You are on page 1of 22

Bi gi ng h a my tnh (C p nh t thng 9/2009)

Gi ng vin:
ng Nguy n c Ti n V Qu c Hong L Phong

Thng tin mn h Quy nh mn h Ti li u tham kh N i dung mn h

c c o c

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

ng Nguy n c Ti n (dndtien@fit.hcmus.edu.vn) V Qu c Hong (vqhoang@fit.hcmus.edu.vn) L Phong (lphong@fit.hcmus.edu.vn)

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

http://courses.cs.hcmus.edu.vn/ S d ng cho cc vi c: t cu h i Gi i p th c m c Nh n thng bo Nh n/n p bi t p

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

m l thuy t: 7 i m Thi vi t. c php s d ng ti li u. m th c hnh: 3 i m Ph n 2D: Lm cc bi th c hnh m i tu n. Ph n 3D: Lm n v Games 3D theo ti n m i tu n. i m th ng: Tnh theo t ng ph n, khng c ng d n. B t k tr ng h p gian l n no b pht hi n trong qutrnh h c, thi, bi t p, s b ph t theo qui nh sau: L n 1: tr 30% trn t ng s i m c a mn h c. L n 2: tr 50% trn t ng s i m c a mn h c.
HCMUS - 2009 Bi gi ng h a my tnh ng Nguy n c Ti n - V Qu c Hong - L Phong 5

i i

KHNG b t bu c ph i c m t. C th c cc bi ki m tra nh v i n i dung c a ph n h c c lin quan. C th c i m tr cho vi c chu n b bi, lm bikhng t t.

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

Ngn ng l p trnh: C/C++ Cng c v th vi n l p trnh: Visual Studio 2005 v OpenGL. Ch ng trnh vi t ph i ng n n p, th ng hng, ghi ch y . t tn bi n v tn hm ph i g i nh , c qui cxc nh. C th : Ph n 2D: S d ng GDI v i VC++. Ph n 3D: S d ng OpenGL.

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

Thng qua trang web mn h c ho c qua thng bo c th . KHNG n p bi qua email. KHNG gia h n n p bi v i b t k l do no.

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

Gio trnh mn h c
C s h a my tnh Hong Ki m, D ng Anh c, L nh Duy, V H i Qun

Tham kh o
Gio trnh i h c MIT http://groups.csail.mit.edu/graphics/classes/6.837/F01/notes.html Bi gi ng h a my tnh PGS.TS D ng Anh c, TS. L nh Duy Gio trnh i h c Stanford http://graphics.stanford.edu/courses/

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

Gi i thi u
Gi i thi u mn h c Cc h mu

2D
it n c

3D
Bi n i 3 chi u

Ph n m r n
Cc n nn cao Kh m t khu t T n v t o bn Hnh h c Fractal

Thu t ton n v Thu t ton t mu Bi n Hi n th i hnh h c it n

Bi n i khun nhn Php chi u

Xn hnh

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

10

M c ch mn h c Khi ni m ng d ng Ph m vi

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

11

H c mn ny

lm g?

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

12

h a my tnh (Computer graphics) l ngnh khoa h c nghin c u nh ng v n lin quan t i vi c t o nh b ng my tnh.

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

13

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

14

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

15

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

16

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

17

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

18

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

19

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

20

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

21

HCMUS - 2009

Bi gi ng

h a my tnh

ng Nguy n

c Ti n - V Qu c Hong - L Phong

22