Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

УВОД У CNC ОБРАДУ
Појам NC је преузет из америчке терминологије и представља
скраћеницу појма "Numerical Control", на њемачком "Numerische
Steurung", тј. управљање бројевима. Данашњa CNC са више
интегрисаних микрокомпјутера се све више сврставају у системе за
обраду података са специјалним интерфејсима за алатне машине.

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

УВОД У CNC ОБРАДУ
Предности CNC машина:
1.

Искључивање сваког ручног захвата у поступку обраде,

2.

Обезбјеђивање брзо измјенљивих, меморисаних програма за
обраду,

3.

Избацивање утикача и крајњих прекидача за различите путеве
кретања,

4.

Реализована су егзактно дефинисана, симултана кретања више оса
истовремено, као замјена за шаблоне за копирање и прекидаче
(тастере),

5.

Бржа измјена алата, као и подешавање посмака и бројева обртаја.

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

УВОД У CNC ОБРАДУ
CNC машине су погодне за аутоматску обраду радних предмета средње
серијске и малосеријске производње. Суштинско обиљежје CNC
машина је брз прелазак са једног на други производни програм, са
једног на други радни предмет, без икаквих промјена на машини.
Мијењају се програми, који се раде према цртежу за одговарајућу серију
дијелова. На машини у ширм смислу, може доћи до промјена у
елементима стезања и комплету алата.

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

УВОД У CNC ОБРАДУ
ПРИМЈЕР МОДЕРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Вријеме потребно за производњу:
-

конвенционалном технологијом: 4 сатa

-

CNC технологијом: 7 мин и 20 сец

NC програм.Управљачка јединица и .Машина алатка. аутор Ђ. О CNC УПРАВЉАЊУ У општем случају CNC машина представља систем којег чине слиједеће компоненте: .Ч. . Основне компоненте CNC система .Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина.

Програмирање CNC машина.Ч. Контурно управљање. односно захтјева радних предмета. 2. управљања кретањима радних органа CNC машина у координатним правцима могу бити: бити 1. Позиционо (или тачка по тачка) управљање. . O CNC УПРАВЉAЊУ Зависно од потреба процеса обраде. Параксијално (или линијско) управљање и 3.Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ.

Код овог начина управљања основни задатак је довођење алата (или предмета обраде) у тачно дефинисану позицију за обраду. O CNC УПРАВЉAЊУ Позиционо управљање је најједноставнији облик управљања и примјењује се само код једноставнијих поступака обраде као што су бушење. аутор Ђ. тачкасто заваривање и сл.Машински факултет Бања Лука. Позиционо управљање .Ч. Програмирање CNC машина.

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

O CNC УПРАВЉАЊУ
Други облик управљања је параксијално управљање. Овај облик
управљања употребљава се на струговима, глодалицама и другим
машинама гдје се захтјева обрада предмета једноставније геометрије,
чије су контуре паралелне са неком од координатних оса.

Параксијално управљање

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

O CNC УПРАВЉAЊУ
vf = vfx

Y

vf = vfy

vf = vfx

vf = vfy

vf = vfy
vf = vfx

vf = vfx ili vf = vfy
Није могуће раеализовати
vf = f(vfx, vfy).

X

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

O CNC УПРАВЉAЊУ
Контурно управљање је најкомплекснији, најфлексибилнији, али и
најскупљи тип управљања. Првенствено је развијено за комплексне
врсте обраде, гдје се површине обрађиваног предмета генеришу
кривама вишег реда. Путањом алата се континуирано управља,
кретање дуж оса је синхронизовано тако да се добије жељена
геометрија радног комада.

Контурно управљање

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

O CNC УПРАВЉAЊУ
Ознака

Број истовремених, синхроних
оса

2D

2

Напомена

Код машина (најчешће глодалица) које имају
више NC оса, али се само по двије могу
управљати истовремено и синхроно.

2 1/2D

2 (избор rавнине обраде)

3D

3

4D

4

Најчешће 3 транслаторне и једна ротациона.

5

Најчешће 3 транслаторне и двије ротационе.
Ротационе осе могу бити реализоване на глави
за прихват алата, на столу за стезање обратка
или једна оса на глави, једна на столу.

6 и више

Код свих машина са више од 5 истовремених,
синхроних оса присутан је проблем
програмирања, јер стандардни програмски
системи за CNC машине не подржавају
програмирања за више од 5D контурног
управљања.

5D

6D и
више

Врсте и ознаке контурног управљања

C. ..) и са сложенијим контурним управљањима. иако су данас врло чести стругарски центри с већим бројем оса (X. Z. јер остале двије врсте управљања више не значе готово никакве уштеде у цијени управљачке јединице.. аутор Ђ. Програмирање CNC машина. Машине са више од 5D контурним управљањем су врло ријетке. ауто и авио индустрији. а носе врло велика ограничења.Ч. а посебно у индустрији алата. O CNC УПРАВЉAЊУ Код стругова је најраспрострањеније 2D контурно управљање.Машински факултет Бања Лука. Код глодалица и обрадних центара се користе 3D и сложенија контурна управљања. Све више су заступљени машине са 5D контурним управљањем. Данас има смисла говорити само о контурном управљању. .

Програмирање CNC машина. O CNC УПРАВЉAЊУ 3-осно глодање 5-осно глодање . аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука.Ч.

аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина.Ч. O CNC УПРАВЉAЊУ Обрада кола турбо компресора на 5-осној глодалици .

O CNC УПРАВЉAЊУ Основна разлика у односу на позиционо и параксијално управљање. посједују посебан управљачки модул – интерполатор. који обезбјеђује слагање кретања. које подржавају контурно управљање. .Ч. Програмирање CNC машина. аутор Ђ. лежи у томе што управљачке јединице.Машински факултет Бања Лука. Од геометријског облика контуре обрађиване површине између референтних тачака зависиће и облик интерполације.

Машински факултет Бања Лука.Ч. O CNC УПРАВЉAЊУ Линеарна интерполација . аутор Ђ. Програмирање CNC машина.

аутор Ђ. O CNC УПРАВЉAЊУ Кружна интерполација . Програмирање CNC машина.Ч.Машински факултет Бања Лука.

. аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука. Ручно програмирање. ПРОГРАМИРАЊЕ CNC МАШИНА Подјела поступака програмирања Програмирање обрадних процеса на CNC машинама обухвата низ захвата на систематизацији обрадних информација. Програмирање помоћу CAD/CAM система. Програмирање у проблемски оријентисаним (CNC) језицима и 3. Програмирање CNC машина. 2.Ч. Постоје три начина програмирања ових машина и то: 1. њиховом исписивању одређеним редослиједом и кодом по правилима програмског језика у форми управљачког програма.

ПРОГРАМИРАЊЕ CNC МАШИНА Ручно програмирање CNC машина Ручно пограмирање је процес израде NC програма. које изводи програмер на основу сопствених знања и расположивих информационих подлога.Ч.Машински факултет Бања Лука. РАДИОНИЦКИ ЦРТЕЖ ПИСАЊЕ ПРОГРАМА (КОДИРАЊЕ) НОСИОЦ ИНФОРМАЦИЈА УЈ CNC машина ИП . аутор Ђ. Програмирање CNC машина.

Примјер једноставније и сложеније контуре .Машински факултет Бања Лука.Ч. аутор Ђ. ПРОГРАМИРАЊЕ CNC МАШИНА Ручно програмирање CNC машина Код ручног програмирања посао програмера углавном се своди на сегментисање контуре на саставне геометријске елементе и израчунавање координата референтних тачака појединих елемената. крајња тачка и центар кружног лука. те почетна тачка. као што су: почетна и крајња тачка правца. Програмирање CNC машина.

аутор Ђ. ПРОГРАМИРАЊЕ CNC МАШИНА Ручно програмирање CNC машина • • • • Особине ручног програмирања: Немогуће је програмирање врло сложених дијелова. Отежана провјера програма.Ч. Данас има смисла у прототипној производњи (тамо гдје је мало CNC машина) и кад су у питању боља управљања. Програмирање CNC машина. 1 технолог-програмер не може програмирати више од 4-5 машина. .Машински факултет Бања Лука.

који преузима мноштво рачунских операција у случају предмета обраде сложене геометрије и послова са великим бројем корака.ПРОГРАМИРАЊЕ CNC МАШИНА Програмирање у проблемски оријентисаним језицима Програмирање CNC машина у проблемски оријентисаним језицима представља аутоматизовани облик програмирања обрадних процеса. а обавља се уз помоћ рачунара. . ослобађајући на тај начин програмера мноштва математичких операција и рутинских послова.

ПРОГРАМИРАЊЕ CNC МАШИНА Програмирање у проблемски оријентисаним језицима РАДИОНИЦКИ ЦРТЕЖ ПРОГРАМ ДИЈЕЛА (PART PROGRAM) ПРОЦЕСОР (нпр. APT) CL ДАТОТЕКА (датотека пута алата) ПОСТПРОЦЕСОР (прилагодни програм) ИЗВРШНИ ПРОГРАМ УЈ CNC машина ИП .

CAD/CAM системи не подржавају друге функције пројектовања технолошких процеса осим дефинисања геометрије у NC програму. па се остале технолошке информације попут захвата. што се при процесу програмирања интерактивно користе информације развијене у CAD систему. резних алата. базирања и стезања. . режими резања и сл.ПРОГРАМИРАЊЕ CNC МАШИНА Програмирање помоћу CAD/CAM система Суштина програмирања помоћу CAD/CAM система састоји се у томе. додају у интерактивном дијалогу.

језика за CNC (нпр.ПРОГРАМИРАЊЕ CNC МАШИНА Програмирање помоћу CAD/CAM система CAD МОДЕЛ ДИЈЕЛА NC МОДУЛ Програм дијела у неком од виших прог. APT) ПРОЦЕСОР ПРОЦЕСОР CL датотека CL датотека ПОСТПРОЦЕСОР ПОСТПРОЦЕСОР ИЗВРШНИ ПРОГРАМ У ЈЕЗИКУ УЈ УЈ CNC МАШИНА CL датотека . језика за CNC (нпр. APT) Програм дијела у неком од виших прог.

ПРОГРАМИРАЊЕ CNC МАШИНА Програмирање помоћу CAD/CAM система Најчешћи CAD/CAM системи .

5. 2. Креирање геометријског модела. Генерисанје путање алата. 3. . 4. Постпроцесиранје. Симулација и верификација. Формиранје плана обраде.ПРОГРАМИРАЊЕ CNC МАШИНА Програмирање помоћу CAD/CAM система Сам процес нумеричког програмирања састоји се од пет главних цјелина: 1.

Ч.Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Припрема за програмирање подразумијева знања која су потребна за све поступке програмирања. с тим да ће се под грађом и синтаксом програма дати елементи који вриједе за ручно програмирање CNC машина. Врсте управљања. Координатни систем и нулте тачке и 3. Грађа и синтакса програма. . Програмирање CNC машина. Припрема за програмирање обухваћа слиједеће елементе: 1. 2. аутор Ђ.

.Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Координатни системи и нулте тачке За задавање геометријских информација (дефинисање међусобног положаја алата и обратка у радном простору CNC машине) потребно је на машину и обрадак поставити координатне системе и одредити неке референтне (нулте) тачке. У примјени је деснo оријентисани координатни систем према слици. аутор Ђ. Програмирање CNC машина.Ч.

Координатни систем код CNC машина .главне праволинијске осе су означене словима X.Машински факултет Бања Лука.допунске праволинијске осе су означене словима: U (допунска оса у смјеру осе X).главне ротацијске оси су обиљежене словима А. Програмирање CNC машина.допунске ротацијске осе су обиљежавају се словима D и E. V (допунскa оса у смјеру осe Y). W (допунскa оса у смјеру осe Z) .Ч. Y и Z . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Координатни системи и нулте тачке . аутор Ђ. B и C .

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Координатни системи и нулте тачке +X -Z +Z -X . аутор Ђ.Ч. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука.

Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Координатни системи и нулте тачке Y+ Z+ X- X+ ZY- .Ч. аутор Ђ.

Ч. аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Координатни системи и нулте тачке Z+ Y+ X- X+ YZ- . Програмирање CNC машина.

аутор Ђ. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Координатни системи и нулте тачке Z+ Y+ X- X+ YZ- .Ч. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука.

Ч. Слиједе графички симболи и словне ознаке нулте тачке.нулта тачка машине. .Машински факултет Бања Лука. . од којих су најчешће у примјени слиједеће три: . Програмирање CNC машина. аутор Ђ.нулта тачка обратка.референтна тачка и . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Координатни системи и нулте тачке За ваљан опис геометријских информација у координатном систему треба дефинисати неке нулте тачке или референтне тачке.

Програмирање CNC машина.Ч. . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Координатни системи и нулте тачке M Нулта тачка машине Нулта тачка машине . аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука.исходиште координатног система машине. сталан и непромјењив и то изван радног простора (недоступна је). Њен положај је одређен у фази конструкције.

аутор Ђ. Програмирање CNC машина. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Координатни системи и нулте тачке Нулта тачка и координатни систем машине .Ч.Машински факултет Бања Лука.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Координатни системи и нулте тачке . Програмирање CNC машина.Ч.Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Координатни системи и нулте тачке R Референтна тачка машине Референтна тачка машине . сталан и непромјењив. аутор Ђ. .Ч. Положај јој је одређен у фази конструкције. али у радном простору (доступна је). Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука.исходиште мјерног система машине. Обавезна је код свих машина с инкременталним мјерним системима.

Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина. она лежи у пресјечној тачки осе ротације са базном ивицом уздужног одмјеравања. нпр.Ч. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Координатни системи и нулте тачке W Нулта тачка обратка Нулта тачка обратка је координатни почетак координатног система везаног за обрадак. али код стругова. Програмер је бира слободно. . аутор Ђ.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање FRAME Ради поједностављења програмирања предвиђен је тзв.Ч. У њему је могуће изводити слиједеће трансформације појединачно или у комбинацији истовремено: − Нулто помјерање (подешавање нулте тачке к.Машински факултет Бања Лука. радног предмета) − Ротирање − Пресликавање. Програмирање CNC машина. Другим рјечима. аутор Ђ. и − Промјену размјере (скалирање) . Frame је аритметичо правило помоћу којег се врши трансформација једног у други Картезијев координатни систем. Трансформациони оквир или трансформациони координатни систем (frame). то је просторни опис координатног система обратка.с.

Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање FRAME Нулто помјерање и ротирање Пресликавање Z осе . аутор Ђ. Програмирање CNC машина.Ч.

.Машински факултет Бања Лука.Ч. Програмирање CNC машина. аутор Ђ. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање FRAME или помјерање координата Један од начина обраде површина под нагибом јесте да се користи одговарајући стезни систем који може поравнати ивице обратка са осама координатног система машине.

Машински факултет Бања Лука.Ч. Програмирање CNC машина.(теоријски врх алата) Референтна тачка обратка F Референтна тачка супорта N T Референтна тачка за преднамјештање алата Референтна тачка алата . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Координатни системи и нулте тачке P A Нулта тачка алата . аутор Ђ.

аутор Ђ.Ч.Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Координатни системи и нулте тачке . Програмирање CNC машина.

Може бити дефинисана за сваки програм. B = Стартна тачка (стартна тачка првог алата у низу алата који врше обраду). Програмирање CNC машина. R = Референтна тачка (машине). аутор Ђ. . представља раван у којој се врши стезање радног предмета.Ч. може да се поклапа са нултом тачком обратка (постоји само код процеса стругања) W = Нулта тачка обратка (радног предмета) = нулта тачка програма. Растојање од ове тачке до М мора бити познато тако да би позиција оса могла да буде подешена на тачно ту вриједност у тој позицији. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање M = Нулта тачка машине A = Тачка стезања или гранична тачка. Позиција ове тачке се одређује помоћу мјерног система машине.Машински факултет Бања Лука.

аутор Ђ.Ч. Програмирање CNC машина. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Координатни системи и нулте тачке .Машински факултет Бања Лука.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Координатни системи и нулте тачке Примјер распореда нул-тачaкa и референтних тачака код стругања . Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука.Ч. аутор Ђ.

5 P2 одговара X40 Z-15 P3 одговара X40 Z-25 P4 одговара X60 Z-35 .Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање На глодалици основна раван је (XY) раван P1 одоговара X100 Y50 P2 одоговара X-50 Y100 P3 одоговара X-105 Y-115 P4 одоговара X70 Y-75 Код струга довољна је само једна раван (XZ) да би се једнозначно описала свака позиција P1 одговара X25 Z-7.Ч. аутор Ђ.

Ч. Програмирање CNC машина. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање P1 одговара X-20 Y-20 Z23 P2 одговара X13 Y-13 Z27 P1 одговара X10 Y45 Z-5 P2 одговара X30 Y60 Z-20 P3 одговара X45 Y20 Z-15 .Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ.

Тачке P1 и P2 се рефернцирају у односу на пол Pole (15. Програмирање CNC машина. аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Припрема за програмирање Поларне димензије Полране димензије су корисне када треба неки дио обратка да се позиционира помоћу радијуса и угла у односу на неку тачку (пол). 30): P1 одговара радиусу R1=100 и углу =30° .Ч.

аутор Ђ. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Структура и садржај NC програма Принципијелнa структурa једног NC програма . Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука.Ч.

Ч. Програмирање CNC машина.помоћни параметри за кружну интерполацију или корак навоја паралелно Y-оси .задати услови кретања . ) .помоћни параметри за кружну интерполацију или корак навој паралелно Z-оси .угаона кордината око X-осе . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Дефиниција NC програма Слово А B C D E F G H I J K L Адреса за: .посмична брзина .угаона кордината око додатне осе или слободно расположиво .слободно употребљиво .помоћни параметри за кружну интерполацију или корак навоја паралелно X-оси .коректура дужине алата .угаона кордината око додатне осе или слободно расположиво (код грешке или др.Машински факултет Бања Лука.угаона кордината око Y-осе . аутор Ђ.угаона кордината око Z-осе .

друга оса паралелна са Z-осом .Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ.наредбе машини.Ч.друга оса паралелна са X-осом . функције укључивања .друга оса паралелна са Y-осом . Програмирање CNC машина.број обртаја главног вретена .друга главна оса .друго ограничење брзог хода или позивање подпрограма .подешавање алата паралелно оси .број алата .прво ограничење брзог хода или референтна раван .број програмске линије . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Дефиниција NC програма Слово М N О P Q R S T U V W X Y Z Адреса за: .треће ограничење брзог хода или позивање подпрограма .трећа главна оса .Offset .прва главна оса .

дјелује као М00. аутор Ђ. Поновни старт помоћу тастера "STARТ" Заустављање по жељи. десни смијер Укључивање вретена. расхладног средства и посмака. искључивање вретена.Ч.Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Дефиниција NC програма Код Функција М00 Заустављање програма. ако је прекидач " Заустављање по жељи" укључен . условни стоп Крај програма Укључивање вретена. Програмирање CNC машина. вратила Замјена алата Расхладно средство 2 (1) укључено ( ON ) Расхладно средство 1 (2) укључено ( ON ) Расхладно средство искључено ( OFF ) Стезање укључено ( ON ) Стезање искључено ( OFF ) Вретено укључено(ON). лијеви смијер Заустављање вретена. десни смијер и расхладно средство(ON) М01 М02 М03 М04 М05 М06 М07 М08 М09 М10 М11 М13 .

додатно још и премотавање бушене траке на почетак М31 Откључавање браве М40-М45 Прекопчавање степена редуктора Расхладно средство 3 укључено ( ОН ) М50 М51 Расхладно средство 4 укључено ( ОН ) М60 Промјена алата М68 Стезање алата М69 Отпуштање алата Остале функције: " F " : брзина машине (5 цјелбројних мјеста и 3 децимална) " S " : брзина вратила (4 цјелобројна мјеста ) Неименовани бројеви нису резервисани и могу се користити за слободно програмирање . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Дефиниција NC програма Код М14 Функција Вретено укључено (ON). лијеви смијер и расхладно средство (ON) М19 Заустављање вретена у одређеном угаоном положају М30 Као М00.Ч.Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ. Програмирање CNC машина.

Посљедњи блок у извршној секвенци садржи специјалну ријеч која означава крај програма: М2. Програмирање CNC машина. Сваки блок репрезентује један корак обраде. М17 или М30. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Структура програма NC програм садржи низ NC блокова.Машински факултет Бања Лука. . аутор Ђ. Инструкције или наредбе су писане у блоковима у форми тзв. ријечи.Ч.

r. p.Машински факултет Бања Лука.. Z . M. t. e.Specijalni simboli: %. 2. . T. F. Програмирање CNC машина. U. h. 5. space . l. f. .Brojevi: 0. x. 8. /. C. :. E. X. 1. b. LF. q. аутор Ђ. !.Mala slova: a. ‘. v. _. w. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Структура програма Синтакса Слиједећа синтакса (скуп симбола) на располагању је приликом писања NC програма: . *. D. 4. B. 3. Y. ]. u. z . V. (O). P. o. Q. +. 9 . d. [. i. G. k. c. 7. R. $. y. >. <. N. n. j. ). m. I. W. tab. J. L. =. 6. S. -.Ч. H. s. K.Велика слова: A. “. (. g. ?.

супресија блока Оператор множења Оператор сабирања Оператор одузимања. минус-предзнак Идентификатор за словни низ или тзв. суфикс назнаке. дио једначине Оператор дијељења. ланчани оператор Оператор додјеле.Машински факултет Бања Лука.Ч. Програмирање CNC машина. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Структура програма Специјални знакови % () [] < > : = / * + " ´ $ знак за почетак програма-користи се само приликом писања програма на спољашњем PC-у за заграђивање параметара или израза за заграђивање адреса или индекса Главни блок. аутор Ђ. string Идентификатор за специјалне нумеричке вриједности: хекса-децималне и бинарне Идентификатор системских промјењивих .

Ч. аутор Ђ. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука. & LF Tab Space Доња повлака. припада скупу словних знакова Резервисано Резервисано Децимална тачка Зарез. . . сепаратор параметара Ознака за почетака коментара у програму Исти ефеката као и Space Крај блока Сепаратор знакова Сепаратор знакова (бланко) . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Структура програма Специјални знакови _ ? ! .

Ч. а сваки блок. . Програмирање CNC машина. Блок треба да садржи све неопходне податке да би се одређена операција (акција машине) извела. аутор Ђ. у општем случају. састоји се од више ријечи. и он се завршава са ознаком "LF" (LINE FEED = нова линија). Ознака "LF" се аутоматски генерише приликом промjене линије. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Структура програма Блок и формат блока На исти начин као и у нашем језику NC програми сачињени су од више појединих блокова.Машински факултет Бања Лука.

адресе . аутор Ђ. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Структура програма У циљу задржавања структуре блокова што јаснијом.Ч.Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина. ријечи у блоку треба поредати према слиједећем редосљеду: N10 G… X… Y… Z… F… S… T… D… M… H… гдје ове словне ознаке представљају тзв.

G09.G 97 . G43. G61.понашање при уласку у захват: G08. G02. аутор Ђ. G18. Модално дјелујуће G-функције за: . Програмирање CNC машина. G60.избор равни: G17. G19 . G42.коректуру алата: G40.дефинисање бројева обртаја: G96. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Разликују се три врсте инструкција кретања.помјерање нулте тачке: G92. G41.врсту интерполације: G00.дефинисање посмака: G93. G06 . G01. G03. G62 . G91 . 1.котирање (димензионирање): G90. G44 . G53-G59 .радни циклуси: G80-G89 .Машински факултет Бања Лука. G94. Црвено одштампане функције означавају стање укључености и не морају се додатно програмирати (управљачки независне функције). G95 .Ч.

G09 .повећање и смањење брзине: G08. Инструкције кретања могу бити задате на цртежима као апсолутне и/или релативне димензије (мјере) . Услови кретања.Машински факултет Бања Лука. Значење G функција је утврђено у DIN 66 025 и треба да буде исто за све NC производе. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања 2.Ч. аутор Ђ. . Услови кретања.помјерање референтне тачке: G92 3. којима са интернационалним нормама није додијељено фиксно значење. Програмирање CNC машина.бушење навоја: G63 .вријеме трајања (задршке): G04 (у вези са F за навођење времена ) .који дјелују само у једној програмској линији: .

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Код Функција G00 G01 G02 G03 G04 G12 G13 G17 G18 G19 G25 G26 G27 G28 G29 G33 G34 Позиционирање у брзом ходу Линеарна интерполација Кружна интерполација у смјеру казаљке на сату Кружна интерполација у смјеру супротном казаљке на сату Вријеме трајања ( чекања ) Хеликоидна интерполација . аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука.укључење Хеликоидна интерполација .искључење Избор XY равни Избор XZ равни Избор YZ равни Могућност тродимензионалног рада Крај подпрограма Фиксни циклус Активирање оси Деактивирање оси Нарезивање навоја константног корака Нарезивање навоја повећањем корака . Програмирање CNC машина.Ч.

такође петља.Ч. обилазак с десна . позитивна компензација дужине G44 Коректура алата. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Код Функција G35 Нарезивање навоја смањењем корака G36 Постављање броја навише G37 Логичко опште селектовање датотека G38 Измјена алата . Програмирање CNC машина.искључено G60 Толеранција позиционирања 1 G61 Толеранција позиционирања 2. мјерни циклус . аутор Ђ. обилазак с лијева . позитивно.алат десно G43 Коректура алата.укључено G39 Измјена алата .алат лијево G42 Коректура радијуса алата.искључено G40 Брисање свих унесених коректура алата. Конпензација радијуса G41 Коректура радијуса алата. позитивно.искључена G53 Брисање свих унесених помака нулте тачке G54-G59 Помјерање нулте тачке G54 Корекција дужине и корекција оргинала . негативна компензација дужине G45 Компензација дужине .Машински факултет Бања Лука.

и 4. Програмирање CNC машина.искључено G90 Унос релативних мјера G91 Релативне координате G92 Програмирано помјерање ослоне тачке G94 Посмак у мм/мин G95 Посмак у мм/обрт G100 Дио програма за логичке комуникације машине G101 Логика машине. и 2. урезивање .Машински факултет Бања Лука. дио програма за комуникације . осе на референтну тачку G75 Позиционирање 3.Ч. само брзи ход G63 Постављање посмака 100%. нпр. бушење навоја G64 Промјена посмака или броја обртаја G73 Програмирани посмак = посмак осе G74 Позиционирање 1.укључено G81-Г89 Утврђивање циклуса бушења G84 Урезивање . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Код Функција G62 Брзо позиционирање. аутор Ђ. осе на референтну тачку G80 Брисање позваних циклуса.

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA
Инструкције кретања
Апсолутне димензије

Примјер глодања:
P1 одговара X20 Y35
P2 одговара X50 Y60
P3 одговара X70 Y20

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA
Инструкције кретања
Инкременталне или релативне димензије

Примјер глодања:
P1 одговара X20 Y35 ; (у односу на
нултутачку)
P2 одговара X30 Y20 ; (у односу на P1)
P3 одговара X20 Y-35 ; (у односу на P2)

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA
Инструкције кретања
Са модерним CNC управљањима могуће је са G90 / G91 произвољно
прелажење између задавања апсолутних и релативних мјера, без да се
поништи (изгуби) референтна нулта тачка.
Програмирање
Апсолутне димензије

Инкременталне димензије

G90
X=AC(…) Y=AC(…) Z=AC(…)

G91 или
X=IC(…) Y=IC(…) Z=IC(…)

X, Y, Z – идентификатори оса дуж којих се врши кретање,
=AC

– апсолутне димензије (немодалне),

=IC

- инкременталне димензије (немодалне)

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA
Инструкције кретања

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA
Инструкције кретања
Примјер:

N10 G90 G0 X45 Y60 Z2 T1 S2000 M3
N20 G1 Z-5 F500
N30 G2 X20 Y35 I=AC(45) J=AC(35)
или
N30 G2 X20 Y35 I0 J-25
N40 G0 Z2
N50 M30

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA
Инструкције кретања
Уношење димензија metric/inch
Зависно од димензија на цртежу могуће је програмирати димензије
обратка алтернативно у мм (G71) или инчима (G70). Управљачка
јединица омогућава конвертовање (са неизбјежним девијацијама)
слиједећих величина:
- позиционих података X, Y, Z,...,
- тренутних координата тачака I1, J1, K1 интерполационих параметра
I, J, K и радијус круга приликом програмирања радијуса,
- корак навоја,
- помјерања нулте тачке (TRANS),
- поларни радијус (RP),
Сви остали параметри као што су посмаци и сл. интерпретирани су у
метричком систему мјера (SCALING_SYSTEM_METRIC).

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA
Инструкције кретања
Примјер:

N10 G0 G90 X20 Y30 Z2 S2000 M3 T1
N20 G1 Z-5 F500
N30 X90
N40 G70 X2.75 Y3.22
N50 X1.18 Y3.54
N60 G71 X20 Y30
N70 G0 Z2 M30

.Ч.. аутор Ђ. Комадне за помјерање нулте тачке су: Позивање: G54 . Због тога је могуће позивање нултих тачака за различита стезања са G командом. G57 или G505 … G599 (SINUMERIK 840D) Деактивирање: G53 или G500 или SUPA или G153 . Програмирање CNC машина. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Помјерање нултачки (frame) Омогућена су меморисана помјерања нулте тачке релативно у односу на нулту тачку обратка по свим осама у односу на базни координатни систем.Машински факултет Бања Лука.

Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Помјерање нултачки (frame) . аутор Ђ.Ч.

Програмирање CNC машина. аутор Ђ.Ч. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Помјерање нултачки (frame) .Машински факултет Бања Лука.

Ч.фактор скалирања. .Машински факултет Бања Лука. уколико је неопходан.угао ротирања стезача. аутор Ђ. .координате помјерања. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Помјерање нултачки (frame) На операторском панелу са универзалним интерфејсом могуће је уношење слиједећих вриједности: . Програмирање CNC машина. .

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Помјерање нултачки (frame) .Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ.Ч. Програмирање CNC машина.

Програмирање CNC машина. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Помјерање нултачки (frame) Примјер: N10 G0 G90 X10 Y10 F500 T1 N20 G54 S1000 M3 N30 L47 N40 G55 G0 Z200 N50 L47 N60 G56 N70 L47 N80 G53 X200 Y300 M30 .Ч.Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Одабир радне равни Команде: G17 или G18 или G19 G17 – Радна раван X/Y – улаз алата у правцу оси Z G18 – Радна раван Z/X – улаз алата у правцу оси Y G19 – Радна раван Y/Z – улаз алата у правцу оси X .Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина. аутор Ђ.Ч.

Ч. Програмирање CNC машина. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Одабир радне равни . аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Одабир радне равни .Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ. Програмирање CNC машина.Ч.

WALIMOF . X Y Z . WALIMON – активирање лимитиранја радног простора. X Y Z – доњи лимит радног простора.Ч.горњи лимит радног простора.деактивирање лимитиранја радног простора . WALIMOF G25. G26. аутор Ђ. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Ограничење радног простора G25 X…Y…Z… (програмирано у посебном NC блоку) G26 X…Y…Z… (програмирано у посебном NC блоку) WALIMON.Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина.

аутор Ђ. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука. Ове вриједности се примјењују моментално и не губе се ресетом и поновним паљењем управљачке јединице.Ч. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Ограничење радног простора Горњи (G26) и доњи (G25) лимит радне површине може се дефинисати за сваку осу. .

док хеликоида може бити испрограмирана комбинацијом ова два елемената. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања У овом поглављу налази се опис дијела команди кретања које су на рaсполагању приликом обраде контура на обрадтку. Програмирање CNC машина. . аутор Ђ.Ч. Могуће је програмирање правих линија и кружних лукова.Машински факултет Бања Лука.

у овом случају поларни радијус RTLIOF са G0 . у овом случају поларни угао RP= .крајња тачка у Картезијевим координатама . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Позиционирање у брзом ходу G0 Програмирање G0 X… Y… Z … G0 AP=… RP=… RTLIOF. аутор Ђ.нелинеарна интерполација (путања дуж сваке осе се интерполира као појединачна оса) RTLION са G0 . Програмирање CNC машина. RTLION XYZ AP= .крајња тачка у поларним координатама.Ч.линерна интерполација (све осе се интерполирају заједно) .Машински факултет Бања Лука.крајња тачка у поларним ко ординатама.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Позиционирање у брзом ходу G0 N10 G0 X0 Y0 Z3 . Програмирање CNC машина. аутор Ђ.Ч.Машински факултет Бања Лука.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Позиционирање у брзом ходу G0 Примјер: N10 G90 S400 M3 N20 G0 X30 Y20 Z2 N30 G1 Z-5 F1000 N40 X80 Y65 N50 G0 Z2 N60 G0 X-20 Y100 Z100 M30 .Ч. аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина.

Ч.Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Линеарна интерполација G1 Алат се креће посмичном брзином F дуж праве линије од стартне тачке ка програмираној крајњој тачки. . Могуће је уношење координата крајње тачке у Картезијевим или поларним координатама. Програмирање CNC машина. Радни комад се обрађује дуж ове путање алата. аутор Ђ.

посмак [mm/min] . аутор Ђ.Ч. Програмирање CNC машина. у овом случају поларни радијус .крајња тачка у поларним координатама. у овом случају поларни угао .крајња тачка у Картезијевим координатама .Машински факултет Бања Лука.крајња тачка у поларним координатама. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Линеарна интерполација G1 Програмирање G1 X… Y… Z … F… G1 AP=… RP=… F… XYZ AP= RP= F .

Ч. Програмирање CNC машина. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Линеарна интерполација G1 N10 G1 X80 Y0 Z-10 F100 .Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Линеарна интерполација G1 Примјер: N10 G17 S400 M3 N20 G0 X20 Y20 Z2 N30 G1 Z-2 F40 N40 X80 Y80 Z-15 N50 G0 Z100 M30 . Програмирање CNC машина.Ч.Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ.

Програмирање CNC машина. аутор Ђ.Ч.Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Кружна интерполација G2/G3 Помоћу кружне интерполације могућа је обрада кругова и кружних лукова. .

аутор Ђ.Ч. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Кружна интерполација G2/G3 Програмирање G2/G3 G2/G3 G2/G3 G2/G3 G2/G3 CIP CT X… Y… Z… I… J… K… AP=… RP=… X… Y… Z… CR=… AR=… I… J… K… AR=… X… Y… Z… X… Y… Z… I1=… J1=… K1=… X… Y… Z… .Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина.

крајња тачка у Картезијевим координатама I J K . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Кружна интерполација G2/G3 G2 .кретање по кружној путањи у смјеру супротном смјеру казаљке на сату CIP .угао отвора I1= J1= K1= .средишња тачка у Картезијевим координатама (у X.крајња тачка у поларним координатама. у овом случају поларни угао RP= .радијус круга AR= . Z смјеру) AP= .Машински факултет Бања Лука. Y. у овом случају поларни радијус повезан са радијусом круга CR= .Ч.крајња тачка у поларним координатама.кружна интерполација кроз средишњу тачку CT . Програмирање CNC машина.центар круга у Картезијевим координатама (у X.кретање по кружној путањи у смјеру казаљке на сату G3 . Y. Z смјеру) . аутор Ђ.круг са тангенцијалним прелазом X Y Z .

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Кружна интерполација G2/G3 Програмирање круга са центром и крајњом тачком .Машински факултет Бања Лука.Ч. Програмирање CNC машина. аутор Ђ.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Кружна интерполација G2/G3 Програмирање круга са радијусом и крајњом тачком Кружно кретање дефинисано је са: . Z У вези са радијусом круга неопходно је специфицирати и предзнак +/како би се дефинисало да ли угао путање алата треба бити већи или мањи од 1800.угао мањи или једнак 1800 CR=-. .крајњом тачком у Картезијевим координатама X.радијусом круга CR и .угао већи од 1800 . Идентификатори имају слиједећа значења: CR=+. Програмирање CNC машина. аутор Ђ. Позитиван угао не мора се назначивати.. Y...Машински факултет Бања Лука. .Ч..

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Кружна интерполација G2/G3 Програмирање круга са радијусом и крајњом тачком .Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ.Ч. Програмирање CNC машина.

J.Y.Ч. .центром кружног лука са адресама I.углом кружног лука AR= и .угао кружног лука. креће се у опсегу 00 до 3600 .Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина. аутор Ђ.. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Кружна интерполација G2/G3 Програмирање круга са углом кружног лука и центром или крајњом тачком Кружно кретање описано је: .. К Гдје је: AR=.Z или .крајњом тачком у Картезијевим координатама X.

3 I-43 J25.3 CR=-50 или N30 G2 AR=269.31 X115 Y113.52 или N30 G2 AR=269. Програмирање CNC машина.Ч.48 S800 M3 N20 G17 G1 Z-5 F1000 N30 G2 X115 Y113. аутор Ђ. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Кружна интерполација G2/G3 Примјер N10 G0 G90 X133 Y44.52 или N30 G2 X115 Y113.Машински факултет Бања Лука.3 N40 M30 .31 I-43 J25.3 I=AC(90) J=AC(70) или N30 G2 X115 Y113.

кружно кретање у равни (хоризонтално кретање).Ч. Програмирање CNC машина.вертикално линеарно кретање у оси алата. уљних канала и сл. коме је надређено . аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Хеликоидна интерполација Хеликоидна интерполација може бити кориштена за израду навоја. . Код хеликоиднe интерпоалцијe постоје два кретања: .

крајња тачка у Картезијевим координатама I J K .центар круга у Картезијевим координатама AR – угао отвора TURN= . Програмирање CNC машина.кретање дуж кружне путање у смјеру казаљке на сату G3 .Ч.Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Хеликоидна интерполација Програмирање G2/G3 X… Y… Z… I… J… K… TURN= G2/G3 AR=… I… J… K… TURN= G2/G3 AR=… X… Y… Z… TURN= G2/G3 AP… RP=… TURN= G2 .поларни угао RP= .број додатних кружних пролаза унутар граница 0 до 999 AP= . аутор Ђ.кретање дуж кружне путање у смјеру супротном смјеру казаљке на сату X Y Z .поларни радијус .

Машински факултет Бања Лука.угао Примјер N10 X5 Z70 F1000 G18 N20 X88.5 ANG=110) N30 . аутор Ђ..крајња тачка у Картезијевим координатама X или Z ANG . Програмирање CNC машина.Ч.8 ANG=110 или (Z39.. . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Дефиниција контуре Права линија под углом Програмирање X2… ANG… Гдје је: X2= (или Z2) .

пресјечна тачка двије праве линије .угао прве праве линије .Машински факултет Бања Лука.крајња тачка друге праве линије . Z2= X3=. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Дефиниција контуре Двије праве линије Програмирање ANG1… X3… Z3 ANG2… или X1… Z1… X3… Z3… Гдје је: ANG1= ANG2= CHR X1. аутор Ђ. Z3= .скошење .угао друге праве линије . Програмирање CNC машина.Ч.почетне координате . Z1= X2.

ANG2= .крајње координате треће праве линије . аутор Ђ.скошење RND . Z4= .крајња координата прве праве линије или почетна тачка друге праве линије X3. Z1 . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Дефиниција контуре Три праве линије Програмирање X2… Z2… ili ANG1… X3… Z3… X3… Z3… ANG2… X4… Z4… X4… Z4… ANG. Z2 .Машински факултет Бања Лука.угао прве/другу праве линије релативно у односу на апцису CHR .почетна координата прве праве линије X2.заобљење X1.крајња тачка друге праве линије или почетна тачка треће праве линије X4=. Z3 .Ч. Програмирање CNC машина.

десни или лијеви навој Цилиндрични навој G33 Z… K … SF=…* Трапезни навој G33 X… Z… K… SF=…* G33 X… Z… I… SF=…* (K за угао трапеза < 45°) (I за угао трапеза > 45°) Чеони навој G33 X… I… SF=…* . Програмирање CNC машина. трапезни или чеони. .Ч.цилиндрични.Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Обрада навоја са константним кораком Примјер програмирања за струг са уздужном осом Z и попречном осом X Слиједећи типови навоја могу бити продуковани са командом G33: . аутор Ђ.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Обрада навоја са константним кораком Примјер програмирања за трапезни навој N10 G1 X50 Z0 S500 F100 M3 N20 G33 X110 Z-60 K4 N30 G0 Z0 M30 .Ч. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ.

DIAMOF. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Специјалне функције код стругања Димензије за: полупречник.пречник DIAM90 . аутор Ђ.пречник Инкрементално димензионирање полупречник пречник полупречник .Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина.полупречник DIAMON . DIAM90 Програмирање DIAMON DIAMOF DIAM90 Гдје је: Апсолутно димензионирање DIAMOF . диаметар DIAMON.Ч.

Програмирање CNC машина. вриједност=дужина скошења (у јединицама мјерања.скошење на контури.Машински факултет Бања Лука. вриједност=ширина скошења у смјеру кретања RND=… .модално заобљење. неколико заоблјења на контури на исти начин. вриједност=полупречник заобљења RNDM=… . програмиранје скошења према оригиналном кретању. заобљења Програмирање CHF=… CHR=… RND=… RNDM=… Гдје је: CHF=… . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Специјалне функције код стругања Скошења. у складу са G70/G71) CHR=… .заобљење на контури.Ч. аутор Ђ.скошење на контури. вриједност=полупречник заобљења .

аутор Ђ. заобљења N30 G1 X… Z… F… CHR=2 N40 G1 X… Z… или N30 G1 X… Z… F… CHF=2(cos 2) N40 G1 X… Z… N30 G1 X… Z… F… RND=2 . Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Специјалне функције код стругања Скошења.Ч.

Програмирање CNC машина.Ч. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Специјалне функције код стругања Скошења.Машински факултет Бања Лука. заобљења Могуће је програмирати и кружни прелаз између праве линије и кружног лука: N30 G1 X… Z… F… RND=2 N40 G3 X… Z… I… K… . аутор Ђ.

Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ. али са додатним помјерањима нулте тачке X Y Z – вриједност помјерања у смјеру специфициране геометријске осе .Ч. ATRANS Програмирање TRANS X… Y… Z… (програмирано у посебном NC блоку) ATRANS X… Y… Z… (програмирано у посебном NC блоку) Гдје је: TRANS – апсолутно помјерање нулте тачке. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Frame-ови Програмибилна помјерања нулте тачке TRANS. везано за тренутно важећу нулту тачку обратка G54 до G599 ATRANS – као и TRANS. Програмирање CNC машина.

Програмирање CNC машина. аутор Ђ.Ч. ATRANS . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Frame-ови Програмибилна помјерања нулте тачке TRANS.Машински факултет Бања Лука.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Frame-ови .Машински факултет Бања Лука.Ч. аутор Ђ. Програмирање CNC машина.

геометријска оса око које се врши ротација RPL – ротација у равни. Програмирање CNC машина. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Frame-ови Програмибилна ротација Програмирање ROT X… Y… Z… ROT RPL=… AROTX… Y… Z… AROT RPL=… Гдје је: ROT – апсолутна ротација у вези са тренутно важећом нултом тачком обратка у вези са G54 до G599 AROT – адитивна ротација са везом у односу на тренутно важећу програмирану нулту тачку X Y Z – ротација у простору.Машински факултет Бања Лука. угао кроз који се координатни систем ротира (одабир равни са G17 до G19) . аутор Ђ.Ч.

Ч. аутор Ђ. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Frame-ови Програмибилна ротација .Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина.

. Предуслов: Алат мора бити позициониран нормално на радну раван. Примјер: радна раван G17. G18 или G19 такође ротира. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Frame-ови Радна раван дефинисана фукнцијама G17.Ч. Програмирање CNC машина. аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука. Радна раван G17 такође ротира.Транслација и ротација користе се за помјерање координатног система на једну од површина са стране. XY и координатни систем обратка позиционирани су на горњој површини обратка.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Frame-ови Промјена равни: Уколико се испрограмира промјена равни (G17 до G19) након ротације. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ.Ч. . угао ротације програмиран за осе се наставља примјењивати на нову радну раван.

те је зато могуће обрада сличних геометријских облика различитих величина. Програмирање SCALE X… Y… Z… (програмирано у засебном NC блоку) ASCALE X… Y… Z… (програмирано у засебном NC блоку) SCALE – апсолутно повећање/сманјење везано за тренутно важећи координатни систем подешен са G54 до G599 ASCALE .Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Frame-ови Програмибилни фактор скалирања SCALE/ASCALE омогућава скалирање фактора у смјеру за специфицирану осу за све путање алата. аутор Ђ.апсолутно повећање/сманјење везано за тренутно важећим сетом координатног система X Y Z – фактор скалирања у смјеру дефинисане геометријске осе.Ч. . Програмирање CNC машина. Овом функцијом омогућено је и промјена величине и облика.

Ч. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Frame-ови Програмибилни фактор скалирања . Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ.

Ч. Програмирање CNC машина. у подпрограму се извршавају у пресликаном облику. AMIRROR MIRROR/AMIRROR се користи за пресликавање облика на обратку око координатних оса.Машински факултет Бања Лука. Све команде кретања које се програмирају након позива ове команде нпр. аутор Ђ. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Frame-ови Програмирање пресликавања MIRROR. .

Програмирање CNC машина. аутор Ђ. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Frame-ови Програмирање пресликавања MIRROR. AMIRROR .Ч.Машински факултет Бања Лука.

X Y Z – геометријска оса чији смјер се мјења. Програмирање CNC машина.Ч. Вриједност која се овдје дефинише може бити слободно одабрана нпр. X0 Y0 Z0 . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Frame-ови Програмирање пресликавања MIRROR.Машински факултет Бања Лука.програмирано у засебном NC блоку Гдје је: MIRROR – апсолутно пресликавање са референцом према тренутно важећем координатном систему са G54 до G599 AMIRROR – адитивно пресликавање са референцом према тренутно важећем сету програмираног координатног система. AMIRROR Програмирање MIRROR X0 Y0 Z0 – програмирано у засебном NC блоку AMIRROR X0 Y0 Z0 . аутор Ђ.

AMIRROR Команде пресликавања узрокује аутоматску промјену команди компензација алата (G41/G42 или G42/G41) све у вези са новим смјером обраде. аутор Ђ.Ч. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Frame-ови Програмирање пресликавања MIRROR. Иста ствар се дешава и код смјера ротације круга (G2/G3 или G3/G2).Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина. .

. G94..Ч.. Програмирање CNC машина... ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Посмак G93. .Машински факултет Бања Лука. G94 или G95 FGROUP – вриједност посмака за све осе дефинисане у FGROUP . Z. Y. – вриједност посмака у јединицама дефинисаним са G93. FGROUP Програмирање G93 или G94 или G95 F FGROUP(X. B..) Гдје је: G93 – вријеме посмака min G94 – посмак у mm/min или inch/min или 0/min G95 – посмак у mm/o или inch/o F.. A. G95 или F. аутор Ђ.

смјер ротације: усмјеру казаљке на сату/обрнуто од смјера казалјке на сату. М4. смјер обртања М3.стоп за главно вретено S .Машински факултет Бања Лука.Ч. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Брзина обртања вретена S.смјер ротације вретена у смјеру казаљке на сату за главно вретено M3 М4 . аутор Ђ.брзина обртања вретена у о/min за главно вретено . Програмирање CNC машина. заустављање вретена за вретено 1 .смјер ротације вретена у смјеру супротном смјеру казаљке на сату за главно вретено М5 . М5 Програмирање M3 или M4 или M5 M1=3 или M1=4 или M1=5 S Гдје је: M1=3 M1=4 M1=5 .

аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука.Ч. Програмирање CNC машина. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања .

G971.активирање константне брзине резанја (као за G95) G961 . G97. LIMS Програмирање G96 S… G961 G97 G971 LIMS=… Гдје је: G96 . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Константна брзина резања G96.деактивирање константне брзине резанја (за G94) LIMS=… .деактивирање константне брзине резанја (за G95) G971 .активирање константне брзине резанја (као за G94) S . Програмирање CNC машина.лимитација вретена када која је опертаивна када G96.брзина резања у m/min G97 .Машински факултет Бања Лука.Ч. аутор Ђ. G961 и G97 су активне за главно вретено (LIMS није активна са G971) . G961.

Командом LIMS дефинише се максимум брзине обртања главног вретена.Ч. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука. . аутор Ђ. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Када je G96/G961 активна брзина вретена зависи од пречника радног предмета.

Ч. смјер алата (лијево или десно оријентисани алат) или дужину алата. тако да програмирана контура може бити обрађивана са било којим алатом. . Приликом обраде радног комада. него се само програмирају димензије обратка у складу са радионичким цртежом. аутор Ђ. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата Приликом програмирања није неопходно дефинисати пречник алата. путања алата контролисане су према геометрији алата. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука.

аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата .Ч.

Дужина алата је удаљеност између референтне тачке на држачу алата и врха алата. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата Компензација дужине алата Ова врста компензације компензује разлике у дужини алата који се користе. Програмирање CNC машина.Ч. .Машински факултет Бања Лука. Ова вриједност се мјери и уноси у управљачку јединицу заједно са вриједностима хабања. аутор Ђ.

аутор Ђ. Програмирање CNC машина.Ч. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата .Машински факултет Бања Лука.

Стварну вриједност радијуса алата се у програму не наводи тако да се може примјенити за сваки произвољни радијус.Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина. а прорачун путање алата да се препусти управљачкој јединици.Ч. Захваљујући коректури за радијус алата могуће је програмирати само ивицу комада. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата Компензација радијуса алата При програмирању мора се дефинисати путања алата. аутор Ђ. . Ти рачуни базирају на радијусу меморисаног алата у меморији за алат.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата .Ч.Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ. Програмирање CNC машина.

аутор Ђ.Ч. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата Кодирање алата за обраду глодањем Група типа 1xy (алати за обраду глодањем): .

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата .Ч. аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина.

Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина. аутор Ђ. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата Кодирање алата за обраду бушењем Група типа 2xy (алати за обраду бушењем) .Ч.

Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука.Ч. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата Кодирање алата за обраду брушењем Група типа 4xy (алати за обраду брушењем) . аутор Ђ.

Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ.Ч. Програмирање CNC машина. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата Кодирање алата за обраду стругањем Група типа 5xy (алати за обраду стругањем) .

Ч.Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина. аутор Ђ. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата .

Ч. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата Кодирање специјалних алата Група типа 7xy (специјални алати) . аутор Ђ. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука.

. аутор Ђ.. Програмирање CNC машина. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата Промјена алата са М06 (глодање) Tx или T=x или Ty=X T0 M06 Гдје је: Tx или T=x или Ty=x – селекција алата са T Број x – ознака за T 0-32000 T0 – деселекција алата M06 – промјена алата.Ч.Машински факултет Бања Лука. и компензација алата D је активна . затим алат T.

аутор Ђ. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука.Ч. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата .

деселекција алата .Ч.ознака за T 0-32000 T0 . аутор Ђ. компензација алата активна x .Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата Промјена алата са Т командом (стругање) Програмирање Tx или T=x или Ty=X T0 Гдје је: Tx или T=x или Ty=X – селекција алата са T Број. Програмирање CNC машина. укључујући промјену алата (активни алат).

Програмирање CNC машина. смјер кретања алата је десно од контуре OFFN= . смјер кретања алата је лијево од контуре G42 .додатак за обраду на програмираној контури (нормално на контуру) . G41.активирање компензације радијуса алата.Ч.Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ. G42 Програмирање G40 G41 G42 OFFN= Гдје је: G40 G41 .активирање компензације радијуса алата.деактивирање компензације радијуса алата . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата Компензација полупречника (радијуса) алата G40.

аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина.Ч. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата .

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата . Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ.Ч.

G42 . аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина.Радна раван G17 do G19 .Број алата Т/број ивице D .Ч. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата Управљачка јединица захтјева слиједеће информације: .Смјер обраде G41.

Ч.Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата Примјер програмирања N10 G0 X50 T1 D1 N20 G1 G41 Y50 F200 N30 Y100 . Програмирање CNC машина.

Ч.Машински факултет Бања Лука. . G42/G41 може се програмирати без G40. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата Мијењање смјера компензације G41/G42. аутор Ђ. Програмирање CNC машина.

Ч. Програмирање CNC машина. аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Компензација алата Примјер програмирања: N10 G0 Z100 N20 G17 T1 M6 N30 G0 X0 Y0 Z1 M3 S300 D1 N40 Z-7 F500 N50 G41 X20 Y20 N60 Y40 N70 X40 Y70 N80 X80 Y50 N90 Y20 N100 X20 N110 G40 G0 Z100 M30 .

Програмирање CNC машина. аутор Ђ.Ч. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Прилаз и одмицање са контуре Програмирање NORM KONT KONT KONTC KONTC KONTT KONTT .Машински факултет Бања Лука.

. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Прилаз и одмицање са контуре Гдје је: NORM .алат се креће директно по правој линији и позиционира се окомито на тачку на контури KONT .Ч.алат прилази/одмиче се са тачке на контури са континуалном закривљеношћу.Машински факултет Бања Лука. Континуална закривљеност такође укључује континуалну (непрекинуту) тангенту. Кретање дуж непрекинуте тангенте не значи генерално и константно убрзање. аутор Ђ.алат прилази/одмиче се са тачке на контури дуж непрекинуте тангенте.алат се креће према тачки на контури према програмираном начину кретања на угловима Г450 или Г451 KONTC . Континуална закривљеност значи константна убрзања KONTT . Програмирање CNC машина.

G42. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Прилаз и одмицање са контуре Директни прилаз окомито на позицију G41. Програмирање CNC машина. .Машински факултет Бања Лука. NORM Алат се креће по правој линији директно према контури и позиционира се окомито на тангенту путање у почетној тачки.Ч. аутор Ђ.

Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ. а затим се директно креће по правој линији према слиједећокј некомпензираној позицији нпр. локацији замјене алата.Ч. Програмирање CNC машина. NORM Алат је позициониран окомито на задњу тачку компензационе путање. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Прилаз и одмицање са контуре Деактивирање мода компензације G40. .

Машински факултет Бања Лука. .Ч. аутор Ђ. Стартна тачка лежи на контури . ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Прилаз и одмицање са контуре Путања кретања по луку у стартној тачки G41. KONT Разликују се два случаја: 1. Програмирање CNC машина.прилазна стратегија је иста као и са функцијом NORM. G42. Тангента путање у стартној тачки служи као линија подјеле између предње и стражње стране контуре.

.Машински факултет Бања Лука.Ч. Команда G450/G451 примјењује транзицију од тренутног према слиједећем блоку. Програмирање CNC машина. Стартна тачке лежи иза контуре .алат се креће по луку према стартној тачки или преко кружне путање или прееко пресјека еквидистантних путања зависно од програмираног понашања у угловима контуре G450/G451. аутор Ђ. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Прилаз и одмицање са контуре 2.

Ч.Машински факултет Бања Лука. CDOF Програмирање CDON CDOF CDOF2 Гдје је: CDON . аутор Ђ.деактивирање bottleneck детекције .активирање bottleneck детекције CDOF . Програмирање CNC машина. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Мониторинг колизије CDON.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Мониторинг колизије CDON.Машински факултет Бања Лука. Ове Лоок Ахеад функције омогућују детектовање евентуалних колизија унапријед дозвољавајући на тај начин њихово избјегавање. .Ч. Програмирање CNC машина. CDOF Када је CDON (Collision Detection On) и компензација радијуса алата активна управљачка јединица надзире путању алата са Лоок Ахеад прорачуном путање. аутор Ђ.

Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Мониторинг колизије CDON. аутор Ђ. CDOF .Ч.

Ч.Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ. ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА CNC МАШИНA Инструкције кретања Мониторинг колизије CDON. CDOF . Програмирање CNC машина.

унапријед су већ испрограмирани одређени циклуси у виду подпрограма.глодање и . само позове.стругање. ЦИКЛУСИ За радне захвате који се често понављају код већине нумеричких управљања. .Ч. Циклуси треба да допринесу поједностављењу програмирања и редукцији дужине програма.бушење. који се понавља. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука. са одговарајућим параметрима. аутор Ђ. Циклуси су прилагођени различитим задацима преко дефиниције различитих параметара. при чему се подпрограм. Управљачке јединице омогућују различите стандардне циклусе за слиједеће технологије: . .

урезивање навоја CYCLE85 .бушењe 4 CYCLE89 . аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука. ЦИКЛУСИ Циклуси бушења Циклуси код бушења.бушењe 3 CYCLE88 . Програмирање CNC машина.бушењe 5 HOLES1 HOLES2 CYCLE801 . Ciklusi bušenja Бушење шема рупа CYCLE81 .бушење помоћу глава за бушење CYCLE83 . развртања.бушење дубоких рупа CYCLE84 .бушењe 1 CYCLE86 .бушење CYCLE82 .бушењe 2 CYCLE87 . упуштања. нарезивања навоја су дефинисани са DIN 6025 (G80 -G89).Ч.

дефиниција смјера обртанја вретена Заустављање вретена М5 и заустављање програма М0 на дубини бушенја.CYCLE87 Boring 4 . Програмирање CNC машина. дефиниција повратног хода. дефиниција смјера ротације вретена Као и за CYCLE 87 плус вријеме задржавања и дубина бушења Бушење и повратни ход са истим посмаком .CYCLE88 Boring 5 . ЦИКЛУСИ Циклуси бушења Циклус бушења Boring 1 . аутор Ђ.CYCLE85 Boring 2 .CYCLE86 Boring 3 . повратни ход у брзом кретању.CYCLE89 Специјалне функције Различити посмаци за бушење и повратни ход Оријентисано заустављање вретена.Ч. континуална обрада након NC Старт. враћање алата брзим ходом.Машински факултет Бања Лука.

Програмирање CNC машина.Ч. ЦИКЛУСИ Циклуси бушења . аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука.

ЦИКЛУСИ Циклуси бушења .Машински факултет Бања Лука.Ч. Програмирање CNC машина. аутор Ђ.

аутор Ђ.Ч. . ЦИКЛУСИ Циклуси бушења Бушење. Програмирање CNC машина. центрирање .Машински факултет Бања Лука.CYCLE 81 Функција Алат буши програмираним бројем обртаја вретена и посмаком до коначне програмиране дубине бушења.

CYCLE 81 Програмирање CYCLE81 (RTP. центрирање .Ч.апсолутна вриједност real .унос без предзнака .Машински факултет Бања Лука.унос без предзнака real . RFP.сигурносно растојање (Safety DIStance) .раван повратка (ReTraction Plane) . Програмирање CNC машина. ЦИКЛУСИ Циклуси бушења Бушење.референтна раван (ReFerence Plane) .крајња дубина бушења релативно у односу на референтну раван . DP.крајња дубина бушења . аутор Ђ.апсолутна вриједност real .апсолутна вриједност real . DPR) Гдје је: RTP RFP SDIS DP DPR real . SDIS.

. 102. 100. 35) N70 G0 G90 F180 S300 M03 N80 X90 N90 CYCLE81 (110. . 35) N50 Y30 N60 CYCLE81 (110.Ч. аутор Ђ. 2. 2. Програмирање CNC машина. 100.CYCLE 81 Примјер програмирања N10 G0 G90 F200 S300 M3 N20 D1 T3 Z110 N21 M6 N30 X40 Y120 N40 CYCLE81 (110. 65) N100 M30 .Машински факултет Бања Лука. ЦИКЛУСИ Циклуси бушења Бушење. центрирање .

Програмирање CNC машина. аутор Ђ.Ч. ЦИКЛУСИ Циклуси бушења Бушење помоћу глава за бушење – CYLE82 .Машински факултет Бања Лука.

DTB) Гдје је: RTP RFP SDIS DP DPR DTB real . ЦИКЛУСИ Циклуси бушења Бушење помоћу глава за бушење – CYLE82 Програмирање CYCLE82 (RTP.унос без предзнака real . DP.крајња дубина бушења .референтна раван (ReFerence Plane) .вријеме задржавања на крајњој дубини бушења (ломљенје струготине) .апсолутна вриједност real .апсолутна вриједност real . Програмирање CNC машина.Ч.сигурносно растојање (Safety DIStance) . аутор Ђ.раван повратка (ReTraction Plane) .крајња дубина бушења релативно у односу на референтну раван .апсолутна вриједност real . SDIS.унос без предзнака real . DPR. RFP.Машински факултет Бања Лука.

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

ЦИКЛУСИ

Циклуси бушења
Бушење помоћу глава за бушење – CYLE82
Примјер програмирања

N10 G0 G90 F200 S300 M3
N20 D1 T3 Z110
N21 M6
N30 X24 Y15
N40 CYCLE82 (110, 102, 4, 75, , 2)
N50 M30

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

ЦИКЛУСИ

Циклуси бушења
Бушење дубоких рупа - CYCLE 83

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

ЦИКЛУСИ

Циклуси бушења
Бушење дубоких рупа - CYCLE 83
Програмирање
CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, FDEP, FDPR, DAM, DTB, DTS, FRF, VARI,
_AXN, _MDEP, _VRT, _DTD, _DIS1)

Гдје је:
RTP
RFP
SDIS
DP
DPR
FDEP
FDPR

real - раван повратка - апсолутна вриједност
real - референтна раван - апсолутна вриједност
real – сигурносно растојање - удаљеност - унос без предзнака
real - крајња дубина бушења - апсолутна вриједност
real - крајња дубина бушења релативно у односу на референтну
раван - унос без предзнака
real - прва дубина бушења - апсолутна вриједност
real - прва дубина бушења релативно у односу на референтну
раван - унос без предзнака

Машински факултет Бања Лука, Програмирање CNC машина, аутор Ђ.Ч.

ЦИКЛУСИ

Циклуси бушења
Бушење дубоких рупа - CYCLE 83
DAM

DTB

DTS

FRF
VARI

real - дигресија - унос без предзнака
вриједности: >0 дигресија је вриједност
<0 дигресија је фактор
=0 без дигресије
real - вријеме задржавања на крајњој дубини бушења (ломљенје
струготине)
вриједности: >0 у секундама
<0 у обртајима
real - вријеме задржавања у почетној позицији и за уклањанје
струготине
вриједности: >0 у секундама
<0 у обртајима
real - фактор посмака за прву дубину бушења - унос без предзнака
опсег вриједности: 0.001 до 1
int - тип обраде
вриједности: 0 лом струготине
1 уклањање струготине

вријеме задржавања на крајњој дубини вриједности: >0 у секундама <0 у обртајима =0 вриједност као и за DTB _DIS1 real .осе алата: вриједности: 1 = прва геометријска оса 2 = друга геометријска оса остало = трећа геометријска оса _MDEP real . аутор Ђ.варијабилна дужина повратка за лом струготине (VARI=0) вриједности: >0 дужина поврата = 0 подешавање је 1mm _DTD real .Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина.минимална дубина бушења _VRT real .Ч. ЦИКЛУСИ Циклуси бушења Бушење дубоких рупа .програмибилна дужина лимита за уметање рупе (VARI=1 за укланјање стругорине) вриједности: >0 примјењују се програмиране вриједности =0 аутоматско рачунање .CYCLE 83 _AXN int .

. RFP. DAM. RFP=150. . . .Ч. . .4 N10 G0 G17 G90 F50 S500 M4 N20 D1 T42 Z155 N30 X80 Y120 N40 CYCLE83 (RTP. . ЦИКЛУСИ Циклуси бушења Бушење дубоких рупа . . DP. VARI=0. VARI. _MDEP=10.5 VARI=1 N60 CYCLE83 (RTP.-> -> FDEP. SDIS. . FRF. -> -> FDPR. FDPR=50.CYCLE 83 DEF REAL RTP=155. _VRT=0. . -> . _VRT) N50 X80 Y60 N55 DAM=-0.8. FRF=1. _DIS1) N70 M30 -> . _DIS1=0.мора бити програмирано у једном блоку . DP=5. DAM=20. VARI.6 FRF=0. FRF. RFP. DPR. DAM. Програмирање CNC машина. DTB.Машински факултет Бања Лука. SDIS=1. SDIS. DTB=1. аутор Ђ. . _MDEP. DPR=145. FDEP=100.

Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука.Ч. аутор Ђ. ЦИКЛУСИ Циклуси бушења Урезивање навоја – CYCLE84 .

смјер ротације након завршетка циклуса.унос без предзнака DTB real .крајња дубина бушења релативно у односу на референтну раван . DP. SDIS. _VRT) Параметри: RTP RFP SDIS DP DPR real . SST1.референтна раван . вриједности 3.апсолутна вриједност real .апсолутна вриједност real – сигурносно растојање .Ч. аутор Ђ. SST. _DAM.унос без предзнака real . RFP. ЦИКЛУСИ Циклуси бушења Урезивање навоја – CYCLE84 Програмирање CYCLE84 (RTP. 5 .вријеме задржавања на дубини навоја (ломљење струготине) SDAC int . _PTAB. _VARI.Машински факултет Бања Лука.апсолутна вриједност real .удаљеност . _TECHNO. PIT. SDAC. POSS. Програмирање CNC машина. DPR. DTB. 4.раван повратка . MPIT. _AXN.крајња дубина бушења .

позиција вретена за оријентисано заустављање вретена у циклусу SST real .осе алата: Вриједности: 1 = прва геометријска оса 2 = друга геометријска оса остало = трећа геометријска оса .пречник као мјера навоја . предзнак дефeнише смјер ротације навоја PIT real .са предзнаком Опсег вриједности: 3 (за М3) до 48 (за М48).. предзнак дефинише смјер ротације навоја POSS real ..са предзнаком Опсег вриједности: 0.001 .Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ.брзина урезивања SST1 real .Ч. Програмирање CNC машина.корак као вриједност .брзина поврата AXN int .000 mm. 2000. ЦИКЛУСИ Циклуси бушења Урезивање навоја – CYCLE84 MPIT real .

.еваулација корака навоја PIT Вриједности: 0 . корак у инчима/о _TECHNO int .Ч... обрада у једном пролазу 1 .технолошка подешавања. корак у mm 2 .. аутор Ђ. ЦИКЛУСИ Циклуси бушења Урезивање навоја – CYCLE84 _PTAB int . вриједност _VRT real .варијабилна дужина повратка за лом струготине Опсег вриједности: 0<= макс. вриједност .. корак навоја у инчима 3 . урезивање дубоких рупа са укланјањем алатa _DAM real . Програмирање CNC машина. понашање стопа.. према програмираном систему мјера inch/metric 1 .... убрзања _VARI int ...... урезивање дубоких рупа са ломом струготине 2 .Машински факултет Бања Лука.инкрементална дубина бушења Опсег вриједности: 0<= макс. контрола посмака.врста обраде Вриједности: 0 .

Ч. 36. 5.Машински факултет Бања Лука. 2. . . аутор Ђ. 30. 3. 90. ЦИКЛУСИ Циклуси бушења Урезивање навоја – CYCLE84 Примјер програмирања N10 G0 G90 T4 D1 N20 G17 X30 Y35 Z40 N30 CYCLE84 (40. 500) N40 M30 . -> ->. 200. Програмирање CNC машина.

Програмирање CNC машина.крајња дубина бушења релативно у односу на референтну раван . DTB.CYCLE 85 Програмирање CYCLE85 (RTP.раван повратка . аутор Ђ. SDIS.Машински факултет Бања Лука. RFP.апсолутна вриједност real .Ч.вријеме задржавања real .крајња дубина бушења . ЦИКЛУСИ Циклуси бушења Циклус развртања .посмак real .апсолутна вриједност real – сигурносно растојање (удаљеност) . RFF) Пареметри RTP RFP SDIS DP DPR DTB FFR RFF real .унос без предзнака real .апсолутна вриједност real . DPR. DP. FFR.референтна раван .унос без предзнака real .посмак повратка алата .

аутор Ђ.CYCLE 85 Примјер програмирања DEF REAL FFR.5*FFR S500 M4 N20 G18 T1 D1 Z70 X50 Y105 N21 M6 N30 CYCLE85 (RFP+3. DPR=25. FFR. SDIS=2 N10 G0 FFR=300 RFF=1.Машински факултет Бања Лука. .Ч. Програмирање CNC машина. SDIS. ЦИКЛУСИ Циклуси бушења Циклус развртања . . RFP. RFP=102. RFF. DPR. RFF) N40 M30 .

ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Резање навоја – CYCLE90 . аутор Ђ. Програмирање CNC машина.Ч.Машински факултет Бања Лука.

DPR.Машински факултет Бања Лука. опсег вриједности: 0. FFR. CPA.. KDIAM. PIT. унутрашњи пречник навоја PIT real – корак навоја. RFP. CDIR. DIATH. Програмирање CNC машина.Ч. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Резање навоја – CYCLE90 Програмирање CYCLE90 (RTP. TYPTH. CPO) Параметри RTP real – раван повратка (апсолутно) RFP real – референтна раван (апсолутно) SDIS real – сигурносно растојање (без предзнака) DP real – крајња дубина бушења (апсолутно) DPR real – крајња дубина бушења релативно према референтној равни DIATH real – номинални пречник. вањски пречник навоја KDIAM real – пречник језгра. 2000.. DP.000 mm FFR real – посмак за резање навоја (без предзнака) . аутор Ђ.001 . SDIS.

ордината . Програмирање CNC машина. вриједност: 2 за глодање навоја са G2 3 за глодање навоја са G3 TYPTH int – врста навоја. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Резање навоја – CYCLE90 CDIR int – смјер ротације за глодање навоја. вриједност: 0 = унутрашњи навој 1 = вањски навој CPA real – центар круга.Ч.Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ. апциса CPO real – центар круга.

-> -> DPR=40. RFP=40. DIATH=60. CPO) N40 G0 G90 Z100 N50 M02 . SDIS=5. TYPTH=0 N10 G90 G0 G17 X0 Y0 Z80 S200 M3 N20 T5 D1 N30 CYCLE90 (RTP. SDIS. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Резање навоја – CYCLE90 Примјер програмирања DEF REAL RTP=48. CPA. KDIAM=50 DEF REAL PIT=2. KDIAM. TYPTH. Програмирање CNC машина.Ч.CPO=50 DEF INT CDIR=2. DIATH. CDIR.Машински факултет Бања Лука. RFP. CPA=60. FFR=500. PIT. аутор Ђ. -> -> DPR. FFR.

ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање утора – LONGHOLE . Програмирање CNC машина.Ч.Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ.

CPA. RAD. LENG. Програмирање CNC машина. апциса (апсолутно) real – центар круга.Машински факултет Бања Лука. ордината (апсолутно) .Ч. FFP1. INDA. STA1. DPR. SDIS. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање утора – LONGHOLE Програмирање LONGHOLE (RTP. MID) Параметри RTP RFP SDIS DP DPR NUM LENG CPA CPO real – раван повратка (апсолутно) real – референтна раван (апсолутно) real – сигурносно растојање (без предзнака) real – крајња дубина утора (апсолутно) real – крајња дубина утора релативно према референтној равни int – број утора real – дужина утора (без предзнака) real – центар круга. CPO. DP. аутор Ђ. NUM. FFD. RFP.

Програмирање CNC машина. аутор Ђ.Ч.Машински факултет Бања Лука. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање утора – LONGHOLE RAD STA1 INDA FFD FFP1 MID real – радијус круга (без предзнака) real – почетни угао real – угао индексирања real – посмак за помак у дубину real – посмак за обраду површине real – максимална дубина помака (без предзнакa) .

Машински факултет Бања Лука. 45. аутор Ђ. 1. 0. 4. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање утора – LONGHOLE Примјер програмирања N10 G19 G90 S600 M3 N15 T10 D1 N17 M6 N20 G0 Y50 Z25 X5 N30 LONGHOLE (5.Ч. Програмирање CNC машина. 20. -> -> 40. 90. 100 . 45. 6) N40 M30 . 23. 30.320. .

Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање утора – SLOT .Ч. Програмирање CNC машина.

STA1. DP. VARI. SSF. CPO. _STA2) Параметри RTP RFP SDIS DP DPR NUM LENG WID CPA real – раван повратка (апсолутно) real – референтна раван (апсолутно) real – сигурносно растојање (без предзнака) real – крајња дубина утора (апсолутно) real – крајња дубина утора релативно према референтној равни int – број утора real – дужина утора (без предзнака) real – ширина утора (без предзнака) real – центар круга. CDIR.Ч. FFP1. FAL.Машински факултет Бања Лука. NUM. RAD. FFD. SDIS. WID. апциса (апсолутно) . Програмирање CNC машина. RFP. CPA. MID. LENG. аутор Ђ. FFP2. _FALD. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање утора – SLOT Програмирање SLOT1 (RTP. INDA. MIDF. DPR.

ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање утора – SLOT CPO RAD STA1 INDA FFD FFP1 MID CDIR FAL real – центар круга. са G2 (независно од смјера вретена) 3 . са G3 real – финални додатак за обраду на ивицама утора (без предзнакa) . глодање нагоре 2 . аутор Ђ..Ч..Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина...... глодање надоле 1 .. ордината (апсолутно) real – радијус круга (без предзнака) real – почетни угао real – угао индексирања real – посмак за помак у дубину real – посмак за обраду површине real – максимална дубина помака (без предзнака) int – смјер глодања за обраду утора вриједности: 0 .

.. Програмирање CNC машина. осцилаторно са Г1 MIDF real – максималан помак у дубину за фину обраду FFP2 real – посмак за фину обраду SSF real – брзина за фину обраду _FALD real – финални додатак за обраду на подножју утора _STA2 real – максимални угао уметања за осцилаторно кретанје . окомито са Г1 2 .. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање утора – SLOT VARI int – врста обраде (без предзнака) ЈЕДИНИЧНО: вриједности: 0 . окомито са Г0 1 .Машински факултет Бања Лука...Ч. аутор Ђ. фина ДЕЦИМАЛНО: вриједности: 0 ...... комплетна обрада 1 . груба 2 ...

400. 320. 1200.Ч. 30. 0.5.6.Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина. 20. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање утора – SLOT Примјер програмирања N10 G19 G90 S600 M3 N15 T10 D1 N17 M6 N20 G0 Y20 Z50 X5 N30 SLOT1 (5. -23. 10. -> ->40. 15. 0. 5) N40 M30 . аутор Ђ. 45. 90. 45. 100. . -> ->2. 10. 30. 4. 0. 1.

MID.Машински факултет Бања Лука. _FFCP) . FAL. FFP1. CDIR. RFP. DP. SDIS. RAD.Ч. STA1. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање кружног утора – SLOT2 Програмирање SLOT2 (RTP. MIDF. VARI. Програмирање CNC машина. аутор Ђ. FFP2. INDA. WID. AFSL. CPA. NUM. FFD. DPR. CPO. SSF.

Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука.Ч. аутор Ђ. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање правоугаоних џепова – POCKET1 .

SDIS. SSF) Параметри RTP RFP SDIS DP DPR LENG WID CRAD CPA CPO real – раван повратка (апсолутно) real – референтна раван (апсолутно) real – сигурносно растојање (без предзнака) real – крајња дубина утора (апсолутно) real – крајња дубина утора релативно према референтној равни real – дужина утора (без предзнака) real – ширина утора (без предзнака) real – радијус угла (без предзнака) real – центар утора. CDIR. аутор Ђ. STA1. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање правоугаоних џепова – POCKET1 Програмирање POCKET1 (RTP. FFP1. WID. CRAD. VARI. апциса (апсолутно) real – центар утора. ордината (апсолутно) . DP.Машински факултет Бања Лука. FAL. CPD. DPR. RFP. MIDF.Ч. FFD. FFP2. Програмирање CNC машина. MID. CPA. LENG.

комплетна обрада 1 ..Ч... ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање правоугаоних џепова – POCKET1 STA1 FFD FFP1 MID CDIR real – угао између уздужне оси и апцисе real – посмак за помак у дубину real – посмак за обраду површине real – максимална дубина помака (без предзнака) int – смјер глодања за обраду утора вриједности: 2 . за G2 3 .... груба 2 . Програмирање CNC машина.. аутор Ђ.... за G3 FAL real – финални додатак за обраду на ивицама утора (без предзнака) VARI int – врста обраде (без предзнака) вриједности: 0 .Машински факултет Бања Лука. фина MIDF real – максималан помак у дубину за фину обраду FFP2 real – посмак за фину обраду SSF real – брзина за фину обраду .

CRAD. 0.Ч. 4. 0. 40. 300. 60. -> -> LENG.Машински факултет Бања Лука.5. DPR. WID. DPR.5 CRAD=8 N20 VARI=1 N30 G90 S600 M4 N35 T20 D2 N37 M6 N40 G17 G0 X60 Y40 Z5 N50 POCKET1 (5. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање правоугаоних џепова – POCKET1 DEF REAL LENG. -> -> 120. Програмирање CNC машина. CRAD DEF INT VARI N10 LENG=60 WID=40 DPR=17. аутор Ђ. VARI) N60 M30 . 0. 0.75. . 2. WID.

Ч.Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање округлих џепова – POCKET2 . Програмирање CNC машина.

ордината (апсолутно) real – посмак за помак у дубину real – посмак за обраду површине .Машински факултет Бања Лука. FFP2. RFP. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање округлих џепова – POCKET2 Програмирање POCKET2 (RTP. MIDF. CPA. Програмирање CNC машина. SDIS. MID. FAL. FFD. PRAD. VARI. DP. аутор Ђ. CDIR.Ч. FFP1. апциса (апсолутно) real – центар утора. DPR. SSF) Параметри RTP RFP SDIS DP DPR PRAD CPA CPO FFD FFP1 real – раван повратка (апсолутно) real – референтна раван (апсолутно) real – сигурносно растојање (без предзнака) real – крајња дубина утора (апсолутно) real – крајња дубина утора релативно према референтној равни real – радијус џепа (без предзнака) real – центар утора. CPO.

..Ч. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука... комплетна обрада 1 .... за G2 3 .. фина MIDF real – максималан помак у дубину за фину обраду FFP2 real – посмак за фину обраду SSF real – брзина за фину обраду . ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање округлих џепова – POCKET2 MID CDIR real – максимална дубина помака (без предзнака) int – смјер глодања за обраду утора вриједности: 2 . за G3 FAL real – финални додатак за обраду на ивицама утора (без предзнака) VARI int – врста обраде (без предзнака) вриједности: 0 . груба 2 .. аутор Ђ..

стартна тачка. аутор Ђ._MID. _SDIS. _DP. _WID. _MIDA. _PA. ордината (апсолутно) _LENG real – дужина правоугаоника дуж прве осе.Ч. _VARI. _FFP1. Програмирање CNC машина. _RFP. _FDP.знаком.Машински факултет Бања Лука. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Чеоно глодање – CYCLE71 Програмирање CYCLE71 (_RTP. _FDP1) Параметри _RTP _RFP _SDIS real – раван повратка (апсолутно) real – референтна раван (апсолутно) real – сигурносно растојање (које се додаје на референтну раван. _PO. _STA. без предзнака) _DP real – дубина (апсолутно) _PA real – стартна тачка. . инкрементално Угао од којег се мјере све димензије је дат са +/. _LENG. _FALD. апциса (апсолутно) _PO real .

опсег вриједности: 00 ≤ _СТА ≤ 1800 _MID real – максималан помак у дубину (без предзнака) _MIDA real – максимална ширина помака за обраду у равни (без предзнака) _FDP real – враћање уназад по правцу обраде (инкрементално. У грубој обради. аутор Ђ. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука. _FALD се односи на преостали материјал на површини _FFP1 real – посмак за обраду површине .Ч. _STA real – угао између уздужне осе правоугаоника и прве осе равни (апциса. инкрементално Угао од којег се мјере све димензије је дат са +/. без предзнака).дужина правоугаоника дуж друге осе. без предзнака). без предзнака) _FALD real – додатак за финалну обраду.знаком. у дубину (инкрементално. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Чеоно глодање – CYCLE71 _WID real .

.. са промјеном смјера 4 . у једном смјеру 3 . аутор Ђ. груба обрада 2 ... у једном смјеру 2 .. са промјеном смјера _FDP1 real – превазилажење кретанја у смјеру помака у раван (инкрементално.... паралелно са апцисом.Машински факултет Бања Лука. Програмирање CNC машина. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Чеоно глодање – CYCLE71 _VARI int – врста обраде (без предзнака) Јединичне мјере: вриједност: 1 .Ч. фина обрада Децималне мјере: вриједност: 1 .. паралелно са ординатом. паралелно са апцисом. паралелно са ординатом.. без предзнака) ...

_LP1. _FFP1. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање по путањи – CYCLE72 Програмирање CYCLE72 (_KNAME. Програмирање CNC машина. аутор Ђ. _RL. _MID. _SDIS. _FFD. _AS2.Ч. _FALD. _AS1. _FF3. _RFP. _DP. _LP2) .Машински факултет Бања Лука. _VARI. _RTP. _FAL.

_WID. _PA. аутор Ђ. _DPR. Програмирање CNC машина. _MID. _FFD. _CRAD.Машински факултет Бања Лука. _PO.Ч. _FALD. _STA. _SDIS. _DP. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање правоугаоних острва – CYCLE76 Програмирање CYCLE76 (_RTP. _AP2) . _AP1. _LENG. _FAL. _VARI. _FFP1. _RFP. _CDIR.

_AP1) .Ч. аутор Ђ. _DP. _DPR. _MID. _PA. _PRAD. Програмирање CNC машина. _FAL. _SDIS. _PO. _FALD. _FFD.Машински факултет Бања Лука. _FFP1. _RFP. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање округлих острва – CYCLE77 Програмирање CYCLE77 (_RTP. _CDIR. _VARI.

Програмирање CNC машина. аутор Ђ. CYCLE74.Машински факултет Бања Лука. CYCLE75 .Ч. ЦИКЛУСИ Циклуси глодања Глодање џепова са острвима – CYCLE73.

друга оса равни увјек се узима као чеона оса. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука.Ч. Двије осе које дефинишу раван стругања дефинишу се као уздужна (лонгитудинална или прва) и попречна (друга) оса. . аутор Ђ. Уколико је активно програмирање пречника. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Дефиниција равни Раван обраде мора бити дефинисана прије позива циклуса. У случају стругања обично је то G18 (ZX) раван.

аутор Ђ. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Циклус израде жлијебова . Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука.CYCLE93 .Ч.

Ч.бочни угао 1: на страни жлијеба дефинисаном почетном тачком (без предзнака). VARI.почетна тачка на уздзжној оси real . DTB.бочни угао 2: на другој страни жлијеба (без предзнака). FAL2. SPL. _VRT) Параметри SPD SPL WIDG DIAG STA1 ANG1 real .CYCLE93 Програмирање CYCLE93 (SPD. IDEP. FAL1.дубина жлијеба (без предзнака) real . RCO2.почетна тачка на попречној оси (без предзнака) real .ширина жлијеба (без предзнака) real . ANG1. опсег: 0 ≤ STA1 ≤ 1800 real . WIDG. STA1. ANG2. опсег: 0 ≤ ANG3 ≤ 89. RCI1. Програмирање CNC машина.9990 ANG2 real . RCI2.угао између контуре и уздужне осе.Машински факултет Бања Лука. DIAG. аутор Ђ.9990 . ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Циклус израде жлијебова . RCO1. опсег: 0 ≤ ANG1 ≤ 89.

. ванјско.вријеме задржавања на дну жлијеба VARI int . опсег вриједности 1 ..радијус/скошење 1.радијус/скошење 1. 18 _VRT real . унутрашње. инкрементално (без предзнака) . на страни дефинисаном почетном тачком RCI2 real . 8 и 11 . на страни дефинисаном почетном тачком RCO2 real .радијус/скошење 2.Машински факултет Бања Лука..помак у дубину (без предзнака) DTB real . аутор Ђ. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Циклус израде жлијебова . унутрашње FAL1 real .варијабилно растојање враћања од контуре.додатак за фину обраду на дну жлијеба FAL2 real . ванјско RCI1 real .радијус/скошење 2.CYCLE93 RCO1 real .додатак за фину обраду на боковима IDEP real .. Програмирање CNC машина.Ч.врста обраде.

2 N30 CYCLE93 (SPD. ANG1=10.Ч. RCO2=0. аутор Ђ. FAL2. RCI1=-2. ANG2=20. -> -> DTB. RCO2. VARI) N40 G0 G90 X50 Z65 N50 M02 . ANG1. STA1=5. RCO1.CYCLE93 Примјер програмирања DEF REAL SPD=35. WIDG. SPL. FAL1.Машински факултет Бања Лука. -> -> RCI1. Програмирање CNC машина. DTB=1 DEF INT VARI=5 N10 G0 G18 G90 Z65 X50 T1 D1 S400 M3 N20 G95 F0. DIAG. WIDG=30. FAL2=1. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Циклус израде жлијебова . RCI2. ANG2. -> -> STA1. IDEP. -> -> FAL1=1. IDEP=10. -> -> RCO1=0. RCI2=-2. -> -> DIAG=25. SPL=60.

FORM. 4 – дефиниција позиције . Програмирање CNC машина. аутор Ђ. _VARI) Параметри SPD SPL FORM _VARI real – почетна тачка на чеоној површини (без предзнака) real – почетна тачка контуре на уздужној оси (без предзнака) char – дефиниција облика.Машински факултет Бања Лука. F (облик F) int – дефинисање позије поткопавања. SPL. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Циклус укопавања канала .Ч.. вриједности: Е (облик Е).CYCLE94 Програмирање CYCLE94 (SPD. према позицији алата 1 . вриједности: 0 ....

Програмирање CNC машина. аутор Ђ.Ч.Машински факултет Бања Лука. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Циклус укопавања канала .CYCLE94 Опис параметара .

60.3 N20 G0 G90 Z100 X50 N30 CYCLE94 (20. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Циклус укопавања канала .CYCLE94 Примјер програмирања N10 T25 D3 S300 M3 G18 G95 F0. "E") N40 G90 G0 Z100 X50 N50 M02 . аутор Ђ. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука.Ч.

Машински факултет Бања Лука. аутор Ђ. Програмирање CNC машина.Ч. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Циклус уклањања материјала – CYCLE95 .

VARI. DT. _VRT) Параметри NPP MID FALZ FALX FAL FF1 FF2 FF3 string – име подрутине контуре real – помак у дубину (без предзнака) real – додатак за фину обраду у смјеру уздужне осе (без предзнака) real – додатак за фину обраду на чеоној страни (без предзнака) real – додатак за фину обраду дуж контуре (без предзнака) real – посмак за грубу обраду. без олакшавајућег реза real – посмак за уметање унутар елемената олакшавајућег реза real – посмак за фину обраду . FALX. аутор Ђ. DAM. Програмирање CNC машина. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Циклус уклањања материјала – CYCLE95 Програмирање CYCLE95 (NPP. FAL.Ч. MID. FF3. FF1. FALZ.Машински факултет Бања Лука. FF2.

машина увјек заобљава претходне пресјеке а затим се враћа. Програмирање CNC машина. аутор Ђ. контура је заобљења на неколико тачака пресјека 2 .... Не остају заостали углови. опсег вриједности од 1 до 12. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Циклус уклањања материјала – CYCLE95 VARI DT DAM _VRT int – врста обраде.Ч. инкрементално (без предзнака) . Зависно од MID могућа је појава заосталих углова real – вријеме задржавања за лом струготине токок грубе обраде real – дужина путање након којег се прекида груба обрада ради ломљења струготине real – растојање од контуре за грубу обраду. са заобљењем на контури. без заобљења на контури.Машински факултет Бања Лука. Стотину цифара: вриједности: 0 ..

Ч. 1. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања DEF STRING[8] UPNAME N10 T1 D1 G0 G18 G95 S500 M3 Z125 X81 UPNAME="CONTOUR_1" N20 CYCLE95 (UPNAME. .2. 9.6. 0.2.2.Машински факултет Бања Лука. -> -> 0 . 0. 5. . 0. .5) N30 G0 G90 X81 N40 Z125 N50 M30 PROC CONTOUR_1 N100 G1 Z120 X37 N110 Z117 X40 N120 Z112 N130 G1 Z95 X65 RND=5 N140 Z87 N150 Z77 X29 N160 Z62 N170 Z58 X44 N180 Z52 N190 Z41 X37 N200 Z35 N210 G1 X76 N220 M17 . Програмирање CNC машина. 0. аутор Ђ.1.

Програмирање CNC машина. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Укопавање канала иза навоја – CYCLE96 .Ч. аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука.

. C или D) int – дефиниција позиције укопавања. 4 – дефиниција позиције . аутор Ђ. SPL. B. према смјеру алата 1 ..Ч.. Програмирање CNC машина. _VARI) Параметри DIATH SPL FORM _VARI real – номинални пречник навоја real – почетна тачка контуре на уздзжној оси char – дефиниција форме (A.. вриједност: 0 . ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Укопавање канала иза навоја – CYCLE96 Програмирање CYCLE96 (DIATH. FORM.Машински факултет Бања Лука.

аутор Ђ. Програмирање CNC машина.Ч.3 N20 G0 G18 G90 Z100 X50 N30 CYCLE96 (10.Машински факултет Бања Лука. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Укопавање канала иза навоја – CYCLE96 Примјер програмирања N10 D3 T1 S300 M3 G95 F0. 60. "A") N40 G90 G0 X30 Z100 N50 M30 .

Програмирање CNC машина. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Резање навоја – CYCLE97 . аутор Ђ.Машински факултет Бања Лука.Ч.

60 (М60) real – почетна тачка навоја на уздужној оси real – крајња тачка навоја науздужној оси real – пречник навоја у почетној тачки real – пречник навоја у крајњој тачки real – лук унутар секције (без предзнака) real – лук ван секције (без предзнака) real – дубина давоја (без предзнака) real – додатак за фину обраду (без предзнака) . ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Резање навоја – CYCLE97 Програмирање CYCLE97 (PIT. DM1. NRC. VARI.. Програмирање CNC машина. MPIT. FPL. аутор Ђ.. APP. NID. ROP. TDEP.Ч. _VRT) Параметри PIT MPIT SPL FPL DM1 DM2 APP ROP TDEP FAL real – корак навоја као вриједност (без предзнака) real – корак навоја као величина. DM2. IANG. NUMT. NSP. опсег вриједности 3 (М3) .Машински факултет Бања Лука. FAL. SPL.

. Програмирање CNC машина. опсег вриједности 1 .Машински факултет Бања Лука.Ч. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Резање навоја – CYCLE97 IANG real – угао помака. инкрементално (без предзнака) . ’’-’’ (за алтернативни бочни помак) NSP real – помјерање почетне тачке за први навој (без предзнака) NRC real – број грубих пролаза (без предзнака) NID real – број празних пролаза (без предзнака) VARI real – дефиниција врсте обраде навоја.. аутор Ђ. опсег вриједности: ’’+’’ (за помак на боковима).4 NUMT real – број навоја (без предзнака) _VRT real – варијабилно растојање поврата базирано на почетном пречнику.

Програмирање CNC машина. SPL. NRC. DM1. IANG=30. FAL=0. NID. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Резање навоја – CYCLE97 Примјер програмирања DEF REAL MPIT=42. FPL=-35. DM2=42.Машински факултет Бања Лука. NUMT=1 N10 G0 G18 G90 Z100 X60 N20 G95 D1 T1 S1000 M4 N30 CYCLE97 ( . MPIT. APP. NID=2. IANG. NSP=0 DEF INT NRC=5. TDEP.Ч. APP=10. VARI=3. -> -> DM2.23. TDEP=1. ROP. SPL=0. DM1=42. NUMT) N40 G90 G0 X100 Z100 N50 M30 . аутор Ђ. FAL. VARI. -> -> NSP. FPL. ROP=3.

Ч. аутор Ђ. Програмирање CNC машина.Машински факултет Бања Лука. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Циклус резања низа (ланца) навоја – CYCLE98 .

ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Циклус резања низа (ланца) навоја – CYCLE98 Програмирање CYCLE98 (PO1.Машински факултет Бања Лука. DM3. NRC. VARI. _VRT) Параметри PO1 DM1 PO2 DM2 PO3 DM3 PO4 DM4 APP ROP real – почетна тачка навоја на уздужној оси real – пречник навоја у почетној тачки real – прва средња тачка на уздужној оси real .пречник навоја у првој средњој тачки real . PP3. FAL. PP1. DM2. PO3. Програмирање CNC машина. DM4. NUMT. ROP.пречник навоја у другој средњој тачки real – крајња тачка навоја науздужној оси real – пречник у крајњој тачки real – лук унутар секције (без предзнака) real – лук ван секције (без предзнака) .Ч. APP. TDEP. аутор Ђ. IANG. PO4. NSP. PO2.друга средња тачка на уздужној оси real . NID. PP2. DM1.

инкрементално (без предзнака) . ’’-’’ (за алтернативни бочни помак) NSP real – помјерање почетне тачке за први навој (без предзнака) NRC real – број грубих пролаза (без предзнака) NID real – број празних пролаза (без предзнака) PP1 real .корак навоја 1 као вриједност (без предзнака) PP2 real . аутор Ђ.4 NUMT int .корак навоја 3 као вриједност (без предзнака) VARI real – дефиниција врсте обраде навоја. ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Циклус резања низа (ланца) навоја – CYCLE98 TDEP real – дубина давоја (без предзнака) FAL real – додатак за фину обраду (без предзнака) IANG real – угао помака.Машински факултет Бања Лука.. опсег вриједности: ’’+’’ (за помак на боковима). Програмирање CNC машина..Ч.корак навоја 2 као вриједност (без предзнака) PP3 real .број навоја (без предзнака) _VRT real – варијабилно растојање поврата базирано на почетном пречнику. опсег вриједности 1 .

Програмирање CNC машина. -> -> 5. 50. 1) N40 G0 X55 N50 Z10 N60 X40 N70 M30 . .Ч. 1.92. -30. 30. аутор Ђ. -> -> 36. . . ЦИКЛУСИ Циклуси стругања Циклус резања низа (ланца) навоја – CYCLE98 Примјер програмирања N10 G18 G95 T5 D1 S1000 M4 N20 G0 X40 Z10 N30 CYCLE98 (0. -80. 10. 1. 30. 0. -60.Машински факултет Бања Лука.5. 2. 3. 10. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful