/,

ROMANIA

APROB

MINISTERUL JUSTITIEI Administratia Nationali a Penftenciarelor Cabinet dire~or general
, 0

DIRECTOR GENERAL

Nr /fiJ£l

..t!P.:.o.7.

20.0.5

NOTA
referitoare la solicitarea Federapiei Sindicatelor din Administratiei NapionaZea Penitenciarelor de a se incepe negocierea acordului colectiv de munca
La 24.03.2005, Federatia Sindicatelor dirt Administratia Nationala a Penitenciarelor, afiliata la eNS "Cartel Alfa", a solicitat conducerii Adrninistratiei Nationale a Penitenciarelor, printr-o adresa scrisa, incepcrca negocierilor la nivel de grup de uriitati, pentru incheierea contractului colectiv de munea pentru personalul contractual, conform art.12 alin.(I) din Legea nr. 130/1996 ~i a acordului colectiv privind raporturile de serviciu pentru functionarii publici cu statut special, conform ar't.fi I din Legea nr. 188/1999. Federatia Nationala are In componerita organizatii sindicale in 12 unitati (circa 7 % din personalul din penitenciare. De asemenea, la nivelul sistemului penitenciar functioneaza Sindicatul National, care are grupe sindicale unitatile subordanate Adrninistratiei Nationale aPenitenciarelor [reprezentand peste 60 % din personal.). Dupa analiza in cadrul Calegiului de Conducere a conditiilor in care s-ar putea incheia acordul calectiv de munca, conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prin adresa nr. 137.262 din 27.05.2005, a soIicitat Federatiei Sindicale revendicarile, mativarea si propunerile de solutionare, potrivit Legii nr. 130/16 octornbrie 1996 privind contractul colectiv de munca. Cu ocazia intalnirii de lucru eu directorii unitatilor de peniteneiare, din 16-17 iunie a.c., care a avut loc la Amara, au fast invitati liderii Federatiei Sindicale ~i ai Sindicatului National si a

fast pusa in discutie oportunitatea Incheicrii unui acord colectiv de munca, fara a se ajunge 1a un punct de vedere unitar. In ziua de OS.07_2005, 1a cererea liderului Federatiei Sindicale, reprezentantii federatiei au fast primiti 1a sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorul general adjunct. Cu acest prilej, liderii sindicali au apreciat 0 mai buna colaborare eu personalul de conducere din umtati si au ridicat, in principal, urmatoarele probleme: • acordarea drepturilor banesti restante pentru echipament pen tru personalul de penitenciare; • sprijinirea, in continuare, a organizatiilor sindicale, pentru 0 mai buna conlucrare eu direetorii 'uniratilor de penitenciare; • incheierea unui protocol prin care sa se aecepte inceperea negocicrilor in vederea Incheierii unui acord colectiv de rnunca intre Federatia Sindicala si Administratia Nationala a Penitenciarelor.
:t"
3. ~

't

La intalnire, ca invitat al Federatiei Sindicale, a participat domnul Dumitriu Mircea din partea CNS "Cartel Alfa", Federatia Nationala a Sindicatelor a prezentat un proiect de protocol care se dorea a reglemen ta conditiile in care se vor desfasura negocierile acordului colectiv de murica. Administratia Nationala a Penitenciarelor nu a semnat acest , , protocol, Intrucat oportunitatea declansarii negocierilor unui acord colectiv de munca ridica unele prob1eme cum sunt: • Federatia Sindicala nu a precizat domeniile si revendicarile pentru care se impune negocierea administratie - sindicat; • Sindicatul National, care reprezinta majoritatea personalului din sistemul penitenciar, nu si -a manifestat disponibilitatea de negociere; • calitatea de ordonator secundar de credite a Administratiei Nationale a Penitenciarelor nu permite asumarea calitatii de parte Intr- un acord colectiv de rrrunca vizand drepturile personalului care sunt solution ate prin ordin al ministrului justitiei; • apartenenta la sistemul de ordine publica si siguranta nationala a personalului si precizarea drepturilor si indatoririlor prin lege determina, foarte strict, situatiile in care anumite drepturi ar putea fi negociate; • Legea rrr. 130 din 16 octombrie 1996, republicata, privind contractul colectiv de munca, art. 12, alin. (i) - incheierea contractelor colective de munca pentru institutiile bugetare este tratata ca 0 posibilitate si TIU CH n nhlio!:'it1""
-

• presedintele Sindicatului National, reprezentand aproape 8.000 de mernbri, a precizat ca nu considera oportuna, deocamdata, incheierea unui acord colectiv de munca, in conditiile in care Iegislatia subsecventa Legii 293/2004 nu a fost integral adoptata, Acest purict de vedere a fost prezentat in sedinta consiliuhri executiv al eNS "Cartel Alfa", in data de 08 iulie 2005; • Hotararea ComitetuluiConfederal nr. 14 din 08.07. 2005, comunicata Administratiei Nationale a Penitenciarelor de catre eNS "Cartel AHa", ell adresa_ nr. 1566/12.07.2005, sa retras imputernicirea nr. 556/07.03.2005, acordata Federatiei Sindicatelor din Adrninistratia Nationala a Penitenciarelor, referitoare 1a negocierea acordului colectiv de munca; • La data de 19.07. 2005, Federatia Sindicatelor din Administratia Nati on ala a Penitenciarelor a prezeritat, la sediul administratiei penitenciare, Sentinta Civila nr. 10 a Tribunalului Bucuresti, sectia a III-a civila, din 24.05.2005, prin care sus-nurnita federatie indeplineste calitatea de reprezentativitate lanivel de ramura ill vederea negocierii contractului colectiv de murica. De mentionat ca, Administratia Nationala a Penitenciarelor nu a pus in discutie, rnciodata, reprezentativitatea Federatiei Sindicatelor din Administratia Narionala a Penitenciarelor, preocuparea sa fiind respectarea limitelor legale referitoare la incheiereacontractului de rnunca,
I , , I ,

Administratia Nationala a Penitenciarelor va asigura, in continuare, conditiile dezvoltarii unui dialog sindical, in folosul asigurarii drepturilor personalului si irriburiatatirii conditiilor de munca si protectie sociala a acestora, in formeIe perrnise de lege. Fata de aceste imprejurari, propunem transmiterea acestei note presedintilor celor doua formatiuni sindicale ale personalului de penitenciare, spre inforrnare.

Director general adjunct Magistrat ROBERT CAZANCIUC

c
DS/MA/15.07.2005

5

--

FEDER TI.A I\"DICA TElOR mx AD l\1IJ\1 STR-\ TIA NATIO_"'ALA A PE:\"ITENCIARELOR
5tL Bariera \'ilcii :\r. 158 Mun Craiova - Jud Dolj Email federatiasindicateloranj T 1. 40(251 "I -42J 91

,

,. .

jyah{'.com

40(251) 591636 Fax40(25 1) 4~1642

Membra a Ccnfederatiei

Xarionale Sindicale .!Cartel ALFA"

Carre, Sindicatul National al Lucratorilor din Administratia Xationala a Peniteuciarelnr D-lui Presedinte George Vasilescu

Va aducem la cunostirna pe aceasta cale ca 1a data de 07 03 2005 Federatia Sindicatelor din Administraria Nationala a Penirenciarelor a solicitat si obtinut de la: Confederatia Nationala Sindicala " Cartel ALFA" 0 irnputernicire inregistrata la nr 556/07.03.2005 prin tare suntern desernnati pentru .negocierea si semnarea contractului colectiv de munca Ia nivel de Grup Unirati precurn si a Acordului ell privire la raporturile de serviciu ale functionarilor publici din sistemul penitenciar". fapt ce vi l-am adus la cunostinta si verbal Ja data de 11.03.2005. Intmcat,la rnomentul actual, din punet de vedere legal (Legea nr. 13011996 republicata.art.l s punet b aliniat2: art, 18 punctul 1 si art. 19) organizatia ce 0 conduceti lJU mai poate obtine reprezentativitate, va invitam alaturi de Federatia Sindicatelor din Adrninistraria.Nationala a Penitenciarelor sa panicipati la negocierea eonrractului colecriv de munca la nivel de Grup Lnitati precurn si a Acordului cu privire la raporturile de seriliciu cit.. funcrionarilor publici din sisternul-penitenciar. Prin .aceasta adresa, recunoasern faptul ca crganizatia condusa de dumneavoastra esre a structura puternica care este pacat sa nu fie prezenta la nasa tratativelor datorita imposibilitatii obtinerii de documente. In ideea ca gestul ncstru nu va ti interpretat gresit sjcu speranta unei bune colaborari intre organizariile noastre, prirniti sincerele noastre salutari colegiale.
# "

Secretar General.
"\""icusor lin Popescu A

')
~.7
~__-t
,.'

-'

.

SINDICA TUL NATIONAL

AI. LUCRA TORlLOR

DIN ADMINlSTRA

-

TJA NA TIONALA

A PENITENCIARBLOR

~os.AJcxandriej 154 Sector 5, BllCUl'efti

TEL.: 021.420.36.8 FAX: 021.420.41.95

Membnl a Confederaliel Nlltionale Slndlcala "Cartel ALFA"
SNLANP· Bucur .. tl
~

IESlit •.
!:

Nf.. /'.",:'

,'r:

Z'"....:.J-..LIIM"

• .,111 ......

"

CATRE, Liderul grupei sindicale

vom trimite, prin po§ta speciala, infonnarea flcutA de Ministrul Justitiei, doamna Monica Macovei, ca urmare a protestului Sindicatului National al Lucritorilor din Administratia Nationala a Peniteneiareior, prin care se informeaza. Camera DePutatilor eu privire Is si:tuatia sistemului" penitenciar din. perspectiva solicitarilor noastre. De asemenea, trebuie sA c~ri ~i sA informati membrii de smdicat cu

va

urmatoarele:

pentru

- avem 0 permanent! comunicare ¥i inlilniri bisAptAmBnale. cu noua condncere a A.N.P., care manifest! Bpel:enti pentru dialog ~i deschidere pentru identifiearea solutiilor Decesare; - de al1fel, datoritll demersului nostro sindical, eilt ~ipreocUp4rii administratiei
identificarea

suplimenteze
echipament

bugetul A.N.P. cu 110 miJiarde pentru plata dreptului de

acestor ~olutii.

50a

re~it

ca OuvernulllomAniei

sl

- actiunea in instrant! pentru recuperarea celorlalte sume diUorate personalului
pentru drepturi de echip8l1;lellt, rimfine pe rol; - comitetul eonfederativ al Consiliuhii National Sindieal "Cartel Alfa", luand

militar aferent anului 2003;

cun~tin'A de acpunea total necoiegialA a Federatiei Sindioatelor dID Nafional! a Penitenciarelor, care a incercat, IflrA sA ne informeze, ~ in !ipsa S.N.L.A.N.P., sA demare.ze negocierile 1a acordul coleetiv de muncl, a hotirAt retragerea imputernicirii datA de Biroul Executiv al C.N.S. "Cartel Alfa", in prezent aceastl federape sindic81ii nemaiavand dreptul sl intreprindA acPWli pc linia acordului - cadru. De altfel, aceastA acpWle avea <.4tarun SfOP electoral. nefiind opommA tli ni¢i posibiiA in lipsa legilor subsecrente ~ui personalului (Leg~,29m.oq4);., v - sAptAmftna viitoare vom inainta conducerii A.N.P. ~i Miriisterului Justipei 0 analizA detaiiatA a situapei existente in sistemul penitenciar, din perspectiva problemelor cu care se confruntA personalul; - in eel row scurt timp (in cursu! acestei sAptBmAni), va vom comunica adresa de e-mail, avllnd certitudinea eil va contribui Ia imbunltAfirea comunicarii in cadrul organizaPei.
Administratis

: :',',.

',' ~1-.

, "

"

Nr. Li.>i,:;' ..
,

",

----_
,;,:,Y-;."

<

'J

,OJ,.

din ,,:,; ').2005
. "
..

_:_,;:-.:.~

~:'::;:\:

.,'

,I

!.

(

. '--

,

"

""~" t,.:·

. "\::
, :'" I

..

I
S indkatulu

CJt):e
, ; ~J"
• ,'", "-j, ,

',::;'Atjf!~~'', .

":'~'0~~:~r?<::~~!,
!

fn at.alia d'n"lul lJ4i.gbr"a1l7~lde. ';ndi.al al I lihr oj lu crlil<>rfioJ: 111,11 ton ci""u I i'.ol

~QiteQsar~l~ir~ne'H

.

M'rgln.",
"j

Prin prezetJta, va comu!liciim eli pAnif la,'tlnele anului 2005, tmneazll ~lt se Ikhideze n~SUtntele de echipamel),! afeteote anuJui 2004, ca un:qar.r a

sUplimemaz;!i bugemlui de ,e>niturl
Pel1itenei arel qt ,pe aau 200S,
'

§i cheltuieli

al Administrapei

National.: a
",

;, ,,: ' " ' "';""f" _'~;~ ''', .,' 'c" ""," ,~","~;'i... _'''''''':<'~~'\.. ., ''In ..acei;st~ ,,,'itttarie, ';If- nigam, '~a",solicitafj executonllUi jUdeciitOfesc;' " ;,',' " , suspendlll'ca ClIeeutarii silite ce face obiecrul, do sarului nr, 1569312005 aflaf pe
,

1

rolul Judecilroriei Sectorultd 3 BUcure~ti. ., ,,-a

,

,';;'i~~~'.~ ,
"',' f.

"

,
0

:'-:',:

: '~: I .:

",,,:

I'

"ot"

,"

';.,,'

.,:.
,

::."

... ~ ',':
I:

.

'

"-£~~~~7t.-thf:-'i~':i;i~C':""''';?i ;"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful