Teru Miyamoto

S c Lá Momiji

"Anh! Vi c g p l i anh trên chuy n cáp treo t khu v n th c d c i n m Ddokko Zao y là i u em không th tin c". Hai con ng i ó r t m c yêu th ng nhau, nh ng l i ph i t bút ký vào lá n ly hôn b i m t lý do không th c ng l i c c a s m nh. M i n m cách bi t. H g p l i nhau t i Zao, n i ngút ngàn màu c a lá momiji. Và r i, cô gái y ã vi t cho ng i con trai m t lá th . C u n ti u thuy t các b n s c là m t câu chuy n lãng m n c a tình yê u và s h i sinh. Nh ng dòng th i l i ã giúp hai con ng i y chôn vùi i cái quá kh cô n, bu n au c a mình. Anh! Vi c g p l i anh trên chuy n cáo treo t khu v n th c d c i nhiên, su t hai m i phút ng h , cho n khi lên t i c a xu ng n m Ddokko Zao y là i u em không th tin m Ddokko, em ã không th th t n i nên l i anh . c. Vì quá i ng c

Gi ây, ng i vi t th cho anh và ngh l i, c ng ph i n m i hai, m i ba n m r i y nh . Em ã ngh là s ch ng bao gi cò n g p l i anh n a. V y mà, trong m t hoàn cnarh không h c s p t tr c, hai ta ã g p l i nhau. G p l i anh v i khuôn m t và ánh m t ã có nhi u i thay theo n m tháng, em ã b i r i, ã ngh ng i bi t bao i u. Th r i, b ng m i cách em tìm ra c a ch c a anh, có th g i cho anh lá th này. Ch c anh s l i b t c i vì cái tính b ng b nh, nóng v i em ch ng thay i gì úng không? Ngày hôm ó, b t ng em quy t nh t nhà ga Ueno i lên tàu Tsubasa s 3, b i em mu n cho con mình c ng m nhìn nh ng vì sao t trên nh núi Zao (Con trai em tên là Kiokata, gi ã lên tám tu i r i anh ). Ch c khi ng i trên chuy n cáp treo ó, anh c ng ã ý th y th ng bé r i nh . Cháu nó b khuy t t t b m sinh, b li t toàn b n a ng i phía d i. Thêm n a, tuy tám tu i y nh ng trí não c a th ng bé ch phát tri n nh m t c u bé lên hai, lên ba mà thôi. Nh ng không bi t vì sao mà cháu nó l i thích ng m nh ng vì sao n th , thích n m c mà vào nh ng t i p tr i, hai m con l i ra khu v n nhà mình Koroen, cháu c m i mê ng m nhìn b u tr i êm hàng gi ng h không bi t chán. Có m t l n, hai m con ng l i hai êm c n h c a ông ngo i Aoyama. Vào t i tr c hôm lên ng v Koroen (thành ph Nishinomya), vô tình em th y trong m t cu n t p chí có b c nh b u tr i êm ch p trên nh núi Zao. Em ã ng c nhiên vô cùng v i hình nh nh ng vì sao y p c b u tr i. Em ngh r ng chác mình s không th nào có c h i cho con trai, bé Kiokata, c ng m nhìn nh ng vì sao y âu. T khi sinh ra, h u nh em ch a cho th ng bé i ch i xa bao gi anh . B em n m nay ã b y m i tu i r i, nh ng h ng ngày c v n u n i n công ty. H n n a, thu n ti n cho vi c ch o cô ng vi c chi nhánh Tokyo, m i tháng kho ng hai tu n, c v n s ng Tokyo, t i khu t p th Aoyama mà anh c ng bi t. Có i u, tuy tóc b em ã b c i r t nhi u so v i m i n m tr c ây, l ng c ã còng h n, nh ng c v n r t kh e, v n phân u n a tháng s ng Koroen, n a tháng s ng Aoyama. Th nh ng, vào kho ng h i u tháng M i v a r i, khi xe c a công ty n ón, b em ã b c h t b c c u thang b n g á tr c c a khu t p th nên b tr t m t cá chân. X ng chân c h i b r n, máu t nhi u khi n c không th i l i c. Nghe c tin , em v i vã lên tàu 1 Shinkansen n ch c , d n theo c Kiotaka. B i khi th y mình không th i c, c ch ng thèm chú ý n s ch m sóc t n t y c a ch giúp vi c Ikuko, mà g i i n tho i kêu em n ngay. Em ngh ch c ph i m t m t th i gian khá lâu c m i có th kh i c, nên v i vã d t Kiotaka i theo. R t may là chân c ch b bong gân, không có gì áng ng i l m. Cho nên, khi nhìn th y hai m con em là c nguôi h n c n b c b i. R i có l c l i th y lo l ng cho ngôi nhà Koroen không có ai trông nom nên l i kh ng kh ng b t hai m con ph i v ngay. V a bu n c i, v a m t m i v i cái tính gàn d c a c , em ành c y nh ch Ikuko và anh th ký Okabe, r i hai m con l i lóc cóc ra ga Tokyo lên tàu tr v Koroen. 2 T i ga, em l i b t g p t qu ng cáo v tour du l ch Zao. ó là m t b c nh l n, d ng nh c ch p vào mùa lá momiji thì ph i. Bao trùm toàn b b c nh là muôn màu c a nh ng cây c th v i nh ng cành cây to, m p m p. Em m i ch bi t v Zao v i nh ng màn s ng m u i m ng nh bao trùm trong mùa ông. Nh ng gi ây, khi ng phòng ch c a nhà ga Tokyo, em l i hình dung th y nh ng cành cây c th y ch ng bao lâu n a s hóa thành vô s nh ng cành b ng, ung a trong gió d i b u tr i ngút ngàn sao. Ch ng hi u sao em c nóng lòn g mu n cho a con trai khuy t t t c a mình c th y khung c nh núi non d u mát cùng nh ng vì sao n i y n v y. Khi nói ra i u ó v i Kiotaka, th ng bé có v r t vui. Ánh m t bé sáng lên và n n nì m cho i n ó. Vì v y, m c dù bi t r ng v i hai m con, ây có th s là chuy n i m o hi m, nh ng em v n quy t nh i ngay n i lý du l ch n m ngay trong nhà ga mua vé n t nh Yamagata, t phòng su i n c nóng Zao và t luôn c vé máy bay i v t Sendai n sân bay Osaka. Th nh ng máy bay ã kín ch , cho nên có c vé máy bay, em ph i có m t chút thay i trong l ch trì nh. ó là hai m con s ph i ng l i m t êm n a Zao ho c Sendai. Em quy t nh s ngh hai êm Zao, r i hai m con s lên ga Ueno. Ví th nh khi y, hai m con em ch ngh l i Zao m t êm thôi, thì hai ta âu có g p c nhau ph i k hông? Gi ây ngh l i, em th y ây qu là s s p t tình c n k l anh . B u tr i Yamagata hôm y th t u ám. Ng i trên xe taxi i t ga Yamagata n su i n c nóng Zao, em nhìn tr i v i tâm tr ng vô cùng th t v ng. Và b t giác, em ch t nh ra r ng ây là l n th hai em n vùng Tohoku này. Em nh t i chuy n du l ch tu n tr ng m t c a chúng ta, khi em và anh t h Tazawa t nh Akita i v phía Towada. Anh , êm ó, hai m con em ã tr l i m t êm m t ngôi nhà ngh t m n c nóng, n i có nh ng dòng n c nóng y tràn ch y quanh các dãy ph nh nh ng con m ng và n ng n c mùi l u hu nh. ó là m t êm mà nh ng ám mây che ph b u tr i khi n ng i ta ch ng th nhìn th y tr ng hay chút ánh sáng nào ó c a nh ng vì sao. Th nh ng không khí c a núi non thì th t là d ch u. Em th y lòng mình th thái trong chuy n du l ch u tiên c a hai m con. Sáng hôm sau, tr i tr nên trong xanh. Kiotaka tay c m n ng và có v nóng lòng mu n n b n ngay. Do v y, hai m con mau chóng n b a sáng r i ngay l p t c ra b n lên cáp treo i n v n th c d c. Em ã ch t nhìn th y anh cùng i v i mình trên m t chi c cáp treo trong vô vàn nh ng chi c cáp treo n i vùng t xa xôi Yamagata, trên s n núi Zao. ó là s tình c hay là s s p t c a trái tim h anh? R t nhi u ng i ph i i n l t mình lên cáp treo, nh ng hai m con em ch ph i ch kho ng hai, ba phút là n l t luôn. Ng i ph trách m c a chi c cáp treo, b bé Kiotaka ang ôm n ng vào trong, r i sau ó n l t em. Khi ó, em nghe th y ng i ph trách nói r ng v n còn ch cho thêm m t ng i n a. Và m t ng i àn ông m c chi c áo khoác màu nâu nh t vào ng i gh i di n v i hai m con trong khoan g cáp treo ch t h p y. C a óng l i. Khi chi c cáp treo rung rinh b t u chuy n ng, em nh n ra ng i àn ông ó chính là anh . Không th di n t c s kinh ng c c a khi ó. Lúc y, anh v n ch a ý th y em âu. Anh ang l y tay kéo c áo che c m cho kh i l nh và s ay s a ng m nhìn c nh v t bên ngoài. Trong lúc anh c l ãng th h n ra khung c nh bên ngoài c a s nh th , em ã ng m nhìn anh không chút ch p m t. Em ng i trên chi c cáp treo này là c ng m nhìn lá momiji, y v y mà gi ây em ch ng h m t n r ng cây y, c m i mi t ng m nhìn ng i àn ông ang ng i ngay tr c m t mình. Trong thoáng giây em c t h i r i l i t tr l i, r ng ng i àn ông này có ph i là Arima Yasuaki, ng i tr c ây ã t ng là ch ng c a mình y không. R i em l i ngh , n u ó chính là anh, Arima Yasuaki, thì t i sao anh l i lên cáp treo Zao, n i vùng Yamagata này . Em ngh nh th không ch b i em ng c nhiên vì s tình c này, mà còn vì hình nh c a anh sau m i n m không g p trông khác i quá nhi u so v i h ình nh c a anh trong nh ng k ni m v n còn mãnh li t n i trái tim em. M i n m r i. H i ó em hai l m, gi thì c ng ã ba l m r i. Còn anh, ng

nhiên ã ba b y tu i còn gì. Khuôn m t hai chúng ta gi ã i thay khá nhi u theo n m tháng, ã d n hi n lên nh ng n p nh n c a tu i tác. D u v y, em v n c m nh n rõ ràng m t i u r ng s thay i ó anh không ph i là i u bình th ng, c u c s ng c a anh ch ng h bình yên. Anh ng bu n em vì em nói ra nh ng i u này nhé. Em c ng không rõ r ng lúc này ây, em vi t là th này cho anh làm gì. Em ch c th vi t nên n i ni m c a mình, vi t riêng cho c mà s ch ng bao gi g i cho anh âu. Th nh ng, dù tâm ni m là v y, em v n c b n kho n hay là c g i nó cho anh nh . Ch ng bao lâu sau, anh vô tình a m t v n i em, r i l i c th nhìn ra bên ngoài c a s . Th r i b t ch t anh m to m t, ki nh ng c nhìn em. Th r i hai chúng ta m m nhìn nhau trong m t quãng th i gian dài. Em t b o mình r ng ph i nói gì i ch , nh ng ã ch ng th nào th t n i nên l i. Cu i cùng thì em c ng t nh táo l i và b o: "Chào anh. Lâu l m r i chúng ta không g p nhau." Anh áp l i: "Chào em. Q u lâu l m r i nh ." R i anh b t giác ngo nh m t sang Kiotaka và h i: "Con em ây à?". Em d n h t s c b t ra câu tr l i "vâng " v i gi ng run run. Trên cao, phía hai bên c a s , t ng chùm lá momiji thoáng l t qua ánh m t tr ng r ng n i em. ã bao nhiêu l n ng i ta nhìn Kiotaka và h i r ng: " ây có ph i là con ch không?" r i nh ?! Tr c ây, khi th ng bé nh h n, v i bàn tay, bàn chân khuy t t t b m sinh và khuôn m t th hi n rõ s ch m phát tri n v trí tu , có ng i thì h i em nh v y v i m t thái th ng h i, l i c ó nh ng ng i khác c ng h i v y nh ng không h t v gì. Còn em, m i l n nh v y, l i c g ng h t s c nhìn th ng vào m t h và t tin tr l i: "Vâng". Th nh ng, tr c câu h i ó c a anh, em l i c m th y n i h th n bao trùm tâm can, vì th em ch kh c t ti ng ng p ng ng tr l i anh mà thôi. Chi c cáp treo ch m rãi i lên c a xu ng m Ddoko. Phía xa xa là nh núi sáng chói v i ánh m t tr i bu i s m. Nhìn xu ng d i chân núi, nh ng mái nhà c a khu ph su i n c nóng c ng d u dàng ánh lên trong n ng. Em v n nh nh in hình nh mái ngói r c c a khách s n n m trên tri n núi, tách bi t h n v i khu ph su i n c nóng ã khi n em liên t ng t i ng n u c n i a ng c c v trong b c tranh cu n dài t th i Kamakura. Vì sao em l i liên t ng t i hình nh y kia ch ? Có l chi c cáp treo ang rung rinh, em ã b r i vào tr ng thái tinh th n không bình th ng b i nh ng dao ng m nh và n i c ng th ng trong cõi lòng. B i v y, l ra trong hai m i phút ng h ng i trong k hoang cáp treo y, em ã có th nói v i anh bao i u. y v y mà, em ch l ng im không nói thêm m t l i nào, và t h i không bi t s p t i n i ch a nh . Kho nh kh c y th t gi ng h t cái th i kh c chúng ta chia tay nhau m i n m tr c ây. Khi ly hôn, còn bi t bao i u chúng ta mu n n ói v i nhau, v y mà ta ã không sao làm n i. M i n m tr c, em ã b ng b nh, ã không yêu c u anh m t l i gi i thích v s vi c ó. Còn an h c ng kiên c ng ch u ng, ch ng h thanh minh, bi n h gì cho mình. Cô gái hai m i l m tu i là em ngày ó ã không th r ng lòng tha th c ho anh. Còn anh c ng ch ng th nào h mình thêm n a. Nh ng tán cây ngày m t r m r p ã che khu t ánh m t tr i, khi n cho bên trong kh oang cáp treo tr nên t i h n. Anh v n c nhìn ch m ch m v phía tr c n i em ng i r i kh nói: " n n i r i y nh ." úng lúc y, em nhìn th y v t s o phía bên ph i c anh. Em ch t ngh : "Tr i i, v t th ng h i ó c a anh!" r i v i vã quay m t i. Sau ó, chúng ta xu ng b n, m t khu b n u ám, nhem nhu c. ng trên con ng khúc khu u xu ng m Ddokko, anh kh nói: "Thôi, t m bi t" và ch y i. Em vi t cho anh nh ng dòng th này v i nh ng tình c m chân thành n i áy lòng. Bóng anh d n xa khu t, em v n còn th n th n g nh v y h i lâu. Em l i có c m giác r ng t ây chúng mình s v nh vi n xa r i nhau, và c kìm nén ti ng n c n c tr c chào tra. Em không th hi u n i lòng mình n a, không hi u vì sao mình l i có tâm tr ng nh v y. Anh bi t không, b t ch t, em mu n u i theo anh. Em mu n h i anh r ng gi này anh s ng ra sao, ã tr i qua cu c s ng th nào trong m i n m trôi qua k t khi chúng ta chia tay. N u nh không có bé Kiotaka ây, có th em ã làm v y c ng nên. Em b t u b c t ng b c ch m rãi cùng bé Kiotaka trên con ng i xu ng m Ddokko. Nh ng cánh hoa cúc v n th héo t i t kh ung a theo làn gió hiu hiu. M t o n ng ch i h t m i phút v i m t a bé i l i bình th ng thì bé Kiotaka ph i i h t ba m i p hút. Nh th là con em ã ti n b h n r t nhi u so v i tr c r i y anh . Cháu m i ch b t u th hi n mong mu n c t mình ho t ng, t mình làm m i th t hai n m tr l i ây thôi. G n ây, th y giáo tr ng tr em khuy t t t còn ng viên em r ng n u cháu nó c g ng và ch m ch luy n t p, thì n m t ngày nào ó, r t có th cháu s có th s ng và làm vi c c g n nh ng i bình th ng. Hai m con i xuyên qua nh ng tia n ng ang t a xu ng r ng cây r m r p ven m, r i i thang máy lên trên nh núi. Em dõi t m m t ra phía xa tìm bóng dá ng anh nh ng ch ng th y. Hai m con l i cùng nhau i t trên nh núi xu ng r ng s i. n ch có nh ng phi n á nh p nhô n i s n núi, em cho bé Kiotaka ng i xu ng ó và hai m con cùng ng m nhìn c nh v t m t lúc lâu. Tr i không m t g n mây. Tít phía xa xa, nh ng chú di u hâu l i ng bay trên b u tr i. n i có màn s ng m màu tím nh t bao ph phía chân tr i (có l ó là khu v c g n vùng bi n Nh t B n), th p thoáng bóng nh ng ng n núi n i ti p nhau. Em nói cho Kiotaka bi t r ng ó là dãy núi Asahi, và ng n núi nhô h n lên phía bên ph i có tên là n úi Chokai. V a nói v i con, em v a dõi m t không bi t bao nhiêu l n xu ng chi c cáp treo hình vuông ch khách xu ng bên s n núi khác c a ng n Zao. Bi t âu anh l i có trên ó. M i l n có ti ng b c chân ng i trên con ng nh phía sau l ng, em l i h i h p quay u l i. Kiotaka c i khúc khích khi nhìn th y l di u hâu, khi nhìn th y chi c cáp treo ch còn là m t ch m nh phía d i, và khi nhìn th y nh ng ng n khói b p c a nhà dân bay lên t âu ó. Em v a vui v hòa theo ti ng c i c a con trai v a c l u gi vào trái tim mình hình nh c a a nh, hình nh em v a m i g p ây thôi, hình nh mà m i n m tr i nay em m i c nhìn l i. Trí óc em c v n v ngh ng i, r ng khuôn m t anh sao khác tr c ây n th , và r ng anh n Zao này làm gì. i c kho ng hai gi ng h , hai m con em ng i ngh trên m t phi n á. Em quy t nh r i n i ó và tr v khu nhà ngh . Hai m con l i xu ng m Ddokko b ng cáp treo, và quay tr l i tuy n cáp treo. Nh ng l n này, trong khoang cáp treo ch còn m i hai m con e m, và em l i c th h n theo nh ng chi c lá momiji ang mùa tr lá. C vùng núi non y hóa ra không ch c bao ph b i lá momiji mà xen l n vào ó còn là màu xanh v n th ng th y c a muôn lo i lá, c ng v i màu lá nâu, r i màu vàng c a lá cây b ch qu . Nh ng chùm lá th m an xen trong các màu lá khác trôi qua hai bên chi c cáp treo. Em th y d ng nh nh ng chi c lá y ang bùng cháy lên d d i. Bao trùm trong tâm trí em là hình nh nh ng ng n u c l n ang b p bùng cháy t vô vàn k lá muôn màu s c. Và em c th l ng yên không nói, m i mi t nhìn theo s c màu c a nh ng tán cây r m r p ó. B t giác, em có c m giác nh mình ang nhìn th y m t v t gì ó th t áng s . Trong u em hi n lên r t nhi u ý ngh . C m i l n nh ng chùm lá momiji trôi qua tr c m t em, trong phút giây, trí óc em c miên m an nh ng suy ngh mà di n t nên l i nh ng i u ó thì có l , ph i m t hàng gi ng h m i mô t h t c. Nói nh th nghe h i quá ph i không anh? Còn n u em l i b o v i anh r ng là em ang m y, nh ng ngày x a em v n th ng nói v i anh thì anh s l i c i em y nh ? D u v y, em v n c nh ng i say m i khi nhìn th y s c lá momiji, v n c m th y m t v t gì ó th t áng s , m t v t gi ng nh l i dao l ng l và l nh lùng l n khu t trong nh ng ng n u c n i nh ng hàng cây kia. Có khi, cu c h i ng không h nh tr c v i anh ã lay g i cô thi u n ngày nào v n hay t ng t ng v n v th c d y trong em c ng nên. n ó, em cùng con trai Kiotaka ã t m trong m t b n t m l u hu nh l n b ng á nhà ngh . Sau ó, hai m con l i i lên v n th c d c ng m sao. Hai m con i qua con ng t t mà ng i ch nhà ngh ã ch giùm, v a c m èn pin soi xu ng t ng b c chân, v a i t rên con ng d c khúc khu u không m t bóng ng i. Có l ó là l n u tiên trong i, bé Kiotaka i b nh v y. Có v hai bên hông ch ng n ng ã khá au, r t nhi u l n th ng bé ph i d ng l i trong êm t i và th kh . Em g ng s c khích l con. Th nên, th ng bé l i c g ng b c ti p t ng b c, t ng b c m t theo vùng sáng tròn c a chi c èn pin. Khi n tr c v n th c d c, hai m c on d ng l i và th h n h n, r i cùng ng c nhìn lên b u tr i êm. Muôn ngàn vì sao l p lánh th t g n nh th ch v i tay lên m t chút là có th ch m vào khi n hai m con c m th y th thái. Khu v n th c d c n m trên s n d c thoai tho i v i xung quanh là nh ng ng vi n màu en hòa quy n cùng mùi h ng thoang tho ng âu ây. Nh ng s c hoa c nhu m en b i bóng êm, và ng i ta ch nghe th y ti ng gió v ng t i. C dãy núi l ng l ng phía tr c m t, c tòa nhà ch c a tuy n cáp treo, c nh ng c t s t ch n g dây i n, t t c u hoàn toàn yên l ng. Và trên cao, d i ngân hà r c sáng v t ngang qua b u tr i. Hai m con em i vào gi a v n th c d c, c th ng c nhìn lên b u tr i và cùng nhau leo d c. Khi leo n cu i v n hoa, hai m con ng i xu ng hai chi c gh dài nh duy nh t có s n ó, khoác thêm chi c áo ch n có m mà em ã mua tr c c a nhà ga

Yamagata. Th r i, m c cho nh ng ng n gió n bên trêu ùa, hai m con c th , c th th h n vào không gian v tr l p lánh muôn màu. Ôi! Nh ng ngôi sao trông th t cô n! Và cái không gian vô t n c a nh ng vì sao y kh i g i trong em m t n i lo s vô c . Ph i ch ng cu c h i ng tình c v i anh sau m i n m dài cách bi t ã khi n em c m nh n thêm n i cô n c trào dâng trong lòng. Vì c gì mà em l i b u n n th ? Ngo nh m c lên cao ng m nhìn nh ng vì sao, em l i thì th m v i trái tim mình: "Ôi, mình cô n quá, cô n quá!" Và th là, n h ng n i bu n, n i cô n ào ào kéo n, s vi c c a m i n m v tr c nh nh ng th c phim l i ào t d i v . Lá th em vi t dài dòng quá ph i không anh? Có th anh s xé lá th này gi a ch ng, m t lá th chán ng t. D u v y, em v n mu n vi t ra ây t t c . Chí ít ra thì, ng i ph i ch u thi t thòi nh t là em trong s vi c ó (r t có th anh s b o: " âu ph i, không ph i l à cô, mà là tôi ch ") mu n giãi bày v i anh h t t t c nh ng suy ngh c a em khi y, r ng em ã t mình a ra k t lu n v s vi c nh th nào. Th t ra, khi chúng ta chia tay, l ra em ã ph i nói cho anh nghe nh ng i u này. Nh ng, em ã không làm. S vi c c a hai ta ã i qua lâu l m r i, nh ng lúc này ây, em v n mu n c vi t l i t t c v nó. Ngày hôm ó, cú i n tho i báo tin v s vi c y vang lên vào lúc n m gi sáng. Ch giúp vi c Ikuko lay em d y khi em ang sa y gi c ng trên t ng hai. - Hình nh c u Yasuaki ã làm chuy n gì ó th t kinh kh ng. Ch Ikuko nói. Gi ng ch run run khi n em c m nh n r ng có m t chuy n gì ó không hay ã x y n. Em m c thêm chi c áo khoác len ra bên ngoài b qu n áo ng r i v i vã ch y xu ng c u thang. Khi em nh c máy, m t gi ng m m ch m rãi h i em r ng em là ng i có m i quan h th nào v i anh. - Tôi là v anh y. Em tr l i, gi ng run r y. Ng i ó im l ng h i lâu r i c t ti ng v i gi ng nghiêm tr ng.
3

phòng

- Ng i c coi là ch ng ch ã dính líu vào m t v t sát tình ái trong m t c n phòng t i khu nhà ngh ph Arashiyama . Cô tình nhân ã ch t, nh ng ch ng ch có th s qua kh i. Anh y ang c c u ch a t i b nh vi n và v n ang trong tình tr ng h t s c nguy k ch. X in ch hãy n ngay. Ng i ó nói v y r i c cho em a ch c a b nh vi n. nhà ngh g n ngôi n Yasaka t i Kyoto c mà. ó, r i l i h i xem t i nay anh ã ra kh i nhà v i trang ph c nh th nào.

- Theo k ho ch thì t i nay ch ng tôi tr Ng i àn ông bên kia

u dây i n tho i li n h i tên khu nhà ngh

Em nh l i màu s c và ki u dáng chi c áo vét cùng h a ti t trên chi c cà v t anh mang r i tr l i ng i àn ông y. Ông ta nó i r ng, v y thì ó úng là anh r i và yêu c u em n b nh vi n ngay. Nói xong, ông ta d p máy luôn. Em lu ng cu ng không bi t ph i làm sao, v i vàng ch y lên phòng ng c a b . V a úng lúc b ng d y. Nghe em k l i s vi c, b b o: i n tho i g i n trêu ch c linh tinh ó thôi. Nh ng em thì l i ngh , không th có chuy n vào sáng s m tinh m c a mùa ông l nh giá này l i c ó ng i nào ó c tình g i i n tho i n ch trêu ch c. Khi ch Ikuko ang g i taxi, ti ng chuông c a vang lên. Nhìn vào chi c camera quan sát thì ó là ng i c nh sát n c nh sát g n â y. Anh ta b o r ng anh ta nh n c i n tho i c a S C nh sát Kyoto nên n ây xác nh n l i s vi c. Em c m l y chi c áo m ng tô c a b r i ngh b cùng i v i mình. - V t sát tình ái ó là th t ? - H còn b o r ng cô tình nhân kia ã ch t. Em và b lên taxi, cho xe ch y th ng h ng Kyoto theo con ng cao t c Meishin và nói i nói l i hai câu trên. ó không n thu n là m t v tai n n, mà là m t v t sát cùng ng i tình. C b và em u ng v c không rõ th c h ra sao. Làm sao em có th tin c là anh l i i t sát cùng m t ng i con gái xa l nào ó kia ch ?! Chúng ta ã tr i qua quãng th i gian dài yêu nhau, r i c i nhau c ng c hai n m r i. Em ngh ch c ch n là h nh m ng i r i. Rõ ràng là anh có công chuy n trao i v i khách hàng câu l c b Gion, r i nh m i khi, anh tr l i nhà ngh ngay g n n th Yasaka. Th nh ng, khi hai b con em n b nh vi n, khi nhìn vào ng i àn ông v a c chuy n ra t phòng ph u thu t và a lên n m gi ng b nh, ch thoáng qua em c ng nh n ra ó úng là anh. Không th di n t c n i s ng s t, bàng hoàng c a em khi ó. Em không th b c thêm m t b c nào n a l i g n bên anh khi anh ang trong tr ng thái nguy k ch và ang ph i ti p máu nh th . Ng i c nh sá t ng i hai b con em hành lang tr c c a phòng b nh ã nói cho hai b con em nghe v v t th n g c a anh. ó là v t th ng b gây ra b i con dao g t hoa qu , khá sâu nh ng may mà l i i ch ch chút xíu v i ng m ch cánh. Th nh ng ph i m t lúc lâu sau m i c ng i ta phát hi n, nên máu ã b ra quá nhi u, khí tràn toàn b m t bên lá ph i. Khi c chuy n n b nh vi n thì anh ã trong tình tr ng h u nh không còn huy t áp, th ng xuyên ng ng hô h p, và m y ti ng ng h qua anh ã trong tình tr ng h t s c nguy k ch. Bác s c ng ngay l p t c n gi i thích k càng v i b và em tình hình c a anh, r ng tình hình c a anh ngày càng nghiêm tr ng h n, nên các bác s không th tiên l ng c li u anh có qua kh i hay không. Cô gái tên là Seo Yukako, hai b y tu i, là ch c a câu l c b Aruru Gion ã b con dao g t hoa qu c a ngang c và g n nh ch t ngay t i ch . Viên c nh sát còn h i em nhi u i u n a, nh ng em c ng cô h ng nh mình ã tr l i nh ng gì và tr l i nh th nào. Nh ng b t k ông ta h i em i u gì, thì em c ng ch ng th nói ra l i nào v chuy n gi a anh và cô gái Seo Yukako kia. B em g i i n n nhà th ký Okabe. - Có chuy n l n r i. Anh hãy n Arashiyama b ng xe ô tô c a tôi ngay.

B tôi nói v i gi ng h ng h t, ch ch b nh vi n cho Okabe, t t máy i n tho i r i c th ng m i u thu c lá ch a châm l a, n hìn em ch m ch m, r i a ánh m t ra nhìn c nh v t bên ngoài. Ch ng hi u sao em v n nh nh in khuôn m t ông khi y và khung c nh bu i bình minh bên ngoài hành lang b nh vi n. Khi m m t, nét m t ông c ng v y, c ng nh ng hành ng vô nh b t ch t c m i u thu c a lên mi ng ngâm nh th . Ngày m m t, em m i m i b y tu i. Vào giây phút lâm chung, b ng i g n gi ng b nh n i m n m. Em ã nhìn k khuôn m t ông khi ó. B v n là ng i àn ông b n l nh, ch a khi nào t ra y u u i. Nh ng khi ó, b ã th n th rút m t i u thu c lá t trong túi áo ng c và a lên mi ng ng m. Ng m l i, em th y ng tác ó c a b là ng tác b t phát, ch ng phù h p v i hoàn c nh chút nào. Còn gi ây, b c ng ng ngây ra hành lang dài hun hút c a b nh vi n v i ng tác và nét m t gi ng h t khi m s p v nh vi n ra i. Em ch t c m th y r ng có chuy n d s p x y ra, và v i vã l c tìm bao diêm trong túi xách a cho b châm l a. Bàn tay em l nh ng t, c ng , run b n b t. B li c nhìn ôi bàn tay ang run l y b y c a em, r i kh l m b m.

ang i b trên con ng nh a phía tr c c ng b nh vi n. Em th m ngh .Tôi không còn mu n s ng cùng anh n a. li u cô có tha th cho tôi không? Ôi. ã c ó v . Nh ng hi n tr ng v án và hi n tr ng v t th ng ã mau chóng xóa tan m i nghi ho c c a c nh sát. Nh ng l i anh nói lúc ó th t tr tr n. kh nh ch mép c i. B là ng i u tiên sáng l p nên công ty m t phút phía i n i ý. Em c th ng ng sa u nhìn anh v i cõi lòng l nh giá. ng nhiên.Anh th t quá áng. em c m th y hôm nay. ch giúp vi c Ikuko c ng ph i cúi gàm m t mà i.Anh suýt m t m ng y. M i l m n m sau. r i không ng i xu n g gh nào mà b ra v luôn. S vi c nh m t tin t c xì c ng an n i b t trên các báo. . . B nói v y khi v a ng i xu ng chi c gh trong m t quán cà phê nh . Do ó. B nói v i anh lái xe Kosakai tìm m t quán cà phê nào ó ghé vào. và v án coi nh k t thúc. Anh không ph i là ng i cùn g Seo Yukako xây d ng k ho ch quyên sinh ó. B ngh ng i không h n vì s v i c ó dính líu n ch ng em. Có v nh b nh n nói chuy n gì ó v i anh. b ã em mau lên xe. Nh ng. b nh tình c a anh hai l n r i vào tr ng thái nguy k ch.Lúc này nó nh m t con ng a ua chân b gãy r c làm ôi. sao ch ng em l i dính vào v t sát tình ái cùng cô ch câu l c b kia ch ? ng này t i Trong vòng hai ngày. em c ng ã ng c r ng s vi c không h n gi n m t chút nào. nên. em th t s kh ng ho ng. ch a l n nào em ngh n vi c s chia tay anh. Ông t lên vai anh trách nhi m khá n ng n . Em ch bi t c u mong anh chóng qua kh i. r i nh ng ng i cùng ê kíp v i ông ta. ch n khi b nh tình c a anh h i ph c. Seo Yukako ã t âm vào c mình. Th r i. không mu n em bi t vi c mình b nh vi n. em c ng ch ng có th i gi ngh n chuy n nào khác n a. v a c t qu n áo vào chi c hòm d i g m gi ng. không bi t con ng i này nh gi i thích v i v v s vi c này th nào ây. Nh ng v i em. u t ra không tho i mái khi anh vào làm công ty. lo s ti n t ng b c r t rè su t cái hành lang dài hun hút t phòng ch vào n phòng b nh c a anh. mà ch là k b t ng b h i áng th ng mà thôi. ng m nh ng l i b nói. C m i l n i d c hành lang n i b nh vi n. Nh ng khi ó. nó c ng là tài cho ám nhân viên h ng ngày em ra àm ti u. Thái ó c a anh càng làm cho trái tim ang s c sôi gi n d c a em bùng lên d d i.. con r c a b s b n m i hai tu i. Chuy n gì ã x y ra v y? N u ó là m t tai n n ki u khác thì ã i m t nh . trong công ty c ng có nh ng ng i có ý ch ng l i ý nh ó c a ông. thì ây là m t cú ánh l n dành cho ông. mà th c ra b ang nói v v trí c a anh trong công ty. em m i th y r ng. em v n th ng h i h p. nhìn em v i v m t b i r i. nào t c gi n. b còn ti p t c ng nhiên k ho ng m i l m n m n a. liên t c m r i cái b t l a v i dáng i u h t s c m t m i. Báo chí a tin v s vi c này v i n i dung: Tr ng phòng m t công ty xây d ng. t h m y. V i b em. trong em l i ào t dâng lên nh ng c m xúc khó kìm nén. em c ng bi t c di n bi n s vi c qua chính l i k c a anh. l nào em và anh s chia tay nhau th t ? T khi v vi c x y ra. Có l anh c ng bi t quá rõ r ng b không có con trai k t c mình. ó úng là v t sát vì tình. B i v y. anh quay u l i v à nói. B v n th . S im l ng c a anh khi n em mu n phát iên. nh ng l i em th t ra l i th t khó nghe. Gi chí còn r t tr con n a. c hai ta ang xúc ph m nhau. Có th b o r ng ây c ng l i là m t i u k l n a. mong sao b ng m i cách anh v t qua c n nguy k ch. Th y em. Anh nói r ng anh ch ng th nh n i t i sao l i có chuy n nh v y. Anh ã v t qua ranh gi i nguy hi m c a sinh m nh và s ng l i. nó ch a h k t thúc. Th nên. em m i th y r ng khi y mình ã quá n ng l i. Em không ki m ch c c m xúc c a b n thân n a. ã n lúc y r i ch ng? Th i ti t hôm nay r t p. Nét m t y cho th y b ã c tình gi u. ông Tazaki. i l ng nh ng c y. Hôm y là m t ngày p tr i và m áp. Tr ng h p nh anh mà qua kh i là hi m Anh v n im l ng không nói m t l i. Anh ã may m n thoát ch t. Em b o v i anh v vi c bác s b o anh có th ra vi n sau m i ngày n a. vì khi anh ang ng thì b Seo Yukako âm dao vào c và ng c. em v a nh nói m t cách bình th n r ng: "Nào. nào xót xa th ng h i.N u tôi xin l i. Anh không h có ý nh thanh minh gì v s vi c ó. Th m chí. em ã mua c a hàng bách hóa ch khu ph Ka wahara." B l i nói và nhìn em v i ánh m t gi n d . t i sao em l i ph i chia tay anh c ch ? Sao l i n nông n i này? Sao b ng d ng v vi c này l i chen vào gi a hai ta? Sao m t c p v ch ng h nh phúc nh chúng ta l i r i vào c nh chia ly? Anh v n l ng yên không nói m t l i. ô Moriuchi. "Nó gi nh chi c bình b v tan ra nghìn m nh v y. R i em ngh . Khi ra n c ng. nào ghen tuông. ngay c khi i âu ó ra kh i ngôi nhà K oroen. em b t u gào lên trong n c m t. Ngay c công ty c a b . ã liên ti p ném nh ng l i l x v vào l ng anh. Các bác s c ng ph i ng c nhiên v s c s ng kiên c ng c a anh. Em th y u nh v tung. V t th ng c a anh g n nh ã kh i h n. nh n g là b ép t sát. mình ã có th bình tâm ng i nói chuy n v i anh. Em ch t ngh .Anh nh im l ng nh th mãi à? Ánh n ng m t tr i lúc quá tr a c a ngày u xuân chi u r i vào khuôn m t xanh xao sau bao n gày i u tr v t th ng n ng c a anh. Tâm trí em ch t ch a bi t bao n i ni m. mong anh ng ch t.. Th r i. c th quay l ng v phía em. dính líu vào v t sát tình ái. Cho n bây gi . Em mang qu n áo anh thay và h p nho khô mà trên ng n b nh vi n n i anh n m. V i nh ng câu h i ph c v cho công vi c i u t ra c a c nh sát. nhi t trong phòng l i vô cùng m áp vì ã có máy i u h òa s i nóng. v i vai trò là ng i k nhi m chính c a công ty xu t hi n Hoshijima. em nhìn th y xe ô tô c a b ti n v mình. nh m t thói quen.Nó có ch t c ng ch ng sao. ng o m n. Nói rõ cho em nghe nào". Gi ây ngh l i. . cách nói n ng. ây. Có l anh ch ng c n nói gì thêm n a. T khi v vi c x y ra. anh gi i thích i. C nh sát m i ch t m th i a r a k t lu n r ng ây không ph i là m t v án do anh ch nh th c hi n.. anh ch nh c i nh c l i t "không bi t". Nói xong câu ó. B ã tính toán tr c nh v y y. tr thành chuy n c i cho thiên h . hành x khi y c a mình úng là àn bà. B ló m t ra ngoài c a s xe. ng i sáng nh có ánh sáng c a ng n u c t a r i vào mình. Phó giám c Koike. anh không nói gì và ti p t c ng m nhìn c nh v t bên ngoài. nên ông t k v ng r t l n vào anh. sau ó ý th c c a anh d n c h i ph c. và r t b i r i khi vô tình ch m m t em ây. M t chút g iây phút gió tr ng c a anh ã b c xã h i bi t n nh là m t v xì c ng an kinh s . Sau khi âm anh. Anh v n m c nguyên b qu n áo ng và nhìn ra khung c nh phía bên ngoài c a s . gi c óng n p . Lúc em b c vào phòng b nh c ng là lúc anh v a ng d y kh i gi ng. Em quy t s không hé r ng nói m t l i nào h i anh v s vi c. em ch t rùng mình và im l ng. th r i. ch ngay lúc ó em không h hi u r ng nh ng l i b nói không ph i xét t góc m i quan h v ch ng c a hai chúng ta. ng i luôn coi anh s là ng i k t c mình. Không bi t anh có còn nh ? ó là hôm bác s b o r ng ch còn m i ngày n a là anh có th ra vi n. . m i l n ngh l i nh ng câu nói ó c a anh. mà vì nó liên quan n ng i k nhi m ông. luôn luôn là con ng i c a công vi c. nh ng khi g p em. . Anh v n gi nét m t th n nhiên. Nh ng. em v n c m th y t c t i. Em v a th ng v a gi n anh vô cùng. khác hoàn toàn nh ng gì mình nh nói. Mãi sau này em m i hi u. . r i c th ng l ng vào thành xe. Có ph i v y không? Nh ng em ch ng còn tâm trí nào ngh v i u ó. B tính r ng lúc ó.

Em c ng b i r i không bi t nên áp l i nh th nào. cùng v i quá trình phát tri n. N u nh . Anh ng y. Do v y. Ông b o r ng hôm ó là v a tròn b n m i chín n gày m t c a Seo Yukako. Hình nh y c a hai ng i. Không hi u sao hai t ó l i t n t i ch c ch n. Anh ã th ng th ng nh n l i nh tính anh v n th ." Nói n ó.. nào ng không ph i nh v y.Anh không th v l i ngôi nhà ngàng khi anh chìa ra t n xin ly hôn. Chúng ta c i nhau ã c hai n m ba tháng r i y. Có th nói không ngoa r ng. Thì ra anh ã có s n ý ó r i ph i không?! Em ã th u rõ lòng anh r i. c n ây. và ã nguy n th s nên duyên ch ng v . Nói r i. Qua tr l i máy camera quan sát. b còn tâm s v i m t ng i khác nh ng n i ni m trong lòng mình. B ã lên tàu Shikansen i công tác Tokyo t chi u. Và ông ã c y nh không ch m t công ty. Ng i con gái ã ch t. Koroen. không th a ra nh ng quy t nh v i vàng. t i sao anh l i gi u em. Em ng . Tôi hoàn toàn không hi u nó ch t vì l gì? Nó c ng ch ng l i di th gì c . là là tìm ng i k t c công vi c công ty xây d ng Hoshijima. Th nh ng. i u ó cho th y b ã khó kh n a ra quy t nh c a mình nh th nào. Tr c h t. b v n th ng suy ngh và hành ng theo k i u c oán.. "Tôi c ngh nó làm vi c su t c a hàng bách hóa ó c . gi ây. nh ng i em sát b làm giám c i u hành. ây là nh ng i u em ã t ng t ng nên nh bi t bao l n em ã t ng t ng ra m i i u khác. V y thì. s có m t c a em ch ng chút can h gì. b làm th là b i. Trong u em b t u lóe lên ý ngh r ng chúng ta s ly hôn. v i b . em th t hai ch "tình yêu" vào trong m i quan h gi a anh và Seo Yukako. n m c không th nói c gì. v n ch a h xóa nhòa trong trái tim em. Ông b Yukako c ng b o r ng mãi th i gian g n ây ông m i nh ra i u này. ó úng là m t m i tình mãnh li t và l ng l mà không ai có th can thi p vào thì than ôi. ho c n anh s không kh i ng c nhiên. ng hành v i nó là s xu t hi n c a lòng h n thù.. em hai m i ba tu i. r i l n u tiên anh cúi u xin l i em. ó là nh ng ph m ch t áng q uý c n có m t con ng i. l m b m nh c i nh c l i r n g con ng a ã b gãy chân. Có khi. Th nh ng. H i anh h c c p hai. Có th nói. ng i ó x ng là b c a Seo Yukako. ông c (có l bác y ch a già n m c ng i khác g i là ông c . nh ng có l không có gì nghiêm tr ng c . yêu nhau n m n m r i nên v nên ch ng. Nh ng h n h t. n c s này thì. Thêm n a. và ông ang trên ng v quê sau khi làm m t khóa l n gi n Kyoto. ch ng cô ph i ch u m t v t th ng n ng suýt n a thì m t i tính m ng th này. i u mà anh ph i che y có l chính ch ó ch ng?! Linh c m c a ng i ph n ã mách b o cho em bi t i u ó. R i khi chuy n n Osaka. B ng i xu ng chi c gh quán cà phê. li c nhìn em. v ng chãi thành ni m tin ch c ch n. khi b anh m t i ti p sau khi m anh m t. ó t n t i m t m i tình sâu m mà em hay ai khác không th xen vào. ông c ng xin c nói l i t l i v i gia ình tr c khi lên ng tr v nhà. m t ng i àn ông l m t n ngôi nhà Koroen. cái bình ã v m t r i. B ã th l v i m t ng i r ng: Arima Yasuaki có nh ng t ch t khi n m i ng i yêu m n. Em ã lo s bác y s l i cho gia ình mình. Em nghe c r ng chi ti t này anh là i u khi n b c bi t chú ý. v m t cùng nh ng l i nói c hân th t c a bác ã khi n em c m th y an tâm. Anh và Seo Yukako ã t ng h c cùng l p v i nhau vào h c k m t c a n m h c c p hai. rõ nét và chen vào trong trí óc em anh . Gi ng nh m i khi. Hai ch em do d . Chúng ta ã quen bi t và yêu th ng nhau t nh ng n m tháng sinh viên. Tuy nhiên. t mình anh . h ng khuôn m t l nh lùng v n i em. r i sau ó c ng i bác ru t qu n Ikuno ón v nuôi n ng. m t gia ình có c a hi u thu c lá. b ã i u tra k càng nh th nào i n quy t nh ó. b th dài. Em th y au lòng quá. Quãng th i gian hai ng i quen bi t nhau còn dài h n quãng th i gian c a em và anh. tr ong vòng m t h c k ng n ng i. ng i không cùng huy t th ng v i mình. Khi y. Em ngh v quãng th i gian g n bó gi a ôi ta. vì không bi t li u có nên ti p m t ng i àn ông không quen bi t vào êm t i th này hay không. ông không th làm ng . ch h i cánh át h i ông trong quá trình i u tra v án. v n ch a th bi t rõ ó có ph i là t ch t s m t c a m t doanh nhân hay không. bác ã cho em bi t m t s th t mà b y lâu nay em sao n hãng không ý. khi quy t nh ch n anh làm ch ng cho cô con gái duy nh t c a mình. Tình yêu em dành cho anh ã v t tan bi n. em b n th n cúi u nh l i nh ng l i b ã nói.". R i em l i ngh v m i quan h gi a anh và Seo Yukako. Ông c c ng cho bi t anh dã có l n n ch i nhà Seo Yukako. ch m trán xu ng sàn phòng khách. cha c a Yukako ocuis g p ng i. anh s l i b t c i c ng nên. tôi không bi t ph i t l i th nào v i gia ình v vi c làm c a con gái khi gia ình cô ph i tan nát. v trí phó giám c còn thu c v tay m t con ng i n a r t khôn ngoan. anh c ng ã chuy n n h c m t tr ng trung h c t i Maizuru. Yukako ã vào làm vi c t i m t c a hàng bách hóa Kyoto. anh l n lên trong s giáo d ng c a ng i bác ru t. "Hôm r i. c. Ngày hôm sau. ng i em h làm giám c th ng v . Ng i trong phòng khách. Cha c a Seo Yu kako nói r ng tr c s vi c do con gái mình gây ra. cúi u nói r ng không bi t ph i nói gì xin l i gia ình ta v s vi c x y ra. Em nh n nh r ng gi a anh và Seo Yukako không ch n thu n là m i quan h trai gái. nên nh à ch còn m i em và ch Ikuko. B m m t s m. Anh c ng bi t quá rõ r ng c c u công ty c ng ang d n thay i. công ty d n d n không còn ch là s h u c a riêng mình b n a. Em c ng c bi t sau khi t t nghi p c p ba. Ông ã nh n s tr giúp c a công ty thám t t tìm hi u k l ng v con ng i anh. ã có ng i k cho em em nghe chuy n ó. Em th y mình c n ph i bình t nh nói chuy n th ng th n v i anh. em v n ng i l ng yên m t lúc lâu t i phòng khách. v a nh khói thu c lá v a nói: " àn ông mà. Bên c nh nh ng ng i gi v trí ch ch t trong nh ng ng i trong gia ình. Anh ch ó trong kho ng b n tháng. Em ch a bao gi th h i b xem k t qu i u tra c a ba công ty ó th n ào. và gi u c c nh sát n a v vi c anh và Seo Yukako là b n c a nhau t th i c p hai. nháy c p m t nh xíu. lý do ó không thuy t ph c khi n b ng ý v i cu c hôn nhân c a hai chúng ta. êm hôm y.. ng i ta có thê có m t ho c hai cu c tình bên ngoài c ng là chuy n th ng thôi. là b ." "Th nh ng. Em có loáng thoáng nghe th y b nói r ng chuy n c a hai a ch c khó mà có th hàn g n." Ông không u ng m t ng m trà nào em ã pha m i ông mà c th g p ng i xin l i r i ra v . N u anh bi t c r ng. nói i nói l i r t nhi u l n r ng: "Là m t ng i cha. nh ng khi g p. r i nói v i ông c r ng ch c h n bác au bu n l m khi ng i con gái c a mình m t i. Ngh n ó. em c m nh n th y n i ghen tuông không sao kìm c l n u tiên ang bùng cháy t ng lòng. cùng v i hình nh m t chi c bình v v n ra nhi u m nh nh . anh ang l ãng ngh ng i i u gì ó. khi ti p xúc v i anh. nh ng mái tóc hoa râm l m t m nhi u s i b c khi n bác y trông r t già nua) khách sáo g p ng i nhi u l n. anh là ngôi sao hy v ng. có l b c ng ã ý k càng có th a ra nh n xé t riêng c a b n thân v anh. ng i cháu ph trách v trí tr ng phòng kinh doanh. Vì v y. Em và ch Ikuko nhìn nhau. Nh ng. s vi c ã x y ra là m t câu c huy n bi th m không sao có th hàn g n l i c. ông ã quên h n chi ti t này. trong quãng th i gian ó. Khi ó.xây d ng Hoshijima. R i. anh ra vi n. b c a Seo Yukako có n nhà chúng ta Koroen. Trong t rái tim em thoáng hi n lên nh ng th c phim v i hình nh con ng a chi n u àn b gãy m t chân tr c. Dù ch m t l i. ng i con gái mà em ch a h g p m t l n có tên là Seo Yukako ang ng tr c m t em. R t có th . không th quay tr l i công ty xây d ng Hoshijima n a. Anh không th vô liêm s nh t h Anh nói nh v y và c i. Em và anh quen nhau vào n m th nh t i h c. M i tình mãnh li t n au th ng y c âm th m t n t i. mà nh h n nh ng ba công ty thám t t th c hi n công vi c này. anh và Seo Yukako. Sau lúc ó. s giao phó công ty xây d ng Hoshijima cho chàng thanh niên Arima Yasuaki. Ngoài ra. nên ã hoàn to àn không c p n nó v i c nh sát. Nh ng t ng ó ch là thú gi i trí thoáng qua c a m t ng i àn ông v i m t ng i ph n . em dã tin vào nh ng c m nh n th c này c a b n thân mình. vi c b ng ý cu c hôn nhân c a hai ta c ng có ý ngh a là b quy t nh sau khi ch t i. anh c g i t i nhà m t ng i h hàng Maizuru. ng gi a anh và Seo Yukako. phân vân không bi t có nên g p m t ng i ó hay không. Nh ng. r i l i quay tr v Osaka. ó là Koike Hanzo. C nh ng i ó là anh. Hóa ra anh ã quen bi t Se o Yukako t . anh và cô y ôi lúc v n th t qua l i v i nhau." Em th y h n ghi câu nói v a r i c a ông nên li n h i l i: "Bác bi t anh Yuma t tr c ?". chúng em b n kho n r ng không bi t ng i cha c a cô gái Seo Yukako ã ch t kia c n nói gì v i em? Khi em b c ra phòng khách. em ngeh ông nói r ng: "Th t tôi không th ng r ng con gái tôi và c u Yuma l i quan h v i nhau n m c này. B t giác. l c l c khuôn m t h n rõ nhi u n p nh n sâu. i u này th t hi m th y b vì t tr c n nay. Ta có ý nh m chàng trai này không ph i là ch n ch ng cho con gái mình. em th y mình ã th c hi n c nguy n c k t hôn v i chàng trai Arima Yasuaki. r ng. M t th i gian dài sau khi chia tay anh. Suy ngh y c l n d n lên trong tâm trí em. Ông ng i trên gh salon h i lâu. anh ã quen Seo Yukako. khi trong nhà ch có hai ng i ph n .

không rõ ràng gi a hai chúng ta. m t m i. B kh b o: "V y à". khuôn m t anh âu có bu n nh th . A nh kh g t u. Ng i trên chi c gh sofa trong phòng giám c. v y mà. r o b c trong ánh n ng m áp nh th bây gi ang là gi a mùa xuân v y. Dù v n còn m t vài i u ch a c nh ý mình. Anh hãy coi nó là l i gi i thích sau h n m i n m ly bi t b i ý nguy n nào ó gìn s c kh e trong ti t tr i l nh giá này. B nói v y r i m m c i. em v a r o b c v a th m d n lòng v vi c s quy t ly hôn v i anh. Qua s mai m i c a b . Và em c ng không h mu n anh ph i ch u b t h nh. Nhìn con trai mình ã h n m t tu i r i m à v n ch a th ng i c. Tuy còn r t nh nhoi. nh ng bây gi . cho dù cu c hôn nhân c a hai ta ang ng tr c b v c tan v . khi n em tr nên ít nói và vô c m. . Có l . Em còn mu n vi t th t nhi u. trông th t khoan khoái. M t tháng sau. em l i v nhà trên con ph Mido suji trong bu i hoàng hôn. ng i y ã mang n cho em a con b khuy t t t này không ai khác chính là anh. là gi n cá chém th t. thì cái ngày em quy t ý s chia tay anh. bi t i b ng n ng. chúng ta ã có nh ng tháng ngày th t viên mãn và m m. Em mau chóng c m nh n c r ng trong lòng mình ang mang m t tình yêu m i. Vi c em sinh ra a bé nh Kiotaka này ch ng p h i là b i chia tay anh. Em không h mu n mình ph i ch u b t h nh vì ly hôn v i anh. Em ã lo s vô cùng. em ã b t u c m nh n c r ng mình ang c s ng nh ng tháng ngày khá là h nh phúc. N u anh không x y ra s vi c ó. ã l i cho vi c mình ph i làm m c a Kiotaka là do s không ng n c a anh. ch ng gi y vi t th tr c m t em ây ã quá dày r i. Nói m t cách n gi n. Nh th mà nh ng khuy t t t c a th ng bé c ng i ph n nào. em nh quay v K oroen nên ã i n ga tàu i n Hanshin. Nh ng ch t nh ra. ôi. Hình nh anh c ng d n nh t phai trong em. n i cô n trong em khi ng m nhìn nh ng vì sao t i khu v n th c d c Zao ã khi n em vi t miên man nh ng dòng th này. Nh ng gì em vi t ra ây v n ch a ph i là nh n g n i ni m em mu n g i t i anh. d dành con trong n c m t: Nào. Em ng c nhiên khi th y cõi lòng mình sao êm m quá. Khi n Umeda. và dù r ng chúng ta ã g n bó bên nhau trong bao n m tháng t khi hai ta còn yêu nhau cho n kho ng th i gian u m i c i. Hòa l n vào dòng ng i i làm v i vã tr v nhà. M i chuy n là do anh c . và trong tâm trí lúc nào c ng b ám nh b i suy ngh ó y anh . v y mà cò n t v b o r ng ch ng bi t gì c . r i lên tàu nhanh i Umeda. khóc mãi n c n khô c dòng n c m t. ã không h c c u v t cu c tình c a hai ta. Anh nói r ng sau khi ra vi n. th là em c i b trên ph Midosuji n công ty c a b Yodoyabashi. nh ng. Tuy r ng hai ta ã ch ng còn can h gì v i nhau n a r i. nh ng em có m t m c ích. ch c ch n âu có chuy n ly d gi a hai ta. Em ã ngh nh v y. Có l r ng. em n Katsura b ng xe i n. Sau ó. tuy t v ng tr ong ánh m t m nh m n i anh. Em ã h n anh. và vài ngày sau. và do s vi c áng ghê t m b i cái tính l ng nh ng ó. nên em m i l y ng i àn ông tên Katsunuma Soichiro hay sao? úng là em ã ngh nh v y. B c th này c g i i không ph i mong i lá th h m h . Khi ó em ngh .B cho con ti n tiêu v t này. Bây gi . Chia tay anh sân trong b nh vi n. nhi u h n n a. em n y ra ý nh iên r này: vi t th cho anh. úng là em ã không th hi u n i trái tim mình. Nói cách khác. lúc l i làm ng tác t p th d c ng i lên ng i xu ng. Em có c m giác r ng i u em mu n vi t ra ây cho anh có l là m t i u khác c . Lúc n m trên gi ng b nh. Dù không mu n. anh v a nhìn ra ngoài c a s v a tr l i em. r i rút ti n t trong ví ra và tr c m t em. Trong sâu th m áy tim em. em không mu n ch u thua cái ng i ph n ã ch t mà em ch ng h quen bi t kia. Khi y. em ch khóc có m t l n y thôi. nên không th nh n i m i chuy n khi ó. em ã tái hôn v i m t ng i làm tr gi ng tr ng i h c và ã sinh ra bé Kiotaka. Có i u gì ó u ám. Ngày ngày hai m con quy t tâm t p luy n. nh ng trong lòng em ã luôn khóc hoài. nh ng gi ây em ã th y ánh sáng ang chi u r i vào t ng lai c a con trai mình. và n i lo s y c trùm vây l y em. v ch ng mình ang h nh phúc là th . Còn a ch c a anh em ã h i anh b c th dài dòng nh th này làm gì anh . em v n luôn tha thi t c u nguy n i u ó. Trong u em c hi n lên hình nh thân hình phía sau bé nh v i tâm tr ng chán n n c a b Seo Yukako. em có m t linh c m r ng t ây s b t u m t quãng i b t h nh. i u gì ã x y ra c ch ? Hay ây ch là m t gi c m . Con hãy dùng nó i. ch có chút c m thông y u t. Em c v n v ngh ng i nh v y. em v n th ngh r ng t i sao khi y. Em v n luôn b ng b nh ngh v y. nh ng i u em ã ngh khi ng i phòng giám c n i công ty b không n thu n ch là linh c m x u n a r i anh nh .. Em ng m nh ng dòng n c ch y v i trái tim yên bình. Không ph i b i em bu n mà b i. nên em l i quy t nh g i nó i.lâu r i ph i không?".. b n n m tr i. T t c nh ng i u y ã t o nên cái lòng t tr ng v ng ch c trong em. Không th nói c b ng l i n i n au. R i em l i ngh con ng i này ã có ý nh ly hôn v i mình. i ng i th t không th ng s có chuy n gì x y n v i mình. êm m. và bao trùm lên t t c là m i h n dâng cao ngút ngàn. r i anh hoàn toàn im l ng. N i h n v i anh c ng l i tàn. R i em v h i xem anh ph n ng nh th nào: "Anh quen ng i ó câu l c b Gion à?". Em ngh r ng. con c a m ng c r i y. n i au n và nh ng xáo tr n trong tâm t khi bi t r ng con mình là m t a tr t t nguy n c ng d n l ng xu ng. khuôn m t sau m i n m cách xa tình c em g p l i. Th nh ng. m t quy t tâm m i c a m t ng i m . em l i không h i cho ra nh v s vi c gi a anh và ng i ph n ã m t kia. mình c ng s v nh ch ng hay bi t gì cho mà xem. Trong tâm t . . Tuy nói ch a sõi nh ng th ng bé ã bi t s d ng t ng . Anh mà em ã g p trên chi c cáp treo t i Zao y trông th t cô n. chúng ta ã s ng nh ng tháng ngày h nh phúc. nh ng khi y. Con c a m i c r i y. th t s khi ó trong lòng em ã ngh nh v y. em dã th t th . v i v t th ng n ng trong mình. Và n u v y. Th m chí em còn ngh . em không nh g i nó vào ó là mu n nói v i anh v vi c b c a Seo Yukako. Em inh nói v y nh ng gi ng ngh n l i. mình s ch coi m i quan h gi a a nh và Seo Yukako là m i quan h xác th t thoáng qua th thôi. ó c ng là b i n i cô n hi n h u trên khuôn m t anh mà em c m nh n c. Th r i. Ánh m t tr i c a ngày hôm ó cho ng i ta bi t r ng mùa xuân m áp s p n. b i em linh c m r ng n i b t h nh y s không ch bám ri t l y em. Vì chia tay v i anh mà em ã có c bé Kiotaka.Lúc ó anh say quá. hai chúng ta i ra khu v n c a b nh vi n. M t hoe. em k cho b nghe v ngh ly hôn c a anh. R i t trên gi ng. h n là em ã sinh cho anh m t a con. nh ng em không h mu n ngh r ng vì chuy n ly hôn y mà c hai ta ã ph i ch u b t h nh. em ã h c (Hoshijima Aki) Takiguchi. kh s khi em phát hi n ra Kiotaka b b nh. Nh ng i u ó khi n em b n ch n. Em ã ng viên. Em nghe nói r ng hai ng i h i này có quan h thân thi t v i nhau l m. mà còn s n v i c anh n a. Em c t t p ti n vào trong túi xách và b t khóc. không sao th t ra c. em rùng mình b i nh n ra r ng linh c m y ã thành hi n th c. Em c ng không rõ mình vi t hòm th mà s xé nó i luôn. Em xin c d ng bút ây. ngoài bì th . Mong anh hãy gi Chào anh! Ngày 16 tháng 1 Katsunuma Aki Tái bút: anh bi t c ngay ng i g i lá th này là ai. anh s n l i nh à bác anh m t th i gian. nên l i nói v i anh r ng: "Em s c nh n s ti n bù p m t mát v tinh th n ch gì?". Cho n khi s vi c x y ra. day d t. c n s c. Nh ng. R i con em c vào h c t i khoa ti u h c c a tr ng dành cho tr em khuy t t t . Khi ly hôn anh. Anh xoay tròn hai cánh tay. i âm. Khi bé Kiotaka c ba tu i cho n n m b y tu i. nh ng mình ã b ng i ta ép ph i lên thuy n và ph i r i xa b n . N u nh ng i u ó là úng. Cho n gi . em ký tên và óng d u vào gi y c h p nh n ly hôn mà anh g i t i. . t h n anh s b o r ng em là v v n. ôi lúc. Say là say th nào? ã th . d ng nh em ã có th phân tích k càng h n m t chút v b n t hân r i. em b con n Trung tâm i u tr ch nh hình chân Hanshin. Em ngh th và sánh vai bên anh trong chi c áo choàng m ng cùng r o b c d i hàng d ng. r i ng l i và hít vào m t h i th t sâu.

Th r i. h n th . Lá b t u xu t hi n vào kho ng tháng Chín và b t u t nh ng vùng có nhi u tuy t nh Hokkaido . ó là c m giác cô n n th u bu t tâm can khi l n u tiên b c xu ng nhà ga phía ông Maizuru. em vi t r ng ó là linh c m c a ng i ph n . Con ng i th t là l . Có l em s hi u. khi y. Tôi ã t ng giam mình trong c n phòng r ng ch ng m i mét vuông mà v ch ng cô chú Ogata dành cho tôi. c nhìn th y vào mùa thu trên t n c Nh t B n. Tôi và Seo Yukako quen bi t nhau t n m l p Tám. Vùng phía ông Maizuru mang m t dáng v qu nh qu . M i khi nghe c nh ng l i n th i s sàng v nàng. các mùa khác ch toàn là nh ng ám mây dày c. ch không l i g n b t chuy n hay th l lòng mình v i cô b n y. tôi s m u lá th này b ng nh ng dòng vi t v m i quan h c a mình v i Seo Yukako. chân th t. khi n con tim tôi th y b i h i. c ch c a cô y mà thôi. H có ý nh nh n tôi làm con nuôi. V i tôi. Tôi ã có v mà l i còn có quan h v i m t cô gái khác. T ôi ch t mê ch t m t m t cô b n gái cùng l p. Tuy t ph vào mùa ông. c xong. M i l n vi t xong m t b c th . Bây gi ng m l i. Ánh m t nàng ch m ch m vùng ngo i ô Kyoto. N u nh lúc y. tôi l i cho vào phong bì. Tôi hoàn toàn không nh mình nh i âu và nh làm gì n a. có m t ng i con gái u trùm kín kh n. em nói th ng cho tôi bi t i u ó. nh ng khu ph th a th t ng i qua l i. có m t b n c ng r t hiu qu nh tên là C ng ông Maizuru. trong m t tôi. Ng i Nh t th ng có t p quán ng m lá vào mùa thu và ó c ng c coi là thú vui c a h . Và khi y. b i em ã c trúng tim en c a tôi r i. mà ó là m t th tình c m tha thi t. Nhìn lên b u tr i. l i còn dính líu vào m t v vi c nh nhu c thì ch ng có cách gì có th bi n minh cho mình. i u duy nh t. nên trong tâm trí tôi h u nh không còn nh c xem ngày ó. Nó khi n tôi ngh ây là vùng t giáp ranh nghèo v i nh ng c n gió l nh bu t vào bu i sáng. nàng kinh ng c và ng l i. Khi b m m t. Và em c ng ã gi u tôi v vi c b c a Seo Yukako n g p em và nói v chuy n c a tôi còn gì. nên c ng khó có th oán c hai bên có phù h p v tính tình hay không. Nh ng l i n th i nhu m màu t i l i y th m chí khi n tôi th y th t úng h p v i nàng. Ngay lúc y. Và tôi v n nh . phóng v t qua phía sau l ng tôi.-------------------------------1 Shinkansen là m t h th ng ng s t cao t c Nh t B n. Tôi c ng gây ra v t th ng cho c b em. s ng d i s ch m sóc c a v ch ng cô chú y. tôi l i nh v cái s vi c vào ngày c a h n hai m i n m v tr c y v i c m giác nhói au n i áy lòng). Nghe có v cao th ng y. tôi hoàn toàn không có ý nh s vi t th tr l i. B i tôi ngh i u ó là ph i phép v i em. mà c th chuy n n tr ng trung h c c s ó. Trong th p niên 60-70. th y nh b m quá. thì th ng tôi lúc ó v n c ch là m t c u bé m i b n tu i. Xét v hoàn c nh c bi t c a tôi ngày y. u ám. . m t c tr ng c a khí h u vùng Maizuru này. nào là có quan h yêu ng bí m t v i m t anh h c sinh c p ba nào ó. em ã im l ng. Có l khi y. Con ê ch n sóng b n th u n m u n khúc. em ã l m. c công ty xây d ng Hoshijima n a. n i có m t vài con thuy n ánh cá nh th ng xuyên x p hàng th neo ó. Hai bên s ng v i nhau m t cách gi k . nh ng h u c m th y m t m i. tôi không nh p h t ch. n m c. không có con. C hai ng i u c g ng i x v i tôi gi ng nh cách ch m sóc c a b m . mãnh li t n iên cu ng. Chú là m t ng i ch t phác. suýt n a thì âm s m vào tôi. n bây gi . nh ng ch c ch n r ng v t th ng mà em ph i gánh ch u còn au n h n th r t nhi u. có l dáng v c a cái thành ph ven bi n u ám và hiu qu nh này ã khi n cho nh ng l i n th i vây quanh cu c s ng c a nàng tr thành nh ng i u huy n bí. tôi ã r t mu n c tr v Osaka. nh ng qu th c. nào là ã t ng "bi t mùi" con trai. sau ó mang ra kho ng t tr ng sau nhà và t i. Tôi ng i t a l ng vào con ê. tôi ã không nói v i em nh ng i u này. tôi càng ngh n hi u n nh ng bi n ng v tâm t mà tôi ch a h nói rõ v i em. i chân núi Phú S 2 Momiji (ngh a en là "lá ") là hi n t ng lá c a nh ng cây lá r ng bi n i màu s c. nào là b n ch i b i. Cho dù ó là m t th tình c m mãnh li t và chân thành. tôi không mu n làm em au lòng thêm n a. ký c duy nh t còn ng l i trong tôi. (Có l em s c i tôi r ng không hi u cái anh này ang à vi t hay sao mà l i sa à vi t cái gì th nh . Nh ng c m i l n ngh t i vi c Seo Yukako ã t ch m d t i mình trong c n phòng t i khu nhà ngh Arashiyama. hay ch dám nhìn tr m t ng ng tác. nh ng th c ra. Tôi ngh ch ng có lý do ly hô n nào h p lý h n lý do ly hôn này. tôi c m th y tr i t i t m. Tôi ã s ng vài tháng u tiên ó trong c m giác xa l v i c tr ng h c và c v ch ng cô chú Ogata. Th nh ng. có chút gì ó nghi ho c. Tr c h t. khó x khi tôi hoàn toàn không ch u m lòng mình ra v i h . nhi t m vào mù hè. Và cho n gi . rõ ràng nh t tôi ã t ng tr i qua là nh ng run g ng tình yêu v i cô b n Seo Yukako y. sau ó s l n l t n nh ng vùng phía Nam. và nh ng c n gió bu i sáng th i y b i ng. Còn cô sinh ra và l n lên Maizuru. c t k vào tít áy ng n bàn kho ng hai ho c ba ngày. Các b n ng l a u c m th y b i r i không bi t ph i c x th nào v i m t câu h c sinh ki m l i t thành ph n. Do v y. tôi th y nh ng c m xúc c a mình v i Seo Yukak o ngày y không ch n thu n là nh ng rung ng tho ng qua c a m t c u bé ang tu i d y thì. vùng phía ông Maizuru là m t thành ph bu n t n m ti p giáp v i v ùng bi n Nh t b n u m i phía b c Kyoto. tôi c m t ng i bàn con c a m Maizuru ón v n uôi. có l là b i. Nàng c th ch m rãi i t ng b c m t v i v m t nh th ang m i ngh ng i i u gì ó. Ti ng khóc i xa d n. tôi là m t c u bé th nào. âu có n i nào tôi quay v . tôi ch dám ng t xa ng m nhìn khuôn m t. hình nh nàng hi n lên th t l ng l y và kiêu sa. ngay l p t c ã t ra ân h n vì quy t nh c a mình. tu i h t s c nh y c m. tôi th y. thì cách c i nói. không rõ ràng. Nh ng vì tôi là m t a bé m i b n tu i. vùng t phía ông n vào v nh Maizuru. có m t chuy n này t nh ng ng i xa l y ã n v i tôi. Em ã vi t r ng s ly bi t c a chúng ta là b i ý nguy n nào ó m h . ó là m t ngày u tháng M i m t v i nh ng c n gió l nh th u ru t th u gan. r i ngh r ng ki u gì mình c ng ph i quay tr v Osaka thôi. xao xuy n. tôi còn ph i xin l i em v vi c b n thân ã l a d i em trong m t th i gian dài. tôi kh t tay xu ng con ê. càng ngày. T tr ng tr v . làm vi c t i S Phòng cháy ch a c háy c a thành ph . Nh ng. nên d n v t và quy t nh c m bút vi t th cho em.phía B c Nh t B n. 3 Arashiyama: Là m t khu du l ch khá thú v G i Katsunuma Aki Chào em! Tôi ã c lá th em vi t. vì sao khi chúng ta ly hôn. Trong kho ng th i gian ng n ng i s ng Maizuru. v i hoàn c nh b m v a m i m t này. không chút tho i mái. u ám n k l . nh ng b c th mà tôi quy t không bao gi g i i. tôi c ng không có b n. h i u. tr ng h c. Th t ra. H n th n a. và vi t không bi t bao nhiêu b c th cho Seo Yukak o. tôi ôm p ý ngh l àm th nào ó tìm cách tr v Osaka. ng m nhìn c nh v t trên b n c ng h i lâu. ã suy ngh nh ng i u gì. V ch ng cô chú Ogata sau khi nh n nuôi tôi. ó là chuy n c a h n hai m i n m v tr c. cách i ng c a Seo Yukako u h t s c ng i l n và duyên dáng. nh ng c nh ng dòng th em vi t. g ng g o. V ch ng cô chú y tên là Ogata. Phía tôi có lý do rõ ràng khi n c húng ta ph i chia tay. trong th . N i ây c bi t ông khách du l ch vào d p hoa anh ào n và mùa lá . Vi c tôi a ra ngh ly hôn là i u t t y u ph i x y ra. i xe p và è o ng sau m t c u bé ang khóc thút thít. vùng bi n này sao qu nh qu th . Tôi ã ph i mang trên mình m t v t th ng. Ánh m t tôi ã thoáng ch m ánh m t c u bé ang khóc kia. lêu l ng th ng gây s v i nhau vì cô y. hình nh chi c tàu Shinkansen ch y d ph tuy t tr ng ã t ng c coi là bi u t ng c a n c Nh t hi n i. tôi c m th y ó là m t linh c m th t áng s . Th nh ng. mình ang b vây b c b i n i cô n do cái hoàn c n h y gây nên. Th nh ng. chao ôi. Tôi ã làm phi n t i r t nhi u ng i. tôi v n nh nh in ôi m t m n c m t c a c u bé ó. ó là m t cô b n b vây quanh mình nhi u i u ti ng. có th tôi ã u hàng ngay l p t c và thú nh n t t c . ngo nh m t nhìn ra phía b n c ng và trông th y Seo Yukako trong b ng ph c h c sinh ki u lính th y ang t t i v phía mình. là m t ng i d u dàng. ti ng kêu c a nh ng loài chim bi n hòa l n trong âm thanh c a nh ng chi c xu ng máy. c m xúc trong tôi l i càn g thêm mãnh li t. Cái th ng tôi khi y nhìn ra bi n và th y. tôi ra kh i nhà cô chú và i b v phía b n c ng. So v i các cô b n gái cùng trang l a. Th y tôi. có nh ng khi chúng ta l i nh nh in nh ng s vi c ch ng âu vào âu mãi cái th i xa x a. V xì c ng an mà tôi ã gây ra chính là lý do. nên h quy t nh cho tôi s ng cùn g h m t th i gian xem th th nào. h i ó.

Xét v lâu dài. Khi vi t nh ng dòng này. i làm. Tóc anh ta c t ng n. lý do khi n nh ng l i n th i ó vây quanh nàng là do nàng d dãi. D u v t c a cô bé thi u n khi khuôn m t nàng k sát m t tôi v à thì th m nh ng l i nói ng t ngào ã mau chóng tiêu 1 tan. r i kéo Yukako lên. im l ng u ng trà h i lâu. Anh trai c a Yukako v a t t nghi p tr ng c p ba a ph ng vào n m ó. Nàng h i r ng tôi ang làm gì ch n này. tôi c th ng ngây ra nhìn nàng. không có d u hi u gì cho th y nó s quay u l i. khác h n v i nh ng l i n i vây quanh nàng ph ng ph t âu ó trong c n phòng ch ng m i mét vuông này. Bao trùm lên u tôi là m t o nh r ng tôi và Yukako nh th ôi b n thân thi t t th i u th v y. Sau phút ng ngàng. Trong khi Yukako lên t ng hai thay qu n áo. nh ng tôi ch a h m t l n g p m t anh trai nàng . tay ôm b c qu n áo tr v nhà cô chú. Nhà Yukako vùng ngo i ô. ch y th c m ng trong khi toàn thân t nh chu t l t. tôi ngh ó là m t anh h c sinh c p ba. môi nàng ch m d n vào môi tôi. R i. v a i the o sau nàng. ây là c u b n cùng l p m i chuy n tr ng t Osaka n ây. ó th t s là n i vui m ng. khuôn m t nàng ch m sát vào trán tôi. Và t mái tóc en óng m t t s ng n c bi n v t ngang vai. ó hoàn toàn âu ph i là ng tác c a m t thi u n m i b n tu i. Chúng tôi ã lo s r ng gã ó s u i k p chúng tôi. c m i l n ngh v ng i con gái có tên Seo Yukako y. có m t chi c èn bàn. t tr c. Th y chúng tôi. cái t h ng lúc nào c ng ôm p ý ngh s tr v Osaka này. Nàng ghé sát tai tôi mà thì th m r ng. gò má và hai lòng bàn tay c a tôi. tay nàng n m l y tay tôi và c th . Tôi v n luôn c t gi ký c c a th i kh c y trong lòng n h m t k ni m quý giá vô cùng ng n ng i nh trong m t o nh. và s th y c nh ng con chó hoang c l n v n xung quanh nh ng chi c h p g c x p ch ng lên nhau. tu i m i b n. tôi th y Yukako lao theo tôi. Nh ng l i nói c a Yukako. Nh ng dính dáng c a tôi v i Yukako Maizuru ch có m t ngày hôm ó mà thôi. khi l n lên. Tôi v a th m ngh nh t nh là nàng không h mu n lên thuy n âu. cách nhà cô chú tôi khá xa. Nà ng l m b m: "Có khi anh ta s không cho lên thuy n n u bi t mình i cùng m t ng i n a c ng nên". Nàng nói tôi hãy v nhà nàng thay t m b qu n áo c a anh trai nàng cho l nh. nghe ti ng Yukako g i t trên t ng hai. Toàn thân t s ng. nh ng l i th y ti c n u chia tay nàng lúc này. n n i ó. thùy m . ng i tôi ã b t run r y. Nh ng. nàng b o hai a s i m t vòng quanh v nh r i v ngay. ã r t nhi u l n h n rình nàng trên ng i h c v và dai d ng r rê nàng không bi t bao nhiêu l n. nên ban u. th nào c ng s b h n bám ri t. ch t. nh ng r t cu c thì bác v n là ng i ch u trách nhi m chính trong vi c ch m sóc cháu. Tôi lúng búng áp l i nàng b ng m t câu nói gì ó. Nhìn nàng khi y. và ngh tôi cùng lên thuy n v i nàng. anh ta ã h i tôi b ng m t gi ng r t to r ng tôi có bi t b i hay không? Tôi áp l i r ng mình có bi t b i m t chút xíu. c tr v Osaka . Gã kia hét lên i u gì ó nh ng chúng tôi v n c h t s c bình sinh mà b i n ch c u tàu. hi n ang làm vi c t i m t công ty ô tô Osaka . tôi l ãng d a l ng vào t ng v i tâm tr ng rói b i. tôi v a vi t lá th này cho em v a v l i trong tim hình nh ngày y c a Seo Yukako và m i ch t hình dung ra nh v y. có th nói. n bây gi . r i ch y n n m l y tay tôi và liên t c nói: "T xin l i c u. nàng h ng m t nhìn ra chi c thuy n ang th neo. mang v ngây th c a m t cô bé. sao không mu n ó v i h n mà l i lên thuy n c a h n làm gì? Nàng nhìn tôi v i ánh m t quy t li t. Osaka ) ang ng i i tôi ó. Nàng g n gi ng. và h i nàng r ng nh ng tin n ó có ph i s th t hay không? Nàng tr l i r ng c ng có cái úng. Bác nói v i tôi r ng: "Bác ã cháu n Maizuru là theo ngh thi t tha c a cô chú Ogata. nên ti p t c i cùng nàng bên c nh nh ng c n gió t bi n th i vào. n u không áp l i l i m i c a h n. Hoàng hôn d n xu ng. Tôi leo lên c u tàu . Sau này. nh ng r i ánh m t anh ta l i tr nên g m ghi c khi nh n th y có thêm tôi i ng sau. Yukako ng trên c u tàu. Nàng dang ôi tay áp vào má tôi. Thay xong qu n áo. Yukako nói r n g chúng tôi ch i c u tàu và b r i xu ng bi n. Tuy b o y là nhà máy cá khô. Trên bàn c a Yukako. Gia ình bác c ng ch ng ph i giàu có gì. cái không úng. H i ó. và chúng tôi n g i hai bên chi c lò ang t a nhi t r c. M i chuy n có v nh ã c quy t nh mà ch ng c n câu tr l i c a tôi. s ng qu n Ikuno. nhìn lên phía ng i thanh niên ó và gi i thi u v tôi r ng. Yukako gi i thi u tôi v i b nàng. tôi th y mình s có l i v i cô chú O gata n u nh ngay l p t c nói l i ng ý. Thì ra ó là b c a Yukako. Nói úng ra. chúng tôi ng l i. o n. Bác y v a i làm v và i lên t ng hai. hai m i ba tu i gì ó. nàng ã thích tôi th t s r i y. Nàng c i tinh ngh ch và nói r ng. càng làm n i lên v p n i nàng. r i ném tôi xu ng bi n. r i v i ng tác kh khàng. Tôi m i ch là m t c u . nàng g p ng i c i r r i. nh ng hôm nay.nhìn tôi d t n trong khi tôi ang h t s c b i r i vì s g p g b t ng này. Tuy h c cùng l p. Yukako g i tôi ng l i. r i im l ng và l m tôi. xin l i c u nhé". c n phòng tr nên t i h n. ch c òn th y rõ ánh sáng i n c a cu n dây lò xo trong chi c máy s i bay l l ng theo hình xo n c. r i l m tôi m t lúc lâu. l i còn thêm m t co n búp bê b ng g m. V ngây th . t ôi má ang ng h ng lên b i h i nóng c a lò s i n i nàng. run l p c p. cái t y l i hi n lên trong u tôi v i nh ng n i ám nh thích h p nh t v nàng. n n i. Anh thanh niên nhìn tôi m t cách soi mói. nh ng hình nh tôi ã hình dung v nàng khi y khác c . âu ó trên c th tôi v n còn ng l i h i h ng khi nãy c a Yukako. Bác tôi nói v y. kh g t u r i vào bên trong khoang nh c a chi c thuy n. Tôi h i: "Sao c u l i nh y xu ng bi n v y?". nàng r tôi v nhà nàng. ng i ta s c m nh n c mùi tanh n ng n c b c lên m i. nên tôi c cô chú nh n làm con nuôi và n s ng ây. nên bây gi n Maizuru ón tôi v . o n nàng lò s i i n ra chính gi a phòng. r i m c b qu n á o con trai c may b ng ch t v i naptalin mà m Yukako a cho. và v i u à c a nàng ã vô tình khi n cánh con trai thích r rê nàng ph i không? "Làm gì có chuy n ó". m t cái h p g . s ng Osaka v n t t cho cháu h n. Không. Tôi ã tâm s v i nàng v vi c tôi ghét cái thành ph Maizuru này n th nào. tôi v n th ng m mình trong kho ng ký c y. nh ng ó ch là m t tòa nhà c ghép b ng nh ng t m ván g v i mái nhà l p b ng ngói en. t c thì anh ta ra kh i khoang thuy n. ng i ta th y toát lên s mê ho c kèm theo m t cái gì ó h t s c bí n. Sau m t h i c i ng t ngh o. Tôi k v i nàng nh ng l i n i tôi nghe c v nàng. r i nàng nh m l y giúp tôi m t b qu n áo c a anh trai nàng. ng i tôi d n l nh cóng. Tôi c ng không lý gi i n i t cái nghi p này có n ch a m t ý ngh a sâu xa nào không. c i b qu n áo và ôi t t t s ng n c lau ng i. Anh ta nhìn Seo Yukako r i c i. r ng hôm nay nàng th t s th y thích tôi ã gây nên m t s xáo tr n m nh m trong trái tim tôi. Nh ng. tôi th y bác tôi (anh trai c a b tôi. Cho n gi . nàng nhìn th ng vào m t tôi và c i khúc khích. M t ng i thanh niên ang ng trên con thuy n có tên Osugimaru. Yukako m c chi c áo len màu . nh ng ch c n cháu ng ý. g n nh c o tr c. V bí n k l toát ra t cô nàng thi u n Seo Yukako sao th t gi ng v i dáng v c a thành ph c ng h o lánh n m bên b bi n Nh t B n này n th . Tôi h i v n nàng v i câu i ý r ng. v a dùng kh n bông lau khô tóc v a b o r ng. Có v nh bác ã bàn b c v i cô chú Ogata. bác s thay b cháu nuôi d y cháu nên ng i". chi c thuy n c th th ng ti n. cái hình nh khi y l i hi n v rõ nét trong tâm trí tôi nh th ó là câu chuy n c a ngày hôm qua v y. r i má nàng k sát vào má tôi. Chúng tôi v i vã i t b n c ng vào trong thành ph v nhà Yukako trong cái nhìn ch m ch m c a nh ng ng i i ng. Chúng tôi v i vàng r i nhau ra. m t gi c m nào ó. nh ng hành ng không chút ch n ch tr c m t m t c u con trai y c a nàng th hi n cái nghi p mà Seo Yukako mang. M nàng pha trà cho hai a. i u c i c a nàng th t k qu c. hai a ph i s i m k o l nh thì gay. nàng ã h i thinh thích tôi. M c b qu n áo r ng thùng thình. nhìn ra phía thuy n. Ch y c m t o n. b Yukako v a m c a hàng bán thu c lá nhà v a làm vi c t i công ty ch bi n th y s n c a thà nh ph . R i nàng b o. H i m c a chi c lò s i nh ã s i m v ng trán. r i nói "T m bi t c u" nh th ch ng có chuy n gì x y ra v y. và v phòng mình t ng hai. Gi ây ngh l i. xông t i túm l y c áo tôi. và c ng d n c m th y d ch u h n. Yukako ti n tôi ra n tr c c ng nhà máy cá khô. Tôi h i nàng lên thuy n i âu. Bi n Maizuru vào tháng M i m t r t l nh. Ngay sau khi thuy n v a tách ra kh i c u tàu. Khi n i c lên m t n c. R i nàng tr m ngâm m t h i. Có ti ng chân ai ó i lên c u thang. M Yukako ang ng i tr c hiên nhà. b m môi. Ánh m t nàng có nét gì ó m bu n. Trong m t tôi hi n lên hình nh m t ng i con gái tr ng thành ang v a hong khô mái tóc t m i g i v a tr m t ngh ng i. nh ng hai chúng tôi ch a bao g i m mi ng nói v i nhau m t câu. nh ng r i nhìn k thì ó có v nh là m t thanh niên c hai m i hai. và mu n c anh cho chúng tôi i thuy n nên tôi ã d n lên chi c thuy n này. nói v i ông r ng b m tôi ã m t. tôi leo lên gác. tôi th y vây quanh mình là n i cô n tr ng v ng mà b y lâu nay tôi v n khó xua ta n n i. bà kêu lên kinh ng c. Ngôi nhà hai t ng nh bé treo bi n c a hàng bán thu c lá là nhà c a Yukako. ôi lúc tôi v n nh v c n phòng v i cách bày bi n r t n tính y. nên c tôi và Yukako u ch i v i ôi t t t s ng n c bi n và ch y tong t ng. Tôi h i v n. i v i tôi. và c th m c nguyên b ng ph c mà nh y ùm xu ng bi n. nàng c i l n. Sau khi c nàng gói giúp b ng ph c và ôi t t t r u vào mi ng v i forshiki . c bi t nhà nàng ch có m i hai anh em. nên ã xin phép cho tôi c suy ngh m t lúc. tôi r i kh i nhà nàng. ng viên tôi tr v Osaka . r i c i em làm v . bên c nh nhà máy cá khô. r i d n thêm tôi ng nói chu y n x y ra ngày hôm nay v i ai. r i i ra ch chi c thuy n ánh cá ang neo u. Có v nh gi ày c a c hai a ã tu t m t trong khi ang b i. tôi vào trong c n phòng nh ti p giáp v i phòng b p. Th nh ng. R i c th . b i không mu n ch có m t mình ó v i h n. n máy và gi c chúng tôi mau lên thuy n. L i nói c a nàng n n g n u. Tôi h i ch n ch v i m t linh c m r ng s có chuy n gì ó r c r i x y ra. tôi có c m giác nh b nàng mê ho c.

Tôi nói qua chuy n c a mình v i b Yukako. nh ng tôi mu n r i Maizuru ngay trong ngày mai. Tôi mua thu c lá r i lén n hòm vào trong nhà. C m i tháng m t l n. Tôi i b ng xe công ty n m t b nh vi n n g n công viên Maruyama Kyoto. nên h i r ng tôi có ph i là ng i b n h c sau khi v Os aka. Tôi ã ph i v t óc tìm m i cách có th thu hút s chú ý c a em. tính tình sôi n i. Tôi ã b m t cô sinh viên cùng l p làm cho mê m n m i khi cùng ng i n kem v i các b n trong l p trên bãi c sân tr ng. em còn b t tôi ph i nh c i nh c l i m t câu nói n phát chán. Cho n gi ôi khi tôi v n ngh . Có l bây gi nàng c ng ang h c t i m t tr ng c p ba Maizuru. Bác c i và nói: "Nó ch ng ch u nghe b m âu. Nh ng. Gi ây ch còn mình cô tôi s ng trong c n nhà ó mà thôi. tôi lên c p ba. Chuy n x y ra sau khi tôi c i em. cô bán hàng li n m cánh c a nh góc qu y. m c a Yukako. Bác còn d n thêm r ng nàng làm qu y bán ch n ga g i m. S p n gi tàu chuy n bánh. nên c dài dòng nh c i nh c l i nh ng k ni m Maizuru. Tình yêu c a tôi v i em là tình yêu sét ánh. Gi ây nh c l i câu nói ó có v nh th t vô ngh a. tôi. trái ng c v i nh ng tâm t cháy b ng y. n i lâu r i không tr l i. ý ngh a c a nh ng l i nói mà nàng d n d p thì th m vào tai tôi v n làm trái tim tôi th n th c. v n ng i ó. Tôi áp l i v i bác r ng vâng. M t nh à máy ch t o máy m c n có k ho ch xây d ng nhà máy Maizuru. tôi quen em. và b m t gã àn ông ch ng h quen bi t ném xu ng bi n. Tôi l n v bên qu y ch n ga g i m và tr m nhìn vào m t m y cô bán hàng ó. Tôi ch mu n nhìn th y cô y m t chút mà thôi. Tr c hiên nhà. tôi ã tr v Osaka không m t l i t bi t v i b n bè cùng l p và v i Yukako. nêu nguy n v ng v i cô r ng. ghi l i a ch cho bác y. Ngay khi v a nh ra. tôi ngó nghiêng nhìn xem có c a hàng bán hoa qu nào g n ó không. Ôi. hình nh c a nàng v i mái tóc t v t ngang b vai trong c n phòng vào bu i hoàng hôn. tuy h i ng t. Tôi nói li n tho ng v i Yukako nh ng i u gi ng h t nh ã nói v i m nàng Maizuru ba tu n tr c ây. Và th là tôi không th không c t ti ng v i nàng. n c i c a nàng. Khi câu chuy n ng ng l i. B i mu n c ng m nhìn thành ph và b n c ng Maizuru. Cháu có c u b n nào c c thì gi i thi u cho nó v i nhé". ng m nhìn nh ng ng n èn r c r n i con l ch phía b n c ng. úng là linh h n c a cô y ã t hoát kh i tôi th t r i. Tôi x ng tên. Tôi nói tên mình và quan sát nét m t c a Yukako. y nh ng. Tôi h u nh ã quên h n Yukako. cái hành ng mà nàng làm v i tôi tr ong c n phòng c a nàng ch ng qua ch là hành ng b t phát trong hoàn c nh y mà thôi. Lúc y. giá mà khi y. nh t nh tôi hãy ghé th m nàng. Tr c m t tôi là m t c a hàng bách hóa. nh ng ch ng có cái th nào tên Yukako. nên tôi ã m t mình ra kh i nhà ngh . nàng b ng nói: "T s p b ch làm này r i". t lúc nào không hay. t m th ng. lao ao này l i không h có v gì ó s sàng. V y là m i n m r i tôi m i có d p quay tr l i Maizuru. Cho nên. Chúng tôi vào m t nhà ngh ngay g n nhà ga và v i vã n b a t i. ba l n gì ó vi t th h i âm cho tôi. và b o cho tôi bi t hi n gi Yukako ang làm vi c t i m t c a hàng bách hóa khu ph Kawahara thu c Kyoto. linh h n c a Yukako v t thoát ra kh i tôi và tan i m t. không hi u gi này nàng ra sao. em c tôi nói l i nó m t l n n a nhé. úng v y . Nhà máy cá khô tr c ây ã tr thành nhà máy ch bi n th y s n l n. và g i to: "Yukako i. và t i ngôi nhà này ã c bác cho m n qu n áo thay cho cái b t s ng. và vây quanh nàng v n là nh ng l i n th i th m chí còn m mi u h n ch ng. và b o r ng thi tho ng tôi có ghé vào c a hàng bách hóa nà y. àn ông mà). tôi c ng ngh r ng mình nên n nhà bác là t t h n c . và trong tâm trí l i hi n lên khuôn m t lúc nhìn nghi êng c a Yukako. Thành ph Maiz uru ã hoàn toàn i khác. Nàng nhìn tôi v i v nh ang h i t ng l i chuy n c . nàng nh n ra tôi. Trên ng c áo c a m y cô y u eo th . nh ng sau ó b t không tháy th nàng g i n n a. Th nh ng. r i t a l ng vào con ê ch n song. tôi cùng bác n nhà cô giáo ch nhi m nói chuy n. n i này. Cu i cùng. ôi lúc v n g i th cho nàng hay không. ch bi t r ng tôi ã ngay l p t c nh n c h i âm c a Yukako. y v y mà khi hai chúng tôi ng i i di n v i nhau trong quán cà phê. h n nh chúng tôi làm chung d án thi công v i công ty xây d ng a ph ng . l i sau l ng thành ph Maizuru. nên v a i v a hút t i m y i u thu c lá và tr v ngôi nhà ngh n m phía tr c n hà ga. Tôi ành l ng th ng i ra b n c ng. y nh ng. m t ôi lúc nào ó. tôi vi t ngay th cho nàng. và ánh li u c t gi ng b t chuy n v i bác gái. nh ng cô chú Ogata ã d trù tr c cho t ng lai c a tôi. tôi ã không còn vi t th c ho nàng n a. nên n u có d p n Kyot o. Lên n n m th ba i h c. tôi mang b qu n áo và ôi t t c a anh trai Yukako n nhà nàng. Và n a. r i h i bác xem Yukako có kh e không? M nàng ng m ngh m t lúc. Tôi t nh v i mình nh v y và lao vào ôn thi i h c. tôi i b v phía nhà cô chú Ogata. r i m i tôi vào quán cà phê n m ngay tr ong c a hàng bách hóa ó. Th c lòng . c b ng b nh rong ch i lông bông th y. Tôi nói v i bác r ng tôi c ngh ch c h n nàng ph i l y ch ng và làm m r i. tôi l i th y nh nàng n iên cu ng. Không bi t bao nhiêu l n. nh quá. v i lý do r ng. hình bóng c a Seo Yukako ã tan bi n. Ba ng i. Ch ng lâu sau. Lúc d ng xe g n ngã t khu ph Kawa hara. Nàng l i v a m i ra kh i nhà n tr ng. H i ó. gi i thi u vi c tôi ã t ng h c v i con gái c a bác h i c p hai. thay vào ó là hình nh c a m t ng i con gái n t na. c a hàng thu c lá Seo v n ng ó v i di n m o úng nh m i n m v tr c. cu c s ng t i nhà bác mình Osaka. Tôi c m nh n th y rõ ràng i u ó. Sáng hôm sau. Khi n nh. tôi c ng có ph n b i r i tr c dáng v thanh tao n không ng c a nàng. nh ng ch ng h th y cô nào trông có v giông gi ng Yukako c . nh ng k ni m th i xa x a y. Tôi c ng ch ng nh b c th ó mình ã vi t nh t h nào. Tôi th y có gì ó nh n i ph n ch n n trong lòng mình. u tiên. có l ó chính là cái b y c a i ng i mà tôi ã không th nào c ng l i c ch ng. xem th Yukako bây gi ra sa o. nh c l i câu chuy n chúng tôi b ngã xu ng bi n. r i vào làm vi c công ty xây d ng Hoshijima c kho ng m t n m. th t không may là c a óng.bé m i b n tu i. tôi ã b m t c b và m . thì cái khuôn m t ã mang n cho nàng nhi u l i n th i n i ình ám l i hi n h u tr l i. trên khuôn m t nàng ã n m t n c i có nét ph ng ph t gi ng v i n c i c a nàng khi còn là m t cô thi u n c a m i m y n m tr c ây. tôi u n g i th n Maizuru ch o Yukako. tôi ch ng bi t nói i u gì v i nàng. Th i tho ng. Tr ng ng c tôi b ng p thình th ch (M t k m i c i v ch a y m t n m mà l i nh th thì qu là d dãi. D ng nh lúc y. th t là k n u hai a tôi c th ng nói chuy n ây. Tôi i b trên các con ph c a Maizuru khi ánh n ng chi u ang chìm xu ng. nh ng k ni m v Yukako mà b y lâu v n n m sâu trong áy lòng mình ph i ch ng ch là n i ni m a c m mà b t c ai c ng t ng tr i qua trong i. Có th nàng ã l y ch ng và làm m r i c ng nên. r i c cô chú Ogata nh n v nuôi. Yukako nghe có ng i g i mình li n ngay l p t c ra ngoài qu y và ng tr c m t tôi v i nét m t t v h nghi. tôi ngh n Yukako và th m ngh . nh ng khi nàng m to ôi m t ra và c i. và nó ã qua i trong tôi t lâu l m r i. Tôi i lên qu y ch n ga g i m n m trên t ng sáu. nh ng ch c em c ng hi u. S vi c x y ra nhanh quá khi n tôi ch ng k p ph n ng gì. V i vã lên ng. ng i con gái tr ng thành nh ã t ng tr i qua nh ng m t mát. tôi ch t nh ra vi c Yu kako có bán hàng t i qu y ch n ga g i m c a hàng bách hóa này. Ch t. nên tôi b o lái xe ng i ch mình vào bên trong mua qu d a mang vào b nh vi n. nh ng t hôi. Em v n th ng hay trêu tôi và b t tôi ph i nh c l i i u này không bi t bao nhiêu l n ph i không. Công vi c nhanh chóng k t thúc. Khi ng i bán hàng qu y hoa qu gói giúp qu d a vào túi. Th nh ng. ã cùng nhau n Maizuru kh o s át th c t . Hôm y là m t ngày m a vài tu n sau ó. i u ó mãi n sau này tôi m i nh n ra em . tôi ã vô tình g p Yukako. ch thi công và nhân viên ph trách phòng k ho ch. r ng tôi nh v cái ngày x a ó nên ã c t ti ng h i th xem. trong trái tim tôi. Giây phút y. Tr ng phòng kinh doanh c a m t công ty khách hàng b m ph i n m vi n. Yukako c ng hai. Và ch ng bao lâu sau. Chú Ogata ã m t t hai n m tr c. Tôi h i: "B ch làm này . l n u tiên. gi ã nhi u tu i r i. nàng b o n u nói chuy n kho ng ba m i phút thì s không nh h ng gì n công vi c. Nét m t Yukako khi nàng v n b ng ph c c a c a hàng bách hóa trông chân ch t h n r t nhi u so v i t ng t ng c a tôi. có khách h i c u y". Th m i úng là Yukako. r i v i ch y n ch bác tôi ang i. tôi cho r ng. h h i chào tôi. Tôi c t gi ng h i m t cô bán hàng qu y ó r ng ây có ng i nào tên là Yukako không. B c chân c a tôi c th t nhiên i v phía ngôi nhà c a Yukako n m ngo i ô thành ph . có v nh bác ang d n nh ra. cô tôi ã i âu ó. Th nh ng. Ch c h n nàng ã ch ng còn nh n câu chuy n v i tôi cái th i xa x a y n a âu. tôi quay tr v ngay nh . Ngay l p t c. tôi hoàn toàn không có ý nh s nói chuy n gì ó v i cô y. Yukako v n l n qu t âu ó trong tôi. nên ã n t n vùng Maizuru này v i ni m c ô n và n i b t an è n ng trong cõi lòng. T i hôm ó. tôi có ý nh n t n Maizuru g p Yukako. Và tôi c ng ngh . M nàng v n vã nh th ã nh ra h t m i chuy n khi ó. Nh ng. nên tôi ã n ó th m anh ta. ng nhiên là nàng c ng nhìn l i tôi m t cách ng v c. Cu i cùng thì h i ó tôi ã ngh nh ng i u gì nh ? Có th tôi ã ngh r ng cô b n Seo Yukako qu là m t cô b n gái k l ch ng? Tôi c ng mãi bên nh ng c n gió l ng l ng th i vào t bi n kh i và miên man ngh ng i nh v y.

M i l n c m trong tay nh ng óa hoa mimosa y. Thêm m t i u n a. bây gi . Tôi d ng bút ây v y. Dù sao i ch ng n a. T i sao Yukako l i t k t li u i mình? T i sao nàng l i âm dao vào c tôi? Ngh k . B c th ó em g i cho anh không ph i là trông mong m t lá th h i âm. nh ng gi ây. em th y tâm t mình tr u n ng m t c m xúc k l gi ng nh m i l n nhìn th y nh ng cánh hoa mimosa r ng xu ng. C ng có th . c xong b c th . em ã th y r t s khi m nó ra. l i có t hêm vài i u n a em mu n bi t. Em có quy n c bi t. Chào anh! Ngày 20 tháng 3 Katsunuma Aki G i Katsunuma Aki. chúng tôi ch nói chuy n v i nhau có th r i t m bi t. lá th h i âm b t ng t anh ã có tác d ng ánh th c a bé ang chìm trong gi c ng sâu. Sau khi suy ngh k . em ch a m t l n ngh t i i u này. Tôi xin nói rõ cho em bi t là tôi c m th y r t phi n khi nh n c th em. ã h n m i n m r i k t khi chia tay. Vi t n ây. gi a tôi và Yukako có th c s t n t i m t m i tình âm th m và mãnh li t mà không ai có th xen vào nh em ã nói hay không. Th t úng là m t khúc d o u dài dòng. t ã quy t nh s ch n công vi c ó làm ngh nghi p c a mình". nàng li n c i b o: "V y thì n u khi nào ph i ti p khách c u nh n c a hàng c a t y nhé". em ã bi t c gì nào? Anh hào h ng ánh khúc d o u. nên em ph i b c rón rén kh khàng mang nh ng cành hoa ã c t vào. T i sao Yukako l i t k t li u i mình? T i sao cô y l i mu n kéo c anh vào cu c n a? Lúc này. tôi c ng thành th t xin l i em vì nh ng u phi n tôi ã gây ra cho em. anh mu n nói cho em bi t i u gì ây?! V i lá th y. Thôi thì em hãy c t ng t ng r ng. r i khi b t u vào o n nh c chính thì b t ng kêu m t. tôi c ng ch có th nói r ng. Th nên. Ngày 2 tháng 4 Arima Yasuaki . B c th này tôi vi t c ng ã dài khá r i. Em mu n bi t toàn b di n bi n câu chuy n gi a anh và Seo Yukako cho n g iây phút cu i cùng. nên c m chi c kéo ra v n v i ý nh c t m t vài cành ang n mang vào c m. qua lá th y. nên khi c m trong tay t p th dày anh g i. có l h i th a. Tôi ã nh n c th em vi t. t t c nh ng chuy n ó ch nh m t gi c chiêm bao m h m ng m . Chào anh! Cây hoa mimosa già nua ngoài v n n m nay l i n ra vô vàn nh ng bông hoa màu vàng nh li ti. nh n c h i âm c a anh. T m bi t. M i kh ch m vào nh ng cánh hoa ã r ng t i t . nên ngày hôm ó. y nh ng. nh ng cánh hoa v n c th . em l i thoáng th y i u gì ó nh là n i th ng au. i u kh c nghi t là. tôi không còn mu n vi t thêm gì ch o em n a. nh th ng i vi t lá th này không ph i là Arima Yasuaki. Anh y i gi ng v L ch s ông ph ng cho m t tr ng i h c ó. mà là m t con ng i hoàn toàn khác v y. Và. Tôi xin phép c rút lui kh i nh ng r c r i ó. em mu n bi t t t c nh ng i u ó. Gi ây. ngay t u. cu i tháng này. l n u tiên tôi ã a m t khách hàng quan tr ng n quán Aruru c a Yukako. em l i mu n i tìm nh ng n s ó. tôi ch có th ngh r ng. nh ng n u ti p t c vi t n a. th t quá tr con vì ã v i vàng vi t cho em nh ng dòng th y. xem th ng ng i khác v i nh ng giai i u quá ng t ngào. Thêm n a. Tôi có ý nh vi t trong lá th này t t c nh ng di n bi n v m i quan h c a tôi và Seo Yukako. Em ã không h n gh anh s vi t cho em m t lá th h i âm ch a ng m t câu chuy n lãng m n n th . tôi xin c n ói l i nguy n c u cho gia ình em mãi mãi h nh phúc. Và. h i này l ng ng i n câu l c b Gion bàn chuy n làm n v i i tác có v t ng lên. nh ng chuy n gi a tôi và Yukako t ây tr i là nh ng cu c hò h n c a m i tình trai gái nh m i chuy n tình yêu khác. Xin chào. th y au lòng quá. Tóm l i. T tr c t i gi .thì c u s làm gì?". Vì lái xe ang i tôi ngoài. Yukako b o: "Tr c ây t ã t ng làm thêm câ u l c b Gion. Và sau ó m t tháng. Tôi ã s ng trong vài ngày day d t b i n i h th n và th y mình th t ngu ng . thì lá th này s còn dài h n c lá th mà em ã vi t cho tôi. b i mu n bi t nh ng i u này nên em ã g i th cho an h. s u mu n n vây kín h n mình. c nó. Còn tôi c ng th y khá m t r i. Vì sao anh n Zao? Cu c s ng c a anh hi n gi th nào? Em th t s mu n bi t nh ng i u này. ch ng em có k ho ch s i M công tác tron g vòng ba tháng. Tôi mu n k t thúc vi c th t qua l i gi a chúng ta ây. em càng th y mình không hi u nh ng chuy n ã x y ra là th nào. Thôi ành c m i chuy n ra sao thì ra v y. em s th y tôi ã ch a h gi i thích k càng v i em nh ng i u này. Nh ng. Nh ng. S t c gi n c a em c ng là h p lý thôi. nên em v i ng l i. Chào em! Ngày 6 tháng 3 Arima Yasuaki G i anh Arima Yasuaki. Ngay c tôi sau khi vi t th cho em c ng r i vào tâm tr ng c m th y có ph n chán ghét b n thân mình. gi a hai ta ch ng còn m i liên can gì n a. R i nàng rút trong túi áo ng ph c ra bao diêm c a câu l c b và a cho tôi. Khi nghe tôi nói r ng. Tôi không có ngh a v ph i vi t l i cho em di n bi n s vi c gi a tôi và Yukako. mà tôi c ng ch ng bi t là có hay không n a. Em yêu loài hoa trông nh nh ng h t ph n y. c th r i xu ng. Nh ng sau khi c anh k cho nghe câu chuy n lãng m n c a m i tình u. Th tôi vi t ã dài. trái tim tôi k t l n g p l i Yukako sau m i n m tr i ã b khu y ng ch b i nh ng nh c d c nh n hu c. và óng s p n p àn piano. tôi c ng ã th y khá m t. và vì s ph n b i c a tôi i v i em. Em không ngh là s nh n c th h i âm c a anh. Cu i cùng. n gi này. ch t m t chuy n t th i niên thi u x y ra Maizuru. em nh t nh s không b cu c âu. Mong anh hãy vi t nói cho em nghe m i chuy n k t l n anh g p l i Seo Yukako t i c a hàng bách hóa Kyoto cho n lúc x y ra s vi c nhà ngh Arashiyama. em ã th y bu n. n u anh không nói rõ toàn b nh ng chi ti t v câu chuy n lãng m n ó c a anh. vì nh ng n i qu n au tôi ã mang l i cho em.

ho c d n bàn. R i ông kh thì th m: " ây này. m t g tuy nh thôi. Th nh ng c ng có lúc em ngh r ng. Em mu n c g p anh l m. cháu s hi u nhi u v nh ng i u k l c a ng i nh c s có tên là Mozart y". m t b n nh c n i ti ng h t s c k l v i nh p m i sáu. n u ó chính là tính cách v n d c a ng i ph n . n i nhìn ra khu v n phòng ng t ng hai. th c lòng. M t tâm tr ng th t khó t dâng lên trong em. Bà v c a ông ch . n o n này là b t u chuy n sang ch ng cu i cùng y". ho c thêm n c vào c c ã v i cho khách. và t o nên m t ch ng cu i cùng da di t k t thúc b n sonata ch ng m t và ch ng hai". Qu úng nh ch Ikuko b o. Và m i l n m t b n nh c c a Mozart k t thúc. l ng tai nghe âm thanh tích t c c a chi c ng h cho qua ngày o n tháng. và c ng ch ng còn t n t i trên cõi i này n a. nh m t cái hang vô h n l i còn t t h n cho em y. ch ng cu i cùng. Hôm ó quán r t ông khách. Và toàn thân em s c sôi m i c m h n cô gái có tên Seo Yukako. cô bi t rõ y ch nh . em mu n g p anh quá. B b t u c p n vi c em tái hôn l i vào kho ng m t n m sau khi em chia tay anh. nh ng cháu không bi t m y v âm nh c c i n". và không h có ý nh i kh i tâm trí em. ng cay không th nói b ng l i c t ích t l i trong em. em h u nh ch ng h có h ng thú gì v i âm nh c c i n. Ánh m t thiên h là gì kia ch ? Chi c bình ã v tan ra thành nghìn m nh là gì nh ? Mình c n ph i r ng l ng h n thôi. Hai. Ông ch quán ch m chú l ng nghe b n nh c và nói. Ngay c vi c i mua siêu th g n nhà. v a pha n c u ng cho k hách. ng i không th y xu t hi n vào hôm u tiên n quán này. và l n u tiên. Ch ng c n anh ph i vi t th tr l i. úng là em không th hi u n i vì sao c ó cái gì ó c thôi thúc em hãy cho anh bi t nh ng tâm s v n luôn chôn sâu kín n i áy lòng mình. tóm l i là vì sao cái cô này c dai d ng vi t th cho mình th . ho c nh th ang b m t ai ó áng s m ng nhi c. h t nh m t khu nhà ngh trên núi v y. em th y ng i h i nôn nao. R i n m s p trên gi ng nghe nh ng a hát mà a nh b quên không mang i. nh ng nhìn vào n i th t. tr c ây. "N u n quán tôi ch ng m t n m. Cung ô tr ng b n th 41. Không bi t bao l n em th m ngh . Ng i ch quán ôm cái khay tr c ng c. cái ch "ch t" ó v n hi n lên rõ nét trong em. Em vi t th cho anh v i tâm tr ng b n kho n b i r i. Và ch y c n n nì thuy t ph c em th i d o. ng i ta ang m m t b n nh c c a Mozart v i âm l ng h i to m t chút. trong khi cái t "ch t" kia v n l n qu t âu ó trong u. h i nóng ph ra trên ng khi n trán và l ng em m m hôi. Có m t cu n sách nào ó ã vi t r ng: Thói x u nh t c a m t ng i ph n là trái tim luôn trách c và ghen tu ông. em có g p m y ch v c a hai. nên hai tay em c th tách cà phê trên môi." Ng i ch quán v i c p kính s to g ng en v a c i v a b o v i em: "Cô thích nghe nh c à?". ông l i v i vã i thay m t b n nh c khác. Và r i. em c m nh n th y n i b n giao h ng bình th ng y nh ng giai i u . Ngày ngày. em c ng phó m c h t cho ch Ikuko. m t b n nh c khác vang lên. Trên ng i . anh v n là ng i duy nh t luôn luôn im l ng h ng ch u nh ng trách c . L ra em ã có th tha th cho anh mà. T khi v vi c c a anh x y ra. Anh có kh e không? M i ch có hai tháng thôi k t khi em nh n c th anh vi t. ch không tr n thêm b t k lo i nh c nào khác. Anh ã vi t r n g ng g i thêm m t lá th nào cho anh n a. Có ai ó nói v i ch Ikuko là cái quán cà phê ó do m t ôi v ch ng ch ng sáu m i tu i ng ra kinh doanh. "Cháu nghe ng i ta nói r ng quán này ch m nh c Mozart thôi. Nh ng. em mu n x h t nh ng trách c và n i ghen tuông v n h ng luôn ch t ch a trong lòng. M t b c tranh ph c ch chân dung c a Mozart c l ng trong khung và treo trên t ng. ta s b t cho cháu nghe b n Don Giovanni. Em v n còn nh khi y. "Ái chà. Trong ti ng nh c c a m t b n giao h ng em không bi t tên. úng th . em th y bóng dán m t chàng trai tr tu i ang nh m m t cúi u say s a l ng nghe trông th t dáng d p. Quán Mozart c xây d ng theo ki u các nhà ng h v n th ng th y các khu ngh mát. "Cháu thích nghe nh c. Em th m trách b ã c tình làm hai ta ph i chia tay. vi c g i th cho anh th này ã khi n em quay tr v v i tâm tr ng c a nh ng ngày hai ta m i ly hôn m i n m v tr c. d n d n. Trên chi c giá sách nh c nh ó có bày m t vài cu n vi t v Mozart. ng n g khuôn m t t i t n lên tr n nhà và nói m t cách kiêu hãnh. Dù giáp m t h y. Ngay l p t c. r ng em ã làm phi n khi anh c vi t th cho anh th này. Ông ch quán ã ý th y em ng i ch g n c a s . thì theo b n n ng. c th b c i trên con ng chói chang n ng. Em hoàn toàn không th hi u c mình vi t th th này là nh n c i u gì. Em g i m t tách cà phê r i chìm m vào trong b n giao h ng tuy t tác ó. là m t ki t tác v i ph n nh c d o c a vào ch ng b n. T t nhiên. em l i n quán "Mozart" y. Và n u hi u nh c Mozart. Ch c anh l i c i vì em th t ng c ph i không? Em bi t l m ch . Em c ng bi t anh s ch ng c lá th n ày âu. Có th anh s chán ng y. Nh ng th g . Hôm t i cháu n ây. c h tr ng ch nghe các b n nh c c a Mozart. nói v i em b ng cách nói nh th th y giáo tr n g ang ch b o cho cô h c trò bé nh c a mình v y. B n Jupiter. ng i mà em ch a m t l n bi t m t. khi n em tr thành m t con ng i khác. nh ng em l i không nói v i h m t câu gì. Ng i ta s d ng nguyên si các thân cây m p tròn cho nh ng chi c xà trên tr n nhà c c tình h . B i. nh ng ông có v r t b n r n. cho n lúc ó. gi ch còn l i m i riêng em. m t b n nh c r t n i ti ng mà em c ng bi t. cô s bi t c th nào là âm nh c". Ti p ó là b n giao h ng cung son th . trong xã h i ch y r y ra y thôi. thì em c ng s không c m th y s hãi i v i cái ch t. Trong quán ch có m t ng i khách duy nh t là em. ó là t "ch t". ó là b n Jupiter. Em v a nh p nháp tách cà phê. h n ghen c a em mà. bên trong quán. B n nh c Jupiter k t thúc. vào giây phút y. Trong s t nh m ch y. Em v a b c v a ngh ng i mông lung nh ng i u ó. em c m nh n th y rõ n i lòng mong c g p l i anh. ng i ch quán l i nói: " a hát tôi ang b t là b n giao h ng s 41". Ta ngh r i d n d n. ho c mang u ng n bàn cho khách. nh ng em ch kh cúi u chào h . e m ch m chú l ng nghe b n nh c c a Mozart. Em b o: "B n Jupiter úng không ?". em li n h i. Khi ng i ch quán n t c c n c xu ng bàn. H ng v cà phê th t ngon và m t ng i ch quán c i m . và toàn thân ang n n n h i l i. c n phòng mà anh ã b ra i. Có l b i. y v y mà gi ây em v n ngoan c thêm m t l n n a c m bút vi t th cho anh. Th nh ng. Ngày ngày. Cho n lúc ó. Em c ng không hi u vì sao cái t y l i vút qua trong tâm trí em. ba ng i quen. cô s hi u c âm nh c c a Mozart. t o n này y. Th r i. r i ti n th ghé qua ó u ng m t tách cà phê xem sao. nhi u i u em mu n trút b h t cho anh. Còn nhi u i u. Có l l n này. em ng i bên b u c a s . khi nhìn th y hình nh c a chàng trai ó và l ng nghe b n giao h ng du d ng c b t trong quán. Ông ch quán t i ch em. Có l ó là vào quãng th i gi an hai tháng sau khi chúng ta chính th c ly hôn ch ng? C a hàng sách Tamagawa bên con sông mà anh c ng bi t y ã óng c a. em h u nh giam mình trong c n nhà Koroen. Nh ng cu i cùng thì em v n quy t nh vi t th cho anh. Ôi! Bi t làm th nào anh quay tr v ây. Em nói. em c cu n truy n t rinh thám dày c p c a n c ngoài mà tâm t thì ch ng có lòng d nào mà c h t nó. Em ngh r ng ây có l là l n u tiên trong i. n i th ng au. Nh ng. Có khi ng i ta ch ng h i áp l i gì nh m t khúc g vô tri. ây là b n giao h ng cu i cùng c a Mozart. thay vào ó là m t quán 2 cà phê có tên là Mozart . n u em không có ý nh s ch t i. Câu nói y th t l lùng khi n em b t c i khúc khích. mình ch m chú l ng nghe m t b n nh c n m c y. s b o. ba ngày sau ó. l ãng nhìn chàng thanh niên ó. và c ng ch ng h ngh mình có kh n ng c m th hay ki n th c hi u nh ng i u k di u c a ng i nh c s có tên là Mozart. bàn g và gh g trông nh hoàn toàn c óng b ng tay khi n ta th y ch nhân c a nó ã ph i r t k công l a ch n. Chuy n ng i ch ng t t ng n m t ng i con gái khác. v a un cà phê bên qu y. m t t b t ch t hi n lên trong u em. " ây là b n giao h ng s 39. C bên trong và bên ngoài quán u c trang trí nh m làm n i lên v p c a v cây màu nâu. Mình ã làm m t chuy n không th c u vãn c. anh ch ng thèm c mà s xé nó luôn ch m d t m i chuy n. Trong kho ng th i gian ó. M t s t nh m ch th t k l anh . ta c m nh n c ng i ch quán ã b ra nhi u ti n và r tc uk t o nên nó. D c theo con ng t ga tàu i n Hanshin v n nhà mình có m t con sông nh ch y qua anh nh . S t nh m ch kéo n vây quanh em.Anh Arima Yasuaki Chào anh! M t mùa m a não n l i n. Hôm y là m t ngày n ng p b i mùa m a ã qua i. b n thân em c ng không rõ lý do vì sao l i c mu n vi t t h cho anh. Chàng trai m i mê l ng nghe b n giao h ng êm m v i m t nét m t và dáng v nh th ang dâng t ng m t l i c u chúc cho cái gì ó th t v i.

S p n gi c m t i. ông tr v t t nh S n Tây c a Trung Qu c. cùng nh ng giai i u k l a ta vào cõi h vô nào ó. Cháu có c m giác nh ng giai i u nh nhàng trong các b n nh c c a Mozart ã nói lên i u k l l n lao y". nên cô y nói: "Anh nhà b b nh hay g p ta i n n. Và. mùa thu n m 1975. Ông còn k l i k ni m r ng . M t lúc r t lâu. Em tr l i thành th t: "Không.?". Sau ó. Vào mùa ông n m 1945. b n nh c còn da di t k choc ta nghe cùng lúc hai n i ni m s u mu n và s ng vui c a con ng i. "Nh t nh mình s s ng nh ng n m tháng tu i già v i m t quán cà phê t tên là "Mozart". Phong th y c ng phù h p. Làm s ao mà m t ng i thanh niên kho ng hai m i tu i. Em c miên man ngh ng i nh v y và ng m nhìn hàng hoa anh ào ang âm ch i bên ng qua ô c a kính. th n ch a nh ng giai i u c a nh ng b n nh c k di u khó có th di n t b ng l i. em mua các a hát nh c Mozart theo g i ý c a ông. nên khi chi n tranh k t thúc. trong su t hai m i b y n m. ch m nh ng b n nh c Mozart mà thôi. bên tai ông v n v ng v ng các giai i u trong nh ng b n nh c c a Mozart. nh n c bi n rút d n i. " . H i u tôi khó ch u l m. Ông sinh n m 1920. và c ng eo m t c p kính s to gi ng ch ng. h ng thú. ông y khô ng h r i m t kh i em. Ngôi bi t th có m t cây hoa mimosa r t to ngoài v n ch gì?". em t ch i toàn b l i m i i xem các bu i chi u th phim m i. ho c c a hàng rao bán. ho c là i òi n . Cho nên. R u ông y không u ng. C i làm v là ông y say s a mâ n mê. và th h n mình theo nh ng giai i u nh nh ng con sóng nh c a b n giao h ng c a Mozart.. nh ng không có tên ai trong gia ình mình c . Ba n m sau k t khi chi n tranh k t thúc. v y cô hãy nói cho tôi bi t xem cô ã hi u nh ng gì nào". C b c ông y không ham. ch ng bi t ch i m t ch c hay c t ng gì c . Và m t ng i nh em làm sao có th nói lên nh ng c m xúc nh t th i và m t ng i say m âm nh c Mozart. tôi c ng b h i ch ng Mozart y". c ông ch quán Mozart h ng d n. Nhà cháu phía tr c câu l c b tennis". nên cho em hoàn toàn t do làm nh ng gì mình thích. B n thân em c ng ch ng hi u nh ng i u mình ã nói có ngh a là gì n a. trong su t vài tháng. r i không h ng m t chút gì n chuy n ó. và nh em n m sau n u cây ra hoa. ch c h n anh s b o lá th này sao lan man th ph i không? Nh ng b i ây là b c th em v n ngoan c g i n cho anh sau khi ã b anh t ch i r ng ng g i th n cho anh n a. c ch ng trên d i n m l m. R i cô y b o r ng cô y ch a h nhìn th y m t cây hoa mimosa nào to n th . Ý nh m quán cà phê sau khi ngh h u c a v ch ng ông ã có t nh ng m i m y n m tr c. ba cô con gái l n l t i l y ch ng. ba cành hoa. K t lúc ó cho t i mùa ông.. Nói chung là vào lúc ó. B i th nên gi mình làm vi c ngân hàng". Th nh ng. n m sáu gì ó. Em m i ch bi t n nh c Mozart t hôm qua và hôm nay. "S s ng và cái ch t có l là nh nhau thôi. ch ng hi u t bao gi . (vì c nhìn vào c p m t tròn chuy n ng liên t c c a bà v trông có v là m t ng i m ang y. T hi tho ng em có i tàu i n Hanshin n Sannomiya Kobe. m t công vi c mà ông ch ng h c m th y m y vui v . nên ã dùng toàn b s ti n tiêu v t ít i c a mình mua các a nh c c a Mozart. c p v ch ng ó ch cùng th t lên: "V y à?". Aiko mà an h u bi t c . trong cái cu c s ng có th g i là l . Ng i v không ph i nhi u tu i l m. v a c i v a h i em r ng: "Khi nãy cô nói là ã b t u hi u v nh ng i u k l c a ng i nh c s có tên Mozart. Vào kho ng th i gian hai n m cu i. ch ng c n dùng l i nói.. nét m t c a Seo Yukako. ng i v quay sang h i chuy n em. tôi ã ngh : úng là ch n này r i. C ng có cái tên c a m t vài ng i hàng xóm g n nhà mình. G n nh em giam mình trong nhà s ng cho qua ngày. cái t "ch t" khi nãy v t thoáng qua trong tâm trí em ch a h bi n m t mà v n ang l n qu t âu ó. Th nh ng. nh ng b n nh c mà không c n b ng l i nói. ông th n t ng Mozart. Em c t t ng t ng ra bóng dáng. th ã di n t nh ng n i lòng y m t cách vô cùng gi n d và khi n ng i nghe c m th y c th giãn chính là phép màu nhi m c a ng i nh c s có tên Mozart. khi n em th y ng ng nên nói: "Cháu s ng c thân. t m em v vi c ó. Ông ã t nh v i lòng mình nh v y m i khi c m th y m t m i hay hay phi n mu n trong công vi c. tr ti n và ra v . cô bi t r i. Em t s ti n tr cho hai tách cà phê lên bàn r i ng d y. ngay c khi i lính. mà l i v trí ông ng i qua l i. ông vào làm vi c t i ngân hàng qua s gi i thi u c a m t ng i b n. ã nghe n m y nghìn. l n u tiên tôi bi t n Mozart ". R i. chúng cháu ly hôn ". ôi m t nh xíu sau c p kính ã t t i n c i c a ông y sáng lên. em ã bi t c chuy n gia ình. c ch ng ph i vài tr m cái. úng là ch có th là ây mà thôi. ng i con g ái ã ch t. Em ã mu n nói r ng.. m y v n l n nh ng b n nh c ó. Và k t lúc y cho n khi ông v h u. mau mau m quán "Mozart" ây thôi. r i ông l i nhìn tôi ch m ch m. ông c n m n làm vi c v i vai trò m t nhân viên ngân hàng. nên ông cho r ng công vi c này ch ng h thích h p v i mình chút nào. em ã bu t mi ng tr l i mà ch ng h ngh ng i gì c . vào hai tr m n m v tr c l i có th sáng tác nên m t b n nh c tuy t di u n th này nh . trong hai m i b y n m. nh ng ng i khách khác c ng r i kh i gh i v . Em c ng hai ng i s h i han c n k . khi c m súng n i i l c Trung Qu c. ánh m t c a ông ch quán nh gi c giã khi n em bu t mi ng nói. em có ý nh c th vi t ra ây nh ng gì mình mu n vi t y anh ). Em v i vã r o b c tr v nhà trong ánh chi u tà c a m t ngày hè dài. ha i ng i k cho em nghe chuy n h ã m quán "Mozart" nh th nào. c u y mu n nghe a nh c n i ti ng mà mình không có. Dù v y. và nh ng chuy n tr ong quá kh c a h . Ông hào h ng k : "Nghe loáng thoáng có ng i b o r ng hi u sách g n ga t i Koroen s p óng c a. L i có thêm em m c h i ch ng Mozart. cho cô y xin hai. H ph i tiêu l m vào s ti n dành d m m c a hàng. Ông ch gi i thích cho em r ng. R i mãi mà không tìm c a i m thích h p m quán. c u thanh niên ó c ng th n t ng nh c Mozart và c ng có r t nhi u a nh c Mozart. cô ta l i t k t thúc i mình? Em v n nhà v i tr ng thái m i m t rã r i. Nh ng. Có l là b i. ch còn l i mình em. Vì th . Tôi ã s ng n phát iên lên". chúng ã k cho con ng i bi t v s song hành c a ni m vui và n i bu n. em th y bà y r t gi ng các bà v thu c ki u ó mà xã h i ta v n th ng g p). "Ch thoáng nhìn. Nh ng không. khi chi n tranh k t thúc. (N u nh anh ang c b c th này. Tuy nhiên. nên th t kh ó di n t b ng l i nh ng i u ó. Em nói. nh ng công vi c ó ch y u là s p x p h s chuy n ti n cho các v tai n n. nên c h ng ngày n quán tôi b t cho nghe m i a nh c y thôi r i l i ra v . Nh ng. hòng c ó cm t kho n ti n v h u l n dùng làm v n m quán. Cùng lúc ó. nên ã bu t th t ra nh ng i u mà mình không h ngh t i. cái quán khi nãy ông c khách y. Em ch t nh n chàng trai h i nãy nên h i v ch ng ông ch quán. vô ngh a y. ông ã ngh vi c nhà ch ng m t n m. Bà v n tóc g n gàng. "Phu nhân s ng g n ây à?". hai m i l m gì ó. và cùng nói chuy n riêng h i lâu. r i ngày ngày say s a . Cho nên. lau chùi các a nh c Mozart. Chính vì th . trong u em l i m t l n n a hi n lên nh ng ý ngh v Seo Yukako. và ngh mình ã l y ph i m t ng i l p d n a c ". Hai ng i ngòi xu ng bàn g n ch em ng i nh ngh ng i m t chút. ng i ch c ch n ph i xinh p h n em r t nhi u. H n th . Ch c ng i v ngh ch ng em b ch t. em c u n m t tu n kho ng hai. Mozart. Ông ch nhìn em ch m ch m v i v kinh ng c. ng i ch ng b b t i lính vào n m 1941. n gi i thi u v mình v i em. hay ng c h ng i xu ng Umeda mua s m c a hàng bách hóa. Và k t ó. Ông ch k : "Vào n m m i sáu tu i. tuy t v i khó có th t xi t. "Lúc nào c ng ch Mozart. r i v ngh h u. Bà v nói và c i: "Th mà. Nh ng.p. Cô ta là ng i ph n nh th nào? T i sao sau khi dan díu v i anh. tr c ánh m t c a ông ch quán ang ch m ch m nhìn em. Ông y c ng ch ng thích i câu cá. em v n còn tít trong b ng m c nh . ba l n n quán Mozart u ng cà phê. c ng có duy nh t m t ni m vui ã n v i em. Ông ch nói v y và c i. Tuy r ng hai tháng tr c ây cháu không ph i nh th ". nh ng trên u tóc ã b c tr ng. hay r i xem hòa nh c c a các cô b n th i i h c nh Terumi. ng i em ch a th y m t m t l n. ông c ng nh n c vi c làm thêm v trí bán th i gian t i m t t ch c tín d ng trong h th ng ngân hàng ó.?" Ông kh l m b m r i c th ch m ch m nhìn em m t lúc lâu. chuy n tài. Ông c h c ng ng lên. "H nhà cháu là Hoshijima y . Cu i cùng thì ta c ng ã tìm th y. Ng i ch quán cu i cùng c ng r i kh i qu y. Khi a nh c chuy n sang b n khác. chàng trai h i nãy nói vài l i c m n gì ó v i ông ch quán. Bà y ã h i em b ng i t y y anh . Bà o ôi m t tròn xoe. ông làm vi c liên t c v i v trí nhân viên ngân hàng. c ng nh cách bài trí và c n i th t c a c a hàng. Em g i thêm m t tách cà phê n a và b o v i ông ch quán: "Cháu ã b t u hi u c chút xíu i u k l c a ng i nh c s có tên Mozart r i". tôi v i vàng lao n ngay". ngh ng i m t h i r i a ra m t vài cái tên. v y sao. H k r ng. và c th h ng khuôn m t h t nh m t c u bé v phía em. ông gi ch c v tr ng chi nhánh Osaka. "À. C b và ch Ikuko trong lòng u t h y lo cho em. Ngay t lúc ó v ch ng ông ã p trong u cái tên c a quán "Mozart". vi c th c h i n m quán cà phê này b ch m so v i k ho ch ba n m. ông quãng ch ng hai m i t . Em tr l i r ng em s ng cách ây m i l m phút i b theo con ph này v phía b bi n. Và em ã b chi ph i b i nó.

chi u.".. m t k huôn m t mà nhìn vào nó. ngày mùng sáu tháng Hai. nh ng l n bé tè d m. nh ng ngày mà x a kia. em t do m t mì nh. Ch Ikuko c m chi c áo khoác dày u i theo a cho em và b o: " Cô ph i v nhà ngay nhé. tôi l i th y bình t nh. T phía tây. Trong màn êm giá l nh. r i nhìn lên b u tr i êm ang nhu m m t màu r c v i dáng i u run r y vì l nh. N a n m trôi qua. và c ng dùng tay n m ch t l y s i dây th ng nh v y. em khoác chi c áo rét có l p trong là b l ông thú vào r i i nhanh v h ng có ng n l a ang cháy. thì ho c là cô.. ng i ta ã ra thông báo r ng mùa m a s p h t. n m c em c ng không th ch u n i khi th y con trai mình ph i kh s nh th . con trai em vì m i chuy n này mà bé c m th y vô cùng bu n phi n. p vào m t em là hình nh nh ng ng i lính c u h a. Em th phào nh nhõm và h i: "R i cô chú s d ng l i quán ch ?". Cho nên. V ch ng ông ch quán Mozart s ng t i m t c n h phía sau nhà ga.. nên l n này cháy s ch r i". Ông ã nói v y v i nét m t và gi ng nói qu th c phù h p v i hai t "thanh th n" ó.. Cô chú y c c k tâm lý khi n em ph i ng c nhiên. Trên báo c ó ng tin n m nay mùa m a s kéo dài. Em g t ám ông ti n d n lên phía tr c. r i c th m m nhìn ngôi quán v i ng n l a ang d n tàn. hai tay n m ch t s i dây th ng c rào s n quanh khu v c ó ch n không cho ám ông nh n nháo xâm nh p vào. Th nh ng.. và b y. Hôm nào em không mu n nói chuy n là cô chú y bi t ngay. ng i run b n b t . "Có ám cháy y cô nh ".. Em mua cu n sách vi t v Mozart t i m t hi u sách l n Osaka và c ng m i mi t c nó. Ch Ikuko nói. Thôi ành h n anh th sau. Hôm nào em thích nói chuy n gì ó v i cô chú y h n là nghe nh c. Ông ch quán kh n m t n c i và b o: "Khi nh n c tin báo quán b cháy. Em nói. nguy hi m l m y". khi bi t th là xong. Em b ng qua dãy ph khu nhà t p th . r i t phía ông. khi n em th y nóng không ch u n i. Vào nh ng hôm nh th này. và ang b vây kín b i vô vàn nh ng tia l a thi tho ng l i b n ra. Song. em v n g i nó cho anh. r t cu c cái nóng d d i vào th i i m gi a mùa hè c ng s làm gi m i m c n c c a h Biwa thôi. T c thì. êm hôm khuya kho t th này. tám chi c xe c u h a ang trên con ng d c b sông. Khi y. bây gi em s vi t ti p cho anh n i dung ti p the o c a lá th hôm tr c. Bà y b o c ngoài tr i phong phanh th này thì m m t. nh t nh là em s vi t ti p th cho anh y nhé. "Sao l i ra nông n i này v y kia ch . B n thân m i ng i v n th ng mang trong mình nh ng quy lu t gi ng nh n h ng giai i u quen thu c c a thiên nhiên v y. làm nh h ng n tình hình n c vùng Kinki. Tr i ã m a liên t c trong n m ngày li n r i anh . Nh ng mà. Tuy v y. Thôi. r i cùng ông nhìn l i quán Mozart. th ng bé không m mi ng nói v i ai câu gì. nên gi s ám cháy kia là cái quán cà phê ó. gìn s c kh e. em l i nh n bao l n bé Kiotaka c m th y khó ch u trong ng i. nên t t v nhà l y áo khoác mang ra ây". Và ch ó l i r t g n nhà em. Em th y m t quá r i. Cho dù anh có xé b nó i.". n b sông. Em t h y lo. Bà y không ch u n i khi nhìn c nh t ng này cô . khi n gi ng run run. th là chúng tôi ch ng can thi p gì c n a r i. Em khoác chi c áo choàng m ng. tôi th y mình trong tâm tr ng vô cùng thanh th n. Gi ây em ã tr nên vô cùng thân thi t v i v ch ng ông ch quán Mozart. nên ngo nh m t sang em trong khi m t ông v n c ch m ch m nhìn phía ng n l a và nói bên tai em: "Quán làm toàn b ng g . và ph i r t nhi u ngày. B i may là không có ai trong quán lúc ó. may th t". Mong anh gi T m bi t anh. "V tôi bà y v nhà t khi nãy. em ã tr nên c c k c m ghét nh ng ngày m a. B c th em vi t l i quá dài r i. dùng b c v n hóa truy n th ng c áo c a Nh t B n. mà v n ch a i sâu vào m t i u quan tr ng. Em nh n nhó b o v i ch Ikuko r ng: "H Biwa c n mùa hè là m c n c gi m xu ng. Hôm nào em không mu n nói chuy n là cô chú y bi t ngay. Ti ng còi báo ng r t to hú lên liên t c t i khu v c ngay g n nhà. m c cho khi nãy ch Ikuko d n ph i mau v s m . Khi em b ng t nh d y c ng là lúc em nh n ra ó là ti ng còi c a xe c u h a. b qua nh ng chuy n ó nhé. B i t h . t t c u ph y rêu m c. k t lúc em u n h ng tu n n quán Mozart. em ã vô cùng yêu quý y anh . có r t nhi u xe c u h a ang cùng t p trung i v m t ch .nghe n t n êm khuya trong c n phòng c a mình. M t ng n l a cháy b ng b ng phía bên kia các mái nhà. Chuy n này ch di n ra vào nh ng hôm tr i m a kéo dài m y ngày li n mà thôi. Còn hôm nay. R t nhi u vòi n c trông nh nh ng ng k kh ng l ang c phun vào bên trong quán. y v y mà khi nhìn ng n l a. Em ngó nghiêng tìm bà v nh ng ch ng th y bà y âu c . . Em th y quán Mozart v n c làm toàn b ng g ang b bao ph hoàn toàn b i m t ng n l a kh ng l trong tình tr ng không th c u vãn. em v n v i vàng m c qu n áo r i ch y xu ng c u thang. em ch ng bi t là ông ang khóc hay ang c i n a.. Em nói v y. gi nh tr i l i c tích y n c m a. em t do m t mình. v i nh ng tia l a cháy l p b p. Nói th nào nh . phun lên mái nhà. m t l p s ng mù màu ang lan r ng. Em nín th ng nhìn m t lúc lâu. ho c là chú s c t ti ng và n nói chuy n v i em. Em nhìn t h y rõ m t góc ph trong êm t i. Trên báo chí. hai tay em v n n m ch t s i dây th ng. Ngày 10 tháng 6 Katsunuma Aki -------------------------------1 Furoshiki: Là m nh v i hình vuông. cô chú y lai l y tách cà phê mà cô chú y ã dành riêng pha cà phê cho em. ó không ph i là ti ng còi c a m t hay hai x e c u h a. và ông ch quán trân trân ng nhìn ngôi quán c a mình ang d n b cháy r i. T t ng. ch y b o ngay v i em r ng: "N c m a âu có ng l i trong h mà ch y theo các con sông ra bi n y ch ". Lúc em n c ng là lúc ng n l a bùng lên d d i nh t. nên h i ông v tình hình bà y. vén rèm c a s nhìn ra dãy ph khu nhà t p th lúc n a êm. v y mà có c m t ám ng i n vây qu anh khu v c x y ra ám cháy. ch c ch n hai ng i c ng không b nguy hi m n tính m ng.. em t m d ng bút ây v y. ngay c vào n m có nhi u m a n âu i ch n g n a. không bi t bà y có ang bên trong quán hay không. Em quy t nh s ng bên c nh ông ch i n kh i ng n l a t t hoàn toàn. tay n m c a. c hai cô chú y u không m t l n ng h i lý do vì sao em l i ly hôn. Em th y th t k l . Tuy nhiên. E m nh rõ hôm ó là ngày mùng sáu tháng Hai. Ông b o v y v i khuôn m t méo mó n k l . ó là vào th i i m u n m m i. r i qua c u. Ch v n m c nguyên b qu n áo ng . gói t lâu ã tr thành m t nét 2 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Nhà so n nh c thiên tài ng Anh Arima Yasuaki! Chào anh! Mùa m a n m nay m a th t nhi u anh nh . em xác nh c rõ r ng khu v c b cháy không ph i n i nào khác chính là quán Mozart. "Có khi là quán Moz art y ch ". tuy r ng h i này bé g n nh ã h t h n. không c n ph i vi t n a ph i không?! Nh ng. em s vi t v i u em th c s mu n v i t cho anh c. th t k l . Em c k lan man nh ng k ni m c a ngày xa x a. theo cách truy n th ng c a Nh t B n. Rõ ràng n i có ám cháy là khu v c g n quán Mozart mà. r i x nguyên ôi dép lê ch y ra ng. Và m i khi em n quán ó. hai nghìn ba tr m a hát gi ã tan thành tro r i". Ch c anh l i mu n b o v i em r ng thôi kh i. Không bi t ông ch quán ý th y em ng bên c nh t lúc nào. Dùng furoshiki i Áo. H i nóng c a ng n l a ph vào toàn b thân ng i phía tr c c a em. tôi ã cu ng quýt c lên. ng bên c nh ông ch quán và nhìn quán Mozart ang d n b cháy r i trong ti ng g cháy l p b p. hành lang. Ông ch quán kh g t u: "Chúng tôi có óng b o hi m h a ho n mà. Th ng bé th ng không nh n c c n bu n tè i n lúc vào trong toilet. Em ngh không ch ng quán Mozart b cháy c ng nên. ra ngoài hành lang m c a ra vào. y v y mà em v n có c m giác m i th trong nhà v n r t m t. Gi a êm hôm khuya kho t. n ng bên c nh ông chú. Em choàng t nh d y vào lúc h n ba gi sáng.

kim ng h ã ch h n b n gi . ám ông ng i nh n nháo b t ch t cùng lúc lùi l i phía sau. ch c ch n cô có nói. Ông ch quán v i v m t b c b i l m b m nh t nói v i m ình. "À mà không. ông ch quán ã vô tình thêm vào m t c m t mà em ch ng h nói ra. anh c ng mang n i ni m gi ng nh em v y. Nh ng. v n âm l ng m c nh nh t. Nh ng i u em ã ngh khi ng i trên chi c sofa trong c n phòng giám c công ty b . Em ngh r ng có l chi ti t y n m trong o giác c a ông ch quán. "Tôi c ng mình bi t v Mozart nhi u h n b t k ai khác. là m t nh c ph m n i ti ng h t s c k l v i nh p m t sáu. em th y mình c ng b kích ng m nh. ti ng g cháy l p b p cùng hình nh ông ch quán ã bi n m t trong tâm trí em. dùng toàn thân mình ch n nh ng tia l a ó l i. Vì m t s vi c ch ng th ng t i b t ch t x y ra mà anh ã r i xa em. r i v t t t l m. Ông ch quán nói b ng m t gi ng r t to. r i h i xin ng i ó m t i u thu c lá. " a hát v n có th mua c c a hàng b ng a mà. ph i không?" Em nhìn ch m ch m vào m m ông ch quán xem ông nh nói i u gì. C u i cùng thì s b t h nh c ng ã b t u. em b t b n nh c mình thích nh t trong s các tác ph m c a Mozart. vây kín nh ng ý ngh m h . hình bóng anh v a m i hi n h u trong tâm trí em s v t tan bi n. r i em nhìn vào ng hoang tàn nát c a quán Mozart lúc này ã b bao ph b i m t làn khói m t mù thay th cho ng n l a ban nãy. li n d n em vào phòng khách. em ã ngh n anh. Ông ch quán c ng n m l y cánh tay em. ó l à c m t do chính ông ch quán ã t mình t o nên t nh ng câu nói v n v c a em. Ông ch quán c i khi n em c ng b t c i theo. không m t bóng ng i. S s ng và cái ch t có l là nh nhau. v i vã r o b c v nhà trên con ng v ng v . ây là m nh l nh c a b em. Và con ng i y ã ch t.. t i sao mình có th ngh ra nh ng i u vi n vông t âm nh c c a Mozart th nh . T lúc nào ó. Ph i r i. Em ph i t s ti n ó lên trên bàn và kh ng kh ng r ng. V y mà.". K t lúc y. r i h i v i v lo l ng. Th nên. ng n l a. Em ã ngh nh th anh . ch c n xoay ng i m t chút thôi. Th nh ng. Xâm chi m h n em lúc này là tán cây d u mát t rong m t ngày hè c a quãng i sinh viên. em s còn m t i cái gì k ti p theo ây?! V n nhà.Mái nhà ã hoàn toàn b thiêu cháy s p xu ng cùng lúc v i m t âm thanh r t to. úng lúc y. Ông ch tr m t ngh ng i h i lâu. ó là b n giao h ng s 39 mà em ã n tìm mua n i c a hàng b ng a l n Umeda theo l i mách b o c a ông ch quán. n nói i u gì ó v i nhân viên c u h a. ông ch quán ã nói v i em khi ng tr c ngôi quán ang b t u b thiêu r i c a mình. Ch ng qua là tôi ã ngh quá lên y thôi. vào cái ngày sau khi c b ch p thu n cu c hôn nhân c a hai ta. con t o xoay v n l k c a sinh m nh" mà khi nãy ông ch ã nói. Ông ch áp l i gi ng nh nh ng gì ã nói v i em. Cô Hoshijima ã qu quy t nh v y mà. c làm cho toàn thân c ng . nh lôi em v phía sau. và bây gi thì tôi ã hi u nó r i. tôi nh ra r i. Em v a nhìn xu ng m t t v a ng m ngh nh th chiêm nghi m r ng cu i cùng thì i u ó c ng ã b t u. i u ó ch di n ra trong thoáng giây mà thôi. Tôi nh rõ là cô có nh c n t con t o xoay v n gi a mi n v tr mà". Em có c m giác nh có ai ó tát m nh vào má mình. Em ngh trong hai. ôi m t ng sau c p kính v n r t hi n t b ng t a ra m t lu ng ánh sáng m nh m .. Ông g t u ra hi u cho m t ng i trong s ám ông ng ng sau. ã có nh ng lúc anh ch t thoáng ngh n em hay không? Li u r ng anh còn yêu em n a không? Em ã ngh nh v y. Ng i ó nhanh nh n rút m t i u thu c lá t túi áo ng c c a mình. ó là b n nh c mà theo l i ông ch quán. em ã lên chuy n tàu Hanshin mà ch ng bi t mình s i âu n a. Ch ng ki n quán Mozart b thiêu r i. quán cà phê mang tên Mozart mà em vô cùng yêu quý b thiêu tr i. Khi ch ng ki n quán Mozart ang d n b thiêu r i. không hi n h u thành l i trong em. khi nhìn vào ng n l a mà m i ng i u ng ã d n tàn. và vào lúc ó. ngày u tiên hai ta g p g . n i h i ti c khôn nguôi. Hai ta ã bu c ph i ly hôn b i c nh ng éo le y. ó là c m t mà em hoàn toàn không h nói ra. "Không. Em n m dài trên gi ng và nh m m t l i. em c g ng ch u ng h i nóng y. nh ng b n nh c c sáng tác b i ng i nh c s thiên tài n m trong hai nghìn ba tr m a hát c ng tan thành tro b i. Th r i ông ch quán nói v i em b ng gi ng i m m: "S s ng và cái ch t có l nh nhau. ch c ch n. cô nói cái t con t o xoay v n c a sinh m nh . r ng ông ch có óng ti n b o hi m h a ho n hay không. ba ngày này. em c i chi c áo khoác và ng i xu ng u gi ng. Cu i cùng thì ông ch quán c ng nh n s ti n ó và nói l i c m n v i em. v n l p lòe nh ng m l a tàn. Th nên. Nh ng em ã ngh r ng. mình hi u c i u bí m t c a c m t "con t o xoay v n l k c a v tr . T i sao em l i có hành ng nguy hi m ó nh ? ó là b i. ghé sát tai mình và nghe i nghe l i. Vì v y. Và r i. Mozart ã mu n di n t cái ch t c a con ng i y cô ". em nghiêng u và nhìn ch m ch m vào ông ch quán. em c m s ti n th m h i n c n h c a hai v ch ng ông ch quán. Ng i con gái câm l ng v i dung nhan và th xác p h n em r t nhi u ang hi n h u trong em. âu ó trên ng it p n p. Cho nên. qua nh ng b n nh c c a mình. nh ng em thôi không tranh lu n v i ông v i u ó n a mà t i p t c l ng nghe ông nói. vào ngày th t k t hôm x y ra v cháy. Nh ng h t mu i nh li ti bám y lên c p kính. là ánh sáng chói l óa n i vùng bi n nh y nh a Kobe mà em ã trông th y t c a s tàu i n. r ng có r t nhi u a hát ch ng làm sao có th tìm l i c n a. ó là m t kh uôn m t khá quen thu c c a quán Mozart. Cùng v i nh ng c m nh n r ng. châm l a giúp ông ch quán. và ã lìa xa nhau.. "À. Ch Ikuko c ng b o thêm r ng. l i có m t ng i khách n a n . Con t o xoay v n l k c a v tr . em có c m giác trong thoáng giây. âu ó trên các th g ang nghi ngút khói g n nh ã t t h t l a. em b ng b nh ng t i ch ó. tôi ch a bao gi suy ngh v âm nh c c a Mozart nh nh ng gì cô Hoshijima ã nói. nên em không th mang nó v c. r i cúi u nhi u l n c m n vi c em ã n t n n i vào hôm x y ra ám cháy m c cho êm hôm rét m t. ng i ó b o th này. Sáng hôm sau. em có m t linh c m r ng b i chia tay v i anh mà t ây s b t u m t quãng i b t h nh. R i ông chui qua s i dây th ng. n u em có m i quan h thân thi t v i h n th . khi em xu ng nhà n b a sáng mu n. em c ng có c m giác cái c m t ó nh muôn vàn phép thu t l th ng soi t cho em vô s nh ng bí m t n gi u trong s ki p con ng i. không c ng. V i c m giác r ng cái c m t ó v n sai. V ch ng ông ch r t vui khi th y em n th m. Con t o xoay v n l k c a sinh m nh . r i kh i n i ó. khuôn m t ông ch t c ng ra n áng s . Ông ch quán mãi không ch u nh n s ti n em mang n. Trong tâm trí em l i ch t hi n lên bóng ma c a Seo Yukako. Không ph i cô ã nói t con t o xoay v n gi a mi n v tr . Và khi y. Khi y em ngh r ng nh ng i u em ã ch t th t ra có m t ph n khác v i câu nói mà ông ch quán c nh c i nh c l i kia. ó không ph i là c m t có nhi u s c hút v i m t cô gái tu i i còn tr nh em. Nh ng tia l a b n ra cùng âm thanh g m gào nh th kéo em ra kh i c n m ng du y. Em l ng l l en qua ám ông. Ti ng nh c c a Mozart v n vang lên trong con t o xoay v n gi a mi n v tr y. Cô H oshijima nói là. em ã vi t. Ông ch quán quay m t v phía em v i v h nghi. có l trong khi c ngh ng i miên man v câu nói mà em ch t th t ra kia. b b o v i em i ý r ng. T t c nh ng hình nh k ni m ó ang hòa quy n cùng b n giao h ng s 39. ã không còn trên th gian này n a r i. Nh ng ng i lính c u h a trong b ng ph c phòng cháy ch a cháy màu ánh b c v n còn ti p t c phun n c vào bên trong quán. D ng nh c m th y ph n khích khi nói v nh ng i u này. úng nh l i cô Hoshijima nói. Có ph i r ng. áp l i ý c a ông ch v vi c hai nghìn ba tr m a hát không th nào l y l i c. Và nh th . Em ngh . R i ch a y m t n m sau. Không ph i. v ch ng ông ch quán t h n ph i vô cùng b n r n v i vi c thu d n m i th sau ám cháy. nh ng ông ch ng h tâm n vi c ph i chúng i mà l i ti p t c. Trong câu nói c a em làm gì có t con t o xoay v n gi a mi n v tr nh . Ch c ch n là cô ã nói n t con t o xoay v n k di u c a sinh m nh ". t hì c ng nên có chút quà gì ó th m h i gia ình h . v i âm thanh m ào. th mà l i b t ch t bùng lên cháy d d i. Nh ng tia l a b t ch t b n vào cái giây phút khuôn m t anh hi n lên trong m t em cùng v i ni m th ng nh . món quà có ý ngh a nh t v i h l à ti n m t. l p l p vô s nh ng tia l a b n ra tung tóe khi n cho không ai b o ai. R i em l i ngh v cái c m t mà khi nãy. em ã b o r ng: "Cháu ngh ch c ch n cháu không h nói c m t con t o xoay v n gi a mi n v tr âu ". n i hai ta ã n m tay nhau i v bi t bao l n. khi quy t ý chia tay anh ang d n d n tr thành hi n th c. lúc này. Anh có còn nh không? Trong lá th u tiên. T bây gi ông l i s u t m l i t ng y a c ng c c mà". Không sao ng c. Nhìn sang chi c ng h . ông ch quán ã nhìn th y gì nh ? Suy ngh y ã v t thoáng qua trong trí óc em. tôi c ngh mãi v ý ngh a c a nh ng i u cô nói. nh ng g iai i u c a b n giao h ng kia nh nh ng c n sóng nh l n t n ang kh v rì rào vào t ng ngóc ngách c a c n phòng trong êm khuya t nh l ng. tôi ã r t t tin v i nh ng hi u bi t c a mình v Mozart. r i l i t t l m d n i. vào phòng mình. là ánh sáng hiu h t c a ng n èn chi u h u c a chi c ô tô t i con ph Midosuji. Tôi ã không h ngh có nhi u ng i nghe nh c Mozart h n c tôi. r i b o th này.. Em có c m giác là. quá i vui s ng. R i ông ch m ch m nhìn em nh c nh l i c m t ó.

r i quay tr vào b p. r ng ông không h ngh là con gái mình l i r i vào hoàn c nh th ng tâm n th này. Ch ng m t sau khi sinh con c ba n m. Nh ng. n n i nào bây gi nh ? Paris. k t ó. ch y th tìm thuê m t c n h nào ó g n Koroen. em ã th y b n m trên gh sofa trong phòng khách và xem ti vi. ó là l n u tiên. tr ng xóa. Em cúi u m t dõi theo nh ng hình thù h a ti t trên t m th m Ba T . Ch Ikuko khoe v i em r ng hôm nay ch có m t chuy n r t vui. "Nh ng mà. ". tháng nào. Lúc em nói n ó. ngày nào. không m y tâm n nh ng chuy n gia ình y. r i thì th i gian qua i. N u nh b không quy t nh ch n Arima làm ng i th a k công ty này. nh ng linh c m c a con ng i l i c c k chính xác. con hãy t k t thúc chuy n ó i. Cho dù nó có m t quy n th a k công ty xây d ng Hoshijima. chi c bình v tan. ôi khi. nh ng th t ra. Em xin cúi u bái ph c anh y. không còn v ng v n m t i u gì n a. b ã th y âu là c n thi t ph i nh v y. Ph i v y không h b ? Tr c khi con và anh Arima chia tay nhau. b không nói thêm câu nào n a. B nói. chi c bình ã b v tan ra nghìn m nh r i mà. ch ng còn gì. M t s yên l ng kéo dài. ch c hai a ch có cách duy nh t là chia tay nhau. gia ình mu n tìm m t ng i th t th à. Em l ãng nhìn làn khói n c bay lên t mi ng vòi m trà và ng m ngh l i nh ng l i cu i cùng trong câu nói c a b . Chuy n này v n th ng x y ra ngoài xã h i mà. nh ng c em và b u ngh h n ch th y bu n l m khi ph i s ng xa c u con trai duy nh t c a mình nh v y. Hãy cho mình c hoàn toàn thanh th n. ch c ch n là tôi s ng và làm vi c ngay t i gia ình s ti n h n cho m i ng i. ó âu ph i là lý do nó ph i r i xa con. t t tính n giúp vi c cho gia ình. Thay vào ó là nh ng ý ngh bay l l ng trong m t không gian tr ng r ng. Hy L p. Th y em. b im l ng. và c ng nhi u lúc l i th y t hào vì nh ng linh c m chính xác c a b n thân. ông s a ra m t ý ki n d t khoát nào ó i v i em. m t ng i v n ch bi t n công vi c và công vi c. B là b v c a con. ch t m và tách trà lên trên bàn. Em ng i t i ch ó trong bao lâu nh ? Em ch t nh n ra ánh m t tr i c a ngày mùa ông h u nh ã t t h n. Nh ng úng lúc ó. Giá nh khi y b i thêm m t th i gian n a. B ã bóng gió xa xôi cho nó hay r ng. Em ch nh trang l i u tóc. Ch a i em nói d t câu. Càng ngày b càng th y quý nó y". " i u quan tr ng nh t giúp con quên c. Khi m em m t. anh c ng bi t quá rõ chuy n này r i ph i không? Ch Ikuko c ng th y ó là m t ý hay. b bu c ph i yêu c u Arima r i kh i công ty. quán Mozart v a m i b thiêu r i. nên có khi n chi u là b s v t i nhà c ng nên. R i em s vi t c th v nh ng tình ti t cho t i khi em và anh Katsunuma l y nhau vào m t lúc khác nhé. c th l ng nghe ti ng n c n n i lòng mình. Em tr l i. nh ng chuy n i lo i nh hôm nay là th m y. r i ngày ngày n làm vi c t i nhà Hoshijima có l s t t h n ch ng. có v nh ch c tìm l i gì ó nói v i em. Con có th n nh ng n i th t xa t n B c Âu ch ng h n. r i hãy tr v n hà". b ng i b t d y. Em và ng i y cùng chào h i. em và b v n h i han ch v i u này. nh ng r i sau ó. d n d n s p s a n lúc b ng m t ánh m t ân c n. l i x y ra s vi c c a anh. ch ng có chút can h gì t i cu c s ng c a mình. Có nh ng lúc. Nh ng r i. và bây gi . T t nhiên. Hôm ó là th B y thì ph i. em nhìn th y nh ng gi t n c m t c a b . t rong lòng em th y vô cùng ng c nhiên. ng i v có nh ng linh c m chính xác là em l i không h nh y c m tr c m i quan h b t chính kéo dài su t m t n m tr i c a anh kia ch ? Anh qu là m t di n viên v i kh n ng di n xu t tài tình mà ch ng ai hay bi t. l m b m: "M t mình i du l ch n c ngoài thì bu n l m. ng m nghía trang bìa c a r t nhi u cu n sách. r i i v ào b p. ng i ã a con n c nh ng này.. em n hi u sách tr c ga l t xem các cu n t p chí ph n . Ch c ch n con không mu n chia tay nó âu. Càng ngày b càng th y quý nó y. r i b ng d ng. Nh ng. B có chuy n mu n nói v i con". B nói v y. . Ch c ch n là ch ng c n vi t ra. r i c hai a t m th i s ng tách nhau ra cho n khi v t th ng c a con lành h n. nh ng ch y th ng em quá và lo l ng cho em h t nh m em v y. là giám c công ty xây d ng Hoshijima. chính là ch ng em bây gi . B ã c ng nh c cho r ng vi c Arima r i kh i công ty c ng có ngh a là nó s i kh i nhà Hoshijima. Nh ng.th m gia ình. tìm cách gi t th i gian b ng vi c d o quanh qu y sách b túi. b ã nói nh th v i con t i quán cà phê Arashiyama còn gì. Nh ng b i. n nh t i nhà ng i ch gái qu n Higashinada t i Kobe m t th i gian. Còn t gi cho n lúc y . Ch Ikuko c m hai tách trà vào phòng khách. tôi s thôi không i làm n a. Ch cùng v i b m ch ng. V y mà. em ng ng m t lên nhìn ông. Tuy b ã không nói h n ra. Ng i y là Katsunuma Soichiro. thì c m c. ch n câu nói c a em. không ai khác chính là b ây. ng i ch ng tr c ây c a em là m t ng i t t. Hôm nay sau khi tan s . S vi c ó c a anh và vi c c a ch Ikuko th c ra ch ng có liên can gì n nhau . ó là con ph i quên h t i". v i v m t cau có áng s . m t vài cô bé h c sinh c p ba b c xu ng. ph i v y không con? L ra b ph i cân nh c v n m t cách sâu s c h n. ng lai ti p theo c a "Con ã quên r i". Hãy thong dong i du l ch n c ngoài m t mình. t i sao . ôi khi. Em ngh . ó là nhà hàng Mezon do rowa mà em và anh ã cùng nhau n ó ôi ba l n. nh ng i u ó là gi d i. B ã nói li n m t m ch n ó. nh ng trong vai trò là b v . c n i h n v i b b ng nhiên tan bi n. r t có th tình c m v ch ng c a h ai con s l i c hàn g n nh thu ban u. Ch c n con bi t ch p nh n. Khi nào cô Aki kh e l i tôi s i tìm sau. nên l ãng nhìn nh ng cô bé h c sinh c p ba v i b ng ph c ki u lính th y y. s s ng nh ng tháng ngày r nh r i cùng con trai. r i b v phòng mình. V n nhà. khi con óng d u vào lá n ly hôn. "Th y con th này. G i c u con trai nhà ng i ch gái. ch tách ra. L ra khi y b nên ki m cho Arima m t công vi c khác. b nh vi n. V i em vào th i i m b y gi . Và b bi t r ng. Em và b ã xu t là. ch s ng nh ng i trong nhà v i hai b con em. "Arima nó là m t th ng àn ông t t. ch n s ng và làm vi c cho nhà em. Nó còn b o. chân c a con ng a b gãy. nên em không có h ng vào m t quán cà phê khác mà mình ch a n bao gi . E m có linh c m r ng v i tính cách c a b . C u con trai c a ch s t t nghi p c p ba vào n m nay ã tìm c ch làm. khi n em c h ng nói thêm c gì n a. ch Ikuko s ng b ng ngh làm ru ng nhà ch ng t i vùng Tanpa kho ng n m n m. Nghe nh ng l i b nói mà n c m t em tuôn trào. Nh ng. Nh th m i là cách hành x ng i l n ch . Em c m nh n th y kh n ng thuy t ph c to l n và tình yêu th ng c a b ch v i câu nói y c a ông. Th y mình em trong phòng ang cúi m t khóc n c nh m t a tr . em c th . quan tâm n hai a h n. nên b t u i tìm m t c n h thích h p. thì th y m t ông ngân ng n n c m t. Em mu n u ng m t tách cà phê âu ó.. cho n quãng th i gian v a qua. b ch tay vào chi c gh sofa tr c m t mình và b o: "Con ng i xu ng ây. con ng a ã b gãy chân tr c. Vi c nh ng cô bé này tr v nhà vào lúc quá tr a nh th ch ng t ch c ch n hôm ó là th B y. Khi c húng con chia tay nhau. t sâu th m áy lòng mì nh. công ty c a b vào th B y c ng ch làm vi c n tr a thôi. Hai ý ngh y c len l i xót xa th ng c m v i anh. Ch Ikuko b ý nh i tìm m t c n h . Khi tàu i n l i. Cây èn á ph rêu ngoài v n tr nên en ngòm. b ã ch ng trên l p tr ng c a g iám c công ty xây d ng Hoshijima liên ti p qu trách nó mà thôi. Arima nó là m t th ng àn ông t t. bóng c a nó ph dài c lên khung c a s c n phòng c a b khu nhà k bên. Nh ng. và c th h i lâu. b g i ý luôn hay là em nên i n c ngoài m t chuy n xem sao. ch y không bao gi nói ra. Vienna. R i kh i c n h c a gia ình ông ch quán Mozart. b ã ngh cho h nh phúc c a riêng em. Còn bây gi . sau ó. Qua ng i quen gi i thi u. C u y là con c c a ng i anh trai ã m t c a tôi". cho dù s v i c ó ã x y ra. Ch b o con trai ch m c tr thành u b p. M t nhà hàng Pháp n i ti ng Ash ima ã nh n c u vào làm vi c. b th y th ng quá mà ch ng bi t ph i làm sao". m c c a c u bé ã tr thành hi n t i. r i gi i thi u tên v i nhau. th c ra lúc ó không ph i nh v y. "Tóm l i. ó là i u mà b ây hi u rõ con nh t. Tôi c ng có ý nh khi c u con trai l n khôn r i. con v n không h mu n chia tay v i Arima. Qu th c. Ng i trên chi c gh sofa t i phòng khách c ánh m t tr i c a ngày mùa ông r i vào. và s ng cùng c u con trai t i ó. và b o r ng c ng s p n lúc em ph i lo cho chuy n t mình r i y. thì các con ã có th gi i quy t s vi c này nh là chuy n riêng c a các con. b o v i b và em r ng ch y mu n c s ng và làm vi c cùng m i ng i trong nhà nh t tr c t i gi . hình nh b không có k ho ch gì. m t ng i v n th ng l nh lùng và ch ng m y khi b thuy t ph c b i m t ai ó. Ông ch quán gi i thi u: " ây l à cháu tôi. B nói v y. m t v n h ng v phía màn hình ti vi. B n m nghiêng trên gh . Nghe câu nói y. Cái th ng cu nhà tôi nó khó g n l m. Có l khi y b ã suy ngh h i h p t p ch ng. b ã qu trách nó v i nh ng l i l thâm thúy khi n Arima bu c ph i t a ra l i ngh ly hôn v i con. lúc này không s ng cùng m c ng ch ng sao n a kia. Con ch ng thích i theo cách ó chút nào".

ch ng hi u sao không h m t i. con không th hình dung n i là b l i nghe nh c Mozart c y". bà ch quán c ng v i vàng ch y n bên bàn. Khuôn m t bà t i t n. c u y th ng ng i qu n bar và nhìn con mõi khi con n quán u ng cà phê. thì b ch tr l i là b xu ng xe ch ng qu c l . nên ch m ch m nhìn b . v y mà khi trông th y con. ó là b n giao h ng s 40. Cho dù g n m i n m ã qua. cô s không ch u n i khi c ph i ch m sóc ông ch khó tính nh th âu. nh ng l n b t i b v nhà c nhi u d n. khi ta y c a. ông ch li n n bên c nh và b o r ng. Tuy ã ba m i ba tu i r i nh ng v n c thân. B áp l i l i em nói b ng m t v m t tr m t . Ngoài ra b không gi i thích gì thêm. Ch Ikuko b o không bi t th ng bé kiên trì n âu. không nhìn v phía em n a và kh l m b m: "V y à?". Em v n bi t th ng ngày. Em nói l i chúc m ng v ch ng ông ch quán nhân d p c a hàng c khai tr ng. duy m i b n nh c c a Mozart. Bà b o mong r ng t bây gi . B m c m t chi c áo khoác m ng. và d t khoát không nói giá ti n c a chi c tách ó. Ông c i m t cách ng i ngùng và b o. c m t bên má vào l ng b và thì th m: "Con ã quên th t s r i b . Nghe câu chuy n c a hai b con em. b c ng không th nào áp t chuy n th a k cho m t ai khác n a c . chúng tôi ã tìm th y m t tách cà phê r t p khác t i c a hàng g m s ch khu ph Kawahara Kyoto . r ng r nh th bà ã l y l i c hoà n toàn sinh khí tr c ây c a mình. b l i c tình cho xe ô tô tr c c a quán Mozart. và ã mua nó v ây". "Con ch ng còn lòng d nào ngh n chuy n ch ng con n a". K t sau hôm y. B ã b o v i em nh th này. T bây gi tr i m i úng là quãng th i gian th t s c a con lúc này. Ông ch quán Mozart k cho b nghe nh v y. b v n u ng cà phê b ng cái tách c a con y. l i còn c t công vào t n phòng b khóc c y". không h b ng b n tính nóng n y và sai b o nhân viên theo ki u c oán c a b . N u nh b v h u. H n n a. "Tách cà phê c a cô Hoshijima ã v tan tành r i. Th nên. "B v à ông ch quán Mozart ã nói v i nhau v chuy n mai m i cho con y". Em c m n b v vi c b ã giúp con trai ch Ikuko. Th c ra. B vào quán Mozart theo l i m i c a em. b n b a c m t i sau m i ng i tr ong nhà. các loài cây b t u âm ch i n y l c. em nhìn th y bóng b ang i b phía sau t m kính c a s . B không có ý nh b t con r ph i ti p qu n công ty c a mình n a. Em h i v ch làm c a c u con trai c a ch . R i b quay l i bàn. Khi em b o. c làm theo ki u g m thô ráp. cùng v l n l o trong không khí c n phòng ki u Nh t t nh l ng không chút l a s i m quãng ch ng g n m i sáu mét vuông y. "Ôi.Ch th m thì: "Aki. n c m t em l i trào ra . Nh ng càng nói. B l y hai bàn tay mình xoa nh lên cánh tay em. Cô c vi c ó cho tôi". Tuy có b o hi m h a ho n. K t lúc ó. và c ng i ta nh n luôn". Th t y b ". và nói cho ch bi t r ng m t khi con ch c h c ngh c a hàng Mezon do rowa thì c u y có th làm u b p b t k nhà hàng Pháp nào trên t n c Nh t B n này. Con c ng ch ng c n b n tâm gì n u con k hông th y thích c u y. Hai ng i nháy tr c v i nhau là không cho c u này bi t b là b c a Hoshijima Aki. ch Ikuko th hi n s c m thông. B th y b o chuyên môn c a c u y là L ch s ông ph ng. còn Hoshijima Aki tr c ây ã có m t i ch ng. s có ng i thích h p k t c công vi c c a b . ch nói: " y l à nh ông ch nói giúp h chúng tôi y. Ch Ikuko v a kh ngân nga vài câu hát. nhân ti n i d o và v luôn nhà. Con hãy th ngh mà xem. th t tuy t khi c u bé l i c nh n vào làm nhà hàng quá n i ti ng nh v y. t t nh t là i n m t n i khác thay i không khí con ". ló m t ra g i b . B ch mong cho co n c h nh phúc. Ông ch nói v y r i t tách cà phê m i tinh ngay tr c m t em. không ch cô nhà. b c chân vào trong quán. r i b o: "Con bé này. cà phê c a quán chúng tôi ngon th nhì Nh t B n y. c nhà không c p n vi c ch Ikuko n làm vi c t i gia ình theo ki u ngày ngày i i v v n a. nên em không th t ng t ng n i vào nh ng ngày tan s úng gi . b n nh c mà em yêu thích h n b n giao h ng s 41 có tên Jupiter . giá c các v t li u g ã t ng lên t i g n 40%. r i a cho th ng bé mang n ch ph ng v n. Ông ch vi t cho vài dòng. dù sao thì con c ng nên s p x p th ng i nói chuy n cùng c u y m t l n thì c ng có sao âu. i u ó cho th y. mà th m chí c ng ch ng n nh ng khu ph s m u t Kobe hay Umeda. ông y ngh tha thi t quá. chi c tách ki u g m thô ráp y l i m ng n m c có th nhìn xuyên th u t ngoài vào trong khi n em c m giác nó r t t ti n. ó là ch c n con g p c m t ng i t t. em không nh ng không i du l ch n c ngoài. d ng nh không gi u n i n i vui m ng. b c t ng b c ch m rãi v phía quán. Khi bi t ó là b em. ch ch a bao gi làm cho b ph i b c mình. v a l ng nghe b n nh c Mozart. Em ã nói s ng. Hôm tr c. b ch ng m y quan tâm. Con m i ch hai m i sáu tu i. nên ngh ông bà ch em tr ti n cho chi c tách ó. C u y m i ch m t l n chính th c giáp m t v i con t i c n h c a v ch ng ông ch quán Mozart. r i c cách bày bi n th c n c a ch ngày hôm ó trông c ng r n ràng m t c ashc l th ng. em nhìn b nghi ho c và v n h i. L ch s ông ph ng ngh a là th nào. Em ng i xu ng ch ng sau l ng b . Quán c xây theo úng nh thi t k c a ngôi quán tr c kia. Em ng c nhiên quá. Nh ng. b tuy t i không bao gi t t vào âu mà th ng v th ng nhà ngay. b b t gi y trông có v nh là m t lá th vào phong bì. Nguy n v ng ó c a b ã hoàn toàn b ch n l i b i s chia lìa gi a con và Arima Yasuaki r i. ó là tách cà phê tr n màu tron nh t. Nh ng. B ang ng i bên m t chi c bàn th p ki u Nh t và vi t gì ó. Th y v y. Em m c a. nh ng so v i h i quán Mozart c xây d ng l n u tiên. b ngh . Quán g n nh ch t kín ch . ông c h ã ph i vay m n m t s ti n l n. con gái ". nói i nói l i l i c m n v s ti n th m h i mà em mang n. Th nh ng. i u b th y lo ch là chuy n c a con thôi. làm vi c và c x v i b h t s c vui v . ôi khi ng i ta thay i t ng gi t ng phút!". nên cái cách c m dao. ng i luôn mu n nh t quy t ph i th c hi n cho b ng c nh ng vi c mình ã quy t nh là b s ch u t b ý nh c a mình m t cách d dàng. Em i vào phòng c a b khu nhà k bên. mãi ch ng g p c cô gái nào ng ý l y làm v .. âm h ng l i nói qu quy t c a b khi ó.. Nh ng l n b ph i s ng Tokyo m t th i gian dài. B i e m không th ngh r ng n u không làm nh th . hay là thu nh p c a gi ng viên i h c c kho ng bao nhiêu. Nh ng ngày sau ó. Nh ng chuy n mà b và c u y nói v i nhau c ng ch ng có gì l m. Nh ng. là v n vang lên nh th . và nói: "Th nào? Con s làm m t chuy n i du l ch n c ngoài ch . ch em v n th ng ng i. cà phê c a hàng nh ch chuyên bán cà phê ch g n công ty t i Yodoyabashi là ngon nh t n c Nh t. Ban u. Mu n mình c khuây kh a. c u y s là Phó giáo s . nh ng giai i u không th thay i. và h i em xem cà phê ây có ngon không. B ng i xu ng bên c n h chi c bàn ch em ng i. Con c t ch i th ng th ng là xong mà. o n. và ch c ch n sau hai n m n a. Mà b thì l i là ng i hi m khi nói ùa. V i cách th c ó. r ng b ch là m t khách ru t c a c a hàng mà thôi. Khi ch Ikuko h i r ng xe ô tô c a ông b sao v y. th nên b quy t nh th g p c u ta m t l n xem sao. Hôm ó là ngày Ch nh t. mà c ông c ng s ng h cho quán cà phê c a chúng tôi. c u y b xiêu lfong ngay l p t c. i sandal. và v tình c gi i thi u b v i c u ta. M i mê h c hành. Em v a u ng tách cà phê th m ngon mà ã lâu r i m i l i c th ng th c. nh ng do i u ki n khó kh n v kinh t . khi ông ch quán Mozart bàn v chuy n này. khác v i m i ngày. v ào trong ó nhâm nhi m t tách cà phê r i m i tr v nhà. quàng hai ta y lên c b . nh th ang t n h ng nh ng tia n ng d u nh . b nghe nói là có m t ng i con trai ý n con. Th r i. nên em lúc nào c ng th y n và th m c m n ch y. B h i ngoái u l i m t cách l nh l ùng và b o b ch ng có quy n c con nói l i c m n. Vào cái ngày hôm ó. B n thân c u y ch ng h ý vi c mình là trai tân. r i b o: "Con ng i luôn luôn thay i. Nh th ã quen tính n t b n m y ch c n m tr i. Gi ây b ã ngh làm nh th là n. mà v n len lén h i n h u trung tâm c a muôn vàn ký c ã c ghi s c trong trái tim em k t sau ngày ôi ta chia xa anh . Khi em h i thì ông cho bi t. ch c ch n con s c h nh phúc. C u y là cháu con c a ng i anh hay ch gì ó c a ông ch quán Mozart. Con ng i là sinh v t k l . vào nh ng hôm không có h p hành hay ti c tùng. m c cho em g ng h i. Bây gi c ng ch ng bi t nó âu n a. Nh ng. B nhìn em. r i n chi c bàn v trí quay ra ng. . Th i i m quán Mozart c xây l i xong vào kho ng th i gian k t thúc mùa hoa anh ào. i lo i ch là d o này trông bác có i u gì ó ph n kh i nh . con s c i ng i ó làm ch ng và s có m t gia ình m i. nhi u l n ch Ikuko c ng i n ó cùng v i b . ông ch quán Mozart có bóng gió m h i ý b . Nh ng k t sau l n ó. r i b t không nói thêm câu nào n a. Em kh g i: "B !". ông ch bu c ph i s d ng nh ng ch t li u g khác. R i b kh nói v i âm l ng nh th th cho riêng mình nghe: "Con là cô bé d u dàng. v a tho n tho t d n b a t i. Ông ch nói r ng ó là món quà hai v ch ng ông dành t ng cho em. B i th nên quán Mozart trong l n m c a tr l i này có nét gì ó khác v i quán Mozart tr c. p ngay vào m t em là bóng dáng m i ng i ang d o b c trên con ng d c theo hàng cây anh ào ang nhú nh ng m m lá non. Và khi y. b ã r t tin c y ch Ikuko. hình bóng c a anh càng hi n lên tr c m t em.

Bây gi l i n l t b khoanh tay ngh ng i. Có l mô t nh v y là thích h p nh t ch ng? Trong ó. b c m th y chàng trai có tên Katsunuma Soichiro u không có hai c i m trên. Th nên. th nh ng. nh ng theo nh nh ng gì b quan sát c. C v i anh.V y là. nên b bu c ph i t b mong mu n y. Ánh tr ng cho em bi t là s p n ngày r m r i y. thì n i m i m t v n h ng eo ng. cho dù b có nói gì i ch ng n a. r i cùng r i quán gi i khát vào lúc chín gi h n. ng i luôn mong em c h nh phúc. thì chuy n hôn nhân c a em v à anh Katsunuma c ng h t v y. Tôi không ngh lý do ly hôn s là v t c n chuy n hôn nhân này. ó là ý ki n c a ông ch quán. B b o n u c hai ng i u c i l n th hai thì thôi. nh ng em không th nh n i di n m o hay m t n t ng nào ó v ng i con trai y. C u y có v ch ý nh c hành. Vào ngày Ch nh t hai tu n sau ó. Hôm nay b l i v a ghé vào quán Mozart bàn chuy n v i ông ch . n m ng i h n nhau cùng n b a t i t i quán Mezon do rowa Ashiya. Bi t âu "l ng gi thành chân"! Có khi cô nhà ý n th ng cháu tôi. ch o dù anh v n ch a quên em. v n còn c n thêm m t kho ng th i gian dà i n a". em xin phép b cho thêm th i gian suy ngh . hai chúng ta ã l ng tai nghe ti ng tuy t r i u u bu t l nh. Em c ng ch a có k ho ch c th r ng t bây gi tr i s th nào. khi c b cho bi t ng i y là gi ng viên i h c. chúng em không th m anh y s ng m t thân m t mình. Ch m t chút khuy t thi u t o nên m t hình tròn méo mó làm sao. và c ng có nh ng hình dung rõ nét v khuôn m t c a ng i y. Cho n t n bây gi . Em c th hình dung xem gi này anh th nào. nh ng d ng nh anh y không tìm c t nào thích h p nói. có m t khu v n nh . b và anh K atsunuma u không t m mi ng b t chuy n. ph n ng c a ông c h quán th nào c ng c. B nói cho ông y nh ng suy ngh c a mình. v y mà v n b ép ph i lên thuy n và ph i r i xa b n . Và ông l i nh c l i l i gi ng h t khi nãy ông nói: "Cô bé v n. em c ng ch ng có lòng d nào mà quan tâm t i chuy n g p g ng i y. T i hôm ó. nên h i b r ng. Thêm n a. b c m th y nh có m i kim hay m t cái gì ó âm nhói vào mình. T gi tr i.. v ch ng ông ch quán Mozart. ng i con trai này không ph i là ng i khi n ng i ta khó ch u. c ng ch ng có gì cu n hút c . B tr l i là ch a. cô bé ó ã ph i ch u ng m t n i kh au l n i v i m t ng i con gái mà. ông ch quán ch im l ng. Ph i t b thô i. Anh còn nh không? B i th hai ta ã thay i l ch trình. Ng c m t lên cao. nên em v làm dâu t i nhà anh Katsunuma. Th nh ng ông y thì. khi y. v n không th nào xóa nhòa và ã ch n ngang n i trái tim em r i. B c ng ch ng gi u gi m lý do vì sao con gái mình l i ph i ly hôn v i ng i ch ng c và ã tâm s m i chuy n v i ông y. Em nh l i câu nói c a b . nh ng em có ý nh s không hành ng gì c và i cho th i gian trôi i thêm chút n a". em và anh ã quy t nh ch i du l ch n vùng Tohoku trong mùa ông. r i v phòng mình. và m t i u n a. nên có v s t ru t. Tuy t ã r i r t nhi u trên con ng t h Tazawa n Towada anh nh . hai ng i ã nói v i nhau nh ng câu chuy n r i r c. em th y khu ph yên bình c bao ph b i màn êm t nh l ng nhu m m t màu xanh nh t nhòa và r ng bát ngát. m c dù hoàn c nh ã hoàn toàn i ng c chi u v i nguy n v ng c a b n thân mình. T c thì. nên ngay bây gi . ông y có c m giác r ng cu c tình duyên này r i c ng s ch ng thành âu. B mong mu n anh Katsunuma s n nhà mình r . nh ng em ã không th làm c. R t cu c. h n n a. Em ch ng mu n ra i chút nào. M i ch g p m t l n. b l i có m t suy ngh trái ng c h n v i nó. Em ngh . Em nghe nh ng l i b nói và nh l i. em th y lòng âu lo. em c ng không hi u mình ã quy t nh l y anh Katsu numa Soichiro vì lý do gì. em nói v i anh y quan i m c a mình. Song. Em th y cho dù mình có c t n h ng ni m vui c quên i b n thân mình th nào i ch ng n a. ôi khi ng i ta thay i trong t ng gi t ng phút". l i thêm m t i u b t h nh nào ó s n. b ã cho con bi t là b và ông y ang b n kho n v i u này hay ch a. Hà Lan. ngoan ngoãn làm m i th theo l i b . v n còn c n thêm m t kho ng th i gian dài n a". T i hôm y. và c a ra k t lu n r ng. "Con ng i luôn luôn thay i. Nh n g. em v n kiêu h ãnh th y.. b c ng s chi ngay kho n ti n y cho hai a mình. b v n c h i thúc chuy n hôn nhân c a hai chúng em. và ch ng ch u nh ng em. Em ã mu n c t n m t nhìn th y và i kh p Paris. và cùng nhau u ng c n chén . Th y th . ch i lòng vòng quanh vùng Tohoku thôi anh nh ? N u khi ó. em ã ph i làm i u ó. B r t ghét ng i àn ông nào có khuôn m t kh c kh . Nh ng vì Katsun uma là con m t. C em. "Cô bé v n. Chúng nó ã bu c ph i chia tay vì s ph n b i c a ng i ch ng. Em ngh . B có ph n b c mình v i ph n ng c a ông ch quán nên ã nói v y. và d ng nh không th ch a lành c này v n c l u l i tron g trái tim. v y mà cho n lúc ó. nên b v n ng ra t ch c m t ti c c i àng hoàng. Rome hay âu ó châu Âu. còn em và anh Katsunuma Soichir o cùng nhau i b n t n nhà ga Ashiyagawa Hankyu. sau khi nghe xong câu chuy n. B h i lý do vì sao. em s thay i ra sao ây? Ngh v y. thì ra là cái ng i àn ông mà em ã g p vào hôm ó ý mà. ng i s không bao gi còn quay v v i em n a. R i ông y cúi u v phía b . nét m t tr nên bu n r i r i và m chiêu ngh ng i. "Tôi c ng ã c m nh n c là ch c ch n. Nh ng. d t khoát ph i quên i h t t t c nh ng gì thu c v anh. B t giác. m i ng i u th y c u y là m t ng i h i n lành. hai chú ng ta ã có k ngh ng n. trong thân xác em. Ông ch nói: " C m ng t ng ra khuôn m t lúc nhìn nghiêng khi ang l ãng nhâm nhi tách cà phê c a cô bé là ki u gì tôi c ng có m t c m giác nh v y". B a n t i k t thúc. hình bóng c a anh. V i b . em ã ng i trên con thuy n ó. Vì sao ? B i. n l t b t lôi chuy n hôn nhân y ra. Không ph i chúng nó ph i chia tay vì s ph n b i c a con gái tôi. em ng nh ba. em chìm m trong r t nhi u ý ngh . hút h t i u thu c lá này n i u thu c lá khác và ti p t c câu chuy n. Chính b i v y. l n này l i ng c l i. không nói thêm l i nào. r i vào trong m t quán gi i khát. R i anh y ch m ch m nhìn th ng vào khuôn m t em. và b có c m giác c u ta có ph n h i k tính m t chút. nên v ch ng ông ch quán Mozart luôn chú ý g i h t chuy n n n chuy n kia. Ngay c anh. B ti p t c châm l a. b ng cách làm vi c v t v n th nào. c tình c m c a b . và ch t rùng mình. Và r i. Và khi y c ng v y. B ngh có khi úng nh l i ông ch quán nói c ng nên. à. B còn nói h n cho ông ta bi t r ng. chúng ta có ý nh i âu ó ra n c ngoài. B ra s c ngh hai a ra n c ngoài. Anh Katsunuma nói v y. trong m t n m ng n n g i ã qua. Nghe xong nh ng i u b nói. thì m t cô gái v i tu i i còn tr nh th s không th nào c m th c m t cách sâu s c còn h n c tôi v nh ng i u bí m t trong âm nh c Mozart ch trong giây lát nh th ". tr l i m t êm khu su i n c nóng Nyuto. ông ch b ng m t thái l ch s xin l i b . xét v t ng th . Con ng i là sinh v t k l . R i có v nh ông y ã i ý theo quan i m c a riêng mình. ánh tr ng ang t a sáng. và ôn g ch quán ngh ng i h i lâu. Anh y ã cùng i taxi a em v t n nhà. Rõ ràng. l y ngón tay vân vê. và vì v vi c bi th m dính líu n chuy n ó. v y thì. B cho r ng chính b i th . b o: "Ch ính tôi ã nh c y ông chuy n này. hai a nó s thành m t c p v ch ng h nh phúc c ng nên. nh ng có l cô nhà ta c ng ch ng h mu n chia tay v i ch ng mình âu". Em và anh Katsunuma Soichiro c i nhau và tháng Chín n m ó. Ông y li n b o hay là t i nay ông th nói chuy n hôn nhân này v i cô nhà xem sao. em c ng mang máng là ng i y trông úng ki u ng i làm ngh ó. anh Katsunuma nói: "V y thì s tôi c ng s i". Em nh m t con búp bê vô h n. N u nh vi c ly hôn v i anh gi ng nh vi c em ch ng h mu n ph i chia tay. nh ng anh ã d t áo b l i t t c . th là em và anh ã chia tay nhau c h n m t n m r i. và c v i em. Em có linh c m r ng. R i ông y b o. anh c ng không th nào quên h t t t c v em âu nh . b và hai v ch ng ông ch quán ra v . "Em ch a s n sàng cho vi c tái hôn âu. d t d t nhúm tóc mai bên tai. r i b o v i b : "Dù s vi c tày tr i ó ã x y ra. Nh ng. Nhà anh Katsunuma n m trong khu ph Yuminoki Mikage. em ây c ng ph i b i m i th thôi. trán nh n l i. B m t ng i con gái không quen bi t c p i ng i ch ng c a mình. hôm nay b m i bàn v i con chuy n này theo g i ý mà ông ch quán Mozart ã a ra. L ra m t n m tr c. và gia ình anh y ch còn duy nh t anh y và m . tôi c ng ch ng thi t cho con gái tôi l y m t anh chàng c u b c u b t làm gi ng viên i h c v i l ng tháng l t t y âu nhé. ó là m t ngôi nhà hai t ng c k . Th y b nói v y. con b t u l i toàn b cu c i mình. v y mà t lúc nào không hay. có ch ng c n ph i chóng tìm c m t ng i t t. b ng cách ngh ng i n th nào. cho chúng em m t kho n ti n và b o hai a hãy i ngh tu n tr ng m t. anh Katsunuma Soichiro. R i ông y còn b o th này. ph i nh c n c ân tình n ng m không th di n t b ng l i c a v ch ng ông ch quán Mozart dành cho em. B d n ông y hãy k l i nh ng i u này cho c u cháu. Em ch a m t l n th ng n i b . ó là c quy t tâm c a em. b không h m y may nói ra l i nào v suy ngh ó c a mình. Thêm n a. Chuy n du l ch tu n tr ng m t v i anh. N u không ph i v y. Em t nh c v i lòng mình câu y không bi t bao nhiêu l n. K n là k r u chè l t kh t. b ã khuyên nh em v cu c g p g v i ng i y theo úng cái ki u áp t r t cá tính c a b . "Tôi có nghe chú tôi k t ng t n chuy n ly hôn c a em và ng i ch ng c ". b anh y ã m t khi anh y ang h c i h c. Ngay khi v a ngh nh v y. nh ng anh b o anh mu n n vùng Tohoku vào mùa ông. nh ng mong ông hãy coi nh chúng ta ch a bao gi nói v i nhau v chuy n này nhé". b n n m ã i qua. nh ng vì chú r m i c i v l n u. em và b . ng bên khung c a s t ng hai. r i ng m ngh nói ti p i u gì ó.

nên v i vã ch y d c sân ga. thì v n còn ch ng m t n a n i dung em nh vi t mà ch a ghi c vào ây. hay khi l c l trong chuy n xe i n ông ngh t ng i. Và. tôi ã g i lá th yêu c u em ng vi t ti p cho tôi n a. c u ta c ng ch y v t vào nhà ga. tôi ch y h t t c l c xu ng c u thang. Nhìn vào b ng gi tàu treo c a soát vé. chúng tôi ã vi t gi y ghi n vay ti n c a m t k vô l i. Nh ng. Cho dù anh không h có ý nh m nó ra. ã bi t bao l n anh ghì ch t em trong vòng tay. làm sao tôi có th bù p cho em nh ng b t h nh mà tôi ã em n cho em c ch . Qua b n m i chín ngày. Chúc anh kh e. Mùa ông m i ng i th ng n ây ng dành cho tr em khuy t t t s n tr c c ng nhà ga vào lúc ba gi r i. tôi ý th y tàu Tsubasha s 5 s kh i hành sau n m phút n a. nên b qua khu ph s m u t tr c c a nhà ga. gi ây em l i tr v nhà s ng cùng v i ông. vài gi ng h trôi qua. và còn r t nhi u chuy n ã x y ra ph i không? Tôi tr m ngh . Bây gi ã là h n ba gi chi u r i. và h n g p l i T m bi t anh. th nên hai tháng sau. n lúc y. r i ng n p ó. tôi v n c c i c l i không bi t bao nhiêu ch riêng m i ch y. T i sao ngày hôm ó tôi l i n khu su i n c nóng Zao ? Th t n gi n. c ng ch ng v t vào thùng rác. s ti n còn l i th c s làm tôi c m th y chán n n. B i v y. Tôi len vào dòng ng i ông úc r i nh y lên m t chuy n xe i n ang ti n vào nhà ga. m nh m . Tôi c ng ch ng hi u vì sao tôi l i mua vé n vùng Yamagata . tôi ã bu t mi ng nói: "Cho tôi m t chi c vé i Yamagata ". thì th y m ch ng mình b ngã trong b p. Em ã yêu anh v i nh ng m say vô vàn. tôi s b t u t cái ngày tôi tì nh c g p l i em Zao nhé. r i sinh ra m t a tr nh v y. . mi n là i âu ó kho ng hai. Tôi ch y v y nh v kh p n i Tokyo trong vòng kho ng m t tu n n a. nh ng c ã t t th ngay khi xe v a a n b nh vi n. oàn tàu chuy n bánh. T c thì. Vào kho nh kh c trong u tôi thoáng xu t hi n ý ngh ó. mà ã c k nó. hoàn toàn ch ng ngh ng i xe m mình s i âu.. cái gì ó tròn vành h n h n tr c ây. gi s tôi và em kh ông ly hôn mà v n là v ch ng. Th là tôi mu n th c nó. Em và anh Katsunuma ã i du l ch vòng quanh châu Âu theo nh l i b nói. Chi c tàu i n i t i. Chàng trai ó vô tình ng ó. Tôi c b thôi thúc ph i nói cho em bi t rõ v m t s vi c k l ã x y n v i tôi. nên n úng k h n. nh ng tôi v n mu n nói v i em r ng t h n trong su t c quá trình nuôi n ng m t a tr nh th cho n ngày hôm nay. Th là tôi th xu ng ga Ochanomizu xem sao. Nh ng. nh ng tôi có c m giác nh c u ta là ng i c a tên vô l i kia. s m t i thì t i Yamagata . b ng ngh l c c a mình. nh ng r i c ng ph i nh ng b theo yêu c u kiên quy t c a b . Nh ng r i tôi c ng ch ng th nào kháng c n i tr c nh ng tín hi u không l i phát ra t ch ng th y. v y thì.. Vô tình em ã vi t c nh ng i u mà b n thân mình c ng th y ng i ng ùng. Và em ã nói v i ông ch quán Mozart th này: "S s ng và cái ch t. Tôi ng v trí cu i cùng trong oàn ng i i xu ng tàu. Ban u. Em ã vi t r ng. r i êm ó. Th nh ng. Tr i ti n vé n Osaka . Lúc em i ch ch g n nhà v . Thôi. Trong ví lúc này ch còn v n v n sáu v n yên. tôi m i th c s th ph ào nh nhõm. i m nào. nên tôi ã lên Tokyo . ra kh i c a soát vé. em ã vi t nó trong n hi u ngày tr i. S p n gi em i ón bé Kiotaka r i. vì ó ch là m t s ng u nhiên mà thôi. tôi th n tr ng nhìn kh p xung quanh. em quay l i ch chính nhé. và nh y vào toa tàu. tôi c m bút vi t nh ng dòng th này không ph i trình bày nh ng i u y u u i y. Tôi không xé nó i. thành th t mà nói. Ngày 16 tháng 7 Katsunuma Aki G i Katsunuma Aki Chào em! Hai lá th dài em vi t tôi ã nh n c. và b t ch t g p ph i ánh m t c a tôi. công ty c a c húng tôi là m t công ty bé con ch có hai ng i là tôi và b n tôi. Tôi c inh ninh r ng c u ta bám theo tôi. n u mình ch ng c thì c ng kh i c n p h i g i th h i âm. Nh ng. lúc vô tình quay l i nhìn ng sau. Và tôi ng ng c u ta thi tho ng v n dõi ánh m t v phía tôi. Lúc n qu y bán vé. n t n phía u nhà ga. Tôi ngh . ó là t gi y ghi n n ng lãi mà chúng tôi ã không còn cách nào khác ph i vay m n v i ý nh s không nhanh chóng tr ngay kho n n y. Cu c s ng v i anh Katsunuma và bà m ch ng ã sáu m i b y tu i m i ch b t u ch a y m t tháng. vây b c b i nh ng n n n mà tôi không sao ng n l i c em . thì s sao nh . r i d ng l i ngay tr c cánh c a toa tàu. em ã thay i ra sao. Bác s b o c b nh i máu c tim. Chuy n xe buýt a ón c a tr d ng bút ây. mà s xé nó ngay r i qu ng vào thùng rác cho xong chuy n. Nh ng i u này nghe có v sáo r ng. c tình m cánh c a c a toa tàu v a m i óng l i. tôi nh n th y em ã có thay i nhi u so v i m i n m tr c ây. Em t m lá th sau anh nhé. ki u gì chúng tôi c ng ph i ch ng c g c l n lãi tr cho h n. khi l i nh n c b u ph m do em g i. Có l lá th này tôi vi t c ng s r t dài y. Xin l i anh vì ph n k t thúc v i vã c a lá th này. ph n m u này. Em ph i i ngay th ôi. vi c liên t c chi n u trong tám n m tr i ròng rã (tôi c m th y cái t "chi n u" c dùng trong tr ng h p này là thích h p nh t) t h n ã mang n cho con ng i em m t cái gì ó th t l n lao. b ngh anh Katsunuma chuy n v s ng ngôi nhà t i Koroen. Cho dù lá th này ã r t dài. úng là em ã có thay i r i úng không? Là m c a m t a tr khuy t t t. Tôi không th ành lòng không vi t v m t t ã xu t hi n trong lá th c a em. Khi say mèm t i qu y bar c a m t quán r u vùng ngo i ô. Ngay l p t c c u thanh niên c ng xu ng theo. nên ã bám theo tôi n ây.r u n ng. khi nghe nh ng b n nh c c a Mozart. chúng tôi ã nh c y b n bè và m t khách hàng c a công ty Tokyo . Tôi không th mô t c r ng. Khi n khu v c g n ga Iidabashi. tôi ã m bì th ra. Tôi nh c t uôi c u thanh niên b ng cách lên m t chi c tàu i n khác và n ga Tokyo . n âu c ng c. Tôi nh b ng s tìm m t nhà tr r ti n. tôi th y m t c u thanh niên tr tu i ang nhìn t ôi. Sau khi ã c h t lá th c a em r i. V làm n u tiên c a tôi làm chung v i m t ng i b n thân không c suôn s . nên h u nh không th can thi p c gì n a. em ã yêu anh b ng c con tim mình. Chuy n tàu ngay lúc ó d ng l i ga Ueno. và trong lúc túng qu n. có ch ng c ng nh nhau mà thôi". nh ng không m n c ti n âu c . V y là ch sau hai tháng ng n ng i s ng xa b . B i th . Tôi nh b ng s bi n m t trong m t kho ng th i gian. th thì làm sao tôi có th n áp cho em nh ng t i l i c a s vi c m i n m v tr c. anh Katsunuma có l ng l . Th nh ng tôi v n c mu n ch y tr n chàng thanh niên y. Tàu v a m i n ga Tokyo . Tr c khi hai ta l y nh au. nh ng cái êm quán tr nh t i khu su i n c nóng Nyuto y ã cho em nh ng hi u bi t sâu s c h n v con ng i anh. c ch y cu ng ch y cu ng sang m t nhà ga khác. tôi th y ó có l ch là o giác c a mình mà thôi. tôi lo s nhìn quanh. Ngay l p t c em g i xe c p c u. Tôi không còn th y bóng dáng c u t hanh niên ó n a. và l n này. C u này trông n v n r t l ch s . thì x y ra m t s vi c ngoài ý mu n c a m i ng i. Tôi th m ngh . ba ngày. vì tôi ã vay n c a m t k b i. do ó h n ã suy lu n r ng vi c tôi lên Tokyo ngh a là tôi ang ch y tr n. và l ãng nhìn nh ng t m nh qu ng cáo. Em l i vi t lan man r i ph i không anh. nh ng bóng dáng c u thanh niên ban nãy không còn th y âu n a. Gi ây ngh l i. tôi ã b m c ch n g th dày c p y trên bàn hai. Nh ng khi rút t trong túi qu n ra t gi y b c. i b n b n xe buýt i Zao. Tôi cu ng h t c lên. Trong khi c nh ng dòng th y. Tôi s ch vi t ra ây nh ng gì b n thân mình ã ch ng ki n. Tuy nhiên. tôi c m i mi t ngh ng i r ng. Tôi không còn th y c u thanh niên ó ch nào n a c . không hi u sao em l i liên t ng n t ch t úng không. và tôi c th lên trên con tàu ó dù không bi t nó i v âu. m t k chuyên dùng nh ng kho n cho vay n ng lãi làm c n câu c m c a mình. tôi s không thêm vào b t c k t lu n hay chút suy di n nào c a b n thân mình âu. toàn b c th tôi v n th ng b xi t ch t. ba ngày li n. R i có th c u ta ng u nhiên gi ng nh tôi c ng nh y lên cùng m t chi c xe i n. em ã ph i v t qua muôn vàn kh au và khó nh c mà ng i khác không th bi t c.

Tôi mong sao mình có th bi n i th t nahnh. nh ng th t khó di n t . tôi nghe v ng t i t góc p hòng m t âm thanh k l . Tôi có ý nh c thong th nhâm nhi cà phê ó cho n tr a. R i tôi mau chóng leo lên t ng hai. Chú mèo tun g con chu t lên cao hàng vài ch c l n. tôi b t u t t d c. n u liên t ng t i môn u v t sumo. s ch t kín các cô c u thanh niên n ây thuê tr . Và. S h n nhiên th hi n trong nh ng ng tác nh p nhàng nh th chú mèo ang ch i trò tung h ng m t qu bóng v y. Tôi Ph i nói r ng. N u lúc này nó leo lên t ng và chui vào cái l kia nh . r i ng i im theo dõi nh ng c ng c a hai nhân v t y. Tôi thì râu ch ng c o. sau khi n xong bã sáng. Khi tôi ang ngh v y thì c hú mèo ã lao th ng vào con chu t. Ai trông th y c ng có th oán ra c nh ng c a tôi lúc b y gi . ti n lên thêm m t b c. C u y ã có v con. kh e kho n. tôi v i vàng i v ngôi n hà tr nh trên núi. nhìn theo góc r c a con ng mà m con em ã i qua. nó nh b ch y nh ng mau chóng b tóm l i m t cách d dàng. nh ng l i ngh ch c h n ng i b n cùng m chung công ty v i tôi kia c ng ang ch y v y kh p n i lo cho c kho n ti n y. Qu th c là r t nhi u chuy n. Nh ng cu n s có ghi s i n tho i nhà cô gái ó l i n m trong chi c c p du l ch nh c a tôi. t ng hai s làm l i ra vào chính. r i hoàn toàn m t hút. th p m t ng n èn nh . Ti ng cây c i r p r n trong gió v ng bên tai tôi. Sáng hôm sau. D c bên ng. th tìm xem có ch nào con chu t t u thoát hay không. nên ch c ch n s có nh ng quán tr nh trên núi dành cho khách i tr t tuy t. x em k t c c th nào nào. r i l n u tiên. r i m t hút . m t vài ngôi nhà ngh n m n i ti p nhau. t i hôm ó. Kho ng tám gi tôi vùi u vào ch n ng mê m t. r ph i lên con ng núi. nh th nó ã b trói ch t v y. r i l n u tiên. hi n t i. không chút quay u l i nhìn em. C ng có không bi t bao nhiêu cô gái ã có quan h tình c m v i tôi. Chú mèo dùng móng c a hai chân tr c túm l y l ng con chu t. n t m trong b n t m l u hu nh và u ng cà phê trong m t quán gi i khát nh . Chú tung con chu t lên trên không. Và m i n m tr i qua. Chú ta lim dim ôi m t nhìn tôi ra chi u c ý. Ng i ta v n hay nói t "t t d c". và t ng m t s b l p h t. c n mùa ông. tôi c ng ang s ng cùng m t cô. ch c ph i m t n hai. nh c tôi k hi i ng nh t t l a và i xu ng d i nhà. r i n m dài trong ch n. r i y". tôi leo lên con d c thoai tho i c a khu ph su i n c nóng n ng n c mùi l u hu nh. Có làm gì i ch ng n a. Và có th nói r ng. bây gi tôi l i tình c b t g p m t c nh t ng hi m th y này. C th . ba n m m t. tôi th y mình không có kh n ng tr nh ng khu nhà ngh ki u này. Tôi ngh nh v y. Nhìn lên tr n nhà. nh ng c a phòng ã b óng ch t. vào cái th i kh c tôi vào c a hàng bách hóa ch khu ph Kawahara Kyoto. lúc tôi g p l i em t i Zao là th i k tôi ang r i xu ng t n áy cùng r i. Sau khi n xong b a t i s m. kho ng h i sáu hay b y tu i gì ó. có v nh ch ng còn ch nào con chu t kia tr n ch y c . sau ó liên l c v i ng i b n Osaka . r i ti p t c b tung lên cao. Nh n g ch nh s n t i ó ch ng hai. r i tính ti p. R i chú ta b t u v n con chu t. duy nh t có m t l n tôi ã ch ng ki n c nh con mèo n con chu t. th ng ngay phía trên u con chu t có m t l th ng. Trong vòng m i n m. Tôi có c m giác cái mùi này sao quen quen. c a k ính n i c a s c ng ã c khóa. Ng i y b o r ng n u mu n i t m su i n c nóng. có cái gì ó nh th dòng n c sôi cu n trào lên t cõi lòng tôi. Có l khi y. tôi v i lên chuy n cáp treo mà ai ó ã ng i tr c trong ó r i. Tôi ã lúng túng. r i l i tr v ngôi nhà tr nh trên núi n m bên c nh m Ddokko. Nh ng ng m k . Trong lòng tôi th m kêu lên: "Thôi i. Nh em ã vi t lá th u tiên. r i tôi túm l y cái g i hu hu u i chú mèo i. Chú mèo l p i l p l i ng tác y nhi u l n.tr t tuy t. và nhìn tôi v i v m t d ng nh m t m i l m r i. tôi l i m t l n n a leo lên chi c áp d c. tôi ã "t t d c" m t cách t t và b n b . tôi th y nó không ph i là ranh gi i mong manh gi a hành ng c a k nh gi t và k s p b gi t. ó có nhà t m công c ng do thành ph ng ra kinh doanh v i giá r t r . có t ng m t dùng b n hàng và làm nhà n. Trong s ó c ng có cô ã nuôi báo cô cái th ng tôi t i ba n m tr i. Tôi ng ý r i lên m t c n phòng t ng hai. r i vào t n g cái quán gi i khát mà t i hôm tr c tôi ã ng i ó. n i n u vào mùa ông. r i ch i th c hi n hành ng ti p theo m t cách th n tr ng n k inh ng i. r i ti p t c i b . chú ta quay nhìn tôi. Cu ng quýt. ngoài tôi ra ch ng có thêm m t ng i khác nào n a. Có lúc. m c dù tôi th y nh em l m. nh ng tôi ch ng c m th y có chút yêu th ng gì. thêm n a. N u t n công t bên ngoài thì s b áp tr b ng cú ánh t bên trong. ó là m t cô gái hi n lành r t m c yêu th ng cái th ng àn ông khó ch u này. trên t ng hai ng ôi nhà tr nh trên núi bên c nh m Ddokko. khuôn m t thì m m nh bùn t v y. và c ng ch ng còn th i gian ch chuy n cáp treo ti p theo. lôi ra tài nói chuy n. Tôi l i xu ng khu ph nhà tr b ng cáp d c. mà là m t trò ùa c a hai k th tha cho nhau. t i ngôi nhà tr . tôi nh n th y rõ to nh c ng nh màu lông c a chú mèo. nh ng l i có quan h tình c m v i m t cô gái khác. Hai v t tròn màu c m th ch lóe sáng. m t lúc lâu sau. s b t n công ph n òn. nh ng ch t nh t i vi c ph i liên l c v i ng i b n Osaka . hít th cái mùi c a c n phòng m t c hòa tr n b i nh ng âm thanh ó. p vào m t tôi là m t con chu t ang cu n ng i b t ng i di n v i chú mèo m t góc khác c a c n phòng. Và r i. Tôi h i ng i bán thu c lá xem li u trên núi có nhà tr nh nào cho thuê hay không. dõi ánh m t vào cái góc phòng ã phát ra ti ng ng y. V ch nhân tr tu i cho bi t. tôi ch a m t l n nhìn th y. Tôi o m t nhìn kh p gian phòng. N u ch c vào. Nó th m chí còn r h n chút xíu so v i d tính c a tôi. Tôi ngh n u nh c u y ang tr n ch y. Tôi di chuy n cáp treo bên c nh khu v n th c d c lên m Ddo kko. trên ó. Em không h ý r ng có tôi ang ng nhìn t c a s t ng hai ngôi nhà tr n h trên núi. t ng hai là các c n phòng tr . t ng b c m t n bên con chu t. Tôi ngh . r i nhìn vào khuôn m t ch ng n l y n i m t n c i c a tôi. g p ôi tai nh n ho t l i. tôi ã ng vùi mê m t nh m t con sâu. và âm vào trái tim b n th u c a tôi. C nh m có m t ngôi nhà có v úng là ki u nhà t r tôi ang i tìm. không ph i loài b m êm mà là m t con b hung bay n và va vào cánh c a s . hòa vào nh ng tán cây r m r p trên con ng lên tr m cáp treo. r i n m im không ng y. Con chu t không chút kháng c . tôi ngh . i em và c u con trai c a mình l i r vào con ng ó và tr v phía tr c khu r ng. chú ta ti n t ng b c. không sao. và trông cô y th t y. chú mèo b t . Tôi nh m m t l i h i lâu. tôi ã làm vi c cho h n m i công ty. nh ng ng c l i. Tôi ngh lúc ó t m kho ng chín gi . H h i tôi r ng n c ng ch có m t vài món hi n có thôi. ba ngày. Ng i ch quán tr c ch ng b ng tu i tôi kh iêng n cho tôi cái lò s i ch y d u. th c s tôi ã tr i qua r t nhi u chuy n. tôi v n ng l ng ó. Khi m t ã nhìn quen. Nhìn m i liên h gi a hai sinh v t này. Con chu t l n lông l c. có th th y nó trong nh ng tr ng thái nh th nà y. Em v n c th . tôi c ng th t b i thê th m. Th nh ng. c ng ch ng có khách nào tr l i ây. Tôi vùng d y kh i ch n. chú mèo này eo vòng c . r i còn nhìn th y c chi c vòng b ng v i trên c chú ta n a. i ôi giày b n th u. Aki gi ã là v c a m t ng i àn ông khác. li u có c không. Tuy t bao gi c ng r i dày b n mét. l n ph i. Ngay c khi em ã i qua khu r ng. Xu ng kh i chuy n cáp treo. Tôi nhìn k . Tôi v i vàng quay tr l i khu v n th c d c. ã làm m . N u ánh b ng tay trên thì s b ngã o ch b i cú ánh tay d i. hình nh mà trong su t quãng i tr c kia c a mình. ng n p sau khung c a s nhìn em và c u con trai tay c m n ng ang t t b c i t ng b c m t qua ngôi nhà tr . l i còn ch ng c rèm n a. B y gi không ph i là mùa du l ch. N u nh vi t h t t t c nh ng chuy n c a m i n m ó ra ây. úng lúc y. mô t cu c s ng c a tôi trong m i n m tr i qua. c th ng d a vào khung c a s . tôi l i nghe th y ti ng kính c a s va p vào m t v t c ng nào ó. Tôi quên c vi c g i i n tho i cho c u b n. Ngh n s ti n trong ví. N u l i g n i ph ng thì s b né tránh. C nh có m t con ma nào ó bám theo và ám tôi v y. Ngay lú c y. nên h c n ch ng có d ch v gì nhi u l m. nên ch c h n c nuôi trong nhà này. b c i t ng b c ch m rãi nh ban nãy. Ng i ta mách cho tôi bi t là c nh m Ddokko có nhà tr ki u y. con chu t l n trái. r i ch t nh n Yukako và t b c chân lên qu y hàng ch n ga g i m t ng sáu sau khi c i em c m t n m. các phi v làm n c ng không ph i là ba hay b n. nên tôi i men theo con ng n b n lên tuy n cáp treo. ó vào mùa này có l r t v ng khách. Tôi t t ng n èn hu nh quang. N i s ng s t khi nhìn th y ng i ph n ng i tr c m t mình trong b sang tr ng y có l còn l n h n g p nhi u l n c m xúc c a em lúc ó. Vài gi ng h sau ó. ngôi nhà h i l n chút xíu c g i là ngôi nhà tr nh trên n úi này. Tôi nh g i luôn b ng i n tho i quán gi i khát. em và con trai mình a ng ng ng m sao khu v n th c d c ch ng. Nh ng tia n ng l p lánh xuyên qua tán lá tr thành nh ng l i g m b v . ba ngày h t bao nhiêu ti n. c ng tràn ng p trong không gian t nh m ch n áng s . c áo s mi cáu ghét. nên tôi b c vào trong ó và h i xem ti n thuê phòng kho ng hai. bi t âu c u y c ng ang b tên vô l i kia bám ri t và c ng ang l n tr n m t n i nào ó. t chân n khu su i n c nóng Zao. l loi. c i ùa c a v ch ng ng i ch quán tr t ng d i. Chú mèo d ng nh không ý n s có m t c a tôi. b u tr i không tr ng. T i hôm ó. tôi mu n u ng m t tách cà phê. tôi ã vô tình g p l i em. khi tôi nhìn th y bóng dáng em trong nh n g tia n ng xuyên qua k lá. thì ra là m t chú mèo ang khom ng i. Hình nh là m t con b cánh c ng. Tôi nh l i khi còn bé. Tôi th y nh c ng i và ng i ph ch xu ng chi c gh dài cáu b n. Qu th c. có th xu ng khu ph nhà tr b ng cáp d c. ch có th là ch y mà thôi. thi tho ng l i v ng v ng ti ng nói chuy n. tr n v m t phía. trong quãng th i gian m i n m tr i k t khi chia tay em.

Chú mèo n c n ph n x ng con chu t. x vòi hoa sen m t lúc lâu. Khi con chu t ã b con mèo l t s p cái c . tôi th y Yukako ng i bên c nh tôi. Tôi nói nh v y. Có cái gì ó nh n nh t ch y quanh ng c và c tôi. Và tôi s ó ch Yukako n sau khi nà ng k t thúc công vi c. và cho th y ng thái d t khoát s quy t không m i th u này r i v tay công ty xây d ng Ho shijima. quãng ch ng n m hai. Ông ta là m t ng i àn ông trông r t phong . "Ông ta c ng th . m i th t i s m l i và tôi ch ng hay bi t gì n a. M t vài công ty xây d ng n ó gi i thi u v công ty mình. chú ta l y chân tr c qu t i qu t l i quanh mép. Có l chú ta ã nh n ra ý nh c a tôi . mà thong th ghé vào m t n i nào ó yên t nh tr c ã. tôi có th chia tay nàng mà không g p chút r c r i nào. Tô i có c m giác là Yukako s ch ng n âu. ông y a ti n cho em. Nhìn khuôn m t Yukako khi nàng m c chi c áo choàng t m yukata 1. Kho ng ba gi sáng. Hình nh chú chu t b n s ng ã mang n cho tô i m t tâm tr ng c bi t. tôi v y m t chi c taxi và i n Arashiyama.". N u là m i khi. Nh ng. tôi v n ti p t c ghì ch t trong lòng s mê m n i v i Yukako . Có m t ng i àn ông ngày ngày v n ghé ch nàng. càng v g n phía c m. mà d ng nh chúng chính là hình nh c a b n thân tôi v y. và nó nh th m t trò l a b p. Khi nghe Yukako h i ý ki n v chuy n ó. Tôi ã ngh r t nhi u i u. Yukako ã t r ch vào c mình. tôi s nhìn th y c chính sinh m nh c a b n thân mình y nh . Bao gi nàng c ng chi u theo nh ng ham mu n c a tôi. M t tr ng i h c dân l p Kyoto k ni m m y tr m n m thành l p tr ng có k ho ch xây th vi n và m t nhà l u ni m. sâu c a v t r ch ó là g n ba centimet vùng tai . Tôi và Yukako l ng yên nhìn nhau h i lâu. ang ây. ghì si t Yukako. và c s an tâm. cánh tay trái c a nàng ch m vào ng nghe c a chi c i n tho i g i qu y l tân. trong t ôi xu t hi n ý ngh mu n gi t ch t chú mèo. Làm gì có l i nào cho mày ra c ch . ng i con gái v i mái tóc t s ng v t ngang vai vào bu i chi u tà Maizuru y. Ngày hôm y. r i l i v t m t i. c a cái th i h c sinh trung h c. ó không ph i u vi c mà công ty th y nh t thi t ph i giành c. tôi ã chuy n sang xe taxi. Ng i con gái có tên Yukako r t cu c là m t con ng i nh th nào? Và t i sao cô y l i t dùng dao âm vào c mình? Có l nào tôi ã i x v i cô y gi ng nh con chu t kia? À mà không. i n m v tr c. c ng ph i tr v nhà c a mình y ch ". r i ti p t c l n ch m vào sâu t n cùng bên trong c th nàng. Chính vì . t ph n d i tai cho n sát c m. Tôi h i: "Em ã ng v i h n ph i không?". ng i gi ã ch t. V vi c lo ch y v y ti n nong trong lúc này. nh ng có l chính i u ó ã em n c ho nàng nh ng b t h nh ch ng. mà ngay c m t con chó to c ng chui l t n a. Tôi có c m giác t x a t i g i . làm tôi vô cùng xúc ng. Làm th s có l i nhi u h n là quan h v i th ng àn ông ch ng có gì trong tay. tôi ã ngh . ã làm cho tôi có c m t thái l ng. nh ng y uy quy n: "Hãy n l y b ng c gói th u ó v ây". Yukako cúi g m m t và nói nh v y. khá ch n m i ng i. nên chúng tôi quy t nh s chiêu ãi h t i nhà hàng Nh t B n có tên là Jukumura Gion. ng i bên c nh tôi. "Em hãy khéo l i d ng. l y xe ô tô a các th y v t n nhà. Tôi không có quy n can thi p vào. nên tôi nh nhàng ng d y c m ngay l hoa y. v n ng i bên c nh tôi. "Bao gi anh c ng v nh th còn gì. tôi th y au xé ru t nh th m t cái k p b ng s t âm vào c mình v y. Phía h t ý ng tình v i ý ó c a tôi. R i nàng è lên ng i tôi. Tôi ã d ng d ng v i nàng n m c chính mình c ng ph i th y kinh ng c. nh ng tôi v n c ó ch i nàng. Nghe tôi nói v y. Tôi hi u nàng có ý nh ó. nh ng h c ng thi t k nh ng c n phòng có n hà t m ki u Âu ph c v nh ng khách tr nh chúng tôi. mang m t v duyên dáng riêng. Tôi k hông th n áp l i c cho em. tôi n Kyoto b ng xe ô tô c a công ty ang i s n ngoài c a. V em khi em m c b qu n áo màu m n chín và l t qua d i m t tôi . c n m dài trong ch n và ngh ng i. R i n ó ti p t c n n t sinh v t nh bé ã ch t h n kia. nh ng r i ngay l p t c. Em ã cho tôi bi t th nào là tình yêu. v t r ch càng nông d n.. Tôi n hìn Yukako trong giây lát. v t r ch ch có có sâu là hai milimet mà thôi. chú mèo b t u li m các v t máu c a con chu t r xu ng trên chi u. và có m t l h ng không ch có con mèo. Tôi th t s ngh nh v y. C th con chu t ang s ng kia c gi m i t ng tí m t. t hì i u ó có l c ng là hay. nên ch còn mình nó c chú ta sót l i trên chi u. có ch ng tôi c n ph i vi t ra ây m t vài chuy n ã x y ra gi a tôi và Yukako. Yukako kh g t u trong khi m t v n cúi g m. B i v y. nàng ch im l ng. khi n tôi ng d y y Yukako ra theo ph n xa. ang nheo nheo ôi m t thu ôn dài. nh ng không sao ch p m t c. và tôi nhìn th y máu loang trên t m ch n. Nàng c th im l ng. c âm v i m t l c r t m nh. và nói gì thì nói. C m giác nhói au và nóng r c âu ó bên ng c ph i khi n tôi m m t ra. Tôi nói v i nàng b ng m t gi ng s ng khác h n m i ngày. nh ng chú mèo thì l i bi t n nó. nh ng tôi ã th y thích em r t nhi u k t cái ngày tôi g p em l n u tiên Maizuru. nên ã t t tr c. tay và chân c ng ra. Trong tôi khi y t n t i hai con tim. Anh tr v v i gia ình c a anh. Nh ng m t khác. M t n i c m gi n khó t trào lên sôi s c. M t vài câu h i mà trong su t m i n m tr i ch a lúc nào ng ng ngh trong trái tim t ôi. c th y hi u tr ng và th y ch t ch h i ng qu n tr c ng u cao tu i. tôi ch i v i trong th gi i c a cái ch t. tôi c h t nh n th y m t i u. Ch g n c a ra vào c a c n phòng có m t l hoa không. B i v y.. tôi ti p c n c v i hi u tr ng nhà tr ng và ch t ch h i ng qu n tr thông qua m t ng i quen làm giáo s i h c.u ngo m ph n l n con chu t. nh ng êm ó. Tôi hi u ý ngay. r ng tôi v n s i nàng nhà ngh Kionoya. V Yukako. V i vai trò là ng i ph trách chính. Tôi b t d y. V nh ng tháng n m k t khi hai ta quen bi t cho t i lúc ly hôn. c s xây d ng Tanigawa ã a ra m t b n báo giá khác h n v i th c t . Khi y. Tôi cho xe d ng l i. vào phòng t m. Có l riêng cái uôi con chu t là không h p v i v giác c a chú mèo thì ph i. gi i trí. Trong vô s nh ng qu tim mà sinh m nh mình ang thai nghén. Chúng tôi p ch n lên ng i và nh m m t l i. C con chu t và con mèo kia u ch ng ph i là b t c m t loài v t nào. "Ngày mai. b n thân tôi ch ng làm c gì cho em. Yukako. V t r ch kho ng b y centimet. tôi thoáng gi t mình. nh ng. Theo l i c nh sát. tôi ã nhìn th y con chu t và con mèo v t sinh ra. êm hôm ó. tôi lu n tay vào ng c Yukako. tôi quy t nh s dành vi c ó vào m t d p khác. khi nghe i n tho i. V t gi y vay n n ng lãi mà tôi ã ký. Tôi không ngh là quan h c a mình v à Yukako s ti p t c kéo dài. lúc nào Yukako c ng là m t cô gái p. R i nàng nhìn tôi v i ánh m t quy t li t. Tôi h i nàng lý do t i sao. Có bao gi anh v nhà c a em âu c ch . gi i thích cho em v c n nguyên c a nh ng ý ngh này. Kh m hai v t khép h c a chi c áo yukata. r i d p máy ánh ph p. ph n lông phía l ng c a chú ta xù lên . ph i ch ng chính Yukako mói là chú mèo này. Sau khi cho xe công ty v . M y th y tr ng i h c say kh t quán Jukumura. R i khi có m t c a hàng riêng c a mình. là giám c m t b nh vi n l n. gi ây l i b t u hi n ra. tôi không phát hi n ra. Tôi ng i trên cái ch n và hút thu c. Tôi m m nhìn nàng. tôi ã tr l i nàng r ng n u c cu c i này. ra b t i n tho i công c ng u ng thông báo v i nhà hàng Aruru v vi c k ho ch c a chúng tôi có chút thay i. nàng kiên quy t ch ng c . N i ghen tuông trào lên nh b t n c. Sau khi li m s ch sành sang ch máu b r t ra. Chú mèo y t m ván ra. V th i niên thi u c a mình Ma izuru. Vào úng giây phút y. Tôi a ra l i ngh hãy t m th i ch a bàn n công vi c. b t ng nàng co r t ng i l i v phía sau. Ông y là ng i giàu có mà. Và r i. Cái ngày x y ra s vi c c a m trong ký c c a tôi. R i tôi ng lúc nào không hay. tôi c ng cho r ng mình c ng nên ch m d t m i quan h này càng s m càng t t. nàng s ng trong th gi i c a ngh mua vui. r i th l v i nàng n i lòng chân thành c a mình r ng. Kionoya là m t nhà ngh ki u c . cao th ng n l . r i kh khàng bi n m t vào trong ó. Th nh ng c m giác ghen tuông là m t i u th t k l . hoàn toàn không có chút c ng gì n a. Yukako không áp l i l i nào. Vào cái lúc Yukako ngã xu ng. sau khi âm tôi xong. T t c . Trong lúc mông lung ngh ng i nh ng i u nó. ông ta ã liên t c n tán t nh và h a h n s cho nàng m t c a hàng. d nhiên là quy n c a Yukako. Yukako nói: "Xin l i anh". thay cho vi c ó. r i n m du i mình trong ch n. tôi không sao ch p m t c. và ch cu i cùng. r ng v i tình th này. nên chúng tôi không n ó c n a. Yukako b c vào phòng. anh s l i v lúc em còn ang ng úng không?". Tôi nh s chia tay nàng ây. b em yêu c u tôi b ng m t l i l ng n g n nh m i khi. Yukako b o r ng t i nay nàng không mu n n. Nh ng. s c n àng có l c ng d n y u i. Tôi ngh . nên chúng tôi h y ti c r u k ti p ngay sau lúc ó. Tôi b o: "Hôm nay em l i g p ng i àn ông y à?". Bao nhiêu th i gian ã tr ôi qua nh ? Tôi d i i u thu c lá th m y gì ó. ch c h n khi y. B a ti c r u k ti p chúng tôi nh làm nhà hàng Aruru. Tôi còn nghe th y ti ng chú ta rau ráu g m ph n x ng u còn l i cu i cùng n a kia. mày có tr n ng gi i. Th nh ng b c t ng ngay c nh c a ra vào l i b n t v . B t ch t. Nh ng trong quá trình dùng dao t r ch. T ba tháng tr c. Tôi s c g ng vi t m t cách chính xác nh t b ng t t c nh ng gì còn l u l i Sau khi s p t xong m i công vi c công ty. r i chú ta ch y bi n v phía c a ra vào. và ti n l i g n chú mèo ang m i li m láp. m t ngày nào ó. R i l ãng nhìn cái uôi con chu t còn sót l i. Trông th y tôi. Song. n m ba gì ó. Yukako ã ngã g c vào h c t ng. Khi y. tôi s c g ng không bao gi còn xu t hi n tr c m t em n a. S an tâm m t cách ích k . em hãy c g ng làm cho nó si nh l i nhé". Viên c nh sá t b o r ng chính i u ó ãc u c tôi. r i i n nhà ngh có tên Kionoya Arashiyama. Cái l ó c m t t m ván che l p.

trên. Yukako ã hoàn toàn t t th . k ang n m trên bàn m . mà nó chính là sinh m nh v a làm cho con ng i tôi c m nh n c s cáu gi n. k ang rên r trong c n au n v t vã không ph i là b n thân tôi ang n m trên bàn m . tôi ã ngh nh v y trong khi ng bên b u c a s ng m nh ng d u hi u c a thiên nhiên báo hi u m t mùa xuân ang v . cái hình nh ang dõi theo chính b n thân mình trong giây phút h p h i. tôi. T i sao ? B i ch c ch n tôi ã nhìn hình nh c a mình khi ang c ph u thu t trong phòng m c a b nh vi n t m t n i xa xa kia mà. tình yêu i v i ng i v y c a mình. Tôi th y ng i c d n d n giá l nh. hay b ng t ng . B i vi c tôi s ng l i ã khi n cho m t b n thân khác c a tôi. Nó khi n toàn thân tôi run r y. tôi ã chìm ng p trong s p h n khích l th ng và nh ng suy t miên man. r ng: "S s ng và cái ch t. Vây trùm kh p ng i là c n giá l nh khác l . nó có ph i là m t th t n t i th c hay không? Song. và b i nh ng n n n không rõ hình hài. c m giác tr tr i và c nh ng n n n v t tan i.th . chún g ta t c i. Th ng ho c ó là linh h n . N u th thì. M i th cho n khi tôi ph c h i l i ý th c ch toàn là bóng en. c s bi n i b t t n không ng ng ngh c a trái tim. Song. ng i ã không còn t n t i trên cõi i này n a. v a d n d t các ho t ng th xác v i các ho t n g tâm h n ph c t p và tinh vi. c s ho t ng c a nh ng b ph n n i t ng. có ph i khi phòng m . Nh ng tôi không nh câu nói ó c a em. tôi ã nhìn th y rõ ràng toàn b quang c nh trong phòng m . nh ng t t c u c tái hi n l i trong tôi b ng nh ng hình nh s ng ng. và tôi ang xem toàn b hình nh ó. tôi ch t th y ng i m l i. Nh ng vi c tr c kia tôi ã gây n ên. Th r i h i lâu sau ó. ó không ph i là cái ác và cái thi n theo o lý n thu n. Sau khi v vi c x y ra. tôi ch a h k v i b t k ai v nh ng tr i nghi m k l này. và s bi n thành cát b i. cùng lúc ó m t n i th ng au mà tôi khó di n t thành l i p n trong tôi. Arima. Tôi mu n nh c l i r ng. ó là theo s suy di n c a c nh sát. chuông qu y l tân réo lên liên ti p. ã tách kh i th xác c a tôi hay không nh ?! M t lúc sau. Anh nhân viên nh c i n tho i lên khi ti ng c huông v n reo và c t ti ng. c n au n. Và n u v y. t bác s . Tôi không ngh nh v y. Tôi ã không ch t trong v v i c ó. Tôi s bi n m t kh i th gian này không l i chút d u v t. th m chí tôi còn cho r ng có l nó c ng không ph i th c t i c a cái g i là sinh m nh . Và n a. Tôi s c ng i ta cho vào trong quan tài. k ó chính là m t b n thân khác c a tôi. Tôi c ng hi u c là mình ã làm v mình t n th ng. Gi ây. Sau khi bình ph c. ó không ph i là bóng ma m h v n c g i là linh h n . ch c ch n m t ngày nào ó s n lúc tôi ph i ón nh n cái ch t. tôi không h hay bi t gì c . Ông ch nhà ngh ang ng phòng c a mình. Trong c n giá l nh khi p m y. ch c ch n tôi c ng ã ch t r i. C c h g t u ngoan ngoãn nh m t a tr c a Yukako tr c m i l i nói c a tôi l i thoáng hi n lên tr c m t tôi. V ng bên tai tôi có ti ng g i: Arima. r i s ng trong nh ng ngày tháng v i n i au n vô t n. v a vi t nh ng dòng th này. mà là b n thân tôi ang dõi theo hình nh y c a mình. nh ng tôi v n còn ang th . không ch có th . tôi không th tìm ra ct nào khác. Tuy nhiên. và tan hòa vào trong v tr này. Nh ng. em hãy th ngh mà xem. Nh ng th nào ó y là cái ác và cái thi n mà tôi ã gây nên. Ch c m i ng i s l i b o y c h ng qua ch là m t gi c m thôi ch . ch m t tích t c n a thôi là tôi ã ch t i r i. không th ph nh n r ng tôi v n ph i a vào nh ng l i gi i thích mà ít nhi u c ng d a vào nh ng suy di n c a cá nhân tôi. c s v n ng c a qu tim. mà là m t b n thân khác c a tôi. Suy ngh ó c ng ã xu t hi n trong tôi cùng v i quá trình v t th ng d n d n h i ph c. Nó không gì khác chính là m t sinh m nh mà ta không th nào miêu t c b ng màu s c. cái sinh m nh c a tôi y v n s b vây b c b i cái ác và cái thi n mà tôi ã èo bòng. Ngoài cách nói y ra. c ng ngày càng dâng cao. bác s ã nói th này. nh ng u dây bên kia không h có ti ng áp l i. tôi ã có l i m u r ng "tôi s không thêm vào b t c k t lu n hay chút suy di n nào c a b n thân mình. Sau ó. nh ng hình nh n i ti p nhau y gi m d n t c . i u ó là không úng. khi ó b n thân con ng i tôi ã trong m t tr ng thái vô cùng k l . Tôi còn nh r t rõ. có ch ng c ng nh nhau mà thôi". th kia hay không? Bác s ã vô cùng kinh n g c. B n thân y c a tôi c th ng nhìn chính b n thân mình ang b b t ph i tr giá cho cái ác và cái thi n mà mình ã gây nên trong c n au n v t vã. Song. Tôi ngh r ng mình ã chìm vào hôn mê su t m t th i gian dài. ni m vui. Cho n hôm nay. mà không. Trong lúc y. Ng i ã nghe nh ng l i bác s nói không ph i là tôi. ph i s ng theo m t cách khác v i cách s ng t tr c cho n bây gi . Tôi ch ng th nh n i m t cái gì. v a l n gi l i k càng t ng dòng ký c. Có th nói th này c ng không sai: Ch t c và ch t tin h khi t i ngh ch v i ch t c y ã d n th m vào sinh m nh gi ây c phân tách rõ ràng và bám ri t l y tôi. c tình th ng d ng nh ã b trói ch t v i Yukako. c s bài ti t c a t i m y tr m lo i hormon. tôi nghe th y ti ng ai ó. Không ph i tôi nghe th y âu. khi ang vào gi phút h p h i kia là linh h n c a b n thân mình. ã khi n v mình ph i au xót n th nào. m t i. có ch ng chúng ta s bu c ph i ngh r ng loài ng i chúng ta luôn b cái linh h n kia chi ph i các ho t ng th xác và ho t ng tâm h n ngay c khi chúng ta ang trong tr ng thái s ng bình th ng. anh ta gõ c a phòng chúng tôi. và trong nh ng hình nh ch p ch n. Chính tôi ã gi t nàng. n i bu n phi n. Mùi c th c a Yukako. em b c vào. Th nh ng. c m r trong tâ m trí tôi. m ch v n p. Nó không ph i cái gì ó nh là linh h n . nên có l ít nh t anh nhân viên y ã không ý n ti ng chuông i n tho i ch ng m i. n i au n. t khóc. m t b n thân n a c a tôi. Tôi nh không nh m là em ã nói i u gì ó v i tôi. cái thân xác c a ng i tôi ã ghì ch t trong vòng tay mình vào cái êm cu i cùng y l i d i v . Sau khi xem xét k chi c bình n c nóng b h ng. tôi không th tìm c l i nào khác thích h p h n. c ái b n thân ang dõi theo tôi y. Khi m i b t u vi t nh ng dòng k cho em nghe nh ng i u này. th v a ch t l i v a t n t i. m i l m phút gì y. Cái suy ngh cho r ng. Có m t b n thân n a c a tôi ang t n t i. s không h tiêu tan mà c th hi n hi n mãi thôi. m t b n thân khác c a tôi c ng bi n m t. k ang cách ó m t quãng xa xa và ang dõi theo b n thân mình ang d n i vào cõi ch t. Song. tôi l m nhìn th y kh uôn m t c a m t ng i ph n trung niên dáng ch ng là m t y tá. Th nh ng. th ch n n p bên trong cái ác và cái thi n do chính tôi ã gây nên. cái b n thân khác y c a tôi s ra sao? Có ch ng nó s bi n thành m t sinh m nh ch ng có th xác c ng ch ng có tâm h n. Vì th . Ngoài nh ng t y ra. Ý ngh ó n sâu. Th nh ng. nh ng i u tôi ã nhìn th y hoàn toàn không ph i là m t gi c m . ó không ph i là cái l nh n a v i. Tôi còn nh nguyên si nh ng l i bác s nói. K t sau l n ó. rõ ràng là ng nghe i n tho i ó ã c nh c ra mà. Ng i ó nói: "Ch c là không c u c r i". Tôi còn ngh là. k ã nhìn th y sinh m nh c a b n thân mình. tôi ã th h i bác s xem. không h m t i mà v n ti p t c eo ng tôi cho n hôm nay. i n tho i c a qu y l tân v n ti p t c réo. nh ng ch ng may ng i này l i ang làm vi c phòng t m tít phía trong nên không nghe th y ti ng chuông. Không. cho n ti t các lo i d ng c . tôi ã quay tr v v i quá kh c a b n thân mình. Lúc y c khu nhà n gh xôn xao. m t b n thân n a c a tôi là gì v y? Li u y có ph i là c a chính tôi. anh ta quay l i qu y l tân. c m giác tr tr i n iên cu ng. Không ch th . C th chúng ta t mình v n ng. Và cùng v i ó. Ch c ch n là khi y. Tôi c ng không rõ cái linh h n y l à m t th nh th nào. qu y l tân ch có m t nhân viên t r tu i. Chúng hi n lên v it c nhanh nh ch p. Vào nh ng ngày c th ang d n d n bình ph c. T m t n i khác. tôi có vi t r ng b n thân y c a tôi c th ng nhìn chính b n thân mình ang b b t ph i tr giá cho cái ác và cái thi n mà mình ã gây nên trong c n au n v t vã. r i khi tôi c a n b nh vi n. khi y. . c a n nhà h a táng. B i th tôi c m th y s s ng. Tôi không th nào quên chuy n l lùng mà tôi ã t ng tr i qua này. tôi không h m . c s l u thông c a máu. Nh ng. nh ng i u tr c kia tôi v n h ng ôm gi trong lòng hi n lên thành r t nhi u hình nh c d n quay ng c tr l i v i m t t c chóng m t . r i l i qu ng tôi vào chúng. Nh ng. ng c l i. Tôi nghe m i ng i k l i r ng lúc y. toàn thân phát ra nh ng âm thanh r c r c. gi s tôi ch t i. r i b d n v t b i nh ng n i au n vô t n. N u anh nhân viên ó còn ti p t c công vi c c a mình lâu h n chút n a. m sâu h n tr c. Tôi ã th m nh su t cu c i này s ch ng nói cho ai bi t. b ng hình thù. nghiêng u h i l i tôi: "Anh ã nghe th y h t th t ?". H b o r ng kho ng hai m i phút ng h ã trôi qua. m t b n thân khác c a tôi y chính là linh h n mà th gian v n th ng nói. Không có ti ng tr l i. toàn b sinh m nh s hoàn toàn bi n i và m t h t b i chính cá i ch t có l ch là m t o giác to l n c a con ng i mà thôi. anh ta dùng chìa khóa c a c n phòng y m c a vào phòng. ho c gi tôi có không gây nên ch ng n a thì v n h ng ôm gi trong lòng mình k ang b d n v t b i nh ng n i n au. ph i thay i ý ngh y. Ai ó có th tin hay không tin. hình nh tôi l i chìm vào gi c ng . tôi s v n mang theo cái ác và cái thi n mà mình ã gây nên. tôi l i nhìn th y c hình bóng c a chính mình ang ch m ch m t i cái ch t." Song. tôi m i th y k ang b b t ph i tr giá cho c ái ác và cái thi n c a mình ã gây nên. Chúng ta không ph i nh v y. ngày càng tr nên thi t tha. ó là cái l nh khi n ng i tôi ông c ng l i. không bi t bao l n tôi ã cho r ng. tôi tuy t nhiên không c m th y r ng cái ã dõi theo b n thân tôi khi ang ch m ch m t i cái ch t. t t c ub i u khi n b i cái linh h n y. Nh ng hình nh ã hi n ra y ch toàn là nh ng th nào ó c lôi ra t nh ng hành vi mà tôi ã gây nên và t nh ng suy ngh c a tôi. nh ng nh ng i u này chính là s th t mà m i n m tr c tôi ã t ng tr i qua y. y tá. Th y l . Rõ ràng là cái sinh m nh y c a chúng ta không h v a s ng v a b ki m soát b i cái g i là linh h n ph i không em. t cáu gi n. Ch ng bao lâu sau. vào cái lúc b t g p nh ng l i này em vi t trong th .

nh ng b n thân em c ng không hi u ý ngh a c a t cái ác và cái thi n y. n o n anh k v câu chuy n l lùng ó c a mình. mình không th dùng cái tên Arima Yasuaki g i th cho em b i em ã có m t gia ình m i. ph i s ng theo m t cách khác v i cách s ng t tr c cho n t n bây gi ã làm tôi lay ng. Ph n ng c a nó v i ti ng ng và m i th xung quanh c ng r t ch m. sáng nay. Ngày 31 tháng 7 Arima Yasuaki Tái bút: Tôi ngh . Nh ng . Tr c ây. Gi a b v à em có s b t ng quan i m v vi c này. em th y lúng túng. Ch c anh l i m m c i chua chát ch gì? Nh ng. Khi y. Lúc này. t i sao l i không chi u nó h n m t chút. h a ti t ho c ph k i n i kèm r t phong phú. không bi t ph i vi t th h i âm cho nh ng i u anh ã vi t th nào ây. Không. Anh ã dùng c m t cái ác và cái thi n do chính tôi gây nên". chúng ta l i ang nhìn th y m t th gi ng nhau. Aki trông th t y. Th ng bé không di n t c y nh ng i u mình mu n nói. nh ng em r t s linh c m y c a mình là úng. nên m i khi có chuy n gì. ó là nh ng gì mà anh ã th c s tr i qua. nên v n ch a tìm c t ng nào vi t và c ng ch a bi t nên b t u vi t t cái gì. suy ngh r ng mình ph i thay i. em c m th y i u gì ó nh ni m h nh phúc n t rong lòng. em không th không kh i lo l ng. có l em nên m t vài ngày n a. bé Kiotaka c lì trong phòng và không mu n n tr ng. Nh ng. thì b em trong chi c áo vét v a khoác vào ng i. r i s ti p t c vi t th g i cho em. Em ch a bi t mình s vi t i u gì lá th này. nên em inh ninh r ng ch c ch n là Kiotaka bi t ng i ch m h n nhi u so v i nh ng a tr khác r i. khi th y con trai mình ã m t tu i ba tháng mà v n ch a bi t ng i. nh ng th c ra. Ngh n vi c anh l i c nh ng trang th em vi t. Em ch hi u r ng anh không vi t ra nh ng i u gi d i mà anh không h nhìn th y. r i n m co ng i trên gi ng v i v m t t i thân gi ng nh m i l n. c hai m con em. có th nói là em d d t h n. Bi t âu c tôi. em ã ph i ng i im m t lú c lâu cho tâm trí t nh táo tr l i. em ã vô cùng bàng hoàng. Sao anh l i vi t nh th ? Ph i ch ng so v i nh ng ng i v c a m i gia ình bình th ng khác ngoài xã h i. nh ng c ng có nh ng bé h n tám tháng mà v n ch a ng i c. nên tôi ã gi ph n ng i g i ngoài phong bì. s không hé l v i b t k ai. anh ã khô ng vi t là trông Aki th t h nh phúc. L n nào c ng v y. M y hôm tr c. Em ã không sao ng n n i dòng n c m t m t trên khóe m t. Em không nh n i vào cái hôm . em c m th y r t xúc ng. V y thì. s trao i th t qua l i gi a chúng ta (trong tr ng h p anh v n vi t th h i âm cho em) r i n m t lúc nào ó s ph i k t t húc. th ng bé ch tr môi. Tóm l i. Ch ng n a n m tr c ó. B khi n xui b i cái t mang ý ngh a thâm sâu mà em tình c c m nh n c t âm nh c Mozart. r i ph p ph ng. anh còn ng l ng bên kh ung c a s hàng m y gi ng h i hai m con em quay tr l i t rên con ng có nh ng tia n ng xuyên qua k lá d c m Ddokko y n a ch ! Em th t không th ng n i. b c a em. Em r t bi t n anh vì anh ã c hai lá th r t dài c a em. Còn em thì th y. Tôi ã có d nh s n v i m t cu c i m i. tôi ã trót vi t ra ây nh ng i u mà tôi ã th m nh su t c i này. Thêm n a. nên tuy t i không c cho bé khóc lóc than thân trách ph n.úng lúc y. vào lúc tôi ang dõi theo con chu t d n d n b chú mèo n th t trong c n phòng m t quán tr n nh trên núi t i Zao. Anh Arima Yasuaki! Em ã b t khóc. ang ng i ch xe công ty n ón nói chen vào r ng. G n ây. r i im không hé r ng nói l i nào. nê n c ch n ch kéo dài thêm th i gian. khi tâm t l ng xu ng r i m i c m bút vi t ti p thì h n. Hôm nay. r i l i còn g i c th h i âm n cho em n a. lê gót trong ngày tháng c a cu c s ng h hao. Mong em hãy chú ý gi gìn s c kh e . l ra tôi không nên vi t nh th . Qu là k l ph i không em? Và. nó l i làm n ng m b ng cách nh th . T hôm anh y v . r i thành m t th ng àn ông ng p sâu trong bùn l y. có l tôi s cúi u xin b cho c hai a c làm l i t u cu c s ng v ch ng c a mình. tôi không ch m trán v i s vi c k l y. v y mà c nhìn lên trang gi y vi t th là n c m t em l i ch c trào ra. Ch c ch n là th ng bé l i có chuy n gì tr ng r i. ch ng em i công tác M . nh ng c m giác mang h i h ng trái luân th ng o lý. nh là m t câu chuy n k l mà anh ch hé l cho riêng mình em bi t mà thôi. và ang ng m nhìn nh ng quang c nh khác nhau. B thì cho r ng. th ng bé v i m t c th nh v y. Khi em nghiêm m t m ng th ng bé. trên ng i c ng ch ng có ch nào g i là x u c . T m bi t em. N u ti p t c vi t n a. Tr i i! Anh ã ng trên t ng hai c a ngôi nhà tr nh trên núi n m ngay bên c nh m Ddokko y và l ng l dõi theo bóng hai m con i qua ó ?! Không ch th . anh ã quan sát em r t k càng úng không? Chính b i th mà anh ã ng l ng bên khung c a s hàng m y gi ng h i và nhìn em. b i bi t âu em s l i quay tr v trên con ng tr c c a ngôi nhà tr nh trên núi ó. bóng gió nói v i tôi v vi c ly hôn. em c ng ã có c m nh n r ng a tr này h i l . bi n thành m t k h c hác không ch n náu n ng. h u h t các lo i yukata là pyjamas (qu n áo ng ) trong nhà tr theo phong cách c x a c a Nh t. Th ng bé không bi t ng i. i ng i sao quá muôn n i bi ai. Có l tôi ã vi t lung tung ra ây nh ng suy ngh ch quan c a riêng mình. nh ng i u ó v t quá t m hi u bi t c a em. Em có c m t cu n sách h ng d n v cách ch m sóc tr s sinh. yukata c thi t k v i nhi u ki u màu s c. Nh ng. Em c th v a c th anh mà n c m t l ng tròng. Tôi ngh nhìn nét ch là em s nh n ra ngay y chính là tôi thôi mà. hãy cho th ng bé làm nh nó mu n. N u nh . l i còn dai d ng m t cách k l . Vi c này b em nói g n nói xa. có l tôi s ghi vào ây nh ng i u không nên nói ra m t. b ng quy t nh s ly hôn v i em. Dù gì i n a. Lúc c nhà phát hi n ra vi c bé Kiotaka b khuy t t t b m sinh là khi th ng bé m i ch c m t tu i ba tháng. Có l . không n c ng c ch sao. kh e kho n. không mu n a th ng bé n b nh vi n khám. ã nhìn th y khi trong tr ng thái ch t. Sau ó. sau khi ch ng em r i nhà i làm. Hay là em không nên c p n nh ng n i dung anh ã vi t trong th thì h n. Ch a k p ngh xem mình s vi t gì. Khi em h i lý do t i sao. Vào bu i t i nh n c quy t nh xu t vi n. u óc em choáng váng. nh ng k t qu khám ã cho th y cháu b ch ng b i não b m sinh". Xin em hãy c coi nó nh m t câu chuy n làm quà c a th ng àn ông kh n kh ã t ng s uýt b ch t b i bàn tay c a m t cô gái quán bar thôi nhé. úng là tôi ã thay i. t cái ác mà anh nói ó là gì v y? u óc em không sa o lý gi i n i ý ngh a c a t ó. anh c ng s l i vi t th h i âm cho em n a ph i không? ó v n là linh c m quen thu c c a em. chính vì là m t a tr nh v y. nên em có th dành nhi u th i gian h n cho riê ng mình. thì em ang ng i trên chi c gh b ng khu v n th c d c cách ó không xa và cùng c u con trai khuy t t t c a mình ng m nh ng vì sao trên b u tr i êm. Song. em c l i m t l n n a nh ng dòng th anh k v nh ng gì mình ã c m th y. Bác s thông báo r ng: "B p th t c a th ng bé c ng nh th này khi n tôi có c m giác cháu b m t ch ng b nh nh nào ó. Em bi t rõ i u ó mà. Hoshijima Terutaka. m t cái tên con gái -------------------------------1 Yukata: là m t lo i kimono m ng m c mùa hè. c ng ch ng th y bò gì c . Em hi u rõ anh ã c tình không vi t nh v y. Tôi d ng lá th này ây thôi. ó ng i ta có ghi là. Nh ng. hay quá nuông chi u t h ng bé. Nét m t ít thay i. ch c n em tha th . có nh ng em bé m i n m tháng tu i ã bi t ng i. th ng làm b ng v i mát nh cotton. Ch c ch n úng là th r i. em l i quay tr v v i nh ng công vi c b n r n th ng ngày c a m t ng i n i tr trong gia ình. em ngh mình c n ph i c t gi trgong lòng nh ng i u ó. Em ã c c h ó không bi t bao nhiêu l n. nên em nóng lòng mu n g i ngay th cho anh. có cái gì ó không bình th ng. b i nh n c th h i âm c a anh t hôm qua. tuy r ng ang nh ng ch khác nhau. Tôi ã th s ng theo l i s ng khác v i l i s ng t tr c n gi c a mình. tôi t d u ch m h t cho con tim ã b xáo tr n trong m y ngày tr i. Ch c ch n l n này. Khi c xong. n u nó không mu n n tr ng thì thôi. h n th .

cái ngày tôi t chân xu ng nhà ga ôn g Maizuru n làm con nuôi v ch ng cô chú Ogata sau khi b m mình qua i.tôi h y s t ru t nên n ón tôi v . úng nh l i em nói. tung ra nh ng tràng c i hô hó. h u h t l b n h nh ch ng mu n v . Hình nh c a em và c u con trai mà tôi ã tr m nhìn t t ng hai c a quán tr nh trên núi m Ddokko t i Zao l i hi n lên. Ng i y ã làm mình ph i sinh ra m t a tr áng th ng là Kiotaka này ây. k ã em n cho em a tr v i c n b nh khuy t t t b m sinh ó chính là tôi. Tôi ã vi t.nh n c cái tin ó. V a vi t. ti p t c tuôn ra nh ng l i l h n h c. và tôi th y. có th nói.. Tr c ây. cái suy ngh y s d n i n k t n i v i t cái nghi p . môi nàng d n ch m vào môi tôi. Th t là m t ý ngh áng s . ó là nh ng công nhân b t mãn làm vi c t i m t nhà máy nh c a thành ph . c a s ng c ngh ch mà tôi v n h ng ôm p trong lòng mình ã c kh c t c vào sinh m nh m t cách rõ nét. là t i ng i àn ông có tên Arima Yasuaki. u ngón tay c ng m t h t s c l c r i. ph i ch ng u có m i liên h v i s m nh c a mình. Ngày 3 tháng 8 Katsunuma Aki Chào em! Tôi ã c b c th v i nh ng nét ch run run c a em. bèn d ng l i bên v ng gí m i xu ng m t ng. Tôi ch ng th y yêu gì cô c . nét ch bình th ng v n r t p. tô i v n ng i t i qu y bar c a m t quán r u nh phía sau nhà ga. Án h sáng l m màu tím nh t c a ng n èn c quán r u và nh ng chai r u whisky c x p c nh nhau thành m t dãy hòa l n vào nhau. Kiotaka là a tr c si nh ra b i em và anh Katsunuma Soichiro. quay ng c dòng thêm chút n a i. n i ã su t m t th i gian dài tôi không h lui t i. Dù r ng không bi t c t i sao chúng l i k t n i v i nhau. l o o i cách m t quãng ng sau. Re iko l y tay xoa nh l ng tôi và b o. c a tình th ng yêu. úng v y. v y thì cái nghi p y là gì nh . M t con chó ng bên v ng. t h ng xuyên l n v n n i có các cu c ua xe p hay cu c ua thuy n hòng ki m l i ngay t i ch ó mà thôi. tôi c ng ch ng th y au kh chút gì âu. tôi c th m chìm trong nh ng suy ngh u ám. N u mình không k t hôn v i ng i àn ông này. nh ng hành ng kh ông chút ch n ch tr c m t m t c u con trai y c a nàng th hi n c ái nghi p mà Seo Yukako mang. Có l êm nay em nên d ng bút ây thôi. say s a ó cho n khi quán óng c a m i t hôi. Nh ng ng i y c v a t nhiên nh khói thu c lá v a n tán t nh. Dù anh không vi t th h i âm.? Có chuy n gì v y ch . Nh m t cô h c trò ch ng làm gì sai trái. không. ch ng h i l i nào. r i t ng ng i. ch m i mi t nh ìn vào th ch t l ng 1 ng trong ly r u y. cái t mà trong m t tích t c ã i qua tâm trí tôi.? Chào anh. ch c ch n lúc ó. Trong khi tâm trí b t u chu nh choáng b i h i men. tu i m i b n. ôm ch t bé Kiotaka trong lòng. ngay c nh ng i u ch a hi n hi n thành hành ng. t ng ng i m t m t hút theo các l i v c a mình. r i i ng nào và b ng cách nào v n nhà.. ng i i m t nhau trong c n phòng c a Yukako trên t ng hai v i cái lò s i i n t gi a hai a. c a n i t c gi n. không h n tôi ã m t h t ý th c. t i anh c . Tôi c s c nhìn vào ng i ó v i cái u n ng tr u. Tôi ngh . Mình không làm i u gì x u c . Ph i r i. M t ng i ph n ang ng ó. Và tôi c m th y khó th . m t ý ngh p n v i em. Sau khi tôi b ném xu ng bi n Maizuru vào t m th áng M i m t. Em ã m t h t lý trí.. T ay em run r y. d i ánh sáng l m c a ng n èn nh . m t th n th vô nh nhìn xu ng t m th m cho n khi ch Ikuko b c vào phòng v i v m t lo l ng. c n b nh b m sinh c a bé càng b t u l rõ tr c m t m i ng i trong gia ình. Và. r i Yukako c ng lao xu ng bi n bám theo tôi. c xong th . Su t i này mình s không tha th cho con ng i có tên Arima Yasuaki kia âu. Nh ng. tôi ghét cô. v i ng tác l l i mà ng i ta không th ngh c r ng ó là c a m t cô bé thi u n m i b n tu i. Khi chúng tôi thay xong qu n áo. tôi v a t h i.. nôn h t th c n trong d dày ra. xen l n nh ng suy t t trách b n thân. Tôi ngh mình còn th p hèn h n c con chó kia. tôi d n tr nên say mèm. Có ai ó v v vào vai tôi t ng sau. tuy nhiên. nét m t em trông h t nh m t con qu v y. Em gào thét trong lòng. Mong anh hãy tha l i cho em. Cô nh di n cái gì n a trong v k ch c a riêng mình cô ây? Tôi nôn nh th là cô hài lòng l m ph i không? Vu t ve l ng tôi. r i y ng i cô y ra. Trong lúc ang lâng lâng y. em s v n g i ti p th cho anh. tôi ã t ng vi t i u này trong th v Seo Yukako r i thì ph i. an xen ch ng ch t vào nha u. Lúc này. tôi th y t c ng c. M i th là t i tôi.. t i âu ó. khi em ôm n i h n v i anh n m c chính em c ng c m th y s y. má nàng d n k sát vào má tôi. làm ra v cao th ng. và b t u b c i. ch c ch n tôi ã a thêm m t t này vào o n t ng thu t ó. Tôi say kh t n m c l i c ng . khi t nh d y thay b m cho con. vây quanh em là s xáo tr n và n i chua xót n khôn cùng. . Có ph i t t c nh ng hành ng tôi ã gây nên. r i quay tít thò lò. v n nhà em s lau ng i cho anh b ng kh n m t nhúng n c l nh nhé. Tâm t tôi c miên man theo nh ng ý ngh y. Tôi l o o m c a ra kh i quán. Tôi b o v i Reiko r ng. r i ùa ùa c t c t. trong khi i b nh v y. mình úng là cái th ng àn ông h t nh m t ôi giày rách nát b ng i ta qu ng ra c ng v y. Ng i ch quán c ng cùng tu i v i tôi thi tho ng l i n bên c nh tôi b t chuy n. tôi v a ngh ng i v i m t tâm tr ng n ng n r t l . T i sao êm nay. Em ngh r ng. và nh ng tinh th c a lòng h n thù. n c m t em l i r i nhi u n th này kia ch . tôi ghét cô. em c th ng i khoanh chân bên c nh chi c c i tr con. T i l i y. là nh ng k vô công r i ngh không có vi c làm n nh. Lèo tèo m t vài ng i v a xu ng kh i chuy n tàu cu i cù ng i v t lên trên tôi. tôi ã nh n n i dung o n th mình ã vi t y. Tôi hi u vi c t n t y vì cái th ng àn ông này khi n cô th y vui. b n thân tôi ã và ang ph i gánh ch u trong m i n m qua. cô gái hi n s ng cùng tôi. Reiko c th l m l i i m t quãng ng sau tôi. t i sao mình l i ph i g p i u b t h nh này ch ? R i em nhìn khuôn m t ch ng mình lúc anh y ang ng . Chi u t i. nh ng nét ch y l i càng tr nên th t r i r c và méo mó. n i c m h n c a em i v i anh c ng ngày càng quy t li t và kh c sâu h n. Và. N i xúc ng khi c lá th c a anh và n i xúc ng c a nh ng ngày tr c. r i tr h t ti n r u trong khi ây không khi n. ve vãn cô v tr c a ông ch quán (h gi u không mu n cho khách bi t i u này âu. tôi v n inh ninh r ng chúng s k t n i v i nhau t i m t i m nào ó. ã lâu r i tôi m i l i ng i u ng r u nh v y. M t suy ngh b t ng v t thoáng qua trong tâm trí em. Hình nh Reiko ang tr ti n cho ông ch quán r u. mình ã ôm con. Cô nói th th hi n cho tôi th y s d u dàng c a t m lòng trinh tr ng và nhân h u c a mình ph i không? Nh ng. r i l i còn b o v nhà em s lau ng i cho anh b ng kh n l nh. V a u ng r u. V y. nh ng tôi ch ng h áp l i m t câu nào. ai trong s h c n g u h n tôi c . tôi có c m giác. nên ch ng ý t i vi c mìn h c th n c c n không bi t bao nhiêu ly whisky r i n a. Khi y. t i anh. âu ó trong tâm trí tôi l i c m nh n th y nh ng ng ch m c th c a Yukako. tôi có c m giác mình b t u l m bi t c th nào là hình thù c a cái v t nào ó c bám ri t l y và không có ý nh i xa kh i chính mình khi ang trong tr ng t hái ch t y. Nh ng ng i khách n quán r u này th ng là nh ng tên du côn làm vi c t i c a hàng pachinko g n ó. Thi tho ng. Em ã có ý ngh coi th ng ch ng mình ? Nh ng úng là em ã ngh i u ó m t cách nghiêm túc. R i. Tôi không rõ bao th i gian ã trôi qua. nh ng ch thoáng nhìn là tôi nh n ra ngay). Cô n quán r u ón tôi v v i v m t lo l ng. r ng cái ngày tôi vô tình ghé qua qu y ch n ga g i m t ng sáu ch c a hàng bách hóa t i Kyoto. T t c là t i anh. c ng có lác ác ôi ba ng i trông t t n u ng r u t i ây. và không ch có th . có l Kiotaka s là m t a tr hoàn toàn kh e m nh và hoàn thi n.. tôi và Yukako ã i v nhà nàng trong tình tr ng t nh chu t l t . cùng v i i u ó. có l mình s không sinh ra m t a tr nh Kiotaka âu. Kiotaka càng l n. r i c th m t mình nhâm nhi ly r u t i t n khi quán óng c a. b ng vi c h i t ng l i nh ng hình nh c a Yukako. khi n tôi c ng th y th m thán ph c. n c m t em l i trào ra. b ng nhiên b th y giáo khi n trách vì m t lý do không âu. Mình s không tha th . N u nh con mình c sinh ra b i mình và anh Arima Yasuaki. Nh ng. Nh ng h t êm. bi n thành nh ng tì v t không bao gi xóa tan i c r i phang vào tôi khi tôi ang l u l c sang cõi ch t. Có chia tay ngay bây gi . Sau khi k l i nh v y. h i tôi m i là c u bé h c sinh t rung h c. Tôi ã miên man ngh ng i h i lâu. khi n em không còn bi t c cái gì là cái gì n a. Ôi! Em ang trong tâm tr ng vô cùng xúc ng. v y mà càng v cu i th . Reiko.

nh ng khi lau xong. h ng ngày cô y v n ng qu y thu ngân. bà ã th ng xuyên b ám tr hàng xóm ch c gh o. Saipan. h a có v thì chúng c ng ch cu m tr m ti n c a b m r i l i tr n i. t i sao sau khi nói nh ng chuy n y. cô l y u ngón tay mân mê v t th ng c và v t th ng ng c c a tôi.. tôi là ng i àn ông u tiên. R i bà b o. l y á t trong t l nh ra pha vào làm n c l nh. bà ã khóc nhi u nh th nào khi nh ng t m gi y báo t c a nh ng ng i con trai c h t ngày này n ngày khác t i t p bay v . T t c nh ng i u này là do Reiko k cho t ôi nghe. G n m i n m. nh ng bà ã nói r ng nh ng ngón tay này ã làm bà ý t i m t vi c. thành con r n. V a i b trên m t khu ph Osaka nóng n c v i ng n ngang nh ng ng hoang tàn. thu nh p c a gia ình b ng ng l i. tôi ngh . nh t nh ng i ta s l i c u thai sang m t ki p khác. Cho n bây gi em c ng không hi u c r ng. Khi y em m i tám. Philippines .Reiko ng i ra nhìn tôi v i khuôn m t ph ng ph t v th ngây xen l n s h t h ng. k ó s ph i s ng m t quãng i b t h nh và o n m nh.". ba ngày c ng không h h n gì. B ng m t gi ng th m thì ban u r t khó nghe. yên bình. r i nài kéo tôi i picnic cùng v i cô y. Th c ra ch ng có lý do c th nào bà ph i ý n nh v y âu cháu . làn da tr ng m n nh da em bé. có khi mình s c g p l i ba a trong s nh ng a con trai áng th ng ó c a mình y. em là a tr bi t kiên nh n l ng nghe chuy n ng i khác nói v i mình ch ng. bà s p tròn n m m i m t tu i. B n ng i con h u nh ã t tr n cùng m t lúc nh ng n i khác nhau: Mi n i n. nh ng có t i b n ng i trong s ó ã b m t b i chi n tranh. tr nh ng ngày ngh ra. và không hi u sao em c m giác bà c ng c c k yêu em. ôi lúc khi làm vi c. ng tác vân vê dái tai là cái t t c a em su t t khi còn nh . Cho dù bà có k i k l i bao nhiêu l n m t n i dung câu chuy n i ch ng n a. tr i ch n c a mình xu ng bên c nh tôi. K t ó. vài tháng li n ch ng th y mò v nhà. ó không ph i vi c say mê n u n ng. ng m nhìn bàn tay x u xí y m t lúc th t lâu. 2 o Guam . tôi l i v i vàng áp tr cô y n h th . Reiko t t h t èn trong phòng. Reiko l i ti p t c làm cho tôi gi ng nh ban nãy. c. lúc nào m t bên tai c a em c ng l ng và nóng r c lên vì t máu. Nó ch n gi n là vi c mua c m h p bento vào nh ng ngày ngh c nh h ng tu n c a mình. ch ng minh cho i u ó. nh t nh. bi t âu êm nay Reiko c ng s l i làm cái vi c gi ng nh vi c Yukako ã làm v i tôi. b i v y. R i m t n m trôi qua. quen tôi t m t n m tr c ây. Tôi ch a t ng k cho Reiko nghe v nh ng th ng tích y trên c th mình. Có th h i bé. ch tôi ch a h m t l n nào g p b m . . r i ph n l ng. nh ng t khi ông b au hông lúc làm vi c. th che ánh m t tr i. n m c lúc nào c ng b cá c cô bác hàng xóm ch c vì chuy n này. bà th ng chìa cho em xem bàn tay trái k d c a mình. Bà em luôn tin m t i u r ng con ng i ch t i. mà không. vì tôi th y d ch u l m. T i l i y là vi c h ã y nh ng ng i khác n v i cái ch t. Reiko n m nay hai m i tám tu i. ch ng h c lên ti p. con giun. bà s cm tl nn ag pl i nh ng ng i con c a bà trên cõi i này. V i Reiko. Tôi nói cô y b t h máy l nh vì nóng quá. ph n k t c ng l i là v nh ng câu chuy n ó. bà l i nhét nó vào túi áo. ng sau tai. l n u tiên cô y i m nhiên dùng u ngón tay mình s vào v t th ng c a tôi nh v y. ã i làm t i m t siêu th l n. Và t t c u vào th i i m ch còn m t tháng n a thôi là chi n tranh s k t thúc. r i d n dà thành ch t gi ng tr m m. Reiko c ng ch ng có ý nh h i tôi v nh ng v t th ng ó.Vì v y. Cho dù h a ho n có nh ng k l i c u thai làm ng i. cô y ch có l p i l p l i m i m t công vi c nh v y. Và n u có th b o ít nói c ng là m t u i m. nh ng r t cu c. r t l nh. Sau khi c b n ng i con b b t i lính ra chi n tr ng u l n l t t tr n t i vùng t ph ng nam xa xôi. "Mai em không th i làm c. r i l i ch m ch m nhìn vào v t th ng trên c tôi. Tôi l i m t l n n a nói v i Reiko r ng. Vi c ó ã x y ra kho ng m i hai. o Leyte . bàn tay y c a bà ã không có ngó n út anh . trong ki p sau. thì cùng v i v trong tr ng kia. L úc cô y lau ng i cho tôi. Khi k xong chuy n. chúng ta chia tay nhau thôi. . Và hôm y. Cô y b o. Không ph i ki p sau. Ng i con gái mà mãi n n m hai b y tu i v n ch a bi t tí t nào v àn ông này sau khi t t nghi p c p ba. bà l i c b t em ph i nhìn ch m ch m vào bàn tay k d c a mình. Ngh v y. con r t cho mà xem. Bà b o. Còn hai cô em n a u ang h c c p ba. Nó x u và áng s n m c bà ph i rùng mình. khi n tôi c ng ph i th y ch n. Bà c th ng yên. Cô là con th hai trong m t gia ình có sáu ch em. tôi v n ch ang làm nh ng i u gi ng nh c a m i n m tr c mà thôi. Khác v i ch gái hay em trai mình. bà ch cho cô cháu gái bé b ng nh ng ngón tay trái ch có b n ngón b m sinh c a bà. nh ng ng i ch huy ã ng i nh ng n i an toàn. t ph n ng c xu ng b ng. nát. Bà v n th ng a cháu gái bé b ng là em ng i tr c m t mình r i tâm s cho em nghe r ng. cháu hãy nhìn ngón tay x u xí này i. Tôi ã ngh nh v y. r i n c m t trào ra . r ng khuya quá r i. nên gia ình ch ng trông mong c y nh c gì vào hai c u ó. ngay t khi còn bé. Ngay c bây gi . ang b say mà ng m h i l nh c a i u hòa vào s r t c y. r i ch t nh n ra nên v i vã r t tay l i. v n li ng c a cô y ch có m i hai u i m này mà thôi. N u nói v s thích bây gi c a cô y.. ngay c trí óc tr con non n t c a em c ng c m nh n th y s qu quy t trên nét m t ó. em c ng không h m t l n bi u l nét m t khó ch u. nhúng kh n bông vào ó. Th t l . h n h n lúc tr c. su t c ngày h u nh ch lo bôi son trát ph n lòe lo t và l ng v ng các khu ph th ng m i s m u t. và nh m m t l i.. c th ông ã không còn kh n ng lao ng tr c ti p c n a. ch c h n nh ng l i nói c n tình c a mình khi nãy ã khi n Reiko c m th y au lòng l m. còn lúc bà eo t p d . r i n m s p xu ng. nên có ngh hai. Em c n g nh ám tang bà di n ra vào ngày m a. nào. Bà có tâm tình k v i em b t c chuy n gì i ch ng n a. Ông b làm ngh th m c. Em nh lúc ó em gái k d i em m i chu n b i h c m u giáo. Cô ch c hi n ang làm m t n i nào ó v i m c l ng tháng ít i và ã có gia ình. ây là l n u tiên Reiko ngh làm nhà k t khi s ng cùng tôi. v t khô và b t u lau toàn b ng i cho tôi.. ch h ng m i khuôn m t v ph ía tôi. cách xa n i chi n tr ng và y nh ng ng i khác i tham chi n. o n. Reiko ch ng m mi ng l i nào. B i t khi sinh ra. chúng ta chia tay nhé. nh ng hai cô nàng ch ng m y khi n tr ng. tôi nh n ra r ng tr nh ng ngày ngh c nh ra. l ng nghe câu chuy n c a bà không bi t chán. thay b qu n áo ng . r i n m t ngày nào ó. m t tay mân mê dái tai. i u ó là l lùng ? So v i m i n m tr c. tôi ã thay i n th này r i. Hai c u em trai sau khi t t nghi p c p ba. tôi c m th y r t d ch u.". B y gi cô y s ph i d y chu n b b a sáng . ch c ch n không ai c u thai l i làm ng i âu. c p m t hai mí tròn lanh l i khi n cô y gi ng nh m t cô bé thi u n ang tu i d y thì. c ng không ph i là ti n tiêu vào vi c mua s m qu n áo. em hãy i ng i. nh t nh là mình s c g p l i chúng. và bà c ng c m nh n th y n i au bu n khó di n t nên l i. ôi khi s l m lì ít nói c a cô y l i làm tôi th y khó ch u. tôi c i h t qu n áo. có l mình s c g p l i nh ng a con ã m t c a mình m t n i nào ó ch ng. Tôi nói cô y lau thêm m t l n n a cho tôi i. Không hi u sao tôi th y lòng mình thanh th n. thì cu i cùng. r i tám r i s ra kh i nhà. ch c ch n k ó s ph i n t i t ng x ng v i t i l i mình ã gây nên. em yêu và qu n bà nhi u l m. bà c m nh n th y ni m vui s ng khó di n t nên l i. Sau khi lau h t m t l t. Bàn tay trái c a bà có hình thù k d hi m th y b m sinh v i ngón tay ch có m i b n n gón thôi. Bà sinh h c n m ng i con trai. mà là ki p này. em v n v a m t tay n nút máy. Kim ng h ã ch vào con s hai. ngày th N m. t trán. T mai tôi s ra kh i nhà cô. tôi l i th y ng i nóng r c lên. bà v a ngh . Cho n bây gi . Bà rút bàn tay ch có b n ng ón c a mình ra kh i túi qu n. r i x n c vào b n r a m t. R i tôi b o v i Reiko khi cô y v n ang m i mi t lau ng i cho tôi. Nh ng. Bà lúc nào c ng gi u bàn tay trái c a mình vào g u áo n u nh bà m c áo kimono. Khuôn m t bà khi nói nh ng i u ó bao gi c ng c ng ra. cô y nói v i gi ng d ng d ng: "Em âu có c n anh ph i c i em âu mà. t i sao nh ng a con trai c a mì nh l i ph i ch t khi ch a y ba m i tu i ch ? Th r i bà ch t ngh . bàn tay ch có b n ngón b m sinh gi ng nh m t cái kh i x u xí và áng s y không hi u sao l i cho bà bi t r ng. c th khe kh vân vê cái dái tai b ng ngón cái và n gón út. cô y b t u k cho tôi nghe m t câu chuy n nh th này. r i n c m t l i trào ra. Reiko c th ng i khoanh chân nhìn xu ng c th tr n tru ng c a tôi. c th dùng chi c kh n l nh t t lau kh p ng i tôi. r i c th tr n nh nh ng v t xu ng chi c ch n mà Reiko ã tr i cho tôi. hay ch và các em trai. c ng ch ng i làm âu c . H s u thai làm nh ng con v t b loài ng i xa lánh.. so v i các ch em k hác trong nhà. Cho dù có c ngh phép n l ng cô y c ng ch a t ng ngh bao gi . m i chi tiêu trong nhà ch còn trông ch vào m c l ng r m t c a ng i m làm vi c m t nhà máy trong thành ph và s ti n ít i do ng i ch c cùng Reiko h ng tháng g i v . Cô y ch ng m y khi th t r a nh ng câu nói th a không c n thi t. V i t i l i y. V trong tr ng toát lên t thân hình nh nh n. Cô y b o mình còn th a r t nhi u ngày ngh phép. chít vào máy giá ti n và mã s c a các lo i hàng hóa khách mua. m i ba n m nay r i. gáy. V n nhà. B i v y. m t.. Bà em m t vào n m b y l m tu i. chi n tranh ngay l p t c k t thúc. em gái c a cô y. R i. hay d nh ti t ki m ti n i du l ch Hawaii . Song . Tôi v a nh m m t v a bâng qu ngh . Reiko tr l i v i gi ng bu n bu n.

ng i d y. mà c sinh m nh c a chính b n thân mình c ng u nh nha u. Và c cái câu ã c ng i thanh niên có tên Kensuke. Nh ng. r i l u l i vào s tay. Li u r ng khi còn s ng. ch ch a ph i tên chính th c. Có v quá m t m i sau khi k chuy n cho tôi nghe. T i ti m th m m mà em hay n. g m m t cái g ng và m t cu n s tay nhào nát. em và m c ph i ch y i ch y l i t c n b p ch t ch i ra ngoài sân d n b a c nh cho nh ng ng i bà con t xa n. dù r ng ch là m t tích t c. cô y ch tay v phía t l nh. "Em th y vi c ó r t hay y anh ". "Là b i em có c m giác anh s ch t m t". Nh ng. n i nào nhi u thì có t i g n m i c a hàng ng c nh nhau ganh ua. làm v y thì chi phí thi t k cho nó l i càng cao h n n a. B i v y. Cho nê n. em ang làm gì y. áng th ng y. Tôi v nh không hay bi t. Cô y gi i thích nh th ang xin l i tôi v y. M i l n. trong khi m t v n c dán ch t vào các m nh gi y và b o. có khi nào bà c m th y. r i cô v a v n ng i ra v a dùng u bút chì tr vào khung hình ch nh t trên trang bìa và b o. cho tôi xem trang th hai và trang th ba. ã i sâu trong r ng. ch c ch n là em ã ti t ki m c h n th này r t nhi u r i. bao gi cô y c ng l y ngay cho tôi. "T i sao bà em l i không th nói c v i em r ng. nh t nh bà s cg pl i h . tuy nhiên. Cô y b o ó s có nh ng bài vi t ch ng h n v cách dùng d u úng cách khi g i u nhà. thong th châm l a hút m t i u thu c lá cho t nh ng . nh ng tôi v n tr l i là không bi t. B i bà tin r ng. th t l là v a b n kho n nh v y. R i cô y ng ng lên. b t giác. Cô y c i và tr l i b ng câu nói gi ng êm qua ã nói v i tô i: "Em th y vi c ó r t hay y anh ". Em ngh v y v i tâm t ng p tràn m t xúc c m m nh m . m t ng i trong s b n ng i con c a bà ã m t không ph i do t tr n. cách nói c a em c nh là em ang ti t ki m ti n cho tôi y. Trên u trang u tiên là m t c t hình ch nh t. t i âu ó. tôi ng lúc nào không hay. em n m t x ng in nh và h i . Kensuke ã t k t thúc cu c i mình. thì kho n l ng h ng tháng c a m ch ng th nào chi tiêu cho gia ình. Rõ ràng là bà có b n ng i con trai ã t tr n b i chi n tranh. Re iko h i tôi trong khi m t v n không r i các m nh gi y. nh ng th c ra không ph i nh v y. nên bác y s khô ng c u thai làm ng i n a. C b n ng i con trai y. c a ch và s i n tho i c a c a hàng. M c dù ã t ng nhìn tr m cu n s ti t ki m c a cô y c c t tít bên trong chi c t treo qu n áo. Vào ngày làm ám tang cho bà. ó là m t m nh gi y c g p làm ôi. qu ng cáo. em v a có c m giác r ng ch c h n khi còn s ng. Tôi h i. còn trang cu i cùng. Mùng ba tháng sau là s n h n rút". Em nghe và bao gi c ng nh n th y có m t i u r t k l . x i x x h t ra t t c nh ng gì ch t ch a trong b n thân mình. T t c u là nh ng a con yêu quý c a bà. tôi ôm l y b vai cô y. bà ã c g p l i nh ng ng i con trai y c a mình ch a nh ? Em v a bê r u và bia ra ám c . Có ph i. tôi ng i xu ng i di n v i Reiko. Cô y gi ti p hai t gi y g p khác. trên cõi i này. nh ng em và ch gái mà không g i. Trên cõi i này. em ang ngh ti p xem nên ng cái gì. mà ch là ba ng i thôi v y nh ? Nh ng. ghì ch t l y c th ang ng i ngùng h n m i l n khác c a Reiko. Bà ã b o v i em là b n ng i con trai c a bà. r i cho tôi xem nh ng n i dung mà cô ã vi t ra gi y. c th u chìm vào gi c ng . Cái ý t ng y Reiko ch t n y ra t i m t ti m th m m mà cô y th ng hay lui t i. tên ng i qu n lý. Trong gi y báo t . Dù v y. anh t l y rót vào c c i. B i v i tôi. t t c u b ch t tr n. ng i ta ã t m t x ng thi t k nh âu ó làm giúp ph n vi c này. n v ã k hông thông báo nh v y. em ã s n trong ó r i. Reiko ang ghi vào gi y r t nhi u các con s . T i sao bà l i nói nh ng i u y? Em ã hi u c i u này vài n m sau ó. C nh ó là tên c a cu n t p chí PR c vi t to. ngoài nh ng n i dung ó ra. Tôi im l ng ng i nghe Reiko nói. mà b i ng i ó ã t treo c n i r ng th m Mi n i n. nh ng ng i con trai th hai tên là Kensuke. Vi c gi t i không ch c a ng i khác. Và em ã hi u c ý ngh a c a vi c bà ã không nói con s c a nh ng ng i con t rai mà nh t nh bà s c g p l i trên cõi i này là b n. r i c c má vào l ng tôi. ng i ã ch t không ph i b i t tr n. Reiko th t lên: "Ba tri u hai tr m nghìn yên y anh ". và mang n cho bà c k v t c a bác y. Trung bình m t dãy ph có n m ho c sáu c a hàng. gi i thi u nh ng ki u tóc m i. Cô y ngoan ngoãn làm theo. bà ã ôm ch t vào lòng ng i con trai t i nghi p. nh ng bà ã c m t ng i ng i v ph c viên t Mi n i n k l i. và dù r ng c ng i y c ng không h hay bi t bà chính là ng i m tr c kia c a mình. làm tôi không th ng ngay c. có r t nhi u i u x u xa. Tôi thì th m kh b o v i Reiko. R i tôi quay l ng l i phía cô y. bao gi bà c ng d n dò em r ng: "C p i m t là hành ng x u xa nh t. khi em lên c p ba". các ti m th m m c nh tranh nhau r t kh c li t. R a m t xong. N u em không ph i g i ti n sinh ho t h ng tháng cho b . cô y nói v i tôi v ý t ng kinh doanh mà mình ang p . Tôi c i và b o. choàng t nh d y khi ã mu n. H i nà y. Sáng hôm sau. Làm gì có chuy n m t n m mà ti t ki m c t i b n tri u hai tr m nghìn yên?". lúng búng nh nói i u gì ó. Em có c m giác r ng mình ã hi u n i lòng c a bà. dù r ng bà ã không h hay bi t r ng ng i này chính là ng i con trai ã m t c a mình. Ngay lúc y. nh ng bàn tay trái c a bà c a Reiko. m t ngày n . nh ng ch ng thi t tha áp l i cô y. M t Reiko sáng lên. em không có ý nh ó âu. Li u có kho nh kh c nào bà và con trai bà ã giáp m t nh au t i âu ó. ó m i ch là m t cái tên c t t m. r i treo c t t . Tôi ành ph i t ra m t l nh. bên trong có vi t tên c a hàng. th ng th ng. Em ch t nh n nh ng câu chuy n mà h i nh bà th ng nói cho em nghe. sau khi th c hi n xong l r i tro. Ba ng i kia úng là ã ch t tr n. ng i ã t sát h i mình t i khu r ng Mi n i n vi t. mà b i t sát. khó ch u khi c th b t u t nh r u p n. khi n tôi không sao ch p m t c. Nh ng v n khi n ng i ta au u nh t là ph ng th c tuyên truy n. Song. Ch c ch n là nh ng m i m t c a êm th c coi thi th bà. r i ngay l p t c buông ng i cô y ra và v t xu ng ch n. ch im l ng nghe bà nói thôi. Tôi v a nh m m t v a ngh nh v y. Cô y l nh lùng áp l i. ph ng pháp ch m sóc da. su t c cu c i. ng i ta không in t i t n m y ch c nghìn b n. ng i i di n tr c m t bà. v a mê m i vân vê dái tai v a l ng nghe nh ng l i bà nói cho n khi nào bà th y m t và ng ng l i. không hi u sao l i th nh . là áng s nh t y cháu . c l p i l p l i trong tâm trí tôi. ng i ta làm b n gi i thi u h ng tháng v c a hàng và phát cho khách hàng. trông gi ng nh m t t p chí PR c a c a hàng phát cho khách bao g m n i dung d ch v và ph n qu ng cáo. i v i em. r i b o cô y i pha cho mình m t tách trà lúa m ch. Cô y k cho mình nghe câu chuy n kì bí y c a bà c làm gì nh . Em bi t c i u này t câu chuy n c a ng i ch th m m vi n ó. r i v i c p m t tròn ang ánh lên m t n c i vui s ng. ch m ch m nhìn tôi. Và. Reiko gi i thích n ó. v n v i gi ng nhát g ng. hai hành ng này là x u xa nh t. em c th khoanh tròn hai chân. và ph n kh i nói: "Ngoài ra em còn kho n ti n g i ti t ki m nh k là m t tri u yên n a. mình ã g p l i nh ng ng i con trai c u thai thành m t ki p khác hay không? Bà v n h ng tin r ng. cách n u nh ng món n ngon. nên ã ngh ra ý t ng này. nhi u i u chúng ta không c phép làm. tôi th y Reiko bày m t lo t gi y tr ên chi c bàn nh trong b p. Tôi l m b m. nó nh nh ng câu chuy n c tích. d t khoát bà s không th g p c ng i con trai ã t sát có tê n là Kensuke. Nh ng hôm nay. em ph i làm v y. Khi k t thúc câu chuy n. M t bà tái nh t i khi nghe chuy n bác Kensuke. r ng bác y không ph i ch t vì bom n c a ch n i chi n tr ng. M t h i lâu sau. tôi h i cô y r ng. nh ng nh ng ch nh tên c a c a hàng và tên ng i qu n lý s thay i theo t ng c a hàng. c i t m t m v i v m t nh ang che y m t âm m u gì ó. ng i ã n Mi n i n. Reiko b o trang th nh t. mà là b i t sát th anh nh ?". Tôi c ng ngh . Tôi tung ch n. Th nh ng. nên giá thành c a m t b n r t cao. Nh ng n i dung khác thì s gi ng nhau. t t c u úng là con c a bà. nên h ang g p khó kh n trong vi c này.Nh ng i u ó lúc nào bà c ng nói i nói l i cho em nghe. Ng i àn ông y b hài c t c a bác Kensuke vào m t cái h p gi y nh hình vuông. Hôm v a r i. "Tôi không ph i là m t ng i h nh ph úc". "Em m i ch bi t anh c có m t n m thôi. khi ch ng ki n c nh ng i mình l n l t b ch t vì ói và s t rét. v y mà t i sao con s nh ng ng i con trai mà bà v n h ng tin s có ngày c g p l i không ph i là b n. ch a bao gi có c a cô y. v m t hình ch nh t. ân ái v i cô y b ng t t c ham mu n. B cho em bi t bà ã nói d i v ch m t ng i trong s ó. v a ngh . V y thì. t i âu ó. r i vi t ch vào ó. ây là i m m u ch t ây. n u tháng nào c ng làm th thì s r t b n r n. Cô y b o v y. Th nh ng. và tang l c a ngày hôm sau ã khi n cõi lòng em có nh ng n i xúc ng khác l . N i m t m i. H n n a. Bà ã cho r ng. c vi c t ch ng xích l i g n tôi nh th . c i qu n áo ng ra i nào. Reiko ti p t c câu chuy n c a mình. bà có c h t i mà ch a t ng c c m nh n th y i u ó hay không nh . chuy n ó ch ng can h gì v i mình. nh ng l i im b t. Ng c nhiên. H ã ra i chi n u và không m t ai quay v . nh th m t câu k t quen t hu c. Reiko l i b t u nói. c u bé có tên Kensuke ó ch ng? Reiko ã th th k cho tôi nghe m t câu chuy n v i n i dung nh v y. mà ch là ba ng i mà thôi. Reiko th h t ra m t cái th t m nh r i b o th này. Cô y ang ng m ngh và vi t lách cái gì ó. bàn tay b thi u m t ngón b m sinh c ung a tr c m t tôi nh th chính tôi ang th c s nhìn th y nó v y. t i sao tôi l i ch t? Reiko m p máy môi. em không h ng n i u ó. Th r i. bu n vui l n l n. ó là lúc tr c khi bà m t m t th i gian ng n. tra ng th t . và suýt n a em b t khóc. Cô y nói v y. nên g n ây. Cu n s tay c a bác y ch ghi l i có m i m t câu này: "Tôi không ph i là m t ng i h nh phúc". " anh bi t em ti t ki m c bao nhiêu ti n r i?". Khi k xong. ph i ch ng trong s b n ng i con y. t t c u là nh ng hành ng l n u tiên. anh ùa thôi mà. bà ã g p nh ng ng i con trai ã m t tích c a mình r i. ng i con trai mà bà th c s mong c g p nh t là Kensuke. Reiko l i kh nói. m i m t c a hàng u c g ng ti p thu nh ng k thu t m i và mang các d ch v t t nh t n cho k hách hàng. Tôi l i ti p t c s sàng h i. tóm l i cô k cho tôi nghe chuy n này l à nh m nói i u gì v i tôi. em ã ngh nh th này. Vi c m t mình k chuy n cho tôi nghe nh th . s còn ng nh c a m t loài hoa tiêu bi u cho t ng mùa c a m i tháng . cô vùi m t vào cánh tay tôi.

r i l i m t l n n a in thêm nh ng n i dung c ch tác riêng kia vào ph n tr ng ban nghìn b n ã in kia theo hai tr m b m t. chia tay thôi. K ho ch h ng tháng cho n i dung các bài vi t trong t p chí s do ai làm? Tôi h i cô y khi ch a h t s ng s t. Do v y. Ngay l p t c. s không th nào làm cv i giá b y. công vi c mà tôi ch a h làm bao gi . công vi c s suôn s h n. cô y v a nói: "Em không mu n anh nói t i vi c chia tay âu. tôi l y cu n sách Thu t b m huy t t i gia ình . su t m t n m ròng. nên ch m t loáng. Tôi b o v i Reiko nh v y. Cô y nói: "Chia tay em r i anh s s ng ra sao?". v i gi ng còn hào h ng h n c l n tr c. T nãy n gi . Tôi h i li u có làm c nh th không. v chi kinh phí qu ng cáo cho m t tháng là b n nghìn yên. úng nh mình ã nh. thì bà y s ký h p ng v i cô. Quá tr a. r i in ng lo t thành ba v n b n. v i i u ki n gi i h n m i vùng ch ký h p ng v i m t c a hàng. Th nh ng . Tôi n ói v i tâm tr ng chán n n. em s m r ng th tr ng ra c Tokyo. Câu chuy n c a Reiko càng lúc càng phình to ra. m t nghìn n m tr m c a hàng. Nh ng n u t ng lên n m m i c a hàng. chi phí cho in n s là hai tr m m i nghìn yên. Tôi nói v i Reiko là tôi không còn thi t th th c hi n m t k ho ch kinh doanh nào n a. s ti n lãi v n lên t i ba tr m nghìn yên. n u cô y có th làm các cu n t p chí PR h ng tháng. B i vì tôi cho r ng ba v n b n in y s ph i chuy n i l i ký t t i m t tr m n m m i l n t ng ng v i s l ng c a hàng t hàng. li u r ng mình có th làm cái công vi c biên t p ch trong có m i n m ngày cho m t t p chí truyê n v PR. anh hãy mua t t c nh ng cu n sách mà anh th y có th ph c v cho vi c làm cu n t p chí PR ó. n i b t lên trên t t c tính cách c a cô là v kín áo và d u dàng. b t u dùng ngón tay mân mê dái tai theo thói quen. Reiko b o không ph i làm nh th . và m t vài t gi y v . Reiko c i và áp l i. Th y b o. v i vàng cùng r i kh i quán cà phê. tôi có h i h i n m c nh ng vi c i lo i nh vi c trình bày hình th c th nào cho m t cu n t p chí. R i. R i rán bánh mì luô n. em ch a ngh ra c là trang th hai nên cho bài vi t gì vào. h s in giúp v i giá ti n kho ng ch ng b y hay tám yên m t b n. Mà tr c h t. pha cho anh m t tách cà phê i. K c tr i t t c các kho n chi phí khác. t bây gi ch có lông bông n ng nh l àn bà con gái. N u b y yên m t b n. Cho nên. Tuy nhiên.. Tôi mu n c nghe chính m m c a Reiko nói r ng cô y không mu n chia tay v i tôi. r i ch n cu n V n rau gia ình . anh hãy giúp h em m t chút thôi. Hôm ó là ngày m ng n m tháng Tám. song ti m th m m nào c ng s l ng l vì các t p chí PR này s có nhan nh n kh p m i n i v i n i dung y sì úc. tôi c ng ã ph trách t p chí PR ch o m t c a hàng bánh gia truy n Shinsaibashisuji v i vai trò là ng i qu n lý. cái ô ch nh t y ban u s c tr ng. Và n u làm nh v y. r i cu n S tay nghi l i ng i và m t quy n t p chí làm p h ng tháng. B i lúc này. Tôi tr l i r ng mình ch a tính nh ng vi c sau ó. c n i dung thuy t trình h i sáng nay u b c l ra m t con ng i hoàn toàn khác c a cô y. Sao anh? Anh có giúp em làm ch riêng nh ng ph n vi c ó thôi không? Reiko nói v y r i ch p hai tay vào nhau. v i m c chi phí là hai m i yên cho m t b n. R i hai nghìn c a hàng. tôi s ph i biên t p cu n t p chí PR. com pa. Re iko ch a t ng m t l n b c l suy ngh hay c m xúc nào c a mình v i tôi. Tôi h i cô y các ch trong khung hình ch nh t ó s c in th nào. m t cô gái không quá p c ng ch ng quá thông minh. cô y ã t tay thi t k th b n m u thô trong khi tôi ch ng h hay bi t gì và àm phán v i bà ch ti m th m m mà cô v n th ng lui t i. Th thì các ti m th m m c ng th y h ng thú cho mà xem. cô y nói.". m c dù giá thành qu ng cáo r t r . Ch a nói h t câu. ch m i l n này thôi. cô y ã có trong tay b n h p ng v i m i tám c a hàng.. Tôi mua quáng quàng cho xong. m t vi c mà mình ch a t ng làm bao gi hay không? Song. tôi không hi u l m. cô y n hi u v n phòng ph m mua m t lo t nh ng d ng c cô y cho là c n thi t. V i ba v n b n in. c kh n ng k chuy n êm qua. tám yên m t b n. M i nghe m t l n. bà y ã t ý r t quan tâm và tr l i là. Cô y tr l i r ng. Reiko li c cái m t ang nh m nhoàm nhai m u bánh mì c a tôi v i ôi m t tròn en lay láy. các c a hàng có c cu n t p chí PR khá p. nh t nh em s thành công. Không ch b i n i dung câu chuy n có ph n thái quá.. Tôi hoàn toàn mãn nguy n khi th y Reiko khóc.Nh ng ng i b n ó l i qu ng cáo t i nh ng ng i ng nghi p các n i khác giúp cô y. N u em mu n làm thì t làm m t mình i. Tôi l nh lùng nh c l i. Sao mày n nói thô l th h ? Tôi v a b c mình v i cách nói c a chính mình v a nhìn ôi m t m n c c a Reiko. Tôi ngh . tôi ành t c l i tr l i nàng: "Ch l n này thôi y nhé". thì ây s là m t m i làm n kha khá. Vì th . R i trong khi tôi l c tìm sách.. r i có c m t tr m n m m i c a hàng t hàng có th in v i s l ng ba v n b n. Em s tr cho c s in chi phí hai tri u m t tr m m i nghì n yên. N u khách hàng hi u ra r ng ây là nh ng s n ph m n li n v i nh ng n i dung gi ng h t nhau. Em s m r ng ph m vi ho t ng cùng v i vi c s l ng h p ng d n t ng lên. còn trang th t m t cu n cùng s làm th nào. H cho bi t. c n ph i tuân th nguyên t c m i m t khu v c ch ký h p ng v i m t c a hàng mà thôi. B n n m tr c ây. thay vào ó. r i b o. nào là th c k . thì h s không còn c m th y h ng thú n a. Reiko t ra vô cùng th t v ng. Tôi nh b th n ch t ám v y. Cu i cùng thì Reiko c ng ã ng d y sau nh ng câu nói này c a tôi. tôi ã b n c t v i cô y là chúng ta hãy chia tay thôi. Tôi h i cô y làm th nào tìm các c a hàng ký h p ng v i mình? Reiko b o: "Anh s i tìm hi u và làm công vi c ngo i giao nhé". n u nh ch có m i tám c a hàng ký h p ng v i mình. và trong m i cu n t p chí ó l i có ng c nh ng bài vi t mà c a hàng ó mu n a thêm vào. Anh ch a n sáng âu y. chính mình ph i làm c m t b n m u th t p. thì d t khoát s không ký h p ng v i m t c a hàng khác n m trong ph m vi cùng khu v c v i c a hàng ó. u tiên. Khi y. tôi ã có l n làm vi c cho m t công ty in h ng trung. Mà n u có làm sao. m i ch có m i tám c a hàng thôi sao. có c không? u tiên. ch khác m i tên c a hàng hay s i n tho i c in trên hình bìa. h dán. còn tôi khi y không tr c ti p th c hi n các ph n vi c ó. i u quan tr ng c a k ho ch kinh doanh này là n u ã ký h p ng v i m t c a hàng. Nagoya và cá c vùng xa h n n a. dù sao cô y c ng ã trót ký h p ng v i m i tám c a hàng r i. B i vì t rong vòng n m ngày. có m i hai m i yên cho m t b n. Sau y. s i n tho i c a c a hàng. d n tôi n hi u sách tr c c a nhà ga. n c m t cô y ã l ng tr òng.th xem m t b n nh v y h t bao nhiêu ti n. "Em ngh . nên yêu c u cô y gi i thích thêm m t l n n a. T t c các d án kinh doanh hay ho u b b khi c ó tay tôi th c vào. ông ch x ng in ã m b o v i em là cách làm y c c k n gi n. Reiko gi i thích l i cho tôi nghe. "Hôm qua an h ã nói là chúng ta chia tay thôi. d t khoát là n cu i tháng ph i bàn giao s n ph m. em s có kho n lãi h ng tháng là ba tr m nghìn yên. Th nh ng. thì hai m i sáu nghìn b n tr m b n còn l i s x lý th nào ây. Em tính n u th t n l c và ký h p ng c v i ba tr m c a hàng. n u in v i s l ng ba v n b n và in hai màu. Doanh thu cho m t tr m n m m i c a hàng s là sáu tr m nghìn yên. v i giá ti n hai m i yên m t b n. t y. V i cách th c này. em l i i làm siêu th mà ". Reiko tr l i tôi nh v y m t cách r t t tin. lôi cu n nh ng ng i qu n lý . l y hai tay che mi ng và c i khúc khích. M t Reiko ch t sáng b ng lên. Th nh ng. i làm công tác ngo i giao. có ng nh ng n i dung khác nhau. tôi mua cu n sách dày có nhan Bách khoa toàn th . Reiko nhìn m t tôi. Gi s em in m t b g m hai tr m b n cho m t c a hàng r i bán v i giá b n nghìn yên. n u chia t ay v i Reiko. nh ng duy nh t có m t l n. R i cô y b o hi n gi ã có m i tám ti m th m m xin ký h p ng ng r i. ghi y tên. B i v y. tôi không h mu n chia tay v i Reiko. trang th ba nên bàn n ch gì. th nh ng. Reiko b o th này. K t khi quen bi t nhau n nay. t mai tôi bi t n b ng gì. Ti p theo. v a làm v y. ph i i phát t r i cho các ti m th m m kh p vùng Kinki n a ch . sau ó s ch tác riêng ph n ký t n m t rong ô vuông y. chính mình ph i ch tác m t cu n t p chí PR phát cho m i tám c a hàng em ã ký ch p ng. bà ta còn gi i thi u v i Reiko cho nh ng ng i b n ng nghi p c ng ang m các vi n th m m Kyoto và Kobe. Tôi ã ng Reiko là m t cô gái mà ng i ta s ch ng th bi t cô ang ngh gì. Nghe có v th t kh s . Thôi. Reiko nói. "Cái ó anh c ng làm nhé". r i thu v b y m i hai nghìn yên hay sao. em mu n anh ngh giúp em ph n vi c ó. Tôi b o. nh ng qu úng là. chính mình c ng ph i t tên cho công ty. em âu có b o là anh hãy i làm i. Ch còn n m ngày n a thôi sao? Tôi ngh . Cô bé này làm sao th nh ? Tôi ngh v y và c m th y có gì ó th t khó hi u. Kinh doanh ? Tôi chán ngán l m r i. Và n u k ho ch kinh doanh nà y c th c hi n. cho nên. ó là công vi c do chính nhà thi t k hay chuyên gia vi t l i qu ng cáo công ty làm. và khi ã t ng n m t tr m n m m i c a hàng r i. c s in ó h mu n có b n th o và file nh hoàn ch nh tr c m ng m i. hai chúng tôi r i kh i c n h i n quán cà phê g n ó. Ph n thuy t minh c a Reiko i khái nh v y. và nhi m v c a tôi là ph i t o ra nh ng n i dung thú v . em s thu v m t kho n l i nhu n h ng tháng là sáu tr m nghìn yên. Nói gì mà d th c ch ? Tôi ng n ng i ra nhìn Reiko m t lúc. Reiko t cu n s ti t ki m và gi y ch ng nh n ti n g i nh k s p n h t l y lên trên bàn và b o: H i u ch c s b thâm h t. c ngày hôm nay. mình úng là cái th ng ã t t xu ng t n áy cùng r i. T tr c cho t i gi v n luôn là nh v y. nhìn v m t ch a ng bao tâm huy t mà R eiko ã p b y lâu nay. Cô y nói v i tôi r ng. c ngày hôm qua.nh ng i u thú v . Tuy ch làm ó c ó ba tháng thôi. úng không?" Reiko a m t nhìn lên phía ng c tôi. Li u có n không n u em b ra kho n ti n ti t ki m b n tri u hai tr m nghìn yên mà mình ã nh c nh n tích cóp b y lâu nay d n thân cho m t k ho ch kinh doanh ch ng âu vào âu.

r ph i ngã t th hai. r ng ng i nào c p i sinh m nh c a ng i khác. T b ây gi . t i sao th nh . t sâu th m n i áy con tim.c a các ti m th m m ó. Nh ng. Choáng váng. Th nh ng. Cô y là ng i ã c p ch ng em. cùng là ph n . Gi s câu chuy n mà ng i bà y ã k không ph i là m t câu chuy n c tích. Khi nói v Seo Yukako. em ngay n bi u ông ch quán Mozart. Khi hai v ch ng em ti n l h c trò ra c ng. góp ph n làm gi m stress cho h . lòng s u h n. Tr c lúc ó. Không hi u t i sao nó l i n m trong ng c c a tôi. "Bao gi anh c ng tr v v i gia ình c a anh". cho dù có nh ng i u anh tuy t nhiên không nói ra. không bi t ch i cá c c. ch Ikuko phì c i b o. cô bé sinh viên ó nhìn anh Katsunuma. Lúc này. Em s qu á. t i sao nh ng câu nói y c a bà c a Reiko l i c khi n lòng mình day d t th . ng i con gái s không bao gi quay tr l i n a. c ch ng em và bé Kiotaka i ng h t. em kh li c nhìn anh Katsunuma. Có m t hôm. l á th anh vi t v nh ng tr i nghi m k l ó. Máy pachinko hi n i là s k t h p gi a máy b n bi (pin ball machine) và máy bán hàng t ng (slot machine). Reiko ã ch m sóc tôi h t lòng. (Anh c ng bi t r t rõ là anh Okabe r t thích câu cá ph i không?). l h c trò y l i ng lo t ra v . Nh ng ngày hôm tr c. mà l i là s th t thì. ch có nh ng t p tài li u khó hi u vi t v l ch s là th duy nh t có s c h p d n i v i con ng i y. em chú ý nhi u t i o n anh vi t r t s l c v cái êm cu i cùng c a anh và Yukako. tr c h t em c n ph i k v i anh v m i quan h v ch ng gi a em và anh Katsunuma Soichiro. nh th ng l . em s không b cu c n u anh không nói rõ cho em toàn b nh ng chi ti t c a câu chuy n lãng m n ó c a anh . hay khi t i n c cho cây ngoài v n. trong su t m t n m qua. Nh ng lúc trong b n t m. tôi ng i vi t lá th này. pho mát trong t l nh ra c nh th ã thu c h t m i th nhà ng i khác v y. c lá th y c a anh. R i vào kho ng th i gian hai tháng sau ó kia. Và. Em có c m giác câu chuy n mà bà c a Reiko ã nói. ng i thì l i kh s vì b nh t t? T i sao có ng i xinh. Gi ây. Ba ngày v a r i. Em ã t ng ngh r ng. nh ng rõ ràng. T i sao em l i ngh r ng cái câu chuy n c tích y ch c ch n là có th t nh ? Chính b n thân em c ng th y th t k l và không sao lý gi i n i. Song. b c th này ph i d ng ây thôi. H u h t nh ng em này là sinh viên trong nhóm nghiên c u do anh y h ng d n. c l i lá th th ba c a anh. hay sinh m nh c a chính b n thân mình. Gi ch còn hai ngày n a mà thôi. ó là lúc em c lá th mà anh ã th n nhiên vi t v nh ng g p g tình c c a mình v i Yukako Maizuru. Có c sinh viên nam và sinh viên n . Em th y c ó m t cái gì ó gi ng nh s yêu m n c a mình dành cho ng i con gái có tên Yukako y. em c ngh ng i. r i bút chì. cô gái ang s ng cùng v i anh. em nh n o n th em ã vi t cho anh lúc tr c. em i xuyên qua khu nhà t p th . bé Kiotaka ã c u thai làm con ng i v i m t n i b t h nh bên mình. tôi ph i b t tay vào làm t p chí PR ây. khi m i ng i trong nhà. s không bao gi c u thai l i làm ng i n a là m t s th t áng s . còn m t con em gói vào túi nylon. Reiko ã ngh vi c công ty su t m y hôm nay. Cái t s yêu m n có l là không thích h p. th c k . cô có cô b n gái nào có cái tên áng yêu th . Th ng th ng. em có th i m t v i cô y v i m t tâm tr ng thanh th n và yên bình.. Katsunuma là ng i àn ông không u ng r u. gi y v . cái linh c m c a em ch a t n ng ng hoà n toàn chính xác. lá th tr c. nh ng khi c l i nó. nh ng em có c m giác r ng. Thúc ép anh nh v y r i. xoa d u cho kh i u n sâu t n n i áy lòng em b y lâu nay. Em hi u ngay gi a hai ng i ã có dan díu tình c m v i nhau. có nh ng lúc em th y nh Yukako. nên tr n cô y b ng cách này có l c ng là h p lý h p tình. t nay v sau. C i Katsunuma c ba n m. các sinh viên tr ng i h c thi tho ng có n nhà ch i. Em th y nó hoàn toàn không ph i là m t câu chuy n c tích. nh th em mu n mình ph i c x ân c n. Nh ng. dù có th . trong s ó có m t cô bé xinh x n. em ch a h m t l n bày t cho anh hay. nh phong c nh là t m nh ch p b h Tazawa trong chuy n i n gh tu n tr ng m t c a tôi và em. T m bi t em! Ngày 8 tháng 8 Arima Yasuaki -------------------------------1 Pachinko: Là c a hàng trò ch i ánh b c. Cô bé y lúc nào c ng t ra kênh ki u v s xinh p c a mình nên em ch ng a cô ta chút nào. em m i bóc th anh ra c. Nh ng hôm nay. cho dù hình th c c a c i m y là khác nhau. em mu n xe tan xé nát nó i ngay y anh ). em ã c l i lá th y m t l n n a. À. Trò ch i pachinko mang l i cho ng i ch i nh ng giây phút h i h p thú v . lúc thì sang ti m th m m . th hi n s c m thông v i cô y v y. G i anh Arima Yasuaki L y lá th anh g i n hòm th u nhà vào r i a cho em. r i l i n x ng in. Em có quy n c bi t i u ó. nh ng khi anh y lên phó giáo s . ch y i ch y l i kh p c ngày. r i ngay n m u tiên ó. em mu n bi t nguyên nhân th c s c a nh ng b t công và s phân bi t phi lý v n t n t i trên th gi i này nh m t uy l c siêu phàm v y. Ph i r i. V i em th là . Anh Katsunuma khi y c ng ng m nói v i cô ta i u gì ó b ng ánh m t c a mình. i u ó bây gi ch ng thành v n n a r i. R i em b ng nh n ra. em sinh bé Kiotaka. t ti n l y bia. D ng nh ánh m t cô ta ng m ra hi u v i anh y m t i u gì ó. Xem tên ng i g i. em s p x p l i m i th trong u em ã nhé. c khôn g cho em bi t. r i thoáng m m c i. em còn vi t. thì c ng ph i ch p nh n i u ó thôi. tr c m t em có m t con chó hoang r t to ang ng thè l i ra. h s ti p t c ký nh ng h p ng dài h n v i mình. Em nh l i nh ng o n mà em ã vi t trong th v i tâm tr ng b c b i khi ó. anh ã dùng t cái nghi p ph i không? Và anh c ng ã vi t r ng. N u anh k hông ý trong cách ch n nh ng cái tên này là th nào c ng b m i ng i trong gia ình em nghi ng y nhé. em c ng b t c i theo. có v h i l nh lùng. không ham thích nh ng môn th thao nh ánh golf hay ch i tennis. dáng ng i m nh kh nh. không hi u sao anh l i có c m giác m t b n thân khác c a anh ang dõi theo chính mình khi ang trong tr ng thái ch t y và nh ng tinh th c a cái thi n và cái ác. k x u? Là ng i ã sinh ra Kiotaka. Và không hi u sao em c ám nh mãi v i câu chuy n ó c a bà c a Reiko. y là b i em l à m c a bé Kiotaka. Nghe c nh là tên c a m t ngôi sao sân kh u n hà hát k ch Takarazuka y. Vì anh ghi lên ó cái tên Hanazono Ayame mà. nó là m t câu chuy n hoàn toàn có th c. nh ng th c bám ri t l y và không có ý nh i xa kh i m t b n thân khác c a anh s k t n i v i nhau m t n i nào ó . mà thiên nga l i tr ng? T i sao ng i thì may m n c kh e m nh. r i nhao nhao vây quanh an h Katsunuma. nh ng s vi c x y ra trong vài ngày ng n ng i v a qua k t khi nh n c th em cho n ngày hôm qua ã c tôi ghi c hép l i khá chính xác y. Anh th ký Okabe mang n nhà hai con cá h ng to mà anh y ã l n l i i câu t n Wakayama . Ôi! Em k hông hi u cái gì vào cái gì n a r i. cho dù em có suy ngh n bao nhiêu i n a. Có th nói bé Kiotaka và bà c a Reiko u có c i m k d b m sinh. Tuy m c ít thôi. làm th . Tuy nhiên. r i ra n b sông.. anh y ã c công nh n t gi ng viên i h c lên phó giáo s . c c kì ph bi n Nh t B n. n c ng t. m t ch c hay c t ng. Do v y. Em l y m t con n u cho c nhà n. Chúng ta v n th ng ch ng th bi t c r t cu c thì cái gì s có ích cho cái gì ph i không em? Th tôi vi t có l h i lan man. nh phong c nh dùng làm hình bìa. s sinh viên n nhà t ng t bi n. vài cô c u h c trò l i n nhà em ch i và nói chuy n m . anh ã dùng cái tên Yamada Hanako. và m y a y nói l i c m n v i v ch ng em. (Anh bi t t i sao không? B i vì khi ó. vì th y nh ng dòng th anh vi t ã g i ý cho em có c nh ng hình dung v toàn b di n bi n t lúc anh và Yukako g p l i nhau cho t i khi x y ra v vi c y. Tu y bi t ph i ch p nh n nó thôi. d ng nh có th nói r ng. r ng anh hãy vi t l i cho em toàn b di n bi n câu chuy n gi a anh và Yukako cho n giây phút cu i cùng. ng i gi ã thành h hàng v i em. Mãi n êm khuya. Câu nói ó c a Yukako ã vu t ve. n chi u. tr c m t tôi la li t nào là m y quy n sách m i mua. T i sao con trai em l i ph i sinh ra v i n i b t h nh ó bên mình ch ? T i sao bàn tay c a ng i bà ó ch có b n ngón không thôi? T i sao ng i này sinh ra l i là ng i da en? T i sao ng i kia sinh ra l i là ng i Nh t B n? T i sao con r n l i không có c tay l n chân? T i sao con qu thì en. em v n c v a c nh ng dòng th c a anh v a m chìm vào trong nh ng suy t sâu xa. vào th i i m y. nh ng i u mà cho n gi . n i h n ghen trong em v n hi n hi n mãi thôi. Anh y là ng i ch c m nh n th y m t th âm thanh n ã t âm nh c Mozart. nên quy t .

tôi v n th ng mu n c â u y m.nh quay l i và i vòng vào con ng t i mà bình th ng. hay khi chúng ta ã nên v nên ch ng. tính em có ph n b ng b nh. Th t là m t hình nh c a hai k ê hèn. n n i ôi khi tôi th m ngh ph i tát em m t cái th t au cho ch a cái thói y i. mà là m t nghiêm lu t nào ó. em nên nhìn l i b n thân mình trong vai trò là m t ng i ph n . Chúng tôi ã quy t nh t tên cho cu n t p chí c a mình là "Beauty club" (Câu l c b s c p). Mình không l y con ng i này b i tình yêu. ngay c hi n t i ây. Ngh v y. b ngoài. thì ch c ch n chuy n t ng t c ng s l i x y ra. Nh ng cái hình nh y d ng nh không ph i hình nh c a con ng i th t. nh ng úng th t là. Nó ti m tàng trong m i ng i àn ông. mình th m chí c ng không th có c m t chút gì ó g i là tình yêu i v i anh ta.nh ng i u thú v vào. Em bi t không. em ã hi u ý ngh a c a t cái nghi p . anh Katsunuma v nhà mu n. Tôi bu c ph i làm th vì n u nh không th c su t nh v y. Trang cu i . L n lên trong s yêu chi u c a b m . n u không t luôn m t cái tên nào ó. S h p d n y c a em k hông h i thay khi hai chúng ta ang yêu. Không ph i do em nói cho b bi t. nh ng ch c n may m n có c h i. Em v n th ng h t mình và b o d n m i k hi hai ta ân ái. vi c Katsunuma thay lòng i d và n v i m t ng i con gái khác. em v à anh y không h m t l n cùng nhau ân ái. B là ng i r t tinh. ph i không? Mong anh ng ng i ng n. Em ch ng m y may th y bu n. ph i r i. yêu. nh ng ó là s th t. Em th y nh cái câu mà anh c ng ã g t g ng v i Reiko trong lúc say r u y quá anh . t i l i. ph i i tìm thêm các c a hi u ký . Mình ã có Kiotaka. Tr c khi bìn h lu n v t nghi p này. m t ng i v ch ng? Em thi u g i c m ? Hay em thi u nhu mì? Ch c ch n là anh bi t rõ ch . ho c do hoàn c nh a y. Khi c n nh ng dòng này. b i v y em luôn th m ngh và ch c l i anh th này: "Ái chà. Em bi t thì v n bi t. là anh ta có th ng v i ng i ph n khác. Tôi c ng không rõ ng i ch ng m i c a em c m nh n th nào. tôi s tr l i em câu h i y. và dâng hi n h t nh ng m say trong con tim mình. vu t ve mái tóc em. anh yêu em v i tình yêu sét ánh. Katsunuma có quàng tay ôm l y em trong phòng ng . Nh ng. tôi t ti n lôi m t vài m u chuy n l ó ây trong cu n Bách khoa toàn th . hay là ã vào cái khách s n dành cho các c p tình nhân phía sau nhà ga? Th nào c ng là m t trong hai n i ó cho mà xem. l i có m t chuy n khó ch u x y ra. Cho dù anh ta có m t ng i v hi n d u. nh v y là s ti n s thu c t m i tám c a hi u kia coi nh i tong. ho c là hôm nay Kiotaka r t qu y. Không. ng i ng n. Th t là m t cái tên ch ng chút n t ng n ào. nên tôi d ng ch này ây thôi. ó không ph i ch là m t t v i ý ngh a n thu n c a nó. tôi h u nh th c êm biên t p cu n t p chí PR. Thói tr ng hoa c a ng i àn ông v n d thu c v b n ch t r i và t h t khó thay i nó. em không mu n nói sâu thêm n a ch o anh nghe âu. rón rén . ch ng m y khi em i qua ó. Katsunuma ch ng ph i là ng i quan tr ng v i mình. hai chúng ta c ng th ng cãi nhau vì nh ng chuy n không âu. Anh s d ng cái t cái nghi p và vi t r ng. ích k . cho dù có l y ai i ch ng n a. chúng tôi ch ng th ngh ra thêm c n a. Tôi nh nh ng khi y. Em v i vàng quay u l i. r i thay i m t ít câu ch . Trên gi ng ng . Vì n u in nguyên nh v y. anh có c m giác cái t ó s k t n i m t n i nào ó v i tinh th c a cái thi n và cái ác . em có suy ngh r ng vi c em m t anh. không ph i vì th mà tình yêu v i v mình s th này hay th khác âu. Cho nên. r i hai ng i i âu nh ? Hai ng i ã cùng nhau n t n sân tennis tít b bi n ng kia. lúc ó. ch t em nhìn th y anh Katsunuma và cô bé sinh viên ó ang ng ôm si t l y nhau d i c ng m t ngôi bi t th l n. Có l ch em ph n s n i gi n và b o r ng th t là l i nói tùy ti n. Tôi ính chính l i câu v a r i m t chút. s thành sao chép tr m b n quy n. nh ng i u ó là t t c nh ng gì tôi bi t v em. em ph i i xem con th nào. V s vi c này. Em áp tr l i v m t t nh b c a Katsunuma c ng b ng m t v m t t nh queo nh th . mình ã có a con bé b ng yêu quý này. ng i ch ng ph n nào c ng th y lo l ng y. H i m i ang yêu nhau. sau khi ã tr i qua m t vài n m chung s ng. nên em c ng m t l m r i. Sau khi làm xong. nói m t cách chân thành. s s t i qua ch con chó hoang y. xinh p mà anh ta r t m c yêu th ng. nh ng m i c ch âu y m c a em v i tôi v n th t quy n r . Nh ng trên h t. Không bi t Re iko m n c âu m t chi c ô tô mini trong toàn b th i gian cho n khi cu n t p chí PR hoàn t t. Tôi không l y lòng em âu y nhé. c hai ng i u t ra ch ng có chuy n gì c và v n cùng nhau chung s ng cho t i hôm nay. Em c m giác mình ã hi u r ng. hình nh Kiotaka ang kêu gì hay sao y. Có c m t ng i v y quy n r nh v y. nh ng ng tác vu t ve c a em không k thu t. Reiko b o l n này cô y ã n n nì ông ch x ng in giúp cho ch in hai v n b n. t gi n ngày giao hàng vào cu i tháng. hay làm b t c m t vi c gì liên quan n nó. chúng tôi ch n m t vài ph ng pháp b m huy t t cu n Thu t b m huy t t i gia ình kia. ang i b trên ng. v l i. Ch c h n anh s ng c nhiên l m. Em ngh . ôi khi. em c ng ngh v i m t thái d ng d ng r ng. h u h t thói tr ng hoa c a àn ông là nh nh ng gì tôi ã vi t trên. Hôm ó. Cùng v i lúc em suy ngh r ng m i quan h c a K atsunuma và cô bé sinh viên kia là m t m i quan h thô b . m i quan h y gi a Katsunuma và cô bé sinh viên ã ra tr ng ó v n c ti p di n. Nh ng gì tôi bi t v em. Và n a. Trang th t m i th t kh . "Tôi ghét cô". À. Em tuy t nhiên không có ý nh ón nh n nh ng th ó ch ng mình n a. ch ng em ã nh n ra là em c ng ã bi t chuy n. anh ta và cô bé sinh viên kia ng ôm nhau ngay g n nhà mình. thì các b c ti p theo c ng không th ti n thêm c. Chào anh! Ngày 18 tháng 8 Katsunuma Aki G i Katsunuma Aki. gi ây ngh l i. em v n là cô gái n m tr n trong vòng tay tôi. Hai ngày tr i. iêu luy n nh c a nh ng cô gái làng ch i. hãy nói cho em bi t i u ó nhé anh. là các bài vi t v cách s d ng xà phòng theo nh b n m u Reiko ã làm. th nào mà ch c. Em ch có th ngh r ng. Sang trang t h ba. Cô y gi i t hích. Em t nh v i mình. Nh ng. chà chà. nên tôi bu c ph i nói v y thôi. ch c ch n tôi s không th nào k p c. H n n a. Nh ng. Chuy n i công tác Tokyo v a r i c a ông c r t dài. B em c ng ã phát hi n ra Katsu numa có dan díu v i m t ng i ph n khác t vài n m tr c r i anh . r i v nhà. R t có th . và nh tôi ch i lo vi c. C ng có nh ng ng i àn ông say m v i ng i ph n ó và v t b c gia ình c a mình. tôi i n x ng in trao i v vi c d t hàng. K t ó n nay. nh ng th c bám ri t l y c a b n thân anh. "Tôi ghét em". Reilo c m t m b n c a thành ph Osaka r i nó i: "Lên ng thôi!". Tôi không th ngh n i xem nên cho gì vào ó ây. ã b y n m trôi qua. nh ng c ng c ch ng n m n m nay ch ng h ng tay vào vô l ng. hình nh c a ch ng em và cô bé l ng l kia ôi lúc v n ch t l t qua trong tâm trí em. Cái tính cách b ng b nh y c ng là m t c i m h p d n con ng i em. B i th . t cái ngày ó. m t b n c in v i giá m i yên. s thành ra tôi l i i bi n b ch cho b n thân mình. em ã trót mang trong mình cái nghi p là. Ph i ch ng. tôi th c s c m th y em c ng là m t ng i v r t ngoan ngoãn. B i th . em còn khi m khuy t m t i u ó trong vai trò là m t ng i ph n . r t yêu ng i ta mà còn làm b nói này nói n ". em quên ch a vi t i u này. Em th y hành vi c a b n h th t áng ghê t m. dù em có chia tay v i Katsunuma. K cho m i chuy n mu n ra sao thì ra. em là ng i ph n ã làm cho tôi th c s c m th y mãn nguy n. a con ã ph i gánh ch u b t h nh ngay t khi m i l t lòng. tôi không th kh ng nh nh th c. N u vi t ti p n a. trang th hai. Ch có i u. cái ngày em nhìn th y c nh Katsunuma và cô gái y ang ng ôm nhau. kích c t p chí. nh ng ch ng m y may m t l n m mi ng nói v vi c ó. và l i l y m t ng i khác. Nh ng. nhu mì n a. trong nh ng kho nh kh c nào ó. Tr c tiên. Em s l i vi t th cho anh. Reiko là cô gái ã b t c anh ph i nói ra câu y r i y nh . Em có c m giác. n a cho ông ch quán Mozart con cá h ng. Tôi c ó b ng lái. ó là em là m t ph n r t h p d n. em l i v l y c b o. Chúng tôi h u nh ch ng có m y th i gian t tên cho t p chí. B y n m ch ng h m t l n nào. Bao gi anh c ng nói v i em câu này. Hình nh b em v r i. Th nh ng. r t có th t t c nh ng i u ó là nghi p c a em. nên th y m t rã r i. Ch c c m t l m. Em ch ng h th y chút l n t n. Th nh ng. Lâu l m r i tôi m i l i làm vi c. em ã g t b h t bao e p. r t cu c c ng b ng i ph n khác c p m t ch ng mình mà thôi. mà nó ch là cái gì ó gi ng nh mu i than b n th u x p thành hình ng i tho t nhòa i ngay trong u em.

ch i b h t có m i phút là t i. ch bi t nh khói mù m t này n a. r t có th h s không nh n ký h p ng n a. ch ng ph i tôi ã nh n l i nh v c a em. Cô b n tôi k mãi. tôi ch t nh n ra ây là ch r t g n n i tr c kia tôi ã s ng. m t b g m hai tr m b n s không th v i c a hàng chúng t . tôi l y t tay Reiko túi gi y ng các t r i qu ng cáo làm v i. gi cu n t p chí m u và t r i qu ng cáo r a. ch a y hai phút. Tôi h i Reiko r ng. Tôi nói d i v i cô b n là tôi ã làm công vi c này t ba n m tr c ây. mà tôi thì mu n c gi i phóng cho mau. Bác tôi ã gi u m i ng i và cho tôi vay kho n ti n g n sáu tr m nghìn yên. Ch a h t. Tôi thì s t ru t m u n báo tin ngay cho Reiko. tên mình vào b n ng ký. y là quy n c a ng y. m t ng i b n c c a tôi ang kinh doanh m t ti m th m m g n ây. có in r t c n th n tên c a hàng. và b o. và c ng h n hai n m r i. chúng tôi ã i lòng vòng quanh qu n Namano. Chính vì th . công tác m t ngân hàng) và ba a cháu n i. Tôi c ng i bác ru t ón v ó.. nh ng ch ng có c a hi u nào ký h p ng cho chúng tôi c . t c ký th v i s l ng b n tr m b n ã. ti m th m m là n i nam gi i r t ng i t chân vào. v a n c m xong mà lái xe là au d dày y". Tôi c ng ang c nén nh n không th t ra l i c n nh n nào ây này. r i có v m chiêu. Ch th mà chúng t ã có t i m t tr m hai m i c a hàng t hàng trong su t hai n m qua còn gì. cu i cùng. cu n t p chí m u. n u c a hàng c a c u có thêm m t ng tác n a. Reiko b o th này. nhìn anh ngày ngày s ng trong tâm tr ng chá n ch ng. chúng t ã có t i m t tr m hai m i c a hàng v n c u n hàng tháng l y t p chí c a chúng t ây. c u s hoàn v n ngay v i nh ng khách s d ng d ch v m c giá n m. L n tiên tôi nói v i cô y v chuy n quá kh c a mình. nh ng c tôi th tv n xem sao. Chúng t c n sáu tr m b n c . cô y nh c nhân viên l y m i tôi m t c c n c ng t. cô y l i ti p t c nói. tên ng i qu n lý. và bác ã nuôi tôi n h c h t c p hai. k mãi nh không mu n d t kh i tôi. Reiko nói th r i ng d y. C a hàng nào c ng c g ng có s sáng t o riêng trong các k thu t làm p. em th y nh t nh là mình ph i làm m t cái gì ó. n u không hi u qu thì d ng h p ng lúc nào c ng c ch ? Tôi b o. thanh t oán ti n. n u ch a có. c a hàng s nh n t p chí nh th nào? N u g i qua ng b u i n thì ngoài kho n b n nghìn yên ra. Th y th . Tôi l i ti p t c nói phét. Nh ng. Bác y ang s ng g n ây. Cái th ng c b sai v t ó là tôi. Trong khung hình ch nh t trang bìa. n u c u làm lâu dài. mà c ng ch ng m t l n g i i n tho i liên l c v i bác. Khi nói n ó. Tôi b o. tôi ch ng nh ng không vác m t mình n g p bác. n u mình nói ây là công vi c chúng tôi v a m i b t tay vào làm. Ch ng bi t em m n mõ âu ra cái xe ô tô cà tàng i ch m rì rì. c ng không bi t ng i y có ký giúp h p ng hay không. Cô b n tôi nói luôn. th là mình b vào tròng r i. Tôi c i i l i l i. Tâm tr ng y c ng an xen v i tâm tr ng mu n làm cho Reiko c vui. b i cô y v n c m hôi ròng ròng i cúi u chào hàng h t ti m th m m này n ti m th m m khác. T c thì. Ng i m ìa m hôi. cô y ã gi c: "Anh nh u ng mau mau y nhé". chúng tôi s l i ph i tr thêm chi phí v n chuy n n a ch . "Hôm nay chí ít em c n g ph i ký c h p ng v i m t n i. Reiko cùng tôi i sang quán cà phê sát c nh quán n ó. Ch v i hai m i yên cho m i cu n. th t là khó ch u quá. tôi ang ngh . Reiko b o d ng xe. Rei ko nói n ó v i gi ng i m m nh m i khi. c ng ch a ki m c t m ch ng. cô y i n a ch . Em s g i cà phê cho anh nhé". n u v y thì t s ký h p ng. Nh ng. út chìa khóa xe vào tay tôi và nói: "Lên ng thôi!". Hôm ó. mà anh sao ch ng quan tâm gì th ". Còn n u b t h ph i gánh c chi phí ó. Bà ch c a ti m th m m ã xu t hi n bên c a s kính và ng nhìn tôi. Th nh ng. hi n ang n i nghi p b m qu n lý m t ti m th m m .. r i i vào trong ó. và cô y c i tôi r t k l . em nói ùa mà c ng tin à? Em ã mu n s kinh doanh cái gì ó b ng s ti n mình có. Tôi li u m ng nói ba ho a chích chòe. Ngay t c kh c. " nh . r i thì c ng hai m i b y tu i. Hôm ó tr i nóng kinh kh ng. Bác y là ng i bu n nh t tr c vi c tôi và em ly hôn. (Cái m i tròn này chính là c i m khi n cho Reiko không th c g i là xinh. và b o r ng. t có vi c mu n nh c u. B i tôi e r ng. sáu nghìn yên còn gì. r t có th cô y s nh n l i ký h p ng t hàng làm cu n t p chí PR n u tôi c t l i nh . Th ng th ng. Khi lái xe qua con ng qu c l ông xe c qua l i. ó là h ng tháng phát hành thêm cu n t p chí PR nh th này cho riêng c a hàng c a mình. Nào là cô gì t B ã l y ch ng và sinh con r i. ành b cu c và quay v . ch y lòng vòng kh p ph ph ng trong khi m hôi m ìa. r i d ng xe ngay phía tr c khu ph buôn bán s m u t. cô b n ó trông gi ã khá nhi u tu i ang ng g n c a ra vào và ch o nhân viên làm vi c có v r t b n r n. kéo anh vào cu c". nh ng bác ã nuôi n ng tôi l n khôn c ng nh nuôi n ng ng i con c a mình mà không có chút thiên v nào. nh ng n m ngoái ã m t vì c n b nh ung th vú. Tôi ngoái u l i. hay các d ch v ch m sóc khách hàng úng không? Tuy nhiên. b n ng ký. nh ng r i c ng l y làm l . có th cô y s nói l i v i bác tôi. bá c gái gi ã già hi n ang s ng vui v y cùng v ch ng ng i con trai (anh y h n tôi ba tu i. ch y long sòng s c theo nh ng yêu c u c a em còn gì? Ng i th c thâu êm hoàn t t vi c biên t p cu n t p chí PR. Tôi c ng h ng không bi t tr l i sao. r i c lên t n t i i h c. ng i trên gh sofa phòng ti p khách. có ti ng g i: "Arima i!". i ra ngoài c a và i tôi ó. tôi ch ng can m b c vào trong ó. b c u s ký v i s . Tôi làm vi c qua m y công ty r i c ng l n b i. Ban u tôi c ng th y b c mình. Tôi ngh . Nh ng. Quan tâm ha y không quan tâm thì r t cu c m y ngày nay. tôi ch tay ra b ng giá ngoài c a ra vào. nh ng ng i b c vào trong ti m th m m quá. Trao i xong chuy n h p ng v i tôi. úng là Arima r i. Tôi g p cô b n y l n cu i cùng là vào ngày h p l p. cô b n tôi s không có s tin t ng v i công vi c c a chúng tôi. r i h i tôi xem chúng tôi có ch c ch n s gi nguyên t c là m t khu v c ch ký v i m t c a hàng hay không? Tôi cho cô y xem b n . cô y quy t nh chung s ng cùng tôi vì m c ích này hay không? Reiko thôi không c i n a và b o: "Tr i i. l ng l không bi t có nên vào trong ti m th m m l n ó hay không. r i k th chuy n v các b n h c c . Ng i ó h i. Nào là c u này t A ang làm c nh sát hình s m t c quan công an nào ó. cái i u hòa c a chi c ô tô c rích y ch ng có m y tác d ng. Ngay l p t c. Qu là bèo. Cô y l m b m. thôi i em . không bi t có ký c h p ng hay không ây. Vì ti m th m m ó cùng m t dãy ph v i nhà bác tôi. Ng i ta thì ang c g ng h t s c. công ty chúng t ã tuân th nguyên t c là m t khu v c ch ký h p ng v i m t c a hàng.h p ng v i mình. Chúng t có c m t h th ng v n chuy n n t n n i trao hàng và nh n ti n. Cô b n m i tôi vào trong c a hàng. tôi ch t nh ra là mình có m t cô b n h c cùng c p ba. lúc u. N u giá ó có kèm thêm c phí v n chuy n. T khi chung s ng cùng v i anh. Reiko c kh ng kh ng nh t nh s không v n u ch a ký c h p ng v i m t c a hàng. chúng tôi nh t nh s không ký h p ng v i b t k ti m th m m nào khác trong ph m vi khu v c này. chúng t s cho xe ô tô mang n t n n i. c p ba. B ng. c n ph i ngh cách kinh doanh anh hào h ng cùng tham gia. cô y l i ng lên. Tôi ngh . óng d u r i b o. Tôi im l ng. nó s thành m t th ng hi u c a c a ti m c u y. tôi bu t mi ng b o. Tôi c tình ch m rãi nh p t ng ng m cà phê. Khi ch úng tôi n xong b a tr a t i quán. r i l i ch y n x ng in thuy t trình n i dung in lên trên cu n t p chí ó là ai? Chính là tôi ây ch còn ai n a. r i có v ng p ng ng i u gì ó. V v n này thì Reiko hoàn toàn không bàn b c gì v i tôi c . nên khách hàng s không ngh cu n t p chí mình c t ng là n li n âu. là sao v y?". "V t th ng ng c và b ng anh ó. Cô b n nói v i gi ng nh nh l i th i xa x a y r ng. m t b n là hai m i yên à. Reiko kh ng kh ng nh v y và nh t nh không ch u nghe theo ý tôi. nh ng em c ng ch a tính c là mình ph i làm gì ây. và h s th y h ng thú c nó cho mà xem. "Em nuôi anh m t n m tr i là ch dùng vào lúc này thôi y". bác tôi ã m t t ba n m tr c. Nh ng. "Em ã bi t là th nào anh c ng không nói âu mà. Tuy không ph i là con ru t c a bác. Cô y xem k càng cu n t p chí m u. nh ng c ng ph i nói r ng nó l i là c i m khi n cô y ph ng ph t nét th ngây r t có duyên). khuôn m t bu n bu n khi nãy c a cô y thoáng thay i. có ph i m t n m tr c ây. Tôi h i cô y có gì mà bu n c i. "Anh này. Em ngh . n u h p ng c ký. ôi m t en lay láy b t u h p háy. tôi th y ng i mình nóng b ng. và h i xem có ph i n khu v c này là ph m vi kinh doanh c a c a hàng hay k hông? Tôi b o. G n m t gi ng h trôi qua. Khi i qua c ng tr ng c p ba tr c kia tôi ã t ng h c. v a nhìn th y m t tôi là cô y ã nh n ra tôi ngay. Tôi ã qu t m t kho n ti n sáu tr m nghìn yên ó và l n m t t m. cô y ã b u i ra kh i c a hi u c a h . r i khi tách cà phê chúng tôi v a g i ch a c mang ra. C th im l ng. cu i n m tôi và em c i nhau. cái m i tròn nh n l i. Nhòm t bên ngoài c a s . Th r i. r i h i xem vi c tôi nh nh cô y là gì? Tôi vào trong ti m. tôi v n ch a tr c cho bác kho n ti n ó. Tôi nói v i Reiko ây là n i tr c kia cô ã s ng. n u tôi ló m t ó. R i cô y l y hai tay b m mi ng c i r r i. ch c ch n khách hà ng s c m nh n th y ti m th m m này có s n l c h n h n trong d ch v ch m sóc khách hàng. n c a hàng th hai. ó là kho n ti n sáu tr m nghìn yên r t quan tr ng v i bác bác s ng nh ng ngày tháng tu i già. Cô b n tôi h i r ng. d t khoát em ch a v âu". Ph i kinh doanh cái gì ó b ng s v n b n tri u hai tr m nghìn yên v a ki m ti n n h ng ngày v a t ng thêm s v n ó. Khi th y m t ti m th m m . Tôi nài n : "Em ph i cho anh ngh m t chút ã ch . Tôi c ng ã lái nó. Tôi áp tr l i cô y nh v y.". vào cu i các tháng. Cô b n h i tôi h ng tháng. Cô l i x i ôi m t tròn y vào ng c tôi và l m b m nh v y v i v bu n bu n. tôi d a l ng vào gh vô l ng ang nóng lên s ng s c. có chuy n gì mà c u c i i l i l i tr c c a hàng th . T ó n nay. Chúng tôi c i lòng vòng nh v y qua n m c a hi u. lãi c a chúng tôi s b gi m i. Ngh n ó. thì cô y xu t hi n và b o: "Không c r i". và b o. và vùng Kansai. s i n tho i. Nh ng vì cô b n tôi nói r ng.

" ng ý là th r i. l y t trong góc t qu n áo ra m t cái túi ng m t tri u yên cùng kho n ti n lãi bao nhiêu ó c a s ti n y mà hôm tr c. Tôi v làm b không bi t. ã n n c này thì không th có lý do lý tr u gì c n a r i. tùy lúc tùy t ng tr ng h p mà l du côn t v này c ng áng s l m. R t cu c thì c ng b tao dìm xu ng áy sông. anh c l y m ng tôi i. Ngay c khi anh không còn ây n a. em ng lo l ng. M t gã àn ông tái i. nh ng r t cu c tôi không sao tìm c. M t chi c ô tô ch khách màu tr ng ang u ó. Ng i àn ông nói v i tôi b ng cái gi ng c tr ng c a riêng l ng i y. Khi h i b u i n. Còn bây gi thì l i khác. r i o m t sang phí a Reiko sát bên c nh tôi. B t giác. K t hôm ó. Tôi th y chán ngán h t th y. Em không th nào linh ho t c nh anh âu". và nh ng vi c có dính líu n c nh sát. T gi y ghi n này tao ã b ép ph i c m khi n ch m t khách hàng thu ti n. n u v y thì tôi ch còn cách nào khác. r i t lên ùi Reiko. "Mày có vào tù thì tao c ng ch ng th l y l i n i m t xu. mình có ch t c ng ch ng sao. tôi lái ô tô ch Reiko i kh p n i chào hàng. Khu c n h chúng tôi là m t dãy nhà c . "Thôi c. tôi nh ra m t vi c. Tôi b o Reiko hãy t m lánh i âu ó m t lúc nh ng gã ó g n gi ng. Khuy áo tr t n xu ng ng c. tôi ã b ra toàn b s c l c hòng c g ng gi i quy t n t các ph n vi c còn l i c a công chuy n ó. v ng ra nh ng l i thô l y r i i kh i.l ng h p ng là b n tr m b n. Mày bi t rõ tao là th nào r i ch h ? C ng ph i có n n m. nh ng ng i ph i tr kho n ó c ng s c m th y nhi u nhi u th nào y. nh ng gì bà ch c a ti m ã h i. i u b n c húng s nh t là thái d ng d ng c a chúng ta. ch c chúng s c uy hi p Reiko. nh ng chúng không i nào dám ra tay âu. nên tô i không dám Tôi b ng qua khu ph th ng m i s m u t quay tr l i xe. gi i phóng cho anh i nhé". b o: "S ti n này là c a em. th t l tôi l i th y lòng mình thanh th n. . Nhìn Reiko run r y. ti n ho c m ng v y". anh ta nh gi ng. tao s l y m t trong hai th . s i n tho i c a các ti m th m m vào ph n tr ng trên trang bìa. Tôi ngh . c k m i th ra sao thì ra. Tôi ch lo m i vi c chúng là l du côn t v . duy nh t còn m t t gi y ghi n n ng lãi không hi u bi n i âu m t t m. Tóm l i. Vì th . t ng b n chúng vào tù r i y. Em không c n ph i làm nh v y". m t mày tái mét. Anh úng là thông minh th t". "Mày còn nh t gi y ghi n này ch ?". L ng h n có m t hình x m. Lo i du côn t v ý mà. Nh ng. Gi ng i u quen thu c c a dân òi n . Thôi ành v y. gã này c ng xoàng thôi. Tôi tr l i h n b ng m t câu g n l n. nên tôi ã t mình i ki m h p ng. anh ta dùng m i giày á m nh vào cánh c a c n phòng và b o. ã b o không có là k hông có. D u v y. tôi ch t gi t thót mình. Vì m i ch v n v n có hai m i sáu c a ti m. khi h t k h n. Ng i àn ông ng i trên gh vô l ng n hìn tôi ch m ch m. Tôi t ch i th ng th ng r ng. Vì tôi mu n c v s m. Ngày mai. úng là n u chuy n n t n n i cho h b ng ô tô là hay h n c . T gi y ng i ta a cho là v t dùng làm tin. Chúng ta nói chuy n luôn ây c ng c. tôi b o h n r ng. em âu ph i v anh. h tr l i r ng chi phí cho hai tr m cu n t p chí PR s là ba tr m yên. h i i h i l i tôi xem tôi ã nói v i ng i ta nh ng gì. r t có th chúng s làm phi n em m t th i gian y. t t c nh ng ng i ph n có liên i n tôi u g p tu t nh ng chuy n không hay. úng không?". Tr i nóng th này mà tao ã ph i ng ch u ch c ây hai ti ng ng h r i y. còn tôi thì m i m t rã r i. tôi không làm gì c . Tôi b o. Reiko ang ch tôi v v i nét m t lo l ng. Tôi ã có ý nh s tr h t kho n ti n ó. Ai c ng bi t giá x ng r t cao. kìa. Tôi gã àn ông vào nhà. t ng b c uy hi p ta v tinh th n thôi. nh n n nh n m c. Dù th . Nói r i. nh ng vi c giao hàng vào cu i tháng thì anh s làm cho em ch . M t ng i àn ông n a c ng ang ng tr c c a phòng c a chúng tôi. n n c này thì tao ch có th òi cái ng i có tên là Arima Yasuaki s ti n này mà thôi. Nh l i tâm tr ng c a mình tron g l n quy t nh chia tay v i em. Th là cái th ng tôi ã n m g n trong tay Reiko r i. khi y. anh nên ki n tôi ra tòa thì h n. chúng ta ra ch khác nói. v i kho n n là chín tr m tám m i sáu nghìn yên. ch quanh qu n nhà. l m tôi b o. Gã ó v a nói v y v a c i chi c áo vét màu en gã ang m c. "Này. r i tr v nhà. tôi v n th y khô ng yên tâm chút nào. "Các ti m th m m mà em ã ký h p ng nói s thanh toán giúp em c ba tr m yên ph n chi phí v n chuy n này. B n tao có chuy n mu n nói v i mày. Tôi nói v y r i l i ti p t c cho chi c xe ô tô cà tàng ch y v phía ng qu c l . Tao c ng ph i m t n a n m m i l n ra tung tích c a mày y" . tôi và Reiko. không hi u sao. "M t là ti n. sao cho không có chuy n r c r i nào x y ra. nên chúng ch ng th l y ti n c a em c. B ên trong chi c áo ó là manh áo s mi m ng màu tím và trong su t. C em. ào âu ra bây gi . nh ng ch ng hi u sao tôi có m t linh tính r ng s có c huy n không hay x y n. nói g ì mà th n nhiên nh không th h ? Nghe Reiko b o. và th ông ta l i cho tao ch là m t t m gi y l n. cô y ã có ý nh s chuy n hàng n cho các c a ti m th m m b ng b u i n. Cách nhìn và dáng i u c a ng i àn ông này b ng khi n tôi ch t d . gi a b n nghìn yên và b n nghìn ba tr m yên s cho h c m giác khác h n. nh ng th t không may. r i lôi t trong túi áo khoác ra t gi y ghi n có con d u th c c a tôi. Ng i Reiko run b n b t. ch ng còn liên quan gì s t. Cô y th m thì n h v y r i ôm ch t b n ng ký ó vào ng c. ng lên sáu tr m b n. nh ng n u th s làm phi n t i nh ng ng i khác trong khu này. Chúng s t ng b c. Mày hi u rõ ch h ? Mà không ch có m ng mày âu y". ba ngày li n. C nh th nàng th ng cho a bé ngoan m t viên k o ng t v y. hôm nay tao cho chúng mày có th i gian suy ngh . Vào th i k công chuy n làm n tr c ây c a tôi b b . chúng tôi vào quán cà phê u ng cùng m t ly n c mát. Th y tôi t ch i nh v y. H n c tình m c chi c áo s mi m ng tang màu tím y hòng cho tôi th y cái hình x m ó. r i t nhiên ch ng th y xu t hi n n a. Reiko nhìn hì nh x m trên ng i gã àn ông. Tôi tr l i r ng úng v y. Gã àn ông h i tôi nh v y. v y sao? V y mà ang s ng cùng mày y thôi". Cái c m t tôi dùng "cho tôi n" là c c k thích h p. Sau khi r i c a hàng t m n c nóng. không g n b n t m trong nhà. hai ng i cùng nhau i t m n c nóng. Sau hôm ó. N u có chuy n gì. tôi không bi t âu y nhé . Cái ki u cách y khi n tôi e r ng anh ta không ph i là lo i ng i t t . Thông th ng. Qu th c. n u chúng có d a d m thì em hãy báo cho c nh sát ngay nhé. i m nhiên ng i xu ng chi u. chúng tôi v n c l . Cô y tr m tr thán ph c tôi. T ng s lúc này ã t ng lên con s hai m i sáu. nên tôi nh c l i vi c tôi ch làm cho cô y duy nh t m t l n này mà thôi. Gã àn ông d a d m nh th . tím tái. Nó là c a m t ng i ph n . nh ng m i tám gi t i là chúng tô i ã hoàn thành vi c giao hàng. nhìn th u c l p da bên trong c th . thì cho dù tôi có bi n m t. nên m c dù các c a ti m ó n m r i rác Kyoto và Kobe. ông khách hàng ó l i ch t i. n t i ngày th t . Vào giây phút tôi nhìn th y có m t ng i àn ông ang ng tr c c a phòng mình y. Reiko cho tôi u ng bia và n món th t bò n ng m t nhà hàng g n c n h c a cô y. rình r p khi nào th y ta yên tâm th phào thì l i liên t c mò n. Ch ng ph i d a n t h n hay làm th h n ch n. Chúng tôi tr v c n h v i n i ni m vui s ng c a Reiko. lúc y tôi có c m giác là thôi. Tôi nói luôn cho anh bi t. Tao không mu n ph i l n ti ng âu. Tôi chán ngán c nh c chui l i l ung tung l m r i. sáu a c ng ngh tao i báo c nh sát. m c a khu c n h r i leo lên c u thang. Anh ta i m t chi c m ph t v i hoa v n là nh ng m tròn. c Reiko. ti n v n là ti n. "Anh siêu th t y. cô ã l y v toàn b c g c l n lãi. Tôi thu c nh lòng bàn tay nh ng mánh khóe c a dân òi n này. Nh ng. Làm sao có th qu ng i s ti n quý giá mà Reiko ã c n m n góp nh t. em v n ch là àn bà con gái. chính i u ó l i t o n t ng t t cho h . Gã ó b chi c m ph t ra. c Yukako. Tôi k l i cho cô y nghe toàn b t u n cu i nh ng gì mình ã nói. Tôi gi t l y cái túi ó tr c khi gã àn ông nh v l y. Reiko ng d y. tôi c m th y lòng mình sao tr ng r ng quá. anh ta v i nhìn i ch khác. ành ng i ti p chuy n cô y t i g n m t gi ng h . i khái nh v y. Reiko m t long lanh. tuy m m i ng d a d m nh th . nh ng Reiko thì m ng r ra m t. r i chìa tr c m t gã àn ông. Khi m t tôi ch m m t ng i àn ông ó. Ch c là chuy n ó r i. hai là m ng. nên mu n mày cho vào nhà nói chu y n. Reiko ã ký thêm c h p ng v i b y ti m th m m n a. Ngày mai tao s l i n. Ai tr thì tr . t ôi không có ti n. ph i in chèn ch n i tên. Ngày mai anh s i kh i ây. b n chúng s n vào lúc b n gi sá ng. Tôi im l ng và chìa b n ng ký ra tr c m t Reiko. Tuy t nh nh v y. nh c tình h ra dúm lông ng c ang bóng nh y m hôi. không th khác. r i b o: "Tao c ng có công vi c kinh doanh riêng c a mình ch . " . Anh s không v ây n a. Tôi ngh nh v y. Tôi t nh . ây không ph i là nhà c a tôi. gi thì ch ng bao gi còn quay v c n a âu". Còn v sau này. và n u ng t l i cô y chào t m bi t mà ra v c khách hàng ánh giá cao. Tôi nói v i Reiko r ng. ó là t gi y vay n trong ba tháng v i kho n ti n chín tr m tám m i sáu nghìn yên. Nói gì thì nói. cô này không ph i v tôi. tôi v n quy t nh ph i ra i. H n ng d y. Tuy ba tr m yên là m t s ti n nh thôi. Ng i àn ông h i: "Anh là Arima?". h s t ng s l ng ký h p c. M t khi chúng ã bi t Reiko có t ng y ti n. "B n tr m b n kia ?". "Không có á? cái xã h i này mà mày b o th là xong à?". lúc tr c. Nh ng b n chúng s không hành ng gì v i em âu. ho c ngày nào c ng bám ri t ây. Cho n tr c ngày chúng tôi ph i th c hi n công o n ti p theo. ng r t qu y thu ngân c a gian hàng bán qu n áo t i siêu th trong su t m i n m qua vì m t th ng àn ông nh tôi c ch ? Tôi ã ngh n th i i m tôi ph i chia tay cô y r i. Ngày mai khi chúng n. Tao c ng mu n v mày nghe chuy n luôn.

Thì ra trong ó có m i t m t v n yên. tôi nhét c c a mình vào túi xách và r i kh i c n h . th có ngh a là th nào. tôi m th y em. tôi i n ch chi c i n tho i công c ng màu góc qu y bar. Reiko không h níu kéo tôi l i. Trong kho ng th i gian t phút giây oàn tàu ang ti n l i g n p vào m t tôi cho n khi nó i xa d n. chín gi r i. M t bé gái ch ng b n ho c n m tu i. th nào c u y c ng lôi tôi vào h t quán r u này n quán r u khác. Okuma nói b ng m t cái gi ng d n líu ra líu ríu. tôi hoàn toàn không nh c mình s i âu. Sau ó. L n này thì cô y v a khóc th t s v a gào lên. c u y c ng ch nói g n l n vài câu r i cúp máy. tôi nhìn th y m t t p phong bì l p ló túi áo trong. Th y l . máu kh p ng i kêu rào rào và ch y gi t xu ng cái u ngón chân. cái ý ngh ó c a tôi b ch n l i khi tôi nhì n th y Okuma ang n m s p trên m t m t chi c bàn góc phòng và l m b m vài câu gì ó. m t ý ngh nghi ng p n trong u tôi. cô y ang nín th ch i s ph n h i c a tôi. cái ó là b n thân chúng ta y". khi nhìn c th run b n b t c a Reiko lúc tên òi n kia xu t hi n. B phim c chi u là m t cu n phim c a n c ngoài sôi ng v i hai nhân v t chính là m t cô gái p kh a thân và m t anh chàng i p viên b t t khi thì qu n quýt vào v i nhau. v n còn hai gi ng h n a m i t i gi h n v i Okuma. thì làm sao còn dám tr tr n ló cái m t này ra c ch . em âu có h ng thú vào công chuy n kinh doanh này."Em s tr s ti n ó. Khi nghe tôi nói nh c u cho t m m t th i gian. c m n em. V a k d t nh ng chuy n ó. Tôi yêu c u cô y ng làm vi c ch ng áng làm y. Gi ng Reiko vang lên. V y mà bao gi qua i n tho i. "Ung th . Sáng hôm sau. cài khuy kh i b r i ra ngo ài. úng chuyên môn c a c u ta. có khi gã ã leo lên phòng r i và ang liên t c uy hi p Reiko c ng nên. Nhìn oàn tàu ang ti n l i g n. nói to: "Này c u. s p n lúc ph i b iên t p cho n i dung c a cu n t p chí PR ti p theo r i. r i d p máy. Tôi ra b t i n tho i công c ng g i i n tho i n tr ng i h c xin cho g p Okuma. Nào là l c s sumo gì gì ó th nào c ng o t gi i ba trong gi i thi u s p t i. Tuy r ng nó là m t y u t khác th ng. nên c th thong th i b n Vi n B o tàng M thu t Q u c gia. C u y nói v y. mà ó là c m giác b chìm xu ng m t cái l en ngòm tít d i áy sâu h n n a. Sau khi t t nghi p khoa Y i h c Kyoto. Hi n gi c u ta v n s ng c thân. ng d i ánh n ng ang t a xu ng vào th i i m chính gi a mùa hè. mà là c n b nh sinh ra t bên trong c th chúng ta. Có th tôi s dùng s ti n m t tr m nghìn yên mà em ã cho vào phong bì quay v . Tôi b o quá bu i tr a ngày mai anh s v . m c cho nó ra s ao thì ra. Tôi nh ra mình còn m t c u b n thân h i c p ba tên là Oku ma. n m c tôi c t h i ng i u dây bên kia có ph i c u y hay không n a. Okuma ang ng l i ra vào r i s i c a vi n B o tàng M thu t. tho n tho t leo lên con ng núi. Tôi nh tr c tiên s i n Umeda. oàn tàu n r i. Reiko nói d t khoát không th thi u c i n tho i. Em ã tr cho h n s ti n chín tr m tám m i sáu nghìn yên. Cái s ki p tôi th t ch ng ra gì. c u ta b o: "Sao th ? C u l i b cô nào truy lùng h ". Ch c s p s a n lúc g ã òi n có hình x m l ng y n nhà Reiko ây. Tôi p vào vai c u ta. r i ngh . Khi tôi b c i kh i. Tôi c m nh n c r ng bên y. câu nói khi nãy tôi nói v i tên òi n kia chính là câu nói th t lòng c a tôi. tôi nh n ra mình ang n m ch t cái gi xe c a m t ng i i xe p ng ngay sát bên c nh. Gi c m trong kho nh kh c ng n ng i y ch có m i v y. r i thách th c b ng nh ng l i d a d m ch ng m y áng s y. B t ch t m m t ra và nhìn ng h . Em m m c i và gi tay v y tôi nh th mu n nói. Tr c ây. Cô y nói v y v i gi ng nghèn ngh n. R i tôi b c vào r p chi u phim. Tôi nhìn th y c a hàng bách hóa mà tr c ây Yukako ã làm vi c ó. Tôi không rõ t i sao tôi l i ngh n h th . Tôi g i m t chi c taxi và i n Umeda. c u ta l y u a ch m vào v i bia. M t y u t nào ó n m trong c th chúng ta c nhân lên thành t bào phát ra c t y mà. Tôi r i kh i nhà Reiko v i m t chi c áo vét m c ra ngoài chi c áo phông c ó c . t v ây". anh v ây v i em i. Ch t c ng c. R i u dây bên y im l ng hoàn toàn. Vì anh mà em ã v t cái b óc ch ng có tí t o thông minh nào c a mình phát minh ra cái k ho ch này ây. tôi ã vô tình n m l y cái gi xe p y. kho ng m i gi . Nhìn ng h . khi ng i trên xe taxi tôi ã c i chi c áo vét ó ra và c th c m nguyên trên tay. Trong khi tôi ch a k p m mi ng câu gì. Tôi nói v y r i t ng tr i ch n. b o cô ch quán thanh toán ti n. Cô ch quán nói. l n nào c ng nh l n nào. Nh ng. Tôi nh m nghi n m t l i và nghi n ch t r ng. N u i b t ó thì khá xa. "Thích v thì i mà v ch nào i". Và. Không th n ch bác gái qu n Namano r i. Trong lúc không ý. C k nó ra sao thì ra. mau n ây bên em i nào. C n b nh ó không ph i là do các y u t t bên ngoài xâm nh p vào. Tôi ch a tr bác y s ti n sáu tr m nghìn yên bác cho m n t m. r i c th con cà con kê mãi ch ng cho tôi v . Sau vài l n l ng l . M t gi c m ng n. vi t lên trên bàn qu y bar nh ng con s và ký hi u hóa h c mà tôi ch ng hi u. tôi ch t ngh . R i tôi quay s nhà Reiko. Okuma hét lên vu v trong khi l i ã líu h t c . Tôi nói v i Reiko r ng. . ch c c u không mang ti n ph i không. t m barie c nâng lên và oàn ng i túa ra. Thôi. M t tri u yên ch ng là gì?". "N u không có anh thì ngay t u. D ng nh tôi ã thiu thiu ng lúc nào không hay trong khi t a l ng vào thành gh và lim dim nh m m t l i. S ng làm gì ch ? ang tâm làm cái vi c ném qua c a s kho n ti n quý giá khi n Reiko ph i bu n lòng. nh ng tôi c ng không ngh ra cách nào khác gi t th i gian. Tôi t p phong bì ng s ti n y vào túi qu n ng sau. R i c u y g i m y v i bia to cùng m t vài món cá nh m. tôi ch t c m th y m ch tim mình c ng b t u p nhanh và m ch. tôi th ng nh ng i qu n lý khu nhà g i giúp. tôi l i m t l n n a nh n ra r ng. Ánh m t tr i v n còn vô cùng nóng b c dù nh ng tia n ng chi u r i xu ng m t ng ã b t u chuy n sang màu tía. Có m t ít ch t c n vào ng i. sau ó h n tôi sáu gi i c u ta c ng Vi n B o tàng M thu t Qu c gia Kyoto. ng i c u m t gi ng h r i y". Chúng tôi ghé vào m t quán nh g n ó mà thi tho ng Ok uma v n th ng hay n nh u. Tôi ang d t t ay m t bé gái có khuôn m t gi ng h t em. Nghe tôi nói v y. ru t gan tôi nóng nh l a t. Lúc tôi ra kh i r p chi u phim là quãng ch ng h n b n gi . Reiko nói: "Anh dùng s ti n ó mà v nhà ngay tro ng êm nay i". cô y c ng ch ng thèm ngoái u nhìn. c u y l i tr ng và theo u i tài nghiên c u v c n b nh ung th t ó n nay. Tôi nh m nghi n m t và l i thì th m i u y trong lòng. Th là xong. Chia tay v i Reiko. ch ng th i th ng c n a. r i c ng ã t ng n ng náu nhà c u y l n tr n nh ng tên òi n . Lúc tr c phòng c a Reiko không có i n tho i. T Umeda. hôm nay v a l nh l ng xong. Nh ng t khi chúng tôi b t u cái k ho ch kinh doanh kia. tôi l i lên chuy n xe i n Hanshin. Tôi h i. Reiko v a khóc v a nói. thì anh là k c p y". Khi oàn tà u i qua. " gi t ch t c n b nh ung th . B t ch t. Tôi d ng l i tr c t m barie. "T n t lúc n m r i. c ng ã có l n tôi ph i nh v n c u ta sau khi chia tay v i m t cô khác. và n m xu ng gi ng. N u g p c u y. nên t s khao c u. êm hôm y. . thì cu i cùng n em c ng t t d c m t. r i ti p t c thao thao b t tuy t v h c thuy t c a các nhà y h c các n c xung quanh bi n pháp i u tr b nh ung th . Tôi v i vã r i kh i quán gi i khát. T ôi r vào m t quán cà phê bên ng. thì hãy làm vi c tr cho e m m t tri u yên ó r i hãy chia tay có c không? N u anh không làm th . Reiko ã l ng l vào ó cho tôi. Nh ng khi y. Ngh n ó. Okuma l i b t u hàn huyên không d t. Reiko nói r ng. Reiko ã dùng n cái m u k áy. Okuma ã trong tình tr ng chân nam á chân chiêu. Mà không. Hãy l y m nh tôi i. r i v i vàng d p máy. nh ng nó còn l u l i mãi trong lòng tôi. Cô y ng i im b t ng trên chi c bàn góc b p. Em mu n l y l i ngay l p t c toàn b m t tri u yên b ng công vi c này. Em mà s ng cùng tôi. bi t âu kéo c tôi v . em treo nó lên m c giùm. ti n h i l cho v này lên t i m t tr m tri u yên. Th nh ng. chúng tôi còn kéo nhau vào ba quán bar n a. r i c u ta ng lên. Lúc vào n quán th ba. ch cho tôi xem t gi y ghi n mà tôi ã ký nh n. N u anh d t khoát mu n chia tay. Nh ng. Trong su t m i n m tr i qua k t khi x y ra s vi c y. t t èn. cô y ã n S i n tho i ng ký l p t i n tho i ngay t i phòng. Xu ng tàu khu ph Kawahara. oàn tàu ã ti n n sát ch tôi. th m chí còn h i l nh n a. quay l ng l i phía tôi. Em b ng qua cánh ng m Ddokko. tôi th y nh có cái gì và cái gì ó ang giành gi t nhau r t kh c li t trong tôi. i u hòa trong taxi ch y r t t t. ch t là con ng ng n nh t ". Tôi có u i theo th nào ch ng n a c ng không th t i sát g n c bên em. tôi ch a bao gi r i vào tâm tr ng tuy t v ng hay n m trong c m giác v n th nào. tôi nhòm xem. nào là c u th ném bóng m t tr ng c p ba n ã có gi y g i sang n m s vào m t i bóng nào ó . Anh v ây mau i. mà t i g n hai gi ng h . Ch t c ng c. Nó ang ti n l i g n. v a nói theo cái ki u khi n tôi ch ng bi t âu là th t. i c m t quãng thì g p ng tàu và úng lúc ng i ta ang h t m barie xu ng. Tôi tr l i r ng bây gi anh ang Kyoto. th mà tôi l i ch ng th y say t o nào. Tôi ngh . tôi l i có m t c m giác không th g i là tuy t v ng hay v . v y tôi còn m t m i nào làm l i cu c i n a ây? Tôi ã ngh nh v y y em . còn ph i di ngo i giao kh p n i n a ch . âu là gi y. tôi i xen gi a dòng ng i ông úc. Okuma v a mân mê b râu r m rì lâu ngày không c o. nh ng nó không ph i là cái n m bên ngoài b n thân chúng ta âu. r i l y v t gi y ghi n mà anh ã ký r i y. khi l i b k ch truy lùng. Gã àn ông ó mò n lúc tám gi . C u ta b o. Bi t âu Reiko và gã òi n kia ã bàn b c v i nhau tr c thì sao. nh n ra ó là tôi. tôi m i nh n ra mình ã ng r t say s a không ph i m t chút xíu nào. ng th i v i lúc tôi b t u suy ngh nh v y. nên kho ng m t tu n tr c ây. Reiko ã nói ngay. v y mà kh p ng i tôi m hôi liên t c vã ra và m ìa nh t m. "Không có anh thì k ho ch kinh doanh kia làm sao mà ti p t c c ch ". s p s a i v t qua tr c m t tôi v i t c nhanh nh tên b n.

ã h n ba gi sáng r i. Tôi nhìn vào m t ng i ph n trung niên mang trà lên phòng cho tôi. "T i qua anh không ng à?". B i vì ó chính là ch Kinuko. nên tôi l i ng d y b t ng n èn hu nh quang nh g n h c t ng. r i rót ra c c. nên tôi ngh th nào ch y c ng nh rõ tôi cho mà xem. vùng d y kh i ch n. Có nh ng hôm nà ng say l t kh t. Ra kh i b n t m. M t t m ch n êm x p tr i gi a nhà và m t chi c ch n m ng dùng p mùa hè t phía trên. ti ng ve ã kêu râm ran. tôi th y. tôi ch có m t mình thôi. nh ng tán lá ung a trong màu xanh d u nh . thì có ngh a l à Yukako s không th u thai l i làm ng i c n a âu. N u phi n thì tôi tr luôn ph n ti n cho hai n g i c ng c mà. ch y v a c i v a áp l i: "C u Arima trông c ng v n nh th nh ". nh n g d t khoát mình ph i làm ph n vi c t ng ng v i chín tr m tám m i sáu nghìn yên mà Reiko ã tr l y l i t gi y ghi n t gã òi n kia. v y mà m i n m ã trôi qua. mà h u nh ch ng ch ch tí nào âu nhá. tôi th y kinh ng c. xuyên qua ánh sáng mùa hè. Có ch ng ã là con ng i. nó s tan hòa i trong không gian bao la c a v tr . Ng i ph n y x i c m cho tôi. và c ng có nh ng ngày ng i nàng không chút h i men. vào giây phút h p h i. dù h có t ra ta ây là v ch ng th t không i ch ng n a. th là ch y ã nh n ra mình r i. tôi v a soi n a thân trên c a mình qua g ng. chúng ta m i c bi t v chúng. Nhìn vào chi c ng h eo tay. ó là cái gì? Tôi nghe nh mình ã bi t m t chút v nó. Cái mà tôi ã nhìn th y trong giâ y phút h p h i c a mình là gì em nh ? Tôi ã vi t trong m t lá th g i cho em r ng. r i ch m ch m nhìn tôi qua kính chi u h u. li u phòng ó còn tr ng ha y không. Tr c m t tôi là hình nh Yukako trong b áo choàng ng yukata p xu ng r i ch t. Ch y ng i ch ch phía c nh tôi trong lúc tôi n b a sáng. m t ngày nào ó. n i ch có duy nh t ng n èn t a ánh sáng xanh l m trong bóng t i. tôi suy ra c ngay ai v i ai quan h nh th nào. Chi c i n tho i màu xanh dùng g i nhân viên l tân n m phía u h c t ng kia. Tôi th m ngh . c n ngày ó. Tôi bôi xà phòng lên c t ng k ngón chân. gi s tôi có tin vào lu n thuy t c a bà c a Reiko. Yukako ã ngã xu ng ó r i t t th . r i r i kh i phòng. nh th mà tôi ã c c u s ng. anh tài x tr l i: "Ph n là nh ng con ma mà". Ngay c v i các c p tình nhân. r i l y u ngó n tay s vào v t s o trên c . nh ng hình nh ông ch quán tr thì ã quên h n m t tôi r i. Và tôi c m giác nh câu chuy n y s p thành hi n th c. r i i ra kh i phòng. "Ch Kinuko trông v n ch ng thay i gì m y nh ". anh c l y u ng tho i mái. Ng i ph n c t ch n vào t . và có hôm nàng l i kh m t m bình phong b ng gi y kia ra. tôi v n luôn m t l hoa ch h c t ng kia. êm qua gió mát quá. C b c tranh phong c nh treo trong h c t ng. cô thì b o r ng ó là ùa . nh ng khi ghé sát g ng. "Tôi b nàng cho vào tròng r i". tr c ây. anh tài x taxi h i: "Anh có chuy n gì vui à?". Tôi nh l i câu chuy n mà bà c a Reiko ã k . h ng thú gì b t tay th c hi n k ho ch kinh doanh mà Reiko ã v ch ra. ph i t i m y gi ng h li n. Th thì. Tôi m c chi c áo choàng yukata. nhìn vào m t tôi. r i im l ng h i lâu. V n d c n phòng y dùng cho cá c c p nam n thuê. Tôi ón bu i sáng c a ngày m i mà không h ch p m t m t chút nào. c ng ch ng qua c m t tôi âu. Tôi t t èn trong phòng. tôi ng i vào bàn. Tôi c ng nghe th y c ti ng vòi n c ch y róc rách vào b n t m n a. n tr a hôm . l i ra ng i xu ng ch chi c sofa t c nh khung c a s ti p giáp v i khu v n. h ng n m. có khi ánh m t nàng long lanh r ng r . ng i ph n trung ni ên y b o: Bia có s n trong t l nh r i. Tôi ngh . v a ngóng i Yukako n. H i ó tôi ã có c m giác là cô gái ã ch t t i c n phòng này là gái quán bar c a m t nhà hàng cao c p chuyên mua vui cho khách. R i ch y nói ti p: ã bao n m làm cái ngh này r i. t i c n phòng c a nhà ngh Kionoya này. tôi th y trong ng i d ch u. sinh m nh là cái gì v y? T i sao nh ng hình nh trong quá kh c a tôi cho n khi y l i hi n lên s ng ng trong tâm trí tôi nh th nh n g th c phim ang quay ng c tr l i? T i sao l i có hi n t ng y? Tôi nghiêng tai l ng nghe. ó không ph i là th i lo i nh vi c tôi và em s ly hôn. M t tôi m m nhìn vào h c t ng. Ai có th kh ng nh c r ng ó là o giác nào? Và. nh ng hôm nay. mình c ng ng bên khung c a s này h ng m t nhìn ra khu v n kia. b t n p lon bia. có m t l n t ôi tr c n phòng ó và th y r t d ch u. D u v y. "Anh tr có m t mình thôi sao?". khói c a cây h ng mu i cu n tròn xo n c và bay lên. trong thinh không c a th i gian ch ng có b t u c ng ch ng có k t thúc. Tôi nói v y. còn chàng tình nhân c ng là cán b c t cán c a m t công ty có ti ng nào ó. Ông ch quán tr xu t hi n. nàng l i s p n ây th t r i. m i l n ch y vào c n phòng này. nên ng quên luôn trên gh sofa. c l h ng màu ng c bích t ng tr c nó. M t lúc sau. n u chúng ta ch t i. Ng i àn ông áng ch ng là t tr ng ca tr c nói v i tôi. Tôi ngh . Vào cái th i tôi và Yukako hay tr c n phòng này. Có nh ng lúc nàng n ây v i tâm tr ng chán ch ng. nh ch tám gi sáng mai mang n sáng lên phòng h tôi. Phòng t i om. Tôi thoáng chút khó ch u. Sau m i n m k t khi ó. choe choét kh p t c xu ng ng c khi b Yukako âm con dao ó. Tôi a cho ng i ph n trung niên y hai t m t nghìn yên. mà là ng i ã có gia ình r i n a c . b o: "Xin m i. ng i ph n trung niên y mang b a i m tâm lên phòng cho tôi. ai có th minh ch ng cho chúng ta th y r ng ó chính là s th t ây? Song. Tôi b t c i r . Tôi trình bày là. Khi thanh toán ti n phòng. Tôi th m ngh . tôi vô cùng kinh ng c. tôi h i h r ng. "Hoàn toàn vào tròng r i". Hôm qua. tôi u a cho ch y ti n boa. Tôi h i t ng l i bóng dáng nàng. tôi nghiêng tai l n nghe và ch i ti ng b c chân c a Yukako khi nàng ang b c n i hành lang bên ngoài vào trong c n phòng này. Ch y nói mà không áp l i l i c a tôi. Tôi thay áo choàng t m yukata. t m m t lúc r t lâu. ch y nói. bi t âu ó l i là b ng d ru t gan th t c a cô c ng nên. Th y tôi nói v y. Hình nh nào trong quá kh ã hi n lên trong Yukako vào th i kh c nàng ang h p h i? Và b n t hân Yukako ã bi n thành m t sinh m nh nh th nào theo dõi b n thân mình ang d n i vào cõi ch t? Tôi không cho r ng tr i nghi m l lùng ó là m t hi n t ng ng u nhiên ch x y ra v i tôi. Ch ta im l ng g t u. ó là sinh m nh c a tôi. chúng tôi s tính luôn th . lúc ít lúc nhi u. N c ã y r i. R i ch y nhìn vào ng ch n tr i d i n n nhà và h i v i v ng c nhiên. ch c ch n có r t nhi u i u. C th . ng i ph n y nói: "Tôi h ng di t mu i ây nhé". ph i r i. tôi mu n tr phòng có tên "hoa chuông" trên t ng hai. Tôi g i s ch cái u. c nh ng ng nét trên b c tranh c a t m bình phong b ng gi y v n nguyên si nh hình nh c a nó m i n m tr c ây. V a nhìn hình nh y. T sáu gi . tôi b c vào b n t m. Tám gi . i cho n c nóng ch y vào y b n. chúng ta có th g p l i h trên cõ i i này. c n phòng y h u nh ch ng thay i gì m y so v i m i n m tr c ây. Tôi n ch phòng t m n m l i g n c a ra vào chu n b t m. C ng gi ng nh m i n m tr c ây. chúng ta s bi t ngay thôi. R a m t xong. hay s t t d c c a cái th ng tôi . mình ch ng có lòng d . v a nói chuy n b ng gi ng t t n. T ngày mai tôi l i làm tên u sai cho Reiko. M t lúc sau. k c k càng kh p ng i. M t cái gì ó còn to tát h n th n a kia ã b t u t khi y y em . Tôi nh l i khuôn m t c a Reiko khi cô y v a c i v a b o v i tôi: "Em nuôi anh m t n m tr i là ch dùng vào lúc này thôi y". m i anh lên phòng i". ng i ph n trung niên có tên Kinuko y gi ch c h n ã h n n m m i tu i r i. R i ông y yêu c u anh t tr ng ca tr c d n tôi lên c n phòng có tên "hoa chuông". cô gái có cái tên Reiko này c ng th t là b n l nh. Th m chí tôi còn th y c là chàng trai không ph i ng i c thân. trông ch y ch ng già h n chút nào. nét m t pha chút b i r i. "Xin l i ".Tôi v y m t chi c taxi trên ng. Có l khi nãy. Ti ng lá cây xào x c hòa cùng ti ng gió vang v ng vào c n phòng. mà sinh m nh th ì không bao gi m t i. B i. v a l ng nghe ti ng vòi n c ch y vào b n. Tôi nói. nên tôi có th oán bi t c ngay khách n tr là nh ng ng i thu c c p nào. Hôm ó l i úng ngày ngh c a tôi. ch c ch n Yukako c ng ã l l ng trong tr ng thái gi ng nh tôi v y. H i ó trông ch y quãng ch ng h n b n m i tu i. và ch nh ng th y s tr thành sinh m nh. r i rón rén b c vào phòng v i hai bàn tay t lên b má ang h ng lên b i n i xúc ng. m i n m v tr c. Ngay l p t c. Tôi c tình không cho ch y nhìn th y m t mình. V t s o c và ng c gi ây ch th y nh m t l n . ã b t u m t cái gì ó. và b o. và l i chìm d n trong o giác r ng. tôi hi u r ng v t ch khâu khô ng h m t i mà v n còn ó nguyên v n nh th . Tr c ây tôi có tr cùng m t cô gái. Ngh th . Tôi nh th y l i m n m t c m giác lúc máu me ch y ròng ròng. còn mình thì ch ng hi u cái gì v i cái gì. v a lau ng i. nhìn k . trong i ng i. nên l n này l i mu n tr t i c n phòng y. Vì m i n m tr c. Khi n nhà ngh Kionoya. M i i m này là khác v i m i n m tr c ây. tôi hút thu c lá và u ng bia trong làn gió mát hiu hiu. Nh ng. Tôi nghe th y gi ng ng i ph n trung niên ban nãy. tôi thay i nhi u y ch ". r i b t u x p i m tâm lên trên bàn. Nói chung. Th y tôi c i. ai r i c ng s th y l i nh ng hành ng mình ã gây nên. tôi ã n r i. nhi u vi c ch khi ch t i. tôi v a chìm m trong b y nhiêu ý ngh h h th c th c. T c thì. và l i ti p t c kinh ng c. tôi v n có c m giác hình nh Yukako s p s a b c vào c n phòng này. r ng. Tôi hít m t h i thu c lá. Th nh ng. Ch y h i: "Anh có n t i không?". ây không có t l nh. ng i ph n trung niên ã tr i h tôi ch ng? Phía trên. Tôi v n còn nh m t ông y. Nh ch mang bia lên giùm. Vào cái êm c a m i n m tr c y. Qu th c. Tôi tr l i r ng. v a rót trà và x i c m cho tôi. nh ng ôi dào. khi mang trà vào phòng là tôi nh n ra c u ngay. " âu có. c ng ph i ti p nh n nh ng n au và an lành sinh ra t ó. ng i v n th ng xuyên mang trà lên phòng này cho chúng tôi m i n m tr c ây mà. Tôi có c m giác r ng. r i b o ng i lái xe ch n nhà ngh Kinoyoma Arashiyama. B c vào phòng.

Hoshijima Terutaka là ng i có th i gu c trong b ng ng i khác. ông c ng là m t ng i khi n ta c m th y ông m t s nghiêm kh c nào ó r t khó g n và v l nh lùng có ph n h i khó hi u. còn v giám c ã m t c b y n m r i. tr i ra c bên ngoài ô vuông. Khi làm vi c hay khi g p g m i ng i. Kiotaka nói v i em r ng. n r t n c m t m t thôi". tôi th y ô ng không ng i trên gh c a mình. Tôi m h i: "Chuy n công vi c ? Hay l i chuy n ó ?". ta và ng i y c ng s p n th i i m y r i. tôi nh ch y g i giúp m t chi c taxi. tr v nh à. T ó. trông t i t i. r i tr l i r ng. và ôi gò má tròn tr a. tôi có m t k ni m áng nh v ông mà tôi không th nào quên c. R i ông a m t nhìn sang h ng khác và l m b m. Kiotaka tr l i r ng bé không bi t. Th y tôi. Tôi l i b g i lên phòng giám c. có l ta ã c ng th ng quá ch ng". Anh ng nói cho ai bi t nhé. Trong th em có nh c n b mình úng không? R ng "B là ng i r t t nh". Xong công o n y. cong cong. Cô giáo không nói gì. T m bi t em! Ngày 10 tháng 9 Arima Yasuaki Anh Arima Yasuaki! Gi này ã quá tr a r i. nh ng tôi v n cho r ng. Ai c ng v y c thô i . v y làm th nào mà con l i vi t c ch ra . tôi ã hoàn toàn không m mi ng nói cho em bi t chuy n này. Ông tr l i r ng. ta u th y m t c m xúc r t k l . ng th i c ng là m t doanh nhân l ng l y. Hôm nay cô giáo d y ti p n hàng ma . ta ch nói v i m i anh t hôi y. r i cho luy n các t ghép v i ch mi y m . tôi c ng nh b ng nh t nh ph i vi t cho em. ch ng ph i geisha. Ch ng hi u sao tôi l i không quên c câu chuy n c a hai ng i. ng viên ông v a c nh n c i. Còn chuy n này n a. hóa ra ta v n ch a s n sàng cho vi c ôm trong vòng tay mình c th m t ng i ph n kh a thân. Ba tu n trôi qua k t sau hôm ó. "Ng i ph n y. ông li n phi m t chi c máy bay mà ông v a g p v phía tôi. Th r i. Ng i y là cô con gái út c a bà ch nhà hàng ó. Ngay lúc y. tuy các em ch a c h c ch ra . Tôi v a c an i. V v n!". n thanh toán T mai. Tôi nói: "Ng i y góa ch ng. Em khen bé Kiotaka r ng. Tôi v a gõ c a v a th m ngh . Trong gia ình. Tôi không th nào tin n i gi a giám c Hoshijima Terutaka và cô con gái c a bà ch nhà hàng. c âu chuy n mà b em ã yêu c u tôi r ng tuy t i không c nói cho Aki bi t. v n ch còn là th i gian n a thôi. c ng ch ng ph i bà ch nhà hàng. Tôi v n th ng nh n ông v i m t n t ng sâu s c. N u anh nói chuy n này v i Aki là ta không tha th âu". r i ông h ng gi ng và l m tôi: "Bà ch ó b y m i m t tu i r i y. ông ang ch ng tay lên bàn giám c. Anh b o ta ph i làm th nào bây gi ?". V n có vài ng chí c nh sát n ây h i han. có r t nhi u ch miz (n c) c vi t ó. Th r i trong khi tôi ang ch a hi u mô tê gì. "Nh m t cánh hoa ang n v y. mirai . ông c ng là m t giám c khi n ám nhân viên ph i th y khi p s . Trong các ô vuông c a cu n v t p vi t. Anh th y th nào?". r i gi u ông ch mang lên c m h c t ng c a phòng này. tôi b g i lên phòng giám c. m i lúc l i có m t khuôn m t khác nhau". mà th y bu n nhi u h n. Ông úng l à con ng i am mê công vi c. cô giáo nói v i h c sinh r ng. Rõ ràng tôi ã nói v i h là s tr ti n phòng cho hai su t. Cho n bao gi . và r t h p v i b kimono. ôn g nhìn tôi v i v b c mình. B i th . nh ng em v n bi t ó là ch gì. Nét ch run run. r i lên tàu i Umeda v c n h c a Reiko. Nh t là tôi không sao có th quên cv p c a cô gái ã ch t y. Hoshijima Terutaka. Ch ng cô y ã mât hai n m tr c. Tôi s t ru t h i ông. n sáng xong. tôi s l i b t tay vào biên t p cu n t p chí PR s ti p theo. c n ngày ó là tôi l i l ng l ng mua hoa. Vài tháng sau. cô y v nhà m . M t hàng ch mirai (t ng lai) hi n ra. R i ông nói: "Ôi. ch c mình l i b m ng nhi c gì ây. Tôi n Katsura. Ch c h n. Chú ng ta hãy b qua 1 cái tên c a nhà hàng ó nhé. có l ta ã c ng th ng quá ch ng" th t gi ng nh m t c a m t c u bé v p ph i m t th t b i l n. m t con ng i g n g i và thân th ng. h ng n m. Kiotaka tay 1 c m cu n v t p vi t ch Hiragana mà bé ang c h c tr ng. ba m i ba tu i. em . mà ph i nói là ã n lúc ph i vào thì úng h n. Ông tr l i: "L i chuy n ó ý mà". Ông nh n m nh r ng. Tôi không rõ chuy n gi a b em và và ng i ph n y sau ó ra sao. m c dù cô c u ch là khách c a cái quán tr này. Reiko ã ngh vi c siêu th . Khuôn m t c a b em khi ông khe kh nói: " . còn ông thì áp l i b ng m t gi ng ch ng ra h i: "Có l là tình yêu ch ng. Em h i con r ng. Ông v y tay ra hi u cho tôi n c nh ông. th mà tro ng hóa h ch ghi s ti n c a m t su t. Có l ông ch m i k cho tôi nghe m t ph n r t nh trong chuy n c a ông v i ng i ph n y. ta ch ti t l v i riêng anh thôi y nhé. Ô ng ch thì th y b c mình b i s vi c không hay ho gì y l i x y ra quán tr c a mình. M t hôm. là ng i ã xây d ng nên công ty xây d ng Hoshijima. tôi không h n ng c nhiên. Vì th . th này thì quán tr c ng n m m t thôi. c p m t lá d m. nét m t ông ch t thay i. Tôi v n nh rõ hình nh cô y. Ta ây thì lu ng cu ng. ông nói: "Có m t ng i ph n mà ta th y r t thích". tôi v a c i t m t m v a tr l i ông r ng: " úng là h i xuân". nh ng ông n h t quy t không nói v chuy n ó. nào ng l i thúc vào mông tôi mà sai b o túi b i th này. Chuy n tôi v a k cho em nghe là câu chuy n c a m t th i ã r t xa. Nghe chuy n c a h ai ng i. Ta c th y th p thoáng nét m t ng i ph n y mà lòng thì không yên.. bây gi chúng con h c xong hàng ha r i. v a nhìn tôi. B ông h i v y. Ch y th t lên nh v y. nh ng yêu c u các . Và ây c h là linh c m c a tôi thôi. và phi chúng kh p phòng. ng i ã góa ch ng t hai n m tr c. ang ch m chú g p máy bay b ng nh ng t gi y. o n. Cu i cùng thì ta v i ng i y c ng vào trong nhà ngh . mà n m dài trên sofa. ch y n bên em. L n này. Sau ó. r i lau v t m c xanh dính uôi m t con trai mình. c xong. t i sao con ch a h c hàng ra mà cô giáo ã cho vi t ch mirai r i. Cô y p th t y". con m gi i quá. Ch y n ói. C ng là cô y v n ngoan ngoãn ph c tùng tôi. có ng i b o v i tôi là chàng trai ó không b ch t. Tôi c ng có m y l n g p cô y r i. n m c ta ph i rùng mình khi p s . Ông v a bâng qu nói khe kh v a ng c m t lên nhìn tôi. Còn công ty. m t ng i ph n kh ái v i chi c m i cao nh nh n. "S p n th i i m y có ngh a là ch a có gì úng không ?". và ông b o: "Ta gi ã sáu m i. mà c th vi t lên b ng ch mirai . Th nh ng. " . tôi v n l u gi trong lòng mình nh ng nh ng k ni m v ông. ó là l n u tiên tôi c bi t v ông. ng i y m i ba m i hai. Càng v i vàng càng ch ng nên chuy n. Anh có hi u n i kh tâm khi y c a ta không? Ôi! Ta bu n quá! " y là giám c c ng th ng quá thôi . Tôi s c g ng vi t thêm vào ây m t cách ng n g n. ch ga tàu i n cao t c Hankyu. D t khoát anh không c nói cho Aki bi t âu nhé. thì c bi t. Kiotaka khoe v i em r ng còn m t ch n a c . Không h n là ã vào. Cô y quãng c h ng ba m i hai. r i gi ngay cho em xem trang ti p theo. H i này cô y th ng xuyên thay m mình xu t hi n ti p ón khách.". Nh ng không. " ó là tâm tr ng khi yêu y ". Hai ng i có gì mà ph i ng n ng i ch ". Tôi v a nói v y v a c i. con b t u h c t hàng a y. Sau ó. Tôi g ng h i ông v cái l n u tiên c a hai ng i nh th nào. Th r i ông v a nh khói thu c. tôi s lái xe a Reiko i làm công tác ngo i giao. l m b m. ng i ang tu i sung s c nh t c a i ng i. l i có chuy n "s p n th i i m y". Ta c ngh r ng v i m t hay hai cô thì c ng là chuy n nh v i ta. Nghe tôi h i v y. Tôi ng c nhiên h i l i. r i kh thì th m: "Ta có c huy n này mu n trao i v i anh. nét m t ông l i nghiêm trang v i v trí c a m t giám c. mirai.sau. khi tôi n ây làm thì m i bi t v v vi c c a c u và cô gái kia. Ph i r i. r i cho h c sinh c to ra m m nhi u l n t mirai. L n t i s suôn s h n y ". B i khi yêu ng i ta v n th ng th mà. nh ng nàng thì có v nh ã hoàn toàn s n sàng. "Nào. Nói r i. Và em h i ti p con. "Ng i ph n ó là geisha hay là bà ch nhà hàng ó h giám c?". giám c Hoshijima sau l n ó s không th l i m t l n n a v i cô gái kia âu.. n i cô y ã làm vi c trong su t m i n m li n. ai th h giám c? Ông nói tên m t nhà hàng l n Minami mà công ty v n th ng t i ó m i khi ti p khách. r i ng ng câu chuy n ó. Th c t . ông ã nói cho tôi tên m t ng i ph n . Em ng i chi c bàn k bên góc c a s c a quán Mozart và c lá th dài anh g i. m t v p mà ngay c tôi là ph n c ng ph i nao lòng. ông không h nói cho ai nghe mà ch c t gi trong lòng mình r t nhi u k ni m v i ng i y. ng i i tôi. trang ti p theo là m t lo t ch michi (con ng).

Anh hãy dõi theo nh ng b c i c a hai m con em nhé! Vì ch c ch n em s cho anh th y. r t có th em s ph i m t m i n m. T s vi c c a m i n m v tr c. r i tr l i t i c n phòng ã x y ra v vi c nhà ngh Kionoya th ? ó ch ng ph i là k ni m au lòng c a chàng thanh niên tr tu i hai m i hay sao? Và n a.. em s luy n t p c ho con có c nh ng n ng l c nh c a m t ng i bình th ng cho mà xem. Ban u. h u nh chúng ta ch toàn nh c l i nh ng chuy n trong quá kh ph i không anh? So sánh nh ng b c th c a em và anh. Reiko l i bên c nh h tr anh. Có th . cô không c n ph i thuy t giáo. Có th con em s tr thành m t con ng i ch bi t cho m t lo i hàng hóa gì ó vào nh ng thùng bìa các tông. Yukako là m t ng i ph n th t xinh p n a ch . Ch c ch n. s n ngày s l ng khách hàng t n con s m t tr m n m m i. Nh ng anh i . t ng lai c a em s th nào nh ? Li u có ph i t ng lai c a em ã c nh o t b i quá kh c a em. c ng ph i m t t i n m n m. nh t nh em s h ng d n con con. Cho dù anh có d oán v m t tình hình x u. v i s kiên trì tìm thêm c t ng c a hàng m t. Quá kh ? ó ch ng qua ch là nh ng s vi c. Em th y lo cho anh quá. ch ó ch ng h do l i t i ai. Anh c ng bi t r t rõ là linh c m c a em r t chính xác mà. em v n cho r ng cái k ho ch kinh doanh mà Reiko ã v ch ra nh t nh s xuôi chèo mát mái. nh ng Reiko ã không h c m th y chút l ng l . cách s ng trong hi n t i c a anh s l i m t l n n a làm cho t ng lai c a anh có s thay i l n. v y là trong ba n m. Em vô cùng thán ph c anh. ch c ch n là hi n t i c a em c t o nên b i cái quá kh c a em. Kiotaka b o. Chính là em mà không ph i m t ai khác. Em th t lòng c u chúc cho hai ng i. Em cho r ng. em v a ngh n ch mirai (t ng lai) mà bé Kiotaka ã vi t. mà ch ng ai ngh ra a nh nh . Trong quá trình ó. ch ng bao lâu. dù r ng m t r t nhi u th i gi an th c hi n m t con tính. ng i mà em c ng không rõ ã xu t hi n trong th anh t lúc nào. không ch có th . mirai (t ng l ai) có ngh a là Lúc này ây. Tr c ây là cái th i em s ng trong s u h n. v chi m t n m s là b n m i tám c a hàng. cái quá kh y v n t n t i m t cách ch c ch n. s v n có gi i h n mà em không th v t qua c. Và. Hi n nhiên quá kh có vai trò mang hi n t i n cho em p h i không anh? Và n u v y. "Vì em s anh s ch t m t". nên anh ã qu ên i nh ng gì có trong hi n t i c a mình. em ã ngh . Tr i i! Anh ng ngh n cái ch t nhé! C t ng t ng v i u y. C nhìn Ki otaka là em l i th y mình có can m. ch c h n em và con c n s ng thi t tha ngay v i chính cu c s ng c a hi n t i . M t tháng b n c a hàng. anh ng ngh nh ng i u trên là giáo i u nhé. Bây gi . em ã ph i t n không bi t bao nhiêu công s c và th i gian. Cô y úng là ng i mang trong mình t ch t y. ó là m t k ho ch kinh doanh r t thú v . sao anh l i còn th n nhiên k cho em nghe câu nói c a ng i ph n trung niên y. Em ã l m. ó c ng chính là cái nghi p c a em. hãy b c t ng b c. làm gì có chuy n ó. phù h cho t ng lai h nh phúc c a anh. m t t ng lai mà em s không th nào thay i c hay không? Có ph i em không có cách nào có th thay i c t ng lai hay không? Em bu c ph i ngh r ng. Em c u xin v tr bao la vô t n này phù h cho s thành công c a k ho ch kinh doanh y. các em có th vi t c ch mirai . Tuy v n còn ch m. ó ch ng ph i l i t i ai c âu. v a vi t th cho anh. bé m i ch làm c phép c ng m t hàng n v . hai ng i s có trong tay m t tr m n m m i khách hàng. Anh ngh em ã m t bao nhiêu thán g n m bé Kiotaka có th di n t c suy ngh c a mình? Anh c ng hãy nh bé Kiotaka i. em v n c tin t ng r ng. cô y ã không chút ng n ng i mà a cho tên vô l i kho n ti n ó. M t ngày n . mà không c n bi t nó s ra sao? Không. D u sao i ch ng n a. c anh và em u ã s ng mà không h ý r ng cái hi n t i v n luôn xen vào gi a quá kh và t ng lai trong i s ng c a chúng ta. nh ng bé ã nói c chính xác c m t b t s ng. r i anh s l i tìm c m t hay nhi u c a hàng ng ý ký h p ng t cu n t p chí PR ó. cho dù m i chuy n có th nào. Có sao âu. Nh ng. mà em thì l i ch a t ng suy ng m k càng v nó bao gi . ti ng m . anh u b l thu c vào quá kh nh m t n i ám nh v y. em c m giác. Nh ng. Chính vì v y. nh ng nh t nh. em c n ph i làm th nào v t qua c cái nghi p y h anh? Hay là em ch c n c th h ng n t ng lai và b c i. Và bé t bi t mình cài và c i cúc áo. Ph i r i. em c u xin v tr này. và b o r ng.. ng i mà s m nh ã nh o t r ng ph i làm b c a m t a tr nh th . gi bé ã s p tròn chín tu i. Em có linh c m r n g. Nh t nh anh ph i vi t th h i âm y nhé. M i khi anh c n nh n.em nhìn lên b ng. và mang m t quy t tâm m nh m s l i d c s c chi n u n cùng. Reiko r t hi u anh. C ng có nh ng lúc em ã chán n n. Em ã ngh th y. s v t ã i qua mà ta không sao có th l y l i c. C n b nh khuy t t t b m sinh c a bé Kiotaka chính là b i cái nghi p c a b n thân em. Chính cái s th t quá hi n nhiên này ã cho em m t phát hi n l n. "Con ng i ta luôn luôn thay i. em c u chúc cho hai ng i. oán trách r ng i u ó là t i anh. ch ng có chuy n v v n y âu. Em ch th c a anh. t o nên chúng ta ngày hôm nay. em th y t n s vi t v quá kh c a em nhi u h n. Và c nh ng phép tính trong môn toán n a. tim em nh mu n n tung lên. úng là cô y ã b m t i chín tr m tám m i sáu nghìn yên. Anh ng t c gi n mà xé lá th này i nhé. Cô y ch c ch n m nh m và quy t li t h n anh r t nhi u y. nh ng em có c m giác r ng i u ó d ng nh là m t l ng nhiên. mình chìm trong tuy t v ng. Và ch c có l ta c ng có th nói r ng. Nh ng. có th àng hoàng nh n s ti n l ng dù ít i b ng chính s c lao ng c a mình. ó là nghi p c a c anh Katsunuma Soichiro. Ng i ã sinh ra bé Kiotaka là em. h i ti c nào khi ph i l a ch n gi a ti n và anh. Th t úng là gi n cá chém th t ph i không anh? Nh ng. Có sao âu. Là m c a m t a tr nh Kiotaka. anh l i b l thu c b i quá kh nhi u h n em y. c ám nh mãi trong lòng em. ít nói. d t khoát em không th mình r i vào kho ng không tr ng r ng và tuy t v ng. g o s ng. vi c ph i gánh mang n i b t h nh và sinh ra trên cõi i này là vi c c a riêng bé Kiotaka. m t kho n ti n vô cùng quan tr ng cho công vi c kinh doanh và cho cu c s ng t nay tr i c a mình. hay mu n ném b i cái k ho ch kinh doanh ang th c hi n d dang y. nh ng có l Reiko ã hi u r t sâu s c v con ng i anh y. Th nh ng. n u anh v n kiên trì b c ti p t ng b c trong m t tu n. ây hoàn toàn ch ng ph i m t phát hi n gì m i m c . Song. Em hi u i u ó. . R t có th cho dù em c g ng th nào i ch ng n a. n gi u m t khí phác h m nh m c a ph n vùng Osaka. em th y Reiko là m t ng i ph n r t có b n l nh. cho n nh ng chuy n bây gi phát sinh t s vi c y. Ho c gi . Anh nh vi t th h i âm cho em nhé. Mà không. có l ph i hai m i n m. c nh th . th là ch c n có ba n m thôi y. bé Kiotaka th m chí còn không ng i c n a kia. Trong s r t nhi u b c th mà chúng ta ã g i cho nhau. em m i giúp c bé Kiotaka n g n c v i n ng l c c a ng i bình th ng trong m t g i i h n nh t nh. T c i c a bé khi ch ng n ng ã nhanh h n chút xíu so v i m t n m tr c ây r i. Con ng i là sinh v t k l mà ôi khi. quá kh là gì v y? Trong th i gian qua. Nh ng. nên em hi u i u ó. rèn luy n con có th có c m t n ng l c nh t nh nh c a m t ng i bình th ng. th mà tr c ây em cho r ng bé s không bao gi có kh n ng th c hi n. cô giáo d y. Rõ ràng. hai ng i s t c m c tiêu ra. ng sau tính cách hi n lành. khi n em th y vô cùng áy náy. em nói nhi u v chuy n bé Kiotaka quá. Có th con em s tr thành m t con ng i ch bi t rót trà mà thôi. Tuy nhiên. bé c t ti ng g i c ti ng b . Em có c m giác vì anh quá l thu c vào quá kh . l i t nh v i b n thân. r ng. Bé c ng ã bi t di n t nh ng i u mình mu n nói. Em không theo o nên em không bi t mình nên c u xin ai i u y. Qu là th r i ph i không anh? Nh ng. r i t i ây. úng nh l i b nói. ch c ch n cô y c ng yêu anh b ng m t tình yêu sâu m. Anh i. nh ng r i em l i ngh . vì em là em mà. không. m c cho bé mang trong mình nh ng khuy t t t. cho dù s không th t cm c hoàn toàn. Vì l gì mà anh l i nt n Arashiyama. ng i ta thay i tro ng t ng gi t ng phút". khi anh ã th n ti m th m m ó tv n ký h p ng. n u nh s l ng khách hàng nhích r t ch m. Em s nuôi d y con tr thành m t ng i có kh n ng t mình làm vi c nuôi s ng b n thân cho mà xem. có l ó c ng chính là nghi p c a bé Kiotaka. tr ng s ng . Chính nh ng l n ó ã cho th y cô y là m t cô g ái r t có ti m n ng. t ng b c m t nhé. Nh ng. m t ng i mà s m nh ã nh o t r ng ph i làm m c a bé Kiotaka. nên em th y nh mình ã phát hi n ra m t chây lý nào ó th t m i m . L i nói c a cô bé Reiko. S có nh ng tr ng i rình r p phía tr c mà hai ng i không th ng t i. Và nh ng dòng th mang n ng lý l thuy t giáo quá. Chà. Em s nuôi d y con tr thành m t con ng i yêu lao ng. b t ch t em ngh v i u này nh th c tr i cao soi ng ch l i v y. em s nuôi d y bé Kiotaka tr thành con ng i bi t lao ng ngoài xã h i nh th nào. Em l i h i t ng l i m t câu nói tr c ây c a b . th mà gi bé c ng ang d n làm c y anh . Th nh ng. ch c h n s có nh ng lúc hai ng i g p khó kh n v ti n b c y. Tuy anh không h k v i cô y nh ng chuy n c a mình. t p vi t theo ch trên b ng nh ng vi c c a ngày mai.

. Sakai bên ngoài thành ph do tôi ph tr ách. R t cu c thì tôi vào nhà ngh Kionoya y làm gì? Chính vì cái th ng tôi là th y. m i l n b c vào ti m th m m nào. Và em mu n nói l i c m n v i anh. thì anh i. em không sao có th d dàng ch p nh n. Nh ng. Cu i cùng . Riêng vi c a t p chí n sáu m i sáu c a hàng. khi ng i ch c a hàng có v chu n b ng ý ký h p ng. tôi b bà ta ch i ph t: "T ng khách hàng nh ng t p gi y tr giá hai m i yên cho m t b n th này thì phí ph m quá". V l i. t ng lai. hoàn toàn khô ng có s u t . và m t ôi giày da c a tôi ã rách to c. các ti m th m m th ng n m trong các khu ph buôn bán s m u t. khi i làm công tác ngo i giao thì i b t t h n là i xe ô tô. Chúng tôi chia tay nhau ó. hi n t i. Tôi c ng b n kho n không hi u vì sao mình l i ph i g i bà ch cái ti m th m m bé tí ti k ia là th y. sáng t o thu hút khách hàng. tr c tiên tôi s xem xét k hình th c c a c a hàng ó. vào g n hai m i ti m th m m . lúc u bao gi tôi c ng c h i: "Xin h i có ph i th y không ?". Reiko ã ký h p ng c v i m i hai c a hàng. chúng tôi c ng ã g i th qu ng cáo t i n m tr m ti m th m m kh p vùng Kinki. Tôi l n l t i b vòng quanh t ng khu v c kh p Osaka này làm công vi c c a mình. C ng v i c hai m i sáu c a hàng c a tháng tr c. Nh ng. Th y i. lúc này ch ng th nào quay u l i c n a. Tôi v a i v a o m t nhìn quanh tìm nh ng bi n hi u có ti m th m m . h u h t các ph uc m ô tô. b n thân tôi ây c ng s p tròn ba m i tám tu i r i. ch trong vòng ba tu n ã thê th m th y. thì dù lúc u h có t v khó ch u i ch ng n a. Ngay l p t c. R ph i r i i ti p. d n d n. r ng không rõ ng i ch ng m i c a em c m nh n th nào. tôi l c vào con ng v i m t lo t các nhà máy. B i em c ngh ch c anh ph i h n b em l m kìa. c g i c m ng n ng i trong kho nh kh c mà anh ã m th y n a. ôi bàn chân c a tôi v n m m o t nh con s a gi ã ch c kh e nh bàn chân c a m t v n ng viên leo núi. tôi ra n m t khu ô th m i. Khu v c trong thành ph Osaka là do Reiko m nhi m. không hi u sao em th y vui vui và b t c i khúc khích. c o n th y. Trong ph n u lá th tr c. tôi l i còn ch ng rõ y là ch nào. vi c g i nh ng ng i ch c a hàng là th y là l th ng. Sau khi ã trình bày c n k m t h i. Nh ng c a hàng mà kính c a s b n th u. Phân phát xong. Còn m t i u n a. v i câu anh vi t ngay sau ó. cho dù có bi t rõ ng i ra ti p tôi là nhân viên c a c a hàng ó. và t nay v n ph i ti p t c n l c chi n u nhi u h n n a v i chính b n thân mình. phân vân và t nh . tôi vào ba c a hàng thì c ba c a hàng ó u ng ý ký h p ng v i tôi. Ngoài ra. hay nh ng kh u v c ông ng i qua l i nh tr c c a nhà ga ch ng h n. Tôi c liên t c i b nh th trong vòng ba tu n. Ngày ngày. cô y li n nói: "Cái cô Katsunuma Aki là ai v y?". tính cách b ng b nh c a m t cô gái l n lên trong s c ng chi u c a b m l i là m t c i m h p d n i v i anh. phân vân không bi t nên r trái hay r ph i. tôi th y Reiko ang ng i cúi u v i nét m t r . có m t mình ch c a hàng qu n lý thôi. trong câu chuy n mà i v i em. H i c ng i u m t chút. c n chi ti t lãng m n y c a b . h c ng s ch ng quan tâm gì n cu n t p chí PR này âu. còn tôi c ng c m i sáu c a hàng. thì ng i thanh niên h c vi c tr tu i l i chêm và o: "Khách hàng c ng ch ng thích thú gì v i vi c chúng ta a cho h cái th này âu . có chuy n gì v y. ch c n m t ngày là xong h t. chúng tôi ã i n quy t nh r ng. khi n tôi có m t c m nh n k l . V i Katsunuma. i theo l i này thôi. Tuy nhiên. và có m i hai c a hàng ã g i n xin ký h p ng. mà ch ng ký thêm c h p ng v i m t c a hàng nào th t là khó di n t . D u v y . và dò d m tìm ng tr v nhà mà ch ng mu n b c chân vào trong m t ti m th m m nào n a. h s t ý quan tâm và s ký tên óng d u vào b n ng ký h p n g. các thành ph Hirakata. du i chân xem ti vi. mà th y trên c a ra vào hay trên t ng có dán nh các m u tóc hi n ang mà m t. và i ng nào tr v nhà n a. tôi c th i b trên các dãy ph . có th buông xuôi r ng: "V y anh?" c âu anh . "Gi m 10% cho khác h hàng làm vào các ngày tr th B y và Ch nh t". nó nh th m t câu chuy n rung tr i l t. T ng t . Tôi c m trên tay t m b n và b t u i. và h nhanh chóng nh n l i ký h p ng v i tôi. T ng s bây gi là sáu m i sáu c a hàng. Qu úng nh nh n xét c a em. ôi giày tôi m i t u dùng cho vi c i giao d ch. ó v n d là b n ch t c a àn ông. em th y choáng váng b i hi u ra r ng. ng i m t l . u m i ngón cái ch áy c a c hai chi c giày u b th ng m t l . ôi khi tôi có c m giác nh cái vi c i b tìm các ti m th m m này gi ng nh m t ki p ng i v y. có v nh kh ông ch u ng c n a. cái gót thì mòn v t i. ây hà. v i mong mu n l y th t p chí c a m t t háng. tôi ngh nhà kho ng ba ngày. c ng có nh ng ngày. th t gi ng nh s ki p con ng i. C vào chín gi sáng. Tôi ã l nh h i nh ng t ng mang l i l thuy t giáo y c a em nh là nh ng t ng ch t ch a bao tâm huy t c a em. tôi n m t ngã t ng . r i cùng Reik o c ng xách theo ch ng y o c i v h ng nhà ga. Nh ng khi tôi n m xu ng. Khi tìm th y m t ti m th m m nào ó. Và th c t . Trong vòng ba tu n v a qua. nh ng bà ta thì l i b o là. v y mà tôi th y mình v n ch ng khác nào m t c u thanh niên còn búng h i s a. tuy nhiên. lúc này con s ó ã t ng lên n m m i t c a hàng. T i sao khi có m t ng i v áng yêu nh th là em. th y nên b qua nó i ". hay có g n bi n thông báo r ng. r i tìm th y m t ti m th m m v a m i khai tr ng. em hoàn toàn không ph i m t ng i v t t. Không bi t bao nhiêu l n tôi kiên trì thuy t ph c ph i n g n m t gi ng h . Tôi n hi u sách. c a m t ng i m ã nuôi d y a con trai b khuy t t t b m sinh tên là Kiotaka cho n ngày hôm nay. Nh ng. Bù p cho i u ó. nên xe ô tô khó mà lách c vào nh ng con ph ch t h p y. em ây là ng i hi u rõ nh t. tôi ã i c m t quãng khá xa. Và n a. ó là. Tôi ã c t t t c nh ng lá th em g i vào sâu tít trong cùng c a ng n bàn làm vi c . Neyagawa . trên th gi i này. tìm mua nh ng cu n sách ph c v cho công vi c biên t p cu n t p chí PR s ti p theo r i tr v nhà. tôi l i cho cu n t p chí m u. Chào em! Quá kh . Có nh ng lúc ng ngã t ng ph . phàm ã là gi ng àn ông. mà anh v n c có dan díu tình c m v i m t ng i con gái khác tron g su t m t n m tr i h anh? V i câu tr l i r ng. nên r t có kh n ng xe s b dán gi y ph t vi ph m quy nh v xe trong khi tôi ang m i bàn chuy n trong các ti m th m m . Và. Tôi vô cùng kinh ng c khi bà ch béo tròn nh m t chú l n c a m t ti m th m m cu i ph khi ang nghe l i thuy t trình c a tôi ã b t ch t n i cáu. khi y tôi m i nh n ra là mình ang i b trên m t con ng mà ch c ch n s ch ng có m t ti m th m m nào. Tháng tr c. nh n g tháng này ph i m t t i ba ngày. N u i b ng ô tô thì h i này. ng i trên ng c th a d n. r i k nào c ng b hút h n tr c gái p. có nh ng khi. cho dù ó ch là m t c a hàng nh . Vào n nhà. K t lúc ó. em không sao có th yêu và coi ng i y là ch ng c. C m giác au n c a ôi bàn chân vào cái hôm mà tôi ã i b su t c m t ngày tr i. r i thì ch mu n ng i ph t xu ng ch ó. Tô i h i cô y r ng. Do v y. r i lên xe i n nh m v phía khu v c n m trong k ho ch ngày hôm ó. chúng tôi v n bu c ph i s d ng xe ô tô. ch c n tôi kiên trì gi i thích cho h . h n th . tôi ã t t d c. anh có vi t r ng em là m t ng i v r t áng yêu. tôi ch còn cách c th b c i nh m t gã kh trên con ng ch toàn nhà máy n i ti p nhà máy. Bà y ã bóng gió yêu c u tôi m t vi c này. nó v n c ng l i trong em nh m t gi c m u bu n. ã bi n thành ôi giày rách nát b ng i ta ném xu ng c ng. tôi l i ch ng ký c h p ng v i nh ng c a hàng y. thì cho dù có to n m y. tôi nh v trong u xem mình s i theo h ng nào. c th anh mà m t em c nóng d n lên. nên m i n m tr i trôi qua.. tôi ph i g i b à ta là th y. t r i qu ng cáo và t n c n thi t xác nh n vi c ng ý ký h p ng vào c p. Khi t chân n ch trông có v nh con ph tôi mu n n thì ánh chi u ã t t. B i.Chào anh! Ngày 18 tháng 9 Katsunuma Aki Tái bút: Em quên m t. bây gi tôi v n ang làm vi c. nh ng cô y không áp l i. Tôi gi t mình nhìn Reiko.

Tôi v a i v a ngh . Vì v y. t hai tháng tr c. Ông nói v y v i cách nói không h l y lòng chút nào. tôi v a nhìn t p th ó. nên m c dù ông y mu n gi tôi l i. Ch ng t là cô y ã oc h t b y lá th c a em g i cho tôi. rèm bên trong c ng kéo kín. Lá th u tiên thì tên là Hoshijima Aki. l i t p th y vào ng n kéo. tôi nghe th y ti ng máy ch y. ng m nhìn cây mimosa già nua. N m tr m c a hàng s là m t tr m nghìn b n. Th là ph i in t i hai tr m nghìn b n c y. v a x p chúng l n l t theo th t . Tóm l i. s ti n ti t ki m còn l i. i qua khu t p th x a y. r i t t kéo chi c ch n ang trùm kín u cô y ra. còn sau. Tôi nhìn v phía Reiko. và khóc. Bi t âu. Em ã vi t r ng. r i n m xu ng. Ông ch kéo chi c gh góc phòng. Tóm l i ng i ph n này là ai? Em mu n anh nói cho em bi t cô y là gì v i anh? Tôi c i h i: "Em ang ghen y à?". khi Reiko b t u say s a vào d án kinh doanh này. Reiko v n v a d n d p bát a v a khóc. nháy nháy ôi m t nh xíu. có c không. Nghe tôi h i v y. lá th này s là lá th cu i cùng tôi vi t cho em. Th r i. thay b qu n áo ng . óng c a. nên tôi v n th ng nhòm vào hòm th tr c nhà và c th th n nhiên nh n th em mà ch lo b cô y phát hi n. Ông ch x ng in v ét vào u g i. x ng chúng tôi có th gi m xu ng cho anh thành n m yên. tôi s l ng l nhìn vào ngô i nhà c a em. Cô y hoà n toàn không bi t n i dung c a n m lá th tôi ã g i cho em. cô gái có tên là Katsunuma Aki là ai v y? Reiko h i d n tôi. Ông ch khoanh hai tay vào nhau. Phong th ã c c t ra. cô y kéo tôi vào trong ch n c a mình. Reiko m t v n dán ch t vào . Có l Reiko ã ki m ch vi c mu n c nh ng lá th y. m y nghìn khuôn ch in b ng chì trong h p các tông n i góc t ng ánh lên d i ánh èn hu nh quang. châm m t i u thu c lá. r i ng i ó u c chúng. Tôi m c a kính. Ch c a s kính có dòng ch "X ng in Tanaka". N i làm vi c èn v n sáng. ph i h ng n nam gi i nhi u h n. Ch có duy nh t m t l n. Tôi h i ông y r ng. tôi rón rén l i g n cô y. Th nh ng. R i ông c i ôi g ng tay ra. Không nên b qua các ti m c t tóc. Tôi m t mình ng i th n ra m t lúc chi c gh ch b p.c a tôi kia mà. Dù sao t và b t yv nc trang th t c c ng ch toàn là nh ng lá th r t dài. tôi c th n m xem ti vi. t tr c. không c v i vàng âu y. "Các ti m c t tóc m c lên kh p m i n i. Trong s ó. Còn n a. Ông ch x ng in nói v y v i v m t chân thành. M t mình l ng yên v a hút thu c lá. s th t qua l i n ày s ph i k t thúc. r i xu ng m t bàn. anh ". Reiko ôm ghì l y tôi. Và tôi bi t. hay là v n ang s t s t. Reiko nhìn tôi. Mình s t ng con s y lên m t nghìn c a hàng trong vòng m i n m cho coi. ó là. tôi m i ngh ra quán cà phê. Reiko lôi t trong ng n kéo bàn làm vi c c a tôi ra m t x p th dày c p n áng kinh ng c. ngh ng i xem t ng s l ng k hách hàng lên m t tr m n m m i c a hàng. Ông y nói v y. x p lên chi c bàn tròn b p. thì d u tô i ch ng k thêm gì. tôi ch t ngh ra m t i u này. l y nh ng b c th c a em ra. m i m t b n. Ch ng lâu sau. th y ch ng có vi c gì làm. Tôi ch a t ng k cho Reiko nghe v quá kh c a mình. vào hôm tôi ch cô y i giao d ch. Tôi h i. r i c ti p. tôi s l i tìm n các bi n hi n có ti m th m m và ti p t c rong ru i trên con ph có tên Neyagawa. R i quán cà phê. v y mà t lá th th hai tr i l i là Katsunuma Aki. theo d u b u i n. Reiko b t khóc. s có nh ng c a hàng m t b l y hai tr m b n là không . "Hay l m". Có nh ng khách hàng tr cho chúng tôi kho n ti n m t m i tháng n m tr m nghìn yên là r t quý v i m t x ng in nh nh chúng tôi. sáu tr m b n kia. cô y v a l y mu bàn tay lau n c m t. vâng. b i v y rõ là n u Reiko có ý nh c tr m thì cô y ho àn toàn có th c c. . ph i là b n tr m b n. v chi là m t nghìn c a hàng. c i ni m n : "M i anh vào". ch không ph i b y yên nh bây gi . tôi ghé vào m t quán cà phê tr c c a nhà ga và u ng cà phê ó. Tâm tr ng tôi lúc b y gi gi ng h t nh c a m t c u th ném bóng chày: Cho dù có suy i tính l i trong su t m i n m tr i. tôi có g i chuy n th nào i ch ng n a.. b t u t lá th ngày 16 tháng 1. Reiko ng c m t lên l m l i tôi. t t èn trong phòng. Ph i r i. nh m tính: N m tr m ti m c t tóc. "Tôi ngh s l ng ó s t ng lên t i con s n m tr m". nhìn Reiko n m im trùm kín ch n không chút c ng. Nào h p m c. r i v a n c m vào m m v a khóc. và i tôi v . L i còn nh ng b y lá n a ch . tôi ã nh tr c v i bác qu n lý khu nhà này bí m t c t giùm nh ng lá th g i n cho tôi. r i b o v i Reiko r ng. r i rót m i tôi u ng. ánh r ng. r i hãy l ng l ng a cho tôi sau. Reiko ng d y. Tôi ã dúi vào tay bà c t gi y b c n m nghìn yên bà c giúp cho vi c y. Nh ng. Tôi lén nhòm vào. Reiko cúi u. dù khóc hay c i. C n phòng thì n ng n c mùi m c in. r vào con ngõ nh n x ng in. Reiko i làm siêu th . v i câu h i "là ai v y". tôi ã nói qua v i ông y v k ho ch m r ng sân sang c ti m c t tóc mà khi nãy. nh b ng ngày mai s i c t tóc. s l ng ti m c t tóc l i còn t ng h n y ch . c n ph i a ra hình th c kinh doanh gì. còn tôi thì ngày ngà y lông bông nhà. Nh ng. Lau i lau l i. Ông ch x ng in dáng ng i th p bé. tôi s luôn âm th m c u nguy n cho con trai em s khôn l n tr ng thành theo úng nguy n c c a em. Tô i th m ngh không bi t cô y s p ng d y i n u c m t i ch a nh . Và bi t âu sau vài n m n a. l n dài xu ng hai gò má tr ng m n màng. mái tóc hoa râm li n ng ng tay l i. m t nghìn c a hàng . và vi t và o gi y kho n ti n thâm h t hi n t i. V t óc ngh ng i. ang ng i d a l ng vào t ng và v n ang ti p t c c th . Cô y ch nói có v y . lí nhí tr l i. mình m r ng sân sang c ti m c t tóc n a. sao em l i khóc nh th ? M t m n c. n m c ch ng còn ch nào mà i n a. thì cú ném bóng cu i cùng này s là òn quy t nh cho s thành b i c a tôi. nh ng tôi l i mu n mau mau nói cho Reiko nghe v cái k ho ch mà mình v a ngh ra. T áy lòng mình. cô y i r a m t. hay là chúng t ôi c ng làm t p chí ki u th này dành cho các ti m c t tóc nh . r i mùi gi y. ch ng m y ch c mà lên thành m t tr m n m m i c a hàng y ch ". "C à. anh i ra ngoài n nhé. cô y v n s hi u t t c . tôi có nói v i cô y r ng tr c ây. l i còn s t p chí tháng sau nên ng n i dung gì n a. Nh ng lá th y v n c liên ti p c g i n ây. Cô y n u ph ngu i. Nh ng. tôi s t chuy n tàu Hanshin b c xu ng nhà ga Ko roen. tôi suy ra là cô y ch a h xem n i dung bên trong. nh m d y. m t ng c lên tr n nhà. Tôi t t ti vi. cô y ã c n g n cu i lá th th t c a em g i. Chúng tôi v a u ng bia v a say s a nói chuy n g n m t gi ng h . và l i b m nút ti vi. r i n m xu ng ch ng nói m t l i. b t u nói chuy n: "Tháng này ã t ng thêm b n m i c a hàng r i y nh ". nh ng m t khi ã là ti m c t tóc thì n i dung c ng ph i thay i. v y b n b i m c dùng cho máy in. Và n u v t qua con s m t tr m nghìn b n. và trong khi nhìn nh ng co n s n i ti p nhau c ghi trên gi y. ang ki m tra l i b n in n i dính y m c in. B i tôi ngh r ng. Reiko b o th này. r i ch ng h ng ng m t lên. h không th gi nguyên cách làm ki u c n a r i". Tôi xin l i em vì ã cho ng i khác c nh n g lá th em g i mà ch a cs ng ý c a em. Hãy ti n t ng b c v ng ch c. n m tr m ti m th m m . C th . tôi i qua khu chung c . Ông leo lên chi c c u thang góc cu i c a hàng. "Em thèm vào mà ghen". Sau khi tôi b lá th này vào hòm th . em nh c li n tù tì nh ng lá th này ? Em không n t i sao? Reiko ch nói m i câu: "Vâng". n xong. ch ng bi t ã ng ch a. Tôi nói i ý là chúng tôi c ng ã c x ng in c a ông giúp r t nhi u. tôi ã t ng s ng qu n Namano. Trong lúc y. em bi t n m t lúc nào ó. n u c r t nhi u nh ng lá th em g i n cho tôi này. l y n còn th a trong t l nh ra. g m có b y lá th . Th y tôi l ng im không nói. n xong. c ba m i phút . cho m ng ti m th m m i vào qu o ã. r i kh t kh t hít m i. "Phong bì ã c t ra r i. y nh ng cô ti p t c c nghi n c ng u nh ng lá th y. Tôi n t i m t nhà hàng g n ó. n c m t t khóe ôi m t tròn v n c trào ra. bác v n ang làm vi c .. Ông y r t mu n nói chuy n ti p v i tôi. tôi m n ng i ch quán cà phê m t t gi y nháp và m t cái bút bi. Tôi h i cô y r ng. r i cô y choàng tay ra phía tôi. l y u ngón tay l n l n v t th ng c tôi. Có l . cô y c ng ch im l ng. Reiko n m s p xu ng bên c nh ch tôi n m. trùm ch n kín lên tít t n trên u. sao em không c tr m nó i". Mong em luôn m nh kh e. r i ra b t èn b p. Lúc Reiko c h t toàn b nh ng lá th c a em c ng là lúc kim ng h ch n con s m i hai. tôi v n ng d y c m n ông và tr v nhà. và b t u n. Tôi h i. mang bia và c c xu ng. V a s t s t. th i i m y s p n r i. Th i i bây gi . n lá th th sáu và th b y. n tr c c a ngôi nhà c a em phía tr c câu l c b tennis. l m b m: "Em không th làm cái vi c t ti n i c th c a ng i khác. ra ng i chi c gh c nh ch Reiko. Sau ó. Tôi t tr i ch n. Bà c c i tinh quái r i nh n s ti n ó. tôi b ng nh ra là ã lâu r i không i n c a hàng c t tóc. doanh thu c a nó i vào n nh ã.". v a ngo m mi ng gi m bông ph t y mayonnaise. m i tôi ng i. tôi không hi u làm sao Re iko l i bi t c vi c c a em. Reiko v n ang m m t nh th . Reiko ã ra kh i chi c bàn tròn. r i nói: "Em th y quý ch v c c a anh. và th y ông ch x ng in tay eo ôi g ng màu en. r i l i l ng l tr v . Cô y v n ang trùm kín ch n. Tôi ra kh i ch n c a Reiko. em c chúng i. thay b ng . nào gi y dùng in th b a bãi kh p phòng. Nên. Tôi v a nhìn theo d u b u i n in tr ên nh ng lá th c a em. H th ng c ng t ng t nh v y. Ban u. Reiko c m h t chúng ra chi c bàn tròn. tr i gi ng ng c a mình bên c nh ch ch n c a tôi.

Th r i em b t u quét t c xung quanh m c a m . m t tay c m t m b n . khúc khu u. Chuy n là th này. c s p t bên nhau m t cách tài tình. Em bác l i. r i kêu ng i ta mang n nh m i khi t i. anh y s l i xe nghe nh c gì ó. m n ông cái ch i. M t ông c ang ng i trong ó. c chi c ai ob i th t ngang hông. bác s gi i là m t bác s có th phán oán tình . cô con gái th hai c ng s t ch c. bây gi nó ã b y tháng r i. r i lôi ra cái áo vét mà u ô liu m mà b ã c t công i may nh ng l i ch a h m t l n m c nó. nói r ng tôi c ng xin phép c i th m m c .. b b t u th ng xuyên n ây ti p khách vào kho ng n m n m tr c ây. em và b i ra xe. B gi i thích r ng. t bao nhiêu th khói mù m t bây gi ". c th anh. B b o s ãi em món n Kyoto r t ngon sau khi t o m xong. Em t ba nén nhang nh l i b nói. c th l ng yên nhìn m c a m . B b o: Ng i ph n ó có c ti n. n u sinh s m có khi nó sinh và úng ngày c i thì ch t m t. nh ng em v n mu n i. Yamashina là n i chôn rau c t r n c a m . M c a m n m phía trên cùng c a khu l ng m . B t ch t. ch ng bao lâu s c bao b c b i rêu phong. b em ng n l i. nh ng không hi u sao em l i có c m giác nh v y. m t b nghiêm l i và nói: "Gi ng nói r t quan tr ng. b n m c th này h i n i quá. Em nói v i anh Kosakai: "T ch c g p quá anh nh ". Vào cái ngày hôm y. Em ngh . ch ng hi u sao em v n ch a c m th y mu n t bút vi t lá th y. em l i có c m giác nh mình ã m t i r t nhi u th . m t ngày 14 tháng 12 n m 1963". nh ng bà ch này có m t ng i b o tr c c k to và l m ti n. b l m b m nh th t nói v i chính mình. ó là m t túp l u có di n ích ch m t ng i chui l t dùng tránh m a hay n ng. m n ông cái thùng và cái gáo. Em b o. em h ng m t ra khu v n và ng m nhìn ra phía xa xa. chúng em nhìn th y nh ng ru ng lúa. Em nhìn xem c a hàng bán hoa âu và nói anh Kosakai d ng xe l i m t chút. Vô vàn nh ng chi c lá cây muôn màu s c c a khu r ng r m bay bay trong gió trông nh th ang che gi u i khu ngh a trang âm th m y. m t ng i ph n trong b qu n áo kimono c ch ng tr c tu i em. Em và b n nh trong lúc i xe ô tô. b có ch n t n n i này kia y. Và vi c ng i ta c ph i th t ra mi ng nh ng l i nói vô tác d ng y ch ng t ng i ta ang than phi n v nó. Nh ng tán cây m i lúc m t r m r p h n. M t nhân viên c tu i trung niên có v ã quá quen m t v i b i ra. cái t "n u nh " và "giá nh " ch ng có tác d ng gì c . Xe l i ti p t c chuy n bánh.Chào em! Ngày 3 tháng 10 Arima Yasuaki Anh Arima Yasuaki! Em ng i n i chi c gh b ng d i giàn u tía trong câu l c b tennis. cho dù s vi c y có x y ra. nh t nh m s ph n i vi c em và anh ly hôn. B nói nh th ang cáu v i em. Em ngh . Ông c g i i n n công ty. n i có vùng không gian th m nhu m m t màu c a cây momiji mù a lá v i nh ng chi c lá ung a theo làn gió. " t ba nén thôi. c th y r t bu n. Em nh khi y hai chúng ta m i c i nhau ch a y m t tháng. Trên l i vào khu ngh a trang có m t túp l u nh . bà ch c a hàng v a x p n lên bàn v a ti p chuy n hai b con em. trong lúc em còn ch a hi u s i âu. r i l y n c vào y thùng và leo lên ng n i thoai tho i n khu l ng m . Th y th . Mùi h ng t trong ó t a ra n ng n c. B em còn nói thêm r ng. Em c ng b t c i. Ch ng ph i ti t thanh minh hay ngày gi m . h ng. th c bi t quan tr ng i v i em. Trong lúc y. c b . c b áo kimono. B nói c nguyên nh th này thì t t h n. cái x ng. B nói v i anh Kosakai: "Anh ch chúng tôi t i Yamashina. thì ó chính là m và anh. ti n vào Kyoto và i trên con ng qu c l t i Yamashina. r i m n b cái b t l a. và b o. Liên t c không ng ng. Nó phô b ày b n ch t c a con ng i ó mà". c bi t là cô con gái c c a anh m i c i h i u tháng M i. Anh Kosakai làm lái xe riêng cho b n n m nay là c m i l m n m. n ch túp l u c a ông c già. nhìn nh ng bông hoa héo khô ngh a trang. B áo vét ó r t h p v i b em. Th y th . Em tr l i r ng. 2 Khi bà ch i kh i. Con có d n d p bao nhiêu i ch ng n a. "Shinoda" là tên c a nhà hàng ó. chi c xe ã n tr c c ng m t nhà hàng v i chi c c ng ra vào tráng l . Nh ng món n Kyoto c mang n. và cái u c ng r t thông minh. Anh Kosakai l y m t tay p nh vào c . nên úng là m không h bi t anh. ch c n kh c m i cái tên thôi. n u nói v th mà em ã b m t i trong quãng th i gian ba m i l m n m qua. cô y. b nói r ng em là con gái c a ô ng. c ô y l i còn r t p n a. nh ng gi ng nói l i d c. Nghe th y ti ng anh lái xe Kosakai. Chúng em ra kh i con ng cao t c Meishin. Ch riêng khu v n thôi c ng c ba nghìn hecta r i. r i i vào ngôi làng bên núi v i nh ng ngôi nhà c a ng i nông dân n m san sát bên nhau. m không nên trang trí gì nhi u. gi ng nói chán c ng c ch sao. thêm n a. r i v i vàng i thay qu n áo. B không n công ty mà ng i mái hiên u nhà ng m cây c i trong v n . nh ng chi c lá héo v n c r ng xu ng. Quay tr l i xe. Th nh ng. T n i th t. M m t khi em m i m i b y tu i. và quay tr l i. ch ng bao lâu s c bao b c b i rêu xu ng y.. ch t li u xây d ng. c lá th cu i cùng c a anh trong ánh n ng thu m áp v à d u nh . con th p h ng nhé. nh ng anh y khách sáo nói r ng ã n tr a r i. l nh cho h a m t xe ô tô n. Tôi i th m m bà nhà". Em nh nhìn th y bóng dáng anh. C em. Ng i ta trong ó nào n n. c anh Kosakai t lúc ó tr i. nên hãy n t m chút b a tr a tr c i ã. bao quanh là nh ng tán cây c a khu r ng r m r p. Em kh li c b và nói. và gió q u t. Chi c xe ô tô không quay l i con ng khi n ãy. ba ng i chúng ta ã n vi ng khu ngh a trang c bao b c b i r ng cây r m r p qu n Yamashina (Kyoto). b nói v i anh Kosakai r ng: "Anh lái xe ra ng kia giúp tôi". d n ba ng i chúng em vào m t c ái phòng khác. B r em cùng i v i c n th m m m . và c th ng yên nhìn ngôi m nh ph y lá r ng. mà ti p t c ti n v phía tr c trên con ng nh g p gh nh. ch ng ai nói thêm câu gì. B em nói là hôm nay c ngh làm vì ã lâu r i c không ngh phép. ó là m t khu v n n gi n. Em nh ch Ikuko ba r i i ón bé Kiotaka t i i m d ng c a xe buýt a ón c a nhà tr ng tr c c a nhà ga. B ghét nh t là cúng hoa và bánh k o ngh a trang. ba ng i cùng i t o m m r i nh . nh b ng mình c ng s vi t m t lá th cu i cùng này n a thôi. b b t c i và tr l i thay anh Kosa kai: "Không t ch c ngay thì con chúng nó s ra i tr c m t". b h i em r ng con th y ng i ph n y th nào. chúng c ng l i héo i thôi. A nh Kosakai v a lái xe v a nói: "Nhà tôi suýt thì phá s n y". Ngay l p t c. r t xinh p. v i nhi u cây to và nh ng t ng á l n ph y rong rêu. ch c n nh th là c. b nói: "Chúng ta i thôi". Nh th ch ng t t h n hay sao con? Th r i b ch ng r i n c thùng lên bia m . ho c h n em m t chút xíu n bên bàn. chào hai b con em. nh ch mép c i ng ng ngh u và b o. em i xu ng d c. Khu ngh a trang c t trên s n m t ng n núi nh . Và m a tuôn. Con có cúng hoa cho m thì ch ng lâu sau. Xe ô tô ti n d n trên con ng nh khúc khu u. b . B gi i thi u v i em r ng: " ây là bà ch c a hàng". B em c ng m i c anh Kosakai vào cùng n. và n g tr c ngôi m g n hai m i phút ng h . v a nh t i lá th cu i cùng c a anh. Nh ng. bây gi b ng v n no. R t nhi u lá cây r i r ng l t xung quanh bia m . nên b ã chôn c t hài c t c a m t i khu ngh a trang này. Ch ng bao lâu. Khi nén nhang bay lên làn khói m cu i cùng r i t t h n. r i c thùng g và gáo. th mà l i nghe nói tháng M t n m t i ây. Sau ó. quãng g n bu i tr a c a m t ngày th N m p tr i. Em h i anh y sao hai ch em l i c i li n th . v a nhìn vào t m bia m . rong ru i trên kh p các n o ng. b b o không c n mua hoa âu. Th nên. c nh ng th g n trên ng i cô y u tuy t v i. Sau ngày gi l n th b y c a m . và b không bi t tên. r i c thi t k khi n cho t t c các phòng u có th nhìn ra v n cho ta th y ây m t nhà hàng ã c ng i ch u t khác nhi u ti n b c và th i gian. B mua h ng c a ông c . B nói: "Bây gi l à mùa lá momiji y". Anh Kosakai c ng xu ng kh i xe. Anh c ng ã m t l n cùng v i b và em. ó là m t ngôi m nh ch kh c duy nh t dòng ch : "Hoshijima F umi. m c a m con s n m chìm d i nh ng chi c lá r i xu ng y. C b o. n u nh m còn s ng. và i theo sau hai b con em. nh ng r i m t tháng trôi qua.

mà em không th di n t b ng l i. em có th di n t c và mô t l i. r i b c theo sau b . trong h p th có th nên b ã l y ra. " n tu i này r i. l n u tiên em c m nh n th y trong lòng mình mang m t th tc gì ó na ná nh tình yêu v i anh Katsunuma. Và r i. k nhìn th y b n thân mình trong gi phút h p h i r i s ng l i. t chuy n em ã g p l i anh t i Zao m t n m tr c ây. Ng m lá momiji ó là tuy t 3 nh t y. vi t tên ng i g không nghe. R i ch ng i em tr l i. M t lúc sau. không hi u sao tim em p thình th ch. h t mình vì công vi c. im l ng h i lâu. Em quy t nh sa u khi cho lá i và dán xong tem. con mu n chia tay v i anh Katsunuma. B v a châm l a vào i u thu c lá v a nói. V a ng m nhìn r ng cây y. ó là quy n t do c a con. ph i ch ng có th nói r ng. Ch c con c ng bi t chuy n ó r i ch ? B ti p t c. th t b n th u". Th nh ng. Kho ng m t tháng tr c. con không th nào thích c anh Katsunuma". anh Katsunuma Soichiro. Có vi t n bao nhiêu i ch ng n a s nh ng quy lu t k l và con t o xoay v th này vào phong bì. K xong. R t nhi u chuy n ã hi n l i trong u em. Em hình dung l i khuôn m t c a anh Katsunuma khi th th tâm s v i con. b nói v i gi ng b c b i. r i vi c trao i th t v i anh. Hình nh Katsunuma và cô bé sinh viên y ang qu n vào nhau d i bóng râm c a chi c c ng ngôi bi t th l n trên con ng vào bu i chi u tà. th t s anh ã nhìn th y n ng l ng m nh nh t ng i ta có th s ng m t i ng i. B hút thêm m t i u thu c n a. Con s c g ng h t s c nuôi d y bé Kiotaka nên ng i. B không có con m t nhìn ng i. Em ng lên. B h i em: "Co n ghét Katsunuma à? Con không thích nó sao?". r i i xu ng b c thang á ph kín rêu. ng i g i tên Hamashaki Michiko. ng kia có b c thang b ng á. b ng ng l i và l ng im không nói n a. B ng ng m t lên nhìn em khi em ang và c i. v i nh ng em sinh viên tr ng i h c mà mình ph trách. b d i m u thu c xu ng t cho t t l . Ka tsunuma. Lúc nào con c ng b b mang nh ng i u bu n phi n n cho con. ã r t nhi u l n em nhìn hình nh anh y kiên trì ch i trò n ém bóng chày v i bé Kiotaka trên bãi c t p luy n ph c h i ch c n ng cho bé. B nói: " c". chi ti t di n bi n s vi c ó c a anh. anh Katsunuma hoàn toàn k hông ph i là con ng i x u. và b i th . sau ó b ng d y. mình s nghe b n giao h ng s 39 c a Mozart. Em kh h i b . x ôi gu c m c geta . Em ng i yên nhìn b t phía sau. Nói n ó. Và lúc này. h ng t m m t nhìn ra nh ng hàng cây c th r m r p. l n nào c ng nh l n nào. B có nghe ch Ikuko nói. "Và. gi thì b ã hi u th nào là cô ng vi c. vài tr m loài cây màu vàng. con t o xoay v n l k c a sinh m nh y gi ây mang l i cho em m t c m xúc nh th m t n i s sâu xa. hai b con n hoa qu tráng mi ng. s s ng và cái ch t có l là nh nhau". r i lúc sau. Leo h t nh ng b c thang ó. em l ng im m t lúc r t lâu. ng m nhìn vô s nh ng vì sao trên tr i. Con không nên s ng c i v i ng i àn ông mà mình không yêu. B tr l i nh th này. b nh th nào. Em c g ng nói trong s xúc ng. b i c ng s p n lúc b ph i ngh vi c công ty r i. Vì th . anh y l i ng i khoanh chân trên t m th m trong phòng khách. r i lên xe. khi y. Sau ó. i ng i mà n u ta b o nó ng n thì nó ng n. ng i c ng .tr ng s c kh e c a b nh nhân vào ngày hôm ó thông qua s c thái c a gi ng nói. nh ng giai i u mà lâ u l m r i mình g ng gi gìn s c kh e nhé! T m bi t anh! . B l i h ng m t ra nhìn r ng lá momiji bát ngát. T lúc y. anh c m th y s s ng. cái t mà ông ch quán Mozart có c m t ng nh nghe t l i em nói. em v a nói v i b . và ng i trên nh ng phi n á ó. B là ng i ch bi t áp t. Th nh ng. R i em và bé Kiotaka. Không bi t li u b có th s ng cho n khi bé Kiotaka khôn l n tr ng thàn h hay không? Em nhìn chi c áo vét màu qu ô liu mà b ang m c trong t th ng i quay l ng l i phía em. B giúp con b nhé. Th t nh th m t câu nói t âu b t ph át tuôn ra. có m t hôm b r i nhà n công ty vào bu i tr a. em cùng b i ra v n. Em tr l i r ng: "Có ". ch c h n nó ph i làm thêm cái gì ó ki m thêm ti n. em và b th h n h n. Ng i k t hôn xong. hình nh en sì nh cái bóng. Cu i cùng b c ng nói ra tr c. M t lúc lâu. cái t mà em tuy t nhiên không h nói. úng nh b nói. Con s không k t hôn n a âu. nghe xào x c. cái t con t o xoay v n l k c a v t r . T i sao em l i không th th ích cm t ng i àn ông nh th kia ch ? Và. em ã c tình không nh c gì n ch ng mình. n u b o dà i thì s là dài. B c ng s p b y m i m t tu i. Gi thì b ã bi t r ng làm vi c chính là s ng. anh nh ? "Cháu ngh . Duy có m t i u. tuy không bao gi nói ra. B l i tr m t ngh ng i i u gì ó. c u xin v tr n c h a n này ban ph c cho h nh phúc mãi mãi t nay v sau c a anh và Reiko. B . n c m t ngân ng n. Em nh n ra r ng b có i u gì ó mu n nói v i mình. và là con ng i luôn h t lòng v i nh ng công trình nghiên c u c a b n thân mình. b ra v n. vài tr m loài cây màu xanh và màu nâu ung a nh th ang nh y múa trong ánh n ng thu. không nói m t câu nào. b quay l i nhìn em và nói th này . Vì th . ph i r i. ó là th g i n cho con. gi ng em run run. Có l ã n lúc ph i buông bút r i. sinh m nh c a t t c chúng ta chính là i u n ch a nh ng quy lu t k l và con t o xoay v n . ta s th y m t i n th nh . b ân c n nói: "Con c bình t nh k cho b nghe nào". Nó có m t ng i ph n khác Kobe. ng i ã ch t vì t dùng dao r ch c mình. T i sao em l i ngh ra câu nói ó t âm nh c c a Mozart. Anh ã vi t r ng. Có ch ng. Tên ng i g i nh ng lá th ó u là tên con gái. Em th y c h ng mình nghèn ngh n. và c ng ng i im. "Ng i khi n anh Katsunuma làm nh ng i u ó là con. ôm bé Kiotaka vào lòng. Anh y ch toàn c nh ng cu n sách r t khó v l ch s ph ng ông. Em ngh v anh Katsunuma. ó là nh ng b c thang có b ngang r t h p mà c hai ng i s không th cùng leo m t lúc. k còn lén lút có thêm m t gia ình n a. r i hai b con l y kh n mùi soa tr i xu ng. khi b m t i. em ã gi i thích cho b nghe t t c m i chuy n v i gi ng k r i r c. B a lá th ó cho ch Ikuko. r i b nhìn xu ng t và l i h i em. Th y em nh v y. "Katsunuma có a h t kho n ti n l ng tr ng i h c cho con không?". n xong c m. um tùm kh p m t vùng không gian. thì nên chia tay. b b t u nói v i em câu chuy n này. "Arima h i này th nào h con?". hai m con cùng ng i trên chi c gh b ng khu v n th c d c g n ó. c k ho ch kinh doanh mà anh ang th c hi n. Em ng i b t ng. Em c u xin v tr này. "Gi ng nói c a ng i ph n y r t t m th ng" . c em và b u không nói gì. hai b con th th tâm s v i nhau th chuy n. Vài tr m loài cây màu s m. em ã c l i t t c nh ng lá th c a anh g i n cho em. mãi không tr n t nh c. hai ng i ó ã có v i nhau m t a con gái. N u con mu n chia tay v i nó. B v a l y a g p th c n trong nh ng chi c bát s n mài v a nói v y và b t c i. chuy n c a anh vào Seo Yukako. Chào t m bi t anh! Anh c Kính th ! Ngày 18 tháng 11 Katsunuma Aki không th h t c. Yukako. T t c u là cái gì ó nh là hình hài trái tim c a riêng em. và r em: "Aki. không m ch l c. Leo h t nh ng b c thang dó. Con nên cho anh y c công khai làm ch ng c a ng i ph n kia. xe ô tô n ón và b ra n c ng nhà mình. nh ng ch ng bi t ph i b t u t âu. nh ng m i lá l i là tên m t ng i. Nh ng. sau ó. anh nh . anh ã nhìn th y sinh m nh c a mình. Nh ng. Em ã vi t l i câu nói ó vào trong th . Chính i u ó ã ch o th y rõ ràng tình c m c a em v i con ng i có tên Katsunuma y. ng sau cây thông to là b c thang b ng á. B ch m chú ng m nhìn r ng lá momiji. Anh. Trong khi k cho b nghe t t c nh ng chuy n y. th ng xuyên có nh ng lá th tên ng i nh n là con c g i n nhà mình. B s l àm vi c nhi u h n n a". ch không ph i hình nh con ng i th c y l t qua trong u em. b c h tay ra v n và b o. c ng gi ng nh em. c ng ch ng theo trình t gì c . Trong nhi u lá th c a em. và nó là kh i ngu n anh cho em hay r t nhi u chuy n mình không h bi t. "Nét ch quen quá con ". c làm cha chính th c c a bé gái ba tu i y. c th hai b con nhìn nhau. em ngh n nh ng chuy n sau này. ng ng ây ng i ra. h i này. Là b c a bé Kiotaka. Em nh k cho b nghe t t c m i chuy n. B im l ng m t lúc lâu. Khi vi t cho anh lá th này. nói cho b h t nh ng tâm t y c a mình. Em c th n m ch t bút mà b n kho n không bi t nên k t thúc lá th cu i cùng g i n cho anh nh th nà o ây. nh ng anh y luôn ch t ch a n i bu n phi n và mang tr n tình yêu th ng cho bé. r i g p ph i nh ng i u bu n phi n là anh Katsunuma. n m nay ba tu i tr òn". K n ó. Hút xong. con ng i cô n. B nói r ng b ã i u tra v Katsunuma. r i bâng qu l m b m m t tràng: "Nó th t khác v i Katsunuma. con c ng i cùng b nào". B c thang ó khá dài. anh Katsunuma ã có tâm tr ng th nào khi th y em nh v y? B t ch t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful