P. 1
Branko Copic

Branko Copic

Ratings:
(0)
|Views: 296|Likes:
Published by Zarko Stankovic

More info:

Published by: Zarko Stankovic on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2015

pdf

text

original

Branko Copic (1914-1984) je jedan od najpopularnijih i najplodnijih pisaca srpske knjizevnosti XX veka.

Njegovo delo je obimno i zanrovski raznoliko - pisao je pripovetke, romane, pesme, komedije, satire, filmske scenarije, price i pesme za decu. U toku svog dugog stvaralackog rada, koji je trajao vise od pola veka, stvorio je knjizevno delo koje vremenski i tematski obuhvata veliko razdoblje novije istorije srpskog naroda - od perioda izmedju dva svetska rata do osme decenije ovog veka. U prvom periodu stvaralastva Copic je pripovedao o ljudima svog zavicaja, o njegovom tegobnom zivotu pritisnutom siromastvom i svakojakim nepravdama. U drugom periodu u njegovom knjizevnom izrazu doslo je do sadrzajnog poistovecenja knjizevno-estetskih i idejno-revolucionarnih ciljeva, kada je Copic bio ovencan slavom najpopularnijeg partizanskog pisca, da bi u trecem periodu doslo do izrazaja razocarenje u stvarnost socijalistickog drustva, sto je potisnulo ideolosku tendenciju i inteziviralo emocionalne sadrzaje i lirski karakter njegove slike sveta. Pisanjem bajki o detinjstvu i ratu Copic je branio i samoga sebe od stvarnosti u kojoj mu je bivalo sve tesnije i tamnije, da bi njegova melanholija vremenom postajala sve izrazenija i da bi 24. marta 1984. izvrsio samoubistvo.

Branko opi ro en je 1. januara 1915. godine u selu Ha anima pod planinom Grme om. U isto vreme, njegov otac, kao vojnik austrougarske armije, borio se negde na frontu u Karpatima, a njegov stric Nid o, srpski dobrovoljac, borio se u srpskoj vojsci protiv Austro-Ugarske. Kad mu je bilo etiri godine, umro mu je otac. opi je, zajedno sa mla im bratom i sestrom, ostao da ivi pored majke, dede Radeta i strica Nid e. Prva pro itana knjiga bila mu je ÄMigel Servantes³ koju je, negde u tre em razredu, kupio od u iteljice. U toj knjizi bio je opisan ivot slavnog panskog pisca Servantesa, skupa sa nekoliko odlomaka iz njegovog romana ÄDon Kihot³. Slede e pro itane knjige bile su ÄDo ivljaji jednog vuka³, pa ÄDo ivljaji jedne kornja e³.[1] Prvo tampano delo objavio je sa etrnaest godina u omladinskom asopisu ÄVenac³ 1928. godine. opi je poha ao u iteljsku kolu u Banjaluci i Sarajevu, a zavr io u Karlovcu, a Filozofski fakultet u Beogradu. Ve kao student afirmisao se kao darovit pisac i skrenuo na sebe pa nju knji evne kritike; 1939. godine je dobio nagradu ÄMilan Raki ³. Uo i Drugog svetskog rata nalazio se u a kom bataljonu u Mariboru. U danima Aprilskog rata on je, sa grupom svojih drugova, poku ao da pru i otpor neprijatelju kod Mrkonji Grada. Posle toga je oti ao u svoj rodni kraj, a sa po etkom ustanka, stupio je u redove ustanika i me u njima ostao tokom cele narodnooslobodila ke borbe. Sve vreme rata bio je ratni dopisnik zajedno s nerazdvojnim prijateljem i kumom, knji evnikom Skenderom Kulenovi em. Posle rata neko vreme je bio urednik de ijih listova u Beogradu, a potom po eo profesionalno da se bavi knji evno u. Smatra se jednim od najve ih de ijih pisaca ro enih na jugoslovenskim prostorima. Okon ao je ivot samoubistvom, sko iv i 1984. godine sa Brankovog mosta. Dela su mu prevo ena na ruski, engleski, francuski, nema ki, ukrajinski, poljski, e ki, bugarski, rumunski, slovena ki i ma arski jezik. Bio je lan SANU i ANUBiH.

deca. skitnice i nadni ari. Njegova prozna dela pro eta su lirikom i ivopisnim realisti kim slikanjem seoskog ivota. poznavanjem ivota i mentaliteta ljudi sa sela. Kreirao je mno tvo upe atljivih i ivopisnih likova i doga aja nadahnutom pripoveda kom tehnikom koriste i sve . U lirski intoniranim ratnim pripovetkama opi je nadahnuto opisivao herojske podvige. Sa uspehom se ogledao i u pisanju romana iako su prirodi njegovog knji evnog talenta vi e odgovarale kra e forme ² pripovetke i novele. za titni kim razumevanjem. Za knji evni rad dobio je. i drugih visokih odlikovanja. a ÄNe tuguj bronzana stra o³ prilago avanje tih istih seljaka. mu eni tvo i samopregor svojih junaka. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. Romani ÄProlom³ i ÄGluvi barut³ slikaju u e e seljaka Bosanske Krajine u ustanku. Nagradu AVNOJ-a i Njego evu nagradu (obe 1972). opi a su doratnim pripovetkama najvi e zanimali siroma ni seljaci.Celi radni i ivotni vek nakon Drugog svetskog rata Branko opi je proveo u Beogradu. . novim uslovima ivota u Vojvodini. sanjari i prosjaci. i on je o svima njima pri ao sa bri nim. Knji evni opus [uredi] Spomenik Branku opi u ispred Banjalu kog muzeja. sada kolonista. Knji evni istori ar Ratko Pekovi napisao je knjigu ÄSudanije Branku opi u³ u kojoj je detaljno opisana cela hajka na pisca. so an i slikovit jezik pri emu je inspiraciju nalazio u svom podgrme kom zavi aju. me u ostalim. vedrinom i ivo u duha. Jedna od takvih pri a bila je i ÄJereti ka pri a³ objavljena u ÄJe u³ koja je pokrenula lavinu osuda sa vrha partije i vlasti. Po etkom 1950ih godina opi je po eo da pi e i satiri ne pri e u kojima je o tro kritikovao ru ne pojave u tada njici. ali je esto putovao po Jugoslaviji i drugim evropskim dr avama.

Napisao je preko trideset knjiga za decu. pre svega u zbirci ÄOgnjeno ra anje domovine³. Ba ta sljezove boje (1970). . prvenstveno zahvaljuju i ivoj ma ti i daru za spretno uobli avanje svojih posmatranja ali i nesumnjivom humoristi kom talentu. opi je od onih pisaca koji su svoj posmatra ki talenat naro ito iskazivali kroz otkrivanje sitnih ljudskih mana i nedostataka. Iako je opi bio pisac epske irine i zamaha sa uro enim pripoveda kim i humoristi kim darom. Zbirke pesama [uredi] y y y Ognjeno ra anje domovine (1944). Delije na Biha u (1975). Sem toga. Gluvi barut (1957). Do ivljaji Nikoletine Bursa a (1955). Ljubav i smrt (1953). me u kojima su i dva romana. Rosa na bajonetima (1946). Ta opi eva poetska ica naro ito je vidljiva u njegovoj ratnoj lirici. Branko opi je cenjen i kao de ji pisac. Surova kola (1948). Ljudi s repom (1949). Ratnikovo prolje e (1947). Dragi likovi (1953). Sveti magarac (1946). Izabrane humoristi ke pri e (1952).Glavnina opi evog proznog opusa humoristi ki je intonirana. Zbirke pripovedaka [uredi] y y y y y y y y y y y y y y Pod Grme om (1938). u njegovim delima vidljiva je i jedna lirska ica koja se nije pokazivala samo u opisima bosanskih pejza a ve i u portretisanju ljudskih likova koji su mu bili bliski i dragi. a humor nalazi u prirodi i mentalitetu njegovih junaka koji i u najte im ivotnim trenucima znaju da sa uvaju vedrinu i da se nasmeju ak i vlastitoj nevolji. Planinci (1940). Ne tuguj bronzana stra o (1958) Osma ofanziva (1964). Pjesme (1945). Gorki med (1959). Borci i bjegunci (1939). Odabrane ratne pripovetke (1950). Romani [uredi] y y y y y Prolom (1952).

Na po etku romana. Kada je u iteljica napustila kolu i oti la u varo . pesma Pri e ispod zmajevih krila (1950). pri e u stihu Djeda Tri in mlin (1960). arobna uma (1957). Orlovi rano lete³ se sastoji od dva dijela. na njeno mjesto dolazi u itelj kojeg su dje aci prozvali ÄPaprika³. pripovetke Ve ernje pri e. pesme Orlovi rano lete (1957). pripovetke Lijan vodi karavane (1975). pripovetke Pjesme pionirke (1945). pripovetke Magare e godine (1960). objavljena u 14 knjiga 1978. pripovetke Vratolomne pri e (1947). pesme Dru ina junaka (1945). u enika etvrtog razreda osnovne kole u bosanskom selu Lipovu. pripovetke Lalaj Bao. pripovetke Bajka o sestri Koviljki (1946). Sabrana dela [uredi] y y y y y objavljena u 12 knjiga 1960. pesme Je eva ku ica (1949). pesme Bojna lira pionira (1945). roman Mala moja iz Bosanske Krupe (1971). pesme Sun ana republika (1948). proza Do ivljaji kuma Torbe (1946). pripovetke. roman Slavno vojevanje (1961). Njihova u iteljica Lana je jako omiljena me u djecom. pripovetke Armija odbrana tvoja (1947). pripovetke Pri e partizanke (1944). roman Bitka u Zlatnoj dolini (1963). roman Partizanske tu ne bajke (1958). noge na vrancu (1971). pesme Glava u klancu. U itelj maltretira i tu e djecu tako da djeca po inju da bje e . pesme Rudar i mjesec (1948).Komedije [uredi] y y Do ivljaji Vuka Bubala Odumiranje me eda Dela za decu [uredi] y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y U svijetu medvjeda i leptirova (1940). (1958). oni ive sre nim i bezbri nim dje ijim ivotom. pripovetke Do ivljaji ma ka To e (1954). pripovetke Pijetao i ma ka (1952). Prvi dio [uredi] y Glavne likove romana predstavlja grupa dje aka. zbirka pesama Pri e zanesenog dje aka (1960).

Oru je su predali partizanima. oko Potrk. po etkom Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji. Za logor se saznalo. Zahvalju i tom oru ju. gdje su na inila logor. partizani su pobijedili i protjerali okupatore iz sela. y y Inspiracija [uredi] Prvi dio knjige je bio inspirisan stvarnim doga ajima koji su se dogodili tokom opi evog odrastanja i kolovanja. tj. . kojima je ve bilo nestalo municije. Kada se u itelj ÄPaprika³ po ali knezu da djeca ne dolaze u kolu. Jednog dana Lazar Ma ak i Jovan e otkrivaju prolaz u neku podzemnu pe inu. Dje aci koji su se do ju e igrali postaju aktivni u esnici i svjedoci tog rata. Poma u partizanima i otkrivaju im tajnu pe inu. Zahvaljuju i Nikoletini Bursa u oni ipak osloba aju djecu i odlu e da odu u varo da prona u u iteljicu Lanu. aprila 1941.y iz kole. U selo dolaze usta e a dje aci koriste jednu priliku i oduzimaju im oru je. a me u seljanima koji su hvatali odbegle ake bio je i opi ev stric Nikola opi . Njegova u iteljica je bila stroga i de avalo se da tu e nemirne i lo e ake. koja su kasnije umesto u kolu i la u umu. Vo a dje aka je Jovan e a osim njega tu su i Lazar Ma ak. u estvuju u odbrani sela zajedno sa borcima i postaju partizanski kuriri. U ÄProkinom gaju³ dru ina pravi svoj Älogor³ kojem daju ime ÄTepsija³. zajedno sa poljarem Lijanom i roditeljima oni organizuju potjeru i pronalaze skrovi te djece. Stric. Na kraju odlaze u rat sa nadom da e se ponovo vratiti u Prokin gaj i u svoj logor Tepsiju. Nikolica sa prikolicom i djevoj ica Lunja. Drugi dio [uredi] y y Drugi dio po inje 6. Tu bje e iz kole i dru e se po cijeli dan. Uskoro po inje rat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->