P. 1
Psichologija studentui

Psichologija studentui

|Views: 11,278|Likes:
Published by Gediminas Fokas

More info:

Published by: Gediminas Fokas on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2014

pdf

text

original

Sections

 • PRATARMĖ
 • ŠIUOLAIKINĖS PSICHOLOGIJOS KRYPTYS
 • PSICHOLOGIJOS MOKSLO SAMPRATA
 • PSICHOLOGIJOJE NAUDOJAMI METODAI
 • NERVINIO AUDINIO STRUKTŪRA
 • NERVŲ SISTEMOS DALYS
 • GALVOS SMEGENYS
 • REFLEKSINĖ CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS VEIKLA
 • Jutimo sistemos
 • Suvokimas
 • DĖMESYS IR JO YPATUMAI
 • KĄ IR KAIP ATSIMENAME?
 • Atminties rūšys
 • Atminties struktūros
 • Kodėl užmirštame?
 • Jutiminis pažinimas ir mąstymas
 • Mąstymas ir kalba
 • Socialinė mąstymo prigimtis
 • Mąstymo logika ir psichologija
 • Mąstymas kaip procesas
 • Mąstymo rūšys
 • Vaizdinis mąstymas
 • Veiksminis mąstymas
 • Problemos sprendimo strategijos
 • EMOCIJOS
 • Emocijų kilmės teorijos
 • Emocijų išraiška
 • Emocijų valdymas
 • Emocinės būsenos
 • Emocijų funkcijos
 • POREIKIAI IR MOTYVACIJA
 • Poreikių apibūdinimas
 • Poreikių hierarchija
 • Motyvų esmė ir funkcijos
 • įsisąmoninti ir neįsisąmoninti motyvai
 • Motyvų kova ir kaita
 • EMOCIJŲ ĮVAIROVĖ
 • INDIVIDUALIOS ASMENYBES SAVYBES
 • Asmenybės samprata
 • Temperamentas ir charakteris
 • Sugebėjimai ir jų vertinimas
 • Intelekto matavimo testai
 • Diskusija dėl intelekto prigimties
 • Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos
 • Bruožų krypties asmenybės teorijos
 • Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos
 • Kognityvinės (pažinimo) asmenybės teorijos
 • Egzistencinės krypties asmenybės teorijos
 • ASMENYBES BRANDOS APIBŪDINIMAS
 • Kas yra savimonė
 • Aš-vaizdo įsisąmoninimas,
 • SAVĘS VERTINIMAS
 • Savęs vertinimo turinys,
 • Savęs vertinimo veiksniai,
 • Savęs vertinimo lygiai,
 • Pasitikėjimas savimi bendravime
 • PSICHINĖS GYNYBOS BŪDAI,
 • KONTROLĖS LOKUSAS,
 • SAVIRAIŠKA IR SAVIAKTUALIZACIJA,
 • Saviaktualizacijos būdai
 • NORMALUMAS
 • PSICHOTERAPIJA
 • AŠ GRUPĖJE
 • Kokių būna grupių?
 • Grupės tikslai ir normos
 • Grupės struktūra
 • Sociometrija
 • Lyderystė
 • Grupė ir asmenybė
 • Konformizmas
 • konformizmu
 • AŠ BENDRAUJU
 • Konfliktas
 • Kaip klausyti?
 • Kaip nereikia kalbėti?
 • Bendravimo orientacijos
 • Bendravimo būdai

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

PSICHOLOGIJA
Vadovėlis

STUDENTUI

Kaunas • Technologija • 2002

Vadovėlį parengė: Dalia Antinienė (II sk.), Nomeda Ausmanienė (I sk.), Juozas Jakštys (V sk.), Rosita Lekavičienė (VIII sk.), Laima Lupeikienė (VII sk.), Eglė Markevičienė (III sk.), Gražina Matulienė (III, V sk.), Eglė Paužienė (IV, VII sk.), Danguolė Tomkevičienė (VI sk.), Zita Vasiliauskaitė (I sk.), Loreta Zajančkauskaitė (V sk.) Atsakingoji redaktorė doc. dr. Gražina Matulienė Antrasis pataisytas leidimas

Recenzavo:

doc. dr. A. Petrulytė, doc. dr. J. Kasiulis

© KTU Psichologijos katedra, 2002

ISBN 9986 - 13 - 736 - 5

TURINYS
PRATARMĖ I S k y r i u s . PSICHOLOGIJA - TAI MOKSLAS APIE MANE PSICHOLOGIJOS MOKSLO PRIEŠISTORĖ ŠIUOLAIKINĖS PSICHOLOGUOS KRYPTYS PSICHOLOGUOS MOKSLO SAMPRATA PSICHOLOGUOS ŠAKOS PSICHOLOGIJOJE NAUDOJAMI METODAI II S k y r i u s . BIOLOGINIAI PSICHOLOGIJOS PAGRINDAI NERVINIO A U D I N I O STRUKTŪRA NERVŲ SISTEMOS DALYS GALVOS SMEGENYS REFLEKSINĖ CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS VEIKLA..... III Skyrius. PAŽINTINIAI PROCESAI KĄ IR KAIP SUVOKIAME ... : Jutimo sistemos Suvokimas DĖMESYS IR JO YPATUMAI KĄ IR KAIP ATSIMENAME A t m i n t i e s rūšys Atminties struktūros Kodėl užmirštame MĄSTYMAS '. J u t i m i n i s p a ž i n i m a s ir m ą s t y m a s Mąstymas ir kalba Socialinė mąstymo p r i g i m t i s Mąstymo logika ir psichologija Mąstymas k a i p procesas •. Mąstymo rūšys V a i z d i n i s mąstymas Veiksminis mąstymas Problemos sprendimo strategijos IV Skyrius. MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI EMOCIJOS Emocijų kilmės teorijos 'Emocijų išraiška ...... Emocijų v a l d y m a s Emocinės būsenos Emocijų funkcijos Poreikių a p i b ū d i n i m a s Poreikių hierarchija Motyvų esmė ir funkcijos Į s i s ą m o n i n t i ir n e į s i s ą m o n i n t i motyvai Motyvų kova ir kaita EMOCIJŲ ĮVAIROVĖ V Skyrius. ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS INDIVIDUALIOS ASMENYBĖS SAVYBĖS Asmenybės samprata Temperamentas ir charakteris 5 8 8 11 17 19 21 27 28 31 33 38 41 42 43 46 51 53 55 56 57 61 62 63 64 66 67 71 71 75 76 80 80 81 84 89 90 98

POREIKIAI ir MOTYVACIJA

100 102 103 104 105 107 118 118 118 122

100

4 Sugebėjimai ir jų vertinimas . Intelekto matavimo testai Diskusija dėl intelekto prigimties Paveldimumo ir aplinkos poveikis intelektui ASMENYBĖS TEORIJOS Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos Bruožų krypties asmenybės teorijos Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos Humanistinės asmenybės teorijos Kognityvinės (pažinimo) asmenybės teorijos Egzistencinės krypties asmenybės teorijos ASMENYBES BRANDOS APIBŪDINIMAS VI Skyrius. SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU Kas yra savimonė AŠ - VAIZDAS .: Aš - vaizdo apibūdinimas Aš - vaizdo įsisąmoninimas Aš - vaizdo pastovumas Aš - vaizdo turinys Aš - vaizdo formos ............ Aš - vaizdo vystymasis :...... SAVĘS VERTINIMAS ............ Savęs v e r t i n i m o t u r i n y s '. Savęs vertinimo veiksniai Savęs vertinimo lygiai Kaip s t i p r i n t i savosios vertės jausmą ir pasitikėjimą savimi ..: Pasitikėjimas savimi bendravime PSICHINES GYNYBOS BŪDAI KONTROLĖS LOKUSAS .' SAVIRAIŠKA IR SAVIAKTUALIZACIJA . SAVIAKTUALIZACIJOS BŪDAI VII Skyrius. PSICHIKOS SUTRIKIMAI NORMALUMAS PSICHIKOS SUTRIKIMAI PSICHOTERAPIJA VIII Skyrius. AŠ IR KITI AŠ GRUPĖJE Kokių būna grupių Grupės tikslai ir normos Grupės struktūra '. Sociometrija Lyderystė Grupė ir asmenybė Konformizmas AŠ BENDRAUJU Bendravimo apibūdinimas : Konfliktas Kaip klausyti? Kaip nereikia kalbėti? Bendravimo orientacijos Bendravimo būdai .

TURINYS 126 128 133 136 139 140 157 163 167 171 171 174 . 177 177 178 178 180 183 184 186 188 188 188 189 194 196 198 202 206 207 209 213 213 214 222 231 231 232 233 233 234 237 238 238 240 241 251 254 255 257 258

PRATARMĖ
„Pažvelkite į save, p a ž i n k i t e MVC, domėkitės s a v i m i ; savo protą ir valią, eikvojamus kitiems dalykams, nukreipkite į save; jūs i š š v a i s t o t e save, išbarstote; susikaupkite, sutelkite dėmesį į save, jus išduoda, jus išblaško, jus vagia iš jūsų pačių".
Užrašas Delfų Apolono orakulo šventyklos frontone.

;

.

.

Jau iš Antikos laikų žinomas raginimas „Pažink save!" ir klausimas „Kas yra žmogus?" Niekas nesiginčys, jei pasakysime, kad žmogus - viena iš sudėtingiausių sistemų, egzistuojančių pasaulyje. Taigi savęs suvokimo ir pažinimo kelias yra sunkus ir reikalaujantis drąsos bei mūsų proto ir valios pastangų. Jis gali suteikti ne tik pažinimo džiaugsmą, bet ir nemalonių, o gal net skausmingų potyrių. Bet eiti šiuo keliu verta, nes savęs pažinimas tai kelias į laisvę būti pačiu savimi. Tai galimybė atsiskleisti, išreikšti, realizuoti visa, kas mums suteikta. Tai galimybė padovanoti sau ir pasauliui tikrąjį save.

- ar aš tikrai žinau, ko noriu ir ko siekiu? Kokie mano gilieji poreikiai? (Savo poreikių ir siekių įsisąmoninimas): - ar visada galiu pasakyti, kodėl elgiuosi taip, o ne kitaip? Ko savo elgesiu siekiu? (Savo elgesio ir motyvų suvokimas); - ar galėčiau išvardinti visus silpnuosius ir stipriuosius savo būdo, charakterio ir temperamento bruožus? (Savo bruožu ir savybių pažinimas ir įvertinimas);

Ką reiškia suvokti, suprasti, pažinti save? Pamąstykime:

ar esu perpratęs savo sugebėjimus. Tokių dalykų aptinkame beveik kiekviename laikraščio puslapyje: publikacijose apie nusikaltimus. būdingas ne tik šiam mokslui. tačiau artumas iškart nutolsta per mokslinio nagrinėjimo distanciją.ar galėčiau tiksliai apibūdinti savo santykius su žmonėmis.. bet ir mums patiems: žmogus pasirodo esąs sudėtinga.Ir taip toliau. problemas mokykloje ir šeimoje. o kartais ir labai prieštaringa būtybė.. atvira. kas daugiausia atsakingas už mano gyvenimą . netgi .ar žinau. Šiandien kalbėti apie žmogaus psichologiją yra madinga. mokantis. savo bendravimo stilių.O kaip. . ar gerbiu save. žmonės.ar galiu pasakyti. tinkamumą vienai ar kitai veiklai? (Savo galimybių pažinimas). Taigi ryškėja kontūrai mokslo apie mus ir mūsų santykius su artimaisiais. dirbant? Ir dar keletas klausimu: kaip ir ką aš suvokiu? Kaip ir ką aš atsimenu? Kaip lavinti atminti ir lengviau įsiminti? Kaip aš mastau? Kaip gimsta mintis? Kaip kyla naujos idėjos? Koks mano pašaukimas? Ar aš galiu tapti kūrėju?. kuriai apibūdinti neužtenka vienareikšmių sąvokų. o kartu ir pagarbos sau mums reikia. .6 PRATARMĖ . kuri užfiksuotų ir apibūdintų žmogų. Tai kupinas įtampos ir dinamiškas santykis. kurias. likimas? .aš pats ar išorinės aplinkybės. kartu ir noras perprasti ir numatyti elgesį. o tik pastangos. Štai kokios įvairiapusės informacijos apie save. tarpasmeniniuose santykiuose.ar gerai pažįstu savo jausmus ir emocijas. kad galėtume sėkmingai išreikšti ir realizuoti save veikloje..ar mano siekiai visada atitinka mano galimybes? (Savo aspiracijų lygio suvokimas). galimybes. Bet ši sistema nėra pats žmogus. dėl kokių priežasčių mane ištinka nesėkmės bendraujant. diktuoja rūpestis dėl jo gerovės.. savo padėtį įvairiose žmonių grupėse? (Savo vietos tarp žmonių suvokimas ir vertinimas). ar galiu pasakyti. piktnaudžiavimą narkotikais. • (Savo jausmų ir emocijų pažinimas). meilėje.ar jaučiu savo vertę ir reikšmingumą. . . ar esu savimi patenkintas? (Santykio su pačiu savimi įvertinimas). priklausomai nuo situacijos. kodėl man kyla vienokie ar kitokie išgyvenimai? . Psichologija vis dėlto imasi sudarinėti sąvokų ir teorijų sistemą.

kurie aptinkami įvairiausiuose žurnaluose. netenka savosios prasmės.PRATARME 7 kultūriniai ir politiniai įvykiai neretai siejami su psichologijos teorijomis. . kurių pagalba argumentuotai galėtume įvertinti įvairias psichologijos koncepcijas. Todėl yra svarbu įgyti išsamių ir sistemingų žinių. tarpusavio ryšių. Tokiame psichologijos populiarinime (reklamoje. Čia. pigiuose romanuose ar filmuose) slypi paviršutiniškumo pavojus . dažnai susiduriame su psichologijos sąvokomis. skleidžiami neapgalvoti ir nepagrįsti teiginiai. taip susidaro išankstinės nuomonės. kaip ir „asmenybiniuose" testuose.sąvokos nuvalkiojamos. kurių tikroji prasmė mažai žinoma.

buvo filosofija. ir juslingumo (sąlyčio su tuo. Apie dvasiškumo centrą spiečiasi idėjos . Ilgą laiką psichologinius klausimus kėlė filosofai ir. kad siela materiali.nežemiško pasaulio gyvastingumo liudijimas. Filosofinėje psichologijoje susiformavo idealistinis ir materialistinis požiūris į sielą. o tik samprotavo.). impulsyvumo (trokšta judėti.8 SKYRIUS PSICHOLOGIJA TAI MOKSLAS APIE MANE ~ PSICHOLOGIJOS MOKSLO PRIEŠISTORE ARBA PRIELAIDOS ATSIRASTI PSICHOLOGIJOS MOKSLUI Šiandien teigiama. siekimo). prieš Kristų) sakė. bet trumpą istoriją. .Platonas (427 . kad ji sudaryta iš smulkių dalelyčių . logika ir kt. veikti). Jo centre yra visos esamybės pradžia . remdamiesi svarstymu bei logikos principais. prieš Kristų) teigė. turi gilią praeitį. Kaip ir dauguma šiuolaikinių mokslų (fizika. Apie idėjų sferą skrieja sielos .347 a.370 m. tačiau nebandė tų išvadų patikrinti ar įrodyti. atsirasti mokslinei psichologijai. kad psichologija. Taigi pirmoji prielaida. kaip mokslas. Filosofai neatlikinėjo tyrimų.visiškas (absoliutus) dvasiškumas. Ryškiausias graikų idealistas .1 pav. kad nežemiškasis idealusis pasaulis turi savo tvarką (1. biologija. ką galima veikti. Sielos yra nevienalytės -jos turi ir protingumo (siekia harmoningos rimties).nežemiško pasaulio protingumo išraiška.atomų. bandė spręsti žmogaus sielos problemas. Atomistinio materializmo pradininkas senovės Graikijoje Demokritas (460 . psichologija pradėjo formuotis 5 amžiuje prieš Kristų senovės Graikijos filosofų darbuose.).

Juos ir reikia tirti. .jie mylės žemę. skonį. Jiems rūpės visų žmonių. apie kuriuos jis žino.regą. žodžiu. Įdomu. uoslę.protingi. Descartes) (1596.TAI MOKSLAS_APIE_MANE _ 9 Siela yra žmogaus lemtis. o kūnas. ką Dekartas kalbėjo apie sielą. Seniausia dalis . Virš kamieno esančios vidurinės smegenys veikia tarsi emocijų ir instinktų valdymo pultas. Žmogaus siela yra pažini pačiam žmogui. Dualizmas pripažįsta du savarankiškus pradus: sielą ir kūną. viso miesto. veikiantis pagal mechanikos dėsnius. Psichologijai taip pat svarbios yra prancūzų filosofo R. yra mate- . g a v u s i u s s i e l ą su stipriu jusliniu pradu. d a u g i a u . prieš Kristų) parašė pirmąją knyga „De anima" („Apie sielą").1650) idėjos.322 m. Žmones. trauks paprastas daiktiškas gyvenimas . atsakingos už aukštąją nervinę veiklą . apskaičiuojantys. šiandien vadinama sąmone. Jis pateikė labai plačią sielos samprata. susivaldantys. skirtą sielos reiškiniams aiškinti. Jis išskyrė penkis žmogaus jutimus . Smulkiau apie tai skaitykite skyrelyje „Biologiniai elgesio pagrindai". moką visas gyvenimo aplinkybes pakreipti norima 1. „Juntančiai sielai" priskyrė suvokimą ir jutimą. tokį j i s gavo ir gyvenimą. Aristotelis daug dėmesio skyrė žmogaus juslių arba jutimų aprašymui. visos valstybės reikalai. kad šis modelis sutampa su žmogaus smegenų sandara. namus ir šeima.asociacijų ryšius ir mąstymą. Jutiminį pažinimą Aristotelis laikė būtina protinio pažinimo sąlyga. darbą. Svarbiausia ir sunkiausia užduotimi Aristotelis laikė „iki galo perprasti sielos prigimtį". Arčiausiai idėjų sferos skriejusią s i e l ą gavę ž m o n ė s bus į ž v a l g ū s . Dekartas buvo dualistas. idealaus pasaulio modelis Aristotelis (384 . Platono nežemiškojo linkme. Tai. kurie „mąstančioje sieloje" reiškiasi kaip supratimas arba valia.smegenų kamienas .1 pav. lytėjimą. Jas dengia didžiosios smegenys. o jos trijų elementu modelis yra nepaprastai išsami t e o r i j a .PSICHOLOGIJA . klausą. Mąstymą Dekartas laikė svarbiausia dvasios savybe. „ M a i t i n a n č i ą j a sielą" jis laiko g y v y b i n g u m o p r a d u . sieks kažko aukščiau. Kokia sielą žmogus gavo. kurie yra pačiam žmogui pažįstami. kadangi „siela yra viso gyvenimo pagrindas". Dekarto (R. Nuo šio veikalo pasirodymo iki 18 amžiaus mokslas apie žmogaus vidinius išgyvenimus (sielą) buvo vadinamas animastika. Impulsyvią sielą gavę žmonės turės polėkių.valdo tokias gyvybiškai svarbias funkcijas kaip kvėpavimas ir kraujotaka. Žmogaus sielą sudaro reiškiniai.

prie Kristų) teigė.tai jaunas. intensyviai besivystantis mokslas. Fiziologai pradėjo psichiką tirti specialiais moksliniais metodais. sangvinikas. kurio uždavinys . astronomijos vystymasis. t. kurios turi specialų tyrimo objektą ir formuluoja savus uždavinius. liaudies išmintis ir jos sukauptas patyrimas.apie 200) visapusiškai atskleidė ryšius tarp psichinių ir fizinių reiškinių. kad žmogus gimsta kaip tabula rasa. Graikų gydytojas Hipokratas (460 . pabaigoje išsiskyrė atskiros psichologijos šakos (šis procesas vyksta ir dabar). Anglų filosofas ir pedagogas Dž. 18 . jog egzistuoja išorinė realybė. Psichologijos mokslo formavimąsi netiesiogiai skatino matematikos. K. (švari lenta).10 _ I SKYRIUS rialus. Jutimo regos fiziologija perėjo prie regos psichologijos. Pavyzdžiui. esu). bet abejoti sąmonės reiškiniais negalima. pabaigoje subrendo sąlygos psichologijai tapti atskiru mokslu. ergo sum". Dar viena prielaida atsirasti psichologijos mokslui . kuri pagrindiniu pažinimo šaltiniu ėmė laikyti ne mastymą. Galenas (apie 130 .19 a. fiziologai labai plačiai nagrinėjo žmogaus nervų sistemos klausimus. lot. kad galima abejoti. vadinasi. o kiti staigūs. kaip ir kokiu greičiu juda nervinis impulsas. Psichologija.gamtos mokslai (medicina. melancholikas ir flegmatikas). 19 a. Šie mokslai sukaupė daug vertingų žinių apie žmogaus organizmą.kūrėsi įvairios psichologijos mokyklos. Vėliau filosofijoje susiformavo empirizmo srovė. Garsus Dekarto teiginys „Cogito. apimantis daugybę tyrimo sričių ir problemų). sukūrė sąvoką temperamentas ir išskyrė 4 jo tipus (cholerikas. Jis dargi bandė aiškinti. nuo ko tai priklauso. Psichikos buveine jis laikė smegenis. kuriose įvairiais istoriniais laikotarpiais įsivyraudavo vienas ar kitas požiūris į žmogaus psichiką. kad žmonės skiriasi savo elgesio dinamikos ypatumais.tirti ir nagrinėti žmogaus sielą (psichiką) laboratorijoje. . Jis teigia. Vieni yra lėti. Fiziologai sukaupė nemažai medžiagos ir nustatė tam tikrus psichologijos dėsningumus. ir tokiu būdu savaime įjungė ir analizavo regėjimo pojūčius. kiti greiti. lot. Trečioji prielaida mokslinei psichologijai atsirasti . jie svarstė. fiziologija.tai gyvenimiška psichologija. dar kiti yra ramūs.377 m. 19 a. Locke) (1632 1704) teigė. ypač tiriant regą. kurioje viską pojūčiais įrašo patyrimas.y. Lokas (J. (mąstau. fizikos. biologija). Taip formavosi atskiros psichologijos kryptys. Psichologijos vystymasis vyko dar vienu aspektu . o patyrimą (gr. empeiria patyrimas).

buvo planuojami ataskaitos apie patyrimą įgūdžiai. kad sąmonės turinys gali betarpiškai atsiskleisti žmogui ir tuo remiantis buvo sukurtas tyrimo metodas introspekcija. Vudvortsas (R. Munsterberg) (taikomosios psichologijos pradininkas). pateikiant įvairius stimulus. Leipcige įkūrė pirmąją p s i c h o l o g i n i ų t y r i m ų l a b o r a t o r i j ą . M.1903) teigė.TAI MOKSLAS APIE MANE 11 ŠIUOLAIKINĖS PSICHOLOGIJOS KRYPTYS Struktūralizmas V.psichologijos kryptis. B. kaip psichika padeda žmogui prisitaikyti prie aplinkos. Introspekcija tai ne paprasta savistaba. Tačiau šis metodas susilaukė daug kritikos.1927) teigė.PSICHOLOGIJA . Žmogiškasis subjektyvumas lėmė tyrimo duomenų įvairovę ir sunkumus juos pakartoti. James) (1842 . sudaro sąmonės turinį. Woodworth) (1862 . glaudžiai susijusią su patyrimu. kaip papildomas informacijos šaltinis. Be to. jausmus. jungdamiesi pagal asociacijų dėsningumus. Laboratorinėmis sąlygomis. kaip savarankiško mokslo. jog psichologijos uždavinys yra tirti žmogaus sąmonės struktūrą.1910). Miunsterbergas (H.1920) 1879 m. E. kad psichologijos uždavinys yra tirti tai. Tai. Darwin) mintis. Spenser) (1820 . Buvo perimta Č. struktūralistinis požiūris į sąmonę pasirodė labai supaprastintas. kas vyksta sąmonėje. tiriamajam reikėjo stebėti ir nusakyti. nėra tapatu tam. H. Tiriamieji būdavo specialiai paruošiami tyrimui juos treniruojant. Toje laboratorijoje savo mokslinę karjerą pradėjo tokie žymūs mokslininkai kaip G.pojūčius. Funkcionalizmas Ryškiausi atstovai V. Pagrindiniai šios krypties atstovų nuopelnai yra tie. Buvo manoma. Hall) (įkūręs Amerikos psichologijos asociaciją). išliko kai kuriuose tyrimuose iki šių dienų. kurios atstovai (be jau minėto) V. Savistaba. Sąmonę galima suskaidyti į elementus . S. Titchener) (1867. kad psichologijai buvo iškelti mokslinio tyrimo kriterijai. H. Tičenerio (E. vaizdus. Darvino (Ch. B. S. kurie. kas vyksta jo sąmonėje. Ketelas (J. Spenseris (H. Vuntas (W. Dž. kad prisitaikymo prie aplinkos dėsnis galioja ir . kuriais vadovaujantis buvo siekiama atlikti tyrimus ir gauti objektyvius rezultatus.1962). kad evoliucijos procese išlieka tik stipriausi. Holas (G. Vunto. C a t t e l ) ( i n d i v i d u a l i ų skirtumų psichologijos p r a d i n i n k a s ) . Džeimsas (W. Su šiuo faktu siejama psichologijos. ką žmogus gali papasakoti. R. atsiradimas. Wundt) (1931 . Struktūralizmas . Buvo teigiama.

Tokios sąvokos kaip „protas". R. „išgyvenimas" ir kitos prarado prasmę. Vidinė psichinė realybė. V. kad elgesys yra sąlygotas patyrimo ir yra tiesioginis jo rezultatas. Torndaikas (E. „sąmonė". peles ir kitus gyvūnus. Holas (H. Pats elgesys buvo suprantamas kaip organizmo reakcijų į aplinkos stimulus visuma. D. Funkcionalizmo atstovai buvo kritikuojami už tai. D. Tyrimų su gyvūnais rezultatai parodė. kas skatina žmogų veikti tuo ar kitu būdu. išleistoje knygoje „Psichologijos pagrindai" teigė. V. Binet) (1957 . negali būti objektyviai stebima bei tiriama. . ryškiausi biheviorizmo krypties atstovai. Dėl to bihevioristai buvo karštai kritikuojami savo amžininkų.pedagoginės psichologijos pradininkas. Psichikos apraiškos turi būti stebimos elgsenoje. kuri buvo funkcionalizmo tyrimo objektas. žmogaus vidinis gyvenimas yra nuolatinė pojūčių ir patirties tėkmė. Skotas (V.1955) -pirmasis pritaikęs psichologijos žinias reklamos kūrimui. Skott) (1869. Cattell) (1860-1944)-protinių sugebėjimų testo kūrėjas. kas susiję su poreikiais ir suteikia psichinei būčiai formą. Žinant patyrimą. Svarbiausia yra tai. Funkcionalistų įnašas į psichologijos mokslą yra svarbus. Ž m o g a u s v i d i n i s gyvenimas yra u n i k a l u s ir nepakartojamas. kad jų teorijos rėmėsi daugiau asmenine savistaba nei kitų žmonių stebėjimu bei eksperimentais. R. pradžioje. Watson) (1878 . B. jog psichologija. D. imta naudoti viščiukus. siekdama būti moksline.Vudvortsas sukoncentravo dėmesį į motyvacijos tyrinėjimus. Vėliau tie rezultatai buvo naudojami bandant paaiškinti žmogaus elgesį. Votsonas (J. Be to. Skotas įkūrė pirmąjį psichologinio konsultavimo centrą. Thorndike) (1874 . Hall) (1844 .protinio išsivystymo diagnostikos pradininkas.1911) . kad žmogaus sąmonė atlieka prisitaikymo prie aplinkos funkciją. kaip žmogus jaučiasi savoje vidinėje psichinėje erdvėje.12 I SKYRIUS žmogui. profesinės atrankos bei vadovavimo problemų sprendimui. nes pateikė dinaminę psichikos sampratą ir sąlygojo spartų taikomosios psichologijos vystymąsi XX a.1958). Pradiniuose elgesio tyrinėjimo etapuose dalyvavo vaikai. iškėlė idėją.1924) . kad apdovanojimas turi teigiamos įtakos išmokimui. Biheviorizmas Dž. Bine (A. B. kuri nebūtinai atitinka pasaulio objektyvumą. V. Buvo teigiama. Tuo metu gyveno ir kūrė: H. Ketelas (A. lengvai galima prognozuoti elgesį. E. Psichiniai procesai buvo siejami su smegenų veikla. tai uždraudus. turi tyrinėti elgesį. Džeimsas 1890 m.1949). kuris gali būti objektyviai stebimas. padedantį organizacijoms spręsti iškilusias psichologines problemas. Sąmonė atrenka tai. Jį domino. A.

Informacijos „perstruktūravimo" mechanizmas buvo perkeltas į kūrybinio mąstymo bei netikėto sprendimo atradimo paaiškinimą. Tai ir yra silpniausia biheviorizmo vieta. forma).PSICHOLOGIJA. Sąvokos „figūra" ir „fonas" geštaltpsichologams buvo svarbiausios. Tyrimai parodė. kai žiūrime pro langą. Koffka) (1886-1941). kuri apėmė p a ž i n t i n i u s ir motyvacinius elgesio komponentus. suvokimo priklausomybė nuo fono ir t. Vertheimeris (M.1990) tyrinėjo bausmės ir įvairių pastiprinimo sistemų įtaką išmokimui. Č. k a i p M. Ch. yra grindžiamas universaliais mechanizmais. Wertheimer) (1880-1943). manipuliuoti individu. kad pažintiniai procesai. Gana greitai paaiškėjo. s t r u k t ū r i š k u m a s . poskyrį „Ką ir kaip suvokiame"). Jie siekė paaiškinti. kaip buvo įsivaizduojama. Geštaltpsichologija Ši k r y p t i s siejama su tokias vardais. kaip figūra išskiriama iš fono. Tyrinėjant mąstymą. Pagrindinė psichikos ypatybė . Skineris (B. bihevioristai iškėlė psichologinių tyrimų objektyvumo problemą.t.pavidalas. Tyrinėjant suvokimą (dažniausiai regėjimu). kurie yra bendri gyvūnams ir žmonėms. kad elgesys nėra taip lengvai nusakomas. Keleris (W. anot Tolmeno.1959) įvedė tarpinių kintamųjų sąvoką. Pastiprinimo dėka išmokimas yra automatiškas. Objektyvumo siekimas tyrimuose buvo pažangus žingsnis. Tolman) (1886 . esminio). Buvo sakoma. o ne sensorinius segmentus. Figūros ir fono problema akivaizdi dvigubuose paveikslėliuose. K.tai į g i m t a s sugebėjimas suvokiamą informaciją organizuoti į tam tikras formas (gestalt (vok. Skinner) (1907 . I š m o k i m a s . B.1967). Kohler) (1887 .TAI MOKSLAS A P I E MANE _ _ _ _13 Nežiūrint minėto trūkumo (beje. kad elgesio modifikacija gali būti pasiekiama norimo elgesio teigiamo pastiprinimo dėka. matome medžius. Visumos organizacija nulemia atskirų ją sudarančiu dalių ypatybes ir funkcijas.) . V. . Neobiheviorizmo atstovas E. buvo nustatyta. bet kritikai buvo negailestingi bihevioristams už žmogaus ir gyvūnu elgesio sutapatinimą. kad. Neobihevioristai darė toli siekiančias išvadas: stimulų ir pastiprinimo dėka galima formuoti bet kokį elgesį. perkardami suvokiamą objektą. Šis metodas plačiai taikomas ir šiandien pedagogikoje ir psichiatrijoje. F. kur figūra ir fonas lyg ir nevalingai keičiasi vietomis (žr. F. Suvokiamo vaizdo visuma nėra tapati jo elementų sumai. Kofka (K. buvo nustatyta tokie y p a t u m a i : k o n s t a n t i š k u m a s . Tolmenas (E. nes vyksta nervu sistemos lygmenyje i r n e p r i k l a u s o n u o s u b j e k t o v a l i o s a r n e r v ų . Pagrindinis geštaltpsichologu dėmesys buvo sutelktas suvokimo ir atminties tyrinėjimui.

nes būtent jo apraiškos labiausiai ribojamos visuomeniniame gyvenime. kuris yra vienas iš svarbiausių šiandieninėje psichoterapijoje. ego (pasąmoninis) ir superego (sąmoningas). Ši kryptis buvo kritikuota dėl to.plačiai žinoma ir į t a k i n g a psichologijos k r y p t i m i . Pagrindinis instinktas. Nors iki Z.1939) vardu.) biheviorizmo klestėjimo laikais ir oponavo jam. Sąmonės lygmenyje jų pasirodymas yra uždraustas. jo teorija nebuvo tikrinama eksperimentiškai. pasireikšdami sapnais. Žmogaus psichikoje išskiriami 3 lygmenys . Froido taip pat buvo kalbama apie pasąmonę. Šiandien mažai kas ginčysis dėl to. suprato. Tačiau tie potraukiai veikia ir be sąmonės žinios. aiškinant grupės dinamiką bei kuriant gestalt-terapijos metodus. Be to. už sąmonės ir pasąmonės santykio antagonizmą (todėl Froido teorija yra vadinama panseksualistine).14 l SKYRIUS produktyviai veikia mąstymą. kad jų elgesys yra sąlygotas pasąmoninių jėgų. Sąmonė jau nebuvo s u p r a n t a m a kaip u ž d a r a erdvė. sąvokos netikslios. vidiniai konfliktai yra labai svarbūs asmenybės gyvenime. stebėdamas savo pacientus. Psichoanalizė Ši kryptis siejama su Z. nukrypimais nuo adekvataus elgesio. yra seksualinis. būtent jis bandė atskleisti d i n a m i š k u s ryšius tarp sąmonės ir pasąmonės. Z. pavadintų potraukiais. mąstymu ir kt. Tačiau prieš du trečdalius amžiaus tai buvo novatoriška. kad gestaltpsichologai atkakliai domėjosi psichikoje vykstančiais procesais (suvokimu. Froidas buvo praktikuojantis psichiatras ir. Freud) (1856 . Jis įvedė psichologinės gynybos terminą. Froidas atkreipė dėmesį į seksualinės sferos svarbą žmogaus psichiniam funkcionavimui. dar v ė l i a u . vėliau ji tapo psichologine teorija. o teiginiams trūksta apibrėžtumo.id (nesąmoningas). kad pasąmoniniai procesai įtakoja mūsų elgesį. kad jos teiginiai ne visada pagrįsti e k s p e r i m e n t i n i a i s įrodymais. Froido (S. Tačiau svarbu yra tai. Šios krypties nuopelnai psichologijai aiškiai persveria trūkumus. išstumiamas iš sąmonės. . kad vaikystės patyrimas. Froidas buvo kritikuojamas už seksualinio potraukio (libido) asmenybės gyvenime sureikšminimą ir suabsoliutinimą. Pirmiausia psichoanalizė buvo vadinama neurozių gydymo metodu. Z. Visybiškumo idėja buvo panaudota ir vėliau. bet tapo psichinės visumos dalimi. todėl jie išstumiami į pasąmonę. Tačiau seksualinis potraukis (libido) skatina veikti ir laipsniškai vystosi bręstant asmenybei. kurių pagrindą sudaro instinktai. kalbiniais apsirikimais. įtakodami profesijos pasirinkimą bei kūrybą. Z.

pabrėždami socialinės aplinkos įtaką asmenybės formavimuisi ir funkcionavimui. Nors teorinių schemų daugėjo. Neiseris (U. Jungas (C. Dėl fizinio nepajėgumo vaikas jaučia nepilnavertiškumą ir jo gyvenimo tikslu tampa to komplekso įveikimas bei jo kompensacija save įtvirtinant. bet populiariausiam ir įtakingiausiam XX a. kurie u ž t i k r i n d a v o informacijos saugojimą (išskirtos ilgalaikė ir trumpalaikė atmintys) ir komandų vykdymą. E. A. (Plačiau žr. Froido mokiniai liko ištikimi mokytojo idėjoms. Vystydamasi asmenybė perima kolektyvinės pasąmonės turinį. kurdami savo teorijas. Froido pažiūras. 1902) . Buvo sukurta daugybė pažinimo procesų blokų. kurie vyksta kompiuteryje. gabiausi jų sukūrė savo teorijas. teigia. Erikson. ne. (Plačiau apie tai skaitykite poskyryje „Asmenybės teorijos"). Adler) (1870 . Neisser. Salivanas (H.(A. K. kad žmogaus asmenybė susiformuoja iki 5 metų amžiaus.1952). Jung) (1825-1961).PSICHOLOGIJA ..1937). kurie. Fromas (E. deja. Froidui. Bandyta ieškoti analogiškų procesų. H. Neopsichoanalizė Ne visi Z. K.tai žymiausi autoriai. Kognityvinė psichologija Tai šiuolaikinė psichologijos kryptis. bet aiškumo. kas vyksta su sensorine informacija po to. Sullivan) (1892 . Pastarojoje yra užfiksuota žmonijos patirtis.Asmenybės teorijos"). vyksta individualizacija ir tuo ji save realizuoja.išsiaiškinti. individuali pasąmonė ir kolektyvinė pasąmonė. šiandien sudarančias neopsichoanalitinės krypties turinį. Psichikoje yra išskiriami 3 lygmenys: sąmonė. Eriksonas (E. poskyrį .. . nes tada asmeniui yra būdingas tam tikras „gyvenimo stilius".TAI MOKSLAS A P I E MANE 15 Šios idėjos priklausė Z. 1928). Fromm) (1900 .1949). nors labiausiai kritikuojamam. teigė. kurios ryškiausias atstovas U. kad pasąmonėje glūdi ne užspaustas nepatenkintas seksualinis potraukis. kai ji perimama receptoriuose. Horni (K. bet bendra gyvybinė energija. Horney) (1885 . E. Adleris. analitinės psichologijos kūrėjas. psichologijos mokslininkui.1980). savaip revizavo Z. individualiosios psichologijos kūrėjas. Kognityvinės psichologijos uždavinys .

daugiausia dėmesio skyrusiems vaizdinio mąstymo tyrinėjimui. Kognityvistų tyrimams būdingas griežtas eksperimentavimas. kaip ir statistiniai apibendrinimai. motyvacijos. Bruner). kad kiekvienas žmogus turi galimybę pasirinkti savo likimą ir jį valdyti. 7) žmogus . paremtas meile ir pasitikėjimu. 5) žmogus yra apdovanotas nepaliaujamo vystymosi ir savirealizacijos potencija.16 ___ I SKYRIUS Tuomet buvo iškeltas uždavinys parodyti. ką žmogus galvoja apie save. poskyryje „Asmenybės teorijos"). kas jis yra iš tikrųjų. jog pažinimo procesai v a i d i n a lemiamą vaidmenį žmogaus elgsenoje. . atminties organizacijos analizei. S. supratimui. todėl atskiro atvejo analizė ne m a ž i a u pateisinama. žmogaus išgyvenimas išoriniame ir vidiniame pasaulio ir savęs pasaulyje . ir to. Maslou (A. Pagrindinis psichologijos tyrimo objektas unikali žmogaus asmenybė. K. Tokia esminė pozicija buvo a r t i m a ir m o k s l i n i n k a m s Ž. Humanistinė psichologija Tai bene labiausiai paplitusi šiandieninė psichologijos kryptis.'tikslios teiginių formuluotės. stipri kontrolė. Piaget). kuriomis vadovaujasi pasirinkdamas. atvira keitimuisi ir saviaktualizacijai. su kuriais sutinka visi šios krypties atstovai: 1) žmogus turi būti suprantamas ir tiriamas kaip visuma. V. Rodžerso (C. Maslow). Frankl) ir kitais vardais. Nors kiekvienas iš čia paminėtų atstovų sukūrė savo teoriją (plačiau žr. Bruneris (J. 2) kiekvienas žmogus yra unikalus. susijusį su prasme ir vertybėmis. Kelis (G. 3) žmogus yra atviras pasauliui. Rogers). Tai yra kritikos objektas. Tai optimistinis požiūris į žmogų. kaip „atrankos" mechanizmo. intencionali ir kūrybiška esybė. J. Kelly). nes pagrindinis vaidmuo čia tenka žmogiškajam patyrimui.aktyvi. 6) žmogus turi tam tikrą laisvės laipsnį.pagrindinė psichinė realybė. bet galima išskirti bendrus teiginius. K r i t i k a jų a t ž v i l g i u d a ž n i a u s i a i siejama su pasąmonės procesų ignoravimu bei aplinkos vaidmens žmogaus elgsenoje sumenkinimu. siejama su A. 4) gyvenimas turi būti suprantamas kaip vientisas žmogaus brendimo ir būties procesas. S. Franklio (V. G. Toks humanistinis požiūris nutolsta nuo mokslinės psichologijos. Remiamasi nuostata. P i a ž e (J. nes dažnai sunku nustatyti skirtumą tarp to.

vyraujančios teorinės ir praktinės sistemos. Skirtingu mokyklų atstovai. reiškimosi formas ir mechanizmus. ja pasinaudoti.y. Tačiau tai nebūtų visiškai teisinga ir tikslu šiuolaikinio mokslo p o ž i ū r i u . t i r i a n t i s p s i c h i n i u s reiškinius.). žmogaus sielą) . Gyvenime terminas „psichologija" gali turėti įvairių reikšmių.TAI MOKSLAS A P I E MANE 17 Tačiau humanistinės psichologijos atstovai daugiau orientuoti rūpintis konkretaus žmogaus gyvenimo kokybe nei kurti teorijas. praturtina psichologijos mokslą naujais faktais. Kiekvienas žmogus gali stebėti. aiškinant reiškinius. mintims ir troškimams į v a r d y t i psichologijoje yra vartojamas „psichikos" terminas (beje. daug psichologinių pastebėjimų yra liaudies kūryboje (pvz. psichologija reiškia mokslą apie sielą. Dabartinė psichologija-tai intensyviai besivystantis mokslas. įvardinti tam tikrus reiškinius (pvz. Juos tyrinėja atskiros mokslo šakos: fizinį . Bet tai nėra mokslinės žinios! . kad šiandieninėje psichologijoje nėra vieningos paradigmos. Galime sakyti. o dvasinį (t. Jis gali žymėti buitines. apsprendžiančios mokslą. kas yra šis mokslas.mokslas. vidiniams išgyvenimams.siela ir logos .y. jų kilmę. Taigi psichologija yra m o k s l a s . Gausių eksperimentinių ir teorinių tyrimų rezultatai leidžia išskirti tris žmogaus egzistencijos lygmenis: f i z i n į . Bet vientisumo negalima įvesti dirbtinai suteikus pirmenybę vienai kuriai nors krypčiai. giliau jį tyrinėdami. „Lenk medi. Reikia pripažinti metodų bei teorijų įvairovę ir. Gerai žino ir pavaizduoja žmogaus vidinius išgyvenimus rašytojai. analizuoti ir aiškinti savo ir kitų elgesį.pats įkrisi". grynai etimologiniu aspektu. Taigi. taigi ir skirtingi požiūriai į tai. jausmus.teologija.medicina ir biologija. mintis.. psichinį . raidą. Kiekvienas turi tam tikrų žinių apie psichologiją. kaip apie vientisą dvasinę substanciją. kurios ir yra praktikos apibendrinimo rezultatas. gyvenimiškas žinias. bei tyrimo metodais.. „psichika" vartojama ir gyvūnų vidiniams išgyvenimams apibūdinti). jaunimo psichologija). Šiandien pačioje psichologijoje vienu metu egzistuoja įvairios kryptys. kol jaunas" ir pan.PSICHOLOGIJA .psichologija. PSICHOLOGIJOS MOKSLO SAMPRATA Žodis „psichologija" yra kilęs iš dviejų senovės graikų kalbos žodžių: psyche . išryškindami ir sureikšmindami vieną ar kita psichikos aspektą. Siekiant išvengti painiavos. psichinį ir dvasinį. „Nekask duobės kitam . t.

žodžius. kaip savarankiškas mokslas. Psichologijos istorijoje psichikos samprata kito nuo mistiško bekūnės sielos pripažinimo iki materialistinio psichikos. Taigi b u i t i š k a s i s psichologijos supratimas gerokai skiriasi nuo mokslinio. 4. Psichologija taip pat turi tikslą ieškoti dėsningumų. esminius ir pasikartojančius faktus. Poskyryje „Šiuolaikinės psichologijos kryptys" jūs susipažinote su įvairiomis psichologijos mokslo teorijomis. Pagal psichinių reiškinių įsisąmoninimo lygį dabartinė psichologija išskiria dvi tyrimo sritis: sąmonę ir pasąmonę.). paremtas patyrimu) tyrinėjimu. b) motorika arba judesiai.pažinimas. Psichologija. Galime išskirti šiuos elgsenos lygius: a) fiziologinės reakcijos (pulsas. Teorija . Apie tai skaitykite poskyryje „Psichologijoje naudojami metodai". kvėpavimo dažnis ir pan. . kurie turi tikslią. Norint kažką s u k l a s i f i k u o t i . Kiekvienas mokslas kuria teorijas.tai susidaryti šiuo metu veikiančio objekto vaizdą.18 I SKYRIUS Kas būdinga psichologijai. dėsnius ir mechanizmus. 2. 5. Psichologijos objektas keitėsi kartu su psichinių reiškinių prigimties aiškinimu.). Pavyzdžiui. kraujospūdis. analizuoti ir klasifikuoti faktus. Psichologija tūri savo mokslinius metodus. nerviniai impulsai. Psichologija . kaip specifinės nervų sistemos funkcijos. apibrėžtą mokslinę reikšmę. piešiniai ir kt. žodis „suvokti" buityje reiškia „suprasti". prakaito išsiskyrimas. kuri gali būti tyrėjo užfiksuota. bet ir juos paaiškinti. 3.tai mokslas apie psichikos faktus. kuriais yra r e n k a m i ją dominantys f a k t a i . reikalingi dėsniai.tai apibendrinantys teiginiai. surinkti faktus. Kiekvienas mokslas turi specialius terminus .tai elgsena. . Gali būti fiksuojami ir elgsenos rezultatai (įvykdyta ar neįvykdyta užduotis. kurie nusako būtinus. keldama mokslines hipotezes ir jas tikrindama. kaip mokslui? 1. Mokslas siekia ne tik aprašyti. empeiria . t.y. supratimo. c) kalbinės reakcijos. psichologijoje „suvokti" . kurie leidžia aiškinti faktus. Empiriniai faktai . remiasi empiriniu (gr. numatyti būsimų faktų pasirodymą bei interpretuoti naujus faktus. Kiekvienas mokslas siekia kaupti. būdus.

psichinius procesus. Jas n u l e m i a anatominės fiziologinės individo ypatybės bei žmogaus patirtis. bet ir pats save. sugebėjimai. Pasak psichologo S. Rubinšteino. išskyrus žmogų). nepriklausantys nuo dirginimų. taip pat glūdi pasąmonėje. kad sąmonė yra visa tai.t. Jis pradeda pažinti ir vertinti savo psichinius reiškinius (protą. nerimas. uždavinio sprendimą ir pan. jos santykių su aplinka pažinimas vadinamas savimone. Pagal tai. Psichiniai procesai . rašymu. Psichinės savybės yra santykinai pastovūs psichiniai reiškiniai. sugebėjimus ir kt. valią. kas susiję su mūsų pagrindiniais gyvenimo įgūdžiais. neįsisąmoninti norai. instinktai. Tai gali būti kūrybinis įkvėpimas. kalbėjimu ir t. jiems nutrūkus: Jie dar skirstomi į tris rūšis: pažinimo. Tai mūsų sapnai. veikiant išoriniams ar vidiniams dirginimams. Tai žmogaus temperamentas. psichines būsenas ir psichines savybes. Pasąmonė . jo reguliavimui ir saviauklai. charakteris. ėjimu. pavyzdžiui.PSICHOLOGIJA .tai toji psichinių reiškinių dalis.tai psichinių reiškinių dalis. Psichiniais procesais galime laikyti. Visa. prognozuoti būsimus tikrovės reiškinius (to nesugeba niekas. emocijų ir valios. kuri nepasiekia sąmonės arba yra iš jos išstumta.). sąmonė yra „išgyvenimo ir žinojimo vienovė". dažnai besikeičiantys reiškiniai.tai dinamiški. Psichinėms būsenoms priskiriami pastovesni psichiniai reiškiniai. kuri leidžia mums ne tik pažinti pasaulį ir save. gabumai. pakili ar prislėgta nuotaika. kurie prasideda. pamiršti praeities vaizdai ar potyriai. Galima pasakyti. hipnozės reiškiniai. Dar vaikystėje žmogus ima skirti save nuo kitų. kuriems būdingas gana pastovus psichinės veiklos lygis. PSICHOLOGIJOS SAKOS Šiuolaikinė psichologija apima labai įvairias žmonių psichinio gyvenimo sritis. Žmogus pažįsta ne tik išorinį pasaulį. apie ką žmogus gali duoti žodinę ataskaitą.TAI MOKSLAS APIE MANE 19 Sąmonė . bet ir žinoti apie šį pažinimą. tam tikro vaizdo suvokimą. Psichiniai reiškiniai skiriasi savo pastovumu ir vaidmeniu asmenybės ' veikloje. Pagal tai jie skirstomi į tris rūšis . yra skiriamos įvairios psichologijos šakos. Kartais psichologijos mokslo . jausmus. kokiu aspektu yra tiriamas psichologijos objektas. pavyzdžiui. ir baigiasi. lyginti juos su kitų žmonių atitinkamais reiškiniais. Savo asmenybės. potraukiai. Savo asmenybės įvertinimas sudaro pagrindą kitiems svarbiems savimonės veiksmams: savo elgesio kontrolei..

rezultatų pritaikymo sritis. P s i c h o l o g i j a k a i p s a v a r a n k i š k a s mokslas p i r m i a u s i a vystėsi fundamentalių tyrimų kryptimi. t. Ji tiria psichinės veiklos ir psichinio vystymosi sutrikimus. darbo mokslinio organizavimo problemas.. Zoopsichologijos objektas . Fundamentaliosios psichologijos šakos Bendroji psichologija sistemina visas psichologijos disciplinas. Ji yra visos psichologijos pamatas. mąstymą ir kt. Ji tiria sveiko suaugusio žmogaus psichikos funkcionavimą. psichol o g i n i u s aspektus. pagrindžia bendrus psichologijos metodus. Tik vėliau ėmė formuotis taikomoji psichologija. keičiantis amžiui. kaip. subrendusio žmogaus psichologija ir gerontopsichologiją. Patopsichologijos objektas .aiškinti žmogaus psichikos dėsningumus atskirose veiklos rūšyse ir pateikti konkrečias rekomendacijas. . Psichologijos šakas galime sugrupuoti į dvi dideles grupes.y. suvokimą. kurios tikslas . Tai fundamentaliosios arba pamatinės šakos ir taikomosios šakos. Ji tiria medicinos personalo ir ligonio santykius. Jos tikslas .). Socialinė psichologija tyrinėja. paauglio. psichologinių veiksnių įtaką ligai bei somatinės (kūno) ligos poveikį psichikai. kaip žmonės veikia vienas kitą. vertiname save bei vieni kitus ir pan. žmogaus ir mašinų .y.20 I SKYRIUS šakos yra skiriamos pagal tyrimo uždavinius. apibūdina pagrindines psichologijos sąvokas. tyrinėja profesines asmenybes ypatybes. Galime išskirti vaiko.žmogaus psichikos sutrikimai. seno žmogaus psichologiją.). Taikomosios psichologijos mokslo šakos Darbo ir inžinerinė psichologija. t. Amžiaus tarpsnių arba raidos psichologija tiria žmogaus psichikos dinamiką įvairiais amžiaus tarpsniais. Tai mokslas apie įvairaus dydžio žmonių grupių funkcionavimo ypatumus (kaip suvokiame. . dėmesį. atmintį. metodus. Medicininė psichologija nagrinėja įvairių susirgimų. jaunuolio. Tačiau bendrosios psichologijos raida priklauso ir nuo kitų psichologijos šakų.gyvūnų psichikos tyrimai. keičiasi žmogaus elgesys ir kokie psichikos ypatumai būdingi tam tikram amžiaus tarpsniui.pažinti ir paaiškinti gyvūnų elgesį. Įvairius psichikos procesus (jutimą.

k ū r y b i n i u sugebėjimu struktūrą ir pan.PSICHOLOGIJA_-_TAI M O K S L A S _ A P I E _ M A N E _ 21 sąveiką. paaiškinti ryšius tarp įvairių faktu. Šiuo metu ne tik vykdomi moksliniai psichologiniai tyrimai. kas nauja. reiškinių. Galima išskirti mokslinius psichologinius tyrimus ir psichodiagnostiką. vaikų ir tėvų įvairiais amžiaus tarpsniais problemas bei jų sprendimo būdus. aprašyti. suformuoti dėsnius. siekiama pažinti vieną kurį nors konkretų atvejį. šeimos nariu tarpusavio ryšius. Sporto psichologija atskleidžia sportininkų rengimo psichologines sąlygas. kad psichologas turi tikslą nustatyti fakto buvimą. Šiandien intensyviai vystosi reklamos. teisės. šeimos ir santuokos transformavimosi problemas. nežinoma. Vadovavimo psichologija tiria efektyvius vadovavimo būdus. darbo produktyvumo didinimo psichologines sąlygas. moko. Organizacinė psichologija tiria konkrečioje organizacijoje vykstančius reiškinius ir jų ryšį su organizacijų veiklos efektyvumu. vesti derybas. PSICHOLOGIJOJE NAUDOJAMI METODAI Moksliniai psichologiniai tyrimai pasižymi tuo. techninės. versle ir kitur. kiek gramatinės struktūros yra bendros visiems žmonėms ir t.t. meninės kūrybos procesų dėsningumus. Šeimos psichologija analizuoja partnerio pasirinkimo. bet labai aktyviai veikia psichologai praktikai. Kūrybos (arba inovacijų) psichologija a i š k i n a mokslinės. kurti ar patikrinti psichologines teorijas. Moksliniais tyrimais siekiama atrasti tai. Psichodiagnostiką .psichofiziologija (tiria psichinių procesu fiziologinius komponentus). santykių tarp moksleivių ir mokytojų ypatybes ir pan. tiria sportininku elgesį varžybose. neuropsichologija (tiria psichinių funkcijų mechanizmus ir lokalizaciją smegenyse): psicholingvistika (tiria. asmenybės tobulėjimo darbe galimybes ir pan. psichofarmakologija ( t i r i a į v a i r i ų cheminių medžiagų įtaką psichikai) ir kt.). Naudojantis mokslo žiniomis. . kur reikalinga jų pagalba: ligoninėse. kaip žmogus kalbos pagalba reiškia savo mintis. kaip plėtoti partnerių bendravimą. ekologinė ir kitos psichologijos šakos.psichologo praktiko veikla. kurie betarpiškai dirba su žmonėmis ten. kaip supranta. Pedagoginė psichologija tiria mokymo ir auklėjimo psichologinius dėsningumus. Įvairių mokslo sričių integracijos procese atsiranda naujos disciplinos . domisi žmogaus ir aplinkos sąveikos psichologiniu aspektu. spręsti konfliktus. šeimos kūrimo. tėvystės ir motinystės aspektus. poliklinikose. sportinių įgūdžių formavimosi ypatybes.

Faktai gali būti renkami įvairiomis stebėjimo priemonėmis: a) Stebėjimas natūraliomis gyvenimo sąlygomis. laboratorijoje. stebėti juos atitinkamais laiko tarpais. kai norima gauti naujų duomenų apie elgesį. kurios yra artimos natūralioms. magnetofonais ir pan. d) Stebėjimas dalyvaujant. Tokiu būdu gaunamos išvados nepaaiškina priežasčių. vaikų elgesį). kuriais jis renka žinias apie savo tiriamus objektus. Koreliacinis tyrimas naudojamas tuomet. turi tam tikrų būdų . kai norime aiškintis natūraliai vykstančius reiškinius. savižiną ir kt. reiškiniams sukelti ir registruoti pasitelkiama technika. o tik konstatuoja Psichologijoje galime išskirti tris mokslinio tyrimo strategijas: Eksperimentinė strategija: reiškiniai tiriami aktyviai juos veikiant. Ši strategija leidžia spręsti apie priežastis.tai objektyvus duomenų rinkimo būdas.). taikant matematinius statistinius metodus. Kyla klausimas. Kiekvienas mokslas. kai ieškoma ryšio tarp tam tikrų psichinių reiškinių. Kad stebėjimas būtų objektyvus. t. kol tos sąlygos susidarys.. . kas vyksta uždarose grupėse. tiriame gyvūnų elgseną. kaip žinių sistema. stebimus duomenis tiksliai apibrėžti.). c) Stebėjimas kontroliuojamose sąlygose vyksta dirbtinėje aplinkoje. Naudojant šį būdą. kokie būdai yra naudojami psichologijoje gauti empirinius duomenis? Galime išskirti šiuos duomenų rinkimo bei matavimo būdus: Stebėjimas . kai nesikišame į stebimą situacija. b) Stebėjimas tyrėjo sudarytomis sąlygomis. bet reiktų ilgai laukti. kai žmogus savo jutimo organų pagalba tikslingai suvokia daiktus ir reiškinius. Savo instrukcijomis jis sukelia stebimą reiškinį. procedūras galima kartoti. o faktus tinkamai fiksuoti bei klasifikuoti. • sudarant ir keičiant sąlygas. vairuotojų elgesys. sektose ir pan.y. sutaupoma daug laiko. Šiuo būdu naudojamės. Tyrėjas siekia įeiti į kažkokią grupę ir stebėti tos grupės narius „iš vidaus". Todėl šios sąlygos yra sukuriamos dirbtinai (pvz. išreikšti juos skaičiais. pamačius avariją ir pan.metodų. tyrėjas nėra suvokiamas (pvz. kai tyrėjas yra suvokiamas. faktus. reikia naudotis aparatūra (videoaparatūra.. Šis būdas labai tinka socialinio elgesio tyrimams. kai norime gauti informaciją apie tai.22 l SKYRIUS Aprašomoji arba stebėjimo strategija naudojama.

kuris yra skirstinio centras.2 pav. ūgį). Normalusis skirstinys . kurių negalima tiesiogiai stebėti. interviu. Gausas (K. Laplasas (P.. Testo sudarytojai paprastai ištiria dideles įvairaus amžiaus. Šiuo būdu gauname informaciją apie žmogaus savęs pažinimą. Psichologiniais testais įvertinami psichiniai reiškiniai. Laplace) ir K.. ar testo užduotys iš tiesų atspindi tyrėją dominančią savybę (tai testo validumas). poreikius. Silpnoji šio būdo pusė . mąstymą. Muavras (A. P. dažnai nori save parodyti palankesnėje šviesoje. bet domina. dėmesį.y. Be to. kuriuos pateikia testo sudarytojai.normatyvinės. Šį tikimybinį modelį. įvairios socialinės padėties žmonių grupes. ūgis cm) skirstinys s t a n d a r t i n i u nuokrypiu 5.. Tokių duomenų nesurinksi stebėdamas. etaloninės grupės. ne visada nori atvirai pateikti informaciją apie save.duomenų rinkimas. t. Apklausa raštu . Gauss). Normaliojo s k i r s t i n i o modelis idealiu atveju yra simetriškas. kuris rodo atskirų r o d i k l i ų 1. S. F. savęs vertinimą. tiriamajam žodžiu ar raštu atsakant į pateiktus klausimus. išsiaiškinti. seniau patirti įvykiai gali būti užmiršti.). jais galima atrinkti žmones. S.y.2 pav. pvz. F. tai . Kuriant testą. iš kurių atlikimo pagal tam tikrus kriterijus galime įvertinti žmogaus psichines savybes (intelektą. žodžiu. gabius vaikus. Tiriamojo požymio Dažnis reiškimosi d a ž n i a i tolygiai (pvz. psichinę sveikatą) ar prognozuoti ligą. kiekvienas savo rezultatus gali palyginti su duomenimis. sudarė A. Testas . reikia nustatyti ryšį tarp tiriamos psichinės savybės ir užduočių atlikimo.pokalbiai. Jei grupės gerai parinktos. išsilavinimo. Tyrėjo tiesiogiai nedomina patys veiksmai. Testai gali būti naudojami tiriamųjų atrankai. žmonių skaičius) pasiskirsto abipus tam tikro dažniausio rodiklio. žinias iš savižinos srities. atmintį. turinčius tam tikrų psichologinių savybių.TAI MOKSLAS APIE MANE 23 Apklausa .. klausimynai. t. Normalusis skirstinys nusakomas dviem skaičiais: centru u ir Normalusis (Pvz.subjektyvumas. turėtų būti gautas šios savybės normalusis skirstinys (1. nepriklausomai vienas nuo kito. Ne visi žmonės sugeba save išsamiai analizuoti. tai tiriant tam tikrą savybę (pvz.tai standartinės užduotys. Moivre).tai įvairios anketos.PSICHOLOGIJA . asmenis su psichikos sutrikimais. Testą naudojant. ką iš jų galima sužinoti.

Krameris (O. Atskirai verta panagrinėti projekcinius (lot. Pagal pateikiamų užduočių pobūdį projekciniai testai skirstomi į: . yra ne gamtos. depresyvumas ar pažangumas mokykloje. Žinių testais matuojamas individo žinių ir įgūdžių lygis.. Vidutinis rezultatas vadinamas norma. kad bet koks žmogaus aktyvumas yra įtakojamas jo poreikių ir interesų. lemia ne pats nukrypstantysis. žmogus gali projektuoti (atskleisti) savo giliausius troškimus. į kuriuos . išbandžius Lietuvoje JAV. Šiandieninės psichologijos požiūriu akivaizdu. potyrius ir pan. bet žmogaus sugalvoti reiškiniai. Pvz. koks rezultatas laikytinas vidutiniu. Pirmojo tipo testus sudaro klausimai. Šie testai naudojami. Taigi norma yra sutartinis dydis. aukštesniu už vidutinį ir žemesniu už vidutinį" O. pvz.. motyvus. Tačiau intelektas. atsakydamas žmogus suteikia informacijos apie savo elgesį. kurių didžioji dalis yra neįsisąmoninta. ar norma yra patikimai nustatyta. gabumų ir asmenybės. Projekciniams testams būdingos nekonkrečios ir daugiaprasmės užduotys. kad l i e t u v i ų studentų rezultatai yra aukštesni už amerikiečių. projecto . arba iškart kelioms ar keliolikai. sukurtą depresinių nuotaikų testą. paaiškėjo. nuostatas bei kitus savo asmenybės aspektus. Bet gal taip nėra? Gal tik testas neadaptuotas. Šiuos testus paprastai sudaro užduočių kompleksai. o visuomenės apibrėžtas vidurkis. o pagal gamtos pavyzdį sukonstruotas vidutinis žmogus tėra minties fikcija. nuo ko ir kiek nukrypsta. Bendrųjų gabumų testai vadinami intelekto testais (plačiau apie juos skyreliuose „Sugebėjimai ir jų vertinimas" ir „Intelekto matavimo testai"). Gabumų testai yra skirti būsimos veiklos rezultatų prognozavimui. Yra manoma. jausmus. Testas turi tikti visiems konkrečios kultūros atstovams. nepritaikytas mūsų kultūrai? Gal lietuvių studentų depresijos norma skiriasi nuo amerikiečių studentų normos? ' Pagal matavimo sritį testus galima suskirstyti į tris tipus: žinių. Kas. kur mokiniui dar reikia tobulintis. Kramer). Ar iš tiesų testas tinka miesto ir kaimo gyventojams? Ar tinka įvairaus amžiaus žmonių grupėms? Ar tinka konkrečiai kultūrai? Labai rizikinga perkelti nepritaikytus testus iš vienos kultūros į kitą. to net nežinodamas. nerimui. kai norime įvertinti individo pasirengimą profesinei veiklai.24 l SKYRIUS nukrypimą nuo centro. kad tam tikromis sąlygomis. kai norime nustatyti mokymo metodų efektyvumą ar sritis. „Šis biologinis pasiskirstymo dėsnis ir jo vaizdavimas varpo pavidalo kreive leidžia nustatyti ir psichikos srityje. Asmenybės testai paprastai skirstomi į asmenybės klausimynus ir. projekcinius testus. todėl psichologus visada domina. Asmenybės klausimynai gali būti skirti matuoti vienai savybei.išmesti į priekį) testus.

. kuriuos sudaro neapibrėžti stimulai. piešinius arba įrašyti į nurodyto personažo lūpas žodžius. čia taip pat galimi apsirikimai. Asociacinius. žmogų (H-T-P testas) arba fantastini gyvūną ir t. 3. suvokiant konkrečią rašalo dėmę. neramus. Pavyzdžiui. Pirmiausia . Apie tai gali spręsti tik specialistas. Tačiau šie testai turi ir trūkumų. Dėl tos priežasties projekciniai testai renkant ir kaupiant mokslinę informaciją yra retai naudojami. bandydami suprasti savo ir kitų žmonių elgesio priežastis. todėl sumažėja duomenų iškreipimo tikimybė. Interpretacinius. kurios kyla. periodinių leidinių populiariais testais. Taigi nepulkime į paniką. pvz. jei žurnale išspausdinto testo rezultatai rodys prastus mūsų mąstymo sugebėjimus ar tvirtins mus esant isterikais. Roršacho testo užduoties pavyzdys ištartų panašioje situacijoje. p r i m e n a n č i o s r a š a l o dėmes R o r š a c h o teste. kuriuose užduotys susiję su laisva tiriamojo raiška. kuriuos jis 1. Tiriamasis dažniausiai negali įspėti testo panaudojimo tikslo. kai jais naudojasi ne specialistai. 2. kad žmogus pavargęs. žemi intelekto testo rezultatai gali rodyti ir tai. T i r i a m a j a m reikia išvardinti visas asociacijas.TAI MOKSLAS APIE MANE 25 1. o sistemingai gilindamiesi į savo vidinį pasaulį.tai nepakankamas tų testų tikslumas ir patikimumas. E k s p r e s y v i n i u s . konkrečiai kultūrai nepritaikytais testais ar tuo atveju.. nes dėl tyrėjo subjektyvumo yra galimybė skirtingai interpretuoti gautus duomenis. pavyzdžiui. Tik projekcinių testų ( ne kokių kitų) pagalba atskleidžiami psichikos gelmėje glūdintys asmenybės ypatumai.t. Geriausiai pažinsime save ne iš a t s i t i k t i n i ų testų rezultatų. Psichologas niekada nesprendžia apie žmogaus savybes vien iš testų rezultatų. susijaudinęs. medį. į v a i r i o s formos. o tai galima išaiškinti tik pasikalbėjus su tiriamuoju). bet būtinai derina tai su pokalbiu bei stebėjimu (pvz.3 pav. tiriamajam skiriama užduotis nupiešti namą. . Todėl neverta aklai tikėti testų (ypač abejotino patikimumo) rezultatais. kuriose tiriamasis turi užbaigti pateiktus sakinius. Ne visada pasiseka gauti panašius duomenis pakartotinuose tyrimuose.PSICHOLOGIJA . Nors testais siekiama gauti objektyvių duomenų.

6. Kas būdinga psichologijai kaip mokslui? 3. Psichologijos žodynas. Psichologija. 1998. 3. Rimkutė E. Vilnius. Vilnius. 1993. 9. susidūręs su psichologinio pobūdžio problemomis. Kuo skiriasi psichologijos mokslinio tyrimo strategijos nuo duomenų rinkimo būdų? 6. Psichologijos žodynas. 7. Vilnius. Psichologijos metodai. Vilnius.26 l SKYRIUS Šiandieninėje psichologijoje. 1993. Vilnius. Vilnius. Vilnius. Bliumas R. Jacikevičius A. Kuo galime paaiškinti psichologijos šakų įvairovę? 5. Pasakojimai apie filosofus ir filosofiją. Vilnius. 4. 1999. ir kiti. Vilnius. 1988. Jacikevičius A.gilesnis savęs pažinimas ir sėkmingesnis gyvenimo problemų sprendimas. Mokslas. Vilnius. 2. 1998. . Bendroji psichologija. 1998. ne tik kaupiami duomenys apie mūsų psichinio gyvenimo dėsningumus. dažnai ieško profesionalios psichologo pagalbos. Martišius V. Kokios pagrindinės prielaidos psichologijai tapti atskiru mokslu? 2. 1986. bet žmogus. Psichologijos įvadas studijų pradžiai. Tokios psichologinės pagalbos rezultatas . 5. 10. Kokios yra teigiamos ir neigiamos psichologijos populiarinimo pusės? 4. Etninės psichologijos įvadas. 1983. naudojant įvairiausius tyrimo metodus. Ozolas R. Siela. Kodėl dabartinė psichologija neturi vieningos paradigmos? Literatūra 1. Statistika su statistika. Fūrst M. 8. Tuomet naudojami psichologinio konsultavimo ar problemų sprendimo įvairiose grupėse metodai (plačiau apie juos skaitykite poskyryje „Psichoterapija"). Gyvensena. Eksperimentinės psichologijos įvadas. Sakalauskas V. Klausimai pamąstymui 1. 1991.

. tai jūsų kūne kažkas vyksta. jausmai. Nesistebėkite. kuriuos dabar skaitote? Jūs tikriausiai stebitės. Galbūt mąstėte kada nors apie tai. jog jeigu jūs skaitote ir suprantate. atsakymų į visus juos biopsichologai nežino.biologiniais elgesio pagrindais. o iš jos išeina idėjos. mes tik norime atkreipti dėmesį į tai. Taip pat sužinosite apie paprasčiausią žmogaus nervų sistemos veiklos mechanizmą .neuronais. nutikusius prieš daugybę metų._ 27 SKYRIUS BIOLOGINIAI PSICHOLOGIJOS PAGRINDAI Ar suprantate žodžius. Šiuos kūne vykstančius procesus mes mėginsime aptarti skyriuje. kaip į „juodąją dėžę". Jūs tikriausiai norėjote geriau sužinoti apie žmonių mąstymą. tarpusavio santykius. galvos smegenų funkcijomis bei struktūra.motyvaciją.viskas gimsta mūsų fiziniame kūne. jos struktūriniais vienetais . jausmus. į kurią suplaukia gausybė informacijos. kaip mūsų smegenys kaupia prisiminimus apie įvykius. mes galime pažvelgti į žmogų. tačiau tokios psichologijos studijos būtų paviršutiniškos. kad pradėjome tokiu k e i s t u k l a u s i m u . svajonės. Studijuojant bet kurią psichologijos sritį . Be abejo. norai. emocijas. bet ir mokslininkus biopsichologus. džiaugiamės. liūdime ar svajojame? Šie ir daugelis kitų klausimų domina ne tik jus. Šiame skyriuje jūs susipažinsite su pačiais esminiais dalykais: nervų sistemos sandara. kai mes sapnuojame. norai. kad jausmai. pažinimo procesus elgsenos ir psichikos biologinių mechanizmų supratimas labai reikalingas. Tad kam gi mums reikia gilintis į biologinius elgesio pagrindus? Be abejonės.refleksą. Atsivertę knygą „Psichologija studentui". kas vyksta. tačiau daro didžiulę pažangą. jie bando atsakyti į daugybę klausimų. pavadintame . Suprasdami. veiksmai .

esantis nugaros smegenyse smegenų gumburo neuronas smegenėlių neuronas smegenų žievės neuronas 2. vadinamo soma. Jų struktūra priklauso nuo to.daugiausiai neuroglijos.1 pav.kūno.neuronų. Neuronai būna įvairūs: skirtingos formos ir dydžio. Subrendęs žmogus kasdien jų netenka apie 10 tūkstančių. . o gal ir dar daugiau. Jie skiriasi savo dydžiu ir forma. Nejį^enai skiriasi nuo kitų organizmo ląstelių.28_ II SKYRIUS NERVINIO AUDINIO STRUKTŪRA Žmogaus nervinis audinys susideda iš ląstelių. visi jie susideda iš trijų pagrindinių dalių . laikui bėgant neuronai žūsta ir nebeatsinaujina. ir ataugų: dendritų bei aksono. Žinduolių kūnuose rasta daugiau kaip 200 rūšių neuronų. Tuo tarpu žmogaus kūne jų yra nuo 10 iki 30 milijardu. tačiau skirtingai nuo kitų ląstelių. Bestuburių gyvūnų nervų sistema sudaryta iš dešimčių ar šimtų nervinių ląstelių . motorinis neuronas. kur jie esti ir kokias funkcijas atlieka nervų. Bet svarbiausia. Kiekvienas gimstame su tam tikru neuronų „komplektu". perdirbant informaciją. Neuronus dengia membrana. sistemoje. vadinamų neuronais ir pagalbinių elementų . o po keturiasdešimties šis rodiklis padvigubėja. priklausomai nuo lokalizacijos ir atliekamos funkcijos Kokią funkciją beatliktų neuronai. kad nervinės ląstelės dalyvauja.

BIOLOGINIAI_PSICHOLOGIJOS_ PAGRINDAI 29 2. todėl atrodo lyg būtų balti. Trumpesnės. nervinius signalus į neuroną perduodančios ataugos vadinamos dendritais.nemielininiai. raumenims. Visi neuronai turi nevienodą. Dendritai ląstelėje atlieka „antenos" vaidmenį .priima informaciją iš kitų neuronų bei j u n t a m ų j ų ląstelių. Mielinas yra tarytum dangalas. šalia esančių. vadinamų receptoriais. jis veikia kaip elektrinis izoliatorius. Kiti aksonai . kad apsaugotų aksoną nuo kitų. Aksonai perduoda nervinius signalus iš neurono kūno kitiems neuronams. pilki. Nutrūkimo vietos vadinamos Ranvje sąsmaukomis. Ranvje sąsmaukos . Jis reikalingas. Jeigu dangalo nebūtų. Neuronas susideda iš kūno (somos) ir ataugų . Kai kurie aksonai galuose atsišakoja ir savo atšakomis liečiasi su kitų neuronu dendritais ar kūnais. Vieni aksonai. k o k y b i š k a i besiskiriančių ataugų skaičių. informacija aksonuose susimaišytų. kaip ir kitų. Aksonas. Ji gali siekti net vieno metro ilgį.aksono ir dendritų Nervinių. ląstelių kūną sudaro branduolys bei citoplazma su joje esančiais organoidais. Kas vieną du milimetrus jis nutrūksta.2 pav. gaubiantis elektros laidą. ir perduoda ją somai bei aksonui. liaukoms. Kiekvienas neuronas turi tik vieną aksoną. būna padengti mielino sluoksniu. yra ilgesnė už dendritą atauga. panašiu į riebalus. Mielino dangalas yra ne ištisinis. paprastai. Jų gali būti nuo vieno iki kelių šimtų. vadinami mielininiais.

Alzheimerio ir t. Mediatorius (acetilcholinas.) juda link priimančio neurono ir jaudina jo membraną. gamaamino sviesto rūgštis.aksonų ir izoliacinės medžiagos . Paaiškėjus. atmintį. panašų į elektros kabelį. kuris gali siekti iki 130 metrų per sekundę. Todėl nervinis impulsas gali plisti toliau. judesius ir daugelį kitų psichikos reiškinių. epilepsija. Kiekvienas neuronas su kitomis nervinėmis ląstelėmis gali sudaryti iki tūkstančio sinapsių. Tad. Tačiau vėliau elektron i n i s m i k r o s k o p a s p a r o d ė .m e d i a t o r i a u s išsiskyrimą į gos . kad kai kurių mediatorių veikla į t a k o j a tokias ligas kaip depresija.2. Nustatyta. Nervais perduodami nerviniai impulsai . Sėdmeninis nervas panašus į kapulsas paskatina cheminės medžiabelį. sudarytą iš „elektros laidų" . noradrenalinas ir kt.3 pav. kad įvairūs sutrikimai siejasi su neuromediatorių veikla.mielino sinapsinį plyšį. Juos skiria siauras apie 20 . Kasmet atrandama naujų jų rūšių. sudaro pluoštą. Sinapse vadinamas nervinį impulsą perduodančio aksono jungties taškas su kitais neuronais ir ląstelėmis. plintantys nervinėmis ląstelėmis. kad neuronai niekada nesusiliečia. Sis aksonų pluoštas vadinamas nervu. Parkinsono. serotoninas.30 11 SKYRIUS padidina signalo sklidimo greitį. Ilgą laiką mokslininkai manė. . jais ypatingai susidomėta. Mediatoriai gali lemti mūsų nuotaiką. priimančiomis jo signalus. Todėl žmogaus nervų sistema veikia labai greitai. kaipgi nervinė ląstelė perduoda „elektrinę žinutę" kitai? Aksonu plintantis nervinis im.elektrocheminės prigimties signalai. susidedančios iš kelių ar net kelių šimtų aksonų.t. kad k o n t a k t a s tarp n e u r o n ų yra betarpiškas. aksonai Neuronai perduoda informaciją vienas kitam per sinapses. miegą.50 nanometrų pločio plyšys. Aksonų grupės.

Funkciniu požiūriu nervų sistema turi somatinę ir vegetacinę.4 pav. jų komunikavimas . dalį. sužinojote. Nauji jų atradimai labai reikšmingi. 2. Biopsichologai. kaip jie „bendrauja" tarpusavyje.BIOLOGINIAI PSICHOLOGIJOS PAGRINDAI 11 Nervų sistemos ląstelės. susitelkusios galvos ir nugaros smegenyse. fiziologai ir kitų sričių specialistai domisi šia sfera. Šiai nervų sistemos daliai mes skirsime daugiausia . Centrine nervų sistemą sudaro nervinės ląstelės.tarpdalykinio studijavimo objektas. kitaip dar vadinamą autonominę. Dabar pamėginsime įgytas žinias perkelti į žmogaus kūno kontekstą. Vienas su kitu neuronai kornunikuoja per sinapses NERVŲ SISTEMOS DALYS Jūs ką tik susipažinote su neuronų struktūra. biochemikai. Struktūros ir vietos požiūriu skiriamos dvi nervų sistemos dalys: centrinė ir periferinė. Nervų sistema yra skirstoma dviem požiūriais: struktūros bei vietos ir funkciniu. nes padeda giliau atskleisti mūsų psichikos ir elgsenos reiškinius.

32

II

SKYRIUS

dėmesio. T a č i a u p r a d ė s i m e nuo gyvybiškai svarbios periferinės nervų centrinė sistemos, be kurios jūs negalėtumėte nervų net užbaigti skaityti šio sakinio. sistema Periferinė nervų sistema perduoda informaciją į centrinę nervų sistemą ir iš jos. Periferinė nervų periferinė nervų sistema sudaryta iš nervų, jungiančiu sistema galvos ir nugaros smegenis su įvairiais audiniais ir organais. Juntamieji nervai perduoda signalus iš į v a i r i ų j u n t a m ų j ų ląstelių - receptorių, o j u d i n a m i e j i p e r d u o d a impulsus raumenims, liaukoms ir t.t. Somatinė nervų sistema specializuota priimti iš aplinkos informaciją ir valdyti judesius. Kai jūs kramtote gumą, kasotės pakaušį ar atliekate bet kokį kitą valingą veiksmą, dirba somatinė jūsų nervų sistemos dalis. Priešingai negu somatinės, vegetacinės nervų sistemos veikla nevalinga. Mums nereikia iš anksto nuspręsti ir priversti savo širdį plakti ar skrandį virškinti. Vegetacinė nervų sistema valdo mūsų vidaus orga- 2.5 pav. Žmogaus nervų sistema skirstoma į nų: žarnyno, širdies, kraujagyslių ir centrinę ir periferinę. Centrinę nervų k i t ų darbą bei medžiagų apykaitą. sistemą sudaro galvos ir nugaros smegenys. Somatinė ir vegetacinė nervų siste- Periferine - 43 nervų poros mos tarpusavyje susijusios. Pavyzdžiui, rašant rankos judesius valdo somatinė sistema, o jos raumenis aprūpina krauju - vegetacinė. Taigi abi sistemos dirba sutartinai. Vegetacinę nervų sistemą dar galime skirstyti į dvi skirtingai veikiančias sistemas - simpatinę ir parasimpatinę. Simpatinė nervų sistema paruošia kūną būsimai veiklai. Pamėginkite prisiminti, kaip jūs jautėtės kokioje nors Jums nutikusioje grėsmingoje situacijoje. Tikriausiai jūsų širdis ėmė greičiau plakti, išpylė prakaitas, paraudote, išsiplėtė akių vyzdžiai ir pan. Šitaip pasikeisti jus privertė simpatinė nervų sistema. Parasimpatinę nervų sistema veikia priešingai. Ji yra organizmo tausojimo sistema. Ji sulėtina kai kurias kūno funkcijas, taupo energiją, o kai kurių kūno funkcijų

BIOLOGINIAI PSICHOLOGIJOS PAGRINDAI

33

veiklą pagreitina. Pavyzdžiui, normalizuoja širdies veiklą, sutraukia akiu vyzdžius, mažina kraujo spaudimą ir t.t. Visa tai parasimpatinė nervų sistema atlieka neuromediatoriaus acetilcholino dėka. Kartu dirbdamos ir s u b a l a n s u o d a m o s v i e n a kita, s i m p a t i n ė ir parasimpatinė nervų sistemos padeda organizmui išlaikyti pusiausvyrą, vadinamą homeostaze. Homeostazė - tai pastovi, ideali organizmo vidinė būsena. Atlikę labai paprastą bandymą, jūs galite pamatyti, kaip veikia simpatinė ir parasimpatinė nervų sistemos. Stiprokai perbraukite savo kairiąją plaštaką dešiniosios rankos nagu. Matote, atsirado balta juosta. Ji atsirado, nes simpatinė nervų sistema iš karto sureagavo i poveiki, t.y. susiaurino kraujagysles. Vėliau balta juosta pradingsta - atsiranda raudona. Taip atsitinka dėl kraujagyslių išsiplėtimo, kurį sukelia parasimpatinė nervų sistema. Parasimpatinė nervų sistema siekia atstatyti pusiausvyrą, todėl badavusias ląsteles pamaitina geriau. Galų gale pranyksta ir raudona juosta, plaštakoje ženklų nebelieka. Kraujagyslių skersmuo tampa įprastu ramybės būsenai. Centrinė nervu sistema, kaip jau buvo minėta, sudaryta iš galvos ir nugaros smegenų. Nugaros smegenys - tai stuburo kanale esanti centrinės nervų sistemos dalis, viršuje pereinanti i galvos smegenis. Nugaros smegenys yra apie 45 cm ilgio ir apie l cm 2 storio. Jos gerai apsaugotos, nes glūdi kauliniame stuburo kanale. Primityvių stuburinių gyvūnu nugaros smegenys yra pagrindinė centrinės nervų sistemos dalis. Žmogaus organizme jos atlieka paprastesnes funkcijas. Pirmiausia, nugaros smegenys tiekia informaciją iš periferinės nervų sistemos į aukštesnius - žievės centrus ir iš j ų . Tačiau periferinė nervų sistema reikšminga žmogaus nervų sistemos dalis. Sužalojus nugaros smegenis gali atsirasti labai didelių negalių. Be to, nugaros smegenyse yra daugelio nesąlyginių refleksų centrai. Apie nesąlyginius refleksus kalbėsime kiek vėliau. Vis dėlto psichologai labiau domisi ne nugaros smegenimis, bet sudėtingesne centrinės nervų sistemos dalimi - galvos smegenimis. GALVOS SMEGENYS Vieną vakarą poną P. S. ištiko priepuolis - nedidelis kraujo išsiliejimas į smegenis. Kraujo išsiliejimo pasekmės būna labai įvairios. Žmogus gali mirti, būti suparalyžiuotas, jam gali sutrikti atmintis ar atsirasti dar kitokių problemų. Ponui P. S. pasisekė, nes jo smegenų sužalojimas paliko nelabai sunkias pasekmes -jis negalėjo įsiminti vaisių ir daržovių pavadinimų. Gavęs

34

11 SKYRIUS

apelsiną arba obuolį, jis apstulbdavo ir niekaip negalėdavo jų įvardyti. Pono P. S. verbaliniai sugebėjimai ir atmintis visiems kitiems dalykams išliko nepakitę. Be abejo, P. S. tokia situacija trikdė, tačiau ši nedidelė negalia jam netrukdė normaliai gyventi ir dirbti. Pasakojimas apie pono P. S. negalią rodo, kad normalus žmogaus elgesys priklauso nuo normalaus smegenų funkcionavimo. Bet kokie struktūriniai ar fiziologinių procesų pakitimai smegenyse atsiliepia psichikai. Suprasdami, kad smegenys - tai psichinės veiklos organas, psichologai daugiausiai dėmesio ir skiria jiems studijuoti. Žmogaus galvos smegenys yra labai sudėtingos. Sudėtingesnio už jas objekto gamtoje tikrai nėra. Smegenys niekada nesiilsi. Netgi tada, kai mes miegame, jose vyksta sudėtingiausi elektriniai ir cheminiai reiškiniai. Galvos smegenys valdo visas organizmo funkcijas. Jose gimsta mintys, idėjos, jausmai, jų dėka mes suvokiame pasaulį, atsimename ir t.t. Galvos smegenys - tai centrinės nervų sistemos organas, esantis kaukolės ertmėje. Jos paprastai sveria nuo tūkstančio šimto gramų iki dviejų k i l o g r a m ų . Tačiau nemanykite, kad žmogaus protiniai sugebėjimai tiesiogiai priklauso nuo smegenų masės. Daugelio žymių žmonių smegenų masė buvo labai skirtinga. Pavyzdžiui, chemiko J. Lybigo smegenys svėrė 1325 g, rašytojo B. Franko - 1017 g, o I. Turgenevo - 2012 g. Dabar pamėginsime susipažinti su žmogaus galvos smegenų struktūra ir funkcijomis. Pagrindinės smegenų dalys išvardintos 2.1 lentelėje.

2.1 lentelė. Pagrindinės smegenų dalys

BIOLOGINIAI PSICHOLOGIJOS PAGRINDAI

35

2.6 pav. Scheminis galvos smegenų vaizdas

Užpakalines smegenis sudaro keletas svarbių struktūrų. Nugaros smegenų tęsinys yra pailgosios smegenys. Jos atlieka daugelį gyvybiškai svarbių funkcijų: kontroliuoja kvėpavimą, širdies darbą, kraujospūdį, virškinimą. Prieš pailgąsias smegenis yra išsipūtusi struktūra, vadinama tiltu, nes jungia žemesnes ir aukštesnes smegenų sritis. Tiltas kontroliuoja miegą, dėmesį, raumenų darbą. Kita struktūra užpakalinėse smegenyse - tinklinis darinys. Jis driekiasi per visą galvos smegenų kamieną. Pažiūrėjus pro mikroskopą, jis atrodo sudarytas iš tankaus neuronų tinklo, todėl ir pavadintas tinkliniu dariniu. Jis reguliuoja miegą, dėmesį, išmokimą, raumenų tonusą, kvėpavimą, sąmonę. Smegenėlės - didžiausia užpakalinių smegenų dalis. Jų paviršius išraizgytas gausių vagų ir vingių. Smegenėlių funkcija koordinuoti judesius, palaikyti kūno padėties pusiausvyrą. Tarp priekinių ir užpakalinių smegenų, virš tilto, yra vidurinės smegenys. Nors vidurinės smegenys gana mažos, bet atlieka svarbias funkcijas. Visi signalai, einantys iš nugaros smegenų, turi perkirsti šią struktūrą. Vadinasi, ji atlieka laidininko funkciją. Be to, vidurinėse smegenyse yra kai kurių jutimo organų, pavyzdžiui, regos ar klausos požieviniai nerviniai centrai.

36

II

SKYRIUS

Didžiausią dali žmogaus smegenų sudaro priekinės smegenys. Vienas iš priekinių smegenų struktūros elementų yra gumburas. Gumburą mes galime sulyginti su „centriniu valdymo pultu". Jis filtruoja ir paskirsto informaciją į į v a i r i a s smegenų žievės sritis. Po gumburo eina pagumburis, labai maža, maždaug pupos dydžio struktūra, tačiau ji Įtakoja mūsų emocijas, poreikius; maistui, vandeniui, miegui, lytiniam aktyvumui ir t.t. Be to, pagumburis reguliuoja hormonines organizmo funkcijas. Vidurinių smegenų apačioje prisitvirtinusi pasmegeninė liauka arba hipofizis. Tai svarbi vidaus sekrecijos liauka. Limbinė sistema sudaryta iš kelių tarpusavyje susijusių ir integruotai dirbančių komponentų. Ši sistema reguliuoja emocijas, atlieka nemenką, vaidmenį motyvuojant, išmokstant, atminties procesuose. Mokslininkus labiausiai domina didieji smegenų pusrutuliai, nes,'pagal žemesniųjų smegenų skyrių pranešimus, jie tvarko visą organizmo veiklą. Jie yra tobuliausia iš visų galvos smegenų struktūrų. Du, tarpusavyje susijungę didžiąja smegenų jungtimi, pusrutuliai yra apgaubti išorinio sluoksnio - žievės. Žievė - tai plonas, maždaug dviejų penkių milimetrų storio, labai raukšlėtas, išraizgytas įvairaus gylio vingiais, sluoksnis. Todėl didieji pusrutuliai, apgaubti žievės, atrodo panašūs į didžiulį graikišką riešutą.
didžioji smegenų jungtis

2.7 pav.

didieji pusrutuliai Kairįjį ir dešinįjį smegenų pusrutulius sujungia didžioji smegenų jungtis

Tuo tarpu žiurkės smegenų išklotinė sutilptų ant nedidelio pašto ženklo. Smegenų žievė padalinta į keturias skiltis. mirusių žmonių smegenis ar ligonių su pažeistomis smegenimis elgseną ir mąstymą. kad kairysis pusrutulis yra atsakingas už mąstymą ir kalbą. tai ji būtų maždaug tokio dydžio kaip aštuoni šios knygos lapai.8 pav. regos. Bet kuri sąmoninga smegenų veikla vyksta tam tikrose galvos smegenų žievės zonose Kairysis ir dešinysis pusrutuliai atrodo labai panašiai.BIOLOGINIAI PSICHOLOGIJOS_PAGRINDAI 37 Jeigu Jums kokiu nors būdu pavyktų ištiesinti smegenų žievę. vadinamas kaktos. pakaušio ir smilkinio.už emocijas ir erdvės suvokimą. Galvos smegenų žievė savo funkcijomis ir struktūra nėra vienalytė. momens. Sperry) ištyrė (1974). Mokslininkai įrodė. Nors pusrutuliai ir specializuoti. Pirmosios psichologų žinios apie smegenis buvo gautos tyrinėjant gyvūnus.8 paveiksle. todėl abu jie yra vienodai reikšmingi. Speris (E. Labai daug pasiekta.klausos. 2. Kelios gilios vagos dalija ją į keturias skiltis. Tai projekcinė žievė. o dešinysis . motorinę ir kitas. Jas matote 2. kad „kiekvienas pusrutulis gyvena savo gyvenimą". Pagal funkcijas smegenų žievė dalijama į įvairius laukus arba zonas . Mes nesame „dešiniasmegeniai" ar „kairiasmegeniai". tačiau jie atlieka ne identiškas funkcijas. skirtumų pervertinti nederėtų. kompensuodami vienas kito trūkumus. kai (1939) galvos smegenyse vykstantiems elektrinės prigimties reiškiniams tirti buvo pradėta taikyti . E. Didžiosios smegenų jungties dėka pusrutuliai dirba labai sinchroniškai. tai yra specializuojasi tam tikroje srityje.

cheminis arba mechaninis. EEG metodika plačiai taikoma įvairių sutrikimų diagnostikai.refleksu.38 II SKYRIUS elektroencefalogramos (EEG) analizė. kompiuterinėje technologijoje ir naujienų molekulinėje biologijoje. o dabar susipažinsite su pagrindiniu žmogaus nervų sistemos mechanizmu . nuolatos atranda daug vertingos. Pastaruoju metu mokslininkai. tai yra dirginimas. ir įgyti . Receptoriai transformuoja dirginimą į nervinį impulsą ir mechanizmas ima veikti. magnetinis branduolinis rezonansas ir kitos diagnostinės priemonės dar labiau paspartino smegenų tyrimus. REFLEKSINĖ CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS VEIKLA Šio skyrelio pradžioje jūs sužinojote apie struktūrinį nervų sistemos vienetą .sąlyginiai.neuroną. Dirginimus gali sukelti įvairios kilmės dirgikliai. Įsivaizduokite. Refleksai gali būti dvejopi: įgimti . kad jums į ranką kanda uodas. Kompiuterinė tomografija. Dar didesnis žingsnis pirmyn buvo žengtas dėl pasiekimų elektrofiziologijoje. susiformavę per gyvenimą nesąlyginių refleksų pagrindu. praktinės naudos turinčios informacijos apie mūsų smegenyse vykstančius procesus. Refleksą galėtume apibrėžti kaip organizmo atsakomąją reakciją į vidinės ar išorinės aplinkos dirginimą. Čia gaunama informacija apdorojama ir siunčiama į išcentrinį arba j u d i n a m ą j į neuroną. dalyvaujant centrinei nervų sistemai.nesąlyginiai. Įcentrinis neuronas impulsą perduoda nugaros smegenims. Šis perduoda informaciją rankos raumenims ir priverčia ją staigiai atsitraukti. Nervinis impulsas sklinda juntamuoju arba įcentriniu neuronu. Reflekso anatominiu pagrindu laikomas reflekso lankas. . Taip sužadinamas reflekso vyksmas. pavyzdžiui. kuriame dirginimai transformuojami į nervinius impulsus. pasitelkę modernią techniką. Tokia reakcija vadinama reflekso lanku. Kad refleksas vyktų. Uodo įkandimas sudirgina odoje esančius receptorius. išsivystė evoliucijos eigoje. Sukeltos refleksinės reakcijos intensyvumas ir trukmė priklauso nuo dirgiklio stiprumo ir trukmės. Dirgiklis veikia receptorių. pirmiausiai turi būti tam tikra priežastis.

. galvos smegenų žievė tokiame reflekse gali nedalyvauti. sukeltas uodo įkandimo.kandimą. o nuo jų atgal. Pirmąja . vadinamas suvokimu.į gumburą bei žievę ir antrąja . galvos smegenys programuoja antros rankos reakciją į nemalonu sudirginimą. prasidės labai sudėtingas procesas. Mes nuvejame uodą ranka Reflekso lanką visada sudaro mažiausiai trys dalys: įcentriniai bei išcentriniai nervai ir smegenų centrai. Todėl kai kurios refleksinės reakcijos būna neįsisąmonintos. Tuo metu impulsas toliau keliauja į galvos smegenis: tiesiogiai i gumburą ir žievę. Tačiau sugrįžkime vėl prie ankstesnio pavyzdžio. o po to keliauti dviemis skirtingomis kryptimis. gali plisti toliau nugaros smegenimis iki galvos smegenų. įkandus uodui.BIOLOGINIAI PSICHOLOGIJOS PAGRINDAI __ 39 2. Kai uodą p a m a t o m e ir atpažįstame. Nervinis impulsas. Nesąlyginiam refleksui pasireikšti pakanka vien tik nugaros smegenų ir kamieno.į tinklini darinį. nervinis impulsas plinta nuo rankos į nugaros smegenis. ar signalas pakankamai svarbus. Tinklinis darinys sužadina žievę ir priverčia mus atkreipti dėmesį į signalą . Dėmesį atkreipiame sukiodami galvą ir ieškodami jo akimis. Apie jį sužinosite kitame skyriuje. Pastarasis „nusprendžia". Jei signalas bus įvertintas kaip svarbus. Susidaro reflekso lankas. arba netiesiogiai į tinklinį darinį.9 pav. kad jo iššifravimu užsiimtų žievė.

Nervų sistemos vystymasis ir histofiziologija. . 1989. Apie visa tai jūs sužinosite paskaitę tolimesnius šios knygos puslapius. mūsų gyvybė dažnai priklauso nuo paties paprasčiausio nervų sistemos veiklos akto .reflekso. Vaitkevičienė G. Vadinasi. bet gebėjimas protauti. Žmogaus nervų sistemos normalioji anatomija. Vilnius.rankos atsitraukimas . Dauguma organizmo apsauginių reakcijų įvyksta anksčiau. Neuroetologija. Vilnius. 2. o buvo suvoktas tik vėliau. 1997. daryti išvadas. Kaunas.įvyko prieš suvokimą. Mankienė A. 3. Vitkus A. spręsti uždavinius. 1996. logiškai ir abstrakčiai mąstyti. nes impulsas į galvos smegenis iškart nesklido. Nerviniai elgesio mechanizmai. Literatūra 1.40 II SKYRIUS Taigi refleksinė reakcija . tačiau žmogaus elgesį lemia ne jis. negu žmogus suvokia gresiantį pavojų. Nors refleksas yra svarbus elgesio mechanizmas.

SKYRIUS
PAŽINIMO PROCESAI

Žmogaus psichika yra vientisa. Žmogus juk negali iš pradžių sukaupti dėmesį, paskui pajusti, po to suvokti, tada įsiminti ir g a l i a u s i a i pradėti mąstyti. Net patys paprasčiausi psichiniai reiškiniai yra glaudžiai susiję ir , priklauso nuo visos asmenybės ypatumų. Bet, kad geriau pažintume save, savo vidinį gyvenimą, asmenybės psichinio gyvenimo visumą, pabandysime išskaidyti į atskirus psichinius reiškinius ir juos paanalizuosime, o toliau, aptardami asmenybę, stengsimės visa tai „sintetinti", „susieti". Pažinimo procesai - tai įvairių psichinių procesų sistema, kuri dalyvauja pažinime ir kur atskirais atvejais tai vieni, tai kiti procesai tampa dominuojančiais. Pažinimo procesai įgalina individą orientuotis aplinkoje, susidaryti aplinkos vaizdą, pažinti ir suprasti save kaip individą. Pažinimo procesai yra būdingi ir gyvūnams, ir žmonėms, bet žmogaus pažinimo procesai yra sudėtingesni. Žmogaus pažinimas yra socialiai sąlygotas, i s t o r i š k a i išsivystęs. Žmogus pažįsta tiek, kiek jis įvaldo žinių sistemas, kurios perduodamos iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, jūsų tikslas - sukurti nauja technologija. Jeigu jūs norite dirbti šioje srityje, jeigu norite kurti kažką naujo, tai turite įvaldyti esamas žinias, žinoti tai, kas pasiekta technologijų srityje. Kiekvienas žmogus yra ribojamas visuomenėje egzistuojančio pažinimo. Jis pažįsta tai, ką visuomenė yra sukūrusi. Žmogaus pažinimas galimas tam tikrų psichinių procesų dėka.

42

III

SKYRIUS

KĄ IR KAIP MES SUVOKIAME? S. B., inteligentiškas 52 metų vyriškis, nuo gimimo buvo aklas. Prieš metus jam buvo atlikta sėkminga chirurginė operacija ir grąžintas regėjimas. Kai pirmą kartą buvo nuimti tvarsčiai, S.B., išgirdęs pažįstamą gydytojo balsą, pasisuko į tą pusę, bet pamatė tik dėmę. Jis suprato, kad tai turėtų būti veidas, kadangi iš ten sklido balsas, tačiau matyti jo negalėjo. Jam buvo sunku pamatyti tokį daiktų pasaulį, kokį mes išvystame, atmerkę akis. Psichologai stengėsi išsiaiškinti, koks S. B. regimasis pasaulis. Užduodavo jam klausimų, pateikdavo paprastų suvokimo testų. Paaiškėjo, kad jis savotiškai suvokia atstumą: pavyzdžiui, jis manė, kad, laikydamasis už palangės krašto, kojomis galės pasiekti šaligatvį, kai. iš tikrųjų atstumas buvo bent 10 kartų didesnis. Atstumus jis nustatydavo tik pačiupinėjęs daiktus rankomis. Išmokęs atpažinti palatos kampe stovinčią kėdę, nepažindavo jos, žiūrėdamas iš viršaus. Aprašytasis atvejis gali padėti suprasti, kaip žmogus pažįsta aplinką. Kodėl gi S. B. negalėjo suvokti regimojo pasaulio tokio, kaip mes jį suvokiame? Ar tai reiškia, kad nepakanka sveikų akių, kad žmogaus regimasis pasaulis taptų prasminga erdve, kurioje yra nemažai pažįstamų daiktų, žinomų atstumų ir spalvų? Iš tiesų, kodėl mes nesitikime, ištiesę ranką paliesti debesį? Juk ilgai žiūrint į dangų, ima atrodyti, kad debesys visai netoli. Tačiau mes tvirtai ž i n o m e , kad debesys p l a u k i a a u k š t a i d a n g u j e , kad ji.e mums yra nepasiekiami. Vadinasi, tam, kad matytume daiktus, turime dar kai ką žinoti, t.y. turime įgauti regėjimo patirties, kurios stokojo S. B. Kuo skiriasi jutimas ir suvokimas? Informacija apie pasaulį gali ateiti skirtingais keliais: mes -matome vaizdus, girdime garsus, užuodžiame kvapus, jaučiame skonį, šiurkštumą, šilumą, skausmą. Šiuos kanalus galime pavadinti mūsų langais į pasaulį pro kiekvieną iš jų matyti labai skirtingi reginiai. Šie kanalai vadinami jutimo sistemomis (klausos, regos, lytėjimo ir kt.). Informacijos apie aplinką gavimo procesas vadinamas jutimu, o jo rezultatas yra įvairių rūšių pojūčiai (regos, klausos, lytėjimo, uoslės ir. kt.). Terminas „jutimas" apibūdina tą procesą, kuris būdingas S. B. (ir kitiems sėkmingai išoperuotiems akliesiems), taip pat ką tik gimusiems kūdikiams. Jų pojūčiai tik „užrašo" gaunamą informaciją, apibūdina kokią nors daikto savybę, nenusakydami, koks tai daiktas. Orientuotis pagal tokią informaciją beveik neįmanoma. Suaugusio žmogaus pojūčiai iš karto interpretuojami, patirtis padeda išsiaiškinti,

PAŽINTINIAI PROCESAI

43

kokiam objektui gali priklausyti užfiksuotoji savybė. Galima net teigti, kad grynas pojūtis tėra abstrakcija. Lyginant su grynu pojūčiu, bet koks jutimo organus veikiantis stimulas yra kažkas daugiau: sąmonėje vienaip ar kitaip kyla su šiuo pojūčiu susijusios idėjos ir asociacijos, sukuriamas vaizdinys to objekto, kuriam toji jutiminė savybė priklauso. Kai mūsų regėjimo lauke atsiduria gabalas rudos plokštumos, pavadiname jį rašomuoju stalu. } suvoktą stalo vaizdą įeina ir jo užpakalinė dalis, kurios tuo metu nematome, jo tiesūs kampai (nors matome juos netaisyklingus), jo dydis ir svoris (iš patirties žinome, kad stalas didelis ir sunkus). Tik tada, kai interpretuojame gaunamą informaciją, tvarkome ją vadovaudamiesi savo patirtimi, galime sakyti, jog suvokiame vieną ar kitą objektą.

Jutimo sistemos
Dabar jau turbūt aišku, kad jutimas ir suvokimas nėra tas pats. Išsiaiškinti, kaip vyksta šie procesai galima tik susipažinus su fiziologiniu jutimo mechanizmu. Suvokimo procesas, kurio rezultatai leidžia mums orientuotis aplinkoje, priklauso nuo jutimo sistemų ir nuo smegenų būklės. Mūsų kūnas aprūpintas specialiomis informaciją renkančiomis jutiminėmis (arba sensorinėmis) sistemomis, kurios registruoja aplinkoje vykstančius pasikeitimus. Žmogaus kūne yra ląstelių grupių, reaguojančių į tam tikrą energijos rūšį. Šios ląstelės vadinamos receptoriais. Vieni receptoriai reaguoja į oro vibraciją, tam tikrą mechaninės energijos formą, kurią mes suvokiame kaip garsą. Kitos ląstelės yra jautrios tokiai elektromagnetinės energijos formai, kurią žmogus suvokia kaip šviesą. Dar kitos reaguoja į šilumą, spaudimą ir kt. Receptoriai tarsi patefonas, transformuojantis mechaninę vibraciją j elektros signalus, priimtą energiją paverčiantis elektrocheminiais signalais, kuriais jau naudojasi žmogaus nervų sistema. Jei energijos pakanka, ji „įjungia" nervinį impulsą, kuris perduoda užkoduotą informaciją apie šio dirgiklio savybes. Impulsai keliauja nervinėmis ląstelėmis į atitinkamą smegenų sritį. Pojūčhį rūšį/s Dar Aristotelis tvirtino, kad žmogus turi penkias jutimo sistemas ir todėl jam būdingi penkių rūšių pojūčiai: regos, klausos, lytėjimo, uoslės ir skonio. Šiuolaikiniai psichologai išvardija daugiau kaip dešimtį skirtingų pojūčių.

Pojūčius galima skirstyti įvairiai. Bene aiškiausia yra pojūčių klasifikacija pagal energijos rūšį, kuriai receptorius yra jautrus. Pradėsime

44

III

SKYRIUS

nuo žmogui mažiau svarbių pojūčių, o baigsime svarbiausiais - klausa ir regėjimu. 1. Cheminiai pojūčiai Jiems priklauso skonis ir uoslė, padedantys gyvūnams susigaudyti, kurie chemikalai yra naudingi, o kurie pavojingi. Paprastai mes manome, . kad uoslės ir skonio jutiminės-sistemos yra atskiros, tačiau iš tiesų jos labai artimai susijusios. Tai gali patvirtinti kiekvienas bent kartą sirgęs sloga: . netekus uoslės, maistas atrodo beskonis. Pasirodo, kad žmogus yra jautresnis kvapui negu skoniui. Skonio ir uoslės receptoriai reaguoja Į chemines medžiagas. Receptoriai dažniausiai skiriami pagal dirginimo vietą: jei cheminės medžiagos veikia burnos ir gerklės receptorius, jaučiame skoni, o nosyje esančius receptorius veikiančios medžiagos sukelia uoslės pojūčius. 2. Padėties pojūčiai Tai kūno padėties (kinesteziniai) bei pusiausvyros (vestibuliariniai) pojūčiai. Jie informuoja apie žmogaus kūno judėjimą. Kūno padėties pojūčiai suteikia informaciją apie kūno dalių padėtį . judant. Mums nėra reikalo žiūrėti į savo kojas, jei norime sužinoti, ar jos sukryžiuotos, ar stovime tiesiai. Šią informaciją gauname iš receptorių, esančių sąnariuose, raumenyse ir sausgyslėse. Pusiausvyros pojūtis informuoja apie galvos (o kartu ir kūno) padėtį ir j u d ė j i m ą Žemės atžvilgiu. Ši informacija dažniausiai nepasiekia sąmonės, tačiau padeda mums išsilaikyti statiems, nepargriūti. 3. Odos pojūčiai Tai spaudimas, lietimas, šiluma, šaltis ir skausmas. Mūsų. oda yra sudaryta iš dviejų ląstelių sluoksnių. Išorinis, apsauginis sluoksnis vadinamas epiderminiu. Jis yra sudarytas iš negyvų ląstelių. Po epidermiu • yra dermis. Dermyje gausu receptorių. Dauguma jų specializuoti, t.y. reaguoja į vieną iš penkių stimulų, o kai kurios ląstelės gali reaguoti į keletą dirgikliu. Si jutimo sistema informuoja apie objektų, besiliečiančių su kūno paviršiumi, savybes. Jautriausia oda yra tų kūno dalių, kuriomis mes daugiausia tyrinėjame aplinką: rankų pirštų, lūpų ir liežuvio. Skausmas žmogui yra gyvybiškai reikalingas. Negaunant Įspėjamųjų signalų, galima neatkreipti dėmesio į sunkius susižeidimus. Mokslininkai mano, kad žmogaus kūne yra specialių nervinių galūnėlių, reaguojančių į pavojingą poveikį. Dauguma skausmo receptorių reaguoja į skirtingus stimulus. Pavyzdžiui, odoje esantys receptoriai yra jautrūs

PAŽINTINIAI PROCESAI

45

įpjovimui, nudegimui, chemikalų poveikiui (dėl kurio pažeidžiamas audinys, ar sutrinka kraujo cirkuliacija). Primityviausia reakcija į skausmą yra refleksas. Apie refleksinę centrinės nervų sistemos v e i k l ą jūs jau skaitėte skyrelyje „ B i o l o g i n i a i elgesio pagrindai". Žmonių reakcija į skausmą yra labai nevienoda. Tai p r i k l a u s o nuo psichologinių ypatybių, nuo į v y k i o i n t e r p r e t a v i m o , į t a i g o s , dėmesio ir nerimo stiprumo. Kai kurių Afrikos genčių nėščios moterys dirba laukuose iki gimdymo sąrėmių, o pagimdžiusios netrukus vėl traukia į l a u k u s . Mat šiose gentyse viešpatauja įsitikinimas, kad nėštumas ir gimdymas yra visiškai natūralus ir neskausmingas procesas, todėl jų moterys gimdydamos nejaučia ypatingų skausmų. Interpretuojamas taip pat gali būti dantų skausmas. A t l i k u s tyrimus su studentais, paaiškėjo, jog jie daug jautresni dantų s k a u s m u i , sėdėdami dantisto kėdėje nei kontoroje. Vadinasi, kai mes tikimės traumos, mums labiau skauda. Įtaiga taip pat gali pakeisti skausmo interpretavimą: pavyzdžiui, 35% ligonių skausmus gali sumažinti mediciniškai neutrali medžiaga, jeigu įteigiama, kad tai efektyvūs vaistai (tai yra vadinama placebo efektu).

Tai antrasis pagal svarbą žmogaus pojūtis. Jis atsiranda specialiose ausų ląstelėse, reaguojančiose į staigius oro slėgimo p a s i k e i t i m u s . Klausa suteikia mums galimybę kalbėtis su kitais žmonėmis, taigi ji yra bendravimo įrankis. Be kalbos garsų, mes g a l i m e p r i i m t i gana p l a t ų k i t o k i ų garsų diapazoną (žmogus sugeba atskirti apie 400 000 skirtingų garsų). O muzikų ir aklųjų klausos galimybės dažnai būna dar platesnės. Garso intensyvumui išreikšti yra pasirinktas decibelas. Žemiausias žmogaus ausiai girdimas garsas yra lygus 30 decibelų (lengvas šnabždesys). Klausos kritinio lygio pradžia laikoma 80 decibelų. Toki lygį a t i t i n k a sunkusis transportas, važiuojantis magistrale, arba triukšminga gamykla, jeigu tai trunka daugiau nei 8 valandas. Neišvengiamą klausos praradimą per 2 valandas gali sukelti 180 decibelų garsas (baikerių keliamas triukšmas). 5. Regėjimas Sis pojūtis mums teikia pagrindinę informaciją apie aplinką, Įgalina mus savarankiškai veikti, lengvai orientuotis. Regimoji informacija papildo ir mūsų bendravimą kalba: padeda gauti informacijos apie kito žmogaus jausmus, ketinimus.

4. Klausa

Jos priima gaunamą informaciją ir siunčia optiniu nervu į atitinkamas smegenų sritis.1 pav. Pagal gaunamą informaciją pasaulį mes suvokiame skirtingais matavimais: formuojasi atskiros suvokimo erdvės. tarsi žiūrėtume nebylų filmą. Suvokimas Suaugusiems žmonėms orientuotis padeda nejutimas. Informaciją apie aplinką gauname įvairiais būdais. Šios erdvės beveik neturi sąlyčio taškų. vyzdys susitraukia. Jis reguliuoja vyzdžio atsivėr i m ą . vadinamas rainele. Teisingai fokusuoti vaizdą padeda ragena ir lęšiukas. kurią mes galime matyti vienu metu. regimoji erdvė mus supa. Antai. glostomam katinui) būdingos tam tikros savybės (jo kailis minkštas ir švelnus).). Kai apšvietimas labai menkas. Akies sandara plėstis. atvaizdas akies tinklainėje yra apverstas.1 pav. vadiname regėjimo lauku. o kai apšvietimas ryškus. o girdimoji ar regimoji . galime deramai veikti. kad konkrečiam regėjimo objektui (pavyzdžiui. Vyzdį juosia spalvotas diskas. Tik suvokę aplinką. Lytėjimo erdvė yra vienokia. Akį galime pavaizduoti kaip ertmę. todėl pastarąjį panagrinėsime plačiau. Plačiau nagrinėta regimoji suvokimo erdvė.tinklainėje. Tai nulėmė regimosios informacijos gausumas bei įvairovė. Tinklainė yra sudaryta iš milijonų šviesai jautrių ląstelių. Regintis žmogus net ir užrištomis akimis skiriasi nuo aklojo: jis derina girdimąją ir lytėjimo informaciją su regimąja atskaitos sistema. jei neliečiame aplinkos daiktų ir negirdime garsų. Reginčiojo žmogaus atskaitos sistema visada remiasi regimąja informacija: mes viską vertiname iš reginčioje pozicijos. Aiškus regėjimo vaizdas projektuojamas vidiniame akies paviršiuje . vyzdys stengiasi gauti kuo d a u g i a u šviesos ir ima 3. Kaip ir filmavimo kameroje. atrodo.46 III SKYRIUS Regėjimo receptoriai yra akyse. kurios priekyje yra anga šviesai patekti . jei užsimerktume ir įsiklausytume. .visai kitokia. o suvokimas (percepcija). Tik iš patirties žinome. suvoktume pilną įvairių garsų girdimąją erdvę. o aklasis šito negali.vyzdys (3. Tą aplinkos dalį. Tai sąlygoja skirtingi pojūčiai.

nors jo vaizdas tinklainėje yra ovalus. ką suvokiame egzistuojant aplink. koks tai objektas. yra pastovios formos. Žvelgiant į šį p i e š i n į automatiškai keičiasi mūsų suvokimo fonas ir figūra .). pagal kuriuos suvokiame regimąją aplinką. kad mums artinantis keičiasi automobilio dydis. Sis procesas vyksta labai g r e i t a i ir automatiškai. Žinoma. Formos s u v o k i m a s t a i p pat g a l i m e j u o s s k i r s t y t i į spygliuočius ir lapuočius. Tai reiškia. vaizdas tinklainėje didėja. Žiūrėdamas žmogus visada domisi: Koks tai objektas? (formos suvokimo aspektai). Žvelgdami rudenį į mišką. kuriuos stebime iš įvairių pozicijų. vaizdai tinklainėje yra dvimačiai. Mes visada skaidome savo regimąjį pasauli į figūrą ir foną (3. Sieninį laikrodį mes suvokiame kaip apvalų. esant įvairioms apšvietimo sąlygoms.su skersais.vienu metu matome figūrą su išilginiais brūkšniais kitu . kad aplinkos objektai turi tam tikrų pastovių požymių (suvokimo konstantiškumas). Kur jis yra? (padėties ir gylio suvokimas). bet 3.2 pav. dydžio.PAŽINTINIAI PROCESAI __ 47 Regimosios erdvės suvokimo ypatumai Tarp vaizdo akių tinklainėje ir suvokto regimojo objekto . kad objektai. spalvos. nors tinklainėje pastarojo vaizdas daug mažesnis. iš įvairaus nuotolio ir. Bet vis dėlto egzistuoja tam tikri dėsningumai.ilgas kelias.2 pav. Kaip suvokiame formą? Norėdami sužinoti. mes nuolat apdorojame ir organizuojame iš tinklainės gaunamus duomenis. nemanome. Be to. Jeigu einame automobilio link. Be to. Suvokdami aplinką. pirmiausia turime atskirti ji nuo fono. todėl mes patys jo beveik nepastebime. kad kitoje gatvės pusėje stovintis automobilis tikrai yra mažesnis už stovintį šalia. tačiau ir šiuo atveju nemanome. o mes matome trimatę erdvę. Aplinkos objektus paprastai grupuojame automatiškai: mūsų „protinga akis" pati . Žmogaus suvokimui dar būdingas visybiškumas. žalią). mes ne tik atskiriame figūrą nuo fono. bet suvokiame. raudoną. Vaizdas tinklainėje skiriasi nuo to. galime skirstyti medžius pagal spalvas (geltoną.

3.48 III SKYRIUS Kaip suvokiame objekto padėtį erdvėje? sutvarko gaunamą medžiagą ir atskiras dalis bei elementus priskiria prasmingai visumai (3. Objekto padėties suvokimas . Tačiau užtenka šias figūras patalpinti tam tikroje aplinkoje. Objektai paprastai suvokiami izoliuotai.).4 pav. krintančius nuo stebimų objektų. Jie liudija apie vaizdo gilumą. 3. Iš to s p r e n d ž i a m e apie to o b j e k t o dydį 3. aukštis. (pavyzdžiui. ir statinių dydžių santykis pasikeis (B ir C dalys). nežiūrint to. ilgis. kad trūksta kai kurių mažas.). vadinasi. jei pažįstamas daiktas yra Mes suvokiame ovalą. Norint t i k s l i n g a i veikti. 3. o arčiau esantys jo dalių objektai užstoja esančius toliau. objekto visumos suvokimas. kaip daiktai išsidėstę erdvėje: koks jų plotis. jis toli. trimatiškumą.3 pav.3 pav. r e i k i a žinoti. reljefas.4 paveikslo A dalyje aiškiai matome skirtingo dydžio statines.4 pav. Kartais galime orientuotis pagal šešėlius.

kad nėra pastovios atskaitos sistemos. Kartais suvokimo klaidų darome ir skaitydami. Tai nagrinėja socialinė psichologija. t. Suvokėjo įtaka Suvokimą visada įtakoja ir suvokėjo asmenybė . galime nustatyti. negu tarp mažesnių (žr. 3. priklauso ne vien nuo suvokiamos medžiagos. kad juda daiktas. degustatoriai pagal skonį tobuliau atskiria įvairių rūšių maistą. ir jų išvengti galima tik po ilgų treniruočių. inžinieriai greičiau ir tiksliau suvokia brėžinyje parodytą detalę.tai. atrodo. Nematuodami liniuote. Pavyzdžiui. aplinkos daiktų judėjimo iliuzijos kyla mūsų akiu obuoliams nevalingai judant. Galima apsigauti ir priimant girdimąja informaciją. ką matome aplink save. Antai. dar kurį laiką atrodo. Pavyzdžiui. Suvokimą įtakoja ir profesinės žinios. o ne akys. y. Tai.). mes iš patirties manome. nes daugiau nei pusę raidžių žodžiuose skaitytojai Suvokimo iliuzijos . bet ir nuo suvokėjo savybių. motyvacijos (kas mums svarbu).PAŽINTINIAI PROCESAI 49 Vadovaudamiesi šiais požymiais ir dar daugybe kitų. nuostatų (ką tikimės pamatyti toje situacijoje). Įsibauginęs žmogus gali krūmą palaikyti priešu.)? Ebinhauzo ir Tičnerio iliuzija: tas pats apskritimas tarp didesnių atrodo mažesnis. Žmogus dažnai daro suvokimo klaidų. alkani tiriamieji daug tiksliau ir greičiau a t p a ž į s t a trumpai rodomas maisto produktu nuotraukas. Minėtieji požymiai įvertinami taip pat labai greitai. gėrimus. 3. kad daiktai sukasi aplink mus. Plačiai žinoma Miulerio ir Lajerio iliuzija. Atskira suvokimo sritis yra kito žmogaus suvokimas. girdime. kuri linija ilgesnė-AB ar CD (žr. tik jam priartėjus. kai greitai sukamės ant vienos kojos ir staiga sustojame. priklauso ir nuo mūsų vidinės būsenos. vadinama socialine percepcija (žr. kurioje vietoje yra mus dominantys daiktai. kad judame mes patys. užuodžiame. skyrių „Aš ir kiti"). Kai tinklainėje atsispindi judesys. Orientuotis trukdo tai. o ieškančiam gatvėje kokio nors žmogaus.5 pav.6 pav. į v a i r i ų kito žmogaus savybių pastebėjimas. ką mes matome. mūsų suvokimas kartais yra apgaulingas. jo elgesio interpretacija. negu sotūs. gali nuolat šmėkščioti būtent „pažįstamas" siluetas ir. įsitikinama. pasakykite. Kai kurios suvokimo iliuzijos būdingos visiems žmonėms. ir sąmoningų pastangų mums retai kada prireikia. Tokiais atvejais sakoma: „man pasirodė" ar man „pasigirdo". sėdint stovinčio traukinio vagone ir žiūrint į gretimais bėgiais važiuojantį traukinį. darbo pobūdis: dailininkai daug geriau skiria spalvas. kad tai visai ne tas žmogus.

III SKYRIUS papildo patys.prie didelio triukšmo priprasti ne tik sunku.50 .6 pav. tačiau netrukus pradedame skirti aplinkos daiktus. Šie pavyzdžiai liudija žmogaus jutimo sistemų lankstumą. Jutimo sistemų gebėjimas prisitaikyti prie gaunamos informacijos. pabuvę čia kurį laiką. remdamiesi tam tikrais pažįstamais požymiais. 3. .5 pav. Regos. greitai skaityti negalėtume. Jei stimulas nekinta. Sunkiausiai adaptuojasi klausos receptoriai . bet. mes prie jo adaptuojamės.ilgainiui jo bruožai mūsų nedirgina. bet ir pavojinga. Miulerio ir Lajerio iliuzija 3. Jei skaitant reikėtų suvokti kiekvieną skiemenį ir raidę. jo oras mums atrodo labai nemalonus. Akys taip pat gali priprasti prie itin gražaus ar prie bjauraus veido . vadinamas adaptacija. uoslės. temperatūros receptoriai adaptuojasi lengviau ir greičiau. Patekę iš šviesios patalpos į tamsią. beveik nieko nematome („tamsu nors į akį durk"). skonio. Ebinhauzo ir Tičnerio iliuzija Adaptacija Pojūčiai ne visuomet yra vienodai stiprūs. Kai įeiname iš lauko į neišvėdintą kambarį. priprantame.

iš visos aplinkos sąmoningai išskiriame ir suvokiame tik tai. netikėtus. ištirti. o visa kita skendi tamsoje (dėmesio fonas). Dėmesys panašus į prožektorių tamsoje: stipri šviesa išplėšia iš tamsos tam tikrus aplinkos objektus. t a i p p a t s t e n g i a m ė s ž i ū r ė t i į informatyviausią kūno dalį . Mes atkreipiame dėmesį pirmiausia į naujus. nes jie jau yra pažįstami. tampančius dėmesio objektais. erdviame bute šie gyvena. kokiame gražiame. Dėmesys sutelktas į knygos siužetą. skaičiavimo technika besidomintis žmogus knygyne iš karto pastebės naują knygą apie programavimą. skaitydami įdomų detektyvą. ką valgo filmo herojai. kad virtuvėje švilpia kažin kada užkaistas arbatinukas. Jeigu vis dėlto pasirenkame pašnekovą. o filologas abejingai praeis pro šalį. kurio kalbą norėtume išgirsti. šūvį). sukoncentravę dėmėsi į pašnekesį su bičiuliu. o pertraukos laukiantis mokinys jį išgirs visada. apšviečiami nauji objektai.. interesai ir vertybės taip pat gerokai veikia mūsų dėmesį. ir nukreipti jį gali nebent stiprūs ar netikėti dirgikliai (gal durų skambutis ar nuo sienos krintantis paveikslas). bet dingsta senieji. Draugų kompanijoje. B e n d r a u d a m i su p a š n e k o v u . Į pasakojimą įsijautęs mokytojas gali neišgirsti pamokos pabaigą skelbiančio skambučio. Tyrinėtojai tokio pobūdžio klausymą pavadino kokteilių pobūvio fenomenu. Pasikartojančiais dirgikliais ilgainiui nustojama domėtis. stiprius ir besikeičiančius dirgiklius: išgirstame stiprų garsą. intonaciją bei garso a u k š t į ) . Antai. Kodėl mes atkreipiame dėmesį į tuos. krūptelime išgirdę kažką netikėto (pavyzdžiui.akis. šurmulį. nepavojingi. o ne į kitus objektus? Yra n u s t a t y t a tokia b e n d r i a u s i a t e n d e n c i j a : ž m o g u s suvokia informatyviausius dalykus. alkanas filmo žiūrovas pastebės. pajuntame intensyvų kvapą. ką apšviečia mūsų dėmesio šviesa. Poreikiai. nes jose matyti besikeičiantys kito žmogaus jausmai. kitų žmonių beveik nematome. jų balsai susilieja į bendrą triukšmą. Taigi mes esame panašūs į prožektorius . PAŽINTINIAI PROCESAI 51 DĖMESYS IR JO YPATUMAI Mes suvokiame toli gražu ne visus aplinkos objektus ir įvykius. o bendrabutyje gyvenanti šeima atkreips dėmesį į tai. nepastebime. Tai selektyvaus dėmesio fenomenas. tai atliekame pagal garso kryptį. kalbančiojo lūpų judesius ir balso savybes (kalbos greitį. Vienu metu mes galime pajusti tik nedidelę aplinkos dirgiklių ir stimulų dalį. mintys. . leidžiančius jam orientuotis nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Prožektorių paslinkus.

objektų ir dėmesį paskirstyti. įdomumas ir t. reikšmingumas: nelengva susikaupti triukšmingoje aplinkoje arba kai ką nors skauda.52 III SKYRIUS Kiekvieną iš jų paaiškinsime plačiau. įdomūs. t. Neretai kai kurie. Per trumpą laiką (sekundės dalį) žmogus gali aprėpti ribotą elementų kiekį . jų dėmesys netrukus susilpnėja. keturis garsus. naujumas. kiti greit pavargsta. Dėmesio platumas . kad aplinkui „nieko nematome ir negirdime".tai jo sutelkimas (arba koncentravimas) į objektą. nukreiptą į vieną objektą.apie septynis regimuosius objektus ir tris.tai mūsų gebėjimas vienu metu suvokti keletą įvykių. Dėmesio patvarumą . Apie dėmesio sutelktumą sprendžiame iš jo atsparumo pašalinių įvykių ar objektų poveikiui. Vieni žmonės gali dirbti ilgai ir efektyviai. Dėmesio patvarumą skatina teigiamos emocijos.objektai (nauji. Dėmesio ypatybės . Nevalingą dėmesio perkėlimą skatina pašalinių poveikių stiprumas. be jokių valios p a s t a n g ų sukoncentruojame dėmesį.. o kartais ir menkas trukdymas išblaško dėmesį. kiek laiko sugebame išlaikyti dėmesį. O kartais turime prisiversti klausytis dėstytojo pasakojimo ar stengtis suprasti. neįprasti) patys patraukia mūsų dėmesį.y. Žiūrėdami įdomų filmą ar krepšinio rungtynes. D ė m e s i o intensyvumas . kas rašoma v a d o v ė l y j e .nusako dėmesio trukmė. Dėmesio perkėlimo ypatumai sąlygoja mūsų susikaupimo naujai veiklai greitį ir laiko panaudojimo efektyvumą.t. Dėmesio perkėlimas . o kartais sunkiai pakeliamas. T a i valingas dėmesys. Dėmesio intensyvumas panašus į danties skausmą: kartais jis būna vos maudžiantis.tai sąmonės nukreipimas nuo dėmesio objekto į foną arba iš vienos veiklos į kitą. Dažnai koks nors dirgiklis mus taip užvaldo. veiklos pobūdis.

kuo dažniau kelkime klausimus. jog ko nespėsi ar pritruks j ė g ų . . Pagrindiniai dėmesio lavinimo principai yra šie: . laikomi dėmesingais. jei būsime labai susidomėję. nerimo. Lurija labai susidomėjo ir 30 metų nuo susitikimo dienos tyrė šį fenomenalų atvejį. Lavindami dėmesį. Antai. neatlėgus įtampai bei nerimui. KĄ IR KAIP ATSIMENAME? Pradėdami gilintis į atminties procesus. panagrinėkime konkretų pavyzdį. bet dėmesingumo nepadidinsime. Šis žmogus (vadinkime jį S.nepailsėję. kad viskas mums „trukdo". kad esame išsiblaškę. Susilpnėjus dėmesiui. nepaprastų dalykų. kad šie būtų atliekami normaliu greičiu. Lurijos laboratoriją atėjo žmogus. stengtis organizuoti savo darbus taip. dėmesio blaškymui. nepašalinę jo pagrindinės priežasties . beveik nereikalaujantys dėmesio). Kaip lavinti dėmesingumą? Žmonės. stenkimės aplinkui rasti nuostabių. l a b a i smarkaus emocinio jaudulio).teks išsiugdyti atsparumą išorės poveikiams. sunku mokytis. Deja.) atgamindavo bet kokią žodžių eilę bet kuriuo metu ir bet kokiomis sąlygomis. s u n k i a i s u s i k a u p i a m e ar išlaikome dėmesį. ilgai išlaikyti intensyvų dėmesį ir atsispirti pašaliniam poveikiui (blaškymui).PAŽINTINIAI PROCESAI 53 Dėmesys paskirstomas. sugebantys greitai susikaupti. skundžiamės. Tai priklauso nuo įgudimo ir užduočių sudėtingumo: kuo darbai ar suvokimo objektai panašesni.reikia prisiversti dirbti ramiai. imtis kito darbo tik baigus ankstesnį. galime išugdyti vertingas jo ypatybes. tiek laikinu poveikių ar būsenų (nuovargio. . paprasta važiuoti dviračiu ir dainuoti (abu šie veiksmai a u t o m a t i z u o t i . Tokiems žmonėms visose srityse lengva pasiekti gerų rezultatų.. įsisąmoninti. Smalsumas -viena pažangą skatinančių jėgų. todėl pratinkimės dirbti įvairiomis sąlygomis.nesistenkime sudaryti darbui „šiltnamio" sąlygų.dėmesį lavina susidomėjimas veikla ir protinis aktyvumas. kad esi atsakingas už savo veiklos rezultatus. nesiblaškant. dėmesingai. glostyti katiną (nesudėtingas veiksmas) ir skaityti. dėmesio sutelkimo problemų nekils. kalbėti su keleiviu. tuo sunkiau juos vienu metu atlikti. neverstų panikuoti. kuriuo A. . mieguistumo. kai tenka vienu metu atlikti keletą darbų. Vieną dieną į garsaus rusu psichologo A. nesvarbu. nes gyvenimas nelepins . sunku rašyti rašinį ir mintyse spręsti uždavinį (panaši mąstymo veikla) arba mokantis vairuoti automobilį. ar . Tai gali būti sąlygota tiek" nervų sistemos ypatumų (tikrasis išsiblaškymas pasitaiko retai).

Psichologai pabrėžia.54 . kad atminties veikimas yra sudėtingas reiškinys. Sunku atskirai kalbėti apie kažkurią vieną šių procedūrų. užgoždami teksto prasmę. ilgainiui kintanti sistema. Taigi unikali S. dinamiška. 1. sugebėdavo taip ilgai išsaugoti informaciją? Jis pats aiškino. Net paprasčiausiam atminties reiškiniui visada būdingi trys procesai: įsiminimas. Atminties „sandėlis" yra sudėtinga.". Kartais informacija užkoduojama labai greitai.tai atkūrimas atmintyje to. kas buvo įsiminta. Kaip S. Atminties procesai. Todėl apie atminties procesų efektyvumą tenka spręsti vien pagal atsiminimą. III SKYRIUS tuos žodžius jis buvo girdėjęs prieš savaitę. saugojimas ir atsiminimas. kvapą: „paprastai jusdavau skonį ir svorį. Tačiau S. jis savaime iškildavo. Galinga atmintis veikė mąstymą: mintys šokinėdavo nuo vaizdinio prie vaizdinio ir būdavo sunku suvokti sudėtingus santykius ir abstrakčias idėjas. ieškoti loginių ryšių tarp elementų ir pan. Gauta informacija parengiama saugojimui. kada kas nors sumanys jais pasinaudoti. Kq vadiname atmintimi? Sąvoka „atmintis" mums gerai pažįstama . Jeigu žmogus neatsimena. automatiškai. kurie plūsdavo vienas po kito. Įsiminimas (arba informacijos kodavimas). o kartais tam reikia didesnių pastangų (tenka kartoti. negalėjo kontroliuoti žodžių „kodavimo".tai ne spinta.). automatiškai pakeičia juos į gyvus ir pastovius vaizdinius. biblioteka ar kompiuterio atmintis: informacijos vienetai čia neišrikiuoti vienas šalia kito ir nelaukia. kuriuos gali matyti arba justi jų skonį.. kartais informacijai atgaminti reikia daug laiko ir pastangų). laikyti ir po kiek laiko atgaminti jutimų dėka surinktą informaciją. kad įsimindamas žodžius. tarsi užrašoma specialiais atminties kodais. 2.ją apibūdiname kaip sugebėjimą įsiminti. negalima pasakyti. ir man nereikėdavo stengtis žodžio prisiminti . . prieš mėnesį ar prieš daugelį metų.atrodo. Atsiminimas . Žmogus greitai randa atminties saugyklose reikalingą informaciją ir ją atkuria (beje. Saugojimas. Skaitant žodžiai jam sukeldavo vaizdinius. jai suteikiama tinkama atmintyje laikyti forma. 3. Mūsų atminties „sandėlis" .. atmintis daugiau problemų iškeldavo nei išspręsdavo. ar jis įsiminė ir ar informacija yra saugoma.

kad geri sportininkai iškart pagauna kokį nors judesį. Atpažindami ' mes identifikuojame matomą ar girdimą objektą su jo vaizdu mūsų atmintyje. ką atsimename.PAŽINTINIAI PROCESAI 55 Yra keli atsiminimo būdai: A. sėdintis prieš mane troleibuse. atmintis skirstoma į motorinę (judesių). sunkiau nei pirmuoju atveju. vaizdinę ir žodinę. pasitelkiamas atpažinimas.Jei esame primiršę astronomiją. yra Petras? Atsakant į šiuos klausimus. susiduriame su informacijos atkūrimu. Vaizdinė atmintis . atgaminame ilgiau. kai tenka atsiminti daug informacijos ir dalis jos užmirštama. o duomenis apie jį mes gauname skirtingais kanalais. Atpažinimas 1 klausimas: kas perneša neigiamą krūvį? a) atomai.Atgaminame greitai. Atkurdami informaciją. rekonstruojame menkiau įsimintus elementus. koks yra pažįstamo . 2 klausimas: kaip vadinama didžiausia Saulės sistemos planeta? . Pagal tai. atpasakojama „savais žodžiais". bėgti ir t.tai objektų. c) jonai. Paprastai atkuriama tada. Tai darbinių ir sportinių įgūdžių pagrindas. papildome logiškais samprotavimais ir ankstesnio patyrimo faktais. rašyti. Atminties rūšys Mes sugebame atsiminti labai skirtingą informaciją -juk aplinkinis pasaulis yra labai įvairus. d) skylutės. neturime kopijos ir tenka ją atsiminti patiems. reiškinių ir jų ypatybių įsiminimas. Be motorinės atminties nemokėtume vaikščioti. Sakoma. • . Kai informacija atgaminama ne visai tiksliai. be pastangų.t. kai neturime su kuo lyginti.atsimename. šokti. 2 klausimas: Ar jaunuolis. Motorinė atmintis . tačiau lengviau yra atpažinti matytą ar girdėtą informaciją. saugojimas atmintyje ir atsiminimas. emocinę. Atgaminimas •• 1 klausimas: kiek jums metų? . laikyti atmintyje ir atsiminti judesius ir jų seką.tai sugebėjimas įsiminti. Aš nemačiau Petro nuo mokyklos baigimo. b) elektronai. kaip atrodo mūsų draugai.• B. Taigi informacija atgaminama tada. Informacija atsimenama vaizdiniu pavidalu .

kol užrašome ar ištariame. nei gali atgaminti normaliai. jeigu bendravimas su kokiu žmogumi mus erzina. Šiuo atveju . kad ji saugo viską. užtat visada norėsime vėl atsidurti situacijose. seniai užmirštus įvykius. Atminties struktūros Kokios struktūros leidžia mums saugoti informaciją? Jų yra dvi: trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. informaciją. Paprastai žvilgtelėję į telefono. pakalnutės kvapas. Ilgalaikės atminties apimtis neribota. jį atsimename vos keletą sekundžių. kurios kelia malonias emocijas. džiaugėmės. dienas a metus. koks yra mūsų namas. . Trumpalaikės atminties informacija perduodama į ilgalaikę atmintį. galime jungti raides į žodžius. sakinius į idėjas. saugomos atmintyje minutes. išgyvenimų įsiminimas. Kai kurie mokslininkai teigia. Tai gali būti labai paprasta ir labai sudėtinga informacija: žmogaus vardas. naudojamės trumpalaike atmintimi. jie ir atsimenami. atrodo. jausmus. bet ir savo vidinę būseną tuo metu. Grupuodami įsimenamą medžiagą i didesnius derinius. ką žmogus patyrė. todėl nuolat skatina mus imtis tų veiksmų ar •nuo jų atgraso. dokumento ar banko sąskaitos numerį. Emocinė atmintis -jausmų. Jeigu išsigandome.t.tokia yra trumpalaikės atminties apimtis. t. Žodine atmintimi yra paremtas sistemingas žinių įgijimas. Kiekvienas žodis nėra mums vien atskiri garsai-jis turi prasmę. galime įsiminti ir daugiau: tada įsiminimo objektas bus naujasis prasmingas darinys. Pavyzdžiui. žodžius į sakinius. Ji leidžia „prikelti" didžiulius informacijos klodus ir yra mūsų žinių bei patirties pagrindas. valandas. Hipnozės metu žmonės taip pat atsimena daugiau. kad švitrinis popierius yra šiurkštus ir t. Žmogaus atsimenami išgyvenimai visada siejasi su kokia nors veikla. užsienio ar programavimo kalbų elementai. obuolio skonis. Dažnai net nežymus prisiminimas prikelia iš atminties. kad pykome. katino kailio švelnumas ir sudėtingos formulės. Žodinė a t m i n t i s tai yra i n f o r m a c i j o s kodavimas žodžiais. dangaus spalva. vengsime su juo matytis. Mes atsimename ne vien tai. Tai mūsų sąmonės centras. laikymas atmintyje ir atsiminimas. Sąmonė išsaugo tos akimirkos mintis. stengiamės vakare nekelti kojos iš namų.56 III SKYRIUS žmogaus balsas. eidami tamsia gatve. Normaliomis sąlygomis žmogus įsimena maždaug septynis objektus . filosofinės idėjos ir t. Žinios. yra mūsų ilgalaikės atminties objektas.

Šiuo atveju užmiršimas atlieka adaptacijos funkciją. Kodėl taip atsitinka? Kokią informaciją pirmiausiai prarandame? Pasvarstykime. žmonių vardus ir veidus. Jeigu kas paklaustų. Neatsimintumėte.t. nes trejų metų senumo informacijos mums visai nereikia. . nebent tai būtų kokia svarbi data. pavadinimus. Žinoma. aštuntą valandą. Smulkmenos „išdulka" iš galvos. Kodėl užmirštame? Dalies informacijos nuolat netenkame: užmirštame mokslo faktus.7 pav. kad ši informacija tik užima vietą. veiksmus ir t. praėjusius įvykius.PAŽINTINIAI PROCESAI 57 Taigi ilgalaikės atminties informacija mes naudojamės nuolatos. tikriausiai nesugebėtumėte atsakyti. žmogaus atminties principas kiek kitoks: mūsų atmintis pati atsisako pasenusios informacijos. ką veikėte prieš trejus metus liepos pirmąjį pirmadienį. Savo atmintį prilyginę kompiuterinei (nors toks sugretinimas nėra tikslus). Trumpalaikė atmintis kontroliuoja atgaminimą (3. ir tiek. galėtume teigti.).

Užmiršimo kreivės. ėmus bendrauti vokiškai. d i d ž i u l i a i nereikalingos informacijos srautai gali tarsi užtvindyti mūsų atmintį ir ją paralyžiuoti. Kiek užmirštame? Užmiršimo eigą galima pavaizduoti kreive. Medžiagos pabaiga vėl suaktyvina mąstymą. Vėliau domėjimasis silpnėja. Z. pro k u r į praeiname kelis kartus per dieną ir t. Ypač sunku atsiminti panašią informaciją (pavyzdžiui. o universitete . ką įsimename. o tiksliau prisiminti jų piešinį visai nebūtina). ką žinau. kad atskirčiau vieną banknotą nuo kito. nustatytos įvairiais atminties tyrimo metodais Įsiminimo veiksniai Tai. namas.anglų. skaičių eiles. užmirštamos medžiagos kiekis labai priklauso nuo jos įdomumo ir aktualumo.8 pav. mokslininkas konstatavo. ir dabar juos daug sunkiau prisiminti. Kartais net . Jeigu mokykloje mokėtės vokiečių kalbą. t. Vos įsiminęs kažkokią i n f o r m a c i j ą .8 pav. Froidas dar mini motyvuotą užmiršimą. Dar kitus užmiršimo atvejus specialistai aiškina interferencijos reiškiniu. todėl baigiamoji dalis taip pat įsimenama greitai. Dėl interferencijos blogiausiai įsimenama medžiagos vidurinė dalis: ja užgožia pradinė informacijos dalis (dėl naujumo ji dar įdomi). jog šiais atvejais veikiantis gynybinis išstūmimo mechanizmas automatiškai apsaugo žmogų nuo nerimą keliančios informacijos.58 III SKYRIUS Užmiršę smulkmenas. vėliau. po kurių vėliau tenka įsiminti su skaičiais susijusią informaciją). kad p a c i e n t a i negali p r i s i m i n t i į t a m p ą keliančių d a l y k ų . Aišku. o paskui vėl stabilizuojasi (3. žmogus a t s i m e n a ją 100%. kurios mums kur kas svarbesnės nei tikslūs kokių nors objektų vaizdai. Pastebėjęs. galime susikoncentruoti į svarbius dalykus. 3. priklauso nuo daugelio veiksnių. Siekdami informacijos ekonomiškumo. kaip atrodo šimtą kartų matyto vadovėlio viršelis.). kai sąmoningai ar nesąmoningai išstumiama nerimą kelianti informacija. man užtenka to. Žmonės linkę atsiminti tik reikalingas aplinkos detales (pavyzdžiui. daryti platesnes išvadas. Vėliau atgaminamos medžiagos kiekis staigiai mažėja. Be to. vargu ar galėtume tiksliai nurodyti. j galvą nuolatos lįs angliški atitikmenys: naujoji informacija (angliški žodžiai) užgožė senąją (vokiškus žodžius).

kartosime medžiagą nedidelėmis atkarpomis.PAŽINTINIAI PROCESAI 59 patys nežinome. įsiminimą gali palengvinti galimybė tam tikru būdu pakeisti.:• . kas mums įdomu (deja. Kuo dažniau susiduriame su kokia nors medžiaga. lapė. pantera. nes viena jos dalis stelbia kitą. derintų su kartojimu (apie tai kalbėsime vėliau). kai nervų sistema yra vidutiniškai sužadinta. tuo geriau ir atsimename. stirna. kuo daugiau ją kartojame.po keletos d i e n ų atgaminsime vos 25 . liūtas. Todėl dažnai stengiamės rasti greitesnių ir įdomesnių įsiminimo būdų. nors jis atima daug laiko ir reikalauja nemažų pastangų. lūšis. Geriau įsimenama. kurių ilgis priklauso nuo įsime. kiškis. t. kiaunė.30% nerišlios informacijos. išdėstyti medžiagą. Kai tenka į s i m i n t i daug. dramblys. rasti loginių ryšių tarp atskirų faktų ar patiems susidaryti originalias asociacijas.9 pav. karvė. Tai l i u d i j a apie tendenciją vengti varginamo kartojimo. ne visada mokomuosius dalykus). Efektyviau įsiminsime tais atvejais. kengūra. Mes patys intuityviai ieškome įsimenamos medžiagos loginių ryšių. Kartais netgi sakome. kartojimo negali pakeisti jokios priemonės. III. dėl centrinės nervų sistemos stimuliavimo (nikotino. kad stengiamės „iškalti" faktus. Kartojimas. II. Medžiagos įprasminimo procesas. narkotikų). rodos. Sužadinimas gali kilti dėl stipraus motyvo ar emocijos. t. kad informacija galvoje turi „susigulėti". mes „pasimetame". leopardas. Taigi kartojimas yra garantuotas įsiminimo būdas. avis.) . briedis. y. Kartojimą svarbu tinkamai organizuoti. Toks mechaniškas „iškalimas" yra varginantis ir dažnai neefektyvus: prisiminkime užmiršimo kreivę . Dažna įsiminimo klaida yra ta. įsimename su dideliu vargu. Kai informacijos daug.y. kofeino. kartodami „sukišti" juos į ilgalaikę atmintį. katinas. kodėl į galvą „stringa" kokia antraeilė informacija. Pabandykime įsiminti šių žodžių sąrašą: vilkas. koala. O gal įsiminti lengviau būtų šiuos žodžius tinkamai sugrupavus? . (3. šuo. Puikiai įsimename tai. narnos i n f o r m a c i j o s t u r i n i o ir i n d i v i d u a l i ų s a v y b i ų . Svarbiausiais įsiminimo veiksniais laikoma: I. o svarbias žinias. antilopė. struktūrizavimui ir organizavimui." b) kartosime deramai paskirstytais laiko tarpais: medžiaga turi būti kartojama su pertraukėlėmis. kai: a) kartojimą kaitaliosime su atsiminimu. Sužadinimas. vykstant medžiagos „apdorojimui".

išdėstant ją pagal „hierarchinio medžio" schemą Rasti loginius ryšius. didžiausia tikimybė. o kiti vaizdus: pirmųjų geriau išlavinta girdimoji atmintis. kiek įsiminėte žodžių. emiteris. kai vaizdinė ir žodinė informacija papildo viena kitą. Dauguma žmonių geriau atsimena. stabilitronas.9 pav. idėją ar bendrą prasmę. o antrųjų . lituoklis. Kartais lengviau įsiminti informaciją. amperas. negu šimtą kartų išgirsti" byloja liaudies išmintis. . voltmetras. Nepriklausomai nuo to. tranzistorius. O dabar pabandykite įsiminti šiuos žodžius: transformatorius. Mat nepanašūs elementai atsimenami daug lengviau. Įsiminimo sėkmė labai priklauso ir nuo medžiagos pobūdžio. kad pasakėte žodį „kopūstas". varža. susisteminti elementus galimas tik tada. kai įžvelgiame vidinę medžiagos struktūrą. rezistorius. Vieni žmonės lengviau įsimena žodžius. nes tada tektų pasikliauti vien mechanine atmintimi. o jos galimybės yra ribotos. Efektyviausiai atsimename tuomet.60 III SKYRIUS 3. vaizdus: „geriau vieną kartą pamatyti. kopūstas.regimoji. Todėl neverta bandyti įsiminti nesuprastą informaciją.

Psichiniai pažinimo procesai tarpusavyje yra labai susipynę. kad jūsų išvaizda . Būdami tampriai susiję. tačiau tikroji veido bruožų paskirtis nėra vien tik jūsų atpažinimas. Jūsų akys mato. ir visa tai drauge su kitais jutimais suteikia jums žinių apie tai. ar reikia šį skyrelį skaityti? Kam j u m s tas mąstymas reikalingas? Trumpai galima būtų nurodyti dvi priežastis: 1) dėl savęs pažinimo. ausys girdi. 2) dėl galimybės pasinaudoti praktiniame gyvenime. Iš dalies jūs teisūs. kad „išmąstėme". kurias kiti atsimena? Kodėl užmirštame? 4. kuriuos ne visuomet įmanoma pamatyti. apie kuriuos daug kartu galvojote. koks yra pasaulis. Ką reiškia „gera atmintis"? 2. Ar gali žmogus pagerinti savo atmintį? MĄSTYMAS Jeigu nuosekliai skaitėte jums skirtą knygele „Psichologija studentui".akių. Kaip saugoma informacija? 5. jūs rasite daug dalykų.PAŽINTINIAI PROCESAI 61 1. mąstydami mes atliekame sudėtingas protines operacijas ir gauname rezultatus. Dėl minėtosios priežasties kyla dar visa eilė klausimų. kas jus labiausiai skiria nuo kitų žmonių. ir tik knygoje galime atskirai apie juos rašyti ir analizuoti. bet ar visuomet pasisekdavo rasti atsakymus? Jeigu dar nepradėjote atidžiai skaityti. Išsamesnį atsakymą galėsite sužinoti tik perskaitę šį skyrelį. Štai kai kurie iš jų: Kaip mes mąstome? Ar mąstymas yra proto veikla? Kaip mintys bendrauja tarpusavyje? Klausimai pamąstymui: . tai jau nemažai sužinojote. nosies ir burnos forma bei dydis . nosis užuodžia kvapus. išgirsti ar pačiupinėti. ausų. nes skaitydami knygą. Tikrai taip yra. Tokiu specifiškumu itin pasižymi mąstymas. Kodėl dauguma žmonių užmiršta smulkmenas. kad psichologija . jie leidžia jums pajusti pasauli. Visi minėtieji dalykai buvo pavadinti pažintiniais procesais. jie turi kažką ir labai specifiško.yra tai.tai mokslas apie jus. nes. tikriausiai manėte. Todėl ir sakoma. Kaip veikia žmogaus atmintis? 3. Tikriausiai jus vis dar kažkiek stebina. Kol nepradėjote studijuoti psichologijos. tai būtent dabar jums kyla klausimas. burna jaučia skonį.

Šiame darbe daugiausia dėmesio skirsime suaugusiųjų mąstymui. susijęs su „proto judesiu". kurį mes įsivaizduojame kaip „paklusimą savo protui". Vienas iš mąstymo būdų siejasi su sakinių srautu. Tai verbalinis mąstymas. toliau pereina į mąstymą.. Jutiminis pažinimas ir mąstymas „Nieko nėra prote.. Mąstydami mes atrandame sau kažką naujo. Tam. reikalingas gilus mus supančio pasaulio pažinimas. Mąstymas atsiranda praktinės veiklos ir jutiminio pažinimo sandūroje. Tai mąstymas vaizdais. Locke). Pastarųjų metų tyrinėtojai suaugusiems žmonėms yra linkę priskirti teorinio (propozicinio) ir vaizdinio mąstymo būdus. kai tapome paveikslą ir ypač. suvokimą bei vaizduotę.motorinis mąstymas. kai einame ko nors pirkti. Mąstymo šaltinis visada yra jutiminis pažinimas. išeiname už jutiminio pasaulio . n e p a ž i n t o . kad jas sėkmingai galėtume išspręsti. Per pojūčius ir suvokimą mąstymas yra susijęs su išoriniu pasauliu. Kitaip sakant. bet visai nebūtinai tai turi būti didelis atradimas. Daugiausia dėmesio motoriniam mąstymui yra paskyrę raidos procesų tyrinėtojai. Pažintinė veikla. prasidėjusi pojūčiais ir suvokimu. Mąstymas visais atvejais gali būti apibūdintas kaip „proto kalba". kurią mes įsivaizduojame savo protu. neatskleistos tų ryšių priežastys ir pasekmės. kai planuojame atostogas. ypač ta jo dalimi. Lokas (J. kai rašome laišką ar esame dėl ko nors susirūpinę. galima sakyti. Kada mes mąstome? Mąstome. kai norime išspręsti problemą. ko prieš tai nebuvo pojūčiuose" Dž. nes juose neatspindėti daiktų. kai svajojame ko nors laukdami. įvykių ir reiškinių tarpusavio ryšiai. kurį gauname per pojūčius ir suvokimą. Tačiau visapusiškam pasaulio pažinimui nepakanka jutiminio pasaulio vaizdo.62 III SKYRIUS Koks ryšys tarp mąstymo ir kalbos? Ar mąstymas yra socialus? Ar mąstymas padeda spręsti problemas? Gyvenime mes nuolat susiduriame su neatidėliotinomis problemomis ir užduotimis. Galimas ir trečias mastymo būdas . Kitas mąstymo būdas gali turėti ryšį su vaizdu. jei kažkas neatitinka mūsų turimų žinių. taigi jis yra mūsų galvos smegenų vykdomas tikrovės atspindys. reikšmingas visai visuomenei. Mąstant vyksta gilesnis išorinio pasaulio pažinimas. siedami ji su vaikų raida. Panaudodami pojūčius.

pieštinis raštas (lotyniškai „pietus" . tuo aiškiau ji gali būti išreikšta žodžiu ar rašytine kalba. Gyvūnai operuoja daiktais. Raštas yra vadinamas fiksuota kalba. O štai Morzės . Gyvūnų mąstymas yra tik vaizdinis. psichikos bruožas. Kita. galime suprasti. kad joms esą būdingos tam tikros savybės. Mąstymas ir kalba Mąstymo procesui būdingas ne tik ryšys su jutiminiu pažinimu. judėdamas 50 000 km/sek greičiu vis dėlto juda 6 kartus lėčiau negu sklinda šviesos •spindulys. Natų skaitymas yra artimas garsinio rašto skaitymui. Tik kalbos dėka nuo pažinimo objekto įmanoma atskirti tą ar kitą savybę ir išreikšti tą savybę specialiu žodžiu sąvoka. Pavyzdžiui. Mokslininkai mano. kur jau nepakanka jutiminio pažinimo. Nesvarbu. Bene sudėtingiausia šiuolaikinėje fizikoje yra elementarių dalelių teorija. analizės ir s i n t e z ė s b ū d u apibendrintas tikrovės atspindys. Galėtume netgi pasakyti. tai neįmanoma jų betarpiškai suvokti. kuriuos mato prieš akis.PAŽINTINIAI PROCESAI 63 pažinimo ribų. kurio paskirtis yra atskleisti kažką naujo. Apie tokias dalelytes galime tik mąstyti. mūsų mintys lyg ir „aprengiamos" kalbos rūbais kalbos išraiškos priemonėmis Tai yra esminis skiriamasis gyvūnų ir žmogaus •. vargu ar esame pajėgūs suvokti skirtumą tarp dangaus kūnų. kad tarpplanetinis erdvėlaivis. kurių neaptikome suvokime ir kurių negalime pastebėti tiesiogiai. kad mąstymas prasideda ten. tačiau pačios mažiausios dalelės neįmanoma pamatyti net paties galingiausio mikroskopo pagalba. Tik žodyje mintis įgyja materialųjį apvalkalą. Pavyzdys. jis neįmanomas be kalbos.pieštas). Rašto ženklai reiškia vienus ar kitus kalbos elementus. judančių 50 000 km/ sek. bet ir su kalba. Kai mąstome. jog žmogus gali skaityti ne tik rašmenis. kad egzistuoja tokios nematomos dalelės ir bando įrodyti. kokiomis formomis žmogaus mąstymas vyktų. Kadangi dalelių negalima pamatyti. Tačiau žinome pakankamai pavyzdžių.tai betarpiškai susijęs su kalba socialiai sąlygotas psichinis procesas. judančių 300 000 km/sek greičiu nuo kūnų. kuriame kiekvienas rašytinis simbolis reiškia kalbos garsą. Mąstymo procese pradedame pažinti tokias mus supančio pasaulio savybes ir santykius. ir tik tuomet mintis tampa realia tikrove mums patiems ir kitiems žmonėms. yra garsinis raštas. Tuo tarpu. gerai ištyrinėta rašto rūšis. Pati seniausia raštijos forma buvo piktografinis. Kuo g i l i a u apgalvota mintis. greičiu? Mąstymas .

Pažinimui yra būtinas perimamumas visų žinių.tai „žaidimas" posakiu. kol neišreiškia savo minčių garsiai. Galėtume išskirti kelis kalbos aspektus. bet ne visi. o kiti . nors įsisavinama jau paruošta . įrodė. Bendrasis kalbos nagrinėjimas visais trimis aspektais yra vadinamas semiotika. Minčių formulavime reikšmingas vaidmuo priklauso vidinei kalbai: spręsdami uždavinį. kad kalbai išmokti nereikia specialių pastangų. Kalba taip pat turi semantinį aspektą . Šis kalbos bruožas kartais mus dalinai suklaidina. Socialinė mąstymo prigimtis Glaudus mąstymo ryšys su kalba išreiškia žmogaus mąstymo socialinę. istoriškai sąlygotą esmę. Taigi mąstymas yra tiesiogiai susijęs su kalba. o kiti . Trečiasis kalbos aspektas yra sintaksinis. Pasirodo. Sukauptos patirties įsisavinimas reikalauja didelių mąstymo pastangų ir kūrybiškumo. glūdi svarbiausios diskursyvinio (lotyniškai„discursivus" . Vienas iš jų vadinasi pragmatinis. kai kurie lengvai išmoksta matematika. o kartais ir studentai. Kalba veikia tik socialinėje sferoje. sunkiai sprendžia uždavinius. Tikrovė yra tokia: kai kurie žmonės gali skaityti. nuolat ir nuolat organizuodama mūsų socialine aplinką. bet perduoti jas garso ar šviesos signalais. Taigi žmogaus protinis vystymasis vyksta žinių įsisavinimo procese. atlikti psichologiniu eksperimentų metu. Dėl to kiekviena žmonių bendruomenė turi savo kalbą. Tai kalbos taisyklės arba kalbos ženklų santykiai.64 III SKYRIUS abėcėle galima užrašyti mintis ne tik popieriuje. Šiuo atveju kalbos prasmė yra nustatyti reikšmes. tuo pat metu aiškiau suprantame jas ir patys. tačiau visa tai įmanoma tik tuo atveju. frazių reikšmėmis. minčių formulavime. kai kurie gerai žaidžia šachmatais.protinis. tačiau. kad garsiai formuluodami savo mintis kitiems. Žodyje. galima būtų sakyti. nes mes pernelyg dažnai manome. Tačiau beveik kiekvienas gali naudotis milžinišku kalbos sistemos kompleksu. pagrįstas samprotavimais) mąstymo prielaidos. Specialūs tyrimai. įgytų žmogaus socialinės raidos procese. normaliai išsivysčiusi būtybė yra pajėgi įsisavinti savo gimtąją kalbą bei ja efektyviai naudotis. Visų žmonijos raidos rezultatų pažinimas vyksta kalbos dėka ir yra įkūnytas rašytinėje kalboje. o pats procesas taipogi yra sąlygotas žmonijos istorinės visuomeninės raidos.ne. kalbame patys sau. kurios pasiekia klausytoją. kad kai kurie moksleiviai. jei sukauptos žinios įtvirtinamos ir perduodamos žmogaus žmogui.ne. kartos kartai. mes ne būtinai kalbame garsiai. o kiekviena žmogiška. Kalba taip pat turi pirmaeilės reikšmės minčių ryšiams susiformuoti.

gyvenusį tarp lokių. Neįsijungęs į žmonių bendruomenę. tačiau ji yra kokybiškai skirtinga. laikui atėjus. Gydytojas rašė jos dienoraštį. Kiplingas . kad žmonės.mokymui . tačiau psichinės savybės taip vystytis negali. kai šimpanzės ir gorilos buvo mokomos specialiai. nemokėjo kalbėti ir vaikščiojo keturiomis. Chomsky) mano. Septyniolikmetės mergaitės išsivystymas prilygo ketverių metų vaiko išsivystymui. Per ketverius metus mergaitė teįstengė išmokti 6. jog žmogaus fizinis ir psichinis vystymasis vyksta nevienodai. Chomskis pateikia nemažai eksperimentų aprašymų. jei neturėtumėte galimybės susipažinti su ankstesnių kartų sukaupta patirtimi ir nepasinaudotumėte jų darbo vaisiais? Šis klausimas panašus į klausimą apie Mauglį? Visi gerai prisimename patrauklų pasakojimą apie žvėries išaugintą. kuriems nepasisekė susipažinti su žmonijos sukaupta patirtimi. protiniu požiūriu tebuvo nedaug pranašesni už gyvūnus. kad psichinį žmogaus vystymąsi lemia visuomeninė aplinka. o mėsą valgydavo tik nuo grindų. Turime ir kitų pavyzdžių: prancūzų filosofas E. Kondijakas 1754 metais rašė apie lietuvį berniuką. Nepriklausomai nuo to.septynerių. R. Dažniausiai tai vykdavo. iš kurio sužinome.dviejų metų. Kai prie valgančios mergaitės kas nors prieidavo.vadovauja suaugusieji. Mauglio patrauklumu užkariavo daugybės žmonių simpatijas. jis pasikeis fiziškai. jis nerodė jokių proto požymių. o vyresnioji išgyveno apie dešimt metų. jog naktimis ji staugdavo.PAŽINTINIAI_ PROCESAI 65 žinių sistema. o pačiam įsisavinimo procesui . kita . bet ž m o g i š k ų s a v y b i ų nepraradusį žmogaus -vilkiūkščio paveikslą. ar kitos būtybės gali išmokti žmonių kalbą? Plačiai tyrinėjantis šią problemą Noamas Chomskis (N. kad žmogaus sugebėjimas išmokti kalbą yra unikalus. kur vaikas augtų. Dienoraštyje rašoma. ji urgzdavo. Taigi darome išvadą. o per septynerius . Visi minėti atvejai liudija. Jaunesnioji netrukus mirė.45 žodžius. kad ir kitos būtybės turi savo komunikacijos sistemą. Toks teiginys leidžia iškelti klausimą. 1920 metais Indijoje daktaras Singhas vilkų gūžtoje kartu su vilkiukais rado dvi mergaites: vieną . Kai žmonės jį rado. Apie mąstymo socialinę prigimtį kalba ir toks ypatingas momentas žmogaus kaip būtybės unikalumas išmokti kalbą. Po daugelio metų pagaliau išmokęs s u p r a s t i žmonių kalba. Kas su jumis būtų. Mokslininkas pripažįsta. Anglų rašytojas D. kad mergaitė vaikščiojo keturpėsčia. kaip jį auginę gyvūnai. . Šių l a u k i n i ų stebėjimai rodo. N. b e r n i u k a s nieko n e g a l ė j o prisiminti iš ankstesnio savo gyvenimo tarp gyvūnų. žmogus kaip asmenybė negali vystytis ir lieka tokiu. vandeni lakdavo.

Mąstymo logika ir psichologija Istorinio . esminiai ir skiriamieji tikrovės reiškinio ar daikto požymiai. biologijos. kai iš vieno ar kelių sprendinių gauname išvestinį sprendinį. nes negalime teigti. Sąvoka . lyginant su žmonių. Mes su jumis jau kalbėjome apie mąstymo ir kalbos santykį. yra nedidelis.tai ryšio tarp tikrovės reiškinių ir daiktų arba tarp savybių ir požymių atspindys. kurioje atsispindi bendrieji. Kaip jau buvo minėta. sprendiniai ir samprotavimai. tai turime pasakyti. Eksperimente aprašoma šimpanzė Vašoje ( Washoe ). yra tiriamas žmogaus mąstymas. kad gorilų ir šimpanzių gestai ir vokalizacijos sugebėjimai yra neskaitlingi. Įžymusis graikų išminčius Aristotelis silogizmu vadino loginį metodą. Jie visuomet išreiškiami bet kuria žodine forma: garsiai pasakant. chemijos. Mokslo žinių sistema sudaro pažinimo teorijos arba gnoseologijos pagrindą. kalbos pagalba atsiranda ir išauga svarbiausių žmonijos pasiekimų ir jų rezultatų pažinimas. buvo tai.išvadų. kad ji įsisavino sąvokos „daugiau" reikšmę. Per penkis metus šimpanzės sugebėdavo išmokti apie 140 skirtingų ženklų. tačiau pilnai atitinkantis jų poreikius. Mąstymo tyrime logika ir psichologija viena kitą papildo. Sprendiniai . Kadangi logika yra mokslas apie minčių tarpusavio santykius bei nuoseklų jų sujungimą. pasakant sau ar raštu. Taigi jis laidus elektrai". kurios didžiausias pasiekimas. Tokie sprendiniai dar vadinami silogizmais. kurioms priskiriama sąvokos. vėliau tai reiškė „daugiau pieno". Taigi jūs jau žinote. Taip susiformuoja mokslų .metalas. svarbu. kad pagrindinė kalbos sandaros dalis yra žodis. ar tai svarbu psichologijai? Taip. psichologijos sistema. Kodėl mes apie tai kalbame? Dėl to. Pavyzdys: "Visi metalai laidūs elektrai. įgalinantį nuo dviejų sprendinių pereiti prie trečiojo . . Tuo tarpu svarbiausias mąstymo elementas yra sąvoka.yra mintis. sprendinių).visuomeninio vystymosi pažinimo procese yra sisteminamos ir tobulinamos mokslo žinios. greta minėtųjų skirtingų ženklų išmokimo.66 III SKYRIUS kai jos turėdavo apie vienerius metus. kad beprasmės mintys ir bet kokia tvarka išreikšti žodžiai gali tarnauti žmonių tarpusavio supratimui.fizikos. Samprotavimai . Pavyzdžiui. kad pažinimo teorijos bendrųjų principų pagalba. Iš pradžių sąvoką „daugiau" ji siejo su glostymu. Taigi jų komunikacijos efektyvumas. pasakyme „Žemė sukasi apie Saulę" patvirtiname objektyvaus ryšio tarp dviejų dangaus kūnų erdvėje buvimą. Logika tiria logines mąstymo formas. Mokslininkai padarė išvadą. Alavas .tai toks ryšys tarp minčių (sąvokų. pasitelkiant formaliąją logiką ir psichologiją. Sąvokų turinys atsiskleidžia sprendiniuose.

Ar tai mažai? Taigi priskirdami objektą tam tikrai sąvokai. planai. Taigi logikos dėsniai. kurių dėka suformuojami pažinimo rezultatai. prielaidos. reikėtų milžiniško žodyno. esminė mąstymo veiklos pusė. sąvoka „paukštis" turėtų apimti tokias paukščių prototipui būdingas savybes kaip „skristi" ir „čiulbėti".PAŽINTINIAI PROCESAI 67 Nors logika ir psichologija mąstymo tyrime viena kitą papildo. kurioje atsispindi bendros ir esminės daiktu savybės. bet visai netinka tokiems paukščiams kaip strutis ar pingvinas. Jeigu kiekvieną atskirą objektą vadintume skirtingu vardu.išaiškinti ryšį tarp pažinimo rezultatų. raudongurklei. Kokia sąvokų funkcija mąstymo aiškinimosi procese? Sąvokos mūsų gyvenime atlieka daugybę funkcijų. ir daugybei kitų). Mąstymo ryšys su veikla rodo • esminius mąstymo raidos-ypatumus.reiškia išsiaiškinti vidines pažinimo rezultatų susiformavimo priežastis. Pavyzdžiui. Tuo pat metu mąstymas pats yra veikla. Mąstymas kaip procesas Tirti mąstymo procesą . Kiekvienam iš mūsų galvojant (žinių įsisavinimo procese. žaidimo ar darbinės veiklos metu. t. bendraujant ar kūrybos procese) atsiranda ir vystosi naujos mintys. kurie susiformuoja mąstymo metu. Kalbėdami apie mąstymą. bet ir biologinę prigimtį. Keisdami daiktus arba sutvarkydami . tiek pat tarpusavyje siejasi logika ir psichologija. pasiūlymai. tarp pažinimo produktų. tai. kėkštui . Taip darydami. daiktui priskiriame visas savybes. kurios rezultatai sudaro galimybes praktinei veiklai. kas yra paveldima genetiškai. • Mąstymas yra išorinės praktinės veiklos procesas. dar vartojame asociacijos sąvoką. Sąvoka psichologijoje yra mąstymo forma. kurį lemia veiklos tikslai ir rezultatai. Logikos tikslas . Antai. kurios asocijuojasi su sąvoka. Taigi esminiai sąvokos „paukštis" bruožai turėtų atspindėti ne tik ' prototipą. tačiau tarp jų yra esminis skirtumas. žinoma. Mąstymui išsiaiškinti psichologijoje mes taip pat turime pasinaudoti sąvokomis. nes jie neatspindi mąstymo proceso. atitinkantys logikos reikalavimus. y. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas pateikia 60 000 žodžių. žinias apie juos. Tačiau minėtos savybės tinka tik geriausiems paukščių atstovams (lakštingalai. t. tačiau jų nepakanka visapusiškai paaiškinti žmogaus mąstymą. žmonės aptinka vidinius tikrovės reiškinių santykius. y. yra svarbūs. Mąstymo procesas yra toji kita. Iš čia seka antroji sąvokos funkcija . Psichologija tiria mastymo proceso dėsningumus. kurią tiria psichologija. Kadangi mąstymo procesas ir jo rezultatas yra tarpusavyje susiję. mes jį kategorizuojame.

Mokslinių sąvokų . Buitinių . bet asocijuojasi ir su aiškiai matomomis savybėmis: „apskritas". Kalbėdami apie mąstymą. turime kalbėti apie mastymo produktus. Pavyzdžiui. kūrime didesnis vaidmuo priklauso žodžiui. Jos įgyjamos kaupiantis gyvenimo patirčiai. pasinaudojus minėtais išoriniais faktais. kiekvienu tokiu atveju mes kai ką žinome apie tų daiktų savybes. Tai priklauso nuo patirties ir išmokimo. Jais gali būti laikomi išoriniai gyvenimo faktai. dažnai susiduriant su panašiais daiktais ar vaizdiniais. sąvoka „valgymas" tinka veiksmui apibrėžti. „teisingumas" yra skirtos moralinėms žmogaus . Ikimokslinės sąvokos keičiasi į platesnes. . Tos vidinės sąlygos . kaip savaime suprantamą. sąvoka „obuolys" asocijuojasi su sunkiai įžiūrimomis savybėmis. priskiriame jį kategorijai '• „obuolys". „auga ant medžių". Taigi priskirdami objektui matomas savybes. „tam tikros spalvos". Žinoma. Analizuodama išorinius faktus. sąvoka „jaunas". mes taip pat žinome. surado ar nesurado uždavinio sprendimo būdą. sąvokos „tiesa". ikimokslines ir mokslines. gali būti ir mūsų pavyzdyje pateikiami faktai. jog visuomet žinome. kaip antai: „turi sėklas". Panašiai elgėmės ir su sąvoka „paukštis". išsprendė ar neišsprendė studentas uždavinį. „obuolys" yra platesnės sąvokos „vaisiai" narys. Naudotis mokslinėmis sąvokomis neužtenka patirties. savybėms išreikšti. Pavyzdžiui. kuri sąvoka yra platesnė. Pavyzdžiui. jau reikia turėti tam tikrų žinių.68 III SKYRIUS ~ sąvoka mums leidžia prognozuoti informaciją. kurią gal net nesame pasirengę suvokti. jausmai ir emocijos. o dabar jums pateikiamas pavyzdys. Detaliau apie tai galėsite pasiskaityti skyriuje „Mūsų norai ir jausmai". negalima tvirtinti. Žinodami sąvokų savybes. didėjant patyrimui. Apibrėždami tam tikras sąvokas. pasisekė ar nepasisekė studentams suvokti intelekto sąvoką? Psichologijos tikslas šiuo atveju yra atskleisti vidini mąstymo procesą.tai mūsų norai. įsisavino ar neįsisavino studentai Bendrosios psichologijos kurso žinias. Savo kasdieninėje kalboje mes naudojame daugybę sąvokų. Pavyzdžiui. kaip tos sąvokos yra susijusios viena su kita. Sąvokos yra skirstomos į buitines. o ta dalį neįžiūrimų savybių praleidžiame. sąvokų turini sudaro bendrieji vaizdiniai. kuris yra suformuluotas taip: • išorinės sąlygos veikia per vidines. „yra valgomas''. Tokiais išoriniais faktais '. kaip išorinės sąlygos veikia per vidines.amžiui nurodyti. iliustruojantis. psichologija remiasi determinizmo principu.

PAŽINTINIAI PROCESAI

_ _ _ _ _ _ _ _

_

69

Pavyzdys. Grupei Sankt Peterburgo universiteto Psichologijos fakulteto studentu buvo pasakyta, kad į auditoriją kelis kartus įeis jiems nepažįstamas žmogus. Jų uždavinys - atidžiai stebėti įėjusįjį ir po kiekvieno pasirodymo kruopščiai užrašyti savo įspūdžius. Pirmąkart nepažįstamasis pravėrė duris į auditorija, kažko lyg ir paieškojo akimis ir, tyliai atsiprašęs, uždarė jas. Antrąkart nepažįstamasis įėjo į auditoriją labai susikaupęs ir minutėle stabtelėjo prie stalo. Trečiąkart jis buvo dar aktyvesnis: praėjo pro sėdinčių studentų eiles, pažiūrėjo į užrašus, pagrasė pirštu studentei, norėjusiai užkalbinti draugę, žvilgterėjo pro langą ir išėjo. Praslinkus trejetui minučių, nepažįstamasis vėl pasirodė auditorijoje ir raiškiai ėmė skaityti S. Michalkovo pasakėčią, kol ji pertraukė. Penktojo pasirodymo metu jis davė penkių minučių interviu, kurio metu studentai galėjo pateikti visokius klausimus, išskyrus tokius, kurie informuotų apie jo asmens savybes. Eksperimento rezultatai parodė, kad studentai pakankamai gerai apibūdino nepažįstamojo išorę, jo apsirengimą, tačiau jų t i k s l a s buvo atskleisti ir vidines nepažįstamojo savybes. Deja, net ir psichologijos studentai nepažįstamojo atžvilgiu neturėjo vieningos nuomonės ir išskyrė tai vienas, tai kitas savybes, kurias laikė esant svarbiausiomis. Nesutapo netgi studentų požiūris į nepažįstamąjį: vieniems jis buvo patrauklus, simpatiškas, kitiems padarė nemalonų įspūdį, dar kitiems jis pasirodė piktas. Pavyzdys iliustruoja ne tik tai, kad išorinės sąlygos veikia netiesiogiai, transformuodamosi per vidines sąlygas - kiekvieno iš mūsų psichine būseną, mintis, jausmus, bet ir tai, kad mąstymo procesas reikalauja iš mūsų kruopštaus mąstymo operacijų atlikimo. Taigi, kokios yra tos mąstymo operacijos? Pagrindinės mąstymo proceso operacijos - tai analizė, sintezė ir apibendrinimas. A n a l i z ė - t a i atskirų objekto d a l i ų , e l e m e n t ų , s a v y b i ų , r y š i ų išskyrimas. Kitaip sakant - tai pažinimo objekto išskaidymas į atskirus komponentus. Tai tas pat, kas tam tikro mechanizmo išardymas jo pažinimo tikslu. Skirtumas, žinoma, yra esminis, nes mąstymo procese objektas yra suskaidomas tik mintyse. Analizės metu paaiškėja daikto savybių reikšmė: esminės, įdomios ar reikšmingos savybės veikia kaip aktyvūs dirgikliai ir stimuliuoja galvos smegenų žievę. Fiziologinės indukcijos dėsnis yra toks: tuo pat metu yra slopinama diferenciacija tų savybių, kurios yra s i l p n i dirgikliai. Taigi analizės, kaip psichinio proceso, fiziologinis pagrindas yra dirginimo ir slopinimo santykio nustatymas tam tikruose galvos smegenų centruose.

70

III SKYRIUS

Sintezė - tai sujungimas mintyse išskirtųjų objekto dalių ir santykių i visumą. Fiziologinis sintezės pagrindas - laikinų nervinių ryšių galvos smegenų žievėje suvedimas. Nors analizė ir sintezė yra viena kitai priešingos operacijos, tačiau jos tarpusavyje nenutrūkstamai susiję. Jų ryšys geriausiai išaiškėja pažinimo proceso palyginime, nes pažintis su išorinio pasaulio objektais vyksta palyginimo būdu. Palyginimas - tai jau kelias į apibendrinimą. Apibendrinimas - tai dar viena iš svarbių mąstymo operacijų. Apibendrindami du lyginamus dalykus, pirmiausia, žinoma, analizės dėka, mintyse išskiriame tai, kas jiems yra bendra. Apibendrinimą nesunkiai galime suprasti, aptarę dvi sąvokas: „tiesiogiai" ir „tarpiškai". Pavyzdys. Žmogaus ūgį galima išmatuoti tiesiogiai, pridėjus liniuotę, tačiau graikų filosofas Talis šeštame amžiuje prieš mūsų erą tokio pobūdžio užduotį atliko kitaip. Jo užduotis buvo netgi sudėtingesnė, nes j i s matavo piramidės aukštį. Kaipjis.tai padarė? Tą valandą, kai jo šešėlio ilgis susilygino su ūgiu, jis išmatavo piramidės šešėlio ilgį. Taigi Talis išmatavo piramidės aukštį ne tiesiogiai, o tarpiškai ir priėjo išvadą: jei šešėlio ilgis lygus ūgiui, vadinasi, piramidės šešėlio ilgis lygus jos aukščiui. Kitas pavyzdys, įsivaizduokime stiklinę. Suvokdami ją, sąmonėje apibendriname daug įvairių jutimų. Užsimerkime ir pabandykime susidaryti stiklinės vaizdą sąmonėje pagal daugybę d e t a l i ų : formą, dydį, svorį, sienelių storį, glotnumą. Tačiau stikline yra ne vien tai, kas buvo paminėta. Ji taip pat yra gėrimo įrankis, bet gali būti ir vertingas bei gražus daiktas. Taigi tarpiškumas yra apibendrinimas mąstant, leidžiantis tarpiškai pažinti tai, ko negalime pažinti tiesiogiai. Apibendrinimui šiuo atveju tarnauja žinios iš aplinkos, kurias mes gauname per pojūčius ir kurios, be abejo, yra išorinio pasaulio poveikio į mūsų jutimo organus rezultatas. Apibendrinime dalyvauja sąvoka, išreiškianti bendruosius ir esminius požymius, taip pat ir žodis, kuris įvairiose kalbose turi skirtingus pavidalus. Apibendrindami, išskirdami, kas daiktams ar reiškiniams yra bendra, galime tai atlikti dviem būdais: a) pagal panašumą; b) pagal esmę. Bendrumo pagal išorinį panašumą galime rasti ir tarp labai skirtingų daiktų. Pavyzdžiui, į bendrą daiktų klasę pagal spalvą galime apjungti tokius daiktus: vyšnią, bijūną, kraują, žalią mėsą, virtą vėžį. Tačiau jų išorinis panašumas visai neišreiškia minėtų daiktų esminių savybių. Dėl tos priežasties apibendrinimai, padaryti vien išorinių požymių pagrindu, neturi didelės vertės ir gali netgi vesti prie klaidingų išvadų. Esminiai daikto požymiai gali būti nustatyti tik analizės ir sintezės būdu. Nemokėjimas išskirti bendro esminio požymio iš kelių daiktų yra didelis mąstymo trūkumas. Apie mąstymo sutrikimus detaliau žiūrėkite skyriuje „ Psichikos sutrikimai".

PAŽINTINIAI PROCESAI

71

Taigi analizė, sintezė ir apibendrinimas padeda nustatyti vidinius, specifinius mąstymo dėsningumus. Mąstymo proceso, kaip ir bet kokios kitos veiklos vyksmui, yra būtinas poreikis. Todėl, tirdama mąstymą, psichologija taip pat tiria poreikius bei motyvus, paskatinusius žmogų pažintinei veiklai. Plačiau apie poreikius ir motyvus galėsite pasiskaityti skyriuje „Mūsų norai ir jausmai".

Mąstymo rūšys
Psichologijoje tradiciškai yra išskiriamos tokios mąstymo rūšys: vaizdinis, veiksminis ir teorinis - abstraktus mąstymas. Kai kuriose, ypač seniau išleistose psichologijos knygose, mąstymo rūšių yra išskiriama daugiau. Jose, greta jau minėtųjų mąstymo rūšių, galime rasti ir tokias: intuityvus, vaizdinis - veiksminis, vaizdinis - erdvinis, praktinis, loginis, kūrybinis bei teorinis mąstymas. Pačioje naujausioje literatūroje kitos mąstymo rūšys yra išvedamos iš vaizdinio ir veiksminio. A b s t r a k t u s , mokslinis mąstymas yra įgavęs naują pavadinimą - propozicinis mąstymas. Detaliau aptarsime vaizdinio ir veiksminio mąstymo rūšis.

Vaizdinis mąstymas
Vaizdinis mąstymas yra labai tampriai susijęs su suvokimu. Dauguma iš mūsų jaučiame, kad mąstome vaizdais. Kartais mums netgi atrodo, kad mes susigrąžiname praeities suvokimą ar bent jo dalį, ir tai turi įtakos dabarties suvokimo realybei. Pavyzdžiui, jeigu mūsų paklaustų „kokios formos yra vokiečių kerdžiaus ausys", dauguma tikriausiai atsakytų, kad jų įvaizdį kuria vokiečių piemens galvos vaizdinys. Jeigu jūsų paklaustų „kiek langų yra jūsų tėvų gyvenamajame name", jūs tikriausiai pradėtumėte nuo kambarių įsivaizdavimo, vėliau dar kartą peržvelgtumėte tą įvaizdį, užuot paprasčiausiai suskaičiavę visus buto langus. Pateiktieji pavyzdžiai yra subjektyvūs įspūdžiai, bet jie rodo, jog vaizdai apima tuos pačius procesus, k a i p ir s u v o k i m a s . O b j e k t ų ir v i e t ų įsivaizdavimas turi vaizdinių elementų: mes matome vokiečių kerdžių, tėvų butą savo „proto" akimis. Dar daugiau, mūsų protinė veikla, kuri vyksta su minėtais vaizdiniais, atrodo panaši į veiklą su realiais vaizdiniais objektais. Savo vaizduotėje mes „skanuojame" savo tėvų butą tokiu pat būdu, kaip skanuotume ir tikrą kambarį.

72

III SKYRIUS

Vaizduotė yra panaši į suvokimą, nes jai padeda toji pati smegenų dalis, tačiau suvokimas yra pirminis; vaizduotė - antrinis procesas. Išvada, jog vaizduotei ir suvokimui talkininkauja toji pati smegenų dalis buvo suformuluota ištyrus žmones, kurie patyrė dešiniojo pusrutulio smegenų sužalojimus. Apie pastaruosius tyrimus detaliau. Žmonės su dešiniojo pusrutulio smegenų pakenkimais gali atmesti arba ignoruoti kairiajame regėjimo lauke atsirandančius vaizdinius. Vyrai gali pamiršti nusiskusti kairiąją veido pusę. Toks vaizdo ignoravimas išsiplečia iki vaizduotės. Žmonės su šiuo sutrikimu, paprašyti mintyse įsivaizduoti jiems gerai žinomą dalyką (pavyzdžiui, didele parduotuvę) ir pasakyti, kas ir kokia tvarka joje išdėstyta, gali papasakoti tik apie daiktus, esančius kairėje vaizdo pusėje. Pasirodo, kad smegenų sužalojimas sukelia panašias ir suvokimo, ir vaizduotės problemas. Tą akivaizdžiai rodo pastarųjų metų tyrinėtojų rezultatai. Tyrinėtojai taip pat pateikia duomenų, jog smegenų žievės aktyvumas yra didesnis tuomet, kai žmonės naudojasi vaizduote, užuot atlikę tik žodines užduotis. Pavyzdys. Respondentą paprašė mintinai atlikti aritmetinę užduotį: skaičiuoti atgal, pradedant skaičiumi 50, kiekvienąkart atimant po .3. Kita užduotis buvo susijusi su vaizduote: reikėjo įsivaizduoti pasivaikščiojimą kaimyno gyvenamoje teritorijoje. Vaikščioti reikėjo pradėti prie savo namo durų ir toliau eiti į kaimyno teritoriją, darant posūkius dešinėn ir kairėn. Atliekant abi minėtas užduotis, respondentui buvo matuojamas kraujo tekėjimo intensyvumas skirtingose smegenų žievės vietose. Rezultatai parodė, kad kraujo tekėjimo intensyvumas buvo didesnis vaizduotės užduoties atlikimo atveju nei mintinai atliekant aritmetinę užduotį. Mąstymo procesų tyrinėtojai ypač akcentuoja protinės veiklos,, atliekamos vaizduotės pagalba, panašumą su realia veikla. Šiuo tikslu siūlome susipažinti su dar vienu eksperimentu. Tai vaizdų skanavimo eksperimentas. Respondentams buvo pasiūlyta susipažinti su fiktyvios salos žemėlapiu. Žemėlapyje buvo 7 svarbios vietovės - išgalvoti objektai. Atidžiai peržiūrėjus žemėlapi, jis buvo padėtas i šalį, o respondentai buvo paprašyti ji įsivaizduoti, atkreipiant dėmesį į tam tikrus objektus (pavyzdžiui, į medį, buvusį salos pietuose). (Žr. 3.10 pav.). Po ta eksperimentatorius nurodė kitą objektų išsidėstymą ir pasiūlė įsivaizduoti medį, buvusį šiauriniame salos taške. Respondentai turėjo pradėti žiūrėti į įsivaizduojamą objektą nuo konkretaus objekto vietos ir skanuoti vaizdus tol, kol surasdavo nurodytą objektą kitoje vietoje.

PAŽINTINIAI PROCESAI

73

Eksperimento rezultatai parodė, kad respondentų atsakymų greitis priklausė nuo atstumo tarp pirmojo objekto vietos ir vėliau nurodytosios vietos. Mokslininkai p a d a r ė išvadą, kad t i r i a m i e j i skanavo vaizdus tuo pačiu būdu, kaip skanuotų realius objektus. Kitas vaizduotės ir suvokimo panašumas yra jų sąlyčio taškas su mažos apimties dydžiais. Tyrinėtojai teigia, kad televizoriaus ekrane matomo paveikslo dydžio suvokimas priklauso nuo j a m e esančių detalių dydžio. Tačiau žmogaus smegenyse nėra ekrano, ir mokslininkai linkę manyti, kad vaizdiniai atsiranda tarpininkau3.10 pav. Vaizdų skanavimo žemėlapis jant protui, o jų apimtis priklauso Vaizduotėje tiriamasis skanuoja salą nuo detalių kiekio, kurias galime pietų - šiaurės k r y p t i m i , ieškodamas aptikti vaizduotėje.

Pavyzdys. Eksperimento metu respondentai buvo paprašyti įsivaizduoti jiems gerai pažįstamą gyvūną, pavyzdžiui, katę. Vėliau jų buvo paprašyta pasakyti, ar įsivaizduojamas gyvūnas turi kokią nors ypatingą savybę. Rezultatai parodė, kad respondentai greičiau pastebėdavo svarbias savybes, tokias kaip „galva", kur kas lėčiau sekdavosi priimti sprendimą dėl mažų savybių, tokių kaip „letenėlės". Kitas pavyzdys. Respondentai buvo paprašyti įsivaizduoti skirtingų dydžių gyvūną - mažą, vidutinį ir didelį. Po to jiems buvo pasiūlyta nuspręsti, ar jų vaizdiniai pasižymi kokia nors ypatinga savybe. Pasitvirtino ta pati išvada: lengviau buvo priimti sprendimą dėl dideliu vaizdinių nei dėl mažų. Taigi vaizduotėje, kaip ir suvokime, kuo didesnis vaizdas, tuo lengviau jame galima atpažinti detales. Kaip vyksta vaizdo kūrimas?

n u r o d y t ų j ų objektų. Atrodo, jog vaizduotė sukuria kažką panašaus į tikrą žemėlapį, kurio skanavimo trukmė priklauso nuo atstumo tarp objektų, kuriuos reikia surasti.

siejama su garsių asmenybių patvirtinimais. vadinamą synectika. tokios istorijos geriausiai parodo. Manoma. Prašviesėjimas arba insaitas (insight) tai procesas. Tiesioginė šio žodžio prasmė . būtent. nes vis daugiau pasigirsta nuomonių. Mokslininkai. jog yra keturios kūrybos proceso fazės. daiktus.74 III SKYRIUS Yra daug pasakojimų apie mokslininkus ir menininkus. kandančią savo uodegą. bet vaizdinis mąstymas yra itin efektyvus abstrakčiuose moksluose. jog visuomenės ateities raktas glūdi mokslo ir technologijų kūrybiniuose sprendimuose bei inovacijose. Vaizdo kūrimo pavyzdį bene aiškiausiai iliustruoja žymaus vokiečių chemiko Frydricho Augusto Kekulės fon Štradonico gyvenimo epizodas. Šiuolaikiniai kūrybos proceso tyrinėtojai siūlo naują kūrybinio problemų sprendimo būdą. prašviesėjimas ir patvirtinimas. kad. Graham Wallas 1926 metais patobulinęs Hermano Helmholco (Herman Helmholtz) bendrąją kūrybos proceso analizę. kuri staigiai susisuko į uždarą kilpą. Kūrybiškumas itin domina socialinių procesų tyrinėtojus. Mokslininkas norėjo nustatyti benzolo molekulės struktūrą. Inkubacija. Tokiu būdu yra vertinamas rašytojų.Dievas viduje. geriausiai apibendrino graikai žodžiu „enthusiasmos" (entuziazmas). žmones. ar žmonės turi vaizdinio mąstymo dovaną. kas šiandien žinoma apie kūrybos procesą. Sakoma. pagrindiniu kriterijumi laiko jo vertinimą pagal originalaus darbo ar idėjos kokybę. Tai. chemikų. Pasiruošimas . kad jis labai retai mąstydavo žodžiais. Albertas Einšteinas yra sakęs. kurio metu randamas-problemos sprendimas. darbštumas. peržiūrėti visą kūrybos procesą. kurie linkę kūrybiškumą identifikuoti pagal sukurtą produktą. kuris domino žmoniją nuo seniausių laikų. gydytojų bei inžinierių darbas.žvilgsnis į tą pačią problemą. Tai pasiruošimas. matematika. mokslininkų. Individo kūrybos procesą. manė. Kūrybiškumas gali būti analizuojamas kaip proceso produktas arba kaip pats procesas. Vieną naktį jis susapnavo gyvatės pavidalo figūrą. asmenybės auklėjimas ar aplinka. inkubacija. kad tokiu būdu įmanomas greitesnis problemos sprendimo prašviesėjimas.problemos brendimo laikotarpis.tai įsitikinimas. mintis ar jausmus nauju požiūriu. Gal jums atrodys šiek tiek neįprasta. kuriančius v a i z d i n i o mąstymo pagalba. tokiuose kaip fizika. Manoma. kurį pasirinktinai galima atgaminti ar sukonstruoti". Patvirtinimo stadijoje reikia užpildyti trūkstamas vietas. kas apsprendžia kūrybiškumą: intelektas. kad šioje fazėje labai svarbios yra pasąmoninės asociacijos. Savo mintis jis vystydavo naudodamasis terminais „daugiau ar mažiau aiškus vaizdas. . jog problema tikrai egzistuoja. Synectikos esmė . Dėl tos priežasties tyrinėtojai aiškinasi. architektų.

susijusių su motoriniais sugebėjimais. kad vaizdiniai yra ne tik mokslininkų. bet ir daugelio rašytojų bei dailininkų kūrybos šaltinis. Siame laikotarpyje vaikas dar nesugeba atlikti veiksmų mintyse. Tai galime pailiustruoti pavyzdžiu. Ikimokykliniame amžiuje. Interiorizavimo dėka vidinis veiksmas virsta to veiksmo vaizdiniu. Pavyzdžiui. Taip i š o r i n i s v e i k s m a s interiorizuojamas.tai mąstymas veiksmais. kol pasiekiame mums visai aiškų lygį. buvo benzolo molekulės struktūra. suradus tinkamą numerį. pasirodo.PAŽINTINIAI PROCESAI 75 Gyvatės pavidalo figūra. rankomis. kad. kaip jo siekiame? Viskas tarytum paprasta: siekdami galutinio tikslo. automobiliu. Pirmasis dalinis tikslas yra surasti pirmąjį skaičių. kai užduoties sprendimas buvo rastas sapne. Visi suprantame. Ryškiausias šio mąstymo šalininkas buvo kognityvinės t e o r i j o s atstovas. Veiksminis mąstymas Veiksminis mąstymas . maždaug iki 3 metų. kas yra jų viduje. kad derinys yra iš keturių skaičių ir. Ar veiksminis mąstymas būdingas tik vaikams? Suaugusiojo žmogaus mąstyme taip pat yra veiksminio mąstymo darinių. vyraujantis būna veiksminis mąstymas. Vaikas analizuoja ir jungia objektus. Taigi su vaizdiniu mąstymu yra tampriai susijęs kūrybinis mąstymas. ir jūs atliekate štai tokią procedūrą: (ar tai ne veiksminis mąstymas) lėtai sukate . tačiau pamažu vietoj kiekvieno veiksmo praktinio atlikimo ima juos. kad jums reikia apskaičiuoti nežinomo užrakto derinį. Jūsų galutinis tikslas yra surasti reikiamą derini. kad. Yra žinoma tik tai. šveicarų psichologas Žanas Piaže (Jean Piaget). Tyrinėtojai pažymi. spręsdami problemas. mokymasis važiuoti dviračiu. turime jį padalinti į dalinius tikslus. pagal tai. dauguma žmonių dalina tikslą į mažesnius tikslus. Tai ne vienintelis atvejis. kiekviename iš jų stengdamiesi rasti vieną iš keturių skaičių derinio. daugelio mokslininkų problemos išsispręsdavo sapnuose. su kuriais jis susipažįsta. tačiau vargu ar suvokiame būdus. siekiame tikslo. Smalsūs vaikai net sulaužo žaislus. išgirsite spragtelėjimą.atlikti viduje. norėdami sužinoti. Piaže nuomone. Užuot bandę rasti keturis skaičius atsitiktinai. Tačiau vaikai ir suaugę nuolat patiria naujas sąveikas su aplinka. Praktinę veiklą jis laikė svarbiausia kiekvieno vaiko vystymesi. Sakykime. todėl jie konstruoja ir rekonstruoja turimas žinias apie pasaulį ir taip tobulina mąstymą. vaiko mąstymas darosi sudėtingesnis ir efektyvesnis dėl sąveikos su aplinka. kaip jis tai atlieka praktiškai.

Taip elgiatės ir su kitais skaičiais. kuri liks. kad pirmojo skaičiaus radimas yra mažesnis tikslas. Pavyzdys. Kita iš strategijų .t. Ko reikia. Faktinė t. siauresnį tikslą.y. O kur jį gauti? Be abejo. ir jūs atliekate vėl tą pačia procedūra. būsenos (situacijos). kurio suradimas ir yra vienas iš mažesnių tikslu. tyrinėtojai kartais prašo respondentų ne tik mąstyti. . ir mes galėsime jį sumažinti tik nustatydami antrąjį skaičių ir t. kurioje turi būti surastas galutinis sprendimas. Dėl to buvo iškeltas mažesnis tikslas . bet mąstyti garsiai. kad problemų sprendime svarbiausias įrankis yra mąstymas. tokiu būdu pašalindami kliūti.sumažinti skirtumą tarp abiejų tikslų. norint surasti tarp jų esminį skirtumą. tikėdamiesi išgirsti spragtelėjimą. kad mes iškelsime mažesnį tikslą. nes tai siejasi su pasirengimu ją spręsti. Dar kartą paanalizuokime jau anksčiau pateiktąją s i t u a c i j ą apie užrakto derinio problemą. autoremonto parduotuvėje. Taigi svarbiausia mintis. dabar esama padėtis. kad jis važiuotų? Reikia pakeisti sena akumuliatorių nauju. vis tiek liko skirtumas tarp dabartinės ir tikslo siekimo būsenos. sumažinus skirtumą. Jeigu paaiškėja. Todėl žvilgterėkime į galimus sprendimo būdus. Aš noriu savo sūnų leisti Į vaikų darželį. siekdami likusių dalinių tikslų. Kitas svarbus dalykas . Šioje strategijoje dabartinė būsena yra lyginama su tikslo siekimo būsena. bet jis nevažiuoja. Kai įgijome žinių apie pirmąjį skaičių. kad dabartinė situacijos sprendimo būsena trukdo pasinaudoti šia procedūra. atsidursime arčiau tikslo. Kas galėtų ( kokia procedūra ) pakeisti šį dalyką? Mano automobilis. Ar yra esminis skirtumas tarp to. kurį pasiekę. bus ta. Stengdamiesi išspręsti sunkią problemą. laikantis nuomonės.kaip žmonės mintyse įsivaizduoja problemą. kas yra dabar ir ko aš noriu? Taip. Problemos sprendimo strategijos Tikriausiai nustebsite išgirdę.surasti antrąjį skaičių. mes suformuluojame naują.ketinimų užbaigimo analizė. nesusijusi su žiniomis apie kurį nors iš keturių skaičių. o jie patys analizuoja žodinius atsakymus. Kitas dalinis tikslas . ieškodami problemos sprendimo strategijos. Tai atstumas.76 • III SKYRIUS užraktą. Viena iš strategijų yra sumažinti skirtumą tarp dabartines problemos sprendimo būsenos (situacijos) ir tikslo s i e k i m o .

einant taku. Kai kurie iš jūsų. iš esmės. Atgal vienuolis ėjo nevienodu tempu. vos poros pėdų pločio takas. jis pradėjo savo kelionę atgal tuo pačiu taku ir tuo pačiu laiku saulei tekant. visos trys minėtosios strategijos yra labai bendro pobūdžio ir. Jums geriau seksis.skirtumu sumažinimo. strategija ypač tinka matematikos užduočių sprendimui. buvo didesnis negu kopiant į kalną.PAŽINTINIAI PROCESAI 77 Ketinimų užbaigimo analizė yra sudėtingesnė. Leidžiantis nuo kalno. ieškodami atsakymo. Siauras. raitėsi aplink kalną ir vedė į šventykla. bet ir nuo to. dažnai sustodamas ant kalno pailsėti.. įgijus daugiau žinių. Panagrinėkime pavyzdį. Tačiau šią problemą lengviau išspręsite. Visa. kitu atveju efektyvesnis būna vaizdo sukūrimas. Įrodykite. esančią kalno viršuje. nes leidžia veikti netgi tada. ir tai atsitiks tiksliai tuo pačiu dienos metu. ką jūs turite padaryti . pradėsite nuo teorinio (propozicinio) problemos pateikimo. nei vaikų darželis. Ši .nuo kalno viršaus. kad vienas vienuolis pradeda lipti nuo kalno apačios. problemoms spręsti pasitelkiamos stipresnės specifinės procedūros. Toliau pamatysime. dėl to jomis galima naudotis. Vieną rytą. kuria vienuolis pasinaudos abiejose kelionėse. kad visos minėtosios strategijos nereikalauja specifinių žinių. įsivaizduodami visą vienuolio kelionę. negu pirmoji . kad yra ypatinga vieta.. vienuolis pradėjo lipti į kalną. kai mažai žinoma apie problemą. gali būti naudojamos bet kurioms problemoms spręsti. Dar viena iš strategijų yra tikslo siekimas priešinga kryptimi. o kitas . jei įsivaizduosite. Jis pasiekė šventyklą prieš saulei nusileidžiant. tačiau ji yra patogesnė. Svarbiausia yra tai.tai aiškiai įsivaizduoti vienuolio kelione į kalno viršūnę ir mintyse uždėti šį vaizdą ant vienuolio kelionės nuo kalno. kad. Autodetalių parduotuvės ieškojimas laikinai net atitolina nuo pagrindinio tikslo. žinoma. Vienuolis kilo palaipsniui. Tyrinėtojų nuomone. saulei tekant. Pateiktojo pavyzdžio atveju autodetalių parduotuvė yra gal net priešingos krypties strategija. tačiau problemos sprendimui tai yra svarbus veiksmas. praleistų šventykloje. jei tik laikinai sumažiname skirtumą tarp dabartinės ir tikslo siekimo būsenos. dažnai sustodamas kelyje. Problemos pateikimas Sugebėjimas išspręsti problemą priklauso ne t i k nuo strategijos pasirinkimo. Po keletos dienų. jo vidutinis greitis. kaip mes ją pateikiame. Vienu atveju svarbesnis yra teorinis problemos pateikimas.

tuo tarpu naujokas tegali atgaminti tik 7 + . Ekspertai ir naujokai taip pat skiriasi pagal strategijų naudojimą. Kartais mokslininkai naudoja savo verbalines žinias. negu jie gali panaudoti iškilusiai problemai spręsti.2 figūras. Labiau patyrę gydytojai pradeda nuo simptomų ir ieško galimo susirgimo. kur yra toji ypatinga vieta. kad yra ypatinga vieta). Ekspertai sklandžiai atsimena.78 III SKYRIUS Nesvarbu. negu naujokai. jie susitiks kelyje tam tikroje atkarpoje ir. Šachmatų meistrai įsimena apie 50 000 kombinacijų ir yra išmokę. manoma esant tam tikro panašumo tarp žmogaus mąstymo ir kompiuterio veiklos. pavesdami problemos sprendimą kompiuteriui. gali tai puikiai atgaminti. tuo pačiu metu. Fizikas . manoma. tiesiog „mato" įmanomus ėjimus. vos penkias sekundes žvilgterėjęs į 20 figūrų išsidėstymą lentoje. kompiuterio programa pasiūlo problemos sprendimo teorinį aspektą. Jeigu jos sutampa. kaip elgtis. Mąstydami mes naudojamės tam . kad nebuvote prašomi nurodyti. skirtingai nuo naujokų. ją visai kitaip įsivaizduoja.ekspertas ar fizikos profesorius įsivaizduoja uždavinį tų fizikos dėsnių požiūriu. Tie skirtumai. kad ekspertai. Taigi prityręs šachmatininkas. atvirkščiai. žaidžiant šachmatais) ekspertai sprendžia užduotis kokybiškai skirtingai nei pradedantieji. Tyrinėtojai yra pastebėję. susidūrę su nauja problema. kai tik jos atsiranda lentoje. glūdi šachmatų žaidimo meistriškumas. geografijoje. dar mintyse neturėdami bendro uždavinio sprendimo plano.fizikos uždavinių sprendimas. aišku. Po to jie lygina kompiuteriu gautas išvadas su savo būdu gautomis ir žiūri. Panašią situaciją tyrinėtojai yra pastebėję medicinos ekspertų bei naujokų tarpe. Spręsdami fizikos uždavinius. kokiu greičiu jie eis. atsiranda tiek dėl skirtingų ekspertų ir naujokų problemos įsivaizdavimų. tiek dėl skirtingų strategijų. ekspertai stengiasi taip sudaryti veikimo planą. tikriausiai. kad ekspertai turi daug daugiau specifinių vaizdinių atmintyje. nes besipraktikuodami metų metais jie suformavo atmintyje daugelio įmanomų kombinacijų įsivaizdavimą. ar jos sutampa. Ekspertai prieš naujokus Yra pastebėta.pradeda nuo ligos ir ieško ją atitinkančių simptomų. tuo tarpu studentai tai daro paviršiaus savybių požiūriu. Tyrinėdami problemų sprendimus. Naujokai. Taigi. Geriausia to iliustracija . mokslininkai vis dažniau naudoja p a n a š u m o į kompiuterį metodą. Pasirodo. kad galėtų iškart imtis problemos prieš sudarant lygtis. Patyręs šachmatininkas. nepatyrę gydytojai . (Prisiminkite. įsivaizdavime. pradeda nuo lygčių. kad tam tikrose srityse (fizikoje. kurie yra reikalingi sprendimui. o tik. apie juos netgi nemąstydamas.

3. Apie tai skaitykite skyrelyje „Sugebėjimai ir jų vertinimas"..Vilnius. Language and mind. Sugebėjimų skirtumai gali būti kokybiniai ir kiekybiniai. Be abejo. 8. išvadų darymas. 5. 1966. A. lyginant žmogaus veiklą su kompiuteriu: kompiuteris gali atlikti tik tai. Psichologija. R. nes kiekviena programa tai yra detalus instrukcijų rinkinys. Personality dimensions and arousal. 2. Atkinson R.. 1999. 4. 1993. 1991. Furst M. 1987. Introduction to Psychology. A. lyginimas. šie skirtumai dažniausiai reiškia ir sugebėjimų skirtumus. Smith E. 7. New York. Klausiniai ir temos pagalvojimui 1. USA: Harcout Brace & Company. .B. Kas sieja vaizduotę ir suvokimą? 4. kas yra užprogramuota. Vilnius. Bem D. atminties panaudojimas. NewYork. Būtent. Atkinson R. Chomsky N. Kokias žinote mąstymo rūšis? 5. Tam tikra prasme ir kompiuteris atlieka tuos pačius veiksmus. Ar kalba yra unikalus žmogaus sugebėjimas? Kodėl? 3.B. 1986. Platonovas K. Eysenck H.. Įdomioji psichologija. Tačiau galėtume pasakyti. jog žmogaus veikla taip pat yra „užprogramuota" jo prigimtyje. Kuo skiriasi ekspertų ir naujokų problemų sprendimo būdai? Literatūra 1. Wilson J. kad yra esminis skirtumas. kurį mašina turi atlikti tam tikra seka. Strelau J. . M o c a . Patirtis ir protas rodo žmones esant skirtingus. Kuo skiriasi sąvoka nuo žodžio? 2. Pe. 1964. New York.PAŽINTINIAI PROCESAI 79 tikrais psichiniais procesais. būtina pabrėžti.. The mind. Jie gali būti ir labai paprasti: tai skaitymas.

Nuotaiką nagrinėsime kaip ilgalaike.. anhedonija. turinčią savų ypatumų. afektas? Įvairūs autoriai šias sąvokas vartoja skirtingai. kokias emocijas žmogus išgyvena šiuo metu? • Ką gali mums parodyti mūsų kūnas? • Kokią informaciją galime perskaityti kito žmogaus veide? Ką vadiname emocija? Kaip atskirti sąvokas: emocija. Nuotaiką kai kurie autoriai vertina kaip sudėtine emocijų dalį. Afektą mes nagrinėsime kaip trumpą ir ryškią emocinę reakciją.80 IV SKYRUS MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI EMOCIJOS Emocinio gyvenimo įvairovė ir mūsų priklausomybė nuo išgyvenimų kelia daug klausimų: • Kam žmogui iš viso reikia emocijų ir jausmų? Gal geriau vadovautis vien protu. kurią mato kiti žmonės ir kuri kinta priklausomai nuo išgyvenamos emocijos H. Kaplan). Sadock). euforija. Kaplan (H. ekstazė. pyktis. gedėjimas B. Sadokas (B. • Kodėl žmonės jaučia? Nuo ko priklauso tai. sąlyginai pastovią psichinę būseną. jausmas. todėl nesistengsime . Kartais afektu vadina emocijų išraišką. disforija. nuotaika. nes emociniai išgyvenimai kartais esti visai nenaudingi ir net trukdo bendrauti ar dirbti? O kartais kelia tik skausmą ir rūpestį. Jausmai ir emocijos lietuvių kalboje yra sinonimai. kurią jaučia pats žmogus ir kurią mato aplinkiniai. ką žmogus išgyvena? • Ar visi žmonės jaučia vienodai? Iš ko galima spręsti. tai depresija.

kurį žmogus vienaip ar kitaip supranta. kad emocijų kilmė yra gyvuliška ir. Pirmasis. Minėti autoriai apvertė keliamą klausimą. ' Pradėjus organizmo fiziologinėse reakcijose ieškoti emocijų priežasčių. Č. Pvz. K. emocijos turėtų i š n y k t i . Emocijos . Tiesiogiai sužadinta nervų sistema veikia kūną visiškai nepriklausomai nuo žmogaus valios ar įpročių. bandydamas atskleisti biologinę emocijų p r i g i m t i . James) (1884) bei danų gyd. somatinius ir elgesio komponentus. Bard) .. Mūsų norai ir jausmai yra neatsiejami. Galime teigti. kokią informacija jos mums perduoda apie mūsų poreikių patenkinimą. Iki jų buvo teigiama.tai reakcija. Jie turi tarpusavyje susijusius psichinius. kažkada turėjusi prisitaikomąją reikšmę. kad liūdime. aplinkos priėmimą. Tada kyla emocijos bei fiziologiniai organizmo pokyčiai.tai instinktyvių veiksmų rudimentas (palikimas). kaip žmogus vertina situaciją. o emocijų išraiškos . Bardas (P. Pasitenkinimo reakcijos išraiška yra priešinga pykčio išraiškai: veido raumenys atsipalaiduoja. Jis teigia. Džeimso (W. Darvinas (Ch. Todėl labai svarbu mokėti atpažinti savo emocijas ir suprasti. jog emocijos yra tam tikru momentu kylantys išgyvenimai. Emocijų kilmės teorijos Emocijų kilmė aiškinama labai įvairiai. Emocijos kyla dėl judesio (kaip sakė V. kiti žvelgia giliau į žmogaus pasąmonės t u r i n į . kad. Fiziologiniai procesai-emocijų šaltinis. Darvin) teigia (1S72). Teigiamų emocijų išraiškos judesiai yra priešingi neigiamų emocijų išraiškos judesiams. Pvz. Visos emocijos atsirado evoliucijos procese. Kanonas (V. susijusią su jo poreikių patenkinimu tuo metu. kad verkiame. Langės (K. mes ne dėl to verkiame.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 81 i š r y š k i n t i j ų s k i r t u m ų . mes šypsomės. neurofiziologai V. Džeimsas. Lange) (1885) psichofiziologinis požiūris. supykusio žmogaus veido raumenų susitraukimas primena pasirengusio pulti žvėries išraišką. „Mes bijome. santykius su kitais žmonėmis ir pan.. nes bėgame"). Daugelis emocijų kilmės teorijų autorių apsiriboja smegenų požievio funkcijų. kad pirmiausia egzistuoja išorinis stimulas.tai buvusių n a u d i n g ų j u d e s i ų liekanos. vegetacinių procesų tyrimu (fiziologinė samprata). o ne pasekmė. Artimas Darvinui yra amerikiečių filosofo ir psichologo V. psichikai vystantis. G. dar kiti sieja emocijas su motyvacijos sfera. o dėl to esame l i ū d n i . Tačiau j a u s m ų s ą v o k ą d a ž n i a u n a u d o s i m e apibūdindami taip vadinamus aukštesniuosius jausmus. kurie parodo. o ne atvirkščiai. o jų išraiška . kad emocijų kilmė nulemta pakitimų motorinėje sferoje. G. Cannon) (1927) ir P.

Schachter) ir J. kad jos niekaip nebando paaiškinti aukštesniųjų jausmų (apie tai kalbėsime • toliau) atsiradimo. Emocijos . Z. limbinės sistemos ir kitų galvos smegenų dalių įtaką žmogaus emocijų atsiradimui. širdies plakimą ir panašiai) susiejame su išorinio pasaulio įvykiais ir tokiu būdu įvardiname savo emocijas.tai instinktyvūs potraukiai. pusiausvyrą ir ramybę. Šachterio (S.82 IV SKYRIUS (1931) iškėlė atskirų smegenų darinių svarbos emocijų atsiradimui klausimą ir chirurginiais eksperimentais įrodė taliamuso. tikslingumo ir pan. poskyrį „Asmenybės teorijos"). kad emocijos glūdi giluminiuose žmogaus psichikos sluoksniuose. Arnold (M. didėja ir įtampa. lyg uždėdami tam tikrą etiketę. Emocijos gali kilti dviem būdais: įprastu. Tačiau tuoj pat šiai minčiai pasipriešino humanistinės pakraipos atstovai. t. malonumo principą keičiant realybės principu. Z. esantys mūsų psichikos Id sluoksnyje (žr. ir kyla vidinė įtampa. Taigi. Singer) dviejų faktorių teoriją (1964) emocijos kyla. tyrimo metu gavę adrenalino injekciją. skirtingai reaguoja. ji įgyja emocijų išraišką.Froidas daugiausia kalbėjo apie baimės jausmą ir nerimą. ir jo egzistavimo tikslas neapsiriboja homeostazės pasiekimu.biologiniai potraukiai. Panašiais principais paremta D. kad emocijų pagalba žmogui pavyksta pasiekti homeostazę. Fiziologinį susijaudinimą (drebuli. sutikę miške vilką. E.ego). Lindslio (D. Nuo tada psichologų dėmesys emocijoms ir motyvacijai ypatingai sustiprėjo. Froidas (S. kad žmogus -tai ne fiziologinė sistema. būtinas fiziologinis jaudinimas ir kognityvinis situacijos vertinimas tuo pat metu. Jei potraukių jėga per didele. Sąmoningai ši įtampa ir jos iškrovimas išgyvenami kaip emocija. Potraukiams didėjant. atskleidus retikuliacinės formacijos reikšmę emocijų atsiradimui. E. kad kiltų emocija. mes susigūžiame arba puolame bėgti). Zingerio (J. priklausomai nuo to. teigdami. kai aplinkos įvykiai vertinami . apie kurios sužadinantį poveikį nieko neįtarė. Šio principo esmė yra ta. prakaitavimą. Kanonas į emocijų kilmės aiškinimą įvedė homeostazės sąvoką. atsiranda aukštesnieji jausmai.linksma ar įtempta. kai tam tikros situacijos ar stimulo suvokimas sukelia pakitimus kūne (pvz. tai vidinė varomoji jėga. Emocijų šaltinis . Vystantis asmenybei ir kitiems psichikos dariniams (Ego ir Super. Lindsli) (1951) ir M. tai žmogaus veiklos r e g u l i a t o r i u s . Tokia yra dinaminė arba psichoanalitinė emocijų teorija. Freud) iškėlė emocijų reikšmę ir Įtaką žmogaus gyvenimui bei jo vystymuisi. Išsikraudama per motoriką. Arnold) (1960) aktyvacinė emocijų teorija. hipotaliamuso. kokia aplinkui atmosfera . Šie pakitimai siunčia žinią į smegenis ir taip kyla tam tikros emocijos patyrimas (šiuo atveju . V.. Šiems potraukiams atsiradus. kuri susiformavo. Žmonės. XX amžiaus pradžioje Z. Pagal S. įtampa turi išsikrauti. Froidas manė.y. Visų šių teorijų ir samprotavimų pagrindinis trūkumas yra tas. Tokiu būdu bandoma ieškoti „tilto" tarp kūno ir proto.išgąstis).

nes tai priklauso tik nuo subjektyvaus vertinimo. Lazaro(R. ) (1981) sukūrė informacinę emocijų teoriją. Jeigu jis pristinga galimybių pasiekti norimą tikslą. S. ir jos pobūdį. Aišku.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 83 kaip reikšmingi.tai sudėtinga organizmo būsena. Taigi. "ir neįprastu.kognityvinį vertinimą. pykčio ir liūdesio reakcijas. kai žmogus suvokia savyje esančią fiziologine įtampą. Šis vertinimas sukelia poreikį atlikti prisitaikymo veiksmus. Kilus poreikiui. Prognozuoti. Jei randamas emociogeninis paaiškinimas ir įvertinimas (nesvarbu. kokia emocija kiekvienu atveju kils: v . Emocijos ženklą (teigiamą ar neigiamą) ir intensyvumą lemia turima žmogaus informacija apie tai kaip galima šį poreikį patenkinti. . kaip galima poreikį patenkinti. S. kad turimų priemonių užtenka. galime apskaičiuoti. R. kuri ir priskiriama sukėlėjui. Autorius skiria tris pagrindines emocijų formas: baimės. įvertinus kilusio poreikio jėgą ir kokybę. bet neturi tam tinkamo paaiškinimo.veiklos impulsus. žmogaus išgyvenamos emocijos priklauso nuo poreikio bei turimos ir reikalingos informacijos apie jo patenkinimo galimybes. ar bus emocija.somatinę reakciją. turinti tris komponentus: . Žmogaus emocijos priklauso nuo to. žmogus sugretina turimas poreikio patenkinimo priemones su būtinomis priemonėmis įtampai pašalinti. Simonovas (. ar ne. kaip jis vertina situaciją ir kokią jai teikia reikšmę. sukeliantys emocinę įtampą. kiekvienas žmogus •neigiamas emocijas siekia nuslopinti. svarbiausias emocijos impulsas yra poreikis. Rusų psichofiziologas P. Palanki situacija ir teigiamos emocijos šioje teorijoje mažai nagrinėjamos. . kyla atitinkami jausmai. Kilusios emocijos pobūdį lemia situacijos vertinimas. Tada vyksta priežasčių ieškojimo procesas. neįmanoma. Jeigu sužino. Emocijos . o jų visi nori patirti kuo daugiau. Lazarus)kognityvinė fenomenologinė teorija (1973) j emocijas žiūri kaip į procesą. teisingas ar ne). Tai lemia ir emocijos stiprumą. Situacija gali būti įvertinta kaip grėsminga arba kaip palanki. kyla teigiami emociniai išgyvenimai. patiria neigiamas emocijas. todėl stengiasi gauti kuo daugiau žinių. Pasak jos.

pavydas. su jo vertybėmis. priklausė B.pyktį. Jei gero įvykio priežastį priskiriame sau. Emocijų išraiška Kasdieniniame gyvenime nuolat matome. jis tai padarė be jokio tikslo . •_ . Jausmo kokybė ir intensyvumas priklauso nuo to. y. matome emocijų išraiškas. y. P. Jei kažkas nepasisekė. Bernardui (B.Ir). bet ji taip pat nėra universali (pavyzdžiui. barasi. Weiner). džiaugsmas.84 . galinti paaiškinti visą išgyvenimų įvairove. padedanti suprasti žmonėms vienas kitą. pasirodę 1982 m.padriki tauškalai. I .tiesiog susierzinimas prasiveržė į paviršių. tai ir E = O . Neigiamos emocijos atsiranda tada. Kylančios emocijos priklauso nuo įvykio vertinamo teigiamai arba neigiamai. ji tiesiog mėgina išsklaidyti savo vienatvę. IV SKYRIUS E = N(It . jausmus bei troškimus. liūdi ir džiaugiasi. kaip mus supantys žmonės verkia ir juokiasi. Žmogaus saviraiškos galimybės yra dvejopos: įgimtos ir įgytos. Emocinė išraiška. It < Ir arba It = 0. t. nes svarbiausias tikslas yra ne papasakoti. kai turimos informacijos nepakanka. Kai moteris plepa telefonu. jei kitam . Tai yra susiję su kiekvienu žmogumi individualiai. greta verbalinio žmonių bendravimo. . Ir .poreikis. Mus dažnai apima liūdesys. iš kurių d a ž n i a u s i a i ir sprendžiame apie žmogaus išgyvenimus. Kuo daugiau turime informacijos..emocijos. Simonovo teorija suteikia galimybę nustatyti emocijos ženklą. ir to priežastį randame savyje. tačiau neigiamų emocijų jam kyla nedaug). sukėlusio emocijų ypatumus ir jų ryši su žmogumi nagrinėja atribucinė emocijų kilmės teorija.informacija Kai žmogus nejaučia jokio poreikio. rodo vienas kitam švelnumą. Pirmieji darbai. tuo stipresnės kyla teigiamos emocijos.tai tiesiog bendro nepasitenkinimo išraiška: Dažnai vaiko pasakojimas apie įvykius darželyje .nekyla jokių emocijų. rizikuodamas žmogus labai nedaug žino apie galimybę pasiekti tikslą. Matome žmonių emocines būsenas. Jeigu vyras nusikeikė išmetęs plaktuką. asmeniniu reikšmingumu. N = O. Žymiai plačiau Įvykio. jaudina . Emocija arba jausmas išgyvenami kaip reakcija į juos sukelianti Įvykį. Bernard) ir H. ' . Veineriui (H. o jei kitame . o išsikrauti. kyla teigiami savęs vertinimo jausmai. kokias priežastis tam įvykiui žmogus priskiria.turima. kur E . yra svarbiausia priemonė. jaučiame kaltę. (It . t.dėkingumo jausmas. Išreikšti savo emocijas mes stengiamės nuo pat mažumės. Vis dėlto reikia pažymėti.reikalinga ). Kūdikio verksmas gali ir neturėti konkretaus tikslo . kad dar nesukurta teorija. N . aspiracijų lygiu ir pan.

kurios kitų žmonių suprantamos jų išraiškos pagalba. o kartais net išduoda priešingus jausmus. kokias ir kokio stiprumo emocijas išgyvena pašnekovas.kūdikio ryšyje. kaip reikėtų elgtis.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 85 naujausios žinios. įsiklausyti į pašnekovą. ką žmogus išgyvena. seilės). panaudojant turimą energiją (mobilizacijos reakcija). Nusiminusio. įvairių liaukų veikla (teka ašaros. lengviau suprasti kitus. kovoti. Apie žmogaus išgyvenimus byloja ir įvairūs organizmo pakitimai. mentaliniai ir socialiniai stresoriai veikia žmogaus o r g a n i z m ą (per retikuliacinę formaciją. noradrenalino. Išorė dažnai suteikia vertingos informacijos apie t a i . streso atveju fiziniai. Visi žmonių socialiniai ryšiai ir tarpusavio santykiai paremti emocijomis. o kartais ir sąmoningai juos slepiame ar nesąmoningai maskuojame. ką jaučia ir ko iš mūsų laukia. kurių ilgiau nebegalime savyje laikyti. siekdami tam tikro tikslo. kortizolio). Suaugusiųjų komunikacijoje emocijų išraiška taip pat yra svarbus veiksnys. Apie žmogaus išgyvenamas emocijas dažniausiai sprendžiame iš jo veido išraiškos. kai verbalinis bendravimas dar nėra abipusis. stengtis b ū t i empatiški (žr. „Emocinės būsenos"). Itin svarbų vaidmenį emocinė veido išraiška arba mimika vaidina ankstyvajame motinos . Mimika. kad mama teisingai suprastų jo ašaras ir šypsenas.. Priklausomai nuo jų santykio. hipotaliamusą ir hipofizę bei s i m p a t i n e nervų sistema). Emocijų išraiška papildo ir praturtina žmonių bendravimą. O kartu ir motinos miminė emocijų išraiška vaidina svarbų vaidmenį normaliam kūdikio vystymuisi.norėdami ką nors pranešti.gestai. eisena . prakaitas. laikysena. psichiniai. išsiskyrimą. pakinta raumenų (veido ir kūno) judesiai. Tad.išsakyti savo jausmus. Veido išraiškos pasikeitimai vadinami mimika. Šie signalai parodo kitam. Šiuo atveju jau mūsų jausmai nėra tokie svarbūs išsakyti. tapti . pantomimika bei balso ypatumai papildo žodinę informaciją. Ryškiausiai emocine būseną išduoda veido raumenų veikla.taip pat i š r e i š k i a e m o c i j a s . Kūno judesiai . jei norime geriau pažinti. Susijaudinus greičiau ir stipriau plaka širdis. turime atidžiai įsižiūrėti. prislėgto žmogaus laikysena skiriasi nuo linksmo žmogaus. Pvz. Apie penktus gyvenimo metus mes išmokstame bendrauti kitais tikslais . Tada k ū d i k i u i svarbu. Pirminis ir primityvus pokalbio tikslas . išsiplečia arba susitraukia kraujo indai (susigėdęs žmogus parausta). mūsų organizmas į stresą gali reaguoti skirtingai: proveržiu bėgti.pantomimika . kurio pagalba žmonės gali parodyti savo jausmus. skatindami hormonų (adrenalino. Žmogaus emocijų išraiška turi didelę biologine ir socialinę reikšmę. kurie atsakingi už organizmo reakcijas. baimės ar pasitenkinimo demonstravimą. supykus greičiau ir giliau kvėpuojama. sustingti.

džiaugsmas. dažnai esti daugiaprasmė. galima pamatyti šiame profilyje: Simptomas: v Širdies plakimas Širdies dūžiai Paraudimas Rankų drėkimas Drebulys Emocija: x . . 2) įprastas judesys.baimė Tačiau nedera užmiršti. domisi. y. Darvino aprašytu aspektu. meluoja. kad informacija apie išgyvenamas emocijas. Viena svarbiausių problemų. kokiu būdu parodyti savo jausmą. nerimą.y. Ar mes žinome. Todėl naivu tikėtis.86 IV SKYRIUS nejudriu. patys pasirinkdami atvirumo laipsnį ir riziką. slėptis (slopinimo reakcija). Jei norime. Daug vaisingesnės gali būti pastangos nuodugniau suprasti pašnekovo jausmus. Galime jausti širdies ritmo pokyčius. ir kad bendravimo partneris pažintų mūsų emocinį pasaulį. galime ramiai išsakyti ne tik teigiamus. Pvz. t. sąmoningai demonstruojančių pageidaujamas emocijas . t. kai pašnekovas žiovauja. išreikšta ne žodinėmis formomis.sumišimas. keliamų nagrinėjant emocijų išraiškas. Vertinant jau minėtu evoliuciniu . ar nulemtos socialinių veiksnių. 6 . yra emocijų kilmės klausimas. kad pokalbis jam visai neįdomus.y.liūdesys. Beje. liūdi. kad suprastų kitas žmogus? Ar emocinės reakcijos yra sąlygotos genetiškai. Mimikai teikiama pirmenybė prieš pantomimiką ir balso išraišką. arba j i s tiesiog pavargęs. gal net paniką. Yra pakankamai svarbu. „žvelgdami į akis". q .perdėtai džiūgauja. nekeltų mums vidinės įtampos. nes ją patogiausia stebėti ir tirti. Išmokę kontroliuoti savo emocijų verbalinį ir neverbalinį pasireiškimą. turime mokytis reikšti savo jausmus pakankamai atvirai. v . kad jie nesikauptų mūsų viduje. galime spėti. kad mus teisingai suprastų pašnekovas. yra žmonių.. išmoktos? Didžiausias dėmesys skiriamas mimikos nagrinėjimui. bet ir neigiamus savo jausmus. įgimtos. Kokiais simptomais pasireiškia įvairios emocijos. išraiškos judesiai evoliucijos eigoje yra perėję tris etapus: 1) valingas ir naudingas judesys. t.biologiniu C. kad žinios apie mimikos bei pantomimikos ypatumus leis „perskaityti kitą žmogų lyg atverstą knygą". veido išraiškos judesiams.

aktorių nuotraukos. natūralų ir intensyvų stimulą.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 87 3) paveldėtas. kurioje galima patalpinti tam tikrą išraišką ir apibūdinti ją kiekybiškai. Taigi atrodo. o ten. kad nėra t i p i š k ų visiems žmonėms reakcijų. t.atmetimas. Tyrimuose buvo naudoti mimikos reakcijų piešiniai. būdingų tik vienai konkrečiai emocijai išreikšti. pilna varlių). Si skalė sudaro visumą. įgimtas judesys kaip emocijų išraiškos priemonė. bet panašiai. 2) priėmimas . pasirodo. Ar žmogus gali ir kaip tiksliai jis gali atpažinti kito žmogaus emocijas iš jo reakcijų? Taip drąsiai galima būtų galvoti. K. imituojančios emocijas ir spontaninių emocijų išraiškų fotografijos. Tai prieštaravo kitų tyrimų rezultatams ir kasdieniniams pastebėjimams. kad atskiros emocijos gali turėti pastovią išraišką. Tiriamiesiems autorius pateikdavo netikėtą.nemalonumas. tam tikrai išraiškai p r i s k i r i a n t kokybiškai t a p a č i a s emocijas.y. Kiekviena išraiška turi tam tikrą specifinę biologinę reikšmę. Landis) eksperimentai.. remiantis Č. charakterizuojančia jas pagal tris kriterijus: 1) malonumas . Schlosberg) emocijų išraiškas pavaizdavo skale. tuo lengviau ją identifikuoti (atpažinti). ir kad kiekvienas individas turi tik jam būdingų mimikos išraiškų repertuarą. kad nėra absoliučiai universalių į g i m t ų emocinių reakcijų. kad kuo stipresnė emocija ir ryškesnė ekspresija (išraiška). Tuo remdamasis H. pastebėta. •.pasyvumas. o tam tikros mimikos reakcijos yra glaudžiai susijusios su konkrečiomis emocijomis ir jas išreiškia. todėl vėliau autorius prašė tiriamųjų suvaidinti tas pačias emocijas. Įrodyta. Šliosbergas (H. 3) aktyvumas . prašo kišti ranką į tamsų vandenį. Pastebėta. Darvino teorija. kad imitavimo atveju žmogaus mimika atitinka bendrai . Tiriant jų atpažinimą. Izardas (K. kad emocijos dažnai apibūdinamos ne vienodai. Tyrimai parodė. Tai yra organizuoto socialinio individo (žmogaus) prisitaikymo gyvenime priemonė ir būdas. kuris sukeldavo spontaniškas žmonių reakcijas (pvz. Tyrimai rodo. Izard) ypač pabrėžia emocijų išraiškos adaptacinę (prisitaikymo) funkciją. Landžio (C. Įdomūs K.

Jų lyginimas su reginčių vaikų vystymusi. nulemtos genetiškai.nevalingomis mimikos reakcijomis.džiaugsmo ir pasitenkinimo. koks jis bebūtų . kad tam tikras emocijų išraiškos būdas yra įgimtas. sąžiningai ir atsakingai. kai reaguojame tokiu pat tinkamu ir naudingu būdu. meilė.savitą. liūdesys) daugiau yra egocentriško pobūdžio ir yra atspindys to. Reikovskis (J. aukštos inteligencijos žmonių tarpe. o juokas. J. Tačiau įvairiose kultūrose emocijos skiriasi savo socialinėmis funkcijomis ir turi skirtingas demonstravimo normas. Reikovskij) skiria tris faktorius. . 3) individualūs ypatumai. tačiau jos nesutampa su to paties žmogaus spontaninėmis reakcijomis. Tokį bruožą dažnai sutinkame psichosomatinėmis ligomis sergančių. 2) socialiai išmokstami būdai.teigiamas ar neigiamas. niekinimo ir pajuokos išraiškos). Įsisąmoninant ir verbalizuojant jausmus. liūdesys ir nustebimas. pamėgdžiojimo keliu. Nuomonės skiriasi. nesvarbu.konvencionalią ir 2) spontanišką . neapykanta) yra aiškiai nukreiptos į išorę ir yra žmogaus sąveikos su socialine aplinka forma. Todėl K. Landis siūlo skirti dvi emocines išraiškas: 1) priimtą . neturinčių galimybės vizualiai išmokti išraiškos būdų. imitaciniu. nukreiptas į išorę ar į save. Reaguoti į tam tikrą situaciją išmokstame dviem būdais: klasikiniu išmokimu. leidžia kalbėti apie elementarias emocijas. Vienas išraiškas galime v a d i n t i valingais j u d e s i a i s . Nesugebėjimas ar sunkumas. išgąstis.88 IV_SKYRIUS_ visų priimtas ekspresijos formas. kaip ankstesnėje situacijoje.tai džiaugsmas arba laimė. kaip tai pasireiškia žmogaus vystymosi eigoje. turinčius įtakos emocijų išraiškos formavimuisi: 1) įgimtos išraiškos schemos. Taigi apie žmogaus emocijas pagal veido išraišką galime spręsti tik iš nekonvencionalių reakcijų. Visi autoriai taip pat sutinka. t. susidomėjimas. tyrimai. Kai kurios emocijos (pyktis. universalus. valdyti ir sąmoningai kontroliuoti. Kitas žingsnis mokėjimas suvoktą jausmą išsakyti atvirai. Kitos (baimė. kad socializacijos procese mes išmokstame emocijas.y. Visi emocijų išraiškas nagrinėjantys autoriai sutinka. Tą įrodo aklų vaikų. Mokėjimą išreikšti savo jausmus žodžiais. Dauguma emocijų išraiškų yra universalios Įvairiu kultūrų žmonėms (ašaros yra universali liūdesio. kurių išraiška yra Įgimta . o kitas . juos pavadinti ir išsakyti su atsakomybe nagrinėja patyriminės psichologijos atstovai. Jie akcentuoja sugebėjimą įsisąmoninti čia ir dabar kylantį jausmą. Kai kurios emocijų išraiškos reakcijos yra paveldimos. psichologijoje vadinamas aleksitimija. kas vyksta žmogaus viduje.

Emocijų valdymas Norėdami kontroliuoti savo emocijų i š r a i š k ą . Pvz. pusiausvyros. reikia atpalaiduoti raumenis. pasitenkinimo išorinis rodiklis. galėtume išmokti valdyti savo emocijas. Pucelik) siūlomų taisyklių laikymasis. Autogeninės treniruotės metodą ištobulino vokiečių gydytojas Dž. galime stebėti.raktų. Tuo tarpu. Šiuo metodu atpalaidavę raumenis. Kiekvienas jausmas savitai pakeičia mūsų s a v i j a u t ą . reguliuojamos įvairios organizmo funkcijos. iš baimės įsitempia liežuvio. įtaigos. elgesį. Kitas būdas sąmoningai siekti dažnesnio teigiamų emocijų patyrimo tai vieno iš neurolingvistinio programavimo autorių F. mažai įsiklausydami į savo emocijų pasaulį. Svarbiausia čia yra tai. ramybės. Jacobson). santykius bei jų sukeliamas emocijas. saviįtaigos metodus ir jų taikymą skaitykite poskyryje „Psichoterapija". dvasine pusiausvyrą. S h u l t z ) ir a m e r i k i e č i ų p s i c h o f i z i o l o g a s E. Taigi pasinaudodami autogenine treniruote. Džeikobsonas (E. atsikratoma nerimo ir nervinės įtampos. kurių poveikis pagrįstas principu: žodis automatiškai veikia kūną. ramybę.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 89 kurie linkę viską vertinti protu ir priimti racionaliai. To pasiekiame tam tikrų specialių savi įtaigos formulių pagalba.teigiamų. kad savo mintyse turime naudoti kuo mažiau neigiamą patirtį sukeliančių žodžių . tikimės atpažinti baimę ar nerimą... kaip jos valdo mūsų kūną. sprando raumenys. besišypsančiame veide. Jos metu atpalaiduojami raumenys. Pajutę „suakmenėjusi" veidą ir sunkų kvėpavimą atpažįstame s u s i j a u d i n i m ą ar į s k a u d i n i m ą . gerklų.Langės emocijų kilmės teoriją). Tai atsispindi ir maloniame. Pvz. Čia pravartu būtų pastudijuoti emocijų išraišku pavyzdžius ir kartas nuo karto savęs paklausti: „Ką aš jaučiu? Ko aš noriu? Ko man trūksta?" Supratę savo poreikius. E. mažinti jų aktyvumą. iš karto pasijusime nusiraminę ir galėsime tiksliau vertinti situaciją nerimo. Pastebėję r a u m e n ų į t a m p ą . Jis nustatė. nes atsipalaiduoja veido raumenys. ir kuo daugiau . prislėgta nuotaika turi ryšį su kvėpavimo organų raumenų įtampa. užuot sau mintyse sakę: . kad kiekviena emocinę būseną atitinka tam tikros raumenų grupės įtampa. Puceliko (F. sukeliama ramybės būsena. Plačiau apie autogeninės treniruotės. Raumenų atpalaidavimas rodo pasitenkinimą. H. pradėdami nuo raumenų įtampos valdymo (prisiminkite Džemso . Šulcas (J. Taigi mažinant psichinį jautrumą. įtampos ar streso atveju. r a u m e n ų atpalaidavimas yra teigiamų emocijų. H. Džeikobsonas tyrinėjo emocinių būsenų ir raumenų įtampos registravimo metodus. pirmiausia turime išmokti jas atpažinti. lūpų.

aš jaučiuosi toks žioplas. kaip norėčiau. o tada sunku valdyti savo emocijas ir elgesį. jie treniravosi. stiprų teigiamą ar neigiamą emocinį išgyvenimą.tai ryški tendencija prisiminti. nes garsiai galvoti nėra taip paprasta. kurie ir ateičiai užprogramuoja palankius mums įvykius. įsivaizduoti tai.tik 2 teigiamus ir 458 neigiamus žodžius. stiprus įniršis. Emocinės būsenos Žmogus išgyvena platų emocinių būsenų spektrą. Geras to Įrodymas . Apie visa tai jūs jau girdėjote. ženklu (teigiamu ar neigiamu) ir objektu. kas susiję su išgyvenama emocija. džiaugsmas ar neviltis. svarstyti. žinia. geras emocijas ir prisiminimus. Jo išraiška priklauso nuo žmogaus. kai susipažinote su mastymu. Šios teorijos pagrinde glūdi teiginys. turinčių perspektyvą darbe. man taip prastai sekasi". Reikovskis aprašo tris pagrindines afekto savybes: 1) „Užburto rato" fenomenas . Paskaičiavę duomenis. kylančios neigiamos emocijos pasidaro labai intensyvios ir gali peraugti į afekto būseną. į kuri yra nukreiptos. šiandien man nelabai gera diena". O trečioji buvo jaunų alkoholikų grupė. Trijų grupių jaunų žmonių buvo prašyta į mikrofoną įrašinėti savo mintis. Eksperimente dalyvavo grupė gerai besimokančių studentų.vidinis konfliktas tarp kilusių poreikių ar norų ir galimybių juos patenkinti. neturėjo darbo ir turėjo problemų kasdieniniame gyvenime. Vėliau 8 valandas jiems teko mąstyti garsiai. Afektas . vidinę įtampą ir norą ją pašalinti. . J. kurie nesimokė. kad pirmosios grupės tiriamieji. Kaip galvojame. Iš pradžių. Taigi matome. bet „aš neprotingai pasielgiau!" ). mokslininkai pamatė.50 teigiamų ir 1500 neigiamų žodžių raktų. jog visa tai įrodo vidinės kalbos įtaką mūsų emocinei savijautai. Taigi žinote. kurį lydi organizmo išoriniai bei vidiniai pakitimai. per nustatytą laiką savo mintyse ištarė 50 teigiamų ir 500 neigiamą patirtį sukeliančių žodžių. taip ir gyvename. Kai žmogus jaučia kokį nors stiprų poreikį. Antroji grupė . kad mūsų mintys kuria mūsų gyvenimą. derėtų galvoti: „Šiandien aš jaučiuosi ne toks laimingas. o negali to padaryti. o kartu ir gyvenimo sėkmei.minėto autoriaus atliktas eksperimentas. Gerų žodžių ir minčių buvimas mūsų sąmonėje žadina teigiamą patirtį. kurie mokėsi prasčiau ir neturėjo perspektyvos. Tuo pačiu principu turėtume galvoti ir apie save (ne „koks aš kvailas".90_ IV SKYRIUS „Kokia šiandien bloga diena. Panagrinėkime dažniau pasitaikančias emocines būsenas. Tai gali būti labai intensyvi baimė. O trečioji grupė . Tos būsenos skiriasi intensyvumu.tai reakcija į įvykusią situaciją. Kita grupė buvo suformuota iš studentų. Todėl juos ir vadina raktais. Afekto būsenos pagrindas . kad mūsų mintys yra tam tikra kalba. Afektu vadiname trumpalaikį.

naujas. įtampa nutolsta. netikrumas. Pasitaiko aistringų įsimylėjėlių (tai gali būti ir trumpalaikės aistros pavyzdys). kaip ir afektas. ką noriu matyti. Didelė baimė mažina žmogaus veiklumą. padidina jautrumą. siaubas ir išgąstis. Afektai beveik nevaldomi. slopina skausmą. aistrą keliančioje srityje. Baimė skirstoma į tris formas: paprasta baimė. kai žmogus dažnai net beviltiškose situacijose nemato realių įvykių ar skausmingų dalykų („matau tik tai. Šias baimes . Grėsmingai situacijai užklupus netikėtai. dominuojantis kitų jausmų atžvilgiu ir atliekantis reguliacinę funkciją bei darantis poveikį žmogaus veiklai. įsijungia gynybos mechanizmai. Maslou (A.aktyvi veikla juos dominančioje. konkrečiu aplinkos objektu (asmeniu. daiktu. Normaliomis sąlygomis ji padeda išvengti pavojaus. tai tarytum biologinė apsauginė reakcija. pakitęs suvokimas. įvykiu). ji visada siejasi su. gyvenimo krypčiai ir pan. jam atrodo. Baimė kyla žmogui susidūrus su pavojumi. pilnutinės laimės momentams. Tačiau tai labiau pastovus. aistringų krepšinio sirgalių ar liaudies meno propaguotojų. susijaudinimas. slopina sąmonę. Tie patys bruožai būdingi ir teigiamiems afektams. kai visos baimės. Patirtas ar pažįstamas pavojus retai kelia didele baimę.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 91 2) Itin silpna kontrolė. Baimei būdinga įtampa. ką noriu girdėti". parengia būsimai veiklai. Be baimės būtume lengvai pažeidžiami. bijome būti palikti ir užmiršti. Informacijos trūkumas taip pat gali skatinti baimės arba didelio nerimo atsiradimą.išgyvenimams. Maslow). Priešingai nerimui. maksimaliems . ramesnis jausmas. Tačiau ji įspėja žmogų apie gresianti pavojų. sugebėjimą prisitaikyti prie pakitusių sąlygų. aistringų programuotojų ar radiotechnikų. Afekto situacijoje ypač stipriai veikia neigimas. „Psichikos sutrikimai"). nežinomas reiškinys. todėl užburto rato nutraukti beveik neįmanoma. su absoliutaus priklausymo jam jausmui rašo A. skatina budrumą. Pirmiausia išsivysto atsiskyrimo nuo mamos baimė. Aistros apimtas žmogus koncentruojasi į savo aistros objektą. kad jis liko nesuprastas. Tokiu atveju žmogaus neveikia įrodinėjimai. stokojanti harmonijos veikla. Ilgalaikė ir pernelyg didelė baimė kenkia žmogui. ką įmanoma padaryti. visaapimantis sąmoningesnis. Visa. Aistra. Kiekvienas žmogus pradeda bijoti jau vaikystėje. žr. tai tik sumažinti emocijų intensyvumą arba labai stiprų išgyvenimą pakeisti kita tokia pat stipria emocija. atima sugebėjimą teisingai suvokti realybę. įvyksta susiliejimas su pasauliu. girdžiu tik tai. yra stiprus išgyvenimas. sutrikdo jo psichine veiklą. nes automatiškai į s i j u n g i a gynybos mechanizmai ir savisaugos reakcija. Afektai užblokuoja viską. Baimę sukelia netikėtas. žmogus nespėja patirti baimės. kas su jais siejasi. Svarbiausias „aistruolių" bruožas. • 3) Blokavimas.

susijusi su poreikiu sumažėjimu. jų nuomonės ir sprendimai. Neurotinė. . pamačius nepažįstamą žmogų. informacijos rinkimą. geri įvykiai užmirštami. aiškiai išreikšta nepasitenkinimo demonstravimu. lieka pesimistinės mintys ir vertinimai. Tam tikra dozė baimės. kas buvo. bejėgiškumo. tačiau pernelyg stipri ir asmenybę dezorganizuojanti baimė. užmaskuota. kaip sudėtinę jų dalį. Vidutiniška baimė parengia žmogų susidūrimui su realiais pavojais ir būsimais apribojimais. darbine veikla susijusių baimių: egzaminų. Tokios savijautos kamuojamiems žmonėms labai svarbus yra aplinkinių palaikymas ir vertinimas. ligos ir kitos baimės. Kovai su ja dažnai tenka pasitelkti psichologijos specialistų pagalbą.visa tai depresijos formos. Tokia depresinė būsena arba depresinė -nuotaika. Taip atsiranda su bendravimu. Tas pats pasakytina ir perspektyvos atžvilgiu: nesimato nieko džiugaus. trukdanti gyventi. visais atvejais žmogus linkęs iškreipti esamą gyvenimo situaciją. poskyryje „Psichikos sutrikimai". Jis tolsta nuo kitų žmonių. d a l y v a u t i kai kurioje veikloje. pikti žmonės). šaukimu ir pan. . endogeninė . patekusiam į sunkią situaciją ir praeina šią situaciją išsprendus. Depresijos vystymąsi galime palyginti su posakiu „lašas po lašo ir akmenį pratašo" . dingsta prisirišimas prie mylimų žmonių. kankina bejėgiškumo jausmas. nei darbai ar valgiai. Kiek vėliau atsiranda svetimų žmonių baimė. kiekvienoje Įtemptoje situacijoje yra vertinga. viršininkų. nuolatinis nuovargis.tai eilė gyvenimo smūgių ir mikrotraumų. Viskas. Depresija . mokymusi. kuriais mus gąsdina tėvai (raganos. apleidžia savo darbus ir pareigas. t e n k i n t i savo poreikius. Dar vėliau pradedame bijoti tamsos. Depresija . kaip ligonis reaguoja į savo ligą. kylančią atsiradus gyvenimo sunkumams. patologinius depresijos aspektus žiūrėk poskyryje „Psichikos sutrikimai". Smulkiau apie . išskirtos pagal jų atsiradimo priežastis ir pasireiškimo formas. kryptingą veiklą. nes skatina problemų sprendimą. subjektyvaus nesugebėjimo jausmai. Apie patologinę baimę žr. „baisių" gyvūnų ir tokių dalyku. pasiekimai nuvertinami. keičiasi ir žmogaus patiriamos baimės. Psichoanalitiniu požiūriu depresijos atsiradime pirmiausia iškyla nepakankamumo. Dažniausiai kalbame apie reaktyvinę depresiją. Žmogui augant ir keičiantis gyvenimo situacijai. nesėkmės. yra nenaudinga. Esant depresinei būsenai. kai kurie kūno funkcijų sutrikimai. nulemta somatinio susirgimo. atrodo nereikšminga.tai ilgai trunkanti nelaimingumo būsena: depresijos kankinamo žmogaus niekas nebedžiugina .92 IV SKYRIUS išreiškiame verkimu.tai prislėgta ir liūdna nuotaika. Galima ir taip vadinamoji simptominė depresija. . motoriniu slopinimu bei psichinio aktyvumo sumažėjimu.nei anksčiau mėgti užiėmimai. Ji priklauso nuo to. atsiranda kiekvienam žmogui.

palyginimai ir panašiai. sugebėjimu pamėgdžioti motorines bei emocines kito žmogaus reakcijas. kaip asmenybės bruožas. Pagrindinis empatijos skirtumas nuo kitų tarpusavio supratimo būdų yra silpna refleksija.psichinė būsena. kai žmogus. o taip pat nuo gyvenime susiformavusių pastovių asmenybės emocinio reagavimo į gyvenimo s u n k u m u s formų. 2. Frustraciją galime vertinti kaip psichologinio streso formą. įsijautimas į jo išgyvenimus. socialiniu lankstumu.tai kito žmogaus emocinės būsenos pajutimas.y. susidūrus su frustruojančiomis situacijomis. galimos įtampos ar nelaimės. Empatiškumas yra individuali žmogaus savybė. kad jo tikslai nepasiekiami. nerimo šaltinio negalime tiksliai nurodyti . t. momentinės emocinės būsenos.emocinė būsena. nuo žmogaus. yra tolerantiškas. patekusio į frustruojančią situaciją. domėtis kitais. optimizmu. kylanti dėl gresiančio pavojaus. Paprastai skiriamos trys empatijos formos: 1. silpnas savęs stebėjimas. Nerimo priežastys primena baimės atsiradimo priežastis. Empatijos sugebėjimas didėja. j jo pasaulio supratimą. tačiau skirtingai nuo baimės. Tolerancija frustracijai arba atsparumas frustratoriui. Empatijos atveju susitelkimas į savo vidinius išgyvenimus. Nerimas . Emocinė empatija. padeda susidoroti su iškylančiais sunkumais ir išlikti pakankamai tvirtam. Kognityvinė empatija. siekdamas tikslo. kuri sąlygoja jo altruistinį elgėsi. didėjant žmogaus gyvenimo patirčiai ir yra susijęs su jo emocionalumu. susiduria su kliūtimis ir pamato arba įsivaizduoja. jausmus ir mintis yra minimalus. siekimą padėti kitam. emocinį į s i j a u t i m ą į kito žmogaus išgyvenimus) derėtų skirti nuo užuojautos kitam žmogui. sukelta objektyviai neįveikiamų arba žmogaus nuomone neįveikiamų sunkumų ar kliūčių. Tai nesėkmės išgyvenimas tais atvejais. Empatiškas žmogus moka suprasti kitą žmogų. Frustracijos lygis priklauso nuo frustratoriaus (priežasties) jėgos. susierzinimas ir kt. domėjimusi kitais. problemos neišsprendžiamos. tarsi persikėlimas (vaizduotėje) į kito jausmus.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 93 Empatija . poreikius. 3. Frustracija . pasireiškianti kaip žmogaus sugebėjimas numatyti kito žmogaus emocines reakcijas konkrečiose situacijose. pagrįsta intelektiniais psichiniais procesais: analogijų ieškojimas. atsirandančių siekiant tikslo ir sprendžiant problemas. Tikra empatiškumą (išgyvenimą kartu. Numatančioji (predikacinė) empatija. Frustraciją lydi įvairios neigiamos emocijos: pyktis. bendravimu. paremta projekcijos mechanizmu. Žmogaus sugebėjimas adekvačiai įvertinti nepalankią situaciją ir numatyti išeities kelius yra susijęs su asmenybės atsparumu neigiamiems aplinkos poveikiams. Visas dėmesys yra koncentruojamas į kito žmogaus išgyvenimus ir betarpišką emocinę patirtį.

Tai sąmoningai suvokiamas subjektyvus grėsmės pojūtis. dozuotos įtampos tarp to. kuri primena vaikystėje patirtą vienišumo. jis išgyvena nerimą. kad nerimas yra būtina žmogaus kaip dvasinės būtybės egzistavimo sąlyga: „žmogui reikia nerimo.visceraliniu (įvairios organizmo sistemos reaguoja į padidėjusią epinefrino produkciją). stabilus individo polinkis išgyventi nerimą tam tikru intensyvumu. vedybos. Egzistencinės psichologijos atstovas V. finansinė atsakomybė. Neuroendokrininiu (adrenalino . Kaip asmenybės bruožas (nerimastingumas). vienišumo bei suvokiamos būtinybės atitikti tam tikrus standartus.nuolatinis laiko trūkumas. t. Tai ir kasdieninio gyvenimo sunkumai bei problemos. Norėdami nuslopinti nerimą. 1. atskirti fantazijas nuo realybės. Sugebėjimas vietoje automatinio nerimo patirti taip vadinamąjį signalinį nerimą yra susijęs su Ego funkcijomis (suvokimu. . Kai mūsų psichiką stimuliuoja per stiprūs išoriniai ir vidiniai šaltiniai. kad a t s i t i k s kažkas bloga"). studentai nerimą dažnai jaučia dėl netinkamo laiko organizavimo. įveikti kliūtis. kurio intensyvumas tam pačiam žmogui gali keistis. atmestumo. tada vystosi nesuvaldomas automatinis nerimas. mąstymu. nepasitenkinimas darbu. vienišumas. Jeigu suaugęs žmogus patenka į situaciją. Somatiniu arba motoriniu .). Sunkumai gali būti įvairiausi . skyrybos ir t. ligos. nežinomybės jausmą.epinefrino išsiskyrimu). Pvz. neaiškus ekonominis statusas. nėštumas. t. rasinės ir tautinės problemos. Visais lygiais pasireiškiantį nerimą galima įvertinti įvairių psichologinių metodikų pagalba. Vieniems žmonėms tas pats dalykas atrodo keliantis grėsmę. Tyrinėtojai nurodo keletą nerimo priežasčių: įvairios socialinės problemos (valstybės santvarka. Frankl) mano. ieškoti.y. nesaugi aplinka. Kaip žmogaus emocinė būsena. paleidžia malonumo siekimo energiją. Psichiniu (neįsisąmoninti būgštavimai). Psichoanalitikai nerimo priežasčių ieško ankstyvosios vaikystės patirtyje. Nerimas pasireiškia trimis organizmo lygiais. Nerimas verčia žmogų būti aktyviu. 2. 2. perpildo ją jaudinimu. N e r i m a s analizuojamas ir aprašomas dviem lygiais: 1. kuri duoda jėgų Ego suvaldyti nerimą stimuliuojančias fantazijas. ryškūs pasikeitimai žmogaus gyvenime (artimo žmogaus mirtis. kai kurioms moterims nerimą sukelia namų ruošos rutina ir t.t. Signalinio nerimo sukeltas nemalonus pojūtis aktyvuoja. kitiems ne. konfliktai namie). Franklis (V. atgaminimu). 3.94 IV SKYRIUS ( k a r t a i s s a k o m a : „ n e r a m u . nugalėti nesėkmes. kas esi ir to. laikinas emocinis procesas.. kas nori būti".

jautrus.socialumas: nuoširdus.aktyvumas: energingas. G . beviltiškas. susikoncentravęs. E . narkotikai). jis tampa dezorganizuojančiu žmogaus veiklą. turime rasti jo priežastis. Derinant minėtas dimensijas..malonumas: patenkintas. nes nerimui pasiekus didelį intensyvumą. Ryškesni išgyvenimai staiga arba palaipsniui gali pakeisti nuotaiką. F .depresija: liūdnas. susijaudinęs. Pabandykite! Stresas . nepasitikintis. susinervinęs. C . Priklausomai nuo • mūsų nuotaikos tas pats įvykis gali nudžiuginti. ir objektyviai vertinti situaciją darosi sunku. kuriame išsiskiria daugiau ar mažiau ryškūs atskiri išgyvenimai. Nouliai (W. . B . Jis sakė: „Stresas .sąlyginai ilgalaikė.agresija: piktas. Jos priežastį sunku aptikti. D . Taip buvo apibūdinama bendra organizmo reakcija į bet kokį nemalonų poveikį. Įveikti nerimą pačiam dažnai yra per sunku. ir H. reikia psichologo pagalbos. sveikatai ar gyvybei ir sutrikdančius įprastinę psichofizinę . keliančius grėsmę individo gerovei. kuriame galime skirti ryškesnes figūras. Selje (H. H .koncentracija: susimąstęs. Selye). MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 95 visų pirma. Streso sąvoką pirmasis panaudojo biologas ir gydytojas H. atsipalaidavęs.nerimas: neramus. Bet ir nuotaika gali veikti patiriamus išgyvenimus. Ekstremaliose situacijose kiekvienas organizmas turi savybę sutelkti savo vidines jėgas tam.egocentriškumas: įsigilinęs.tai ilgai trunkanti stipraus nerimo ir įtampos būsena. farmakologiniai preparatai (vaistai. Nowli) išskyrė aštuonis jų įvairovę atspindinčius ir apibūdinančius faktorius: A . ir H. budrus.būsena. Nuotaika. moterų priešmenstruacinis sindromas pasireiškia būtent nuotaikos pokyčiais). Tarp šių komponentų yra abipusis ryšys. gyvenimo druska". susierzinęs. Kaip tiksliau galėtume apibūdinti šia dažnai vartojamą • sąvoką? Nuotaika . minčių kryptį bei žmogaus elgesį. V. pasireikšdama nestipriais difuziškais išgyvenimais. kad prisitaikytų prie sunkių sąlygų. svarbūs įvykiai. Streso priežastimi gali būti įvairiausi ekstremalūs poveikiai. pasipiktinęs. gana pastovi psichinė . suerzinti ar n u l i ū d i n t i . Aprašydami nuotaikas. Nuotaiką gali sąlygoti savijauta (iš nuotaikos pokyčių kartais diagnozuojama prasidedanti liga. galima gana tiksliai ir išsamiai aprašyti tam tikru momentu esančią nuotaiką. A t s i r a d u s i nuotaika paveikia vėliau k y l a n č i a s emocines reakcijas. pasireiškianti kaip ilgalaikis teigiamas ar neigiamas emocinis žmogaus veiklos fonas. . rūpestingas. Ji tarsi „nuspalvina" mūsų psichinius procesus. nerūpestingas. žvalus. susikaupęs. alkoholis. susitelkęs. Palyginkime tai su fonu. Tai organizmo reakcija į aplinkos veiksnius.

arba jie pernelyg intensyvūs. kai yra grėsminga situacija. Ir tik tada. kad žmogaus organizmas geriausiai funkcionuoja. kuris kyla dėl informacijos pertekliaus. „Pastangos be kančių" . nelaimės.taip vadinama reakcija. Frankenhauzeris (M. išradingumą. nesėkmės. ilgai ar itin intensyviai. laiku priimti teisingo sprendimo ir atsakomybės už sprendimo pasekmes. Jei jų yra per daug. Eksperimentais įrodyta. Psichologinis stresas skirstomas į: 1) informacinį. problemos šeimoje. netikrumas dėl ateities. „Kančiabe pastangų"-kai organizmas nesipriešina negatyviems poveikiams iš aplinkos ir be kovos pasiduoda. . su socialine žmogaus adaptacija susijusios priežastys. kuris pradeda neigiamai veikti mūsų psichinę būseną. M. įtampa ir pan. alkio. kurį sukelia konfliktai. emocinę savijautą. Ji aiškinasi. neigiami išgyvenimai bei chroniškas stresas veikia mūsų fizinį kūną ir jo funkcijas. veikiamas ribotų stresorių. pastovios neigiamos emocijos. sukeltas fizinių stresorių (šalčio. kai stresoriai muš veikia pastoviai. „Pastangos su kančia" . 2. . 3) psichosocialinį. netgi kūrybiškumą ir tobulėjimą. skatinantis veiklumą. Stresas yra natūralus gyvenimo reiškinys. Frankenhaeuzer) skiria tris dažniausias organizmo reakcijas į stresą : 1. atsiranda streso baimė. Tai nagrinėja atskira medicininės psichologijos kryptis psichosomatika. kaip emocinės. infekcijos ir kt. Šiuo atveju žmogus nesugeba susitvarkyti su užduotimi. kuris kyla. kai organizmas mobilizuojasi įveikti stresą ir visas vidines jėgas nukreipia kovai. pavojus. Emocinio streso atveju kinta žmogaus psichinių procesų eiga. Priklausomai nuo stresoriaus rūšies ir jo poveikio būdo. stresas gali peraugti į distresą. Dažnai jis veikia kaip teigiamas. mobilizuojantis jėgas faktorius. 3. tai stresas perauga į distresą. aktyviai ieškoti išeities stresinėje situacijoje. o kartu sutelkiamos jėgos ir organizmas mobilizuojamas kliūčių įveikimui. darbe. skatinantis energingai veikti. traumos. 2) emocini. gali paskatinti įvairių ligų atsiradimą ir dezorganizuoti visą veiklą. Stresą sukeliantys aplinkos veiksniai vadinami stresoriais. • psichologinis. motyvacinė struktūra.96 IV_SKYRIUS pusiausvyrą. Apie psichologinių faktorių įtaką somatiniams susirgimams ir . stresas gali būti: • fiziologinis.kai organizmo budrumas labai padidėja. kuris veda į organizmo jėgų bei atsparumo s u m a ž ė j i m ą . slopindamas savo veiklą. elgesio būdas. karščio.). psichologinės problemos.

Užuojauta . Tai siejama su įvykiais. įsivaizduokite esą prie jūros ar žydinčioje pievoje. nekantriai. nes niekas negali mūsų a p s a u g o t i nuo j a u d i n a n č i ų į v y k i ų . neviltis. gyvenimo stresorių kiekį. pajuskite malonią saulės šilumą.tai paties subjekto emocinė būsena. Ar galime patys atpažinti. padidintas poreikis kalbėti.tai psichiniai streso požymiai. tai galite atpažinti elgesio pokyčius. n e m a l o n u m u . sutrikimas. savęs pažinimas. Sveikos gyvensenos taisyklių laikymasis (judėjimas. į t a m p o s ir p a v o j ų . nerimas. sveika mityba. Ar galima streso išvengti? Kaip natūralaus gyvenimo reiškinio. visai išvengti streso neįmanoma. skrandžio spazmus. nulemtus streso. Dažnai žmogus.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 97 tiesiogiai streso sukeltus psichikos sutrikimus skaitykite poskyryje „Psichikos sutrikimai". kelis kartus per nosį lėtai ir giliai įkvėpkite. Pabandykite vieną iš atsipalaidavimo būdų! Jeigu esate nuvargę ir suirzę. pasitempkite visu kūnu. o kartu ir ieškojimas galimybių jo išvengti. Ką jis jaučia? Streso būsenoje pastebėsite šiuos fizinius požymius: sustiprėjusį širdies plakimą. sujaudinimas. prislėgtumas. keisti aktyvios veiklos ir poilsio formas. nuovargį. oro trūkumą. padidėjusį kraujospūdį. sužinojęs apie kito nelaimę. lengvą vėjelio dvelkimą ir kita. Toks j a u yra gyvenimas. pajunta . Testų pagalba galima nustatyti savo gyvenimo stiliaus rizikos laipsnį. miego ir apetito sutrikimai. kas jums miela ir gražu. N u o t a i k o s s v y r a v i m a s . Kaip elgiatės streso atveju? Jei elgiatės irzliai. Prisiminkite bangų ošimą. sveikesni. Įsiklausykite į savo d v a s i n i u s ir e m o c i n i u s išgyvenimus. pasirąžykite ir atsipalaiduokite. kojų ir rankų šalimą. jus kamuoja pykčio protrūkiai. susijęs su vidine įtampa. Pabūkite taip keletą minučių ir pakilsite pailsėję. jaučiate nerimą ar įtampą . dažniau norite rūkyti. į t a m p a . mokėjimas atsipalaiduoti. išgerti alkoholio ar medikamentų. Tačiau neigiamų streso pasekmių galima išvengti arba jas sumažinti. turinčiais mums labai stiprų poveikį per tam tikrą laiko tarpą (artimų draugų praradimai. mokėjimas džiaugtis. jog mūsų organizmas tam tikru momentu yra veikiamas streso? Įsiklausykite į savo fizinį kūną. o iškvėpdami vis giliau atpalaiduokite raumenis. kurio buvimas daro žmogų lengviau pažeidžiamu. mirtys. pablogėjusi atmintis. Ramiai pasėdėkite užmerkę akis. t o b u l ė j i m a s ) padės tapti atsparesniu streso poveikiui. didelės nesėkmės ir pan. nesugebėjimu atsipalaiduoti. išgyvenimus. susirūpinimas. žlugimo jausmas . ramesni. jautresniu streso poveikiui. Tai asmens psichinio aktyvumo pakilimas. Tai yra būdai prognozuoti distreso atsiradimo pavojų. padidinus atsparumą stresui. geras poilsis.patogiai atsisėskite. kilusi pažinus kito jausmus.) Galima taip pat nustatyti asmenybės bruožų rinkinį.

nes užjausdamas žmogus nebūtinai kartu jaučia ir išgyvena visus suvoktus sunkumus.98 IV SKYRIUS jam gailestį ir užuojautą. epizodinė. Tai glaudžiai susiję su emocijų išraiška ir sugebėjimu ja suprasti.dviejų priešingų jausmų.liūdesys. Jo emocijos atlieka komunikacinę (bendravimo) f u n k c i j ą . Paminėsime dar keletą sąvokų. Gedėjimas . kad jo mama kažkur nuėjo ir ilgai negrįžta. siekiantys sukelti aiškiai numatytą reakciją. sutartiniai.emocionalumo ir aktyvumo lygio sumažėjimas. Emocijų ženklas rodo. kad jam reikia pagalbos? Iš jo emocinės būsenos ir išraiškos. liūdesį. kas jam nutiko. intensyvi nerimo ataka. kam gi iš viso reikalingos emocijos. susijęs su realiu praradimu. susijusių su emocinėmis būsenomis. Svarbu. Taigi emocijos atlieka vertinamąją funkciją. Euforija. su k u r i o m i s dažniau susiduriame: Įtampa . Emocijos .padidėjęs nemalonus motorinis ir psichologinis aktyvumas.pažemintas. džiaugsmingas nusiteikimas. Pamatę graudžiai v e r k i a n t į vaiką. Panika . Kalbėdami su verkiančiu vaiku. parodančią žmogui. bendri visiems žmonėms išraiškos judesiai. egzistavimas vienu metu. susijusi su jausmų p e r t e k l i u m i ir ryškiais fiziologiniais pokyčiais. kad vaikui liūdna. Komunikacijai yra svarbios trys emocijas išreiškiančių judesių rūšys: 1) natūralūs. Ambivalencija . neskirti emocijų perdavimui ar demonstravimui. 2) konvenciniai. judesiai. o ko geriau vengti. realius santykius. Kognityvinis vertinimas pažinimo procesų pagalba atspindi objektyvias aplinkos savybes. Disforija . panagrinėkime pavyzdį. Apatija . dirglus.intensyvus. prislėgtas nusiteikimas. susijęs su abejingumu. pakilus. nukreipti į patį save. kokios jų funkcijos. Iš ko suprantame. kad emocijų išraiška būtu adekvati ir padėtų. bandome paguosti." Emocijų funkcijos Norėdami suprasti. kad jam blogai. turintys apibrėžtą reikšmę. kaip vaikas vertina įvykusią situaciją. išsiaiškinti. Vaikas tarsi pasako. nukreiptų į tą patį žmogų. susidomėjimo nebuvimu. neigiamas emocijas. o ne apsunkintų bendravimo procesą. reikalinga ir naudinga. t. nerimą. y. Tai sukėlė vaikui baimę. Apie tai mes jau kalbėjome skyrelyje „Emocijų išraiška". prieiname prie jo. Tuo tarpu emocijos teikia subjektyvią informaciją. Tačiau tai nėra empatija. sužinome. kas aplinkoje jam svarbu. 3) autistiniai.staigi.

suteikti viltį. gal stokojame dėmesio savo fiziniam kūnui. Daug mažiau kalbama apie teigiamas emocijas ir jų reikšmę žmogaus elgesiui ir veiklai. Psichologijoje labai daug dėmesio kreipiama neigiamų emocijų ir jų traumuojančio poveikio nagrinėjimui. o mes galime vaiką nuraminti. jei mums kažką skauda. o neigiamos .). Mes greičiau suprantame ir lengviau įsimename tai. Gal būt mes kažkam skiriame per mažai dėmesio. Teigiamų emocijų panaudojimas jėgų atstatymui relaksacijos . kurios didina į t a m p ą . kaip norėtume. skatiname jo teigiamų emocijų atsiradimą. atmintį). Neigiamos emocijos skatina mus pasiaiškinti.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 99 ženklas atspindi reakciją į situaciją (teigiamas . Pajutę neigiamų emocijų antplūdį (depresiją.ieškoti mamos). ar mes iš tiesų gyvename taip. nusivylimas) slopina jo aktyvumą. padeda įveikti stresines situacijas ir sunkumus. užduodame sau klausimą. Teigiamos emocijos rodo.Milli) siūlo „gudrios laimės strategiją": norint išgyventi malonumą.emocija svarbus. '• Jau aptartojo verkiančio vaiko patirtos neigiamos emocijos (silpnumas. Paguostas vaikas gali pradėti veikti (šiuo atveju .slopina.malonumas. a k t y v i n a n č i a i skatina veiklą ir astenines. Teigiamos emocijos atpalaiduoja žmogų nuo įtampos. Emocijos gali globaliai paveikti žmonių santykius ir bendravimą. kad mūsų dvasinis gyvenimas mus tenkina. Milis (J. Si funkcija gali būti dvejopa: psichinės veiklos tonuso pakėlimas arba slopinimas. Tai nuovargis. Dž. kas mums įdomu ar naudinga.vegetacinius bei psichinius procesus (mąstymą. kad žmogaus veiklos pagrindas . Šiuo atveju emocijos atliks skatinamąją funkciją. atpažinti jas ir reguliuoti savo gyvenimą taip. s l o p i n a n č i a s ir dezorganizuojančias veiklą.palankus situacijos vertinimas. Teigiamos emocijos padidina aktyvumą ir pakelia veiklos tonusą. Jos reguliuoja nervinius . Kartais tam gali tekti įdėti daug pastangų. Viltis žmogui padeda sudėtingiausiose situacijose. Vadinasi. ko mums labiausiai šiuo momentu trūksta. ramina. gal kalta saviraiška. Pagal tai emocijos skirstomos į stenines. paguosti. bet ne vienintelis veikios motyvas". j.neigiamų emocijų.ei mūšų netenkina santykiai su artimais žmonėmis. maksimalus siekimas teigiamų ir minimalus . nepasitenkinimą ar pan. Hedonistinės krypties atstovai mano. kad mūsų organizmas yra sveikas. išsekimas. Ar emocijos gali būti veiklos motyvu? Kai kas sako: „taip . neigiamas . nerimą.priešiškas). palaiko veiklumą ir organizmo atsparumą. Vertinamoji emocijų funkcija žmogui yra gyvybiškai svarbi tuo. noras patirti smagumą ir išvengti kentėjimo. reikia siekti tokių tikslų. Emocijos atlieka ir įvairiapusę reguliacinę funkciją. kad pašalintume nemalonią būseną. dėmesį. kurių pasiekimo rezultatas juos sukeltų. kad padeda atpažinti ir įsisąmoninti.

judėti. kančios link teigiamų emocijų. poreiki patenkinti suriku arba neįmanoma. Tenkinant poreiki. ieškote knygų bibliotekoje. einate į paskaitas. priklausomai nuo poreikio patenkinimo sėkmingumo. apsirengti. o gal linksmintis? • Be ko žmogus negalėtų gyventi? • Kodėl kartais žmogus atsisako gyvybei būtinų dalykų ir pasirenka pražūtingą veiklą? • Kiek galima rasti būdų tam pačiam poreikiui patenkinti? Į šiuos klausimus galime rasti atsakymus kitame poskyryje. dirbti. kaip galima būtų šio poreikio sukeltą įtampą pašalinti ir savo veiklą nukreipia į tuos objektus. emoqijos kinta nuo nepasitenkinimo. elgiasi skirtingai. įtampos. o po to skanauja. Jis tučtuojau prisipildo. išreiškia jo santykį su aplinka. Ši įtampos būsena išreiškia kiekvieno žmogaus priklausomybę nuo gyvenimo sąlygų. atsiranda jėga .l00_ IV SKYRIUS pagalba padeda išvengti f i z i n i o išsekimo ir iš jo k y l a n č i ų neigiamu išgyvenimų. Jusdamas kokį nors poreikį. kuris atsispindi emociniuose išgyvenimuose.pailsėti. kovoti. Įsivaizduokite eilinę savo dieną: atsikeliate. skatinantis šį trūkumą užpildyti. kurie (žinoma iš patirties) padeda numalšinti alkį. neigiamos emocijos neatslūgsta. pavalgyti.poreikis. Taip jis. dengia stalą. įsivaizduokime tuščią į vandenį panardintą indą. kyla nusivylimas. Poreikių apibūdinimas Jokia veikla neprasideda be priežasties. Taip ir žmogui . siekdamas patenkinti savo poreikį. Kokie čia veikia dėsniai? Pirmiausia. varanti vandenį į indą. žmogus pirmiausia kreipia žvilgsnį į aplinką . kepa.ieško. Kiekvienas žmogus. įtampa lieka. Vienas. norėdamas valgyti ir jausdamas malonumą gaminti maistą. verda. Kas lemia jūsų veiklą? • Kas žmogui yra svarbiausia .susidarius tuštumai ar trūkumui kurioje nors sielos kertelėje. pavyzdžiui. pusryčiaujate... skatinantys žmogaus veiklą. atsiranda slėgio skirtumo stimuliuojamoji jėga. bendrauti. norėdamas valgyti. Jei veikla neduoda t e i g i a m ų rezultatų. be ją sužadinančio stimulo. tenkindamas maiti- . ir ankstesnis diskomfortas ar įtampa atslūgsta. POREIKIAI IR MOTYVACIJA Motyvai. kviečiate draugus kartu papietauti ar pasilinksminti. Šios jėgos dėka skatinamojo veiksmo tuštuma užpildoma. mokytis.

t. Kitas. ar tai mažina mano vidinę įtampą ir nepasitenkinimą. Jei informacija atitinka mūsų lūkesčius. kyla poreikis dirbti kitaip. norėdamas patikti draugei.maitinimosi. kiekvieną karta kyla klausimas. Tik išsianalizavę savo poreikius. kad bet kokį poreikį jaučiantis žmogus negali p a š a l i n t i įtampos. ką kiti žmonės vertina ir priima kaip informaciją iš mūsų. Neturėdami maisto. ieškomos priežastys. Aplinka teikia žmogui informacija. Suprantama. jie turėjo pagalvoti. Emocijos sąlygoja elgesio ir Veiklos reakcijas. mano tikslus. Atlikus tokį darbą. kyla teigiamos emocijos. eina į kavinę. Jei ne.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 101 nimosi poreiki. formuojamos nuomonės. patiria malonumą. lyginama su t u r i m a i s stereotipais. kilusi iš buvusio trūkumo ar stokos. mėgstantis pietauti su kolegomis. nepatenkinsime maitinimosi poreikio. netgi neapdorojant informacijos mąstymu ir nesigilinant i šiuo metu dominuojančius savo poreikius. Jei išgyvename nepasitikėjimą. kur mąstymo pagalba ji analizuojama ir interpretuojama: sprendžiami į v a i r ū s k l a u s i m a i . Ir emocijos kyla atitinkamai mūsų įsitikinimams. kad jo padarytas darbas netinkamas. galime reguliuoti ir atstatyti pusiausvyrą.t. taigi patenkina bent keletą poreikių. o žmogus gauna laišką . Jei tam tikru momentu daminuoja įvertinimo poreikis. kurią kiekvienas subjektas priima kitaip.atsakymą. atsiranda nepasitenkinimas savimi ir savo sugebėjimais. Visi šie žmonės patenkins poreikį maitintis sau priimtiniausiu būdu. konstruktorius negalės kūrybiškai p a t o b u l i n t i kokio nors mechanizmo. pajutę norą valgyti. neturėdamas ryšio su aplinka. Jei kokie nors išgyvenimai ar nemalonios situacijos išugdo mumyse pastovų nepilnavertiškumo jausmą. Pavyzdys. tai. mes. numatoma tolesnė v e i k l a . v e r t i n a m a informacija. t. kurių vienas . kyla neigiamos emocijos. gavę net ir teigiama savo darbo įvertinimų. neturėdamas sąlygų dirbti su technika ir patikrinti savo idėjų teisingumo. kuriamos idėjos. teigiami atsakomieji jausmai. V ė l i a u perdirbta informacija keliauja į poreikių sferą. Vadinasi. pagrindimas ir t. kad tai pataikavimas. kaip tai padaryti. išsirinkti t i n k a m i a u s i ą variantą. I n f o r m a c i j a patenka j protą. Galime galvoti. mūsų elgesys bus neteisingas ir toje situacijoje netinkamas.y. verbalinė arba neverbalinė emocijų išraiška) ir atitinkama veikla. . kviečia ją į restoraną. savaip naudodamas suvokimo ir p o j ū č i ų kanalus. o gal konkurso lygis labai žemas. sunkiai juo pasitikėsime. Trečias. Tai mūsų komunikacija (kalba. ryžtis veikti pagal savo planą ir t. ką gaunu atitinka mano poreikius. ar tai. apgalvoti savo galimybes.

veikti nepavojingoje aplinkoje: noras turėti pastovų darbą. tampa efektyvūs esantys a u k š č i a u ir keičia motyvaciją. . žmogus trokšta būti mylimas ir mylėti. Laisvė. Kartu jie yra individualūs. kurie išsidėstę pagal tam tikrą hierarchiją. Alkanam svarbiausia yra gauti pavalgyti. (A. troškulį. būti pripažintam visuomenėje. priklausantys nuo įgimtų savybių.šeimai. Visa kita jam nesvarbu. kurioje atsispindi įvairių žmogaus poreikių ryšys. Jis mano. žmogus nori gerbti save už tam tikrus pasiekimus ir būti gerbiamas kitų. būti mėgstamas kitų. santaupų. šeimoje. kad būtų laimingas.102 IV SKYRIUS Taigi poreikiai yra įtampa. jie yra • tiesiogiai susiję su organizmo išlikimu. kad niekad nepritrūks maisto. pagarba netenka reikšmes. kur daug maisto. kilusi dėl reikalingų objektų trūkumo. Autoriaus nuomone. meilė. yra socializuoti. egzistuojančią kiekviename žmoguje. jei būtų tikras. Maslou) Kai f i z i o l o g i n i a i poreikiai bent iš dalies patenkinti. poreikis yra pagrindinis žmogaus aktyvumo šaltinis. Amerikiečių psichologas A. priklausyti kokiai nors bendrijai . oro bei miego trūkumą. darbe. Poreikių hierarchija Gyvūnų poreikiai yra instinktyvūs. bendrumo jausmas. Vadinasi. Nuolatos alkanam žmogui Utopija yra ta šalis. o žmogaus bręsta visuomenėje. būti ramiam dėl ateities. kyla poreikis jaustis saugiau. bendraujant su kitais žmonėmis. kiekvienas žmogus gimsta turėdamas penkių rūšių poreikius. giminei ir pan. Maslou pateikė savitą poreikių klasifikaciją. skatinanti žmogų veikti ir atspindinti jo priklausomybę nuo aplinkos. kiekvienam mūsų saviti. atsiranda poreikis jaustis Įvertintam. Bent iš dalies patenkinus meilės poreikius. Kai patenkinti saugumo poreikiai.alkį. Kai patenkinami žemesnieji poreikiai. Skaudžiausiai juntame fiziologinius poreikius . Mat.

Motyvu gali būti mūsų interesai. motyvai padeda pajusti savo veiklos prasmę. įsitikinimai. motyvai skatina žmogaus elgesį ir jį nukreipia. kuri jam atrodytų reikšminga ir asmeniškai prasmingai motyvuota? Jei veikla nėra asmenybei reikšminga. kyla motyvacija ieškoti naujų veiklos krypčių. atskleisti ir efektyviai panaudoti savo potencines galimybes. supratus savo poreikį ir jo patenkinimo galimybes). nejausdamas malonumo ir pasitenkinimo. tos veiklos procesas arba jos rezultatai gali kelti pasitenkinimą arba. Kokio nors elgesio paskata gali būti susijusi ir su mada. Priklausomai nuo to. • Pavyzdžiui. kuris padės ją pašalinti . atsiranda noras ją keisti. Be to. kas ją sukelia ir ieško būdų tai pašalinti.(t. gyvenimo tikslai. aistra. Žmogus. susijusios su subjektyvių poreikių patenkinimu. padėsiantį šį poreikį patenkinti.nusivylimą. y. Si intensyvi ilgalaikė emocija daro žmogų aktyvų ir skatina jį atkakliai siekti tikslo. y. prie savo grupės ir panašiai. vadinamos motyvais. dalyvauja ją kontroliuojant ir keičiant. Tai pastangos aktualizuoti. pavyzdžiui. Motyvų esmė ir funkcijos Veiklos priežastys. poreikis perauga į motyvą. Mūsų veiklai daro įtaką noras elgtis pagal papročius. galvoti pagal visuotinai priimtą normą. visų pirma stengiasi suprasti. Tuomet kinta motyvai. Įsisąmoninus įtampą sukėlusias priežastis ir suradus objektą. o ne vidiniai? Galbūt tas studentas jaustų pasitenkinimą. skatina pradėti aktyviai veikti.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 103 Pagaliau žmogus pradeda siekti išreikšti save. studentas nenori lankyti paskaitų ar kurti kokių nors projektų. atlikdamas kitokio pobūdžio veiklą. noru pritapti pfie kitų žmonių. Kai kada veiklą skatinančių motyvų funkcijas gali atlikti ir emocijos. Taigi. sakome esant nepakankamą šios veiklos motyvaciją. kartu keisdami žmogaus veiklos pobūdį konkrečioje situacijoje. Motyvai žmogaus gyvenime atlieka kelias funkcijas. vertybės. neteikia pasitenkinimo. Pirmiausia. priešingai . . kai žmogus aptinka veiklos objektą. kokių motyvų skatinamas žmogus ką nors veikia. Motyvu paprastai tampa įsisąmonintas poreikis. pajutęs kokį nors trūkumą ir įtampą. Jei žmogus dirba kokį nors darbą ar mokosi. Ar pakankama jo šios veiklos motyvacija? Gal apskritai jo nedomina mokslas. t. šis poreikis tampa veiklos motyvu. o gal tik inžinerinės veiklos perspektyva? Gal jo mokymosi motyvai yra primesti iš šalies.

2. . kad mūsų darbas yra svarbus ir naudingas mums patiems arba kitiems žmonėms. nepasitenkinimą bei norą išspręsti. bando racionaliai paaiškinti savo veiklos priežastis. Plečiantis veiklos sferai. tai motyvacija mokytis padidės. Jei žmogus. Tai ypač padeda mokantis: jei suprasime. Kaip sustiprinti tokios veiklos motyvaciją? Štai keletas dėsningumų: 1. ką nors darydamas. negu tokiai veiklai. Turime jausti. kas skatina veikti. Tai mūsų potraukiai. įsitikinimai. kurių dėka mes išsprendžiame skaudžius konfliktus tarp neįsisąmonintų potraukių ir sąmoningos jų kontrolės. Norėdami sustiprinti motyvaciją. pasiteisina prieš kitus ir save patį. kokia yra tikroji jo elgsenos priežastis. Lapė priėjo prie aukštos tvoros. tuomet sakome. įsisąmoninti ir neįsisąmoninti motyvai kai žmogus supranta.artimų ir tolimų veiklos tikslų supratimas. Perspektyva . ir projekcija. kintant jos sąlygoms. koks yra jo poreikių turinys. teigiamas emocijas. kai įvaizduojame. tačiau lapė pasiekti uogų neįstengė. siekiai. kartais racionaliai aiškindamas savo elgesio priežastis. neįsisąmonindamas tikrųjų veiklos motyvų. Tada ji išdidžiai nusisuko ir nueidama tarė: „Šitos vynuoges žalios"! Taip ir žmogus. kam bus reikalingos žinios. 4. Šiuos motyvus išreiškia interesai. Juk kartais esame priversti dirbti mums neįdomų darbą. Neįsisąmoninti motyvai yra tada. atsiranda naujos veiklos priežastys. tai motyvacija šiai veiklai bus menkesnė.t. Psichoanalitikai tai vadina pasąmonės gynybos mechanizmais. Teorinių bei praktinių žinių reikšmės supratimas. rezultatų . kad ir kiti žmones jaučia tą patį. Dažnai žmogus. kas jį skatina veiklai. Šių uždavinių efektyvus išsprendimas sukelia pasitenkinimą. nuostatos. reikšmės ir naudos. kaip jas bus galima panaudoti darbe ar gyvenime. nemato perspektyvos.104 IV SKYRIUS Tačiau yra ir atvirkštinis ryšys tarp motyvų ir veiklos. Tai racionalizacija. kurią apsivijusi vynuogė sirpino dideles uogas. Savo veiklos reikšmės supratimas. žinoma. kartu kinta ir motyvai. Neįsisąmonintų motyvų pavyzdžiu gali būti pasakėčia apie lapę ir vynuoges. 3. kurių sprendimas sukeltų vidinius prieštaravimus. kurios perspektyva aiški. ką ir mes ir t. kai žmogus nesupranta. savo veikloje turime aptikti tokių uždavinių. domėjimąsi. kad motyvai yra įsisąmoninti. (plačiau apie tai skyriuje „Savimonė: koks aš esu"). maskavimas. kai pavojingoje situacijoje neišreikšti jausmai išreiškiami netinkamoje aplinkoje. kai neigiami jausmai slepiami po paslaugiu elgesiu ir perkėlimas.

draugų ieškojimas ir t. jis į s i t i k i n a . ar keltis anksti rytą ir eiti į paskaitas. mergina sakosi vaikinui nenorinti eiti į pasimatymą dėl blogo oro. o tuomet gerų sesijos rezultatų nelauk. Tokio elgesio motyvų iškreipimo. Tikslai ir motyvai labai susiję. mergina sugalvojo labai paprastą priežastį . Nugali tas motyvas. kad greičiausiai priežastis kita . mes dažniausiai į s i v a i z d u o j a m e tos veiklos rezultatą. kai jam gresia bausmė. Pavyzdžiui. Motyvų kova ir kaita Ką nors veikdami. kuris motyvų hierarchijoje tuo momentu stovi aukščiau. Nugalėjus vienam motyvui. ką geriau veikti. ir studentas tuojau „užsidega" išmokti dirbti su ja . kokios jam reikia. Šioje situacijoje studento veiklos motyvai gali būti žinių. kai žmogus yra kuo nors kaltinamas. vyksta vidinė motyvų kova. o ji pati nesunkiai išsisuks iš sunkios situacijos. Studentas per visą semestrą turėtų nuolatos mokytis. ji būtent tokia. kuriuo remdamiesi gal kada galėsime ir patys įsikišti į motyvų kovą.t.studentas nori atlikti tam tikrus skaičiavimus ir galų gale aptinka naują programą. Nenorėdama jo įskaudinti. ir atvirkščiai. . ar pamiegoti ir dirbti savarankiškai. įdomią ir naudingą programą.jis jai nepatinka. žmogus j a u č i a s i pasirengęs veiklai. tuo lengviau ir veikiau pasirenkame savo veiklą. Kiekvienam yra tekę svarstyti. Tikslas gali tapti motyvu. netikrų priežasčių dažniausiai griebiamasi situacijose.niekas negalės jos kaltinti. kuri motyvų grupė dominuoja per visą semestrą. Tačiau dažnas egzaminui ruošiasi tik paskutinę naktį. Kuo greičiau išskiriamas svarbiausias motyvas. Tačiau gudresnis vaikinas supras. Gali būti ir kitaip . Įvertinės jos galimybes. pasirinkdami vieną ar kitą veiklą. Rezultato vaizdas vadinamas veiklos tikslu.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 105 Tuo pat metu gali būti griebiamasi to paties aiškinimosi mechanizmo ir sąmoningai. kurie gali būti nepriimtini ar nesuprantami kitiems. Kai žmogus turi pasirinkti vieną iš kelių skirtingų tikslų. kad . studentas renkasi vieną ar kitą iš minėtų studijavimo stilių. pažinčių. Panagrinėkime pavyzdį. kurios galėtų pateisinti jo elgėsi a p l i n k i n i ų akyse. Šiuo atveju motyvas tampa veiklos tikslu.šiuo atveju tikslas tampa veiklos motyvu. Priklausomai nuo to. tada per sesija nesunkiai gautų gerus pažymius. Tada žmogus sąmoningai „kuria" elgesio priežastis. norint užmaskuoti tikruosius veiksmo motyvus. gero įvertinimo siekimas arba linksmas laiko leidimas. Štai kolega parodo naują.

pirmauti.106 IV SKYRIUS Motyvų kovos rezultatai. dažnai atsisakys kai kurių malonumų. Kiekvieno žmogaus veiklos motyvai su amžiumi kinta.y. Valią jis vertina kaip žmogaus „autonomiškumą". vertybių. o ne išorinių jėgų poveikyje. propagandos. susijęs su vidinių ir išorinių kliūčių nugalėjimu. kaip mums yra geriausiai. Vidurinėse klasėse vyrauja noras užimti tam tikrą v i e t ą kolektyve. kad valia mums tarnauja kaip raktas į asmeninę laisvę ir jėgą. gyvenimo tikslų. interesų. kad liktų kuo mažiau disharmonijos. Įvairių poreikių patenkinimo sunkumai dažnai sukelia neigiamas emocijas. nes. norint pasiekti tikslą. kaip asmenybės savireguliacijos centro funkciją atliekančią struktūrą. Valia . Aukštesnėse klasėse pagrindiniai mokymosi motyvai susiję su įsivaizduojama savo padėtimi ateityje. reklamos spaudimui. Valią. Pasekime.nuo klasės draugų. Visą žmonijos evoliuciją galima vertinti kaip palaipsnį šios laisvės pasireiškimą. netgi galime veikti instinktyviai. nes tai nauja ir įdomi veikla. kuri gali reguliuoti ne tik mūsų elgesio ar veiklos krypties pasirinkimą. nagrinėdami. kaip keičiasi mokymosi motyvai. Būtent šį evoliucijos eigoje susiformavusį darini psichosintezėje vadina valia. Pradinėse klasėse pagrindinis mokymosi motyvas yra siekimas įgyti mokinio statusą . Ji ugdoma kaip asmenybės savybė. Kartais vidinis konfliktas t a r p p o r e i k i ų ir pasirinkimų būna toks stiprus. motyvų pasikeitimai dažnai priklauso nuo asmenybės nuostatų. organizmo sugebėjimą laisvai funkcionuoti pagal savo vidinę prigimtį. bet ir mūsų galimybę tam tikroje situacijoje ir tam tikru metu jaustis taip. Neatitikimas arba disharmonija tarp kokių nors įsitikinimų. jaučiantis atsakomybę už savo veiklos rezultatus.ego struktūrų) įtaką žmogaus gyvenime akcentuoja psichoanalitikai.mokiniai stengiasi mokytis. Vidinio konflikto (konflikto tarp asmenybės id ir super . Žmogus. kad išmuša žmogų iš pusiausvyros ir jam tenka ieškoti pagalbos. y. . asmenybė priversta keisti mąstymo ir elgesio būdą taip. automatiškai. Mes galime pasiduoti išoriniam socialinių apribojimų. Tai sąmoningas žmogaus elgesio ir veiklos reguliavimas. Tam reikalinga valia. tačiau mes taip pat galime priimti visiškai laisvus sprendimus ir būti atsakingi už savo apsisprendimą. žmogus tampa stipresnis ir laisvesnis. Ją naudodamas. Assagiolli) teigia. Kai jis per daug didelis. būti protingiausiam. Mes galime veikti pagal savo įpročius.tai toji mūsų dalis. neatsilikti. R. kaip ego jį sprendžia ir kas veikia sprendimus. Disonansas kuria nemalonią įtampos būseną ir didina motyvaciją kažką keisti. žinių bei elgesio vadinasi kognityviniu disonansu. Asadžioli (R. nors tai pareikalautų ir stiprios valios. t. akcentuoja psichosintezės atstovai. tenka nugalėti kliūtis ir veikti toliau. t. įsitikinimų.

panieka. pasibjaurėjimas. ramybė. psichologai susiduria su problema. triumfas. iniciatyvumas. kaltė. palaima. Valinga veikla gali būti paprasta ir sudėtinga. . nepasitenkinimas. pyktis. žingeidumas. bet rytoj kontrolinis darbas.tai džiaugsmas. padedančių susikaupti. širdgėla. nerimas. susižavėjimas. savarankiškumas. nepriklausomai nuo amžiaus ir kultūros . pasitenkinimas. kaip juos įgyvendins. aktyvumas. sudaro veiklos planą ir t. melancholija. NEIGIAMOS (nemalonios): gailestis. priima sprendimus. beviltiškumas.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI ' 107 V. TEIGIAMOS (malonios): džiaugsmas. euforija. baimė. neapykanta. humaniškumas. pasyvumas. Staiga suskamba telefonas. kad klasifikuoti emocijų iš viso neįmanoma: žmogus kiekvieną kartą atsiduria kitokioje situacijoje ir negali patirti lygiai tokio pat išgyvenimo. ryžtingumas. skausmas. depresija. gėda. Įsivaizduokite. meilė. O kiek daug sugeba jausti žmogus? Tyrinėtojai mano. laimė. Taip nugali mokymosi motyvas. sielvartas. jaudinimasis. energingumas. Kai kurie autoriai mano. mokotės. pavydas. Kad gerai atliktumėte šią veiką. pagal kokius kriterijus derėtų skirstyti emocines būsenas. aistra. žvalumas. apatija. kad esate dar mokinys. energingumas. . baimė. t. Plačiausiai paplitęs skirstymas į teigiamas. savitvarda ir organizuotumas. Franklis valios laisvę sieja su atsakomybe už pasirinkimus. skriauda. pyktis. Svarbiausios valios funkcijos yra veiklos motyvų ir tikslų pasirinkimas. be kurios ji b ū t ų savivalė. psichinių ir fizinių galimybių nukreipimas į tikslą. reikia valios pastangų. bejėgiškumas. EMOCIJŲ ĮVAIROVĖ . pergalė. irzlumas. malonumas. Ką pasirinkti: eiti pas draugą ar mokytis? Vyksta motyvų kova. bendras visų psichinių procesų reguliavimas. Draugas jus kviečia į svečius. nuostaba ir liūdesys. kad mažiausiai kelios emocijos yra bendros visiems žmonėms. priimate sprendimą šį vakarą mokytis. kad mokytis ir gerai atlikti užduotis. bjaurėjimasis. Klasifikuodami emocijas. atkaklumas. Žmonėms yra būdingos įvairios valios proceso savybės: tikslingumas. neigiamas ir neutralias: . įniršis. impulsyvumas. motyvacijos reguliavimas. drąsumas. sėdite už stalo. svarbesnis tikslas. liūdesys. numato. įsitraukti į darbą ir pasiekti norimų rezultatų. simpatija. Žmogus įsisąmonina veiklos motyvus. Jei jūs suprantate.

Pyktis yra sudėtingas jausmas. abejingumas tai NEUTRALIOS emocijos. trukmės ar pobūdžio. kad kitas žmogus sužinotų apie mūsų jausmus ir pakeistų savo . kai negauni to.neapykanta. ko nori.y. ypač vaikystėje. kerštingumas. Adekvatus pyktis . pasitikėjimas. judėjimo. agresiją. Nėra gyvenime tokios situacijos. Kiekvieno žmogaus pykčio priežastys slypi kasdieninėse gyvenimo situacijose. pikta mintis • ar veiksmas. Jis gali būti kelių rūšių. kol nesugebame atleisti. kaip nerimas ar baimė. veiklos sustingimas. t. O nustebimas gali būti tiek teigiamas. kuris kyla. kai kas nors žmogui . įspėjantis apie pavojų. Pyktis ir agresyvumas Kiekvienas žmogus kartais supyksta. Tiesiog nori to. pasireiškiantis įniršiu. interesas.y. sustingimas. kas padėtų jaustis geriau. kai šis tarsi nežino. padaro negerai. tiksliau. Priešiškumas kitam lieka tol. Froidas. Jį sudaro pykčio priežastys (dėl ko supykstame). Sveikose šeimose vaikai jaučiasi pasaulio centru ir nenori taikstytis su apribojimais bei pasitraukti iš šios pozicijos. žiaurumas. Tai sugebėjimas atskirti malonumo principą nuo realybės. rasti ką nors. kad situacija pasikeistų.jis yra savisaugos priemonė (panašiai kaip baimė. ko nori. Pyktis ir jo stilius formuojasi individualiai. ko nori.tai kiekvieno žmogaus teisė. Taigi. Konstruktyvaus agresyvumo požymiai yra šie: valingumas. neturinčios pliuso ar minuso ženklo. t. Išmokimas susitaikyti su apribojimais padeda ir suaugusiam žmogui priimti realybę ir suvokti. bet nuobodulys irgi yra emocija. Suaugusio žmogaus galioje išmokti konstruktyviai ir tinkamai pyktį išreikšti. santykių su kitais stoka. nejautrumas. tiek ir neigiamas. Pyktis yra ne tik signalas. • • . ir viskas. Pirmąjį pyktį būtina pažinti ir nuo jo išsivaduoti. ryžtingumas. įvairaus stiprumo. Destruktyvios agresijos bruožai: nevalingumas. Itin stiprus pyktis virsta įniršiu. kai jis mokomas švaros įgūdžių. sugeba supykti. Dažnai jis būna tarytum dviejų metų vaiko pykčio palikimas suaugusiame žmoguje. bet jausmas. pakenkia ir kuris kyla tam. protingumas. kažkas nepatikti. kad ne visada viską galima gauti arba pakeisti situaciją. elgesį. bet gerokai efektyvesnė). Kitoks yra pyktis. meilei priešingu jausmu.108 IV SKYRIUS Susidomėjimas. kurioje negalėtų kilti pykčio jausmas. kaip kaupiamas priešiškumas ir kaip jis išreiškiamas. „Analinio" pykčio terminą pasiūlė Z. Kiekvienam gali kažkas patikti. o ilgalaikis pyktis . pokyčių. kad patys išsivaduotume nuo mus naikinančio pykčio. svarbu mokėti atleisti tam. Antrąjį pyktį reikėtų efektyviai parodyti. energija. skatinantis gynybą. galingu. apibūdindamas vaiko vystymosi fazę. Keista. kuriai būdingas pasyvumas. Priešiškumas turi savo prasme .

nesugeba teisingai vertinti situacijos. taip. arba savęs žalojimas. Įniršio apimtas žmogus nepaiso aplinkybių ir nejaučia atsakomybės už savo veiksmus. Yra kelios agresijos teorijos. Jo manymu. Kita vertus. kad agresyvios tendencijos. trukdo bendrauti. kuris žmogų išskiria iš kitų organizmų. „Psichikos sutrikimai"). Savidestrukcija. Bandūra) mano. Su šiuo instinktu susijusi energija kyla spontaniškai. Kito žmogaus n u ž u d y m ą vadiname h o m i c i d u . Agresija kaip išmoktas socialinis elgesys. Lorencas (K.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 109 Pyktis padidina bendrą jautrumą. nukreiptas l fizinės ar psichinės žalos suteikimą kitam.y. sirgimas į v a i r i o m i s ligomis buvo vertinama kaip greičiausias ir prieinamiausias to instinkto pasireiškimo rezultatas. Agresija . Tai elgesio forma. susijęs su mirties energija. kyla iš kovos instinkto. sakyti tiesą. tendencija pakliūti į žalojančias situacijas ar įvykius. Kitas šią teorijų grupę atstovaujantis autorius . Įpykusiam žmogui draugas gali virsti priešu. Lorenz). Tačiau po pirmojo pasaulinio karo Froidas pamatė. susidariusios situacijos ar savo pačių trūkumus. pamatyti kitų žmonių. kylančios esant frustracijai. nedidelis pyktis padeda veikti. kad agresija vertinama kaip socialiai išmokto elgesio forma. Agresija taip pat gali b ū t i nukreipta į save. Froidas. nukreipta i kitą žmogų jo žalojimo ar įskaudinimo tikslu: Tuo tarpu kitas žmogus nori to skausmo i š v e n g t i . Psichikos gynybos m e c h a n i z m ų dėka (ypač perkėlimo) mirties energija nukreipiama į išorę. nukreipta i gyvenimo griovimą. pagreitina ir sustiprina reakcijas. Žmogaus pasirengimas agresyviam elgesiui vertinamas kaip sąlyginai pastovus asmenybės bruožas agresyvumas. A. Jį Froidas pavadino thanatos. t. bet nuslopina užuojautos. kaip ir bet kuri kita aktyvumo forma. Žmogus veikia prieš kitus dėl dviejų priežasčių: . jis nebepajėgia atlikti sudėtingesnių veiksmų. kad egzistuoja kitas didelis savarankiškas instinktas.tai individo elgesys. kaip reakcija į agresiją sukeliančius aplinkos stimulus. neturi įgimtų pradmenų. Viena jos formų -suicidas (žr. Tokiu būdu žmogaus gyvenimą veikia nuolatinė įtampa tarp seksualinio ir agresijos instinktų. veiksmas ar nusiteikimas. Savo veiklos pradžioje a u t o r i u s agresiją vertino tik k a i p r e a k c i j ą į seksualinių poreikių patenkinimo blokavimą. Supykusio žmogaus psichinė veikla būna vienpusė. nuo savęs į kitus žmones. palankumo jausmą. kuri nukreipta į kito žmogaus fizinį sužalojimą. Agresija dažniausiai atsiranda kaip žmogaus reakcija į frustruojančią situaciją. Šios teorijos esmė yra ta. Pirmasis apie tai rašė Z. Agresija kaip instinktyvus elgesys. 2. apsiginti. agresija. 1.K. Bandūra (A.

jo agresijos šaknų ieškoma organiniuose galvos smegenų pokyčiuose. o priklauso nuo agresoriaus patyrimo. Kyla klausimas. Neišreikšta agresija gali prasiveržti įvairiais nenuspėjamais būdais. vaistų. tiesioginė provokacija iš kitų. ilgas buvimas triukšme erzina ir tuo pačiu didina agresyvumą. o agresija visada kyla iš frustracijos teigia J. gražios nuogo kūno nuotraukos). Todėl konstruktyvi.neuroanatominės struktūros nulemtas elgesys.. Daugiau neigiamų intensyvių emocinių išgyvenimų patiria žmonės su pakenkimais kairiajame pusrutulyje. . pasitelkdami agresiją. „plika". 3. Fizinį skausmą patyrusios aukos išmoksta agresyvaus elgesio ir taip pat kenčia dėl neurologinių pasekmių. Aplinkos faktoriai: oro užterštumas didina asmens dirglumą. bet ir paties žmogaus vidinės ramybės bei gerovės išsaugojimui. Kas gi lemia agresyvų elgesį? 1. skausmas didina agresyvias tendencijas ir skatina jas išreikšti. Lewis) atliko (1986) tyrimus ir pamatė.. mokymo ir išorinės situacijos. Socialiniai faktoriai: frustracija visada yra lydima agresijos. kad nuolat agresyvūs žmonės yra turėję galvos smegenų traumą dėl patirtos prievartos vaikystėje. kodėl tai nesusiję laiko atžvilgiu? Prievarta juk patirta vaikystėje. tiesioginė. profesionalūs sportininkai nugali varžybose. Jei žmogus susiduria su natūralia ir sveika erotika (pvz. kine). narkotikų. alkoholio ir kitų medžiagų. Tai žiaurų elgesį biologiškai pastiprina. Dollard). jo agresyvumas mažėja. Ji gali tapti įvairių sutrikimų varomąja jėga. Levis (D. agresyvių impulsų atsiradimas yra veikiamas hormonų. 2) yra priverstas tiesiogiai agresyviai reaguoti dėl ypatingos socialinės aplinkos būklės. kareiviai per karą apdovanojami už žmonių žudymą.110 IV SKYRIUS 1) yra išmokęs tokių reagavimo ir atsakymo į poveikį būdų iš praeities. Tokiu būdu akcentuojamas ryšys tarp fizinės prievartos. ji agresyvumą didina. o agresyvus elgesys atsiranda gerokai vėliau? Neuropsichologiniai E. Jei žmogus yra pastoviai agresyvus. verbalinė agresyvių jausmų išraiška yra svarbi ne tik adekvačių santykių palaikymui bendraujant. Jei s t i m u l i a c i j a perdėm intensyvi. Situaciniai faktoriai: didelė fiziologinė įtampa. agresyvaus elgesio modelio viešas demonstravimas (pvz. Chomskajos (E. Buvimas minioje tarp kitų keičia agresyvumo lygį. Agresijos šaknys nėra vienareikšmiškos. Dolardas (J. 2. Seksualinė stimuliacija veikia agresyvumą priklausomai nuo erotinės medžiagos. 3. Agresija . D. Pavyzdžiui. Be abejo. Chomskaja) (1987) tyrimai patvirtina įvairių smegenų struktūrų pokyčių įtaką žmonių išgyvenamoms emocijoms. galvos traumos ir žiauraus elgesio.

o seksualinis aktas veikia kaip Meilė ir intymumas . Romantikas savyje kuria svajones ir idėjas. į tikslą. Brandi heteroseksualinė meilė pasižymi intymumu. pasakyti. turi sugebėjimą palaikyti ir vystyti intymius ir artimus santykius su žmonėmis. Meilė vystosi taip. atsakomybe. be konflikto. Tokie santykiai sukuria tikrą žinojimą apie meilę sau ir kitam.tai kupinas paslapties.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI _111 „Kodėl sakome „Įsimylėjęs"? Reikia sakyti „apsėstasis". noru bendrauti ir teikti pagalbą. Meilė kitam priešingos lyties žmogui turi savo ypatumų. nepaprastas jausmas. kad sužadintų ir kito poreikį atsakyti tokiu pat intensyvumu. žmogus leidžia mylėti save. Meilė .išimtis. Dėl to meilė yra svarbus veiksnys asmenybės formavimuisi. Hugo (V. dailei. Meilė . Apie meilę. žavėjimusi. apsėstu . fiziologiškai nulemtas seksualinių poreikių ir pasireiškiantis socialiai suformuotu siekimu būti maksimaliai įtrauktu į kito žmogaus gyvenimą. kas yra meilė. malonią šypseną keliantis. Hugo). Meilė turi intymų pobūdį ir dažnai pasireiškia situacinėmis švelnumo. pasireiškiančią rūpesčiu. įtemptas. Simpatija . pilnas išsipildančių ir neišsipildančių svajonių. Buvimas intymiuose santykiuose su kitu aktyviai veikia mylimo žmogaus augimo ir laimės pojūtį. Į meilės sąvoką įeina platus emocinių reiškinių spektras . dažnas. m a l o n u m u . Ji pasireiškia geranoriškumu. apie produktyvią meilę. kiekvienam žmogui kiekvienu atveju yra skirtinga. taip ir meilė. duodanti ir priimanti meilę be baimės jausmo. Su meilės sąvoka dažnai siejame įsimylėjimo ir romantikos sąvokas. susižavėjimo. partneriui. Fromm). kurios veda žmogų į priekį. išskiriantis jos objektą iš kitų ir perkeliantis jį į subjekto poreikių ir interesų centrą. Kaip ir laimės pojūtis. pavydo emocijomis. pagarba kitam daug rašo E. Gali būti meilė tėvams. sąlyginai pastovus žmogaus jausmas. kai mylėdamas pats. vaikams.nuo simpatijos iki aistros. May) vadina „aktyviu gavimu". o kartais ir nusivylimą primenantis jausmas. atsirandančią asmenybės augimo ir brendimo procese. Tačiau tą jausmą apibūdinti. būti moters apsėstu .visiems pažįstamas. Intymumą brandžiuose seksualiniuose santykiuose R. pastovumu ir įtampa. Pabandykime apibrėžti meilę. kuris yra specifinis vyrų ir moterų santykių požymis. tikrai sunku. Įsimylėjimas . susijusią su išsivysčiusiu moraliniu elgesiu kitų žmonių atžvilgiu. „aš koncepcijos" susidarymui.taisyklė". Asmenybė.tai aukštas teigiamo emocinio požiūrio lygis. kurios išgyvenamos priklausomai nuo asmenybės bruožų.tai pastovus teigiamas žmogaus nusiteikimas kito žmogaus arba žmonių grupės atžvilgiu. tėvynei. Taip rašė V. Fromas (E. Mėjus (R. o taip pat muzikai. gamtai. Tai yra intensyvus. Būti velnio . Aistros sąvoką esame aptarę anksčiau.

yra siekimas tikslo parodyti save kaip berniuką arba vyrą. Froidas. 4. Malonaus elgesio siekimą gali motyvuoti tiek seksualiniai. Visi malonūs impulsai ir malonumo siekiantis aktyvumas. Egzistuoja įvairios meilės rūšys. Pragma . 2. Dž. Tai tas pat. funkcionavimą ir visi drauge yra vadinami asmenybės psichoseksualiniais faktoriais. kad esi vyras arba moteris.draugystė. Mėjus aprašo seksualinės meilės vertę kaip savęs pažinimą. Froido. instrukcijų pagalba.meilė kaip galimybė būti reikšmingai atspindėtam kitame žmoguje. Seksualumą ir jo įtaką mūsų gyvenimui bei elgsenai akcentavo Z. skatina gyventi. savo vertės ir pagarbos sau didinimą. Money) teigia: "Viskas.rami. Henrick) iškyrė 6 meilės stilius arba atspalvius: 1. vystymąsi. Ly (J. Priklausomai nuo lyties tapatumo. Liudus . Šio potraukio varomoji jėga.y.tai aistringa meilė. antrinių lytinių požymių buvimo. būti aktyviems. Lyties tapatumas . švelnumo patyrimą. lyties tapatumo ir seksualinio elgesio. K. Jie veikia asmenybės augimą. Lee). Storge . kai „spontaniškame sprendime du plius du lygu keturi. (1977) J. ištyręs 1400 žmonių. formuojasi atitinkamos lyties rolės ir su jomis susijęs elgesys. Monėjus (J. .meilė kaip seksualinio potraukio patenkinimas. susižavėjimas. retsykiais tai gali būti atsiskyrimo nuo kito bei praradimo jausmas. A.kyla iš liudus ir storge derinio: protinga. ką žmogus sako ar daro. kurti. Eros .meilė iš išskaičiavimo. Seksualinis identiškumas arba tapatumas . Šiuolaikinę meilės tipologiją siūlo. siekiant pilno fizinio užkariavimo. A.tai asmenybės subjektyvus jausmas. Nepatenkintas libido gali prasiveržti netikėtomis formomis. A s m e n s s e k s u a l u m a s p r i k l a u s o nuo t r i j ų tarpusavyje susijusių faktorių: seksualinio identiškumo. neurozėmis.tai biologinė seksualumo charakteristika. genetinio fondo. yra nulemti seksualinio instinkto. R. ieškoti. . kultūros. pavadinta libido.112 IV SKYRIUS katalizatorius.hedonistinė meilė . kitais psichikos negalavimais. įvyksta klaida ir gauname: du plius du lygu penki". tai sukuriama patyrimo. patikima meilė . lengvai leidžiantis išdavystės galimybę. t. Lyties tapatumo formavimasis priklauso nuo tėvų. tiek ir n e s e k s u a l i n i a i i m p u l s a i . lengvai pasiduodanti sąmoningai kontrolei . Pats bendriausias meilės skirstymas galėtų būti toks: .žaidimas be gilaus jausmo. kaip mergaitę arba moterį". mokymosi. Henrick (K. Tai nėra pastovu nuo gimimo. Psichoseksualinių ar organinių faktorių įtakoje vystymasis gali sutrikti ir seksualinis identiškumas nesutampa su lyties tapatumu. Apie 2-3 metus kiekviemas iš mūsų žinome: „Aš esu berniukas" arba „Aš esu mergaitė". šilta. anot Z. o empiriškai ją patikrinęs. 3.

teigiami arba neigiami. Džeimsas (W. Palyginimo baimė. vyrų ir moterų n u o s t a t o s bei prerogatyvos nesutampa. Sąlyginai mūsų išgyvenamus jausmus galime skirstyti taip: Intelektiniai jausmai: nustebimas. Prarasti savo meilės objektą . Jie išreiškia žmogaus santykį su aplinka. Tai baimė.tai maisto. 2. Prarasti sau svarbių žmonių meilę kiekvienas bijome nuo pat kūdikystės. kad jo neigiami "bruožai ar nesugebėjimai bus atskleisti ar išryškinti. apstulbimas.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI 113 5. 3. Pirmieji pagrindiniai poreikiai. Tiriant pastebėta. Dažniausiai tai priklauso nuo savęs vertinimo. Šių jausmų pobūdis priklauso nuo asmenybės motyvacijos sferos ir nuo aukštesniųjų poreikių patenkinimo. dažnai iškyla pavydo problema. Ankstesnieji jausmai S o c i a l i n i ų s ą l y g ų n u l e m t u s i r a s m e n y b ė s v y s t y m o s i eigoje atsirandančius jausmus vadiname aukštesniaisiais jausmais. tai jis bijo palyginimo. Kiekvienas intelektinis jausmas atitinka organizmo adaptacines reakcijas ir nuostatas. Fromas. apsėdimas.tai pilnas įvykusio proceso įsisąmoninimas. Nuosavybės jausmas. silpni vaikai. kad kažkas už mane yra geresnis ir mano partneriui gali labiau patikti.eros ir Hudus derinys: iracionali meilė. R e n k a n t i s p a r t n e r į .y. tai yra jausmai. bijo būti dar labiau nuvertintas. . Nuo to priklauso jų ženklai . atradimo džiaugsmas. jo sėkmingumo bei vaisingumo. Si jausmą sudaro: 1. James). abejonė. jaučiasi esąs menkas ir nevertas. Tai jausmai. kad jauniems vyrams būdingesni eros ir liudus komponentai. kuriam būdingas nepasitikėjimas ir priklausomybė nuo potraukio objekto. Manija yra b ū d i n g a paaugliams ir jaunimui. Supratimo jausmas . pragma ir manija meilės s t i l i a u s b r u o ž a i . globą.tai prarasti jo meile. kuriuos išreiškiame verksmu ar riksmu jau pirmosiomis savo gyvenimo dienomis . bijo. Tai jausmas. sukeliami minties darbo.atsidavusi meilė." Jei yra kokie nors santykiai tarp objektų. Jei žmogus nepasitiki savimi. t. Manija . Agape . šilumos ir saugumo. Kalbant apie meilę. kylantys pažintinėje veikloje. meilės poreikiai. Baimė prarasti meilę. saugumo j a u s m ą . o kartu ir jo rūpestį. kuriuose tuos santykius pažįstame teigia V. 6. žinių troškimas. su jį supančiais žmonėmis. smalsumas. kad meilės objektas priklauso man kaip daiktas. kurį nagrinėja E. eros ir storge sintezė. o jaunoms moterims būdingi storge. Tokioje s i t u a c i j o j e p a s i j u n t a m e ir galime sureaguoti kaip maži. Dažnai sakome: „jaučiu supratimą. pažįstu šiuos jausmus.

geros nuotaikos išraiška. komiškumo ir tragiškumo jausmai.tai psichikos būsena. kai šie santykiai pasidaro daugiaprasmiai. Religiniai jausmai kyla patiriant kažką.t. referentinės grupės ir t. yra skirtinga ir priklauso nuo kultūros. Religinis tikėjimas yra susijęs su nematerialaus pasaulio įjungimu į savo pasaulio vaizdą.114 IV SKYRIUS Praktiniai jausmai. Būna situacijų. kylantis laukiant norimo įvykio. Įdomi yra komiškumo sąvoka. Komiškumo jausmas gali atsirasti. nuo k u r i ų priklauso laukiamas įvykis. Didingumas savo atžvilgiu kyla iš savo galios žinojimo. V. komiškumas gali sustiprėti. susijusi su pilnu ir bepriekaištingu informacijos. jaučia prieš jį savo menkumą. kančia". Įvykių ir reiškinių priėmimu. Jie kyla suvokiant reiškinius. Viltis paprastai s u s i f o r m u o j a s u p r a n t a n t objektyvias priežastis. Tai sudaro žmogaus vertybių pagrindą ir lemia elgesio bei santykių normas. priklauso ir formuojasi vaikystėje. grožio pajautimas sąmoningai ar nesąmoningai vertinant aplinkos grožį. kuriuose yra estetinės vertybės . šventykloje. Komiškumas gali būti išreikštas trimis lygiais: . Kartais itin didelė motyvacija gali suteikti viltį visiškai be realaus pagrindo. veikia rimtai. Komiškumas nuo juokingumo skiriasi intensyvumu (juokingumas yra intensyvesnis). Tą galime pajusti kalnuose.žmonių tarpusavio santykiai. kur žmogus negali savęs sulyginti su reiškiniu. Komiškumas turi savo objektą ir egzistuojanti tam tikrą jo santykį su subjektu. sėkmės troškimas. grožio pajautimas. Franklis rašė: „Estetinis išgyvenimas yra vienas iš trijų pagrindinių pasaulio pažinimo būdų: veikla. atsiranda padėties ir realybės neatitikimas. o antroji . Didingumo jausmą sukelia įžymūs. nesutampa vertinimo kriterijai. tobulumo ar jėgos pajautimo. atspindi žmogaus kaip dvasinės būtybės egzistenciją. Religingumas perduodamas tradiciškai. ir atspindi numatomą jo realaus išsipildymo tikimybę. kai juokinga tik iš šalies.tai emocinis išgyvenimas. o joje dalyvaujančios pusės komiškumo nesuvokia. Tačiau viltis gali kilti ir dėl grynai subjektyvaus praeities patyrimo. Juokas nėra tik su komiškumu susijęs dalykas. Komiškumo jausmas kyla. matant tam tikros situacijos įvairias puses (komedijų kūrybos principas). gamtos reiškiniai. nes j i s gali būti laimės. situacijos. atspindintys žmogaus veiklą ir santykį su ja: pareiga.viską nuvainikuoja ir neatitinka įvykio svarbumo (anekdotinis komiškumas). kilnumo. įsiterpus pašaliniam. Koki turinį į tai mes įdedame. nesėkmės vengimas. Tikėjimas . didingumo. Viltis . kai pirmoji pokšto dalis sukuria reikšmingumo situaciją. kyla prieštaravimų beprasmiškumo suvokime. Komiškumas kyla tada. meno kūriniai. džiaugsmo. žmogaus suvokimą pralenkiantys reiškiniai. kas mums turi absoliučios prasmės charakteristiką. Estetiniai jausmai: gėrėjimasis.

jumoru. kur sugebame pamatyti realias gyvenime esančias priešybes. Neurotinė kaltė kyla dėl į s i v a i z d u o j a m o p r a s i ž e n g i m o ar d r a u d i m o pažeidimo. rodo tariamą pranašumą. „graužatis". meilė. . galimybių praradimo. išreiškiama seksualinio juoko forma.kaltė dėl savęs nerealizavimo. Tai kaltė. kai už išjuokiamų trūkumų jaučiami teigiami dalykai. Jumoras vertinamas kaip intelekto ir kūrybiškumo požymis.MŪSŲ NORAI IR JAUSMAI . neurotinė ir egzistencinė kaltė. Realią kaltę sukelia realus prasižengimas. padarę „kažką ne taip"? Ką reiškia pajusti kaltę? Tyrinėtojai teigia. Mėjus skiria (1983) tris šios kaltės variantus: .kaltė dėl ryšio su artimu žmogumi praradimo ar ribotų ryšių su juo.tai būtinas sveikos asmenybės elementas. Skiriama reali. Vonegutas (K. 115 . pasitikėjimas. Toks įvertinimas mums svarbus tiek. Tragiškumas gimsta ten. K. kad viena pagrindinių sąžinės ir moralaus elgesio formavimosi sąlygų yra kaltės jausmas. kuri padeda užmaskuoti repliką. draugystė. Jis apima žmogų. nebent juokas. patiriame kaltės jausmą. padedantis suvokti skirtumą tarp to. Kaltės jausmas . Jei čia klostosi „kas nors ne taip".kartus nusivylimas ir nėra kitos išeities. ir nubaudus save už tai.ironija. kad jos yra negeros. gėda. kurios yra svarbios individui ir sudaro jo įsitikinimų esmę.kaltė dėl prarasto ryšio su absoliutu ar gamta. . elgesio. jose jumoro nėra. ir kai į blogį pradedame žiūrėti kaip i dėsningą reiškinį. Jos atveju yra galimas ir būtinas realus užmokestis. neatitinkančios žmogiškųjų vertybių. . a t s a k o m y b ė .vaistas nuo visko pasaulyje". Tai pagrindas susiformuoti sąžinei ir moraliam elgesiui. dažnai naudojama santykiuose tarp paauglių. . Psichoanalitikai jas vertina kaip paslėptą agresiją.blevyzgomis.tai subjektyvus žmogaus jausmas. koks esi ir koks turi būti. nepadorios. kurią pajuntame. geraširdiškumas. netobulumus. Tai atsakomybės jausmo vystymosi prielaida. etines ar religines normas. kiek jaučiamės atsakingi už savo santykius su aplinkiniais. Kaltė . Egzistencinės psichologijos atstovai minėtąją kaltę vertina kaip pozityvią jėgą žmogaus gyvenime plačiąja prasme. s ą ž i n ė . Moraliniai jausmai. . įvertinus savo poelgius bei mintis ir nusprendus. Tada komiškumas perauga į tragiškumą. kylantis pažeidus moralines. Vonegut) rašė: „Brandumas . jų apleidimo ar ignoravimo. Jie atspindi žmogaus santykius su kitais žmonėmis ir pačiu s a v i m i . . už savo gyvenimo būdą ir tėkmę. Ji atspindi ironizuojančiojo silpnumą. meilė. Juokas . R. nemoralios. Kas skatina mus laikytis žmogiškųjų moralės normų ir taisyklių? Kas yra tas sąžinės balsas.

nepaaiškina nuobaudų prasmės. kad supranta. Įdomu. suaugęs . kur nebaudžiama beprasmiškai. palyginti. išstumti .vyresnių. Santykis tarp b a i m ė s ir k a l t ė s jausmo a p i b ū d i n a žmogaus m o r a l i n į b r a n d u m ą . Nuolatinė baimė keičia žmogaus elgesio priežastis: tokiu atveju žmogus nedaro nedorų darbų. kad emocijos ir troškimas jas patirti skatina žmogų tam tikrai veiklai? 2. jo šviesa. Tai labiau susiję su baime. nepameluotą. kas padaryta nedorai. nes nuspalvina pažintinius procesus. Tai lyg indikatorius. Tačiau kiekvienu atveju kaltės jausmas kyla iš vidaus. įstatymo). o nurodoma. ne kaltės jausmas. atsakomybė. kad jos susijusios su visa mūsų veikla. parodantis mūsų tikrą. •. viešosios nuomonės. vykstančius aplink mus ir mumyse. o baimė. kad niekas apie tai nesužinos. vystosi ne sąžinė. o ne todėl. Emocijos yra mūsų gyvenimo žavesys. tuo tarpu tas. Norisi daryti išvadą. esant šiltiems santykiams šeimoje. kad tikrai gyvename. Kodėl kartais žmogus pats vienas negali susidoroti su savo išgyvenimais? . negreitai. kad būtent emocijos sieja visas asmenybės sferas. kai yra tikras. šitaip nepasielgs. netinkamai. Tuo tarpu gėdos jausmas kyla dėl realių ar įsivaizduojamų sankcijų iš kitų žmonių.116 IV SKYRIUS Atsakomybės jausmas pradedamas ugdyti dar vaikystėje.viršininkų.jis reikalauja atgailos ir atpirkimo. Žmonių kaltės „slenkstis" yra labai nevienodas: vienus kaltės jausmas apima ir dėl nereikšmingų dalykų. Normalus kaltės jausmas susiformuoja. tarpasmeninius santykius ir mūsų santykius su pačiu savimi. Klausimai pagalvojimui 1. kurio elgesį reguliuoja atsakingumas. Kokiu būdu įvairūs autoriai ieško „tilto" tarp proto ir jausmų? 4. jei atima vaikui galimybę pasijusti vėl mylimu. nes bijo (vaikas . jog taip daryti nedera. ' Vadovaudamasis baime. kad kaltės jausmo negalima užmiršti. nepalieka galimybės pasitaisyti. Kodėl jausmų įsisąmoninimas ir išraiška yra svarbu žmogaus sveikatai ir dvasinei pusiausvyrai? 5. jausdami. žmogus gali nesunkiai „paslysti". kitus. Ar galime teigti. Ar visada galime tiksliai įvertinti vidinę žmogaus būseną pagal jos išorinį pasireiškimą? 3. protingų samprotavimų nepakeistą reakciją į reiškinius. į kurią pasineriame ir galime ja mėgautis. Jei tėvai vaiką griežtai baudžia.

1991. . 1992. Wesen-Entstehung-Bewaltigung. Psychology. Benjamin L. cultural and biological demensions. 1996. 1998.. 1990. New York. 1992.. 1998.. London.. Užrašai sau. 1-3. Kaunas. Kaunas. Emotionspsychologie.O. Wenn ein Mensch stirbt. Po labai artimo žmogaus mirties. 7. London. Vilnius. Savireguliacija ir streso įveikimas (užsiėmimu vadovas). 1990 . A. 1998. Gerbing D. The science of behavior. 12.Barby K. Zūrich. 2 nd. 14.. Bandzevičienė R. Rainwater J. Berlin. Berlin. 1994. Frankl V. 17. Management by Korper. Carlson N. Lankford V. Fromas E. 19. Morhom C. Vilnius. 6. 1997. 13. 1998. 15. Menas mylėti. Psychology: Boundaries and frontiers.MŪSŲ_ NORAI IR JAUSMAI 117 Literatūra 1. 9. 4. Kaunas. 5. 1997. Pikūnas J. Stein S. 1989.vis vien sakyti gyvenimui TAIP. Blimenthal . Vilnius. Katzenstein A. D. Agression und Anpassung. Savigarba: kelias į sėkmę ir meilę. Mitscherlich. Meilės psichologija. Harre R. Boston. Schmidt-Atzert L. 8. 1990. Vilnius. 2. Porat F. 1994.. Vilnius. Sollmann U. 1989. 18. 20. Sitte E. R.. Padėk sau.. Turėti ar būti. 16. 3. Logoterapijos santrauka. Kai sudūžta meilė. The emotions: social. 1981. E. Fromas E. Angst. Vilnius. Žmogus ieško prasmės. Mano pastangos tapti asmenybe. Tinkamiausia pagalba išsiskyrimo skausmui įveikti. Psychology. W. 1990. 11. T. Keturi jausmai ir ką su jais daryti. Parrot W. Vilnius. Buskist W. Prather H. 10. 1993. Zūrich. Vilnius.

Psichologų požiūris skiriasi. suvokiantį aplinką bei save ir kontroliuojantį savo veiksmus. išgyvenimais. reikšmingų rezultatu. Taigi asmenybe negimstama. nes jie asmenybe laiko tokį žmogų. tik jam vienam būdingų savybių derinį. tačiau asmenybė taip pat gali virsti individu (pavyzdžiui. jeigu dėl psichinės ligos sutrinka jos ryšiai su aplinka. kuriais vienas žmogus skiriasi nuo kito. jos tapsmas yra dinamiškas procesas. Galima tapti asmenybe. INDIVIDUALIOS ASMENYBES SAVYBES Asmenybės samprata Asmenybė yra suvokiama keliais lygiais. savo veikloje pasiekę . deformuojasi savas suvokimas ir žmogus praranda savimonę). nesakome juk „kūdikio asmenybė". Asmenybė yra sudėtinga psichinių savybių visuma. poreikiais. sąmoningai veikti bei skirti save nuo likusio pasaulio (Aš ir ne Aš). tai pat nesakome ir „gyvūno asmenybė". Asmenybė yra svarbi kaip individualybė su jos jausmais. Kalbėdami apie žmogaus unikalumą. Bendriausia prasme asmenybe galime vadinti kiekvieną žmogų.118 _ V SKYRIUS ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS Individualumas tai yra tos žmogaus savybės ir psichiniai procesai. A s m e n y b ė vystosi p a l e n g v a . sugebėjimais ir motyvais. Buitiniame lygyje asmenybėmis vadinami žmonės. vartojame individualumo sąvoką. Asmenybės ir individualumo santykį . kuris pajėgus save suvokti.

b) jausmų ir emocijų (tame tarpe ir savęs vertinimo). Miasiščevas. James) linkę analizuoti asmenybę per santykių sistemą. greitis • bei intensyvumas . o individualybė . p a ž i n i m o ir b e n d r a v i m o procese transformuojasi per konkrečias gyvenimiškosios veiklos sąlygas. Asmenybė yra itin sudėtingas fenomenas.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 119 aiškiai yra išreiškęs B. Džeimsas nurodo tris pagrindines tokių santykių sritis: a) asmenybę sudarančių elementų.asmenybės kaip veiklos subjekto „giluma". ir jums yra įdomu. motyvacijos ir valios sferą. Tačiau asmenybės struktūrų sąrašas bus nepilnas. kuri nėra pastovi ir kuri kinta taip lengvai. tempas. Antai poreikių ir motyvacijos kontekste galima analizuoti. per individualias psichologines savybes bei susiformavusias nuostatas. kaip švarko stilius ar šukuosena? Tikroji asmenybė pasireiškia ten ir tada. Manau. Minėtosios asmenybės struktūros pasireiškia bet kurioje žmogaus veikloje. kai savo veiksmais sukuria produktą.tai jau asmenybės temperamento ir charakterio sritis.tai asmenybės moralinės atsakomybės už savo elgesį jausmas. Nemažai tyrinėtojų. D ž e i m s a s (W. V. Galimybės atlikti tam tikrą darbą priklauso nuo sugebėjimų ir intelekto. c) sugebėjimus. Ananjevas. o kiti ne? Kas lemia mūsų individualias savybes? Koks makro ir mikro aplinkos vaidmuo asmenybės formavimosi procese? Asmenybės elgesys veiklos. b) temperamentą ir charakterį. kodėl tam tikra veikla atliekama. kas yra tikroji asmenybė ir kuo ji skiriasi nuo tos. net „žavūs". linkę nagrinėti asmenybę pagal jos struktūrines dalis: • a) poreikių. . O dabar grįžkime į asmenybės sampratą. kad asmenybė yra visų žmogiškųjų savybių viršūnė. „simpatiški". todėl į ją yra daug skirtingų požiūrių. Tokius visybiškus rezultatus su visybiškais efektais gali sukurti tik tokios . Apie visa tai plačiau žiūrėkite „Asmenybės teorijos". jeigu nepaminėsime sąžinės. savisauga). Sąžinė . kas yra toji asmenybės giluma? Kodėl vieni žmonės yra „patrauklūs". V. Veiklos dinamika. Kaip atskirti. kokia yra tos veiklos prasmė asmenybei. todėl jas galima išskirti ir atskirai išanalizuoti. Bene daugiausia asmenybės tyrinėtojų siūlo analizuoti asmenybę pagal jos savybes. Kiti asmenybės t y r i n ė t o j a i V. kurio rezultatas žavi ir visus kitus. sakydamas. kurie kyla dėl jausmų ir emocijų (rūpinimasis savimi. c) poelgių.

mastais. Žmogaus asmenybė matuojama realių užduočių. Taigi apibrėžti pagal: a) požiūri į kitus žmones. kad asmenybė galutinai susiformuoja ir atsiskleidžia spręsdama ne tik savo asmeniškas. Su sąvoka „noriu" atsiranda ir kitos sąvokos . uždarumas. kad tik minėtieji žmonės nusipelnę vadintis asmenybėmis. dominuojantys santykiai. Asmenybės unikalumas pasireiškia tuo. Bethoveną ir Napoleoną. Taip formuojasi vidinio ir išorinio pasaulio santykis. Tuo ji ne tik patenkina poreikį bendrauti. negu visuma individų. b) požiūrį į save. kuriose sukoncentruota visa. išreikštas elgesiu „sau" ir „kitiems".„galima". „negalima". „privaloma". bailumas. besistengiančių atskleisti daiktų ar reiškinių esme. Dėl to asmenybės jėga visada yra i n d i v i d u a l i a i išreikšta per kitų reikmes. Žmogus „gimsta be veidrodžio rankoje" ir be filosofinio apmąstymo „aš esu aš". Todėl ir buvo paminėta. Tai yra santykiai. kas socialiai reikšminga žmonijai. kas leidžiama ir kas draudžiama. Viso to pagrindas yra visuomenės socialinės normos. bet ir kitiems žmonėms reikšmingas problemas. Tai pasakytina apie ypač iškilias asmenybes . c) požiūrį į išorinį pasaulį. „reikia". drąsa. Asmenybė formuojasi bendraudama su žmonėmis. Nors tą „nauja" ji atskleidžia visiems. kurių bazėje formuojasi charakterio bruožai: iniciatyva.Platoną ir Euklidą. Kuo platesnis žmonių ratas laiko tas problemas reikšmingomis. melas ir kitos savybės. tik tuomet jis ima žiūrėti į save kaip į žmogų. Daugybė santykių. Mikelandželą ir Tolstojų. kurie parodytų asmenybės kryptingumą. k u r i e rodo asmenybės įvairiapusiškumą ir turtingumą. orientuoja mus į tai. kad būtų išskirti asmenybės struktūroje . bet ir reguliuoja savo elgesį. tačiau ji tą padaro geriau. nusakantis drauge ir žmonių tarpusavio ryšius. tuo svarbesnė asmenybė. atvirumas. todėl pirmiausia jis turi įsižiūrėti į kitą žmogų kaip į veidrodį. kuriuos spręsdama ji pati iškyla. kad kiekviena asmenybė savaip atskleidžia kažką naujo. Požiūris į žmogų yra esminis. asmenybės kryptingumą arba dominuojančius santykius galime . Tačiau neverta manyti. Žmogaus santykiai su tikrove leidžia kalbėti apie asmenybės santykių struktūrą. Asmenybė savo esme yra žmogus. Šiuolaikinės psichologijos požiūriu asmenybės charakteristika persunkia visą psichologijos sistemos turinį.120 • V SKYRIUS asmenybės. Niutoną ir Spinozą. Jau ankstyvajame vaiko amžiuje formuojasi suvokimas to. sąlygotas visuomenės ir jo santykių su visuomene.

Nuostata nuteikia asmenybę atlikti savo vaidmenį tam tikru būdu. bendraudamas ir vertindamas. G. Amerikiečių psichologas M. bet ne įgimtos. Nuostatos yra gana pastovūs dariniai.estetines (ar žmogus laiko svarbiu grožį ir pagal kokius kriterijus jį vertina): .religines (ką žmogui reiškia religija). 2. j o m i s ž m o g u s v a d o v a u j a s i d i r b d a m a s . Allport) siūlo išskirti keletą pagrindinių vertybių grupių: . ar žmogus jo siekia.ekonomines (kiek svarbi ekonominė veikla. politinių bei estetinių nuostatų sistema. Jos nulemia tiek asmenybės tikslus. Sherif) nurodo šiuos svarbiausius nuostatų požymius: 1. Vertybės . Vieną vertybę gali išreikšti keletas nuostatų. nuostatų turinį jungia du reikšmių komponentai: a) prisitaikymas prie tikrovės. socialinių. b) subjektyvi dvasinė būsena. idealus ir kaip jų siekia). Ši sistema bet . tiek būdus tiems t i k s l a m s p a s i e k t i . Nuostatos yra susijusios su poreikiais ir tuo skiriasi nuo įpročių. tai jis gali susidaryti teigiamas nuostatas į kitus taip pat manančius žmones. Olportas (G. 3. Vertybės susiformuoja auklėjimo ir patirties dėka. bet nieko neveikiančius. .politines (ar turi politinius Įsitikinimus. mokymasis. ar atsižvelgia i visų interesus). ar laiko svarbiu). jeigu žmogus itin vertina materialinės gerovės kūrimą. Nuostatos yra išmoktos. padeda įvaldyti jį atitinkančio elgesio standartus. Kiekvienai asmenybei būdingos vertybinės orientacijos.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 121 Asmenybės kryptingumą lemia ir i n d i v i d u a l i vertybių sistema. G.teorines (kaip vertinamas pažinimas. . materialinė nauda. ar bus pasiryžęs bet kokiomis priemonėmis jos siekti). aktyvią poziciją gyvenime ir smerkti besiskundžiančius. verčiančias pakeisti požiūrį i pasaulį).socialines (ką jam reiškia bendravimas. kuri išreiškia žmogaus pasirengimą tam tikram veiksmui ir apsprendžia jo aktyvumą. Asmenybės vertybės pasireiškia būtent per nuostatas. kurie tokio ryšio gali ir neturėti. sudarančių vientisą sistemą. atsirandanti buvusios patirties pagrindu ir valdanti asmenybės elgesį jai reikšmingų situacijų ir objektų atžvilgiu. Socialinė nuostata tai psichologinė parengtis. . Šerifas (M. žmogui patekus į ypatingas sąlygas. pasireiškiančios per vertybes ir nuostatas. varžosi su jais. kaip vertina kitus žmones. yra pastovios ir kinta sunkiai (pavyzdžiui.asmenybės dorovinių. Pavyzdžiui. Olporto teigimu. visuomenės normos. . Nuostatos yra susijusios su vertybių sistema. susijusi su siekiamu idealu.

turi ir žmonės. kad tos savybės vyraus jo asmenybėje? Taigi norint geriau pažinti. reikia suvokti priežastis. Pavlovas išskyrė 4 temperamentų tipus. individualaus genų derinio. jiems pritaikęs dar Hipokrato temperamentų pavadinimus. ir gyvūnai. tiek gyvūnus skirstyti fiziologiniu pagrindu pagal jaudinimo ir slopimo procesų savybes (5. verta prisiminti charakterį ir temperamentą. nors pats žmogus to gali sąmoningai nesuvokti. Ar tai reiškia. Centrinę nervų sistemą.122 V SKYRIUS kokiu atveju nukreipia asmenybės veiklą konkrečia linkme. sudarytą iš galvos ir stuburo smegenų. Temperamento ir nervų sistemos procesų ryšys (pagal Pavlovą) Pagal šias savybes I.1 pav.): -jų jėgą (gali būti stiprūs ir silpni). Temperamentas ir charakteris Žmogus jau gimsta su jam būdingomis tam tikromis savybėmis. lemiančias jos veiklos kryptingumą.1 pav. -paslankumą (ar lengvai pereinama nuo vienos būsenos prie kitos).unikalaus. -pusiausvyrą (lengvai ar sunkiai grįžtama į pradinę padėtį). tiek kito žmogaus asmenybe. Žinoma. 5. kas asmenybėje yra įgimta. kadangi Pavlovo tipai priminė Hipokrato aprašytus temperamentų požymius. Tai priklauso nuo genotipo . Temperamentu vadinama įgimtų centrinės nervų sistemos savybių išraiška. Norint pažinti tiek savo. Pavlovas pasiūlė tiek žmones. Rusų mokslininkas I. o kas susiformuoja raidos procese. Pavlovo temperamentų klasifikacija buvo daug kritikuota ir pripažinta gana ribota. .

bandant numatyti jo veiklos tempus. Bidstrupo pavaizduotų skrybėlės savininkų? . apibūdinant žmogaus priklausomybę vienam ar kitam temperamento tipui. dėmesio ir emocinių išgyvenimų ypatybes.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 123 tačiau ja patogu naudotis. Kuriam temperamento tipui priklauso kiekvienas iš šių H. 5.2 pav.

tačiau pavalgę lengvai nurimdavo (flegmatikai). savimyla. kaip išvengti nesėkmės. . Eysenck) šiek tiek praplėtė temperamento sąvoką. mėgsta pripažinimą. bet gavę maisto tuojau nurimdavo.3 pav. todėl. o paskutiniosios grupės kūdikiai verkdavo silpnai ir tyliai. pamaitinti dar ilgai verkšlendavo (jie buvo priskirti melancholiko tipui). ar galės ištesėti pažadą. nepatiklus. nuolat randa priežasčių nerimauti. Kiti po stipraus reikalavimo dar kurį laiką negalėdavo nurimti (cholerikai). turi stiprų pareigos jausmą. kaip jie elgdavosi prašydami maisto. kartais šykštus.). bet ištvermingai. . mėgsta bendrauti ir yra mėgiamas. nelengvai susijaudina. apklausiami. yra išdidus. veikia lėtai. Dar kiti maisto pradėdavo reikalauti pavėluotai. Anglų psichologas H. linkęs dažnai keisti veiklą. įgimtomis savybėmis laikydamas žmogaus polinkį į ekstraversiją ir intraversiją (orientacija į aplinką arba į save). greiti veiklos tempai. įžvelgti sunkumus ir kliūtis. kiti gali jo nemėgti dėl polinkio vadovauti. atsargus. yra valingas ir principingas.flegmatikas: šaltakraujis. Kant) taip pat domėjosi temperamento tipų pasireiškimu asmenybėje. labiausiai išreikštas savybes: . "o apie tai.cholerikas: greitai užsiplieskia ir greitai nurimsta. galvoja ne apie sėkmę. Jis gana išsamiai aprašė temperamento tipų kraštutines. . tačiau trūksta ištvermės. visi šie vaikai buvo kartas nuo karto surenkami. emocinį stabilumą ir neurotizmą. visada pasirengęs padėti kitiems. Kiekvieno žmogaus temperamente rasime visų temperamentų bruožų. Aizenkas (H. Verta paminėti pavyzdį. optimistas. kad grynų temperamento tipų beveik nepasitaiko. pasipūtimo. stebimi. tačiau vis dėlto dažniausiai vyrauja kurio nors vieno temperamento savybės. Anglų psichologas (Chess) stebėjo (1970). ar tikrai galės ištesėti. Jie buvo priskirti sangviniko tipui. nerūpestingas. nemėgsta monotonijos. . ko nors imdamasis daugiausia . ilgai svarsto. kad spėjimas apie priklausomybę vienam ar kitam temperamento tipui pasitvirtino daugeliu atvejų. taktiškas. Pasirodė. elgiasi rafinuotai ir ceremoningai.124 V SKYRIUS Vokiečių filosofas I. todėl kartais pažada. pagyrimus. patvirtinantį įgimtų nervų sistemos savybių reikšmę žmogaus elgesiui. ką tik gimusių kūdikių elgesį ir suskirstė juos į 4 temperamentų tipus pagal tai.melancholikas: j a u t r u s . prieš pažadėdamas. Metams bėgant. todėl ypatingų laimėjimų gali ir nepasiekti. Vieni iš jų verkdavo intensyviai ir garsiai.sangvinikas: linksmas. (5. negalvodamas. Reikėtų paminėti ir tai. nemėgsta viešumos. bet sunkiai ir nusiramina. Kantas (I.

regos. kūrybingumą. kai visiškai vienodas įgimtas savybes (genotipą) turintys berniukai tuojau po gimimo buvo atskirti ir išaugo skirtingomis sąlygomis.intuityvų mąstymą. abiejų brolių asmenybės ryškiai skyrėsi. kad. reikia pabrėžti. intraversijos ir emocinio stabilumo ryšys su temperamento tipais (pagal Aisenką) Temperamento ypatybes galima aiškinti ir hormoninių liaukų veiklos skirtumais. Verta prisiminti garsųjį Mallifert dvynių atvejį (JAV). todėl smarkesnis vieno ar kito iš pusrutulių išsivystymas gali lemti žmogaus p o l i n k į į konkrečią veiklos rūšį.3 pav. nes įvairių hormonų kiekio santykis lemia žmogaus veiklos tempus. Kairysis kontroliuoja loginį mąstymą.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 125 5. Asmenybės savybės iš dalies priklauso ir nuo to. Apibendrinant įgimtų veiksnių reikšmę. kuris iš didžiųjų galvos smegenų pusrutulių yra labiau išsivystęs. taip pat pavadino savo sūnus ir šunis. Įgimtos fizinės savybės (išorės bruožai. Ekstraversijos. kad. ne mažiau reikšmės asmenybės susiformavimui turi ir aplinka. dešinysis . Tai rodo. kad jie yra labai svarbūs. Atsitiktinai susitikus po 39 metų pasirodė. tačiau ne vieninteliai. klausos. judėjimo duomenys) taip pat įtakoja asmenybės formavimąsi. emocines reakcijas. nors įgimtos savybės ir labai svarbios. . nors jie pasirinko tą pačią profesiją.

kalboje. elgesyje. tai jo charakterį formuoja aplinka ir jo paties sąmoningos pastangos. Tačiau už j a u t r u m ą ir atsargumą pašiepiamam vaikui gali susiformuoti nepasitikėjimas savimi. ugdyti naudingus bruožus. Jo savybes gali formuoti ne tik aplinka. aplinka.tai. bendravime. Tai. drąsiai jaučiasi. gali turėti visiškai skirtingus charakterius. nuo pirmojo ištarto žodžio. kurioje daugelis nori išsiskirti. pasireiškiančių asmenybei būdingais poelgiais. kas yra įgimta. švelniai skatinamas melancholiško temperamento vaikas ima domėtis aplinka. Pavyzdžiui. Charakteris . Kuo dažniausiai giriasi tėvai? Savo protingais vaikais.126 V SKYRIUS Jeigu temperamento savybių žmogus pats pasirinkti negali. būtent. Charakteris formuojasi temperamento pagrindu. Ir taip visą gyvenimą vis . Charakterio formavimąsi veikia pasaulėžiūra. pradedant nuo pirmojo judesio. kokie charakterio bruožai susiformuoja jų pagrindu. Kiekvienas temperamentas turi savo privalumų. aplinka. todėl verta nagrinėti juos ne pavieniui. toji sritis. intelektas. To paties temperamento žmonės. Sugebėjimai ir jų vertinimas Sis skyrius kiekvienam yra neabejotinai reikšmingas.ilgai ir kruopščiai dirbti. Protiniai sugebėjimai . tarsi padengiama auklėjimo.unikalių psichinių savybių. netgi išvaizdoje. yra visiškai aiški praktinė sugebėjimų prasmė. Įžvelgti gerąsias aplinkos savybes. o kitiems „blogi" bruožai. netriukšmauti. Net ir nestudijavusiems tokio mokslo kaip psichologija. o kai kurie nori būti netgi protingesniais už kitus. bet ir pats žmogus jas sąmoningai keisdamas ir tobulindamas. Tai priklauso nuo to. ko jis nesugeba: iš choleriko . ir tie patys bruožai gali būti skirtingai vertinami skirtingose situacijose. stiprus nerimas ir kaltės jausmas. susiduriame su vertinimo problema: vieniems iš jų priskiriami „geri". kadangi nėra nei absoliučiai blogų. jausmai. Charakteris pasireiškia visoje asmenybės veikloje. Nuo to priklauso. Bruožai gali skirtingai pasireikšti įvairiose situacijose. visuma. patirties sluoksniu. Kalbėdami apie temperamentus.būti judriam ir energingam. nuo pirmos sėkmingai baigtos klasės. nei pernelyg gerų temperamento bruožų. išmoksta būti atviresnis. Į įgimtas vaiko temperamento savybes reikėtų itin atsižvelgti jį auklėjant. Kiekvienas žmogus nori būti protingas. tačiau ir nereikalauti iš vaiko to. Tokie vertinimai nėra teisingi. kokios temperamento savybės buvo skatinamos ir kokios slopinamos. o kaip visumą. augantys skirtingoje aplinkoje. o iš flegmatiko .

pasiekimų testai yra skirti nustatyti meistriškumo įgūdžiams ir tuo metu esančioms asmens galimybėms. Kadangi tai visiems labai aktuali problema. padedant jaunimui pasirinkti profesiją ar priimant į darbą. valstybės vadovuose ir t.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 127 ieškome sugebėjimų patys savyje. Šio požiūrio šalininkai teigia. Nežiūrint to. kad abiejų rūšių testuose kartais naudojami panašaus tipo klausimai. Tai buvo pirmas kartas. Šiame skyrelyje kalbėsime apie: . 4. 1. kad nuo asmenybės motyvacijos. Nors sugebėjimų problema žmonėms visuomet aktuali. XIX amžiaus pabaigoje. Intelektą ir bandymus jį išmatuoti. sakydami.t. politikuose. gerai apmokamą darbą. vargu ar pasiseks jos išvengti. Kad ir kaip prieštaringai ją vertintume. kaip pats objektyviausias ir besališkiausias metodas nustatyti asmenybės sugebėjimams ir talentams. ir kiekvienas protingas jaunikaitis ir panelė bus objektyviai įvertinti. kai tik sugebėjimų testai buvo pirmąkart sukurti. 2. Šiuolaikines intelekto teorijas ir intelekto matavimo technikas. Paveldimumo bei aplinkos poveiki intelektui. dėl to jie negali išmatuoti visų darbui reikalingų savybių. veiklos įgūdžių bei lyderiavimo kokybės kur kas labiau priklauso asmenybės sugebėjimai studijuoti ar dirbti darbą. kad ji plačiai taikoma. jie buvo vertinami. priimant į darbą. 3. Kiti mano. Gabumų testų paskirtis . Vieni tuo labai džiaugiasi. kai testų pagalba žmonės galėjo gauti prestižinį darbą. pabandysime pažvelgti į ją abiem požiūriais. jog psichologiniai testai yra siauri ir riboti. sveikatos ar politinės pakraipos. savo vaikuose. Gabumus ir pasiekimus. 5. studijuoti aukštesnio • tipo mokyklose. mūsų šalyje tai yra gana naujas dalykas. šiandien jau yra mūsų gyvenimo kasdienybė. Individuali atranka. kai norime gauti profesionalų. Tačiau reikia pasakyti ir tai. tačiau ji ypač parūpsta. o testų rezultatai gana dažnai koreliuoja tarpusavyje. Dauguma ir dabar tebesilaiko nuomonės. mokytojuose. Ką iš tikrųjų matuoja testai? Bent jau teoriniu požiūriu yra skirtumas tarp gabumų ir pasiekimų. nepriklausomai nuo šeimos socialinės padėties. Gabumų ar pasiekimų testai? . Intelekto prigimtį. kad sugebėjimų testai yra • itin naudingi. kad pagaliau pasibaigė „pažinčių" metas.prognozuoti mokymo rezultatus.

kuri jums ne tik suteiks informacijos. ką individas pasieks mokymosi ar specialių treniruočių procese. kurie turėtų išmatuoti specifinį subjekto meistriškumą.specifiškumo kontinuume. Galton). • Taigi pasirodo. bet ir pralinksmins. pabandęs sukurti intelekto testą. ką įprasta vadinti intelektu. ir pasiekimų testų. profilis atsidurs viename kontinuumo gale. atrenkant kandidatus lėktuvo pilotavimui. Galtonas (F. tačiau juose dažniausiai nebūna klausimų apie praktinius įgūdžius. Tai atsitiko prieš šimtą metų. Intelektą Galtonas suprato kaip išskirtinius jautrumo ir suvokimo įgūdžius. tuo tarpu kitame kontinuumo gale rasime bendruosius gabumus. kad geras mechanikos žinojimas leidžia prognozuoti skrydžių sėkmę. Bendra ar specifiška? Gabumų testai gali būti vertinami bendrumo . nustatantis įsisavintos kurso medžiagos meistriškumą. skirtų abiejų dimensijų matavimui. Be jau minėtųjų . gali būti pašildytas testas. buvo gamtininkas ir matematikas F. Intelekto matavimo testai Kalbėdami apie intelekto matavimą. Susidomėjimą žmogaus individualiais skirtumais Galtonas paveldėjo iš savo pusbrolio. tokius kaip kompetencija mokytis į v a i r i ų dalykų. kurie yra skirti būsimos veiklos prognozei. Tačiau bendrieji intelekto testai negali prognozuoti. Antai muzikinių gabumų. Šiek tiek vėliau mes būtinai susipažinsime su veiksniais. Pirmasis žmogus. galinčiais turėti įtakos intelekto testo rodikliams. skirti prognozuoti bendrą atlikimo sėkmę. Apie juos jūs jau galėjote pasiskaityti I-ojo skyriaus 5 poskyryje „Psichologijoje naudojami metodai". o ne nuo jo turinio. Intelekto testai yra gabumų testai. Darvino (Ch. kad gabumų ar pasiekimų matavimas labiau priklauso nuo testo tikslo. Darwin). figūrų ir kokybinių rodiklių išsiaiškinimą. kaip ir gabumų vairuoti automobilį. Tačiau šiuo atveju naudojamas testas jau matuos gabumus. Psichologiniams testams yra keliami specialūs reikalavimai. neišvengiamai turime žvilgterėti į istoriją. nes čia bus matuojami specifiniai įgūdžiai. Studentams. yra testų. Intelekto testai apima verbalinių. Bendrųjų gabumų kontinuume rasime tai.128 V SKYRIUS Pavyzdys.gabumų testų. Tačiau panašūs klausimai gali pasitaikyti ir testų rinkinyje. baigiantiems mechanikos pagrindus. evoliucijos teorijos kūrėjo Č. Pasirodo. kurie yra . Tai bus pasiekimų matavimas.

Intelekto koeficientas: Skaičius 100 šiuo atveju buvo panaudotas kaip koeficientas. Simon). Bendradarbiaudamas su kitu prancūzų psichologu T. kurį žmogus pasiekė pagal savo rezultatus. 1905 metais Bine išspausdino intelekto skale. Simonu (T.IQ (Intelligence quotient) . IQ bus mažesnis. buvo sukonstruotas prancūzų psichologo A. Čia buvo nustatytos amžiaus normos. jeigu PA bus didesnis. Pirmasis intelekto testas. Terman). Bine (A. IQ bus didesnis už 100. Stanfordo universitete. bet protavimo bei problemų sprendimo galimybes. jeigu PA atitinka CA. galima palyginti PA su vaiko chronologiniu amžiumi (CA). Dideliam savo nusivylimui Galtonas nustatė. kurių vaikų išsivystymas yra per lėtas pradėti lankyti normalią mokyklą.Binet pavadinimą.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 129 perduodami iš vienos kartos į kitą. Naudojant Bine metodą. t. PA rodo raidos tarpsni. tuo asmuo yra intelektualesnis. kuo jautresnis ir tikslesnis yra jų suvokimas. artimas ir šiandien tebenaudojamam. L. kai PA yra žemesnis už CA. 1916 metais buvo oficialiai atspausdinta intelekto skalė. 1884 metais savo sukurtų testų pagalba jis išmatavo daugiau kaip 9000 Londono parodos lankytojų štai tokius duomenis: galvos dydį. Binet). regėjimo aštrumą. Kadangi visa informacija gaunama per pojūčius. Tuo atveju. vaikas žinos daugiau nei kiti tokio pat amžiaus vaikai. jis reiškia IQ dydį. 1881 metais Prancūzijos vyriausybė paprašė Bine sukurti testą. tai. Originalusis Bine testas vėliau buvo adaptuotas Amerikoje. Termenas (L. klausos slenkstį ir vaizdinę atminti. kad pagal galvos dydį bei reakcijų greitį neįmanoma diferencijuoti žymių anglu mokslininkų nuo paprastų miestiečių. kurio pagalba būtų galima nustatyti. svarstė Galtonas.y. atskaitos taškas yra jo amžiaus žmonių rezultatų vidurkis. kuris buvo nustatomas pagal gimimo datą. atlikęs testo standartizaciją. kad intelektas tikriausiai turėtų atspindėti ne suvokimo įgūdžius. reakcijų greitį. Svarbiausiu momentu intelekto koncepcijoje Bine laikė proto amžių (PA). Bine suprato. pritaikė jam patogų indeksą . įgavusi Stanford . .

normalūs. D. Veksleris paruošė intelekto skalę ne tik vaikams. pažymėtas skaičiumi 7. Psichologinėje literatūroje ji žinoma WAIS (Wechsler Adults Intelligence Scale) pavadinimu. Vekslerio (D. 1939 metais Davidas Veksleris sukūrė intelekto testą matuoti skirtingiems sugebėjimams. kaip ir Stanford . Jau minėtoji Stanford .Binet.normalūs. Piešinyje šis intervalas pažymėtas žodžiu „atsilikę". 1958 metais Veksleris taip pat sukūrė testą ir vaikų intelektui matuoti WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children). Nuo 70 iki 90 . virš 130 . Stanford . IQ rodiklis nuo 90 iki 110 laikomas vidutiniu. Taip pat. Vekslerio intelekto testas yra vienas iš labiausiai žinomų ir šiuo metu plačiausiai taikomų.Binet IQ pasiskirstymo kreivė iliustruoja skirtingą individų lygį. bet ir suaugusiems. 6 . kiekybinis protavimas (aritmetinis) ir trumpalaikė atmintis. Šioje kreivėje nuo O iki 70 taškų yra parodytas žemas intelektas. IQ pasiskirstymo varpo pavidalo kreivė leidžia pamatyti.riba tarp atsilikimo ir normos: 5 . Intervale tarp 90 ir 110 taškų yra normalus intelektas.1. žemiau nei 70. šiek tiek atsilikę . rodo atsilikimą nuo normalaus išsivystymo. .labai aukštu. o nuo 130 iki 200 (10) rodo aukščiausio intelekto išraišką.labai gabūs. Šiame intervale dar yra pažymėtas skirtingas atsilikimo lygis: visiškai atsilikę . Intervalas tarp 110 iki 120 (8) . Wechsler) intelekto testas.4. tarp 120 iki 130 . vidutiniškai atsilikę .Binet teste buvo matuojami keturi intelekto rodikliai: verbalinis protavimas.Binet skalė buvo skirta 6-8 metų vaikams.2. abstraktus . kaip pasiskirstęs įvairaus lygio intelektas.3. bet prislopinti. sunkiai atsilikę .vizualinis protavimas.130 V SKYRIUS IQ pasiskirstymo kreivė Stanford .gabūs.

3. 4. Matematinis mąstymas (proto lankstumas. Testas yra padalintas į dvi dalis: verbalinę ir konkrečių užduočių. Skaičių ir simbolių testas (susikaupimas.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 131 Intelekto testą suaugusiems sudaro 11 smulkesnių subtestų. Atkreiptinas dėmesys į verbalinės ir užduočių dalies skirtumus. sąvokų sudarymas). Supratingumas (praktinės informacijos ir patirties įvertinimas). Skaičių kartojimas tiesiogine ir atvirkštine tvarka (dėmesys ir atmintis). sudaromas intelekto profilis. N e u ž b a i g t i p a v e i k s l ė l i a i (dėmesio koncentravimas.motorinė koordinacija). atliekant monotoniškas . . Bendrosios žinios (vertinamas akiračio platumas). v i z u a l i atmintis ). susikaupimas). Apibendrinimas (loginis -abstraktus mąstymas. Šiuo būdu ypač patogu diagnozuoti specifines mokymosi problemas. Dėl to tiriantysis turi galimybę įvertinti tiriamojo intelekto silpnąsias ir stipriąsias puses. Figūrų sudėjimas. 1. Testas . Įvertinus visus rezultatus. pavyzdžiui: kas bendra tarp inžinieriaus ir gydytojo? 5. IQ išvedamas iš abiejų dalių: verbalinės ir užduočių atlikimo. Iš atskirų detalių reikia sudėti visą figūrą (dalies ir visumos ryšių suvokimas). Verbalinė dalis: 1. pavyzdžiui: kodėl blogos kompanijos reikia vengti? 3. pavyzdžiui: kodėl tamsūs rūbai šiltesni už šviesius? 2. 5. Paveikslėlių išdėliojimas chronologine tvarka (socialinių situacijų supratimas). Konkrečios užduotys (neverbalinė dalis): l. Vekslerio intelekto skalė leidžia įvertinti kiekvieną užduotį atskirai ir visumą. Žodynas (kalbos žinių ir žinomų sąvokų vertinimas). 4. 6. vaizdinė . užduotis.mozaika (gebėjimas suvokti ir analizuoti erdvines figūras).

nei verbalinę testo dalį. Bendrųjų gabumų testai. jie konstatavo. Satleris (J. kad mokytojai linkę geriau vertinti amžiumi jaunesnius ir blogiau . prognozuoja pasiekimus mokykloje ir kartu matuoja kažką tokio. „Geri" testai turi atitikti statistinius reikalavimus.apie 91. Mokslininkams kilo mintis paprašyti vidurinės mokyklos mokytojų įvertinti savo klasės mokinius sumanumo požiūriu.132 V SKYRIUS 5. Kalbant apie psichologinius testus. Testo a t l i k ė j o u ž d u o č i ų a t l i k i m o IQ yra 13 t a š k ų didesnis už verbalinės dalies IQ.Binet ir Vekslerio. jog koreliacija svyruoja 60 . Taigi vertinimą jie linkę sieti su proto . M. Jie apima verbalinę. būti patikimi ir validūs. kad respondentui geriau sekėsi atlikti konkrečias užduotis. Vekslerio .y. Sattler) nurodo (1988. Testų prognozes intelekto tyrinėtojai yra linkę lyginti su realiais mokyklos pažymiais. 462) koreliaciją tarp IQ ir mokyklos pažymių esant ne mažiau 50. ką žmonės vadina „sumanumu". p. Tikėdamiesi tampresnių ryšių tarp abiejų vertinimų.1 lentelėje yra pateikti 16 metu berniuko testo rezultatai. J. Pateiktieji duomenys rodo.vyresnius. Paaiškėjo gana Įdomus dalykas: pasirodė. atitinka minėtuosius reikalavimus. Standford .Binet patikimumo koeficientas yra 90. kuriems priklauso ir mūsų aptartieji StandfordBinet ir Vekslerio. keletą pastabų tenka pasakyti apie „geriems" testams keliamus reikalavimus. M. užduočių ir bendrą vertinimą. t. Abu minėtieji intelekto testai: Standford .80 intervalo ribose. Koreliacinės analizės būdu palyginę mokytojų pateiktus duomenis su Vekslerio intelekto skalės rezultatais. jie pasidomėjo galimais vertinimo nukrypimais.

mėgdavo sakyti Bine. ramūs mokiniai ne tik nelaikomi sumaniais. jeigu jie lengvai bendrauja. . be abejonės. aiškinant stebėtus ar apklaustus žmones. Bine sujungė įvairiapusiškus dalykus. Vienintelis būdas. Jeigu tarp dviejų testų yra reikšminga koreliacija. bet netgi yra nemėgstami mokytojų. Taigi ne intelekto rodikliai juos padaro „sumaniais". Ši technika leidžia nustatyti minimalų kintamųjų kiekį. Antrasis nukrypimas buvo susijęs su lytimi: mokytojai pervertino mergaites ir nepakankamai įvertino berniukus. Panašių dalykų tikėjosi iš intelekto ir Veksleris. jog intelektas tai yra fundamentalūs sugebėjimai. aplinkoje". Taip intelektą suprato ir Bine. Dauguma psichologų intelektą vertina kaip bendruosius gabumus. Diskusija dėl intelekto prigimties Ši diskusija. racionaliai mąstyti ir efektyviai veikti . Tokiems praktiniams sugebėjimams mokslininkai linkę priskirti sveiką nuovoka. Uždari. pasitiki savimi. Tai proga prisiminti du itin žymius f a k t o r i n ė s a n a l i z ė s k ū r ė j u s . . tačiau tenka atsižvelgti į tai. kyla ne atsitiktinai.štai kuo turi pasižymėti intelektinė veikla. gerai suprasti ir gerai mąstyti. kad mokykloje vaikai laikomi „sumaniais". Šios krypties atstovai tikėjo. yra santykinai nepriklausomi. ar iš t i k r ų j ų yra toksai dalykas kaip „bendrasis intelektas". kad: „intelektas tai yra globalūs individo sugebėjimai tikslingai veikti. Kai kurie psichologai kėlė klausimą.Tiksliai įvertinti. sakydamas. Taigi faktorinė analizė parodo. kad protiniai gabumai. kuriuos matuoja atskiri intelekto subtestai. kad „sumanūs" vaikai gauna tikrai aukštesnius balus nei nuobodūs (monotoniški). Toki sudėtingą fenomeną nėra įmanoma paaiškinti tiksliai ir visapusiškai objektyviai. Kadangi intelektas siejamas su žmogaus vieta gyvenime. kurių stoka vaidina itin svarbų vaidmenį praktiniame gyvenime. galintis aprūpinti tikslesne informacija. yra faktorinė analizė. kurie pasireiškia įvairiais būdais. Manoma. anot jų. samprotavo tyrinėtojai. Čia gal netinka sudėtingi faktorinės analizės aiškinimai. yra savanoriškai aktyvūs. kuris yra būtinas. tikriausiai jie matuoja tuos pačius esminius gabumus. iniciatyvą bei sugebėjimą adaptuotis tam tikroje situacijoje. Mokslininkai padarė bendrą išvadą.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 133 amžiumi. kiek tokių esminių veiksnių įeina į koreliaciją ir koks kiekvieno iš tų veiksnių lyginamasis svoris. • .a n g l ų p s i c h o l o g ą Č. todėl pastebėjo. o jų socialinė orientacija. kad intelekto tyrime ši technika ir toliau tebevaidina svarbų vaidmenį. išreikštus per supratingumą bei mastymą. Savo sukonstruotame teste. o ne su IQ. S p i r m e n ą . jo įvertinimas turi būti kiek įmanoma tikslesnis.

Faktorinė analizė intelekto tyrimuose buvo dominuojantį iki 1960 metų. suvokimo greitis ir mąstymas. Kognityvistams svarbiausi yra šie momentai: 1. kuri padėtų nustatyti kiekvieno psichinio proceso efektyvumą. atmintis.134 V SKYRIUS (Ch. t. Thurstone. 1904) ir JAV psichologą L. 1938). turinčios ryšį su atsakymo reakcijomis. Tai gali būti akių judesiai bei galvos smegenų žievės potencialios galimybės. skaičiai. tų procesų greičio bei tikslumo.y. erdvė. žodyno sklandumas. Prasidėjus kognityvinės psichologijos erai. . faktorinė analizė yra grynai matematinis procesas. Žmonių individualūs skirtumai kognityvistų požiūriu priklauso nuo labai specifinių procesų. kuriuos pavadino pirminiais protiniais sugebėjimais. kurie gali sudaryti intelektualaus elgesio pagrindą. keičiasi ir tikslas. Kokie psichiniai procesai yra įtraukiami į intelekto testus? 2. Tokiu atveju svarbiausia yra pasirinkti informaciją. tačiau veiksnių interpretavimas yra psichologinių svarstymų dispozicijoje. Kas gi yra tie svarbūs procesai? Tai subjekto atsakomosios reakcijos. Anot Terstono. Spearman. Kaip tiksliai ir greitai šie procesai vyksta? 3. atsirado naujas požiūris j intelektą. Intelekto testo bazėje jis išskyrė septynis veiksnius. Ypač daug psichologijai pasitarnavo Terstonas. Šios krypties atstovai bandė pažvelgti į intelektą per kognityvinius procesus. Tai verbalinis supratimas. Keičiantis požiūriui. Terstoną (L. Kokį poveikį minėtieji procesai daro psichinės informacijos pateikimui? Taigi kognityvistams rūpi nustatyti psichinius procesus.

Sternbergas pateikė labai rimtus motyvus. kad. . kad. • • 4. Sugebėjimą motyvuoti save. nustatant silpnąsias ir stipriąsias intelekto puses. Sternbergas (R. operatyviai įgyvendinant savo tikslus. Sugebėjimą abstrakčiai mąstyti. jog reikia ieškoti naujų būdų. išsaugojimo komponentų lygyje (lėtas arba netikslus informacijos atgaminimas) arba . Sternbergo nuomone. pavyzdžiui. tačiau žemą apibendrinimų lygį. i š s k i r d a m a s p e n k i a s intelekto komponentų grupes. sukūręs intelekto komponentų modelį. Vertinant visa tai. Sternbergas apjungia jų kur kas daugiau. Sugebėjimą mokytis iš patirties. ignoruoti Sternbergo nuomonės negalima. J. atrinkdamas iš intelekto testo specifinius tikslus. Sternberg). J. 2. Tai kuo gi skiriasi faktorinis požiūris į intelektą nuo informacijos procesų požiūrio? Terstono pirminių protinių sugebėjimų faktoriai yra naudingi.ASMENYBĖ IR_INDIVIDUALUMAS 135 Ž y m i a u s i a s šio p o ž i ū r i o atstovas yra R. Tai ir patvirtina Sternbergo išvadą. Informacijos procesų analizės požiūriu galima diagnozuoti. sprendžiant problemą). Atlikęs ilgalaikių eksperimentų seriją. Sugebėjimą adaptuotis įnoringame. visi sugebėjimai galėtų tilpti į keturias grupes (klasterius): 1. kad. Jo nuomone. Iš 5. 3. testuojantysis naudojasi psichinių procesų rinkiniu. Eksperimentų metu jis stengdavosi identifikuoti komponentus pagal tikslo siekimą. Sternbergas padarė išvadą. asmuo turi aukštą supratingumą. patys reikšmingiausi individualūs skirtumai (intelektas iš individualių skirtumų ypač svarbus) yra informacijos kodavimo (encoding) ir lyginimo procesai. kad jo pateiktasis intelekto komponentų rinkinys jungia ne tik „akademinį". bet nepakankamai dvi paskutiniąsias. Tas trūkumas gali būti matakomponentų lygyje (strategijos pasirinkimas. kuriuos v a d i n a komponentais ir jo tikslas yra sukelti tam tikrą atsaką į intelekto teste pateiktus klausimus. kokie procesai sukelia minėtą trūkumą.2 lentelės matome. Stengdamasis įrodyti savo požiūrio privalumą. teigdamas. nes šiandieniai intelekto testai iš tikrųjų gerai diagnozuoja dvi pirmąsias sugebėjimų rūšis. besikeičiančiame pasaulyje. siekiant tikslo. įvertinant adaptacinius ir motyvacijos sugebėjimus praktinių problemų sprendimo procese. bet ir „praktinį" intelektą. Jų pagalba galima įsitikinti.

kad skiriasi žmonių intelektas. vienaląsčių dvynių. matyt. o tokių pat dvynių. . į tuos pačius duomenis galime pažvelgti ir kitu. kurie augo atskirai. Nežiūrint akivaizdžių intelekto ir paveldimumo ryšių. t. Atkinson. intelektas didesnis nei tų. tuo tarpu brolių. Bene svarbiausiu veiksniu genetikos ir intelekto santykyje yra laikoma IQ koreliacija tarp genetiškai susijusių asmenų. komfortas ankstyvojoje vaikystėje. Racionaliausia.60. kas yra labiau reikšmingas: paveldimumas ar aplinka. 479). Antai. o vienas kito papildymo prasme. dvynių . kur vaikas augo. Paveldimumo (genotipo) ir aplinkos poveikis intelektui Jau buvo minėta. kad paveldimumas turi poveikį intelektui. kuo glaudesni genetiniai ryšiai. jog intelektas gali būti įtakojamas. ką paveldėjome genetiškai. Turime pakankamai ir vienokios ir kitokios rūšies tyrimų. Kalbant apie aplinkos poveikį intelekto raidai. ar jie yra sąlygoti aplinkos. kad intelektas tuo panašesnis.y. tačiau neaiškus lieka to poveikio laipsnis. augusių drauge . be abejo. kad tam tikri intelekto aspektai yra įgimti. C. Tą patį galėtume pasakyti ir apie brolius. L. Aptarsime kai kuriuos iš jų detaliau. Tėvų ir vaikų IQ koreliacija tėra tik 40. augusių drauge net 86. Todėl mokslininkai padarė išvadą. santykis su suaugusiais. bet turėję geresnes prenatalines (iki gimimo) sąlygas ir geriau emociškai stimuliuoti. Labiausiai diskusinis yra klausimas. augusių drauge. R. emocinis klimatas aplinkoje.47. I l i u s t r a c i j a i ž v i l g t e r ė k i m e Į duomenis. aplinkos aspektu. Introduction to Psychology. kas buvo išmokta). dažniausiai minimi šie veiksniai: mityba. kuriuos pateikė tyrinėtojai (R. kad netgi du vaikai.136 V SKYRIUS perdavimo komponentu lygyje (nesugebėjimas perkelti iš vienos situacijos į kitą tai. akivaizdžiai skirsis savo akademiniais sugebėjimais ir. Todėl neabejotina. Nekelia abejonių faktas. Dabar ir aptarsime tuos veiksnius. tačiau nuomonės išsiskiria. kurioje mes augome. augusius drauge ir atskirai.72. 1993. vienaląsčių dvynių. būtų vertinti minėtuosius požiūrius ne jų pirmumo. paveldėję panašius genus. Dauguma tyrinėtojų yra įsitikinę. sveikata. ar skirtumus intelekte nulemia tai. kurių socialinė aplinka buvo skirtinga. kurie gali daryti poveikį intelektui. USA: Harcourt Brace College Publishers. kai bandoma išsiaiškinti. p. aukštesniu IQ. augusių atskirai . Manoma. Atkinson.

Skirtingi individai. mokymą. Mokymasis ir yra toji aplinkos sąlyga. įvertinus juos Stanford-Binet arba Vekslerio intelekto testais. Buvo sulaukta teigiamų tokios veiklos rezultatų. patekę į tą pačią aplinką. kurį turėtų atlikti vaikais besirūpinantys tėvai. Kitaip sakant. Vis dėlto kol kas lieka stabili nuomonė. taigi ir skirtingai į ją reaguoja. teigiamai koreliuodami tarpusavyje. mokė juos konstruoti daiktus iš kaladėlių. Iš jų minimos dvi: pasitikėjimas savimi ir socialinė kompetencija. 1965 metais JAV Kongresas įkūrė Kovos su skurdu fondą. atpažinti daiktus pagal didumą bei platuma. Aukšto intelekto tėvai dažniausiai perduoda tokį pat intelektą savo vaikams.juos . Tie vaikai skyrėsi nuo intelektualiai neskatintų ir kitomis psichologinėmis savybėmis. atpažinti spalvas. aprūpindami juos knygomis. Pasirodė. Todėl mokslininkai rekomendavo išankstini tokių vaikų intelekto skatinimą. kad patys. tegauna tik namų aplinkos poveikį. Aplinka yra lyg vaiko asmenybės formavimosi funkcija. jog vaikų iš žemesnio socialinio statuso šeimų kognityvinė raida atsilieka dar jiems net nepradėjus lankyti mokyklos. Aplinkos poveikį intelektui mokslininkai demonstruoja netgi labai paprastais faktais. Specialiai paruošti mokytojai dirbo su vaikais namuose keletą kartų per '. Tiesą pasakius. Dž. Reaktyvi interakcija. Bet reikšminga yra ir tai. Galimi trys aplinkos ir vaiko asmenybės formavimosi interakcijos būdai: reaktyvus. kurio tikslas buvo atlikti specialų 2-5 metų vaikų. sužadinantis ir proaktyvus. Ekstravertas vaikas su malonumu priims aplinkos įvykius ir žmones. teigia. Taigi vaiko prigimtis (genotipas) ir aplinka.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 137 Aplinkos poveikio intelektui kryptį ypač remia bihevioristinės krypties atstovai. nes tik mokymosi procese formuojasi asmenybės bruožai. Trumpai tariant. dar labiau padidina intelekto vystymosi galimybes. pasirūpindami jų muzikiniu bei estetiniu lavinimu.savaitę. Tuo tarpu vaikai. gavo aukštesnius balus. jie sukuria savo vaikams intelektą stimuliuojančias sąlygas. kuri keičia žmogų. gyvenančių socialiai remtinose šeimose. Votsonas (J. kiek žaidė su vaikais. intravertas . vienas iš įtakingiausių šios krypties teoretikų. Vaiko genotipo ir aplinkos ryšiai nėra vienareikšmiai. būdami aukšto intelekto. Pavyzdys. gimę žemo intelekto šeimose. kurie buvo intelektualiai skatinami. kuris gali netgi nuskurdinti jų prigimtines galimybes. Piktas ir jautrus vaikas į grubų tėvų elgesį reaguos kitaip nei ramus ar džiugus.y. mokytojai atliko tą darbą. Yra nustatyta. t. visa namų aplinka atlieka intelektualų vaidmenį. kad negali būti ir kalbos apie gebėjimų bei psichinių savybių paveldėjimą. bendraudami su vaikais. jog vaikai. Watson). ne vienodai ją interpretuoja. kad bendrasis intelektas iš dalies yra paveldimas. jie ne tiek dirbo.

gali keisti tėvus bei jų požiūrį į auklėjimą. pavyzdžiui. todėl padidėja proaktyvios interakcijos poveikis. Svarbu yra pažymėti. kuo vaikas yra jaunesnis ir stipriau ribojamas tėvų sukurtos aplinkos. susilpnėja koreliacija tarp vaiko genotipo ir jo aplinkos. bet taip pat apie emocinę . Apie šią interakciją galima pasakyti labai paprastai: malonūs žmonės sužadina malonią aplinką. Proaktyvi interakcija. ir toji subjektyvi aplinka formuoja jo asmenybės vystymąsi. Vienas asmuo žalingą veiksmą interpretuos kaip tyčinį priešiškumą ir reaguos skirtingai nuo asmens. Sugebėjimai tai yra psichinių savybių visuma. t.138 _ V SKYRIUS ignoruos. jog asmenybės raidai svarbu tiek paveldimumas (genotipas). tiek aplinka. kuris tą patį veiksmą suvoks kaip nejautrumą.y. Todėl aišku. Reaktyvi asmens . Taigi įmanoma. Todėl gali būti. sugebėjimai. Proaktyvi asmens . proaktyvi interakcija didėja su amžiumi. Kaip matome. Paaugę vaikai gali keisti aplinką ir kurti ją pagal savo poreikius. Tai pasakytina ne tik apie intelektą. Bet kuri veikla . Paklusnus vaikas sužadins palankesnį tėvų auklėjimo stilių nei agresyvus. . kaip besiformuojanti asmenybė. Kaip matome iš aptartųjų teorijų ir pavyzdžių. Kiekvienas vaikas iš objektyvių aplinkybių išskiria (išgauna) subjektyvią psichologinę aplinką.darbas ar mokymasis . priešiški sužadina priešišką aplinką.motyvacinę sferą. ginčas dėl paveldimumo ir aplinkos vargu ar gali būti išspręstas kurio nors vieno naudai. galime priartėti prie objektyvaus jos vertinimo.tai procesas. Proaktyvi interakcija . kai jis pats ima rinktis ir kurti savo aplinką. kurio metu individas aktyviai dalyvauja savo asmenybės formavime. kad netgi vaikas. Tik taip žvelgdami į problemą. Sužadinanti interakcija. kad sugebėjimai išryškėja tik veikloje. Nervingas ir nepatenkintas kūdikis tėvams sužadins mažesnį norą jį glausti ir imti ant rankų.aplinkos interakcija vyksta visą žmogaus gyvenimą. vyksta skirtingai nei reaktyvios ir sužadinančios aplinkos atvejais.kelia žmogui didelius reikalavimus. sensorinius jutiminius procesus. Neabejotina. kad nauja aplinka gali paveikti asmenybę. Tačiau jam augant. kad tokių didelių reikalavimų negali vykdyti kokia nors viena.aplinkos interakcija yra tuo stipresnė. Kiekvienas individas sužadina tik jam būdingas kitų reakcijas. tegul ir labai išvystyta psichinė savybė.

kiti . dar kiti . Platonas ir Hipokratas nagrinėjo sielos prigimtį. kas gi yra žmogaus asmenybė. taip pat. Visos šios teorijos savaip teisingos. Panašiai yra ir su asmenybės teorijomis: jų yra daug ir kiekviena vis kitais aspektais bando paaiškinti. numato asmenybės pažinimo būdus. Kuo skiriasi Alfredo Bine ir Stanford-Bine intelekto matavimo testai? 2. Demokritas siūlė skaidyti •ją į atomus. kurios skatina asmenybę vystytis ir funkcionuoti.psichinių procesų visumą.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 139 Klausimai pagalvojimui 1. Vieni apibrėžimų autoriai akcentuoja asmenybės santyki su aplinka. Ką matuoja WAIS? 3. kurios dažniausiai atspindi laikmečio požiūrį į asmenybę. Senajame ir Naujajame Testamentuose randame aiškiai suformuluotas pažiūras į asmenybę. funkcionavimu: Aristotelis. vidurio psichologija buvo neatsiejama nuo filosofijos. Kiekviena asmenybės teorija bando pateikti asmenybės modeli. Kokie veiksniai įtakoja IQ? ASMENYBES TEORIJOS • Asmenybė yra pernelyg sudėtinga. jos veiklą. Antikos filosofai taip pat domėjosi žmogaus asmenybės sandara. religiniuose raštuose pavyzdžiui. indų Vedose. Pavyzdžiui. pasakose. Nėra netgi vieningo asmenybės apibrėžimo . . kad ją būtų galima paaiškinti vienu teoriniu modeliu. jos elgesio dėsningumus siekia neatmenamus laikus: įvairių faktų. papildydamos viena kitą.asmenybės bruožų unikalumą. kaip nustatyti sutrikimus ir juos pašalinti. kiekviena asmenybės teorija remiasi filosofinėmis prielaidomis. Beveik iki 19 a. kurį būtų galima visiškai paneigti. Kodėl faktorinė analizė yra perspektyvus metodas intelekto tyrimuose? 5. istoriniuose veikaluose. Dekartas žmogaus elgesį aiškino refleksų teorija. kaip ji funkcionuoja.jų priskaičiuojama beveik 80 ir tarp jų nėra nė vieno. varomąsias jėgas. Filosofų darbuose randame asmenybės teorijų užuomazgas. Ar galima intelekto testų pagalba išmatuoti motyvaciją ir lyderiškumą? 4. kuris paaiškintų asmenybės struktūrą. Pirmieji bandymai a p i b ū d i n t i žmogaus asmenybę. I. Spinoza nagrinėjo jausmų dėsningumus. todėl visos jos egzistuoja lygiagrečiai. pastebėjimų galima rasti mituose. Kantas išsamiai aprašė temperamentų tipus. Sokratą domino gyvenimo prasmės klausimas. Be to.

kad asmenybės jausmus. Todėl tiksliau yra kalbėti apie asmenybės teorijų kryptis. Asmenybės pažinimą literatūroje tobuliausiai praturtina romanai.nuo asmenybės gimimo iki tikėtino tapsmo brandžia asmenybe. asmenybės samprata nuo seno egzistuoja mene. ypatybės didžiąja dalimi priklauso nuo istorinės epochos ir kultūros. sąveika tarp sąmonės ir pasąmonės. privalumų ir trūkumų. kuo skiriasi žmonės. Grožinėje literatūroje kiekvienas autorius pateikia savitą asmenybės v a i z d ą .y. tačiau ypatingas dėmesys skiriamas pasąmonės įtakai. vidinių jėgų sąveika. . Literatūroje asmenybė visuomet sudėtinga ir daugialypė. Šios krypties teorijos dar vadinamos psichoanalitinėmis. ypač literatūroje. Dauguma jų dėl savo iškeltų problemų gali priklausyti kelioms grupėms. ilgalaikių stebėjimų bei išsamių tyrimu rezultatais ir jais grindžia savo teiginius. teorijų kryptis ir pagrindinius jų autorius. Tačiau tik asmenybės mokslas ir asmenybės teorijos parodo. i š r e i š k i a n t i p a g r i n d i n i u s jos bruožus.140 V SKYRIUS Ir šių dienų filosofija nagrinėja žmogaus problemą ir stengiasi atsakyti į pagrindinius klausimus: kas yra žmogus ir kokia jo vieta bei paskirtis pasaulyje? Filosofinis žmogaus paveikslas yra apibendrintas ir todėl kiekvienas iš mūsų galime a t p a ž i n t i savo žmogiškąją prigimtį ir pamatyti savo žmogiškąją esmę. t. Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos Šiai krypčiai atstovaujantys autoriai teigia. Trumpai apžvelgsime svarbesnes ir plačiau žinomas asmenybės . atskleidžia jų elgėsi įtakojančius veiksnius ir tuo pačiu sudaro galimybę apibūdinti konkrečią asmenybę bei prognozuoti jos veiksmus. Ši kryptis vadinama psichodinamine. Asmenybės teorijas tik su tam tikromis išlygomis galima suskirstyti į grupes. . individualumą. Todėl konkrečią asmenybės teoriją sunku priskirti kuriai nors vienai grupei. tačiau asmenybės teorijos mokslas remiasi . Be filosofijos. p o e l g i ų nuoseklumą. kuriuose herojus kaip asmenybė atsiskleidžia ilgame realaus gyvenimo periode. Filosofinis žmogaus asmenybės atskleidimas ir literatūriniai portretai yra įdomūs pažintine prasme. o jos . iš kurių "kiekviena turi savo panašumų ir skirtumų. mąstymą ir veiklą sąlygoja vidiniai veiksniai. nes nagrinėja asmenybės raidą ilgesnį laiko tarpą .

užmiršimų. kurią pastangų dėka galima perkelti į sąmonės lygį). apsirikimų. kuriuos žmogus mano užmiršęs. kurios žmogus negali kontroliuoti ir dažnai net nesuvokia jos turinio. žmogus nekontroliuoja savo pasąmonės ir net nežino jos turinio. Z. nedidelė psichikos dalis. paremtą stebėjimų rezultatais su tam laikmečiui itin neįprastomis idėjomis. o toliau kelia pasąmoninius konfliktus. Froido (S. Ilgą laiką dirbąs gydytoju ir tyres isterinių sutrikimų turinčius pacientus. Froidas išskyrė 3 lygius: -sąmonę (tai tarsi matoma ledkalnio viršūnė. Pagrindinė šios teorijos mintis b u v o ta. Z. Froidas (1856-1939) buvo pirmasis ir žymiausias šios pakraipos asmenybės teorijos autorius. kad žmogaus elgesiui didelę įtaką daro biologiniai instinktai ir ypač pabrėžė seksualinių potraukių vaidmenį normaliai ir patologinei asmenybės raidai.4 pav. Minėti psichikos lygiai pasireiškia visoje žmogaus asmenybėje. -pasąmonę (pati r e i k š m i n g i a u s i a d a l i s . Freud) asmenybės teorija . kad žmogaus elgesį lemia pasąmonė. Froidas manė. būtent pasąmonėje reikėtų ieškoti Įvairių sapnų. Žmogaus psichikoje Z. į kurią patenka visa.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS _141 Vienos gydytojas Z. kurią taip pat sudaro 3 dalys (5. į kurią išstumiami nemalonūs prisiminimai. kada nors gauta informacija. į pasąmonę patekusios neišspręstos problemos niekur nedingsta. nesąmoningų poelgių priežasčių. Froidas paskelbė asmenybės teoriją. -priešsąmonę (joje yra informacija. kurią žmogus gali kontroliuoti). griaunančius žmogaus asmenybe iš vidaus). p r i m e n a n t i neribotos apimties saugyklą.): Psichodinaminė Z.

Išgyventi asmenybei padeda pasąmonėje glūdintys gynybiniai mechanizmai. bendrauti su aplinka. tiesiog išstumiama į pasąmonę.sąmoningoji asmenybės dalis. Froidas teigė. minioje). veikiamas v i d i n i ų ir i š o r i n i ų k o n f l i k t ų . apie tai. teikiantys gyvybinę energiją (libido). kad asmenybė iš esmės susiformuoja iki 4-5 metų amžiaus. Pagrindiniai instinktai. Superego . žmogus išgyvena konfliktus su visuomene. Jie gali būti patenkinami tiesioginiu būdu. jos normomis.y. kas nemalonu.viršutinis asmenybės sluoksnis.iš šalies. visuomenės normas. dažni ir asmenybės konfliktai su aplinka dėl poreikių patenkinimo. Tačiau vystosi ji ir toliau iki tol. besivadovaujanti realybės principu. giminės pratęsimui ir agresijai. racionalizaciją. intelektualizaciją ir kitus. Tai pati nepastoviausia asmenybės dalis. įsisavina ir ima jomis vadovautis kaip savomis. projekciją. kuriais asmenybė nesąmoningai reaguoja į iškilusią grėsmingą situaciją. v a n d e n i u i . suformuotas visuomenės normų ir taisyklių. Asmenybės dalys nuolat konfliktuoja tarpusavyje. Froidas nemažai rašė apie masių psichologiją. Si asmenybės dalis vadovaujasi malonumo siekimu.sublimacijos būdu (pasirenkant visuomenei priimtiną jų patenkinimo formą. kurį žmogus įgyja patirties ir auklėjimo dėka. nes normos tarsi primetamos. veikiama pasąmonės ir ankstyvos vaikystės patirties. kol žmogus pasiekia lytinę brandą. To pasekmėje žmogus nuolat gyvena į t a m p o j e . ir geriausiu atveju žmogus jas internalizuoja. į save arba į aplinką nukreiptos agresijos. teikiantis ją asmenybei iš įgimtų instinktų maistui. pamirštama). orui. kaip pakinta žmogaus elgesys minioje ir kaip tuo moka pasinaudoti įvairios diktatūros. išstumiami i pasąmonę (kur būdami kelia vidinius konfliktus ir įtampą) arba netiesiogiai . nuolat prieštarauja tarpusavyje ir sąlygoja asmenybės veiklą. išskiriamos psichoseksualinio vystymosi fazės. giminės pratęsimo (Eros) ir mirties. destrukcijos (Thanatos) instinktai.seniausias. kokiu būdu šiuose amžiaus tarpsniuose žmogus patenkina malonumo poreikį. kai žmonės lengvai atsisako šių taisyklių ir ima vadovautis instinktais (pavyzdžiui. perkeliant juos Į kokią nors veiklą). Ego suderina id principą „noriu" su superego principu „reikia". ignoruodama aplinkos reikalavimus. Tai gyvybės.142 V SKYRIUS Id . kuris yra pasąmonės energijos šaltinis. Jos dėka žmogus gali suderinti savo poreikius su visuomenės normomis. didžiausią reikšmę turintis asmenybės sluoksnis. Vėlesnėse studijose Z. asmenybė . Jeigu kurios nors fazės metu kyla problemos ir jos laiku neišsprendžiamos. t. Pagal tai. E g o . Gali būti situacijų. Z. Iš jų būtų galima paminėti išstūmimą (tai. Jeigu asmenybėje vyrauja šis pradas.

Jo esmė yra ta. jaučia stiprų potraukį priešingos lyties tėvui ir norą konkuruoti su tos pačios l y t i e s t ė v u .ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 143 užsifiksuoja toje fazėje. tik išsprendusi savo vidinius ir išorinius konfliktus. Jeigu tai daroma ne laiku arba itin griežtai. p a b r ė ž t i n a i t v a r k i n g a s . ilgalaikius ryšius su savo artimaisiais (sutuoktiniu ir vaikais) ir atliekantis visuomenei reikalingą darbą. Jeigu asmenybė išsprendžia savo vidinius konfliktus. kad terapeutas padeda klientui išsakyti viską. suaugęs žmogus nemalonioje situacijoje pradeda kartoti kūdikio elgesį: valgo. sugebantis palaikyti gilius. • analinėje fazėje (1-3 metų) malonumų ir konfliktų šaltiniu tampa šalinimo organai. bando atskleisti pasąmonės turinį. surasti jame neišspręstus konfliktus ir juos išspręsti. • falinėje fazėje (3-6 metai) dėmesys nukrypsta į išorinius lyties požymius.valgant. Froidą brandi asmenybė yra asmuo. Froidas išskyrė tokias vystymosi stadijas: • oralinė fazė (iki l metų) susijusi su kūdikyste. kai pagrindinis malonumas pasiekiamas burnos dėka . jeigu p r o b l e m a lieka neišspręsta. suaugusiam žmogui gali kilti problemos. Taigi pagal Z. Į pasąmonę perėję konfliktai trukdo žmogui gerai jaustis. bendraujant su vyresniais. netvarkingas. todėl tokiais atvejais reikalinga terapija. geria.nuo 5-6 m. visuomenei priimtinu būdu. . kai vaikas mokomas naudotis tualetu. J e i g u ši p r o b l e m a s ė k m i n g a i išsprendžiama.y. Froidas išsamiai nepateikė brandžios asmenybės koncepcijos. iki lytinio brendimo seksualiniai impulsai užslopinti. daug kalba. Vaikai išgyvena vadinamąjį Edipo kompleksą. Z.y. žmogus turi įsisąmoninti savo potraukius ir išmokti juos tenkinti natūraliu. tačiau subrendimą siejo su psichine sveikata ir apibūdino gana paprastai: sugebėti mylėti ir dirbti. p e d a n t i š k a s . kuris iki šių dienų vis dar yra plačiai taikomas. t. reikalaujant dėmesio. sutrinka jos santykis su aplinka. vaikas susitapatina su savo lyties tėvu ir perima savo lyties elgesio m o d e l į . . Taigi asmenybė gali sėkmingai funkcionuoti. . * latentinė (užslėpta) . šaukiant suaugusius. suaugės žmogus gali būti itin smulkmeniškas. Z. Nors Z. rūko. atvirkščiai — labai neorganizuotas.šaukia. susipažįstant su aplinkos daiktais. • genitalinėje fazėje. T a č i a u . įsitempęs arba. Jeigu kūdikio poreikiai ignoruojami. kas tik ateina į galvą. jos metu vaikas įgyja įvairių socialinių ir pažinimo įgūdžių. t. Froidas pasiūlė psichoanalizės metodą. tuomet ji tampa psichiškai sveika ir brandžia. lytinio brendimo metu.

144 V SKYRIUS Z. jungiantis mintis. kad pasąmonėje glūdi žymiai daugiau nei nuslopinti seksualumo ir agresijos potraukiai. tendencijos. Jis įrodė. kurių dėka mes suvokiame save kaip žmogų. Froidui ir tai buvo pagrindinė priežastis K.aš. Ji išeina už individualios psichikos ribų. Kitaip yra su kolektyvine pasąmone. kurių atsisako kiti ir pan. Froidas. kad žmogų veikia pasąmonės vaizdiniai. jausmus ar mintis. Šie vaizdiniai nėra įgyti. bet įgimti ir išsamesniam jų paaiškinimui Jungas panaudojo kolektyvinės pasąmonės terminą. Į ego įeina ne tik vidinio.) . kurie yra kilę iš žmonijos evoliucijos ir istorijos. jausmus. Jungą nutolinusi nuo Z. Froido mokinys ir bendradarbis. Jungas šiems potraukiams neteikė lemiamos reikšmės. Ją sudaro aukščiau įsisąmoninti išgyvenimai. Froido nuopelnai mokslui. Pavyzdžiui. ir buvo išstumti. kurie yra s u s i j ę tarpusavyje. Kompleksais K. Šveicarijos psichologas ir psichiatras. pojūčius. Kompleksai gali turėti įtakos neįsisąmonintam žmogaus elgesiui. Asmeninės pasąmonės turinys nesunkiai vėl gali pereiti į sąmonę. kaip visumą. vado kompleksas . asmeninę pasąmonę ir kolektyvine pasąmonę. Jungo (C. Froido. tai yra mūsų sąmonė. jis tyrinėjo neįsisąmonintų dinaminių potraukių įtaką žmogaus veiklai ir elgesiui. taikant psichologinius metodus. G. bei žinios apie jį. Kolektyvinės pasąmonės iškėlimas nepatiko Z. Froido. G. G. sistemas: Ego.siekimas valdyti kitus . yra tikrai dideli. keliantys skausmą. kurios teoriškai ir praktiškai taikomos ir šiandien.G. Jung) analitinė asmenybės teorija K. Tai sąmonės centras. G. siekimai. atsiminimus. Jis buvo įsitikinės. Asmeninei pasąmonei priklauso ir tie išgyvenimai. . kurie buvo nemalonūs. Jo teoriją galima ir kritikuoti už ribotą požiūrį į žmogaus galimybes. Tačiau skirtingai nuo Z. bet ir išorinio pasaulio suvokimas. Ego (lot.gali skatinti žmogų priimti pareigas. • Asmenybėje K. Šis Z. Ego ir asmeninė pasąmonė įgijami žmogui gyvenant. Iš esmės. Jungas (1875-1961). Jungas išskyrė tris. Jungas vadina emocijų sukeltas asociacijas.G. buvo Z. K. kurie buvo pamiršti. Kaip ir Z. iš dalies tarpusavyje susijusias. Froido pasąmonės procesų atskleidimas padėjo geriau pažintižmogų. Asmeninė (individualioji) pasąmonė. ypač psichologijai ir psichiatrijai. K. kad daugelio psichinių susirgimų priežastys yra psichologiniai veiksniai. todėl žmogui galima padėti. Jungas manė. G. tačiau juk būtent ji davė pradžia daugeliui kitų asmenybės teorijų. Asmeninėje pasąmonėje gana svarbią vietą užima kompleksai.

Pagal K. Anima moko . pasakose. Animus. Iš šių archetipų arčiausiai sąmonės yra Anima. Svarbiausi jos komponentai yra archetipai. Svarbesnių archetipų charakteristikos pagal L.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 145 Kolektyvinė (transpersonalinė) pasąmonė atspindi žmonijos evoliucijos elementus ir yra bendra visiems žmonėms. Archetipai. Persona ir Šešėlis. idėja. Jungas skyrė ypatinga dėmesį. Archetipas (gr. jungianti visą žmoniją ir egzistuojantį už atskiro individo ribų. Kolektyvinėje pasąmonėje glūdi slaptas polinkis būtent taip. Hjelle ir D. kuriuos aprašė K.Jungas. Dievas ir kiti.G. kuris sudaro savotišką psichikos lauką. sapnuose ir fantazijose. Anima ir Animus . mene. G.pirminis vaizdinys yra universali minties forma.J. Jungą tai gilesnis pasąmonės sluoksnis. Persona. Ziegler (1997. yra susiję su sąmone skirtingu laipsniu. Kolektyvinės pasąmonės pažinimui K.) . Jų dėka moteris ir vyras geriau supranta vienas kitą. Archetipų yra daug: Senas išminčius.A. kad archetipu negalima p a ž i n t i tiesiogiai. kurie pasireiškia ankstesniųjų kartų mituose.tai archetipiški priešingos lyties vaizdiniai. G. kuriuos žmogus turi konkrečiai dar nesusidūręs su priešinga lytimi. o ne kitaip suvokti tikrove. p. o tik per jų įvaizdžius. Jungas manė.3 lentelėje. turinti savyje emocine galią. Tėvas. Motina. Archetipų. 201). Šešėlis. pavyzdžiai pateikti 5. Šie du archetipai išsikristalizavo iš vyrų ir moterų bendruomeninio gyvenimo patirties. sudarantys kolektyvinės sąmonės turinį.

dažnai yra jausmingas. Jungas atkreipė dėmesį. Kaukė gali būti naudinga. Tai tas įvaizdis. kas išgyventa. ir visuomenė. harmonijos. tuo labiau save ribojame. Savastis (selfs. Jungo nuomone. paprasčiausiai. vaidina abejingą . kuo labiau nepriimame savo trūkumų. O Savastis .) . kurį galima nusivilkti. Nagrinėdamas asmenybės struktūrą. kad spręsdama savo problemas. apie kurį grupuojasi visos kitos dalys. reiškiantis vienovės.tai „didesnė asmenybė". Šešėlyje iš sąmonės yra išstumtas patyrimas. jei žmogus per daug neįsijaučia į vaidmenį ir nepasidaro svetimas sau. nes jie dažniausiai paslėpti. yra universalesni ir apima žmonių bendruomenes. Dalis Šešėlio yra asmeninėje pasąmonėje ir pasireiškia gyvenime: sudėtingoje situacijoje žmogus pasielgia netikėtai. nes tuomet ne tik projektuojame nenorimas neigiamas ypatybes į kitus. Vienas iš būdų atskleisti savo šešėlio bruožus . kas jau įvyko. bet iki galo jos pažinti negalime. kuriuos neigiamai vertina ir pats žmogus. pasireiškia tik tada. Ugdydami asmenybę. pilnatvės siekimą. kai visiškai susiformuoja ir išsiugdo visos kitos asmenybės dalys.). kuris visą laiką dėvi intelektualo kaukę. tačiau turi sunkumų savo emociniame gyvenime. Šešėlis . priešiškumas kokiai nors žmonių grupei (negrams. K. plėšikams ir pan. Šešėlio bruožai. Arba. Persona. Neatpažintas Šešėlis yra pavojingas. Nelanksti Persona uždaro žmogų vieno vaidmens rėmuose ir taip trukdo prisitaikyti prie aplinkos. turinti daug galimybių ir suvokiama tik iš dalies.G. iš to. bet ir leidžiame jam mus užvaldyti. kuriuos žmogus nori parodyti kitiems ir nori. G. . Jis atspindi pasąmoninį poreikį siekti prieštaringų asmenybės aspektų.G. kurį ego pateikia išoriniam pasauliui ir išreiškia tuos bruožus. pirmiausia vadovautųsi protu. žmogui vis labiau bręstant. Savastis yra asmenybės centras. kad kiti jį tokį matytų. žmogus. Po to galvoja ir aiškinasi: „Lyg ne aš taip pasielgiau". Šešėlio bruožus asmenybei sunku įžvelgti. K.146 V SKYRIUS vyrą nuoširdumo ir tam tikro švelnumo. Jo simbolis yra mandala arba magiškasis ratas. priešinasi savo jausmams. kad Ego atitinka „mažesnę asmenybę". Taigi Personą galima skirti prisitaikymo prie aplinkos archetipui.tai tamsioji mūsų asmenybės dalis. Žodis „persona" reiškia kaukę. K. didiname kaip tik tą „didesniąją asmenybę". Tai įvyksta antroje gyvenimo pusėje. Pavyzdžiui. harmonijos. pvz. nes susideda tik iš to. Savastis atsiskleidžia tik tuomet. o animus moko moterį tam tikros vyriškos laikysenos. naudotą senovės graikų teatre. kai žmogus ieško Dievo ir galutinės prasmės.. o.savo priešiškumo ir neigiamo nusiteikimo kuriam nors žmogui analizė. įsisąmoninta ir. Savastis. angl. būtent. Jungas Personą lygino su paltu.svarbiausias asmenybės archetipas. Jis turi tuos bruožus. susiję su kolektyvine pasąmone.

galime sakyti. slypi pusiaukelėje tarp sąmonės ir pasąmonės. stengiasi būti vienas. pojūčius ir intuiciją. jautriai reaguoja. Objektus mato tokius. parenkant personalą organizacijoms. Intravertas užsisklendęs savyje. Žymus K. Jis išskyrė dvi esmines asmenybės nuostatas: intraversiją (orientaciją į savo vidinį pasaulį) ir ekstraversiją (orientaciją į išorinį pasaulį). Ekstravertas judrus. pasinaudodama Jungo asmenybės tipologija. bet viena iš jų yra dominuojanti.Jungo indėlis į psichologiją yra asmenybės tipologijos sukūrimas. j u n t a n t į i r i n t u i t y v ų asmenybės tipą. sukūrė klausimyną. M. Be šių nuostatų.G. 5) juntantis intravertas. 3) jaučiantis ekstravertas. formuojant darbo komandas. Pagal tai. Asmenybės tipologija . Abi šios nuostatos glūdi kiekvienoje asmenybėje.. ką jam sako jo vidinis balsas. Juntantis (sensorinis) tipas tikrovę suvokia realiai ir vengia vertinimų. j a u č i a n t į . gyvai reaguoja į aplinką. Jungas gavo aštuonis pagrindinius asmenybės tipus: 1) mąstantis ekstravertas. JAV psichologė J. greitai užmezga kontaktus su kitais žmonėmis. kokia iš šių f u n k c i j ų yra d o m i n u o j a n t i . M. Briggs). Kreipia dėmesį į detales ir tikslumą. Mąstantis tipas apie objektus sprendžia vadovaudamasis logika ir argumentais. Pagal dominuojančią nuostatą žmonės skirstomi į intravertus ir ekstravertus. 4) jaučiantis intravertas. Turi lakią vaizduotę ir ieško naujų galimybių.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 147 Taigi Savastis auga ir tobulėja asmenybei bręstant ir. 8) intuityvus intravertas. kokie jie yra. geras arba blogas ir kreipia dėmesį į tarpasmeninius santykius. 2) mąstantis intravertas. Jaučiantis tipas labiau vadovaujasi emocijomis ir objektus vertina tokiomis kategorijomis: malonus arba nemalonus. Jungas išskyrė keturias psichikos funkcijas: mastymą ir j a u t i m ą . Šis klausimynas „Myers Briggs Type Indicator" plačiai taikomas Vakaruose. korektiškas. kurio pagalba galima nustatyti asmenybės tipą (16 asmenybės tipų). Sujungęs dominuojančią nuostatą su tipais pagal vyraujančią funkciją. 7) intuityvus ekstravertas. jis nustatė m ą s t a n t į . naudojasi tuo. 6) juntantis ekstravertas. Intuityvus tipas tikrovę suvokia nuojautos ir betarpiškos įžvalgos dėka. Brigs (J.

naujas požiūris į save bei pasaulį. A. K. Kalbėdamas apie asmenybės raidą. siekia karjeros. pilnesnis atsiskleidimas. Tačiau. Adleris (1870-1937) . vykstantį visą gyvenimą. K. G. asmenybė artėja prie savasties ir palaipsniui bręsta. Žmogus vis labiau gilinasi į savo vidinį pasaulį ir susimąsto.tai visiškai realizuoti savąjį „aš". tuomet ir iškyla gyvenimo prasmės klausimas. maždaug iki 35-40 metų. Jo nuomone. kokia visų jo pasiekimų prasmė mirties akivaizdoje. deja. Jungas detaliai nevardija brandžios asmenybės bruožų. Bręsdama asmenybė vis labiau tobulina savo pagrindines keturias psichologinesjimkcijas ir tinkamai jas naudoja. kad asmenybės raidą iš esmės apsprendžia vaikystė. ne visi jį nukeliauja. Ji reiškiasi simboliškai ir juntama kaip nauja nuostata. G. Asmenybės brendimas. jų pažiūros išsiskyrė. A Adlerio (A Adler) individualioji asmenybės teorija A. Į žmogaus psichiką jis žiūrėjo kaip į nedalomą visumą ir stengėsi atskleisti socialinio konteksto reikšmę žmogaus individualumui. Asmenybės raida Z. tačiau įsitikinės. Trascendentinė funkcija išlygina sąmonės ir pasąmonės vaidmenį asmenybei ir padeda siekti. individuacijos procese vyksta ir sąmonės augimas. Pirmoje gyvenimo pusėje. palaipsniui atskleidžia savo pasąmonės gelmes ir pajunta vidinį integralumą bei harmoniją ne tik su savimi. Froido bendradarbis.148 V SKYRIUS K. Adleris nors ir neneigė seksualinio potraukio vaidmens asmenybės gyvenime. . nepakartojamu. vienovės ir visapusiškumo. Froidas teigė. unikaliu. laikui bėgant. tad jam beveik nelieka laiko gilintis į savo vidinį pasaulį. daugelis žmonių būna nemažai pasiekę. žmogus labiau orientuojasi į išorinį pasaulį: įgyja profesiją. Jungas išskyrė dar ir penktąją (transcendentinę) funkciją. kuria šeimą. Šis procesas vyksta visą žmogaus gyvenimą. kad asmenybės branda pasiekiama tik gyvenimo rudenį. tai ilgas kelias ir. kaupia turtą. G.austrų gydytojas. kurios paskirtis -jungti kitas funkcijas ir įveikti jų prieštaringumus. Sulaukus 35-40 metų. Pagal Jungą pagrindinis gyvenimo tikslas . tačiau neteikė jam lemiamos reikšmės. tapti vientisu. buvo Z. psichiatras. tampa visapusiškesne. kuris reiškia atskirų asmenybės dalių diferenciaciją ir jų maksimalų išaugimą. Jis taip pat pabrėžė. Jungas vartojo individuacijos terminą. ir pasąmonės . bet ir su Visata. kad turi vykti ir integracijos procesas. Jungas šį procesą išnagrinėjo kaip dinamini.

Tai išryškėja. Vaikąs nuo pat gimimo jaučia . Menkavertiškumo jausmas kiekviename asmenybės raidos lygmenyje yra santykinai pastovus. esąs silpnesnis. galima teigti. žmogus visa gyvenimą siekia to paties tikslo ar laikosi pastovios elgesio krypties. asmenybė. kad menkavertiškumo jausmo formavimuisi turi įtakos gimstamumo seka žmogaus elgesys ir siekiai priklauso nuo to. Jį žmogus pasirenka 5-6 gyvenimo metais. nepakankamai kompensavęs menkavertiškumo jausmą. G. Tada ir kyla įvairūs konfliktai. Jo nuomone. Gyvenimo stilius suformuoja ir savitus problemų sprendimo būdus. ir. šis jausmas ypač sustiprėja. kad didžiausių laimėjimų žmonės pasiekia tose srityse. Froidas akcentavo pasąmonės vaidmenį. priklauso žmogaus psichinė sveikata ir subrendimo lygis. ir visa tolesnė jo veikla yra kryptingas šio s t i l i a u s įgyvendinimas. Adlerio nuomone. tuo tarpu A. kelintas iš eilės vaikas jis buvo šeimoje ir kiek gavo dėmesio bei meilės. Siekdama pranašumo (vėliau A. A. nuostatos. K. . Todėl neretai pasitaiko. pirmauti ir kompensuoti savo silpnumą. problemos. asmenybė kompensuoja susiformavusį vaikystėje menkavertiškumo jausmą. Adleris labiau orientavosi i asmenybės ateiti. aktyvumo lygis. čia ir pasireiškia įgimtas noras tobulėti. Gyvenimo stiliui būdingos savitos idėjos. susikuria individualų gyvenimo stilių. Pasak A. kaip jai pavyksta. Be to. stengiasi išvengti socialiai būtinų veiksmų. o pesimistas. Adleris manė. kuri jis pavadino socialiniu interesu. yra specifinė asmens buvimo pasaulyje jausena. siekdama savo tikslų. Gali būti. A. Adlerio. stengiasi kompensuoti savo menkavertiškumo jausmą ir nuo to. Taigi norint suprasti asmenybę. o galiausiai. A. Jungas iškėlė dar ir kolektyvinės pasąmonės svarbą. Taigi asmenybė. Būtent. kad žmogus sąmoningai nesuvokia savo gyvenimo stiliaus ir gyvena ne pagal j į .ASMENYBĖ IR_INDIVIDUALUMAS 149 Z. Visa tai jis pavadino gyvenimo stiliumi. siekdama tobulumo. pranašumo. jeigu vaikas jaučiasi mažiau sugebantis už bendraamžius. mažai galintis. Adleris pabrėžė visuomeninę žmogaus prigimtį ir įgimtą bendrumo jausmo poreikį. Optimistas elgiasi drąsiai ir realiai. siekiant savų tikslų. į jos susidarytą gyvenimo planą ir jo įgyvendinimą. asmenybės veiklos motyvas ir varomoji jėga yra jos augimo. kad visuomet a t s i r a n d a kas nors pranašesnis už ją. o Šis neatsiejamai susijęs su žmogui įgimtu menkavertiškumo jausmu. tobulumo siekimas. kur kažkada jautėsi mažai sugebantys. Adleris akcentavo tobulumo siekimą). Tai yra todėl. priklausomas nuo kitų. kai žmogus susiduria su sunkumais. reikia žinoti jos gyvenimo stilių. žmogus negali būti pranašesnis ir tobulesnis už Gamtą ir Visatą. kurios atsispindi santykiuose su aplinka.

angl. kad moters psichinė raida priklauso nuo lytinių organų anatomijos. Jeigu vaikui trūksta dėmesio. Adleris ypač pabrėžė. Froido principų. Bazinį nerimą ji apibūdina kaip asmens nereikšmingumo. A. Be to. Horni nesutiko su Z. pagal A. normaliam vaiko vystymuisi svarbiausia yra patenkinti jo saugumo poreikį. K. kad Aš pabrėžia valios laisvę. kokiu asmuo norėtų tapti. Adleris daugiausia nagrinėjo asmenybes. . Froido teiginiu. tai yra toks žmogus. apsaugotu nuo pavojaus ir priešiško išorinio pasaulio. jis gali aktyviai reguliuoti savo elgesį bei kurti savo paties gyvenimą. Savo apimtimi ji maždaug tolygi „gyvenimo stiliui" ir atlieka panašias funkcijas. vaikas jaučiasi atstumtas. Subrendęs žmogus.150 V SKYRIUS Dėl to psichoterapija padeda žmogui suvokti ir įsisąmoninti jo individualų gyvenimo stilių. Adlerį žmogus nėra griežtai priklausomas nuo instinktų ir aplinkos. K. Pasaulis įsivaizduojamas pilnas melo. Brandi asmenybė turi būti pakankamai kompensavusi savo menkavertiškumo jausmą vidutiniškai stipriu pranašumo siekimu. Horni teigė. kad asmenybė. bejėgiškumo pavojingame pasaulyje jausmą. K. nerimauja. kad egzistuoja universalios psichoseksualinio vystymosi stadijos. jo elgesys gali tapti neurotinis. Horni nuomone. Šiuo atveju pagrindinis motyvas yra būti mylimu. Jis turi įsijausti į kitą ir matyti jo akimis. bet svarbu yra tai. Pagal A. įžeidimų. tėvų meilės ir šilumos. A. turi būti suinteresuotas ir kitų žmonių gerove. pasimetimo. siekia savo tikslu. kad tarpasmeniniuose santykiuose trūksta saugumo jausmo. kad subrendusi asmenybė šių sutrikimų neturi. jog nerimas kyla dėl to. Adleris. Taip pat ji nesutiko su Z. Horni įveda bazinio nerimo sąvoką. kurios nulemia asmenybės raidos kryptingumą. iš kurių vienas aukščiausių yra „idealusis Aš". orientuota į ateitį. Adleris dar sukuria kūrybiškojo Aš (Selfs. Bazinio nerimo ištakos slypi nesaugioje vaikystėje. brandi asmenybė turi turėti aukštus gyvenimo tikslus. norimu ir priimtinu žmogumi. Horney) socialinė kultūrinė asmenybės teorija K. Horni (1885-1952). Jungas ir A. A. K. turinčias tam tikrus psichologinius sutrikimus ir asmenybės subrendimą matė iš tos pozicijos. panašiai kaip K.) sąvoką. G. Adlerį. tačiau daug ką matė kitu aspektu. Froido nuomone. Horni (K. skriaudos. neneigė pagrindinių Z. kurie neprieštarauja visuomenės tikslams ir turi surasti savo socialinius uždavinius. užpuolimų ir išdavysčių. K.

kad žmonės yra agresyvūs ir gyvenimas. Šis tipas vadovaujasi nuostata neleisti savęs įtraukti į meilės romanus. ramindamas save. Šios orientacijos padeda sumažinti nerimą ir siekti patenkinamo gyvenimo lygio. gintų ir kad jis būtų reikalingas kitiems. Norėdamas apsaugoti save nuo bazinio nerimo ir susijusio su juo bejėgiškumo. ir poreikis vis tiek nebus patenkintas. kuriam būdinga dominavimas. tai su manimi viskas bus gerai". P a v y z d ž i u i . K.tai toks elgesio stilius. Nusileidžiantis tipas vadovaujasi iracionalia nuostata: „Jeigu aš nusileisiu. neadekvačių pagrindu. Horni sugrupavo neurotinius poreikius ir išskyrė tris asmenybės orientacijas. siekia aukštesnio prestižo ir savo asmeninių ambicijų patenkinimo. asmeninio žavesio. kad priešiškasis tipas sugeba elgtis taktiškai ir draugiškai. Orientacija „prieš žmones" . Orientacija „nuo žmonių" (atsiskyręs tipas).ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 151 Be to. slysta gyvenimo paviršiumi. kurios pasireiškia bendraujant su kitais žmonėmis. pripažinimo. tobulumo. nepaisant jokių aplinkybių. Tačiau po išoriniu mandagumu gali slėptis pyktis ir priešiškumas. kuriam būdingas neryžtingumas. Orientacija „prieš žmones" (priešiškasis tipas). Yra įvairių neurotinių poreikių. Horni aprašė dešimt tokių strategijų ir pavadino jas neurotiniais poreikiais. nepriklausomybės ir savarankiškumo. neurotinis meilės poreikis: žmogus reikalauja iš kitų meilės ir susižavėjimo. Dėl savo realaus ar Įsivaizduojamo nepakankamumo žmogus norėtų perduoti atsakomybe kitiems. jis turi įtakos žmogaus santykiams su aplinkiniais ir yra potencialaus konflikto tarp noro pasitikėti. Priešiškasis tipas įsitikinęs. priešiškumas ir kitų eksploatavimas. valdžios. Orientacija į žmones (nusileidžiantis tipas) numato asmenybės bendravimo ir bendradarbiavimo stilių. Kuo daugiau bus meilės. kad jį mylėtų. asmuo susikuria įvairias gynybines strategijas. . tai man niekas nekenks". s i e k i a nepriklausomybės ir be emocijų. tačiau visuomet siekia kontroliuoti ir valdyti kitus. draugystę. priešiškumo ir nesaugumo jausmo. bet yra nepaprastai jautrus kritikai ir net paprasčiausiam nutolimui. tai kova prieš visus. Neurotiniai poreikiai s u k e l i a v i d i n i u s k o n f l i k t u s . bet dėl nepasitikėjimo ir p r i e š i š k u m o nesugeba to įgyvendinti ir veltui eikvoja psichinę energiją. vengia ž m o n i ų . aktyvų darbą ir pan. . Horni pastebėjo. N u s i l e i džiančiam tipui reikia. pavyzdžiui: meilės. neš juos bandoma patenkinti neracionalia. tuo daugiau jos norės. Savo vėlesniuose darbuose K. Tokie žmonės klaidingai mano: „Jei aš atsiskirsiu. Jie nenori artimų santykių. K. pasikliauti kitais ir giluminio nepasitikėjimo bei priešiškumo kitais priežastimi. kitų išnaudojimo ir pan. bejėgiškumas ir meilės poreikis.

Visa tai apsunkina jo asmenybės formavimąsi kitose stadijose. pasidaro įtarus. kad tuomet. rūpestį. kad kiekvienoje vystymosi stadijoje. Horni mano. Froido mokinys ir pasekėjas. Eriksonas teigė. Pasitikėjimas žmonėmis ir savimi padeda nugalėti sunkumus kitose vaiko augimo stadijose. Eriksonas mano. E. toleranciją ir šilumą. kad K. Erikson) asmenybės raidos teorija E. o neurotiškas suvokia tik vieną iš šių orientacijų ir neigia ar visai atsisako kitų. Eriksonas neatmetė pagrindinių Z. Norėdamas pabrėžti socialinių ir kultūros veiksnių įtaką žmogaus vystymuisi. kuriuo rūpinamasi nepakankamai. E. kuriuos žmogus gali įveikti. pasitikėjimą.152 V SKYRIUS K. kūdikis pasitiki ja ir kartu įgyja pagrindą pasitikėti kitais žmonėmis. kad šias strategijas daugiau ar mažiau taiko kiekvienas iš mūsų. Jis sukūrė asmenybės nuolatinio keitimosi gyvenime teoriją. jeigu vaikystėje patyrė meilę. Horni mano. kad šiame laikotarpyje įgytas nepasitikėjimas . E. socialinių ir kultūros veiksnių įtaką asmenybės vystymuisi. Priklausomai nuo situacijos. Ego. kuriems įtakos turėjo kultūra ir socialinės sąlygos. Eriksonas savo teoriją pavadino psichosocialine asmenybės vystymosi teorija. Eriksonas įvertino somatinių (kūno). Taigi K. Sveikas žmogus išsprendžia savo vidinius konfliktus. kai motina yra pareiginga ir jautri. Eriksono (E. E. naudodamasis visomis strategijomis. Jis akcentavo. o jįjtgal asmenybės ryšį su socialine aplinka. Froido teiginių apie sąmonę ir pasąmonę.4 lentelėje. kuris vaikystėje jautriai pergyveno sunkumus. Tai. pradeda bijoti jį supančių žmonių ir aplinkos. tačiau asmenybės vystymąsi skirstė ne pagal kūno dalis ir su jomis susijusį malonumo jausmą. kad konfliktus sukelia socialinės sąlygos. asmeninių. jis nesugeba pasirinkti tinkamos strategijos ir visą laiką naudojasi tik viena strategija. davė pagrindo jos teoriją vadinti socialine kultūrine asmenybės teorija. nuo kurių išsprendimo priklauso tolimesnis asmenybės vystymasis. Horni atkreipė dėmesį į socialinio konteksto įtaką asmenybės vystymuisi. o vystymosi kiekvienoje stadijoje krizes . Vaikas. kuris priklauso nuo rūpinimosi vaiku. Psichosocialinio vystymosi stadijos pateiktos 5. Eriksonas (1902-1994) buvo Z. E. Šioje stadijoje formuojasi vaiko pasitikėjimas aplinkiniu pasauliu. Superego) ir psichoseksualinės raidos stadijos. Potencialus neurotikas yra tas. Tačiau E. Neurotiniai poreikiai sukelia vidinius konfliktus. žmogui iškyla specifinės problemos (raidos krizės).psichosocialinėmis krizėmis. asmenybės komponentus (Id. • Asmenybės vystymosi stadijų charakteristika Pirmoji stadija. kuri tęsiasi tam tikrą amžiaus tarpsnį.

A. 1997 p. 220-235. Žukauskienę. 1996.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 153 Lentelė sudaryta pagal R. . Ziegler D. ir Hjelle L. 53 p..J..

tai gali susiformuoti menkavertiškumo jausmas. Savarankiškumo atsiradimas ir augimas tuo pačiu stiprina pirmojoje stadijoje įgytą pasitikėjimą kitais. Eriksonas pabrėžė. vertybių. jei asmuo nesugeba pasirinkti specialybės. bus sunku paauglystėje ir vėliau. Vaikui žaidžiant. atsiranda smalsumas ir kūrybiškumo užuomazgos. jeigu jam truks pripažinimo ir meilės.. Jeigu tėvai vaikui neleis savarankiškai veikti. pasaulėžiūros ir kt. kurie leidžia vaikui atlikti tai. pasitikėjimą įgyti. Į šiuos klausimus jis ne visuomet laiku randa atsakymą. kiek jį palaikys artimieji. kiek ir kaip tėvai leis pasireikšti vaiko valiai. bet dar nesuaugęs paauglys. kuris šiuo metu neįgis savarankiškumo jausmo. Antraisiais .trečiaisiais gyvenimo metais vaikas siekia viską daryti pats (pavyzdžiui. Šioje stadijoje sprendžiamas psichosocialinis konfliktas tarp iniciatyvos ir kaltės jausmo. kaip vaikui seksis mokykloje. ir čia kyla vaidmenų sumaišties pavojus. f o r m u o j a n t i s asmenybės t a p a t u m u i .154 __ V SKYRIUS vėliau gali būti nugalėtas. savarankiškumą. ką gali pats vaikas. Jeigu vaikui labai nesiseka. kūrybą. susidarius palankesnėms sąlygoms. Pvz. apsirengti) ir labai didžiuojasi savo naujais sugebėjimais. Sprendimo atidėjimą E. auga jo aktyvumas. Antroji stadija. padeda jam įgyti autonomijos (savarankiškumo) jausmą ir ugdyti valią.žaidimų amžius. be to. Tėvai. E. kai norės tapti savarankišku. Pagal E. ir tuo būdu susitapatinimo su profesija klausimas atidedamas ilgesniam laikui. pašaukimo. Jaunųjų žmonių nesugebėjimą surasti savo . Penktoji stadija. nuo jo pažangumo ir nuo to. išeiti į kariuomenę. Tik labai stiprus neigiamas patyrimas gali palikti neišdildomą žalą. Ketvirtoji stadija. Trečioji stadija. Eriksoną tai . formuoja vaikui abejojimo savimi ir gėdos j a u s m ą . kad vaikui. Eriksonas vertino kaip svarbiausią. Tai pereinamasis laikotarpis iš vaikystės į suaugusiojo amžių. Meistriškumo ir darbštumo jausmo atsiradimas labai priklausys nuo to. Joje psichosocialinės krizės sprendimo rezultatai priklauso nuo tėvų pasiruošimo suteikti vaikams laisvę jų galimybių ribose. kurie daro tai. nes kūdikis turi įgimtą vidinį sugebėjimą. būsimos profesijos ir karjeros. ir sprendimas gali būti atidėtas kuriam laikui. priklauso nuo to. ką jis nori ir gali. arba nuolat jį skubina. Kiek iniciatyva viršys kaltės jausmą. Šią stadiją E. turi atsakyti į klausimą „kas aš esu" Įvairiais požiūriais: lyties. tai formuosis iniciatyvumas. Eriksonas pavadino psichosocialiniu moratoriumu. Nekantrūs tėvai. Jau ne vaikas. kuris sudaro potencialią galimybę ateityje siekti savo tikslų ir efektyviai dirbti. jis turi spręsti naujas žaidimo užduotis. Jeigu tėvai skatins vaiko smalsumą. jis gali studijuoti keliuose universitetuose. tai formuosis kaltės ir menkavertiškumo jausmai.

vaikais besirūpinančiose organizacijose. namų židinį . o socialinis darinys. Šio etapo psichosocialinės krizės rezultatų diapazonas . . nebijodamas prarasti savęs. Veiklumas apima produktyvumą ir kūrybingumą. Identiškumo krizė arba vaidmenų sumaištis dažniausiai pasireiškia nesugebėjimu pasirinkti karjeros kelią ir arba tęsti mokslą. tapdami globėjais ar dirbdami įvairiose. Kito artumas jo nebaugina. Neįveikus šio amžiaus krizės. ką daryti. Jei tapatybes krizė neišsprendžiama. Septintoji stadija. etiką ir ideologiją. kad galėtų atsiduoti kam nors . jis praturtina savo asmenybę vertinga patirtimi.siekiui.baimė netekti individualybės. Taigi teigiamai išsprendus šeštosios psichosocialinės stadijos krizę. kitam asmeniui.tai savotiškas menas Net ir netapę gimdytojais. Šioje stadijoje jaunas žmogus įžengia į suaugusiųjų pasaulį ir jo laukia nauji išbandymai. Jei žmogus jau yra atradęs savo tapatybę. Daugeliui tai reiškia tapti tėvu ar motina. Veiklumas yra esminė suaugusiųjų savybė. laukia neigiamos pasekmės: baimė pasimesti kito akivaizdoje. jis neturi vidinės laisvės. juos auklėti. kas jis yra ir ko nori). tai ryšiai yra ne asmeniški. Jeigu netgi ir užmezga ryšį su kitu asmeniu. yra etinis jausmas ir moralė. Iš vienos pusės. Kai kurie asmenys dėl ypatingų polinkių ir talentų gali atsiduoti kūrybiniam darbui. Sugebėti bendrauti. kurią E. lieka vaidmenų sumaištis (jaunuolis nežino. auginti vaikus. meilės siekimas.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS ____155 tapatumą E. kartu kurti šeimą. susiformavęs šioje stadijoje. Jaunas žmogus jaučiasi nežinąs. iš kitos . idealui. Baimė prarasti savąjį „aš" veda į stiprų izoliacijos jausmą ir pasinėrimą į s a v e . žmonės gali ugdyti ir auklėti jaunąją kartą. bendradarbiauti. nei savo siekiams dėl savo nepastovumo. Eriksonas suprato kaip sugebėjimą priimti visuomenės moralę. prarasti save kito artumoje. jis tampa pakankamai stiprus. yra noras priartėti prie žmonių. Eriksonas pavadino identiškumo krize. formaliai mokydami vaikų darželiuose ar mokyklose. intymumo poreikis. nepajėgus atsiduoti ir nėra ištikimas nei kitam asmeniui. kad atsiduodamas artimam socialiniam ryšiui. Žmogus jaučia. bet stereotipiški ir formalūs.tai vidinės laisvės pajautimas.ištikimybę. Iš tiesų. neturįs ką kitam duoti. ' Šeštoji stadija. Teigiamas šio etapo krizės įveikimas formuoja naują vertingą asmenybės savybę . žmogus subręsta meilei. įkvėptiems išgyvenimams.nuo veiklumo iki stagnacijos (sustingimo). gimdyti. Šio tarpsnio krizės įveikimo teigiamos pasekmės . Neigiamas tapatumo krizės sprendimo pavyzdys yra jauno žmogaus susitapatinimas su nusikalstamo pasaulio „herojais" ir įsijungimas į jų veiklą.

gailestis dėl be prasmės pragyvento gyvenimo. Tai . . dažniausiai sukuria darnią šeimą ir tampa pavyzdžiu jaunajai kartai. kuri prasideda maždaug nuo 65 metų ir trunka iki mirties. Tai paskutinioji žmogaus brendimo stadija. produktyviai dirbti ir jausti vidinę darną bei harmoniją su Visata. kad asmenybė pasiekia brandą antroje gyvenimo pusėje.praeities. o tikrasis brandumas ir gyvenimo išmintis pasiekiami senatvėje. meistriškumo. o senatvėje visa tai susilieja į vidinę darną . kad ne veltui gyveno. iniciatyvos. altruizmo pasireiškimas žmoguje. auklėdami savo vaikus.y. stagnacija. autonomijos. kas jau įvyko. Eriksoną ne tik vaikai priklauso nuo tėvų. veiksmingumo jausmą. Eriksonas. o vyresnioji karta priklauso nuo jaunosios. Aštuntoji stadija. Paskutinės stadijos krizės įveikimas didele dalimi priklauso nuo to. Rūpindamasis kitais. taip pat gali turėti sunkumu. Žmogus. E. žmogus praturtėja pats.ateities.y. o kurti jiems iš viso sunku ar net neįmanoma. to.mirties. Eriksonas mano. Neįveikus šios stadijos psichosocialinės krizės. t. t. Tokie žmonės tiksliai žino.tai besąlygiškas gyvenimo reikšmės supratimas mirties akivaizdoje. kuriam pavyko jas pozityviai įveikti.nuo vaikų. Asmenybės branda . Eriksoną . kas vyksta šiuo metu.kūrybiškumo. bet ir tėvai .dabarties. atsiranda stagnacija. įgyja pasitikėjimo. to. Išmintis pagal E. apima neramumas. o jei jis to nedaro ir tesirūpina savimi. kad asmenybė bręsta visą gyvenimą. . Šiame laikotarpyje vyksta svarbus ir galutinis vidinis „susitvarkymas" trimis aspektais: . Pozityviai neišsprendus šių krizių. kaip ir Jungas. yra tos nuomonės. ko gyvenime siekia. t. Tokie žmonės turi darbo problemų. kaip buvo įveiktos praeitų etapų krizės.žmogus įgyja integruotumą ir suvokia. to. žmogus darnos nejaučia. Jie dirba iš būtino reikalo ir neproduktyviai.y. Brandą jis apibūdina kaip sugebėjimą intymiai bendrauti su kitais asmenimis.bergždumas. intymumo. „Subrendęs žmogus turi būti reikalingas".į56 V SKYRIUS Pagal E. tada jis regresuoja. kas įvyks . Šios krizės įveikimo teigiamos pasekmės . Žmogus nesugeba įsijausti į kitu problemas ir poreikius.

kuriuos mes gavome iš kitų ir patys nepatikrinome. o pačią transakciją galima traktuoti kaip bendravimo vienetą. kurių metu mes vienas kitam perduodame kokią nors informaciją. Nuo senų laikų buvo bandoma suskirstyti žmones į tipus pagal jų išorines savybes. išreiškia jos nuostatas ir pasireiškia beveik visose situacijose. globa). Suaugusiojo (racionaliai. išgyvenimus ar pojūčius. Įvairiausi bruožai gali būti skirtingai išreikšti. Daugialypė asmenybės struktūra ypač pasireiškia bendravime. ir" tuo paaiškinamas kiekvieno žmogaus skirtingumas ir unikalumas. Minėtieji lygiai egzistuoja jau vaikystėje. pažiūras. . a m e r i k i e č i ų psichiatras. Berne (1910-1970). Bruožų krypties asmenybės teorijos Asmenybės bruožų teorijos remiasi prielaida. kad žmonių bendravimą galima analizuoti kaip tam tikros rūšies mainus. dažniausiai patys to sąmoningai nesuvokdami. Bendraudami mes. Transakcinę analizę E. jų santykis asmenybėje kinta. išsivaduoti nuo jam primesto vaidmens ir tapti autentiška asmenybe. normos. remiantis pirmuoju į s p ū d ž i u („jis panašus į tokį. Vaikas renkasi savo gyvenimo scenarijų ir poziciją veikiamas auklėjimo. iš kurios pozicijos jis bendrauja. Berne savo teoriją pavadino transakcine analize.tai mūsų išsakytos mintys. tačiau vystantis. objektyviai aplinką vertinantis pradas) ir Vaiko (emocijos. kuris galėtų taip padaryti"). Paprasčiausias tokio žmonių skirstymo pavyzdys kasdieniniame gyvenime yra bandymas priskirti žmonėms vieną ar kitą elgesio tipą pagal išorės bruožus. kad asmenybės bruožai yra pastovūs. žaismingumas. išskyrė 3 lygius: Tėvo (moraliniai vertinimai. todėl gali sudaryti daug derinių. Berne taikė psichoterapijoje. Iš „Vaiko" pozicijos kilę mūsų pasakymai išreiškia tiesiog dabar atsiradusius norus. n a g r i n ė d a m a s asmenybės sandarą. „Suaugusiojo" pozicija . Berne) transakcinės analizės teorija E. Berne (E. šeimos kultūros bei tėvų elgesio. kurios yra paremtos mūsų patyrimu ir apmąstymais. • Tėvo pozicija mūsų bendravime remiasi žiniomis ar į s i t i k i n i m a i s . suaugusiojo arba vaiko poziciją. charakterio bruožus. kūryba. E. norėdamas pabrėžti.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 157 E. kritika. o jo tikslas buvo padėti žmogui suvokti. Tai seniausia asmenybės teorijų grupė. malonumo siekimas). užimame tėvo. elgesio tipus.

Tai yra tuomet. skirstant į temperamentus kūno struktūros (konstrukcijos) ar nervų sistemos savybių pagrindu. žmonių tipologiją pagal kūno struktūrą pateikė vokiečių psichiatras E. flegmatikas (gleivės). Temperamentų pavadinimai vartojami iki šiol: sangvinikas (vyrauja kraujas). Netipiškas kūno formas E. yra linkę į uždarumą. racionalūs. siauri klubai. nuotaikų kaita. atlikęs daugybę antropometrinių matavimų. sportiškus. stipria plaukų danga. cholerikas (tulžis).stambios kaulų ir raumenų struktūros.vertikaliai ištįsusius. Krečmeris (E. Krečmeris manė.y. tačiau neretai sutinkame ir liesus. kai kuri nors kūno dalis yra pernelyg didelė ar maža.158 V SKYRIUS Dar antikos laikais. melancholikas (juodoji tulžis). Pirmąją. bet pasižymi mąstymo ir emocijų nepaslankumu (viskozinio tipo temperamentas). pasižymintys energija. Pavyzdžiui. silpnesnės plaukų dangos. plonus žmones su aštriais veido bruožais. linkusius tukti. Piknikus . pėdos ir plaštakos didelės. išsamiais tyrimais paremtą. kosminės ugnies kiekį ir pan. Atletikai plačiapečiai. Atletikus . Graikijos gydytojas Hipokratas. trumpo kaklo ir galūnių. Astenikai dažniausiai būna liesi ir silpni. būtent. Tai pateikta 5. Hipokrato terminai. piknikai (apkūnieji) yra ciklotimiški. Jis pasiūlė žmones skirstyti į tris tipus: 1. intelektualią veiklą. E. . Tokių grynų tipų pasitaiko retai.5 pav. 2. astenikai (aukšti. ilgomis galūnėmis. tačiau išliko. raumeningus.vidutinio ir žemo ūgio. jautrūs. suskirstė žmones į 4 temperamentus pagal juose vyraujantį skystį. 3.. kad kūno sandara susijusi su temperamento tipu. nes aprašyti t e m p e r a m e n t ų atstovų elgesio b r u o ž a i tapo p a g r i n d u . Kretschmer). agresyvumu. t. Krečmeris vadina displastinėmis. altetiniam tipui priklausantys žmonės domisi fizine veikla. Prieš Hipokratą buvo mėginta skirstyti žmones pagal kosminio elemento juose prigimtį. ištįsę) priskiriami šizotimikų tipui. palyginus su visu kūnu. t u r i įtakos asmenybės veiklai ir netgi įtakoja polinkį į charakterio akcentuacijas bei tam tikrus psichikos sutrikimus. plačius žmones. trapecijos formos nugara. Astenikus .

konkuruojantis.storas žmogus. lemiančius jos veiklą ir elgesį. Į V. dėl to greičiau pavargsta. agresyvus. Scheldon) pratęsė žmonių skirstymą į temperamento tipus pagal sandarą. Krečmerio mokinys. Allport) asmenybės teorija nagrinėja asmenybės bruožų derinius. tačiau išskyrė tris kitokius tipus. amerikiečių psichologas V. vadinamai bruožų teorija. nebijantis rizikos. kad nors bandymai skirstyti žmones į tipus pagal išorinius duomenis nėra visiškai pagrįsti. prislėgtas rūpesčių. laikosi socialinių normų. energingas. prastokai miega. Olportas (1897 -1967). 2) somatotonikas (kūno žmogus) . mėgstantis bendrauti ir sunkesnėse situacijose ieškantis kitų pagalbos. mėgstąs gardžiai pavalgyti. tačiau vis dėlto išoriniai bruožai kažkiek sąlygoja asmenybės vystymąsi: jie veikia žmogaus savęs suvokimą ir aplinkinių vertinimus. draugiškas. greitų reakcijų. Olporto (G. G.atletiškos kūno sudėties. . 3) cerebrotonikas (smegenų žmogus) -liesas.ASMENYBE IR INDIVIDUALUMAS 159 E. vienas iš žymiausių ir labiausiai vertinamų asmenybės psichologų. G. Šeldono tipologiją JAV buvo atkreiptas dėmesys atrenkant sportininkus. Tai: 1) viscerotonikas (vidurių žmogus) . siekia būti vienasfnervingas. Jis atstovauja psichologijos krypčiai. Apibendrinant galima akcentuoti. ieškantis fizinio komforto. Šeldonas (W.

Olportas manė. šerdiniai . kad asmenybę sudaro svarbiausi bruožai . jis įvedė bruožų koncepciją ir bruožus traktavo kaip elgesio mato vienetą. G. kurie pasireiškia visose situacijose ir nusako asmenybės elgesį. Asmenybė yra tai. Asmenybės raidos procesas G. Bruožas tai polinkis. G. atsakingumas ir pan. palaikantis psichofizinių sistemų darną. Norėdamas tai išsamiau paaiškinti. pateikiamos rekomendacijose (sąžiningumas. kur jie galėtų naudingiau pasireikšti. kad kiekvienas žmogus iš dalies elgiasi pastoviai ir ne taip. vienintelius ir nepakartojamus atskiro žmogaus bruožus. todėl pagal juos galima lyginti žmones) ir individualūs. Olportas išskyrė tris bruožų tipus: pagrindiniai. Kiekvienas žmogus turi keletą tokių bruožu. kad egzistuoja vidinis veiksnys. Olportas manė. kuriuose akcentuojama. Antrasis apibrėžimas iškelia asmenybėje vykstančių pasikeitimų dinamiką ir akcentuoja.jie asmenybės esmė. Psichofizinės sistemos nulemia asmenybės individualumą elgesyje ir mąstyme.tai bruožai. kurie persmelkia visą asmenybę ir apsprendžia jos gyvenimo būdą ir tikslą. kas žmogus yra iš tikrųjų. kad asmenybė .160 V SKYRIUS G. Terminą „būdingas elgesys" reikia suprasti kaip i n d i v i d u a l i u s . kuri nulemia savitą. iš kitos bruožai skatina asmenybę ieškoti tokių situacijų. kaip kiti. Olporto siūlomus ir labiausiai apibendrintus asmenybės apibrėžimus: 1. Bruožai gali būti bendrieji (juos turi visi. Šis procesas labai ilgas ir praktiškai . 2. elgtis taip pat ar panašiai plačiame situacijų diapazone. šalutiniai . Asmenybė yra psichofizinių žmogaus organizmo sistemų dinaminė organizacija. Pirmasis apibrėžimas akcentuoja. Olporto teorijoje vadinamas tapsmu. būdingą jai elgesį bei mąstymą ir rodo žmogaus santykį su tikrove. kad tai tikroji individo esmė.).tai objektyvi realybė. turi mažesnę įtaką asmens elgesiui ir jų yra daug. kad asmenybė auga ir bręsta visą gyvenimą. Olportas pateikė apie 50 įvairių asmenybės apibrėžimų. Pateikiame du G.pasireiškia tik konkrečiose situacijose. Taigi asmenybės bruožai iš vienos pusės sąlygoja iš dalies pastovų asmenybės elgesį. Tokių bruožų yra mažai. Pagrindinių bruožų pavyzdžiu gali būti asmens savybės. G. Asmenybės elgesį galima prognozuoti tik žinant pagrindinius bruožus. be to. dažniausiai vienas. šerdinius bruožus turi ne visi žmonės. nors pagrindiniai bruožai iš dalies lieka pastovūs.

nes nėra galutinės ribos. emocinis stabilumas. 5. Aizenkas (H. 2. pasitelkiant savianalizę ir humoro jausmą. savo ruožtu. tiksliau. formuojasi iš tam tikrų specifinių reakcijų. SR . Sugebėjimas užmegzti nuoširdų kontaktą su kiekvienu žmogumi. bendrus visoms teorijoms. Anglų psichologas H. 5. kad žmogus gyvena ne tik praeitimi. kurie. neurotizmas).Sugebėjimas adekvačiai suvokti tikrovę ir atitinkamai veikti. ir reikia kūrybiškai žvelgti į ateitį. Šaltinis: X . Tipai jungia keletą sudėtinių bruožų.1997) manė. 3. 316 . kurie apibūdina specifines konkretaus tipo savybes arba jį charakterizuoja kažkiek paviršutiniškai. . Olportas buvo įsitikinęs. G. Praeitis . Sugebėjimas objektyviai vertinti save.6 pav. G. apibendrinęs jas. 1997.tai istorija. bet dabartimi ir ateitimi. Asmenybės struktūros hierarchinis modelio fragmentas..reakcijos būdas.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 161 nesibaigia.specifinė reakcija. P. Bruožai sujungia daugelį įprastų reakcijų. išskyrė šešis kriterijus. Vidinė harmonija ir gyvenimo filosofija. 4. tam tikras brandžios asmenybės elgesio ypatybes: 1. 6. Gilus savo Aš jutimas. ekstraversija. Olportas peržiūrėjo įvairias brandžios asmenybės koncepcijas ir. Sugebėjimas ieškoti išeities iš sunkios s i t u a c i j o s arba su ja susitaikyti. RB . Eysenk) (1916 . kad asmenybės bruožus galima išdėstyti hierarchine tvarka: išskyrė keturis superbruožus ir pavadino tipais (intraversija. bet nepasiduoti neigiamoms emocijoms ir žiūrėti į savo nesėkmes paprastai. tiksliau įprastų reagavimo būdų. 3uep .

kurių pagalba įvertinamas asmens polinkis meluoti ir. be to. ar visi žmonės vienodai supranta tuos pačius bruožų . neaišku. kuriuose atitinkamai pavaizduotos melancholiko. Intraversijos . Apie tai jau buvo rašyta V skyriaus pradžioje. visuomeninių renginių lankymas ir t. o kraštiniai taškai apibūdina tipišką intravertą ar tipišką ekstravertą ir tipiškai neurotišką ar emocionaliai stabilų. Bruožų teorijos yra įdomios. šias teorijas galima ir kritikuoti.. gyvumu. Intraversija .162 V SKYRIUS Pavyzdžiui.7 pav. nes bruožų buvimas dar nereiškia. Abiejose ašyse išsidėstę žmogaus savybės pagal normalaus pasiskirstymo dėsnį (Hauso kreivę) sudaro nenutrūkstamą kontinuumą. nerūpestingumu ir kitais bruožais.tai gali būti reakcija.6 pav. savotiškos ir naudingos praktikoje.neurotizmas. kaip matome 5. Minėtų bruožų junginys charakterizuoja ekstraversijos tipą (ekstravertą). tokiomis kaip: polinkis kalbėtis su žmonėmis. Visa grupė įprastų reakcijų sudaro (suformuoja) kalbumo bruožą. Intravertas pasižymi priešingomis savybėmis. vertinti testo rezultatus. Šis klausimynas yra gana plačiai nau5. Aizenko amenybės klausimynų (Eysenck Personality Inventory). koreliuoja su aktyvumu.ekstraversijos ir neurotizmo . kad žmogus taip ir elgsis. sudarytas iš 48 klausimų.ekstraversija sudaro vieną žmogaus savybių kontinuumo ašį.ekstraversijai ir neurotizmui . diagnozuoti psichiniams nukrypimams.emociniam stabilumui nustatyti. Jų pagrindu yra konstruojami įvairūs testai. ir tipams. tuomet tai yra įprastas būdas sveikinti kitą žmogų. skirti nustatyti asmenybės bruožams. Papildomai yra įjungti 9 klausimai. stebime žmogų. Žinoma. kuris sutikės kitą žmogų šypsosi ir tiesia ranką . Vienas iš jų H. Šis įprastas būdas gali būti susijęs su kitomis įprastomis reakcijomis. Jeigu jis tai daro visuomet. Temperamentų tipai dojamas. sangviniko ir flegmatiko savybės (charakteristikos). atsižvelgiant į tai. Bruožų lygyje kalbumas.emocinio stabilumo ašys sudaro keturis kvadrantus. Ketelas. Aizenkas kaip ir R. kurie skirti intraversijai . Kitą ašį sudaro neurotinis stabilumas .t. H. sukūrė nemažai klausimynų asmenybės tipams nustatyti. choleriko.

Tai jau neobiheviorizmas. atsinaujina malonūs pojūčiai. Po kelių pakartojimų. tačiau iš esmės beveik nesiskiria nuo kitų gyvūnų. individų elgsena įvairuoja ir buvusią schemą S—>R pakeitė schema S--> x --> R. tačiau vis dėlto jie yra nepakeičiami praktiškai nustatant asmenybės savybes. kurio elgesys nors ir sudėtingesnis. pristatant naujos rūšies alų. ar jis anksčiau už tai buvo skatinamas. Bihevioristai taip pat nagrinėjo mokymo ir išmokimo įtaką gyvūnų bei žmonių elgsenai. ar baudžiamas. JAV psichologas B. Votsonas (J. Skineris CB. . vos tik išgirdus šią melodiją. kuris iš dalies susijęs su pačiu individu. Pavyzdžiui. Jis teigė. Testai taip pat iš dalies atspindi momento savijautą. kad žmonės ir gyvūnai elgesio išmoksta dėl sąlyginių refleksų susidarymo. nuotaiką. Skinner) (1904-1990) toliau plėtė idėjas apie elgesio priklausomybę nuo aplinkos. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos Bihevioristinės krypties atstovai daugiausia dėmesio skiria tam. priklausomai nuo to.operantinis arba instrumentinis sąlygojimas. Individas gauna iš aplinkos dirgiklį (S. Pavlovo atrastą klasikinio sąlygojimo principą galima taikyti ir žmonėms. bihevioristai pastebėjo. Skineris manė. Tęsdami tyrimus.stimulą) ir atsako į jį tam tikru veiksmu (R-reakcija). kad rusų mokslininko I. lankytojams transliuojama gerai žinoma populiari melodija. Watson) (1878-1958). Jis pripažino. ką žmonės daro ir kokios aplinkybės priverčia juos vienaip ar kitaip pasielgti. ir skatina žmogų nusipirkti būtent to alaus. Tačiau B. kur x reiškia tarpinį tarp stimulo ir reakcijos neapibrėžtą veiksnį. bare. B i h e v i o r i s t i n ė s krypties t e o r i j ų p r a d i n i n k a s yra JAV p s i c h o l o g a s Dž. susiję su naujos markės alumi. Dabar tai dažnai pritaikoma prekyboje ir paslaugų teikimo sferoje. kad esant vienodiems stimulams. svarbesnis yra kitas sąlyginės reakcijos tipas . Operantinis sąlygojimas yra mokymasis. F. kad žmogui mokantis.tai elgesio reakcijų visuma.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 163 pavadinimus. Asmenybė jų požiūriu . Žmogus yra labiausiai išsivystęs gyvūnas. F. F. kai individas yra linkęs atlikti tam tikrą veiksmą arba jo neatlikti.

kuris įgyvendinamas po vieną dalį. jeigu neigiamas . Jeigu to padaryti neįmanoma. kad įvairaus amžiaus asmenis gerai veikia pagyrimas ir galimybė praleisti laiką su artimu žmogumi. Skinerio išmokimo teorija. galima traktuoti kaip teigiamą pastiprinimą (žmogus laukia pagyrimo). reikėtų ją pašalinti. F. kas ir kodėl konkrečiai mums nepatinka jo poelgyje arba nepritarimas elgesiui) gali priversti žmogų nekartoti tokio poelgio. pavyzdžiui. jų pateikimo būdą ir kartojimų skaičių. Tačiau Skineris nepripažįsta įgimto gėrio ir blogio pažinimo. galima palaipsniui išmokyti žmogų mažiau į ją reaguoti. Sužinojus tikslią konkretaus elgesio priežastį. siekiant. Jeigu pastiprinimas teigiamas. Pastebėta. Pagal B. sėkmingai atlikus prieš tai pateiktas užduotis (grįžtamasis ryšys). Skinerio elgesio mokymo ir mokymosi teorijos pagrindu buvo sukurta nemažai metodikų.y. nes bausmių taikymas gali sukelti neigiamas emocijas ir visiškai nelauktus rezultatus. Didelę reikšmę turi B. laisvės. Toks metodas ypač naudingas. Tuo tarpu paprasta neigiama reakcija į mums nepatikusį žmogaus elgesį. F. kad jis kartotųsi ateityje. Vieniems labiau tinka materialinis skatinimas.F. Pastiprinimo efektyvumą galima įvertinti pagal tai. kai pageidaujamas elgesys yra pastiprinamas. Skinerio pasiūlyta funkcinė elgesio analizė. formuoti norima linkme ir kurti žmonių visuomenę. Skinerio išmokimo teorija plačiai paplito JAV ir buvo pritaikyta • pedagogikoje. koks objektas sukelia nepageidaujamą žmogaus elgesį konkrečioje situacijoje. Jis nepripažino minties vertybių.y. kas individui teikia teigiamus padarinius. stebėjimas. ir buvo įsitikinęs. svarbu surasti tinkamus pastiprinimus. Neigiamo pastiprinimo nereikia painioti su bausme. kad žmogaus elgesį galima visiškai kontroliuoti. Panaši visuomenė buvo sukurta Tarybų Sąjungoje. (pavyzdžiui. jam asmeniškai „gera" yra tai. atitinkantį individo lūkesčius. . padedant atsikratyti įvairių baimių. Taigi B. Svarbu parinkti pastiprinimą.164 V SKYRIUS Paskatinimas yra procesas. Skinerio teoriją buvo sukurta nemažai elgesio formavimo metodų. Norint išmokyti individą konkretaus elgesio. yra pagrįstas B. t. Programuotas mokymasis. Tam sudaromas elgesio pakeitimo planas. kitiems .socialinis įvertinimas. įveikiant stresą. tikslus pasakymas. kas padeda išlikti. kur leidimą pereiti prie sudėtingesnių užduočių. tai elgesys kartojamas ir išmokstamas. kiek jis pakeičia individo elgesį. t.žmogus tokio elgesio nekartos. užtikrinantis nuolatinį grįžtamąjį ryšį. padedančių žmonėms konkrečiais atvejais. B. F. savotiškai apdovanojamas. piniginis apdovanojimas. kurie gali būti taikomi psichoterapijoje. pavyzdžiui. Dabar diegiamas kompiuterizuotas mokymasis. F. teigiamas jo darbo rezultatų įvertinamas.

arba atsisako. J. galima sakyti. Skinerio teorija. Kuo labiau išvystyti žmogaus pažintiniai sugebėjimai. Kanados psichologas A. . kad a p l i n k a daro didelę į t a k ą žmogaus veiklai. A. tačiau akcentavo pažinimo (kognityvinį) procesų vaidmenį asmenybės elgesiui . Asmenybės vystymąsi jis suprato kaip nuolatini prisitaikymą prie aplinkos reikalavimų.žmogus mokosi. standartinė konkrečioje visuomenėje. Bandūra). B. arba bando kitus A. Todėl. Froido psichoanalitinės teorijos. F. kurio elgesys konkrečioje visuomenėje yra labiausiai pageidaujamas ir dažniausiai skatinamas. Šaltinis: elgesio budus. kurie priklauso nuo asmenybės vidinių veiksniu . Hjelle L. Remdamasis kognityvine žmogaus elgesio s a m p r a t a . nesiskiria nuo Z. žmogus gali daryti savo elgesiui. o jos reakcijos. o pažinimo procesų. o aplinka. pagal jį. yra statistiškai vidutinė. iš esmės. Pastarojoje teigiama. kad žmogaus elgesys griežtai priklauso nuo aplinkos. A. Skinerį labiau domino ne žmogus. Bandūra. kuri modifikuoja jo biologinių poreikių tenkinimo būdus. Pažinimo komponento įtraukimas į žmogaus elgesio išmokimo procesą leidžia geriau atskleisti žmogaus prigimti bei jo galimybes. kad tam tikras elgesys visuomenėje nepriimtinas. 1997. Ziegler D. Tokį elgesio priežastingumo aiškinimo principą A. Bandūros teorija buvo pavadinta socialine kognityvine asmenybės teorija. iš esmės. tuo didesnį poveikį.8 pav. Įvertinant tai. kad pats žmogus įtakoja savo elgesį. B. Taigi brandi asmenybė. Bandurą. Skineris. B. kad žmogaus įgimtasis pradas „Id" trokšta tik biologinių poreikių patenkinimo ir tik vėliau išsivystę Ego ir Superego leidžia žmogui suvokti. Bundtira.. ne asmenybė. p. gimęs 1925 m. Šis trijų komponentų abipusio determinizmo modelis skinasi nuo vienpusiškų modelių.8pav.. stebėdamas kitų elgesį. 5. Bandūra (A. F. Bandūros teoriją galime traktuoti kaip biheviorizmą iš „vidaus". kurie asmenybės elgesio priežastis aiškina vien tik aplinkos poveikiu arba vien tik vidiniais asmenybės veiksniais. taip pat manė. aplinkos reakciją į tą elgesį ir arba5. Ši A. esant toms pačioms aplinkos sąlygoms. 378 Aplinkos poveikį elgesiui išsamiai paaiškino F.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 165 Tuo požiūriu. asmuo.A. modifikavo biheviorizmą. optimaliai prisitaikęs prie savo aplinkos. Pagal šį modelį žmogaus elgesį lemia nuolatinė pažinimo. Bandūra pavadino savitarpio determinizmu. kuris vyksta operantinio mokymosi būdu. aplinkos ir elgesio veiksnių tarpusavio sąveika. brandi asmenybė yra asmuo. A. Žmogaus elgesio forma vimosi modelis pagal Jį perima.

modeliuodami kitų asmenų veiksmus. Daugeliu atveju modeliuojamas elgesys turi būti išmokstamas taip. žmogus mėgina įsivaizduoti. Savireguliacijos pripažinimas rodo esminį nutolimą nuo išimtinio pasikliovimo aplinkos kontrole. 5. Jau minėtasis automobilio vairavimas ar gimnastikos pratimai kopijuojami stebint instruktoriui. kitaip sakant. Jeigu už tam tikrą elgesį bus baudžiama. kurių mokosi. A. Berliner D. o toliau pats formuoja savo veiksmų arba elgesio stilių. Savireguliacija numato savęs paskatinimą. stebėdami kitų elgesį. kada stebėtojas įsidėmi pagrindinius veiksmus. kaip juos atliks.C. .G. automobilio vairavimas. Elgesys. elgesį. Galimi ir mažesni paskatinimai už mažesnius įvykdytus darbus. kurio buvo išmokta stebint kitus.9 pav. Bandūra rimtai pažiūrėjo į tai. kaip yra pateikiamas..166 V SKYRIUS A. Pavyzdžiui. ir perėjimą prie vidinės kontrolės. o tai yra labai svarbus išlikimo ir vystymosi faktorius.9 pav. 207 Atgaminimo stadijoje „prieš" atlikdamas veiksmus. gimnastikos pratimai ir pan. kuri paties nustatyta. Už tai jis gali apdovanoti save kelione į užsienį arba nusipirkti kokį nors vertingą daiktą. Išmokimo proceso stebint stadijos Šaltinis: Gage N. Čia svarbūs lūkesčiai ir žinojimas apie galimą pastiprinimą bei jo pobūdį. Bandura išskyrė keturias mokymosi stebint stadijas. arba pasiekta užsibrėžto elgesio norma. virsta realiu. kai atliktas koks nors darbas. tai paprastai taip nebus elgiamasi. kad žmonės gali reguliuoti savo elgesį. jeigu asmuo yra skatinamas tai daryti. žmogus pasiekė gerų sportinių rezultatų arba nustojo rūkyti. Motyvacijos stadija pasako. Tačiau modeliavimas gali paskatinti ir kūrybišką elgesį. p. t. kaip dažnai išmokti veiksmai bus naudojami gyvenime. Bandūra pabrėžė. Pavyzdžiui.y. 5. o paskui kuriamas savo atlikimo stilius. Jis manė. Elgesio savireguliavimas A. kad mokymasis stebint yra trumpesnis. kad žmonės daug ko gali išmokti. kai žmogus pats reguliuoja savo elgesį ir už sėkmingus veiksmus pats save paskatina. 1993. naudojant operantinio sąlygojimo metodus. savęs apdovanojimą tuomet.

orientuota į augimą ir tobulėjimą. iškeliant žmogiškosios būties reikšmingumą. modifikuojant nepageidautiną. Buvo vienas iš ryškiausių humanistinės psichologijos teorijos atstovų. A. kad kiekvieną asmenybę formuoja tik jai vienai būdingas pasaulio suvokimas. • savo atliktų veiksmų vertinimą. JAV psicho-logas. Humanistinė psichologija gimė kaip protestas tuo metu vyravusiam biheviorizmui ir iš dalies Z. Nors humanistinės krypties asmenybės teorijų autoriai skirtingai traktavo asmenybę. bruožai ar pastiprinimai reguliuoja elgesį. Asmenybės teoriją jis grindė žmogaus poreikiais. Individualus realybės suvokimas. Jau vien savistaba suteikia daug informacijos pamąstymui. Bandūra atliko nemažai bandymų ir pritaikė mokymosi modeliuojant bei asmenybės savireguliacijos principus. Froido krypties psichoanalizei. norint pakeisti savo elgesį. Maslou (A. be to. Pastaruoju metu ji plačiai taikoma ir tampa vis populiaresnė. o ne instinktai.1970). O savo veiksmus dažniausiai vertiname lygindami su kitų veiksmais. kada ir kaip atlikti konkrečias mažesnes užduotis. cesus: Savireguliavimas. disfunkcinį asmenybės elgesį. Bandūros nuomone. kuri mums yra asmeniškai reikšmingiausia ir su kuria siejame savo ateitį. Visi šie procesai yra svarbūs. sujungia tris vidinius pro- Humanistinės krypties asmenybės teorijos Humanizmo teorijoje asmenybės sąvoka tampa centrine ir ypač p a b r ė ž i a m a asmenybės a t s a k o m y b ė u ž savo p o e l g i u s . A. planuojanti ir kurianti. kurių patenkinimas tampa asmenybės . taip pat jo socialinė kognityvinė asmenybės teorija labai prisidėjo prie asmenybės problemų supratimo bei aiškinimo. A. reikia detaliai numatyti. Čia svarbu vertinti savo pasiekimus ir pastangas toje veikloje. Maslow) (1908 . • savo veiksmų planavimą. siekiant užsibrėžto tikslo. Bandūros idėjos sėkmingai naudojamos psichoterapijoje. atsakanti už savo veiksmus. ir taip pat numatyti savęs paskatinimą už kiekvienos smulkesnės užduoties sėkmingą įveikimą. tačiau buvo tos nuomonės. asmenybė pati yra aktyvi. F i l o s o f i n ė humanizmo teorija yra metodologinis pagrindas specialioms žmogaus teorijoms.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 167 • savo veiksmų stebėjimą. Humanistinės psichologijos atsiradimą po Antrojo pasaulinio karo paskatino psichologijos atotrūkis nuo konkretaus žmogaus ir jo problemų bei esminių žmogiškųjų vertybių perkainavimas. Planuojant savo veiksmus.

atskleidė. t. savęs atskleidimas ir realizavimas. Motyvacijos lygis. talentingi dailininkai kūrė net badaudami. save realizuojančia asmenybe. mąsto. rašytojų. politikų). „Kuo žmogus gali būti. žmogaus gyvenimo kelias. . 3. Atsiribojimas nuo aplinkos (iš dalies) ir vienatvės poreikis. atrastų savo tikslus ir siekius. A. Maslou žmogaus poreikius ir jų „piramide" .III skyrelyje „Poreikių hierarchija"). su jo vertybėmis bei tikslais. tuo ji yra brandesnė. mąstymą ir kitus psichinius procesus. tuo jis ir privalo būti" (dailininkas turi tapyti. Savęs aktualizavimo esmė .konstruoti). nevengtų tobulėti. galima sakyti. 5. Maslou. kurie būdingi save aktualizavusiems. Spontaniškumas ir paprastumas. Būties motyvacija nesumažina psichinės įtampos. Realistiškesnis požiūris į pasaulį. išreiškė. ištyręs daug save aktualizavusių asmenybių (mokslininkų. žmogus.y.įžvelgti ir įgyvendinti savo gabumus bei potencialias galimybes. Tolerancija kitiems ir pakantumas savo silpnesnėms savybėms. menininkų. Pavyzdžiui. iš dalies. Maslou taip pat kalbėjo apie stokos ir būties motyvaciją. Maslou poreikių hierarchija galioja daugumai žmonių. Antai žmogus.y. subrendusiems žmonėms: 1. kurie yra dabar. suvokia ir mato tik tuos poreikius. Stokos motyvacija susijusi su žemesniaisiais poreikiais ir mažina psichinę įtampą. 4. 2. Kiekvienas žmogus yra kitoks. nes augimas ir tobulėjimas reikalauja tam tikros įtampos. su žmogaus laisvu pasirinkimu. Saviaktualizacija . su asmenybės augimu. išskyrė bendrus bruožus. A u k š č i a u s i a s ž m o g a u s p o r e i k i s saviaktuatisacija. Būties motyvacija yra susijusi su aukštesniais poreikiais. Jeigu dominuoja būties motyvacija. kad A. Labai svarbu. kad žmogus nesustotų ties žemesniųjų poreikių tenkinimu. Kai bendravimas yra motyvuotas stokos. poreikių hierarchija gali ir nepasireikšti. tiksliau pasakius. Tik pažinęs ir įsisąmoninęs savo poreikius. tai. t. Bendravimas taip pat gali būti motyvuotas stokos arba būties poreikiais. įtakoja asmenybės suvokimą. kuris motyvuotas stokos. pasiekusiems saviaktualizaciją.tai ilgas procesas. Saviaktualizaciją A. tenkindama tuos poreikius. A. konstruktorius . patį bendravimą su kitu žmogus suvokia kaip vertybę ir tai dvasiškai praturtina bendraujančius. žmogus gali tapti pilnai subrendusia. filosofų. ji taikoma statistinėje žmonių populiacijoje. brandžia.168 V SKYRIUS veiklos ir a u g i m o m o t y v a i s . kokią jis gaus iš to naudą. Tačiau žmonėms. O būties motyvuotas suvokimas yra daug platesnis: žmogus žvelgia į ateitį. (Plačiau apie A. Svarbu pabrėžti. bendraudamas su kitais. Koncentravimasis į svarbias problemas ir smulkmenų ignoravimas. todėl kiekvienas skirtingu būdu realizuoja šią tendenciją. Maslou siejo su asmenybės brendimu: kuo labiau asmenybė save aktualizavo.

kad. Stiprus. jeigu žmogui leidžiama pasirinkti. Pateikęs save aktualizavusių asmenybių bruožus. 12. . glūdinti pačioje žmogaus prigimtyje. pagrįstas moralės jausmas. Maslou buvo vienas pagrindinių humanistinės psichologijos krypties teoretikų ir kūrėjų. Demokratiškesnis charakteris. vadinamą nedirektyviąja psichoterapija. 13. jis visuomet pasirinks augimą ir plėtrą. praturtinti savo asmenybę. Didesnis visuomeninis aktyvumas. Maslou pastebi. A. Rogers) (1902 . Jis nedirbo praktinio darbo. 8. buvo organizuota daug asmenybės g r u p i ų . Daugiausia dėmesio skyrė save aktualizavusioms asmenybėms. K. A. „vidutinių" žmonių yra nepasiekę savirealizacijos ir gyvena tenkindami stokos poreikius. A. Pagrindini asmenybės veiklos ir brendimo šaltinį K. kaip nuolat tampantį. Rodžersas matė savirealizacijos poreikyje. 14. kurie stengėsi padėti žmonėms giliau pažinti ir pilniau atskleisti save. kad žmogaus prigimtyje slypi kūrybiškumas. 9. A. Nuoširdesnis jausmų reiškimas. Tobulų žmonių nėra. Dauguma eilinių. Maslou matė žmogų kaip augantį.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 169 Didesnis savarankiškumas (autonomija) ir atsparumas išorės Įtakoms. Maslou buvo įsitikinęs. Rodžersas teigė. kad brandi asmenybė nebūtinai turi visus šiuos bruožus. nes jį visuomet žadina savirealizavimo tendencija. tačiau jo teoriniai darbai turėjo didele įtaką psichologams praktikams. nors manė. kad jų nėra labai daug. Taip pat žmogui yra įgimtas gėrio ir blogio suvokimas. panaudoti savo sugebėjimus. Jumoro jausmas. o saviaktualizacija yra savitas. kad žmogui įgimta siekti. Todėl kiekviena asmenybė gali potencialiai pasiekti saviaktualizacijos lygį ir gyvenu visapusišką. Jis tvirtino. ypač džiaugsmo.1987). K. Gilesni tarpasmeniniai santykiai. Tačiau A. Net ir aukščiausią saviaktualizacijos lygį pasiekė asmenys patiria silpnumo akimirkų. A. vienas iš humanistinės psichologijos kūrėjų. vystytis. Neįprastų įspūdžių ir stiprių išgyvenimų dažnesnis patyrimas. Harmoningam vystymuisi būtina sąlyga 6. JAV psichologas. kūrybiškas procesas. Kūrybiškumas. Maslou darbų įtakoje JAV gimė asmenybės augimo judėjimas. 11. Jų dėka milijonai amerikiečių įgijo galimybę atskleisti savo kūrybiškumą ir pajusti pilnavertiškesnį gyvenimą. o ne stovėjimą vietoje. kuriuo jis ir vadovaujasi. Maslou akcentavo žmogaus individualybę bei unikalumą ir nesistengė žmones skirstyti į konkrečius tipus. Šiuo metu Lietuvoje taip pat organizuojamos asmenybės augimo grupės. Gėrio ir blogio atskyrimas. 10. pilnavertį gyvenimą. Rodžersas (C. Sukūrė humanistinę asmenybės teoriją ir psichoterapijos sistemą. 7.

Pilnai ir harmoningai funkcionuojančia asmenybe.tereikia pažinti save.170 V SKYRIUS . Kiekvienas žmogus gyvena savo pasaulyje.besąlygiškai priimti ir gerbti kiekvieną žmogų tokį. ir tapęs visapusiškai funkcionuojančiu asmeniu. Nepagrįsti reikalavimai iškreipia žmogaus savęs suvokimą ir slopina vystymąsi. Psichoterapeutas priima ir vertina klientą tokį. K. Rodžerso idealas ir galutinis nedirektyviosios terapijos tikslas visiškai funkcionuojanti asmenybė (fuly functioning). vadinamame patirties lauku.y. juos suderinti. taikoma įvairiose praktinės veiklos srityse: psichoterapijoje. tai žmogus visiškai realizavęs savo prigimtį. K. t. kuris priklauso nuo paties žmogaus pastangų. t. Neįmanoma iki galo pažinti kito žmogaus pasaulio suvokimo. realybė suvokiama iškreiptai. Asmenybės branda K. Asmenybė pilnai suvokia save. Pagrindinė humanistinių asmenybės teorijų idėja . Kuo jie labiau sutampa. kad asmenybės brendimas. koks jis yra. koks jis yra ir duoda jam laisvę pasirinkti tikslus. atskleisti savo siekius ir galimybes. ir dėl to kyla problemos. Brandi asmenybė. tai ilgas nenutrūkstantis procesas. Psichinė sveikata yra tapimo. Tokio besąlygiško vertinimo ir priėmimo įtakoje žmogus pradeda giliau suvokti save ir per tam tikrą laiką pats savo noru sukuria ir išugdo savo tikslus ir užduotis.tėvų pagarba ir meilė vaikystėje be jokių išlygų (vaikas turi būti mylimas ir gerbiamas toks. Jei jie nesutampa arba prieštarauja. koks jis yra). galima suvokti žmogaus elgesio priežastis. tuo žmogus geriau suvokia save aplinkoje ir geriau jaučiasi. yra būdas patirti besąlygiškai teigiamą vertinimą per pokalbį. mokyme (mokytojas atlieka tik konsultanto vaidmenį) ir valdyme. augimo rezultatas. Brandi asmenybė besąlygiškai priima save ir yra atvira naujam patyrimui bei išgyvenimui. Rodžersas manė. kurie jį patenkintų ir nebūtų žalingi kitiems. tačiau šis suvokimas (aš vaizdas) nėra vienalytis: jį sudaro idealus ir realus savęs suvokimas. sutrikimai. atskleidęs savo gabumus. Tik pokalbio metu pabandžius pažvelgti iš jo požiūrio taško. Rodžerso i š v y s t y t a nedirektyvioji. . atvira patirčiai bei gyvenančia dabartimi.y. gali tapti kiekvienas . į klientą orientuota psichoterapija.

Jaspers). Asmenybės veiklą galima pavaizduoti vektorių judėjimu erdvėje. Sartras (J. Didelę įtaką egzistencinės krypties teorijoms padarė filosofai S.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 171 Kognityvinės (pažinimo) asmenybės teorijos Si teorijų grupė taip vadinama kognityvine neatsitiktinai . P. todėl nukreipia žmogaus elgesį viena ar kita linkme. yra fiksuota laike. Norint pažinu asmenybę. Šios teorijos nėra plačiai taikomos praktikoje . priklausomai nuo aplinkybių"). vertindamas jos detales per vertinimų sistemą. Šie konstruktai yra tarsi pažinimo ir vertinimo rėmai-jie gali būti platūs (pvz. per pažinimą. būtent. Heidegger). Levinas (K. Haidegeris (M. vienišumo. abi jos sąveikauja su aplinka per suvokimą. mirties. Asmenybė pasireiškia.jai atstovaujantys autoriai pabrėžė aplinkos reikšmę asmenybės funkcionavimui. . Egzistencinės krypties asmenybės teorijos Šios krypties teorijų šaknys slypi filosofų egzistencialistų darbuose ir idėjose. ką žmogus pažįsta. Kierkegoras (S. Konstruktų sistema yra individuali. JAV psichologas Dž.1996) teigė. P. M. nors pats jis to gali ir nesuvokti. atsakomybės. Kierkegaard). per kuriuos ji vertina aplinką bei reguliuoja santykius su kitais žmonėmis (vadinamosios „rolių gardelės"). laisvės. reikia išsiaiškinti jos konstruktus. kančios. Egzistencinė psichologija nagrinėja žmogaus būtį pasaulyje ir pagrindinius jo egzistencijos klausimus: gyvenimo prasmės. Jaspersas (K. kyla įtampa. Ž. todėl. ir blogi") arba konkretesni („visi žmonės gali būti geri arba blogi. ji atspindi žmogaus nuostatas ir vertybes. arba psichologinė erdvė. žmogus jaučiasi gerai. Aplinka. Sartre). Jų rėmuose apibendrinama viskas. susikuria įtampa. Elgesį lemia dabartis. pažinimą. kad žmogus pažįsta aplinką.jos įdomios kaip teoriniai asmenybės funkcionavimo modeliai. vadinamą asmeniniais kostruktais.Levino. Žmogaus elgesys tikslingas ir nukreiptas į ateitį. nuostata „visi žmonės gali būti ir geri. .1947) sukūrė lauko teoriją. Kelis (G. asmenybės neįmanoma nagrinėti atskirai nuo aplinkos. nukreiptą į ateitį. Kelly) (1905 . Pasak K. kilus poreikiui. P. Kai naujos žinios patvirtina jau turimus konstruktus. Asmenybė sudaryta iš dviejų dalių: vidinės ir išorinės. Ši įtampa siekia išsilyginti. K. Tillichas (P. kiek apie jos santykį su aplinka. kurioje kalbama ne tiek apie pačią asmenybę. Kiekvienas poreikis turi teigiamą arba neigiamą valentingumą. Lewin) (1890 . Kai aplinka neatitinka konstruktų (netelpa į jų rėmus arba prieštarauja). K. Tilich) ir kt.

kaip žmogus suvokia ir priima tai. Franklis (V. V. Buvimas yra nuolatinis tapsmas ir supratimas kaip sąmoninga sąveika su kitais žmonėmis. kad žmogus gali viską iškęsti. gimęs 1905 m. kad paprasto kasdieninio gyvenimo nepakanka. kuriame žmogus egzistuoja drauge su kitais žmonėmis (Mittwelt. Frankl). kad žinotum. kai žino dėl ko. Franklį klaidinga yra teigti. V.nuosavas pasaulis. Žmogus yra atsakingas už savo pasirinktą egzistencijos būdą. tai žmogaus subjektyvus matymas to. Savų išgyvenimų pasaulis (Eigenwe]t). geri tarpusavio santykiai yra labai svarbūs žmogui. Binsvangeris (L. kada ir kur gimti). Franklis pripažįsta.).. elgesį. Apleidus dvasinį pasaulį. tai malonumo siekimas (kaip manė Z. kaip biologinio individo. Tai apriboja žmogų. Jis ypač pabrėžė žmogaus „prasmės siekimą". t. ir išskyrė tris dimensijas: 1. Pagal V.tai kompasas be magnetinio lauko. V. misijos atradimą. kad žmogus be Dievo . 3.y. „Umwelt" . kad pagrindinis žmogaus polinkis. Binswanger). vok. kad gyvenimo įprasminimui reikia gyvenimo tikslo. kas vyksta aplinkui. Aplinkinis gamtos pasaulis (Umwelt.172 V SKYRIUS Egzistencinė psichologija atskleidžia žmogaus buvimą pasaulyje ir tai. kas veikia jo vidinį ir išorinį gyvenimą. V. pajuntamas egzistencinis vakuumas tuštuma. kuris neturi savo paskirties uosto". Savo dvasinio pasaulio gelmes asmenybė siekia atskleisti bręsdama. Šis pasaulis yra žmogui suteiktas (niekas nepasirenka.išorės pasaulis sąlygoja žmogaus. Prasmės ieškojimas yra pagrindinis žmogaus siekis. „Mittwelt" pasaulis apima visus tarpasmeninius santykius. Franklis kelis metus išbuvo nacių koncentracijos stovykloje ir ten labai aiškiai suvokė. kreipdamasi į dvasines vertybes. Pasaulis. (18811966) aprašė žmogiškosios būties pasaulyje lygmenis. yra austrų psichologas ir psichiatras. Franklis tvirtina. kurie įtakoja žmogaus elgesį. 2. vok. . Nereikia būti jūreiviu. gamtos pasauliu ir kaip nuolatinis siekis gyventi prasmingai. savo gyvenimo tikslų. jei Įgimta „valia prasmei atrasti" neišsivysto į sėkmingą gyvenimo tikslo ir prasmės atradimą. Binsvangerio nuomone. kad žmogaus egzistencija nyksta.). Tai santykių su savimi būdas. Froidas) arba galios (kaip . Prasmė motyvuoja jo gyvenimą. „Eigenwelt". kad „joks vėjas nepadeda plaukti tam laivui. Jis mano. ką jam kas nors pasaulyje reiškia. savikontrolės ir vidinės vertės jausmo. jei jis nesiekia ko nors aukščiau. tampama tarsi lukštu be branduolio. vertybių supratimo. ir net nežmoniškose sąlygose žmogus gali likti laisvas dvasiškai ir kilnus. vok. Šveicarų psichiatras L.

naujus jausmus. o konkrečiai reikia surasti s i t u a c i n ę prasmę: gyvenime yra daug p o t e n c i a l i ų p r a s m i ų . Absoliučios prasmės galima tik siekti. Iš tiesų. Noogenines neurozes sukelia egzistencinės problemos. k u r i pavadino Logoterapija. bet anaiptol ne psichikos liga. Žmogaus rūpestis. „Logos" . jaučia egzistencinį vakuumą. jaučiant atsakomybę. ieškančiam gyvenimo prasmės. Jis mano. todėl žmogaus pareiga . Taigi realizuodamas kūrybines vertybes. ir. ir todėl kiekvienas žmogus yra atsakingas už gyvenimą..teikti pagalba žmogui (pacientui).pagalbą ir meilę kitiems žmonėms. Be abejo. „protas". už. reikšmingiausia iš kurių yra prasmės siekimo slopinimas. Gyvenimas kelia jam savo problemų. Patirdamas tiesą. grožį. patiria „egzistencinę frustraciją". niekas negali jo gyvenimo pakartoti. telkianti dėmesį į ateitį. konkretu pašaukimą. Visiems skirta susitikti su tragiškaisiais gyvenimo aspektais: skausmu. bet turėtų suvokti.graikiškas žodis („prasmė". ją reikia priimti. prasmės ieškojimas žmogui sukelia vidinę įtampa. Logoterapija ne tik nurodo.į prasmes. Žmogus neturėtų klausti: „Kokia mano gyvenimo prasmė?".noos'' . jog klausiama jo paties. Logoterapijos tikslas . pergyvendamas gamtą. „tvarka"). bet ir kaip ją surasti. V. kitaip sakant . Klaidinga taip pat yra laikyti savęs aktualizavimą pagrindiniu žmogaus siekiu (kaip teigė su tam tikrais papildymais A.atsiliepti į tuos klausimus. siekiant prasmės už savęs. nepagydomos . net jo neviltis dėl gyvenimo vertės.protas). Skausmas ir kančia nėra problema. Trys keliai veda žmogų į prasmingą gyvenimą. o tai siejasi su drąsa. nematantis gyvenimo prasmės. Maslou). Tačiau kaip tik tokia Įtampa yra būtina psichinės sveikatos prielaida. jeigu situacijos pakeisti negalime. Todėl niekas negali jo pakeisti. Problema yra įprasminti savo kančią. patirybinėmis ir nuostatinėmis (elgesio) vertybėmis. kur ieškoti prasmės. už padarytus darbus. Franklis sukūrė naują psichoterapijos metodą. Kiekvienas turi savo ypatingą gyvenimo misija. Logoterapija yra į prasmę orientuota psichoterapija. yra egzistencinė problema. save pamiršus ir save viršijant. kultūros kūrinius bei žmogaus meile. žmogus kai ką gauna iš pasaulio ir praturtina save. kurį reikia įgyvendinti.ASMENYBĖ IR INDIVIDUALUMAS 173 tvirtino A. Franklis juos vadina kūrybinėmis. Logoterapija kaip tik ir padeda žmogui surasti savo uždavinius ir situacine prasmę. Žmogus. Savęs realizavimas ateina savaime. kurias Franklis pavadino noogeninėmis (graikiškai . Bet kilniausia gyvenimo prasmė atsiskleidžia nusistatymo vertybėse. kurias žmogui (pacientui) reikės rasti ateityje. Per nesugrąžinamai praeinančius gyvenimo momentus žmogus gauna naują patirtį. žmogus kažką duoda pasauliui. Adleris). Tai gali sukelti neurozes. kad kiekvienas gerai atliktas darbas. gėrį. V. tuštumą. kalte ir mirtimi. kiekviena sąžiningai atlikta pareiga yra savotiška kūryba. o ne vidinę pusiausvyrą.

Pagal V. reikia iš anksto susikurti individualų savo asmenybės brandos vaizdą. kurio jis negali rasti niekur kitur". vis labiau pamiršta save ir atiduoda save kitiems (V.y. tai ilgai trunkantis procesas. kad tai asmenybė. Franklis laikė žmogų. . kad kančios ir mirties prasmė gali būti surasta tik už kenčiančio žmogaus. t. logoterapija nereikalinga religingiems žmonėms. tačiau kiekvieną teoriją iš dalies galima pritaikyti savęs ir kitų pažinimui. be abejo. Pilnesnį asmenybės vaizdą padeda susidaryti teorijų integracija. kuris atrado savo misiją ir įprasmino savo gyvenimą. Franklis primena. Skaitant įvairią literatūrą apie asmenybę.y. kad net ir dabar jo gyvenimas turi prasmę. galima teigti. įvairių požiūrių apie asmenybę žinojimas ir sugebėjimas derinti tas žinias.3 lentelėje. kad kiekviena teorija turi privalumų ir trūkumų. gerai f u n k c i o n u o j a n č i a i s ir ieškančiais gyvenimo prasmės. ji reikalinga kenčiantiems beprasmybę.174_ V SKYRIUS ligos atveju nieko kito nebelieka. Bręsdamas žmogus tampa vis žmogiškesnių. Tam. Franklis tai vadino savęs viršijimu). kaip įtikinti ligonį. . V. tokį saugumo jausmą. Tuo jos visos yra vertingos. daugiau kalbėjo apie žmogų. neprimesti jai savo filosofijos. Asmenybės brandos požymiai pateikti 5. Vis dėlto kraštutinėse situacijose religija darosi reikšminga. svarbu žinoti. kokia teorija vadovaujasi autorius. Tokius žmones logoterapija siekia padaryti atsakingais. turėdamas omenyje. Žmogaus brendimas pagal jį. Franklis. tik transcendencijoje (nebūtinai religijoje). • ASMENYBES BRANDOS APIBŪDINIMAS Apžvelgus pagrindines asmenybės teorijas. Asmenybės branda V. „religija žmogui suteikia dvasinį inkarą. Daug autorių akcentuoja asmenybės brandą kaip asmenybės siekį ir jos raidos rezultatą. žmogaus asmenybė. vertybių ir neprivalo rūpintis kliento religiniu gyvenimu. kaip ir kiti egzistencinės psichologijos atstovai. Logoterapijos specialistas turi gerbti asmenybe. Franklį. t. Subrendusiu V. Kiekvienam yra svarbu tapti brandesnių ir siekti vis pilnesnės brandos.

Bieliauskaitė R. Kasiulis J. Vadovavimo psichologija. Psichologija 16. USA. Elgesio teorija ir žmogaus modeliai. Atkinson R. Butkienė G.. Atkinson R.F. Vilnius. 1994.206.C. Šaltinis: Pikūnas J. Kepalaitė A. 1994. Asmenybės subrendimo požymiai Lentelė sudaryta panaudojant J.L.. Mokymasis ir asmenybės brendimas. Introduction to Psychology. Bem D. p.. Bandūra A. 1997. Brabantas Ž.ASMENYBE IR INDIVIDUALUMAS 175 5..E.Pikūno duomenis. 6.3 lentelė. . 1996. Psichoanalizė. Barvydienė V. p. 137-154. 1993. 3..J. 2. 1998. Asmenybės psichologija. Kaunas. 4. Kaunas. literatūra 1. Vilnius. 5. 1993. Smith E.

Kaunas.B. c. Asmenybės raida gyvenime. Kaunas. Furst M. Psichologija 16.M. Plužek Z. Žukauskienė R. 20. Lepeškienė V.. Psichologija. Beyond IQ: a triarchic theory of human intelligence. 21. Teop . Vilnius.Vis vien sakyti gyvenimui (Žmogus ieško prasmės). 1998. 13. 104-121. .. 1997. 8. M o c a ... Humanistinė psichologija. ep . 23. 1996. 1992.C. Paškus A.176 V SKYRIUS Frankl V.J. Sternberg R. 14. 11.3-18. 24. Vilnius. 1986. 9.G. 12. Trimakas K. Ca eepyp. 22. Gyvensena. Pastoracinė psichologija. Sattler J. Gage N.608. 1996. 1996. Vilnius. Idėjų sankryžoje: Kritinis skerspjūvis. Kaunas. Trimakas K. 15. Žmogaus aukščiausi skrydžiai. 10. 1988.5-33. Vilnius. Raidos psichologiją. Psichologija 15. Psichologija studentui. Z teorija. 19. 1997. Assessment of children.Boydstun D. 18. 1997.E. 1997. 2 5 . 17. Pedagoginė psichologija. p. Asmenybės vystymasis: kelias į savęs atradimą. 1996. p. Vilnius. New York. Kočiūnas R. Kočiūnas R. Egzistencinė psichologija ir terapija. 1992. c. A. p. X . Psichologija 17. Berliner D.. 1985. Psichologija 12. Psichologija 12. ce . Maslow A. Vertybių sistema humanistinėje ir egzistencinėje psichologijoje. Kaunas. Vilnius. Teop . O c .5-24. 1997. 1996.B. San Diego. p y A. 1997. Jacikevičius A.720. . Kaunas. 1994.. Katiliūtė . 27. K. 16. 1992. 1993. Pikūnas J. p. M O C K B . 26. Mokslas. 1994. 7. Biheviorizmas ir humanistinė psichologija: Dvi žmogaus prigimties sampratos.Siela. .

Savimonės padedami mes išskiriame save (AŠ) iš viso likusio objektyvaus pasaulio (ne AŠ) (6. . kad aš tikrai esu aš? • Kodėl talentingas inžinierius gali turėti žemą savigarbą? • Kiek veidų turi manasis „Aš"? • Kas gali būti bendro tarp pernelyg save aukštinančio ir save žeminančio žmogaus? • Kodėl vieni žmonės lengvai priima komplimentus.). kylančius ieškant savojo „Aš". t.tarsi bandėme pamatyti žmogų iš skirtingų pusių. y. mes suvokiame ir pažįstame ne tik mus supantį išorinį pasaulį. • Iš kur žinau. Galima sakyti. o kitiems tai sunkiai sekasi? • Kodėl ir kaip mes patys save apgaudinėjame? • Kodėl yra svarbu save mylėti? • Kas yra atsakingas už mano gyvenimą? Kas yra savimonė Skirtingai nuo gyvūnų. bet ir patys save. apimanti paties savęs įsisąmoninimą. nukreipta nuo išorinio pasaulio į mūsų AŠ.1 pav. Kartu paieškokime atsakymų į kai kuriuos klausimus. Dabar pats laikas gautąsias žinias sujungti ir pritaikyti savęs ir kitų pažinimui. kad tai sąmonės dalis.VI SKYRIUS SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU Iki šiol kalbėjome apie atskirus mūsų psichikos procesus . Šis žmogaus sugebėjimas suvokti ir geriau ar menkiau pažinti savo vidinį pasaulį pavadintas savimone.

arba savęs įsisąmoninimą. o savimonė siekia padidinti paties žmogaus. arba iš kur žinau.178 VI SKYRIUS pav.žr. kad aš tikrai esu aš Savimonę. padėdama mums pažinti aplinką. Be abejo. Pratarmę). Sąmonė. efektyvumą ir patikimumą. reiškinius. kai jau yra susiklostęs požiūris į išorės daiktus. AŠ -VAIZDAS Aš-vaizdo apibūdinimas. daro lankstesnę. po to. y.savas paties. ir gaudamas iš jos grįžtamąją informaciją. žmones. šis procesas nueina ilgą ir sudėtingą raidos kelią. savo bruožų. Savimonės dėka žmogus išskiria save (AŠ) iš viso likusio objektyvaus pasaulio (ne AŠ) Taigi savimonė . jau esame aptarę . reaguodamas į ją. Žmogus save pažįsta veikdamas ir bendraudamas. kaip be galo sudėtingos veikiančios „sistemos". tikslingesnę ir efektyvesnę mūsų veiklą. pažindamas aplinką. savo vietos pasaulyje suvokimas. poreikių ir galimybių. pirmiausiai reikėtų suprasti kaip savęs pažinimo ir vertinimo procesą. t. pažinimas ir vertinimas (ką konkrečiai reiškia suvokti ir pažinti save. Požiūris į save susiformuoja vėliausiai. nukreiptą į išorinį pasaulį. Šio proceso rezultatas būtų savęs .

bet ir kiek išreikšti mumyse vieni ar kiti bruožai). Dalis autorių šiuos terminus vartoja kaip sinonimus. jas vienaip ar kitaip vertiname. vienas nuo kito priklauso. Čia laikomasi pirmojo požiūrio. Antra vertus. ko įprastoje būsenoje nepajėgtų.t. proceso .tokia.tai asmenybė . Žinias apie save (tai ne tik žinojimas.tai vaizdinių ir sprendimų apie save (savo bruožus ir sugebėjimus. arba Aš-sistema. Savosios vertės jausmą (savęs įvertinimą). „aš kai ką galiu". arba savęs suvokimo. palankus arba nepalankus Aš . Kad nuo savojo Aš suvokimo priklauso žmonių galimybės. arba Aš-koncepcija. apie save manančių: „aš viską galiu".vaizdas skatina ar slopina mūsų aktyvumą. išgyvename. o kai kurie nurodo tam . t. 2. savo vietą . Todėl atskirti žinias apie save ir savęs vertinimą yra labai sunku. esama žmonių. Sąlyginai tai atskiriama tik dėl to. kad būtų lengviau suprasti Aš-vaizdo esmę ir sandarą. priimame arba nepriimame. . Taigi kas yra Aš-vaizdas? Aš-vaizdas . Ji yra palyginti pastovi.) sistema. Vadinasi. kuris tarsi persmelkia visą savęs suvokimą ir Aš-vaizdą. jis iš tiesų sugeba atlikti tai. vadinamas Aš-vaizdu. tarp žmonių ir t. Taigi Aš-vaizdas yra savimonės. kad mūsų Aš-vaizdas ir mūsų veikla bei aktyvumas yra tarpusavyje susiję. tikrus jų skirtumus. išgyvenimus ir motyvus. sėkminga ar nesėkminga mūsų veikla atitinkamai veikia Aš-vaizdą. „O jeigu negaliu. tai nieko ir nedarysiu".• produktas. nesame abejingi: mes . kokią ji save pačią mato. o gal net • ir neįmanoma. save perprantant ir kaupiant žinias apie save. Taigi galima sakyti. kas mums būdinga. Tai savęs paties įsivaizdavimas. išgyvenama kaip unikalus Aš. Aiškumo dėlei tai galima pavaizduoti maždaug taip: Aš-vaizdas visada sąlygoja mūsų asmenybės aktyvumą ir galimybes. Aš vaizdo turinys formuojasi ilgus metus.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 179 vaizdas. be abejo.. labiau ar menkiau įsisąmoninta. įrodo hipnozė: įteigus žmogui vienas ar kitas jo Aš galimybes. O trumpiau: Aš-vaizdas . nusiteikimą savo paties atžvilgiu. y. Toms žinioms apie save. Pavyzdžiui. savo vertingumo išgyvenimą. Kiekvieno iš mūsų Aš-vaizde galima išskirti du aspektus: 1. „aš nieko negaliu".

kuriam svarbu kitų akyse pasirodyti padoriu.180 VI SKYRIUS Mūsų Aš susieja į visumą įvairias mūsų mintis. kurių savyje nepastebėjome. Kokios savybės paprastai „pasprunka" nuo mūsų sąmonės. t.. kad asmenybei jos yra nepriimtinos: prieštarauja jau susiklosčiusiam Aš-vaizdui. (Žmogus supranta esąs perdėtai smulkmeniškas. kas suvokiama labai aiškiai. jei kuklumas „neįrašytas" į jam reikšmingų savybių sąrašą). nesuvokia savo agresyvumo. lieka už aiškaus suvokimo ribos? Apžvelkime tris tokių savybių grupes. išgyvename save kaip tą patį praeityje. kažką. dabartyje ir ateityje ir šitaip suvokiame bei jaučiame tapatumą sau. Tai gali būti savybės. (Prisiminkite Z. kas suvokiama ne taip aiškiai. Be to. Todėl kiekvieno mūsų Aš . veiksmus ir pan. nes jos mums paprasčiausiai nereikšmingos. Galima suvokti turint vienas ar kitas savybes. (Aplinkinių vertinimu kuklus žmogus gali savęs nelaikyti kukliu. ir jų suvokimas gali sumenkinti savigarbą. B. . C. tačiau nesuprasti vidinių ar išorinių jų priežasčių. Aš-vaizdo įsisąmoninimas. leidžia mums pajusti savo asmenybės vientisumą. centras. Įsisąmonintų ir neįsisąmonintų elementų požiūriu Aš-vaizdą galime įsivaizduoti kaip tam tikrą sistema su „sąmoninga" viršūne ir „pasąmoniniu" pagrindu (6. jausmus. norus. tačiau nežino. vidinio pasaulio ašis. y. (Agresyvus žmogus. o dar dalelė savęs vaizdo lieka apskritai neįsisąmoninta. arba ko aš nežinau apie save . Kaip ir kiti psichiniai reiškiniai. A.). Froido asmenybės schemą). Aš dėka juntame. o nuolatinius savo susidūrimus su aplinkiniais aiškina kaip „kovą už teisybę"). .2 pav. Aš-vaizdas visada turi kažką. kodėl taip yra). Kai kurios savybės neįsisąmoninamos dėl to.tai tarsi mūsų asmenybės šerdis.

kad susitikti „akis į akį" su savo pasąmone mums padeda ne tik nevalingi poelgiai. Tokios būsenos priežasčių pats N. nesuvokia. Arba pasakome ką nors tokio išmintingo. Galbūt moteris bijo. Tačiau pasąmonėje slypintis prastas savęs vertinimas reiškiasi dideliu N. neaktyvus ir pan. Psichoanalitikai teigia. kad patys netikime. Sakykime. o po to pasijuntame nepatogiai: „Ir kas man atsitiko. Dar viena iš tokios akistatos galimybių yra sapnai. gimus broliukui ir netekus dalies tėvų dėmesio). žemas savęs vertinimas. Sakykime. Tuo tarpu pasąmonėje viešpatauja nepasitikėjimas savimi. Taigi kiekvieno mūsų Aš yra žymiai didesnis nei tas Aš.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 181 Šių Aš-vaizdo dalių santykis nuolat kinta. aiškiai prasilenkdamas su realiomis galimybėmis. Dėl to sapnas yra priimtinas. Tokiu būdu jo įsisąmonintasis Aš ir savigarba lieka nepažeisti. jog tai tikrai mūsų žodžiai. tiek neigiamų)". kurio N. Toks sapnas gali reikšti. Jis nuolat jaučiasi prislėgtas. kad nėštumas gali sujaukti jos įprastinį gyvenimą. kad nesugebės būti puiki motina. konfliktai iškyla į paviršių miegant. kad turiu tokių savybių (tiek teigiamų. Vadinasi. Pasąmonėje! paslėpti mūsų asmenybės aspektai gali būti labai nemalonūs. o į savas slaptas problemas ar norus žiūrima tarsi iš šalies. situacijoms ar simboliams. sąmonei nepriimtini norai. konfliktiškumu.ankstyvojoje vaikystėje išgyventa trauma. Nemalonius ar „nepadorius" jausmus ir norus ji perduoda kitiems sapne veikiantiems asmenims. sugebėjimas įsisąmoninti ir pripažinti mums nemalonią informaciją apie save rodytų mūsų asmenybės brandumą. Dideli prieštaravimai tarp įsisąmonintų ir neįsisąmonintų mūsų Aš dalių gali iškreipti asmenybės vystymąsi. nepripažįsta. Tuo tarpu „santarvė" tarp suvokiamų ir nesuvokiamų savo paties bruožų. šiurkštumu. kartais būsima mama susapnuoja savo vaisių taip. kodėl jaučia priešiškumą metais jaunesniam broliui (priežastis . į kokią nors smulkmeną mes sureaguojame stipriu pykčio priepuoliu. Manoma. Štai disharmoniškos.„priešiškumas broliui" tapo visiškai Įsisąmoninta. kad galiu būti toks. įžeidumu. kad sąmonė įsiterpia į sapnus kaip cenzorė. Pasąmonėje glūdintys slapti. stengiasi „neprileisti" iki sąmonės. turės problemų su . išreiškiantys priešiškumą ir agresyvumą. Taigi prasiplėtė viršutinės Aš-vaizdo dalies ribos. jog moters pasąmonėje slypi baimė. tarsi matytų jį iš šono. blogos nuotaikos. Sąmonės lygmenyje N. sukelti elgesio sutrikimus. kurį mes sąmoningai suvokiame. t. y. vertina save labai gerai. „išsiderinusios" asmenybės pavyzdys. „Aš nė neįsivaizdavau. anksčiau nelabai aiškiai suvokta ir sunkiai paaiškinama savybė . baimės. kaip aš galėjau taip pasielgti"? Tačiau kartais visiškai netikėtai sau imame ir pasielgiame labai kilniaširdiškai ir tolerantiškai. per psichoterapijos seansus žmogus suvokė. Pavyzdžiui.

Moteris jaučia stiprų pasipiktinimą. yra vieni vertingiausių pažintinių sapnų. mes turime galimybę ne tik išspręsti savo vidinius prieštaravimus. bet „užmirštus" gyveno aspektus. kurį sapne atstovavo vyras. kad raktus turi jos vyras. praras gerą fizinę formą. neramus jaunuolis. kad ieško savo automobilio raktų. Jis įsėda šalia jos į automobilį ir ją nusiveža. ir išorinės „valkatiškos" profesinės veiklos. todėl nori savo nėštumą tarsi „nutolinti". Išanalizavęs sapną. bejėgiškumą ir iš dalies vienišumą. Sapne ji jautėsi taip. Džonsono. žiūrėti į įvykius iš šono. kuri nė minutės negalėjo pasėdėti ramiai ir mėgo. patrauklumą. jog greitai susidursime su problema. atsigręžti veidu į mus persekiojantį savojo Aš aspektą ir susitarti su juo. Ji prisimena. R. kad šio sapno vaizdinius reikia suprasti kaip atskirų tos moters asmenybės dalių ir jos vidinio gyvenimo simbolius. . šeimai. Jungo pasekėjas psichoanalitikas R. Taigi šiuo sapnu moters pasąmonė signalizavo apie pavojingą atotrūkį tarp jos vidinio dvasinio gyvenimo. moteris pasijuto lengviau. į kurią nenorime kreipti dėmesio. tai gali reikšti. jai nebeliko laiko namams. anot R. Jei sapne žmogus sužeidžia ar užmuša kitą žmogų. įjungusi mašinos variklį. kuri visada norėjo būti kolektyvinio gyvenimo centre. atsitraukimo į save. pavyzdį. tai gali reikšti. Džonsonas (R. Košmarai. K. Pernelyg atsidavus profesinei veiklai. Šiuo atveju reikėtų sustoti. tarsi kažkas ją įstūmė į šita „judėjimo priemonę". ir tos nuslopintos emocijos jį „graužė" iš vidaus. Sužeidimas gali simbolizuoti ir per menką rūpinimąsi tariamai nereikalingu savo asmenybės aspektu. graužiančią jam kaklą. Vyras išreiškia tą moters dalį. vaizduotės. meditacijos pagalba) ir giliau save įsisąmonindami. Džonsonas aiškina. jog sapnai yra „sukurti" tam. K u o m e t sapne bandome nuo ko nors pabėgti. lėkti visu greičiu. Jie praneša apie kokią nors ypatingai didelę mūsų baimę arba kitas nuslopintas ir neigiamai veikiančias emocijas. kad visada vengdavo kalbėti apie savo poreikius. Pasąmonėje mes galime atrasti savojo Aš sveikata. Šiek tiek pakeitusi savo dienotvarkę. Johnson vaizdžiai sako.182 VI SKYRIUS Užmegzdami ryšį su savo pasąmone (sapnų. Po to iš kažkur atsiranda keistas. padėjusio jai geriau suvokti save. Jis pateikia įdomų jaunos dalykiškos ir veiklios moters sapno. kad jis nori atsikratyti kurios nors jam nereikalingos savojo Aš dalies. kuri siekia ramybės. savo dvasiniam gyvenimui. kuri grąžino ją į dalykinių reikalų sūkurį. Automobilį vairavęs neramus „valkata" išreiškia tą moters asmenybės dalį. Pavyzdžiui. panašus į valkatą. tačiau jis negirdi. arba jį kas nors sužeidžia. šaukia jam. iš tikrųjų norime „užsimerkti" ir nepastebėti kokios nors esminės savo problemos. Automobilis simbolizuoja jos pernelyg didelį užimtumą darbo reikalais. apribojusi savo profesines pareigas ir daugiau energijos nukreipusi į jai svarbius. O jei negalime pajudėti iš vietos arba judame per lėtai. kad mūsų pasąmonė ir sąmonė galėtų ' bendrauti ir bendradarbiauti. žmogus nuolat sapnuodavo žiurkę. Moteris mato savo vyrą. jis suprato. susikaupimo. Moteris sapnuoja.

nusiunčiant ją į pasąmonę. pažiūrėkime į šį paveikslą: Aš-vaizdo pastovumas. kaip kažkas pavadino jo kalbas ir sąmojus nuobodžiais ir lėkštais. kuri patvirtina tam tikrą pageidaujamą savybę (kiekvienas mato tai. įžiūri ir praleidžia tą informaciją. atsinaujinimo. kuo „atviresni" esame informacijai apie save (ir neigiamai. Arba: „Bendraudamas su juo. kas esame iš tikrųjų. Sąmonė randa. Tarkime. stiprybės. Visą informaciją apie save mes vertiname tendencingai. jos savęs vaizdui prieštaraujančią informaciją. laiko save įdomiu ir sąmojingu. Tai ypač svarbu prisitaikant prie naujų. Kad dar aiškiau suprastume Aš-vaizdo vietą mūsų psichikoje. Mūsų Aš-vaizdo pastovumas kaip tik ir priklauso nuo to. keliančių mums naujus reikalavimus. Tai susiję su mūsų suvokimo atrenkamumu. Sakykime. arba kodėl žmonės skirtingai priima komplimentus Susiformavusiam mūsų Aš-vaizdui būdinga patį save palaikyti. Vadinasi. kuri slypi pasąmonėje ir „neįleidžiama" į sąmonę. išliekant nepakitusiu. Tačiau kyla klausimas. Koks galimas R. ką nori matyti). mokykloje laikytas gabiu matematikai ir gerai manantis apie savo gabumus. kaip ši nepriimtina informacija patenka į pasąmonę? . ir teigiamai). Šią temą jau pradėjome gvildenti ankstesniame skyrelyje. atsakas? „Tas žmogus nesupranta juokų". Tuo tarpu mums netinkama informacija (ar bent jos dalis) gali būti blokuojama arba iškraipoma. jaunuolis. Todėl Aš -vaizdas gali būti ir labilus (kintantis). Arba: „Jo žemas lygis". ir rigidiškas (sustingęs). kad R. neįprastų aplinkybių. kai kalbėjome apie asmenybei nepriimtiną.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 183 . tuo daugiau galimybių keistis turi mūsų Aš-vaizdas. Kartą jis išgirdo. nuobodus". galime suprasti. įstojęs į universiteto matematikos . išminties šaltinius. kaip mes priimame neatitinkančią jo informaciją: esame „atviri" ar „uždari" jai. aš buvau pavargęs ir galbūt iš tikrųjų pasirodžiau . Vadinasi. augimo.

koks yra iš tikrųjų. • Žmonės gali būti „uždari" ne tik neigiamai. kad ji nepažeistų susidariusio Aš-vaizdo. o per egzaminą įvertintas „puikiai". Be to. („Pasirodo. mano. tai jis nepriims naujos informacijos. Tai trukdo žmogui prisitaikyti prie naujos aplinkos. Pavyzdžiui. kad tikrai yra tokie.visa nauja informacija apie save pertvarkoma taip. Jeigu minėtame pavyzdyje studentas matematikas yra labai gynybiškas. nes nuvertiname jo nuomonę. Jums tik pasirodė". Ją galima padalyti į tokias grupes: • požiūris į savo išvaizdą. Aš-vaizdo turinys. Taip prieštaraudami pagyrimo autoriui. Taigi mūsų Aš-vaizdo pastovumą ir turimą savęs vertinimo lygį padeda išlaikyti nesąmoninga psichinė gynyba (žr. Realiai įvertinęs savo galimybes. tampa vidutinišku studentu. Todėl jis tampa priklausomas nuo išorinių aplinkybių. Savo nesėkmes jis aiškins labai įvairiai. Kai Aš-vaizdas yra per daug kintantis arba. taip mes nubaudžiame ir giriantį mus žmogų. turintiems neigiamą požiūrį į save. jis nekels sau tikslo bet kokia kaina būti „tarp pirmųjų" kaip anksčiau ir susitaikys su esama padėtimi. negali patikėti. bet ir teigiamai informacijai apie save. įtampa. jie pasimeta. keisti požiūrį į save. atvirkščiai. nors stropiai dirba. gali kilti įvairių problemų. kaip jiems sakoma: „Kajus. jog universitete yra kiti matematinių gabumų vertinimo kriterijai nei mokykloje. ir kiekviena sėkmė ar nesėkmė keičia jo požiūrį į save. Turėdamas nepastovų. . ir taip išlaikys turimą sąmoningą savęs vertinimo lygį. savo profesinį lygį laikęs vidutinišku. Tačiau jo pasąmonėje slypės sumažėjęs savęs vertinimas. bet tik ne savo vidutiniškais gabumais. ir ims kukliau vertinti savo gabumus. nes nežino. jei studentas. taip nėra. Tuo tarpu „sustingusį" savęs vaizdą turinčiam žmogui būdinga stipri psichinė gynyba .184 VI SKYRIUS ' fakultetą. Tai pasireikš padidėjusiu nerimu. atsisakydami mums siūlomos „dovanos". lengvai kintanti Aš-vaizdą. Toks uždarumas teigiamai informacijai apie save yra labiau būdingas žmonėms. Pavyzdžiui. per daug pastovus. mes n u s k r i a u d ž i a m e save. išgirdę komplimentą. ko iš savęs tikėtis. jis yra uždaras „teigiamai" informacijai. jog tai atsitiktinumas. kaip maniau"). jautrumu. poskyrį „Psichinės gynybos būdai"). žmogus tarsi netenka savęs suvokimo ir vertinimo pagrindo. nepakankamai save vertinantiems. Jei šis studentas yra „atviras" naujai informacijai apie save. aš nesu toks gabus. arba kas man svarbiausia vertinant save Aš-vaizdo turinį sudaro informacija (žinios) apie save. jis supras. jog nėra labai gabus.

t. Pavyzdžiui. intelektą ar kitą jam ypač svarbią savybę). vertina mus ne pagal tai. arba pagrindinis savęs vertinimo kriterijus. yra moralinės savybės. įvertinimą. savo fizinės išorės. Tuo tarpu ankstesniais laikais savęs įvertinimui svarbesnės buvo savybės. kad dabartinio studento Ašvaizde vyraujantys faktoriai paprastai būna profesinė kompetencija ir biologinis vaidmuo. žmogus gali laikyti save talentingu fiziku. . ką mes patys savyje vertiname. Beje.pripažinti ir patvirtinti žmogaus vyraujantį savęs vaizdo faktorių (išvaizdą. mes iškreipiame informaciją. Kiekviena tokia grupė žinių apie save vadinama A š . neigiančią mūsų vyraujantį Aš-vaizdo faktorių.y. Kitas žmogus gali save laikyti estetiškai neišsilavinusiu.v a i z d o faktoriumi. bet ignoruoja ar net neigia. paspirtį (pavyzdžiui. o moraliniais bruožais. gabus technikai j a u n u o l i s pasirinks studijas technikos universitete). y.-vaizdo faktorius taps vyraujančiu.y. siekdami išlaikyti savosios vertės lygį. Kuris Aš. moteriškumo . t. sprendimai apie savo moralines savybes. profesiją). kur jis gauna didžiausią aplinkinių palaikymą. požiūris į savo intelektą ir sugebėjimus. žmogus paprastai vėl pasirenka tokias veiklos sritis. kurioje veiklos srityje asmenybė jaučiasi labiausiai kompetentinga ir kur anksčiau ji yra sulaukusi sėkmės ar palaikymo (kartais pakanka netgi vieno aplinkinių pagyrimo. Tuomet. nusakančios žmogaus socialinę ir turtine padėtį. tyrimai rodo. bet tai jo savigarbos nesumažina. jog yra neigiama ar ignoruojama tai. ką žmogus savyje labai vertina. Galima sakyti. nes grindžia ją ne profesiniais. t. Šie faktoriai sudaro tam tikrą sistemą. Įdomu. Pasitaiko atvejų. kadangi šiai savybei jis neteikia didelės reikšmės. kur vyraujantis Aš-vaizdo faktorius gali geriausiai pasireikšti. Dažnai žmonių tarpusavio konfliktai kyla būtent dėl to. a m ž i ų .SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 185 • • • • savo emocionalumo įvertinimas. tampa svarbiausiu savęs vertinimo kriterijumi. kad šiuolaikinėje visuomenėje savęs vertinimui ypatingai svarbus yra intelekto faktorius (prisiminkime. kaip žmogus reaguoja i vertinimus „Tu protingas" arba „Esi visiškas kvailys"). kai kiti žmonės mūsų vyraujančio savęs vertinimo kriterijaus ne tik nepalaiko. kad jaunuolis laikytų save protingu ar patraukliu) Susiformavus pagrindiniam savęs vertinimo kriterijui.vyriškumo vertinimas. bet būti labai menkos savigarbos. šio žmogaus vyraujantis Aš-vaizdo faktorius. Vadinasi. kad tiesiausias kelias į draugystę . dažnai priklauso nuo to. Savęs suvokimo ir vertinimo procese vienas kuris nors faktorius vyrauja. i n f o r m a c i j a apie savo s o c i a l i n i u s vaidmenis ( l y t į .

Didelis skirtumas. intymųjį Aš. taip pat mūsų savosios vertės jausmui. mano idealas-dvasinga. jei tai būtų įmanoma). socialinį Aš. tai nebūtinai teigiamas savęs įsivaizdavimas: pavyzdžiui. paauglystėje bei ankstyvojoje jaunystėje. o ta. Matyt. kad aukšto intelekto paaugliams. idealizuotąjį Aš (koks norėčiau tapti. kokia realiai galiu tapti.y. Skiriamas ir veidrodinis Aš (koks aš. Tačiau problema yra ne ta. Dažnai net brandaus amžiaus žmogui sunku pasiekti darnos tarp daugybės savojo Aš formų. idealųjį Aš (koks norėčiau tapti. kiek ir kokių Aš iš tikrųjų yra. t. kurių tikslas paslėpti neigiamus. tačiau aš j a u č i u . atvirkščiai. fizinį Aš. kūrybinga asmenybė. sukelia pasyvumą. nesėkmes veikloje. tarpasmeninių santykių sunkumus. mano supratimu. tai tarsi atskiras idealiojo Aš variantas): daugybė parodomųjų (reprezentacinių) Aš (savotiškų kaukių. taip pat šeimyninį Aš. koki man būtų malonu save matyti). byloja apie asmenybės vidinius konfliktus. būdingas žymiai didesnis atotrūkis tarp tų . Tyrimais nustatyta. Mažas skirtumas tarp realaus ir idealaus Aš liudija apie asmenybės vidinę pusiausvyrą. o ką jau kalbėti apie jaunuolį. galima būtų atrasti ir daugiau Aš veidų. Koks yra santykis tarp mūsų realaus ir idealaus Aš? Sveikam žmogui tarp realaus ir idealaus Aš būdingas tam tikras atotrūkis. skirtingai nei vidutinių gabumų vaikams. kai žmogus labai intensyviai ieško savojo Aš. orientuodamasis į moralės normas. Kalbama netgi apie fantastinį Aš (koks norėčiau tapti. menkavertiškumo jausmą. Tačiau šis atotrūkis gali būti susijęs ir su aukštu intelekto lygiu bei kūrybiškumu. kaip virstu eiliniu miesčioniu ir tokį save matau ateityje). skaudžius ar intymius savojo Aš bruožus ir polinkius). Tai dar ne viskas. arba kiek veidų turi manasis Aš V a i z d i n i u o s e apie save v i s u o m e t g a l i m a aptikti realųjį Aš (įsisąmoninta vaizdinį apie save šiuo momentu). Kiti autoriai mini dar dvasinį Aš. Paprastai toks realaus ir idealaus Aš atotrūkis būdingas neurotiškiems žmonėms ir pereinamajame amžiuje. Žmogaus sielos tyrinėtojai tvirtina.186 VI SKYRIUS Aš-vaizdo formos. kad šio nesutapimo laipsnis turi nemažai įtakos mūsų veiklos aktyvumui ir sėkmei. Todėl paauglystėje dažnai dominuoja perdėtas vaizdinys apie save (pavyzdžiui. atrodau kitiems žmonėms). begalinį paauglio pasitikėjimą savimi lengvai pakeičia visiškas nepasitikėjimas). pasitikėjimą savo jėgomis ir kartu sąlygoja sėkmingą veiklą. ateities Aš (tokią asmenybę. kad šitokia mūsų Aš įvairovė gerokai apsunkina teisingos savivertės formavimąsi.

Baumeister) ištyrė. y. o realusis Aš paprasčiausiai išstumiamas į pasąmonę. daugybė vizitinių kortelių. Tačiau kartais parodomasis Aš taip „įauga į kraują". Tuo tarpu neurotiškam žmogui savo trūkumų pripažinimas ar net jų „padidinimas" netampa stimulu juos įveikti. kurios įeina į idealųjį Aš. kurias jie sau prisiskiria. „prisigerina" jai. truputį malonesnį. Tačiau kūrybinga asmenybė šį konfliktą sprendžia veikloje (kūryboje. strategijos: „prisiderinimo" ir „savęs sukūrimo". normalaus jos vystymosi sutrikimų kaina (žr. apsiginti nuo kitų smalsumo ar galimos pašaipos. normų. neveiklumą. kai siekiama pateisinti kitų žmonių lūkesčius mūsų atžvilgiu. einant per skirtingas auditorijas. bėgimą nuo realaus pasaulio.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 187 savybių. mylimojo) reikalauja atskiro parodomojo Aš. kad žmogus gali priimti jį kaip realybę.savotiška mūsų vizitinė kortelė. Jeigu mūsų reprezentacinis Aš smarkiai keičiasi. Psichologas R. . savigarba panašūs tuo. truputį gražesnį. kurias norėtų turėti. mums vėl pasitarnauja parodomasis Aš. Kuo gi tada skiriasi kūrybiška asmenybė nuo neurotiškos? Didelis kūrybiškos asmenybės savikritiškumas ir žema neurotiškos asmenybės . vadinasi. Tiksliau. pateikiama kitiems. siekdamas užkariauti aplinkinių simpatijas. skyrelius „Aš-vaizdo įsisąmoninimas". Parodomasis Aš ypač parankus tada. norint kitiems padaryti įspūdį tomis savybėmis. Baumeisteris (R. bet ir savo paties akyse. mums b ū d i n g a „savas sukūrimo" strategija. t. „Aš-vaizdo pastovumas". moksle ar darbe). mums priimtinesnė „prisigerinimo" strategija. nes kiekvienas mūsų atliekamas vaidmuo (praeivio. Pirmuoju atveju žmogus. kad žmonėms būdingos dvi savęs reprezentavimo. realūs asmenybės pasiekimai ir savybės jai atrodo menki. o tėra tik priemonė pateisinti savo nesėkmes. „Psichinės gynybos būdai"). vadinasi. „Savęs sukūrimo" strategijos griebiamasi. Kai norime paslėpti savo trūkumus. Tačiau kokia kaina? Asmenybės vidinių prieštaravimų. Reprezentacinis Aš . studento. Šį faktą galima paaiškinti žmogaus siekimu gerai atrodyti ne tik iš šalies. Ji kelia sau sudėtingus uždavinius ir tuo išlaiko savigarba. o tie lūkesčiai nesutampa su mūsų tikraisiais jausmais ir įsitikinimais. kad abiem atvejais siekiama tobulumo. Paprastai mes patys puikiai suvokiame skirtumą tarp savo realaus ir reprezentacinio Aš. reikalavimų. arba savęs pateikimo kitiems. Kiekviename tokiame Aš mes pateikiame save truputį geresni. dideliu jautrumu. Lyginant su idealiuoju Aš. Panašiai yra ir su kūrybiškomis asmenybėmis. ir tų. „priderina" savąjį Aš prie konkrečios auditorijos skonio. Jeigu įvairiose auditorijose mes pasirodome beveik tuo pačiu „veidu". kurių mąstymo lankstumas dažnai derinasi su nepasitenkinimu savimi.

t. atskirų savęs pajautimo momentų ankstyvojoje vaikystėje ar net kūdikystėje. arba ką naujo augant sužinome apie save Kokiomis kryptimis vystosi Aš-vaizdas asmenybei bręstant? A. . Taigi mūsų savęs suvokimas prasideda nuo. atran. Stiprėja savojo Aš individualumo.). „koks aš?". Paauglystėje ir ankstyvojoje jaunystėje labai smarkiai keičiasi savęs suvokimo turinys ir struktūra. B. išorinių požymių fiksavimo („aš geras. nes daviau jam saldainį") prie pastovaus elgesio įvertinimų („aš geras. nes ieškoma atsakymų į naujai iškilusius klausimus apie save ir savo galimybes: „kas aš?". elgesio tikslai ir motyvai. paauglystėje vyraujantį išvaizdos faktorių vėliau pakeičia kiti . G.y. Tačiau šie pakitimai reiškia ne tiek Aš-vaizdo pobūdžio pasikeitimą. dama vis daugiau savo ir kitų žmonių skirtumų. E). t. unikalumo suvokimas. SAVĘS VERTINIMAS Savęs vertinimo turinys. Keičiasi Aš-vaizdo faktorių reikšmingumas. Vaikui augant. Maždaug antraisiais trečiaisiais gyvenimo metais jau pradedame atskirti save nuo aplinkos „Aš" nuo ne „Aš" (vaiko kalboje tai pasireiškia įvardžio „aš" atsiradimu: vietoje „Mantukas nori miegelio" vaikas sako „Aš noriu miegelio"). E. Paauglystę Aš-vaizdas „pasitinka" kaip gana pastovi ir sudėtinga sistema. Atsiranda ir iki tam tikro laipsnio stiprėja atotrūkis tarp realaus ir idealaus Aš. Pradžioje jį sudaro tik savo kūno bruožų ir išvaizdos suvokimas bei vertinimas. kiek jo turinio pagilėjimą ir išsiplėtimą.188 VI SKYRIUS Aš-vaizdo vystymasis. arba kodėl yra svarbu save mylėti Jau žinome. Suvokiamos savybės ir bruožai tampa vis labiau apibendrinti. nes klausau mamos"). plečiasi. žinios apie save. pereinama nuo atsitiktinių. moralinių savybių ir pan. palaipsniui įjungiamos įvairiausios asmenybės savybės. kad mūsų Aš-vaizdą sudaro žinios apie save ir savosios vertės jausmas (savęs įvertinimas).intelekto. y. „kuo aš tapsiu?". pagrindiniai savęs vertinimo kriterijai (pavyzdžiui. „kuo aš noriu ir galiu būti?". Aš-vaizdo turinys.

savanaudiškumu ar išpuikimu. • savęs lyginimas su kitais." (V. šiluma sau pačiam. eilėraščiai ar išvaizda? Mumyse glūdinčią neatskleistą paslaptį verta mylėti. Nuo bendro asmenybės požiūrio į save labai priklauso sėkminga jos raida. lydimu sėkmės.tai vertinamasis požiūrio į save aspektas. „Mylėk savo artimą kaip patsai save". • mūsų auklėjimas vaikystėje. ar mes laikome save gabiu. • aplinkinių žmonių įvertinimas. Asmenybės savigarba . kaip jis gali pasireikšti.tai pirmiausia savo unikalumo suvokimas ir pripažinimas. Tai domėjimasis savuoju Aš. t. kurios gali veikti savosios vertės jausmą: • atitikimas tarp aspiracijų (siekimų) ir realių laimėjimų (arba galimybių). (Būdinga tokia save gerbiančio žmogaus nuomonė: „Aš pats sukūriau save tokį. sugebančiu kontroliuoti savo gyvenimą.tai meilė sau.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 189 Savosios vertės suvokimas yra nepaprastai svarbi asmenybės charakteristika. Levis) arba nuo ko priklauso savosios vertės lygis Aptarkime plačiau keletą aplinkybių. Savosios vertės lygis reguliuoja mūsų elgesį įvairiausiose gyvenimo srityse. Aspiracijų lygis Aspiracijų (siekimų) lygis . draugiškas santykis ir sutarimas su savimi. sakoma Šventajame Rašte. Savosios vertės jausmą galima išskaidyti į dvi dalis: savigarbą ir simpatiją sau. turinčiu už ką save gerbti ir kitiems sukeliančiu pagarbą. Jis išreiškia tai. kad kiekvienas žmogus yra nepalyginamai didesnis. platesnis. valingu. koks esu" arba: „Rimtuose reikaluose manimi galima pasikliauti"). ar tai būtų profesija. Savęs vertinimo veiksniai. Galiausiai . Meilė sau . " Tuo tarpu simpatiją sau išreiškia daugiau emocijos ir jausmai savo paties atžvilgiu. n e t u r i n t i nieko bendro su e g o i z m u . apsisprendimą krizinėse situacijose ir t. tikrai . Tai besąlygiškas savęs priėmimas su visai trūkumais ir privalumais. energingu. savęs pripažinimas.meilė sau. . veiklos tikslų ir krypčių pasirinkimą bei jos efektyvumą. artumas.tai keliami sau didžiausi tikslai. Įsiklausykime: „Argi neaišku. stipriai veikia mūsų tarpasmeninius santykius. patikimu žmogumi. gilesnis už tai. Taip. kuriuos manome atitinkant mūsų galimybes ir kuriuos norime Įgyvendinti.

toliau sau kelia dar didesnius uždavinius. tuoj pat „nuleidžia rankas". ko siekiame) Kaip paaiškinti šią „sausą" formulę? Kuo labiau mūsų realūs laimėjimai viršija tai. James) „savigarbos formulė": SAVIGARBA SĖKMĖ (pasiekimai arba realios galimybės) =----------------------------------------------- ASPIRACIJOS (tai. susidūręs su kliūtimis. Tokiam žmogui svarbiau yra išvengti nesėkmės nei patirti sėkmę. o nepasisekus . Taigi mūsų aspiracijų lygis ir savęs vertinimas yra tiesiogiai susiję. Tiek per aukštą. nepasitikėjimas savimi. Jam būdingas nerimas. kai žmogus. antruoju . Aiškiau suprasti šį ryšį padeda amerikiečių psichologo V. nesugeba prognozuoti. t. geba savikritiškai įvertinti savo galimybes. Esant tikroviškam siekimų lygiui. įgyvendinęs sau iškeltus tikslus. žmogus pasitiki savimi. iš kurio žmogui sunku ištrūkti vien savo paties jėgomis. atvirkščiai. tiek per žemą aspiracijų lygį turintis ž'mogus nesugeba realiai įvertinti savo galimybių: pirmuoju atveju jas ir save pervertina. Gali būti atvirkščiai: jau turimas pasąmoninis nepilnavertiškumo jausmas yra kompensuojamas per aukštu aspiracijų lygiu. kuris nuvertina savo galimybes. Jis yra nesavikritiškas. kai žmogus. b) per žemas. Džeimso (W. kurio aspiracijų lygis yra per žemas. o dažnos nesėkmės jį gali privesti prie savęs nuvertinimo. kiek mūsų siekimai viršija .renkasi paprastesnius. y. kai. ko siekiame. neretai išstumiamo į pasąmonę. o negalėdamas jų įveikti. savęs vertinimo lygis krenta. jis vengia bet kokios rizikos ir lenktyniavimo. toliau sau keliami mažesni uždaviniai.nepakankamai vertina (žr. paprastai gyvenime pasiekia mažiau nei galėtų pagal savo sugebėjimus. Nerealus siekimų lygis gali būti dvejopas: a) per aukštas. patyręs nesėkmę. kai aspiracijos kur kas didesnės už realius pasiekimus. kad žmogaus siekimai atitinka jo realias galimybes. Žmogus. Jis krenta tiek.y. mūsų siekius apsprendžia savo galimybių įsivaizdavimas. toliau imasi sudėtingesnių uždavinių. sėkmingai pasiekus tikslus. Šis siekimų lygis gali būti realus (tikroviškas) arba nerealus. skyrelį „Savęs vertinimo lygiai"). tuo aukštesnė mūsų savigarba. už galimybes. nebijo gyvenimo sunkumų. žmogui sunku prisitaikyti prie gyvenimo reikalavimų. moka nusileisti. Ir. t.190 VI SKYRIUS Kitaip sakant. Realus aspiracijų lygis yra toks. pervertinamos savo galimybės. Jei aspiracijų lygis yra per aukštas. Toks aspiracijų lygis reiškia. Taip susidaro užburtas ratas.

kad aplinkinių nuomonė nevienodai veikia kiekvieną iš mūsų: menkos savigarbos asmenybės labiau priklauso nuo kitų vertinimo nei pasitikintys savimi. tikslindami požiūrį į save. Kai vaikas vienas pradeda eiti į mokykla. Geras savo sugebėjimų pažinimas reikalingas ir tam. Remiantis pateikta formule. Vėliau. To nepadarę apribotume savęs realizavimą ir savo asmenybės augimą. reikėtų suderinti savo siekius su galimybėmis sumažinti aspiracijas iki galimybių lygio. Kai daugelio žmonių nuomonė . abiturientas. Šiame amžiuje vaiko savęs vepHnimui išskirtinai svarbi mokytojo nuomonė apie jį. Vadinasi.. turintis nerealiai aukštas aspiracijas (t. Tyrimai rodo. Štai vieno tyrimo pavyzdys. Savigarbos mažėjimą sukelia nesėkmės suvokimas ir išgyvenimas: „Aš nepajėgiu šito padaryti". keltume jas atitinkančius tikslus. pažinti savo jėgas. • Aplinkinių žmonių įvertinimas Žmogaus Aš-vaizdas formuojasi ir yra įtvirtinamas bendraujant su kitais žmonėmis. parduotuvę. kaip Aš-vaizdo dalis. Paauglystėje į pirmą vietą iškyla bendraamžių vertinimas. Per individualų pokalbį asmeniniais klausimais merginos buvo „palaikomos" pagyrimais. Suprantama. labiau orientuojamės į individualiai mums reikšmingų žmonių ar žmonių grupių vertinimus. jam pasidaro labai svarbu. kurių nuomonė labiausiai veikia mūsų savigarbą. Po tyrimo daugumos studenčių savęs vertinimas buvo padidėjęs. save gerbiantieji. y. Pavyzdžiui. su amžiumi keičiasi ir tos žmonių grupės. Su amžiumi ši įtaka dažniausiai mažėja. kiną. y. kad matytų. t. Prieš pokalbį su studentėmis buvo nustatytas kiekvienos jų savęs vertinimo lygis. kad nenuvertintume savo galimybių. kaip pats atrodo. pritarimais ir pan. Be to. Žmogus tarsi žvelgia į kitus. ir mūsų savęs vertinimas. stoja j universitetą ir patiria nesėkmę. kaip jie reaguoja j mus.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 191 realias galimybes (laimėjimus). Įvairiais amžiaus tarpsniais kitų žmonių įvertinimas nevienodai veikia mūsų požiūrį į save. Šiuo atveju pirmiausia būtina gerai išsiaiškinti. ar jį pripažįsta svetimi ir nepažįstami suaugę žmonės. viršijančias jo galimybes). yra glaudžiai susijęs su kitų žmonių • nuomone apie mus. Ankstyvoje vaikystėje svarbiausias. be abejo. tai jo 1 savosios vertės jausmo nesustiprina. buvo reiškiama gera nuomonė apie jas. kaip su juo elgiasi. yra suaugusių šeimos narių įvertinimas. atsižvelgiant i tai. išvada b ū t ų tokia: norint i š l a i k y t i teigiamą požiūri į save.

Pasirodė. kai toks nesavarankiškas vaikas. lygindami save su kitais. turintis pernelyg gerą nuomonę apie save. bet ir lygindami save su kitais. o jeigu aplinkinių sprendimai apie mus skirtingi . iškreiptas Aš-vaizdas. 2) perdėtas žavėjimasis vaiku. 4) pernelyg griežtas auklėjimas. gaudamas tik vienpusę teigiamą informaciją apie save ir savo. Čia jis susiduria su realiomis problemomis. kurioje turėjo įvertinti ir kai kurias savo asmenines savybes. Taip susiformuoja netikroviškas. Po to tikrajam kandidatui pasiūlydavo dar sykį užpildyti tą pačią anketą. Paskui priimamajame pasirodydavo dar vienas „pretendentas" į tą pačią vieta: puikiai apsirengęs. žmonės nesąmoningai koreguoja savąją vertę. Sunkumai prasideda tada. kad jis susidurtų tik su lengvai išsprendžiamomis problemomis. mes linkę perimti ją. kad savęs vertinimas nuolat keitėsi: jis sumažėdavo po susitikimo su labai „padoriu" žmogumi. Jiems priskiriama: 1) perdėta vaiko globa. Aptarkime keletą netinkamo auklėjimo stilių. perdėtas savęs vertinimas. . įsitikina. apsileidęs „tipas". bet pagerėdavo po susitikimo su „apsileidėliu". kurių įveikti jo paprasčiausiai neišmokė. 3) „pavyzdingo vaiko" auklėjimas. Savęs lyginimas su kitais Savęs vertinimo lygį mes tiksliname ne tik atsižvelgdami į aplinkinių nuomonę apie mus. Taip aplink vaiką kuriamas išgalvotas pasaulis. Perdėta vaiko globa. Norintis įsidarbinti žmogus firmos priimamajame pildydavo anketą. Šį teiginį iliustruoja įdomus eksperimentas. galimybes. savo realių galimybių. Jis nežino savo trūkumų ir silpnybių. kad jis gali susidoroti su bet kokiomis problemomis. Auklėjimas šeimoje Požiūris į save didele dalimi yra mūsų šeimos „augintinis": tėvų elgesys su mumis vaikystėje dažnai nulemia bendra mūsų „savijautą" visam gyvenimui. Tėvai saugo vaiką nuo visų nepalankių poveikių. Mažėjant šeimoms. šis auklėjimo stilius tampa vis dažnesnis. Vadinasi. iš šeimos globos išeina į platesnę aplinką. stengiasi. inteligentiškos išvaizdos vyriškis su portfeliu arba netvarkingas. Koks pavojus čia slypi? Vaikas.192 - VI SKYRIUS apie mus sutampa.laikomės savo požiūrio į save. pasitikintis savimi.

nepriklausomai nuo to. Pernelyg griežtas auklėjimas yra šiek tiek panašus į aptartąjį. rodantis.tokios yra šio auklėjimo pasekmės. bet dažnai ir griežtai baudžiamas. ką jis bedarytų. kad jie yra patenkinti vaiko elgesiu. o bausti tik už tų reikalavimų" nevykdymą. Savęs niekinimo tendencijos. Ir kad niekas taip. Kaip formuoti teigiamą vaiko p o ž i ū r į į save. atėjęs į mokyklą. Tai tam tikras „globojančio auklėjimo" variantas. šias bausmes žymiai rečiau paįvairina pagyrimas ar kitoks tėvų elgesys. neigiamai vertinti ne patį vaiką kaip asmenybę ( „Tu esi blogas"). ir klasėje pamatęs dar 20-30 vaikų. stiprią asmenybę? Štai keletas svarbiausių sąlygų: 1.nuolatinės nesėkmės ir nuolatinis savęs kaltinimas dėl jų (pradžioje už jas vaiką kaltina ' tėvai). Visus realius vaiko pasiekimus įvertinti pagyrimu. Taigi vaikas turi dar mažiau galimybių džiaugtis savo veiklos rezultatais ir pajusti savo vertę. kaip tai darydavo namiškiai. kurie tikrai neviršija jo jėgų. „gerai išauklėtu". Tėvų noras matyti savo vaiką . Nuolat būdamas dėmesio centre. kurie atitiktų jo galimybes. liguistas jautrumas. Stiprus skriaudos. sunkumų nebijančią. kuris šiuo atveju dažniausiai išstumiamas į pasąmonę. Tokiu būdu. nuvertinančią ir žeminančią kitus žmones asmenybę. Šiuo atveju už vaiko galimybes viršijančių reikalavimų neįvykdymą jis yra ne tik kaltinamas. besąlygiškai tenkina visus jo įgeidžius. kartais pagyrūnišką. „padoriu". Jo pasekmės .SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 193 Perdėtas žavėjimasis vaiku. be saiko giriamas už tikrus ir tariamus laimėjimus. Be to. kaip namie. Iš šalies matome tik „nesuprastą". 2.itin aukštai save vertinti. save ir kitus gerbiančią. pavyzdžiui. galiausiai tai suformuoja žemą savosios vertės lygį. perdėtą jautrumą kritikai ir pan. menkavertiškumo •jausmą. užsisklendimas savyje . kaip ugdyti savimi pasitikinčią. Tuo tarpu. negu jis gali. Ir kad vaikai žaidžia pagal taisykles ir nepadeda jam laimėti. „Pavyzdingo vaiko" auklėjimas. skausmingai pajunta. Šiuo atveju visa šeima žavisi vaiku. kartais pasipūtusią ar pagiežingą. o tik jo poelgi („Tu blogai pasielgei"). vaikas vėlgi gauna tik vienpusę teigiamą informaciją apie save ir ima. kaip besielgtų. susiformuoja per aukštas aspiracijų (siekimų) lygis. kad ne jis yra pasaulio centras. Toks vaikas. nesižavi. Kelti vaikui tik tokius reikalavimus. paklusniu ar gabiu iš esmės yra jų pačių tuščiagarbiškumo tenkinimas: toks pavyzdingas vaikas tarsi sustiprina šeimos prestižą. nepripažinimo išgyvenimas gali sukelti nepilnavertiškumo jausmą. už šeimos ribų esanti aplinka nepalaiko perdėtai aukšto vaiko savęs vertinimo. reikalaujant iš vaiko daugiau. jo piešiniais.

įsitikinimas savo išskirtinumu ir tobulumu. pasipūtimas ir nekritiškas požiūris į save. o kitąsyk jis visiškai nuvertinamas. adekvatumą)? Nuomonės apie save teisingumą paprastai parodo: 1) atitikimas tarp mūsų siekių ir realių laimėjimų. neatliekant šito už jį. o kaskart skatinti: „Pabandyk". pamilęs savo atvaizdą šulinyje. 4. 3) sumažinta savivertė (savęs nuvertinimas). asmenybės savybių bei poelgių aukštinimas. vienąsyk juo be saiko žavimasi. kad vaikas už tokį patį poelgį vienąkart yra baudžiamas. 2) mūsų požiūrio į save sutapimas su kitų žmonių požiūriu į mus. Nenuoseklus auklėjimas pasireiškia tuo. o pastarųjų tikroviškesnis nei paauglių. koks jis yra iš tikrųjų. 6. arba vadinamajai narcisistinei asmenybei? (Narcizas . Skatinti vaiką patį įveikti sudėtingesnes problemas (žinoma. Kas būdinga pernelyg save vertinančiai. Tokiais atvejais vaikas tiesiog nežino. Nenuoseklus auklėjimas apsunkina ne tik savęs vertinimo. V e n g t i nenuoseklumo auklėjime. teisingumą. Savęs vertinimo lygiai. kiek jie jam 1) padidinta savivertė (savęs pervertinimas). . .tik tiek. Mūsų savivertės realumas su amžiumi didėja. kartu gyvai dalyvaujant jo reikaluose. padedant ir palaikant jį. gyvenimo patirties. jam sunku susigaudyti. bet ir viso Aš-vaizdo formavimąsi. o kitąkart lieka „nepastebėtas". Toks žmogus labiausiai domisi savimi. „Tu nežinai". arba kaip teisingai aš vertinu save Pagal ką sprendžiame apie žmogaus savęs vertinimo tikroviškumą (realumą. Suaugusių žmonių požiūris į save yra realesnis ir objektyvesnis nei jaunuolių. Suteikti vaikui galimybę savo sumanymus ir darbus užbaigti iki galo. nuo tos. gėrėjimasis jais. tačiau nesaugant jo nuo sunkumų it gėlės šiltnamyje). Galima manyti. o kitais . objektyvumą. leisti jam išreikšti save. aspiracijų (siekių) lygio „nusistovėjimo". meilės sunykęs ir dievų paverstas gėle. o kada blogai. Skiriami tokie savęs vertinimo lygiai: 2) tikroviška (adekvati) savivertė. „Tu negali".senovės graikų mitologijos personažas: tai jaunuolis. Nekalbėti vaikui: „Tau šitai niekada nepavyks".kada jis elgiasi gerai. kad tai priklauso nuo proto brandos. 5.) Narcisizmas -tai savo kūno bruožų. beje. o tuo pačiu ir asmenybės orientavimąsi aplinkoje.194 VI SKYRIUS 3.

kad aplinkiniai jį vertina neigiamai. metė mokslą. kaip į asmeninį. . yra pernelyg drovus. toks žmogus dažnai pats neigiamai vertina kitus. jaučiasi nejaukiai. Toks žmogus pasitiki savimi ir savo jėgomis. Tyrimais patvirtinta. kelti sau pakankamai realius tikslus. yra geranoriški kitų atžvilgiu. Jis nelaiko savęs blogesniu už kitus. kremtasi. o kiti negerbia j ų . { savosios grupės įžeidimą toks žmogus reaguoja labai aistringai.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 195 naudingi. gerbia ir priima save tokį. bet jei žaviesi savo grupe. dažniau yra grupės atstumiami. Jis iš anksto yra įsitikinęs.žmogaus žavėjimasis savimi kaip tam tikros grupės nariu. turintys teisingą požiūrį j save. prireikus sugeba keisti savo sumanymus ir nuomonę. nemandagumas išnyksta). Antra vertus. nepasitikintis aplinkiniais. sukaustytas.savi norai. kaip mes patys žiūrime į save (jei tik neperdedame). ji į tai reaguoja pykčio. Menkinantis save žmogus. Jis sunkiai išgyvena visas savo veiklos nesėkmes. bendraudamas su kitais. paprastai jiems kyla mažiau bendravimo problemų. yra įtarus. tiki.aukštos savigarbos. kad gali įveikti savo silpnybes. Kai aplinkiniai tokią asmenybę demaskuoja arba paprasčiausiai ją ignoruoja. keršto ar kitu dažnai pernelyg stipriu. nuolat graužiasi dėl trūkumų. sportą. Pavyzdžiui. . izoliuojami. veiksmų. koks yra . Pavyzdžiui. bėga nuo tikrovės į svajonių pasaulį. Mėgstamiausi jo žodžiai . Šiais jausmais paranku manipuliuoti (istorijoje rastume ne vieną pavyzdį). nepaprastai jautrus bet kokiam . Todėl dažnai yra užsisklendęs.tiek teigiamam. neatitinkančiu realios situacijos. tikslų. nacionalizmas. taip mano dvidešimt penki iš šimto žemos savigarbos jaunuolių ir tik vienas iš šimto . kad žmonės.„aš" ir „mano". jausmu. savos idėjos ir planai.itin save vertinantis vaikinas išgyveno depresiją. (Atvirai žavėtis savimi lyg ir nepatogu. Grupiniu narcisizmu yra pagrįsta sporto sirgalių psichologija. kad kažką pasakė ar padarė ne taip. atsisakyti nuo nepagrįstų siekių. kai su juo nepanoro draugauti jam patikusi mergaitė. Tikroviškas savosios vertės jausmas įgalina žmogų kritiškai žiūrėti į save. tiek neigiamam savo asmenybės vertinimui žmogus. Kaip reiškiasi napakankamas savęs vertinimas? Kas rodo žmogų turint menkavertiškumo jausmą? Pirmiausia tai lengvai pažeidžiamas. negeranoriškas. jie yra populiarūs ir lengvai tampa lyderiais. nuolat derinti savo galimybes ir sugebėjimus su gyvenimo reikalavimais. Juk žmonės linkę žiūrėti į mus taip. Svarbiausia jam . Jie pakliūna į uždarą ratą: negerbia savęs.su visais privalumais ir trūkumais. Menkos savigarbos žmonės rečiau sulaukia aplinkinių simpatijų. Įdomus reiškinys yra grupinis narcisizmas .

ką moki daryti geriau už kitus ir pan. Tačiau psichologai. Susirašyk lapą komplimentų sau: tai.tiesiog padėkok už malonų žodį. . Kartu mokykis dovanoti nuoširdžius komplimentus savo draugams tegul tai tampa įpročiu. Bower) ir G. juo pasidžiaugti. Amerikiečių psichologai Š. kuriuo labiausiai pasitiki. n e r y ž t i n g u m ą . ir tave tokiu laikys. remdamiesi praktika. kad pernelyg aukšta savivertė iš tikrųjų yra stropiai paslėptas pasąmonėje nepilnavertiškumo jausmas (žr.skirtingi dalykai). Šio jausmo neišugdysime be savo paties pastangų. Levis) Nepasitikėjimas savimi ir bendravimo sunkumai labai apriboja aktyvią asmenybės veiklą. Vadinasi. ir atlik šį pratimą kartu su juo: abu surašykite ne mažiau dešimties vienas kito simpatiškiausių bruožų.tai problema. Žemos savigarbos žmonės vengia visuomeninio gyvenimo. kad pasitikėjimas savimi yra išmokto savęs vertinimo ir tam tikrų bendravimo įgūdžių visuma. skyrelius „Aš-vaizdo įsisąmoninimas" ir „Psichinės gynybos būdai"). Bauer (Sh.196_ VI SKYRIUS „Reikia tik pasijusti. Ieškok savyje gerų bruožų ir savo stipriųjų pusių: A. Tyrimai rodo. kad ji kenčia nuo vienišumo (būti vienišam ir išgyventi vienatvę . dėl kurios į psichologus kreipiasi nemažai žmonių. nesavarankiškumą. o po to iš eilės vienas kitam paaiškinkite. Nenuvertink komplimento autoriaus nuomonės. kodėl tą ar kitą bruožą įtraukėte į sąrašą. šauniu. turinčių žemiausią savivartės lygį. teigia." (V. formuoja pasyvumą. Iš teigiamai save vertinančių jaunuolių vienišumą išgyvena maždaug trečdalis. Baueris (G. Geriausia . Kuo menkesnė asmenybės savigarba. rečiau užima renkamas pareigas. kuris padovanos mums savosios vertės jausmą ir pasitikėjimą savimi. kas patinka savyje. kad savęs pervertinimas ir savęs nuvertinimas yra du nepalyginami dalykai. pavyzdžiui. Iš savo draugų pasirink vieną. jaučiasi labai vieniši. B. 1. Kaip jautiesi. Bower) mano. Atrodytų. kad 2/3 jaunuolių. Kaip stiprinti savosios vertės jausmą ir pasitikėjimą savimi Nepakankamas savęs vertinimas ir nepasitikėjimas savimi . Bet tai reikia mokėti. tuo didesnė tikimybė. jį galima stiprinti. kas suteikia tau tvirtumo ir pasitikėjimo įvairiose situacijose. Tačiau neverta laukti burtininko. Padidinti savęs vertinimą ir pasitikėjimą savimi gali padėti keletas paprastų patarimų. kai draugas tave giria? Išmok nuoširdžiai priimti pagyrimą.

nesupratai apie ką kalbama? Paklausk. Nebūk per daug kritiškas. 5. 3. kad žmonės net nepastebi tau akivaizdžių nemalonių dalykų. 7. Sugalvok kuo d a u g i a u pabaigų sakiniui „Aš t u r i u teise. Pavyzdžiui. tavo išvaizda. kurie tave atstumia arba kurių draugijoje prarandi pasitikėjimą savimi. Atmink. Grįžęs į „savo" vietą. Po to persėsk į to žmogaus kėdę ir pabandyk atsakyti iš jo pozicijos. jei ko nežinai ar nesupratai.. Būk nuoširdus ir neapsimetinėk. ir toks požiūris jau yra virtęs tavo įpročiu. pagalvok. tampi pernelyg drovus. kol pats neatkreipi į juos dėmesio. C. Kaskart pradėjęs save kuo nors kaltinti. Jei draugijoje jautiesi vienišas." D. Pavyzdžiui. net jei kiti elgiasi su manimi nepriimtinai". jog kitoje kėdėje sėdi pirmasis žmogus iš tavo sudaryto sąrašo.. o tuo galima pasinaudoti ir iš anksto „pasiruošti". atsisėsk ant vienos ir įsivaizduok. kad tai tavo kaltė. Kreipdamasis į šį žmogų. kol tavo balsas skambės tvirtai ir įtikinamai. Nežinai. rask joje žmogų. sakyk „stop". Taip išvengsi įtampos. 6. Užsirašyk frazes. Būtų puiku. 8. negalvok. kai jam tenka kalbėti žmonių būrelyje. kad jo skruostai maloniai raustelėjo. Ir taip toliau. jei kas nors su tavimi elgiasi atšiauriai. Pavyzdžiui. kuri atsiranda tokiose situacijose. 4.SAVIMONĖ:_KOKS_AŠ_ESU 197 2. Pavyzdžiui. stenkis ją tinkamai suformuluoti. O tai pasitikėjimo savimi nedidina. Jei visgi savikritikos negali išvengti. Pastatęs vieną priešais kitą dvi kėdes. Jeigu nuolat pastebi kitų trūkumus. ką reiškia vienas ar kitas pavadinimas valgiaraštyje? Paklausk. E. kurios ypač išmuša iš vėžių. žmogus jaučiasi raudonuojąs. padaryk tą patį kito žmogaus atžvilgiu. Prisėsk prie pasirinkto asmens pats. kad ir tu. „Aš turiu teisę vadovautis savo pačios (-ties) vertybėmis ir normomis". Antraip nuolat galvosi. drabužiai ar protas yra puikus kritikos taikinys. O jiems atrodo. Juk dažnai . Jau nebūsi vienišas vakarėlyje. stenkis kuo greičiau jo atsisakyti. išsakyk viską. Perrašyk kasetę tiek kartų. jei atsargiau elgtumeis su savo daiktais. Nemalonios frazės dažnai kartojasi. kuo skiriasi šie du kreipiniai į save: „Tu baidykle! Ir vėl palikai dviratį po lietumi! Tu sugadini visus savo daiktus!" „Tu palikai savo dviratį po l i e t u m i . „Aš turiu teisę jaustis vertinga (-u) ir gerbti save. dviese jums abiems bus jaukiau. Surašyk žmones. „Aš turiu teisę daryti klaidas ir nebūti tobula (-as)". kas susiję su tavo pasimetimu ir varžymusi bendraujant su juo. su kuriuo galėtum pasidalinti savo Įtampa. nesijausi vienintelė drovi būtybė tarp kolegų ar pan. tada sugalvok greitus ir tvirtus atsakymus." P a v y z d ž i u i . Stenkis objektyviai suprasti nemalonia tau situaciją. Kartą per savaitę į magnetofono kasetę įrašyk visus tos savaitės savo pasiekimus.

Įsivaizduokime.priimti kritiką ar neigiamą atsakymą savo atžvilgiu.mažiau priklausyti nuo aplinkinių paskatinimo ir pagyrimo. Pasitikėjimas savimi bendravime Pasitikėjimas savimi. . leidžia aktyviau dalyvauti savo pačių gyvenime... kad teisinasi kaltasis. apginti savo interesus ir teises. Jis lemia. Tad ar verta būti tuo kaltuoju? Kiekvienas turi teisę pasakyti: „Elgiuosi taip todėl. . kad įkyrus gerbėjas dvidešimtmetei studentei Laimai eilinį kartą siūlo susitikti. „Klausyk. 9.198 VI SKYRIUS agresyviai besielgiantis žmogus taip bando įveikti savo sumišimą. kad taip jaučiu".sakyti „ne".... Emmons) pasitikintį savimi elgesį pasiūlė nagrinėti. su draugėmis. vengdama užgauti savo gerbėjo . Alberti) ir M. . poreikius. Tiesą sakant. . kad tu pagaliau atstotum !" 2. tačiau priimti šį pasiūlymą būtų nesąžininga. kaip vienas iš savęs vertinimo aspektų. Psichologai R. Tylomis „nenuryk" įžeidimo. Ir pats venk slėpti nepasitikėjimą savimi tokiu būdu. neįžeidžiant kito žmogaus ir nesukeliant agresijos. paprašyk įžeidėją pagrįsti ir paaiškinti savo mintis. kad pirmieji du atsakymo variantai nėra patys tinkamiausi. Antruoju atveju. įžeidžiančiu pašnekovą. 10. jei atvirai tai pasakysiu.kreiptis į kitą žmogų su prašymu ar klausimu. Tai labai svarbu.. kaip žmogus sugebės ginti savo poziciją ir paveikti partnerį. tačiau ji nenori pasiūlymo priimti. Alberti (R. lūkesčius.tai sugebėjimas suvokti ir atvirai išsakyti savo norus. Tai mokėjimas: . Emonsas (M. Tiesų.. Šios mažos pergalės stiprins pasitikėjimą savimi. Gink savo teises. kad prieš tave užlįstų eilėje ar kitaip nemandagiai elgtųsi. „Aš nenoriu užgauti tavo jausmų. Aš šiandien dar turiu pasimatyti.. Jos atsakymas galėtų skambėti taip: 1. supranti. tačiau grubų pirmąjį Laimos atsakymą galima pavadinti agresyviu. arba pasitikintis savimi elgesys . jausmus ir mintis.. Pasitikėjimas savimi bendravime." Aišku. kiek kartų galima kartoti tau tą patį. nesaugumo jausmą. „Na.. Tikrai. Neleisk. neįžeisdamas jo ir nesukeldamas agresijos. Per daug nesiteisink. Pasitikėjimas savimi bendravime suteikia mums didesnę pasirinkimo galimybę. Įprasta manyti. gretinant jį su nepasitikinčiu savimi ir agresyviu elgesiu." 3. aš nenoriu susitikinėti su tavimi ir bus geriau.ir nesileisti į tolimesnius aiškinimus. turi itin didelę įtaką mūsų bendravimui ir tarpusavio santykiams.

todėl dažnai tampa jų m a n i p u l i a v i m o auka. o vadovaudamiesi savo valia. Tačiau ji pasielgia nesąžiningai. ką iš tikrųjų galvoja. pažemintu. Vengdamas skaudinti pašnekovą. Skirtingai nuo nepasitikinčio savimi žmogaus. pats pradėdamas manipuliuoti partneriu. jis skaudina save. ignoruoja savo jausmus.tai savo poreikių. Jam sunku tiksliai suformuluoti savo poziciją arba jis visai jos neišsako. kad mes patenkiname partnerio interesus. Nepasitikintis savimi žmogus nemoka aiškiai išreikšti savo norų bei poreikių ir tuo pačiu yra „bejėgis" atsilaikyti prieš kitų žmonių reikalavimus. žeminant kitą žmogų ir ignoruojant jo poreikius bei teisėtus reikalavimus.y. kurie ateityje gali atsilyginti jam tuo pačiu. Nors agresyvus ir nepasitikintis savimi elgesys iš pirmo žvilgsnio labai skiriasi. tuo s u n k i a u pats agresorius į ž v e l g i a ją savo veiksmuose. į bendravimo partnerį žiūri iš aukšto. Nepasitikintis savimi elgesys . kaip paslėpta agresija.tai ne tik fizinės jėgos panaudojimas ar „stiprūs išsireiškimai".tai siekimas patenkinti savo poreikius. Aišku. O tai yra ne kas kita. iššaukiančiu tonu. Šiuo atveju žmogus dažniausiai kalba abejodamas. atstumtu. Tačiau aplinkiniai žmonės dažniausiai suvokia agresyvią potekstę. . palikdama jam netikrą viltį ir apsunkindama save pačią.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 199 ' jausmus. visai ne dėl nepasitikėjimo savimi. N e r e t a i agresorius nuteikia prieš save kitus žmones. kritikuoja ir įžeidinėja. ji nedrįsta pasakyti. kaip turėjome ar norėjome. vengia akių kontakto. tačiau jie pagrįsti tuo pačiu principu: į bendravimo partnerį žiūrima . Agresyvus elgesys . aiškintis ir teisintis. Kuo „subtiliau" išreiškiama agresija. su įkarščiu išlieja savo jausmus. Aptarkime kiekvieną iš šių elgesio tipų atskirai. . Jis skaudina partnerį ir neleidžia įskaudinti savęs. Nors agresyviai besielgiantis žmogus dažnai apgina savo interesus. atsakymas padėtų jai išvaduoti save ir gerbėją iš nemalonių emocijų. tyliu balsu. nusižemina. Jis kalba garsiai. Šiuo atveju žmogus dažniausiai pradeda kalbėti anksčiau nei jo pašnekovas spėja užbaigti savo mintį. pasitikintis savimi. nuomonės slėpimas. kad pasielgėme ne taip. dėl mažiausios pašnekovo kritikos jo atžvilgiu jis pradeda atsiprašinėti. Kartais toks žmogus bando situaciją „imti į savo rankas". Trečiojo tipo. jausmų. Pavyzdžiui. šiuo atveju mes negalvojame ir negraužiame savęs. vertina jį. su viskuo sutinka. gali būti ir taip. T. Jis primeta savo nuomonę ir valią. atsisakydami savųjų. darome tai ne priverstinai. tačiau toks elgesys nereiškia brandaus pasitikėjimo savimi. bijant likti nesuprastu. • Agresija . Ji gali pasireikšti sarkazmu ar giliai paslėpta ironija.

Panagrinėkime dar vieną konkrečią situaciją. Nuvijusi mintį. Vadinasi. kokia brangi jai yra brolio dovana ir kad dėl to ji negalinti vėrinio paskolinti. bet tvirtai Rasa kaimynei paaiškina. nuo jo reikia gintis. Jis laiko save lygiaverčiu bendravimo partneriu ir nesuteikia skausmo nei sau. kuri sugadina visą vakarą jai ir jos vaikinui. ruošdamasi rytdienos kolokviumui. Taktiškai. nevengia akių kontakto. kaip toji galėjo taip kvailai prašyti. Pasitikinčio savimi elgesio modelis. pakankamai garsiai. Žmogus kalba tvirtai. Jis mielai aptarinėja pasiūlytą temą. 2) Agresyvus elgesys.200 VI SKYRIUS su nepasitikėjimu. nei kitam. Rasa išlieka rami ir patenkinta savimi. atvirai parodo savo jausmus (pyktį. poziciją. kurią ji labai saugo. Vakarą ji planuoja praleisti. o po to visą vakarą nerimauja ir prastai pasirengia kolokviumui. Rasa. kad atsisako pergalės šiame susirėmime. o nepasitikintis savimi žmogus iš karto atvirai parodo. Skirtumas tarp šių dviejų elgesio tipų yra tik tas. Toks geranoriškumas ir tvirtumas skatina geranorišką atsakomąją bendravimo partnerio reakciją ir jo norą teigiamai išspręsti problemą. meilę. ji negali susikaupusi mokytis. kad negaliu paskolinti!". išpildo netinkamą draugės prašymą. sugeba išklausyti priešingą pusę. eiti į kompromisą. eidama į pasimatymą. Po to ji dar ilgai piktinasi. Pasitikintis savimi žmogus su pagarba žiūri į pašnekovą. Rasą ima graužti sąžinė dėl savo grubumo. kad su vėriniu gali kas nors nutikti. Rasa silpnai šūkteli: „Žinoma paimk!" Taip ji ignoruoja savo jausmus. norintį pakenkti. Jos kambario draugė.. Galimi tokie Rasos elgesio variantai ir galimos jų pasekmės: 1) Nepasitikintis savimi elgesys. mesteli draugei: . o įtikintas pagrįstų argumentų. Tuo tarpu jos draugė ateina į pasimatymą bjaurios nuotaikos. ir užgniaužusi nerimą.puolimas". išsako savo nuomonę (pritarimą ar nepritarimą). gali pakeisti savo . kaip į priešininką. apgailestavimą). neslėpdama nepasitenkinimo.Žinoma. 3) Pasitikintis savimi elgesys. kad yra įsitikinęs savo reikalavimų teisingumu ir pagrįstumu. prašo paskolinti gana brangų vėrinį. Studentė Rasa gyvena bendrabutyje. neužsikirsdamas. Tai Rasos brolio dovana. kad agresyvus žmogus naudoja taktiką „geriausia gynyba . Rasos ir jos kaimynės santykiuose atsiranda stipri įtampa. kad tokio brangaus daikto negalima skolinti svetimiems. Savo ramybe ir tvirtumu jis aiškiai parodo partneriui. Kaimynei išėjus. Jos draugė. kad apgynė savo poziciją. pripažinusi Rasos neigiamo atsakymo ..

• Tikslumas Būkite. • Atkaklumas Gavęs neigiamą atsakymą. suspausti kumščiai. aukštas . atpalaiduoti raumenys. • Mandagumas Pakoreguokite savo kalbą. Tai suteiks jums daugiau pasitikėjimo pačioje pradžioje ir leis sėkmingai tęsti savo kalbą. Savo teiginius paremkite atitinkamais ir tiksliais faktais. kiek įmanoma.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 201 pagrįstumą. nesukryžiuotos. Išmokite ramiai reaguoti į kritiką ar pažeminimą (geriausia praktikuotis su draugais). jog tikitės pozityvių pokalbio rezultatų ir. stiprus ir aiškus balsas. tiesi stovėsena. G. žvilgsnis nukreiptas pašnekovui tiesiai į akis.tiesi arba kiek palinkusi į priekį. * Gestai. tikslesni. nuleistos akys. nesugniaužtais kumščiais rankos. ryžtinga eisena. sukryžiuotos ant krūtinės rankos. Lingenfild (G. spalvingas ir išraiškingas kalbos tonas. pravartu prisiminti psichologės G. • Pasiruošimas Parepetuokite įžanginę kalbą. švelnus monotoniškas balsas. ranka pridengta burna. kai mums reikia ko nors prašyti. jei įmanoma. Lindenfi 1d taip pat konkrečiai apibūdina pasitikinčio savimi žmogaus gestus ir kalbą: * Naudotini gestai Rami laikysena. bandymas pernelyg priartėti prie pašnekovo. Mokantis pasitikinčio savimi elgesio. Lindenfield) pasiūlytą formulę PTMAP: • Pozityvumas Sudarykite įspūdį. kūno laikysena sėdint . nejaučia didelės nuoskaudos ir greitai susiranda kitą papuošalą. atlošti pečiai. abi kojos pėdomis remiasi į žemę. baksnojimas pirštu. ką nors kritikuoti ar pareikšti pretenzijas. Pasitikintys savimi žmonės nebijo neigiamo atsakymo. abiems pusėms palankaus sprendimo. Pabandykite numatyti galimas neigiamas pasekmes ir iš anksto apgalvokite savo reakciją. būkite pasiruošęs vėl ramiai pradėti viską iš naujo. Tokiu būdu parodysite pagarbą savo partneriui (organizacijai ar atskiram individui). pauzes. nuleisti pečiai. daužymas ranka j stalą. kurių reikėtų vengti Nervingi judesiai. netgi išvaizdą.

.. jaunuolis. * Vartotinos frazės Aš norėčiau. sėkmingesnių kitoje veiklos ar gyvenimo srityje. žaisminga ar flirtuojanti veido išraiška. nors pastaroji toli gražu PSICHINĖS GYNYBOS BŪDAI.. Kompensacijos mechanizmas gali pasireikšti ir taip: žmogus...202 VI SKYRIUS ar priekabus tonas. kelia grėsmę savosios vertės jausmui. tai nesvarbu. Aš jaučiu.. kad esi dėl ko nors kaltas ir panašiai.. arba kaip išsaugomas Aš-vaizdo pastovumas ir savosios vertės jausmas Suvokimas. kad jūs. T a i g i p s i c h i n ę gynybą g a l i m a a p i b ū d i n t i kaip žmogaus nesąmoningą savęs apgaudinėjimą.) .Ar nebūtumėte toks malonus man padėti? O...Atleiskite. Kompensacija .. Aš neleisiu... už ką reikėtų atsiprašyti).. Aš žinau...Ar negalėtumėte.. Aptarkime keletą pagrindinių psichinės gynybos b ū d ų . kad kažkas jaučia tau antipatiją. Kaip mes galėtumėme išspręsti. kad kažką sugebi prasčiau už kitus. kad aš.... e. padeda mums išsaugoti savosios vertės jausmą bei apskritai išvengti nemalonių ir skaudžių emocijų. Pavyzdžiui. Kai tik mūsų norimam savęs vertinimo lygiui iškyla grėsmė sumažėti. Būkite angelas.. O pažeista savimeilė ir savigarba visada yra lydima skaudžių išgyvenimų. Ši nevalinga saviapgaulė... ima laikyti save geresniu. kad nėra pakankamai fiziškai stiprus..žmogus savo trūkumus (realius ar įsivaizduojamus) ir jų sukeltą menkavertiškumo jausmą kompensuoja pasiekimais kokiose nors kitose gyvenimo srityse arba fantazijose bei svajonėse. kurių reikėtų vengti Mhm.. Būkite toks geras. kad esi silpnas... minčių... pradeda veikti vienokia ar kitokia psichinė gynyba. * Frazės. norų. asmenybės bruožų.„aš" gynybos mechanizmais. kuriuo siekiame išspręsti prieštaravimus tarp esamo Aš-vaizdo ir jo neatitinkančių savo paties potraukių.. Man nepatinka.. Nuo jų asmenybė stengiasi apsisaugoti...(jei tikrai nesate padaręs ko nors. kuriam kažkas svarbaus nesiseka ilgesnį laiką. gali visą dėmesį sutelkti intelektualinei veiklai. Aš noriu. išgyvendamas. arba suvokiamos informacijos apie save ir aplinką iškraipymas. kartais vadinamų ego (lot. jausmų. nervinga ar sarkastiška šypsena. Ką jūs manote apie. .. Aptarkime.. įvairios grimasos. motyvų. kad. 1. Jūs tikriausiai galvojate.

savo vaidmens arba kito žmogaus reikšmingumas.s u m a ž i n a m a s ar s u m e n k i n a m a s savigarbą pažeidusio įvykio. Sakykime. „Kitaip pasielgti buvo neįmanoma".. susijęs su mums artimų • žmonių ar draugų laimėjimų vertinimu. žmogus mėgina save pateisinti. neretai tokį kompensacijos būdą naudoja paaugliai). jis tampa mūsų konkurentu. „gražesnėmis" priežastimis nei tikrosios. kurie padėtų be ypatingų pastangų ir greitai atstatyti pažeistą savigarbą ar ją sustiprinti. Todėl sužlugus keliems tokiems mėginimams. kur mes norime ką nors pasiekti. kurios mums nėra reikšmingos ir aktualios. Kitu atveju žmogui gali kilti noras ieškoti tokių veiklos sričių ar tokių elgesio būdu. Sureikšminamos gali būti ir aplinkybės. Nuvertinimas gali pasireikšti ir informacijos (pvz. Tačiau jeigu sėkmė lydi mūsų draugą ten. kas svarbu ir mums. 2. bet aš galiu. b) Sureikšminimas . Kad išlaikytume savo savigarbą.suteikiama didesnė vertė pasiektam tikslui. tačiau tai. tai yra nelaikome tokiais reikšmingais. . kaip reikalautų jo vertybių sistema. kokie jie yra iš tikrųjų. greitai bėgti"). Racionalizacija gali reikštis įvairiomis formomis: a) Nuvertinimas . „tegul draugams viskas sekasi. turime „neleisti" jo pasiekimams „aplenkti" mūsiškių. Elgdamasis ne taip.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 203 nėra jam tokia svarbi arba žmogus joje realiai net nedalyvauja („Man nesiseka mokslai. tai mes sau „leidžiame" džiaugtis bičiulių pasiekimais ir įvertinti juos kaip tikrai reikšmingus. pats būdamas ne ką geresnis". tegul jiems sekasi ne daugiau nei mums". tam reikia ir laiko. lapė „numoja" į jas letena: „vynuogės dar rūgščios". kuriose mes patys nesiekiame rezultatų. alkoholio vartojimu. žmogus savo elgesį ar norus aiškina labiau. . Jeigu mūsų draugams sekasi tose srityse. kuris yra menkesnis už mūsų galimybes ir dėl to nesukelia pasitenkinimo. Nauja „kompensuojanti" veikla dažnai būna lengvesnė. . jei panorėčiau. nepasiektų tikslų. priimtinomis. mažiau sudėtinga už ankstesniąją.siekdamas išsaugoti savigarbą. Žodžiu. kumščiais ir keiksmais. Tuomet teisinamasi būtinybe: „Šiais laikais be kyšio nieko negausi''. asmenybė gali net pradėti degraduoti. Racionalizacija . Klasikiniu tokios nuvertinimo taktikos pavyzdžiu gali būti lapė iš Ezopo pasakėčios. „šiame straipsnyje nėra nieko naujo". Paprasčiau tai „įrodyti" agresyvumu ir grubumu. kritikos) autoriaus arba informacijos turinio sumenkinimu: „kaip jis gali kritikuoti. privertusios netinkamai pasielgti. O štai įdomus nuvertinimo taktikos pavyzdys. Nepajėgdama pasiekti vynuogių. suteikdamas savo veiksmams "kilnią motyvaciją". Todėl juos nuvertiname. (Beje. vyriškumą ir drąsą nelengva įrodyti darbais.

Išstūmimas . tarsi jį slegianti problema neegzistuotų. tai yra neigti patį nemalonaus jausmo faktą. Neigimas . kas kelia nerimą ar grėsmę mūsų prestižui. prieštarauja mūsų pačių etiniams ar kitokiems įsitikinimams. nurodant autoritetingus asmenis: „jie irgi taip daro. kad „ne aš vienas. kaip geros mokytojos. Pavyzdžiui.204 VI SKYRIUS c) Savęs lyginimas su kitais . visuomenei p r i i m t i n u ar net naudingu būdu. „kiti dar blogesni". jiems irgi tenka". perkelia šį nepasitenkinimą savimi į kitus. Pavyzdžiui. nepriimtina realybė ar savo paties norai ir jausmai . „įžvelgdamas" savo klaidas kituose. bet šito nenori pripažinti. 4.kitiems žmonėms priskiriame savo pačių dažniausiai nepriimtinus asmenybės bruožus. Seksualinio potraukio sublimacija būtų ir erotinių filmų ar paveikslų žiūrėjimas. p u l d a m a s kitus. ignoruojami. Projekcija . chirurgo veikloje. Sublimacija .„nematomi". jausmus. vardo ar pavadinimo). Žmogui. norai. visi taip daro".asmenybei nepriimtinų potraukių (pirmiausia seksualinių ir agresijos) energija nukreipiama ir realizuojama netiesioginiu. troškimai. žmogus. nes tas neseniai jį buvo įžeidęs. karyboje. telefono numerio. ką pripažinę sau. motyvus. Išstūmimas kartais pasireiškia ir konkrečios informacijos (datos. pasijustume nepatogiai ar skaudžiai išgyventume. tik jau iškreiptu pavidalu. užmiršimu. „Jis iš pavydo taip pasielgė". savyje juos neigdami. Į pasąmonę išstumti dalykai niekur nedingsta. Gelbėdamasis nuo savigarbos pažeidimo ir kaltės jausmo. smarkiai sukritikuotas žmogus gali sakyti (ir pats tuo tikėti). j i s g i n a . mokytoja gali jausti pyktį mokiniams. Pavyzdžiui. kurie nori pasirodyti". Minėtame pavyzdyje apie mokytoją jos išstumtas pyktis ilgainiui gali pasireikšti galvos skausmais. mintys. potraukius. susijusios su neigiamais išgyvenimais. kad jo tai visiškai nejaudina.nemaloni. Savo nesėkmės ir kaltės gali būti sumenkinamos. jog visi nepatenkinti jo darbu. . Pavyzdžiui. o veržiasi atgal į sąmonę. nes tai pakenktų jos savęs. vengdamas apie ją kalbėti ir gydytis.pasiteisinama tuo. 5. 3. tai yra „užmirštami" savajam Aš nepriimtini ar nemalonūs jausmai. 6. kaltės jausmą keliantis seksualinis potraukis gali virsti menine ar moksline kūryba. įvaizdžiui. savąjį Aš. "Mane labai erzina tie. gali atrodyti. kaltindamas j u o s savomis silpnybėmis ir „nuodėmėmis": „Visi žmonės yra egoistai". žmogus gali pamiršti artimo bičiulio gimtadienį. dažniausiai pats to nesuvokdamas.iš sąmonės pašalinami. „Užmirštame" tai. Neigimo atveju žmogus elgiasi taip. Štai sergantis žmogus gali neigti savo ligą. Kitaip sakant. Agresijos impulsai gali būti realizuojami profesionaliame sporte. kuris nepatenkintassavo pareigomis.

nukreipiamos i kitą. Negalima iš žmogaus atimti apsauginio skydo. pilnai realizuojant save gyvenime. pašėlusiu automobilio vairavimu ar kitokiomis vaikiškomis „paikystėmis". sublimacija. daiktų gadinimu. Pernelyg meilūs ir paslaugūs žmonės dažnai pasąmonėje slepia priešiškumą ir pyktį kitiems. Psichinė gynyba yra naudinga. ypač atsakomybės reikalaujančiose situacijose. Priešybė (atvirkštinis reagavimas) . viršininkus). Froido teigimu.žmogus vaikiškai elgiasi emociškai įtemptose. į pasąmonę gali būti išstūmusi neigiamus jausmus jo atžvilgiu. kuriuo jis pridengia silpną ar skaudamą vietą. Kai kurie bruožai mumyse susiformuoja tarsi savaime. atnešantis žmogui realų pasitenkinimą. 9. „Tapimas vaiku" tarsi pateisina savo paties silpnumą. nesugebėjimą susitvarkyti su situacija. koks sudėtingas yra žmogaus vidinis pasaulis. Tačiau nėra lengva padėti sau ar kitam žmogui sumažinti per didelį gynybiškumą. Pagrindinių savojo Aš gynybos mechanizmų apibūdinimas rodo. Jie yra ne savęs ugdymo rezultatas.žmogus jaučia ir elgiasi visiškai priešingai savo tikriems. Mat žmogus baiminasi savo silpnumo. tikėjimu įvairiais pranašais ir šarlatanais. Pernelyg didelis gynybiškumas rodo nesugebėjimą pripažinti tikrovės tokios.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 205 Z. Arba vaiko priešiškumas diktatoriškiems tėvams vėliau gyvenime gali būti perkeliamas i visus kitus vadovaujančius asmenis (mokytojus. tuo nesąmoningai siekdamas užuojautos ar versdamas kitus išspręsti jo problemas. išsaugoti savigarbą ir išvengti skaudžių išgyvenimų bei vidinio diskomforto. nes padeda palaikyti Aš-vaizdo pastovumą. Tokiu būdu agresija viršininko atžvilgiu gali būti perkeliama į šeimą. įpročiu kramtyti nagus. Čia verta . mums to nesuvokiant ir tame procese tarytum nedalyvaujant. Paprastas vieno ar kito gynybos būdo „demaskavimas" gali tik dar labiau tą gynybiškumą padidinti. Taip prasideda savojo įvaizdžio iškraipymas. paliekant tą vietą atvirą. dažnai „lengviau prieinamą" žmogų ar daiktą. o psichinės gynybos vaisius. Perkėlimas . kol naudojama saikingai. Arba motina. Regresija . yra pats svarbiausias ir veiksmingiausias iš visų psichinės gynybos būdų. rizikingu. bet nepriimtiniems jausmams ir norams. kurias sunku sau pripažinti ar nėra galimybės jų išreikšti. Regresija gali pasireikšti verksmu. bijo ji parodyti kitiems. O tai trukdo žmogui sėkmingai bendrauti ir veikti.neigiamos arba teigiamos emocijos. 7. nes „sublimuota energija kuria civilizaciją" (Z. liguistai pergyvenanti dėl vaiko saugumo. Froidas). Naudingas jis ir visuomenei. nepasiūlant pagalbos ją sustiprinti ar išgydyti. Tačiau ji naudinga tik iki tol. arba netiesioginis i n s t i n k t y v i ų potraukių tenkinimas visuomenei priimtina veikla. 8. kokia ji yra iš tikrųjų.

Jei man būdinga vidinė kontrolė. Roteris (J. kad visa. Amerikiečių psichologas Dž. t. atitinkančio situaciją. skelbiantį: „Niekada neieškokite klaidų [. Tokiu būdu pripažįstame. ir mūsų asmeninę atsakomybę už tai. kurioje kiekvienas iš mūsų galėtų surasti savo vietą.y. priežasties lokusą (vietą) randame arba savyje. mokoma naujo. Mums būdingas vienoks ar kitoks kontrolės lokusas didelia dalimi lemia mūsų savarankiškumą ir aktyvumą. siekiant savo tikslų. visada turi savo priežastis. arba jį kontroliuoja išorinės jėgos .]. kurio metu žmogui padedama susikurti realų teigiamą požiūrį į save. Jis parodo. likimas (išorinės kontrolės lokusas). skirstė žmones į du tipus: vidinės kontrolės tipas („savo gyvenimo šeimininkas") ir išorinės kontrolės tipas („marionetė"). kas su juo vyksta. kas su mumis vyksta. arba kas atsakingas už mano gyvenimą Visa. tiek kitus. Gynybiškumo mažinimas yra lėtas ir laipsniškas procesas.. Kad galėtume objektyviau į v e r t i n t i tiek save. bet man retai paveda vadovauti".mąsto „savo gyvenimo šeimininkas".tai žmogaus polinkis atsakomybę už savo gyvenimą ir veiklos rezultatus priskirti išorinėms jėgoms arba savo paties sugebėjimams bei pastangoms. Tai kraštutiniai tipai kontrolės lokuso skalėje. Šių priežasčių mes galime ieškoti savyje arba aplinkoje. moko mus atsargiau spręsti apie save ir kitus. kad mumyse veikia psichinė gynyba.206 VI SKYRIUS prisiminti vieną iš Merfio dėsnių. „Nors turiu tam gabumų. ar aš jaučiu tiesioginį ryšį tarp savęs ir savo elgesio bei veiklos.kiti žmonės. kad darau jiems įtaką. Rotter). jaučiu. sugebėjimų ir jo veiklos rezultatas. Išorinės kontrolės atveju tokio susietumo jausmo nėra. žinojimas. „Mano draugų skaičius visų pirma priklauso nuo manęs ir mano elgesio". Kontrolės lokusas yra svarbi savęs ir savo galimybių suvokimo charakteristika. atsitiktinumas.. kas vyksta su mumis. arba išorėje. jeigu nežinote.šitaip . ir aš jaučiuosi esąs marionetė likimo ar kitų žmonių rankose (nebūtinai dėl to išgyvendamas). ką su jomis veikti". kad mes patys kontroliuojame savo gyvenimą (tai bus vidinės kontrolės lokusas). reagavimo. verta prasibrauti pro painų savojo Aš gynybos mechanizmų labirintą. tačiau daryti tai reikia su išmanymu. sukūręs kontrolės lokuso sąvoką. Jis įsitikinęs. yra jo asmeninių savybių. KONTROLĖS LOKUSAS. . . Kontrolės lokusas . aš jaučiu savo paties ryšį su savo gyvenimo įvykiais. Be to.

Yra duomenų. ką nors keisti darbe. kol viskas išsispręs savaime. keisti savo tikslus. kad kiti „pakišo-koją". užsiimti lengvu ir paprastu darbu. kas vyrauja. Svarbu yra tai. Ir tuo didesnė tikimybė. „Seimininkai" taip pat yra darbštesni. tuo tarpu „marionetėms" dažniau būdingas nerimas. Yra atlikta daugybė t y r i m ų . Kiekvienas iš mūsų turi ir vieno. įtarumas. kad „šeimininkai" sėkmingai mokosi tiek vidurinėje. įpratęs visada pasikliauti savimi. kad aš tapčiau tuo. Yra ir dar vienas svarbus skirtumas tarp „šeimininkų" ir „marionečių". tiek aukštojoje mokykloje. „marionečių" vadovavimo stilius dažniau būna autoritarinis. kad pasiryžęs jis sugebės vienaip ar kitaip keisti savo gyvenimą ar darbą norima linkme. kuo galiu būti? SAVIRAIŠKA IR SAVIAKTUALIZACIJA. jog pažinti save reikia dėl to. o nesėkmę . nepasitikėjimas savimi. kad galėtume maksimaliai išreikšti ir realizuoti save. paremtas bausmėmis. kad „marionetės" ir „šeimininkai" skiriasi tam tikrais asmenybės bruožais. „Šeimininkas" pasižymi emocine pusiausvyra. Šie žmonės yra linkę atidėlioti problemų sprendimą. komanduojantis. Taigi: kas atsakingas už tai. jausdamasis bejėgiu organizuoti savo gyvenimą. ar „imame" likimą į savo rankas. savo asmenybės galimybes. Tuo tarpu „marionetė" sėkmę dažniau aiškins kaip savo nuopelną. „lemtingų" aplinkybių susiklostymu ar tuo. kol nusišypsos laimė. Žmogus. kol už mus jas išspręs koks nors kitas žmogus. kad jo savirealizacija priklauso nuo jo paties pastangų ir sugebėjimų. Mūsų polinkis į vidinę ar išorinę kontrolę ypač išryškėja nesėkmės atveju. Ir dar. kad įstengtume tapti . „Marionetės" dažniausiai tenkinasi smulkiomis sėkmėmis. teigiamu savęs įvertinimu ir savojo Aš priėmimu. pasitikėjimu savimi. Apskritai žmonių tarpe jie populiaresni. ir kito tipo bruožų. kurie parodė. kantresni. kokiam problemų sprendimo būdui mes teikiame pirmenybę: laukiame. Kuo labiau žmogus įsitikinęs. Sakysime. „Seimininkai" pasitenkinimą ir gyvenimo „skonį" jaučia spręsdami rimtas problemas. jų darbo produktyvumas didesnis ir pasitenkinimas pačiu darbu žymiai aukštesnis. Tuo tarpu „šeimininkai" tarpusavio santykiuose yra geranoriškesni. linkę siekti kompromiso.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 207 samprotauja „marionetės" tipo žmogus. pralaimėjimo priežasčių taip pat ieškos savyje. siekdami sudėtingų tikslų. tuo reikšmingesnius tikslus jis sau kelia.atsitiktinumu. Gryni „šeimininkai" ir „marionetės" retai sutinkami gyvenime. depresyvumas. agresyvumas. arba vartai į Tikrąjį Save Žinome.

> Savo paties inercija. Joną nepaklusęs ir plaukęs laivu priešinga kryptimi. kuo galėtume būti? Štai kai kurie mūsų asmenybės augimo „stabdžiai". kas manyje savaime troško raiškos. jis aprašo „Jonos kompleksą". kuri Dievo Jahvės .tai ir reiškia aktualizuoti save. kartais vaikai elgiasi visiškai priešingai nei tėvai. Tiesa.. tik skirtingai. taip pat dykinėjimas. priešiškumas sau ir kitiems.. plėtoti savo vidinį gyvenimą. (Joną . perimdamas jų santykius. kad žmogus gali nugyventi visą gyvenimą. kuo galiu tapti . o tai. savojo pašaukimo realizavimo baimę. A.siūlo) mūsų prigimtis. Kaip jau minėta. savęs aktualizavimo. Gyvenimo pradžioje vaikas kaupia žinias apie aplinkinį pasaulį ir esamas galimybes. Vaikystėje susiformavęs požiūris į save ir savo galimybes yra toks tvirtas.biblinis personažas. Dažnai mes bėgame nuo atsakomybės. tobulėti. realizuodamas šią jam savotiškai „primestą" programą. Tuo tarpu bet kuri permaina galima tik įveikus savąją inerciją. nerandant laiko pabūti ir pabendrauti su savimi. pasidavus kasdienybės tėkmei. Kodėl tai buvo begaliniai sunku?" . Tačiau dažniausiai jie visada įgyja gana ribotą savęs ir savo galimybių įsivaizdavimą. . likimas ar netgi atsitiktinumas. kad asmenybės augimą stabdo baimė.208 VI SKYRIUS tikruoju savimi. O kas kliudo kiekvienam iš mūsų kuo visapusiškiau išreikšti ir realizuoti save. pamirštant bent retkarčiais nusistebėti: „Tai aš!". monotoniškai reikalų ir rūpesčių karuselei. Tačiau per audrą jį pasivijusi jūrų pabaisa. Nuvykęs į ją. „Man taip knietėjo išgyventi tai. kuria diktuoja (o tiksliau . kad jau nebeįmanomos kokios nors permainos. Būtent šis poreikis skatina mūsų asmenybę bręsti. Tapti tuo. Tai gyvenimas „pasroviui". kuri riboja mūsų asmenybės individualų vystymąsi: „Mes bijomės tiek blogiausio savyje. reikalauja nemažai energijos ir atkaklumo. Dievas Jahvė jam Įsakė vykti į Asirijos sostinę Nineviją ir pranešti jos gyventojams apie jų laukiančią Dievo bausmę už nedorą elgesį. paliepimu išmetusi Joną į krantą netoli Ninevijos. Neigiama šeimos įtaka. tiek geriausio. savęs išreiškimo ir savo galimybių realizavimo poreikis yra žmogaus poreikių hierarchijos viršūnėje (prisimininkite A. tolimesnis asmenybės tobulėjimas. panašiai kaip Joną bandė veltui bėgti nuo savojo likimo". Tai susitaikymas su tuo. Pavyzdžiui. Savąjį elgesio būdą jis formuoja mėgdžiodamas suaugusiuosius.) „Jonos kompleksas" išreiškia savęs. suprantama. Maslou teigia.klausia rašytojo Hermano Hesės herojus Demianas. Maslou poreikių hierarchiją). tapti tuo. Joną pamokslais atvertęs jos gyventojus į dorą.

nuolatinis pasirinkimas tarp ėjimo į priekį ir atsitraukimo. Migloti asmeniniai tikslai. neturi tvirto savo veiksmų ir poelgių pagrindo.SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 209 Neaiškiai suvokiamos savosios vertybės. kuriam neaiškios jo paties vertybės. Kai sprendimus nulemia aiškiai suvoktos mūsų vertybės. numatyti konkrečių uždavinių ir kontroliuoti jų įgyvendinimo. gyvena tarsi išsibarstęs. kuo užsiimame. linkęs p r i i m t i impulsyvius. niekur neatvykstant. Pirmiausiai tai neaiškumas. nerimu. Savęs valdymo įgūdžių stoka. yra svarbu ir reikšminga. o ne atgal. Jis nesugeba visiškai atsipalaiduoti. Tai savo gyvenimo krypties nesuvokimas ir beprasmis klaidžiojimas. savo jausmų (ne tik neigiamų. karjeros. Saviaktualizacija . „visa galva" pasinerkime į tai. pažangos ir regresijos. Žmogus. kas su mumis vyksta. Visada rinktis žingsnį pirmyn. energijos ir laiko. o ne baimę.tai daugybė atskirų pažangių pasirinkimų: . Maslou pasiūlyti kai kurie asmenybės saviraiškos ir saviaktualizacijos būdai. ko ir kaip siekiame. Pamiršę savo drovumą ar išpuikimą. Ar toks žmogus gali laisvai ir visapusiškai džiaugtis gyvenimu ir savimi? Saviaktualizacijos būdai. Įsijausti į tai. savo „didelę" gyvenimo patirti ir išankstinį kritiškumą. nuolat pervargsta ir sekina save. ieškant mus patenkinančio gyvenimo būdo. nemokantis teisingai paskirstyti jėgų. kai joms neprieštarauja nė vienas mūsų veiksmas. neapgalvotus sprendimus. 1. ko mums iš tikrųjų gyvenime reikia. nemoka atstatyti savo jėgų ir energijos. kalte ir kt. priešingos vertybės) ir išvengti skaudžių išgyvenimų. asmenybės tobulėjimo. Jis nesugeba susidoroti su sunkumais ir stresinėmis situacijomis. kaskart nuoširdžiai. kas mūsų nuomone. kuria linkme turėtume nukreipti savo sugebėjimus. Tai nesugebėjimas planuoti savo ateities. Todėl jis elgiasi neryžtingai ir nenuosekliai. Gyvenimas . Žmogus. Vertybės . ką veikiame. 2.tai pasirinkimas to. Gerai nežinant savo vertybių hierarchijos. Kas galėtų padėti mums tapti tikruoju savimi? Štai A. Tai blaškymasis tarp įvairių galimybių. bet ir teigiamų) ir nemoka laisvai ir tinkamai jų reikšti. mes jaučiame savo gyvenimo prasmingumą ir harmoniją. yra kur kas sunkiau spręsti įvairius vidinius konfliktus (kai susiduria dvi ar kelios. atrodytų. su nemaloniais ir varginančiais jausmais . tarsi vaikai.baime. Dešimt kartų per dieną pasirinkti protingą riziką. žengti dešimt saviaktualizacijos žingsnelių. Dažnai jis gerai nepažįsta savęs. vadinasi.

. muzikos klausymo ar knygos skaitymo. Stengtis būti drąsiu ir laikytis savo įsitikinimų. mūsų viduje. ką išgirdome iš savojo Aš . Greičiausiai tai dvi susipynusios vieno begalinio proceso pusės: aiškiau suvokdami ir suprasdami save. Žinoma. tai. net pasakyti. įkvėpimo. kad galėtume ir kitiems žmonėms sąžiningai pasakyti savo tikrąją nuomonę. Būti sąžiningu sau ir nebijoti atsakomybės.susikaupkime ir pasistenkime „išgirsti". Pažinti ir atrasti save. įsisąmoninkime savo problemas. 6. Kiekvieną sykį. filmas ar knyga . Ko nors siekiant. Maslou. Ar galėtume dabar prisiminti visus savo nuostabiausius išgyvenimus. 8. 4. pasak A. gal tai padaryti bus sunku. Įsiklausyti į savojo Aš balsą. 3. o ne a t s i t r a u k i m ą . Stenkimės kuo geriau atlikti užsibrėžtus darbus. didžiulio džiaugsmo akimirkų. nes mes paprasčiausiai bijome p r i s i i m t i atsakomybę už savo pasirinkimą. laimingiausias ekstazės akimirkas (galbūt meilės.dar geriau save pažįstame. prisiimdami atsakomybę. Frazė „aš abejoju" dažnai reiškia mūsų nesąžiningumą sau. Ar mes tikrai tą ar kitą dalyką mėgstame? Nesvarbu. kuris iš jų pirmesnis. ar tai būtų vynas ar saldainis. kartu ir aktualizuojame. Kad galėtume nuoširdžiai išgyventi ką nors be jokio išankstinio kitų primesto n u s i t e i k i m o . 5. kad g a l ė t u m e p a s i r i n k t i ėjimą į priekį. viršininkas ar valstybės veikėjas.tai nėra saviaktualizacijos ir savirealizacijos būdas. 7. pagalba kitam vietoje nusigręžimo nuo žmogaus. bet stenkimės .vardan savęs. ribinių potyrių: katarsio. Ieškoti taurių išgyvenimų ir potyrių. kad galėtume būti s ą ž i n i n g i sau ir p r i s i i m t i atsakomybę. Venkime meluoti sau ir apsimetinėti prieš save. Savęs pažinimo ir saviaktualizacijos neįmanoma griežtai atskirti. Tik tada galėsime išvengti „Įsakymo" mėgti ką nors todėl.turime būti drąsūs ir nepriklausomi. išsiaiškinkime visas savo galimybes. nuolat ir daug dirbti.210 Vi SKYRIUS sąžiningumas vietoje melo. suvokime gyvenimo tikslą. mes aktualizuojame ir realizuojame save. o realizuodami ir ugdydami save . kaip šitai tinka ten. iškeliame į „dienos šviesą" savąją esmę. Nutraukime nuo savęs šydą: pažvelkime į savo gerąsias ir blogąsias savybes. galbūt kūrybinio įkvėpimo)? Nevenkime tokių. Tapti tik antros kategorijos inžinieriumi ar vadybininku . kad tai mėgsta mūsų svečias ar draugas. Pabandykime susikurti sąlygas tokiems išgyvenimams.

Tai aiškių gyvenimo tikslų turėjimas (todėl asmenybės energija ir sugebėjimai neeikvojami veltui. Tokios būsenos. kaip a g r e s y v u m a s ar d e p r e s i j a . taip pat ir prieštaravimai tarp Id. Maslou. būdingus sėkmingai save išreiškiančiai ir aktualizuojančiai asmenybei. Arba blaškomės nuo pernelyg drąsių sprendimų ir poelgių iki visiško nepasitikėjimo savo jėgomis. o silpnybių įveikimui). d a ž n a i yra s k a u s m i n g a nepilnavertiškumo jausmo. Tai savęs. padarė išvadą. auginkime ir tobulinkime save. gali kantriai palaukti. tarp malonumo ir pareigos. Mylėkime. kas nežinoma. . bando suprasti savo jausmus. atradėju. sugebėjimas įžvelgti jau žinomų dalykų naujus bruožus. su visais privalumais ir trūkumais (todėl energija eikvojama ne nuolatinei savigraužai. Froido asmenybes teoriją). A. jaučia atsakomybę už save. menininkų) biografijas. Jie netgi džiaugiasi kliūtimis. pasekmė. jaučiame nepaliaujamą. tarp dvasingumo ir juslingumo. išnagrinėjęs daugelio įžymių žmonių (mokslininkų.tai išradingumas ir kūrybiškumas (nesvarbu. . politikų. Taigi palikime nors truputėli laiko sau. kylančio dėl nepakankamo savęs realizavimo. (Tai priešinga atmetimui: „Aš šito nesuprantu. nesuprantama. Tuo tarpu save ir savo galimybes realizuojantys žmonės nejaučia nuolatinio nerimo dėl to. į v e r t i n t i '• patirtį. Ego ir Superego (prisiminkime Z. kad visos šios be galo skirtingos asmenybės yra ir kai kuo panašios. „įgyvendinti" savęs. kaip nors protingai paaiškinti ar kitaip nuvertinti). neišbarstomi). nes jos verčia susikaupti ir išbandyti save. nes jie ne tik žino. Pirmiausia . o jei reikia. Būkime sau atviresni ir atidesni. Pabandykime paeksperimentuoti su savimi. nuobodulio ar dvasios sąstingio. tarp proto ir jausmo. pažaisti .' SAVIMONĖ: KOKS AŠ ESU 211 Jei mums nesiseka išreikšti. daugiaprasmiška. Jie nevengia analizuoti savęs. ar žmogus konstruotų naują mechanizmą. Tai žvilgsnio šviežumas. tai nieko nevertas dalykas").pabandykime pagyventi naujai. . kaip juos vertina aplinkiniai. nusimeskime kasdieninių rūpesčių naštą. Pagaliau. tai gausūs jau minėti taurieji išgyvenimai ir potyriai. kuriuos tokia asmenybė labai vertina ir sureikšmina (kai tuo tarpu kiti žmonės paprastai stengiasi juos „pamiršti". kokie yra. dažnai neįsisąmonintą nepasitenkinimą savimi ir aplinkiniais. o ir kitų žmonių priėmimas tokiais. o kartu .Tuomet tarsi be priežasties užsidarome savyje.tolerancija tam. Jis išskyrė bruožus. bet ir moka kovoti už pergalę. kas yra sėkmė. Jie patys džiaugiasi savo gyvenimo ir "veiklos vaisiais ir džiugina kitus. vadinasi. ar ruoštų valgį). Ir dar. Sėkmingai save aktualizuojančių žmonių gyvenime yra praradę prasmę į v a i r ū s t r a d i c i n i a i prieštaravimai: tarp asmeninių ir visuomeninių interesų. Jie jaučia visą gyvenimo skonį.

Valickas G.nauja socialinė vakcina (Interviu su B.2. 21. Nr. 1992. Hay L. 1995. Vilnius. K a c p o ce6 c o c e . 1996. 1998. 9. 1994. Colombero G.. M o c a . Padėk sau. 1991.. 1994. Dyer W. c x o c e : eop p a a . M o c a . He a c e a p a . 20. 3. Bulotaitė L. Asmenybės savęs vertinimas.L. 1995. ppyu . Ką reikėtų žinoti apie teigiamą savęs vertinimą/ Psichologoja tau. 1992. JAV)/Psichologija tau. . p o p a a op c eepe c e 6 . K a ea o c o e y . 14. Vilnius. Vilimienė R. 2000. H o a T . C a ce6e a p e . 5. Ca e e p y p . 2001. Kaunas. Paremiamoji psichologija: kaip įtvirtinti savąjį ego ir išlikti savimi.212 VI SKYRIUS Literatūra 1. 1993. Žmogaus tapsmas: savigarba ar gėda/Psichologija tau. ye p o e ! Coco oc coac c o 6 o . 1994. 1986. Kaunas. M o c a . Nr. epc P. Lepeškienė V. K a o B. 7. Pikūnas J. 1998. 17. Kaunas. Rainwater J. C a eepyp. 13. Asmenybės vystymasis: kelias į savęs atradimą. Kaip pasakyti ne/Psichologija tau. 12. 1994. 1995. 6. H. Vilnius. 22. 11.W.3. Vidinio išgijimo kelias: kad geriau sutartume su savimi. 1995. C a p B . 16. 19. 2. Savęs vertinimas . C a c a e p y . M o c a . Ca e e p 6 y p . Acca P . . Laisvas žmogus ar auka? Kaunas. 8. Nr. Šiauliai. M o a . 18. c . 4. Pae - e . C e p e y e p e o c ce6e. H o a T . 1994.l. K a o B. C e c . Suslavičius A. Ca e e p y p . VVinch. Porat F. Savigarba: kelias į sėkmę ir meilę.. Mylėdamas save tu būsi laimingas.3. K a o6pa o a . C e e . M o c a . 10. P. im 15. 1991. Nr. 1998.

priešingas ligoms ir sutrikimams. kas priimta daugumos. būdingų ne kiekvienam. b ū d i n g u s d a u g e l i u i ž m o n i ų .psichiatriniu požiūriu į sveikatą ir liga. kalbant apie idealius reiškinius. Anksčiau sveikata buvo suprantama kaip dalykas. Normalumas kaip sveikata. Šis požiūris remiasi tradiciniu medicininiu . Harmoningas ir optimalus psichikos struktūrų funkcionavimas įmanomas tik nagrinėjant i d e a l i ą asmenybę. būtinai yra normalu? NORMALUMAS Apibrėžti psichinę sveikatą ir normalumą yra svarbi ir sudėtinga užduotis. Šiuo metu dauguma teorinių ir klinikinių koncepcijų normalumą nagrinėja keturiais požiūriais: 1. Tačiau kartais psichikos procesuose ar jų f u n k c i o n a v i m e atsiranda ypatumų. Jos vertinamos kaip priešybės. kalbėjome apie n o r m a l i u s r e i š k i n i u s . 2. sutinkamus beveik kiekvieno žmogaus psichikoje ar jos pasireiškimuose. Tada k a l b a m e apie nenormalius. o kas patologiška? * Kokio sunkumo patologijos galime net nepastebėti? * Ar tai. Normalumas kaip utopija. dėsnius ir y p a t u m u s .213 VII SKYRIUS PSICHIKOS SUTRIKIMAI Nagrinėdami į v a i r i u s psichikos procesus. kurie iškreipia tikrovės priėmimą ir mažina p r i s i t a i k y m o prie aplinkos galimybes. * Kas yra normalu. . patologinius psichikos pasireiškimus.

Hartmanas (Heinz Hartmann): asmenybės psichinę sveikatą ir potenciją normalumui atspindi bekonfliktinis ego.tai ideali fikcija. kaip normalumą apibūdina skirtingi tai pačiai psichoanalitinei krypčiai priklausantys autoriai: Z. PSICHIKOS SUTRIKIMAI 1. o ne normalumo faktas. jo sugebėjimas adaptuotis prie realybės ir būti autonomišku. Jis gali būti paveldimas. Adleris (A. o atskirų epizodų pradžia dažnai susijusi su stresiniais įvykiais ar situacijomis. 4. Ši būklė vadinama bipoliniu sutrikimu. sugebėjimas patirti malonumą be konflikto ir sugebėjimas mylėti. Froidas (S. Normalus egzistavimas yra galutinis kiekvienos sistemos rezultatas. M. Tačiau yra ir kitaip pasireiškiančių depresijos formų. Čia akcentuojami pokyčiai ir procesai. Rankas (Otto Rank): normalumas-tai sugebėjimas gyventi be baimės. Tarp pakilimų ir nuopuolių žmogus jaučiasi visai normaliai. Šis požiūris paremtas matematinio statistinio vidurkio principu. džiugi nuotaika (manija). jį taip pat gali sukelti ir somatinės problemos: . H. Pažiūrėkime. dažniausiai depresija (su nerimu arba be jo) arba pakilumas. būti lanksčiu ir prisitaikyti prie kintančių aplinkybių. E.sugebėjimas mokytis iš patyrimo. Daugelis šių sutrikimų kartojasi. Adler): su asmenybės psichine sveikata yra susiję jos sugebėjimai išvystyti socialinį jausmą.patologija. o kraštuose . Klein): normalumą rodo charakterio stiprumas. dirbtį didinant savo vertę ir adaptuotis. Normalumas kaip vidurkis.214 VII SKYRIUS 3. A. Normalumas kaip procesas. Nuotaikos (afektinių) sutrikimų svarbiausias bruožas yra pasikeitusi nuotaika. Erikson): n o r m a l u m a s .tai sugebėjimas sėkmingai pereiti per visus gyvenimo periodus. kuri gali trukti nuo kelių dienų iki kelių mėnesių. L. Klein (M. būti produktyviu. Kubi (Laurence Kubie): normalumas . Freud): normalumas . Eriksonas (E. kur kalbėjome apie emocines būsenas: Ten aptarėme kai kuriuos depresijai būdingus požymius arba simptomus. kai nagrinėjamos struktūros viduryje yra norma. sugebėjimas susidoroti su konfliktinėmis emocijomis. Kai kurių sutrikimų atveju būna nuotaikų svyravimų: prislėgta (depresija) ir pakili. kaltės ar nerimo ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. O. Žvilgterėkime į poskyrį „Emocijos".

.y. Kartais depresiją gali sukelti per didelis alkoholio ar narkotikų vartojimas.didelės veiklos planavimas (moksle. sumažėjęs lytinis potraukis. . o stresai. darbe. Didžiosios depresijos priežastis nebūna viena.minčių antplūdis arba pojūtis. Todėl depresiją galime vadinti „chemine" liga. genetinių.neįprasto pakilumo jausmas. kad mintys greitai bėga. savęs nuvertinimas ar pasitikėjimo savimi sumažėjimas. kaltės jausmas. Atsisakius žalingos medžiagos vartojimo. euforija ar dirglumas. Jis pažeidžia vieną iš šimto žmonių. juodos mintys apie ateitį.mažesnis miego poreikis. Tam tikros gyvenimo sąlygos (staigus stresas.didesnis nei įprasta poreikis kalbėti arba pojūtis. interesų ir pasitenkinimo praradimas.išsiblaškymas. Sergant depresija. . darbai. anksčiau nei įprasta.didybės jausmas. • 2) kiti simptomai (nesugebėjimas susikaupti. kad reikia skubėti. kai dėmesys pernelyg lengvai nukrypsta į išorinius nereikšmingus dalykus. psichomotorinis slopinimas arba sujaudinimas. susilpnėjusios emocinės reakcijos į įvykius ir aplinką). pervargimas. mintys apie savižudybę. tarpasmeninės problemos paaštrina šią būseną ir sudaro palankias sąlygas jai gilėti. kurie turi blogas pasekmes (per didelės išlaidos. 5% žmonių per mėnesį sumažėjęs svoris. fizinės ligos. pasireiškianti nuovargiu ir aktyvumo sumažėjimu). nelaimė) gali išprovokuoti natūralias psichologines ar biologines depresijos tendencijas. . Tai įvairių biologinių. Kai kurie žmonės depresija suserga ir esant gana normalioms gyvenimo'sąlygoms. visuomenėje) arba jausmas. netinkamai panaudotos investicijos biznyje). Skiriamos trys simptomų grupės: 1) pagrindiniai (bloga nuotaika. . psichologinių ir kitų veiksnių darinys. 3) somatiniai simptomai (nubundama 2-3 vai. depresija praeina. t. blogesnė savijauta ryte. interesų ir pasitenkinimo praradimas bei energijos stoka. kai žmogus negali sustoti kalbėjęs. miego ir apetito sutrikimai). dėmesio susilpnėjimas. lytinių santykių nesaikingumas. . .PSICHIKOS SUTRIKIMAI 215 galvos sužeidimai. neurologinės ar bendro pobūdžio ligos. Paminėsime dažniausiai pasireiškiančius manijos simptomus: . pakinta smegenų veikla: atsiranda specifinių medžiagų (serotonino) trūkumas.

Savižudybę lydinčios priežastys dažniausiai yra: . gyvenimo beprasmiškumo jausmas. lyties bei amžius (depresija serga visokio amžiaus žmonės. beviltiškos somatinės ligos.216 VII SKYRIUS Pagal šių simptomų pasireiškimo intensyvumą. normalia. serotonino. Pasijutusios vienišos. Neuroziniai. socialinės padėties. Fobijos mechanizmo esmė yra nerimo perkėlimas nuo pirminės situacijos ar objekto. trukmę ir formą skiriama lengva. Moteris dažniau į savižudybe veda gyvenimo krizių išgyvenimas ir nesugebėjimas jų įveikti. Žmogus pradeda bijoti dalykų. Pasaulyje kasdien nusižudo apie 1000 žmonių. šviesos terapija arba šių metodų deriniu.vienišumas. trūkumas drąsos pradėti gyvenimą iš naujo. Depresija gydoma antidepresantais. Todėl depresija dažniau atsiranda rudenį ar ankstyvą pavasarį. nusivylimas meile. kurie yra tik tikrojo nerimo šaltinio pakaitalai. ir. p a d e d a žmogui išvengti neigiamo ligos poveikio kasdieniniam gyvenimui ir veiklai. Jos pagrindą sudaro giliai asmenybėje slypintis nerimas. jos taip nusivilia. vidutinio sunkumo ir sunki depresija. 2. Depresija suserga kas penkta moteris ir kas dešimtas vyras. Ankstyvas gydymas gali sustabdyti depresijos išsivystymą į s u n k e s n ę formą. jei ji negydoma. nereikalingos ar atstumtos. stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai turi bendrą istorinį ryšį su neurozės koncepcija ir esminį ryšį su psichologiniais ligos atsiradimo faktoriais. kurią vadiname fobija. didėja suicido rizika.4 kartus nei moterims dažnesnė priežastis yra materialinės krizės. šviesa gerai skatina minėtosios medžiagos. bipolinį sutrikimą). socialiniai sunkumai ir nesugebėjimas jų įveikti. kad nebemato prasmės toliau gyventi. Mat. kai yra mažai natūralios saulės šviesos. Lietuvoje 100 000 gyventojų tenka daugiau kaip 30 suicidų. Įdomu. Visuomeninė padėtis. Toks perkėlimas - . Šia liga gali susirgti kiekvienas. suprantama baimės reakcija ir patologine baime. kuri lydi kitus psichikos sutrikimus (schizofreniją. į kitą situaciją ar objektą. -. apie 50% yra narkomanijos pasekmė. psichoterapija. gamybą žmogaus smegenyse. Depresijai būdingos mintys apie savižudybę. sugebėjimas išlaikyti šeimą vyrams yra svarbus savęs vertinimo ir jo pokyčių kriterijus. Apie 30% suicidų ir 15% suicidinių bandymų įvyksta sergant endogenine depresija. nepriklausomai nuo išsilavinimo. o suicidinių bandymų įvyksta apie 5000. net maži vaikai). sukėlusio baimę. Tuo tarpu vyrams 3. kurios metu plataus spektro spinduliai padeda žmogui prailginti dieną keletu valandų. kad depresijos gydymui efektyviai naudojama šviesos terapija. Nuo 7% iki 21% suicidų įvyksta dėl alkoholio poveikio. Klinikinėje psichologijoje susiduriame su dvejopo tipo baime.

sukelianti socialinės veiklos ar įgūdžių sutrikimus. esant pasikeitusioms gyvenimo sąlygoms ar aplinkybėms. Fobiją keliančių situacijų esminis bruožas daugumoje yra negalėjimas nedelsiant pabėgti iš jų. Agorafobija . Stresorius gali paveikti individo socialinę aplinką (gedėjimas ar išsiskyrimas) ir platesnes socialines asmenybės vertybes (migracija ar pabėgėlio likimas). Jie pasireiškia staiga prasidedančiu širdies plakimu. autobusu ar lėktuvu. bet ir artimai su tuo susiję aspektai. buvimas minioje ar negalėjimas nedelsiant ir lengvai pabėgti į saugią vietą (paprastai į namus). kokia jinai yra su jos skaudžiais įvykiais ar pasikeitimais. pasireiškianti prisitaikymo prie stresogeninių gyvenimo pokyčių ar įvykių laikotarpiu. Tai pasąmoninis gynybos mechanizmas. Baimė įeiti į parduotuvę.PSICHIKOS SUTRIKIMAI 217 neišspręstų vidinių konfliktų pasekmė. Socialinės fobijos dažnai prasideda paauglystėje ir koncentruojasi ties baime atsidurti santykinai mažos žmonių grupės dėmesio centre (priešingai negu minioje). bet gali paliesti ir jo artimuosius bei bendruomenę. Neigimas. Jos paprastai susijusios su žemu savo vertės pojūčiu ir kritikos baime. Nerimą keliančių situacijų bandoma išvengti arba jų vengiama su baime. skausmu krūtinėje. kurie nėra susiję su kokia nors specifine situacija ar aplinkybėmis. smaugimo pojūčiu. Stresogeninis poveikis ar ilgalaikės nemalonios aplinkybės yra pagrindinės šių sutrikimų priežastys. rankų virpėjimu.pasikartojantys stipraus nerimo (panikos) priepuoliai. keliauti vienam traukiniu. Stresorius gali paveikti individą. Reakcijos į sunkų ar užsitęsusį stresą susijusios su prisitaikymo m e c h a n i z m ų s u t r i k i m u ir socialinės veiklos problemų a t s i r a d i m u . Jos gali pasireikšti paraudimu. įsivaizduodamas. pykinimu ir pan. Adaptacijos sutrikimai . Šioje stadijoje kiekvienas tarytum stengiamės save apgauti. pvz. 1. .tai subjektyvaus distreso ar emocijų sutrikimo būsena. būti minioje ar viešoje vietoje.ne tik atvirų erdvių baimė.. kad įvykę pokyčiai nėra tokie baisūs. todėl jų negalima prognozuoti. svaigimu bei realybės pojūčio sutrikimais. Panika . kuris padeda nematyti ir nepriimti tikrovės tokios. Skiriamos penkios normalios adaptacijos stadijos. todėl tokių situacijų vengiama.

kad pokyčiai egzistuoja. negatyvizmas. Derėjimasis. valios sutrikimas. žmogų dažnai apima depresija. Pyktis. s u s i r ū p i n i m a s savo s v e i k a t a . išgyvenamas liūdesys ir širdgėla. kad subjektas yra visko. į kitą žmogų ar į Dievą. . S o m a t o f o r m i n i s sutrikimas . ' Jei adaptacijos procese šių stadijų perkopimas yra sutrikdomas. pasireiškiantį įvairiais simptomais. žmogus gali patirti adaptacijos sutrikimą. 3. Hipochondrinis sutrikimas. kad jis serga viena ar daugiau sunkių ir progresuojančių somatinių ligų. pereiti. nenuoseklus. Nuotaikai ir jausmams būdingas neadekvatumas. o neesminiai paprastų daiktų požymiai gali atrodyti svarbesni už visą objektą ar situaciją. . nutrūkstantis.tai žmogaus susirūpinimas. kodėl man tai atsitiko. Gali atrodyti. kuriam būdingi esminiai tam tikro pobūdžio mąstymo ir suvokimo sutrikimai bei neadekvačios arba blankios emocijos. kad mintis bei veiksmus absurdiškai veikia natūralios ar antgamtinės jėgos. kas gero dar liko ar naujo atsirado. o ne fizinėse problemose. Žmogus susitaiko su pokyčiais. pradeda ieškoti naujų g a l i m y b i ų . sistemas bei vidinius pojūčius. ieškome. Siekiame ieškoti kelių situacijos pakeitimui. 5. Kyla klausimas. kas dėl to yra kaltas.tai n u o l a t i n i a i somatiniai nusiskundimai. kad situacija neišvengiama.218 VII SKYRIUS 2.dažniausias ir svarbiausias šios grupės sutrikimas. kas vyksta centras. t. jog simptomai neturi somatinio pagrindo. Gali atrodyti. schizotipinis ir kliedesinis sutrikimai: Schizofrenija . Mąstymas tampa neaiškus. susitaiko su likimu. Nuolatiniai s o m a t i n i a i n u s i s k u n d i m a i . 4. Depresija. bandydami sumažinti skaudžių pokyčių reikšmę. haliucinacijų ir kitų suvokimo sutrikimų: spalvos ir garsai gali atrodyti per daug gyvi ar kokybiškai pasikeitę. 3. Suvokus. Gali atsirasti kliedesių. Kyla teisėtas pyktis. Priėmimas. nepaisant pakartotinų neigiamų rezultatų bei gydytojų įtikinėjimų. adaptacija vyksta normaliai. t a č i a u jų atsiradimo priežastis glūdi psichologinėse. Jei žmogui pavyksta jas konstruktyviai išgyventi. Žmogus realiai jaučia nemalonaus pojūčius. Haliucinacijos (ypač klausos) gali komentuoti individo elgesį ar mintis. ramiai sutinka skaudžius įvykius. dėmesio koncentracija į kai kuriuos kūno organus. nuolatinis medicininio ištyrimo reikalavimas. Schizofrenija. ambivalencija. nukreiptas j save. jis vis mažiau domisi išoriniu pasauliu.y.

5. Didesnė rizika susirgti šia liga tam. sutrikimų daugiausia pasitaiko dėl alkoholio vartojimo. Didelę reikšmę čia turi kultūrinės ir šeimos tradicijos. Psichikos ir elgesio sutrikimai. mąstymo turinys (atsiranda kliedesiai). aiški smegenų liga. Šių . Sutrikimas paliečia svarbiausias psichikos funkcijas. kurių. Tai pastebi ne tik klinicistai. Sindromai. 4. tabako vartojimo. bet ir mes . Priklausomybė nuo alkoholio turi savo psichologines charakteristikas. nesaugus. emocinis brandumas. o kiti gali savaime ar bent laikinai išnykti. kai d a u g i a u s i a nukenčia suvokimas (atsiranda haliucinacijos). Šių sutrikimų atveju yra labai svarbu ankstyva diagnostika ir savalaikis efektyvus gydymas. kuriuos jungia bendra etiologija. kad apie 30% alkoholikų tėvų vaikų tampa priklausomais ir aktyviai vartoja alkoholį. spektras. Ar kiekvienas gali tapti alkoholiku? Ištyrinėta. t. Kai alkoholio ar kitos medžiagos vartojimas tampa svarbesniu už bet kurį kitą poreikį.y. struktūroje vyrauja pažinimo (kognityvinių) funkcijų. nerimas) arba b e n d r a i nukenčia asmenybė ir elgesys. p a k i l u m a s . ypač svarbu saugoti galvą nuo traumų. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai. atsiradę dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Tai sutrikimai. Siekiant išvengti smegenų pakenkimų. kurios suteikia normaliai asmenybei galimybę pajusti savo individualumą. Tai sutrikimai. intelektas paprastai išlieka. 2. įvairių narkotinių medžiagų. tokių kaip sąmonė ir dėmesys. jausmai ir veiksmai yra žinomi bei jaučiami kartu su kitais. Tai platus sutrikimų. tokių kaip atmintis. sukeliantis smegenų disfunkciją. anksčiau buvusį svarbiu. o pažinimo arba sensoriniai pokyčiai yra minimalūs ir sunkiai pastebimi. turi perfekcionisto bruožų. jog intymiausios mintys. Sąmonė būna aiški. pažeidimas ar kitoks pakenkimas. nuotaika ir emocijos (depresija. kai pastebimas stiprus ir nenugalimas troškimas jas vartoti.PSICHIKOS SUTRIKIMAI 219 Jaučiama. Sindromai. tačiau gal svarbiausią vaidmenį vaidina žmogaus psichologinis.kasdieniniame gyvenime. Dalis šios rūšies sutrikimų yra negrįžtami ir progresuojantys. besiskiriančių sunkumu. kuris kelia sau nepaprastai aukštus reikalavimus. . galime kalbėti apie priklausomybės sindromą. atsiradę dėl alkoholio. Todėl savimi būtina pasirūpinti. kuris nuo mažens jaučiasi vienišas. Galima išskirti dvi pagrindines sutrikimų grupes: 1. unikalumą bei kryptingai orientuoti savo veiklą. nerimastingas socialiniuose kontaktuose. intelektas ir mokymasis sutrikimas arba sensorinių procesų. nors tam tikri kognityviniai trūkumai gali atsirasti. sutrikimas.

buitinis girtavimas su psichofiziologine priklausomybe ir apsinuodijimo požymiais. . Sergančiųjų alkoholizmu skinami keturi tipai (Jellinek.220_ VII SKYRIUS nemoka išreikšti savo jausmų ar yra mažo atsparumo frustracijai. Šiuo atveju atsiranda liguista baimė sustorėti. kai žmogus sąmoningai sumažina ir palaiko mažą kūno svorį. Nervinė anoreksija . p s i c h o l o g i n i ų m e c h a n i z m ų bei a s m e n y b i n i o pažeidžiamumo įtaką. tačiau vis daugiau duomenų rodo sociokultūrinių ir biologinių p r i e ž a s č i ų s ą v e i k ą . badauja. Tarp jų skiriami du svarbūs ir aiškūs sindromai: nervinė anoreksija ir nervinė bulimija.visuomenės ir profesijos priverstas vartotojas. . 6. Mokymasis efektyviai ir atvirai bendrauti.tai sutrikimas. tačiau kartais pasitaiko tarp paauglių berniukų bei jaunų vyrų. konstruktyviai spręsti savo vidinius konfliktus ir problemas be alkoholio pagalbos padeda nutraukti žudantį alkoholio vartojimą. Psichopatologija reiškiasi panašiai kaip anoreksijos. Sutrikimas dažniausiai pasireiškia paauglėms mergaitėms ir jaunoms moterims. atveju. pasireiškiantis pakartotinais persivalgymo priepuoliais ir išskirtiniu susirūpinimu dėl kūno svorio. Kūno svoris išlieka bent 15% mažesnis nei turėtų būti arba Quetelet kūno masės indeksas (kūno svoris kilogramais padalintas iš ūgio metrais kvadrato) yra lygus 17. padidina pasitikėjimą savimi ir socialinės drąsos jausmą. tačiau tik laikinai. vengiama „storinančio maisto". Valgymo sutrikimai. todėl l i g o n i a i imasi kraštutinių priemonių suvalgyto maisto „storinančiam" efektui panaikinti: sukelia vėmimą. kuriuos alkoholis veikia raminančiai. Nervinė bulimija . sumažina į t a m p ą ir nerimą. sutrinka kūno svorio suvokimas. Nervinės anoreksijos atveju sąmoningai mažinamas svoris. nustatoma itin griežta svorio riba. . vartoja vidurius laisvinančius vaistus ir pan. baimė pastorėti įgauna psichopatologinį pobūdi ir tampa įkyria pervertinimo idėja.probleminiai arba konfliktiniai vartotojai. leidžia atviriau bendrauti ir išsakyti jausmus.tai sindromas. kuriam priklausomybė gali neišsivystyti. bet atsiranda nuolatiniai somatiniai sutrikimai. Pagrindinės šios ligos priežastys lieka neaiškios. . Sutrikimas yra susijęs su įvairaus lygio nepakankama mityba. 1960): .psichopatologijos nulemtas alkoholizmas su absoliučia priklausomybe ir kontrolės praradimu.5 arba mažesnis. Alkoholis žmogui padeda atsipalaiduoti.

nemiga. dažnai pasitaikantis žemo savęs vertinimo jausmas bei adaptacijos mokykloje ir santykių su bendraamžiais problemos . raidžių suvokimo sutrikimas. . arba gyvena globojančioje ir palaikančioje socialinėje aplinkoje. kokybės ar laiko sutrikimais. p a s i r e i š k i a n t y s v y s t y m o s i metu i r apsprendžiantys bendrąjį intelekto lygį. Nors adaptacinis elgesys visada būna pažeistas. kai asmenys lengvai protiškai atsilikę. ugdymas ir lavinimas. Jie yra konstitucinių veiksnių ir socialinio patyrimo pasekmė. Gali būti aritmetinių sugebėjimų sutrikimas. Tai nėra vien tik biologinės raidos funkcija. • 10. garsinio skaitymo įgūdžiai. kalbinius. bet šis pažeidimas gali būti ir nepastebimas. kurie yra pastovūs ir atspindi asmeniui būdingą elgesį ir santykių su savimi bei kitais būdą. Su šiais sutrikimais tampriai susijęs emocijų bei elgesio sutrikimas. Mokymosi įgūdžių turi būti išmokoma ir išmokstama. Tai specifiniai tarimo ir kalbos. Emocinės problemos. elgesio sutrikimai. Psichologinės raidos sutrikimai ar jos sulėtėjimas atsiranda vaikystėje ir šeimose dažnai pasitaiko ne vienas.y. Tai mokymosi sugebėjimų raidos sutrikimai. naktinis siaubas ar košmariški sapnai). Neorganiniai miego sutrikimai pasireiškia miego trukmės. Protinis atsilikimas .budrumo ritmo sutrikimais bei nenormaliais įvykiais miego metu (somnambulizmas.y. kalbos išraiškos bei kalbos supratimo sutrikimai. kurių metu ankstyvosiose raidos stadijose sutrinka normalus mokymosi įgūdžių įsisavinimas. skaitomų žodžių pažinimas. motorinius ir socialinius sugebėjimus. t.. kai s u t r i n k a į g ū d ž i a i . 9.tokia yra emocijų ir elgesio sutrikimų išraiška. t. mieguistumu. Kai kurie šių būklių ir elgesio stereotipai atsiranda ankstyvosiose individualios raidos stadijose.PSICHIKOS SUTRIKIMAI__ 221 7. tuo tarpu kiti sutrikimai atsiranda vėlesniuose gyvenimo etapuose. 8. Svarbiausia jų atsiradimo priežastis yra emociniai faktoriai. pažintinius. Tai specifiniai skaitymo sutrikimai. miego .tai sulėtintos arba nepilnos protinės raidos būsena. Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai a p i m a daugybę kliniškai reikšmingų būklių ir elgesio stereotipų. hiperaktyvumo sindromas. Jų korekcijai didelį vaidmenį turi pedagoginė veikla. kai pažeisti skaitymo suvokimo įgūdžiai.

t. galima pateikti tris terapijos rūšis: kūno. psichoterapijos ir psichologinio konsultavimo santykis gali būti išreikštas dviem vieno kontinuumo poliais. Kaip tai pasiekiama? Kūno terapijoje svarbiu laikytinas judesys. Procedūrų požiūriu jie.psichikos gydymas kompleksiniu poveikiu. savimonė. arba pažinimo procesų terapiją. vyksta per pažinimą. Kaip nustatyti ribą tarp sveiko. 17). jausmų. iš tikrųjų. trumpa bendravimo analizė ir bendravimo būdų kitimas. prisiminimą. Kočiūno. normalaus kraštutinumo ir patologijos? PSICHOTERAPIJA Šiame poskyryje susipažinsime. lavinimu.psichoterapija ir psichologinis konsultavimas .222 VII SKYRIUS Klausimai pagalvojimui 1. interpretacijomis. p. Kočiūnas. jausmų. Psichoterapija . integruojantis kvėpavimas. 1995. Pačios terapijos rūšys nusako siekiamus tikslus. o kartais netgi sutapatinami. Psichologinio konsultavimo poliuje darbas yra grindžiamas palaikymu. poelgių įsisąmoninimas. jų kilme bei įvairove. Kognityvinė terapija visada turi ryšį su kūno ir elgsenos terapija. Painiavą kartais kelia nelabai vykęs . Anot R.šiandieninėje literatūroje dažnai vartojami kaip sinonimai. Kas yra psichoterapija? Kokių psichoterapijų esama? Ko galime tikėtis iš psichoterapijos? Ar galimi kiti poveikio būdai į žmogaus psichiką? Štai tokie ir su jais tampriai susiję klausimai bus aptariami šiame skyrelyje. kas yra psichoterapija ir kas jai sukuria sąlygas. Beveik kiekviena psichoterapija remiasi tam tikrais paaiškinimais. struktūriškai pertvarkyti asmenybę (R. siekimą sveikesnio kūno. Dvi psichologinės pagalbos sritys . sprendžiamas kliniškai sveikų individų sąmonės lygyje. elgsenos ir kognityvinę. Ar galima tapatinti haliucinacijas ir suvokimo iliuzijas? 3. mąstymas. Gydomi visi p s i c h i n i a i žmogaus procesai ypač emocijos. kuris gal niekad neateis į psichoterapiją? Atsakant j šį klausimą. orientacija į situacines problemas. optimalaus ir sveiko pažinimo procesų suvokimo. elgesio terapijoje-emocijų. Koks yra ryšys tarp žmogaus išgyvenimų. Psichoterapijos poliuje siekiama giliau analizuoti problemas. išmokimą. yra panašūs. orientuotis į pasąmonę. Ką būtų galima pasakyti žmogui. y. tačiau tarp jų yra ir s k i r t u m ų . Psichoterapijoje naudojamos specialios technikos ir metodai. optimalesnio ir efektyvesnio elgesio. patirties ir jo psichinės sveikatos? 2.

psichoterapija apima pilnesnę. kad žmogaus ateitį bei savijautą lemia savimonės lygis. Čia prasideda pačių interpretacijų vertinimas: kurios yra geros.PSICHIKOS SUTRIKIMAI 223 gerų interpretacijų bei paaiškinimų naudojimas. taip vertiname ir teigiamus pasikeitimus ateityje. problemų sprendimu. kurios . Rodžersas manė.pasekmės. kaip ir mokymas. Pasirodo. neužtenka psichoterapiją suprasti kaip gydymą. t. universalių ir bendražmogiškų klausimų kėlimu bei atsakymų ieškojimu. K. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas psichoterapiniam kontaktui. Tačiau kalbant apie save. Rodžerso (C. K. ugdymas ar efektyvus vadovavimas. pasitikėjimu. į asmenį orientuota terapija K. išmokimu. Rodžersas tyrinėjo išorinius ir vidinius dalykus. yra susijusi su teigiamais pasikeitimais. giliam ryšiui. o įvardinta problema dar gali būti visai ne ta. egzistencine.blogos ir t. kad geriau apie save yra kalbėti pačiam. K. išgyvenimams būnant kartu. Psichoterapija. kad įvardinti problemą.. draugišku bendravimu. Rodžerso mokykla didesnį dėmesį skyrė ne problemų analizei. ypač nesusiejant jų su esama problema ar situacija. ir realizacijos būdus. totalesnę realizaciją. y. Kartais tai būna gana keblu. Psichologinėje literatūroje aprašoma nemažai psichoterapijos krypčių. Dažniausiai yra taip: kaip vertiname asmenybę. Tik toks kalbėjimas apie save turi prasmę ir yra vertingas. o aktyviam klausymuisi. kokios priežastys ir kokios. Jūs būsite supažindinti su populiariausiomis psichoterapijos kryptimis: psichoanalitine. Dali yra pasakęs. susidarančiam tarp dviejų žmonių. Tada natūraliai kyla kitas klausimas .t. kas vyksta su ja ir jos aplinkoje. Iš arti ir per pakankamą atstumą galima pamatyti netobulumo kilmę. pagrįstas abipusia pagarba. kad pagrindinė sąlyga padėti prasidėti teigiamiems .kokia problemos kilmė ir ar pati problema suformuluota. kas trukdo ir kas padeda. ar asmenybė suvokia. Šio amžiaus trečiojo dešimtmečio pabaigoje humanistinės psichologijos atstovas K. labiau įsigilinti į tai. Kaip matome. Rogers). Skiriama individuali ir grupinė psichoterapija. kurios skiriasi jų pagrinde glūdinčių teorijų įvairove. S. jų aptarimams ar patarimams. Psichoterapijos procesas ir jos rezultatas susijęs ir su mokymusi. Buvo tyrinėtas dviejų žmonių gilaus autentiško bendravimo galimybės. kurioje pakankamai autentiškai ir realiai galima kalbėti apie save. Psichoterapija yra būtent toji sritis. taip pat ne visada yra paprasta. kuriuos galima pakeisti ir kurių negalima pakeisti. Vadinasi. Rodžersas pastebėjo. Psichoterapijos sėkmę lemia psichoterapeuto ir kliento psichoterapinis kontaktas. reikalingas pakankamas sąžiningumas. geštalto bei elgesio terapija. psichoterapijos funkcijos neapsiriboja ligonio pasveikimu ar sveikimu.

Pergyvenantis klausymas . Žmogus. Psichoterapijoje. Egzistencinė psichologija ir psichoterapija svarsto laisvės. bet išplėtė iki reikšmingumo visuomeniniuose procesuose. Jis traukiasi nuo to. Rodžersas ypač vertino ir akcentavo pasirinkimų svarbą. Todėl pasidaro įmanoma kalbėti apie gerą gyvenimą. Jis kalbėjo apie meilę. atskleisti savo būtį. 4 dešimtmetyje sukūrė egzistencinės psichoterapijos sistemą. May). kuo jis nėra . kokį apie save ji pati turi. bendravimo su kitais pagrindą. psichologinio konsultavimo metu. angl. Tikslas . Buvimas savimi iškelia klausimus: kaip būti ir kam būti? Į šiuos klausimus atsakymų ieško egzistencinė psichoterapija ir logoterapija.R. gyvenimo savaimingumą. Terapeutui svarbu priimti tokį asmenybės vertinimą. kaip pati asmenybė save supranta. atsirandančius kovojant dėl savito gyvenimo būdo. kurios tikslas . 2.asmens priėmimas su visu pasikeitimų potencialu. aktyvumą. pasaulinio lygio problemų sprendimuose. apie kūrybą. ryšių supratimą bei malonumus. 3. ir savą.XX a. visiško tarpusavio supratimo siekį. K. paprastai visada susiduriama su šiuo pasirinkimu. p e r s m e l k i a n t i esminį egzistencijos siekimą. įsisąmonindamas ir priimdamas save.būdas suprasti. atsakomybę. daryti . kuo viduje jis realiai yra. Terapeuto ir kliento.nuo savo fasado. nerimo. valią ir sprendimą. Kito žmogaus priėmimą K. mokytojo ir mokinio tarpusavio santykių atitikimas. Mėjus (R. tikslus bei sprendimus. Besąlygiškai geras santykis . juda tam tikra kryptimi.). Tam reikalingos trys sąlygos: 1. Buvimas savimi nėra tikslas. kaltės problemas. Tada susidaro naujas laisvės ir perspektyvos santykis. tačiau kartu įžiūrėjo trūkumus. tikslus. kurią pasirenka.paties realaus žmogaus buvimo fakto konstatavimas.laiku padėti žmogui sujungti troškimą. kaip apie vienybės. ryžto. Mėjus skyrė tris būties aspektus: išorinį pasaulį. JAV psichologas R. Valią jis suprato kaip visą žmogaus būtį pasaulyje. kaip gero gyvenimo elementą. buvimas savimi . Egzistencinė psichologija skatina asmenybę būti autonomiška. Rodžersas laikė svarbiu ne tik terapijoje. kaip gyvenimiškų orentacijų pasirinkimus.atskleisti žmogaus buvimą pasaulyje (being in the world. riziką. Kiekvienas žmogus gali pasirinkti vertybes. unikalų žmogaus kaip asmenybės pasaulį. Taip pat galima kalbėti ir apie pilnatviškumą. yra priešais esančio asmens kaip žmogaus įvertinimas. juda į tai. buvimą su kitais kaip asmenybėmis. kad galėtų būti procesu.224 VII SKYRIUS pasikeitimams. Ši psichoterapija siekė padėti žmogui įsisąmoninti ir patirti savo egzistenciją.

Froidas psichoanalitinėje terapijoje. Tik nepriklausomas. teigė. Detaliau apie asmenybės teorijas skaitykite poskyryje „Asmenybės teorijos". Geštalto terapijos tikslas padėti žmogui įgyti asmenybės vientisumą. jausminėmis vertybėmis (gyvenimas tampa prasmingu per meilę. sisteminė visumos organizacija lemia ją sudarančių dalių savybes ir funkcijas. 4-5 dešimtmetyje JAV. humanistinės psichologijos krypčiai priklauso V. Franklio logoterapija ir F. Autentiškai išgyvenami. Giluminės psichoterapijos principus taikė Z. atsiradusi XX a. Perlzo (F. estetinių j a u s m ų išgyvenimą. Jungas analitinėje psichologijoje. Šios mokyklos pažiūros konfrontavo su psichoanalitine ir individualios psichologijos mokykla. kai gauti atsakymai diktuoja naujus klausimus ir naujus atsakymus.begalinė ir joje be galo daug klausimų.) . V.PSICHIKOS SUTRIKIMAI ___ _ 225 sprendimus. Logoterapija susiformavo XX a. pasitikintis savimi. Be jau minėtojo K. Perlzas laikė neurotišku. nerandant prasmės. f o r m u o j a n t nuostatas į l i k i m ą ) . nesudaro vientisos srovės. būtis (Dasein. vertybiniai konfliktai sukelia neurozes. kelti sau naujus tikslus. moraliniai. Logoterapijos krypties pradininkas buvo austras V. Dvasinė būtis . susiformavusi XX a. 1-3 dešimtmetyje Vokietijoje. turinti. Franklis skyrė tris žmogaus būties lygmenis: somatinį. Giluminė psichologija pagrindine asmenybės emocinių sutrikimų priežastimi laikė pasąmonėje vykstančius procesus.tikslą padėti žmogui rasti gyvenimo prasmę. o A. kad vidinė. .pastovius ir universalius būties momentus.tai laisvė pasirinkti nuostatą savo somatinės ir psichinės būties atžvilgiu. kaip opozicija psichoanalitinei ir elgesio terapijai. Ieškoma prasmės ir būdų kaip realizuoti dvasinę b ū t į . priklausomas nuo savęs. unikalios patirties momentai. Peris) Geštalto terapija. žmogus yra stiprus. Franklis siūlo užpildyti 3 tipų vertybėmis: kūrybos pobūdžio (gyvenimui prasmę suteikia darbas). Pasitaiko atvejų. Rodžerso. Susidariusią tuštumą. psichinį ir dvasinį. savo norų bei gabumų. Dvasiniai. geriau pažinti dvasine realybę. Geštaltinė psichologija-visybės psichologija. Šių savybių neturintį žmogų F. Adleris . savo vientisumą suvokiantis. kurie nėra tapatūs asmens jausmams bei emocijoms. vok. p a t i r i a n t ir pergyvenant kančią. turi neįkainuojamą vertę individo. Pati egzistencija. Jie taip pat praturtina ir bendrą supratimą. Tačiau kančia prasminga tik nepakeičiamų aplinkybių ' atžvilgiu. Franklis. asmens ar asmenybės gyvenime. Egzistencinė psichologija ir psichoterapija nagrinėja egzistencines dimensijas . viduryje kaip sistema. V. K. Humanistinė psichologija ir psichoterapija. prisiimti už juos atsakomybę.individualioje psichologijoje.

Holts nuomone. Zygfeldas (F. Wells). išlikti atviru ir d ž i a u g s m i n g u . ir efektyvių tikslų integravimą. Vienas iš šios krypties atstovų V. valią. Kripneris (S. J. Jos atsirado kaip reakcija į tradicinio mokymo apribojimus. Leonard (G. Leonard's) sistema akcentuota į mokymąsi ir ekstazę. pasitikėjimą. Holts) svarbiu laikė mokymą būtinų buitinių dalykų. Kalbant apie psichinius sutrikimus. „kaip vystyti intelektą". kurioje vaikai patiria mokymosi sujungimą su realiu gyvenimu. poreikių tenkinimą ir motyvacijos stiprinimą. bet tvirtino.1970 metais ypatingai išryškėjo alternatyvios mokymo sistemos. kartu tai ir pagalba visapusiškai ir pilnatviškai asmenybei. kad „negalima vystytis kaip civilizuotai nacijai. tai ir supratimas. Tokias alternatyvias mokymosi sistemas aptaria S. nevystant estetinių gyvenimo elementų". Krippner). F. II generalinėje asamblėjoje Hagoje 1958 metais akcentavo meno socialinio vaidmens svarbą. pabrėžiant mokytojo asmenybę. kreipiamas dėmesys į turimus mokytojo jausmus. visiško džiaugsmo siekimą. interesus. J. šiandien verta prisiminti anglų publicistą ir rašytoją. Jis sakė. J. Anglijoje ir Prancūzijoje siejasi su ilgalaikėmis nacionalinėmis ir istorinėmis tradicijomis. nuomonę. kad žmogiška istorija vis labiau darosi panaši į varžybas tarp auklėjimo ir katastrofos. humanistinės mokymo ir mokymosi formos. kurie žmogiškai reikalingi ir kartu skatina linksmumą. gyvenimo patyrimus.išmokimo procese naujai traktuojamas polinkis į stresą. Velsą (H. Nepaisant vaikų gabumų ir talentingumo.tai erdvė. praturtinančią asmenybę. afektus bei afektines pozicijas. H. Edukacinis procesas tai ne tik išmokslinimas ar įsitikinimas. „Tarptautinės bendrijos auklėjimas per meną" prezidentas. pagrindiniu laikant kognityvinių. kad tam juos reikia „laikyti it brangakmenius laisvėje". neignoruojant humanistinės žmogaus ir proceso sampratos. Daug laiko skiriama mokymo procesui. klasė . Neilsas priartino mokymąsi prie bendro kritiškumo ir tai davė produktyvius rezultatus. D a u g i a u s i a laiko jame skiriama f a k t i n e i medžiagai. Minėtoji mokymo sistema grindžiama žmoguje esančia gyvybiško troškimo mokytis prielaida. įvaldymą. Mokymo . jų profilaktiką ir terapiją. Estetinio auklėjimo teorija ir praktika JAV. Ziegfeld). didelis dėmesys yra skiriamas vaiko .226 VII SKYRIUS Kai kurias mokymo sistemas taip pat galima laikyti terapiškai arba ugdančiai organizuotomis (kaip prielaida gerai terapijai ir kaip būdas jos rezultatams egzistuoti). jų įsisąmoninimą. Neills) svarbiu laikė vaikų tapsmą save valdančiais ir reguliuojančiais. smalsumą. Ypač kreipiamas dėmesys į patirtį. panaudojimą. Šios sistemos principas mokantis leisti patirti daugiau gryno džiaugsmo ir gyvenant labiau ekstaziškai. Holts (J. kreipiant dėmesį j intelektualius mokymosi aspektus. Velsas taip pat kalbėjo apie estetinio auklėjimo svarbą. V. įsitikinimus. 1960 . Neilsas (W. dar 1920 metais pastebėjusį.

buvo kalbama daug. vertino žinias ir meistriškumą. Visybišku žmogus tampa tik suvokdamas grožį. pažinimu.PSICHIKOS SUTRIKIMAI 227 individualybės išlaisvinimui ir laisvam reiškimuisi. Jis kalbėjo taip pat apie Platono idealistinių idėjų panaudojimą šiuolaikiniams poreikiams ir sąlygoms. asmenybinius bei individualius prieštaravimus". Jungo pažiūros. Rydo „vietoje transformacijos į harmoningą visuomenę dažnai neišvengiamai pasukama socialinės disharmonijos ir „susvetimėjimo" keliu. akcentuojamas „pedagoginis nesikišimas". įgūdžiais. Mokymosi procesas tampa vis labiau liberaliu „laisvu piešimu". išlaisvinami auklėjimo metu. tačiau ne visada ši idėja būdavo priimama rimtai. Labiausiai imta vertinti individualybę. H. sugebėjimų vystymui ir sistemingam mokymui. Morisas (W. Minėtas autorius buvo įsitikinęs. kaip auklėjimo pagrindą.mokykloje. Kalbama ir apie meno terapines gydomąsias galimybes. kad apie meną. Richardson) taip pat didelį dėmesį skyrė saviraiškai. kad toks 'mokymas padeda ne tik individualybės. Morris) rašė: „menų mokymas . užkerta kelią egoistiniams ir antisocialiems veiksmams. Anot H. pasiekiame bendrumo jausmą. H. Ričardsonas (M. kas atitinka unikalias jo vertybių struktūras. bet gali padėti netgi meno atgimimui. kiek jie atitinka unikalius asmenybės poreikius. socialinius. Vaiko vystymasis vyksta • per emocinę psichinio gyvenimo sferą. Jis kalbėjo apie sisteminį susitelkimą. Pozityvių asmenybės savybių vystymasis neišvengiamai sutrukdo priešingybėms: meilės pagalba išvengiame neapykantos. Rydui buvo asmens individualaus „tipo" išskyrimas su nepakartojamais ir specifiniais meninio reiškimo ypatumais.platesnis klausimas nei atskiros meno šakos įsisavinimas piešimo . Read) . Socialines ir politines aplinkybes jis laikė rimtomis kliūtimis. Menas padeda įveikti visuomeninius. „Auklėjimas per meną" laikomas terapija nuo visuomenės socialinių ligų. Anglų filosofas ir rašytojas V. per betarpišką estetinio skonio formavimąsi. M. Tiek mokyme. Gana eklektiškoms H. reikalinga iš meninių žinių gauti tai. Rydo pažiūroms įtakos turėjo Z. Vėliau vaiko kūrybiškumas pradėtas vertinti vaiko vertybių struktūros ' požiūriu. Pagrindinis sėkmingo auklėjimo kriterijus H. Kiekvienam vaikui jaunam žmogui. Rydas buvo . Froido estetikos ir filosofijos supratimas taip pat K. Rydas (H. stichiškumo absoliutinimas skatina ribotus simbolius arba formalias formas realaus ir visapusiško pasaulio pažinimo sąskaita. asmenybės vystymuisi. Impulsai. Klasikinė meninio auklėjimo sistema rėmėsi griežtais reikalavimais ir disciplina. Meniniai užsiėmimai vertinami pagal tai.aktyvus mokymo per meną atstovas Anglijoje dideles meno galimybes matė asmenybei integruojantis į visuomenę ir primindavo. tiek terapijoje sisteminio mokymo nepakankamas vertinimas. pastangas ir darbštumo įjungimą j praktinę veiklą.

ir „ekspertus" žinančius viską apie nieką". eklektišką geštaltpsichologijos ir K. o kultūra . ne tik įtakoja gyvenimo energiją. išmokimo. akcentuoja vakarų psichoterapijos užstrigimą. Teorinės žinios apie kitas kultūras padeda suprasti savo kultūrą. Svarbus yra jo pozicijos kritiškumas visuomenės atžvilgiu.228 VII SKYRIUS kritikuojamas už „besistemiškumą". Sąmonės transformaciją. W h i t e h e a d ) ieškojo pusiausvyros tarp diletantizmo ir siauros specializacijos. mokymo. reinkarnacijas. kuriame asmenybė vystosi. Watts) šiuolaikiškai ir problematiškai tyrinėjo psichoterapiją ir jos egzistavimo bei reiškimosi būdus vakaruose ir r y t u o s e .užburtas ratas) probleminių ratų. šiek tiek apie viską.pagalbinė priemonė. apibendrinantį užbaigtą ir ekonomišką veiklą. realizuojasi. Anot jo. Jo nuomone. Vatsas mato labai paprastus rytų mokymų tikslus. „kurioziškumą". išsivadavimui iš beprasmiškų sansaros (sansara . Amerikietiškoje teorijoje psichoterapijos kontekste buvo tyrinėjamas „kūrybos fenomenas". A. kritinę situaciją. Jungo psichoanalizės idėjų sujungimą. Vats (A. kurie tarpusavyje yra pozityviai susiję. Psichoterapija ir išsilaisvinimo mokymai turi du sąlyčio taškus: 1. V a i t h e d a s (A. A. „Eksperto" ir „Diletanto" vertingumui išsaugoti Vaithedas kelia klausimą apie technologinio ir liberalaus auklėjimo suderinimą. . Menas. psichoterapijoje nepakankamai panaudojami rytų metodai. k u l t ū r i n į kontekstą. bet pabrėžė intuiciją ir pedagoginį jausmą. lyginant su tais sudėtingumais. Amerikiečių psichoterapeutas A. Taigi išeities taškas yra specialios žinios. Kai kurie prancūzų autoriai. Žinių nuotrupas laikė antraeiliu dalyku. vidinį savo egzistavimo pajautimą. į kurią vakarų žmogus projektuoja savo fantazijas. anot Vaithedo.„inteligentiškumas" ir „kūrybiškumas". bet ir betarpiškai veikia mąstymą. realizacijos tikslas ir rezultatas . Psichoterapijos. jie dažnai netgi neadekvačiai vertinami. kuriuose pasiklysta ilgai tyrinėjantys psichines energijas. Vatsas kalba apie pakitusias sąmonės būsenas ir socialine sveikatą. A. teigiamų pasikeitimų stoką. Asmenybės išsilaisvinimą iš sąlygotumų. panašiai kaip ir senovės graikai. kūrybą laikė „sąveika su Dievu". Svarbiausiu auklėjimo kriterijumi jis laiko bendrą stilių. viršžmogiškus sugebėjimus. 2. Jis kritikavo „diletantus". gerai informuotas žmogus gali būti nuobodokas. Tuo tarpu elementarus rytų kultūrų nežinojimas dažnai sukuria paslapties atmosferą. Vatso nuomone socialiniai institutai turi būti sukurti unikalių asmenybių ugdymui. Vaithedas taip pat vertino intelektualinę ir dvasinę žmogaus kultūra. okultines teorijas ir panašiai. žinančius. A.

Nissen J. skatina žmogaus išsilaisvinimą. F. Vilnius. 1985. Kočiūnas R. 7. turinčių socialinę potekste įveikimo.L. ne tik psichoterapija. 4. 1997. Denmark. J. realus pokyčių garantas yra veiksmas ar elgesys. t. 6. 1998. Neuroziniai negalavimai ir jų gydymas.PSICHIKOS SUTRIKIMAI 229 Galinga psichoterapinė priemonė yra tarpkultūriniai lyginimai. 1992. Kalbant apie psichoterapiją. Literatūra . Reclaiming Your Self. Knill Ch. mąstymu ir elgesiu. Neurozė. tačiau ne mažiau svarbu suprasti tą realią situaciją. Theory and Experience. Clinical Psychiatry. Psichoterapinės grupės: teorija ir praktika. Vilnius. Kriščiūnas A. bus labai individualus. Synopsis of psychiatry. Taigi susidūrę su psichologiniais sunkumais. Alkoholis . Psichologinis konsultavimas. 9. 1990. dėl kurios jausmai išgyvenami. The codependent's recovery plan. tačiau jis remiasi trimis svarbiausiais psichoterapinį procesą apibūdinančiais komponentais: jausmais. Sadock B. 1995. 6 ed.. Bendriausiai išsilaisvinimo kelią galima nusakyti kaip mažiausio pasipriešinimo kelią. Brabant G. • Ko galime tikėtis iš psichoterapijos? Apibendrintai galima būtų pasakyti. 5. turime galimybę rinktis: pasilikti su tais sunkumais ar ieškoti problemų sprendimo būdų. Psychosomatic Disorders in General Practice. Vilnius. New York. Luban-Plozza B. padedantis siekti pasąmoningų užtvarų. ieškant išsilaisvinimo kelių. 1. USA.y. svarbus yra socialinis kontekstas. 3. beprasmių problemų.Alkoholizmas Alternatyvos. DesRoches B. 10. 8. Ph. Vilnius. Knill M. 1994. kuriame nusakomas individo vaidmuo ir identiškumas. Vilnius. Vilnius. Psichoterapijoje labai svarbia laikoma jausmų iškrova. Kaplan H. jog poveikis.. 1991. „ikimokslinių" disciplinų tyrinėjimas. Psichoanalizė. Kad ir kokiais svarbiais laikytume jausmus ir mąstymą. Nematomas dramblys. kurie keičiasi psichoterapijos proceso įtakoje. Behavioral Sciences. individualybės vystymąsi bei integraciją į visuomenę. bet ir kai kurios auklėjimo teorijos. Individuali psichoterapija ir psichodinamikos mokslas. be abejo. Kaip matėte iš pateiktosios apžvalgos. 1994. 2. Kūno pažinimo ir bendravimo pratimai. Switzerland. 1994. Kočiūnas R. pasikliovimą prigimtiniais jausmais. neįsisąmonintų. ypač tai pasakytina apie estetinį auklėjimą. Melanas D. Poldinger W.

230

VII SKYRIUS

11. Panika. Epizodinis nerimo paroksizmas. Vilnius, 1998. 12. Peseschkian Noss Rat. Psychosomatik und positive psychotherapie. German: Springerverlas, Berlin, Meidelberg, 1991. 13. Rainwater J. Padėk sau. Vilnius, 1994. 14. TLK-10 psichikos ir elgesio sutrikimai: klinika ir diagnostika. Ženeva, 1992. 15. M a . P y o o c y . Bopoe, 1994. 16. P y o c x o e p a . o p e . P o a B.E. T a , 1985. 17. A. c e p a . B a a . , 1997.

231

VII SKYRIUS
AŠ IR KITI

• Ar sugebėjimas suprasti žmones priklauso nuo to, ar moki Į pasaulį pažvelgti kito akimis? O gal nuo ko nors kito? • Kuris bendravimo partneris man patrauklesnis - savo savybėmis panašus į mane, ar mano priešingybė? • Kuo vadovas skiriasi nuo lyderio? • Ar konfliktai visada pragaištingi? Šie ir daugybė kitų „kodėl" dengia mūsų bendravimo sėkmės paslaptį, kurią, deja, ne visi lengvai įmename. Be įvairiausių sugebėjimų (muzikai, matematikai, šachmatams, sportui ir kt.) yra dar vienas nepaprastas talentas - mokėjimas bendrauti. Mokydamiesi mes bendraujame, dirbdami - bendraujame, žaisdami - taipogi. Bendraujame ir konfliktuodami, ir galvodami, ir džiaugdamiesi. Be bendravimo mūsų veikla neįmanoma, netenka prasmės. Kaskart greitėja mūsų gyvenimo tempas, tūkstančiai saitų sieja mus su kitais žmonėmis. Mūsų nuotaika, pasakytas žodis, gestas veikia aplinkinius žmones ir kaip bumerangas grįžta atgal. Šiame skyriuje ir pakalbėkime apie asmenybės santykius su kitais.

AŠ GRUPĖJE
Jūs - studentai. Studijos - pagrindinė jūsų veikla, todėl visų pirma esate savo studentiškos grupės nariai. Bet kartu priklausote ir dar vienai

232

VIII SKYRIUS

grupei - savo šeimai. Galbūt jūs gyvenate bendrabutyje? Jei taip, tai esate dar vienos - kambario draugų - grupės narys. Vakarais einate į krepšinio treniruotes? Štai jums dar viena grupė. O gal kartu su bičiuliais baigiate konstruoti naują kompiuterį? Tai taipogi grupė. Galėtume tęsti be galo. Mes visi priklausome grupėms. Mažoji grupė - tai negausi socialinė bendrija, kurios narius sieja tiesioginis ir pastovus asmeninis kontaktas ir pastovi veikla. Grupė skiriasi nuo paprasto žmonių susibūrimo tuo, kad jos narius sieja bendravimo normos ir tikslai, tam tikra struktūra, vaidmenų pasiskirstymas ir kt.

Kokių būna grupių?
Grupes galima skirstyti įvairiu pagrindu, tačiau dažniausiai jos skirstomos į formalias ir neformalias. Formaliomis vadinamos tokios grupės, kuriose narių padėtį ir elgesį reglamentuoja organizacijos taisyklės (sakykime, studentų grupė). Neformali grupė neturi aiškiai apibrėžtų tikslų ir pasižymi ryškiais emociniais tarpusavio santykiais. Neformalios grupės struktūrą kuria pati grupė; joje vadovaujamasi nerašytomis taisyklėmis. Tai kiemo paauglių kompanija, vienodą hobi turinčių žmonių grupelė ir pan. Neformali grupė gali egzistuoti formalios grupės viduje ir netgi nulemti jos kryptingumą. Pavyzdžiui, kelių kūrybingų studentų branduolys gali „uždegti" visą grupę. Galimas ir kitas grupių skirstymas, pvz.: laisvos ir privalomos grupės. Į laisvas grupes mes įstojame savo noru: tai įvairūs sporto klubai, kultūrinės draugijos ir t.t. Privalomų grupių nariais tampame nepriklausomai nuo savo norų: gimdami mes negalime pasirinkti šeimos, tautybės, rasės. Tiesa, vėliau po tam tikrų formalumų, galime pasikeisti tautybę ir tokiu būdu „pabėgti" iš privalomos grupės. Grupės skirstomos į pirmines ir antrines. Pirminė grupė yra pagrindinė žmogui. Paprastai tai būna šeima, sporto komanda, studijų grupė ir pan. Pirminei grupei būdingi tamprūs santykiai kiekvieno su kiekvienu ir tai, jog ji būna nedidelė. Antrinės grupės dažniausiai būna didesnės, santykiai jose formalesni. Pvz., krepšinio klubą galima pavadinti antrine grupe, į kurią įeina daug pirminių - krepšinio komandų. Plačiau nagrinėtina referentinė grupė. Ne visos, o būtent referentinė grupė yra reikšmingas kriterijus, vertinant save ir kitus (ar veikla tose grupėse teikia pasitenkinimą). Referentine vadinama grupė, kurios normos, tikslai, elgesio standartai yra mūsų asmenybės kriterijus, renkantis tą ar kitą elgsenos būdą. Paprasčiau sakant, mes stengiamės elgtis taip, kaip konkrečioje situacijoje pasielgtų tie mums reikšmingi „kiti".

AŠ IR KITI

.

233

Beje, referentine grupe mums nebūtinai turi tapti ta grupė, kurios faktišku nariu esame. Pvz., jaunuolis žavisi miesto alpinistų klubu, apie kurį daug skaitė ir girdėjo; tai ir bus jo referentinė grupė, nors pats jis nėra faktiškas jos narys. Referentine gali būti netgi realiai neegzistuojanti, Įsivaizduojama grupė (pvz., videofilmų superherojai ar knygų personažai).

Grupės tikslai ir normos
Ir formali, ir neformali grupė turi savo tikslą. Siekiant tikslo, paprastai ne visų grupės narių indėlis yra vienodas. Jei dalis grupės narių mažai teprisideda prie bendro tikslo siekimo, tai gali susilpnėti bendra grupės motyvacija to tikslo siekti. Tikslo siekimas taip pat susijęs ir su grupės narių vertinimais:, kuo daugiau prisidedame prie bendro tikslo įgyvendinimo, tuo labiau būsime grupėje vertinami. Antra vertus, grupės tikslas - tai ir savęs vertinimo atskaitos taškas: jeigu dėl mano kaltės pralaimėtos sportinės varžybos, tai blogo vertinimo susilauksiu ne tik iš kitų komandos narių, bet ir iš savęs paties. Priklausydami kokiai nors grupei, jūs laikotės tam tikrų elgesio taisyklių. Tai - grupės normos. Šios normos ne visada sutampa su visuomenėje priimtomis etikos normomis. Be to, grupės normos skiriasi įsisąmoninimu: kai kurios elgesio taisyklės gali būti dažnai deklaruojamos ir pabrėžiamos, o kitos, tik numanomos, nors grupei jos gali būti ir labai reikšmingos.

Grupės struktūra
Priklausydami kuriai nors grupei, užimame joje tam tikrą vietą. Taigi grupės statusų hierarchijoje esame lyderio, atstumtojo, o gal būt žmogaus su vidutiniu statusu, pozicijoje (8.1 pav.). Statusą galime apibrėžti kaip asmenybės vertę grupėje. Skiriamas socialinis ir mažosios grupės statusas. Socialinis statusas - tai asmenybės, atliekančios tam tikrą socialinį vaidmenį visuomenėje, prestižas. Jūsų socialinis vaidmuo studento. Studento prestižas, jo vertinimas visuomenėje yra gana aukštas,

8.1 pav. Statusų hierarchija grupėje

234

VIII SKYRIUS

lyginant, pavyzdžiui, su vidurinės mokyklos moksleiviu. Tuo tarpu mažojoje grupėje (pavyzdžiui, studentų) yra kitaip: aukšto socialinio statuso studentas gali turėti labai žemą statusą konkrečioje studentu grupėje. Susiformavusiai grupės statusų hierarchijai būdingas santykinis stabilumas. Visi esame suinteresuoti didinti savąjį statusą. Statusas gali būti keliamas socialiai priimtinais arba nepriimtinais būdais. Geri egzaminų pažymiai, platus apsiskaitymas - tai priimti statuso kėlimo būdai, kurie gal būt padidina jūsų verte studentų grupėje. Nepriimtini statuso kėlimo būdai agresyvumas, gynybinis nuvertinimas, kai „į miltus sutrinami" kolegos sugebėjimai, ypač iškilus nekompetencijos grėsmei. Nepriimtiniems būdams priskiriama ir pataikavimas lyderiui. Tyrinėjant grupės struktūrą, pastebėta, jog asmenybės savęs vertinimas susijęs su statuso kitimu: kintant mūsų padėčiai grupėje, pradedame taikyti sau kitą teisių ir pareigų sistema, keičiame nuomonę ir apie save patį. Kuo mūsų statusas aukštesnis, tuo labiau grupės nariai toleruos mūsų elgesio įvairovę.

Sociometrija
Tai vienas iš grupės tyrimo metodų, kurią pasiūlė Dž. Morenas (J. Moreno). Sociometrija tiriami mažojoje grupėje susiklostę tarpusavio santykiai, t.y. kiekybiškai nustatomos individų simpatijos, abejingumas arba antipatijos. Tyrimo eiga. Kiekvienas grupės narys popieriaus lape individualiai užrašo tuos grupės narius, su kuriais norėtų (arba, atvirkščiai, nenorėtų) dalyvauti kokioje nors veikloje, pvz., būti vienoje sportinėje komandoje, kartu ruoštis egzaminams, atostogauti ir pan. Tai sociometriniai kriterijai. Jie gali būti siejami su kokios nors užduoties vykdymu, su mokymusi, poilsiu, bendru laiko leidimu ir t.t. Sociometriniame eksperimente paprastai naudojami 3 -7 kriterijai. Tyrimo dalyviams yra leidžiamas tam tikras pasirinkimų skaičius. Jis gali būti fiksuotas (pvz., prašoma išvardinti 3 (arba 4, 5 ir pan.) grupės narius pagal pateiktą kriterijų) arba laisvas, kai pasirinkimų skaičius neribojamas. Rezultatų analizė. Tyrimo rezultatai yra užrašomi pasirinkimo matricose. Jų yra tiek, kiek kriterijų buvo pateikta. Teigiami pasirinkimai matricose pažymimi „+", neigiami „-". Paprastumo dėlei kiekvienam grupės nariui yra suteikiamas numeris (8.2 pav.)

visų grupės narių skaičiaus be vieno):.abipusių pasirinkimų skaičius ' Grupės integratyvumas apibūdinimas kaip vieneto santykis su skaičiumi narių. padalintai iš maksimalaus galimų pasirinkimų skaičiaus (t. galima nustatyti kiekvieno grupės nario sociometrinį statusą. Jis yra lygus grupės nario gautų pasirinkimų sumai.grupės narių skaičius .i nario gauti teigiami pasirinkimai . kurių niekas nepasirinko: . n .y.grupės narių skaičius .AŠ IR KITI 235 Apibendrinus matricos duomenis.i nario gauti neigiami pasirinkimai Grupės sutelktumo indeksas apskaičiuojamas pagal formulę: N.

Sociogramos pavyzdys (1) 8.236 VIII SKYRIUS . kurioje akivaizdžiai atsispindi grupės bendravimo struktūra.4 pav. Sociogramos pavyzdys (2) . Tai yra schema. negavusių nei vieno pasirinkimo.3 pav. skaičius Sociometrinio tyrimo rezultatus galima pavaizduoti sociogramoje. Sociogramoje naudojama tokia simbolika: 8.narių.

besilaikantis grupės normų ir vertybių. Vadinasi.) padeda individui-bet kokioje grupėje užimti viešpataujančią padėtį. jog vadovai būna skiriami arba renkami. parodyti iniciatyvą. tariasi su ja.viršūnėje. tam tikrų įgimtu savybių rinkinys (ekstravertiškumas. Neretai sutapatiname sąvokas „lyderis" ir „vadovas". sugebėjimai. empatija.„saviškis". Grupėje nebijoma pasakyti savo nuomonę. sociograma sudaryta piramidės principu: lyderis . seniūnas? T u r b ū t jau supratote. nenubaus. sociograma žiedinė: centre -lyderis. nuo kurios ir prasideda lyderio kilimas. kaip norima. intelektas. Autoritarinis lyderis netoleruoja grupės nuomonės. 2. Grupėje niekas nerodo iniciatyvos. maksimaliai koncentruoja valdžią savo rankose. nuo jo darbo stiliaus.y. o lyderiu tampama neoficialiai. Svarbiausias jos teiginys -„žmonės gimsta lyderiais". įsakinėja grupės nariams. lyg būtų eilinis grupės narys. nes lyderis „viską žino pats". t. jog tie patys asmenys įvairiose grupėse užima nevienodą padėtį. Grupėje leidžiama elgtis taip. 8. komanduoja. Ar vertas lyderio vardo jūsų studentų grupės vadovas. Tai labai priklauso nuo vadovo bendravimo su grupės nariais. priimdamas sprendimus. nes niekas neišjuoks.kolegų atstumtas ir pan. Beje. lyderystę sąlygoja pati situacija. „Lyderystė kaip situacijos funkcija". juos baudžia.y. Lyderis pasitiki grupe. nuosekliausiai. t.4 pav.tai grupės vidinės raidos rezultatas. Skiriami tokie klasikiniai lyderystės (taip pat ir vadovavimo) stiliai: autoritarinis. Lyderystė Šiuolaikinėje socialinėje psichologijoje labiausiai paplitusios šios lyderystės teorijos: 1.). nervinių procesų stiprumas. Liberalusis lyderis elgiasi taip. paslankumas ir pan. dažnai vadovas ir lyderis yra tas pats žmogus. Lyderystė . o žemiausią poziciją užima negavęs pasirinkimo narys. o izoliuotasis narys labiausiai nutolęs nuo centro. o darbe . „Lyderystė kaip grupės funkcija". .3 pav. 3. (Pavyzdžiui. Grupės lyderiu tampa individas. Dėl to šis stilius dar vadinamas anarchiniu. „Lyderio bruožų teorija".AŠ IR KITI 237 Sociogramos gali būti piešiamos dvejopai. Demokratinis lyderis . 8. suteikiama visiška laisvė. vyras šeimoje gali būti ryškus lyderis. Yra pastebėta. demokratinis ir liberalusis.

Kai priiminėjami grupei svarbūs sprendimai. Kai elgiamasi taip. nors minėtos aprangos . Tai vadinama nuolaidumu. Toks elgesio arba įsitikinimų pakeitimas. bet ir nesėkme. galėsite prognozuoti jos elgesį tam tikrose situacijose. kurios „grįžta" į asmenybę ir ją keičia. asmenybės statusą bei dalyvavimo aktyvumą šiose grupėse. Konformizmas Turbūt esate pastebėję. Antra vertus. vertybinės orientacijos. asmenybė grupėje dažniausiai realizuoja socialinio pripažinimo poreikį. Kaip asmenybė jaučia savąjį Aš grupėje? Pasirodo. kaip jis nemąstytų arba nesielgtų. Svarbiausia yra tai. Beje. nuostatų. asmenybė neretai j u n t a grupės s p a u d i m ą . kaip grupė vertina mus. žymiai dažniau save pervertiname nei nepakankamai įvertiname. galime pasidalinti joje ne tik sėkme. pasiriša kaklaraištį. netikruoju konformizmu (pvz. jos elgesį. Todėl galima sakyti. siekdami savo tikslų kartu su grupe. Konformizmas gali būti dvejopas: 1. Jeigu norite pažinti asmenybę.238 VIII SKYRIUS Grupė ir asmenybė Grupę sudaro atskiros asmenybės. vadinamas konformizmu. vertybines orientacijas. būdamas vienas. bet viduje tam nepritariama. jog žmogus ima mąstyti ar elgtis taip. normos. nenorėdamas išsiskirti iš kitų susitikime dalyvaujančių žmonių. kurioms ji priklauso. tačiau pati grupė nėra paprasta asmenybių suma. o tai suteikia emocinį komfortą ir saugumą. Už savavališką elgesį gresia grupės sankcijos. Ypač linkę save pervertinti tie. kurių padėtis tarpasmeninių santykių sistemoje yra objektyviai žema (nepatenkinama). Juk iš gausybės narių nuomonių. vertinimų formuojasi grupės nuostatos.. Jeigu kiekvienas grupės narys sugebės realizuoti dvi pagrindines bendravimo vertybes . kad grupė šiek tiek suniveliuoja asmenybes: grupės nariams sunku elgtis k i t a i p nei t i k i s i grupė. Be to. Vienoda elgsena su kitais grupės nariais dar nenusako konformizmo esmės. kaip mes vertiname savo faktiškąją padėtį grupėje ir to. kaip kiti. neužgožiant individualybės. Žinodami šių grupių nuostatas. o bendri tikslai bus pasiekiami. vaikinas apsivelka kostiumą. pasidomėkite grupėmis. yra neatitikmuo tarp to. kad ne visi žmonės sėkmingai sugeba apginti savo nuomonę grupės akivaizdoje.pajusti bendrumo jausmą ir asmenybės autonomiją asmenybė tobulės ne kitų sąskaita. esant realiam arba į s i v a i z d u o j a m a m grupės spaudimui.

S. kai grupė jo nebeveikia. Ašo eksperimento metu. Visi eksperimento dalyviai būna specialiai apmokyti eksperimentatoriaus. kuri iš trijų atkarpų yra lygi etaloninei atkarpai (žr. jog eksperimentiškai tirti šį reiškinį nėra labai sunku. Jau iš pat pradžių jis be vargo nustato. Asch). 8.5 pav.). „Naivusis tiriamasis" sunerimsta: „Kas gi čia vyksta? Jie apako ar aš?" Eksperimentatorius jau laukia jo atsakymo.6 pav. 2. jeigu šalia tiriamojo nėra kitų žmonių. grįžtama prie savo ankstesnės nuomonės ir elgsenos.„naivųjį tiriamąjį". ką turi kalbėti) buvo susodinta prie stalo ir jų prašoma įvertinti. Kai nuoširdžiai tikima tuo. Konformizmo tyrinėtojai teigia. Ašo eksperimente pateiktos linijos: etaloninė kuo tikėti: aplinkinių vertinimu ar savo linija . kai individas laikosi grupės nuomonės ir tada. B ir C. Tačiau ką gi jis girdi? Pirmasis vertintojas pareiškia. 8. S. tai 99% atsakymų būna teisingi.patvirtina.) palyginimui: A. Vienas iš žymesnių konformizmo tyrinėtojų.5 pav.X ir linijos akimis? (žr. 8. „Naivus tiriamasis" savo atsakymą pateikia šeštasis. Jei tiriamasis girdi jo nuomonei prieštaraujančius atsakymus. kurios nariai imituoja kasdieninius socialinius reiškinius. Trečiasis p r i t a r i a p i r m i e s i e m s ir t. Laboratorijose sumodeliuojama lyg ir mikrovisuomenė.t. Antrasis . išskyrus vieną . „Naivusis" tiriamasis pažymėtas rodykle S. ką įteigia grupė. kurio reakcijos ir yra fiksuojamos. AŠ IR KITI • 239 jis labai nemėgsta). jog tai yra atkarpa B. o jis nežino 8. Išnykus grupės spaudimui. tai net 37% tiriamųjų pakeičia savo nuomonę ir pateikia . atliko tokį eksperimentą..6 pav. Ašas (S. Ašo teigimu. jog tai atkarpa C. pasišalinus iš grupės. Septynių žmonių grupė (šeši iš jų buvo apmokyti eksperimentatoriaus. Tiriamieji: S.

kur grupės nariai mažiau pažįstami.240 VIII SKYRIUS klaidingą atsakymą. galime tikėtis bendravimo sėkmės. konformizmas labiau reiškiasi ten. I aspektas: Bendravimas kaip žmonių tarpusavio suvokimas (socialinė percepcija). jog didinant grupės narių skaičių. Pirmieji bendravimo įspūdžiai yra labai svarbūs: pažindami kitą asmenybę. kurį išgirdo iš kitų eksperimento dalyvių. smagių minučių ir konfliktų. Bendravimo apibūdinimas B e n d r a v i m o procesas yra d a u g i a p l a n i s ir s u d ė t i n g a s . sugebėdami tiksliai „skaityti" vieni kitus. Dažniausiai pasitaikantys . formuojamės ir patys. palaikantis „naiviojo tiriamojo" nuomonę. Jei šalia „naiviojo" tiriamojo būdavo 1-2 žmonės. šis procentas nekinta. kas vyksta. prieštaravimų. i š š i f r u o t i tai. Bendravimas atsirado kartu su žmonija. minėti 37% tiriamųjų ima elgtis konformistiškai. net 75% tiriamųjų analogiškuose eksperimentuose bent epizodiškai elgdavosi konformiškai. stengiasi „perskaityti" viena kitą. Tokie rezultatai kelia nerimą: juk eksperimentuose nebuvo atviro. kai grupė atvirai spaudžia ir netgi taiko sankcijas. minėtas efektas beveik nepasireikšdavo. Jeigu žmonės taip lengvai keičia nuomonę esant minimaliam spaudimui. grupės spaudimo efektas nedidėja. Tyrinėtojų duomenimis. Be to. ką pastebi ar pajaučia. Panagrinėsime kai kuriuos bendravimo psichologijos aspektus. jos. pastarasis dažniausiai imdavo priešintis grupės spaudimui. Be to. todėl paanalizuosime jį įvairiais aspektais. saviraiškos. Bendravimas . jog tarpusavio suvokimo procese reiškiasi įvairūs efektai. Kai bendraudamos susitinka dvi asmenybės. efektai yra šie: . Įdomu pastebėti. išreikšto grupės spaudimo keisti nuomonę. kai grupė yra iš 3 .. kurios metu perduodama informacija ir patenkinami saugumo. tačiau šio meno dar nesame gerai įvaldę.4 žmonių.y. Padidinus grupės narių skaičių. t. tai galima tik numanyti. kurių patys bendraujantieji sąmoningai nesuvokia. dominavimo ir kiti poreikiai. AŠ BENDRAUJU Mūsų bendravimas kupinas staigmenų. Pastebėta. Jeigu grupėje atsirasdavo nors vienas.tai dviejų arba daugiau žmonių tarpusavio sąveika.

„kvadratinis smakras . Taigi mes pradedame „ieškoti prasmės" ankstesnėje patirtyje. Iš graikų kalbos kilęs žodis „stereotipas" reiškia „tvirtą atspaudą". poelgiai „nepastebimi".. Suvokiantysis žmogus tiki. Loginio paklydimo efektas. nuostatą į šį žmogų formuoja a n k s č i a u . Pvz. „visi buhalteriai . šiltas ir pan. jog jis bus garbingas. tai manoma. Blogo analogijų ieškojimo efektas.y. Antra vertus. t. Kitais žodžiais sakant. Šis efektas pasireiškia tuo.egoistas". Iš tokio tipo žmonių dažnai girdime replikas: „ko iš jo norėti! Ar aš nesakiau. kurie apie žmogų susirenka atitinkančią jo pesimistinius lūkesčius informaciją. . reiškiasi pirmumo efektas.y. Socialinis stereotipas fiksuoja santykinai pastovius. Jeigu suvokiamasis žmogus yra pažįstamas. Ši nuostata neretai yra nediferencijuota: nepageidaujamos žmogaus savybės.tai bendras palankumas ar nepalankumas kitam asmeniui bendravimo procese. Turbūt ne kartą esame pritarę abejotinoms „tiesoms": „visi pietiečiai karšto būdo". „vienturtis vaikas šeimoje . nebeįžvelgiame individualių asmenybės savybių arba priskiriame jai visai nebūdingus trūkumus ar privalumus. Andoros fenomenas arba save išpildanti pranašystė. kad suvokiantysis žmogus iš panašių pagal išvaizdą žmonių tikisi ir panašių jų vidinių savybių. o pageidaujami . ) apklausė 72 žmones. schematizuota. pateikia daugybę gatavų receptų.sustiprinami. kaip jie suvokia kitų žmonių išorės bruožus. t.AŠ IR KITI 241_ Stereotipizacijos efektas. jei žmogus malonus. • Rusų psichologas A. Naudodamiesi stereotipais. stereotipai padeda mums greičiau susiorientuoti. kaip elgtis tuo ar kitu atveju. jog tam tikros savybės sukelia viena kitą. Aureolės efektas. kartais net iškreipta samprata apie koki nors objektą. Buvo nustatyti tokie stereotipai: „mažas ūgis rodo valdžios siekimą" (tvirtino 5 apklaustieji). Naujumo ir pirmumo efektas. naujausia informacija apie šį žmogų „nugali" ankstesnę informaciją. tai yra supaprastinta. Aureolė . kad gerai pažįstu žmones!" II aspektas: Bendravimas kaip pasikeitimas informacija (komunikacija). reiškiasi naujumo efektas.pedantai" ir pan. „apkūnūs žmonės yra geraširdžiai" (14 apklaustųjų) ir pan. Tai ypač būdinga pesimistams. Jei suvokiamasis žmogus yra nepažįstamas.a p i e jį gauta informacija.tvirta valia" (9 apklaustieji). patikimas. neatsižvelgdami į tos patirties ribotumą. bet nebūtinai esminius objekto bruožus. Bodaliovas (A.

Gestai. Skiriami du neverbalinių ženklų tipai: 1. Gestikuliacijos gausa skiriasi ir skirtingo socialinio statuso atstovai: kuo aukštesnė žmogaus socialinė padėtis. sočiai pavalgę mes brūkštelime pirštu s a u per k a k l ą . Oksfordo universiteto psichologų duomenimis. jog jam labai šalta. sunkią situaciją ar pan. Spontaniški .. Pajutę prieštaravimą tarp girdimų žodžių ir stebimų gestų bei mimikos. Jie atspindi gilius pasąmoninius išgyvenimus. Taigi egzistuoja ir kita kalba.80. o 60-80% atitenka neverbalinei (nežodinei) komunikacijai.neplanuotai atsirandantys. italai . Tačiau. Konvencionalūs . Tačiau psichologiniai tyrimai rodo. Buvo pastebėtas įdomus faktas. tai yra genetiškai perduodami iš kartos į kartą. Pavyzdžiui. jog yra sąlygota mūsų pasąmonės. Mokslas apie neverbalinę žmonių elgseną yra dar labai jaunas. kurie neverbaliniai ženklai yra mūsų išmokstami gyvenimo bėgyje. Psichologų tarpe diskutuojama. tvirtai sukryžiavusį rankas ant krūtinės. kūno judesiai. Neverbalinių ženklų reikšmė priklauso ir nuo konteksto. nekontroliuojami ženklai. suprantame.l. užmaršumą. kūno judesiai papildo vienas kitą ir padeda atskleisti tikrąją jų reikšmę. kadangi neverbaliniai ženklai turi po keletą reikšmių. anglai . mes nesąmoningai labiau pasitikime pastaraisiais. Atskiro gesto ar veido išraiškos interpretavimas mus gali labai suklaidinti. Pvz. Atsakymo į minėtus klausimus ieškoma stebint aktus. Pasirodo. 2. Interpretuodami stebimo žmogaus kūno kalbą. niekada nesistenkite jos suskaidyti į sudėtinius vienetus. atskiros tautos labai skiriasi pagal n a u d o j a m ų gestų gausumą.242 VIII SKYRIUS Kaip mes keičiamės informacija? Tikiuosi tokio jūsų atsakymo: kalbos dėka. pakaušio pasikasymas gali reikšti nepasitikėjimą. jog verbaliniu (žodiniu) būdu mes perduodame tik 20-40% informacijos. mimika. Pvz. nes jie negali išmokti neverbalinių ženklų dėl turimo regos ar klausos defekto. jo prestižas.120.0. kurčius ir kurčnebylius žmones. Ji ypatinga tuo. tuo mažiau išvystyta jo gestų bei kūno judesių kalba. kurie yra į g i m t i . Pirmieji rimtesni tyrimai atlikti tik septinto dešimtmečio pradžioje. prancūzai . per l valandą meksikiečiai padaro beveik 180 gestų. todėl kūno kalbą sunku sufalsifikuoti. mimika. netiesos sakymą ir tiesiog nešvarius plaukus. regėdami žiemą ant suolo sėdintį žmogų. suomiai . Prieš pateikdami įvairių neverbalinių ženklų reikšmes. norėtume jus įspėti..skirtingose tautose tie patys ženklai turi skirtingas reikšmes. kuriai būdinga gestai. J a p o n i j o j e tas pats ženklas r e i š k i a d i d e l į nemalonumą: pašalinimą iš darbo. tai „kūno kalba". jei tokioje pat pozoje .

Pizą (A. • Ženklų interpretacijos pavyzdžiai (pagal A. paspaudžiamą per daug stipriai (B) 8. ranka . Agresyvaus žmogaus pasisveikinimas: ranka paduodama nesulenkta (A). Pease)): 8. Pateiksime keletą dažnai sutinkamų neverbalinių ženklų ir jų paaiškinimų. Naudojama savo nuoširdumui.Pasisveikinimas-„pirštinė". tai galėtume traktuoti kaip neigiamą arba gynybinį jo požiūrį į susiklosčiusią situaciją. garbingumui pabrėžti. dominuojanti (B).7 pav.Delno padėtys: patikli (A). agresyvi (C) pa. Taip pat gali būti naudojama „sutramdant" agresyvų pasisveikinimą .9 pav.AŠ IR KITI _ 243 pastebėtume žmogų sėdintį už derybų stalo.

244 VIII SKYRIUS 8. Neutralus klausymasis (A) ir klausymasis susidomėjus (B). neužtikrintumu kalbant . Lūpų dengimas. Pasisveikinimas spustelint alkūnę ar petį galimas tik esant abipusiai šiltiems. nosies lietimas dažnai būna susijęs su netiesos sakymu.10 pav. nepritariantis klausymasis (C) 8.12 pav.11 pav. emocionaliems santykiams. Kitu atveju taip besisveikinantis pabrėžia savo aukštesni statusą 8.

AŠ IR KITI 245 8. jog žmogui svarsto. Neužtikrintai meluojantys kartais nesąmoningai atlieka šį judesį . Smakro „paglostymo" judesiai byloja apie bandymą priimti sprendimą (A. Ženklo variantai: kalbant (A) ir klausant (B) .15 pav. Apykaklės timptelėjimas būdingas įpykintam arba stipriai nusiminusiam žmogui. Manipuliacijos akiniais taip pat rodo. „Bokšto statymo" ženklai budingi savimi pasitikintiems žmonėms. B).13 pav. „tempia" laiką (C) 8.14 pav. taip pat turintiems aukštą statusą visuomenėje bei vadovams.

A). pasiruošimas veikti (B. C) 8. rezervuoti santykiai (B) . Starto pozos: pasiruošimas baigti pokalbį (rankos ant kelių.246 VIII SKYRIUS 8. C) . atviri santykiai (A) ir uždaras kūnas (sunertos rankos.17 pav. Rankų suėmimo už nugaros ženklai: pasitikinčio savimi. Tarpusavio santykiai ir neverbalinė kūno kalba: atviras kūnas. jaučiančio viršumą žmogaus laikysena (A). bandančio „suimti save į rankas" žmogaus laikysena (B. neigiamai nusiteikusio.18 pav. sukryžiuotos kojos).16 pav.

o jų visumą. Kasdienės situacijos ir kūno kalba Teisingą 1-4 situacijų analizę jūs galite rasti A.neužtikrinti.AŠ IR KITI 247 Dabar pateiksime keletą paveikslėlių.. o kurie .19 pav. Pabandykite suprasti ne pavienius neverbalinius ženklus. kodėl žmonių bendravimas dažnai būna toks komplikuotas ir kodėl mes taip dažnai nesusikalbame. Kaip tik dabar ir pabandysime atsakyti j klausimą. Analizuodami pasistenkite atsakyti sau į tokius klausimus: kokie šių žmonių tarpusavio santykiai? Kurie jų jaučiasi pasitikintys savimi. veiklūs. vaizduojančių kasdienos situacijas. Pizo knygoje.. . Patikrink save! Trumpai aptarsime verbalinio (žodinio) bendravimo ypatumus. dominuojantys.. užsidarę 8.

Savęs atskleidimas (arba: ką aš pats apie save pasakau). Šis aspektas yra svarbiausias pokalbiuose ir diskusijose.) ir panagrinėti konkretų pavyzdį. 3. Šiam aspektui priėmėjas dažniausiai būna labai jautrus. Įdomu pastebėti. arba bent jau turėtų toks būti. 1. neverbaliniuose signaluose. Iš čia kyla daug tarpasmeninės komunikacijos problemų (pvz. Kiekvieną pranešimą galima išanalizuoti keturiais aspektais. norą būti „aukštumoje" ir t. Šis bandymas paveikti gali būti tiek atviras. balso tone. kadangi parodo siuntėjo savijautą. kokie yra susiklostę santykiai tarp siuntėjo ir priėmėjo. Beveik visų pranešimų tikslas . 4.). santykiai tarp siuntėjo ir priėmėjo gali būti visai skirtingi. liepti. tiek sąmoningas.. norimas savęs pavaizdavimas.20 pav. 2. su baime ar pan. Tai dažnai išryškėja tam tikrų formuluočių naudojime. Tarpasmeninės komunikacijos psichologinis modelis .t. Santykiai (arba: kokios aš nuomonės apie tave).20 pav. 8. priėmėjo ir pranešimo terminais. siuntėjo pranešimas perduodamas su pasididžiavimu. nors garsiai tai nebuvo ištarta. Pranešimas parodo. Siuntėju ir priėmėju vadinami bendravimo metu informaciją perduodantys ir informaciją priimantys žmonės. savęs atskleidimas gali būti tiek pasąmoninis. siuntėjas griebiasi įvairių „savęs aukštinimo" gudrybių). Kreipimasis (arba: ko aš norėčiau paprašyti.paveikti priėmėją. bet ir informacija apie siuntėjo asmenį (pvz. Pranešimo turinys (arba: apie ką aš informuoju). 8. Pranešimu perduodama ne tik tam tikra informacija. Tik retais atvejais mes kalbame „šiaip sau". Pabandysime schematiškai pavaizduoti pranešimo analizę (žr..248 VIII SKYRIUS Bendravimo psichologijoje dažnai susidursite su siuntėjo. jog esant vienodam kreipimuisi. Beje. Jis greitai pajunta pašaipų siuntėjo toną („ ne tavo nosiai suprasti tai!"). Savęs atskleidimo aspektas psichologiškai yra labai reikšmingas. o pati informacija vadinama pranešimu. įsakyti). tiek paslėptas.

kurios gebėtų tinkamai analizuoti visus siunčiamo pranešimo aspektus. jog kur kas geriau būtų keturios ausys.23 pav. 8. girdėdamas jo pranešimą? 8. 8. jog mašina važiuoja vyras ir moteris (žr. kaip parodyta 8. jausti. jog dabar kalbėsime apie žodinį bendravimą iš priėmėjo pozicijos.21 pav. T u r b ū t supratote. Gamta žmogų apdovanojo dviem ausimis. Tačiau psichologai juokauja.21 pav. Pavyzdys iš kasdienybės: moteris sėdi prie vairo.). galvoti. vyras siunčia pranešimą Tuomet vyro siunčiamą pranešimą galima išanalizuoti taip.23 pav.22 pav.AŠ IR KITI 249 Pavyzdys: įsivaizduokite. Kas jis per vienas? Kas su juo vyksta? Kaip suprasti t u r i n į ? Kaip jis su manim kalba? Ką aš turiu daryti. „Keturausis priėmėjas" .). 8. Vaizdumo dėlei nupiešėme „keturausį priėmėją" (žr.

ką jie patys jaučia. į kurį pranešimo aspektą buvo reaguojama kiekviename iš a) . Tėvai džiaugiasi tokiu vaiko „susigaudymu". ką turėtų tuoj pat padaryti. tačiau pagrindiniai yra du . Labai jautri „kreipimosi ausis" išvystoma dar vaikystėje. Perdėtas „santykinės ausies" išvystymas sunkina mūsų gyvenimą: net i n d i f e r e n t i š k u s posakius imame interpretuoti per savo asmenį. jog šie tipai yra kraštutiniai. kurią ausi mes „įsijungiame" pokalbyje. Tarpasmeninė komunikacija dėl to ir yra tokia komplikuota. iš esmės. ko norėtų ir pan. ten ir gali pakrypti pokalbis. Paanalizuokite. jog geriau išvystytą „turinio ausį" turi vyrai. turi laisve pasirinkti.bendradarbiavimas ir varžymasis.23 pav. imame jaustis kalti. 8.).d) variantų? Yra pastebėta. kad priėmėjas. tačiau tokia patirtis vėliau virsta k l i ū t i m i nuoširdžiam bendravimui. o Bendravimas kaip tarpusavio sąveika (interakcija). jei juokiasi-jaučiamės išjuokti. Tėvai kartais sugeba taip „išdresiruoti" vaiką. Būdami jautrūs kitų poreikiams. Dažniausiai priėmėjas sąmoningai to net nesuvokia. G r į ž k i m e prie mūsų pateikto pavyzdžio (žr. Šiuo požiūriu skiriami įvairūs sąveikos tipai. Šiuos du kraštutinius tipus galima nusakyti ir kitais žodžiais: „santarvė" ir „konfliktas" arba „prisitaikymas" ir „opozicija" ir pan.t.250 VIII SKYRIUS P r i k l a u s o m a i nuo to. Priėmėjas g a l i reaguoti labai į v a i r i a i : tai priklausys nuo to. jei nežiūri-nemėgiami ir t. taip pat mokslo darbuotojai. jei žiūri-aptarinėjami. III aspektas: . ką jis išgirdo jam mestelėtoje replikoje. Tik retas sugeba iškart klausyti visomis „keturiomis ausimis". šio tipo žmonės ima nebesuprasti. Akivaizdu. į kurią pranešimo pusę jis reaguos. kad šis iš menko krustelėjimo supranta. Jei kas pyksta.

kai yra keliami nerealūs reikalavimai aplinkai. Konfliktams palankios sąlygos ir tuomet. Yra ir kitokių konfliktų skirstymų: 1) paslėpti arba nenumatyti konfliktai. Konfliktiški yra tie žmonės. 2) destruktyvius konfliktus. Varžantis tenkinami tik vieno žmogaus ar vienos grupės poreikiai. Interakcija. kilę dėl asmenybės savybių. mano esąs teisuolis. tai yra nesuderinamų motyvų. nuomonių. | konfliktą su aplinkiniais lengviausiai įsivelia užsispyrę. Tokiu atveju žmogus ima jaustis pranašesnis už kitus. kad bendradarbiaujame. bet priešingos krypties jėgų sąveika. Dėl ko dažniausiai kyla konfliktai? Viena dažniausiai pasitaikančių konflikto priežasčių . Lotynų kalbos žodis „conflictus" reiškia susidūrimą. nuotaikų susidūrimas. . kurie atsiranda.nesugebėjimas pažvelgti į situaciją lanksčiai. laikomas bene svarbiausiu. 2) tarpasmeniniai konfliktai. Pagal formą konfliktai skirstomi taip: 1) asmenybės konfliktai. 2) atviri arba numatyti konfliktai. inertiški žmonės. kaip bendraujant vystosi asmenybė.AŠ IR KITI 251 tarp jų yra daugybė kitų sąveikos tipų. naudingi kaip profilaktika prieš grupės sąstingj. interesų. bendraujant dviem žmonėms. užimti prestižinę vietą visuomenėje.konfliktą. Konfliktas Jei bendraudami vienas kitam padedame realizuoti poreikius ir patiriame abipusę naudą.bet kokia kaina iškovoti aplinkinių pripažinimą. Konfliktas .tai maždaug vienodo stiprumo. aiškinančios. arba 1) konfliktai. kurie ardo grupę. socialinėje psichologijoje susiformavo įvairios kryptys. Vadovaujantis tokia nuostata. kaip bendravimo aspektas. be išankstinių nuostatų. sąlygoti per didelio savojo Aš idealizavimo. Konfliktas visada sukelia stiprius emocinius išgyvenimus. 2) situacijos sąlygoti konfliktai. kurių pagrindinis gyvenimo tikslas . Konfliktai dar gali būti skirstomi į: 1) konstruktyvius konfliktus. 3) konfliktai tarp grupių. nepakenčiantys prieštaraujančio elgesio. Plačiau gvildensime dar vieną bendravimo formą. kurie stimuliuoja grupės dinamiką. sakome.

nors sunkus. galintis nurodinėti. Mūsų mąstymas pasidaro fiksuotas: ginčydamiesi naudojamės vis tais pačiais argumentais." 2. Jei jis save gerbia. K o n f l i k t u o d a m i prarandame laiko perspektyvą. Konfliktuojant paprastai menkai girdime savo „priešininką". Dažniausiai manome.. Konflikte dalyvaujantis psichologas ar kitas autoritetingas asmuo bet kurioje vietoje sustabdo ginčą ir. galimybė lengvai susitaikyti itin menka. pasportuotų ir pan. „Oponento priverstinio klausymo" principas. prisiimti atsakomybę už konflikto sprendimo kokybę. todėl nusileisti „priešininkui" yra sunku. kad jie padiskutuotų. nešališkasis asmuo. Liepsnojant konfliktui. „Pozicijų pasikeitimo" principas. Tada . 3. nesikiškite. Tad kaip „užgesinti" konfliktą? Konflikto sprendimo būdai gali būti. 4. Yra keletas netiesioginių konfliktų sprendimo būdų: 1. paprastai dalyvauja abi konfliktuojančios pusės. Konfliktus taip pat gali sąlygoti pernelyg didelis konformizmas. prieš atsikertant. Konfliktuodami turime tikslą atstatyti pažeistą savąją vertę. nesistengiame į situaciją pažiūrėti nauju aspektu. todėl už savigarba yra kovojama. susikeisti pozicijomis ir ginti jau priešingą poziciją. nes ruošiame savo „triuškinančias" replikas. konfliktuojančius. tegul jis išsilieja. kur kas daugiau tokių.. Sprendžiant konfliktą tiesiogiai. kas vyksta dabar. Šis būdas labai veiksmingas. jog liks neatkurta savoji vertė. „Agresijos apnuoginimo" principas: patartina nepastebimai suvesti. telkiame dėmesį tik į tai. 2) netiesioginiai. Jausmų išliejimo principas: negesinkite „užsidegusio" žmogaus jausmų.konfliktuojantieji prašomi „persikūnyti". Tai universalus konflikto mažinimo būdas.. tinkantis ir šeimoje. ir studentų grupėje . K o n f l i k t o atomazgą n u t o l i n a ir kiti veiksniai. liepia pasakyti ką tik girdėtą „priešininko" repliką.. daugių daugiausia tik fiksuojame jo intonaciją. deja. Jis gali užjausti. ir darbe. kurie pasirengę palaikyti vieną ar kitą puse.252 VIII SKYRIUS neklystantis. ne visada etiškomis priemonėmis. Juk jis turi ir neblogų savybių. gal būt po valandėlės jo neigiami j a u s m a i „priešininkui" pasikeis į teigiamus: „Gal aš čia ir per daug. pažaistų. 1) tiesioginiai. o kartais ir trečiasis. Tačiau rasti tokį neutralų asmenį gana sunku.

T. k o n f l i k t o lokalizavimas (bet ne atvirkščiai: siekimas instinktyviai pereiti į totalų puolimą. Esama ir daugiau konflikto sprendimo būdų.dėmesys nukreipiamas kitur. nes pralaimėjusieji beveik visada priešinasi jiems primestiems sprendimams. Fizinis arba emocinis pasitraukimas. Pasirodo. 5. 2) atviras ir efektyvus abiejų konfliktuojančių pusių bendravimas. Taktika „laimėti . vertėtų viską nuleisti juokais . skiriasi tik jos intensyvumas. bet ir išmoksta įsiklausyti į savus žodžius.pralaimėti". kaip elgėtės? Tikriausiai sutiksite. kad konfliktas egzistuoja. emocijų kontrolė. Konfliktų sprendimo taktikos . kad tam tikrų reagavimų būdų mes išmokstame dar vaikystėje. jog dėl netinkamo tarnautoju parinkimo įvairiose valstybės įmonėse kasmet sugaištama apie 18 mln. valandų konfliktams spręsti. Anglų mokslininkai apskaičiavo. norint laimėti bet kuria kaina). Pajuokavimo principas. Nuslopinimas. jog dažniausiai mūsų reakcija būna beveik vienoda. išsiblaškoma ir atsipalaiduojama. tai yra savo klaidų pripažinimas. atsakomojo atsitraukimo. mes nueiname lengviausiu keliu: neieškome konstruktyvaus konflikto sprendimo. 1. Kaip į jas reagavote? Ką kalbėjote. o tik dar kartą pademonstruojame tvirtus savo „konfliktavimo įgūdžius". problema gali dar labiau paaštrėti ir pan. jūs galite susilaukti dar didesnių reikalavimų. Pabandykite susikaupti ir prisiminti keletą konfliktinių situacijų. Jei konfliktas nėra per daug įsišaknijęs. Tyrimai įvairiuose Rusijos i n s t i t u t u o s e parodė.AŠ IR KITI 253 oponentai ne tik išgirsta vienas kitą. y. Tvirtindami. atsisakoma pripažinti. 2. Svarbiausios sąlygos konfliktui išspręsti: 1) k o n f l i k t o esmės atskleidimas. į kurias buvote įveltas ir jūs. 3. Ši taktika neduoda ilgalaikių rezultatų. t a i yra p a g r i n d i n į k o n f l i k t ą sukėlusios priežasties išsiaiškinimas. jog 50% mokslo darbuotojų norėtų pakeisti savo darbovietes dėl konfliktinės atmosferos. Juos dabar trumpai ir aptarsime. kad tai yra „natūralu". Tik retais atvejais tokia „taika" iš tikrųjų atstato gerus santykius. Jums pasitraukus iš konfliktinės situacijos sprendimo.

Dažniausiai pasitaikančios klausymosi klaidos: 1. kodėl jie nori to. Taktika „laimėti . t. kad nemokėjimas išklausyti oponento. Kaip klausyti? Išsiaiškinome. jei mainais gautų už tai kitokių sulčių ir t. o kitas šiandien keps tortą. jei kitų žmonių vertybės jums bus svarbios tiek pat. dviems žmonėms reikia pasidalinti apelsiną. kad ir tu laimėtum". jog vienas žmogus labai ištroškęs ir tuoj suspaus apelsino sultis į burną. Išsiaiškinus poreikius ir tikslus. Jos principas yra toks: „Aš noriu laimėti. Dar viena svarbi pastaba: principas „laimėti . Per daug nemąstydami.atsigerti. 5. bet taip pat noriu. Kitais žodžiais sakant. „Užbėgimas į priekį" . . tik neatrastų konflikto sprendimo variantų.gauti apelsiną ir išgerti jo sultis. kava? Gal būt jis mielai už tai atiduotų apelsiną.laimėti"? Pirmiausia reikėtų sužinoti. galima sustabdyti daugelį konfliktų. Antra.254 VIII SKYRIUS 4. Pasirodo. ko nori. Ką daryti.laimėti" bus efektyvus tik tuomet. Ar tai įmanoma? Paimkime patį paprasčiausią pavyzdį. Sugebėjimas klausyti kito . spėlioja būsimus įvykius. k o n f l i k t i n ė j e s i t u a c i j o j e v i s a d a i š s i a i š k i n k i t e ne tik konfliktuojančiųjų tikslus. kas labiausiai trukdo sėkmingai spręsti konfliktus. Tik iš pirmo žvilgsnio šį būdą galima laikyti tinkamu visiems konfliktų sprendimams. kiek ir jūsų paties.. reikėtų išsiaiškinti. arbata. bet ir poreikius. Tad gal jam tiktų kitos sultys.laimėti".gana retas bruožas. dėl jo nebuvimo kasdieniniame bendravime kyla daug keblumų.vienam iš jų griebti apelsiną ir pabėgti (taktika „laimėti . Kompromisas. O ką daryti. Mūsų pateiktame pavyzdyje ištroškusio žmogaus tikslas . jiems dar neįsiliepsnojus.klausantysis trukdo kalbančiajam: skuba daryti išvadas. o jo poreikis . jūs t u r b ū t p a s i ū l y t u m ė t e j į p e r p j a u t i p u s i a u (kompromisas). Mūsų atveju gal išaiškėtų. Sakykime. Padarykite savo priešininką sąjungininku. o gal vienas žmogus atiduotų kitam visas sultis. jei konfliktuojančiųjų poreikiai sutampa? Pvz. mūsų atveju tiktų kompromisinis sprendimas (sultis pasidalinti per pusę). kam šiems žmonėms reikalingas apelsinas. Neretai būna kur kas geresnių. kad būtų įgyvendintas principas „laimėti . klausinėja.pralaimėti"). Gal būt išgirstumėte ir tokį pasiūlymą . į kurį dedama apelsino žievelės.

retsykiais pasitiksliname. apibendriname pagrindines pokalbio idėjas. Lyg ir rodomas išorinis dėmesys kalbančiajam (linksima galva. perduodamos gestais. 2) reflektyvus klausymas. Įsijautę į kitą. perfrazuojame jo sakomas mintis. kai mūsų pašnekovas labai emocionalus. ar netgi paties kalbančiojo apžiūrinėjimas. balso tembru. Skiriamos dvi klausymosi formos: 1) nereflektyvus klausymas. a t i d ž i a i nestebėdami ir neklausydami kalbančiojo. nekalbėk. ar teisingai suprantame kalbantįjį. Kaip nereikia kalbėti? Viena iš efektyvaus bendravimo sudėtinių dalių . po kambarį. Senovinėse molinėse lentelėse galima perskaityti p i r m ą j į pamokymą apie tai. Atidžiai klausydamiesi. ritmiškumu. . tačiau iš t i k r ų j ų patyliukais svarstomi asmeniniai reikalai. mes parodome. bet ir ką jis jaučia (emocinė empatija). „aišku"). taip pat tada. kai pašnekovui sunkiai sekasi dėstyti savo mintis. . kelia norą replikuoti. „Gal galite smulkiau?" ir pan. išgirsime ir tai. Tokia klausymosi forma ypač tinkama. 4. saugok lūpas.sugebėjimas aiškiai reikšti savo mintis. mes nesikišame į pašnekovo kalbą. „taip". tik klausome ir įsiterpiame trumpomis replikomis („Taip?". Klausymosi įgūdžiai dažniausiai yra būdingi empatiškiems žmonėms. Reflektyviai klausydamiesi. y. 3. t. kaip reikia k a l b ė t i : „Nepraverk burnos.). Reflektyvus klausymasis būna įvairių stilių. kad domimės savo pašnekovu. mes suvoksime ne tik tai. jei esi suirzęs. Ne veltui viena iš pirmųjų civilizacijos istorijoje žinomų mokymo įstaigų buvo retorikos mokyklos. nes sumažina įtampą. ką žmogus galvoja (intelektualioji empatija). Teks tuojau pat gailėtis dėl neapgalvotos kalbos". netenkame informacijos. kai nori išsikalbėti. Kalbantįjį trikdo mūsų klaidžiojantis žvilgsnis pro l a n g ą . Nereflektyviai klausydamiesi. Neretai kalbantysis keletą kartų klausiamas to paties. net jeigu ji visiškai priešinga jo nuostatoms. ko žmogus negali ar nenori pasakyti. Neigiama nuostata kalbančiojo atžvilgiu trukdo susikaupti. tempu.AŠ IR KITI 255 2. Neutralios replikos ypač padeda pokalbio pradžioje. tik pakankamai intelektualus žmogus sugeba gerbti kito nuomonę. ko nori (motyvacinė empatija). mimika. į t e r p i a m i žodeliai „aha". „Suprantu".

ar teisingai supratote pašnekovą: „Jūs norėjote pasakyti.. bet negi jis ne už tiesą?" Aišku jis taip pat už tiesą. kad . Pasąmonėje toks žmogus jaučia norą save įtvirtinti. mes „trinktelime" dar kartą: „Tu ką. išskyrus tą. spręsti.. Noras visada prieštarauti. 4. bet ir paniekinančiai numojant ranka.. jeigu jūs esate iš tų." C. Tokiu atveju juokinga būna visiems. Tai yra ne kas kita. „be abejonės". ne vien jums! Nesiginčykite dėl smulkmenų. kurios netrukdo gyventi! Nesiginčykite su tuo.". ginčytis . niekas. aš sutinku su tuo. su kuo nesutinkate: „O su tuo man sutikti sunku" arba „Tai aš ne visai suprantu". Kur kas geriau būtų: . Ginčas. Ką daryti.aš galvoju. „aš manau". O tai jį nuteiks prieš jus! Todėl patariame iš savo žodyno išbraukti tokius žodžius: „akivaizdu". trokšta laimėjimo. niekada.. kurie greitai sudirgsta. niekada nesakykite žmogui: „Ne. o ne mintyse): „Taip. pasakykite ' savo nuomonę. visur". su kuo sutinkate (garsiai. Jeigu norite žmogui paprieštarauti. nekeldami ginčo. Paaiškinkite. Jeigu nenorite bereikalingo konflikto. Įsitikinkite. „mano požiūriu".. Taktiškai išsakykite. 3. jūs neteisus!". Kur kas pagarbiau ir „minkščiau" būtų pasakyti: „Man sunku su jumis sutikti". Jeigu žmogus įsižeidžia. kaip bendravimo partnerio nuomonės negerbimas. Pabrėžkite. kad . Nepiktnaudžiaukite ir žodžiais „visi.. iš kurio juokiamasi. O kuris esate labiau teisus. visada. tik supranta jis tą tiesą visai kitaip. Prieštaravimas. pažeminti žmogų galima ne tik žodžiu. 1. 2. puikus dalykas. Kategoriškumas. Tai. pašaipiai žvelgiant. kad . juoko nesupranti?" O ar jūs taip nesielgiate? . Jei jam įdomu. o ne išsiaiškinti. tačiau sąmoningai tai suvokia visai kitaip: piktinasi kito neteisumu ir nori atstatyti „teisingumą". ko gero. „savaime suprantama" ir pan. jei jums priešgyniaujama? Paklauskite savęs: „Aš už tiesą.256 VIII SKYRIUS Šiame skyrelyje trumpai apžvelgsime kai kurias psichologines kalbėjimo klaidas. Juokavimas pokalbyje. aišku. siūlome pasinaudoti tokiu algoritmu: A. kodėl negalite sutikti. bet jis gali būti ir labai įžeidus. Neužmirškite.visiems būna linksma. jog užgauti. kuriam svarbiau yra pasiginčyti.tai nebrandžios asmenybės požymis.. Kai kalbėdami mes pajuokaujame apie save arba abstrakčiai . D." B. Tačiau labiausiai paplitęs ir kartu pavojingiausias juokas būna nukreiptas į kitą žmogų.

T u r b ū t pastebėjote. Tokio tipo žmogui būdingas įsitikinimas. kai yra remiami. 2 tipas. kai jūsų to prašo ir tik tokius. Į ką orientuojasi žmogus bendraudamas? Amerikiečių psichologas E. kad stengiasi ne „gauti" iš kitų. kad žmonės mėgsta patarinėti. bet dažnai supykdo. Jiems būdingas įtarumas. jog kiekvienam iš jų yra būdingas savitas bendravimo stilius: vienas gal būt siekia jumis manipuliuoti. cinizmas. kitas vargina savo tykiu nuolankumu. tol ir jūsų bendravimas bus amžinas karas su pergalės troškimu ir dažnais pralaimėjimais. Jie pervertina tai. Pasak jo. o . pastebėjote. (materialių daiktų ir dvasinių vertybių) yra paimti iš išorinio pasaulio. galinčių padaryti jūsų bendravimą efektyvesniu. Eikvojimas jiems kelia nerimą. Tokio tipo žmonės lojalūs. Tokio tipo žmogus kaip liana: jis moka gyventi tik „apsiraizgęs" tvirtą žmogų. Artimus santykius su kitais žmonėmis jie vertina kaip įsibrovimą j jų psichologine aplinką. dėkingi už pagalbą. Kol jūs bendrausite kaip karys. Jų yra keturi: 1 tipas. Fromm) skyrė produktyvi.„imti". „Išnaudotojiška" orientacija. kaskart vis labiau panyra į priklausomybę nuo kitų. Šie žmonės bijo naujovių. Tačiau tie patarimai retai mus pamoko. todėl vienintelis būdas gauti tai. ką turi kiti ir neįvertina to. pavydumas. 5. yra pedantiški. kad gėrio šaltinis yra išorėje. . Bendravimo orientacijos Bendraudami su aplinkiniais. Fromas aprašė taip pat neproduktyvaus bendravimo tipus. sentimentalūs. o su trečiu bendraudami jūs pailsite. Dėl to jis stengiasi „įsigyti" draugą. panaudoti jus savo tikslais. bendravimo situacijos produktyvumą nulemia asmenybės vertybinės orientacijos. bijo jos netekti. jei jūs nepakeisite esminių savo nuostatų. kurių dėka asmenybė tobulėja. nelankstūs. „Imlioji" orientacija. Šie žmonės taip pat mano. Tačiau pravartu būtų prisiminti tokią taisyklę: jokia bendravimo technika nepadės. jog gerovės šaltinis išorėje. Jie sutinka su viskuo ir su visais: slopina savo sugebėjimus. tačiau skiriasi tuo. Patarimo davimas. 3 tipas. tampa savarankiška. Tai tik keletas patarimų. Fromas (E. Jeigu jūs esate iš mėgstančiųjų patarinėti.AŠ IR KITI 257 Kuo asmenybė brandesnė. ko nori. kuris spręstų jo problemas. kūrybiška. tuo rečiau kyla noras kam nors įgelti. už kuriuos padėkos. kuo patys disponuoja. patarsime ir mes jums: duokite patarimus tik tada. „Kaupimo" orientacija. Šio tipo žmonės jaučiasi saugūs tik sukaupę daugybę daiktų bei idėjų. E. ir neproduktyvų bendravimą. Jie pasijunta saugūs tik tada.

Pagrindinis tokio tipo žmonių tikslas . kad sėkmės nusipelniau aš. kaip bendrauja kiti."). jam vis „įduriant" („Jeigu nebūtų tavęs . mokėjimas palaikyti dialogą ir rasti t a r p a s m e n i n i ų p r o b l e m ų s p r e n d i m u s . t. Žinome. Jeigu nuostata į bendravimą yra visiškai priešinga. kuris mums reikalingas arba kuris kliudo. „Rinkos" orientacija. kad man sektųsi. kad kitiems nesisektų". Svarbu. Pavydas: matant kieno nors sėkmę. „nulio kaukė" (neliesk manęs!). Jausdamasis kaip prekė „asmenybių turguje".absoliučios adaptacijos bei savo paklausos išsaugojimo bet kokiomis sąlygomis.). į bendravimo partnerį žiūrima kaip į daiktą. Pavyzdžiui. Tai sukelia nesaugumo jausmą. v a d i n a m a s konvenciniu bendravimu. visiškai nepaisoma kitų nuomonės. Bendravimo būdai Bendraudami ir žiūrėdami. bijok manęs!) ypač būdinga žemesnės socialinės pakopos žmonėms (restorano durininkui. y. Į bendravimo partnerį žiūrima „iš viršaus". Todėl jie neturi artimųjų. jog populiarias savybes diktuoja rinka. vyras sako žmonai: „Jei nebūtų tavęs. o rinkos reikalavimai nėra stabilūs. Ši orientacija neproduktyvi . Jie neturi savojo Aš. valytojai ir pan. Jų apstu gatvėse. kokio norima bendravimo. kurį reikia nugalėti. Primityviai bendraujant. būti populiariems. Toks žmogus nesugeba nei mylėti. Pavyzdžiui. pavydas neslepiamas.žmogus praranda savąjį Aš. toks bendravimas vadinamas primityviu. Piktadžiugiškumas: svetima nelaimė sukelia džiaugsmą: „Maža. Tiesiog „užsidedama" viena iš „kaukių". nei neapkęsti. nes jis nuolat kinta pagal principą: „aš toks. aš seniai būčiau baigęs universitetą!". kad jiems būdingos ir primityvios tarpasmeninės reakcijos: 1. o ne kas nors kitas!" . jo nesieja su kitais jokie emociniai ryšiai. 2. kokio jums reikia". kai į bendravimo partnerį žiūrima kaip į varžovą. troleibusuose. „tigro kaukė" (čia aš stipriausias. kiek psichologinės naudos.turėti paklausą. Iš tikrųjų kaltas yra tik jis pats. žmogus siekia tik vieno tikslo . Plačiau nagrinėdami minėtus neoptimalius bendravimo būdus. Taigi jis siekia sukelti žmonai kaltės jausmą ir atsikrato sąžinės graužimo. pastebime skirtingą žmonių bendravimo kultūrą. kuri ir informuoja. pastebėsime.. Manipuliaciniu vadinamas toks bendravimas.. nes: „Akivaizdu.258 VIII SKYRIUS 4 tipas. Standartizuotas bendravimo būdas dar vadinamas „kaukių kontaktu". Optimalus bendravimas. Tokiu bendravimu siekiama ne tiek materialinės.

Vilnius. Paul. Kodėl neretai suklystama. interpretuojant neverbalinius ženklus? Kokios klaidos būdingiausios? 2. Darbo psichologija. nekoncentruokime dėmesio į nepatinkančias kito • asmens savybes. 1994. 1994. išmokime atvirai reikšti savo mintis. 3. Sočiai Psychology. 4. Pasitenkinimas: sulaukus kokių nors privilegijų. Vilnius. iškeliant savo geras savybes. ar išmokta savybė? 1. • nusimeskime „kaukes". Jacikevičius A. Levis V. neturtu ir pan. jausmus. Brewer M. • stenkimės ne tik matyti. Social Psychology. su kuriuo bendraujame.AŠ IR KITI _ 259 3. pavyzdžiui. paaukštinimo. Vilnius. Ar galima juokauti konflikto metu? Kodėl? 3. geranoriški savo partneriams. Lapė J. 2. Wilson T.. 1990. Abejingumas: didžiuojamasi abejingumu kito dvasinei ir fizinei kančiai: „Ji neapsuko man galvos savo ašaromis!" 5. giriamasi ir su pasitenkinimu stebimas kitų pavydas: „Jis net pažaliavo iš pavydo!" 4. Vilnius. kalbėkime apie problemą. Social Psychology. New York. B. tuo lengviau įveikia bendravimo kliūtis. • būkime tolerantiški. savo. 1995. 1979. Vertėtų taip pat priminti kelias sėkmingo bendravimo taisykles: • žiūrėkime į situaciją akimis to žmogaus. New York. kitų asmenybės ypatumus. Ambicijos: menkinami kitų pasiekimai. bet ir išgirsti kitą. Judesių kalba pagal A. 6. Myers D. Pizą. Kas yra empatiškumas? Pamąstyk. kartais net imama girtis savo iškentėtomis ligomis. St. Aš ir mes. Literatūra . Vilnius. 5. 1998. Žmonių grupių (socialinė) psichologija. 1983. ar tai įgimta. būkime natūralūs. Linkime sėkmingai taikyti šias taisykles gyvenime! Klausimai pamąstymui 1. Bendravimo kultūrą visada apsprendžia partnerių psichologinis pasirengimas. Levis V. Juo daugiau žmonės turi žinių apie bendravimo dėsningumus. 8. 1980. G. Menas būti savimi. Aronson E. Kokie socialinės percepcijos dėsningumai ypač dažnai stebimi visuomeniniame gyvenime? 4. 7.

Xpec o c o n . 1992. o o p e Hpa : c .260 VIII SKYRIUS 9. Suslavičius A. .. 1993. M o c a . pa a . Socialinė psichologija. Kop X. 10. 1995. . 1994. . eo . . oope : c cy6u. e p . Ka o c c ce6e : n p a a a Ka . M a E . ep E. K o M. 13. 14. 1992.Opecp: M p o c p y ypa o 6 e . Kaunas. M o c a . M o c a . Kpo . 12.M. 11. 1993.. M o c a . Ca I I e e p 6 y p .

73.Leidyklos „Technologija" knygas galima užsisakyti internetu wvw. 16. Daukanto g. 27.knygininkas. LT-3006 Kaunas Spausdino UAB „Epaisas".25 apsk. Gedimino g. LT-3000 Kaimas www.lt SL 344. S. leid.lt . 2002 06 24. Kaina sutartinė. Užsakymas 53. 10.spindulys. Donelaičio g. LT-3000 Kaunas Įrišo AB spaustuvė „Spindulys". 1. K. Leidykla „Technologija".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->