Hodnotiaca správa k postupu pri h adaní rie enia umiestnenia da ových orgánov v Ko iciach

Aliancia Fair-play Peter Kunder

www.fair-play.sk

Diskrimina né kritérium ± nutnos rozsiahlo investova pred uzatvorením zmluvy

Diskrimina né kritérium ± asové h adisko

Nepresná práca komisie pri vyhodnocovaní ponúk

Nejasné / netransparentné podmienky sú a e

Nedôveryhodnos analýz

- diskrimina né kritérium ± nutnos rozsiahlo investova pred uzatvorením zmluvy - diskrimina né kritérium ± asové h adisko - nepresná práca komisie pri vyhodnocovaní ponúk - nejasné / netransparentné podmienky sú a e - nedôveryhodnos analýz

al ie vá ne nedostatky

- nerie ený mo ný konflikt záujmov - vyhodnocovanie podmienok bu /alebo - komisia neprijala stanovisko k faktu, e záujemca v predmete podnikania nemá uvedený prenájom nehnute ností, ani slu by s tým spojené - vy adovanie kolaudácie priestorov po 1.1.2008

Odporú ame

- prehodnoti rozhodnutie umiestni da ové orgány v Ko iciach do jednej budovy - prehodnoti bazírovanie na okam itom rie ení - vytvori korektnú analýzu - vypracova metodiku

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful