I.

1 GENERALITĂŢI Parte din caracteristica definitorie a unui proiect este faptul că întotdeauna se termină, şi se termină având un rezultat – un produs, un serviciu, ceva. Calitatea acestui rezultat este extrem de importantă deoarece, dacă exigenţele de calitate propuse sau impuse nu sunt îndeplinite, s-ar putea ca tot efortul depus pe parcursul proiectului să fi fost în van. O definiţie simplă a calităţii ar fi “nivelul la care cerinţele proiectului se regăsesc în rezultat”. O convingere, care se intâlneşte des, este că, managementul calităţii se reduce la verificarea finală a rezultatelor – dacă e satisfăcător, foarte bine, dacă nu – se reface sau repară. Întrebarea esenţială este urmatoarea: ce e mai eficient, să previi un defect, sau să îl repari? În multe cazuri, prevenţia ar fi de preferat, dar combinaţia celor două acţiuni este de fapt ideală. Prin combinare se reuşeşte imbunătăţirea şi perfecţionarea procesului de execuţie a proiectului însuşi, şi implicit al rezultatului, incluzând identificarea defectelor şi poate a cauzelor acelor defecte. Managementul calităţii este o activitate care însoţeşte parcursul proiectului, pe toată durata lui. Practica recomandată este destul de simplă în teorie, activităţile necesare împărţindu-se în trei mari categorii: 1. Definirea exigenţelor de calitate – de fapt, se cere răspunsul la o intrebare simplă: ce standarde de calitate trebuie să îndeplinescă rezultatul proiectului meu? 2. Îmbunătăţirea şi perfecţionarea continuă a execuţiei proiectului, pe toată durata proiectului 3. Inspecţia rezultatelor Imbunătăţirea execuţiei se bazează pe rezultatele furnizate în mod continuu de controlul si măsurarea rezultatelor, măsurarea deviaţiilor de la norme şi identificarea defectelor, feedbackul fiind absolut necesar, dat fiind că de multe ori corectarea execuţiei se face empiric.

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

1

Organizaţia care asigură mediul în care se dezvoltă proiectul, are un mare cuvânt de spus despre felul în care este privită, controlată şi implementată calitatea, acest fapt având în primul rand o explicaţie pur financiară: investiţiile în definirea şi implementarea procedurilor de management al calităţii se fac în mod uzual centralizat, fiind mult prea costisitor ca fiecare proiect în parte să implementeze un program propriu. Responsabilitatea asigurării calităţii cade în mare parte pe umerii Project Manager-ului: cu toate că toţi participanţii la proiect cooperează pentru atingerea standardului de calitate propus, Project Manager-ul este cel care asigură cadrul pentru a creea calitate, în primul rând prin punerea la dispoziţie a resurselor necesare. Să nu uitam că, atunci când un proiect tinde să ramână fără fonduri, timpul rămas converge spre insuficient, sau lista se umple repede cu prea multe cerinţe, de multe ori primul sacrificat este exact calitatea.

I.2 CALITATEA – ŢEL STRATEGIC AL UNEI COMPANII Calitatea integrală a realizării unui proiect este un criteriu decizional privind succesul în cadrul concurenţei. Din această cauză, companiile promovează un management specific fiecăreia. Important este ca toţi angajaţii să fie conştientizaţi, pentru ca astfel să poată fi asigurată o permanentă îmbunătăţire şi înnoire a tuturor proceselor economice şi tranzacţionale, ca şi îndeplinirea în cât mai mare măsură a cerinţelor clienţilor. Calitatea şi asigurarea calităţii trebuie să devină ţeluri strategice ale companiilor de construcţii, deoarece numai în acest fel pot fi asigurate satisfacerea clienţilor şi totodată realizarea pe termen lung, cu costuri scăzute a produselor şi cu respectarea normelor de protecţie ale mediului înconjurător în cadrul procesului de producţie. Orientarea strategică a proiectelor unei companii de construcţii se ghidează în primul rând după următoarele scopuri: • • • creare de valoare (proiectul îşi aduce aportul la succesul economic al companiei); productivitate (reducerea costurilor şi aducerea productivităţii personalului la cote asemănătoare cu cele ale unor proiecte similare); calitate ( livrarea de proiecte de cea mai înaltă calitate, atragerea de clienţi).
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 2

Un plan pentru realizarea calităţii trebuie să conţină specificaţiile valabile pentru un proiect, referitoare la coordonarea verificării unei siguranţe structurate a calităţii. În el se va insera o serie de cerinţe din punctul de vedere al managementului calităţii, de care mai târziu, în cadrul implementării proiectului va trebui să se ţină seama. Răspunzător pentru realizarea acestui plan al calităţii va fi conducătorul proiectului. Planul calităţii este documentul care precizează practicile, resursele şi succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru o anumită lucrare sau construcţie. Planul calităţii trebuie să asigure interfeţele dintre persoanele juridice şi fizice implicate în conceperea, realizarea şi, după caz, în exploatarea construcţiei respective. Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii stabilesc şi transpun în fapt politica în domeniul calităţii, prin activităţi prestabilite şi sistematice, destinate să prevină noncalitatea, să asigure realizarea, atestarea şi garantarea calităţii cerute prin reglementari tehnice şi clauze contractuale, în condiţii rationale de cost şi termen, şi să ofere încredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective. Următoarele funcţiuni trebuie îndeplinite pentru realizarea politicii calităţii: • planificarea calităţii: - cercetarea exigenţelor privind calitatea; - stabilirea criteriilor de calitate; - realizarea concretă a respectivelor produse (servicii) în funcţie de cerinţele clienţilor. • orientarea calităţii: pentru a fi îndeplinite cerinţele de calitate, deosebit de importantă este planificarea calităţii, în faza elaborării planului, ea servind astfel ca orientare preventivă a calităţii, deoarece greşeli în planificare atrag după sine greşeli la executare; • • urmărirea calităţii: criteriile de calitate stabilite în faza de planificare sunt raportate la executarea acestora la momentul respectiv; îmbunătăţirea calităţii (se urmăreşte realizarea scopurilor): - creşterea eficienţei activităţilor şi a proceselor tehnologice;
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 3

- îmbunătăţirea produselor; - creşterea productivităţii; - creşterea motivaţiei angajaţilor prin siguranţa locului de muncă. • siguranţa calităţii proiectelor: în cadrul proiectelor calitatea acestora va fi asigurată prin sistemul de urmărire permanentă a asigurării calităţii: - planificarea calităţii; - orientarea calităţii; - verificarea calităţii. Elemente principale de conţinut ale conducerii şi asigurarii calităţii sunt:
• • •

programul de asigurare a calităţii; organizarea aferentă sistemului; condiţiile referitoare la sistemul calităţii, aplicabile. Programul de asigurare a calitatii stabileşte dispozitiile specifice, directoare pentru

definirea şi obţinerea calităţii, precizând obiectivele, regulile de operare, resursele şi secvenţele activităţilor legate de calitate. Acest program poate fi elaborat şi aplicat de agenţii economici sau de persoanele juridice atât cu referire la elementele interne ale conducerii şi asigurării calităţii politica, conducere, strategie, organizare - cât şi pentru asigurarea externă a calităţii, potrivit contractelor încheiate între părţi. Elaborarea şi aplicarea-sistemului calităţii în construcţii sunt fundamentate şi definite prin urmatoarele documente principale, întocmite, ţinute la zi şi revizuite periodic:

documente privind datele de intrare ale sistemului care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape şi activităţi ale procesului de concepţie-realizare-exploatare; documente ale programului de asigurare a calităţii; documente şi înregistrări privind calitatea: certificate de calitate, buletine de încercări, certificate de conformitate a calităţii produselor, procese-verbale de recepţie pentru produsele procurate; procese-verbale de control, rapoarte de verificare şi analizare, procese-verbale de avizare pentru lucrări şi documentaţiile tehnice de proiectare;

• • •

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

4

procese-verbale de lucrări ascunse, ca şi pentru fazele determinante - puncte de oprire şi de recepţii parţiale, rapoarte de control şi verificare privind calitatea; procese-verbale de recepţie pentru lucrări de construcţii executate; rapoarte privind neconformităţile şi rapoarte de acţiuni corective şi preventive; planuri şi rapoarte de audit, analizarea şi evaluarea sistemului; rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calităţii; diverse alte documente referitoare la calitate, spre exemplu: rapoarte tehnice, informări, dări de seamă periodice. Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii se aplică, în funcţie de categoria de

• • • • •

importanţă a construcţiilor sau de complexitatea şi de importanţa unor lucrări, astfel:

prin sistemul calităţii, definit şi documentat pe baza principiilor şi recomandărilor din standardele SR EN ISO seria 9001, adaptate specificului construcţiilor, pentru:
o o o

construcţii având categoria de importanţă excepţională sau deosebită; construcţii având categoria de importanţă normală, finanţate de la bugetul de stat; construcţii având categoria de importanţă normală, finanţate din alte surse, dacă aceasta este cerută prin contract;

prin planul calităţii, întocmit şi aplicat pentru anumite lucrări sau construcţii având categoria de importanţă normală; prin îndeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu execuţia, atestat, în cadrul unei organizări corespunzatoare a activităţii executantului, pentru construcţii având categoria de importanţă redusă. Condiţiile referitoare la sistemul calităţii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria

9001, corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem, faţă de care se stabilesc cerinţele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calităţii, sunt urmatoarele:
• • • • •

responsabilitatea managementului - analiza sistemului; sistemul calităţii - documente; analiza contractului; controlul proiectării; controlul documentelor şi al datelor;
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 5

• • • • • • • • • • • • • • •

aprovionarea; controlul produsului furnizat de client; identificarea şi trasabilitatea produsului (lucrării); controlul proceselor; inspecţii (control) şi încercări; controlul echipamentelor de inspecţie, măsurare şi încercare; stadiul inspecţiilor (controlului) şi al încercărilor; controlul produsului (lucrării) neconform; acţiunile corective şi preventive; manipularea, depozitarea, ambalarea, conservarea şi livrarea; controlul înregistrarilor calităţii; auditurile interne ale calităţii; instruirea; service şi urmărirea comportării lucrărilor; tehnicile statistice.

I.3 CERTIFICAREA ISO 9001 – SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII “Nu uitaţi că a preveni, în loc de a corecta, înseamnă eficienţă, inteligenţă, economie de timp şi bani!” Orice companie care are un sistem de management ISO funcţional şi implementat conform cerinţelor din standard beneficiază incontestabil de un mare număr de efecte pozitive. Certificare ISO înseamnă pentru orice tip de companie dovada că sistemul şi politica internă îndeplineşte standarde internaţionale. Dispunând de un astfel de sistem de management furnizarea continuă de servicii şi produse ale căror calitate nu se mai pune la îndoială, este de la sine înţeleasă. Mai mult se îndeplineşte obligaţia legală pentru firmele care vor să participe la licitaţii publice.

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

6

Cui se adresează certificarea ISO - In contextul actual, al implementării politicii Uniunii Europene şi la nivelul ţării noastre, certificarea ISO devine un element indispensabil pentru funcţionarea companiei pe plan naţional şi internaţional. Implementarea standardelor ISO va asigura soluţii personalizate pentru controlul şi îmbunătăţirea continuă a procesului de producţie, respectiv a celui de muncă. Se obţine un consistent capital de imagine în faţa clienţilor, dar şi siguranţa privind estimarea randamentul în perspectivă. Satisfacţia clienţilor nu este de altfel unicul beneficiu rezultat din implementarea unui sistem de management conform certificării ISO, acesta având numeroase alte beneficii concrete în optimizarea producţiei şi a costurilor. Certificarea ISO se adresează tuturor firmelor care doresc să activeze în câştig şi sunt gata să investească pentru a-şi monitoriza, controla şi optimiza activitatea. Avantaje ISO precum conformitatea cu reglementările legislative, adaptarea activă la schimbările pieţei, crearea unei imagini mai bune în raport cu concurenţa pot fi oportunităţi importante pentru dezvoltarea unei firme. Avantaje certificare ISO pentru o companie de construcţii:
• • • • • • • • • •

calificarea superioară a personalului; îmbunătăţirea continuă a sistemului propriu de management, în funcţie de nevoile firmei; mărirea cifrei de afaceri; reducerea costurilor; creşterea eficienţe şi a eficacităţii; câştigarea încrederii partenerilor de pe piaţa internă şi internaţională; pastrarea poziţiei de piaţă; noi oportunităţi pe piaţă; îndeplinirea condiţiilor de participare la licitaţii; posibilitatea creşterii constante a profitului prin sporirea numărului de clienţi, a producţiei şi a vânzărilor; creşterea satisfacţiei clienţilor; îmbunătăţirea imaginii firmei;
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 7

• •

• • •

economisirea de timp şi bani; transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale organizaţiei; certifică clienţilor că societatea funcţionează pe baza unui sistem de calitate recunoscut internaţional; evitarea erorilor în locul corectării lor. După implementare ISO şi după dobândirea certificatului ISO compania însăşi va realiza

câte avantaje aduce un astfel de sistem de management. Îmbunătăţirea relaţiilor de afaceri - ISO 9001 este o strategie de management care îmbunătăţeşte relaţiile de afaceri ale unei companii Punerea în practică a acestui standard ISO poate fi considerată o strategie de afaceri, cu scopul creşterii eficienţei generale a companiei. Potrivit site-ului organizaţiei, ISO 9001 are ca obiectiv îmbunătăţirea satisfacţiei consumatorilor în raport cu furnizorii. Avantajul evident al certificării ISO 9001 constă în creşterea abilităţii firmei de a satisface nevoile consumatorilor, asigurand revenirea acestora şi repetarea actului de achiziţie. În afara acestuia mai sunt şi alte beneficii care au potenţialul de a face o afacere mai viabilă sau chiar mai profitabilă. Performanţa dovedită prin ISO 9001 - presupune existenta unei structuri organizaţionale solide pentru a asigura eficienţa Standardele din seria ISO 9001 includ o abordare sistemică în gestionarea proceselor unei organizaţii, unde se pune accentul pe crearea de produse care satisfac aşteptările consumatorilor. Implementarea ISO 9001 include un protocol care permite verificarea pe o bază repetitivă a eficacităţii standardului; acest protocol include efectuarea unui audit ISO care verifică dacă aplicarea standardului conduce la o gestionare eficientă a proceselor afacerii. Printre alte protocoale incluse în procesul de implementare ISO se numară auditurile efectuate de clienţi sau cele efectuate de un organism certificator. ISO pretinde ca ultima opţiune este cea mai populară datorită percepţiei de credibilitate datorate unei agenţii de certificare independentă.

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

8

Creşterea eficienţei şi a veniturilor - producţia standardizată şi fluidă duce la creşterea eficienţei şi mărirea veniturilor În ciuda faptului că ISO 9001 creează anumite inconveniente legate de aspectele financiare şi de timp presupuse de procesul de certificare, totuşi avantajele pe termen lung depaşesc cu mult costurile pe termen scurt. Odată ce afacerea primeste certificarea ISO 9001 iar procesele interne sunt definite, operationalizate şi standardizate, în consecinţă va creşte eficienţa generală prin reducerea timpului alocat instruirii. Activarea pe o bază standardizată se reflectă imediat în creşterea productivităţii companiei, iar acesta duce la creşterea veniturilor. Ridicarea moralului - cunoşterea impactului activităţii individuale asupra companiei duce la creşterea moralului lucrătorului O activitate de producţie fluidă şi eficientă îmbunătăţeşte moralul angajaţilor prin crearea de atribuţii de serviciu tangibile, cu impact asupra activităţii de ansamblu a companiei. Ca parte a implementarii ISO 9001 compania dezvoltă sarcini şi responsabilităţi pentru muncitori, obiective pentru management, proceduri de instruire şi o imagine bine definită a impactului individual asupra activităţii generale a companiei. Mai puţine erori de producţie - cerinţele ISO 9001 presupun eliminarea din producţie a proceselor redundante ISO 9001 micşorează numarul de erori de producţie prin fluidizarea proceselor şi documentarea orcăror modificări care apar în cadrul aparatului de producţie. Chiar şi cele mai mici schimbări trebuie documentate pentru a asigura eficienţa maximă. Îmbunătăţirea relaţiilor cu furnizorii şi consumatorii - ISO 9001 cultivă relaţiile durabile de afaceri cu cei mai buni furnizori Aplicarea standardului ISO 9001 îmbunătăţeşte relaţiile companiei cu furnizorii deoarece printre cerinţele incluse în aplicarea acestuia se numară şi urmărirea şi identificarea erorilor din cadrul activităţii de producţie. Astfel se poate determina uşor dacă apar neconformităţi în cadrul materiei prime folosite în producţie sau de-a lungul procesului de fabricaţie.

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

9

Altă cerinţă importantă a standardului se referă la documentarea şi înregistrarea surselor de materii prime, catalogarea şi împărţirea pe loturi a acesteia, pentru identifcarea şi remedierea facilă a tuturor eventualelor neconformităţi. Aceste două acţiuni presupun ca organizaţia să facă o anchetă internă riguroasă şi temeinică înaintea acuzării furnizorului de livrare de materie primă sub normele de calitate agreate, ducând implicit la cultivarea unor relaţii pe termen lung fructuoase şi mutual avantajoase cu companiile care livrează cele mai bune materiale. Clientela firmei va avea încredere în continuarea afacerii cu o companie certificată ISO 9001 deoarece acest standard de calitate, universal acceptat, sugerează eficienţa, temeinicie şi servicii dedicate, de calitate – astfel asigurându-se satisfarea superioară a consumatorilor, obiectivul de maximă întiietate a ISO 9001. ISO 9001 necesită efectuarea de înregistrări uşor de regăsit a tuturor acestor tipuri de acţiuni, care au ca obiectiv creştrea responsabilităţii angajaţilor. Ca o consecinţă a acestui set de măsuri se minimizează schimbările negative ce pot aparea în aparatul de producţie ducând la erori de fabricaţie.

I.4 PLAN DE URMARIRE A CALITĂŢII I.4.1 GENERALITĂŢI ANTREPRENOR GENERAL: S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCT S.R.L INVESTITOR (Beneficiar): BĂIŞAN IOAN PROIECTANT GENERAL: S.C. INVEST CONSTRUCT S.R.L PROIECTANŢI DE SPECIALITATE: ARHITECTURĂ – S.C. ARHITECT DESIGN S.R.L REZISTENŢĂ – S.C. INVEST CONSTRUCT S.R.L INSTALAŢII – S.C. H&H INSTAL S.R.L

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

10

PROIECTANT SPECIALITATEA NR. Numele si PROIECT prenumele FIRMA S.C. INVEST CONSTRUCT S.R.L S.C. ARHITECT DESIGN S.R.L S.C. H&H INSTAL S.R.L S.C. H&H INSTAL S.R.L S.C. H&H INSTAL S.R.L Telefon

VERIFICATOR DE PROIECT ATESTAT Numele si prenumele Atestat nr./domenii Telefon

REZISTENTA ARHITECTURA ELECTRICE SANITARE TERMICE

34/2011 25/2011 19/2011 19/2011 23/2011

EXECUTANT: S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCT S.R.L
RESPONSABIL DE CONTRACT SPECIALITATEA CONSTRUCTII INSTALATII SANITARE INSTALATII TERMICE INSTALATII ELECTRICE Numele si prenumele Decizia de numire nr./data Telefon RTE (INSTALATOR AUTORIZAT) Atestat Decizie de Numle si (Aut.) numire Telefon prenumele nr./domenii nr./data

SUBANTREPRENOR SEF PUNCT DE LUCRU SPECIALITATEA INSTALATII TERMICE INSTALATII ELECTRICE INSTALATII SANITARE Denumire Contract nr./data Telefon Numele si prenumele Telefon

S.C. BIADOR S.R.L S.C. DPV CONSTRUCT S.R.L S.C. SANO-TECH S.R.L

I.4.2 SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 11

Scopul Descrierea sistemului de management integrat - calitate, mediu şi sănătate şi securitate în muncă – şi modul de aplicare a cerintelor SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2008; aplicat pentru lucrarea de faţă. Specificarea procedurilor care se aplica şi resursele alocate de către cine şi când, pentru realizarea lucrării. Domeniul de aplicare: construcţii I.4.3 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
• • • • • • • • • • • • • • •

Manualul Sistemului de Management Intregrat al calităţii SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe SR ISO 10005:2007 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru planurile calităţii SR ISO 10006:2005 - Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru managementul calităţii în proiecte SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare SR EN ISO 14004:2005 – Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme şi tehnici de aplicare SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinte SR OHSAS 18002:2009 – Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001:2007 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii; Legea 50/1991 – privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii (republicată); H.G nr 766/1997 – Regulament privind calitatea în construcţii; HG 273/1994 – Regulament privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii Legea 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă HG 300/2006 privind şantierele temporare şi mobile
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 12

• • •

Normativ C 56/85 si C 56/02 privind verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi de instalaţii aferente Proiecte de execuţie Documentaţie de licitaţie Caietul de sarcini Decizii manageriale

• •

I.4.4 DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ DE REFERINŢĂ A LUCRĂRII Identificarea pe faze de lucru sau categorii de lucrări a proiectelor şi detaliilor de execuţie, caietelor de sarcini, proiectelor şi fişelor tehnologice, etc. Proiect nr. cu Plansele nr. Caiet de sarcini

Nr. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Faza de lucru si/sau categoria de lucrari Lucrari de pamant (sapaturi, umpluturi , imbunatatiri teren fundare) Realizare fundatii din beton Realizare hidroizolatii Structura de rezistenta din beton armat Structura de rezistenta din zidarie portanta Realizare sarpanta si montare invelitoare Realizare finisaje interioare-exterioare Retele electrice interioare Alimentarea cu energie electrica Retea de alimentare cu apa Retea de canalizare menajera Instalatii termince Retea de canalizare pluvial Amenajari exterioare Alei pietonale exterioare

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

13

I.4.5 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI Definiţii În cuprinsul planului de urmarire a calităţii sunt valabile: • • definiţiile din standardele de referenţă; definiţiile interne din manualele de management integrat, procedurile generale, procedurile operationale, procedurile tehnice de execuţie, interacţiunile de lucru Abrevieri SMI = Sistem de Management Integrat MSMI = Manualul Sistemului de Management Integrat PTE = Prcedură Tehnică de Execuţie PVRC = Proces verbal de recepţie calitativă ISC = Inspectoratul de Stat în Construcţii CQ = Controlul calităţii FD = Faza determinantă PQ = Planul calităţii SSM = Sănătate şi securitate în muncă RNC = Raport de neconformitate RTE = Responsabil Tehnic cu Execuţia DDE = Detalii de execuţie

I.4.6 METODELE DE LUCRU – PROCEDURI TEHNICE DE EXECUŢIE

Nr. crt 1

Denumirea procesului Executarea Lucrarilor de trasare
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

Cod PTE

14

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Executarea organizarii lucrarilor de constructii montaj Executarea lucrarilor de sapaturi Executarea lucrarilor de umpluturi si compactari Executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii Fasonarea si montarea otelului beton pentru structurile de beton armat Executarea lucrarilor pentru sudarea armaturilor de otel beton Executia lucrarilor din beton simplu si beton armat Executia lucrarilor de hidroizolatii Cofrarea structurilor de beton armat Montarea carcaselor de armatura pentru stalpisori, centuri si grinzi Turnarea betonului Executarea lucrarilor de zidarie de caramida Montarea tamplariei Executarea lucrarilor de tencuieli Executarea pardoseliilor calde/reci Executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii Montarea unui termosistem cu tencuiala decorativa pentru exterior Executarea lucrarilor de vopsitorii pe confectii metalice Executarea instalatiilor electrice interioare Realizarea conexiunilor in tablouri electrice Realizarea instalatiilor apa-canal Realizarea instalatiilor termice

I.4.7 GESTIONAREA TRAFICULUI Obligaţiile şi responsabilităţile care revin factorilor responsabili, pe întreaga perioada de execuţie a lucrărilor, inclusive destinate desfăşurării traficului rutier în condiţiile de siguranţă sunt menţionate în Planul de Management de Trafic. Planul de management de trafic conţine de asemenea documentele scrise necesare obţinerii aprobării închiderii şi/sau instituirii restricţiilor de circulaţie, schemele de semnalizare rutieră temporară pentru toate situaţiile ce apar în decursul execuţiei lucrărilor, modul de organizare şi supraveghere a circulaţiei, obligativitatea realizării, montării, întreţinerii şi completării operative a mijloacelor de semnalizare rutieră temporară, pe întreaga perioada de execuţie a lucrărilor. Schema detaliată a închiderii circulaţiei va fi depusă la autoriităţile competente.

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

15

I.4.8 SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ Identificarea riscurilor privind sănătarea şi securitatea în muncă este un process continuu de detectare a surselor sau situaţiilor cu potenţial de a răni/îmbolnăvi, dăuna proprietăţii sau mediului de muncă, orice activitate nouă fiind analizată prin prisma efectelor pe care le poate produce asupra sănătăţii şi securităţii muncii, a gravităţii consecinţelor pericolului, în conformitate cu procedura generală riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională. Pentru lucrarea de faţă se întocmeşte planul privind sănătatea şi securitatea în muncă de către coordonatorul de sănătarea şi securitatea în muncă numit de beneficiar, în conformitate cu cap.III, sectinuea I din HG 300/2006 privind şantierele temporare şi mobile, precum şi planul propriu privind sănătarea şi securitatea în muncă al antreprenorului general. Riscurile ce pot să apară la executarea lucrărilor de construcţii în subteran şi la suprafaţă, măsurile de protecţie care trebuie luate pentru reducerea lor de către executant pe şantier, precum şi cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor sunt prezentate în planul de securitate şi sănătate în muncă întocmi pentru lucrare. De asemenea se vor aplica pe parcursul execuţiei lucrărilor instrucţiunile proprii privind sănătatea şi securitatea în muncă elaborate de către societăţile executante, urmând a fi instruiţi muncitorii în acest sens. Se vor incheia protocoalele privind sănătarea şi securitatea în muncă între constructor şi beneficiar, precum şi cu toţi subantreprenorii (dacă aceştia există). Declararea, cercetarea, înregistrarea raportată a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale se face de societatea la care este angajat accidentatul, indifferent de cauzele şi/sau vinovaţii de producerea accidentului. In cazul cercetării accidentelor de muncă în care sunt implicaţi angajaţii de la mai multe societăţi, se va face de o comisie mixtă formată din

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

16

reprezentanţi ai societăţilor respective. La cercetarea accidentelor de muncă va participa obligatoriu şi coordonatorul în materie de securitate şi sănătate numit angajator. Tot personalul aflat pe şantier va fi informat operativ despre schimbarea condiţiilor de lucru sau despre executarea unor activităţi care pun în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor. Pentru anunţuri şi informări se va înfiinţa un avizier care va fi consultat zilnic de responsabilii de contract.

I.4.9 RESURSE UMANE Necesarul de resurse umane pentru lucrare Personalul de execuţie va fi instruit pe baza specificaţiilor tehnice din caietele de sarcini elaborate de proiectant, a PTE-urilor şi instrucţiunilor de lucru şi de sănătate şi securitate în muncă proprii ale asociatilor, a instrucţiunilor de utilizare din agremente tehnice pentru material, a fişelor tehnice de securitate pentru substanţele periculoase, elaborate de furnizori. Instruirile efectuate cu personalul de execuţie vor fi înregistrate în procese verbale de instruire ce se vor anexa în prezentul plan, în “Fişa de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă”, iar cele privind situaţiile de urgenţă în “Fişa individuala de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă”. Scopul instruirii 1. Respectarea Planului Calităţii
2. Respectare procedurilor

Cine va fi instruit? Cine face instruirea? Responsabil de Manager de proiect contract Sef departament CQ Responsabil de Contract Personal de executie Responsabil de Contract Personalul de Executie Personalul din Subordine Manager de proiect Sef departament CQ Responsabil de contract Manager de proiect Responsabil SSM Responsabil de contract Responasabil de contract

Termen (perioada) Semestrial

tehnice de executie
3. Intruire privind protectia

Semestrial

mediului
4. Instruirea privind

Semestrial Lunar La schimb. locului de munca La schimbarea conditiilor de munca
17

sănătatea şi securitatea în muncă şi situaţiile de urgenţă

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

Atribuţii şi responsabilităţi Responsabilitatea şi autoritatea în cadrul organizaţiei rezultă din fişele postului şi documentele sistemului de management integrat ale fiecărei societăţi. O parte dintre acestea se regasesc în tabelul de mai jos:

Funcţia Director general

Responsabilitatea şi autoritatea antreprenorului general - verifică existenţa aprobării de către inginer a tuturor materialelor puse în operă; - verifică respectarea cerinţelor de calitate de către furnizorii de material şi verifică menţinerea înregistrarilor referitoare la monitorizarea acestora de către responsabilul de contract; - răspunde de corespondenţa dintre materialele prevăzute în documentaţia tehnică şi cele cuprinse în devizul-ofertă, precum şi gestionarea probelor-martor; - coordonează procesul de planificare a producţiei - sesizează inginerul asupra necomformităţiilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării - solicită aprobarea subcontractorilor de către inginer şi ţine întreaga corespondenţă cu aceştia; - urmareşte tratarea reclamaţiilor de la clientul Băişan Ioan; - răspunde de elaborarea şi existenţa la punctul de lucru a planului calităţii pentru lucrare; - are obligaţia de a verifica modul de efectuare a înregistrărilor calităţii de către responsabilul de contract şi modul de înregistrare a acestora în planul calităţii; - verifică calitatea lucrărilor executate a subcontractorilor şi respectarea detaliilor de execuţie - răspunde la soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant; - răspunde de aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor; - stabileşte răspunderile tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, asociaţi, colaboratori, subcontractori etc. - in conformitate cu prevederile legale în vigoare; - răspunde de aplicarea corectă şi întocmai a procedurilor tehnice de execuţie de către responsabilul de contract, de respectarea documentaţiei tehnice de execuţie şi a normativelor tehnice, asigurând toate condiţiile tehnico-materiale pentru executarea în bune condiţii a lucrărilor; - poartă întreaga corespondenta de execuţie a lucrărilor cu clienţii (problema
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 18

Manager

proiect

aparută pe timpul execuţiei, stagnarea producţiei din cauza proiectelor, lipsa materialelor furnizate de client, cerinte suplimentare ale clienţilor etc.); -solicită aprobarea de către inginer a materialelor ce urmează a fi puse în operă; - răspunde de respectarea programului lucrărilor pentru contract; - completează la zi jurnalul de şantier; - întocmeşte şi revizuieşte programul lucrărilor; - răspunde de respectarea programului de lucrări întocmit şi agreat de beneficiarul Băişan Ioan; - răspunde de aplicarea prevederilor din Planul Calităţii; - întocmeşte şi transmite săptămânal şi lunar necesarele de material, forţa de muncă, utilaje şi transport; -răspunde de implementarea soluţiilor stabilite prin: a.) documentaţiile tehnice de execuţie elaborate de proiectant b.) procedurile tehnice de execuţie aplicabile la lucrări; c.) norme şi normativele în vigoare; - răspunde de respectarea legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi protecţia mediului pe şantier; - are obligaţia de a emite comanda către laborator pentru prelevare probe de la punctul de lucru şi de a transmite Condica de Betoane la laborator pentru a fi înscrise rezultatele încercărilor pentru aceste probe; - întocmeşte şi transmite zilnic prin e-mail comenzile de betoane; - răspunde de aplicarea prevederilor din planul calităţii şi efectuează înregistrările prevazute în acesta; - răspunde de menţinerea înregistrărilor calităţii conform cerinţelor specifice; - admite execuţia lucrărilor exclusive pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie avizate de verificatorii de proiecte atestaţi; - răspunde pentru realizarea nivelului de calitate conform cerinţelor; - opreşte şi execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea acestora numai după remediere; - verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei şi proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor; - întocmeşte şi ţine la zi registrul de evidenţă lucrărilor de construcţii, pe care îl coordonează şi de care răspunde; - semnează şi ştampilează înregistrările calităţii pentru inspecţiile şi verificările la care participă; - pune la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării proiectelor; - este numit de directorul general şi se subordonează în mod direct acestuia - exercită în numele conducerii societăţii un control sistematic asupra calităţii lucrarilor în construcţii; - propune, în scris, conducătorului societăţii măsuri de oprire a execuţiei lucrărilor în toate cazurile în care necomformităţile constatate conduc la neasigurarea cerinţelor;
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 19

Responsabil de contract

Responsabil tehnic cu execuţia atestat

- informează operativ, conducătorul societatii privind deficienţele de ordin calitativ constatate, în vederea dispunerii de măsuri; - exercită controlul calităţii lucrărilor pe faze de execuţie stabilite prin reglementarile tehnice si “planul calitatii” adoptat prin sistemul propriu de asigurare a calităţii; - înscrie, în documentele stabilite prin “sistemul propriu de asigurare a calităţii” adoptat de agentul economic, toate constatările şi măsurile calităţii; - participă la verificarea calităţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele tehnice şi semnează procesele verbale de atestare a calităţii; - verifică respectarea de către factorii implicaţi, a prevederilor “legii nr 10/1995 privind calitatea în construcţii” cu privire la utilizarea de produse tradiţionale; - verifică utilizarea numai de materiale şi echipamente pentru care s-au emis certificate de conformitate; - participă la inspecţiile efectuate de organele I.S.C. şi a organelor sale teritoriale şi verifică aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de aceştia; - raspunde de verificarea calităţii remedierilor executate; - verifică modul în care se face recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţii; - verifică modul cum se păstrează înregistrările calităţii produselor aprovizionate - verifică întocmirea în timp real a documentelor cărţii tehnice a construcţiei, cu participarea beneficiarului sau organismelor abilitate; - ia măsuri de eliminare din execuţie a produselor care nu corespund documentaţiei tehnice şi prescripţiilor în vigoare;

I.4.10 REALIZAREA PRODUSULUI CONTROL OPERATIONAL a). Planificarea realizării produsului Execuţia obiectivului se derulează conform graficelor de execuţie a lucrării şi a contractului încheiat cu investitorul. Pentru activităţile indentificate s-au elaborate proceduri tehnice de execuţie, instrucţiuni de lucru referitoare la cerinţele de mediu, sănătatea si securitatea muncii prin care se asigură desfaşurarea activităţilor în condiţii planificate în concordanţă cu politica, obiectivele şi programele de mediu ale organizaţiei. Cerinţe referitoare la produs Categoria de importanţă a construcţiei: C (clădire normală) Documentele cele mai importante pentru definirea cerinţelor sunt:
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 20

– – – Cerinţe implicite:

cereri explicite formulate de client; cereri de ofertă descriind aşteptările clienţilor, comenzi; cerinte implicite, rezultate din regulamentări.

Respectarea prevederilor: – – – – – Cerinţe explicite: – – – – – – – Verificarea de către client a produselor aprovizionate; Verificarea de către client la furnizora produselor aprovizionate; Cerinţe suplimentare faţă de prevederile normative, privind trasabilitatea; Verificări/încercări suplimentare faţă de prevederile normativelor; Cerinţe privind audituri; Prevederi privind proprietatea clientului (produse furnizate de client); Altele. Proiectului de execuie; Caietului de sarcini; Planului de control al proiectantului privind fazele determinante; Normativelor în vigoare şi a instrucţiunilor tehnice; Planului privind sănătatea şi securitatea în muncă.

Explicarea acestor cerinte : Cerinţele clienţilor au fost analizate în momentul întocmirii ofertei şi a încheierii contractului de execuţie. Eventualele diferenţe între condiţiile iniţiale ale ofertei şi cerinţele formulate de client pe parcursul execuţiei lucrărilor prin dispoziţii de şantier elaborate de proiectant se soluţionează de comun acord. b). Proiectare şi dezvoltare
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 21

Documentaţia elaborată de proiectant se predă spre avizare beneficiarului şi constă în caietele de sarcini, proiectul de execuţie vizat de verificatori, părţi scrise şi părţi desenate, planul de urmărire şi control al proiectantului, program de urmărire şi control pe faze determinante vizat de I.S.C şi dispoziţiile de şantier elaborate pe parcursul execuţiei.

Verificarea documentatiei elaborate de proiectant ETAPE DE VERIFICARE A DOCUMENTATIE Corelare documentaţie de execuţie cu documentaţia de licitaţie Corelare planşe rezistenţă cu arhitectură Corelare planşe construcţii cu instalaţii Corelare piese scrise cu piese desenate Existenţă stampilă verificator de proiect pentru rezistenţă şi stabilitate Existenţa detaliilor de execuţie necesare Existenţa Planului de urmărire şi control al proiectantului Existenţa Programului de urmărire şi control pe faze determinante vizat de I.S.C Existenţa în Plan coordonator privind sănătatea şi securitatea în muncă Corelarea necesară de betoane cu nomenclatorul de betoane al staţiei de preparare Controlul modificării proiectului Orice modificare faţă de prevederile proiectului se admite numai pe baza dispoziţie de şantier, elaborate de către proiectant şi acceptată de beneficiar. Dispoziţia de şantier va fi înregistrată pentru întocmirea devizului de lucrări suplimentare/ note de renunţare. c). Aprovizionare Necesarul de resurse materiale prentru lucrare este stabilit în faza de ofertare. CONFORM NECONFORM NEAPLICABIL

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

22

Executantul va efectua preluari de mostre şi testări după cum sunt acestea necesare pentru a se asigura că lucrările sunt derulate în conformitate cu cerintele din planşe si specificaţii primite. Dacă în urma examinării, inspecţiei, măsurătorilor sau testării, se indentifică materiale ca fiind deficente sau în alt fel neconforme cu prevederile contractului, inginerul poate respinde aceste materiale, prin transmiterea unei înştiinţări motivate către executant. Acesta va remedia deficienţele cu promptitudine şi se va asigura că produsul respins este remediat.

Cerinte generale pentru produsele aprovizionate Toate produsele aprovizionate trebuie să corespundă cu specificaţiile de aprovizionare. Produsele aprovizionate trebuie să fie însoţite de documente de atestare a conformităţii, să aibă aplicat marcajul CE, iar pentru cele de import sau produse în Romania pentru care nu există reglementari la nivel naţional, este necesar şi agrementul tehnic complet (inclusiv caracteristicile tehnice şi instrucţiunile de utilizare). Verificarea produsului aprovizionat Înainte de folosirea materialelor la lucrări, executantul va transmite spre consimţământul inginerului urmatoarele probe de materiale şi informaţii relevante: – – probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în contract, toate pe cheltuiala antreprenorului; probe suplimentare indicate de inginer. Fiecare proba va fi etichetată cu menţiunea originii şi a locului de utilizare în lucrare. Se va încheia un proces verbal. În momentul primirii materialelor aprovizionate la punctele de lucru, acestea vor fi verificate, iar rezultatul verficării se trece în “Registrul de recepţie calitativă a materialelor” înainte de introducerea acestora în lucrare şi numai pe baza documentelor de atestare a calităţii care însoţesc materialele. Atunci când se consideră necesar, în contractele cu furnizorii se includ clauze referitoare la accesul liber la furnizor a reprezentantului societăţii sau a clientului pentru efectuarea de audite, precum şi pentru inspectări ale produselor pe flux şi/sau pe final. Pentru materiale vor fi verificate cel puţin următoarele:
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 23

• • •

Sunt depozitate şi manipulate în condiţii corespunzătoare astfel încât să se evite Au fost livrate împreună cu declaraţiile de conformitate care trebuie să certifice În cazul în care au fost fabricate la locul de punere în operă, dacă toate testele privind

deteriorările; corespondenţa cu prevederile normelor; demonstrarea calităţii au fost efectuate – betoanele şi mortarele provenind din staţii centralizate (chiar dacă acestea sunt atestate) pot să fie utilizate doar dacă trasnportul acestora este însoţit de documentele care prezintă caracteristicile de compoziţie şi fizicomecanice ale materialelor livrate. Controlul materialelor utilizate, a reţetelor, procedurilor de execuţie şi a procesului tehnologic privind execuţia se va desfasura pe întreaga durată a lucrărilor.
• • • •

Aspectul şi examinarea vizuală generală; Elementele geometrice (grosime, planeitate, plante); Modul de realizare a legăturilor cu alte elemente constructive sau instalaţii adiacente; Corespondenţa cu prevederile proiectului.

d). Producţia şi furnizarea de servicii Menţinerea sub control a procesului de realizare a lucrărilor Menţinerea sub control a procesului de producţie, se realizează prin aplicarea prevederilor din procedurile tehnice de execuţie şi prin autocontrol şi control ierarhic efectuat de către managerul de proiect, responsabilul tehnic cu execuţia (RTE) şi controlul calităţii (CQ). Controlul operaţional pentru mediu se asigură în conformitate cu Planul de protecţie a mediului. Controlul operaţional pentru sănătatea şi securitatea în muncă se asigură prin aplicarea instrucţiunilor privind sănătatea şi securitatea în muncă şi controlul proceselor de producţie. Validarea proceselor de producţie Procesele care implică materiale şi/sau tehnologii noi sau îmbunătăţite pe baza experienţelor acumulate de personalul tehnic, sunt validate intern. În cazul în care există procese necesare a fi validate se va completa tabelul următor: Nr. Denumirea procesului Departament Termen Proces verbal
24

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

Crt. 1. 2.

necesar a fi validat

Responsabil

Validare nr.

Nota: Documentaţia rezultată în urma validării acestor procese cuprinde:
• • • •

Criteriile care au stat la baza analizei şi validării procesului; Echipamentul şi calificarea personalului pentru execuţie; Modul de desfaşurare a procesului propriu-zis; Tipul înregistrări necesare a fi efectuate pe parcursul desfăşurării procesului.

Responsabilitatea de a defini şi valida procesele speciale, precum şi pentru elaborarea de proceduri tehnice de execuţie pentru efectuarea lucrărilor, revine managerului de proiect în colaborare cu departamentul CQ. Identitate şi trasabilitate Cerintele privind asigurarea trasabilităţi lucrărilor de construcţii rezultă din: – HG 273/1994 “Regulament privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii”, prin conţinutul cărţii tehnice a construcţiei, cap. B “Documentaţia tehnică privind execuţia”; – – – Legea 10/95 – privind calitatea în construcţii; Normativ C56/85 şi C56/02 – privind verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi de instalaţii aferente; Specificaţia tehnică privind produsele din oţel utilizate ca armătură completările şi modificările aduse de Ordinul 275/2009. Documente cerute prin reglementări: Cine îl pastează până la depunerea în cartea tehnică a construcţiei sau în dosarul de istoric Se păstrează la punctul de lucru. ST 009-05 –cu

Nr. Crt. 1.

DENUMIREA DOCUMENTULUI Planul calităţii Planul de protecţia mediului Planul de sănătate şi

De unde provine (cum se întocmeşte) Sunt elaborate de managerul de proiect în colaborare cu dep.SMI şi se fac înregistrarile pe întreg parcursul execuţiei de către responsabilul de
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

25

2. 3. 4.

securitate în muncă Ordinul de începere a lucrărilor Jurnalul de şanier PV de predare a amplasamentului şi reperului de nivelment

contract. Se primeste de la compartimentul de Programare Pregătire Lucrari. Se întocmeşte de către responsabilul de contract

Se păstrează la punctul de lucru. Se păstrează la punctul de lucru. Se vizează de către inginer zilnic. Se păstrează la punctul de lucru.

5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Se întocmeşte la predarea–primirea amplasamentului, la care participă de regulă managerul de proiect sau responsabilul de contract. PV de trasare Se întocmeşte la trasarea lucrărilor, la care participa responsabilul de contract + topometrist autorizat. PVRC (recepţie Se întocmesc de către responsabilul de calitativă) / PV de contract, la recepţia lucrărilor ce devin lucrări ascunse ascunse, împreuna cu reprez. beneficiarului şi proiectant după caz. Comanda de încercări Se întocmeşte de către responsabilul de contract. PV de prelevare probe Se întocmeşte la prelevarea probelor la locul de punere în operă, de către laborator. Rezultatul încercărilor Se primesc de la laboratoarele de efectuate încercări sub formă de rapoarte de încercări. Comanda de beton Se întocmeşte de către responsabilul de contract/managerul de proiect. Aviz de expediţie a Se întocmeşte de către staţia de betonului betoane. Condica de betoane Se întocmeşte de către responsabilul de contract, pe parcursul execuţiei lucrării. Registrul de recepţie Se întocmeşte de către responsabilul de calitativă a materialelor contract, pe parcursul execuţiei lucrării. Documente de atestare Se primesc de la dep. aprovizionare. a conformităţii materialelor Registru de montare a Se întocmeşte de către responsabilul de elementelor prefabricate contract, pe parcursul execuţiei lucrării. PV de admitere a Se întocmeşte de către reprez. ISC, la fazelor determinante recepţia lucrărilor desemnate ca faze determinante, împreună cu proiectantul. Note de constatare a Se întocmeşte de către organul de organelor de control control. Dispoziţii de santier Se întocmeşte de către proiectant şi se transmit prin reprez. beneficiarului la sediul Transilvania Construct
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

Se păstrează la punctul de lucru. Se păstrează la punctul de lucru. Se transmite la laboratoarele de încercări. Se păstrează 1 ex. la punctul de lucru şi 1 ex. la laborator. Se păstrează la punctul de lucru. Se transmite la staţia de betoane. Se păstrează la punctul de lucru. Se păstrează la punctul de lucru. Se păstrează la punctul de lucru. Se păstrează la punctul de lucru, în dosarul privind execuţia lucrării. Se păstrează la punctul de lucru. Se păstrează la punctul de lucru. Se păstrează la dep. CQ şi o xerocopie la punctul de lucru. Se păstrează la dep. Contracte, la punctul de lucru şi la dep. Pregatire Programare
26

19.

Situaţii de lucrări

Se întocmeşte de către dep. Urmarire Deconectare

Se păstrează 1 ex. la dep. Urmărire Deconectare.

Alte documente necesare a fi întocmite: Nr. Crt. 1. Denumirea Documentului Fişe de magazine De unde provine (cum se întocmeşte) Se întocmesc de către gestionar sau de către responsabilul de contract în cazul în care are atributii de gestiune. Cine îl păstrează Se păstrează la punctul de lucru pe timpul execuţiei lucrării, după care se predă dep. Financiar contabilitate Se predau lunar responsabilului SSM

2.

Bonuri de consum

3.

Lista deşeurilor identificate

Se întocmesc de către gestionar sau de către responsabilul de contract în cazul în care are atributii de gestiune. Se verifică de către dep. Financiar contabilitate lunar. Se întocmesc de către şeful punctului de lucru Se predau lunar responsabilului SSM

Proprietatea clientului Nr. Crt. 1. 2. Proprietatea clientului (produsul furnizat de client) Amplasament Recepţie Cum? Predare-Primire Doc. încheiat PV Observaţii

NOTA: Orice situaţie care conduce la pierderea capabilităţii de utilizare a unui astfel de produs se va raporta clientului. În documentele încheiate între client-furnizor se precizează că verificarea efectuată de antreprenor asupra produsului nu anulează obligaţia producătorului de a furniza un produs conform cu cerinţele specificate. Păstrarea Produsului

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

27

Pentru menţinerea caracteristicilor calitative, a materialelor aprovizionate pentru realizarea lucrărilor, se vor respecta instrucţiunile de depozitare/conservare şi se vor inspecta periodic produsele depozitate pe baza termenelor de valabilitate date de furnizori. În cazul în care din diferite motive execuţia lucrărilor se va întrerupe pentru o perioada mai îndelungata, se va face conservarea acestora pe baza unui proiect de conservare a lucrărilor şi se va anunţa I.S.C atât la terminarea lucrărilor de conservare cât şi la reluarea lucrărilor. Ideea de ordine este aceea de a conserva nivelul calităţii lucrărilor în condiţii de deplină siguranţă până la predarea definitivă a imobilului către client, d-nul Băişan Ioan.

Monitorizarea şi măsurarea produsului Monitorizarea şi măsurarea produsului se realizează prin inspecţiile şi încercările efectuate pe parcusul execuţiei. Inspecţiile şi încercările finale se efectuează pentru a se verifica conformitatea produsului cu condiţiile şi cerinţele clientului. Criteriile de acceptare sunt cele definite în documentele şi datele prevazute în contract şi ofertă. La elaborarea Planului calităţii, pe baza documentaţiei de execuţie şi a normativelor in vigoare s-au identificat următoarele:

INSPECŢII produselor)

ŞI

ÎNCERCĂRI

(Procedura

generală–Monitorizarea

şi

măsurarea

Program de inspectii Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. Etape de verificare Operatii tehnologice Predare-primire amplasament Organizare de santier Asigurarea securitatii traficului pietonal si auto in zona lucrarilor Intruire tehnico profesionala, situatii Doc de referinta Contract Doc. Exec. Proiect OS Proiect OS PTE, B x x x Cine va participa PR E IS C RT X C Q E x x x x x x x x x Document care se va incheia PV predare amplasament Mentiune in jurnalul de santier Mentiune in jurnalul de santier PV instruire,
28

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

de urgent, proiectia mediului si sanatate si securitate in munca personal

5.

Trasare

6.

Verificarea pregatirii executiei sapaturii: -executia sprijinirilor -colectarea si evacuarea apelor (precipitatii + surse accidentale)

Doc.Exec, CS instructiuni ssm, normative si standard aplicabile Doc.Exec, CS, PTE, standard, stasuri si normative in vigoare Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare

x

x

x

x

x

completare in jurnalul de santier, fisa de instruire SSM si situatii de urgent PV trasare

x

x

x

x

PV receptia calitativa

7.

8.

9.

10.

11.

INFRASTRUCTURA SI STRUCTURA DE REZISTENTA, ARHITECTURA Fundatii, elevatie armare + cofrare Doc.Exec, x x x x PV pentru CS, PTE, verificarea standarde, calitatii stasuri si lucrarilor ce normative in devin ascunse vigoare Prelevarea probe de beton si mortar la Doc.Exec, x x x Comanda de punctual de lucru CS, PTE, incercare beton standarde, stasuri si normative in vigoare Punerea in opera beton Doc.Exec, x x Condica de CS, PTE, betoane starndarde, stasuri si normative in vigoare Aspect beton dupa decofrare Doc.Exec, x x x x x PV receptie CS, PTE, calitativa standarde, stasuri si normative in vigoare Defecte de betonare Doc.Exec, x Raport CS, PTE, neconformitate
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 29

12.

Realizare hidroizolatie

standarde, stasuri si normative in vigoare Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare

13.

Umpluturi compactate

14.

Armare + Cofrare structura parter/ mansarda (stalpi, centuri, grinzi)

15.

16.

17.

18.

Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare Armare + Cofrare placa peste parter Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare Prelevarea probe de beton si mortar la Doc.Exec, punctual de lucru CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare Punerea in opera beton Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare Aspect beton dupa decofrare Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

PV pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse, PV receptie calitativa PV pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse, buletine probe laborator PV pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse PV pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse Comanda de incercare beton

Condica de betoane

PV receptie calitativa

30

19.

Defecte de betonare

20.

Zidarii exterioare si de compartimentare

21.

Receptie suprastructura de rezistenta

22.

Termoizolatii (polistiren 10 cm, vata minerala)

normative in vigoare Doc.Exec,CS, PTE,standard e, stasuri si normative in vigoare Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare Doc.Exec,

Raport neconformitate

PV receptie calitativa, registru de evident prefabricate PV receptie calitativa

23.

Executie sarpantei din lemn

24.

Executia invelitorii din tabla cutata

PV pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse, PV receptie calitativa PV pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse, PV receptie calitativa PV receptie calitativa

25.

Montaj tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan

PV pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse PV trasare; PV
31

26.

Pardoseli gresie/parchet lemn masiv

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

-

Aplicare strat support; Verificarea suprafetei support si trasarea lucrarii Aplicarea produselor ceramice/ parchet lemn masiv; Protejarea zonelor finalizate; Verificarea calitatii lucrarilor.

CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare

receptie calitativa

27.

28.

Placarea peretilor cu produse ceramice (faianta) - Verificarea suprafetei suport si trasarea lucrarii - Aplicarea produselor ceramice; - Verificarea calitatii lucrarilor Gletuirea tavanelor/Peretilor

Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare

PV trasare; PV receptie calitativa

29.

Zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare

PV pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse/PV receptie calitativa PV receptie calitativa

30.

parapeti – confectii metalice/ inox

PV receptie calitativa; buletine examinare vizuala suduri

1. 2.

Trasarea lucrarilor Lucrari alei Montare dale alei

3.

Incheierea lucrari

AMENAJARI EXTERIOARE Doc.Exec Doc.Exec, CS, PTE, standarde, stasuri si normative in vigoare - Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

PV trasare PV receptie calitativa

PV receptie
32

calitativa 1. 2. INSTALATII TEHNICO-SANITARE, DE APA SI CANALIZARE Trasarea lucrarilor Doc.exec. Verificarea cotei sapaturii pentru Doc.exec. conductele din exteriorul cladirii Asternerea stratului de nisip pentru conductele din exteriorul cladirii Umpluturi compactate Doc.exec. PV trasare PV verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse PV verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse PV verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse PV verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse PV verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse PV proba presiune la rece PV proba la presiune la cald PV receptie calitativa PV etanseitate PV receptie calitativa PV trasare PV proba presiune PV receptie calitativa PV receptie
33

3.

4.

Doc.exec.

5.

Verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse Proba de etanseitate a tuburilor/tevilor Proba de incercare a etanseitatii la presiunea la rece Proba la incercare a etanseitatii si rezistentei la cald Verificarea aliniamentelor si pantelor prin nivelment al conductelor de canalizare din exteriorul cladirii Proba de incercare a etanseitatii canalizarilor exterioare Proba generala a instalatiei cu obiecte sanitare montate

Doc.exec.

6.

Doc.exec.

7. 8. 9. 10. 11.

Doc.exec. Doc.exec. Doc.exec. Doc.exec. Doc.exec.

1. 2. 3. 4.

INSTALATII CU INCALZIRE INTERIOARA Trasarea lucrarilor Doc.exec. Probe de presiune ale instalatiilor la Doc.exec. cald si la rece Proba de eficacitate a instalatiei Doc.exec. corpurilor de incalzire, reglajul instalatiei Predarea instalatiei Doc.exec
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

calitativa 1. 2. INSTALATII ELECTRICE Trasarea lucrarilor Doc.exec. Lucrari ascunse (pozarea coloanelor, Doc.exec. conductorilor, prize de pamant) Buletine de incercare pentru: Doc.exec. echipamente, cabluri, motoare, baterii acumulatori. Pozarea cablurilor de bransament Doc.exec. electric Verificarea functionarii instalatiei Doc.exec. Incercarea prizelor de pamant Predarea instalatiei Doc.exec. Doc.exec. PV trasare PV verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse PV receptie calitativa PV receptie calitativa PV receptie calitativa PV incercare prize de pamant PV receptie calitativa

3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3.

Receptia la terminarea lucrarilor Predarea cartea constructiei Receptie finala

RECEPTIA LUCRARILOR Doc.exec. HG 273 HG 273 Doc.exec. HG 273

PV receptie la terminarea lucrarilor PV predarea primire documente PV receptie finala

NOTA: Programul de inspecţii şi încercări se va completa cu programele de verificări şi faze determinante întocmite de proiectanţi şi avizate ISC.

I.4.11 DISPOZITIVE DE MASURARE SI MONITORIZARE Dispozitivele de măsurare şi monitorizare din cadrul şantierelor şi laboratoarelor sunt mentinute sub control.

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

34

Antreprenorul va furniza aparate, asistenţă, documente şi alte informaţii, eletricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forţa de muncă, materiale şi personal calificat cu experienţa corespunzatoare - necesare pentru efectuarea eficienţei testelor specificate. Antreprenorul va conveni cu inginerul data şi locul pentru efetuarea testelor spefice pentru echipamente, materiale şi alte părţi ale lucrării. Stabilirea corecţiilor, a acţiunilor corective şi preventive se fac de către proiectant cu aprobarea clientului în cazul unor neconformităţi generate de cauze interne, dependente de executant. Antreprenorul va transmite cu promptitudine inginerului rapoate privind rezultatul testelor. Atunci când rezultatele testetelor sunt corespunzătoare, inginerul va aproba buletine de încercare ale antreprenorului sau va emite un certificat care va confirma rezultatul testelor. Dacă inginerul nu a a pariticipat la teste, se consideră că a acceptat rezultatele ca fiind corect obţinute. I.4.12 CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Materialele şi utilajele care necesită montaj sunt verificate la primire, înainte de a fi puse în operă pentru a se asigura ca sunt conforme cu condiţiile specificate. Dacă în urma examinării, inspecţiei, măsurătorilor sau testării, se identifică echipamente, materiale sau calitatea execuţiei unor lucrări ca fiind deficiente sau în alt fel neconforme cu prevedererile contractului, se vor respinge aceste echipamente, materiale sau lucrări, prin transmiterea unei înştiinţări motivate către antreprenor. Antreprenorul va remedia deficienţele cu promptitudine şi se va asigura ca produsul respins să fie remediat şi să îndeplinească cerinţele contractului. Trecerea la o nouă fază de execuţie nu este permisă decât după finalizarea inspecţiilor şi încercărilor cerute prin specificaţii, caiete de sarcini şi proceduri. Produsele la care se constată deficienţe, neconformităţi, sunt tratate conform procedurilor referitoare la produse neconforme şi se acceptă numai după înlăturarea neconformităţilor şi reinspectarea lor. Produsul identificat ca neconform se va documenta şi localiza prin PV de recepţie calitativă şi/sau prin raport de neconformitate, iar atunci când este posibil se va marca şi/sau se va izola. Pentru delimitarea unui spaţiu în care s-au consemnat neconformităţi se vor utiliza inscripţionări de avertizare. Conducerea este informată şi analizează rapoartele cu situaţia neconformităţilor pe cauze, cu actiunile corective/preventive stabilite şi cu situaţia implementării şi eficienţei acestor acţiuni şi stabileşte măsuri de prevenire a repetării neconformităţilor.

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

35

I.4.13 ANALIZA DATELOR Înregistrările calităţii referitoare la modul de realizare a produsului, efetuate pe parcursul execuţiei lucrărilor, sunt date care stau la baza unor analize planificate, independente de control ierarhic efectuat şi au ca scop asigurarea că sunt corect planificate şi asigurate resursele necesare realizării lucrărilor astfel încât să se poată realiza nivelul calităţii, cerut, inclusiv încadrarea în termenele contractuale. Această analiză se efectuează săptămânal, iar atunci când specificul lucrărilor impune: lucrări de categorie de importanţă deosebită sau excepţională, tehnologii noi şi/sau pretenţioase, termene de execuţie foarte scurte,...etc., această analiză se face la intervale mai scurte de timp (uneori zilnic) şi dacă este cazul cu participarea investitorului şi a proiectantului. În urma analizei efectuate, rezultă măsurile care sunt necesare şi modul de alocare a resurselor necesare în vederea aplicării acestor măsuri. Acţiuni corective şi preventive Acţiunile corective şi/sau preventive care se impun pe parcursul execuţiei lucrărilor, vor fi documentate şi se va urmări eficacitatea acestora. NOTA: Prezentul plan se predă beneficiarului la recepţia lucrărilor, ca parte integrată din cartea tehnică şi se păstrează pe întreaga durată de existenţă a cladirii.

LISTA ANEXELOR Nr. Denumirea si continutul anexei Crt. 1. Jurnalul de santier 2.

Nr de pagini ale anexei

Data inregistari

Cine a inregistat ? (Numele si semnatura)

I.4.14 CONCLUZII Perspectiva integrării Romaniei în Comunitatea Economică Europeană, - spaţiu în care funcţionează principiile liberei circulaţii a produselor, serviciilor, persoanelor, capitalurilor şi în care există o amplă legislatie precum şi numeroase standarde, proceduri şi structuri dedicate
- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL 36

supravegherii pieţei şi protejării consumatorilor – ne obligă să acordăm o mult mai mare atenţie calităţii produselor/serviciilor şi calităţii proceselor din care acestea provin. În condiţiile înteţirii fără precedent a concurenţei pe piaţa construcţiilor, apare şi se agravează atât problema menţinerii clientelei existente cât şi cea a obţinerii de noi clienţi. Prin acest plan al calităţii se doreşte îmbunătăţirea eficacităţii proceselor desfăşurate în cadrul organizaţiei, totodată dorindu-se a se da clientului garanţia că se livrează constant calitatea dorită. Asigurarea calităţii constă în evaluarea performanţelor înregistrate în realizarea proiectului, a locuinţei unifamiliale, pentru asigurarea satisfacerii standardelor de calitate considerate relevante, asigurînd totodată îmbunătăţirea produsului în raport cu cerinţele clientului. În proiectul prezentat pe lângă standarde, proceduri şi structuri dedicate supravegherii, calitatea este impusă de: - client; - arhitect; - proiectant; - experţi verificatori de proiect; - antreprenrul general; - furnizori de materiale şi utilaje. Prin planul calităţii, firma executantă trebuie să asigure beneficiarul că utilizează procedurile operaţionale, specificaţiile de lucru, instrucţiunile de verificări şi încercări, în concordanţă cu cerinţele sistemului calităţii actual.

- Lucrare de disertaţie PLANUL CALITĂŢII UNUI IMOBIL

37