You are on page 1of 1

THI KHA BIU HC K I NM HC 2011-2012 (Thc hin t 1/8/2011)

Th Hai Tit 1 2 3 4 5 1 Ba 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 10a1 Thng Hu Nhn cn Tho Tin Thnh T Nga Thnh T Thng o Hin V.Anh Hnh Hng Hng o o Hng Nga Nga Hnh Hin Tin 10a2 Hu Thim Tin V.Anh Tho Hin Thnh T Thng Nhn cn Nhung Thnh T Hnh Thng Tin Quyn Thim Thim Nhung Nhung Hin Quyn Quyn Hnh 10a3 Dn Thnh V Thnh V Hng Nga Thm Thm Nga Dn Qu Hng Hin Thnh V Thng V.Anh Vng Tho Nga Thng Qu Qu Nhn Hin 11a1 Thnh V Hng Vng Quyn Dn Hin V.Anh Thnh V Nhn Nga Thm Quyn Quyn Quyn Nga Hin Thm Nga Thng Dn Thnh V Thnh V Dinh Nhn 11a2 Nhn Thng Thng Vng o Thy Thng L V.Anh Dn Thng L Hng o Nhn Qu Dn Thy Dinh Qu Thng Thng o o Qu Qu 11a3 Dinh Nhn Quyn Thng Vng o Nga Dn o Quyn Quyn Nhn Dn Thy Thm Nga Nga V.Anh Hng Thm Quyn Thy o o 11a4 12a1 SINH HOT Quyn Thng L Quyn Nhung Thim Mn Nhn Mn Thng Vng Thy Hng Quyn Thy Dn Thng Thim Thim Quyn Nhn Thng Dn V.Anh Tin Tin Dinh Thng Thim THy Thng Mn Thng L V.Anh Nhung Hng Hc Hc Hu Nhn Dinh Thnh T Hng Thy Thnh T Hc Nhn Mn Nhung Hu 12a2 o o Nhung Thng L Hng Thnh T Vng Thng Hng V.Anh Nhung Thnh T Thng L Thy Hng Nhn Vng Hng Hng o Hng Dinh Nhn Thy Nhung 12a3 Thim Dinh Thng L Qu Thnh T Ngc Hng Vng Thng L Hng V.Anh Thy Ngc Thnh T Vng Qu Qu Qu Thng Ngc Tho Tho Thim Thim Thy 12a4 Mn Mn Dinh Hnh Ngc Thnh V Tho Mn Vng Thm Ngc V.Anh Thy Thng Thnh T Vng Hnh Ngc Thnh T Thm Thy Mn Tho Thnh V Thnh V 12a5 Hnh Dn Qu Tho Hin Thm Thnh V Tho Thng Hu Thng Thng V.Anh Qu Dn Hin Thm Thnh V Thnh V Qu Qu Hu Thng Hnh Dinh 12a6 Nhung Tho Hnh Dinh Mn Mn Dn Hin Thm Hc Hu Thng Nhung Thm Hin Hnh Dn Tho Hc Hc V.Anh Nhung Hu Mn Mn 12a7 Tho Hnh H Hng Thm Dn Thng Hng Hng Thng Hin Hu Dn Dinh Thm H H V.Anh Thng Tho Hng Hnh Hin Hu Thng

Nm

Su

By