Naziv predmeta

:
Šifra predmeta
)

METODOLOGIJA NAUCNOG RADA
Status predmeta
OBAVEZNI

Semestar
III

Broj ECTS kredita

Fond časova
2+0

9

Studijski programi za koje se organizuje :
Akademske magistarske studije biologije (PMF-a), Studijski program Eksperimentalna biologija i biotehnologija (Studije traju 4 semestra, 120 ECTS kredita)

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni svi obavezni predmeti Ciljevi izučavanja predmeta: Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa metodama koje se koriste u stvaranu naučnog
rada, što predstavlja bazu za budući rad na magistarskoj i doktorskoj disertaciji.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja. Učenje i samostalni rad. Konsultacije. Sadržaj predmeta: (Nazivi metodskih jedinica, kontrolnih testova, kolokvijuma i završnog ispita po nedjeljama u toku semestra)
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod, Struktura nauke - pretpostavke; Struktura nauke – pojmovi i hipoteze; Struktura nauke – zakoni i teorije; Struktura nauke – predmet i metode; Struktura nauke- norme, zadatak; Struktura nauke- smisao nauke; Slobodna nedelja; I kolokvijum; O naučnoistraživačkom radu, Nastanak naučnog rada; Prikupljanje građe i literature; Organizacija podataka, pisanje teksta, citati; Stilske odlike i gramatiška korektnost; Tehnička obrada štampanje rukopisa; Odbrana naučnog rada - teze i II kolokvijum; Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok OPTEREĆENJE STUDENATA

nedjeljno

u semestru

Nastava i završni ispit: 12 sati x 16 = 192 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, 9 kredita x 40/30 =12 sati upis i ovjera): 2 x 12 sati = 24 sata Ukupno opterećenje za predmet: 9 x 30 = 270 sati Struktura: Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i 2 sata predavanja polaganje popravnog ispita od 0 do 54 sati (preostalo vrijeme od prve dvije 10 sati samostalnog rada uključujući i stavke do ukupnog opterećenja za predmet od 270 sati): 54 sati konsultacije Struktura opterećenja: 192 sata (nastava) + 24 sata (priprema) + 54 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade oba kolokvijuma

Literatura: Šušnjić, Đ. – Metodologija. Beograd, 2005.
Šimić M. – Kako nastaje naučno djelo, Sarajevo, 1980.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva kolokvijuma po 25 poena (ukupno 50 poena) Prisustvo nastavi: 2 poena Završni ispit 48 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Prof. dr Drago Marić, doc. dr Vladimir Pešić

Posebna naznaku za predmet: Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: