CORTE ~A$,ES

[l'!l;l,

!POOlER ,JUDtC%~lll. $UPleJ!l'I:!OR. DE JUST!C'~A DE leA

CQ~C u RSO lEiXiI"lE~!NClI 21!i1Ii) • II DE SElECCIO N D'E: PEJF.ii:S iLU;~AL Iji!',ARA 'G'I!JBR!R IF! l...AZAS VACANTES Y PlRlE:S,UI!fi'UIES7,Ai:hAS
Y' FINAU DJ~D
i!:Ioe! ma\!,o~
101;11, ~lJti!I

II..

OBJETIVO

Sele'CGoilOnar ;;!II ,p~~C1Il'la~ ~ CO;fttj' Su ~rdq, de J i,.!sliOia (Ie'
"h E!;p.i lirl8i~ee; de 1051, ,lJ'O!S'h.J!l3in~eg vaeante y iJ~!!iiOoUP!i..lI3:s.ta:d8i.
H. AL.C,,i!!;.I'I4C~

medianre
@lS.t~j!'rJ

h:l(lf)eilillad 1P.ara (;LJbFit ilDs; pt.!le~tD!!Ii de 1,!3' I~ eVJailuaej',j}-n diE! t£!S cenaelm haiflitu.s.y
[rrter'09s:E!d'05

en

,!3l;:ol;!od~r

a una pla\~

porlr~n [p.!iIrtiOipe:r en este coneurse de ~tfiecliO;n, ~ra IflOO'{poraciM t(]d:;l~ 1;(:Is. [Oe;rsona:s, qoo ~umfllan ,COn bs perfile!i ,de las ~'S COflVQC"Ujc.s, (jJLm no t8\ng alii ViflCIJlo C! relaeien ~abUira~ilXlfl ,~st~ Fi'MM ~ E:5!ado, elme,pci:C!'1alm.enre, pod~,an [poS,f,iIJI8Ir ;;I'1ue!I8!E IDI;i~gj!;: que t'6.ll~aJ'I:dQI vlneise iaMi"i!Ii 0Dfi el PDde:r J!"!d.icial M rwli11cipllron e "lJllro.rn ;G):!t.ll.iigoE; dE;iI' proe-;;!~ del Co~C\Jr.so InleFfi'1) ,de P{,:ii"::;onal. iJlli~i;lim'e1lte '~ flCii c!Jrn~i~' can f:~ reCl!IJl&l~o,es~abh;!i~ ~ti ,el' mer;!;!1 oBI) del An 58~ del REigI;amEII'l~D ! f1,'!:E!m~ de TJabfljo del' Poaer ,Jt.ldi~aj_ de'b4e~ cumplir e<in lo~ demii'.!5 Il"eqJlJis{tOB Ij:S~IOOICiO'b en las 11te~128, b), ~} ''( ,d) d~11 <'lrtlclJlo ::1!l'" ctej iPrnoo-nie 'R~glameli"no. 1:;11 el ~i3iSQ tt1~ IpctSllJ.lan1:es ~!I,le d8EBI;iln relngpe~~r pue8lo. a.e 8"oeptar:;i: lI;Il p?!mcrptaci~!'II sternpre qlm ei

t'8M~8Ii na!Ja Slldo pM ~ReflUnoj13i 0 retiro 'YollIJlf'ltilii)CI, te:rmifliU tie leil otira, D i51e'lVicio, (iurnp!i1nie!'hw de 1;0'1 conal.elol"! ji'!M®ltU'Or:la,0 '!i-~flOirtiiEnl:o de! IPla;ro 'fin a 4e IJJfj oo:n\rat'!1 miUdau. '-Reli!Jndi~ 0 retir.Q vollm~ari!}. e6iar\o.D l@il contfato 'rL!le! G:EI!ebiado por tiempQ Ina!!!IEii',m"nario, eJ :j'E[i'ifIfieSI;;! e!3r~ PQaib'Je 8iempII"eI que ~a~;a troo!Seul'!"iao por 10 Fli\8f'iiO~ WinalJo del cese, die aeuei'"d'{j, ,i3i 1'(1' ~MacilBCid-Deo !!!II alit. 7e~~ T'~!do UhtiioD 9.n;;I!~llaQo 1181 De.I;-Le!l-726

a! P'oaer Jt!il:!ici1.i!1 ~t~ua ,oci.c.lj:lar un mo~il!i~ de' oGdillCiDI"i ds' IEII Ir!3r'Bcion

Oada !ilOSitl1lantg;1i"iI"er~ad'O. fJodr4 II)(ISlulCl.F a una ,S(lie piazs ~a~3e y ~reslJp'!!e'~~ada ,QlJien presente ma.s de. i!lIl'1ICiI ~OSllJla0i6n mra !sepa:~oo ,i3!iJihlltit3!1camEr.n18 dEl 'j:mlceso.
~in dar1e,ci1o ./ ba.
i;Ii

1!'"e9tlif.i~cio!1 .

-

-

p.tI esto,

cOlnaiclon corlo-,actual d1ll tas ptazas 'bOi:'i'u!~itiaa al ,ptE!$sn!s OO(lWfaQ :Sera: de IPmo Ilfl'tletermlll1!i!1c!1o, [p{if tame e~ pe.r.:sot"i.CtI ilitiJ8' FflSLJitt! ~~idC.i tleliJara :s;LJp;e:r~1i" :5i~til;l-.f,fl-ct~riamell~ el ~~riOdD de P-l'1Jeb~ leg~!. P!l!I"a' adCli!Ii~r b3 permaneacta en el 'BAS IE LEGAL RIi!!~o~iJ;~6r'i! Mm li'iIi'5!~h,",;a Not.l,01;2-20 1O-PWIJ, !ll!Je flpruebfl e1 IPresup:ueS!!Q Af1al ltleo de, Personal d~11 ~odl!)~ J u dle.I,aL ley N a _ 294~:5. Ley de i!='r'@is UPi.J:B$!JO di!;'!!~ S:eo1Jo.r RuiDl!i~o piiilrEil e I Ane Fiscal
2Q1'Ij).

111.11.
,I'

,~
t!

t!

Diflc.r~to S l.iij:l!i'ern(l!N~CJt!'3~~7i'Ii!, 'I;II"J€! aV.f\!a~E!1 'el' Texto lJo:ioo lOme nado del Deareto Legts.la~t\'oWI',26 . Le:t de· PI'IC4I;l!Mi'!.l'ioElD ''1 c.QI!'nf}e!'~iJ.li:gad. Yi..boral:R;S$(:iI'l!¢i 6['11 A'i;l!!iIi!i!lliritra<tiv.a! N ~ 6ij4!~2!J1l)!j;.~(j·IPJ:. q}ue ,aprueba tes 1Fi'~Fn~e!J~ (!le

mo r~~.etil!: Se.lipnue'bl. .ativ'(:!. E!nuleci~n 10.os.!'i.ni:lihe.e les :sg!i(.!. que . Nr"_ilO3-i1)07 -'GE:-PJ_ que i.'nlk Ft.:e ICIS sttuaelones no pl:e'llislas ~nl II!!iLI?. 1 i!!I V ~ ~ II! .'lniO N~ 01] 7-.aTJ lJ.l N~.08~-2:O1 O-P-CSJ! C/~.MQ .51 cte<ois ones.!.Su!p~i.lsttiiXi:o.i!-e m Dtivadi31$ gjue I~ tSlguie. UiIj W'. ~ SlLlI lRe!l~aLl1'teJlto apro!)ado IPo. F'anales.mis DeCfie {lI Sl!l~remo N ~00:3~2(Klfi-MIMDES b'ey W.med'ii3nle Dec..~:9:.u.riil! este 'Co curae liills dfti:~~iII~t'!IBi5i ado(l1e' ta Comisi~:n P\errndfi~il't-B dis Sa lecci¢.idlclal :t.a.. 'I q J!!~ ee rerieran al eselaeeelm nte :&1Feg'la9'lElnl"Q.I'I.i.!.I !teJS!Gi'oFil de IS!jJ-a.il:rl. IDfreci]!fflJ Nlu OOl·.~m:jj llo.J' ~~~fI~allii"lei"l~CI pEI!riE!' e~ Des.) pair-a !!II D~S8rf'aIICi ds JO:...J"e~:Q .ld~.ojucl6n Ad'mjnig t!¥tiy~ NlD 01Q.002-.!!i. .1 '" 0112-19:5.a'S prO:hil1:m::iDI'lI.li PiH[1iI ejeroer la 'facultad d9 ombramlerito Y CQil_roiillaci'Ofide personal en !!Ilil Set:Eor Publioa.DfL Tamt( en IIV.l:E!d~ de 'i sel"l.git:i~t AFt. Admifl~siffa~ yo.~'ON lo&..icnariD"Ei ClnJl!!!e!SlJab1ece' l:.~o. Puestes IPrtr3 ~OS' 1lr~b'Hial:loft<'.eSb. J'lldlhti:aa.<1ltl'lJa piEilr.1! n el F'odm Ju<if e.1"1.F.on (l.dl.ajo C:UI'.....i do{.~Qula42 de.ll H.e.ll 81 M i. Res. Nf.(foe lea.ios al E:Mado !b.diSto!.d n de o~Ijrt:lJllid!<iides 0 de traM'!.j" 81 C'On1flejQ Ej€!Ciu!i. traoo.de Seler:x:i. l!'tstab:li!loida' I!!II!!I !Ii.S cd .002~P. m'O.arr.~lL1ria(lli~ciolll3!1 pam los.!~d Direcliloi<!i 006-200~-~GWJ ~iNorma y ~roc!!Jdim ienM:s 'pe.eFldifJ' a ~lJ. OOJl!Smu~en MSIliJ IEI~ii.!Ille cue las ofen'.'eg~ ento de~ bono pill ruficl6n .all"gos. y ~IU ~Iamel'}t'o aiPfobad. qul!i atlft.eS!DjucI6n Ad!iiilnJeh'i! IVa N 056 2001l)·P/PJ. se lre~:usti'!i1irltrn Sin e ada ad'm ililrl.at:iD..l!:.._26'77 '1.ral qj del: Ant.jjiPeiclda>dl.ra el Con rn~ ee Il'IJewtisn 0 e IfjCO:l'I'llpatlblliiji=ll~ Em el Poder Jtlcfctal".giam e.J6n PIermane..Ul' de ef'i'lllllii!lllJ no pCII::iailln ct.Jadllmlis. ..!! legl~lahvo W.n ~ eo~~ii!lr'IlZadEi~~C..uje1ii).~2009.PCMI.eJel 1. Res_ Adm.ei R.:umeni)l}S.l1 pa.. IT..p~mo.21444.!Ii1n't)N" l'iJl1"9-'2.21l.rolii.i 'chtDic:iones e IFflOO1iIpi3Jti._ l':2a.d'~.Cj. ~G lticompaf iti.{!!lucl6n Adtltnrllstr. D IEIi. 1.)fes."'1' ~e)l de ta Can!!lr.2. l"i~r.rs dE!~ I?oder .a los trabejadgre.. dt!!.. ell eases de pa rentesee.eSOILlC 6n Adtnii'iJEib awa W 30:J.de !ae!J. ~h[ji. QUE Ale RIEIIlIT AN LA POSr!lJiblll'iC.!Iue.srsona con D ie.llict'l:lres publlcGS a~r eeme de '1138per~QriI:.!ll d'e' loa CotlTte' Superior :d.que estaele ee 1. Q. II' .e~ .n..i'fI eFl>e!'F rE"lIWtsit.1J'e '!i!lpru:eb'a loa EisC<ollI~ J ~m UI'!I6F.1P'oCier Judicial. ntes .nt.l~ de SlIlIleIXion dB ~er!. l:a con oi1'rntich:J(l oe' ~~ Ctlff!1s.i~l.:~dc medlante Deerete s..n_ que re~ IJJla 1(IiS :st. Ju!.E:III I"egimen laboral s det b:eCil'£!W lii!fl~jslcilth.establece.CI!pru:~b81 I~.Mn2 qUe' 'lii!.iI~ cue 191esten ser:¥!ic.sal'imJIQde los CMCU.ClM I RM_ Adm_ H'"'.~ lOs:c~I!IM. 27588. Le1 N~.O~2IOt'i:(j·CE~PJ..'iS'llP:re. de I"lSi Coiltes. qu P d9'termiltl8 IQ~ c.l'o N. L ii!lprillballO medial1t.l04 CIE-Fl'J. lPJ.r.JI.TR 'r'uril!t.r!.S..Ii!ql!. ''-'j L..lQ!I1.}.Dlio dl!l' los CDnCLir!.201 O.r.diiei:a1ujetois.ujlin.8iccilni de P-'!l.llsbs . 1 fUl'mianes de di!'e(:c. .fI!~O Bpi"obado ~tif CecrntD Supremo N~021:-20[)OfliGM.s del P'oaer JJJ. . DOGUfI'eINTOS.f.r De~8(O Sup l..cIE~P. que aPFueba ellRegla:rnento ~n1emQ dle~ Trabs] il ~I IP'odesJutUci~ I Ley. li. a~fobad<l !~j.(ftr1 _~ffl$el"l!i:ar euanse :s. Y su ~8g~i3:m E!'r(tl.::nu5-U. SUperh. )I souRe. N~.i~r_ e ~0s.!rwll!.nllh.!~ues!os. 1 .:.Eli ael 'Reg lament. L&y del Pr!)tedrmiento..!ili j. N~'.ti~I.becne'll. ley' Geneffi I i3'c la P.!inlJal Tipe de olf9afIlrzaciofl y funciooos de 1'l)J8ollgiElinos JUf.vo del! PQd'<eJ' J Ildiolaf medlantl!! Rl8ls01LJci6ri1 Adlminjetrativ8 N'" (tIai"~ oOi s a ~-CE-P'J 'I!' ley ~ t.!ijel' moll:dalidad cOfitraatlJal. 1]11 -:2002-!E.j.re:gy!aci.Oj!. GDF'leral R.!~Nii:I. Cgn OIJl~SlCit::.'. que OtLfllStituyan d ISoCl"imi .ii' . OO]·a20[]lIJ-IfllROMUD Et"II Y su mOod IrTGair:. d& JiJjstleia eMil Paru_ I:)'e!:i~e'tlj) Slt. li~{.

lg3r.e.:IFGfestO'i'I ~of'ii3l '!J GiiJnqcim ien"to5.e~les que.ian Opaf4:.!: ClI'!.J.:i!iante ll'I<ira i!?1CDIiIQLIFSI.i'OCaIOF.s de fa..!!isitD!il g.cte Jl.e' afi!'iliolatl nv ~or rna1!i"imQnio.i:I'D~fJ bABO~AI.ie$ di!.liB$.iis~to:!l:de lid .o que ee '5tomelell aJ oofl'Cl.:. GOfnH'LJtaciolJ! (d'.osillla!me de. 1m r:!I~!i'ltafll~e: lEn' Affii::f.'llOOdtil:l.liS SiI:1I i!iil::a.jISl['il. Arl[culos.llS.. SIi1iieccl6n :dB Pe:tEiOnal Ilo me:.a d:eclaii.llmp'lri~:h:.e.~~11i~~.l1l.elFvo .1JeI .!e.!ti c!. ~..1i!.antiDiad ~ lei A-om[IlJs~r~i~r.lS 81 'ilA. por !!ill ~1i'g.!tl.-.dla .ru:fii.ag 1M wtiib Ifi:s~ihJ~ona~Cte. el eual I'iIO Si2' .i\1fI j)l..Ilf[j'JjCladi.! eeme '~adM IOel:.J~ '$e .e!ll rel:aoion C.r:.ltY!:i.-Fid'ial de 'p.niJ. 'roriflan j:!!dIrljB &II at.~QGLl:iTl e-ma~iQ del co !"ijClUfS'CI feehas lE](t~rff'lo sen : I _.Jpet ~lOclI:::!Jmen~.I~ It 1 CQg1f!Deajt:Ol~i!l!i EI de .eJI~f\d\I:J.ei 'i:iI!"DIIiI~Qrama.Ie!.d~ IBfi . n del pne-.ga~ q!.Je' u Ira este ConcufSo . !-B' pll.n!3Giact d -A Eo!. IM~tciC1naJie Ide.i. 'rCirm. ~I QLtTliic-utum ~~.. p~sh. es~udliUS 'ij labor€t:S) MFiM l car.'1 1 lPorBe-r Judici.sil~mtii [ore Jr. .::::urriaulu[T1I v1~~e.IP").E!.Os i:iCii'Wl.0 'e<ii.!':!Ifu-.III.or !gS l pQoS[lIIlames en ills. ~ .o.i~ode $e!ecQI. renunda eon l1I'iti3·mi'oiD8 ..Q:. .!il. f CQNC'IJIRSO EXTIE'Rt4Q. reql.D. C~::iD l. F.e.ti!JJtuiiil v~ta~ ern :i:.rI'19 ._ 'el palm el de~a~roij.al E!$peQjaU'l:!~d !t.1.e':[)ra~.o de tos COjilJOOfSOS d:eSlelec~6n de P-ers 0 I'll al !EN"! el ~O!lM J!.. aehs11i.lico!Cti.lJ1li Cles.gob.eQi'$'~rooi.sif:g lI!::(hm':J~ IfI. ~!. 'fil1'li3ilrtiad i~ de' reem~I~~. aI.... fI~:Ia ~[f~()1aeIDFIi p 1M GocLliiletllE! al§l.:ij:.iert~ !Ii! E~ pr-ocedimleflto si~Ju ientfi. lie En CfI::LQ ge' ser ex fJQt .ev.LI'S1:efUlE!i el 1013.!S iI.g('j~. aero -l:[.cile. debe Ci.dCi8.!!nte regl~tran" efl el A~IIt:a..lrfID 1St! peml :~ad'f:mtoo.al'lO cOllttol if!~e~rw.iml I!!i.esatta. F:lia~'a Set.. :s~u. ctly.8ICFlE!l!:'!lt8!r~ I5. Cmnogll'Ellma 'lI Rlela!Ci~n para ~..~. fll tt:M to'S V6Mlss qe I~ Ca-.U8:5.i~! Bas. de i'i3i p-.lmiP'l~reada p-ostt.}!l de l?ers(!na~ (PS E.l'o een ~U! le9aj~ ~i'S'Ofl3k...illCi d PDSH."a..lQ de l!"!iabeF8e re:firadQ YQljJfl!ariam~[\'te.i d.:orl'!.iI: p..3) pastlJlant.!e!. .!!r.u. oo!t:erl~lMs.. :s:o!1c..rriol.l ell . ya q.\ilert8i IP'O'r Fli1ll9:U n mo~ivo. I"ICI tSrH!oI' ~j~k.e-s IC!l.r d'f:' a~ una .Elclon ~1iNa ..!i. de .Elene l.a QOn h~~ii3n s·klg dec!:.ih::i.et.fjarrile aectJiraciof'll J1itadlal diS.otrtra~iD.:391 'iJ 4©~ : IBfI '0$ .Q:s C::U:ltl~ el p.pta~a all' (j\.li~SI ee mici. de.1211) I de! ~'8iff1ef'1ro iLl S. ~ed A~!!c:a1.. lP6ffooo.1l'9i requ sIms es~ableci:dos '~a"'.!! ~bingU"ioo el vi~!J"lo boolal par M!JiSi. t.op.!:i eete dOC[jliiU!~I1I':o' 'J SLJi cll~rl.adt.MIjcl~t !i~ban &star efa~ama fl'!. I \ i l.iofl ai.tr'nina del p~liiMD de I!.egjSk.ie~1:Df.iBl p!.! !ilol.~IIt!~cio!"l pel1i~ aeademieo y d€'1 'r@(j.al t WMlW pij.~.Iieri~enci-a 'FITinfrnt!i: ~' tres.a ml.d:c en I.ile Ja Cme Siuperlor .50ni31.:lca:ujl:M.ad"lJ5. 0 M!e.l..j 'y ~o ~il'al~dt.(0.:ont:IJFSO. CI'i)uien oo-ga sus veees.i!oQ:$ ~pl'G~ E!'['!i I. I.0 de8~i'i~ciol'li. umc:a.aooJ\8ao.I u.cron 'VIa Web) N<!i se admitiran :so !lIb:salf!!a~~of:tes. Concurs0 Exleroo: A'Slm~i:'Ii'tO ios 'i3a/t.to:~ pr'E!GJS~n.91e:lr~:®3 .U p-o>?l1.OIm pe·rtil qlJi!' !S€' ~~oe~ p3r~ oubrlif ei fPlJ~13ro roft.Jsliola <d~ ~C<lI.s ~.!:'Ei n~liela5 ~ le~.~r.! de: tCiMpld[ll .iRe.-fi~ci¢fl {~o5"~iJl:a..i!. I[il. eon ar~s.(!l con 1:.:::!!eter de decdaiOilC!il5n jurada.! L.lllSl'! ilia (j!tl!i :s1!S'~ll!ima web de iJKi~lu1aciofl.j!3 ~ eun~g.m:i. una ~B:r\rac:iDh !O' l"&I._ \.So y el ~rnl requeride uncle de 1<1 COIf1'!.rid.ACYrlir en Tncompiitibllidad per raz6n de ~~nti!lscP !i! lt~taJ e1 GlI~r:tQ Q r$!.tiJoIo d{l.M dId COflllCU.~O.'i Plijbl~a_ no hatl!:itSl. p.a..

lice den i:l"minatdo O&:!or~lJflll~~!!d' IIbi.ilile de 'IDS p-u€!e.!lntarn il!!riIf~ ¢~I"I tJl'1 d():{iurnEl..:O' ~ 'I:odflit.>O de :Sel:elccr.Q dQ{:umeil'!to ~e i den~lhc@e!oll'll .!)e.jo que.Me CCl!'lcluja:a '10iI inscnpciofll en 61 s~$tema WI!I'b.al Wab dB~ j)O'i.!.t.f:'f\&:$PDF!I~~n't!2i pagiii1a1 1.:I ic-ii.6n.!ego el siS1:.(iid~ por el po5~~lame..! [Iluibll'liaran 'en ell ~~.erilo..'.!la:d d.clliru3 lit.Ubic.cL.ioo.!~ron[I..ar los p.!. .e-sindical1ao el 1\..mn!~8.!iji::laj.Mi~ldIlae . cQnjl. TiQne' por iUbfl!itl'!jlj eOFls.ta j!ilro~m8c~61'i1 permitlra esttl'!.'~ J iCon!!: U!rS.Jii.i'~a eorreo el\el.iJIi. y en d !o'S liTI!9dio~ de eOFllluj:lIleii!lcion int.:o~'.ua3 e~' en:-cuenit:a ii'iI n elf! el enlaee Oporiu nida!l!ll da El11Il1Ile.h.jQ dEl.Apel~lc".!eri! ch'tener iE!lll 'F:I!lrI'j]!1!I irr'!rpf'.j1 requell\ida" fis.!'e~ ~oa. e.i~ 6{j iPi!E<lfe5.e'l (1!Q.:ImsnltIJ que io ~crei]i!:a !DOI!l1lIl} pOMulanoo' afl.del 1P(ji~U.-aL'eI. po:5UJlame.!litl:a lIi21li. W'WW"Pk[]'O!.aies.~i!il'G'Dtfe :s I!. F:.iA{I.!!i.. \ \ e 19!!Jti.(is A>dminis.h!!. ~1ii~T~ 'iOIiE!' ~'~!!Il :Sa l.J III d u (:li!iC.aS da.l.. ~i IilfCiItEi:id.I!fI!!~~d. SQ 1. ei .I~ resar et !1!JfIilJero de Dt'iJII.40 reglS'tfo. .1 preplo p08.. .Il~o q lJe Cilc:r'fHiI!taia jfde n1!iLllatI del ~t'll ~tI..g:Qre~ .SII'.aboll'.il_ EI r€ijpl}rte de la 'Fi~.iIi.iil..!5lFii!! tcmar ooJ1~~mfi3!ntl!! dl! res e·omt.~'~ .rs 0 ni!ll I ~ Escslaf6n de-sa rrellade '811 Manu""J del· Ua.!lacioPii.eMIJ'S Gl3n !os qLif:l C\.l. ~ F.':Ciific.diS. selta e~ unlee lCiiou:um&.lrOniC1i! (daJtC!51 at:llaem[.ju' s! en!'a. a1i. '~ mri!i inform ae&6.p.Jo.rs.e' e rn ite~ la COm~si6J1' .-.!I de.III'!5.ada5l. dBl COIi'C-\.<l!'!!es ae1 AplicatJvo de P.I.o'De gl... 'i. i5E1' II. 'ij l:.s '!I NllJil'b:l!!S iAlfci'1lPlMOb Li.li Il.:s cOnsui tar s'i i.j~.'1 trab.I.em~S-{Iolli:Ltara .·cu.ll ~~-ec.l (if' 10:9.ee !.p..J lallite dati..lt8'r.d~llte h~ realli[.cle!' P<oder' Jt.!!'l:!' ii!I'il '81: :. JiJnloo id'Oli:.! -debe a.. que !Oleeneuentra pt.lgfilar to's da.!e..l·!.1l lI. ~bov:..D 1E)(~efli'lo.Q I ioli 'P~fiila Wleb . tr.!i!I (!\e:1Ap!i calij'if. profes.5!lIiI1.I :acr~ite n8i l'a.r.!!diois'I. ICI:f:.'hral'" la jn('Cl[i'Ii'ICiClui'ii de .i~I3II.:Eu:a~~ :e Ir.a i!I~'o:Ip. P6~j(1i~ WiI. cada fa"5ie de e'!la~uaei6f1.abaj:ad\oms "J a l.u:ano.Ie ~E Coli't-es Su:pl!'nWlres ~e Jlus~ioia ~Il!!i pais.i!'!l~es. €j~l'l'cter"lCiia:s.eIi un ~declJs.a del 5i 'el (1'0 ~tll.l. L.fI~ el P®aer Jlgldi~i. deelaraoienes ju~.e-. se desea pOGtLEia~ ..:egis.Q. aJ5i eorno en les mYnl~e!.l'lol'I. una Ci.!.IE'~. ~a Ger'enCla tI'~ Pe.<IIhJ1C11~I!D dEli Pei'SJ[)I ..!ild.a1 BS:tar 8 (.aJ~ .lp1~Qes.Itt3"~!.I9m y p!JF~Mo.oc (lti1 IFi'(!.!O-5l\.[]'~~II. IEII !ir'iii!.tu~i!iirn!!l' PODh'~ ohi8r'fll3r I!.!~ ficnl. :'1 ~e ~e:rvil-a d'Unlf1lle el . p..aJadOI" Y ~: .l![ii!. urui3i~nscripdifln ElXiihJsa.Ellr'.:I !aI' pagln..io~Ol'1!aF e~pueeto ~. 181 p~.n.ip.-erJQ.3I JI'"E'$p~n.~I.!l~b..nt. !J n . :!i!ii'Ii i8'IJI~~t. tPefiS.1!I'C1ii:16n ']I Ev.~n d~ !p\e.Sia 1.D5tLiI~~ion i$e efe.Ibili.iI. el P. l:)jarlCl loca~ Oficial • C'lJ-FreO.riQI" I.tra.SlU!~n:te d:eiGera re8!i~z.i.l18[ii~e' (ID'Ni ~ .J. d'fIl DilSiJ"lt:o Jud~cral de' I ca.H.lIoor:a~e:!ii.!iiS<E!'lltE..l!I.8.eri'D'!"Q'de ta ficha.Ci!1~ iIW5~lJIl.l!I.-OE' del puesto de tr.1.(i ~i. (:.~ieii?i!.@! siIl:raWl lIemit~das .S E! hscrnor'ii.llaC"i(Jo y ...t'Je.all:.!b ln~titoolfO'MI Ole: uno de elloi3.i O'(!liQrt!.!bli~ado <ill 'ooS'taa@ d'et:..:E!'f Ie! opciQj1 dg' COIllMocatQ1i'I!i!ils ~:xJhl!li'li'ia:iil :selg(l~Qf!laf !C:OnCliImo .IScoion.ii1!ii1 iit:l.\!Ml.li~.requisitC'El gefleral€'$ 'i eSpii..lmaql!. Pa. ES ce' Ein!:erBI [B13.aJ r ~.SI tp.ibo'l:"i3Il tie lSi p-~g~~:a web jnsti~'!J{:iorJ~1 ~e~ FM i3r J LItliil.!ilFa.i n:g1'El~8ir. n'!sce 'QIPOuuf'iI~!!l!ilJ!:J l::.I!e 5e.'I obl.a..r JuDII.Jiilid..D.. I$ti.!Wo ell.e.~ lo~.r.IIl..u:::c:ediE! .ei'l} quo durn.aciCinas j l"IifEda"$) P'.l.er ore. ~e pa~~ :i.Jjleb~'Fa ser Pteselilt.ill~OO!il- ~ ACCli!!:der' .IFichi1ll de F'®s:tul.18 i~m a Ie mostrara <cM igl!< de POSitUfClif:llh!J lJ(ue si3~a e! uni'!l.a I.ile'Ceu el ICYl']lIIplimi'ellltQ !l.e.!nli.aCCidernl'ODs. tra!b. cli~!:G!. S:n ease de e':dravio '!:!' det. 'fIiI.tQ:$ en concurso ell I~ Co.i!'iiili.iofl'ili I(!~.

j0.a psk. d Marminanci'ose .1I E'itii:duac.!~d!l. ~ pre.@I Q lfIintJ!uniil.$~tJ1ante M !i!is~~ et~p.aI"l~e e sta 'Ja3e S:8 r~ de trelnta ~ 8 en 30) I)V ntes .l Ilt8iji!3 'in. ~n CQnc.a 'i!:iltlo C!ae!ia~(l:.3.n~tl!..l degir qfr.le 105 qila CO-fi.16n deJ~nltl'iJ::!I (1'-& i os.a.rfiJ !a..q.li (.c..-.ie'lt~ 1':1.Qie~Reglii.i. 'F-es1I11. - La. ci.~poo..a ill!!! ..lILmo.oCtf\'s. mir!~!'TiICI de po<st:uJant.~'Xilimo d~ pef'.J~eneli 1 pQ_~1l]J1.11aZ:BI.!~nI!..pi!._Ulitre.:0' 'Ij requ i!i.il~n.lDSIt'E 1.8.ai'. 'en un d. V'I:iIfi"leiC'.!.l~iQn de' !!)em! ~ ca(i'.i:acon lit!! ocie.r:IeJr)ldirCiloa5 6hasl.:<i.n ta e""all.s (fe ii:iO's~'11f.iImpien e al p>9.i:! Cia '!.1I1oIjli}SAii lafl~.o . pevtiirtEmtia.'i 's'U! ~l)llidi ciQII'I ~e a pto 'I no apto. IE! I.l'tal d..f:a.lrno que ~:t'i!lil'il!a {3cJ} i=lIlJnliocs.!!l!do eeelarades icli~sierto~ !lXJT nQ laFter !31 iii iltlJim!D' ge tl1e<!.E:a]~a S o-hta 181 ~8I8i13' d:oaJos reptltllEls E!II'1lill:iitfcl'I:i ~fir el ststema.6n_ A'SoJmiarn 0 ~e' 1. 'cOdiig OI~ 1'O~ II'Hl!5t'ul:!.a EI.)5tOS g.iII3' lil~r.e'l~ccJ6!:1 dil' l!)er:so..Icioll 5 C!QWI!iilGe'r i3I !os pa..forma~i~f1.a .:u:nentQ lP'ar.l: apl'Q~ poara EllI IfIIlCi D dB 18 pruelD.!'!J.)1.'h.igna ndD Ips 1.cum[pli miElJlito dEl los l'ergiL!liEiill..):~ode !i.al Gl)miiEliM PIEIrtll".! ino!.~lJb~leac.3.!i SI!!.de' 1'~5!.e.Jn~JCrjB mini rno !i!JOdi"11oOM'G:li'.s: IrahajiOo q!J1Il! rr.c. req~erid:lJ. P-i:ifct:J.i:WEilf' I.:.tl.lef!l€fIi sus C1tJiseNaGiOl'1leS.lie~i:r. ~:d8<1JlrUi'l :.!ill.8iutlim~ti~amelit'eqjl!.ayan ::3. See~m!:ei]era a ta I=!ut!!icacloi'i'l ia pa~~M :wel:J' del :shS:lern..:2.de c.equefi. lEI fi'l~uQi dE! i:rirom1:i:!Cliln ~! 'r.ic.I rom .! if!o:s.!iltr~ici.i(in de 11. e:qgidlo D~U'3' 'e~ PtJe~tQ' 1.ll1tte y 10 retlra del ..q ~ mayan .:([ni'D 'Que FJcmlra D.lti. siende e!.".ido par .Alrt.ue:[!.l:.!~8:a.:r.rrrg. .16. sus respectivas con netas.!1Il1es.je m.Ct!lmis:ioPl1 'i ~er~i1.i!tfD .ICi:.H:'. p.r e iilJprlJet.aiII.11.el 'Po!lie.tIJJad. p.e sualt8i:5.all en~8 ide' $eli.i:lif"l~.t..ecflc!Jffio .t!JI'a!!)le!i!.::~mel!l'e: ~I p(lstulil.er<!J d!eCifamdo apto '1 por le ti3in~!! obbMe . jpllJ ~b~ .i?sicolog.ial'!do eJI pl. de in.1i.:lrnie.!laiT!I:e!. se !pm eedlB~ :aJ Ia .!r.E!'lifica a !. e3 puesto. de aouerde al !CJOfl!Il\!llram:Ea' estab~elfilO iQ)u~ $i£!. RlreeerrtelOl!o-$ e n ..:u:ioirm iQO Y' p~O'resliQ n ~i i11IBf.{)10 .~~iiI La jl:Iru~ba.:l.!~ que IPO<'$I-u. e~ 'pi:a2:iil' !i3G1aIJ1~c. el'll _ _\ 1 \ IE.I!'!'1lple 00 III e~ perfil IF.IiU'S dl2 Ilt'!llb-@.ana 1_ EJ il!. IBi.l. ~e !'{l'S. s..Ieli. IpOS1L1lantes ClJiY<!i 1P>os.l ie:.!ir.l (Q3') p. en e! eual ee d\eta~la ltil fillformaclon rte:gL-Slmda po~ eada postul..r.GDS. Cjue..I!L!~!ic. ebtener Ui:lI'iil:!.J!5. asl eeme €II lisl:a-!1Ci1 16'~ W5 Ij)Ul.n I\a~.e[lIi1il~a eJ ~a .1i ccol"UinlJlal"en el preeeso QI~' M~~eci.0 1i"E!-g.!.C!::.Slti~i3In!l!iS.rlo &1 iP~~!Ml'SrD is@! rJtO.'ba1i.o.'I:e' cue cl. 'e-)!ji3tenci:e IT1 rnrma li:!e t_res {Cl3.idlE!'rElti.Ultes qjue.w:imo 'Que [p©>d'r.1]je1 desarrene de conC!J(l':SOS de. s.WDbilci©.' 'i..eel pu.pi EI p'1[..l~I'll.( La! firnatlGl:ad 'tie est!:!! !!.para. 4!iS~ .eifi1qs "tlf 111.~t.a . fas~ st.n cion min Irna de dii!!lltl ()cl'io (1:S} PLlftlllr~ Y e5 elimi!1attQti e.af! r.61:1 iii!l!l..!1I31 .e(llli 1.: lo~ reci!ialif! O's.r JL!I!:iIiC~BI).a iI.ntQeI :.t. :s.!ui(j!o el prtilc>eso Q"e fil:1iro.ier{:iI j)(!~tljl:arlL!} en ~8MI. de<c~~r~r~ Qlee.J 1I.AIr] ta.ti31 etap~. i.lcl.es.locia. !palr.1. de 11 n aide deetarades aetes 'i If1 Co aptos.!:(1 5} pun~~!. ~os.ra 1!iII relaeiol"i de !o$.e~.n_ta}~ m:i. D6digo.:llo (1 En puntO:ll" Cu~mlna.illlJ<9id~ela pl:a'4:8 al que pC(iSI:ulan_~.a!..1Iene rales.ijon.n a~5iC.

de tal r.Imenmrio.10.!$ p!e.a:ntee.llla.-J} If! I [:)l.ado Ci'll'ilsj ~Fld!i!l de IT ba~o emitld'<!l.ld~ tea l!eGlUe:riaa P fa· el IPUMIO de 'hi'tibajo 8.1 que poeibuJa 'I que f'. .aba] 0 en I.~nte o!ee.&tLl~8inleiEi 81 1. de:ber:a p esentars:!!I' C(ill=li.cif.iodl.j)bado.!! IJ!i I po:s.!ii (03) IJUlltajes mas ati:o!!.l no se n1.a ti:atY3n ootenigo l.'SI IP'iJe5l!tCoIi! de 'WB'b~j'C '!.Elil.UiI!I' $..!'!~riI~e plJles rtl rmal1l pari:.tEI.e ta Ollcina d!3 la Admll"ll~h·ae.S. 'Ios .gi Ilje flQs·tula-::i{in.!nlil:! N'" :5{I!O .$oodigoi$ con 811J·S [G$plI!lidilJ<lIs no.I.Ii.:ume.irte s.&rlUfEi .. 121 velfif. QI certi-~go q'lJ~ acredite la fofl'l\aci6n ell. .n de P.:lor]l de I n... ell C!.ldo's dies iertes par ne fQgisti1'ali i!ll ml.j~.ao8J en I~I erol'lll{l.t:Ur.c~afliti{!i ex sta e1 rnismo fl..a se. Fkil. .3 BLJtr.e:spofisatl1lldad !Penal eft ta ·~U'elneurra. a d li:a:s iniSCiri!pciOi'lE6 p·alr-BI pD!l!o1ul1l1l' !ililpresente PH~CS(fl ililG! ~D.ramBi del Cr:i!Ii1!l.El1nITe'!li:s~a :per.on Curncu.QI. I'C! Comlsi6n e Pel"l'ri!S!Ii'!E!lIlt-e.aIiilCiI .:II~it1'U mQmen~'o aoel c.a:d'a i!n la.r prt:f. Luego se puib'liCdts ~lcha Ilfo~i'ltlacitl fl.~rtl i~ if. .Ii! PQ5i!.iC'i!l..1n1daon el .all~ e il ggclJlme"llto a19uflo lnelu do en el ~E!lgajD persgfilaj. $Bran rl.a '1$_:3(1 y de 1.1l n-t8je~ aeum [ \_/-- I F1o:stunali1'te. DiOnal i:iIm.Umemaei@'1I1 regi~.eiQf! <emi i!la ~O!" el oo!eQ~ prof.la .e.tu If!fm:es . el pos.l:asat· ~ l!:li les .f:ormt'!'!::ion q.a.o e m4s dil\!l j:1ilJ.: de las.l~:."onat I'lIlIfii:'ectlvc !enl 118 q ue ~fkele q ue el po~~d nte se etlc.!Ie.a de. palLal . ~ n la Que d~bera a.:. como rli!!'Sbil tadc'!i. Ic:SI. as I como t~mbiel'! IO.tiI ~case de pg~~~!'e r Ii! PI.i!jI. ac.l ~i.ia s.eiOI1~~ a q 'DO i3'[Jiaoo '!I habiJitateo 1p.1"! c!s ~e.iJ5cill.!iI~On Pennafl€::nte.!men eie cutiv'a {l"IOjra !:Ie v~da 8c!:uiilil'i~\£Id'~l Copi~sjmpte del [iN.~~l!IIaittelr 181 per..Ui!!lI"l!Jia n.o Jpn:rfe si'iJol'!. liii Iii· !iii R es I.!im~idaSi ji!iar8J que.acttJados.(.Ctln1ral 'IiIBiie'F6I1i~).Q.qua. dr..imp e..:L1llRr·.'tM· 'i IaJ o"njji~6f1 dl!ll :a~.a.tuiaTi1!!i n8i~a. aeredlten eon los oor:tlfl~d(J:S i<lIcMsmk.OI:!e ~eN.~ {Jxi/.!l 0 tie-iii &!.J:30 !hilJfflS).lrlIT-I.£li ita: MMlfiis. en R!liI Mea~ de Partes d. [pOt· I~:$i empresas o il'lsJjluoiOl'1teS en ta quI'.i.quelhan siido de~an.os do!:umenLO:S.Um.3.lJperiQf de Jumrcl. :na diDill. Dunti.!?s]oGI<!Jti:litas.el pos.afjillc." en horartc de ·oftcina (de· @i':45 .Eti en clJen[[a la in'forma!:ioll qUfl' r 0 'SEI n.!la cio. SfiM! icru:tol'l'i4tical1. etapa de' lerrt~te'M'i·s-. Si en I!'II Fiena $I.andD Uri! p~azQ m de :acui3Jdg 1.apms para F. ues (OJ) pOS'hJlanlE!S .:Iepe'hdeil'iIlJi~ g ue h~g{:! de sus veess a p.:.cam·elii.!!.:iClrll8!1i de I a E:\. eMa I E:1i Ie E'li'i3lu.t.~c1a~ada !:!In:Ia l1Gi'ia (Ie pcsh.!!'!ail.i!~ crol'l ognl!ma es.a I~'rsonat s'Bran IJ iac! IJ'Spo.!n. noml!lr'€~s. el ~6dij)o.III Ie' Af@cu{.llitaiciQ:n ebera ser prs ntad'.d 0011 la mdbcae'iM deJ rUJmBro de oo'les[iaUJa! y I tli censtancta de hiabllll. i're.l<e1'R" .cGi'on.os "IJa IsbQfE!"les e.a :stJ$!enl.a 1:8.c!.qu.g. n~lil·~rl!l!E!b!:3JS .I:as ·s~m.1mfenida pia za .J:'e.ii$te Ffl1aIme{Jrt'EliI de ac:lv. no ~fan Cli!!VUl!1lh)5!.aJ'ia ~j'e:r-oer la pro'fes~on.e.' la C ornt.con e'J PU€!SICII al CijUi!I' 's!!! p()Sh.lo.dingi!. aFJi3UidGb Y IJ.S. ~telnei8 .t~8iciDIl o ra l..a aim pie !l. en lrn:i051 1Q:'Si edrcs PQsilb1es iCf~ iCiJnUiinieaeior'L d.iIs~vlal1l~nl!. 'j:)rooMO$..!Ioioo y 'o'e'rific. :Bn:o..arlSlilfi ali.ma~il.I1CiUenfra de PosllJlla~liflfl 5t1l nEIl FEJ_Q[e5!traap mrol'11'llaciQF'I q \Jii. 121nymero de pos. ~. realicQI ias .ln:e.I Cal ~.U.~ a 1.lar. :sin periuldo.icado y.!e·1lJtyf. 'i dil!l' COfl(J(limie nt.!'~I\Ii3!Ci(JIli Cl!.i6~ltr.CIlcl:loO'J'I~S il~'i1oa.tLJI.. o'D'tel'1d(a del Si:s1el1ilif.l1me.a. e d.cafinc:aeo.iar flo ie!.c. a '6. d'e Sli!lll!loc~61"i.litil'!enres... lSiem~e y .i6.l PS EP.n cop.el proceso sa n ci. CDPi131 simple del Diploma. e desaerebad D. d. del 1XIf!. \ !I! e. .a n1e sa r.e::.de' Sele~ci~.calif.r.! fil 'ifi(:~C' II) adtJ!Lherad e doeu Fft!iFi'taelol"! P~f.!..tul.5Itosde If.3:46 la.flbil.(:lr !~ i nterrnaeien FJ8i1I:str.e>chase ".fI Pa~.chos [pQ'Blul.nlmcr df!.ot.ame'llte (jes. C!i.tual~z. [uni.~ E ntrei'li' isla pers on I previ. Ii~sl.!!~ ~I Pree ide rne de..e.eei BCeNOI d~l.Oldn.!lIlrtlr:s!!!J l!:Iura M.. ~8iblJ!rBd..&OTl.iilrlvo De ~~~!C:iCi6n de genii @.Q$.aci.oll2ldor y.U!reo .

ainb~' do Is P 1::i!:i?.o.t::!!p:a>chdM Y SIlJ Reglamenm. l.1'II.DCe$Wi.llre ~on de.on P~rm~f1e.i. (:.ni[~co rree is le. fO!i'mal~clm.~icn Pe rm:.e I']Jte'!.al:o:nai ::!I .Id!i!l .i5!i-lIIC La Comi::. IJ.lmeTi1:o de h~ BiilffiVis.f'j!ai ~Ia ciI!Els[. de~ Poder Jl.u. i3I ra 'ira"les de la ce tf!.!i!3l rniembres.ei'eCli'lo'".cm' . III ~\ I F'f\&l!ien.Mor~s en la d irecCJ.. .:f1' d~ tie ~r p~1'"iE!! tie Ii1p.:1li Comls.e!~ Gene~:g! de la Persona Don Oi'S.rlI y SetecCIQfl de P''e~80'fi.3 sera j)lJblie<1doi!! ~G. tE..'ll~Qi Clue: 'S:~ re~'istri9' !. en el sls.gjf a rnas de LJ fii plaza.EIi g.aja ma)l.ig fIi Pel"fni31f:l!!3nle' di.jCi a ~ I os ciafl-diioij!ato.EIi !(uliIi.I'E'lis I\H~!c.:Ic:lllii al ili-l~te$1. 1!ll~1!.j11 e' [l1ii.I1C!i5 leri iP""'_n~c:ipaL tendnlr1 d~iI'l!1jd10 a gozaJi' de licEl'i'tCia!.nt(l illI!B~ le dls:pu!!!!st!1l en Ja i!.:at.a'i 'Y .!n{j!l'ilifil t·M:~j'1 de ~esel1t~ '!I cuatre (64~' Il!llJnltos.nct. ~'_Q perm~Bos.a.I.'6n. ~ 'deu.m~.!TI is.i~l quI) L...sonS!!I. I~ Comh. .I1.iI y ~eQlIrirl.u:ljiGiJiciionHacillid~d Cta @xp~fI.ifl a'I!d~toa !a Cl.. INmlJ1!ma persena :~uooe pos-tljl'.!. P 'IIeif.'C!.JI'lCI (fe ~1.s~leQcjo!li! ·aeclaT3 ~anaaor i1~ iP'!lst!Jl.a.II~~_do f.j ar.~ ~i!ig~lr:an~n dilEiGtB'meli'te i....iir Sl ¢rgno~ ra mal de I 'Gu.su 1P:Li MCiljle fina] ..~6n j4iaf'E!iilJl2l1~j)mJl!iid'adi.aPOFt:eEi Iria~i!1Ji1. dl~iiDj'I "J I!):{!)!"e:s.:nriietlte. 'i Clblfiftga '!ll maltor' Ri..li! Y on.Jll"ee.i.r~ :Sid .dra modmlCil.ll de~i:5ii c.e.ion Pcers!l:if!<1!II .o:n CgrRlOfl.!.[ngo de t~-s rniernlD-ros die la COims~6n t!ie S~RE!'ctil6n ~ Per. lEI In.t:. Iss fuhcitl!flIes reqlreiOOaS ~ ei pilJesto 12:11 ~Qstt. i!:e:n'ielldQ pr~er]!€5l !:a~ !$:iiGllyi'entes.Ioe.)m~~i6V1F'erm::mefl~€.Uii.ajl.s€!~un correS!ponda. iElntl'\9 los flu Iiit8ijei.:rr:.rs(I de St&ltI-celofln G:it1 iiic ILl rso!C.J~'Oe.:':f1e·rieliilcia (.ciI. ( EI. Ii1lmeif'llS!@nes.a c~lI'ai un Eli cie tas rases.woM~hJll'"a.t~mii!l dl!i p'OOikuaeiM.i3I Ii!!GiJ:l"I:.I!nta.o '!IlJe d U Fe: 1':131 lE'u.~dmini<slr3ti'i/ca el ori~if!rfWiullitlz::.larel1te a! 1!$. d'e~ie:~Moaurante su vIda ~abllr. L.I. I.(:~t~c!a a~ e.!!i'1I €I ill"l:p:af 13..l~m OllOf!l..lllJelii'l.aJ~S5:SiE).Y!tE!l5.t©ca~.l>otmilli~ I tl!!qm .ici©on (ltc:asig.rs..adl CorTI>!.'!f~ali1e Ilte!:ile :S.die . I es ~an.!iITf!Q 'Conc'U ["$0 ~memo 01 E~emo d'e Pe.%.os :1'!Jntajes asignados .@tI. 100 i¥i..al liD l2ifgo deJ ~~.iimo qu~ ~.iIIOTlico .Icciooee.!·1 !CO!J$id'~re~l'lilo el ~l.laF3'ft1! !le~iena ~e'ha jpliaza "I :aUI!cIiIz.intE!iril.:I. 1 Conc. • Ell cL!mptililTie.al de l/~ l5u:ll.E!lprlJe!i:ie: 'sa~'is1iactoi!i:am El. .. de Se..i c\.!: Sel~ciQIl der.a [i\! m Y~!:!iI.. E!o'ailLiaci.a nite pod ~ r'i!lcUIi!cu" SLJs ~oi:1:s.iitm eme 'i GDriiO[.:i'Drl:3ile!i') L.sl.a una M:n Ifioacl6fi achei9n:a'l (.II'Ii!l1 do~''CO'iiWiC'iJlf'':.1)t.(.@.~d~.r.a iliiJ1lal :9Ie >e!'1lC!UeFlira ~ c.liI!:eehbfi d a-CiDlit.!i60 calfil'~~i(i. SII'II ttilSiii'Gchdi f'!eetI1IeaeJ6.3 l1ldIo IQ e~t~nrte oGl1Ilfeniel'lite.r8 ~I'\e-r lcE!g:p ~iul!i!lnte e!fl esta (..iml:e:mo8. de.Il) e. d'e. Para! ~'a~efecwse regtM\r:arra !!!In.~ c""iloCl.'allJacl~FIiPsleoh!icli':llCii3 ''1fo.rtte.JIiIl~~im iento de dj!3i~os.s.1tp'Ostul.ll<iGinlOO (2:~) pynllO.expe~ie'f1{:rla en las l'aboi"Mi qLle 're'all~z.~!i!I. COfll g.:I'Il'fic8!l::iim .d(i' jpar.l1~lel I!.I . i3.else Sier. '0 eritleFios: P'er[TLEilriief'lte' !Io .Yi"i.Es1La ei:a'p<.el:eeciiln ~l).U 111 !prco.IrIJtQ!ffi!t!tica! lC!le! eoneuree. . (lIe Se!'ecci.)!J dis{:8~addi:ld En ei.lnii-a.s qU€1 ~riIllfd!:.8i1" eelt:.!(I. { I r 1 .ptaz_E! coli'l.l 'fi1fl81Ie'!iilacumula (jos de dOiS 0 mas: 'C'.o.ue . "!Os tCraibajadoJes. C l:a C(. plJrll.li PC'['!::'''i.I' de elles sera e·1g:anadClifd~ IICiIplt8i2.E!~ !3>iglJ'ie..m.i.olllal.je mrnim{!l :a1~H'C!b.iof'l 'W~'b i=1I1~~~.

. .! d ~ LJ.Ua(l16n D:I!:'itfitai if:I~ la G'lIrte 8'liper'mr Miem'bHlI de . INlANCY LJEM.az.!Ilar} Idi9 la DRA.G.DIAl 'CH~RINOS Ccrta SupeJio.Ju~lli[iiB: e.C~" D~mE 'GUTIERM{lEZ MARlWNEZ VOGa~SUperuor de la C!Orte. ALICIA .u (tilll.superioJ d~· Jlu~cia de IC~l MI~mbro fi'FE!6hgen'!le J'UI!:.istJcia de at-iii a.EIl.'DE WONG Co-riteS~pefior die J uMftia de lea Miem(b~u Juez De P.LglJad'CI (~itular) . Mi:em'br'D c.c:fe[a DR MIGUEL A'NG.CORDOV'A S'~FUENTES. lea.Jefl.L- ( \ .z Mi>«. .' de Jl!.C.P .!! de la 'CiiiiQ1nSld'e~Adfli1]nls. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful