P. 1
HayEllal

HayEllal

|Views: 9|Likes:
Published by Novoe71

More info:

Published by: Novoe71 on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2011

pdf

text

original

Հայ ըլլալ կը նշանակէ բազմաթիւ լեզուներ խօսիլ, սակայն ո´չ մէկ

լեզու, և յատկապէս հայերէնը, լաւ գիտնալ:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ մէկ տե մը !նիլ , ուրիշ "աա" մը ապրիլ,
տարբեր տե մը մե#նիլ և չորրոր$ երկիր մը թաուիլ:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ յարաբերիլ նաև մար$ո% հետ որոն% երեսին
անգամ պիտի չուզէին" նայիլ& եթէ հայ եա! չըլլային:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ խոր գիշերուան "ունին մէ' հե#ա(այնին զանգը
լսելո) արթննալ և հե#ախոսին ընկալուչէն լսել ան!անօթ հայ մը որ
շատ անկարևոր խն$իրի մը հանար գլուխ կը տանի:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ , անաստուա! ըլլալու պարագային ալ, եկեե%ի
յա*ախել և հետևիլ կրօնական արարոութեան%:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ, "աա"ի մը միակ հայ բնակիչն ըլլալու
պարագային, անպայման ուրիշ հայ մը հան$իպելու +ա+ա"ն
ունենալ:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ, "աա"ի մը երկու միակ հայ բնակիչներէն մին
ըլլալու պարագային& միւս հայուն հետ ամէն կապ խզա! ըլլալ :
Հայ ըլլալ կը նշանակէ ըլլալ ա#ևտրական, կամ ոսկերիչ, կամ
գիտնական, կամ բ,իշկ, կամ լուսանկարիչ, կամ *արտարապետ և կամ
ալ համակարգիչի մասնագէտ:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ& -ւրոպական ամենաշ"ե *աշարանին
*աշերուն չհաւնիլ որո)հետև *աշա%անկին մէ' տոլմայ և խորո)ա!
չկայ:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ բան մը գնել ոչ թէ իրական պահան'ի մը
գոհա%ում տալու& այլ ուրիշ հայու մը *աթե%նելու համար:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ խոնարհ ըլլալ օտարներուն հան$էպ և գո#ոզ
ազգակի%ներուն հան$էպ:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ աչ"աբա% ըլլալա#ևտուրի մէ', և միամիտ&
"աա"ականութեան մէ':
Հայ ըլլալ կը նշանակէ բնա ´ւ չտեսա! Հայրենի"ի մը կարօտո) ապրիլ,
բայ% այնտե հաստատուելէ խուսա+իլ:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ թէ ո և է ուրիշ հայու մը !անօթանալու ա#թիւ
պիտի իմանան" թէ այս ազգակի%ին նախնի"ներէն մին եա! է
.արսի% ար"ունի"ին բ,իշկը, կամ /սմանեան սուլթաններու
պալատին ոսկերիչը և կամ ալ 0ուսիոյ (արին թիկնապահ գուն$ին
հրամանատարը:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ թէ ո և է ուրիշ հայու մը !անօթանալու ա#թիւ
պիտի իմանան" թէ այս ազգակի%ին նախնի"ները "անի մը նահանգի
տարա!ութեամբ կալուա!ներ ունէին /սմանեան 1այսրութեան մէ'2
իսկ իր ընտանեկան հին !անօթէ մը պիտի իմանան" թէ այս
նախնի"ները ո´չ թէ կալուա!ատէր& այլ աբահաւա" էին :
Հայ ըլլալ կը նշանակէ Հայրենի"ի կարօտն այն"ան աւելի պո#ալ&
որ"ան աւելի կը շատնայ Հայրենի"էն հե#աւորութիւնը:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ եօթ միլիոն ան( ըլլալ և եօթ միլիոն
կուսակ%ութիւն:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ թէ նոյն ան(ը հայկական միութեան մը
նախագահն է, ուրիշի մը "արտուարը, երրոր$ի մը խորհր$ականը և
չորրոր$ի մը& համակիրը:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ ոբալ հայերէն լեզուի նահան'ին համար, բայ%
տան մէ' օտար լեզուո) խօսիլ:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ բար(րաստի*ան օտարի մը !անօթամալու
ա#իթո) իրմէ իմանալ )կայեալ 3խիար45ի համբաւ )այելո , և ոչ մէկ
պաշտօնական հանգաման" ունե%ո, հայ մը այ$ օտարին
ներկայա%ա! է իբրև հայ համայն"ի նախագահ:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ, օտարներու համեմատութեամբ, երկու անգամ
տուր"եր )*արել& մէկը բնակա! )այրի պետութեան, իսկ միւսը&
զանազան հայկական միութիւններու, կազմակերպութիւններու կամ
(ե#նարկներու նպաստելու համար:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ ընկերային $իր"ո) բար(րանալուն զուգահե#&
հայութիւնը մո#նալ, բաի% զայն )երյիշել !երութեան հասնելէ, կամ
ընկերային $իր"ը կորսն%նելէ յետոյ:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ աստերո) բնա´ւ հետա"ր"րուա! չըլլալո)
հան$եր( , աստաբաշխութեան )երաբերո $,ուարամարս գիր"եր
կար$ալ& անոն% մէ' հայու մը անունին հան$իպելու հա*ոյ"ը զգալու
համար:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ ամենաուրախալի և ամենազուար*ալի
հաւա"ոյթի մը ընթա%"ին& պահ մը լ#ութիւն պարտա$րել մեր
մե#ելները յիշելու համար:
Հայ ըլլալ կը նշանակէ օտար լեզուո) խօսիլ, հայերէն աօթել և
թր"երէն հայհոյել:
6ուրէն 7ո)իկեան

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->