Тест по математика за петто одд.

1. Претходник на бројот 1 000 000 е бројот
А 99 999
Б 900 009.
В 100 999.
Г 999 999.
2. Искршените линии се одбележани со буквите ;

l

e
j

v

а
b
d

k
А a,b,v,g
Б v, g, d, e
В е , l, k, m
Г d, e ,l , k
3. Месна вредност на цифрата 3 во бројот 530 804 е
А
30 000
Б
300
В 300 000
Г
3 000
4. Во равенката х + 34 760 – 56 990
А
Б
В
Г

22 230.
21 230.
22 120.
22 130.

5. Хоризонтална права е онаа што;
А
Б
В
Г

не лежи во рамнина
лежи во вертикална рамнина
лежи во хоринзонталната рамнина
лежи во сите рамнини

6. Кај многуаголникот бројот на страни со бројот на агли и темиња е ;
А
Б
В
Г

различен.
еднаков.
помал
поголем

7. Пресметај го пероиметарот на правоаголникот со страни;
а= 9 см

и б= 7 см L = ?

________________________________________________________________________
8. Првиот собирок е 67 653, а збирот е разликата на бројот 900 000 со бројот
151567 Колку е вториот собирок?
________________________________________________________________________
9. Периметарот на квадратот е 844 см . Колку е должината на неговата страна?
_________________________________________________________________10. Периметарот е 320 см а едната страна 80 см. Колку е должината на другата
страна на правоаголникот?

11. Мирко имал 49 769 денари, а Јана 2348 денари помалку од него.Потрошил
7 089 денари. Колку денари му останале на Јане?

12.Намаленикот е 651 572 а намалителот е бројот запишан со обратен редослед
на цифрите. Колку е разликата?
________________________________________________________________________
Бодови;
/
_____________________
Родител ;
___________________________

Оценка;
Наставник;

Задачи за прва писмена работа по математика за петто одд.

1. Пресметај го пероиметарот на правоаголникот со страни;
а= 9 см и б= 7 см L = ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Првиот собирок е 67 653, а збирот е разликата на бројот 900 000 со бројот
151567 Колку е вториот собирок?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Периметарот на квадратот е 844 см . Колку е должината на неговата страна?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4.Периметарот е 320 см а едната страна 80 см. Колку е должината на другата
страна на правоаголникот?

________________________________________________________________________
5. Мирко имал 49 769 денари, а Јана 2348 денари помалку од него.Потрошил
7 089 денари. Колку денари му останале на Јане?

________________________________________________________________________
6. .Намаленикот е 651 572 а намалителот е бројот запишан со обратен редослед
на цифрите. Колку е разликата?

Дијагностички тест по математика
за V одд. деветолетка
Име и презиме;__________________________________
1..Подреди ги броевите: 156, 374, 258, 987, 692
а) од најголемиот до најмалиот;_____________________
б) од најмалиот до најголемиот.______________________
2. Запишаните парни броеви заокружи ги со жолта боја, а непарните броеви со
зелена боја.
53

68
12

79
17

62
24

99
45

31

3. Запиши го претходникот и следбеникот на бројот.
_____ 499 , _____

_____, 500, ____

4. Претстави со Венов дијаграм множества М и N такви што δМ = 5, δN = 7 и
δ(М ∩ N) = 3. и определи
M U B = __________________

M \ N = _______________

5.Пополни ги табелите.
2С + 4Д + 5Е
358
5С + 6Д + 8Е

547
7С + 8Е

666

6. 500 + 6 = _____ 700 + 8 = _____ (400 + 300) + 200 = ____

500 + 20 = ____ 700 + 30 = _____ 35 + 600 + 65 = ______
500 + 26 = ____ 800 - 300 = ____ 124 + 241 + 432 =_____
729 - 29 = ____ 700 + 220 = ____ 784 - 348 =________
730 - 430 = ____349 - 128 = ____

636 - 279 = _______

7. Реши ги равенките!
х + 640 = 880
х + 265 = 735
358 + х = 627
х = __________ х = ___________
х = ___________
х = __________ х = ___________
х = __________
8. На еден рафт имало 238 шарени чадори и 135 еднобојни чадори. Колку
вкупно чадори имало на рафтот?
_____________________________________
9.Во продавницата имало 357 комплети со ракавици, шалче и капа. Продале
239 комплети. Колку комплети останале?
_______________________________________________
Останале _______комплети.
10..Кон бројот 254 го додадов бројот кој го замислив и го добив најмалиот
четирицифрен број.Кој број сум го замислил/а?
____________________________________________
Постигања;_____________________________________________________________________
________________________________________________________
Родител;______________ Наставник; ______________

ПИСМЕНА РАБОТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СО ДАДЕН ПОЧЕТОК

Еколошката свест кај луѓето- предуслов за чиста и
здрава средина
Од почетокот на своето постоење човекот како свесно суштество ,
човекот ја разбира природата и кон неа се однесува како кон својата
сопственост и објект на искористување.Чивекот е творба на природата,а
природата е негов објект на искористување.Човекот како по обичај
продолжува со искористувањето на природните ресурси и богатства ,а
душата на природата се гуши

ВРЕМЕ Е ЧОВЕКУ!
Судбината на планетата Земја е во рацете на човекот.Останува
отворено прашањето ; Дали нашата планета ќе биде храм на убавината
или пекол на утрешнината? Но, едно е сигурно одговорноста ќе ја понесе
тој, човекот.
Сино - зелените бои на природата стануваат наше минато , историја.

ЛУЃЕ ОСВЕСТЕТЕ СЕ!
Еве сме во 21 век. Минатото да го заборавиме,но тешко да ги
заборавиме загадените езера, реки, уништените шуми, загадениот
воздух.Темната слика на природата е насекаде и не следи постојано.
Природата е загрозена.

Контролен тест по македонски јазик за петто одд.
деветолетка
Име и презиме; __________________________
1. Дополни!

6/
Луѓето меѓу себе комуницираат со помош на ______________ и тој може
да биде ______________ и __________________.
2. Кога пишуваш и зборуваш треба да ги почитуваш правилата на

_________________________јазик.
3. Зборот риза од народниот јазик ќе го заменам со;

а) блуза
3/
б) кошула
4. Следниве зборови ќе ги римувам со:

6/
а) тетка б) рој
в) мудар 3/

_________________
_________________
_________________

5. Odgovorot na gatankata "Um nema, a sekomu um dava" glasi:
a) televizor
b) kniga
в) radio

4/
6. Најважниот дел од слогот е ___________________и според неа се
определува _______________________________________________.
7. Состави по еден збор од дадените слогови
nа - ка -у
_________________
6/
да - при - ро
_________________

ло - ко - е - ја- ги

____________________
12/

8. Запиши, определи и образувај!

именки

род

број

Присвојна
придавка

9. Состави две реченици во кои ќе употребиш збирни именки и бројни

придавки!
6/
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
10. Прочитај , размисли и одговори на барањата!

6/

Магарето, лисицата и лавот
Еднаш се спријателиле магарето и лисицата и заедно тргнале на лов..Патем
сретнале еден лав. Лисицата, насетувајки ја опасноста, му пристапила на
лавот и му ветила дека ќе му го предаде магарето ако ја пушти неа.
Откако се договориле,лисицата го повела магарето до некоја стапица и
вешто го намамила да падне во неа.
Лавот, кога видел дека магарето веќе не може да му побегне, првин ја
грабнал лисицата, а потоа се нафрлил и на магарето.
а) Препиши ја со латиница реченицата за постапката со која не се
согласуваш!

__________________________________________________________________
б) Запиши ја пораката од басната!

__________________________________________________________________

Постигања на ученикот;
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Одд. раководител; ______________________
Бодови; 52 /

Родител;

__________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful