You are on page 1of 5

TRNG H NNG LM TP.

HCM KHOA CNG NGH THNG TIN

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc

CNG MN HOC H THNG THNG TIN A L


1. Thng tin v ging vin H tn: Vn Cng c Chc danh, hc hm, hc v: Thc s Thi gian, a im lm vic: B mn Tin C S, Khoa Cng Ngh Thng Tin a ch lin h: in thoi: 0913760992 Email: vcduc@hcmuaf.edu.vn Cc hng nghin cu: Database, System Analyse and Design, Information Technology Management, GIS and Remote Sensing 2. Thng tin chung v mn hoc

Tn mn hoc: H THNG THNG TIN A L Ma mn hoc: 214465 S tn ch: 3 B mn/Khoa quan ly: B mn H Thng Thng Tin/Khoa CNTT Nhom mn hoc: khi kin thc chuyn nghip, t chn Tinh cht mn hoc: t chn Cc mn tin quyt: C s d liu, phn tch thit k h thng Cc mn k tip: khng
Cc yu cu i vi mn hc (nu c): b tri giang day: nm th: 4 o

hoc ky: 1 hoc 2

Yu cu phuc vu mn hoc:

May projector phuc vu giang day. Phong may thc hanh: yu cu lp hoc chi c b tri ti a 50sv/phong may(25 may)

Gi tn ch i vi cc hot ng: o o o o o Nghe ging l thuyt: 20 Lm bi tp trn lp: 10 Tho lun: 5 Thc hnh, thc tp ( PTN, nh my, studio, in d, thc tp...): 25 T hc: 20

3. Muc tiu mn hoc Kin thc: Cung cp cho sinh vin kin thc c bn v H thng thng tin a l. C tm nhn tng quan v ng dng ca h thng thng tin a l trong cc ngnh
1

khoa hc. Kt hp vi kin thc chuyn su trong chuyn ngnh cng ngh thng tin c kh nng hin thc v pht trin mt h thng thng tin a l trn nn Web.
-

K nng: hiu v lam vic c vi h thng GIS. C kh nng trin khai, ci t (v mt phn mm), pht trin v ci tin trong mt h thng GIS c th.

4. Tm tt ni dung mn hc Mn hc gii thiu nhng ni dung c bn v bn hc, v cc bn chuyn , tp trung vo phn tch kha cnh k thut v lp trnh cng ngh thng tin ca h thng GIS. Gii thiu v h thng tin a l (GIS) v v m hnh s a hnh. Mn hc cng gii thiu cc ng dng v kh nng pht trin ca GIS trong vic ng dng vo cc lnh vc kinh t x hi. 5. Ni dung chi tit mn hc phn 1: Kin thc c bn v h thng thng tin a l
-

Chng 1. C s bn hc + + + + + Hnh dng tri t Nguyn tc biu din b mt tri t Cc php chiu bn H to a l T l bn

Chng 2. Khi nim c bn v GIS + GIS nh ngha Cc ngnh khoa hc cng ngh lin quan Mt s lnh vc ng dng. Chi ph cho GIS + Thnh phn ca GIS Phn cng Phn mm Thu thp xy dng d liu Lu tr trch xut d liu Thao tc phn tch d liu khng gian Trnh by th hin thng tin a l D liu Con ngi

Phng php. Chng 3. M hnh d liu a l + D liu khng gian (hnh hc) Kiu vector Kiu raster ( li) u khuyt im ca hai kiu d liu khng gian T chc d liu khng gian (data organization 1) + D liu thuc tnh Kiu bng Kiu phn cp
2

Kiu mng Kiu quan h Kiu hng i tng. + Quan h khng gian ca cc i tng a l. Chng 4 Phn tch khng gian v m hnh s a hnh + Thao tc v chuyn i d liu khng gian n gin ha hnh dng i tng Chuyn i hnh hc Chuyn i h quy chiu Hiu chnh v tr tip gip Tip bin + Tch hp, lp m hnh d liu khng gian + Cc chc nng phn tch tch hp ca GIS Trch xut, gom nhm, khi qut ha K thut phn tch chng ph Cc thao tc trn vng ln cn (neighbourhood) ni suy (interpolation) Cc chc nng lin hp (connectivity) + M hnh s a hnh (DTM) DEM v DTM TIN To ng ng mc Ni suy cao t ng ng mc. To DEM To nh orthoimage Trch xut thng tin a hnh Bng
ng dng ca DEM

Chng 5. GIS v GPS + GPS + Thnh phn ca GPS B phn ngi dng B phn khng gian B phn iu khiu + Phng thc hot ng ca GPS + GPS nh l u vo d liu cho GIS

Chng 6. Bin tp bn s + Cc thnh phn ca bn + Bin tp bn nn + Bin tp bn chuyn


3

D liu thuc tnh c lp D liu thuc tnh tch hp + Lu tr tp d liu xy dng bn Phn m rng: Tin trnh 1 d n GIS

Phn 2: Internet-gis h thng thng tin a l trn nn web - Internet GIS + Khi nim v Internet-GIS Mi quan h gia Internet v GIS Mt s v d v kt xut bn trn Web S a dng ca vic kt xut b trn Web + Cng ngh Internet-GIS Kin trc WebGIS t trn nn tng m hnh Client/Server Kin trc hng i tng Kin trc mng + Phn loi Internet-GIS (hin ti) - Mt s cng ngh ng ch + OpenGIS + WMS: Web Map Sevice + WFS: Web Feature Service + GML - Pht trin WebGIS vi gi th vin m ngun m (GeoTools) + Gii thiu v GeoTools + M hnh lp trong GeoTools + Demo xy dng Web-GIS vi GeoTools 6. Hc liu 1. The GIS Files March 2003 Ordnance Survey - Danny Hyam, Ordnance Survey Technical Promotions Media Manager. (Ti liu dng PDF) 2. Geographic Information Systems and Science, 2005. Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W. John Wiley and Son Ltd. (Ti liu dng PPT)
3. Getting Started with Geographic Information Systems, 2001. Clarke K C. Prentice-

Hall, Inc. (Ti liu dng PPT) 4. GeoTools Documentation, 2006. http:\\www.geotools.com. 5. H thng Thng tin a l, 2001. ng Vn c. Nh xut bn Khoa hc K thut H Ni. 6. Phn mm cn c MapInfo ArcGIS Phn mm m ngun m GeoTools

7. Hnh thc t chc dy hc Lch trnh chung


4

Hnh thc t chc dy hc mn hc

Ni dung Phn 1 - H thng Thng Tin a L - Chng 1- C s bn hc - Chng 2-Khi nim c bn v GIS - Chng 3-M hnh d liu a l - Chng 4-Phn tch khng gian v m hnh s a hnh - Chng 5-GIS v GPS - Chng 6-Bin tp bn - Phn m rng-Tin trnh xy dng 1 d n GIS Phn 2 Internet v GIS H Thng Thng Tin a L trn WEB Yu cu i vi sinh vin: o o o o

L thuyt

Ln lp Bi Tho tp lun

Thc hnh

T hc, t nghin cu

Tng

3 3 3 5

5 2

5 10

2 5 3

5 3 23 21

10

20

8. Chnh sch i vi mn hc v cc yu cu khc i vi ging vin Tham gia y gi l thuyt v gi thc hnh Thc hin ng tin cc bi tp. Tt nghip i hc chuyn ngnh cng ngh thng tin. C hiu bit su v GIS v Remote Sensing

Yu cu ging vin:

9. Phng php, hnh thc kim tra - nh gi kt qu hc tp mn hoc 9.1. Kim tra - anh gia thng xuyn: hon thnh theo tng phn bi tp c giao 9.2. Kim tra nh gi nh k: - Kim tra gia ky: chim 20% - hinh thc kin tra thc hanh trc tip trn may (ch trng phn c s d liu a l - Kim tra cui ky: + cui ky 1: 30% - Kim tra vi hinh thc trc nghim v kin thc ly thuyt + cui ky 2: 30% - Kim tra thc hanh trc tip trn may (ch trng phn phn tch khng gian) - im mn hoc = (gia ky*2 + cui ky1*3 + cui ky 2*3 + Seminar *2 ) / 10 9.3. Hinh thc kim tra Kim tra ly thuyt vi hinh thc trc nghim va kim tra thc hanh trc tip trn may
Ging vin (K tn) Duyt Ch nhim b mn (K tn) Th trng n v o to (K tn)