You are on page 1of 77

www.vnedoc.

com

SVTH : M Duy Huynh

LI NI U
Vn l iu kin khng th thiu khi tin hnh thnh lp doanh nghip v tin
hnh hot ng kinh doanh. bt k doanh nghip no, vn c u t vo qu
trnh sn xut kinh doanh nhm tng thm li nhun, tng thm gi tr ca doanh
nghip. Nhng vn ch yu l cc doanh nghip, cc cng ty phi lm nh th no
tng thm gi tr cho vn. Nh vy, vic qun l vn c xem xt di gc
hiu qu, tc l xem xt s lun chuyn ca vn, s nh hng ca cc nhn t khch
quan v ch quan n hiu qu s dng vn.
Vic nng cao hiu qu s dng vn cng l ht sc quan trng trong giai on
hin nay, khi m t nc ang trong giai on chu s bin ng rt ln ca nn kinh
t th trng nn rt cn vn hot ng sn xut kinh doanh khng ch tn ti,
thng trong cnh tranh m cn t c s tng trng vn ch s hu. Mt thc
trng na hin nay cc doanh nghip c bit l cc doanh nghip hin nay, nhn
chung vn c cp nh b so vi nhu cu, tnh trng thiu vn din ra lin min..
gy cng thng trong qu trnh kinh doanh v thc hin cc chin lc kinh doanh ca
doanh nghip mnh
Cng ty C Phn Qung Co Sao Th Gii l mt cng ty cng khng nm
ngoi vng xoy , l mt cng ty thng mi chuyn su v lnh vc truyn thng,
cng ty c t l vn lu ng trong vn kinh doanh chim mt t l ln. Cng ty ang
c k hoch m rng hn na hot ng xut kinh doanh ca mnh, th vic quan tm
n cu trc vn v chi ph s dng vn c coi l mt vn nng bng t ra cho
cc nh qun tr doanh nghip ca cng ty.
Sau khi nghin cu k lng tnh hnh thc t ti Cng ty em xin mnh dn chn
ti: "Phn tch cu trc vn v chi ph s dng vn ti Cng ty C Phn Qung
Co Sao Th Gii "
Mc d c s hng dn tn tnh ca Ging vin Tin S L Th Lanh cng
ban lnh o Cng ty nhng do thi gian v trnh nhn thc cn c hn, chuyn
ca em khng trnh khi nhng thiu st, v vy rt mong c s ng gp kin
ca cc thy c v cc bn c.
Em xin chn thnh cm n !

Chuyn thc tp cui kha

Trang 1

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

NHAN XET CUA N V THC TAP


.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ngay

Chuyn thc tp cui kha

thang

nam 2009

Trang 2

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

NHAN XET CUA GIAO VIEN HNG DAN


.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ngay

Chuyn thc tp cui kha

thang

nam 2009

Trang 3

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

MC LC
Noi dung

Trang

CHNG 1: C S L LUN V CU TRC VN V CHI PH S DNG


VN CA DOANH NGHIP
I-KHI NIM V CU TRC VN V CHI PH S DNG VN .................. 8
1.Khi nim v cu trc vn ............................................................................... 8
1.1-Cc nhn t cu thnh cu trc vn .............................................................. 9
1.2-Cc t s o lng cu trc vn: ................................................................ 10
1.3- ngha ca vic nghin cu cu trc vn trong qun tr ti chnh.............. 11
2.Chi ph s dng vn ...................................................................................... 11
2.1 Khi nim................................................................................................... 11
2.2 chi ph s dng vn vay:............................................................................. 12
2.2.1. chi ph s dng vn vay ngn hn........................................................... 12
2.3 Chi ph s dng vn c phn: ..................................................................... 12
2.3.1- Chi ph s dng vn c phn u i(rp) .................................................. 12
2.3.2-. Chi ph s dng vn c phn thng .................................................... 13
2.4 Chi ph s dng vn bnh qun(WACC): .................................................... 13
2.5 Chi ph sa dng vn bin t v quyt nh u t ..................................... 14
II. CU TRC VN TI U,CC NHN T NH HNG N CU TRC
TI U. .................................................................................................................. 15
1.Cu trc vn ti u

15

2.Cc nhn t nh hng n cu trc vn ti u

15

III. TC NG CA CU TRC VN N DOANH LI V RI RO ....... 16


1.Khi nim v phn lai ri ro ................................................................................ 16
1.1.Khi nim ri ro ......................................................................................... 16
Chuyn thc tp cui kha

Trang 4

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

1.2.Phn lai ri ro ........................................................................................... 16


1.2.1.Ri ro kinh doanh .................................................................................... 16
1.2.2.Ri ro ti chnh ........................................................................................ 17
2.Cc lai n by trong doanh nghip............................................................. 17
2.1.n by kinh doanh ................................................................................... 18
2.1.1.Khi nim ................................................................................................ 18
2.1.2. Mc ch ca vic phn tch n by kinh doanh................................... 18
2.1.3.Phn tch ha vn .................................................................................... 18
2.1.4.Phn tch nghing n by kinh doanh(DOL) ..................................... 20
2.2 n by ti chnh(DFL) ............................................................................. 21
2.2.1. Khi nim............................................................................................... 21
2.2.2. Mc ch phn tch n by ti chnh ..................................................... 21
2.2.3.n by ti chnh vi gi tr doanh nghip .............................................. 22
2.2.4.Phn tch nghing n by ti chnh ................................................... 23
2.2.5.Cc phng thc o lng ri ro ti chnh khc ...................................... 24
2.3 n by tng hp ....................................................................................... 24
2.3.1.Khi nim ................................................................................................ 24
2.3.2. Phn tch nghing n by tng hp .................................................. 24
IV-CU TRC VN TRONG MI QUAN H VI GI TR DOANH
NGHIP ................................................................................................................. 25
1.Phn tch im ha vn EBIT........................................................................ 25
1.1.Khi nim................................................................................................... 25
1.2. Phn tch im ha vn EBIT .................................................................... 25
2.Xc nh cu trc vn ti u thng vic s dng phn tch EBIT EPS........ 27
2.1. Phn tch EBIT EPS v l thuyt cu trc vn ti u ............................... 27
2.2.Xc nh im ha vn gi tr th trng(EBIT th trng )........................ 27
Chuyn thc tp cui kha

Trang 5

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

3.Tm chn thu li t chng khon n ng gp nh th no vo gi tr doanh


nghip ...................................................................................................................... 27
CHNG 2
THC TRNG V CU TRC VN CHI PH S DNG VN TI CNG
TY C PHN QUNG CO SAO TH GII.................................................... 29
I. GII THIU KHC QUT V CNG TY C PHN QUNG CO SAO
TH GII
LCH S HNH THNH V PHT TRIN CA CNG TY C PHN
QUNG CO SAO TH GII............................................................................. 29
1. Lch s hnh thnh ca cng ty ..................................................................... 29
2.S t chc b my .................................................................................... 32
3.Chc nng ca tng b phn ......................................................................... 32
II. PHN TCH CU TRC VN V CHI PH S DNG VN TI CNG
TY CPQC SAO TH GII qua hai nm 2007 v 2008........................................ 36
1.Phn tch cu trc vn ca Cng ty C phn qung co Sao Th Gii ........... 36
2.Phn tch kh nng thanh ton ca cng ty .................................................... 39
III.PHN TCH CHI PH S DNG VN V CHI PH S DNG VN BNH
QUN CA CNG TY C PHN QUNG CO SAO TH GII ................. 42
1. Phan tch chi ph d dung von chu s hu ................................................... 42
2 Phn tch chi ph s dng vn vay n ngn hn ............................................. 42
3.Phn tch chi ph s dng vn vay n di hn ................................................ 46
4.Phn tch chi ph s dng vn c phn........................................................... 48
5.Phn tch chi ph s dng vn bnh qun(WACC) ......................................... 49
IV.PHN TCH TC NG CA CU TRC VN N DOANH LI V RI
RO CA CNG TY C PHN QUNG CO SAO TH GII ............... 50
1.Tnh hnh doanh thu ca cng ty qua hai nm 2007 -2008 ............................. 50
2.Phn tch im ha vn EBIT........................................................................ 50
3.Phn tch tc ng ca n cn n DFL ........................................................ 53

Chuyn thc tp cui kha

Trang 6

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

V.PHN TCH CU TRC VN TRONG MI QUAN H VI GI TR


CNG TY. .............................................................................................................. 54
1.Chnh sch n v gi tr ca l chn thu ....................................................... 54
CHNG 3: GII PHP...................................................................................... 56
CHNG 4:KT LUN ....................................................................................... 57
PH LC
TI LIU THAM KHO

Chuyn thc tp cui kha

Trang 7

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

CHNG I
C S L LUN V CU TRC VN V CHI PH S DNG
VN CA DOANH NGHIP
I KHI NIM V CU TRC VN V CHI PH S DNG VN
Vn l mt iu kin tin quyt cho mt doanh nghip c th ra i v hot
ng. Mi mt loi ngun vn u c chi ph v s dng nht nh. Do vy, c th
huy ng, qun l v s dng c hiu qu nguonnf vn ca mnh, doanh nghip phi
nghin cu tng ngun vn ca mnh, doanh nghip phi nghin cu chi ph ca tng
ngun vn c th t xc nh cho mnh mt c cu hp l ph hp vi tng
iu kin c th, tng giai on ca doanh nghip
1. Khi nim v cu trc vn.
Cu trc vn l s kt hp s lng ngn hn thng xuyn, n di hn, c phn
u i v c phn thng c dng ti tr quyt nh u t ca mt doanh
ngip.
Vn t ra y l liu mt Cng ty no c th tc ng n gi tr v chi
ph s dng vn ca n bng cch thay i cu trc vn hay khng? V quyt nh
u t hay khng u t vo mt d n no c thay i khng v thu nhp ca c
ng thay i hay khng? Mc tiu ca bi ny l xem xt v phn tch s nh hng
ca cu trc vn ln gi tr doanh nghip v thu nhp ca c ng.
Mt Cng ty c th c mt cu trc vn ti u bng cch s dng n by ti
chnh ph hp. Nh vy Cng ty c th h thp chi ph s dng vn thng qua vic
gia tng s dng n (v khi s dng n Cng ty s c hng li ch t tm chn
thu). Tuy nhin khi t l n gia tng th ri ro cng gia tng do nh u t s gia
tng t l li nhun i hi rE. Mc d s gia tng rE lc u cng khng hon ton
xa sch li ch ca vic s dng n nh l mt ngun vn r hn cho n khi no
nh u t tip tc gia tng li nhun i hi khin cho li ch ca vic s dng n
khng cn na.
Chi ph s dng vn l mt ci g m doanh nghip phi tr cho ngun ti tr,
l n vay, c phn u i, thu nhp gi li, c phn thng v doanh nghip s dng
nhng ngun ti tr ny ti tr cho nhng d n u t mi.chi ph s dng vn c
th c xem nh t sut sinh li m cc nh u t trn th trng yu cu u t
vo chng khon ca cng ty. Nh vy chi ph s dng vn ca doanh nghip c
xc nh t th trng vn v n c quan h trc tip n mc ri ro ca nhng d
n u t mi n nhng ti sn hin hu v cu trc vn ca doanh nghip. Ni
chung khi nh u t nhn thy ri ro ca doanh nghip ln hn th h s i hi mt
t sut sinh li tng ng v chi ph s dng vn ca doanh nghip cng v th m s
cao ln.
Chi ph s dng vn cng c th c hiu nh l t sut sinh li ti thiu m
doanh nghip i hi khi thc hin mt d n mi. Nu mt d n mi to c t
sut sinh li n b IRR ln hn chi ph s dng vn th gi tr ca doanh nghip s

Chuyn thc tp cui kha

Trang 8

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

tng. Ngc li, nu mt d n u t mi to ra IRR thp hn chi ph s dng vn,


gi tr ca doang nghip s gim.
1.1. Cc nhn t cu thnh cu trc vn.
a./ Ngun vn vay:
Trong nn kinh t th trng,hu nh khng mt doanh nghip nohat ng sn
xut kinh doanh ch bng ngun vn t c m u phi hat ng bng nhiu ngun
vn, trong ngun vn vay s dng ng k.
Ngun vn vay l ngun vn ti tr t bn ngai doanh nghip v doanh nghip
phi thanh tan cc khan vay theo thi hn cam kt v ng thi phi tr tin li vay
theo li sut tha thun. Ngun vn vay mang mt ngha rt quan trng i vi vic
m rng v pht trin sn xut kinh doanh ca mt doanh nghip. Trong cu trc vn
ta ch xt n ngun vn vay trung hn v di hn.
Vay ngn hn:
Thi gian o hn ngn hn mt nm
Li sut ca ngun vn vay ngn hn thng thp hn tn dng di hn
Thung c b sung vn lu ng
Vay di hn:
Thi gian o hn di hn mt nm
Li sut vay di hn thng cao hn so vi li sut vay ngn hn
Thng c dng b sung cho vn xy dng c bn hay mua sm ti sn c
nh.
Ngun vn vay ny c th c huy ng t cc t chc ti chnh,ngn hng hay
vic pht hnh tri phiu. Vic doanh nghip s dng lai ngun vn vay ny nhiu
hay t th cn ty thuc vo c im ca lai hnh doanh nghip v doanh nghip
ang trong chu k sn xut kinh doanh
b/ Ngun vn ch s hu
Ni n ngun vn ch s hu l ni n ngun vn u tin m doanh nghip
huy ng c.Bi v,i vi mt doanh nghip trc khi i vo hat ng sn xut
kinh doanh th doanh nghip phi c vn iu l (vn gp nu doanh nghip c
phn,hoc l vn ngn sch nh nc cp nu l doanh nghip nh nc)
T trng ngun vn ch s hu trong tng ti sn n phn nh tnh hnh t ch
v ti chnh ca doanh nghip.
Tm li: Khc bit c bn gia ngun vn vay v ngun vn ch s hu l:
* Ngun vn vay:
Doanh nghip nhn c ngun vn ny khng phi t ch s hu
Phi tr li vay cho cc khan tin vay

Chuyn thc tp cui kha

Trang 9

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Mc li sut phi tr cho cc khan vay theo mc n nh,c tha thun khi
vay
Doanh nghip phi han tr n khi o hn,ngai tr ngun huy ng t tn
dng u i.
Doanh nghip c th phi th chp ti sn hay nh bo lnh khi vay n.
Do cc ch s hu ca doanh nghip ng gp
Ch chia li tc cho ch s hu nu doanh nghip c li nhun
Li tc chia cho cc ch s hu ty theo quyt nh ca Hi ng Qun Tr v
ty thuc vo mc li nhun thu c ca cng ty.
Doanh nghip khng phi han tr tin vn nhn t ch s hu,tr khi doanh
nghip ph sn
Doanh nghip khng phi th chp khi huy ng vn
1.2. Cc t s o lng cu trc vn
Cc t s thng c nh gi v xem xt cu trc vn ca Doanh Nghip.
N di hn
T s n di hn trn vn ch s hu =
Vn ch s hu
N di hn: l nhng khan n c thi hn thanh tan trn mt nm chng hn
nh vay di hn bng pht hnh tri phiu,ti sn thu mua.
Vn ch s hu bao gm: Vn c phn v li nhun gi li
Vn c phn = Mnh gi c phiu

x S c phiu ang lu hnh

Thu nhp gi li l thu nhp rng sau khi chi tr cho c ng di dng c
tc.
Cch tnh tan cc c phn trn y s dng gi tr trn s sch k tan.Trong
thc t cc doanh nghip c th lp bo co ti chnh theo gi tr th trng:
Vn c phn = Px N
Trong :
P: Gi th trng ti thi im lp bo co
N: S c phiu ang lu hnh
Ngai ra ngi ta cn s dng t s ti chnh lin quan khi phn tch cu trc
vn ca doanh nghip, l:
N di hn
T S n =
Tng ti sn
Chuyn thc tp cui kha

Trang 10

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Tng ti sn bao gm: Ti sn lu ng v ti sn c nh hay l tng gi tr tan


b kinh ph u t cho sn xut kinh doanh ca doanh nghip trong phn bn tri ca
bng cn i k tan.
T s ny cho thy gnh nng n ca doanh nghip:
T s t ti tr =

Vn ch s hu
Tng ti sn

Qua t s ny c th thy c kh nng t ti tr ca doanh nghip i vi cc


ti sn khc ca mnh (kh nng t ch v ti chnh. Trn c s xem xt mc ca
cc t s ny nh qun tr c phng n tng hay gim cc t s trn cho ph hp
vi tnh hnh hat ng v v th ti chnh ca doanh nghip.
Qua t s ny c th thy c kh nng t ti tr ca doanh nghip i vi cc
ti sn khc ca mnh(kh nng t ch v ti chnh. Trn c s xem xt mc ca
cc t s ny nh qun tr c phng n tng hay gim cc t s trn cho ph hp
vi tnh hnh hat ng v v th ti chnh ca doanh nghip.
Tng ti sn
Ch s thanh ton ngn hn =
Tng n ngn hn
1.3. ngha ca vic nghin cu cu trc vn trong qun tr ti chnh:
Cu trc vn l vn c cc nh nghin cu kinh t -ti chnh quan tm
v nhiu thi gian nghin cu.ng trn gc nh qun l ti chnh ti doanh
nghip vic nghin cu cu trc vn gip h tm ra li gii cho nhng cu hi sau:
Xc nh cu trc vn nh th no l hp l v c li cho doanh nghip?
Nn vay n hay l khng?
Nu vay n, doanh nghip gnh chu ri ro mc no?
Vic hiu tng tn v cu trc vn cc nh qun tr s tm ra cu tr li cho
nhng cu hi trn, t ra cc quyt nh ti tr ng n nhm tng hiu qu
hat ng ca doanh nghip. Gia tng li nhun cho c ng nhng vn hn ch ri
ro mc thp nht
2.Chi ph s dng vn :
2.1. Khi nim:
Chi ph s dng vn l gi m nh u t phi tr cho vic s dng ngun vn c
th no ti tr cho quyt nh u t ca mnh. Chi ph s dng vn bao gm
chi ph tr cho vic s dng n vay v chi ph tr cho vic u t bng ngun vn ch
s hu di cc hnh thc b sung bng cc li nhun cha phn phi hoc b sung
bng cc qu chuyn dng ca doanh nghip.

Chuyn thc tp cui kha

Trang 11

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Chi ph s dng vn ch s hu bao gm :Doanh nghip nh nc thng s


dng ngun vn ngn sch cp chim t trng ng k trong tng ngun vn v vi
ngun vn ny doanh nghip cn s dng ngun vn t b sung, trong trng hp
ny chi ph s dng vn l chi ph c hi.Nu doanh nghip s dng vn lin doanh
lin kt hoc vn c phn th phi tr li cho ngi gp vn v tr li tc c phn cho
c ng.
Chi ph s dng n phi tr: Nu s dng vn vay ngn hng th phi tr li
vay,nu s dng n do pht hnh tri phiu th phi tr cho tri ch mt khan li tc
nht nh nh li sut c ghi trn tri phiu.
Chi ph s dng vn ng vai tr nh l t l chit khu lm cn bng lng vn
m doanh nghip c quyn s dng hm nay vi cc khan (gc v li) m doanh
nghip phi tr cho ch s hu mt ngun vn no trong tng lai.Trong hat
ng kinh doanh ca doanh nghip phi tm mi cch gim chi ph. gim c
chi ph s dng vn th trc ht ta cn phi lng gi n. L thuyt v thc t
chng minh cc kh khn trong tnh tan v qun l cc chi ph ny,bi v n ph
thuc vo qu nhiu cc yu t:Nh tnh mo him ca vic s dng vn,li sut ca
cc khan n phi tr,cu trc ti chnh ca doanh nghip,chnh sch phn phi li
nhun cho vn gp.V vy khi tnh ton chi ph s dng vn phi chp nhn mt tm
nhn xa v phi lng ha chi ph bnh qun ca cc ngun ti tr.
2.2. Chi ph s dng vn vay:
2.2.1. Chi ph s dng vn vay ngn hn:
L khan chi ph tr li cho ngi cho vay hoc ngn hng
k

rD = [ 1 + Error ! ] -1

Trong :
rD:Chi ph s dng vn vay
i : Li sut tin vay mt nm
k : S k tnh li trong mt nm
2.3. Chi ph s dng vn c phn:
2.3.1. Chi ph s dng vn c phn u i(rp):
C phn u i c xem nh l mt lai ngun vn ch s hu c bit trong
mt doanh nghip. Nhng c ng u i s c nhn c tc c nh nh cng b
vi th t u tin trc khi li nhun thun c phn phi cho cc c ng nm gi
c phn. V c phn u i l mt ngun ti tr vn ch s hu nn doanh thu t pht
hnh cc c phn u i l vnh vin.
Rp =

Dp
Pp

Trong :
Chuyn thc tp cui kha

Trang 12

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Pp:Mnh gi c phn u i
Pp:Doanh thu thun t vic pht hnh c phn u i
Dp: C tc c phn u i
2.3.2. Chi ph s dng vn c phn thng :
Chi ph s dng vn c phn thng : L t sut sinh li trn mi c phn do cc
nh u t trn th trng vn k vng.
re =

D1
P0

+g

D1

rre =

P0(1-T)

+g

Trong :
P0: gi c phn thng
D1: C tc d kin vo cui nm 1
re: T sut sinh li cn thit ca c phn thng
r ne : Chi ph s dng vn c phn thng do pht hnh c phiu mi
g: T l tng trng u hng nm trong c tc
nh gi ti sn vn (CAPM):
re= rf + x (rm - rf )
Trong :
rf: T sut sinh li phi ri ro
cc ti sn

rm: T sut sinh li th trng l t sut sinh li danh mc th trng ca

Chi ph s dng vn t thu nhp gi li rre:


L phn li tc m cc c ng c chia,nhng doanh nghip gi li khan li
tc ny ti u t
D1
rre =

P0
Trong :
rre:Chi ph s dng vn c phn thng do li nhun gi li
P0: Gi c phn thng
g: T l tng trng l tc c phn
D1: Li tc c phn nm 1
2.4. Chi ph s dng vn bnh qun (WACC):
Chuyn thc tp cui kha

Trang 13

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Vn ca mt Cng ty hay ca mt d n c huy ng t hai ngun: Vn ch


s hu v vn i vay. Mi mt ngun vn i hi mt t sut sinh li khc nhau. i
vi nh cho vay th yu cu ca h l li sut, i vi vn ch s hu thng c sut
sinh li cao hn do ri ro cao hn. Trong trnh t thanh khon, vn ch s hu nm
v tr sau cng, khon n vay c u tin nhn trc.
Trong doanh nghip lun lun s dng nhiu ngun ti tr khc nhau. V
vy,cn phi xc nh chi ph s dng vn bnh qun ca tt c cc ngun vn . Chi
ph s dng vn bnh qun ca doanh nghip ph thuc rt nhiu vo cu trc vn ca
doanh nghip, cu trc vn m thay i th chi ph s dng vn bnh qun cng thay
i theo.
WACC = %D x rD + %E x rE
(%E + %D = 100 %, Hay n phi tr + Vn ch s hu = Ti Sn)
Trong :
% D: L t l n vay
% E: L t l vn ch s hu
rE: L sut sinh li i hi ca vn ch s hu.
rD: L li sut tin vay.
Cu trc vn lch s so vi mc tiu:
-T trng tnh theo cu trc vn lch s l t trng theo gi tr s sch hay gi tr
th trng da trn cu trc vn thc t.
- T trng tnh theo cu trc vn mc tiu cng c da trn gi tr s sch hay
gi tr th trng nhng n phn nh t trng trong mt cu trc vn k vng ca
doanh nghip.
2.5. Chi ph sa dng vn bin t v quyt nh u t:
Chi ph s dng vn bin t(WMCC): L chi ph s dng vn bnh qun ca
mt doanh nghip gn lin vi mt ng ti tr tng thm . Qui m tng th chi ph s
dng vn bnh qun cng tng .
tnh tan chi ph s dng vn bin t cn xc nh im gy, l im m ti
khi tng quy m cc ngun ti tr vt qu lm chi ph ca mt trong nhng
ngun ti tr thnh phn s gia tng.
Cng thc:
AFj
BPj

=
Wj

Trong :
BP j : im gy cho ngun ti tr j
Chuyn thc tp cui kha

Trang 14

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

AF j : Tng ngun ti tr ca ngun ti tr j


W j : T trng ca ngun ti tr thnh phn j trong cu trc vn ( theo
gi tr lch s hoc mc tiu)
ng c hi u t (IOS): Ti bt k thi im no ,mt doanh nghip lun
c sn nhng c hi u t mi .Nhng c hi u t ny khc nhau v kch c hay
qui m vn u t,khc nhau v t sut sinh li v ri ro. ng c hi u t l
th tp hp phn nh IRR cc d n ca doanh nghip( u tin cc IRR cao nht)
Tm li:
Mi ngun vn m doanh nghip s dng u phi tr ngun chi ph cho
vic s dng vn .Khan chi ph ny c gi l chi ph s dng vn.Chi ph ny
c tc ng n li nhun ca doanh nghip nhiu hay t ph thuc vo lng vn vay
.Do vy cc doanh nghip lun s dng nhiu ngun vn vi nhau sao cho chi ph s
dng vn thp nht nhng t c li nhun cao nht.
II. CU TRC VN TI U,CC NHN T NH HNG N CU
TRC TI U.
1. Cu trc vn ti u:
Cu trc vn ti u l s kt hp gia n di hn,c phn u i,c phn thng
c s dng ti tr cho quyt nh u t ca doanh nghip. Cu trc vn ti u
xy ra thi im m ti ti thiu ha chi ph s dng vn v ti thiu ha ri ro
ca doanh nghip t ti a ha li nhun cho doanh nghip.
S lng n trong cu trc vn ti u ca doanh nghip c gi l kh nng
vay n ca doanh nghip. Do kh nng vay n ca mt doanh nghip c xc
nh bi cc yu t ri ro kinh doanh ca doanh nghip, thu sut thu thu nhp ca
doanh nghip v thu thu nhp c nhn, mc ph sn c th c chi ph i l, vai
tr ca chnh sch cu trc vn trong vic cung cp cc tn hiu v thnh qu ca
doanh nghip cho cc th trng vn.
2. Cc nhn t nh hng n cu trc vn ti u:
Ri ro kinh doanh ca doanh nghip : Khi mt doanh nghip trong giai an
gp phi kh khn trong kinh doanh do b cnh tranh v gi c hoc vic va a ra
th trng mt sn phm mi nn cha c th phn v phi chp nhn thua l trong
thi gian ny... Trong nhng trng hp ny cc doanh nghip thng khng mo
him trong vic s dng n vay b sung vn kinh doanh gp phn lm thay i cu
trc vn hin ti ca doanh nghip.
Chnh sch thu ca quc gia cng tc ng trc tip n cu trc vn ca mt
doanh nghip .Trong trng hp doanh nghip s dng n th phi tr khan chi ph
s dng vn vay. Nhng khan chi ph ny li c tnh sau thu do nu chnh
sch ca mt qua gia ph hp th doanh nghip s s dng n v li vay thc s m
doanh nghip phi tr sau thu rt thp.Nh vy cu trc vn tc ng n quyt nh
chn cu trc vn thm dng n hay thm dng vn c phn.

Chuyn thc tp cui kha

Trang 15

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Tnh hnh ti chnh ca doanh nghip s tc ng trc tip n cu trc vn ca


doanh nghip.Trong trng hp thiu vn mun tng vn hat ng th doanh nghip
phi quyt nh chn ngun no b sung,nu doanh nghip m quyt nh s dng
n vay th cu trc vn ca doanh nghip s thin v s dng n nhng nu doanh
nghip c ngun vn tch ly cung cp cho hat ng kinh doanh th khi doanh
nghip s s dng vn b sung m khng s dng vn vay. Nh vy Chnh kh nng
ti chnhca doanh nghip s quyt nh c nn vay hay l khng.
Quan im ca nh qun l quyt nh c nn s dng n vay hay l khng.
Thc t c mt s nh qun l sn sng s dng n tng li nhun nhng cng c
nhng nh qun l khc li e d khi quyt nh s dng n vay.Do quan im ca
nh qun tr ht sc quan trng trong vic ra quyt nh ny.
III. TC NG CA CU TRC VN N DOANH LI V RI RO:
1. Khi nim v phn lai ri ro:
1.1.Khi nim ri ro:
Ri ro l tnh hung m ti gy nhng s c khng tt cho doanh nghip,nh
hng n thu nhp ca doanh nghip,nh hng n s tn ti ca doanh nghip.
Ri ro ca mt doanh nghip do rt nhiu nguyn nhn gy ra gm cc nguyn
nhn khch quan nh khng hang,suy thai,nh cng,thin tai,s thay i cc chnh
schv cc nguyn nhn ch quan nh nh qun l yy km,sai lm trong vic d
bo kinh t, vic ra cc quyt nh dn n sai lm,
1.2. Phn lai ri ro:
Trong qu trnh hat ng,mt doanh nghip phi ng u vi nhiu lai ri
ro.Ri ro lm nh hng trc tip n kt qu kinh doanh ca doanh nghip c th
chia lm hai lai ri ro:Ri ro kinh doanh v ri ro ti chnh.
1.2.1.Ri ro kinh doanh: Ri ro kinh doanh l s khng chc chn thi im
hin ti v mc li nhun trong tng lai.
Ri ro kinh doanh gn lin vi hat ng kinh doanh ca doanh nghip nn nh
hng trc tip n doanh li ca doanh nghip.Mc d y l lai ri ro kh kim
sat v ty thuc vo nhiu nhn t khch quan hn l nhng nhn t ch quan.Tuy
nhin vi kh nng ca nhng nh qun l ti nng c th hn ch c thp nht
mc ri ro ny thng qua vic la chn v ra cc quyt nh u t mt cch sng
sut
c th hn ch ri ro trc ht cc nh qun tr h thng phi am hiu v
nhn bit c u l nhng nhn t nh hng n mc ri ro trong kinh
doanh.Ni chung c v s nhng tc ng ,thm ch nhng d bo ng tin cy nht
cng khng th lai b ht c nhng s khng chc chn tc ng n li nhun
ca doanh nghip, v d:
S khng chc chn v mc cu trong tng lai bao gm xu hng ca nghnh
v th phn ca doanh nghip
Do nhng thay i trong gi c cc yu t u vo nh nguyn vt liu, lao ng
Chuyn thc tp cui kha

Trang 16

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Nhng thay i trong gi c u ra ca doanh nghip


S cnh tranh trong nghnh m doanh nghip ang hat ng
S pht trin ca cng ngh (T trng ca bin ph v nh ph trong tng chi
ph ca doanh nghip)
kim sat cc ri ro kinh doanh trn th vic xy dng mt cu trc chi ph
hp l ng vai tr quan trng. Doanh nghip da vo d an tc ng cc nhn t
lm nh hng n mc sinh li iu chnh t l gia cc lai chi ph s to nn s
kim sat cc lai ri ro mt cch hu hiu cho doanh nghip ca mnh.
Ri ro kinh doanh lm nn tng cho n by kinh doanh: Trn phng din ti
chnh, ri ro kinh doanh ph thuc ch yu vo s phn b gia bin ph v nh ph
ca doanh nghip.Mi quan h gia bin ph ,nh ph v thu nhp hat ng c th
hin qua phn tch im ha vn.y l cng c ht sc quan trng v chnh qu trnh
phn tch ny dn ta n khi nim nn tng v n by kinh doanh(hay cn gi l
n cn nh ph)
1.2.2.Ri ro ti chnh: L s khng chc chn v kh nng thanh tan li vay
ca doanh nghip.
Ri ro ny xut pht t vic s dng n trong cu trc ngun vn ca doanh
nghip.Ngha l doanh nghip khng to EBIT trang tri cc chi ph ti
chnh(chi ph vay)do vic s dng n th doanh nghip s gp phi ri ro ti chnh
Ri ro ti chnh lm c s cho n by ti chnh: Mt cu hi c t ra y
l lm cch no o lng mc nh hng tch cc hoc tiu cc ca vic s
dng n vay i vi sc gia tng hay gim st t sut li nhun trn vn ch s hu
ca doanh nghip? Chnh cu hi ny dn ta ti khi nim c bn trong phn tch ti
chnh chnh l n by ti chnh.Thng qua tc ng ca n by ny ln doanh li
ca c ng s gip ta hiu r hn v nhng nh hng ca ri ro ti chnh i vi
doanh nghip
Nh vy mt cu trc100% vn ch s hu s khng c ri ro ti chnh.Tuy
nhin trong iu kin kinh t hin nay vic s dng n vay l iu tt yu ca mi
doanh nghip.thm vo vi mc tiu nhm tt a ha gi tr cho doanh nghip s
thc y doanh nghip tm mi cch sao cho t c chi ph s dng vn thp
nht.Mt trong nhng iu m nh kinh doanh cn quan tm l Nn duy tr h s
n ln t c t sut sinh li cao? Bi v cn cn nhc gia vic t c li
ch ny ng thi phi ng u vi vic gnh chu v ri ro ti chnh
2. Cc lai n by trong doanh nghip:
Xc nh cu trc chi ph trong hat ng sn xut kinh doanh l quyt nh v
n by kinh doanh. Xc nh v cu trc vn l quyt nh v n by ti chnh .Tc
dng n by trong doanh nghip c s dng chng minh cho kh nng chi tr
cc khan chi ph c nh khi s dng ti sn hay vn vay
C 3 lai n by trong vic qun l ti chnh:
- n by kinh doanh DOL(n cn nh ph)
Chuyn thc tp cui kha

Trang 17

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

- n by ti chnh DFL (n cn n)
- n by tng hp DTL (n cn tng hp)
2.1.n by kinh doanh:
2.1.1.Khi nim:
n by kinh doanh l mt cng c ti chnh nhm xc lp cu trc chi ph ca
mt doanh nghip lm khuch i li nhun doanh nghip
2.1.2. Mc ch ca vic phn tch n by kinh doanh
Ri ro kinh doanh ca doanh nghip ph thuc vo kt cu chi ph ca doanh
nghip,n by kinh doanh s o lng mc ri ro ny.Khi chi ph c nh chim t
trng cao trong kinh doanh doanh thu gim th doanh nghip phi i mt vi vi
ri ro kinh doanh cao
Thng qua vic phn tch n by kinh doanh s gip nh qun tr thy c nh
hng ca kt cu chi ph n mc ri ro kinh doanh ca doanh nghip
2.1.3.Phn tch ha vn:
im ha vn l mc sn lng hoc doanh thu m ti doanh nghip c li
nhun hot ng bng khng hay doanh thu bng chi ph hot ng.
im ha vn c xc nh da trn nhng gi nh sau:
Gi bn khng i
Bin ph n v sn phm c nh v tng t l theo theo khi lng sn phm
sn xut hoc tiu th.
Tng nh ph khng i.
Nhng gi nh trn trng nhng phn tch ngn hn, c ngha l trong iu kin
quy m sn xut c xc lp v gi khng i. Gii hn sn lng l cng sut
thit k ti a, nu sn lng tng vt mc cng sut ti a th tt c cc gi nh
trn khng cn ph hp na v lc ny tng nh ph s tng v bin ph cng c th
thay i.
Trong ngn hn, quy m hay cng sut hot ng ca mt cng ty c thit
lp, chi ph c nh l chi ph khng thay i khi s lng sn xut hay tiu th thay
i. Chi ph c nh bao gm cc loi chi ph nh khu hao, bo him, mt b phn
chi ph in nc v mt b phn chi ph qun l. Chi ph bin i l chi ph thay i
khi s lng sn phm sn xut hoc tiu th thay i, chng hn nh chi ph nguyn
vt liu, lao ng trc tip, mt phn chi ph in nc, hoa hng , mt phn chi ph
qun l hnh chnh.
Trong kinh doanh chng ta phi u t chi ph c nh, hot ng tiu th sn
phm v cung ng dch v s s to ra doanh thu, nu doanh thu ln b p
c chi ph c nh v chi ph bin i th cng ty s c li nhun, cn ngc li nu
doanh thu qu thp, phn chnh lch gia doanh thu v chi ph bin i khng b
p chi ph c nh cng ty s b l.
Chuyn thc tp cui kha

Trang 18

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Khi doanh thu doanh thu vt qua mc b p chi ph c nh v chi ph


bin i th cng ty c th gia tng li nhun cng nhanh, bi v nhng cng ty c chi
ph c nh ln thng tit kim chi ph bin i hn v kh nng gia tng doanh thu
ln hn.
Phn tch ha vn l ni dung quan trng trong vic phn tch mi quan h gia
chi ph khi lng li nhun. N gip ngi qun l xc nh c sn lng,
doanh thu ha vn xc nh vng li l ca doanh nghip. T nh qun l s c
nhng chin lc trong sn xut v trong cnh tranh a sn lng ,doanh thu ca
mnh vt ln im ha vn ny trong di hn.
Tng nh ph (F)
Sn lng ha vn Q0

=
Gi bn (P) Bin ph (v)

Doanh thu ha vn S0 = Gi bn x Sn lng ha vn(Q0)


Minh ha bng th v sn lng ha vn
DT, CP

S
TC

TC0

Bin Ph
nh Ph

F
Q0

O
Nhn xt:
-Khi sn lng t c mc Q0 th tng chi ph TC0 tng ng vi mc doanh
thu S0 . Trong trng hp ny ng tng chi ph TC nm trn ng ng doanh
thu S , chng t vi mc sn lng bn ra Q0 v doanh thu thu vo t mv So th
khng th no b p c tng chi ph. Do m doanh nghip b l
ngha ca vic phn tch im ha vn
Phn tch ho vn gip cho Doanh nghip la chn quy m u t ph hp vi
quy m th trng, ng thi la chn hnh thc u t nhm gim thiu ri ro do s
bin ng sn lng tiu th sn phm.

Chuyn thc tp cui kha

Trang 19

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Vic la chn quy m v cng ngh u t ph thuc vo quy m th trng,


nu quy m th trng nh hoc c nhiu i th cnh tranh, mt d n c im ha
vn thp s t ri ro hn mt d n c im ha vn cao. Tuy nhin trong quy m th
trng c tim nng ln mt d n c quy m ln s c kh nng mang li mc li
nhun cao hn.
i vi mt cong ty ang phn tch im ha vn s gip cng ty thy c tc
ng ca chi ph c nh v doanh thu ti thiu m doanh thu ti thiu m doanh thu
phi phn u vt qua duy tr li nhun hot ng. Mt cng ty c ri ro hot
ng tim n cao khi doanh thu ha vn cao. im ha vn cho thy mc s dng
chi ph hot ng c nh ca mt cng ty hay mc s dng n by hot ng cu
cng ty.
Qua vic phn tch bng th ta thy nh ph ng mt vai tr quan trng i
vi khan li hay l trong hat ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Do o
nh ph cng ln doanh nghip cng gnh nhiu ri ro.
2.1.4.Phn tch nghing n by kinh doanh(DOL):
nghing n by kinh doanh (DOL) ca mt doanh nghip s tin n cc
i khi sn lng ca doanh nghip tin gn n sn lng ha vn Q0
.
n by kinh doanh dng cc chiphis hot ng c nh lm im ta. khi mt
doanh nghip s dng cc chi ph hot ng c nh, mt thay i trong doanh thu s
c phng i thnh mt thay i tng i ln trong thu nhp trc thu v li vay
(EBIT). Tc ng s nhn ny cu vic s dng cc chi ph hot ng c nh c
gi l nghip n by kinh doanh (DOL).
DOL nh gi t l % thay i EBIT do kt qu t vic thay i 1% doanh s
EBIT + F
DOL =

(Q1 Q0)(P-v)
=

EBIT

Q0
=

Q0(P-v)-F

Q1-Q0

Qua cng thc trn ta thy nh ph ng vai tr quan trng trong vic khuch
i li nhun cng nh ri ro ca doanh nghip. nh ph cng cao th nghing n
cn nh ph cng ln v s ko theo s gia tng rt nhanh ca EBIT,ngc li nu
doanh s gim th cng lm cho EBIT gim nhanh chng .Do cn phi xc nh r
rng phng hng tng gim ca doanh s xc nh mt t l n by kinh doanh
thch hp
Nu sn lng m cng gn sn lng ha vn bao nhiu th nghing ca n
cn nh ph cn ln to ra rt nhiu ri ro cho doanh nghip. Lc ny doanh nghip
c nguy c ri vo vng l v thm vo y l d n ca n cn n s khuch i
khan l ny . Do gim thiu ri ro kinh doanh th doanh nghip cn phi c
bin php nhm nhm a sn lng vt xa sn lng ha vn cng ln cng tt.
iu ny khng c ngha l doanh nghip cn phi lm gim nh ph v tng
sn lng gim thiu ri ro.Trong mi trng cnh tranh nh ngy nay,vic cnh
Chuyn thc tp cui kha

Trang 20

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

tranh ht sc gay gt do doanh nghip bt buc phi u t vo khoa hc k


thut,my mc hin i to ra sn phm tt c cht lng cao,lm gim bt gi
thnh lm nh ph tng ln rt nhiu,thm vo l chin lc kinh doanh lm m
rng th phn cng lm tng nh ph ln ng k. iu ny s y im ha vn v
n cn nh ph ln mt mc cao hn trong tng lai.
Tm li, ta c th xem nghing n by kinh doanh nh mt dng ri ro tim
n, bn thn n khng to ra ri ro cho doanh nghip, n ch tc ng lm gia tng ri
ro khi c s bin ng doanh thu v chi ph sn xut. Vic s dng n by ph thuc
rt nhiu vo c im ca tng ngnh ngh hot ng kinh doanh, nghip cu n
by kinh doanh do do c im kinh doanh ca cng ty quyt nh.
2.2 n by ti chnh (DFL)
2.2.1. Khi nim:
n by ti chnh l vic s dng cc chi ph ti chnh c nh nh: li vay,li
tc c phn u i ,thu mua ti chnh nhm khuch i li nhun ca ch s hu
doanh nghip
Dn by ti chnh dng cc ch ph ti chnh c nh lm im ta. khi mt doanh
nghip s dng cc chi ph ti chnh c nh, mt thay i trong EBIT s c phng
i thnh mt thay i tng i ln hn trong thu nhp cu mi c phn (EPS). Tc
ng s nhn ny ca vic s dng cc chi ph ti chnh c nh c gi l nghip
n by ti chnh.
nghing n by ti chnh(DFL) ca mt doanh nghip c tnh nh phn
trm thay i trong thu nhp mi c phn do phn trn thay i cho sn trong EBIT.
EBIT
DFL =

Q0(P-v) - F
=

EBIT + R

Q0(P-v)-F - R

n by ti chnh c kh nng lm tng t sut li nhun trn vn c phn


nhng cng lc s a doanh nghip vo ri ro ln.C ngha l t sut li nhun
cng cao th n s cng ln hn,ngc li nu t sut li nhun cng thp n s cng
thp hn.
Nu doanh nghip hat ng kinh doanh hiu qu mang li li nhun khi vic
s dng n l n by nng cao li nhun ca doanh nghip nhng ngc li nu
doanh nghip hat ng khng c hiu qu th vic s dng n s lm cho doanh
nghip i n ph sn v khng c kh nng thanh tan cc khan n
2.2.2. Mc ch phn tch n by ti chnh:
Nhm gip cho cc nh qun tr ti chnh thy c tc ng ca vic s dng
n vay l thu nhp c phn ca c ng thng. V cng cho thy ri ro n v
doianh nghip nh th no khi doanh nghip s dng ngun ti tr bng n vay.

Chuyn thc tp cui kha

Trang 21

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

xem xt tc ng ca n by ti cvhnh l thu nhp c ng ta thy cn phn tch


mi quan h gia EBIT v EPS.
2.2.3.n by ti chnh vi gi tr doanh nghip :
n by ti chnh vi t sut sinh li c ng H s n:
n by ti chnh th hin mi quan h gia tng n vay chim trong tng
ngun vn ca mt doanh nghip mt thi im nht nh no .
H s n =

Tng s n
Tng ti sn

Nhn vo h s n ta c th thy c khi qut chnh sch ti tr vn kinh


doanh ca doanh nghip, mc an tan hay ri ro ca doanh nghip nh th no. H
s n cng cao, gnh nng phi tr li vay cng ln th ri ro cng cao, kh nng huy
ng thm n ca doanh nghip cng kh khn v ngc li.
Mi quan h gia t sut sinh li ca ton b vn u t(rA)vi t sut sinh
li vn c phn(re) v li vay(rd)
Ta c cng thc:
rA = WD x rD + WE

x rE

Gi D l n trong cu trc vn
E l vn c phn
rA =

x rD +

D+E

x rE

D+E

Hay
D
rE = rA +

(rA rD)
E

Qua cng thc trn ta thy t sut sinh li ca vn c phn ph thuc rt ln


vo quyt nh u t v quyt nh ti tr ca doanh nghip.Nu doanh nghip a
ra mt quyt nh u t ng n v quyt nh ti tr hp l th khng nhng lm
cho t sut sinh li ca ch s hu cao m cn gp phn khuch i t sut sinh li,t
lm gia tng gi tr doanh nghip.
Cc quan nim khc nhau v n cn n trong mi quan h vi gi tr ca
doanh nghip.

Chuyn thc tp cui kha

Trang 22

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Quan im truyn thng : Theo quan im ny c ng ca cng ty c th t


c c tc cao nu trong cu trc vn ca cng ty c s dng n v gia tng t l n
trong cu trc vn
Quan im ca MM: MM cho rng gi tr ca cng ty c xc nh bi dng
tin trong tng lai pht sinh t t sut thc ca cng ty ch khng phi bng gi th
trng ca cc chng khon m cng ty pht hnh .Nh vy gi tr ca chng
khon do cng ty pht hnh s bng chnh vic chia nh dng tin trong tng lai
thnh nhiu phn chy vo ti c ng hay ch n m dng tin trong tng lai pht
sinh t t sut thc ca cng tyl khng d cho cng ty c ti tr bng nhiu
phng php no i chng na.
thy r hn ta c th xem xt iu ny bng cch tng tng hai doanh
nghip pht sinh cng 1 dng tin cc li nhun hot ng ch khc nhau v cu trc
vn. Doanh nghip A khng s dng n by ti chnh.V vy,EA = VA,ngc li
doanh nghip B
C s dng n by ti chnh nn EB = VB - DB
Ei: Tng gi tr vn c phn ca doanh nghip
Vi: Tng gia 1tr cha doanh nghip
Di : Gi tr n
-Vy nn ta mun u t vo doanh nghip no trong hai doanh nghip
trn.Nu Nu khng mun mo him ta c th mua c phn thng ca doanh nghip
A do khng s dng n nn ri ro ti chnh bng = 0
2.2.4.Phn tch nghing n by ti chnh:
nghing n by ti chnh l ch tiu phn nh mc s dng n vay ca
doanh nghip v c nh ngha l ch tiu nh gi t l % thay i ca EPS do kt
qu t vic thay i 1% EBIT
Cng thc:
T l % thay i EPS
DFL =

Q(P-v) - F
=

T l % thay i EBIT

Q(P-v) F - R

i vi cu trc gn c phn thng v n:

Sv-F
DFL

EBIT
=

SvF-R

EBIT - R

i vi cu trc gm c phn thng,c phn u i v n.

Chuyn thc tp cui kha

Trang 23

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh


Q(P v) F

DFL =

Q(P v) F R

D
1T

Trong :
R:li vay
D: C tc c phn u i
T: Thu sut thu thu nhp doanh nghip
Nhn xt:
-Ta thy DFL lun bin ng khi EBIT thay i. EBIT cng xa im ha
vn bao nhiu th doanh nghip cng gp t ri ro ti chnh v ngc li EBIT cng
gn im ha vn th doanh nghip cng c nguy c v ri ro ti chnh by nhiu
- Khi ri ro ti chnh xy ra th doanh nghip khng c kh nng chi tr
cc khon chi ph ti chnh c nh nh:
+ Chi ph tr tin li vay
+ Chi ph li tc c phiu u i
+ Chi ph thu mua ti chnh
Mt khi chi ph c nh ti chnh cng cao th nghing ca n cn n cng
ln v ngc li nu chi ph ti chnh c nh cng thp th nghing n cn n
cng thp ri ro ti chnh t xy ra
2.2.5.Cc phng thc o lng ri ro ti chnh khc
Ngoi vic s dng cc t s ti chnh v nghing n by ti chnh nh cc
s o ri ro ti chnh m doanh nghip phi i ph, chng ta c th a ra cc pht
biu v ui ro ti chnh nh sau:Nu xc sut ca phn phi li trc thu v li
vay(EBIT) theo phn phi chun c th c tnh theo lch bnh qun v lch
chun.Ta s dng phng trnh sauvi cc gi tr sn xut t bng phn phi chun
tnh ton xc sut m EBIT s nh hn hocn ln hn mt gi tr ring no
Z =

EBIT EBIT
EBIT

2.3 n by tng hp:


2.3.1.Khi nim:
n by tng hp xy ra khi mt doanh nghip s dng c hai loi n by kinh
doanh v n by ti chnh trong n lc nhm gia tng thu nhp cho c ng.N tiu
biu cho phng i ca gia tng (hay st gim)doanh thu thnh gia tng( hay st
gim ) tng i ln hn trong thu nhp mi c phn,do vic doanh nghip s dng
c hai loi n by
2.3.2. Phn tch nghing n by tng hp

Chuyn thc tp cui kha

Trang 24

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

nghing n by tng hp c xc nh nh l % thay i trong thu nhp


mi c phn t % thay i trong doanh thu
Cng thc:
T l thay i EPS
DOL

Q(P-v)

=
Q(P-v) F - R

T l thay i EBIT
DTL =

EBIT + F
EBIT - R

DOL x DFL

IV-CU TRC VN TRONG MI QUAN H VI GI TR DOANH


NGHIP:
Phn tch EBIT -EPS c th c dng gip doanh nghip xc nh khi no
ti tr n c li v khi no ti tr bng vn c phn c li hn.
1.Phn tch im ha vn EBIT:
1.1.Khi nim:
im ha vn EBIT l im m ti by k phng n ti tr no th gi tr
ca EPS ca cc phng n l nh nhau
1.2. Phn tch im ha vn EBIT
Gi s c 2 phng n:
+ Phng n 1: Doanh nghip s dng 100 % vn c phn
+ Phng n 2: Cng 1 s vn nh phng n 1 nhng ngun vn ti tr
l ngun hn hp bao gm n v vn c phn.
y l k hoch ti chnh cng vi mt qui m v vn ca cng mt cng ty nn
EBIT ca 2 phng n l nh nhau
Ta c EBIT ca phng n 1 v phng n 2 nh sau:
Phng n 1:
EBIT(1-T)
EPS 1

=
NE

Phng n 2:
(EBIT R)(1-T)
EPS 2

=
NDE

Trong :
Chuyn thc tp cui kha

Trang 25

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

R: li vay
NE: Vn ch s hu phng n 1
NDE: Vn ch s hu phng n 2
im ha vn EBIT chnh l EBIT tha iu kin EPS1 = EPS2
EBIT(1-T)

(EBIT R)(1-T)
=

NE

NDE

Do 2 phng n c phng thc ti tr khc nhau dn n khi EBIT thay i


lm cho EPS ca cc phng n thay i khc nhau.
T th ta thy ri ro ti chnh ca phng n 2 s ln hn phng n 1.
ng biu din ca phng n 2 c dc nhiu hn ,ngha l mc nhy cm
ca EPS khi EBIT thay i trong phng n ny cao hn phng n doanh nghip
c ti tr 100% vn c phn.
Hai ng biu din ca 2 phng n ct nhau ti 1 im , im ny c gi l
im ha vn EBIT. Qua ta thy c 3 trng hp xy ra:
Nu EBIT ca doanh nghip nh hn im ha vn EBIT th doanh nghip nn
duy tr cu trc vn100% vn c phn. Lc ny EBIT ca doanh nghip nm trong
khong gi tr bn tri im EBIT ha vn trn th .Do trong trng hp ny
ng biu din EPS ca phng n 1 s nm tr6en ng biu din ca phng n 2
ngha l EPS1> EPS2
Nu EBIT ca doanh nghip bng ng im ha vn EBIT th doanh nghip c
th ti tr bng bt c phng n no cng em li cng gi tr EPS.
Nu EBIT ca doanh nghip vt qua im ha vn EBIT th doanh nghip nn
s dng n cn n. Lc ny EBIT ca doanh nghip nm trong khong gi tr bn
phi im ha vn EBIT do trong trng hp ny ng biu din EPS ca
phng n 2 s nm trn ng biu din ca phng n 1 tc l EPS2 > EPS1
Ly thuyt trn c p dng i vi cng ty c phn.Cn i vi doanh nghip
nh nc,da vo l thuyt trn ta c s thay i nh sau:EPS c thay th bng ch
tiu li rng /vn ch s hu.
Lc ny EBIT ha vn s c xc nh thng qua vic so snh li rng / vn
ch s hu gia cc phng n.
Tm li: Vic s dng n trong cu trc vn ca doanh nghip c th lm li
nhun tng nhanh ng thi cng lm gia tng thm ri ro cho doanh nghip. V vy
vic phn tch im ha vn EBIT ca doanh nghip l ti cn thit cho quyt la
chn cu trc ngun vn ti u cho doanh nghip
Nu ta cho rng mt doanh nghip nu vt qu im ha vn EBIT th mt cu
trc vn thin v s dng n by ti chnh t ra c li cho c ng nhiu hn do EPS
Chuyn thc tp cui kha

Trang 26

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

cao hn th cha chc chnh xc v ta b qua yu t gi c phn doanh nghip,c


th EPS tng nhng gi c phn khng tng thm ch c th gim.
2.Xc nh cu trc vn ti u thng vic s dng phn tch EBIT EPS:
2.1. Phn tch EBIT EPS v l thuyt cu trc vn ti u:
Vic phn tch EBIT EPS gip doanh nghip quyt nh mt cu trc vn
thch hp:
Bc 1:Tnh ton mc EBIT d kin sau khi m rng hot ng
Bc 2: c lng tnh kh bin ca mc li nhun kinh doanh ny
Bc 3: Tnh ton im ha vn EBIT gia 2 phng nn ti tr - Thm n mi
hay duy tr cu trc vn c phn
Bc 4: Phn tch cc c lng ny trong bi cnh ri ro m doanh nghip sn
sng chp nhn
Bc 5: Xem xt cc chng c th trng xc nh cu trc vn xut c
qu ri ro khng .Mc ri ro kinh doanh ca doanh nghip. nh mc ngnh cho
cc t s n by v ch s kh nng thanh ton.Khuyn co ca cc ngn hng i
vi doanh nghip.
2.2.Xc nh im ha vn gi tr th trng(EBIT th trng )
im ha vn th trng l im m ti nu EBIT d kin thp hn im ha
vn th trng th cu trc vn thin v s dng vn c phn s c li hn.Ngc li
nu EBIT d kin vt qu im ha vn gi tr th trng th cu trc vn vn thin
v s dng n by ti chnh s lm ti a ha gi tr th trng ca doanh nghip
im ha vn gi tr th trng c xc nh bng phng trnh:
[EBIT (1 T )]P / E
E

NE

[(EBIT R)(1 T )P /
EE
N DE

Trong :
P/EE , P /EE : L t s gi thu nhp ca tng phng n ti tr
Nu gim c ti chnh d bo EBIT thp hn im ha vn gi tr th trng
116 triu $, cu trc vn s dng vn c phn s lm tng gi tr th trng ca doanh
nghip.Ngc li,nu EBIT d kin vt im ha vn gi tr th trng l 116 triu $
th cu trc vn thin vs dng n by ti chnh lm tng gi tr th trng ca
doanh nghip
3.Tm chn thu li t chng khon n ng gp nh th no vo gi tr
doanh nghip
Ti tr n c mt li th quan trng di h thng thu thunhp doanh nghip.
li t chng khon n m cng ty chi tr l mt khon chi ph c khu tr thu.C
tc v li nhun gi li th khng.
Cc tm chn thu c th l cc ti sn c gi tr, ta nn chit khu cc tm chn
thu vi mt chit khu tng i thp.Gi nh thng thng nht l ri ro cc tm
Chuyn thc tp cui kha

Trang 27

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

chn thu bng ri ro ca cc chi tr li pht sinh ra cac tm chn thu ny.Vi gi
nh ny hin gi tr ca tm chn thu c lp vi t sut sinh li t rD
Li vay =
=

T sut sinh li k vng trn n

S tin vay

rD x D
Thu sut thu TNDN x Li t chng khon n

PV (Tm Chn Thu) =


T sut sinh li k vng trn n
Kt lun:
Cu trc vn c c nh ngha nh s lng tng i ca n ngn hn
thng xuyn, n di hn,c phn u i,c phn thng dng ti tr cho doanh
nghip. Quyt nh v cu trc vn c vai tr rt quan trng cho mt doanh nghip, v
thc t c hin din mt cu trc vn ti chi ph s dng vn c ti thiu
ha.Cu trc vn c chi ph ti thiu l cu trc vn ti u v ti y gi tr ca doanh
nghip c ti a ha .
Ri ro ti chnh ca mt doanh nghip l tnh kh bin thu nhp mi c phn vi
xc sut gia tng lm mt kh nng chi tr bt ngun t vic doanh nghip s dng
cc ngun vn c chi ph ti chnh c nh, nh l n v c phn u i trong cu trc
vn ca mnh.
Vic s dng n by ti chnh a n vic gia tng ri ro cm nhn c cho
cc nh cung cp vn cho doanh nghip. b p gia tng ny li nhun i hi s
cao.
Cc thay i trong cu trc vn ca doanh nghip thng m ra vin cnh tng
lai cho nh u t.
Phn tch EBIT v EPS l k thut phn tch xx nh cc tnh hung m
doanh nghip nn s dng n by ti chnh.lin quan n vic tnh tan thu nhp trn
mi c phn ti cc mc EBIT khc nhau cho cc phng n c ti tr dng n by
ti chnh v ti tr han tan bng vn c phn .Thng tin ny c th dng th
ha thu nhp mi c phn so vi im ha vn EBIT xx nh mc EBIT m n
by ti chnh s c li cho doanh nghip.im ha vn trong phn tch ny l im
m ti thu nhp mi c phn l nh nhau cho d thc hin ti tr bng phng n
no trong 2 phng n ni trn. mc EBIT cao hn EBIT ha vn cu trc s dng
n by ti chnh cao hn s sinh ra mc thu nhp mi c phn ln hn v ngc l.
Mt doanh nghip c th phn tch quyt nh cu trc vn bng cch thc hin
mt phn tch EBIT-EPS, tnh tan ri ro n by kinh doanh khng thun li mc
li nhun hat ng d kin ca mnh v phn tch cc t s n by ti chnh v t
s trang tri ca cc doanh nghip khc trong ngnh ,cng vi vic phn tch ri ro
kinh doanh ca doanh nghip c th a ra quyt nh cui cng mt cu trc vn
mong mun
Chuyn thc tp cui kha

Trang 28

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

CHNG II
THC TRNG V V CU TRC VN V CHI PH S DNG VN
TI CNG TY C PHN QUNG CO SAO TH GII
I. GII THIU KHI QUT V CNG TY C PHN QUNG CO
SAO TH GII
1/ Lch s hnh thnh v pht trin ca Cng ty CP Qung Co Sao Th
Gii.
1. Lch s hnh thnh
Nm 2003: Thnh lp Cng ty TNHH Qung co Sao Th Gii
Nm 2005: a dng v chuyn nghip ha sn phm v dch v. nh hng l
cng ty truyn thng hng u Vit Nam
Nm 2006: Bt u sn xut phim v cc chng trnh truyn hnh. u t khai
thc cc knh truyn hnh cp quc t.
Nm 2008: Chuyn i thnh Cng ty C phn Sao Th Gii v u t khai thc
knh Radio FM Bnh Dng tng s 92.5MHz.
Nm 2009: pht trin knh Radio mi l Si Gn Radio c ph sng trn ton
quc.
Tr s chnh l: 3A3 Hin Vng, P. Ph Thnh, Q.Tn Ph, Tp.HCM
Tel: (08) 35172282
Fax: (08) 35172209
Giy php kinh doanh: 4102017392 do S K Hoch v u T TP.HCM cp
M s thu: 0303031053
1.1 Tnh hnh kinh doanh v nhn s
Cn b cng nhn vin: 41 nhn vin
Thuc Top 3 cng ty sn xut phim truyn hnh cung cp cho i Truyn
Hnh HTV v phn phi cho cc i tnh khc.
Nm trong Top 10 Agency ca HTV
L mt trong nhng cng ty qung co hng u Vit Nam cung cp cho
hn 150 doanh nghip trong v ngoi nc vi cc dch v: T vn chin lc, cc
dch v media, t chc s kin, quan h cng chng, sn xut phim truyn
1.2 Chc nng kinh doanh
Sn xut phim truyn hnh
Sn xut chng trnh truyn hnh
Media: bao gm khai thc qung co trn cc i truyn hnh, bo ch
Cable: h thng cp HTVC gm 2 knh phim quc t: Starmovie, Cinemax
(c quyn khai thc qung co), va 7 knh HTVC Vit: HTVC Thun Vit, HTVC
Chuyn thc tp cui kha

Trang 29

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Ph N, HTVC Gia nh, HTVC Phim, HTVC Ca nhc, HTVC Du lch & cuc
sng v HTVC plush
Radio FM Bnh Dng 92.5MHz
T chc s kin
Thc trng xy dng v pht trin thng hiu ca Cty c phn qung
co Sao Th Gii
* Quan im xy dng thng hiu
* Nhn thc ca ban lnh o
- c mt thng hiu l iu ht sc cn thit trong lnh vc kinh doanh
ca mi doanh nghip v cng ty qung co Sao Th Gii khng ngoi tr iu .
Tuy nhin c mt thng hiu Sao Th Gii l chuyn khng d dng i vi ban
lnh o v i ng nhn vin ca cng ty, tn km v mi mt, ti chnh ln sc lc,
song song vi vic xy dng thng hiu th ban lnh o cng ty phi a ra cho
mnh mt chin lc pht trin thng hiu di hn v hp l. Trong mt th trng
ang nng ln v cc lnh vc qung co, di s cnh tranh nhiu doanh nghip c
tn tui trn th trng. Tuy mi bc u xy dng thng hiu nhng xc nh
tm nhn thng hiu Tr thnh mt cng ty truyn thng chuyn nghip hng
u m khch hng s c cung ng y cc dch v qung co khi c
nhu cu cn li nhng vn khc nh ti chnh dnh cho pht trin thng hiu,
o to nhn vin, s phi hp gia cc b phn vn cha xc nh.
Chin lc xy dng thng hiu ca Cng ty qung co Sao Th Gii:
c chia lm 3 giai on:
Giai on 1: thng 8/2003 2005: sau hn mt nm thnh lp vi nhng mc
tiu sau:
Gii thiu ti cc khch hng v cng ty qung co Sao Th Gii
To mi quan h vi khch hng thng qua nhng sn phm dch v
Cng ty thng gi cc th hoc mail chc mng ti cc khch hng ca mnh
khi tham gia cc sn phm dch v ca cng ty thnh cng, v t hiu qu cao, trong
th chc mng c Logo v cu Slogan ca cng ty. Nhm mc ch nhn din v
Logo cng nh cu Slogan ca cng ty.
Xy dng c tnh thng hiu v nh v thng hiu
+ c tnh thng hiu:
Vi phng chm Mi hot ng hng v li ch ca khch hng cng ty
n lc ht mnh thc hin phng chm , v li dng li th ca mnh l c mi
quan h tt vi cc Bo i v cc t chc khc nn c th tho mn nhu cu ca
khch hng vi bt k dch v no khi khch hng chn cng ty Sao Th Gii l i
tc ca mnh.
+ nh v:

Chuyn thc tp cui kha

Trang 30

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Cng ty Sao Th Gii chuyn cung cp sn phm v dch v truyn thng


hon ho, mi m, hp dn v hiu qu gip nng cao tnh cnh tranh, kh nng
nhn din, qung b sn phm n mi i tng khch hng.
Giai on 2: t nm 2006 2007 vi nhng g lm giai on mt th giai
on hai l a dng ha sn phm dch v, m rng khch hng mi v chm sc
khch hng c, c th nh sau:
- a dng ha sn phm dch v:
Nm 2006 World Star bt u khai thc qung co trn h thng cp HTVC gm
cc knh phim nc ngoi: Starmovie, Cinemax (Worldstar c quyn) v cc knh
HTVC Vit: HTVC Thun Vit, HTVC Ph N, HTVC Gia nh, HTVC Phim,
HTVC Ca nhc, v HTVC plush. Vi s lng thu bao tng nhanh chng mt
(200.000 thu bao nm 2006 v khong 450.000 thu bao nm 2008) v chi ph qung
co thp HTVC dn khng nh l mt trong nhng knh qung co hiu qu gp
phn lm tng s nhn bit ca cc thng hiu i vi ngi tiu dng.
Nm 2006 cng l nm m WorldStar bt u sn xut phim v chng trnh
truyn hnh. Hng nm WorldStar cung cp khong 200 tp phim vi th loi a dng
cho i truyn hnh TP.HCM tr thnh mt Top ba cng ty sn xut phim truyn hnh
(sau TFS v M&T Pictures). Trong mi tp phim s c s xut hin tn ca n v sn
xut (Cng ty CP qung co Sao Th Gii) v logo ca Worldstar s gip t cho cng
ty trong vic nhn din thng hiu.
- M rng khch hng mi v chm sc khch hng c:
Dch v qung co c coi l c cht lng khi n phi mang tnh sng to, ni
ln c ngha m doanh nghip mun truyn ti trn v c ngi tiu dng
cng nh khch hng chp nhn. Khi dch v cung ng c khch hng chp nhn
th pha WorldStar thng xuyn chm sc khch hng bng cch gi in thoi,
mail, hoc set-up cc cuc gp trc tip to mi quan h lu di, t nhng khch
hng nh vy th s c nhiu khch hng mi.
Giai on 3: t nm 2008 2009
Nm 2008 chuyn i t Cng ty TNHH qung co Sao Th Gii thnh Cng ty
c phn qung co Sao Th Gii
Nm bt c tnh hnh kinh t ang trong giai on kh khn, cc cng ty s ct
gim kh nhiu ngn sch qung co. Bn cnh cng vi cc phng tin truyn
thng khc, radio dn khng nh l mt trong nhng knh qung b tip th tt
nht, lm thay i thi quen mua sm ca ngi tiu dng v vy vo thng 6/2008
Sao Th Gii k hp ng hp tc vi i Pht Thanh Truyn Hnh Bnh Dng
khai thc qung co trn knh Radio FM Bnh Dng 92.5Mhz.
FM Bnh Dng lun c nh gi l mt knh FM mnh trong s t knh FM
ti Vit Nam. Vi ph sng rng, bn knh ph sng t 150 200km gm mt
lng ln dn c trong vng ph sng (trn 25 triu ngi) v chi ph qung co thp
th FM Bnh Dng ang thu ht c rt nhiu khn thnh gi quan tm v l knh
qung b hu hiu cho cc doanh nghip n vi bn nghe i.
Chuyn thc tp cui kha

Trang 31

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Bn cnh , hin tai cng ty ang u t vo mt knh Radio mi l Si Gn


Radio s c ph sng trn ton quc. Vi cng ngh thit b hin i va i ng
nhn vin lm vic chuyn nghip, Si Gn Radio c nh hng tr thnh mt
trong nhng knh FM ln nht Vit Nam
2. S t chc b my cng ty C Phn Qung Co Sao Th Gii
BAN GIAM OC

Phong
Kinh
Doanh

Phong
Media

Phong
Dch
Vu
Khach
Hang

Phong
Chn
Trnh

Phong
Nhan
S

Phong
Thiet
Ke

Phong
Phan
Phoi
Phim

Phong
Ke
Toan

3. Chc nng cc phng ban


3.1 Ban gim c:
- Gim c cng ty qung co Sao Th Gii:
+ Chu trch nhim trc tip v kt qu hot ng kinh doanh dch v ca cng
ty.
+ a ra chin lc, bin php hot ng kinh doanh, dch v, th trng, i
tcnhm t mc tiu li nhun v pht trin theo mc tiu ca cng ty.
+ Ngi trc tip gp g vi cc i tc cao cp
- Ph gim c: tr gip cho Gim c trong vic iu hnh hot ng qun
l, kinh doanh ca cng ty. Gp g cc i tc khi Gim c bn vic v c quyn
k cc hp ng.
3.2 Phng nhn s :
Phng nhn s tham mu cho Ban Gim c v cng tc hnh chnh, nhn s
v chu trch nhim trc Ban Gim c v cc cng vic thuc chc nng nhim
c ca mnh nh: tuyn dng nhn vin, o to nhn s, kim tra vic chp hnh
ni quy v quy ch ca nhn vin
Duy tr v nng cao nhn s ca cng ty bng cch lp k hoch, thc hin v
nh gi cc chnh sch, chng trnh v phng thc v nhn s v mi quan h
vi nhn vin
Xy dng chc nng, nhim v, quyn hn ca cc b phn ton cng ty
Chuyn thc tp cui kha

Trang 32

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

3.3 Phng kinh doanh:


Phng kinh doanh chim mt i ng nhn vin kh ng gm 7 ngi trong
c mt trng phng, 6 thnh vin cn li chia thnh hai nhm .
Chc nng ca cc thnh vin trong phng kinh doanh .
Trng phng: c nhim v t vn, tham mu v h tr cho ban gim c v
cc k hoch a ra theo tng giai on gm: ch tiu doanh s, li nhun t
trng phng c nhim v truyn t li cho nhn vin mnh v cng nhau thc
hin k hoch
n c cng nh phn cng cng vic, o to hng dn v nh gi kt
qu thc hin ca nhn vin trong Phng.
Bn cnh trng phng cn chu trch nhim i gp g nhng khch hng
cao cp.
Cc thnh vin trong nhm trin khai nhng k hoch ca chng trnh.
Nhm khch hng trc tip: Tm kim khch hng mi cng nh chm sc
khch hng c t vn cho khch hng v cc knh qung co hin ti, bn cnh
cn gii p cc thc mc ca khch hng. a ra cc bin php nhm gip gia tng
doanh s
Nhm khch hng l cc cng ty qung co khc: Ch trng vo vic chm
sc cc khch hng hin ti l cc cng ty qung co, lp k hoch qung co v t
vn cho khch hng. Theo di chu k k hoch qung co ca khch hng ln k
hoch tip cn.
3.4 Phng Media
- Planing:
Nhn thng tin t khch hng hoc cc phng ban khc
Lm proposal/plan
Gi media director duyt
Gi khch hng (sau khi c duyt bi Media Director)
Theo di ly c approval ca khch hng
Chuyn giao plan c khch hng approved qua booking team.
- Booking
Nhn plan t khch hng hoc cc phng ban khc
Lm lch book
Duyt bng/a
Theo di ly c confirmed ca Bo/i
Confirm lch book cho khch hng
Monitoring
Chuyn thc tp cui kha

Trang 33

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

i chiu + bo co doanh s cui thng + h tr thu hi cng n vi phng k


ton.
- Buying
Bo i: to mi quan h tt vi Bo i hp tc, trao i phim, ti
trmang vc hi tt v mc gim gi tt cho cng ty.
Agency, media owner: to mi quan h tt thng lng mc gim gi - gi
offer
+ handle mang doanh s v
i vi cng ty khc:
Lm k hoch sale thi lng ca cng ty
Qun l, thng k thi lng ca cng ty
Update mc gim gi
Gi offer cho planer, sale dept.
Theo di hp ng
Cp nht cc phng tin truyn thng mi
Bo co ban gim c tnh hnh, doanh s booking
3.5 Phng Dch v khch hang (Account services)
Qun l tt c cc mng ca hot ng ca dch v khch hng (full services)
Hoch nh chin lc chm sc khch hng
Follow up v chm sc khch hng c (khch hng ln v long-term)
Pht trin khch hng mi
Tng doanh s
Lin lc, meeting, presentation vi khch hng
Qun l quy trnh chm sc khch hng
Xy dng v khng ngng nng cao cht lng dch v chm sc khch hng
Lng nghe nhng kin v gii quyt nhng khiu ni ca khch hng
3.6 Phng chng trnh: ph trch chnh v mng pht trin kinh doanh
chng trnh
Lp v thc hin cc k hoch events cho tng d n v giai on
xut cc chng trnh events ph hp v kh thi
Lp mi quan h v lm vic vi cc c quan truyn thng, hu quan xin
php.
T chc event, hi ngh, hi tho, hp bo
Chu trch nhim v ni dung, cp nht, t chc. thc hin cc chng trnh
Chuyn thc tp cui kha

Trang 34

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Lp proposal chi tit cho chng trnh TV games


Gim st v t chc thc hin cc chng trnh TV games theo tng giai on c
th
Lm cu ni gia cng ty nh sn xut v nh ti tr
m phm, thng lng v iu chnh ni dung theo yu cu
Tm kim, lin h vi cc i tc nc ngoi mua bn, trao i bn quyn,
chng trnh, format
Xy dng cc gi ti tr cho chng trnh bn quyn
Xy dng cc n trnh i, a c chng trnh vo i, ly khung gi
- Production: ph trch chnh v mng sn xut
Ph trch ni dung cho cc chng trnh: kch bn, vn ngh
Phi hp v lm vic vi cc nh sn xut v o din ln tng ni dung.
Qun l v phi hp vi ngun cng tc bn ngoi
Chu trch nhim thit k, dn dng sn khu, bi cnh cho cc chng trnh.
T chc sn xut cc chng trnh c duyt
Ln lch sn xut d ton chi ph, gii trnh ban gim c v i.
Lin h, la chn, v k kt hp ng vi cc nh cung cp, MC
Kim sot v iu tit ngn sch.
- Film Prouction:
Vit kch bn v x bn phim
c, tm tt ni dung, tuyn nhn vt., thng ip phim
Lit k nhng sn phm v ngnh hng tim nng ph hp (chung vi sales)
Vit proposal cho phim v sp xp tng sn phm theo trnh t
Vit script cho production placement
Theo di, cp nht, chnh sa theo order ca khch hng
Sn xut phim
Theo di tin quay phim, ct chnh sa
PR phim
- Writor/editor
La chn v x l kch bn theo tin v yu c
Vit phn cnh kch bn cho sp
Soan proposal tng qut v chi tit
Bin kch (nu c)
Chuyn thc tp cui kha

Trang 35

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Chnh sa kch bn
Tham vn cho khch hng v ni dung cn qung co
3.7 Phng thit k:
Thit k cc ni dung poster, catalogue, x l hnh nh hay ti liu ca phng v
ca cty
Thit k hnh nh theo ni dung proposal ca cc chng trnh theo yu cu ca
cc
d n, chng trnh ca cc phng ban.
Kho st thc t v phc tho tng quan cho d n
Trin khai v thit k chi tit cho cc chng trnh
Tham vn cho KH v ni dung thit k
Theo di v cp nht thng tin, chng trnh cho website
3.8 Phng K Ton
Tham mu giup Tong giam oc cong ty xay dng va to chc trien khai thc
hien cac ke hoach tai chnh phuc vu cho muc tieu, ke hoach phat trien kinh doanh
dai han, trung han, ngan han hang nam cua Cong ty. M so ke toan theo doi chnh
xac toan bo tai san, tien von doanh nghiep quan ly va s dung theo ung quy nh
cua che o hach toan ke toan, thong ke hien hanh, phan anh kp thi tnh hnh s
dung, bien ong tai san, von.
Xay dng ke hoach tai chnh, to chc
trien
Kiem

khai s dung von

tra, kiem soat tnh hnh tai chnh toan cong ty

To chc viec ghi chep, tong hp tnh toan, phan anh kp thi, chnh
xacthc cac nghiep vu kinh te phat sinh trong qua trnh hoat ong cua cong
ty.

, trung

II. PHAN TCH CAU TRUC VON VA CHI PH S DUNG VON TAI
CONG TY CO PHAN QUANG CAO SAO THE GII QUA NAM 2007-2008
1.Phan tch cau truc
von

cua Cong ty Co Phan Quang Cao Sao The Gii

Khi phan tch cau truc tai chnh cua mot Doanh nghiep ta phai xem xet en tat
ca s ket hp cua n ngan han, n ngan han thng xuyen, n dai han, von co phan
u ai, von co phan thng. Cu the oi vi cong ty ang phan tch, chung ta can phai
xem xet en n phai tra (bao gom n ngan han va n dai han), von co phan.
Cau truc tai chnh cua Cong ty nam 2007 va 2008 nh sau

Chuyn thc tp cui kha

Trang 36

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Bang 1 : Cau truc Tai Chnh


Cua

Cong ty qua hai nam (2007-2008)


2007

2008

(vt :trieu ong)

Chenh lech

Ch tieu
So tien

T trong

So tien

T trong

So tien

T trong

1.Von co phan

25.273

29.65%

25.735

39.14%

462

1.83%

2.N phai tra

59.960

70.35%

40.010

60.86%

-19.950

-33.27%

N dai han

15.101

25.19%

9.923

24.8%

-5.178

-34.29%

N ngan han

44.859

74.81%

30.087

75.2%

-14.772

-32.94%

85.233

100%

65.745

100%

-19.448

-22.86%

3.Tong nguon von

T bang phan tch tren ta co the rut ra nhng nhan xet nh sau :
Qua bang phan tch tren ta thay ca hai nam 2007 va 2008 n phai tra eu chiem
mot ty trong rat ln trong cau truc von (nam 2007 n phai tra chiem en
70.35%, nam 2007 n phai tra tuy co giam nhng van chiem mot ty trong kha cao la
60.86%
trong tong nguon von). Ve ghi
ban au, ieu
cho chung ta thay rang ap lc
nhan
nay
ve kha nang chi tra n cua Cong ty cung kha cao.
Ngoai ra da vao bang phan tch ta thay rang ty trong cua cac thanh phan trong
cau
truc

tai chnh nam 2008 a thay oi so vi


2007, cu the thay oi nh sau : t
nam
trong nguon von co phan t 29.65% nam 2007 tang len 39.14% nam 2008, ty trong
n phai tra giam t 70.35% nam 2008 xuong con 60.68% nam 2008. Ben canh o ta
con thay rang tong nguon von nam 2008 cung a giam i 19.488 trieu ong hay giam
i 22.86% so vi nam 2007. Vay t trong cua tng thanh phan trong cau truc tai chnh
va tong nguon von thay oi la do au ? i vao phan tch chi tiet ta thay rang :
Do von co phan nam 2008 a tang len 462 trieu do
g hay tang 1,83% so vi
don
nam 2007 (nam 2007 von co phan la 25.273 trieu ong, nam 2008 von co phan tang
len la 25.735 trieu ong). ieu nay a lam tong nguon von nam 2008 tang len 462
trieu ong.
Nhng do n phai tra nam 2008 a sut giam i rat nhieu, giam en 19.950 trieu
ong hay giam en 33.27% so vi
2007 (nam 2007 n phai tra la 59.960 trieu
nam
ong, nam 2008 th n phai tra con 40.010 trieu ong). ieu nay lam cho tong nguon
von co phan nam 2008 giam i 19.950 trieu ong.
Nh vay t trong cua cac thanh phan trong cau truc tai chnh thay oi (t trong

von co phan cua Cong ty tang len, t trong n phai tra giam) la do n phai tra va co
phan tang hay giam khong cung toc o va cung chieu, cu the la von co
tang
phan
Chuyn thc tp cui kha

Trang 37

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

1.83% trong khi o n phai tra th ngc lai giam i 33.27%. Ngoai ra, ta
rang
thay
tuy nam 2008 von co phan co tang len nhng do n phai tra
i rat nhieu so vi
giam
von co phan tang cho nen van lam tong nguon von giam i so vi nam 2007.
Tuy nhien e co the hien ro hien ro ve tnh hnh tai chnh cua Cong ty chung ta se
tiep tuc xem xet von co phan va n phai tra thay oi ra sao va anh hng nh the
nao en cong ty.
N phai tra :
Trong khoan n phai tra cua Cong ty bao gom : N dai han, n ngan han va n
phai tra khac. Tuy nhien n phai tra khac cua Cong ty ch chiem mot phan nho trong
tong n phai va no cung khong co h hng ang ke g oi vi Cong ty cho nen khi
an
xem xet n phai tra chung ta se bo qua khoan n phai tra khac
, tnh hnh n phai
naytra cua Cong ty nh sau :
Bang 2 : Ty trong n cua Cong ty qua hai nam (2007-2008)
trieu
2007

vt :

2008

Chenh lech

Ch tieu
So tien

T trong

ong

So tien

Toc
otang
giam

So tien

T trong

1.N dai han

15.101

25.19%

9.923

24.8%

-5.178

-34.29%

2.N ngan han

44.859

74.81%

30.087

75.2%

-14.772

-32.94%

3.N phai tra

59.690

100%

40.010

100%

-19.950

-22.89%

T bang phan tch tren ta co the rut ra nhng nhan xet nh sau :
Nhn vao bang phan tch ta thay, n phai tra
2008 a giam i 19.950 trieu
nam
ong hay giam i 22.86% so vi nam 2007 (nam 2007 n phai tra la 59.960
trieu ong, en nam 2008 th n phai tra ch con 40.010 trieu ong). Tuy nhien ca hai
nam n ngan han chiem t trong rat ln trong tong n phai tra (nam 2007 n
ngan han
chiem 74.81%, nam 2008 n ngan han chiem 75.2%). Nh vay n phai tra cua Cong
ty giam va n ngan han chiem trong
trong tong n phai tra cho chung ta thay
ln
rang ap lc tra n vay cua Cong ty a giam xuong chi ph s dung n
han thap
ngan
hn so vi chi ph s dung n dai han. Nguyen nhan lam n pha tra ca Cong ty giam
la do au ? i vao phan tch chi tiet ta thay nh sau :

N dai han nam 2008 giam i 5.178 trieu ong hay giam 34.29% so vi nam
2007 (nam 2007 n dai han la 15.101 trieu ong, en nam 2008 con 9.923 trieu
ong). ieu
lam cho n phai tra cua cong ty giam i 5.178 trieu ong.
nay
Chuyn thc tp cui kha

Trang 38

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Ben canh o, n ngan han 2008 cung giam i 14.772 trieu ong hay giam
32.94% so vi nam 2007 (nam 2007 n ngan
cua Cong ty la 44.859 trieu ong,
han
nam 2008 giam con 30.087 trieu ong). Nh vay n ngan han cua Cong ty giam a
lam n
tra cua Cong ty giam them 14.772 trieu ong.
phai
Nh vay ta co the ket luan rang n phai tra cua Cong ty giam la do khoan n dai
han va n ngan han cua Cong ty eu giam. Tuy tong n phai tra nam 2008 co giam
i rat nhieu so vi nam 2007 nhng ty trong cua n dai han va n ngan han lai khong
co s thay oi so vi nam 2007 la do toc o giam cua n dai han va n ngan han
chenh lech khong nhieu (toc o giam cua n dai han la 34.29% con toc o giam cua
n ngan han la 32.94%). Do o ma t trong cua chung thay oi rat nho (nam 2007 t
trong n dai han la 25.19%, nam 2008 t trong n dai han la 24.8%) ; ( nam 2007 t
trong n ngan han la 74.81%, nam 2008 t trong n ngan han la 75.2%).
Tom lai nam 2008 tong n phai tra a giam i rat nhieu so vi nam 2007 nhng t
trong cua cac thanh phan trong n phai tra th khong co s thay oi ln.
Nh a phan tch tren, n phai tra cua Cong ty gom n dai han va n nhan
han. Bay gi chung ta se lan
i vao xem xet tng thanh phan.
lt
2.Phan tch kha nang thanh toan cua cong ty.
Nh vay qua nhng g chung ta a phan tch thay n ngan han cung khong kem
phan quan trong. Khi xem xet n ngan han cua cong ty, mot yeu to rat quan trong ma
chung ta khong the bo qua, o la vi khoan n ngan han ma cong ty ang co th
kha nang thanh toan cua cong ty the nao ? Co kha nang thanh toan cac khoan
n vay ngan han va n vay dai han en han hay khong ?
Bi v khi mot nha cung cap, ban hang hay chu n nhn vao Cong ty, ieu ho quan
tam au tien la tnh hnh thanh toan va kha nang chi trta cua cong ty ra sao ? e biet
c kha nang thanh toan cua Cong ty, chung ta se lan lt xem xet cac t so thanh
toa sau :
n
Bang 3 : Cac ty so thanh toan cua Cong ty
vt : lan
Ch tieu

Nam 2007

Nam 2008

1.T so thanh toan hien hanh (Rc)

1,42

1,64

2.T so thanh toan nhanh (Rq)

0,95

0,93

3.T so thanh toan tc thi (Ri)

1,15

0,34

Chuyn thc tp cui kha

Trang 39

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

T bang so lieu tren ta co :


Th nhat la ve ty so thanh toan hien hanh (Rc) :
Tai san lu ong
T so thanh toan hien hanh (Rc) =
Tong n ngan han va n dai han en tra
T so lieu tnh toan tren ta co the rut ra nhng nhan xet nh sau :
Ta thay t so thanh toan hien hanh cua cong ty ca hai nam eu ln hn 1. ieu
nay cho chung ta thay ca hai
nam

mot ong n vay eu c am bao hn mot tai

san lu ong. Va nam 2008 nay t so thanh toan hien hanh cao hn nam 2007 cho ta
tha ra g nam 2008 n vay c am bao cao hn nam 2007. Ben canh o t so
y
n
thanh toan hien nay cua Cong ty van nam trong gii han cho phep cua nganh, gii
han t so thanh
toan

cho phep la (t 1.1 en 2.5). ieu nay cho chung ta thay rang

kha nang thanh toan cua Doanh nghiep ngay cang c am bao tot hn.
Th hai la ve t so thanh toan nhanh (Rq) :
Tuy nhien hang ton kho khong the chuyen ngay thanh tien c va ngoai ra t
so thanh toan hien hanh se khong con chnh xac na neu hang ton kho b mats gia tr
hoac h hong e anh gia chnh xac hn kha nang than toan n ngan han va n dai
han en han ngi ta thng dung t so thanh toan nhanh. T so thanh toan
nhanh
c tnh nh sau :
Tai san lu ong hang ton kho
T so thanh
toan

tc thi (Rq)=
To g n ngan han va dai han en han tra
n

T so lieu tnh toan tren ta co the rut ra nhng nhan xet nh sau :
Nhn vao he so thanh toan nhanh qua hai nam ta va tnh c tren ta thay
rang tuy ty so thanh toan
hien

hanh cua cong ty nam 2008 cao hn nam 2007 (nam

2007 Rc = 1.42 lan, nam 2008 Rc = 1.64 lan) nhng t so thanh toan nhanh cua cong
ty nam 2008 lai thap hn nam 2007 (nam 2007 Rq = 0.95 lan, nam 2008 Rq = 0.93
Chuyn thc tp cui kha

Trang 40

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

lan ) nh vay ta co the ket luan rang t so thanh toan hien hanh a
khon

g phan anh

chnh xac kha nang thanh toan cua cong ty. Nhng theo thong ke cua nganh mc o
tot nhat cua t so kha nang thanh toan nhanh t 0.6 en 1 lan, neu nho hn th d
tha tiem mat, the hien viec s dung von khong hieu qua. Thc te cho thay rang Rq
nam 2008 thap hn Rq nam 2007 nhng van nam trong gii han tot cho phep cho nen
ta cotheket luan rang mc oRq cua cong ty qua 2 nam larat phu hp the hien tnh an
toan trong thanh toan hay noi cach khac kha nang thanh toan n ngan han va ndai
han en han rat tot .
Th ba la ve t so thanh toan tc thi (Ri):
Ngoai hai t so thanh toan a nen tren, ngi ta con dung mot t so thanh toan
tc thi e o kha
nan

g thanh toan n ngan han va n dai han en han cua


Con

g ty.

T so thanh toan tc thi nay cho chung ta biet khan nang san sang thanh toan n cua
doanh nghiep trong bat c luc nao. T so nay c tnh nh sau :
Von bang tien
T so thanh toan tc thi (Ri) =
Tong n ngan han va n dai en han tra
T so lieu tnh toan tren ta co the rut ra nhng nhan xet nh sau :
Theo thong ke cua nganh th t so nay khong can phai cao hn lam ch nam
trong khoang t 0.2 en 0.5 lan la tot. Nh vay ta thay rang nam 2007 t so Ri=1.5
lan thap hn 0.2 lan nen t so nay la cha tot, nhng sang nam 2008 t so nay a c
tang
len

la 0.34 lan nam trong gii han tot cho phep cua nganh do o nam 2008 t so

Ri a co cai thien theo chieu hng co li cho Cong ty, cong ty co the thanh toan tot
cac khoan n phat sinh can thanh toan ot xuat.
Tom lai vi cac ch so thanh toan va phan tch tren ta thay kha nang thanh
toa n ngan han va n dai han en han cua doanh nghiep la rat tot. Tuy n ngan
n
han cua cong ty chiem mot t trong rat cao nhng cong ty van am bao c
khanang chi tra.
III.PHN TCH CHI PH S DNG VN V CHI PH S DNG VN BNH
QUN CA CNG TY C PHN QUNG CO SAO TH GII

Chuyn thc tp cui kha

Trang 41

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

1. Phan tch chi ph d dung von chu s hu.


i vi ngun vn ch s hu l khon vn do chnh ch doanh nghip ti tr v c
b sung t chnh kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip, thay v em
khon vn ny gi ngn hng hng li th cng ty em b sung vo ngun vn ca
mnh vic s dng ngun vn ny bng li sut tin gi ti ngn hng. Nu cng ty
khng u t vo m rng sn xut kinh doanh m em khon tin ny vo gi
ngn hng th cng ty s nhn c mt khon li t ngun vn ny. y chnh l
ngun vn c hi m cng ty phi mt khi gi li khon vn ny v y chnh l chi ph
chm nn khng qun tm n s thay i ca lut thu ,v cng khng chu tc ng
ca lut thu. Mc d i khi chi ph s dng vn ca ngun vn ny tng i cao
nhng cng ty vn phi s dng ngun vn ny ti tr cho nhu cu vn kinh doanh
ca mnh thay v b sung bng ngun vn vay, nhm gii quyt bt p lc ti chnh cho
cng ty.
2. Phan tch chi ph s dung nguon von vay n ngan han.
Tr lai vi phan n phai tra ta thay tuy n dai han la thanh phan rat quan trong
trong cau truc tai chnh cua
Con
1/3 trong
ton

g ty nhng qua hai nam ta thay no ch


chiem

khoang

g n phai tra (n dai han nam 2007 chiem 25.19%, n dai han nam 2008

chiem 24.8% trong tong n phai tra) chiem phan ln trong tong n phai tra van la n
ngan han. Do o n ngan han cung anh hng rat
ln

en tnh hnh hoat ong san

xuat cua Cong ty. o chnh la ly do tai sao chung ta cung can xem xet en tnh hnh
bien ong cua n ngan han. Sau ay la tnh hnh n ngan han qua hai nam.

Bang 4 : CP s dung
von

vay ngan han cua Cong ty

(vt :trieu ong)

Chuyn thc tp cui kha

Trang 42

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

2007

2008

Ch Tieu
So tien

T trong

So tien

Chenh lech
T

trong

Toc o
So tien

tan g
giam

1.N vay ngan han

16.190

36.09%

6.038

20.07%

-10.152

-62.71%

2.N ngan han(Khong LS)

28.669

63.91%

24.049

79.93%

-4.620

-16.11%

3.Tong n ngan han

44.859

100%

30.087

100%

-14.772

-32.93%

Chung ta can lu y :
N ngan
han

khong tnh lai bao gom cac khoan n sau :


Khoan

phai tra ngi

ban, ngi mua ng trc, doanh thu cha thc hien phai tra cho cong nhan vien ,
khoan phai nop Nha nc. ay la cac khoan n chiem dung, khi s dung cac khoan
n nay phuc vu cho hoat ong san xuat kinh doanh Cong ty khong phai tra lai vay.
T bang phan tch tren ta co the rut ra nhng nhan xet nh sau :
Qua bang phan tch ta thay tong n ngan han cua Cong ty nam 2008 a giam
i 14.772
trieu

ong hay
giam

32.93% so vi nam 2007 (nam 2007 tong n ngan han

cua Cong ty la 44.859 trieu ong, en nam 2008 th tong n ngan han cua cong ty
giam

con 30.087 trieu ong). Ben canh o t


tron

ngan han giam t 36.09% nam 2008


xuon

g cua tng thanh phan trong n vay

g con 20.07% vao nam 2008, t trong n

ngan han khong tnh lai tang t 63.91% nam 2007 len en 79.93% vao nam 2008.
ieu nay cho
chun

g ta thay rang nam 2008 nay cong ty se tra lai vay t hn so vi

nam 2007 bi v khong nhng tong n vay ngan han giam ma ngay ca phan n ngan
han phai tra khong tnh lai cung giam. i vao

tch trong tong n vay ngan han

phanthay oi so vi nam 2007 nguyen nhan la do :


N vay ngan han nam 2008 giam 10.152 trieu ong hay giam 62.71% so vi
nam 2007 (nam 2007 n vay ngan han la 16.190 trieu ong, en nam 2007 th n vay

Chuyn thc tp cui kha

Trang 43

www.vnedoc.com

ngan han ch
con

SVTH : M Duy Huynh

lai 6.038 trieu ong) lam cho tong n ngan han nam 2008 giam i

10.152 trieu ong.


N ngan han khong tnh lai nam 2008 cung giam 4.620 trieu ong hay giam
16.11% so vi nam 2007 (nam 2007 n ngan han khong tnh lai la 28.669 trieu ong,
en nam 2008 th khoan n ngan han khong tnh
lai
24.049 trieu ong) lam cho tong n ngan han
giam
Nh vay tong n ngan han
cua

Cong ty
giam

nay giam xuong ch con lai

them 4.620 trieu ong.


la do ca n vay ngan
han

va n

ngan han khong tnh lai giam.


Ngoai ra nhn vao bang phan tch ta thay t trong cua cac thanh phan trong
tong n dai han thay oi cu the la t
tron
2007 xuong
con

g n vay ngan han giam t 36.09% vao nam

20.07% vao nam 2008, t trong n


ngan

63.91% vao nam 2007 len 79.93 vao nam 2008, nguyen
nhan

han khong tnh lai t


la do toc o giam cua

n vay ngan han va toc o giam cua n ngan han khong tnh lai khong
gion

g nhau,

cu the la toc o giam cua n vay ngan han giam nhieu hn so vi n ngan han khong
tnh
lai

(n vay ngan han giam 62.71% trong khi o n ngan han khong tnh lai giam

16.11%).
Qua phan tch chi tiet tren cho chung ta rut ra mot so ket luan nh sau :
Phan n vay ngan han Ngan hang nay giam, neu chi ph s dung lai vay ngan
han hai nam bang nhau th
chac

chan la lai vay ngan han nam 2008 se nho hn so vi

lai vay ngan han nam 2007. Do o nam 2008 nay Cong ty se tiet kiem them
cmot phan lai vay ngan han t viec giam so n ngan han nay.
Tuy n ngan han khong tnh
lai

giam nhng t trong cua no tren tong n ngan

han khong nhng khong giam ma con tang hn so vi nam 2007 (n ngan han khong
tnh lai nam 2007 la 63.91% nam 2008, 79.93%. ieu nay cho chung ta thay rang
nam 2008 Cong ty s dung chu yeu la n chiem dung cho hoat ong san xuat hang

ngay cua Cong ty va xu hng s dung n ngan han chiem dung nay ngay cang gia
tang).
Qua tm hieu thc te tnh hnh cua Cong ty ta nhan thay mot so thuan li va bat
li cua Cong ty khi s dung n ngan han so vi n dai han la nh sau :
Chuyn thc tp cui kha

Trang 44

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Yeu to thuan li cua viec s dung n ngan han so vi n dai han :


Tnh linh hoat trong huy ong von do nguon tai tr rat linh ong de dang thay
oi nen t o giup cho quan trong san xuat kinh doanh cua Cong ty
c

lien tuc.

Chi ph s dung von cua nguon tai tr nay thng thap hn so vi vay dai han,
nguye nhan la do n ngan han thng c phat
n
han

h vi chi ph thap hn. Cu the

ta thay trong phan n ngan han cua Cong ty th nguon n t viec phai tra cho ngi
ban chiem t trong kha ln ay la nguon n khong ton chi ph s dung von chu yeu
ch da vao uy tn cua Cong ty. u iem ma chung ta co the thay ngay c la khi s
dung n ngan han chiem dung nay Cong ty se
khon

g phai ton chi ph tra lai vay.

Cong ty chung ta khoan n nay chiem mot t trong kha ln cho nen khi s
dung khoan chiem dung nay se giup Cong ty tiet kiem c mot phan chi ph rat ang
ke.
Ngoai ra n ngan han co the c tang hoac giam tng ng vi cac nhu cau
tai tr thay oi v the doanh nghiep ch ganh chu chi ph tai tr khi that s can thiet.
Nh vay viec s dung n ngan han se gay bat li g cho Cong ty ?
Tuy nhien mot khi khoan n ngan han cung nh khoan n chiem dung
nay
chiem mot t trong ln nh vay th Cong ty nen than trong bi v Cong ty khong ton
chi ph tra lai khi s dung khoan chiem dung nay nhng Cong ty can can nhac xem
khi khoan n nay en han Cong ty co kha nang thanh toan ung han Cong ty se b
phat. Nhng van e quan trong hn cakhong phai lasotien Cong ty b phat malanoanh
hng rat ln en tnh hnh san xuat kinh doanh cua Cong ty cung nh uy tn cua
cong ty. V du nh mot khi Cong ty thanh toan cham hay khong co kha nang thanh
toan cho nha cung cap th ho se khong
muon

cung cap vat lieu cho doanh nghiep ,

hoat ong se b nh tre do o doanh nghiep se khong the nao cung cap san pham
hang hoa cho khach
han

g. Khi o cac nha cung cap khach hang Se khong con niem

tin oi vi Cong ty na, mot cong ty uy tn Doanh nghiep b mat i th Cong ty se ri


vao tnh trang khung hoang va het sc kho khan.
Khi s dung n ngan han nhieu, s dung n dai han t th khoan sinh li t tam

chan thue cua cong ty cung khong nhieu bi v vay ngan han co chi ph s dung von
tha hn rat nhieu so vi n dai han cho nen khoan sinh li t tam chan thue cua lai
p
cung se thap.
Chuyn thc tp cui kha

Trang 45

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

3. Phan tch chi ph s dung von vay n dai han


N dai
c xem la mot trong nhng thanh phan quan trong trong
truc
han
cau
tai chnh cua Cong ty ac biet viec s dung n dai han c xem la chien lc tai
chnh trong hoach nh chien lc tai tr cho Doanh nghiep. Bi ay la khoan n lam
phat sinh chi ph tai chnh co nh n e tai tr Cong ty
c hng c mot
luon
khoan sinh
t tam chan thue cua lai vay. Do o chung ta
phai chu y hn trong
li
can
viec xem xet tnh hnh bien ong cua n dai han. Tnh hnh n dai han cua Cong ty
qua 2 nam nh sau :
Bang 5 : CP s dung
von
Ch Tieu

vay
dai

han cua Cong ty

2007

So tien

1.N vay dai han


2.N dai han
3.Ton g n dai han

(vt :trieu ong)

2008

T trong

So tien

Chenh lech
So

T trong

tien

Toc o
tan g

giam
-3.699
-28.46%

12.999

86.08%

9.300

93.72%

2.102

13.92%

623

6.28%

-1.479

-70.36%

15.101

100%

9.923

100%

-5.178

-34.29%

T bang phan tch tren ta co the rut ra nhng nhan xet nh sau :
Qua bang
phan

tch ta thay
ton

g n dai han cua Cong ty nam 2008 giam 5.178

trieu ong hay giam 34.29% so vi nam 2007 (nam 2007 tong n dai
han

la 15.101

trieu ong, en nam 2008 tong n dai han giam xuong con 9.923 trieu ong). ieu
nay cho chung ta thay rang nam 2008 nay Cong ty a giam s dung on bay trong
cau truc von cua mnh va do n vay dai han giam nen chi ph tai chnh co nh cua
Cong ty cung giam theo va o nghieng on bay tai chnh (mc o khuyech ai thu
nhap cho chu s hu) cung se giam. Ben canh o ta thay t trong
cua

tng
than

h phan

n dai han cung thay oi, cu the t trong n vay dai han tang (t 86.08% nam 2007
tang len 93.72% nam 2008) t trong n dai han khach hang giam (t 13.92%
nam

2007 giam xuong con 6.28% nam 2008). i


vao

phan tch chi tiep ta thay tong n dai

han nam 2008 giam va t trong cua cac thanh phan trong n dai han thay oi la do :

Chuyn thc tp cui kha

Trang 46

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

N vay dai han nam 2008 giam 3.699 trieu ong hay giam i 28.46% so vi
nam 2007 (nam 2007 n vay dai han la 12.999 trieu ong, en nam 2008 Cong ty a
tra bt mot phan n vay dai han nen n vay
dai

han nam 2008 nay con lai la 9.300

trieu ong) lam cho tong n dai han giam 3.699 trieu ong.
N dai han khach hang nam 2008 giam 1.479 trieu ong hay giam i 70.36%
so vi nam 2007 (nam 2007 n dai han khach hang la 2.102 trieu ong en nam 2008
Cong ty tra bt n cho khach hang nen nam nay n dai han khach hang con la 623
trieu ong) cung lam cho
ton

g n dai han cua Cong ty giam i 1.479 trieu ong.

Nh vay tong n dai han cua Cong ty giam la do ca n vay day han va n dai
han khach hang giam nhng t trong cua no lai tang len, nguyen nhan la do toc o
gia
m

cua n vay dai han, cu the toc o giam cua n dai han khach hang la 70.36%

con toc o giam cua n vay dai han ch la 28.46%.


Chung ta can lu y la :
Cong ty chung ta ang xem xet tuy la mot Cong ty Co Phan nhng cong ty
khong co phat hanh trai phieu, trong n dai han cua cong ty ch co n vay dai han van
dai han khach hang. Trong nam 2008 Cong ty khong vay them n dai han mi,
phan n vay dai han cua Cong ty la vay t nhng nam trc.
oi vi n vay dai han th Cong ty phai tra lai vay hay noi cach khac la Cong
ty phai ton chi ph s dung n.
Con

oi vi n dai han khach hang th Cong ty khong

ton chi ph s dung n, khoan n nay la do Cong ty vay cua


khac
c khach hang u ai la khong phai tra
lai

h hang 134.368USD

vay. Do o neu trong tong n dai han

cua Cong ty bi v oi vi cac khoan n tra lai vay thong thng Cong ty ch nhan
c khoan sinh li t tam chan thue cua lai vay, khoan sinh li t tam chan thue cua
lai vay bang thue thu nhap doanh nghiep nhan vi lai vay, con oi vi cac khoan vay
khong tnh lai th Cong ty c hng tron ven ca phan lai vay.
Nh
vay

neu nam 2008 nay Cong ty


van

duy tr hay tang khoan n dai han

khong tnh lai nay th se rat co li cho Cong ty. Nhng nam 2007 Cong ty phai tra bt
khoan n
nay

cho khach han

g do o khoan n nay ch con lai 623 trieu ong. Nen

chac chan nam 2008 phan sinh li t khoan n khong tnh lai nay se giam xuong bt
Chuyn thc tp cui kha

Trang 47

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

so vi nam 2008. Tuy nhien do n khong tnh lai chiem 13.92%, en nam 2008 n
khong tnh lai nay
giam

i ch chiem co 6.28% trong tong n phai tra. Do o khoan

n khong tnh lai nay cung khong co anh


hn

g ln en chi ph co nh cua
Con

g ty,

tha h phan quan trong phai tra lai vay la nguon goc cua chi ph tai chnh co nh, chi
n
ph tai chnh co nh nay se cho chung ta biet c kha nang s dung on bay tai
chnh cua Cong ty cao hay thap va mc o khuyech ai thu nhap cua chu s hu ra
sao.
4. Phan tch chi ph s dung von co phan
Chi ph s dung von co phan cung chnh la ty suat sinh li sau thue tren von co
phan.
Bang 6 : Chi ph s dung von co phan cua Cong ty
Ch tieu

2007

1.Li nhuan sau thue (EAT)

2008

Chenh lech

6.010

5.734

-276

25.273

25.735

462

23.78%

22.27%

-1.09%

2.Von co phan (E)


3.CP s dung von(rE)

(vt :trieu on g)

T bang chi ph s dung von co phan tren ta co nhan xet sau:


Nh
vay

, qua bang phan tch tren ta thay


ran

g chi ph s dung von co phan

nam 2008 a giam so vi nam 2007. Cu the la chi ph s dung von cua chu s hu
nam 2008 la 22.27%, nam 2007 la 23.78%. Nguyen nhan la do:
Von co phan nam 2008 tang 462 trieu ong so vi nam 2007 vao li nhuan sau
thue
cua

Cong ty nam 2008 giam so vi nam 2007 la 276 trieu ong.


Nam 2007 mot ong von co phan tao ra c 0.2378% ong li nhuan rong

cho chu s hu con nam 2008 th mot ong von co


phannhuan rong chu s hu.
5. Phan tch chi ph s dung von bnh
quan

tao ra
c
(WACC)

0.2228 ong li

Nam

WD

Chuyn thc tp cui kha

WE

r*D

rE

WDr*D

WErE

WACC

Trang 48

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Nam 2007

37.4%

62.6%

12%

23.78%

5.22%

14.895 19.00%

Nam 2008

27.83%

72.17%

13%

22.27%

4.03%

16.07% 19.68%

W: t trong nguon tai tr.


Cong th tnh WACC
WACC = (WD x r*D)+ (WE x rE)
T bang tnh chi ph s dung von bn h quan tren ta co nhan xet nh sau:
Qua bang phan tch tren ta thay chi ph s dung von bnh quan cua Cong ty
qua hai nam gan bang nhau. Cu the la chi ph s dung von bnh quan nam 2008 la
19,68% con nam 2007 la 19.00 %. Nguyen nhan chu yeu la do nam 2008 doanh
nghiep phai ong thue thu nhap doanh nghiep con nam 2007 th doanh nghiep c
mien thue. Nh vay e biet c thc s nam nao chi ph s dung von bnh quan cao
hn ta gia nh nam 2008 Cong ty cung c mien thue nh nam 2007, th chi ph s
dung von bnh quan qua hai nam nh sau:
WD

WE

r*D

rE

WDr*D

WErE

Nam 2007

37.4%

62.6%

12%

23.78%

5.22%

14.895

19,00

Nam 2008

27.83%

72.17%

13%

22.27%

4.22%

16.07%

19,82%

Nam

Nh vay, vi gia nh tren ta

WACC

chi ph s dung von bnh quan nam 2008 a

thaycao hn nam 2007, nguyen nhan la:


T trong cua n va co phan nam 2008 a thay oi so vi nam 2007, cu the la t
trong cua n vay giam va t trong von co phan tang len ma nh ta a
thay
co phan co chi ph cao hn nam thng nhieu (chi ph s dung
von

tren von

co phan nam 2007

la 23.78%, nam 2008 la 22.27%; chi ph s dung n bnh quan nam 2007 la 12%,
nam 2008 la 13%). Chnh ieu nay lam cho chi ph s dung bnh quan cua
doanh nghiep nam 2008 nay giam i so vi nam 2007.
Nh vay, chi ph s
dun

g von cung vi cau truc von nam thay oi a tac ong

en thu nhap cua chu s hu nh the nao? e biet c ieu nay chung ta tiep tuc
phan tch cac tac ong cua cau truc von en thu nhap va rui ro cua chu s hu.
IV. PHN TCH TC NG CA CU TRC VN N DOANH LI V
RI RO CA CNG TY C PHN QUNG CO SAO TH GII
1. Tnh hnh doanh thu cua cong ty qua hai nam 2007-2008.
Chuyn thc tp cui kha

Trang 49

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Bang 7 : Doanh thu cua cong ty qua hai nam (2007-2008)


Ch tieu

(vt :trieu on g)

2007

2008

1.Tong doanh thu

160.543

175.293

2.Tong chi ph

152.424

167.776

3.Li nhuan trc thue va lai vay (EBIT)

8.119

7.517

4.Lai vay (R)

1.812

1.290

5.Li nhuan trc thue (EBIT)

6.307

6.227

279

6.307

5.948

6.Thue thu nhap doanh nghiep (TAX)


7.Li nhuan sau thue
Chung ta can lu y :

- Cong ty ang trong thi gian c hng che o u ai ve thue nh sau :


- c hng thue suat thue thu nhap Doanh nghiep la 20% trong 10 nam au
ke t khi c cap giay ang ky kinh doanh.
- c mien 03 nam va c giam 50% so thue TNDN phai nop trong 05 nam
tiep theo ke t khi co thu nhap chu thue.
- Quyet nh thue cua Cong ty se chu s kiem tra cua c quan Thue. Do viec
ap dung Luat va cac quy nh ve thue oi vi nhieu loai giao dch khac nhau co the
c giai thch theo nhieu cach khac nhau, so thue c trnh bay tren bao cao tai
chnh co the b thay oi theo quyet nh cua c quan Thue.
- Chnh v vay nam 2007 Cong ty c mien thue, nam 2008 Cong ty nop thue
thu nhap Doanh nghiep la 279 trieu tng ng vi thue suat la 4,64%.
2. Phan tch iem hoa von EBIT
Qua viec phan tch
tac

ong cua cau truc en thu


nhap

hu thong qua phan tch moi quan he


gia
nhng
tac

ong
cua

va rui ro cua chu s

EBIT va EPS cho chung ta biet rang

on bay tai chnh en thu nhap cua chu s hu nhng chung ta

khong biet c xu hng cua hien tng cung nh khong biet c vi mc EBIT
nao o ma Cong ty at c th cau truc von hay mc on bay nao se mang lai thu
nhap cao cho chu s hu. e biet
c

vi cau truc von hay mc on bay nao


se

mang lai thu nhap cao cho chu s hu chung ta se i vao phan tch
iemvon.

EBIT hoa

Chuyn thc tp cui kha

Trang 50

www.vnedoc.com

iem

SVTH : M Duy Huynh

ho von c xac nh nh sau:


a

Nam 2007:
EPS

hoa von

EBIT

hoa von

R2007 T 2007

EBIT

So lng co phan 2007

hoa von

1.812

252.730

Nam 2008 :
EPS

hoa von

EBIT

hoa von

R2008 T 2008

So lng co phan 2008

EBIT

hoa von

1.785

257.350

T hai phng trnh tren ta co the xac nh c iem hoa von nh sau :
EBIT

hoa von

1.812

EBIT

252.730

hoa von

1.785

257.350

Ket qua tm c iem hoa von nh sau :


EBIT = 19.888 trieu ong
EPS = 70.346 trieu ong
e de dang cho viec phan tch iem hoa von ta se ve o th nh sau:
Bang so lieu :
2007
EBIT
EPS

2008

iem hoa von

8.119 trieu ong

7.517 trieu ong

19.888 trieu ong

23.780 ong

22.270 ong

70.346 ong

Nh vay t iem EBIT hoa von cung nh qua o th cho chung ta thay rang:
* Neu EBIT cua Cong ty ath c vt qua iem hoa von (EBIT > 19.888
trieu ong) th Cong ty nen chon on bay tai chnh hay cau truc
von

cua nam 2008

bi v tac ong cua on bay tai chnh nam 2008 co hieu qua hn on bay tai chnh
nam 2007, ngha la no khuyech ai thu nhap cho chu s hu nhieu hn, thu nhap tren
moi co phan se cao hn neu chon cau truc von nh nam 2008. Hay noi cach khac
cung vi mc o EBIT at c neu Cong ty chon cau truc von nh nam 2008 se tao
ra thu nhap tren moi cophan cao hn so vi viec Cong ty chon cau truc von nh nam
2007.
Chuyn thc tp cui kha

Trang 51

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

* Neu EBIT cua Cong ty at c mc EBIT la 19.888 trieu ong th Cong ty


chon cau truc von nh nam 2007 hay nam 2008 la nh nhau bi v mc o khuyech
ai thu nhap cho chu s hu cua ca hai cau truc von o la nh nhau. Luc nay
thu nhap tren moi co phan se la 70.346 ong.
* Neu EBIT cua Cong ty at c khong vt qua iem hoa von nhng cao
hn lai vay nam 2006 (lai vay
trieu

2007

< EBIT < 19.888

ong) th Cong ty nen chon

cau truc von nh nam 2007 bi v tac dung cua on bay tai chnh nam 2007 co hieu
qua hn ngha la no khuyech ai thu nhap cua chu s hu nhieu hn. Thu nhap tren
moi co phan se cao hn neu Cong ty chon cau truc von nh
nam
* Nhng neu EBIT cua Cong ty at
c

2007.

khong u bu ap chi ph lai vay nam

2007 (EBIT , lai vay nam 2007) th Cong ty nen xem xet lai cau truc von cua mnh
cung nh la xem xet lai hoat ong san xuat kinh doanh cua Doanh nghiep, bi v mot
cau truc von nh vay khong nhng khong trang trai c lai vay th lam sao co the
tao ra thu nhap cho chu s hu. Mot cau truc von nh vay th can phai xem xet tai
cau von tr lai neu Doanh nghiep o khong muon i vao con ng pha san sm.
oi vi tnh hnh thc te
cua
nam nam trong khoan (lai vay
on

Cong ty,
mc
2007

EBIT at
c

< EBIT < 19.888 trieu

cua Cong ty qua hai


g) th Cong ty chon cau

truc von nh nam 2007 se tao c thu nhap cho chu s hu cao hn cau truc von
nh nam 2008 vi ieu kien la EBIT cua Cong ty khong oi hoac tang. Nhng do
nam 2008 EBIT Cong ty at c co phan
giam

sut i so vi nam 2007 cho nen nam

2008 Cong ty giam s dung n la hoan toan hp ly.


Tom lai qua viec phan tch iem EBIT hoa von se giup cho Cong ty thiet lapa
mot cau truc von hp ly hn cho mnh e co the toi thieu hoa rui ro va toi a hoa thu
nhap cho chu s hu vi tng mc EBIT thay oi cua Cong ty nay ng vi tng giai
oan phat trien cua Cong ty. Bi v ng vi t g giai oan phat trien cua Cong ty
n
cung nh da vao nhu cau cua th trng Cong ty co the d oan c mc EBIT
ma Cong ty at c trong giai oan sap ti la bao nhieu. T o Cong ty se can
nhac xem xet Cong ty nen duy tr cau truc von vi t trong bao nhieu n, bao nhieu
von co phan la toi u hp ly e toi a hoa thu nhap cho chu s hu ong thi cung

giup cho Cong ty s dung nguon von cua mnh mot cach co hieu qua.
3. Phan tch tac ong cua on can n DFL
Chuyn thc tp cui kha

Trang 52

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Nh a phan tch tren, khi Cong ty giam s dung n vay th thu nhap cua
chu c s se giam i. Tuy nhien chung ta ch biet la giam nhng khong biet la giam
bao nhieu, chung ta cung khong biet khi EBIT giam i mot ong th thu nhap cua
chu s hu se giam i bao nhieu ong. e biet c thu nhap cua chu s hu giam
i bao nhieu ta se xem xet o nghieng cua on bay tai chnh (DFL). o nghieng on
bay tai
chnh c tnh nh sau:
Ch tieu

2007

2008

1. Li nhuan trc thue va lai vay (EBIT)

8.119

7.517

2. Lay vay

1.812

1.290

1,35

1,25

3. DFL

Nh vay do nam 2008 Cong ty a giam s dung n vay trong cau truc von nen
o nghieng on bay tai chnh nam 2008 thap hn nam 2007 (DFL
,
DFL

2007

= 1.35 lan), ieu

2008

= 1.25 lan

cung chng to la mc s dung on bay cua Cong ty

naynam nay a giam xuong.


Qua o nghieng cua on bay tai chnh cho chung ta biet nh sau: nam 2007
DFL = 1.35 lan cho chung ta biet rang khi EBIT tang hay giam i 1 ong th thu nhap
cua chu s hu se tang len hay giam xuong 1.35 ong, nam 2008 DFL = 1.25 lan
cho chung ta biet rang khi EBIT tang len hay giam xuong 1 ong th thu nhap cua
chu s hu tang len hay giam i so vi nam 2007 cho nen ta co the noi
ran

g EBIT

nam 2008 giam i mot ong th thu nhap cua chu s hu a giam 1.25 ong. Nh
vay ta
thay

rang mc o khuyech ai thu nhap cho chu s hu nam 2007 cao hn

mc khuyech ai thu nhap cho chu s hu nam 2007. Ngoai ra ta thay nam
2008
Cong ty giam s dung n la hp ly bi v EBIT 2008 a giam i so vi nam 2007, do
o
neu

Co g ty khong giam n vay hay tiep


n tuc

nhap cua chu s hu khong phai


giam

duy tr mc n vay nh cu th thu

ch co 1.25 ong khi EBIT giam mot ong ma

thu nhap cua chu s hu se giam nhieu hn so vi mc hien tai la 1.25 ong
V.PHN TCH CU TRC VN TRONG MI QUAN H VI GI TR
CNG TY.

Li ch tam chan thue s


dun

Chuyn thc tp cui kha

g on
bay

tai chnh

Trang 53

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Nh chung ta a biet khi chung ta s dung va gia tang n th Doanh nghiep se


xuat hien va gia tang rui ro
tai

chnh.
Vay

cau hoi at ra la
tai

sao Cong ty lai s

dung n ? Bi v mot trong nhng li ch cua viec s dung n la khi s dung n Cong
ty luon nhan c mot
khoan

sinh li t
tam

chan thue (khoan sinh li t tam chan

thue cua lai vay = lai vay x thue suat thue thu nhap Doanh nghiep) khoan sinh li
nay cung chnh la khoan lai vay ma Nha nc tra cho chu n dum Doanh nghiep.
oi vi Cong ty ang co xu hng chuyen oi sang hnh thc Cong ty co phan
cho nen trong khoang thi gian nay Cong ty ang c hng che o u ai ve thue
thu nhap Doanh nghiep. Do o khoan sinh li t tam chan thue trong giai oan nay la
khong cao. Cu the qua hai nam nh sau:
Nam 2007 Doanh
nghiep

c mien thue thu nhap Doanh nghiep cho nen

nam 2007 Cong ty hng c khoan sinh li t tam chan thue.


Con oi vi nam 2008 Cong ty co ong thue thu nhap Doanh nghiep nhng
mc thue suat rat thap ch khoang 4.46 %, do o khoan sinh li t tam chan thue cua
lai vay maCong ty c hng cung rat thap la:
4.64 % x 1.506 = 69.88 trieu ong.
Tom lai Cong ty ang trong giai oan c hng che o u ai ve thue cho
nen khoan sinh li t tam chan thue ma Cong ty c hng la rat thap. Giai phap tot
nhat cho Cong ty trong giai oan nay la Cong ty nen s dung nhieu von co phan
va s dung t n vay bi v s dung nhieu lai vay mang lai li ch cho Cong ty
khong nhieu ma ngc lai con gia tang rui ro tai chnh cao hn phan li c hng.
Vay chung ta se xem xet lai cau truc von nh hien tai cua Cong ty la hp y
cha?
Nhn vao cau truc von cua Cong ty qua hai nam ta thay t trong von co phan
chiem mot t trong ln va ngay cang gia tang (nam 2007 t trong von co phan la 62.6
%, nam 2008 t trong
von

co phan la 72.17 %). Nh vay cau truc von la phu hp vi

giai oan Cong ty ang hng che o u ai ve thue nh hien nay.


Mot cau truc von co the toi u giai oan nay nhng cha han a toi u giai
oan khac, ng vi moi giai
oan

phat trien cua Doanh nghiep ch co mot cau truc

von toi u. Mot trong nhng viec quan trong


cua

cac chuyen gia tai chnh la phai

Chuyn thc tp cui kha

Trang 54

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

nghien cu xem Cong ty cua mnh ang giai oan nao e thiet lap mot cau truc von
toi u va co the toi thieu hoa rui ro va co the
toi

a hoa gia tr Doanh nghiep.

CHNG III: GIAI PHAP


hiem

1.Giai phap cho cong ty trong giai oan nay la tm kiem nguon
von

Chuyn thc tp cui kha

mao

Trang 55

www.vnedoc.com

Tuy
nhien

SVTH : M Duy Huynh

neu ta xet lai vi nhng ket qua san xuat ma Cong ty at c nh

hien nay (ROA hai nam va qua tng oi cao) Cong ty cua chung ta tai sao khong
ngh en mot bc ot pha mi ngay trong giai oan nay?
Cong ty chung ta chuyen t TNHH len cong ty co phan cha
lau
oan hien nay Cong ty chung ta cha the tao c cho ng
vn

, nhu cau giai


g chac tren th

trng cung nh cha tao c niem tin oi vi cac nha au t cho nen kho co the
huy ong c cac nguon von t nhng nha au t thong thng cho cac d an mi
cua Cong ty. Theo
toi

giai phap e huy ong nguon von au t cho d an mi trong

giai oan hien nay la Cong ty nen tm kiem cac nguon von mao hiem t nhng
nha au t a thch mao hiem e tai tr cho d an mi cua Cong ty. Theo toi Cong
ty chung ta khong nhng co the huy ong nguon von nay trong nc ma con co the
huy
ong c t mot so nha au t yeu thch mao hiem t cac nc. Tuy
nhien

khi tm

kiem nguon von nay Cong ty cua chung ta phai the hien cho cac nha au t nay thay
rang s mao hiem cua ho khong phai the hien cho cac nha au t nay thay rang s
mao hiem cua ho khong phai la cuoc phieu lu
mao
ta phai cho ho thay rang s
mao

hiem vo can c la Cong ty chung

hiem ay sa tren mot so nen tang nhat nh nh:

Cong ty phai cho cac nha au t thay Cong ty chung ta co mot oi ngu

ly

quantot, co nang lc, trnh o chuyen mon va day dan kinh nghiem.
Cong ty phai thuyet phuc cac nha au t phai tao niem tin cho ho thay rang
viec
au

t cua Cong ty la hieu qua, san pham lam ra cua d an nay se


tao

cho Cong

ty mot v tr tot tren th trng.


ac biet hn la phai cho ho thay rang c hoi au t nay se mang lai
mot khoan sinh li rat ang ke cho ho.
2. Cac bien phap nham gia tang thu nhap cho chu s hu trong giai oan
nay
Trong giai oan nay cac bien phap can lam e gia tang thu nhap cho chu s
hu trong giai oan nay la lam sao gia tang thu nhap va giam chi ph cang thap cang
tot. Nh chung ta a biet EBIT = doanh thu chi ph, do o e tang EBIT chung ta

se tm ra cac bien phap e

g doanh thu cua Cong ty len va cac bien phap e giam

tanchi ph cua Cong ty


xuong.
Cac bien phap giam thap chi ph doanh nghiep:
Chuyn thc tp cui kha

Trang 56

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Ben canh viec tang doanh thu e gia tang EBIT cho Cong ty th viec tm ra
gia phap e giam thap chi ph Cong ty cung gop phan vao viec gia tang EBIT cho
i
Cong ty.
Trong tong chi ph cua Cong ty th gia von hang ban chiem mot t trong cao
nhat do o giai phap au tien a ra o la bien phap
giam
Cong ty cung nen co
nhn

thap gia von . Ngoai ra

g bien phap quan ly chi ph tren tng n v san


pham

cung nh la chi ph ban hang va quan ly doanh nghiep e co the giam thap chi ph
en mc toi thieu.
CHNG VI.KET LUAN
Qua nhng noi dung phan tch
thc

trang tai
Con

g ty, nhn chung tnh hnh

kinh doanh cua Cong ty trong thi gian qua rat hieu qua. Hoat ong cua Doanh
nghiep co lai va ong gop nhieu cho ngan sach Nha nc, cung cap nhieu viec lam
va khong ngng nang cao mc song cho ngi lao ong.
Hien nay Cong ty ang co gang e nang cao hieu qua kinh doanh co gang s
dung nguon nhan lc e giam chi ph, tang li nhuan. ong
thi

Cong ty cung ang

tng bc trang b nhng may moc va phng tien truyen thong hien ai e cao chat
lng trong cong viec ong thi cung la e tao cho
n
trng, nham
nan

g vng chac cua cong tren th

g cao hieu qua kinh te xa hoi, tang so lan luan chuyen cua von lu

ong nang cao sc canh tranh cua Cong ty .


Cong ty co phan Quang Cao Sao The Gii mot Cong ty kinh doanh thanh at,
li nhuan cao, thu nhap tien lng
cua
ong gop
an

can bo cong nhan vien cung cao, cac co ong

g ke, nop ngan sach Nha nc cao.

NHAN XET VA KIEN NGH

I. NHAN XET:
1.Ve quy mo hoat ong va to chc nhan s:
Chuyn thc tp cui kha

Trang 57

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

Cong ty co phan Quang Cao Sao The Gii co quy mo hoat ong rong ln, bo
may to chc gon nhe do o viec ch ao va quan ly moi hoat ong cua Cong ty luon
thong nhat va
xuyen

suot.

oi ngu nhan vien cua Cong ty la nhng ngi rat tre, co long nhiet tnh va
tinh than trach nhiem cao trong cong viec. o chnh la li the rat ln cua Cong ty
hien co va can phat huy hn na nhng li the nay e nang cao hieu qua cong viec
kinh doanh.
Hien nay, trong xu the Xa Hoi ngay cang phat trien th nganh truyen thong la
mot tat yeu e a cac phng tien thong tin ai chung en vi con ngi moat cach
nhanh va chnh xac nhat va
gop

phan khong nho vao viec phat trien at nc


noi

chung va lam cho doanh nghiep co quy mo ln rong va phat trien rong khap la ieu
mong muon cua cac doanh nghiep noi rieng.
Theo em, Cong ty can au t phat trrien nhieu hn cho bo phan kinh doanh va
bo
phan

ky thuat co tay nghe cao, va can co them oi ngu can bo quan ly chuyen

sau e
ay

manh cong tac nghien cu va tm hieu th trng hn na. Co nh vay

Cong ty mi at c hieu qua cao trong kinh doanh va cung nh co


c

cho ng

vng chac tren thng trn g.


2. Ve bo may ke toan tai chnh.
Cong ty ap dung hnh thc bo may ke toan tap trung nen co u iem x
lythong tin nhanh chong.
Cac ke toan co the trao oi oi chieu so lieu cua nhau nen de dang phat hien
nhng sai sot, o la thuan li cua phong cong tac ke toan tai chnh cua Cong ty.
II. Y KIEN ONG GOP.
Qua thi gian thc tap va tm hieu hoat ong kinh doanh tai Cong ty, em thay
Cong ty nen Quang ba thong hieu cua mnh qua cac phng tien nh mang internet,
gii thieu cac iem manh va cac u the cua
con

g ty ngay tren trang Web cua cong ty

cong vi s ao tao chuyen sau oi ngu nghien cu th trng e a hnh anh va


thng hieu cua mnh
tren

thng trng va can a dang hoa hnh thc a hnh anh

cua cac oi tac bang chnh cong viec truyen thong.

III. TAI LIEU THAM KHAO .


1. Chng t s dung: cac bao cao tai chnh nam 2007 - nam 2008
Chuyn thc tp cui kha

Trang 58

www.vnedoc.com

SVTH : M Duy Huynh

2. Can c vao so lieu thc te cua nam 2007- nam 2008


3. Tai chnh doanh nghiep hien ai, chu bien PGS.TS Tran Ngoc Quan tr tai
chnh doanh nghiep, chu bien: PGS.TS Tran Ngoc Th
4. Download kho lun vn ti www.vnedoc.com

Chuyn thc tp cui kha

Trang 59