You are on page 1of 4

Hc k/Nm :

Th, ca:

Mn hc : Kin trc my tnh


Ging vin: Trn Th Nh Nguyt

Trng H CNTT

Lp: CARC1.B21
M GV:

Phng o to H&SH
Phng:

BNG IM MM

Lu : Phi gi ng th t tn sinh vin nh lit k trong bng danh sch bn di.


im t 0 n 10 vi 1 s l. Nu SV vng khng php hay b cm thi ghi F, vng c php ghi I, c bo lu im: X.
T l im thnh phn trong im mn hc:
%
30%
70%
im
im
im
im
trung
thi gia
thi cui
Ghi ch
TT
M s SV
H v tn sinh vin
hc
phn
bnh
k
k
bi tp
9
1 07520519 Nguyn Quc Bnh
10
8.5
2

08520255

Dng c Ngc

09520002

Phan Tun Anh

09520150

Nguyn Lp

09520177

L Nht Minh

09520195

Phm c Nguyn

7.5

09520334

Nguyn Quc Tun

09520339

Trn Ngc Tng

3.5

09520417

Nguyn Th Thin Kiu

2.5

5.5

10

09520455

Vn Vng

1.5

3.5

11

09520480

Trng Thanh Danh

9.5

12

09520487

Trn i Dng

1.5

13

09520491

Nguyn Hong Dng

7.5

14

09520493

Thi Quc Dng

15

09520583

L Nht Nguyn

16

09520671

Trng c Thnh

17

09520695

L nh Trung

3.5

1.5

18

09520747

Nguyn Thnh Tn

6.5

19

10520004

H Ngc L

20

10520042

Trn Tn Phc

6.5

21

10520058

Ng Quc Huy

22

10520074

Phm Duy

23

10520083

L Th Quyn

24

10520084

Nguyn Vn Phong

25

10520088

26

10520097

27

10520098

Trn Tin Trung

5.5

28

10520099

Trn c Tin

3.5

1.5

29

10520104

Trn Hng Qun

30

10520106

o Duy Tng

31

10520108

Trn Trng Nhn

7.5

8.5

32

10520110

Nguyn Sanh Thnh

33

10520112

Nguyn Vn Chin

4.5

34

10520113

Lm Vn Quc Huy

35

10520114

Hong Nht Tin

36

10520118

L Nhm Thn

6.5

37

10520127

Nguyn Cao Tr

2.5

1.5

38

10520128

Hunh Ngc Hip

8.5

39

10520132

Nguyn nh Hin

40

10520136

V Tn Vui

6.5

5.5

7
2.5

7.5

10

6.5

2.5

6.5

Nguyn Vn Ton

8.5

Nguyn Thanh Tin

1
5.5

0
7
3
0
8.5
0
3.5
4.5
3
7.5
2.5
6
8.5
7.5
2
2
6
4.5
7
4.5
9.5
6.5
5.5
8.5
8.5
5
2
7
0
8
7.5
1.5
0.5
0.5
6
2
8
6.5
6

TT

M s SV

H v tn sinh vin

im
trung
bnh
bi tp

im
thi gia
k

im
thi cui
k

41

10520139

Hong Tin Php

5.5

42

10520140

Nguyn H Trng Tho

6.5

8.5

43

10520141

L Vn Mn

6.5

44

10520142

Nguyn L Trung

6.5

8.5

45

10520150

V Vn S

1.5

46

10520154

Cao Minh Ton

7.5

47

10520163

Phm Tn Long

48

10520165

V Vn Trnh

8.5

49

10520166

Nguyn Thi Thng

3.5

50

10520171

V nh Ph

6.5

8.5

51

10520172

Trn Quc Thng

52

10520178

Nguyn Minh Tr

4.5

53

10520179

Nguyn Tn Ton

8.5

54

10520180

Phan Hu Ty

6.5

55

10520182

Nguyn Mnh Duy

5.5

56

10520183

Hunh Xun Tng

57

10520190

Phan Th Thanh Ngn

58

10520191

Chu Ting Vit

59

10520194

Phm Minh Trng

60

10520203

Trn c Yn

61

10520204

L Phc Thch

6.5

62

10520206

Nguyn Nam Khnh

63

10520207

Nguyn Th M Dung

8.5

64

10520211

L Tun Anh

65

10520214

Trn Anh Dng

7.5

3.5

66

10520222

on Vn Thng

2.5

6.5

67

10520250

Nguyn Vn Ninh

68

10520257

Trn Phc Tho

10

69

10520264

Trn Nh Vnh Lc

70

10520279

Nguyn Thanh Tng

5.5

71

10520284

Nguyn c Cng

7.5

72

10520291

L Phng Bo

3.5

73

10520294

V Trng Tng

74

10520297

Phm Trung Cng

75

10520299

Bi c An

4.5

76

10520300

Nguyn Hng Cng

2.5

77

10520317

B Hng

78

10520320

Bi c Hng

79

10520324

80

10520326

81

10520327

L Vn L

82

10520331

Nguyn Tun Anh

83

10520337

84

10520344

85
86

7.5

8.5

3.5

5.5

6.5

6.5

6.5

4.5

L Th Tho

7.5

L Hong Ha

4.5

8.5

Dip Th Anh

7.5

Trnh Ngc Phng Thanh

10520346

Nguyn Hunh Qu Nam

10520351

Phm Tun Dng

im
hc phn

5
8
5
8
2
7
7.5
7.5
4.5
8
3.5
5
9
7.5
5
8.5
8
8.5
5
6.5
6.5
4.5
8
9
4.5
5.5
8
8
4
5
6.5
5
5.5
6.5
5.5
4.5
5.5
5.5
8
8.5
6
7
6.5
5.5
8.5
6.5

Ghi ch

TT

M s SV

H v tn sinh vin

im
trung
bnh
bi tp

im
thi gia
k

im
thi cui
k

87

10520354

Nguyn Tin Hong Linh

88

10520356

Phm Hu Hoi

2.75

89

10520359

Ng Kim Phi

90

10520362

Nguyn Vnh Kim Long

7.5

91

10520394

Trnh Ngc Huy

8.5

92

10520395

Nguyn Phi Hng

93

10520398

Th Duyn

10

94

10520404

on Minh Tin

5.5

8.5

95

10520408

on Vn Lch

6.5

96

10520411

T Hng Phong

6.5

8.5

97

10520424

Phm Trng An

5.5

5.5

98

10520425

Trn L Tun

8.5

99

10520440

Nguyn Vn Phng

100

10520441

Trn Thnh Nhn

101

10520442

Bi Bo Trn

102

10520443

Phm c Mnh

103

10520444

Nguyn c Nguyn

104

10520445

V Minh Tm

105

10520446

Phan Thanh Bo

106

10520448

Xa Th M Hng

6.5

107

10520449

Trng c Ha

4.5

8.25

108

10520452

Trn Minh Tr

4.5

109

10520454

Chu Vn Nam

6.5

110

10520455

Nguyn Hng Thi

4.5

111

10520458

Nguyn Kim Tn

112

10520460

Nguyn ng Khi

113

10520461

V Hunh c Huy

6.5

114

10520463

V Hiu Phc

6.5

115

10520464

Ng Duy Kha

8.5

116

10520466

Bi Anh Vinh

6.5

117

10520467

Nguyn ng Khoa

7.5

118

10520468

L on Thnh Tm

9.5

119

10520470

Lm Sn Tho

7.5

3.5

120

10520472

Nguyn Minh Qun

6.5

5.5

121

10520473

Nguyn Quang Thi

4.5

9.5

122

10520477

Nguyn Khnh Phong

7.5

123

10520479

Phm Xun Vit

6.5

124

10520480

Nguyn Ngc Thanh Huy

125

10520482

Phm Dng Tun Duy

8.5

126

10520484

Vng Hong V

127

10520500

Nguyn Hu Nhn

3.5

8.5

128

10520502

Nguyn c Duy

129

10520503

Trn Hoi Minh

3.5

130

10520505

Nguyn Vit Quc

131

10520508

V Long Triu

8.5

132

10520516

L V Hu Tr

1.5

3.5

4.5

6.5

im
hc phn

7
3
6.5
8
8.5
6
9
7.5
6.5
8
5.5
8
6
7.5
3
8
5
7
6
6
7
3.5
7.5
6
6
7.5
6
7.5
8
8.5
7
8.5
4.5
6
8
8
6
7.5
8
7.5
7
8.5
3.5
4.5
8.5
8.5

Ghi ch

im
trung
bnh
bi tp

im
thi gia
k

im
thi cui
k

L Vn Thnh Trung

4.5

10520563

L Phc i

8.5

136

10520571

L Cng c Anh

7.5

137

10520575

V Th Trang Chu

7.5

138

10520578

Nguyn Tin Cng

139

10520583

Trn Trung c

140

10520586

Nguyn Trung Hiu

1.5

7.5

141

10520591

Hong Hi Huy

8.5

142

10520612

Lu Thy Ngn

7.5

143

10520641

L Th nh Tuyt

8.5

144

10520648

Nguyn Thanh Vin

TT

M s SV

H v tn sinh vin

133

10520538

Nguyn Quc i

134

10520541

135

Tng kt:
S SV ca Lp: ..
S sinh vin t:
Xut sc [9,0; 10 ] : .
Gii [8,0; 9,0) : .
Kh [7,0; 8,0) : .
TB Kh [6,0; 7,0) : .
Trung bnh [5,0; 6,0) : .
Yu [4,0; 5,0) : .
Rt yu [3,0; 4,0) : .
Km [0,0; 3,0) : .

im
hc phn

1.5
6
8
7
7
5.5
0
5.5
8
8.5
7
0

TP HCM ngy
Ging vin ph trch
mn hc
(k tn)

Ghi ch

thng

nm 20

Trng Khoa, B mn:


(k v ghi r h tn)