T

EN

AL
AY
SIA

KEM
ER
IAN

N
PELAJARA

M

ANALISIS KEPUTUSAN

SPM

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK
DAN
SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

ANALISIS KEPUTUSAN SPM 2010
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK
Disediakan oleh

Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 5 & 6, Blok E14,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Parcel E,
62604 Putrajaya.

0(, 2011
MEI 2011

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,
ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama
ada elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin
bertulis daripada Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pelajaran
Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

i

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN
VOKASIONAL
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ANALISIS KEPUTUSAN
SPM 2010

ii

1. Sekapur Sirih Seulas Pinang
2. Selayang Pandang
3. Rumusan Analisis SPM 2010

1-2

4. Jadual Pencapaian Sekolah Berdasar GPS – mengikut ketetapan LPM
5. Perbandingan dan Kedudukan GPS 2006-2010

3
4-5

6. Analisis SPM 2010 (mengikut gred terendah)
a. Keseluruhan

6-7

b. Aliran Teknikal

8-9

c.

Aliran Vokasional

10-11

d. Aliran Kemahiran

12-13

7. Gred Purata SPM 2010 Mengikut Zon

14

a. Keseluruhan

14

b. Aliran Teknikal

15

c.

Aliran Vokasional

15

d. Aliran Kemahiran

15

8. Gred Purata SMT/V SPM 2006 – 2010 dan KPI BPTV 2010

16-17

9. Peningkatan Pencapaian Gred Purata Sekolah 2010
a. Keseluruhan

18-21

b. Aliran Teknikal

22-23

c.

Aliran Vokasional

24-25

10. Prestasi SMT/SMV Berdasar TOV PMR 2008
a. Aliran Teknikal

26-27

b. Aliran Vokasional

28-29

c.

30-31

Aliran Kemahiran

11. Analisis Keputusan SPM 2010 mengikut mata pelajaran

32-33

12. Pencapaian Mata Pelajaran Mengikut GP Terendah

34-85

13. Trend Pencapaian Gred Purata 2006 – 2010

86

14. Trend Pencapaian Mata Pelajaran Mengikut Peratus Gred
a. Mata Pelajaran Teras 2006 - 2010

87-94

b. Mata Pelajaran Aliran Vokasional 2006 - 2010

iii

95-106

15. Trend Pencapaian Mata Pelajaran Mengikut Gred Purata
a. Mata Pelajaran Teras 2006 - 2010

107-110

b. Mata Pelajaran Aliran Teknikal 2006 - 2010

111-114

c.

115-121

Mata Pelajaran Aliran Vokasional 2006 - 2010

16. Bilangan murid cemerlang mengikut
a. Aliran Teknikal

122

b. Aliran Vokasional

123-124

17. Senarai murid cemerlang 2010
a. Mendapat semua A

125-126

b. Aliran Teknikal – 8A dan ke atas

127-132

c.

133-146

Aliran Vokasional – 6A dan ke atas

d. Aliran Kemahiran – mendapat sekurang-kurangnya 1A
18. Penghargaan

iv

147-148

Sekapur Sirih
Seulas Pinang

ANALISIS KEPUTUSAN

Sekapur Sirih Seulas Pinang
Bismillahirrahmanrrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam satu Malaysia.
Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur dipanjatkan kepada Allah S.W.T kerana
dengan limpah kurnia dan izinNya, saya diberi kesempatan untuk mencoret kata alualuan dalam ruangan Selayang Pandang ini. Tahniah, syabas dan terima kasih yang tidak
terhingga kepada Jawatankuasa Analisis Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2010
dan kepada mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung kerana telah
memberi komitmen yang tinggi dalam menghasilkan dokumen Analisis Keputusan Sijil
Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2010 Sekolah Menengah Teknik/Sekolah Menengah
Vokasional (SMT/SMV).
Dengan adanya analisis keputusan ini, diharap pihak perancang sekolah khususnya para
pentadbir dapat menggunakannya sebaik mungkin dalam membangun serta
mengemilangkan sekolah masing-masing. Sesungguhnya sumbangan Sekolah Menengah
Teknik/Sekolah Menengah Vokasional terhadap perkembangan pendidikan tidak dapat
dinafikan dan amat diperlukan untuk negara mengorak langkah menuju kejayaan yang
diharapkan. Perlu diingatkan bahawa Sekolah MenengahTeknik/Sekolah Menengah
Vokasional mampu melahirkan modal insan yang gemilang dari segi akademik dan
kemahiran untuk memenuhi agenda dan misi nasional serta Wawasan 2020
Pendidikan Teknik dan Vokasional juga memberi peluang pendidikan yang sama rata
dan untuk semua lapisan masyarakat, seiring serta sejajar dengan konsep ‘Satu Malaysia
– Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan’ di samping selaras dengan kehendak
Bidang Keberhasilan Utama Negara (National Key Result Area-NKRA). Oleh hal yang
demikian, pihak sekolah hendaklah berusaha atau mengambil langkah untuk
meningkatkan enrolmen di sekolah masing-masing agar
hasrat kita untuk
memperkasakan Pendidikan Teknik dan Vokasional dapat dicapai.
Akhir kata, dengan kesempatan ini saya ingin merakamkan tahniah, syabas dan terima
kasih kepada semua calon, semua guru dan semua pentadbir Sekolah Menengah
Teknik/Sekolah Menengah Vokasional yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang
dan membanggakan di samping menunjukkan minat dan keperihatinan terhadap
pendidikan secara berterusan serta memberi sumbangan yang tidak terhingga nilainya
terutama dalam pendidikan di peringkat sekolah. Saya berharap agar semua usaha,
minat, keperihatinan dan sokongan yang baik ini dapat diterusnya dari semasa ke semasa
agar Sekolah Menengah Teknik/ Sekolah Menengah Vokasional (SMT/SMV) menjadi
gemilang di masa akan datang seperti yang kita impi-impikan.

Haji Ahmad Tajudin Bin Jab
Pengarah
Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional
Kementerian Pelajaran Malaysia

v

Selayang Pandang

ANALISIS KEPUTUSAN

Selayang Pandang
Bismillahirrahmanrrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa Analisis SPM 2010
kerana telah menyiapkan buku analisis ini dengan jayanya. Tahniah dan syabas kepada
calon SPM 2010, guru-guru dan pengurusan sekolah yang telah berusaha keras dalam
menjayakan kecemerlangan akademik di sekolah-sekolah Teknik dan Vokasional.
Saya berharap agar analisis SPM 2010 digunapakai sepenuhnya oleh pihak pengurusan
sekolah dalam membantu guru-guru terutama Ketua-Ketua Panatia dan Ketua-Ketua
Bidang dalam merancang dan merencanakan strategi serta program peningkatan
akademik di sekolah masing-masing.
Justeru itu, BPTV telah juga menetapkan Key Performance Index (KPI) bagi membantu
pihak sekolah mensasarkan peningkatan kecemerlangan akademik dengan merancang
strategi pengurusan yang berkesan. Antara strategi yang boleh membantu pihak
pengurusan sekolah menepati sasaran KPI dengan tepat ialah Headcount. Headcount
pada hikmah saya boleh menjadikan guru seperti seorang doktor pakar yang dapat
mengenalpasti penyakit pesakitnya dengan tepat dan memberikan ubat dengan dos yang
betul kepada pesakitnya.
Akhirnya, saya bagi pihak jawatankuasa merakamkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berusaha gigih dan mantapkan lagi usaha-usaha tersebut berpandukan analisis
keputusan SPM 2010. Saya berharap agar pihak sekolah dapat menggunakan keputusan
analisis ini secara optimum. Saya berdoa agar usaha-usaha ini diberkati dan kita samasama mengenggam kejayaan yang gemilang.

Haji Wan Mohd Noor bin Wan Endut
Timbalan Pengarah,
Pengurusan Akademik,
Merangkap,
Penasihat
AJK Analisis SPM 2010

vi

Rumusan Analisis
SPM 2010

ANALISIS KEPUTUSAN

Rumusan Analisis Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tahun 2010

Pendahuluan
Seramai 24,071 orang calon dari Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional
telah mendaftar dan menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 2010
berbanding 31,170 calon pada tahun 2009. Daripada jumlah tersebut seramai
8,185 (34.0%) orang calon dari Aliran Teknikal dan seramai 13,655 (56.7%)
orang calon dari Aliran Vokasional. Pada tahun 2010 seramai 2,231 (9.3%)
orang calon dari Aliran Kemahiran menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).
Peperiksaan bertulis SPM 2010 telah dijalankan dari 23 November hingga 20
Disember 2010. Sejumlah 67 mata pelajaran telah ditawarkan kepada calon
Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional SPM 2010. Sebanyak 178 pusat
peperiksaan telah disediakan untuk mengendalikan peperiksaan ini. Tahun 2010
merupakan tahun kedua sistem penggredan baru digunapakai dalam
peperiksaan SPM. Sistem penggredan ini dapat mendiskriminasi dengan lebih
tepat pencapaian calon yang memperoleh keputusan cemerlang.
Pencapaian Calon SPM 2010
Pada keseluruhannya pencapaian calon Sekolah Menengah Teknik dan
Vokasional dalam SPM 2010 adalah membanggakan. Pencapaian calon
meningkat dari segi peratusan bilangan yang memperoleh sijil, cemerlang A+, A
dan A- dan lulus semua mata pelajaran yang diduduki.
Pencapaian calon pada tahun 2010 pada umumnya meningkat dari segi kualiti
dan kuantiti. Walaubagaimanapun hanya 23,178 orang calon (97.29%) telah
berjaya mendapat sijil SPM berbanding 31,093 orang calon (99.75%) pada tahun
2009. Gred Purata SMT/SMV SPM 2010 ialah 4.45 berbanding 4.84 pada tahun
2009. Ini bermakna Sasaran KPI BPTV iaitu 4.57 telah tercapai. Rekod
pencapaian ini merupakan yang terbaik dalam tempoh empat tahun iaitu dari
tahun 2007 hingga tahun 2010. Gred Purata Nasional untuk SPM tahun 2010
ialah 5.19. Gred Purata SMT/SMV melebihi Gred Purata Nasional. Peningkatan
ini disebabkan oleh penumpuan yang dapat calon berikan terhadap mata
pelajaran yang diambil. Pada keseluruhannya pencapaian SMT/SMV bertambah
baik.
Aliran Teknikal
Bilangan calon yang menduduki peperiksaan SPM tahun 2010 adalah seramai
8,181 orang . Seramai 8,180 orang calon (99.99%) telah berjaya mendapat sijil
SPM berbanding 16,734 orang calon (100%) pada tahun 2009. Sementara Gred
Purata SPM 2010 ialah 4.08 berbanding 5.14 pada tahun 2009. Seramai 38
orang calon (0.46%) mendapat 10A (A+,A,A-) dalam SPM tahun 2010
berbanding 60 orang calon (0.36%) pada tahun 2009. Seramai 263 orang calon

1

(3.21%) SMT telah berjaya mendapat 8A (A+,A,A-) ke atas berbanding 310
orang calon (1.85%) pada tahun 2009.
Aliran Vokasional
Bilangan calon yang menduduki peperiksaan SPM tahun 2010 adalah seramai
13,586 orang . Seramai 13,550 orang calon (99.74%) telah berjaya mendapat
sijil SPM berbanding 14,359 orang calon (99.47%) pada tahun 2009. Gred
Purata SPM 2010 ialah 4.38 berbanding 5.36 pada tahun 2009. Dalam SPM
tahun 2010 seramai 39 orang calon (0.29%) mendapat 8A (A+,A,A-) berbanding
5 orang calon (0.03%) pada tahun 2009. Seramai 641 orang calon (4.72%)
telah berjaya mendapat 6A (A+,A,A-) ke atas berbanding 160 orang calon
(1.11%) pada tahun 2009.
Aliran Kemahiran
Tahun 2010 merupakan kali pertama murid-murid Aliran Kemahiran diwajibkan
mengambil Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Bilangan calon yang
menduduki SPM tahun 2010 ialah seramai 2, 037 orang calon. Daripada jumlah
tersebut, seramai 1,448 orang calon (71.08%) telah berjaya mendapat sijil SPM
dan Gred Purata ialah 8.13.
Calon Berkeperluan Khas
Seramai 28 orang calon menduduki SPM tahun 2010 dari empat buah sekolah .
Daripada jumlah tersebut, seramai 2 orang calon (7.14%) telah berjaya
mendapat sijil SPM.

2

Jadual Pencapaian Sekolah
Berdasar GPS
(mengikut ketetapan LPM)

ANALISIS KEPUTUSAN

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2010
JADUAL PENCAPAIAN SEKOLAH
BERDASARKAN GRED PURATA SEKOLAH ( GPS )

GPS

2010 (BIL SEKOLAH)

2009 (BIL. SEKOLAH)

CEMERLANG

0.00 – 2.25

0

0

BAIK

2.25 – 4.50

43

21

MEMUASKAN

4.51 – 6. 75

45

69

BERPOTENSI

6.76 – 9.00

0

0

88

90

KATEGORI SEKOLAH

JUMLAH

3

Perbandingan Gred Purata
dan Peratusan Kelulusan
2006-2010

ANALISIS KEPUTUSAN

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2010
PERBANDINGAN DAN KEDUDUKAN GPS 2006-2010

GP SEKOLAH
BIL.

KOD

NAMA SEKOLAH

2006

Ked

2007

Ked

2008

Ked

2009

Ked

2010

Ked

01

AHA0002

SMV Slim River, Perak

5.90

71

5.89

81

5.83

81

4.94

43

4.64

59

02

AHA1002

SMV Seri Manjong, Perak

5.22

24

5.31

39

5.19

37

4.70

25

4.62

56

03

AHA2001

SMV Leboh Cator, Ipoh, Perak

5.84

65

5.49

49

5.32

45

4.87

39

4.86

66

04

AHA4002

SMV Kuala Kangsar, Perak

5.88

69

5.67

66

5.47

60

5.20

61

4.57

53

05

AHA8002

SMV Seri Iskandar, Perak

5.70

52

5.51

52

5.79

80

5.11

54

4.47

38

06

AHE6159

SMT Taiping, Perak

5.66

49

5.22

34

5.31

44

4.76

30

4.50

43

07

AKA3001

SMV Kerian, Perak

6.05

79

5.95

83

6.25

86

5.83

85

5.61

85

08

AKA5171

SMT Teluk Intan, Perak

5.78

58

5.59

57

5.48

61

4.87

38

4.65

60

09

AKA7001

SMT Gerik, Perak

5.27

25

5.16

27

4.99

24

4.49

19

4.23

22

10

AKB2269

SMT Ipoh, Perak

3.96

6

4.04

6

3.81

5

3.88

9

3.67

8

11

BHA8002

SMV Sungai Buloh, Selangor

5.20

22

5.09

21

4.90

19

4.50

20

4.40

30

12

BHA8004

SMV Shah Alam, Selangor

5.78

59

5.65

61

5.33

48

5.15

56

4.05

16

13

BKA3001

SMT Kuala Selangor, Selangor

5.21

23

5.39

46

5.58

68

5.09

53

4.02

14

14

BKA4001

SMT Kajang, Selangor

5.67

50

5.50

51

5.60

69

4.98

48

4.50

42

15

BKA7001

SMT Gombak, Selangor

4.58

10

4.87

12

4.80

16

4.48

16

3.79

9

16

BKA9001

SMT Sepang, Selangor

4.37

9

4.58

9

4.42

9

4.03

10

3.42

5

17

BKE0001

SMT Klang, Selangor

5.77

57

5.54

55

5.39

54

4.81

35

4.43

34

18

CHA0002

SMV Tengku Ampuan Afzan, Bentong, Pahang

5.84

66

5.79

77

5.62

71

5.34

72

4.49

39

19

CHA3002

SMV Sultan Hj. Ahmad Shah, Kuala Lipis, Pahang

5.04

18

5.07

19

4.74

14

4.60

21

4.44

35

20

CHA4001

SMV Kuantan, Seri Pelindung, Pahang

5.88

70

5.69

67

5.71

77

5.21

62

4.64

58

21

CHA7001

SMV Puteri Temerloh, Pahang

5.97

73

6.02

84

5.50

65

4.85

37

3.87

12

22

CHA7002

SMV Temerloh, Pahang

5.97

74

6.02

85

5.50

66

5.03

51

4.41

33

23

CHA8001

SMT Sultan Ahmad Shah, Kuala Rompin, Pahang

5.40

31

5.34

42

5.38

53

5.37

73

5.20

79

24

CHE9060

SMT Pertanian Chenor, Pahang

6.27

85

5.38

45

5.37

51

5.57

78

5.27

80

25

CKA5002

SMT Muadzam Shah, Pahang

5.31

28

5.28

38

4.93

21

4.79

33

4.40

31

26

CKE4037

SMT Kuantan, Pahang

3.72

4

3.85

5

4.46

10

3.80

8

4.04

15

27

DHA1001

SMV Pengkalan Chepa, Kelantan

5.75

56

5.63

59

5.52

67

5.15

55

5.00

71

28

DHA5002

SMV Tanah Merah, Kelantan

6.00

76

5.72

70

5.85

82

5.26

65

5.69

87

29

DHA7002

SMV Kuala Krai, Kelantan

6.08

81

5.55

56

6.00

84

5.23

63

5.41

82

30

DKA0001

SMT Bachok, Kelantan

4.84

11

4.70

10

4.99

22

4.43

14

4.49

40

31

DKA3001

SMT Pasir Mas, Kelantan

5.65

48

5.14

25

5.15

32

4.67

23

4.51

44

32

JHA0002

SMV Batu Pahat, Johor

5.56

39

5.66

63

5.35

49

5.28

67

4.78

65

33

JHA1001

SMV Tanjung Puteri, Johor

5.46

34

5.76

75

5.63

72

5.17

59

5.11

77

34

JHA1002

SMT (ERT) Azizah J. Bahru, Johor

4.88

14

4.95

14

4.17

8

3.72

7

3.63

7

35

JHA3002

SMV Kota Tinggi, Johor

5.31

29

5.54

54

5.41

56

5.16

57

4.56

52

36

JHA5001

SMV Muar, Johor

5.98

75

5.72

69

5.69

75

5.29

69

4.46

36

37

JHA7002

SMV Segamat, Johor

5.83

64

5.66

64

5.50

64

4.97

47

4.94

69

38

JHE2001

SMV Kluang, Johor

5.67

51

5.75

74

5.43

58

5.17

58

4.51

46

39

JKA1001

SMT Perdagangan Johor Bahru, Johor

4.84

12

4.81

11

4.56

11

4.24

11

3.37

4

40

JKE1001

SMT Johor Bahru, Johor

2.99

1

3.21

3

2.75

1

2.68

1

2.62

1

41

KHA2001

SMV Alor Setar, Jalan Stadium, Kedah

5.57

40

5.10

22

5.06

27

4.79

32

4.52

48

42

KHA3003

SMV Sungai Petani 1, Kedah

6.29

86

6.44

87

6.39

87

5.95

87

5.66

86

43

KHA3004

SMV Sungai Petani 2, Kedah

5.57

41

5.37

43

5.13

29

4.73

28

3.86

11

44

KHA5002

SMV Kulim, Kedah

5.61

46

4.96

16

5.04

26

4.74

29

4.64

57

45

KHA6001

SMV Langkawi, Kedah

6.22

84

5.73

71

5.66

74

4.97

46

4.59

54

46

KKE2156

SMT Alor Setar, Kedah

3.92

5

3.51

4

3.25

3

3.34

4

3.43

6

47

MHA0001

SMV Datok Seri Mohd Zin, Melaka

5.81

61

5.21

31

5.18

36

4.83

36

4.46

37

48

MHA2002

SMV Melaka Tengah, Melaka

5.58

43

5.41

47

5.30

43

4.89

40

4.29

26

49

MKA1001

SMT Jasin, Melaka

5.34

30

5.11

23

5.23

39

4.48

17

4.15

20

50

MKB2144

SMT Bukit Piatu, Melaka

4.20

7

4.39

8

3.91

6

3.71

6

3.87

13

51

NHA2002

SMV Port Dickson, Negeri Sembilan

5.82

63

5.65

62

5.32

46

5.05

52

4.62

55

52

NHA3001

SMV Dato' Undang Haji Muhamad Sharip

5.57

42

5.32

41

4.90

20

4.32

12

3.80

10

4

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2010
PERBANDINGAN DAN KEDUDUKAN GPS 2006-2010

GP SEKOLAH
BIL.

KOD

NAMA SEKOLAH

2006

Ked

2007

Ked

2008

Ked

2009

Ked

2010

Ked

53

NHA4001

SMV Ampangan, Negeri Sembilan

5.71

55

5.72

68

5.13

31

4.78

31

4.36

29

54

NKA0001

SMV Kuala Klawang, Negeri Sembilan

5.28

26

5.12

24

4.99

23

4.48

18

4.26

24

55

NKA1001

SMV Juasseh, Negeri Sembilan

6.33

87

5.78

76

5.36

50

5.01

50

4.49

41

56

NKE3038

SMT Dato' Lela Maharaja, Rembau

5.50

35

5.03

18

4.88

18

4.70

26

4.73

63

57

NKE4144

SMT Tuanku Jaafar, Negeri Sembilan

3.58

3

3.13

1

3.28

4

3.04

3

2.92

3

58

PHA1001

SMV Batu Lanchang, P. Pinang

6.01

77

5.82

79

5.69

76

5.55

76

5.02

73

59

PHA2001

SMV Butterworth, P. Pinang

5.87

67

5.87

80

5.71

78

5.01

49

4.51

47

60

PHA3001

SMV Balik Pulau, P. Pinang

5.43

32

5.21

30

5.17

34

4.42

13

4.74

64

61

PHA4002

SMV Nibong Tebal, P. Pinang

6.04

78

5.49

50

5.33

47

5.17

60

4.91

68

62

PKA0001

SMT Seberang Prai

4.89

15

5.22

32

4.79

15

4.70

24

4.36

28

63

PKB1116

SMT Tunku Abdul Rahman Putra, P. Pinang

5.08

19

5.27

37

5.28

42

4.63

22

4.06

18

64

RHA0002

SMV Kangar, Perlis

6.12

82

5.80

78

5.42

57

5.31

70

5.15

78

65

RHA0003

SMV Arau, Perlis

5.70

53

5.92

82

5.61

70

5.26

66

5.69

88

66

THA0001

SMV Besut, Terengganu

5.70

54

5.64

60

5.87

83

5.31

71

5.52

84

67

THA2002

SMV Kemaman, Terengganu

5.79

60

5.52

53

5.77

79

5.58

79

5.50

83

68

THA3001

SMV Kuala Terengganu, Terengganu

5.30

27

5.07

20

5.00

25

4.71

27

4.51

45

69

TKA1001

SMT Dungun, Terengganu

5.09

20

5.20

29

5.18

35

4.93

42

4.88

67

70

TKE3111

SMT Terengganu

4.27

8

4.20

7

4.02

7

3.53

5

4.07

19

71

WEB0001

SMT Kuala Lumpur, Cheras KL

3.08

2

3.14

2

3.13

2

3.02

2

2.74

2

72

WHA0001

SMV (ERT) Setapak, K. Lumpur

5.51

37

5.32

40

4.66

12

4.43

15

4.05

17

73

WHA1099

SMT Labuan, Sabah

5.81

62

5.47

48

5.13

30

5.50

74

4.54

50

74

WHE0001

SMV Setapak, Kuala Lumpur

5.59

44

5.60

58

5.20

38

4.97

45

4.27

25

75

XHA2001

SMV Sandakan, Sabah

5.45

33

4.98

17

5.40

55

5.24

64

4.55

51

76

XHA3099

SMT Tawau, Sabah

4.85

13

5.25

35

5.16

33

5.28

68

4.53

49

77

XHA3101

SMT Lahad Datu, Sabah

5.59

45

5.38

44

5.66

73

5.75

83

5.01

72

78

XHA3102

SMV Beaufort, Sabah

5.08

75

79

XHA5002

SMV Kudat, Sabah

5.50

36

5.74

72

5.27

41

5.65

81

4.35

27

80

XKA1099

SMT Keningau, Sabah

5.18

21

4.96

15

4.71

13

4.93

41

4.26

23

81

XKB4001

SMT Likas, Sabah

5.91

72

5.19

28

5.49

62

5.64

80

4.71

62

82

YHA1302

SMV Matang, Sarawak

5.87

68

5.15

26

4.87

17

4.96

44

4.17

21

83

YHA2401

SMV Betong, Sarawak

6.18

83

6.42

86

6.03

85

5.92

86

5.33

81

84

YHA3101

SMV Sibu, Sarawak

5.02

17

5.27

36

5.13

28

4.80

34

4.40

32

85

YHA4101

SMV Miri, Sarawak

5.55

38

5.22

33

5.50

63

5.55

75

4.96

70

86

YKA1202

SMT Sejingkat, Sarawak

4.91

16

4.93

13

5.25

40

5.56

77

5.08

76

87

YKB1201

SMV Kuching, Sarawak

5.62

47

5.75

73

5.46

59

5.66

82

4.71

61

88

YKE9101

SMT Bintulu, Sarawak

6.06

80

5.66

65

5.37

52

5.75

84

5.07

74

GRED PURATA KESELURUHAN

5.40

5

5.27

5.15

4.84

4.45

Analisis SPM 2010
(mengikut gred terendah)
Keseluruhan
Aliran Teknikal
Aliran Vokasional
Aliran Kemahiran

ANALISIS KEPUTUSAN

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Keseluruhan
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

JOHOR BAHRU*

2858

376

641

520

412

361

277

174

86

11

2

KUALA LUMPUR*

2990

305

724

521

438

387

296

185

102

29

2858

100.00

99.87

0.13

2.62

2.68

-0.07

3

2987

99.90

99.38

0.52

2.74

3.02

-0.29

3

TUANKU JAAFAR*

2990

369

635

522

367

311

311

234

178

4

PERD JOHOR BAHRU

3696

234

649

684

569

405

392

318

336

58

5

2985

99.83

99.38

0.46

2.92

3.04

-0.12

95

14

3682

99.62

98.06

1.56

3.37

4.24

-0.87

5

SEPANG*

4298

336

831

612

568

516

494

415

6

ALOR SETAR*

2513

136

482

433

367

292

256

222

340

159

27

4271

99.37

98.43

0.95

3.42

4.03

-0.62

235

74

16

2497

99.36

99.68

-0.32

3.43

3.34

7

ERT AZIZAH

1177

42

143

232

231

151

111

0.09

102

121

37

7

1170

99.41

99.77

-0.36

3.63

3.72

-0.09

8

PERSIARAN BRASH*

2625

105

390

466

426

332

9

GOMBAK*

4047

120

574

656

605

590

272

237

266

110

21

2604

99.20

98.61

0.59

3.67

3.88

-0.20

524

397

395

151

35

4

4012

99.14

96.49

2.65

3.79

4.48

-0.69

10

DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP
SG PETANI 2

1094

6

90

220

264

174

107

89

11

2762

96

321

548

472

349

254

199

90

41

13

162

1081

98.81

98.02

0.79

3.80

4.32

-0.52

291

146

86

14

2676

96.89

95.86

1.03

3.86

4.73

-0.87

12

ERT PUTERI

592

9

53

101

131

100

65

47

61

13

BUKIT PIATU*

2140

104

347

319

285

239

217

177

297

18

7

54

-0.98

134

21

14

KUALA SELANGOR*

2779

133

338

351

408

371

352

322

336

144

24

15

KUANTAN*

2343

127

331

307

297

275

276

225

289

157

16

SHAH ALAM

2749

97

278

402

463

409

316

273

333

133

17

ERT SETAPAK

1764

25

168

313

365

235

172

154

194

18

TAR PUTRA*

2376

74

341

337

335

254

287

276

285

19

LAPANGAN TERBANG*

3010

86

402

438

396

370

379

366

395

139

39

20

JASIN*

2308

41

285

356

368

288

244

208

309

179

30

2

21

MATANG

2466

39

176

402

465

420

295

203

259

138

69

22

GERIK*

1849

83

289

232

206

140

200

213

323

121

23

KENINGAU

3250

55

258

487

603

459

414

297

402

188

24

KUALA KLAWANG

2032

50

186

328

332

278

206

188

254

129

81

25

SETAPAK

2662

32

254

426

470

365

275

240

325

173

102

25

26

MELAKA TENGAH

2816

34

219

368

560

476

334

257

298

186

84

2

27

KUDAT

1406

23

54

212

307

250

155

108

144

92

61

28

SEBERANG PRAI*

2831

71

300

333

377

392

388

335

393

202

40

29

AMPANGAN

2567

37

223

347

462

429

294

204

254

147

30

SG BULOH

1954

26

136

326

382

295

176

142

180

136

31

MUADZAM SHAH

1659

34

176

227

234

209

186

170

248

135

32

SIBU

1602

20

133

228

286

231

178

139

190

150

33

TEMERLOH

1670

43

155

231

244

248

215

126

184

116

34

KLANG

3391

49

238

426

618

552

399

317

456

35

KUALA LIPIS

2154

54

169

333

352

273

233

181

267

36

MUAR

2018

33

116

274

391

347

232

165

37

DATOK SERI MOHD ZAIN

2199

25

170

282

416

343

233

190

38

SERI ISKANDAR

1819

24

135

264

346

250

195

39

BENTONG

2210

20

135

299

428

367

253

40

BACHOK*

2107

71

220

246

249

280

41

JUASSEH

2010

27

141

283

363

42

KAJANG

2641

38

209

332

439

43

TAIPING

4033

95

365

553

44

PASIR MAS

2480

81

198

312

45

WAKAF TEMBUSU

2816

27

173

436

4

136

585

98.82

97.27

1.55

3.87

4.85

2119

99.02

98.64

0.38

3.87

3.71

0.16

2

2755

99.14

93.89

5.25

4.02

5.09

-1.08

59

17

2284

97.48

97.87

-0.39

4.04

3.80

0.24

45

178

2704

98.36

92.42

5.95

4.05

5.15

-1.11

69

69

202

1695

96.09

96.66

-0.58

4.05

4.43

-0.38

150

37

2339

98.44

95.64

2.81

4.06

4.63

-0.57

2971

98.70

99.65

-0.95

4.07

3.53

0.55

2278

98.70

97.77

0.93

4.15

4.48

-0.33

292

2397

97.20

94.20

3.00

4.17

4.96

-0.79

42

1

1807

97.73

97.10

0.63

4.23

4.49

-0.26

87

148

3163

97.32

95.60

1.73

4.26

4.93

-0.67

1951

96.01

96.86

-0.85

4.26

4.48

-0.23

2560

96.17

94.44

1.73

4.27

4.97

-0.70

2732

97.02

96.05

0.96

4.29

4.89

-0.60

1345

95.66

88.04

7.62

4.35

5.65

-1.30

2

2791

98.59

95.90

2.69

4.36

4.70

-0.34

170

22

2397

93.38

94.06

-0.69

4.36

4.78

-0.41

155

139

1799

92.07

96.94

-4.88

4.40

4.50

-0.10

40

3

1619

97.59

95.40

2.19

4.40

4.79

-0.39

47

62

1555

97.07

94.98

2.09

4.40

4.80

-0.40

108

15

1562

93.53

92.87

0.66

4.41

5.03

-0.63

240

96

182

3295

97.17

93.74

3.43

4.43

4.81

-0.38

160

132

12

2022

93.87

95.91

-2.04

4.44

4.60

-0.16

204

113

143

32

1875

92.91

91.36

1.55

4.46

5.29

-0.83

274

154

112

2

2087

94.91

95.45

-0.54

4.46

4.83

-0.37

155

196

133

121

185

1698

93.35

94.12

-0.78

4.47

5.11

-0.64

176

251

179

102

32

2108

95.38

91.31

4.08

4.49

5.34

-0.85

247

225

337

157

75

3

2032

96.44

97.96

-1.52

4.49

4.43

0.06

306

210

177

247

136

120

45

1890

94.03

93.09

0.94

4.49

5.01

-0.52

411

318

235

340

212

107

129

2534

95.95

94.73

1.22

4.50

4.98

-0.48

641

546

386

397

441

290

319

60

3714

92.09

95.43

-3.34

4.50

4.76

-0.25

359

335

282

285

314

199

115

11

2365

95.36

95.83

-0.47

4.51

4.67

-0.16

530

444

273

225

284

227

197

24

2619

93.00

96.78

-3.78

4.51

4.71

-0.19

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV

6

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Keseluruhan
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

46

KLUANG

2137

53

140

273

374

364

239

165

212

144

173

103

1964

91.90

92.05

-0.15

4.51

5.17

-0.66

47

BUTTERWORTH

1596

7

104

218

304

276

187

135

149

86

130

56

1466

91.85

95.11

-3.26

4.51

5.01

-0.50

48

JALAN STADIUM

2016

12

129

325

396

317

186

134

191

130

196

57

1820

90.28

93.87

-3.59

4.52

4.79

-0.27

49

TAWAU

3562

44

189

414

675

622

426

367

446

253

126

22

3436

96.46

92.93

3.53

4.53

5.28

-0.75

50

LABUAN

2125

32

151

245

363

346

274

184

281

155

94

42

2031

95.58

91.15

4.43

4.54

5.50

-0.96

51

SANDAKAN

868

20

63

99

170

116

91

81

101

77

50

4

818

94.24

93.17

1.07

4.55

5.24

-0.69

52

KOTA TINGGI

1919

15

121

269

388

297

203

132

184

137

173

23

1746

90.98

92.74

-1.75

4.56

5.16

-0.60

53

KUALA KANGSAR

3162

46

221

461

542

435

347

285

350

216

259

68

2903

91.81

92.50

-0.69

4.57

5.20

-0.62

54

LANGKAWI

1731

13

102

229

268

282

237

199

200

129

72

6

1659

95.84

94.81

1.04

4.59

4.97

-0.38

55

PORT DICKSON

2984

29

184

381

472

487

399

278

370

243

141

30

2843

95.27

94.49

0.78

4.62

5.05

-0.43

56

SERI MANJUNG

1917

30

104

257

385

280

176

162

215

167

141

21

1776

92.64

96.08

-3.43

4.62

4.70

-0.08

57

KULIM

3827

72

276

492

651

529

417

343

440

275

332

39

3495

91.32

95.39

-4.06

4.64

4.74

-0.11

58

SERI PELINDONG

1841

38

126

277

328

227

179

135

195

123

213

19

1628

88.43

92.39

-3.96

4.64

5.21

-0.57

59

SLIM RIVER

1707

11

70

222

331

311

198

143

167

127

127

9

1580

92.56

94.52

-1.96

4.64

4.94

-0.30

60

TELUK INTAN

2015

21

92

228

310

358

313

251

226

131

85

11

1930

95.78

95.69

0.10

4.65

4.87

-0.21

61

KUCHING

1445

17

78

151

222

266

183

145

207

119

57

165

1388

96.06

89.92

6.14

4.71

5.66

-0.95

62

LIKAS

2500

32

137

282

430

392

287

257

344

214

125

12

2375

95.00

89.00

6.00

4.71

5.64

-0.92

63

DATO' LELA MAHARAJA

2254

43

178

248

280

301

298

281

318

217

90

54

2164

96.01

96.82

-0.81

4.73

4.70

0.03

64

BALIK PULAU

1691

24

67

222

301

286

192

140

185

100

174

28

1517

89.71

97.44

-7.73

4.74

4.42

0.32

65

BATU PAHAT

2190

10

94

230

486

343

242

175

241

193

176

15

2014

91.96

93.28

-1.32

4.78

5.28

-0.50

66

LEBOH CATOR

3134

33

187

310

496

475

393

326

399

327

188

28

2946

94.00

93.70

0.30

4.86

4.87

-0.01

67

DUNGUN*

3019

85

267

323

343

306

309

322

575

345

144

1

2875

95.23

95.67

-0.44

4.88

4.93

-0.05

68

NIBONG TEBAL

1745

17

78

235

306

257

158

145

197

131

221

16

1524

87.34

93.33

-5.99

4.91

5.17

-0.26

69

SEGAMAT

1782

13

65

202

295

292

228

153

212

157

165

52

1617

90.74

95.42

-4.68

4.94

4.97

-0.03

70

MIRI

2256

16

107

205

329

365

303

237

365

223

106

174

2150

95.30

89.91

5.39

4.96

5.55

-0.59

71

PENGKALAN CHEPA

2946

44

156

315

466

418

309

266

367

277

328

18

2618

88.87

91.41

-2.54

5.00

5.15

-0.15

72

LAHAD DATU

1359

24

60

112

159

209

204

190

208

135

58

5

1301

95.73

91.73

4.00

5.01

5.75

-0.74

73

BATU LANCANG

1331

4

40

135

227

236

165

127

151

106

140

23

1191

89.48

92.23

-2.75

5.02

5.55

-0.53

74

BINTULU

3010

11

90

255

466

492

424

368

441

301

162

260

2848

94.62

90.98

3.64

5.07

5.75

-0.69

75

BEAUFORT

1634

5

15

107

279

317

282

168

214

165

82

14

1552

94.98

76

SEJINGKAT*

2189

39

149

217

267

271

245

195

326

334

146

1

2043

93.33

85.69

7.64

5.08

5.56

-0.47

77

TANJUNG PUTERI

1728

5

53

178

280

282

219

166

197

146

202

48

1526

88.31

92.93

-4.62

5.11

5.17

-0.06

78

KANGAR

2359

6

63

215

392

382

308

224

312

229

228

9

2131

90.33

91.71

-1.38

5.15

5.31

-0.16

79

KUALA ROMPIN

2083

11

68

161

341

318

288

194

275

217

210

39

1873

89.92

91.77

-1.85

5.20

5.37

-0.16

80

PERTANIAN CHENOR

1563

16

76

108

204

203

223

185

237

163

148

42

1415

90.53

92.07

-1.54

5.27

5.57

-0.30

81

BETONG

1124

5

26

68

176

200

147

119

129

138

116

119

1008

89.68

85.10

4.58

5.33

5.92

-0.60

82

KUALA KRAI

1846

19

58

150

285

270

191

172

204

189

308

19

1538

83.32

92.12

-8.81

5.41

5.23

0.19

83

KEMAMAN

2328

21

82

188

294

329

266

208

307

271

362

4

1966

84.45

89.81

-5.36

5.50

5.58

-0.07

84

BESUT

2881

20

102

224

364

392

304

300

407

387

381

15

2500

86.78

92.04

-5.26

5.52

5.31

0.21

85

KERIAN

1488

6

33

77

155

219

245

192

205

191

165

40

1323

88.91

88.50

0.41

5.61

5.83

-0.22

86

SG PETANI 1

1733

6

33

118

215

251

240

144

234

231

261

30

1472

84.94

84.55

0.38

5.66

5.95

-0.29

87

TANAH MERAH

3932

8

51

243

555

594

466

402

501

468

644

81

3288

83.62

91.81

-8.19

5.69

5.26

0.43

88

ARAU

1848

4

37

120

274

236

216

188

237

220

316

18

1532

82.90

92.49

-9.59

5.69

5.26

0.43

4043

191260

94.42

0.01

4.45

4.84

-0.39

JUMLAH KESELURUHAN

202558

4899 17373 26314 32671 29204 23386 18953 23726 14734 11298
2.42

8.58 12.99 16.13 14.42 11.55

9.36 11.71

7.27

5.58

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV

7

5.08

94.41

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Keseluruhan Aliran Teknikal
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)

BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

JOHOR BAHRU*

2858

376

641

520

412

361

277

174

86

11

2858

100.00

99.87

0.13

2.62

2.68

-0.07

2

KUALA LUMPUR*

2990

305

724

521

438

387

296

185

102

29

3

2987

99.90

99.38

0.52

2.74

3.02

-0.29

3

TUANKU JAAFAR*

2990

369

635

522

367

311

311

234

178

58

5

2985

99.83

99.38

0.46

2.92

3.04

-0.12

4

SEPANG*

4298

336

831

612

568

516

494

415

340

159

27

4271

99.37

98.46

0.91

3.42

4.03

-0.61

5

ALOR SETAR*

2513

136

482

433

367

292

256

222

235

74

16

2497

99.36

99.68

-0.32

3.43

3.34

0.09

6

PERD JOHOR BAHRU

2606

171

440

426

336

273

302

274

285

89

10

2596

99.62

97.70

1.91

3.59

4.34

-0.76

7

PERSIARAN BRASH*

2625

105

390

466

426

332

272

237

266

110

21

2604

99.20

98.61

0.59

3.67

3.88

-0.20

8

ERT AZIZAH

219

17

41

30

22

19

21

25

33

10

1

218

99.54

99.48

0.07

3.74

3.99

-0.25

9

GOMBAK*

4047

120

574

656

605

590

524

397

395

151

35

4

4012

99.14

96.49

2.65

3.79

4.48

-0.69

10

SG PETANI 2

269

17

42

31

32

38

36

31

31

10

1

1

268

99.63

96.10

3.53

3.81

4.85

-1.04

11

TELUK INTAN

240

12

39

36

27

30

28

27

29

10

2

238

99.17

95.86

3.31

3.81

4.94

-1.12

12

WAKAF TEMBUSU

110

6

16

10

18

20

12

9

12

6

1

109

99.09

97.75

1.34

3.86

4.65

-0.79

13

BUKIT PIATU*

2140

104

347

319

285

239

217

177

297

134

21

2119

99.02

98.64

0.38

3.87

3.71

0.16

14

SHAH ALAM

1279

84

185

194

159

144

132

120

160

76

25

1

1254

98.05

91.68

6.37

3.88

5.10

-1.22

15

KUALA SELANGOR*

2779

133

338

351

408

371

352

322

336

144

24

2

2755

99.14

93.89

5.25

4.02

5.09

-1.08

16

SETAPAK

897

13

116

173

136

90

99

91

110

53

16

881

98.22

94.53

3.69

4.02

4.97

-0.95

17

KUANTAN*

2343

127

331

307

297

275

276

225

289

157

59

2284

97.48

97.87

-0.39

4.04

3.80

0.24

18

KULIM

1421

38

166

205

225

201

174

153

154

94

11

1410

99.23

96.09

3.13

4.06

4.72

-0.66

19

TAR PUTRA*

2376

74

341

337

335

254

287

276

285

150

37

2339

98.44

95.64

2.81

4.06

4.63

-0.57

20

LAPANGAN TERBANG*

3010

86

402

438

396

370

379

366

395

139

39

2971

98.70

99.65

-0.95

4.07

3.53

0.55

21

KUALA LIPIS

760

32

97

118

90

75

96

71

129

44

8

752

98.95

98.57

0.38

4.13

4.18

-0.05

22

JASIN*

2308

41

285

356

368

288

244

208

309

179

30

2

2278

98.70

97.77

0.93

4.15

4.48

-0.33

23

GERIK*

1849

83

289

232

206

140

200

213

323

121

42

1

1807

97.73

97.10

0.63

4.23

4.49

-0.26

24

MELAKA TENGAH

750

18

92

94

115

87

86

92

104

52

10

740

98.67

96.63

2.04

4.25

4.88

-0.62

25

KUDAT

70

6

7

11

6

6

4

11

11

6

2

68

97.14

87.57

9.58

4.29

5.75

-1.47

26

JUASSEH

331

11

44

52

26

42

29

41

47

32

7

324

97.89

97.19

0.70

4.33

4.67

-0.34

27

LABUAN

710

29

73

93

98

95

79

65

97

52

29

681

95.92

89.95

5.96

4.33

5.39

-1.06

28

TAIPING

1512

48

156

208

207

192

160

198

183

118

42

1470

97.22

96.70

0.52

4.33

4.64

-0.31

29

MUADZAM SHAH

1030

32

128

137

113

113

118

128

177

79

5

1025

99.51

96.29

3.23

4.34

4.54

-0.20

30

SEBERANG PRAI*

2831

71

300

333

377

392

388

335

393

202

40

2791

98.59

95.90

2.69

4.36

4.70

-0.34

31

KENINGAU

1185

22

135

147

157

154

162

117

178

92

21

1164

98.23

95.34

2.89

4.39

5.03

-0.65

32

PASIR MAS

1257

64

128

162

141

140

146

157

170

118

31

1226

97.53

95.12

2.41

4.39

4.87

-0.48

33

TAWAU

1140

21

96

156

169

147

149

145

175

62

20

1120

98.25

91.58

6.66

4.40

5.38

-0.97

34

SIBU

763

16

78

100

116

95

90

70

92

84

22

741

97.12

94.01

3.10

4.44

4.88

-0.44

35

DATOK SERI MOHD ZAIN

400

10

51

49

50

42

42

45

63

33

15

385

96.25

95.32

0.93

4.47

4.81

-0.34

36

BENTONG

150

4

15

31

12

11

16

17

26

12

6

144

96.00

91.19

4.81

4.47

5.37

-0.90

37

BACHOK*

2107

71

220

246

249

280

247

225

337

157

75

2032

96.44

97.96

-1.52

4.49

4.43

0.06

38

KUALA KANGSAR

172

4

25

17

16

13

30

21

26

18

2

170

98.84

95.02

3.82

4.53

5.16

-0.64

39

KLANG

1397

30

144

153

208

189

146

150

197

128

52

1345

96.28

92.80

3.48

4.53

4.89

-0.36

40

KAJANG

1612

34

174

200

212

187

178

155

245

166

61

1551

96.22

96.42

-0.20

4.57

4.73

-0.16

41

KUCHING

480

10

43

52

77

68

48

45

72

49

16

464

96.67

90.89

5.78

4.58

5.44

-0.85

42

LANGKAWI

340

4

29

52

40

34

38

52

59

24

8

332

97.65

93.61

4.04

4.61

5.05

-0.43

43

DATO' LELA MAHARAJA

1162

30

131

157

129

108

125

129

176

127

50

1112

95.70

96.41

-0.72

4.61

4.71

-0.10

44

PORT DICKSON

1120

7

84

149

175

158

121

119

170

108

29

1091

97.41

95.02

2.39

4.62

5.02

-0.40

45

KUALA KLAWANG

650

18

51

66

93

88

68

79

105

59

23

627

96.46

95.04

1.42

4.68

4.91

-0.23

46

SANDAKAN

210

10

19

10

28

27

31

24

33

20

8

202

96.19

91.17

5.02

4.73

5.46

-0.73

47

KUALA ROMPIN

374

4

25

46

56

43

37

46

76

31

10

6

364

97.33

96.19

1.13

4.78

5.04

-0.26

48

PERTANIAN CHENOR

262

11

25

17

36

25

32

30

42

32

12

10

250

95.42

93.73

1.69

4.83

5.38

-0.55

49

LIKAS

1114

26

75

121

173

130

111

117

164

134

63

6

1051

94.34

86.92

7.43

4.85

5.65

-0.81

50

DUNGUN*

3019

85

267

323

343

306

309

322

575

345

144

1

2875

95.23

95.67

-0.44

4.88

4.93

-0.05

4

17

10
2
9
10

3
8

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV

8

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Keseluruhan Aliran Teknikal
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)

BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

51

KERIAN

200

5

16

21

29

27

14

20

24

30

14

52

PENGKALAN CHEPA

931

32

69

86

110

121

103

93

151

100

66

53

KUALA KRAI

103

4

6

9

15

9

11

15

18

13

3

54

LAHAD DATU

439

6

29

52

49

49

53

56

82

51

12

55

LEBOH CATOR

1373

25

115

139

171

149

156

135

213

203

67

56

BINTULU

1009

9

61

91

137

134

113

121

164

116

63

1

57

SEJINGKAT*

2189

39

149

217

267

271

245

195

326

334

146

1

58

KEMAMAN

710

8

40

58

76

81

97

86

129

82

53

59

MIRI

900

9

55

70

90

110

115

105

168

120

60

BESUT

943

9

59

84

104

103

94

101

175

3627 10966 11302 10993

9842

JUMLAH KESELURUHAN

81872

186

93.00

95.64

-2.64

4.89

5.34

-0.46

865

92.91

95.15

-2.24

4.92

4.98

-0.06

100

97.09

97.27

-0.19

4.92

4.70

0.22

427

97.27

89.62

7.65

4.94

5.72

-0.79

1306

95.12

95.50

-0.38

4.96

4.79

0.17

946

93.76

90.47

3.29

5.08

5.70

-0.62

2043

93.33

85.69

7.64

5.08

5.56

-0.47

657

92.54

94.12

-1.58

5.27

5.23

0.04

58

842

93.56

89.50

4.05

5.30

5.41

-0.12

144

70

873

92.58

93.43

-0.85

5.34

5.20

0.13

9276 8314 10222

5541

1789

4.43 13.39 13.80 13.43 12.02 11.33 10.15 12.49

6.77

2.19

80083

97.81

2.39

4.08

5.14

-1.06

4
1

104

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV

9

95.42

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Keseluruhan Aliran Vokasional
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)

BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

PERD JOHOR BAHRU

1090

63

209

258

233

132

90

44

51

6

4

1086

99.63

99.15

0.48

2.85

3.93

-1.08

2

ERT AZIZAH

914

25

102

201

207

126

87

70

75

18

3

911

99.67

99.89

-0.22

3.48

3.61

-0.13

3

SG PETANI 2

2325

79

279

516

437

306

211

158

229

91

19

2306

99.18

95.59

3.59

3.59

4.60

-1.01

4

KUALA KLAWANG

1256

32

135

262

237

190

132

94

121

39

14

1242

98.89

97.78

1.11

3.69

4.27

-0.58

5

1088

6

90

220

264

174

107

89

88

41

9

1079

99.17

98.53

0.64

3.78

4.21

-0.43

6

DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP
ERT PUTERI

574

9

53

101

130

99

62

44

54

17

5

18

569

99.13

97.27

1.86

3.79

4.85

-1.06

7

ERT SETAPAK

1686

25

168

313

365

234

171

153

184

53

20

4

1666

98.81

96.50

2.31

3.85

4.40

-0.55

8

SG BULOH

1707

26

136

326

382

293

168

129

145

79

23

20

1684

98.65

96.79

1.86

3.85

4.61

-0.76

9

SANDAKAN

560

10

44

89

142

87

56

46

45

28

13

547

97.68

95.94

1.74

3.94

4.94

-1.00

10

SERI PELINDONG

1559

38

126

277

328

225

171

125

163

75

31

1

1528

98.01

93.34

4.68

3.97

5.03

-1.06

11

TAIPING

2160

47

209

345

432

353

223

187

220

101

43

3

2117

98.01

94.16

3.85

3.97

4.87

-0.90

12

KOTA TINGGI

1634

15

121

269

388

295

185

105

142

85

29

8

1605

98.23

91.07

7.16

3.97

5.44

-1.46

13

SERI MANJUNG

1564

30

104

257

380

267

146

119

153

79

29

8

1535

98.15

96.97

1.18

3.99

4.42

-0.43

14

JALAN STADIUM

1783

12

129

325

395

317

180

126

173

97

29

20

1754

98.37

94.79

3.58

4.00

4.67

-0.66

15

AMPANGAN

2335

37

223

347

460

422

281

187

214

90

74

14

2261

96.83

93.09

3.74

4.02

4.80

-0.78

16

MATANG

2376

39

176

402

464

418

290

197

241

116

33

58

2343

98.61

94.30

4.31

4.04

5.10

-1.06

17

TEMERLOH

1520

43

155

231

244

247

208

116

163

75

38

9

1482

97.50

93.63

3.87

4.05

4.95

-0.90

18

MELAKA TENGAH

1940

16

127

274

445

389

246

156

176

87

24

2

1916

98.76

95.31

3.45

4.06

4.91

-0.85

19

KENINGAU

2022

33

123

340

445

305

252

179

219

83

43

11

1979

97.87

95.89

1.99

4.09

4.81

-0.71

20

MUADZAM SHAH

557

2

48

90

120

94

63

38

55

34

13

3

544

97.67

94.54

3.13

4.10

5.04

-0.94

21

SIBU

769

4

55

128

167

133

81

60

85

47

9

32

760

98.83

96.90

1.93

4.11

4.64

-0.53

22

WAKAF TEMBUSU

2424

21

157

426

512

423

252

200

230

146

57

18

2367

97.65

95.95

1.70

4.12

4.75

-0.63

23

SETAPAK

1641

19

138

253

334

273

171

141

187

88

37

5

1604

97.75

94.37

3.38

4.13

4.96

-0.83

24

SHAH ALAM

1411

13

93

207

301

254

167

143

166

49

18

8

1393

98.72

93.77

4.96

4.14

5.25

-1.12

25

KLUANG

1950

53

140

273

374

364

237

158

193

106

52

26

1898

97.33

90.59

6.74

4.14

5.29

-1.15

26

PASIR MAS

1027

17

70

148

215

184

115

99

108

43

28

999

97.27

97.40

-0.13

4.16

4.23

-0.07

27

KAJANG

980

4

35

132

227

223

139

80

94

31

15

4

965

98.47

92.84

5.63

4.17

5.25

-1.07

28

BUTTERWORTH

1480

7

104

218

304

276

187

134

143

76

31

10

1449

97.91

93.47

4.43

4.18

5.00

-0.83

29

KUALA LIPIS

1244

22

72

215

261

196

135

97

111

83

52

12

1192

95.82

94.46

1.36

4.21

4.84

-0.63

30

MUAR

1917

33

116

274

391

347

232

165

201

107

51

19

1866

97.34

90.45

6.89

4.22

5.35

-1.13

31

SERI ISKANDAR

1703

24

135

264

346

249

191

142

182

107

63

1

1640

96.30

93.73

2.57

4.23

5.08

-0.85

32

KUALA KANGSAR

2769

42

196

444

526

422

317

263

311

157

91

19

2678

96.71

91.32

5.40

4.25

5.21

-0.96

33

KULIM

1999

34

110

287

426

328

235

171

241

117

50

13

1949

97.50

94.57

2.93

4.28

4.77

-0.50

34

SLIM RIVER

1518

11

70

222

330

302

182

124

132

98

47

1471

96.90

92.73

4.17

4.28

5.17

-0.89

35

JUASSEH

1583

16

97

231

337

264

180

136

188

88

46

15

1537

97.09

91.19

5.90

4.28

5.17

-0.89

36

BENTONG

1936

16

120

268

415

351

232

145

202

124

63

12

1873

96.75

91.39

5.36

4.29

5.31

-1.02

37

KLANG

1968

19

94

273

410

363

253

166

253

102

35

8

1933

98.22

96.27

1.95

4.31

4.59

-0.28

38

DATOK SERI MOHD ZAIN

1727

15

119

233

366

301

184

138

202

105

64

2

1663

96.29

95.53

0.77

4.32

4.85

-0.52

39

BALIK PULAU

1532

24

67

222

301

286

191

137

175

78

51

13

1481

96.67

97.44

-0.77

4.34

4.42

-0.09

40

KUDAT

1336

17

47

201

301

244

151

97

133

86

59

1277

95.58

88.25

7.34

4.35

5.60

-1.25

41

BATU LANCANG

1086

4

40

135

227

229

158

107

115

51

20

4

1066

98.16

93.69

4.47

4.36

5.65

-1.29

42

NIBONG TEBAL

1517

17

78

235

306

257

158

141

174

91

60

4

1457

96.04

92.00

4.05

4.36

5.25

-0.89

43

TAWAU

2282

23

93

258

504

473

275

211

253

145

47

6

2235

97.94

94.15

3.79

4.39

5.20

-0.81

44

LANGKAWI

1333

9

73

177

228

246

199

142

136

88

35

4

1298

97.37

95.65

1.73

4.44

4.92

-0.48

45

PORT DICKSON

1784

22

100

232

297

329

273

155

191

118

67

2

1717

96.24

94.11

2.13

4.46

5.07

-0.62

46

BATU PAHAT

1975

10

94

227

476

327

235

165

208

150

83

9

1892

95.80

93.87

1.92

4.48

5.16

-0.68

47

SEGAMAT

1554

13

65

201

294

287

222

136

185

106

45

22

1509

97.10

94.80

2.30

4.49

5.12

-0.63

48

LEBOH CATOR

1644

8

72

171

325

323

233

189

179

95

49

19

1595

97.02

91.48

5.54

4.52

4.97

-0.44

49

MIRI

1293

7

52

135

239

255

186

130

183

86

20

9

1273

98.45

90.56

7.89

4.58

5.76

-1.18

50

LIKAS

1386

6

62

161

257

262

176

140

180

80

62

6

1324

95.53

91.08

4.45

4.60

5.62

-1.02

1

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV

10

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Keseluruhan Aliran Vokasional
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)

BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

51

TANJUNG PUTERI

1504

5

53

178

280

282

217

160

172

101

56

8

1448

96.28

92.19

4.08

4.61

5.23

-0.62

52

LABUAN

1415

3

78

152

265

251

195

119

184

103

65

42

1350

95.41

92.33

3.08

4.64

5.60

-0.96

53

TELUK INTAN

1722

9

53

192

283

328

284

223

193

107

50

10

1672

97.10

95.41

1.69

4.65

4.75

-0.10

54

PENGKALAN CHEPA

1813

12

87

229

355

296

202

165

205

137

125

1688

93.11

87.95

5.16

4.66

5.31

-0.65

55

KUCHING

928

7

35

99

145

196

131

95

125

61

34

16

894

96.34

89.04

7.30

4.68

5.87

-1.19

56

DATO' LELA MAHARAJA

1079

13

47

91

151

193

172

151

139

84

38

1

1041

96.48

97.52

-1.04

4.83

4.69

0.14

57

ARAU

1350

4

37

120

272

229

201

153

142

110

82

18

1268

93.93

91.11

2.82

4.85

5.31

-0.46

58

KUALA ROMPIN

1528

7

43

115

285

274

250

146

181

143

84

16

1444

94.50

88.78

5.72

4.92

5.59

-0.67

59

KUALA KRAI

1504

15

52

141

270

261

180

154

177

138

116

1388

92.29

89.69

2.60

4.92

5.48

-0.56

60

KANGAR

2239

6

63

215

392

382

308

222

308

199

144

9

2095

93.57

92.47

1.10

4.96

5.13

-0.16

61

PERTANIAN CHENOR

1148

5

51

91

168

178

188

146

173

90

58

23

1090

94.95

91.51

3.43

4.98

5.63

-0.65

62

KEMAMAN

1351

13

42

130

218

248

169

121

161

154

95

1256

92.97

86.45

6.52

4.98

5.84

-0.86

63

BINTULU

1988

2

29

164

329

358

309

243

274

183

97

74

1891

95.12

91.37

3.75

5.05

5.80

-0.75

64

LAHAD DATU

920

18

31

60

110

160

151

134

126

84

46

4

874

95.00

93.10

1.90

5.05

5.77

-0.72

65

BESUT

1627

11

43

140

260

289

209

191

202

168

114

2

1513

92.99

90.79

2.20

5.06

5.41

-0.34

66

BEAUFORT

1634

5

15

107

279

317

282

168

214

165

82

14

1552

94.98

67

SG PETANI 1

1451

6

33

118

214

250

234

136

203

166

91

6

1360

93.73

82.68

11.05

5.14

6.06

-0.91

68

BETONG

1094

5

26

68

176

199

144

119

118

132

107

17

987

90.22

84.01

6.21

5.27

6.04

-0.77

69

TANAH MERAH

3481

8

51

242

554

593

459

389

466

398

321

40

3160

90.78

91.02

-0.24

5.32

5.33

-0.01

70

KERIAN

1198

1

17

56

126

190

226

162

164

147

109

34

1089

90.90

84.01

6.89

5.57

6.14

-0.57

1272

6407 15002 21627 19218 13787 10071 12179

7012

3817

1.15

5.80 13.59 19.59 17.41 12.49

6.35

3.46

816

106575

96.54

3.57

4.38

5.36

-0.98

JUMLAH KESELURUHAN

110392

9.12 11.03

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV

11

5.08

92.97

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Keseluruhan Aliran Kemahiran
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)

BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

SHAH ALAM

59

1

3

11

17

10

7

8

2

169

57

96.61

5.61

2

ERT AZIZAH

44

1

2

6

3

7

13

9

3

136

41

93.18

6.34

3

ERT PUTERI

18

1

1

3

3

7

1

2

36

16

88.89

6.39

4

BINTULU

13

2

4

3

2

2

185

11

84.62

6.85

5

SIBU

70

3

7

9

13

19

16

20

54

77.14

7.10

6

KUCHING

37

2

4

5

10

9

7

149

30

81.08

7.11

7

PASIR MAS

196

3

11

21

29

36

38

56

2

140

71.43

7.12

8

SERI MANJUNG

353

5

13

30

43

62

88

112

13

241

68.27

7.42

9

BATU PAHAT

215

10

16

7

10

33

43

93

6

122

56.74

7.47

10

BETONG

30

1

3

11

6

9

102

21

70.00

7.50

11

BENTONG

124

5

5

14

23

43

33

20

91

73.39

7.53

12

DATO' LELA MAHARAJA

1

1

3

6

2

53

11

84.62

7.54

13

SLIM RIVER

9

109

57.67

7.57

14

50

69.44

7.58

69

70.41

7.63

82

65.08

7.67

3
2
3

1

13
189

1

9

16

19

35

29

80

MUADZAM SHAH

72

1

2

5

4

16

22

22

15

SANDAKAN

98

2

4

11

23

29

29

16

KUALA KLAWANG

126

6

15

28

31

44

17

SG PETANI 2

168

18

MATANG

19

AMPANGAN

20

KERIAN

90

21

DATOK SERI MOHD ZAIN

72

22

SETAPAK

124

23

KOTA TINGGI

285

24

TAWAU

140

25

ARAU

498

26

BATU LANCANG

245

27

KUALA LIPIS

150

28

SERI ISKANDAR

29

TEMERLOH

30

KLANG

31

SEGAMAT

228

32

MELAKA TENGAH

33

2
1

4

3

5

7

10

31

45

66

12

102

60.71

7.72

90

1

2

5

6

18

22

36

234

54

60.00

7.76

232

2

7

13

17

40

57

96

8

136

58.62

7.76

2

5

10

17

14

42

6

48

53.33

7.80

7

7

9

16

33

39

54.17

7.85

2

5

8

28

32

49

20

75

60.48

7.85

2

18

27

42

52

144

15

141

49.47

7.95

2

2

2

11

18

46

59

16

81

57.86

7.96

2

7

15

35

95

110

234

264

53.01

7.97

7

7

20

36

55

120

125

51.02

7.98

2

2

13

27

33

72

78

52.00

8.00

116

1

4

13

14

26

58

184

58

50.00

8.02

150

1

7

10

21

41

70

6

80

53.33

8.03

1

6

10

9

166

17

65.38

8.04

6

17

27

51

120

30

108

47.37

8.04

126

2

9

18

47

50

76

60.32

8.06

MIRI

63

2

2

14

17

28

165

35

55.56

8.06

34

LANGKAWI

58

2

5

5

17

29

2

29

50.00

8.10

35

WAKAF TEMBUSU

282

1

9

16

42

75

139

6

143

50.71

8.12

36

SG BULOH

247

2

8

13

35

57

132

119

115

46.56

8.16

37

PORT DICKSON

80

5

4

9

17

45

28

35

43.75

8.16

38

PERTANIAN CHENOR

153

3

9

22

41

78

9

75

49.02

8.19

39

KENINGAU

1

5

13

23

137

20

46.51

8.26

40

LEBOH CATOR

2

7

29

72

9

45

38.46

8.32

41

4

162

2

33.33

8.33

42

DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP
SG PETANI 1

282

43

SERI PELINDONG

44

ERT SETAPAK

45

KULIM

407

46

TAIPING

361

47

KLUANG

187

48

PENGKALAN CHEPA

202

49

TELUK INTAN

50

TANJUNG PUTERI

1

26

43

1

1

5

1

117

3

4

6

2
1

19

1

6

8

31

65

170

24

112

39.72

8.34

282

2

8

10

32

48

182

18

100

35.46

8.35

78

1

1

1

10

16

49

198

29

37.18

8.38

8

19

45

64

271

26

136

33.42

8.40

3

12

38

71

234

47

127

35.18

8.41

2

7

19

38

121

77

66

35.29

8.44

4

8

11

40

137

14

65

32.18

8.44

53

1

1

4

14

33

1

20

37.74

8.45

224

2

6

25

45

146

40

78

34.82

8.46

2
1

1
1

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV

12

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Keseluruhan Aliran Kemahiran
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)

BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

51

KAJANG

52

JALAN STADIUM

233

53

BESUT

311

54

KUALA ROMPIN

181

55

TANAH MERAH

451

56

JUASSEH

57

NIBONG TEBAL

228

58

KANGAR

120

59

BALIK PULAU

159

60

KUALA KANGSAR

61

GRED
A+

A

A-

B+

B
1

C

D

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

15

31

125

18

36.73

8.47

8

18

33

167

37

66

28.33

8.47

1

8

30

75

197

13

114

36.66

8.48

1

1

2

18

43

116

17

65

35.91

8.48

1

7

13

35

70

323

41

128

28.38

8.50

12

16

67

30

29

30.21

8.54

4

23

40

161

12

67

29.39

8.57

2

4

30

84

36

30.00

8.63

3

10

22

123

15

36

22.64

8.65

221

1

13

41

166

49

55

24.89

8.68

KUALA KRAI

239

3

9

38

189

19

50

20.92

8.73

62

KEMAMAN

267

1

17

35

214

4

53

19.85

8.73

63

BUTTERWORTH

116

1

6

10

99

46

17

14.66

8.78

64

MUAR

101

3

6

92

13

9

8.91

8.88

1325

2181

5692

3123

4602

44.71

1

1

1

96

10294

1

E

6

JUMLAH KESELURUHAN

49

TH

C+

1

1

10

51

144

323

568

0.10

0.50

1.40

3.14

5.52 12.87 21.19 55.29

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV

13

#Error

8.13

Gred Purata SPM 2010
Mengikut Zon
Keseluruhan
Aliran Teknikal
Aliran Vokasional
Aliran Kemahiran

ANALISIS KEPUTUSAN

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Keseluruhan Mengikut Zon
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SMT / SMV ZON
Kuala Lumpur/Selangor
Johor
Melaka/Negeri Sembilan
Pulau Pinang
Perak
Pahang
Sabah/W.P.Labuan
Kedah/Perlis
Sarawak
Kelantan/Terengganu

JUMLAH KESELURUHAN

BIL
AMBIL
29275
19505
25394
11570
23749
16115
16704
18789
14092
27365

202558

GRED
A+

A

A-

B+

B

C+

1161

3750

4365

4756

4131

0.04

0.13

0.15

0.16

0.14

TH
C

D

E

G

3322 2680

3001

1446

663

0.11

0.09

0.10

0.05

0.02

781

2022

2862

3426

2842

2143 1550

1793

1033

1053

0.04

0.10

0.15

0.18

0.15

0.11

0.08

0.09

0.05

0.05

765

2658

3654

4169

3632

2853 2283

2889

1624

867

0.03

0.10

0.14

0.16

0.14

0.11

0.09

0.11

0.06

0.03

197

930

1480

1850

1701

1377 1158

1360

775

742

0.02

0.08

0.13

0.16

0.15

0.12

0.10

0.12

0.07

0.06

454

1886

3070

3838

3346

2725 2361

2788

1813

1468

0.02

0.08

0.13

0.16

0.14

0.11

0.10

0.12

0.08

0.06

352

1289

2044

2559

2220

1918 1439

2007

1268

1019

0.02

0.08

0.13

0.16

0.14

0.12

0.09

0.12

0.08

0.06

235

927

1958

2986

2711

2133 1652

2140

1279

683

0.01

0.06

0.12

0.18

0.16

0.13

0.10

0.13

0.08

0.04

345

1443

2480

3035

2638

2114 1653

2140

1434

1507

0.02

0.08

0.13

0.16

0.14

0.11

0.09

0.11

0.08

0.08

865

28612

97.74

95.77

1.96

3.91

4.54

-0.63

409

18452

94.60

94.95

-0.35

4.09

4.71

-0.62

319

24527

96.59

96.29

0.30

4.17

4.50

-0.32

125

10828

93.59

95.00

-1.41

4.54

4.90

-0.36

423

22281

93.82

94.71

-0.89

4.55

4.85

-0.30

233

15096

93.68

94.05

-0.37

4.56

4.93

-0.37

247

16021

95.91

91.81

4.10

4.58

5.40

-0.82

173

17282

91.98

94.09

-2.11

4.61

4.82

-0.21

13389

95.01

90.58

4.43

4.80

5.42

-0.61

176

24772

90.52

94.22

-3.70

4.97

4.89

0.09

4043

191260

94.42

0.01

4.45

4.84

-0.39

147

759

1526

2211

2245

1775 1406

1917

1403

703 1073

0.01

0.05

0.11

0.16

0.16

0.13

0.10

0.14

0.10

0.05

462

1709

2875

3841

3738

3026 2771

3691

2659

2593

0.02

0.06

0.11

0.14

0.14

0.11

0.13

0.10

0.09

0.10

4899 17373 26314 32671 29204 23386 18953 23726 14734 11298
8.58

8.58 12.99 16.13 14.42 11.55

9.36 11.71

7.27

5.58

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

Perbandingan antara
Nota
Peperiksaan
: Sekolah bertanda
SPM Tahun
" * "2010
adalah
(Semasa)
Sekolahdan
Menengah
Peperiksaan
TeknikSPM
Tulen.
Tahun 2009 (Lepas)
Gred Purata BPTV

14

94.41

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Mengikut Zon
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Aliran Teknikal
BIL

SMT / SMV ZON

1

Johor

2

Kuala Lumpur/Selangor

3

Kedah/Perlis

4

Melaka/Negeri Sembilan

5

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

D

E

473

404

110

11

5672

99.81

96.13

3.68

3.10

4.49

-1.38

2221 1835

1885

906

243

19

19056

98.74

96.05

2.69

3.71

4.42

-0.71

458

479

202

36

1

4507

99.21

95.21

3.99

3.74

4.66

-0.92

1243 1124

1449

782

190

2

11661

98.40

97.15

1.25

3.93

4.30

-0.37

5683

564

1122

976

770

653

19299

1055

3086

2860

2734

2474

4543

195

719

721

664

565

11851

608

1720

1764

1608

1363

Perak

7971

282

1030

1119

1082

883

860

851

1064

610

190

11

7781

97.62

96.45

1.16

4.20

4.66

-0.46

6

Pulau Pinang

5207

145

641

670

712

646

675

611

678

352

77

2

5130

98.52

95.64

2.88

4.22

4.79

-0.57

7

Pahang

4919

210

621

656

604

542

575

517

739

355

100

33

4819

97.97

95.28

2.68

4.23

4.68

-0.45

8

Sabah/W.P.Labuan

4868

120

434

590

680

608

589

535

740

417

155

7

4713

96.82

90.71

6.10

4.55

5.43

-0.88

9

Kelantan/Terengganu

12190

365

1207

1416

1452

1430

1398 1374

1962

1104

482

17

11708

96.05

96.50

-0.45

4.61

4.63

-0.01

10

Sarawak

5341

83

386

530

687

678

822

703

305

12

5036

94.29

90.24

4.05

4.98

5.32

-0.33

3627 10966 11302 10993

9842

9276 8314 10222

5541

1789

4.43 13.39 13.80 13.43 12.02 11.33 10.15 12.49

6.77

2.19

104

80083

97.81

2.39

4.08

5.14

-1.06

JUMLAH KESELURUHAN

81872

600

G

504

611

536

95.42

Aliran Vokasional
BIL

SMT / SMV ZON

BIL
AMBIL

GRED
A+

TH

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

1

Kuala Lumpur/Selangor

9393

106

664

1504

2019

1640

1069

812

1029

402

148

49

9245

98.42

94.99

3.44

4.07

4.86

-0.79

2

Johor

12538

217

900

1881

2643

2160

1505 1003

1227

679

323

92

12215

97.42

93.20

4.23

4.12

5.05

-0.92

3

Melaka/Negeri Sembilan

12792

157

938

1890

2557

2262

1575 1106

1319

652

336

36

12456

97.37

94.99

2.38

4.18

4.79

-0.62

4

Pulau Pinang

5615

52

289

810

1138

1048

694

519

607

296

162

31

5453

97.11

94.22

2.90

4.31

5.03

-0.73

5

Pahang

10066

142

668

1388

1951

1664

1309

857

1102

641

344

94

9722

96.58

92.80

3.78

4.33

5.19

-0.86

6

Perak

14278

172

856

1951

2748

2434

1802 1409

1534

891

481

94

13797

96.63

92.59

4.04

4.37

5.07

-0.70

7

Kedah/Perlis

12480

150

724

1758

2364

2058

1568 1108

1432

868

450

71

12030

96.39

92.56

3.83

4.41

5.04

-0.62

8

Sabah/W.P.Labuan

11555

115

493

1368

2303

2099

1538 1094

1354

774

417

83

11138

96.39

92.79

3.61

4.52

5.37

-0.86

9

Sarawak

8448

64

373

996

1520

1559

1141

844

1026

625

300

206

8148

96.45

91.02

5.43

4.59

5.55

-0.96

10

Kelantan/Terengganu

13227

97

502

1456

2384

2294

1586 1319

1549

1184

856

60

12371

93.53

90.83

2.70

4.81

5.28

-0.47

1272

6407 15002 21627 19218 13787 10071 12179

7012

3817

1.15

5.80 13.59 19.59 17.41 12.49

9.12 11.03

6.35

3.46

816

106575

96.54

3.57

4.38

5.36

-0.98

C

E

G

JUMLAH KESELURUHAN

110392

92.97

Aliran Kemahiran
BIL

SMT / SMV ZON

BIL
AMBIL

1

Sarawak

303

2

Kuala Lumpur/Selangor

583

3

Sabah/W.P.Labuan

4

Melaka/Negeri Sembilan

5

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

D

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

4

8

23

26

69

75

98

855

205

67.66

7.52

3

17

32

33

87

138

272

797

311

53.34

7.89

281

3

4

6

23

46

88

111

157

170

60.50

7.89

751

4

7

35

53

121

190

341

281

410

54.59

7.95

Perak

1500

8

29

63

101

190

312

797

318

703

46.87

8.04

6

Johor

1284

13

29

38

74

162

244

719

317

565

44.00

8.07

7

Pahang

1130

4

14

34

65

166

272

575

106

555

49.12

8.09

8

Kedah/Perlis

1766

1

7

15

42

87

229

364

1021

101

745

42.19

8.22

9

Kelantan/Terengganu

1948

3

5

14

42

78

180

371

1255

99

693

35.57

8.36

10

Pulau Pinang

7

8

28

75

127

503

92

245

32.75

8.43

1325

2181

5692

3123

4602

44.71

JUMLAH KESELURUHAN

1

5

748
10294

10

51

144

323

568

0.10

0.50

1.40

3.14

5.52 12.87 21.19 55.29

Perbandingan antara
Nota
Peperiksaan
: Sekolah bertanda
SPM Tahun
" * "2010
adalah
(Semasa)
Sekolahdan
Menengah
Peperiksaan
TeknikSPM
Tulen.
Tahun 2009 (Lepas)
Gred Purata BPTV

15

#Error

8.13

Gred Purata
SMT/V SPM 2006 – 2010
dan KPI BPTV 2010

ANALISIS KEPUTUSAN

GRED PURATA SEKOLAH MENENGAH TEKNIK / VOKASIONAL
SPM 2006 - 2010 (Peningkatan Tertinggi GPS 2009 Dan 2010)
GP SEKOLAH
BIL.

KOD

NAMA SEKOLAH

2006

2007

2008

2009

KPI 2010

SPM
2010

Beza KPI Beza
2010 SPM 2009

01

XHA5002

SMV Kudat, Sabah

5.50

5.74

5.27

5.65

5.15

4.35

-0.80

-1.30

02

BHA8004

SMV Shah Alam, Selangor

5.78

5.65

5.33

5.15

4.90

4.05

-0.85

-1.10

03

BKA3001

SMT Kuala Selangor, Selangor

5.21

5.39

5.58

5.09

4.85

4.02

-0.83

-1.07

04

CHA7001

SMV Puteri Temerloh, Pahang

5.97

6.02

5.50

4.85

4.55

3.87

-0.68

-0.98

05

WHA1099

SMT Labuan, Sabah

5.81

5.47

5.13

5.50

4.95

4.54

-0.41

-0.96

06

YKB1201

SMV Kuching, Sarawak

5.62

5.75

5.46

5.66

5.15

4.71

-0.44

-0.95

07

XKB4001

SMT Likas, Sabah

5.91

5.19

5.49

5.64

5.15

4.71

-0.44

-0.93

08

KHA3004

SMV Sungai Petani 2, Kedah

5.57

5.37

5.13

4.73

4.50

3.86

-0.64

-0.87

09

JKA1001

SMT Perdagangan Johor Bahru, Johor

4.84

4.81

4.56

4.24

4.00

3.37

-0.63

-0.87

10

CHA0002

SMV Tengku Ampuan Afzan, Bentong, Pahang

5.84

5.79

5.62

5.34

5.00

4.49

-0.51

-0.85

11

JHA5001

SMV Muar, Johor

5.98

5.72

5.69

5.29

5.00

4.46

-0.54

-0.83

12

YHA1302

SMV Matang, Sarawak

5.87

5.15

4.87

4.96

4.55

4.17

-0.38

-0.79

13

XHA3099

SMT Tawau, Sabah

4.85

5.25

5.16

5.28

4.90

4.53

-0.37

-0.75

14

XHA3101

SMT Lahad Datu, Sabah

5.59

5.38

5.66

5.75

5.30

5.01

-0.29

-0.74

15

WHE0001

SMV Setapak, Kuala Lumpur

5.59

5.60

5.20

4.97

4.70

4.27

-0.43

-0.70

16

XHA2001

SMV Sandakan, Sabah

5.45

4.98

5.40

5.24

4.95

4.55

-0.40

-0.69

17

BKA7001

SMT Gombak, Selangor

4.58

4.87

4.80

4.48

4.20

3.79

-0.41

-0.69

18

YKE9101

SMT Bintulu, Sarawak

6.06

5.66

5.37

5.75

5.20

5.07

-0.13

-0.68

19

XKA1099

SMT Keningau, Sabah

5.18

4.96

4.71

4.93

4.40

4.26

-0.14

-0.67

20

JHE2001

SMV Kluang, Johor

5.67

5.75

5.43

5.17

4.90

4.51

-0.39

-0.66

21

AHA8002

SMV Seri Iskandar, Perak

5.70

5.51

5.79

5.11

4.85

4.47

-0.38

-0.64

22

AHA4002

SMV Kuala Kangsar, Perak

5.88

5.67

5.47

5.20

4.90

4.57

-0.33

-0.63

23

CHA7002

SMV Temerloh, Pahang

5.97

6.02

5.50

5.03

4.85

4.41

-0.44

-0.62

24

BKA9001

SMT Sepang, Selangor

4.37

4.58

4.42

4.03

3.85

3.42

-0.43

-0.61

25

JHA3002

SMV Kota Tinggi, Johor

5.31

5.54

5.41

5.16

4.90

4.56

-0.34

-0.60

26

MHA2002

SMV Melaka Tengah, Melaka

5.58

5.41

5.30

4.89

4.65

4.29

-0.36

-0.60

27

YHA2401

SMV Betong, Sarawak

6.18

6.42

6.03

5.92

5.50

5.33

-0.17

-0.59

28

YHA4101

SMV Miri, Sarawak

5.55

5.22

5.50

5.55

5.20

4.96

-0.24

-0.59

29

CHA4001

SMV Kuantan, Seri Pelindung, Pahang

5.88

5.69

5.71

5.21

4.95

4.64

-0.31

-0.57

30

PKB1116

SMT Tunku Abdul Rahman Putra, P. Pinang

5.08

5.27

5.28

4.63

4.40

4.06

-0.34

-0.57

31

PHA1001

SMV Batu Lanchang, P. Pinang

6.01

5.82

5.69

5.55

5.30

5.02

-0.28

-0.53

32

NHA3001

SMV Dato' Undang Haji Muhamad Sharip

5.57

5.32

4.90

4.32

4.10

3.80

-0.30

-0.52

33

NKA1001

SMV Juasseh, Negeri Sembilan

6.33

5.78

5.36

5.01

4.75

4.49

-0.26

-0.52

34

PHA2001

SMV Butterworth, P. Pinang

5.87

5.87

5.71

5.01

4.80

4.51

-0.29

-0.50

35

JHA0002

SMV Batu Pahat, Johor

5.56

5.66

5.35

5.28

4.95

4.78

-0.17

-0.50

36

YKA1202

SMT Sejingkat, Sarawak

4.91

4.93

5.25

5.56

4.90

5.08

0.18

-0.48

37

BKA4001

SMT Kajang, Selangor

5.67

5.50

5.60

4.98

4.70

4.50

-0.20

-0.48

38

NHA2002

SMV Port Dickson, Negeri Sembilan

5.82

5.65

5.32

5.05

4.80

4.62

-0.18

-0.43

39

NHA4001

SMV Ampangan, Negeri Sembilan

5.71

5.72

5.13

4.78

4.50

4.36

-0.14

-0.42

40

YHA3101

SMV Sibu, Sarawak

5.02

5.27

5.13

4.80

4.55

4.40

-0.15

-0.40

41

CKA5002

SMT Muadzam Shah, Pahang

5.31

5.28

4.93

4.79

4.50

4.40

-0.10

-0.39

42

KHA6001

SMV Langkawi, Kedah

6.22

5.73

5.66

4.97

4.75

4.59

-0.16

-0.38

43

BKE0001

SMT Klang, Selangor

5.77

5.54

5.39

4.81

4.50

4.43

-0.07

-0.38

44

WHA0001

SMV (ERT) Setapak, K. Lumpur

5.51

5.32

4.66

4.43

4.20

4.05

-0.15

-0.38

45

MHA0001

SMV Datok Seri Mohd Zin, Melaka

5.81

5.21

5.18

4.83

4.60

4.46

-0.14

-0.37

46

PKA0001

SMT Seberang Prai

4.89

5.22

4.79

4.70

4.50

4.36

-0.14

-0.34

47

MKA1001

SMT Jasin, Melaka

5.34

5.11

5.23

4.48

4.20

4.15

-0.05

-0.33

48

AHA0002

SMV Slim River, Perak

5.90

5.89

5.83

4.94

4.70

4.64

-0.06

-0.30

49

CHE9060

SMT Pertanian Chenor, Pahang

6.27

5.38

5.37

5.57

5.00

5.27

0.27

-0.30

50

KHA3003

SMV Sungai Petani 1, Kedah

6.29

6.44

6.39

5.95

5.70

5.66

-0.04

-0.29

51

WEB0001

SMT Kuala Lumpur, Cheras KL

3.08

3.14

3.13

3.02

2.80

2.74

-0.06

-0.28

52

KHA2001

SMV Alor Setar, Jalan Stadium, Kedah

5.57

5.10

5.06

4.79

4.50

4.52

0.02

-0.27

53

PHA4002

SMV Nibong Tebal, P. Pinang

6.04

5.49

5.33

5.17

4.90

4.91

0.01

-0.26

16

GP SEKOLAH
BIL.

KOD

NAMA SEKOLAH

2006

2007

2008

2009

KPI 2010

SPM
2010

Beza KPI Beza
2010 SPM 2009

54

AKA7001

SMT Gerik, Perak

5.27

5.16

4.99

4.49

4.20

4.23

0.03

-0.26

55

AHE6159

SMT Taiping, Perak

5.66

5.22

5.31

4.76

4.50

4.50

0.00

-0.26

56

NKA0001

SMV Kuala Klawang, Negeri Sembilan

5.28

5.12

4.99

4.48

4.25

4.26

0.01

-0.22

57

AKA3001

SMV Kerian, Perak

6.05

5.95

6.25

5.83

5.50

5.61

0.11

-0.22

58

AKA5171

SMT Teluk Intan, Perak

5.78

5.59

5.48

4.87

4.65

4.65

0.00

-0.22

59

AKB2269

SMT Ipoh, Perak

3.96

4.04

3.81

3.88

3.50

3.67

0.17

-0.21

60

THA3001

SMV Kuala Terengganu, Terengganu

5.30

5.07

5.00

4.71

4.55

4.51

-0.04

-0.20

61

CHA8001

SMT Sultan Ahmad Shah, Kuala Rompin, Pahang

5.40

5.34

5.38

5.37

5.00

5.20

0.20

-0.17

62

CHA3002

SMV Sultan Hj. Ahmad Shah, Kuala Lipis, Pahang

5.04

5.07

4.74

4.60

4.35

4.44

0.09

-0.16

63

DKA3001

SMT Pasir Mas, Kelantan

5.65

5.14

5.15

4.67

4.40

4.51

0.11

-0.16

64

RHA0002

SMV Kangar, Perlis

6.12

5.80

5.42

5.31

5.00

5.15

0.15

-0.16

65

DHA1001

SMV Pengkalan Chepa, Kelantan

5.75

5.63

5.52

5.15

4.85

5.00

0.15

-0.15

66

NKE4144

SMT Tuanku Jaafar, Negeri Sembilan

3.58

3.13

3.28

3.04

2.85

2.92

0.07

-0.12

67

KHA5002

SMV Kulim, Kedah

5.61

4.96

5.04

4.74

4.50

4.64

0.14

-0.10

68

BHA8002

SMV Sungai Buloh, Selangor

5.20

5.09

4.90

4.50

4.25

4.40

0.15

-0.10

69

JHA1002

SMT (ERT) Azizah J. Bahru, Johor

4.88

4.95

4.17

3.72

3.50

3.63

0.13

-0.09

70

AHA1002

SMV Seri Manjong, Perak

5.22

5.31

5.19

4.70

4.45

4.62

0.17

-0.08

71

THA2002

SMV Kemaman, Terengganu

5.79

5.52

5.77

5.58

5.30

5.50

0.20

-0.08

72

JKE1001

SMT Johor Bahru, Johor

2.99

3.21

2.75

2.68

2.50

2.62

0.12

-0.06

73

JHA1001

SMV Tanjung Puteri, Johor

5.46

5.76

5.63

5.17

4.90

5.11

0.21

-0.06

74

TKA1001

SMT Dungun, Terengganu

5.09

5.20

5.18

4.93

4.60

4.88

0.28

-0.05

75

JHA7002

SMV Segamat, Johor

5.83

5.66

5.50

4.97

4.70

4.94

0.24

-0.03

76

AHA2001

SMV Leboh Cator, Ipoh, Perak

5.84

5.49

5.32

4.87

4.65

4.86

0.21

-0.01

77

NKE3038

SMT Dato' Lela Maharaja, Rembau

5.50

5.03

4.88

4.70

4.45

4.73

0.28

0.03

78

DKA0001

SMT Bachok, Kelantan

4.84

4.70

4.99

4.43

4.20

4.49

0.29

0.06

79

KKE2156

SMT Alor Setar, Kedah

3.92

3.51

3.25

3.34

3.00

3.43

0.43

0.09

80

MKB2144

SMT Bukit Piatu, Melaka

4.20

4.39

3.91

3.71

3.50

3.87

0.37

0.16

81

DHA7002

SMV Kuala Krai, Kelantan

6.08

5.55

6.00

5.23

4.95

5.41

0.46

0.18

82

THA0001

SMV Besut, Terengganu

5.70

5.64

5.87

5.31

5.00

5.52

0.52

0.21

83

CKE4037

SMT Kuantan, Pahang

3.72

3.85

4.46

3.80

3.55

4.04

0.49

0.24

84

PHA3001

SMV Balik Pulau, P. Pinang

5.43

5.21

5.17

4.42

4.20

4.74

0.54

0.32

85

RHA0003

SMV Arau, Perlis

5.70

5.92

5.61

5.26

4.95

5.69

0.74

0.43

86

DHA5002

SMV Tanah Merah, Kelantan

6.00

5.72

5.85

5.26

4.95

5.69

0.74

0.43

87

TKE3111

SMT Terengganu

4.27

4.20

4.02

3.53

3.30

4.07

0.77

0.54

88

XHA3102

SMV Beaufort, Sabah

4.70

5.08

0.38

5.08

4.57

4.45

-0.12

-0.39

GRED PURATA KESELURUHAN

5.40

17

5.27

5.15

4.84

GRED PURATA SEKOLAH MENENGAH TEKNIK / VOKASIONAL
SPM 2006 - 2010 & KPI BPTV 2010 (Peningkatan Tertinggi Berbanding KPI)
GP SEKOLAH
BIL.

KOD

NAMA SEKOLAH

2006

2007

2008

2009

KPI 2009 KPI 2010

SPM
2010

BEZA

01

BHA8004

SMV Shah Alam, Selangor

5.78

5.65

5.33

5.15

5.00

4.90

4.05

-0.85

02

BKA3001

SMT Kuala Selangor, Selangor

5.21

5.39

5.58

5.09

5.20

4.85

4.02

-0.83

03

XHA5002

SMV Kudat, Sabah

5.50

5.74

5.27

5.65

5.00

5.15

4.35

-0.80

04

CHA7001

SMV Puteri Temerloh, Pahang

5.97

6.02

5.50

4.85

5.20

4.55

3.87

-0.68

05

KHA3004

SMV Sungai Petani 2, Kedah

5.57

5.37

5.13

4.73

4.85

4.50

3.86

-0.64

06

JKA1001

SMT Perdagangan Johor Bahru, Johor

4.84

4.81

4.56

4.24

4.20

4.00

3.37

-0.63

07

JHA5001

SMV Muar, Johor

5.98

5.72

5.69

5.29

5.40

5.00

4.46

-0.54

08

CHA0002

SMV Tengku Ampuan Afzan, Bentong, Pahang

5.84

5.79

5.62

5.34

5.30

5.00

4.49

-0.51

09

XKB4001

SMT Likas, Sabah

5.91

5.19

5.49

5.64

5.15

5.15

4.71

-0.44

10

YKB1201

SMV Kuching, Sarawak

5.62

5.75

5.46

5.66

5.15

5.15

4.71

-0.44

11

CHA7002

SMV Temerloh, Pahang

5.97

6.02

5.50

5.03

5.20

4.85

4.41

-0.44

12

WHE0001

SMV Setapak, Kuala Lumpur

5.59

5.60

5.20

4.97

4.90

4.70

4.27

-0.43

13

BKA9001

SMT Sepang, Selangor

4.37

4.58

4.42

4.03

4.10

3.85

3.42

-0.43

14

BKA7001

SMT Gombak, Selangor

4.58

4.87

4.80

4.48

4.50

4.20

3.79

-0.41

15

WHA1099

SMT Labuan, Sabah

5.81

5.47

5.13

5.50

4.80

4.95

4.54

-0.41

16

XHA2001

SMV Sandakan, Sabah

5.45

4.98

5.40

5.24

5.10

4.95

4.55

-0.40

17

JHE2001

SMV Kluang, Johor

5.67

5.75

5.43

5.17

5.10

4.90

4.51

-0.39

18

YHA1302

SMV Matang, Sarawak

5.87

5.15

4.87

4.96

4.55

4.55

4.17

-0.38

19

AHA8002

SMV Seri Iskandar, Perak

5.70

5.51

5.79

5.11

5.50

4.85

4.47

-0.38

20

XHA3099

SMT Tawau, Sabah

4.85

5.25

5.16

5.28

4.85

4.90

4.53

-0.37

21

MHA2002

SMV Melaka Tengah, Melaka

5.58

5.41

5.30

4.89

5.00

4.65

4.29

-0.36

22

PKB1116

SMT Tunku Abdul Rahman Putra, P. Pinang

5.08

5.27

5.28

4.63

4.90

4.40

4.06

-0.34

23

JHA3002

SMV Kota Tinggi, Johor

5.31

5.54

5.41

5.16

5.10

4.90

4.56

-0.34

24

AHA4002

SMV Kuala Kangsar, Perak

5.88

5.67

5.47

5.20

5.15

4.90

4.57

-0.33

25

CHA4001

SMV Kuantan, Seri Pelindung, Pahang

5.88

5.69

5.71

5.21

5.40

4.95

4.64

-0.31

26

NHA3001

SMV Dato' Undang Haji Muhamad Sharip

5.57

5.32

4.90

4.32

4.65

4.10

3.80

-0.30

27

PHA2001

SMV Butterworth, P. Pinang

5.87

5.87

5.71

5.01

5.35

4.80

4.51

-0.29

28

XHA3101

SMT Lahad Datu, Sabah

5.59

5.38

5.66

5.75

5.30

5.30

5.01

-0.29

29

PHA1001

SMV Batu Lanchang, P. Pinang

6.01

5.82

5.69

5.55

5.40

5.30

5.02

-0.28

30

NKA1001

SMV Juasseh, Negeri Sembilan

6.33

5.78

5.36

5.01

5.10

4.75

4.49

-0.26

31

YHA4101

SMV Miri, Sarawak

5.55

5.22

5.50

5.55

5.20

5.20

4.96

-0.24

32

BKA4001

SMT Kajang, Selangor

5.67

5.50

5.60

4.98

5.30

4.70

4.50

-0.20

33

NHA2002

SMV Port Dickson, Negeri Sembilan

5.82

5.65

5.32

5.05

5.00

4.80

4.62

-0.18

34

JHA0002

SMV Batu Pahat, Johor

5.56

5.66

5.35

5.28

5.05

4.95

4.78

-0.17

35

YHA2401

SMV Betong, Sarawak

6.18

6.42

6.03

5.92

5.75

5.50

5.33

-0.17

36

KHA6001

SMV Langkawi, Kedah

6.22

5.73

5.66

4.97

5.30

4.75

4.59

-0.16

37

WHA0001

SMV (ERT) Setapak, K. Lumpur

5.51

5.32

4.66

4.43

4.40

4.20

4.05

-0.15

38

YHA3101

SMV Sibu, Sarawak

5.02

5.27

5.13

4.80

4.80

4.55

4.40

-0.15

39

XKA1099

SMT Keningau, Sabah

5.18

4.96

4.71

4.93

4.40

4.40

4.26

-0.14

40

NHA4001

SMV Ampangan, Negeri Sembilan

5.71

5.72

5.13

4.78

4.90

4.50

4.36

-0.14

41

PKA0001

SMT Seberang Prai

4.89

5.22

4.79

4.70

4.50

4.50

4.36

-0.14

42

MHA0001

SMV Datok Seri Mohd Zin, Melaka

5.81

5.21

5.18

4.83

4.90

4.60

4.46

-0.14

43

YKE9101

SMT Bintulu, Sarawak

6.06

5.66

5.37

5.75

5.10

5.20

5.07

-0.13

44

CKA5002

SMT Muadzam Shah, Pahang

5.31

5.28

4.93

4.79

4.60

4.50

4.40

-0.10

45

BKE0001

SMT Klang, Selangor

5.77

5.54

5.39

4.81

5.10

4.50

4.43

-0.07

46

AHA0002

SMV Slim River, Perak

5.90

5.89

5.83

4.94

5.50

4.70

4.64

-0.06

47

WEB0001

SMT Kuala Lumpur, Cheras KL

3.08

3.14

3.13

3.02

2.85

2.80

2.74

-0.06

48

MKA1001

SMT Jasin, Melaka

5.34

5.11

5.23

4.48

4.95

4.20

4.15

-0.05

49

THA3001

SMV Kuala Terengganu, Terengganu

5.30

5.07

5.00

4.71

4.70

4.55

4.51

-0.04

50

KHA3003

SMV Sungai Petani 1, Kedah

6.29

6.44

6.39

5.95

6.00

5.70

5.66

-0.04

51

AHE6159

SMT Taiping, Perak

5.66

5.22

5.31

4.76

5.00

4.50

4.50

0.00

52

AKA5171

SMT Teluk Intan, Perak

5.78

5.59

5.48

4.87

5.20

4.65

4.65

0.00

18

GP SEKOLAH
BIL.

KOD

NAMA SEKOLAH

2006

2007

2008

2009

KPI 2009 KPI 2010

SPM
2010

BEZA

53

NKA0001

SMV Kuala Klawang, Negeri Sembilan

5.28

5.12

4.99

4.48

4.70

4.25

4.26

0.01

54

PHA4002

SMV Nibong Tebal, P. Pinang

6.04

5.49

5.33

5.17

5.00

4.90

4.91

0.01

55

KHA2001

SMV Alor Setar, Jalan Stadium, Kedah

5.57

5.10

5.06

4.79

4.80

4.50

4.52

0.02

56

AKA7001

SMT Gerik, Perak

5.27

5.16

4.99

4.49

4.70

4.20

4.23

0.03

57

NKE4144

SMT Tuanku Jaafar, Negeri Sembilan

3.58

3.13

3.28

3.04

2.95

2.85

2.92

0.07

58

CHA3002

SMV Sultan Hj. Ahmad Shah, Kuala Lipis, Pahang

5.04

5.07

4.74

4.60

4.40

4.35

4.44

0.09

59

DKA3001

SMT Pasir Mas, Kelantan

5.65

5.14

5.15

4.67

4.85

4.40

4.51

0.11

60

AKA3001

SMV Kerian, Perak

6.05

5.95

6.25

5.83

5.90

5.50

5.61

0.11

61

JKE1001

SMT Johor Bahru, Johor

2.99

3.21

2.75

2.68

2.60

2.50

2.62

0.12

62

JHA1002

SMT (ERT) Azizah J. Bahru, Johor

4.88

4.95

4.17

3.72

3.90

3.50

3.63

0.13

63

KHA5002

SMV Kulim, Kedah

5.61

4.96

5.04

4.74

4.75

4.50

4.64

0.14

64

BHA8002

SMV Sungai Buloh, Selangor

5.20

5.09

4.90

4.50

4.60

4.25

4.40

0.15

65

DHA1001

SMV Pengkalan Chepa, Kelantan

5.75

5.63

5.52

5.15

5.20

4.85

5.00

0.15

66

RHA0002

SMV Kangar, Perlis

6.12

5.80

5.42

5.31

5.15

5.00

5.15

0.15

67

AKB2269

SMT Ipoh, Perak

3.96

4.04

3.81

3.88

3.50

3.50

3.67

0.17

68

AHA1002

SMV Seri Manjong, Perak

5.22

5.31

5.19

4.70

4.90

4.45

4.62

0.17

69

YKA1202

SMT Sejingkat, Sarawak

4.91

4.93

5.25

5.56

4.90

4.90

5.08

0.18

70

CHA8001

SMT Sultan Ahmad Shah, Kuala Rompin, Pahang

5.40

5.34

5.38

5.37

5.00

5.00

5.20

0.20

71

THA2002

SMV Kemaman, Terengganu

5.79

5.52

5.77

5.58

5.40

5.30

5.50

0.20

72

AHA2001

SMV Leboh Cator, Ipoh, Perak

5.84

5.49

5.32

4.87

5.00

4.65

4.86

0.21

73

JHA1001

SMV Tanjung Puteri, Johor

5.46

5.76

5.63

5.17

5.30

4.90

5.11

0.21

74

JHA7002

SMV Segamat, Johor

5.83

5.66

5.50

4.97

5.20

4.70

4.94

0.24

75

CHE9060

SMT Pertanian Chenor, Pahang

6.27

5.38

5.37

5.57

5.00

5.00

5.27

0.27

76

NKE3038

SMT Dato' Lela Maharaja, Rembau

5.50

5.03

4.88

4.70

4.60

4.45

4.73

0.28

77

TKA1001

SMT Dungun, Terengganu

5.09

5.20

5.18

4.93

4.85

4.60

4.88

0.28

78

DKA0001

SMT Bachok, Kelantan

4.84

4.70

4.99

4.43

4.60

4.20

4.49

0.29

79

MKB2144

SMT Bukit Piatu, Melaka

4.20

4.39

3.91

3.71

3.65

3.50

3.87

0.37

80

XHA3102

SMV Beaufort, Sabah

4.70

5.08

0.38

81

KKE2156

SMT Alor Setar, Kedah

3.92

3.51

3.25

3.34

3.00

3.00

3.43

0.43

82

DHA7002

SMV Kuala Krai, Kelantan

6.08

5.55

6.00

5.23

5.65

4.95

5.41

0.46

83

CKE4037

SMT Kuantan, Pahang

3.72

3.85

4.46

3.80

3.90

3.55

4.04

0.49

84

THA0001

SMV Besut, Terengganu

5.70

5.64

5.87

5.31

5.50

5.00

5.52

0.52

85

PHA3001

SMV Balik Pulau, P. Pinang

5.43

5.21

5.17

4.42

4.90

4.20

4.74

0.54

86

DHA5002

SMV Tanah Merah, Kelantan

6.00

5.72

5.85

5.26

5.50

4.95

5.69

0.74

87

RHA0003

SMV Arau, Perlis

5.70

5.92

5.61

5.26

5.30

4.95

5.69

0.74

88

TKE3111

SMT Terengganu

4.27

4.20

4.02

3.53

3.75

3.30

4.07

0.77

5.40

5.27

5.15

4.84

4.85

4.57

4.45

-0.12

GRED PURATA KESELURUHAN

19

Peningkatan Pencapaian
Gred Purata Sekolah 2010
Keseluruhan
Aliran Teknikal
Aliran Vokasional
Aliran Kemahiran

ANALISIS KEPUTUSAN

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Keseluruhan
(Susunan Mengikut Peningkatan Gred Purata)
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

BEAUFORT

1634

5

15

107

279

317

282

168

214

165

82

2

KUDAT

1406

23

54

212

307

250

155

108

144

92

61

3

SHAH ALAM

2749

97

278

402

463

409

316

273

333

133

45

4

KUALA SELANGOR*

2779

133

338

351

408

371

352

322

336

144

5

ERT PUTERI

592

9

53

101

131

100

65

47

61

6

LABUAN

2125

32

151

245

363

346

274

184

7

KUCHING

1445

17

78

151

222

266

183

8

LIKAS

2500

32

137

282

430

392

9

PERD JOHOR BAHRU

3696

234

649

684

569

10

SG PETANI 2

2762

96

321

548

11

BENTONG

2210

20

135

12

MUAR

2018

33

13

MATANG

2466

14

TAWAU

15

14

1552

94.98

1345

95.66

88.04

7.62

4.35

5.65

-1.30

178

2704

98.36

92.42

5.95

4.05

5.15

-1.11

24

2

2755

99.14

93.89

5.25

4.02

5.09

-1.08

18

7

54

585

98.82

97.27

1.55

3.87

4.85

-0.98

281

155

94

42

2031

95.58

91.15

4.43

4.54

5.50

-0.96

145

207

119

57

165

1388

96.06

89.92

6.14

4.71

5.66

-0.95

287

257

344

214

125

12

2375

95.00

89.00

6.00

4.71

5.64

-0.92

405

392

318

336

95

14

3682

99.62

98.06

1.56

3.37

4.24

-0.87

472

349

254

199

291

146

86

14

2676

96.89

95.86

1.03

3.86

4.73

-0.87

299

428

367

253

176

251

179

102

32

2108

95.38

91.31

4.08

4.49

5.34

-0.85

116

274

391

347

232

165

204

113

143

32

1875

92.91

91.36

1.55

4.46

5.29

-0.83

39

176

402

465

420

295

203

259

138

69

292

2397

97.20

94.20

3.00

4.17

4.96

-0.79

3562

44

189

414

675

622

426

367

446

253

126

22

3436

96.46

92.93

3.53

4.53

5.28

-0.75

LAHAD DATU

1359

24

60

112

159

209

204

190

208

135

58

5

1301

95.73

91.73

4.00

5.01

5.75

-0.74

16

SETAPAK

2662

32

254

426

470

365

275

240

325

173

102

25

2560

96.17

94.44

1.73

4.27

4.97

-0.70

17

SANDAKAN

868

20

63

99

170

116

91

81

101

77

50

4

818

94.24

93.17

1.07

4.55

5.24

-0.69

18

BINTULU

3010

11

90

255

466

492

424

368

441

301

162

260

2848

94.62

90.98

3.64

5.07

5.75

-0.69

19

GOMBAK*

4047

120

574

656

605

590

524

397

395

151

35

4

4012

99.14

96.49

2.65

3.79

4.48

-0.69

20

KENINGAU

3250

55

258

487

603

459

414

297

402

188

87

148

3163

97.32

95.60

1.73

4.26

4.93

-0.67

21

KLUANG

2137

53

140

273

374

364

239

165

212

144

173

103

1964

91.90

92.05

-0.15

4.51

5.17

-0.66

22

SERI ISKANDAR

1819

24

135

264

346

250

195

155

196

133

121

185

1698

93.35

94.12

-0.78

4.47

5.11

-0.64

23

TEMERLOH

1670

43

155

231

244

248

215

126

184

116

108

15

1562

93.53

92.87

0.66

4.41

5.03

-0.63

24

KUALA KANGSAR

3162

46

221

461

542

435

347

285

350

216

259

68

2903

91.81

92.50

-0.69

4.57

5.20

-0.62

25

SEPANG*

4298

336

831

612

568

516

494

415

340

159

27

4

4271

99.37

98.43

0.95

3.42

4.03

-0.62

26

MELAKA TENGAH

2816

34

219

368

560

476

334

257

298

186

84

2

2732

97.02

96.05

0.96

4.29

4.89

-0.60

27

KOTA TINGGI

1919

15

121

269

388

297

203

132

184

137

173

23

1746

90.98

92.74

-1.75

4.56

5.16

-0.60

28

BETONG

1124

5

26

68

176

200

147

119

129

138

116

119

1008

89.68

85.10

4.58

5.33

5.92

-0.60

29

MIRI

2256

16

107

205

329

365

303

237

365

223

106

174

2150

95.30

89.91

5.39

4.96

5.55

-0.59

30

SERI PELINDONG

1841

38

126

277

328

227

179

135

195

123

213

19

1628

88.43

92.39

-3.96

4.64

5.21

-0.57

31

TAR PUTRA*

2376

74

341

337

335

254

287

276

285

150

37

2339

98.44

95.64

2.81

4.06

4.63

-0.57

32

BATU LANCANG

1331

4

40

135

227

236

165

127

151

106

140

23

1191

89.48

92.23

-2.75

5.02

5.55

-0.53

33

JUASSEH

2010

27

141

283

363

306

210

177

247

136

120

45

1890

94.03

93.09

0.94

4.49

5.01

-0.52

34

1094

6

90

220

264

174

107

89

90

41

13

162

1081

98.81

98.02

0.79

3.80

4.32

-0.52

35

DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP
BATU PAHAT

2190

10

94

230

486

343

242

175

241

193

176

15

2014

91.96

93.28

-1.32

4.78

5.28

-0.50

36

BUTTERWORTH

1596

7

104

218

304

276

187

135

149

86

130

56

1466

91.85

95.11

-3.26

4.51

5.01

-0.50

37

KAJANG

2641

38

209

332

439

411

318

235

340

212

107

129

2534

95.95

94.73

1.22

4.50

4.98

-0.48

38

SEJINGKAT*

2189

39

149

217

267

271

245

195

326

334

146

1

2043

93.33

85.69

7.64

5.08

5.56

-0.47

39

PORT DICKSON

2984

29

184

381

472

487

399

278

370

243

141

30

2843

95.27

94.49

0.78

4.62

5.05

-0.43

40

AMPANGAN

2567

37

223

347

462

429

294

204

254

147

170

22

2397

93.38

94.06

-0.69

4.36

4.78

-0.41

41

SIBU

1602

20

133

228

286

231

178

139

190

150

47

62

1555

97.07

94.98

2.09

4.40

4.80

-0.40

42

MUADZAM SHAH

1659

34

176

227

234

209

186

170

248

135

40

3

1619

97.59

95.40

2.19

4.40

4.79

-0.39

43

ERT SETAPAK

1764

25

168

313

365

235

172

154

194

69

69

202

1695

96.09

96.66

-0.58

4.05

4.43

-0.38

44

KLANG

3391

49

238

426

618

552

399

317

456

240

96

182

3295

97.17

93.74

3.43

4.43

4.81

-0.38

45

LANGKAWI

1731

13

102

229

268

282

237

199

200

129

72

6

1659

95.84

94.81

1.04

4.59

4.97

-0.38

46

DATOK SERI MOHD ZAIN

2199

25

170

282

416

343

233

190

274

154

112

2

2087

94.91

95.45

-0.54

4.46

4.83

-0.37

47

SEBERANG PRAI*

2831

71

300

333

377

392

388

335

393

202

40

2

2791

98.59

95.90

2.69

4.36

4.70

-0.34

48

JASIN*

2308

41

285

356

368

288

244

208

309

179

30

2

2278

98.70

97.77

0.93

4.15

4.48

-0.33

49

PERTANIAN CHENOR

1563

16

76

108

204

203

223

185

237

163

148

42

1415

90.53

92.07

-1.54

5.27

5.57

-0.30

50

SLIM RIVER

1707

11

70

222

331

311

198

143

167

127

127

9

1580

92.56

94.52

-1.96

4.64

4.94

-0.30

51

SG PETANI 1

1733

6

33

118

215

251

240

144

234

231

261

30

1472

84.94

84.55

0.38

5.66

5.95

-0.29

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.

20

5.08

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Keseluruhan
(Susunan Mengikut Peningkatan Gred Purata)
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

52

KUALA LUMPUR*

2990

305

724

521

438

387

296

185

102

29

3

2987

99.90

99.38

0.52

2.74

3.02

-0.29

53

JALAN STADIUM

2016

12

129

325

396

317

186

134

191

130

196

57

1820

90.28

93.87

-3.59

4.52

4.79

-0.27

54

NIBONG TEBAL

1745

17

78

235

306

257

158

145

197

131

221

16

1524

87.34

93.33

-5.99

4.91

5.17

-0.26

55

GERIK*

1849

83

289

232

206

140

200

213

323

121

42

1

1807

97.73

97.10

0.63

4.23

4.49

-0.26

56

TAIPING

4033

95

365

553

641

546

386

397

441

290

319

60

3714

92.09

95.43

-3.34

4.50

4.76

-0.25

57

KUALA KLAWANG

2032

50

186

328

332

278

206

188

254

129

81

1951

96.01

96.86

-0.85

4.26

4.48

-0.23

58

KERIAN

1488

6

33

77

155

219

245

192

205

191

165

40

1323

88.91

88.50

0.41

5.61

5.83

-0.22

59

TELUK INTAN

2015

21

92

228

310

358

313

251

226

131

85

11

1930

95.78

95.69

0.10

4.65

4.87

-0.21

60

PERSIARAN BRASH*

2625

105

390

466

426

332

272

237

266

110

21

2604

99.20

98.61

0.59

3.67

3.88

-0.20

61

WAKAF TEMBUSU

2816

27

173

436

530

444

273

225

284

227

197

24

2619

93.00

96.78

-3.78

4.51

4.71

-0.19

62

PASIR MAS

2480

81

198

312

359

335

282

285

314

199

115

11

2365

95.36

95.83

-0.47

4.51

4.67

-0.16

63

KUALA ROMPIN

2083

11

68

161

341

318

288

194

275

217

210

39

1873

89.92

91.77

-1.85

5.20

5.37

-0.16

64

KUALA LIPIS

2154

54

169

333

352

273

233

181

267

160

132

12

2022

93.87

95.91

-2.04

4.44

4.60

-0.16

65

KANGAR

2359

6

63

215

392

382

308

224

312

229

228

9

2131

90.33

91.71

-1.38

5.15

5.31

-0.16

66

PENGKALAN CHEPA

2946

44

156

315

466

418

309

266

367

277

328

18

2618

88.87

91.41

-2.54

5.00

5.15

-0.15

67

TUANKU JAAFAR*

2990

369

635

522

367

311

311

234

178

58

5

2985

99.83

99.38

0.46

2.92

3.04

-0.12

68

KULIM

3827

72

276

492

651

529

417

343

440

275

332

39

3495

91.32

95.39

-4.06

4.64

4.74

-0.11

69

SG BULOH

1954

26

136

326

382

295

176

142

180

136

155

139

1799

92.07

96.94

-4.88

4.40

4.50

-0.10

70

ERT AZIZAH

1177

42

143

232

231

151

111

102

121

37

7

136

1170

99.41

99.77

-0.36

3.63

3.72

-0.09

71

SERI MANJUNG

1917

30

104

257

385

280

176

162

215

167

141

21

1776

92.64

96.08

-3.43

4.62

4.70

-0.08

72

KEMAMAN

2328

21

82

188

294

329

266

208

307

271

362

4

1966

84.45

89.81

-5.36

5.50

5.58

-0.07

73

JOHOR BAHRU*

2858

376

641

520

412

361

277

174

86

11

2858

100.00

99.87

0.13

2.62

2.68

-0.07

74

TANJUNG PUTERI

1728

5

53

178

280

282

219

166

197

146

202

48

1526

88.31

92.93

-4.62

5.11

5.17

-0.06

75

DUNGUN*

3019

85

267

323

343

306

309

322

575

345

144

1

2875

95.23

95.67

-0.44

4.88

4.93

-0.05

76

SEGAMAT

1782

13

65

202

295

292

228

153

212

157

165

52

1617

90.74

95.42

-4.68

4.94

4.97

-0.03

77

LEBOH CATOR

3134

33

187

310

496

475

393

326

399

327

188

28

2946

94.00

93.70

0.30

4.86

4.87

-0.01

78

DATO' LELA MAHARAJA

2254

43

178

248

280

301

298

281

318

217

90

54

2164

96.01

96.82

-0.81

4.73

4.70

0.03

79

BACHOK*

2107

71

220

246

249

280

247

225

337

157

75

3

2032

96.44

97.96

-1.52

4.49

4.43

0.06

80

ALOR SETAR*

2513

136

482

433

367

292

256

222

235

74

16

2497

99.36

99.68

-0.32

3.43

3.34

0.09

81

BUKIT PIATU*

2140

104

347

319

285

239

217

177

297

134

21

2119

99.02

98.64

0.38

3.87

3.71

0.16

82

KUALA KRAI

1846

19

58

150

285

270

191

172

204

189

308

19

1538

83.32

92.12

-8.81

5.41

5.23

0.19

83

BESUT

2881

20

102

224

364

392

304

300

407

387

381

15

2500

86.78

92.04

-5.26

5.52

5.31

0.21

84

KUANTAN*

2343

127

331

307

297

275

276

225

289

157

59

17

2284

97.48

97.87

-0.39

4.04

3.80

0.24

85

BALIK PULAU

1691

24

67

222

301

286

192

140

185

100

174

28

1517

89.71

97.44

-7.73

4.74

4.42

0.32

86

ARAU

1848

4

37

120

274

236

216

188

237

220

316

18

1532

82.90

92.49

-9.59

5.69

5.26

0.43

87

TANAH MERAH

3932

8

51

243

555

594

466

402

501

468

644

81

3288

83.62

91.81

-8.19

5.69

5.26

0.43

88

LAPANGAN TERBANG*

3010

86

402

438

396

370

379

366

395

139

39

2971

98.70

99.65

-0.95

4.07

3.53

0.55

191260

94.42

0.01

4.45

4.84

-0.39

JUMLAH KESELURUHAN

202558

4899 17373 26314 32671 29204 23386 18953 23726 14734 11298
2.42

8.58 12.99 16.13 14.42 11.55

9.36 11.71

7.27

4043

5.58

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.

21

94.41

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Keseluruhan Aliran Teknikal
(Susunan Mengikut Peningkatan Gred Purata)

BIL

SMT / SMV

1

KUDAT

2

SHAH ALAM

3

TELUK INTAN

4

KUALA SELANGOR*

5

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

70

6

7

11

6

6

4

11

11

6

2

1279

84

185

194

159

144

132

120

160

76

25

68

97.14

87.57

9.58

4.29

5.75

-1.47

1254

98.05

91.68

6.37

3.88

5.10

240

12

39

36

27

30

28

27

29

10

2

-1.22

238

99.17

95.86

3.31

3.81

4.94

2779

133

338

351

408

371

352

322

336

144

24

-1.12

2755

99.14

93.89

5.25

4.02

5.09

LABUAN

710

29

73

93

98

95

79

65

97

52

29

-1.08

681

95.92

89.95

5.96

4.33

5.39

6

SG PETANI 2

269

17

42

31

32

38

36

31

31

10

1

-1.06

268

99.63

96.10

3.53

3.81

4.85

7

TAWAU

1140

21

96

156

169

147

149

145

175

62

-1.04

20

1120

98.25

91.58

6.66

4.40

5.38

8

SETAPAK

897

13

116

173

136

90

99

91

110

-0.97

53

16

881

98.22

94.53

3.69

4.02

4.97

9

BENTONG

150

4

15

31

12

11

16

17

-0.95

26

12

6

144

96.00

91.19

4.81

4.47

5.37

10

KUCHING

480

10

43

52

77

68

48

-0.90

45

72

49

16

464

96.67

90.89

5.78

4.58

5.44

11

LIKAS

1114

26

75

121

173

130

-0.85

111

117

164

134

63

1051

94.34

86.92

7.43

4.85

5.65

12

WAKAF TEMBUSU

110

6

16

10

18

-0.81

20

12

9

12

6

1

109

99.09

97.75

1.34

3.86

4.65

13

LAHAD DATU

439

6

29

52

-0.79

49

49

53

56

82

51

12

427

97.27

89.62

7.65

4.94

5.72

14

PERD JOHOR BAHRU

2606

171

440

-0.79

426

336

273

302

274

285

89

10

2596

99.62

97.70

1.91

3.59

4.34

15

SANDAKAN

210

10

-0.76

19

10

28

27

31

24

33

20

8

202

96.19

91.17

5.02

4.73

5.46

16

GOMBAK*

4047

-0.73

120

574

656

605

590

524

397

395

151

35

4012

99.14

96.49

2.65

3.79

4.48

17

KULIM

-0.69

1421

38

166

205

225

201

174

153

154

94

11

1410

99.23

96.09

3.13

4.06

4.72

18

KENINGAU

-0.66

1185

22

135

147

157

154

162

117

178

92

21

1164

98.23

95.34

2.89

4.39

5.03

19

-0.65

KUALA KANGSAR

172

4

25

17

16

13

30

21

26

18

2

170

98.84

95.02

3.82

4.53

5.16

-0.64

20

MELAKA TENGAH

750

18

92

94

115

87

86

92

104

52

10

740

98.67

96.63

2.04

4.25

4.88

-0.62

21

BINTULU

1009

9

61

91

137

134

113

121

164

116

63

1

946

93.76

90.47

3.29

5.08

5.70

-0.62

22

SEPANG*

4298

336

831

612

568

516

494

415

340

159

27

4

4271

99.37

98.46

0.91

3.42

4.03

-0.61

23

TAR PUTRA*

2376

74

341

337

335

254

287

276

285

150

37

2339

98.44

95.64

2.81

4.06

4.63

-0.57

24

PERTANIAN CHENOR

262

11

25

17

36

25

32

30

42

32

12

10

250

95.42

93.73

1.69

4.83

5.38

-0.55

25

PASIR MAS

1257

64

128

162

141

140

146

157

170

118

31

9

1226

97.53

95.12

2.41

4.39

4.87

-0.48

26

SEJINGKAT*

2189

39

149

217

267

271

245

195

326

334

146

1

2043

93.33

85.69

7.64

5.08

5.56

-0.47

27

KERIAN

200

5

16

21

29

27

14

20

24

30

14

186

93.00

95.64

-2.64

4.89

5.34

-0.46

28

SIBU

763

16

78

100

116

95

90

70

92

84

22

741

97.12

94.01

3.10

4.44

4.88

-0.44

29

LANGKAWI

340

4

29

52

40

34

38

52

59

24

8

332

97.65

93.61

4.04

4.61

5.05

-0.43

30

PORT DICKSON

1120

7

84

149

175

158

121

119

170

108

29

1091

97.41

95.02

2.39

4.62

5.02

-0.40

31

KLANG

1397

30

144

153

208

189

146

150

197

128

52

1345

96.28

92.80

3.48

4.53

4.89

-0.36

32

DATOK SERI MOHD ZAIN

400

10

51

49

50

42

42

45

63

33

15

385

96.25

95.32

0.93

4.47

4.81

-0.34

33

JUASSEH

331

11

44

52

26

42

29

41

47

32

7

324

97.89

97.19

0.70

4.33

4.67

-0.34

34

SEBERANG PRAI*

2831

71

300

333

377

392

388

335

393

202

40

2

2791

98.59

95.90

2.69

4.36

4.70

-0.34

35

JASIN*

2308

41

285

356

368

288

244

208

309

179

30

2

2278

98.70

97.77

0.93

4.15

4.48

-0.33

36

TAIPING

1512

48

156

208

207

192

160

198

183

118

42

10

1470

97.22

96.70

0.52

4.33

4.64

-0.31

37

KUALA LUMPUR*

2990

305

724

521

438

387

296

185

102

29

3

2987

99.90

99.38

0.52

2.74

3.02

-0.29

38

GERIK*

1849

83

289

232

206

140

200

213

323

121

42

1

1807

97.73

97.10

0.63

4.23

4.49

-0.26

39

KUALA ROMPIN

374

4

25

46

56

43

37

46

76

31

10

6

364

97.33

96.19

1.13

4.78

5.04

-0.26

40

ERT AZIZAH

219

17

41

30

22

19

21

25

33

10

1

218

99.54

99.48

0.07

3.74

3.99

-0.25

41

KUALA KLAWANG

650

18

51

66

93

88

68

79

105

59

23

627

96.46

95.04

1.42

4.68

4.91

-0.23

42

PERSIARAN BRASH*

2625

105

390

466

426

332

272

237

266

110

21

2604

99.20

98.61

0.59

3.67

3.88

-0.20

43

MUADZAM SHAH

1030

32

128

137

113

113

118

128

177

79

5

1025

99.51

96.29

3.23

4.34

4.54

-0.20

44

KAJANG

1612

34

174

200

212

187

178

155

245

166

61

1551

96.22

96.42

-0.20

4.57

4.73

-0.16

45

TUANKU JAAFAR*

2990

369

635

522

367

311

311

234

178

58

5

2985

99.83

99.38

0.46

2.92

3.04

-0.12

46

MIRI

900

9

55

70

90

110

115

105

168

120

58

842

93.56

89.50

4.05

5.30

5.41

-0.12

47

DATO' LELA MAHARAJA

1162

30

131

157

129

108

125

129

176

127

50

1112

95.70

96.41

-0.72

4.61

4.71

-0.10

48

JOHOR BAHRU*

2858

376

641

520

412

361

277

174

86

11

2858

100.00

99.87

0.13

2.62

2.68

-0.07

49

PENGKALAN CHEPA

931

32

69

86

110

121

103

93

151

100

66

4

865

92.91

95.15

-2.24

4.92

4.98

-0.06

50

DUNGUN*

3019

85

267

323

343

306

309

322

575

345

144

1

2875

95.23

95.67

-0.44

4.88

4.93

-0.05

1
2
1

6
1

4

10

8

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.

22

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Keseluruhan Aliran Teknikal
(Susunan Mengikut Peningkatan Gred Purata)

BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

51

KUALA LIPIS

760

32

97

118

90

75

96

71

129

44

8

752

98.95

98.57

0.38

4.13

4.18

-0.05

52

KEMAMAN

710

8

40

58

76

81

97

86

129

82

53

657

92.54

94.12

-1.58

5.27

5.23

0.04

53

BACHOK*

2107

71

220

246

249

280

247

225

337

157

75

2032

96.44

97.96

-1.52

4.49

4.43

0.06

54

ALOR SETAR*

2513

136

482

433

367

292

256

222

235

74

16

2497

99.36

99.68

-0.32

3.43

3.34

0.09

55

BESUT

943

9

59

84

104

103

94

101

175

144

70

873

92.58

93.43

-0.85

5.34

5.20

0.13

56

BUKIT PIATU*

2140

104

347

319

285

239

217

177

297

134

21

2119

99.02

98.64

0.38

3.87

3.71

0.16

57

LEBOH CATOR

1373

25

115

139

171

149

156

135

213

203

67

1306

95.12

95.50

-0.38

4.96

4.79

0.17

58

KUALA KRAI

103

4

6

9

15

9

11

15

18

13

3

100

97.09

97.27

-0.19

4.92

4.70

0.22

59

KUANTAN*

2343

127

331

307

297

275

276

225

289

157

59

2284

97.48

97.87

-0.39

4.04

3.80

0.24

60

LAPANGAN TERBANG*

3010

86

402

438

396

370

379

366

395

139

39

2971

98.70

99.65

-0.95

4.07

3.53

0.55

JUMLAH KESELURUHAN

81872

3627 10966 11302 10993

9842

9276 8314 10222

5541

1789

80083

97.81

2.39

4.08

6.77

2.19

5.14

-1.06

4.43 13.39 13.80 13.43 12.02 11.33 10.15 12.49

3

17

104

95.42

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.

23

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Keseluruhan Aliran Vokasional
(Susunan Mengikut Peningkatan Gred Purata)

BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

BEAUFORT

1634

5

15

107

279

317

282

168

214

165

82

14

1552

94.98

2

KOTA TINGGI

1634

15

121

269

388

295

185

105

142

85

29

8

1605

98.23

91.07

7.16

3.97

5.44

-1.46

3

BATU LANCANG

1086

4

40

135

227

229

158

107

115

51

20

4

1066

98.16

93.69

4.47

4.36

5.65

-1.29

4

KUDAT

1336

17

47

201

301

244

151

97

133

86

59

1277

95.58

88.25

7.34

4.35

5.60

-1.25

5

KUCHING

928

7

35

99

145

196

131

95

125

61

34

16

894

96.34

89.04

7.30

4.68

5.87

-1.19

6

MIRI

1293

7

52

135

239

255

186

130

183

86

20

9

1273

98.45

90.56

7.89

4.58

5.76

-1.18

7

KLUANG

1950

53

140

273

374

364

237

158

193

106

52

26

1898

97.33

90.59

6.74

4.14

5.29

-1.15

8

MUAR

1917

33

116

274

391

347

232

165

201

107

51

19

1866

97.34

90.45

6.89

4.22

5.35

-1.13

9

SHAH ALAM

1411

13

93

207

301

254

167

143

166

49

18

8

1393

98.72

93.77

4.96

4.14

5.25

-1.12

10

PERD JOHOR BAHRU

1090

63

209

258

233

132

90

44

51

6

4

1086

99.63

99.15

0.48

2.85

3.93

-1.08

11

KAJANG

980

4

35

132

227

223

139

80

94

31

15

4

965

98.47

92.84

5.63

4.17

5.25

-1.07

12

MATANG

2376

39

176

402

464

418

290

197

241

116

33

58

2343

98.61

94.30

4.31

4.04

5.10

-1.06

13

ERT PUTERI

574

9

53

101

130

99

62

44

54

17

5

18

569

99.13

97.27

1.86

3.79

4.85

-1.06

14

SERI PELINDONG

1559

38

126

277

328

225

171

125

163

75

31

1

1528

98.01

93.34

4.68

3.97

5.03

-1.06

15

BENTONG

1936

16

120

268

415

351

232

145

202

124

63

12

1873

96.75

91.39

5.36

4.29

5.31

-1.02

16

LIKAS

1386

6

62

161

257

262

176

140

180

80

62

6

1324

95.53

91.08

4.45

4.60

5.62

-1.02

17

SG PETANI 2

2325

79

279

516

437

306

211

158

229

91

19

1

2306

99.18

95.59

3.59

3.59

4.60

-1.01

18

SANDAKAN

560

10

44

89

142

87

56

46

45

28

13

547

97.68

95.94

1.74

3.94

4.94

-1.00

19

KUALA KANGSAR

2769

42

196

444

526

422

317

263

311

157

91

19

2678

96.71

91.32

5.40

4.25

5.21

-0.96

20

LABUAN

1415

3

78

152

265

251

195

119

184

103

65

42

1350

95.41

92.33

3.08

4.64

5.60

-0.96

21

MUADZAM SHAH

557

2

48

90

120

94

63

38

55

34

13

3

544

97.67

94.54

3.13

4.10

5.04

-0.94

22

SG PETANI 1

1451

6

33

118

214

250

234

136

203

166

91

6

1360

93.73

82.68

11.05

5.14

6.06

-0.91

23

TAIPING

2160

47

209

345

432

353

223

187

220

101

43

3

2117

98.01

94.16

3.85

3.97

4.87

-0.90

24

TEMERLOH

1520

43

155

231

244

247

208

116

163

75

38

9

1482

97.50

93.63

3.87

4.05

4.95

-0.90

25

NIBONG TEBAL

1517

17

78

235

306

257

158

141

174

91

60

4

1457

96.04

92.00

4.05

4.36

5.25

-0.89

26

JUASSEH

1583

16

97

231

337

264

180

136

188

88

46

15

1537

97.09

91.19

5.90

4.28

5.17

-0.89

27

SLIM RIVER

1518

11

70

222

330

302

182

124

132

98

47

1471

96.90

92.73

4.17

4.28

5.17

-0.89

28

KEMAMAN

1351

13

42

130

218

248

169

121

161

154

95

1256

92.97

86.45

6.52

4.98

5.84

-0.86

29

SERI ISKANDAR

1703

24

135

264

346

249

191

142

182

107

63

1

1640

96.30

93.73

2.57

4.23

5.08

-0.85

30

MELAKA TENGAH

1940

16

127

274

445

389

246

156

176

87

24

2

1916

98.76

95.31

3.45

4.06

4.91

-0.85

31

SETAPAK

1641

19

138

253

334

273

171

141

187

88

37

5

1604

97.75

94.37

3.38

4.13

4.96

-0.83

32

BUTTERWORTH

1480

7

104

218

304

276

187

134

143

76

31

10

1449

97.91

93.47

4.43

4.18

5.00

-0.83

33

TAWAU

2282

23

93

258

504

473

275

211

253

145

47

6

2235

97.94

94.15

3.79

4.39

5.20

-0.81

34

AMPANGAN

2335

37

223

347

460

422

281

187

214

90

74

14

2261

96.83

93.09

3.74

4.02

4.80

-0.78

35

BETONG

1094

5

26

68

176

199

144

119

118

132

107

17

987

90.22

84.01

6.21

5.27

6.04

-0.77

36

SG BULOH

1707

26

136

326

382

293

168

129

145

79

23

20

1684

98.65

96.79

1.86

3.85

4.61

-0.76

37

BINTULU

1988

2

29

164

329

358

309

243

274

183

97

74

1891

95.12

91.37

3.75

5.05

5.80

-0.75

38

LAHAD DATU

920

18

31

60

110

160

151

134

126

84

46

4

874

95.00

93.10

1.90

5.05

5.77

-0.72

39

KENINGAU

2022

33

123

340

445

305

252

179

219

83

43

11

1979

97.87

95.89

1.99

4.09

4.81

-0.71

40

BATU PAHAT

1975

10

94

227

476

327

235

165

208

150

83

9

1892

95.80

93.87

1.92

4.48

5.16

-0.68

41

KUALA ROMPIN

1528

7

43

115

285

274

250

146

181

143

84

16

1444

94.50

88.78

5.72

4.92

5.59

-0.67

42

JALAN STADIUM

1783

12

129

325

395

317

180

126

173

97

29

20

1754

98.37

94.79

3.58

4.00

4.67

-0.66

43

PERTANIAN CHENOR

1148

5

51

91

168

178

188

146

173

90

58

23

1090

94.95

91.51

3.43

4.98

5.63

-0.65

44

PENGKALAN CHEPA

1813

12

87

229

355

296

202

165

205

137

125

1688

93.11

87.95

5.16

4.66

5.31

-0.65

45

SEGAMAT

1554

13

65

201

294

287

222

136

185

106

45

22

1509

97.10

94.80

2.30

4.49

5.12

-0.63

46

WAKAF TEMBUSU

2424

21

157

426

512

423

252

200

230

146

57

18

2367

97.65

95.95

1.70

4.12

4.75

-0.63

47

KUALA LIPIS

1244

22

72

215

261

196

135

97

111

83

52

12

1192

95.82

94.46

1.36

4.21

4.84

-0.63

48

PORT DICKSON

1784

22

100

232

297

329

273

155

191

118

67

2

1717

96.24

94.11

2.13

4.46

5.07

-0.62

49

TANJUNG PUTERI

1504

5

53

178

280

282

217

160

172

101

56

8

1448

96.28

92.19

4.08

4.61

5.23

-0.62

50

KUALA KLAWANG

1256

32

135

262

237

190

132

94

121

39

14

1242

98.89

97.78

1.11

3.69

4.27

-0.58

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.

24

5.08

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Keseluruhan Aliran Vokasional
(Susunan Mengikut Peningkatan Gred Purata)

BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

G

51

KERIAN

1198

1

17

56

126

190

226

162

164

147

109

52

KUALA KRAI

1504

15

52

141

270

261

180

154

177

138

116

53

ERT SETAPAK

1686

25

168

313

365

234

171

153

184

53

20

54

SIBU

769

4

55

128

167

133

81

60

85

47

55

DATOK SERI MOHD ZAIN

1727

15

119

233

366

301

184

138

202

56

KULIM

1999

34

110

287

426

328

235

171

57

LANGKAWI

1333

9

73

177

228

246

199

58

ARAU

1350

4

37

120

272

229

59

LEBOH CATOR

1644

8

72

171

325

60

SERI MANJUNG

1564

30

104

257

61

DATO' UNDANG HJ MOHAM

1088

6

90

62

BESUT

1627

11

63

KLANG

1968

64

KANGAR

65

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA
1089

90.90

84.01

6.89

5.57

6.14

-0.57

1388

92.29

89.69

2.60

4.92

5.48

-0.56

4

1666

98.81

96.50

2.31

3.85

4.40

-0.55

9

32

760

98.83

96.90

1.93

4.11

4.64

-0.53

105

64

2

1663

96.29

95.53

0.77

4.32

4.85

-0.52

241

117

50

13

1949

97.50

94.57

2.93

4.28

4.77

-0.50

142

136

88

35

4

1298

97.37

95.65

1.73

4.44

4.92

-0.48

201

153

142

110

82

18

1268

93.93

91.11

2.82

4.85

5.31

-0.46

323

233

189

179

95

49

19

1595

97.02

91.48

5.54

4.52

4.97

-0.44

380

267

146

119

153

79

29

8

1535

98.15

96.97

1.18

3.99

4.42

-0.43

220

264

174

107

89

88

41

9

1079

99.17

98.53

0.64

3.78

4.21

-0.43

43

140

260

289

209

191

202

168

114

2

1513

92.99

90.79

2.20

5.06

5.41

-0.34

19

94

273

410

363

253

166

253

102

35

8

1933

98.22

96.27

1.95

4.31

4.59

-0.28

2239

6

63

215

392

382

308

222

308

199

144

9

2095

93.57

92.47

1.10

4.96

5.13

-0.16

ERT AZIZAH

914

25

102

201

207

126

87

70

75

18

3

911

99.67

99.89

-0.22

3.48

3.61

-0.13

66

TELUK INTAN

1722

9

53

192

283

328

284

223

193

107

50

10

1672

97.10

95.41

1.69

4.65

4.75

-0.10

67

BALIK PULAU

1532

24

67

222

301

286

191

137

175

78

51

13

1481

96.67

97.44

-0.77

4.34

4.42

-0.09

68

PASIR MAS

1027

17

70

148

215

184

115

99

108

43

28

999

97.27

97.40

-0.13

4.16

4.23

-0.07

69

TANAH MERAH

3481

8

51

242

554

593

459

389

466

398

321

40

3160

90.78

91.02

-0.24

5.32

5.33

-0.01

70

DATO' LELA MAHARAJA

1079

13

47

91

151

193

172

151

139

84

38

1

1041

96.48

97.52

-1.04

4.83

4.69

0.14

6407 15002 21627 19218 13787 10071 12179

7012

3817

816

106575

96.54

3.57

4.38

3.46

5.36

-0.98

6.35

JUMLAH KESELURUHAN

110392

1272
1.15

5.80 13.59 19.59 17.41 12.49

9.12 11.03

34

92.97

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.

25

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Prestasi SMT/SMV Berdasarkan TOV PMR 2007
Aliran Teknikal
Bil

SM TEKNIK / VOKASIONAL

2009

2010

TOV

GPT

BEZA

TOV

GPT

BEZA

1

KUDAT

4.31

5.75

1.45

3.78

4.29

0.51

2

JOHOR BAHRU*

1.99

2.68

0.70

1.98

2.62

0.64

3

WAKAF TEMBUSU

3.58

4.65

1.07

3.19

3.86

0.67

4

TUANKU JAAFAR*

2.14

3.04

0.90

2.15

2.92

0.77

5

KUALA LUMPUR*

1.99

3.02

1.03

1.89

2.74

0.85

6

PERD JOHOR BAHRU

3.20

4.34

1.14

2.87

3.78

0.91

7

SEPANG*

2.87

4.03

1.16

2.49

3.42

0.93

8

SIBU

4.07

4.88

0.82

3.50

4.44

0.94

9

KUALA SELANGOR*

3.49

5.09

1.60

3.07

4.02

0.94

10

LABUAN

4.07

5.39

1.32

3.38

4.33

0.95

11

SG PETANI 2

3.41

4.85

1.43

2.84

3.81

0.97

12

KENINGAU

3.80

5.03

1.23

3.39

4.39

1.00

13

GOMBAK*

2.93

4.48

1.55

2.78

3.79

1.02

14

KUCHING

4.05

5.44

1.38

3.56

4.58

1.02

15

SANDAKAN

4.23

5.46

1.23

3.70

4.73

1.03

16

GERIK*

3.55

4.49

0.94

3.20

4.23

1.03

17

MUADZAM SHAH

2.85

4.54

1.69

3.29

4.34

1.05

18

SEJINGKAT*

4.15

5.56

1.41

4.02

5.08

1.06

19

KULIM

3.47

4.72

1.25

2.99

4.06

1.07

20

PASIR MAS

4.02

4.87

0.86

3.27

4.39

1.12

21

JUASSEH

3.84

4.67

0.82

3.20

4.33

1.13

22

SEBERANG PRAI*

3.65

4.70

1.05

3.22

4.36

1.14

23

SETAPAK

3.51

4.97

1.46

2.87

4.02

1.15

24

ALOR SETAR*

2.35

3.34

0.99

2.27

3.43

1.16

25

TAR PUTRA*

3.46

4.63

1.17

2.88

4.06

1.18

26

ERT AZIZAH

3.00

3.99

0.99

2.55

3.74

1.19

27

TELUK INTAN

3.56

4.94

1.37

2.62

3.81

1.20

28

TAWAU

3.95

5.38

1.42

3.17

4.40

1.24

29

KUALA LIPIS

3.39

4.18

0.78

2.88

4.13

1.24

30

SHAH ALAM

3.65

5.10

1.45

2.63

3.88

1.24

31

MELAKA TENGAH

3.45

4.88

1.43

3.00

4.25

1.25

32

PERSIARAN BRASH*

2.45

3.88

1.43

2.41

3.67

1.26

33

BACHOK*

3.42

4.43

1.00

3.16

4.49

1.33

34

JASIN*

3.27

4.48

1.21

2.81

4.15

1.34

35

DATOK SERI MOHD ZAIN

3.51

4.81

1.30

3.10

4.47

1.37

26

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Prestasi SMT/SMV Berdasarkan TOV PMR 2007
Aliran Teknikal
Bil

SM TEKNIK / VOKASIONAL

2009

2010

TOV

GPT

BEZA

TOV

GPT

BEZA

36

KUALA KANGSAR

3.29

5.16

1.88

3.15

4.53

1.38

37

LAPANGAN TERBANG*

2.69

3.53

0.84

2.68

4.07

1.40

38

KERIAN

3.79

5.34

1.56

3.49

4.89

1.40

39

LAHAD DATU

4.04

5.72

1.68

3.51

4.94

1.43

40

PORT DICKSON

5.02

5.02

3.16

4.62

1.46

41

KUALA KLAWANG

3.71

4.91

1.20

3.20

4.68

1.48

42

TAIPING

3.48

4.64

1.16

2.84

4.33

1.49

43

KAJANG

3.07

4.57

1.50

44

KUANTAN*

2.51

3.80

1.29

2.53

4.04

1.51

45

KLANG

3.38

4.89

1.51

3.00

4.53

1.54

46

LIKAS

4.03

5.65

1.62

3.30

4.85

1.54

47

BUKIT PIATU*

2.42

3.71

1.29

2.32

3.87

1.55

48

DATO' LELA MAHARAJA

4.71

4.71

3.05

4.61

1.57

49

BESUT

3.78

5.20

1.42

3.77

5.34

1.57

50

KUALA KRAI

3.43

4.70

1.27

3.35

4.92

1.57

51

KUALA ROMPIN

3.46

5.04

1.58

3.18

4.78

1.60

52

KEMAMAN

3.52

5.23

1.71

3.65

5.27

1.63

53

DUNGUN*

3.37

4.93

1.55

3.24

4.88

1.63

54

BINTULU

5.70

5.70

3.33

5.08

1.75

55

PENGKALAN CHEPA

3.48

4.98

1.50

3.16

4.92

1.76

56

LANGKAWI

3.49

5.05

1.55

2.85

4.61

1.76

57

MIRI

3.68

5.41

1.74

3.46

5.30

1.84

58

PERTANIAN CHENOR

3.94

5.38

1.44

2.46

4.83

2.36

59

BENTONG

3.57

5.37

1.80

4.47

60

LEBOH CATOR

3.59

4.79

1.20

4.96

27

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Prestasi SMT/SMV Berdasarkan TOV PMR 2008
Aliran Vokasional
Bil

SM TEKNIK / VOKASIONAL

SPM 2009

SPM 2010

TOV

GPT

BEZA

TOV

GPT

BEZA

1

KUDAT

6.18

5.60

-0.58

5.81

4.35

-1.46

2

MATANG

6.01

5.10

-0.91

5.33

4.04

-1.29

3

SANDAKAN

5.38

4.94

-0.44

5.23

3.94

-1.29

4

SIBU

5.34

4.64

-0.70

5.20

4.11

-1.09

5

PERD JOHOR BAHRU

4.56

3.93

-0.63

3.83

2.82

-1.01

6

KUALA LIPIS

5.57

4.84

-0.73

5.13

4.21

-0.92

7

NIBONG TEBAL

5.64

5.25

-0.38

5.28

4.36

-0.92

8

SLIM RIVER

5.48

5.17

-0.31

5.17

4.28

-0.89

9

SERI ISKANDAR

5.36

5.08

-0.28

5.12

4.23

-0.89

10

BENTONG

4.88

5.31

0.43

5.16

4.29

-0.87

11

KENINGAU

5.52

4.81

-0.72

4.96

4.09

-0.87

12

MUADZAM SHAH

3.71

5.04

1.33

4.93

4.07

-0.86

13

ERT AZIZAH

4.16

3.61

-0.54

4.33

3.48

-0.85

14

KUALA KLAWANG

5.27

4.27

-1.00

4.54

3.69

-0.85

15

KOTA TINGGI

5.89

5.44

-0.46

4.81

3.97

-0.84

16

LABUAN

5.78

5.60

-0.18

5.48

4.64

-0.84

17

ERT PUTERI

4.67

4.85

0.18

4.61

3.79

-0.82

18

SG PETANI 2

4.79

4.60

-0.19

4.40

3.59

-0.81

19

JUASSEH

6.00

5.17

-0.83

5.08

4.28

-0.80

20

TAWAU

5.70

5.20

-0.50

5.17

4.38

-0.79

21

WAKAF TEMBUSU

5.04

4.75

-0.29

4.91

4.12

-0.79

22

KUCHING

5.84

5.87

0.03

5.46

4.68

-0.78

23

DATO' UNDANG HJ MOHAMMAD SHARIP

4.78

4.21

-0.57

4.55

3.78

-0.77

24

TEMERLOH

5.12

4.95

-0.17

4.81

4.05

-0.76

25

SG BULOH

5.06

4.61

-0.44

4.58

3.85

-0.73

26

SERI PELINDONG

5.21

5.03

-0.18

4.69

3.97

-0.72

27

TAIPING

5.09

4.87

-0.21

4.66

3.97

-0.69

28

SERI MANJUNG

5.00

4.42

-0.58

4.67

3.99

-0.68

29

BUTTERWORTH

5.28

5.00

-0.28

4.84

4.17

-0.66

30

BALIK PULAU

5.65

4.42

-1.23

5.00

4.34

-0.66

31

ERT SETAPAK

4.89

4.40

-0.49

4.51

3.85

-0.66

32

SHAH ALAM

5.69

5.25

-0.44

4.78

4.14

-0.64

33

AMPANGAN

4.75

4.80

0.06

4.66

4.02

-0.64

34

MELAKA TENGAH

5.11

4.91

-0.20

4.69

4.06

-0.64

35

SEGAMAT

5.39

5.12

-0.27

5.10

4.49

-0.62

36

BETONG

6.62

6.04

-0.58

5.87

5.27

-0.60

37

KERIAN

6.34

6.14

-0.20

6.17

5.57

-0.60

28

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Prestasi SMT/SMV Berdasarkan TOV PMR 2008
Aliran Vokasional
Bil

SM TEKNIK / VOKASIONAL

SPM 2009

SPM 2010

TOV

GPT

BEZA

TOV

GPT

BEZA

38

BATU LANCANG

5.49

5.65

0.17

4.94

4.36

-0.58

39

SETAPAK

5.04

4.96

-0.08

4.70

4.13

-0.56

40

DATOK SERI MOHD ZAIN

4.84

4.85

0.01

4.85

4.32

-0.53

41

LANGKAWI

5.13

4.92

-0.21

4.94

4.44

-0.50

42

KLUANG

5.10

5.29

0.18

4.64

4.14

-0.50

43

SG PETANI 1

6.01

6.06

0.05

5.63

5.14

-0.49

44

JALAN STADIUM

4.96

4.67

-0.29

4.49

4.00

-0.49

45

PASIR MAS

4.43

4.23

-0.21

4.64

4.16

-0.48

46

BINTULU

5.53

5.06

-0.47

47

KULIM

4.93

4.77

-0.15

4.74

4.28

-0.47

48

KUALA KANGSAR

5.12

5.21

0.09

4.71

4.24

-0.46

49

ARAU

5.31

5.31

5.29

4.85

-0.45

50

TELUK INTAN

5.21

4.75

-0.46

5.09

4.65

-0.44

51

LIKAS

5.81

5.62

-0.19

5.04

4.60

-0.44

52

LEBOH CATOR

5.13

4.97

-0.16

4.96

4.52

-0.43

53

KUALA ROMPIN

5.90

5.59

-0.31

5.35

4.92

-0.43

54

BEAUFORT

5.51

5.08

-0.43

55

MUAR

5.18

5.35

0.17

4.64

4.22

-0.42

56

PENGKALAN CHEPA

5.53

5.31

-0.22

5.07

4.66

-0.41

57

KAJANG

5.40

5.25

-0.16

4.57

4.17

-0.40

58

KLANG

4.84

4.59

-0.24

4.69

4.31

-0.38

59

BATU PAHAT

5.14

5.16

0.02

4.86

4.50

-0.36

60

MIRI

5.66

5.76

0.10

4.86

4.58

-0.29

61

KEMAMAN

5.49

5.84

0.35

5.26

4.98

-0.28

62

BESUT

5.46

5.41

-0.05

5.33

5.06

-0.27

63

PORT DICKSON

4.82

5.07

0.25

4.71

4.46

-0.25

64

KUALA KRAI

5.40

5.48

0.07

5.17

4.92

-0.25

65

TANJUNG PUTERI

5.00

5.23

0.23

4.83

4.61

-0.22

66

PERTANIAN CHENOR

5.94

5.63

-0.31

5.16

4.98

-0.18

67

KANGAR

4.67

5.13

0.46

5.09

4.96

-0.13

68

DATO' LELA MAHARAJA

4.83

4.83

0.00

69

LAHAD DATU

5.95

5.77

-0.18

5.05

5.05

0.00

70

TANAH MERAH

5.91

5.33

-0.58

5.26

5.32

0.07

5.80

4.69

29

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Prestasi SMT/SMV Berdasarkan TOV PMR 2008
Aliran Kemahiran
Bil

SM TEKNIK / VOKASIONAL

SPM 2010
TOV

GPT

BEZA

1

KUALA KRAI

8.73

7.16

-1.56

2

TANAH MERAH

8.50

7.03

-1.47

3

BALIK PULAU

8.65

7.32

-1.34

4

TAIPING

8.41

7.20

-1.21

5

KEMAMAN

8.73

7.55

-1.18

6

KLUANG

8.44

7.34

-1.10

7

LANGKAWI

8.10

7.03

-1.07

8

JALAN STADIUM

8.47

7.43

-1.05

9

KULIM

8.40

7.38

-1.02

10

DATO' UNDANG HJ MOHAMMAD SHARIP

8.33

7.36

-0.97

11

KANGAR

8.63

7.73

-0.90

12

KUALA KLAWANG

7.67

6.76

-0.90

13

TANJUNG PUTERI

8.46

7.57

-0.89

14

SEGAMAT

8.04

7.17

-0.88

15

SERI PELINDONG

8.35

7.52

-0.82

16

MUAR

8.88

8.07

-0.81

17

SG PETANI 1

8.34

7.54

-0.80

18

TELUK INTAN

8.45

7.65

-0.80

19

KUALA KANGSAR

8.62

7.83

-0.79

20

KUALA ROMPIN

8.48

7.70

-0.78

21

MIRI

8.06

7.31

-0.76

22

ERT SETAPAK

8.38

7.64

-0.75

23

PERTANIAN CHENOR

8.19

7.45

-0.74

24

AMPANGAN

7.76

7.04

-0.73

25

ARAU

7.97

7.26

-0.71

26

NIBONG TEBAL

8.57

7.86

-0.71

27

TEMERLOH

8.03

7.33

-0.69

28

MELAKA TENGAH

8.06

7.37

-0.69

29

SERI ISKANDAR

8.02

7.38

-0.64

30

BATU LANCANG

7.98

7.37

-0.61

31

KAJANG

8.47

7.86

-0.61

32

SG BULOH

8.16

7.57

-0.58

33

KUALA LIPIS

8.01

7.44

-0.57

34

PENGKALAN CHEPA

8.44

7.89

-0.55

35

KOTA TINGGI

7.95

7.42

-0.53

36

TAWAU

7.91

7.40

-0.51

30

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Prestasi SMT/SMV Berdasarkan TOV PMR 2008
Aliran Kemahiran
Bil

SM TEKNIK / VOKASIONAL

SPM 2010
TOV

GPT

BEZA

37

BUTTERWORTH

8.63

8.16

-0.47

38

DATOK SERI MOHD ZAIN

7.85

7.43

-0.42

39

SANDAKAN

7.63

7.23

-0.41

40

SETAPAK

7.85

7.46

-0.39

41

SLIM RIVER

7.57

7.20

-0.37

42

KENINGAU

8.26

7.91

-0.35

43

MATANG

7.76

7.44

-0.32

44

KLANG

8.04

7.75

-0.29

45

PASIR MAS

7.12

6.89

-0.23

46

DATO' LELA MAHARAJA

7.54

7.31

-0.23

47

MUADZAM SHAH

7.49

7.26

-0.22

48

BATU PAHAT

7.50

7.30

-0.19

49

KERIAN

7.80

7.68

-0.12

50

SG PETANI 2

7.72

7.64

-0.08

51

JUASSEH

8.54

8.54

0.00

52

BESUT

8.45

8.48

0.03

53

BETONG

7.50

7.58

0.08

54

BENTONG

7.45

7.58

0.13

55

WAKAF TEMBUSU

7.95

8.12

0.17

56

SIBU

7.10

7.27

0.17

57

SERI MANJUNG

7.42

7.62

0.19

58

PORT DICKSON

7.92

8.16

0.24

59

KUCHING

7.11

7.59

0.48

60

BINTULU

6.85

7.35

0.50

61

LEBOH CATOR

8.32

9.00

0.68

62

ERT PUTERI

6.39

7.37

0.98

63

SHAH ALAM

5.61

6.72

1.11

64

ERT AZIZAH

6.34

7.57

1.23

31

Analisis Keputusan SPM 2010
Mengikut Mata Pelajaran

ANALISIS KEPUTUSAN

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Mata Pelajaran Peringkat Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional
(Keseluruhan)
BIL

MATA PELAJARAN

BIL
AMBIL

GRED

TH

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

1

Bahasa Melayu

23804

1957

2718

4611

4512

3506

2197 1361

1503

813

626

267

23178

97.37

99.75

-2.38

3.42

3.13

0.28

2

Bahasa Inggeris

23411

77

410

857

1746

2270

2583 2797

6302

3290

3079

660

20332

86.85

89.66

-2.81

6.16

6.13

0.04

3

Pendidikan Islam

21755

284

2207

3838

4410

4094

2857 1827

650

424

1164

467

20591

94.65

98.34

-3.69

3.82

3.53

0.29

4

Pengetahuan Moral

1694

20

55

259

336

287

163

126

58

140

155

1554

91.74

97.38

-5.65

4.46

4.49

-0.02

5

Sejarah

23365

323

1425

2287

2844

3162

3269 2851

3142

1907

2155

706

21210

90.78

90.73

0.04

5.02

5.45

-0.43

6

Mathematics

23428

1141

4660

2360

2363

2060

2004 2154

2722

2120

1844

643

21584

92.13

94.53

-2.40

4.28

4.27

0.01

7

Science

5325

203

534

718

835

711

433

636

387

545

4938

92.73

99.73

-6.99

4.43

4.31

0.12

8

Kesusasteraan Melayu

1

1

100.00

100.00

0.00

6.00

3.00

3.00

9

Geografi

1

1

1

100.00

100.00

0.00

2.00

3.27

-1.27

10

Pendidikan Seni Visual

539

16

28

118

163

137

33

539

100.00

100.00

0.00

3.18

3.29

-0.11

11

Additional Mathematics

8558

203

93

426

658

863

16

7503

87.67

81.74

5.93

5.89

6.58

-0.69

12

Sains Pertanian

168

71

43

32

13

6

2

1

168

100.00

100.00

0.00

2.11

1.29

0.82

13

Pengajian Agroteknologi

206

14

31

45

28

38

22

9

8

11

1

195

94.66

97.76

-3.10

4.23

4.55

-0.32

14

Pengajian Keusahawanan

898

90

142

184

177

133

106

32

28

6

1

892

99.33

98.63

0.70

3.83

3.86

-0.03

15

Perdagangan

3

1

2

2

58

100.00

100.00

0.00

2.43

5.06

-2.63

16

Prinsip Perakaunan

1

1054

97.96

96.27

1.69

3.27

3.83

-0.56

17

Ekonomi Asas

57

96.61

60.00

36.61

2.85

6.90

-4.05

18

Lukisan Kejuruteraan

6631

19

Pengajian Kejuruteraan
Mekanikal
Pengajian Kejuruteraan Awam

2284

22

Pengajian Kejuruteraan
Elektrik & Elektronik
Pengurusan Makanan

23

Pengajian Pakaian

24

Physics

8120

25

Chemistry

26

Biology

27

250

513

355
1

1
60

8

7

2

1187 1304

1370

1399

1055

58

1

24

12

8

7

1076

52

317

132

124

123

112

79

76

39

22

59

5

13

14

9

5

7

2

1

1

2

945

961

946

903

976

706

543

304

347

15

6284

94.77

91.83

2.94

4.19

4.52

-0.33

132

187

222

288

271

267

624

237

33

3

2251

98.56

95.48

3.07

5.18

6.08

-0.90

2311

133

145

200

345

391

369

477

217

34

6

2277

98.53

97.03

1.50

5.17

5.39

-0.21

2030

107

227

320

360

342

333

218

106

17

8

2013

99.16

98.24

0.92

4.53

4.90

-0.37

120

20

21

22

29

18

7

2

1

1

120

100.00

99.19

0.81

3.32

3.85

-0.53

38

15

9

5

5

3

1

38

100.00

100.00

0.00

2.34

3.45

-1.10

21

68

190

435

827

1398 1768

2606

757

50

10

8070

99.38

98.72

0.66

5.84

6.11

-0.28

8110

57

89

217

348

531

822 1082

2416

2254

294

19

7816

96.37

84.96

11.41

6.40

7.18

-0.79

534

1

3

10

32

58

107

130

151

41

1

1

533

99.81

98.70

1.11

5.73

6.27

-0.54

Applied Science

9866

55

1274

3447

3273

1417

329

59

12

203

9866

100.00

99.95

0.05

3.60

4.68

-1.07

28

Tasawwur Islam

561

2

44

112

122

133

89

22

10

7

550

98.04

99.02

-0.98

4.39

3.93

0.45

29

1

100.00

100.00

0.00

3.00

0.00

3.00

30

Pendidikan Al-Quran & AsSunnah
Bahasa Cina

4

100.00

90.48

9.52

3.75

5.00

-1.25

31

Bahasa Tamil

9

75.00

100.00

-25.00

5.75

4.80

0.95

32

5

100.00

100.00

0.00

3.80

5.17

-1.37

33

English for Science &
Technology
Bahasa Iban

1

19

100.00

100.00

0.00

3.89

4.75

-0.86

34

Bahan Binaan

10

1531

100.00

100.00

0.00

2.63

3.41

-0.78

20
21

23

16

1

1

4

2

12

1

1

5

1

19
1531

11

22

204

477

1

1

3

1

2

1

1

2

5

12

1

1

553

191

64

15

1

4

1

3

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)

32

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Mata Pelajaran Peringkat Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional
(Keseluruhan)
BIL

MATA PELAJARAN

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

35

Teknologi Binaan

1531

33

147

354

469

384

123

14

6

1

10

1531

100.00

100.00

0.00

2.97

3.30

-0.33

36

Prinsip Elektrik dan Elektronik

2823

131

496

754

773

441

182

40

2

3

1

22

2822

99.96

100.00

-0.04

2.58

3.06

-0.48

37

2824

11

236

861

1084

501

111

13

3

38

Aplikasi Elektrik dan
Elektronik
Pemesinan Berkomputer

3

1

21

2823

99.96

100.00

-0.04

2.80

3.73

-0.93

1558

30

125

219

440

382

244

90

20

6

2

23

1556

99.87

100.00

-0.13

3.45

4.82

-1.37

39

Amalan Bengkel Mekanikal

1559

6

114

369

508

351

163

38

8

2

22

1559

100.00

100.00

0.00

3.14

3.89

-0.75

40

Penyejukan

862

1

32

95

209

206

180

116

22

1

8

862

100.00

100.00

0.00

3.98

4.24

-0.26

41

Penyamanan Udara

862

19

102

202

211

171

110

31

15

8

861

99.88

100.00

-0.12

3.10

3.57

-0.47

42

Automotif Kenderaan

1436

9

126

299

478

362

135

23

4

8

1436

100.00

100.00

0.00

3.10

3.58

-0.49

43

Automotif Elektrik dan Diesel

1435

5

112

429

513

268

78

21

7

2

9

1435

100.00

100.00

0.00

2.90

3.95

-1.05

44

Kimpalan Arka

1507

14

122

394

582

290

76

8

4

13

4

28

1503

99.73

100.00

-0.27

2.93

4.37

-1.44

45

Kimpalan Gas

1509

160

484

513

227

79

31

8

6

1

26

1508

99.93

100.00

-0.07

2.83

4.37

-1.54

46

300

48

Fundamentals of
Programming
Programming and
Development Tools
Membuat Pakaian

46

53

55

34

53

28

26

5

1

300

100.00

100.00

0.00

2.69

2.29

0.40

300

51

109

74

32

20

11

1

300

100.00

100.00

0.00

1.70

2.43

-0.73

341

4

78

124

100

20

13

2

6

341

100.00

100.00

0.00

2.30

3.18

-0.89

49

Pola Pakaian

342

15

70

139

82

30

6

5

342

100.00

100.00

0.00

3.18

3.71

-0.53

50

Roti dan Masakan Yis

215

4

34

71

51

38

12

2

3

215

100.00

100.00

0.00

2.67

2.87

-0.20

51

Patisserie

214

2

16

81

71

25

14

4

1

1

214

100.00

100.00

0.00

2.77

3.42

-0.65

52

Persolekan

297

1

52

111

91

30

11

1

4

297

100.00

100.00

0.00

2.45

2.91

-0.46

53

Dandanan Rambut

297

3

83

116

72

20

3

4

297

100.00

100.00

0.00

2.11

2.57

-0.46

54

161

1

21

84

52

3

1

161

100.00

100.00

0.00

2.22

2.64

-0.42

161

8

41

80

30

2

1

161

100.00

100.00

0.00

2.86

3.13

-0.28

538

39

177

186

95

29

7

5

2

538

100.00

100.00

0.00

2.89

3.47

-0.58

3

537

100.00

100.00

0.00

2.76

2.81

-0.05

7

1379

100.00

100.00

0.00

2.45

2.74

-0.29

59

Pengajian Perkembangan
Kanak-Kanak
Perkhidmatan Awal KanakKanak
Penyediaan Masakan Barat
dan Timur
Penyajian Makanan dan
Minuman
Aplikasi Komputer Dalam
Perniagaan
Perakaunan Perniagaan

8

1167

100.00

100.00

0.00

2.67

3.11

-0.43

60

211

100.00

100.00

0.00

2.14

2.35

-0.21

47

55
56
57

2

1

1

537

5

71

163

168

78

43

8

1

1379

32

191

559

387

159

42

5

1

1167

27

338

274

155

180

118

65

10

Teknologi Pejabat Perniagaan

211

1

49

97

49

14

1

61

Pengeluaran Tanaman

561

8

21

81

142

163

108

33

5

11

561

100.00

99.41

0.59

4.63

4.75

-0.12

62

Pengeluaran Ternakan

563

30

49

106

140

123

79

32

4

9

563

100.00

99.41

0.59

4.18

4.62

-0.44

63

216

4

43

72

47

30

12

7

1

3

216

100.00

100.00

0.00

3.58

4.26

-0.68

64

Hortikultur Hiasan dan
Lanskap
Kejenteraan Ladang

179

2

10

20

29

45

48

17

7

1

6

178

99.44

99.48

-0.04

5.00

4.62

0.38

65

Pengurusan Ladang

164

9

19

30

37

25

21

13

7

3

4

161

98.17

98.66

-0.49

4.33

4.62

-0.29

66

Kesusasteraan Tamil

1

1

100.00

100.00

0.00

3.00

5.20

-2.20

67

Bible Knowledge

4

1

25.00

33.33

-8.33

8.75

8.00

0.75

191279

94.42

0.01

4.45

4.84

-0.39

58

JUMLAH KESELURUHAN

202577

3

1
1

3

4899 17373 26314 32676 29216 23387 18954 23726 14734 11298
2.42

8.58 12.99 16.13 14.42 11.54

9.36 11.71

7.27

5.58

4044

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)

33

94.41

Pencapaian Mata Pelajaran
Mengikut GP Terendah

ANALISIS KEPUTUSAN

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 1103 Bahasa Melayu
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 4.30
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

1

JOHOR BAHRU*

286

161

75

41

8

1

2

TUANKU JAAFAR*

299

181

59

38

17

3

3

GERIK*

185

52

62

48

21

2

4

SEPANG*

430

129

103

128

48

16

5

BUKIT PIATU*

214

45

66

60

38

6

KUALA LUMPUR*

299

84

71

84

7

KUANTAN*

235

56

67

8

PERD JOHOR BAHRU

396

97

9

KUALA SELANGOR*

278

67

10

TAR PUTRA*

237

11

PERSIARAN BRASH*

12

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

286

100.00

100.00

0.00

0.65

1.37

-0.73

299

100.00

100.00

0.00

0.68

1.28

-0.61

185

100.00

100.00

0.00

1.24

1.88

-0.64

6

430

100.00

100.00

0.00

1.39

2.23

-0.84

4

1

214

100.00

100.00

0.00

1.50

1.80

-0.30

35

18

5

1

299

100.00

100.00

0.00

1.52

1.09

0.43

59

32

16

3

1

234

99.57

100.00

-0.43

1.60

2.07

-0.48

91

113

56

31

7

1

396

100.00

100.00

0.00

1.64

2.01

-0.37

76

57

43

23

9

3

278

100.00

100.00

0.00

1.71

2.88

-1.18

24

87

71

43

8

3

237

100.00

100.00

0.00

1.74

2.17

-0.43

261

35

64

110

41

9

1

261

100.00

100.00

0.00

1.74

1.84

-0.10

ALOR SETAR*

251

32

51

92

57

17

2

251

100.00

100.00

0.00

1.93

1.21

0.72

13

SEBERANG PRAI*

283

37

56

95

56

30

6

3

283

100.00

100.00

0.00

2.06

2.17

-0.11

14

DUNGUN*

302

38

61

96

65

31

7

3

302

100.00

100.00

0.00

2.09

1.93

0.16

15

GOMBAK*

405

33

85

132

92

47

14

2

405

100.00

100.00

0.00

2.21

1.96

0.25

16

PASIR MAS

284

70

51

57

38

28

16

11

11

284

100.00

100.00

0.00

2.22

1.79

0.42

17

BACHOK*

211

21

47

63

40

27

8

2

3

211

100.00

100.00

0.00

2.25

1.89

0.36

18

SG PETANI 2

340

55

73

92

54

25

10

7

13

338

99.41

99.79

-0.38

2.33

2.14

0.19

19

LAPANGAN TERBANG*

301

27

52

81

79

50

11

1

301

100.00

100.00

0.00

2.37

1.73

0.64

20

SEJINGKAT*

219

10

39

70

49

36

11

3

219

100.00

100.00

0.00

2.51

2.72

-0.21

21

JASIN*

231

11

32

65

75

40

7

1

0.26

22

ERT AZIZAH

153

23

32

34

28

12

3

5

23

ERT PUTERI

75

8

10

17

19

12

5

4

24

DATO' LELA MAHARAJA

247

27

47

61

43

32

12

9

8

25

137

3

16

44

44

16

8

4

2

26

DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP
KENINGAU

352

17

41

106

106

43

18

7

8

3

27

MUADZAM SHAH

185

11

29

49

40

23

14

5

8

6

28

KUALA LIPIS

257

30

45

52

41

33

22

13

10

6

29

SHAH ALAM

341

50

34

65

54

52

43

25

16

2

30

KUDAT

173

19

17

33

38

29

14

10

12

1

31

SERI PELINDONG

242

33

41

53

29

20

15

6

14

12

19

3

32

TAIPING

476

43

66

99

101

49

28

29

24

21

16

7

33

SANDAKAN

108

14

12

16

29

8

9

1

13

4

2

34

KAJANG

311

15

41

76

65

38

35

11

4

12

14

35

SIBU

187

4

17

36

61

35

13

7

8

3

3

36

LIKAS

286

13

26

59

68

53

27

19

16

5

37

LABUAN

248

14

28

51

46

35

32

18

20

3

38

TAWAU

426

11

29

87

116

84

41

22

24

12

39

MUAR

257

21

19

51

48

51

27

14

9

4

40

SETAPAK

316

4

24

85

76

42

25

25

20

41

LAHAD DATU

148

8

9

39

19

27

17

13

42

LANGKAWI

205

3

9

44

54

46

18

43

KUALA KLAWANG

243

6

19

47

62

40

44

LEBOH CATOR

358

9

38

74

73

45

KLUANG

284

25

33

45

46

BUTTERWORTH

209

4

26

47

TELUK INTAN

221

12

16

48

KLANG

399

11

49

BENTONG

279

6

1

1
1

1

1
1

1
2
9

2

2

1
10

6

231

100.00

100.00

0.00

2.55

2.28

5

153

100.00

100.00

0.00

2.58

1.61

0.97

8

75

100.00

100.00

0.00

2.64

3.86

-1.22
0.51

8

247

100.00

100.00

0.00

2.67

2.16

27

137

100.00

100.00

0.00

2.76

2.08

0.68

3

23

349

99.15

99.78

-0.63

2.79

3.55

-0.76

185

100.00

100.00

0.00

2.94

3.33

-0.39

5

1

252

98.05

100.00

-1.95

2.94

2.74

0.20

341

100.00

100.00

0.00

3.01

3.26

-0.25

173

100.00

99.64

0.36

3.09

4.13

-1.03

223

92.15

99.27

-7.12

3.26

4.02

-0.76

460

96.64

99.80

-3.16

3.27

3.33

-0.06

106

98.15

100.00

-1.85

3.29

3.52

-0.23

2

297

95.50

100.00

-4.50

3.32

3.21

0.11

5

184

98.40

100.00

-1.60

3.35

1.70

1.65

286

100.00

99.20

0.80

3.36

3.69

-0.33

247

99.60

100.00

-0.40

3.42

3.98

-0.56

426

100.00

99.79

0.21

3.49

3.97

-0.48

244

94.94

99.56

-4.62

3.50

3.62

-0.12

15

316

100.00

99.78

0.22

3.56

4.04

-0.48

14

2

148

100.00

99.66

0.34

3.57

4.29

-0.71

13

13

2

202

98.54

99.63

-1.09

3.63

3.48

0.15

25

18

16

10

243

100.00

100.00

0.00

3.64

2.54

1.10

57

36

30

18

17

6

4

352

98.32

98.45

-0.12

3.66

3.56

0.10

49

47

21

21

11

14

18

7

266

93.66

100.00

-6.34

3.66

3.73

-0.07

45

42

29

22

14

6

6

15

4

194

92.82

100.00

-7.18

3.72

3.59

0.13

33

50

32

34

23

12

5

4

217

98.19

100.00

-1.81

3.75

2.77

0.98

31

72

85

71

56

26

30

13

4

395

99.00

100.00

-1.00

3.76

2.49

1.27

17

48

76

48

35

14

23

12

279

100.00

99.24

0.76

3.76

2.80

0.96

1
13

5
4

3

15

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

34

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 1103 Bahasa Melayu
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 4.30
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

50

JUASSEH

247

9

22

44

50

43

28

15

22

5

9

5

238

96.36

99.71

-3.35

3.79

3.47

51

KUALA KANGSAR

399

27

36

74

77

49

40

26

30

21

19

6

380

95.24

100.00

-4.76

3.80

3.58

0.33
0.22

52

PORT DICKSON

352

2

13

69

86

75

54

20

23

6

4

348

98.86

99.23

-0.37

3.82

4.75

-0.93

53

DATOK SERI MOHD ZAIN

265

7

17

40

60

57

35

20

20

9

265

100.00

99.71

0.29

3.82

4.11

-0.29

54

MELAKA TENGAH

335

4

22

41

95

77

45

16

17

18

335

100.00

100.00

0.00

3.82

2.86

0.96

55

SLIM RIVER

221

3

13

39

47

46

28

19

19

7

221

100.00

99.37

0.63

3.89

3.28

0.60

56

BINTULU

363

3

21

62

78

74

57

35

25

6

57

MATANG

340

11

24

56

62

68

47

22

27

58

BESUT

348

17

33

63

53

62

30

14

43

59

PENGKALAN CHEPA

353

27

27

54

56

47

45

30

60

SEGAMAT

236

9

14

38

46

41

30

61

KOTA TINGGI

252

4

14

43

60

53

24

62

ERT SETAPAK

241

2

12

41

72

41

63

KUALA ROMPIN

260

8

24

48

38

64

AMPANGAN

326

11

21

57

65

MIRI

285

11

20

41

66

BATU PAHAT

280

2

15

67

KULIM

455

24

68

WAKAF TEMBUSU

357

69

SG BULOH

70

2

29

361

99.45

99.51

-0.06

3.89

4.55

-0.66

15

8

15

332

97.65

100.00

-2.35

3.95

3.16

0.79

18

15

1

333

95.69

98.98

-3.29

3.97

3.73

0.23

29

22

16

1

337

95.47

99.77

-4.31

4.02

4.07

-0.05

12

24

20

2

4

234

99.15

99.75

-0.60

4.07

3.25

0.82

10

10

21

13

2

239

94.84

99.47

-4.62

4.08

3.73

0.35

21

11

10

10

21

9

220

91.29

99.63

-8.34

4.08

3.78

0.30

38

34

19

27

13

11

4

249

95.77

100.00

-4.23

4.08

4.60

-0.52

53

60

33

32

38

14

7

1

319

97.85

99.56

-1.71

4.09

3.14

0.95

50

49

46

23

23

9

13

3

272

95.44

99.69

-4.26

4.09

3.59

0.50

46

77

47

19

22

29

16

7

2

273

97.50

100.00

-2.50

4.10

3.61

0.48

37

64

68

83

55

34

39

23

28

4

427

93.85

99.57

-5.72

4.15

2.95

1.20

7

22

48

74

69

44

34

26

24

9

1

348

97.48

100.00

-2.52

4.19

3.57

0.62

271

5

32

38

42

47

34

12

26

20

15

4

256

94.46

99.82

-5.36

4.21

2.86

1.35

SERI MANJUNG

252

6

13

33

35

68

37

19

22

16

3

3

249

98.81

100.00

-1.19

4.22

3.11

1.12

71

JALAN STADIUM

257

18

46

56

40

33

18

14

9

23

8

234

91.05

100.00

-8.95

4.23

2.65

1.58

72

BETONG

156

3

8

21

28

34

23

10

19

6

4

2

152

97.44

98.76

-1.32

4.24

4.05

0.19

73

KUCHING

192

5

9

27

28

46

30

11

19

11

6

5

186

96.88

99.05

-2.17

4.28

4.61

-0.33

74

BALIK PULAU

215

3

6

38

41

44

29

17

14

7

16

4

199

92.56

100.00

-7.44

4.31

3.20

1.11

75

SERI ISKANDAR

261

3

17

35

47

47

36

18

22

20

16

2

245

93.87

100.00

-6.13

4.45

3.39

1.06

76

BEAUFORT

203

4

4

24

31

39

37

28

33

3

2

203

100.00

77

PERTANIAN CHENOR

178

9

15

13

28

24

23

23

26

11

6

3

172

96.63

99.39

-2.76

4.48

4.36

0.12

78

BATU LANCANG

177

1

2

17

25

41

28

24

21

6

12

3

165

93.22

99.50

-6.28

4.87

4.33

0.54

79

TANJUNG PUTERI

233

2

3

22

33

49

46

24

23

18

13

220

94.42

100.00

-5.58

4.88

3.60

1.28

80

KUALA KRAI

237

5

8

25

35

40

24

28

27

23

22

1

215

90.72

99.67

-8.96

4.99

3.95

1.04

81

NIBONG TEBAL

229

1

5

12

50

45

30

23

28

12

23

1

206

89.96

100.00

-10.04

5.00

4.43

0.58

82

KANGAR

293

1

19

54

51

52

44

46

14

12

281

95.90

99.73

-3.82

5.02

3.78

1.24

83

KERIAN

186

4

4

8

22

35

32

36

31

8

6

180

96.77

99.61

-2.84

5.04

4.28

0.76

84

KEMAMAN

285

4

7

32

36

54

39

25

36

23

29

256

89.82

98.65

-8.82

5.04

4.60

0.44

85

TEMERLOH

215

1

6

11

19

57

38

29

33

9

12

2

203

94.42

99.68

-5.26

5.06

3.60

1.46

86

ARAU

252

2

15

46

40

30

30

38

34

17

2

235

93.25

100.00

-6.75

5.36

3.60

1.76

87

SG PETANI 1

229

1

3

13

31

29

38

27

47

21

19

4

210

91.70

99.06

-7.36

5.49

4.56

0.93

88

TANAH MERAH

498

3

8

21

74

71

60

55

98

49

59

7

439

88.15

98.25

-10.09

5.61

4.38

1.23

1957

2718

4611

4512

3506

2197 1361

1503

813

626

9.23

6.31

3.42

2.63

267

23178

97.37

-2.38

3.42

3.13

0.28

JUMLAH KESELURUHAN

23804

8.22 11.42 19.37 18.95 14.73

5.72

4

Bagi Mata Pelajaran: 1119 Bahasa Inggeris
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

A-

99.75

Gred Purata Kebangsaan : 6.03
GRED

A+

4.48

B+

B

TH

C+

C

D

E

1

TUANKU JAAFAR*

299

11

35

63

83

43

36

20

8

2

PERSIARAN BRASH*

261

1

26

39

73

67

30

17

7

G
1

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA
299

100.00

100.00

0.00

3.14

2.99

0.15

261

100.00

100.00

0.00

3.45

3.62

-0.17

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

35

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 1119 Bahasa Inggeris
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 6.03
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

3

JOHOR BAHRU*

286

5

30

35

65

68

49

27

7

286

100.00

100.00

0.00

3.58

2.65

0.92

4

SEPANG*

430

7

39

72

89

78

64

48

31

2

430

100.00

100.00

0.00

3.73

4.75

-1.03

5

KUALA LUMPUR*

299

5

17

30

70

87

50

25

14

1

299

100.00

100.00

0.00

3.82

3.07

0.74

6

JASIN*

231

7

27

48

60

48

21

20

231

100.00

100.00

0.00

4.12

5.34

-1.22

7

GOMBAK*

405

13

38

88

91

74

47

49

1

405

100.00

100.00

0.00

4.25

4.66

-0.42

8

KUANTAN*

235

6

17

45

50

48

44

24

1

235

100.00

99.65

0.35

4.49

4.38

0.11

9

ALOR SETAR*

251

7

14

49

48

51

41

35

1

251

100.00

100.00

0.00

4.49

4.22

0.27

10

BUKIT PIATU*

214

13

10

31

49

45

29

37

214

100.00

100.00

0.00

4.58

4.35

0.22

11

TAR PUTRA*

237

2

9

19

29

42

64

41

30

237

100.00

100.00

0.00

4.58

5.16

-0.58

12

SEJINGKAT*

219

2

18

36

51

37

29

44

2

217

99.09

99.62

-0.54

4.73

4.47

0.25

13

BACHOK*

211

3

10

15

21

45

29

34

38

13

3

208

98.58

99.69

-1.11

4.88

5.59

-0.71

14

SEBERANG PRAI*

283

3

11

37

62

66

56

46

2

283

100.00

99.62

0.38

4.90

5.42

-0.51

15

PERD JOHOR BAHRU

396

4

7

15

51

72

85

82

78

1

1

395

99.75

100.00

-0.25

4.94

5.23

-0.29

16

LAPANGAN TERBANG*

301

3

12

21

33

49

44

57

71

10

1

300

99.67

100.00

-0.33

4.97

4.95

0.02

17

KUALA SELANGOR*

278

1

3

15

29

42

66

67

49

6

278

100.00

99.73

0.27

5.08

5.80

-0.72

18

KAJANG

286

1

9

14

39

52

45

39

64

18

281

98.25

89.61

8.64

5.10

5.99

-0.89

19

GERIK*

185

3

4

12

17

19

43

33

53

1

185

100.00

99.52

0.48

5.12

5.49

-0.37

20

KUCHING

167

4

6

14

20

22

14

24

43

13

7

30

160

95.81

94.76

1.05

5.17

5.01

0.16

21

SHAH ALAM

305

6

16

14

35

34

38

48

90

18

6

36

299

98.03

90.55

7.49

5.22

6.27

-1.05

22

SIBU

183

9

11

21

19

21

22

44

29

7

9

176

96.17

94.54

1.64

5.52

5.47

0.04

23

SETAPAK

314

3

22

15

29

27

23

38

106

32

19

2

295

93.95

92.67

1.28

5.60

6.41

-0.81

24

DUNGUN*

302

2

10

33

31

51

49

106

20

302

100.00

98.25

1.75

5.62

6.24

-0.63

25

ERT PUTERI

75

1

4

5

12

10

11

22

8

2

8

73

97.33

91.67

5.67

5.65

7.14

-1.48

26

LIKAS

286

1

2

14

27

34

39

39

86

28

16

270

94.41

90.18

4.23

5.76

6.37

-0.61

27

ERT AZIZAH

128

1

2

1

11

15

15

25

47

8

3

30

125

97.66

100.00

-2.34

5.80

5.13

0.67

28

DATO' LELA MAHARAJA

237

2

6

9

39

43

41

58

25

14

10

223

94.09

96.01

-1.92

5.86

5.66

0.20

29

MIRI

255

5

12

22

18

25

39

104

25

5

33

250

98.04

93.27

4.77

5.88

5.50

0.38

30

137

4

6

18

23

29

39

16

2

27

135

98.54

97.16

1.38

5.88

6.14

-0.25

31

DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP
KLANG

383

1

8

10

30

38

43

56

142

40

15

31

368

96.08

97.27

-1.18

5.93

5.68

0.25

32

LEBOH CATOR

358

1

2

9

22

37

56

61

105

41

24

4

334

93.30

91.33

1.96

6.03

5.77

0.26

33

KUALA KLAWANG

243

3

6

16

23

35

36

82

27

15

228

93.83

94.47

-0.64

6.05

6.50

-0.45

34

PORT DICKSON

351

6

15

27

33

49

44

81

54

42

309

88.03

93.09

-5.06

6.08

6.35

-0.27

35

PASIR MAS

284

3

8

23

25

35

43

81

33

33

251

88.38

97.56

-9.18

6.16

6.38

-0.22

36

KENINGAU

345

4

9

17

27

40

50

139

43

16

329

95.36

89.28

6.08

6.21

6.35

-0.14

37

MUADZAM SHAH

185

2

9

21

32

27

54

22

18

167

90.27

90.00

0.27

6.23

6.51

-0.28

38

MELAKA TENGAH

335

5

5

18

33

47

46

97

56

28

307

91.64

93.39

-1.74

6.24

5.98

0.26

39

MATANG

296

4

4

19

22

33

36

110

58

9

59

287

96.96

92.06

4.90

6.26

5.98

0.29

40

LABUAN

248

7

13

16

15

20

25

79

46

27

5

221

89.11

89.22

-0.11

6.27

6.42

-0.15

41

AMPANGAN

325

13

18

33

42

43

89

41

46

2

279

85.85

90.79

-4.94

6.29

5.95

0.34

42

TAIPING

474

1

17

30

47

51

63

146

53

66

9

408

86.08

91.43

-5.36

6.30

6.02

0.28

43

TAWAU

425

4

15

24

39

46

49

125

82

41

1

384

90.35

84.53

5.82

6.32

6.69

-0.37

44

BINTULU

349

1

8

18

36

40

51

96

67

32

43

317

90.83

84.15

6.68

6.35

6.69

-0.34

45

KULIM

455

2

17

26

53

42

51

120

61

83

4

372

81.76

90.77

-9.01

6.41

6.35

0.07

46

KUDAT

173

3

7

13

11

15

15

48

33

28

145

83.82

72.10

11.71

6.46

7.34

-0.88

47

LANGKAWI

203

4

3

6

24

16

31

49

41

28

2

175

86.21

89.96

-3.76

6.47

6.57

-0.10

48

JUASSEH

247

1

4

17

12

26

20

95

42

30

5

217

87.85

80.41

7.44

6.60

6.84

-0.24

49

BENTONG

272

2

8

12

13

31

27

94

51

34

7

238

87.50

86.69

0.81

6.60

6.97

-0.37

50

SG PETANI 2

340

3

5

11

15

33

48

142

55

28

2

312

91.76

94.44

-2.68

6.60

6.19

0.42

51

SANDAKAN

108

1

4

11

11

13

32

17

19

89

82.41

92.26

-9.85

6.68

6.68

0.00

4
5

1

1

1

1

5

27

1
30

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

36

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 1119 Bahasa Inggeris
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 6.03
GRED

A+

A

A-

B+

52

KLUANG

244

2

53

ERT SETAPAK

215

1

2

54

MUAR

257

55

DATOK SERI MOHD ZAIN

265

56

LAHAD DATU

148

57

TELUK INTAN

221

58

BATU LANCANG

177

59

KUALA LIPIS

257

60

SG BULOH

269

61

TEMERLOH

215

62

BALIK PULAU

215

63

BUTTERWORTH

205

64

SERI ISKANDAR

229

65

BEAUFORT

203

66

KOTA TINGGI

252

67

KUALA KANGSAR

398

2

68

JALAN STADIUM

257

69

WAKAF TEMBUSU

357

70

KEMAMAN

285

71

SERI MANJUNG

252

72

BESUT

346

73

PERTANIAN CHENOR

178

74

TANJUNG PUTERI

225

1

75

PENGKALAN CHEPA

354

4

76

SERI PELINDONG

242

77

KANGAR

293

78

SEGAMAT

79

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

8

11

27

26

94

45

29

47

215

88.11

79.84

8.27

6.74

7.05

-0.31

1

6

22

37

102

26

20

35

195

90.70

91.73

-1.03

6.80

6.55

0.25

6

16

24

39

93

48

31

4

226

87.94

88.08

-0.14

6.81

6.41

0.40

3

6

14

26

36

94

53

33

232

87.55

89.15

-1.60

6.81

6.82

0.00

3

7

5

9

20

50

36

18

130

87.84

80.14

7.70

6.84

7.22

-0.38

2

9

16

16

23

75

45

35

186

84.16

94.55

-10.38

6.85

6.57

0.28

2

7

13

14

18

54

33

35

3

142

80.23

86.43

-6.21

6.85

6.71

0.14

7

5

23

23

24

66

50

59

1

198

77.04

83.79

-6.75

6.90

6.84

0.06

2

8

10

6

16

37

88

51

51

6

218

81.04

94.96

-13.92

6.90

5.46

1.44

2

7

4

10

17

17

76

40

42

2

173

80.47

79.23

1.23

6.91

7.24

-0.33

4

2

12

18

15

91

38

34

4

181

84.19

92.86

-8.67

6.93

6.70

0.23

7

8

17

32

71

35

35

8

170

82.93

89.85

-6.92

6.94

6.44

0.49

2

5

13

23

23

79

43

41

34

188

82.10

84.33

-2.24

6.94

6.51

0.43

1

7

12

12

15

57

61

33

2

170

83.74

4

15

13

13

26

76

46

59

2

193

76.59

85.83

-9.24

6.97

6.44

0.54

6

10

13

31

44

149

62

81

7

317

79.65

77.18

2.47

6.99

7.05

-0.06

2

3

6

12

15

32

86

53

48

8

209

81.32

88.63

-7.31

7.00

6.50

0.50

3

7

6

20

22

26

103

96

74

1

283

79.27

89.97

-10.70

7.10

6.57

0.53

3

4

13

14

20

17

66

63

84

201

70.53

74.25

-3.73

7.12

7.10

0.02

4

10

12

12

21

82

45

66

3

186

73.81

94.56

-20.75

7.14

6.79

0.36

1

5

11

22

21

31

78

84

93

3

253

73.12

80.36

-7.24

7.16

7.04

0.13

1

2

9

5

16

8

47

38

52

3

126

70.79

76.38

-5.59

7.20

7.44

-0.25

2

5

12

30

81

39

55

8

170

75.56

86.39

-10.83

7.30

6.94

0.36

14

20

21

22

79

69

125

229

64.69

70.14

-5.45

7.34

7.24

0.09

2

5

8

25

95

47

58

184

76.03

85.19

-9.16

7.36

7.12

0.23

9

6

9

19

108

69

71

222

75.77

90.71

-14.94

7.38

6.47

0.90

236

1

8

12

23

74

65

53

183

77.54

94.47

-16.93

7.41

6.19

1.21

SLIM RIVER

221

1

7

13

22

72

47

59

162

73.30

84.91

-11.60

7.42

6.86

0.56

80

BATU PAHAT

280

1

5

6

16

23

75

87

67

2

213

76.07

83.37

-7.30

7.44

6.69

0.75

81

KUALA ROMPIN

261

1

5

12

11

18

71

62

81

3

180

68.97

77.19

-8.22

7.47

7.30

0.17

82

NIBONG TEBAL

229

3

1

4

17

79

49

76

1

153

66.81

85.81

-19.00

7.70

7.28

0.43

83

KERIAN

185

3

1

7

5

35

69

61

5

124

67.03

65.00

2.03

7.74

7.70

0.04

84

BETONG

135

4

8

35

47

39

23

96

71.11

60.17

10.95

7.75

7.72

0.03

85

ARAU

252

86

SG PETANI 1

87
88

1

1

5

1

1

1
2

1

3

2

4

2

2

9

20

59

49

110

2

142

56.35

75.50

-19.15

7.84

7.24

0.60

229

1

3

9

6

56

68

86

4

143

62.45

69.91

-7.46

7.89

7.46

0.42

KUALA KRAI

235

2

3

2

11

57

60

100

3

135

57.45

73.86

-16.41

7.97

7.33

0.64

TANAH MERAH

494

3

3

13

24

93

128

230

11

264

53.44

66.60

-13.16

8.05

7.61

0.44

2583 2797

6302

3290

3079

660

20332

86.85

-2.81

6.16

6.13

0.04

JUMLAH KESELURUHAN

23411

1

3

77

410

857

1746

2270

0.33

1.75

3.66

7.46

9.70 11.03 11.95 26.92 14.05 13.15

Bagi Mata Pelajaran: 1223 Pendidikan Islam
BIL

6.95

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 4.52
GRED

A+

A

A-

89.66

B+

1

SEPANG*

427

97

211

73

35

2

KUALA LUMPUR*

292

32

155

88

17

3

TUANKU JAAFAR*

294

22

137

108

26

4

JOHOR BAHRU*

284

8

118

110

41

B

TH

C+
9

C
1

D
1

E

G

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA
427

100.00

100.00

0.00

1.19

1.93

-0.74

292

100.00

100.00

0.00

1.31

2.03

-0.72

1

294

100.00

100.00

0.00

1.48

1.52

-0.04

7

284

100.00

100.00

0.00

1.72

1.62

0.10

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

37

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 1223 Pendidikan Islam
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 4.52
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

5

BUKIT PIATU*

213

13

76

81

36

6

1

213

100.00

100.00

0.00

1.76

1.69

0.07

6

ALOR SETAR*

247

13

87

96

40

9

2

247

100.00

100.00

0.00

1.80

2.00

-0.19

7

GERIK*

185

8

72

53

42

10

185

100.00

100.00

0.00

1.86

2.00

-0.14

8

GOMBAK*

402

6

100

155

96

34

10

1

402

100.00

100.00

0.00

2.21

2.50

-0.29

9

PERD JOHOR BAHRU

393

9

88

150

101

33

11

1

393

100.00

100.00

0.00

2.25

3.01

-0.76

10

LAPANGAN TERBANG*

301

5

67

121

66

30

6

4

301

100.00

100.00

0.00

2.31

2.02

0.29

11

KUANTAN*

228

6

49

74

52

31

15

1

228

100.00

100.00

0.00

2.45

2.07

0.38

12

PERSIARAN BRASH*

259

1

41

96

83

27

10

259

100.00

100.00

0.00

2.50

2.08

0.42

13

TAR PUTRA*

228

1

40

72

70

33

10

2

228

100.00

100.00

0.00

2.58

2.62

-0.04

14

JASIN*

229

1

27

83

76

35

6

1

229

100.00

100.00

0.00

2.61

2.23

0.38

15

KUALA SELANGOR*

272

3

40

90

87

33

14

5

272

100.00

100.00

0.00

2.62

2.66

-0.04

16

MUADZAM SHAH

185

40

60

46

16

10

5

1

4

3

182

98.38

99.58

-1.20

2.75

3.11

-0.36

17

ERT AZIZAH

145

4

32

41

32

18

5

4

3

3

3

142

97.93

100.00

-2.07

2.78

2.26

0.52

18

SEBERANG PRAI*

278

1

31

71

89

62

22

2

278

100.00

100.00

0.00

2.91

2.48

0.43

19

SHAH ALAM

309

5

55

75

71

55

29

14

4

1

309

100.00

98.93

1.07

2.92

3.66

-0.74

20

DUNGUN*

302

1

32

87

83

69

17

9

2

1

301

99.67

100.00

-0.33

2.98

2.97

0.02

21

137

8

46

42

27

9

4

1

137

100.00

100.00

0.00

2.99

3.41

-0.42

22

DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP
BACHOK*

211

10

54

73

50

19

4

210

99.53

100.00

-0.47

3.15

2.76

0.39

23

PASIR MAS

281

31

79

68

49

23

14

5

4

8

2

273

97.15

99.65

-2.50

3.30

3.23

0.07

24

DATO' LELA MAHARAJA

236

2

34

56

47

42

21

24

1

5

4

11

232

98.31

99.67

-1.36

3.33

2.98

0.35

25

KAJANG

281

3

27

57

79

59

31

15

3

2

5

23

276

98.22

98.40

-0.18

3.35

4.00

-0.65

26

SEJINGKAT*

149

7

28

47

39

22

4

27

ERT SETAPAK

217

4

27

43

54

44

19

8

3

4

11

28

SG PETANI 2

334

1

26

66

98

75

26

17

7

2

29

KLANG

371

3

27

67

81

94

58

25

5

8

30

SETAPAK

308

1

22

63

75

65

31

25

6

6

31

KENINGAU

157

6

17

42

54

25

8

5

32

TELUK INTAN

217

1

13

42

39

60

33

16

6

4

3

33

DATOK SERI MOHD ZAIN

260

4

18

44

67

44

33

28

8

4

10

34

ERT PUTERI

75

4

8

19

20

17

4

3

35

KUALA LIPIS

252

1

14

55

67

37

27

28

5

36

SIBU

83

3

12

20

22

16

7

2

37

KULIM

437

2

33

80

107

81

54

31

38

AMPANGAN

320

2

35

49

68

67

36

39

TAIPING

450

2

26

78

119

89

40

SERI MANJUNG

246

14

53

58

41

MELAKA TENGAH

331

1

15

47

42

KUALA KLAWANG

241

1

7

43

JALAN STADIUM

243

1

44

PORT DICKSON

45

2
2
1

11
32

1
26
1

2

147

98.66

100.00

-1.34

3.44

3.19

0.25

31

206

94.93

98.08

-3.15

3.44

3.49

-0.05

16

2

318

95.21

99.15

-3.94

3.57

3.72

-0.15

3

29

368

99.19

99.28

-0.09

3.63

3.29

0.34

14

2

294

95.45

98.43

-2.97

3.75

3.71

0.03

157

100.00

97.14

2.86

3.76

4.24

-0.48

1

214

98.62

99.64

-1.02

3.76

3.00

0.76

1

250

96.15

99.41

-3.25

3.82

3.63

0.20

8

75

100.00

100.00

0.00

3.83

3.79

0.04

237

94.05

98.80

-4.75

3.85

3.99

-0.14

3

15

1

1

6

82

98.80

99.35

-0.55

3.86

3.46

0.40

14

3

32

6

405

92.68

98.44

-5.77

3.90

3.87

0.03

23

11

5

24

1

296

92.50

98.65

-6.15

3.93

3.32

0.61

51

35

11

4

35

7

415

92.22

98.98

-6.76

3.96

3.72

0.24

37

34

19

9

7

15

3

231

93.90

99.21

-5.31

3.98

3.09

0.89

77

80

53

26

14

7

11

320

96.68

99.18

-2.50

4.03

3.61

0.42

36

53

71

35

18

6

1

13

228

94.61

99.60

-4.99

4.03

4.02

0.01

13

37

57

59

36

14

2

343

16

57

72

71

60

34

15

LANGKAWI

203

9

30

44

45

45

9

46

TAWAU

397

19

55

71

96

61

47

BATU PAHAT

279

13

45

69

52

42

48

KUDAT

49

BENTONG

275

50

LIKAS

190

51

JUASSEH

239

52

SG BULOH

265

53

KLUANG

272

6

45
1
2
1

24

6

219

90.12

98.79

-8.66

4.07

3.73

0.33

4

14

4

329

95.92

97.88

-1.96

4.07

3.96

0.12

9

4

8

195

96.06

99.25

-3.19

4.07

3.48

0.60

52

15

8

14

2

383

96.47

98.88

-2.40

4.13

3.73

0.40

23

8

7

20

2

259

92.83

99.11

-6.28

4.15

4.16

-0.01
-0.69

1

4

13

8

12

3

3

1

45

100.00

93.75

6.25

4.16

4.84

25

38

45

53

45

32

8

7

21

2

254

92.36

96.88

-4.51

4.24

3.90

0.34

4

18

39

60

31

23

8

3

4

1

186

97.89

91.79

6.10

4.24

4.84

-0.60

13

35

45

42

45

29

9

4

15

8

224

93.72

96.75

-3.02

4.25

4.18

0.07

18

43

49

56

32

26

10

11

20

7

245

92.45

99.63

-7.18

4.26

3.63

0.63

11

39

53

57

53

25

7

7

19

9

253

93.01

97.57

-4.56

4.29

4.16

0.13

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

38

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 1223 Pendidikan Islam
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 4.52
GRED

A+

54

LABUAN

200

55

PERTANIAN CHENOR

175

56

KUALA KANGSAR

393

57

LEBOH CATOR

347

58

KOTA TINGGI

249

59

KEMAMAN

284

60

MATANG

61

LAHAD DATU

62

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

9

26

33

43

37

28

12

4

8

6

192

96.00

92.71

3.29

4.37

4.80

-0.44

13

15

36

32

33

12

11

10

11

3

164

93.71

96.93

-3.22

4.41

4.32

0.09

14

45

91

85

64

39

10

12

33

10

360

91.60

97.76

-6.16

4.41

4.19

0.22

6

33

75

87

70

36

10

10

19

3

328

94.52

98.96

-4.43

4.41

3.66

0.76

5

40

50

55

45

14

8

6

26

5

223

89.56

98.65

-9.09

4.43

3.76

0.66

27

47

44

47

30

26

9

6

45

1

239

84.15

92.93

-8.78

4.45

4.58

-0.14

204

4

25

34

45

42

34

9

4

7

24

197

96.57

98.48

-1.91

4.45

4.03

0.42

125

2

8

28

24

33

20

5

3

2

123

98.40

99.17

-0.77

4.48

4.45

0.03

MUAR

244

2

12

50

78

52

29

7

2

12

232

95.08

97.98

-2.90

4.49

3.99

0.50

63

SLIM RIVER

216

9

19

42

54

41

19

9

8

15

201

93.06

98.10

-5.05

4.49

3.79

0.70

64

TEMERLOH

213

8

23

40

46

41

24

9

6

16

1

197

92.49

97.42

-4.93

4.52

3.88

0.64

65

SERI ISKANDAR

224

8

25

33

51

43

38

10

3

13

32

211

94.20

98.14

-3.94

4.53

4.10

0.44

66

BEAUFORT

160

8

29

49

41

16

10

3

4

1

156

97.50

67

WAKAF TEMBUSU

356

9

32

63

89

64

44

12

12

31

1

325

91.29

99.00

-7.71

4.67

3.61

1.06

68

KUCHING

90

3

7

14

20

17

15

8

2

4

19

86

95.56

96.23

-0.67

4.69

4.90

-0.21

69

MIRI

120

1

6

18

30

33

21

5

2

4

19

116

96.67

92.76

3.90

4.71

4.87

-0.16

70

BATU LANCANG

158

3

11

29

36

24

31

5

8

10

3

148

93.67

98.33

-4.66

4.75

4.01

0.75

71

SEGAMAT

233

3

16

42

65

45

22

10

8

22

4

211

90.56

98.47

-7.92

4.76

3.87

0.89

72

PENGKALAN CHEPA

351

7

36

56

83

58

45

20

10

36

3

315

89.74

95.00

-5.26

4.79

4.17

0.62

73

KUALA ROMPIN

257

2

18

59

49

49

33

15

10

22

6

235

91.44

96.18

-4.74

4.81

4.02

0.79

74

BUTTERWORTH

191

3

13

27

46

45

28

8

6

15

9

176

92.15

97.52

-5.37

4.85

4.26

0.59

75

SANDAKAN

82

2

1

7

29

18

15

5

3

2

80

97.56

97.83

-0.27

4.85

4.43

0.42

76

BINTULU

150

1

6

17

33

39

31

12

5

6

11

144

96.00

96.67

-0.67

5.03

4.95

0.08

77

SERI PELINDONG

239

4

17

43

51

42

26

9

8

38

3

201

84.10

97.78

-13.68

5.05

4.03

1.02

78

KANGAR

288

14

44

65

64

46

21

7

27

1

261

90.63

98.34

-7.72

5.08

3.73

1.34

79

TANJUNG PUTERI

221

6

28

72

43

24

11

4

33

5

188

85.07

99.09

-14.02

5.20

4.18

1.01

80

BETONG

4

9

12

14

5

1

4

45

100.00

87.62

12.38

5.22

5.85

-0.63

81

NIBONG TEBAL

218

2

7

20

61

44

36

9

11

27

1

191

87.61

94.58

-6.97

5.28

4.56

0.72

82

BESUT

345

6

20

51

61

51

61

25

21

49

2

296

85.80

96.94

-11.14

5.36

4.28

1.08

83

ARAU

239

2

5

32

47

50

43

14

13

33

2

206

86.19

98.29

-12.10

5.45

4.04

1.41

84

BALIK PULAU

215

4

21

52

43

41

16

11

27

3

188

87.44

99.55

-12.11

5.50

4.33

1.17

85

KERIAN

181

3

8

13

21

41

45

15

15

20

6

161

88.95

94.90

-5.95

5.65

4.62

1.03

86

KUALA KRAI

229

1

7

25

40

44

39

19

11

43

5

186

81.22

97.69

-16.47

5.73

4.17

1.56

87

SG PETANI 1

221

4

25

33

50

40

19

13

37

4

184

83.26

91.32

-8.06

5.77

5.06

0.71

88

TANAH MERAH

474

1

9

41

83

105

89

36

32

78

19

396

83.54

95.12

-11.57

5.79

4.64

1.15

2207

3838

4410

4094

2857 1827

650

424

1164

2.99

1.95

5.35

467

20591

94.65

-3.69

3.82

3.53

0.29

JUMLAH KESELURUHAN

2
1
3

1

1

45

21755

1

284

1.31 10.14 17.64 20.27 18.82 13.13

8.40

5

Bagi Mata Pelajaran: 1225 Pengetahuan Moral
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

A-

B+

B

C+

TH
C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

KUALA KANGSAR

0

2

0

2

0

1

0

3

DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP
KUALA SELANGOR*

6

1

5

4

PERD JOHOR BAHRU

3

1

1

5

SEPANG*

3

1

6

TUANKU JAAFAR*

5

1

2

98.34

Gred Purata Kebangsaan : 4.82
GRED

A+

4.56

100.00

4.20

6

100.00

100.00

0.00

0.83

2.25

-1.42

1

3

100.00

100.00

0.00

1.00

3.70

-2.70

2

3

100.00

100.00

0.00

1.33

2.75

-1.42

5

100.00

100.00

0.00

1.40

3.00

-1.60

1

1

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

39

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 1225 Pengetahuan Moral
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 4.82
GRED

A+

A

A2

B+

B

TH

C+

C

7

KUALA LUMPUR*

7

1

8

JOHOR BAHRU*

2

1

9

PERSIARAN BRASH*

2

10

ALOR SETAR*

4

11

BUKIT PIATU*

1

1

12

JASIN*

2

1

1

13

SEJINGKAT*

17

26

12

6

14

3

2

1

1

15

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

4

7

100.00

100.00

0.00

1.43

2.80

-1.37

2

100.00

100.00

0.00

1.50

2.18

-0.68

2

100.00

100.00

0.00

1.50

4.60

-3.10

4

100.00

100.00

0.00

2.00

3.29

-1.29

1

100.00

100.00

0.00

2.00

4.00

-2.00

2

100.00

100.00

0.00

2.50

2.00

0.50

2

70

100.00

100.00

0.00

2.97

3.10

-0.13

1

-0.78

1
1

1

1
2

6

1

70

1

KAJANG

9

1

9

100.00

100.00

0.00

3.00

3.78

KUALA KLAWANG

2

1

1

2

100.00

100.00

0.00

3.00

2.33

0.67

16

LANGKAWI

2

1

1

2

100.00

100.00

0.00

3.00

5.00

-2.00

17

ERT AZIZAH

2

1

1

2

100.00

100.00

0.00

3.00

4.25

-1.25

18

WAKAF TEMBUSU

1

1

100.00

19

SERI PELINDONG

3

3

100.00

100.00

0.00

3.00

5.71

-2.71

20

DATOK SERI MOHD ZAIN

4

4

100.00

100.00

0.00

3.25

4.50

-1.25

21

LAHAD DATU

23

23

100.00

100.00

0.00

3.48

4.04

-0.56

22

SG PETANI 2

6

6

100.00

92.86

7.14

3.50

4.36

-0.86

23

TEMERLOH

2

1

2

100.00

100.00

0.00

3.50

6.33

-2.83

24

SIBU

100

3

100

100.00

100.00

0.00

3.50

3.69

-0.19

25

KUDAT

128

127

99.22

98.33

0.89

3.57

4.89

-1.32

26

GOMBAK*

3

3

100.00

100.00

0.00

3.67

4.25

-0.58

27

KUANTAN*

6

6

100.00

100.00

0.00

3.67

4.00

-0.33

28

SANDAKAN

26

25

96.15

100.00

-3.85

3.69

4.20

-0.51

29

LIKAS

94

94

100.00

98.20

1.80

3.70

4.85

-1.15

30

TAR PUTRA*

9

9

100.00

100.00

0.00

3.78

3.14

0.63

31

SEBERANG PRAI*

5

1

4

80.00

100.00

-20.00

3.80

4.33

-0.53

32

KENINGAU

197

4

33

MIRI

134

34

MATANG

102

35

PASIR MAS

36

BATU PAHAT

37

TAWAU

38

MELAKA TENGAH

4

39

KANGAR

4

1

40

ERT SETAPAK

2

1

41

LABUAN

47

3

8

15

10

6

3

2

42

KUCHING

77

8

19

12

17

7

7

3

3

43

LEBOH CATOR

12

1

1

1

2

44

BETONG

89

1

8

4

4

45

KLANG

46
47

1
1
2

1
2

1

5

6

3

1
5

2

2

1

1

1

1

1

1

22

30

25

10

2

6

1

33

41

25

14

4

7

2

1

2

1

2

1

2

2

6

6

5

3

2

3

18

28

20

14

4

5

3

2

1

1

1

1

1

1

9

46

47

24

28

16

10

4

4

24

29

27

29

9

10

2

3

13

24

26

17

9

4

1

4
1

2

1

1

1

1

1

2

1

1
1
9
3

21

188

95.43

100.00

-4.57

3.84

4.40

-0.56

15

134

100.00

94.86

5.14

3.97

4.61

-0.64

25

99

97.06

99.44

-2.38

3.99

3.42

0.57

1

100.00

-2.00

1

1

1

26

1

1

4

7

3

5

1

1

2

4

1

1

2
1

3

1

1

2

8

14

15

13

18

11

1

2

1

4

2

PORT DICKSON

5

1

1

SG BULOH

3

48

BENTONG

2

49

KUALA ROMPIN

1

50

KERIAN

3

51

BEAUFORT

52

MUAR

53

BINTULU

54

TANJUNG PUTERI

5

55

SETAPAK

5

4

2

2

1

1
1

11

2

11

2

2

200

1

7

4

5

16

34

100.00

100.00

0.00

4.00

6.00

92.31

100.00

-7.69

4.19

3.75

0.44

4

100.00

100.00

0.00

4.25

5.36

-1.11

4

100.00

100.00

0.00

4.50

6.40

-1.90

2

100.00

100.00

0.00

4.50

6.20

-1.70

47

100.00

100.00

0.00

4.53

4.03

0.51

74

96.10

93.20

2.90

4.53

5.22

-0.69
-0.91

83.33

90.91

-7.58

4.67

5.58

85

95.51

97.04

-1.53

4.71

4.29

0.42

3

11

100.00

80.00

20.00

4.73

6.70

-1.97

1

5

100.00

100.00

0.00

4.80

5.29

-0.49

1

3

100.00

100.00

0.00

5.00

2.88

2.13

2

100.00

100.00

0.00

5.00

3.83

1.17

1

100.00

100.00

0.00

5.00

2.00

3.00

3

100.00

100.00

0.00

5.33

4.00

1.33

42

97.67

1

1

1

12

6

9

4

1
5

1

6

54.55

100.00

-45.45

5.55

6.00

-0.45

31

39

40

16

16

31

184

92.00

94.74

-2.74

5.70

5.71

-0.01

2

2

3

60.00

100.00

-40.00

5.80

3.14

2.66

1

1

4

80.00

83.33

-3.33

5.80

5.33

0.47

1
2

1
24

10

1

43

4.00

20

1

1

3.00

1
1

2

2

1

5.49

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

40

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 1225 Pengetahuan Moral
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 4.82
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

56

PERTANIAN CHENOR

3

57

SLIM RIVER

5

58

BALIK PULAU

1

59

JUASSEH

5

60

AMPANGAN

5

61

KUALA LIPIS

5

62

BESUT

2

63

SG PETANI 1

64

TAIPING

23

65

JALAN STADIUM

13

66

BUTTERWORTH

12

67

SEGAMAT

2

1

68

SERI MANJUNG

6

2

69

ARAU

13

2

2

70

BATU LANCANG

19

1

4

71

SERI ISKANDAR

4

72

NIBONG TEBAL

10

73

KLUANG

10

3

74

TANAH MERAH

12

3

75

KULIM

15

76

TELUK INTAN

3

77

KUALA KRAI

4

JUMLAH KESELURUHAN

1

E
1

2

1

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G
1

2

1
1

1
1

1

1

1

1

1.18

0.00

6.00

3.50

2.50

3

60.00

75.00

-15.00

6.00

5.50

0.50

3

60.00

90.00

-30.00

6.40

5.90

0.50

100.00

-40.00

6.40

4.33

2.07

1

1

50.00

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

3
1
2

1

SMT / SMV

BIL
AMBIL

1

5

71.43

75.00

-3.57

6.57

6.50

0.07

3

11

47.83

100.00

-52.17

6.61

3.91

2.70

8

3

5

38.46

100.00

-61.54

6.62

1.67

4.95

4

1

8

66.67

92.31

-25.64

6.83

5.92

0.91

1

1

1

50.00

80.00

-30.00

7.00

5.40

1.60

100.00

-33.33

7.00

2.50

4.50

1

2

4

66.67

2

2

5

8

61.54

3

2

7

12

63.16

100.00

-36.84

7.16

4.37

2.79

2

1

3

3

75.00

100.00

-25.00

7.75

5.00

2.75

1

7

1

3

30.00

100.00

-70.00

7.80

4.42

3.38

7

3

30.00

80.00

-50.00

7.80

6.20

1.60

8

4

33.33

1
2

12

7.83

3

20.00

93.33

-73.33

8.27

4.87

3.40

1

33.33

100.00

-66.67

8.67

4.00

4.67

4

0

0.00

66.67

-66.67

9.00

7.00

2.00

1554

91.74

-5.65

4.46

4.49

-0.02

250

163

126

58

140

3.25 15.29 19.83 16.94 14.76

9.62

7.44

3.42

8.26

1

7.15

2

155

97.38

Gred Purata Kebangsaan : 5.68
GRED

A+

6.50

2

Bagi Mata Pelajaran: 1249 Sejarah
BIL

6.00

12

2

1

287

-1.00

100.00

60.00

1

336

7.00

100.00

3

3

259

6.00

1

2

1

55

0.00

2

1

20

100.00

2

1

1

100.00

1

1

1

100.00

5
2

1

1

3

1

1

7

1694

D

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

1

ALOR SETAR*

251

45

89

57

32

18

8

2

2

KUALA LUMPUR*

299

36

115

79

42

23

2

1

3

TUANKU JAAFAR*

299

34

103

86

45

22

7

4

JOHOR BAHRU*

286

44

87

68

49

29

5

BUKIT PIATU*

214

10

38

61

52

6

SEPANG*

430

13

94

110

7

PERSIARAN BRASH*

261

10

57

8

PERD JOHOR BAHRU

396

17

9

TAR PUTRA*

237

10

JASIN*

11

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

251

100.00

100.00

0.00

1.69

2.76

-1.08

299

100.00

100.00

0.00

1.72

2.01

-0.29

2

299

100.00

100.00

0.00

1.82

2.70

-0.88

8

1

286

100.00

99.68

0.32

1.86

2.86

-1.00

36

13

4

214

100.00

100.00

0.00

2.57

3.02

-0.45

102

61

34

14

2

430

100.00

99.24

0.76

2.63

3.27

-0.64

67

49

42

24

9

2

261

100.00

99.71

0.29

2.69

3.61

-0.92

66

85

94

57

50

19

8

396

100.00

98.71

1.29

2.94

4.59

-1.64

8

37

55

54

41

18

9

10

4

236

99.58

97.73

1.85

3.07

4.11

-1.03

231

5

34

39

62

51

25

11

2

2

231

100.00

100.00

0.00

3.13

4.48

-1.35

GOMBAK*

405

3

55

92

92

90

40

19

13

1

405

100.00

99.60

0.40

3.18

3.98

-0.80

12

GERIK*

185

3

14

36

50

37

31

9

4

1

185

100.00

99.52

0.48

3.40

3.34

0.06

13

KUANTAN*

235

3

33

39

51

40

39

14

12

3

1

234

99.57

99.65

-0.08

3.49

2.77

0.72

14

LAPANGAN TERBANG*

301

4

25

49

68

58

52

25

16

3

1

300

99.67

99.42

0.25

3.70

3.06

0.64

15

SEBERANG PRAI*

283

3

18

43

54

66

56

32

9

2

283

100.00

99.25

0.75

3.82

4.39

-0.57

16

KUALA SELANGOR*

278

17

32

64

69

49

33

12

2

278

100.00

96.74

3.26

3.93

5.37

-1.44

17

ERT AZIZAH

128

2

12

19

19

21

24

13

13

5

128

100.00

100.00

0.00

4.06

4.68

-0.61

18

BACHOK*

211

1

14

24

40

42

39

28

20

2

1

210

99.53

99.69

-0.16

4.16

4.45

-0.29

19

SHAH ALAM

303

4

22

53

38

45

44

46

38

11

2

301

99.34

95.38

3.96

4.26

4.86

-0.60

1

1
1

1

30
38

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

41

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 1249 Sejarah
BIL
20

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 5.68
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP
SEJINGKAT*

137

10

14

31

21

23

14

13

7

4

21

219

1

5

27

44

41

43

30

19

8

1

133

97.08

97.16

-0.08

4.36

4.96

-0.60

218

99.54

94.72

4.83

4.37

5.83

22

DATO' LELA MAHARAJA

237

2

18

32

41

32

40

19

25

20

8

-1.46

229

96.62

98.34

-1.71

4.45

4.26

23

MELAKA TENGAH

335

3

19

41

60

50

41

39

48

18

16

0.19

319

95.22

92.37

2.85

4.61

5.73

-1.12

24

DUNGUN*

302

3

11

26

44

52

55

59

36

9

7

25

ERT SETAPAK

204

1

5

17

29

44

35

39

23

7

4

46

295

97.68

98.54

-0.86

4.70

4.82

-0.12

200

98.04

95.49

2.55

4.73

4.79

26

KAJANG

288

2

11

20

44

58

57

40

35

8

13

-0.06

25

275

95.49

85.29

10.19

4.74

6.30

27

ERT PUTERI

3

7

13

15

10

8

12

5

-1.56

2

8

73

97.33

96.88

0.46

4.75

6.06

28

SG BULOH

220

1

11

29

32

31

31

30

24

-1.32

19

12

55

208

94.55

95.32

-0.77

4.78

4.88

29

SG PETANI 2

340

3

12

31

47

65

67

40

-0.10

35

22

18

2

322

94.71

94.03

0.67

4.80

6.08

30

PORT DICKSON

346

3

14

32

52

57

61

-1.28

39

45

24

19

6

327

94.51

86.38

8.13

4.85

6.31

31

PASIR MAS

283

2

8

31

43

45

-1.45

43

46

32

16

17

1

266

93.99

97.91

-3.92

4.86

5.13

32

KENINGAU

354

2

15

27

42

-0.27

65

68

57

45

19

14

21

340

96.05

98.69

-2.64

4.89

4.37

33

SIBU

183

1

11

18

0.52

18

23

38

25

26

13

10

9

173

94.54

98.29

-3.76

4.97

5.39

-0.43

34

KUALA LIPIS

257

3

11

35

LANGKAWI

205

3

11

31

35

42

28

28

32

23

24

1

233

90.66

88.54

2.12

4.97

5.75

-0.78

18

17

33

38

34

23

15

13

192

93.66

92.57

1.09

4.99

5.32

36

MUADZAM SHAH

185

1

-0.33

5

8

25

40

34

27

25

15

5

180

97.30

87.08

10.21

5.02

5.81

37

TAIPING

475

-0.79

8

29

54

53

67

63

54

50

33

64

8

411

86.53

91.63

-5.11

5.04

5.48

38

KLANG

-0.45

381

1

19

38

45

49

55

58

67

33

16

33

365

95.80

95.65

0.15

5.06

4.60

39

0.45

TAWAU

421

4

11

36

51

64

72

63

67

29

24

5

397

94.30

89.85

4.45

5.10

6.17

-1.07

40

SETAPAK

310

1

14

30

37

48

49

33

44

30

24

6

286

92.26

89.78

2.48

5.11

5.88

-0.77

41

KUDAT

173

1

18

13

33

37

26

29

12

4

169

97.69

86.59

11.09

5.11

6.67

-1.56

42

BENTONG

272

7

24

30

48

46

36

36

23

20

7

252

92.65

89.35

3.29

5.14

5.87

-0.73

43

SANDAKAN

107

8

4

14

16

20

12

14

10

9

1

98

91.59

97.02

-5.44

5.17

5.59

-0.42

44

JUASSEH

246

5

21

21

47

38

45

30

17

19

6

227

92.28

88.30

3.97

5.18

6.17

-0.99

45

TEMERLOH

215

11

20

24

28

38

21

28

26

19

2

196

91.16

92.01

-0.85

5.24

5.91

-0.68

46

LABUAN

248

2

9

25

27

29

38

29

47

24

18

5

230

92.74

90.95

1.79

5.25

5.92

-0.67

47

KULIM

454

1

22

43

57

59

58

50

54

41

69

5

385

84.80

93.56

-8.76

5.36

5.48

-0.12

48

LAHAD DATU

148

2

6

4

13

27

23

22

25

16

10

138

93.24

89.04

4.20

5.41

6.46

-1.04

49

LIKAS

286

1

7

15

35

43

51

39

41

25

29

257

89.86

84.37

5.49

5.42

6.72

-1.30

50

AMPANGAN

326

10

26

45

38

47

44

45

32

39

287

88.04

87.72

0.32

5.43

5.89

-0.47

51

TELUK INTAN

221

2

9

18

16

30

31

32

44

19

20

201

90.95

94.55

-3.60

5.43

5.25

0.18

52

LEBOH CATOR

359

1

8

16

40

47

76

57

57

24

33

3

326

90.81

86.02

4.78

5.45

5.64

-0.19

53

BINTULU

350

2

11

26

41

46

37

50

62

49

26

42

324

92.57

85.57

7.00

5.47

6.59

-1.12

54

KLUANG

283

10

12

34

44

38

38

41

28

38

8

245

86.57

81.12

5.46

5.59

6.43

-0.84

55

KOTA TINGGI

252

8

16

22

38

44

27

37

23

37

2

215

85.32

83.96

1.36

5.62

5.91

-0.29

56

BALIK PULAU

216

7

15

22

27

34

31

26

18

36

3

180

83.33

91.96

-8.63

5.63

5.38

0.25

57

MATANG

302

4

21

21

38

51

52

61

30

23

53

279

92.38

85.94

6.44

5.64

6.54

-0.90

58

KUALA KLAWANG

243

3

6

27

42

32

45

45

19

24

219

90.12

94.86

-4.74

5.67

5.90

-0.23

59

BUTTERWORTH

203

5

15

23

18

29

32

37

17

27

176

86.70

85.67

1.03

5.67

6.68

-1.01

60

DATOK SERI MOHD ZAIN

265

9

14

23

34

40

36

54

26

29

236

89.06

92.08

-3.03

5.68

5.43

0.25

61

NIBONG TEBAL

228

1

7

21

21

18

35

27

40

21

37

2

191

83.77

78.20

5.57

5.71

6.67

-0.96

62

MUAR

256

1

4

11

20

34

49

39

44

26

28

5

228

89.06

83.22

5.84

5.74

6.46

-0.72

63

JALAN STADIUM

256

2

3

16

30

30

31

37

42

25

40

9

216

84.38

87.72

-3.34

5.77

6.10

-0.33

64

WAKAF TEMBUSU

357

4

26

31

40

52

58

68

26

52

1

305

85.43

92.48

-7.05

5.80

5.56

0.24

65

SERI MANJUNG

252

3

2

13

16

41

27

37

49

41

23

3

229

90.87

93.01

-2.13

5.85

5.89

-0.04

66

PERTANIAN CHENOR

177

1

5

12

17

21

13

23

37

19

29

4

148

83.62

80.06

3.55

5.87

6.80

-0.93

67

SERI PELINDONG

242

6

15

23

27

38

29

34

21

49

3

193

79.75

89.56

-9.81

5.88

6.19

-0.31

68

PENGKALAN CHEPA

352

9

21

18

41

48

66

69

33

47

2

305

86.65

83.26

3.39

5.89

6.37

-0.48

75

2
3

1

27
10

1

10

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

42

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 1249 Sejarah
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

69

KUALA KANGSAR

394

70

BATU LANCANG

177

71

KUCHING

165

72

SERI ISKANDAR

73

Gred Purata Kebangsaan : 5.68
GRED

A+

A

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

5

12

31

44

66

73

62

43

56

11

338

85.79

78.57

7.22

5.96

6.54

-0.58

4

8

23

15

24

19

33

18

33

3

144

81.36

88.94

-7.59

5.96

6.19

-0.23

4

6

8

19

22

27

31

27

19

32

146

88.48

68.57

19.91

6.01

7.32

-1.31

224

1

10

20

22

29

35

51

31

25

39

199

88.84

91.38

-2.54

6.04

6.32

-0.28

KUALA ROMPIN

261

1

7

20

32

39

30

51

43

38

3

223

85.44

76.25

9.20

6.21

6.54

-0.33

74

MIRI

255

4

8

11

25

34

39

65

46

23

33

232

90.98

78.90

12.08

6.22

6.81

-0.58

75

SEGAMAT

231

4

7

13

16

37

41

46

23

43

9

188

81.39

89.47

-8.09

6.26

5.76

0.49

76

BEAUFORT

203

5

6

20

36

38

49

30

19

2

184

90.64

77

KERIAN

186

2

5

15

16

26

23

45

17

36

4

150

80.65

69.88

10.76

6.26

7.02

-0.77

78

SLIM RIVER

214

3

7

8

20

36

31

37

34

38

7

176

82.24

85.17

-2.93

6.36

6.24

0.12

79

BATU PAHAT

280

3

2

10

25

38

56

64

37

45

2

235

83.93

90.47

-6.54

6.47

6.18

0.29

80

TANJUNG PUTERI

224

9

5

12

30

42

45

38

43

9

181

80.80

85.55

-4.74

6.65

6.02

0.62

81

KEMAMAN

285

11

19

18

31

22

52

58

70

215

75.44

78.32

-2.88

6.67

6.55

0.12

82

BESUT

347

6

13

18

49

59

76

58

68

2

279

80.40

87.98

-7.58

6.71

6.45

0.27

83

KANGAR

292

8

11

19

41

34

63

56

60

1

232

79.45

90.16

-10.71

6.72

5.85

0.87

84

BETONG

134

3

1

9

6

12

20

23

35

25

24

109

81.34

72.08

9.26

6.73

7.21

-0.48

85

KUALA KRAI

236

1

6

11

13

21

29

52

36

65

2

171

72.46

77.12

-4.67

6.84

6.34

0.50

86

SG PETANI 1

229

1

4

6

14

22

23

43

52

64

4

165

72.05

69.28

2.77

7.09

7.39

-0.30

87

TANAH MERAH

497

2

4

14

29

35

71

117

83

142

8

355

71.43

88.69

-17.27

7.10

5.89

1.22

88

ARAU

252

6

7

5

26

26

54

40

88

2

164

65.08

88.32

-23.24

7.26

6.25

1.00

2844

3162

3269 2851

706

21210

90.78

0.04

5.02

5.45

-0.43

JUMLAH KESELURUHAN

23365

2

A-

2

1
1

4

2

323

1425

2287

3142

1907

2155

1.38

6.10

9.79 12.17 13.53 13.99 12.20 13.45

8.16

9.22

Bagi Mata Pelajaran: 1449 Mathematics
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

90.73

Gred Purata Kebangsaan : 5.05
GRED

A+

6.26

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

KUALA LUMPUR*

299

95

177

16

5

6

299

100.00

100.00

0.00

0.83

1.25

-0.42

2

JOHOR BAHRU*

286

86

147

26

17

7

2

1

286

100.00

100.00

0.00

1.03

1.10

-0.07

3

TUANKU JAAFAR*

299

87

151

37

15

5

3

1

299

100.00

100.00

0.00

1.04

1.19

-0.15

4

SEPANG*

430

71

244

51

43

12

7

2

430

100.00

99.81

0.19

1.33

1.71

-0.38

5

GOMBAK*

405

62

216

71

29

9

10

5

405

100.00

100.00

0.00

1.44

2.34

-0.90

6

GERIK*

185

16

98

41

24

5

185

100.00

100.00

0.00

1.50

1.87

-0.37

7

PERSIARAN BRASH*

261

40

133

47

19

9

3

7

261

100.00

100.00

0.00

1.52

1.72

-0.19

8

SEBERANG PRAI*

283

27

153

46

34

13

9

1

283

100.00

100.00

0.00

1.59

2.09

-0.50

9

LAPANGAN TERBANG*

301

35

159

53

20

14

8

7

5

301

100.00

100.00

0.00

1.65

1.67

-0.02

10

BACHOK*

211

38

87

41

16

14

6

5

3

1

211

100.00

100.00

0.00

1.72

1.70

0.02

11

KUANTAN*

234

43

103

34

22

9

12

6

3

1

233

99.57

99.65

-0.08

1.74

1.90

-0.16

12

KUALA SELANGOR*

278

47

115

45

31

17

10

6

6

1

278

100.00

99.73

0.27

1.81

2.93

-1.13

13

ALOR SETAR*

251

25

133

36

20

13

12

8

3

1

251

100.00

100.00

0.00

1.81

1.79

0.02

14

DUNGUN*

302

39

136

54

33

14

14

7

3

2

302

100.00

99.71

0.29

1.81

2.37

-0.56

15

BUKIT PIATU*

214

27

88

43

26

17

7

3

3

214

100.00

100.00

0.00

1.84

1.65

0.19

16

JASIN*

231

21

105

40

32

17

8

4

2

2

231

100.00

100.00

0.00

1.92

2.10

-0.18

17

TAR PUTRA*

237

33

95

37

19

15

15

13

8

2

237

100.00

99.62

0.38

2.16

3.10

-0.94

18

PERD JOHOR BAHRU

396

28

163

84

49

25

19

16

10

2

396

100.00

99.78

0.22

2.16

3.41

-1.25

19

SEJINGKAT*

219

23

73

33

30

20

23

9

5

2

1

218

99.54

98.11

1.43

2.46

3.68

-1.22

20

MUADZAM SHAH

184

16

50

32

18

19

11

14

8

8

8

176

95.65

98.75

-3.10

3.13

4.19

-1.06

21

KUALA KLAWANG

243

14

66

38

28

21

31

12

15

12

6

237

97.53

98.42

-0.89

3.26

3.84

-0.58

3

1
3

1

2

1

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

43

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 1449 Mathematics
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 5.05
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

22

SHAH ALAM

311

18

83

34

35

33

26

29

28

16

9

30

302

97.11

94.33

2.78

3.53

4.28

-0.76

23

KAJANG

289

14

67

38

32

36

30

22

31

11

8

24

281

97.23

95.46

1.77

3.61

4.73

-1.12

24

KLANG

382

19

81

54

48

45

25

28

54

20

8

32

374

97.91

97.72

0.18

3.71

3.53

0.17

25

SIBU

183

11

37

15

27

24

11

13

23

18

4

9

179

97.81

97.27

0.54

3.92

4.88

-0.96

26

MELAKA TENGAH

335

11

67

33

43

39

37

37

29

24

15

320

95.52

95.78

-0.26

4.04

4.37

-0.32

27

LABUAN

248

13

53

28

26

23

14

23

34

23

11

5

237

95.56

91.38

4.19

4.06

5.09

-1.03

28

DATO' LELA MAHARAJA

236

8

46

28

30

19

27

26

17

22

13

11

223

94.49

97.34

-2.85

4.11

3.94

0.17

29

PASIR MAS

284

3

56

36

33

31

32

31

33

17

12

272

95.77

98.95

-3.18

4.13

3.89

0.24

30

ERT AZIZAH

128

3

15

18

18

13

17

24

15

5

30

128

100.00

99.31

0.69

4.15

4.20

-0.05

31

KUALA LIPIS

256

10

54

22

29

26

28

21

31

20

15

2

241

94.14

98.02

-3.88

4.17

4.51

-0.34

32

LEBOH CATOR

358

11

71

41

51

30

29

26

36

32

31

4

327

91.34

90.68

0.66

4.23

4.16

0.07

33

SETAPAK

312

4

57

45

35

29

32

26

34

27

23

4

289

92.63

91.57

1.05

4.31

4.74

-0.43

34

LIKAS

285

12

35

29

39

30

28

36

39

20

17

1

268

94.04

88.55

5.48

4.46

5.54

-1.07

35

KENINGAU

352

7

54

33

40

42

44

40

49

23

20

23

332

94.32

94.75

-0.43

4.47

5.05

-0.57

36

DATOK SERI MOHD ZAIN

265

2

40

32

32

36

23

20

38

25

17

248

93.58

94.71

-1.12

4.52

5.01

-0.49

37

SANDAKAN

106

4

12

16

15

8

6

15

5

18

7

2

99

93.40

96.43

-3.03

4.56

4.30

0.25

38

MIRI

254

3

30

19

30

39

37

39

38

12

7

34

247

97.24

93.88

3.36

4.56

5.05

-0.49

39

TAIPING

473

18

87

52

48

38

29

48

51

36

66

10

407

86.05

91.43

-5.39

4.56

4.98

-0.41

40

SLIM RIVER

220

4

19

22

39

27

27

25

21

22

14

1

206

93.64

95.28

-1.65

4.65

4.41

0.24

41

TAWAU

425

12

58

42

47

40

47

48

58

51

22

1

403

94.82

97.89

-3.06

4.65

4.57

0.09

42

PORT DICKSON

346

3

56

35

31

40

38

34

42

42

25

6

321

92.77

92.33

0.45

4.71

4.87

-0.16

43

MATANG

308

1

37

20

47

44

40

36

40

26

17

47

291

94.48

94.78

-0.30

4.71

5.37

-0.66

44

KULIM

454

15

76

38

51

43

38

37

61

27

68

5

386

85.02

95.28

-10.26

4.72

4.43

0.30

45

PENGKALAN CHEPA

348

8

45

28

42

40

45

23

47

35

35

6

313

89.94

92.31

-2.37

4.81

4.77

0.04

46

JALAN STADIUM

257

1

32

30

26

36

25

25

34

19

29

8

228

88.72

96.50

-7.79

4.82

4.83

0.00

47

WAKAF TEMBUSU

357

1

23

56

46

42

42

38

49

36

24

1

333

93.28

98.50

-5.22

4.83

3.91

0.93

48

ERT SETAPAK

212

1

18

22

30

25

23

31

32

19

11

38

201

94.81

91.73

3.08

4.85

5.02

-0.17

49

KUCHING

165

2

22

11

15

17

17

25

38

16

2

32

163

98.79

87.62

11.17

4.87

5.79

-0.92

50

LANGKAWI

204

2

23

16

28

21

17

32

24

29

12

1

192

94.12

95.91

-1.79

4.94

4.57

0.38

51

BUTTERWORTH

204

2

18

14

28

35

26

19

24

15

23

9

181

88.73

95.22

-6.50

4.95

4.77

0.18

52

AMPANGAN

325

1

49

28

26

39

37

30

46

34

35

2

290

89.23

94.08

-4.85

4.96

4.16

0.80

53

TEMERLOH

215

1

25

17

26

24

25

24

30

25

18

2

197

91.63

92.33

-0.70

5.00

5.61

-0.61

54

JUASSEH

245

2

34

26

25

19

19

25

40

30

25

7

220

89.80

83.63

6.17

5.01

5.66

-0.65

55

SERI PELINDONG

242

22

22

34

23

35

29

32

11

34

3

208

85.95

92.21

-6.26

5.07

5.04

0.03

56

SG PETANI 2

340

4

32

17

35

46

47

49

57

36

17

2

323

95.00

93.83

1.17

5.07

4.68

0.39

57

BINTULU

350

4

33

23

34

35

36

51

62

53

19

42

331

94.57

91.46

3.11

5.25

6.28

-1.03

58

ERT PUTERI

75

8

4

5

6

11

12

21

5

3

8

72

96.00

89.58

6.42

5.28

6.72

-1.44

59

BATU PAHAT

280

4

20

22

33

29

30

28

53

35

26

2

254

90.71

96.67

-5.95

5.29

4.29

1.00

60

KOTA TINGGI

250

1

24

16

36

26

18

28

28

35

38

4

212

84.80

93.58

-8.78

5.38

4.64

0.73

61

SERI MANJUNG

252

4

19

17

23

24

30

41

34

35

25

3

227

90.08

97.67

-7.59

5.38

4.14

1.25

62

SERI ISKANDAR

227

1

15

17

29

24

24

30

30

32

25

36

202

88.99

94.24

-5.25

5.39

4.87

0.51

63

KUALA KANGSAR

392

2

26

32

28

43

62

53

64

42

40

13

352

89.80

95.23

-5.43

5.40

5.43

-0.03

64

NIBONG TEBAL

227

21

18

30

20

18

27

32

25

36

3

191

84.14

90.66

-6.52

5.41

5.09

0.31

65

BALIK PULAU

216

2

14

13

25

27

24

29

34

12

36

3

180

83.33

95.09

-11.76

5.44

5.27

0.17

66

SG BULOH

268

2

18

19

38

26

27

32

24

28

54

7

214

79.85

96.03

-16.18

5.52

4.02

1.50

67

TELUK INTAN

221

3

21

9

15

20

22

32

45

38

16

205

92.76

94.89

-2.13

5.56

4.29

1.27

68

MUAR

257

1

12

22

28

31

19

27

46

31

40

217

84.44

84.51

-0.08

5.65

5.21

0.44

69

LAHAD DATU

148

2

11

10

8

18

11

20

28

22

18

130

87.84

92.07

-4.23

5.65

6.23

-0.59

70

DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP

137

2

4

14

20

19

27

29

16

6

131

95.62

96.21

-0.59

5.65

5.46

0.19

4
27

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

44

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 1449 Mathematics
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 5.05
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

71

BATU LANCANG

177

13

14

16

15

16

27

26

23

27

3

150

84.75

88.44

-3.70

5.65

5.89

-0.24

72

BENTONG

275

12

14

16

33

37

37

59

58

9

4

266

96.73

90.11

6.61

5.76

5.27

0.50

73

KUALA ROMPIN

260

21

16

18

22

23

35

45

39

40

4

220

84.62

91.63

-7.02

5.80

5.23

0.56

74

KUDAT

173

12

12

16

14

12

21

32

31

23

150

86.71

87.32

-0.61

5.81

6.28

-0.47

75

KLUANG

279

16

18

25

22

26

38

51

32

49

12

230

82.44

87.23

-4.80

5.83

5.70

0.13

76

BESUT

346

29

24

30

22

27

46

54

51

63

3

283

81.79

93.11

-11.32

5.84

5.03

0.81

77

KUALA KRAI

236

13

15

23

25

26

28

25

28

53

2

183

77.54

91.18

-13.63

5.87

5.01

0.86

78

SEGAMAT

235

7

14

25

15

35

30

44

28

36

5

199

84.68

94.70

-10.02

5.88

4.53

1.35

79

TANJUNG PUTERI

222

8

15

21

23

27

26

33

28

41

11

181

81.53

89.32

-7.79

5.89

5.45

0.44

80

KEMAMAN

284

3

21

19

25

17

30

21

41

42

65

1

219

77.11

87.43

-10.32

5.94

5.36

0.57

81

KANGAR

292

1

10

11

18

20

25

42

65

58

42

1

250

85.62

92.37

-6.75

6.30

4.87

1.43

82

PERTANIAN CHENOR

175

2

7

4

12

13

18

20

30

38

31

6

144

82.29

90.49

-8.21

6.32

6.13

0.19

83

ARAU

252

11

8

16

18

26

35

39

46

53

2

199

78.97

93.45

-14.48

6.37

4.97

1.39

84

BEAUFORT

203

1

12

7

13

15

19

48

63

25

2

178

87.68

85

KERIAN

184

5

2

6

11

16

14

53

49

28

6

156

84.78

85.38

-0.60

6.79

6.08

0.72

86

SG PETANI 1

229

1

3

8

17

22

27

56

49

45

4

184

80.35

79.00

1.35

6.81

5.97

0.84

87

TANAH MERAH

492

3

9

16

23

32

64

117

130

98

13

394

80.08

89.67

-9.59

7.00

6.02

0.98

88

BETONG

141

2

2

5

7

25

34

42

24

17

117

82.98

73.33

9.65

7.13

7.08

0.04

2360

2363

2060

2004 2154

2722

2120

1844

4.87 19.89 10.07 10.09

8.79

8.55

9.19 11.62

9.05

7.87

643

21584

92.13

-2.40

4.28

4.27

0.01

JUMLAH KESELURUHAN

23428

1
2

1

1

1141

4660

Bagi Mata Pelajaran: 1511 Science
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

94.53

Gred Purata Kebangsaan : 5.28
GRED

A+

6.66

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

PERD JOHOR BAHRU

185

32

52

44

42

9

6

185

100.00

100.00

0.00

1.79

3.57

-1.78

2

DATOK SERI MOHD ZAIN

40

1

12

10

8

7

1

1

40

100.00

100.00

0.00

2.38

3.32

-0.94

3

LIKAS

32

1

8

7

10

3

2

1

32

100.00

100.00

0.00

2.50

4.68

-2.18

4

KENINGAU

125

19

25

26

19

14

9

4

3

6

22

125

100.00

100.00

0.00

2.62

4.54

-1.92

5

MATANG

90

14

17

20

10

14

4

1

5

3

2

48

88

97.78

100.00

-2.22

2.73

4.08

-1.35

6

SG PETANI 2

313

24

54

72

62

47

23

9

10

10

2

2

311

99.36

99.20

0.16

2.90

4.59

-1.68

7

PORT DICKSON

49

6

8

9

8

8

5

1

1

3

13

49

100.00

100.00

0.00

2.94

2.76

0.18

8

SHAH ALAM

20

3

5

3

7

2

20

100.00

100.00

0.00

3.00

3.00

0.00

9

KLANG

33

3

2

7

7

6

6

1

33

100.00

10

KUDAT

30

12

8

3

5

2

30

100.00

100.00

0.00

3.23

4.30

-1.07

11

KUALA KLAWANG

78

2

17

21

12

5

4

5

8

4

78

100.00

100.00

0.00

3.24

3.45

-0.21

12

TAWAU

156

6

29

31

29

27

13

4

3

11

153

98.08

100.00

-1.92

3.28

4.70

-1.42

13

BEAUFORT

44

1

3

12

9

6

10

1

2

44

100.00

14

TEMERLOH

68

7

21

11

3

1

5

2

7

10

15

LAHAD DATU

104

9

11

12

22

18

14

11

6

1

16

ERT AZIZAH

107

2

7

14

32

27

14

10

1

17

LABUAN

17

1

3

3

5

5

18

ERT PUTERI

75

1

6

9

20

20

8

8

3

19

TELUK INTAN

197

3

13

40

46

41

20

14

9

8

3

20

137

1

11

20

31

34

20

11

6

2

1

21

DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP
KANGAR

121

2

11

24

27

22

7

6

4

14

4

22

KUCHING

43

1

2

5

9

10

10

3

2

1

23

AMPANGAN

95

9

20

12

10

6

5

3

11

15

1

3
1

7
1

3.36

67

98.53

100.00

-1.47

3.40

2.00

1.40

104

100.00

100.00

0.00

3.45

4.64

-1.19

107

100.00

100.00

0.00

3.51

3.85

-0.34

17

100.00

100.00

0.00

3.59

4.86

-1.27

75

100.00

100.00

0.00

3.64

4.61

-0.97

194

98.48

100.00

-1.52

3.72

4.08

-0.36

27

136

99.27

100.00

-0.73

3.74

4.30

-0.56

1

117

96.69

98.89

-2.19

3.93

4.66

-0.73

31

43

100.00

100.00

0.00

3.93

5.21

-1.28

1

91

95.79

100.00

-4.21

3.94

3.47

0.46

30
8

4

3.15

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

45

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 1511 Science
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 5.28
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

24

BETONG

32

2

1

9

10

6

3

1

25

SIBU

79

1

11

7

12

18

13

8

5

4

1

32

100.00

100.00

0.00

3.94

4.59

-0.65

7

79

100.00

100.00

0.00

3.96

4.25

26

ERT SETAPAK

207

5

11

27

51

34

35

22

17

3

-0.29

2

43

205

99.03

100.00

-0.97

3.97

4.68

27

MUAR

91

13

16

18

11

13

2

2

2

-0.71

14

3

77

84.62

100.00

-15.38

4.13

4.06

28

BINTULU

87

1

3

9

19

15

24

10

5

1

0.07

36

87

100.00

100.00

0.00

4.15

5.23

-1.08

29

DATO' LELA MAHARAJA

120

4

8

15

21

18

17

15

20

2

30

BENTONG

63

6

8

15

12

3

6

4

7

2

11

120

100.00

99.15

0.85

4.20

4.75

-0.55

5

61

96.83

100.00

-3.17

4.25

3.38

31

PASIR MAS

158

2

8

17

28

37

31

12

11

11

1

0.88

157

99.37

99.01

0.36

4.27

3.79

32

SETAPAK

48

1

3

13

9

4

10

7

1

0.48

6

47

97.92

100.00

-2.08

4.31

3.39

33

KLUANG

94

7

16

15

13

4

3

2

7

14

13

0.92

9

81

86.17

100.00

-13.83

4.32

4.20

34

LANGKAWI

112

2

10

15

6

23

21

14

10

11

0.12

112

100.00

99.03

0.97

4.44

4.61

-0.17

35

JUASSEH

51

1

5

3

15

12

4

4

7

36

SANDAKAN

34

5

6

6

1

1

4

5

4

2

6

44

86.27

100.00

-13.73

4.45

3.49

0.96

1

32

94.12

100.00

-5.88

4.50

3.88

37

MIRI

49

2

3

6

12

15

6

1

4

0.62

33

49

100.00

100.00

0.00

4.57

5.38

-0.80

38

BUTTERWORTH

54

5

11

11

6

2

2

2

4

11

39

KUALA KANGSAR

189

4

13

17

32

37

19

16

11

18

22

11

43

79.63

100.00

-20.37

4.65

3.77

0.88

10

167

88.36

99.34

-10.98

4.77

4.69

40

PERTANIAN CHENOR

152

2

10

13

18

17

25

22

28

13

0.08

4

3

148

97.37

98.40

-1.03

4.94

5.20

-0.26

41

LEBOH CATOR

52

1

3

6

10

7

1

6

4

42

TAIPING

123

2

16

13

17

10

4

4

10

9

5

2

47

90.38

100.00

-9.62

4.98

3.54

1.45

27

20

8

103

83.74

100.00

-16.26

5.23

4.02

43

TANAH MERAH

280

2

7

15

31

50

47

43

19

1.21

40

26

9

254

90.71

100.00

-9.29

5.39

4.70

44

SERI MANJUNG

78

5

2

5

6

5

6

13

0.70

18

17

1

3

77

98.72

100.00

-1.28

5.50

2.16

45

PENGKALAN CHEPA

60

3

4

8

9

1

3.34

4

4

17

10

2

50

83.33

100.00

-16.67

5.50

4.48

46

WAKAF TEMBUSU

73

1

12

7

5

1

1.02

4

12

25

6

1

67

91.78

100.00

-8.22

5.58

3.88

47

KULIM

102

13

11

4

4

3

1.69

3

3

16

23

22

4

80

78.43

100.00

-21.57

5.59

2.65

48

JALAN STADIUM

66

5

14

5

2.94

1

4

1

8

12

16

6

50

75.76

100.00

-24.24

5.67

3.89

49

SERI PELINDONG

80

7

8

1.77

13

5

1

3

7

21

15

3

65

81.25

100.00

-18.75

5.71

3.69

50

BALIK PULAU

42

1

1

2.02

7

3

4

1

3

9

13

3

29

69.05

100.00

-30.95

6.10

1.56

51

BESUT

70

1

2

4.54

6

5

4

3

6

28

15

2

55

78.57

100.00

-21.43

6.63

3.76

52

BATU LANCANG

62

2.86

1

4

7

8

2

8

16

16

4

46

74.19

53

MUADZAM SHAH

12

54

KUALA KRAI

53

1

2

6

2

1

11

91.67

2

4

2

6

2

2

17

18

35

66.04

55

ARAU

4.35

2.78

83

2

9

27

35

10

73

87.95

7.51

56
57

MELAKA TENGAH

21

1

1

6

11

2

19

90.48

7.57

SEGAMAT

29

1

2

7

12

7

22

75.86

7.76

58

KUALA LIPIS

25

2

6

13

4

21

84.00

7.76

59

SG PETANI 1

47

3

8

27

8

4

39

82.98

7.79

60

BATU PAHAT

33

2

9

11

10

1

23

69.70

7.82

61

SG BULOH

9

1

1

4

3

52

6

66.67

8.00

62

NIBONG TEBAL

37

2

8

12

15

3

22

59.46

8.08

63

KUALA ROMPIN

28

3

17

8

5

20

71.43

8.18

64

KEMAMAN

43

8

15

20

2

23

53.49

8.28

65

TANJUNG PUTERI

35

2

18

15

9

20

57.14

8.37

66

KAJANG

1

2

26

1

33.33

8.67

545

4938

92.73

4.31

0.12

JUMLAH KESELURUHAN

1
1

3
5325

203

534

718

835

711

513

355

433

636

387

3.81 10.03 13.48 15.68 13.35

9.63

6.67

8.13 11.94

7.27

6

14

6.81
7.00
100.00

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

46

99.73

-33.96

-6.99

7.13

4.43

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 2215 Kesusasteraan Melayu
BIL
1

SMT / SMV

BIL
AMBIL

BEAUFORT

Gred Purata Kebangsaan : 5.93

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

1

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1
1

1

JUMLAH KESELURUHAN

D

# 100

1

100.00

1

100.00

Bagi Mata Pelajaran: 2280 Geografi
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

1

LEBOH CATOR

0

2

WAKAF TEMBUSU

1

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

1

SMT / SMV

BIL
AMBIL

1

1

# 100

3.00

3.00

1

100.00

1

100.00

A

A-

B+

100.00
100.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

3.27

-1.27

Gred Purata Kebangsaan : 4.58

GRED
A+

6.00

0

Bagi Mata Pelajaran: 2611 Pendidikan Seni Visual
BIL

0.00

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

1

JUMLAH KESELURUHAN

100.00

Gred Purata Kebangsaan : 6.04
GRED

A+

6.00

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

GOMBAK*

1

1

1

100.00

100.00

0.00

0.00

3.00

-3.00

2

SEPANG*

2

2

2

100.00

100.00

0.00

0.00

1.50

-1.50

3

KLANG

5

2

5

100.00

4

TELUK INTAN

40

5

ERT AZIZAH

66

6

SG PETANI 2

7

KUALA KANGSAR

8

ERT SETAPAK

45

9

BENTONG

10

SEBERANG PRAI*

11

KENINGAU

12

JALAN STADIUM

13

KANGAR

16

14

BATU PAHAT

17

15

TANAH MERAH

91

16

MELAKA TENGAH

24

17

WAKAF TEMBUSU

26

18

TAIPING

24

19

PENGKALAN CHEPA

20

AMPANGAN

JUMLAH KESELURUHAN

1

2

4

19

13

2

2

40

100.00

100.00

0.00

2.48

1.67

0.81

5

22

19

9

7

66

100.00

100.00

0.00

2.68

2.73

-0.05

23

1

7

12

3

1

23

100.00

100.00

0.00

2.74

3.32

-0.59

20

2

5

9

4

1

20

100.00

100.00

0.00

2.75

3.56

-0.81

5

10

13

12

45

100.00

100.00

0.00

2.98

2.91

0.07

1

100.00

-0.37

4

1

1

1

1

3
112

3

7

1

1

1

30

28

25

1

2

2

4

5

3

5
1
2

18

1
2

1

7

9

27

36

14

3

8

6

6
6

1
1

3

1

2

10

1

1

2.97

3

100.00

112

100.00

100.00

0.00

1

SMT / SMV
BATU LANCANG

BIL
AMBIL

3.10

3.47

5

100.00

100.00

0.00

3.20

1.25

1.95

16

100.00

100.00

0.00

3.25

3.50

-0.25
-0.15

100.00

91

100.00

100.00

0.00

3.59

3.74

7

2

24

100.00

100.00

0.00

3.71

3.17

0.54

16

3

17

26

100.00

100.00

0.00

3.77

4.14

-0.37

7

3

24

100.00

100.00

0.00

3.83

4.62

-0.78

1

100.00

100.00

0.00

4.00

0.00

4.00

9

17

100.00

100.00

0.00

4.88

3.56

1.33

33

539

100.00

0.00

3.18

3.29

-0.11

3

1

2

4

1

1

1

5

2

28

118

163

137

60

8

7

2

5.19 21.89 30.24 25.42 11.13

1.48

1.30

0.37

A

A-

B+

B

3.47

100.00

Gred Purata Kebangsaan : 5.39

GRED
A+

3.00

17

1
16

3.00

2

1

17
539

3

Bagi Mata Pelajaran: 3472 Additional Mathematics
BIL

1.40

C+

TH
C

0

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G
2

0

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

47

78.00

7.10

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 3472 Additional Mathematics
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 5.39

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

2

JOHOR BAHRU*

286

49

13

51

58

40

41

16

14

4

286

100.00

100.00

0.00

3.08

3.17

-0.09

3

KUALA LUMPUR*

299

26

11

35

66

51

61

34

9

6

299

100.00

98.01

1.99

3.69

4.53

-0.84

4

TUANKU JAAFAR*

299

14

3

36

35

51

61

53

28

16

2

297

99.33

98.01

1.32

4.51

4.56

-0.05

5

ALOR SETAR*

251

10

4

25

49

45

32

34

32

13

7

244

97.21

100.00

-2.79

4.53

4.44

0.09

6

SEPANG*

430

11

6

29

57

74

76

81

51

31

14

416

96.74

96.01

0.74

4.95

5.58

-0.63

7

MATANG

1

2

1

8

KUALA SELANGOR*

277

6

3

28

30

47

46

38

41

28

10

9

PERSIARAN BRASH*

261

10

2

17

28

36

46

48

34

25

10

GOMBAK*

405

7

4

23

23

61

96

67

61

11

LABUAN

72

2

2

2

10

9

11

7

14

12

BUTTERWORTH

1

1

13

BUKIT PIATU*

214

8

4

9

15

22

34

30

45

32

14

PERD JOHOR BAHRU

286

3

1

12

18

32

52

63

63

15

LAPANGAN TERBANG*

301

6

18

25

33

48

55

16

WAKAF TEMBUSU

1

2

3

17

KLANG

137

1

14

18

13

18

SG PETANI 2

30

1

4

6

19

KOTA TINGGI

10

20

MELAKA TENGAH

79

2

2

4

6

21

TAR PUTRA*

237

2

4

14

22

KULIM

148

2

23

KUANTAN*

234

3

24

ERT SETAPAK

25

TAIPING

152

1

5

12

15

25

34

18

23

19

26

SHAH ALAM

145

2

6

13

13

16

24

27

28

16

27

SIBU

76

2

5

1

7

9

12

15

15

9

28

KUALA LIPIS

76

2

4

6

16

15

15

12

29

TELUK INTAN

24

2

4

2

2

4

30

SETAPAK

94

2

7

9

14

22

31

SG BULOH

15

1

1

4

32

MUADZAM SHAH

103

3

4

2

7

17

33

SEBERANG PRAI*

283

2

5

15

27

34

SEJINGKAT*

219

4

8

10

9

35

JASIN*

231

3

2

8

36

TAWAU

114

37

KUALA KLAWANG

65

38

ERT AZIZAH

21

39

KAJANG

161

40

KUCHING

48

41

JUASSEH

47

1

42

BACHOK*

211

5

43

PASIR MAS

143

2

44

DUNGUN*

302

4

45

KUALA KANGSAR

46

KUALA KRAI

10

47

KENINGAU

115

48

DATO' LELA MAHARAJA

116

49

PORT DICKSON

124

50

KUALA ROMPIN

37

4

4

100.00

75.00

25.00

5.00

6.95

-1.95

267

96.39

80.71

15.68

5.04

6.90

-1.86

15

246

94.25

95.06

-0.81

5.19

5.68

-0.49

47

16

389

96.05

87.60

8.45

5.41

6.33

-0.92

10

5

67

93.06

64.08

28.98

5.44

7.43

-1.98

2

100.00

88.32

11.68

5.50

6.20

-0.70

15

199

92.99

95.65

-2.66

5.66

5.40

0.25

32

10

276

96.50

90.06

6.44

5.71

6.41

-0.71

45

47

24

277

92.03

98.55

-6.52

5.71

4.89

0.83

3

1

1

10

90.91

88.55

2.35

5.82

6.42

-0.60

18

27

19

17

120

87.59

77.03

10.56

5.84

6.90

-1.06

5

7

4

2

28

93.33

77.45

15.89

5.90

7.19

-1.29

1

5

3

10

100.00

76.40

23.60

5.90

7.22

-1.32

2

10

19

13

13

8

71

89.87

86.27

3.60

5.91

6.91

-0.99

21

12

31

49

43

38

23

214

90.30

81.06

9.23

5.92

6.83

-0.90

5

10

17

24

28

24

28

10

138

93.24

84.00

9.24

5.95

6.58

-0.63

11

17

20

32

39

46

32

30

204

87.18

91.96

-4.78

5.97

5.55

0.42

1

100.00

87.50

12.50

6.00

6.46

-0.46

1

133

87.50

87.89

-0.39

6.03

6.78

-0.75

2

129

88.97

75.00

13.97

6.10

7.00

-0.90

1

67

88.16

85.00

3.16

6.12

6.79

-0.67

6

70

92.11

90.91

1.20

6.12

6.47

-0.35

7

2

22

91.67

75.31

16.36

6.13

7.19

-1.07

17

13

10

84

89.36

81.56

7.80

6.13

6.60

-0.48

6

3

15

100.00

88.46

11.54

6.13

6.22

-0.09

19

19

27

5

98

95.15

89.52

5.62

6.17

6.43

-0.26

44

48

68

58

16

267

94.35

86.47

7.88

6.20

6.74

-0.54

22

22

23

32

56

33

186

84.93

70.19

14.74

6.21

7.23

-1.02

8

19

32

33

53

50

23

208

90.04

89.53

0.52

6.29

6.56

-0.27

2

4

10

17

17

35

21

8

106

92.98

71.08

21.90

6.39

7.49

-1.10

3

6

5

6

10

10

13

12

53

81.54

85.14

-3.60

6.40

6.66

-0.26

3

1

5

8

3

1

20

95.24

94.74

0.50

6.48

6.42

0.06

2

11
1

9
1

1

4

1

1

1

2

1

1
1

1

3

7

7

9

20

25

22

35

32

129

80.12

85.83

-5.71

6.50

6.37

0.13

1

2

4

4

5

3

4

14

11

37

77.08

57.65

19.44

6.56

7.66

-1.10

1

3

3

3

11

4

12

9

38

80.85

83.70

-2.84

6.57

6.96

-0.38

8

7

13

28

21

39

41

48

163

77.25

88.24

-10.98

6.58

6.71

-0.13

5

5

8

21

22

22

27

31

112

78.32

74.63

3.69

6.59

6.98

-0.39

6

21

16

26

35

59

56

73

229

75.83

84.21

-8.38

6.63

6.57

0.07

1

1

2

4

1

7

1

16

94.12

80.29

13.83

6.65

7.15

-0.51

3

3

2

1

9

90.00

90.00

0.00

6.70

6.14

0.56

9

14

16

23

29

19

96

83.48

72.52

10.96

6.73

7.36

-0.63

1
6

17

1
1
1

1

1

2

1

2

2

6

3

15

17

18

29

24

92

79.31

85.33

-6.02

6.78

6.86

-0.07

1

3

15

7

19

21

30

27

97

78.23

73.76

4.47

6.85

7.11

-0.25

2

3

8

12

8

4

33

89.19

90.11

-0.92

6.89

6.71

0.18

1

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

48

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 3472 Additional Mathematics
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

51

LEBOH CATOR

137

3

1

52

GERIK*

185

1

1

53

PENGKALAN CHEPA

93

2

54

MIRI

55

NIBONG TEBAL

56

SANDAKAN

57

LIKAS

58

JALAN STADIUM

37

59

SERI MANJUNG

20

60

KEMAMAN

71

61

PERTANIAN CHENOR

25

62

KERIAN

20

63

LAHAD DATU

44

64

LANGKAWI

34

65

DATOK SERI MOHD ZAIN

59

66

SLIM RIVER

14

67

BINTULU

68

KUDAT

15

69

BESUT

112

70

BENTONG

71

SG PETANI 1

1

72

AMPANGAN

20

73

BALIK PULAU

18

74

TANAH MERAH

75

KANGAR

18

76

BETONG

22

B+
3

112

B

TH

C+

C

D

E

6

7

23

23

37

31

106

77.37

79.63

-2.26

6.93

6.37

0.56

3

9

23

27

40

48

33

152

82.16

87.14

-4.98

6.94

6.70

0.25

1

4

6

10

14

10

10

36

57

61.29

76.60

-15.31

6.95

6.82

0.12

1

6

9

7

11

22

31

25

87

77.68

72.53

5.15

7.00

7.26

-0.26

1

100.00

84.38

15.63

7.00

6.48

0.52

1

4

1

10

3

18

85.71

48.28

37.44

7.10

8.14

-1.04

1

1
2
2

1

1

1

5

5

7

13

20

22

36

75

67.57

52.05

15.51

7.12

7.71

-0.59

1

2

4

5

5

12

8

29

78.38

73.39

4.99

7.14

7.27

-0.14

2

2

4

1

5

6

14

70.00

77.48

-7.48

7.15

7.06

0.09

4

4

8

12

12

26

45

63.38

77.30

-13.92

7.17

7.11

0.06

1

1

4

7

9

3

22

88.00

74.67

13.33

7.24

7.56

-0.32

3

3
1
1

101

1

1

1

3

2

6

6

14

70.00

90.80

-20.80

7.30

6.84

0.46

1

4

5

7

17

9

35

79.55

48.57

30.97

7.32

8.12

-0.81

1

3

5

6

11

8

26

76.47

68.37

8.10

7.38

7.73

-0.35

1

6

7

12

14

18

41

69.49

77.27

-7.78

7.39

7.38

0.01

3

1

9

1

13

92.86

94.07

-1.21

7.57

6.20

1.37

16

28

38

63

62.38

39.33

23.04

7.64

8.28

-0.64
-0.75

2

2

6

8
4

1

6

4

11

73.33

35.04

38.29

7.67

8.42

3

2

3

12

13

33

46

66

58.93

65.00

-6.07

7.79

7.64

0.16

2

4

8

14

14

28

66.67

53.13

13.54

7.81

8.01

-0.20

1

100.00

50.43

49.57

8.00

7.79

0.21

8

40.00

79.17

-39.17

8.30

6.83

1.47

42

1
1

3

4

12

5

12

6

33.33

100.00

-66.67

8.44

7.00

1.44

1

1

1

50.00

74.51

-24.51

8.50

7.14

1.36

7

10

8

44.44

55.50

-11.06

8.50

8.01

0.49

2

20

1

2

9.09

34.62

-25.52

8.91

8.19

0.72

1399

1055

16

7503

87.67

5.93

5.89

6.58

-0.69

1

2

8558

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

3

21
111

JUMLAH KESELURUHAN

Gred Purata Kebangsaan : 5.39

1
203

93

426

658

863

1187 1304

1370

2.37

1.09

4.98

7.69 10.08 13.87 15.24 16.01 16.35 12.33

1

Bagi Mata Pelajaran: 3528 Sains Pertanian
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 5.91
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

1

ALOR SETAR*

39

28

8

2

2

JOHOR BAHRU*

80

34

28

12

3

1

3

BUKIT PIATU*

49

9

7

18

10

4

71

43

32

13

6

2

1

42.26 25.60 19.05

7.74

3.57

1.19

0.60

JUMLAH KESELURUHAN

168

G

1
2
1

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA
39

100.00

100.00

0.00

1.41

0.70

0.71

80

100.00

100.00

0.00

1.94

0.76

1.18

49

100.00

100.00

0.00

2.94

2.34

0.60

168

100.00

0.00

2.11

1.29

0.82

Bagi Mata Pelajaran: 3529 Pengajian Agroteknologi
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

A-

B+

B

100.00

Gred Purata Kebangsaan : 4.23

GRED
A+

81.74

TH

C+

C

D

1

SEPANG*

51

7

13

20

6

3

2

2

TELUK INTAN

24

4

7

3

6

2

1

3

LANGKAWI

26

1

6

7

5

7

E

G
1

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA
51

100.00

100.00

0.00

2.82

3.86

-1.04

24

100.00

97.96

2.04

3.13

4.53

-1.41

26

100.00

100.00

0.00

3.42

2.95

0.47

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

49

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 3529 Pengajian Agroteknologi
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

4

LAHAD DATU

31

5

PERTANIAN CHENOR

25

6

DATO' LELA MAHARAJA

49

JUMLAH KESELURUHAN

Gred Purata Kebangsaan : 4.23

A

A1

206

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

2

7

4

7

6

1

1

3

3

4

8

2

3

1

2

5

4

15

5

6

4

7

14

31

45

28

38

22

9

8

11

6.80 15.05 21.84 13.59 18.45 10.68

4.37

3.88

5.34

4

1

1

31

100.00

94.87

5.13

4.65

5.00

-0.35

21

84.00

93.75

-9.75

5.64

5.16

0.48

42

85.71

96.67

-10.95

5.67

5.32

0.36

195

94.66

-3.10

4.23

4.55

-0.32

Bagi Mata Pelajaran: 3754 Pengajian Keusahawanan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 3.83

GRED
A+

A

A-

B+

B

97.76

TH

C+

C

D

1

KENINGAU

13

6

3

2

2

2

KUALA LUMPUR*

54

18

18

13

3

1

3

MUADZAM SHAH

21

5

4

7

4

1

4

TUANKU JAAFAR*

59

9

16

12

15

6

5

JOHOR BAHRU*

53

10

12

12

12

4

6

TAIPING

22

3

8

4

5

1

7

TAWAU

12

2

2

4

3

8

ALOR SETAR*

20

2

5

7

4

9

LIKAS

11

1

3

3

3

10

KUANTAN*

41

6

7

6

14

11

KULIM

18

4

2

2

12

BUKIT PIATU*

16

2

3

13

BENTONG

15

1

14

SETAPAK

21

1

15

PORT DICKSON

14

16

PERD JOHOR BAHRU

46

17

WAKAF TEMBUSU

18

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

13

100.00

100.00

0.00

2.00

3.29

-1.29

54

100.00

100.00

0.00

2.15

2.20

-0.05

21

100.00

100.00

0.00

2.62

3.74

-1.12

1

59

100.00

100.00

0.00

2.93

2.87

0.06

3

53

100.00

100.00

0.00

2.94

1.75

1.20

22

100.00

100.00

0.00

2.95

2.92

0.04

1

12

100.00

100.00

0.00

3.00

5.03

-2.03

1

20

100.00

100.00

0.00

3.00

3.52

-0.52

1

11

100.00

96.00

4.00

3.09

4.12

-1.03

7

1

41

100.00

100.00

0.00

3.29

2.30

1.00

6

2

2

18

100.00

100.00

0.00

3.33

3.04

0.30

4

1

4

2

16

100.00

96.55

3.45

3.50

2.59

0.91

4

4

1

2

3

15

100.00

89.47

10.53

3.53

5.32

-1.78

3

6

8

2

21

100.00

100.00

0.00

3.57

3.41

0.17

2

5

3

3

1

14

100.00

100.00

0.00

3.71

3.10

0.61

1

6

17

11

4

6

46

100.00

100.00

0.00

3.72

3.42

0.30

11

1

2

2

3

11

100.00

100.00

0.00

3.91

3.32

0.59

SEPANG*

81

8

15

16

12

80

98.77

98.65

0.12

3.91

4.03

-0.11

19

DATOK SERI MOHD ZAIN

13

1

2

2

13

100.00

95.24

4.76

4.15

4.48

-0.32

20

PERSIARAN BRASH*

49

4

3

11

49

100.00

100.00

0.00

4.24

3.71

0.53

21

KUDAT

7

100.00

100.00

0.00

4.29

5.85

-1.56

22

PASIR MAS

35

3

35

100.00

100.00

0.00

4.34

4.57

-0.23

23

SIBU

14

1

14

100.00

100.00

0.00

4.36

4.88

-0.52

24

LABUAN

17

17

100.00

100.00

0.00

4.41

4.50

-0.09

25

KERIAN

20

20

100.00

100.00

0.00

4.50

4.20

0.30

26

LAHAD DATU

12

12

100.00

100.00

0.00

4.58

4.21

0.37

27

LAPANGAN TERBANG*

51

51

100.00

100.00

0.00

4.59

4.60

-0.01

28

JUASSEH

29

KLANG

30

7

1

1

1

1
1

2

1

12

10

2

1

5

7

13

7

3

2

1

7

8

8

5

3

3

4

3

3

2

4

3

4

1

2

7

2

6

1

2

4

4

1

1

9

9

14

12

2

1

1
1

1

2

5

2

2

2

1
1
1

1

3

1

1

3

1

28

1

4

4

3

6

5

2

2

TAR PUTRA*

42

1

4

7

7

9

5

6

31

KUALA KLAWANG

22

1

5

5

3

4

3

32

KUALA KRAI

10

1

1

4

2

2

33

PENGKALAN CHEPA

15

3

3

4

3

34

LEBOH CATOR

29

5

6

4

6

6

1

1
1

3

1

6

100.00

100.00

0.00

4.67

4.69

-0.03

27

96.43

100.00

-3.57

4.71

3.62

1.10

3

42

100.00

97.56

2.44

4.74

4.20

0.54

1

22

100.00

100.00

0.00

4.77

4.36

0.41

10

100.00

100.00

0.00

5.30

3.78

1.52

15

100.00

91.67

8.33

6.00

4.50

1.50

25

86.21

92.59

-6.39

6.48

5.26

1.22

1

4

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

50

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 3754 Pengajian Keusahawanan
BIL

SMT / SMV

JUMLAH KESELURUHAN

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 3.83

GRED
A+

A

A90

898

B+

142

B

184

TH

C+

177

C

133

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

106

32

28

6

10.02 15.81 20.49 19.71 14.81 11.80

3.56

3.12

0.67

1

892

Bagi Mata Pelajaran: 3755 Perdagangan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

1

JALAN STADIUM

1

2

PASIR MAS

1

3

KAJANG

53

4

KANGAR

2

5

KULIM

1

JUMLAH KESELURUHAN

58

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

1
23

11

8

7

2

1

1
1

24

12

8

1

100.00

1

100.00

SMT / SMV

BIL
AMBIL

3.86

-0.03

100.00

7.00

1

1

1

100.00

8.00

2

58

100.00

1

2

1.72

3.45

6.75

-5.75

4.76

-2.57

5.06

-2.63

2.00

100.00

3

100.00

100.00

0.00

0.00

2.19

2.43

Gred Purata Kebangsaan : 5.18
GRED

B+

1.00

2

5.17

A-

0.00

53

7

A

100.00

1

1.72 41.38 20.69 13.79 12.07

A+

3.83

1

Bagi Mata Pelajaran: 3756 Prinsip Perakaunan
BIL

0.70

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1
1

98.63

Gred Purata Kebangsaan : 6.95
GRED

A+

99.33

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

KUANTAN*

41

12

25

2

2

41

100.00

100.00

0.00

0.85

1.43

-0.57

2

DATOK SERI MOHD ZAIN

13

3

8

1

1

13

100.00

100.00

0.00

1.00

1.62

-0.62

3

TUANKU JAAFAR*

59

10

28

10

4

3

3

59

100.00

100.00

0.00

1.58

1.40

0.18

4

KUALA LUMPUR*

54

2

34

7

4

4

3

54

100.00

100.00

0.00

1.69

2.19

-0.50

5

SETAPAK

21

1

14

1

2

1

1

21

100.00

97.44

2.56

1.76

3.69

-1.93

6

ALOR SETAR*

20

1

11

1

3

2

1

20

100.00

100.00

0.00

2.10

2.16

-0.06

7

WAKAF TEMBUSU

12

2

3

2

2

12

100.00

100.00

0.00

2.33

4.21

-1.88

8

KULIM

18

3

4

2

3

4

1

1

18

100.00

100.00

0.00

2.44

2.93

-0.48

9

JOHOR BAHRU*

53

2

21

9

4

5

7

3

2

53

100.00

100.00

0.00

2.60

2.46

0.15

10

BUKIT PIATU*

16

5

4

4

1

16

100.00

100.00

0.00

2.63

2.48

0.14

11

SEPANG*

81

3

32

11

11

80

98.77

98.65

0.12

2.72

3.04

-0.32

12

SIBU

15

1

3

2

4

3

2

13

PERD JOHOR BAHRU

131

5

46

18

14

21

13

14

SG PETANI 2

15

KLANG

28

11

1

4

6

2

2

1

16

PASIR MAS

35

11

5

5

6

4

1

17

PERSIARAN BRASH*

49

11

7

8

5

5

4

18

TAWAU

12

2

3

1

3

1

2

19

LAPANGAN TERBANG*

51

1

9

9

10

7

2

8

2

3

20

TAR PUTRA*

42

1

10

5

7

5

5

3

2

2

21

PORT DICKSON

14

3

2

2

2

1

2

2

22

JUASSEH

6

1

1

3

23

KENINGAU

13

3

3

2

3

24

TAIPING

22

5

3

3

4

1

25

MATANG

22

2

4

3

3

6

26

MUADZAM SHAH

21

2

2

2

2

27

KAJANG

53

6

8

6

4

1

1
1
1

3

2
8

6

4

2

3

7

5

2

1

15

100.00

100.00

0.00

2.73

3.79

-1.06

131

100.00

99.28

0.72

2.79

3.45

-0.65

1

100.00

100.00

0.00

3.00

3.41

-0.41

1

28

100.00

100.00

0.00

3.07

2.85

0.23

2

1

35

100.00

97.87

2.13

3.09

3.89

-0.81

3

3

49

100.00

100.00

0.00

3.33

2.52

0.81

12

100.00

80.00

20.00

3.33

6.60

-3.27

51

100.00

100.00

0.00

3.55

2.69

0.86

40

95.24

100.00

-4.76

3.62

4.02

-0.41

14

100.00

100.00

0.00

3.71

2.20

1.51

6

100.00

100.00

0.00

3.83

3.62

0.22

13

100.00

85.71

14.29

3.85

6.64

-2.80

20

90.91

100.00

-9.09

4.00

2.58

1.42

22

100.00

94.74

5.26

4.00

5.60

-1.60

21

100.00

100.00

0.00

4.24

4.32

-0.08

52

98.11

100.00

-1.89

4.38

4.41

-0.03

1

3

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

6

3

3

11

8

8

1

2

1

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

51

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 3756 Prinsip Perakaunan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 5.18
GRED

A+

28

LABUAN

17

29

BENTONG

15

30

LAHAD DATU

13

31

KUALA KLAWANG

32

A

A3

B+

B

TH

C+

D

1

4

1

2

4

1

1

1

3

3

2

1

22

1

3

2

4

5

2

PENGKALAN CHEPA

15

1

1

1

2

33

LIKAS

11

34

KUALA KRAI

21

35

LEBOH CATOR

29

36

KUDAT

37

TANAH MERAH

38

KERIAN

20

39

KANGAR

1

1

1

1076

4

1

16

94.12

93.75

0.37

4.47

6.75

-2.28

3

1

14

93.33

91.67

1.67

4.60

6.17

-1.57

1

13

100.00

100.00

0.00

4.62

4.71

-0.10

3

2

22

100.00

95.65

4.35

4.68

4.96

-0.27

2

6

1

14

93.33

100.00

-6.67

5.80

4.92

0.88

6

2

1

11

100.00

76.00

24.00

5.91

6.44

-0.53
2.00

2

2

9

6

2

21

100.00

100.00

0.00

6.00

4.00

2

2

3

2

7

5

5

24

82.76

81.48

1.28

6.14

5.70

0.43

2

1

1

2

1

6

85.71

69.23

16.48

6.29

7.54

-1.25

2

100.00

3

1

5

6

14

70.00

96.67

-26.67

7.30

5.63

1.67

1

0

0.00

100.00 -100.00

9.00

3.84

5.16

1054

97.96

1.69

3.27

3.83

-0.56

1

317

132

1

1

2

52

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

7

JUMLAH KESELURUHAN

1

E

4

1

3

C

124

123

1
5

112

79

76

39

22

4.83 29.46 12.27 11.52 11.43 10.41

7.34

7.06

3.62

2.04

1

Bagi Mata Pelajaran: 3757 Ekonomi Asas
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

1

PERD JOHOR BAHRU

2

DATOK SERI MOHD ZAIN

1

3

KULIM

1

4

KUALA KANGSAR

2

JUMLAH KESELURUHAN

55

59

A
5

A13

B+

14

B

TH

C+

8

4

C
7

D
2

E
1

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G
1

1
1
2
5

13

14

9

8.47 22.03 23.73 15.25

7

2

1

1

2

8.47 11.86

5

3.39

1.69

1.69

3.39

55

100.00

2.60

1

100.00

3.00

1

100.00

4.00

0

0.00

9.00

57

96.61

Bagi Mata Pelajaran: 3759 Lukisan Kejuruteraan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

A-

B+

60.00

36.61

2.85

6.90

-4.05

Gred Purata Kebangsaan : 4.63

GRED
A+

96.27

Gred Purata Kebangsaan : 6.72
GRED

A+

6.50

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

JOHOR BAHRU*

152

44

46

21

21

9

8

2

1

2

JASIN*

230

65

62

28

20

19

18

16

2

152

100.00

100.00

0.00

2.62

2.64

-0.02

230

100.00

98.31

1.69

2.97

3.56

3

KUALA LUMPUR*

245

59

54

45

29

32

12

8

5

-0.58

244

99.59

96.35

3.24

3.08

3.71

4

KULIM

123

21

23

29

19

18

7

6

-0.63

123

100.00

94.44

5.56

3.28

4.24

5

PERD JOHOR BAHRU

165

30

33

32

29

22

11

4

3

-0.96

1

164

99.39

95.90

3.50

3.30

4.08

6

SEPANG*

255

62

49

40

34

33

12

12

-0.77

11

2

253

99.22

93.31

5.90

3.31

4.05

7

TUANKU JAAFAR*

240

44

58

33

39

31

19

-0.75

9

4

3

237

98.75

95.39

3.36

3.36

3.67

8

ALOR SETAR*

192

42

46

29

23

20

-0.31

12

7

5

8

184

95.83

97.71

-1.88

3.36

2.55

9

KUALA SELANGOR*

278

55

42

53

41

0.81

44

21

13

6

3

275

98.92

95.92

3.00

3.50

4.00

-0.50

10

LAPANGAN TERBANG*

250

63

44

26

11

GERIK*

185

35

34

30

31

35

19

17

7

8

242

96.80

98.58

-1.78

3.56

2.40

1.16

22

30

14

10

5

5

180

97.30

96.67

0.63

3.62

4.00

-0.38

12

TAR PUTRA*

195

40

32

13

PERSIARAN BRASH*

212

31

32

31

27

26

18

9

6

6

189

96.92

93.72

3.20

3.63

4.47

-0.84

45

32

38

20

10

2

2

210

99.06

97.85

1.21

3.64

3.86

14

KUCHING

48

10

-0.22

5

9

8

7

4

2

2

1

47

97.92

93.85

4.07

3.69

5.45

15

MUADZAM SHAH

82

-1.76

12

9

16

17

17

5

5

1

82

100.00

98.84

1.16

3.71

3.00

16

BUKIT PIATU*

149

0.71

25

20

26

28

22

14

8

3

146

97.99

97.57

0.41

3.73

3.74

-0.01

1
1

3

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

52

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 3759 Lukisan Kejuruteraan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 4.63

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

17

KENINGAU

74

11

9

10

14

19

8

2

1

18

BACHOK*

209

39

30

21

34

34

20

17

8

6

19

KUALA LIPIS

76

7

15

16

5

13

5

9

4

2

20

JUASSEH

27

5

3

1

6

4

4

2

2

21

KUANTAN*

193

27

33

24

23

30

22

14

6

14

22

GOMBAK*

403

46

52

61

70

63

51

29

17

14

23

LABUAN

24

SHAH ALAM

25

74

100.00

90.97

9.03

3.78

4.24

-0.45

203

97.13

98.45

-1.32

3.95

3.20

0.75

74

97.37

100.00

-2.63

4.12

3.87

0.25

27

100.00

97.47

2.53

4.15

4.00

0.15

2

179

92.75

96.44

-3.70

4.20

3.30

0.90

2

389

96.53

89.18

7.35

4.22

4.59

-0.37

2

54

8

5

10

8

8

2

7

3

3

51

94.44

86.05

8.40

4.30

5.28

-0.98

127

12

21

17

20

20

15

11

3

8

119

93.70

88.30

5.40

4.31

5.23

-0.92

PENGKALAN CHEPA

78

5

12

16

17

6

6

5

7

4

74

94.87

97.16

-2.29

4.33

3.62

0.71

26

MELAKA TENGAH

75

9

9

8

11

10

16

5

5

2

73

97.33

95.67

1.66

4.45

4.76

-0.31

27

SIBU

62

6

7

10

5

12

11

6

2

3

1

59

95.16

95.00

0.16

4.53

4.49

0.05

28

LIKAS

100

10

13

15

6

18

18

8

5

7

1

93

93.00

84.18

8.82

4.62

5.19

-0.57

29

DATO' LELA MAHARAJA

67

7

9

6

10

10

8

10

1

6

61

91.04

85.48

5.56

4.67

5.60

-0.93

30

SEBERANG PRAI*

282

18

17

38

51

61

48

29

16

4

1

278

98.58

97.37

1.21

4.72

4.62

0.10

31

LEBOH CATOR

107

11

6

12

17

25

15

9

6

6

101

94.39

89.47

4.92

4.74

4.98

-0.24

32

TAIPING

128

10

15

14

14

18

18

20

13

6

1

122

95.31

90.45

4.86

4.95

5.25

-0.30

33

KLANG

109

10

9

15

18

15

8

12

10

12

1

97

88.99

85.56

3.44

4.95

5.25

-0.30

34

PORT DICKSON

98

4

9

14

11

14

21

15

8

2

96

97.96

94.21

3.74

5.01

4.93

0.08

35

BESUT

94

9

9

11

14

11

8

12

5

15

79

84.04

90.18

-6.14

5.09

4.50

0.58

36

KEMAMAN

71

5

7

12

6

10

9

4

7

11

60

84.51

89.36

-4.85

5.15

4.55

0.60

37

SETAPAK

68

2

4

11

5

16

12

11

1

6

62

91.18

90.44

0.74

5.21

4.85

0.36

38

KAJANG

108

7

10

17

9

13

12

13

11

16

92

85.19

95.70

-10.51

5.31

3.97

1.35

39

BINTULU

101

3

13

14

9

16

13

9

7

17

84

83.17

90.32

-7.15

5.32

5.29

0.03

40

DUNGUN*

302

15

26

31

35

43

51

47

21

33

269

89.07

93.27

-4.20

5.35

4.73

0.61

41

KUALA KLAWANG

43

2

2

9

5

5

3

4

6

7

36

83.72

75.51

8.21

5.47

5.76

-0.29

42

MIRI

90

8

7

10

9

10

9

11

11

15

75

83.33

73.91

9.42

5.47

6.24

-0.77

43

KUALA ROMPIN

37

1

4

4

1

6

6

7

5

3

1

34

91.89

94.57

-2.67

5.59

4.82

0.78

44

PASIR MAS

93

4

6

6

13

10

19

15

8

12

2

81

87.10

90.65

-3.55

5.67

4.64

1.03

45

DATOK SERI MOHD ZAIN

27

1

3

3

4

3

8

1

4

23

85.19

87.36

-2.17

5.93

5.24

0.68

46

SEJINGKAT*

219

5

14

26

30

30

28

27

49

170

77.63

69.06

8.57

6.18

6.12

0.07

47

TAWAU

87

3

8

14

16

22

12

12

75

86.21

78.79

7.42

6.49

5.98

0.52

48

SANDAKAN

21

5

5

4

2

5

16

76.19

78.46

-2.27

6.86

6.52

0.33

976

706

543

304

347

14.25 14.49 14.27 13.62 14.72 10.65

8.19

4.58

5.23

6284

94.77

2.94

4.19

4.52

-0.33

JUMLAH KESELURUHAN

945

6631

10

961

946

903

15

Bagi Mata Pelajaran: 3760 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

1

KUALA LUMPUR*

2

KUALA SELANGOR*

3

JOHOR BAHRU*

52

4

TUANKU JAAFAR*

82

5

GOMBAK*

6

PERD JOHOR BAHRU

50

7

TAWAU

25

8

PASIR MAS

27

9

ALOR SETAR*

49

Gred Purata Kebangsaan : 5.18

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

83

5

10

16

14

20

6

5

5

2

8

17

13

15

9

8

10

15

5

4

10

9

10

7

9

2

11

11

14

9

13

8

15

19

15

26

21

3

7

5

13

5

10

5

4

8

7

131
1

2

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

101

1

91.83

83

100.00

100.00

0.00

3.31

3.75

-0.43

100

99.01

88.80

10.21

3.74

6.34

-2.59

1

52

100.00

100.00

0.00

3.88

4.91

-1.03

14

1

82

100.00

100.00

0.00

4.02

3.18

0.85

11

20

4

131

100.00

97.42

2.58

4.16

5.67

-1.51

9

4

6

2

50

100.00

89.71

10.29

4.22

6.47

-2.25

5

3

2

25

100.00

91.07

8.93

4.48

7.39

-2.91

4

4

5

5

27

100.00

94.59

5.41

4.56

6.16

-1.61

9

2

7

11

48

97.96

96.23

1.73

4.67

4.91

-0.23

2

1

1

1

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

53

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 3760 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 5.18

GRED
A+

A
1

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

10

MELAKA TENGAH

22

1

3

1

3

3

5

3

2

22

100.00

98.91

1.09

4.73

5.47

11

PERSIARAN BRASH*

68

5

8

4

12

11

9

18

1

68

100.00

100.00

0.00

4.76

4.71

0.05

12

BUKIT PIATU*

43

2

5

6

6

8

4

9

3

43

100.00

96.77

3.23

4.77

5.34

-0.57

13

TAR PUTRA*

54

1

7

2

7

4

7

10

12

4

54

100.00

95.65

4.35

4.80

5.70

-0.90

14

KUANTAN*

68

3

5

4

4

14

7

7

16

7

67

98.53

98.84

-0.31

4.93

5.10

-0.18

15

LAPANGAN TERBANG*

77

7

8

10

5

10

8

22

7

77

100.00

100.00

0.00

4.95

4.56

0.38

16

JASIN*

88

6

13

9

6

10

13

23

8

88

100.00

99.10

0.90

4.95

6.46

-1.50

17

BACHOK*

92

9

5

9

15

7

14

23

8

1

91

98.91

100.00

-1.09

4.99

5.33

-0.34

18

SEPANG*

70

1

3

8

17

8

9

20

3

1

69

98.57

100.00

-1.43

5.23

5.16

0.07

19

SEBERANG PRAI*

82

5

7

8

6

6

15

30

4

1

81

98.78

98.88

-0.10

5.34

6.55

-1.21

20

SHAH ALAM

127

4

7

14

16

18

19

40

8

1

126

99.21

94.70

4.51

5.36

6.34

-0.98

21

KULIM

31

3

4

1

7

2

8

6

31

100.00

96.49

3.51

5.58

5.70

-0.12

22

LABUAN

26

1

1

2

3

4

3

10

1

1

25

96.15

97.44

-1.28

5.62

7.10

-1.49

23

DUNGUN*

102

2

8

8

11

11

6

45

10

1

101

99.02

97.54

1.48

5.70

6.28

-0.58

24

SIBU

19

2

4

2

2

6

3

19

100.00

97.92

2.08

5.79

5.42

0.37

25

GERIK*

87

11

26

14

2

85

97.70

97.53

0.17

5.82

6.23

-0.42

26

DATO' LELA MAHARAJA

27

27

PENGKALAN CHEPA

33

28

PORT DICKSON

36

29

KENINGAU

29

30

KAJANG

108

31

TAIPING

32

1

1

1

-0.74

2

3

10

5

14

1

3

2

2

2

10

6

1

26

96.30

95.74

0.55

5.85

6.89

-1.04

2

3

4

3

3

5

9

3

30

90.91

100.00

-9.09

5.94

6.15

-0.21

1

3

2

5

3

17

4

36

100.00

95.35

4.65

5.94

6.16

-0.22

1

2

3

2

6

12

3

29

100.00

94.59

5.41

6.00

6.43

-0.43

6

5

10

6

13

34

28

106

98.15

96.76

1.39

6.10

5.96

0.15

38

2

5

3

9

14

5

38

100.00

100.00

0.00

6.13

4.58

1.55

KEMAMAN

23

1

1

6

5

6

3

22

95.65

95.92

-0.27

6.17

7.12

-0.95

33

KUALA ROMPIN

14

1

1

3

7

2

14

100.00

96.15

3.85

6.21

6.27

-0.05

34

KUALA LIPIS

35

1

3

3

3

23

1

35

100.00

100.00

0.00

6.26

6.19

0.07

35

LEBOH CATOR

37

2

2

3

2

19

6

1

36

97.30

91.67

5.63

6.27

5.69

0.58

36

SEJINGKAT*

65

2

2

1

7

9

4

18

17

5

60

92.31

83.95

8.36

6.35

7.21

-0.86

37

MIRI

29

1

1

1

7

2

6

10

1

28

96.55

83.64

12.92

6.38

6.71

-0.33

38

BINTULU

36

3

3

5

12

9

1

35

97.22

96.67

0.56

6.39

6.43

-0.04

39

JUASSEH

12

1

2

5

3

12

100.00

100.00

0.00

6.42

5.36

1.06

40

BESUT

28

2

4

3

8

7

2

26

92.86

100.00

-7.14

6.50

6.04

0.46

41

KLANG

28

1

1

1

5

15

4

1

27

96.43

86.14

10.29

6.64

6.87

-0.23

42

LIKAS

34

1

2

2

2

13

11

2

32

94.12

85.48

8.63

6.79

7.60

-0.80

43

KUCHING

16

1

9

3

2

14

87.50

100.00

-12.50

7.19

7.42

-0.23

267

624

2251

98.56

95.48

3.07

5.18

6.08

-0.90

JUMLAH KESELURUHAN

2284

1
1
4

1
1

1

1

2

1
2
1

1
288

271

2
1
1

23

132

187

222

237

33

1.01

5.78

8.19

9.72 12.61 11.87 11.69 27.32 10.38

1.44

3

Bagi Mata Pelajaran: 3761 Pengajian Kejuruteraan Awam
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 5.17

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

1

KUALA LUMPUR*

84

15

13

18

17

11

8

1

2

GOMBAK*

137

25

21

29

20

21

13

6

3

SEPANG*

93

9

14

21

25

19

4

1

4

TUANKU JAAFAR*

91

19

8

13

20

18

8

4

5

JOHOR BAHRU*

55

5

7

8

14

12

7

2

6

ALOR SETAR*

76

10

8

8

18

13

8

10

7

MELAKA TENGAH

25

3

3

1

6

6

5

1

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G
1
2
1
1

1

83

98.81

100.00

-1.19

3.36

3.33

0.03

137

100.00

100.00

0.00

3.47

5.37

-1.90

93

100.00

99.27

0.73

3.51

4.20

-0.69

91

100.00

100.00

0.00

3.60

3.34

0.26

55

100.00

100.00

0.00

3.91

2.51

1.40

76

100.00

100.00

0.00

4.12

3.22

0.90

25

100.00

98.84

1.16

4.12

4.86

-0.74

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

54

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 3761 Pengajian Kejuruteraan Awam
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 5.17

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

8

SIBU

24

1

3

4

3

5

5

3

9

TAR PUTRA*

65

3

5

7

15

23

6

3

10

KUALA LIPIS

29

3

2

6

9

7

2

11

PERSIARAN BRASH*

76

4

7

9

14

11

18

10

12

SEBERANG PRAI*

96

12

8

5

14

17

15

13

KULIM

48

2

3

4

12

10

14

PASIR MAS

42

3

5

12

15

TAWAU

33

4

2

4

16

KUALA ROMPIN

12

2

2

17

KENINGAU

31

1

2

18

PERD JOHOR BAHRU

58

4

1

6

19

SETAPAK

36

3

20

KUALA SELANGOR*

93

3

10

21

KLANG

43

2

22

PENGKALAN CHEPA

28

1

23

KUANTAN*

24

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

24

100.00

100.00

0.00

4.46

5.09

-0.63

65

100.00

100.00

0.00

4.46

3.36

1.10

29

100.00

100.00

0.00

4.55

3.34

1.21

3

76

100.00

98.82

1.18

4.71

4.18

0.53

20

5

96

100.00

100.00

0.00

4.73

4.52

0.21

12

2

3

48

100.00

98.51

1.49

4.75

5.21

-0.46

9

6

4

3

42

100.00

97.06

2.94

4.81

5.81

-1.00

11

5

7

33

100.00

95.00

5.00

4.97

5.98

-1.01

3

4

1

12

100.00

100.00

0.00

5.00

4.90

0.10

8

10

5

4

1

31

100.00

100.00

0.00

5.00

4.78

0.22

9

13

9

13

3

58

100.00

97.06

2.94

5.07

5.60

-0.53

3

6

10

5

7

1

1

35

97.22

92.65

4.58

5.14

6.00

-0.86

7

14

12

19

16

10

2

91

97.85

97.06

0.79

5.20

6.21

-1.00

2

6

6

7

2

10

5

3

40

93.02

94.19

-1.16

5.40

6.23

-0.84

1

1

5

5

6

6

3

28

100.00

100.00

0.00

5.46

5.53

-0.07

61

3

6

11

9

9

12

10

60

98.36

95.89

2.47

5.57

5.16

0.41

DATOK SERI MOHD ZAIN

10

1

2

2

1

3

9

90.00

100.00

-10.00

5.60

5.10

0.50

25

GERIK*

61

1

11

13

15

17

2

61

100.00

98.48

1.52

5.61

5.74

-0.14

26

KUCHING

22

22

100.00

96.67

3.33

5.64

5.77

-0.13

27

BACHOK*

69

66

95.65

96.67

-1.01

5.68

5.78

-0.09

28

LABUAN

13

29

TAIPING

39

1

1

30

BUKIT PIATU*

51

2

2

31

MUADZAM SHAH

82

1

32

JUASSEH

15

1

3

33

KEMAMAN

17

1

2

34

PORT DICKSON

36

35

LAPANGAN TERBANG*

90

1

36

LEBOH CATOR

40

1

37

DATO' LELA MAHARAJA

29

1

38

BESUT

33

39

JASIN*

91

40

BINTULU

28

1

41

DUNGUN*

105

1

42

SEJINGKAT*

75

43

MIRI

28

44

LIKAS

41

JUMLAH KESELURUHAN

2

2
2

2

1

1

1

1

3

5

3

7

2

3

10

13

24

3

1

2

2

4

3

1

13

100.00

95.65

4.35

5.69

6.13

-0.44

6

5

12

12

2

39

100.00

100.00

0.00

5.74

4.83

0.91

2

5

7

9

17

7

51

100.00

100.00

0.00

5.80

4.18

1.62

4

10

13

21

27

6

82

100.00

93.02

6.98

5.87

6.64

-0.77

15

100.00

100.00

0.00

6.00

5.76

0.24

16

94.12

91.84

2.28

6.12

6.27

-0.15

4

4

3

3

3

4

3

3

1

4

3

12

12

4

36

100.00

94.29

5.71

6.14

5.69

0.45

3

7

15

18

36

10

90

100.00

100.00

0.00

6.14

5.60

0.54

1

5

5

3

13

11

40

100.00

93.18

6.82

6.20

6.18

0.02

3

2

6

13

3

1

28

96.55

100.00

-3.45

6.31

5.26

1.05

2

1

8

3

10

7

2

31

93.94

98.33

-4.39

6.42

5.27

1.16

6

2

12

14

37

18

2

89

97.80

98.17

-0.36

6.49

4.74

1.75

3

3

3

10

7

1

27

96.43

100.00

-3.57

6.50

5.26

1.24

6

11

23

29

27

6

99

94.29

100.00

-5.71

6.65

5.58

1.07

3

5

9

32

23

1

74

98.67

83.05

15.62

6.80

7.41

-0.61

2

2
1

2311

1

9

1
1

3

2

1

3

6

11

4

1

1

2

4

16

13

4

345

391

369

133

145

200

477

217

34

5.76

6.27

8.65 14.93 16.92 15.97 20.64

9.39

1.47

1

24

85.71

98.11

-12.40

7.11

6.53

0.58

1

37

90.24

73.86

16.38

7.15

7.36

-0.22

6

2277

98.53

1.50

5.17

5.39

-0.21

Bagi Mata Pelajaran: 3762 Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

Gred Purata Kebangsaan : 4.53
TH

C+

C

D

E

1

KUALA LUMPUR*

78

21

18

21

12

5

1

2

TUANKU JAAFAR*

67

14

13

20

9

6

3

1

3

JOHOR BAHRU*

45

8

8

15

5

5

1

3

4

ALOR SETAR*

67

6

13

13

16

10

8

G
1
1

97.03

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA
78

100.00

100.00

0.00

2.55

2.63

-0.08

67

100.00

100.00

0.00

2.97

3.38

-0.41

45

100.00

100.00

0.00

3.13

2.20

0.93

67

100.00

100.00

0.00

3.60

3.15

0.45

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

55

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 3762 Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

Gred Purata Kebangsaan : 4.53
TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

5

KUANTAN*

64

4

12

14

15

10

6

3

64

100.00

100.00

0.00

3.70

3.06

0.64

6

SETAPAK

32

1

7

7

7

7

1

2

32

100.00

98.55

1.45

3.72

4.84

-1.12

7

PERSIARAN BRASH*

68

6

10

13

15

17

5

2

68

100.00

100.00

0.00

3.74

2.95

0.78

8

BUKIT PIATU*

55

10

2

9

15

11

6

2

55

100.00

100.00

0.00

3.75

3.53

0.21

9

SEPANG*

92

4

21

14

22

15

10

6

92

100.00

99.08

0.92

3.84

4.32

-0.48

10

KULIM

44

2

8

8

10

6

7

2

1

44

100.00

98.65

1.35

4.00

5.15

-1.15

11

TAWAU

29

3

11

6

3

4

1

1

29

100.00

100.00

0.00

4.03

5.86

-1.83

12

KENINGAU

14

2

1

2

3

2

3

1

14

100.00

89.74

10.26

4.07

6.51

-2.44

13

KUALA LIPIS

12

1

2

3

1

4

1

12

100.00

100.00

0.00

4.08

5.07

-0.98

14

PERD JOHOR BAHRU

57

1

8

13

8

13

10

4

57

100.00

100.00

0.00

4.23

4.54

-0.31

15

JASIN*

51

5

9

7

6

9

6

5

51

100.00

100.00

0.00

4.24

4.11

0.13

16

DATO' LELA MAHARAJA

11

2

2

3

3

1

11

100.00

100.00

0.00

4.27

6.06

-1.79

17

GOMBAK*

135

5

22

20

28

23

22

11

4

135

100.00

98.24

1.76

4.27

5.46

-1.18

18

SEBERANG PRAI*

104

2

14

16

25

24

16

5

1

103

99.04

98.92

0.11

4.29

5.09

-0.80

19

PORT DICKSON

26

2

2

6

5

4

3

1

3

26

100.00

97.67

2.33

4.35

4.74

-0.40

20

KUALA SELANGOR*

83

4

9

14

18

15

12

8

2

82

98.80

97.20

1.60

4.39

5.14

-0.75

21

MELAKA TENGAH

28

4

2

6

10

3

2

1

28

100.00

100.00

0.00

4.57

5.67

-1.10

22

DATOK SERI MOHD ZAIN

17

1

1

2

5

2

4

1

1

17

100.00

97.92

2.08

4.59

5.19

-0.60

23

TAIPING

51

3

5

3

14

4

12

6

3

1

50

98.04

100.00

-1.96

4.80

4.04

0.76

24

LEBOH CATOR

30

1

2

5

6

3

7

5

1

29

96.67

98.18

-1.52

4.83

4.84

0.00

25

TAR PUTRA*

76

8

11

12

12

20

9

4

76

100.00

97.78

2.22

4.89

5.04

-0.15

26

BESUT

33

1

6

7

8

4

6

1

-0.85

27

BACHOK*

49

2

4

14

15

8

3

2

28

SIBU

19

1

2

2

6

7

1

29

SANDAKAN

21

7

5

2

30

KUCHING

10

2

1

1

31

LIKAS

25

32

LABUAN

15

33

LAPANGAN TERBANG*

83

34

GERIK*

37

35

DUNGUN*

94

36

MIRI

33

37

KUALA KLAWANG

43

38

KUALA ROMPIN

11

39

KLANG

38

40

PENGKALAN CHEPA

41

2

4

1

1
1

1

98.00

2.00

4.91

5.76

97.96

100.00

-2.04

4.92

4.61

0.31

1

19

100.00

100.00

0.00

5.00

5.91

-0.91

21

100.00

100.00

0.00

5.05

4.61

0.44

9

90.00

100.00

-10.00

5.10

5.81

-0.71

6
1

2

3

3

4

8

4

1

25

100.00

100.00

0.00

5.16

4.84

0.32

1

3

4

2

1

1

14

93.33

95.83

-2.50

5.20

5.96

-0.76

8

14

11

15

20

6

1

82

98.80

100.00

-1.20

5.28

4.43

0.85

3

9

8

7

6

4

37

100.00

100.00

0.00

5.43

5.78

-0.35

3

13

8

17

22

14

14

93

98.94

98.18

0.75

5.48

5.43

0.05

2

5

4

5

2

10

5

33

100.00

100.00

0.00

5.52

4.67

0.85

8

3

8

12

5

7

43

100.00

97.96

2.04

5.56

5.71

-0.16

1

1

3

1

4

2

1

2

4

13

7

5

16

2

1

2

5

3

3

KEMAMAN

31

1

5

6

6

6

6

42

PASIR MAS

21

4

9

7

1

43

SEJINGKAT*

78

4

11

14

24

15

4

44

BINTULU

37

1

6

9

13

6

2

360

342

333

218

106

17

5.27 11.18 15.76 17.73 16.85 16.40 10.74

5.22

0.84

1

1

2030

100.00

48

3

5

JUMLAH KESELURUHAN

33
1

1

8

107

1

1
1

2

1

227

5
320

1

11

100.00

95.83

4.17

5.73

5.63

0.10

1

37

97.37

96.47

0.90

5.82

4.76

1.05

1

16

100.00

100.00

0.00

5.94

5.30

0.63

30

96.77

97.67

-0.90

6.06

5.07

0.99

21

100.00

100.00

0.00

6.24

4.94

1.30

74

94.87

98.48

-3.61

6.36

5.71

0.65

35

94.59

100.00

-5.41

6.62

4.61

2.02

2013

99.16

98.24

0.92

4.53

4.90

-0.37

1
1

8

Bagi Mata Pelajaran: 3766 Pengurusan Makanan
BIL
1

SMT / SMV
TAWAU

BIL
AMBIL
15

Gred Purata Kebangsaan : 3.32

GRED
A+

A

A5

B+
5

B
4

TH

C+

C
1

D

E

G

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA
15

100.00

100.00

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

56

0.00

2.13

4.16

-2.03

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 3766 Pengurusan Makanan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 3.32

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

2

KENINGAU

15

7

2

2

2

2

3

SG PETANI 2

26

1

7

6

8

4

4

ERT AZIZAH

14

2

2

2

4

4

5

SEPANG*

33

5

3

7

12

3

2

1

6

KUALA KANGSAR

9

2

1

1

2

1

1

7

LANGKAWI

8

2

2

4

29

18

7

2

1

16.67 17.50 18.33 24.17 15.00

5.83

1.67

0.83

JUMLAH KESELURUHAN

20

120

21

22

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G
1

1

1

15

100.00

100.00

0.00

2.33

3.91

-1.58

26

100.00

100.00

0.00

3.27

4.08

-0.81

14

100.00

100.00

0.00

3.43

3.48

-0.05

33

100.00

100.00

0.00

3.45

3.08

0.37

9

100.00

100.00

0.00

4.67

3.42

1.25

8

100.00

100.00

0.00

5.25

3.20

2.05

120

100.00

99.19

0.81

3.32

3.85

-0.53

Bagi Mata Pelajaran: 3767 Pengajian Pakaian
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

1

KENINGAU

13

10

1

1

2

SEPANG*

10

2

5

1

3

KUALA KANGSAR

8

3

1

3

4

ERT AZIZAH

7

JUMLAH KESELURUHAN

Gred Purata Kebangsaan : 2.34

15

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1
1
3

9

C

2

2

38

TH

C+

5

2

5

3

1

39.47 23.68 13.16 13.16

7.89

2.63

13

100.00

100.00

0.00

1.54

1.76

-0.23

10

100.00

100.00

0.00

2.30

3.48

-1.18

8

100.00

100.00

0.00

2.50

2.92

-0.42

7

100.00

100.00

0.00

3.71

3.13

0.58

38

100.00

0.00

2.34

3.45

-1.10

Bagi Mata Pelajaran: 4531 Physics
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 5.00
GRED

A+

100.00

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

JOHOR BAHRU*

286

5

18

33

43

67

60

44

16

286

100.00

100.00

0.00

4.05

3.80

0.25

2

KUALA LUMPUR*

299

5

11

29

52

72

66

42

19

3

299

100.00

100.00

0.00

4.19

4.34

-0.15

3

ALOR SETAR*

251

2

5

11

37

38

60

53

40

5

251

100.00

100.00

0.00

4.89

4.72

0.17

4

TUANKU JAAFAR*

299

2

9

19

25

53

71

66

50

4

299

100.00

100.00

0.00

4.91

4.36

0.54

5

TELUK INTAN

1

1

5

8

5

4

24

100.00

99.39

0.61

5.13

6.37

-1.24

6

GOMBAK*

405

4

9

37

62

89

101

93

9

405

100.00

99.60

0.40

5.32

5.89

-0.57

7

SHAH ALAM

128

2

2

9

24

27

28

29

7

128

100.00

97.87

2.13

5.40

6.41

-1.01

8

LAPANGAN TERBANG*

301

3

7

18

41

72

83

66

10

301

100.00

100.00

0.00

5.43

4.75

0.68

9

SEPANG*

430

1

6

26

72

107

111

92

15

430

100.00

99.24

0.76

5.45

5.68

-0.23

10

LABUAN

71

2

2

8

7

15

11

20

5

70

98.59

95.10

3.49

5.46

6.64

-1.17

11

SG PETANI 2

27

2

3

9

6

7

27

100.00

100.00

0.00

5.48

6.28

-0.80

12

WAKAF TEMBUSU

11

1

2

1

4

3

11

100.00

100.00

0.00

5.55

5.74

-0.20

13

PERD JOHOR BAHRU

211

3

12

18

59

50

62

6

211

100.00

99.68

0.32

5.65

5.92

-0.27

14

TAIPING

150

4

4

21

32

44

40

5

150

100.00

100.00

0.00

5.65

5.97

-0.32

15

TAWAU

114

4

8

33

44

21

4

114

100.00

99.49

0.51

5.72

6.46

-0.74

16

KUALA SELANGOR*

278

5

16

37

46

74

83

17

278

100.00

98.36

1.64

5.74

6.68

-0.93

17

KULIM

141

3

7

14

30

37

43

7

141

100.00

99.56

0.44

5.76

5.86

-0.10

18

PERSIARAN BRASH*

261

2

1

7

11

33

39

57

97

14

261

100.00

99.71

0.29

5.78

5.67

0.11

19

TAR PUTRA*

237

1

4

4

12

19

40

59

79

19

237

100.00

98.86

1.14

5.84

6.14

-0.31

20

SEBERANG PRAI*

283

9

14

22

55

63

95

25

283

100.00

99.62

0.38

5.89

6.10

-0.21

21

KUALA LIPIS

76

1

3

4

20

15

32

1

76

100.00

100.00

0.00

5.91

5.71

0.19

22

KUANTAN*

4

11

22

43

46

87

18

232

99.15

98.95

0.19

5.95

5.63

0.32

24

234

1
1

1

1

1

1

2

2

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

57

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 4531 Physics
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 5.00
GRED

A+

A

A2

B+

23

BUKIT PIATU*

214

24

ERT AZIZAH

21

4

25

KUALA KANGSAR

17

26

PERTANIAN CHENOR

25

27

SANDAKAN

21

28

KLANG

137

1

29

BACHOK*

211

1

30

JASIN*

231

31

KUALA ROMPIN

37

32

JUASSEH

33

1

33

PORT DICKSON

112

2

34

MELAKA TENGAH

75

35

SETAPAK

89

36

GERIK*

37

KUALA KLAWANG

38

LIKAS

39

SIBU

40

MUADZAM SHAH

103

41

KENINGAU

115

42

KUCHING

48

43

LAHAD DATU

44

44

DUNGUN*

302

45

KAJANG

46

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

11

19

32

40

93

214

100.00

100.00

0.00

5.95

5.11

1

1

4

5

10

21

100.00

100.00

0.00

6.05

5.58

0.47

1

5

3

8

17

100.00

97.81

2.19

6.06

6.91

-0.85

1

2

3

8

9

25

100.00

100.00

0.00

6.12

6.64

-0.52

1

2

2

4

12

21

100.00

97.73

2.27

6.14

6.73

-0.58

3

5

11

15

32

51

16

3

134

97.81

96.30

1.51

6.16

6.54

-0.38

1

4

12

40

53

79

19

2

209

99.05

99.07

-0.02

6.18

5.80

0.38

2

6

17

40

51

82

32

231

100.00

99.66

0.34

6.18

5.98

0.19

1

3

5

7

20

1

37

100.00

98.91

1.09

6.22

6.22

0.00

1

5

8

17

1

33

100.00

100.00

0.00

6.24

6.29

-0.05

2

7

20

20

46

15

112

100.00

98.58

1.42

6.25

6.47

-0.22

4

3

8

23

29

8

75

100.00

99.61

0.39

6.25

6.48

-0.23

3

3

12

28

34

9

89

100.00

98.29

1.71

6.28

6.82

-0.54

1

7

20

62

86

7

185

100.00

100.00

0.00

6.30

6.21

0.08

65

2

4

8

14

30

7

65

100.00

97.22

2.78

6.34

6.29

0.05

111

5

7

13

20

49

15

2

1

109

98.20

92.73

5.47

6.39

6.96

-0.57

2

5

8

10

31

15

2

1

74

97.37

97.78

-0.41

6.39

6.53

-0.14

3

6

8

28

46

12

103

100.00

100.00

0.00

6.40

6.07

0.33

1

1

4

20

21

55

13

115

100.00

100.00

0.00

6.40

6.61

-0.21

3

1

2

5

6

18

12

47

97.92

95.24

2.68

6.44

6.98

-0.54

1

1

4

10

20

7

44

100.00

98.10

1.90

6.45

6.40

0.05

3

6

22

37

40

143

47

4

298

98.68

99.12

-0.45

6.46

6.46

0.00

161

3

4

11

14

25

69

34

1

160

99.38

99.58

-0.20

6.50

6.28

0.22

BINTULU

101

2

1

1

11

26

44

15

1

100

99.01

96.69

2.32

6.52

6.58

-0.06

47

PASIR MAS

124

1

8

9

29

52

25

124

100.00

99.46

0.54

6.60

6.30

0.29

48

DATOK SERI MOHD ZAIN

40

1

6

8

17

8

40

100.00

98.15

1.85

6.60

6.43

0.17

49

DATO' LELA MAHARAJA

116

0.14

50

MIRI

90

51

BENTONG

15

52

LANGKAWI

34

53

KEMAMAN

71

54

PENGKALAN CHEPA

93

55

SEJINGKAT*

56

KUALA KRAI

57

LEBOH CATOR

58

KUDAT

7

59

BESUT

94

60

KERIAN

20

1

185

2

76

JUMLAH KESELURUHAN

1

2

1

1

1

8120

1
1

1

1

2

4

10

24

50

23

2

114

98.28

98.91

-0.64

6.64

6.50

3

3

8

15

43

15

3

87

96.67

95.05

1.61

6.66

6.63

0.02

1

5

7

2

15

100.00

98.90

1.10

6.67

6.92

-0.26

1

11

19

3

34

100.00

100.00

0.00

6.71

6.36

0.35

2

5

15

30

17

1

70

98.59

98.58

0.01

6.75

6.40

0.35

1

1

10

14

43

21

3

90

96.77

99.47

-2.69

6.85

6.39

0.46

4

6

20

25

72

79

12

207

94.52

90.57

3.95

7.00

7.30

-0.30

2

6

2

10

100.00

98.75

1.25

7.00

6.14

0.86

4

7

5

15

48

51

6

130

95.59

100.00

-4.41

7.01

6.27

0.73

1

4

2

7

100.00

91.89

8.11

7.14

7.03

0.12

13

49

27

3

91

96.81

97.55

-0.74

7.17

6.79

0.38

4

7

8

1

19

95.00

100.00

-5.00

7.30

6.87

0.43

1398 1768

8070

99.38

98.72

0.66

5.84

6.11

-0.28

10
136

2

2
21

68

190

435

827

2606

757

50

0.26

0.84

2.34

5.36 10.18 17.22 21.77 32.09

9.32

0.62

10

Bagi Mata Pelajaran: 4541 Chemistry
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 5.20
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

G

1

JOHOR BAHRU*

286

15

26

31

29

59

55

39

28

4

2

KUALA LUMPUR*

299

14

8

30

36

45

54

55

46

10

3

SG PETANI 2

1

5

5

5

6

3

2

27

0.84

2

1

219

13

1

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA
286

100.00

99.03

0.97

4.01

4.87

-0.85

298

99.67

98.76

0.91

4.57

5.46

-0.88

27

100.00

93.16

6.84

5.00

6.87

-1.87

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

58

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 4541 Chemistry
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 5.20
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

4

TUANKU JAAFAR*

299

6

11

18

24

38

55

52

64

31

299

100.00

99.43

0.57

5.20

5.35

5

LAPANGAN TERBANG*

301

4

3

16

21

22

51

54

91

35

4

297

98.67

99.71

-1.04

5.71

4.92

0.79

6

GOMBAK*

405

3

6

22

22

50

63

58

110

66

5

400

98.77

90.22

8.55

5.73

7.04

-1.30

7

TELUK INTAN

1

1

4

1

6

9

2

24

100.00

87.73

12.27

5.88

7.22

-1.35

8

PERSIARAN BRASH*

261

3

4

15

24

18

23

35

77

58

4

257

98.47

93.62

4.84

5.91

7.09

-1.18

9

ALOR SETAR*

250

2

3

8

12

24

35

37

84

45

250

100.00

99.20

0.80

5.98

6.14

-0.16

10

SEPANG*

426

2

3

7

25

38

66

79

110

88

418

98.12

95.04

3.08

6.09

6.65

-0.56

11

KUCHING

48

1

4

7

7

17

12

48

100.00

76.19

23.81

6.23

7.65

-1.43

12

TAR PUTRA*

237

5

13

13

21

39

72

64

5

232

97.89

86.36

11.53

6.35

7.23

-0.88

13

KUALA SELANGOR*

278

5

19

20

33

34

93

67

7

271

97.48

73.10

24.38

6.35

7.83

-1.47

14

JASIN*

231

7

10

15

28

35

69

61

5

226

97.84

91.22

6.62

6.37

7.05

-0.68

15

PERD JOHOR BAHRU

211

5

5

17

21

37

81

43

2

209

99.05

91.46

7.60

6.39

7.08

-0.69

16

SHAH ALAM

128

3

6

4

11

16

46

37

3

125

97.66

61.43

36.23

6.53

7.86

-1.33

17

KUDAT

3

4

7

100.00

64.86

35.14

6.57

8.16

-1.59

18

LAHAD DATU

44

7

6

14

13

43

97.73

80.00

17.73

6.59

7.61

-1.02

19

ERT AZIZAH

21

3

4

7

6

21

100.00

100.00

0.00

6.62

6.63

-0.01

20

GERIK*

184

1

2

3

4

18

34

81

39

2

1

182

98.91

89.52

9.39

6.64

7.46

-0.83

21

KUANTAN*

234

2

7

9

9

19

29

72

79

8

2

226

96.58

93.01

3.57

6.65

6.70

-0.05

22

BINTULU

100

1

1

2

7

7

15

34

32

1

1

99

99.00

86.75

12.25

6.65

7.06

-0.41

23

TAWAU

114

3

14

19

55

22

114

100.00

69.70

30.30

6.66

8.07

-1.41

24

BUKIT PIATU*

214

4

3

5

12

16

25

73

73

3

211

98.60

93.31

5.29

6.66

6.65

0.01

25

KAJANG

161

3

2

6

7

16

16

52

51

8

153

95.03

86.61

8.42

6.66

7.07

-0.41

26

PASIR MAS

124

2

6

5

12

18

31

49

1

123

99.19

86.02

13.17

6.68

7.20

-0.53

27

KULIM

141

1

4

5

15

21

47

46

1

140

99.29

85.33

13.96

6.68

7.35

-0.67

28

KENINGAU

115

3

2

5

10

17

37

39

2

113

98.26

90.99

7.27

6.72

7.43

-0.71

29

WAKAF TEMBUSU

11

1

1

4

4

11

100.00

96.34

3.66

6.73

7.21

-0.48

30

SEBERANG PRAI*

283

266

93.99

77.44

16.55

6.76

7.54

-0.78

31

KUALA LIPIS

76

32

SANDAKAN

21

33

BACHOK*

211

34

MUADZAM SHAH

103

35

DATOK SERI MOHD ZAIN

40

36

MELAKA TENGAH

75

37

LANGKAWI

34

38

SETAPAK

89

39

DATO' LELA MAHARAJA

40

KEMAMAN

71

41

MIRI

90

42

KUALA KANGSAR

17

43

TAIPING

150

44

KLANG

137

45

KUALA KLAWANG

46

KERIAN

47

PORT DICKSON

112

48

KUALA ROMPIN

37

49

DUNGUN*

302

50

JUASSEH

33

51

PENGKALAN CHEPA

90

52

BESUT

94

24

1

4
1

2

7
1

2
1

1

1

1
2

1

1

1

8

4

1

2

5

9

13

21

36

91

89

1

3

2

7

4

33

26

76

100.00

94.81

5.19

6.80

6.77

0.04

1

1

2

1

8

8

21

100.00

87.50

12.50

6.81

7.57

-0.76

5

11

12

23

88

60

202

95.73

95.67

0.07

6.81

6.89

-0.08

4

4

5

13

45

32

103

100.00

80.00

20.00

6.82

7.53

-0.72

2

3

7

16

12

40

100.00

90.74

9.26

6.83

7.29

-0.46

6

7

33

23

73

97.33

86.61

10.72

6.84

7.54

-0.70

4

4

19

7

34

100.00

90.82

9.18

6.85

7.61

-0.76
-0.84

1

1

2

17

-0.15

9

2

2

2

8

12

34

29

2

87

97.75

78.03

19.72

6.90

7.74

3

3

6

21

22

49

8

108

93.10

93.48

-0.37

6.91

6.82

0.10

1

2

1

15

27

16

8

63

88.73

85.82

2.92

6.97

7.40

-0.43

6

7

10

19

40

6

84

93.33

69.66

23.67

6.98

7.74

-0.76

1

2

2

4

7

1

16

94.12

81.02

13.10

7.00

7.70

-0.70

5

4

15

19

34

61

12

1

138

92.00

88.79

3.21

7.03

7.38

-0.35

7

4

8

14

28

62

12

1

125

91.24

76.51

14.73

7.03

7.61

-0.58

65

4

3

7

27

20

4

61

93.85

87.50

6.35

7.05

7.56

-0.51

20

1

2

4

2

10

1

19

95.00

80.46

14.54

7.05

7.77

-0.72

3

7

7

43

43

6

106

94.64

88.57

6.07

7.11

7.45

-0.34

1

2

5

13

14

2

35

94.59

81.52

13.07

7.16

7.68

-0.52

11

20

18

90

138

18

284

94.04

85.04

9.00

7.17

7.41

-0.24

4

10

13

4

29

87.88

90.22

-2.34

7.33

7.45

-0.11

78

86.67

86.70

-0.04

7.37

7.31

0.06

86

91.49

85.37

6.12

7.39

7.55

-0.16

116

1

3

1
2

1

1

1
3

2
4

2
1
1

2

2

7

36

30

12

1

3

10

25

46

8

1

3

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

59

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 4541 Chemistry
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

53

BENTONG

54

LEBOH CATOR

136

55

LIKAS

111

56

SEJINGKAT*

219

57

SIBU

76

58

PERTANIAN CHENOR

25

59

LABUAN

71

60

KUALA KRAI

10

JUMLAH KESELURUHAN

Gred Purata Kebangsaan : 5.20

A

A-

B+

B

TH

C+

C

15

8110

1

2

2

1
2
1

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

8

5

1

14

93.33

80.22

13.11

7.40

7.85

2

4

5

35

71

14

122

89.71

96.69

-6.99

7.41

6.82

0.59

5

1

6

28

62

8

103

92.79

61.93

30.87

7.45

7.98

-0.53

4

6

13

51

107

36

183

83.56

46.42

37.15

7.61

8.34

-0.73

5

14

47

8

1

68

89.47

62.78

26.70

7.66

8.19

-0.53

2

1

5

12

5

1

20

80.00

70.27

9.73

7.68

8.16

-0.48

3

4

17

29

17

54

76.06

56.86

19.19

7.70

8.22

-0.51

8

2

8

80.00

91.25

-11.25

8.20

7.39

0.81

7816

96.37

11.41

6.40

7.18

-0.79

1
1

57

89

217

348

531

822 1082

2416

2254

294

0.70

1.10

2.68

4.29

6.55 10.14 13.34 29.79 27.79

3.63

1

19

Bagi Mata Pelajaran: 4551 Biology
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 4.85
GRED

A+

1

SHAH ALAM

2

JOHOR BAHRU*

80

3

BUKIT PIATU*

49

4

SEPANG*

94

5

KENINGAU

28

6

ALOR SETAR*

39

7

ERT AZIZAH

21

8

TELUK INTAN

24

9

LANGKAWI

34

10

SG PETANI 2

27

11

LAHAD DATU

31

12

KUALA KANGSAR

17

13

TAWAU

15

14

DATO' LELA MAHARAJA

49

15

PERTANIAN CHENOR

25

JUMLAH KESELURUHAN

534

A

A-

B+

1

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1
1

1

100.00

1

5

20

13

17

13

10

1

80

100.00

100.00

0.00

4.55

4.03

1

4

2

9

10

11

8

3

49

100.00

100.00

0.00

5.04

4.92

0.12

5

18

34

26

10

1

94

100.00

100.00

0.00

5.22

6.00

-0.78

1

6

6

9

5

1

28

100.00

100.00

0.00

5.50

5.90

-0.40

2

7

6

11

12

39

100.00

100.00

0.00

5.51

5.10

0.41

1

2

3

7

7

21

100.00

100.00

0.00

5.95

6.76

-0.81

5

11

8

24

100.00

100.00

0.00

6.13

6.16

-0.04

9

9

12

3

34

100.00

100.00

0.00

6.21

6.97

-0.76

4

9

9

5

27

100.00

100.00

0.00

6.56

6.52

0.04

3

6

15

6

31

100.00

97.44

2.56

6.65

7.10

-0.46

3

3

8

3

17

100.00

100.00

0.00

6.65

7.09

-0.44

5

10

15

100.00

100.00

0.00

6.67

6.94

-0.27

5

8

23

10

48

97.96

96.67

1.29

6.76

6.12

0.64

2

2

14

7

1

25

100.00

100.00

0.00

7.04

7.09

-0.05

107

130

151

41

1

5.99 10.86 20.04 24.34 28.28

7.68

0.19

1

533

99.81

98.70

1.11

5.73

6.27

-0.54

1

1
1

2
1

3

10

0.19

0.56

1.87

32

58

1

1

Bagi Mata Pelajaran: 4581 Applied Science
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

28

A-

3.00
0.52

Gred Purata Kebangsaan : 3.60
GRED

A+

84.96

-0.45

B+

B

TH

C+

C

D

1

SIBU

9

13

5

1

2

SG BULOH

212

5

66

82

46

11

2

3

KUALA KLAWANG

100

1

30

40

25

3

4

NIBONG TEBAL

190

11

50

65

44

16

5

MATANG

212

5

55

71

64

17

6

WAKAF TEMBUSU

272

2

60

124

72

11

2

7

KULIM

210

48

100

46

14

2

8

KUALA LIPIS

156

3

38

61

36

15

2

9

BALIK PULAU

172

1

43

62

53

11

2

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G
1

28

100.00

100.00

0.00

2.93

4.11

-1.19

2

212

100.00

99.63

0.37

2.97

4.20

-1.23

1

100

100.00

100.00

0.00

3.01

3.87

-0.86

4

190

100.00

100.00

0.00

3.03

4.49

-1.46

5

212

100.00

100.00

0.00

3.13

4.66

-1.53

1

272

100.00

100.00

0.00

3.14

3.90

-0.76

2

210

100.00

100.00

0.00

3.15

4.37

-1.21

1

156

100.00

100.00

0.00

3.19

4.20

-1.02

2

172

100.00

100.00

0.00

3.20

4.33

-1.13

1
1

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

60

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 4581 Applied Science
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 3.60
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

10

SERI PELINDONG

162

34

72

42

12

2

11

JALAN STADIUM

190

3

37

75

58

16

1

12

MELAKA TENGAH

239

1

42

106

67

20

3

13

TAWAU

148

2

21

64

49

12

14

SERI MANJUNG

173

2

20

89

45

14

3

15

PENGKALAN CHEPA

199

3

28

87

64

13

16

KUDAT

136

20

66

36

17

BENTONG

195

2

38

67

18

KEMAMAN

169

5

34

19

SANDAKAN

52

20

KAJANG

123

21

KENINGAU

111

22

MUAR

23

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

162

100.00

100.00

0.00

3.23

4.63

-1.40

190

100.00

100.00

0.00

3.25

4.35

-1.10

239

100.00

100.00

0.00

3.30

4.58

-1.28

1

148

100.00

100.00

0.00

3.31

4.44

-1.13

1

173

100.00

100.00

0.00

3.32

4.09

-0.77

4

199

100.00

100.00

0.00

3.33

4.69

-1.36

13

1

136

100.00

100.00

0.00

3.33

4.28

-0.95

68

18

2

195

100.00

100.00

0.00

3.34

4.74

-1.40

50

54

22

4

169

100.00

100.00

0.00

3.36

4.99

-1.63

4

27

19

2

52

100.00

100.00

0.00

3.37

4.38

-1.02

16

56

41

8

2

123

100.00

100.00

0.00

3.38

4.83

-1.44

15

50

31

12

2

2

111

100.00

100.00

0.00

3.39

4.57

-1.19

166

20

72

58

16

1

166

100.00

100.00

0.00

3.42

4.95

-1.52

SERI ISKANDAR

224

46

86

53

23

10

4

39

224

100.00

100.00

0.00

3.49

4.55

-1.06

24

JUASSEH

158

1

20

63

48

22

3

1

3

158

100.00

100.00

0.00

3.52

4.74

-1.22

25

KUALA KANGSAR

187

1

20

74

68

18

6

2

187

100.00

100.00

0.00

3.53

4.91

-1.38

26

LEBOH CATOR

170

20

67

57

19

7

2

170

100.00

99.24

0.76

3.56

4.56

-1.00

27

LANGKAWI

59

6

24

20

6

3

59

100.00

100.00

0.00

3.59

4.48

-0.88

28

BATU PAHAT

246

1

22

102

76

37

8

246

100.00

100.00

0.00

3.61

4.68

-1.07

29

AMPANGAN

231

1

35

72

80

32

8

231

100.00

100.00

0.00

3.61

4.52

-0.90

30

TEMERLOH

147

20

51

44

29

3

147

100.00

100.00

0.00

3.62

4.84

-1.22

31

TAIPING

201

17

70

81

30

2

201

100.00

100.00

0.00

3.63

4.66

-1.02

32

SETAPAK

173

18

65

55

27

8

173

100.00

100.00

0.00

3.66

4.58

-0.92

33

PORT DICKSON

178

21

54

71

26

6

178

100.00

100.00

0.00

3.67

4.73

-1.06

34

BUTTERWORTH

148

13

50

62

20

2

148

100.00

100.00

0.00

3.68

4.63

-0.96

35

SHAH ALAM

155

15

52

58

27

2

1

155

100.00

100.00

0.00

3.69

4.95

-1.26

36

KUALA KRAI

169

11

69

59

23

4

3

169

100.00

100.00

0.00

3.70

4.73

-1.04

37

BATU LANCANG

114

19

27

40

25

2

1

114

100.00

100.00

0.00

3.71

4.76

-1.05

38

LIKAS

141

16

46

46

25

4

3

141

100.00

100.00

0.00

3.72

4.97

-1.25

39

BEAUFORT

159

13

55

56

30

5

159

100.00

40

SEGAMAT

195

19

65

65

35

10

195

100.00

100.00

0.00

3.77

4.76

-0.99

41

MUADZAM SHAH

70

3

22

32

13

70

100.00

100.00

0.00

3.79

5.05

-1.27

42

KLUANG

185

14

57

71

36

7

3

185

100.00

99.55

0.45

3.81

4.83

-1.02

43

KLANG

211

12

69

83

37

10

32

211

100.00

100.00

0.00

3.83

4.49

-0.66

44

LABUAN

160

20

42

52

37

9

5

160

100.00

100.00

0.00

3.83

4.95

-1.11

45

ARAU

169

7

60

64

31

5

2

169

100.00

100.00

0.00

3.85

4.71

-0.87

46

MIRI

114

7

28

57

19

3

2

114

100.00

100.00

0.00

3.85

4.86

-1.01

47

KANGAR

171

11

53

64

36

7

171

100.00

100.00

0.00

3.85

4.45

-0.59

48

DATOK SERI MOHD ZAIN

185

8

61

69

31

10

3

185

100.00

100.00

0.00

3.89

4.70

-0.82

49

SLIM RIVER

220

24

64

70

35

21

6

1

220

100.00

100.00

0.00

3.92

4.65

-0.73

50

TANAH MERAH

214

15

54

88

45

12

2

214

100.00

100.00

0.00

3.93

4.99

-1.06

51

BESUT

184

10

46

77

43

8

184

100.00

100.00

0.00

3.96

4.59

-0.63

52

BINTULU

162

5

44

68

38

7

6

162

100.00

100.00

0.00

3.99

4.96

-0.98

53

KOTA TINGGI

250

33

75

67

34

20

19

2

4

250

100.00

100.00

0.00

3.99

4.92

-0.93

54

TANJUNG PUTERI

188

11

50

71

39

14

2

1

1

188

100.00

100.00

0.00

4.03

4.82

-0.80

55

KUCHING

74

4

16

32

18

4

1

74

100.00

98.53

1.47

4.03

5.12

-1.09

56

BETONG

102

3

26

41

25

7

23

102

100.00

100.00

0.00

4.07

5.53

-1.46

57

KUALA ROMPIN

191

4

47

72

56

12

2

191

100.00

100.00

0.00

4.13

4.76

-0.63

58

SG PETANI 1

181

3

25

80

59

12

1

181

100.00

99.51

0.49

4.32

5.35

-1.03

1

1

1

2

3

1

2

2
3
1

1
38

1

1

1

2

2

1

1

3.74

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

61

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 4581 Applied Science
BIL
59

SMT / SMV
KERIAN

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

165

JUMLAH KESELURUHAN

Gred Purata Kebangsaan : 3.60

9866

55
0.56

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

17

53

54

29

7

4

1274

3447

3273

1417

329

59

12

12.91 34.94 33.17 14.36

3.33

0.60

0.12

5

165

100.00

100.00

0.00

4.79

5.47

-0.69

203

9866

100.00

99.95

0.05

3.60

4.68

-1.07

Bagi Mata Pelajaran: 5226 Tasawwur Islam
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 5.29
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

1

SHAH ALAM

1

2

ERT AZIZAH

1

1

3

ALOR SETAR*

2

1

4

JUASSEH

1

5

LAHAD DATU

5

1

2

1

1

6

TAIPING

31

5

9

7

8

7

SIBU

1

1

1

8

SETAPAK

23

5

8

5

4

15

8

6

1

5

2

3

7

10

5

7

5

2

12

7

9

6

E

1

3
1

1

100.00

1

100.00

1

2

100.00

1

1

100.00

100.00

0.00

5

100.00

100.00

0.00

31

100.00

100.00

3

100.00

23

1

4.43

-4.43

2.00

3.33

-1.33

2.40

3.00

-0.60

0.00

2.81

3.48

-0.68

100.00

0.00

3.00

2.50

0.50

100.00

95.45

4.55

3.26

4.59

-1.33

15

100.00

100.00

0.00

3.53

3.00

0.53

5

100.00

93.33

6.67

3.60

4.47

-0.87

2

29

100.00

100.00

0.00

3.72

3.78

-0.05

2

17

100.00

100.00

0.00

3.76

4.14

-0.38

44

100.00

100.00

0.00

3.89

3.35

0.54

2

100.00

1
1

9

PERSIARAN BRASH*

10

DATOK SERI MOHD ZAIN

11

PERTANIAN CHENOR

29

12

PASIR MAS

17

1

13

KLANG

44

4

14

DATO' LELA MAHARAJA

2

15

BESUT

3

16

BALIK PULAU

7

17

PENGKALAN CHEPA

17

18

KUALA KRAI

16

19

ERT SETAPAK

12

20

LEBOH CATOR

38

21

KENINGAU

22

TAR PUTRA*

4

23

SG PETANI 2

18

1

3

4

7

24

KUALA KANGSAR

37

2

8

8

7

6

2

25

BEAUFORT

9

2

2

2

1

1

1

26

KANGAR

25

2

7

7

6

2

1

27

KULIM

36

7

4

9

6

1

3

28

WAKAF TEMBUSU

1

1

1

1

29

TANAH MERAH

3

10

19

5

30

AMPANGAN

2

2

133

89

22

10

11

7.84 19.96 21.75 23.71 15.86

3.92

1.78

1.96

JUMLAH KESELURUHAN

5
4

1

2

8

100.00

100.00

0.00

4.00

3.00

1.00

100.00

100.00

0.00

4.29

1.00

3.29

3

6

4

3

17

100.00

100.00

0.00

4.29

3.45

0.84

3

5

6

2

16

100.00

100.00

0.00

4.44

4.83

-0.40

2

1

3

1

3

12

100.00

100.00

0.00

4.50

3.55

0.95

9

12

7

8

2

38

100.00

100.00

0.00

4.53

3.43

1.10

16

19

40

22

2

109

99.09

100.00

-0.91

4.58

3.34

1.24

2

1

4

100.00

100.00

0.00

4.75

1.83

2.92

1

17

94.44

100.00

-5.56

4.78

4.65

0.13

4

33

89.19

95.77

-6.59

4.89

5.17

-0.28

5
16

44

112

122

1

1

1

1

1

9

100.00

1

25

100.00

100.00

0.00

5.08

4.58

0.50

2

32

88.89

83.33

5.56

5.25

5.88

-0.63

1

5

100.00

100.00

0.00

5.40

3.73

1.67

2

40

100.00

100.00

0.00

5.70

4.00

1.70

4

80.00

100.00

-20.00

6.20

3.27

2.93

550

98.04

99.02

-0.98

4.39

3.93

0.45

4

1
7

Bagi Mata Pelajaran: 5227 Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah
BIL
1

SMT / SMV
TAR PUTRA*

BIL
AMBIL
1

A

A-

B+

B

C+

TH
C

1

D

5.00

Gred Purata Kebangsaan : 2.68

GRED
A+

4.00

7

1

2.85

1.50

3

5

2

1.00

1

2

0.36

0.00

1

1

40

0.00

4

1
1

2

100.00

1
1
1

2

1

1

110

561

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

E

G

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA
1

100.00

100.00

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

62

0.00

3.00

0.00

3.00

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 5227 Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

G

1

1

JUMLAH KESELURUHAN

Gred Purata Kebangsaan : 2.68
BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA
1

# 100

Bagi Mata Pelajaran: 6351 Bahasa Cina
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

100.00

0.00

3.00

0.00

3.00

Gred Purata Kebangsaan : 4.74
GRED

A+

100.00

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

G

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

1

ALOR SETAR*

1

1

1

100.00

2

TAR PUTRA*

1

1

1

100.00

3

TAIPING

2

2

100.00

100.00

0.00

5.50

4.00

1.50

4

100.00

90.48

9.52

3.75

5.00

-1.25

2

4

JUMLAH KESELURUHAN

50.00

1

1

1

1

25.00 25.00

Bagi Mata Pelajaran: 6354 Bahasa Tamil
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

1

KAJANG

1

2

TAIPING

4

3

KUALA SELANGOR*

1

4

TEMERLOH

1

5

AMPANGAN

1

6

KULIM

4

JUMLAH KESELURUHAN

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

G

1
1

2

1
8.33

1

3

8.33 25.00

1

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA
1

100.00

4

100.00

1

100.00

4.00

1

1

100.00

6.00

1

1

100.00

1

25.00

9

75.00

1

1

12

2

8.33 16.67

1

3

1

3

8.33 25.00

Bagi Mata Pelajaran: 6355 English for Science & Technology
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

1

ALOR SETAR*

1

2

PERD JOHOR BAHRU

1

3

PERTANIAN CHENOR

2

4

PASIR MAS

1

A

A-

B

TH

C+

C

D

E

G

1
1
1

1

1

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A-

0.00

6.00
100.00
100.00

-75.00

8.75

5.25

3.50

-25.00

5.75

4.80

0.95

100.00
100.00

100.00

0.00

4.00

4.00

0.00

1

2

100.00

100.00

0.00

4.00

5.50

-1.50

1

1

100.00

100.00

0.00

5.00

5.50

-0.50

5

100.00

0.00

3.80

5.17

-1.37

2

2.00

100.00

Gred Purata Kebangsaan : 2.63
GRED

A

4.00

1

20.00 20.00 20.00 40.00

A+

4.00

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

Bagi Mata Pelajaran: 8101 Bahan Binaan
BIL

0.00

1
1

5

JUMLAH KESELURUHAN

B+

2.00
100.00

Gred Purata Kebangsaan : 4.05

GRED
A+

2.00

Gred Purata Kebangsaan : 4.47
GRED

A+

2.00

B+

B

1

TEMERLOH

26

7

12

6

2

KUALA KRAI

33

6

14

10

3

3

MUAR

28

3

13

10

1

TH

C+

C
1

1

D

E

G

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA
26

100.00

100.00

0.00

1.12

2.23

-1.12

33

100.00

100.00

0.00

1.30

2.94

-1.63

28

100.00

100.00

0.00

1.43

3.75

-2.32

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

63

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8101 Bahan Binaan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 2.63
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

4

ARAU

24

3

10

6

3

1

5

KUALA KANGSAR

29

1

11

12

3

2

6

MUADZAM SHAH

69

20

28

20

7

JALAN STADIUM

27

6

13

5

8

TAIPING

35

8

14

9

LEBOH CATOR

29

6

10

KUALA ROMPIN

33

11

LANGKAWI

12

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

24

100.00

100.00

0.00

1.71

4.15

-2.44

29

100.00

100.00

0.00

1.79

3.65

-1.86

69

100.00

100.00

0.00

2.06

3.30

-1.24

3

27

100.00

100.00

0.00

2.19

3.36

-1.17

11

2

35

100.00

100.00

0.00

2.20

3.50

-1.30

14

6

3

29

100.00

100.00

0.00

2.21

3.53

-1.32

4

12

14

2

33

100.00

100.00

0.00

2.36

2.56

-0.20

24

3

11

8

2

24

100.00

100.00

0.00

2.38

3.56

-1.19

KENINGAU

20

4

7

7

20

100.00

100.00

0.00

2.45

3.79

-1.34

13

KULIM

31

5

10

14

31

100.00

100.00

0.00

2.45

2.74

-0.29

14

KUALA LIPIS

25

5

8

11

25

100.00

100.00

0.00

2.48

1.69

0.79

15

MELAKA TENGAH

25

4

9

9

2

1

25

100.00

100.00

0.00

2.48

2.79

-0.31

16

WAKAF TEMBUSU

53

10

23

9

7

3

53

100.00

100.00

0.00

2.51

3.50

-0.99

17

SLIM RIVER

47

4

23

13

4

3

47

100.00

100.00

0.00

2.55

3.30

-0.74

18

BENTONG

32

2

11

18

1

32

100.00

100.00

0.00

2.56

2.44

0.12

19

SERI PELINDONG

32

4

13

8

6

1

32

100.00

100.00

0.00

2.59

3.45

-0.85

20

KUDAT

23

2

13

4

2

1

23

100.00

100.00

0.00

2.61

3.05

-0.44

21

SEGAMAT

26

4

7

10

5

26

100.00

100.00

0.00

2.62

4.11

-1.50

22

KLANG

33

2

13

14

3

1

33

100.00

100.00

0.00

2.64

2.88

-0.24

23

MATANG

54

5

20

20

7

2

54

100.00

100.00

0.00

2.65

3.41

-0.77

24

TAWAU

25

2

8

12

2

1

25

100.00

100.00

0.00

2.68

3.14

-0.46

25

KLUANG

30

12

13

5

30

100.00

100.00

0.00

2.77

4.28

-1.52

26

LIKAS

29

4

7

14

2

29

100.00

100.00

0.00

2.79

4.00

-1.21

27

SERI ISKANDAR

56

7

13

24

8

4

56

100.00

100.00

0.00

2.80

3.34

-0.54

28

PENGKALAN CHEPA

28

2

8

11

5

2

28

100.00

100.00

0.00

2.89

2.10

0.80

29

AMPANGAN

60

4

13

30

11

2

60

100.00

100.00

0.00

2.90

3.78

-0.88

30

KANGAR

31

1

10

14

4

1

31

100.00

100.00

0.00

2.90

5.29

-2.38

31

SETAPAK

26

2

7

9

7

1

26

100.00

100.00

0.00

2.92

3.58

-0.66

32

BINTULU

30

2

5

18

3

2

30

100.00

100.00

0.00

2.93

3.96

-1.02

33

TANJUNG PUTERI

31

1

12

10

4

4

31

100.00

100.00

0.00

2.94

3.05

-0.12

34

LABUAN

28

1

7

13

6

1

28

100.00

100.00

0.00

2.96

4.75

-1.79

35

KOTA TINGGI

34

2

7

19

2

4

34

100.00

100.00

0.00

2.97

3.81

-0.84

36

BATU PAHAT

55

7

12

22

6

6

1

55

100.00

100.00

0.00

2.98

2.71

0.27

37

JUASSEH

35

3

8

14

7

2

1

35

100.00

100.00

0.00

3.00

3.00

0.00

38

BUTTERWORTH

32

1

9

12

8

1

1

32

100.00

100.00

0.00

3.06

3.28

-0.22

39

NIBONG TEBAL

32

1

8

12

9

2

32

100.00

100.00

0.00

3.09

3.26

-0.16

40

PORT DICKSON

30

1

4

17

7

1

30

100.00

100.00

0.00

3.10

3.16

-0.06

41

DATOK SERI MOHD ZAIN

31

6

18

4

3

31

100.00

100.00

0.00

3.13

3.10

0.03

42

SG BULOH

34

8

15

8

3

34

100.00

100.00

0.00

3.18

4.75

-1.57

43

BESUT

39

2

5

19

10

2

1

39

100.00

100.00

0.00

3.21

2.94

0.27

44

KEMAMAN

24

2

4

8

5

1

3

24

100.00

100.00

0.00

3.21

5.24

-2.03

45

BETONG

20

1

5

7

3

2

2

46

TANAH MERAH

33

6

11

11

3

2

477

553

191

64

15

4

1

1.44 13.32 31.16 36.12 12.48

4.18

0.98

0.26

0.07

JUMLAH KESELURUHAN

1531

1

1

22

204

1
1
1

1
2

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
2
1

1

20

100.00

100.00

0.00

3.30

3.26

0.04

1

33

100.00

100.00

0.00

3.52

4.77

-1.26

9

1531

100.00

0.00

2.63

3.41

-0.78

100.00

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

64

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8102 Teknologi Binaan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 2.97
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

TEMERLOH

26

6

10

6

3

26

100.00

100.00

0.00

1.46

2.70

-1.24

2

KUALA KRAI

33

5

6

14

5

3

33

100.00

100.00

0.00

1.85

2.50

-0.65

3

KUDAT

23

2

6

5

7

3

23

100.00

100.00

0.00

2.13

3.41

-1.28

4

KUALA LIPIS

24

2

3

8

7

3

1

24

100.00

100.00

0.00

2.38

2.35

0.03

5

KLANG

33

1

4

12

14

1

1

33

100.00

100.00

0.00

2.39

3.12

-0.73

6

MUADZAM SHAH

69

2

12

26

16

8

4

69

100.00

100.00

0.00

2.48

3.59

-1.11

7

MUAR

28

7

5

11

4

1

28

100.00

100.00

0.00

2.54

3.07

-0.54

8

WAKAF TEMBUSU

53

3

10

11

17

7

4

53

100.00

100.00

0.00

2.58

3.35

-0.77

9

SERI ISKANDAR

56

2

11

13

16

9

5

56

100.00

100.00

0.00

2.61

2.24

0.37

10

SERI PELINDONG

32

5

13

6

5

3

32

100.00

100.00

0.00

2.63

3.32

-0.69

11

TAIPING

35

2

12

13

7

35

100.00

100.00

0.00

2.66

3.00

-0.34

12

KULIM

31

4

8

14

4

31

100.00

100.00

0.00

2.68

3.37

-0.69

13

MELAKA TENGAH

25

2

2

8

6

6

25

100.00

100.00

0.00

2.68

2.29

0.39

14

SETAPAK

26

1

1

11

5

8

26

100.00

100.00

0.00

2.69

3.58

-0.89

15

KENINGAU

20

20

100.00

100.00

0.00

2.75

3.32

-0.57

16

LANGKAWI

24

24

100.00

100.00

0.00

2.75

3.38

-0.63

17

KUALA KANGSAR

29

29

100.00

100.00

0.00

2.76

2.95

-0.19

18

KANGAR

31

31

100.00

100.00

0.00

2.84

2.43

0.41

19

JUASSEH

35

35

100.00

100.00

0.00

2.86

3.07

-0.22

20

SG BULOH

34

21

JALAN STADIUM

27

22

PENGKALAN CHEPA

23

1

2

1

1
1
1

1
1

6

8

3

1

11

9

3

1

6

7

9

1

10

16

5

4

10

12

7

1

1

2

10

8

11

2

34

100.00

100.00

0.00

2.94

4.42

-1.48

1

1

8

6

10

1

27

100.00

100.00

0.00

2.96

3.56

-0.60

28

5

5

5

11

2

28

100.00

100.00

0.00

3.00

2.35

0.65

BENTONG

32

2

8

11

10

1

32

100.00

100.00

0.00

3.00

2.83

0.17

24

BUTTERWORTH

32

1

10

12

6

3

32

100.00

100.00

0.00

3.00

2.72

0.28

25

SLIM RIVER

47

3

14

12

15

3

47

100.00

100.00

0.00

3.02

2.63

0.39

26

ARAU

24

1

7

7

8

1

24

100.00

100.00

0.00

3.04

3.67

-0.63

27

DATOK SERI MOHD ZAIN

31

3

5

12

9

2

31

100.00

100.00

0.00

3.06

3.20

-0.14

28

MATANG

54

4

12

16

19

3

54

100.00

100.00

0.00

3.09

2.24

0.85

29

LEBOH CATOR

29

1

2

6

6

12

2

29

100.00

100.00

0.00

3.10

3.11

0.00

30

BATU PAHAT

55

1

4

10

20

13

6

55

100.00

100.00

0.00

3.13

3.12

0.01

31

TAWAU

25

1

5

10

6

3

25

100.00

100.00

0.00

3.20

2.86

0.34

32

AMPANGAN

60

3

10

19

21

6

60

100.00

100.00

0.00

3.23

3.56

-0.33

33

TANJUNG PUTERI

31

2

6

14

2

5

31

100.00

100.00

0.00

3.26

3.95

-0.69

34

SEGAMAT

26

3

4

6

9

4

26

100.00

100.00

0.00

3.27

3.57

-0.30

35

BINTULU

30

5

11

10

2

1

30

100.00

100.00

0.00

3.30

3.54

-0.24

36

LIKAS

29

3

3

10

9

3

1

29

100.00

100.00

0.00

3.31

4.03

-0.72

37

NIBONG TEBAL

32

1

6

9

14

1

1

32

100.00

100.00

0.00

3.34

3.52

-0.17

38

PORT DICKSON

30

1

5

8

11

5

30

100.00

100.00

0.00

3.47

3.63

-0.16

39

KOTA TINGGI

34

3

6

7

11

6

34

100.00

100.00

0.00

3.47

2.00

1.47

40

KUALA ROMPIN

34

1

3

10

17

2

1

34

100.00

100.00

0.00

3.56

3.00

0.56

41

BESUT

39

2

4

11

12

9

1

39

100.00

100.00

0.00

3.64

3.28

0.36

42

LABUAN

28

14

10

4

28

100.00

100.00

0.00

3.64

4.38

-0.73

43

BETONG

20

20

100.00

100.00

0.00

3.70

3.70

0.00

44

KLUANG

30

30

100.00

100.00

0.00

3.77

4.69

-0.93

45

KEMAMAN

24

24

100.00

100.00

0.00

3.83

4.74

-0.91

46

TANAH MERAH

33

33

100.00

100.00

0.00

3.91

4.06

-0.15

6

1

1

2
2

1
1
1
1

1
1

2

1

2

1

6

6

3

1

4

6

14

5

1

6

5

6

3

15

8

9

2

1

1

1

1

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

65

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8102 Teknologi Binaan
BIL

SMT / SMV

JUMLAH KESELURUHAN

BIL
AMBIL
1531

Gred Purata Kebangsaan : 2.97
GRED

A+

A

33
2.16

A-

147

B+

354

B

469

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

384

123

14

6

1

9.60 23.12 30.63 25.08

8.03

0.91

0.39

0.07

9

1531

Bagi Mata Pelajaran: 8201 Prinsip Elektrik dan Elektronik
BIL

SMT / SMV

1

TEMERLOH

2

KUALA KLAWANG

3

BIL
AMBIL

A

A-

B+

B

TH

C+

C

32

15

11

3

3

100

24

31

26

10

6

2

SERI ISKANDAR

47

9

17

11

7

2

1

4

AMPANGAN

59

7

26

14

8

4

5

JUASSEH

44

5

18

12

7

1

6

SG BULOH

59

9

17

22

6

7

MUAR

28

4

7

9

8

SETAPAK

50

9

17

9

SIBU

28

10

KUALA KANGSAR

59

11

LANGKAWI

17

12

BENTONG

45

13

KUALA LIPIS

14

100.00

0.00

2.97

3.30

-0.33

Gred Purata Kebangsaan : 2.58

GRED
A+

100.00

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

32

100.00

100.00

0.00

0.81

3.71

-2.90

100

100.00

100.00

0.00

1.53

2.32

-0.79

47

100.00

100.00

0.00

1.55

2.72

-1.17

59

100.00

100.00

0.00

1.59

2.10

-0.50

1

44

100.00

100.00

0.00

1.64

2.67

-1.04

2

3

59

100.00

100.00

0.00

1.73

2.52

-0.79

6

1

1

28

100.00

100.00

0.00

1.86

4.22

-2.36

10

10

1

1

49

98.00

100.00

-2.00

1.86

2.59

-0.73

7

16

2

3

28

100.00

100.00

0.00

2.04

2.17

-0.14

15

20

15

2

59

100.00

100.00

0.00

2.10

3.50

-1.40

4

8

4

1

17

100.00

100.00

0.00

2.12

3.56

-1.44

3

11

11

14

6

45

100.00

100.00

0.00

2.20

5.08

-2.88

44

3

11

13

9

7

1

44

100.00

100.00

0.00

2.20

3.13

-0.92

KUCHING

25

1

9

6

3

4

2

25

100.00

100.00

0.00

2.24

6.04

-3.80

15

BUTTERWORTH

41

1

11

13

9

6

1

41

100.00

100.00

0.00

2.27

2.81

-0.55

16

KOTA TINGGI

50

4

8

17

15

3

3

50

100.00

100.00

0.00

2.28

2.56

-0.28

17

SERI PELINDONG

49

2

9

18

15

3

1

49

100.00

100.00

0.00

2.31

2.73

-0.42

18

TANJUNG PUTERI

61

1

11

25

17

5

2

61

100.00

100.00

0.00

2.33

2.85

-0.52

19

PORT DICKSON

48

1

10

17

15

3

1

1

48

100.00

100.00

0.00

2.33

3.03

-0.70

20

SERI MANJUNG

173

4

41

52

53

17

4

2

173

100.00

100.00

0.00

2.34

2.46

-0.13

21

DATOK SERI MOHD ZAIN

48

1

9

12

24

2

48

100.00

100.00

0.00

2.35

2.59

-0.24

22

MELAKA TENGAH

61

3

14

17

14

8

4

61

100.00

100.00

0.00

2.43

2.83

-0.41

23

NIBONG TEBAL

52

2

6

21

14

8

1

52

100.00

100.00

0.00

2.44

2.20

0.24

24

TAIPING

67

2

11

22

23

5

4

67

100.00

100.00

0.00

2.45

2.22

0.23

25

LEBOH CATOR

49

2

16

6

13

6

6

49

100.00

100.00

0.00

2.47

4.13

-1.66

26

WAKAF TEMBUSU

71

12

26

20

12

1

71

100.00

100.00

0.00

2.49

3.47

-0.98

27

BATU PAHAT

58

12

13

18

10

2

58

100.00

100.00

0.00

2.55

2.96

-0.40

28

KENINGAU

37

6

8

17

4

2

37

100.00

100.00

0.00

2.68

3.58

-0.90

29

BALIK PULAU

27

49

51

21

17

171

100.00

100.00

0.00

2.69

3.04

-0.35

30

JALAN STADIUM

56

9

15

20

8

4

56

100.00

100.00

0.00

2.70

2.23

0.47

31

SEGAMAT

55

1

6

22

9

10

7

55

100.00

100.00

0.00

2.76

2.82

-0.06

32

KULIM

60

1

5

18

23

10

2

60

100.00

100.00

0.00

2.77

3.06

-0.30

33

LABUAN

50

1

21

18

8

2

50

100.00

100.00

0.00

2.78

3.39

-0.61

34

MATANG

56

13

15

8

12

6

2

56

100.00

100.00

0.00

2.80

3.53

-0.72

35

PENGKALAN CHEPA

52

14

4

20

9

3

1

52

100.00

100.00

0.00

2.81

2.63

0.17

36

ARAU

35

2

10

15

6

2

1

35

100.00

100.00

0.00

2.89

3.11

-0.22

37

LIKAS

40

4

14

6

14

1

1

2

40

100.00

100.00

0.00

2.93

4.92

-1.99

38

SLIM RIVER

47

1

5

10

13

15

2

1

47

100.00

100.00

0.00

2.98

3.43

-0.45

39

KEMAMAN

50

2

5

11

13

12

3

4

50

100.00

100.00

0.00

3.06

2.73

0.33

40

KUDAT

40

1

1

9

14

13

2

40

100.00

100.00

0.00

3.08

2.73

0.35

41

BETONG

21

6

9

4

1

21

100.00

100.00

0.00

3.14

5.35

-2.21

171

4

2
4

1

1

1
1

2

1

1

1

1

1
1

1
1

1

3
1

1

1

1
1

1

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

66

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8201 Prinsip Elektrik dan Elektronik
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 2.58

GRED
A+

A
1

A-

B+

B

TH

C+

C

42

KUALA ROMPIN

44

3

9

14

10

6

43

TAWAU

43

1

10

16

12

4

44

BATU LANCANG

42

5

7

11

13

6

45

KLANG

62

46

KUALA KRAI

45

47

TANAH MERAH

48

KLUANG

49

BESUT

50

D

E

1

15

25

17

5

2

10

14

11

5

2

66

6

14

18

15

10

2

1

51

3

11

13

15

7

1

1

47

10

18

10

7

2

MIRI

30

4

12

10

4

51

BINTULU

56

4

7

11

21

11

2

52

KANGAR

47

2

3

13

17

8

3

53

BEAUFORT

55

1

2

18

16

11

7

496

754

773

441

182

40

2

3

1

4.64 17.57 26.71 27.38 15.62

6.45

1.42

0.07

0.11

0.04

JUMLAH KESELURUHAN

2823

1

1
131

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G
1

44

100.00

100.00

0.00

3.16

2.76

1

43

100.00

100.00

0.00

3.19

2.66

0.53

42

100.00

100.00

0.00

3.19

3.95

-0.75

62

100.00

100.00

0.00

3.19

2.72

0.47

45

100.00

100.00

0.00

3.22

4.13

-0.91

66

100.00

100.00

0.00

3.30

3.71

-0.41

51

100.00

100.00

0.00

3.39

2.63

0.76

47

100.00

100.00

0.00

3.43

2.75

0.67

30

100.00

100.00

0.00

3.47

3.56

-0.09

56

100.00

100.00

0.00

3.61

3.84

-0.23

47

100.00

100.00

0.00

3.68

3.78

-0.10

1

55

100.00

20

2822

99.96

3.06

-0.48

1

3

Bagi Mata Pelajaran: 8202 Aplikasi Elektrik dan Elektronik
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

1

TEMERLOH

32

11

20

1

2

MELAKA TENGAH

61

2

24

24

10

3

DATOK SERI MOHD ZAIN

48

1

12

30

5

4

KOTA TINGGI

50

3

14

15

11

7

5

SETAPAK

50

16

22

8

1

6

BENTONG

45

11

17

16

1

7

LANGKAWI

17

3

8

6

8

WAKAF TEMBUSU

71

13

41

10

5

9

KUALA LIPIS

44

4

26

9

2

1

10

MUAR

28

6

13

7

1

1

11

JUASSEH

44

8

18

17

12

KUALA KANGSAR

59

6

32

13

KUALA KLAWANG

100

16

14

TAIPING

67

15

MATANG

16

4.00
100.00

-0.04

2.58

Gred Purata Kebangsaan : 2.80

GRED
A+

0.39

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

32

100.00

100.00

0.00

1.69

3.29

-1.60

61

100.00

100.00

0.00

1.74

3.99

-2.25

48

100.00

100.00

0.00

1.81

2.93

-1.12

50

100.00

100.00

0.00

2.10

2.94

-0.84

50

100.00

100.00

0.00

2.12

3.50

-1.38

45

100.00

100.00

0.00

2.16

7.78

-5.62

17

100.00

100.00

0.00

2.18

3.12

-0.94

71

100.00

100.00

0.00

2.18

3.54

-1.36

44

100.00

100.00

0.00

2.20

3.33

-1.13

28

100.00

100.00

0.00

2.25

4.46

-2.21

1

44

100.00

100.00

0.00

2.25

3.74

-1.49

18

3

59

100.00

100.00

0.00

2.31

3.90

-1.60

44

30

9

100

100.00

100.00

0.00

2.35

3.47

-1.12

10

24

24

8

67

100.00

100.00

0.00

2.42

2.98

-0.57

56

10

21

20

2

56

100.00

100.00

0.00

2.43

3.88

-1.45

SERI ISKANDAR

47

5

20

18

4

47

100.00

100.00

0.00

2.45

2.70

-0.25

17

KULIM

60

4

30

21

4

1

60

100.00

100.00

0.00

2.47

4.14

-1.68

18

AMPANGAN

59

7

22

22

6

1

59

100.00

100.00

0.00

2.47

2.46

0.01

19

KLANG

62

4

26

30

2

62

100.00

100.00

0.00

2.48

3.25

-0.77

20

SERI PELINDONG

49

4

26

13

5

49

100.00

100.00

0.00

2.49

3.34

-0.85

21

ARAU

35

2

14

18

1

35

100.00

100.00

0.00

2.51

3.31

-0.80

22

BATU PAHAT

58

7

21

24

3

3

58

100.00

100.00

0.00

2.55

4.38

-1.83

23

BUTTERWORTH

41

5

16

13

6

1

41

100.00

100.00

0.00

2.56

3.34

-0.78

24

SIBU

28

12

16

1

28

100.00

100.00

0.00

2.57

4.11

-1.54

25

NIBONG TEBAL

52

3

23

19

7

1

52

100.00

100.00

0.00

2.58

2.87

-0.29

26

SLIM RIVER

47

1

18

25

3

47

100.00

100.00

0.00

2.64

3.45

-0.81

27

SEGAMAT

56

4

20

19

11

2

56

100.00

100.00

0.00

2.77

3.04

-0.28

28

SG BULOH

59

3

18

29

7

2

59

100.00

100.00

0.00

2.78

3.66

-0.88

29

SERI MANJUNG

7

48

89

25

3

173

100.00

100.00

0.00

2.80

3.34

-0.53

173

2

1

1

1

1

2

1

2
1

1
2

1

1

1
1

1

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

67

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8202 Aplikasi Elektrik dan Elektronik
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 2.80

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

30

PORT DICKSON

48

1

22

12

11

1

48

100.00

100.00

0.00

2.83

3.06

-0.23

31

PENGKALAN CHEPA

52

1

17

21

11

2

52

100.00

100.00

0.00

2.92

3.59

-0.66

32

JALAN STADIUM

56

16

26

13

1

56

100.00

100.00

0.00

2.98

4.05

-1.06

33

TANJUNG PUTERI

61

14

33

14

61

100.00

100.00

0.00

3.00

4.24

-1.24

34

BATU LANCANG

42

1

10

18

12

1

42

100.00

100.00

0.00

3.05

4.55

-1.50

35

BESUT

47

1

10

22

12

1

47

100.00

100.00

0.00

3.11

3.13

-0.03

36

KUCHING

25

6

11

7

1

25

100.00

100.00

0.00

3.12

5.43

-2.31

37

LEBOH CATOR

49

8

20

16

1

49

100.00

100.00

0.00

3.14

4.12

-0.98

38

KENINGAU

37

3

27

5

2

37

100.00

100.00

0.00

3.16

4.03

-0.86

39

BALIK PULAU

3

171

100.00

100.00

0.00

3.17

3.63

-0.46

40

1

44

100.00

100.00

0.00

3.20

3.06

0.15

65

98.48

100.00

-1.52

3.30

4.53

-1.22

55

100.00

100.00

0.00

3.33

3.90

-0.57

30

100.00

100.00

0.00

3.33

7.00

-3.67

3

1

1
1

171

3

39

72

41

15

KUALA ROMPIN

44

2

5

29

3

3

41

TANAH MERAH

66

2

14

25

16

8

42

BINTULU

55

8

24

20

3

43

MIRI

30

20

10

44

LABUAN

50

34

15

1

50

100.00

100.00

0.00

3.34

5.36

-2.02

45

KUALA KRAI

45

1

5

19

16

4

45

100.00

100.00

0.00

3.38

4.81

-1.43

46

LIKAS

41

1

2

21

14

2

41

100.00

100.00

0.00

3.46

5.20

-1.74

47

KEMAMAN

50

6

20

20

2

2

50

100.00

100.00

0.00

3.48

4.35

-0.87

48

KLUANG

51

5

21

19

4

1

51

100.00

100.00

0.00

3.57

3.27

0.30

49

KANGAR

47

2

17

18

10

47

100.00

100.00

0.00

3.77

3.59

0.17

50

KUDAT

40

14

19

7

40

100.00

100.00

0.00

3.83

2.54

1.28

51

BEAUFORT

55

23

17

12

1

55

100.00

52

BETONG

21

7

53

TAWAU

43

JUMLAH KESELURUHAN

2824

11
0.39

1
1

1
1

4

1

1

1

1

3

7

7

1

21

100.00

100.00

0.00

4.00

4.38

-0.38

40

3

1

43

100.00

100.00

0.00

4.07

3.30

0.77

501

111

13

3

3

1

8.36 30.49 38.39 17.74

3.93

0.46

0.11

0.11

0.04

21

2823

99.96

-0.04

2.80

3.73

-0.93

236

861

1084

Bagi Mata Pelajaran: 8301 Pemesinan Berkomputer
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

A-

B+

B

100.00

Gred Purata Kebangsaan : 3.45

GRED
A+

3.91

TH

C+

C

1

WAKAF TEMBUSU

26

4

5

6

8

3

2

SG BULOH

34

1

11

10

9

2

1

3

TANJUNG PUTERI

28

1

12

3

4

2

4

4

SERI ISKANDAR

28

1

6

4

11

4

2

5

NIBONG TEBAL

27

1

6

3

10

4

3

6

SETAPAK

24

1

2

7

9

3

7

JALAN STADIUM

26

2

8

10

8

BENTONG

32

5

6

9

SLIM RIVER

25

1

10

TAWAU

26

11

SHAH ALAM

93

12

BATU LANCANG

29

13

KANGAR

14

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

26

100.00

100.00

0.00

2.04

5.00

-2.96

34

100.00

100.00

0.00

2.09

4.13

-2.04

28

100.00

100.00

0.00

2.50

4.28

-1.78

28

100.00

100.00

0.00

2.61

5.09

-2.48

1

27

100.00

100.00

0.00

2.70

5.12

-2.42

2

1

24

100.00

100.00

0.00

2.71

4.21

-1.50

5

1

1

26

100.00

100.00

0.00

2.81

3.19

-0.39

13

6

2

1

32

100.00

100.00

0.00

2.81

4.25

-1.44

6

9

4

2

25

100.00

100.00

0.00

2.88

5.29

-2.41

4

6

7

7

2

26

100.00

100.00

0.00

2.88

5.00

-2.12

5

8

25

29

12

8

4

93

100.00

100.00

0.00

2.92

5.37

-2.44

2

2

7

5

11

1

1

29

100.00

100.00

0.00

2.97

5.15

-2.18

22

4

3

7

5

3

22

100.00

100.00

0.00

3.00

4.00

-1.00

KUALA KANGSAR

32

4

6

11

8

3

32

100.00

100.00

0.00

3.00

5.03

-2.03

15

KOTA TINGGI

29

4

6

9

5

2

29

100.00

100.00

0.00

3.07

3.25

-0.18

16

DATOK SERI MOHD ZAIN

24

3

2

12

5

1

1

24

100.00

100.00

0.00

3.08

4.08

-1.00

17

ARAU

33

2

8

8

7

5

2

33

100.00

100.00

0.00

3.24

4.00

-0.76

2

1
1

2

1

1
1
1

1

2

1
1

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

68

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8301 Pemesinan Berkomputer
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 3.45

GRED
A+

A

A-

18

TANAH MERAH

29

19

KENINGAU

18

1

20

MATANG

50

2

21

JUASSEH

23

22

SEGAMAT

28

23

TAIPING

27

24

KUALA LIPIS

25

25

MELAKA TENGAH

63

26

KULIM

30

27

SERI PELINDONG

29

28

BINTULU

26

29

KUDAT

20

30

SG PETANI 1

92

31

PENGKALAN CHEPA

32

B+

TH

C+

C

D

15

7

15

2

10

16

15

5

2

4

2

7

5

3

1

1

3

3

7

9

2

1

3

3

7

7

1

6

5

4

5

2
4

2
1

3

B

29

100.00

100.00

0.00

3.28

4.27

-1.00

18

100.00

100.00

0.00

3.28

4.95

-1.67

1

50

100.00

100.00

0.00

3.34

5.13

-1.79

1

1

23

100.00

100.00

0.00

3.35

5.00

-1.65

2

1

1

28

100.00

100.00

0.00

3.39

5.00

-1.61

3

2

1

27

100.00

100.00

0.00

3.41

5.00

-1.59

8

4

1

25

100.00

100.00

0.00

3.44

5.00

-1.56

19

21

9

3

63

100.00

100.00

0.00

3.46

5.11

-1.64

4

12

6

4

30

100.00

100.00

0.00

3.47

5.16

-1.69

4

6

5

4

4

29

100.00

100.00

0.00

3.48

2.03

1.45

6

8

6

5

1

26

100.00

100.00

0.00

3.50

4.94

-1.44

20

100.00

100.00

0.00

3.50

5.00

-1.50

92

100.00

100.00

0.00

3.51

5.13

-1.62

27

100.00

100.00

0.00

3.52

2.86

0.65

22

100.00

100.00

0.00

3.55

3.57

-0.03

27

100.00

100.00

0.00

3.56

5.03

-1.48

23

100.00

100.00

0.00

3.61

4.47

-0.86

24

100.00

100.00

0.00

3.63

5.19

-1.56

26

100.00

100.00

0.00

3.73

5.21

-1.48

25

100.00

100.00

0.00

3.80

6.32

-2.52

49

98.00

100.00

-2.00

3.92

4.82

-0.90

30

100.00

100.00

0.00

3.93

2.24

1.70

31

100.00

100.00

0.00

4.10

6.00

-1.90

1

2

12

6

2

9

27

24

22

1

27

2

3

9

7

4

2

BUTTERWORTH

22

1

4

5

6

6

33

KLUANG

27

3

4

5

8

6

34

KEMAMAN

23

2

2

4

10

5

35

TEMERLOH

24

1

3

3

10

5

1

36

MIRI

26

5

7

7

5

1

37

KUALA KRAI

25

3

8

5

4

4

38

BATU PAHAT

50

22

16

9

2

39

PORT DICKSON

30

3

5

11

8

2

40

KLANG

31

4

6

9

9

2

41

BETONG

17

42

LEBOH CATOR

30

43

KERIAN

80

44

KUCHING

45

1

1
1

1

1
1
1

1

1

2
2

1
1

5

6

4

2

4

13

5

4

8

12

14

27

15

21

2

2

9

5

BESUT

18

1

2

8

46

MUAR

28

8

5

47

AMPANGAN

26

1

4

48

KUALA ROMPIN

26

2

2

49

LABUAN

29

11

6

2

9

1

219

440

382

244

90

20

6

2

8.02 14.06 28.24 24.52 15.66

5.78

1.28

0.39

0.13

JUMLAH KESELURUHAN

1558

3

1

30
1.93

125

1

1

3
1

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

3

5

3

E

17

100.00

100.00

0.00

4.18

5.48

-1.30

1

30

100.00

100.00

0.00

4.20

6.04

-1.84

1

80

100.00

100.00

0.00

4.20

5.16

-0.96

3

21

100.00

100.00

0.00

4.24

7.00

-2.76

3

4

18

100.00

100.00

0.00

4.39

3.39

1.00

11

4

28

100.00

100.00

0.00

4.39

7.00

-2.61

9

3

7

26

100.00

100.00

0.00

4.42

4.15

0.28

4

11

6

25

96.15

100.00

-3.85

4.85

5.17

-0.32

1

29

100.00

100.00

0.00

5.41

8.00

-2.59

23

1556

99.87

-0.13

3.45

4.82

-1.37

1

1
1
1

Bagi Mata Pelajaran: 8302 Amalan Bengkel Mekanikal
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 3.14

GRED
A+

A

A-

B+

B

100.00

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

WAKAF TEMBUSU

26

11

8

6

1

26

100.00

100.00

0.00

1.88

3.19

-1.30

2

SERI ISKANDAR

28

6

13

7

2

28

100.00

100.00

0.00

2.18

2.89

-0.71

3

BESUT

18

2

13

3

18

100.00

100.00

0.00

2.22

4.67

-2.44

4

NIBONG TEBAL

27

7

11

6

2

27

100.00

100.00

0.00

2.22

2.81

-0.59

5

SLIM RIVER

25

5

9

7

4

25

100.00

100.00

0.00

2.40

4.25

-1.85

6

KULIM

30

7

9

10

3

30

100.00

100.00

0.00

2.40

2.81

-0.41

7

BUTTERWORTH

22

3

8

8

3

22

100.00

100.00

0.00

2.50

3.00

-0.50

8

JALAN STADIUM

26

3

10

10

2

1

26

100.00

100.00

0.00

2.54

3.10

-0.56

9

SG BULOH

34

6

12

4

9

2

34

100.00

100.00

0.00

2.59

3.13

-0.54

1

1

1

1

1
1

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

69

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8302 Amalan Bengkel Mekanikal
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 3.14

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

10

SHAH ALAM

93

12

31

33

14

2

93

100.00

100.00

0.00

2.65

4.45

-1.81

11

TAIPING

27

4

7

9

6

1

1

27

100.00

100.00

0.00

2.74

3.48

-0.74

12

BATU LANCANG

29

1

11

12

4

1

29

100.00

100.00

0.00

2.76

5.96

-3.21

13

SETAPAK

25

2

7

11

5

25

100.00

100.00

0.00

2.76

3.63

-0.87

14

SG PETANI 1

92

13

26

31

14

7

92

100.00

100.00

0.00

2.77

3.65

-0.88

15

KUCHING

21

2

7

6

5

1

21

100.00

100.00

0.00

2.81

5.19

-2.38

16

KUDAT

20

1

7

7

4

1

20

100.00

100.00

0.00

2.85

2.96

-0.11

17

KANGAR

22

1

7

9

4

1

22

100.00

100.00

0.00

2.86

3.14

-0.28

18

KUALA KRAI

25

3

5

11

4

2

25

100.00

100.00

0.00

2.88

3.63

-0.75

19

KOTA TINGGI

29

1

15

6

4

1

20

JUASSEH

23

1

11

6

1

2

1

21

MELAKA TENGAH

63

1

15

19

13

4

3

22

TANAH MERAH

29

5

18

5

23

KUALA KANGSAR

32

9

12

24

LABUAN

29

1

5

25

KUALA LIPIS

25

1

7

26

PENGKALAN CHEPA

27

27

KLUANG

29

28

TAWAU

26

29

ARAU

33

30

KENINGAU

18

31

MATANG

50

32

KEMAMAN

33

1

1

2

1

29

100.00

100.00

0.00

2.90

3.88

-0.98

1

1

23

100.00

100.00

0.00

2.91

3.82

-0.91

63

100.00

100.00

0.00

2.94

3.58

-0.64

1

29

100.00

100.00

0.00

3.07

2.88

0.19

10

1

32

100.00

100.00

0.00

3.09

4.14

-1.05

10

10

2

29

100.00

100.00

0.00

3.14

4.53

-1.39

9

4

3

1

25

100.00

100.00

0.00

3.16

3.06

0.10

7

11

7

1

1

27

100.00

100.00

0.00

3.19

4.25

-1.06

6

13

6

2

29

100.00

100.00

0.00

3.21

3.28

-0.07

4

15

5

1

1

1

26

100.00

100.00

0.00

3.23

3.47

-0.24

7

14

6

4

1

1

33

100.00

100.00

0.00

3.24

3.71

-0.47

4

8

3

3

18

100.00

100.00

0.00

3.28

4.32

-1.04

1

10

19

14

5

50

100.00

100.00

0.00

3.30

3.87

-0.57

23

2

1

10

8

2

23

100.00

100.00

0.00

3.30

5.09

-1.78

LEBOH CATOR

30

3

5

10

6

3

1

30

100.00

100.00

0.00

3.33

4.70

-1.36

34

BENTONG

32

7

11

9

5

1

32

100.00

100.00

0.00

3.38

5.00

-1.63

35

TANJUNG PUTERI

29

8

10

4

5

29

100.00

100.00

0.00

3.41

2.66

0.76

36

SEGAMAT

28

7

7

7

7

28

100.00

100.00

0.00

3.50

3.84

-0.34

37

MIRI

26

2

13

7

3

26

100.00

100.00

0.00

3.54

5.25

-1.71

38

KLANG

31

1

3

11

12

3

31

100.00

100.00

0.00

3.55

3.92

-0.37

39

PORT DICKSON

30

1

6

7

7

8

1

30

100.00

100.00

0.00

3.60

3.71

-0.11

40

BINTULU

26

3

9

10

3

1

26

100.00

100.00

0.00

3.62

5.31

-1.70

41

BETONG

17

3

2

7

3

17

100.00

100.00

0.00

3.65

5.12

-1.47

42

TEMERLOH

25

3

9

7

5

1

1

25

100.00

100.00

0.00

3.68

4.74

-1.06

43

KERIAN

78

1

10

20

23

20

4

3

78

100.00

100.00

0.00

3.81

4.45

-0.64

44

AMPANGAN

26

1

1

8

7

9

26

100.00

100.00

0.00

3.85

3.21

0.64

45

DATOK SERI MOHD ZAIN

24

1

1

5

11

5

1

24

100.00

100.00

0.00

3.88

4.33

-0.46

46

SERI PELINDONG

28

47

BATU PAHAT

50

48

MUAR

49

KUALA ROMPIN

JUMLAH KESELURUHAN

8

1

1
1

1

1

1

1

3
2

1
1
1
1
1

6

10

5

4

1

28

100.00

100.00

0.00

4.04

3.90

0.13

11

16

15

5

1

1

50

100.00

100.00

0.00

4.22

3.02

1.20

27

5

14

5

2

1

2

27

100.00

100.00

0.00

4.26

3.63

0.63

26

7

9

6

3

26

100.00

100.00

0.00

4.35

4.40

-0.05

508

351

163

38

8

2

7.31 23.67 32.58 22.51 10.46

2.44

0.51

0.13

1559

100.00

0.00

3.14

3.89

-0.75

1559

3

1

2

6
0.38

114

369

1
22

Bagi Mata Pelajaran: 8311 Penyejukan
BIL
1

SMT / SMV
TEMERLOH

BIL
AMBIL
19

Gred Purata Kebangsaan : 3.98
GRED

A+

A

A4

100.00

B+
5

B
5

TH

C+
4

C
1

D

E

G

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA
19

100.00

100.00

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

70

0.00

2.63

3.21

-0.58

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8311 Penyejukan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 3.98
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

2

SERI ISKANDAR

25

3

6

10

3

3

25

100.00

100.00

0.00

2.88

3.51

-0.63

3

KOTA TINGGI

27

3

5

13

3

3

27

100.00

100.00

0.00

2.93

4.31

-1.39

4

JALAN STADIUM

29

4

6

8

8

3

29

100.00

100.00

0.00

3.00

3.37

-0.37

5

KLANG

24

4

5

7

3

4

24

100.00

6

SLIM RIVER

17

4

1

4

6

2

17

100.00

100.00

0.00

3.06

3.41

-0.35

7

JUASSEH

8

1

5

1

1

8

100.00

100.00

0.00

3.25

4.47

-1.22

8

KAJANG

57

15

13

16

8

1

57

100.00

100.00

0.00

3.32

3.90

-0.58

9

BENTONG

29

3

14

7

4

1

29

100.00

100.00

0.00

3.52

4.56

-1.05

10

KUALA ROMPIN

26

1

8

5

1

10

1

26

100.00

100.00

0.00

3.54

4.36

-0.82

11

MATANG

18

1

3

3

5

2

3

18

100.00

100.00

0.00

3.56

3.34

0.21

12

WAKAF TEMBUSU

32

6

10

11

3

1

32

100.00

100.00

0.00

3.56

3.11

0.45

13

SETAPAK

19

3

8

3

3

2

19

100.00

100.00

0.00

3.63

3.31

0.33

14

KUALA KANGSAR

22

2

6

7

5

22

100.00

100.00

0.00

3.73

4.26

-0.53

15

MELAKA TENGAH

30

4

6

13

6

1

30

100.00

100.00

0.00

3.80

3.79

0.01

16

KUDAT

18

1

6

7

2

2

18

100.00

100.00

0.00

3.89

7.00

-3.11

17

SG BULOH

29

2

5

17

4

1

29

100.00

100.00

0.00

3.90

4.96

-1.07

18

MUAR

25

6

6

4

3

5

25

100.00

100.00

0.00

3.92

3.96

-0.04

19

NIBONG TEBAL

27

4

6

10

2

5

27

100.00

100.00

0.00

3.93

4.28

-0.36

20

TANAH MERAH

24

1

8

9

4

21

SEGAMAT

26

2

2

8

3

4

22

TAIPING

17

1

4

6

23

BATU PAHAT

25

11

24

AMPANGAN

29

1

25

PORT DICKSON

25

2

26

KLUANG

16

27

KULIM

31

28

KUALA LIPIS

19

29

KUALA KRAI

13

30

KANGAR

17

1

31

BEAUFORT

49

1

32

BESUT

33

KEMAMAN

34

LIKAS

35

ARAU

JUMLAH KESELURUHAN

3

1

2

1

1

1

1

1
1

1
1
2

2

24

100.00

100.00

0.00

4.00

4.70

-0.70

6

1

1

26

100.00

100.00

0.00

4.04

4.33

-0.29

4

1

1

17

100.00

100.00

0.00

4.12

4.00

0.12

2

9

2

1

25

100.00

100.00

0.00

4.20

4.03

0.17

7

6

12

2

1

29

100.00

100.00

0.00

4.34

4.11

0.24

6

5

7

3

2

25

100.00

100.00

0.00

4.36

4.68

-0.32

4

4

6

2

16

100.00

100.00

0.00

4.38

4.19

0.19

6

11

8

6

31

100.00

100.00

0.00

4.45

4.03

0.42

3

3

8

4

19

100.00

100.00

0.00

4.58

3.56

1.02

2

4

4

3

13

100.00

100.00

0.00

4.62

8.00

-3.38

17

100.00

100.00

0.00

5.00

5.92

-0.92

49

100.00

5

5

5

6

7

13

20

22

2

3

7

10

22

100.00

100.00

0.00

5.14

4.71

0.42

24

2

4

9

6

3

24

100.00

100.00

0.00

5.17

4.83

0.33

20

4

6

7

3

20

100.00

100.00

0.00

5.45

5.06

0.39

24

1

10

10

3

1

24

100.00

100.00

0.00

5.63

4.33

1.29

206

180

116

22

1

3.71 11.02 24.25 23.90 20.88 13.46

2.55

0.12

8

862

100.00

0.00

3.98

4.24

-0.26

862

1
0.12

32

95

209

1
2

1

Bagi Mata Pelajaran: 8312 Penyamanan Udara
BIL

SMT / SMV

3.04

BIL
AMBIL

1

KOTA TINGGI

27

2

TEMERLOH

19

3

JALAN STADIUM

29

4

KLANG

5
6
7

JUASSEH

A

B+

B

TH

C+

C

D

1

E

G

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

14

6

4

27

100.00

100.00

0.00

1.59

4.56

-2.97

11

5

2

1

19

100.00

100.00

0.00

1.63

3.13

-1.49

3

9

10

6

1

29

100.00

100.00

0.00

1.76

1.83

-0.07

24

3

8

6

5

1

1

24

100.00

BENTONG

29

2

8

8

7

2

1

29

100.00

100.00

0.00

2.21

4.31

-2.11

WAKAF TEMBUSU

32

3

7

8

10

1

3

32

100.00

100.00

0.00

2.25

3.52

-1.27

1

5

1

1

8

100.00

100.00

0.00

2.25

3.48

-1.23

8

2

A-

100.00

Gred Purata Kebangsaan : 3.10
GRED

A+

5.04

1

1.83

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

71

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8312 Penyamanan Udara
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 3.10
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

8

SERI ISKANDAR

25

2

3

8

9

1

9

SLIM RIVER

17

1

2

7

3

4

10

SETAPAK

19

4

7

5

2

11

SG BULOH

29

1

3

9

12

4

12

AMPANGAN

29

1

3

7

13

3

1

13

MELAKA TENGAH

30

2

10

11

6

1

14

MATANG

17

3

4

2

3

3

1

15

KUALA ROMPIN

26

5

7

3

7

3

1

16

KLUANG

16

1

5

3

7

17

MUAR

25

4

7

6

3

4

18

BATU PAHAT

25

12

5

2

5

19

NIBONG TEBAL

27

1

9

7

6

1

20

KUALA LIPIS

19

1

3

7

6

2

21

KUALA KANGSAR

22

9

4

4

3

2

22

SEGAMAT

26

6

4

4

2

2

23

TAIPING

17

4

5

4

4

24

KUALA KRAI

13

3

2

4

1

25

KULIM

31

6

10

7

8

26

KUDAT

18

3

7

5

1

2

27

PORT DICKSON

25

2

4

5

8

4

2

28

KAJANG

57

2

9

16

17

10

1

29

TANAH MERAH

25

3

8

10

2

30

KANGAR

17

4

4

3

5

31

BEAUFORT

49

3

13

18

12

1

2

32

BESUT

22

1

3

33

KEMAMAN

24

1

1

34

ARAU

24

35

LIKAS

20

JUMLAH KESELURUHAN

862

1

5
1

2

25

100.00

100.00

0.00

2.40

2.97

-0.57

17

100.00

100.00

0.00

2.41

3.27

-0.86

1

19

100.00

100.00

0.00

2.42

2.67

-0.25

1

29

100.00

100.00

0.00

2.52

3.90

-1.38

29

100.00

100.00

0.00

2.72

1.89

0.83

30

100.00

100.00

0.00

2.80

3.33

-0.53

17

100.00

100.00

0.00

2.94

2.66

0.29

26

100.00

100.00

0.00

2.96

3.93

-0.97

16

100.00

100.00

0.00

3.00

3.78

-0.78

25

100.00

100.00

0.00

3.00

4.24

-1.24

1

25

100.00

100.00

0.00

3.12

5.23

-2.11

3

27

100.00

100.00

0.00

3.22

3.22

0.00

19

100.00

100.00

0.00

3.26

2.44

0.82

22

100.00

100.00

0.00

3.32

3.87

-0.55

26

100.00

100.00

0.00

3.38

3.25

0.13

17

100.00

100.00

0.00

3.47

3.56

-0.09

13

100.00

100.00

0.00

3.54

4.24

-0.70

31

100.00

100.00

0.00

3.55

2.87

0.68

18

100.00

100.00

0.00

3.56

5.00

-1.44
-0.05

1
1

1

1

3

1

2

25

100.00

100.00

0.00

3.56

3.61

2

1

57

100.00

100.00

0.00

3.61

3.30

0.31

2

1

25

100.00

100.00

0.00

3.76

3.97

-0.21

16

94.12

100.00

-5.88

3.88

5.42

-1.53

49

100.00

1
1

7

8

1

2

22

100.00

100.00

0.00

4.32

3.88

0.44

6

7

4

1

24

100.00

100.00

0.00

4.38

4.78

-0.41

24

100.00

100.00

0.00

4.50

3.67

0.83

20

100.00

100.00

0.00

4.50

4.75

-0.25

861

99.88

-0.12

3.10

3.57

-0.47

4

7

10

3

4

6

4

3

202

211

171

110

31

15

1

2.20 11.83 23.43 24.48 19.84 12.76

3.60

1.74

0.12

102

1
2
8

Bagi Mata Pelajaran: 8321 Automotif Kenderaan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

1

SERI ISKANDAR

30

2

KENINGAU

20

3

TANJUNG PUTERI

30

4

KLUANG

29

5

LABUAN

22

6

TAIPING

26

7

NIBONG TEBAL

8
9

A
1

A-

B+

B

TH

C+

C

14

11

4

8

9

2

1

7

10

10

1

2

4

10

11

2

4

5

11

2

6

6

6

5

24

2

10

9

3

KULIM

29

3

13

8

4

1

LIKAS

23

4

8

6

3

2

10

MATANG

35

5

12

10

6

1

11

LANGKAWI

18

3

5

4

6

12

PENGKALAN CHEPA

37

6

9

14

5

13

KUDAT

21

1

7

9

4

1

100.00

Gred Purata Kebangsaan : 3.10

GRED
A+

4.02

4

1
19

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

30

100.00

100.00

0.00

1.60

3.86

-2.26

1

20

100.00

100.00

0.00

1.85

4.05

-2.20

1

30

100.00

100.00

0.00

2.20

2.68

-0.48

29

100.00

100.00

0.00

2.24

3.47

-1.23

22

100.00

100.00

0.00

2.50

3.41

-0.91

26

100.00

100.00

0.00

2.54

2.03

0.51

24

100.00

100.00

0.00

2.54

4.35

-1.81

29

100.00

100.00

0.00

2.55

2.50

0.05

23

100.00

100.00

0.00

2.61

4.09

-1.49

35

100.00

100.00

0.00

2.71

3.17

-0.46

18

100.00

100.00

0.00

2.72

3.94

-1.22

37

100.00

100.00

0.00

2.73

3.22

-0.49

21

100.00

100.00

0.00

2.76

3.08

-0.32

1
2
1
1

3

1

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

72

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8321 Automotif Kenderaan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 3.10

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

14

DATOK SERI MOHD ZAIN

43

4

11

19

8

15

SG BULOH

31

4

7

11

9

16

MELAKA TENGAH

31

3

10

9

7

17

MUAR

28

4

4

10

18

SERI PELINDONG

29

4

5

14

19

BENTONG

24

3

4

20

MIRI

28

1

21

KOTA TINGGI

29

4

22

JUASSEH

22

23

SETAPAK

23

24

TEMERLOH

25

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

43

100.00

100.00

0.00

2.79

2.09

31

100.00

100.00

0.00

2.81

2.73

0.08

2

31

100.00

100.00

0.00

2.84

4.11

-1.27

7

2

28

100.00

100.00

0.00

2.86

4.08

-1.22

3

3

29

100.00

100.00

0.00

2.86

2.32

0.54

7

8

1

24

100.00

100.00

0.00

2.88

4.00

-1.13

8

13

5

1

28

100.00

100.00

0.00

2.89

4.00

-1.11

5

14

3

2

29

100.00

100.00

0.00

2.90

4.33

-1.44

10

4

8

22

100.00

100.00

0.00

2.91

3.38

-0.47

4

3

6

6

3

23

100.00

100.00

0.00

2.91

3.50

-0.59

18

2

6

4

3

3

18

100.00

100.00

0.00

2.94

3.71

-0.77

LEBOH CATOR

34

3

11

8

9

2

1

34

100.00

100.00

0.00

2.97

3.75

-0.78

26

BESUT

29

2

5

14

7

1

29

100.00

100.00

0.00

3.03

3.64

-0.60

27

TANAH MERAH

26

3

6

5

10

2

26

100.00

100.00

0.00

3.08

2.47

0.60

28

BATU PAHAT

30

3

3

14

8

2

30

100.00

100.00

0.00

3.10

3.52

-0.42

29

SANDAKAN

27

30

BINTULU

21

31

BUTTERWORTH

31

32

KUCHING

28

33

KLANG

29

34

TAWAU

23

35

KUALA KANGSAR

25

2

4

36

KAJANG

65

2

37

JALAN STADIUM

26

1

38

SEGAMAT

39

1
1

1

1

1

0.70

24

3

27

100.00

100.00

0.00

3.11

3.24

-0.13

9

4

4

4

21

100.00

100.00

0.00

3.14

4.08

-0.94

5

3

10

8

5

31

100.00

100.00

0.00

3.16

3.57

-0.41

1

5

11

10

1

28

100.00

100.00

0.00

3.18

5.04

-1.86

9

9

7

4

29

100.00

17

5

1

23

100.00

100.00

0.00

3.30

4.23

-0.92

7

8

4

25

100.00

100.00

0.00

3.32

3.98

-0.66

17

13

22

9

65

100.00

100.00

0.00

3.38

3.37

0.02

4

6

13

2

1

26

100.00

100.00

0.00

3.42

2.74

0.68

27

6

8

10

1

1

27

100.00

100.00

0.00

3.44

3.34

0.10

KUALA LIPIS

21

3

6

11

1

21

100.00

100.00

0.00

3.48

2.96

0.51

40

KUALA ROMPIN

25

1

1

12

7

4

25

100.00

100.00

0.00

3.48

4.50

-1.02

41

WAKAF TEMBUSU

50

1

8

14

18

5

50

100.00

100.00

0.00

3.48

4.18

-0.70

42

PORT DICKSON

19

1

4

4

6

3

19

100.00

100.00

0.00

3.53

3.08

0.45

43

BEAUFORT

55

27

19

9

55

100.00

44

KUALA KRAI

28

6

6

8

7

28

100.00

100.00

0.00

3.71

3.55

0.17

45

BATU LANCANG

18

2

5

8

2

18

100.00

100.00

0.00

3.72

6.85

-3.13

46

SLIM RIVER

24

7

16

1

24

100.00

100.00

0.00

3.75

2.84

0.91

47

ARAU

27

14

6

6

1

27

100.00

100.00

0.00

3.78

3.93

-0.15

48

AMPANGAN

29

3

7

4

13

1

29

100.00

100.00

0.00

3.97

2.95

1.02

49

KANGAR

29

1

6

15

5

2

29

100.00

100.00

0.00

4.03

2.56

1.48

50

BETONG

20

1

3

5

7

3

20

100.00

100.00

0.00

4.55

5.84

-1.29

51

KEMAMAN

20

2

7

6

5

20

100.00

100.00

0.00

4.70

4.32

0.38

299

478

362

135

23

4

8.77 20.82 33.29 25.21

9.40

1.60

0.28

1436

100.00

0.00

3.10

3.58

-0.49

JUMLAH KESELURUHAN

1436

1

1

9
0.63

126

1

2
2

3
1
1
1

1

1

7

Bagi Mata Pelajaran: 8322 Automotif Elektrik dan Diesel
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A
1

A-

B+

B

C+

3.67

100.00

Gred Purata Kebangsaan : 2.90

GRED
A+

3.21

TH
C

D

E

G

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

1

SERI ISKANDAR

30

11

14

3

1

30

100.00

100.00

0.00

1.73

3.83

-2.10

2

NIBONG TEBAL

24

9

10

4

1

24

100.00

100.00

0.00

1.88

3.30

-1.42

3

KENINGAU

20

5

11

4

20

100.00

100.00

0.00

1.95

3.57

-1.62

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

73

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8322 Automotif Elektrik dan Diesel
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

4

SANDAKAN

27

5

LIKAS

23

6

KLUANG

29

7

TAIPING

26

8

KUALA LIPIS

9

Gred Purata Kebangsaan : 2.90

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

6

13

7

6

7

8

5

15

7

2

6

13

1

2

21

2

11

8

PENGKALAN CHEPA

37

9

13

10

10

LANGKAWI

18

1

12

11

KUDAT

21

2

12

SETAPAK

23

13

TANJUNG PUTERI

14

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

27

100.00

100.00

0.00

2.11

3.62

-1.51

23

100.00

100.00

0.00

2.13

4.56

-2.43

29

100.00

100.00

0.00

2.21

3.89

-1.68

26

100.00

100.00

0.00

2.27

2.74

-0.47

21

100.00

100.00

0.00

2.29

4.07

-1.79

5

37

100.00

100.00

0.00

2.30

2.70

-0.41

3

2

18

100.00

100.00

0.00

2.33

4.35

-2.02

10

8

1

21

100.00

100.00

0.00

2.38

3.38

-0.99

2

14

4

2

23

100.00

100.00

0.00

2.39

4.54

-2.15

30

4

14

7

5

30

100.00

100.00

0.00

2.43

3.03

-0.59

LEBOH CATOR

34

5

11

16

2

34

100.00

100.00

0.00

2.44

3.81

-1.37

15

KUALA KANGSAR

25

3

10

7

2

25

100.00

100.00

0.00

2.48

4.52

-2.04

16

KOTA TINGGI

29

2

15

9

2

29

100.00

100.00

0.00

2.52

4.08

-1.56

17

BENTONG

24

5

8

6

3

24

100.00

100.00

0.00

2.54

4.35

-1.81

18

MATANG

35

4

14

14

2

35

100.00

100.00

0.00

2.54

3.79

-1.25

19

JUASSEH

22

3

7

8

4

22

100.00

100.00

0.00

2.59

3.52

-0.93

20

SERI PELINDONG

29

4

10

9

5

29

100.00

100.00

0.00

2.62

3.41

-0.79

21

KULIM

29

1

13

10

5

29

100.00

100.00

0.00

2.66

3.32

-0.67

22

DATOK SERI MOHD ZAIN

43

1

18

17

7

43

100.00

100.00

0.00

2.70

3.09

-0.40

23

SLIM RIVER

24

8

12

4

24

100.00

100.00

0.00

2.83

3.32

-0.48

24

SG BULOH

31

2

7

15

7

31

100.00

100.00

0.00

2.87

2.91

-0.04

25

PORT DICKSON

19

1

5

8

5

19

100.00

100.00

0.00

2.89

3.47

-0.58

26

BUTTERWORTH

31

2

8

12

8

1

31

100.00

100.00

0.00

2.94

3.41

-0.47

27

JALAN STADIUM

26

8

12

5

1

26

100.00

100.00

0.00

2.96

3.15

-0.19

28

MUAR

28

2

6

12

7

1

28

100.00

100.00

0.00

2.96

4.00

-1.04

29

TANAH MERAH

26

1

7

11

6

26

100.00

100.00

0.00

3.00

3.66

-0.66

30

KAJANG

65

1

19

26

14

4

65

100.00

100.00

0.00

3.08

3.95

-0.87

31

BINTULU

21

5

11

3

2

21

100.00

100.00

0.00

3.10

4.35

-1.26

32

MELAKA TENGAH

31

7

14

7

1

1

31

100.00

100.00

0.00

3.10

5.00

-1.90

33

BESUT

29

5

18

5

1

29

100.00

100.00

0.00

3.10

3.83

-0.73

34

BEAUFORT

55

16

22

13

1

55

100.00

35

TAWAU

23

20

3

23

100.00

100.00

0.00

3.13

3.64

-0.51

36

LABUAN

21

4

12

4

21

100.00

100.00

0.00

3.14

4.00

-0.86

37

TEMERLOH

18

8

3

4

1

18

100.00

100.00

0.00

3.22

4.26

-1.03

38

BATU PAHAT

30

6

10

11

2

30

100.00

100.00

0.00

3.23

3.95

-0.72

39

MIRI

28

6

12

7

3

28

100.00

100.00

0.00

3.25

4.58

-1.33

40

KLANG

29

2

5

8

11

3

29

100.00

41

ARAU

27

1

7

8

7

2

27

100.00

100.00

0.00

3.30

4.22

-0.93

42

BATU LANCANG

18

1

11

4

2

18

100.00

100.00

0.00

3.39

7.22

-3.83

43

KANGAR

29

2

13

7

6

29

100.00

100.00

0.00

3.48

3.33

0.15

44

KUCHING

28

4

10

10

4

28

100.00

100.00

0.00

3.50

4.13

-0.63

45

KUALA KRAI

28

6

9

8

4

28

100.00

100.00

0.00

3.50

3.97

-0.47

46

KUALA ROMPIN

25

1

1

11

7

5

25

100.00

100.00

0.00

3.56

4.81

-1.25

47

WAKAF TEMBUSU

50

1

7

19

14

4

4

50

100.00

100.00

0.00

3.60

3.52

0.08

48

SEGAMAT

27

3

10

9

3

1

27

100.00

100.00

0.00

3.70

4.17

-0.47

49

AMPANGAN

29

2

8

10

7

2

29

100.00

100.00

0.00

3.97

4.46

-0.49

50

BETONG

20

1

6

6

4

1

1

20

100.00

100.00

0.00

4.25

5.40

-1.15

51

KEMAMAN

20

2

8

6

2

2

20

100.00

100.00

0.00

4.60

4.54

0.06

1
1

1

1

1

1

1
1
2

1

1

2
1
2
1

1

1
1

1
1
1

3

1

2

2

2
1
1
1
1
1

1
1

3.11

3.28

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

74

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8322 Automotif Elektrik dan Diesel
BIL

SMT / SMV

JUMLAH KESELURUHAN

BIL
AMBIL
1435

Gred Purata Kebangsaan : 2.90

GRED
A+

A
5

0.35

A-

112

B+

429

B

513

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

268

78

21

7

2

7.80 29.90 35.75 18.68

5.44

1.46

0.49

0.14

8

1435

Bagi Mata Pelajaran: 8331 Kimpalan Arka
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

A-

100.00

0.00

2.90

3.95

-1.05

Gred Purata Kebangsaan : 2.93
GRED

A+

100.00

B+

B

TH

C+

1

SERI ISKANDAR

27

4

7

6

8

2

2

MUAR

29

2

7

12

6

1

3

BUTTERWORTH

21

7

6

7

4

TAIPING

27

4

9

12

1

5

SANDAKAN

25

6

7

10

6

SERI PELINDONG

23

2

11

7

JALAN STADIUM

26

3

8

SETAPAK

29

9

KUALA KANGSAR

10

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

27

100.00

100.00

0.00

1.89

6.68

-4.80

29

100.00

100.00

0.00

2.03

5.16

-3.12

21

100.00

100.00

0.00

2.24

3.30

-1.06

27

100.00

100.00

0.00

2.30

3.03

-0.73

2

25

100.00

100.00

0.00

2.32

4.06

-1.74

9

1

23

100.00

100.00

0.00

2.39

4.06

-1.67

11

10

2

26

100.00

100.00

0.00

2.42

3.67

-1.24

3

11

6

7

29

100.00

100.00

0.00

2.45

5.25

-2.80

20

3

8

6

3

20

100.00

100.00

0.00

2.45

4.84

-2.39

NIBONG TEBAL

26

3

10

11

2

26

100.00

100.00

0.00

2.46

6.07

-3.61

11

WAKAF TEMBUSU

41

4

14

20

1

41

100.00

100.00

0.00

2.49

3.06

-0.58

12

LIKAS

28

6

10

6

3

28

100.00

100.00

0.00

2.54

5.10

-2.56

13

SHAH ALAM

61

10

16

26

9

1

61

100.00

100.00

0.00

2.56

3.06

-0.50

14

BINTULU

29

2

11

13

3

1

29

100.00

100.00

0.00

2.59

6.06

-3.47

15

MELAKA TENGAH

29

3

13

7

5

29

100.00

100.00

0.00

2.62

4.00

-1.38

16

KUALA KRAI

25

1

12

8

3

25

100.00

100.00

0.00

2.64

7.27

-4.63

17

MIRI

30

6

6

5

12

1

30

100.00

100.00

0.00

2.70

4.16

-1.46

18

KENINGAU

16

2

6

3

4

1

16

100.00

100.00

0.00

2.75

7.62

-4.87

19

BATU PAHAT

29

4

5

14

6

29

100.00

100.00

0.00

2.76

6.00

-3.24

20

SG BULOH

24

3

7

8

4

2

1

24

100.00

100.00

0.00

2.79

4.74

-1.94

21

KOTA TINGGI

33

4

9

14

4

1

1

33

100.00

100.00

0.00

2.82

6.32

-3.51

22

KUALA LIPIS

21

1

10

5

3

1

1

21

100.00

100.00

0.00

2.86

3.40

-0.54

23

ARAU

25

1

7

11

6

25

100.00

100.00

0.00

2.88

3.34

-0.46

24

SG PETANI 1

88

1

5

29

27

21

1

88

100.00

100.00

0.00

2.89

3.48

-0.59

25

JUASSEH

27

1

7

12

7

1

27

100.00

100.00

0.00

2.89

3.35

-0.47

26

KLANG

31

2

7

15

6

1

31

100.00

27

BATU LANCANG

24

1

7

10

5

1

24

100.00

100.00

0.00

2.92

3.95

-1.03

28

TEMERLOH

27

1

7

13

5

1

27

100.00

100.00

0.00

2.93

4.38

-1.45

29

SEGAMAT

30

11

13

5

1

30

100.00

100.00

0.00

2.97

4.26

-1.29

30

TANJUNG PUTERI

37

1

8

19

9

1

37

100.00

100.00

0.00

2.97

2.65

0.32

31

KULIM

29

2

10

10

4

1

29

100.00

100.00

0.00

3.00

3.62

-0.62

32

KLUANG

30

2

4

17

6

1

30

100.00

100.00

0.00

3.00

3.30

-0.30

33

SLIM RIVER

28

6

13

7

2

28

100.00

100.00

0.00

3.18

4.32

-1.14

34

KERIAN

70

6

15

22

15

11

70

100.00

100.00

0.00

3.20

3.38

-0.18

35

PENGKALAN CHEPA

55

3

11

29

7

1

55

100.00

100.00

0.00

3.22

4.06

-0.84

36

AMPANGAN

26

1

3

11

11

26

100.00

100.00

0.00

3.23

3.46

-0.23

37

PORT DICKSON

25

2

10

7

1

23

92.00

100.00

-8.00

3.24

3.44

-0.20

38

KUALA ROMPIN

35

3

22

8

35

100.00

100.00

0.00

3.26

4.32

-1.06

39

KUDAT

14

6

3

2

14

100.00

100.00

0.00

3.29

4.65

-1.37

40

LABUAN

31

7

13

7

3

31

100.00

100.00

0.00

3.29

5.10

-1.81

41

DATOK SERI MOHD ZAIN

27

3

13

7

3

27

100.00

100.00

0.00

3.30

3.14

0.15

1

2

1

1

1

1
1

1
1
2

1

1
3

1
1
1

1
1

4

1

1
1

1
2
1

3
4
2
2

2

2
2

2
1

1

2.90

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

75

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8331 Kimpalan Arka
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 2.93
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

42

LEBOH CATOR

28

5

9

11

3

43

TAWAU

30

2

16

9

3

44

BENTONG

32

3

15

10

4

45

BESUT

28

5

10

9

3

46

BETONG

24

13

7

4

47

KANGAR

24

4

8

5

6

48

KEMAMAN

28

1

9

11

6

1

49

TANAH MERAH

35

2

3

8

11

7

1

122

394

582

290

76

8

8.10 26.14 38.62 19.24

5.04

0.53

JUMLAH KESELURUHAN

1507

14
0.93

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G
1

1
1

28

100.00

100.00

0.00

3.43

3.71

-0.28

30

100.00

100.00

0.00

3.43

6.00

-2.57

1

32

100.00

100.00

0.00

3.47

6.24

-2.77

1

27

96.43

100.00

-3.57

3.57

5.65

-2.08

24

100.00

100.00

0.00

3.63

6.55

-2.93

24

100.00

100.00

0.00

3.71

4.30

-0.59

28

100.00

100.00

0.00

3.89

5.12

-1.22

34

97.14

100.00

-2.86

4.06

4.13

-0.07

1503

99.73

-0.27

2.93

4.37

-1.44

1
2

1

4

13

4

0.27

0.86

0.27

28

Bagi Mata Pelajaran: 8332 Kimpalan Gas
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 2.83
GRED

A+

A

A-

100.00

B+

B

TH

C+

C

1

SEGAMAT

30

10

17

2

2

MELAKA TENGAH

29

11

10

4

3

SETAPAK

29

6

12

11

4

KOTA TINGGI

33

11

11

8

1

1

5

BUTTERWORTH

21

4

11

4

1

1

6

JALAN STADIUM

26

7

10

6

1

2

7

NIBONG TEBAL

26

4

12

9

8

SANDAKAN

25

3

13

8

9

MUAR

29

4

17

6

10

SERI PELINDONG

23

3

9

11

11

ARAU

25

2

12

9

2

12

PENGKALAN CHEPA

55

10

25

10

5

13

SERI ISKANDAR

27

4

10

9

4

14

WAKAF TEMBUSU

41

7

17

11

4

15

KUALA KANGSAR

20

1

11

5

3

16

BATU LANCANG

24

2

10

11

17

TANJUNG PUTERI

37

4

14

15

4

18

KUALA LIPIS

21

5

7

5

2

1

19

SG BULOH

24

4

10

6

2

1

20

TAIPING

28

3

10

13

1

21

SHAH ALAM

61

8

23

22

6

1

22

MIRI

30

4

12

7

6

23

BINTULU

29

2

9

16

1

24

BATU PAHAT

29

3

9

12

5

25

KULIM

29

5

9

10

3

26

KUALA ROMPIN

35

1

12

17

5

27

JUASSEH

27

1

9

13

3

28

KENINGAU

17

1

7

5

3

29

SLIM RIVER

28

1

9

12

5

1

30

PORT DICKSON

25

5

9

6

1

1

31

TEMERLOH

27

1

10

11

2

2

32

KLUANG

30

2

11

9

7

33

SG PETANI 1

88

5

27

34

14

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G
1

29

96.67

100.00

-3.33

1.97

5.03

-3.07

29

100.00

100.00

0.00

2.10

3.23

-1.13

29

100.00

100.00

0.00

2.17

5.44

-3.27

33

100.00

100.00

0.00

2.21

6.09

-3.88

21

100.00

100.00

0.00

2.24

3.45

-1.21

26

100.00

100.00

0.00

2.27

3.57

-1.30

1

26

100.00

100.00

0.00

2.27

4.23

-1.96

1

25

100.00

100.00

0.00

2.28

4.17

-1.89

29

100.00

100.00

0.00

2.31

4.58

-2.27

23

100.00

100.00

0.00

2.35

4.55

-2.20

25

100.00

100.00

0.00

2.44

3.34

-0.90

55

100.00

100.00

0.00

2.45

3.65

-1.19

27

100.00

100.00

0.00

2.48

4.32

-1.83

41

100.00

100.00

0.00

2.49

2.13

0.36

20

100.00

100.00

0.00

2.50

4.94

-2.44

3

1

1
1

1
1

1

1

5
2
1

24

100.00

100.00

0.00

2.50

3.21

-0.71

1

37

100.00

100.00

0.00

2.51

3.14

-0.63

1

1

21

100.00

100.00

0.00

2.52

4.20

-1.68

1

1

24

100.00

100.00

0.00

2.54

5.00

-2.46

1

1

28

100.00

100.00

0.00

2.57

3.62

-1.05

1

61

100.00

100.00

0.00

2.57

5.09

-2.52

1

1

30

100.00

100.00

0.00

2.60

4.53

-1.93

1

1

29

100.00

100.00

0.00

2.66

5.00

-2.34

29

100.00

100.00

0.00

2.66

5.00

-2.34

29

100.00

100.00

0.00

2.69

2.92

-0.23

2

35

100.00

100.00

0.00

2.74

4.29

-1.54

1

27

100.00

100.00

0.00

2.78

3.39

-0.61

17

100.00

100.00

0.00

2.82

6.33

-3.51

28

100.00

100.00

0.00

2.86

4.44

-1.58

25

100.00

100.00

0.00

2.88

3.00

-0.12

27

100.00

100.00

0.00

2.89

4.14

-1.25

2

30

100.00

100.00

0.00

2.90

4.20

-1.30

1

88

100.00

100.00

0.00

2.95

3.66

-0.70

1

1

1

1
1
2

1

1
1

6

1

1

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

76

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8332 Kimpalan Gas
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 2.83
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

34

BENTONG

32

2

6

16

5

2

1

35

BESUT

28

1

9

12

3

1

1

36

KUALA KRAI

25

1

4

13

6

1

37

KERIAN

70

7

16

22

16

6

3

38

LIKAS

28

1

7

10

8

1

1

39

LEBOH CATOR

27

2

7

10

2

3

3

40

KLANG

31

4

17

9

41

TANAH MERAH

35

10

10

7

7

42

BETONG

24

1

3

6

12

2

43

KUDAT

14

1

4

3

3

1

44

DATOK SERI MOHD ZAIN

26

4

11

6

4

1

45

AMPANGAN

27

3

12

8

3

1

46

TAWAU

30

16

9

4

47

KEMAMAN

28

2

11

7

48

KANGAR

25

1

7

49

LABUAN

31

JUMLAH KESELURUHAN

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G
1

32

100.00

100.00

0.00

3.06

5.10

-2.03

1

28

100.00

100.00

0.00

3.07

3.68

-0.61

25

100.00

100.00

0.00

3.08

6.36

-3.28

70

100.00

100.00

0.00

3.10

5.43

-2.33

28

100.00

100.00

0.00

3.14

4.33

-1.19

27

100.00

100.00

0.00

3.22

3.54

-0.32

31

100.00

35

100.00

100.00

0.00

3.43

3.98

-0.55

24

100.00

100.00

0.00

3.46

6.11

-2.65

14

100.00

100.00

0.00

3.50

5.96

-2.46

1

26

100.00

100.00

0.00

3.50

4.40

-0.90

1

27

100.00

100.00

0.00

3.52

3.58

-0.06

1

30

100.00

100.00

0.00

3.67

6.14

-2.48

6

2

28

100.00

100.00

0.00

3.82

5.15

-1.33

11

2

3

1

25

100.00

100.00

0.00

4.12

4.30

-0.18

19

9

2

1

1

31

100.00

100.00

0.00

4.55

5.00

-0.45

227

79

31

8

6

1

10.60 32.07 34.00 15.04

5.24

2.05

0.53

0.40

0.07

26

1508

99.93

-0.07

2.83

4.37

-1.54

160

1509

E

484

513

1

3
2

1
1
2

Bagi Mata Pelajaran: 8401 Fundamentals of Programming
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

1

PERD JOHOR BAHRU

20

15

3

2

DATOK SERI MOHD ZAIN

11

3

7

3

PORT DICKSON

17

8

4

2

2

4

BALIK PULAU

16

6

3

6

1

5

KLUANG

17

5

6

4

6

JUASSEH

14

4

3

3

3

1

7

ERT SETAPAK

20

2

5

4

3

1

2

8

KULIM

17

4

1

2

3

3

3

9

MIRI

22

3

7

7

3

10

BENTONG

18

5

2

2

7

1

11

TAWAU

15

3

3

3

3

1

12

BESUT

18

3

4

8

1

13

SERI MANJUNG

20

1

5

2

4

14

KANGAR

18

2

4

2

4

15

BETONG

11

1

1

2

5

16

SHAH ALAM

20

1

2

2

6

4

3

17

KUDAT

2

1

1

2

2

18

PASIR MAS

1

2

3

2

3

6

53

55

34

53

28

26

5

15.33 17.67 18.33 11.33 17.67

9.33

8.67

1.67

JUMLAH KESELURUHAN

1
1

1

8
18
300

46

100.00

Gred Purata Kebangsaan : 2.81

GRED
A+

3.26

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

2

20

100.00

100.00

0.00

0.35

0.50

11

100.00

100.00

0.00

0.91

0.63

0.28

17

100.00

100.00

0.00

1.06

1.18

-0.12

16

100.00

100.00

0.00

1.13

1.22

-0.10

17

100.00

100.00

0.00

1.29

1.61

-0.32

14

100.00

100.00

0.00

2.57

2.33

0.24

3

20

100.00

100.00

0.00

2.70

1.68

1.02

1

17

100.00

100.00

0.00

2.76

2.06

0.71

2

22

100.00

100.00

0.00

2.82

2.85

-0.03

1

18

100.00

100.00

0.00

3.11

3.13

-0.01

1

15

100.00

100.00

0.00

3.27

3.30

-0.03

2

18

100.00

100.00

0.00

3.33

2.65

0.69

5

2

20

100.00

100.00

0.00

3.50

1.95

1.55

4

1

18

100.00

100.00

0.00

3.61

4.12

-0.51

11

100.00

100.00

0.00

3.73

4.24

-0.51

20

100.00

100.00

0.00

4.00

2.06

1.94

8

100.00

100.00

0.00

4.13

3.16

0.97

18

100.00

100.00

0.00

4.44

2.13

2.31

300

100.00

0.00

2.69

2.29

0.40

1
1
2

1

2

1
1
1
1

100.00

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

77

-0.15

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8402 Programming and Development Tools
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 1.74

GRED
A+

A

A-

B+

1

KLUANG

17

8

5

3

2

BALIK PULAU

16

6

6

4

3

KULIM

17

7

6

2

4

PERD JOHOR BAHRU

20

6

10

5

TAWAU

15

2

6

DATOK SERI MOHD ZAIN

7

KUDAT

8

PORT DICKSON

17

9

SHAH ALAM

10
11

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

17

100.00

100.00

0.00

0.82

1.56

-0.73

16

100.00

100.00

0.00

0.88

2.33

-1.46

2

17

100.00

100.00

0.00

0.94

1.44

-0.50

3

1

20

100.00

100.00

0.00

0.95

1.56

-0.61

8

4

1

15

100.00

100.00

0.00

1.27

2.65

-1.38

11

8

3

11

100.00

100.00

0.00

1.27

2.75

-1.48

8

5

3

8

100.00

100.00

0.00

1.38

2.37

-0.99

2

8

6

17

100.00

100.00

0.00

1.47

1.27

0.20

20

3

8

5

3

20

100.00

100.00

0.00

1.55

2.41

-0.86

SERI MANJUNG

20

4

5

7

4

20

100.00

100.00

0.00

1.55

2.47

-0.92

BESUT

18

2

7

5

3

1

18

100.00

100.00

0.00

1.67

1.82

-0.16

12

BENTONG

18

2

7

5

1

3

18

100.00

100.00

0.00

1.78

3.75

-1.97

13

JUASSEH

14

1

4

6

1

2

14

100.00

100.00

0.00

1.93

1.62

0.31

14

ERT SETAPAK

20

5

6

2

3

2

20

100.00

100.00

0.00

2.05

1.95

0.10

15

MIRI

22

1

6

8

4

2

1

22

100.00

100.00

0.00

2.14

4.15

-2.01

16

KANGAR

18

1

6

3

2

2

4

18

100.00

100.00

0.00

2.56

3.12

-0.56

17

PASIR MAS

18

1

4

5

3

2

2

18

100.00

100.00

0.00

2.72

2.33

0.39

18

BETONG

11

3

5

3

1

11

100.00

100.00

0.00

4.00

3.94

0.06

32

20

11

2

1

17.00 36.33 24.67 10.67

6.67

3.67

0.67

0.33

1

300

100.00

0.00

1.70

2.43

-0.73

JUMLAH KESELURUHAN

300

51

109

74

1

1
1

2

1

Bagi Mata Pelajaran: 8501 Membuat Pakaian
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 2.30
GRED

A+

A

A-

100.00

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

ERT AZIZAH

27

2

15

8

2

27

100.00

100.00

0.00

1.37

2.33

-0.96

2

KUALA KANGSAR

16

1

9

1

5

16

100.00

100.00

0.00

1.63

2.57

-0.95

3

SG PETANI 2

23

8

11

4

23

100.00

100.00

0.00

1.83

2.24

-0.41

4

ERT PUTERI

24

8

10

6

24

100.00

100.00

0.00

1.92

3.54

-1.62

5

KENINGAU

17

3

12

2

17

100.00

100.00

0.00

1.94

3.53

-1.59

6

ERT SETAPAK

56

19

21

10

3

56

100.00

100.00

0.00

2.02

2.19

-0.17

7

39

7

22

9

1

39

100.00

100.00

0.00

2.10

3.18

-1.07

8

DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP
MUAR

16

3

8

5

16

100.00

100.00

0.00

2.13

2.74

-0.61

9

KANGAR

14

1

6

6

14

100.00

100.00

0.00

2.50

5.12

-2.62

10

BINTULU

12

1

4

7

12

100.00

100.00

0.00

2.50

2.14

0.36

11

MATANG

24

2

11

9

12

SIBU

23

1

8

11

13

TANAH MERAH

25

2

14

TAWAU

25

JUMLAH KESELURUHAN

341

1

1
4

78

124

1
2

1
2

3

24

100.00

100.00

0.00

2.54

2.51

0.03

2

1

1

23

100.00

100.00

0.00

2.74

4.15

-1.41

13

3

7

1

25

100.00

100.00

0.00

3.60

5.37

-1.77

11

10

1

25

100.00

100.00

0.00

3.64

6.79

-3.15

341

100.00

0.00

2.30

3.18

-0.89

2

100

20

13

2

1.17 22.87 36.36 29.33

5.87

3.81

0.59

6

Bagi Mata Pelajaran: 8502 Pola Pakaian
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 3.18
GRED

A+

A

A-

100.00

B+

B

C+

TH
C

D

E

G

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

78

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8502 Pola Pakaian
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 3.18
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

KENINGAU

17

2

7

6

2

17

100.00

100.00

0.00

2.47

4.50

-2.03

2

SG PETANI 2

23

2

7

13

1

23

100.00

100.00

0.00

2.57

3.42

-0.86

3

39

1

16

16

6

39

100.00

100.00

0.00

2.69

3.31

-0.61

4

DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP
ERT SETAPAK

56

4

17

24

8

2

56

100.00

100.00

0.00

2.82

3.09

-0.27

5

KUALA KANGSAR

16

2

3

6

4

1

16

100.00

100.00

0.00

2.94

3.66

-0.72

6

MUAR

16

1

4

6

4

1

16

100.00

100.00

0.00

3.00

3.57

-0.57

7

ERT PUTERI

24

1

4

10

8

1

1

24

100.00

100.00

0.00

3.17

4.77

-1.60

8

MATANG

25

3

16

4

2

2

25

100.00

100.00

0.00

3.20

3.31

-0.11

9

ERT AZIZAH

27

7

11

5

4

27

100.00

100.00

0.00

3.22

2.82

0.40

10

KANGAR

14

1

7

3

3

14

100.00

100.00

0.00

3.57

4.24

-0.66

11

TAWAU

25

1

9

11

1

25

100.00

100.00

0.00

3.64

6.79

-3.15

12

BINTULU

12

5

5

2

12

100.00

100.00

0.00

3.75

2.86

0.89

13

SIBU

23

6

11

6

1

23

100.00

100.00

0.00

4.00

3.81

0.19

14

TANAH MERAH

25

4

10

7

1

25

100.00

100.00

0.00

4.24

4.30

-0.06

139

82

30

6

4.39 20.47 40.64 23.98

8.77

1.75

5

342

100.00

0.00

3.18

3.71

-0.53

JUMLAH KESELURUHAN

1

1
15

342

70

1

2

3

Bagi Mata Pelajaran: 8511 Roti dan Masakan Yis
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 2.67

GRED
A+

A

A-

B+

100.00

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

KUALA KANGSAR

31

1

9

16

4

1

31

100.00

100.00

0.00

1.84

2.41

-0.57

2

SG PETANI 2

63

1

10

29

12

9

2

63

100.00

100.00

0.00

2.38

2.36

0.02

3

LANGKAWI

30

1

5

8

4

6

6

30

100.00

100.00

0.00

2.90

2.72

0.18

4

TANAH MERAH

49

1

7

9

19

8

2

2

49

100.00

100.00

0.00

2.94

3.54

-0.60

5

KENINGAU

22

2

6

7

5

1

1

22

100.00

100.00

0.00

3.05

3.24

-0.19

6

TAWAU

20

1

3

5

9

1

20

100.00

100.00

0.00

3.45

3.31

0.14

34

71

51

38

12

2

3

1.86 15.81 33.02 23.72 17.67

5.58

0.93

1.40

215

100.00

0.00

2.67

2.87

-0.20

JUMLAH KESELURUHAN

215

4

1
1

Bagi Mata Pelajaran: 8512 Patisserie
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

1

KUALA KANGSAR

31

2

SG PETANI 2

63

3

LANGKAWI

30

4

TANAH MERAH

5
6

Gred Purata Kebangsaan : 2.77
GRED

A+

A

100.00

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

8

17

5

1

31

100.00

100.00

0.00

2.00

2.87

-0.87

5

38

13

1

4

63

100.00

100.00

0.00

2.29

3.17

-0.89

3

7

12

5

2

1

30

100.00

100.00

0.00

2.97

3.56

-0.60

49

14

19

8

5

2

49

100.00

100.00

0.00

3.29

3.88

-0.59

TAWAU

20

3

10

6

20

100.00

100.00

0.00

3.30

3.85

-0.55

KENINGAU

21

2

12

5

2

1

21

100.00

100.00

0.00

3.33

3.30

0.03

81

71

25

14

4

1

7.48 37.85 33.18 11.68

6.54

1.87

0.47

1

214

100.00

0.00

2.77

3.42

-0.65

JUMLAH KESELURUHAN

214

2

2
0.93

16

1

1

100.00

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

79

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8521 Persolekan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

1

SG PETANI 2

19

2

KENINGAU

20

3

ERT SETAPAK

4

Gred Purata Kebangsaan : 2.45
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

15

3

1

19

100.00

100.00

0.00

1.26

2.00

-0.74

7

7

3

2

20

100.00

100.00

0.00

1.90

3.30

-1.40

32

11

14

4

3

32

100.00

100.00

0.00

1.97

2.76

-0.80

ERT AZIZAH

22

5

10

6

1

22

100.00

100.00

0.00

2.14

2.15

-0.01

5

KUALA KANGSAR

26

4

13

8

26

100.00

100.00

0.00

2.27

3.36

-1.09

6

MATANG

20

2

9

9

20

100.00

100.00

0.00

2.35

3.34

-0.99

7

SIBU

23

2

11

6

4

23

100.00

100.00

0.00

2.52

3.13

-0.61

8

MUAR

28

2

11

13

1

1

28

100.00

100.00

0.00

2.57

3.27

-0.70

9

KANGAR

25

1

10

10

3

1

25

100.00

100.00

0.00

2.72

3.00

-0.28

10

ERT PUTERI

16

6

8

2

16

100.00

100.00

0.00

2.75

2.85

-0.10

11

TAWAU

11

1

3

5

1

1

11

100.00

100.00

0.00

2.82

3.21

-0.39

12

DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP
TANAH MERAH

26

2

5

9

8

2

26

100.00

100.00

0.00

3.12

2.57

0.55

9

9

5

5

1

29

100.00

100.00

0.00

3.31

3.17

0.14

111

91

30

11

1

0.34 17.51 37.37 30.64 10.10

3.70

0.34

297

100.00

0.00

2.45

2.91

-0.46

13

JUMLAH KESELURUHAN

1

29
297

1

52

1
1
1
2

4

Bagi Mata Pelajaran: 8522 Dandanan Rambut
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 2.11
GRED

A+

A

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

SG PETANI 2

19

14

2

2

19

100.00

100.00

0.00

1.26

2.20

-0.94

2

KANGAR

25

12

12

1

25

100.00

100.00

0.00

1.56

2.81

-1.25

3

MATANG

20

11

6

3

1

20

100.00

100.00

0.00

1.60

3.10

-1.50

4

ERT PUTERI

16

7

6

3

2

16

100.00

100.00

0.00

1.75

2.20

-0.45

5

ERT AZIZAH

22

6

10

5

22

100.00

100.00

0.00

1.86

2.10

-0.24

6

SIBU

23

9

8

6

23

100.00

100.00

0.00

1.87

2.91

-1.04

7

KENINGAU

20

4

11

4

1

20

100.00

100.00

0.00

2.10

2.75

-0.65

8

KUALA KANGSAR

26

5

12

7

2

26

100.00

100.00

0.00

2.23

2.07

0.16

9

ERT SETAPAK

32

8

12

8

2

32

100.00

100.00

0.00

2.31

2.12

0.19

10

TAWAU

11

1

6

2

2

11

100.00

100.00

0.00

2.45

3.16

-0.70

11

DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP
TANAH MERAH

26

3

9

9

4

26

100.00

100.00

0.00

2.46

2.63

-0.17

12

29

1

15

6

6

29

100.00

100.00

0.00

2.69

2.72

-0.03

13

MUAR

28

2

7

16

3

1

28

100.00

100.00

0.00

2.71

2.60

0.11

83

116

72

20

3

1.01 27.95 39.06 24.24

6.73

1.01

4

297

100.00

0.00

2.11

2.57

-0.46

JUMLAH KESELURUHAN

297

1

A-

100.00

1

1

3

2

1

Bagi Mata Pelajaran: 8531 Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 2.22

GRED
A+

A
1

A-

B+

B

C+

TH
C

D

E

100.00

G

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

1

ERT SETAPAK

31

11

14

5

31

100.00

100.00

0.00

1.74

2.53

-0.79

2

KENINGAU

18

5

8

5

18

100.00

100.00

0.00

2.00

1.95

0.05

3

SG PETANI 2

22

2

17

3

22

100.00

100.00

0.00

2.05

2.05

0.00

4

KUALA KANGSAR

19

1

12

6

19

100.00

100.00

0.00

2.26

2.75

-0.49

5

ERT AZIZAH

22

1

13

8

22

100.00

100.00

0.00

2.32

2.17

0.15

6

TANAH MERAH

25

1

12

11

25

100.00

100.00

0.00

2.48

2.75

-0.27

1

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

80

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8531 Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak
BIL
7

SMT / SMV
TAWAU

BIL
AMBIL

GRED
A+

A

A-

24

JUMLAH KESELURUHAN

161

Gred Purata Kebangsaan : 2.22

B+

B

8

14

2

84

52

3

0.62 13.04 52.17 32.30

1.86

1

21

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

24

100.00

161

100.00

Bagi Mata Pelajaran: 8532 Perkhidmatan Awal Kanak-Kanak
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

A-

B+

B

TH

C+

C

100.00

0.00

2.75

5.00

-2.25

0.00

2.22

2.64

-0.42

Gred Purata Kebangsaan : 2.86

GRED
A+

100.00

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

KUALA KANGSAR

19

4

4

8

2

19

100.00

100.00

0.00

2.58

3.30

2

KENINGAU

18

1

6

9

2

18

100.00

100.00

0.00

2.67

2.53

0.14

3

SG PETANI 2

22

8

13

1

22

100.00

100.00

0.00

2.68

3.33

-0.65

4

ERT SETAPAK

31

2

10

14

5

31

100.00

100.00

0.00

2.71

2.59

0.12

5

ERT AZIZAH

22

1

7

11

3

22

100.00

100.00

0.00

2.73

3.22

-0.49

6

TANAH MERAH

25

2

15

8

25

100.00

100.00

0.00

3.24

3.38

-0.14

7

TAWAU

24

4

10

9

24

100.00

100.00

0.00

3.29

4.21

-0.92

41

80

30

2

4.97 25.47 49.69 18.63

1.24

161

100.00

0.00

2.86

3.13

-0.28

JUMLAH KESELURUHAN

8

161

1

1

Bagi Mata Pelajaran: 8541 Penyediaan Masakan Barat dan Timur
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

A-

B+

B

SG PETANI 2

39

8

17

10

3

2

ERT SETAPAK

65

8

32

22

3

3

MUAR

30

1

18

8

2

4

KENINGAU

19

12

5

2

5

ERT PUTERI

31

4

12

11

2

6

KUALA KANGSAR

30

4

11

9

5

7

ERT AZIZAH

36

3

12

17

8

TAWAU

21

1

8

9

KANGAR

27

10

LANGKAWI

23

11

71

12

DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP
BETONG

13

TANAH MERAH

58

14

KUCHING

20

15

BINTULU

58

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

39

100.00

100.00

0.00

2.28

3.93

-1.64

65

100.00

100.00

0.00

2.31

3.72

-1.41

30

100.00

100.00

0.00

2.47

2.72

-0.26

19

100.00

100.00

0.00

2.47

2.95

-0.48

2

31

100.00

100.00

0.00

2.55

2.89

-0.34

1

30

100.00

100.00

0.00

2.60

3.28

-0.68

4

36

100.00

100.00

0.00

2.61

2.81

-0.19

7

5

21

100.00

100.00

0.00

2.76

3.24

-0.48

8

13

6

27

100.00

100.00

0.00

2.93

3.82

-0.89

3

7

6

4

2

23

100.00

100.00

0.00

2.96

3.59

-0.64

3

11

38

17

2

71

100.00

100.00

0.00

3.06

2.74

0.31

4

2

1

3

10

100.00

100.00

0.00

3.30

4.24

-0.94

13

14

18

6

3

8

7

1

1

9

16

16

10

5

1

39

177

186

95

29

7

5

7.25 32.90 34.57 17.66

5.39

1.30

0.93

10
3

538

TH

C+

1

JUMLAH KESELURUHAN

Gred Purata Kebangsaan : 2.89

GRED
A+

1
1

1

2

2

1

58

100.00

100.00

0.00

3.43

4.04

-0.60

1

1

20

100.00

100.00

0.00

3.50

4.63

-1.13

58

100.00

100.00

0.00

3.76

4.32

-0.57

538

100.00

0.00

2.89

3.47

-0.58

2

Bagi Mata Pelajaran: 8542 Penyajian Makanan dan Minuman
BIL
1

SMT / SMV
DATO' UNDANG HJ MOHAM
MAD SHARIP

BIL
AMBIL
71

A
1

A27

25

B+
15

B

TH

C+
2

C
1

100.00

Gred Purata Kebangsaan : 2.76

GRED
A+

100.00

-0.72

D

E

G

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA
71

100.00

100.00

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

81

0.00

1.90

2.44

-0.53

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8542 Penyajian Makanan dan Minuman
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 2.76

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

2

LANGKAWI

23

1

8

8

4

1

1

23

100.00

100.00

0.00

1.96

2.78

-0.82

3

ERT SETAPAK

65

1

15

25

20

1

3

65

100.00

100.00

0.00

2.22

2.40

-0.18

4

SG PETANI 2

39

1

5

17

11

5

39

100.00

100.00

0.00

2.36

2.66

-0.30

5

KANGAR

27

2

14

9

2

27

100.00

100.00

0.00

2.41

2.68

-0.27

6

TAWAU

21

1

11

8

1

21

100.00

100.00

0.00

2.43

2.48

-0.05

7

KUALA KANGSAR

30

5

9

9

3

3

30

100.00

100.00

0.00

2.57

2.49

0.08

8

ERT PUTERI

31

1

14

12

3

1

31

100.00

100.00

0.00

2.65

2.76

-0.11

1

9

KUCHING

20

1

8

7

4

20

100.00

100.00

0.00

2.70

4.03

-1.33

10

KENINGAU

19

1

6

10

1

1

19

100.00

100.00

0.00

2.74

3.00

-0.26

11

ERT AZIZAH

36

4

11

7

9

5

36

100.00

100.00

0.00

3.00

2.72

0.28

12

MUAR

30

1

3

17

9

30

100.00

100.00

0.00

3.13

2.45

0.69

13

TANAH MERAH

57

5

21

18

8

4

57

100.00

100.00

0.00

3.79

2.82

0.97

14

BETONG

10

1

3

4

1

1

10

100.00

100.00

0.00

3.80

4.10

-0.30

15

BINTULU

58

6

15

15

19

3

58

100.00

100.00

0.00

3.97

3.73

0.24

163

168

78

43

8

1

0.93 13.22 30.35 31.28 14.53

8.01

1.49

0.19

537

100.00

0.00

2.76

2.81

-0.05

JUMLAH KESELURUHAN

537

5

71

1

1

2

3

Bagi Mata Pelajaran: 8701 Aplikasi Komputer Dalam Perniagaan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 2.45

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

100.00

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

SETAPAK

30

1

16

12

1

30

100.00

100.00

0.00

1.43

2.02

-0.59

2

PORT DICKSON

27

2

10

14

1

27

100.00

100.00

0.00

1.52

2.43

-0.91

3

SANDAKAN

18

2

6

8

2

18

100.00

100.00

0.00

1.56

3.12

-1.57

4

TAIPING

63

7

21

25

10

63

100.00

100.00

0.00

1.60

1.88

-0.27

5

TEMERLOH

43

5

11

17

10

43

100.00

100.00

0.00

1.74

2.37

-0.63

6

KLUANG

42

2

13

22

3

2

42

100.00

100.00

0.00

1.76

2.48

-0.72

7

AMPANGAN

56

3

17

26

9

1

56

100.00

100.00

0.00

1.79

2.68

-0.90

8

DATOK SERI MOHD ZAIN

29

6

20

3

29

100.00

100.00

0.00

1.90

2.36

-0.46

9

LAHAD DATU

17

3

7

4

17

100.00

100.00

0.00

2.00

3.79

-1.79

10

LABUAN

17

6

6

4

1

17

100.00

100.00

0.00

2.00

3.25

-1.25

11

JALAN STADIUM

27

1

7

12

5

1

27

100.00

100.00

0.00

2.04

2.39

-0.36

12

KUALA KLAWANG

57

1

6

34

14

2

57

100.00

100.00

0.00

2.18

2.57

-0.40

13

KUCHING

22

4

10

8

22

100.00

100.00

0.00

2.18

1.88

0.30

14

KUALA KANGSAR

24

1

4

9

9

1

24

100.00

15

KULIM

19

1

2

9

6

1

19

100.00

100.00

0.00

2.21

1.31

0.90

16

KANGAR

17

3

8

4

2

17

100.00

100.00

0.00

2.29

1.61

0.68

17

MATANG

36

1

26

6

3

36

100.00

100.00

0.00

2.31

2.89

-0.58

18

SIBU

22

3

11

6

2

-0.34

19

PERD JOHOR BAHRU

110

13

55

34

8

20

PENGKALAN CHEPA

26

4

12

7

2

21

SG PETANI 2

10

55

36

22

LIKAS

32

2

17

10

23

MIRI

23

3

11

6

2

24

KLANG

33

3

14

10

4

25

BETONG

11

2

2

6

26

JUASSEH

23

1

11

8

27

KUALA KRAI

16

3

3

7

119

2

3

1

1
1

1
2

2.21

22

100.00

100.00

0.00

2.32

2.66

110

100.00

100.00

0.00

2.34

1.90

0.44

26

100.00

100.00

0.00

2.38

3.10

-0.71

15

119

100.00

100.00

0.00

2.42

2.85

-0.43

3

32

100.00

100.00

0.00

2.44

3.50

-1.06

23

100.00

100.00

0.00

2.48

2.85

-0.37

33

100.00

1

11

100.00

100.00

0.00

2.55

4.32

-1.77

3

23

100.00

100.00

0.00

2.57

3.73

-1.16

3

16

100.00

100.00

0.00

2.63

2.44

0.18

1

1
1

2.48

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

82

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8701 Aplikasi Komputer Dalam Perniagaan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 2.45

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

28

WAKAF TEMBUSU

26

2

10

10

3

1

26

100.00

100.00

0.00

2.65

3.27

29

LEBOH CATOR

31

1

15

8

5

2

31

100.00

100.00

0.00

2.74

2.32

0.42

30

KENINGAU

21

1

7

8

3

2

21

100.00

100.00

0.00

2.90

3.43

-0.52

31

TAWAU

21

5

11

5

32

BENTONG

25

2

7

7

8

33

PASIR MAS

103

4

25

47

21

5

34

BATU LANCANG

22

5

11

5

1

35

SERI PELINDONG

33

12

12

3

2

36

BUTTERWORTH

37

9

12

14

2

1

37

BINTULU

16

2

6

5

3

3

38

TANAH MERAH

19

2

8

4

4

39

KUDAT

22

2

4

10

6

40

BEAUFORT

44

JUMLAH KESELURUHAN

1379

1

21

100.00

100.00

0.00

3.00

3.52

-0.52

1

25

100.00

100.00

0.00

3.00

3.05

-0.05

1

103

100.00

100.00

0.00

3.01

2.93

0.08

22

100.00

33

100.00

100.00

0.00

3.24

2.34

0.90

37

100.00

100.00

0.00

3.24

2.91

0.33

16

100.00

100.00

0.00

3.56

3.82

-0.26

19

100.00

100.00

0.00

3.74

3.31

0.43

22

100.00

100.00

0.00

3.91

4.17

-0.26

44

100.00

1379

100.00

2.74

-0.29

3

1

2

14

16

10

2

559

387

159

42

5

1

3

2.32 13.85 40.54 28.06 11.53

3.05

0.36

0.07

0.22

32

191

7

Bagi Mata Pelajaran: 8702 Perakaunan Perniagaan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

1

LABUAN

17

13

4

2

KULIM

18

1

12

3

1

1

3

PERD JOHOR BAHRU

83

10

50

11

4

7

4

WAKAF TEMBUSU

26

2

12

10

2

5

SETAPAK

30

2

18

6

2

2

6

TAIPING

32

3

15

7

3

3

7

KUALA KANGSAR

24

12

9

8

LAHAD DATU

17

7

7

1

9

KUALA KLAWANG

27

1

8

13

3

10

MATANG

36

2

17

8

3

3

11

LIKAS

16

8

3

3

2

12

PORT DICKSON

27

13

8

1

3

13

AMPANGAN

56

23

19

7

4

14

SIBU

22

7

9

2

4

15

DATOK SERI MOHD ZAIN

29

8

8

6

5

1

16

SG PETANI 2

66

27

16

5

11

5

2

17

KANGAR

17

5

7

1

2

1

1

18

TAWAU

21

3

9

6

3

19

TEMERLOH

19

3

9

4

1

20

KUCHING

22

2

3

4

6

21

KLANG

33

1

9

8

22

BUTTERWORTH

37

7

23

KLUANG

42

8

24

BETONG

11

2

25

MIRI

23

26

PASIR MAS

73

27

JALAN STADIUM

28

BATU LANCANG

1

3.09

3.91
100.00

0.00

2.45

Gred Purata Kebangsaan : 2.67

GRED
A+

-0.62

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

17

100.00

100.00

0.00

1.24

3.05

-1.81

18

100.00

100.00

0.00

1.39

1.81

-0.42

83

100.00

100.00

0.00

1.41

1.72

-0.31

26

100.00

100.00

0.00

1.46

2.27

-0.81

30

100.00

100.00

0.00

1.47

1.76

-0.29

32

100.00

100.00

0.00

1.75

1.04

0.71

24

100.00

2

17

100.00

100.00

0.00

1.88

2.95

-1.07

2

27

100.00

100.00

0.00

1.89

3.48

-1.59

36

100.00

100.00

0.00

1.92

1.91

0.00

16

100.00

100.00

0.00

1.94

5.83

-3.90

27

100.00

100.00

0.00

2.00

2.07

-0.07

56

100.00

100.00

0.00

2.09

3.53

-1.44

22

100.00

100.00

0.00

2.14

2.66

-0.52

29

100.00

100.00

0.00

2.31

3.04

-0.73

66

100.00

100.00

0.00

2.35

3.56

-1.21

17

100.00

100.00

0.00

2.41

3.22

-0.81

21

100.00

100.00

0.00

2.43

4.00

-1.57

2

19

100.00

100.00

0.00

2.47

3.73

-1.26

6

1

22

100.00

100.00

0.00

2.64

4.00

-1.36

6

4

2

2

33

100.00

10

11

5

3

1

37

100.00

100.00

0.00

2.73

2.34

0.39

12

9

9

1

3

42

100.00

100.00

0.00

2.81

2.36

0.45

4

2

1

1

1

11

100.00

100.00

0.00

2.82

3.82

-1.00

1

1
1

1
2

3
2
2

1
2

1

1
1

2.67

7

4

5

3

2

1

23

100.00

100.00

0.00

2.83

2.75

0.08

14

15

14

16

8

5

73

100.00

100.00

0.00

3.01

3.09

-0.08

27

3

8

6

4

5

1

27

100.00

100.00

0.00

3.11

2.64

0.47

22

5

3

2

6

6

22

100.00

1

1

1.83

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

83

3.23

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8702 Perakaunan Perniagaan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

29

SANDAKAN

18

30

BENTONG

25

31

KUALA KRAI

32

Gred Purata Kebangsaan : 2.67

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

5

6

3

4

18

100.00

100.00

0.00

3.33

3.51

-0.18

2

7

3

2

7

3

25

100.00

100.00

0.00

3.44

3.43

0.01

16

2

3

2

5

2

2

16

100.00

100.00

0.00

3.50

3.35

0.15

BINTULU

16

3

1

4

3

3

2

16

100.00

100.00

0.00

3.50

4.54

-1.04

33

TANAH MERAH

19

1

5

4

4

1

3

19

100.00

100.00

0.00

3.63

3.34

0.29

34

JUASSEH

23

3

2

3

9

4

2

23

100.00

100.00

0.00

3.65

4.21

-0.56

35

SERI PELINDONG

33

4

4

2

8

7

6

33

100.00

100.00

0.00

4.09

2.34

1.75

36

PENGKALAN CHEPA

26

1

3

4

6

7

5

26

100.00

100.00

0.00

4.15

4.00

0.15

37

BEAUFORT

44

1

6

6

9

17

4

44

100.00

38

KENINGAU

21

1

2

10

5

3

21

100.00

100.00

0.00

4.19

3.19

1.00

39

LEBOH CATOR

31

1

2

5

10

5

2

31

100.00

100.00

0.00

4.42

3.71

0.71

40

KUDAT

22

6

5

10

1

22

100.00

100.00

0.00

5.27

5.21

0.06

180

118

65

10

2.31 28.96 23.48 13.28 15.42 10.11

5.57

0.86

1167

100.00

0.00

2.67

3.11

-0.43

JUMLAH KESELURUHAN

1167

1

27

338

274

6
155

3
1
2
1

8

Bagi Mata Pelajaran: 8703 Teknologi Pejabat Perniagaan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

1

TAIPING

31

2

PERD JOHOR BAHRU

27

3

KUALA KLAWANG

4

SG PETANI 2

5

A

A-

B+

B

TH

C+

C

18

13

5

14

30

7

17

5

53

13

25

13

TEMERLOH

24

4

14

5

6

LIKAS

16

1

7

6

7

PASIR MAS

30

1

7

13

49

97

49

14

1

0.47 23.22 45.97 23.22

6.64

0.47

JUMLAH KESELURUHAN

211

1

1

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

31

100.00

100.00

0.00

1.42

1.36

0.06

27

100.00

100.00

0.00

2.00

2.76

-0.76

1

30

100.00

100.00

0.00

2.00

2.03

-0.03

2

53

100.00

100.00

0.00

2.08

1.86

0.21

24

100.00

100.00

0.00

2.17

2.22

-0.06

2

16

100.00

100.00

0.00

2.56

3.03

-0.47

9

30

100.00

100.00

0.00

3.00

2.39

0.61

211

100.00

0.00

2.14

2.35

-0.21

7

1

Bagi Mata Pelajaran: 8881 Pengeluaran Tanaman
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

LAHAD DATU

85

2

5

15

27

21

12

3

2

DATO' LELA MAHARAJA

120

5

9

20

32

25

18

9

3

TELUK INTAN

185

1

5

31

53

61

30

4

4

PERTANIAN CHENOR

123

1

13

21

42

36

9

5

LANGKAWI

48

1

2

9

14

12

8

21

81

142

163

108

33

5

3.74 14.44 25.31 29.06 19.25

5.88

0.89

8

561

1.43

2

85

100.00

100.00

0.00

4.27

4.90

120

100.00

100.00

0.00

4.36

3.75

0.61

3

185

100.00

96.43

3.57

4.48

4.67

-0.19

1

5

123

100.00

100.00

0.00

5.06

5.02

0.04

2

1

48

100.00

100.00

0.00

5.38

5.69

-0.32

11

561

100.00

99.41

0.59

4.63

4.75

-0.12

2

Bagi Mata Pelajaran: 8882 Pengeluaran Ternakan
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

A-

B+

B

-0.63

Gred Purata Kebangsaan : 4.18

GRED
A+

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

JUMLAH KESELURUHAN

100.00

Gred Purata Kebangsaan : 4.63

GRED
A+

100.00

Gred Purata Kebangsaan : 2.14

GRED
A+

4.16

C+

TH
C

D

E

G

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

84

Analisis Peperiksaan SPM SMT/SMV Tahun 2010
(Keseluruhan)
(Susunan Mengikut Gred Purata Terendah)
Bagi Mata Pelajaran: 8882 Pengeluaran Ternakan
BIL

SMT / SMV

1

PERTANIAN CHENOR

2

LANGKAWI

3

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 4.18

GRED
A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

124

23

29

34

26

10

1

1

4

124

100.00

100.00

0.00

2.82

3.73

-0.91

48

2

2

11

11

16

3

3

1

48

100.00

100.00

0.00

4.21

4.78

-0.58

TELUK INTAN

185

2

8

37

51

51

32

4

3

185

100.00

100.00

0.00

4.37

4.44

-0.07

4

DATO' LELA MAHARAJA

120

2

8

18

31

25

23

12

1

120

100.00

100.00

0.00

4.59

4.97

-0.37

5

LAHAD DATU

86

1

2

6

21

21

20

12

3

1

86

100.00

97.58

2.42

5.12

5.79

-0.68

30

49

106

140

123

79

32

4

8.70 18.83 24.87 21.85 14.03

5.68

0.71

9

563

100.00

0.59

4.18

4.62

-0.44

JUMLAH KESELURUHAN

563

5.33

Bagi Mata Pelajaran: 8883 Hortikultur Hiasan dan Lanskap
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

1

TELUK INTAN

66

2

LAHAD DATU

22

3

DATO' LELA MAHARAJA

59

4

PERTANIAN CHENOR

5

LANGKAWI

JUMLAH KESELURUHAN

Gred Purata Kebangsaan : 3.58

GRED
A+

A

A3

B+

B

TH

C+

C

D

E

28

3

1

2

1

10

8

2

1

8

16

14

14

3

2

47

4

12

15

9

4

3

22

1

6

7

4

2

2

43

72

47

30

12

7

1

1.85 19.91 33.33 21.76 13.89

5.56

3.24

0.46

4

216

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

29

1

1
1
2

3

66

100.00

100.00

0.00

2.64

3.33

-0.70

22

100.00

100.00

0.00

3.64

4.90

-1.26

59

100.00

100.00

0.00

3.92

3.22

0.69

47

100.00

100.00

0.00

4.13

4.70

-0.57

22

100.00

100.00

0.00

4.27

3.60

0.67

216

100.00

0.00

3.58

4.26

-0.68

Bagi Mata Pelajaran: 8884 Kejenteraan Ladang
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

A

A-

B

TH

C+

C

D

1

PERTANIAN CHENOR

30

4

5

5

11

3

2

TELUK INTAN

52

5

8

10

13

15

3

LANGKAWI

26

1

3

3

4

12

4

LAHAD DATU

41

2

6

13

5

DATO' LELA MAHARAJA

30

2

5

20

29

JUMLAH KESELURUHAN

2

B+

2

179

1.12

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G
2

30

100.00

97.92

2.08

3.93

4.63

-0.69

1

1

52

100.00

100.00

0.00

4.56

4.03

0.53

2

1

1

26

100.00

100.00

0.00

5.27

3.94

1.33

12

6

2

1

41

100.00

100.00

0.00

5.49

5.02

0.47

4

6

9

3

1

1

29

96.67

100.00

-3.33

5.93

4.95

0.99

45

48

17

7

1

5.59 11.17 16.20 25.14 26.82

9.50

3.91

0.56

6

178

99.44

99.48

-0.04

5.00

4.62

0.38

10

Bagi Mata Pelajaran: 8885 Pengurusan Ladang
BIL

SMT / SMV

BIL
AMBIL

Gred Purata Kebangsaan : 4.33
GRED

A+

A

A-

B+

B

TH

C+

C

D

E

BIL
PERATUS LULUS
GRED PURATA
LULUS SEMASA LEPAS BEZA SEMASA LEPAS BEZA

G

1

TELUK INTAN

66

5

9

11

21

11

7

2

LAHAD DATU

23

2

2

6

5

5

1

3

DATO' LELA MAHARAJA

30

2

3

6

3

4

5

4

3

4

PERTANIAN CHENOR

45

5

7

8

5

8

7

2

JUMLAH KESELURUHAN

164

19

30

37

25

21

13

7

3

5.49 11.59 18.29 22.56 15.24 12.80

7.93

4.27

1.83

9

100.00

Gred Purata Kebangsaan : 5.00
GRED

A+

99.41

2

2
2
3

66

100.00

100.00

0.00

3.80

3.56

0.24

23

100.00

100.00

0.00

3.96

4.57

-0.61

30

100.00

100.00

0.00

4.67

3.68

0.98

2

42

93.33

96.77

-3.44

5.07

5.49

-0.43

4

161

98.17

-0.49

4.33

4.62

-0.29

Perbandingan antara Peperiksaan SPM Tahun 2010 (Semasa) dan Peperiksaan SPM Tahun 2009 (Lepas)
Nota : Sekolah bertanda * adalah Sekolah Menengah Teknik Tulen.
Gred Purata BPTV
Gred Purata Kebangsaan

85

98.66

Trend Pencapaian Gred Purata
2006 – 2010

ANALISIS KEPUTUSAN

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV 2010
PERBANDINGAN GRED PURATA DAN PERATUS LULUS TAHUN 2006-2010

PERBANDINGAN GRED PURATA 2006-2010
5.43
5.6
G
R
E
D

5.28
5.16

5.4
5.2

4.84
5.0

P
U
R
A
T
A

4.8
4.45

4.6
4.4
4.2
4.0
2006

2007

2008

2009

2010

TAHUN

PERBANDINGAN PERATUS KELULUSAN 2006-2010

94.41

P
E
R
A
T
U
S

94.42

92.70

L
U
L
U
S

91.76

91.79

90.0
2006

2007

2008
TAHUN

86

2009

2010

Trend Pencapaian
Mata Pelajaran
Mengikut Peratus Gred
2006 - 2010
Mata Pelajaran Teras
Mata Pelajaran Aliran Teknikal
Mata Pelajaran Aliran Vokasional

ANALISIS KEPUTUSAN

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Teras SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Bahasa Melayu
25

20

2006

Peratus

2007

15

2008

2009

10

2010

5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Bahasa Inggeris

Peratus

35
30

2006

25

2007

2008

20

2009

15

2010

10
5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Pendidikan Islam
30

25

2006
2007

Peratus

20

2008

15

2009
2010

10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

87

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Teras SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Pengetahuan Moral
25
20

2006

Peratus

2007

15

2008
2009

10

2010

5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Sejarah
20

Peratus

18
16

2006

14

2007

12

2008

10

2009

8

2010

6
4
2
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Matematik
25
20

2006

Peratus

2007

15

2008
2009

10

2010

5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

88

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Teras SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Science
25
2006

20

Peratus

2007

15

2008
2009

10

2010

5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Applied Science
40.00
35.00

Peratus

30.00
25.00
20.00

2009

15.00

2010

10.00
5.00
0.00

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Matematik Tambahan
30
25

2006
2007

Peratus

20

2008

15

2009
2010

10
5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

89

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Teras SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Fizik
45

Peratus

40
35

2006

30

2007

25

2008
2009

20

2010

15
10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Kimia
45

Peratus

40
35

2006

30

2007
2008

25

2009

20

2010

15
10
5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Biologi
40
35
2006

Peratus

30

2007

25

2008

20

2009

15

2010

10
5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

90

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Teras SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Kejuruteraan Mekanikal
35
30
2006

Peratus

25

2007

20

2008
2009

15

2010

10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Kejuruteraan Awam
30
25
2006

Peratus

20

2007

2008

15

2009
2010

10
5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Kejuruteraan Elektrik &
Elektronik

25
20

2006

Peratus

2007

15

2008
2009

10

2010

5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

91

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Teras SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Lukisan Kejuruteraan
18

Peratus

16
14

2006

12

2007

10

2008
2009

8

2010

6
4
2

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Pengurusan Makanan
30
25
2006

Peratus

20

2007

2008

15

2009
2010

10
5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Pengajian Pakaian
45

Peratus

40
35

2006

30

2007

25

2008
2009

20

2010

15
10
5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

92

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Teras SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Perdagangan
45

Peratus

40
35

2006

30

2007

25

2008
2009

20

2010

15
10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Pengajian Keusahawanan
25
20

2006

Peratus

2007

15

2008
2009

10

2010

5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Prinsip Perakaunan
35

30
2006

Peratus

25

2007

20

2008
2009

15

2010

10

5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

93

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Teras SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Pengajian Agroteknologi
30
25

2006
2007

Peratus

20

2008

15

2009
2010

10
5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Sains Pertanian
50

Peratus

45
40

2006

35

2007

30

2008

25

2009

20

2010

15
10

5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

94

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Vokasional SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Bahan Binaan
40
35

Peratus

30
25
20

2009

15

2010

10
5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Teknologi Binaan
35
30

Peratus

25

20

2009

15

2010

10

5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Prinsip Elektrik & Elektronik
35
30

Peratus

25
20

2009

15

2010

10
5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

95

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Vokasional SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Aplikasi Elektrik & Elektronik
45

40
35

Peratus

30

25

2009

20

2010

15
10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Pemesinan Berkomputer
60
50

Peratus

40

30

2009
2010

20
10
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Amalan Bengkel Mekanikal
35
30

Peratus

25
20

2009

15

2010

10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

96

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Vokasional SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Penyejukan
40

35

Peratus

30
25

20

2009

15

2010

10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Penyamanan Udara
30
25

Peratus

20
15

2009

2010

10
5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Automotif Kenderaan
35
30

Peratus

25
20

2009

15

2010

10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

97

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Vokasional SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Automotif Elektrik & Diesel
40

35

Peratus

30
25

20

2009

15

2010

10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Kimpalan Arka
45

40
35

Peratus

30

25

2009

20

2010

15
10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Kimpalan Gas
40

35

Peratus

30
25

20

2009

15

2010

10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

98

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Vokasional SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Fundementals of
Programming

40

35

Peratus

30
25
2007
2008
2009

20
15

10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Programming &
Developmentals Tools

70
60

Peratus

50
40

2007
2008
2009

30
20
10

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Membuat Pakaian
40
35

Peratus

30
25
2007
2008
2009

20
15
10
5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

99

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Vokasional SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Pola Pakaian
45

40
35

Peratus

30

25

2007
2008
2009

20

15
10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Roti & Masakan Yis
40

35

Peratus

30
25
2007
2008
2009

20
15

10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Patisserie
40

35

Peratus

30
25
2007
2008
2009

20
15

10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

100

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Vokasional SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Persolekan
60
50

Peratus

40
2007
2008
2009

30
20
10
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Dandanan Rambut
45

40
35

Peratus

30

25

2007
2008
2009

20

15
10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Pengajian Perkembangan
Kanak-Kanak

60
50

Peratus

40
2007
2008
2009

30
20
10
0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

101

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Vokasional SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Perkhidmatan Awal KanakKanak

60
50

Peratus

40
2007
2008
2009

30
20
10
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Penyediaan Masakan
Barat & Timur

40

35

Peratus

30
25
2008
2009
2010

20
15

10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Penyajian Makanan &
Minuman

40

35

Peratus

30
25
2008
2009
2010

20
15

10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

102

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Vokasional SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Aplikasi Komputer Dalam
Perniagaan

45

40
35

Peratus

30

25

2007
2008
2009

20

15
10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Perakaunan Perniagaan
35
30

Peratus

25
20

2007
2008
2009

15
10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Teknologi Pejabat Perniagaan
50
45
40

Peratus

35
30
2008
2009
2010

25
20
15
10

5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

103

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Vokasional SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Pengeluaran Tanaman
35
30

Peratus

25
20

2006
2007
2008

15
10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Pengeluaran Ternakan
35
30

Peratus

25
20

2006
2007
2008

15
10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Hortikultur Hiasan dan
Lanskap

40

35

Peratus

30
25
2006
2007
2008

20
15

10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

104

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Vokasional SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Pengajian Agroteknologi
30
25

Peratus

20
2006
2007
2008

15
10
5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Kejenteraan Ladang
30
25

Peratus

20
2006
2007
2008

15
10
5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Pengurusan Ladang
30
25

Peratus

20
2006
2007
2008

15
10
5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

105

C

D

E

G

Analisis Keputusan Peperiksan SPM SMT/SMV Tahun 2010
Trend Pencapaian Mata Pelajaran Vokasional SPM 2006-2010

Trend Pencapaian Sains Pertanian
50
45
40

Peratus

35
30
2006
2007
2008

25
20
15
10

5
0

A+

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

G

Gred

Trend Pencapaian Pendidikan Seni Visual
40

35

Peratus

30
25
2006
2007
2008

20
15

10
5

0

A+

A

A-

B+

B

C+

Gred

106

C

D

E

G

Trend Pencapaian
Mata Pelajaran
Mengikut Gred Purata
2006 - 2010
Mata Pelajaran Teras
Mata Pelajaran Aliran Teknikal
Mata Pelajaran Aliran Vokasional

ANALISIS KEPUTUSAN

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2011
TREND PENCAPAIAN MP TERAS MENGIKUT GRED PURATA

Gred Purata

Perbandingan Gred Purata Bahasa Melayu
4.00
3.90
3.80
3.70
3.60
3.50
3.40
3.30
3.20
3.10
3.00

3.82
3.68
3.54
3.42

3.13

2006

2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata Bahasa Inggeris
6.35

6.32

6.31

Gred Purata

6.30
6.25
6.20

6.16

6.14

6.15

6.13

6.10
6.05
6.00
2006

2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata Pendidikan Islam

Gred Purata

4.40
4.20

4.29

4.00

3.82
3.67

3.80
3.60

3.53

3.41

3.40
3.20
3.00
2006

2007

2008
Tahun

107

2009

2010

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2011
TREND PENCAPAIAN MP TERAS MENGIKUT GRED PURATA

Gred Purata

Perbandingan Gred Purata Pengetahuan Moral
5.20
5.10
5.00
4.90
4.80
4.70
4.60
4.50
4.40
4.30
4.20
4.10

5.09
5.01
4.75

2006

2007

2008

4.49

4.46

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata Sejarah
6.40

Gred Purata

6.20

6.03

6.00

5.85

5.80
5.46

5.60

5.45

5.40
5.20

5.02

5.00
4.80
2006

2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata Mathematics
5.20

4.99

Gred Purata

5.00

4.80

4.71

4.80
4.60
4.40

4.27

4.28

2009

2010

4.20
4.00
3.80
2006

2007

2008
Tahun

108

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2011
TREND PENCAPAIAN MP TERAS MENGIKUT GRED PURATA

Perbandingan Gred Purata Science
5.40
5.16

5.20
Gred Purata

5.00

4.86

4.78

4.80
4.60

4.44
4.31

4.40
4.20
4.00
3.80
2006

2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata Seni Visual
4.50

4.28

4.05

3.97

4.00
Gred Purata

3.50

3.29

3.18

2009

2010

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2006

2007

2008
Tahun

Gred Purata

Perbandingan Gred Purata Matematik Tambahan
7.20
7.00
6.80
6.60
6.40
6.20
6.00
5.80
5.60
5.40
5.20

6.96

7.04

6.98

6.58

5.89

2006

2007

2008
Tahun

109

2009

2010

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2011
TREND PENCAPAIAN MP TERAS MENGIKUT GRED PURATA

Perbandingan Gred Purata Fizik
7.00
6.80

6.74

6.71

6.66

Gred Purata

6.60
6.40
6.20

6.11

6.00

5.84

5.80
5.60
5.40
5.20
2006

2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata Kimia
7.60

7.45

7.40
7.08

Gred Purata

7.20
7.00
6.80
6.60

7.18

6.78
6.40

6.40
6.20
6.00
5.80
2006

2007

2008

2009

2010

Tahun

Gred Purata

Perbandingan Gred Purata Biologi
7.00
6.80
6.60
6.40
6.20
6.00
5.80
5.60
5.40
5.20
5.00

6.89
6.43

6.34

6.27

5.73

2006

2007

2008
Tahun

110

2009

2010

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2011
TREND PENCAPAIAN MP TEKNIKAL MENGIKUT GRED PURATA

Perbandingan Gred Sains Pertanian
2.50

2.22

2.14

2.11
1.94

Gred Purata

2.00
1.50

1.29

1.00
0.50
0.00
2006

2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Pengajian Agroteknologi
6.00

Gred Purata

5.06

4.80

5.00

4.55

3.97

4.23

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2006

2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata
Pengajian Keusahawanan
4.53

4.60

Gred Purata

4.40

4.36

4.41

4.20
4.00

3.86

3.83

2009

2010

3.80
3.60
3.40
2006

2007

2008
Tahun

111

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2011
TREND PENCAPAIAN MP TEKNIKAL MENGIKUT GRED PURATA

Perbandingan Gred Purata
Perdagangan
7.00

6.38

6.31

Gred Purata

6.00
4.60

5.00

5.06

4.00
2.43

3.00
2.00
1.00
0.00
2006

2007

2008

2009

2010

Tahun

Gred Purata

Perbandingan Gred Purata Prinsip Perakaunan
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

4.72
4.08

3.74

3.83
3.27

2006

2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata Lukisan Kejuruteraan
5.00

4.86

4.80

4.72

Gred Purata

4.80

4.52

4.60
4.40

4.19

4.20
4.00
3.80
2006

2007

2008
Tahun

112

2009

2010

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2011
TREND PENCAPAIAN MP TEKNIKAL MENGIKUT GRED PURATA

Perbandingan Gred Purata Pengajian
Kejuruteraan Mekanikal
7.00

Gred Purata

6.00

6.39

6.24

5.82

6.08
5.18

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2006

2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata
Pengajian Kejuruteraan Awam
6.20

5.94

Gred Purata

6.00
5.80
5.60

5.61

5.56
5.39

5.40
5.20

5.17

5.00
4.80
4.60
2006

2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata Pengajian
Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
5.00

4.92

4.90

Gred Purata

4.90
4.80
4.70

4.70
4.62

4.60

4.53

4.50
4.40
4.30
2006

2007

2008
Tahun

113

2009

2010

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2011
TREND PENCAPAIAN MP TEKNIKAL MENGIKUT GRED PURATA

Perbandingan Gred Purata Pengurusan Makanan

5.00

GRed Purata

4.00

3.91

4.04

4.37
3.85
3.32

3.00
2.00
1.00
0.00
2006

2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata Pengajian Pakaian
4.00

3.67

3.79

3.74

3.45

3.50
Gred Purata

3.00
2.34

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2006

2007

2008
Tahun

114

2009

2010

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2011
TREND PENCAPAIAN MP VOKASIONAL MENGIKUT GRED PURATA

Perbandingan Gred Purata
Fundamentals of Programming
3.20

3.13

Gred Purata

3.00
2.80

2.69
2.58

2.60
2.40

2.29

2.20
2.00
2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata
Programming & Development Tools
3.00

2.66

2.43

Gred Purata

2.50
2.00

1.74

1.70

1.50
1.00
0.50
0.00
2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata
Membuat Pakaian
7.00

6.19

Gred Purata

6.00
5.00
3.74

4.00

3.18

3.00

2.30

2.00
1.00
0.00
2007

2008

2009
Tahun

115

2010

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2011
TREND PENCAPAIAN MP VOKASIONAL MENGIKUT GRED PURATA

Perbandingan Gred Purata
Pola Pakaian
5.50

5.27

Gred Purata

5.00
4.50
3.90

4.00

3.71

3.50

3.18

3.00
2007

2008

2009

2010

Tahun

Gred Purata

Perbandingan Gred Purata
Roti dan Masakan Yis
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00

3.70

2.99

2.87
2.67

2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata
Patisserie
5.00

4.73

Gred Purata

4.50
4.00
3.50

3.42

3.21

2.77

3.00
2.50
2.00
2007

2008

2009
Tahun

116

2010

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2011
TREND PENCAPAIAN MP VOKASIONAL MENGIKUT GRED PURATA

Perbandingan Gred Purata
Persolekan
4.50

4.10

Gred Purata

4.00
3.50
2.91

2.85

3.00

2.45

2.50
2.00
2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata
Dandanan Rambut
4.50
4.05
Gred Purata

4.00
3.50
3.00
2.57

2.56
2.50

2.11

2.00
2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata
Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak

Gred Purata

3.60
3.40

3.37

3.20
3.00
2.80
2.60

2.64

2.40
2.20
2.00

2.22

2007

2.22

2008

2009
Tahun

117

2010

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2011
TREND PENCAPAIAN MP VOKASIONAL MENGIKUT GRED PURATA

Perbandingan Gred Purata
Perkhidmatan Awal Kanak-Kanak
3.13

3.20

Gred Purata

3.00

2.89

2.86

2.80
2.60
2.40

2.38

2.20
2.00
2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata
Penyediaan Masakan Barat & Timur
3.47

3.60

Gred Purata

3.40

3.24

3.20
3.00

2.89

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata
Penyajian Makanan & Minuman
3.20

Gred Purata

3.00

2.96
2.81

2.80

2.76

2.60
2.40
2.20
2.00
2008

2009
Tahun

118

2010

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2011
TREND PENCAPAIAN MP VOKASIONAL MENGIKUT GRED PURATA

Perbandingan Gred Purata
Pengeluaran Tanaman
5.00

4.91

4.91
4.75

Gred Purata

4.80

4.63
4.52

4.60
4.40
4.20
4.00
2006

2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata
Pengeluaran Ternakan
4.63

4.70

4.62

Gred Purata

4.60
4.50
4.40

4.45
4.28

4.30
4.20

4.18

4.10
4.00
3.90
2006

2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata
Hortikultur Hiasan & Landskap
4.40

4.20

4.26

4.25

Gred Purata

4.20
4.00
3.77

3.80

3.58

3.60
3.40
3.20
2006

2007

2008
Tahun

119

2009

2010

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2011
TREND PENCAPAIAN MP VOKASIONAL MENGIKUT GRED PURATA

Perbandingan Gred Purata
Kejenteraan Ladang
6.00
Gred Purata

5.00

5.07

5.19

2006

2007

5.19
4.62

4.20

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2005

2008

2009

Tahun

Perbandingan Gred Purata
Pengurusan Ladang
5.20

5.04

Gred Purata

5.00

4.78

4.75

4.80

4.62

4.60
4.40

4.25

4.20
4.00
3.80
2005

2006

2007

2008

2009

Tahun

Perbandingan Gred Purata
Hortikultur Hiasan & Lanskap

Gred Purata

4.30
4.20
4.10
4.00
3.90

4.26

4.25

4.20
3.99

3.77

3.80
3.70
3.60
3.50
2005

2006

2007
Tahun

120

2008

2009

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM SMT/SMV TAHUN 2011
TREND PENCAPAIAN MP VOKASIONAL MENGIKUT GRED PURATA

Gred Purata

Perbandingan Gred Purata
Aplikasi Komputer Dalam Perniagaan
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00

3.53
3.33

2.74
2.45

2007

2008

2009

2010

Tahun

Perbandingan Gred Purata
Perakaunan Perniagaan
5.00

4.53

Gred Purata

4.50
4.00

3.60

3.50

3.11

3.00

2.67

2.50
2.00
2007

2008

2009
Tahun

121

2010

Bilangan Murid Cemerlang
Mengikut
Aliran Teknikal
Aliran Vokasional
Aliran Kemahiran

ANALISIS KEPUTUSAN

Analisis Peperiksaan SPM Tahun 2010
Bilangan Murid Cemerlang Mengikut Sekolah
Aliran Teknikal
Bilangan Pelajar Mendapat 8A Ke Atas
BIL

NAMA SEKOLAH
SPM 2008

SPM 2009

SPM 2010

1

SMT JOHOR BAHRU

58

64

55

2

SMT KUALA LUMPUR

24

45

44

3

SMT TUANKU JAAFAR

35

42

32

4

SMT PERSIARAN BRASH

2

10

16

5

SMT ALOR SETAR

14

14

15

6

SMT GOMBAK

2

6

9

7

SMT SEPANG

5

8

9

8

SMT BUKIT PIATU

9

15

8

9

SMT KUANTAN PAHANG

5

11

8

0

7

10 SMT TERENGGANU
11 SMT KLANG

3

2

6

12 SMV SHAH ALAM

1

3

6

13 SMT TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA

3

4

6

3

5

14 SMT KUALA SELANGOR
15 SMT JASIN

2

4

4

16 SMT BACHOK

3

6

3

17 SMT KAJANG

1

3

3

18 SMT (PERD) JOHOR BAHRU

2

1

3

19 SMT SEBERANG PERAI

1

3

3

20 SMT TAIPING

2

2

3

21 SMT DUNGUN

3

2

2

22 SMT GERIK

0

2

23 SMV SIBU

1

2

24 SMT DATO' LELA MAHARAJA

0

1

25 SMT KENINGAU

3

2

1

26 SMV KULIM

2

2

1

27 SMT LAHAD DATU

1

1

28 SMV LEBUH CATOR

0

1

29 SMV MELAKA TENGAH

0

1

1

1

31 SMT PASIR MAS

3

1

32 SMV PORT DICKSON

0

1

33 SMT SEJINGKAT

0

1

34 SMV SETAPAK

0

1

35 SMT (PERTANIAN) TELUK INTAN

0

1

30 SMV SETAPAK

3

122

Analisis Peperiksaan SPM Tahun 2010
Bilangan Murid Cemerlang Mengikut Sekolah
Aliran Vokasional
BIL

Bilangan Pelajar Mendapat 6A Ke Atas

NAMA SEKOLAH

SPM 2008

SPM 2009

SPM 2010

1

SMT (PERD) JOHOR BAHRU

6

3

67

2

SMV SUNGAI PETANI 2

1

7

26

3

SMV SUNGAI BULOH

2

5

23

4

SMV (ERT) SETAPAK

3

9

22

5

SMT KLANG

3

20

6

SMV ALOR SETAR, JALAN STADIUM

7

2

20

7

SMV TENGKU AMPUAN AFZAN

1

3

19

8

SMV KUALA KANGSAR

3

5

16

9

SMT TAIPING

6

4

16

0

16

10 SMV KLUANG
11 SMV (ERT) AZIZAH

3

11

15

12 SMV SERI MANJUNG

6

6

15

13 SMV AMPANGAN

9

5

15

14 SMV KUANTAN, SERI PELINDUNG

1

2

15

0

15

5

3

13

17 SMV TEMERLOH

3

12

18 SMV SETAPAK

0

12

19 SMV SERI ISKANDAR

0

12

15 SMV KUALA TERENGGANU
16 SMV KULIM

20 SMT KENINGAU

3

3

11

21 SMV DATUK SERI MOHD ZIN

3

2

11

22 SMV SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL MUSTAIN BILAH

4

1

11

1

6

10

1

10

26 SMV PORT DICKSON

1

2

9

27 SMT (PERTANIAN) TELUK INTAN

3

3

8

28 SMV MUAR

2

23 SMV KOTA TINGGI

11

24 SMV BALIK PULAU
25 SMV JUASSEH

2

8

29 SMV SLIM RIVER

2

8

30 SMV DATO' UNDANG HAJI MUHAMAD SHARIP

8

7

31 SMV SHAH ALAM

1

4

7

32 SMV MELAKA TENGAH

3

1

7

33 SMT TAWAU

1

1

7

34 SMV NIBONG TEBAL

2

4

6

0

6

35 SMT LANGKAWI
36 SMV SEGAMAT

0

6

37 SMT (PERTANIAN) CHENOR

2

3

5

38 SMV PUTERI, TEMERLOH

1

2

5

39 SMV BATU PAHAT

2

1

5

1

5

1

5

42 SMV PENGKALAN CHEPA

0

5

43 SMV KUDAT

0

5

40 SMV BUTTERWORTH
41 SMV KUALA KLAWANG

3

44 SMT LABUAN
45 SMT PASIR MAS

1

46 SMV SIBU
123

0

5

4

4

2

4

Analisis Peperiksaan SPM Tahun 2010
Bilangan Murid Cemerlang Mengikut Sekolah
Aliran Vokasional
BIL

Bilangan Pelajar Mendapat 6A Ke Atas

NAMA SEKOLAH

SPM 2008

SPM 2009

SPM 2010

47 SMT KAJANG

0

4

48 SMV KUCHING

0

4

49 SMV TANJUNG PUTERI

0

4

50 SMT DATO' LELA MAHARAJA

1

8

3

51 SMV TANAH MERAH

1

8

3

5

3

52 SMV BESUT
53 SMV LEBUH CATOR

2

4

3

54 SMT LIKAS

2

3

3

55 SMV KANGAR

1

1

3

56 SMV KEMAMAN

0

3

57 SMV BETONG

2

2

58 SMT LAHAD DATU

1

1

59 SMV SUNGAI PETANI 1

0

1

60 SMV BEAUFORT

0

1

61 SMV BATU LANCHANG

0

1

62 SMT BINTULU

0

1

63 SMV MIRI

0

1

64 SMV SULTAN AHMAD SHAH

0

1

65 SMV ARAU

0

1

124

Senarai Murid Cemerlang 2010
Mendapat Semua A
Aliran Teknikal (8A dan ke atas)
Aliran Vokasional (6A dan ke atas)
Aliran Kemahiran
(mendapat sekurang-kurangnya 1A)

ANALISIS KEPUTUSAN

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat A Dalam Semua Mata Pelajaran
Aliran Teknikal dan Vokasional
BIL

NAMA PELAJAR

Bil.MP

Bil. A

A+

A

A-

SEKOLAH

1

FARAH AMILAH BINTI ZAHARI

10

10

8

2

0

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

2

MUHAMMAD AFIQ BIN MD SALLEH

10

10

7

3

0

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

3

NURFATIN SURAYA BINTI JAAFAR

10

10

7

2

1

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

4

GHUGAN A/L SIVAPERUMAL

10

10

6

4

0

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

5

SITI AISYAH BINTI ABDULLAH

10

10

6

4

0

SM TEKNIK ALOR SETAR

6

NUR HANISAH BINTI ABD HAMID

10

10

6

4

0

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

7

SITI NURSYAZWANI BINTI ISMAIL

10

10

6

4

0

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

8

MUHAMMAD FAIRUZ BIN CHE SAMSURI

10

10

6

2

2

SEK MEN TEKNIK BACHOK KELANTAN

9

MUHAMMAD MUHAIMIN BIN OSMAN

10

10

5

5

0

SM TEKNIK SEPANG

10 NAZEERAH BTE MISWAN @ ABDUL HAKIM

10

10

4

5

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

11 ANUSIA A/P NADARAJAN

10

10

4

5

1

SM TEKNIK MELAKA

12 ZALILA BINTI KHAMIS

10

10

4

4

2

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

13 NIK AIMAN SYAKIR BIN NEK YUSOFF

10

10

4

4

2

SM TEKNIK ALOR SETAR

14 FATIN FARHANA BINTI ROSLI

10

10

4

4

2

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

15 NOOR NABILAH BINTI MUSTAFHA

10

10

4

4

2

SM TEKNIK TERENGGANU

16 NURASHAFIKAH BT KAMARUDIN

10

10

4

3

3

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

17 MUHAMMAD MUAZAM B MAT ZAIB

10

10

4

3

3

SEK MEN TEKNIK BACHOK KELANTAN

18 NURSAHIRAH BINTI ZAKARIA

10

10

4

3

3

SM TEKNIK KUANTAN PAHANG

19 NUR RUZANA BINTI ABDUL RAHIM

10

10

3

6

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

20 NOR NAIMAH BINTI HASSIN

10

10

3

6

1

SM TEKNIK TERENGGANU

21 NURUL AIN HAZIMAH BINTI ISSHAM

10

10

3

5

2

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

22 NUR FARRAH DIYANA BINTI SAMSUDIN

10

10

3

5

2

SM TEKNIK KULIM

23 AZRI IZZATI BINTI RAMLI

10

10

3

4

3

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

24 MUHAMMAD IFWAT NAQIUDDIN BIN AZMAN

10

10

3

4

3

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

25 AHMAD FAIQ BIN OMAR

10

10

3

3

4

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

26 MUHAMAD HAFEEDZ ISKANDAR

10

10

3

3

4

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

27 AUFA BT RAHIM

10

10

3

2

5

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

28 MUHAMMAD AKMAL HAFIZ BIN ZAIDI

10

10

3

2

5

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

29 AIMAN HAFIZ BIN MOHD SALEH

10

10

2

6

2

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

30 ANIS SUHAILA BINTI BUKHARI

10

10

2

5

3

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

31 NURSYAFEEQA BINTI HUSSEIN

10

10

2

4

4

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

32 MUHAMMAD HANIFAH BIN MAZLAN

10

10

2

4

4

SM TEKNIK TERENGGANU

33 NUR` SHAZLIZAH BINTI RUSLEY

10

10

2

3

5

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

34 NIK SALLEHUDDEN AYUB BIN NIK ZAHARI

10

10

2

1

7

SM TEKNIK DUNGUN

35 NUR FATHINI BINTI MOHD ZAHRAN

10

10

1

8

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

36 WAHYU HIDAYAT BIN AMDIZAR

10

10

1

5

4

SM TEKNIK GOMBAK

37 AL HARITH HARRATH BIN ZAMAL SHAH

10

10

1

3

6

SM TEKNIK GOMBAK

38 MOHD ZIKRI MUHAIMIN BIN MOHAMAD YUSOF

10

10

0

3

7

SM TEKNIK TERENGGANU

125

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat A Dalam Semua Mata Pelajaran
Aliran Teknikal dan Vokasional
BIL

NAMA PELAJAR

Bil.MP

Bil. A

A+

A

A-

39 NOR AZIRA BINTI MOHD RAZALI

9

9

3

2

4

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

40 MUHAMMAD ADHAM BIN ONN

9

9

2

5

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

41 MUHAMMAD FIRDAUS BIN MOHAMAD ALI

9

9

2

1

6

SM TEKNIK KLANG

42 KHAIRUNNISA BINTI HAMZAH

8

8

5

3

0

SM VOKASIONAL KLUANG

43 NABILA BINTI ZAINAL

8

8

5

2

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

44 NUR HIDAYAH BINTI ABD HALIM

8

8

5

1

2

SM TEKNIK KLANG

45 LILIH SURYANNA BINTI BAISSUNARYO

8

8

3

2

3

SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH

46 MOHAMAD IZWAN BIN ZAINABDIN

8

8

2

5

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

47 ZULHUSNI BIN ZOLKIFLEE

8

8

2

4

2

SM TEKNIK LANGKAWI

48 SITI ZHAFIRAH BINTI ROSLAN

8

8

2

1

5

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

49 MOHAMAD FAREZ BIN MOHAMAD ROSLAN

8

8

1

4

3

SM VOKASIONAL SERI ISKANDAR, BOTA

50 SURYANI BINTI PONIRAN

8

8

1

4

3

SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH

51 JANANI A/P ARMUGAM

8

8

1

4

3

SM TEKNIK KLANG

52 MUHAMMAD ZULKEFLI BIN SULAIMAN

8

8

1

3

4

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

53 AMINUR RASHID BIN HAMID

8

8

1

3

4

SM TEKNIK PERDAGANGAN

54 MIMI FARINA BINTI ARIFFIN BAKAR

8

8

0

5

3

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

55 MOHAMMAD IZZAT BIN ISA

8

8

0

5

3

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

56 ANIS FADILLA BINTI AB MULUP

8

8

0

4

4

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

57 IMRAN HAFIZI BIN MOHD

8

8

0

3

5

SM TEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH

126

SEKOLAH

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 8A Ke Atas
AliranTeknikal
BIL

NAMA PELAJAR

Bil.
Bil. A A+
M/P

A

A-

SEKOLAH

1

FARAH AMILAH BINTI ZAHARI

10

10

8

2

0

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

2

MUHAMMAD AFIQ BIN MD SALLEH

10

10

7

3

0

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

3

NURFATIN SURAYA BINTI JAAFAR

10

10

7

2

1

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

4

GHUGAN A/L SIVAPERUMAL

10

10

6

4

0

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

5

SITI AISYAH BINTI ABDULLAH

10

10

6

4

0

SM TEKNIK ALOR SETAR

6

NUR HANISAH BINTI ABD HAMID

10

10

6

4

0

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

7

SITI NURSYAZWANI BINTI ISMAIL

10

10

6

4

0

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

8

MUHAMMAD FAIRUZ BIN CHE SAMSURI

10

10

6

2

2

SEK MEN TEKNIK BACHOK KELANTAN

9

MUHAMMAD MUHAIMIN BIN OSMAN

10

10

5

5

0

SM TEKNIK SEPANG

10

10

4

5

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

10 NAZEERAH BTE MISWAN @ ABDUL HAKIM
11 ANUSIA A/P NADARAJAN

10

10

4

5

1

SM TEKNIK MELAKA

12 ZALILA BINTI KHAMIS

10

10

4

4

2

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

13 NIK AIMAN SYAKIR BIN NEK YUSOFF

10

10

4

4

2

SM TEKNIK ALOR SETAR

14 FATIN FARHANA BINTI ROSLI

10

10

4

4

2

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

15 NOOR NABILAH BINTI MUSTAFHA

10

10

4

4

2

SM TEKNIK TERENGGANU

16 NURASHAFIKAH BT KAMARUDIN

10

10

4

3

3

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

17 MUHAMMAD MUAZAM B MAT ZAIB

10

10

4

3

3

SEK MEN TEKNIK BACHOK KELANTAN

18 NURSAHIRAH BINTI ZAKARIA

10

10

4

3

3

SM TEKNIK KUANTAN PAHANG

19 NUR RUZANA BINTI ABDUL RAHIM

10

10

3

6

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

20 NOR NAIMAH BINTI HASSIN

10

10

3

6

1

SM TEKNIK TERENGGANU

21 NURUL AIN HAZIMAH BINTI ISSHAM

10

10

3

5

2

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

22 NUR FARRAH DIYANA BINTI SAMSUDIN

10

10

3

5

2

SM TEKNIK KULIM

23 AZRI IZZATI BINTI RAMLI

10

10

3

4

3

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

24 MUHAMMAD IFWAT NAQIUDDIN BIN AZMAN

10

10

3

4

3

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

25 AHMAD FAIQ BIN OMAR

10

10

3

3

4

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

26 MUHAMAD HAFEEDZ ISKANDAR

10

10

3

3

4

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

27 AUFA BT RAHIM

10

10

3

2

5

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

28 MUHAMMAD AKMAL HAFIZ BIN ZAIDI

10

10

3

2

5

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

29 AIMAN HAFIZ BIN MOHD SALEH

10

10

2

6

2

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

30 ANIS SUHAILA BINTI BUKHARI

10

10

2

5

3

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

31 NURSYAFEEQA BINTI HUSSEIN

10

10

2

4

4

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

32 MUHAMMAD HANIFAH BIN MAZLAN

10

10

2

4

4

SM TEKNIK TERENGGANU

33 NUR` SHAZLIZAH BINTI RUSLEY

10

10

2

3

5

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

34 NIK SALLEHUDDEN AYUB BIN NIK ZAHARI

10

10

2

1

7

SM TEKNIK DUNGUN

35 NUR FATHINI BINTI MOHD ZAHRAN

10

10

1

8

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

36 WAHYU HIDAYAT BIN AMDIZAR

10

10

1

5

4

SM TEKNIK GOMBAK

37 AL HARITH HARRATH BIN ZAMAL SHAH

10

10

1

3

6

SM TEKNIK GOMBAK

38 MOHD ZIKRI MUHAIMIN BIN MOHAMAD YUSOF

10

10

0

3

7

SM TEKNIK TERENGGANU

39 NUR ZIANA BINTI KHALID

10

9

8

1

0

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

40 NUR FARAH NATASHA BINTI AHMAD TAMIZI

10

9

7

2

0

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

41 AMIRUL RUSYDIE B RAJALI

10

9

7

2

0

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

42 MOHAMAD MUZAMMIL BIN MOHD NASSER

10

9

6

3

0

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

43 KHEW WEI HOONG

10

9

6

3

0

SM TEKNIK ALOR SETAR

44 NUR ALWANI RAIHAN BINTI MOHD SYED

10

9

6

3

0

SM TEKNIK SHAH ALAM

45 NUR ATIQAH BINTI SAHIR

10

9

6

3

0

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

46 AHMAD ZAFRAN ARIF BIN SHAHRON

10

9

6

2

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

127

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 8A Ke Atas
AliranTeknikal
Bil.
Bil. A A+
M/P

A

A-

47 AHMAD FARHAN BIN NAZMI

10

9

6

2

1

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

48 MOHD ASYRAF B ABD SAMAD

10

9

5

4

0

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

49 FARRAH ALLIA BINTI MUHAMAD FARID

10

9

5

4

0

SM TEKNIK ALOR SETAR

BIL

NAMA PELAJAR

SEKOLAH

50 NOOR FARAHANA BINTI MUHAMMAD NOR FARIS

10

9

5

3

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

51 MUHAMMAD HASNAN BIN MOHAMEED SOID

10

9

5

3

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

52 INTAN NURULHASHIKIN BINTI MOHD YUNUS

10

9

5

3

1

SM TEKNIK PERSIARAN BRASH, IPOH

53 SITI AISYAH BINTI ABD AZIZ

11

9

5

2

2

SM TEKNIK ALOR SETAR

54 LAILA IZYANA BINTI SAIFUL BAHRI

10

9

5

2

2

SM TEKNIK SEPANG

55 EZYANA SHAHIRA BINTI MOHD SHAFIEE

10

9

5

2

2

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

56 MUHAMMAD HAZIM BIN ZULKIFLI

10

9

5

1

3

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

57 FAIZ AMIRUL B FUAD

10

9

4

5

0

SM TEKNIK PERSIARAN BRASH, IPOH

58 SITI HAJAR BINTI AIRDZAMAN

10

9

4

5

0

SM TEKNIK MELAKA TENGAH

59 MUHAMAD SALIH BIN SALIM

10

9

4

5

0

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

60 MUHAMAD AIZUDDIN BIN AZIZ

10

9

4

4

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

61 NUR SHAZMINE BINTI MAAROF

10

9

4

4

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

62 NURAISHAH BINTI A GHANI

10

9

4

4

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

63 MOHAMMAD SAIFUL BIN FHAUZI

10

9

4

4

1

SM TEKNIK DATO' LELA MAHARAJA REMBAU N SEMBILAN

64 MAHADHIR BIN MOHAMMAD

10

9

4

4

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

65 NUR IFFAH BINTI MOHAMAD RAZIT

10

9

4

3

2

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

66 FATIN ZULAIKHA BINTI MOHD HATANAN

10

9

4

3

2

SM TEKNIK MELAKA

67 NOR AMIRAH BINTI ZAHARI

10

9

4

3

2

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

68 NUR AMALINA BINTI ABDUL RASHID

10

9

4

3

2

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

69 NUR IHSAN ASYRAF BIN ZAINUDIN

10

9

4

3

2

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

70 NUR NADIRAH SAFIAH BINTI MOHAMAD AZWAR

10

9

4

3

2

SM TEKNIK KAJANG

71 MUHAMMAD 'IRFAN SUFI BIN MOHD RAZIF

10

9

4

2

3

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

72 NAJIATUN NAJLA BINTI MOHAMAD

10

9

4

2

3

SM TEKNIK ALOR SETAR

73 MUHD FAISAL NIZAMUDDIN B. MUSTFFA KAMAL

10

9

4

2

3

SM TEKNIK KUANTAN PAHANG

74 AHMAD AZRIN BIN NORDIN

10

9

4

2

3

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

75 MOHD IQBAL BIN MOHD SHAH

10

9

4

1

4

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

76 NURUL SHABIRAH BINTI ZAIDIN

10

9

3

6

0

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

77 MOHAMMAD PUTRA IZANI BIN ABD RAZAK

10

9

3

6

0

SM TEKNIK KUANTAN PAHANG

78 MOHAMAD SYAHMI BIN MOHAMAD KHAIRUDIN

10

9

3

5

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

79 AHMAD KHIDHIR BIN JOHAN

10

9

3

5

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

80 MOHAMMED JEFFRI BIN JAMALUDDIN

10

9

3

5

1

SM TEKNIK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA P PINANG

81 MUHAMMAD NURHAZIQ BIN HARIDAN

10

9

3

5

1

SM TEKNIK GOMBAK

82 SITI NUR EZZATI BINTI MOHAMAD ZANI

10

9

3

5

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

83 SYAHIRA NABILLA BINTI AHMAD HISHAM

10

9

3

4

2

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

84 ROBAANISH A/L RAMACHANDRAN

10

9

3

4

2

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

85 MUHAMAD ARIFF BIN ABAS

10

9

3

4

2

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

86 FATIN NADIAH BINTI ABDUL RAHMAN

10

9

3

4

2

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

87 AMIR RAYYAN FAIZ BIN SHAHRUL FAIZ

10

9

3

4

2

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

88 NUR ALIYA ATIQAH BINTI GHAZALI

10

9

3

4

2

SM TEKNIK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA P PINANG

89 RAJ KUMARAN A/L KALIDAS

10

9

3

4

2

SM TEKNIK KAJANG

90 MUHAMMAD NOOR IHSAN BIN ZAIDAN

10

9

3

4

2

SM TEKNIK GOMBAK

91 AMIRA AQILLAH BINTI MOHD YAMIN

10

9

3

4

2

SM TEKNIK SHAH ALAM

92 WAN NUR ZHULIANNA BINTI WAN RAHMAT ASMADI

10

9

3

4

2

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

128

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 8A Ke Atas
AliranTeknikal
Bil.
Bil. A A+
M/P

A

A-

93 MOHAMMAD FARHAN BIN MOHD MOHDI

10

9

3

4

2

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

94 MUHAMAD NURHAKIM BIN PANDAK

10

9

3

4

2

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

95 MOHAMMAD ARIF IZUAN BIN BURHAN

10

9

3

4

2

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

96 SHIVA GHANDI ISMA A/L ILAMARAN

10

9

3

3

3

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

97 NUR AMIRA ILYANI BINTI MOHAMAD AZLAN

10

9

3

3

3

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

98 NABILAH BINTI AMIR

10

9

3

3

3

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

99 MUHAMMAD AMIRULLAH BIN A RAHMAN

10

9

3

3

3

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

100 MUHAMAD HADI BIN MALEK LUDUAN

10

9

3

3

3

SM TEKNIK PERSIARAN BRASH, IPOH

BIL

NAMA PELAJAR

SEKOLAH

101 NURUL NURISHA BINTI NASHRUDDIN

10

9

3

3

3

SM TEKNIK PERSIARAN BRASH, IPOH

102 MOHAMAD IKHMAL FITRI BIN NOORIZAN

10

9

3

3

3

SM TEKNIK ALOR SETAR

103 MUHAMMAD FIKRI BIN ABDUL TALIB

10

9

3

3

3

SM TEKNIK MELAKA

104 MUHAMMAD AL IMRAN BIN MOHD YUNUS

10

9

3

2

4

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

105 MOHD ISYRAFF BIN MOHD ADZRI

10

9

3

2

4

SM TEKNIK KUALA SELANGOR

106 SYARIFAH BALQIS BINTI SYED MOHAMED

10

9

3

2

4

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

107 FARIS BIN AHMAD ZAKI

10

9

3

2

4

SM TEKNIK SEPANG

108 ATIK ZAKI RIDHWAN BIN MUHAMMAD RAZIF

10

9

3

1

5

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

109 MUHAMMAD KHAIRI BIN MOHD JAFFAR

10

9

3

1

5

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

110 MOHAMMAD NAIM BIN ABDUL RAHIM

10

9

3

1

5

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

111 MUHAMAD ADLI HAKIM BIN NOR HISHAM

10

9

3

1

5

SM TEKNIK GOMBAK

112 MOHAMMAD FADZIL BIN YOUSOF KUNJU

10

9

2

6

1

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

113 NIK MOHAMAD HAKIM BIN BADRUL HISHAM

10

9

2

5

2

SM TEKNIK LEBUH CATOR, IPOH

114 AMEER HAMKA BIN MOHD NOH

10

9

2

5

2

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

115 NURLIYANA BINTI MUSTAFFA

10

9

2

5

2

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

116 NORDIANNA LAILI BINTI MOHAMAD ARIFIN

10

9

2

5

2

SM TEKNIK MELAKA

117 MOHAMAD ASHRAF BIN SARI

10

9

2

5

2

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

118 NUR AIZAT MUSTAKIM BIN AZMI

10

9

2

5

2

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

119 MUHAMAD FIKRI BIN ZANIL

10

9

2

5

2

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

120 HAZWANI HASNAA BINTI AHMAD DAUD

10

9

2

4

3

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

121 NURUL NADIA BINTI ROSLAN

10

9

2

4

3

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

122 AHMAD SYAUQI BIN MOHD RASHID

10

9

2

4

3

SM TEKNIK MELAKA

123 MAIZATI BINTI MOHAMED AMIN

10

9

2

4

3

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

124 AZRIN SAZWANI BINTI ROSLEE

10

9

2

4

3

SM TEKNIK PERSIARAN BRASH, IPOH

125 MUHAMMAD FAIZ HILMI BIN MOKHTAR DIN

10

9

2

4

3

SM TEKNIK GOMBAK

126 NOR FARHANA BINTI MOHAMMAD

10

9

2

4

3

SM TEKNIK TERENGGANU

127 KHAIRUL RIDZWAN BIN MOHD NOR HISHAM

10

9

2

4

3

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

128 IZHAM BIN ABD RAHMAN

10

9

2

4

3

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

129 NUR SHAFIQAH BINTI ABDULLAH

10

9

2

4

3

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

130 MOHD RIDZUAN BIN MAT KAMSAR

10

9

2

4

3

SM TEKNIK GERIK, GERIK

131 ANAS BIN MD SUPAR

10

9

2

3

4

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

132 TAI JHE KEN

10

9

2

3

4

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK LAHAD DATU

133 MUHAMMAD AMIRUL BIN AB KADER

10

9

2

3

4

SM TEKNIK PERDAGANGAN

134 INDRAMARLIS BIN EMIRAYA

10

9

2

2

5

SM TEKNIK JASIN

135 MOHAMAD IKMAL BIN ZULKIFLI

10

9

1

7

1

SM TEKNIK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA P PINANG

136 ANISAH BINTI NUKMAN

10

9

1

6

2

SM TEKNIK MELAKA

137 ARTHUR JOHN

10

9

1

6

2

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KENINGAU SABAH

138 MOHD ZAKI BIN AWANG KECHIK

10

9

1

5

3

SM TEKNIK ALOR SETAR

129

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 8A Ke Atas
AliranTeknikal
Bil.
Bil. A A+
M/P

A

A-

139 MOHD RAIS HAKIM BIN RAMLEE

10

9

1

5

3

SM TEKNIK KUANTAN PAHANG

140 AL HIKMAH PUTERA B ALI MUZIR

10

9

1

4

4

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

141 MOHD YIM IRFAN BIN IBRAHIM

10

9

1

3

5

SM TEKNIK GOMBAK

142 IKHWAN BIN ZULKEFLI

10

9

1

3

5

SM TEKNIK SHAH ALAM

143 ALLEYSON ANAK AKIN

10

9

1

2

6

SM TEKNIK MIRI, MIRI

144 MUHAMMAD MU`IZ BIN NOOR AZMI

10

9

1

2

6

SM TEKNIK PORT DICKSON PORT DICKSON N SEMBILAN

BIL

NAMA PELAJAR

SEKOLAH

145 MUHAMAD SYAZRIN BIN ABD KADIR

10

9

1

1

7

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

146 LIM KAH BENG

10

9

0

5

4

SM TEKNIK PERSIARAN BRASH, IPOH

147 FARAH IZZANI BINTI ROSLAN

10

9

0

3

6

SM TEKNIK TERENGGANU

148 MOHD SYAHMI BIN SALLIH

10

9

0

3

6

SM TEKNIK TERENGGANU

149 MAISARAH BINTI MOHD AZMI

10

8

5

1

2

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

150 SITI HUSNUL HOTIMAH BT SAMSUDIN

10

8

5

1

2

SM TEKNIK SEPANG

151 NOR FATIN SAZWANI BINTI MOHAMED SAFAREN

10

8

4

4

0

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

152 MUHAMMAD RUSYAIDI BIN AHMAD HASNAN

10

8

4

3

1

SM TEKNIK PERSIARAN BRASH, IPOH

153 SHARWESSWARAN A/L KALITHEVAN

10

8

4

3

1

SM TEKNIK PERSIARAN BRASH, IPOH

154 NURLAILA BINTI AMHARIS

10

8

4

3

1

SM TEKNIK KAJANG

155 AMIRUL AZFAR BIN KAMARUL ARIFFIN

11

8

4

2

2

SM TEKNIK KLANG

156 WILLIES CHEONG Y D

11

8

4

2

2

SM TEKNIK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA P PINANG

157 MUHAMAD HAFIS BIN JUMHAT

10

8

4

2

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

158 MUHAMAD ZUBAIDI BIN ZAKARIA

10

8

4

2

2

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

159 ZARYL ARIFF BIN SAZALI

10

8

4

2

2

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

160 NURUL SYAQIRAH BINTI MOHD SUFI

10

8

4

1

3

SM TEKNIK KUANTAN PAHANG

161 NURHANISAH BINTI NAZARALI

10

8

4

1

3

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

162 NOOR HAFIZAH BINTI HAMID

11

8

3

4

1

SM TEKNIK KLANG

163 MUHAMMAD RAMDHAN B MOHD SUHAILI

10

8

3

4

1

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

164 NUR FARAHANNA BINTI HUD

10

8

3

4

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

165 ANIZAH BINTI ATTUARA

10

8

3

4

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

166 MOHD NAZREEN BIN ROSLAN

10

8

3

4

1

SM TEKNIK SEPANG

167 KHAIRUL AZRI B MEERA SHAIK MOHAMAD ALI

10

8

3

4

1

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

168 NOOR AIMAN BIN MOHD AZMAN

10

8

3

4

1

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

169 MOHAMAD NORAFIF BIN MOHD AZMAN

11

8

3

3

2

SM TEKNIK PERSIARAN BRASH, IPOH

170 NURFARAHIN BINTI ZAINAL

11

8

3

3

2

SM TEKNIK KLANG

171 NUR FAZREEN BINTI ZANBERI

10

8

3

3

2

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

172 NURUL NADIAH BINTI SAHIR

10

8

3

3

2

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

173 LUQMAN HAKIM BIN NORESHAM

10

8

3

3

2

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

174 MOHAMMAD HAKIM BIN BURHAN

10

8

3

3

2

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

175 MUHAMMAD ZAIDI BIN ISMAIL

10

8

3

3

2

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

176 NUR HIDAYAH BINTI JAMALUDDIN

10

8

3

3

2

SM TEKNIK PERSIARAN BRASH, IPOH

177 MUHAMMAD AMIRUL HAFIZA ABU HIZAM B. MD ZAINAL ABIDIN10

8

3

3

2

SM TEKNIK GERIK, GERIK

178 MUHAMMAD IZZAT FAHMI BIN AZHAR

10

8

3

3

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

179 ALIF AMINUDDIN BIN MOHD AZIZ

10

8

3

3

2

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

180 ABDUL RAHMAN BIN ROSLAN

10

8

3

3

2

SM TEKNIK MELAKA

181 AHMAD ZULHUSNI B MAT ZAID

10

8

3

3

2

SM TEKNIK DUNGUN

182 WAN ADLI BIN WAN JAAFFAR

12

8

3

2

3

SEK MEN TEKNIK PASIR MAS KELANTAN

183 MUHAMMAD FATHI BIN ILIAS @ ZAHARI

10

8

3

2

3

SM TEKNIK ALOR SETAR

184 INTAN NORFAZILAH BINTI MELAK

10

8

3

2

3

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

130

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 8A Ke Atas
AliranTeknikal
BIL

NAMA PELAJAR

Bil.
Bil. A A+
M/P

A

A-

SEKOLAH

185 KHAIRIL FAIZIN BIN ZAINULLUH

10

8

3

2

3

SM TEKNIK SHAH ALAM

186 MOHAMAD ALIF BIN BAHARUN

10

8

3

2

3

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

187 FATHIN ATHIRAH BT MOHD HASSIM

10

8

3

2

3

SM TEKNIK SEPANG

188 ABDUL SALAM BIN AZMAN

10

8

3

2

3

SM TEKNIK KUANTAN PAHANG

189 MOHAMAD SHAHRIL BIN TUKIMIN

10

8

3

2

3

SM TEKNIK KUALA SELANGOR

190 ATHIRAH NAJIHAH BINTI ZAINAL

10

8

3

1

4

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

191 MOHAMAD FITRI BIN MD NOR

10

8

3

1

4

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

192 HAFIZUL ASYRAF B AHMAD

10

8

3

1

4

SM TEKNIK KUALA SELANGOR

193 MOHD AL ASYRAF BIN MOHD SOFIAN

10

8

3

1

4

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

194 NIA AIDRENA BINTI AIDRUS

10

8

3

1

4

SM TEKNIK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA P PINANG

195 MOHAMAD NASRULHISYAM BIN SOBRI

10

8

3

0

5

SM TEKNIK PERSIARAN BRASH, IPOH

196 ALIA BINTI MASHURI

10

8

2

6

0

SM TEKNIK JASIN

197 SYUHAIDAH BINTI MD ZABRI

10

8

2

5

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

198 MUHAMMAD HAFIDZ ARIFFUDIN BIN MOHD BAHARUDIN

10

8

2

5

1

SM TEKNIK ALOR SETAR

199 NORFIONA BINTI ROSLI

10

8

2

5

1

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

200 NORASHIKIN BINTI YUSOP

11

8

2

4

2

SM TEKNIK KLANG

201 TANG MIN CHIEK

10

8

2

4

2

SM TEKNIK SIBU, SIBU

202 NURSYAFIKAH BINTI MD SHAH

10

8

2

4

2

SM TEKNIK JASIN

203 NUR HANISAH BINTI ALWI

10

8

2

4

2

SM TEKNIK KUANTAN PAHANG

204 MUHAMMAD BIN MISNON

10

8

2

4

2

SM TEKNIK SHAH ALAM

205 NURHANIM BINTI ROSSLE

10

8

2

4

2

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

206 MUHAMMAD FAHIM BIN ABDUL HALIM

10

8

2

4

2

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

207 EFI ESMAWI BIN ELIAS

10

8

2

4

2

SM TEKNIK ALOR SETAR

208 FATIN RASHIDAH BINTI ZAINAL ABIDIN

10

8

2

4

2

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

209 NOR SYAHILA BINTI JAMALLUDDIN

10

8

2

4

2

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

210 MOHAMAD SYAFIQ BIN MOHD ARIF

10

8

2

4

2

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

211 MOHD AMIRUL HAZIQ BIN IBRAHIM

10

8

2

3

3

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

212 MUHAMMAD IKHWAN BIN SAHALAN

10

8

2

3

3

SM TEKNIK KUANTAN PAHANG

213 MEGAT HILMI BIN ZAHIR

10

8

2

3

3

SM TEKNIK SEBERANG PERAI PULAU PINANG

214 MUHAMMAD NURHIDAYAT BIN MUHTAZA

11

8

2

3

3

SM TEKNIK PERSIARAN BRASH, IPOH

215 HELEN TING SU YING

10

8

2

3

3

SM TEKNIK SIBU, SIBU

216 NIK ZALIKHA BINTI NIK MUSTAFFA

10

8

2

3

3

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

217 ABDULLAH BIN SH MOHD

10

8

2

3

3

SM TEKNIK JASIN

218 NUR FATIN BINTI HUSSIN

10

8

2

3

3

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

219 MAISARAH BINTI NAZERI

10

8

2

3

3

SM TEKNIK KUALA SELANGOR

220 MUHAMMAD HADI BIN HASHIM

10

8

2

3

3

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

221 MUHAMMAD IRSYAD AMIR BIN ABDUL HAMEED

10

8

2

3

3

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

222 MUHAMMAD AMIRUL AMRI BIN ROSLI

10

8

2

3

3

SM TEKNIK SEBERANG PERAI PULAU PINANG

223 RIDHWAN FAHMI BIN MAT RADZI

10

8

2

3

3

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

224 ROHANA BINTI MASROM

10

8

2

2

4

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

225 MOHD FAZRIN BIN ZAMRI

10

8

2

2

4

SM TEKNIK SHAH ALAM

226 MUHAMMAD AIDIL BIN ADNAN

10

8

2

2

4

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

227 MOHAMAD NOR AZAM BIN HASSAN

10

8

2

2

4

SM TEKNIK SEBERANG PERAI PULAU PINANG

228 MUHAMMAD FAEZ BIN ZULCEFLI MUHAMMAD

10

8

2

2

4

SM TEKNIK, TELUK INTAN

229 MUHAMMAD ALIF ARIFFIN BIN JASMI

10

8

2

0

6

SM TEKNIK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA P PINANG

230 MUHAMMAD AIDHIL BIN SAMSUDIN

11

8

1

5

2

SM TEKNIK KLANG

131

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 8A Ke Atas
AliranTeknikal
BIL

NAMA PELAJAR

Bil.
Bil. A A+
M/P

A

A-

SEKOLAH

231 SANGGITHA A/P VICKNESWARAN

10

8

1

5

2

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

232 MUHAMMAD HANIF BIN ABU KASIM

10

8

1

5

2

SM TEKNIK SEPANG

233 MOHAMED FAIZ BIN MOHAMED HUSSIN

10

8

1

5

2

SM TEKNIK MELAKA

234 NURUL HAZIQAH IZZATI BINTI ZAKARIA

10

8

1

4

3

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

235 MUHAMMAD HANIS BIN CHE ZAKARIA

10

8

1

4

3

SEK MEN TEKNIK BACHOK KELANTAN

236 MOHAMAD AZAM BIN MOHAMAD AZMI

11

8

1

4

3

SM TEKNIK PERSIARAN BRASH, IPOH

237 NABILA HUSNA BINTI MOHD JOHARI

10

8

1

4

3

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

238 IZZAH SYAFIQAH BINTI AMAT SAPUAN

10

8

1

4

3

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

239 FAKHRUL MUIZZ BIN IBRAHIM PAKERI

10

8

1

4

3

SM TEKNIK ALOR SETAR

240 HARIS BIN MOHAMAD SUATI

10

8

1

4

3

SM TEKNIK KUALA SELANGOR

241 FARAH HUSNA BINTI MUHAMMAD AJIS

10

8

1

4

3

SM TEKNIK SEPANG

242 MUHAMMAD NUR IMRAN BIN AZHARI

10

8

1

4

3

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

243 RAMON A/L MICHAEL

10

8

1

4

3

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

244 ABDUL AZIZ BIN MUSTAFFA KAMAL BASHA

11

8

1

3

4

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

245 NUR HAZWANI BINTI ZAINAL

10

8

1

3

4

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

246 AHMAD FADLI BIN AYUB

10

8

1

3

4

SM TEKNIK GOMBAK

247 NUR ATIQAH BINTI ABDUL SAMAD

10

8

1

3

4

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

248 MOHD IZREEN BIN MOHD JEFREE

10

8

1

3

4

SM TEKNIK TUANKU JAAFAR SEREMBAN N SEMBILAN

249 MOHAMAD IDDIN IKRAM BIN MOHD AMINUDDIN

10

8

1

3

4

SM TEKNIK PERSIARAN BRASH, IPOH

250 MOHAMAD TAUFIQ BIN RAMBLI

10

8

1

3

4

SM TEKNIK SEJINGKAT, KUCHING

251 ABDUL AZIM BIN MOHAMAD ZAIM

10

8

1

3

4

SM TEKNIK KUALA LUMPUR

252 MUHAMMAD AIZUDDIN BIN NOR HASNAN

10

8

1

2

5

SM TEKNIK SEPANG

253 MUHAMMAD ARIF HAZIM BIN MOHAMAD KHAIRI

11

8

1

1

6

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

254 NORSYAZA AQILAH BINTI ABD RAHMAN

10

8

1

1

6

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

255 MOHAMMAD HANNAN BIN MD ZAHAR

10

8

1

1

6

SM TEKNIK GOMBAK

256 FAKHRUL ANNUAR BIN BAINI

11

8

1

0

7

SM TEKNIK KLANG

257 NUR JANNAH BINTI MUHAMAD SAUKI

10

8

0

5

3

SM TEKNIK PERSIARAN BRASH, IPOH

258 NUR SYAZWANI BINTI JASNI

10

8

0

5

3

SM TEKNIK ALOR SETAR

259 SITI NORHAFIZA BINTI AZHAR

11

8

0

4

4

SM TEKNIK SETAPAK KUALA LUMPUR

260 NABILAH BINTI ROSDI

10

8

0

3

5

SM TEKNIK JOHOR BAHRU

261 IZZATI HANANI BINTI MOHD MARZUKI

10

8

0

3

5

SM TEKNIK ALOR SETAR

262 MUSTAQIM NAFIZ BIN MOHAMAD

10

8

0

3

5

SM TEKNIK ALOR SETAR

263 KHAIRUNNAJWAN BIN KHAIRUL ANWAR

10

8

0

3

5

SM TEKNIK PERSIARAN BRASH, IPOH

132

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 6A Ke Atas
Aliran Vokasional
BIL

NAMA PELAJAR

Bil.M
Bil. A A+
P

A

A-

SEKOLAH

1

NOR AZIRA BINTI MOHD RAZALI

9

9

3

2

4

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

2

MUHAMMAD ADHAM BIN ONN

9

9

2

5

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

3

MUHAMMAD FIRDAUS BIN MOHAMAD ALI

9

9

2

1

6

SM TEKNIK KLANG

4

SUZIE ANAK MASIN

10

9

1

5

3

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

5

KHAIRUNNISA BINTI HAMZAH

8

8

5

3

0

SM VOKASIONAL KLUANG

6

NABILA BINTI ZAINAL

8

8

5

2

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

7

NURFARSEHA BINTI OTHMAN

9

8

5

2

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

8

NUR HIDAYAH BINTI ABD HALIM

8

8

5

1

2

SM TEKNIK KLANG

9

NUR HANISAH BINTI HARUN

9

8

4

3

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

10

MOHAMAD NAZMIE BIN MOHAMED TARMIZI

9

8

3

4

1

SM TEKNIK DATO' LELA MAHARAJA REMBAU N SEMBILAN

11

NURUL AIDA BINTI YANG

9

8

3

4

1

SM VOKASIONAL SERI MANJUNG

12

NUR AMALINA BINTI MOHAMAD NOOR

9

8

3

2

3

SM TEKNIK LANGKAWI

13

LILIH SURYANNA BINTI BAISSUNARYO

8

8

3

2

3

SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH PAHANG

14

MOHAMAD IZWAN BIN ZAINABDIN

8

8

2

5

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

15

SITI AISHAH BINTI KUSNAN

9

8

2

5

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

16

NURUL IZZATI BINTI MOHD FADZIL

9

8

2

4

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

17

MOHAMAD AIZAM FIRDAUS B. NOR AZIZI

9

8

2

4

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

18

ZULHUSNI BIN ZOLKIFLEE

8

8

2

4

2

SM TEKNIK LANGKAWI

19

ELVY ANAK KEMING

9

8

2

3

3

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

20

MOHAMAD AKMAL BIN SARJANI

9

8

2

3

3

SM VOKASIONAL (ERT) AZIZAH

21

NUR AMIRAH BINTI ABDUL JAMIL

9

8

2

3

3

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

22

SITI ZHAFIRAH BINTI ROSLAN

8

8

2

1

5

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

23

BEN ANTONIUS BINIOS

9

8

1

5

2

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KENINGAU SABAH

24

EMERSON KLEN SUBIN

9

8

1

4

3

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KENINGAU SABAH

25

MOHAMAD FAREZ BIN MOHAMAD ROSLAN

8

8

1

4

3

SM VOKASIONAL SERI ISKANDAR, BOTA

26

SURYANI BINTI PONIRAN

8

8

1

4

3

SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH PAHANG

27

JANANI A/P ARMUGAM

8

8

1

4

3

SM TEKNIK KLANG

28

MUHAMMAD ZULKEFLI BIN SULAIMAN

8

8

1

3

4

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

29

NURAIYSHAH BINTI KARAMUDIN

9

8

1

3

4

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

30

AMINUR RASHID BIN HAMID

8

8

1

3

4

SM TEKNIK PERDAGANGAN

31

NUR SYAFINAS BINTI MOHD ALI

9

8

1

2

5

SM VOKASIONAL (ERT) AZIZAH

32

MIMI FARINA BINTI ARIFFIN BAKAR

8

8

0

5

3

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

33

MOHAMMAD IZZAT BIN ISA

8

8

0

5

3

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

34

MOHAMAD RIDZUAN BIN HAMED

9

8

0

4

4

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

35

SERI NUR NADIA BINTI MOHD MURAD

9

8

0

4

4

SM TEKNIK, TELUK INTAN

36

ANIS FADILLA BINTI AB MULUP

8

8

0

4

4

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

37

AHMAD AIMAN TARMIMI BIN SAMSUDIN

9

8

0

3

5

SM TEKNIK PERTANIAN CHENOR MARAN PAHANG

38

IMRAN HAFIZI BIN MOHD

8

8

0

3

5

SM TEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH

39

NORHABIBAH BT MOHD ZAILANI

9

8

0

2

6

SM VOKASIONAL ALOR STAR

40

MOHAMMAD HAREEZ BIN MAD ISA

8

7

5

0

2

SM TEKNIK BALIK PULAU PULAU PINANG

41

KHAIRI ZULFADHLI BIN ABU BAKAR

8

7

4

3

0

SM TEKNIK JUASSEH KUALA PILAH N SEMBILAN

42

ZUL-FARHAN BIN ELYAS

8

7

4

3

0

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

43

MOULANA'AIDI BIN JAMRE

8

7

4

2

1

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TAWAU

44

NURSHAZWANI ANNISA BINTI SHAMSUL ANUAR

7

7

4

1

2

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

45

MOHAMAD FARID BIN BAHARUM

7

7

4

1

2

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

46

MUHAMAD HAFIZUL SYAHIR BIN MOHD ZAINI

8

7

4

1

2

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

133

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 6A Ke Atas
Aliran Vokasional
BIL

NAMA PELAJAR

Bil.M
Bil. A A+
P

A

A-

SEKOLAH

47

FATIN IZZATI BINTI YUSOFF

9

7

3

4

0

SM TEKNIK PERDAGANGAN

48

HAINA DINOL

8

7

3

3

1

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

49

AHMAD TAQIYUDDIN BIN MOHAMED

8

7

3

3

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

50

MOHAMMAD ZAKUAN FIRDAUS BIN MOHD KAMAL

7

7

3

3

1

SM TEKNIK KULIM

51

NUR NABIHAH BINTI KAMARUL AFZAN

7

7

3

3

1

SM TEKNIK KUALA KLAWANG K KLAWANG N SEMBILAN

52

MUHAMMAD HAIQAL ASHRAF BIN RUSLI

9

7

3

3

1

SM TEKNIK KULIM

53

NURSHAHIDAH HANIM BINTI HASBULLAH

8

7

3

3

1

SM VOKASIONAL KLUANG

54

NUR FARIHAH BINTI MOHD FAIZ

8

7

3

3

1

SM VOKASIONAL KLUANG

55

MUHAMAD IZATNUR BIN MOHD YUSOF

7

7

3

2

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

56

MUHAMAD FAROUQ BIN IBRAHIM

8

7

3

2

2

SM VOKASIONAL (ERT) AZIZAH

57

MOHAMAD SHAFIQ BIN A AZIZ

8

7

3

2

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

58

NURUL AMIRAH BINTI SULAIMAN

9

7

3

2

2

SM TEKNIK, TELUK INTAN

59

NURUL NAZIHAH BINTI MISLANI

8

7

3

2

2

SM VOKASIONAL KLUANG

60

MOHAMMAD NAZIRUDDIN BIN SIDIN

8

7

3

2

2

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TAWAU

61

MUHAMMAD FIRDAUS BIN MD NOOR

8

7

3

2

2

SM TEKNIK NIBONG TEBAL PULAU PINANG

62

FLORA ANAK RINGGAU

9

7

3

1

3

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

63

ABDUL SALAAM BIN NUTMAN

7

7

3

1

3

SM TEKNIK KEMAMAN

64

BADRUL AMIN BIN HASHIM

8

7

3

1

3

SM VOKASIONAL MUAR

65

SITI NOOR ASHIKIN BINTI ABDULLAH

8

7

2

5

0

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

66

NORSYUHADA BINTI MOHD HANAFI

8

7

2

4

1

SEK MEN TEKNIK PASIR MAS KELANTAN

67

SITI NURUL ASHIKIN BTE ISMADI

7

7

2

4

1

SM VOKASIONAL KLUANG

68

NUR SHAFIKAH BINTI ABD AZIZ

9

7

2

4

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

69

RAZ AZLAN BIN RAZIF

8

7

2

4

1

SM TEKNIK LANGKAWI

70

MUHAMMAD LATIF BIN YAHYA

8

7

2

4

1

SM TEKNIK NIBONG TEBAL PULAU PINANG

71

MUHAMMAD KHAIRUL AZRUL BIN AZMAN

8

7

2

3

2

SM VOKASIONAL ALOR STAR

72

ADIBAH BINTI ALWEE

8

7

2

3

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

73

JABBAL BIN SHAFEK AFFANDI

8

7

2

3

2

SM TEKNIK PORT DICKSON PORT DICKSON N SEMBILAN

74

AHMAD NAZIRUL IZZAT BIN AHMAD NOH

7

7

2

3

2

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

75

NAQIBAH BINTI ZED

9

7

2

3

2

SM VOKASIONAL SERI MANJUNG

76

SITI BALQIS BINTI OTHMAN

9

7

2

3

2

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

77

NOORHAFINA BINTI MOHD YASSINE

10

7

2

3

2

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KENINGAU SABAH

78

CHONG PUI CHOO

8

7

2

3

2

SM TEKNIK KUCHING, KUCHING

79

MOHAMMAD SUHAIMI B SELOMAH

8

7

2

3

2

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

80

NOR SHAMIMI BINTI KAMARUDDIN

8

7

2

3

2

SEK MEN TEKNIK PENGKALAN CHEPA KOTA BHARU KELANTAN

81

SAIDATUL WAHEEDAH BINTI NOR ADZIM

9

7

2

2

3

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

82

MAS AHMAD SAFWAN BIN MASBAH

8

7

2

2

3

SM TEKNIK SHAH ALAM

83

AINA MAWADDAH BINTI ADNAN

7

7

2

2

3

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

84

FARIZAN BIN MOHD JEFFRY

7

7

2

2

3

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

85

MUHAMMAD AZRY BIN SAMSUDIN

8

7

2

2

3

SM VOKASIONAL ALOR STAR

86

SITI NURITA BT MOHAMAD LOKMAN

8

7

2

2

3

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

87

NURUL SHAMIMI BINTI SHARAN

8

7

2

2

3

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

88

NURUSSOFWA BINTI HASNULHADI

8

7

2

2

3

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

89

MOHAMAD HAFIZZUDIN BIN MOHAMAD SURAJI

9

7

2

2

3

SM VOKASIONAL, SLIM RIVER

90

GHAFAR BIN KHALID

8

7

2

2

3

SM TEKNIK MELAKA TENGAH

91

MOHAMAD SHAFIQ BIN NORDIN

7

7

2

1

4

SM VOKASIONAL KOTA TINGGI

92

NOR ASMA AZZIRA BINTI MOHD ASERI

8

7

2

1

4

SEK MEN TEKNIK TANAH MERAH KELANTAN

134

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 6A Ke Atas
Aliran Vokasional
BIL

NAMA PELAJAR

Bil.M
Bil. A A+
P

A

A-

SEKOLAH

93

PEREIRA SABIN

9

7

2

1

4

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KENINGAU SABAH

94

NOR AINA BINTI AMRI

9

7

2

1

4

SM VOKASIONAL SERI MANJUNG

95

ROSFARIZA BINTI ROZI

8

7

2

1

4

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

96

NURIZZATY BINTI RAZALI

8

7

1

6

0

SM TEKNIK PERDAGANGAN

97

SITI AISHAH BINTI JALANI

9

7

1

6

0

SM TEKNIK DATUK SERI MOHD ZIN

98

NORAINN BINTI MOHD BAHRIN

9

7

1

6

0

SM TEKNIK PERDAGANGAN

99

SITI SYAZANA BINTI MANSOR

9

7

1

6

0

SM TEKNIK PERDAGANGAN

100 MOHD. FAZWAN ARIEF BIN ARIPIN

8

7

1

5

1

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK LAHAD DATU

101 NOR ATHIRAH BINTI ROS

8

7

1

5

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

102 MUHAMMAD SYAFIQ BIN SIDIN

8

7

1

5

1

SM TEKNIK JUASSEH KUALA PILAH N SEMBILAN

103 NUR ATIKAH BINTI MOHD SABRI

8

7

1

5

1

SM TEKNIK SHAH ALAM

104 INTAN FARHANA BINTI JAMALUDIN

7

7

1

5

1

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

105 NURAININA BINTI MAT JAINUDIN

8

7

1

5

1

SM VOKASIONAL (ERT) AZIZAH

106 NURUL SYAHIRAH BINTI AZMAN

9

7

1

5

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

107 NOR HAYATI BINTI MUSA

8

7

1

5

1

SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG

108 MUHAMMAD NIZAR SYAZWAN B. MOHD NOOR

9

7

1

5

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

109 NURUL SHAHADAH BINTI MOHD SHAHARUDIN

7

7

1

4

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

110 MOHAMAD SHUHAIZI AZRIL BIN SHAARI

7

7

1

4

2

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

111 SYED SHAHPUTRA BIN SYED ABDUL RAHMAN

7

7

1

4

2

SM TEKNIK PORT DICKSON PORT DICKSON N SEMBILAN

112 ROHAYU BINTI MOHD TAHA

9

7

1

4

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

113 UMAR BIN HARUN

9

7

1

4

2

SM TEKNIK KULIM

114 MOHD RAZIN BIN MOHD RIZUAN

8

7

1

4

2

SM VOKASIONAL SEGAMAT

115 NORSHILA BINTI P MASTAR

8

7

1

4

2

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

116 NURAWANIS BINTI ROSLI

7

7

1

3

3

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

117 SITI NURRASHIQAH BINTI ABD RAZAK

8

7

1

3

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

118 NUR FARAHEEN BINTI YAAKOB

8

7

1

3

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

119 NURUL FARHANA BINTI WAHAB

8

7

1

3

3

SM TEKNIK, TELUK INTAN

120 AYUNI AZURA BINTI MOHAMAD

8

7

1

3

3

SM TEKNIK BESUT

121 WAN NUR HUSNA BINTI WAN IBRAHIM

7

7

1

3

3

SM VOKASIONAL PUTERI TEMERLOH PAHANG

122 MUHAMAD SYAHIR SUFI BIN IDROS

7

7

1

3

3

SM TEKNIK PORT DICKSON PORT DICKSON N SEMBILAN

123 IRWAN JOHN PAULINUS

7

7

1

3

3

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KUDAT

124 NURFAIZATUL FITRI BINTI ANDI

9

7

1

3

3

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

125 NURUL SHAFINAS BINTI MOHD HADZRI

8

7

1

3

3

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

126 NUR FARAH FHASHIHAH BT AHMAD TARMIZI TAN

8

7

1

3

3

SM VOKASIONAL PUTERI TEMERLOH PAHANG

127 ANDREAS BURNS ANAK DENGA

8

7

1

3

3

SM TEKNIK KUCHING, KUCHING

128 MUHAMMAD IZZUDDIN BIN ABDUL RASID

8

7

1

3

3

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

129 MAZATUNNAJUWA BINTI MOHD ZAKARIA

8

7

1

3

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

130 MOHD NASIR BIN MOHD YUSOF

8

7

1

3

3

SM VOKASIONAL ARAU

131 PEKRA ANAK LAMPONG

8

7

1

3

3

SM TEKNIK BINTULU, BINTULU

132 SYAHIRAH BINTI AYOB

8

7

1

3

3

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

133 ASNAWI BIN AHMAD TARIDI

8

7

1

3

3

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

134 MARLIA AINUR BINTI MOHD NGIMRAN

8

7

1

3

3

SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH PAHANG

135 AMIRA ASHIKIN BINTI ROZIHAN

8

7

1

3

3

SM VOKASIONAL KLUANG

136 HAMIZE BIN ALIAS

8

7

1

3

3

SM VOKASIONAL SEGAMAT

137 AHMAD AZZIQ B AHMAD SUZUKI

7

7

1

2

4

SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU

138 NUR SARAH BINTI SHAHRUL RIZAL

9

7

1

2

4

SM TEKNIK DATUK SERI MOHD ZIN

135

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 6A Ke Atas
Aliran Vokasional
BIL

NAMA PELAJAR

139 NORFARHANA BINTI MOHAMAD NOR

Bil.M
Bil. A A+
P
8

7

1

A

A-

2

4

SEKOLAH
SM TEKNIK PERDAGANGAN

140 RAJA MOHAMAD FAEZ BIN RAJA IBRAHIM

8

7

1

2

4

SEK MEN TEKNIK PENGKALAN CHEPA KOTA BHARU KELANTAN

141 NOOR FAZLINA BINTI ABD AZIZ

7

7

1

2

4

SM VOKASIONAL SERI ISKANDAR, BOTA

142 MUHD HAZIQ RIZZUAN BIN ABD RAZAK

7

7

1

2

4

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

143 MUHAMMAD FAHMI BIN ABDUL HALIM

7

7

1

2

4

SM TEKNIK JUASSEH KUALA PILAH N SEMBILAN

144 NUR LIYANA IZZATI BINTI MOHD HARIS

9

7

1

2

4

SM VOKASIONAL (ERT) AZIZAH

145 SYAMSUL ASYRAF BIN AHMAD SAFIAN

8

7

1

2

4

SM VOKASIONAL SERI ISKANDAR, BOTA

146 SYEIKH MUHAMMAD NAQIUDEEN BIN S ROSLI

8

7

1

2

4

SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH PAHANG

147 NASRUN IZZAT BIN NORDIN

8

7

1

2

4

SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG

148 HARDY HARFIZI BIN MANSOR

8

7

1

2

4

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

149 SITI SYAZWANI BINTI MOHD YUNUS

8

7

1

2

4

SM TEKNIK PERDAGANGAN

150 MOHD HAFIZUL HAKIMEE BIN MAMAT

8

7

1

2

4

SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG

151 NURUL HUSNA BINTI ANUAR

9

7

1

1

5

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

152 NOR AMIRAH BINTI AZIZ

8

7

1

1

5

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

153 NURUL HIDAYAH BINTI DASRUL JAMIN

8

7

1

1

5

SM TEKNIK PERDAGANGAN

154 SITI AIESHAH BINTI SAZALI

9

7

1

1

5

SM TEKNIK SHAH ALAM

155 NUR ATHIQAH BINTI JUHARI

8

7

1

1

5

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

156 MOHD AFIQ BIN SULEIMAN

8

7

1

1

5

SM VOKASIONAL KLUANG

157 SITI AISHAH BINTI AZIZ

8

7

1

1

5

SM TEKNIK KLANG

158 MOHAMAD NUR NEKMAN BIN SAMSI

9

7

1

1

5

SM TEKNIK PERDAGANGAN

159 ASDANIE ANAK JAWEP

8

7

1

1

5

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

160 MUHAMMAD ARSYAD BIN KAMAL

8

7

1

0

6

SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU

161 FATIN AQILA BINTI AYUB

7

7

0

7

0

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

162 MIRAWATI BINTI USWENDI

9

7

0

6

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

163 SITI HAJAR BINTI TALIB

9

7

0

6

1

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

164 NUR SAKINAH BINTI MUSTAFA

9

7

0

6

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

165 NURKHAIRUN NISHA BT ZAINODIN

8

7

0

6

1

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

166 NOR IZZATI BINTI RANI

8

7

0

6

1

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

167 MOHAMAD NASRUL BIN HASNI

8

7

0

6

1

SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG

168 NURUL ATIKAH BINTI RAHMAT

8

7

0

5

2

SM TEKNIK PERTANIAN CHENOR MARAN PAHANG

169 NUR FARHANA BINTI ROSDI

8

7

0

5

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

170 SITI NAWWARAH BINTI IBNU HAJAR

7

7

0

5

2

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

171 MOHAMAD HAZRUL HAQIM BIN ROSLI

9

7

0

5

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

172 NURUL SYIFA` BINTI ABDUL RAHMAN

8

7

0

5

2

SM TEKNIK KUALA KLAWANG K KLAWANG N SEMBILAN

173 NUR JAHIRAH BINTI HANIFAH

9

7

0

5

2

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

174 MUHAMMAD ZAHARI BIN MD NOOR

8

7

0

5

2

SM VOKASIONAL, SLIM RIVER

175 FATIN SAHIRA BINTI FAKHRURRAZEY

8

7

0

5

2

SM TEKNIK PORT DICKSON PORT DICKSON N SEMBILAN

176 NORHASHIKIN BT HILMIN

9

7

0

5

2

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

177 NORTIARA AKINA BINTI NORHASHIM

8

7

0

5

2

SM VOKASIONAL KLUANG

178 ZAIDI BIN ABU BAKAR

8

7

0

4

3

SM TEKNIK KLANG

179 MUHAMAD HAFIQ BIN YAHAYA

8

7

0

4

3

SM TEKNIK KULIM

180 ZAIN HAMBALI BIN ISNIN

7

7

0

4

3

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

181 SITI NURSYAFIQAH BINTI MOHAMED HARIRI

9

7

0

4

3

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

182 MOHAMAD ALFIAN BIN AGUS

8

7

0

4

3

SM VOKASIONAL KOTA TINGGI

183 NUR ZAMZAMIN BINTI ABD GHANI

8

7

0

4

3

SM TEKNIK JUASSEH KUALA PILAH N SEMBILAN

184 MAS SYAZLYN BINTI MOHD SANI

9

7

0

4

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

136

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 6A Ke Atas
Aliran Vokasional
BIL

NAMA PELAJAR

Bil.M
Bil. A A+
P

A

A-

SEKOLAH

185 SITI NOR NABILAH NADILAH HASSAN

10

7

0

4

3

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KENINGAU SABAH

186 RAFIKA BINTI SIDEK

8

7

0

4

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

187 NOR ARIFF BIN DAUD

9

7

0

4

3

SM TEKNIK MELAKA TENGAH

188 MUHAMAD FAEDZ BIN MOHD ARIS

8

7

0

4

3

SM TEKNIK SHAH ALAM

189 ZUL HELMI BIN RAMLAN

9

7

0

4

3

SM VOKASIONAL KOTA TINGGI

190 AHMAD AMIRUL BIN MUSTAFA

8

7

0

4

3

SM TEKNIK JUASSEH KUALA PILAH N SEMBILAN

191 FARAH FARHANA BINTI YAHAYA

8

7

0

4

3

SM TEKNIK SETAPAK KUALA LUMPUR

192 EMYZUL HAFIZ BIN ABDUL JAMIL

7

7

0

3

4

SM TEKNIK SETAPAK KUALA LUMPUR

193 DEHL AFFIE ABANG KASSIM

8

7

0

3

4

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

194 SYED AMIRUL BIN SYED KAMARUDZAMAN

8

7

0

3

4

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

195 FERRY KUNJAN ANAK MARIA

8

7

0

3

4

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

196 SITI ZULAIHA BINTI SHAHAROM

8

7

0

3

4

SM TEKNIK KLANG

197 NURLIYANA BT MOHAMED KASSIM ABDUL RAHIM

9

7

0

3

4

SM TEKNIK PERDAGANGAN

198 NUR SAFIRA BINTI MOHAINI

8

7

0

3

4

SM TEKNIK KUALA KLAWANG K KLAWANG N SEMBILAN

199 AMZAR AIZAT BIN ALLIAS

8

7

0

3

4

SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU

200 EMY SYUHAILA BINTI MARZUKI

8

7

0

3

4

SM TEKNIK BESUT

201 SYAHIDAH BINTI PAMIDI

9

7

0

3

4

SM VOKASIONAL (ERT) AZIZAH

202 MUSTAKIM BIN ISMAIL

9

7

0

3

4

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

203 MOHAMMAD FAUDZAN BIN LOKMAN

9

7

0

3

4

SM VOKASIONAL ALOR STAR

204 MUTIAH BINTI MHD KHAIRUDDIN

8

7

0

3

4

SM TEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH

205 SITI SYAMIMI BINTI ZAINUDDIN

8

7

0

3

4

SEK MEN TEKNIK PASIR MAS KELANTAN

206 MOHD SOFIYUDDIN BIN MUHAMAD SALIM

8

7

0

3

4

SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU

207 MUHAMMAD HASIF SYAKIR BIN ABD KADIR

8

7

0

3

4

SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG

208 KHAIRONNISA BINTI MUSTAPA

8

7

0

3

4

SM TEKNIK DATUK SERI MOHD ZIN

209 ABD SALAM BIN ABD ROHIM

8

7

0

3

4

SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU

210 MOHAMMAD SHARAFI BIN SHARIFFUDDIN

8

7

0

2

5

SEK MEN TEKNIK PENGKALAN CHEPA KOTA BHARU KELANTAN

211 NORATIKAH BINTI ALIAS

8

7

0

2

5

SM TEKNIK BALIK PULAU PULAU PINANG

212 SAYYIDI RAFSANJANI BIN SHAARANI

7

7

0

2

5

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

213 SITI NOOR SHAHRINA BINTI JAMILLUDIN

7

7

0

2

5

SM TEKNIK (ERT) DATO' UNDANG HAJI MUHAMAD SHARIP REMBAU

214 HAFIZUL BIN HAMRAN

7

7

0

2

5

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

215 NURNAZREEN EZRINA BINTI ZAINAL ABIDIN

7

7

0

2

5

SM TEKNIK MELAKA TENGAH

216 AMIRUL ASHRAF BIN ROSLAN

7

7

0

2

5

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

217 NUR ADILAH AFNI BT MOHD AZHAR

8

7

0

2

5

SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH PAHANG

218 AIZAD HAKIMI BIN MD AKHIR

8

7

0

2

5

SM TEKNIK BALIK PULAU PULAU PINANG

219 MOHAMMAD HAFIDZ AMRI BIN SHARIFFUZAN

8

7

0

2

5

SEK MEN TEKNIK PENGKALAN CHEPA KOTA BHARU KELANTAN

220 NURUL HASYIMAH BT HAIRUDIN

8

7

0

2

5

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

221 ZAKARIA BIN MAT SARIP

8

7

0

2

5

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

222 NUR IZZATI BINTI NAHAR

8

7

0

2

5

SM TEKNIK BALIK PULAU PULAU PINANG

223 NURASMIRA SIMAT

8

7

0

2

5

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK LABUAN

224 NUR AIZA HAZLIN BINTI MOHD AZHAR

9

7

0

1

6

SM TEKNIK, TELUK INTAN

225 MOHD NAZRI BIN CHE ADNAN

8

7

0

1

6

SEK MEN TEKNIK PENGKALAN CHEPA KOTA BHARU KELANTAN

226 NUR ADAM BIN ABD RAHMAN

7

7

0

1

6

SM VOKASIONAL KOTA TINGGI

227 MOHAMAD ADAM BIN SARIMAN

7

7

0

1

6

SM TEKNIK JUASSEH KUALA PILAH N SEMBILAN

228 NUR HASWANI BINTI MAT ISA @ JAMIL

8

7

0

1

6

SM VOKASIONAL ALOR STAR

229 MOHD HAZIM BIN MOHD ZIN

8

7

0

1

6

SM VOKASIONAL SERI MANJUNG

230 SITI HAFSAH BINTI IDRIS

8

7

0

1

6

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

137

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 6A Ke Atas
Aliran Vokasional
BIL

NAMA PELAJAR

231 IRFAN BIN ZAINUDDIN

Bil.M
Bil. A A+
P
8

7

0

A

A-

1

6

SEKOLAH
SM VOKASIONAL SERI MANJUNG

232 NURUL HAFIZAH BT MOHD ZAKI

8

6

4

1

1

SM VOKASIONAL SERI MANJUNG

233 AZLINA BINTI ABD WAHAB

7

6

4

0

2

SM VOKASIONAL (ERT) AZIZAH

234 MOHAMAD KHAIRIL BIN ABDUL AZIZ

7

6

3

3

0

SM TEKNIK PERDAGANGAN

235 SAIFUL AMIRUL B ROSLAN

7

6

3

3

0

SM TEKNIK PORT DICKSON PORT DICKSON N SEMBILAN

236 KHAIRUL IQWAN BIN ANUAR

7

6

3

3

0

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

237 NURLIYANA BINTI ISMAM

8

6

3

3

0

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

238 MOHAMAD IZZAT IZZUDDIN BIN MOHAMAD ASRI

8

6

3

2

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

239 NURUL SHUHAIDA BINTI MOHD SHUKRI

7

6

3

2

1

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

240 MUHAMAD HADI BIN HAMDAN

7

6

3

2

1

SM TEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH

241 NUR ASHIMA BINTI MANSOR

8

6

3

2

1

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

242 MUHAMMAD RAHIMI BIN ABD RAHMAN

8

6

3

2

1

SM TEKNIK KULIM

243 RASYIDAH BINTI ABDULLAH

6

6

3

1

2

SM VOKASIONAL KLUANG

244 NUR LIYANA BINTI LAILI

6

6

3

1

2

SM TEKNIK KULIM

245 SHAMSUL FAZREE BIN ALI

6

6

3

1

2

SM TEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH

246 HILMI HUSSAINI BIN ITHNAIN

8

6

3

1

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

247 NURFATIEAH BINTI MOSTAPAR

9

6

3

1

2

SM TEKNIK BESUT

248 MUHAMMAD FAKHRUL NAIM BIN ISMAIL

7

6

3

1

2

SM TEKNIK MELAKA TENGAH

249 NURUL AMIRAH BINTI AHMAD

8

6

3

1

2

SM TEKNIK KULIM

250 AHMAD KHAIR BIN YUSOF

8

6

3

1

2

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

251 MUHAMMAD SYAFIQ BIN SALIMIN

8

6

3

1

2

SM TEKNIK JUASSEH KUALA PILAH N SEMBILAN

252 ABEGH BIN MOHD RAZIB

7

6

3

0

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

253 AGNESIA ANAK BILL

8

6

3

0

3

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

254 HANIFAH BINTI SERAH

6

6

2

4

0

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

255 NURSYADATUL BINTI MOHD SHAFIE

7

6

2

4

0

SM VOKASIONAL SERI MANJUNG

256 NOR AZHARI BIN MOHD NOR

7

6

2

4

0

SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG

257 MOHD FIRDAUS BIN BOHARI

7

6

2

4

0

SM TEKNIK DATUK SERI MOHD ZIN

258 ROSHAFINA BINTI HAZALI

8

6

2

4

0

SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH PAHANG

259 NUR DIYANA BINTI RAHMAT

6

6

2

3

1

SM VOKASIONAL KLUANG

260 NURFARHANA AMIRA BINTI ZOHAIMI

6

6

2

3

1

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

261 MEGA WATI BINTI HAWAPI

8

6

2

3

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

262 MUHAMMAD RIDZUAN BIN ZAINUL ABIDIN

8

6

2

3

1

SM TEKNIK BALIK PULAU PULAU PINANG

263 MUHAMMAD ADLI BIN TOKIMUN

8

6

2

3

1

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

264 MUHAMAD ZUHAIRI BIN ANUAR

7

6

2

3

1

SM TEKNIK SETAPAK KUALA LUMPUR

265 SABREENA SAHIRA BINTI MOHD YUSRI

6

6

2

2

2

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

266 NURIZNI AFIFAH BINTI ABD AZES

6

6

2

2

2

SM TEKNIK KULIM

267 ALIFA ALIYA BINTI NGADIMAN

8

6

2

2

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

268 DINIE NAJWA BINTI MOHAMED

8

6

2

2

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

269 AFIFAH DANA BINTI ASBULLAH

9

6

2

2

2

SM VOKASIONAL SERI MANJUNG

270 OLYMENA ANAK NGALI

8

6

2

2

2

SM TEKNIK BETONG, BETONG

271 SYIRAIN ATHIRAH BINTI ABD KADER

7

6

2

2

2

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

272 MOHD. AZLAN BIN BAHARI

7

6

2

2

2

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TAWAU

273 MOHAMAD REDZUAN BIN ABD RASHID

7

6

2

2

2

SM TEKNIK DATUK SERI MOHD ZIN

274 MUHAMMAD HAZEQ BIN MAT YUSOF

9

6

2

2

2

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 1

275 AIZIL HELMI BIN ITHNAIN

8

6

2

2

2

SM VOKASIONAL BATU PAHAT

276 AZIZI BIN ABD WAHAB

7

6

2

1

3

SM TEKNIK PERTANIAN CHENOR MARAN PAHANG

138

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 6A Ke Atas
Aliran Vokasional
BIL

NAMA PELAJAR

Bil.M
Bil. A A+
P

A

A-

SEKOLAH

277 KELLY KATTY JAMESON

7

6

2

1

3

SM TEKNIK MIRI, MIRI

278 MUHAMMAD NUR FAHIMI BIN JALALUDIN

7

6

2

1

3

SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH PAHANG

279 ROSNABILAH BINTI MD SHABUDIN

7

6

2

1

3

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

280 NUR SHAHIRAH BINTI JOHARI

7

6

2

1

3

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

281 MOHD SHAMIL BIN SAMSI

7

6

2

1

3

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

282 SHOFIAH BINTI HISHAM

9

6

2

1

3

SM TEKNIK KULIM

283 MUHAMMAD MUSTHAFAA BIN JOHARI

8

6

2

1

3

SM VOKASIONAL KOTA TINGGI

284 SEROJA BINTI AHMAD

8

6

2

1

3

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

285 NURUL AZWA BINTI HJ. HASHIM

8

6

2

1

3

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

286 LAU POOI YEE

8

6

2

1

3

SM VOKASIONAL MUAR

287 MUHAMMAD EIZWAN BIN MOHD NOR

8

6

2

1

3

SM VOKASIONAL, SLIM RIVER

288 NUR NAZIRA BINTI KAMALUDIN

7

6

2

0

4

SM VOKASIONAL KLUANG

289 MOHD FARID BIN MAHARUDIN

8

6

2

0

4

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TAWAU

290 NURUL FADHILAH BINTI MOHD RADZI

8

6

1

5

0

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

291 NOR FARHANIZA BINTI ABDUL RAZAK

8

6

1

4

1

SM TEKNIK PERTANIAN CHENOR MARAN PAHANG

292 PATRICIA ANAK JEFFERY

8

6

1

4

1

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

293 NOOR SYAHIDA BINTI ABDUL RASHID

7

6

1

4

1

SM TEKNIK BALIK PULAU PULAU PINANG

294 NABILA SYUHADA BINTI ZAWAWI

7

6

1

4

1

SM TEKNIK SIBU, SIBU

295 MOHD ZULAIZAT B MOHD NOR

7

6

1

4

1

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

296 NUR FARAHIN BINTI MUHAMAD

7

6

1

4

1

SM TEKNIK (ERT) DATO' UNDANG HAJI MUHAMAD SHARIP REMBAU

297 SITI ZURAIDAH BINTI SELAMAT

8

6

1

4

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

298 RAFIDAH BINTI GUMRI

7

6

1

4

1

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

299 ROSHAFIZA BINTI HAZALI

7

6

1

4

1

SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH PAHANG

300 NUR AINA BAHIRAH BT JAPARI

7

6

1

4

1

SM TEKNIK DATUK SERI MOHD ZIN

301 PUTERI NORIZAN BT MAZLAN

7

6

1

4

1

SM TEKNIK SETAPAK KUALA LUMPUR

302 NURUL FARAHIN BINTI ROZALI

8

6

1

4

1

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

303 NORAZIMAH BINTI AHMAD RAMLI

8

6

1

4

1

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

304 MUHAMMAD FIRDAUS BIN MOHD FAUZLI

9

6

1

4

1

SM TEKNIK SETAPAK KUALA LUMPUR

305 ZULAIKA BINTI KASSIM

7

6

1

3

2

SM TEKNIK PERTANIAN CHENOR MARAN PAHANG

306 RABIATUL NURFATEN BT NOOR FIAH

8

6

1

3

2

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

307 NAIZATUL ASIMAH BINTI HAMZAH

7

6

1

3

2

SEK MEN TEKNIK TANAH MERAH KELANTAN

308 FARAH IDURA BT ABU BAKAR

7

6

1

3

2

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

309 AISHA AMIRA BINTI ABD RAZAK

7

6

1

3

2

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

310 NORKHATIJAH BINTI OSMAN

7

6

1

3

2

SM VOKASIONAL SERI MANJUNG

311 PUTERI SAIDATUL ELINA SURIATI

6

6

1

3

2

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

312 NUR FATIN ATHIRAH BINTI MOKHSIN

6

6

1

3

2

SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH PAHANG

313 NUR FARAH NASUHA BINTI ABD RAZAK

6

6

1

3

2

SM VOKASIONAL (ERT) AZIZAH

314 SITI NUR MAISARAH BINTI JOHARI

6

6

1

3

2

SM TEKNIK PORT DICKSON PORT DICKSON N SEMBILAN

315 RONNEY HILTON ABIDIN

6

6

1

3

2

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK SANDAKAN SABAH

316 MUHAMMAD AMIRUL ADLI BIN WAN SHALAHUDDIN

6

6

1

3

2

SM TEKNIK KEMAMAN

317 KHAIRIATUN FARAHANI BT MOHD KHAIRUDDIN

8

6

1

3

2

SM VOKASIONAL SERI MANJUNG

318 MUHAMMAD RIDHWAN BIN JOHARI

7

6

1

3

2

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

319 SITI HATIJAH BINTI ARIFFIN

7

6

1

3

2

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

320 SITI KHADIJAH BINTI JAMALUDIN

7

6

1

3

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

321 MASTURAH BINTI AZMAN

8

6

1

3

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

322 SUSAN ANNE ANAK AHUI

8

6

1

3

2

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

139

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 6A Ke Atas
Aliran Vokasional
BIL

NAMA PELAJAR

Bil.M
Bil. A A+
P

A

A-

SEKOLAH

323 MUHAMMAD ZULKIFLIE BIN AMINUDIN

8

6

1

3

2

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

324 NORAFIFI BT MOHAMAD ZALAMI

8

6

1

3

2

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

325 NURUNNAJAH BINTI MOHD ZAILAN

7

6

1

3

2

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

326 TENGKU ZULAIKHA BINTI TENGKU ABDULLAH

7

6

1

3

2

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

327 NURFADILAH BINTI RAHMAT

7

6

1

3

2

SM TEKNIK PORT DICKSON PORT DICKSON N SEMBILAN

328 MUHAMMAD ZAIFUL ADHAM BIN YUNUS

7

6

1

3

2

SM VOKASIONAL, SLIM RIVER

329 MUHAMAD AZRAIE BIN MUHAMAD NASIN

7

6

1

3

2

SM VOKASIONAL SERI ISKANDAR, BOTA

330 MOHAMMAD SAFIUDDIN BIN MD LASI

7

6

1

3

2

SM VOKASIONAL KLUANG

331 AMIRAH BINTI MAT ROZI

9

6

1

3

2

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

332 NURUL FATIHAH BINTI SHAFIEI

8

6

1

3

2

SM TEKNIK (ERT) DATO' UNDANG HAJI MUHAMAD SHARIP REMBAU

333 MUHAMAD NUR SHAFIQ B SHAMRA ANUN

8

6

1

3

2

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

334 MUHAMAD YAZID BIN MOHD TUGIRIN

8

6

1

3

2

SM VOKASIONAL BATU PAHAT

335 MOHAMAD NOOR BIN NGASMAN

8

6

1

3

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

336 MUHAMAD HARIZMAN BIN MOHAMAD JUMARI

8

6

1

3

2

SM TEKNIK KLANG

337 MOHD AZEEM ASYRAWI BIN MOHD ASLI

8

6

1

3

2

SM TEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH

338 MAHIRAH BINTI KAMARUDIN

8

6

1

3

2

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

339 NUUR FAZIRAH SYUHAIDA MOHD AZIZ

8

6

1

3

2

SM VOKASIONAL MUAR

340 MUHAMMAD AQIF BIN BAKHTIAR

9

6

1

3

2

SM TEKNIK DATUK SERI MOHD ZIN

341 MAZREEN BINTI SULAIMAN

6

6

1

2

3

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

342 ADRIANA STEINBROOK ANAK MAKECHURCH

8

6

1

2

3

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

343 ASNIZAH BINTI JUSMIN

10

6

1

2

3

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KENINGAU SABAH

344 MOHAMAD AZHARI BIN NOOR ZAINI

7

6

1

2

3

SM TEKNIK LEBUH CATOR, IPOH

345 RADIANA RIZA BINTI RIMI

7

6

1

2

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

346 NOR FASHDZIERA BINTI AMAN

7

6

1

2

3

SM VOKASIONAL (ERT) AZIZAH

347 MOHAMED SAIFUL BIN ABDUL HALIM

7

6

1

2

3

SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU

348 UMI SYAFIQAH BINTI MOHAMAD ZAKI

6

6

1

2

3

SM VOKASIONAL SERI MANJUNG

349 MOHD HAFIZ BIN AZIZAN

6

6

1

2

3

SM VOKASIONAL ALOR STAR

350 MOHD ASRUL FADZLI BIN AZHARI

8

6

1

2

3

SM VOKASIONAL KOTA TINGGI

351 FAZILAH BINTI SAADAN

8

6

1

2

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

352 MUHAMMAD RASHID BIN JUZ OSMAN

8

6

1

2

3

SM TEKNIK, TELUK INTAN

353 NOR ADAM BIN ROSLAN

7

6

1

2

3

SM TEKNIK BALIK PULAU PULAU PINANG

354 AMIR ASYRAFF BIN JAMIN

7

6

1

2

3

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

355 SITI ZURIA BINTI AHMAD SHAFERI

7

6

1

2

3

SM TEKNIK KULIM

356 MUHAMMAD FARID BIN AB GHANI

7

6

1

2

3

SM TEKNIK MELAKA TENGAH

357 MUHAMMAD FAIZ B ROSLI

7

6

1

2

3

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

358 AZMAN BIN IBRAHIM

7

6

1

2

3

SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU

359 MASZ AZRIL AZMIN BINTI MISBAE

9

6

1

2

3

SM VOKASIONAL (ERT) AZIZAH

360 MOHAMAD HUSAIRI BIN ABDULLAH

8

6

1

2

3

SM VOKASIONAL SERI ISKANDAR, BOTA

361 NASRULLAH BIN PANDI

8

6

1

2

3

SM TEKNIK SIBU, SIBU

362 MOHAMMAD EZZAT AMEER B NORAZMAN

8

6

1

2

3

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

363 ADLIL HAKIMI BIN AZIAN

7

6

1

2

3

SM VOKASIONAL SERI ISKANDAR, BOTA

364 MUHAMMAD NADHIR BIN AHAD

7

6

1

2

3

SM VOKASIONAL SERI ISKANDAR, BOTA

365 MOHD AZALI FIRDAUS BIN MOHD ALI

7

6

1

2

3

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

366 MUHAMAD ZAID BIN ZULAIMI

7

6

1

2

3

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

367 ZULKIFLI BIN FAROK

7

6

1

2

3

SM VOKASIONAL SEGAMAT

368 MOHAMAD KHAIRUL FAIZI BIN ABDUL HALIM

7

6

1

2

3

SM TEKNIK NIBONG TEBAL PULAU PINANG

140

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 6A Ke Atas
Aliran Vokasional
BIL

NAMA PELAJAR

Bil.M
Bil. A A+
P

A

A-

SEKOLAH

369 KEITHZER OLIVER ANAK UMPAU

7

6

1

2

3

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

370 SYAHIRAH BT ABD AZIZ

7

6

1

2

3

SM TEKNIK DATUK SERI MOHD ZIN

371 MOHAMAD ASYRAF BIN MOHAMMAD ZAIN

7

6

1

2

3

SM TEKNIK SETAPAK KUALA LUMPUR

372 NURAIN BINTI MOHAMAD ALI

7

6

1

2

3

SM TEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH

373 MUHAMMAD HASRUL BIN AZIZ JAFFAR

7

6

1

2

3

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

374 MOHAMAD MUHJIDDIN BIN MUHTARUDIN

7

6

1

2

3

SM VOKASIONAL KOTA TINGGI

375 ROS FARINA BINTI ROSLAN

8

6

1

2

3

SM VOKASIONAL KLUANG

376 NURTASHA AMIRA BINTI ABDUL MALEK

8

6

1

2

3

SM VOKASIONAL MUAR

377 SITI YUSRINA BINTI MOHD YUSOF

8

6

1

2

3

SM TEKNIK BUTTERWORTH PULAU PINANG

378 MOHD AMIRUL BIN SEMAN @ SULAIMAN

8

6

1

2

3

SM TEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH

379 SUHAIDA BINTI BASRI

8

6

1

2

3

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

380 NUR SYAHIRA BINTI MOHAMAD NOOR

8

6

1

2

3

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

381 MOHD HAFISZUDDIN BIN MD FUDZI

8

6

1

2

3

SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG

382 NUR SYAHIDAH BINTI NAZRI

8

6

1

2

3

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

383 NURUL `AINI BINTI MOHAMED ZABRI

8

6

1

2

3

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

384 NORHIDAYAH BINTI MOHAMAD ZUKI

8

6

1

2

3

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

385 AIDA SAFURA BINTI KAMANI

8

6

1

2

3

SM TEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH

386 MOHAMAD AZRUL AZNIZAM BIN EMBOK DUA

8

6

1

2

3

SM VOKASIONAL SEGAMAT

387 NOR SYAKIRAH BINTI ZAHARI

8

6

1

2

3

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

388 NORJANAH BINTI MOHAMAD YASIR

7

6

1

1

4

SM TEKNIK LEBUH CATOR, IPOH

389 NURUL 'ATIQAH BINTI TOKIJAN

8

6

1

1

4

SM VOKASIONAL (ERT) AZIZAH

390 WAN SHARMIMEE BINTI WAN SHUKREE

7

6

1

1

4

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

391 SITI AUJA BT MAT SAKRI

6

6

1

1

4

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

392 MOHAMMAD FIRDAUS BIN MOHD JAMAL

8

6

1

1

4

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

393 MUHAMMAD HAFIZ HALILI BIN HAMDAN

8

6

1

1

4

SM VOKASIONAL SERI MANJUNG

394 NOR DYANA BINTI NOR SHAMSUDDIN

7

6

1

1

4

SM TEKNIK (ERT) DATO' UNDANG HAJI MUHAMAD SHARIP REMBAU

395 HAZIQAH BINTI ABDUL AZIZ

7

6

1

1

4

SM TEKNIK PERDAGANGAN

396 SYARAFANA ELYA BINTI MOHD ZULKIFLI

8

6

1

1

4

SM VOKASIONAL TANJUNG PUTERI

397 JOHNNY ENGKAL

8

6

1

1

4

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KUDAT

398 MOHAMMAD NIDZAM BIN JAMIL

8

6

1

1

4

SM TEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH

399 JERRY PAUNIS

8

6

1

1

4

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KENINGAU SABAH

400 MUHAMMAD AZHAR BIN SA`ARI

7

6

1

1

4

SM VOKASIONAL MUAR

401 SITI KHALILAH BINTI SHABUDIN

7

6

1

1

4

SM VOKASIONAL SERI MANJUNG

402 SYED NAQIUDDIN BIN SYED AHMAD SOBRI

7

6

1

1

4

SM VOKASIONAL MUAR

403 NOOR SYAHIRAH BINTI MOHD NASIR

8

6

1

1

4

SM VOKASIONAL ALOR STAR

404 ZAIM AMIRUL BIN AMARUD-DIN

7

6

1

1

4

SM VOKASIONAL SERI ISKANDAR, BOTA

405 NOR FARIZAN BINTI MOHD DAIK

7

6

1

1

4

SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG

406 MUHAMMAD JAMIL BIN DAING MOHD DON

7

6

1

1

4

SM VOKASIONAL BATU PAHAT

407 ABDUL QAYYUM BIN ROSLI

7

6

1

1

4

SM TEKNIK NIBONG TEBAL PULAU PINANG

408 ABDUL HAMID BIN ABU BAKAR

7

6

1

1

4

SM TEKNIK KEMAMAN

409 MUHAMAD ARIF BIN ZAMANHURI

8

6

1

1

4

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

410 NOR ATIKAH BT KAMARUDDIN

8

6

1

1

4

SM VOKASIONAL PUTERI TEMERLOH PAHANG

411 MOHD ARIF BIN MOHD NASRI

8

6

1

1

4

SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU

412 MOHAMAD DANIA BIN ISMAIL

8

6

1

1

4

SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU

413 NOOR AFIQAH BINTI MOHD SHAHARIN

8

6

1

1

4

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

414 INTAN KHAIRUNNISHA BINTI KAMARUL ARIFFIN

8

6

1

1

4

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

141

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 6A Ke Atas
Aliran Vokasional
BIL

NAMA PELAJAR

Bil.M
Bil. A A+
P

A

A-

SEKOLAH

415 STEPY JULOD

8

6

1

1

4

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK LIKAS

416 AHMAD SAYUTI BIN ABDUL HALIM

8

6

1

1

4

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

417 SHARIFAH NURUL ASMIDA WAN ABDULLAH

8

6

1

1

4

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

418 NATASYA ATIKAH BINTI ABDURAHMAN

8

6

1

1

4

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

419 FAJAR NASUHA BINTI ROSLI

8

6

1

1

4

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

420 MUHAMMAD FIKHRY BIN KAMARULZAMAN

8

6

1

1

4

SM TEKNIK SETAPAK KUALA LUMPUR

421 AMIRUL IZZAT BIN ABD LATIF

8

6

1

1

4

SM TEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH

422 SITI RAHMAH BINTI ISMAIL

8

6

1

0

5

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

423 MUHAMAD SYAHIR BIN HASNAN

6

6

1

0

5

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

424 AZRI AZ ZAHRIN BIN MOHD ZAMRI

6

6

1

0

5

SM TEKNIK KAJANG

425 INTAN SYAZWANI BINTI RUZI

8

6

1

0

5

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

426 AZIZI BIN CHE AHMAD

7

6

1

0

5

SM TEKNIK BALIK PULAU PULAU PINANG

427 MUHAMAD ZARUL FIRDAUS BIN ZULKIFLI

7

6

1

0

5

SM TEKNIK KLANG

428 FIONALIN OLIVIA TOLUOD

7

6

1

0

5

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KUDAT

429 NUR FATIHAH BT GHAFAR

8

6

1

0

5

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

430 HANUN BINTI HAMZAH

7

6

1

0

5

SM VOKASIONAL PUTERI TEMERLOH PAHANG

431 MOHD NASRI BIN MD DESA

7

6

1

0

5

SM VOKASIONAL ALOR STAR

432 MOHD IZZUL ISLAM BIN JUHALI

7

6

1

0

5

SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU

433 NURAFINA BT ASNAN

7

6

1

0

5

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

434 DURATUL AIN BINTI JALALUDDIN

7

6

1

0

5

SM TEKNIK PERDAGANGAN

435 NUR AIN BINTI MOHAMAD NOR

7

6

1

0

5

SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG

436 NOOR AINI FAZIRA BINTI AZIZON

8

6

1

0

5

SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG

437 NOOR NAZIHAN BINTI MOHAMED MADANI

8

6

1

0

5

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

438 NOOR IZZATI SYAHIDA BINTI ALI

8

6

1

0

5

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

439 NURFARRAH AIN BINTI ABD SAMAD

8

6

0

6

0

SM TEKNIK DATUK SERI MOHD ZIN

440 AIN NASYIRAH BT JASNI

7

6

0

5

1

SM VOKASIONAL ALOR STAR

441 SAMAROBITAH BIN ABDULLAH

7

6

0

5

1

SM TEKNIK, TELUK INTAN

442 AINA ALIA BINTI AZHAR

7

6

0

5

1

SM VOKASIONAL PUTERI TEMERLOH PAHANG

443 RICO ARADIN

7

6

0

5

1

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK LIKAS

444 NUR FARLIYANA HANI BINTI DZULKARNAIN

8

6

0

5

1

SM TEKNIK PERDAGANGAN

445 NUR FARIHA BINTI MOHD ROZLAN

7

6

0

5

1

SM TEKNIK BUTTERWORTH PULAU PINANG

446 ASRUN BIN AMIRUDDIN

7

6

0

5

1

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TAWAU

447 NUR FAKHIRA BINTI MOHAMAD SABRI

8

6

0

5

1

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

448 MUHAMMAD NAIM BIN MOHD MUKHTAR

8

6

0

4

2

SM TEKNIK SETAPAK KUALA LUMPUR

449 MOHAMAD NAZIRUL BIN MOHD JEFRI

7

6

0

4

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

450 TAN LIONG CHING

7

6

0

4

2

SM TEKNIK JUASSEH KUALA PILAH N SEMBILAN

451 NUR AIN BT NORISAM

7

6

0

4

2

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

452 FATIMA SYAIRAH BINTI MOHD NASIR

6

6

0

4

2

SEK MEN TEKNIK PASIR MAS KELANTAN

453 NORHASANAH BINTI AZHAR

6

6

0

4

2

SM TEKNIK KUALA KLAWANG K KLAWANG N SEMBILAN

454 SITI HAJAR ASHNA BINTI SAMAT HARON

8

6

0

4

2

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

455 NUR HIDAYAH BINTI OTHMAN

8

6

0

4

2

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

456 NIK NUR NINA AFIFAH BINTI HASHIM

7

6

0

4

2

SM TEKNIK SETAPAK KUALA LUMPUR

457 NURDIYANA BINTI MOHD FADZIL

8

6

0

4

2

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

458 MUHAMAD NUR HAKIMIN BIN RAMLI

8

6

0

4

2

SM TEKNIK PERDAGANGAN

459 SYALILAH BINTI A KARIM

7

6

0

4

2

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

460 ELFFERRA ROZZANNA BINTI KHALIB

7

6

0

4

2

SM TEKNIK (ERT) DATO' UNDANG HAJI MUHAMAD SHARIP REMBAU

142

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 6A Ke Atas
Aliran Vokasional
BIL

NAMA PELAJAR

461 NURAQILAH BINTI ABU BAKAR

Bil.M
Bil. A A+
P
7

6

0

A

A-

SEKOLAH

4

2

SM TEKNIK (ERT) DATO' UNDANG HAJI MUHAMAD SHARIP REMBAU

462 MUHAMMAD HAZIQ BIN MD MUSTAFA

7

6

0

4

2

SM TEKNIK SETAPAK KUALA LUMPUR

463 RAHMAN BIN ROMLI

8

6

0

4

2

SM VOKASIONAL KANGAR

464 NADZIRAH BINTI MAZRI

7

6

0

4

2

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

465 NORASHYKIN BINTI NORDIN

7

6

0

4

2

SM TEKNIK BUTTERWORTH PULAU PINANG

466 SHOOR KAMISAH BINTI SHAFIEE

7

6

0

4

2

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

467 DHARSHINI A/P GANGATHARAN

7

6

0

4

2

SM TEKNIK LANGKAWI

468 NIK NUR ZULAIKHA BINTI NIK ZUHAIRI

8

6

0

4

2

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

469 NUR`AIN BINTI MOHD ZAKI

8

6

0

4

2

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

470 NUR SYAHIRA BINTI ROSLI

8

6

0

4

2

SM VOKASIONAL (ERT) AZIZAH

471 AFRINA BINTI MOHAMMAD SOPAN

8

6

0

4

2

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

472 ABDUL RIZAL BIN ABDUL RAZAK

8

6

0

4

2

SM VOKASIONAL SERI ISKANDAR, BOTA

473 NURNABILAH BINTI MOHD NASIR

8

6

0

4

2

SM TEKNIK SHAH ALAM

474 NOORZARINA BINTI MISWAN

8

6

0

3

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

475 NUR SYAMIERA BINTI JEMSARI

7

6

0

3

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

476 SITI NORHASHIMA BINTI MOHAMED BASIR

7

6

0

3

3

SM TEKNIK DATO' LELA MAHARAJA REMBAU N SEMBILAN

477 MUHAMMAD NUR RAHIM BIN RAZALY

7

6

0

3

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

478 SYAQIRA BINTI YAZID

7

6

0

3

3

SM VOKASIONAL (ERT) AZIZAH

479 MUHAMAD ARSYAD BIN JAMALLUDDIN

6

6

0

3

3

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

480 NURUL SYAMIMI BINTI MOHD ASRI

6

6

0

3

3

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

481 AHMAD SYAZWAN BIN SAHHARIMAN

6

6

0

3

3

SM TEKNIK MUADZAM SHAH ROMPIN PAHANG

482 NUR AMIRA BINTI MOHD JAFRI

9

6

0

3

3

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

483 NURUL AMANINA BINTI AFANDI

8

6

0

3

3

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

484 MOHAMAD SYAHMI BIN SARUDIN

8

6

0

3

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

485 EMILYLEA EDWARD

8

6

0

3

3

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KENINGAU SABAH

486 MUHAMAD YUSRI BIN YUSOFF

7

6

0

3

3

SM VOKASIONAL ALOR STAR

487 STEPHANIE HUBAT

7

6

0

3

3

SM TEKNIK SIBU, SIBU

488 NUR AZIA BINTI AZMAN

7

6

0

3

3

SM TEKNIK KULIM

489 MUHAMMAD NAJIB QUSYAIRY BIN MAHMUD

7

6

0

3

3

SM TEKNIK SHAH ALAM

490 NURHIDAYAH BTE ZAINIZAM

7

6

0

3

3

SM TEKNIK SETAPAK KUALA LUMPUR

491 WAN NORAZIAH BINTI ROSLI

9

6

0

3

3

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

492 MUHAMMAD ALIF BIN TAJUDIN

8

6

0

3

3

SM VOKASIONAL SERI MANJUNG

493 NURSYAFIQAH EZZATI BINTI ABD RAHMAN

8

6

0

3

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

494 MUHAMMAD HAKIMI BIN YAHAYA

9

6

0

3

3

SEK MEN TEKNIK TANAH MERAH KELANTAN

495 NORRIDHWAN B OSMAN

8

6

0

3

3

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

496 ISMA HUSNA BINTI ISMAIL

8

6

0

3

3

SM VOKASIONAL ALOR STAR

497 AHMAD SHAHMI IZZUDDIN B MOHAMAD SHAHID

8

6

0

3

3

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

498 NURSHAFIKHA HANIM BINTI ISMAIL

8

6

0

3

3

SM TEKNIK PORT DICKSON PORT DICKSON N SEMBILAN

499 NUR SYAFIQAH BT AHMAD SHUKRI

8

6

0

3

3

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

500 AMIRAH BINTI JAFFAR

7

6

0

3

3

SM VOKASIONAL MUAR

501 MUHAMMAD AZUWAN BIN ZAIDI

7

6

0

3

3

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

502 RAHMAT BIN ISMAIL

7

6

0

3

3

SM TEKNIK BUTTERWORTH PULAU PINANG

503 MOHAMAD HANIF BIN KAMARUDDIN

7

6

0

3

3

SM VOKASIONAL SERI ISKANDAR, BOTA

504 MUHAMMAD HABIL BIN ABU BAKAR

7

6

0

3

3

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

505 OSMAN ABDUL GHAFFAR BIN MAAROF

7

6

0

3

3

SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG

506 MOHAMAD SHAFIE BIN ARIP

7

6

0

3

3

SM VOKASIONAL BATU PAHAT

143

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 6A Ke Atas
Aliran Vokasional
BIL

NAMA PELAJAR

Bil.M
Bil. A A+
P

A

A-

SEKOLAH

507 FARAHANIM SAFWANA BINTI AZHAR

7

6

0

3

3

SM TEKNIK BUTTERWORTH PULAU PINANG

508 AHMAD FARAH AIDIT BIN TAUFIK

7

6

0

3

3

SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU

509 MOHAMAD SHAFIQ NAUFAL BIN ABDUL HAMID

7

6

0

3

3

SM VOKASIONAL, SLIM RIVER

510 NOORAMIRA BINTI SALLEH

7

6

0

3

3

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

511 MUHAMMAD SHAZWAN BIN SAAD

7

6

0

3

3

SM VOKASIONAL KOTA TINGGI

512 MOHAMAD HAIRUL NIZAM BIN MD DADI

7

6

0

3

3

SM VOKASIONAL SEGAMAT

513 SYARIFAH NURSYAHIRA AMIRA

7

6

0

3

3

SM TEKNIK (ERT) DATO' UNDANG HAJI MUHAMAD SHARIP REMBAU

514 MUHAMMAD RAZZI BIN JOHARI

7

6

0

3

3

SM TEKNIK KULIM

515 KHAIRUL AZMAN BIN AHSAN @ AIHSAN

7

6

0

3

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

516 NUR FADHILA BT MOHD YUSRIF

9

6

0

3

3

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

517 NUR SYAZWANI BT ZULKIFLI

9

6

0

3

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

518 MOHAMMAD FADLI BIN JAILANI

8

6

0

3

3

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

519 SYED AHMAD SAFWAN BIN SYED HASSAN

9

6

0

3

3

SM VOKASIONAL ALOR STAR

520 NURSHADA BINTI MOHAMAD ZAINAL

9

6

0

3

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

521 SITI ALWANI BINTI HAMZAH

9

6

0

3

3

SM TEKNIK PORT DICKSON PORT DICKSON N SEMBILAN

522 NAJIHAH BINTI LOKMAN

8

6

0

3

3

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

523 NURUL SAFINAH BINTI MAT NAWI

8

6

0

3

3

SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG

524 MUHAMAD ARIF AIZAT BIN ZULKEFLE

8

6

0

3

3

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

525 AZRUL NIZAM BIN ZAKARIA

8

6

0

3

3

SM TEKNIK PERDAGANGAN

526 MUSA BIN YAACOB

8

6

0

3

3

SM VOKASIONAL SERI ISKANDAR, BOTA

527 MOHD AZRI BIN MOHD SUHAIMI

8

6

0

3

3

SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH PAHANG

528 AZEERA BINTI ABDULLAH ZUBIR

8

6

0

3

3

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

529 SITI ROHAYA BINTI MOHMAD

8

6

0

3

3

SM VOKASIONAL BATU PAHAT

530 NUR SYAKILA BT HAMZAH

8

6

0

3

3

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

531 MUHAMMAD SYAHMI BIN ADNAN

8

6

0

3

3

SM TEKNIK JUASSEH KUALA PILAH N SEMBILAN

532 NURUL AIN BINTI RAMLI

8

6

0

2

4

SM TEKNIK, TELUK INTAN

533 IRENE SEPUN ANAK NYIHIN

8

6

0

2

4

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

534 AQILAH UMAIRAH BINTI ADNAN

7

6

0

2

4

SM TEKNIK PERDAGANGAN

535 DAISY ZUNIKA BINTI JOHANI

6

6

0

2

4

SM VOKASIONAL KOTA TINGGI

536 MUHAMMAD RAZIF BIN ROSTAM

6

6

0

2

4

SM TEKNIK LANGKAWI

537 ALISTAIR MATTHIAS ANAK JAVAN

6

6

0

2

4

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

538 NUR AILANI BINTI ZUBIR

6

6

0

2

4

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

539 ZULKANAIN BIN ROSLAN

6

6

0

2

4

SM TEKNIK KAJANG

540 SYEHRAY BINTI UWIL

6

6

0

2

4

SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL BEAUFORT

541 THADDEUS YADAP

6

6

0

2

4

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KUDAT

542 MUHAMMAD SALLEHUDDIN BIN ISMAIL

8

6

0

2

4

SM TEKNIK BALIK PULAU PULAU PINANG

543 MUHAMMAD ASYRAF BIN OMAR

8

6

0

2

4

SM TEKNIK DATO' LELA MAHARAJA REMBAU N SEMBILAN

544 ADILAH BINTI A AZIZ

8

6

0

2

4

SM TEKNIK PERDAGANGAN

545 MUHAMMAD FARHAN BIN ZAINAL ABIDIN

7

6

0

2

4

SM VOKASIONAL KOTA TINGGI

546 RUDY ANAK JIMBAI

7

6

0

2

4

SM VOKASIONAL MUAR

547 SYAHIRAH BINTI SOHAIMEE

7

6

0

2

4

SM VOKASIONAL KANGAR

548 MOHD SAPARUDIN BIN JOBENI

7

6

0

2

4

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

549 SITI NOORIAH BINTI MAHMUD

7

6

0

2

4

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

550 MOHD NOOR KHAZIRULLAH B KHALID

7

6

0

2

4

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK LABUAN

551 MUHAMMAD NAZRUL HAKIM BIN JAAFAR

7

6

0

2

4

SM TEKNIK SETAPAK KUALA LUMPUR

552 HILDA ANAK GIMAN

7

6

0

2

4

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

144

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 6A Ke Atas
Aliran Vokasional
BIL

NAMA PELAJAR

553 MUHAMMAD AIZAT BIN BORHAN

Bil.M
Bil. A A+
P
7

6

0

A

A-

2

4

SEKOLAH
SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

554 MUHAMAD QHAIRUL NADZMIE BIN AZMIE

7

6

0

2

4

SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG

555 AZLAN BIN MOHD KALIMUDDIN

7

6

0

2

4

SM VOKASIONAL TANJUNG PUTERI

556 MOHAMAD HAFIZI BIN ISMAIL

7

6

0

2

4

SM TEKNIK LANGKAWI

557 FARAIALMIAH BINTI MOHD NASIR

7

6

0

2

4

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

558 CHRISTINA BINTI EDRIS

7

6

0

2

4

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK LABUAN

559 MOHD KHAIRUL AMRI BIN ABD AZIZ

7

6

0

2

4

SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU

560 ABDUL QAIYUM BIN JAAFAR

7

6

0

2

4

SM TEKNIK DATUK SERI MOHD ZIN

561 AZRUL ANAS BIN AHMAD

9

6

0

2

4

SM VOKASIONAL ALOR STAR

562 NUR HAFIZA BINTI AHAMAD KAMAL

8

6

0

2

4

SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS

563 SYAZWANI BINTI SHAFIE

9

6

0

2

4

SM VOKASIONAL ALOR STAR

564 MUHAMMAD AZRI B MOHD SHUKOR

8

6

0

2

4

SM VOKASIONAL ALOR STAR

565 NORMARSITAH BINTI BOMO

8

6

0

2

4

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

566 ABDUL MALIK BIN KHALID

8

6

0

2

4

SM TEKNIK PERDAGANGAN

567 MOHD AZLANSAH BIN ZULKIFLI

8

6

0

2

4

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK LABUAN

568 MOHAMAD YAZID BIN MOHD RAPIEE

8

6

0

2

4

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

569 GHIRAYA TUL FITRIAH BT ILYAS

8

6

0

2

4

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

570 MOHAMAD ANAS BIN TALIT

8

6

0

2

4

SM TEKNIK NIBONG TEBAL PULAU PINANG

571 ADI BIN M YUSUP

8

6

0

2

4

SM VOKASIONAL, SLIM RIVER

572 SYAHIRAH BINTI RAHIMIN

10

6

0

2

4

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KENINGAU SABAH

573 AMIRUDDIN ASRAF BIN ABD AZIZ

8

6

0

2

4

SM TEKNIK SHAH ALAM

574 NORATIKA AYU BINTI ALIAS

8

6

0

2

4

SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH PAHANG

575 SHAMSIAH BINTI HARUN

8

6

0

2

4

SM VOKASIONAL KLUANG

576 SHAZMIRA BINTI SAMSUDIN

8

6

0

2

4

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

577 NOOR NAJIHA BINTI ABDUL WAHAB

8

6

0

2

4

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

578 SHARIFAH NORMASITHAH BINTI SYED HARUN

8

6

0

2

4

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

579 NABILAH BINTI AB WAHAB

7

6

0

1

5

SM TEKNIK KULIM

580 ROHIM BIN AHMAD

7

6

0

1

5

SM VOKASIONAL ALOR STAR

581 SITI NURAISHA BINTI ABD RAHMAN

7

6

0

1

5

SM VOKASIONAL (ERT) AZIZAH

582 NURUL SYAFIQAH BINTI MOHD SHARIFF

6

6

0

1

5

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

583 MUHAMMAD IZHAR BIN MOHIDIN

6

6

0

1

5

SM VOKASIONAL KOTA TINGGI

584 MUHAMMAD QAYYUM BIN MOHD NIZAM

6

6

0

1

5

SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN

585 NADIAH BINTI MOHD NOOR

6

6

0

1

5

SM TEKNIK KAJANG

586 NURUL SYAZWANI BINTI HASBULLAH

6

6

0

1

5

SM TEKNIK JUASSEH KUALA PILAH N SEMBILAN

587 NUR DAYANA BINTI AINI

8

6

0

1

5

SM VOKASIONAL SERI MANJUNG

588 AL HUSSIEN BIN WAHAMIN

8

6

0

1

5

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KENINGAU SABAH

589 FATIN DIANAH BINTI YAMIN

8

6

0

1

5

SM VOKASIONAL (ERT) AZIZAH

590 NOOR SYAFIRA BINTI CHE RAMAN

7

6

0

1

5

SM TEKNIK BALIK PULAU PULAU PINANG

591 ALIF SHADOUN AL FALAH BIN BADRON

7

6

0

1

5

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TAWAU

592 AHMAD HAFIZ B YAHYA

7

6

0

1

5

SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU

593 NUR `AFIFAH BINTI MAHMUD

8

6

0

1

5

SM TEKNIK KLANG

594 NICKSON ANAK TONYWONG

8

6

0

1

5

SM TEKNIK KUCHING, KUCHING

595 NUR AIN SHIFA' BINTI MUSA

8

6

0

1

5

SM TEKNIK MELAKA TENGAH

596 RUHAIDA BINTI MOHD KHARI

8

6

0

1

5

SM TEKNIK TAIPING, TAIPING

597 MUHAMAD RIFAIE SHAH NIZAM BIN MAAT

7

6

0

1

5

SM VOKASIONAL SERI ISKANDAR, BOTA

598 SHAHRULNIZAM BIN SHAHARUDIN

7

6

0

1

5

SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH PAHANG

145

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Mendapat 6A Ke Atas
Aliran Vokasional
BIL

NAMA PELAJAR

599 MOHD AMIRUL ARIF BIN SALEHUDIN

Bil.M
Bil. A A+
P
7

6

0

A

A-

1

5

SEKOLAH
SM VOKASIONAL KLUANG

600 MOHAMMAD ASHRAF NUR ARIFF BIN A TARMIZI

7

6

0

1

5

SM VOKASIONAL ALOR STAR

601 ASMAWATI BINTI SHARIFUDDIN

7

6

0

1

5

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TAWAU

602 MOHAMMAD ARSHY BIN ABD WAHAB

7

6

0

1

5

SM TEKNIK KAJANG

603 MUHAMMAD SYAHMI BIN BAHARI

7

6

0

1

5

SM TEKNIK LEBUH CATOR, IPOH

604 AHMAD NAZRIN BIN MAZLAN

7

6

0

1

5

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

605 MOHD KHAIRUL ANWAR BIN SALLEH

7

6

0

1

5

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK LABUAN

606 WAHIDAH BINTI AHMAD SUKERI

7

6

0

1

5

SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2

607 NURUL AIN BINTI ZULKIFLI

8

6

0

1

5

SM VOKASIONAL, SLIM RIVER

608 WAN MUHAMMAD YAASIN BIN WAN IMRAN

8

6

0

1

5

SEK MEN TEKNIK PASIR MAS KELANTAN

609 NAZIRUL MUBIN B MUKHTAR

7

6

0

1

5

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

610 MUHAMAD AMEER B MOKHTAR

7

6

0

1

5

SEK MEN TEKNIK TANAH MERAH KELANTAN

611 MUHAMMAD SOLEHUDDIN BIN M AMIN

7

6

0

1

5

SM VOKASIONAL TANJUNG PUTERI

612 ZULFITRI BIN MD ARIFF

7

6

0

1

5

SM TEKNIK NIBONG TEBAL PULAU PINANG

613 LINDA BINTI TARUNGUS

7

6

0

1

5

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK LIKAS

614 MOHD KUSAINI BIN ARAHMAN

7

6

0

1

5

SM TEKNIK MATANG, KUCHING

615 DAZRIN BIN MAHAT

7

6

0

1

5

SM TEKNIK MELAKA TENGAH

616 HAFIZA RINA BT JEMAIN

8

6

0

1

5

SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH

617 NOORASHIKIN BINTI SHARIL

8

6

0

1

5

SM VOKASIONAL KLUANG

618 MUHD .HAZIQ B NOR AZMAN

8

6

0

1

5

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

619 NURHAYATI BINTI IDRIS

8

6

0

1

5

SM VOKASIONAL TANJUNG PUTERI

620 MUHAMMAD AIZZAT BIN ROSDIN

8

6

0

1

5

SM VOKASIONAL ALOR STAR

621 ABDUL AMIRUL BIN YUSUF

8

6

0

1

5

SM TEKNIK KUCHING, KUCHING

622 NADZIRAH BINTI AHMAD

8

6

0

1

5

SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG

623 MOHAMAD FAIZZUDDIN BIN ZAHARUDIN

8

6

0

1

5

SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG

624 MOHAMAD RAZMAN BIN ABDUL RAZAK

8

6

0

1

5

SM VOKASIONAL SEGAMAT

625 TENGKU MUHAMMAD MUKHTAR BIN TENGKU MUZNI

8

6

0

1

5

SM VOKASIONAL ALOR STAR

626 KHAIRUL ANUAR BIN MAT LIAS

8

6

0

1

5

SM TEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH

627 WAHIDAH BINTI MOHD GANNI

8

6

0

1

5

SM TEKNIK KUALA KLAWANG K KLAWANG N SEMBILAN

628 MOHD NA`IM BIN MOHD RAZAK

8

6

0

1

5

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG

629 MUHAMMAD AMIRUL BIN ABDUL MANAN

8

6

0

1

5

SM VOKASIONAL ALOR STAR

630 NURUL AFIQAH BINTI MOHD SHARIP

8

6

0

1

5

SM VOKASIONAL, SLIM RIVER

631 LEO AMBAU ANAK MAN

8

6

0

1

5

SM TEKNIK BETONG, BETONG

632 NUR HAZIRAH BINTI NAZRI

7

6

0

0

6

SM TEKNIK, TELUK INTAN

633 DZULAIQHA BINTI DZULKARNAIN

6

6

0

0

6

SM VOKASIONAL KANGAR

634 QUSYAIRI BIN MOHAMMAD

6

6

0

0

6

SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU

635 VELLERIE ANN DELOY JOMUDA

9

6

0

0

6

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KENINGAU SABAH

636 DATU MOHD ASYRAF AZRI BIN DARIKAH

7

6

0

0

6

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KUDAT

637 FADHIL AMIN BIN MOHD ARIF

7

6

0

0

6

SM TEKNIK BATU LANCHANG PULAU PINANG

638 MAS HIDAYU BINTI MOHD EBIT

7

6

0

0

6

SM TEKNIK SIBU, SIBU

639 MUHAMMAD SYAHIR BIN JAMIL

8

6

0

0

6

SM TEKNIK DATUK SERI MOHD ZIN

640 AHMAD FAIZ BIN ABDUL WAHAB

8

6

0

0

6

SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU

641 NUR FARHANA BINTI MOHAMAD RAZIB

8

6

0

0

6

SM VOKASIONAL ERT SETAPAK KUALA LUMPUR

146

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Lulus 6 Mata Pelajaran Ke Atas
Aliran Kemahiran
BIL

NAMA SEKOLAH

Bil. M/P

Bil.
Lulus

A

B

C

D

E

SEKOLAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

NURUL AJLAA BTE ABD MALIK
SITI NORBAYAH BINTI BAHRI
SITI NURUL HAZIQAH BINTI NORHIZAM
NUR FARAH SHAFIKA BINTI NORIZAN
ALYAA ZAFIRAH BINTI NORDIN
NUR FADHILAH BINTI ABU BAKAR
NURUL SHAMIRA YUSNIZA BT. MOHD. YUSOF
NURAININA BINTI NOOR ZAINAL
SITI SAHARA BT MUSTAFFA
MUHAMAD FIRDAUS BIN JAFFAR
NURUL FARHANA ERNY BINTI MOHD ZAINI
MUHAMMAD BAZLI BIN MOHD ZANI
MUHD FITRI AL-WAFI BIN MOHD RADZI
MUHAMAD IZAAT BIN HAMSIN
MOHD KAMIL IKRAM B KAMARULZZAMAN
NOORIFFAHTIN BT JALANI
NURASHIKIN BINTI ROSNAN
MOHD KHAIRUL ZAIM BIN MOHD RAMLI
NOR ASLINDA BINTI ALI
MUHAMAD RAEZ BIN MOHD RIZAL
NUR LIYANA BINTI AHMAD BALKIS
FAIRUZA HUSNA BINTI ABDUL RAHMAN
NURUL AMIRA BINTI AHMAD
NORHIDAYAH BINTI MUSA
MOHD NOR SYAZWAN B. NOOR HISHAMUDIN
MUHAMAD RADHI BIN MD REJAB
NIK MOHAMAD HAIKAL SYAKIR B. NIK SUBARDI
NOR ATIKAH BINTI CHE RAMLI
MUHAMMAD ABDILLAH BIN MOHD FIKRI
ABDUL HADI BIN ROSLI
MOHD RAFIZIE BIN BARAHIM
MOHD SHAHRUL NIZAM BIN SAMSUDIN
RAFIDAH BINTI MOHD HASSAN
PATRICK DINGUN ANAK MEDANG
MUHAMAD NAZRI BIN ROZI
ABDUL RAHMAN ZUHAIR BIN ZULKIFLI
RINA BINTI MOHD RIFFIN
NURUL FAIZAH BINTI ROSLI
NURUL FATHIHAH BINTI MOHD SAAD
TANG SING SWEE
MUHD FAIQ HAMIZAN B. MOHD HASHAR
AIMAN BIN CHE AZLAN
MUHAMMAD IQBAL BIN KHALID
SYAHIR SUHAIMI BIN MOHD TAHA
HAFIZ BIN AIMI
YUSNAINI BINTI YUSOF
NURUL SYAZANAH BINTI AB KHALID
SYAMSUL HAFIZIE BIN MOHAMAD
NURUL FAIQAH BINTI AZMI
ENGKU NURUL AFIQAH BTE ENGKU MOHD YUSOF
AZIZUL BIN MOHD
IKHMAL NORAZAM BIN NOR ASMERA
MOHAMMAD DZULKARNAIN BIN YA@ YAZRI
RAJA NURLIYANA BINTI RAJA JAMALIZAN
NURUL NADZIRAH BINTI MOHAMAD AKBAR
TANTIANA BINTI KAMAROZAMAN
NURUL HUSNA BINTI MOHAMED YUSOF
ABDULLAH FADHIL BIN ABDUL RAHIM

7
7
7
7
7
7
7
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
7

7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
1
3
3
2
1
0
3
1
1
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1
1
2
0
1
2
3
1
3
1
1
0
2
1
1
3
0
1
3
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
0
0
3
3
3
2
0
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

0
2
1
1
4
3
3
0
1
1
2
0
2
1
1
2
0
2
2
0
1
2
1
2
2
2
0
1
0
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
3
2
1
0
1
1
2
2
1
3
2
0
4
3
3
3
2
1

0
1
3
1
0
1
1
4
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
3
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
0
0
2
2
0
1
2
1
1
0
1
2
0
1
3
0
1
1
1
2
3

SM VOKASIONAL BATU PAHAT
SM VOKASIONAL BATU PAHAT
SM VOKASIONAL BATU PAHAT
SM VOKASIONAL BATU PAHAT
SM VOKASIONAL BATU PAHAT
SM VOKASIONAL BATU PAHAT
SM TEKNIK KULIM
SM TEKNIK KULIM
SEK MEN TEKNIK PASIR MAS KELANTAN
SM VOKASIONAL SEGAMAT
SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2
SM TEKNIK KULIM
SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG
SM TEKNIK SIBU, SIBU
SM TEKNIK TAIPING, TAIPING
SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN
SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN
SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG
SM TEKNIK KUALA KLAWANG K KLAWANG N SEMBILAN
SEK MEN TEKNIK PASIR MAS KELANTAN
SEK MEN TEKNIK PASIR MAS KELANTAN
SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2
SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2
SM VOKASIONAL ARAU
SM TEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH
SM TEKNIK SUNGAI PETANI 1
SM VOKASIONAL, SLIM RIVER
SEK MEN TEKNIK PASIR MAS KELANTAN
SM VOKASIONAL SERI MANJUNG
SM TEKNIK BUTTERWORTH PULAU PINANG
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK SANDAKAN SABAH
SM TEKNIK SELANGOR SUNGAI BULOH
SM TEKNIK BATU LANCHANG PULAU PINANG
SM TEKNIK SIBU, SIBU
SM VOKASIONAL SEGAMAT
SM VOKASIONAL ARAU
SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN
SM VOKASIONAL PUTERI TEMERLOH PAHANG
SM VOKASIONAL ARAU
SM TEKNIK SIBU, SIBU
SM VOKASIONAL BATU PAHAT
SEK MEN TEKNIK PENGKALAN CHEPA
SM TEKNIK LEBUH CATOR, IPOH
SM TEKNIK MUADZAM SHAH ROMPIN PAHANG
SM VOKASIONAL SERI MANJUNG
SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU
SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN
SM TEKNIK MUADZAM SHAH ROMPIN PAHANG
SM TEKNIK KUALA KANGSAR, PADANG RENGAS
SM VOKASIONAL PUTERI TEMERLOH PAHANG
SM VOKASIONAL BATU PAHAT
SM VOKASIONAL SERI MANJUNG
SM VOKASIONAL ARAU
SM TEKNIK SETAPAK KUALA LUMPUR
SM TEKNIK BATU LANCHANG PULAU PINANG
SM VOKASIONAL ARAU
SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG
SM VOKASIONAL BATU PAHAT

147

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM Tahun 2010
Pelajar Yang Lulus 6 Mata Pelajaran Ke Atas
Aliran Kemahiran
BIL
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

NAMA SEKOLAH
MOHD NASHRUL RAHMAN BIN BARUDIN
AHMAD ZUL FADLI BIN ALI MAHAROM TUAH
VANDANA A/P RAMANUJAM
SITI NURIANA BT ABDUL RAHMAN
MUHAMMAD AQRAM BIN MAZLAN
MOHAMAD SHAKIRIN BIN JOHAN
MUHD SYAM ISKANDAR B MOHD HISHAMUDDIN
MUHAMMAD SHARKAWI BIN ROSLI
MUHAMMAD SYAHRULAKMAL BIN ISMAIL
MUHAMMAD YAMIN BIN SAMSUDDIN
NUR HIDAYAH BT MADI
NUR IZZAH HUSNA BINTI AHMAD
AMZAR BIN JAMALUDDIN
MOHD EMIRULLAH BIN AHMAD
MUHAMMAD ASRI BIN MOHD NASHARUDIN
KHAIRUN NISA BINTI AHMAD
MOHAMAD ISA BIN HAMDAN
MUHAMMAD RIZUAN BIN RAMLAN
NURUL FATIHAH BINTI AZMAN
MOHAMAD MIKHAIL B MOHAMAD ARIFFIN
MOHAMMAD FARHAN BIN FARIDHWAN TING
AIRA ATHIRAH BINTI ABDUL AZIZ
EDAHTUL BALQIS BINTI JAMALUDIN
SAHRAN BIN SANDUKONG
MIFTAKHUKUL JANAH BINTI MOSDI
SITI NURUL WABILAH BTE MOHAMMED SARAKNI
MUHAMMAD HASRIZAN BIN HASHIM
MOHD HAIKAL SYAMER BIN JAMALUDIN
MOHD FAZLIY SHAH BIN ABDULLAH
MOHAMMAD AZLAN BIN BASRI
SITI FATIMAH BINTI MOHD SUHAIMI
AN MUSTAFA BIN HANDALUS
SITI ZUBAIDAH BINTI SAHARIN
UMIE ANISAH BINTI MOHD ISA
NUR FARAHIEN BINTI JALALUDIN
MOHAMMAD ASRAF AFIFI BIN KAMARUDIN
MUHAMAD AMIN BIN ELIAS
MUHAMMAD FA`IZ BIN SHUKUR
MUHAMAD NURHIDAYAT B ZULKIFLI
MUHAMMAD SYAFIRUL BIN HJ MUZAFFAR
NURSYAHIRA IZZATI BINTI RAZALI
AFIZ BIN ABDUL MUTALIB
IZUDDIN BIN ISHAM
NORFAZZIRA BINTI TAMBI CHEK
AHMAD ASYRAF BIN ABU HASAN
MUHAMAD ASYRAF BIN AZIZ
MOHAMAD ZAID B MOHAMED DAUD
NOR AMEERA BINTI OMAR
MUHAMMAD SYUKRI B TAJRI
NOR FALISA LIYANA BINTI MUSTAPA
MUHD NADZIR BIN MD ZAHIR
MASBIN BIN ILLIAS
NURUL JANNAH BINTI ISMAIL

Bil. M/P

Bil.
Lulus

A

B

C

D

E

SEKOLAH

7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

3
1
1
1
1
0
0
2
1
0
0
2
1
3
2
1
1
0
0
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
0
3
1
3
2
2
2
1
1
1
3
2
2
4
3
3
1
3
3
2
4
4
3

2
1
1
1
1
2
2
0
1
2
2
1
2
0
1
2
2
3
3
0
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
3
1
3
1
2
2
2
3
3
3
1
2
2
1
2
2
4
2
2
3
2
2
3

SM VOKASIONAL BATU PAHAT
SM VOKASIONAL KOTA TINGGI
SM VOKASIONAL SERI MANJUNG
SEK MEN TEKNIK TANAH MERAH KELANTAN
SM TEKNIK PORT DICKSON PORT DICKSON N SEMBILAN
SM VOKASIONAL KOTA TINGGI
SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG
SM TEKNIK BALIK PULAU PULAU PINANG
SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH
SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG
SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN BENTONG PAHANG
SM VOKASIONAL SERI MANJUNG
SM VOKASIONAL ARAU
SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU
SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG
SM VOKASIONAL ARAU
SM TEKNIK SIBU, SIBU
SM VOKASIONAL SERI MANJUNG
SM TEKNIK SUNGAI PETANI 2
SM TEKNIK KUALA KLAWANG K KLAWANG N SEMBILAN
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK SANDAKAN SABAH
SM TEKNIK WAKAF TEMBUSU
SM TEKNIK MELAKA TENGAH
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK SANDAKAN SABAH
SM TEKNIK MELAKA TENGAH
SM VOKASIONAL SERI MANJUNG
SM TEKNIK TAIPING, TAIPING
SM VOKASIONAL ALOR STAR
SM TEKNIK KUALA KLAWANG K KLAWANG N SEMBILAN
SM TEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH
SEK MEN TEKNIK PASIR MAS KELANTAN
SM TEKNIK SERI PELINDUNG KUANTAN PAHANG
SEK MEN TEKNIK TANAH MERAH KELANTAN
SM VOKASIONAL ARAU
SM VOKASIONAL SERI MANJUNG
SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH
SM VOKASIONAL ARAU
SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN
SM TEKNIK BATU LANCHANG PULAU PINANG
SM TEKNIK MIRI, MIRI
SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TAWAU
SM TEKNIK MELAKA TENGAH
SM TEKNIK MELAKA TENGAH
SM TEKNIK JUASSEH KUALA PILAH N SEMBILAN
SM TEKNIK KERIAN, BAGAN SERAI
SM TEKNIK BATU LANCHANG PULAU PINANG
SM TEKNIK TEMERLOH SIMPANG SANGGANG TEMERLOH
SM TEKNIK BATU LANCHANG PULAU PINANG
SM TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN N SEMBILAN
SM TEKNIK NIBONG TEBAL PULAU PINANG
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK SANDAKAN SABAH
SM TEKNIK KULIM

148

Penghargaan

ANALISIS KEPUTUSAN

PENGHARGAAN
Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada
PENAUNG
Tuan Haji Ahmad Tajudin bin Jab
Pengarah
Bahagian Pendidikan teknik dan Vokasional

PENASIHAT
Tuan Haji Wan Mohd Noor bin Wan Endut
Timbalan pengarah
Pengurusan Akademik

PENGERUSI
Cik Hajjah Norrohani binti Othman
Ketua Penolong Pengarah
Pengurusan Akademik

PENYELARAS
Encik Ismail bin Ahmad
Penolong Pengarah
Pengurusan Akademik

AHLI-AHLI PANEL
1. Encik Mohd Rahdi bin Darus
2.
3.
4.
5.
6.

- Sektor Pengurusan Sumber
Maklumat , Pembangunan PTV
- SMV Keningau, Sabah
- SMT Johor Bahru, Johor
- SMV Keningau, Sabah
- SMV Alor Setar, Kedah
- SMV Sungai Petani 2, Kedah

Encik Mohd Nadzim bin Arifin
Encik Noraini bin Siis
Encik Mahyuddin bin Baharom
Encik Roslee bin Shabudin
Encik Zainol bin Sailan
URUSETIA

1. Encik Hasruddin bin Hasbullah
2. Encik Yuslafadzly bin Amran

- Pengurusan Akademik, BPTV
- Pengurusan Akademik, BPTV

Semua yang terlibat secara langsung dan tidak lansung dalam penerbitan buku analisis ini.
Diterbitkan oleh :
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 5 & 6 , Blok E14,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Parcel E,
62604 Putrajaya
Tel : 03-88845194 Faks : 03-88845195
Laman Web : http://www.bptv.edu.my

T
EN

AL
AY
SIA

KEM
ER
IAN

N
PELAJARA

M

Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 5 & 6, Blok E14,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya Malaysia
Tel : 03-88845194 Fax : 03-88845195

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful