You are on page 1of 6

HRVATSKA NORMA

nrHRN 1131
ICS 13.340.60
faza 20.20

radni nacrt

Verzija 1.0

Osobna zatitna oprema za zatitu od pada s visine eline penjalice za


drvene stupove

Personal protective equipment against falls from height - Climbing irons for wooden
poles

Persnliche Schutzausrstung gegen Absturz - Steigeisen fr Holzmaste

- Grappins pour poteaux en bois

Sadraj
Predgovor ................................................................................................................... 3
1 Podruje primjene................................................................................................ 3
2 Upuivanje na druge norme ................................................................................ 3
3 Zahtjevi................................................................................................................ 3
3.1 Oblik .............................................................................................................. 3
3.2 Mjere ............................................................................................................. 4
3.3 Dijelovi........................................................................................................... 4
3.3.1 Stopalo.................................................................................................... 4
3.3.2 Nosa stopala ......................................................................................... 4
3.3.3 Luk .......................................................................................................... 4
3.3.4 Remen za pritezanje ............................................................................... 4
3.3.5 Remen za petu........................................................................................ 4
3.3.6 Spojnica .................................................................................................. 5
3.4 Zatita od korozije ......................................................................................... 5
3.5 Otpornost na savijanje................................................................................... 5
3.6 Statiko optereenje ...................................................................................... 5
3.7 Otpornost zupca na udar ............................................................................... 5
3.8 Mehanika otpornost sklopa penjalice........................................................... 5
4 Ispitne metode..................................................................................................... 5
4.1 Uzimanje uzoraka.......................................................................................... 5
4.2 Ispitivanje savijanjem..................................................................................... 5
4.3 Ispitivanje statikim optereenjem ................................................................. 5
4.4 Ispitivanje zupca udarom............................................................................... 6
4.5 Ispitivanje na mehaniku otpornosti sklopa penjalice .................................... 6
5 Oznaivanje......................................................................................................... 6
6 Obavijesti koje daje proizvoa ........................................................................... 6

Predgovor
Ovu je hrvatsku normu na temelju lanka 9. Zakona o normizaciji (Narodne
novine, br. 163/03.) izdao Hrvatski zavod za norme.
Tekst ove hrvatske norme pripremio je tehniki odbor HZN/TO 556, Osobna
zatitna oprema.
1

Podruje primjene

Ova hrvatska norma odreuje zahtjeve i ispitne metode za eline penjalice


koje se koriste za rad na drvenim stupovima za vodie.
2

Upuivanje na druge norme

Sljedei dokumenti na koje se upuuje nuni su za primjenu ovog dokumenta.


Primjenjuje se najnovije izdanje dokumenta, ukljuujui sve dopune.
HRN EN 10130, Hladno valjani plosnati proizvodi od niskougljinog elika za hladnu
preradbu - Tehniki uvjeti isporuke
HRN EN 10277-5, Svijetli elini proizvodi - Tehniki uvjeti isporuke -- 5. dio: elici
za poboljavanje
HRN EN 10278, Mjere i doputena odstupanja svijetlo vuenih elinih proizvoda
3

Zahtjevi

3.1

Oblik
eline penjalice za drvene stupove po obliku moraju odgovarati prikazu sa
slike 1. Penjalice se razvrstavaju na tri tipa, prema promjeru stupa na kojemu se
mogu koristiti (tablica 1).

Oznake na slici:
1. stopalo
2. nosa
stopala

3. luk
4. remen za
pritezanje
5. remen za
petu
6. spojnica
h visina luka
l raspon luka

Slika 1: Prikaz eline penjalice za drvene stupove (za lijevu


nogu)
3.2

Mjere
Odgovarajue mjere za pojedini tip penjalice dane su u tablici 1.
Tablica 1: Tipovi elinih penjalica

Oznaka
Tip 1
Tip 2
Tip 3
3.3

Raspon luka (l)/mm


200
260
300

Visina luka (h)/mm


120
130
140

Promjer stupa/mm
do 180
150-240
210-280

Dijelovi

3.3.1 Stopalo
Stopalo mora biti od elika DC01 i neodvojivo povezano s nosaem stopala
penjalice.
3.3.2 Nosa stopala
Nosa stopala mora biti od elika C45E i neodvojivo povezan s lukom
penjalice.
3.3.3 Luk
Luk mora biti od elika C45 i imati 3 ili 4 zupca.
3.3.4 Remen za pritezanje
Remen za pritezanje mora biti od prirodne koe. irina remena mora biti
najmanje 25 mm, a debljina najmanje 4 mm.
3.3.5 Remen za petu
Remen za petu mora biti od prirodne koe. irina remena mora biti najmanje
40 mm, a debljina najmanje 4 mm.

3.3.6 Spojnica
Spojnica mora biti od elika DC01 i neodvojivo poveza s remenom za
pritezanje i remenom za petu pomou zakovica.
3.4

Zatita od korozije
Svi elini dijelovi od kojih je izraena spojnica ili kopa na remenu za
pritezanje moraju biti elektrolitiki zatieni cinkom ili kromom. Luk, nosa stopala i
stopalo moraju biti elektrolitiki zatieni cinkom ili odgovarajuim premazom.
3.5

Otpornost na savijanje
Pri ispitivanju na savijanje prema toki 4.2, trajna promjena raspona luka (l) ili
visine luka (h) penjalice nastala uslijed optereenja ne smije biti vea od 2 mm.
3.6

Statiko optereenje
Pri ispitivanju statikim optereenjem prema toki 4.3, penjalica ne smije
puknuti.
3.7

Otpornost zupca na udar


Pri ispitivanju svih zubaca penjalice iz uzorka prema toki 4.4, ne smije doi
do pucanja ili iskrivljenja zupca penjalice.

Mehanika otpornost sklopa penjalice


Sklop penjalice ini spojnica s remenom za pritezanje i remenom za petu,
ukljuujui spojnice i zakovice. Pri ispitivanju sklopa penjalice prema toki 4.5, ne
smije doi do oteenja ili izoblienja dijelova sklopa. Sklop nakon optereenja mora
ostati ispravan.
3.8

Ispitne metode

4.1

Uzimanje uzoraka
Za ispitivanje se uzima 1% od ukupne koliine penjalica koja se stavlja na
trite, ali ne manje od 3 para penjalica. Uzorci se uzimaju metodom sluajnog
odabira. Uzorci se moraju upakirati i dostaviti na mjesto ispitivanja na nain koji
onemoguuje sluajnu zamjenu uzoraka. Penjalice i njezini dijelovi na kojima je
provedeno ispitivanje ne smiju se stavljati u uporabu, ve se moraju unititi.
4.2

Ispitivanje savijanjem
Na poetku ispitivanja izmjere se veliine l i h (slika 1). Na okomito postavljeni
drveni stup odgovarajueg promjera vrsto se postavi plosnati elini prsten debljine
3-4 mm. Prsten mora sprijeiti klizanje penjalice uslijed optereenja. Penjalica se
postavi na stup iznad prstena, tako da zupci penjalice pristanu u prethodno na stupu
izbuene rupe. Stopalo se optereti silom od 4 kN u okomitom smjeru. Odmah po
postizanju navedenog optereenja penjalica se rastereti, te se ponovno izmjere
veliine l i h i usporede s vrijednostima prije optereenja.
4.3

Ispitivanje statikim optereenjem


Penjalica se optereti silom od 6 kN na isti nain kao i u metodi pod tokom 4.2.
Odmah po postizanju tog optereenja penjalica se rastereti, te se izvri oigledni
pregled.
5

4.4

Ispitivanje zupca udarom


elini uteg mase 1,5 kg ispusti se s visine od 30 cm da slobodno padne u
smjeru osi zupca penjalice koja se nalazi na vrstoj podlozi.
4.5

Ispitivanje na mehaniku otpornosti sklopa penjalice


Penjalica se odgovarajue uvrsti, remen za pritezanje se zakopa, te se
zajedno s remenom za petu opterete silom od 1,5 kN.
5
Oznaivanje
Na svaku penjalicu s unutarnje strane utiskuju se sljedei podaci:
broj ove norme HRN 1131
oznaka sukladnosti
broj potvrde o sukladnosti
identifikacijska oznaka proizvoaa
oznaka tipa penjalice
godina proizvodnje.
6

Obavijesti koje daje proizvoa


Uz svaki par penjalica proizvoa ili njegov zakonski zastupnik ili predstavnik
mora priloiti upute o roku i nainu uporabe, uvanja i njege penjalica. Upute moraju
biti na hrvatskome jeziku.