E3:.3..3 .99-    22 :.34E  22 22 22 22 !3..O .36:.3J3 22 $... 22 l.3J334.

-2997:339 2..59 l3.E3: 39J..

2923:  .2/.37H3.    2   %3.33.- ..9.49.3-2.. E-3  %3 E-3 9397 353O3  .

-. %9J.

:.443 2 3.7..$ .45-.39K.-K39. E..  :36:E97K3.45- 2 39J.:.

3J393.$6.  2 l.

 $.8:7.

 4 $% .6 %7 3J.

0%  . !.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

3g2   .

 .

:3 2 5.-43/ 22 ..9.9$6.  2 ":. E.3J334.93 3   2 533   2 39J.

6 .

38.   %9J.: ./.: .3O..3O.. 2 .38.3/..

.97433 ..   :..5/.4.

.93 %9J.  2 %9J.8/3...93 ' .

  2 ' 6.

 6.

..3.493539397. ...:.2 . O32-3 3.  2 :.O .34...99. .O9.E.3J3/ 2 E3:. E99.93   2 .2 . 9397 E53 $ 2 2 2 2 3 2 l..J99 8.. 9-.- . 3 7.3J3...49397 2 lE.

.38:9   3:4./.:3:4. %9J.5 l3.8.. .O.

./.99J./. %9J.:23:J9 %7436:E97K33:9399/4-.  . J9-..8.3: 4.97. .

    2 %7 3J. 4 $% !.0%  .

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

49K/.8--3H3 ' 99J.3g2 8 93 .3  ' ..K839 .

: 35K333 .O   7   %9J.K397 E.3'' %7 ' 35 ' /E '  '.2.  2 399- :34.

 .

 ' 6.

  7 6.

 6.

9.  2 2 !3.23 9 -  / %743 O943.. E..3:H392.3 3397:3 39 .3J334.923 9   / %7 3J. $3-97J97H3 .K3. 6:. 4 $% !.9939:36:.3 '   2 3:4..0%  ....O .E.99-3 2 'J.8/3397:33997:392 ./ 22 /4 O .9.. 22 22 22223 22 %9J.3 J3/  22 8K3 .33 /.- %383  3 l.33:4.3J3.E.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

-2997:3392.3g2       2 39J.

943-397:339 ..2/.    2 :/.

6 / .

.293 .6  2 :/.

3 .

2 904 5....93 '. . 2   %334E  %3 3 4E 29 3 K3 97 /..93 '99J.434E  88/3. -..3H3 .3 95 9:3 lE-3.3/..3 .. .

E.93' 6.938  %9J.O.  2 393.

 6.

  '  '.

 .

.-43/ 22 l...0%% .9334E %7 3J.3J3349334E   'J.  2 3 22 5.9. 4 $% !.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

3233...3 .J 399-33.6:.3.3  88/399- '3g38:99..4H3203 J9 %.6:.38E9 E.399-97.9.3 .2E.93'    2 3 ..3/.38E9   %9-33.8...38E9.3g2  22 22 22 %9J. .O.O593 G36:.OJ. . 34E :..9. 22 .. .33: .3J3-343 .5 .3 :.-3 22 E.O393.4 39/392-3 29.

E.O.:     g38:9 2.9389:98.   2 399-2333:!'.

9.  9 3..  22 292.7.  J.4 39 3.8352 2.-3 2 '39.4 39 /....7... 9 /...

:.9932.8 .3.

3 3.32E5 399-8.O-53973-39..J..9J2   .9733J 538.42 O O O ..32E  %9-8.:.. .53G2904 .J.4/.J. $...3-3-3 .3 .2 %7 3J. 4 $% !.4/.3 .0%% . .3 E.8.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

292/4-.3-.3 . %39. 4 -. %9J.24359 g38:9.33.O3g38:93 -3 /. 29 3##O. .33# 3O.3.3O..2 .9.3.3 9 .E.3 99 5 /3 .3 3 .. 2 %.292.3 3: .8..: 2.3g2 %743 53 .2.E.94 .22.O./3-..:3 /.-.

  2.

2.O3g38:9 2. 3-.

 38:9 3.4-.2H32 l. :..3J339 ..

3 9 .-.393 .3-.3O..9.243 59 g38:9.3 - 29 3# 3O.3 .2. %9J. 2 %.  22 .8. J..

   2.

O3g38:9 2.2. 3-.

4-. 38:9 3..3J339 . :..2H32 l.

8.2-39.-.43 59 g38:9.. 2/ ./.97.3-.2.28.9.  22 .93.33#3 :4.O974334..9 93 . %9J. J.334.-. 3: 2 %..3 9 .3..-399J.3 .

   2.

 3-.2.O3g38:9 2.

 %7 3J.0%% . 4 $% !.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

4-..3J339 .. :.3g2 38:9 3.2H32 l.

9 3#3 :4.-.24359 g38:9. 22 .9.3 / 2/ .2.393 34E %9J.33:8. J.. 2 %.: :34.3 9 .3-..8.

  2.

 3-.2.O3g38:9 2.

 38:9 3.3J339 .. :..2H32 l.4-.

8.3 3-. 22 .2/.93:4.2.9.334E 3-. J.39397:3.-.8.O3g38:9 2.233.3 0 29 3 :4..

 38:9 3.4-. :.3J339 ..2H32 l..

39 9.3-..3 9 .2 33.9 93 34E8.3 %9J. J.3  2/ ..2.9. 22 .-.334E 2 %.243 59 g38:9.

   2.

2. 3-.O3g38:9 2.

0%% . 4 $% !. %7 3J.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

.3J339 .3g2 38:9 3.4-.2H32 l.. :.

 2 88/3933.3 ..8399- 3.- .33.3 3.33.9... . J.43  J9 .3O3 933.4292   ...34E 7...83 '. ...-.3.3O3/3./3 7../3..33. ...3O3.423: 293.33..3O3 '99J. 22 .3O3..3   %33..3O3 .93 ' . 2 93..43: .42   J9 '.3 J9 3.

.  2 393K397 3.3' %7 ' 35 ' /E      '.: E.O5.938  %9J.2.

 .

  .

 .

9.3O3 3 22 'J...9.3J334..  2  2 !3../ 22 /4 O .-2997:3392.933..93 '  2 39J..3O3 22 22 22223 22 %9J.99- :33.

0%% . 4 $% !.23.. %7 3J.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3.O99J.933.3g2   2 %3.3. 7.OJ...9. ! 9..3O3 93 %3..3  9 9J.3O3  93! 393K3972-39F53 2 %3. 93 %3.K3O.:3. 93 %3! 93 2 3: .3 3.339  '  2 ' ..2.3 99 - 3:4. 93 .3...3.9%7209.

93! 3H399J.93!  '   2 %7 3J..O     2 '93  3 .E.:.O53O3 3K3.3 9  %3!K397 EK3.3J393 22 22 22 22 %9J. 4 $% !.293.  2 88/3..0%% .

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

45397.453973.:./.93H3203 2  .45335 2 .429383:9 %9J..O9./.. 2 .3 .:J./.3H3203  %..3 ..99- 2 ....:.:. ..4533O3 2  .293 ' J9  2    '99J.3J39743. 2 .3g2  %9-974353..:.3H3203 393H3203... .

3.O.3 . E.

/.H3203'/ '/ 2.3 9:90499J.53973./. .. 4 '9799J.9.3 ..

  '/ 2.

  '/ 2.

 4 $% !.  %7 3J.0%  .

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

3g2 '/ 2.

  '973  '/ 3.

. 4 $% !.:J.3J334.9..:..3H320399-9397 E.:3 22 22 22 22 22 %9J.9 E9.O99J.E. ./.O9.4..3/.99- %7 3J... /499J.3 383 22 '..:./ 22 /4 O .3 %9J.3 -H334. 2 ":.O97.O '/''97 '.3-938.99- '   2 '.0%  . .O4.339 99-2-39F537 ...8/393H3203...38E9 !3. .33 : ...23: 9.3.:J.O'97  $:7. 9 ' 2 %...3H3203'/ 2 %. %399J.99- '          3'97'   '   9.O  2 $:7..J .3 39 J36:..4.93H3203      22 343..99- '' '97 '   %.943-99- 99    22 39.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

.3 %53 933 8.3%9J.3 9.99F5   %9-332033..9043:H39.2-39F537 7H353.3g2    22 %J3893H3203 %.O.O .J3 '.:J.O 9.3.. 9J394E3..J3 %..3 E .E.3H3203 .9J3.3299.O.:3 %.3H32035 %. 9349797H3.397H3 :H39.E.O5-439753 39.E..39 22 H3345. %5  3 'K...3H3203 .3.4 5-439439.32-3 9F5% 5. ...4 99-H3203..932033..3 ..5 : 94 .3H3203.9..2!  %.3 '9:-43-3 993 :/.3 9.3 9 3. 99 - H3 203 .:.3959334/22 53E E.3 3  4.3.3 H:.3/973H38 9. 22 .3.499-2033.37.3H3203..3 93 97 %743 2 4.E.5-3.4.3293 299.J3 9J394E3.5.5 .3 -3-H 93..83 %39. 99 - 3 . 4.O 4..3.3H3203 39.5/.83 %%.

 9 9J.5-3.H3203.93203 3./.9.J3 %9J..3H3203.:J...

.:J. 5 %7 3J.5 % 9.0%  . 4 $% !.29932033.99J.33203 3..

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

53/.599-9397 .3O.O.:.3H3 203'/ 2 53 E.. 99 - -3 .../.99- '         3'97'   '   %.O..99-' ' % 9J. ...O.:J.:3H3 !3979733..4 5397.. %399J.3g2 399-333.O'97  $:7.3J3 E...3 E 35. : J..4/499J...4 %9J.3. .:.: ../.

:.:3 22 22 22 22 22 %9J../.O..4 53 E.3 E 35..99- %7 3J.... 5 399-333. 2 ":.:J..O2993 % 9.0%  .E. /.3-3 2 %3333..E.3J334.3 H3 203 '  2 %.9 E99- 3833.4 5397.3J3 E.4 %9J.3O..3./.599-9397 ..E43..33203 3..: ..:3H3 !3979733. 4 $% !.O.O'  2 $:7.39/ 22 . 99-3 22 %9-333. H3 203 9743 9..99-      22 43.:.99- '   2 :.. 9 9J...O.9.4.5.O.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

99-' % 9J.. 99 - -3 . ... %399J.O'97  $:7.. : J.3g2         ' 3'97'   ' %.

5 ' . 9 9J. 33 203 . /.

33 34 . 2 %.2038....5.3H3203..9.2039.33.E..93 3H399J. 29K99J.32038.2039: '99J...O.203933.9 E99- 3833.E43 .353..E.93 .O'  2 $:7.O2993   %9-7. 39/ 22 ..4..7.99- 3 22 %9-333.9.3-3 2 %9 - ...93 '9   2 88/3.93 '9 .O9 9J..38. J9-. 2 ":.8. J9 . H399J.93 7.20393  L    2  4./.:3 22 22 22 22 22 %9J.99- '   2 :.20355399J.99-       22 43...

2. 4 $% !.0%% .20399-9397 .: %7 3J.3J3 E.  2 399-7.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

.99- '          99J.99-7.:..O.938.93 :.20390499 '9    2   %9--46:32038.939   22 '99J..O.O..4939.4 5397.93 .. 399--46:320399-9397 .8..../.... '9'97 ' E 6 '9  6     '9  2  2 3 2  2   22 :.3J3 E.:.3g2 E.937.:.4 E 3  %9J.9..39.4 53 E.99--3./....3 E 35.9J3904.3.3J3...203 ....4  %9J.3O.: .:3H3 !3979733...53973.453K397 l.:J.

.99J.:J.....99- 9. 4 $% !.O  '97  ' $:7..8/97 .3 F'  2 '  2 $:7.0%% .32999--46:32038..49.99-' %.. 2 %7 3J. %399J.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

E..99-       22 %9 - .293. 39/ 22 .3!7.E43 .E.9.93 %.3g2 ":.93! 9K 99J..99- '   2 :....4.9.3-3 99J.99- 3 22   93!3 93!32 93.  93%7209.4 9.3 9  .O99J. 2 88/3.3J3 34 . 93!443.3H3 203..O.9J3...  93!  2H3 203.:3 22 22 22 22 22 %9J.

293' %.0%% ..  2 ":.O'  2 $:7..293'   2 %7 3J. 4 $% !.:3 22 22 2222 %9J.9..: 3   %9J.  2 393!2-39F53 9397 E.O53O3 3K3.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

 l . 9.33g38:9    .38:9.9.3-.2E.399 - .9743-.8/39H299-.O3g38:9 2..9743-.5.. .3 34 49 3 :35H3 347.3g2  %9-974353. .  32E.35..34393   %9-.O .293 J9 E2.43293 88/343  '...938352-.

  J9.

  2.

E.938 9:9 g38:9 .83:9.O..l.33432E974.  %9-.

..O /:3 9J.O3.2 97H33 .l.  9..4 2 .3 ..O4. . 2 %3 -9 .9 %3. 58:92.3J3 a2 93-29.9 .3J3 2 . : .3J3.

3 . -.2 3 .5 9.

l.3532E.O..9389:9 g38:9 .83:9.E.. %9-.

. 4 $% !..0%% .4 2   %39397.2 . 58:92.99-  ' ' %7 3J.-44  l9397 -44 .29399J.49397 %9J.99-     7   7   '   %9J.3J3 E.9...8..:..3J3 .l.9 .: .:J.3 3-..99-.: 35.8/393..9 J.9....9397 ..:.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

8/3.8.9.  ' ..J33.3-.3H3 203 /4 O29.39397 .3. ...:...2933:  2 ..4299.3.3g2 .3H3203.299.393975.3-.

33929383:9  E7 .39/ 22 .9.3J334..:3 22 22 22 22 %9J.O/:39J..8/397433 .. .9-4.99-'   2 %9-..O'  2 $:7. 3-4.E43. 9K8-4.-4. 2 %..99- 3 22   93.E..O..3-. 2 ":.

293 88/32E  '3g38:9..-4.2. -4.-4. $  -4.. E7..2E7.

.-4.  32E7..O9389:9 g38:9 -4.

9.3O3  %3. 2 2 2 9 3.43..3O32. J...

9 %3..3:2. .43.

9 38:9 3.3 -4. .. .3 9 $  -4..   8 8 /3 2E  9K 3g38:92E..9-4. 2 .. . 9-4.O /:3 9J. E.

3. ..3 . 9..

   32E. 4 $% !.0%% .9-4.9389:9 %7 3J.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

3g2 32E.9389:9 g38:9 .9-4.

 .9  93...  2.O/:39J.3/3293  ..9 43.9.... . J.2E 2 2 2 $. 2 38:9 58:9/.. 88/32E 9K3g38:92E.E.3 9 $  ....9.3-.33929383:9  E7 ..... 29K8.. 3...

..: g38:9 .  L 32E7...O9389:98..

 g38:9-.33 59 $-..3222 :K29.2..3J3.3 59 %. 2 2 2 %9J.-.2 2.9. J...22 l.

. E..9.. 32E. 9..O9389:9 g38:9 .. 38:9 3..

 4 $% !.0%% . %7 3J.9. $..

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

.3g2 J.9. 2 2 2 58:9.9  .

7 l..33  -.4 -...3973 9:30 .   E9.2 58:93..7 38:9 3.O9389:9 g38:9 ..397329...2.3973 399-9..5.4E5 -.7 58:9 .-.

9.2 2 2 38:95 9 8/3 3E55..7 . J. '  58:9J3F3 -.

7 2.5 . -.

J3 2. -g39. %3849 3 %.

 . . %7 3J.  :K.39 -33..3 .. 4 $% !.3 24.35:33...2E59 : K 49 3  59 %743 O 9 .39 -33.39 -33..4 9 3.O4. . 39 -33.5 9 :.3973. 3. 39 59  39  59 3959 29..: .. :7.47..3O32939 E.0%  ..5 9 3.39 -33...

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

. 39 -33...O9389:98.3g2 39 -33.   E/E333 32E/E333. 39 -33...: g38:9 .

2E 2 2 2 %. J...9. 6:.

5 38:9 3.4 32E-3.32E $/30474308. 2E5F9.3 93g38:9  F9.2-3 :39 3   E5F9 9F9. ... %73.O99-... ..9.

: g38:9 F9.O9389:98.  32E5F9.

9.2E 2 2 2   E7.O9389:9 g38:9 F9. J.F9..F9 32E7.

. 4 $% !.0%  .2E2 2 2 %7 3J.9. J.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

/.E5/3 9J3 9.3/.39.9:3 9 " L L 9 9 . 98..5 3339 /. .:3..3g2 !'% %f .3.99H39 4.. %743 O . .  39/:37H3.. . ' lf  %J3...3.

. .:.  939 :.39 " L ./...5 /:97K..  939 .../.3. %743 O 239.  9.3..:3..E.3.

5 " .:3.  ...3.33.-.3. ..

:3.5 .3. : 9.  -44......  L: L  %743 O "39.3..3.3.-44 .3.539  239....

3.. 239.39 .3....

0%  . %7 3J. 4 $% !.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

..-.9J3904.3/.3  . 22 ..-8:3.E4  . .5.32..6:E97K34E %04539J399-33:..434E :97K339./.3 :   '.949.9O9 39  '..-.3.39./. .3 :974334E %743 OJ93....3/.33..   %743 O 9/:37H3...33...974334E9743292 3:  %3. L  9/:37H3.3g2  .

 .3.....  9/:37H3.

      ...

5 /:97K/.E4 974359 "  L  ..5 :3/.O  . .E49g39 3 .394 .3..:3.. . 97..393O.3.339.339.4E.:3.3 9...9  " "  L L 9    .89... 439 . 239.   ":E97K3..3.

.-.33..33... 46:E97K33. %7 3J. 4 $% !.-. .0%  .

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

5 :3/...3.3..3.:3.339.9  "  L L 9     .3. ..5 /:97K/.E4.3    9. %.:3./...3g2    "   .. .. 439 .E49g39  .E4 974359 "  L  .3939 4 ..O .

 433. '.E4..E429 4..3      %743.33. 43394.3/. ..394 %743..3. %7.   . "  L   . 432399 9.2.339.9O9.3 4..5 39/..0%% .-. ' .539 39-8:3 3. .4 39/.33. 4 $% !.89. 439 .. 433    "   .E4. .33.399 3339 9  %7 3J.E49g39  .3.3/.4E.9743 .33.-. 439 ..3    .-.. ..39 4 ..:3...339.-.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

. .4E..3g2 "  L  L 9      .39.O .339 /:97K/.. %7....E4 974359 "  L  .89.

5 "   .:3.-.9 .  O..3399399   .4974343973. %7439...339. 4333. '93.:3.46:E97K34E  "  "  "  .3. ..339.33..:3.-.. %3.3.3..5.. '...5399K29..3.5  "99 .99- . 939399 .9H:.339-9399/4 %7:3396:..9399- %3993/3 .3.-3    ' "   .

 -3 . -4 4 9 : 3 5  .3.  L: L  %743 O : 9..539974334E :  59 %7. 3.

2 9   9. ....   ..

..  .

.    { {  .

 %7 3J. 4 $% !.0%% .

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

.5.3 .O9743 3 .3 /.-..9    %3.:.3g2  .949.9J3904..2.E4       ' 2.3.3/./.3  .34E :97K339...34E %04 53 9J3 99 - 3 3: .E4 . .33..9743 2 3:  %743 O...E4   L  9/:37H3.O97433 .43 .O  /...   %743 O 39/:37H3.28../..39... .34E8.6:E97K3 .3 O.

3...  39/:37H3... .

89. .9  " "  L L 9    .5 3339/.:3..3O.39 4 ..O . 239.339.339...3.. 974359 "  L  . 97.39.       ":E97K3.:3.3...5 /:97K/..3997433 . . 43339/.9 4 3 4.3.4E.

0%% .-.33.   %7 3J.. 4 $% !.-.33.. 46:E97K33... .

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

...3.3g2 "   .2.O .5 /:97K/.3     $.E439 /.:.E4 974359 "  L  .9  .89. 43 3 39/.39.339....9g3H34 . %7. 3949743  ./.. .9.:3.4E.3.

  ' .3/. -.339..9. .. 9   .:3. 39 /. %7. 433      "    . .5 3339/.O .9  "  L L 9      ..3      . 4 .89..3.. 49743 .. . 43 3 39 /.E4.. 9743 59 "  L  .3 3..3 3.339 /:97K/. -.  . 9743 .. 43 3 .

3        .9  %7 3J...9  ..0%% .3/.339. 4333. 43339/. .:3. . 4 $% !.5 3339/.      "    .-..E4.3.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

5399K29.5   .3. %7439...5.339-9399/4 %7:3396:.:3. '93. 939399 .3399399  .3.3g2 "  L L 9      ..339.4974343973.3.:3.3.46:E97K34E  "/  "  "  .9399- %3993/3 ...:3.3.9H:..9 .9..  O.99- ..5 "/ "99 L : L  .3399. '.

 : 59 %7..53997433 .3O. -4 4 9 : 3 5  . -3 .3. 3. %743 O : 9.

. .2 9   9.   ....

..  .

0%% .4.5. :97K3396:E97K3 :34. %9J.3. . /    { {   . 4 $% !.3../.43 :34. 2 %7 3J.46:E97K3 :34.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

3g2 ..3/ .37H3./. .

/.. ..39...949.9J3904..    L  %743 O 39/:37H3.3  . ... .243  9/:37H3.3      .3..33. '..O33 4 9.3/.

3. .....  39/:37H3.

.     % ..

3 /:97K/.9 H3 "  L L 9     ...3 4  .-389. 39  /.4 $.. 43  9 .5 33 39 ..: ..94 49743 "   %7.O.3 .:3 .3 . 9./.

 '.-3      "    . 3..3.3399399 "9  ... ":.5.. '.-.43 :34.9.-.. "" "   .3399..     .33.339.43 :34.. '.5 .97K3 :34. '.3. "99   ...5..433:4.5. %3993997436:E97K3.

 4 $% !.  L   %7 3J.0%% .

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

9 ..3..3O343 2 %..3O3 " 9    .33. .5 "99   .5.4 :3 3O3 4 ..9.. 3O3 .. 39 3.. J9 %04 3. 2 .5..5 33   .3...3g2  .5 :33. . 89. 02 .3 -..34393 %743 293 ..3..3.2E .3 99 4 '.3 :33..3399399 "9  ..9J3.3.3.:3.4 2  8 39 3..499- :33. %3993997436:E97K3.3399..O99J.39K.3O3.339..5 ..453..3O3 %04539J399-9K99- :33..9J3 94E397H39K3g38:9.

.3....2. .-. :33O3939  . .3 :.-.O39  .

.. ...

4-.3973..  ...974329 "   .3399..

.3.. .5 .5 "99  .3399.3..9743  9 "9  L: L  3   {  {  { { % % .3973-. %3993997436:E97K3.9.3399399 "9  . '.399 9..

  ..

 4 $% !. %7 3J.0%  .

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

99-3O97H3      .5.3g2  33.4. '..3..3.E.:3.

3.E.3973 .3. .E.33. -53 E.. 3 ..2 '. .4.9.3 .5    . 47.3 .. 3.33 .:3.3 ..

 %3..

5 99   %3.9.9H:9.3.9.3 3 . 9 97H3 93 .3.4 943 3 2E 43 93. %3 99 39 ..5 . .:3.3.494332E '. .

. 88/3. '3g38:9.3..  %3.3..

: ..O..3.4. ./33:H3:9.  .:3.E.O3g38:993..59.. 28.3 33.33...

3# : %.938 .E. 3 3.$.

  g38:92.. 93.

9539 2 $:99H:. 58:92. -.. 39J....7 9 . -4  .439 %9J. .

 2 J. 4 $% !..3.0%  .9..99-   %7 3J.. 2 %9J..

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3/3 .. .8/33H3:/3739.3g2  %J33H3:.43.33H3:.39.3 E . 9J3904.   L 3 .

 " L 3 L 3 .3.9H:9 .

9... "9..3" .3.

.9 .3.... 239.-44E58:9..

-.. 3239...3 :  3 ..3.

9.3a a88/3...a   {   {  ..E. a8 9.

3   93.3.3. .39.59743293  9.:3.

59743299E3 9E32.3.:3..3 .3:393    93.3.39.

3.:3.39. 3    93..9E3 .3.59743293g2 2.

 ../.42E33..432E   %J3.3 "2 9 .:34E 2   l2.3399..7. ..4/3. '  9/:37H3./.33.9/.3/.3 . 2.3g2  %J33.. .   .38.

 ..  4  .

. 4         4 L L  ..

   !.0% %7 3J. 4 $%  .

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3g2 "    ...

 .J3 ..3.33.3 6 . .O 33 . 43H3203.9   .3 H32033. 29 .J9  .3/.333 .339837.3 H3 203 .:3..499-H3203 .O "2 9 2  '. .3 l.3393.O .3 39  .33.5 -... ' ..4292  { {    2   %J33.3 H3 203 9K 9.3.   .. 3H39.4..3 7H3 ./46:E97K3H3203    .H3203 .299.3H3203-..3/3.3 399. 7.7.

.  %7:3-K3 2 3 H3 203 33 .3 .9.339837. .       .:34E   % % %%  ' . 6   .9.3 -3 ..3/. .9./. 2933. H3203  . ..:3 .3.9743 6:E97K3H3203.3 ..3 393 .4299g3H3203  ".3H3203.2  9.5 .J3..

J33 3H3..59743293  ".3 %."..93H3203. 43 H3203.J3 '.3H3203.339 ..    .O3.

 4 $% !.3 %7 3J.0%  .

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3g2 %39936:.E..39 "31 93 99 .5..

97:339 2 8.. %743 O O O O O 139J.E.396:..E.5.39  .

:5397.93H32039. E..O 1 3   3       2 "3    .24  939 -H33493H3203 93 4 999 -03974393H3203 994 :....49399.

  .. ..

.3393999 ..3 .9743293  ""3   .

 43H3 203 ..:3.E.J3293 ".    .J3".5. ".9.4..3393.3.3H3 2039743.3 .

. 6:E97K3H3203.3/..9 .J3-../.:3 .H3 203..9. 39 9 :3 9.: O95 9..J39399 .9.O33 .343.  99.    %9J.3H3203J9 899. .3             4 L L  .39 /. 4339 /.36:E97K3H32035 9/:37H3.33.36:E97K33220393 8./.3 - .

9   .   .O 33 .3 7H3  . .O .

0%% .323     %7 3J.. 4 $% !.  .3/.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

:3.5  "39  9    { { .3. 433939937. . 343 9H: 9 . 9 . 9743 29 J9 -. 43H32035 %.343 %3...33.. .3g2 89743.297.

42993H3203. 43H3203523 "!  ..33. 343 97432993H3203 .5.3 ..3 -.

 43H32035 "!   ..O9.3H3203.3 93..O9.

436:..39 %.5...3 %3.E.O "3     ..395397H39.

  ...

33993..E.439 .3 ..9743293.93H3203 "!   .

.33.46:E97K3H32035 "5"! "!    .5..3 '.

4 .3 H3 2039743 293 "H3203"..5 .339 3 339 .9.E.3 .J3 "39 "5     .3 ..

5 -3  /. %9-333.  J9 /. .499-33203 .3.3   %J33.5 . H3 203 9.3 33 203 .3 .O33 4 / .

O9743/. 4 $% !.3 9    %7 3J.9.3/.3    2.0%% .9. '. .3. .3.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3 .3H3203         .E..H3203 ...3g2 %743 O.3H3203 "   . %3.O2. .4396:..5..339837.3 .H3203 /4 O.39 " O  2 O O O  1 9 9 3 9 .

.. 1 3  3         .

.24 93 4 994 "    ..

 ... .

5974329 3 "" "   ...3 '93.3393.493332033.5.

3/3 333.5 . .3 - %9-332033.5 -3.3/.

O/  .3/.3. . .5J9 8/3/. .3 /3333.O33  .

5     %049J394E397H39.3    .39743/..7.3399.9.O 3g3H3203974393332033.3H3 203 .3 . .3/.9.3 9    %743 O. '..O2 .99-9743293 "   .O... . '.3 .3.3.

0%% . 4 $% !.3 %7 3J.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

.E.3g2 %39936:..5.39 " O  2 O O O  1 9 3 9 9 .

. 1 3  3        ..

.24 93 4 994 "    ..

. .. .

3 ' 93 .5 9743293 "" "   ..4 93 33 203 3 .3 39 3 ..5 .

7.20394:3497439.3 .3 -3 .. 7.203-33.7.33..203 .3 H3 203  J9 .9: .33 23.203 '3  J9 ....33.97432993 %04 53 9J3 .3203 .3 29 3 "72    . #. 9743 29 9...3 203 9: .

3 .:7.-46:3339   %399397436:E97K3-46:3  "1 93 99 .3 / 46:32038.8.. 038..49. 297...

. %743 O O 1 3  3        ..

24 93 4 %7 3J. 4 $% !.0%%  2 O O .

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

3g2 O 99 4 "-46:3    ...

 . ...

3-.. $.-.39397 J9 .37H3/ .:339 4 .-...5.9g3H3434 9.:.493..O.343 . 39 .49.3   %J33.

..3-.-.343    %04539J33. ..499-H3203 39/:37H3.343  .

.:5397 "1 93 99 ..:3.34394:34 " 9    .39 .3393. %39936:.E..4 .5 39 -.49399.3.5.

 O O O O 1 3    2  ...

.24 93 4 994 "    ..

. .. .

493." "   .-..3 '93.33..5. "...

.33.  .5..3.4943-32E9743293 "93" "H3203 " " "72 "-46:3 ".:3..3 '93.

33.432E974329 %7 3J.5.0%% .3   32E3 . 4 $% !.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

3g2 "   ...

E.: 9 ... %3 .4 93 83 :9 . 3 2E %3 .93 .4 43 93.33939H:9. .32E29 "     .J3 ...3.4 3 97H3 93 .J3.:3 . ...49383 :9 .3 39 3 9H:9 .3 3 .3 .

... 3 93 3 8 /3 2 .43 32E3..99 3 97:3 ...974393....O3g38:9 . 93 2 3 97 93 3. -53 3.. 6:.3 3..5 3 39 9g3 H343  .4 .4 .. 9743 -K3 .. .4 ... 2 3..9  .. ..4 8.4 % 3... ..:.4  .23:339 43  3  . .E.

:8E3 2E...3     $ G3-97J904. 9.0%% .4 G359:.3.E.O.333  %743 O ..38:9.-97J G3 %74353..-97J G33043.3 39..: :..97J2.35E59J359904. G334.O8/3 G38 9939.33   $ G3-97J904.:8E359K943-833$.:/.432E  %J359.3.4.E.38:92 G3 %7 3J.2.35E533: 97H32833..38:9 .O.:733 2 !..:3.E.E..:35H33.3 99   E.339K.:. G3 2  43...38:99J3 $ G393.38:97H3 9045.4.-97J G359:.:/3 2 .:  %J3 39H:9. 4 $% !.E.:8E3 !5$ ...383:9.9388.3  2  43.499- .

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3:H3": 32  2 2 2 3 3    -O3  -O3 %38-O397434. :8E353 33 : 32  2 2 2 3 3   -O3  -O3 %38-O3. . 4 $% !.. :8E353 3439"3 %7 3J./34 G3.:8E3 4.38:9.33: -O3 '.33: -O3 '.:8E3 !! 3    lG3..53..3:H3: -O3 '.53.38:9.38:9.:8E3 !! 3    lG3.:8E3!! 3    lG3.38:9!    %J394E3 G3.O.3g2 ! 3  !  9. :8E353 3H3203 32  2 2 2  3  -O3  3  -O3 %38-O3.0  .

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

38:9..53.3.38:9.3g2 32  2 2 2  3 -O3  3  -O3 %38-O3. 3-O3 '.:8E3!! 3    3. :8E353 33# 32  2 2 2 3   -O3 %7 3J.:8E3 !! 3    48 35 2 32  2 2 2 3 3    -O3  -O3 %38-O397434.8352-O3 '.34393 -O3 '.. 4 $% !.38:9. "3 32  2 2 2 3 3    -O3  -O3 %38-O3974353.0  ..:8E3!! 3   lG3.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

9.38:9.3g2 3   -O3 %38-O3974353..9.38:9.38:9. 4 $% !.:8E3!! 3   . .7.38:9.:8E3!! 3    .:8E3!! 3   .3-O3 '.33.3 32  2 2 2 3 3    -O3  -O3 %38-O39743-. 32  2 2 2 3 3    -O3  -O3 %38-O39743-. .3-O3 '.0  .9 32  2 %7 3J.:8E3!! 3   %7 2- 39 32  2 2 2 3 3    -O3  -O3 %38-O39743972-39-O3 '.9.. -O3 '.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

5 32  2 2 2 3 3   -O3  -O3 %38-O397433 3..0  ..7. 4 $% !.9 -O3 '.:8E3!! 3    3 .:8E3!! 3     3 .38:9.3g2 2 2 3 3    -O3  -O3 %38-O39743.J3 32  2 2 2 3 3    -O3  -O3 %38-O3974333.-O3 '.J3-O3 %7 3J..-O3 '.:8E3!! 3   3.38:9.9 32  2 2 2 3 3    -O3  -O3 %38-O397433 3.38:9.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

38:9.3 .3g2 '."83 9 2!9 9.38:9.:8E3!! 3    "0 5 02E 32  2 2 2 3 3    -O3  -O3 %38-O397433 0-O3 '.:8E3!! 3   3-.--O3 '.0 % . 4 $% !.:8E3!! 3   97 3 3g3 32  2 2 2 3 3    -O3  -O3 %38-O3974397.38:9. 32  2 2 2 3 3    -O3  -O3 %38-O3974333-O3 '.38:9.:.:8E3!! 3   .6: 3E4 32  2 2 2 %7 3J.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

0 % .4.:8E3!! 3    !3.. :8E3 3 974332E 2-97J-O3 43 -O3 G3.-O3 !  %7 3J.3g2 3 3    -O3  -O3 %38-O3 -O3 '. 4 $% !.:8E3!! 3    3 9: 32  2 2 2 3 3    -O3  -O3 %38-O3974353.-O3 '.3H3203-O3 '.38:9.38:9.38:9.38:9." 32  2 2 2 3 3    -O3  -O3 %38-O3974353-4.:8E3!! 3   lG3.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

.3 3 8:9 %3 . :8E3 $%% 53.. .3g2 3 3.E.:.:8E3 $ . 3/3 G3.

. 3 !3.3 .. ..9 3.9..5 3..33: 53.83 !3-4.:8E3 . 4 $% !. 3 9:                                lG3.7.3:H3: 48352 .3H3203 !3...J3 97.9 3. .3.33. %72-39 . 0' .0 % ..3 8:9                          !3..3 3g3 3-.34393 4.3 97433  2E %3 !$ %7 3J.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

9 9. ./3.2E2O. 3 38: 9.9E. 3.E..E.3g2  %J35983:9 2.49 3/.974332E $%% %H399- 3 8:9 3 2.

 3 %.9.45 9 3 ..   .3973  E/E333  E7.  E..97H3 974332E.  E..3 ! $..3 8:9              43399-2E2O. %3.292  E3  E3F3  l3. -359 3. 3.97H3 '59 3..6:99 6:9 972 3.O.9-4...E.  E9.3O..  E7.3 .E.  :9 .E.J99  E332.94332E !  .3         %3 ...  O. . E-3  E7.-4.F9  .9  E33 2.  %9-.3.

.94332E !%!$ !   . !9.

.9   !9. 4 $% !.39.:8E3 .9J3904. !$! %7 3J.   E.:8E3 !9.0 % . 3599H:99.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

59.9%$ %743 O%..3g2 %743 O88/3.:8E3!  '!$!     !9 3.3958E3974339J397:3-K3 .:8E3 !%3.39.59.3..:8E3 $ ! $ %$  %743 O!$38:9.38:9 3.:8E3 !%3.38:9.9J3904.:8E39.. . !l! %743 O88/3.!  '! !     %J3 39H:933g2   l3. !9 3.:8E39.9 %$%.

9.45J. ' %%     32E-3E5 38:9-3E5904/3$c!. 83 2.3g2 $   l"3 3 .4293g2. %.9743293g2 3 ' 33g39H:9.32..9743293g2 3 '     %3 33g39H:9..494332E33g2 $     l33g39H:99.9743397:3-K3.8.2E-3E5.:8E39743..3 $32. %743 O..32E %% ..4943-2E2O.

0 % . 4 $% !.48 'c!!$ !    %7 3J.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3g2 348 ' $ .

   32E-3E533:% .

46:E97K33: '     J9  2 '       2 ...3:-.33.O97.: .:3   .453.494332E 2E8/33.93 2-4H:..3.O.9.. ..6:.33:3:39293 3.4E5.:3/ . '  l3E5.33. E5 .- 29 939 3 2E.O ..33.5.9.3-9H2 292E5E9 3/53.5..33..5.. . .38:9 '.34.3   32E5E9 3/53 l 53 3.33:9743293 '3:    2.453...9049H:..E.8353.. ...33.9J38. J.: 38:9 32.33:432293 '.  22  .33: ...3 .-3/:  %J33.33./3974353.

 ./3 233.3/.33.3/. 9J397H3  2 .3   .33. ../3 233..3 .

.3  ":E97K3 2 3 3.3 23.3939943 ' .3 '   2..3 3.

33.83-3 84.99J.0 % .33: %7 3J. 4 $% !.3 ..E..3974353..

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

.3H3203 ./3 .33.99 - 39.5 '   2 ..3432.33.33.3g2  .832993H3203 '.83.:3..33.453...453./3.3.8399-H3 203-3 99J...

/3974353.33.E. 29 3 7..33.5 -3 99J.83.3 .3..5 '   2 %04 53 9J3 3 9K ...4.:3. 203 ..33. 203293 ' 2 '93.99- 39..99-203.83293 . 3 7.3H3203 'H3203     2./3..3 3.

/3.99-.343938352 .3   .. 7.33.3 .453...33.

 $.99-  '-. 2 .3 .8353..839.33. .-4.3.7.  J9 ..33.7. 84.3-4.33. 7.3432... 2 ..99J.33.. .2943 J9 '.-.8/39743293 -4..2-4.-4.

 .2.9-4..33.832E.3 .

453. '.3 '93./3..4-..34393.33.    2.

   2 %7 3J.. 4 $% !..3 '-.0  .

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

33.7. ...29J9-.. 2 '.../3 9. J9 '.3 '  J9 ... J9 4.3g2 %743293.    2..33..3973..3-.9.F93. 7..

 .453.36:E97K383:943'4393 2   .3.33./3 .39.O9:34343 .43. . ../3.3/3 '3.J3 -3 .34393974329 3 9.3 3.43.33.-3 84.3 .5..4 3 2E 3..3.3 H3.3 /3 .:3.3 .4 3 .3....339.... /3 .33..33.   2.

E./3.E3 - ..33.39399/497:3343'2 3 2   ..9H:9-K36:3 . /3 9743 83 49 3 2E .  .E.H3 .3   .33.42E3 %7:3-K3.48349...33..3..5..3 33 ..O 43  .

.3.

33.3 .8349 '8349  ..

3. '2 3 '8349 'E.E.3 9..2 ..E.943-32E '3'3: ' 'H3203 '4393 '3../3..4..33. 'E..9H:99743293.833453..33.  2.3 .2 '93.

33.9H:997433g2   2.3 '93..

3g2 '93. 4 $% !. %7 3J..453.33.34393../3..0  .4-.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

273332E .3 . .. 9 .:.-4.O l 3 .3O. 9 .393. 4 .32.: O .493 .. .3 32 974353. ...6:.2   '83.. .  6:.93J3.5358352 E..7.E.4  2E 329743 : .E. -3 .. .. .. 2/332E:. : . 2J:.K .38.32E   l.O3g3. 53 .37 .335%H3$. 3 9.3 97K3 : . 9.39H:98352. 3 2E 2-4H:.2. 4 $% !....3O.. . 2: 9/3 : 9329743:.9394E93.9 .39 . H:.5 . !33H3799:3.33g2  22 .93H3 2-4 3-35997432..83297. : 3.3.  36:.335%H3$.O3:9:3...:33:H3: .3:3..: l2-443.3 9 3J97:3-K3  l23J97:3-K33g2  .O 93 94E9 3.3 .3 :3 6:.J3.. 3 2E-..3/39J. 93  3. 9.O . .393.3 35 E.. - .53:H3:. 9 .39 297./3.5 . 9 ..3g2 !'% %    l.997.J3997. 4l3.. ...99.839J.332 %7 3J. ..:.3- ..39H:98352   l.3 3297H3 97..3 35 %H3 $.3 :.:3 ..7.3 3 2E 9:3 9.4 93 ..4. 3 .3 83 :9 .335 E.9 . 2/332E 3 ...:..93 3 29 -3 -353 /.:/3.:3 2E .0  .

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3 H3 203 :.33:.. .3 l:3 ":3 ..9.49E... .E..33:H3:    %7 3J.//3   !3.. 225 . :. -.3H3203-.3.J3   !3...4 83 :9 -..253.9. O3.E.3H3203 J.597 H3 203-.-..53 ..E..3H3203 5933 9 5J.33: J. .4 2 297. 3:H3:3 ....J3 .E.. 2  2  2  2  2  2  2  2  2 !3.4-   43:H3: :H3 : .-. : .99 - 337..83 48..4 5 .3g2  %99329-332E  :...3 '2. . 8. 4 $% !..  2 !3 .O-97J/39. E..203 :.-. .3 43 93 -.4 .  2 !3.9   2.  2..6:E 97K3 ....533:.203 !   !3.   :..J.4.9.4 .9..E. !333 !33: %. .83:9.-..  :H3:5 37.4 2 : .-.: H3 203 :.34393 J..42.0  .42939.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

383:9 $-4....5.:. . .443   2 - 4. 2.3g2 .. .3 / 97 3:H3 : .8/3.3/9797433   88/34 '/39J.997.O .. 293 %38-4.3-38352  2E ...E... ..3..97434 -4....  -4.  2  J.. %7434-4.3 /3 9 . 4.33..    2 393843:H3: 39J.4. 4  J9 .3H397434.:94 ..45 3..:3-30  '. .3 J3 22 H3 /39J.8/3 -4./:39J..4 29 3   904 -3.4 9E3 83 :9 9. 4-.3. $. 997H3..7.8 ..3 3:H3 : .-. 97J 9 -4.3  .  2   49352 .3.5-4.  3 :H3: ..-.33:H3:.3-4..9...

.9. .F9 2 2 2 %38F98/3F9.5.4F9 2F9 .3 ... J.

..5...:.4...9.0 % .....3435 3.  2 88/3 3H3/39J.97J F9 J..3 4.8352.97434F9 F9 ..3F997433 938F9..4.F9  2 %3/39J. 4 $% !..3 %7 3J.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

9: 5..9.399  39J.  2  J. 2-4.32E3..359783:9   %72-3E5 %72-39 9O.3435 3.9743 383:9 . 9 %7434 92982E. ...-.3 5 93 9.. .:. ...3 -.J 292E5E9 383835.53.....4 2 9 2E 8.9. ......0 % ....-.  2   .  2 .6:. 3 !3 ..6:E97K3 83 :9 O 3g3.F9   2 88/33H3/39J.9..3   2 3938-..3F997433 938F9.353.3943  39J..J93.  2   E. 39J.5.97434F9 F9 .  2   .. 9 3 9 .3g2   2 H3.   2  J....9.. .. 4 $% !..3 .  2  J..9.3H3203  39J.3.  2    9933 939: /3./97 393849352 39J.5J3F3 %7 3J.97J F9 J.3/39J..  2  J.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

59E..597E. .-9.   E.3 3 : l..9:9 2  !35OE2 .:32E3-.9. .. 5..  2   !3.E.J3 3.  2  2  2  2   : 3.  39J.0 % .9.397K3E.  2  2  2  2   .3...../35J.3 2  !394E39. .597E...E.494332E  39J.3. !3.9. 3.  J.  2  J.9.J3 ..9.2.9. 2  !34.42972-. . J.538.5 ..0 39J..8.8.-.-.E..3g2 J.9.O2E..  J.9.. 4 $% !.  2  J.-.3. 3. 3..  39J. 2 %7 3J.9E5.   3.: !3E2 .9./32.. J.9  39J..3...423 9. 2  !35OE2 .3 39J.  2 9...  2   : 3.3/4..

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

  2  2  2  2   9:8352H26:E3/.   97.:-.0...9.3 43 3.. 97.83 53  2 %3/39J.99.3g2    !3.J3393-H93.E3 - .. J.  2 !35 2 !3E. 3.3732 -97J .9..3 2. .3732 .3. J.g393 .99 732 /2 47. /. 2 !3. .. 333 E9 E4.E.  8 97.99F5 9.9.:9.  39J.3 3g3.3 33 .3 2 %9 3 3 .4.J393 /39J. 3 .53-..$ 3..3 39J.  J. 2 . 3 2E 43  3.O3 .-.3 3.53 293 2 %.4  . 2 !39:9.3 %J3 .

 39J.3.g393 %J3.4 .333 83g32.3 - g3 .97.

9.g393 9397. .g3 93 .3g3   2   2  97.0 % . 4 $% !.3 3 g3 .  2  %7 3J.. 39J..  2 J.3. 99 2 3 93 93  3 g3 .3  39J.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3.  9.:/.9J3-3.. 02E  3.2/39J.  2   $3.  39J..30  2  39J..H3 %J3.  2  J.3g2   .2/39J.: 397J .7.: 95.  2    0..9./ 2 732  39J. %743 O83. 02E  2 39J.0 % .. 2 /39J. J.09/39 2.3E2 ...3:H3:..  2  2   !3-4. 2E.9.K.  2   2 %7 3J..3 33 .3: 83 4934 97.92 J..:397J 2E ... 0 5  3.4/. .  2    .7.9 2E.33..7..9.. 0 5.. . J.353-4.O.  2  J.:73.....98. 0 5  2 %743 O83.E.3943 4 O.O.3.-..83  39J.3.4. 2 /39J. 02E.333974332E  3.9.4 ..8352 .O 83 .32E  39J.:33:H3:.7. :73.9. 4 $% !.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

4 2 3  9J. 9.397K3 397K383:9  !3.3.9                   397K38349   3.3g2 3 39 3H.3:H3: 49352 .... 59 : 3.. 2 ..34393 493  4. 4 $% !.9           %7 3J.53. 3 3 9: .397K3 $%% %H3. E.5 : 3..33: !3..3 .                       93 93  !3.7.3H3203     2 #3 2 .0 % ...5. 32$.3597      %72-3E5 ..E.J3 97.. .. .3 3g3 3-.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

.83:9.J3-97J97:39232E-..E. 9743 3 2E E. . 972  3. 4 :3 6:...3 . 95 E5 .: .3 O .53 . ../..3 3.97J95E5.E.83:9.493.3:.  97J.99.E..39743: .35E553.3.: ..3..4-H33432E 9:393..3...-H3.3 2-49:393.343 2E 2-4 H:.4935J.E.97.493-H33432E %74332E/393 .3.97436:E97K3..4.J3 l.3 H3 203 34 97 ..3 5 97 83 :9 3.83:9..37.3.3 94 3J2.J3 .493.3:.:33:H3: .J3 ..:. . 4 2 -4 ..97.. -H3 34 .39:. 83 :9 ..83:9  E. 93.42383:9 . .333 2E %7 3J. 9:8352  E.3 :.J3.. 4 $% !.:.:4 7. 53 . ..93. 99743:..53.. 3 43 93 4 3:H3 : ..3 943 974383:9  :.83 !3-4.0  . 9743 . $3.: / 3 904 .3 . .3 .99 6:.3.3 5 %743 O39:8352 9.J3 5J.3-97J29-332E9045. .3.-.9 - 97J O..8.3..36:.3597-97J:.H3  .493..3g2   0.397K3  02.4.3 3 2E 973 3: .J3-97J299332E 9733:.E.:3            5 83 %3/39J..32.:.:33:H3 :8. 83 :9.: . -9 5J..E.J3 : 9.2 O3 O 2E9 .3974332E.33..

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

O/39J.. 99 - .3 9.3H320394 .. E3E.:3 -3 397:3...J3 !3. .8/3 $8/  2 %3/39J. 3 .: - 9. . 2 %3. ..33: . J. 93 3 4E 3 :33./3 $/ 2 %3/39J.3 433.. E-3 2 3:4..3 ...33:-.:/...938/3 %3/39J.974383:9 !3.3 O.3 2 %3/39J..83 lE. 3. G73 /3 9J.3 273 .3 3 3: 4. 2  .E.3 2953 9 ...3g2  %J394E3.2 9. 99 - 43 .397K3/3..9.E. 8H39..42.53 .E.E..J. 4 $% !.397K39:92 ..E.49J394E3. .383:9.2 9. 9.3g3..53. 9 3 O.3O.3 93.3J334..3O3 2 933.99- O..3 2 %7 3J./333...0  . 2 %334E 2 933..83-9H3  2 39J. 99-.3 2E 33 : 9 53.E.G /39J.53 . 9.3O3 99-233.32E $ 2 8/3 /    $ 88/3 8/     $  %953. .

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

393 O .E. 9 2E 33 :9 .O.E.:73:.3 :9.E.3 J3 3 39 ../ /3 : ....3:    2 2 39J.:.33.3J3..:73 -3..4.3 3:H3:.99-3297H33     2 '93.:....933.3: : . 3 3 3.333 E..3: .. 9.O 43 . 3 97H3 . 3:H3 : . 92 .3 2 99 - . ...:.2.3:974353.4 33 3.. :..  93 3.:9393 8:9.:73:. ..6:E97K3 .597E. . 3 93.E. . 33:4.E. 3O3  93 3....99-97H3 .3 93 O  O.3: 2 : .:/53..0  . .33 2 : ..E.. :.33: 4 O :. 9334E97H3 .32 .:/353 39J.3 %7 3J. .904.J3.33:..5$97$E.E.O-97J 839.3 .4 5  2-4 8 .49E.99- ...33 :.4 297.:J9392 O .855...:.3.. .3 . -97J 8. 3 99 - .E.9.3O. 93.:.3 33 9.53597 .O .3     2 2 : 73 2 . '.3: .-97J/. 4 $% !. ...3 93 E.4 .. 97J .:/..3g2 93!3: 2 93!H3203 2 !3.93H3.. J9 39  2 %3 ..4 9E.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

833.3g2    !3.2.

 /3 9.2 !3 :32 !36:3 .0 9..3 2 % 9 9. 53 .332032 l 5 5 .2 932E93 /..53.32 4 .. . :3 3 83 93O 93 94E93"9 .3 3.3 J.53.::39F5. 9. 9.9.2 !33:H3:52 !37. 8. : .4.32 J. :.3 339.: 39J.99- /3..203. J.. .E. 9. :-. :8.

. 22 9.3 .3 2-43g3. 943E2. 2-494E93.33O3-3.O3g3. 2-494E9 3.99 2E .9. 8.3-.39.99/3. .33g3  .392 ..:.: ...O33.55.322.4 33./ 2O.7..:. J. 22 9.397.E.397.394E92 94E939-393.9.9 .  22 %.3OJ. 9.392 .5J..3.3.39/ O33 997H3: 9.:..897H3. 4 $% !..0  . %g3..3H3/.E..4.  %7 3J.0-H33453. .

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

9.-.39K : . 3 2. -..:8.3H39J394E3. 34 :6:.3.3/3 E/33:39F5.3 43 l2-49J35 9743939 239  %3..39733.3 :6: J3..K O3 29. 2.3 :9.:  l2-4 .976:...3 :9. /3 .-9 6:.972.3 97K3 9743 3 2E .3973 .3g2 !'% % %  l.49J39.99K 49 383 :9.3  /3 .3 23.E./3 '3 : 9.9J3904E.3/4...O./E339 3O.4-9 3:3 .3 35 .J3E.974393./4. .3 :  '3 :9.:397H3997..8.35 9423298H:.33583:9.4 3H: %J339 .2  3.29/4.38E9.

2 E/33-H93.99F5 3.

2 E/383- 3.

 4 $% !../3.4 2 3  9J.           493  4.3H3203 !3 93 .2 %3/39J.:3.33: !3.E. 2 .3 43      2 #3 2 .3:H3: 49352  %7 3J.397K3 397K383:9  !3.0 % ..32E 2 %743 O $%% %H3.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

. .3 3g3 3-..53..3g2 4. 3 3 9: .9                    397K38349     3.3.9                    0 ..5. 59 : 3.3 ..H3 .0 % .7.83 !3-4. 9. 33  . . 4 $% !.. -H93..J3 97.:3   %3/39J.3597      %72-3E5 .. $3...202   97: 3 %7 3J.          93 93   53 83 E.99F52  97: 3 ..5 : 3.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

J3  97: 3 %3.. . 932E7...2E5E9 3 E 97: 3                %7 3J.3 -.9 9.3 :9./. 4 $% !.3g2 $3-2  97: 3 '.5 93 3.974332E %%         %H39399- 93 . 93.397K3..4 93 ./33   97: 3 '3 /3 .3H3203 9399-974334393 93.9 9399-539J32 93972-3E5.E.E.4/3  97: 3  '3 :9.9. 7O9-4.:33:H3: 9399-974333: %. 93 3.  84.0 % ...3 4.3 73 9. 3 2.:399- 3 3E..3 :9.3.-. 933 939: 93J3F3 93.4 .

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

:43/.3 :9./.39 0..2:.E %9-...3E 97: 3.:399- '99-  97: 3   %3 :9.3g2   93..39 !J99..393. '% .:3.38F9.E..43.5J2:.2:.53.82/..5.:399- %:E97.48.9g3 '%  97: 3 %3.33 !J5 999-      %3.

83:9% 93 .3E 97: 3. 033..:3 93...

33:  . 0993..3E 97: 3...

3..39     97: 3   %3 :9...-..3 . 2  O 8 .3 : 2:..393. %3.9E3 97436: .6: 97:J9-. F9 49. .36:..393..3.3 8 /3   . F9 -4...39 '5...3 -..93 52 $ /3 4 .45.6: . %32:...3 :9... 9: 93 2: 82 /:3 9J..83:93:399383...

  .. l.3 E  3.

. 9K932:. ...   3 $ /3 F9 4 .. .3 F9 .3 8 /3  . 9K 8 ....  .

3 E  3.   F9 l.

-4.36:.0 % .3-. 83:93:3997:J9-.F9 9K 93 2:.3.. 4 $% !... 49.9E3 9743296: ..-4. F9    3 %32:.9352 %7 3J.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

 /:3 9J.  J9.3g2 $ /3 4 -4.

3 -4.  O 8 . .-4.3 8 /3  .

   -4.3 E  3. l.

-4.   3 %3. 9K 93 2:.39:H 29 &$..3 :9.-..49:H 9 3/4. 932E 9:H 3/4. -4.3 : 2:.3 83:9 2 2 93 2E .     3  97: 3   '3 :9. F9 -4..3 83:9 %3/39J.

2 .

 3g2  'l.

..3 99 - . 3'/3 '99- '5.3g2 4 O 938939:H 99743 3g2    'l  97: 3   %3.39 .3 3g2 3g2-:. 3 :9...432E '.43 .. ' 9 97: 3  E.3. 3 5J: .3 :9.393 ..39 '2:.4983.5.393..5J974332E  5J:.4 99-9743. .4 !9-   . F9 -4.

 . F9 -4..  97: 3 %..49743293g2 !. F9 -4.3g2 E97:.38/3..

. 397433g2 !    97: 3 49 332E.46:3 3.32E  L   97: %7 3J.5J.-E33 .3 .49 3.5J /.5J5E98397436:E97K383:9 '93.5J.0 % .483:9..4983. 4 $% !.5J:.39H2. 97: 3 '93.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

3E 3.3g2  5J3:H3: 3 3.H3 ..J397438 3: 9-. $99   %3 :H3: .9 4 4.44.5J3:H3":. l.

      $.3      %393 97:.

43:H3: .4 3:H3:.4 3:H3 : 5 -3 .J3 %3.5J.3g2       %04 3 32 . 5J 9J3 . 5J .

.3 l3 .  l.3. 3 3.  97:   5J.3E 3.5J3H3": $%%  432. %.43H3: 3. l.

    3 . %393 97:. .

.3     %3.3 -3 .5J..43H3:.3g2     $.3 8.39 L   97: %7 3J.3 :9.  97:   5J-4/.99-..0 % . 3. 4 $% !.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

333 . 9.32E %% 53     %33 %3: H3203 .-4.3g2  5J33.-. . O335 l3 2.4 $ 3 . 297.84. #..... 9-4.$. -44 #..3 3 353.

.3 33            0              297.3973 E333 297. %..J %72-3E5  3. '3.:3-4... . F9 !39J32 $  3. 3 .3          $ . ..9 E0   3.53 J3F3 9:  $.

0.

. 4 $% !.. %7 3J.0  .

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

0993 ":3 ..3E2 . %38.E3-.3-K36:3904 :3.333974332E 3..3 43 94E3 %..3.4 3                       %3.  l3:. !32.99. %. 3. .J3 !34.3g2 4. %4 9:8352 '83 :g3 9  . .

335 '93.5J        97:  %3/4.4..E3-. 4 $% !.3    3   %3.3339743293g2   3   429J3904.9E3 %3.397.0  ...39:32E9743293g2 E-E38352 %7 3J..5J.3 42-36:.4./4.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

3g2 . 3..

J9 .. 3..

J9 4.39: 97:.

33g29E33 ## 9:3E3..:9: $%%% %% 97: 393.39: %3.0  .5J   97: 3:38..: g2       393/E3                 %.9: %%%3/4.O/393/E393g2 33g29 3.3g2 3:397.4    97: %.343../E3 93g29 33g29  %$% :. 4 $% !.O:6: %7 3J.8.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

938.33.3 .: ' .333H32.. l .3E.:3974332E 3 . 3 2E 8.H2 3- 297.3 3 9H2 29 / /3 9 99 - :3 9 /2E9 97E339.O8.9353.59 2-4 .3 4/55..4 3  3943.O8-97J .99- ' .. 99 - /3 3 .8/35.3:H32 97.33 2E 333. 0.2E 2O.O 9E..K99--7 3 / 3 ..338.J3 . . 3 %7 3J.99-9743/97:35 36: 3 . 3...33 %7439353. K3 /3 J.37 37.O9 3 9.4-97J.45 97E3 835J/29...3:93.8 43. .E.3943 . 2 7H3 .: 94 .4 3.. .3 .9399- 932. .393-E4./3K39 . . /3 97:3 :3 9 2 97:3 .39..39.35.333 .3 9g33g38:9. 99 - 2E 2O.399 l2 -4 99 .4 3.:/..E. 43 23K3929 9 2E5...3 /3 3 3:36:E/6:E983O3. 3 K3.4 ..5.4 323O..: . .9342E9:39 33:H39.3 943. 3 l..E.498.33:946:E835J l.3943.4 3 :3 9 8.3 3.4 3.3 9K 3 -7/4/ /3 . 2 -4 8.43... 99 - E.33:-97J.35.8/3793: l 2-4..O-.. 2E 2O..394E32E98. .3..33 2-4377 . 2E 2O.. 3 %.K9/ 535 39743 3 2E 5 4 /.4 3 3 33 .32E  3943.0  .3 943 .3 39:9.59597:393.43.. 9. 4 $% !.:..3297.7. .99- .E. J. 99- E53 .O-35E5533.3943.3g2 !'% l' '$ %743 2 3 2E .33 2E 36: 3 3 3:33 34 E. 3 3 .43.9 .E.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

8. .33: 2..523O ...-.:3 ./3..E.3:H3 3 4E58:9 39 . 3 32 -9 . 8  7E4 3:H3 : .  !3. -K3   93 . . 2-42.E..3.. 3..297.-3 .. .97E339. 97E3939939 '.3.O3.3 O32...3g2 3 33 9743 3 2E 5 .E 33.5 .5279 3: 39  . 3 2E 8.. 99-/3.E.9 ..7E.5.: . 83 2 -4 8. 439 .333 'K.297.O. ..:3.:83:9 .. .: . G 3 ..3 3 9 9: 39  .E.E.3 943 ..4 .53.5 .-9.4 .E.-38.-H9.. 3. 7. 8/3 9743 3 2E 9.3 5 .4 .E... 9.33 3 l 53 8F9 . .O .9.E.83. - 97J 5  93 .9.:/ l.43793 3O333 299 .383:9.. 5.3 :H3 . 83 9743 3 2E 29 .O .3943.793:. ./7.99- %9.9-3 l .383:9. - 97J ...39 E58:9.835 .. . .3..5 3 4g3/:5-97J.4 2 84.3 /3 ..99-/3.297.5.-97J .. 94E9 2 59:393  '3 . 99/4.5 94E9 3.: /.4 93 9743 3 2E 5 .83974332E '.39 2 .99- .5 .333974353 . .3- 39. - 97J . .335 . 3 97E3 .52.3.4-K . -93. 3 333974353.3O7H3 .97.9.. 3 2E 9....99:   3943. %7 3J. 4 $% !..3 /3 3 6: . 93 52 -4 6:3 .E.9.33.3.33/3....4 3 .5 . . .83.4 3: 7.E.E.39435 . 8/3..29 9 l...: .3:H3 : 4935259...3 O %743 2 53 .377.. ...3 / 3 9743 3 2E 5 . 32E..5-.E. .--3.-.3 2E9.-9.0 % . .3 9.3 33 'K999.E.4 2..:.

% 9 32E-.3g38: 997":J9.

K 3: 3 79 / .3 93O.. 4 $% !.3:399.OJ:3O323H3/8O .:97.29g3 39 974353.4 .3 33 2 .99-943 9.-97J99-93 O 5 53 .93/3E38E393H3  %7 3J.35 .5E9973.3 ..53 - : 3.483 52 /4 O99 - 5 .3g2 .O 9g3 8 . 97E3E38E3...:8E3.9.33:99-/33929H2.: 3-3O3-.43.99-837.8E99738.:3J23994E97..4 39 .7. 'K.5948 ..3 .3 .9/3 %3O %7436:E97K383:9 ..8 3 .3923...3 4383:9 l3.O 8 3295 .. E.O . 2E .O93H3 :8E3 3 8E3974353 .E...3 ..8 .....43.:.8235.343./ .:93 J99 ..5 .0 % .3 .6:.35 .53...:2..95.9974332E9K .7..83.3332.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

3g2 %& ":. 3g3 8:9 97: J9. 32 . -3 9E3 2 E3 99 35 . 99 3 2E -.

E3K3943/3.3.O . 9K2 : . 8 3 . 9.O33:-98:8..3 3: 3 .32 E3 59. -9 .3 3 9E3 3g2 $3.. 9 : 97.E.3 .: .. .3 3 83 :9 -.3.9/ 4393 -3 E3993 %7439.4  %7 3J... .. 9 E4 !$ %$ !2 3%3 . 97K3 9 93 3 99 29 3 2E 83 :9 9.33:9:8O9 439... 59. -393 3 3.99 -83:9 %: 3H3 /4 3 9... . 8 5 39 9K3 ...H399  %73J.. 4 $% !.3g2 . .-3 O3O5 3 .3:3H3-399.4-3994393. 9 83 :9 43 9332..0 % . 52 %743 6:E 97K3 9K2 : 9 : .33.

3g38: 997":J9.% 9 32E-.

9:9  :3%733 .-.0 % .5 2 4.9:9  2397. 33"8 3: 92. 4.. :9-34.. 9.3..9 ..9 -..3l 3/ 39 93"55 3   %7 3J.9743..9:9  !$ %$43lK3...9:9  :33 %J394E36:E97K3 9 9.3 % 8:3%3%3 % 8H'9%3  4..9 9.33"O. 3. 4 $% !. % $H% .9:9  9 5%9: 93"9 4.-H3 !$ %$H%.3 %73% :3  33"32 335  %3%93 E.3g2 % &%  $ %$:3%3 .9.:"3.-H3 :3%3 l%. 3$3 4. . 33".