PLG 515 Pendidikan dan Pembangunan (Education and Development

)

Penyelaras: DR. HAZRI BIN JAMIL hazri@usm.my, hazrijamil@yahoo.com 04-65332989/0124745019 Pensyarah Jemputan: DR. TAN YAO SUA yaosua@usm.my 04-6534427

KULIAH DK B 8.00 ± 10.00PM

TUTORIAL DK B, BT 154 & 155 5.00 ± 7.00 PM

FOKUS PERBINCANGAN
‡ TEORI-TEORI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN ‡ FUNGSI PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBENTUKAN DASAR ‡ ASPEK SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK DALAM ISU-ISU PEMBANGUNAN DAN PENDIDIKAN ‡ DASAR-DASAR PENDIDIKAN NEGARA ‡ GLOBALISASI DAN PENDIDIKAN ‡ ISU-ISU KEGURUAN DALAM PEMBANGUNAN NEGARA

KERJA KURSUS PERSEMBAHAN (10%) Persembahan & Laporan (3 ORANG) TUGASAN ² KRITIKAN JURNAL (20 %) -Dua artikel (INDIVIDU) PROJEK (30%) (2 ORANG) .

HASIL PEMBELAJARAN ‡ MENGANALISIS ISU-ISU PEMBANGUNAN DAN PENDIDIKAN BERASASKAN TEORI-TEORI TERTENTU ‡ MEMBUAT KRITIKAN TERHADAP TEORI-TEORI SOSIOLOGI DAN PEMBANGUNAN YANG DIBINCANGKAN ‡ MENGANALISIS DASAR-DASAR PENDIDIKAN NEGARA DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI\ ‡ MENGANALISIS PERSPEKTIF TEORITIS DAN KAITANNYA DENGAN DASAR PEMBANGUNAN NEGARA DAN ANTARABANGSA DALAM PENDIDIKAN ‡ MENGANALISIS STATUS PROFESIONALISME KEGURUAN DI MALAYSIA ‡ MENGEMUKAKAN ULASAN DAN CADANGAN TENTANG PEMBINAAN DASAR PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA .

What is Development? ‡ Development is a multi-dimensional process involving the reorganization and reorientation of entire economic and social systems ‡ Development is not purely economic phenomenon .

What is Development? ‡ Development is further supplemented by non-economic social indicators Gain in literacy Health conditions and services Provision of housing .

What is Development? customs and beliefs institutional It involves changes administrative structure structure of the economy social .

and Net National Income (NNI). . Gross National Product (GNP).‡ The primary measures of national income and output are Gross Domestic Product (GDP). Gross National Income (GNI). Net National Product (NNP).

It involves in major changes in social structures. . reduction of inequality. ‡Past experience of economic growth had shown that masses of the people remained for most part unchanged.The New Development View Development focuses on the levels of living of the masses of people. popular attitudes. and the eradication of poverty. acceleration of economic growth. This signals that something was wrong with the narrow definitions of development. national institutions.

47 5.8 3.3 Average Annual Growth Rate (%) 7MP 8 MP Total Population Malaysian Citizen Bumiputera Chinese Indian Others Non-citizens 20.8 -1.3 25.1 2.04 14.8 3.38 8.3 1.6 1.68 2.2000 (million persons) 1995 2000 23.62 0.2 2.7 Median Age (years) 22.POPULATION SIZE AND AGE-STRUCTURE.64 65 and above Dependency Ratio (%) 62.1 23.14 15 .6 1.4 2.68 19.59 6.04 24.2 1.90 55.3 3.4 1.04 1.27 22.1 2.9 2005 26.56 5.25 1.49 0.00 7. 1991 .7 4.66 16.68 12.3 2.4 1.76 59.27 1.77 0.50 1.15 16.8 -12.71 14.71 0.22 1.63 0.23 7.0 2.8 .25 12.4 Age-Structure 0 .58 1.78 0.3 2.

Mengikut pendapatan per kapita: US 410 dan bawah Negara Berpendapatan Rendah: Negara Berpendapatan Sederhana Sederhana Rendah: US 1.900 dan ke atas Pendapatan Per kapita Malaysia: US 3.200 ² US 411 Sederhana Tinggi: US 4 . 400 Mengikut Purchasing Power Parity (PPP) : US 7.899 ² US 412 Negara Berpendapatan Tinggi: US 4.963 .Takrifan Negara Maju: Bank Dunia .

788 low 26. PRIME MINISTER DEPARTMENT.180 low 17.0 4.000 low 14.100 SOURCE : THE MALAYSIAN 1997 ECONOMY IN FIGURES (EPU. MALAYSIA) .0 7.0 8.a) Per capita GNP (RM)* * end of period 6.8 8.a) Unemployment * Inflation (% p.7 6.UNIVERSITIES IN THE 21st CENTURY THE HUMAN RESOURCE PERSPECTIVES OVERVIEW OF MALAYSIAN CURRENT ECONOMY OPP1 OPP2 7MP V2020 1971-90 1991-2000 (achieved) 1996-2000 2001-2020 GDP (% p.0 2.6 6. 4.0 full empl.

GNP CHARACTERISTICS OF INDUSTRIALISED COUNTRY PER CAPITA /MEAN ECONOMIC STRUCTURE / FOUNDATION QUALITY OF LIFE .

909 13.657 25.429 950 2.969 561 2.084 SOURCE : THE MALAYSIAN 1997 ECONOMY IN FIGURES (EPU.650 22.193 12.260 - Hong Kong Singapore South Korea Taiwan Brunei Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam 3.929 17.652 7.538 28.729 5.410 200 880 4. PRIME MINISTER DEPARTMENT.255 720 1. MALAYSIA) .GNP PER CAPITA (US$) Country Germany U.618 21.K United States 1990 18.493 11.138 22.126 17.182 21.500 8.408 113 1994 25.816 1.847 - 1997 31.

ekonomi yang akan memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk meningkatkan taraf tanpa mengira keturunan atau kawasan tempat tinggal Berasaskan kepada premis asas bahawa pengangguran dan kemiskian akan membawa kepada ketidak-seimbangan dalam peluang ekonomi negara akan menyebabkan kepada ketidak -seimbangan suasana politik dan sosial .Rangka Rancangan Jangka Panjang I Dasar Ekonomi Baru satu usaha pembinaan bangsa melalui pewujudan suasana sosio.

latihan. dan kemudahan asas.DEB telah dibentuk untuk mencapai perpaduan negara melalui dua objektif:  Pembasmian kemisikinan semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum Menyusun semula masyarakat Malaysia supaya pengenalan keturunan berasaskan fungsi ekonomi dan kawasan tempat tinggal dapat dikurangkan dan seterusnya dihapuskan Objektif pertama dilaksanakan dengan dorongan pertumbuhan ekonomi melalui meningkatkan taraf ekonomi dan kualiti hidup masyarakat yang miskin bagi semua bangsa melalui: meningkatkan akses kepada tanah. modal. supaya dapat menikamati hasil dari pertumbuhan ekonomi negara seperti rakyat lain .

Peningkatan pekerjaan Bumiputra di sektor pembuatan dan perindustrian Pengurangan penglibatan pekerjaan di sektor pertanian Peningkatan Bumiputra dalam kategori profesional dan teknikal ² belum mencapai sasaran yang ditetapkan ‡Meningkat pekerjaan Bumiputra dalam bidang pengurusan dan profesional Bantuan kewangan kepada yang layak Menambah tempat bagi bidang sains di IPTA .

4% .Peranan Pertumbuhan Ekonomi Bagi DEB Pertumbuhan ekonomi dengan KDNK 8 % disasarkan: Memboleh penstrukturan masyarakat dijalankan Membolehkan kemudahan sosial dan infrastruktur dibekalkan Mengurangkan kadar pengangguran (7.6% [1990) Mengubah sumber ekonomi negara dari pertanian kepada perindustrian Mewujud peluang pekerjaan .1970 kepada 3.

dan peningkatan kemahiran dan pendidikan . Pertumbuhan sektor pembuatan ² teras kepada pembangunan keseluruhan. tetapi memerlukan polisi yang berbentuk pakej Pertumbuhan pengeluaran dan pekerjaan di sektor pertanian melalui pembukaan tanah baru.Pertumbuhan ekonomi tidak mencukupi.

menguasai dan mempunyai di beberapa sektor ekonomi. Bagaimana untuk mencapai dua objektif tersebut ? melalui polisi Melalui program Melalui projek .Objektif kedua adalah melalui: membantu semua masyarakat untuk mendapat pekerjaan.

modal.Langkah yang dilakukan: meningkat peluang pekerjaan untuk mengatasi pengangguran dan seterusnya mencapai guna tenaga penuh. kemahiran dan input lain untuk mengatasi guna tenaga tidak penuh. . meningkat produktiviti dan pendapatan bagi masyarakat terlibat dalam aktiviti pengeluaran rendah dengan meningkatkan akses untuk mendapat tanah.

air pengangkutan. sanitasi. kesihatan dan perkhidmatan perubatan serta kemudahan rekreasi Mewujud Masyarakat Perniagaan dan Perindustrian Bumiputra ² MPPB Bumiputra Commercial dan Industrial Community ² (BCIC) Menentukan pekerjaan di semua sektor ekonomi dan juga peringkat pekerjaan melambangkan komposisi kaum Malaysia Meningkat peluang pendidikan dan latihan . perlombongan.pembuatan. perhutanan. elektrik. industri perdagangan dan perkhidmatan memodenkan masyarakat luar bandar dan meningkatkan taraf hidup . pembinaan. pengangkutan.   memindahkan masyarakat yang terlibat dalam aktivit produktiviti rendah ke kawasan yang lebih produktif ke dalam sektor pertanian. perikanan.membekal perkhidmatan sosial seperti kemudahan perumahan.

Menghapus Kemiskinan Tidak mempunyai harta/aset yang produktif .000 ekar tanah bagi tanaman 2 kali setahun Tanam semula. dan nenas Pemeliharaan binatang dan ikan Meningkat pergerakan koperasi Meningkat perkhidmatan kredit. pemasaran dan extension Meningkat modal insan dan kemahiran . membuka rancangan tanah pengairan 300. kelapa. memulih tanah terbiar bagi tujuan tanaman getah .

Menghapus Kemiskinan memindah masyarakat dari kawasan padat pertanian ke kawasan pertanian yang lebih produktif atau peluang pekerjaan di sektor bukan pertanian Membekal perkhidmatan perumahan. kesihatan. pengankutan. pemakanan dan perkhidmatan merancang keluarga Meningkat peluang pekerjaan di sektor sekunder dan tertiari . pendidikan. elektrik. air.

Menghapus Kemiskinan dan Mengagih Pendapatan Pertumbuhan ekonomi yang rancak dan pertumbuhan pendapatan yang mapan semasa RRJP I telah membawa kepada: Pengurangan isi rumah yang miskin Peningkatan pendapatan bulanan isi rumah Peningkatan pendapatan bulanan isi rumah mengikut keturunan Pengurangan bilangan isis rumah dalam kumpulan termiskin ² ´hard core povertyµ .

Pendekatan mengurangkan isi rumah menjadi miskin : Meningkat produktiviti² memodenkan pertanian pekebun kecil Melaksanakan Program Pembangunan Pertanian Bersepadu ² IAPD Penanaman semula getah melalui RISDA Pembangunan rancanagan tanah melalui FELDA dan FELCRA Meningkat kualiti hidup melalui perkhidmatan sosial .

Mewujud Masyarakat Bumiputra Perdagangan dan Perindustrian ² Bumiputra Commercial and Industrial Community Menstruktur masyarakat : Meningkat penglibatan dan pegangan Bumiputra dalam sektor korporat dan bukan korporat Membina usahawan Bumiputra dan kemahiran perniagaan Meningkat pekerjaan Bumiputra dalam bidang profesional dan pengurusan  .

6 13.8 Perkhidmatan 36. . Perlombongan termasuk petroleum dan gas Sumber: OPP1 1971-1990 ms 41.2 18.2 40.7 5.7 Pembuatan 13. Disesuaikan dengan harga 1978 2.3 4.2 12.4 7.7 27.3 6.4 35.0 Perlombongan 13.0 3.4 4.3 6.6 41.9 10.Pertumbuhan Sektoral 1970 hingga 1990 Pencapaian Kadar 1970 1990 Pertumbuhan % 1995 1997 Sumbangan kpd KDNK % Pertanian dan Perhutanan 29.9 Pembinaan 3.5 42.9 4.3 7.6 32.7 9.8 Nota: 1.

New Development Policy Teras Strategik: Perpaduan Negara melalui pembangunan yang seimbang Matlamat Dasar Pembangunan Baru   Memperkukuh pencapaian RRJP I Mempercepat proses membasmi kemiskinan ² memberi tumpuan kepada kumpulan termiskin Mengurangkan kemiskinan realtif Menyusun semula masyarakat dala usaha memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi Mencapai taraf sebuah negara maju menjelang 2020 .Dasar Pembangunan Baru .

STRUCTURE OF MALAYSIAN EDUCATION SYSTEM MALAYSIAN CERTIFICATE OF EDUCATION ( SPM ) MALAYSIAN CERTIFICATE OF EDUCATION (VOCATIONAL) (SPMV) MALAYSIAN SKILLS CERTIFICATE ( SKM ) SECONDARY RELIGIOUS SCHOOLS SECONDARY ACADEMIC SCHOOLS SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS 16 15 11 10 VOCATIONAL EDUCATION LOWER SECONDARY ASSESSMENT ( PMR ) 14 9 8 7 LOWER SECONDARY SCHOOLS FORM 1 TO 3 13 12 .

STRUCTURE OF MALAYSIAN EDUCATION SYSTEM WORLD OF WORK TYPICAL AGE DEGREES 25 24 YEARS OF SCHOOLING 20 19 18 1 16 5 6 15 ADVANCED DEGREES UNIVERSITIES AND OTHER TERTIARY INSTITUTIONS 23 DIPLOMA 22 2 DIPLOMA (TEACHING) 20 TEACHER COLLEGES HIGHER SCHOOL EXAMINATION 9 OTHER POLYTECHNICS CERTIFICATES CERTIFICATE 7 8 14 13 12 FORM SIX MATRI CULATION INSTITUTIONS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful