E DREJTA FINANCIARE 1-E DREJT FINANCIARE-quhet teresia e normave jiuridike qerregullojne mardheniet financeiare juridike qe zhvillohen gjatmbledhjes, ndarjes

dhe shpenzimit te mjeteve te destinuara per finsnacimin e shpnzimeve publike 2-TERMIN E DREJT FINANCIARE E PERDORIM NE 2KUPTIME-a-si teresi dispoxitash juridike b-si disiplin shkencoreqe studion mardh shoqerore 3-CILAT JANE DETYRAT E SHKENCES MBI FINANCAT- a-si,sad he prej kujt duhet te mblidhen mjetet b-si te behen ndarja etyre midis subjekteve c-si te shpenxohen kto mjete 4-KU NDRYSHON VEPRIMTARIA FINANCIARE E SHTETIT NGA AJO E INDIVIDIT- a-shteti nuk synon te realixoje fitimendersa individi po b-nuk ndjek parimin ekundersherbimit,kunderveprimit c-veprimtarit e shtetit jane tenatyres jo materiale d-shteti shfrytezon te hyrat e detyrushme per te plotesuar nevojat e-plotesimin e nevojave mbar shoqerore f-organi qe vendos per te hyrat ,shpenzimet I vendos kuvendi 5-CILAT JANE PARIMET E PERBASHKTA NDERMJETSHTETIT DHE INDIVIDIT- a-kursimi b-efikasitetei ne shpenzim 6-MARDHENIE FINANCIARE JURIDIKE DHE OBJEKTI ESUBJEKTI I TYRE-jane mardh shoqerore qe krijohen ,ekzistojnedhe pushojne ne sferen e veprimit,financiar te shtetit+ organe tecaktuara dhe rregullohen me dispoxita juridike te organevekopetente. OBJEKT-eshet paraja SUBJEKT-shteti ne njeren anedhe personat fizik ne anene t 7-BURIMET E SE DR FINANACIARE NDERKOMBTARE- a-kontratat nderkombtare b-zakonet nderkombtare c-aktgjykimet egjykatatve dhe arbritrazheve nderkombtare d-ligjet e brendshmee-dispoxita te caktuara te organixatave nderkombtare 8-TE HYRAT PUBLIKE-kuptojm mjete moneteare me ane te cilatshtatti I mbledh me sovranitetin e tij dhe ploteson nevojat e veta ne baze te kopetencave te tij 9-KARAKTERISTIKAT E TE HYRAVE PUBLIKE- a-ne paradhe sherbejne per plotesimin e nevojave publike shoqerore te cilatndryshojne

mblidhen ne para b-te hyrat e shtetit jane pjes evleres te krijuar rishtazi 10-NGA SE PERBEHET SISTEMI NGA SHTETET FEUDALE-a-rerita feudale b-dormeni c-regale d-taksat e-tatimet te cilat jenedirekte dhe indirekte f-huat publike 11-KARAKTERISTIKAT E SISITEMIT TATIMOR NEKAPITALIZEM-azgjerimi I rrethit te obliguesve tatimor b-rritja enr te formave tatimore crritja e ngarkimit tatimor 12-NGA SE PERBEHET SISTEMI I TE HURAVE NESHTETET SOCIALISTE.nga ato personale .DERIVATIVE .a-ne sistemin skllavapronar medhune b-ne sisitemin .pakthyshme f-tedestinuarar te adestinuara g-ne para ne natyr 14-TE HYRA BIMORE .a-burimore dhe te prejardhura b-juridiko publike .a-te hyra nga ndermarje shtetrore b-ngakoperativet c-nga popullsia 13-KLASIFIKIMI I TE HYRAVE PUBLIKE.JURIDIKO PUBLIKO– ne rastin kur pozita e shtetit e shte me e priviligjuar se atyre privat.juridik e-te kthyshme.JURIDIKO PRIVATE-ku pozita e shtetit eshte e pjeserisht e barabart me ate privat 15-TATIMET-jane pages ate detyrushme ne ngargkim tekontribusve qe sherbejne ne plotsimin e nevojave mbar shoqerore 16-KARAKTERISTIKAT E TATIMEVE-a-ne para b-tedetyrushme cderivative d-te shtetit e-me interes public f-pakundershperblim g-pa destinancion h-territorialiteti shtetror dheterritory pra paguhen sipas tatimit territorial 17-DERIVATSHMERI TE TATIMEVE-kuptojm tatimet devijonenga pasuria e personave fizik e juridik ne pasurin e shtetit 18-MENYRAT E APLIKIMIT TE DETYRIMIT TATIMOR NESISTEME TE NDRYSHME.PREJARDHURA-I realizon ne baze te pushtetit te tij Sovran.private c-te rregullta e jot erregullta d-nga person fizik.JURIDIKO PUBLIKEPRIVATETE HYRA BIMORE-te hyra qe shteti I realizon meaktivitetin e tij ek ose ne baze te se dr pronsis .mblidhe ne interest e pergjithshem. jane te prejardhura ngaforcat ek dhe personave juridik e fizizk .

a-teoria mbi vleren(fiziokratike) b-kriteri I bartjes c-momenti I pagimit 26-TATIME KADASTRALE. mblidhen me interest e pergjithdhem 21-PSE MBLIDHEN PER INTERES TE PERGJITHSHEM.jane pafesa te detyrushme.PSEJANE PA DESTINANCION-sepse plotsohen nevojat mbar shoqerore dhe sepse nuk I dihet destinancioni pra nuk dihet se per cfar do perdore 22-TERRITORIALITETI NE PAGIMIN E TATIMEVE NENKUPTONzbatimin e shtetesis .parimi I territorialitetitmshtetsia obligim te pakufizuar.sepse per Shumen e tatimit te paguar shteti nuk jep kompesim ted r por kjo nuk do te thotobligusi nuk ka asnje dobi.pagimin e tatimeve pavarsishtnese jane shtetas.jane pa kundershperblim te drejteperdrejt.a-eshte cmimi qe paguajne per sherbimet qe kryen shteti b-I sacrifices ne duhet tesakrifikojme per sherbimet qe na kryen shteti duke paguar tatimetc-teoris se ripridhimit kur tatimet perdoren ne menyre productiveqe tatimet te prodhojn tatimet d-teoris organike ku ekziston 1 lidhjemidis popllit e shtetit qe per te mbajtur ne kembe kte lidhje duhette financojme 24-KLASIFIKIMI I TATIMEVE-a-direkte dhe indirekte b-subjektive dhe objective c-sintetike dhe analitike d-pergjithshmedhe destinuara e-kadastrale dhe tarifore f-supozuara dhe faktike g-sipas vleres specifike h-propocionale dhe speciale i-te rregullta dhe jot e rregullta j-themelore dhe plotsuse kqendrore dhe locale 25-CILAT JANE KRITERET PER TE KLASIFIKUAR TATIMET NE DIREKT E JODIREKT. 23-THELBI I TEORIS SE CMIMIT TE SAKRIFICES TERIPRODHIMIT DHE TE TEORIS ORGANIKE. dobia eshte indirekte 20-SI MBLIDHEN TATIMET--ne para .feudal aplikimi behet ne baze te kontarates c-aplikimi tatimor ne kapitalizem behet me ligj ne baze te parimevekushtetuse 19-PSE THEMI QE TATIMET MBLIDHEN PAKUNDERSHPERBLIM TE DR .kuptojm obligim tatimor percaktohet ne baze te dhenave ne regjistrim kadastralTATIMPROGRESIV-tarifa tatimore ndryshojne ne varsi te bazezstatimoreTATIME .

jane I njejt9 person me perjashtim te ardhurave personale 29-PAGUSI DEFINITIV.ato perputhen me perjashtim te tatimit nominal mbi pasurin 31-BORXH TATIMOR -kuptojm teresi detyrimesh qe obligusitatimor e ka per detyr te paguaj 32-VERTETIM TATIMOR .a-organeve per tembledhur b-e obligusve per 1 shume teper 33-PARIMET SIPAS ADAM SMITHIT.PROPOCIONALE.eshte personi mbi te cilen bie barratatimore 30-CMUND TE THEMI PER BURIMIN DHE OBJEKTIN ETATIMIT.me ane te tatimeveduhet te mblidhen te gjitha mjetett financiare.mbledhjen e detyrimit.a-cdo shtetas eshte Idetyruar te mare pjese ne mbulimin e shpenzimeve te tij b-detyrimitatimor duhet te jete I caktuar saktesisht ne menyre qe te moslejohet arbritariteti I organeve financiare te shprehura sakt e qart c-cda tatim duhet te paguhet ne menyr dhe kohe me te pershtatshme per obligusin tatimor d-shpenzimet per percaktimin dhe mbledhjene tatimeve duhet te jen sa me te vogla 34-MJAFTUESHMERIA SIPAS VAGNERIT.PARASHKRIMI-humbja e ted r percaktimin dhe pagimin e tatimitdhe perkthimin e pjesese se tatimit te paguar.kuptojm teresia e procedurave qendjekin organet percaktimin. se bashku me tehyrat e tj shtetrore do mundesojne financimin e te gjithashpenzimeve 35-KUSH JANE KRITERET PER TE QENE SUBJEKTTATIMOR -a-jane te detyruar ligjerisht te paguaj tatimin..perqindje tatimore nuk nderyshon me ndryshimin e bazes tatimore 27-CILAT JANE KRITERET PER TU CILSUAR SUBJEKTTATIMOR –ate jesh parashikuar nga ligjin b-te mbash barren etatimit ligjerisht 28-CMARDHENIE KA OBLIGUSI ME PAGUSIN TATIMOR. tembajne efektivisht baren tatimore bte paarshikohet shprehimisht sisubject nga dispozitat e ligjeve tatimore 36-UNIVERSALITETI-nenkupton barazi ne pagesen e obligimittatimor ku tatimi eshte universal te gjith duhet te paguajn tatimin 37-BARAZIA NE TATIME-kuptojme qe barra tatimore duhet te jete e ndare ne menyre te barabart per te gjith obliguesit tatimor .

I njejti subject oseobject tatimor ne 2 ose me shum shtete 44-MBITATIMI. 41-FORMAT E EVAZIONIT TE PALIGJSHEM-a-fshehje e plote e tatimit e te ardhurave pasuris fakteve e sendeve e ngjarjeve b-fshehja e pjesshme e tatimit e te ardhurave te pasurise te gjithane menyre te pjesshme 42-FORMAT E EVAZIONIT TE LIGJSHEM.perqendrim vertical 43-TATIMET E DYFISHTA-ndodh atehere kur ne te njejten periudh kohe ngarkohet ne te njejtin tatim .kur I njejti obligues tatimor per te njejten periudh kohe u paguan 2 ose me sh tatime te te njejtit lloj njesi e politico territoriale te ndryshme 45-KUMULIMI-kur I njejti obligues tatimor per te njejten periudhkohe nga I njejti burim tatimor paguan disa lloj tatimesh 46-DALLIMI I MBITATIMIT ME KUMULIMIN.zbatohet me 1 shk 20 perqind b-zbatohet ne te ghitha hallkat c-per te gjitha funizimet pervec tokesdhe baneses d-parimi destinancionit e-bazohet tek fatura 51-PERSONAT E TATUSHEM ME TVSH.nenkupton mundesin e sistemit tatimor per tju pershtatur sa me shpejt e sa me sukses ndryshimeve te lartetesis seshpenzimeve publike 39-BARTJET TE TATIMEVE–kuptojme kalimi I barres tatimorete 1 person tj konsumatorit ndodh kur obligusi tatimor bene perpjekje ta kaloj barren tek personi tj me qellim qe te shmang ngavetja efektet e padeshiruara te tatim it 40BARTJA E QELLISHME-eshte kur vete ligji parashikonmundsin e bartjes se bares tatimore nga obligusi te personi tj.pramasa e perjashtimit b-masa bilateriale dhe multirateriale nemardhenie midis shteteve.e kreditimit 48-QELLIMET E KONVENTAVE TATIMORE-a-shmangiaevazionit fiscal b-shmangia e tatimit te dyfisht nderkombtar 49-TVSH-eshte tatim mbi vleren e shtuar eshte tatim I pergjithshem indirect dhe mbi konsumin 50-PARIMET E TVSH-a.a-masa unilateriale kur shmangia ndodh Brenda te njejtit vend .a-ndrrimi Ivendbanimit bboshlleqet e ligjeve c-zvoglimi I konsumit d.38-ELASTICITETI.a-mbitatimindryshon vetem organi b-kumulimi ndryshon tatimi 47-METODAT ELIMINIMIT TE TATIMEVE TE DYFISHTA.jane te gjitha ata qekrijojne 1 xhiro vjetore mbi 8 milion ne vit dhe te gjith at qeregjistrohen sit e tille 52-MEKANIZMI I LLOGARITJES SE TVSH QE DOPAGUHET-tatimi mbi vleren e shtuar paguhen nga 1 persontatushem per 1 periudhe tatimore .

tatim dhe organe tatimore jane tendryshushme kemi mbitatim b-kur kemi subject.kohe.mardheniet qekrijohen ne fushen e tatimit mbi te ardhurat personale mbi fitiminme tatimin qe mbahet 56-DALLIMI I TATIMIT TE DYFISHT DHE KUMULIMI-a.kohe .a-per te gjitha funizimet etatushme nga 1 person I tatushem b-importet qe bejne te gjith personat e tatushme c-borxhi I keq 54-BORXHI I KEQ-eshte regjistruar si e ardhur .tatimdhe organe tatimore dhe tatimi eshte I ndryshem kemi kumulim 57-PIKAT E PERBASHKTA MIDIS SHTETIT PERSONITFIZIK E JURIDIK .kur kemi subject.perfshin masat qe meren per te siguruar pandryshueshmerine e mallit te mjetetit ekujpiazhit e per te penguar veprimet e palejushme ne mallin qe I nenshtrohet doganes MEGANIZIMI DOGANOR-sasia e kompesimit qe paguhet per mallin e vendosur ne magazinen doganore .object.a-kursimi b-efikasiteti I shpenzimit 58-LLOGARITJA E FITIMIT TE TATUSHEM –behet diferencamidis te ardhurave dhe shpenzimeve 59-FORMAT E TE HYRAVE PUBLIKE-a-dhuratat b-prerja eluftes dhe plackitja c-pasuria shtetit d-monopoli e-tatimet 60-AKCIZAT-jane tatime mbi 1 nr te kufizuar mallrash per konsum masiv te brendshem pavarsisht nese provahen Brendavendit apo importohen 61-DOGANAT-eshte 1 lloj I vacant I tatimit te terthort qe paguhenne momentin e kalimit te 1 malli te caktuar pertej klufirit diganor 62-TAGRA DOGANORE-eshte e dr e shtetit per te tatuar mallratne castin e kalimit te kufirit 63-DEKLARATA DOGANORE-eshte flete paraqitje e mallit qe plotesohet nga pronari dhe permban te vendit te sakta mbi mallinde cdo te dhene llogaritet tyarifa doganore MBIKQYRJADOGANORE. object.qe do llogaritur duke zbritur ngatvsh per periudhen tatimore mbi vleren totale te tatushme te tegjitha funizimeve te bera nga ky person cdo kreditim tatimi telejuar per kte person 53-KUR LEJOHET KREDITIMI.fshir nga libratkontabel nuk eshte arritur arketimi 55-OBJEKTI I LIGJIT MBI TE ARDHURAT.

aorigjin preferenciale b-jopreferenciale 73-NE CRREGJIM VENDOSET MALLI SIPAS KODITDOGANORrregjimi I perpunimit aktiv .jane rruget toksore .jane rezultat I marveshjeshmidis 2 a me sh shteteve 71-DOGANA PREFERENCIALE-jane ato ku ne rastin edoganimit aplikohet perqindja me e vogel doganore se ajo e pergjithshme 72-NDARAJA E ORIGJINES SE MALLIT SIPAS KODITDOGANOR .pasiv.CARTER-TIR-eshte1dokument doganor qe leshohet ne baze te marveshjes doganore telidhu nepermjet vendeve antare se organizates per bashkepunim ek qe krijon lehtesi per pagim neper dogana BAMERA-aplikimi ne perqindje te larta me qellim uljen per importin dhe per eksportinkur prodhimi nuk del RRUGET.trasportohet.ajrore dhedetare nepere te cilat mbartet.importohet.aautonome b-kon vencionake ose kontraktuse 69-LLOJET E DOGANAVE SIPAS LARTESIS SE NGARKIMITDOGANOR-a-diferenciale b-preferenciale 70-DOGANA KONVENCIONALE.eksportohetmalli pertej kufirit 64-LLOJET OSE KLASIFIKIMI I DOGANAVE SIPASDREJTIMIT TE MALLIT.I lejimit te perkoshem dhe regjimit transit .fisklale b-dogana ek.a-dogana importi b-eksporti c-tranzit 65-LLOJET E DOGANAVE SIPAS QELLIMIT TE APLIKIMIT -a-dogana fimnanciare .mbrojtese c-doganaantidumping d-dogana repressive 66-LLOJET E DOGANAVE SIPAS MENYRES SE MATJES -a-sipas vleres b –specifike c-te perziera d-rreshqitese 67-QELLIMI I APLIKIMIT TE DOGANAVE EK-eshte mbrojtjae prodhusve te vendit dh eek ne teresi 68-LLOJET E DOGANAVE SIPAS NXJERRJES SEDISPOZITES.

percaktohet si e dr eimportuesit per te importuar te njejta mallrat e eksportuara me pareme perjashtim te taksave doganore 77-TAKSAT-jane cmimi per sherbimet speciale qe ofron shteti 78-KU VIHET ELEMENTI DETYRIM NE PAGESEN ETAKSAVE-asherbim pas pageses b-forcen shtenguese c.a-administrative b-gjygjsore c-nenpunsit 82-KLASIFIKIMI I TAKSAVE SIPAS ORGANEVE QECAKTOJN OBLIGIMIN TOKSOR .borxhi eshte nocion me I gjere se huaja ai e perfshin ate +dhe disasherbime te tj 88-DALLIMI I HUASE NGA KREDIT SHTETRORE.caktonne menyre te 1 anshme nga shteti 79-KLASIFIKIMI I TAKSAVE SIPAS NIVELIT TESHPENZIMEVE-ataksa e barabarte me nivelin e shpenzimit b-taksa me e madhe se niveli I shpenzimit c-tksa me e vogel se niveliI shpenzimit 80-CFARE MER PARSYSH SHTETI NE LARTESIN ETAKSAVE-a-nga kosto e shpenzimit b-nga dobia e gjith shoqerisc-dobia individuale 81-KLASIFIKIMI I TAKSAVE SIPAS ORGANIT QE KRYENVEPRIMET.percakton ted r eimportusitr qe punon ne fushen e perpunimit te lendeve te para meqellim eksportin e plote apo te pjesshem te produkteve nga ky perpunim 75-REGJIMI I LEJIMIT TE PERKOSHEM. Kontrata ne bazete cilave huadhensi jep huamarrsit 1 sasi te hollash duke percaktuar detyrimin e hua marrsit te kthej kto te holla ne afat te percaktuar se bashku me iteresin 86-KARAKTERISTIKAT E HUAS-a-te jete e kthyshme b-te ketete percaktuar afatin e kthimit c-te shoqerohet me perindje einteresit 87-DALLIMI I HUAS PUBLIKE NGA BORXHI SHTETROR-a.te kreditime parat e kreditorve shteti nuk I disponon parat lirisht si pronar sepse kreditori I terheq ato kur te doj .percaktohet si e dr eimportuesit te makinerive apo mjeteve qe sherbejne perkohesisht per realizimin e veprimtarive te caktura e pas ktij sherbimi kthehetne vendin e origjines ose vendet e tj 76-REGJIMI I PERPUNIMIT PASIV.74-REGJIMI I PERPUNIMIT AKTIV.a-qendror b-lokal 83-KLASIFIKIMI SIPAS MENYRES SE PAGESES-a-ne para b-me pulle84-KLASIFIKIMI SIPAS KOHES SE PAGESES-a-parakryerjesse sherbimit b-pas kryerjes se sherbimit 85-HUAJA-mardhenie juridiko financiare kontraktuale nepermjetshtetit dhe personave fizik e juridik si huadhenes.

2-vullnetare. 3-afat shkurter.1-te rregulltadhe jot e rregullta 2-produktive dhe jo productive 3-investuesedhe trasferuese 4-materjale dhe personale 5.a-vlera nominale e huas b-kursi I huas c.afat gjate.a-te ekzistojkerekesa per mjetet monetare b-te ekzistoj oferta mjete monetare telira c-leverdia interesi reciprok I paleve d-te ekzistoj garancia per kthimin e huas 90-ELEMENTET E HUAS PUBLIKE.te detyrueshme.afat mesem. e perjetshme 4-produktive dhe joproduktive 5-sipas paritetit.te oganeve endroredhe locale 6-ne natyre dhe ne para 7-ne para dhe ne mall 97-MBI CKRITERE KLASIFIKOHEN SHPENZIMET NEPRODUKTIVE DHE JOPRODUKTIVE-mbi kriterin e krijimit tete ardhurave . 95-SSHPENZIMET PUBLIKE -quhen ato shpenzime publike qekryhen per te plotesuar nevojat shoqerore dhe shteterore 96-KLASIFIKIMI I SHPENZIMEVE PUBLIKE .1-ndarja e barabarte e baresse huase 2parimi I rentabilitetit 3-parimi I ritjes ekonomike 94-KLASIFIKIMI I HUAVE PUBLIKE 1-te brendshme dhe te jashtme.nenparitetit dhe nenparitet 6-hua kombetare dhevendore 7-borxhi actual dhe I konsoliduar . 8-hua ne para dhe nemall .e ardhura nominale 91-BORXH AKTUAL-behet fjale kur huaja sa po eshte lidhur dheshteti mer detyrimin per ta shlyer psh kuota afat shkurter 92-BORXHI I KONSOLIDUAR -eshte shuma e huave tetrasheguara kohe pas kohe psh huat afat gjata 93-PARIMET E HUASE PUBLIKE.patriotike.89-KUSHTET QE SHTETI TE EMERTOJ PARA.

102. zakonisht esht 1 vjecare 4-PARIMI I QARTESISE BUXHETORE.per mjedisin 100.ne buxhet duhet teshkruhen saktesisht te gjitha te hyrat dhe destinacini I tyre.STRUKTURAT E SHPENZIMEVE NE SHQIPERI1-korente 2kapitale 3.PARIMET E BUXHETIT1-PARIMI I UNITETITBUXHETOR -esht parimi ku te gjithe te hyrat publike dheshpenzimet publike paraqiten ne 1 tabele te vetme dhe kjo lejonkrahasimin. 5-PARIMI I SAKTESISE BUXHETORE-ne buxhet gjejme jovetem buurimin por edhe shifrat e shpenzimeve publike dhe tehyrat publike .98-SHPENZIMET INVESTUESEjane ato lloj shpenzimesh qendikojn ne rritjen e te ardhurave kombetare psh ndertimi I rrugevedhe investimet ne ekonomi etj.buxheti hartohet per 1 periudhe tecaktuar.ushtarake 4.jne te gjitha te ardhurat qe mblidhen me ane teinstrumenteve financiare te ndryshme qe perdoren per tefinanncuar shpenzimet publike. SHPENZIMET TRANSFERUESE-nuk kontribuojn ne rritjen e teardhurave kombetare psh shpenzime per pensione SHPENZIME MATERJALE-jan ato lloj shpenzimesh qe kryenshteti per te blere te mirat e caktuara SHPENZIMET PERSONALEjane ato lloj shpenzimesh qe kryhen per pagesat e punonjesve per pune.huadhenje dhe pjesemarrja ne kapitale meaksione 4-pagesat e principalit per huamarrjet 101-BUXHETI. 2-PARIMI I EKUILIBRIT BUXHETOR -esht njenga parimet me te rendesishme ku te gjithe te hyrat publike dheshpenzimet publike duhet te jene ne ekuiliber midis tyre 3-PARIMI I PERIODICITETIT.per administrtenshteterore 5-per nderhyrjen e shtetit ne ekonomi 6-per shkencen 7. 99-STRUKTURA E SHPENZIMEVE PUBLIKE -1-per sigurimetshoqerore 2-per arsimin 3.

6-PARIMI I MIRATIMIT PARAPRAK .Nepermjet vendosjes nbe qarkullim te lire te mallrave qe unenshtrohe detyrimeve te importit 2-nepermjet vendosjes se ketyremallrave nen regjimin e lejimit te perkohshem ne perjashtim te pjesshem nga detyrimet e importit 106-SHKELJA E DOGANAVE . atehere merret nekonsiderat buxheti tjeter me 1/12 e shpenzimeve te vitit te kaluar per 3 muaj.103-KARAKTERISTIKAT E BUXHETITR TE SHTETIT1-tabele krahasuese e te gjitha te hyrave dhe shpenzimeve qe kryhenshteti 2-karakter planifikues 3-paraqet ekuiliber buxhetor 4. TEORIA E SHFRYTEZIMIT-ne paguajm tatimet ne menyre qeshteti ten a kryeje mundesine qe te shfrutezoje me te qete pjesen e pasurise qe na mbetet! . 108. 8-PARIMI I TERESISEBUXHETORE-do te thote se me buxhet paraqiten gjithe te hyratdhe gjithe shpenzimet publike por ne neto pra thjesht diferenca . te hyrat dhe shpenzimet publike shkruhen nefletoren zyrtare dhe behen publike.9-PARIMI I SPECIFIKIMIT BUXHETOR -do te thote se ne buxhet specifikohen te gjitha te hyrat publike dheshpenzimeve.TEORIA E SIGURIMITkuptojme cmimin qe obliguesitatimor duhet ti paguaje shtetit per sherbimet qe I ben dukesiguruar pasurine dhe integritetin fizik te tij.specifikimi sasior dhe specifikohen dhe afatet .esht nje nga parimet themelor. 7-PARIMI I PUBLICITETIT.progami I qeverise 104-REGJIMET PER ET VENDOSUR MALLRAT NE RSH1-regimi I perpunimit aktiv 2-I lejimniit te perkohshem 3-tranzit 4.perpunimit pasiv 105-KUR LIND BORXHI DOGANOR I IMPORTIT?1. Nesenuk arrin te miratohet per shkaqe te ndryshme.buxheti nuk mund te hyje ne ligj pa miratimin e kuvendit.praspecifikimi kohor .1-kundravajteje administrative 2-kondrabande 107-BARTJA PERPARAesht kur bara perpara kalon nga prodhuesi te konsumatoriBARTJA PRAPAesht kur bara kalon nga konsumatori te prodhuesi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful