You are on page 1of 57

mt s dn liu v khu h thc vt bc thp h ni

Hu Th Vin Sinh thi v Ti nguyn sinh vt M u T lu chng ta quen vi cch phn chia sinh gii (th gii sng) thnh Thc vt v ng vt trong Thc vt li c chia thnh 2 nhm: Thc vt bc thp (Thallophyta) v Thc vt bc cao (Cormophyta). Tuy nhin, v tr phn loi ca Vi khun lam (Cyanophyta) v Nm (Fungi) trong sinh gii cho n nay vn cn c nhiu tranh ci v tn ti nhng kin tri ngc nhau. c bit l v tr phn loi ca Nm l vn cn tranh ci nhiu hn. Cho d trong cc sch gio khoa hin nay, theo tp qun Nm vn c xp vo gii Thc vt. Nhng t na u th k trc, E. Fries - mt nh nm hc ni ting ngh tch chng thnh mt gii ring. Ngy nay, nhiu tc gi cho rng rt t c kh nng coi Nm c ngun gc t mt nhm thc vt no . Nh gio s Gobi (1884) ch r, rt c th Nm pht sinh t mt nhm ng vt d dng n bo hai roi dng Amip c i no . S gn gi gia Nm v ng vt cng c khng nh bng nhng dn liu ho sinh hin i: chng c nhng nt ging nhau trong s trao i nit, trong cu to nguyn sinh ca sc t t bo (cytochrome), ging nhau trong cu to ca ARN truyn tin... V v th, nhiu nh sinh vt ngh chia sinh gii thnh 4 gii: Vi sinh vt, ng vt, Nm v Thc vt. Thm ch, c mt s tc gi cn ngh chia ra thm mt gii th 5 na - gii Protista, bao gm nhng c th bc thp ca Eucaryota, trong c cc ng vt nguyn sinh, to v mt s nm bc thp nguyn thu. Tuy nhin, vic chia thnh gii th 5 ny b nhiu nh sinh vt phn i, v iu ch lm kh khn thm cho s phn loi v to ra nhng phc tp mi. Trong ti liu ny chng ti vn theo truyn thng c (v cho phc tp) l vn coi Vi khun lam (Cyanophyta) v Nm (Fungi) nm trong gii Thc vt v chia Thc vt thnh thnh 2 nhm l Thc vt bc thp (Thallophyta) v Thc vt bc cao (Cormophyta). Vi

cch chia ny th Thc vt bc thp (Thallophyta) bao gm: Vi khun Bacteriophyta, Khun lam - Cyanophyta (Thanh to, To phn ct, To nhy), To hng - Rhodophyta, To gip - Phyrrophyta, To vng nh Chrysophyta, To mt - Euglenophyta, To silic - Bacillariophyta, To nu - Phaeophyta, To vng - Xanthophyta, To lc - Chlorophyta, To vng Charophyta, Khun nhy - Myxophyta (Nm nhy), Nm - Mycophyta (Fungi), a y - Lichenophyta. Cn Thc vt bc cao (Cormophyta) bao gm Dng x trn - Rhyniophyta, Thu dng x - Zosterophyllophyta, Ru - Bryophyta, L thng - Psilotophyta, Thng t (Thch tng) Lycopodiophyta, Thp bt (Mc tc) - Equisetophyta, Dng x (Khuyt thc vt) - Polypodiophyta, Thng (Ht trn) - Pinophyta (Gymnospermae), Mc lan (Ht kn) - Magnoliophyta (Angiospermae). Mc ch v phng php nghin cu 1. Mc ch nghin cu Mc ch ca chuyn ny l tng hp v a ra bn danh sch cc loi thc vt bc thp c ghi nhn trn a bn Thnh ph H Ni cng vi nhng ch dn v sinh thi (ch yu l ni sng) v ngha thc t (ch yu l gi tr s dng) ca cc loi c nu trong bn danh lc. 2. Phng php nghin cu Phng php nghin cu ch yu y l tp hp, hi cu v phn tch nhng ti liu khoa hc cng b ca cc tc gi trong nc v ngoi nc v khu h thc vt bc thp trn a bn H Ni kt hp vi nhng nghin cu ca tc gi chuyn ny v thc vt bc thp Vit Nam (ch yu v khu h nm). kt qu 1. Ngnh Vi khun lam (Cyanobacteriophyta) pht hin v m t c 109 loi vi khun lam thuc 6 h. Cc loi vi khun lam ch yu sng trong cc thu vc nc ng (ao, h, rung nc) hoc cc thu vc nc chy chm (cc con sng nh trong ni thnh) c th b nhim hoc khng, trong cc cng rnh thot nc

thi hoc trn t m. Nhiu loi trong nhm vi khun lam gy ra hin tng n hoa nc. 2. Nhm Nm (Fungi) 2.1. Ngnh Nm nhy (Myxomycota) H Ni pht hin v m t 3 loi nm nhy nm trong 3 h. Cc loi nm nhy ch yu sng trn g mc, l cy mc. 2.2. Ngnh Nm non (Oomycota) Trong Ngnh Nm non, H Ni pht hin v m t 13 loi thuc 3 h. Cc loi nm non ch yu sng trn cc loi cy trng nh cc loi thuc h Cam qut (Rutaceae), h Ci (Brassicaceae), h Bu b (Cucurbitaceae), h u (Fabaceae), h C (Solanaceae),... Nhiu loi trong nhm ny l nhng loi c hi i vi sn xut v chng gy bnh cho cy trng. 2.3. Ngnh Nm c (Chytridiomycota) Mi ch pht hin c 1 loi nm c trn a bn H Ni, l loi Physoderma zeae - maydis Schw. gy bnh trn cy ng Zea mays L. 2.4. Ngnh Nm tip hp (Zygomycota) Trn a bn H Ni pht hin v m t c 2 loi nm tip hp, l Glomus agragatum N.C. Schenck & G.S. Sm. v G. fasiculatum (Thaxt.) Gerd. & Trappe thuc h Glomaceae. Hai loi nm tip hp ny sng cng sinh vi cc loi cy thuc chi Keo (Acacia) ca h u (Fabaceae). 2.5. Ngnh Nm nang (Ascomycota) pht hin v m t c 36 loi nm nang nm trong 18 h khc nhau. Cc loi nm nang sng trn nhiu gi th khc nhau, nhiu loi a thc sng trn nhiu loi thc vt khc nhau, mt s loi sng trn g mc, trn v thn cy, nhiu loi sng v gy bnh trn nhiu loi cy trng khc nhau (ma, thuc l, u tng, chui, cam qut,...). 2.6. Ngnh Nm bt ton (Microsporic fungi)

y l mt trong hai nhm nm ln nht c pht hin v m t trn a bn H Ni. Cho n nay trn a bn H Ni pht hin v m t c t nht l 223 loi nm bt ton thuc 52 chi trong ngnh Nm bt ton. Mi trng sng v gi th sng ca nhm nm bt ton rt a dng. Nhiu loi nm bt ton c gi tr s dng rt ln v chng l ngun sn xut cht khng sinh ch yu, nhng cng c nhiu loi l ngun gy bnh ch yu cho cy trng, vt nui nh mt s loi thuc cc chi Gloeosporium (thuc h Melanconiaceae), chi Phyllosticta, Macrophomina, Septoria (thuc h Sphaeropsidaceae),... c bit mt s loi trong cc chi Fusarium, Helminthosporium, Piricularia,... l nhng loi gy bnh ch yu cho cy la nc ta. 2.7. Ngnh Nm gi (Basidiomycota) y l nhm nm c nhiu loi nht c pht hin v m t trn a bn H Ni hin nay. Cho n nay trn a bn H Ni pht hin v m t c t nht l 291 loi nm gi thuc 42 h khc nhau. Cc loi nm gi gp rt rng ri v thng xuyn, c mi trng sng v gi th sng rt phong ph v a dng. Chng c th sng trn t mn, trn thc vt cht, mt s mc trn cht thi ca ng vt, mt s sng k sinh trn cy trng v cy g mc t nhin, nhiu loi phn b ph bin trong cc h sinh thi rng, thm cy bi, thm c v l nhng loi nm ph hoi g ch yu nc ta. c bit trong nhm nm ny c nhiu loi nm n c, c nhng loi nm n rt ngon, c nhn dn ta s dng lm thc phm t rt lu i, nh cc loi mc nh (Auricularia spp.), nm mi (Termitomyces eurhisus), nm m (Agaricus bisporus), nm rm (Volvariella volvacea), nm xp (Russula cyanoxantha), nm trng (Calvatia lilacina),... nhng trong nhm ny cng c nhiu loi nm c cn bit trnh nh nm c nu Amanita partherina, nm tn trng A. verna, nm phin m bm Panaeolus cyanescens,... 3. Nhm To (Algae) 3.1. Ngnh To phn lng bng (Cryptophycophyta) Trong Ngnh To phn lng bng H Ni pht hin v m t 12 loi nm trong 3 chi thuc 1 h Cryptomonadaceae. Ni chung, c 12 loi

ny ch yu sng trong cc ao, h nui c bng phn v nc thi giu dinh dng.

3.2. Ngnh To gip (Dinophyta) Trong cc loi to thuc ngnh To gip H Ni pht hin v m t c 9 loi thuc 3 chi nm trong 3 h: Gymnodiniaceae, Pendiniaceae v Glenodiniaceae. Ni chung, cc loi to thuc ngnh To gip bit thng sng trong cc ao, h nui c giu dinh dng hoc cc thu vc nh nc sch. 3.3. Ngnh To vng nh (Chrysophyta) H Ni mi ch pht hin c 1 h thuc ngnh To vng nh, l h Ochromonadaceae. Trong h ny pht hin v m t c 2 loi to thuc 2 chi khc nhau. Cc loi ny thng sng cc rung la v ao, h nui c giu dinh dng. 3.4. Ngnh To vng (Xanthophyta) Ngnh To vng l mt trong nhng nhm To c t loi nht c pht hin v m t trn a bn H Ni. Cho n nay, ti y mi ch bit c 5 loi To vng thuc 2 chi nm trong h Pleurochloridaceae. Cc loi to ny thng sng trong cc ao, h nui c bng phn v nc thi giu dinh dng. 3.5. Ngnh To silic (Bacillariophyta) Trn a bn H Ni pht hin v m t c t nht l 39 loi to silic thuc 7 h khc nhau. Cc loi thuc nhm to silic ny thng sng trong cc thu vc nc ng hoc nc chy chm v trong cc rung la nc. 3.6. Ngnh To mt (Euglenophycophyta) Ngnh To mt l mt trong hai ngnh To c s lng loi c pht hin v m t nhiu nht trn a bn H Ni. Cho n nay y bit t nht l 77 loi to mt thuc 4 h khc nhau. Cc loi to thuc ngnh ny thng sng trong cc ao, h nui c bng phn v nc thi,

cc thu vc t nhiu b nhim, trong cc mng mng cha nc thi trong thnh ph.

3.7. Ngnh To lc (Chlorophycophyta) y l nhm to c s lng loi ln nht c bit n trn a bn H Ni. Cho n nay, pht hin v m t c t nht l 223 loi to lc thuc 19 h khc nhau. Mi trng sinh sng ca cc loi to lc cng rt khc nhau v a dng. Chng gp trong hu ht cc thu vc trn a bn H Ni nhng ni c nhiu nh sng, t cc h ln trong thnh ph nh h Ty, h Hon Kim, h By Mu, h Ging V cho n cc ao nh nui c vng ngoi . Chng sng trong c nhng thu vc nc chy cn sch v c trong nhng thu vc nc ng b nhim, trong cc rung la nc,... Mt s loi to lc nh Pediastrum tetras, Hydrodiction reticulatum,... s dng lm ch th cho s nhim mi trng, mt s loi khc nh Chlorella pyrenoidosa c s dng x l s nhim ca mi trng sng. Kt lun Nh vy, cho n nay trn a bn H Ni pht hin v m t c t nht l 1.044 loi thc vt bc thp thuc cc Ngnh Vi khun lam (Cyanobacteriophyta), Ngnh Nm nhy (Myxomycota), Ngnh Nm non (Oomycota), Ngnh Nm c (Chytridiomycota), Ngnh Nm tip hp (Zygomycota), Ngnh Nm nang (Ascomycota), Ngnh Nm bt ton (Microsporic fungi), Ngnh Nm gi (Basidiomycota), Ngnh To phn lng bng (Cryptophycophyta), Ngnh To gip (Dinophyta), Ngnh To vng nh (Chrysophyta), Ngnh To vng (Xanthophyta), Ngnh To silic (Bacillariophyta), Ngnh To mt (Euglenophycophyta) v Ngnh To lc (Chlorophycophyta).

Ti liu tham kho 1. Phan Huy Dc, Trnh Tam Kit. Gp phn nghin cu h Coprinaceae vng H Ni. Tp ch Sinh hc, tp 6, s 2, tr. 31 - 32, 1984. 2. Bi Xun ng. Nhm nm Hyphomycetes Vit Nam, tp I v II. NXB KH v KT, H Ni, 1964, 1966. 3. L Thanh Hng, Dng c Tin. Tnh a dng ca vi to trong mt thu vc b nhim trn th d h Ba Mu. Tp ch Di truyn v ng dng, thng 3, 1997. 4. Trnh Tam Kit. Danh lc nm ln Vit Nam. NXB Nng nghip, H Ni, 1996. 5. Dng c Tin. Thc vt vng ngoi H Ni. Thng bo khoa hc i hc Nng nghip I H Ni. S. 8, 15 - 25. 6. Dng c Tin, V Thanh Chung, on c Ln, V ng Khoa. Hin trng nc v vi to trong cc thu vc H Ni. Tp ch Sinh hc, tp 15, 4: II - 21, 1993. 7. Dng c Tin, V ng Khoa. Vi to h Ty, H Ni. Tp ch Sinh hc, tp 20, 1, tr. 26 - 30, 1998. 8. Trung tm nghin cu ti nguyn v mi trng, i hc quc gia H Ni. Danh lc cc loi thc vt Vit Nam. Tp I. NXB Nng nghip, H Ni, 2001.

Danh lc thc vt bc thp h Ni (bao gm vi khun lam, nm, to) A. Procaryota - lin gii khng nhn I. Cyanobacteriophyta - Ngnh vi khun lam STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tn khoa hc 1. H Chroococcaceae Anacystis thermalis (Nebeghs) Dronet et Daily Aphanocapsa elachista W. et G.S.West var. elachista A. elachista W. et G.S.West var. conferta A. elachista W. et G.S.West var. planctonica Aphanothece clathrata (H. Bachm.) Elenkin A. clathrata (H. Bachm.) Elenkin forma brevis Coelosphaerium confertum W. et G.S.Wesst C. dubium Grun. C. kuetzingianum Naegeli C. pusillum Goor. Cyanarcus hamiformis Pascher Dactyloccopsis acicularis Lemmerm. D. irregularis G.M.Sm. D. rhaphidioides Hansg. forma falciformis Printz. Eucapsis hanoiensis Duong Ni sng Sng trong nc t Sng trong ao, h Sng trong ao, h H Hon Kim Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng ni nc ng hoc chy chm Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Gy n hoa nc Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h b Gy hin tng n hoa nc Ghi ch

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

E. minor (Skuja) Hollerb. E. minuta F.E. Fritsch. Gloeocapsa lithophila (Erceg.) Hollerb. G. magma (Breb.) Kuetz. emend Hollerb. G. minima (G.M.Sm.) Hollerb. G. minor (Kuetz.) Hollerb. G. montana (Kuetz.) Hollerb. G. punctana (Naegeli) Hollerb. G. turgida (Kuetz.) Hollerb. f. mipitanensis G. turgida (Kuetz.) Hollerb. f. subnuda G. varia (A.Br.) Hollerb. Gomphosphaeria aponia Kuetz. Marssoniella elegans Lemmerm. Merismopedia glauca (Ehr.) Naegeli f. insignis M. hanoiensis Duong M. minima G.Beck. M. punctata Meyen Microcysstis firma (Breb. et Lenorm.) Schmidle M. hotayensis Duong M. ichthyoblabe Kuetz. M. pulverea (Wood.) Forti emend Elenkin f. holssatica M. pulverea (Wood.) Forti emend Elenkin f. minor M. pulverea (Wood.) Forti emend Elenkin f. parasitica M. pulverea (Wood.) Forti emend Elenkin f. pulchra

nhim Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trn b mt vt cht cha vi Sng trn Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng ni t m Sng ni t m Sng trong ao, h Sng trong ao, h, ni t m Sng trong ao, h, ni t m Sng trong cc thu vc Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng b sinh trn thc vt thu sinh Sng trong ao, h Gy n hoa nc Gy n hoa nc Gy n hoa nc Gy n hoa nc

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

M. pulverea (Wood.) Forti emend Elenkin f. racemiformis M. vietnamensis Duong Rhabdoderma lineare Schmidle et Lauterborn emend Hollerb. var. lineare Synechococcus cedrorum Sauv. S. elongatum Naegeli Synechocystis aquatilis Sauv. S. crassa Woron. S. sallensis Skuja 2. H Oscillatoriaceae Lyngbya aerugino-coerulea Kuetz. ex Gomont L. bergei G.M.Sm. L. circumcreta G. S. West L. lagerheimii Lemmerm. L. magnifica N.L. Gardner L. perelegans Lemmerm. L. splendens Tschernov Microcoleus sociatus W. et G.S. West Oscillatoria agardhii Gomont O. boryana (C. Agardh) Bory O. brevis (Kuetz.) Gomont O. irrigua (Kuetz.) Gomont O. kisselevii Anisimova O. martini Frmy O. princeps Vaucher O. quasiperforata Skuja O. rupicola Hansg. O. tenuis Agardh ex Gomont

Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h, trn v cy Sng trong ao, h, ni t m Sng trong ao, h Sng trong ao, h c kim Sng trong ao, h Sng trong ao, h, rung nc Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h,ni t m Sng trong ao, h Gy n hoa nc Sng trong ao, h Sng trong mt s h Sng trong ao, h, ni t m Sng trong ao, h b nhim Sng trong ao, h, rung nc Sng trong ao, h Sng trong ao, h b nhim Sng trn m Sng trong cng

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Phormidium foveo-larum (Mont.) Gomont P. orientale G.S.West P. papyraceum (Agardh) Gomont P. pavlovskoense Elenkin P. subfuscum (Agardh) Kuetz. Romeria elegans (Wolosz.) Koczw. Spirulina abbreviata Lemmerm. S. abbreviata Lemmerm. forma minor S. cutta (Lemmerm.) Geitler. S. gigantea Schmidle S. hanoiensis Duong S. jenneri (Hass.) Kuetz. S. laxa Smith S. laxissima G.S. West S. managhiniana Fanard ex Gomont S. minima Wuertz. S. platensis (Nordst.) Geitler S. rhaphidioides Geitler S. spirulinoides (Ghose) Geitler S. subtilissima Kuetz. S. tenuissima Kuetz. 3. H Nostocaceae Anabaena anomala F.E. Fritsch A. circinalis (Kuetz.) Hansg. A. oryzae F.E. Fritsch A. sigmoidea Nygaard. A. spiroides Kleb. f. mayeriana A. spiroides Kleb. f. minima A. spiroides Kleb. var. contracta A. variabilis Kuetz. ex Born.

rnh Sng L, sng St, sng T lch Sng trong ao, h p Thanh Lit Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h p Thanh Lit Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h, Gy n hoa nc

Gy n hoa nc

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

et Flah. var. ellipsospora Anabaenopsis elenkinii V. Miller A. raciborskii Wolosz. Cylindrospermum alatosporum F.E. Fritsch C. licheniforme Kuetz. ex Bonr. et Flah. Nostoc coeruleum Lyngbui ex Bonr. et Flah. N. microscopium Carmic. ex Bonr. et Flah. N. planctonicum Foretzsky et Tschernov Pseudanabaena catenata Lauterbonr P. tenuis Koppe 4. H Scytonemataceae Scytonema javanicum (Kuetz.) Bonr. et Thur. ex Bonr. et Flah. Tolypothrix tenuis Kuetz. 5. H Rivulariaceae Calothrix braunii Bonr. et Flah. Gloeotrichia echinulata (Js. Sm.) P.G. Richt. 6. H Stigonemataceae Fischerella major (Bonr. & Flah.) Gomont Hapalosiphon welwitschii W. et G.S. West

rung nc Sng trong mt s h Sng trong ao, h Sng trong ao, h, rung nc Sng trong ao, h Sng trong ao, h Sng trong ao, h, rung nc Sng trong ao, h Sng T Lch, sng Kim Ngu Sng trong ao, h b nhim Sng trong rung nc Sng trong ao, h Sng trong ao, h, ni t m Sng trong ao, h, rung nc Sng ni t m Sng trong ao, h, rung nc

B. EUCARYOTA - Lin gii c nhn 1. Fungi - Nm 1.1. Myxomycota - Ngnh nm nhy STT 1 Tn khoa hc 1. H Ceratiomyxaceae Ceratiomyxa fruticulosa Tn a phng Ni sng g Ghi ch

Nm nhy san Trn

2 3

(Mull.) Macbr. 2. H Lycogalaceae Lycogala epidendrum (L.) Fr. 3. H Physaraceae Physarum pezizoides Junghuln

mc g

Nm nhy tm Trn hng mc

Trn l khoai ty, l mc

1.2. OOmycota - ngnh nm non STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tn khoa hc 1. H Albuginaceae Albugo bliti (Biv.) Kuntze A. candida (Pers.) Kuntze A.ipomoeae - panduranae (Schw.) Swing. 2. H Peronosporaceae Bremia lactuca Regel. Perenospora cubensis (Pers.) Fries P. manshurica (Naumov.) Sydow. P. parasitica (Pers.) Fr. Plasmopara viticola Berl. et De Toni Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rastr. 3. H Pythiaceae Phytophthora cactorum Lb. et Cohn. P. citricola Sawada P. colocsiae Racib. P. infestans (Mont.) de Tn a phng Ni sng Trn l rau dn Ghi ch

Gy bnh Trn rau h Ci Gy bnh Trn rau mung Gy bnh Trn rau x lch Gy bnh Trn h Bu b Trn u tng Gy bnh Trn cy h Gy Ci, h C bnh Trn cy nho Gy bnh Trn cy thuc Gy h Bu b bnh Trn cc cy mn, o Trn cam qut Gy bnh Trn khoai s, Gy khoai nc bnh Trn c chua, Gy

10 11 12 13

Bary 1.3. Chytridiomycota - ngnh nm c STT 1 Tn khoa hc 1. H Cladochytriaceae Physoderma zeae - maydis Schw. Tn a phng

khoai ty

bnh

Ni sng Trn cy ng

Ghi ch Gy bnh

1.4. Zygomycota - Ngnh Nm tip hp STT 1 2 Tn khoa hc 1. H Glomaceae Glomus agragatum N.C. Schenck & G.S.Sm. G. fasiculatum (Thaxt.) Gerd. & Trappe Tn a phng Ni sng Cng sinh vi cc loi Acacia Cng sinh vi cc loi Acacia Ghi ch

1.5. Ascomycota - Ngnh nm nang STT Tn khoa hc 1. H Trichocomataceae Eurotium amstelodami L.Mangin Sagenoma viride Stolk & Orr. Talaromyses avellaneus (Tom. & Tureson) 2. H Erysiphaceae Podosphaera tridactyla (Wallr.) De Bary Spherotheca humili (DC.) Burrill. 3. H Meliolaceae Meliola capensis (Kalchi. et Cooke) Theiss. Tn a phn g Ni sng Ghi ch

1 2 3 4 5 6

Trn giy ph thi Trn t Trn giy ph thi Trn Prunus Gy salicina bnh Trn Cucurbita Gy pero bnh Trn Dimocarpus Gy longans bnh

7 8 9 10

M. citricola Syd. 4. H Valsaceae Cryphonectria cubensis (Bruner) Hodges Endothia gyrosa (Schw.) Fr. 5. H Botryophaeriaceae Botryophaeria dothidae (Moug. Fr.) Ces. & de Not 6. H Dothideaceae Mycosphaerella citrullina (Smith.) Gross. M. marksii M. phaseolicona (Desm.) Sacc. M. sojae Hori 7. H Elsinoaceae Elsinoe fawcetti Bit. et Jenk. 8. H Dothioraceae Saccothecium allescens V.Thuemen 9. Leptosphaeriaceae Leptosphaeria musarum Sacc. et Berl. 10. H Myriangiaceae Capnodium citri Berk. et Desm. Fumago vagans Pers. 11. H Phyllachoraceae Glomorella cingulata (Ston.) Spaul. et Schr. Phyllachora meliae Pat. 12. H Sclerotiniaceae Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bay

Trn Citrus

Gy bnh

Trn mt s loi Gy Myrtaceae bnh Trn Eucalyptus Gy bnh Trn Eucalyptus Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Trn Cucurbitaceae Trn Eucalyptus Trn Fabaceae Trn Glycine max Trn Citrus Trn Oryza Trn Musa Trn Citrus

gy bnh Trn Saccharum Gy v Nicotiana bnh Nm a thc Gy hi

Trn Melia Gy azedarrach bnh Nm a thc Gy hi

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

13. H Hypocreaceae Gibberella fujikuroi (Saw.) Woll. Nectria chrysolepis Pat. N. gracilipes Tull. N. ochroleuca Schw. 14. H Amphisphaeriaceae Amphisphaeria stellata Pat. 15. H Hyponectriaceae Physalospora shodina (Berk. et Curt.) Chee. 16. H Xylariaceae Xylaria flexuosa Pat. X. furcata Fr. X. scoparia Pat. X. scoparia var. cirrata Pat. 17. Arthrodermataceae Ctenomyces granucosus Sabouraud 18. H Stictidaceae Pleosphaerulina sojaecola Miura Stictis brachyspora Sacc. et Berl. S. radiata Pers.

Trn Oryza Trn g mc Trn v cy cht Trn v cy gi Trn Bambusa Trn Citrus Trn g mc Trn g mc Trn g mc Trn g mc Trn ngi Trn cc Vigna Trn v cy Trn g mc loi

Gy bnh

Gy bnh

Gy bnh

1.6. Mitosporic fungi - Nm bt ton STT Tn khoa hc Tn a ph ng Ni sng Ghi ch

1 2 3 4

Acrogenospora (Berk.) Sacc.

brasicae

A. capsici-ammui Sav. et Sandu A. crassa (Sacc.) Randa A. herculea

Trn cy Fabaceae Brassicaceae Trn Capsicum Trn Brassicaceae

h Gy bnh v Gy bnh Gy bnh

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

(Ell. et Mast.) Ellis A. japonica yoshii A. macrospora Zimmermann A. solani (Ell. et Mart.) Jones et Groves Ascochyta bochmeriae Watanabe A. caricae Rab. A. gossypii Sydow. A. phaseolorum Sacc. Aspergillus flavus Link. A. niger Tiegh. Botrytis cinerea Persoon Candida albicans Ch. Robin Cercospora anonae Muller et Chupp. C. apii Fresinias C. arachidicola Hori C. batatas Zimmermann C. boehmeriae Peck. C. brachiata Ell. et Ev. C. canescens Ell. et Mart. C. capsica Heald. et Wolf. C. carotae (Pass.) Kazm. et Sem. C. cherysanthemi cororanii Sawada C. citrullina Cooke C. concors (Casp.) Sacc. C. cruenta Sacc. C. dubia (Riess.) Wint. C. fulegina Roldan. C. henningsii Allescher. C. kaki Ell. et Ever. C. kikuchii Matsumoto et Tomoyasu C. menthicola Tehon. C. moricola Spanov. C. oryzae Miyake C. papayae Hansford. C. personata

Trn Brassicaceae Trn Gossypium Trn Solanum Trn Boehmeria Trn Carica Trn Gossypium Trn Fabaceae Trn Fabaceae Trn Fabaceae Nm a thc trn nhiu loi thc vt C th ngi Trn Annona Trn Apium Trn Arachis Trn Batatas Trn Boehmeria Trn Amaranthus Trn Fabaceae Trn Capsicum Trn Daucus Trn Brassicaceae Trn Luffa Trn Solanum Trn Fabaceae Trn Chenopodium Trn Lycopersion Trn Manihot Trn Diospyros kaki Trn Fabaceae Trn Mentha Trn Morus Trn Oryza Trn Carica Trn Arachis

Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

(Berk. et Curt.) Ellis C. ponidensiflorae Bori et Nambu C. ricinella Sacc. et Berl. C. scrophularia Moesz. C. sojaena Hara Cercosporella ipomoeacola Sawada Chaetostroma papayae Pat. Clasterosporium mori Sydow. Coccidioides immitis Rixford & Gilchrist Colletotrichum circinans (Berk.) Voglino C. falcatum Went. C. gloeosporioides (Penz.) Sacc. C. glycines Hori C. gossypii Sydow. C. higginsianum Sacc. C. lagenerium (Pass.) Ell. et Halst. C. lindemuthianum Sacc. et Magn.) Briv. et Cav. C. nigrum Ell. et Halst. C. papayae (Henn.) Sydow. C. phomoides (Sacc.) Chester Coniella fragariae (Oud.) Sutton Coniothyrium eucalypticola Sutton Cordana johnstonii M.B.Ellis Corynespora cassicola (Berk. et Curt.) Wel. Cryptococcus neoformans San Felice Cryptosporiopsis eucalyptii Sankaran & Sutton Curvularia lunata

Trn Pinus Trn Ricinus Trn Scrophularia Trn Fabaceae Trn Ipomoea Trn Carica Trn Morus Trn c th ngi Trn Allium Trn Saccharum Nm a thc trn nhiu loi thc vt Trn Glycine Trn Gossypium Trn Brassicaceae Trn Cucurbitaceae Trn Fabaceae Trn Solanum Trn Carica Trn Lycopersion Trn Eucalyptus Trn Eucalyptus Trn Musa

Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh

Nm a thc trn Gy bnh nhiu loi thc vt Trn c th ngi Gy bnh Trn Eucalyptus Gy bnh

Nm a thc trn Gy bnh

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

(Wakker) Boedijn Cytospora eucalypti Erhenb ex Fr. Diplodia catapae Cook D. corchori Sydow. D. manihotis Sacc. D. moricola Cke. et Ell. D. natalensis Pole et Evans D. phaseolina Sacc. D. sheea Cooke Epidermophyton floccosum Harz. Fusarium culmorum (W.G.Smith.) Sacc. F. equiseti (Corda) Sacc. F. merismoides Corda F. nivale (Fr.) Cesati F.oxysporum Schlechtendahl ex Fries F. poae (Peck.) Wollenweber F. solani (Martius) Sacc. F.sporotrichioides Sherbakoff. Gloeosporium foliicolum Nishida G. lycopersici Kruger. G. mangiferae P.Henn. G. musarum Cooke et Massee. G. papayae Henn.

nhiu loi thc vt Trn Eucalyptus Trn Terminalia Trn Corchorus Trn Manihot Trn Morus Trn Citrus Trn Phaseolus Trn Boehmeria Trn c th ngi Trn t rung Trn t rung Trn t rung Trn t rung Trn t rung Trn t rung Trn Solanum Trn t rung Trn Citrus

Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Chuyn ho sinh hc Chuyn ho sinh hc Chuyn ho sinh hc Chuyn ho sinh hc Chuyn ho sinh hc Chuyn ho sinh hc Chuyn ho sinh hc Gy bnh

Trn Lycopersion Gy bnh Trn Mangifera Gy bnh Trn Musa v Gy bnh Artocarpus Trn Carica Gy bnh

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

G. piperatum Ellis et Ever. Helminthosporium carborum Ullstrup. H. maydis Nisikado H. oryzae Breda de Haan. H. sacchari Butler. H. turcicum Pass. Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby. Macrosporium commune Rabh. M. fasciculatum Cke. et Ellis M. tomato Cooke Microsporium audouini Gruby M. canes Bodin Nigrospora oryzae (B. et Br.) Petch. Oidiopsis capsica Sawada Paecilomyces byssochlamydoides Stolk & Samson P. farinosus (Holm. & Gray) Brown & Smith P. fulvus Stolk & Samson P. lilacinus (Thom) Samson P. niveus Stolk & Samson P. variotii Bainier P. zollerniae Stolk & Samson Penicillium aculeatum Raper et Fennell P. breviangustum B.x.Dong P. brevicompactum Dierkx P. charlesii Smith P. chrysogenum Thom P. citreoviride Biourge

Trn Capsicum Trn Zea Trn Zea Trn Oryza Trn Saccharum Trn Zea Trn Fabaceae Trn Allium Trn Phaseolus Trn Lycopersion Trn tc ngi Trn tc ngi Trn Oryza Trn Capssicum Trn t rung

Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh nm tc Gy bnh nm tc Gy bnh Gy bnh

Trn thc phm Trn t rung Trn t rung Trn t rung Trn thc phm Trn t rung

Gy thi

Gy thi

Trong nc thi Trn t rung Trn t rung Trn t rung, thc Chuyn phm ho sinh hc Trn t rung, sn Chuyn phm cng nng ho sinh nghip hc

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

P. citrinum Thom P. claviforme Bainier P. corylophilum Dierckx P. decumbens Thom P. digitatum Sacc. P. duclauxi Delacroix P. expansum Link P. flavovirenscens B.x.Dong P. frequentans Westling P. funiculosum Thom P. granulatum Bainier P. griseopurpureum G.Smith P. herquei Bainier P. implicatum Biourge P. italicum Wehmer P. janthinellum Biourge P. javanicum v.Beyma P. jensemi Zalenski P. lanosum Westling P. lapidosum Raper

Trn thc phm Trn thc phm Trn dc liu Trn dc liu Trn thc phm Trn thc phm Trn thc phm Trong nc thi Trn thc phm

Chuyn ho sinh hc Chuyn ho sinh hc Chuyn ho sinh hc Chuyn ho sinh hc Gy thi Chuyn ho sinh hc

et

Chuyn ho sinh hc Trn t i, thc Chuyn phm ho sinh hc Trn thc phm Trn giy lu tr Trn t i Trn thc phm, sn Chuyn phm cng nng ho sinh nghip hc Trn Citrus Gy bnh Trn t rung, sn Chuyn phm cng nng ho sinh nghip hc Trn t rung, sn Chuyn phm cng nng ho sinh nghip hc Trn t rung, sn Chuyn phm cng nng ho sinh nghip hc Trn phim nh Trn dc liu

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Fennell P. levitum Raper et Fennell P. martensi Biourge P.multicolor Grig Maloinova et Poradielova P. nalgiovensis Laxa P. notatum Westling P. pallidum Smith P. purpurogenum Stoll P. raitrickii Smith P. rubrum Sotll P. rugulosum Thom P. sizovae Baghdadi P. spinulosum Thom P. steckii Zaleski P. stipitatum Thom et Emmons P. stoloniferum Thom P.striatum Raper et Fennell P. tardum Thom P. terlikowskii Zaleski P. thomii Maire P. variabile Sopp P. varians Smith P. velutinum v.Beyma P. vermiculatum Dangeard -

Trn dc liu Trn sn phm cng nng nghip Trn phim nh Trn dc liu Trn dc liu, sn phm nng nghip Trn t i Trn thc phm Trn t i, sn phm cng nng nghip Trn dc liu Trn t rung, sn phm cng nng nghip Trn t rung Trn t rung, giy lu tr... Khng sinh Chuyn ho sinh hc Chuyn ho sinh hc

Chuyn ho sinh hc Trn t rung, sn Chuyn phm cng nng ho sinh nghip hc Trn t rung Trn dc liu Trn dcliu Trn t i, kh c Chuyn quang hc ho sinh hc Trn dc liu Chuyn ho sinh hc Trn t rung Chuyn ho sinh hc Trn t rung Trn dc liu Trn t i Trn sn phm cng

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

P. verrucolosum Peyronel P. vinaceum Gilman et Abbott P. waksmani Zaleski Pestalozzia palmarum Cooke P. pauciseta Sacc. P. psidii Pat. Phaeoisariopsis grisecola (Sacc.) Fries Phoma caracina Hopkins P. citricarpa Mc. Alpine P. destructiva Plowrigh P. glumarum (Ell. et Tr.) Miyake P. hesperidum Mc. Alpine P. scrophulariae Karst. Phomopsis vexana (Sacc. et Syd.) Harter. Phyllosticta algeriensis Sacc. P. amaranthii Ell. et Kell. P. boechmeriae Sawada P. brassicae (Curr.) Wessterndorp. P. capsici (Magn.) Sacc. P. chenopodii Sacc. P. citri Hori P. citrulina Yoshii P. erratica Ellis et Evarhart. P. fragariicola (Tul.) Lindau. P. gujavae Vieg. P. ipomoeae Ell. et Kell. P. kwacola K. Hara P. lagenariae Hara P. melongenae Sawada P. musae-sapientii Cif. et Frag. P. phaseolina Sacc.

nng nghip Trn t rung Trn giy lu tr, trn dc liu Trn t i, giy lu tr Trn Ananas, Citrus Gy bnh Trn Mangifera Trn Psidium Trn Phaseolus Trn Carica Trn Citrus Trn Capsicum Trn Oryza Trn Citrus Trn Scrophularia Trn Solanum Trn Litchi Trn Amaranthus Trn Boehmeria Trn Brassica Trn Capsicum Trn Chenopodium Trn Citrus Trn Luffa Trn Citrus Trn Fragaria Trn Psidium Trn Ipomoea Trn Morus Trn Lagenaria Trn Solanum Trn Musa Trn Fabaceae Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy hi Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh

188 189 190 191 192 193 194 195 196


197

P. pulcamarae Sacc. P. sojaecola Massal. P.scrophulariae Sacc. Pseudocercospora eucalytorum Crous, M.j Wingf., Marasa & Sutton Pyrenocheata oryzae Shirai et Miyake Pyricularia oryzae Cav. Ramularia leonuri Sacc. et Penz. Rhinocaldium schenkibeurmani Hekoen & Perkins Rhizoctonia solani Kiihn. Sagenomella bohemica (Fassatiova & Peckova) W.Gams S. diversispora (Van Beyma) W.Gams S. griseoviridis (Onions & Barron) W.Gams S. oligospora W.Gams & Luiten S. sclerotialis W.Gams & Breton S. striatispora (Onion & Barron) W.Gams S. verticiliata W.Gams & Soderstom Sclerotium rolfsii Sacc. Septoria digitalis Pass. S. scrophulariae P.K.Chiui Sphaceloma batatas Sawada Sphaeropsis corchori Sawada S. ipomoeae Pass. S. mame Hara S. musae (Cke.) Berl. et Volg.

Trn Solanum Trn Glycine Trn Scrophularia Trn nhiu loi thc vt Trn Oryza Trn Oryza Trn Leonorus

Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh gy bnh Gy bnh

Trn ngi v ng Gy bnh vt Trn nhiu loi thc Gy bnh vt Trn t trng Trn t trng Arachis Trn t trng Ipomoea Trn t hoang Trn t hoang Trn t trng Ipomoea Trn t hoang Trn nhiu loi thc vt Trn Rehmannia Trn Scrophularia Trn t trng Ipomoea Trn Corchorus Trn Ipomoea Trn Fabaceae Trn Musa Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh

198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

S. phaseoli Maubl. Stachylidium theobromae Ture Trichophyton tonsurans Malmsten T. rubrum Castellarri T. violaceum Bodin T. ferrugineum Ota T. ochraceum Sabourand T. quinckeanum Zopf T. schonleini Lebert Trichosporum vesicolosum Butler Trichotheciuim Link. et Fr. Ustilaginoidea virens (Cke.) Taka

Trn Phaseolus Trn Musa Trn c th ngi Trn c th ngi Trn c th ngi Trn c th ngi Trn c th ngi Trn c th ngi Trn c th ngi Trn nhiu loi thc vt Trn Oryza, Zea Trn Oryza

Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh

1.7. Basidiomycota - Ngnh nm gi STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tn khoa hc 1. H Phakopsoraceae Phakopsora pachyryzi Sydow. Puccinia arachidis Speg. P. hieracii Martius P. krehnii (Krg.) Butl. P. menthac Pers. P. minussensis Thum. P. polliniae Barclay P. polygoni-amphibii Pers. P. pori (Saw.) Winter. Tn a phng Ni sng Trn Glycine Trn Arachys Trn Taraxacum Trn Saccharum Trn Mentha Trn Lactuca Trn Strobilantes Trn Streptocaulon Trn Allium Ghi ch Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh Gy bnh K sinh gy bnh Gy bnh

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P. sorghi Schw. P. thwaitesii Berk. & Br. Uromyces appendiculatus (Pers.) Link. U. mucunea Rabenhorst. U. vignae Barclay. 2. Septobasidiaceae Septobasidium rameale (B. & Br.) Petch. S. reinkingii Pat. 3. H Ustilaginaceae Ustilago lycop Speg. U. maydis (DC.) Corda U. penniseti Rabenh. var. tonkinensis Pat. U. segetum (Bull.) Ditm. Yenia esculenta (P.Henn.) Liou 4. Auriculariaceae - H Mc nh Auricularia auricula Mc nh (Hook) Underw. lng mn A. cornea (Fr.) Ehrenb. Mc nh sng A. delicata (Fr.) Henn. Mc nh nhn A. polytricha Mc nh (Mont.) Sacc. lng A. mesenterica Petz. Mc nh vy 5. H Exidiaceae Heterochaete crenata Pat. H. crocata Pat. 6. H Aleurodiscaceae Aleurodiscus alboviolascens Alb. & Schw. A. ochracea Hoffm.

Trn Zea Trn Justicia Trn Phaseolus Trn Fabaceae Trn Vigna Trn g Trn Citrus Trn Panicum Trn Zea Trn Pennisetum Trn Graminae Trn Zizania Trn g mc Trn g Trn g mc Trn g Trn g mc Trn g mc Trn dy leo cht Trn g mc Trn g mc

Gy bnh K sinh Gy bnh Gy bnh Gy bnh

Gy bnh Gy bnh

n c n c n c n c n c n c

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

7. H Corticiaceae Corticium pezizoides Pat. C. sasakii (Shirai) Matsumoto 8. H Stereaceae Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Pers. 9. H Cantharellaceae Cantharellus bambusae Pat. & Demange 10. H Ganodermataceae Ganoderma amboinense Nm lim Fr. chm G. applanatum (Pers.) Pat. C linh chi G. australe (Fr.) Pat. Nm lim G. balabacense Murr. G. boniense Pat. G. colossum (Fr.) Baker G. flexipes Pat. G. tenue Zhao xu & Zhang 11. H Asterostromaceae Asterostroma apalum (Berk. & Br.) Massee 12. H Hymenochaetaceae Phellinus adamantinus (Berk.) Ryv. P. allardii (Bres.) Ryv. P. conchatus Nm v (Pers.: Fr.) Quel. s P. contiguus (Pers.: Fr.) Pat. P. pectinatus (Klotzsch) Quel. 13. H Coriolaceae Antrodia vaillantii (DC.: Fr.) Ryv. Coriolopsis strumosa (Fr.) Ryv. Perenniporia tephropora (Mont.) Ryv.

Trn g mc Trn nhiu loi Gy thc vt bnh Trn g rng Trn Bambusa Trn g mc Trn g mc v Lm cy sng thuc Trn g Trn g Trn g Trn g Trn g Trn g mc Trn g Trn g Trn g Trn g mc Trn g mc Trn g Trn g Trn g mc Trn g mc Ph hoi g r

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Trametes versicola L.: Fr. Trichaptum byssogenum (Jungh.) Ryv. T. sector (Ehrenb.: Fr.) Kreisel 14. H Grammothellaceae Porogramme crocicreas Pat. 15. Lentinaceae Lentinus cladopus Lev. L. connatus Berk. L. strigosus Fr. var. tenuipes Berk. L. bruneomaculatus Pat. Pleurotus versiformis Berk. 16. Polyporaceae - H Nm nhiu l Favolus brasiliensis Nm ng (Fr.) Fr. Elench to phng x trng Microporus affinis Nm ng (Blume & Nees: Fr.) Pat. nh hnh O.Kuntze qut M.scopulosus Nm ng (Berk.)Ryvarden nh lie cung en M. vernicipes (Berk.) O.Kuntze M. xanthopus Nm ng (Fr.) Pat. O.Kuntze nh chn vng Polyporus annularis Fr. P. ciliatus Fr.: Fr. P. mori Pollini P. squamosus Nm (Huds.: Fr.) Fr. nhiu l vy to P. versiformis Berk. P. velutinosus Lloyd 17. H Schizophyllaceae Schizophyllum commune Nm chn

Trn g mc Trn g mc Trn g mc Trn g mc Trn g mc Trn g Trn g mc Trn g mc Trn g mc Trn g mc Trn g Trn g mc Trn g mc

Lm thuc

Ph hoi g

Trn cy g Ph hoi cht g Trn Ficus Trn g mc Trn g Trn g mc Trn g Trn g mc Trn g n

n c

Fr.

chim

c, lm thuc Trn t Trn t Trn t Trn t Trn t Trn t Trn t Trn t Trn t Trn t Trn t Trn t Trn t Trn t Trn t Trn t di Bambusa Trn t rng Trn t Trn bi c Trn t Trn t Trn t Trn t rng Trn t Trn t rng Trn t Trn t n c n c n c n c n c n c Nm c

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

18. H Agaricaceae Agaricus arvensis Schaeff. A. bisporus Nm m (Lange) Imbach A.comtulus Fr. A. cretaceus Fr. A. crocopeplus Berk. & Br. A. bitorquis (Quel.) Sacc. A. iocephalus Pat. A. micromegetus Peck. A. placomyces Peck. A. pratensis Schaeff. A. rhodopalopodius Pat. A. rubellus (Gill.) Sacc. A. silvaticus Schaeff. ex Fr. A. silvicola (Vitt.) Sacc. A. xanthodermus Genev. Lepiota anceps Pat. L. albocitrina Pat. L. aspera (Pers.: Fr.) Quel. L. ceramogenes (Berk. et Br.) Sacc. L. cristata (Bolt.: Fr.) Kumm. L. felina (Pers.) P.Karst. L. demangei Pat. L. luteola Pat. L. metulaespora (Berk. & Br.) Sacc. L. nigricans Pat. L. prominens (Fr.) Sacc. Leucocoprinus badhamii

Nm vi

n c Nm c

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

(Berk. & Br.) S. Wasser var. biornata L. birnbaumii (Corda) Sing. L. cepistipes (Sow.: Fr.) Pat. L. dolichaulos (Berk.& Br.) Pat. var. cryptocy-clus Pat. L. fraglissimus (Rav.) Pat. Leucoagaricus holosericeus (Fr.) Moser L. leucothites (Vitt.) S.Wassser Macrolepiota excoriata (Schaeff.:Fr.) S. Wasser M. gracilenta (Krombh.) S. Wasser M. mastoidea (Fr.) Sing. M. rachodes (Vitt.) Sing. 19. H Amanitaceae Amanita ceciliae (Berk.& Br.) Bas. A. caesarea var. alba Gill. A. eliae Quel. A. patherina (DC.: Fr.) Krombh. A. spreta (Peck.) Sacc. A. vaginata (Bull.: Fr.) Vitt.

Trn t Trn t Trn t c Trn t Trn t Trn t Trn t c Trn t Nm Trn t c Trn t c Trn t rng Nm vua n c n c Nm c n c Nm c n c n ngon n c

Trn t Trn t rng Nm c Trn t rng nu Trn t rng Nm bao Trn t rng gc mp thng, si, d nhn A. verna Nm tn Trn t (Bull.: Fr.) Roques trng Podabrella microcarpa Nm mi Trn t mi (Berk. & Br.) Sing. m nh Termitomyces clypeatus Trn t mi Heim T. eurhizus (Berk.) Heim Nm mi Trn t mi 20. H Bolbitiaceae Bolbitus demangei Trn t c (Quesl.) Sacc.

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Conocybe pubescens Trn t c (Gill) Kuhn. C. siliginea Trn t (Fr.: Fr.) Kuhn. C. tenera Trn t mn (Schaeff.: Fr.) Quesl. 21. H Coprinaceae Coprinus atramentarius Nm mc Trn t (Bull.: Fr.) Fr. C. clavatus Fr. Trn t C. comatus Trn t c (Myll.:Fr.) Pers. C. dilectus Fr. Trn t C. deliquescens (Bull.) Fr. Trn t C. disseminatus Nm lng Trn t (Pers.: Fr.) S.F.Gray nh C. ebulbosus Peck. Trn g mc C. ephemerus Trn g mc (Bull.:Fr.) Fr. C. extinctorius Trn t mn (Bull. ex St. Amans) Fr. C. fuscescens Trn t (Schaeff.) Fr. C. lagopus Fr.: Fr. Trn t mn C. leucostictus Pat. Trn t C. lilacinus Berk. et Br. Trn g mc C. micaceus Trn g mc (Bull.: Fr.) Fr. C. miniatoflocosus Trn g mc Bres. & Pat. C. plicatilis Trn t (Curtis: Fr.) Fr. C. radiatus Trn t (Bolt.: Fr.) Pers. C. setulosus Berk. et Br. Trn t mn C. sterquilinus (Fr.) Fr. Trn g mc C. subtilis Fr. Trn t Psathyrella ampelina Pat. Trn t P. appendiculatum Bull. Trn t P. atomata (Fr.) Qul. Trn t P. crenata (Lasch) Qul. Trn t P.conopila Trn t

n c n c

149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

(Fr.) Pearson & Dennis P.corrugis (Pers.:Fr.) Trn t Konr. & Maubl. P. fusca Pearson Trn t P. gyroflexa Trn t (Fr.) Konr. & Maubl. P. pellosperma Bull. Trn t P. piluliformis Trn t (Bull.: Fr.) Orton P.spadicogrisea Trn t (Schaeff.) Maire 22. H Entolomataceae Clitopilus caepistosus Trn t Peck C. prunulus Trn t (Scop.: Fr.) Kumm. Entoloma clypeatum Nm c dy Trn t c n c (L.: Fr.) Kumm. E. prunuloides (Fr.) Quel. Trn t E. sericeum (Bull.) Quel. Trn t E. submurinum Pat. Trn t E. depluens Trn r (Batsch: Fr.) Hesler Bambusa 23. H Hygrophoraceae Hygrocybe conica Trn t c n c (Scop.: Fr.) Kumm. H. miniatoalba Pat. Trn t H. miniata (Fr.) Kumm. Trn t n c 24. H Pluteaceae Pluteus cervinus Trn g mc (Schaeff.) Kumm. P. minutus Pat. Trn g mc P. murinus Trn g mc (Pers.: Fr.) Kumm. P. patricius Schulz. Trn g mc P. phlebophorus Trn g mc (Ditm.: Fr.) Kumm. P. plautus (Weinm.) Gill. Trn g mc P. salicinus (Pers.: Fr.) Trn g mc Gy o Kumm. gic Volvariella bombycina Nm bao Trn g n ngon (Schaeff.: Fr.) Sing. gc lng

th 173 176 177 178 179 180 181 182 183 V. displasia (Berk. & Br.) Sing. V. murinella (Quel.) Moser. V. pseudovolvacea Berk. et Br. V. pusilla (Pers.: Fr.) Sing. V. taylori (Berk. & Br.) Sing. V. volvacea Nm rm (Bull.:Fr.) Sing. 25. H Strophariaceae Hypholoma albosulphureum Pat. Panaeolus acuminatus (Schaeff.) Quel. P. cyanescens Nm (Berk.& Br.) Sacc. phin m bm P. fimicola (Fr.) Quel P. guttulatus Bres. P. phalaenarum (Fr.) Qul. P. retirugis (Fr.) Gill. Trn t Trn t Trn t mn Trn t Trn t Trn rm, r Trn t Trn t c phn hu c Trn t c Nm phn hu c c Trn t c phn hu c Trn t c phn hu c Trn t mn n ngon

184 185 186 187

188 189 190 191 192 193 194

Nm Trn t c phin phn hu c m vn li P. sphinctrinus (Fr.) Qul. Trn t mn P. solidipes Peck. Trn t mn Pholiota adiposa Trn g mc (Batsch: Fr.) Kumm. P. aurivella Trn g mc (Batsch: Fr.) Kumm. P. destruens (Brond.) Gill. Trn g cht P. squamosa Trn g (Mull.: Fr.) P. Kumm. Pcilocybe coprophila Trn t c

195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

(Bull.: Fr.) Kumm. P. cubensis (Earle) Sing. Stropharia chrysocycla Berk. & Br. S. depilata Fr. S. microcosmus (Berk.& Br.) Sacc. S. rugosoannulata Farlow. Nm phin tm S. semiglobata (Batsch: Fr.) Quel. 26. H Tricholomataceae Clitocybe gilvicola Pat. C. lilacino-fusca Pat. C. icterina Pat. Collybia iocephala (Berk. et Curt.) Sing. Crinipellis soepiarius Pat.& Dem. Favolaschia pustulosa (Jungh.) Sing. Flammulina hanoiensis Pat. Hohenbuehelia atrocoerulea (Fr.:Fr.) Sing. Laccaria amethystea (Bull.) Murr. L. laccata Nm (Scop.: Fr.) Berk. & Br. lacaria hng tht Lachnella alboviolascens (Alb.& Schw.: Fr.) Fr. Lepista nebularis (Batsch: Fr.) Harmaja L. sordida (Fr.) Nm c Marasmiellus ramealis (Bull. Marasmius ficicola (Pat. & Dem).

phn hu c Trn t c Gy o phn hu c gic Trn t Trn t Trn t Trn t mn Trn t Trn t rng Bambusa Quanh gc cy Trn t Quanh gc tre Trn Bambusa Trn g Trn bi c Trn g mc Trn t rng Trn t rng Trn g mc Trn t Trn t mn Trn cnh cy Trn l Ficus n c n c n c r n ngon

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

M. hautefeuilei Pat.& Dem. M. nigro-brunneus (Pat.) Sacc. M. pergamenus Pat.& Dem. M. pyropus Pat. M. tonkinensis Pat. Melanoleuca melaleuca (Pers.: Fr.) Murrill. Merismodes fasciculatus (Schw.) Donk M. ochraceus (Hoffm.) Reid Mycena flos-alba Pat. Omphalina hirtipes Pat. O. kesoensis Pat. Oudemansiella alphitophila Berk. O. mucida Nm tn (Schrad.: Fr.) Hohnel trng nhy O. platyphylla (Pers.: Fr.) Moser O. radicata Nm nhy (Relh.: Fr.) Sing. c r Panellus stypticus Biull.:Fr. Phaeosolenia densa (Berk.) W.B. Cooke Resupinatus applicatus var. calopogon Pat. & Dem. Tricholoma lactescens Pat. T. pessundatum (Fr.) Quel. 27. H Cortinariaceae Galerina fracticeps Pat. et Dem. Gymnopilus aeruginosus Nm vy (Peck) Sing. tm xanh

Trn l Bambusa Trn l Poaceae Trn g v l Poaceae Trn g mc Trn g mc Trn bi c n c Trn g mc Trn g mc Trn g Trn t mn Trn t Trn g mc Trn g Trn g Quanh gc cy si d Trn g mc Trn g mc Trn g mc Trn t Trn t Trn t mn Trn g Ph hoi g Lm thuc

238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259

Hebeloma hiemale Bres. H. nudipes (Fr.) Sacc. H. strophosum (Fr.) Sacc. H. versipelle (Fr.) Gill. Phaeolepiota aurea (Mattuschka: Fr.) Maire 28. H Crepidotaceae Crepidotus mollis (Schaeff.: Fr.) Donk Pleurotellus applicatus Batsch. var. calopogon Pat. et Dem. P. aratus Pat.& Dem. P. calceolus Pat. et Dem. P. pruinulosus Pat. et Dem. P. septicus Fr. P. sterlatulus Pers. 29. H Russulaceae Lactarius paradoxus Burl. Russula adusta (Pers.) Fr. R. alutacea Pers.: Fr. R. cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 30. Boletaceae Boletus aureomycelius Pat. ex Bak. 31. H Coniophoraceae Coniophora hanoiensis Pat. Gyrodontium eberhardtii Pat. Serpula similis (Berk.& Br.) Ginns. 32. H Strobilomycetaceae Strobilomyces nigricans Berk. Tylopilus alboater (Schw.) Murr.

Trn t Trn t Trn t Trn t Trn g mc Trn g mc Trn g mc Trn v Artocarpus Trn t di Bambusa Trn g Fabaceae Trn g nh Trn g mc Trn t rng Trn t rng n c Trn t rng Pinus Nm xp Trn t rng n ngon tm Di Khaya Trn g Trn g mc Trn g mc Trn t rng Trn t vn tn

260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273

33. H Xerocomaceae Boletellus ananas (Curtis) Murrill Xerocomus badius (Fr.) Kuhner 34. H Geastraceae Geastrum badium Pers. G. caepitosum (Lloyd) Teng G. ohiense (Cooke) Pat. 35. H Lycoperdaceae Bovista plumbea Pers.: Pers. B. polymorpha (Vitt.) Kreisel B. pusillum (Batsch): Pers. Calvatia craniiformis (Schw.) Fr. C. cyathiformis (Bosc) Morgan C. lilacina (Mont. Berk.) Lloyd Handkea excipuliformis (Scop.: Pers.) Kreisel Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. 36. H Astraeaceae Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan 37. H Sclerodermataceae Scleroderma bovista Fr. S. citrinum Pers. S. tenerum Berk.& Curt. 38. H Sphaerobolaceae Sphaerobolus stellatus Tode: Pers. 39. H Nudilariaceae Cyathus berkeleyanus (Tul.) Lloyd

Nm thng da

Trn t rng Pinus Trn t rng n c Trn t Trn t Trn g mc Trn t Trn t Trn t Trn t Trn i c n c n c n c n c n c n ngon n c

Nm trng

Trn bi c Trn t

Trn t v g n ngon mc Nm sao Trn t rng o thi Pinus tit Trn t Trn t Trn t Trn t Trn g mc Nm c

274 275 276 277 278

279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291

C. limbatus Tul. C. montagnei Tul. C. stercoreus (Schw.) de Toni C. striatus (Hudss.: Pers.) Willd. 40. H Tulostomataceae Tulostoma squamosum J.F. Gmel.: Pers. 41. H Clathraceae Clathrus columnatus Bosc. 42. H Phallaceae Lysurus periphragmoides Nm hoa Klotzsh dng chy vng L.sphaerocephalum Schlecht Mutinus bambusinus (Zoll.) E. Fischer M. borneesis Ces. Phallus aurantiacus Nm l Mont. var. pusillus Pat. ch P. indusiatus Ver.: Pers. Nm li vng P. rubicundus (Bc.) Fr.

Trn t Trn t Trn g mc Trn g mc Trn g mc Trn t rng Trn t Trn t Trn t di Bambusa Trn g mc Trn t vn Trn t Trn t

2. Algae - To 2.1. Cryptophycophyta - Ngnh to phn lng bng STT Tn khoa hc 1. H Cryptomonadaceae Tn a phng Ni sng Ghi ch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chilomonas cryptomonadoides Skuja Cryptomonas borealis Skuja C. cylindracea Skuja C. erosa Ehrenb. C. marssonii (M. Marsson) Skuja C. obovata Skuja C. ovata Ehrenb. C. pyrenoidifera Geitler C. tenuis TS C. tetrapyrenoidosa Skuja C. vostratiformis Skuja Rodomonas minuta Skuja

Trong ao nui c giu dinh dng -nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-

2.2.Dinophyta - Ngnh to gip STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tn khoa hc 1. H Gymnodiniaceae Gymnodinium eurytopum TS G. fuscum (Ehrenb.) F. Stein G. latum Skuja G. palustre A.J.Schill. 2. H Peridiniaceae Peridinium aciculiferum (Lemerm.) Lemerm. P. cinctum (O.F.M.) Ehrenb. P. javanicum DT P. palustre (Er. Lindem.) M. Lefvre 3. H Glenodiniaceae Glenodinium borgei (Lemerm.) J. Schille Tn a phng Ni sng Trong ao nui c giu dinh dng -nt-nt-ntTrong ao h nc sch Trong h ngho dinh dng -ntTrong ao nui c giu dinh dng Trong ao h giu dinh Ghi ch

dng 2.3. Chrysophyta - Ngnh to vng nh STT 1 2 Tn khoa hc 1. H Ochromonadaceae Synura uvella Ehrenb. emend. Korshikov Eusphaerella turfora Skuja Tn a phng Ni sng Trong ao h, rung la Trong ao nui c giu dinh dng Ghi ch

2.4. Xanthophyta - Ngnh to vng STT 1 2 3 4 5 Tn khoa hc 1. H Pleurochloridaceae Goniochloris fallax Fott G. mutica (A.Baun) Fott G. smithi (A.Baun) Fott G. spinosa Pascher Isthmochloron lobulatum (Naegli) Skuja Tn a phng Ni sng Trong ao nui c giu dinh dng -nt-nt-nt-ntGhi ch

2.5. Bacillariophyta - Ngnh to silic STT 1 Tn a Ni sng Ghi phng ch 1. Coscinodiscaceae - H To a mt sng Cyclotella comta To vng Trong cc thu (Ehrenb.) Kuetz. var. nh un vc comta cong ng tm 2. Melosiraceae - H To chui thng Melosira goetzeana To chui Trong cc thu Thc O. Muell. var. granulata thng hnh vc n ca si c tm M. goetzeana O. Muell. To chui Trong cc thu var. angustissima thng hnh vc Tn khoa hc

2 3

(O.Muell.) Hust. 4 5

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

si t bo di M. goetzeana O. Muell. To chui Trong cc thu var. angustissima f. hnh l xo vc spiralis M. goetzeana O. Muell. To chui y cc thu var. muzzanensis (Meist) thng hnh vc Hust. si t bo ngn M. goetzeana O. Muell. To chui y cc thu var. valida thng hnh vc si thanh mnh M. italica To chui y cc thu (Ehrenb.) Kuetz. thng italica vc 3. Fragilariaceae - H To d gy Ceratoneis arcus Sng cc con (Ehrenb.) Kuetz. sng Fragilaria constrica y cc thu Ehrenb. vc Synedra dasiventralis sng, m, O. Muell. rung la S. nyansae G.S. West. Trong cc thu vc S. tabulata (Agadi) Kuetz. y cc thu var. tabulata vc S. tabulata (Agadi) Kuetz. Trong cc thu var. ulna vc 4. Achnanthaceae - H To mt k v Achnanthes jonensis Trong rung H.P. Gandhi la Cocconeis placentula y cc thu Ehrenb. var. placentula vc 5. Naviculaceae - H To hnh thuyn Cymbella affinis Kuetz. y rung C. pusilla Gruen Trong cc mng mng Frustulia romboides Trong cc thu (Ehrenb.) de Toni var. vc romboides F. romboides (Ehrenb.) de Trong cc thu Toni var. saxonica vc

20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

(Rabenh.) de Toni Navicula bacillum Ehrenb. var. bacillum N. bacillum Ehrenb. var. jogensis H.P. Gandhi N. cryptocephaloides Hust. N. exigula (Greg.) O. Mull. N. gibba Ehrenb. N. jogensis H.P. Gandhi N. oblonga Kuetz. N. paludinarum D.D.Pant. N. subovalis Cleve N. tuscula (Ehrenb.) Gruen. N. viridula Kuetz. Neidium capitellata H.P.Gandhi Pinnularia aestuarii var. inteprupta H.P. Gandhi P. simplex H.P.Gandhi 6. H Nitzschiaceae Nitzschia apiculata (Greg.) Gruen. N. denticulata var. rostrata H.P.Gandhi N. frickei Hust.

Trong m, rung Trong cc h Trong cc h Trong cc thu vc Trong rung la Trong m, rung la -nt-nt-nt-nt-ntTrong rung la Trn thc vt ao, m Trong rung la Trong cc thu vc Trn thc vt rung la Trn thc vt h, mng -nt-nt y cc thu vc -nt-

N. granulata Gruen. N. intermidia Hantzsch. 7. H Surirellaceae 38 Surirella robusta Ehrenb. var. robusta 39 S. robusta Ehrenb. var. splendida 2.5. Euglenophycophyta - Ngnh to mt STT Tn khoa hc Tn a

Ni sng

Ghi

phng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Euglenaceae - H To mt Euglena acus Ehrenb. var. acus E. adhaereus Matv. E. caudata Huebner E. clavata Skuja E. deses Ehrenb. var. tenuis E. ehrenbergii G.A.Klebs E. gasterosteus Skuja E. geniculata Dujard. E. granulata (G.A.Klebs) F. Schmitz E. hemichromata Skuja E. intermidia (G.A.Klebs) F. Schmitz E. mutabilis F.Schmitz E. oblonga F. Schmitz E. oxyuris Schmarda E.pavlovskoensis (Elenkin. et Poljansky) T.G. Popova E. pisciformis G.A.Klebs E. platydesma Skuja E. polymorpha P.A.Dang E. proxima P.A.Dang E. rostrifera Shirota E. sanguinea Ehrenb. E. sociabilis P.A.Dang E. spathirhyncha Skuja E. spirogyra Ehrenb. var. spirogyra E. splendens P.A.Dabg Trong cc thu vc giu dinh dng -nt-ntTrong cc thu vc b nhim -nt-nt-nt-nt-ntTrong ao nui c Trong cc thu vc b nhim Trong cc ao nui c Trong cc thu vc b nhim -ntTrong cc knh dn nc thi Trong cc thu vc b nhim Trong cc knh dn nc thi Trong cc thu vc b nhim -nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-

ch

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

E. subehrenbergii Skuja E. tripteris (Dujard.) G.A. Klebs E. viridis Ehrenb. Lepocinclis fusiformis (Carter) Lemmerm. L. marssonii Lemmerm. L. steinii Lemmerm. L. striata TS L. teres(F.Schmitz) France L.texta (Dujard.) Lemmerm. Monomorphina pyrum (Ehrenb.) Mereschk. Phacus acuminatus A. Stokes var. acuminatus P. alatus G.A.Klebs P. curvicauda Svirenko P. dangeardhii Lemmerm. P. hispidulus (Eichw.) Lemmerm. var. hispidulus P. lismorensis Playfair P. longicauda (Ehrenb.) Dujard. var. longicauda P. orbiculatus Huebner P. oscillans G.A.Klebs P. pleuronectes (Ehrenb.) Dujard. var. pleuronectes P. tortus (Lemmerm.) Skvorts. Strombomonas acuminata (Schmarda) Deflandre S. ensifera (Dabay) Deflandre S. praeliaris (T.C.Palmer) Deflandre S. vermonti Deflandre var.

Trong cc knh dn nc thi Trong cc thu vc b nhim Trong cc knh dn nc thi Trong cc thu vc b nhim -nt-ntTrong cc knh dn nc thi -nt-nt-nt-ntTrong cc thu vc b nhim -nt-ntTrong cc ao nui c -ntTrong cc thu vc b nhim -nt-nt-nt-ntTrong cc thu vc -ntTrong cc ao nui c -nt-

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

74 75 76

commune Popova Trachaelomonas armata (Ehrenb.) F. Stein var. armata T. bulla F. Stein T. caudata (Ehrenb.) F.Stein T. dubia Svirenko. var. dubia T. dubia Svirenko. var. lata Deflandre T. euchlora (Ehrenb.) Lemmerm. T. hispida (Perty) F. Stein T. intermedia P.A.Dang var. intermedia T. intermedia P.A.Dang var. papillifera Popova T. lacustris Drezep. T. manginii Deflandre T. oblonga Lemmerm. var. oblonga T. ornata Skvorts T.pavlovskoeensis (Poljanski) Popova T. planctonica Svirenko T. pseudobulla Svirenko T. raciborskii Wolosz. T. subglobosa TS T. super Svirenko T. sydneyensis Playfair T. varians Deflandre T. volvocina Ehrenb. 2. H Colaciaceae Colacium cyclopicola (Gickelh.) Woron. et Popova 3. H Astasiaceae Astasia klebsi TS A. praecompleta Skuja Distigma striato-

Trong cc thu vc b nhim -nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-ntTrong cc thu vc giu dinh dng Trong cc thu vc b nhim -nt-nt-

77

granulatum Skuja 4. Peranemaceae - H To mt Petalomonas mediocanellata F.Stein

Trong cc thu vc b nhim

2.6. Chlorophycophyta - Ngnh To lc STT 1 2 3 4 Tn a Ni sng phng 1. Chlamydomonadaceae - H To lc Chlamido Chlamydomonas ovalis Trong cc ao TS m nui c Chlamydocapsa bacillus Trong cc ao (Teiling) Fott. m nui c C. planktonica Trong cc ao (W.West) Fott. m nui c Pseudosphaerocystris Trong cc ao lacustris m nui c (Lemmerm.) Novkov 2. H Volvocaceae Eudorina unicocca TS Trong cc ao m nui c Gonium formosum TS -ntPandorina morum -nt(Muell.) Bory P. minodi Shirota -ntPascheriella tetras Shirota Pleodorina californica Trong cc ao (W. Shaw.) Shawhan m nui c Volvox aureaus Ehrenb. Trong cc thu vc giu dinh dng Spondylomorum Trong cc ao quatermarium m nui c 3. H Ankistrodesmaceae Ankistrodesmus acicularis Trong cc thu (A.Br.) Korsch var. vc nh nc acicularis ng A. angustus Trong cc h (C.Bernard) Korsch A. arcuatus Korsch Trong ao, h, rung la Tn khoa hc Ghi ch

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

A. bibraianus (Reinsch) Korsch A. caribeum (Hindak) Ergashev A. convolutus Corda var. convolutus A. convolutus Corda var. minutum (Naeg.) Rabenh. A. falcatus (Corda) Ralffs var. falcatus A. falcula (A.Braun et Alex Br.) Brunnth. A. fusiformis Corda A. gracilis (Reinsch.) Korsch A. mucosus Korsh. A. pseudomi-rabilis Korsch. A. spiralis (Turner) Lemmerm. Coccomyxa coccoides Rodhe Didymogenes palatina Schmidle Monoraphidium griffithi (Berkel) Komrk-legn. M. minutum (Naeg.) Komasrk-legn. 4. H Borodinellaceae Borodinella polytetras Miller Trebouxia arboricola Puym. 5. H Schroederiaceae Schroederia nitzschioides (West) Korsch S. robusta Korsch S. setigera Korsch S. spiralis (Printz.) Korsch

Trong cc h Trong cc thu vc nc ng Trong h giu dinh dng -ntTrong cc thu vc b nhim Trong ao h giu dinh dng Trong ao, h, rung la Trong cc h Trong ao h giu dinh dng -ntTrong cc thu vc b nhim -nt-

Trong cc ao nui c -ntTrong rung la Trong cc thu vc b nhim Trong cc h ni thnh -nt-nt-nt-

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

6. H Chlorococcaceae Chlorococcum infusionum (Schrank) Menegh. Dictyococcus irregularis J. V. Petersen 7. H Coelastraceae Coelastrum bohlinii Schmidle et A.W. Benn. C. cambricum W. Archer var. cambricum C. cambricum W. Archer var. intermedium C. cambricum W. Archer var. rugosum C. cubicum Naegeli C. microporum Naegeli C. morus West et G.S. West C. reticulatum (P.A.Dang.) Senn. C. scabrum Reinsches C. sphaericum Naegeli Gloeoactinium G.M.Sm. 8. H Dictyoshaeriaceae Dictyosphaerium anomalum Korsch D. pulchellum Korsch var. pulchellum D. pulchellum Korsch var. minutum D. reniforme Bulnh. D. simplex Korsch 9. H Elakatothrichaceae Rhaphidonema brevirostre Scherff. 10. H Hydrodictyaceae Hydrodiction reticulatum (L.) Lagerh. Pediastrum angulosum (Ehrenb.) Menegh.

Trong cc ao h nui c Trong cc rung la Trong cc h ni thnh Trong cc thu vc b nhim Trong cc h ni thnh -nt-nt-nt-nt-nt-ntTrong ao, h Trong cc ao h giu dinh dng Trong cc h ni thnh -ntTrong cc ao nui c Trong cc h Trong cc h Trong cc ao h Trong rung la cc Ch th nhim Trong h giu dinh dng

50 51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

P. biradiatum Meyen var. longecornutum Gutw. P. clathratum (Schroet) Lemmerm. var. asperum P. clathratum (Schroet) Lemmerm. var. punctatum P. duplex Meyen var. duplex P. duplex Meyen var. coronatum Racib. P. duplex Meyen var. recuvatum A. Br. P. duplex Meyen var. reticulatum Lagerh. P. duplex Meyen var. rotundatum Lucks P. simplex Meyen var. simplex P. simplex Meyen var. duodenarium (Bail.) Rabenh. P. simplex Meyen var. ovatum (Ehrenb.) Ergashev P. simplex Meyen var. punctatum (Lemmerm.) Ergashev P. tetras (Ehrenb.) Ralffs var. tetras P. tetras (Ehrenb.) Ralffs var. tetraodon (Corda) Hansg. P. tetras (Ehrenb.) Ralffs var. verrucosum (Hortob.) Ergashev Tetradron caudatum (Corda) Hansg. var. caudatum T. caudatum (Corda) Hansg. var. longispinum Lemmerm. T. caudatum (Corda)

Trong cc h ni thnh Trong h giu dinh dng -ntTrong cc ao, h cha Trong cc h ni thnh -nt-ntTrong thu vc nhim -ntTrong cc thu vc -ntTrong cc h ni thnh -nt-ntTrong cc h giu dinh dng -nt-nt-ntCh th cho nhim Ch th cho nhim

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Hansg. var. punctatum Lemmerm. T. constrictum G.M.Sm. T. hemisphaericum Skuja T. incus (Teiling) G.M.Sm. T. lobulatum (Naegeli) Hansg. T. minimum (A.Braun) var. minimum T. minimum (A.Braun) var. apiculato-cobiculatum (Reinsch, Lagerh.) Skuja T. muticum (A.Braun) Hansg. var. muticum T. minimum (A.Braun) var. punctulatum Reinsch T. pentaedricum West et W. West T. regulare (Kuetz.) var. incus Teiling T. triangulare Korsch. T. trigonum (Naegeli) Hansg. var. crassum (Reinsch.) Ergashev T. trigonum (Naegeli) Hansg. var. papilliferum (Schroed.) Lemmerm. T. trigonum (Naegeli) Hansg. var. subtetraedricum T. trilobatum (Reinsch.) Hansg. 11. H Micractniaceae Eremosphaera viridis De Bary Micrantha minutissima Korshikov. Micractinium bornhemiense (Conrad) Korsch M. pusillum

Trong cc h Trong cc h -nt-ntH Ty Trong cc h ni thnh Trong cc ao nui c Trong cc thu vc giu dinh dng -nt-nt-ntTrong cc h ni thnh Trong cc thu vc giu dinh dng -nt-ntTrong cc thu vc giu dinh dng -ntTrong cc h ni thnh -nt-

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Fresen var. pusillum M. pusillum Fresen var. crassisetum (Hortob.) Ergashev. M. quadrisetum (Lemm.) G. M.Sm. var. quadrisetum M. quadrisetum (Lemm.) G. M.Sm. var. multisetum (Schmidle) Ergashev. Trochiscia aspera (Reinsch.) Hansg. 12. H Oocystaceae Chlorella homosphaera Skuja C. pyrenoidosa Chck. C. vulgaris Beijerinck Chodatella amphitricha (Lagerh.) Lemmerm. C. balatonica Scherff. C. ciliata (Lagerh.) Lemmerm. C. citriformis Snow Lagerheimia chodatii Bernard Nephrochlamys allanthoidea Korshikov Nephrocytium lunatum W.West Oocystis borgei Snow. O. crassa Wittr. O. gigas Arscher

-nt-ntH Hon Kim Trong cc h ni thnh Trong cc ao h nui c Trong nc v X l t nhim Trong cc thu vc Trong cc h ni thnh Trong cc thu vc giu dinh dng -ntTrong cc h ni thnh H Ba Mu Trong cc thu vc giu dinh dng -ntTrong cc ni thnh Trong cc vc giu dng Trong cc ni thnh h thu dinh h

112 113 114 115 116 117 118

O. lacustris Chodat O. marssonii Lemmerm. O. parva West et G.S.West O. rupestris TS O. solitaria Wittr. O. submarina Lagerh. Sideroceles ornata Korshikov 13. H Palmellaceae Dictyochlorella reniformis (Korshikov) Silva D. turkestanica Ergashev Palmellocystis planctonica Korshikov 14. H Protococcaceae Dispora crucigenioides Printz D. cuneiformis (Schmidle) Printz D. pyrenoidifera (Korshikov) Ergashev Protococcus viridis C. Agardh. Sphaerocystis schroeteri Chodat 15. Scennedesmaceae Actinastrum hantzschii Lagerh. var. hantzschii A. hantzschii Lagerh. var. fluviatile Schroed. A. hantzschii Lagerh. var. gracile Roll. Crucigenia fenestrata (Schmidle) Schmidle C. irregularis Wille C. lauterbornei (Schmidle) Schmidle C. quadrata Morren

-nt-nt-ntTrong cc ao h nui c H Ba Mu Trong cc h ni thnh Trong cc thu vc giu dinh dng Trong cc ao h, rung la -ntTrong cc thu vc nc ng Trong cc h ni thnh -nt-ntTrn v cy, tng, m H Ty Trong cc thu vc b nhim -nt-ntTrong cc thu vc giu dinh dng -ntH Ging V Trong cc h

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

134 135 136 137 138 139 140 141 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

C. rectangularis (A.Br.)Gay C. tetrapedia (Kirchn.) West et G.S. West Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chodat S. acuminatus var. elongatus G.M.Sm. S. acuminatus var. globosus Hortob. S. acuminatus var. maximus (Uherk.) Ergashev S. acuminatus var. tortuosus (Skuja) Uherk. S. apiculatus (West et G.M. West) Chodat S. arcuatus (Lemmerm.) Lemmerm. var. arcuatus S. arcuatus var. platydisca G. M. Smith S. armatus Chodat var. armatus S. armatus var. boglariensis Hortob. S. armatus var. crassiheterocaudatus Hortob. S. balatonicus Hortob. S. bicaudatus (Hansg.) Chodat var. bicaudatus S. bicaudatus var. skabitschevskii (Skab.) Ergashev S. bijugatus (Turp.) Kuetz. var. bijugatus S. bijugatus var. alternans (Reinsch) Hansg. S. carinatus (Lemmerm.) Chodat f. granulatus Hortob. S. carinatus

ni thnh -ntTrong cc ao, h -ntTrong cc thu vc giu dinh dng -ntTrong cc h ni thnh -nt-ntTrong cc ao, h, rung la Trong cc h ni thnh Trong cc thu vc giu dinh dng -nt-nt-ntH Ty Trong cc h ni thnh Trong cc ao, h Trong cc h ni thnh Trong cc thu vc giu dinh dng -nt-

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

var. hanoiensis Hortob. S. coartatus Hortob. S. columnatus var. bicaudatus Hortob. f. hanoiensis Hortob. S. columnatus var. sexangulus Hortob. S. columnatus var. tropicus Hortob. S. curvatus Bohlin S. decorus Hortob. var. bicaudato-granulatus Hortob. f. crassispinosus S. denticulatus Lagerh. var. denticulatus S. denticulatus var. granulatus Hortob. S. denticulatus var. linearis Hansg. S. dispa Bresb. var. costatogranulatus Hortob. S. dispa var. scutatus Hortob. S. ellipsoides Chodat var. ellipsoides S. ellipsoides var. hanoiensis Hortob. S. graciosus Hortob. S. hortobagyii (Hortob.) Ergashev S. incrasatukus Bohl. S. kozmae Delf S. maximus (West et W. West) Chodat var. maximus S. maximus f. granulatus Hortob.

-nt-nt-nt-ntTrong cc ni thnh Trong cc vc giu dng Trong cc vc Trong cc vc giu dng Trong sng, h Trong cc vc giu dng -nt-nt-nt-ntH Hon Kim Trong cc ao h nui c Trong cc thu vc giu dinh dng -nt-nth thu dinh thu thu dinh cc thu dinh

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

S. obliquus (Turp.) Kuetz. var. obliquus S. obliquus var. alternans Christjuk S. opoliensis Richt. var. opoliensis S. opoliensis var. bicaudatus Hortob. S. opoliensis var. brevicaudatus Hortob. S. opoliensis var. cornutogranulatus Hortob. S. opoliensis var. crassicaudato - granulatus Hortob. S. opoliensis var. lenticulatus Hortob. S. opoliensis var. mononensis Hortob. S. pcsii Hortob. var. pcsii S. polyglobulus Hortob. S. protuberans Fritsch et Rich var. protuberans S. pseudoarmatus Hortob. var. pseudoarmatus S. pseudoarmatus var. bicaudatus Hortob. S.pseudooptoliensis Hortob. S. quadricauda var. abundans Kirchn. S. quadricauda var. armatus (Chodat) Dedus. S. quadricauda var. cornuto-granulatus Hortob. S. quadricauda var. crassicaudatus Hortob. S. quadricauda var. crassiaculentus Uherk. S. quadricauda

Trong cc h ni thnh -ntTrong cc thu vc giu dinh dng -nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-ntTrong cac h ni thnh Trong cc thu vc giu dinh dng -nt-ntH Ty H Hon Kim Trong cc thu vc giu dinh dng -nt-ntTrong cc h

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

var. eualternans Prosch. S. quadricauda var. granulata (Hortob.) Ergashev S. quadricauda var. longispina (Chodat) G.M.Sm. S. quadricauda var. mirificus (Hortob.) Uherk. S. quadricauda var. obtusospinosus Hortob. S. quadricauda var. setosus Kirchn. S. quadricauda var. spinosus Dedus S. smithii (G.M.Sm.) Teiling S. sooi Hortob. f. granulatus Hortob. S. splendidus Hortob. S. tetradesmiformis Hortob. S. wisconsinensis Hortob. Tetrastrum glabrum (Roll) Ahlstrom et Tiffani T. heterocanthum (Nordst.) Chodat var. heterocanthum T.staurogeniaeforme (Schroed.) Lemmerm. var. straurogeniaeforme T.staurogeniaeforme (Schroed.) Lemmerm. f. crassispinum Hortob. T. triacanthum var. abundans Korsch T. triangulare (Chodat) Kom. 16. H Treubariaceae Treubaria triappendiculata C. Bernard

ni thnh -ntH Hon Kim Trong cc ao h giu dinh dng -ntTrong cc h ni thnh -ntTrong cc ao h nui c Trong cc ao h giu dinh dng -nt-nt-ntTrong cc h ni thnh Trong cc ao h giu dinh dng H Ty, h Ging V Trong cc ao h giu dinh dng H Trc Bch, Th L Trong cc ao h nui c Trong ao h b nhim

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

17. Oedogoniaceae - H To Oedogon Oedogonium acrospirum Skuja Bulbochaete spirogranulata West et G.S. West 18. H Mesotaeniaceae Cylindrocystis pyremidata West et West 19. Desmidiaceae - H To trng Closterrium acerosum To trng (Schr.) Ehrenb. f. acerosum non thng ln C. maschuricum Skvortsov C. striolatum var. orthonum To trng R.Roy non vn k Cosmarium contractum Kirchh. var. contractum C. regulare Wille C. subtumidum To trng var. circulare Borce cn ph Euastrum flammeum Joshua Penium cylindrus var. attenuatum Racib. Staurastrum acanthocephalum Skuja S. perundulatum Groenblad

Trong ao h giu dinh dng Trong cc ao h Trong cc ao h Trong cc thu vc b nhim Trong ao m Trong ao m Trong ao, h Trong ao, h Trong ao, h Trong ao m Trong m, h Trong cc thu vc Trong m h