P. 1
Bank PO Notes

Bank PO Notes

|Views: 34|Likes:
Published by Subhash Sahu
bank po notes by
subhash sahu
bank po notes by
subhash sahu

More info:

Published by: Subhash Sahu on Aug 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2011

pdf

text

original

Úû æ 2011 ëƜ äĀ ñ Ó÷ ŏıìŬ ƨðäĀ ñù ƨæðĀñ 310 ŏƨâñâ éđÓí 5.

65 Ãíé ß÷îí
ôú Ä


ƨ ðųðòƚ 2010-11 ëƜ äĀ ñ ëƜ ÍèßùÄÆ ÓĀ ŏð÷ô ëƜ 25 ŏƨâñâ Óù ƨÕí÷ðÝ ÄÆ ãù Òí ìô 19.43 Ãíé ß÷îí íô÷ ã÷, ÚĄ ƨðųðòƚîĄéó÷Á Õ ó÷ÁĪìĀ ƨâķéâ Óù ƨæð÷ƚƨóâ óíÓ÷í ÓĀ Ó÷îĄæ âü ç÷ Ãã÷ƚâ ŏå÷æëÁ Ŋù ÓĀ çä
Óù ñçã îù
ŏå÷æëÁ Ŋù ÓĀ çä Óù ñçã îĀ æĀ ÓĀ é÷ä ƨâķéƨâìƬ ÓĀ å÷ƨëƚ Ó Õú ƀ äî÷Æ î÷ë÷ æĀ Ãçæù óêù í÷ÚæùƨâÓ ƨÚĹëĀ ä÷Ƨíì÷Á îĄÓâ÷Á ƨŊÓ àÁ Õ óĀ
ó÷Á ĪìĀ æĀ ëô÷æ ê÷íâùì ìĄÕù ƧíÁ çĄÙĀ , ƨÚĴôƬæĀ ƨâķéâ ëƜ éąŶ åëƚ Ó÷ ŏØ÷í ƨÓì÷ ã÷ , ÓĀ ÚĴëƨäæ çí 8 ÃÕŁâ 2011 ÓĄ óúéô 9

38ðƩ í÷ŀÝƢùì Úû ƨæìí âā í÷Óù ŏƨâìĄƨÕâ÷ 2011 êĄç÷î ëƜ ŏ÷íĹê

23 Úú î÷Æ 2011 ÓĄ óë÷ĵâ óĵâ÷ô ëƜ Ô÷ź ëú Ō÷Łèùƨâ éđÓí 8.04 ŏƨâñâ ôĄ ÕÆ
ƨðų ëÁ Ŋ÷îì Ż÷í÷ 4 ÃÕŁâ 2011 ÓĄ Ú÷íù ÄÁ ÓĐƬ ëƜ 23 Úú î÷Æ 2011 ÓĄ óë÷ĵâ ôú Í óĵâ÷ô ëƜ Ô÷ź ëú Ō÷Łèùƨâ éđÓí 8.04 ŏƨâñâ
ôĄ ÕÆ, ÚéƨÓ 16 ÃÕŁâ 2011 ÓĄ óë÷ĵâ ôú Í óĵâ÷ô ëƜ ãĄÓ ëû ļì óû ØÓ÷Á Ó çí Äå÷Ƨíâ Ô÷ź ëú Ō÷Łèùƨâ æðÁéí 2009 ÓĀ é÷ä çôîù
Óú î ƨ ëî÷Óí 23 Úú î÷Æ 2011 ÓĄ óë÷ĵâ óĵâ÷ô ÓĀ äąí÷æ ŏ÷ãƨëÓ Çıç÷äƬ Óù Óùëâ 10.99 ŏƨâñâ éđù, ÚĄ 16 Úú î÷Æ 2011 ÓĄÍë ä÷ëĄäíæ óƨëƨâ Ż÷í÷ Õú ë ÍÝùÍë Ó÷ßƚ ÓĄ ÍóÍëÍó óĀ éÁ ä Óíð÷æĀ Óù
ƨóè÷Ƨíñ
ê÷íâùì ƧíÚðƚ éƟ Ó Ż÷í÷ éƟ ÓƬ ëƜ Ņ÷ôÓ óĀ ð÷ÍÁ óú å÷íæĀ ÓĀ ƨ îÍ óĀ éù ÓĀ çûðƚ ØĀ ìíëāæ Íë ä÷ëĄäíæ Óù ÃijìŬâ÷ ëƜ éæ÷Æ ÕÆ óƨëƨâ æĀ
Ƨ íçĄÝƚ ëƜ ìô êù ŏŁâ÷ƨðâ ƨÓì÷ Õì÷ ôā ƨÓ éƟ Ó Óù âíè óĀ ÓĄÆ ØûÓ ôĄæĀ Óù øŁãƨâ ëƜ ŏıìĀ Ó Ô÷â÷å÷íÓ ÓĄ ëąÚûä÷ ƨæìëƬ ÓĀ
HYPERLINK "http://www.jagranjosh.com/current-
affairs/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9F-
%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A1-
%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A4%A8-
%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE-
%E0%A4%AA%E0%A5%89%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%80-
%E0%A4%AA%E0%A4%B0-
%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%B6%E0
%A5%81%E0%A4%A6%E0%A4%BE-
%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8-
%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AF-
%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-
%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A4-
%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8-
%E0%A4%87%E0%A4%B0%E0%A4%A1%E0%A4%BE-1312365176-2" \o "

: "ìûƨæÝ ƨîÁ Ĩß çƜ ñæ éùë÷ çĂƨîóù çí Õ÷íÁ Ýùñú ä÷ ƧíÝæƚ ÓĀ
Åíß÷


éùë÷ ƨðƨæì÷ëÓ Òí ƨðÓ÷ó ŏ÷ƨåÓíá ÓĀ Åó ƨæáƚ ì ÓĀ Ççí÷Á â ìû ƨæÝ ƨ îÁ Ĩß çƜñæ éùë÷ çĂƨîóù çí ó÷đĀ Ø÷í èùóäù Ó÷ Õ÷íÁ Ýùñú ä÷
Åíß÷ Ż÷í÷ ìû ƨæÝ ƨîÁ Ĩß çƜ ñæ éùë÷ çĂƨîóù çí é÷Ú÷í Äå÷Ƨíâ ƧíÝæƚ ŏçŊ ÓĀ Ãæú ó÷í éùë÷ ÓÁ çƨæìƬ ÓĄ çƜ ñæ çĂƨîƨóìƬ ëƜ Ņ÷ôÓ óĀ
ƨðųðòƚ 2011-12 ÓĀ ŏãë ƨâë÷ôù ëƜ ê÷íâ Ó÷ ƨæì÷ƚ â 45.71 ŏƨâñâ éđ÷

ƨðųðòƚ 2011-12 ÓĀ ŏãë ƨâë÷ôù ëƜ ê÷íâ Ó÷ ƨæì÷ƚ â 45.71 ŏƨâñâ éđÓí 79.00374 Ãíé ÃëíùÓù ß÷îí ôĄ Õì÷, ÚéƨÓ ƨðųðòƚçùÍëÆÍóù ÓĀ ÃijìŬ ßĂ óù íÁ Õí÷Úæ Ż÷í÷ Ú÷íù Äƨãƚ Ó żøŀÝÓĄá 2011-12: ÍÓ æÚí

ƥ ðòƚ 2011-12 ëƜ Äƨãƚ Ó ƨð Ó÷ó 8.2 ŏƨâ ñâ Ó÷ îƅì
ƥ 8.2 ŏƨâ ñâ Óù îƨŬ â ƨð Ó÷ó äí ƨç ÙîĀ ðòƚ Óù âú îæ÷ ëƜ Óë ãù, çíÁ âú ðâƚ ë÷æ çƧí øŁã ƨâ ìƬ ÓĄ äĀ ÔâĀ ôú Í ÅóĀ ÇĬØ ƨð Ó÷ó äí
ƥ Çıç÷äæ ƨð Ó÷ó Ó÷ çú í÷æù ŕÁ Ôî÷ ÓĀ Ãæú ƀç ƨðųðòƚ 2007-08 ëƜ ÄÓîæ ƨÓ ì÷ Õì÷ ã÷ ÚéƨÓ ƨðųðòƚ 2008-09 Òí ƨ ðųðòƚ
ƥ çú í÷æù ŕÁ Ôî÷ÑÁ Ż÷í÷ 7.8 ŏƨâ ñâ ÓĀ Çıç÷äæ ƨð Ó÷ó Ó÷ óÁ ÓĀ â ƨë îâ÷ ã÷, ÇóÓù âú îæ÷ ëƜ ƨðųðòƚ 2011 ëƜ Çıç÷äæ ƨð Ó÷ó äí

ƥ ƨðųðòƚ 2010-11 ëƜ ð÷ƨá øĭìÓ ľì÷ç÷í Ö÷Ý÷ 130.5 Ãíé ßĂîí ì÷ óÓî ÖíĀ îû Çıç÷ä Ó÷ 7.59 ŏƨâ ñâ ôā Òí ƨðųðòƚ
ƥ ƨðųðòƚ 2010-11 ëƜ Ãîƅì ľì÷ç÷Ƨí Ó éĀ ñù 86.2 Ãíé ßĂîí ì÷ óÓî ÖíĀ îû Çıç÷ä Ó÷ ç÷Á Ø ŏƨâ ñâ ôā Òí ƨðųðòƚ 2011-12

ƥ ƨðųðòƚ 2011-12 ÓĀ ƨ î Í éÚÝ Ãæú ë÷æ ƛ ÓƜ Ō ÓĀ ƨî Í 4.7 ŏƨâ ñâ, í÷ĭìƬ ÓĀ ƨ î Í 2.1 ŏƨâ ñâ Òí éÚÝùì äĀ æä÷Ƨí ìƬ óƨô â

ŏå÷æëÁ Ŋù Óù Äƨãƚ Ó óî÷ôÓ÷í çƧí òä æĀ Äƨãƚ Ó żøŀÝÓĄá 2011-12 Ú÷íù ƨÓ ì÷
æĀ ƨðųðòƚ 2011-12 ëƜ äĀ ñ Óù Äƨãƚ Ó ðü äĆ ƨå äí 8.2 ŏƨâñâ íôæĀ Ó÷ Ãæú ë÷æ îÕ÷ì÷ ôā , ÚéƨÓ ÅóÓĀ çôîĀ ìô Ãæú ë÷æ 8.5 ŏƨâñâ


Ƨ íçĄÝƚ ëƜ Úú î÷Æ 2011 óĀ Ãūû éí 2011 ÓĀ ëijì ëú Ō÷Łèùƨâ Óù äí 9 ŏƨâñâ ÓĀ Äóç÷ó âã÷ æðĹéí 2011 ÓĀ é÷ä ÅóÓĀ ó÷ë÷Ĵì
ß÷ĨÝí íÁ Õí÷Úæ æĀ ìô êù Óô÷ ƨÓ ƨæÓÝ êƨðŀì ëƜ ðā ƨƁÓ ƨðųùì Òí Äƨãƚ Ó øŁãƨâ ëƜ óú å÷í ÄæĀ Óù óÁ ê÷ðæ÷ æôƩ ôā ƨ ÚóÓ÷
Ƨ íçĄÝƚ ëƜ ƨ éÚîù, ó÷ðƚ ÚƨæÓ ƨðâíá ŏá÷îù Òí Ô÷ź óú íŬ÷ ÓĀ ŬĀ Ŋ çí âú íĴâ ijì÷æ äĀ æĀ Òí ë÷î âã÷ óĀ ð÷ Óí ÓĄ Úļäù óĀ Úļäù


ƥ ëú Ō÷Łèùƨâ Óù äí ÖÝæĀ âÓ ƧíÚðƚ éƟ Ó Ãçæù ëąƨŌÓ æùƨâ ÓĄ óĩâ íÔĀ Õ÷ƥ ÓĄìîĀ Óù Ççîķåâ÷, êûƨë ÃƨåŅôá, çì÷ƚ ðíá óÁ éÁ åù Ãæú ëƨâ Òí ƨ éÚîù Óù äí Úā óĀ ëóîĀ óĀ ƨæçÝæĀ ÓĀ ƨîÍ Óäë ÇÞ÷æĀ Óù
Úƀíâ çí ÚĄí
ƥ óÓî ÖíĀ îû Çıç÷ä ëƜ 8.2 èùóä Óù Ãæú ë÷ƨæâ ðü äĆ ƨå äí ƨçÙîĀ ó÷î óĀ Óë ôā îĀ ƨÓæ ðâƚ ë÷æ ëƜ ðā ƨƁÓ ô÷î÷â ÓĀ ëŵĀ æÚí ÅóĀ
ÈÁ Ø÷ ôù ë÷æ÷ Ú÷ÍÕ÷


16 Úú î÷Æ 2011 ÓĄ óë÷ĵâ óĵâ÷ô ëƜ ëú Ō÷Łèùƨâ 0.25 ŏƨâñâ ƨÕíÓí 7.33 ŏƨâñâ ôĄ ÕÆ

16 Úú î÷Æ 2011 ÓĄ óë÷ĵâ ôú Í óĵâ÷ô ÓĀ äąí÷æ ä÷î Óù Óùëâ ðòƚ 2010 Óù âú îæ÷ ëƜ 8 ŏƨâñâ æùØĀ íôù, çíĴâú ÃĴì ƨÚĴóƬ ÓĀ


16 Úú î÷Æ 2011) ÓĀ äąí÷æ ó÷î÷æ÷ Äå÷í çí ĵì÷Ú 22.66 ŏƨâñâ, èî 13.90 ŏƨâñâ, Äîû 10.55 ŏƨâñâ, äûå 9.96 ŏƨâñâ Òí
Ô÷ź ÍðÁ Õā í Ô÷ź äĄæƬ ŏÓ÷í Óù ŏ÷ãƨëÓ ƨÚÁóƬ ÓĀ ãĄÓ ëû ļì ÓĀ Äå÷í çí ëú Ō÷Łèùƨâ 16 Úú î÷Æ ÓĄ óë÷ĵâ óĵâ÷ô ÓĀ äąí÷æ
Õā í-Ô÷ź ðŁâú ÑÁ Óù ëú Ō÷Łèùƨâ ÄîĄĬì óĵâ÷ô ëƜ éđÓí 16.05 ŏƨâñâ ôĄ ÕÆ ÚĄ ÅóóĀ çû ðƚ óĵâ÷ô ëƜ 15.50 ŏƨâñâ ãù

ÃóÁ ÕƨÞâ ŬĀ Ŋ ÓĀ Ó÷ëÕ÷íƬ ÓĄ çƜ ñæ, Úùðæ ð Łð÷ŁIJì éùë÷ ôĀ âú í÷ŀÝƢ ùì ó÷ë÷ƨÚÓ óú íŬ÷
ÓĄò ÕƨÞâ

NSSF: National Social Security Fund) ÓĀ âôâ éú æÓíƬ, ƧíĨñ÷Ø÷îÓƬ, â÷Đù éæ÷æĀ ð÷îƬ, éùĐù ëÚäûíƬ óƨôâ ÃóÁ ÕƨÞâ ŬĀ Ŋ ëƜ Ó÷ë ÓíæĀ
ê÷íâùì ŏƨâêû ƨâ Òí ƨðƨæëì éĄßƚ (óĀ éù) Ż÷í÷ óû ØùéŶ ÓÁ çƨæìƬ ÓĀ ÃƨåŅôá ƨæìë ëƜ
éäî÷ðóĀéù Ż÷í÷ óû ØùéŶ ÓÁ çƨæìƬ ÓĀ ÃƨåŅôá ƨæìë ëƜ éäî÷ð ÓĀ Ççí÷Á â æÍ ƨæìëƬ ÓĀ âôâ ÃƨåŅôáÓâ÷ƚ ÓÁ çæù çí Õā í-ŏƨâŁçå÷ƚ ñú ļÓ Óù
óĀ éù Óù ÃĬìú âæ óƨëƨâ Óù ƨóè÷ƧíñƬ ëƜ Óô÷ Õì÷ ã÷ ƨÓ ƨÚó ÓÁ çæù Ó÷ ÃƨåŅôá ôĄ íô÷ ôā , ÇóÓĀ ŏëĄÝíƬ Ż÷í÷ Ãçæù çû íù
ŭ÷âľì ôĄ ƨÓ Äå÷íêûâ à÷Á Ø÷ ŬĀ Ŋ ëƜ ƨ æðĀ ñ Óù Úƀíâ ÓĄ äĀ ÔâĀ ôú Í ƨðų ëÁ Ŋù ŏáé ëú ÔÚƪ æĀ ÓƜ Ōùì éÚÝ 2011-12 ëƜÓç÷ó Òí óû âù å÷Õ÷ ƨæì÷ƚ âÓƬ ôĀ âú ߎû Ýù ÍÁ Ý÷ÅÝîëƜ Ý ç÷óéú Ó ìĄÚæ÷ çú æÂ
î÷Õû ÓíæĀ Ó÷ ƨæáƚ ì


ƧíÚðƚ éƟ Ó Ż÷í÷ Úú î÷Æ 2011 ëƜ ķì÷Ú äíƬ ëƜ ðü äĆ ƨå, íĀçĄ íĀ Ý 8% Òí Ƨíðóƚ
íĀçĄ íĀ Ý 7%


ê÷íâùì Ƨ íÚðƚ éƟ Ó Ż÷í÷ ķì÷Ú äíƬ ëƜ ðü äĆ ƨå Óù óû Øù

ƨâƨã íĀ çĄ íĀ Ý Ƨíðóƚ íĀ çĄ íĀ Ý óùÄíÄí
26 Úú î÷Æ 2011 7.50% óĀ 8.0% 6.5% óĀ 7.0% 6.0%
16 Úû æ 2011 7.25% óĀ 7.50% 6.25% óĀ 6.5% 6.0%
3 ëÆ 2011 6.75% óĀ 7.25% 5.75% óĀ 6.25% 6.0%
17 ë÷Øƚ 2011 6.5% óĀ 6.75% 5.5% óĀ 5.75% 6.0%
25 Úæðíù 2011 6.25% óĀ 6.5% 5.25% óĀ 5.5% 6.0%
1 æðÁ éí 2010 6.0% óĀ 6.25% 5.0% óĀ 5.25% 6.0%
16 ƨóâÁ éí 2010 5.75% óĀ 6.0% 4.5% óĀ 5.0% 6.0%
27 Úú î÷Æ 2010 5.5% óĀ 5.75% 4.0% óĀ 4.5% 6.0%
2 Úú î÷Æ 2010 5.25% óĀ 5.5% 3.75% óĀ 4.0% 6.0%
20 Ãŏā î 2010 5.0% óĀ 5.25% 3.5% óĀ 3.75% 6.0%
19 ë÷Øƚ 2010 4.75% óĀ 5.0% 3.25% óĀ 3.5% 5.75%


èóî ðòƚ 2010-11 ëƜ ÕĀ ôû Á Òí äîôæ Óù Ƨ íÓ÷ßƚ çā ä÷ð÷í, Óú î Ô÷ź÷ž Çıç÷äæ 24.1
ÓíĄĐ Ýæ

Óü ƨò ëÁ Ŋ÷îì Óù Ñí óĀ Ú÷íù ØąãĀ ð ÃÁ ƨâë ÃƨŅë Ãæú ë÷æ ÓĀ Ãæú ó÷í, Ô÷ź÷ž ÓĀ Óú î 24.1 ÓíĄĐ Ýæ Çıç÷äæ ëƜ ÕĀ ôû Á 8.5 ÓíĄĐ Ýæ,


ÅóÓĀ çû ðƚ ÓĀ ðòƚ 2009-10 ëƜ ê÷íâ ëƜ Ô÷ź÷ž Óù 21 ÓíĄĐ 81.1 î÷Ô Ýæ çā ä÷ð÷í ôú Ä ã÷ , ƨÚóëƜ ÕĀ ôû Á Çıç÷äæ 8.8 ÓíĄĐ Ýæ, Ø÷ðî

ðŁâú ð óĀ ð÷ Óí ôĀ âú í÷ĭìƬ ÓĀ ƨðų ëÁ ƨŊìƬ Óù ÃƨåÓ÷í ŏ÷ĵâ óƨëƨâ ÓĀ
ÃijìŬ óú ñùî Óú ë÷í ëĄäù
çí óôëƨâ Òí ÇóÓĀ ƨŃì÷Ĵðìæ ÓĀ ƨ îÍ í÷ĭìƬ ÓĀ ƨ ðų ëÁ ƨŊìƬ Óù ÃƨåÓ÷í ŏ÷ĵâ óƨëƨâ Ó÷ ÃijìŬ (Chairman of the Empowered


ÚùÍóÝù çí í÷ĭìƬ ÓĀ ƨ ðų ëÁ ƨŊìƬ Óù éā ÞÓ ëƜ 18 Úú î÷Æ 2011 ÓĄ ƨäļîù Óù ëú ĩìëÁ Ŋù ñùî÷ äùƨŬâ æĀ óú ñùî Óú ë÷í ëĄäù ÓĄ óƨëƨâ Ó÷


ðŁâú ð óĀ ð÷ Óí çí óôëƨâ Òí ÇóÓĀ ƨŃì÷Ĵðìæ ÓĀ ƨ îÍ í÷ĭìƬ ÓĀ ƨ ðų ëÁ ƨŊìƬ Óù ÃƨåÓ÷í ŏ÷ĵâ óƨëƨâ ÓĀ ÃijìŬ ƨéô÷í ÓĀ Çç-ëúĩìëÁ Ŋù

Óëƚ Ø÷íù êƨðŀì ƨæƨå ÓĀ ŏéÁ åæ Óù ƨÚĹëĀä÷íù ÍóéùÄÅ óƨôâ Ø÷í ƨðųùì óÁ Łã÷æƬ ÓĄ
ó÷ðƚ ÚƨæÓ ƨæÚù ê÷Õùä÷íù Ãæú ëĄäæ óƨëƨâ Ż÷í÷ 9773 ÓíĄĐ ƀçÍ óĀ ÃƨåÓ ëû ļì Óù
çƧíìĄÚæ÷ÑÁ ÓĄ ëÁ Úû íù

ƨðƨäâ ôĄ ƨÓ çùçùçùÍóù æĀ Úæðíù 2006 ëƜ ÃçæĀ ÕÞæ ÓĀ é÷ä óĀ 224464.51 ÓíĄĐ ƀçÍ Óù Ãæú ë÷ƨæâ çƧíìĄÚæ÷ î÷Õâ ð÷îĀ 226 ŏŁâ÷ðƬ
ÓĄ Ãæú ëĄäæ ŏä÷æ ƨÓì÷ ôā , ÅæëƜ óĀ í÷ŀÝƢ ùì í÷Úë÷Õƚ ÓĀ 117 ŏŁâ÷ð, çìƚ Ýæ éú ƨæì÷äù à÷Á ØĀ Ó÷ ÍÓ ŏŁâ÷ð, íĀ îðĀ Ó÷ ÍÓ ŏŁâ÷ð Òí ÔĀ î-Óû ä


äĀñ Óù ÒźĄƨÕÓ ƨðÓ÷ó Óù äí ëÆ 2010 ÓĀ 8.5 ŏƨâñâ óĀ ÖÝÓí ðòƚ 2011 Óù
Åó Ãðƨå ëƜ 5.6 ŏƨâñâ ôú Æ

ƨðƨæë÷ƚ á Òí Ôææ ŬĀ ŊƬ ÓĀ ƨ æí÷ñ÷Úæ ŏäñƚ æ ÓĀ Ó÷íá äĀ ñ Óù ÒźĄƨÕÓ ƨ ðÓ÷ó Óù äí ëÆ 2010 ÓĀ 8.5 ŏƨâñâ ÓĀ ëú Ó÷éîĀ ƨ ÕíÓí ðòƚ
ðòƚ 2004-05 ÓĀ Äå÷í ðòƚ ÓĀ ó÷ã æÆ ŕü Á Ôî÷ ÓĀ ëú â÷ƨéÓ Ãŏā î ëƜ ƨ ðƨæë÷ƚ á ŬĀ Ŋ Óù ðü äĆ ƨå äí óÁ ñĄƨåâ Óí 5.7 èùóä Óí äù ÕÆ
ƨðäĀ ñƬ ëƜ ê÷íâùì ÓÁ çƨæìƬ Ó÷ ŏıìŬ ƨ æðĀ ñ Úû æ 2011 ëƜ 5.47 Ãíé ßĂîí


Ƨ íÚðƚ éƟ Ó Ż÷í÷ Ú÷íù ÄÁ ÓßƬ ÓĀ ëú â÷ƨéÓ ê÷íâùì ÓÁ çƨæìƬ æĀ Åó äąí÷æ 3.9 Ãíé ßĂîí Óù ƨ ðųùì Õ÷íÁ ƨÝì÷Á Ú÷íù Óù Òí 93.70 ÓíĄĐ
ÆÚùÑÍë Ż÷í÷ 10 î÷Ô Ýæ Õā í é÷óëâù Ø÷ðî ÓĀ ƨ æì÷ƚ â Óù Ãæú ëƨâ, ÕĀ ôû Á ƨæì÷ƚ â çí
íĄÓ éíÓí÷íÓü ƨò ëÁ Ŋ÷îì æĀ ðòƚ 2011-12 ÓĀ èóî ðòƚ ëƜ Óú î Ô÷ź÷ž Çıç÷äæ 24.5 ÓíĄĐ Ýæ ôĄæĀ Ó÷ Ãæú ë÷æ ľìū ƨÓì÷ ôā ÚéƨÓ ƨçÙîĀ ðòƚ


ó÷Á óäƬ Óù Łã÷æùì ŬĀ Ŋ ƨðÓ÷ó ìĄÚæ÷ ƨæƨå 2 ÓíĄĐ óĀ éđ÷Óí 5 ÓíĄĐ ƀçÍ ð÷ƨòƚ Ó
Óù ÕÆ Ł ã÷æùì ŬĀ Ŋ ƨ ðÓ÷ó ìĄÚæ÷ ÓĀ âôâ ð÷ƨòƚ Ó ÄðÁ Ýæ ÓĀ ÃÁ âÕƚ â äù Ú÷æĀ ð÷îù ƨ ðÓ÷ó ƨæƨå ÓĄ ƨðųðòƚ 2011-12 óĀ äĄ ÓíĄĐ ƀçÍ óĀ


31 ë÷Øƚ 2011 âÓ óÁ óä óäŁì 13 î÷Ô 87 ôÚ÷í çƧíìĄÚæ÷ÑÁ Óù ƨ óè÷Ƨíñ Óí Øú ÓĀ ôƟ âã÷ ƨ Úî÷ ŏ÷ƨåÓíá 12 î÷Ô 30 ôÚ÷í çƧíìĄÚæ÷ÑÁ


ëÁ ƨŊëÁ ßî Óù Äƨãƚ Ó ë÷ëîƬ Óù óƨëƨâ Ż÷í÷ ÓĀ ìæƚ-ðĀ ä÷Áâ óąäĀ ÓĄ óñâƚ ëÁ Úû íù
ÓĀ ìæƚ -ðĀ ä÷Á â óąäĀ çí îÕ÷Æ ÕÆ ñâƮ ÓĀ Ãæú ó÷í ÓÁ çæù ÓĄ âĀ î Çıç÷äæ ç í íĂìļÝù Ó÷ êú Õâ÷æ Óíæ÷ ôĄÕ÷, Äƨéƚ ÝƢ Ā ñæ ÓĀ óêù ë÷ëîƬ ÓĄ


ŭ÷âľì ôĄ ƨÓ æðÁéí 2010 ëƜ ôú Í Åó óąäĀ ÓĀ âôâ Ãƨæð÷óù ê÷íâùì Ãƨæî ÃŅð÷î ÓĀ ðĀ ä÷Á â óëû ô æĀ ÓĀ ìæƚ ÅÁ ƨßì÷ ëƜ ÇóÓù ëû î ÓÁ çæù
ÓĀ ìæƚ -ðĀ ä÷Á â ë÷ëîĀ çí ÕƨÞâ ƨðų ëÁ Ŋù ŏáé ëúÔÚƪ Óù ÃijìŬâ÷ ð÷îĀ ëÁ ƨ ŊìƬ ÓĀ óëû ô æĀ ÇçíĄū ñâƮ ÓĀ ó÷ã Åó óąäĀ ÓĄ ëÁÚûíù äĀ æĀ Óù

äû óíĀ éƟ ÓĄ ÓĀ ÍÝùÍë Ó÷ ÅŁâĀ ë÷î ëôùæĀ ëƜ ÓĀ ðî ç÷Á Ø é÷í, éÓ÷ì÷ í÷ƨñ Ú÷ææ÷ êù
ñ÷ƨëîÕú ĐÕ÷Á ð øŁãâ ÝĀ íù çƧíóí ëƜ ê÷íâ ÓĀ ŏãë ÃŬì ÈÚ÷ƚ Äå÷Ƨíâ Łë÷Ýƚ ƨëæù ƨŅß
ƨóŁÝë ñú ƀ

óëĀ ƨÓâ é÷î ƨðÓ÷ó óĀ ð÷ ìĄÚæ÷ ÓĀ ÃÁ âÕƚ â ÄÁ Õæð÷Đù Ó÷ìƚÓâ÷ƚ ÑÁ Òí óô÷ìÓƬ ÓĀ
ë÷æäĀ ì ëƜ ðü äĆ ƨå ÓĀ ÃÁ âÕƚ â ÄÁ Õæð÷Đù Ó÷ìƚ Óâ÷ƚ ÑÁ ÓĀ ƨ îÍ ë÷æäĀ ì 1500 ƀçÍ ŏƨâë÷ô óĀ éđ÷Óí 3000 ƀçÍ Òí ÄÁ Õæð÷Đù óô÷ìÓƬ Òí ƨëæù-Íßķîû óù Ó÷


çĬØùó çā óĀ ì÷æù Øðžù Óù ðā åâ÷ 30 Úû æ 2011 ÓĄ óë÷ĵâ, 50 çā ó÷ óéóĀ ÙĄÝù ê÷íâùì
ëú Ō÷

ìĄÚæ÷ ÄìĄÕ æĀ çøĿØë éÁ Õ÷î Óù 22214 ÓíĄĐ ſçÍ Óù ð÷ƨòƚ Ó ìĄÚæ÷ ÓĄ ëÁ Úû íù äù
ìĄÚæ÷ ÄìĄÕ ÓĀ Çç÷åĆ ìŬ ëƬÝĀ Ó ƨ óÁ ô Ãôîû ð÷ƨîì÷ Òí çøĿØë éÁ Õ÷î Óù ëú ÔĆ ìëÁ Ŋù ëëâ÷ éæÚƪ ÓĀ ëijì ôú Æ éā ÞÓ ëƜ í÷ÚĆ ì ÓĀ ƨ îÍ 22214
ìĄÚæ÷ ÄìĄÕ æĀ í÷ÚĆ ì Óù ƨðƨêæĆ æ óëóĆ ì÷ÑÁ óĀ ƨ æçÝæĀ ÓĀ ƨ îÍ æÆ óíÓ÷í ÓĀ ŏì÷óƬ Óù óí÷ôæ÷ Óù âã÷ çìƚ Ýæ Òí ÒźĄƨÕÓ ƨðÓ÷ó


ÖíĀ îû ŕƨëÓƬ ÓĄ ñ÷ƨëî ÓíæĀ ÓĀ ƨîÍ í÷ŀÝƢ ùì Ł ð÷ŁIJì éùë÷ ìĄÚæ÷ Ó÷ ƨðŁâ÷í
ŏå÷æëÁ Ŋù Óù ÃijìŬâ÷ ð÷îù ÓƜ Ōùì ëÁ ƨŊëÁßî æĀ äĀ ñ ëƜ çÁ ÚùÓü â óêù ÖíĀ îû ŕƨëÓƬ ÓĄ ñ÷ƨëî ÓíæĀ ÓĀ ƨ îÍ í÷ŀÝƢ ùì Łð÷ŁIJì éùë÷ ìĄÚæ÷ ÓĀ


-


2011-12 29.70

2012-13 74.25

2013-14 148.50

2014-15 297.00

Ãƨ åƨæìë, 1996 ÓĀ âôâ ÕƨÞâ Óļì÷Ć á éĄßƮ ÓĀ ó÷ã çÁ ÚùÓü â êðæ ÍðÁ ÃĴì ƨæë÷ƚ á ŕƨëÓ, èĀ íù ð÷îĀ , éùĐù ëÚäûí ÍðÁ ƨçÙîĀ ðòƚ ÓĀ äąí÷æÓƜ Ō óíÓ÷í Ż÷í÷ í÷ĭìƬ ÓĄ ÍŃú Ãî Äå÷Ƨíâ ƨ ðųùì ƧíçĄƨÝƛ Õ ôĀ âú ƨäñ÷-ƨæäƝ ñ Ú÷íù
í÷ĭìƬ ÓĀ ƨ ôó÷é-ƨÓâ÷é ÓĀ ëąÚû ä÷ âíùÓĀ ëƜ éäî÷ð ÓĀ ƨ îÍ 21 Úû æ 2011 ÓĄ éú î÷Æ ÕÆ í÷ĭìƬ ÓĀ ƨ ðų ëÁ ƨŊìƬ Óù éā ÞÓ ëƜ ƨ ðų ëÁ Ŋù ŏáé


Çäô÷íá ÓĀ âąí çí ðâƚ ë÷æ ľìðŁã÷ ëƜ í÷ĭìƬ ÓĀ ƨ ðųùì Ô÷âƬ ëƜ ÄÕ÷ëù ðòƭ ëƜ çƜ ñæ ëä ëƜ ôĄæĀ ð÷îĀ ÔØƚ Ó÷ ÓĄÆ ÇļîĀ Ô æôƩ ôĄâ÷ ôā ,


Accrual based Accounting system in government) ÅóƨîÍ êù Úƀíù ôĄ ÕÆ ôā ĨìƬƨÓ Ãé ƨ ðäĀ ñù óíÓ÷íƜ ð ÃÁ âíí÷ŀÝƢ ùì ÍÚƜ ƨóì÷Á ƨðųùì
Comptroller & Auditor-General of India) ƨðæĄä í÷ì ÓĀ Ãæú ó÷í óêù í ÷ĭìƬ ëƜ ÍŃú Ãî Äå÷Ƨíâ ÃÓ÷ÇÁ ƨÝÁ Õ ľìðŁã÷ î÷Õû ÓíæĀ ëƜ ç÷Á Ø óĀƨæðĀ ñÓƬ ÓĀ ƨîÍ ê÷íâ Óù øŁãƨâ éĀ ôâí, ðā ƨƁÓ íĀ ƨÝÁ Õ ÍÚƜ óù ƨèØ Ż÷í÷ äùÖƚÓ÷ƨîÓ
éùéùéù íĀ ƨÝÁ Õ

global rating agency Fitch) æĀ ó÷ðå÷æ ÓíâĀ ôú Í éâ÷ì÷ ƨÓ çƧíŁãƨâìƬ ëƜ çƧíðâƚ æ ì÷ Äƨãƚ Ó çƧíżĿì ëƜ éäî÷ð óĀ óëì óùë÷ ÓĀ êùâí
ƧíÚðƚ éƟ Ó Ïè ÅÁ ƨßì÷ Ż÷í÷ Ú÷íù ÄÁ ÓĐƬ ÓĀ Ãæú ó÷í ê÷íâ Ó÷ ƨðäĀ ñù ëú Ō÷ êÁ ß÷í
ƧíÚðƚ éƟ Ó Ïè ÅÁ ƨßì÷ Ż÷í÷ Ú÷íù ó÷ĵâ÷ƨôÓ ÄÁ ÓĐƬ ÓĀ Ãæú ó÷í 3 Úû æ 2011 ÓĄ óë÷ĵâ ôú Í óĵâ÷ô ëƜ 2.69 Ãíé ßĂîí éđÓí ê÷íâ Ó÷

ƨðų ëÁ Ŋ÷îì Ż÷í÷ 923.55 ÓíĄĐ ſçÍ ëû ļì ÓĀ ŏıìŬ ƨðäĀ ñù ƨæðĀ ñ ÓĀ 16 ŏŁâ÷ð ëÁ Úû í


ëāóóƚ ĪîĄéî ÕĂíëĀ Ý ŏ÷ÅðĀ Ý ƨîƨëÝĀ ß Õú Úí÷â ÓĀ ƨ îÍ 4.8 ÓíĄĐ ſçÍ, óûØæ÷ Òí ŏó÷íá ŬĀ Ŋ ÓĀ ëā óóƚ ðĄÕĀ î ƨéÚæĀ ó ëùƨßì÷ ÅÁ ƨßì÷ ŏ÷ÅðĀ Ý
ƨîƨëÝĀ ß ëú Á éÆ ÓĀ ƨîÍ 0.01 ÓíĄĐ ſçÍ, Úô÷Úí÷æù ŬĀ Ŋ ÓĀ ëā óóƚ ÑÍƨóó ñùƨçÁ Õ ŏ÷ÅðĀ Ý ƨ îƨëÝĀ ß ëú ÁéÆ, ñôíù ƨðÓ÷ó ŬĀ Ŋ ÓĀ ƨ îÍ ëā óóƚ ƨÝƢ ßĀ Õí
ƨèļë ŏĄßĨÝó ŏ÷ÅðĀ Ý ƨîƨëÝĀ ß ëú Á éÆ, óûØæ÷ Òí ŏó÷íá ŬĀ Ŋ ÓĀ ëā óóƚ łð÷ÝĆ ó Ïæ ÅÁ ƨßì÷ ëùƨßì÷ ŏ÷ÅðĀ Ý ƨîƨëÝĀ ß, ëāóóƚ ŁÝ÷í Ĵìû Ú ő÷ßÓ÷øŁÝÁ Õ
ƨîƨëÝĀ ß, íó÷ìæ Òí çĀ ÝƢ Ąíó÷ìæ ŬĀ Ŋ ÓĀ ëā óóƚ ðùðùëĀ ß îā ķó ƨîƨëÝĀ ß éÁ Õîąí, íŬ÷ Çıç÷äæ ŬĀ Ŋ ÓĀ ëā óóƚ ç÷Óƚ ÓÁ ÝƢ Ąļó ÍÁ ß ÓĹìú ƨæÓĀ ñĴó ƨîƨëÝĀ ß
éÁ Õîąí, óûØæ÷ Òí ŏó÷íá ŬĀ Ŋ ÓĀ ëāóóƚ ÝĀ îùèĄÝĄ ÅÁ ÝíÝĀ æëƜ ÝĆ ó ƨ îƨëÝĀ ß âƨëîæ÷ßú , çĀ ÝƢ Ąƨîìë ÍðÁ ŏ÷Óü ƨâÓ Õā ó ŬĀ Ŋ ÓĀ ëā óóƚ óĀ îæ ÍĨóĵîĄíĀ ñæ
ÝĀ ĨæĄîĂÚù ƨîƨëÝĀ ß ƨäļîù, ÒźĄƨÕÓ æùƨâ Òí óÁ ðäĆ ƚ åæ ŬĀ Ŋ ÓĀ ëā óóƚ ÕĄóù ÅÁ ƨßì÷ ÏÝĄ ç÷ÝĆ ƚ ó ŏ÷ÅðĀ Ý ƨîƨëÝĀ ß ƨäļîù Òí ôƧíì÷á÷, óĐÓ çƧíðôæ
Òí í÷Úë÷Õƚ ŬĀ Ŋ ÓĀ ëā óóƚ óĄë÷ ÝĂîðĀ Ú ŏ÷ÅðĀ Ý ƨ îƨëÝĀ ß ÄÁ ō ŏäĀ ñ, äû íóÁ Ø÷í ŬĀ Ŋ ÓĀ ëā óóƚ ëƟ ÕĄ ôĄøļßÁ Õ ƨîƨëÝĀ ß éÁ Õî÷äĀ ñ, ê÷íù ÇźĄÕ ŬĀ Ŋ ÓĀ
ëāóóƚ ÑëĀ Õ÷ ÄÅó ƨôî ŏ÷ÅðĀ Ý ƨîƨëÝĀ ß, íŬ÷ Çıç÷äæ ŬĀ Ŋ ÓĀ ëā óóƚ óƜ Ýë Åîā ĨÝƢ ĂƨæÓ ƨ îƨëÝĀ ß éÁ Õîąí Òí ÒźĄƨÕÓ æùƨâ Òí óÁ ðäĆ ƚ åæ ŬĀ Ŋ ÓĀ


Ŀì÷ëî÷ ÕĄçùæ÷ã óƨëƨâ æĀ í÷ŀÝƢ ùì îÖú éØâ ƨ æƨå Óù ľì÷çÓ óëùŬ÷ ƧíçĄÝƚ ƨðųëÁ Ŋù ÓĄ
óƯçù Óù ľ ì÷çÓ óëùŬ÷ ÓĀ ƨ îÍ ê÷íâùì ƧíÚðƚ éƟ Ó Óù ƨßĵÝù Õðæƚ í Ŀì÷ëî÷ ÕĄçùæ÷ã ÓĀ æĀ âü ıð ëƜ ÕƨÞâ óƨëƨâ æĀ Ãçæù Ƨ íçĄÝƚ ÓƜ Ōùì ƨðųëÁ Ŋù


ƥ ÓĀ ĴŌ óíÓ÷í Óù ŏƨâêû ƨâìƬ ëƜ îÖú éØâ ðóû îù ÓĀ ÄðĿìÓ ÖÝÓ 80 ŏƨâñâ ÓĄ ÖÝ÷Óí 50 ŏƨâñâ ÓíæĀ Òí ÄðĿìÓâ÷æúó÷í ÃĴì í÷ĭìƬ


ƨðƨäâ ôĄ ƨÓ Åó óƨëƨâ Ó÷ ÕÞæ ìĄÚæ÷ÑÁ ëƜ ç÷íäƨñƚ â÷ é÷Ú÷í óĀ Úú Đù äíƜ ÍðÁ éôú â ÄðĿìÓ óú å÷íƬ ÓĄ î÷æĀ ÓĀ ÇŵĀ Ŀì óĀ ÍæÍóÍóÍè

óƨëƨâ Ó÷ Ó÷ìƚ ÍæÍóÍóÍè óĀ ÓĀ ĴŌ ÍðÁ í÷ĭìƬ ÓĄ ƨ äÍ ÕÍ ÉáƬ Óù ð âƚ ë÷æ ñâƮ ÓĀ ëû ļì÷Á Óæ, îÖú éØâ Óù Óú î ðóû îù ÓĄ ÓĀ ĴŌ ÍðÁ
í÷ĭìƬ ÓĄ Çå÷í äĀ æĀ Óù ľìðŁã÷ ëƜ ÃçĀ ƨŬâ çƧíðâƚ æƬ Óù ƨ óè÷Ƨíñ Óíæ÷, îÖú éØâ óĀ ŏ÷ĵâ Óú î í÷ƨñ ÓĀ ƨæðĀ ñ ÓĀ ÃĴì óÁ ê÷ƨðâ ÃðóíƬ Óù
óƨëƨâ ÓĀ ÃĴì óäŁì
í ÷Úùð Óú ë÷í çû ðƚ ƨ æäĀ ñÓ ÍðÁ ëú ĩì Ó÷ìƚ Ó÷íù ÃÁ âíí÷ŀÝƢ ùì Äƨãƚ Ó óÁ éÁ åƬ çí ê÷íâùì ÃæúóÁ å÷æ çƧíòä ÚĄ ðâƚ ë÷æ ëƜ ëô÷ƨæäĀ ñÓ ƨèĨÓù ôā , Ãƨæî

óƨë ƨâ æĀ ðòƚ 2011-12 Óù Ôíùè èóîƬ ÓĀ ƨ î Í Ĵìû æâë óëãƚ æ ëû ļìƬ ÓĄ ŁðùÓü ƨâÓ÷ Ĵ ìû æâë óëãƚæ ëû ļì 3200 ƀçÍ ŏƨâ øĨðÁ Ýî, ëûÁ Õ Ó÷ Ĵìû æâë óëãƚæ ëû ļì 3500 ƀçÍ ŏƨâ øĨðÁ Ýî âã÷ ÇĐä Ó÷ Ĵìû æâë óëãƚæ ëû ļìÓƜ Ō óíÓ÷í Ż÷í÷ éùë÷ çĂƨîóù å÷íÓƬ Óù ƨñÓ÷ìâƬ ÓĀ ƨ æçÝ÷íĀ ôĀ âú Ïæ î÷Åæ çĄÝƚ î
Óù ñú ƀÄâ
ÓƜ Ō óíÓ÷í æĀ éùë÷ å÷íÓƬ Óù ƨñÓ÷ìâƬ ÓĄ óú ļÛ÷æĀ âã÷ ÇæÓĀ ƨôâƬ Óù í Ŭ÷ ÓĀ ƨîÍ óëĀ ƨÓâ ƨñÓ÷ìâ ŏéÁ åæ ľìðŁã÷ æ÷ëÓ Ïæ î÷Åæ


ê÷íâùì ß÷Ó ƨðê÷Õ Òí ê÷íâ óÁ Ø÷í ƨæÕë ƨ îƨëÝĀ ß Ż÷í÷ ëĄé÷Åî åæ ôŁâ÷Á âíá óĀ ð÷
ñú ƀÓƜ Ōùì ó÷Á øĩìÓù Ó÷ì÷ƚ îì ÓĀ Ãæú ó÷í ƨðųðòƚ 2010-11 ëƜ äĀ ñ Óù Äƨãƚ Ó ðü äĆ ƨå äí
2004-05) Òí ðâƚ ë÷æ ëû ļìƬ çí ø Łãí ôƟƨ ðƨæë÷ƚ á Òí Ôææ ŬĀ Ŋ ÓĀ Ôí÷é ŏäñƚæ ÓĀ Ó÷íá ƨðųðòƚ 2010-11 Óù Øąãù ƨâë÷ôù ëƜ óÓî ÖíĀ îû Çıç÷ä ðü äĆ ƨå äí 7.8 ŏƨâñâ íô ÕÆ,
Åó éùØ, ƨðųðòƚ 2010-11 Óù çôîù ƨâë÷ôù ÓĀ óÓî ÖíĀ îû Çıç÷ä Óù ðü äĆ ƨå äí ÓĀ ÄÁ ÓĐƬ ëƜ óÁ ñĄåæ ÓíÓĀ ÅóĀ 9.3 ŏƨâñâ ƨÓì÷ Õì÷

ê÷íâ Òí ƨðƁ éƟ Ó æĀ Ņ÷ëùá íĄÚÕ÷í çƧíìĄÚæ÷ ÓĀ ƨîÍ 1627 î÷Ô ßĂîí ÓĀ
óëÛąâĀ çí ôŁâ÷Ŭí ƨÓÍ

í÷ÚŁã÷æ Ņ÷ëùá íĄÚÕ÷í çƧíìĄÚæ÷ ÓĀ ƨ îÍ ôú Í óëÛąâĀ çí ê÷íâ óíÓ÷í Óù Ñí óĀ ƨðų ëÁ Ŋ÷îì ÓĀ Äƨãƚ Ó ë÷ëîƬ ÓĀ ƨ ðê÷Õ ëƜ óÁ ìú ū

í÷ÚŁã÷æ Ņ÷ëùá íĄÚÕ÷í çƧíìĄÚæ÷ ÓĄ ƨëîæĀ ð÷îĀ ÓĄò óĀ í÷ĭì ÓĀ 9000 Õ÷Á ðƬ ëƜ íôæĀ ð÷îĀ óëú ä÷ìƬ ƨ ðñĀ òÓí ëƨôî÷ÑÁ Òí ƨ çÙõ ĐĀ ðÕƮ ÓĄ

ê÷íâùì âĀ î ð Õā ó ŬĀ Ŋ çí ÍóĄØā ë Ó÷ 14ð÷Á ÈÚ÷ƚ óĹëĀîæ
âĀ î Çıç÷äæ ŬĀ Ŋ ÓĀ ƨ æì÷ëÓ ô÷ÅßƢĄÓ÷éƚ æ ëô÷ƨæäĀ ñÓ ÍóÓĀ ŕùð÷Łâð æĀ ê÷ íâ Ż÷í÷ ñĀ î Õā ó ÓĀ ÇıÔææ ÓĀ ƨ îÍ æùî÷ëù Ó÷ çôî÷ äąí ñú ƀ
ÓĄìî÷ ëÁ Ŋ÷îì Ż÷í÷ 14 ÓĄî ķîĂsÓ Òí ÍÓ ƨî Īæ÷âÅÝ ÓĄî ķîĂÁ Ó Ó÷ ÄéÁ Ýæ
ƨæ íŁâ
Ministry of Coal has decided to deallocate 14 Coal blocks and 01 lignite captive coal block for slow implementation/non-

Óù ÃijìŬâ÷ ëƜ óëùŬ÷ óƨë ƨâ æĀ ƨ æ Úù ÓÁ çƨæ ìƬ ÓĄ ÄéÁ ƨÝ â äĄ ÓĄî ķîĂ ÓƬ Òí óíÓ÷íù ÓÁ çƨæ ìƬ ÓĄ ÄéÁ ƨÝ â 12 ÓĄ î ķîĂÓƬ Ó÷ ÄéÁ Ýæ

; ƨé ô÷í í÷ĭìé Ôƨæ Ú ƨð Ó÷ó ƨæ Õë ƨî ƨë ÝĀ ß Ó÷ óƧí ì÷ ÔĄì÷âÁ ß; Û÷íÔÁß í÷ĭì ƨð źú â éĄßƚ Ó÷ éæô÷íùßùô; ÍçùÚùÆÍæÓĄ ÓĀ ÃæĀ ó÷â÷ çļîù, çú æú Óú î÷
ƨØ îÓ÷ ð çƜ Õ÷ßĵç÷ âã÷ ä÷ëĄäí ðā îù Ó÷çƭíĀ ñæ Ó÷ óô÷íæçú í Úëí ç÷æùÕÁ Õ÷ æäù ÓĀ ŏäû òá ÓĄ Óë ÓíæĀ ôĀ âú í÷ŀÝƢ ùì ÕÁ Õ÷ æäù éĀ ƨóæ ŏ÷ƨåÓíá ÓĄ ƨðƁ éƟ Ó
Óù óô÷ìâ÷

ŏå÷æëÁ Ŋù Óù ÃijìŬâ÷ ð÷îĀ Åó ŏ÷ƨåÓíá Ó÷ ÇŵĀ Ŀì ÕÁ Õ÷ æäù ÓĀ óÁ íŬá ÓĄ óú ƨæøĿØâ Óíæ÷
Äƨãƚ Ó ë÷ëîƬ Óù ëÁ ƨŊëÁ ßîùì óƨëƨâ æĀ ľì÷çÓ ëîĀ Ƨíì÷ ƨæìÁ Ŋá çƧíìĄÚæ÷-II ÓĄ ëÁ ďû íù äù
The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved to Intensified Malaria Control Project-II. Äƨãƚ Ó ë÷ëîƬ Óù ëÁ ƨŊëÁ ßîùì
Intensified Malaria Control Project-I, ðòƚ 2005-10) ÓĄ Ú÷íù íÔæĀ ÓĀ ó÷ã óÁ ñĄƨåâ êąÕĄƨîÓ ÓĀ ĴŌ ÇĬØ ŏ÷Á âùì ó÷â çû ðƭųí í÷ĭìƬ ëƜ


Łðáƚ óú ķé÷í÷ð
Łðáƚ óú ķé÷í÷ð ÓĄ ê÷íâùì óðƝ Ŭá ƨðê÷Õ ëƜ ê÷íâ ÓĀ ëô÷ óðƝ ŬÓ ÓĀ ƀç ëƜ ƨæìú ū ƨÓì÷ Õì÷ěYou're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->