ौी साईबाबा अो

रम-१०८ नाव

1. ॐ ौी साई नाथाय नमः
2. ॐ ौी साई लआमीनारायनाय नमः
3. ॐ ौी साई कृ ंणरामिशव मा या!दपाय नमः
4. ॐ ौी साई शेषशाियने नमः
5. ॐ ौी साई गोदावर'तट शीलधीवािसने नमः
6. ॐ ौी साई भ,-दालयाय नमः
7. ॐ ौी सा. सव/ह1नीललाय नमः
8. ॐ ौी साई भूतवासाय नमः
9. ॐ ौी साई भूतभ3वंयदभाववा4ज/ताय नमः
10. ॐ ौी साई कालातीताय नमः
11. ॐ ौी साई कालाय नमः
12. ॐ ौी साई कालकालाय नमः
13. ॐ ौी साई कालदप/दमनाय नमः
14. ॐ ौी साई मृ युंजय नमः
15. ॐ ौी साई अम या/य नमः
16. ॐ ौी साई म यभयूदाय नमः
17. ॐ ौी साई जीवाधाराय नमः
18. ॐ ौी साई सवा/धाराय नमः
19. ॐ ौी साई भ,ावनसमथा/य नमः
20. ॐ ौी साई भ,ावन ूित9ान नमः
21. ॐ ौी साई अ1नव:दाय नमः
22. ॐ ौी साई आरो<य=ेमदाय नमः
23. ॐ ौी साई धनमांग>यूदाय नमः
24. ॐ ौी साई ?र3@िस3@दाय नमः
25. ॐ ौी साई पुऽिमऽकलब1धुदाय नमः
26. ॐ ौी साई योग=ेमवहाय नमः
27. ॐ ौी साई आपB बा1धवाय नमः
28. ॐ ौी साई माग/ब1धवे नमः
29. ॐ ौी साई भु3,मु3, ःवगा/पवग/दाय नमः

30. ॐ ौी साई 3ूयाय नमः
31. ॐ ौी साई ूीित वध/नाय नमः
32. ॐ ौी साई अंतया/िमने नमः
33. ॐ ौी साई स4Dचदा मने नमः
34. ॐ ौी साई िन यानंदाय नमः
35. ॐ ौी साई परमसुखदाय नमः
36. ॐ ौी साई परमेGराय नमः
37. ॐ ौी साई परॄIणे नमः
38. ॐ ौी साई परमा मने नमः
39. ॐ ौी साई 9ानःवJ3पणे नमः
40. ॐ ौी साई जगत3पऽे नमः
41. ॐ ौी साई भ,ानां माऽुधाऽू3पतामहाय नमः
42. ॐ ौी साई भ,ाभयूदाय नमः
43. ॐ ौी साई भ,पराधीनाय नमः
44. ॐ ौी साई भ,ानुमहकातराय नमः
45. ॐ ौी साई शरणागतव सलाय नमः
46. ॐ ौी साई भ3,श3,ूदाय नमः
47. ॐ ौी साई 9ानवैरा<यदाय नमः
48. ॐ ौी साई ूेमूदाय नमः
49. ॐ ौी साई संशय ॑दय दौब/>य पापकम/ नमः
50. ॐ ौी साई ॑दयमंिथभेदकाय नमः
51. ॐ ौी साई कम/Oवंिसने नमः
52. ॐ ौी साई शु@ स व4ःथताय नमः
53. ॐ ौी साई गुणातीत गुणा मने नमः
54. ॐ ौी साई अनंत क>याणगुणाय नमः
55. ॐ ौी साई अिमतपराबमाय नमः
56. ॐ ौी साई जियने नमः
57. ॐ ौी साई दध
/ ा/=ोQयाय नमः
ु ष
58. ॐ ौी साई अपरा4जताय नमः
59. ॐ ौी साई 3ऽलोकेशु अ3वघातगतये नमः

60. ॐ ौी सा. अशSयर!हताय नमः
61. ॐ ौी सा. सव/श3,मुतय
/ े नमः
62. ॐ ौी सा. सुJपसु1दराय नमः
63. ॐ ौी सा. सुलोचनाय नमः
64. ॐ ौी सा. बहुJप3वGमुतय
/ े नमः
65. ॐ ौी सा. अJपाTय,ाय नमः
66. ॐ ौी सा. अिच1 याय नमः
67. ॐ ौी सा. सूआमाय नमः
68. ॐ ौी सा. सव/1ताया/िमने नमः
69. ॐ ौी सा. मनोवागतीताय नमः
70. ॐ ौी सा. ूेममूतय
/ े नमः
71. ॐ ौी सा. सुलभदल
/ ाय नमः
ु भ
72. ॐ ौी सा. असहायसहायाय नमः
73. ॐ ौी सा. अनाथनाथद'नब1धवे नमः
74. ॐ ौी सा. सव/भारॅुते नमः
75. ॐ ौी सा. अकमा/नेककम/सुकिम/ने नमः
76. ॐ ौी सा. पुVयौवणकWत/नाय नमः
77. ॐ ौी सा. तीथा/य नमः
78. ॐ ौी सा. वासुदेवाय नमः
79. ॐ ौी सा. सतांगतये नमः
80. ॐ ौी सा. स परायनाय नमः
81. ॐ ौी सा. लोकनाथाय नमः
82. ॐ ौी सा. पावना1घाय नमः
83. ॐ ौी सा. अॆुतांशवे नमः
84. ॐ ौी सा. भाःकरूभाय नमः
85. ॐ ौी सा. ॄIचय/ तपYया/!द सुोताय नमः
86. ॐ ौी सा. स यधम[परायनाय नमः
87. ॐ ौी सा. िस@े Gराय नमः
88. ॐ ौी सा. िस@संक>पाय नमः
89. ॐ ौी सा. योगेGराय नमः

90. ॐ ौी सा. भगवते नमः
91. ॐ ौी सा. भ,व सलाय नमः
92. ॐ ौी सा. स पुषाय नमः
93. ॐ ौी सा. पुषो
माय नमः
94. ॐ ौी सा. स यत\वबोधकाय नमः
95. ॐ ौी सा. काम!दष]वै?रOवंिसने नमः
96. ॐ ौी सा. अभेदानंदानुभवूदाय नमः
97. ॐ ौी सा. समसव/मतसमताय नमः
98. ॐ ौी सा. द4=णामूतय
/ े नमः
99. ॐ ौी सा. वे1कतेशरमनाय नमः
100. ॐ ौी सा. अदभुतान1तचया/य नमः
101. ॐ ौी सा. ूप1नाित/हराय नमः
102. ॐ ौी सा. संसारसव/दःु ख=यकराय नमः
103. ॐ ौी सा. सव/3व सव/तोमुखाय नमः
104. ॐ ौी सा. सवा/1तब/!ह: 4ःथताय नमः
105. ॐ ौी सा. सव/मंगलकराय नमः
106. ॐ ौी सा. सवा/भीूदाय नमः
107. ॐ ौी सा. समरससनमाग/ःथापनाय नमः
108. ॐ ौी सा. समथ/ सदगु साईनाथाय नमः

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful