PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TUGASAN PROJEK

PROGRAM KOD DAN KURSUS : PGSR : BMM3110 SINTAKSIS MELAYU : 29 JULAI 2011 NAMA PELAJAR SEMESTER/PERIN GKAT :

BAHASA

: SEMESTER 6

TARIKH MULA

TARIKH HANTAR

:

12 SEPTEMBER 2011

Hasil Pembelajaran Kursus: 1. Menjelaskan kandungan bidang kajian ilmu 2. Menganalisis dan menghuraikan susunan adjektif, dan frasa sendi nama. 3. Mengkategorikan jenis ayat dalam Bahasa ayat inti, ayat tunggal, ayat majmuk. 4. Mensintesis ayat menggunakan ilmu proses sintaksis. konstituen frasa nama, frasa kerja, frasa Melayu termasuk frasa, klausa, ayat dasar, penerbitan ayat.

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1 hingga 4. Objektif Projek: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Menyediakan folio kursus yang lengkap (Rujuk proforma kursus BMM3110) 2. Menghasilkan satu wacana tulisan (esei) yang mengaplikasikan ilmu proses penerbitan ayat yang tepat dan pelbagai. 3. Mengkategorikan jenis ayat majmuk dalam petikan rencana yang dipilih. Tugasan Projek 100% (wajaran 50%) Tugasan Kerja Kursus Projek Sintaksis ialah bidang kajian bahasa tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Kajian ini melibatkan hubungan gramatis antara kata dengan kata, frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat bagi membina ayat. Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman terhadap perkara tersebut, anda dikehendaki menyempurnakan tugasan, sebagaimana berikut: 1. Menyediakan portfolio kursus yang lengkap (Rujuk proforma kursus BMM3110) 2. Menghasilkan satu wacana tulisan (esei) yang mengaplikasikan ilmu proses penerbitan ayat yang tepat dan pelbagai. Panjang esei yang dikarang hendaklah dalam lingkungan 500 patah perkataan. Esei yang dikarang haruslah bertemakan “Pendidikan”. 3. Mengkategorikan jenis ayat majmuk dalam petikan rencana yang dipilih. Panjang rencana atau petikan rencana yang dipilih haruslah dalam lingkungan 500 patah perkataan. Tajuk bagi rencana yang dipilih adalah bebas.

1

Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pemarkahan yang disediakan. Tugasan (1) hendaklah disediakan dalam bentuk folio kursus. 4. Tarikh serahan Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali. 4. Folio kursus disediakan meliputi semua tajuk yang disenaraikan. Tugasan hendaklah dilaksanakan secara individu. 5.1. 4. 3.3. Hasil tugasan mesti kemas dan berstruktur. tugasan (2) dan (3) didokumentasikan dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word (bentuk huruf Arial/Times New Roman. Pelajar yang lewat menyerahkan tugasan projek ini atau tidak menghantarnya sama sekali tidak akan diberi sebarang markah penilaian komponen tugasan projek bagi mata pelajaran tersebut.7. 3. 4. langkau sebaris dan menggunakan kertas 80 gram berukuruan A4).4. Tugasan yang telah siap hendaklah dihantar kepada pensyarah pembimbing sebelum atau pada tarikh yang telah ditetapkan. Rabahyah binti Tahir). Pemberatan Penilaian Projek: Folio Kursus .2. 4. 2.Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus: 1.5. saiz huruf 12. 4.20% Analisis rencana . 4. 2. Kriteria Pemarkahan: 1. 2. 4. Hasil tugasan (1) hendaklah dihantar dalam bentuk folio kursus dan tugasan (2) dan (3) hendaklah dihantar dalam bentuk kertas kerja berjilid.8. (2) dan (3) hendaklah mengandungi: Logo institut Nama institut Tajuk tugasan : BMM 3110 Sintaksis Bahasa Melayu Nama pelajar Nombor matrik Kumpulan/unit 4. 6.20% Sahsiah .( rujuk proforma) 2.50% Wacana tulisan . Markah akan diberi secara individu dan kumpulan berdasarkan kepada tugasan yang dinyatakan di atas. 4. Nama pensyarah pembimbing (Pn. 3.6.10% ------100% ==== Tugasan yang berkualiti mesti menunjukkan kriteria-kriteria berikut: 1. 1. Tugasan disediakan oleh: disahkan oleh: Disemak dan ( RABAHYAH BINTI TAHIR ) AHMAD BIN ABU ) ( HJ 2 . Pada bahagian kulit tugasan (1). Sumber bahan/rujukan (jika ada) perlu dinyatakan dengan menulis rujukan mengikut format menulis rujukan (nota hujung) dan bibliografi yang betul.

Tarikh : 26 Julai 2011. 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful