You are on page 1of 2

sa mga pagtitipon o sa mga pagsasama-samang ito ay hindi dahil sa sinabi ng pastor o dahil sa nakakahiya kung hindi dadalo.

Uulitin ko, ang layunin ng pagsasama-sama bilang magkakapatid ay ang pagpapalakasan sa isat-isa, pagtutulungan, paglago sa buhay espirituwal, at sa paglago sa kaugnayan sa isat-isa. Kaya ka pumaparoon sa isang Cristianong pagtitipon ay upang magbigay lakas sa isang kapatiran o kaya naman ay ikaw ang mapalakas. Ganito tayo dinisenyo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Kailangan natin ang isat-isa, kaya bigyang halaga natin ang pagsasama-sama bilang magkakapatid, sapagkat mayroong kalakasan at tibay na dulot ang pagsasama-sama bilang magkakapatid: Ang dalawa ay mabuti kaysa isa; mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag- iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. (Mangangaral 4:9-12)

Patnubay
(Awit 119:105)

Grace And Truth Community Church

Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay...

Welcome to Grace and Truth Community Church Our theme for this Month of AUGUST is

Issue 05-08

August 2011

FELLOWSHIP BIBLE VERSES


Ro 12:10 Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Ro 12:16 Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Eph. 4:2 Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Eph 4:32 Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Eph 5:19 Speak to one another with psalms, hymns and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord, Eph 5:21 Submit to one another out of reverence for Christ. Heb 10:24 And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Heb 10:25 Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another--and all the more as you see the Day approaching.

Kilala mo ba ang tinig niya? Saan pa? Gaano kadalas kang makipag-usap sa kanya? Saan? Ano ang sinasabi mo? Marami siyang nais marinig mula sa iyo. Hindi lamang ang mga hinihingi mo. Minsan parang tahimik siya, dib a? Pero nakikinig siya at kung ikaw ay sensitibo sa kanya Malalaman mong nakikipag-usap din siya sa iyo. Paano? Hindi lamang sa Salita niya. Sa maraming paraan. Kapag lagi mo siyang kasama o sabihin na natin Kapag lagi ka niyang kasama... Matututunan mo ang tinig niya. Minsan kakalabitin niya ang iyong puso sa kakaibang paraan At tiyak mo na siya yun. Oo, siya yun. Paanong siya? May dampi ng pag-ibig at tinig ng Espiritu Santo. Basta lagi ka lang makipag-usap sa kanya At makikilala mo ang tinig niya.

FELLOWSHIP

Araw-araw, silay nagkakatipon sa Templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, at may malinis na kalooban. (Gawa 2:46)

Para po sa inyong mga katanungan at komento, makipag-ugnayan po sa amin: GRACE AND TRUTH COMMUNITY CHURCH Libis, Reparo Street, Baesa, Caloocan City Tel. No.: 330-7922

ANG KAGANDAHAN NG KAGANDAHANG-LOOB NG DIYOS


Pastor Edgar Caina

Hindi maaaring ihiwalay sa larawan ng iglesia o ng mga Cristiano ang pagsasamasama bilang magkakapatid. Sa pasimula pa lamang ng iglesia atin ng makikita na ang mga Cristiano noong unang panahon ay nananatili sa gawaing ito ng pagsasama-sama bilang magkakapatid. Sa aklat ng mga Gawa 2:42 ating mababasa ang ganito: Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasamasama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay, at sa pananalangin. Kung ating papansinin, ang pagsasama-sama bilang magkakapatid ay inihanay sa mga mahahalagang gawain ng iglesia tulad ng pagtuturo ng Salita ng Diyos, pagpipiraso ng tinapay o banal na komunyon, at pananalangin. Sa madaling sabi, ang pagsasama-sama sa konteksto ng iglesia ay kasing-halaga ng panalangin o ng pagdinig ng Salita ng Diyos. Kung paanong ang panalangin at ang Salita ng Diyos ay hindi opsyonal sa isang mananampalataya, gayun din naman ang pakikisama sa mga kapatiran ay hindi opsyonal. Sa katunayan, ang unang iglesia ay nagsasama-sama araw-araw at hindi lamang minsan sa isang Linggo: Arawaraw, silay nagkakatipon sa Templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, at may malinis na kalooban. (Gawa 2:46). Sa panahon ng Information Technology kung saan ang internet ay napapaloob, mayroong mga Cristiano na hindi na dumadalo sa iglesia lokal sa dahilang maaari naman daw silang manood ng isang church service sa internet. Bagamat walang masama sa pagkakaroon ng mga internet churches o online churches o cyberchurches kung ang mga ito ay nagtuturo ng Salita ng Diyos sa tamang paraan, ngunit dapat maunawaan ng mga makabagong Cristiano na hindi maaaring maging kapalit ng mga cyberchurches na ito ang aktuwal na pagsasama-sama bilang magkakapatid. Mahalaga na ang bawat mananampalatayang Cristiano ay mayroong tinatawag na spiritual family na siyang kumakatagpo sa kanilang pangangailangang espirituwal. Hindi kailanman dapat na himukin ang sinumang Cristiano na magkasya na lamang sa mga internet churches at huwag ng dumalo sa isang iglesia lokal. Totoo na mayroong mga pagkakataon na ang mga internet churches ay maaaring makatulong sa mga mananampalataya lalo na doon sa mg nasa lugar na kung saan ay wala talagang iglesia lokal ngunit mayroong access sa internet tulad ng mga Cristianong manlalayag o Christian seamen o kaya naman ay yung mga Cristianong nasa mga lugar na talagang walang iglesia o kaya ay lubhang napakalayo ng isang iglesia lokal para sa kanila. Ngayon, ang mga Cristianong maaaring magtipon-tipon sa isang lugar ay iniencourage ng Biblia na manatili sa ganitong gawain ng pagsasama-sama bilang magkakapatid. At mayroong tatlong konteksto na maaaring isakatuparan ang pagsasama-sama ito bilang magkakapatid.. Una, ang pagsasama-sama ng mga Cristiano bilang magkakapatid ay karaniwang isinasagawa sa pagtitipon ng iglesia. Sa kontekstong ito, ang pagsasama-sama ay upang maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng gawaing pagsamba o worship service. Sa Hebreo 12:28 ganito ang ating mababasa, Kayat magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugud-lugod sa kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot.

Ang paanyaya sa pagsamba na tinutukoy dito ay paglilingkod o service (latreia sa wikang Griego), kung saan hinango ang katagang worship service. Sa ganitong paraan ng pagsasama-sama bilang magkakapatid ang layunin ay ang isagawa ang worship service kung saan mayroong pagtuturo ng Salita ng Diyos, banal na komunyon, pag-aawitan, at panalangin para sa ikalulugod ng Diyos na ang siyang dulong bunga ay ang paglagong espirituwal ng mga mananampalataya. Sa madaling sabi, ang pagasasama-samang ito ay hindi maaaring maging opsyonal kung nais ng isang Cristiano na paglingkuran at bigyang kaluguran ang Diyos sa gawaing pagsamba at kung nais niyang lumago sa kanyang buhay espirituwal. Pangalawa, ang pagsasama-sama bilang magkakapatid ay maaari ding isagawa sa konteksto ng pamilya. Ang halimbawa nito ay ang mga cell group o small group o life group. Sa mga pagtitipong ito, hindi kinakailangang duplikahin o ulitin ang nangyayari sa araw ng Linggo kapag ang iglesia ay nagsasama-sama bilang magkakapatid upang isagawa ang gawaing pagsamba. Ang pagtitipon sa isang cell group ay maaaring maging flexible. Maaaring gumawa ang grupo ng kahit anong bagay basta ito ay hindi pangit sa paningin at espirituwal na panlasa ng lahat. Ang layunin ng pagtitipong ito ay mapalawak pa ang kaugnayan ng isat-isa sa mas relaks na paraan. Hindi kailangan na laging mayroong pagtuturo ng Biblia sa pagtitipong ito yamang ang Biblia ay itinuturo naman kung araw ng Linggo. Ang pagsasama-samang ito bilang magkakapatid ay maaaring maging isa o dalawang oras ng masayang kuwentuhan o pagbabahagi ng mga suliranin na tatapusin sa panalanginan sa isat-isa. Sa madaling sabi, kung ano ang ginagawa sa loob ng isang tahanan ay maaaring isagawa sa kontekstong ito. At pangatlo, ang pagsasama-sama bilang magkakapatid ay maaari ding isagawa sa konteksto ng isang okasyon o social meeting. Halimbawa, birthday party. Kung ang mga nagtitipon sa birthday party na tio ay pawang mga Cristiano, ito ay maaaring ikunsidera na pagsasama-sama bilang magkakapatid. Hindi nalilimita ang fellowship sa loob lamang ng iglesia sa panahon ng worship service. Ang ibig sabihin ng fellowship o pagsasama-sama bilang magkakapatid ay ang pagsasama-sama ng mga magkakapatid na Cristiano! Ano man ang konteksto ng pagsasama-sama ng mga magkakapatid na Cristiano, hindi dapat na mawala ang pinakadiwa at layunin ng fellowship sa isang partikular na pagtitipong iyon. At walang ibang layunin ang isang Christian fellowship kundi ang pagpapalakasan sa isat-isa, pagtutulungan, paglago sa buhay espirituwal, at paglago sa kaugnayan sa isat-isa. Ating tandaan na hindi lamang ang pagdalo mismo ang layunin ng fellowship na siyang madalas na binibigyang diin ng maraming Cristiano. Ang layunin ng fellowship ay ang maging kaisa ang bawat isa sa pagpapalakasan sa isat-isa, pagtutulungan, paglago sa buhay espirituwal, at sa paglago sa kaugnayan sa isat-isa. Sa Hebreo 10:25 ating mababasa, Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gayang ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isat isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Pansinin ang sabi ng sumulat ng aklat ng Hebreo: Sa halip,palakasin natin ang loob ng isat isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ito ang layunin ng pagsasama-sama at hindi lamang basta ang pagdalo. Kaya tayo nagtutungo