दिच

नंदकेर अ ो र नामाविल ( नंद
िच १०८ नाव )
1

ॐ नदकेशाय नमः

2

ॐ ॄ!"#पणे नमः

3

ॐ िशव&यानपरायणाय नमः

4

ॐ तीआणौृ,गाय नमः

5

ॐ वेदपादाय नमः

6

ॐ #व"पाय नम ्:

7

ॐ वृषभाय नमः

8

ॐ तु,गशैलाय नमः

9

ॐ दे वदे वाय नमः

10

ॐ िशव#ूयाय नमः

11

ॐ #वराजमानाय नमः

12

ॐ नटनाय नमः

13

ॐ अ7न"पाय नमः

14

ॐ धन#ूयाय नमः

15

ॐ िसतचामरधा:रणे नमः

16

ॐ वेदा,गाय नमः

17

ॐ कनक#ूयाय नमः

18

ॐ कैलासवािसने नमः

19

ॐ दे वाय नमः

20

ॐ ःथतपादाय नमः

21

ॐ ौुित#ूयाय नमः

22

ॐ ेतोपवीितने नमः

23

ॐ ना=यनदकाय नमः

24

ॐ कंकणीधराय नमः

25

ॐ म शृ,गणे नमः

26

ॐ हाटकेशाय नमः

27

ॐ हे मभूषणाय नमः

28

ॐ #वंणु"#पणे नमः

29

ॐ पृAवी"#पणे नमः

30

ॐ िनधीशाय नमः

31

ॐ िशववाहनाय नमः

32

ॐ गुल#ूयाय नमः

33

ॐ चाBहासाय नमः

34

ॐ शृ,गणे नमः

35

ॐ नवतृण#ूयाय नमः

36

ॐ वेदसाराय नमः

37

ॐ मऽसाराय नमः

38

ॐ ूDयEाय नमः

39

ॐ कBणाकराय नमः

40

ॐ शीयाय नमः

41

ॐ ललामकिलकाय नमः

42

ॐ िशवयोिगने नमः

43

ॐ जलािधपाय नमः

44

ॐ चाB"पाय नमः

45

ॐ वृषेशाय नमः

46

ॐ सोमसूयाG7नलोचनाय नमः

47

ॐ सुदराय नमः

48

ॐ सोमभूषाय नमः

49

ॐ सुवबाय नमः

50

ॐ किलनाशनाय नमः

51

ॐ सुूकाशाय नमः

52

ॐ महावीयाGय नमः

53

ॐ हIसाय नमः

54

ॐ अ7नमयाय नमः

55

ॐ ूभवे नमः

56

ॐ वरदाय नमः

57

ॐ Bि"पाय नमः

58

ॐ मधुराय नमः

59

ॐ कािमक#ूयाय नमः

60

ॐ #विश ाय नमः

61

ॐ दKय"पाय नमः

62

ॐ उMMविलने नमः

63

ॐ Mवालनेऽाय नमः

64

ॐ संवताGय नमः

65

ॐ कालाय नमः

66

ॐ केशवाय नमः

67

ॐ सवGदेवताय नमः

68

ॐ ेतवणाGय नमः

69

ॐ िशवासीनाय नमः

70

ॐ िचमयाय नमः

71

ॐ शृ,गप=टाय नमः

72

ॐ ेतचामरभूषाय नमः

73

ॐ दे वराजाय नमः

74

ॐ ूभानदने नमः

75

ॐ पNडताय नमः

76

ॐ परमेराय नमः

77

ॐ िन"पाय
नमः
िन

78

ॐ िनराकाराय नमः

79

ॐ िछनदै Dयाय नमः

80

ॐ नासासू#ऽणे नमः

81

ॐ अनतेशाय नमः

82

ॐ ितलतNडु लभEणाय नमः

83

ॐ वारनदने नमः

84

ॐ सरसाय नमः

85

ॐ #वमलाय नमः

86

ॐ प=टसूऽाय नमः

87

ॐ कालकNठाय नमः

88

ॐ शैलादने नमः

89

ॐ िशलातनसुनदनाय नमः

90

ॐ कारणाय नमः

91

ॐ ौुितभRाय नमः

92

ॐ वीरघNटाधराय नमः

93

ॐ धयाय नमः

94

ॐ #वंणुनदने नमः

95

ॐ िशवMवालामाहणे नमः

96

ॐ भिाय नमः

97

ॐ अनघाय नमः

98

ॐ वीराय नमः

99

ॐ ीुवाय नमः

100

ॐ धाऽे नमः

101

ॐ शाताय नमः

102

ॐ ूदोष#ूय"#पणे नमः

103

ॐ वृषाय नमः

104

ॐ कुNडलधृते नमः

105

ॐ भीमाय नमः

106

ॐ िसतवणGःव"#पणे नमः

107

ॐ सवाGDमने नमः

108

ॐ सवG#वVयाताय नमः

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful