You are on page 1of 2

SAGLASNOST RODITELJA ZA PUTOVANJE

MALOLETNOG DETETA

Mi dole potpisani roditelji saglasni smo da nae dete ____________________________________


sa stanom u ulici ________________________________ u Belom Potoku -Beograd, roeno u
___________ , godine ______, sa brojem pasoa _________________ moe prei granicu Srbije u
pratnji sa KUD __________________________

i to u periodu od _________ do

____________201_g.

Saglasnost dali:
Otac:____________________________
Ime i prezime

Ime i prezime

__________________________________
Adresa
JMBG

______________________________________
JMBG

__________________________________
Br. Line karte

______________________________________
Br. Line karte

__________________________________
Izdata od MUP-a

Beogradu,

______________________________________
Adresa

__________________________________

Majka:_________________________________

__.

______________________________________
Izdata od MUP-a

_.201 _.god.
Otac_________________________
Potpis

Majka________________________
Potpis

Mesto overe optine ili suda


__________________________________________________

SAGLASNOST RODITELJA ZA PUTOVANJE


MALOLETNOG DETETA

Mi dole potpisani roditelji saglasni smo da nae dete ____________________________________


sa stanom u ulici ________________________________ u Belom Potoku -Beograd, roeno u
___________ , godine ______, sa brojem pasoa _________________ moe prei granicu Srbije u
pratnji sa KUD __________________________

i to u periodu od _________ do

____________201_g.

Saglasnost dali:
Otac:_____________________________
Ime i prezime

Ime i prezime

__________________________________
Adresa
JMBG

______________________________________
JMBG

__________________________________
Br. Line karte

______________________________________
Br. Line karte

__________________________________
Izdata od MUP-a

Beogradu,

______________________________________
Adresa

__________________________________

Majka:_________________________________

__.

______________________________________
Izdata od MUP-a

_.201 _.god.
Otac_________________________
Potpis

Majka________________________
Potpis

Mesto overe optine ili suda


__________________________________________________