COÂNG TAÙC XAÕ HOÄI NHOÙM 1.

NHOÙM TRONG ÑÔØI SOÁNG CHUÙNG TA
Nguyễn Thị Oanh Moät caây laøm chaúng neân non Ba caây chuïm laïi neân hoøn nuùi cao (Ca dao)

Töø xa xöa oâng cha ta nhaéc nhôû raèng caù nhaân ñôn thaân ñoäc maõ seõ chaúng laøm ñöôïc ñieàu gì coù yù nghóa. Coøn khoa hoïc thì nhaán maïnh veà baûn chaát xaõ hoäi cuûa loaøi ngöôøi. Moät caù nhaân khoâng theå thaønh ngöôøi neáu lôùn leân trong moät moâi tröôøng khoâng coù con ngöôøi. Chuùng ta khoâng theå lôùn leân, hoïc taäp, lao ñoäng saûn xuaát, vui chôi giaûi trí maø khoâng thoâng qua moät nhoùm. Vaø moãi chuùng ta laø thaønh vieân cuûa nhieàu nhoùm khaùc nhau mang tính töï nhieân hay ñöôïc thaønh laäp. 1.1. Nhoùm töï nhieân. Ñöùa beù sinh ra, ñöôïc nuoâi döôõng, lôùn leân, hoïc nhöõng ñieàu hay leõ phaûi laø nhôø töông taùc vôùi cha meï, anh chò em, oâng baø. Ñoù laø gia ñình, nhoùm cô baûn nhaát maø khoâng coù noù treû khoâng thaønh ngöôøi ñöôïc. Ñi chaäp chöõng laø beù bò thu huùt maïnh meõ bôûi treû cuøng trang löùa trong xoùm. Töôûng laø chæ ñeå vui chôi nhöng thöïc chaát beù hoïc raát nhieàu, hoïc nhöõng ñieàu cô baûn ñeå trôû thaønh moät coâng daân toát ñöôïc xaõ hoäi chaáp nhaän. Beù hoïc chia seû ñoà aên, ñoà chôi ñeå ñöôïc nhoùm baïn thöông yeâu. Beù Duõng ôû nhaø daønh aên vôùi em nhöng beù laáy baùnh keïo cuûa gia ñình ñem cho baïn. Lôùn leân moät chuùt, chôi ñaùnh ...., cuùt baét beù chòu bò phaït neáu laøm sai. Ñoù laø böôùc ñaàu ñeå em hoïc tuaân thuû luaät leä sau naøy. Ñeán tuoåi thieáu nieân khi muoán töï khaúng ñònh mình nhö ñoäc laäp (coù khi ñoái laëp) vôùi cha meï, em gaén boù vôùi nhoùm baïn nôi maø em tìm moät choã döïa an toaøn. Ngöôøi ta goïi gia ñình, nhoùm baïn (hay ñoàng ñaúng) laø nhoùm cô baûn hay nhoùm ñeä nhaát ñaúng vì chuùng mang tính quyeát ñònh ñoái vôùi söï hình thaønh nhaân caùch cuûa treû vaø moái quan heä gaén boù trong caùc nhoùm naøy voâ cuøng maät thieát, chaët cheõ. Nhöõng ñieàu hay leõ phaûi ñöôïc khaéc saâu trong ñaàu treû, nhöõng haønh ñoäng tích cöïc nhö toân troïng, chia seû, thöông yeâu ngöôøi khaùc khoâng do nhöõng lôøi leân lôùp ñaïo ñöùc cuûa ngöôøi lôùn maø do beù muoán laøm vui loøng cha meï, baïn beø ñeå nhaän ñöôïc töø hoï nhöõng tình caûm yeâu thöông, chaáp nhaän, voã veà. Nhu caàu veà tình caûm naøy caøng ñöôïc thoûa maõn toát thì beù caøng coù khaû naêng hình thaønh moät nhaân caùch haøi hoøa, sung maõn. Ngöôøi ta cuõng goïi ñaây laø quaù trình xaõ hoäi hoùa.

Ñöôïc ngöôøi ta bieát tôùi mình.Caâu laïc boä Söùc khoûe v. 1.. Trong soá naøy coù nhöõng nhoùm coù saün maø chuùng ta ñöôïc chæ ñònh vaøo nhöõng phoøng ban hay ñaêng kyù tham gia nhö CLB söùc khoûe. + Cuï oâng noï thui thuûi moät mình. con chaùu ñi suoát ngaøy khoâng ngoù ngaøn tôùi. vui chôi giaûi trí. Trong nhoùm ít ngöôøi. khu phoá. teân tuoåi mình. treû ñöôïc xem nhö caù meà moät löùa.Ñöôïc quan taâm chaêm soùc : treû hay giaø.Ban giaùm ñoác moät cô quan xí nghieäp . nhoùm Baïn giuùp Baïn.v.. Tuy nhieân NVXH vaø caùc ñoái töôïng coù theå cuøng nhau thaønh laäp nhoùm nhö nhoùm Tín duïng. nam hay nöõ ta caàn noù nhö hôi thôû. Söï buoàn tuûi vôùi ñi phaàn naøo. thaân toäc cuøng vôùi gia ñình. 1. ai cuõng caàn maø ai cuõng queân ñaùp öùng cho ngöôøi khaùc. duy trì söùc khoûe. saûn xuaát. .3. giaûi quyeát caùc khoù khaên trong ñôøi soáng. Vaøo CLB döôõng sinh cuï ñöôïc ngöôøi khaùc nghe cuï noùi chuyeän. coâng lao cuûa mình. thích bieát bao. + Trong moät lôùp hoïc quaù ñoâng hoïc sinh. Nhöng ñeå duy trì söï soáng cuûa xaõ hoäi voâ soá caùc nhoùm ñöôïc thaønh laäp maø chuùng ta tham gia ñeå hoïc taäp.Nhoùm Baïn giuùp Baïn . nhoùm baïn chôi hoài nhoû. ñöôïc anh chò phuï traùch bieát teân. Moïi caù nhaân ñeàu tham gia caùc nhoùm ñeå thoûa maõn caùc nhu caàu khaùc nhau.Toå thaûo luaän trong lôùp hoïc . Nhoùm ñöôïc thaønh laäp. cô quan.Ñöôïc coâng nhaän : Taát caû chuùng ta ñeàu caàn ñöôïc ngöôøi khaùc bieát tôùi mình.Toå lao ñoäng saûn xuaát .Thöïc chaát suoát ñôøi chuùng ta tìm caùch thoûa maõn caùc nhu caàu töø vaät chaát ñeán tinh thaàn thoâng qua caùc nhoùm nhö nhoùm baïn thaân ôû tröôøng hoïc. khoûe maïnh hay ñau yeáu. Tham gia sinh hoaït ñoäi.. Vaäy maø trong ñôøi soáng thöôøng ngaøy nhu caàu naøy hay bò boû queân. ngöôøi ta goïi ñaây laø nhöõng nhoùm töï nhieân..Nhoùm Tín duïng tieát kieäm . Ñoù laø ñeå : . Ví duï : .2. ñieàu ñoù deã thöïc hieän hôn .Phoøng ban chuyeân moân . khen ngôïi veà moät haønh vi tích cöïc.

khi caùc thaønh vieân xaâu xeù nhau. Chuùng ta chaúng hay noùi ñuøa vôùi nhau nhö theá naøy sao? “Moät ngöôøi Vieät Nam coù theå baèng hay hôn moät ngöôøi Nhaät. hoøa ñoàng vôùi xaõ hoäi. ngöôøi ta laäp ra caùc nhoùm CTXH ñeå trò lieäu. . 1. thaáy ñöôïc giaù trò cuûa mình ñeå laáy ñoù laøm beä phoùng cho söï vöôn leân cao hôn nöõa. Trong chuùng ta ai cuõng coù vaøi laàn boû cuoäc trong moät nhoùm vì noù khoâng ñem lôïi ích naøo maø coù khi coøn gaây buoàn phieàn nöõa. khoâng phaùt trieån ñuùng theo quy luaät cuõng trôû neân ra coøm coûi. ñöùa treû buïi ñôøi. . Hoï queân raèng ôû moïi ngöôøi nhu caàu ñöôïc cho cuõng quan troïng nhö nhu caàu ñöôïc nhaän. laøm thay.5. gaëp gôõ ôû tuoåi lao ñoäng.. Sau khi rôøi gheá nhaø tröôøng hoïc kinh nghieäm cuûa baïn laø raát caàn thieát vaø hieäu quaû. Chaát keo sôn cuûa nhoùm baïn thanh nieân thay vì ñem laïi söï an toaøn taâm lyù laïi trôû thaønh aùp löïc khieán em sa vaøo naïn ma tuùy. Bieát bao nhieâu nhoùm baét ñaàu thì ñaàu voi nhöng keát thuùc thì ñuoâi chuoät. laáy laïi nieàm tin. nhöng 3 ngöôøi Vieät Nam laïi thua haún 3 ngöôøi Nhaät”. Ban giaùm ñoác khoâng laáy quyeát ñònh ñöôïc vì chia reû noäi boä. Nhoùm coù vaán ñeà laøm toån thöông cho nhaân caùch. Ngöôøi Vieät Nam töï nhìn laïi mình. Ñeå thoûa maõn nhöõng nhu caàu keå treân cuûa con ngöôøi. Ai trong chuùng ta cuõng thích laø ngöôøi coù ích. vaø tuoåi giaø khi ta caàn ñöôïc söï naâng ñôõ tinh thaàn hay ít coøn cô hoäi ñi ñöùng. beänh taät roài cheát yeåu. laøm trì treä saûn xuaát.4. laøm giuøm.Ñöôïc hoïc taäp : ta caàn naâng cao hieåu bieát vaø kyõ naêng suoát ñôøi ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng vaán ñeà ñaët ra trong cuoäc soáng. thaäm chí laøm chaäm böôùc tieán cuûa caû moät daân toäc. Gaàn ñaây moät coâng trình nghieân cöùu caáp quoác gia döôùi söï baûo trôï cuûa Lieân hôïp quoác veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc keát luaän raèng moät trong nhöõng ñieåm yeáu nhaát cuûa chuyeân gia Vieät Nam laø khoâng bieát laøm vieäc theo tinh thaàn ñoàng ñoäi (eâ-kip). Gia ñình.Ñöôïc ñoùng goùp cho xaõ hoäi : moät xu höôùng phoå bieán nhöng sai laàm cuûa nhöõng ngöôøi laøm CTXH laø hay giuùp baèng caùch ban boá. moät coâ gaùi lôõ laàm seõ khoâng töï vöôn leân baèng nhöõng lôøi giaûng ñaïo ñöùc hay lôøi khuyeân toát ñeïp maø khi hoï ñöôïc taïo ñieàu kieän ñeå laøm ñieàu gì ñoù coù ích cho ngöôøi khaùc. 1. em beù khuyeát taät. Tuy nhieân taïo ra vaø nhaát laø duy trì caùc nhoùm toát khoâng deã daøng chuùt naøo. .Ñöôïc chia seû tình baïn : nhaát laø ôû tuoåi treû. ñeå ñoùng goùp cho coäng ñoàng. Cuï giaø yeáu ñuoái. khoâng coøn laø maùi aám. ñeå giuùp khaû naêng thích nghi. maø ñaåy treû em ra ñöôøng phoá soáng lang thang. Saûn xuaát trì treä vì toå tröôûng baát ñoàng yù kieán vôùi moät soá coâng nhaân. Bôûi leõ nhoùm nhö con ngöôøi. Qua ñoù hoï laáy laïi nieàm töï tin.

vì söï baát hôïp taùc vaø xaâu xeù nhau laøm giaûm hieäu quaû cuûa nhoùm. ñaøo taïo. Chuùng toâi khoâng nghó vaäy. caùc baø tha hoà trao ñoåi. Coøn nhoùm cuûa baïn thì nhö theá naøo? 1+1+1=3? 4 hay 0? Laém keû bi quan cho raèng ñaây laø moät taät coá höõu.Ñoái vôùi hoï 3 caây chuïm laïi khoâng chæ laø 3 caây (1+1+1=3) maø trôû thaønh hoøn nuùi cao (nghóa laø 1+1+1 coù theå laø 5. Döôùi söï höôùng daãn cuûa caùc nhaø taâm lyù. Ñaëc bieät trong ñaøo taïo ngöôøi quaûn lyù hoï ñaët vaán ñeà naøy thaønh öu tieân haøng ñaàu vaø thöïc hieän baèng nhieàu bieän phaùp cuï theå.1. Song song ñoù vôùi moät nhoùm khaùc töông ñöông veà soá löôïng vaø ñaëc ñieåm kinh teá xaõ hoäi ñöôïc chia thaønh nhieàu nhoùm thaûo luaän.6 hay hôn nöõa). Daân gian ta cuõng coù caâu : Laém thaày thoái ma Nghóa laø 1+1+1 coù theå trôû thaønh 2 hay thaäm chí 0. Döôùi ñaây laø moät cuoäc thöïc nghieäm lyù thuù : Sau theá chieán thöù II thöïc phaåm trôû neân voâ cuøng khan hieám maø moät nguoàn ñaùng keå bò laõng phí laø loøng boø maø caùc baø noäi trôï phöông Taây cheâ khoâng chòu duøng. ñaây chaúng qua laø moät vaán ñeà cuûa giaùo duïc. Sau khi . ngöôøi ta tieán haønh cuoäc thöïc nghieäm sau ñaây : Moät soá baø noäi trôï coù ñaëc ñieåm veà trình ñoä kinh teá xaõ hoäi töông ñöông ñöôïc môøi tôùi nghe thuyeát trình veà giaù trò dinh döôõng cuûa loøng boø. Ñeå goùp phaàn laøm thay ñoåi thoùi quen dinh döôõng naøy. Coù theá thoâi 2. Ngöôøi Nhaät quan taâm daïy tinh thaàn kyû luaät vaø hôïp taùc cho treû töø taám beù. 2. Khi ra veà hoï ñöôïc phaùt caùc tôø böôùm daïy caùch cheá bieán ñeå traùnh nhöõng muøi vò maø tröôùc ñaây hoï khoâng thích vaø laøm cho moùn aên hôïp khaåu vò hôn. neâu thaéc maéc. moät thoùi quen khoù thay ñoåi nhaát. moät neùt daân toäc ñaõ aên saâu raát khoù söûa. Moät thôøi gian sau caùc nhaø nghieân cöùu kieåm tra tình hình vaø keát quaû laø 3% caùc baø ñaõ söû duïng loøng boø. NHÖÕNG HIEÅU BIEÁT KHOA HOÏC LIEÂN QUAN ÑEÁN NHOÙM. Töông taùc trong nhoùm giuùp thay ñoåi haønh vi.

ngöôøi ta môùi phaùt caùc tôø böôùm chæ caùch cheá bieán loøng boø. Moät khi ñaõ tuyeân boá seõ thöû laøm thì hoï caûm thaáy coù traùch nhieäm giöõ lôøi höùa.Nhaän thöùc : hay thu nhaän theâm kieán thöùc . Thaûo luaän nhoùm 32% Caùc baø coù töông taùc vôùi nhau. neâu thaéc maéc.caùc baø ñöôïc ñaõ thoâng tö töôûng. KEÁT QUAÛ SÖÛ DUÏNG LOØNG BOØ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP Thuyeát trình 3% Khi nghe thuyeát trình töø treân xuoáng. Ñoái vôùi caû hai söï chaáp nhaän cuûa nhoùm laø voâ cuøng quan troïng. giaùo duïc ôû moïi caáp vaø trong moïi laõnh vöïc phaûi nhaèm cuøng luùc 3 muïc tieâu. 2. Ñöa moät beù chöa ngoan vaøo moät nhoùm treû toát beù seõ thay ñoåi theo baïn. Sau ñoù nhieàu cuoäc nghieân cöùu khaùc cho thaáy raèng aûnh höôûng cuûa nhoùm nhoû treân haønh vi con ngöôøi raát lôùn.Bieát laøm Vieät Nam ta thì noùi : daïy chöõ. Cuõng thôøi gian sau kieåm tra laïi. Tính chaát caùc moái quan heä caøng chaët cheõ thì aûnh höôûng caøng lôùn. Theo caùc nhaø giaùo duïc hoïc. Ñoù laø thay ñoåi : . Ñeå moät coâng nhaân leø pheø vaøo moät nhoùm tích cöïc anh ta seõ trôû neân tích cöïc. Hoï tham döï moät caùch voâ danh khoâng thaáy traùch nhieäm gì ñoái vôùi vieäc aùp duïng baøi hoïc. hoïc vieân phaûi : .Haønh vi : hay hoïc theâm kyõ naêng Hay noùi theo ngöôøi Phaùp sau khi hoïc.2. caùch ñaùnh giaù söï vieäc . daïy ngöôøi.1. 2. caùc baø thuï ñoäng. Giaùo duïc thay ñoåi thaùi ñoä vaø haønh vi.2. Ñöôïc noùi leân suy nghó rieâng. Hoï coù theå giuùp nhau khaéc phuïc khoù khaên giaûi ñaùp thaéc maéc vaø coù khi coøn ruû nhau laøm thöû. Nhöõng öùng duïng cuûa nhoùm. caûm thaáy xa laï vôùi vaán ñeà.Thaùi ñoä : hay caûm xuùc. daïy ngheà.Bieát soáng . Caùch laøm naøy hieäu quaû hôn haún nhöõng lôøi noùi daøi doøng. Döôøng nhö vì coù trao ñoåi neân coù moät sôïi daây raøng buoäc hoï vôùi nhau. keát quaû laø 32% caùc baø ñoøi söû duïng loøng boø. Hoà Chuû Tòch ñaõ nhaán maïnh : .Bieát .

Duø ngöôøi xöa vaø Hoà Chuû Tòch cuõng ñaõ nhaéc nhôû. Ñieàu raát ñaùng tieác laø ta laïi queân ñi kho taøng hieåu bieát cuûa daân toäc : Hoïc thaày khoâng taøy hoïc BAÏN Ca dao Cuõng nhö lôøi daïy cuûa Hoà Chuû Tòch : Hoïc ôû tröôøng. Hoïc maø khoâng laøm ñöôïc hoïc maáy cuõng voâ ích Giöõa BIEÁT vaø LAØM luoân coù khoaûng caùch. giaùo duïc coäng ñoàng taïo ñöôïc söï thay ñoåi trong thaùi ñoä vaø haønh vi. Caùc chò trong nhoùm giaùo duïc ñoàng ñaúng coù theå noùi vanh vaùch veà vieäc söû duïng bao cao su nhöng thöïc teá soá daùm vaø bieát thöông löôïng vôùi khaùch haøng raát ít. giuùp cho ñoái töôïng bieát haønh ñoäng khaùc ñi môùi laø chính yeáu. ngöôøi ngaùp.. Vieát daøi maø roãng.. hoïc ôû nhaân daân Ta coù theå aùp duïng chaân lyù naøy trong raát nhieàu hoaït ñoäng ñoaøn theå vaø CTXH. Vì chaân lyù naøy maø ngaøy nay tröôùc ñaïi hoïa HIV theá giôùi ñaõ ñöa phöông phaùp giaùo duïc ñoàng ñaúng leân haøng ñaàu. ñeå veà nhaø cho mau. Ai cuõng bieát huùt thuoác laø coù haïi nhöng boû ñöôïc thuoác laø voâ cuøng khoù khaên. Nhöng tröôùc heát phaûi choáng noùi roãng laïi daøi Trong cuoäc thöû nghieäm veà vieäc söû duïng loøng boø ta thaáy hieäu quaû veà maët thay ñoåi haønh vi cuûa thaûo luaän nhoùm cao caáp 10 laàn so vôùi thuyeát trình. thì khoâng toát. Vieát ngaén maø roãng cuõng khoâng hay. keû nguû guïc moïi ngöôøi mong oâng thoâi ñi. hoïc ôû BAÏN. Maø trong hoaït ñoäng phong traøo. Caùc nhaø giaùo duïc hieän ñaïi ngaøy caøng thaáy vai troø cuûa caùc hoï goïi laø hoïc theo chieàu ngang (horigontal learning) nghóa laø hoïc ôû baïn. Xaõ hoäi ta chöa thaønh coâng laém trong giaùo duïc thay ñoåi thaùi ñoä vaø haønh vi coøn döïa quaù nhieàu vaøo lôøi noùi ñeå truyeàn ñaït kieán thöùc töø treân xuoáng. Nhöng tôùi nay ta chöa khaéc phuïc ñöôïc sai laàm veà phöông phaùp naøy.Môû lôùp huaán luyeän laø vieäc raát caàn. hoïc ôû saùch. ñoaøn theå. Hoïc theo chieàu doïc (vertical learning) hay hoïc thaáy luoân luoân caàn thieát ñeå theâm kieán thöùc nhöng hoïc baïn thì söï thay ñoåi haønh vi dieãn ra nhanh hôn. Vaøi ví duï khaùc : . Ai hieåu gì ñaâu maø thaûo luaän. Nhöng phaûi hieåu raèng hoïc coát ñeå LAØM. pheâ phaùn: Ngöôøi khoân noùi laém daãu cuõng nhaøm Ca dao Luùc “oâng caùn” noùi.

ñöa treû nhaäp taâm. lang thang. taäp hôïp taùc giuùp ñôõ laãn nhau thay vì caáu xeù nhau. Trong CTXH caùc nhoùm treû ñöôïc thaønh laäp vôùi muïc ñích vui chôi. caùc giaù trò maø xaõ hoäi ñeà cao ñeå trôû thaønh moät thaønh vieân ñöôïc xaõ hoäi chaáp nhaän hay moät coâng daân toát. Vaäy maø khi sinh hoaït nhoùm tín duïng tieát kieäm thaáy baïn mình laàn löôït cho con hoï ñi hoïc chò cuõng coá gaéng thu xeáp. hoaït ñoäng baêng nhoùm.. Caù nhaân trôû thaønh ngöôøi toát. hy sinh moät soá chi phí khaùc.Trong giaùo duïc coäng ñoàng. toát nhaát khoâng neân giaûng daøi ma cöù ñöa vaán ñeà ra cho hoï thaûo luaän vaø chính hoï quyeát ñònh..Chi em phuï nöõ khi nghe baùc só noùi veà keá hoaïch hoùa gia ñình vaãn coøn sôï.. Khaép nôi treân theá giôùi ngöôøi ta quan taâm cho con mình tham gia ñoäi nhoùm nhö höôùng ñaïo. .2.. Söï thay ñoåi haønh vi döôùi taùc ñoäng cuûa taäp theå seõ deã daøng hôn laø khi nhaân vieân xaõ hoäi laøm vieäc vôùi töøng caù nhaân. bieát laøm ñieàu hay leõ phaûi khoâng phaûi nhôø nhöõng lôøi giaûng khôi khôi maø nhôø taäp töï ñieàu chænh ñeå ñöôïc nhoùm chaáp nhaän. Ví duï neâu leân veà em beù môùi bieát chaäp chöõng khi chôi vôùi baïn bieát nhöôøng nhòn. khoâng phaù phaùch ngöôøi ñi ñöôøng v. Caùc em ích kyû taäp nhaän traùch nhieäm trong nhoùm. Khoâng neân hieåu khaùi nieäm “xaõ hoäi hoùa” nhö noù ñöôïc thoâng duïng.....v... sinh hoaït daõ ngoaïi.. .Chò em ngheøo nghe giaûng maõi laø neân cho con em ñi hoïc nhöng khaát maõi tröôùc nhöõng khoù khaên cuûa cuoäc soáng. khoâng ñaùnh nhau. Nhaân vieân xaõ hoäi coù theå giuùp caùc em xaây döïng caùc chöông trình hoaït ñoäng tích cöïc hoaëc hoã trôï cho caùc em töï hình thaønh nhöõng quy taéc nhoùm toát nhö khoâng chöûi theà. nhöng neáu trong baïn beø hoï coù ngöôøi söû duïng voøng traùnh thai an toaøn hoï seõ saün saøng baét chöôùc. Tuy nhieân caàn nhaéc raèng ñieàu quan troïng khoâng chæ laø noäi dung chuyeân moân maø coøn caàn quan taâm ñeán tính chaát cuûa moái töông taùc giöõa treû vì chính ñoù môùi laø caùc nhaân toá uoán naén haønh vi cuûa treû. Xaõ hoäi hoùa hay taùi xaõ hoäi hoùa.. giuùp ñôõ caùc nhoùm vieân khaùc seõ boû daàn xu höôùng naøy. tuaân thuû caùc quy chuaån xaõ hoäi. Theo nghóa chuyeân moân ñaây laø moät quaù trình treân cô sôû töông taùc vôùi gia ñình hay caùc nhoùm cô baûn khaùc. nghóa laø loâi cuoán toaøn xaõ hoäi tham gia moät hoaït ñoäng naøo ñoù nhö xaõ hoäi hoùa giaùo duïc. Chaúng haïn thoâng qua caùc hoaït ñoäng theå thao vui chôi giaûi trí vôùi söï hoã trôï cuûa nhaân vieân xaõ hoäi treû taäp toân troïng luaät chôi. tranh taøi theå thao laø moät loaïi hình phoå bieán. coù thaùi ñoä daân chuû. . 2. giuùp baïn chia seû ñoà aên vôùi baïn. Taát yeáu hoï seõ xem ñoù laø yù kieán cuûa hoï vaø hoï seõ aùp duïng vaøo cuoäc soáng. . nhoùm sôû thích vì caùc loaïi nhoùm naøy raát caàn thieát ñeå boå sung cho gia ñình trong giaùo duïc treû.2. CTXH nhoùm cuõng nhaèm taùi xaõ hoäi hoùa treû ñaõ traûi qua nhöõng kinh nghieäm tieâu cöïc nhö quaäy phaù. giaûi trí. y teá. sung maõn khi kinh nghieäm töông taùc trong nhoùm caøng tích cöïc. Chính qua quaù trình xaõ hoäi hoùa naøy nhaân caùch hình thaønh. Caùc nhaân caùch hay thoáng trò trong taäp theå seõ daàn daàn taäp toân troïng ñoàng ñoäi. Nhaân caùch caøng laønh maïnh. muoán thuyeát phuïc moät taäp theå veà moät höôùng ñi naøo ñoù.

Cuõng vaäy.2. 2.v.2. x 3. Tö vaán hay trò lieäu taâm lyù coù theå aùp duïng vôùi töøng caù nhaân hay vôùi caû nhoùm. neáu bieát taùc ñoäng toát caùc nhoùm ñoàng ñaúng cuõng coù theå ñöôïc xem nhö nhoùm trò lieäu. phaûn taùc duïng.2.4. ñöôïc xeáp vaøo moät nhoùm CTXH caù nhaân khoâng ñöông nhieân thay ñoåi theo chieàu höôùng toát. Muoán vaän duïng nhoùm coù hieäu quaû caàn tuaân thuû moät soá nguyeân taéc vaø phöông phaùp sau ñaây : 3. Nhoùm Thanh nieân baûo veä moâi tröôøng. Nhoùm trò lieäu. Tuy nhieân do khaû naêng ñem laïi söï hoã trôï taâm lyù raát lôùn cuûa nhoùm. Moät gia ñình luoân luoân khuûng hoaûng. Coâng taùc trò lieäu thöôøng daønh cho chuyeân gia ñöôïc ñaøo taïo chuyeân moân. Toå khuyeán hoïc ôû Phöôøng..3. moät uûy ban PTCÑ ôû ñòa phöông v. Ví duï nhu ñoäi CTXH cuûa Hoäi Chöõ Thaäp Ñoû. ÑÖÔÏC VAÄN DUÏNG ÑUÙNG QUY LUAÄT NHOÙM MÔÙI MANG LAÏI HIEÄU QUAÛ (QUY TRÌNH CTXH NHOÙM) Con ngöôøi raát caàn gia ñình ñeå hình thaønh nhaân caùch nhöng khoâng cöù sinh ra vaø lôùn leân trong moät gia ñình laø ñöôïc phaùt trieån laønh maïnh vaø haïnh phuùc. Khaùi nieäm Nhoùm nhoû. Nhoùm phuï nöõ tieát kieäm cuõng mang chöùc naêng xaõ hoäi hoùa khi qua ñoù caùc chò ñöôïc naâng cao trình ñoä hieåu bieát vaø yù thöùc giaùo duïc con caùi.. cheát yeåu. Nhoùm ñoàng ñaúng cuõng coù chöùc naêng cuûa nhoùm haønh ñoäng khi laøm coâng taùc giaùo duïc veà HIV. x x Taùc ñoäng cuûa nhoùm nhö neâu treân raát lôùn vaø thöïc chaát khoù phaân bieät raïch roøi giöõa 4 muïc ñích. Xung quanh ta bieát bao nhoùm hoaït ñoäng khoâng hieäu quaû. Gia ñình phaûi hoaøn thaønh thaät toát chöùc naêng cuûa mình môùi giuùp caù nhaân phaùt trieån. an ninh khu phoá.1. Trong ñôøi soáng haøng ngaøy ngöôøi tích cöïc lieân keát vôùi nhau ñeå thöïc hieän caùc hoaït ñoäng vì lôïi ích chung. Nhoùm haønh ñoäng. raïn nöùt khoâng theå thöïc hieän chöùc naêng xaõ hoäi hoùa cuûa mình. Neáu vaán ñeà vöôùng maéc khoâng quaù saâu saéc thì trò lieäu nhoùm ñaït hieäu quaû nhanh vì nhöõng ngöôøi ñoàng caûnh ngoä deã caûm thoâng vaø hoã trôï laãn nhau. .

coøn moät nhoùm kòch thì tuøy theo soá vai vaø ngöôøi phuï traùch. nhoùm phaûi nhaát trí veà moät soá nguyeân taéc kyû luaät. ñoäi trong xaõ hoäi ta laø nhöõng khaùi nieäm töông ñöông.Moät tieåu ban chuyeân moân coù theå goàm töø 3-9 ngöôøi. Toå. Ví duï nhoùm Tín duïng tieát kieäm phuï nöõ ngheøo nhaèm : giuùp voán laøm aên. Thaûo luaän moät hoài ña soá thoáng nhaát laäp moät ñoäi roái. .Nhoùm ñoàng ñaúng.“Nhoùm” laø moät taäp hôïp ngöôøi ñöôïc hieåu theo nhieàu nghóa khaùc nhau. tuøy thuoäc vaøo coâng vieäc. taêng khaû naêng tính toaùn. Muïc ñích thaønh laäp nhoùm phaûi roõ reät vaø ñöôïc moïi ngöôøi chia seû. yù thöùc nuoâi daïy con. YÙ .. xaõ hoäi hoùa.Nhoùm maø chôi giaûi trí cuûa treû.1. haønh ñoäng.. Döôùi 5 coù khi khoâng doài daøo yù kieán. 3. Trong xaõ hoäi hoïc nhoùm vaø nhaát laø trong CTXH ñoái töôïng laø nhoùm nhoû khaû dó taïo söï töông taùc maät thieát giöõa taát caû caùc nhoùm vieân. nhoùm daõ ngoaïi coù theå leân tôùi 20-25 ngöôøi.. Ñoäi banh cho treû em quaäy phaù nhaèm muïc ñích xaõ hoäi hoùa neân nhoùm phaûi ñoàng yù. yù thöùc coäng ñoàng.Moät ñoäi banh taát yeáu laø 11 ngöôøi.v. . Ví duï : . Ngöôøi phuï traùch phaûi bieát mình nhaèm muïc ñích naøo : Giaùo duïc thay ñoåi haønh vi. nhoùm nhaèm muïc ñích xaõ hoäi hoùa cuõng khoâng neân quaù 12 ngöôøi..? Muïc ñích naøy raát cô baûn nhöng phaûi ñöôïc cuï theå hoùa vôùi söï tham gia cuûa nhoùm vieân. . quaù 7 khoâng tieän cho taát caû ñöôïc tham gia.Trong thaûo luaän nhoùm töø 5-7 ngöôøi laø toái öu. bao goàm töø moät nhoùm baïn 2-3 ngöôøi ñeán caû moät taäp ñoaøn doanh nghieäp hoaëc moät taäp theå xaõ hoäi coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng nhoùm coøn goïi laø nhoùm xaõ hoäi. Taàm côõ cuûa nhoùm tuøy thuoäc vaøo muïc ñích nhaèm tôùi.Nhoùm trò lieäu töø 3-5 vì phaûi coù thôøi gian cho töøng ngöôøi töï boäc baïch vì nhöõng tröôøng hôïp khoù khaên veà taâm lyù söï dieãn ñaït thöôøng khoâng deã daøng. Neáu khoâng coù söï trao ñoåi caën keõ thì nhoùm vieân seõ khoâng xem ñoù laø muïc ñích cuûa mình vaø khoâng daán thaân thöïc hieän. Nhö theá nhoùm theo nghóa naøy khoâng theå treân 20 ngöôøi.2.. . . 3. töông thaân töông trôï v. ngoaøi thi ñaáu. Ngöôøi ta coøn goïi laø quan heä maëtñoái-maët.. khi taäp hoïp treû laïi thì chuùng noù coù veû thôø ô vaø coù vaøi em ñeà nghò laäp moät ñoäi roái. quaûn lyù. Ví duï vôùi yù ñoà moät ñoäi banh. trò lieäu.2. Thaønh laäp nhoùm.Toå ñoäi thanh nieân thì tuøy thuoäc vaøo muïc tieâu nhöng khoâng neân quaù 15 ngöôøi. .

HÌNH VEÕ Muïc tieâu maø moïi ngöôøi chia seû gaén boù hoï vôùi nhau vaø laø ñoäng löïc thuùc giuïc hoï haønh ñoäng.Traùnh nhöõng sai laàm phoå bieán b/ Töông ñoàng vaø boå sung. Coâ gaùi kia ôû nhaø buoàn tham gia ñoäi CTXH cho vui thoâi. Thaûo luaän chính saùch baûo veä treû em maø vaéng caùn boä chính saùch thì voâ ích. Muïc tieâu coù theå ñöôïc ñieàu chænh qua quaù trình laøm vieäc. 3. Ví duï : . YÙ ñoà giaùo duïc nhaân caùch vaãn thöïc hieän ñöôïc.Soá löôïng Quy ñònh bôûi muïc tieâu . maø chæ ham baïn. • • • • Laäp moät ñoäi boùng treû em khoâng neân ñöa treû yeáu ôùt.ñoà cuûa treû vaø chuùng seõ thöïc hieän vôùi söï hoã trôï cuûa NVXH. Caàn taäp hôïp nhöõng ngöôøi coù nhu caàu gioáng nhau. haáp daãn vaø laøm sao cho muïc tieâu cuûa töøng caù nhaân gaén vôùi muïc tieâu nhoùm seõ goùp phaàn duy trì söùc soáng cuûa nhoùm. Nhöng sinh hoaït nhoùm moät thôøi gian beù trôû thaønh moät dieãn vieân roái raát linh hoaït. Ví duï beù Duõng chaúng quan taâm gì tôùi boùng ñaù hay muùa roái.2. chia seû hôn. Taùc vieân luoân luoân caàn quan taâm ñeán ñieàu naøy. coù khi chöa truøng laép vôùi muïc ñích chung cuûa nhoùm (M).Töông ñoàng vaø boå sung . Moãi caù nhaân coù muïc ñích rieâng (m) coù khi truøng laép. trình ñoä kinh nghieäm töông ñöông thì deã thoâng caûm. . Ñeå dieãn moät vôû kòch choïn soá ngöôøi theo soá vai dieãn vaø nhöõng ngöôøi bieát nhaäp vai. Hoï töø töø chuyeån thaønh tieåu ban giaùo duïc coäng ñoàng.Choïn ngöôøi . Nhöng hoï phaûi boå sung nhau ñeå laøm cho nhoùm phong phuù. Giöõ cho muïc tieâu nhoùm (M) luoân cuï theå. Tieåu ban veä sinh moâi tröôøng trong quaù trình laøm vieäc caûm thaáy neân giaùo duïc yù thöùc cho ngöôøi daân veà söùc khoûe. Trong nhoùm hoïc veõ coù moät em khoâng theå ngoài yeân 5 phuùt laø thaát baïi. a/ Muïc tieâu chính laø cô sôû ñeå choïn ngöôøi ñöa vaøo nhoùm.Coù nam coù nöõ .2. sau moät thôøi gian coâ yù thöùc saâu saéc veà baát coâng xaõ hoäi vaø trôû thaønh moät ñoäi vieân tích cöïc. thieáu söùc khoûe. Thaønh phaàn nhoùm. sinh ñoäng.

böïc boäi. Khoa hoïc veà nhoùm cho thaáy muoán duy trì nhoùm vaø hoaøn thaønh muïc ñích ñeà ra thì phaûi coi troïng caû hai khía caïnh nhö nhau. thích sæ dieän vaø baèng moïi giaù muoán cho nhoùm mình ñoaït giaûi. Nhoùm A coù ngöôøi tröôûng nhoùm maïnh. Ví duï coù hai nhoùm treû cuøng moät muïc ñích laø xaây döïng vaø dieãn moät vôû kòch. nhaát laø caùc baïn nhuùt nhaùt taäp xuaát hieän tröôùc coâng chuùng.. Nhoùm nhaän giaûi. thua thieät. ñoaøn keát môùi duy trì ñöôïc nhoùm ñeå hoaøn thaønh muïc ñích cuoái cuøng. Coâng vieäc vaø con ngöôøi.3.Ngöôøi thuï ñoäng ngöôøi tích cöïc . Treân heát laø taäp ñoaøn keát giuùp ñôõ laãn nhau trong quaù trình taäp döôït. Tröôûng nhoùm B xem ñaây laø dòp ñeå taïo cô hoäi cho moïi ngöôøi thi thoá taøi naêng.. 3. Vì nhoùm vieân phaûi thoûa maõn. caùc baïn seõ thuï ñoäng vì maëc caûm thaày troø. Anh aùp ñaët töø noäi dung ñeán vieäc choïn vai dieãn duø nhieàu nhoùm vieân chöa ñoàng yù hay chöa saün saøng. Döôùi ñaây laø moät soá nguyeân taéc caàn quan taâm. Xem phaàn 5) 3.Ñöa moät caëp “baøi truøng” vaøo moät nhoùm hoï seõ ngoài beân nhau tæ teâ suoát buoåi hoïp khieán cho nhaân vieân khac lo ra.1. c/ Traùnh moät soá sai laàm phoå bieán. .Ngöôøi dôû ngöôøi gioûi . keû hay boâng ñuøa. Neáu hy sinh con ngöôøi vì muïc ñích chuyeân moân thì coù khi hoaøn thaønh xong coâng vieäc thì nhoùm tan raõ. phuïc hoài nhaân caùch hay naâng cao naêng löïc.Ngöôøi ít noùi.Ñöa moät giaûng vieân hay moät ngöôøi gioûi vöôït troäi vaøo moät nhoùm hoïc taäp cuûa sinh vieân. tình caûm cuûa con ngöôøi trong cuoäc. Trong CTXH thì con ngöôøi quan troïng hôn vì muïc ñích laø giuùp hoï phaùt trieån. Nhoùm tan raõ.3. Hoaït ñoäng nhoùm nhaèm taïo cô hoäi cho moïi ngöôøi tham gia neân caàn quan taâm traùnh nhöõng vieäc sau ñaây : .. nhöng xong vieäc khoâng ai coøn muoán gaén boù vôùi anh tröôûng nhoùm ñoäc taøi. . Nhoùm dieãn hôi vuïng veà duø khoâng ñoaït giaûi nhöng . hoï seõ tieáp tuïc ñaáu tranh trong nhoùm vaø daønh heát thôøi gian cuûa nhoùm ñeå caõi nhau. Laäp nhoùm raát deã nhöng duy trì nhoùm môùi thaät khoù. Duy trì nhoùm.. Khoâng ít khi ngöôøi ta lao vaøo hoaøn thaønh muïc ñích chuyeân moân cho baèng ñöôïc vaø khoâng quan taâm ñeán taâm tö. Moät soá boû nhoùm töø ñaàu.Ñöa 2 ngöôøi ñang coù maâu thuaãn saâu saéc trong ñôøi thöôøng.. (Caàn naém vöõng moät soá vaán ñeà thuoäc veà taâm lyù nhoùm ñeå traùnh. Soá coøn laïi coá gaéng tuaân thuû meänh leänh cuûa anh ñeå dieãn thaät ñaït.

3. Noäi dung chöông trình cuõng phaûi ñöôïc xaây döïng vôùi söï tham gia toái ña cuûa nhaân vieân töø khaâu chuaån bò ñeán khaâu thöïc hieän môùi taïo söï lyù thuù. keùo nhau ñi aên kem vaø quyeát ñònh taäp moät vôû khaùc. Chöông trình phaûi coù noäi dung. taäp haùt. Ñeå bieát muïc ñích coù ñöôïc hoaøn thaønh khoâng thì phaûi löôïng giaù. trình ñoä cuûa nhoùm vieân.Nhoùm kòch thieáu nieân thì keát thuùc khi vôû kòch ñöôïc coâng dieãn nhöng chæ baùo ñeå löôïng giaù laø söï tieán boä cuûa caùc em trong vieäc toân troïng kyû luaät. muïc ñích phaûi hoaøn thaønh. heát quaäy phaù. Hoaït ñoäng naøo cuõng phaûi keát thuùc tuøy theo tính chaát coâng vieäc.Ñoái vôùi lôùp may laø “chieác aùo toát nghieäp”. daïy hoïc cho treû em ngheøo. Ví duï lôùp may cuûa nhoùm thieáu nöõ laø 6 thaùng. . hình thöùc haáp daãn vaø phuø hôïp vôùi nhu caàu. söï ñoaøn keát giuùp ñôõ laãn nhau hoaëc söï leã pheùp. chaêm soùc caùc vuï neo ñôn. Hoaït ñoäng laø cô hoäi taäp hôïp. trò lieäu hay haønh ñoäng. caùch trang phuïc ñi ñöùng. vôùi moùc thôøi gian cuï theå vaø phöông tieän chính laø chöông trình hoaït ñoäng. Chöông trình caøng lyù thuù khi nhaèm tôùi moät muïc tieâu cuï theå : .. söï chuaån bò toát hôn cho ñôøi soáng hoân nhaân sau naøy. Moãi khi taäp coù noäi dung sinh hoaït phuø hôïp vôùi nhu caàu. Chöông trình hoaït ñoäng. Ñaõ ñeà ra muïc tieâu thì phaûi ñaït tôùi. . Vôû kòch ñoái vôùi nhoùm B laø coâng cuï giaùo duïc nhaân caùch. ñoàng thôøi (vaø ñoái vôùi CTXH Nhoùm raát cô baûn) laø söï tieán boä cuûa caùc em trong caùch xöû söï. Ngoaøi vieäc hoïc may cöù hai tuaàn caùc em sinh hoaït moät laàn veà noäi dung chuaån bò hoân nhaân gia ñình.ñöôïc phuï huynh coã vuõ vì taát caû caùc em ñeàu saém vai. Moïi nhoùm ñeàu coù chöông trình hoaït ñoäng ñònh kyø nhö : taäp veõ.3. Keá hoaïch hoùa laø ñeà ra caùc noäi dung hoaït ñoäng. phaân phoái ôû caùc khoaûng thôøi gian nhaát ñònh. Coøn caùc em thì raát vui. toå chöùc noäi thaát saïch ñeïp. . Keát thuùc nhoùm.4. . .Caùc em gaùi lôùp may ñeán cuoái giai ñoaïn taäp may chieác aùo Teát cuûa mình.3. 3. Thaønh laäp nhoùm laø ñeå nhaèm caùc muïc tieâu thay ñoåi thaùi ñoä vaø haønh vi. xaõ hoäi hoùa. Ñoäi thieáu nieân noï coù 3 thaùng ñeå taäp kòch. hoïp nhoùm tín duïng.2.Nhoùm kòch taäp döôït ñeå coâng dieãn vaøo dòp naøo ñoù. 3. taïo söï töông taùc qua sinh hoaït chung.Töø 7 thaùng chò em toå tín duïng tieát kieäm ñeå chi xaøi nhaân dòp Teát.. Keá hoaïch hoaït ñoäng. Keá hoaïch nhö taám baûn ñoà giuùp nhoùm bieát mình ñaõ ñi tôùi ñaâu vaø phaûi ñi veà ñaâu.v.3. chöûi theà v.

. cho moïi ngöôøi hieåu moät vaán ñeà. quaûn lyù taêng cöôøng tinh thaàn hôïp taùc. Muoán vaäy caàn taïo ñieàu kieän ñeå : . .. Khoâng ñeå noù phaùt trieån thaønh ung nhoït khoù chöõa.Ñoái vôùi ñoäi CTXH thì laø söï thay ñoåi.Caùc moái TÖÔNG GIAO thaät söï côûi môû vaø chaân tình. • • Xem ñaây laø voâ tình hay coá yù. Vaán ñeà 4. tieán boä cuûa ñoái töôïng ñöôïc giuùp ñôõ cuõng nhö cuûa chính ñoäi vieân nhö naâng cao naêng löïc truyeàn thoâng. khoâng thieân vò.1. Hoaëc ngöôøi ta xaõ giao khaùch saùo maø khoâng ñi vaøo chieàu saâu ñeå hieåu nhau.Laáy QUYEÁT ÑÒNH moät caùch daân chuû. Maâu thuaãn trong nhoùm Luoân luoân xaûy ra giöõa 2 ngöôøi hay 2 nhoùm ngöôøi. . do caù tính hay quyeàn lôïi. Döïa vaøo nhoùm vieân laø “quan toøa” khaùch quan nhaát. 4.3. . Truyeàn thoâng taét ngheõn Coù theå xaûy ra hieän töôïng “oâng noùi gaø baø noùi vòt” chaúng ai hieåu nhau. Vì nhoùm nhaèm ñaùp öùng nhöõng nhu caàu taâm lyù.. Moå seû baèng con dao voâ truøng nghóa laø baèng thaùi ñoä hoaøn toaøn khaùch quan.. Phaùt hieän noù khi noù coøn ngaám ngaàm. hieän töôïng thöôøng xaûy ra trong nhoùm.2. giaùo duïc.Xaây döïng thoùi quen HÔÏP TAÙC. naâng cao naêng löïc. 4. Xu höôùng thoáng trò cuûa moät thieåu soá. trònh troïng. Do ñoù caàn quan taâm ñeán moät soá vaán ñeà. moät töø gioáng nhau.. NAÉM VÖÕNG MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CUÛA NHOÙM ÑEÅ TAÙC ÑOÄNG COÙ HIEÄU QUAÛ. taêng tröôûng. Reøn luyeän söï nhaïy beùn ñoái vôùi caùc 4. Giuùp thö giaõn ñeå giaûm bôùt tính khaùch saùo.. Kheùo leùo ñöa noù ra aùnh saùng. Hay coù ngöôøi bò öùc cheá khoâng dieãn ñaït ñöôïc. coâng baèng. Caùch xöû lyù Baûo ñaûm cho ngöôøi ta trao ñoåi chaân tình vôùi nhau.Moïi ngöôøi THAM GIA ñoàng ñeàu vaø bình ñaúng. caùc moái quan heä töông taùc vaø baàu khí taâm lyù xaõ hoäi cuûa noù phaûi thuaän lôïi.

Ví duï quan heä thuû tröôûng. Ñaëc bieät trong caùc nhoùm treû em coù nhöõng treû chaäm chaïp. 4. laán aùt cô caáu chính thöùc. . hay ñoå loãi cho nhöõng thaát baïi cuûa nhoùm. . . aùp ñaët. Ñaây khoâng phaûi nhöõng ngöôøi xaáu nhöng quaù vöôït troäi so vôùi nhoùm vieân khaùc. • • • Ngay töø ñaàu taäp huaán kyû veà thaùi ñoä... vò trí chính thöùc ñöôïc chæ ñònh cuûa caùc caù nhaân. Ñaây laø dòp giaùo duïc raát toát ñeå treû bieát thöông yeâu. Hoã trôï.6.... yeáu keùm hay khuyeát taät bò caùc nhoùm vieân khaùc xuùm laïi aên hieáp. kyõ naêng laéng nghe. lieân keát ñeå taêng söùc maïnh cho ngöôøi nhuùt nhaùt leân tieáng.Toát hôn nöõa laø taäp cho hoï töï “neùn” mình. Hieän töôïng ngoâi sao. . Hieän töôïng . nhöôøng nhòn vaø giuùp ñôõ baïn mình.4. chôø ñoàng ñoäi ñeå moïi ngöôøi tieán leân cuøng moät nhòp. nhaân vieân.Traùnh xu höôùng chung cuûa ngöôøi phuï traùch laø döïa vaøo khaû naêng cuûa moät thieåu soá ñeå ñaït thaønh tích vì muïc ñích cuûa CTXH nhoùm laø taïo ñieàu kieän phaùt huy cho moïi ngöôøi. . gheû.Cô caáu chính thöùc laø caùc moái quan heä xuaát phaùt töø vai troø. Söï saùng choùi quaù ñaùng cuûa hoï voâ tình laøm cho keû khaùc lu môø. 4. . Hieän töôïng naøy dó nhieân cu4ng coù theå xaûy ra trong nhoùm ngöôøi lôùn.Coù nhöõng caù tính maïnh quen thoùi aùp ñaët yù kieán laøm caùc nhoùm vieân khaùc baát maõn hay thuï ñoäng.Coù theå ñöa nhöõng ngöôøi vöôït troäi vaøo caùc nhoùm vöøa söùc cuûa hoï hôn. Kheùo leùo giaûi thích.Cô caáu phi chính thöùc laø caùc moái quan heä töï nhieân xuaát phaùt töø tình • • Nhaïy beùn phaùt hieän khi noù choám noå.nhoùm vieân. ngaên chaën xu höôùng noùi nhieàu. nhoùm tröôûng . Cô caáu phi chính thöùc.. 4. töông taùc trong nhoùm.5.

Duø vaãn coù nhöõng nhoùm baïn thaân keát thaønh nhöõng tieåu nhoùm (D-E-F.. Cho thaáy caùc moái quan heä ñaëc bieät nhö sau : B ... NGÖÔØI PHUÏ TRAÙCH NHOÙM 5.. 5. nghi ngôø moïi ngöôøi... Thoâng laø moät thieáu nieân kheùp kín. Neáu coù maâu thuaãn chuùng coù theå bieán thaønh hai phe ñoái laäp.. 5.... Ñieàu naøy voâ cuøng töï nhieân. C laø con trai cuûa D.caûm baïn beø..1 Ngöôøi ñoù laø ai? Neáu ñuùng baøi baûn ngöôøi phuï traùch cuoái cuøng laø Nhaân vieân xaõ hoäi chuyeân nghieäp ñöôïc ñaøo taïo veà CTXH nhoùm. ñöôïc taùc vieân gôûi gaám cho Hieàn ôû cuøng xoùm ñeå cuøng ñi veà cho vui. Neáu giaùm ñoác B coù yù ñoà tieâu cöïc thì oâng coù khaû naêng coâ laäp giaùm ñoác vôùi maïng löôùi quan heä phi chính thöùc cuûa mình. Taùc vieân caàn ... • Söï phaân chia thaønh tieåu nhoùm. Cô caáu phi chính thöùc ñöôïc trình baøy baèng . phaùt hieän nguy cô.... A-BC) nhöng caùc caù nhaân trong caùc tieåu nhoùm naøy vaãn coù quan heä vôùi ngöôøi ngoaøi tieåu nhoùm (nhö A vôùi D vaø H. Coù khi ngöôøi ñoù tröïc tieáp ñieàu haønh nhoùm coù khi nhoùm coù ngöôøi phuï traùch töø caùc thaønh vieân cuûa mình. Caùc moái quan heä phi chính thöùc cuõng laø ñoäng löïc tích cöïc maø taùc vieân caàn phaùt huy. Neáu giaùm ñoác A laø ngöôøi toát.. Töø töø 3 em chôi thaân vaø nhôø Huøng.. Ví duï trong moät nhoùm “taùi xaõ hoäi hoùa” nhaèm giuùp caùc treû coù vaán ñeà hoøa nhaäp vaøo xaõ hoäi bình thöôøng. Thoâng laàn laàn laáy laïi nieàm tin nôi baïn beø. E laø em vôï cuûa D...2.. thaân thuoäc. Hieàn laïi coù baïn thaân laø Huøng moät em beù moà coâi deã thöông hay giuùp baïn. F vôùi G) Nhoùm lôùn chia ra thaønh hai tieåu nhoùm khoâng coù quan heä vôùi nhau ngoaøi caùc sinh hoaït chính thöùc. coù naêng löïc thì khoâng coù vaán ñeà gì.D laø baïn chí coát töø nhoû. coù theå coù lôïi nhöng cuõng coù theå baát lôïi. H laø baïn hoïc ñöôïc C giôùi thieäu vaøo cô quan.. Ngöôøi ñoù laøm gì? .. NVXH hoã trôï giaùn tieáp.

xuùc taùc nhö vöøa trình baøy. Cuõng vaäy. Ñeå thaät söï haønh xöû nhö moät “taùc vieân” khoâng phaûi deã vì ít ngöôøi ñaõ ñöôïc ñaøo taïo cho muïc ñích naøy. . . Chaát xuùc taùc laø moät chaát gaàn nhö voâ hình (nhö men) maø coù taùc duïng to lôùn laø ñöa ñeán söï töông taùc giöõa hai hoùa chaát ñeå taïo ra moät chaát môùi. . thaáy cuõng roõ. Trong caùc laõnh vöïc ngoaøi haønh chaùnh ngaøy nay. tröôûng nhoùm v.v. taùc vieân xaõ hoäi. nhöng qua taùc ñoäng khaù kín ñaùo cuûa anh/chò ta caùc nhoùm vieân töông taùc vôùi nhau ñeå tieán tôùi muïc tieâu chung. Thaät ñuùng nhö Laõo Töû ñaõ noùi töø ngaøn xöa : Nhìn vaøo moät nhoùm toát. Khoâng coù gì xaáu ôû ñaây nhöng khoâng ít tröôûng nhoùm coù xu höôùng ñoàng hoùa mình vôùi caùi vai troø “noåi” cuûa hoaït naùo vieân.3 Nhöõng ñieàu khoâng neân laøm. xuùc taùc vieân khoâng phaûi laø moät nhaân vaät noåi. xin neâu leân maáy nhaéc nhôû : TAÙC VIEÂN NHOÙM KHOÂNG PHAÛI LAØ MOÄT : . Nhaân vieân xaõ hoäi chuû yeáu taùc ñoäng vaøo caùc moái töông taùc naøy.. Animer coù nghóa laø taïo sinh khi1. Ngöôøi naøy tröôùc kia tieáng Phaùp goïi laø “chef de groupe” (“xeáp” cuûa nhoùm). Chöõ “xuùc taùc vieân” cuõng ñöôïc söû duïng. nhaát laø trong hoaït ñoäng giaùo duïc vaø CTXH ñaõ traùnh khaùi nieäm quyeàn löïc hay quyeàn binh ngöôøi Phaùp duøng chöõ animateur (taïm dòch laø “linh hoaït vieân”). VEÕ HÌNH Khi nhaân vieân xaõ hoäi khoâng tröïc tieáp ñieàu haønh thì nhoùm coù moät ngöôøi hay moät ban phuï traùch toå chöùc. Moät mình tröôùc ñaùm ñoâng hoï noùi nhöõng lôøi hoa myõ. laøm duyeân hay hoø heùt ñeå taäp theå tham gia sinh hoaït. ngöôøi giôùi thieäu chöông trình. taùc vieân nhoùm.. tieáng Anh laø “Team leader” (laõnh ñaïo nhoùm). taùc vieân coäng ñoàng. Thoâng duïng nhaát ngaøy nay laø töø “facilitator” (to facilitate laø laøm cho deã daøng) maø hieän nay ta taïm dòch laø ngöôøi taïo thuaän lôïi. laõnh ñaïo. phoái hôïp caùc hoaït ñoäng.Ngöôøi coá vaán luùc naøo cuõng saün moät loâ lôøi khuyeân. Vaäy ñeå deã nhôù.Ngöôøi xeáp ñaày quyeàn uy.Ngöôøi thaày giaûng thao thao baát tuyeät. Neáu trong CTXH caù nhaân phöông tieän chính yeáu ñeå taïo ra söï thay ñoåi laø moái quan heä giöõa NVXH vaø ñoái töôïng thì trong CTXH nhoùm phöông tieän chính yeáu laø moái töông taùc giöõa nhoùm vieân vôùi nhau.. Neáu noù ñöôïc hieåu theo nghóa taïo thuaän lôïi. laøm cho soâi noåi nhöng animateur hay bò ñoàng hoùa vôùi caùc nhaân vaät hôi noåi nhö “quaûn troø”. ngöôøi ta khoâng bieát ai laø ngöôøi laõnh ñaïo Giôùi CTXH vaø Phaùt trieån coäng ñoàng ôû Vieät Nam duøng chöõ taùc vieân. hay “speaker”.Ñieàu ñaùng ghi nhôù ôû ñaây laø coát loõi cuûa CTXH nhoùm.. Vieät Nam ta thì goïi laø thuû tröôûng. 5.

Ngöôøi thích muùa maùy treân saøn dieãn. laáy quyeát ñònh. tieán trình laõnh ñaïo.Coù kyõ naêng xuùc taùc. giaûi quyeát maâu thuaãn. TAÙC VIEÂN LAØ NGÖÔØI : . . nghóa laø taùc ñoäng nheï nhaøng vaøo caùc tieán trình cuûa nhoùm nhö truyeàn thoâng.Ngöôøi thích “oâm soâ” laøm moät mình. ñeå duy trì nhoùm vaø ñaït ñeán muïc tieâu vôùi söï chuû ñoäng. . töông taùc...Am hieåu taâm lyù ca nhaân vaø chaån ñoaùn ñöôïc nhöõng dieãn bieán taâm lyù trong nhoùm. THAM GIA cuûa moïi nhoùm vieân. .Ngöôøi luoân luoân giaûi ñaùp thaéc maéc cho töøng nhoùm vieân. .. cô caáu chính thöùc vaø phi chính thöùc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful