P. 1
Smjernice za mačke

Smjernice za mačke

|Views: 30|Likes:
Published by branimirez
Upute za mačke
Upute za mačke

More info:

Published by: branimirez on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2011

pdf

text

original

Smjernice za ma ke

Vrata
Ne dozvoli da ijedna vrata u bilo kojoj sobi budu zatvorena. Da bi otvorila vrata, propni se na stra njim nogama i grebi prednjim apama. Jednom kad se vrata otvore, ne mora ih nu no i koristiti. Nakon to si isposlovala da se otvore Ävanjska³ vrata, stani napola unutra i napola vani i razmisli o par stvari. Ovo je osobito va no za veoma hladna vremena, ki e, snijega ili sezone komaraca. Vrata koja se nji u treba izbjegavati pod svaku cijenu.

Stolice i tepisi
Ako mora povratiti brzo se popni na stolicu. Ako ne mo e na vrijeme sti i do stolice, stani na orijentalni tepih. Ako u blizini nema orijentalnog tepiha, dobar je i obi ni. Kada povra a na tepih, idi unazad koliko je dugo ljudsko stopalo.

Kupaonice
Uvijek prati goste u kupaonicu. Ne mora ni ta raditi... samo sjedi i zuri.

Ometanje
Ako netko od tvojih ljudi u blizini ne to radi a drugi ne radi ni ta, dr i se zaposlenog. To se zove Äpomaganje³, ina e je poznato i kao Äometanje³. Slijedi nekoliko pravila za Äometanje³:
y y y

y

Kada nadgleda kuhanje sjedi tik iza lijeve kuharove pete. Tamo te ne mo e vidjeti, pa postoji ve a ansa da te nagazi i onda podigne i utje i. Kada netko ita knjigu, uvuci mu se pod bradu, izme u o iju i knjige, ukoliko nije mogu e le i na samu knjigu. Pri pletenju ili sre ivanju papirologije, legni na materijal tako da ga zakloni to je vi e mogu e ili barem najva niji dio. Pretvaraj se da drijema , no svako malo apom udari olovku ili igle za pletenje. Radnik e ti mo da poku ati skrenuti pozornost; ignoriraj ga. Zapamti, cilj je ometati rad. Vezivo i pletivo su sjajne le aljke iako e ti ljudi poku ati re i suprotno. Za ljude koji pla aju ra une (mjese na aktivnost) ili ra unaju porez ili pi u bo i ne estitke, imaj na umu cilj ± ometati! Prvo, sjedi na papir na kojem se radi. Kada te odstrane, gledaj tu no sa strane stola. Kada posao krene kako treba, provaljaj se po papirima, poku av i ih to vi e razbacati. Kada te po drugi put odstrane, guraj kemijske, olovke i gumice sa stola, jednu po jednu. Kada ovjek pred sobom dr i novine, sko i na pozadinu novina. Oni vole skakati.

Hodanje
to je e e mogu e, ulije i pred ljude to je br e i to je bli e mogu e, osobito na stubama, kada nose ne to u rukama, u mraku i izjutra kada tek ustanu. Ovo e im pomo i da pobolj aju vje tinu snala enja u prostoru.

Spavanje
No u uvijek spavaj na ovjeku tako da se on ne mo e micati.

Igra
To je va an dio tvog ivota. Preko dana se dovoljno naspavaj tako da si svje a za svoje no e igrice. Ispod je navedeno nekoliko omiljenih ma jih igara koje mo e igrati. Va no je, me utim, da u svako

doba o uva svoje dostojanstvo. Ako do ivi nezgodu tijekom igre, kao to je pad sa stolice, smjesta operi neki dio svoga tijela kao da eli re i: ÄTo sam namjerno u inila!³ To svaki put zavara one ljude.

Ma je igre
y

y

Uhvati mi a: Ljudi e te navesti da vjeruje kako su one izbo ine ispod plahti njihova stopala i ruke. La u. To su zapravo krevetni mi evi, za koje se vjeruje da su najukusniji od svih mi eva na svijetu, premda nijedna ma ka nije uspjela uloviti ni jednog. Tako er se pri a da ih samo naj e i napad mo e omamiti dovoljno dugo da mo e zaroniti ispod plahti da ih se do epa . Mo da e upravo TI biti prva koja e okusiti krevetnog mi a! Kraljica brijega: Ova se igra mora igrati s barem jo jednom ma kom. to vi e, to bolje! Jedan ili oba ovjeka koji spavaju su Brijeg 303 koji se mora pod svaku cijenu obraniti od drugih ma aka. Nema pravila. Ova igra dopu ta razvoj neobi ne taktike budu i da se mora ra unati s nestabilnim igrali tem.

Upozorenje: Pretjerano igranje bilo koje od ovih igara rezultirat e protjerivanjem s kreveta i vjerojatno iz spava e sobe. Ukoliko ljudima ponestane strpljenja, smjesta po ni presti i umiljavati se. To bi trebalo kupiti ne to vremena dok ponovno ne zaspu. Ako se netko zadesi na ovjeku kad se to dogodi, ta ma ka pobje uje u toj rundi Kraljice brijega.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->