"-.

n \

;f'y., 'J

i

MARIAN

FIRIMIJA

GfMNASTICA MEDICALA LA OOMICfLIU
.1
{
,

I
EDITURA SPORT-TURISM
Buclrre~tif 1989

Coordonator al seriei "VACANTA $1 SANATATE" Prof. dr. MOGO~ GHEORGHE

CUPRINS

Coperta : Dan Andrei Desene : Gh. Burlacu
7 9

p~EFArA
PARTEll I APLICA TIlLE PROFILACTICE ALE EXERCITIlL<)R F:IZI:CE Generaldtati Gimnastica medicala pen tru formarea ~i. pastrarea timitel corecte Gimnastica de invlorare Program de. exeroitii fizice Gimnastica de Intretinere Program de exercitii fiziee Girnnastica medlcala pentru prevenirea ~i cornbaterea obezrtatii Program de exercitii fizice Glmnastlca compensatorle pentru cei care 'luoreaza in pozitie stind Program de exerciti; fizice Gimnastica medieala pentru cei care lucreaza in pozitie seelnd Program de exercitii fiz1ce Gimnastica pentru conducatcril auto Program de exercitii fizice Gimnastica medicala pentru viltoarele marne Program de exercitii pentru prirnele 3 Iuni de sarcina Program de exercitil fizice pentru lunlle IV-VI de sarcina Program de exercitii fizice pentru lunile VII-VIII de sarcina Program de exerciti! fizice pentru lauze Gimnastica medioala pentru virstnici Program de exercitii fizice

10 j3 14 16 17
19

9

20 22 23 ! 25

••

i
I

!

26 28 29 30 33 35 37 38
40 41

ISBN 973-41-008-1

3

'T •

P~.RA

'flCE

E.i'\. "" E 1''''''''''''

an-a

,...

APJ..,ICATIlLE ~£RAPEURCITIlLOR nZllCB

89 92
U4

93 95

G(!.nera1.i~a.\.i .d-' "A tlJillizata in tTatam~"Gilllnsstica me rca... J f· tluuilor C(I~hoVi35Ct\lare ft'ul a.ecl, dl alJ: tecoIO'flLl'data In breG imn(\i$rh ee me c tI

97

47 49 50 62
54 56 57 60
(11

dicntdie ," f' tee Program de ed~::~tl~t~iWt8 G10ln'a8t100' me i<"'Uol3 I·

in hipcrt€n-

siunea arteriala, Program de e~ercltll,
0

Jot

99

'

,

133 66

&;
70 73

entru comGimrii\s~Ca medK'SHi ut za ba:tere8 v-aricewr .,. . " , Program de exel'c't\ll f~Z:lce.)\ in Hebi.te ·,"~tica mec'J.calil 'L.rtll~l<;I Gi 0' 'j fi zice Progr·am deeedx~TCI1l'utilizatl1 in angina Gimnastic..<J. medica pectorala "r' Program de exercltl1 izroe in af~tiuGinmastiCD roerliocaUi utillzatll ni;le aparattf.hui re$l:linito utilizat tn . Prograni de ext!rcitii izrce hl'On. ~iltn cronlca 't" fiz1ce utUizat tu ;Progrrun de, eXc3i!"Cl.lll • as\lluul bron,,;;.c 't' i fizi~ utiLtzalt in program "de e~~~pneUlllonii cronl:e pneum~nll ~1 .C fizice utiliT.Yt in Program de exe:r{,l,ll emfizemul pulrnonar
fllilZ~a
'Jru:","", ,

r:

103 104
107

108 111

f"

114
116 119 119 121

112

Program de exercitli fizice~ Gimnastica medieala utiliza,tcl ill tratamentul dlabenzlui zaharat Program de exercitti fizice Gimnastica medicala uti'liza1t1i in tratarnentul gutei Program de exereltii flzice Gimnastka medicala Utilizata in tratamenrul celulitei Program de exereitll fizice Gimnastlca medicata utiliz:aJta In p'r~eh.irea $i tratarea deficlenteloe fizice ale coIoanei vertebrate Gimnastlea medlc<rlA utilizata In tratamenrul clfozci Program de exefct til fi~ Gimnastica ntedicaUi utilizata in tratamenW.l lord ozet . Program de exerc'iW fizi:ce Gimnootica medicala U'tilizata In tratamontu'l ctfolordozel , . Program deexereitii IW~ Girnnastica medlcala utUizaUi in tratamen/tJul spaM ui p1l\n

Program de exereitil fizlce Gimnastlca mel<:iica'la utilizatA in tratamentul ,Sipa>telrui rotund

75
. 76 77
78

GimooshcfI m 8'bUlui di.g~tiv tul afec\'i<un.i1or ~par til' ~a in boola ulGinlllasticfl medicaila u iza ceroasa . ",. f' to ~ P osram de exercl\ll izaee r '" " tilizaHi tn atDniile Gimnootioo moolcaI1a U '
gaBtro1n.1'e9ii.uale

.

'

~

utili1Xltfi

in tro~mE.'U-

123 126
1:.17
I

130 131

79
81

85 87

Program de exerci\ii f,l~~ • G~tica medic-ala u'tlllzflta tn ronstipaVa spasti-ca . Pro ram de exel',,"Wi fizke g. -·..:I.;"""1~ ut1li.z.ata in tratamenGLn1nastica mec ........a tul ptozelor v1s-cerale .' Program de exerCiiii f,l~lrCe . rnedi calf! utillzaQa tn. dischin.eGimna.'Stica .. zia biliara

,.

134
13t)

Program de exet'cltii fizice Gimnsettca medicala utilizarta in tratarnentul scoliozei Program de exercitll Ilzlce pentru coreetarea sooliozei in ..C~ stinga (tiplca) Glrnnastlea medieala utilirota ill tratamenttl:! scdLiozei In S Prog;ram de. exercitil Ilzice pentTlu 1Xlrectarea scollozei in .,s~ (tlpica) Gimnt!~tica medlcala utilizarl:f\ in tratarnentul elfoscoliozei ' Program de exercitil fizlee tarea plclorujul plat . ~ , Program de exercitii fizlce Giiittrastica medicala utiHzata in afectiimUe reilm-altice ale eoloanei vertebrala Glrnnastica medic-ala util.ita1A in tratementul spondllozel

Gin1n..aSUca me-dic-ala utilizatA

pentru

coree-

139
.139

5

141 145 146 148 151 154 158 160 161 162 165 167 170 171 173 1i4 178 179 181 188 186 188 190 191 194

Program de exerc:~ii ~i~icB.• Gimnastica medicala utiliza ta in tratamen. tul spondilozei cervicale Program de exercitii fizlce Gimnastica medicala utilizata in tratamentul spondilitei anchilopoetice Program de exercitii fizice Glmnastica medicala utilizata in tratamentul diseopatiei lombare Program de exercitii fiziC€ Glmnastica medicalii. utiliza ta in trat.amentul afectiunilor reumatice ~i traumatice ale membrelor Gimnastica medicala utillzata in tratarnentul reumatismului polianticular acut Program de exercitii fiziC€ Gimnastica medioala utilizatii. i~ traitamentul poliartritei cronlce evolutive (p.e.E.) Program de exe:re~tii ~i~ice_ • Girnnastica medkala utilizata lU" trata~entul periartritei scapulo-humerale (P.S.d.) Program de exere~tii ~i~iee_ . Girnnastica medic-ala utilizata 1U tratamentill redorii de cot Program de exercitii fiziC€ Gimnastiea medicala utilizata in tratamentul redorii pumrunlui Program de exercitii fizice Gimnastlca medieala utilizata in tratamentul coxartrozei Program de exercgii ~i~ice_ Gimn.astica medicala uhhzata in tratarnentUl gonartrozei Program de exerc~tii ~i~iCe_ Glmnastica medieala utilizata in tratamen. tul redorli gleznei Program de exercitii fiziC€ BIBLIQGRAFIE

PRffATA

'\

.

\.

Pentru a veni in ajutonil celor care nu pot practica sportul de performanta sau 0 [llta forma or[~al1izata de educatis fizica, pre cum si a color suferinzi aflati in faza de intretinors, care trebuie sa-~i continue acasa Idnetot:~rapia, in vedorea fortificarii organismuluij am _!Ddj_sQtlrl~ acest yolL!1l1)Ogam a brga de e~,zer--" citii fizice simple, usor de executat de catre cei Intcresati, exc.:-citii ce pot fi practicato la dorniciliu in functie de spatiul disponibi] ~i de aparatura care sta In indemina fiee[rl'uia. Fi!.ra a considera ca lucrarea are un caractel' ~X!lG45'tiv,ea prezinta celor interesati, intr-o ft"mna inedlW, 0 suita de mijloacs ale culturii fizicc medicaj • sistematizate in f'unctie de pm'tic_lh~!'lt5'l;ilede virsta, sex, starea 'sanatatii ~i, bineinte!es, de tlmpul disponibil al Iieciiruia, Exel'cip.ile se pot practica Individual, fara indrumarea directa a unui specialist, programele fiind grupate pe afectiunL 0 recomandare utila, valabila peritru fiecare afectiune in parte, este aceea ca, inainta de a in cepe practicar€a exercitiilor, se impuna consultarsn medicului si numai cu avizul acestuia se poate aplica gimnastica medicala. Apoi, periodic, la 1-2 luni trebuie repetat controlul medical pentru urf
f.

I ..

t

+

7.

r
marirea evolutiel starll de sanalate, lnfluentate de practicarea exercitillor. Programele alcatuite se adrcseaza maselor mari de cameni ai muncii, fernei Gi.parha\i, Sfll1r\to~i ~i suferinzi (aflatl In stadiul de tntrePAnTEA 1

APUCA TUlE PROFiLACTICE
ALE EXERCITUlOR FIZICa

I

!I,

I
j

Tinlnd cont de faptul ca tot mal multi oamenl 151 procura pentru acasa diferite apara te de gimnastica (rningi medictnale, b;"IStoane extensoare, haltere, biciclete crgometrice) ;.u.1).jnclus in lucrare numeroase exercitii care se pl'actieu ell aceste apara o, in Iunctie do spatiul disponibil de la domlciliul fiecaruta. Efectale bin.eiadtoare ale exercitiilor fizice contrib ie la Intarirea sanatatli si la dezvoltarea fizidi armonioasa : maresc rezistenta organismului la imbclnavirt ; prelungesc tirieretea l?i vlata activa : contribute Ia refacerea rapida dupa Imbolnliviri ; inlatura urmari le oboselii fizice ~i intelectuale ; mar eac capaeitatca de munca ; cnnsolideaza rezultatele cbtinute. Speriirn C<.1 toate aceste argumente S8 fie convlngatoare, pentru a ntrago tot mat multi adepti 13 prccticarea exercltlIlor fizice cu caracter profllactic si, clnd este necesar, perrtru . fortifiearea , organlsmulul dLlpa Imbolnitviri, consldortnd cii, de fapt, exerclttul ftzlc poate fi "un valoros medicament natural", Ia Indemina noastra, cind este bine ufilizut.

tin ere). _

I
[
I

,

I

Exercltiile Ilzice cu caraeter profilactlc (de pre venire !?i j'ntih'ire a orgarusmului) pot Ii practicate de la nastere ~i continuate pe to~it:a durata vietii. Dezvoltarea fizlca si pslhicd a copiilor este strins 1egata degrtja deosebita pentru a le asigllra un regimde viata cit mai variat, din care sa nu lipseasca exctciti,ile fizice. La cress, gradini~a f?i in scoala, copiii siut supusl sistamatic unui program de educatie fizica conform programer scolare !,i tintnd .seama de particnlarltatile de virstil, Cei eu defieiente mice stnt tndnlmati caire centrele de glulDast1elt rnedtcala unde urmeaza eli regularitate lectii speclale de cered-are a deflctentelor fizlce, asigurmdu-Ie 0 dezvoltare findl normals. La orice vlrstfi, sedentarlsmul reduce rc-zistenta organismului la imbolnavirt, deterrninii i'mbatduirc{'! prematura, pregateste terenul pentru instalarea unor afectlunl cardiovasculare, favorizeaza eresterea in greutate, atrofia musculara $i scade oapacltatea de munca flzica ~i intelectuala. Practicarea exercitiilor fizice si a sportului este singurul

L

remediu al urrnarilor vietii scdcntare, constituind conditia sine-qua-non de pielungire a tineretii fiziologice si psihice a ornului,

0.).5C

pe scaun sau in bo?~'1cZl, difcrite b) i, lipsn
fizice, pozitii vicioase in timpul

Prin tinuta corecta intelcgem acea pozitie fireasca, nef'ortata a corpului, in stind, in tirnpul mersului, in sezin.l san in culcat, Este pozltia in care ernul 19i poate tine in perrnanenta trunchlul drcpt, ell umerii trasl inapol sl abdornenul supt. '['inuta corecta asigura 0

poarte ghioz.danul ill spatevpentru int~l'irea mUf?chilor dorsali si rnentinerea simetriei umerilor, iar cei ce poarta servieta sa 0 schimbe des dintr-o mina in alta. Tinuta corecta nu se forrneaza prin metode speciale ~i greu de aplicat, ci se educa 111 timp prin practicarea sistematica a exercitiilor Iizice si printr-un control si auto control permanente.

somuului, imb1CaC~t1ninte si incaltaminte necorespul1z~t'oarc. Se recomands celor mid sa

activitJ~ilor

pozitie normala tuturor organelorvcreindu-le conditil optima de functionare, ftu"a eforturi suplimentare din partea organlsn1ului; '12<\

este influentatd de 0 serle de factor! importanti : stare de $iin~ltate, conditli optime de viat5 si de rnunca, igiena si callre a cerpului, practicarea sistematica a edncatiei flzlce sl a spcrtului. Se stie ca este mult mai usor for111a111 tinutacorecta decit sa 0 corcctam pe cea vicIoasfl,moti v care trebuie ~u ne determine sa recurgern in mod permanent 1<.1 mijloacele profilactice ale educatiei fizice, respectiv la exercitiile flzice. Acestea trebuie srt tcnifice in egaUi. masurii totl muschii corpului, COI1.clitie escn\:iala in men tmerea indelunga ti1 a pozitiei corecte.

1. Mel'S pe virfuri prin camera, eu miiriile inclestate 1a ceafa, umerii trasi inapoi si privirea sus (un minut). . ,< 2. Stind cu bastonul tinut la spate in dreptul Ieselor : ridicare pe virfuri cu departarea bratelor de corp si extensia trunchiului, revenire in pozitia initiala si se repeta de 810 ori (fig. 1). 3. CuI cat pe spate, ell bratele lateral: imitarea miscarilor de pedalare 1a bicicleta mentinind picioarele oblic sus. Se executa 23 reprize, de cite 15-30" fiecare. 4. Aceeasi pozitie : ducerea mernbrelor inferioare intinse 1.1 verticala si apoi coborirea lor. Se executa de 8-10 ori, 5. Stind : ridicare pe virfuri eu ducerea bratelor prin inainte sus (S2 poate fclosi un baston sau 0 minge) si revenire in pozitia initiala. Se repeta de 8-10 ori,

sa

Prrncipalele cauze care contribuie 1<1deforrnarea tinutei corpului sint : atrofia n11.1;;chilcr- abdominal! si dorsali, Iaxieatea ligamontara, obisnuinta de a sta '1n pozitii viet-

I
\1

10

'iT

I I
I

6, Acceasi nozitie : ducerea bratelor prin inainte sus' si asezarea bastonului pe omoplati ; revenire pozitia initiaUi ~i se repeta de 10 ori. 7, Culcat pe spate cu genunchti indolti, talpile pe cover 1;1i bratele pe lln,ga corp: ridlca-

inittaEl

in

~
.\

executa de 5-6 ori C1.l fiecare picior (fig. 3). 12. Cukat en fata in jos, cu bratele intmse

i1i acelasl eli dreptul.

Exercitiul

se

si cu bastonul tinut de capete : extensia trunchiului ~uc!nd bastonul peste cap pe ornoplatl ~i revemre in pozi tia inJtiaUi. Se repeta de

8--10 art.

o
J
~

r

Fig. :1

Ff.o. 1

rea bazinul!.ll cit mai sus si revenire 111pozitia ini1;iala. Se executa de 8-10 ori (fig, 2).

,
I I

8. Culcat eu fata in [os, bratele intinse inainte : extensla trunchiului cu ducerea bru~elor .Ia spate, cu mlinil€ tnclcstate Se repeta de 8-10 ori.
9. Culcat pe spate eli bratele in prelungirea

~
.

.

corpului : ,intinderea trunchiului prin tractiunea bratelor. Se executa de 10-15 crt 10. Sttnd departat eu bastonul pe omoplati :
l'ilsucirea trunchiulul spre stinga cu arcuire l?i apoi spre dreapta. Se executa cite 7-8 rasuciri in flecare parte ~ apoi indoiri de

13, Acceasi pozltie, fara bastori : extensia tr-unchiului eu apucarea gleznelor-cu mlinile ~i revenire in pozi tia inj,tiala. Se repeta d€ 8-10 ori. 14. AC8e;:~i pozitie : tirlre inainte folosind min a 9i piciorul opus la inaintare. Exercitiul se executa un min irt. . 15. Stind c~ mingea. la ceafa : genuflexiunl cu corpul drept, Se executa progresiv de Ia 5 1a 15 genuflexlunl.

.

.

GltvlNAsnCA

DE INVIORARE

trunchi.
Inaintc 12

11, SUnd : ducerea . 't' pe plclorul

bratelor

prin inainte
In

gUS,

Girnnastica de Invlorare este 0 activit-ate de . educatie fizicl utila si accesibila tuturor oamcnilor, indiferent de virsta si s-ex. Ea se praciidi zilnlc, la domiciliu, individual sau

cu bastonul sau mingea In U11ini,ell tandare
.' sung ; rcvcnire

cu tot! mernbrii famlliel, tntr-o camera bine

- ". pOLlpa

aerilL~l".E~,?:~~;'~,..~~P~i1l1urta, "

I
,

\, ~~~.;i

WJcc. .. C~lA ~ ~ I C'¥'.H ,,< ;

13

,.., .t·~, f Lxercmi.c ue mviorare prac t"reate Zll111c produc 0 serie de modificari favorabile in organism print!'€! care: cresterea frecventei cardiace ~i respiratorii, accelerarea metabolismului general, lmbunatatirea tonusului
"II " .'

'1'

(
\

/
cnpului. de genunchi si 1'e,'enive in po 't' . , tici '. Eve r citi ul se executa de 8-12 Of 1: In1"la" ".'>. ,.~.LH 21 13 , F d.J 5 . S .In uepartat {ell bratelc , .~. ' d . hi . - S.J". t rune .•iu 1UI SDre stfnga COl . i11"P'· ti 1n\.011"ea . • nire • ~ ~" 11 a,16 ~l 1'evev •

muscular, cresterea excitabilitatii sisternului nerves si crearea unei bune dispozitii, Exercitiile utilizate se VOl' axa pe miscarile de 111tindere a coloanei vertebrale, pe prelucrarea tuturor articulatillor ~i muschilor.

I

ell

exp1rC\~le; se executa

L,j

(1)01'

spre .

l

1. Stind eu bratele inainte oblic : ducerea piciorului sting Ia rnina dreapta ; revenire si acelasl cu piciorul drept. Se executa de 10 ori cu fiecare picior (fig. 4).2. Stind cu miinile la ceafa sau pe soldurl : flexia trunchiului (aplecarea inainte), apl'o- piind fruntea de genunchi ; revenire ell trunchiul 1a verticals. S~ repeta de 8-10 ori, 3. Culcat pe spate cu bratele pe linga corp: ducerea picioarelor intinse peste cap pina la sol si revenire In pozitia initiala. Se repeta de 8-12 ori (fig. 5).

oj
Fig, .5
Pig,

e

tnmchiului spre ~Ln~a ': ~,'" v~~TIlre , aP91 a~e~o~i SlJtC drcapta. ue executa ClIO 5--6 rasucin 1'11fie care par t e. '7 . Culeat P2 S'Xlte eu bratelo pe "mgacorp: 1" d .. ..• . rucerea " plClOarelor In vertlcala ('UIUl'narea ) fixi , • 1 1,X,lnCl soidurile ziti 'to 1- S cu miinile si reveni r e '111 po,v L.. a miua a. e executa de 8--10 ori (fig, 6).
v •

c:

6 Aeee~~:""
o~ .;

.·:t: ~';'.~,;:CLi/~: rLlSt;clrea

.L

t,

0'

C<~.

0

Fig. 7

Fig. 4

piept cu ajutorul
14

4. Aeeeasl pozitie : ducerea

miinilor,

genunchilor

en

1a apropierea

repetr1 d~ 8--1"1 orl
v

p,lClOal'de frxat'2 sub divan sau calorif ", i., dicare "a t runc111u1ui la \,,:;,." l' '. er . n c .. , • <L c1 tica a, ell spatele In extcns10 ; r2venire b culcat pe spate. Se
d \ Lj_El

8; ~ulcdt

p: spate

cu palmele Ia ceafa si cu

f[;'f

,

'7)
I,.

,. :; .:

.

i

I

I

I I I I

Program
9. Stind cu bratele lntinse lnalnte : gerli.1-· flexiunl mentinlnd spatcle drept. Be l~epeta de 10-15 ori. 10. Stind ell miinile sprijinite pe perote : flot:~ri inbrate, de lO~-15 ori. 11. Culcat cu fata in jos : ridicarc in brate s cu ducerea sezutei 13 calcite, spatcle in extensie (pisica) ~i r evenire in pozitta initiala. Se repeta de 8-15 ad. 12. Aceeasi pozitie : rotari de brate din lDF1-

de

1. Stind cu miinile pe solduri : ridicare pe vi~furile ~)icioarelor ':;;i revenire. Se fa~ 2 re-prtze de cite 10-15 ori fiecare exercitiu l) . ,.. S ezinc1 pi: scaun cu spatele rezernat . de spa.'

lunglta cu bombaren abdomenului,

tar, miinile pe solduri : lnspiratie profunda cu r~t:ager;a abdornenului si expiratie pre-

Se efec-

lute spre mapoi. Seeexecuta de 15 ori.

]3. Stlnd en miinile pe solduri : sarib..lri ca mingea cu genunchii intlnsl. Se cfectueaza

10-20 sarlturl. 14. Stind departat : rotarl ample de brate in
ambele sensuri. Se

flecare sens.

'.

executa de 10-15

ori in

tl'a oetidiana, trebuie comba-t~l,.t pentru a 11e feride urmarUe lu.! nefaste. Astfcl, practlCJ.rea zilntca a eurcitiilorfizJce, a sportului ~i a turism ului tre bill esl!t den: inil Indizuensa biUi. erlsten~ei. Guunastlca de Intretlnere-la 'd0111i- ~ ciliu constitute un exeelent .mijloc de realizare ~ a a cestui obiectl v, r;;Xerciti.ile se efe ctueaza " Fig. 8
~,

Sedcntarismul. ~are s-a instaiatln viata noes-

-I

tueaza de 7-10 ori. 3., Pe ge~unchi _Cll?fntele inainte : asezare pe scldul sting, revernre pe genullchi,si asezare pe soldul drept (jocu1 scldurilor), S~ e:~ecllta de cite 10-15 ad pe fiecare sold (fig. 8). 11 •• Aceeasl1 POZ1't',Ie: asezarea "; '-'-" __ <1.- r ." sezutei pe calcue CLl tru?chml aplecat si miinile ill fa~a pe sol ; reverure pe g€l1l.111chi. Se repeta de 1015 ori (fig. 9), 5. Culcat pe spate cu picioarele sub calorif'er bratcle in ~relu::g~rea. c,orpului, cu 0 ming; ~ sau carte I? !111J:nl : ridlcarea trunchiului !ji t al?lec~rea lui inairrte, eu 2-3 arcuiri ; reverure in culcat pe spat-e. Se rep eta de 15 or i.

°

1:1
~
;C'

Fig. 9

Fig. to

zilnic sau eel putin de 3 ori pe si'\ptillTllnZt, in Iunctie de gradul de antrenament *i de timpul tiber al necan~ia, dimineata SCiU seara inairrte de cina, ~i pot dtWil, de la caz la caz, 2030 minute. Dupa 3--'} saptaminl se schirnba pl'ogrnrnul de giI!_\T1ilstici\, 16

~:_'_",Stind ,c:u m~n£t, ~t,inga sptijinit{l 6. de lUasa ~ sau_,calorifer ~a.plclOr~l.drept Inainte : genu~ ~lex1Une pa pl'Clqnll stmg, dreptul illtlns tna',~l~te (de 4-5 ori), apo! se schimba pk,lOl"Ul (,lg, 10).

7. Culcat pc spate eu bratele lateral, r idicarea picioarclor Ia verticala fdl'U a desprinde bazinul de pe sol 9i coborirea lor. Se repeta de 10-15 ori, lent. 8. Aceeasi pozitie : ducerea gcnunchilor spre abdomen, eu 2-3 arcuiri, si revenire in pozitia initiala, Se executa 10-15 miscari. 9. Sezind eu genunehii la piept tinuti eu rnli-' nile: rostogolire pe spate eu revenire in pozitia ini\kila. 5e repeta de 10-20 ori. 10. Stind departat ell mlinile incrucisate la piept : indoirea trunchiului inainte, eu 23 arcuiri, Incercind atinger ea solului eli coatele ; revenire in pozitia initiala. Se rcpctii de 10-15 ori (fig. 11). 11. Aceeasi pozitie : fandare in lateral pe piciorul sting si trecere pe dreptul. Se executa alternativ, de cite 7-8 ori p2 fiecnre picior, 12. Stind cu miinile pc solduri : ridicarea genunchilor cit mai sus, prin :j:1ritura pe a111bele picioare. Se executa 10-15 sarituri.

14. Culcat pe spate cu bratele pe l1nga corp: ridicarea trunchiulul !'ii aplecarea lui inainte cu dspartarea picioarelor ; revenire in culcat pe spate cu apropierea picioarelor. Se executa de 10-15 ori (fig. 12).

Fig. 12

15. Stind : saritur! pe loc cu departarea picioarelor si baterea palmelor deasupra capului. Se executa de 20 ori.

GHvlNASTiCA MtDICAL~

PENTRU PREVENiREA

SI COMBATEREA OBEZlTAT!I
Prin obezitate se intelegc 0 depunere masiva de grasime sub piele si in jurul organelor, care depaseste cu cel putin 20% greutatea normala a corpului. Obezitatea atrage dupa sine modificari importante in organism, de ordin functional si mai ales estetic. Artrozele, hipertensiunea arteriala, constipatiile, varicele, piciorul plat, diabetul zaharat, cardiopatia ischemica sint dear citeva boli Iavorizate de obezitate. Cunoscind toate aces tea, fiecare trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru a evita ingra:;;area sau pentru a slabi, daca obezitatea s-a instal at.

.

.

Fig. 11

13. Ghemuit cu sprijin pe rniini : intinderea picioarelor inapoi prin usoara saritura si revenire in ghemuit tot prin saritura. Se executa de 10-15 ori,

18

19

corpului cind aceasta a depasit Ilmitele nor-

Paradoxala pare teoria cea rnai buna metoda de slabire 0 reprezinta preocuparea de a nu ne tngr89a, !?i aceasta se poate face prin obisnuinta organisrnului eli 0 alimentatie ratlonala si prln practicarea exercitiilor fizice ~i a sportului, asigurind un echilibru mtre caloriile primite ;;i cete consumate deorgan15111.Dste mai greu sa. reducern din greutatea

ca

asezare pe soldul drept. Se executa in 2 re·p~ize, de cite 200ri pe Iiecar e 901d. 4. Culc.it eu f'ata in jos, miinile in dreptul umerilor : tlr'ir e inainte ell mina si piciorul opu",e. Se executa timp de 3-5 minute.

male ~i mult mal user sa apelam la v"Ointci pentru a 0 rnentine la normal, argument care trebuie s5-1 determine pe eel ce Ineep sa se ingrase sa-si schirnbe regimul de viata. , Cu avizul medicului ' hiperponderalii pot practica diferite activitati sportive cu caracter necompetitional, iar zilnic, un program de girnnastica intensive, ell 0 durata de 0 ora. Prograrnul cuprinde exercitii care soli:citA un efort fizic mare, urrnat de masaj general sl bai, Mersul pe [os, alergsrile, urea rea ~i coborirea scarilor censtituie mijloace importante la indemlna celor care vor slH?i reduca greu-

f.
Fig. l3

\i

Fig. 14

tatea corporala.

5. Aceeasi pozitie : Ilotarl in brate cu. trunchiul drept, Se efectueaza 2-3 reprize de cite 8-12 miscari ficcare (fig. 14). 6. Sezind cu rningea me~icinala intre glezne.: ridicarea si coborirea picioarelor cu genunchll mtinsi. EXercit,iul se repeta de 10-15 ori, in

2-3 reprize.

Program de exercitii fizice
1. Stind departat cu mingea medicinals la ceafa : indoirea trunchiulu], cu 2-3 arcuiri, si revenire in pozitia initiala. Se efcctueaza 2 repriz'€ de cite 10-15 flexii fiecare (fig. 13).

Fig. 15

2. Culcat pe spate cu milnile pe linga corp: tirire pe spate, implngind cu miinile !1i dUciiele pe sol. Se .executa 2-3 minute. 3. Pe gemmchi, ell mingea medicinala tin uta
in milni : asezare 20 pe soldul sting, revenire ~i

7. Sezlnd departat eu mingea deasupra capu. . lui: rotatii de trunchi spre stmga ~1 apoi spre dreapta. Se executa de 5--10 ori, In 2-3 re( '

.

prize (fig. 15). _ 8. Sezind : ducerea picioarelor in eeher (oblic sus), con~omitent ell baterca palrnelor sub ge·-

nunchi. Se executa de 10-15 ori, in 2-3 reprize. 9. Culcat pe partca stinga en bratele in prelungirea corpului : apropier ea simultana a trunchiului 9i a picioarelor si revenire la pozi tia initiala. Se executa de 10-15 ori pe fiecare parte in 2-3 reprize. 10. gezind eu genunchii strinsi la piept : rostogolire pe spate si revenire (Hopa-Mitica). Pot fi executate 2-3 reprize de-1-2 minute. 11. Culeat pe spate eu bratele lateral: rasucirea trunchiului spre sting» cu ducerea picioarelor prin alunecare sprc min a stinga, revenire ~i apoi se executa spre mina dreapta, Se repeta de 10-15 ori in fiecare parte, in 2-3 reprize. 12. SEnd: se imprastie prin camera 20-30 betisoare si se aduna U11U cite U11U, indoind si ridicind trunchiul Ia fiecare betisor. Exercitiul se repeta la nevoie In 2-3 reprize, 13. Sezind cu miinile pe glezne : departarea si apropierea picioarelor prin alunecare pe sol. Se efectueaza 2-3 reprize de cite 2-3 minute. 14. Pedalare la bicicleta ergomctrica timp de 15-30 minute, in ritm de 25-35 km la ora.

liLt in scopul prevcnirii c;~ corcctar ii pozitiilor vicioase din timpul lucrului. Din eategoria celor care Iucreaza timp indelungat in pozitia stlnd amintim : strungari, lacatusi, timplari, filatoare, f'arrnacisti, frizeri etc. Munca in aceasta pozitie, dupa 4-5 ore, de termina aparitia crarnpelor musculare la nivelul rnembrelor inferioare, dureri pe coloana vertebrala, oboseala membrelor superioare, erampe la ceafa. Fara aceste exercitii compensatorii, dupa un timp indelungat, organisrnul sufera o serie de tulburari ~i def'ormatii cum sint : varice, picior plat, dcforrnari ale coloanei vertebrale, diferite artroze. Exercitiile compensatorii ccntribuie la to.nlficarea muschllor spatelui (accerituirid mi~carile de extensie) ~i abdornenului, activeaza circulatia ~i respiratia.

Program de exercitii

fizice

1. Culcat cu fata in jos, bratele intinse Inainte: ducerea calciielor In $e~uta cu 2-3 arcuiri; revenire in pozitia initiala. Se executa de 10-15 ori. 2. Aceeasi pozitie : ducerca piciorului sting sus, revenire si apoi riclicarea dreptului, Se repeta de 10"":"'15ori cu f'iecare picior. 3. Aceeasi pozitie : extensia trunchiului cu ridicarea de pe sol a miinilor si picioarelor (barca). Exercitiul se rcpeta de 10-15 ori (fig. 16).

PENTRU ca C/{RE lUCREAZA IN POZiTiA STiND

GIMNASTICA COMPENSATORIE

Acest gen de exercitii fizice se efectueaza de obicei 10. locul de munca, dar se recomanda sa se stabileasca un program de gimnastica cornpcnsatorie, care S[l se practice la dornici-

23

4. Culcat pe spate eu bratele lateral: ridlcarea ~i coborirea picioarelor cu genuncbli intinsi, Se repetade 10-15 ori. 5. Aceeasi pozitie : indcirea genunchllor pe abdomen t;;i intlnderea picioarelor oblic sus ;

ridica.re pe vlrfurile

rC"1.~"·~1ir0c,t pr-~I'1 d<:I;1e:s;l.rc 1:1 p;)7JtJ_n inJtL11/i. t Se executa de 10-15 ori (fig. 18). 12. Stind cu sprijin pe spatarul scaunului : picioarelor, revenire
('1]

i (jl-....

,

<'·='~:-~~

opl
I Fig. 16 Fig. 17 ·1 I

Fig, 18

• calciiele pe sol, spatele In extcnsie. Se exe13. Aceeasi pozitie : ducerca piclorului stln.,~ lateral sus en ridicare pe virful piciorulul drept ; revcnire in pczitia initlala ~i acclasi spre drc.ipta. S0 repetii de 10-15 ori In fiecare parte. 14. Stind ell par tea ~~tlngil mass, ell 1111n3. la stlnga pe masa ; balansarea piciorului drept inainte $i inapoi. apoi se schimba piciorul, Se
ad cu fiecare picior. cuEl de 15-25
OI'i.

revenire. Exercitiul se executa de 10--15 ori (fig. 17). G. Atirnat la scara fixa sau ls bara ; tractiuni in brate, 4-5 tractiuni In 2-3 reprize. 7. Aceeasi pozitie : ducerea genunchilor Ia piept, 10-15 ori. 8. Culcat pe spate cu bratele pe linge. corp; imitarea miscarilor de pedalare. Se executa 3-5 reprize de cite 1-2 minute fiecare. 9. Aceeasi pozitie : contractu ale muschilor picioarelor 5-6 secunde ~i ape! relaxare. Exercitiul se repeta de 8 ori. 10. Aceeasi pozitie : rotatll ample ale pieloarelor apropiate spre sttnga ~i spre drespta, Se executa de 10 ori in fiecare sens, 11. Culcat cu Iata in jos, miinile In dreptul umerilor ; ridicare in stlnd indoit prin impingere pe palrne Pina la virfurile picioarelor ;
. 24

J 5. Stind : fandare inatnte pe piciorul sting cu ducerea palmelor la ceafa si trunchiul In extensie ; revenire L.'1 pozitla initiala si se repet~\ pe piciorul drept. Se 'executa 10' fandari
pe fiecare picior.

executa de 10-15

Grupa profesiilor in care pozitia de lucru este 9~zjn? cupriride : bobinat?ri, ci~mnri, censorrU(:;!ti nl}tlclf~nJ. Iaboranti, dactilografo, cro! ...
7

kl:..__ __

e5

etc, In timpul rnuncli sint superioare, pozitia de IuCiU fiind vicioasa (spatele curbat, toracele blocat), contribuind La aparitia unor deficiente situlburari, care, In Iipsa exercitiilor fizice conrpensatcrri, se agraveaza, Exereitiile trebuie -sa intareasca musculature spatelui, a abdornenului, a membrelor inferioare, sa activeze circulatia si respiratia ; de aceea se recornanda sa fie executate din pozitiile stind
solicitate mernbrele 9i cul eat.

tori, prolectanti

5, Culcat pe spate cu bratele pe llnga corp: ridicarea trunchiului in sezind cu extensia coloanei vertebrale $1 ducerea bratelor prin jn.3inte sus; revenire Ia pozitia initiala. Exerdtiul se repeta de 10--15 ori (fig. 20).

1. Stind departat eu fata la masa : aplecarea trunchiului ell asezarea pieptului pe rnasa,

Fig. 20

Fi;;. 21 ell

Fig, 22

bratele

Exercitiul

trunchiului ; revenire la PQzitiaillitiaHi si acelasl cu dreptul. Se executa' alternrnd picioarele si se repeta de 30 de ori. 3. Aceeasi pozltie : ducerea piciorului sting lateral sus, cu ridicare pe virful piciorului
drept; revenire in pozitia initiala si acelnsi

se executa de 10-15 ori (fig. 19). 2.Sttnd eu palmele 1,11 sprijin pe 'U~a : ducerea piciorului sting tnapoi sus cu extensls

lateral;

revenire

In stind departat.

6. Stind depar tat

spatele la perote : extende 10-15 ad. rezernat de spasi rasuciri ale in ritrn lent, de

sia trunchiului

cu miinile sus, atingind pe-

rctele, $1 revenire. Se repet.i 7. Sezind pe scaun eu spatcle tar: indoiri laterale, rotatii capului si gitului. S€ executa

cite 5-6 ori in fiecare 5211S. B. Aceeasi pozitie : ridicaro in stind pe vlrfuri ell ducerea bratelor in lateral; revenire
in sezind pe scaun. Se repeta
• "

de 10-15
0

ori.

Fig. 19

cu dreptul. Exerci tiul se repeta de 10-20 eu Iiecare picior,

ori

9. Aceeasi pozitie : extensia prelunglta a trunchiului, pe spatarul scaunului, cu ducerea bratelor sus, ell degetele inclestate ; revenire In pozitia initiala, Se repeta de 10-15 ori
(fig. 21). 10. Culcat pe spate ell bratele in lateral si ell , , picioarcle la verticala : departarca tli apropie-rea picioarelor de 20-25 ori (fig. 22).
r;7
,f-',

4. Culcat eu fata in jos eu rniinile in dreptul umerilor : extensia trunchiului cu apucarea gleznelor (broscuta). Se repeta de 15 ori. 26

'\'iZll~\:j etc, T ~t ·:~LC·;tc COI1c::tii C1;1c1 n.c\h..lt;iL~ ~orcrilo1' d:::vill nesigure, conduita prevcntlva impune oprIrea mnsinii. Pentru inviorarea orgal1ismlilui rccomandam citeva exercitii, Primele miscari se fae chiar la volan : Indoirl, rasuciri $i rotatii ale capului ~i gttului, apoi se executa exercitii In aer Iiber, pentru m1J9-chii spntelui, at rnembrelor inferioare 9i al centurii scapnlo-humernle,
1

,-

Pronram de exercitii

-

.

fizica

Fig. 23

1. Stind : ridicare pe vlrfurl ell ducer ea bratelor sus, cu degetele inclestata ~i tractiuni pe verticala. Se executa de 15 ori. 2. Stind en rniinile pe solduri : ridicare pc virful piciorulni sting !}I Tulare pe talpa-calcil cu ridlcare pe virful piciorulul c1rept5i Tulare pc talpn-ciilcii (jocul clc2nelor). ~<S',~ execut.i de 10-::5 or l. 3. Acecas! pozltie : gcnuflexiuni eli montlnerca trunchiului rlrept. Se executa de 1025 cri.

Fig. 25

G!MNASTICA PEN'fRlJ
CONDUCt\TORH ,:'.UTO

4. Stind en partea dreapta la perete, eli mina dreapta sprijinita : balansul piciorului sting Inainte-inapoi ; se schimbii apoi partea si aceIasi cu drcptul, Se executa de 15 ori cu fiecare picior (fig. 25).

29

-, t '1 ' lestate deasu 5~ Stl11C 1 (121)al·l~al.:Cl.l rlillnlJ.e It1Cl pra capului : indoirea trunchiului spre sting~ eu 2-3 arcuiri, apoi spre dreapta. Se executa cite 7-8 indoiri in fiecare parte. ·6. Aceeasi pozitie : rotari de vtrl!llchi sp:e stinga ~i spre dreapta. Se executa cite 5~ In f'iecare sens. 7.. Stinc1 departat ell bratele latera~ :. rasucirea truuchiului spre stinga ell arcurn ; revenire $1 apoi spre dreapta. Se executa cite 5b ~

.<,

,~",<-I.

.

CG ...

-

51 InU.irirea si\natfltii viitoarei marne ; preintimpina apar itia unor complicatii la n.. astere, PregMe$te femeia pentru a naste usor, starea buna de sanatate a rnamei influentind dezvol'l"ll'ea normals a copilului in perioada [ntrauterina. Viitoarelor marne li se recomanda multe plimbari in aer liber, practicarea exercitiilor fizice speciale $i un regim corespunzator de viata,
jndlcatii si contraindicatii

6 rasuciri in flecare sens.

8. St1nd eli miinile pe solduri : Iandare inainte pe pieiorul sting ell ducerea n:.iini10l: ~a

~

ceafa, spatele in extensie ; revenire m .p_ozltla ini tiala ;;i fa ndare eu dre_ptul. E..::e.rCltlU1 se executa de 10-15 ori ell fleCat·€: pieror,

9. Aceeasi pozitie : sarituri ca mingea pe piciorul stinz eu ducerea piciorului drept lat-eo ." • ral, Se executa alternativ pe- un picior ~l pe ... cclalalt, timp de un minut. . 10. Stind dapiirtat cu miinile Ia umeri : 1'0tarl de brate din -articula~b. umarului ~ din l~ainto spre innpoi si invers. Se executa de cite 10-15 ori In fiecare scns. ~ -. ') .HL. "~ 11. Alergare u~oara, trmp de 1-.... minute e .._" 12. IVlers usor eu resplra~ll am ple . ~ . 13. Automasaj la c('~fa si urneri, tirnp de 23 minute.

G!MNASHCA &'IlEDiCAlA

Exorcitiile fizice se sistematizeaza in functie de perioadele de evolutie a sarcinii : exercitii fizice speciale pentru prirnele 3 luni de sarcina, exercitii fizice pentru lunile IV-VI de sarcina si pentru Iunile VII-VIII de sarcina. Se practica dirnineata sub forma de gimnas_tica de inviorare sau in timpul zilei ca girnnastica de intretinere si au 0 durata de 1530 minute; se executa lent si ell pauze mad de cdihna . o Exercitiile trebuie sa actioneze asupra muschilor abdomlnali $i dorsali, sa activeze circulatia singelui si sa contribuie La marirea capacitatii respiratorii. e Pozitiile din care se Iucreaza (culcat, ~zind, pe genunchi) trebuie sa fie cu baza mare de sustinere pentru aavea un bun libru. () Se recomanda ca pe toata durata sarcinii

ecru-

PENTRU VHTOARElE MAME
in evolutia normals a s.arc1nn, ,?xercitiul. f~-. zic bine dirijat are 0 influenta ~avor~blla!

sa

se fadl plimbari,

fara

a obosi organismul,

evitind zonele poluate, Ii in primele 3 luni de sarcina se poate face masaj general, eu manevre blinde ~i lente, ill

ccntrib\\lnd
30

la dezvoltarea

normals a fatulU1

scopul relaxarii organisrnului.

In lunile

urma31

tcare se face umeri, bratc.

nurna:

ruas.ij

local

Ia

CClfel,

sarcina

c~nditli optime pentruo viata calma, normals, fara .s~resuri fizice sau psihice, evitind e£ortul fizic brut, transportul de greu tati statul prelungit in picioare. ', • Trebuie combatuta constipatia in aceasta perioada, filnd mult mal greu dOe tolerat in
decit in stare normals,

€I P.e toata durata sarclnii se rccomanda sa 8e,apl:ce :procedur'i de calire a organismului.. plimbdrl rn aer Ilber $i curat, bal de soa~ si de .apa la :nare sau la strand, in primels 6 Iuni, numat ell avizul medicului ; dusurile se reconranda pentru toata perioada. . o .V:iitoa~~Ior marne trebuie sa ll se creeze
w

este greu de suporta! sl nu se mal fat: exerdiii fizlce, cu exceptia celor speciale de na~, UiU?J \,:1 rclu, cxcrcitltls flzic:e la reeo1Th1n.dare~ mcdtcului specialist in scopul refacerit complete (I ol'gani.smuluL Se urrnareste Intarlrea muschiler abdominali $1 al pcrineului, Vor fi folosite pozitiile [case, pentru a 01..1 obosi crganismul siexercftlt usoare $i Sit11 ple , pentru a nu scsdea secretin Iaptelui

tere pc care le indiea s seclaltstul.

mamcl,

In unnetoarele 3 luni exercitille alese trebuie s~ contrlbuie [a intItrirea ol'gal)lsD1uluj_, actioneae esupra muschilor abdorninalt dorsali ~i al membrelor infertoare, se Ul'lUaT~ste imbunatatirea capacitatli vttale, mfuirea"; elasticit~tii centurii abdominale # a perineulul ~i

• S~n"t contratndloato alergarile, sariturile, 8runca:l~e. transportul de greutatl ~i evitate alunecartle !?i caza,turlle. . II In primels 3 luni de sarcina se fclosesc exercl ~ncare contribule la marirea tonusulul ~u~CUlar al intregului organism, Se fae miscan w;~re, cu accent pe resplratle l?i suplete.

teral sus .!?i indoiren trunchiului lnainte, attn-

1. 'SUnd depdrtat

. ducerea brateler- prin la-

sa

slnt urmate de pauze de odihna mai marl: se folosesc numai pozitiile [case de lucru pentru a men tine e chili brul corpulu! ; sint preferate exercitiile de re.spiratie. In luna a 9-a de sarcina efortul fWe

micsorat, exercltiile

rea varicelor,

activarea

clrculatiel periferice ca sl combate-

In lunlle -7-8 efortul Iizic va Ii

a2

gind cu degetele solul : revenire in pozitia ihitiaUi. Se repeta de 5-8 ori. 2. Aceeasi pozitie : aplecarea trunchiulul inalite pilla la orizontala cu rasucirea lui spre stinga, bratul sting sus ~i dreptul jos : Tevenire in 120zitia initiala ~i acelasi spre dreapta, Se fac 6-8 rasuciri. 3. Aceeasi pozitic : ducerea bratelor prin inainte sus cu lndoirea trunchiului spre stinga ; revenire in pozitia Initials !)i acelasl spre dreapta. Se executa de 7-8 ori in total. 4. Culcat pe spate eu genunchii indoiti, talpile pe sol si bratele lateral: coborirea genunchilor spre stinga pina la sol eu rilsucirea bazinului, revenire ~i acelasi spre dreapta. Se VOl' face cite 5-6 miscari in fiecare parte. 5, ~\c(,'2:\~i pozitie : ducerea genunchilor la piept, apoi intinderca picioarelor In vertlcala 33

$1 re~('nire s orr.

in pozitia Initiala.

Se repeta de 5--

Program de exercitii

fizice

6. Stind : cumpana pe piciorul sting S1 apoi pe dreptul, 8-10 repetari. ' 7. Pe genunchi eu spzijln pe palme (in patru . labe) : mdOlrea bratelor pina se ajunge cu

peiitru lunile IV-VI de sarcina
1. Stind : mel'S cu ridicarea alternativa a genunchilor Lapiept la 3-5 pasi. Se executa .timp de un minut. 2. Stind departat cu bratele inainte: rasucirea trunchiului spre stinga, revenire ln pozitia initiala !?i apoi spre dreapta. Se executa de 7-8 ori In fie-careparte. 3. Stind eli bastonul timit inainte-jos : duoerea bratelor prin inainte sus si a piciorului
sting inapoi ; revenire in pozitia stind si acelCl~i eu dreptul. Exercitiul se executa de 1012 ori (fig. 27). 4. Stind departat : indoirea trunchiului spre piciorul sting eli miinile 1a glezna ; revenire in pozitia initiala si aplecare spre dreptul, Se

r

Fig. 26

umerii la &01 si Intinderea lor. Exercitiul executa de 7-8 ori (fig. 26).

S~

8. Aeeeasi pozitie : rasucirea trunchiului spre sting a cu ducerea bratului sting sus ; revenire in pozitia initiala si rasucire spre dreapta. Se executa de 5-6 ori in fiecare parte.

executa 6-8 aplecari In total. 5. Aceea~i pozitie : Indoirea genunchilor cu ducerea bratelor lateral l;d mentlnerea trun-

9. Culcat pe spate, bratele lateral: dueerca
piciorului sting la verticala, ridicarea dreptului linga e1 si eoborirea ambelor picioare.

Se executa de 5-6 ori, 10. Culcat pe spate cu picioarele la verticals ~i bratele lateral: departarea si apropierea
picioarelor
(10 ori).

Fig. 27

11. Sezind : ducerea genunchilor la piept ridicind talpile de pe sol; revenire in pozitia initiala. Se executa de 5-6 ori. 12. StJild : exercitii de respiratie, cu inspiratii si expiratii profunde, '

chiului drept ; revenire in pozitia Initiala, Se repeta de 7-8 ori. 6. Culcat P-2 spatecu genunchii indoiti si bratele lateral; rldicarea bazinului cit mai sus si revenire in pozitia initial-a. Se efectueaza 7-

8 repetari,

35

'", Aceeasl pozltle : r.._(~.LC31 'r, ;)'·?;'~"1'1'1 -'" ~ 1H ,~:1 Cr.". sol ~i leglinarea lui spre s tinga *i drcapta. Se' executa. de 7-8 orl, revenind in pozitia in], tiaUl dupa Iiecare leganare completa.
I ...

x;'t.""1.!i'

e-. l_j:l

.....•

a

,L_.l!.ll,....l-.t.~

f;- ~ ~ rzrce pentru lunile vll-vm de sardml
'rofFwHl P
"--;"I

ut:

,..Jo

\h,o",.'_,;d

_~t""o.~p=,~',;

8. Pe genunchl eu miinile pe solduri : ducerea piciorului sting indoit in fata $1 a brats,

1. Stind ell milnlle sprljlnlte pe spatarul scaunului : ducerea trunchiului in extensie ell [nsplratie ; revenire eu expiratie. Se executa de 8-10 ori. pozi]!e : Iandare later ala pe piciorevcnire In stind s! fanclare pe dreptul. Se executa lent, de cite 3-5 ori in 2. Aceeasi rul sttng,

Fig. 28

8-10 aplecarl usoare. 11. Aceeasl pozitle : ri dicarea bazinulul cu sprljin pe palme st eli lciie ; revenlre In pozl tin initialiL Se rcpeta de 10 ori.
12. Stind : ducerea bratelor in lateral ~i a piclorulul sting inn poi ; revenire In stinds! acelasi cu dreptul, Se executa cite 8-10 repetari cu ficcare picior. 13. Aceeasi pozitie : duccrea bratelor in lateral cu ridicarea piciorului sting inalnte : revenire in stind si se repeta cu dreptul, Se efectueaza de 5-6 ad ell fie-care picior.
FlO. 29

bratelor Inapol sus; revenire in pozltla lnltiaUi. Be executa de 10-12 ori. 10. Sezlnd eu picioarele intlnse : nplccarca trunchlului inalnte si revenire. Se executa

tiala. Se executa acelasi cu dreptul, Se repeta alternativ de 10-15 ad (fig. 28). 9. Aceeast pozltie : aplecarea trunchiulul Inainte OIl asezarea sezutel pe calcfie sl ducerea

lor prin inainte

sus;

revenlre

in pozitia inl-

fiecar€ parte. 3. Aceeasi pczltie : indoirea usoara a genunchilor eu trunchl ul drept ; revenire in stind. Se executa 7-8 genuflexiunl. 4. Pc palrne sl pe genunchl : rners in aceasta
pozitle,
ell

capul

SLlS.

timp de un minut.

5. Acceasi pozltie : ducerea bratulul sting sus cu l'Rsudrcll trunchiulul spre stlnga : revenire si acclasl spre drenpta, Pot fi executate cite 5-6 rasucirl In Ilecare parte.

6. Pe spate culcat ell capul pe 0 perna : indoirea genunchilor alunecind cu talpile pe sol, apoi intinderea lor. Se repeta de 8-10 ori (fig. 29).

36

37

7. SEnd cu mina stinga sprijinita de masa : ducerea bratului drept sus eu r idicarea inainte a piciorului drept. Se executa de 5-6 ori in fiecare parte.

lor la verticals f,'i apol revenire. Se executa de 7-8 ori (fig. 31). 5. Stind cu miinile Ia ceafa : fandare Iaterala pe piciorul sting, revenire in stind si apoi

rJ_~

-r=
fig. 30
Fig. 31

O. '/
~

~!f-,

IJ·.

8. Stind : pas lateral eli piciorul sting ell du-:cerea bratelor in l2'teral ; revenire in stlnd $1 pas Ia dreapta. Se executa alternativ de 1012 or i cu i.nspiratii si expiratii accentuate (fig. 30).

Program de e:wrdtii H~ice pentru iCmze
1. Culeat pe spate eli bratele pe ~ngf~ corp si cu picioarele sus: depa.rtm·ea :;>1 apr~plerea ptcioarelor. 3-e executa de 10-15 orr, lent. 2. $eztnddepArta t C1.l milriile pe ~lduTi : ~a.~ sucirea trunchiulul spre stinga cu 2-3a..:rcl.u.n.,

apoi spre dreapta Se be cite 7-8 rasucm in fiecare parte. 3. Stind departat cu miinile pe solduri : ro.... tari de trunchi spre strlnga ~i spre dreapta. Se fac cite 2-3 rotari alternativ, in fiecare parte. 4. Cu1cat pe spate, bratele lateral $i genunchii indoiti pe abdomen: intinderea picioare38 .

6. Pe genunchi cu miinile pe solduri : agezarea piciorului sting in fata cutalpa pe sol ~i ducerea bratelor prin lateral sus, spatele in extensie ; revenire in pozitia initiala si acelasi cu celalalt picior. Se executa alternativ de cite 7-8 ori eu fiecare picior, 7. Culcat pe spate, bratele lateral: departarea si apropierea picioarelor U$OT desprinse de pe sol. Se executa de 10-15 ori. 8. Aceeasi pozitie : indoirea genunchilor alunecind eu talpile pe sol cu departarea lor la maximum, revenire in pozitia initials. Se executa de 10-15 ori, 9. Aceeasi pozitie : rasucirea corpului spre stinga, revenire pe spate si apoi rasucire spre dreapta, Se executa alternativ de 10-15 ori. 10. Sezind pe scaun : ridicarea si coborirea picioarelor. Se executa de 10-12 ori. 11. Pe genunchi eu miinile 1a ceafa : asezare pe soldul sting, revenire pe gemmchi si aseZ:J.r(; pe soldul drept. Se repeta de 15-20 ori.

Iandare pe dreptul, Exercitiul 7-8 ori in fiecare parte.

se repeta de

39

------------~~-----------------------------------------------

12. Culcat pe spate, bratele pe linga corp; ducerea genunchilor pe abdomen cu ajutorul miinilor lli revenire in pozitia ini~iaJA Sr. exe-

cuta

de 8-12 ori

GiMNASnCA

iviEDICAlA

PENTRU VIRSTNICI
Longcvitatea constituie 0 problema Importanta a contemporaneitatil, aceasta presupunlnd prelunglrea vietii active, alimentatie ra[lonala fara exces, viat5 igienidi, din care sa nu lipseasca activi'tatile fizlce ~i sportive. Anallzind biografiilc unor oameni celebrt, care au atins virste respectablle, vom constata di acestia 'au indus in viata lor tndelungats taire, Lev Tolstoi, Hugo, Goethe, Pavlov reprezinta dear citeva exernple concludente de
longevitate activa, creatoare. Intreruperea activitatii profesionale provoaca un sentiment de inutilitate care determina pasivitatea si resernnarea, alterind psihicul batrinilor. Lipsa de miscare atrage dupa sine atrof ia musculara, redorile articulare, diminuarea Iunctiilor organelor, obezltatea s.a. Conservarea sEin~\ta~ii) integritatii functioa nale si a capacitatii de rnunca fizica ~;1 intelectuala a oamenilor virstei a treia poate fi realizata nUi113i prin luarea unor masuri preventive inca 'di!1 tiuerete ~i continuate to:--\Ui viata. Estc mult n1]1 usor S:1 se l):i~,trel~' vl-10 munca fizidi,exercitiul fizic, regirnul cumpatat. Tizlan, Michelangelo, Aubel', Verdi, Vol-

mului.

ll~p~e(l1clnd 1I11boln5.virile, scleroza $i imbat~lnlrE'a prcm2tur<1. Profilaxia virstei a treia dl~ptme de un complex de m ijloace care contribute 13 ri dicarea nivelului biologic prin a.dop1~arE'~un:li regim optirn de viata, munca $1 omhna. Gimnastica de irrviorars "all cea d~~r' e mtre unere, rnasajul sau automasaiul proc~dLlriIe de calire a cor pu lu i, pedalar~a bic~cl.eta ergornetrica, pescuitul, vinatul, plimbanI: c.u barca, Jocul de popice, mersul pe [os, alerganle, toate constitute ceie mai irnportante form-e de practicara a exercf tiilor fizice de catre eel in virsta, dar nurnai en avizul medicului curant, Aceste i1ctiviWti VOl' fi practicate Intr-un rltm lent, CLl accent pe rcspiratie, avlnd Crt durata un timp prestabilit, care sa nu duc:-a IE! obosirea orrJ8111S0.

de regeneraTe a tesutnrilor. . .As!feI, miscarea, activi tatea sportiva con~rlbyI? la m?l1l;inerea s2natatii si viialltatii,

functiile

~:e,

!j",L.:..~.~ ..t.:10L JrnUc.1tr!111L 1 entru p~}strC1rt3 D,lllD.1"':~''-'1 "'. A'"01' Iolo cOlnurneroaso "C . , '1 -' ." m!.] oace sim-

~;?i:~~C:;,,~I'2~Hi~il L'l~~crce ;;:f::l('i .::;~

11":::1 OtgCl-

1.~Inderninn tutl~ror,_ care organelor, sa pastrcze

sa

capacitatoa

stimuleze

la

n

Program de exerciti]

fizice

1. Mel's prin camera ell rotatia br2.telor in arnbele .se~suri. Exercitiul se executa lent si en respirati] ample, de cite 10 ori In fiecare sens, 2. Stind departat
dieare pe virfur!
ell

cu

miinile pe soldurl : rIbratelor prln Ia-

ducerea

41

, teral sus si inspiratie ; revenire cu expiratie. Se executa de 8-10 ori (fig. 32).
3. Aceeasi pozitie : ridicarea piciorului sting lateral, coborirea lui ei acelasi cu dreptul. Exercitiul se executa de cite 5-6 ori eli £12care picior.

3. Aceeasi pozitle ; ridicarca plciorului drept si coborirea lui; se schimba partea si 5e executa eu stingul. Se repeta de 10-12 ori. 9. Stind departat eu bratcle sus sau in lateinspiratie, revenire in pozitia initiala eu expiratie si s€ continua spre dreapta. Exercitiul se executa lent de ] 0-12 ori. cerea bratului sting inainte cu pumnul strins, revenire cu mina pe sold si apoi cu bratul drcpt inainte (Iovitura directs Ia box) s.a.m.d. Se repeta de 15 OTi.
10. Stind departat
C1l

ral:

aplecarea

trunchiului

spre

stinga

ell

miinile pe sclduri : du-

Fig.
• ~

32
De .r

F'ig. 33

Fig. J4

tar' si miinile sprijinite in.la~eral, ,pe s~aun ; ridicarea piciorului sting intins, .CIt mal .5;lS, coborirea lui si aooi a dreptulUl. Exercltrul (fi "3) se executa alternativ de 10-12 01'1 ng. o , 5.: Aceeasi pozitie : ridicare in stin~ cu .duc.erea bratelor prin inainte sus cu msplr~~le, asezare pe scaun cu expiratie. Se executa de 5~6 ori. 6. Aceeasi pozitie : ducerea. gem:mchilo:: la piept cu talpile suspendate si ap~l coborirea lor pe sol. Se executa de 5-6 orr, cu accent pe respiratie (fig. 34).
. ,. • .r•

4 Sezind
\....L_".l,

scaun

ell

snatele rezernat de spa- J:

11. Aceeasi pozitie : aplecarea irunchiului inainte cu spatele drept si expiratie, revenire in stind cu inspiratie. Se executa de 7-8 ori. 12. Sezind dep.irtat CLl bratele inainte : rasucirea trunchiului spre stinga ell inspiratie, revenire ell expiratie si apoi spre dreapta, Se executa alternativ de 10-15 ori.

13. Aceeasi pozitie : ducerea piciorului stlng
In mimi dreapta, coborirca lui!?i ridicarea dreptului la mina stinga, Se repeta de 1012 ori, 14. Culcat pe spate ell capul pe 0 perna : flexii, extensii !?i rotatii ale labelor picioarelor. Se efcctueaza de cite 8~10 ori fiecare rniscare,

7. Cu1cat pe partea stinga, mina. ~!il'!&_a n ~ prelungirea oorpului sl dreapta, s~rlJln1~a, in fa~a : ducerea piciorului drept mamte ~1 inapoi in balans, apoi se executacu stingul. Se repeta de 8-10ori in fiecare parte.

PJlUCA TUlE TERAPElITiCE ALE (XERCITlllOR FIliCE

qUviN,,\ST!CA fv1EDiCAU\ UT1UZATA ;"J T\'f,"''''~ l''i-P-ll II 1'.r.'·~("T'Ur,wlOR
. ~ -e ~,,~.",
1~ • <I "

!.~ t

-.;

1;..,.,:...

1"'"\ ~

l- 'V .. '

5 Uj

C/:'L~ ;J~ ()";tJIlSCtJLi\fcZ:
E~istc~~rlitl ca.l~(:ic}'-,:·,~{_:,C~Jl:1t rcprczlnta un grup de o 1..-1· r ,.....f· """ Orcr·:'f'· ... care c':J"iC,d .. \ circuia ua corrnnuax -a sin'h"'-<-\:' «> _,
,!.-;";,, . .,.:" ....
~s

GENERAUTATI
medicala sau kinetoterapla, cum mal este denumita, are C3. seep ameliorarea sUirli patologlce ;;i restabilirea eehilibrului fiziolcgic '01 organlsmul i, corectarea deficientela}" flzice, reeducarea fullctionaUi, n1;dl'ca capacitatii de munca, reeuperarea integralfl tl celor vsuferinzl. Cultura fizh.:{i J;).lecllcalr. dis- 'Gimnastica

<;1"( 11'''''1('; 1"-1 interiorul t.t Icr CO'lmHj'Q "" u., ~ '\ slnc-qua-non a vktii. EI constituie un tot uni13

0(011'1' ...4.
.ro •

"

~

'_;l.l~

L

.1- ... __

\,..

~ ..

i.ir alcttuit Lhl Clc:1it sisteme: sangvin ~i limbrie, St'itcI:wl ccngvin estc alcatuit din inirna si vase d::! sInge, iar sistemul Iimfatle este al"t " ,. .. .. "t ' 1 . C~LLll~ C:Iil .lO'~.a;.l atca o~g:1~le,.orc,:re asigura circulatia 11:11121 : vase Iimfatice si gangllonl limlnt ici,
w

pune de 0 serie de mijloace impcrtante pen!rll reeuperarea ~l~!lCti?r:al~\ a CC~Ol' ufcrinzi, s intre care exercitiul flZ1C, masajul, rneC:1!1Oterapia, terapia prin mU!1c3. (ergoterapia) etc. Aplicatiile tcrapcuticc de culturli Iizice \'iZ';;<12[1 0 serie de ramur i [de medicinii : mcdidna Interne, reumatologie, cndocrlnologie, ortopedie, chirurgle, neurologic ~i neurochirurgle, In dorneniul medicinii interne, gimnastica medicala este utilizata in tratarnentul " a numeroase afectiuni ale aparatului digestiv si de nutritie, respirator sl cardiovascular. In reurnatolcgie se obtin rezultate spectaculoase prin aplicarea mijloacelor tcrapeutice ale culturii fizice, in special prin gimnastic.i rncdiCilIa, exercitlul fizic fiind considerat un valo-

Prin excrcirii Iizice corcspunzator seleetlo~i apllcate se influenteazu favorabll fun ~i:t cardiaca. Insa, !';'i in afectiunils carnate

cei aflati in stadiul de intretinere. Indica[ii ~i contralndlcatli

avizul mcdicului de snccialitate si tinind cant de stadiul holii ; Ia domiciliu vo~·face numai

diovasculare

aplicarcn

lor se face numai

ell

in sezonul rcce
;:>

C Exercitiile se practica intr-o camera bine aerisita 'i1 cu 0 t~mpcratura potrivita : echiparnentul trebuie sa fie in general lejer, iar

sa

fie calduros.

ros "medicament"

natural.

44

Gimnactica rnedicala la domiciliu se poate practice de ccitre cardiaci nurnai eu avizul mediculul cardiolog. o Durata prcgramulul de gimnastica rnedicala trebuie sti fie de 15·--20 minute, de 1a caz la (:l?, cu l'Yic);'(' (lr:SC ~i nK,ri intre excrcJni, pentru a nu obosl inlrna. Girnnastica tre-

buie practicata zilnic, dirnineata sau in tirnpul zilei, dupa posibilitatile fiecaruia. e Exercitiile alese sint simple, uscare, accesibile, pentru CEl nu 5011dte organismul pre a mult, mai ales in cazul virstnicilor. e In afara practicarii exercitiilor flzice se mal recomanda masajul aplicat la nivelul membrelor inferioare, superioare $1 torace, facut prin manevre usoare, prin care fie stimulata circulatia venoasa, G Pozitiile din care se executa exercitiile sint : stind, sezind, culcat pe spate sau lateral, si mai putin din atirnat, Se pot folosi bastoane, mingi medicinale si maciuci, 8 Distantele pentru pllmbarile si mer-sui pe jos se stabilesc in functie de posibilitatile fie-

sa

. tipor inimii se pcate face prin exercitii fizice bine dozate, executate fEll'Clincordari museulare, eu accent pe respiratie si intercalate cu

pauze de.odihna.

Program de exercitii fizice.
1. Mers· prin camera cu ridicarea bratelor deasupra capului, 1a 3-5 pasi si cu insniratie, a1?oi coborirea lor eli expiratie. Se "executa timp de 1-2 minute. 2. Stind departat : ridicare pe virfuri si ducere a bratelor prin lateral sus, eli artin'gerea palmelor ; revenire in pozitia initiala. Se executa lent de 7--8 ori ell pauza d~ odihna. 3. Stind departat ·cu bratele lateral: indoirea trunchiului spre stinga cu ducerea bratului sting jos si a bratului drept sus; revenire si acelasi spre dreapta, Se repeta de 56 ori in Iiecare parte, eu pauze de odihna (fig. 35).
v

.

sa

ciiruia.

.

e Pedalarea la bicicleta ergornetrica este alt mijloc util si la indemina celor suferinzi, o Miscarile de rotatie vale membrelor sau trunchiului, executate lent, stimuleaza circulatia venoasa.

GIMNAST!CA MED!CAt.~ RECOMANDA"iA TN BRADICJUiDiE
Bradicardia este 0 tulburare a f'unctiei cardiace caracter izata prin rarirea numarului de pulsatii cardiace ; ea poate fi functional a sau patologica. Bradicardia Iunctionala 0 intilnim la sportivii de parformarita si este bine tolerate deei In timpul ropausului , iar cea patologica apare 111 urma unor afectiuni ale sistemului cardiovascular. Stimularea pulsa-

Fill. 35

4. Culcat pe spate ell bratele in lateral: indoirea genunchilor prin alunecare eli talpile pe sol si inspiratie ; intinderea genunchilor, ell expiratie. Se executa lent, de 7-8 ori, CD pauza de cdihna. 47

5. Acccast

pozltie : rid!c ~~~rZlptci::~-~~~}i stlng >

Ia verticala, se rnentlne 2-3 sccunrle, apoi se coboara sl se reia eu dreptul .Se executa alternativ de 10 ort, cu pauzl'l de odihna,
6. Aceeasi pozitie : rotatii simultane ale gleznelor. Se executa de cite ] 0 ad in Iiecare sens, eli pa u:d de odlhna. 7. Sezlnd cu bastonul tinut in fa\1i la In[~ltimea umerilor : ridlcarea piciorului sting spre hasten ~i coborirea lui; 58 repeta s! cu dreptul, Se executa de 10 ori, cu pauza deodlhna. 8. Aceeasi pozitie : ducerea bastouului peste
<

14. $:?zlnd depar tat c1..1 miinile ]2 ceafa : indoirea trunchiului spre sting a ell inspiratie ; revenir ; e cu expirntie ,~l S~ repeta ~spre drea pta, . ti c: r r.i Se executa de 10 ori, eu pauza de od.hna. 15. Acecasi pozitie : rasuciri d-e trunchi spre
i Y L

cap la spate, mentinind

spatele cit mai drept

.0;: , oL-,
Flg. 36 Fig, 37

si revenire cu bastonul in 10 ori, cu pauza de odihna,

fata.

Se executa de

9. Sezind pe scaun ('1.1 spatcle rezemat de spirtar : ducerea gen',mchiulul stlng la piept ell ajutorul rniinilor, revenire !?i se rcpeta eu dreptul, Se executa de 10 ori, ell pauza de odihna, 10. Aceeasi pozitle : ridlcare in stlnd ~i revenlre Ienta in sezind pe scaun. Se executa de 7-8 ori, cu pauza de odlhna. 11. Aceeasi pozitie : rotari ale bratelor in ambele scnsurl. Se €x('cutj de cite ;;--6 or i, en pauza de odilma. 12. Culcat pe spate ClI bratele 'in lateral: Incrucisarea bratelor Ia piept eu explratle si revenire in pozltia initi3.1a ell inspiratic (fig. 36). 13. Aceea~i pozitie cu hantele mid 'in miini !

stinga si spre dreapta. Se executa de 5-6 ori in fiecare parte, eu pauza de odihna, 16, Stind cu miinile pe solduri : mers user prin camera cu miscari de respiratie, timp de un minut.

GIMNASTiCA MEDICALA UTIUZATA TN H!PERTENSIUNEA ARTERIALA
Hipertensiunea arterials este 0 afectiuns vasculara ce consta in cresterea valorilor ' tensiunii arteriale mult peste limitele normale. Avind cauze multiple este considerata 0 boala severa, ce cornporta respectarca en strietete a indica tiilor si :contraindica tiilor in ceea ce priveste regirnul de viata, de efort si alil;1en-

dueerea bratelor intinse sus 9i revenire la pozitta initinUi. Se executa de 10 ori (fig. :37). 48

tatie. 49

Indicatii

.

sl contralndicatii

.

.

• In ceea ce priveste regimul de efort, hipertensivii trebuie sa duca 0 viata activa si sa urrnareasca sa-si mcntina greutatea in Iimitele norrnale, prin intermediul unor mijloace ale educatiei fizice : mersul pe jos, practicarea axercitlilor fizice, turismul, pescuitul, vinatul, pedalarea la bicicleta crgometrica sau chiar mersul pe bicicleta. e Exercitiile fizice recomandate trebuie sa contribuie la relaxarea organismu1ui si 1a rnarirea capacitatii respiratorii. • Masajul membrelor inferioare si al cefei trebuie executat prin manevre calmante de netezire si f'rictiune, pentru a influenta rezistenta vasculara in zonele respective. • Sint contraindicate: exercitiile fizice de intensitate crescuta, cu durata mare de executie; contractiile izometrice, ridicarea si transportul de greutati rnari, alergarile de viteza si de rezistenta, incordarile musculare si pozi tiile cu capul in jos, Program de

3. Stind cu miinile pe masa : indoirea lenta a genunehilor mentinind spatele drept si revenire in stind. Se Iac 4-5 genuflexiuni usoare, cu pauza de odihna. 4. Mers cu miinile pe solduri, alternind ri dicarile pe virfuri cu coborirea pe calciie si cu

Fig. 38

exercitii fizice

1. Stind departat : ducerea bratelor prin inainte lateral, cu inspiratie prelungita ; revenire in pozitia initiala, cu expiratie. Se executa lent, de 10 ori (fig. 38). 2. Stind departat C'Ll miinile pe solduri : rot.atii ale bratului sting intr-un sens si in al'tul, apoi se schimba mina, Se executa lent de cite 4-5 ori in fie care sens, cu pauza de odihna, 50

respiratie in tirnpul mersului 1-2 minute. r, ~ ' :J. S ,ezm d pe seaun cu spatele rezernat de spatar si rniinile pe-solduri : flexia si extensia capului si a gitului executate lent, cu accent pe respiratie. Se repeta cite 5-6 rniscari, cu pauza. . 6. Aceeasi pozitie : aplecarea capului si a gitului spre stinga si spre dreapta. Cite 56 aplecari in fie-care parte. 7: Aceeasi pozitie : rotatia capului spre stinga $1 spre dreapta. Se executa lent si cu accent pe respiratie, de cite 2-3 ori in fiecare sens. 8. Stind in f'ata f'erestrei cu miinile pe p€rvaz : inspiratie prelungita eu bornbarea abdomenului si expiratie ell retragerea abdomenului. Se repeta lent de 7-8 ori, cu pauza, 9. Aceeasi pozitie : ducerea piciorului sting lateral sus, revenire si acelasi cu dreptul. Se executa alternativ de 10-12 ori, cu pauza. 10. Culcat pespate ell capul pe perna : ducerea bratelor prin inainte peste cap cu inspiratie, revenire Cll expirati e. Se repeta de 810 orl lent, cu pauza de odihna.

51

11. Aceeasi pozitie : indoirea genunchilor prin alunecare eu tal pile pe sol, cu inspiratie ; revenire cu expiratie. Se repeta lent, de 78 ori, cu pauza de odihna. 12. Sezind : ducerea gt2nunchilor la piept eu expiratie, revenire cu inspiratie. Se executa de 5-6 ori. 13. Aceeasi pozitie : ridicarea piciorului sting oblic sus si coborirea lui, apoi cu dreptul. Se executa de 4-5 ori cu fie care picior. 15.' Stind departat cu miinile pe solduri : rotatia umerilor din inainte spre ina poi ~i inverso Se executa cite 5-6 rotari in fiecare sens. 16. Aceeasi pozitie : rasucirea trunchiului spre stinga cu inspiratie ; revenire cu expiratie si S8 repeta spre dreapta. Se executa cite 4-5 in Iiecare sens. 17. Mers usor, relaxant cu scuturarea miinilor si picioarelor si cu respiratie profunda. GIMNASTICA MEDICAlA UTILIZATA PENTRU COMBATEREA VARICElOR Varicele sint dilatatii patologice 1a nivelul venelor, cauzate de pierderea elasticitatii peretilor ca urrnare a unor procese inflamatorii sau a cresterii presiunii singelui din cauza unui obsta col in circulatia de intoarcere. In prima faza a bolii varicoase apar vdureri si 0 senzatie de greutate la nivelul mernbrelor inferioare, iar in faza a doua apar dilatatii vizibile sub forma de umflaturi pe tr aiectul _ venelor. Sint predispuse la varice persoanele care i~i desf'asoara acti vi ta tea in

pozitia stind, precurn 9i ferneile gravide. 'lirct-· tarnentul prof'ilactic se aplica in prima Iaza a bolii, iar eel curativ in faza de variee incipient.

Indicatii ~i contraindicatii
" In seopul prevenirii varicelor se recornanda practicarea in perrnanenta a exercitiilor fiziee, a inotului, a mersului pe bicicleta, a mersului pe jos, precum si aplicarea masajului si autornasajului la nivelul membrelor inferioare. " Alternarea pozitiei de stind eu pozitia culcat cu picioarele usor inclinate este indicata in momentul aparitiei oboselii la nivelul mernbrelor inferloare. " In sensul stlmularii circulatiei periferice se :€comanda, cu. ~vizul medicului bineinteles, introducerea picioarelor intr-un lighean eu apa calda timp de 10-15 secunde si apoi in apa reee timp de 5-6 secunde, pe 0 durata de 1-3 minute; in final se introduc din nou In apa calda, Procedeul se aplica la sfirsitul programului de gimnastica sau seara, Incaltarea ciorapilor este indicat sa se faca din pozitia culcat pe spate, cu picioarele tinute oblic sus, aceasta pentru a stimula circulatia venoasa. Q Programul de girnnastica rnedicala dureaza 15-30 minute, exercitiile fiind intercalate cu pauze de odihna, $i se repeta de 2-3 ori pe zi, Miscarile trebuie sa fie simple, 1.1903.1'e si ell mare eficacitate pentru stirnularea circulatiei venoase. Sint indicate pozitiile de executie : eulcat, sezind si mai putin stind.

52

53

~ Este contraindicata expunerea la scare a mernbrelor infe+':-::'o, 0 dat i ell aparitia varieelui incipient. • Nu se recomanda purtarea ciorapilor si a incaltamintei strimte, intrucit stinjenesc circulatia periferica. • Greutatea corporals trebuie sa se men tina in limite normale, pentru a preintimpina apari tia varicelor.

acelasi cu dreptul, Se executa de 10-12 ori en Iiecare picior, eu pauza, apoi cu ambele calciie la sezuta. 8. Aceeasi pozitie : departarea 9i apropierea
picioarelor de 10-12 ori (fig. 39).

~.J
Fig. 39

l7

Program de exercitii fizice
1. Culcat pe spate ou picioarele asezate oblic pe 0 perna : masaj sau automasaj la nivelul membrelor inferioare (gambe si coapse) timp de 10 minute. 2. Sezind cu picioarele pe 0 perria : flexii, extensii si rotatii in articulatia gleznelor. Se executa de 7-8 ori in fiecare sens, cu pauze. 3. Aceea9i pozitie : ridiearea piciorului sting sus, revenire ~i se reia ell dreptul, Se repeta . de 10-12 ori cu fieeare picior, eu pauza. 4. Aceeasi pozitie : indoirea genunehilor la piept cu expiratie ; revenire in pozitia initiala eu inspiratie. Se repeta de 8-10 ori, eu pauza de odihna. 5. Stind eu rriiinile sprijinite pe spatarul seaunului : ri dicare pe virfuri, revenire cu talpile pe sol si sprijin pe calciie. Se executa de 10-15 ori, eu pauza de odihna, 6. Aceea:;>i pozitie : 8-10 genuflexiuni ell spatele drept. 7. Culcat cu f'ata in jos, bratele intinse .inainte ; ducerea

Fig. 40

j

:~ut

calciiului

sting la sezuta, men-

g. Mers prin camera eu ridicarea alternativa a genunehilor la piept. Se executa tirnp de 2-3 minute, eu pauza in culcat pe spate. 10. Culcat pe spate cu picioarele sprijinite pe un scaunel : mentinerea pozitiei timp de 23 mlnute.valternind eu mel'S prin camera un . t. mll1U 11. Aceeasi pozitie : ducer ea piciorului sting la verticals eu mentinerea lui 2-3 secunde si revenire in pozitia initiala, apoi se executa eu dreptul. Exercitiul se repeta de 10 ori, cu pauza de odihna. 12. Sezind : ducerea picioarelor oblie sus, cu atingerea palmelor sub genunehi si revenire in pozitia initials. Se executa de 5-6 ori lent (fig. 40). 13. Culcat pe spate eu picioarele tinute pe 0 perna : contractu ale muschilor picioarelor 5 seeunde ~i apoi relaxare 10-15 secunde. 14. Culcat pe spate cu gemmchii indoiti, talpile pe sol, bratele pe linga corp: intinderea picioarelor cu inspiratie ~i indoirea genunchilor cu expiratie, Se repeta de 8-10 ori, cu pauza.
~ 5_5_ _

5 secunde, r_e_v_el1l_' T_e_in_po_Zitia initi_a_1_a_~_iJI

Flebi ta reprezinta un proces infectios localizat Ia nive1ul venelor. Daca in interioru1 unei vene se opreste un cheag de singe se produce 0 trornbof'lebita : aceasta se carac. terizeaza prin ingrosarea venelor, dureri accentuate si cresterea duritatii venelor. Atunci cind se ObS€TVa 0 imbunatatire a starii d€ sanatate S2 poate incepe girnnastica medicala 1a domiciliu, respectind toate indicatiile medicu1ui de specialitate. Indicatii
I')

\

o In tratamentul kinetic al flebitelor pot fi utilizate 0 parte din exercitiile deserise la boala varicoasa, cu ccnditia respectarii indicatiilor si contraindicatiilor din flebita. ~ Se recomanda rnentinereagreutatli corporale in limite norrnale san r educerea greutatii in cazul obezilor, pcntru a usura circulatia venoasa. o Este contraindicata mentinerea indelungata a pozitiei stind, ea tr ebuie alternata des cu pczitia sezind sau eu culcat. .

.

si contraindicatil

.

.

tid.

Pozitia optima de repaus este culcat pe spate sau sezind rezemat CLi mernbrele inf'erioare intinse si asezate pe un plan inclinat. e In timpul zilei se VOr purta ciorapi elas-

e Sereconnnda rnasajul sau automasajul membrelor infcrioars executat deasupra regiunii suferinde, folosind manevre blfnde de netezire si frictiuni, sprijinind picicarele pe o perna tare, . e Programul de gimnastica medicala dureaza 'Intr e 15 si 30 minute ; S2 practica zilnic si chiar de doua ori })2 zi : exercitiile S2 executa din pozitiile culcat' cu me~lbrele inferioare sprijinite, pe gcnunchi en sprijin pe . palme. Efor tul fizic trebuie sa fie user misca'1 ~ ., , 1'1 e sa activeze circulatia perifcrica, sa nu oboseasca si sa contribuie la cresterea elasticitatii vaselor. Intre exercitii se in tercaleaza pauze mari de odihna.

1. Culcat ell Iata in jos CJ picioar ele asezate pe 0 perna tare : masajul garnbelor efectuat deasupra regiunii suferinde, prin marievre blinde, pentru a stimula cir culatia venoasa. Se maseaza circa 10 minute, . 2. Aceeasi pozitie ; apucarea glezuei stingi cu mina stinga si rnentinerea pozi tid 3-5 secunde ; revenire inpozitla initjala: S.i se repeta eu glezna dreapta, Se efectueaza de 10 ori, eu paliza de odihna, 3. Culcat pe spate eu picioarele sprijinite pe pat: ridiearea gerrunchiului sting la piept. apoi a dreptului care se aduce llnga celalalt :}~ revenire in pozitia initiala. Exerci~i)Jlse €'J{ccutil de 7-8 ori, lent, eu pauza d~ odihna. 4, Acceasi pozitie : rotari ale piciorului sting, Se executa de 5 ori In fiecare sens, apoi se reb' eu dreptul, cu pauzc intre cxercitii. 5, Accc;:::,i pozitio : ridicarca piciorului sting intins la '.Trtic\}]t\ C1_, ;'jJucarea gleznei ~i se

56

~J 7

repeta eu dreptul.

Se executa de 10 ori, cu pauza (fig. 41). 6. Sezind cu sprijin pe antebrate, trunchiul pe spate: departarea si apropierea picioarelor pe sol. Se executa de 10-12 ori.

pozitia 5 secunde ; revenire in po ziti a initiala si S2 repeta cu dreptul. Se executa de 1012 ori in total. 12. Culcat pe spate cu picioarele sprijinite pe usa : coborirea si urcarea picioarelor alu ....

o~~ Q~

\l~
Fig. 41 Fig. 42 Fig, 43 Fig. 44

I

III
necind cu talpile pe usa, prin indoirea si intinderea genunchilor (fig. 43). Se executa de 15 ori. 13. Aceeasi pozitie : departarea si apropierea picioarelor prin alunecare pe usa. Se executa de 10-12 ori. 14. Sezind cu sprijin pe antebrate, cu trunchiul inclinat inapoi si picioarele sprijinite pe scaun : ridicarea picioarelor la verticala, mentinind pozitia 5 secund€ si revenire. Se repeta de 5-6 ori (fig. 44). 15. Pe genunchi cu sprijin pe palme : ducerea bratului sting sus in Iata, cu ridicarea piclorului sting sus inapoi ; revenire in pozitia initiala si se rcpeta cu mina si piciorul drept. Se executa de 10 ori. 16. Aeeea9i pozitie : se executa aceeasi miscare ea la ex. 15 dar eu mina si piciorul opuse

7. Aceeasi pozitie : rniscarea de peda1are. Se executa in 2-3 reprize mici, cu pauze de odihna. 8. Aceea$i pozitie : indoirea genunchilor la piept cu arcuiri ; revenire in pozitia initiala, Se executa de 7-8 ori, cu pauza. 9. Pe genunehi eu sprijin pe palme : indoirea ccatelor pina s'e ajunge cu umerii La sol; eu ridicarea piciorului sting oblic sus; revenire in pozitia initiala si acelasi cu dreptul. Se executa de 10 ori, eu pauza de odihna (fig. 42). 'l U.Aceeasi pozitie : ducerca genunchrului sting la piept eu mentinerea pozitiei, 5 secunde ; revenire in pozitia initiala $i se repeta eli dreptul. Se executa alternativ de 10-12 ori. 11. Aceeasi pozitie : ducerca piciorului sting intins lateral cu sprijin pe virf', mentinind

59

si cu mcntinerea pozitiei 5 seeunde. Se repcta de 10 ori (fig. {Ei). 17. Exercitii de respi ratic din pozi tia stind si din mel'S, un minut.

Pig. 4:5

M~DICAlA TN ANGIN,l\ PECTORtUA

GIMNASTICA

UTllIZt,Tl\

Angina pectorala se caracterizeaza prin apar itia unor durer i in regiunca inirnii, cu iradieri in bratul sting. Durerile pot fi declansate de eforturile fizice de intensitnte si durata mari, de frig, de emotii putcrriice, exces de Iumat etc. Durerea apare brusc sub 10rmQ unei gheare in jurul inirnii si cu senzatii de sufocare. Se r epeta des in timpul efortului fizie dar si in repaus. Principala cauza insa o ccnstituie instalarea a terosclerozei coronariene, care trebuie prevenita. Indicatii

f) Prograrnul de gimn:)stic.:"l medicilla are 0 durata de 10--15 minute si cuprinde exercitii fiziee usoare, tartl incord~ri muscularc, ex~eutate lent, cu accent pe respiratie si intercalate de pauze de odihn.i mari. . e Atit inainte, cf'c si dupa gimnastica medicala se recornanda sa se f'aca masaj linistitor, aplicat asupra membrelor si toracelui, e Prog ramul de gimnastiea ;nedicala se poate repeta de 2-3 ori pe zi ell condi tia S3 nu oboseasca organismul.' , o Sint indicate plimbarile zilniee pe distante scurte, in parcur i, in zilele f'rumoase. ' Este foar te important pentru suferinzii de angin[l pectorals sa combata eonstipatiile actionind asupra abdomcnului prin ex~rcitii. o Se recomarida mentinerca greutati: corpo. rale in limite norrnale, pentru a nu supune inima unor eforturi mari. . o Se vor evita miscari le de ridicare a picioarel or I11Eli mult de Iinia orizontala.
I}

I

I

~I
I

.

si contraindicatii

.

.

e Gimnastica medicala 13 dorniciliu se va incepe numai cu avizul medicului cardiolog. e Suferinzilor de angina pcctorala li se recornanda practicarea exercitiilor fizice, cu exceptio. perioadelor de criza.

1. Culcat pe spate: masaj al membrelor superioare si al trunchiului, tirnp de 5-8 minute, aplicat prin manevre blinde de netezire si f'ricti uni. 2. Aceeasi pozitie : inspiratie eu bornbarea abdomenului si expir atie eu rctragerea lui. Se executa lent de 5-6 ori, cu pauze rnari. 3. Aceea$i poziti e : rotatia label piciorului sting in ambeie sensuri si apoi a dreptului. Se executa de 5-6 ori in fi ecare sens, cu pauza de odihn.i. 4. Mers pri n earner-a, 5-6 pasi pe virfuri Eli 5-6 pasi mel'S normal, tirrip de un minut. 61

1

I

60

5. Stind depar tat eu Iata la scara sau la fer eastra : aplecarea trunchiului inainte cu asezarea miinilor pe scara sau pe pervazul f'erestrei, eu expiratie ; revenire in pozitia initials eu inspiratie. Se repeta de 5-6 ori, eu pauza de odihna. 6. Aceeasi pozitie, eu rniinile pe scars sau pervaz sub linia umerilor ; ducerea genunehiului sting la piept ; revenire si se repeta cu dreptul. Se efect.u€aza cite 5-6 miscari cu fieeare picior, eu pauza (fig. 46). 7. Culcat pe spate eu bratele pe linga corp: indoirea genunehiu1ui sting prin alunecare ell talpa pe sol, apoi eu dreptul si revenire in pozitia initiala. S2 executa de 7-8 ori, cu pauza de odihna, 8. Aceeasi pozi ~i€ : departarea piciorului stmg prin alunecar e pe sol, apoi a dreptului si revenire cu ambele plcioare in pozitia ini-

GIMNASTiCA MEDf,CAlA

UnUZATA

fN AFECTIUNllE
RESPIRATOR

APARATUlUI

I
Fig. 46 Fig. 47

tiala Se rcpeta de 5--6 ori, eu pauza de odihna. 9. Aceea;;i pozitie : ducerea piciorului sting la verticala, coborirea lui si acelasi eu dreptul. Se efectueaza de 3-5 ori eu fiecare picior (fig. 47). 10. Pedalare la bicicleta ergometrrca timp de 3-5 minute, in ritm de 15-20 km pe ora.
62

Aparatul respirator asigura intrcducerea oxigenuluidin atmosfera ;;i eliminarea bioxidului de carbon din organism, si este alcatuit din caile respiratorii si plarnini. Caile respi-atorii sint : cavitatea nazala si portiunea nazala si bucala a faringelui, denumite caile respirator ii superioare, precum si laringele, traheea, bronhiile care alcatuiesc caile respiratorii inferioare. Acestea asigura patrunderea aerului atmosferic in organism si eliminarea bioxidului de carbon. Plaminul este organul principal al respiratiei la nivelul caruia se realizeaza hematoza (degajarea bioxidului de carbon din singe si incarcarea lui eu oxigen). Imbolnavirile cailor respiratorii si ale plaminilor au repercusiuni asupra functiei respiratorii si chiar asupra intregului organism, care nu mai primeste cantitatea necesara de oxigen si nu poate elirnina bioxidul de carbon, determinind 0 insuf'icienta respiratorie. Alte cauze ale insuf'icientei respiratorii pot fi traurnatismele toracelui, interventiile chirurgicale sau def'icientele fizice ale toracelui. Gimnastica medicala se aplica cu rezultate foarte bune in toate afectiunile aparatului respirator, prin selectioriarea unor exercitii cu eficienta asupra respiratiei, Practicarea la dorniciliu C1 acestor exercitii impune respectarea intocmai a indicatiilor si contraindicatiilor specialistilor. pen tru fiecare atectiune In parte.

,.

Indicatri

si contraindicatii

Gimnastiea medicala la dorniciliu se aplica in Iaza de cronicizare si nurnai cu avizul medieului. Durata unei sedinte este de 1530 minute zilnic. e Exercitiile fizice utilizate contribuie la amDlificare~ miscarilor cutiei toracice, diafrag111ului $i a colorlalti rnuschi respiratori, pentru a mari elastieitatea plarninilor, capacitatca si ventilatia pulmonata. Pentru e0111batcrea r igiditati! rnusch ilor respirator! 52 recornanda masai calmant asupra spatelui si a parfii antcrioare a trunchiului, inainte de inceperea e:n:rcitiilor. e Pot fi utilizate eu bune rezultate exercitiile de respiratie cu ingreunare, prin asezarea unor greutilti pe abdomen sau tor ace, precum :;;i exercitiile de respir atie cu apnee voluntar a. Q Inspiratia trebuie sa fie f[lcuta lJ2 nas, deoarece in felul acesta aer ul cste incalzit, umezit $i curatat de impuritati, iar expi)'c:)~;il facuta pe nas rcda umiclitatea si caldura cailor nazale. e Poritru favorizQrea inspiratiei se 1'ecomanda sa se foloseasca miscarile de ridicare a rnembrelor superioare, ri:isucirea br atelcr in afar a (supinatia), oxtensia Car:J'J1Lli si a gitului, extensia trunchiului, indoirea ~!irasucirea trunchiului, miscari care favoriz2Clzl respiratia in general. @ Pentru favorizarea expiratiei S2 folosesc miscar ile de flexie a trunchiului, coborirea si ducer ea inapoi a br,,\e1or, f2sucirea lcr inauntru (prnnatic1), ('l-,lcat ell fat~l in jos. indoirea 9i rasucixe:o. trunchiului ~i clUCCOfC:l
picioarelor in fa1;:'I.

este contraindicata, deoaTot contraindicate sint si miscarile ell intensitate mare, executate rcpede, care blocheaza toracele si ingrcuneaza respiratia, ' " In bronsitele acute, exercitiile fizice sint axate pe accentuarea expiratiei, in sensul prelungirii ei. Se urrnareste, de asernenea, dezvoltarea muschilor centurii abdominale si ai toracelui, Se recornanda masaj calmant al toracelui, @ In astrnul bronsic exercitiile fizice trebuie sa contribuie la r'elaxarea ~1Uschilor toracelui si rnai tirziu sa tonifice muschii respiratori, mai ales diafragrnul, sa ajute expiratia. @ I~ pneumonii si bronhopneumonii cronicizate S2 vor face exercitii fizice care sa tonifice intregul organism: CLl inspiratii $1 mai ales cu expiratii prelungite, pentru marirea capacitatii respiratorii. c In emfizcrnul pulmonar girnnastica .se bazeaza pe exercitii de relaxare a musculaturii toracelui de mobilizarea lui, pentru imbunatatirea expiratiei si educarea respiratiei abd~minale. ' , (j In tuberculoza pulmonara, la recornandarea medicului, se vor face exercitii simple' de respiratie care sa nu oboseasca organisrece irH2"f!::'Lmeazii respiratia.

~ Pozriia

atiruat

cronice ale pleurelor sint indicate exercrtiile de respiratie cu actiune simetric a si asimetrica asupra plaminilor. pentru cornbaterea aderentelor, marirea mobilitatii toracice, a capacitatii respiratorii, indepartarea stazelor si restabilirea integrala a circulatiei singelui in plamini si pleure.

mul, e In afectiunile

64

65

Prograrrl de exercijii 111 bronsito cronies

fizice utiliwt

1. Masaj linistitor pe spate si parte a anterioara a toraeelui, 5-10 minute. 2. Stind departat eu bratele pe Enga corp: inspiratie prelungita pe nas cu dueerea bratelor prin lateral sus si coborirea _lor lenta eu expiratie prelungita, Se executa de 7~8 ori, cu pauza, 3. Aceeasi pozitie : dueerea bratelor prin inainte sus eu inspiratie, coborirea lor lenta si ducerea inapoi, cu expiratie prelungita pe nas sau gura. Se executa de 7-8 ori, eu pa:rza. 4. Aeeeasi pozitie : dueerea bratelor prm inainte in l~teral cu palmele in sus, cu inspiratie pe nas ; revenire in pozitia init~ala, lent, eu expiratie prelungita. Se executa de 810 ori, cu pauza: 5. Pe genunehi cu rniinile pe solduri : d~cerea bra tel or in lateral cu palmele sus si cu inspiratie ; asezarea pe calciie ~u .dueerea miinilor pe coapse, corpul ghernuit si cu expiratie prelungita, Se repeta de 7-8.ori, eli pauza. 6. Aceeasi pozitie : ducerea bratelor prin inainte sus eu bastonul in miini, eu inspiratie' asezare pe calcite lent eu corpul ghemuit si ~xpiratie prelungita. Exercitiul se repeta de 7-8 ori. 7. Pe genunehi eu sprijin pe palme : ro~atia lenta a bratului sting si apol a dr.eptulUl. Se repeta de 5 ori in fieeare sens, ell Iiecare brat cu pauza (fig. 48). 8. Aceeasi pozitie : dueerea brat.ului. sting inainte si a piciorului sting inapoi cu mspi-

ratie, revenire lenta cu expiratie prelungita. Se executa de 5-6 ori eu fiecare parte, eu pauza de odihna. 9. Culcat pe spate cu bratele pe ling a corp: inspiratie profunda pe nas cu bombarea ab-

Fig. 48

Fig. 49

domenului; expiratie prelungita pe nas sau gura eu retragerea abdomenului. Se repeta de 7-8 ori, eu pauza de odihna. 10. Culeat pe spate eu basta nul tinut pe piept : dueerea bratelor sus cu inspiratie ; revenire cu expiratie prelungita. Se executa de 10-12 ori (fig. 49). 11. Aceeasi pozitie : ducerea bastonului peste cap cu inspiratie ; revenire eu expiratie prelungita. Se executa de 10-15 ori, cu pauza. ' 12. Culcat cu fat a in jos, cu rniinile inclestate la spate: ridiearea trunehiului de pe sol eu dueerea bratelor inclestate in sus si inspiratie ; revenire Ienta Ia pozitia initiala, ell expiratie prelungita. Exercitiul se executa de 8-10 ori, eu pauza de odihna.

Program de exercitii

utilirot in ostmul bronsic

fizice

1. Stind departat cu bratele pe linga corp: ridicarea bratelor prin lateral sus eu spatele in extensie si inspiratie pe nas; indoirea

66

67

-------------------------------------~~~--------------~-------------- -----------

trunchiului Tnainte ell atingerca solului cu clegetele si expiratie prelungita. Exercitiul se executa lent de 8-10 ori, ell pauza de cdihna. 2. Acee asi pozitie : Indoirea trunchiului spre stinga cu asezarea rniinii stingi pe sold fii eu

eunde ;aplecan'!lnni11te cu ducerea bastonului la glezne r;;i cuil?spiratie prelur:giUL Exe~citiul se executa lent de 8-10 on, cu pauza, 6.' Aceeasi pozitie : rasucirea trunchiului spre stinga cu ducerea bas~onului su~ .$i?u. ~ns~ piratie pe nas ; reverure in pOZlt18 1I11t\ala

~,
L..._...,
Fig. 50 Fig. 51
J

Fig.

52

ducerea bratului drept peste cap, cu ins piratie ; revenire in pozitia initiala eu expiratie prclungita. Se executa lent de 5-6 ori in Iiecare sens, eu pauza (fig. 50). 3. Sezind : ducerea bratelor prin lateral cu palrnele 1a ceafa, cu inspiratie pe nas si oprirea respiratiei timp de 3--5 seeunde; revenire in pozitia iriitiala, lent, cu expiratie prelungita. Exercitiul se repeta de 10-12 ori, eu pauza (fig. 51). 4. Sezind pe scaun (taburet) eu spatele drept si palmele la ceaf'a : indoirea trunchiului spre stinga cu inspiratie, apnee voluntara 3-5 secunda si revenire la pozitia initiala, lent, cu expiratie prelungita ; se repeta spre dreapta. Se executa de 5-6 ori in fiecare parte, eu pauza de odihna. 5. Sezind departat eu bastonul tinut pe coapse : ducerea bratelor sus cu extensie si inspiratie pe nas, apnee voluntara 3--5 se-

repeta spre de 5-6 ad in Iiecare parte,' eu pauza de cdihna (fig. 52). 7. Stind cu bastonul linga coapse : ducerea genunehiului sting 1a piept cu ridiearea bastonului deasupra capului si inspiratie pe nas ; revenire in pozitia initiala eu expir atie pre-. lungita. Se executa acelasi cu dreptul. Exercitiul 5e rep eta de 5-6 ori cu fieeare picior, cu pauza, 8. Stind departat eu miinile pe solduri ; cu degetul aratator de la mina stinga se C0111prima nara stlnga si 5e inspira lent pe nara dreapta ; apnee voluntara 5-10 secunde $i se expita lung tot P? nara dreapta, Se Iac 5-6 inspiratii pe nara dreapta si apoi pe cea stinga, comprimind-o pedreapta. 9. Stind cu fata la scara Iixa sau la un scaun : asezarea picicrului sting pe scara (seaun) eu inspiratie ; coborirea piciorului eu expiratie :;;i se repcta ell dreptul. Se executa de 10-12 ori alternati v , ell pauza.

dreapta. Exercitiul se executa

eu

expiratie

prelurigita

si

se

68

69

,I I
10. Aceeasi pozitle : inspiratie pe nas eu bornbarea abdomenu1ui ; aplecarea trunchiului eu asezarea rniinilor pe scara (sea un) si expiratie prelungita, Se rep eta de 10-12 ori, cu pauza de odihna. se expira lent pe nar~ sting a 9.i retrage:e.~ abdomenului. Se mentine cornprimarea na1'11 drepte si se inspira pe nara stinga ; aI?ne: voluntara se cornprirna din nou nara stmga si se expira lent pe nara dreapta. Se executa, ~lternativ, de 5-6 ori. 2. Culcat cu Iata in jos, bratele lateral: rasucirea trunehiului spre sting a cu inspiratie pe nas, eu ridiearea bratului sting ; reve~ire i~ pozitia initiala cu expiratie pe nc:.s si aI?ol rasucire spre dreapta. Se executa de cite 5-6 ori in fie care parte, cu pauza (fig. 54), 3. Aceeasi pozitie : rotatii lente de brate di~ inainte spre inapoi, cu inspiratie, Se executa de 10-12 ori, cu pauza de odihna. 4. Sezind departat cu bratele pe ling~ eorp : rjeli'earea bazinului, eu sprijin pe miini, eapu! pe spate si inspirati~ !?e nas ; rev:nire lenta cu expiratie prelungita. Se executa de 8-10 ori (fig, 55).
v

Fig.

53

1'1. Culeat pe spate cu bastonu1 sau eu mingea tinuta pe abdomen: ducerea lenta a bastonului peste cap si indoirea genunehilor pe abdomen eu inspiratie pe nas; revenire eu expiratie prelungita, Se executa de 7-8 ori, eu pauza de odihna (fig. 53). 12. Aceeasi pozitie : clueerea bratelor peste cap eu departarea picioarelor si inspiratie pe nas, cu apnee voluntara 5 seeunde ; revenire in pozitia initiala cu expiratie prelungita. Exercitiul se executa lent de 8-10 ori.: eu pauza de odihna, utilizot in pneumonii
Program de exercitii fizice

..

L
Fig. 55

. ji bronhopneumonii cronice
1. Stind departat eu rniinile pe solduri : se comprima nara stinga eu degetul aratator de la mina stinga ~i se inspira pe nara dreapta, eu bornbarea abdomenului ; apnee voluntara 5-6 seeunde, timp in care se cornprima nara dreapta eu degetul aratator de la mina dreapta si se asaza mina stinga pe sold, apoi
Fig.

54

5, Aceeasi pozitie : dueerea brat~lor. pr~n inainte sus, spatele in extensie, cu inspiratie pe nas; apnee voluntara, 5-10 seeunde ~l apoi coborirea bratelor prin lateral, cu expiratie prelungita. Exercitiul se executa de 1012'ori, cu pauza de odihna, .

70

71

eu sezuta pe calciie, cu mingca asezata ~e c.~apse : ridicare pe genunchi c.u d~c~rea. mmgii peste cap, spate1e in exten . ~1~ .9:, _msplratie pe ~as ! revenire in pozitia 111ltlUlil, ~l:nt, eu explr~t1e pre1ungita pe nas. Se repcole: de .1-:-8 on, eu pauza (fig. 56). 7. ~cee~~l pozitie : ducerea mingii la ceaf'a eu mspiratie pe nas !?i bombarea abdomo., nul~ll.; apnee 5-10 seeunde ~i revenire in poziti« 1m_tIa1a, lent, cu expiratie prelungita, Se executa de 7-8 ori. 8. Pe g~nu~cbi} c~ sprijin pe paln'le : dueerea bratuh.ll. sb~g mamte cu extensia spatelui S1 cu mspiratie pe nas; apnee si revenire 1:;1 pozItI_a InltIal~, e~ expiratir, prelungita. Se repeta de 5-0 on cu bratu] sting si apoi eu dreptul, ell pauza. . 9' Stind ell fata 13 scaun : asezaroa piciorului st~ng pe scaun, ell aplecar ea trunchiului si atrr:g.er~a _ gleznei, ell expiratio , revcnire i~ pozitia .111ltla1}i eu inspiratia. Se executa de 7~8 _?rI cu fiecare picior, cu pauza de odihna (fIg. ':17).
A

6. Fe genunehi,

11. !\cee3_:?i pozitie : ghomuire Cl_1 axplr.itie profunda; r evenire Iii ;;!1Ld cu inspi ratie. Exercitiul se repet.i de 8--10 G1'1, cu pauza de odihna, 12. Sezind departat cu mingea deasupra capului : indoirea trunchiului spre sting a cu inspiratie pe nas ~i revenire la verticala ; se continua spre dreapta cu expiratie, revenire Ia verticala. Se executa, lent, de 8---10 ori, cu pauza. _ 13. Aceeasi pozitie : rasucirea trunchiului spre stinga eu inspir atie ; revenire $i rasucire spre dreapta eu expiratie. Se executa de 810 ori In Iiecare sens, eu pauza. 1 L Pe gen;__mcbi, cu sezuta pi" calciie ~i ell bastonul pe ornoplati : aplecari laterale spre stinga si spr e dr eapta cu ridicarea bastonu1ui sus en inspiratie pe nas ; r evenire in pozitia initiaEl ell expir.rtic prelungit.i. Se repet~ de 8-10 or i, cu pauza. 15. Stind : aplecarea relaxata a trunchiului eu expiratie, revenire eu trunchiul in extensie si br atele SLlS ell inspir atie profunda pe nRS. Se repeta, lent, de 10--1:2 ori, cu p3UZ8.

Program de exerdtii fi:dce utilirot in emlizernul pulmoncr
Fig. 56

F/.g_ 51

] O. Sti.~d ell spatele hi masa milnile sprijinite pe ll~as~: departaroa de masa cu extensie, si mspiratie ; reverurc Ienta in pozitiu initiala e1J expiratie. Exercttlul se execut'a de 12 ori, cu P<.1UZD..

io-

1. Stind depar tat eu f'ata la masa ; apleearea trunchiului ell asezarea miinilor pe masa ;;i eu expiratie prelungita ; revenire lenta in pozitia initiala cu inspiratie. Se executa de 7-8 ori, cu pauza, 2. Stind departa t cu miinile pe solduri : inspiratie profunda ell bornbarea abdomenului si expira tie am p121 prel ungita ell retragerea
73

72

I.

abdornenului. Se executa de 7-8 ori. cu pauza. 3. Culcat pe spate eu bra~ele pe ling5. corp, cu hantele mici in miini : ducerea bratelor prin lateral in prelungirea eorpului cu inspir atis pe nas eu bornbarea abdomenului ; reve nire la pozitia initiala cu expiratie si retragerea abdomenului. Exercitiul se repeta de 7-8 ori. 4. Pe genunehi cu sezuta pe calciie si bastonul pe ornoplati : ridicare pe genunchi ell dueerea bastonului sus, spatele in extensie sl inspiratie ; revenire in pozitia initiala eu expiratie. Se repeta de 10 ori, cu pauza (fig. 58). 5. Pe genunehi eu sprijin pe palme : inspir atie prelungita cu bombarea abdomenului, apnee voluntara 10 secunde ;;i expiratie ell retragerea abdornenului. Se repeta de 8-10 ori. 6. Sezind cu miinile pe solduri : ducerea bratelor sus cu inspir atie si bornbarea abdornenului, apnee 5-10 seeunc1e si revenire in pozitia initiala cu expirati e. Se executa lent de 10 or i.

8. Culcat pe spate eu 0 carte grea asezata pe torace : insplratie prelungita eu bombarea abdornenului : apnee ~i expiratie prelungita ell retragerea abdomenului. Se executa de 10-12 ori, cu pauza. 9. Culcat pe spate cu bratele lateral si genunchii indoiti eu talpile pe sol: ducerea genunc hi lor spre stinga pina la sol cu expiratie, reve ni re cu inspiratie. Se executa de cite 56 ori in fie care sens. 10. Stind : aplecarea trunchiului inainte cu expiratie si apucarea gleznelor : revenire in stind cu inspiratie. Se executa de 8--10 ori, lent.

G!MNASnCA tv1EDICALA

iN TRAT.8MENTUl
Indicatii
Q

UTIUZATA AFECTIUNllOR

AP.t\RJ\TULUI DlGESTIV
si contraindicatii

Fig. 58

7. Aceeasi pozitie : inspiratie pe nas urmata de apnee 10 secunde ; apucarea gleznei stingi cu tragerea piciorului in sus cu expiratie : revenire eu insplratle. Se repeta de 5 ori cu fiecare picior, cu pauza,

Gimnastlca medicala utilizata in afectiunile aparatului c1igestiv se axeaza pe tonificare a muschilor abdorninali, stirnularea digestiei 91 evacuarea dejectiilor, prevenirea si eombaterea atoniilor 91 ptozelor viseerale si se aplica atit in seop profilactic, cit si curativ. (fl Se practica zilnic si chiar de 2 ori pe zi, 1a aproximativ 2 ore dupa servirea mesei. I) Practicarea gimnasitcli medicale este contraindicata in situatiile de acutizare a bolilor. Sint contraindicate exercitiile fizice grele si exccutatc in ri trn rapid.

74

GIMNASTICA

M5DICAtA

UTIUZATA

TN BO~LA ULCEROASA
Boala ulceroasa sste afeetiunea .tractului c1i[[estiv superior caracterizata prm tulb,:generale de tip nevrotic si si:-nptom,e d,l.gestive ulcerul fiind semnul mellor al ~ol;l. Gim~astica medicala se aplica nurnai 1:!perioadel~ de ac~h~ie al_~ ~ol~i, de "i~eg~lla dupa inchiderea rusei Sc1U.l<~:tol_;eratco.1LC:',,~~b control medical de speCllllllate. Mai tll.f~llJ, cind nacientul este in af ara oricarui pencol, s~ p;a'~,ti~a gimnastica la dorniciliu p2~1~rn intretinen2Ll crg211isn1ll1ui, ExerCltule flz:ce "DCOI';"andate =1'1' UIN':'1l1 (5Clstroc1uodenal actio' neazii(_ 1", nrimul rind asupr a sistemului n21'1 1.... . ., " ves centr;}l - ~i rcgL=:aza~ tonusut 1 SlSLemtL.LL n e" \lOS -vegetativ.

\,:eJz~~lpacientul. De 3.S2r.r1·~I.i.~<1, Sillt centraindicate aler[~;}rile ~ sarl! urile ~ ridlcar ea si transportul greutatilor mad ~i exercitiile din pozitia atirriat.

d::;i

fizice
1. Mers prin camera 3-5 pasi, cu bratele sus si inspiratie, apoi 3--5 pasi cu bratele jos si expiratie. Se executa un minut. 2. Sezind dcpartat cu rniiriile 13 ceafa : indoirea trunchiului spre sting2 cu inspir.itie, revenire in pozitia initiala eu expirat.e :;;i se continua spre dreapta. S2 executa de '15 ori in fi ecare parte, cu pauza de odihna. 3. Aceeasi pozitie : r asucirea trunchiului spre stinga en inspiratie, revcnire cu expiratie si se repeta spre dreapta. Se executa de 11---5 ori in fieeare parte, cu pauza. 4. Culcat pe partca stinga, bratul sting in prelungirea corpului 9i dreptul sprijinit pe sol in fata pieptului : rotatii ale piciorului drept intr-un sens si celalalt, apoi se schimba .piciorul. Se executa de cite 4-5 ori in fiecare sens si eu fie care picior, en pauze. 5, Aceeasi pozitie : ducerea piciorulul drept inainte si inapoi (balans), apoi S2 schimba partea ~i so executa la fel cu stingul. Executia este lenta, exercitiul se repeta de cite 5-6 ori, CU pauza, 6. Culcat pe spate cu bratele pe linga corp : ducerea bratelor peste cap cu indoirea ge-nunehilor prin alunecare cu talpile pe sol si Inspiratie ; revenire in pozitia initiala cu

.....\,....

.1.j_(_~L).~CL

..._

--~...._.--

b

I....

_~~

-

4-

_

~

L-

Indicajll

$i contralndicalil

is) Progral1lu1 c1(~ gir:l11<lstica me(~i:al.;:1 'are 0 durata de 15-20 minute. se aplica zllnlc la . circa 2 ore de la scrvirea meset. <lJ Se folosesc exercitii simple" u,??are, exe: cutate lent ~i ell accent pe rcspu8~le, ca~e sa creeze 0 stare favorabi15. () VOl' fi angrenate In J11i~~'~:·e:. teats seg~11e~-.

tele
Ii}

ccrpului,

lntr<.:;

E-xel'Clt!1

mtr:l'callnl..lu-se

pauze pentru a nu obosi organ:s1nul.

.'

Pozitiila de lUCTU Iolosito sinf : culcat, gezind, p~ genunchi, stind. ~ , .'. ' .. In scopul crearii unei stan emct'on.ale Iavorabile, exercj~iile pot fl executate pe fond muzical. ~ Sint CY',11 h', ir dicato c xerci tiile Iizice gr21e, -'1 C;1 - ." ell incordan Ll/1CC 111dl, C'-II'C oboscsc.• ',' 011"'1"c ._),,-, ... '
VJ ..._~ _.1.,
,

,~
-

,~

.......

J.

Z

_..

I

<

y

C"

••

77

7G

sxplratie. Exerci~iul se executa lent de ?~. 8 ori, cu pauza,
7. Aceeasi pozitie : inspiratie en bombareu abdomenului si sxpiratie prelungitii cu retragerea abdomenului. Se repeta de 7-8 ori. 8. Stind cu miinile pe solduri : due ere a genunehiului sting sus cu inspira~ie ; revenire in stind cu expira~ie si acelasi cu dreptul. Se rep eta de cite 5-6 ori cu fie care picior. 9. Stind departat : rotatia bratelor inainte si inapoi. Se executa lent si cu respiratii profunde, de 4-5 ori, cu pauza. 10. Mers, 5 pasi pe virfuri si 5 pasi pe caldie, timp de un minut. 11. Mers prin .camera cu rotatii de orate timp de un minut. 12. Pedalarea Ia bicicleta ergometrica 3--5 minute, in ritm de 10-15 km pe ora.

GIMNASTICA MEDICAI.A UTIU!ATA. TN ATONIILE GASTROINTESTINALE
Atoniile gastrointestinale reprezinta sea derea vi tali tatii stomaeului :;;i.intestinelor. Stornacul aton este lenes, balonat, alungit, eontribuic 10.rcducerea poftei de mincare. Atonia intestinala inscamna diminuarca sau pierderea tonusului rnuschilor intestinali, ceca ce ingreuneaza tranzitul intestinal, deterrninind constipatia atona la nivelul colonului ascendent 57itransversal. In tratamentul aeestei afcctiuni, gimnastiea medieala are rol foarte mare, urm§.rindu-se in principal int[,rirea muschilor abdominali.

Programul de gimnastica medicala trebuie dureze 15-30 minute zilnie sau chiar de 2 or~ pe zi ~i. se practica dupa 2 ore de 1a serVlrea mesel. • Exercitiile au un grad de difieultate mai mare, se executa intr-un ritrn vioi si din toate pozitiile. . " Masajul stimulator contribuie la activarea continutu1ui abdominal alaturi de gimnastica medicala. " NUl1;i'trul de repetari al exercitiilor este mare uar ell :pauze d.e odihna intre repetari. Se reeomanda practicarea inotului canotajului, turismului, tenisului, ciclism~lui. e Se fol?se~e. diferite obiecte pentru ingreunarea rniscari lor : mingi medicinale, hantele de 1-3 kg. e Sint contraindicate totusi eforturi1e fiziee de mare intensitate, ridica~ea si transnortul greutatilor mari, alergarile si saritur ile intrucit Iavorizeaza ptozele vis~era1e. '

sa

It

Program de exercitii firice
1. ~I[ers eu rasucirea trunchiului, alternativ 1a fie care pas; se executa un minut. 2." Stir;.d : apleearea trunchiului cu atingerea solului ~ctnrdegetele ~i revenire in stind. Se ex.ecuta de 10-25 ori. Se poate Iolosi 0 mmge pentru ingreunare. 3C::'dd ~ . . ;r'~zm, ~partat eu mmgea deasupra caPU1U~ mdolr~a trunehiului :. spre stinga cu -arc~lr1, revemre in pozitia initiala si se repeta spre dreapta. Se executa alternativ, de 8-12 ori in fieeare parte.

78

79

4. Aceeasi pozlue : aplecarca trunchlului inalnte ducind mingea la sol ell expiratie ; revenire in IjOZ1~ a lll.l\" ala cu inspiratie, Se repeta de 8~10 ori (fig. 59). 5. Aceeasi pozitie : rasucirea trunchiului spre stinga eu arcuire ; revenire io pozitia

Q

L

12. Sezind : apropierea calciielor de sezuta prin aluneearea talpilor pe sol, intil~derea genunchilor tot prin alunecarc pc sol, timp de 3 minute. 13. Pedalare la bicicleta enlometrica, 10 minute, cu viteza de 25-30 pe ora. 14. Mers prin camera cu respiratii ample, cu aplecarea relaxata a trunchiului la 5-7 pasi, 15. Masaj abdominal S2U autornasaj tirnp de 5-10 minute.

i~m

Fig.

59

Fig.

60

initiala si se repeta spre dreapta. Se executa de 7--8 ori in Iiecare parte. 6. Culcat pe spate ell bratcle lateral: indoirea gE.'rrtJl~lcl~lill1lli sting let {:i(.lJt, apoi a o reptului cu expiratie si coborirca ambelor picioare in pozitia iriitialii cu inspiratie. Se executa in ritrn vioi de 15--25 ori. 7. Aceeasi pozi tie : pedalare ca la bicicleta, 2-3 reprize de 60 secunde. 8. ·Culcat pe spate cu genunehii indoiti, talpile pe sol, rningea pe abdomen: ridicarea bazinului cu inspiratie, revenire cu expiratie. Se repetii de 10---15 ori (fIg. 60). 9. Aceea~i pozitie : inspiratie profunda eu bornbarea abdornenului ; expiratie prelungita cu asezarea miinilor pe abdomen C;;i apasare.. pentru a ajuta expiratia. Se rcpeta de 10 ori. 11.' Tirire pe gezut 3-5 minute. Se executa pe parchet sau linoleum.

Constipatia snasticii se localixeaza eli" F""'J';o; """tS' ..:.c.~ pe portiunca descendcnta a intestinului [1"ro.'3, f~inc1 provocata .de tulbur-ar-ile neurov?,g'etati ve care determina cresterea tonusului muscular PIlla 1a forme spastice. 'I'ratamentul functional al constipatiei srxistice S2 bazeaza pe aplicarea exercitiilor fizice si a rnasajului care calmeaza spasticitatea l~ nivelul intestinului gros, pe relaxarea organisrnului si reglarea Iunctiei sisternului nerves verJetati~, o
.' ..L. -'-"-_.,-,,-< --'" ~

Indicatii

si contraindicatii

• Se folosesc 'nurnai exercitiile flzice usoare care sa contribuie Ia calmarea spasmului intestinal. @Sint eficiente in aceasta afcctiune exercitiile de trunchi, abdomen, mernbre, respintle diafrugrnatica, rners, tirire, inot, bicicleta de camera,

80

81

• In timpul miscarilor se accentu~aza. respl, ratia diafragrnatica, mai ales expiratia. I!.l Programul de gimnastica dur:_aza. 15-3? minute zilnic sau chiar de doua on pe Z1. e Exercitiile se executa lent. cu numar re, dus de repetari si eu pauze mal rnari de odihna si relaxare. insotite de muzica. dupa posi bili tati. e Se folosesc de regula poz itiile joase, eu baza mare de sprijin (culcat. sezind, p~ genunchi)' iar alternarea lor S2 face mai rar pentru 'a' nu mari tonusul muscular si implicit spasmul intestinal. • Manevrele de masaj abdominal trebuie sa aiba un efect calmant, deci vor fi .executate CLl blindete. It Sint contraindicate exercitiile grele, eu durata mare, de rezistenta, cele din atirnat, ~ 1 prNa~ le , sari turile , ridicari le de greutati. 5.1 ri
C~_ .....

4. CuI cat pe spate ell genunchii indoiti, tal.pile pe sol si bratele lateral: ridicarea bazinului cu inspiratie ; revenire cu explratio, 52 executa de 7-8 ori lent, cu pauza de odihna 15 seeunde.

\

I
\ ! I

5. Aceeasi pozitic : dueerea genunchiului sting la piep t ell ajutorul miinilor si expiratie prf:'lungl ta ; revenire cu inspiratl«. Se executa de /-8 ori, lent. 6. Aceeasi pozitie : clucerea arnbilor genunchi let p.ept cu ajutorul miinilor, capul 1a genunchi si expiratie prelungita : revenire cu inspiratio. Se repeta lent de 7-8 ori, cu pauza. 7. Pe genunchi eu sprijin pe palme : ducerea genunchiului sting la piept cu 2-3 arcuiri usoare ; revenire in pozitia initiala. Se executa de 7-8 ori, eu pauza. 8. Aceeasi pozitie : indoirea bratelor eu ridicarea piciorului sting ina poi si expiratie : revenire eu inspi ratie. Exercitiul se repeta in ri trn lent de 7-8 ori, cu pauza. 9. Aceeasi pozitis : ducerea piciorului sting lateral, cu virful asezat pe un scaunel ; revenire in pozitia initiala. Se executa lent, de 7-8 ori. • 10. Pe genunehi bratele in fata : asezare pe soldul sting; revenire pe genunchi. Se executa cite 3-5 miscari pe !?01c1u1sting si 1 pe eel drept, tirnp de un rninut. 11. Aceeasi pozitie : ducerea piciorului sting -In tins inaints cu ap1eearea trunchiului peste e1 si expiratis prelungita , revenire in pozitia initials cu inspiratie. Se executa cite

Program

de exercitii Iizice

1. Culcat pe spate: masajul sau autornasajul peretelui abdominal,. f~losind. nu~ai, rnanevrele de netezire, frictiune sr frammtat, executate cu efeet calmant, timp de 5-8 minute. 2. Aceeasi pozitie : ducerea piciorului sting la verticals si revenire In pozitia initiala, Exercitiul se executa lent de 7-8 ori, ell accent pe respiratie. 3. Aceeasi pozitie : inspiratie prelungita cu bombarea abdomenului, expiratie prelungita apasind cu rniinile usor pe abdomen. Se Iac5-6 respir atii.

c~~'

82

83

2-3

miscari eu stingul ~i cite una cu drep.
(fig, 61).

12, gezind : departarea piciorului sting prin alunecare pe sol ~i apropierea dreptului de el. Se executa. rotatia corpului mumai Spl'e
stinga, un minut (fig. 62).

tul, limp de un minut

Cauza principala a ptozel 0 constituie atro .. Iia musculara abdorninala, Iavorizata de sedentarism, sarcina, scaderea brusca in greutate. Exercitii le Iizice indicate contribuie la intarirea muschilor peretelui abdominal si ai organelor abdorninale. . Indicatii

.

si contraindicatii

.

.

Fig. 61

Fig. 62

13. Stind departat cu miinile la ceaf'a : inspiratie prelungita cu retragerca abclomenului si expiratie prelungita cu bornbarea abdornenului. Se rep eta de 7-8 ori. 14, Mel's prin camera cu ridicarea genunchiului sting, la 5 pasi, un minut. 15. Mers prin camera cu aplecarea trunchiului, la 5 pasi, Se executa 1-2 minute.

GIMNA5TiCA MEDICAl.4. UTillZATA iN TRATAM~NTUI. PTOZElOR VISCERAlE
Ptoza viscerala este 0 disloeare a unui 01'gall abdominal din locul lui cbisnuit, date. rita slabirii ligamentelor de sustinere. Ea se poate asocia unei tulburarl'a organului ptozat, cum ar ii constipatia. In acest caz con-

® Gimnastica medicala se incepe numai eu avizul medicului. t.l Odihna se face in pozitia culcat pe spate cu 0 perna sub sezuta. I) Se evi ta pozi tia si m unca in stind, care Iavorizeaza si agraveaza ptoza viscerala. e Programul de girnnastica medicala are o durata de 20-30 minute 91 se poate bee chiar de doua ori pe zi. e Exercitiile fizice contribuie la intarrr ea peretelui ab-dominal si a intregului organism. Ele se pot executa lent, cu un numar mare de repetarf insotite de respiratie si cu pauze de odihna. Se pot folosi ca exercitii si con'traetiile izornetrice ale muschilor a};do~linClli . , eCa pozitii 'de Iueru recomandarn culeat si unele exercitii din sezind. . • ,Sint contraindicateiexercitriledin pozitia a~l~nat, stind, saritueile.calergar ile, d\~ar[lrile, ridicarea ~i transportul de greutati .
, r , ;

un program de gimnastica medicala alcatuit special pentru ptoze, exerciti ile respective fiind utile si pentru eombaterea constipatiei, cu conditia respectarii indicatiilor si contraindicatu lor.

sideram cD.cei in cauza trebuie

sa

efectueze .

Program de exercltii

fizice

1. Culcat pe spate: rnasajul sau autornasajul peretelui abdominal, cu elect calmant. tirnp de 5-10 minute. 2. Aceeasi pozitie : ducerea picioarelor la verticala cu apucarea gleznelor, apropierea 85

84

capului

de genunchi si expiratie : r~l,:enire In pozitia initiala CLl inspiTa~ie. Exercl~lUl se
executit lent, "de 10-20 ori, cu pauza (Ii~. 63). 3. Sezind ell genunch~i. inc1oi.ti ~i ~ilrule ~e abdomen: ducerea plClOarelor intinse oblic

Fig.

63

sus cu expitatie ; tevenire eu irispiratie. Se " . executa de 10 ori, lent, C1J pauza ... , .

I

I \
!

4. Culcat pe spate cu picioarele sprijinite r::e pat sau pe scaun ~i. miirnle pe~bdomen ;.ndicarea trunchlului la vertical a cu expua-· tie, revenire pe spate cu inspira~ie. Se executa de 15 ori. 5. Aceeasi pozitie : ducerea picioarelor peste cap pina la sol cu oxpiratie. revemre pozitia initiala cu inspira~ie. Se executa de 10'-15 ori, lent, cu pauza. 6. Aceeasi pozitie : contracW ale mu~ehilor abdominali, 5-6 secunde, ~elaxare 20 secunde. Se repeta de 8-10 on. 7. Sezind cu genunchii tinuti la piept : _rostogolire pe spate ~i revenire. Se executa de 10-25 ori. 8. Sezind cu miinile la eeafa : r8sucirea trunchi~llui spre sting a cu arcuire si apoi spre dreapta, un minut. 9. Aceeasi pozitie : rotatii de trl=nehi spr~ stings ~i spre dreapta. Se executa de 5 on in fiecare sens.

I

10. Aceea:;;i pozitle : ridicarea piciorului sting, apoi a dreptului. Se executa de 20 ori cu fi ecare picior. 11. Culcat pe spate: tirire pe spate impingind cu miinile si calciiele. Se executa un rninut. 12. Aceeasi pozitie : indoirea genunchilor 1a piept cu miinile, eu aprcpierea capului de genunehi si expiratle : revenire in pozitia initiala cu inspiratie. 13. Aceeasi pozitie : inspiratie prelungita ell bornbarea abdornenului si expiratie cu retragerea lui. Se repeta de 7-10 ori. 14. Acee asi pozitie : ridicarea picioarelor sus cu mentincr ea lor 5-10 secunrle ; revenire in pozitia initiala, lent. Se executa un minut.

!

I.

GIMNp,STICA

IN DISCHiN~ZIA

MEDICAlA UTlUZATA BILIARA

lr:


I'

Dischinezia biliara reprezinta 0 dereg1are Iunctionala a mecanismului de eliminare a hilei, prin scaderea sau cresterea puterii de contractie, veziculara, a canalelor 'Ii sfincterelcr respective. Ea este provocata de suferintele Iicatului, stornacului, intestinelor, de tulburar! neurovegetative', manifestindu-se prin dur eri in hipocondrul drept, greturi si varsaturi. Dischinezia este 0 tulburar e de tenus si de rnotilitate (miscare) a musculaturii cailor biliare, care ingreuneaza elirninarea biIiara, da tori ta hi potoniei si hi pochincziei (scaderea miscarii) ; vezica biliara este rnaritii, ell musculatura atrof iata. WI

86

Exercitiile Iizice utilize te au ca seep stimularea elimlnarii bilei si tonificarea l1lUSculaturfi aodominale, mai ales a rnuschiului diafragrn. In cazul hipertoniilor ~i hiperchineziilor (spasme) bila nu poate Ii eliminata, datorita contractiilor puternice ale sfincterelor, provocind dureri mari, ExerciWle fizice VOl' fi axate pe calmarea ~i relaxarea musculaturli abdominale.
IndicntH si contraindicatii

S""· i i r- 1 'd' eur \) 1 e, ri lc"rea ... . ~t' " t~¥1 man~ rr:ai ales

". ~ nt .. cont rairtdicu

91

0

ptoza viscerala.

1 (e greula cei care au in asociere
cc.

ie

si '/

transportul _! 10

aler£<i:ll'J.1e de

vrteza

Lr,,>

Proqrum de exercitii fizice
1. Culcat _ , spate . masaJu 1 sau autornasape . . . Ju\perete~Ul, ab:Iominal prin manevre de netez ... re, frictiuni, frarnintat si vib t.. f t ti 1 " ,ra ,11, cu f2 ect S imu ator III hipochinezia biliara si cu efect cal.mant in eazul spas mel or tim» de 5-10 minute. ' .r . 2. .. in Aceeasi . . pozitie . du 1 L-leerea p1eloru lui drept Ul . doit ra Pkpt. en ajutorui miinilor. ell apro p1e~et~. capului de genunchi si m.entinc ... rea OZ1 1 3 5~ .. . v= ~ ,_" secunde. Revemre [:1 SO eye. P ..: ei cuta de 10-12 ori eu stincul Tn' caz~ ~"~.' "1 usoc1.erll cu 0 ptoza viscerala se executa si CD piciorul sting de 7-8 ori (fig, 64). ,.
1 •
Q ' ~ ".

I.

is Exercitiile Iizice se practice Ia domictliu numai r-u mdicatia rnediculu: curant, cu respectarca tuturcr eccmandi.l.rilor date. <> Frogtanl'Jl de ginu'.:1stidi. S0 dc5.tuie~te din exetd~H fizice care sa m.obilizeze trunchiul ~i membrele infcrioare, utilizindu-se mai mult mi!7'area ie flexie pcntru partea dreapta a abdomonului in vederea stimu15rii elil11inarii bilei, .

...

i.

·0'

'-

abdominal vseu automasajul are un caracter ;stimul<ltor in hipctonii veziculare si calmant in hipertonii veziculare, la tel ca $i exerci tiile fj zice.
I!J
1%1 Progralnul de gimnRstidi medicala dureaza 15-30 minute si se alcatuieste din exerciu! practicate in poziW joase $i care sa vizeze partea dreapta a abdomenului. ~ In cazul asocierii dischineziei biliare en 0 ptoza viscerala se vor respecta recomnhc1arile facute Ia cli.schinezie pentru forma hi-

Masajul

3. Aee~a9i _pozitie : ri dicarea piciorului drept Ia verticala cu apucarca gleznei en miinile

Fi.g: 64

potoria sau spastica. Q Mcrsul pe jos, inotul, canotajul, ciclismul 01nt forme de agrement utile pentru cei 51..1ferinzi de dischinezie biliara.

si ~propierea capului de genunchi cu expirat~e ; :eve~~~e in pozitia initialii en inspiratie. Exercitiul se executa de 10-12 ori cu drep.tu~. si de 7-8 ori eu stingul, in eazul asociern eu 0 ptoza, eu pauza, . 89

88

.

4. Aeee.171 pozitie : rostogolirea oorpului .sPI'fJ dreapta pina in pozitia ell fa~a in jos si revenire. Se rcpeta nurnai spre dreapta de 10-15 ori, cu pauza, 5. Culcat pe parte a dre apta cu genunehii la piept, mina dreapta in prelungirea .co~pul':li si stinga sprijinita in fat a pieptului ; m~pl~ ratie profunda cu bornbarea abdomenulm ~l expiratie prelungita. Se repeta de 10-12 on. 6. Aceeasi pozitie : intinderea picioarelor cu extensia .trunchiului si inspiratie ; revenire in pozitia initiala eu expir atie. Se repeta de 10-15 ori, cu pauza. 7. Aceeasi pozitie : ducerea trunchiului spre genunchi' prin alunecare pe sol cu expiratie ; revenire cu inspiratie. Se executa de 10-15 ori. 8. Culcat pe spate cu genunchiu1 drept indoit, tal oa pe sol. brutele pe linga corp; d1._lcerea p:~jorului SLing pcqe cap. intins, pin a la sol cu ex puati e.. revenire cu inspiratie. Se repeta de 8--10 01'1. 9. Aceeasi pozitie : 1'ostogolire pe parte a dreapta cu string erea genunehiu1ui dre pt 1.1 piept cu ajutorul miinilor ; revenire in culcat pe spate. Se repeta de 7-8 ori. 10. Sezind cu miinile pe solduri : inspiratie profunda cu bombarea abdomenului, expi.ratie prelungita eU retragerea abdornenului. Se repeta de 10-15 ori, cu pauza. 11. Aceeasi pozitie : stringerea genunchidui drept la piept cu ajutorul bratelor, talpa suspendata, cu ducerea capului 1a genunchi ~i cu expiratie ; revenire cu inspiratie. Se executa de 10--15 ori cu dreptul. In cazul aso90

derii

CLl 0

ptoza, de 7---8 ori cu stingul cu

pauza de odihna (fig. 65). 12. Pe genunchi cu sprijin pe palrne : ducerea gemmchiului drept la piept si intinderea lui ina poi si in sus; revenire la pozitia inltiala. Se executa de 10-25 ori, cu pauza,

I

Fig.

65

Fig. 66

13. Aoeeasi pozitie : d.ucerea piciorului drept prin lateral in fata cu genunchi ill intins; revenire tot prin lateral. Se repeta de 1025 ori, eu pauza,
14. Sezind departat cu miinile pe solduri : aplecarea trunchiului peste piciorul drept apucind glezna eu miinile si cu expiratie prelungita ; revenire in pozitia initiaHi eu . inspiratia prelungita. Se- r~peta de iO-12 ori, ell pauza, .

15. Culcat pe spate eu genunchiul clrept indoit, talpa pe sol, bratele pe lInga corp ~i
I

piciorul sting sprijinit pe' pat (scaun) : rrdicarea trunchiului la verticala cu ajutorul miinilor ~i explratie prelungita, revenire pe spate cu bratele pe Unga corp si Inspiratie (fig. 66). 91

lb. Culc.i p2 spa~e ell bratele pe lin,g_~ corp si picioru drept intins pe scaun : ricncarea ~i aplccarea trunchiului inainte ~eu cxpiratie.; revenire eu inspiratie. Se repeta de 7-8 on. 17. Pedalare la bicicleta ergometrie~ 1~ I_?i-

Program de exorciti i flzice
I

saua mai jos decit pozitia norrnala.

nute, eu viteza de 25-30

krn pe ora; fixind

GIMNASTICA MEDICAlA UTIUZATA TN TRATAMENTUL DIABETUlUI ZAHARAT
Diabetul zaharat este 0 boald care apare in urrna deficitulu; de secretie a insulinei pancreatice !?i se manifesta prin : scaderea sc:LI eres terea greu ta:tiicol'pul ui, s~ nzatie G~l'1tlnua de sete &i foame, mincarime pe piele, dureri musculare in timpul noptii, stare de oboseala accentuata, ameteli, dureri de cap etc. Indicajll si ccntraindieatii
111 Exercitiile inclicatese adreseaza intreguIuiorgarnsm ; sepot efectua de doua 01'i pe zi, fiecare ~edint~'iell 0 durata de 30 minute. €I Ritrnul. de executie este lent! cu pauze de

1. Mel's prin camera cu rotari ample a bratelor, executate lent, in arnbele sensuri, timp de 2 minute, 2. Stind eu bastonul tinut Iinga coapss ; indoirea genunchilor cu dueerea bastonului deasupra capului ; revenire in pozitia initiala. Se repeta lent, de 8-10 ori, eu pauza de odihna 15 secunde.

in te cu ducerea bastonului in lata jos aproape de sol si expiratie ; reveriire in stind ell inspiratie. Exercitiul se executa lent de 10-15 ori.

3. Acceasi pozitle : ridicarea piciorului s~ing Inaint e S\JS, cu du ce rca bastcn u I L1i deas u pr a capului ; revenu-e si se repetecu dreptul, Se executa alteruativ ell un picior sicu celiHalt de 15or.i, ell, pauza (fig. 137). L1" ·t· A,. A ~. riceea~l . pozmc ; mcoirea t runcr h' 1 . 1n21\.1. ui

odihna in tre repetari.

(fl. Pentru a lngreuna exerci tille se folose~c bastoane, m..ingimedicinale, han!e.l~. Exereiti.ile sc realizeaza din toate pozitiile curioscute. @ Este contraindicata executia cuv:lteZ5. a rniscarilor, de aserneriea executiile rndelungate, miscarile de rezistent5:, ridicarea ~j transportul de greui:8.ti mari, pentrtlCl nu obosi organismul.

f
L

?
Fig. 67

Fig. 68

5. Acecasi pozitie : aplecarca
ducerea bastonului in

si a piciorului sting intins inapoi sus (curnpana) ; revenire si acelasi cu dreptul. Se executa altcrriativ, de 10--15 ori, cu pauza (fig. 68).

fata

trunchiului

eu

92 93

--

6. Mers prin camera cu ghemuirea corpului la 5 pasi, timp de un minut. 7. Sezind : tirire pe sezuta, inainte si inapoi, timp de 2 minute. 8. Aceea$i pozitie : indoirea genunchilor la piept eu miinile si intinderea lor. Se executa de 15 ori. 9. Culcat cu Iata in jos cu miinile in drep. tul umerilor : ridicare in sprijin pe palme si pe ~"'nunehi cu ducerca sezutei la calcite (pisica) ; revenire in pozitia initiala, Se rep eta lent, de 8-15 ori, CLl pauza .. 10. Aceeasi pozitie : rostogolire spre stinga cu tr eccre in culca t pe spate; revcnire si rostogolire spre dreapta. Se executa de cite 7---8 or i in Iiecare parte. 11. Mers prin camera cu aplecarea trunchiu-c lui 10. 5 pasi, tirnp de 2 minute. 12. Pedalare la bi.cicleta ergornetrica. timp de 5--10 minute, in ritm de 20--25 krn 1)2 ora.

1

Gimnastlca medical.i, masajul calmant aplicat deasupra zorielor cu depozite gutoase, cornbaterea sedentarismului prin plirnbari, mers pe bicicleta constituie cele mai importante mijloace de tratament kinetoterapeutic al gutei. Indicatri, si contraindicatli

.

.

GiMNASTICA MEDICALI}. UTitiZATA

" Exercitiile fizice trebuie sa actioneze asupra tuturor articulatiilor. Vor fi' alese exercitii uscare, executate in ritm lent, cu accerit-pe respiratie ~i intercalate cu pauze de odihna, e Programul de girnnastica medicala dureaza 30-45 minute si se face intr-o camera bine aer isita si ell 0 temperatura optima Iiecaruia. e Se folosesc ca 0 biecte : bastoane, mingi, hantele usoare. 61 Sint contraindicate miscarile gl'ele ridicarea si transportul de greutati mari ' alervarile de viteza, sariturrle, dd;aral'ile, exercitiile de rezistenta.
• , b

TN TRATAMENTUl

GUTEI

Program

de exercitii fizice

Guta este 0 tulburare a metabol.ismul ui protidic care se manifesta prin excelenta Ia 03menii in virsta, mai ales care au dus 0 viata scdentara, cu alimentatie bogata in carne, alcoo1 si condimente. Ea se caracterizeazfi prin depunerea un or depozite de saruri ale acidului uric in jurul articulatiilor mernbrelor inferioare, 1.1 nivelul coloanei vertebrale, cu aparitia unei senzatii de arsura in tirnpul noptii, cu incalzirea 9i inrosirca pielii in 1Oncle respective.

1, Mel'S pe virfuri cu bratele sus, un minut, apoi mers pe calciie, un rninut. 2. Stind : joc de glezne, 2 minute. 3. Stind cu miinile pe solduri : aplecarea . trunchiului cu ducerea mii nilor la ceaf'a ; revenire in pozitia mitiala. Se repeta lent de 10-15 ori, cu pauza. 4. Acecasi pozitie: Iandare inainte pe piciorul sting cu ducerea bratelor sus; revenire in pozitia initiala. Se repeta de cite 5-6 ori

95

cu Iiecare PlCWf si se poate folosi ca obiect ajutator bastoriul sau mingea. 5. Stind, cu bastonul tinut in £ata. jos : trecer ea bastonului peste cap la spate si revenire. Se repeta de 10-15 ori, cu pauza, 6. Sezind pe scaun : ridicare pe virfurile picioarelor, rularea talpilor pe sol si trecerea in sprijin pe calciie, cu asezare pe scaun. Se repeta dupa posibih tatile Iiecaruia. 7. Acceasi pozitie : ducerea genunchiului sting 18 piept ~i revenire, acelasi cu dreptul. Se repeta de 10 ori cu fiecare picior. 8. Sezind cu mingea 1a ceafa : aplecarea tnl~chiu1ui inainte cu expiratie, revenire cu insoiratie. Se repeta de 10-12 ori, cu pauza. 9. S2zi~d CLl miinile la ccafa : departarea sl aprcpicrea picioarelor Se rcpeta de 10~20 ori, ell pZH.FJ. de odihria. 10. Aceeasi pozitie : indoir ea 9i intinderca genunehil~r. Se executa lent, de 10-20 ori, cu pauza. 11. Aceea~i pozitie : rasucirea trunchiului spre stinga eu departarea picioarelor ; revenrre si se executa ra.sucirea spr e dreapta. S2 rcpetu de cite 7-8 ori 'in Iiecare parte, cu
c

outa de cite 20 01'1 In fiecare sens, intercalate cu pauze de odihna de 20 seeunde. 16. Stind : indoirea trunehiului si luarea unui betisor de pe sol, cu revenire in stind, Se repeta de 15-20 ori. 17, Aceea~i pozitie : rotatii din articulatia pumnilor in ambele sensuri. Se fae cite 20 rotatii in fieeare sens. 18. Mel'S pe virfuri, alternat cu mers pe caldie (5-7 pasi), timp de un minut, 19. Peda1are la bicicleta ergometrica, 5 minute, cu viteza de 20-25 km la ora.

GIMNASTICA MEDICALA UTILIZATA TN TRATAMENTUL CELUlllEI
Ce1u1ita este 0 inflamatie a tesutului celular subcutanat, raspindita la femei si uneori asociata cu obezitatea, Nu trebuie confundata cu grasimea deoarece sint persoane grase care nu au celulita si persoane slabe care sint afectate de celulita pe anumite parti ale corpului. Ce1ulita poate fi insotita de varicozitati la nivelul eoapselor, eehimoze in urrna unor traumatisme 'usoare in preajma celulitelor, vergeturi pe solduri, co apse 9i fese cauzate de ruperea fibrelor elastiee ale dermei (ruperea poate fi provocata de extensia tesutului subcutanat, determinata de existenta nodulilor celulitici), precum si tulburari de circul atie la nivelul genunchilor 9i gleznelor. Celulita se instaleaza la ceafa, pe solduri, 1a nivelul coapse1or, gleznelor, abdomenului, pe partea superioara a bratelor, pe obraji si barbie. Factorii care contribuie la aparitia 97

,

P3UZ<'i,

12. Culcat pe spate : pedalare ca la bicicleta, 2 repri ze de cite 15-30 secunde Iiecare, intcrc;late cu pauza de odihna. 13. Culcat pe spate: indoirea si intinderea alternativa a genunchilor prin alunecarea cu talpile pe sol. Se executa de 10-15 ori. 14. Culcat pe spate: .stringerea si desf'acerea pumnilor timp de un minut. Miscarea se face lent. 15. Aceeasi pozitie : flexii, extensii si rotatii ale gleznelor in ambele sensuri. Se exe-

96

-

ei sint : supraalimentatia,

consurnul

exags,

rat de medicamente, aleeol, tutun, ceai, caIea, consumul redus de lichide, sedentaris; mul, tulburarile hepatice, oboseala, surms., najul, tensiunea nervoasa, constipatia, insu., ticienta endccrina etc. Toti ace~ti f actori deterrnina 0 concentrare de toxine in tesutur; si Iormarea de noduli celulitici inestetici si durerosi. Indicatii

si contraindicatii

• Persoanele suferinde de celulita trebuie sa-si schimbe radical regimul de viata, impletind armonios efortul fizic cu odihna si alimentatia. ~ Alimentatia trebuie sa fie orientata pe consumul de legume, fructe, lactate, cu continut mic de proteine, grasimi, sare, condimente 9i sa nu depaseasca cantitatea necesara de calorri, indicata de medic. o Mersul pe jos, urearea scarilor, sportul, turismul, exercitiile fizice sub forma gimnasticii de inviorare si de intretinere, masajul sint cele rnai importante mijloace de combatere a celulitei. g Se recornanda cdihna normala de 7-8 ore pe zi, deoarece lipsa odihnei provoaca si 0 inmagazinare a toxinelor in organism, una din cauzele Iorrnarii celulitei,

.. Programul de gimnastica medicala dureaza eel putin 30 de minute si se desfasoara zilnie la domiciliu, intr-o camera bine aerisita, in costum lejer 9i cit rnai sumar pentru a permite 0 buns aerisire a dermei. • Exercitiile fizice indicate influenteaza fa. vorabil intregul organism, dar se adreseazd eu precadere zonelor afectate de celulita. Exercitiile se executa intr-un ritm vioi, dar nu in viteza, cu numar mare de repetari, intercalate cu pauze de odihna corespunzstoare . o Pozitiile de executie sint : sezind, pe genunchi, culcat si mai putin stind. • Se indica reducerea la minimum a consumului de alcool, ceai, tutun, cafea 9i chiar eliminarea lor totala, dad. este posibil. e Pentru combaterea celulitei se irnpun multa rabdare, perseverenta si incredere in posi bili tatile proprii.

Program de exercitii fizice
1. Masaj sau autornasaj asupra zonelor celulitice, timp de 10 minute, prinmanevre calmante de netezire, Irictiune si framintat, daoa nu apar dureri. 2. Sezind : tir ire pe sezuta inaintind cu Iata si cu spatele, timp de 1-5 minute. Miscarea se face prin deplasarea sezutei spre caldie prin indoirea genunchilor si intinderea lor, 1a inaintarea cu Iata si prin dcpartarea sezutei de calciie cu intinderea genunchilor si indoirea lor Ia t'irirea cu spatele. 3. Sezind departat cu mingea sau 0 carte tinuta deasupra capului ; rotari de trunehi de la stinga la dreapta, Se rep eta de ctte

se evite purtarea centurilor si corsetelor care Iavorizeaza celulita prin impiedicarea circulatiel zona respectiva, 98 sangvine normale in

• Trebuie

sa

99

5-:-6 ori in fiecare sens, in 3-4 reprize intercalate cu pauze de odihna. 4. Aceeasi pozitie : aplecarea trunchiului inainte, atingind solul cu mingea si extensia trunchiului cu ridicarea mingii sus. Se executa de 15-20 ori. 5. Sezind cu miinile la glezne si trunchiul ap1ecat: departarea si apropierea picioarelor prin alunecare pe sol. Se executa 2-3 reprize de cite un minut fiecare, intercalate cu pauze de odihna, 6. Sezind :ridicarea picioarelor cit mai sus cu mentinerea pozitiei 5 secunde si coborirea lor. Se executa de 10-15 ori. 7. Culcat pe spate cu miinile Iinga corp: tirire pe spate, impingind alternativ cu miinile si calciiele. Se executa 1-3 minuteei cu pauza de 15 secunde. 8. Aceeasi pozitie : ducerea picioarelor intinse peste cap pin a la sol si revenire. Exercitiul se executa de 30 ori, cu pauza dupa 15 repetari. 9. Culcat pe partea stinga, bratele in prelungirea corpu1ui : stringerea genunchilor la piept prin alunecare pe sol si revenire in 'pozitia initiala. Se executa de cite 10-25 ori pe fiecare parte, cu pauza de odihna de 15 secunde la sehimbarea sensului. 10. Aceeasi pozitie : rotarea piciorului drept, de 15 ori in fiecare sens.: apoi se schimba ' partea si se executa la fel CU stingul. 11. Aceeasi pozitie : ducerea picioarelor ina-. inte si inapoi prin alunecare pe sol (balans), de 15-20 ori ; se schimba partea si se executa acelasi dupa 0 pauza de 15 secunde, 12. Pe genunchi cu miinile la ceafa : R$e·zare pe $01du1 sting, revenire pe genunchi 100

si a~ezare pe soldul drept. Se executa 2-3 reprize de .cite~ 15 ori pe fie care :;;01d, cu pauza de odihna. 13.. Aceeasi pozitie : asezare pe calcite si reVe!llre pe genunchi. Se executa in 2-'3 reprize de cite 15 ori fiecare, intercalate cu scurte pauze de odihna. 14. Stind EU miinile la ceaf'a : genuflexiuni. S.e exee~ta 2-3 reprize de cite 10-15 ori Iiecare, mter'ca1at€ eu pauze scurte. 15. Stind : aple~area trunchiului si ridicarea de pe. sol a unei scobitori, Se repeta de 2050 on, eu pauze, 16. Stir;d ~u hante1ele in miini : dueerea b~atelo~ p:m lateral inainte cu ridicarea pielOr_:u1m stmg spre brate ; revenire si se executa. la fel cu dreptul. Se repeta de 10 ori cu fiecare picior. 17. Aceeasi pozitie : apleearea trunchiului ~u due~~ea. h~l!te!elor 1a picioare si revenire In pozltla. m~tla1a. Exercitiul se executa de 10-15 on, $1 eventual cu arcuiri la fieeare aplecare. . 18. Ped~1are l~ bicicleta ergometrica, timp de 15 minute, in ritrn de 25-30 km pe ora.

GIMNASTICA MEDiCAlA UTI-LIZATA IN PREVENIREA $1 TRATAREA DEFICIENTElOR FiZICE ALE COLOANEI VERTEBRAlE
Deficientele fizice de la nivelul coloanei vertebra.Ie reprezinta abateri de la normal in forma :;>1 Iunctiile eoloanei vertebraIe, care 101

cqpacilatU de efort fizic $i intelectual, creaunui complex de inferrcritate fata de copiii cu 0 dezvoltare normals. Centrolul medical si supravegherea perrnanenta a copiilor constituie rnetode importante de depistate a deficientelor fizice, Iar gimnastica rnedicala, mijlocul eel mai eficace de prerea venire $i corectare a aeestor deviatii de 1a normal. Cauzele care deterrnina aparitia defer-

deterrnina tulburari de crestere, reducerea

GiMNASTICA MEDICALA UTIUZATA TN TRATAMENTUL ClrOZEI
Cifoza este 0 deviatie a coloanei vertebrale in plan sagital (planul care imparte corpul in doua jumatati, sting a si dre apta) cu convexitatea curburii cifotice orientata posterior. Cifoza este tipica cind este localizata in regiunea dorsala si atipica cind este localizata in alte zone. Dupa marirne, cifoza po ate fi mica, cuprinzind dear citeva corpuri vertebrale, medie, cuprinzind 0 regiune intreaga, si mare sau totala cind cupr inde intreaga coloana .vertebrala. Atitudinea cifotica globali'i 0 intilnim la adolescentii eu 0 crestere vertiginoasa in inaltirne, cu 0 musculatura slab dezvoltata, Aceasta constituie 0 cifoza functionala incipienta care are eele mai rnari sanse de eoreetare, daca este depistata ~i corectata la timp. Cifoza dorsala prezinta 0 ingirbovire a coloanei din regiunea dorsala cu abateri de 1a pozitia norrnala, in timp ce cifoza to-tala sau globala prezinta ingirbovirea intregii coloane vertebra1e, cu capul si gitul inclinate inainte, umerii cazuti si adusi in fata, ornoplatii desprinsi si departati, abdomenu1 supt, toraeele intundat la baza, genunchii in flexie, muschii dorsali (extensori) intinsi si eei anteriori (f'lexori) scurtati si rigizi. Indlcatii ~i contraindicatii

mcdificari patologice de forma $i structure 1. nivelul oaselor, articulatiilor si muschilor, deterrninind adevarate boli ce necesitii mai Intii tratament medical si apoi kinetic, Cauzele favorizante sint insa de natura functionala sau datorate asimetriilor- de tinuta si care deterrnina deficiente simple ce pot beneficia de efectele binef'acatoare, corective ale €x@rcitiilor fizice. Adoptarea pozitiei corecte in stlnd, in msrs, in tirnpul lucrului, in band sau pe scaun (cu spatele rezemat, capul drept si plcioarele pe sol cu toata talpa ~i genunchii buioiti) trsbuie lOa fie preocuparea Fl'Ul11.tl\enta a copiilor It'i mai tirziu a adultilsr, reusind in felul acesta sa se previna aparitia deviatiilor coloanei vertebrale.

matiilor coloanei vertebrate sInt : predispozante favorizante !?i declansatoare. Cauzele predi~pozante sint de natura congenitala, ce1e declansatoare sint de natura posttraumatica sau datorate unei boLi grave. Cauzele predispozante ,;;i cele declansatoare produc'

@ Corectarea cifozei se face prin exercitii fizice care au ca efect scurtarea si tonificarea rnuschilor dorsali si alungirea rnuschilor flexori ai trunchiului, care sint scurtati, ridi-

102

103

carea urnerilor, apropierea ornoplatilor, care sint desprinsi si departati, indreptarea'mem_ brelor inferioare, care sint flex ate din genunc hi. • Pentru redresarea cifozei, In pozrtia stind se indreapta spatele, cu miinile incruci~ate la spate, umerii se trag inapoi, capul drept si privirea orientata inainte, , • Se recomanda un masaj calmant asupra musculaturii rigide a spatelui, aplicat inaintea programului de gimnastica medicalg, • Exercitiile fizice bazate pe extensia trun, chiului, executate din pozitiile : stind, cul, cat, atirnat si mai putin pe genunehi eu sprijin pe palme (pe patru labe), sint cele mai eficiente. ,. Pentru amplificarea miscarii si marlrea eficacitatii exercitiilor se pot folosi bastoane, extensoare, mingi medicinale, maciuci, hantele. • Este contraindicata flexia trunchiului, precum si pozitia sezind, deoarece favorizeaza cifoza. • Odihna se va face pe un pat tare, fari'l perna cu genunehii bine intinsi. Program de exercitii fizice 1. Stind eu bastonul linga coapse : ridicare pe virfuri cu ducerea bastonului prin inainte inapoi pe ornoplati, spatele in extensie ; revenire in pozitia initials. Se executa lent, de 10-15 ori , 2. Aceea~;;ipozitie : fandare inainte pe piciorul sting cu ducerea bastonului deasupra capului si spate le in extensie; revenire in
I

104

pozitia initiala . .Se exeeutii de 7-8 ori cu fiecare picior. 3. Stindcu bastonul tinut 11l1ga coapse : fandare laterals pe piciorul sting cu tr~cerea nastonului 1a spate pe dsasupra capului ; revenire se fandeata pe piciorul drept. S~ executa alternativ, in ritm lent, de 20 on 4. Stind departat : rotarea bratelor din inainte spre inapoi. Be exe~u1:a: de 15-20 .ori, Se pot f0105i maciuci sau sticle pentru amplitudinea mi$carii.. ~.' 5. Culcat cu fa~a·in jos, miinile in dreptul umerilor: intinderea bratelor cu extensia trunchiului si revenire ln pozitia initiala. Se executa de 10-15 ori. 6. Aceeasi pozitie : extensia trunchiului prin apucarea gleznelor ell mU~le" si me~~m~r~a pozitiei5 secunda ; revernre 10 poz*~ mitiala. Exercitiul se rep eta de 8-10 on '" 7. Aceeasi 'pozrtie : ducerea miinllor 18 ceaf:a cu extensia trunchiului si mentinerea POZ!tiei 5 secunde ; revenire in pozitia initiaUi. Se efectueaza de 8-12 cri. 8. Culcat cu .fat?! In jos cu miinile in dreptul urnerilor : ducerea bratelor lateral deasupra solului cu extensia spatelui ~i ell mentinerea -pozitiei 5 secunde; revemre. ,in 1"0·zitia initialii, Se repeta de 10-12 on. 9. Culcat cu fata in jos, ltliinileapuc~te la spate: extensia trunchiul';li cu. mentll1:rea pozitiei 5 secunda $i revenire. Se repeta de , 20-30 ori. 10. Culca.t pe spate eu bratele linga. corp: arculrea spatelui cu sprijin pe cap $1 antebrate, cu msntmerea pczltiei 5 secunde ;, revenire in pozitia initiala, Se repets de 1015 ori.·

*i

105

11. Pe genunehi cu sezu ta pe calciie : ridl, e~re pe genunehi eu dueerea miinilor la eeafa ?l . ~p,:tele in extensie; revenire in pozitia initiala. Se executa de 20 ori. . 12. Aceeasi pozitie : dueerea piciorului stino in fat a eu sprijin pe talpa cu ridiearea bra~ telor sus (eu baston sau minge) ; revenira si se repeta eu dreptul. Se executa de 15 orf. 13. Pe genunehieu sezuta pe calcite, bastonul pe omoplati ; ridicare pe genunehi eu trunchiul in extensie si dueerea bastonulu! de~asupra eapului; revenire in pozitia initi.. ala. Se executa lent, de 10-15 ori. 14. Aceeasi pozitie : extensia trunehiului rnentinind pozitia 5 seeunde si apoi revenire cu spatele drept. Se repeta de 15 ori. 15. Stind cu miinile pe solduri : dueerea miinilor la ceafa eu exten'sia. trunchiului si a membrului inferior sting inapoi si in sus : revenire in pozitia initiala si se repeta cu dreptul. Se executa alternativ de 10-20 ori, . 16. Stind eu mingea in fata eoapselor : pas inainte cu st1ngul, en dueerea 'mingli prin inalnte sus ~i spatele in extensie; revenire In stind si se repets eu dreptui. Se executa alternativ 10-15 rniscari, 17. Aceeasi pozitie : pas inapoi cu piciorul sting eu spri.jin pe virf eu ducerea mingii deasupra capului (la ceafa), spatele in extensie : mentinerea pozitiei 5 secunda si reven~·e. Se repeta de 7_:_8 ori cu stingul si apoi eu dreptul, 18. Stind eu mingea medicinala pe cap, coatele trase inapoi : genuflexiuni cu spatele drept, timp de un minut. 19. Atirnat la a bara : mentinerea pozitiei 15-20 minute.

20. Aceeasl pozltie : ridicarea picioarelor la orizoritala si coborirea lor. Se repeta de 1025 ori. 21. Aeeea$i pozitie : ducerea genunehilor la piept ~i revenire eu genunchii-intinsi. Se repeta de 20 ori. 22. Stind departat, bratele pe Iinga corp: dueerea bratelor prin lateral sus eu inspiratie si revenire eu expiratie. Se repeta de 15-20 ori.

GIMNASTICA MEDICALA UTILIZATA iN TRATAMENTUL LORDOZEI

/\.

V

Lordoza, ca si cifoza, este 0 deficienta a coloanei vertebrale in. plan sagital dar care are eurbura eu convexitatea orientata anterior si este localizata in regiunea lombara. Ea reprezinta 0 accentuare a eurburii lornbare a coloanei vertebrale, fiind frecvent Intilnita la femeL Lordoza provoaca modificari in pozitia bazinului care se ina1ina inainte, abdomenul devine preeminent ~i rnuschii abdominali se atrofiaza. In unele sltuatii curbura lombara se accentueaza cuprinzind« regiunea dorsala, dind 0 lordoza globala sau o atitudine lordotica g1obaUi. Privit din prom, lordoticul 5e prezinta ell trunchiul inclinat inapoi, eu un abdomen revarsat inainte, capul si gitul inclinate inainte si genunehii in pozitie de hiperextensie. Indicatii
"

si contraindicatii

.

..

• Lordoza se poate redresa in mod voit .in pozitia stind ~i in timpul mersului prin indreptarea trunehiului, sugerea abdomenului,

106

107

readucerea bazinului in pozitia normala, indreptarea capului si a gitului. Gl Profilactic si curativ, lordoza este tratatj; prin exercitii care contribuie la alungirea si toniiicarea muschilor lombari, care sint scur , tati, si la scurtarea si tonificarea muschilor abdominali,. care sint alungiti si atrofiati. • Pozitiile de odihna recomandate sint : sezind ~( culcat pe spate cu geliunchii indoiti. Exercitiile fizice VOl' fi executate din pozitiile stind, atirnat, pe genunchi si in special din sezind si culcat pe spate cu genunchii indoiti, IS Pentru redresarea lordozei se folosesc mal mult miscari de flexie a trunchiului si de tonificare a abdomenului. • Inainte de inceperea programului de girnnatisca medicala se recornanda un masaj sau automasaj calmant si decontracturant al musculaturii lomb are. • Sint contraindicate exercitiile de extensie a trunchiului, ridicarea si transportul de greutati mari, statul in picioare timp indelungat, mersul pe distante mari si eu greutati 'in rniini sau pe spate (rucsae), precum si depasirea peste limitele norrnale a greutatii corporale.

3. Stind eu miinile pe solduri : indoirea trunchiului inainte asezind miinile pe sol, revenire in stind. Se repeta de 10-12 ori lent. 4.$ezind pe seaun: ducerea genunchiului sting lapiept eu apropierea eapului de el; revenire in pozitia initiala si se repeta cu dreptul, Exercitiul se executa de 8-10 ori eu fieeare picior. 5. Aceeasi pozitie : ducerea genunehilor la piept eu ajutorul miinilor cu apropierea eapului de ei si expiratie ; revenire eu picioarele pe sol si inspiratie, Se executa lent, de 20 ori. 6. Aceeasi pozitie ; aplecarea trunehiului inainte cu apucarea gleznelor si expiratie ; revenire in pozitia initials cu inspiratie. Se rep eta de 15-25 01'1. 7. Aceeasi pozitie ; ridicarea piciorului sting si dueerea miinilor la glezna ; revenire si se repeta eu dreptul. Se executa de 8-10 ori eu fiecare picior (fig. 69). 8. Culcat pe spate cu genunchii indoiti : dueerea genunehilor la piept cu ajutorul miinilor si rnentinerea pozitiei 10 seeunde ; revenire si ~e executa de 10-15 ori.

Program de exercitii fizice
Fig. 69

1. lVIers prin camera eu trunchiul indoit si sprijin pe miini ; timp de un minut. 2. Stind ; indoirea genunehilor eu asezarea miinilor pe sol, revenire in stind. Se rep eta de 10-15 ori.

9.. Aceeasi pozitie; ducerea picioarelor peste cap pina la sol cu mentinerea pozitiei 5 seeunde; revenire si se repeta de 8__:15 ori. 10. Aceeasi pozitie : ridicarea trunchiului cu ajutorul miinilor si aplecarea lui inainte eu

108

109

apuearea glezne1or; revenire in culcat spate cu genunchii indoiti. Exercitiul peta de 20 de ori, lent (fig. 70). 11. Aceeasi pozitie : ridiearea trunehiului ajutorul miinilor si picioarele in eeher

se

pe reeu eu

17. Mel's prin camera. cu trunchiul aplecat inainte si miinile 1a glezne (4 timpi) si mers pe calciie cu brate1e inainte (4 timpi). Se repeta 2 minute.

GIMNASTJCA MEDICAlA UTiLIIATA TN TRATAMENTUL CIFOLORD.O!EI
Cifolordoza este 0 deviatie a colcanei vertebrale in plan sagita1 eu accentuarea a ,douB. curburi : lombara si dorsala, Cifoza este deficienta dorsala ce are convexitatea curburii orient~ta posterior, iar lordoza este deficienta lombara eu eonvexitatea eurburii orientata anterior. Privit din profil, pacientu1 apare cu '0 ingirbovire dorsala, bazinul si abdornenul proieetate inainte, genunehii semiflexati, capul si gitul inclinate inainte,. uJ?e~ rii cazuti si addusi, omoplatii desprinsi ~l departati. Indicatii si contraindicatii • Redresarea cifrilordozei se face in pozitia stind prin indreptarea spatelui, retragerea abdomenului si a bazinului in pozitie normala si orient~rea privirii inainte. . . • Exercitiile de corectare urrnaresc fixarea unei curburi in pozitie corecta si actionarea corectiva asupra celeilalte eurburi. • Aplicarea gimnasticii medica1e are ea efect tonificarea in sensul scurtarii musculaturii dorsale alungite si a alungirii musculaturii lombare scurtate. De asemenea, tonificarea in conditii de alungire a musculaturii anterioare a toracelui, care este scurtata, si a scur-

Fig. 10

rnentinerea pozitiei 5 seeunde; revenire in cul cat pe spate. Se rep eta de 10-150ri. 12. Stind cu fata 1a lU£l:Sa : ducerea piciorului sting Intins in sprijin pe rnasa cu aplecarea trunchiului peste e1 ~i mentinerea poziti,ei 5 secunde: revenire $i se repeta eu dreptul, Se executa alternativ cu un picior si cu celaIalt de 25 ori. 13. Stind eu spate1e la masa, apueat la nivelu1 soldurilor :_ aplecarea trunchiului inainte eu mentinerea pozitiei ' 5 seeunde; revenire in pozitia initiala, Se executa de 20 ori. 14. Stind departat eu bastonul sus: flexia trunehiului eu ducerea bastonului intre picioare ; revenire in stind departat, Se repeta de 10-15 ori. 15. Stind cu bastonu1 in fat a : treeerea alternativa a picioare1or peste baston sl revenire, Se repeta de 10-15 ori. 16. Stind departat cu mingea la ceafa : aplecarea trunchiului cu «Iucerea mingii printre picioare : revenire in pozitia initiala, Se repeta de 10-15 ori.
110

111

tarii musculaturii abdominale, care este alun, gita. • Repausul se face pe scaun, cu spatele rezemat de spatar, • Odihna se face pe 'un pat tare, in pozitia culcat pe spate, far a perna si cu genunehii indoiti. • Trebuie evitata stationarea prelungiti'i in pozitia stind, precum si transportul de greutati.mari. • Inainte de a incepe programul de gimna'stica medicala se poate face unmasaj calmant al musculaturii rigide a spatelui. • Exercitiile se executa din pozitiile : stind, sezind, culcat si pe genunchi.

Program de exercitii fizice
1. Mers prin camera cu ridicarea alternativa a genunchilor la 'piept, cu un baston tinut pe omoplati, timp de un minut. 2. Stind departat eu bastonul pe omoplati : aplecarea trunchiului la orizontala eu spatele in extensie si mentinerea pozitiei 10 secunde . revenire in stind departat, Serepeta de 10_: 15 ori. 3. Stind departat cu trunchiul inclinat inainte si miinile la ceafa ; ducerea bratelor lateral cu arcuirea trunchiului ; revenire in pozitia initiala. Se executa de 10-15 ori. 4. -Aceeasi pozitie ; rotari de brate din inainte spre inapci, cu extensia spatelui. SP. repeti'i de. 20 ori. 5. Sezind cu spatele sprijinit de sitonier sau perete, cu bratele sus: ridicarea alternativa si ~ apoi simultana a_ picioarelor in echer cu men-

tinerea pozitiei 5 secunde. Se executa de 1020 ori. B. Fe genunchi cu sezuta pecslciie, ell bastonul pe omcplati : ducerea bastonului sus cu extensia- spatelui ; -revenire in pozitia initialiL Se executa lent, de 10-15 ori. ,7. Aeeeasi pozitie : ducerea bastonului la spate ou bratele intinse, apoi pe sus In fata. Se executa de 15 ori. 8. Pe genunchi cu sprijin pe antebrate : deplasare inainte pasind cu mina si piciorul opuse. Se executa 1-2 minute. 9. Sezind departat eu bastonul in miini ; dueerea bastonului sus eu 2-3 arcuiri, spatele in extensie si revenire in pozitia initiala. Se executa de 10-15 ori. 10. Sezlnd departat cu bastenul tinut Ia spate lIng@. sezuta": depsrtarea basto~ului' de corp cu extensia trunchi ului si mentinerea fPozitiei 5 secunde ; revenire si se repeta 1~ 2 minute. 11. Sezind departat eu mingea Ia ceaf'a : du~~ cerea. mmgu sus cu extensia trunchiului ; f ~ rev~mre cu mingea Ia ceafa, Se repeta 1~ .. 2 minute. 12. Culcat pe spate cu miinile in prelungirea i~ corpului : tirire pe spate irnpingind cu calciiele in sol. Se executa 1-2 minute. ! 13. Aceeasi pozitie : dueerea picioarelor la verticals .'?imentinere 10 secunde, coborirea lor. Se rep eta de 10-15 ori. . ~ 14. Culcat pe spate cu picioarele sub _calo~ rifer : ridicarea trunehiului la verticals cu spatel: in extensie, mentinerea pozitiei -si ~evenIre. Se repeta de 20 ori. 15. Culcat pe spate cu 0 carte sub curbura

I.

W~

!

!~?

I
I

dors;:~~r.at~~l~terJal

,1 genunchii jndO::~

:,'; 1

112

_~

lt~ Cwnljjliii _____ ----_______

~;,I~J~

Ii

cu . talpile
abdomen (fig. 71). verticala 20 ori.

pe
~1

sol ; ducerea
reverure.

genunchilor

pe

Se repeta '

de 20 ori de 10-

16. Aceeasi pozitie : ducerea picioarelor la
si coborirea lor. Se repeta

atrage dupa sine modificari in pozitiacoastelor, ornoplatilor ~i a centurli scapulo-humerale, insetite de 0 rigiditate articulata, de seaderea capac! tatiide efert ; rnersul devine
greoi ~i exista tsndinta mentelor corpului. Iridica'[ii de verticalitate . a seg-

t'eUei, cu spatele $1toracele plate, Deficienta

.I

. j-F'o

sl contraindicatii
,.• I

oF

Fig.

71

17. Stind cu Iata la rnasa : aplecarea trunchiului si asezarea pieptului pe masa cu bratele lateral si capul sus; revenire in stind, Se repeta de 20 de ori. 18. Aceeasi pozitie : asezarea piciorului sting pe masa cu ducerea miinilor la ceafii si cu spatele in extensie; revenire si se repeta cu dreptul. Se executa de 10 ori cu fiecare pieior. 19. Stind depart at cu bastonul pe omoplati : aplecarea trunchiului la 45 de grade, cu spatele in extensie si revenire in pozitia initiala, Se executa cu inspiratie si expiratie si se repeta de 10-15 ori.

GIMNASTICA MEDICALA UTILIZATA TN TRATAMENTUL SPATELU( PLAN
Spatele plan se caracterizeaza prin stergerca curburilor fiziologice, uneori cu tendinta de inversare a aces tor curburi. Privind din' profil, deficientul apare lipsit de orice fel de 114 j j
I

• Gimnastica de recuperare a spatelui plan se axeaza pe formarea curburilor norrnale ale coloanei vertebrale ~i pe oprirea tendintei de inversare a acestor curburi. e Exereitiile fizice recomandate trebuie sa contribui~ la dezvoltarea toracelui, la cre~terea mobilitatii articulare, reducerea inc ordari! musculare si imbunatatirea coordonarii mlscarilor . • Se vor fo1osi exercitii din mers si sub forma de joc cu diferite obiecte portabile, care sa mobilizeze trunchiul si mernbrele, executate in toate sensurile, cu amplitudine mare si arcuiri finale. • Sint indicate alergarile, sariturile, aruncarile ~i exercitii la aparate de gimnastica, • Se pune accentul pe miscari le de flexie la nivelul coloanei dorsale si de extensie 101. coloana lombara, Exercitiile cu membrele superioare se Iac sub forma de pendulare in sens anterior, iar cele cu membrele inferi'oare, sub forma de pendulare in sens posterior, contribuind in felul acesta la formarea curburilor normale ale coloanei vsrtebrale, • Inaintea programului de girnnastica medicala este indicat masajul calmant la nivelul musculaturii spatelui. 11~

I
I

_J

,!
,1) .

I

• Ca pozitie de repaus este eficienta eea din stind in Iotoliu cu coloana dorsals rezemata de spatar si cea lombara departata si arcuita. Odihna se face pe un pat normal cu fata in jos, fara perria. La pozitia culcat pe spate se Ioloseste 0 perna sub coloana lombara, Program de exercitii fizice 1. Mers prin camera cu aplecarea si extensia trunchiului la 3 pasi, Se executa un minut. 2. A1ergare pe loc cu trunchiul inclinat inainte si cu calciiele 1a sezuta. Se executa un minut. 3. Sarituri pe loc eu ducerea unui pieior intins in fata si celalalt inapoi ; la revenire se reia saritura cu inversarea pozitiei picioarelor. Se executa 2 reprize de cite 30 secunde fiecare. 4. Stind departat cu miinile pe solduri : irnpingerea bazinului inainte cu 2-3 arcuiri si revenire. Se executa de 10-15 ori.

Fig. 72

5. Aceeasi pozitie : ducerea calciiului sting la sezuta si apucarea gleznei cu rnina stings ; revenire si se executa la fel cu dreptul. Se rep eta de 8-10 ori cu fiecare pieior (fig. 72).

116

6. Pe ge~unchi cu miinile pe solduri : duce: rea bazinului inainte cu aplecarea capului (extensie lombara si flexie cervicala) ; ~revenire la pozitia pe genunchl. Se executa lent de 10-15 ori. 7. Pe genunchi, cu bastonul pe omoplati : ducerea bastonului' deasupra capullil. ~u extensie lornbara si revenire. Exercitiul se repet~ de 10-15 ori. 8. Fe ganunchi cu bastonul ti.nut la spate ling§. sezuta : arcuirea coloanei. Iombare _cu departarea bastonului de corp $1 mentinerea pozitiei 5 secunde; revenire in pozitia initiala. Se repeta de 10 ori. . Pe genunchi, eli sprijin pe palme (pe patru labe) : ducerea piciorului stingIntins inapQi ell virful pe sol !?i flexia capului ; revenire in pozitia initial a si se repeta cu dreptuL Se executa de 7-8 ori cu fiecare pieior. 10. Aceeasi pozitie : mel'S inainte prin pasire cu mina si piciorul opuse ; 1-2 minute. 11. Aceeasi pozitie : mers lateral pasind cu min a si pieiorul din aceeasi parte si apropierea celorlalte. Se executa pina la un punct stabilit si se continua in sens invers, timp de 1-2 minute. 12. Culcat pe spate cu bratele pe linga corp: ridicarea bazinului cit mai sus cu .mentinerea pozitiei 5 secunde ; revenire in poziti~ .Initiala. Se repeta 10-15 ori. 13. Aceeasi pozitie : ridicarea bazinului si asezarea pe -0 minge sau 0 carte aflata la ind~mina; revenire in pozitia initiala cu in-

I'

J

9.

'I
I

I

de

117

departarea (fig. 73).
IWP ~I

mingiL

Se repeta

de 10-15

orl

GIMNASTICA

14. ~eeea~i pozitie : dueerea picioarelor peste reverure in pozitia initiala. Se executa de_20 ori.

TN TRATAMENTUl

MEDICALA UTILIZATA SPATELUI ROTUND

Spatele rotund este 0 deficients Iizica care poate fi observata din profil, in plan sagital, constind dintr-o cifoza cervicala si dorsala superioara, omoplati desprinsi si departati, umeri cazuti si adusi in Iata, capul ple cat . inainte si, in compensare, 0 lordoza lombara

accentuata.
Fig. 73

Indicatii
"

si contraindicatii

15. ~ee:a~i ~ozitie: ducerea picioarelor Ia v~rtIeala eu rI~icarea trunehiului si eu apropierea capului de genunehi; revenire in pozitia eulcat. Se rep eta de 20 ori. A1S Culcat cu Iata in jos, bratele '. intinse mamte. :. dueerea calciielor la sezuta cu 23 are~lln; revenire in pozitia initiala. Se repeta de 20 de ori. .17. Aceeas] )Jo.zitie: areuirea spatelui apuclnd "eu miinile gleznele si revenire. Se repeta de 10---'-15 ori. 18. Culeat eu Iata in jos eu miinile in dreptul _umerilor: !lotati in brate eu eapul in Ilexie. Se rep eta de 5-10 ori dupa posibilitati. ' }9._. Stind eu Abastonul pe ornoplati : pas mare lf~amt~ eu stmgul si extensie lombara ; revenire ~I se repeta cu dreptul. Se executa de 10 ori eu fieeare picior. 20. Stir:d eu spatele Ia rnasa, eu miinile apucat 1a mve1ul soldurilor : extensia trunehiu1ui prin departarea lui de rnasa sieu expiratie . revenire cu inspiratis. Se repeta de 1'5___: 20 ori,

• Practicarea exereitiilor fiziee are ea obiec-tiv readucerea in pozitie norrnala a fiecarui segment deficient. CD In timpul practicarii gimnasticii medicale trebuie evitata formarea lordozei lombare. • Exereitiile Iizice eontribuie la tonifiearea museulat~rii dorsale superioare, ea si la dezvoltarea elasticitatii eutiei toracice . • Inaintea practicarii gimnasticii medicale se face un masaj calmant al spatelui, in special in regiunea dorsala, • Pentru odihna se recornanda un pat tare, fara. perna, tinind bratele lateral pentru redresarea curburii dorsale. • Exercitiile se executa din pozitiile stind, sezind, culcat, atirriat si pe genunehi.

Program de exercitii fizice
1. Mel'S prin camera. cu Iorfecari de orate pe orizontala alternate eu Iorfecari pe verticals. Se executa timp de ul1 minut.

118

119
~.J

2. Mers cu rotarea bratelor inapoi, timp de un minut. . 3. Mers pe virfuri cu miinile 1a umeri, coatele trase inapoi. Se executa timp de un minut. 4. Stind departat:' aplecarea trunchiului la 45 de grade cu ducerea bratelor oblic inainte si revenire in pozitia stind, Se repeta de 10:_15 ori. 5. Stind departat cu miinile 1a ceafa : ducerea bratelor sus cu degetele inclestate tragind coloana in sus si revenire in pozitia initiala, Se repeta de 15-20 ori. 6. Stind in Iata unui scaun (rnasaj.: asezarea piciorului sting pe scaun cu ducerea rniinilor la ceafa, coatele trase inapci si spatele in extensie ; revenire si se repeta cu piciorul drept, un minut. 7. Stind cu piciorul sting pe scaun : rotatii de brate executate din inainte spre inapoi. Se repeta de cite 15 ori, schirnbind picioarele. S. Aceeasi pozitie, cu bastonul pe ornoplati : ducerea bastonului sus cu spate1e in extensie si revenire in pozitia initlala. Se repeta de 10-15 ori. 9. Culcat pe spate cu genunchii indoiti : tirire -inapoi impingind cu miinile si calciiele. Se , executa tirnp de un minut, . 10. Culcat pe spate pe 0 carte asezata sub regiunea dorsala, genunchii mdoiti, talpile pe sol si bratele pe Iinga corp : ducerea bratelor prin lateral in prelungirea corpului si revenire in pozitia initials. Exercitiul se repeta de 10-15 ori. Pentru a mari amplitudinea miscarii se poate executa ridicarea bratelor tinind sticle in miini, 120

11. Culcat pe pat cu capulin af'ara suprafetei de sprijin : extensia capului si gitului cu ducerea bra tel or peste cap. Se repeta de ] 5 ori. 12. Culcat cu tata in jos, bratele inainte : tlrlre inainte cu ajutorul miinilor. Se executa 1-2 minute.

~ig. 74

13. Culcat cu fat a in jos pe pat, cu jumatate din tor ace in afara .suprafetei de sprijin: ducerea miinilor la ceafa cu extensia spatelui si revenire. Se executa de 15 ori. 14. Aceeasi pozitie : rotari de orate executate din inainte spre inapoi. Se executa de 30 ori (fig. 74). 15. Pe genunchi cu miinile .in sprijin pe masa : aplecarea trunchiului cu 2-3 arcuiri, mentinind spatele in extensie ; revenire in pozitia initiala. Exercitiul S2 rep eta de 1015 ori. 16. Mers pe loc cu genunehii la piept, miinile la ceaf'a si coatele trase inapoi. Se executa 1-'--2 minute. 17. Mers prin camera eu mingea medicinala pe cap, tinuta cu miinile din lateral, coatele trase inapoi. Se executa 1--·2 minute.

GiMNASTiCA MEDICAL~ UTI!JZATA IN TRATAMENTUL SCOLIOZE;
Scolioza este 0 deviatie a coloanei vertebrale cu convexitatea curburii in lateral, spre stinga sau dreapta, Poate fi cu incurbarea in

121

forma de "e" sau de "S", cuprinzind regiunea dorsala si lombara sau nurnai un fragment de coloana. Def'icienta este frecvent intilni ta la fete, datorita sprijinului intr-un picior, ca un viciu de postura si are multe alte cauze. Scolioza in forma de "C" se prezinta sub Iorma.unei incurbari laterale, de regula cu convexitatea incurbarii spre stinga (tipica) si rareori spre dreapta (aptica). Indicatii

j,

~i contraindicatii

• Redresarea scoliozei in "C", in pozitia stind, poate fi Iacuta prin indreptarea coloanei vertebrale, cu asezarea umerilor pe aceeasi linie. • Corectarea scoliozei in "C" se poate face prin exercitii fizice, cu accent pe tonificarea in conditii de scurtare a musculaturii alungite de parte a convexitatii deviatiei si tonificarea in conditii de alungire a musculaturii scurtate de parte a concavitatii deviatiei, precum si corectarea asimetriei umerilor, orno-. platilor si bazinului. • Exercitiile se executa din pozitiile stind, sezind asirnetric, culcat, atirnat si pe gemmchi cu sprijin pe palme. * Mare eficienta 0 au in redresarea scoliozei exercitiile de indoire laterala a trunchiului spre partea convexitatii deviatiei, exerciti ile de 'tlrire, de intindere a trunchiului, de rasucire in partea concavitatii curburii. " Pentru corectarea simetriei umerilor, bratul din parte a concavitatii va lucra deasupra liniei umerilor si cel din partea convexitatii, sub linia umerilor :;;iposterior.

• Pentru corectarea simetriei bazinului, eu piciorul din parte a concavitatii s~ executa miscari de extensie, iar cu cel din partea co~vexitatii se fac miscari de flexi~. . • Este contrainc1ieata Ilexia trunchiului, precum si indoirea [aterala spre parte a concavitatii curburii, care ar aecentua deficienta. • P~ntru cei cu scolioza in "C", cu convex itatea curburii spre partea dreapta (scolioza atipica), facem recomandarea sa respec~e toate aceste indicatii cu conditia ca toate POZltiile si mi5carile sa fie facute invers fata de ~ele pe care le descriem mai jos si care se adreseaza celor ou scolioza in "C", cu conve-

xitatea curburii spre partea stinga.

Program de exercitii firice "pentru cerectcreo scoliozei

in "e' stinga (tipica)

l
I

\

1, Mel'S cu spatele drept, cu ridicarea bratului drept sus rsi stingul tinut jos, Inapoi. Se executa un rninut. 2. Mers pe virfuri, CLl mingea medicinala pe cap, tinuta cu mina dr eapta prin lateral, iar eu stinga jos, tinind 0 hantela mica sau 0 carte. Se executa un minut, 3. Stind cu bastonul la spate, asezat in luncrul coloanei vsrtebrale, tinut de sus cu min a b ' dreapta si de jos cu stinga : indo ire a trun,chiului spre stinga. Se repeta de 10-15 on. 4. Aceea$i pozitie: rasucirea trunchiului spre dreapta si revenire in' pozitia initials. Se repeta lent, de 10-15 ori. 5. Stind cu piciorul sting sprijinit pe un seaunel: ducerea bratului drept sus cu 0 han-

122

123
-,

tela in mina si a bratului sting' indo it Ia spate, ·in acelasi timp eu indoirea trL1Dehiului spre stinga ; revenire in pozitia initials. Se executa de 10-15 ori. 6, Mers pe virfuri cu mina dreapta pe cap si mina stinga pe ornoplat. Se executa un mi-

nut. 7, $ezind cu coapsa stinga pe masa, piciorul
drept

cu dreapta sus, tinlnd prin lateral 0 minge pe cap; tndoirea ampla a tTunchiului spre sting a ~i revenire in pozitia initial a, Se executa de
10-150rL " ' 8, Aceeasi pozitie: rasuciree trunchiullli spre dreapta pastrlnd spatele in extensie si revenire in pozitia initlala. Se executa de 20 de ori. g, Pe genunchiul drept, picior ul sting intins lateral: ducerea bratului drept prin inainte sus si a stingului inapol ell arcuire ; revenire in pozitia initiala. Se fI::!peta de 10-115 ori. 10, Pe genunehiul drept, membrul inferior sting intins lateral cu virful sprijinit pe 0 carte sau 0 caT2,mida, mina stinga pe sold qi dreapta, sus, cu 0 h.anteHi ;lndoirea trunchiului spre sting a cu mcntinerea pozi~iei 5 seeunde si revenire. ?e repeta de 10-15 ori. 11. Pe genunchi cu sprijin pe palme : ducerea bratului drept inainte si sus si a piciorului sting inapoi, cu mentinere8 pozitiei 5 seeunde; revenire si se repeta de 10-15 ori. 12, Culcat pe spate cu bratele in lateral si picioarele departate : indoiree trunchiului spre stinga cu ducerea bratului drept in pre,lungi1'ea l'orpului si a stlngului spre ooapsa stinga ; 1'eveni1'e in pozrtia initiala, Se repeta . de 10-15 ori.

atirnind

in [os, mina

sting a pe sold si

13, Cul~at pe spate ell bratele In lateral: c111=e~ea, pl~lOrului sting 1a verticala ell asezar ea munu s!m~p pc soldul stiEg ~7ia rniinii drun!e 1a ce~fa 91 mentinerea pozitiei 5 secuncle' rever:lre in pozitia initiala. Se repeta de de on, 14, Aceea~i,poz~tie': ducerea piciorului sting 1a~era1 cu indoirea trunchiului spre stinga pnn ~lune.care pe sol, mina stinga pe soldul. s.tl~g, iar dreapta la ceafa 9i mentine'rea pozitiei 5 secunde; revenire si se repeta de 10-15 ori. '

20

15: Cul:~t c_uIata in jos, picioare1e departate, ~Dlr:a su.z:ga pe sold $i bratul drept intins mamt~: 1~1dOlre~ t~1.mehiului spre stinga eu ~xtensla spatelui si ducere a piciorului stinz in la!eral; revenir e in pozitia initiala. S~ repeta de 10-15 ori (fig, 75). ' 16: JI!~ersprin, camera cu dueerea genunchiulUI ~t~ng ~a piept, 1a 5 pasi, cu rnina stinga pe, 901c1 91 cu dreapta tinind prin lateral 0 mmge pe CEllD , Se executa ct 1-- £, mlnu t e, .,._
<) ,

Fig"

75

17, .Stind cu ?iciorul sting un s_caun, mma stinga pe ceaf'a : c, 1 . ~ ,m:,~l1'~a trunchiului 2-3 a~eU1n ~1 revenire in executa un rninut.

sprijinit lateral sold si drea't
"p

pe

aa spre stinga cu pozitia initials. Se

Ie

'

124

125

18. Aeeea9i poziue : rasucirea trunehiului spre dr:eapta cu areuire ~i revenire in pozi~ia initiala. Se repeta un minut 19. Aeeea9i pozi~ie : extensia trunehiului cu men~inerea pozi~iei 5 seeunde si cu inspiratie ; revenire cu expira~ie. Se rep eta de 1015 ori.

I~eaza asupra celeilalte .' orin exer "" cor·ective, . lCl~ll • .Mem?rele superioare trebuie sa lucreze aSlm~trle :. cu bratul sting deasupra liniei umenlor, 13r C~l dreptul sub linia umeri lor La. f~el :or actIOna si mombrele inferioare' adica asimetric, in felul urrnator . dreptul ' d1utceiln jo~ si inapoi, iar stingul' actionea~~ a era, inainte 51 In sus. ' :ti~~~irea se fae~ pasind cu bratul si piciorul
A

GIMNAS'TICA

MEDICALA.

UTllIZATA.
"S"

TN TRATAMENTUl

SCOLIOZEliN

Scolioza in ,,8« este 0 deflcienta vertebral a care are doua deviaW situate in plan "frontal. Este tipica cind are corbura dorsaUi. co eonvexitatea spre dreapta :¢. a doue curbura in regiunea 10l)1bara ell convexitatea spre sttnga." Curbura scoliotica lombara apare ca 0 cOl11pensare a curbnru scoli.otice prlmare dorsale, care nu a fost depistat.'i. 9i corectata la timp. ScoliOZRCU convexitateacurbu.rii dorsale spre stinga 9i cu cea lombara spre dreapta 9 intUnim mal rar ; este 0 seolioza atipica. In lucrare pi'ezentulli un program de gimnastidi pentru si::olioza tipid., iar cei care scelio7.a de fonna atipiea pot folosi acelea!,;ie-r:erdtii, Jar executate invers. .

• Pr}n practicarea exercitiilor coreetive se r:t~:.~e~te to.nifi~area prin 'seurtare a museu1 l~alungite dm partea convexitatii si prin a unglr~~ .. musculaturii scurtate din p artea concavitatii, • Odihna se face pe un pat tare spate cu genun e hii In tinsi ' m culcat pe 11 msi. • E~ercitiile din atirnat sint ef'iciente si se . tt po m ereala iritre eelelalte.
AA

au

Program de exercitii fizice pentru corectarea sccliozei in ,,5" (tipica)
. ~i

I ..

Indlcatii ~i contraindicatii o Redresarea scolio'Zei 1ft "S(~se face din pozi\ia stind in fat"' oglinzii prin readucerefl mnerUor pe aceea~i Iinie, 'inc1reptarea spatelni ~i a bazinului. De asemenefl, se introduce 0 talone.ta sub caldiui piciorLtlui mai scurt. II Pentru eorec:ta_rea deficientei se fixeaza una din ourburi In poziti.e core cHi si se ac~jo-

~ sting la cu mina stf; 9 ~uJtmdtPe cap 0 minge tinuta g ,reap ti d a pe sold. Se executa . Imp e 1-2 minute. " 3. Mers cu fandare Ia 5' pa~l, nUmal. eu piciorul stin sting ,g'lm acelasi timp cu ridiearea br atului " st C ~eerea dreptului la spate S cuta un mmut. . . e e).e-

u~ersea a sp~t~'a bratului pasi. e repeta tirnp de 2 minute 2. Mers cu . .' piept la 5 ridiearea genunchiului

5

\e~ert ;,ufal?l eu ridiearea ri?ic.area genunchiului f' o
a
~l

bratului sting drept dupa alti

sting la

i

A

A

••

'T

127

126

I

Stind cu pic~orul sting a~ezat111I?-ta pe us scaun, 111ma stinge. laceafa l1i dreapta pe sold ; indoirea ~runchl1.!lui ~pre d~ea~ta ~~ arcurre si revenlre. Se repeta de 10--20 OIl. 5. Aceeasi pozitie: ex:tensia trun~hiului. ~u rasucire spre sting a ql revenue ill pOZlt13 iniiiaUi. Se repeta de 20 de or~.... .. . 6.. Stand ell piciorul sUng sprlJlnlt ~atera.l pe un scaun, mina dreapta pe sold, 131' stinga tine 0 minge pe cap: Indoire.a. ~rllncluulUJ.. spre dreapta cu mentltierea pOZltlel.5 secunde !jii revenire. Se repeta de 10-15 orr, . . 7. Aceeasi pozitie ~ di.sucirea trUn?hlUlm spre sting a cu ,mentinere 5 sec\lnde 91 revenire. Se repeta de 10-15 ori. .~ 8. Fe genunehl cu bastonul vertical la spate, :"eu mina stInga tmut de sus, iar cu dreapta de [es : ducerea jnciorulul stin~ iI~ainte c~ tal~a pesol, cu cx,tensia. spatel~l!jil l':venlfe. se re-pet§: de 10-15 on cu pLclOrul sting.

. 4.

,j

I

I

t

:J. Aceea!;ji pozitie : ducerea piciol'L1illi s~lng Intins inapoi sprijinit pe virf, cu rasuciree trunchiuh.li spre stinga ~i cu spatele in exten:sie; ravenire in pozi\ia initiala. 812 repeta

r

de 10-15 ori. 10. Culcat ell fata 1n [os, mina st1nga inainte :'ii dreapta indoita la spate, piciorul st'il?'g lateral cu genurichiul indoit : tirire matnte CLl ajutoru1 mimii tii a1 piciorului sting. Se executa 1-2 minute. 11. Culcat Inainte in fata peretei"ui, cu'geriunchiul sting mc:loit in Iateralsi palrnele lr: spri-

!~ If

lei 12. Culeat

jin pe zid : mutarea palmelor in sus ~l ~al?ol in jos cu revenire. Exercitiul S,e repeta de 10-15 ori.
iar dreptul cu fata in jos, bratul sting mainte, indoit la spate: extensia trun-

chiului cu ridiearea bratului sting f,)i ducerea . piciorului sting in lateral; revenire in pozitia . initiala. Se rcpeta de 10-15 ori. 13. Aceeasi pozitie : indolrea trunchiului sore dreapta cu ducerea pioiorului sting in lateral ; revenire 'in pozitia initlala. Se repets de 10-150ri. 14. C111cat pe partea dreapta -cu 0 carte sub curbura dorsala, bratul sting in prelunzlrea corpului si dreptul Enga corp: ducerea piciorului sting in sus si coborirea lul. Se executa lent, de 10'--15 ori. 15. Culcat pe partea stin['58. ell 0 carte sub curbura lombara, bratul sting in prelungirea corpului si mina dreapta pe sold: indoirea trunchiului spre dreapta si revenire. Se exe. cuts. lent, de 10--15 ori. 16. CuI cat pe spate cu mina st.ln~a Ia ceafi'\ si dreapta pe sold: ducerea piciorului sting in lateral prin alunecare pe sol S1 revenire.· Se rep eta de 20 de ori." , 17. Pe genunchi cu spri iin pe palme : mers inainte pasind numai cu min a 9i piciorul stinz, 1~2 minute. 18. Aceeasl pozitie : ducerea bratului sting inalnte sus si a piciorului sting ina poi sus . eu arcuire ; reveriire in pozitia initiala si se continua tot eu partea stinga. Se repeta de 10-15 ori. 19. Sezind pe un taburet, mina dreapta pe sold, iar cu stinga tinind 0 carte pe eap: rasucirea trunehiului spre sting a si revenire, apoi indoirea trunchiului spre dreapta $i revenire. Se rep eta de 10-15 01'1.

126

GIMNASTICA

MEDICALA

UTILIZATA

TN TRATAMENTUL CIFOSCOLIOZEI
Cifoscolioza este 0 deficients a coloanei vertebrale care apare ca urrnare a asocierii deviatiei scoliotice cu eea cifotica. Peate fi patologica sau Iunctionala. Cifoseolioza p.a~ologic~ .e~te ~e natura congenitala, paralihea,. r~.hlbca f;'l prin epifizita vertebrala. Deviatiile se pr~duc de regula in segmentul dorsal cu convexitatea curburii seoliotice spre dre~pta, iI?- cazul cifoscoliozelor tipice. .C1f?sc.ollozele ~~~ctionale pot fi simple atitudini sau pozitii defectuoase de obisnu~nta. SiI?;tfrecvent intilnite la elevii care ~tau in banca cu trunchiul in pozitie de flexie si rasucire. Curburile se inte~conditioneaz~ eontribuind reciproe 1a agravarea deficientei'

..

.. Corectarea slmetriilor se face prin actiunea asimetrica a bratelor, astfel : in cifoscolioza tipica (dorsal dreapta), bratul sting va luera deasupra liniei umerilor, iar dreptul sub Iinia umerilor. Tot asimetric vor aotiona si membrele inferioare : stingul va lucra inainte si lateral, iar dreptul numai inapoi. Exereitiile indicate VOl' fi descrise pentru cifoseolioza tipica (cu eonvexitatea curburii scoliotiee . spre dreapta), iar cei cu deviatia atipica le VOl' executa invers . • Repausul se face pe un pat tare, in pozitia culcat pe spate, cu membrele inferioare intinse, fara perria si tinind cit mai mult mina sting a la ceafa. • [nainte de inceperea programului de gimnastica se reeomanda un masaj relaxant al muscu~aturii rig ide a spatelui. Program de

Indicatii si contraindicatii ~ Re,dre~area cifo~co~i.ozeise face din pozitia s~m,d1:1fat a oglinzii, prin indreptarea spatelui, mtmderea eoloanei vertebra1e coreetare a asimetriei umerilor. ' • Exe:citii1e utilizate trebuie sa se axezepe exte.nsla trunchiului, indoiri latera1e spre con~ex1tatea cur?~rii seoliotiee (spre dreapta : m cazu1 deficientelor tipice), rasuciri de
trunchi.

exercitii fizice

jl

• Ca pozitii de 1ueru recomandam : stind, pe genunchi, euleat. • Exercitiile trebuie sa influenteze in sensul sClJrtar~i~~us.culaturii alungite din partea c~nvexltatll $1 alungirli musculaturil seurtate d.m par-tea concavitatii, eontribuind Ia toniIicarea intregii muscu1aturi. 130

1. Mers eu bratul sting sus, spatele drept si mina dreapta pe sold. Se executa 1-2 minute. 2. Mel's prin camera cu ridicarea genunc,hiului sting la 5 pasi, cu bastonul fixat Ia spate in pozitie ver ticala, in partea de-sus tinut cu mina sting a si jos cu dreapta. Se executa 1--2 minute. 3. Stind departat : extensia spatelui eu ducerea bratului sting sus si a dreptului jos, la spate. Se executa: de 10-15 ori. 4. Stind eu piciorul sting intins inainte, sprijinit pe virf, mina sting a la ceafa si dreapta pe 901d: rasucirea trunchiului spre stinga cu areuire f;'i cu spatele in extensie; revenire si se repeta de 15ori.

I.

131

I

,[

! I

5. Stind eu piciorul sting sprijinit lateral pe un scaun ~i bratul sting sus cu 0 msciuoa sau hantela in l1JYn8, bratul drept [os pe lin,ga corp: extensia trunchiului amplificata de rniscarea bratelor spre inapo! ; revenire si se repeta extensia. Se executa de 15 ori. 6. Aceeasi pozitie, dar eu mina stinga 1a ceafa : indoirca trunchiului spre dreapta eu .arcuire ; revenire si se repeta de 15-20 de ori. 7. Pe genunehi cu sprijin pe palme : ducerea bratului sting inainte sus si a genunehiului sting la piept ; revenire in pozitia initiala. Exercitiul se executa de 10-20.ori (fig. 76). 8. Aceeasi pozitie : rasucirea trunchiului spre sting a eu dueerea bratului sting in partea rasucirii, cu 2-3 arcuiri ; revenire in pozitia initiala. Se repeta de 20 ori. 9. Pe genunchi eu sprijin pe palrne, trunchiul sub orizontala : ducerea bratului sting inainte sus eu spatele in extensie ; revenire in pozitia initiala si se repeta de 10-15 ori.

Fig.

76

10. Aceeasi pozitie : rasucirea trunchiului spre stinga eu inspiratie, revenire eu expiratie. Se rep eta de 15 ori. 11. ACE'2aq;ipozitie : indoirea trunchiului spre dreapta prin pasire pe palme, cu mentinerea

spatelui in extensle 9i revenire. Se executa de 10-15 ori, lent. 12. Pe genunchi : 'ducerea miinii stingl la ceafa, dreapta pe ~old ~i extensia trunchiului, msntinind pozitla 5 seeunde : revenire in pozitia initiala ~.i se repeta de 10~15 ori. 13. Pe genunchiul drept, piciorul sting lateral ell sprijin pe virf, mina stinga la rceafa si dreapta pe $010 : rasucirea trunchiului spre stingi'l en inspiratie, revenire ~i indoirea trunehiului spre dreapta. Se .repeta de 20 de ori. 14. Pe genunehiul drept en piciorul sting 1ndoit inamte, ell talpa pe sol, minastinga sus ~i dreapta pe sold : indoirea trunchiului spre dreapta, revenire si rasucirea "trunchiului spre stlnga. Se repsta de 20· de ori. 15. Culcat P? parte' dreaptacu 0 carte sub regiunea dorsals, 111111a stinga in prelungirea corpului 9i dreapta in fata : ducerea piciorului sting lateral-sus ~i revenire, Se execute. de 15 ori. Hi Culcat pe spate, piciorul sting indoitcu talpa pe sol, mina stinga Ia.ceafa ~i dreapta pe sold : ducerea piciorului sting sus ~i a bratului sting in prelungirea corpului ; revenire in pozitia in.i~iala..Se repeta de 20 de ori. 17. Culcat pe spate cu bratul sting in prelungirea eorpului 9i mina dreapta pe sold : indoirea trunchiului spre dreapta cu ducerea piciorului sting lateral prin alunecare pe sold ; revenire in pozitia initiala 9i se repeta de 15-20 or!' 18. Culcat cu fat a in jos, cu genunchiul sting Indoit lateral si eu bastonul tinut la spate in lungul coloanei, eu 1111na stinga de sus si eu dreapta de jos : extensia trunchiului cu inspi133

132

ratie si mentinerea
nire
CLl

pozitiei 5 secunde ; reveSe repeta de 15~20
01'1.

expiratie.

19. Aceeasi spre stlnga

pozitie : rasucirea trunchiului ell lnspiratie si mentinerea pozi-

tieL 5 secunde ; revenire cu expiratie. Se rcpeta de 15 ori. 20. Aceeasi pozitie : indoirea trunchiului spre dreapta cu inspiratie si cu mentirierea pozitiei 5 secunde ; revenire cu expiratie. Se repeta de 15-20 ori. 21. Mers prin camera pe virfurile picioarelor, cu bastonul la spate in 'pozitie vsrticala, tinut eu mina stinga de sus si ell dreapta de [os : indoiri de trunchi spre dreapta la 3~5

n.- Stind

pasi, Se €xe.cut5 2~3 minute. departat ou bastonul sus: rasncire spre stinga ell inspiratiesi revenire cu expiratie, Se executa de 10-15 01'1.

nire partiala sau totala la pozitia normals in timpul odihnei. Piciorul plat patologic este 0 deficients definitiva si cu tendinta de a evolua de la un grad 1a altul, in cazul in care nu se face tratament de reciiperare si daca nu sint eliminate principalele cauze care deterrnina si f'avorizeaza deficienta. . Pi.ciorul plat poate aparea inc~ din copilarie :;;1 din acest motiv trebuie depistat si coreetat .la timp,. prin toate mijloacele, pentru a-I opn evolutia. Platfusul influenteaza negativ formarea si pastrarea tinutei corpului, Este frecvent intilnit si la tineri, mai ales la cei car~ au ~lrmat tratament de recuperare in copilarie. Smt predispusi la platfus cei cu greutate corporala mare, muncitorii care cara greutati mari, ospatarii vinzatorii si toti cei care lucreaza numai in 'pozitia stind', '

:1~

GIMNASTICA MEDICAU\ UTillZATA PENTRU CORECTAREA PICIORULUI PLAT
Platfusul este 0 deficients a labei piciorului caracterizata prin caderea boltei plantare, care atrage dupa sine 0 serie de tulburari semnificative : dureri, contracturi musculare locale, tulburari circulatorii si trofice. Deficienta este de doua f'eluri : picior plat functional si patologic. Piciorul plat functional (platfus incipient) consta in caderea boltei plantare in timpul efortului fizic indelungat si in pozitia stind, care are posibilitatea de reve134

. Gir:1lla~tica r~ledicala folosita in scop proIilactic :;;1 curativ trebuie sa contribuie la tonificarea muschilor sus tina tori ai boltei plantare in sensul scurtarii lor, sa combats contracturile musculare S1' ti ~ '. sa- ac tl veze Cl.I'Cl.l 1a,la 10ca13. Indicatii si contraindicatii

I

• Cei predispusi la platfus trebuie sa evite pozitia stind prelungit si mai ales transportul de greutati mario . • Exerci tiile trebuie abordate inca din f'aza incipienta a def'icientei, practicate zilnic si chiar de doua ori pe zi. La inceput se ex~cuta numai din pozitia sezind si culcat si mai tirziu si din stind, 135

• Trebuie mentinuta grcutatea corporala in limitele norrnale, pentru a nu favoriza evolutia deficientei. ~ • La recornandarea medicului se vor purta talonete in pantofi, in scopul mentinerii boltei plantare in pozitia norrnala. -

7. Culcat cu fata in jos, bratele inainte : indoirea alternativs $i apoi simultana a genunchilor, apropiind calciiele de sezuta, eu mentinerea pozitiei 5 secunde ; revenire si se executa de cite 20 ori (fig. 77).

Program de

oxercitii fizice

1. Sezind cu genunchii Indoiti, talpile pe sol: ridicarea alternativa si apoi simultana a 1abelor picioarelor, calciiele in sprijin pe sol; revenire si se executa de cite 15 ori fiecare. 2. Aceeasi pozitie : ridicarea alternative si apoi sirnultana a calciielor cu mcntinerea pozitiei 5 secunde ~ revenire cu calciiele pe sol. Se executa de cite 15 ori fiecare. 3. Aceea~i pozitie : intinderea lenta a genunchilor mentinind contactul cu solul numai eu degetele si calciiele ; revenire in acelasi mod. Exercitiul se repeta de 10-J.5 ori. . 4. Sprijin pe palme si pe degetele picioarelor -; mel'S prin camera inaintind cu f'ata si apoi cu spatele, timp de 1-2 minute. 5. Pe genunchi, eu sezuta pe calciie ; intinderea piciorului sting inainte ; revenire si se repeta eu dreptul. Se executa alternativ de 20 de ori. 6. Aceeasi pozitie : dueerea piciorului sting ina poi cu sprijin pe degete si mentinerca pozitiei 5 seeunde; revenire si se executa eu dreptul. Se repeta de 20 ori cu Iiecare picior,

I

Pig. 77

-.:o...!.......

-z>...".;;~

~

;Ill!

flexia si extensia
tana a labelor de ori,

8. Culcat eu Iata in jos, gambele picioarelor,

alternativa si apoi simulSe repeta

la verticals

;

de 20 .

9. Culeat pe spate eu genunehii indoiti, talpile pe sol; ridicarea bazinului eu sprijin pe ornoplati $i pe degetele picioarelor, cu mentinerea pozitiei 5 secunde ; revenire si se repeta de 15-20 ori. 10. "cuicat pe spate, bratele pe linga corp, cu talpile picioarelor spri'jinite pe marginea patului ; ridicarea trunchiulni la verticals apasind cu bolta picioarelor in marginea patului si revenire. Se executa de 10-15 ori. 11. Sezind ; flexia si extensia labelor pieioarelor de 15 ori. 12. Sezind pe scaun : se prinde 91 se ridica un creion eu degetele piciorului sting, apoi se lasa creionul-ps sol. Se repeta si eu piciorul drept. Se executa de 20 ori ell fieeare picior. 13, Aceeasi pozitie, picioarele pe un eearceaf : stringerea eeareeafului eli degetele. Miscarea se poate ingreuna asezind 0 greutate de un 137

136

kilogram la capatul opus a1 cearceafului. Se executa 2-3 minute. . 14. Acceasi pozitie, picioarele pe 0 minge mare de cauciuc ; rularea talpilor de la virf 1. calciie, apasind cu tal pile pe minge. Se executa 2-3 minute. 15. Aceeasl pozitie, talpile pe un baston : rularea talpilor pe baston de la virf la calciie. Se executa 2-3 minute. 16. Aceeasi pozitie : ridicarea calciielor de pe sol eu mentinerea pozitiei 5 seeunde, revenire eu calciiele pe sol si se rep eta 2 minute. 17. CuI cat pe spate eu picioarele sprijinite pe perete : desprinderea calciielor de perete cu mentinerea pozitiei 5 secunde, revenire si desprinderea virf'urilor. Se executa de 20 ori fieeare. 18. Stind eu miinile sprijinite pe spatarul scaunului : ridicare pe virfuri cu mentinerea pozitiei 5 seeunde si coborirea pe calciie, Se repeta de 20 ori. 19. Aceeasi pozitie ; joe de glezne (ridicarea alternativa a calciielor). Se repeta 2-3 minute. 20. Stind eu talpile pe un bast on asezat sub bolta picioarelor si miinile sprijinite pe masa: indoirea $i intinderea genunehilor (genuflexiuni). Se executa de 20 orl. 21. Mers pe calciie eu miinile pe solduri, Se repeta 1-2 minute. 22. Mers pe virfuri cu pasire peste diferite obstaeolemaiinaltedineasa (taburet, rnasuta, carti), Se executa 1-2 minute. 23. Mersul pitieului pe virfurile pieioarelor. ell miinile intinse inainte. Se executa 1-2 minute. 138

GIMNASTICA MEDICAL~ UTlLlZATA IN AFECTIUNILE REUMATICE' ALE COlOANEI VERTEBRALE
Bolile reumatismale Iorrneaza un grup de afecti.uni eu localizari in primul rind la aparatul locomotor. Cauzele care declanseaza bolile reumatismale sint multiple. Dintre factorii exogeni proveniti din mediul inconjurator amintirn : inf'ectiile, intoxicatiile, traumatismele, carentele alimentare, factorii climatiel. Faetorii endogeni se refera la : zestrea genetiea, sistemul endocrin, tulburarile de irigatie si cele statiee, virsta, sexul etc. In reumatologie, eultura fizica medicala constituie un factor de searna, in special in terapeutiea afectiunilor reumatismale ale aparatului de sustinere.

GIMNASTICA MEDICALA UTllIZATA· TN TRATAMENTUL SPONDILOZEI
Spondiloza este 0 forma a reumatismului degenerativ ai eoloanei vartebrale care poate aparea atit la nivelul discurilor intervertebrale, cit si la ni velul cartilajelor articulare ee acopera supraf'etele articulare de la vertebrele invecinate. Procesul degenerativ al eoloanei vertebrale se caracterizeaza prin ap3ritia unor osteofite in forma ciocului de papaga). Spondi1oza poate cuprinde un segment sau intreaga coloana, avind ea sind rom principal durerea 13 nivelul respectiv, f'iind usor 139

ctepistatEi radiologic. Dintre principalele cauze fa vorizanta amintim : deficientele fizice vertebrale, obezitatsa, sedentarismul, atrofia museu lara dorsals, traumatisms etc. Indicatii

.

si contraindicatii .

loanei vertebrale si Ii mareste aeesteia gradul de uzura. . . • Odihna se face pe un pat tare, in pozitia culcat pe spate, cu mernbrele inferioare intinse, si fara perna sub cap.

,

o Exercitiile utilizate in spondiloza contribuie la deblocarea discurilor intervertebrale, folosindu-se miscar ila de rntindere, de intarire a musculaturit spatelui si de dezvoltare a mobilitatii vertebrale. e Programul de girnnastica medicala se practica zilnie si are 0 durata de eel putin 30 minute, fiind precedat de masaj sau automasaj -cu efect calmant asupra musculaturii rigide $i dureroase a spatelui. Exercitiile fizice Val' fi intercalate eu pauze de odihna de 1015 seeunde si eu exercitii de respiratie. • Cele mai indicate pozitii de lueru sint : stind, culcat, pe genunehi, atirnat si mai putin sezind. n aeeste pozitii pot fi efectuate toate miscarile coloanei vertebrale: flexie, extensie, indoiri, rasucir i si rotari. • Sint contraindicate alergarile, sariturile, cazaturile, miscari bruste si in forta, cu rasuciri, r-idicari, transport de greutati mari. • Scaderea brusca , in greutate fara a practiea exercitiile fiziee este contraindioata, deoarece eontribuie la tasarea vertebrelor si rnareste procesul de uzura.

Program

de exercitii fizice

r

I
t

I

l. Mers ell bratele sus cu leganarca trunchiului, timp de un minut .. 2. Mers eu ridicarea alternativa a genunchilor Ia piept, la 3-5 <pasi. Se executa 1-2 minute. 3. Stind cu bastonul tinut in f'ata coapselor : Iarrdare inainte pe piciorul sting cu ducerea bastonului deasupra capului ; revenir e in poziti a ini tial il si se r epeta eu piciorul drept. Se eX:eeuta 'de 7~8 ori cu fieeare picior .. 4. Aceeasi pozitie : Iandare laterala pe piciorul sting eu ducerea bastonului sau a mingii la ceafa si rasucirea trunchiului spre stinga eu inspiratie ; revenire in pozitia initiala eu . exniratie si se executa eu piciorul drept. Se rel~eta' de ~ite 7-8 ori e1.1 fieeare picior. 5. "Stind eu pieiorul sting asezat lateral pe scaun si eu miinile la ceafa : indoirea trun-

chiuluispre stinga si spre dreaptacu arcuiri,

• De asemenea, este contraindicata purtarea pantofilor eu toeuri inalte de catre femei, intrucit accentueaza pozitiile vieioase ale eo-

apoi rasucirea trunchiului spre stinga si dreapta e1.1areuiri. Exercitiul se executa de 8-10 ori, apoi se schimba pozitia picioarelor si S2 repeta de 7-::--8ori. 6. Stind eu bratele sus: indoirea trunchiului inainte, cu atingerea solului eu miinile si eu 2-3 arcuir i ; revenire ill pozitia initiala, Se executa de 7--8 ori si se repeta inca 0 data.

140

141

Sezind depar tat, cu mingea tinuta inamte eu bratele intinse : rasucirea trunehiului ~p~~ s!inga eu inspiratie ; revenire in pozitia initiala cu expiratie si se continua miscarea spre dreapta. Exercitiul se ef'ectueaza de 78 ori in fieeare parte (fig. 78).

T

Fig.

78

Fir;. 79

8., Aceeasi pozitie : aplecarea trunehiului spre s!mga eu arcuire ; revernre in pozitia initiala $1 se repeta spre dreapta. Se efe~tueaz~ de 7-8 ori in fieeare parte. 9. S.tind departat eu bas to nul fixat pe ornoplati : aplecarea trunchiului la orizontala eu spatele drept, eu 2-3 arcuiri : revenire in pozitia initiala si se rep eta de 10-15 ori. 10. Aceeasi pozitie dar eu bastonul la sezuta : rotari ale trunchiului spre stinga si spre dreapta, exeeutate lent. Se repeta de 4-50ri (fig. 79).

revenire in pozitia initiala si se repeta cu mina $i piciorul drept, Se efectueaza de 78 ori cu Iiecare parte. 13. Culcat.cu Iata in jos, eli bratele intinse inainte : extensia trunchiului .ridicind de pe sol miinile sl picioarele, eu mentinerea pozitiei 5 seeunde si eu inspiratie ; revenire eu ~xpiratie. Se rep eta de 10 ori. 14. Aeeea$i pozitie : extensia trunchiului cu apueare::l gleznelor eu miinile si inspiratie profunda; revenire inpozitia initiala cu expiratie. Se repeta de 15 ori. 15, Aceeasi pozitie, cu bastonul tinut in Iata : rasueirea trunehiului spre stinga eu departarea picioarelor si inspiratie ; revenire eu expiratie si se executa spre dreapta. Se repeta de 10-15 ori in fieeare parte. 16. Culcat pe par tea stinga, miinile in prelungirea eorpului : balansul piciorului drept din inainte-inapoi si invers, apoi balans cu stingul. Se rcpeta de 8-10 ori eli fieeare picior. 17. Culcat pe spate eu bastonul sau mingea tinuta peste cap in prelungirea eorpului : r idicarea trunehiului in pozitia sezind ell ducerea bastonului sus si revenire in pozitia initiala. Se repeta de 7-8 ori. 18. Acceasi pozitie : adueerea bastonului inainte si treeerea pieioarelor peste baston eu asezarea lor pe sol; revenire in pozitia initiala si se repeta de 15 ori. 19. Culcat pe spate eu genunehii indoiti, talpile pe sol si miinile pe Iinga corp: ridiearea trunehiului eu bazinul cit mai sus (semipod) 143

11. Pe genunchi eu sprijin pe palme ! ducerea capului .sp~e. sol (flexia) cu Intinderea genunchilor $1 ridicarea sezutei : revenire in pozitia initiala, dupa 5secunde. Se exe ·utf.l de 8-10 ori, .
12. Aceeasi pozitie : extensia trunchiului prin apucarea gleznei piciorului sting cu mina stinga si mentirierea pozitiei 5 seeunde , . .

{1

\

142

eu inspiratie '~i eu mentinerea pozitiei 5 secunde : revenlre eu expiratie. Se repeta de 10-15 ori. 20. Culeat pe spate eu bratele lateral: ridicarea picioarelor la verticala si coborirea Ior 'spre stinga ; revenire cu picioarele pe sol :in

GIMNASTICA CERVICALE

MEDICAlA

UTlllZATA

TN TRATAMENTUL

SPONDILOZEI

".

Fig. 80

pozitia initiala si se repeta spre dreapta. Se executa de 10-15 ori in f'iecare directie, 21. Aceeasi pozitie : ridiearea trunchiului si a picioarelor in echer (rniinile ating degetele picioarelor) si revenire in pozitia Initials (fig. 80). 22: Culcat pe spate cu bratele pe linga corp: ducerea bratelor prin lateral ln prelungirea corpului cu elongatie si inspiratie ; revenire in pozitia initiala cu expiratie. Se repeta -de 10-15 ori, lent. 23. Aceeasi pozitie : dueerea genunchilor indoiti pe abdomen cu arcuiri si expiratie ; revenire in pozitia initiala cu inspiratie. Se repeta de 10-15 ori, lent. 24. Mers normal, 5 pasi, si mers pe virf'uri, 5 pasi, cu ducerea bratelor sus ~i cu spatele in extensie. Se executa un minut. 25. Mers normal cu rasucirea trunchiului spre stinga, la 5 pasi, si apoi rasucire spr e dreapta la 5 pasi, Se executa un minut.

viI'sta'!li este caracterizata prin dureri violente la ceafa, ameteli, intepenirea gitului, . durerl in umeri, care coboara pe brat pina la degete uneori. Afectiunea poate fi usor tratata kinetic, prin gimnastica Ia domiciliu, in forme1e de eronicizare. Indlcatli si contraindicatti

evolutie

Spondi loza cervicala reprezinta una dintre fOfmele de Iocalizare ale reumatisrnului degenerativ al coloanei vertebrale, Ea are Q

.

Ienta,

se

accentueaza

0

data

ell

• Inainte de inceperea programului de gimnastica rnedicala se po ate face un masaj sau autornasaj cu efect calmant la nivelul cefei si chiar pe ornopla ti si umeri. • In situatia de rigiditate cervicala se fae miscari care sa mareasca mobilitatea la acest nlvel, sa activeze circulatia locala si sa e11mine produsul de uzura. Daca coloana cervicala este destul de mobila, se fae exercitii pentru intarirea musculaturii, in vederea cresterii stabilitatii ei. • Prograrnul de girnnastica rnedicala se practica zilnic, de regula dirnineata la desteptare. sub forma de gimnastica de inviorare si dureaza 15-20 minute. La- 'nevcie se mai poate repeta in timpul zilei.

144

14i

• Inainte de a in cepe exercitiile care sa mobilizeze segmentul cervical este bine sa se . faca citeva miscari cu membrele si trunehiul pentru a inc81~i organismul si a face ca miscarile cervicale sa fie mai usor suportate . • Exerci tiile se f'ac din pozi tiile stind, sezind, pe genunchi si culcat. In regiunea cervicala se pot efectua miscarile de' flexie, extensie, indoiri, rasuciri si rotari ale capului si gitului, In ritm lent. • Odihna se face pe un pat tare in pozitia culcat pe spate, fara perna, cu un sul sub ceafa. • Sint contraindicate miscari le bruste in segmentul cervical, mai ales cind muschii sint rigizi si durerosi.

expiratie- Se executa de 10-12 ori ell maximum de amplitudine (fig. 81) . 6. Aceea~i pozitie : indoir ea trunchiului si a. gitului spre stinga si inspiratie ; revenire in .

f'ig. 81

Program de exercitii fizice
1. Stind eu miinile pe solduri : rotari ale umerilor 'exeeutate in ambele sensuri, de cite 10-15 ori in fiecare sens. 2. Aceea~i pozitie : ducerea bratelor prin lateral sus si lasarea capului pe spate; revenire in pozitia initiala, Se executa de 15 ori. 3. Stind departat cu miinile pe solduri : du. cere a lenta a capului pe spate cu barbia inainte si revenire. Se repeta de 10-15 ori. 4. Stind departat : ridicarea si cobor irea umerilor, in ritm lent, de 10-15 ori. 5. Sezind pe scaun eu spatele rezemat de spatar si miinile pe solduri : flexia capului executata lent, cu inspiratie si mentiner ea pozitiei 6 secunde, apoi extensia capului cu

pozitia initiala cu expiratie si apoi spre dreapta. Se executa de 10-12 ori. 7. Aceeasi pozitie : rasucirea capului si a gitului spre stinga, revenire si se repeta spre dreapta Se executa de 10-12 ori. 8. Aceeasi pozitie : rotatia arnpla si lenta a capului si a gitului spre stinga si dreapta, Se executa de 5-6 ori fiecare. 9. Culcat pe spate cu bratele pe Iinga corp: ducerea bratelor prin inainte peste cap, cu inclcstarea degetelor si intinderea coloanei vertebrale (elongatic) : revenire in pozitia initiala. Exercitiul se repeta de 10-15 ori. 10. Acceasi pozitie : rasucirea trunchiului sprc stinga ajungind in cul cat cu f'ata in jos ; revenire si se executa spre dreapta. Se repeta de cite 5 ori in fiecare parte. 11. Culcat cu fat:l in jos, cu miinile inclestate la spate: extensia capului :;;i a gitului, depar tind barbia de corp si ducerea bratelor sus-inapoi cu inspiratie profunda; rcvenire ('\1 cxpiratie ·~c exe-::Cl.Ui lent de 10-15 ori. J 2. /\rE'ea<;>ipozitie : ri1c,ucincH capului $i a gitului spre stinga :;;i apoi spre dreapta. Se exe(uta alterriativ de 10-12 ori.

147

146

~

13. Culcat eu fata in jos, miinile in dreptul umerilor : extensia eapului si a gitului, 0 data eu intinderea bratelor si revenire in pozitia initials. Se repeta de 7-8 ori. 14. Aceeasi pozitie : rasucirea capului si. a gitului spre stinga, eu Inspiratiesi mentinerea pozitiei 5 secunde ; revenire ell expiratie ~i se repeta spre dreapta. Se executa de cite 5-6 ori in fieeare parte. 15. Aceeasi pozitie : rotari ale eapului i?i gitului in ambele sensuri, timp de un minut, 1T Sezlnd pe scaun cu spatele rezemat de spatar : flexia capului cu ducerea genunchiului sting la piept si apropierea de cap; revenire ~i se executa la fel cu dreptul. Se repeta de 5-6 ori cu fiecare genunchi. 18. Stind departat cu miinile pe solduri : rasucirea capului si a gitului spre stinga eu areuire ; revenire si se repeta spre dreapta. Se executa de 10-15 ori in ritm lent. 19. Mers prin camera eu ridiearea alternativa a cite unui genunchi la piept cu ajutorul rniinilor si apropierea capului de el. la 5 pasi, Se executa 1-2 minute. 20. Mers prin camera cu rasucirea trunchiului spre stinga si apoi spre dreapta, la 5 pasi, eu ducerea miinilor Ia ceafa si rasucirea capului in aceeasi parte. Se executa 1-2 minute.

tea lor si anchilozarea coloanei vertebrale. Afectiunea rnai este cunoscuta sub denumirea de pelvispondilHa reumatismala _saLl boala lui Bechtereew-Marie-Strumpell. SpOl'ldilita debuteaza CjJ inflarnarea artieulaWlor sacl'ojjiace, provocind dureri rnari in -!?aie, persistente, care sint Insotite de vcontracturi ale muschilor lornbari, putind fi usor confundate ell crizele de lumbago. Identiflcarea acestor dureri se face prin aceea ea in cazut durer.ilor de lumbago, acestea se arnetioreaza in pozitla de culcat pe. spate cu genunchii Indoiti, in timp ce durerile spondilitice se accen tueaza in pat ~i mat vales m timpul noptii. Evolutia bolii este lenta si poate cuprin .de intreaga coloana vertebrata, articulatiile coxa-femurale, scapulo-humerale, determinind in final anchilozarea trunchiului, redu- . ceres rniscarllor resplratorii, mgt euna rea mersutui (care devine specific si este user iden tifica t), red licerea miscarilor capul u i~i ale masticatiei (miscarile maxilarului).
Indicafii

~i contraindicafii

- Ii Gimnastiea medicant trebuie: sa. fie practi-

TN TRATAMENTUL

GIMNASTICA

MEDICALA UTlLlZATA SPONDILITEI ANCHILOPOETICE

11.

Spondilita anchilopoetica (anchilozanta) este' o boala caracterizata prin inflamarea articulatiilor vertebrale, cu tendinta spre osifiea-

cat a inca din faza de debut a bolii, avind mai bune rezultate in oprirea evolutiei ei. • Prin gimnastiea medicala se realizeaza calrnarea durerilor, prevenirea deforrnatiilor eoloanei in vederea pastrarli unei pozitii coreete a corpului. Exercitirle pot fi practicate si la dorniciliu numai cu recomandarea medicului specialist, dupa ce pacientul a fost indrumat suficient in eentrele de recuperare medicala si cind evolutia bolii perrnite aceasta.

148

14'

.roasa a bolii. rinzi.

• Prograrnul de gimnastica medical a se practica zilnic, eu 0 durata de eel putin 30 minute, eu pauze mari de odihna intre exercitii, pentru a nu obosi organismul. Se VOl' folosi exercitii usoare; care sa mareasca rnobilitatea coloanei vertebrale si a articulatiilor invecinate, efectuate in faza nedure• Masajul calmant aplicat inaintea gimnasticii este de un real folos pentru cei sure-

• Se recomanda C3 pozitiile stind si sezind sa fie cit mai des alternate cu alte pozitii. • Este contraindieat fumatul, pentru ca ingreuneaza respirata, care este destul de def'icitara la acesti bolnavi.

Program

de

exercitii fizice

II

I, '

II

II

I

• Exercitiile fizice se executa din pozitiile stind, pe genunehi, culcat, sezind. Unele exercitii se fac 'li in apa calda, in cada, cu rezultate foarte bune. • Odihna se face pe un pat tare, fara perna sau cu un sul -iub ceafa, cu membrele inferioare intinse. Pentru corectarea cifozei dorsale se asaza pe frunte un saculet cu sare sau nisip, avind greutatea de 1-2 kg, care se tine 5-10 minute. • Pentru combaterea contracturilor de la nivelul musehilor extensori si a retractur ilor de la nivel~l muschilor flex~ri ai rnembrelor inferioare, se re~omanda sa se Iaca odihna cu Iata 'in jos, fara perna, eu picioarele intinse si cu asezarea pe spatiul popliteu a unor saculeti de 2-'-3 kg, pentru a Iorta intinderea genunchilor. Pozltia poate fi mentinuta, progresiv, 5-15 minute. $ Sint contraindicate alergarile, sariturile, rasucirile bruste, cazaturrle, ridicarea si transportul de 'greutati mari. Se reeomand'a ca greutatea corpului sa fie mentinuta in Iirnitele normale, pentru a nu impovara ccloana vertebrala,

I

1. Mel's normal prin camera cu rotarl mari de brate din inainte spre inapoi, executate timp de un minut, cu pauza de odihna de 10 secunde. 2. Mel's normal cu ridicarea alternativa a genunchilor la piept la 5 pasi, Se executa timp de un minut, Cll pauza 10 secundc. 3. Stind cu bastonul tinut linga coapse : pas inainte cu picioru1 sting cu ducerea bas tonului la spate peste cap; revenire in pozitia initiala si se executa cu dreptul. Se repeta de 10-12 ori (fig. 82). 4. SEnd departat cu bastonul tinut linga coapse : aplecarea trunchiului pina la ori-

'1

I
Fig. 82

zontala cu ducerea bastonului in f ata si inspiratie, revenire in pozitia .ini tiala 'cu' expiratie. Se executa lent de 10-12 ori. 5. Aceeasi pozitie : ducerea bastonului deasupra capului, spatele in extensie si inspi151

150

ratie profunda, tndoirea
tonul

trunchiuluicu basspre s01 ~i expiratie ; revenire in pozi-

tia ini~i<dcA se repeta de 10-15 ori. ;;,i 6. Stind : indoirea genunchiului sting inapoi ell ducerea calciiului 1a sezuta, cu ajutorul miinii stingi.; revenire si se repeta cu dreptul. Se executa de 10-15 ori,
7. Sezind pe un seaun cu spatele rezemat de spatar, spatele in extensie : flexia trunehiului cu expiratie, revenire eu inspiratie. Se executa de 15 ori. 8. Aceea~i pozitie : indoirea .trunehiului spre stinga cu expiratie, revenire cu inspiratie si acelasi spre dreapta. Exercitiul se rep eta de cite 7-8 ori in fieeare parte, cu pauze. 9. Aceeasi pozitie : rotari ale capului si gitului executate lent, spre sting a si dreapta. Se executa de 5 ori in fiecare sens, CLl pauza de odihna de 15 seeunde. 10. Culcat pe spate cu bratele in lateral: irnitarea miscafilor de pedal are la bicicleta, executate in ritm lent. Se efectueaza 2 reprize de cite 15 secunde, intercalate cu pauze de odihna, 11. Aceeasi pozrtie : ducerea piciorului sting sus Ia verticals si coborirea lui spre mlna stinga ; revenire $i se executa Ia f~l C1.l dreptul, Exercitiul se repeta alternati v de 1012 ori si este intercalat ell pauze de odihna. 12. Culcat cu f ata in jos, eu br atele inainte : extensia eapului cu inspiratie, r overiire cu expiratie. Se repeta de 10-15 ori, lent. 13. Aceeasi pozitie : ridicarea picior ului sting intins, coborirea lui lenta si se executa la fel cu dreptul. Se repeta de' 7--8 ori cu Iiecare picior, '

14. Aceeasi pozitle : extensia trunchiului cu ridicarea simultans a miinilor 9i picioarelor, mentinind pozitia 3-5 secunde ; revenire si se repeta de 7-8 ori, cu pauza 15 secunde. 15: Culcat eu Iata in jos, bratele inainte : indoirea genunchiului sting cu ducerea miinii stingi la calcii, spatele in extensie si inspiratie ; revenire CLl expiratie ~i acelasi cu dreptul. Se executa de 10 ori. 16. Aceeasi pozitie : extensia spatelui cu duc~rvea palm~lor la ce~fa si inspiratie prelungrta ; reverure eu expiratie. Se repeta de 1015 ori. 17. Pe genunchi cu sprijin pe palrne : duce_rea genunchiu1ui sting la piept si mentinerea pozitiei 5 secunde ; revenire si se repeta- cu dreptul. Se executa de 10 ori. _ : 8. Aceeasi pozitie : ducerea picioru1ui sting 111 Sll~ CLl spatele in extensie si inspiratie, revenire cu expiratie si se repeta cu c1reptul. Se executa de 10 ori. 19. Pe genunchi cu sprijin pe palme : indoirea bratelor cu coborirea umerilor la sol si revenire. Se rep eta de 8--'10 ori. . . 20. Aceeasi pozitie : ducerea piciorului stinc Ia teral cu sprijin pe vir f ; revenire si se repet§ cu dreptul, Seexecuta de 15 ori. 21. Stind departat CLI bratele sus: indoirea trunchiului spre stinga cu inspiratie : re venire In stind departat cu expiratio sl se continua spre dreapta. Se executa de 10-15 ori. ~2.. Stind departat ell hantele mici in miini : rotatii ample din ar ticulatia umerilor executate lent, in a~bele sensuri, Se repeta de 10 ori in fiecare sens. 153

• li2

GIMNASTICA MEDICALA UTILIZATA. TN TRATAMENTUL DISCOPATIEI LOMBARE Coloana Iornbara este ultimul· segment mobil al coloanei vertebrale, Iiind alcatuita din 5 vertebre, cele mai mari, intercalate cu discuri intervertebrale. Segmentul lombar are 0 curbura cu convexitatea orientata anteriorvcu 1'01 important in sustinerea greutatilcorpului. Este mobilasi protejsaza maduva spinarli si radacinile nervoase care ies din maduva spinarri la acel nivel. Girnnastica medicala vse incepe inca. din faza de spitalizare si se continua ambulateriu sub indrumarea specialistilor ~i apia in faza de restahilire cornpl eta , dupa un bun antrenament kinetic, se poate practica Ia demiciliu, c.1.1 respectarea indicatiilor primite de la specialist. Prin exercitii fizice se urrnareste mentinerea coloanei vertebrale 111 stare optima de functionare, eliminarea punctelor de presiune de pe discurile intervertebrate, factori determinauti 111 uzura discurllor, preCUJ11si cresterea stabilitatii !?i
mobilitatii colonnei lombare.

Indicatii ~.

si contraindicatii

r:. •

Prograrnul de girnnastica medicals trebuie praoticat zilnic, avind 0 durata de eel putin 3.0 minute. Exercitule actioneaza asupra muschilor abdorninali, dorsali $i ai membrelor rnferioar e, In ssnsul intarlcii lor, cOl1di-· .tie esentiala in tra tarnentul diseopatiei 10111bare. Se indica pastrarea in permanents a unei greutati corporals in Iirnitele normale, de-

oarece fiecare kilogram in plus contribuie in mare masura la uzura discurilor intervertebrale. • Exercitiile din pozitia stind trebuie sa aiba o baza :n~re de sprijin, realizata prin departarea picioarelor, pentru a asigura un echilibru stabil. Se evita miscarile bruste si 1ncord~~ile museulare lornbare create' prin dezechlllbrarea corpului. Se mai pot efectua exerci~iil~ di? pozitiile sezind, culcat, pe ge(_ nunchi 91 atirnat. . • Pozitia sezind se recornanda a fi executata mai mult pe. scaun si cu spatele rezemat, e~ l;l€I_Ylbrelemferioare indoite din genunehi 91 talpile pe sol. Pozitiile trebuie cit mai des alternate, pentru a nu obosi colo ana lornbara ~si a nu accentua durerile. • Se indi~a mel'S cu pasi mici, fara graba, eu trunchiul drept, abdornenul supt si muschii fesieri incordati. ;' It Exercitiile din atirnat se recornanda sa fie Iacute mai spre sfirsitul programului de gin:nastica rnedicala, cind organisrnul este mal bine incalzit, ~ Ritmul de executie va fi lent, repetarile intercalate eu pauze maimari de odihna iar pentru ingreuierea miscarilor se vor fclosi diferite obiecte din casa. ;~ ~entru eombaterea e~ntr~eturilor museu1l~1I de pe partea antenoara a eoapselor si e rnai_ ales a retractiilor de pe partea posterioars a coapselor, care apar cu timpul datorita mentinerii genunchilor indoiti, se recol ruanda ca atit in timpul odihriei cit si in ? tia:pu.l executiei sa se introduca si miscari \ de lntindere a genunchllcr.

I.

15'1:

155

I

i'

I
,11 )

• Odihna se face pe un pat tare, in pozitia pe spate cu1cat sau pe 0 parte cu genunchii
indoiti.

I,

II

• Asezarea pe pat in tirnpul crizelor de lumbago se face astlel : se sta cu spatele la pat si se efectueaza asezarea pe marglnea patului ell sprijin IIi mlini, pastrind spatele drept, Din aceasta pozitie se lasa corpul pe partea sUnga sau dreapta (in Iunctie de pozitia patului), cu mentinerea genunehilor indcitt, apoi se treee in pozitie culcat pe spate eu 'genunchii indoiti si capul pe perna. Coborlrea din pat se face astfel : din culcat pe spatecu genunchii mdoitl se ridica trunchiul in sezind, impingind cu rniinile 1n pat, apoi se coboara pieiarele la marginea patului si se ridica in stmd cu spatele drept. Coborirea din pat se poate face sl din culcat pe 0 parte eu genunchii indoi~i prin ridicarea trunchiului In sezind si cobartrea picioarelor Ia marginea patului ; apoi ridicare In stind. • Ridicarea unor obiecte de jos se realizeaza In felul urrnator : se duce piciorul sting sau drept In fata 'Ii se indoale din genunchi, trunchiul se mentinadrept ~i se ajunge cu genunchiul piciorului din spate la sol, se ia obiectul de jos ~i seaduce ling a abdomen, apoi solicitind muschii mernbrelor Intenoare se ridica trunchiul 11:1 verticala, in stind., • Asezarea pe sol pentru efeetuarea exercitiilor fizice se executa astfel : se asaza piciorul sting sau drept mai in fata si se inindoaie genunehii, trunchiul rarnine drept, pina se ajunge cu genunchiul din spate la sol. Apoi _se sprijina palrnele pe sol, trunchiul se rasuceste spre piciorul din fata si Iii -

f/'

s~ asaza pe. soldul piciorului din spate; in final se mtmd genunchii, Ridicarea de pe sol se face: din sezind eu genunchii indoiti se ~a.suce~te corpul intr-o parte, ajung ind i~ pozitia pe genunchi cu sprijin pe palme. Din a~e.astd po~itie se duce sezuta pe calciie, apoi pl~lOr~1 st:ng .sau drept inainte cu genunchiul indoi t ;;1 talpa pe sol, cu rnlini le pe coapse, se ridica corpul in stind prin forta muschilor rriernbrelor inferioare. . • Legarea sire tur ilor la pantofi se face din stind prin ridicarea piciorului cu asezarea talpii pe un scaun si nu prin aplecarea trunchiului spre picior,

• Tusea si stranutul accentueaza durerile lombare, mai ales in faza acuta, motiv pentru care racelile trebuie tratate 1a timp. In cazul senzatiei de stranut se recornanda sa se comprime narile intre degetul mare si aratator pina la disparitia senzatiei. ., • In pozitia stind tinuta corecta este eu trunchiul drept, inclinarea capului inainte umerii usor coboriti, abdomenu1 supt si l~uschii fesieri contractati. " 4i!) • Este contraindicata pozitia cu fata in jos, Poate fi Iclosita doar cu un sul sub abdomen care sa asigure delordozarea si ca procedeu de decontracturare lombar-a in perioadele de crize, dupa ce In prea1abil s-a Iacut baie cu apa calda, ~ • Sint contraindicate: flexia trunchiului ell

I
i

-genunchii intinsi, alergarile, sariturile, miscar ile br uste, ridicarea .~i transportul de greutati mari, chiar daca sint purtate pe

iJ •

spate in rucsac. Este contraindicata purtarea incaltarnin.. tei cu tocuri inalte de catre femei, i~trudt

157

accentueaza
"j

curbura

lordotica

si mareste

durer-ea. -. • Aplecarea trunehiului si mentinerea pozitiei tirnp indelungat la diverse treburi casnice sau pozitii de lueru nu sint recomandate. ..

Program de exercitii fizice

~1. Stind : indoirea genunehilor cu mentine. rea pozitiei ghemuit 5 secunde si revenire in stind. Se rep eta de 10-15 ori. _~. Stind : ridicarea alternative a genunehi&'7' lor la piept eu ajutorul miinilor, cu mentinerea pozitiei 3-5 seeunde. Se rep eta de 78 ori cu Iiecare genunehi. 3. Stind eu spatele rezemat de perete, pi(cioarele putin departate de zid si miinile sus deasupra eapului : indoirea genunehilor alunecind cu spatele pe perete, talpile ramin fixe pe sol; se mentine pozitia cu genunehii indoiti 5 secunde si apoi se revine in pozitia initiala, Se repeta de 15 ori, eu pauza de odihna 20 seeunde. 4. Stind eu bas to nul tinut la spate jos : apleearea trunchiului cu indoirea genunehilor si dueerea bastonului sus cu mentinere 5 secunde si revenire In pozitia initiala. Se r epeta de 15 ori. ,. 5. Stind cu bastonul pe ornoplati : aplecarea trunchiului eu indoirea igenunchilor, sezuta ramme sus si expiratie : revenire in pozitia initiala cu inspiratie. Se repeta de 10~15 ori. f 6. Stind cu bastonul tinut in Iata eoapselor : trecerea alternati va a picioarelor peste bas-

ton si readueerea lor tot alternativ. Se repeta de 10 ori. ,/7. Ghe~uit, cu bastonul tinut pe sol Iinga virfurlle picioarelor : intinderea lenta a ge. nunchilor, fara ridicarea bastonului de pe sol 9i revenire. Se executa de 8-10 ori. . 8. Stind cu bastonul tinut in fata cu bratele intinse : ridicarea piciorului sting intins ~pre min a dreapta : revenire in pozitia initiala si se ridica dreptul spre mina stings. Se repeta de 8---:10 ori . '<...-9. Sezind cu bastonul tinut pe coapse : duf cerea bastonului la spate pe deasupra capului cu mentinerea trunchiului drept si revenire in pozitia initiala. Se executa de 15 ori, lent si cu respiratie prelungita. ,rIO. Aceeasi pozitie : treeerea picioarelor peste . baston prin indoirea genunchilor si apoi asezarea lor pe sol cu genunehii intinsi ; revenire in pozitia initiala, Se executa lent, cu spatele drept, de 10-15 ori, eu pauza de

r

o

r,'

I

~

.

I

~

Jldihna de 20 seeunde (fig. 83), 11. Sezind cu miinile pe solduri : departarea picioarelor cu apleearea trunchiului si

Fig. 83 apucarea gleznelor eu miinile ; , revenire in pozitia initiala. Se executa lent, de 10~15 ori, cu pauza de odihna 20 secunde. 12, Sezind : tirire inainte alun_ednd cu $ezuta pe sol catre calciie, indoind genunchii

159
168

si impingind cu miinile : revenire prin intinderea genunchilor. Se executa 1-2 minute. 13. Sezind in cada cu apa calda : ducerea genunehilor la piept si mentinerea lor 5 seeunde ; revenire eu genunehii intinsi, Se executa de 10-15 ori. 14. Aceeasi pozitie : ducerea sezutei catre calcite irnpingind cu miinile sl revenire in pozitia initiala. Se executa de 10-15 ori. 15. Aceeasi pozitie : aplecarea trunchiului inainte apucind gleznele cu miinile si explratie, mentinind pozitia 5 secunde ; revenire in pozitia initials cu .inspiratie. Se rep eta de 15 ori. 16. Aceeasi pozitie : ridicarea alternativa a picioarelor deasupra apei. Se repeta de cite 7-8 ori cu fiecare picior. Dupa pauza se rep eta exercitiul cu ridicarea simultana a picioarelor, de 10 01'1.

GIMNASTICA POLIARTlCUlAR

'MEDICALA

UTILIZATA

TN TRATAMENTUl

REUMATISMULUI ACUT

50 ani. Boala este cunoscuta sub numele de reumatism cardiovascular specific sau maladia Bouillaud, caracterizindu-se prin inflamarea articulatiilor, fara urrnari in ceea ce priveste deformarea lor, si afeetarea inimii, 1a care lasa leziuni valvulare sau pe muschiul cardiac. Maladia este cauzata de streptococul hemolitic care se localizeaza in git, provocind angina sau amigdalita. Dar nu toti eopiii care au inf ectii streptococice in git ajung la aceasta forrn.i de reurnatism. Gimnastica medical a se aplicii numai cu incuviiritareu medicului si sub conducerea profesor ilor de specialitate si apoi 52 poate continua Ia dorniciliu dupa un program indicat de specialist, cu respectarca ir. tocrnai a indicatii lor si contraindicatiilor. Irrdlcati i ~i contraindicatii • Gimnastica medicala se practice zilnic tirnp de 15 minute in primele 4-5 saptamini, apoi se rnareste durata la 30 minute. Exercitii le se executa lent, ell accent pe respiratie si sint intercalate cu pauze de odihna mai mario 161

Reumatismul poliarticular acut afecteaza de regula copui ~i tineril, deepotriva fete ~i bAieti, !)i rnai putin persoanele adulte pina la

GIMNASTICA MEDICALA UTlUlfHA IN TRATAMENTUL AFECTIUNllOR REUMATICE ~I TRAUMATICE ALE -MEMBRELOR
Articulatiile au un rol important in buna Iunctionare a segmentelor respective si in general a intrcgului corp, motiv pentru care trebuie sa se acorde importanta corespunzato are tratamcntului kinetic pentru r'ecuperarea Iunctionala a acestora in cazul irnbolnavirilor reumatice sau traumatice.

160

• Be aleg exercitii usoare pentru a n1.1obo~i inirna, efectuate aslrnetr ic (cu un singur segment), cu un nurnar redus de repetari, dar care trebuie sa mobilizeze toate articulatiile. • Pozitiile de lucru pentru practicarea exercitiilor fizice srnt : culcat, sezind si stind . •. La sfirsitul programului de gimnastica rnedicala se recornanda un masaj calmant cu caracter general, bazat mai mult pe manevre de netezire si frictiuni, • Se recornanda evitarea frigului, precum $i a bauturilor reci. • Este contraindicat efortul fizic mare, precum si cresterea in greutate peste limitele normale. Program de

ori cu bratul sting, apoi cu dreptul (fig. 84). 6. Aceeasi pozitie (sau sezind rezemat) : flexia si extensia gambei stingi prin alunecare cu talpa pe sol sau pat. Se executa lent, cu

Se repeta de 5-6

Fig. 84 accent pe respiratie, de cite 5-6 ori cu fiecare picior, cu pauza 15 secunde intre re-

petari,

.

exercitii fizice

1. Culcat pe spate, capul pe perna : flexia si extensia executate din articulatia purnnului sting. Se repeta de 5.-6 ori, lent .'1i apoi se executa cu mina dr eapta. 2. Aceeasi pozitie : rotatii ample din articulatia pumnului sting. Se rep eta de cite 4-5 ori in fiecare sens, apoi aceleasi cu rnina dreapta, cu pauza de odlhna. 3. Aceeasi pozitie : flexia si extensia labei piciorului sting. Se rep eta de 5-6 ori lent. apoi se executa la fel cupiciorul drept. 4. Aceeasi pozitie : rotatii ale pieiorului sting. Se repeta de 4-5 ori in fiecare sens ; apoi se executa si cu piciorul drept, cu pauza de odihna -intre repetari. 5. Aceeasi pozitie (sau sezind rezemat) : flexia si extensia antebratului pe brat (apropierea si departarea .antebratului de brat).

7. Culcat pe spate cu bratele pe linga corp: departarea si apropierea bratelor de corp prin alunecare pe pat sau covor. Se executa de 5-6 ori, lent, 9i eu accent pe respiratie, cu pauza de 15 secunde. 8. Aceeasi pozitie : rotarea bratului sting de cite 4-5 ori in fiecare sens, acelasi cu drep-

tul.

9. Aceeasi pozitie : ridicarea trunchiului In sezind cu ajutorul antebratelor si revenire in culcat pe spate. Se executa lent, cu accent pe respir atie si se repeta de 5-6 ori, ell pauza de 20 secunda. 10. Culcat pe partea dreapta, cu mina dreapta Intinsa sub cap si rnina sting a tinuta in fata in dreptul pieptului: ducerea genunchiului sting la piept si revenire in vpozitia initiala. Se executa de cite 5-6 ori pe fiecare parte, cu pauza 15-20 sec:unde. 1L Aceeasi pozitie : ducerea pieiorului sting, intins, inainte si inapoi (balans). Se efectueaza lent, de cite 5-6 ori, cu pauza de odihna 20 secunde.

162

163

12. Culcat pe spate cu bratele In lateral: ddicarea piciorului sting la verticala si cobor irea lui. Se executa aceeasi miscare cu dreptul. Se repeta de cite 5-6 ori cu fiecare pieior. 13. Culcat pe spate cu bratele pe Unga corp : ducerea genunchiului sting spre piept, 'apo! a dreptului si se revine in aceeast ordine prlrrcobortrea alternativa a picioarelor. Be repeta de 5-6 ori. . 14. Culcat eu f'ata in jos, cu bratele intinse Inainte : indoirea genunchilor cu ducerea calciielor Ia sezuta si eu arcuire ; revenire si se repeta ct'e 5-6 ~ri. 15. Aceeasi pozitie : ducerea miinilor la ee~fa cu extensia eapului si a gitului; revenire. Se rep eta de 5-6 ori. 16. "Sezind pe scaun cu spatele rezemat de spat~r: rasucirea capului 'Ii a gitului spre stinga, cu revenire si se repeta spre dreapta: Exercitiul se executa lent, de cite 5-6 on in fieeare parte. .. 17. Aceeasi pozitie : indoirea capului 91 a gitului spre stinga, revenir: lent 9i.' se_ re; peta spre dreapta, cu pauza de odihna 1;) secuncle. 18. Aceeasi pozitie : rotarea .carului spre stinga si spre dreapta, cu pauza 15 secunde. Se executa de .4-5 ori, lent. J 9, Stind cu rniimle sprijinite pe spatarul scaunului : ridicare pe virfurr cit insp~ratie ~il~evenirein pozitia initi<Hil eu expiratie, Se repeta lent, de 4-8 ori. 20. Stind c1epudat ell bratele Ina in,te , palmele fata hi fa.iii: ducerea bratelor lateral ell inspiratie, revenire ell expiratie. Se executa de 7-8 ori, lent.
A •

21. Mers la 5 pasi nut. 22. Mel'S furi, cite

prin camera cu ridicarea bratelor si coborirea lor. Se executa un mi. normal alternat cu mel'S pe vir5 pasi, Se executa 1-2 minute.

GIMNASTICA MEDICALA UTILIZATA TN TRATAMENTUL POLIARTRITEI • CRONICE EVOLUTIVE (P.C.E.) Poliartdta cronica evolutiva sau poliartrita reurnatoida, cum mai este denumita, este 0 afectiune grava ce se instaleaza cu .~reponderenta la femei, dupa cum spondilita ~nchilozanta este specifica barb atilor , Afectiunea este des intilnita Intre virstele de 2030 ani sau dupa 50 ani. . Afectiunea se localizeaza la articulatiile mici ale miinilcr ~i picioarelor, apoi se extinde Is articulatiile rnari. Aeestea devin dureroase, degetele se deformeaza, iau p~zitii nefiresti si in final se ajunge la anchiIoze. Caracterlstic pentru aceasta afectiune este faptul cuea cupl:inde sis_temati~ arti: culatiile rnembrelor, mila1.11at~a artlculara fiind de lungs durata, iar in tl.~1?ul evolutiei cunoaste perioade de acalmie alternate cu perioade de CriZ8, adica se poate spune di evolueaza in puseuri. Pentru a se obtine rezultate bune este necesar ca tratamentul sa inceapa din Iaza de debut a bolii pentru stingerea focarelor de . infectie, apoi se utilizeaza gimnastica medical;;i !;i masajul pentru recuperarea IunctionaHi a articulatiilor, prevenirea :;;~pastrarea capacitatii Iunctionale a muschilor. 165

164

-.

Indicatii ~i contraindicatii Stimularea moralului pacientilor in vaderea continuarii tratamentului prin ginmastica medicala, invingind durerile mari, este o conditie de baza in recuperarea functionala a articulatiilor lezate de P.C.E. • Gimnastica medicala la domiciliu se poate incepe la indicatia medicului numai dupa ce inflamatiile au scazut. Programul de gimnastica medicala se face zilnic si chiar de 2-3 ori pe zi, avincl 0 durata de 15-20 minute. • Miscarile se fac cu blindete urrnarind obtinerea unei mobilitati corespunzatoare in toate ar ticulati ile, motiv pentru care se vor selections exercitii fizi.ce care sa prelucreze metodic toate articulatiile membrelor si trunchiului. • Exercitiile se efectue aza in ritm lent, cu accent pe respiratie si sint intercalate cu pauze mari de odihna, Se pot face miscari in apa calda, iar in camera trebuie sa fie o temperatura corespunzatoare, pentru a nu avea senzatia de frig. • Pentru evitarea deformarilor degetelor in. pozitia de flexie, precum si la nivelul pumnilor sau genunchilor, se vor executa miscari de extensie in articulatiile respective. • Pozitiile indicate pentru practicarea exercitiilor Iizice sint : culcat, sezind si stind. Cu timpul se pot Iolosi diferite obiecte pentru amplificarea miscarilor : bastoane, mingi, maciuci, hantele.

• Masajul sau automasajul cu efect caln:ant se face 1nainte de inceperea programului de gimnastica, ur mar ind sa se incalzeasca art kula til Ie. e Odihna se Iace pe un pat tare, in pozitia cuI cat pe spate, far£' perna, cu mambrele superioare si inlerioare tntlnse pe pat. 1n. tirnpul odihnei se reenrnanda sa se tina citeva minute, din Ol'tl in ora, miinile sub ~ezuta pentru a combate flexia degetelor spre care tind din cauza afeotiunii. • Sint contraindicate exercitiile fizice grele, care provoaca dureri violente, obosesc organismu1 si Ii sperie pe bolnavi, facindu-i sa renunte la gimnastica.

Program de exercitii fizice
1. Masaj sau automasa] cu efect calmant la nivelul ar tioulati ilor dureroase de la miini sl picioare. Ma~aj\.ll dureaza 5-10 minute'. Z. Culcat pe spate cu bratsle pe J'inga corp sau sezind pe scaun cu mtinile pe- rnasa : departarea .I apropierea degetelor de la miinl. Se reI;etttde 15-20 ori, lent.

166

rea lenta a pumnilor. Se repets. de 15-20 ori, cu pauza de odihna de 20 secunde. 4. Aceea~i pozitie : flexia si extensia label piciorului sting si apoi a dreptului. Se executa de cite 10-12 ori cu Iiecare picior, cu pauza de 20 secunde. 5. Cu1cat pe spate cu bratele pe Iinga corp: ducerea bratului sting peste cap cu revenire si acelasi cu dreptul. Se executa de cite

3. Aceeasi

pozitie

: inchiderea

sl deschide-

167

,.~

.,.

ori cu fiecare brat si cu secunde (fig. 85). ., 6. Aceeasi pozitie : indoirea sting prin alunecare cu talpa venire. Se executa la fel cu repeta de 5-6 ori cu fiecare
5-6

0

pauza de 15

genunchiului pe sol si redreptul '~i se picior.

Fig.

85

Fig. 86

7. Aceeasi pozitie : aeeea~i rniscare ea mai sus, dar cu ambele picioare in acelasi tirnp. Se rep eta de 7-8 ori, cu pauza 15 secunde. 8. Aceeasi pozitie : rotatii ale gleznei stingi, de cite 10 ori in fieeare sens acelasi si cu glezna dreapta. " .' 9. Din aceeasi pozitie .. rotatii ale gleznelor efectuate simultan de cite 10 ori in fie care sens. 10. Sezrnd pe' scaun cu spatele rezemat de spa tar : ridicarea calciielor de pe sol si coborirea lor. Apoi ridicarea virfur ilor picioarelor cu sprijin pe calcite. Se executa ca un fel de joe de glezne si se repeta de 15-20 ori in ritrn lent, ell pauza 20 secunde. 11. Aceeas] pozitie : intinderea si indoirea a cite unui genunchi alternativ. Se repeta de cite 5--6 ori cu fiecare (fig. 86). 12. Aceeasi pozitie : intinderea si indoirea sirnultan' a genunchilor. Se 'executa lent de 5-6 ori. ' 168

13. Aceeasl pozitie : indoirea coatelor eu ducerea miinilor la umeri, revenire in pozltia initiala. Se repeta de 15 ori. 14. Sezind pe scaun cu spatele rezemat : 1'8sucirea capulu: spre stinga :ji spre dreapta, executat 'in rltrn lent de clte 5-60ri in fiecare parte. 15. Aceeasi pozitie : indoirea lenta a capului spre stinga si spre dreapta, de cite 5-6 ori in fieeare parte; eu pauza 10 seeunde. 16. Aceeasi pozitie : flexia si extensia capului si a gitului, exeeutate lent si ell accent pe respiratie, de 10-12 ori, eu pauza 2Q se- , eunde. 17. ~ezlnd pe scaun : apucarea unui creion eu degetele de la piciorul sting si ridicarea lui cit mai sus; revenire in pozitia initialkl si acelasi ell dreptul. Exercitiul se executa de cite 6-8 ad cu fiecare pielor. 18. Aceeasi pozitie, cu un eeareeaf sub talpi : stringerea cearceafului eu degetele picioarelor, 1-2 minute. 19. Stind cu f ata Ia u~a (scara), cu miinile pe U$Et : indoirea eoatelor lent si intinderea lor. Se executa un minut. 20. Stind cu 0 minge de tenis in mina stinga : desf'acerea degetelot lasind sa cada mingea si apucarea ei din zbor. Se executa acelasi si eu min a dreapta. Se repeta de 8-10 ori eu fieeare mina. 21. Aceeasi pozitie : string ere a mingii intre degete si desfaeerea degetelor slabind strinsoarea. Acelasi eu mina dreapta. Se executa 1-2 minute.' . 22. Sezind in cada de baie, in apa calda : flexia, 'extensia si rotatii din articulatia pum169

11

I

nilor, executate lent de cite 10-15 ori in fiecare sens, cu pauze de 15 secunde. 23. Acee asi pozitie : indoirea si intinderea coatelor sub apa, de 15 ori. GIMNASTICA MEDICALA UTILIZATA TN TRATAMENTUL PERIARTRITEI SCAPULO-HUMERALE (P.S.H.) Periartrita scapulo-humsr ala este 0 af'ectiune reurnatica a umarului, care se caracterizeaza prin reducerea mobilitatii articulare, dureri mari si chiar blocarea umarului, Dintre principalele cauze care deterrnina periartrita scapulo-hurnerala amintim: traumatismele umarului, expunerea la curenti de aer reee, uzura tendoanelor s.a, In faza acuta, suferindul nu se poate spala, pieptana sl imbraca, din cauza durerilor. Indicatii
~i cnntraindicatii

-n1C. o- gosp·odaresti (sp alat, pieptanat, llli:br5.. .. - '( cat barbierit}. . . ;-tnainte de In.ceperea programulUlde glm~ nastica se poate face masaj sau aut~masaJ ~81p1ant la nivelul umarului .$1bra1;ullll! p:.ntru ·decorttracturarea mu~chll:or: 1;.a.S~lqltU} p.rogram.ului 5e recomands rmscan mapa :calda. . .. - "'1 t·~c1 • Exercitiile se jsxecuta dmp0z1~1l~, SIn, "$ezlnd f1i culcat, Se pot fol?Sl ml?gl, bastbane,. maciuci, hantele, roata cu mmere, extensor. _. _ • In faza acuta se reeomanda ca odihnasa se fad pe spate, cu bra~ul afectat departat de corp, pentru a mentine gradul de mobilitate dobindit. ., .. • Este oontraindicata practicarea gimnasticii in frig si in zone cu curenti de aer rece.

Program de exercitil fizice
1. Stind cu miinile pe solduri : ridicarea si coborirea umerilor. Se executa lent, de 20 de ori, .. 2. Aceeasi pozitie : rotari ale. umenlor -exeoutate din inainte spre inapoi, de 15-20 de

• Programul de- girnnastica medicala se incepe, la recomandarea medicului, 0 data cu scaderea intensitatii durerilor, dupa tratamentul medicamentos. • Gimnastica medicala la domiciliu se po ate incepe dupa ce se obtin rezultate importante in ceea ce priveste rnarirea rnobilitatii umarului sub supravegherea specialistilor. • Programul se aplica zilnic si chiar de 2-3 ori pe zi, cite 15-20 de minute. Exercitiile fizice se axeaza pe cresterea mobilitatii articulare si a stabilitatii, prin fortificarea muschilor. La inceput se urrnareste recuperarea miscarilor necesare activitatilor igie170

ori. ". 1 f3. Aceeasi pozitie : ducerea miinilor a cea a si .revenire eu ele pe solduri. Se repeta de j 5-20 de ori. 4. Stind cu Iata la perete : ridicare~ br.a~ului bolnav cit mai sus si coborirea_ lui pnn de: plasarea degetelor. Se executa de 1Q-1o
ori.

5. Stind depar tat cu trunchiul apl:ca~ si bratele atirnind: balansul bratelor inainte 9i inapoi, executat de 20 de ori.

171

I,

6., Stind departat . cu cite 0 mince de oina' v. ._,... _ sau ma~lUea in Iiecare min a : dueerea bratelor prm lateral sus si apoi coborirea lor Exercitiul se efectueaza de 15 ori. . 7. Stind departat eu bastonul in dreptul eoapselor: dueerea bastonului prin inainte peste cap si revenire in pozitia initiala. Se repeta lent de 20 ori. 8: S!ind departat eu bastonul tinut la spate Imga fese : apleearea trunchiului eu departarea bastonului de corp sl revenire. Se repeta de 10-15 ori. 9. Stind depart at eu trunchiul apleeat si ell bratele atirnind . .rotari de brate exeeutate in arnbele sensuri. Se repeta d~ cite 8-10 ori in fieeare sens. 10. Aceeasi pozitie : imitarea miscarilor de brate de la inot bras si craul." Se executa de cite 10 ori fieeare proeedeu. _ 11. Stind in Iata mesei, eu roata eu minere pe masa : aplecarea trunchiului pe masa eu impingerea roti] inainte si revenire in pozitia initiala, Se executa 1-2 minute. . 12. Stind eu spatele la perete : dueerea bratului suferind prin inainte sus si coborirea lui: Exercitiul se poate face si . eu ambele brate sirnultan. Se repeta de 8-1 0 ori fie.care. 1~. AeeeAa$ip.ozitie: fandare inainte pe piciorul sting $1 bratele sus; revenire si acelasi cu dreptul. Se repeta de 8-10 ori cu fieeare picior. 14. Sezind pe scaun : dueerea brate lor prin lateral sus' si revenire. Se executa lent, de 25 de ori. 15. Aceeasi pozitie : rotari ample ale urnarului suferind executate de cite 10 ori irr
b

£ieeare sens. Se executa $i. c;t aI?bele brate s imultan, tot de cite 10 on m fiecare sens. _ . 16 Sezind pe scaun : ducerea bratelor prm An~inte in lateral, cu palmele orientate iX; ~us si revenire in pozitia initiala. Se repeta de 10-15 ori. 17. Aeeea$i pozitie : ducerea bratelor prin lateral sus, cu miinile la ceafa si revenire. Se executa de 10-15 ori. 18: Stind depar tat cu extensorul in fat.a pieptului : intinderea extensorului si destmderea lui. Se repeta de 10-15 ori. Se Ioloseste la ioceput doar un singur elastic. 19. Aceeasi pozitie : intinderea extensDrului si trecerea lui la spate. Se executa de 10i5 ori. 20. Cui cat in cada cu apa calda si capul re~ zernat : ducerea bratelor prin inainte sus $1 revenire. Se executa de 20 de ori. 21. Aceeas] pozitie : ducerea miinilor la ceaf~ eU degetele inclestate si r evenir e. Se rep eta de 15-20 de ori.

TN TRATAMENTUL REDORII COTULUI
GIMNASTICA MEDICALA UTlLlZATA
Redoarea eotului este oonsiderata cea mai clificiEi. afectiune articulara, datorita Iaptu- lui eii tratamentul de recuperare funetionaLi este de lung a durata si se diterentiaza astfel : se r ocupereaza mai repede si mai usor flexia aritebr-atu lui pe brat, ajun~ind pins la 0 flexie normals. in schimb extensia se reeupereaza foarte greu, este dureroasa si 173

172

chia: jncfo.mI?l~ta. Recuperaroa rapida si COlUp}eta_ a "1.eX:l~1 este absolut necesara, intru_ c:t da posibi li tatsn padentului sa se imbrace sa se spele, sa se pieptene etc. . Indicalii$i
1 ea

3. Aceea~i pozitie : incordarea rnuschilor prin stringerea purnnului br atului suferind (con-

I

contraindicattl

tractie izometrica), timp de 5~6 secunde si apoi relaxarea lor. Se repeta de 7~8 orivcu pauze.

~ Exerc~t~il_e .~izic: au drept scop redobindi_ n:.Ob1hta~ll artIculare si irrtarir-ea museu. Iaturii a.troflate in urma imbolnavlrit se _. mentului respectiv. g

aut?maS?J pe membrul superior afectat, exeeutat prrn manevre 'calm ante timp de 5 . nute. mII'

.nastIea r~comandat se poate .face rnasaj sau
Fig. 87

• l~~nte

de ineeperea prograll'l.ulul de girn-

de gimnastica se face zilnic siOr! pe zi cite 15-20 de mInu.te .. Se pot folosi pozitiils stind pe genunchi 91 sezind. ' .

chiar de 2-3

• Programul

situl prograrnului. r •. ~ste~ contraindicata practicarea exercitiilor flZl~e_ In ~onditii de frig, ca ~i executia lor pasiva prrn interrnediul altei persoane. Program de

• Exercitiile se executa CLl $1 filra obiects sa~ .ap~rate de girnnastica : bastoane, rningi, lnaClucl, extensor, roata cu rntnere hantals •. Se reconianda rniscar! in apa ;ald'a Ia sIi" ~

exercitii

fizice

1. _$ezind pe scaun cu spatelo rezemat de spatar : ducerea rniinii dureroase la umarul opus .;;l reven ire .. Se executa .de 15-25 ori. 2: Aceea!?! pozitie : 'ducerea mlhrilor flecare c~tre urnarul opus prln Incrucisare '·si i:'e<ve~ nrre. Se Tepeta de 25 de ori. .

4. $ezind eu mingea tinuta pe co apse : ducerea mmgu peste cap, la ceafa, cu mentinerea pozitiei 5 secunde si revenire. .Se exe- cuta de" 10-15 ori (fig. 87). 5. Sezind cu mingea tinuta inainte cu bratele intinse : indoirea coatelor cu aducerea mingii la piept si intinderea bratelor inainte, Se rep eta de 10-15 ori. 6. Aceeasi pozitie : ducerea mingii peste cap pe ornoplati, cu mentinerea pozitiei 5 secunde si revenire. Se repeta de 10-15 ori. 7. Pe genunchi cu sprijin pe palrne : indoirea coatelor cu mentinerea pozitiel 5 secunde si intinderea bratelcr. Se repeta de 10-12 ori. 8. Aceeasi pozitie : indoirea coatelor cu 'r idicarea picior ului sting intins inapoi si revenire in poz itia irritiala, apoi acelasi cu dreptul. Se executa alternativ, de cite 7-8 or i, cu Hecare picior. 9. Culcat pe spate cu mingea medicinals tinuta pe coapse : ducerea mingii pe piept

174

175

prin Ind_oirea coatelor ~i revenire. Exercitiul se repeta de 20-25 de ori 1~. Culcat pe spate c~. mi~gea medicinals pe piept : ducerea mmgu sus prin intinderea bratelor si revenire prin indoirea coate lor S" executa in ritmlent, ~e 10--25 de ori (fig.

8~)~

Q-~= .., - ~ _~::L;;:~_'~'_" _

:::;'

'_

-.

.

-

_

.

Fig. 88

~1. ~ulcat cu Iata in jos, bratele inainte : indolrea coate lor cu asezarea miinilor in dreptul umerilor si apoi intinderea lor cu e?Ct:ns,la trunchiului ; revenire in pozitia initiala ~1 se rep eta de 10-15 ori. ~2. C~l~at cu Iata in jos, bratele intinse inainte tinind roata cu minere in miini : indoirea coatelor prin invirtirea rotii si apropierea ei de .<:ap; mtmderea bratelor cu departarca rotii, Se repeta de 10-20 de ori. _ ~3. Culcat cu Iata in jos, br atele intinse inamte _cu. minge~ in miini : ducerea mingii la ceafa 91 revemre. Se repeta de 10-15 ori. 14. Aceeasi pozitie : indoirea coatelor cu apr?pierea mingii de cap 9i revenire. Se repeta de 15---'-20de ori.

-16. Pe genunchi cu sezuta pe calciie : apleearea trunchiului mainte ell asezarea miinHaI' 501$i ell indolrea coatelor : ravenire si se repeta de 10-15 ori. 17. Pe genunchi ell sezuta peca1clie,mingea Unga genunchi : ducerea n'l.ingji 1a cep..fa ell mentinerea pozitie! 5 secunde :;;i revenue. Se repeta de 8-12 ori, 18. Pe genunchi cu sprijin pe palme : indoirea coatelor cu iniipdel'ea genunchilor !Ii rIdic:area~ez\ltei ; revenire 1n pozitiainitiaHi. Se repeta de 8'---12 Q1'1 (fig.a9). 19. Stind, cu bl,"atulsuferindsus, ell a hantela sau stida itt l1jilta : tndorrea cotului cU ducerea hantelei la spate si revenir'e, Exercitiul se electueaza de 10-150d.. Se repeta miscarea, executata .snnulten cu ambele brate pentrn a 81'11plifica etectul. ,20. Stind cu hantela in mina sufermda, tinuta [os . indoirea cotului cu ducerea hantelei spre &xil~ Sii reveni re. Se repeta lent, de 1025 de ori, Be poate executa ~i cu ambele brate

pe

.

Pig,

89

palrne

fate in jos, rniinile in dreptul umen!o~: mtl?der~a br.a~eI6r cu sprijin pe
15. C.ulcat
ACU.

orate) j revenir.e in po_Ziti& initiaUi.' Se repeta lent de 5-8 on.

$1 pe vlrfl.lrlle

picioarelor

(Jl6tari

in

l7i

J

xirnul tan pentru amplificarea ef ectul.ui miscarii. 21. .stind cu Iata la usa, miinile sprijinite la inaltimea umerilor: indoirea si intinderea coatelor, executate lent. Se repeta de 15 ori.

177

22. Sezind in cada cu apa calda, miinile pe solduri : mutarea miinilor pe trunchi pina la nivelul axile lor si coborirea lor in acelasi mod. Se repeta le~t de 15-20 de ori. . 23. Aceeasi pozitie cu miinile apucate la spate sub apa : indoirea coatelor ducind rniinile in sus spre omcplati, impingind cu mina sanatoasa si revenire. Se executa de 15 ori. 24. Aceeasi pozitie cu rniinile in Iata cu de'.: getele inclestate : indoirea coatelor si intinderea lor. Se rep eta lent de 15 orl.

sm t si cu ampli it u dime .mare ... -or

dhl1inuate

~i miscarea

se executa

mai

~~pupa recuf!e::aFea~ mobilita!ll arti~.ulare, t face axercitii cu mgre,!n.~l~, folosind han, Pto1e mirigi medicmale, maCIUCl s.a. . e t erClSe recomanda eVltarea etec ~"rl~ .ex . ·"1 . in conditii de frig, lntnlclt artl.cula\la. tii or .~..• . . 1'1 greo<'1e . '" . vine dureroas8:, nglda ~l miscar e
1 • .

$=

»(

••

ae

;0;

'I

Proqrom

de

exerci~ii fizice

GIMNASTICA MEDICALA UTILIZATA IN TRATAMENTUL RE'oORII PUMNULUI Redoarea pumnului are drept cauza principala imobilizarea in aparat ghipsat a articulatiei pumnului, ca urmare a unei luxatii sau fracturi. Articulatia devine dureroasa, se reduce mobilitatea articulara, iar museulatura se atrofiaza, Principalele obiective ale recuperar'ii sint : ameliorarea durerii, marirea mobilitatii articulare $1 marirea stabilitaW articulatiei prin intarirea musculaturii. Indiea'[ii si contraindicatii • Prograrnul de girnnastica medicala la domiciliu se poate executa de 2-3 O1'ipe zi, ~edinta avind 0 durats de 15-20 de minute. lnsmte de inceperea gimnastieii se face masaj sau auternasaj calmant la nivelul miinii si antebratului suferind, tirnp de 5 minute. II In primele zile de tratament se recornanda sa se efectueze exercitii in apa calda. In Ielul acesta, musculatura se relaxeaza, dureri le

',','1·

1. Sez:ind pe SC8Un CU spatele .~ezema~ de spat~r': flexia $i extensiB: mnnn sufermde. Se repeta de 1~-20de Of!. . ~...'. ,. :2 Acee3!?i pozitie : rotatla mnnn din ai tlCU-:l~tia puronu1ui. Se executa de cite 10--1.5 on in 'fiecare: sens. , 3. Aceea~i pozi~ie: string.e~'e~ r,:degetelor t~ pumri, cu mentineree pOZ:tl~l :J, sscunde, ~! deschiderea pumnului eu l:asfirarei:1 degetelor. Se repeta de 10-20 de on .~. .. 4. Aceea~i pozitie : lndoirea. laterala, a. m~mll spre radius si apci spre cubitus. Se Iepeta .de 15-20 ori. Aceste exerci~ii.,se pot efeetu3 m: troclucind mina pin a la cot mtr-un vas cu apa calda. ~ 5. Aceeasi pozitie : rasucirea_),T'J:~i spre. l~a::untrLt ell palma 1n jos, apoi rastlcll'ea in <tlara G:U palma in sus. Se executa lent de 10-1~ 6. Acee<tsi l)ozl~ll.f, ~inind mmgee .de terns l.n mIna suferincUi. : stringerea mm~~l ..C1.1 mentinere :5 secunde. sUibireo strlnsorn ;) secunde. Se repeta de 10-20 01'1. . . , 7. Aceeasi pozitie, cu mmgca ~~e terns lr; mina : sdlparea si prinderea mmgn. Se repeta de 20 de ori.
v

0:1.

178

L~

17i

__

8.. Aceeasl ~o~itie : aruncarea mingii in SUs prmderea el m rnina suferinda prin stringe_':~&; rea degetelor. Se repeta de 20 de ori.~: g. Stind departat : ducerea bratelor prin late_ ral SUS, cu inclestarea degetelor si rasucirea miinilor cu palmele in sus; revenire in pozitia initiala. Exercitiul se repeta de 15-20 de ":ori. 10. Aeeea9i pozitie, cu bastonul tinut inainte .:) eu bratele intinse : flexia miinilor si cobo . rirea bastonului in jos, apoi extensia miinilor cu ridicarea bastonului. Se repeta de 20 de ori. 11. Stind departat eu mingea tinuta in rniin! la piept, 'coatele indoite : Ilexia miinii sttngt o data cu extensia miinil drepte si trecerea mingii in palma dreapta ; apoi se face miscarea invers. Exercitiul se executa de 15-25 de eri. 1.2 Stind departat, eli miinile in faia, palmele .. lipite : extensia rniinii drepte eli flexia rniirul stin~i, impingind eu palma stinga in dreapta, apoi se executa .Invers, Se repeta de 15_:_20 de 01'1. 13. Aceeasi pozitie : rasucirea palmelor eu degetele sprepiept si apoi cu degetele in jos, Se rep eta de 15-20 de ori. 14. Aceeasi pozitie, cu degetele inclestate : rotatii din articulatia pumnilor, in arnbele sensuri. Se executa de 15-20 de ori. 15. Stind cu bratele lateral cu maciuci sau sticle in rniini ; rotatii exeeutate din articulatiile pumnilor, in ambele sensuri. Se re peta de cite 10-15 01'1. :I 16. Stind cu mingea tin uta inainte ; indoirea coatelor cu rasucirea din articulatia pumnilor 180

~it

degetele spre piept, apoi intinderea ~oa~ ~~lor si ducerea mingil in jos. Se repeta de 10-15 ori. "17. Stind ell bra\ele .l~te.ral C~l har:tele in miini ; flexia ~i extensla du: artlcula\la pumoUor. -Se repetii de 20 de on. 18. Culcat pe spa~e cu, bra~~l~ la ve~~ica~a. u maciuci sau stide in mum; rota\l1. din ~rticulatiile pumnilor in ambele senSUrl. Se repeta de 20 de ori. . 19. Aceeasi pozi tie : flexia ~i extensie mumlor. Se repeta de 20 ori. . 20. Acecasi pozitie : indoir! laterale, radIale, cubitale ale miinilor. Se rep eta de 20 de
A"

ori.

GIMNASTICA MEDICAlA. UTlLlZATA. IN TRATAMENTUl 'COXARTROZEI
Artro;a de sold, cunoscuta sub denumirea de eoxartroza, este 0 afeetiune grava, cu repercllsiuni mari asupra organismului. S:: manifesta prin dureri mari in 901d, in fesa si crenunehi, in timpul mersului, la urcarea ~i °coborirea sdtrilor, in timpul incaltarii ~Jantofilor etc. Durerile cedeaza in tirnpul odihnei si reapar 0 data cu ridicarea in pozitia stind, . Daca nu se iau rnasuri din timp, b6ala se aoraveaza increunind mersul, redudnd mobie litatea soldului si atragipd 0 serie de deficiente Iizice la nivelul membrelor si trunchiu, .'
b .•

lui. 181

Indicatii

si contraindicatli

• Prevenirea artrozei soldului se poate face prin tratarea la timp a Iuxatiilor congenitale de sold, precurn si a deforrnatiilor piciorului. • Pedalarea la _bicicleta ergometrica este unul dintre cele mai bune exercitii in tratarea artrozei soldului, • La recornandarea medicului, se va purta baston in timpul mersului. • Pentru pastrarea mobilitatii soldului este neeesar sa se alterneze exercitiile din pozitia sezind cu cele din stind si din mers, efeetuate in mod sistematic, chiar din ora in ora. • Programul de gimnastica medicala la domiciliu se incepe la indicatia medieului de specialitate, cind s-au obtinut rezultate bune cu tratarnentul.de recuperare in serviciile de specialitate. Are 0 durata de eel putin 30 de _minute si se practica zilnic si chiar de doua ori pe zi, dirnineata si dupa-amiaza, • Se folosese exercitii pentru ere;;terea mobilitatii soldului, pre cum si a articulatiilor vecine : genunchi si coloana lornbara. Prin exercitiile de tonificare musculara se urrnareste marirea stabilitatii soldului numai dupa dirninuarea durerilor si vizeaza muschii fle-xori, extensori si abductor! (departator i) ai eoapsei, abdominalii si lombarii. • Inainte de inceperea programului de gimnastica se recornanda rnasaj calmant aplicat asupra soldului si a coapsei, sau autornasaj. • Exercitiile in apa calda usureaza executia miscarilor, relaxeaza musculature si c1iminueaza durerea; ele se fac la slirsitul programului de girnnastica, pentru ca imediat sa se treaca la odihna, acoperind bine soldurile pentru pastrarea caldurii locale.

• Ca pozitii de lucru indicam_ : culc~~, pe ,genunchi, sezind si rnai putin din POZlt1a stind, • Odihna se face pe un pat tare si ?e pr.eferat cu £ata _in jos, pentru a. impiedlca. fixarea ;;oldululin pczitia de flexie. ~ .. • Este eontraindicata stationarea 10 picioare timp indelungat, roersul pe jos ~i 1:1~ ales pe teren variat, transpo~t';1.1 de greutatl, precum ~i cresterea greutatll corporale peste limitele normale.

Program de exercitii fizice
1. Culcat cu Iata in jos : rnasaj p.e !iiolduri .~i pe coapse, timp de 5-10 mm~te.' I?n~ manevre call11ante de netezire, tricticm si framintat. 2. Aceeasi pozitie : extensia coapsei suferinde cu ducerea 'calciiu1ui la sezuta si revenire in pozitia initiala. Se repeta de 10-:-15 ori. In coxartroza bilateralase efectueaza cu ambele picioare. 3. Aceea~i pozitie : ducerea. pi~io~u1u~ suferind in extensie cu genunehn..ll intins si revenire in pozitia initiala. Se executa de 10-1~ ori..1n cQxartroza bilaterala se efectueaza

Fig.

90

cu ambele picioare alternativ si simultan (fig. 90). 4. Culcat pe spate cu bratele pe linga. corp.: depa.rtarea piciorului suferin~ (abductia), el~ mai mult si revenire (adductia). Se executa de 10-15 ori prin alunecarea pieiorului pe

182

-

183

sol. Incazul coxartrozei bilaterale se efectueaza si cu piciorul drept si chiar simultan (fig. 91). 5. Aceeasi pozitie : indoirea genunchiului pe abdomen $i revenire. Se repeta de 10-15

Fig. 91

ori; iar in cazul coxartrozei bilaterale se executa si cu genunchiul celalalt, Dupa pauza, exercitiul se poate e£ectua cu ambii genunchi simultan. 6. Culcat pe spate cu genunchii indoiti talpil.e pe sol: departarea si apropierea g~nunChIlor. Se executa. de 10-25 ori. 7. Aceeasi pozitie : imitarea miscarilor de pedalare ,la bicicleta, executats lent $f cu ll:are amplitudine din solduri si genunchi, timp de un minut. ; 8. Culcat pe spate eu picioarele fixate sub calorifer : ridicarea trunchiului la verticala cu apleearea inainte si revenire. Pentru usurarea executiei, la ridicare se Iolosesc l~iinile, impingind in sol. Se executa lent de 10I!) ori. 9. Culcat pe partea sanatoa '8, ell bratul de jos ~ub cap~jceUilalt sprijinit in fata pieptului : ducerea genurchiulut de deasupra la piept $i inapoi Intins (balans), Se executa d'e 10--'-15 ori. In cazul coxartrczsi bilaterale se executa si invers cu conditia ca sa nu provoace dureri. . 10. Aceeasi pozitis : balaris cu piciorul intins. Se repeta de 20 ori.

11. Culcat pe partea sanatoasa, de j~~ in prelungirea ccrpului ~i eea~alta 111 fata, ~lndoita : rotfftri eu piciorul sufermd e~ecutat: in ambele sensuri. In coxartroza b~latecfala se executa ~i eu mernbrul inferior opu~.. cu conditia ca miscarea sa nu fie dureroasa. Se repeta de 10-15 ad in fiecare·sens. 12. Cu1cat pe spate ttl bratele pe .11nga co:p : contractu izometrice ale muschilor Iesieri 5 secunde ~1 relaxarea lor 10-15 secunda. Aceste contractii se Iac Hira deplasarea seg.mentelor in articulatii, Se executa de 7-8 01'1. 13. Aceea~i pozitie: departarea picioarelor c':l despritiderea lor de pe sol la circa lOc!n $1 revenire _in pozitia ini tiaUL Se repeta de 10-15 ori. 14. $eJ:iind ell pidoare.le intinse : departarea piciorului suferind prm alunecare pe sol 91 revenire. Se repeta de 10-25 ad. in cazul cox31'trozei bilaterale se executa si ~u me~nbrul opus. Dupii pauza se efeetuea.z~ departarea $i apropierea sirnultana a picioarelor.

mtn~

·L
Fig. 92 15. Aceeasi pozitie : ducerea genunchiului sting lapiept cu msntinerea pozitiei 5 se-cunde revenire si se repeta cu dreptul. Exercltiul seexec~ta alternativ de 10-25 ori (fig. 92).

.

,-

184

18i

16. Pe genunchi : asezare lenta pe calciie si revenire. Se repeta de 10~J5 ori, ] 7. Aceeasi pozitie : ducerea piciorului sting inain te cu genunchiul indoit !ji talpa pe sol: revenire In pozitia initiala 'ii se repeta CLl dreptul, Se executa alternativ de 10-15 cri. 18. Ghemuit ell miinile asezate pesol-: intinderea lenta a genunehilor si revenire in ghemuit fara a desprinde miinile depe sol. Se repeta de 10-25 de ori. 19. Pedalare la bicicleta ergometrica, 5-10 minute, eu viteza de 20 km la ora si ingreuiere progresiva, ' 20. Sezind in eada eu apa calda : ducerea genunchilor la piept cu desprinderea talpilor si mentinerea pozitiei 5 secunde ; revenire ~i se rep eta de 10-15 ori. 21. Aceeasi pozitie : aplecarea trunchiului inainte cu apucarea gleznelor si revenire. Se executa de 10-25 ori. 22. Aceeasi pozitie : alunecarea sezutei spre calciie si revenire. Se efectueaza de 10-15 ori lent. GIMNASTICA MEDICALA. UTILIZATA. iN TRATAMENTUL GONARTROZEJ Gonartroza sau artroza genunchiului este 0 forma de reurnatisrn degenerativ localizat 1a genunchi. Poate aparea la un singur genunehi sau la ambii, atit la femei, mai ales 1a cele trecute de 40 de ani, cit si Ia barbati. Gonartroza debuteaza cu dureri in genunchi in pomers indelungat, mai ales pe teren variat si 58 calmeaza in pozitla cul cat cu genunehii intinsi. zitia stirid, la urcarea si coborirea scarilor. lei

iri cazul in care tratamentul nu este factit la trrnp ~icomplet, genunchiu1 sa detormeaza, nu mal poate f:i intins In tntregtme, mersu'l devine greoi st pozitia stind de:[o.rmata" _ Gonartroza este favorizata ~l declan~ata. de traumatismele genunchiului, de cresterea In gteutate peste limitele norma.ie, d~ ~lIprasoiicitarea genllnchilor, de predl~pOZ}~la. ~re~ ditad'! en !?i in urrna transp_ortulUi greutatllor marl si pe distante Iungi etc. '
Indicatii sl contraindicalii • lnotul este un sport care poate ~i practieat cu bune rezultate de catre cei suferinzi de gonartroza, intrudt apa usureaza l~i!?c~rea. • Combaterea redorli genunchmlu.1 (S0 ajunge in pozitia de semiflexie) se face prin aplicarea unui procedeu sirnplu : culcat pe spate ell mernbrele infertoare mtinse, se a;;aza saculeti cu nlsip de 2~3 kg .. pe genunchi si se rnentin 15 minute. Procedeul se poate repeta de 3-4 ori pe zi. • Programul de gimnasttca medicnla. la dO.mici liu se face zilmc gall de 2-3 on pe zi. ell 0 durata de 30 minute 0 sedinta. Inainte de gimnastica se poate face.rnasaj sau aLl~omasaj ell efect calmant Ia nivelul genunchiului ;;i alcoapsei. • Pentru stabilitatea in articulatta genunehilor se efectueaza exercitii de tonificare a muschilor anterioriai coapsei, care Iac extensia gambei pe coapsa. • eli! pozitii de lucru indicam : seztnd, culeat si stind eu sprijin. • Miscar ile in apa calda usureaza suferirita genunchilor.
187

I'

186

• ~ste contraindicata pozitia stind In picioare timp indelungat, pozttia ghemuit ~i pe genunehi, ca ijOi ridicarea si transportal greutatiler rnari ~i pe distante Iungi,

Program de ,exercitii fizice
1. Culcat pe spate: masaj calmant in jurul genunchiului ~i pe coapsa, timp de 5-10 minute. 2. Sezindpe masa ell gambele atirnind ; lntinderea alternative a genunchilor ell mentinerea pozitlei 5 secunde si apoi indoirea lor, tirnp de 2 minute (fig. 93). 3.$ezind pe scaun sau pe masa, cu saculeti eu nisip legati la glezne : ducerea alternativa a genunehilor la piept. Se repeta de 25 ori. Dupa pauza se executa ridicarea simultana agenurrchilor la piept, 4. Culcat lnapoi pe mesa, gambele atimind. cu saeulet! fixati la glezne : mtlnderea alternatlva a genunehilor .GUmentinerea pozitiei 5 secunde si revenire. Se executa de 1O~

Fig. 93

Fig.

94

15 ori. Dupa pauza se repeta cu ambcle picioare simultan. 5. Sezind pe scaun ell 0 minge intre glezne : intinderea genunehilor si rnentinerea pozitiei 5 secunde; revenire. Se repeta de 1025 ori (fig. 94).

6. Sezmd ell 0 minge intre glezne : ridicarea picioarelor ell mentinerea pozitie! 5 secunda si coborirea lor. Se executa de 10 ori. 7. $ezind : tirire pe ~ezuta tnainte ~i Inapoi, timp de 1-2 minute. 8.$ezind, cusaculeti ell nisip fixati la glezne : ridicarea piciorului sting Intins cit mal sus, coborirea lui ~i la fel eu dreptul. Se repeta de 20 de ori. Dupa pausa se executa cu ambele picioare sirnultan, de 10 ori. 9. Aceeasi pozitie : ducerea genunehilorla piept cu ruentinerea pozitie; 5 secunde 5i revenire. Se repeta de 10 ori. 10. $ezind cu genunchii incloiti, t~llpile pe sol, eu saculetl ell nisip fixati Ia glezne : dueerea piciorului sting intins oblic sus cu mentlnerea pozitiei 5 secunda, revenire $i le fel eu dreptul, Se repsta de 10-15 01"1. Dupa pauza se executa simultan. 11. Stind in Iata usii : ridicare pe virfuri cu sprijinirea miinilor pe u~a si mentinerea pozitiei 5 secunde ; rev en ire cu calciiele pe sol. Se repeta de 20 ori. 12. Stind in fat a bancii de girnnastica (seaunel) : urcarea pe banes cu piciorul sting f)i coborlre ; apoi cu dreptul. Se rep eta de 20 orl. 13. Stind cu Iata 1a w~a, miinile sprijinite pe ea : ducerca genunchilor alternativ Ia piept. Se executa de cite 10 ori cu fiecare genunchi. 14. Aceeasi pozitie : ducerea alternativa a calciielor la sezuta. Se repeta de 15--,20 de ori. 15. Aceeasi pozitie : indoirea genunchil: r f?i intinderea lor (genuflexiuni). Se executa de 8-10 ori.

188

189

Ingreunare progresiva.

16. Pedalare la bicicleta ergornetrica 5 minute, in ritm de 25-30 km pe ora si cu

.

17: Sezind in cada cu apa calda : ducerea alt~rnativa si apoi simultana a genunchilor la piept, Se ,repeta de 10 ori fiecare miscare. 18. Aceeasi pozitie : aplecarea trunchiului cu ai,>ez~rea mii_nilor pe genunehi si eu apasare pe et ; revemre. Exercitiul se executa de 1015 ori. 19. Aceeasi pozitie : pedalare ca la bicicleta, timp de 1-2 minute. 20. Aceeasi pozitie : ducerea sezutei la caldie cu aplecarea trunchiului si revenire. Se executa lent de 10~20 ori.

GIMNASTICA

TN TRATAMENTUL

MEDICALA UTILIZATA REDORII GLEZNEI

Redoarea gleznei se forrneaza in urma imobiliz~arii ,Picioru1ui in aparat ghipsat 0 perioada mal mare de timp, ca urmare a unui traumatism. Afectiunea este destul de dureroasa si cu limitarea miscarii in articulatia gleznei. Gimnastica medicala se incepe irnediat dupa sc~aterea ghipsului si contribui'e 1a marirea mobilitatii articulare, precum si la cresterea stabilitatii piciorului, prin exercitii de tonificare musculara. Indicatli si contraindicatii

• lnainte de inceperea programului de gimnastica se face masaj sau automasaj local timp de 5 minute, prin manevre de netezire si frictiuni, cu efect calmant. • Exercitiile din finalul programului de r5imnastica se fac in apa' calda, b II La inceput se utilizeaza exercitii fizice care maresc mobilitatea articulara ~ gleznei si mai tirziu exercitii de tonificare museulara, in vederea rnaririi stabilitatii gleznei, • Se folosesc exercitii cu ingreunare prin utilizarea saculetilor cu nisip, mingi medicinale s.a. • Ca pozitii de lucru indicarn : stind, sezind, pe genunchi si culcat, care vor fi alternate la 2-3 miscari. •. Si~t contraindicate: stationarea in picioare tirnp mdelungat, mersul pe teren variat, cresterea in greutate peste limitele normale si transportul de greutati mari si pe distante lungi. Program de exercitii fizice

• Programul de gimnastica medicala la domiciliu se po ate face de 2---3 ori pe zi, cite 15-20 minute in primele zile 9i apoi cite 25-30 minute sedinta,". ,

1. Sezind : masaj sau autornasaj cu efect calmant la nivelul piciorului si al gleznei, timp de 5 minute. 2. Sezind pe scaun: ridicarea 'dilciielor de pe sol cu sprijin pe virfur ile picioarelor ; revenire cu calciiele -pe sol. Se executa de 10..,25 de ori, lent. 3. Aceeasi pozitie : ridicarea virfurilor picioarelor cu sprijin pe calciie si mentirierea pozitiei 5 secunde, apoi revenire. Se repeta de 10-25 de ori. 4. Aceeasi pczitie : ridicarea cu degetele piciorului bolnav unui creion si cohorirea 191

190

piciorului cu eliberarea creionului pe sol. Se executa de 10-250rL 5. Culcat pe spate cu genunehii indoiti, talpile "pe sol: ridicarea calciielor cu sprijin pevirfuri si mentinerea pozitiei 5 secunde, apoi eoborirea calciielor. Exercitiul se repeta de 10-25 de ori. 6. Aceeasi pozitie : ridicarea virfurilor picioarelor cusprijin pe calciie si mentinerea pozitiei 5 secunde ; revenire si se repeta de 10-25 de ori. 7. Aceeasi pozitie : ridicarea calciielor si co~ borirea lor, apoi ridicarea virfurilor si coborirea lor. .Se executa alternativeub forma unui joc de glezne, de 10-25 de ori. 8. Pe genunchi : asezare cu sezuta pe calciie si mentinerea pozitiei 5 secunde ; revenire pe genunchi. Se repeta de iO-15 ori. 9. Aceeasi pozitle : ducerea .pieiorului sting in fala eLI genunchiul indolt, eu asezarea ~ezutei pe calciiul drept ; revenire pe genunchi ~i se repeta cu dreptul. Se executa de cite 8-10 ori eu Hecare picior. 10. Stind cu fata 1a rnasa, miinile sprijinite pe ea : ridicarea calciielor de pe sol in sprijin pe virfuri, cu mentinerea pozitiei 5 secunde; revenire cu calciiele pe :sol. Se repeta de 10-25 de ori. 11. Aceeasi pozitie : ridicarea .parti! anterioare a picioarelor in sprijin pe calciie si revenire. Exercitiul se repeta de 10_:.25 de ori. 12. Aeeea~i pozitie : joc de glezne, un minut. 13. Pedalare la bicicleta ergometrica tirnp de 5-10 minute, in ritm de 20 km pe ora. 14. Mers pe virfuri, cu miinile pe solduri, timp de un minut.
192

15. Mers pe calciie, cu miinile pe solduri, timp de un minut. 16. Mers pe partea Interloara a piciorului. 5-6 pasi si -apoi pe parte a externa, 5-6 pasi, timp de un minut. 17. Sezind pe scaun cu picioarele intr-un cazan cu apa calda (lighean) : ridicarea virturilor picioarelor cu sprijin pe caldie si mentinerea pozitiei 5 secunde ; revenire $i ridicarea calciielor cu sprijin pe virfuri cu mentinerea pozitiei 5 secunde. Se rep eta de 1025 de ori. 18. Aceeasi pozitie : stringerea degetelor picioarelor ~i apoi intinderea lor (tlexie-extensie). Se executa de 25 de ori. 19. Aceeasi pozitie : ridicarea in stind pe virfuri si revenire in pozitia initiala, Se executa de 10-25 de ori. 20. Aceeasi pozitie : rotatii ale gleznei piciorului suferind, executate de· cite 15 ori in fiecare sens. Se pot efectua rotatii cu ambele picioare simultan, in ambele sensuri.

r-;;.c.;c.r~',"AI
L.~~_~",··,ua

6~,rf:,f

!

BIBUOGRAFIE

BACIU, C. ~ Anatomia functionaUi a aparatulUi locomotor. Edit. stadton, Bucuresti, 1972 BACIU, C. Programe de gimnastica medicala. Edit. Stadion, Bucuresti, 1974 BARBULESCU, L. - Gimnastica la locul de munca. Edit. Sport-Turism, Bucuresit, 1976 BIRTOLON, S. - Exercitiui fizic $i coloana uertebralii. Edit. Sport-Turism, Bucure~ti, 1978 DRAGAN, I. - Cultura [izicii $i siiniitatea. Edit. Medicala, Bucuresti, 1965 DRAGAN, 1. l;ii colaboratorji dicala. Edit. Sport-Turism, Cultura fizica me-

IONESCD, N. A., MOTET, D. - Corectarea delicientelor fizice Ia copiii de virsta scolarii. Edit. Didactica ~i Pedagogica, Bucuresti, 1964 IVAN,_ G. - Coxartroza. Edit. Scrisul Romanesc, Craiovu, 1982 boLnavUor cardioOBRA$CU, C. - Reciiperareti vasculari prin exercitii fizice. Edit. Medicalii, Bucuresti, 1985 OPRI$AN, C. - Spcruiiloza, lumbago, sciatica. Edit. Medicala, Bucuresti, 1963 PAPILIAN; V. - Anatomia omului vol. I. Edit. Didactica sl Pedagogica, Bucuresti, 1974 PAPILIAN, V. - Anatomia omului voL II. Edit. Didactics ~i Pedagogica, Bucuresti, 1979 STOIA, N., STOICESCU, M. - Ce trebuie sa stim. despre recuperarea [uriciionalii a bolnavului reumatic, la domiciliu. Edit. Medlcala, Bucuresti, 1971 TUDURI, C. Gimnastica si masajuL Edit. Ceres, Anatomia Bucuresti,

Bucuresti, 1971
VOICULESCU, I. C., PETRICU, 1. C. $i jizioLogia omu.lui. Edit. Medicala, 1971

Bucuresti, 1981

DUMITRU, D. - Ghid de reeducare functionala. Edit. Sport-Turism, Bucurestf, 1981 ELIAN, N., VELEANU, C. - Prevenirea si tratarea bolilor reumatice. Edit. FacIa, ClUj, 1975 IONESCU, N. A. l;ii

Gimnastica meiiicalii. Edit. Di-

dacttca

Pedagoglca, Bucuresti, 1964

IONESCU, N. A. - Masajul cu gplicatii in sport. :Edit. Dldaetica sl Pedagogica, Bucurestl, 1963. IONESCU, N. A. Bucurest], 1966 Automasajul. Edit. U.C.F.S.,

IONESCU, N. A., MAZILU, V. - Bxercitiul [izic in slujba sanatatii. :Edit. Stadion, Bucurestt, 1971 IONESCU. N. A. - Despre atitudinea corecta a corpului. Edit. U.C.F.S., Bucuresti, 1961

194

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful