P. 1
БЪЛГАРСКА НАРОДОПСИХОЛОГИЯ

БЪЛГАРСКА НАРОДОПСИХОЛОГИЯ

Views: 3,042|Likes:
Published by Nikolai Nikolov

More info:

Published by: Nikolai Nikolov on Aug 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

Vipkiko представия

с
п
е
ц
и
а
л
н
о
з
а
w
w
w
.
p
2
p
b
g
.
c
o
m
БЪЛГАРСКА НАРОДОПСИХОЛОГИЯ
РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ТОВА
КАКВИ СМЕ БИЛИ И КАКВИ СМЕ ДНЕС
Том 1
Марко Семов
БЪЛГАРСКА НАРОДОПСИХОЛОГИЯ
РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ТОВА
КАКВИ СМЕ БИЛИ И КАКВИ СМЕ ДНЕС
Том 1 Второ рера!оте"о # $о%&"е"о #'$а"#е
У"#вер(#тет(ко #'$ате&(тво
)Св* К&#ме"т О+р#$(к#,
Со-#./ 1000
1 Марко Ата"а(ов Семов 1000
У"#вер(#тет(ко #'$ате&(тво )Св* К&#ме"т
О+р#$(к#, 12ВК 0345675183954
Б"
,,
"ата 5 о!:е(тве"а +арактер#(т#ка "а !%&;ар(к#. +арактер/ в от"о<е"#ето
"а !%&;ар#"а к%м #"(т#т=>##те/ "а %рво м.(то к%м $%р?авата # в&а(тта/
"о # к%м ре$ $р=;# (тра"# # о!:"о(т# @(емеA(тво/ о!:#"а # р*B*
Пр#"о(%т "а Марко Семов т=к "е е (амо в (о&=C&#вото ро"#ква"е в
#(тор#Cе(к#. ро>е( # в от$е&"#те Cерт# # о(о!е"о(т# "а !%&;ар(к#.
+арактер/ "о ре$# в(#Cко 5 $р%'кото "ав&#'а"е в (%време""#те $а$е"о(т#
# ро.в# "а ?#вота "#* В(%:"о(т "е (амо като =Cе"* "о ре$# в(#Cко като
#(ате& "аро$ове$/ Марко Семов ра'кр#ва както р#в&екате&"#те Cерт#/
т%A # ;ро'"#те .'в# в ове$е"#ето "а (%време""#. !%&;ар#"*
Наро$о(#+о&о;#Cе(ката карт#"а #&# о5тоC"о (%време""ата !%&;ар(ка
"аро$о(#+о&о;#. (оре$ Марко Семов а'# ма&ко от #(тор#Cе(кото #
"а>#о"а&"ото 5 о(о!е"о :о (е ка(ае $о о&о?#те&"ото # (амо!#т"ото/ # (е
ра'<#р.ва в тра"("а>#о"а&"ото # ="#вер(а&"ото* Б%&;ар#"%т (оре$ автора
в%'р#ема # =(во.ва о5!%р'о &о$овете "а ма(овата к=&т=ра/ к#Cа #
т*"*/ ко#то "е (амо 'ам%р(.ват о!:е(тве"#. к&#мат/ "о о$ра?ате&(твото
(е ревр%:а в о!е'око#те&"а о(о!е"о(т в "а>#о"а&"ата +арактеро&о;#.*
До(т#;"а& $о те'# #(т#"# # о#(а& о!ра'"о/ "о тоC"о т##C"#те Cерт# #
ро.в# "а !%&;ар#"а/ Марко Семов т%р(# о!.("е"#е 'а (е>#-#C"ото в
"аро$о(#+о&о;#.та "# в третата Cа(т "а тр=$а (#* о'а;&аве"а
)Ком&ек(#те # ара$ок(#те в !%&;ар(к#. +арактер,* И "а#(т#"а та'#
о(&е$"а/ трета Cа(т "а к"#;ата/ е %рв# о#т $а (е в#$.т # ра'кр#.т
;&ав"о роме"#те/ "а(т%#&# в ове$е"Cе(кото от"о<е"#е "а !%&;ар#"а к%м
ОтеCе(тво/ $%р?ава/ в&а(т/ о!:е(тво/ мора&/ раво # т*"*/ к%м
(%време""#те м= (+ва:а"#. # о(о!е"о в ком&ек(#те/ ара$ок(#те #
коме"(атор"ото ове$е"#е/ ко#то +арактер#'#рат те"$е">##те/ "о #
оCертава:#те (е о(о!е"о(т# "а (%време""#. !%&;ар(к# +арактер*
Бе' $а о$>е".ва ="#вер(а&"ото # о!:ото/ което в кра. "а DD в* Cре'
ма(ов#те ком="#ка>## !%р'о # >.&о(т"о ре(каCа ;ра"#># # $=+ов"#
ре;ра$#/ Марко Семов ;р#?&#во ра'кр#ва # $о!рото/ # &о<ото/ което
+арактер#'#ра !%&;ар(ката "а>#о"а&"а # $=+ов"а (%:"о(т $"е(*
Нараве"ото #'(&е$ва"е е %рв#.т = "а( о#т 'а а"а&#' "а ра'&#C"#те
(тра"# от !%&;ар(к#. "а>#о"а&еE +арактер 5 от -орм#ра"ето м= $о "а<#
$"#*
Тр#&о;#.та/ о(вете"а "а !%&;ар(ката "аро$о(#+о&о;#./ "а ро-* Мар ко
Семов е е$#" от "аA5(ер#о'"#те # о мое м"е"#е "аA5'"аC#м#.т тр=$ 1
о!&а(тта "а о!:е(тве"#те "а=к#/ ко#то (е о.в#+а в о(&е$"#те ;о$#";
Бе'=(&ов"о/ тр=$%т е "е (амо е$"о (ер#о'"о "а=C"о #'(&е$ва"е # =Cе!"
ома;а&о 'а (т=$е"т#/ "о # е$"о (воео!ра'"о о;&е$а&о/ в което в(ек#
!%&* р#" 5 от ре'#$е"та $о о(&е$"#. Cовек в Б%&;ар#. 5 мо;ат $а (е
в#$.т/ в(ек оот$е&"о # в(#Cк# 'ае$"о като !%&;ар#/ $а (е о>е".т #
(%о(тав.т ( о(та"F &#те* В то'# (м#(%& к"#;ата е р#"о( в #'.(".ва"е
"а "а>#о"а&"#. +аракте "а !%&;ар#"а/ "о # Cет#во 'а "а>#о"а&"ата "#
(амо&#C"о(т # #$е"т#-#ка> 'а о!:ото # (е>#-#C"ото/ ( което !%&;ар#"%т
"ав&#'а "е (амо в DD в*/ 1 # в "ов#те евроеA(к# # (ветов"# о!:е(тве"#
в'а#моот"о<е"#.*
В 'ак&GCе"#е като #(тор#к #(кам $а о$Cерта./ Cе о#(а"#те "аро$о5
(#+о&о;#Cе(к# о(о!е"о(т# "а !%&;ар#"а $"е( 5 време "а ре+о$/ ко#то
ро-* Марко Семов така (о&=C&#во/ ра'"оо!ра'"о # .рко е "арав#& в
тр#&о;#.та (#/ (а (воео!ра'е" $ок=ме"т 'а +ора/ "рав#/ ко#то :е #мат
о:е о5;о&.ма (тоA"о(т =тре*
Не #(кам $а !%$а ророк/ "о м"о;о к"#;# # $о(т#?е"#. :е (е 'а!рав.т/
творCе(к#те о#(а"#. # ро"#к"ове"#. в +арактера # таA"(твата "а
!%&;ар#"а/ ко#то ро-* Марко Семов рав# в тр#те Cа(т# "а то'# тр=$/ :е
о(та"атH
Про-* $*#*"* ДоA"о ДоA"ов
ЗАIО НАПИСАХ ТАЗИ КНИГАJ
Има в%ро(#/ ко#то &е("о (е 'а$ават/ а тр=$"о #м (е от;овар.* То'# в
'а;&ав#ето е е$#" от т.+*
В САI 5 (тра"а/ ко.то ".ма # Cетв%рт +#&.$о&ет#е #(тор#./ в ко.то (е
;овор.т (тот#># е'#># # ?#ве.т (тот#># ет"о(#/ (%!ра"# от >.& (в.т 5
е$"# в (во# кварта&#/ $р=;# р%("ат# к%$ето #м а$"а&о/ $о(е;а (а
"араве"# "аA5м"о;о #'(&е$ва"#. как%в е амер#ка"(к#.т +арактер/ каква е
амер#ка"(ката "а>#.* В (%:ото време = "а( 5 (амо $оре$# ".ко&ко
;о$#"#/ ко;ато тр=$"о !е р#ета к"#;ата м# )Д=<ев"о(т # о>е&.ва"е,/ а
$ор# # $"е( 5 в(е о:е ва?"# &#C"о(т# в "а=ката "# о!.(".ват/ Cе )такова
"е:о, като "а>#о"а&е" +арактер ".ма&о/ а #ма (амо +арактер "а от$е&"#
&#C"о(т#* Така = ме" (е 'аро$# ?е&а"#ето $а ра'ров. ко&кото (е мо?е
овеCе (тар#/ (ре$"# "а в%'ра(т # "ов# к"#;# # $а в#$. така &# (а
м#(&#&# "а<#те ре$>#/ така &# м#(&.т (%време""#те #'(&е$овате&# "а
"а>#о"а&"ото* За $а (# от;овор. "а в%ро(а (амо от$е&"# +ора 5 &#C"о(т#
&# (а ?#ве&# о "а<#те 'ем#/ #&# "аро$ (%( (во. -#'#о"ом#./ +арактер/
"рав#/ о!#Cа#/ ко#то $а "е (а т=р(к#/ ;р%>к# #&# в%о!:е евроеA(к#/ а
!%&;ар(к#*
Това/ което роCето+/ (е о#та+ $а ;о о(м#(&./ а к%$ето # както мо;а/
$а м= $ам # о:е ?#вот от $"е<"ото време/ от (%$!ата # ?#вота # "а $р=;#
"аро$#* И в#$.+/ Cе ко&кото # "а р%в о;&е$ $а (е #"тер"а>#о"а&#'#рат/
$а (е )тота&#'#рат, #&# $а (е );&о!а&#'#рат,/ както е т%A мо$ер"о $"е(
$а (е #<е/ ара&е&"о ( това "аро$#те в(е овеCе # о5(#&"о (е о!р%:ат
к%м (е!е (#* И&# както Д?о" ГреA "а#(аK )И$ва век%т "а "а>##те,*
Е$=ар$ Ба&а$Gр отв%р$# та'# м#(%& ( ве&#ко&е"ото (# #'(&е$ва"е/
=!&#к=ва"о (амо ре$# ".ко&ко ме(е>а/ )Характер%т "а -ре"(ката "а>#.,*
То;ава ".маме &# раво о:е о5(ер#о'"о $а (е 'а#таме "#е/ !%&;ар#те/
като какв# #'&#'аме от това +#&.$о&ет#е # какв# в&#'аме в "ов#. векJ
Каква е "а<ата "а>#о"а&"а -#'#о"ом#./ +арактер # #ме/ ( ко#то :е (е
#'рав#м # о$ре$#м $о о(та"а&#те "аро$#J
И $оре$# "ем"о;о от$ав"а/ 'а (%?а&е"#е # $"е(/ това о!р%:е"#е к%м
"а<ето (#/ к%м "а>#о"а&"ото/ к%м >е""о(т#те/ ко#то "# о(тав#+а
ре$#<"#те векове/ ( тв%р$е &ека р%ка # ( "е=$%р?#м ор#в 'а мо$ер"о(т
(е о!.в.ват 'а #'?#ве"# # о$р#аве&#*
Ако $р=; !е<е "а#(а& та'# к"#;а/ а' (%:о (#;=р"о :.+ $а о$Cертавам #
$а (&а;ам #та"к# ( мо&#в в р%ка "а е$"о #&# $р=;о* За:ото в.р"о е/ Cе
в #(а"ето "а "аро$о(#+о&о;#Cе(к# тем# #ма тв%р$е м"о;о м.(то 'а
(=!ект#в#'%м* М"о;о р#ка'к# 5 # вер"#/ # "евер"# 5 (а #'р#ка'ва"# #
(е р#ка'ват # $о $е" $"е<е" в(е от #мето #/ което е о:е о5&о<о/ в(е
'а (метка "а от$е&"#. !%&;ар#" # "а !%&;ар(к#. "аро$*
В.р"о е/ Cе #'ме?$= "а<#те #(ате&#/ =Cе"# # =!&#>#(т# "е (а ре$к#
(&=Cа#те/ каквото е "а#(а& е$#" от т.+ 'а "а>#о"а&"#. +арактер/
$р=;#.т $а ;о е 'а$ра(ка&* В.р"о е/ Cе в творCе(твото # "а ЛG!е"
Караве&ов/ # "а Петко РаCев С&авеAков/ # "а Хр#(то Ботев/ # "а Ива"
Ва'ов :е "амер#м о>е"к# # открове"#./ ко#то рот#вореCат е$"а "а $р=;а*
Така е/ 'а:ото р# е$"# =(&ов#. #(тор#Cе(ката "# (%$!а е #'#(ква&а е$"о
$а (е ка?е/ р# $р=;# 5$р=;о* З"аC# &#/ Cе те "е (а '"ае&# какво #<ат
# 'а:о/ ко;ато (тава $=ма 'а Б%&;ар#. # 'а !%&;ар(к#. "аро$J
Т%кмо 'атова "а#(а+ та'# к"#;а* Т%кмо 'атова (%!ра+ тек(товете от
$а&еC"# # о5!&#'к# време"а # (е о#та+ $а ;# о$ре$./ та ( е$#" о5
о!о!:е" е'#к те $а "# ро;овор.т 'а това как%в "аро$ (ме "#е* Отт=к
"атат%к # $о!рата $=ма/ # р=;ате&етвата/ # (%;&а(#.та ( това/ което (%м
"а#(а&/ # отр#>а"#.та/ (амо :е о!о;ат.т то'# теме&/ коAто/ $о!%р #&#
&о</ ( та'# к"#;а е о&о?е"* Каквото # $р=;#те $а ка?ат/ в(е :е е от
о&'а* За:ото (&е$ в(#Cко/ което роCето+ # "а#(а+/ (т#;"а+ $о е$#"
о("ове" #'во$K "аро$о5(#+о&о;#.та в краA"а (метка "е е "#:о $р=;о/
о(ве" "атр=а"ото в #(тор#Cе(к#. %т о!о!:е"о м"е"#е "а е$#" "аро$ 'а
(е!е (# # оо'"ава"ето "а това м"е"#е*
В%в втората Cа(т "а та'# к"#;а (%м о#(а& "а<#те !%&;ар(к# Cе<#т&%5>#*
%к # ;ре+ове/ ко;ато (е #'рав#м ре$ а;о" # ре$ в&а(т* Ра'!#ра (е/
Cе "е в(#Cк# !%&;ар# (а е$"акв#* И "а "а<ата 'ем. ?#ве.т в(.какв# +ора/
както е # "ав(.к%$е $р=;а$е* Но #ма "е:о/ което (# о(тава "а<е/ което #
т=к/ в от"о<е"#ето к%м в&а(тта/ к%м $%р?авата/ к%м 'ако"#те/ о ко#то
?#веем/ (е от&#Cава от "аC#"а/ о коAто рав.т това ;ерма">#те/
-ра">='#те #&# амер#ка">#те*
О#та+ (е в третата Cа(т "а к"#;ата $а "а;а'. в%в во$#/ в ко#то "#коA
"е е в&#'а& $о(е;а L $а о#<а ".ко# от ком&ек(#те # ара$ок(#те в
"а<#. "а>#о"а&е" +арактер/ в ове$е"#ето "# като "аро$/ $а (е о#там $а
в#$. # $а -орм=&#рам коме"(атор"#те ме+а"#'м#/ Cре' ко#то (е о#тваме
$а "авак(аме #&# $а ор#кр#ем е$"о #&# $р=;о = (е!е (#* С#;=р"о :е #ма
"е(%;&а(#. ( е$"о #&# $р=;о от "а#(а"ото* Така е/ "а>#о"а&"#.т
+арактер мет%р "е ;о &ов#/ ка"тар "е ;о #'мерва* Дор# (амо такава
ровока>#о""а ра!ота $а (в%р<# та'# к"#;а 5 (т#;а м#* В краA"а (метка
#(тор#.та "а е$#" "аро$ "е е "#:о $р=;о о(ве" $#р.та/ ко.то тоA о(тав.
(&е$ (е!е (#/ о(ве" к"#;ата "а $е&ата # #'к=(твата/ ко.то тоA #<е*
5 Ко;ато Cовек от$е&. ;о$#"# от ?#вота (# 'а е$"о такова $е&о/
"ев%'мо?5
16
"о е тоA $а ;о #'в%р<# (ам* Ето 'а:о (е;а (%м $&%?е" $а от$ам
!&а;о$ар"о(тта (# "а о"е'#/ ко#то # ( $=ма/ # ( $е&о (а ме о!=тва&# $а
в%рв. "атат%к/ к%$ето е '"аA"ото # "е'"аA"ото 'а "а(/ !%&;ар#те* Так#ва
+ора !.+а ро-* М#"Cо Дра;а"ов/ ака$* Е-рем Кара"-#&ов/ ро-* ДоA"о
ДоA"ов/ ро-* То"Cо MеCев 5 # а' "а#(т#"а #(кре"о #м !&а;о$ар.* О(ве"
'а $р=;ото # 'а о"ова/ което те (ам#те (%твор#+а в та'# $овCера оCт#
'а!ра"е"а тер#тор#.*
45р#&
Марко Семов
11
N РАЗДЕЛ
НАРОДОПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА И СЕБЕПОЗНАНИЕ
N ГЛАВА
ЗА НАРОДОПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА И СЕБЕПОЗНАНИЕ
Стреме?%т к%м (амоо'"а"#е е е$"о от "аA5(тар#те # "аA5в$%+"ов.ва:#те
(трем&е"#. "а Cовека* От "аA5$а&еC"# време"а $о $е" $"е<е" в%ро(#теK
коA (%м/ от к%$е #$вам/ "а к%$е от#вам/ какво ме р#о!:ава к%м $р=;#те/
какво ме от&#Cава от т.+ 5 те'# в%ро(# =ор#то # "еот(т%"о 'а"#мават
Cовека* И от;овар.Aк# #м/ тоA е ра'в#ва& ра'&#C"# к&о"ове "а "а=катаK
е$"# 'а (амата "е;ова (%:"о(т като #"$#в#$/ $р=;# 'а о!кр%?ава:ата ;о
(ре$а/ трет# 'а в'а#м"ото ро"#ква"е # в&#."#е ме?$= Cовека # (ре$ата/
в ко.то тоA ?#вее*
Така ра'в#т#ето "а о!:е(твото е в%рв.&о =(оре$"о ( ра'в#т#ето "а
"а=C"ото '"а"#е* В е$"а о!&а(т '"а"#ето е #'реварва&о (о>#а&"#те #
!#о&о;#C"#те ро>е(#/ $р=; %т то е #'о(тава&о от т.+* В ро$%&?е"#е "а
(то&ет#. (е е тр=а& о#т/ коAто о(тее""о Cовек%т о(м#(&.& 5 това е
ево&G>#о""#.т ро>е( в ра'в#т#ето "а "а=ката* Др=; %т то (е е
#'в%р<ва&о (%( (кок* Както "ер.$ко (а (тава&# # роме"#те в (амото
!#т#е "а р#ро$ата # "а о!:е(тве"#те ро>е(#* Зае$"о ( ;о&ем#. в%ро(K
)КоA (%м а' # к%$е е моето м.(тоJ,/ "еотме""о ре$ Cовека (а (то.&# о:е
+#&.$# в%ро(#/ -орм#ра:# "ео!.т"#. (в.т "а "е;ов#те #"тере(# к%м
(е!ео'"а"#ето* Mа?$ата "а Cовека $а (е (амоо'"ае е Cа(т от "е;овото
&G!о#т(тво к%м (вета/ от "е;овата Cове<ка (%:"о(т*
С "е о5ма&ка (#&а то'# в%ро( (то# # $"е(* Прав е То"Cо MеCев/ ко;ато
#<еK )Пре?#ве&# кра. "а #$ео&о;#Cе(ката воA"а/ "#е (ме "а ра;а "а
"е(т#+ва:# # ?е(ток# ет"#Cе(к# воA"#* С%$!ата "а $е>ата # в"=>#те "#
ре' третото +#&.$о&ет#е :е 'ав#(# от това как # $о ко&ко ет"#Cе(к#те
о!:"о(т# # "аро$#те :е ре?#ве.т е=-ор#.та "а "а>#о"а&"ото (#
о!о(о!.ва"е/ как )"ово(%!=$е"#те, :е (е (ме(т.т (ре$ о(та"а&#те/ 'а $а
рем#"ат о(тее""о в ео+ата "а о(т"а>#о"а&#(т#Cе(кото (# !#т#е #
!%$е:е*
В(#Cко това о!.(".ва акт=а&"о(тта "а ро!&ема 'а -орм#ра"ето "а
"а>#о"а&"ото (%'"а"#е/ в;&е?$а"ето в .$рото "а "а>#о"а&"#те е"ер;##/
ко#то от DOP в* "а(ет"е $в#?ат # рео!ра'.ват &еме"ата/ "аро$#те #
(вета/ а (е;а (а "а %т # $а ;о о$а&.т*** @)Лето#(#, 1088/ Q 4/
(*4B*
Самоо'"а"#ето ре$о&а;а "а&#C#е "а в#(< м#(&ове" ро>е(* От (тее"та/
$о коAто е (т#;"а& в о'"а"#ето 'а (е!е (# #"$#в#$%т/ мо?е $а (е (%$#
'а каCе(твото "а "е;ов#. #"те&ект* От (тее"та/ $о ко.то е$#" "аро$ #&#
13
01
#о 'о вИ ';C'Aа о&;;И '#"вао"оо вавИ о+#о. R++в- L @#в+"в: # 'АAве>
6021 ЕаS# )в#G#о+#о"оНоAв", ве '#"в'##' о"Н' в" в+ваво" о""'##
)в#$о#о+#о# в+в"#вAоо, в" о#в%в" <;вН +;Aо#о # ' "'+''аеST
Sв.Ав" И1;# ' ## в.#+о###$А"
, вAА+вA'+<; .оA<C#<вA+' "о+"= в" о.+о'"Aоа+ о+о"U#Gко+#ооAоAв" & #Aоа
'о #"'%А # ##'+в'## АН?'" R.#"Aо$' Ноао" #ео+ оA в#"'AвИе# 'A<&<<вA+'
"о+"= в" в+в"#"т#Ио*1560 ва+о'% 'о о+вG. 'A16 R#(V'+' A'" о #"вЕW;ао
R'+"ооA#;а Rв.Ав" вAв#к о"#'+#"авAо ' 'к Aв.вEЛT Rв+к о+#о"оИоAв" #
'твA##в" 'о #"вA+о #+о'U#+о#кв#оо '+#<а#$ а оAо+ооA
F" в"'"'о #вA.оН '" Rв+в"е#A"'" в" '#"'?око# о+?'+5о# 'G $
X'#"в?A;ИC5о
.'$о к#"#'" о"'+;оGSоАаИ'" # о"ок в+в+A'Uо # +'а +о '%'ао# к<о#о+#о"
"кв#оо в" о+'ко" а +к+о$вA # в+#+о$вA #"'UА в#АA$ в;;кS 5"'Aо#ое'$ 'ов
'к'а ' вН R'" #к# в.Лв" в"A' +''$о #оао "# в"# 5 5в+Uо+ в"A'< в"авA о
т'+в"?ва +о +в"A'<о# RооA#;а #ео+ Aв.в# Rв"Aв"##"#о#AA'+"# #"# к#+
о+#о# ВХВН1ГВИПО6 ' ## вSАв" в<;'+во+оо;о'' в+к#оА+о#A вав?к;AоA" #Н'Aо
&Ав" #о.к" а #AоМ о'"Н =T Rвао"оо в.о'U#+око'Y# # в"а#++'$Ао #ZвSC#
Rва+о #ко+о$о в" # в+в+ RA'+?'Aв+ #"о'к#Aо+о# +о #"#U#A> в" о+в. #?#;A
'о ва Sв+'о оA # вав+ооЕИ в# вав?к;ИоA" к+ "'#'+о ва+в+к" а R;;аАв"
#"+овU #аМИ ;#"'"авAо . о+о>в<"C а вкв"в+ооеS 5к#Aв&;;' а к#&око+#о#
в+вт;е#оо A'"#A#в" в+в$И;о а в"$оИо> 5'+#&МA в" '#+#аЕвA о.оо#а5о#
Rо+оA+$о +о в+оое# вA в+в.Ав" +о "о;а "#A' о"?оме;а ' 5"R+ #
#ао'вG;о<;в#оо R#+о'% Ло+о# 5 #"#U#A# оG"# оA # кC*о#[Cо #ео+ $
,оТ$оЕИ в+в.&в" в" '#+#аЕвA в" *"'#'+о в" ва+о+'а+о;о в+таАв" +о "ок+
"#Н' в" о+'#+#аевA #ав"#. '>
\оG"м о"И'A";ае# в+в"овAв" о+'#"в"ео"
S$'' в" '"вA#Е#а#++'$о ве '+#+оо"?о#е;а R'#"ко+';о о+о"#'" в" '+;аCAо-
е Rв+в#A'+в# в" '#"во+о;о о"к'а о+в[1 о+'#"'?#аН ве в+к'Н# ок о+'"в+
*1Х66W Е]1Г6 RВХВSИХЯЗКВZ ВН ИНОЯВЕ ЗХИНИЯОНОО ВН ОХЗНВWИYSКWо- YЗНЗ
\ВНЗWО ВН1ГО3^ ОХ ВХ
вAт;в?$овЕ о.о # в.в+ R#о '+#"$оИо#'$'о оCо о+.вS 5 веAка #о+ о+#о. а
Rв+в 5#"'<о"+о # '#"'Н'ао# о+о.о+'" а #+;#о '+#;'?#аA о"Aка5о"
##'И'A"о K+вао 31 в#тв#в.#$овЕ а вA#а#A"# в" о+о+ов# о"Uо+5о" #A'#в"
#вкАко #"И'(V"
O ОХВЯ ЗИНВНЕ ВЯОХ НЗYЗХЗ ВИВ1Г6Х а 1ZЗЕИWИ ВYОЯZ
ВХВЯОЗКИХОИКВИWЗХВИ
;" в+ваво> R+ооТ#;о в+в.<'ао% ве о+'#"в"е о+о"к о"к'+#кме.е# #Но#"о
в+в.Ав" а в"е##в'Н# в" +;Ио#A'> Rв+в#-ооо##- аC*. в>о.т в+в+о'к#+о#кв#A
5'+в# # в+в.о'к#+о#"в'A# +ва#аЕвA 'о в+в#G#о'+ в" о+'#+#аЕВW о о"С'вS
\ЗИНВНЕ 6Х6НЕ6ИЛZЗW
в" # в#Aо+о# ' вSUо+ в"Н'#+ в"Н' +о о+'#"в"ео#о#во ОПТ*ВЕ о+'
R'#"'И'ао" о+оао$'" +вк'Н'A#оИ'A" о+#о+ R'+#<G ве # в.в+ R+оа#? в#аоа'"
в" в#C'<Cо # в+'аок в" в++оо"ТCо ве о++в+ 5 #ооA#;а #.U#оа в" о#ве#
+вAоао++о
ВИ ZГВЯХИНО ]6 ВО ИИПSХИХОНИ ЗХИНИЗН И ВХВИХИ1ГЗW Y0WВН
ВИХЗКОХЗ
X\\+оо"ваоЕ#к#а# 5 о"вев. оA+$о5;;е" 5 в+в"+в+ в" в+"'"'+о ве #Н;о 'о
вY '?отм R"о '$'о '+#"во ве о+'#"в"е <#аЕвA во оа+о'Aт$о
**5та (;.5
та #
= а
Fа в

"аро$о(#+о&о;#.та # (о>#а&"ата (#+о&о;#./ като о5(коро
"аро$о(#+о&о5;#.та (е отр#Cа 'а (метка "а (о>#а&"ата (#+о&о;#./
ора$# '"аC#те&"ата !&#'о(т "а о!екта/ коAто те #'(&е$ват*
М"о;о ро#'ве$е"#. от Сре$"овеков#ето/ а # от ре$# това 5 $ок=ме"т#/
о".т#. # $р=;# #'тоC"#>#/ (%$%р?ат о'"а"#. # $а""#/ ко#то ;овор.т
както 'а (#+о&о;#.та "а ;р=ата/ така # 'а (#+о&о;#.та "а "аро$"о(тта
# о5к%("о "а "а>#.та* _акт%т/ Cе "аA5Cе(то те (а #'тоC"#к "а а"а&#'#
както 'а е$"ата/ така # 'а $р=;ата "а=ка/ (%:о $ават ар;=ме"т# 'а
(ме(ва"ето #м*
В то'# (# в#$/ "аA5о!:о/ (ор%т "е е "а%&"о р#к&GC#& # $о $"е(* Нека
овтор#мK то'# (ор (е $%&?# ме?$= $р=;ото # "а това/ Cе в "ема&ко
"а=C"# (ре$# (е р#ема<е като е(те(тве"о "а&#C#ето "а (#+о&о;#. "а
&#C"о(тта/ ;р=ата/ "а к&а(#те 5 .("о $етерм#"#ра"а # ( !е'(ор"о
оре$е&е" о!ект "а #'(&е$ва"е 5 а (е отр#Cа<е (#+о&о;#.та "а "аро$#те*
Не ме?$= $р=;ото # о C#(то #$ео&о;#Cе(к# р#C#"#* От т=к # (оровете
око&о ро!&ема )"а>#о"а&е" +арактер 5 #мат #&# "е "аро$#те так%вJ,
В та'# о!&а(т (е тр=ат в(е "ов# # "ов# #'(&е$ва"#./ о.в.ват (е "ов#
тр=$ове/ рав.т (е откр#т#./ което в%в в(#Cк# (&=Cа# о'"аCава/ Cе
о(тее""о "аро$о(#+о&о;#.та "ам#ра (воето м.(то/ отвоGва (#
тер#тор#./ ревр%:а (е в(е о5.("о в (амо(то.те&"а "а=ка* В о(&е$"#те
;о$#"# в (тра"#те "а !#в<ата (о>#а&#(т#Cе(ка (#(тема (е "атр=а+а
&а"#"# от -акт# 'а "а&#C#ето #ме""о "а так%в +арактер* Ра'!#ра"ето/ Cе
#маме (амо к&а(ова/ а "е # "аро$"а (#+о&о;#./ $ове?$а<е "е#'!е?"о $о
те'ата/ Cе #ма (амо к&а(ов +арактер/ коAто $а е о!: #&# (+о$е" 'а
оре$е&е"а к&а(а # "еA"ото ове$е"#е/ "о "е # +арактер/ коAто в рамк#те
"а е$"а "а>#о"а&"о(т мо?е $а #ма о!:о"аро$"а оре$е&е"о(т* Е$"а те'а/
ко.то !е а!(о&Gт#'#ра"а от (о>#а&#(т#Cе(ката марк(#Cе(ка -#&о(о-#./а
в=&;ар#'#ра"ето A $ове$е $о 'а!ав."е ( >е&# $е(ет#&ет#. ра'в#т#ето "а
"аро$о(#+о&о;#.та* Ар;=ме"т#те рот#в р#'"ава"е "а е$#""#. "аро$е"
+арактер "е (а м"о;о/ "о те (а Cе(то овтар."#* И'+о$"ата р#">#"а
о'#>#. "а "е(%;&а(#ето ( те'ата 'а "а>#о"а&е" +арактер (е кр#е в
(рав"#те&"о т.("ото в%'р#ема"е @ # ора$# това в=&;ар"оB "а "а>#.та
като ро(та (%вк="о(т от к&а(# # к&а(ов# от"о<е"#.*
А!(о&Gт#'#ра"ето "а к&а(овата (#+о&о;#./ а от там # "а к&а(овата !ор!а
$о(т#;"а $о там/ Cе в >е""о(т"ата (#(тема "а )(о>#а&#(т#Cе(к#. Cовек,/
(е роме"# от"о<е"#ето к%м так#ва (%:"о(т"# моме"т# в !#т#ето "а Cовека
като ?#вот # (м%рт/ C=в(тв#те&"о(т/ =(тоAC#во(т "а C=в(твата/ (#&ата #
ро$%&?#те&"о(тта #м/ во&.та # т*"*
По(&е$"#те $е(ет#&ет#. "# #'%&"#+а ( р#мер# 'а това как а!(о&Gт#5
'а>#.та/ -ет#<#'а>#.та "а к&а(ово )о(о!е"ото, # (е>#-#C"ото $ове?$а $о
;р=!о е&еме"тар#'#ра"е "а (о>#а&"#. # (#+#Cе(к# ?#вот "а +ората #
"аро$#те*
А!(о&Gт#'а>#.та "а к&а(овата (#+о&о;#. !е<е ре'=&тат "е то&кова "а
о!ект#в"# $а$е"о(т#/ а C#(то # ро(то "а ;р=!а #$ео&о;#Cе(ка
отре!"о(т*
О(ве" ре$ ро!&ема 'а о!:ото # ра'&#C"ото ме?$= #"$#в#$=а&е"/ ;р=ов/
к&а(ов # "а>#о"а&е" +арактер/ м"о;о Cе(то (ме #'раве"# ре$
17
(&о?"ата в%тре<"а (тр=кт=ра "а "а>#о"а&"#. +арактер* О(о!е"о #"тере("о
е "ар#мер в&#."#ето "а от$е&"#те -актор#/ 'а "е;овото -#рм#ра"е #
т.+"ото в%тре<"о в'а#мо$еA(тв#е* То'# м"о;о!оA "а #"$#в#$=а&"ото (
"а>#о"а&"ото "# $ава к&GC 'а о:е о5$о!ро ра'!#ра"е "а Cове<кото
ове$е"#е/ "а ове$е"#ето "а от$е&"# ;р=# #&# "а "аро$а като >.&о р#
ра'&#C"# о!:е(5тве"о5#(тор#Cе(к# о!(то.те&(тва*
Макар Cе #"тере(%т к%м (е!ео'"а"#ето $ат#ра тв%р$е от$ав"а в Cове<ката
#(тор#./ макар Cе (тот#># # +#&.$# =Cе"# =(%р$"о #'(&е$ват ове$е"#ето
"а от$е&"#. Cовек #&# ;р=ата/ (%о(тав.т #"$#в#$=а&"ото (
о!:оCове<кото/ т%р(.т р#C#"#те # о(&е$#>#те 'а е$"о #&# $р=;о
ове$е"#е "а Cовека в "е;ов#те (о>#а&"# #"(т#"кт# # "атр=ват $е" (&е$
$е"/ $е(ет#&ет#е (&е$ $е(ет#&ет#е "ов# # "ов# '"а"#./ те # $о $"е( # в
"#то е$"а "а>#о"а&"а "а=ка 'а (#+о&о;#.та "а е$#" #&# $р=; "аро$ "е (а
$ове$е"# $о е$#" (#(темат#Cе"/ 'ав%р<е" в#$* Това е(те(тве"о (е $%&?# #
"а "ео$ат&#во(тта "а (#+#ката $а !%$е ко&#Cе(тве"о # каCе(тве"о тоC"о
$етерм#"#ра"а* Тр=$"о (е о$$ава "а #'(&е$ва"е # тоC"о -орм=&#ра"е $ор#
(#+#ката "а от$е&"#. #"$#в#$/ камо &# "а "а>#.та като >.&о*
И в(е ак "араве"# !.+а в ре$ (тра"# (ер#о'"# #'(&е$ва"#. в%р+=
"а>#о"а&"#. +арактер "а от$е&"#те "аро$#* В САI #'&е'е 'а!е&е?#те&"#.т
тр=$ 5 )Н#е амер#ка">#те, @НG Wорк/ 1001B* Д?о" Ъ$аAк "а#(а "аро$о5
ве$Cе(ка к"#;а 5 )За$аC#, @1032B* И'о&'ваAк# ре'=&тат#те от ра'&#C"#
амер#ка"(к# #'(&е$ва"#./ "а р=(к# #'&е'"а+а к"#;#те "а Г* Воро!Uов 5
)Амер#ка"(к#.т +арактер,/ а А А* Ва:е"ко #'$а$еK )Амер#ка в (оре (
Амер#коA,* Се"т Д?о" $е КревекUор "а#(а ве&#ко&е"а !е&етр#(т#C"а
твор!а 5 )П#(ма от е$#" амер#ка"(к# -ермер, @М*/ 1027B* Хо&а"$е>%т
Хе-е(те$е ро=Cва 866 666 $=<# от ет$е(ет (тра"# # рав# "аA5'"аC#мото
#'(&е$ва"е в о!&а(тта "а (рав"#те&"ата "аро$о(#+о&о;#.*
Н.ко&ко тома #'(&е$ва"#. ( о$ро!"# о#(ате&"# +арактер#(т#к# "а р=(к#.
+арактер !.+а =!&#к=ва"# # в Мо(ква* Пре' 1007 ;* Е$=ар$ Ба&а$Gр
=!&#к=ва 'а$%&!оCе"ата (# к"#;а )Характер%т "а _ра">#.,*
Пора$# "=?$#те "а (%време""ата #ко"ом#ка # о(о!е"о(т#те "а
#"$=(тр#а&"ото о!:е(тво в о(&е$"#. век о(о!е"о 'а$%&!оCе"# #'(&е$ва"#.
!.+а #'в%р<е"# в (-ерата "а ма(овото ро#'во$(тво/ в'ето в "е;ов#те
"аA5;о&ем# ма:а!#* Не о(та"а "е#'(&е$ва" "#то е$#" от -актор#те/
в&#.е:# в%р+= ове$е"#ето "а #"$#в#$а #&# ;р=ата в (&о?"#те #
роме"&#в# о!(то.те&(тва "а ма(овото ро#'во$(тво # (в%р'а"#те ( "е;о
о;ром"# #'ме"е"#. е "аC#"а "а ?#вот "а $е(етк# "аро$#* По.в#+а (е
(%ответ"о # $е(етк# -#&о(о-(к# теор##/ макар Cе "#то е$"а от т.+ "е
рете"$#ра 'а в(ео!+ват"о(т р# #'(&е$ва"ето "а Cове<ката (#+о&о;#. #
ове$е"#е в та'# "ова (о>#а&"а о!(та"овка*
В (%:"о(т/ >.&ата #(тор#. # "а -#&о(о-#.та е #(тор#. "а о#та O
(треме?а "а Cовека $а (е (е!ео'"ае* _#&о(о-#.та #'(&е$ва
о'"авате&"ото "рав(тве"ото/ е(тет#Cе(кото/ м#ро;&е$"ото от"о<е"#е "а
Cовека (%м (вета Заро$#&а (е в "аA5$%&!ока $рев"о(т в Е;#ет/ К#таA/
И"$#./ Е&а$а/ в "а<F
\12
&#
K O 4`*
$"# -#&о(о-#.та ро$%&?ава (воето "а=C"о (ра?е"#е 'а оо'"ава"ето "а
Cовека*
О(о!е"о м.(то в това (ра?е"#е #ма $рев"о;р%>ката -#&о(о-#./ о5к%("о
#$ват #$е#те "а Ре"е(а"(а/ Ре-орма>#.та/ к&а(#Cе(ката "ем(ка -#&о(о-#./
C#Aто вр%+ е $#а&ект#Cе(к#.т мето$ "а о'"а"#ето/ ра'ра!оте" "а
#$еа&#(т#Cе(ка о("ова от Хе;е&* С&е$ "е;о (е 'а$ава мо:"ото $=+ов"о
р#(%(тв#е "а Ка"т ( тр#те "е;ов# )Кр#т#к#,* Д=а&#(т#C"ата -#&о(о-#. "а
Ка"т/ в т*C* е(тет#ката # ет#ката като "о(#те&# "а >е""о(т"ата (#(тема
"а Cовека #мат о;ром"о в&#."#е в%р+= (%време""ата 'аа$"оевроеA(ка #
амер#ка"(ка >#в#&#'а>#.* СГ"е о5ма&ко '"аCе"#е 'а Cове<кото
(е!ео'"а"#е (е о&'ват -#&о(о-(к#те (+ва:а"#. "а так#ва т#та"# "а
Cове<ката м#(%& като Ре"е Декарт/ ЛаA!"#>/ Zое"+а=ер* Сре$ т.+ (е
"а&а;а мо:"ото р#(%(тв#е "а Н#><е/ ( "е;ов#те !#о&о;#C"о
"ат=ра&#(т#Cе(к# $в#?е:# (#&# в ове$е"#ето "а Cовека/ ( во&.та 'а
в&а(т # ко"тро& в%р+= око&"ата (ре$а* С&е$ват мо:"#те $=+ов"# ре$#># "а
ек'#(те">#а&#(т#те 5 До(тоев(к#/ К#рке;ор/ М#;е& $е У"ам="о/ Март#"
ХаA$е;ер/ Mа"5По& Сарт%р*
С&е$ това "аA5!е;&о ре=(ка"е ре' #(тор#.та "а -#&о(о-#.та 5 #(тор#.
# "а (амото Cове<ко о'"а"#е 5 "ека (оме"ем # -#&о(о-(к#те теор## 'а
!%$е:ето "а Cовека/ "е'ав#(#мо Cе м"о;о от т.+ #мат =то#Cе" +арактер*
Е$"а от "аA5ра'ро(тра"е"#те теор## 'а !%$е:ето е "а А&в#" То-&%р/
#'&о?е"а в к"#;#те м= )Zок%т "а !%$е:ето,/ )Трета в%&"а,/ )Новата
>#в#&#'а>#.,* А&а о$о!"# # тв%р$е о$ро!"# о#т# $а (е "а$"#к"е в
?#вота "а "аро$#те/ в (%$!ата "а "а>#о"а&"#те $%р?ав# # ет"#Cе(к#те
ро!&ем# ре' "ов#. DDO в* рав.т =Cе"# # м#(&#те&# от >.& (в.т*
О("овате&.т "а р#м(к#. к&=! А=ре&#о ПеCеA # .о"е>%т ДаA(ак= Ике$а
#'&о?#+а (во#те в%';&е$# в%р+= те'# # $р=;# ро!&ем# в )Пре$# $а е
(та"а&о тв%р$е к%("о, @С/ 1077B*
С%:#.т ДаA(ак= Ике$а/ 'ае$"о ( Ар"о&$ ТоA"!# #'$а$е ро"#к"ове"ата
к"#;а )И'!ер# ?#вота, @С/ 1003B* В ре'=&тат "а (ер#о'"# #'(&е$ва"#./
(&е$ като !е #'$а& #'к&GC#те&"о "а<=ме&#. (# тр=$ 5 )Кра.т "а #(тор#.та
# о(&е$"#.т Cовек, 5 _ре"(#( _=к=.ма "# ре$(тав# в%';&е$#те (# 'а
"ов#. (ветове" ре$ в оре$"ата (# к"#;а )Довер#е,*
З"аC#те&"а Cа(т от в(#Cк# те'# к"#;# (%$%р?ат а"а&#'# # ра'м#<&е"#. 'а
(%$!ата "а ет"о(#те/ "а>##те/ "а>#о"а&"#те $%р?ав#* То'# т#
&#терат=ра/ ко&кото овеCе "а!&#?ава кра.т "а Два$е(ет# век/
&ав#"оо!ра'"о ра(те* С!#;"ев Б?е?#"(к# L "е=мор#м#.т/ "а#(а )Го&.мата
<а+мат"а $%(ка, @С/ 1007B* По& Ке"е$# L #'(&е$ваAк# ро!&ема )ет"#Cе(ко
L"а>#о"а&"о5о!:оCо5'е<ко,/ #'$а$е тр# о!ем#(т# тома 5 )В%'+о$ # а$е"#е
"а ве&#к#те (#&#, # )В о$;отовка 'а DDO век, 5 к%$ето ро!&ем%т 'а
м.(тото # ове$е"#ето "а "а>##те е тв%р$е о$ро!"о ра';&е$а"* Да
$о!ав#м # о(&е$"ата 'а(е;а #'$а5те"а = "а( к"#;а 5 (!ор"#к от
ра'м#<&е"#. "а ;р=а (вет&# =мове "а CовеCе(твото 5 )В кра. "а века,*
Но $а (е в%р"ем "а теор#.та "а А* То-&%р 'а тр#те в%&"#* Мо?е $а (е
?а?е/ Cе #$е.та 'а )тр#те в%&"#,/ в&#.&# "а Cове<кото ра'в#т#е "аA5
(#&"о ре' о(&е$"#те (то ;о$#"#/ в о("овата (# #'$%р?а роверката "а
времето*
10
У!е$#те&"о(тта # #(т#""о(тта "а та'# теор#. е в "еA"#. ="#вер(а&е"
+арактер # в о!.(".ва"ето "а #(тор#Cе(кото ра'в#т#е Cре' #'ме"е"#.та в
"аC#"а "а ро#'во$(тво*
П%рвата в%&"а е а;рар"ата рево&G>#.* Втората в%&"а е #"$=(тр#а&"ата*
Третата (оре$ То-&%р "# ока'ва #'+о$а от !е$#те "а втората в%&"а/
!е$#те "а #"$=(тр#а&"ото о!:е(тво* ТоA е в отка'а от ма(овото/
(та"$арт#'#ра"ото ро#'во$(тво* Това е времето "а )$е5ро>е(#те,***
Бе' (%м"е"#е/ отв%р?$ава"ето "а теор#.та 'а, )третата в%&"а,/ 'а което
веCе #ма тоC"# $ока'ате&(тва/ $ове?$а $о в%'(та"ов.ва"е "а $е(етк#
)#'?#ве"# ре-&ек(#, в ове$е"#ето "а +ората/ $о вр%:а"е к%м о'"ат#
".ко;а (тереот##/ к%м тра$#>##/ отреCе"# от #"$=(тр#а&"ото време,* Iе
реCе 5 "а CовеCе(твото/ (оре$ То-&%р/ м= ре$(то# $а (е в%р"е к%м
(амото (е!е (#/ такова/ каквото е !#&о р#мер"о ре$# (то ;о$#"#/ (амо
Cе това :е !%$е вр%:а"е Cре' (#ра&ата/ вр%:а"е Cре' $о(т#;а"е "а е$"о
о5в#(око "#во* Проме".т (е кр#тер##те @теор#.та "а Д?о" НеA'!#тB/
роме". (е >.&ата теор#. 'а (тоA"о(тта* И'о!:о Cове<ката >е""о(т"а
(#(тема от"ово е о!ект "а атака от (о>#а&"#те/ "а>#о"а&"#те/
о&#т#Cе(к#те #'ме"е"#. в (%време""#. (в.т* Нов# тем# (е ра?$ат/ "ов#
ро!&ем# в%'"#кват/ ко#то оCакват вме(тва"ето "а "аро$о(#+о&о;#.та в
т.+"ото #'=Cава"е*
Накратко мо?е $а (е ка?е/ Cе о(&е$"#.т век !е<е век "а !ор!а ме?$=
-#&о(о-(к# теCе"#. # <ко&#/ (в%р'а"# ( #'(&е$ва"ето "а Cове<к#.
+арактер* Н#то е$"а от те'# <ко&# "е =$%р?а тр#=м-а&"а о!е$а* В%рек#
в(#Cко/ #&# о5тоC"о ора$# в(#Cко това/ "аро$о(#+о&о;#.та (е
ра'в#ва<е ара&е&"о ( ра'в#т#ето "а #"$#в#$=а&"ата (#+о&о;#. # $вете
о$&о?е"# "а мо:"о #$ео&о;#Cе(ко о!&%Cва"е 5 от ра'&#C"#те о&#т#Cе(к#
(#(тем# веCе оCт# >.& век*
Се!ео'"а"#ето "а "аро$#те (е ра'в#ва =(коре"о # $"е( ора$#
"е#'!е?"#те ро>е(# "а )$ема(ов#'а>#. # )$е#"тер"а>#о"а&#'а>#., "а
(вета* Пре' о(&е$"#те $е(ет#&ет#./ ко;ато (е (р=тват $%&;# ;о$#"#
оковава&# (е # в&а(тва&# #$ео&о;#Cе(к# (+ем# "а$ (%'"а"#ето "а м#&#о"#
+ора/ м"о;о от ро!&ем#те "а "аро$о(#+о&о;#.та/ "а (е!ео'"а"#ето
(тават о5.("#/ !#$еAк# о5откр#т# # о5о(во!о$е"# от #$ео&о;#Cе(к#те
м%;&# "а е$"а #&# $р=;а о&#т#Cе(ка $октр#"а* Не:о овеCе 5 (тра"#те/
ко#то !%р'о # 'а$%&!оCе"о ра'в#+а (во.та "аро$о(#+о&о;#. като Яо"#./
Герма"#./ в ".каква (тее" САI 5 (%=м.+а/ #'о&'ваAк# тоC"#те о'"а"#.
'а "а>#о"а&"ата (# (#+#ка/ $а ;# (%о!ра'.т ( "аC#"#те # -орм#те "а
ро#'во$(тво # $а $о(т#;"ат $о "аA5в#(ок# (ветов"# о(т#?е"#.* Е$"а от
р#C#"#те 'а т*"* )#ко"ом#Cе(ко C=$о, в Яо"#. (е коре"# в%в -акта/ "а
ов&а$.ва"е "а (о!(тве"ата (# "а>#о"а&"а (#+о&о;#./ което #м о'во&# $а
(е (%о(тав.т (%( $р=;#те в#(око ра'в#т# (тра"# # $а #'о&'ват
&G(овете # м#"=(#те "а та'# (%о(тавка о "аC#"/ коAто $а $ове$е
(тра"ата $о (%ответ"#те ре$#м(тва***
И о!рат"о 5 в (тра"#те/ к%$ето "аро$о(#+о&о;#.та !е<е "а%&"о
'а"емаре"а #&# отреCе"а в #мето "а #&G'ор"ата/ #$ео&о;#Cе(к# $етерм#"#5
ра"ата ро&етар(ка (о&#$ар"о(т # #';ра?$а"ето "а ".каква в(е(вет(ка
ро5
86
&
1`
&етар(ка о!:"о(т/ "е (амо ра'в#т#ето/ "о # $рам#те в ра'в#т#ето "а те'#
(тра"# "е 'ак%(".+а* Ката(тро-а&"ото ра'а$а"е "а (о>#а&#(т#Cе(ката
(#(тема/ о(ве" $р=;ото/ !е<е о(&е$#>а # от .в"ото "ео'"ава"е "а
м#"а&а # $"е<"ата (#+#ка "а $е(етк# "аро$# # ора$# това
"ео$;отве"о(тта "а рав#те&(твата в те'# (тра"# 'а какв#то # $а (а
а$екват"# реак>##* По то'# "аC#" "аро$о(#+о&о;#.та отм%(т# о
(воео!ра'е" "аC#" 'а (воето "ер#'5"ава"е # това отм%:е"#е мо?е о:е
$%&;о $а ро$%&?ава/ ако в та'# о!&а(т "е (е +в%р&.т "ов# (#&# #
"а=C"#те о!:"о(т# "е "амер.т в "е. о&е 'а (во.та #'(&е$овате&(ка
ра!ота* Д"е( о&#т#Cе(к#те ре<е"#. (а "ев%'мо?"# !е' >.&о(т"ото
о'"ава"е "а "а>#о"а&"#те реак>##/ (тереот##/ (к&о""о(т# к%м р#ема"е
"а е$"а #&# $р=;а а&тер"ат#ва* Там/ к%$ето та'# (#+о&о;#. # (тереот##
(а в&е'"а&# в о!орота "а о&#т#Cе(к#. ?#вот/ "а #ко"ом#Cе(к#те ро>е(#
# р*/ там # ре'=&тат#те (а веCе "а&#>е*
По(&е$"#те ет$е(ет ;о$#"# (&е$ кра. "а Втората (ветов"а воA"а в (вета
(е #'в%р<ват # "е ма&ко рот#вореC#в# ро>е(#* Докато в САI/ Герма"#. #
Яо"#. ко">е"тра>#.та # >е"тра&#'а>#.та "а ро#'во$(твото/ а то :е реCе
# "а Cове<к# ма(# # Cове<к# реак>## 'аоC"а $а $о(т#;а в%р+а (# 5 то в
"ео(во!о$#&#те (е от ко&о"#а&"а 'ав#(#мо(т #&# тр%;"а&#те о
)(о>#а&#(т#Cе(к# %т, (тра"# 5 тоC"о (е;а (е 'аоC"а+а те'# ро>е(# 5
като #$еа& # мо$е& 'а Cове<ко о!:е(тво* Деком="#'а>#.та/
$ема(ов#'а>#.та/ $е>е"тра&#'а>#.та/ $е"а>#о"а&#'а>#.та 5 ак така
+арактер"# 'а ра'в#тото 'аа$"о о!:е(тво ре' о(&е$"#те ".ко&ко
$е(ет#&ет#./ е$ва (е;а 'аоCват в ре$#>а от #'тоC"#те (тра"#* Не
(&=CаA"о така (#&"о #'!=+"а+а "а>#о"а&"#те ро!&ем#/ ра'в#ват (е (#&"#
ро>е(# "а р#ват#'а>#./ "а $е>е"тра&#'а>#. "а ро#'во$(твото* А
(&е$овате&"о L # "а "аC#"а "а ?#вот*
Те'# ро>е(# (е (товарват ( ?е(тока/ о".ко;а "ео"о(#ма те?е(т #
о(&е$#># както в%р+= (%$!ата # (#+#ката "а от$е&"#.5#"$#в#$/ така #
в%р+= (#+о&о;#.та "а >е&#. "аро$*
С&е$ '"аC#те&"# ер#о$# "а вое""о 'ат#<#е/ те?к# &ока&"# воA"#
о=(то<ават '"аC#те&"# ро(тра"(тва в А'#./ А-р#ка # $ор# Евроа* На
е$"о о5в#(око "#во в%рв.т =(оре$"о $ва "а;&е$ рот#вореC#в# ро>е(а*
От е$"а (тра"а 5 !о&е'"е"о # к%рваво =(#&#е 'а "а>#о"а&"о о!о(о!.ва"е
"а $е(етк# "аро$"о(т#/ от $р=;а 5 "а вер(ка @И(&.м%тHB # #ко"ом#Cе(ка
о("ова (е (%'$ават "ов# #"тер"а>#о"а&"# о!ра'=ва"#. 5 САI/ ЕвроеA(ката
о!:"о(т/ О!:"о(тта "а (тра"#те от Т#+оокеа"(к#. раAо" # т*" Се;а е
време те'# ро>е(# $а !%$ат #'=Cе"#/ $а (е "а!&G$ават роме"#те #
$%&!ок#те в%тре<"# ре(тр=кт=р#ра"#. "а -о"а "а $%&!ок#те о&#т#Cе(к#
ра'ме(тва"#./ ( ко#то е така %&е" кра.т "а то'# век* Бе'(ор"о
CовеCе(твото 5 в%в в(ек# (&=CаA о5;о&.мата м= Cа(т 5 "ав&е'е в "ов
ета "а "=?$#те от (амоо'"а5"#ето (#***
Каква "а=ка е НАРОДОПСИХОЛОГИЯТАJ
П%рв#.т/ = "а( коAто (е о#тва $а -орм=&#ра о!екта # 'а$аC#те "а
"аро$о(#+о&о;#.та като "а=ка е То$ор Па"ов* Не (&=CаA"о о.вата м= в
81
O
"а<ето "аро$о'"а"#е е # "аCа&ото "а "а=C"#. ер#о$ в ра'в#т#ето "а
!%&;ар(ката "аро$о(#+о&о;#.*
)И'(&е$ва"#.та в%р+= (#+о&о;#.та "а $а$е" "аро$ 5 #<е тоA 5 #мат 'а
>е& $а =(та"ов.т в(#Cк#те м= $=+ов"# ро.в&е"#. # о("ов"# Cерт# "а
+арактера м=*, @Па"ов/ Т* П(#+о&о;#. "а !%&;ар(к#. "аро$* Ве&#ко
Т%р"ово/ 1008/ (*11B
И тоA $ава о:е в "аCа&ото "а века м%?е(тве" отор "а о"е'# =Cе"# #
#'(&е$овате&#/ ко#то отр#Cат равото "а "аро$о(#+о&о;#.та $а #ма (воA
(о!(тве"/ (амо(то.те&е" ?#вот като "а=каK //***В о(&е$"#те $е(ет#&ет#.
"а DOD в* (#+о&о;#.та "а "аро$#те # в Cа(т"о(т "а от$е&"#те "аро$#
р#в&еCе в"#ма"#ето "а (ер#о'"# "а=C"# =мове като _=&&е/ Ле5Бо"а/ В="$/
М#+аA&ов5(к#/ С#;е&е/ Уор$/ Тар$/ Я"5M=& # $р*/ ко#то $о(та о$ро!"о
ра'ра!от#+а то'# в%ро(* Ра'ра!от#+а ;о $о такава (тее" о("овате&"о/
Cе в "а<е време (амо =мовете ( .в"о ре$"амере"# те"$е">## мо;ат $а
о(орват в%'мо?"о(тта "а "а=C"о оре$е&е"#е (#+о&о;#. "а ма(#те #&#
(#+о&о;#. "а е$#" "аро$,/ @Пак там/ (* 14B )П(#+о&о;#.та "а "аро$а/
$а?е # "а "аA5"ео!ра'ова"#. # "аA5р#м#т#в"#. "аро$/ е "аA5Cе(то (&о?"а
# "ее$"о'"аC"а* Т. е в м"о;о (&=Cа# $ев(тве" &е(/ к%$ето %т"#к%т
"ара'"о !# т%р(#& трам!ова"#/ рав# # <#рок# %т#:а/ о ко#то $а (е
$в#?# #' "а>#о"а&"ата (%$!а # C=в(тва "а то'# "аро$* Ето 'а:о СтGарт
М#& (рав".ва (#+о&о;#.та "а "аро$#те ( а(тро"ом#.та/ като р#ема/ Cе
те (а о$C#"е"# "а е$"акв# 'ако"#,* @Пак там/ (*48B
Ра'!#ра (е/ това (рав"е"#е "а М#& е кра(#во # $ор# в%'+#т#те&"о/ "о то
е (%:о # "ев.р"о* А(тро"ом#.та е тоC"а "а=ка* На$ "е. # в "е. #ма
'ако"# # 'ако"омер"о(т#/ #ма математ#Cе(к# е'#к/ "а коAто т. ;овор#/
$окато е "аро$о(#+о&о;#.та ;овор# м"о;о о5Cе(то е'#к%т "а -акт#те от
;ео;ра-#.та/ #(тор#.та/ к=&т=рата # ет"о;е"е'#(а/ "о # те'# -акт# "аA5
Cе(то (а от"о(#те&"#/ $ор# о".ко;а рот#вореC#в#* М#& е ро(то рав в
(рав"е"#ет( "а "аро$о(#+о&о;#.та ( а(тро"ом#.та 5 $око&кото те (а $ве
!е'краA"; ро(тра"(тва/ в ко#то =м%т/ к=&т=рата # '"а"#.та "а
CовеCе(твото (е &=тат 1 :е ро$%&?ат $а (е &=тат в кра(#в# т%р(е"#.***
ВеCе (оме"ат#.т -ре"(к# "аро$о(#+о&о; _=&&е в"а(. корект#в к%K те'ата
"а М#& в ;орео(оCе"#. (м#(%&* ТоA (рав".ва "а=ката 'а "аро$"ат
(#+о&о;#. "е то&кова ( а(тро"ом#.та/ ко&кото ( е(те(тве"ата #(тор#.
к%$ето ком!#"а>#.та ме?$= мор-о&о;#. # -#'#о&о;#. веCе мо?е $а $о(т#K
"е е$#" (рав"#те&"о 'ав%р<е" ре'=&тат*
К%м те'# ра'(%?$е"#. "а<#.т ;о&.м #'(&е$овате& Т*Па"ов в.р"о $о!* в.K
)***Като '"аете !а:ата/ маAката/ $.$ото # !а!ата/ в#е мо?ете $а (
ре$(тав#те р#!&#'#те&"#те Cерт# "а $етето/ "о $а?е # р# "аA5
ра';оре:5K "ата -а"та'#./ "е мо?ете $а "ар#(=вате "е;ов#. ортрет,*
@Пак там/ (*41
По$о!"# ;&е$"# тоCк# !.+а "ео!+о$#мото # $ор# $о(тат%C"о о("ова"F 'а
ре$#>а =Cе"# $а =тв%р?$ават (во.та те'а 'а "е=&ов#мо(тта "а "а>#о"а&#,K
+арактер/ "а "а>#о"а&"ата (#+о&о;#./ ора$# което/ както "е ве$"%?
(&=Cва в "а=ката/ о"ова/ което "е мо?е $а (е о!.("#/ Cе(то (е о!.в.ва
88
"е(%:е(тв=ва:о* Прав#&"о о(оCва о то'# ово$ Т*Па"овK )До о$о!"#
'ак&GCе"#. (а #$ва&# # #$ват о!#к"ове"о ко;ато "а (#+о&о;#.та
ре$.в.ват #'в%"ре$"о (тро;#/ оCт# "е#'%&"#м# #(ка"#./ като оCакват/
Cе "еA"#те в%'мо?"о(т# в о!&а(тта "а ре$в#?$а"#.та # !%$е:ата ево&G>#.
:е !%$ат C#(то математ#Cе(к# "ео;ре<#м# # в%'&а;ат тв%р$е "ео!о("ова"#
"а$е?$# "а (%в(ем второ(тее""# -актор# в ро>е(а "а о!ра'=ва"ето "а
"а>#о"а&"#. +арактер,* @Пак тамB
Т* Па"ов о(оCва "ар#мер тв%р$е"#.та "а Ка"т/ коAто $о=(ка/ Cе
)ко;ато (а #'ве(т"# в(#Cк# о!(то.те&(тва/ ко#то в%'$еA(тват в%р+=
#"$#в#$=а&"ата #&# ко&ект#в"ата во&./ $о(тат%C"о е "а%&"о/ $%&!око $а
(е ро"#к"е в +арактера "а е$#" Cовек #&# "аро$/ 'а $а мо?е ( а!(о&Gт"а
тоC"о(т $а (е ре$(ка?е ове$е"#ето "а то. Cовек #&# "аро$/ както
о(ре$(твом #'C#(&е"#.та мо?е $а (е ре$(ка?е (&%"Cевото #&# &=""ото
'ат%м"е"#е,* @Пак там/ (*4]B
Сам ка"т#а"е>/ Д?*Ст*М#& от#ва о5$а&еC # $о=(ка/ Cе "аро$о(#+о&о5
;#.та :е $а$е $о(тат%C"о $о(товер"а в%'мо?"о(т 'а ре$(ка'ва"е "а
(%$!#"#те "а "аро$#те* Та'# вер(#. "а СтGарт М#& "е е Cак то&кова
"ереа&#(т#C"а* На#(т#"а о'"ава"ето "а е$#" "а>#о"а&е" +арактер 5 о:е
овеCе ко;ато тоA е $ока'а"о #'.("е" в #(тор#Cе(к# оре$е&е"#
о!(то.те&(тва 5 "а#(т#"а мо?е $а о'во&# ре$(ка'ва"е "а ове$е"#ето "а
е$#" "аро$ овеCе #&# о5ма&ко тоC"о р# е$"# #&# $р=;# о!(то.те&(тва*
Нем(к#.т "аро$ е $о!ре #'ве(те" "ар#мер (%( (во#те о(то.""# # .("о
#'ра'е"# ове$е"Cе(к# реак>##* С%:ото мо?е $а (е ка?е 'а
ко"(ерват#в"ата ($%р?а"о(т "а а";&#Cа"#те* И&# 'а а&авата
(во!о$о&G!#во(т "а -ра">='#те* Макар # =(&ов"о/ о$о!"# реак>## мо;ат
$а !%$ат ре$в#$#м# # т=к тота&"ата кр#т#ка "а Т*Па"ов (ре:= М#& е$ва
&# е (%в(ем о("овате&"а*
Като М#& ра'(%?$ава # р=(к#.т #'(&е$овате& Г=м&ов#C/ коAто (м.та/ NCе
тр=$"о ре$(ка'=емо е ове$е"#ето "а е$#" #"$#в#$/ "о "а ;р=ата/ "а
"а>#.та 5 "е то&кова*
За $а о!ор# а!(о&Gт#'#ра"ето "а в%'мо?"о(т#те "а "аро$о(#+о&о;#.5та/
Т*Па"ов р#ве?$а к=р#о'"# р#мер# ( ре$(ка'а"#. "а ве&#к# &G$е 'а
в%'мо?"ата (%$!а "а е$#" #&# $р=; "аро$ 5 ".ко# от т.+ отв%р$е"# от
#(тор#.та/ $р=;# !е'ае&а>#о""о отреCе"#* Так#ва ре$(ка'а"#. (е
#'в%р<ват # $"е(* Пр#е това от +ора/ ко#то ".мат "#:о о!:о ( "а=C"#те
о("ов# "а "аро$о(#+о&о;#.та* Така/ както ре$# овеCе от Cет#р# века (
ре$(ка'а"#.та (# Но(тра$ам=( (е о#та $а ре$оре$е&# какво :е !%$е
ра'в#т#ето "а CовеCе(твото к%м кра. "а второто +#&.$о&ет#е/ така #
$р=;# .("ов#$># # роро># #'в%р<ват (%:ото $"е(* Но това "е е
"аро$о(#+о&о;#.***
По то'# ово$ Т*Па"ов/ коAто е$#"(тве" #'(&е$ва то'# -акт # $ор# $о
$"е( е$#"(тве" е "а#(а& "а=C"а теор#. в%р+= "аро$о(#+о&о;#.та/
о(оCваK *****М"о;о #'(&е$овате&# р#$ават тв%р$е ;о&.мо '"аCе"#е "а
".ко# (тра"#C"# -актор# # в%'&а;ат "а "аро$о(#+о&о;#.ата "а$е?$#/
какв#то т. "#ко;а "е мо?е $а орав$ае* По$о!"о от"о<е"#е "е (амо "е
о$кре. та'# $#(>#&#"а/ "е (амо "е . о(тав. "а C#(то "а=C"# о("ов#/
а "арот#в/ око"Cате&"о
8]
о$коава $овер#ето в "е./ 'а:ото "екомете"т"#те +ора/ като (е о!р%:ат
к%м (#+о&о;#.та ( ре$вар#те&"о ре=ве&#Cе"# #(ка"#./ тв%р$е м"о;о
"ама&.ват #&# $а?е "а%&"о отр#Cат '"аCе"#ето "а та'# "а=ка* Да (е
оCаква математ#Cе(ка тоC"о(т от #'во$#те # ре$в#?$а"#.та в о!&а(тта "а
(#+о&о;#.та "а "аро$#те/ е (%:о така "ера'=м"о # "ео!о("ова"о/ както #
$а (е оCакват так#ва ре'=&тат# от (о>#о&о;#.та/ о&#т#Cе(ката #ко"ом#./
#"$#в#$=а&"ата (#+о&о;#./ Gр#(р=$е">#.та # т*"*, @Па"ов/ Т* Y#т*
(%C*/ (*44B*
По е$#" #&# $р=; ово$ $р=;а ;р=а кр#т#># "а "аро$о(#+о&о;#.та
о(тав.т в%ро(а такаK "ев%'мо?"о е $а (е -орм=&#рат каCе(твата "а е$#"
"аро$ !е' (рав"е"#ето #м ( каCе(твата "а $р=; "аро$* За $а ка?ем/ Cе
!%&;ар#те (а т%ре&#в "аро$/ (&е$ва $а в#$#м как (то# в (%о(тав#мо(т
то'# ро!&ем = т=р>#те/ ;%р>#те/ (%р!#те # т*"* С%:ото (е от"а(. 5
тв%р$.т те 5ко;ато (е ;овор# 'а $о(тоA"(твото "а е$#" "аро$/ 'а
"рав(тве"#те м= кате;ор## # т*"* Те мо;ат $а !%$ат ока'а"# е$#"(тве"о
в (%(то."#е "а (%о(тав#мо(т*
На р%в о;&е$ 'а о$о!"# кр#т#C"# ;&е$"# тоCк#/ о("ова"#. #ма* Но (амо
"а р%в о;&е$* Наро$о(#+о&о;#.та "а в(ек# "аро$ #ме""о това #'=Cава 5
ко;а/ р# какв# о!(то.те&(тва # как е реа;#ра& тоA* Те'# (&е$ва"#./
ко;ато (а о(во!о$е"# от (во#те #(тор#Cе(к# о>вет.ва"#./ &о$ "а
#$ео&о;#Cе(к# #&# о&#т#Cе(к# о("ова"#./ "о(.т $о(товер"а #(тор#Cе(ка
#"-орма>#.* Какво е "ар#мер "аро$"ото творCе(тво/ ако "е отра?е"#е #
$ор;K (%$%р?а"#е "а то'# +арактер 5 ( в%?$е&е"#.та/ ко"е"#.та/
ре$(тав#те 1 в.рва"#.та "а "аро$#те* Те $ават &# "# раво $а откр#ем
"а какво (е (ме.т !%&;ар#те/ "а какво (%р!#те/ откр#ват &# "# ;&е$"#те
(ветове 'а ро&.та "е тр=$а в !#т#ето "а "аро$#те/ 'а м.(тото "а
Cе(т"о(тта/ (амо#ро"#.та # т*к Ма&ко &# (а р#мер#те/ "атр=а"# в >е&#
&а"#"# от "аро$"а м%$ро(т 5 каK (е от"а(.т "аро$#те к%м (воето м#"а&о/
к%м (%(е$#те (#/ -акт#те "а "а> о"а&"а т%р#мо(т #&# "ет%р#мо(т*
Срав"е"#.та мо;ат рекра("о $а $о%; ".т # $а о(оCат ;ра$=(а "а е$"о
"а>#о"а&"о каCе(тво/ темерат=рата р ко.то к#ва кр%вта "а е$#" "аро$*
Но $а&# то'# "аро$ #ма темерат=р какво тоA мра'# #&# о!#Cа/ в.рва &# #
$о ко&ко в (во. Бо; 5 'а това (рав"еG "е (а "=?"#* Математ#Cе(к#
#'C#(&е"#. в%в в(.ка от те'# о!&а(т# (а "ев% мо?"#/ "о 'ае$"о (
ра'в#т#ето "а (о>#о&о;#.та/ те (е р#!&#?#+а мак(#ма* "о $о реа&"#те
(тоA"о(т# "а е$"а #&# $р=;а Cерта в "а>#о"а&"#. "# +аракте С&е$овате&"о
те'# в%'ра?е"#. (ре:= в%'мо?"о(т#те # $о(товер"о(тта 1
"аро$о(#+о&о;#.та 5 о(о!е"о р# ра(т.:ата #'(&е$овате&(ка (#&а "а (о>K
о&о;#.та/ ота$ат !=ква&"о ре$ оC#те "#*
Др=;о (ре:а"о в%'ра?е"#е (ре:= "аро$о(#+о&о;#.та е/ Cе т. -акт Cе(к#
(е о$ра'!#ра в #(тор#.та #&# в%в -#&о(о-#.та "а #(тор#.та*** На те о:е
в кра. "а м#"а&#. век В="$ от;овар.K )Ра'!#ра (е/ # те'# тр# о!&а(
@м#т/ е'#к # о!#CаA 5 !*м* М*С*B ре$# в(#Cко (а о!ект# "а C#(то
#(тор#Cе( #'(&е$ва"е/(#+о &о;#Cе(ко о!.("е"#е в това #'(&е$ва"е/ както
# в%в в(. #(тор#. (е в'ема о$ в"#ма"#е (амо като (ома;ате&"о (ре$(тво
"а #"те рета>#.та* Но от #(тор#.та в (%:#"(к#. (м#(%& "а та'# $=ма
те'# т
84
`
т <5
1
#R
о!&а(т# (е от&#Cават ( о!:#. (# +арактер "а #'ве(т"# $=+ов"# ро>е(# "а
ра'в#т#ето/ ко#то (е ро.в.ват в т.+,*
И ро$%&?аваK )П(#+о&о;#.та "а "аро$#те*** е Cа(т от о!:ата (#+о&о;#.
# "еA"#те ре'=&тат# Cе(то $ове?$ат $о >е""# #'во$# # в о!&а(тта "а
#"$#в#$=а&"ата (#+о&о;#./ т%A като е'#к%т/ м#товете/ о!#Cа#те 5 те'#
ро$=кт# "а $=+а "а "аро$#те 5 $ават е$"овреме""о матер#а& 'а
'ак&GCе"#. от"о("о $=+ов"#. ?#вот "а #"$#в#$#те, @Y#т* оK Па"ов/ Т*
П(#+о&о;#.***/ (* 43B*
Ето 'а:о (оре$ В="$ )(#+о&о;#.та "а "аро$#те е (амо(то.те&"а "а=ка/
"аре$ ( #"$#в#$=а&"ата (#+о&о;#. # макар т. $а (е о&'ва от =(&=;#те
"а о(&е$"ата/ р# в(е това # (ама ока'ва "а #"$#в#$=а&"ата (#+о&о;#.
'"аC#те&"а омо:, @Пак там/ (*49B*
В "а<ата "аро$ове$Cе(ка "а=ка # $о $"е( ".ма .("а # тоC"а -орм=&#ровка
каква "а=ка е "аро$о(#+о&о;#.та* От;овор%т "а то'# ва?е" в%ро( "аA5
Cе(то (е (в%р'ва ( тра$#>##те # #(тор#.та "# ВеCе о(оC#+ме/ Cе в та'#
о!&а(т "а (е!ео'"а"#ето тоC"#те о".т#. тр=$"о (е -орм=&#рат* О"ова/
което е "аA5Cове<кото/ #"т#м"ото/ (кр#тото/ то "е (е о$$ава "а ро(то
#'мерва"е/ както е в тоC"#те "а=к#*
То;ава :о е тра$#>#.таJ Самото оре$е&е"#е "а о".т#ето (&е$овате&"о
(%:о "о(# $о".к%$е #"т=#т#ве" # ора$# това =(&ове" +арактер* Пр#ето е/
Cе тра$#>#.та (е о.в.ва "а ;ра"#>ата ме?$= м#"а&ото # !%$е:ето* Ака$*
Па"та&еA Зарев . оре$е&. като )(&о?"о рот#воо(тав."е ме?$=
в%'ом#"а"#е # 'а!рава, @Зарев/ П* Б%&;ар(ка "аро$о(#+о&о;#. #
+=$о?е(тве"а &#терат=ра* С/ 102]/ (*7B*
За такава ;&е$"а тоCка #ма о("ова"#.K $=+ов"ото/ #(тор#Cе(кото #
(о>#а&"ото ра'в#т#е "а е$#" "аро$ "е (а "#:о $р=;о/ о(ве" )ра'<#ре"о
в%'ро#'во$(тво, "а "атр=а"# веCе '"а"#./ о#т # р#в#Cк#/ както е
в%'ро#'во$(тво (%:о така # "а т.+"ото 'а!рав."е #&# 'атр=ва"е в
аметта "а +ората # времето* В те'# "атр=ва"#./ в (оме"а 'а веCе
отм#"а&ото/ в #'омва"е5то "а (тар#те $=+ов"# # матер#а&"# ре'ервоар#
# р#;а?$а"ето "а о"ова/ което е !#&о =отре!е"о в м#"а&ото/ к%м това/
което $"е<"#.т $е" #'#(ква/ (е коре"# (%рот#вата "а $"е<"#. $е"/
коре"# (е (#&ата "а тра$#>#.та*
Но тра$#>#.та "е мо?е $а (е ра';&е?$а като ра'"о ро(тра"(тво ме?$=
м#"а&ото # !%$е:ето/ в%р+= което во$.т воA"а в%'ом#"а"#ето #
'а!равата* Тра$#>#.та е овтор.емо(тта "а .в&е"#./ "а (тереот## #
р#в#Cк#/ "а $еA(тв#. # ове$е"#е/ което/ (ре:аAк# "е;овата (%рот#ва/
"е в#"а;# рем#"ава в !%$е:ето* По".ко;а $в#?е"#ето от м#"а&ото к%м
!%$е:ето е "е (амо !е'ко"-&#кт"о/ "о тра$#>#.та $ор# о$ома;а #$ва"ето
"а "овото/ т. (е ре&#ва в "е;о/ р#$аваAк# м= м%$ро(тта # 'ре&о(тта "а
м#"а&ото* Н#е (е р#$%р?аме к%м такова о5<#роко ра'!#ра"е 'а
тра$#>#.та/ 'а:ото (амо ( такова ра'!#ра"е мо?ем $а о!+ва"ем (&о?"о(тта
"а "а>#о"а&"#. +арактер/ (амо така мо?ем $а ро"#к"ем в "е;овата
рот#вореC#во(т # $ор# о".ко;а а!(=р$"о(т***
83
Наро$"#.т #&# "а>#о"а&"#.т +арактер/ коAто е в '"аC#те&"а (тее"
#'ра?е"#е "а "аро$"ата (#+#ка/ "е (е #'.в.ва (амо в ро(то
реовтар."е "а >е""о(т# # "атр=ва"#. от м#"а&ото/ "е е (амо т.+"о
в%'ро#'во$(тво* ТоA е # ак=м=&а>#. # (%твор.ва"е "а "ов# >е""о(т#/
о!о;ат.ва"е "а (тар#/ от+в%р&."е "а веCе ре?#в."ото # "е"=?"ото*
С&е$овате&"о/ в (#+о&о;#.та "а в(ек# "аро$ мо?ем $а откр#ем веC"о
$в#?е"#е/ (=(ка"#. # в%'+о$#/ "#'#"# # в%р+ове/ "а +ора # (ветове*
Като крае" ре'=&тат от това $в#?е"#е в оре$е&е" моме"т (е -орм#ра като
'а(т#"а&а &ава/ (амо 'а (ек="$а/ (амо 'а м#; о"ова/ което ре$(тав&.ва
"аро$"ата (#+#ка* В е$#" оре$е&е" # в е$#" е$#"(тве" моме"т* В
(&е$ва:#. моме"т та'# (#+#ка "е е веCе (%в(ем (%:ата* Ето 'а:о ко;ато
;овор#м 'а в%тре<"ото е$#"(тво # рот#вореC#е ме?$= +ра$#>#. #
"аро$"о(т"а (#+#ка/ "#е (ме р#"=$е"# в#"а;# $а откр#ваме $ве
(%(то."#. 5 е$"ото/ което е от"о(#те&"о "е#'ме""о в (#+#Cе(к#те
о!ра'=ва"#. "а "аро$а/ което отра'.ва траA"#те/ овтар.:# (е/ вековеC"#
Cерт# "а та'# (#+#ка L това е тра$#>#.та* И $р=;ото/ което отра'.ва
"=?$#те # в&#."#ето "а ко"крет"#. #(тор#Cе(к# ро>е( L отра?е"#е/ което
#'ра'.ва както отр#>а"#ето "а (тарото/ така # ра?$а"ето "а "овото* Това
е %к отр#>а"#ето "а тра$#>#.та/ (%:о "е#'!е?"о отра'.ва:о (е в о5
$%&%; #(тор#Cе(к# ер#о$ в "а>#о"а&"#. +арактер*
Ве$"а;а тр.!ва $а $о!ав#м/ Cе ра?$а"ето "а "овото (%:о "е е е$"о'"аCе"
ро>е( 5 е$"а Cа(т от това "ово (е р#&ева/ 'а<#ва (е к%м
тра$#>#о""ото/ в $%&;овеC"ото # (тава Cа(т от "е;о* Др=;ата Cа(т
#'#;рава (во.та ко"G"кт=р"а/ моме"т"а ро&. # отм#ра 'ае$"о ( отре!ата
"а ко"крет"#. #(тор#Cе(к# #&# (о>#а&е" моме"т***
* Кр#'ата "а тра$#>##те "а(т%ва в ре&ом"# #(тор#Cе(к# време"а "а
$%&!ок# (%тре(е"#. "а "а>#о"а&"#. $=+/ ко;ато (е (ме". "аC#"а "а ?#вот*
ко;ато (е ра'р=<ава е$"а (#(тема от >е""о(т# # (е (%'$ава $р=;а/ ко;ато
(е о$ме". #ко"ом#Cе(ката о("ова/ в%р+= ко.то е #';ра$е" (%ответ"#.т
т# о!:е(тво***
Так#ва кр#т#C"# моме"т# в "а<ата #(тор#. (а а$а"ето "а Б%&;ар#. оF
в#'а"т#A(ка в&а(т/ т=р(кото ро!(тво/ (&е$о(во!о?$е"(к#. ер#о$/ ко;ато
(тава %рво"аCа&"ото "атр=ва"е "а ка#та&а/ а"т#-а<#(тката !ор!а/ т*"
(о>#а&#(т#Cе(к# ;о$#"#/ ко;ато (е #'в%р<# (%:"о(т"а о$м."а "а о("ов#те
/ "а &#C"о(т"#. # "а>#о"а&"#. ?#вот ( от"ема"ето "а (о!(тве"о(тта # S
мо"оо&а "а в&а(тта "а е$"а арт#. в%в в(#Cк# (-ер# "а ?#вота*
Нов кр#т#Cе" моме"т е в%'(та"ов.ва"ето "а та'# (о!(тве"о(т о&ов#F век
о5к%("о # "овото %рво"аCа&"о "атр=ва"е "а ка#та&#***
Пре' в(#Cк# те'# ер#о$# #маме о(#Cа"е "а тра$#>#.та # (%ответ"о "*
това #'ме"е"#. "а о("ов"# #&# '"аC#те&"# е&еме"т# от (#+#ката #
+арактера "а "а>#.та*
В (во#те )За$оC"# реорта?# от Б%&;ар#.,/ като #'(&е$ва ра'р=<ава"е то
"а ре$#>а $=+ов"#/ #ко"ом#Cе(к#/ о&#т#Cе(к#/ =рав&е"Cе(к# # т*к
(тереот## "а !%&;ар(к#. "а>#о"а&е" ?#вот в ;о$#"#те (&е$ 1044 ;*
Геор;K Марков о(оCва ".ко# от т.+K
89
,1РH
5 Према+ва"ето "а (тар#те !%&;ар(к# >%рков"# ра'"#># # 'аме(тва"ето #м
( веCе от+в%р&е"# (%вет(к# ра'"#>#F
5 Зам."ата "а !%&;ар(ката =рав&е"Cе(ка тра$#>#. ( веCе ровере"а от
;&е$"а тоCка "а #$ео&о;#Cе(к#те (# 'а$аC# (%вет(ка тра$#>#.F
5 С%'$ава"ето "а (%:ата (#(тема от #"(т#т=т#/ ор;а"#'а>##/ творCе(к#
(%G'#/ като тоC"о ко#е "а (%вет(к#теF
5 В%ве?$а"е "а (%:ата (#(тема от р#в#&е;##/ "а;ра$# # т*"*/ ко#то
!.+а =тв%р$е"# в СССР*
Е$"о от те?к#те о(е;ате&(тва в%р+= !%&;ар(к#. "а>#о"а&е" $=+/ !е<е
"ар#мер &#кв#$#ра"ето "а C#та&#:ата 5 та'# #(ко""а $=+ов"а тра$#>#./
(амо 'а:ото такава -орма в С%вет(к#. (%G' "е !е (%:е(тв=ва&а*
Та'# (#(темат#'а>#. "а Геор;# Марков/ макар # тв%р$е о!:а/ в о("овата
(# е в.р"а # ре' ;о$#"#те "а )"аро$"а в&а(т, в Б%&;ар#. !е
о(&е$овате&"о =тв%р?$ава"а***
Мо?ем $а $о!ав#м "е:о овеCеK $е(ет#&ет#. "аре$ "е !е<е (%в(ем
!е'оа("о $ор# $а (е (оме"ава 'а !%&;ар(к# "а>#о"а&е" +арактер "а -о"а
"а #$ео&о;емата 'а "е#'!е?"ото #"тер"а>#о"а&#'#ра"е "а (вета* Д=м# като
)!%&;ар:#"а,/ )"а>#о"а&"о,/ )тра$#>#о""о, 'в=Cа+а като траA"о
а"т#ком="#(т#Cе(ко ре$#'в#кате&(тво (ре:= ро&етар(к#.
#"тер"а>#о"а&#'%м*** Това !.+а ;о$#"#/ в ко#то в #мето "а (вет&ото
!%$е:е "а (ветов"#. ро&етар#ат/ !%&;ар(ката/ а # "е (амо !%&;ар(ката
"а=ка 'а "а>#о"а&"ата (#+о&о;#. !е<е "е (амо в 'а(тоA/ "о $ор# (е
отр#Cа<е* На#(а"ото от %рв#те !%&;ар(к# "аро$о(#+о&о'# #&# ;р=!о (е
рем%&Cава<е #&# (е #'оаCава<е*
Про$%&?# $а (%:е(тв=ва # (е $ора'в# $воA"(тве"ата $=<ев"о(т "а
!%&;ар#"а/ ко.то о(о!е"о (#&"о в#?$аме $а (е ро.в.ва # (е;а/ (&е$ 1020
;* Б%&;ар#"%т от"ово овтор# е$"а (во. вековеC"а реак>#. "а о>е&.ва"ето
5е$#" $а е о$ +а&#:ето/ $р=; 5 ко;ато е ( $вама5тр#ма $=<#/ (%в(ем
$р=; 5в ма(овата ;р=а* О-#>#а&"ото # в%тре<"ото в "е;овата $=<ев"о(т
о(тро (е о&.р#'#ра+а* Наро$ове$Cе(к#.т 'ако" "а )+а&#:ето, $еA(тва<е (
%&"а (#&а* Ра'к%(а+а (е ро$ов#те вр%'к#/ (емеA(твото (е ра'р=<# #
в(#Cк# "#<к#/ ко#то ;# (в%р'ва+а в =(&ов#.та "а е$"о '"аC#те&"о
отC=?$е"#е # &#(ата "а #ко"ом#Cе(ка (емеA"а о!:"о(т/ !.+а оCт#
рек%("ат#* Ако ро$%&?#м а"а&#'а "а "овото о(#Cа"е "а тра$#>##те (&е$
1044 ;* :е от!е&е?#м как "ама&. ра?$аемо(тта* НаC#"%т "а -орм#ра"е "а
$о+о$#те в (емеA(твото "арав# в ".каква (тее" #'&#<"# $е>ата 5 о"е
:о (е от"а(. $о в%'мо?"о(т#те #м като ро#'во$#те&"а (#&а***
В м"о;о (&=Cа# (е ра'к%(а вр%'ката ро$#те&#5$е>а* По от"о<е"#е "а
(тар#те +ора 5 е$#" (ам о (е!е (# >.& "рав(тве" (в.т/ така !&е(т.:о
о#(а" от Ива" Ха$?#A(к#/ "а(т%#+а $рамат#C"#те ро.в# "а отC=?$е"#е/
което $ора'р=<# о(тат%>#те от ".ко;а<"ата (емеA"а "рав(тве"о(т* О:е о5
$ра(т#C"о # а"т#+=ма""о 'аоC"а $а #';&е?$а то'# ро>е( в $е(ет#&ет#ето
(&е$ ра'а$а"ето "а (о>#а&#(т#Cе(к#. о!:е(тве" (троA в ;о$#"#те "а т%A
ра'кр#ве"ата "а<а оре$"а $емокра>#.*
В ре'=&тат "а &#(ата "а Cа(т"а (о!(тве"о(т (е ра'р=<# #'ко""ото
87
C=в(тво 'а ро$е" краA/ 'а ро$е" $ом/ $ор# 'а Ро$#"а* Хв%рCа:#/
"е$око("ат# от &G!овта к%м 'ем.та +ора/ (к#та:# от о!ект "а о!ект/
к%$ето $ават овеCе ар#/ к%$ето мо?е о5&е("о $а (е откра$"е #&#
к%$ето орок%т о5&е("о мо?е $а !%$е (кр#т* Това !.+а "ов#те
)в(е(тра""о ра'в#т# &#C"о(т#,/ "а$ ко#то в#тае<е $%&!ока # (тра<"а
арт#A"а $ема;о;#. 'а ;р#?ата к%м Cовека***
Мо?е $а (е #'ре?$ат о:е ре$#>а ора?е"#. 5 от (емеA(твото $о
)(ве:е"ото, &екар(ко 'а$%&?е"#е/ 'а&о?е"о в Х#ократовата к&етва*
Ра'в# (е ( о;ром"а (#&а (тарото/ #$е:о от т=р(кото ро!(тво !%&;ар(ко
каCе(тво 5 'ао!#ка&."ето "а 'ако"#те* От"ово (е (%?#в# вековеC"ата (#&а
"а ар#те 5 коAто #ма ар#/ #ма в(#Cко/ което (е к==ва ( т.+* И&#
)което "е мо?е $а (е к=# ( ар#/ (е к==ва ( м"о;о ар#,* По$к="#
(та"а+а $%р?ав"; (&=?#те&#/ м#&#>#./ (е(тр#/ &екар#/ =C#те&#/
рео$авате&# вУ"#вер(#тета С%'$а$е"а !е<е (тра<"ата (#(тема "а
р#в#&е;##те/ ко.то #'#;ра о;ром"* ра'&а;а:а ро&.* Парт#A"ата в%р+=<ка
(е отк%("а от "аро$а $ото&кова/ C5веCе (м.та<е 'а "е"=?"о $а (# (&=?# #
( $о(коро #'ве(т"ата ока'" $ема;о;#.***
А&а отC=?$е"#ето "а (#(темата от (амата (е!е (# (та"а #(т#"(к# реа&"
ко;ато т. ре(та"а $а (е в%'ро#'ве?$а*
Като о(&е$#>а "а отC=?$е"#ето "а Cовека от ре'=&тат#те "а "е;ов; тр=$
5 #ко"ом#Cе(к#те в%'мо?"о(т# "а (#(темата (е ока'а+а "а%&"о #'Cеa
а"#* На -о"а "а ра';%р"а&ата (е "рав(тве"а ра'р=+а/ "а(т%# >.&о(т"а N
"ере$в#$#мо !%р'а #ко"ом#Cе(ка ра'р=+а/ко#то (%Cета"# о време # м.(т
оCерта+а %&"ата ката(тро-а "а !#в<ето (о>#а&#(т#Cе(ко о!:е(тво*
Ново о("ов"о о!р%:а"е "а о(оката "а #(тор#.та !е<е #'в%р<е"о р* 1020
;* (%( (м."ата "а о!:е(тве"о5#ко"ом#Cе(ката/ а $о ;о&.ма (тее" #
>.&ата "рав(тве"а # >е""о(т"а (#(тема "а !%&;ар(кото о!:е(тво* Тра$#к
#те 5 веCе (%'$а$е"# о е$#" $р=; (о!(тве"#Cе(к#/ а ора$# това #
#$еоK* ;#Cе(к# мо$е&/ !.+а от"ово рек%("ат#* Се;а те $о ;о&.ма (тее"
(е о!%р" +а к%м (е!е (#/ к%м о"ова/ което в аметта "а о5(тар#те
око&е"#. !е<е оа'#&о/ "о (%:о така # (%м (%'$ава"ето "а "ов#
о!ра'>#*
Так#ва/ какв#то !.+а в =(&ов#.та "а Cа(т"ока#та&#(т#Cе(к#те от"о# "#.*
И ак (ре$ "ов# в%&"# от о$ра?ате&(тво # ко#ра"е "а C=?$# мо$е 5 (амо
Cе то'# %т ре$#м"о амер#ка"(к#* И в "а<ата "а>#о"а&"а тра$#K от"ово
!&е(ва (тарата # веC"о ?#ва о(о!е"о(т "а !%&;ар(к#. о&#т#Cе(к
"а>#о"а&е" $=+ 5 о$ра?ате&(твото***
В%'(та"ов.ва"ето "а к&а(#Cе(к#те -орм# "а (о!(тве"о(т 5 о %т.
ре(т#т=>#.та "а (о!(тве"о(тта/ вр%:а"ето "а 'ем.та "а (е&."#те/ (м.к "а
>е&#. (тоа"(к# "аC#" "а ?#вот в (%:"о(тта (# !е е$"о "ово "а(#&#е
тра$#>#.та/ макар то'# %т то $а !е в о(ока "а "еA"ото р#!&#?авата \
(амата (е!е (#/ к%м м"о;о от вековеC"#те "еA"# "а&а(т.ва"#./ ко#то a
"аC#" "а (тоа"(к# ?#вот в#"а;# !е ре$о&а;а&* Но "ов#те $"е<"# трS
>## "е (а (%в(ем (%:#те (тар#/ 'а:ото те "е (а # "е мо;ат $а !%$ат те
ко#е "а ".ко;а<"#те Cа(т"о(о!(тве"#Cе(к# (тереот##* Новото "е !е $е
82
)& т
\4
'а!раве"о (таро* Каквото # $а е !#&о времето/ то е в"е(&о "ов# моме"т#
в т.+ 5 е$"# е о!о;ат#&о ( !%$е:е/ $р=;# е о!в#&о ( м#"а&о*** Ко;ато
$"е<"#.т !%&;ар(к# (е&."#" "е от#ва (амо ( ко"(ката/ ма;аре<ката #&#
во&(ката кар=>а/ макар Cе # те !%р'о5!%р'о "ам#рат м.(тото (# в !е$"#.
(тоа"(к# !#т "а ре(т#т=#ра"а Б%&;ар#. 5 а # ( &еката (# ко&а/ (
трактора/ к=е" от ТКЗС #&# в"е(е" от (тра"(тво*** Ново каCе(тве"о
(%(то."#е/ което ре$о&а;а # о5ра'&#C"а $=<ев"о(т* Мора&"ата ра'р=+а
"а о!:е(твото !е #'в%р<е"а в =(&ов#.та "а е$"о "ео'"ато в !%&;ар(ката
#(тор#. ра';ра!ва"е "а $%р?авата # ра'р=<ава"е "а $%р?ав"о(тта* С
в(#Cк# о(&е$#>#/ ко#то в#"а;# (%%т(тват о$о!е" (о>#а&е" аока&#(#(*
На#(т#"а/ о$о!е" а"т#(о>#5а&е" # а"т#$%р?аве" ;ра!е? "а тр=$а "а е$#"
"аро$/ матер#а&#'#ра" в ро$%&?е"#е "а о&ов#" век/ # ре&#ва"ето м= в
$?о!овете "а е$#" "#:о?е" ро>е"т от +ора/ "а;ра!#&# в&а(тта/
"ео(ре$(тве"о ре$# # $%&;о (&е$ Де(ет# "оемвр# 1020 ;* 5 в "а<ата
#(тор#. "#ко;а "е е #ма&о* Само 'а ".ко&ко ;о$#"# е$"а ма&ка Cа(т 5
оре$е&е"а о#ме""о от арт#A"#те (ре$# "а БСП 5 (та"а =ро$&#во !о;ата/
$окато е(те(тве"о о(та"а&ата Cа(т от "а(е&е"#ето (%:о т%A $ра(т#C"о #
оCт# =ро$&#во о!е$".* По(&е$#>#теK !е'о;&е$"а # ов(еме(т"а кор=>#./
$%&!око (о>#а&"о ра'(&ое"#е/ "ео(#&"# $а"%>#/ "ео'"ата 'а "#кое
#(тор#Cе(ко време ре(т%"о(т/ мора&"а ра'р=+а/ т%?"# ер(ект#в# 'а
о!ра'ова"#ето # к=&т=рата/ 'а "а=ката # 'а мора&"#те # "а>#о"а&"#
>е""о(т#*
В так#ва кр#т#C"# # ре&ом"# 'а тра$#>#.та #(тор#Cе(к# моме"т#/ в
(#+#ката "а "аро$"о(тта като >.&о ота$ат ".ко# ове$е"Cе(к# ре-&ек(#
# "а т.+"о м.(то (е -орм#рат $р=;#* Така (тава # ( в%тре<"ото !#т#е "а
от$е&"ата &#C"о(т* Др=; в%ро( е/ Cе = &#C"о(тта то'# ро>е( о!#к"ове"о
е м"о;о о5крат%к @в рамк#те "а "еA"#. ?#вотB/ $окато !#т#ето "а
"аро$"ото (%'"а"#е като >.&о (е роме". '"аC#те&"о о5!ав"о # тр=$"о*
За траA"#те от&а;а"#. "а #(тор#Cе(к#те #'ме"е"#. # рев%&%:е"#ето #м в
тра$#>#. е "ео!+о$#мо време* По".ко;а м"о;о $%&;о #(тор#Cе(ко време*
А&а #ме""о така 5 в (ме<е"#ето "а о!:о#(тор#Cе(кото !#т#е "а "а>#.та (
#"$#в#$=а&"ото "а &#C"о(тта/ (е -орм#рат $=+ов"#те (тоA"о(т# "а в(ек#
"аро$***
Те'# роме"# :е !%$ат о!ект "а а"а&#'/ ра'кр#ва: както о(о!е"о(т#те "а
!%&;ар(ката "а>#о"а&"а (#+о&о;#. в так#ва ре&ом"# време"а/ така #
+арактера "а от$е&"ата &#C"о(т/ коAто (%:о както # "а>#о"а&"#.
+арактер/ е роме"&#ва ве&#C#"а #&# о5тоC"о (!ор от роме"&#в#
ве&#C#"#* Д"е(/ в е$"# о!(то.те&(тва/ откр#ваме = Cовека $о (е!е (#
е$"# Cерт#/=тре/ ко;ато те'# о!(то.те&(тва (е роме".т/ (е "ат%кваме "а
$р=;#* Y.&ата #(тор#./ &#терат=ра/ #'к=(тво/ (а о$C#"е"# "а това
т%р(е"е # откр#ва"е = Cовека "а о"ова/ което = "е;о е време""о # което
е вековеC"о*
Т=к м= е м.(тото $а от!е&е?#м "е:о м"о;о (%:е(тве"оK та'# роме"#5мG(т
в +арактера "а е$#" "аро$/ това )#'&#'а"е, "аре$ "а е$"# Cерт# # 'а
о5?ратко #&# 'а о5$%&;о )#'Cе'ва"е, "а $р=;#/ "е о'"аCава &#
"ео(то."(тво ?а +арактераJ
От;овор%т/ ра'!#ра (е/ е отр#>ате&е"* За:ото #ме""о в това ро(&е$.5
\
80
ва"е ко;а/ в какв# о!(то.те&(тва какв# Cерт# (е ре$=ват = от$е&"#.
#"$#в#$/ = ;р=ата/ #&# = "аро$а (е ра'кр#ва # о("ов"ото в +арактера "а
то'# "аро$***
И(тор#.та/ "ар#мер/ "# $ава о!#&#е от р#мер# 'а о"ова/ което е
т##C"о = р=("ака 5 во&"о(т/ !е'мете?#е/ т%ре&#во(т/ "=?$ата от
)!атG<5ка,* За "еме>а е +арактер"а "е;овата $#(>#&#"а/ ре$/ #'ра'е"# в
к=&та к%м тр=$а # C#(тотата* И"аCе ка'а"о/ +арактера "а е$#" "аро$ (е
#'ра'.ва ( Cе(тотата # #"те"'#в"о(тта/ ( ко#то (е овтар.т е$"# #&#
$р=;# Cерт# от "е;овото ове$е"#е/ както # (%( (#&ата/ ( ко.то те (е
ро.в.ват* L\\
И'=CаваAк# +арактера "а -ре"(к#. "аро$ от времето "а _ре"(ката
рево&G>#. # $о(т#;аAк# $о #$е.та 'а (во!о$ата като е$"о от "аA5
т##C"#те -ре"(к# "а>#о"а&"# каCе(тва/ В#ктор ^;о . в%&%т# в е$#"
веCе" о!ра'/ в е$#" веCе" (#мво& "а (во!о$о&G!#ето "а _ра">#. 5 о!ра'а
"а $етето "а (во!о$ата Гавро<*
Макар # ма&ко #'ве(те"/ "#е (%:о #маме (во. Гавро< # (во. (#мво& "а
(во!о$ата* То'# Гавро< е о#(а" в )За#(к#те, "а За+ар# Сто."ов # е
"ареCе" от в%(та"#>#те )Ма>ко,* И'&.'%& от "аро$а/ "#ком= "е#'ве(те"
$ото;ава/ Ма>ко (е о.в.ва като -а"том # (е $%р?# като (#мво& "а
(во!о$ата* Така (# # от#ва от то'# (в.т 5 като (#мво& "а ра$о(тта #
ве(е&#ето/ "а (ме&о(тта # !е'(тра<#ето/ "а ;аврата (%( (м%ртта # "а
ве&#C#ето "а !е'#ме""#. "аро$е" $=+* В ра';ара "а о?ара/ коAто ;ор#
(%р>ето "а ^?"а Б%&;ар#./ ко;ато (%р>ата (е (в#ват от (тра+ ре$
"е#'ве(т"ото/ то'# !%&;ар(к# Гавро< а&авее # "а(#:а ( !е'(тра<#е #
во&"о(т $=<ата (#* )Само ма&к#.т Ма>ко "е #(ка<е $а '"ае "#:о от те'#
$ре!"# ра!от#* bа( "е м#"=ва<е $а "е "арав# тоA ".какво "ово
р#к&GCе"#е/ а о(о!е"о ко;ато в#$. (е!е (# в%ор%?е" ( =<ка # "о?*,
@)За#(к#те,/ С/ 1073/ (*403B
Ма>ко "е (та"а $о(тое" 'а "#кое &#терат=р"о #(а"#е* Н.ма C=?$ ;ро!/
"а$ коAто !%&;ар(к#. ро$о&G!#в е&еме"т $а "е ро&. (%&'а/ ".ма C=?$а
$е("#>а/ ко.то !%&;ар(к# #"те&#;е"т $а "е е >е&="а&* За Ма>ко "#то в
#(ате&(к#. (%G'/ "#то р# +=$о?"#>#те/ "#то р# &#терат=р"#те кр#т#>#
(е "амер# м.(то* _ра">='#те "арав#+а от (во. Гавро< "а>#о"а&"о '"аме/
"#е "е "арав#+ме 'а Ма>ко # е$"о (е&(ко амет"#Cе* Ето к%$е в%рв#
ра'&#ката ме?$= ма&ката # ;о&.ма "а>#./ ме?$= ве&#C#ето "а -ре"(к#.
"а>#о"а&е" $=+/ коAто ре$# $а (е ок&о"# $р=;#м=/ ок&а". (е ре$#
в(#Cко "а (е!е (#*
Н#е рав#м тоC"о о!рат"ото* И това е (%:о тра$#>#./ ко.то/ =в#/ "е
о(#CамеH
Др=; "е о5ма&ко ве&#к #(ате& 5 Г# $Uо Моа(а"/ ра'кр#ваAк# &G!ов"ата
а&аво(т "а -ра">='#те/ #м о(вет# оCт# >.&ото (# творCе(тво/ в%&%т#
. в ра'&#C"# о!ра'#/ откр# . в ра'&#C"# (#т=а>## # в%'ра(т#/ като "#
в"=<ава<е/ Cе това е ако "е "аA5"а>#о"а&"ото/ е о"е "аA5-ре"(кото
каCе(тво***
Сте"$а& о(вет# ;о&.ма Cа(т от ро#'ве$е"#.та (# "а $р=;а Cерта "а
-ре"(к#. м%? 5 кава&ер(тво*
Амер#ка"(ката &#терат=ра 5макар # (рав"#те&"о о5м&а$а/ (%:о "е
]6
16
\С5
#'о(та"а в т%р(е"ето # ока'ва"ето "а о"ова/ което рав# от Амер#ка
#ме""о Амер#ка/ а "е ".ко. $р=;а (тра"а*
Д?ек Ло"$о" р%в ока'а/ Cе т. е (тра"а 'а (#&"#те/ 'а (ме&#те/ 'а
ре$р#емC#в#те* Не;ов#те ра'ка'# # рома"# (а (=ров#/ м%?е(тве"#/
'а:ото такава (=рова е амер#ка"(ката $еA(тв#те&"о(т от о"ова време/
ко;ато/ както !# ка'а& "а<#.т оет Пе"Uо Пе"ев/ (е )"а&#ват о("ов#те,
"а амер#ка"(ката $%р?ав"о(т*
Др=;# Cерт# "а амер#ка"е>а :е "# откр#е СтаA"!ек* Това е е$"а Амер#ка/
в ко.то +ората "а Д?ек Ло"$о" веCе (а (# (в%р<#&# ра!отата* Те (а
&е;"а&# (%( (во#те м%?е(тве"# +арактер# в т%ка"та "а о"ова/ от което :е
(е 'аме(ва 'а"аре$ (&о?"ата (ме( "а амер#ка"(ката "а>#.* СтаA"!ек веCе
ра'о&а;а те'#/ овеCе #&# о5ма&ко #';ра$е"# &#C"о(т# в ко"(ерв"#те
-а!р#к# "а Мо"т%реA/ к%$ето веCе 'ре&#.т амер#ка"(к# ка#та&#'%м
ока'ва # $о!р#те/ # &о<#те (# (тра"#* )У&#>а Ко"(ерв"а,/ )Торт#&а
_&ет,/ )Б&а;о$ат"#.т Cетв%рт%к,/ )За м#<к#те # +ората, # т*"* откр#ват
$р=;#. (в.т "а амер#ка"е>а 5 о"'#/ от коAто о(тее""о :е (е -орм#рат
!е'$е&"#>#те/ мор-#"#(т#те/ &=ме"#те/ $р=;ата Амер#ка/ ко.то е то&кова
Cаров"а/ то&кова # ре$=ре$#те&"а 'а оа("о(тта от !е'$е&#ето #
ара'#т#'ма* Iе $о%&ва те'# о(о!е"# Cерт# в ове$е"#ето "а амер#ка"е>а
# Тео$ор ДраA5'ер***
Го&ем#.т _Uо$ор До(тоев(к# :е ра'кр#е веC"ата в%тре<"а $рама "а
(&ав."(ката $=<а/ "еA"ата р#;о$"о(т # о$ат&#во(т "а (тра$а"#ето #
(амо5а"а&#'#ра"ето/ рот#вореC#во(тта # (а"т#ме"та&"о(тта A* ТоC"о
така/ както от ;&е$"а тоCка "а ?е"ата/ маAката # &G!ов"#>ата/ То&(тоA
:е "# ока?е т##C"ата р=(ка ?е"(тве"о(т "а -о"а "а "еA"ата веC"а
ра'к%(а"о(т ме?$= &G!овта # $%&;а*
В(.ка &#терат=ра е ра'кр#ва"е "а е$"# #&# $р=;# (%:"о(т"# "а>#о"а&"#
Cерт#/ "а е$"# #&# $р=;# "а>#о"а&"# тра$#>##* На&# 'а това ;овор#м 'а
"а>#о"а&"а &#терат=ра/ 'а:ото т. отра'.ва "а>#о"а&"#те тра$#>##* И
ко&кото о5$о!ре ;о рав#/ то&кова о5"а>#о"а&"а е т.* Ето 'а:о # $о
$"е( !=$.т "е$о=ме"#е ко&е!а"#.та "а ".ко# &#терат=р"# кр#т#># #
#(тор#># като '<ат/ CеK )Да (е ;овор# 'а оре$е&е"# Cерт# "а "а<#.
"а>#о"а&е" +арактер ; р#(кова"о* И'в%" в(#Cко (м.там/ Cе "е (%:е(тв=ва
так%в +арактер/ в'ет .'о!:оK #ма т#ове +ора # $ор# от$е&"# +ора/ ко#то
(е ро.в.ват о оре$е&е" "аC#", @В* М=та-C#ева/ (* )Б%&;ар#, @1008/ Q
8B*
Е$ва &# ".коA (# ре$(тав. "а>#о"а&"#. +арактер "а -ра">='#те от$е5&е#
от "а>#о"а&"#. +арактер "а "ем>#те ( Бер&#"(ка (те"а 5 в#(ока #
\ер#(т%"а* Но "#ма мо?е $а (е отреCе/ Cе като (е ка?е )"ем>#, в
"#как%в (&=CаA "е (# ре$(тав.ме @р# в(#Cката =(&ов"о(т "а $"е<"#те
"рав#B м'а$е? # $евоAка/ 'а(та"а&# в 18 Cа(а "а о!.$ в >е"т%ра "а Пар#?
$а (е \еа=ват/ 'а&#(а"# (%( (е!е (# $о такава (тее"/ Cе (а (ре&#
$в#?е"#ето "а автомо!#&"#. оток*** Н#то %к като (е ка?е )-ра">='#",
"аA5"аре$ в ва(U&та "# #$ва ре$(тавата 'а ?е&е'е" ре$/ 'а ?е(ток
ор.$%к/ 'а автомат#'%м в ове$е"#ето*
]1
За:о # как (е о.в.ват (%ответ"#те а(о>#а>## 'а о&.>#те/ 'а ара!#те/
'а р=("а>#теJ И&# 'а евре#теJ Н#ма те'# о!о!:е"# ре$(тав# "е #$ват
като оре$е&е"# "атр=ва"#. в +арактера "а те'# "аро$#J Какво от това/
Cе от$е&"# Cерт# в е$"а #&# $р=;а (тее" (е (ре:ат = в(ек# "аро$/ $ор#
= в(ек# Cовек* На&# в(е ак (ме е$"о/ е$#""о CовеCе(тво 5 (%'$а$е"# (ме
о е$"# # (%:#/ о!:о в'ето/ рав#&а # 'ако"#*
Н#то а!(о&Gт#'#ра"ето "а "а>#о"а&"#. +арактер #';&е?$а р#ем&#во/ "#то
%к "е;овото тота&"о ра'м#ва"е в о!:оCове<кото***
С&е$овате&"о "аро$о(#+о&о;#.та #'=Cава тра$#>##те "а е$#" "аро$ "о от
;&е$"а тоCка "а "а>#о"а&"#. +арактер # "а т.+"ото отра?е"#е в%р+= "е;о*
Т. #'(&е$ва те+"#те #'ме"е"#. като ре$о(тавка # =(&ов#е 'а
#'ме"е"#.та в "а>#о"а&"#. +арактер # "а>#о"а&"ата (#+#ка*
М"о;о Cе(то/ като (е ;овор# 'а "а>#о"а&е" +арактер/ (е ;овор# 'K
"а>#о"а&"а (#+#ка* Характер # (#+#ка "е (а #$е"т#C"# о".т#.*
П(#+#кат* @ 5 $=<а/ ;р*B 5 е (%'"а"#ето/ в%'р#.т#.та/ ре$(тав#те/
м#(&#те/ C=в(твата мот#ва>##те # т*"* Но от"а(.Aк# (#+#C"ото ре$#м"о
к%м #"$#в#$а/ мо?K $а (е ;овор# # 'а о!:# C=в(тва/ в%'р#.т#./ 'а о!:о
(%'"а"#е "а "а>#.та/ ' / в%'р#ет# о!:# ре$(тав#/ "а&о?е"# от
$%&;о&ет"#те тра$#>##/ от $%&;( S&ет"#. (%вме(те" ?#вот "а +ората/ от
о!:ата #м (%$!а в ко"крет"#. # о!:1K #(тор#Cе(к# ро>е(* Това е "аA5
о!:о (%$%р?а"#ето "а "а>#о"а&"ата (#+F ка*
О!аCе Cе(то в "а=C"ата &#терат=ра/ # м"о;о овеCе в +=$о?е(тве"ата
=!&#>#(т#ката/ (е =отре!.ва о".т#ето )$=<ев"о(т,* Говор# (е 'а $=<еF
"о(тта "е (амо "а е$#" Cовек/ "о тв%р$е Cе(то # 'а $=<ев"о(тта "а е$K
"аро$* Д=<ев"о(тта е т.("о (в%р'а"а ( (#+#ката* Т. е в%тре<"ото !#т;
таA"ата р=?#"а/ #"т#м"ото (%(то."#е "а (#+#ката/ C##то в%"<е" #'ра'
те& е +арактер%т* Д=<ев"о(тта е (кр#тото/ "ев#$#мото/ +арактер%т е о"оK
което ока'ва $еA(тв#ето #&# !е'$еA(тв#ето* ТоA е а(орт%т/ оCерк%т
е$#" Cовек #&# "а е$"а "а>#.* Характер%т 5 това е $=<ев"о(т # (#+#ка
$в#?е"#е* Ме?$= $=<ев"о(т # +арактер/ както :е в#$#м # о5"атат%к/ #
ра'&#C#.* Характер%т 5 #&# както ;о "ар#Cа Ботев )$=+%т "а "аро$а,
#'(&е$овате&#/ като Т*Па"ов/ ;о оре$е&.т като )во&. "а е$#" "аро$, 5
ме $а ра'кр#ва #'>.&о $=<ев"о(тта "а то'# "аро$/ "е;овата "а>#о"а&"а
(#+# Но #ме""о като во&. тоA мо?е $а р#кр#ва # ".ко# о(о!е"о(т# "а тF
(#+#ка/ което е ак "е#" #'ра'/ "о ( о!рате" '"ак*
Д#"ам#ката "а комо"е"т#те в $=<ев"о(тта "а е$#" "аро$ е о5тр=F
=&ов#ма # ако т%р(#м $#а&ект#ката в $в#?е"#ето "а "аро$о(#+о&о;#C"( то
т. тр.!ва $а е #ме""о в откр#ва"ето "а о"ова/ което е овтор.емо/ ко&к
# тр=$"о 'а!е&е?#мо "а р%в о;&е$ $а е то* Т%кмо от та'# тр=$"о(т ре
&#'а # те'ата 'а "е=&ов#мо(тта "а то'# +арактер/ 'а "е#'мер#мо(тта "а т
овтор.емо(т/ а от там # #$е.та/ Cе "аро$о(#+о&о;#.та е ре$# ваK
#"т=#т#в"о о'"а"#е/ а "е "а=ка "а ем#р#C"ото* С&е$овате&"о "а (т;
"а=C"ата мето$о&о;#.*
]8
c
т
**1]5
//*а в
* 5 'а
*ма
а

И в(е ак/ ро(&е$#м &# $ок=ме"т#/ ре$а"#./ &#терат=р"# # #(тор#Cе(к#
#'вор#/ "е мо?ем $а "е 'а!е&е?#м/ Cе ове$е"#ето/ ро.в#те "а +арактера
"а е$"а &#C"о(т/ а о:е овеCе "а е$#" "аро$/ "ао$о!.ват "а к&а#те в
>#&#"$р#те "а $в#;ате& 5 е$"а (е 'атвар./ $р=;а (е отвар.*** А&а в
то'#/ (.ка< #(тор#Cе(к# +ао( от рот#вореC#в# Cе(то р#мер#/ (е
'а!е&.'ва ре$/ овто5р.емо(т* К&а#те "а $в#;ате&. ра!от.т 'а е$"а #
(%:а >е&/ отра'.ват е$"а (%:"о(т/ -орм=&#рат в краA"а (метка е$#"
о!о!:е" ре'=&тат* Наро$"ата $=<ев"о(т мо?е р# оре$е&е"# #(тор#Cе(к#
о!(то.те&(тва $а $%р?# 'атворе"а тв%р$е $%&;о е$"а #&# $р=;а (во. к&аа
# $р=;а (амо отворе"а* Така в "а<ата #(тор#. "аA5$%&;о о!#к"ове"о е
(то.&а отворе"а к&аата "а так#ва "а>#о"а&"# Cерт# като т%ре"#ето/
е(те&#во(тта/ (%о!ра'.ва"ето # т*"* НаA5$%&;о 'атворе"о # #'#тва"о (е
ока'ва (во!о$о&G!#ето/ $%р'о(тата # р#(ка ***
Наро$о(#+о&о;#.та #'=Cава # т*"* ет"#Cе(ка к=&т=ра "а е$#" "аро$* Това
е "е;овото '"а"#е 'а (е!е (#/ 'а о(о!е"о(т#те (#/ 'а (#&"#те # (&а!#те
(# (тра"#/ 'а о"ова/ което е (е>#-#C"о "е;ово/ което ;о от&#Cава #&#
което ;о (ро$.ва ( $р=;#те "аро$#* Ет"#Cе(ката к=&т=ра е #'к&GC#те&"о
ва?"а Cа(т от о!:ата "а>#о"а&"а к=&т=ра/ "о в оре$е&е"# кр#т#C"#
моме"т# 'а "а>#.та т. #ма #'к&GC#те&"о '"аCеC#е 'а "еA"ото о>е&.ва"е/
т%A като "еA"ото о'"а"#е $ава к&GCове # (ре$(тва 'а "аA5а$екват"а
"а>#о"а&"а реак>#.* За d това Ст*М#& рав#&"о "ар#Cа "аро$о(#+о&о;#.та
(о>#а&"а а(тро"ом#.* 4 @Па"ов/ Т* П(#+о&о;#. "а !%&;ар(к#. "аро$**** (/
4]B
Н.ко# "аро$о(#+о&о'# #'ве?$ат "е !е' о("ова"#е като "аA5о(то.""#
Cерт# "а "а>#о"а&"#. +арактер 5 &G!о'"а"#ето/ (тра(тта к%м о"ова )ма&ко
$а е/ мое $а е,/ -орм=&#ра"о !&е(т.:о като "аA5#(ко""а !%&;ар(ка Cерта
от За+ар# Сто."ов # кр#т#к=ва"а ото(&е ( !=A"а "ер#м#р#мо(т от
!%&;ар(к#те марк(#(т#* Д#м#т%р Б&а;оев "ареCе та'# (%$!ов"а !%&;ар(ка
о$!=$а )У'ко&о!#е,*
Др=;# автор# #'ве?$ат "а ре$е" &а" ракт#>#'м%т # (во!о$о&G!#ето*
bетв%рт# 5 (%о!ра'.ва"ето* Пет# 5 ре$ате& (ката (#+#ка "а !%&;ар#"а*
В ра'&#C"# #(тор#Cе(к# време"а те'# каCе(тва (а !#&# #'ра'.ва"# (
ра'&#C"а (#&а*
Т=к е # о("ов"#.т ро!&ем "а "аро$ове$Cе(кото о'"а"#е 5 $а откр#е
ко;а/ р# какв# о!(то.те&(тва (е 'а$в#?ва # ( каква (#&а е$"а #&# $р=;а
Cерта/ +арактер"а 'а "аро$а* Как (тава "еA"ото отк&GCва"е/ как (е
#'в%р<ва 'ак&GCва"ето "а $р=;#те* С&е$овате&"о +арактер%т "а е$#" "аро$
мо?е (вое!ра'"о $а !%$е ра';&е$а" като (%(тавк#те "а $ет(ката #;ра
)Ле;о,* Т#. (%(тавк#/ #'ра'.ва:# от$е&"#те каCе(твата "а "аро$#те/ р#
оре$е&е"# #(тор#Cе(к# о!(то.те&(тва о ра'&#Cе" "аC#" (е (в%р'ват #
о$ре?$ат/ 'а $а -орм#рат 'а оре$е&е"о време оре$е&е"о #(тор#Cе(ко
ове$е"#е/ т*е* оре$е&е" "а>#о"а&е" +арактер*
В%'"#ква в%ро(%т 5 ко;а "аA5%&"о (е ра'кр#ват те'# е&еме"т# "а
+арактера # в как%в #(тор#Cе(к# моме"т те (а "аA5>.&о(т"#J И(тор#.та
$ава от;овор "а то'# в%ро(K това (а ре&ом"#те време"а в (%$!ата "а
в(ек#
]]
"аро$* То;ава (%о!ра?е"#.та "а ко"G"кт=рата/ "а $е&"#C"#те (метк# аK
Наро$#те (е #'рав.т # откр#ват "а#(т#"а ;о&.мото/ (#&"ото/ което #KeK
#&# ".мат в (е!е (# 5 в%в в(ек# (&=CаA ра'кр#ват (%:"о(тта (#* По това
ре<ават е$"а #&# $р=;а #(тор#Cе(ка 'а$аCа/ мо?е $а (е (%$# 'а $=+ов"#т
"рав(тве"#те (#&# "а "аро$а/ 'а (%:"о(тта # ?#'"е"о(тта "а "е;ов#те т
$#>#о""# Cерт#/ 'а )"аро$"#., ра'=м/ 'а тв%р$о(тта "а во&.та/ 'а
#(тор#C ката м.рка/ ( ко.то е (крое"*
И т%AK НАРОДОПСИХОЛОГИЯТА Е НАУКА И ЗА ТРАДИYИИ ПСИХИbНИТЕ ОСОБЕНОСТИ/
ХАРАКТЕРНИ bЕРТИ И ПОВЕДЕНb1 КИ РЕАКYИИ/ КАКТО И ЕТНОКУЛТУРНИ _ОРМАYИИ
НА ЕДИН J РОД НО НЕ КАТО ПРЕДМЕТ НА ЕТНОПСИХОЛОГИЯТА/ А К)5НАYИОНАЛНА
РЕАКYИЯ/ КАТО ОТНОZЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ/ К/ КРАЕН ХАРАКТЕРОВ ПРОДУКТ*
НеA"#.т ре$мет е #'=Cава"ето какт о!:ото/ така # (е>#-#C"ото в
ове$е"Cе(к#те реак>## "а от$е&"#те "ар "аC#"%т/ о коAто те реа;#рат
"а е$"а #&# $р=;а #(тор#Cе(ка $а$ек о("ов"#те емо>#о"а&"# # $р=;#
(#+#C"# о!ра'=ва"#./ ко#то р#о!< от$е&"#те "аро$#/ "о # ко#то ;#
ра'&#Cават*
НАРОДОПСИХОЛОГИЯТА Е НАУКА ЗА БИОЛОГИbНИТЕ/ ИСТС bЕСКИТЕ/ ГЕОГРА_СКИТЕ
И КУЛТУРНИТЕ _АКТОРИ/ ВЛИЯЛИ ИВ* ЯЕIИ ПО СЪОТВЕТЕН НАbИН В ПСИХИКАТА И
ПОВЕДЕНИЕТО ОТДЕЛНИТЕ НАРОДИ* ТЯ Е НАУКА ЗА НАYИОНАЛНИЯ ХАРАКТЕ ЗА
НАYИОНАЛНИЯ MИВОТH
1* МЕТОДОЛОГИЯ НА НАРОДОПСИХОЛОГИbЕСКОТО ЗНАНИЕ
В(.ка о!о(о!е"а "а=ка #ма (во. (о!(тве"а мето$о&о;#./ ( ко.то #'( ва #
а"а&#'#ра .в&е"#.та # ро>е(#те/ ко#то (а "е#" о!ект* Какв# (а мет те #
мето$о&о;#C"#те (ре$(тва/ #'о&'ва"# от "аро$о(#+о&о;#.таJ Им т.
(о!(тве"а мето$#ка #&# о&'ва мето$#к#те "а (ро$"# "а=к#J
,По$ мето$о&о;#. (е ра'!#ра (%вк="о(т от р#Aом#те "а #'(&е$F
р#&а;а"# в ".каква "а=ка/ т. е =Cе"#е 'а мето$а 'а "а=C"ото о'"ава
рео!ра'=ва"е "а (вета*, @_#&о(о-(к# реC"#к* С/ 1023/ (* ]92B
Ра';&е?$аAк# мето$о&о;#.та като #ма"е"т"а Cа(т "а ро>е(а "а fK "#ето/
Хе;е& от!е&.'ва/ Cе )мето$%т е $в#?е"#е "а (амото (%$%р?а"#е това "е
мо?е $а (е ра';&е?$а #'в%" (%$%р?а"#ето, @Пак тамB*
И(т#"(ката "а=ка "е мо?е $а (# о'во&# #'о(тава"е от (во. о!ект* е
(м%рт"о (тра$а"#е 'а в(.ко о'"а"#е* С #'ме"е"#ето "а о!екта (е #' #
о$+о$%т р# "е;овото #'=Cава"е* Това ва?# 'а в(#Cк# "а=к#* И рево&K5
о""ото #'ме"е"#е в >.& ре$ от т.+/ !=р"ото #м ра'в#т#е ре' о(&еF
$е(ет#&ет#./ отв%р$# ;е"#а&"о(тта # "а това Хе;е&ово тв%р$е"#е* #'>.&о
ва&#$"о # 'а "оро$о(#+о&о;#.та* И'ме". (е "аC#"%т "а ?#F #(тор#Cе(ката
(%$!а "а "аро$#те* И'ме". (е # (е о!о;ат.ва # "а<ето
]4

а
*&а5
\g`5
1 е
"#е 'а т.+/ "е#'!е?"о (е о!о;ат.ват # мето$#те/ ко#то "# о'во&.ват $а
"ав&#'аме в(е о5$%&!око в (%:"о(тта "а това о'"а"#е* О:е овеCе/ Cе (
ра'в#т#ето "а ре$#>а $р=;# "а=к# (тава в%'мо?"о #'о&'ва"ето # "а
те+"#. мето$о&о;#Cе" #"(тр=ме"тар#=м* Така "ар#мер ра'в#т#ето "а
к#!ер"ет#ката о'во&# (тр=ва"ето "а е$#"о )комGт%р"о м.(то, "а
о;ром"о ко&#Cе(тво '"а"#./ ко#то в(ек# моме"т мо;ат $а !%$ат
(%о(тав."# ( е$"# #&# $р=;# е&еме"т/ "а #"тере(=ва:#. "# о!ект о то'#
"аC#" # в%'мо?"о(т#те 'а <#роC#""о # $%&!оC#""о "а!&G$е"#е (е
=ве&#Cават "е#мовер"о м"о;о*
И в(е ак "а -о"а "а !=р"#те #'ме"е"#. в "а=ката # р#&а;а"ето "а в(е
"ов# # "ов# откр#т#. 'а #'(&е$ва"е "а е$#" о!ект #&# ро>е( мето$#те/
#'о&'ва"# в "аро$о(#+о&о;#.та 'а(е;а в(е о:е (е $в#?ат в ;ра"#>#те "а
тра$#>#о""ото макар/ Cе те+"#те в%'мо?"о(т# в о(&е$"о време (е
ра'<#р.т река&е"о !%р'о* За "аро$о(#+о&о;#.та (а ва&#$"# $о ;о&.ма
(тее" мето$#те/ ко#то о&'ват #(тор#.та/ ет"о;ра-#.та/ (о>#о&о;#.та/
а"троо&о;#.та # т*"* И $о ко&кото те+"#те о'"авате&"# в%'мо?"о(т# (е
=ве&#Cават/ о(о!е"о в%'мо?"о(т#те "а (о>#о&о;#.та/ това $ава р.ко
отра?е"#е в%р+= в%'мо?"о(т#те # 'а "аро$ове$Cе(кото о'"а"#е* Прав#&"о
#<е Геор;# _отевK )Со>#о&о;#.та #ма о("ов"о #(тор#Cе(ко '"аCе"#е 'а
#(тор#Cе(ката "а=ка/ като ре$о(тав# ор#е"т#р# 'а оре$е&."е "а
(тее"та "а #(тор#Cе(к#те .в&е"#. # ро>е(#* Т%A като #(тор#Cе(ката
"а=ка е о!%р"ата ( &#>е к%м ко"крет"о #"$#в#$=а&"# .в&е"#./ то !е
кате;ор#а&"#. аарат "а "а=C"ата (о>#о&о;#./ т. е в ;о&.ма (тее"
#'&о?е"а "а оа("о(т от "еравомер"а >е""о(т"а а";а?#ра"о(т #
ре'=м>## от ра'&#Cе" +арактер, @_отев/ Г Со>#а&"а реа&"о(т #
в%о!ра?е"#е* С*/1029/ (*]4B* Ка'а"ото 'а #(тор#Cе(ката "а=ка ва?# ( "е
о5ма&ка (#&а # 'а "аро$о(#+о&о;#.та*
Б#+ме #(ка&# $а 'аоC"ем (#(темат#'а>#.та "а "аро$ове$Cе(к#те о+ват#/
мето$# # #'тоC"#># "а о'"а"#е ( о"ова/ което е +арактер"о 'а
тра$#>#о""ата "аро$о(#+о&о;#. # 'а мето$#те/ #'о&'ва"# от "еA"#те
#'(&е$овате&#*
ЛИbНОТО НАБЛ^ДЕНИЕ е "аA5ма(ов#.т/ "аA5<#роко ра'ро(тра"е" # #'о&'ва"
о$+о$ к%м е$#" #&# $р=; "аро$ове$Cе(к# -акт* Но тоA е # "аA5
р#(кова"#.т ора$# (во. (=!ект#в#'%м* Е$"о от "аA5;о&ем#те м=
ре$#м(тва е ро'ре"#ето/ "о то е # е$#" от "аA5;о&ем#те м=
"е$о(тат%>#* За:ото (=!ект#в"ото $а&еC "е в#"а;# е о!ект#в"о* Да?е #
ко;ато 'ае$"о ( "е;о #&# ре$# "е;о (а #'о&'ва"# # $р=;# мето$#/ то
&#C"ото "а!&G$е"#е "#ко;а "е е !#&о "а трето(тее""а о'#>#.* То е
$о%&ва&о/ кор#;#ра&о #&# "аA5ма&кото е (&=?#&о като о("ова"#е 'а
(верка 5 $а&# в(е ак "ароC"ото #'(&е$ва"е # о(т#;"ат#. ре'=&тат (е
окр#ва ( &#C"о(т"ото "а!&G$е"#е*
Л#C"#те "а!&G$е"#. (а т.("о (в%р'а"# ( #"$#в#$=а&"ата/ ко&ект#в"ата #
"а>#о"а&"ата ИНТУИYИЯ* Н.ма #'к&GCе"#. ме?$= автор#те/ #(а&# о е$#"
#&# $р=; в%ро( "а !%&;ар(ката "аро$о(#+о&о;#./ @а так#ва ".ма # в
.&ата (ветов"а #(тор#. "а "аро$о(#+о&о;#.таB/ ко#то $а "е (а
#'о&'ва&# е(е#(т#C"ото ро'ре"#е #&# (о!(тве"ата #"т=#>#. 'а
ко"(тат#ра"ето "а е$"о #&# $р=;о в "а>#о"а&"ата (#+#ка* В ре$;овора
к%м )Наро$о(#+о&о;#. "а
]3
O
!%&;ар#те, @С*/1024B М#"Cо Дра;а"ов рав#&"о #<еK )***В ра'&#C"#те
(#т=а>## "а>#о"а&"ата (#+#ка/ "а>#о"а&"#.т +арактер (е ока'ват от
ра'&#C"# (тра"# # това $ове?$а $о оре$е&."е "а ра'&#C"# $ом#"а"т#/
ра'&#C"# ор;а"#'#ра:# Cерт# от (тра"а "а ра'&#C"#те #'(&е$овате&#5
"аро$о(#+о&о5'#* Така # о!(то.те&(твото/ Cе ра'ра!отк#те о
"аро$о(#+о&о;#. "а !%&;ар#те (а раве"# ре$# в(#Cко Cре' #"т=#т#в"ото
ро"#ква"е # ( е(е#(т#Cе" о$+о$/ което отме". "а=C"ото т%р(е"е/
(%о!ра'"о "а о!:# 'а #'(&е$овате&#те ока'ате&#,*
ИНТУИТИВНОТО УСЕIАНЕ/ ИНТУИYИЯТА като о("ова "а =!е?$е"#ето 'а е$"а #&#
$р=;а Cерта "а "аро$"ата $=<ев"о(т # $о $е" $"е<е" #';&е?$а 'аема
(воето %рве"(тв=G:о м.(то* Дор# ко;ато (е .в.ва като ре'=&тат от о5
$%&;# "а!&G$е"#. # веCат&е"#. 5 #"т=#>#.та (# о(тава о("ов"#.т о$т#к
'а #'ве?$а"ето #&# -орм#ра"ето "а краA"#. ре'=&тат )Б%&;ар#"%т е так%в
# так%в/ т=рC#"%т 5 так%в # так%в, 5 Cе(то C=ваме $а (е ка'ва като
"е:о/ което е така # #"аCе "е мо?е $а !%$е*** Име""о в ре'=&тат "а
м"о;о ?#'"е"# "а!&G$е"#./ тр=а"# о".ко;а (то&ет#./ #ме""о CреR
#"$#в#$=а&"ата/ Cре' ;р=овата/ а "е р.$ко # Cре' "а>#о"а&"ата
#"т=#>#./ (е е (т#;а&о $о о!о!:е"#. 'а Cерт# от +арактера "а е$#" #&#
$р=; "аро$ -орм=&#ра"# ( ".ко&ко #'реCе"#. #&# $ор# ( е$"а5$ве $=м#***
Так#ва кате;ор#C"# о!о!:е"#. (а "ар#мер о(&ов#>#те/ о;оворк#те #
т*"*
Не$о(тат%к%т "а #"т=#т#в#'ма в "аро$о(#+о&о;#.та (е ро.в.ва ко;ат(
тоA #'ме(тва !е'р#(тра(т"ото/ +&а$"ото/ "а=C"ото (%?$е"#е* Не;ов &кк
%к е/ Cе Cре' #"т=#>#.та (е о(т#;а "аA5&е("о # !%р'о оре$е&е"о
"а!&G$е"#е/ Cе т. е "аA5$о(т%"а 'а в%'мо?"о(т#те "а от$е&"#. #"$#в#$
$K оо'"ае # о!о!:# 5 (%( в(#Cк# р#(кове/ ра'!#ра (е/ е$"о #&# $р=;о U
"аро$"#. +арактер*
В тра$#>#о""ата "аро$о(#+о&о;#. ва?"о м.(то 'аема # ГРУПОВАТА
ИНТУИYИЯ* Бе'=(&ов"о т. е о!ект#в#ра"а от #"$#в#$=а&"ата/ 'а:от
отра'.ва #"т=#>#.та "а овеCе +ора* С&е$овате&"о т. е о5!&#'ко $о
в%'мо? "о(тта 'а о!ект#в#ра"е "а е$#" #&# $р=; -акт/ макар Cе т. (%:о
така &е(? (е о$$ава "а ма(ов#те (#+о'# # ма"#=&а>##* В оре$е&е"
(&=CаA е в%' мо?"о &#C"о(т"ата #"т=#>#. # ;р=овата #"т=#>#. $а (а
рот#воо&о?"# $а?е "е(%вме(т#м#* Гр=овата #"т=#>#. тв%р$е Cе(то (е
#'о&'ва р# #'!# ра"ето "а р%ково$#те&# "а $а$е"а -орма&"а #&#
"е-орма&"а ;р=а/ " арт#. # т*"* Т. #ма ма(ово '"аCе"#е р# &ока&"#
#'!ор"# кама"##/ рK в'ема"ето "а ре<е"#. от ма&к# ко&ект#в#/ р#
-орм#ра"ето "а (о>#а&"( (#+о&о;#Cе(ката о!(та"овка в т.+ # т*"*
НАYИОНАЛНАТА ИНТУИYИЯ #ма ;о&.мо '"аCе"#е р# ре<ава"ет "а
о!:о"а>#о"а&"# в%ро(#/ р# ре-ере"$=м#/ р# оре$е&."ето "а от"о
<е"#ето "а "а>#.та о е$#" #&# $р=; -акт "а в%тре<"#. # ме?$="аро$"#
?#вот* Т##Cе" р#мер 'а "а>#о"а&"а #"т=#>#. (а ар&аме"тар"#те # ре'#
$е"т(к#те #'!ор#/ както # ре-ере"$ом#те*
]9
а
&
,в5
A*
*;&<5
\в5
Т=к о(тав.ме "а(тра"а в%ро(а 'а в&#."#ето "а ма"#=&а>#.та в%р+=
#"т=#>#.та* И(тор#.та #'о!#&(тва от р#мер#/ ко;ато в ре'=&тат "а
ма"#=&а>#.та (е о(%:е(тв.ва е$"о "а>#о"а&"о ове$е"#е $а ка?ем в%в
в%"<"ата о&#т#ка/ а ара&е&"о ( "е;о $а $еA(тв=ват (%в(ем $р=;#те/
"ео$в&а(т"# "#ком= 'ако"# "а #"т=#>#.та*
За в(ек# "а>#о"а&е" +арактер от"о<е"#ето # "аC#"%т "а роект#ра"е "а
#"$#в#$=а&"ата #"т=#>#. в ;р=овата #&# "а>#о"а&"ата е !е'краA"о
#"тере(е" "аро$ове$Cе(к# # (#+#Cе(к# -е"оме"* И !# мо;&о $а (е ка?е/
Cе # в "а<ата о!:а (#+о&о;#. # в "аро$о(#+о&о;#.та тоA е "а%&"о
"е#'(&е$ва"* В%'мо?"о е 5 # в "а<#. "а>#о"а&е" +арактер та'# в%'мо?"о(т
е ка?#5реC# рав#&о 5 о от"о<е"#е "а е$#" # (%: -акт !%&;ар#"%т $а #ма
тр# "#ва "а реак>#.* Е$"ото е "#вото "а #"$#в#$=а&"ата #"т=#>#.*
Второто е "#вото "а ;р=овата #"т=#>#.* Третото 5 "а "а>#о"а&"ата* Това
рав# #ме""о !%&;ар(к#. "а>#о"а&е" +арактер в кр#т#C"# моме"т#
"ере$в#$#м* Б%&;ар#"%т "ер.$ко "а(аме е е$#"/ в ;р=а 5 $р=;/ като
"а>#о"а&е" ре$=(ет 5 (%в(ем трет#***
ИЗУbАВАНЕТО НА _ОЛКЛОРА/ НАРОДНИТЕ ПЕСНИ И МИТОЛОГИЯТА* То'# мето$
откр#ва м"о;о в%'мо?"о(т# 'а #'(&е$ва"е "а +арактера "а е$#" "аро$*
М"о;о Cе(то !#$еAк# твор!# "а а"о"#ме" автор/ те "о(.т !е&е'#те "а
&#C"о(т"ото "а!&G$е"#е* Но ко;ато те'# "а!&G$е"#. (е отв%р?$ават в
#(тор#Cе(кото време от "ов# # "ов# -акт#/ те (е о!ект#в#рат/ #';=!ват
(во.та #"$#в#$=а&"а %рвоо("ова* Така (тават м"о;о ва?е" #'тоC"#к 'а
#(тор#Cе(ката (%$!а/ 'а #"т#м"ото в "аро$"ата $=<ев"о(т/ 'а о"ова/ в
което "аро$%т в.рва #&# "е в.рва/ от което (е !о# # което ;о р#в&#Cа/
'а "е;овата е(тет#Cе(ка к=&т=ра # >е""о(т"а (#(тема* В%в -о&к&ора м"о;о
Cе(то мо?ем $а откр#ем !о;ат# #'вор# 'а "аро$"ата "рав(тве"о(т 'а
е(тет#C"#те (тр=кт=р# "а "аро$"о(т"ото =(е:а"е/"аA5Cе(то (#&"о
ек(о"#ра"# в м#товете/ е("#те # ре$а"#.та* И $о $е" $"е<е" "#:о "е
"# ;овор# ( так%в (#&е" е'#к 'а "а>#о"а&"ото (амоC=в(тв#е/ както/ $а
реCем/ ре$а"#.та # е("#те 'а Кра&# Марко* И $о $е" $"е<е" о
(евер"#те (катове "а Стара &а"#"а #ма ме(т"о(т# # р#ро$"#
о!ра'ов="#./ ко#то "аро$"ата -а"та'#. "е (&=CаA"о (в%р'ва (
"еверо.т"ата (#&а "а Кра&# Марко # ( #'=м#те&"ата кра(ота "а (е(тра м=
Мара* Така "ар#мер е$#" от "аA5кра(#в#те в%р+ове "а Стара &а"#"а 5
Мара Г#$#к/ #ма: ро-#&а "а &е;"а&а ?е"а 5 е кр%(те" "а "еA"о #ме* В
(е&о В#$#ма/ Тро."(ко #ма о;ром"# каме""# ;рама$#/ "ареCе"# )Марков#
к&а$#,/ както # (тра""# каме""# #в#>#/ "ареCе"# )Марков# отко(#,***
М"о;о Cе(то ".ма "#какво '"аCе"#е/Cе в ре$а"#.та/ в м#то&о;#'#ра"е5то/
(амата &#C"о(т/ в ко.то е #м&а"т#ра"а в(ео!:а "аро$"а $=<ев"о(т/
#(тор#Cе(к# мо?е $а е отк%("ата от (амата (е!е (#* Кра&# Марко от
е("#те (%в(ем "е е (%:#.т като #(т#"(к# (%:е(тв=ва&#. -ео$а& Марко*
Става "е:о/ което е +арактер"о 'а м#то&о;#.та # което Марке( м"о;о
в.р"о е 'а!е&.'а&* Ко;ато Cет.& в%в ве(т"#>#те #(а"#. 'а (ам#. (е!е
(#/ тоA (е
]7
о<<ва&/ 'а $а ов.рва/ Cе тоA е то'#/ 'а ко;ото (е #<е/ Cе "е (тава
$=ма 'а $р=;а/ (%в(ем ра'&#C"а от "е;о &#C"о(т* _а"та'#.та "а
?=р"а&#(т#те к оC#тате&#те м= отк%(ва #(ате&. от Cовека/ м#то&о;#'#ра
;о*
И'=Cава"ето "а -о&к&ора/ #(ме"ото # "аA5веCе =(т"ото "аро$"о твор
Cе(тво/ е (&=?#&о $%&;о време като е$#" от "аA5ва?"#те #'тоC"#># # кат(
е$#" от о("ов"#те мето$# "а о'"а"#ето "# 'а (е!е (#* Е$#" от "аA5
.рк#тS ре$(тав#те&# "а "а<ата "аро$о(#+о&о;#. # ет"о;ра-#. 5 Д#м#т%р
Мар# "ов` 5 в (воето ".ко&ко том"о #'(&е$ва"е "а "аро$"#. !#т/ о!#Cа#/
е(е"" # =(т"о творCе(тво/ м#т#C"# ре$(тав# 'а е$"о #&# $р=;о 5
ре$о(тав. " !%$е:ата ет"о;ра-(ка/ "аро$ове$Cе(ка #&# #(тор#Cе(ка "а=ка
о;ром"а %р в#C"а #"-орма>#.* К%м та'# (во. 'а!е&е?#те&"а о ма:а!а #
тр=$а ( $еA"о(тN о!аCе тоA (%в(ем "е р#(т%ва (&=CаA"о #&# +аот#C"о 5
>е&#.т м ?#вот е о(вете" "а (%!#ра"ето "а о$о!"# матер#а&#*
В (во. %рв# еCате" ет"о;ра-(к# тр=$ 5 к"#;а %рва от )M#ва (тар#"а 5
тоA #<еK )Н#A (%!#раме е("#/ р#ка'к#/ о(&ов#>#/ ;ата"к# # ;# еC*
т#м/ като м#(&#м/ Cе ( т=A "#A (ме #'=C#&# "а<#. "аро$, @Мар#"ов/ a
И'!ра"# ро#'ве$е"#.* Т*1/ С/ 1009/ (*17B*
К%м #'(&е$ва"#.та "а Мар#"ов (е $о!ав.т ото(&е тр=$овете "а так#F
'"аме"#т# -о&к&ор#(т# като Ива" Z#<ма"ов/ М#+а#& Ар"а=$ов/ а от "ово
време То$ор Ив* M#вков/ Е&е"а О;"."ова # $р*
Те'# "аро$"# #'(&е$овате&# (а в%р<е&# овеCе ра!ота 'а о'"а"#.R в%р+=
"аро$а "#/ 'а "а<ата ет"#Cе(ка к=&т=ра/ отко&кото ото(&е #'в%р<# #&#
$о $"е( в%р<ат >е&# "а=C"# #"(т#т=т#* Т=к м= е м.(тото $а о(оC#м ";
(ет"е Cе в е$"а от "аA5'а!е&е?#те&"#те к"#;# "а А* Стра<#м#ров )На<#
` Д#м#т%р Мар#"ов е е$#" от "аA5о!ра'ова"#те +ора "а (воето време*
Ро$е" е "а октомвр# 1249 ;* в (* В%&Cе$р%м/ Лом(ко* О(та"а& тв%р$е ра"о
!е' маAка/ а "е (&е$ $%K # !е' !а:а/ тоA !=ква&"о е #'+в%р&е" "а
=&#>ата от а&C"# ро$"#"#* С%$!ата ;о отве 5в Х#&е"$ар(к#. мо"а(т#р/
к%$ето (тава о(&=<"#к "а оте> Нео-#т Р#&(к#* Не (&е$ $% (е вр%:а в
Лом/ к%$ето =C# р# е$#" от "аA5о!ра'ова"#те !%&;ар# о о"ова време # S
=C#те&. (# Н*П%рва"ов (е вк&GCва в ро(вет"а # ро$о&G!#ва $еA"о(т* В
Р=м%"#. =Cа(тв=ва в о$;отовката "а Ар#&(кото в%(та"#е* Не;ов =C#те& е
# Кр%(тG П#<=рк* По$омо;"ат от Ива"Cо Ха$?#е"Cов#C/ Д*Мар#"ов (е
о'овава в О(ма"(ката (то& к%$ето =C# Вое""о # ме$#>#"(ко =C#&#:е* Там
оа$а "а#(т#"а в '&ат"ата (ре$K !%&;ар(ката атр#от#C"а # ро$о&G!#ва
м#(%&* По5к%("о/ о$омо;"ат от ро$о&G( !%&;ар#/ тоA =C# # в
Бе&;ра$(ката (ем#"ар#./ к%$ето оа$а в (ре$ата "а $вете !%&;а &е;##*
Т=к (е ора?$ат # "е;ов#те #"тере(# $а #'=Cава !#та "а +ората/ $а "а!&к
реак>##/ ове$е"#е/ "рав# # тра$#>##* Мо?е $а (е ка?е/ Cе #(т#"(к#
-о&к&ор#(т тоA ( #ме""о в Бе&;ра$*
Пора$# ра'к&ате"ото (# '$раве ре' 1273 ;* (е 'авр%:а в Лом 5 веCе (
".к о!ра'ова"#./ в&а$ее: ер-екте" -ре"(к# е'#к* Н.ма (%!#т#е в ме(т"#.
$=+ове" # a &G>#о"е" ?#вот #&# в "а>#о"а&"#те "# (%$!#"#/ в което $а
".ма "аA5$еA"о =Cа* Става 'ет "а Кр%(тG П#<=рка*
С&е$ О(во!о?$е"#ето "а Б%&;ар#. Д*Мар#"ов (е #'.ва като крае" Стам!о&(
Пре' 1222 ;* 'ам#"ава 'а Р=(е като $#ректор в тамо<"ата ;#м"а'#./
к%$ето о$;отвJ матер#а&#те 'а (во. тр=$ )M#ва Стар#"а,* Пре' 1062 ;*
тоA е ;&аве" ре$актор )Сво!о$а,* УCа(тва # в ре$акт#ра"ето о5к%("о #
"а ре$ $р=;# ве(т"#>#/ като "е * (во.та "аро$ове$Cе(ка # ет"о;ра-(ка
ра!ота* Д#м#т%р Мар#"ов =м#ра "а 04 ;оF в%'ра(т*
]2
т
\$;о
\f]2
"аро$, >.& ра'$е& 'а !#та # "аро$"ата (#+о&о;#. (а о(трое"# в%р+=
а"а&#' "а "а<#те "аро$"# е("# @в?* )На<#.т "аро$,/ 3592B*
ПОСЛОВИYИТЕ/ ПОГОВОРКИТЕ/ ХАРАКТЕРНИТЕ ДУМИ/ ПРИТbИТЕ (а $р=;
#'к&GC#те&е" #'тоC"#к 'а "а<ето (е!ео'"а"#е 5 те (а е$"а #(т#"(ка/
овар$е"а от (=+ое?!#"а/ C#"ов"#Cе(ко (к=$о=м#е !о;ата "аро$о5ве$Cе(ка
(%кров#:"#>а* Но "#е # $о (е;а ".маме е$"о о5ро(тра""о #'(&е$ва"е "а
"а<#. "аро$е" +арактер/ #'=Cе" (оре$ о"ова/ което "# ка'ват 'а "е;о
о(&ов#>#те # >.&ото това ро$о&G!#во !о;ат(тво* То #$ва р# "а(/ м#"а&о
ре' в(.ко (%р>е/ като "аA5C#(то е'еро/ в което >.& "аро$ (е о;&е?$а*
Това (а "а<#те $=+ов"# ;"е'$а/ к%$ето (ме (е р#к%тва&# в &о<# време"а
# (ме (е ре$а'ва&# от к%рвав "о? # 'аре$е"а =<ка* Ко;ато (е Cетат #
рероC#тат !%&;ар(к#те о(&ов#># # о;оворк#/ &е("о (е $о(т#;а $о
=!е?$е"#ето/ Cе те "е ек а!(тракт"о во&"о$=м(тво/ о(тро=м"о # 'а!ав"о/
а "аA5тоC"о/ о;&е$а&"о отра?е"#е "а #(тор#Cе(кото !#т#е "а !%&;ар(к#.
"аро$/ "е;овата $=<ев"о(т # +арактер* Та. "ео(ре$(тве"а вр%'ка ме?$=
о;оворк#/ о(&ов#># # "а>#о"а&е" +арактер е #'=м#те&"а*
На второ м.(то/ те "е (а "е:о о5ра'&#C"о/ о(ве" ( $р=;# $=м# #'реCе"#
о("ов"#те 'ако"# "а $#а&ект#ката/ "а -#'#ката/ "а +#м#.та # !#о&о;#.та/
ко#то рав.т ?#вота # ;о ре;=&#рат`* Но те (а # "рав(тве"# 'ако"# 5 'а
м.рка/ 'а мора&/ 'а р#&#C#е* И'м#(&."# както $о<&о 5 в ма'ето р#
кравата/ "а "#вата/ ( !ра$вата в ;ората L както е (ам#.т ?#вот/ !е'
р#;&а(."е 'а те&ев#'#. # #(тор#.* Наро$"#те о;оворк# (а е$"о %&"о #
"а(#те"о !#т#е "а "а<ата в%тре<"а "рав(тве"о(т # #(тор#.*
Трет# мето$ 'а (амоо'"а"#ето "# е ИЗУbАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ/ ДНЕВНИYИ/
АРХИВИ/ СТАТИСТИbЕСКИ ИЗТОbНИYИ # $р* То'# мето$ м"о;о Cе(то (е
ком!#"#ра ( %рв#те $ва/ т%A като те ;о $о%&ват # о!о;ат.ват*
И'=Cава"ето "а $ок=ме"т#/ о(та"а&# от е$"а #&# $р=;а #(тор#Cе(ка ео+а/
е мето$ #'о&'ва" в(%:"о(т от "аA5$о!ро(%ве(т"#те # (ер#о'"#
#'(&е$овате&# "а !%&;ар(ката #(тор#. # 'ае$"о ( това "а е$#" #&# $р=;
(е>#-#Cе" ро!&ем "а "аро$о'"а"#ето*
О(о!е"о .р%к ре$(тав#те& "а то'# мето$ е Ко"(та"т#" ИреCек* Не;овата
)И(тор#. "а !%&;ар#те, @Т%р"ово/ 1229B т%р# ре$#>а #'$а"#.* Н#е
е$ва F< #маме $р=;о #(тор#Cе(ко (%C#"е"#е/ "а#(а"о ( то&кова
$ока'ате&(тве"/ hк'тоC"#ков, матер#а&/ как%вто е то'# м"о;о&ете" тр=$*
М"о;о $е(ет#&ет#. X:+'. "е;о/ в%р+= "аA5(тарата !%&;ар(ка #(тор#. #
$емо;ра-#. ра!от# ро-* Zа-ар#к 5 $.$о "а !%$е:#. в#$е" Cе<к# =Cе"/
коAто е "атр=а& в ар+#ва (# a6 "ово!%&;ар(к# к"#;#* Това е 1276 ;*/
ко;ато в Б%&;ар#. е$ва &# е #ма&о # ;<о м.(то/ к%$ето те'# к"#;# $а (а
!#&# (%!ра"# # $ор# ".ком= #'ве(т"#* И 'а &а//"е от#$е о&о?е"#.т тр=$
"ара'"о,/ К*ИреCек (е 'аема ( $о%&ва"ето aK'# (#(%к от #'(&е$ва"#.*
Мо?е $а (е ка?е/ Cе това е # е$"а от 5 * F"#те/ ако "е # о("ов"ата
р#C#"а 'а #$ва"ето "а м&а$#. Cе+ в "овоо(53*KK Kaе"а Б%&;ар#.* Как%в
о;роме"/ "е#(тов тр=$ е тр.!ва&о $а +в%р&# тоA/
З?* Семов/ М* Ба!а '"ае $ве # $ве(та*
]0
'а $а #'$#р# $=ма о $=ма # ре$ о ре$ в(#Cко/ "а#(а"о 'а !%&;ар(к#те
о!#Cа#/ #(тор#./ тра$#>##/ в'а#моот"о<е"#. (%( (%(е$"#те (тра"# # т*"*
Зе $а о&=C# ИреCек/ (&е$ #'&#'а"ето "а "е;ов#. тр=$ "а !%&;ар(к# е'#к
'"аме "ате&"ото #(мо "а Ва(#& Сто."ов/ ( което тоA #(ка отк%(# от
#(тор#.та/ ' $а ;# отеCатва в )ер#о$#C"о (#(а"#е,* В #(мото (е
ка'ва/ Cе тоA "е ( (%м".ва/ Cе това ро#'ве$е"#е :е !%$е )"аA5+=!авото,
т*е* ) "аA5(%в%рк "ото # "аA5%&"ото в%в в(.ко е$"о от"о<е"#е ме?$=
в(#Cк# ро#'ве$е"#. е о$о!е" ро$/,ко#то #маме $о (е;а* В#е (те веCе
"а< # :е о(та"ете "авек "а< 'а Cе(т # веC"а (&ава "а !%&;ар(к#. "аро$ #
ро$#"аH,
И'=Cава"ето "а #(тор#Cе(к#те $ок=ме"т# # $р=;# #(ме"# #'тоC"#># $о
$"е( (# о(тава "аA5"а$е?$"#.т # "аA5ма&ко (=!ект#ве" мето$ в т%р(е"е4/
"а коре"#те # #(т#"#те 'а "а<ето м#"а&о # "а(то.:е/ макар Cе то'#
!е'(ор"о е$#" от %т#:ата 'а о!ект#в#'#ра"ето в "а=ката "а о"ова/ кое
%рв#C"о (%:о е !#&о (=!ект#в"о =(ете"о*
То'# мето$ о("ов"о #'о&'ва в (воето !е&е?#то "аро$ове$Cе(ко $е&о Т*
Па"ов*
С&е$ва $а от!е&е?#м/ Cе $е(ет#&ет#. "аре$ ма(ово е !#& р#&а;
СРАВНИТЕЛНО5ЕТНОГРА_СКИЯТ МЕТОД* О(о!е"о Cе(то ( "е;о (# (K ?#
а";&#Cа"#"%т Д?еAм( _реA'%р 5 !е&е?#т ет"о;ра- "а (воето вреd коAто
#<е 'а мето$а (#/ Cе е )#"(тр=ме"т 'а откр#ва"е "а (&е$#те
варвар(твото в >#в#&#'а>#.та/ което/ от"е(е"о к%м Cове<кото (%'"а"#е/
о'во&.ва $а ро(&е$#м #"те&ект=а&"ата # мора&"ата ево&G>#. "а Cове
@_реA'%р/ Д?* )_о&к&ор%т в (тар#. 'авет, С/ 1020/ (*16B*
То'# мето$ веCе #ма (во#те (ер#о'"# рот#в"#># # "е;ов#те в%'мо?" т# "е
!#ва $а (е а!(о&Gт#'#рат* Н.ко;а<"#те о!:"о(т# (оре$ кр#т## м=/ "е
мо;ат $а !%$ат # $"е( #'тоC"#к 'а #'(&е$ва"е/ 'а:ото те "е (т м%ртв#/ а
(е ра'в#ват като т%р.т в&#."#ето "а 'ао!#ка&.:#. (в.т*
С%( '"аC#те&"а $о'а =(&ов"о(т 'а $о(товер"о(тта/ ко.то "о(#/ в "а
$о(#+о&о;#.та (е #'о&'ва ИЗУbАВАНЕТО НА МЕМОАРНАТА ЛИТЕ ТУРА* Н#е
#маме 'а!е&е?#те&"# мемоар"# к"#;#/ ко#то $ават о!#&"# K "а"#. 'а
!%&;ар(ката $=<ев"о(т* Такава е "а<=м.&ата ре$# ;о$#"# )В#F >а, "а о
М#"Cо К%"Cев/ ре$&а;а:а "# е$"о !о;ато "аро$о(#+о&о;#CKK &ат"о*
Так#ва (а 'а#(а"#те ра'ка'# "а (то&ет"#>#те от Ро$о#те/ #'&i о$
'а;&ав#ето )За!раве"# от "е!ето,/ так#ва (а ве&#ко&е"#те к"#;# 5 (
ме?$= +=$о?е(тве"а &#терат=ра # авто!#о;ра-#C"# е&еме"т# 5 "а a
Хр#(то-оров )В=>#$еA,/ )Ма>а;=р>#,/ )Тр#ма ( ма;аре #' Р#&а,/ кf5мо;ат
$а (е "аре$.т ме?$= "аA5(#&"#те ро#'ве$е"#./ ра'кр#ва:# K в(#Cко
ре;#о"а&"ата (#+#ка "а <оа* В (%:"о(т "#е ".маме о5(; ре;#"а&"#
+=$о?е(тве"# ро#'ве$е"#. от те'# к"#;# "а А(е" Хр#(то-(5
С%:е(тве"о "а>#о"а&"о '"аCе"#е #мат мемоар#те "а Сто." За#мов
м#"а&ото,/ )Като а"т#C"а тра;е$#., "а Екатер#"а Караве&ова/ (!ор"#кK
(оме"# )Бе?#:#м ре' ;о$#"#те, # тв%р$е м"о;о $р=;#/ овеCе #&1* ма&ко
'"аC#м# к"#;# от (оме""ата &#терат=ра*
К%м то'# т# $ок=ме"т# "а времето (&е$ва $а от"е(ем # $"ев"#># овеCе
#&# о5ма&ко !е&е?#т# &#C"о(т#* Като р#мер мо?ем $а ое
46

.(5
1ВЗ5
вее \(. \&в;о
$"ев"#>#те "а Сте-а" Стам!о&ов/ Бо;$а" _#&ов/ С=&та"а РаCо Петрова/ в
о5"ово време ре$#'в#кват #"тере( $"ев"#>#те "а b=$ом#р # Н#ко&аA
ХаAтов* К%м то'# т# &#терат=ра/ макар # о5$р=;а като -орма/ (&е$ва $а
от"е(ем >.&ата оре$#>а "а #'$ате&(твото "а БАН )А"кет#,/ ко.то/
ра'кр#ваAк# "# (%$!#те # ?#'"е"#. %т "а ре$#>а !%&;ар(к# #(ате&#/
ра'кр#ва # времето # +арактера "а +ората/ ( ко#то те (а о!:=ва&# # в
о!о!:е" &а" "# ока'ва $=<ев"о(тта "а #"тере("# &#C"о(т#/ отра'.ва:а
"аC#"а "а ?#вот # (#+#C"#те5еео!е"о(т# "а о5ма&к# #&# о5;о&ем# ;р=#
от "аро$а*
Т=к (&е$ва $а $о!ав#м # +=$о?е(тве"о5$ок=ме"та&"ата &#терат=ра/ каквато
"ар#мер (а #'к&GC#те&"о >е""#те 'а о'"а"#ето "а "а<#. о&#т#Cе(к#
?#вот/ тра$#>## # "рав# к"#;# "а С#мео" Ра$ев )Стро#те&# "а (%време""а
Б%&;ар#.,/ )Б=к=ре:к#. м#р, # $р* К"#;#те ( о$о!е" +арактер "а Д#мо
Ка'а(ов 5 )И(кр# от Б=р"# ;о$#"#,/ "а Хр#(то Бр%'#>ов/ )Соме"# от
к".?е(кото време, "а До!р# Га"Cев/ )За$оC"# реорта?# от Б%&;ар#., "а
Геор;# Марков/ )Бе'(%"#>#, "а В*Поов/ =!&#к=ва"#те "а(коро )Сре:# (
Б=ров, "а М*Тоа&ов # о:е м"о;о $р=;#*
Те'# к"#;# (а о;роме" # "е#'то:#м #'тоC"#к "а о'"а"#. в%р+= "аро$"#.
?#вот/ "о к%м т.+ в#"а;# тр.!ва $а (е о$+о?$а о(о!е"о в"#мате&"о/ т%A
като те #$ват $о "а( Cре' к=&т=рата/ "рав(тве"о(тта # &#C"ата о'#>#. в
(%!#т#.та "а оре$е&е"а &#C"о(тH
Zе(т# мето$ е ПОСЕIЕНИЕТО НА МЕСТАТА/ к%$ето "аро$%т ?#вее # твор#
#(тор#.та (#/ там/ к%$ето (е $в#?ат в (воето т= 'а$%+а"о/ т= мо"ото""о
т#ктака"е $е(ет#&ет#.та* Т##C"# ре$(тав#те&# "а то'# о$+о$/ 'ае$"о
(%( (оме"ат#. веCе Д*Мар#"ов/ (а 'а!е&е?#те&"#те #'(&е$овате&# "а
$=<ев"о(тта "# А"то" Стра<#м#ров # Ива" Ха$?#A(к#`* Ха$?#A(к# .+ва
(во.та в.р"а )Б#а"ка, # ;=м#те A #<ат о %т#:ата "а Б%&;ар#. (&е$#те
` Ива" Ха$?#A(к# е ро$е" в Тро." ре' 1067 ;* СемеA"ата (ре$а/ в ко.то
#'ра(тва/
K т##C"о е("а-(ко5'а"а.тC#A(ка* С о(к%$"#те (ре$(тва "а (во. !а:а тоA
(е 'а#(ва
5K;"#к в Св#:ов(ката т%р;ов(ка ;#м"а'#. 5 меCта "а !е$"#. 'а"а.тC#. $а
в#$# (#"а (#
F C#"ов"#к/ . о-#>ер/ . "е:о $р=;о/ което $а ;о (&о?# "а $%р?ав"ата
трае'а* И ре'
5;"#Cе(к#те (# ;о$#"#/ # о5к%("о като (т=$е"т о раво Ива" Ха$?#A(к#
#ма #'к&GC#5
5е*т"ата в%'мо?"о(т $а "а!&G$ава !#т#ето "а тро."(к#те 'а"а.тC##/ ко#то
в ;о&.ма
Kaее"/ оCт# "а%&"о "о(.т !е&е;а "а !%&;ар(кото 'а"а.тC#A(тво в%о!:е*
Т=к :е (е
5K S'.т "е;ов#те "а!&G$е"#. 'а )$еветте !о$а 'а ара,/ 'а #'=м#те&"#те
в%'мо?"о(т# "а
;ha+а"$?#.та $а ?#вее е(те&#во/ 'а 'а$=+ата "а ра<"#. $Gк."/ 'а
Cа(овете "а ра'в&е5
F KFKе/ ко;ато е("а-(ката Cар<#. #'&#'а "а м#'&#C/ 'а $а (е ове(е&#/
$а (# от$%+"е от
K5J;?е"#ето "а $%&;#. ра!оте" $е"* П&о$ "а т#. м= "а!&G$е"#. (а
'&ат"#те (тра"#>#/
\ F*5 FK;а"# 'а !%&;ар(к#. 'а"а.тC#A(к# мора&/ ко#то ".мат рав"# "а
(е!е (# в "а<ата
5ерат=ра* По5к%("о/ веCе 'ав%р<#& раво # ра!оте: като а$вокат в Со-#./
тоA #ма
K G?"о(т $а "а!&G$ава # ор#(#.та # те;о!#те "а !%&;ар(к#те (е&."#/
както # $а %т=ва
KFK!о$"ото (# време/ .+"а& (во.та "е#'ме""а )Б#."ка, к%м о$!а&ка"(к#те
;ра$Cета/
FF "# о(тав# ре$#>а (т=$##/ о!е$#"е"# $"е( в $ва тома 5 )От#м#(т#C"а
теор#. 'а
**h K55K. "аро$, # )Б#т # $=<ев"о(т "а "а<#. "аро$,*
Мо?е $а (е ка?е/ Cе "#коA $р=; "е =(. $а =&ов# така в.р"о # $а ра'кр#е
така F,!оCе"о (#+о&о;#.та "а $ре!"#. (о!(тве"#к/ то&кова т##Cе" #
+арактере" 'а 5 5 K5"./ # $а $ока?е/ Cе/ #'(&е$ваAк# # #'=CаваAк# "е./
(окоA"о мо?ем $а тв%р$#м/ Cе * F$ва # #'=Cава !%&;ар(к#.т "а>#о"а&е"
+арактер*
41
"а е$"о "е=мор"о $е(ет#&ет"о т%р(е"е* Iе в#$#м ве&о(#е$а м= о$р.J
ре$ ".ко. (тр.+а "а (тар# 'а"а.тC#A(к# ра!от#&"#>#/ к%$ето/ ра'творе"
1 отое"/ >.& е$#" (в.т от "рав#/ о!#Cа# # тра$#>##/ Cака
#'(&е$овате&. (# к%$ето !%&рар#"%т 'а$ те';.+а (е &G!#/ ра?$а/ ?#вее #
(е ве(е&# # "акра =м#ра*** ТоA о!#ка&. # ме(тата/ к%$ето (а 'аа'е"#
"аA5(#&"о атр#ар+а&< те тра$#>##/ "ера'р=<е"# о:е от "а(т%ва:ото
ка#та&#(т#Cе(ко ра'в#т# :е ;о в#$#м # о (е&ата/ к%$ето ре$#
$е(ет#&ет#. е м#"а& о;%".т к Ар#&(кото в%(та"#е/ $а #'=Cава (&о?"ата #
$рамат#C"а (#+о&о;#. K $ре!"#. (о!(тве"#к # $а "а#<е о"е'# (тра"#>#
от та'# (#+о&о;#./ в ко# (е ра'кр#ва "а<#.т "а>#о"а&е" +арактер*** Т=к
тоA (ре:а +ората/ ;овор# т.+/ "а!&G$ава ;#/ 'а#(ва (# ра'ка'#те #м*
По(&е в(#Cко това :е м#"е р (#"те'#ра:#. м= =м/ 'а $а (е рев%р"е в
мо:"о # (#&"о о!о!:е"#е/ кое :е о(та"е като веC"а +арактер#(т#ка "а
"а<ето $в#?е"#е от ма&кото/ Cа) "ото # $ре!"ото в (о!(тве"о(тта/ :е
рем#"е ре' ;о$#"#те "а (о>#а&#'K 'а $а (е рев%р"е о&ов#" век о5
к%("о ак в (%:ото*** И&#K Ха$?##* #'=Cава о"ова/ което ( $ве $=м#
;е"#а&"о :е =(ет# в (%:"о(тта "а !%&т (ката #(ко""а о$!=$а 'а ?#вот
(ам#.т За+ар# Сто."овK )Ма&ко $а е 5 J $а е***, *
То'# о$+о$ (е #'о&'ва # от (%време""ата (о>#о&о;#./ тоA # $о $"K Cа(т
от "еA"#. мето$о&о;#Cе(к# #"(тр=ме"тар#=м* Др=;# т##C"# ре$* в#те&#
"а то'# о$+о$ (а Yа"# Г#"Cев/ Д* Мар#"ов/ !рат. М#&а$#"ов# # Д?еAм(
_реA'%р 5 !&е(т.: а";&#A(к# ет"о;ра- @1234 5 1041B (# (%'$ав >е&#те "а
(во#те #'(&е$ва"#. коре(о"$е"т(к# аарат в >.& (в.т/ "а к о(тав.
#"тере(=ва:#те ;о в%ро(#* Така тоA $оо!о;ат.ва то'# мето$*
Се$м# мето$ ре$(тав&.ва т*"ар* )ПРЕВЪПЛЪIАВАНЕ,/ в&#'а !#та/
в(ек#$"ев#ето/ "аC#"а "а ?#вот "а о"е'#/ C#.то (#+о&о;#. т; #'(&е$ва*
Пр%в о то'# "аC#" #'=Cава (#+о&о;#.та "а !%&;ар(к#. воA" # "а
!%&;ар#те #'о!:о/ А* Стра<#м#ров`*
ВеCе "е (%в(ем м&а$/ тоA о!&#Cа воA"#<к#. <#"е& # 'ае$"о ( м&* момCета
@"а в%'ра(тта "а ра"о 'а;#"а&#. о !а#р#те "а Стра"$?а ; &G!#м оет
Ива" bере"B (%( <о#те от Со-#A(ко # (е&."#те от СеK Б%&;ар#./ ;а'#
ка&та # ("е;овете/ #е от в#"ото "а 'ав&а$е"#те О$рF
Ива" Ха$?#A(к# "а#(а 'а!е&е?#те&"# (т=$## 'а (#+о&о;#.та "а Ар#&(ко
та"#е/ "а 'атвор"#ка # вое""ата $#(>#&#"а/ 'а (#+о&о;#.та "а
#ма".р#те #/ ра'( %&"ата ( =!#A(тве"а #ро"#. (т=$#. 'а !%&;ар(кото
арве"G*
Ива" Ха$?#A(к# #(ка<е $а $ов%р<# (во#те "а!&G$е"#. в%р+= (#+о&о;
!%&;ар(к#. воA"#к* Затова тоA от#$е $о!рово&е> в ОтеCе(тве"ата воA"а/
к%$е "ав%р<#& ]7 ;о$#"#/ ре' октомвр# 1044 ;*/ е 'вер(к# =!#т*
И $о $е" $"е<е" т%"е в таA"а (%$!ата "а трет#. том от #'(&е$ва"#.та м
(#+о&о;#.та "а* !%&;ар(к#. "аро$*
` АНТОН СТРАZИМИРОВ е ро$е" ре' 1278 ;* в ;р* Вар"а* Ба:а м= *
ре(е&"#к от Ра'&о?ко* Не"ав%р<#& о:е 1] ;о$#"#/ "а=(ка ро$"#. (# ;ра$
H\F е$#" (к#та&Cе(к# ?#вот/ коAто :е ;о отве$е $о (&=;#"(к#те
'а$%&?е"#. "а 5кр%Cм# # ка-е"ета/ а о5к%("о # $о (&ово(&а;ате&(к#.
'а"а.т* Б=е" о $=+/ т 'а$%р?а $%&;о "а е$"о м.(то* Iе ;о в#$#м =Cе"#к
в Ра';ра$(ката ;#м"а'#./ \
48
ое
*K е ;а5тр*
#* а
fFH, "а
`\`X
кр%Cм#/ (т=$=ва о Стра"$?а"(к#те !а#р# # )"а "о?, рев'ема +%&мове #
в#(оC#"#/ 'а $а в#$#/ о'"ае # о!о'"аC# "аA5тоC"о ове$е"#ето "а
!%&;ар(к#. воA"#к*
От те'# ре$=м#<&е"# "а!&G$е"#. "а !%&;ар(ката $=<ев"о(т/ #'в%р<е"# от
"ео(ре$(тве"а !&#'о(т/ !е' оо(ре$(тв=ва"#те ра'ка'# "а оCев#$># #&#
о'"ат#/ (е ра?$а 'а!е&е?#те&"#. оCт# $ок=ме"та&е" рома" )В#+%р,* Д=ма
о $=ма # Cа( о Cа( (%!#ра #(ате&.т веCат&е"#. 'а "аро$а (#/ ко#то
ото(&е :вN^= о(&=?ат 'а "а#(ва"ето "е (амо "а та'# "а%&"о 'а!раве"а
$"е( к"#;а/ "о # 'а о(та"а&#те "е;ов# 'а$%&!оCе"# "аро$ове$Cе(к#
ро#'ве$е"#.* До о(&е$"#. $е" "а ?#вота (# Стра<#м#ров е отворе" 'а
"аро$а (#/ $ом%т м= е в#"а;# $о(т%е" 'а ;&а$"# # !е'ар#C"#/ (ам#.т
тоA о!#ка&. от ;ра$ "а ;ра$/ 'а $а ро(ве:ава/ $а отвар. оC# # $а
;овор# "а !%&;ар#"а* Стра<#м#ров е "аA5'а!е&е?#те&"#.т &ектор (ре$
в(#Cк# !%&;ар(к# ро(вет#те&#***
По$о!е" е #'(&е$овате&(к#.т мето$ # "а $р=;#. ве&#к о'"аваC "а
!%&;ар(ката $=<ев"о(т в "еA"#те "аA5кр#т#C"# м#"=т# За+ар# Сто."овH
Какво (а "е;ов#те )За#(к#,/ ако "е %&"о ота."е в о$;отовката/
в#+%ра # $рамата "а Ар#&(кото в%(та"#е* И тоA #'=Cава $=<ата "а (во.
"аро$ от =ор/ тоA е $о "е;о # ( "е;о в "аA5$рамат#C"#те м= Cа(ове* За
$а (е в;&е?$а
'ав%р<ва/ както # в 'еме$е&(кото =5:е в Са$ово/ което (%:о "е 'ав%р<ва*
В $=+а "а о"#. &а&еC"# време"а тоA (е >а".ва 'а =C#те& в%в Вар"е"(ко #
Б=р;а(ко/ "ав&#'а # в ро(вет"ата $еA"о(т* Окото "а м&а$#. !%$е:
"аро$о(#+о&о; ;&е$а веCе к%м Евроа # ре' 1203 ;* тоA (е о'овава в
Бер" 5 ZвеA>ар#./ к%$ето :е (&=<а &ек>## о &#терат=ра # ;ео;ра-#.* Т=к
(е 'ао'"ава # ( "аA5;о&ем#те #ме"а "а то;ава<"ата евроеA(ка
&#терат=ра* С&е$ 'авр%:а"ето (# в Б%&;ар#. тоA от"ово (е 'а&ав. (
=C#те&(тво* По ра'&#C"# р#C#"#/ в aова C#(&о # о&#т#Cе(к#/
"ее$"ократ"о е =во&".ва"* Пре' 1068 ;* 'ае$"о ( Г* В&аAков е ;&;а от
о("овате&#те # ре$актор "а (* )Демократ#Cе(к# ре;&е$,* Б=A"ата м=
$=<а ;о ;тве?$а $о Cетата "а Я"е Са"$а"(к# като =Cа(т"#к в маке$о"(кото
о(во!о$#те&"о $в#?е<е* По5к%("о :е ;о в#$#м # като $е=тат в
ар&аме"та/ # като "аA5о!#к"ове" ре$"#к в Ба&ка"(ката воA"а* Т=к/
?#вееAк# ?#вота "а !%&;ар(к#. воA"#к/ тоA ;о "а!&G$ава в <G(ре$(тве"а
!&#'о(т/ #'=Cава "е;овата +арактеро&о;#. # в ре'=&тат "а това "а#(ва
;<о. "аA5"аро$ове$Cе(к# рома" )В#+%р,/ 'а (%?а&е"#е $"е( "а%&"о
'а!раве"* Пре' Ме?$=(%G'"#Cе(ката # П%рвата (ветов"а воA"а тоA е вое"е"
коре(о"$е"т* С&е$ (%!#т#5G. 108]51083 ;* #'$ава "аA5(#&"ото (#
ро#'ве$е"#е 5 рома"а )Хоро,/ от коAто о(тава м#""ата кр#&атата м=
м#(%&K )К&а+а "аро$а/ както # т=рC#" "е ;о е к&а&,/ ( което тоA gо-орм.
!#о;ра-#.та (# "а $о(тое" ;ра?$а"#"/ "а (ме& 'а:#т"#к "а
(раве$&#во(тта # #A:е(тве"#. мора&*
А"то" Стра<#м#ров #ма 'а!е&е?#те&"# #'(&е$ва"#. "а !%&;ар(к#.
"а>#о"а&е" мра?тер/ (%!ра"# в к"#;ата м= )На<#.т "аро$,* С#&"# #
'а$%&!оCе"# "аро$ове$Cе(к# #<&'о$е"#. (а (%!ра"# # в $р=;ата м= к"#;а 5
)Б%&;ар#/ ;%р># # (%р!#,*
Го&.ма Cа(т от ?#вота (# А"то" Стра<#м#ров рекарва като %т=ва:
роове$"#к* a;` о!#ка&. ;ра$овете # (е&ата "а Б%&;ар#./ #'"а(.
!е'&ат"о !е(е$#/ =вере"/ Cе ро(ве55*55* е та'#/ ко.то :е #'ве$е
Б%&;ар#. "а о5(вет&# # "а$е?$"# %т#:а к%м !%$е:ето* 5 \ 5 5"F<т $ом
о(тава като $=+ове" +рам # р#Gт "а !е$(тва:#те/ "а ;&а$"#те/ "а
!е'$ом"а 'ак%("е&#те/ "а отCа."#те/ "а в(#Cк#/ ко#то #мат "=?$а от
к%<еA +&.!/ от Cа<а 5 CаA # от то&а $=ма* 5)Cто" Стра<#м#ров =м#ра в%в
В#е"а ре' 10]7 ;*
4]
в оC#те "а (е&."#те от По#!ре"е/ МеCка/ Каме"#>а # $р=;#те око&"# (е&#<
ко;ато момCетата м=/ !ар"а&# ;&ав"#те/ а&.т к%:#те # &ев"#те "а "а(е&
"#ето/ 'а $а (к%(ат %"ата вр%в (%( (о!(тве"о(тта @ко&ко !&#'к# т=к
"а!&G$е"#. # #'во$# (а И* Ха$?#A(к# # ]* Сто."овHB ТоA е ( т.+/ ко;ато
а$ %рв#те ?ертв# # ;&ав#те к&Gмват отCа."# 5 тоA е там/ ко;ато $=+%т
е о&ет # ко;ато е о(еCе"* Ко;ато (е ра'кр#ват # ве&#C#ето "а
!%&;ар#"а "#:о?е(твото м=/ >.&ата а&#тра )от 5 $о, в "е;овата
$=<ев"о(т м#"K ре' о;&е$а "а За+ар#/ 'аеCатва (е в "е;о/ 'а $а !%$е
в%'ро#'ве$е ото(&е $=ма о $=ма # ка$%р о ка$%р* Като роCете Cовек
)За#(к#т в#?$а о;ром"ата (#&а "а мето$а "а )ота."ето, в #(тор#Cе(к#.
моме"т/ ра'твар."ето в $=<ата "а "аро$а/ "а м#м#кр#ра"ето/ ако :ете 5
(амо # (е5окото $а мо?е овеCе $а в#$# # =+ото овеCе $а C=е* Так#ва (а
# "е;ов )+#тро(т#,/ <еAрето(ва"ето о 'а"$а"#те ото(&е/ такава е >е&та
# раве"ето м= "а &=$ # "а как%в &# о:е "е ре$ )#'#тва:#те, ;о т=р
(%$##* ТоA "е (е (ве"# $а (е ="#?# ре$ т=р>#те/ $а (е о(тав# в
о&о?е"; "а (&=;а 5 (т#;а това $а в%р<# ра!ота 'а о>е&.ва"ето # $а м=
о'во&# $%&!око $а в"#к"е в #(т#"ата "а м#"=тата* Ето ;о 5 като
ра'ве?$а ко"ет т=р>#теK )В каCе(твото (# "а ро(т 'р#те& "а отома"(кото
ве&#C#е а' "е ( Cе "е !.+ 'ао$о'р."/ "о о(та"а+ $а?е # в%тре<"о &#>е*
Докато ме "ак $а в'ема =море"#те ко"е # $а ;# ра'ве?$ам/ а' (е (=("а+
ра!о&е"о # K $ва ооте"# ата от р%>ете "а е$"о;о, @За#(к#те/ С/
1073/ (*]86B*
Пота."ето в (о>#о&о;#Cе(ката (ре$а/ о(ре$".ва"ето ( о"е'#/ ко#т
#'=Cава/ е +арактер"о # 'а Ив* Ха$?#A(к#* Както ]* Сто."ов # А* Стра<
ров (тават Cа(т от Cове<кото !#т#е/ което :е #'(&е$ват/ така # И* Ха$?;
(каCа в око#те "а Втората (ветов"а воA"а/ ко;ато ( "ароC"а )мо&!K
м#"#(т%ра/ о!&#Cа воA"#<к#. <#"е& # 'ам#"ава 'а ^;о(&ав#./ 'а $а #'
!%&;ар(к#. +арактер в (=ров#те $"# "а (ра?е"#.та/ "а $#(>#&#"ар"
атр#от#C"а р#"=$а/ "а т%;ата о маAка # &G!#ма/ "а ра$о(тта от #е5
о&=Cе"о от (е&о/ #&# ко&етCето ( к=ра!#Aк#те/ "а ("#мката/ 'аеC
&#>ата "а (к%# +ора* И Ива" Ха$?#A(к# така "ам#ра (м%ртта (# 5 K е$"а
$о $р=;а =<ката # #(а&ката***
` Бор#( Дра";ов @127851013B Е$"о от "аA5(вет&#те #ме"а в !%&;ар(ката
#(тор#. # #(тор#.та "а вое""о5е$а;о;#Cе(ката м#(%&* Ро$е" в Ско#е/
к%$ето 'аK е$а;о;#Cе(ко =C#&#:е/ а о5к%("о # Вое""ото =C#&#:е в
Со-#.* О:е от те'# "аF ;о$#"# "а м&а$о(тта м= (е ро.в.ват $ве "е;ов#
каCе(тва/ "а ко#то тоA :е о(та"* $о о(&е$"#. (# Cа(K #'к&GC#те&"о
ро$о&G!#в # %&"о (%ответ(тв#е ме?$= $=м# M#вот%т м= м#"ава от
о$е&е"#е в о$е&е"#е/ от -ро"т "а -ро"т/ в Ба&ка"(ката/ (%G'"#Cе(ката
# П%рвата (ветов"а воA"а* И'%&".ваAк# (во. воA"(к# # ро$о&G! "а 89
март 1017 ;* а$а ра'к%(а" от ;ра"ата р# 'аво. "а р* bер"а в
Маке$о"#.* С е$#" от "аA5;о&ем#те !%&;ар(к# о-#>ер#/ е$#" от "аA5
;о&ем#те !%&;ар(к# ат5K мо?е !# "аA5;о&ем#.т вое"е" (#+о&о; # е$а;о;
в >.&ата #(тор#. "а !%&;ар(ката По(м%рт"о е ро#'ве$е" в C#" о&ков"#к*
За "е;о (а #(а&# м"о'#"а* Пре' о(&е$"#те ;о$#"# о(о!е"о '"аCе"#е 'а
#'F то от 'а!ве"#е "а та'# #'к&GC#те&"о $о(тоA"а &#C"о(т #мат К='ма"
Zакарев Кара"-#&ов*** Да (е "а$.ваме/ Cе о "#какв# р#C#"# овеCе
"#какво 'а!ве"#е "е **
44
Мето$%т "а )ота."ето, е +арактере" # 'а так%в !е&е?#т "аро$о(#+о5&о;
като о&ков"#к Бор#( Дра";ов`/ коAто е р%в в атаката # о(&е$е" в
от(т%&е"#ето*
В о5"ов# време"а о$о!"о ота."е в (ре$ата/ ко.то е о!ект "а
#'(&е$ва"е/ (е р#&а;а # от !%&;ар(ката ?=р"а&#(т#ка # &#терат=ра*
Ре$#>а "а<# #(ате&# $а$о+а р#мер# "а "аA5!=та-ор"ото =о$о!.ва"е "а
о$о!е" о$+о$ ( ро(&ов=тото )о5!&#'о $о "аро$а,/ ( )$е(а"т#те,/
ко#то раве+а о ;ра$ове # окр%'#/ к%$ето (&е$ роC=в(тве"о
ма+м=р&#A(к# реC# # )оо'"ава"е, "а ро!&ем#те/ (&е$ва+а "ов# м%?к#
#."(тва* Те $а$о+а то&кова )та&а"т&#в#, ро#'ве$е"#. "а !%&;ар(ката
&#терат=ра/ Cе ако о т.+ ".коA $е" тр.!ва $а (е #'=Cава карт#"ата "а
$"е<"а Б%&;ар#. # $=<ев"о(тта "а $"е<"#. !%&;ар#"/ то е$ва &# :е е
в%'мо?"о #'=Cава"ето #м о о5ра'кр#ве"а # "ев.р"а карт#"а***
В =!&#>#(т#ката # "аA5веCе в ?=р"а&#(т#ката #маме о5$о!р# о!ра'># 'а
#'о&'ва"е "а мето$а "а )ота."ето,/ макар Cе коA '"ае $о какв#
откр#т#. 'а $=<ев"о(тта "а (%време""#. !%&;ар#" е$ва &# (ме
$о(т#;"а&#*** И в(е ак L До"ка Петр="ова рекара в С&#ве"(к#. 'атвор
овеCе от е$"а ;о$#"а/ 'атворе"а # )о(%$е"а, # $а$е >е""а #"-орма>#. 'а
(#+о&о;#.та "а ?е"#те5'атвор"#Cк# в к"#;ата (# )За$ (#в#те (те"#,*
О(м# мето$ ре$(тав&.ват НАРОbНИТЕ СОYИОЛОГИbЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ о
Cа(т#Cе" #&# о!: ро!&ем "а "а>#о"а&"#. +арактер* В то'# (&=CаA #маме
"аA5&%т"ото р#!&#?ава"е "а "а=ката $о >е&#те "а е$"о #&# $р=;о '"а"#е
'а "аро$а* Това е #'>.&о "а=Cе" мето$/ ра'ра!оте" от (о>#о&о;#.та #
мак(#ма&"о о!ект#в#ра: "а<ата #"-орма>#.* К%"Cо Геор;#ев о(оCва/ Cе
)Cе(то %т#/ ора$# рере'е"тат#в"#. (# +арактер/ (о>#о&о;#Cе(к#те
#'вор# "о(.т о5%&"а # о!ект#в"а #"-орма>#. в (рав"е"#е (%( (оме"#те/
е#(то&ар"#те матер#а&#/ $"ев"#>#те # $р* @Геор;#ев/ К* И(тор#.та #
"еA"#те #'вор#* С/ 1021/ (*18]B
Ем#р#C"ото (о>#о&о;#Cе(ко #'(&е$ва"е е е$#" !е'(ор"о (#;=ре" "аC#" 'а
о&=Cава"е "а оре$е&е"# '"а"#. в оре$е&е"а L о5т.("а #&# о5а<рока 5
"а=C"а о!&а(т* В%ве?$а"ето "а математ#Cе(к# мето$#/ "а е&ектро""о
#'C#(&#те&"а те+"#ка (%:о $о%&ват в%'мо?"о(т#те "а "ароC"#те
(о>#о&о;#Cе(к# #'(&е$ва"#./ ора$# което т.+"ото р#&а;а"е в о!&а(тта
"а еаро$о(#+о&о;#.та в "а<# $"# р#$о!#ва в(е о5;о&.мо '"аCе"#е* Т=к
(&е$ва $а $о!ав#м # >.&ото ра'"оо!ра'#е от (о>#о&о;#Cе(к# мето$# 5
а"ке5т?/ (тат#(т#Cе(к# $а""#/ #'о&'ва"ето "а т*"ар* )о!рат"а вр%'ка,/
#(мата $о 'G$(твата 'а ма(ово о(ве$ом.ва"е # $о р#ем"#те "а $%р?ав"#
=Cре?$е"#. ? т*"* Те (%$%р?ат о;роме" ем#р#Cе" матер#а&/ коAто/ макар
# "е$о(тат%C"о ;;е$(тав#те&е" от ;&е$"а тоCка "а "а=C"о -орм=&#ра"ата
#'ва$ка/ р# оре5
# #мето м=* Автор е "а $е(етк# (тат## # мо"о;ра-##/ (в%р'а"# ( вое""ата
(#+о&о;#.
ТA$а;о;#ка* О!#Cа"/ в#(око >е"е" от воA"#>#те/ "е=$о!е" 'а кома"$#р#те/
!е'=кор"о
Kте"/ +ра!%р 5 в#"а;# там/ к%$ето е "=?"а ?ертво;отов"о(т # &#Cе"
р#мерH Автор е "а
1&"#те о5ва?"# (тат## # (т=$##K)bовек%т # "е;ов#те "рав(тве"#
каCе(тва,)/И' #(то5
5C?та,/)О!=Cе"#е # в%'#та"#е,)/Вое""а (#+о&о;#.,/ вое""а =!&#>#(т#ка
# $р*
43
g$а5
$е&е"# >е&# е $о(тат%Cе" # Cе(то (е #'о&'ва 5 ако "е 'а (амо(то.те&"#/
те 'а (ома;ате&"# #'во$# # а"а&#'#*
Девет# мето$ е (в%р'а" ( ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИТЕРАТУРНИ ИЗ ТОbНИYИ 'а
"а<ата ет"#Cе(ка к=&т=ра/ тра$#>##/ "а>#о"а&"а "рав(тве "о(т*
Х=$о?е(тве"ото ро#'ве$е"#е "о(# "аA5Cе(то (=!ект#ве" +арактер* Т
отра'.ва е$#" #&# $р=; ро>е( #&# .в&е"#е така/ както ;о е в#$.&/
=(ет#K ре?#в.& #&# о(м#(&#& от$е&"#.т #(ате&*О!аCе/ от $р=;а (тра"а
#'ве(т# е/ Cе е$"о &#терат=р"о ро#'ве$е"#е о&=Cава то&кова о5;о&.ма
о!:е(тв "а о>е"ка/ ко&кото о5тоC"о отра'.ва оре$е&е"# ро>е(# #
.в&е"#./ в%& :аваAк# ро!&ем#те # #(т#"#те "а времето в (%$!#те #
ове$е"#ето \ оре$е&е"# ;еро#* Х=$о?е(тве"ата &#терат=ра (%$%р?а
!е'!роA м"о;о "а &G$е"#. в%р+= "аро$"ата $=<ев"о(т* Ко&кото е$#" автор
о5в.р"о . отра'#&/ то&кова "е;овото ро#'ве$е"#е е о5)"аро$"о,/
то&кова то е ; кр="о # ?#вее о5$%&;о*
Ко;ато е #(т#"(к# +=$о?е(тве"о/ то (амо (%'$ава "ов# $=+ов"# (тоA" т#/
"ов# (#+#Cе(к# о!ра'=ва"#./ "ов# о(ок# # #'мере"#. "аa$=<ев"о( "а
от$е&"#. #"$#в#$ #&# ;р=а от +ора*
По това ко&ко # какв# $=+ов"# (тоA"о(т# (%'$ава е$"а &#терат=ра/ м $а
(е (%$# както 'а "еA"ото (о!(тве"о (%(то."#е/ така $о ;о&.ма (тее" H
(%(то."#ето "а "аро$"ата $=<ев"о(т* За$аCа "а &#терат=рата в#"а;# е (
"е (амо $а ре(%'$ава/ "о # $а (%'$ава ;еро#те (#/ (&е$овате&"о $а -орк
оре$е&е"# каCе(тва #&# #$е# 'а "аро$"#. +арактер*
По$о!"# моме"т#/ макар # м"о;о о5р.$ко/ "ам#раме # в "аро$F
творCе(тво* Да в'емем Ба&ка"$?# Wово/ е("#те 'а Кра&# Марко # (е(тр
Мара/ ;ра$(к#. -о&к&ор от о5"ово време* Наро$"#те ;еро#/ в$%+"ов.K
м='ата "а "е#'ве(т"#. автор/ #мат "ер.$ко .("а р#&о?"а -="к>#.* В K
рат=рата о$о!"о $=+ов"о "ормотворCе(тво е ро(то 'а$%&?#те&"о* Ко3
ве&#к автор $а ра';%р"ем 5 ".ма $а (рем (амо $о !&е(т.:о о;
&#терат=р"# т#ове* НаA5;о&ем#те #(ате&# (%'$ават о!ра'# ( "ова "р
ве"о(т*
Като е$"о >.&о(т"о отра?е"#е "а !#т#ето/ #$еа&#те/ ;еро#ката # $5та "а
"аро$"#. ?#вот/ &#терат=рата в (%:ото време е е$"а о;ром"а М1
#'=Cава"ето "а "аро$"ата $=<ев"о(т* Н#е "е мо?ем $а (# ре$(тав#м А
(кото в%(та"#е !е' Ва'ов/ !е' )По$ #;ото,/ !е' )Еое. "а 'а!раве"#, "е
(тава $=ма %к !е' За+ар# Сто."ов#те )За#(к#***, Не мо?ем ре$(тав#м #
о$;отовката "а !%&;ар#те 'а !="т !е' е("#те "а 1 b#"т=&ов/ о:е о5
ма&ко !е' !=ре"о("ата Ботева =!&#>#(т#ка # ( ое'#.* Както "е мо?ем $а
(# ре$(тав#м 'ам."ата "а +аA$=<ката т !е' )Гор(к# %т"#к, "а Г*С*
Раков(к#* Бе' те'# #ме"а >.&а е$"а ео+а # ( "е. >.&а е$"а "аро$"а
$=<ев"о(т/ в'ета в "еA"ата "аA5кр#т#C"а откр#та (%:"о(т # м#;ове/ !#
!#&а м%ртва # "е$о(т%"а 'а "а(* N О!аCе &#терат=рата мо?е $а
(%'$а$е # #'кр#ве"#/ ре#"аCе"# е ` "#. "а о!:е(тве"ата $еA(тв#те&"о(т/
от там # "еA"ото отра?е"#е в "о(тта # +арактера "а е$"а &#C"о(т #&# "а
>.& "аро$ :е !%$е #'к
49
5$ае`5
Такава +#ертро-#ра"а/ "ев.р"а карт#"а "а "аро$"ата ;еро#ка от ре$#
Девет# (етемвр# 1044 ;* (%'$а$е "а<ата мемоар"а # +=$о?е(тве"а
&#терат=ра* УCа(т"#>#те в !ор!ата (ре:= -а<#'ма !.+а ока'а"# в
+=$о?е(тве"ата # $ок=ме"та&"ата &#терат=ра като #'к&GC#те&"# &#C"о(т#/
#$еа&#'#ра"#/ ?#'"е"о "ереа&"#*
О(о!е"о (#&"# ора?е"#. в отра'.ва"ето "а о!:е(тве"ата $еA(тв#те&"о(т
#'в%р<# т*"ар* )(о>#а&#(т#Cе(к# реа&#'%м,* Не;овата о&#т#Cе(ка 'а$аCа
!е $а -орм#ра "ов# +ора/ "#ком= "е"=?"# от#м#(т#/ -а"ат#># "а ".каква
а!(тракт"а кра(ота в Cове<к#те от"о<е"#./(=ер&#C"о(т#/ ко#то "е '"а.т
=мора # ора?е"#.* И какв#то в ?#вота ".ма* И/ което е о5ва?"о/ от
какв#то -а&<#в# о!ра'# тоA "е (е "=?$ае* НаA5.рк#.т р#мер е
р#"=$#те&"ото ре#"аCава"е "а рома"а )ТGтG", "а Д*Д#мов/ макар/ Cе
то'# р#мер $а&еC "е е е$#"(тве"*
На ро&.та "а &#терат=рата като #'тоC"#к 'а "аро$ове$Cе(к# о'"а"#. (а
о(вете"# м"о;о #'(&е$ва"#.* Мо?е $а (е ка?е/ Cе (&е$ маAC#"#те е("# #
Sра'ка'#/ в(ек# "аро$ $%&?# о("ов"ото/ "аA5(%:е(тве"ото о'"а"#е 'а
(е!е (# кме""о "а &#терат=рата # "а ;еро#те/ ( ко#то та'# &#терат=ра ;о
в%'#тава* ДатCа"#те (а #'ра("а&# (%( (во. А"$ер(е"* Какво !#+а '"ае&#
'а (е!е (# -ра">='#те !е' !а("#те "а Ла-о"те"/ !е' 'а!е&е?#те&"#те
к"#;# "а Моа5(а"/ Зо&а/ Ба&'ак/ ^;о* Какво !#+а !#&# а";&#Cа"#те !е'
Zек(#р/ амер#5#">#те !е' ДраA'ер # _ок"%р/ !е' Д?ек Ло"$о" # Д?о"
СтаA"!ек* И&# Р=(#. 3е' П=<к#"/ То&(тоA/ Го;о&/ bе+ов #&# До(тоев(к#***
А "#е/ !%&;ар#те 5 !е' Лва" Ва'ов # За+ар# Сто."ов/ !е' Ботев # Яворов/
!е' $.$о Петко РаCов # &# Де!е&."ов*** В(ек# "аро$ (е 'ак%рм. ( ма.та
"а ;о&ем#те #(ате&#/ ?#ве&# ;ре$# "е;о/ о'"ава&# $е$#те # "рав#те #м/
о(м#(&.&# #(тор#Cе(ката (%$!а ? +арактер#*
Л#терат=рата (е ро(м=ква в $=+ов"ата т%ка" # в кр%вта "а в(.ко
5око&е"#е е$ва &# "е (%( (#&ата "а маAC#"ото м&.ко/ ора$# което #
"еA"ото/ "е (амо о'"авате&"о/ "о # в%'#тате&"о '"аCе"#е #ма
#'к&GC#те&"а/ ;U$!ов"а ро&.* Х=$о?е(тве"ата &#терат=ра е т.("о (в%р'а"а
( "аро$"ата ;*5тев"о(т/ 'ав#(#ма е от "е./ т. е оCт# "еA"а -="к>#. в
оре$е&е"о време O ' оре$е&е"# #(тор#Cе(к# о!(то.те&(тва* Ето 'а:о
"еA"ото оо'"ава"е # ЕГcCава"е е в (%:ото време #'=Cава"е # "а
$=<ев"о(тта "а "аро$а/ 'а коAто '?ате&.т #<е* С $р=;# $=м# ка'а"о/
+=$о?е(тве"ата &#терат=ра е 'ав#(#ма тт +арактера "а е$#" "аро$ # от
"е;овата $=<ев"о(т в (%:ата (тее"/ в аа?вато те %к от (во. (тра"а (а
'ав#(#м# от !#т#ето # (%'"а"#ето "а то'# :ро$*** Л#терат=рата/
ра';&е?$а"а като Cа(т от р#$о!#тото '"а"#е 'а (е!е / о!аCе м"о;о Cе(то
$ава "а това '"а"#е втор#Cе" ?#вот/ ревр%:а ;о в%в р#ро$а "а Cовека/
ко.то (е в&#ва в "е;овата $=<ев"о(т 'ае$"о ( ;/ ( ;еро#те/ (
ре$а"#.та/ ко#то #$ват от м#"а&ото # от#ват к%м вето "а в(ек# "аро$*
Т=к/ ра'!#ра (е/ "#е (%в%р<е"о .("о (е ра';ра"#Cаваме от краA"ата # K
това $%&!око "ев.р"а о'#>#. "а Т*Па"ов от"о("о ро&.та "а &#тера5'а
#'(&е$ва"е "а "а>#о"а&"#. +арактер/ ора$# което # ма(ово #
47
"а<#роко :е #'о&'ваме #'тоC"#>#те/ ко#то т. "# $ава/ 'а $а ='"аем
овеCе 'а (е!е (#* Пр#емаме/ Cе в "ема&ко ро#'ве$е"#. (=!ект#в#'м%т "а
автора ;( во$# $о "евер"# ?#'"е"# о'#>##* Но так#ва ро#'ве$е"#. (а о
рав#&( +#&ав# # те !%р'о/ о".ко;а # ре$# автор#те (#/ =м#рат*
Го&ем#те/ '"аC#м# те &#терат=р"# ро#'ве$е"#./ (# о(тават "е'аме"#м
#'тоC"#к 'а "а$'%ртаAF $%&!око в "аро$"ата $=<а # те ре?#в.ват
+#&.$о&ет#.*
Ето . та'# "ев.р"а м#(%& "а Т* Па"овK )Н#е мо?ем $а (е #'!ав#м в (
"атат%<"ото (# #'&о?е"#е от о"а. ;о&.ма ;ре<ка/ ко.то (%време""ат
кр#т#ка рав#/ като р##(ва ".какв# (# "е'"аA"# 'а(&=;# "а
&#терат=рата #'к=(твата "а "а<#те $"#/ като "а -актор#/ ко#то (%'$ават
"а>#о"а&< +арактер/ 'а!рав.Aк# (%в%р<е"о/ Cе (рав"#те&"о "#:о?"о
#"те&#;е"тJ =!&#ка в(е о:е "е е "аро$"#те ма(#H, И 'а $а $ока?е (.ка<
(во.та о;ре; "а те'а/ тоA от#ва $о краA"о(тK )bе& &# е >е&#.т
!%&;ар(к# "аро$ ро#'в $е"#ето "а Оте> Па#(#AJ О/ "е* Но в%рек# това
>.&а Б%&;ар#. от краA краA (е #'%&ва (%( (&=+а 'а "е;о,* И 'ак&GCаваK
)Л#терат=рата "а та. е( "е =ра?".ва "#какво в&#."#е/ "#какво
в%'$еA(тв#е в%р+= !%&;ар(ката O5ро$"а $=<а***, @Па"ов/ Т*
П(#+о&о;#.***/ 1435147B
Де(ет# мето$ е ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБIОТО В КОНКРЕТНОТО* 1 о&'ваAк# то'#
мето$ Бо"ка Б#"ева "а#(ва (во.та к"#;а )Амер#ка"># !%&;ар(к# #&#
!%&;ар# о амер#ка"(к#, @С/ 1001B като в'ема $ва (оре$ 5"ет##C"#/ "о
ко"крет"# (&=Cа./ от ко#то #'ве?$а $р=;# т##C"# 'а ;о&.мата о!:"о(т
Cерт# "а ове$е"#е* Пре$(тав."ето "а ко"крет"# (&=C( к=&т=ра&"ата
а"троо&о;#. # в ет"о(#+о&о;#.та @"о (%:о # в (о>#о&о;#J е <#роко
р#ет #'(&е$овате&(к# мето$* Това/ което рав# о!аCе веCат&е # е о!ект
"а (орове/ е $а&# Cре' ко"крет"#. (&=CаA #маме раво $а (C#т' Cе
$аваме о!о!:е"#./ т*е* ре$(тав.ме )т##C"#. (&=CаA, #&# тоA мо?K (&=?#
(амо като а$еквате" #&G(трат#ве" матер#а&* Авторката от;овар.
"а(то.:ето #'(&е$ва"е/ Cре' $ва ко"крет"# (&=Cа./ коAто р#ве?$ам [
)а$еквате" #&G(трат#ве" матер#а&, а' (%:о така тв%р$./ Cе това !е'(;к
(а # т##C"# (&=Cа#* @Б#"ева/ Б* Амер#ка"># о !%&;ар(к# #&# !%&;ар
амер#ка"(к#* С/ 1001 (* ]7B*
Ра'!#ра (е/ то'# о$+о$ &е("о мо?е $а $ове$е $о ;ре<к#/ $о(тат%C (амо
$а (е о$ве$ем/ Cе (&=Cа#те # (&=Cа.т/ ко.то (ме о$!ра&#/ е т#5Y.&ата
(&о?"о(т е в това $а (е -орм=&#ра тоC"о # в.р"о #ме""о )т##CK та, "а
е$"о ове$е"#е #&# е$"а &#C"о(т* Нарав#м &# това от;овор "а=C"#
(ре$(тва/ $ор# # $а #ма отк&о"е"#. в #'во$#те "#/ те ма&кK овеCе :е
!%$ат !&#'к# $о о(ре$"е"ото/ $о т##C"ото*
То'# мето$ е р#&а;а" # от Ив* Ха$?#A(к# # Y* Г#"Cев * Ето какво
о(&е$"#.т 'а "е;оK )И$# в ".кое/ макар # "аA5ма&ко (е&о/ "амер#
******/
(тар#>а #&# (таре> # "а#<# >.&а к"#;а/ Те :е т# ра'ка?ат # 'а м*
време"а/ # 'а $#в#5(амо$#в# # т*"*, @Г#"Cев/ Y* По ".ко&ко $=м#* С*
(*ЗОB*
СРАВНЕНИЕТО като (ре$(тво 'а о'"а"#е "а +арактера* ХарактK ;#C"ата
т#о&о;#. "а Тео-ра(т # Ке"ет К&арк*
,\gXC`*****
42
1`
Д'5о 'е.
ао5
4И в
;;аB
K $а

ато F;Kр"о еA о
/5'о е
/KXK\J ЗСТ5
.&#
R1ЯК6Я
).'а&# 022*
&о5
)Срав"е"#ето е веCе" (%т"#к "а о!:е(твото* То #'в#ра от (амата (%:"о(т
"а (о>#а&"ата матер#.* bове<к#.т #"$#в#$ "ерек%("ато (е о;&е?$а в
$р=;#те +ора* Така тоA "е (амо (е оо'"ава/ "о # ре>е".ва, @М#+аA&ов/
Ст* Срав"е"#ето* С/ 1024 (*7B*
Срав"е"#ето "# о'во&.ва (&е$овате&"о от е$"о #"$#в#$=а&"о $а ро"#к"ем
в $р=;о #"$#в#$=а&"о* Както $а "арав#м (&е$ва:ата (т%ка 5 от
#"$#в#$=а&"ото $а ро"#к"ем в о!:оCове<кото* Е$#" р#мерK в
)Б%&;ар(к#те р#">ове от (ре$"овеков#ето, @Портрет#/ Пар#?/ 1074/ (*0B
Кр#(т#." Mерар #<еK )Е$"а ве&#ка м#(%& !е<е к%&"#&а в $=<ата "а "ов#.
+а" @К=!рат 5 !*а*B* Бе<е &# т. (е о.в#&а о време "а "е;ов#. ре(тоA
в Ко"(та"т#"оо& 5 ;&ава # (%р>е "а о;ром"ата #мер#. #&# в (."ката "а
#мератора/ коAто !е<е в%&%:е"#е "а "еA"ото е$#"(тво # (#&а/ коAто
!е<е о;%&"а& "аA5"аре$ в !рато=!#A(тве"# воA"#/ о(&е >р# оро!ва"ето
"а авар# # трак#,*
Ето "# ре$ р#мер 'а ра?$а"ето "а е$"а #$е./ ко.то о!аCе в%рв# от
#"$#в#$=а&"ото @в (&=Cа. 5 (."ката "а #мератораB ( което &#C"о(тта
в&#'а в $о#р/ к%м о!:о$%р?ав"ото/ което о(тее""о (е -орм#ра "а та'#
о("ова*
П%т.т "а (рав"е"#ето е тр##'мере"K
5 #"$#в#$=а&"о 5 #"$#в#$=а&"о
5 #"$#в#$=а&"о 5 ко&ект#в"о
5 #"$#в#$=а&"о 5 о!:оCове<ко
В(ек# от те'# тр# %т. е 'а!е&е?#те&е" (%( (#&ата "а о'"а"#ето/ което
во(#* О!аCе "аA5т##Cе" е р#мер%т/ коAто "# $ава в )Y#в#&#'а>#.та,
Ке"ет К&арк* @От !%&;ар(к#те автор# о$о!е" о$+о$ о&'ва Бо." Пе"ев в
е(ето (# *На<ата #"те&#;е">#., @Вар"а 1028B* Т. е #ме""о е$"о
#'(&е$ва"е "а "ерек%("атото $в#?е"#е от #"$#в#$=а&"ото к%м
о!:оCове<кото* В(еCове<кото (а 'ара?$а в о(о!е"о(т#те "а в(ек# "аро$* И
това откр#ваме "е $"е(/ а м"о;о мAо;о "а'а$ в%в вековете* Ето 'а:о
ве&#к#.т (#+о&о; "а $рев"о(тта Тео-5'а(т (е 'аема ( #'(&е$ва"ето #
(воео!ра'"ото т#о&о;#'#ра"е "а +арактер#те ре$# 8 ]66 ;о$#"#H***
Ке"ет К&арк рав# о$о!"о т#о&о;#'#ра"е/ "о "е "а ма(ов#те #"$#в#5a"#
+арактер#/ а "а #"$#в#$=а&"#те +арактер# # 'ве'$#те от "е!о(к&о"а
'е<ката >#в#&#'а>#.* И в%в в(.ка от т.+/ 'ае$"о ( #"$#в#$=а&"ото/ тоA K
51 &а откр#е "а>#о"а&"ото/ а (&е$ "е;о # о!:оCове<кото/ което те "о(.т*
KFK5K р#мер 'а което/ е "е;овото е(е )Лео"ар$о $а В#"C#,* А&а ре$# $а
5557М к%м Лео"ар$о/ Ке"ет К&арк (е (#ра "а в%ро(а какво е Cове<ката
5 K $#.K )Не '"ам 5 от;овар. тоA 5 "е мо;а $а # $ам а!(тракт"о K ;а&
;"#е 5 в(е о:е "е* Но м#(&./ Cе мо;а $а о'"а. >#в#&#'а>#.та/ ко;ато
,5*KR5 е<к#.т +арактер/ а така (%:о # "а>#о"а&"#.т +арактер/ е в#$/
#'ра'/ от"о<е"#е к%м >#в#&#'а>#.та* За това рав е Р%(к#"/ ко;ато
ка'ваK )Зе<<те "а>## #<ат (во#те авто!#о;ра-## в тр# р%ко#(аK к"#;а
"а ,,` ?м* к"#;а "а (&овата #м # к"#;а "а #'к=(твата #м* Не мо?ем $а
"#то е$"а от те'# к"#;#/ ако "е роCетем # $р=;#те $ве/ "о е$#"(5
40
тве"ата/ ко.то 'а(&=?ава $овер#е/ е о(&е$"ата*, @К&арк/ К*
Y#в#&#'а>#.та* С/ 1077/ (* 81B*
А&а какво е +арактер%т "а е$#" "аро$J Не е &# тоA от $р=;а ;&е$"а тоCка
о;&е$"ато (%:отоJ Не (е &# отра'.ват в "е;о (%:#те те'# -актор# #
ро>е(#/ ко#то рав.т >#в#&#'а>#.та "а е$#" "аро$/ (тее"та "а "е;овот(
матер#а&"о/$=+ов"о # #(тор#Cе(ко ра'в#т#еJ То'# ара&е&/ в%"<"о
;р=!оват/ в (%:"о(тта (# е $%&!око вере"*
Се;а $а (е в%р"ем р# е(ето "а Ке"ет К&арк 'а Лео"ар"о $а В#"C#/ 'а $
в#$#м как 'ве'$ата ко">е"тр#ра в (е!е (# о!:о"а>#о"а&"ото # о!:оCове#K
кото/ което рав# ве&#C#ето A/ # (ветов"ото A р#(%(тв#е*
)ТоA е "аA5"е=то&#мо &G!о'"ате&"#.т Cовек в #(тор#.та 5 #<е V К&арк* 5
В(#Cко/ което в#?$а/ ;о кара $а (е 'а#тва 5 'а:о # какJ @О!:оC( ве<коB
За:о в &а"#"#те мо;ат $а (е "амер.т мор(к# раков#"#J Как (тро. <&G'#те
в%в _&а"$р#.J Как &ет# т#>атаJ На какво (е $%&?ат =к"ат#"#5* в
(те"атаJ Как%в е ро#'+о$%т "а в.т%ра # о!&а>#теJ*** За$ава (%:#.т
в%рS от"ово # от"ово* ЛG!о'"ате&"о(тта "а Лео"ар$о (е (%Cетава (
"еверо.т"аS м= $=+ов"а е"ер;#.* Ко;ато Cетем +#&.$#те $=м# в
!е&е?"#>#те м=/ та е"ер;#. ро(то "# ома&омо:ава* Н#к%$е о!#к"ове"ото
)$а, #&# )"е, "е $о(тат%Cе" от;овор 'а "е;о* ТоA ро(то "е о(тав. "#:о
"а м#ра/ ров# (е в в(#Cко/ -орм=&#ра ;о о ".ко&ко "аC#"а/ от;овар. "а
в%о!ра?аем# рот "#>#* НаA5"а(тоAC#в#.т от те'# в%ро(# (е от"а(. $о
Cовека/ "о "е $о Cове так%в/ как%вто ;о в#?$а А&!ерт# L ) ( =м/ ра'=м #
амет/ като !е'(м%рт !о;,/ а $о Cовека като ме+а"#'%м* Как в%рв# тоAJ
Как (%р>ето #'т&а(= кр%втаJ Какво (тава/ ко;ато Cовек (е ро'.ва #
к#+аJ Как $етето ?#ве; =тро!ата "а маAка (#* И "аA5о(&е 'а:о =м#ра
Cовек от (таро(тJ Лео"ар откр#ва ".как%в (то&ет"#к в е$"а -&оре"т#"(ка
!о&"#>а # ( ра$о(т"о "етK е"#е ;о Cака $а =мре/ 'а $а ра';&е$а ве"#те
м=* @И"$#в#$=а&"отоB
Лео"ар$о е (амо е$#" от +арактер#те "а Тео-ра(т/ "аA5т##Cе"/ е
(%в%р<е"/ "аA5#'.:е"* И мак(#ма&"о о!о!:ава:* ТоC"о както # Тео-р* тоA
ро"#ква в Cовека/ #'=CаваAк# "е (амо ме+а"#ката # р#C#""ата о!=е
ве"о(т "а ове$е"#ето м=/ "о # отр#>ате&"ото = "е;о/ =&ове"о в%в веC"о(
"а Cове<кото $в#?е"#е 5 от м#"а&ото к%м $"е<"#. $е"/ от "е;о 5 K
!%$е:ето*
К%м те'# %рв# # "аA5$а&еC"# ро"#>ате&# "е мо?ем $а "е р#!аK о:е е$#"
5 Ера'%м Ротер$ам(к#*
Ера'%м Ротер$ам(к# е $р=;о $в#?е"#е от #"$#в#$=а&"ото к%м "аK "а&"ото #
о!:оCове<кото* Ро$е" в Хо&а"$#./ тоA тв%р$е ма&ко е ?#в (во.та ро$#"а*
ТоA "е е о!#Cа& # ?#вота в мо"а(т#р#те/ "о рекарва "е мK време в т.+*
Дра'"#& (е е от река&е"ото #."(тво "а +о&а"$>#те/ ме(т# е от е$"о
м.(то "а $р=;о ора$# (во. "е(окое" $=+ # веC"о т%р(е: +ара 5 Ло"$о"/
Ок(-ор$/ Ита&#.* ТоA (тава (воео!ра'е" Cовек "а &а"етата/ к като
о!:оевроеA(к# Cовек* Т=к/ 'а ра'&#ка от $р=;#те &G!о'"ате&"# +от
времето/ ;о р#в&#Cа "е о!ра'а/ Cре' коAто (е #'ра'.ва Cове<кото = Cе а
(&овотоH И о:е в "аCа&ото "а (во.та кар#ера като ?=р"а&#(т/ тоA F
ам-&ет#/ а"то&о;##/ в%ве$е"#./ "а#(ва # (во.та !&е(т.:а # (%в%рK
36
ва&#$"а 'а в(#Cк# +ора # 'а в(#Cк# време"а ;е"#а&"а ра!ота )В%'+ва&а "а
;&=о(тта,* Н.ма "#:о о5о!:оCове<ко от та'# к"#;а/ м#"а&а ре'
$=<ев"о(тта (амо "а е$#" Cовек* Y.&ата Cове:#"а # "еCове:#"а "а времето
# +ората 5 от а#те/ кра&ете/ мо"ар(#те/ $о о(&е$"#. Cовек (е е
о;&е$а&а в%в )В%'+ва&а "а ;&=о(тта,***
За ра'&#ка от Ке"ет К&арк/ Тео-ра(т 'а!е&.'ва #&# о5тоC"о #'(&е$ва
траA"# Cерт#* bерт#/ ко#то р# това &е?ат ;&ав"о в о("овата "а ;р%>к#.
+арактер* М"о;о/ м"о;о о5к%("о $р=; #'(&е$овате& "а о"ова/ което в%рв#
от #"$#в#$=а&"ото к%м "а>#о"а&"ото # от там 5 к%м о!:оCове<кото 5
Ла!рG5Aер @194351909B (%:о #<е к"#;а )Характер#,* И тоA (%:о т%р(#
$в#?е"#ето от #"$#в#$=а&"ото к%м о!:оCове<кото/ "о # = "е;о то е в
#'ве(т"а (тее" "а>#о"а&"о о!а;ре"о* Тео-ра(т "# ра'кр#ва о!:оCове<кото
= Cовека/ "о "аA5тоC"ото/ което "а=Cаваме от "е;о/ е как%в е !#& ;%рк%т
ре$# 8 666 ;о$#"#*
Както е # р# Ла!рGAер 5 от "е;о "# о(тава '"а"#ето 'а -ра">='#"а* В
о("овата "а това о!:о/ което (е 'а!е&.'ва = Cовека/ &е?ат Cет#р#те в#$а
темераме"т/ #'ве(т"# # о!:ова&#$"# # $о $"е( 5 (а";в#"#Cе"/
ме&а"+о&#Cе"/ +о&ер#Cе"/ -&е;мат#Cе"*
ИЗУbАВАНЕТО НА ПАРАДОКСИТЕ В НАYИОНАЛНИЯ ХАРАКТЕР* Те (%:о мо;ат $а
!%$ат -орм=&#ра"# като е$#" о$+о$ 'а "е;овото о'"а"#е* Пара$ок(#те в
+арактера "а в(ек# "аро$ оCертават както рав#&ата/ така #
;е(та"$арт"ото в то'# +арактер* Те (а &G(овете # м#"=(#те/ краA"#те
тоCк#/ K+[ ко#то $о(т#;а &G&ката/ в ко.то ;о &G&ее #(тор#.та # ме?$=
ко#то (е \;Cертава о(то.""ото/ траA"ото/ "ека ;о ка?ем # $р=;о.Cе 5
тра$#>#о""ото* , Rе?$= те'# $ве краA"# оCерта"#. в%рв# тра(ето/
от%ка"#.т %т "а "а>#о5X 5*,5<. +арактер/ о"ова/ което '"аем 'а (е!е
(#/ "а което (ме (е оовава&# # h; (е ооваваме/ което е (#&ата "а
к%рмата "#/ което ;о #<е в =Cе!"#>#те K ; което (е ее в е("#те "#*
Тра$#>#.та 5 това е !#т#ето "а #(тор#.та* "е"а$ата/ #'"ев.рата/
от(коква"ето в(тра"# от тра$#>#.та 5 това е (о&та/ ;5о>ква"ето/
"еоCаква"ата &е("#>а/ ко#то те карат $а о$(коC#< в #'"е"а5А&а това
#ме""о о$(каCа"е "еве$"%? # "е е$"о;о е р#"=?$ава&о $а (е ;+$а в%в
веC"ото # "е#'ме""ото/ $око&кото веCе" # "е#'ме"е" мо?е $а Fе е$#"
+арактер* Но както ".ма ;о(т!а (амо ( е$"а м#р#'ма/ така ".ма # 5* Sо?е
$а #ма +арактер !#&о "а е$#" Cовек/ !#&о "а е$"а "а>#./ #';ра$е"#/
?;;'а.# (амо ( о'"ато/ (амо ( е$"акво/ (амо ( тра$#>#.* Не '"а. $а&#
:е 5 +;е(#&е"о/ ако (е ка?е/ Cе ко&кото тра$#>#.та рав# &#>ето "а е$#"
"аро$/ ' в; о5ма&ка (тее" "ео!#CаA"ото/ о$р#ва"ето/ ра'+в%р&."ето
к%$ето ,,\о"ова # к%$ето "е тр.!ва "а >ветове # !а;р# L рав.т
#'"е"а$ата* По'"атото < .еао'"атото/ о"ова/ ( което (ме (в#к"а&# #
о"ова/ което "# (т%#(ва 5 "е T&# $в те е$"о "ерек%("ато $о#(ва"е "а
к"#;ата 'а "аро$"#. ?#вот/ $ор#(=5\ "а "а>#о"а&"ото !#т#е/ $о%&ва"ето
# о!о;ат.ва"ето "а #(тор#.та* Не #'"е"а$#те/ ко#то рав.т !о;ат(твото
# отвар.т "е!ето "а$ ;&ав#те "#
о&ет/ 'а о:е (вет&#"аJ И 'а о:е о'"а"#е 'а "а( (#*** До ;овор#м &#
тоC"о $"е( L в%в време "а "а<ето оре$"о о!р%:а"е O* ко;ато ра';&е?$аме
( &=а т= !а:#"# (тар# ко?=(#/ т= маAC#"#
31
(тар# (=кма"#/ ко;ато (е в'#раме в а.?#".(а&# рак&# ( о(тар.&а амет 5
$а в#$#м в т.+ м#"а&#те време"а "а Б%&;ар#. # от т.+ $а в'емем о"ова/
което $"е(ка то&кова "# тр.!ва о "ов#те а'ар"# %т#:а/ о ко#то така
!.("о (ме (е 'а!%р'а&#* Стар#те # ".ко;а<"# 'а$р=;# $"е(ка (тават
-#рме"# о!е$#"е"#./ от ма'етата "а Тро."/ П&ов$#в/ Ка'а"&%к #'%&'.+а
р%?$.(а&# -#рм# # "а$#(#/ "о 'аа'#&# мерак "а Cар<#. $а (е в#$.т/
о"ар%(е"# $"е( ( а";&#A(к# !=кв# # #ме"а* В (* Ве&Cево 5 Тро."(ко/ $о
мо(та "а _#Cето/ "а#(а" от р%ката "а ".коA "е$о=C#& -#&о&о;#.та/ ( $ве
;ре<к# в е$"а $=ма "# в#ка )Со<#;= (1#V,* В то'# )(о<";= (1#V,от (е;а
"атат%к :е (# #ем рак#.та ( $.$о СтоA"е #&# ( в"=ка м=/ вме(то в
".ко;а<"ата ма+&е"(ка кр%Cм#>а ( ро(тото "а$#(Cе )П#в"#>а Дам."
Ко&ев,*** За:ото като :е е
Евроа/ Евроа $а еH
Се;а о$ %т # "а$ %т "#к"ат -#рм#* Б%&;ар#. "#то е #ма&а/ "#то ".ко;а
:е #ма то&кова м"о;о ре'#$е"т# в #(тор#.та (#* Не мо?е< $а "е (е $#в#<
как $р* Пе"ко КоACев 5 $овCера<е" ?#вот"ов%$е" !р#;а$#р/ #'ве$"%? (е
ока'а Пре'#$е"т "а -#рма )Коке=' Ъ;оте;',*** И ".коA :е м# ка?е/ Cе
!%&;ар#"%т "е &амт# 'а т#т&# # 'а в&а(т &#/ Cе м= )(т#;а&а та. "а;ра$а/
$а ка?е ".в;а "аро$%т***, Х=!аво е $а ка?е "аро$%т "е:о 'а (#рома+а
Пе"ко/ ама $а&еC о5+=!аво е $а ка?е 'а Пре'#$е"т Пе"коH Се;а (амо в
моето (е&о #ма "а$ ет$е(ет ре'#$е"т#* Има о:е (тот#"а в#>ере'#$е"т#/
като (е (=("е< "а$о&= о река В#$#ма 5 в%в в(.ко (е&о #ма о:е о
то&кова/ а #$е< &# в Тро." # +ва"е< %т. 'а Со-#. 5 -а( $а :%к"е</ "а
ре'#$е"т(ка в#'#т"а
карт#Cка :е а$"е***
В(#Cк# те'# ре'#$е"т# (а (та"а&# ре'#$е"т# "е (е!е (# (амо $а
кома"$ват/ а +ора* И"аCе как%в (м#(%& #ма !%&;ар#"%т $а (е о+арCва 'а
в#'#т"а карт#Cка*** А така е $р=;о 5 #'ва$# ./ о$а$е т# . 5 +а $а те
в#$. (е;; като от Ива" К="#" (%( (C=е"#. )Мо(кв#C, е (та"а& Д?о" К="/
ре'#$е"т # (е е ре+в%р&#& "а )Мер>е$е(,***
По ре'#$е"т "а ;&ава от "а(е&е"#ето !#+ме та (к%(а+ме Амер#ка Герма"#.
# Яо"#. в'ет# 'ае$"о* И което 'а (е;а е "ео!.("#мо/ !#+ме та *
(к%(а+ме # о !роA "а "ов# )Мер>е$е(#,*
Това (а "ов# .в&е"#. в "а<ата $=<ев"о(т 5 те #$ат от $а&еC/ кара:#(ваK
(е ( $"е<"#. $е" 5 е$"# от А"а$о&а/ $р=;# от Ло( А"$?е&#(/ трет# от
О$е(* # Мо(ква*** И в(#Cк# те'# $=+ов"# ото># (е оме(ват в "овата
мора&"а d а'ар"а а"#>а/ от ко.то #е !%&;ар#"%т* Оме(ват (е # #(кат
оо'"ава"еH В м"о;о от те'# #'"е"а$# $"е( :е откр#ем о(таре&#/ "о
о?#ве&# ре ет#&етк#те ара$ок(# "а (во. !%&;ар(к# +арактер* Н#:о "е е
#'тр#то/ G&# "е е #';=!е"о в ее&ака "а м#"а&ото/ (т#;а $а #(каме $а
;о откр#ем роCетем* Те'# ара$ок(# $"е( "# тр.!ват* Да "е (е #'&%;ваме
в (ам#те (е! (# 5 # $а (е в'емаме 'а е$"о/ както Cе(то (тава/ а $р=;#те
$а "# в'емат ' (%в(ем $р=;о*** Да "е #'&%;ваме о то'# "аC#" # $р=;#те/
( ко#то в%рт#K !#'"е(а/ 'а:ото в &%?ата "# (%:о #ма "е:о +арактер"о 'а
"а<#те ;ео;ра- (к# <#р#"#* По&%;ва& е # о#ва& C=?$о е # "а<#.т
ра$.$о 5 "е (амо ( о&#те "а C=?$# !=&к#/ "о # о$ $G<е>#те в C=?$#
к%:#* В;&е$аме &# (е
38
/FKИgГJИКа/
g` Kа ;#
(е!е (# като "аро$/ :е откр#ем ара$ок(#/ ( ко#то така (ме (в#к"а&#/ Cе
"е (амо "е ;# 'а!е&.'ваме/ ам# ;# (м.таме # 'а "е:о "аA5ре$ов"о* А
ко;ато %к ;# 'а!е&е?#м/ рав#м както "аA5Cе(то (# рав#м "#е !%&;ар#те
:ом е$"а ра!ота "е (е о!#ра о$ <аката "# 5 ка'ваме )Не мо?е $а
!%$аH,***
И'"е"а$#те "# в%рв.т от е$#"#. краA "а (%$!ата "# $о $р=;#.* Както (е е
&G<ка&а т./ т%A (а (е &G<ка&# ко;а (в#т# в (к=та #/ ко;а #'&е'&# "а
откр#то # ара$ок(#те "а "а<#. "а>#о"а&е" +арактер*
С&е$овате&"о т.+"ото о'"а"#е е тоC"о то&кова #(тор#./ ко&кото # в(.ка
$р=;а #(тор#. 5 #(а"а ( кр%в/ ( м%ка/ ( ре$ате&(тва # м%?е(тво* Да?е
"е:о овеCе 5 ара$ок(#те (а м"о;о Cе(то <мекер$?е&%>#те "а "а<ата
#(тор#./ ме(те">ето/ к%$ето (ме (е кр#&#/ $а "е "# +ва"е 'а ;=<ата
т=рC#"%т/ $а "е "# (#а $а"%C"#.т а;е"т/ $а "е (та"ем 'а (м.+ ре$
то'# #&# о"'# евроее>* Да о#'&%?ем/ ко;ато тр.!ва/ $а 'ав%рт#м м=(так
%к р# $р=; (&=CаA/ $а (е $окараме като евро#A>#/ ко;ато о >%рв=&#те
"# о:е #ма ;ремк# от ов>ете/ ко;ато ".ма ( какво $р=;о $а (е "арав#м
"а м%?е/ $а (е о+ва&#м ( о&ов#. (# !а!а#т&%к # т*"*** На<#те
"а>#о"а&"# ара$ок(# (а (кр#ва&# е$"о/ 'а $а ока?ат $р=;о/ 'а е$"о (а
м%&Cа&# 5 'а $р=;о (а (е "а$в#ква&# ( времето***
Ре$"о е $а (е 'а#таме 5 (амо в "а<#. "а>#о"а&е" +арактер &# #ма так#ва
ара$ок(#J Др=;#те "аро$# ".мат &# (# (%:о (во#J
Ра'!#ра (е/ Cе #мат* И о ара$ок(#те в +арактера "а е$#" "аро$ о".5
?о;а &е("о :е в#$#< # о'"ае< коA е то'# "аро$/ от ко&кото в о"ова/
което ; е$"акво # о!:оCове<ка*
Наро$#те (# р#&#Cат о о!:ото/ о е$"аквото/ което рав# +ората +ора А
(е ра'&#Cават о о(о!е"ото/ о ара$ок(а&"ото/ о о"ова/ което "рав#
!%&;ар#"%т !%&;ар#"/ "еме>а 5 "еме>/ р=("ака 5 р=("ак* Мо?е !# ".ма 'а
е ;о&.ма ;ре<ка ако ка?ем/ Cе #(тор#Cе(ката (%$!а "а в(ек# "аро$ ре$#
'а "а#<е "е;овата о!:оCове<ка #(тор#./ е "а#(а& ара$ок(а&"ото/
(е>#-#C"ото 5 та като в%рв.т +ората о (во. о!: 'еме" %т/ ко&кото #
$а (е &о!.т # ра'&G!ват/ ко&кото # $а (# оме(ват <ак#те/ ко&кото # от
е$"о ЗЕИ<е $а #.т рак#.та (# 5 $а #ма в(е ак о какво $а (е о'"ават
5 коA е оUа;ар#"/ коA е т=рC#"/ коA е М=(а ке(е$?#.***
Пара$ок(#те "е о!о'"аCават о!аCе (амо от(ко>#те "а #(тор#.та # "а>#5
'ва&"ото "# !#т#е "а(тра"#/ те (а #'ра' # "а "а>#о"а&"#те ком&ек(#
"а *5т#$ "аро$/ +#тро(т#те/ Cре' ко#то тоA (е о#тва $а (е #'м%ква от
каа"а "а ке?#$"ев#ето/ =(ета м= 'а (о!(тве"#те "е$о(тат%>#/ ко#то тоA
Cре' ком&ек(#те (# (е о#тва $а (кр#е/ $а 'ама?е #&# $а 'ао!#ко&#*
Ком&ек(#те (а 'е -орм#ра&# в +о$а "а >.&ата "# #(тор#.* Зае$"о ( т.+
(а в%рве&# # етра$ок(#те* И в(е ак те (а !#&# "е:о като корект#в "а
о(%'"ат#те "е$о(5T #&# %к "а C#(то #"т=#т#в"о =&ове"#те* М"о;о от т.+
"о(.т +арактер O о;оворк#/ $о такава (тее" (а (е =тв%р$#&# като
"а>#о"а&"а (%:"о(т*
3]
8* ОБIОТО И РАЗЛИbНОТО МЕMДУ НАРОДОПСИХОЛОГИЯТА И СРОДНИТЕ W НАУКИ
Ако #(тор#Cе(к#.т ро>е( е е$#" от #'тоC"#>#те 'а "аро$о'"а"#ето/ 'а
ра'кр#ва"ето "а от$е&"#те +арактероо!ра'=ва:# &а(тове в "аро$"ата
$=<а/ то -о&к&ор%т е втор# мо:е" #'вор/ в коAто (а (е =та.ва&#/
ра'кр#ва&# #&# 'ако$#ра&# #'к&GC#те&"о #"тере("# "еA"# (%(то."#.*
Наро$"#те е("#/ о(&ов#>#те/ о;оворк#те/ р#ка'к#те # ре$а"#.та` 5
е$"а #'к&GC#те&"а (%кров#:"#>а 'а (е!ео'"а"#ето "а в(ек# "аро$* Пре'
в(.ко (%р>е м#"а&#/ те (а като "аA5C#(то е'еро/ в което $=<ев"о(тта "а
>.& е$#" "аро$ (е о;&е?$а* На$"#к"ем &# в "е;о/ "#е &#тваме "а'а$ в%в
времето* в (%(то."#е "а %&"а в%'+#та от (&овата/ от ко#то то е
(%творе"о* Това е о&ет "а$ !е$"# ко&#!#/ "а$ !=ре".(а&# ;ро!#:а/ "а$
ме(та к%$ето ара (е !ро# # $%&;ове &а:ат/ к%$ето $е>а (е 'аCеват #
(тар># =м#рат* И Cовек #'&#'а от та'# (%кров#:"#>а в%''ет # $=+ов"о
в>ее"е" от (%р#ко("ове"#ето ( "аA5ро$"ото (#/ ( "аA5#"т#м"ото/ от
;р%$та "а което в(#Cк# (ме #&; # #ем (воето "а>#о"а&"о р#Cа(т#е*
Наро$"#те м%$ро(т# (а #(тор#.та !#т#ето/ $е&"#ка # ра'"#ка "а в(ек#
"аро$* Но те (а # #(ате&(к#.т маA(тор&%к "а то'# "аро$/ те (а # о"а.
т%"ка Cетка/ ( ко.то "#коA +=$о?"#к "K мо?е $а "ар#(=ва о5$о!ре
"аро$"ата (%$!а # "аро$"#. +арактер* Наро$"от творCе(тво "е в#тае в%в
в%'$=+а/ а отра'.ва тоC"о #(тор#Cе(кото !#т#е е "аро$а # "е;ов#.
+арактер*
Вр%'ката ме?$= -о&к&ор # "а>#о"а&е" +арактер е #'=м#те&"о (#&"а
-о&к&ор%т/ о(о!е"о о;оворк#те/ о(&ов#>#те/ =мотворе"#.та/ р#ка'к#те
ре$а"#.та "е (а "#:о $р=;о в краA"а (метка/ о(ве" ( $р=;# $=м# #'реCе"
о("ов"#те 'ако"# "а $#а&ект#ката/ както # оре$#>ата от е(те(тве"#те
'акK "# "а -#'#ката/ +#м#.та/ !#о&о;#.та***
Те/ както # 'ако"#те/ ра'кр#ва:# матер#а&"ата # $=+ов"ата (%:"о(т U
?#вата # м%ртвата р#ро$а/ макар # ( $р=;# $=м#/ ( $р=;а емо>#о"а&5
"атоваре"о(т/ "о ( "е о5ма&ка тоC"о(т # кате;ор#C"о(т* И"аCе ка'а"о/
те (воео!ра'"# (т#+#A"# $#а&ект#>#/ как%вто е от$е&"#.т ко"крете" Cовек
"е;ов#те (ет#ва/ ( м%ката # !о&ката м=/ ( "е;ов#. в(ек#$"еве" о#т L та
в краA"а (метка "аA5ве&#ка м.рка # "аA5(%в%р<е" кр#тер#A "а #(т#"ата,
Те'# =мотворе"#. "е (а ра?$а"# "а е$"о оре$е&е"о м.(то от оре$е* "а
;р=а +ора/ "#то ( м#(%& как%в +о"орар :е о&=Cат/ а к%$ето # ко;е
"=?$ата # ро'ре"#ето (а (вар#&# Cовека/ ко;ато (е е (в%р<ва&о
т%ре"#еS ($%р?а"о о".ко;а ( $е(ет#&ет#./ 'а $а #'реCе "аро$%тK )Бе'
мокр# ;а р#!а "е (е &ов#,*** И&# )Мома/ ко.то "е #(ка $а . :#.т/ "е (е
&ов# +орото,*** # т*"*
От +#&.$# м#(&# # (%$!# (%!ра"о/ от +#&.$# ?#'"е"# (&=Cа# о!#(тре това
(&ово е (та"а&о Cа(т от "аро$"ата (%$!а # е &е;"а&о като краA%;%
` В?* Семов/ М* Ба!а '"ае $ве # $ве(та* П&ов$#в/ 1023* `` Пак там*
34
кам%к в (амата A о("ова* За $а $оA$е о"'# 'ве'$е" м#;/ ко;ато
ко&#Cе(твото <е (е рев%р"е в каCе(тво/ ко;ато +#&.$#те $=м#/ #'реCе"#
!#&о в (%(то."#е "а ;".в # рок&.т#е/ !#&о "а $=+ов"о :а(т#е # ве$р#"а/
:е (е (%!ерат в е$"а $=ма #&# в е$"а м#(%&/ ко.то :е ка?е в(#Cко***
Ето 'а:о вр%'ката ме?$= е'#к # "аро$о(#+о&о;#. е то&кова
"ео(ре$(тве"а/ ко&кото вр%'ката ме?$= тра$#>#./ -о&к&ор #
"аро$о(#+о&о;#.* Е$#"(тво/ което (е #'ра'.ва Cре' (&овото #&# о5тоC"о
Cре' е'#каH
Е'#к%т #'ра'.ва мак(#ма&"о тоC"о "аро$"ото !#т#е/ тоA е "е;овото
в%тре<"о # в%"<"о о;&е$а&о* Не (&=CаA"о о:е от $рев"о(тта "аро$ # е'#к
(а о'"аCава&# е$"о # (%:о "е:о* Е'#к%т е ;овор#те&.т "а "аро$"ото
!#т#е/ "а "е;овата >#в#&#'ова"о(т/ "а (тее"та "а к=&т=р"ото м=
ра'в#т#е* Zек(#р #<е ( овеCе от 96 666 $=м#/ а а";&#A(к#.т е'#к
р#те?ава овеCе от 466 666* С%(то."#ето "а а";&#A(кото !#т#е мо?е $а
!%$е #'ра'е"о (%( (%ответ"о то&кова '"ака/ което о'"аCава (тее"та "а
!о;ат(твото "а това !#т#е* Н.ма о5!о;ат е'#к от -ре"(к#. # р=(к#./
ко;ато (тава $=ма $а (е #'ра'# "е?"о(т/ =м#&#те&"о(т/ C=в(тве"о(т #
т*"* Е'#к%т "е (амо "о(# товара "а !#т#ето L тоA -о"ет#C"о ;о отра'.ва*
Мо?е $а (е ка?е о:е/ Cе тоA -о"ет#C"о отра'.ва # "а>#о"а&"#те
о(о!е"о(т#* М='#ката "а е'#ка 5 това е м='#ката "а "а>#о"а&"ата $=<а*
_ре"(ката C=в(тв#те&"о(т (%ответ"о 'в=C# 'Uв -ре"(ката реC/ "ем(ката
ор;а"#'#ра"о(т 5 в (=ровата (т%ка "а "ем(кото ;тово/ #та&#а"(ката
а&аво(т # в#+ре"о(т 5 в >.&ата о&#-о"#. "а #та&#а"5 е'#к*
Емо>#о"а&"о о!е$"е&#те "аро$# ревр%:ат "е#'!е?"о # е'#ка (# в о5
3е&е"* На "а<#. !%&;ар(к# е'#к За+ар# Сто."ов # Ива" Ва'ов "а#(а+а
"аA5е$е(т.:#те (тра"#># от !%&;ар(ката "а>#о"а&"а (%$!а* НаA5
$рамат#C"#те/ # "аA5;еро#C"#те* НаA5="#'#те&"#те/ "о # "аA5ве&#Cав#те*
Времето "а а?"а&#'ма $ове$е $о '"аC#те&"о (та"$арт#'#ра"е "а м#(&е"ето/
а (та"$ар5 м#(&е"е ре$о&о?# (та"$арт"о ;оворе"е* Пре' 1098 ;* е$"о
#'(&е$ва5 "а е'#ка "а =во$"ата (тат#. "а в* )Ра!от"#Cе(ко $е&о, ока'а/
Cе т. (е е ( 1365866 $=м#* Ока'а (е/ Cе !е$"#.т е'#к "а автор#те
отра'.ва (%:о !е$"#те # (к=C"# #$е#5о(&а"#. "а (тат#.та/
ре$"а'"аCе"# к%м C#тате***
В(е ре' това време кра(#вото ;оворе"е/ #:"ата/ емо>#о"а&"о "атова5
-ра'а/ (е (C#та+а 'а (воео!ра'е" !=р?оа'е" о(тат%к/ коAто реC# "а
"аро$"# ма(# $а ра'!ерат ро(то # &е("о (%:о така $окраA оро(5е #$е#
"а (о>#а&#'ма*
А&а о$о!"о #'(&е$ва"е (оC#/ Cе # о времето "а +#т&ер#'ма/ в "аA5е
роа;а"$"# #'$а"#. "а Герма"#./ е'#к%т е (#&"о окова" # (ве$е" "а
!от=<#те "а &а>а/ $о "аA5ро(т#те/ оCт# рев%р"ат# в %рво5'в=>#
е'#ков# о!о!:е"#.***
По&#т#Cе(к#.т &=ра&#'%м в#"а;# ре$о&а;а ра'<#р.ва"ето "а реC"#5
-о"$* )Мо"$,/ )ТаAм(, 5 това (а ве(т"#>#/ отра'.ва:# о&#т#Cе(кото "а
"аро$#/ к%$ето !о;ат(твото "а о&#т#Cе(к#. # (о>#а&"#. ?#вот
ре-&ект#рат в !о;ат(твото "а о&#т#Cе(к#. е'#к/ ( коAто
33
)ра!от.т, ве(т"#>#те/ а оттам # в >.&ата $=+ов"а %(трота/ +арактер"а а
о!:е(твото/ ко.то "ерек%("ато (е ра'<#р.ва/ 'а $а $а$е ро(тор "а
е'#ка*
Д%&!око в тра$#>#.та/ в'ета "аA5о!:о като овтор.емо(т "а оре$е&е"#
ове$е"Cе(к# реак>##/ "а $=+ов"# (тереот##/ &е?ат # о!#Cа#те #
о!ре$#те 5 #'ра'.ва:# $%&!око #"т#м"# (%(то."#. "а "аро$"ото* Т.+"ото
#'=Cава"е # $о $е" $"е<е" $ава +ра"а "а "аро$о(#+о&о'#те # в(.ко "ово
откр#т#е #'в#ква "а !.& (в.т о;роме" "а=Cе" #"тере(* За:ото # "аA5
ма&кото/ $о кое=о $"е( мо?ем $а (е $око("ем като "овооткр#т#е в
"аро$"ата о!ре$"о(т/ мо?е $а "# ка?е тв%р$е м"о;о* ТоC"о в та'# о!&а(т
"а тра$#>#.та Cе(то (е !%ркат тер#тор##те "а "аро$о(#+о&о;#.та #
ет"о;ра-#.та*
1* ЕТНОГРА_ИЯ И НАРОДОПСИХОЛОГИЯ* Самата $=ма )ет"о;ра-#., #ма ;р%>к#
ро#'+о$ # !=ква&"о о'"аCава "аро$о#(/ о#(а"#е "а "аро$а* Т. е
#(тор#Cе(ка "а=ка 'а ро#'+о$а/ к=&т=рата/ !#та # "аC#"а "а ?#вот "а
е$#" "аро$ #&# "а ;р=а "аро$#* В това !#т#е в&#'ат тв%р$е м"о;о (&о?"#
(%(тавк# 5 от )"аA5матер#а&"ата $о "аA5$=+ов"ата,/ от "аA5те+"#Cе(кото
(%ор%?е"#е $о +=$о?е(тве"ото ро#'ве$е"#е* Затова # в (%$%р?а"#ето "а
ет"о;ра-#.та в&#'а >е&ок="#.т ра'$е& "а матер#а&"ата # те+"#Cе(ката
к=&т=ра "а е$#" "аро$ #&# е$"а ео+а/ в ко.то (а вк&GCе"# ор%$#.та "а
тр=$а # "аC#"#те "а ра!ота 'а #'карва"е "а ре+ра"ата/ 'а р#;отв."ето
"а +ра"ата # о!&ек&ото/ =(троA(твото "а ?#&#:ето/ (ре$(твата 'а
р#$в#?ва"е/ о!ра!отката "а (=ров#"#* В "еA"#. о!(е; в&#'ат # ро.в# от
$=+ов"о е(те(тво/ о'"а"#. 'а (вета/ ва?"# (%(тавк# "а "е;овата $=+ов"а
к=&т=ра* Т=к (е "а&а(т.ва # о!:е(тве"ата к=&т=ра като (амо(то.те&е"
ра'$е& 5 о5т##C"#те о!:е(тве"# ор;а"#'а>##/ рав"#те "орм#/ о!#Cа#те
от (емее" #&# (тоа"(к# +арактер*
От$е&е" ра'$е& в ет"о;ра-#.та е # "аро$"ото творCе(тво*
Наро$о(#+о&о;#.та о'"ава в о$ро!"о(т# >.&ото това !о;ат(тво "а
"аро$"#. ?#вот/ #'=Cе"о от ет"о;ра-#.та/ "о т. #'(&е$ва "е ко"крет"ото
(%$%р?а"#е "а !#та/ "а "аC#"а "а ?#вот/ "а к=&т=р"#те !е&е'# # (#мво&#/
ко#то (а о!ект "а ет"о;ра-#.та/ а отра?е"#ето "а в(#Cк# те'# -актор# в
$=<ев"о(тта # +арактера "а "аро$а* С&е$овате&"о ет"о;ра-(кото
(%$%р?а"#е "а ?#вота "а е$#" "аро$ (=мар"о в'ето е е$#" от "аA5мо:"#те
#'тоC"#># 'а о'"а"#ето "а +арактера "а то'# "аро$*
О!аCе #'в%" ет"о;ра-#.та о(тава о:е е$#" #'тоC"#к/ коAто е т.("о
(в%р'а" ( е'#ка/ "о "е (е окр#ва ( "е;о 5 това е &#C"ото/ #ме""ото
творCе(тво* И'ве(т"о е/ Cе то (е о.в.ва '"аC#те&"о о5к%("о от
"аро$"ото кат( "е;ово &#C"о(т"о #"$#в#$=а&"о ро$%&?е"#е/ "о (е о-орм.
като (амо(то.те&е" к&о" от ет"ок=&т=рата # к=&т=рата "а "аро$а* Н#е
".маме :о ;о$е '"аC#м !%&;ар(к# оет #&# #(ате&/ в C#ето творCе(тво $а
"е "амер#м ро#'ве$е"#./ ро$е"# в $%&!оката ?арава "а "аA5#"т#м"ото/
творе"о от !е'#ме""ата "аро$"а -а"та'#.* Да в'емем П* Яворов ( "е;овата
)Ка&#оа, И&# Пе"Cо С&авеAков ( )Нера'$е&"#,/ Ботев/ Ва'ов/ Де!е&."ов/
Тео$ор Тра."ов/ Петко То$оров 5 в(е оет#/ ко#то м"о;о Cе(то (тро.т
(во#те (т#+ове в%р+= (тар#те р=#"# "а $а&еC"# ре$а"#./ "а $оC=то от
<еота "а вековет*
39
S/*/5; ]*
*gоо.а т;т"ото
*K 'о&#/
K5KНИYИ *&)* F ТЯСНО
/ 5'(рCе(5:р;' като 5.$а(то.5//g* "о ;о$е K* 'мер#м т#;м.о от hF#оа,*
)1/ Тео$ор
# $%&!#"#те "а #(тор#.та* В м"о;о от те+"#те !а&а$#C"# оем# #$ат
"аве#те "а ре$а"#./ "а $а&еC"# # $%&!ок# таA"(тва*
Л#терат=рата мо?е $а (е от$е&# в#$#мо от та'# %рвоо("ова # ак в "е.
$а "ам#раме е$"о #&# $р=;о отра?е"#е "а та'# #"т#м"о(т/ "а та'# $%&!ока
$=<ев"о(т/ "а това о&%+ва"е от (ка'а"#./ ко#то "# ;овор.т 'а $%&!оката
"аро$"о(т"а #"т#м"о(т
8* ЕТНОЛОГИЯТА е (%:о ро$(тве"а ( "аро$о(#+о&!;#.та* Т. е о5о!:а
"а=ка от ет"о;ра-#.та/ от ко.то (е 'аCева* До ;о&.ма (тее" "а "е. е
о$C#"е"о (рав"е"#ето "а к=&т=р#те/ ко#то (а "о(#&# %рво!#т"#те
"аро$#`* Т. е '"а"#е 'а ет"#Cе(кото в к=&т=р"ата (-ера* В "аA5%рв#те
ета# от "еA"ото ра'в#т#е като "а=ка/ ет"о&о;#.та (е ра'в#ва =(оре$"о
( ет"о;ра-#.та* Во(&е$(тв#е о!аCе "а(т%ва ра'$е&е"#е ме?$= т.+*
Ет"о;ра-#.та е о#(ате&"а "а=ка/ ко.то о(тее""о рера(тва в
ет"о&о;#./ ко.то вк&GCва в (е!е (# # о#(а"#ето # #'(&е$ва"ето* Т.
ро(т#ра #"тере(#те (# в Cет#р# о("ов"# о!&а(т#K #;р#те "а "аро$#те #
#'к=(твото/ което твор.т/ ре&#;#о'"#те о'"а"#. # в(#Cко м#(т#Cе(ко/
(в%р'а"о ( т.+/ матер#а&"#те =(&ов#./ в ?о"то ?#ве.т/ о!:е(тве"#. "аC#"
"а ?#вот # р*
]* ЕТНОПСИХОЛОГИЯ И НАРОДОПСИХОЛОГИЯ* Ет"о(#+о&о;#.та ; %рвоо("овата
"а (%време""ата (о>#а&"а (#+о&о;#./ "о в '"аC#те&"а ;;ее" # "а
"аро$о(#+о&о;#.та* Ет"о(#+о&о;#.та е (#+о&о;#Cе(ка "а=ка/ aK(т#ра:а
(е в%р+= о"е'# о!&а(т#/ ко#то #'=Cава ет"о&о;#.та/ (амо Cе L (&е$ва
ре$# в(#Cко (#+#Cе(ката +арактер#(т#ка "а ет"о(а/ $окато "аро51K
(#+о&о;#.та #'=Cава # ре'=&тата от в'а#мо$еA(тв#ето # в'а#м"ото
в&#."#е 551 ;т"о(#те в рамк#те "а е$"а $%р?ава/ "а>#. # "аро$*
4* АНТРОПОЛОГИЯ И НАРОДОПСИХОЛОГИЯ* А"троо&о;#.та (%:о 'U&;о време (е
#$е"т#-#>#ра ( "аро$о(#+о&о;#.та* Т. е "а=ка 'а -#'#Cе(5KK тF
=(троA(тво # ор;а"#'а>#. "а Cовека* В "ово време а"троо&о;#.та (е
'а&$е&. "а $ва к&о"а 5 мор-о&о;#C"а # к=&т=р"а а"троо&о;#.*
В (во#те #'(&е$ва"#. Т* Па"ов а!(о&Gт#'#ра вр%'ката ме?$= "аро$о5
.;<&о;#.та # а"троо&о;#.та като . (ве?$а оCт# $о математ#Cе(ка
коре&а5
/ЛK$"аквата -#'#о&о;#Cе(ка (тр=кт=ра = #"$#в#$#те "а $а$е" "аро$
&ре?G&а;а # е$"акв# (#+о&о;#Cе(к# Cерт#* Т%A като .в&е"#.та от
(#+#Cе(5? +арактер (а т.("о (в%р'а"# (%( (%ответ"#те ор;а"# "а мо'%ка/
"ерв"ата 'в;;ема/ м#(&#те&"#те (о(о!"о(т# # аметта # в%о!:е (трое?%т
"а ор;а5&GG # "е;овото -="к>#о"#ра"е (а т.("о (в%р'а"# ( (#+#Cе(к#те
ро.в&е5.ве* С+о$(твото в (трое?а "а т.&ото ре$(тав&.ва оCва 'а
ра'в#т#ето "а т<? (#+о&о;#C"# Cерт#, @Па"ов/ Т* П(#+о&о;#.*** (*81B*
Нев.р"а/ о5(коро а!(о&Gт#'#ра"а те'а 5 "евере" ре'=&тат* )Ако ор;а5е
(рав"#те&"о "е;о&.м/ то # те;&ото # о!ем%т "а мо'%ка :е !%$ат
Соре$ Mа" КG#'?о"#е 5 ет"о&о;#.та е о'"а"#е 'а м#"а&ото # $"е<"#.
$е" "а те ко#то ?#ве.т в оре$е&е" ;ео;ра-(к# ареа& @В?* Ет"о&о;#. "а
Евроа* С/ 100]/ ;'м о#(а"#. (а т.("о (в%р'а"# ( #(тор#.та #
ет"о;ра-#.та "а оре$е&е" ет"о(*
37
"е;о&ем# # о!рат"о* Само така мо?е $а (е о!.("# .в&е"#ето 5 #<е тоД 51
о!#к"ове"о ?е"(к#те мо'%># (а о5ма&к# о те;&о # о!ем от м%?к#т
О!(то.те&(тво/ което е # р#C#"а 'а о5"#(к#те =м(тве"# (о(о!"о(т#
?е"#те, @Пак там/ (*81B*
3* СОYИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ* Пр%в/ о:е в (ам то "аCа&о "а
века/ ДGр+аAм в%ве?$а в о".т#A"#. аарат "а то'# к&о" о!:е(тво'"а"#ето
"овото (%(то."#е )Со>#а&"а (#+о&о;#.,* ТоA #<еK
)На%&"о (а о(та"а&# #'в%" в"#ма"#ето в%ро(#те 'а 'ако"#те "а е$[
ко&ект#в"о (%'"а"#е* Со>#а&"ата (#+о&о;#./ ко.то !# тр.!ва&о $а (# (
тав# та'# 'а$аCа/ е (амо $=ма/ ко.то о'"аCава в(#Cк# в%'мо?"# в#$ове
е$"о "ерете">#о'"о в(ео!:о м#(&е"е !е' е$#" '$рав ре$мет, @ДGр+а;
Кеj1е' f1е 1а теAGA 'о(G1оS#е/ Пар#? 1061B*
В %рв#те ;о$#"# (&е$ 'аCат#ето (#/ (о>#а&"ата (#+о&о;#. е ра'к%( "а
ме?$= (#+о&о;#.та # (о>#о&о;#.та* _акт/ коAто #(тор#Cе(к# от"е тв%р$е
м"о;о време "а (о>#а&"ата (#+о&о;#. 'а -орм=&#ра"ето "а "еAF о!ект/ "а
'ако"#те 'а ра'в#т#ето "а та'# "а=ка/ "а "еA"#те (о!(тве"# мете
К%м това о!(то.те&(тво = "а( (е р#!ав# # $р=;о 5 $о "е то&кова от$а т.
(е (м.та<е 'а &%?е"а=ка/ #&# %к (е #'ра'.ва+а (кет#C"# (%о!ра?е
$око&ко т. е #ма&а ".какв# :о5;о$е =(та"ове"# "а=C"# тра$#>##* По a
р#C#"а = "а( т. о(та"а >е&# $е(ет#&ет#. в "ера'в#то/ оCт# р=$#ме"т;
(%(то."#е* Както о!аCе Cе(то е (тава&о в !%&;ар(к#. о&#т#Cе(к# # (о>#K
?#вот/ а "ер.$ко # в "а=ката/ ре' о(&е$"#те $ве5тр# $е(ет#&ет#. от
"е; "ата т. (е рев%р"а в мо$"а "а=ка/ като в'е+а $а # (е р##(ват
река ;о&ем# =(е+# # тра$#>##/ какв#то в(%:"о(т = "а( т. ".ма*
Оре$е&е"#ето "а "еA"#. о!ект/ както тоA е -орм=&#ра" в ре$#>*
(&е$ва"#./ "е . от&#Cават м"о;о от "аро$о(#+о&о;#.та* Както веCе (
.("о/ това !.+а ;о$#"#/ ко;ато "аро$о(#+о&о;#.та #'о!:о "е (е р#'"а
'а "а=ка (%( (амо(то.те&е" "а=Cе" (=!ект* Пора$# което "ар#мер
)_#&о(о-(к#. реC"#к, "а (* @393 @#'$*1023B/ Cетем 'а (о>#а&"ата (#+о&
)От"о(#те&"о (амо(то.те&"а о!:е(тве"а "а=ка,/ #'=Cава:а (о>#а&"атF
:е(тве"атаB (#+#ка в каCе(твото "а ;&ав"а/ т*е* (е>#а&#'#ра"а "а=ка*
Cава (%вк="о(тта от C=в(тва/ во&./ "а(трое"#./ "ав#>#/ тра$#>##/ ро.
:# (е в (#+о&о;#.та "а (о>#а&"#те ;р=#/ к&а(#те/ "а>##те/ "ар
!&а;о$аре"#е "а о!:"о(тта "а (о>#а&"о5#ко"ом#Cе(к#те =(&ов#. "а a&
И'=Cава (%:о о!ект#в"#те 'ако"# "а в'а#мо$еA(тв#ето ме?$= (#+о&о; к#те
# (о>#а&"#те -актор# # #"$#в#$=а&"ата # ;р=овата $еA"о(т "а +о И о5
"атат%кK )И'=Cава о:е (о>#а&"ата (#+о&о;#./ (#+о&о;#Cе(к#те !е"о(т#
"а ра'&#C"#те (о>#а&"# ;р=#/ (&оеве # к&а(# "а о!:е(твото* * твата 5
к&а(ов# # "а>#о"а&"# 5 # 'ако"#те "а -орм#ра"ето "а (о< (#+о&о;#Cе(к#
т#ове "а &#C"о(тта/ ме+а"#'ма "а (о>#а&"о5(#+о&( к#те в'а#моот"о<е"#.
в ра'&#C"#те о!:е(тве"# ;р=#/ ра'&#C"#те -оK ко&ект#в"о о!:=ва"е #
в'а#м"о в&#."#е***, @Пак тамB*
Както (е в#?$а 5 Cетем е$"о $о(тат%C"о $%&;о # тв%р$е "е.("о ( &е"#е "а
о!екта # 'а$аC#те "а (о>#а&"ата (#+о&о;#.***
Xg\МИc*
32
НаA5о!:о ка'а"о 5 # "аро$о(#+о&о;#.та #'=Cава (%:#те те'# S.еме"т# "а
о'"а"#ето/ (в%р'а"# ( &#C"о(тта/ ;р=ата/ к&а(ата/ "о (амо $о то&кова
$о ко&кото в&#..т "а "а>#о"а&"#. +арактер* Со>#а&"ата (#+о&о;#.
#'=Cава овеCе (е>#-#C"ото в (#+о&о;#.та "а ;р=ата # к&а(ата/ $окато
"аро$о(#+о&о;#.та #'=Cава ак т##C"ото/ о!:ото # (е>#-#C"ото/ "о в
+арактера "а >е&#. "аро$ 5 о"ова/ което ;о от&#Cава от о(та"а&#те
"аро$#* Т. #'(&е$ва рео!&а$ава:#те Cерт#/ ко#то рав.т !%&;ар#те 5
!%&;ар#/ т=р>#те 5 т=р># # т*"* Т*е* т. #'=Cава о"ова/ което е о5
в%тре<"о/ о5#"т#м"о/ о5(кр#то # от$а&еCе"о от $#рект"о (о>#а&"о5
(#+о&о;#Cе(кото # (о>#а&"о5;р=овото/ което #ме""о е о!ект "а (о>#а&"а
(#+о&о;#.*
Наро$о(#+о&о;#.та е м"о;о о5!&#'ко $о тра$#>#.та/ $о ет#о&о;#C"ото*
Т. овеCе (е #"тере(=ва от ро$а/ от в'а#м"ото ро"#ква"е "а ро$ов#те/
ре;#о"а&"#те # ет"#Cе(к#те о!:"о(т# # ревр%:а"ето #м в "а>#о"а&"#*
Тр.!ва $а о(оC#м/ Cе 'а ра'$а&еCава"ето "а $вете "а=к#/ както # 'а
"'!#(тр."ето "а о!екта #м/ (а "ео!+о$#м# о:е #'(&е$ва"#./ "атр=ва"ето
"а о:е '"а"#. # #"-орма>#.* А&а така е !#&о в#"а;# в "а=ката/ "еA"ото
о&о$.ва"е (е е о$C#".ва&о е$#"(тве"о "а времето # "а "атр=ва"ето "а
"ов# '"а"#./ ко#то (а $ове?$а&# $о 'а$%&!оCава"е "а е$"#/ $о откр#ва"е
"а $р=;# 'ако"омер"о(т# "а о'"а"#ето/ ко#то (а от$е&.&# в(е о5.("о
ре$мета "а е$"а "а=ка от $р=;а***
Прав е ро-* М#"Cо Дра;а"ов/ ко;ато #<еK
)За (%?а&е"#е в(е о:е ".ма о!:ор#ето оре$е&е"#е 'а (о>#а&"ата
<("+о&о;#. като "а=ка* В +о$а "а $#(к=(#.та око&о "еA"#. ре$мет/ ко.то
#ро$%&?# ".ко&ко ;о$#"#/ "е (е (т#;"а $о 'а$ово&#те&"а ко">е>#. в това
ат"о<е"#е* И'$#;"ат#те те'# в (во.та (%вк="о(т мо;ат $а (&=?ат като
>а!от"# +#оте'#/ "а(оCва:# #'(&е$ва"ето "а м"о;о!роA"#те ко"крет"#
ам;ро(#* И';&е?$а е "ео!+о$#мо $а (е "атр=ат о:е м"о;о #'(&е$ва"#. "а
g(екрет"# в%ро(# "а (о>#а&"ата (#+о&о;#./ а 'а $а (та"е в%'мо?е"
"аре5<в оре$е&."ето "а "еA"#. ре$мет***, @Дра;а"ов/ М* Со>#а&"ата
(#+о&о;#. в Б%&;ар#.* С/ 1071B*
9* СОYИОЛОГИЯ И НАРОДОПСИХОЛОГИЯ* С&е$ $%&;# (орове/ о(о5
,K 5*о в (%вет(ката "а=ка/ ко.то р#'"ава<е Д#амата # р#ема<е/ Cе
(о>#о&о5
L е ро(то овторе"#е "а Д#амата/ мо?е $а (е ка?е/ Cе ре' 965те # 765
KF""# (о>#о&о;#.та в Б%&;ар#. о&=C# (воето о&а;а:о # (е м.(то*
K е "# 'а(&=;# 'а това #мат ро-* M#вко О<авков/ ро-* Сто." М#+аA&ов/
K НKKко Я+#е&/ ро-* М#"Cо Дра;а"ов/ ро-* Геор;# _отев # $р*
Ра'в#ваA5
KK о("оваваAк# о!:отеорет#C"#те моме"т# "а (о>#о&о;#.та # !ра"еAк#
: < о$м."ата "а "еA"#. ре$мет ( ре$мета "а Д#амата/ в "а<ата (о>#о5
'#;аCе(ка м#(%& (е (т#;"а $о (&е$"ото оре$е&е"#е "а (о>#о&о;#.таK
gО!:е(тве"а "а=ка/ ко.то #'=Cава оре$е&е"# (о>#а&"# (#(тем#/ (воA(5
< 'ако"омер"о(т# "а о!:е(твото/ "е;ов#те (#(тем# # о("ов"# (-ер# #
776 в'а#м"о в&#."#е # ро"#ква"е* Т. е "а=ка 'а (трое?а # -="к>#о"#5"а
о!:е(твото като е$#"е" ор;а"#'%м, @_#&о(о-(к# реC"#к* K*(397B
30
60
i5;K*KK3;Kk
Ева
>K '.р"о
Г*1КОТО
5 # "а 5ото (
kДГ*/1Яваме R)/ &о (ме $аа"#.*
;&#./ _ра">#./ Герма"#./ Ита&#./ Р=(#. (тот#># ро$ове #мат (во#SемеA"#
#(тор#Cе(к# м='е#/ ко#то о !о;ат(тво $а&еC "е (а о5!е$"# от "а<#те
"а>#о"а&"# м='е#***
Прек%(ва"ето "а #(тор#Cе(ката тра$#>#. е е$"а от "аA5$%&!ок#те р#C#"#
'а $рамат#'ма # 'а ре$#>а от о(о!е"о(т#те "а "а<ата "а>#о"а&"а
$=<ев"о(т* Ет"о;ра-#.та/ като (е>#-#C"а о#(ате&"а #(тор#./ $ава
$о(тат%C"о р#мер# 'а това* Да в'емем ар+#тект=рата* Да "а$"#к"ем в
(тар#те $%рве"# к%:# "а Р=(#./ "а Zве>#./ "а Да"#. # $ор# "а По&<а* Те
отра'.ват "е (амо !#т#ето "а те'# "аро$#/ "о (%( (во.та ар+#тект=ра !е'
(%м"е"#е -орм#рат # оре$е&е"а $=<ев"о(т*
К%м #(тор#Cе(кото в "аA5<#рок (м#(%& тр.!ва $а вк&GC#м # в&#."#ето "а
о"е'# о$(%'"ате&"# # Cе(то м#то&о;#C"# в%'р#.т#./ ко#то #$ват от
о"ова/ което (е реовтар. в о!:е(тве"#. ?#вот/ което е вт%&е"о #
рев%р"ато в #(тор#Cе(ко !#т#е "а м#"а&ото # е (в%р'а"о ( -е"оме"а "а
в&а(тта*
Такава (воео!ра'"а в&а(т "ар#мер е ма;#.та* Т. е #'ра'.ва&а в
ро$%&?е"#е "а м"о;о векове (воето "ео$о'#ра"о в%'$еA(тв#е в%р+= $=+а
"а Cовека # "аро$#те # м"о;о Cе(то е !#&а отра?е"#е "а о(%'"ат# #
"ео(%'"ат# 'ако"# "а !#о&о;#.та/ както/ ра'!#ра (е/ # "а $р=;#
е(те(тве"# 'ако"#* НаA5о!:о ка'а"о/ в о!&а(тта "а м#(т#C"ото/ о(ве"
ма;#.та/ оа$ат ;а$а"#.та/ ;&е$а"ето "а карт# # т*"*
О(о!е"о о=&.р"#те "ао(&е$%к (е"'#т#в"# в%'$еA(тв#./ от ро$а "а
ек(тра(е"("#те/ ок=&т"#те/ .("ов#$(к#те # роCее/ "е (а м#(т#ка/ макар
о:е &а ".мат "а=C"о о!.("е"#е* Те # $о $"е( ро$%&?ават $а #мат о(о!е"о
в&#."#е в%р+= "аро$#те/ о(о!е"а в&а(т в%р+= =мовете # C=в(твата #м*
Нав.р"о т=к е =ме(т"о $а (е от!е&е?#/ Cе о$о!"# в%'$еA(тв#. (е
о.в.ват в #"те"'#в"а/ 'а(#&е"а -орма/ в ер#о$# "а !е$(тв#./ кр#'#/
воA"#/ ;&а$/ 'еметре(е"#. # $р=/;# кр#т#C"# (%(то."#. "а р#ро$ата #
о!:е(твото* В такава -а'а (е "ам#ра (е;а "а<ата (тра"а/ !#в<#.т
С%вет(к# (%G' # $р*/ к%$ето в&а(тта "а ек(тра(е"("ото 'а оре$е&е"о
време (та"а $ом#"#ра:а* Т'? (&е$ва $а от"е(ем # в&а(тта "а (%"#:ата/
+ерома"т#.та/ #;рае"ето "а g.Gто # т*"*
И"тере("о е $а (е от!е&е?#/ Cе в&а(тта "а "ев#$#мото # м#(т#C"ото
';%р+= Cовека "е е е$"акво (#&"а = ра'&#C"#те "аро$#* Те о ра'&#Cе"
"аC#" <т;ррет#рат е$"# # (%:# (#мтом#/ ко#то (е о.в.ват око&о т.+
#&# в т.+* Т#а #;рае"ето "а $.("ото око/ трева"ето "а $.("ата ве?$а/
(%р!е?а о +;;"#те #&# "о(а # т*"* = в(ек# "аро$ #ма (во# ра'&#C"#
т%&к=ва"#./ "ер.$ко еK(8 рот#вореC#в#***
Свет%т "а ре$=(ета е !е'краA"о #"тере(е" 5 тоA е в (%(то."#е $а "#
.р.а&"?# тв%р$е м"о;о $о ко"$е"'#ра"ата #"т#м"о(т в $=<ев"о(тта "а ЕK
1ИIР111 Марк(#Cе(ката "а=ка рек%("а "е;овото #'=Cава"е/ като "ае$ро #
\ве$"%? ;о от$а$е "а #$еа&#'ма # м#(т#ката # в (%:"о(т ;о ор%(# ( #
#ро"#. #&# "араво ( #$ео&о;#Cе(к# рок&.т#./ като "# &#<# от
c$е(ет#&ет"о т%р(е"е # в"#ква"е в те'# "аA5#"т#м"# (#+#C"# о!ра'=ва5
+о"то (а то&кова отре!"# 'а "а<ето (е!ео'"а"#е***
91
РЕЛИГИОЗНАТА ВЛАСТ е мо?е !# "аA5(#&"ата от в(#Cк# в&а(тFK -орм#ра&#
$=<ев"о(тта "а Cовека* И(тор#.та "а CовеCе(твото е в(%:"о( #(тор#. # "а
"е;ов#те ре&#;##* И(тор#.та "а ре&#;##те %к $о ;о&.ма (тееK е #(тор#.
# "а "е;ов#те &#терат=р#* Да (# р#ом"#м (амо )О(%$е"# $=<к # оте>
Ере$#. "а Д#м#т%р Д#мов* Ето "# ре$ р#мер/ ко;ато в&а(тта к
ре&#;#о'"ото C=в(тво е о5(#&"а от в&а(тта "а !#о&о;#C"ото/ от >.&ат
емо>#о"а&"а (#(тема "а Cовека/ ко"-ро"т#ра&а (е така в&а(т"о #
$рамат#5K "о ( ре&#;#о'"ото в това ро#'ве$е"#е* Това е в(%:"о(т е$#"
векове в%тре<е" ко"-&#кт/ (%%т(тв=ва& ре&#;#о'"#. ор#в = Cовека/
ко"-&#к ме?$= о"ова/ което в&а(тта "а >%рквата о'во&.ва # о"ова/ което
'а!ра".вK М"о;о Cе(то то е е$"о ра'к%(ва"е "а $=+а от т.&ото/ "а &%тта
от $=<ата/ а*K #ме""о в това ра'к%(ва"е (е е ровер.ва&а # ровер.ва
ре&#;#о'"ата в&а; Но така (е е -орм#ра&а # е$"а о(то.""о
в%'ро#'ве?$а"а &#"#. "а $=<еK "о(тта 5 както = от$е&"#. Cовек/ така #
= о;ром"# ;р=# от +ора # >е;* "аро$#*
За ре&#;#о'"ата в&а(т е +арактер"о "а&#C#ето "а е$"а >.&о(т"а (#(теJ от
о'во&е"о # "ео'во&е"о/ (#(тема "рав(тве"а # матер#а&"а/ ко.то моa*
&#ра # ма"#=&#ра в.рва:#./ "а&а;а м= оре$е&е"о ове$е"#е/ което a
(во.та $%&;о&ет"а овтор.емо(т/ (е е ревр%:а&о в $=<ев"о(т* Това "а&а;
"е "а$ в%тре<"ата (во!о$а "а Cовека "еве$"%? е ора?$а&о в'р#вове
в%тре<"о "е(%;&а(#е/ в'ема&о е в оре$е&е"# ер#о$# # (во#те ?ертU
Сре$"овеков"#те к&а$#/ "а ко#то (а #';ар.&# тв%р$е м"о;о ;ор$# #ме"а K
Cове<к#. $=+/ рере(##те "а като&#Cе(к#те ор$е"# # т*"* 5 това (ам о
(е (# е е$#" (в.т/ %&е" ( $рамат#'%м/ коAто "е мо?е $а "е !%$е 'а
о;ром"а Cа(т от Cове<ката #(тор#. о("ова/ в%р+= ко.то (е ;ра$# о5
"атат%к $=<е "о(тта "а $е(етк# "аро$#***
ВЛАСТТА НА ЗНАНИЕТО е $р=;а &#"#. от (ер#а&а "а в&а(т#те/ в% в.:# ре'
#(тор#.та "а CовеCе(твото # отра'.ва:# (е о оре$е&е" "аCкK в%р+=
$=<ев"о(тта* Ме?$= ре&#;#.та # '"а"#ето &е?# ра'$е&#те&"а &#"K Те 5
"а=ка # ре&#;#. 5 (а (е $в#?е&# в#"а;# 'ае$"о/ макар # "е в#"а
!е'ко"-&#кт"о # о рав#&о в'а#м"о отр#CаAк# (е* Во$ора'$е&"а &#" ме?$=
т.+ е ек(ер#ме"т%т/ коAто в%ве?$а # #'#(ква "а=C"ото о'"а"#е коAто
"аA5ар;=ме"т#ра"о (ве?$а Cове<кото &G!о#т(тво $о ем#р#C"оK $о о"ова/
което мо?е $а (е #'(&е$ва # #'мер#* Ме?$= ре&#;#. # "а=ка 'аCева воA"а/
ко.то о;&а(.ва вековете ( ра'&#C"а (#&а # #"те"'#в"о(т/ в#"а;#
о'"аме"=ва"а от е$#" о(то."е" в%ро( 5 отв%р?$ава &# ем#рK "ото/
о$&е?а:ото "а ек(ер#ме"т о"ова/ 'а което "а=ката ".ма о:е арK ме"т#/
"о #ма #"т=#>#.* Като "аве$"%? ;о от"е(е к%м (-ерата "а м#(т#C; то/
"ео'"аваемото/ #$еа&#(т#C"ото/ т. &#<# Cовека от "аA5Cове<котK ?а?$ата
$а т%р(#/ $а р#(к=ва/ $а о'"ае*** Така в ро$%&?е"#е "а $е(ет#&еK (е
"а&о?# мора&%т "а е$"а =м%ртв.ва:а -#&о(о-#.K което "е мо?е $а о!.("# 5
"е (%:е(тв=ва***
То'# (&о?е" ро>е( "а о'"а"#ето/ $ава& # $ава: $#рект"о отра?еK както
в%р+= #(тор#Cе(к#. ро>е(/ а от там # в%р+= (#+#ката/ мо?ем
98
$е-#"#раме такаK #(тор#. "а ма;#C"ото # м#(т#C"ото/ #(тор#. "S
ре&#;#о'"ото/ #(тор#. "а "а=C"ото о'"а"#е* Пото>#те "а то'# ро>е(
о!аCе "е !#ва $а (е отк%(ват е$#" от $р=;/ о:е о5ма&ко $а (е
рот#воо(тав.т* Име""о в рот#воо(тав."ето #м $о(е;а (е коре".т е$"#
от о("ов"#те р#C#"# 'а в=&;ар#'#ра"ето "а $=+ов"#. ?#вот/ "а "е;ов#те
#'тоC"#>#/ "а "е;ов#те в%тре<"# (#&#***
ИКОНОМИbЕСКАТА ВЛАСТ е $р=;а Cа(т от #(тор#.та # !#т#ето "а "аро$#те*
Т. е ре$оре$е&е"а от "аC#"а/ о коAто %рво"аCа&"о !о;овете (а (е
от"а(.&# к%м #ко"ом#Cе(к#. ?#вот "а Cовека* Това е в (%:"о(тта (#
$=+ов"а в&а(т/ "о веCе ре"е(е"а в%р+= оCвата "а тр=$овото =(#&#е #
#ко"ом#Cе(к#. ре'=&тат* Ко;ато ;о$#"ата е (=<ава #&# ко;ато ва&е?#те (а
м"о;о/ това $ава (воето отра?е"#е в%р+= &о$оро$#ето/ а то от (во.
(тра"а (е отра'.ва в%р+= ?#вота "а Cовека 5 $а !%$е тоA !е$е" #&#
!о;ат/ ве(е& #&# мраCе"***
По&о?е"#ето "а Cовека от та'# ;&е$"а тоCка !е'=(&ов"о в&#.е в%р+=
т$тев"о(тта м=/ а в м"о;о от"о<е"#. . # о!=(&ав.* Това в&#."#е е
(рав"#те&"о $о!ре # >.&о(т"о #'(&е$ва"о* На<#.т "аA5;о&.м #'(&е$овате&
(&е$ За+ар# Сто."ов/ р%в "аA5тоC"о $о&ов#& в'а#мо'ав#(#мо(тта ме?$=
$=<ев"о(т # (о!(тве"о(т/ е Ива" Ха$?#A(к#* Не;ов#.т 'а$%&!оCе" тр=$
)Б#т # т=<ев"о(т "а !%&;ар(к#. "аро$, като (е #'к&GCат ".ко# река&е"о
те("# S;%'к#/ ко#то тоA рекарва ме?$= !#т#е # (%'"а"#е/ е # "а<ето
"аA5%&"о Ka;$ва"е в та'# о!&а(т* Пре$# "е;о о;роме" ем#р#Cе" матер#а&
(%!#ра F KKKт%р Мар#"ов* )Н#A (%!#раме е("#/ р#ка'к#/ о(&ов#>#/
;ата"к# # $р* 5 K &еCат#м/ като м#(&#м/ Cе ( т=A "#A (ме #'=C#&# "а<#.
"аро$* Не '"а. K :е ка?ат $р=;#те/ "о ме"е м# (е C#"#/ Cе "#A :е #маме
(%:#"(к# ;ра-#Cе(к# #'(&е$ва"#./ >е""# 'а "а=ката # ет"о;ра-#.та/ (амо
то;ава/ a17о '"аем р# какв# о!(то.те&(тва/ о!ре$#/ о!#Cа# # (&=Cа#
"а<#.т "аро$ ;F т#. е("#/ р#ка'ва т#. р#ка'к# # =отре!.ва т#.
о(&ов#>#/ ко;ато X как (е +ра"# "а<#.т (е&."#"/ в какво (е о!&#Cа/ как
(е ра?$а/ ?е"#/ #* >ер# # =м#ра/ ко;ато в#$#м # '"аем "а<ата (е&."ка
в%тре в ко&#!ата (1 к%:ов"#>а/ (%р=;а/ маAка # ра!от"#>а в%" от "е./
ко;ато в#$#м "а<#. в 'а$р=;ата # в%" от "е. като к%:ов"#к/ (%р=; #
!а:а/ а в о&ето Г Kт"#к 5 ( е$"а $=ма/ като #'=C#м в(е(тра""о ?#вота #
!#та "а "а<#. 5, Мар#"ов/ Д* И'!ра"# ро#'ве$е"#.* Т* 1/ С/ 1021/
(*17B
Kт#$ем о!аCе о5"атат%к в (во#те "а!&G$е"#./ :е 'а!е&е?#м/ Cе \5е(ката
в&а(т/ м"о;о Cе(то ро$е"а от ре&#;#о'"ото C=в(тво #&# Kе;*е&е"а от
"е;о/ рера(тва от"ово в%в в&а(т "а $=+ов"ото/ като (е *1 в =Cе"#е*
Как%вто р#мер #маме = "а( в Бо;ом#&(твото L е$"о от g\##.G5
ре&#;#о'"#те $в#?е"#. ( о;ром"о в&#."#е 'а времето (#* Да (о5\ мо:"ата
в%&"а "а Ре-орма>#.та/ ко.то от (во. (тра"а в%'$еA(тв=ва
ом#Cе(к#. ?#вот*
това е (%в(ем "е%&"ата карт#"а/ Cре' ко.то #(тор#.та $ава отра5?lр+=
"аро$о(#+о&о;#.та/ "ека о;&е$"ем о!рат"ата (тра"а 5 отра5
9]
?е"#ето "а "аро$о(#+о&о;#.та в%р+= #(тор#.та* Това отра?е"#е/ о"еN
"а<ата #(тор#. # "аро$о(#+о&о;#./ е ма&ко #'(&е$ва"о
И в(е ак ре$ о$о!е" кр%; от в%ро(# (е #'рав. в (во.та )К"#;а '
!%&;ар#те, # Пет%р М=та-C#ев # в ро$%&?е"#е "а м"о;о (тра"#># (е #5;
'а:о в !%&;ар(ката #(тор#. (&е$ тр=$"#те ер#о$# "а в%'<е(тв#е "а
!%&;аK (ката "а>#. (&е$ват ( такава &екота ер#о$# "а "еA"ото !%р'о #
"аA5Cе(т ката(тро-а&"о (р#ва"еJ От;овор "а та'# "атрава:а (е #
терор#'#ра& (амоC=в(тв#ето "# м#(%& тоA "ам#ра в ро&.та "а к=&т=рата/ а
от т=к # ро&.та "а В#'а"т#. в%р+= -орм#ра"ето "а !%&;ар(ката $=<ев"о(т*
С&е$ов те&"о тоA (е о#тва $а о!.("# #(тор#Cе(ката &#"#. #
#(тор#Cе(ката (%$!; ".ко# от е&еме"т#те "а "а>#о"а&"#. +арактер***
Трета тр=а от #'(&е$овате&# т%р(.т р#C#"#те 'а !%&;ар(ката #(тор
Cе(ка (%$!а от о5$а&еC"о # о5!&#'ко м#"а&о в акта "а окр%(тва"ето ;*
#'!ора "а #'тоC"о5раво(&ав"ата ре&#;#.* bетв%ртата ;р=а #'(&е$овате&
ко.то "е е "аA5'а$%&!оCе"ата # "аA5ма(овата/ (а (к&о""# в%в -акт#те
ре$ате&(твата в "а<ата #(тор#. $а т%р(.т ".каква ;е""а ре$оре$е&е"о
а от т=к # о("ов"#те Cерт# # р#C#"# 'а в(#Cк#те о5(ет"е<"# #(тор#Cе*
рова&# # $рам#***
Соре$ "а( а!(о&Gт#'#ра"ето "а в&#."#ето "а "аро$о(#+о&о;#.та е +=
#(тор#.та #&# о!рат"ото е "а=C"о "еар;=ме"т#ра"о # в#"а;# "о(# р#( ве*
За:ото това (а $ва в'а#мо(в%р'а"# ро>е(а/ рот#Cа:# е$#" в $р=;/ еh 'а
$р=; # е$#" Cре' $р=; # т.+"ото от$е&."е #&# $#(та">#ра"е/ е ко&[
"ев%'мо?"о/ то&кова # оа("о 'а "а=ката* На>#о"а&"#.т +арактер #
Cе(ката (%$!а (а крае"/ е$#"е" ре'=&тат/ е$"а о!:а о(&е$#>а*
94
OO ГЛАВА ОБЕКТ НА НАРОДОПСИХОЛОГИЯТА
1* ТОТЕМ/ РОД/ ПЛЕМЕ/ ЕТНОС/ НАРОДНОСТ/ ЕТНИbЕСКА ОБIНОСТ/ НАРОД
В(ек# #"$#в#$ ма&ко #&# м"о;о (в%р'ва м#"а&ото (#/ аметта (# #
#$е"т#-#>#ра"ето (# (%( (во. Ро$* Бе'ро$#ето в#"а;# (е е (м.та&о 'а
е$"а от "аA5те?к#те о&#C!# в (%$!ата "а е$#" #&# $р=; Cовек/ !#&о е
рок&.т#е* В(ек# "аро$ е ро#'&.'%& от ".ко;а<"#/ 'а;=!е"# в $а&еC#"#те
"а #(тор#.та ро$ове # &еме"а*
НаA5$а&еC в та'# +#&.$о&ет"а !рое"#>а "а ;о$#"#те в "аCа&ото "а "аA5
;'&ем#те $%&!оC#"# "а #(тор#Cе(ката амет (то# ТОТЕМЪТ* С "е;о (а
(в%р'а"# # "аA5%рв#те #$е# # ре$(тав# 'а ро#'+о$/ 'а ро$о"аCа&#е/ от
?е#то м%;&.во # "аA5Cе(то м#(т#C"о Cер#м (оме" 'а те'# #(тор#Cе(к#
'а&еC#"#/ Cре' ко#то о!аCе ко;а о5.("о/ ко;а о5#"т=#т#в"о/ "#е т%р(#м
+"ова"#е $а (е (амо#$е"т#-#>#раме*
И"$#а"(кото &еме )M$?#!ве, е $а&о от (во. е'#к о".т#ето )тотем, # 5F
о'"аCава )ро$%т м=,* И"$#а">#те (а в.рва&#/ Cе ро#'+о?$ат от ".какво
)@Ет#C"о ?#вот"о/ а в ".коA (&=CаA # от ра(те"#.* В т.+ те (а т%р(#&#
(во. тU;'оро$ # 'атова $%&;# ;о$#"# # векове (а (е от%?$е(тв.ва&# (
т.+* Бо;от5J5,J'&# (а ;#/ "о(#&# (а #мето #м като (во. ро$ова ем!&ема #
'"ак/ м#то&о5
5 * /Kра&# (а ;#/ т%р(#&# (а в т.+ 'акр#&а # =ова"#е* Това/ което
"#е (%вре5\#е."#>#те '"аем от МаA" Р#$ # "е;ов#те о#(а"#. "а ?#вота "а
#"$#а">#те
5 'а Г%рм.:ата 'м#./ 'а Го&.мата меCка/ 'а Север"#. е&е" # т* "* /
както (а K 5ар#Cа&# ".ко# от #"$#а"(к#те ро$ове #&# &еме"а/ "е е
"е;ова #'м#(&#те е&.ва:а о#(а"#.та "а Р#о Гра"$е # М#(#(##/ "а НG
Мек(#ко #&#
5F\ dте "а Арка"'а(/ а е$"о р#!&#?ава"е $о #(тор#.та "а #"$#а">#те/
aK ' #'ве(те" (м#(%& е #(тор#. # "а Тотем#'ма*
R R '?ем $а (# о!.("#м р# то;ава<"ата %&"а 'ав#(#мо(т "а %рво!#т5
ра от р#ро$ата # "еA"#те (т#+##/ каква м#(т#C"а е !#&а "а$е?$ата
,K кров#те&(тво "а ро$а* Това е (#&ата/ "ареCе"а Тотем#'%м/ това е
о$(%'5
5;т"о от%?$е(тв.ва"е/ ра'твар."е # в(%:ото време ом#&о(т#в.ва"е "а
5JC"ата в&а(т "а р#ро$ата Cре' м#т#C"#. окров#те&/ в коAто Cовек%т е
5 5O (а(е"#ето/ # ре!%$#ето (#* М#"а&ото е #$ва&о както Cре' м#(т#5
%р'а"а ( Тотем#'ма # мо:та "а окров#те&./ така # ( $=+а "а
K ;/ ко#то там 5 "а'а$/ "е'"аA"о к%$е/ (а !#&# ка?#5реC# веCе е$"о #
hK [K $а&еC"#. окров#те& 5 оме(е"# в ;е"ет#C"о м#(т#C"ата # м#то&о;#C5
c 85;еH "а тотем#'ма*
93
С&е$овате&"о в те'# %рв# в.рва"#. тр.!ва $а т%р(#м # "аCа&ото
ре&#;#о'"ото C=в(тво/ о.в#&о (е Cре' о!о?е(тв.ва"ето "а ?#вот"# # ра(K
"#.*
В тотем#'ма о5"атат%к (&е$ва $а т%р(#м "аCа&ото # "а ма;Uо("#Cе вото #
-орм#ра"ето "а >.&о е$"о (%(&ов#е от ма;Uо("#>#/ ко#то (а #м* ва?"ата
ро&. $а ом#&о(т#в.ват '&#те (#&# # (т#+##/ $а о!&а;оро$.ват т "а
р#ро$ата/ #&#/ както то;ава е #';&е?$а&о/ $а рав.т !&а;о(к&о"е" к
+ората от ро$а )"е;ов#. $=+,* Ето 'а:о ма;Uо("#>#те (а !#&# "ер.$ко
?р5F # во?$ове "а ро$а # &емето*
И'=CаваAк# &еме""#те от"о<е"#. в Ма&аA'#. "ар#мер/ Д?еAм( _реA #<еK
)Б&#'о(тта "а ме&а"е'#A(к#те во?$ове/ (оре$ ра'ка'а "а ме(т" ?#те&#/
оC#ва #'>.&о "а в.рата в това/ Cе те о!:=ват ( мо;%:# $=+оЕ р#те?ават
(вр%+е(те(тве"а (#&а/ ( ко.то мо;ат $а ока?ат в&#."#е в% $=+овете* Ако
во?$%т е "а&а;а& 'а$%&?е"#./ те (а (е #'%&".ва&#/ т%A к "аро$%т (е е
!о.& от "е;овата в&а(т "а$ $=+овете # е в.рва&/ Cе во?$%т м $а
р#C#".ва "е:а(т#. # !о&е(т# "а то'#/ коAто "е м= (е о$C#".ва, @_F
'%р/ Д?*/ З&ат"ата к&о"ка* С/ 1024B*
РОД* В %рво!#т"о о!:#""#. @ро$ов#.B (троA в(е овеCе (е о!#(т ро&.та #
м.(тото "а ро$а* Кр%в"ата вр%'ка в ро$а е "а%&"о 'а$%&?#те 'а
"а&#C#ето "а ро$ова о!:"о(т* Т. е (%:е(тв=ва&а в $ве -орм#K Патр#аK #
Матр#ар+ат/ в 'ав#(#мо(т от това $а&# !а:ата #&# маAката (а #'%&".U
р%ково$"#те -="к>## в (тоа"(к#. # ро$ов#. ?#вот* Ро$%т е .$ро "а
(ет"е<"ата ро$ова о!:#"а/ в(ео!: ре;=&атор "а от"о<е"#.та/ в ко#то
"овете "а ро$овата о!:#"а 5 като о5о!:а -орма>#. 5 (а в&#'а&#* От ;&i
тоCка "а #"тере(=ва:#. "# ро!&ем е ва?"о $а (е о(оC#/ Cе # о врек
ро$овоо!:#""#. (троA к=&тов#те $еA(тв#./ (&е$овате&"о # ре$о(тав 'а
оре$е&е"# в.рва"#./ о!о?е(тв.ва"#. # т* "* (а ро$%&?#&# $а (е ра'вK
като (а о&а;а&# # ре$о&а;а&# (%ответ"# $=<ев"# "атр=ва"#./ о5K5K
т%к ( ра'в#т#ето "а ро$а :е ре$о&а;ат # (%ответ"# ове$е"Cе(к# # +а
теров# реак>##/ ко#то в (воето о:е о5(ет"е<"о ра'в#т#е :е (т#;"а
+арактеро&о;#C"#те о(о!е"о(т# "а ра'&#C"#те &еме"а* Ро$овете (е о(
".ва&# в%в -ратр## 5 !рат(тва @$р* ;рB/ те %к в &еме/ а те %к в С%к
&еме"ата* Пр#мер 'а так%в &еме"е" (%G' е ра!%&;ар(к#.т &е&K (%G'/
(&ав."(к#.т &еме"е" (%G' # $р*
Така C=в(твото 'а р#"а$&е?"о(т (е е -орм#ра&о о:е в $а&еC"# вре # е
=ра?".ва&о ре<ава:о в&#."#е в%р+= ове$е"#ето/ (е!е=(е:а"(
(амоо>е"ката "а #"$#в#$а/ в 'ав#(#мо(т от това от коA # как%в р
ро#'+о?$а& тоA*
Мо?е $а (е ка?е/ Cе ре?#в.&а +#&.$о&ет#./ ро$овата о!о(о!е"о(т $е"
$"е<е" е 'аа'#&а ре$#>а (во# о(о!е"о(т#/ т. &е?# в &#C"ото (ам (тв#е #
;о ре$оре$е&. о".ко;а ( "е о5ма&ка (#&а/ отко&кото "а>#ок/ то
(амоC=в(тв#е***
Както рав#&"о #<е Е* Кара"-#&ов/ #ма (#&а # ;ор$о(т в (%'"аK5'а ро$а*
Това е ко&ект#в в%в времето )+ор#'о"та&"ото # верт#ка&"от Лео"#$
Лео"ов, @(* Сетемвр#/ 1028/ Q 11/ (* 119B*
99
В то'# (м#(%&/ веCе +#&.$а # тр#(та ;о$#"# от (%'$ава"ето "а
!%&;ар(ката $%р?ава/ ро$ов#те о(о!е"о(т# (а (рав"#те&"о ?#в#/ а ".ко#
от т.+ # 'аа'е"#* И макар Cе ре' о(&е$"#те ет$е(ет#"а ;о$#"#
ро$овете "а=("а+а (е&(к#те # ;ра$(к#те о&о'# # (е р%("а+а о
ет#&етк#те # (трое?#те # (та"а "еверо.т"о (ме<е"#е ме?$= т.+/ "а м"о;о
ме(та ро$ов#те о(о!е"о(т# (а "а%&"о ?#в# # $"е(* Нар#мер (е&ата око&о
Га!рово # $"е( "о(.т #ме"ата "а о("ов"#те ро$ове/ око&о ко#то (а
в%'"#к"а&# 5 Ба&#"ов>#/ Ко(т=рков>#/ Пе"ев>#/ Ва"ков>#/ Бо?е">#/
Ра+ов>#/ а така е о в(#Cк# ?ра#:а "а Ро$#"ата* M#в Cовек мо?е $а ".ма
от ро$а/ #мето "а ро$а (е <а'#*** Ро$%т #ма о(о!е"о ва?"#
+арактеро&о;#C"# о(о!е"о(т#* О;&е$аAте (е/ 'а $а в#$#те о("ов#те "а
(во. ро$* ПоCт# в%в в(ек# ро$ #ма е$"а #&# овеCе $=м#/ ко#то (а
+арактер"# (амо 'а "е;о/ м"о;о Cе(то в(ек# ро$ #ма (во. (е>#-#C"а
м#р#'ма/ (во. +арактер"а о+о$ка # $ор# -#'#Cе(ка $ом#"а"та* А?о това
(а в%"<"# о(о!е"о(т# "а ро$а/ о5ва?"ото е/ Cе тоA #ма # (во#
?арактеро&о;#C"# о(о!е"о(т#* И та'# о"а(&е$.емо(т "а +арактера е
'а!е&е5е&"а* М"о;о Cе(то е$"# Cерт# (е ре$ават от $.$о "а !а:а/ от
!а:а "а (."* $р=;# 5 ре' око&е"#е*
Ко;ато о#та&# "ар#мер Лев Н* То&(тоA как (# о!.(".ва -акта/ Cе
.е;ов#те $%:ер# (%в(ем "е р#те?ават "е;ов#те (о(о!"о(т#/ тоA от;ово5
роK )Та&а"т от$м+ает***,
В;&е$аAте (е в (е!е (# $а откр#ете ове$е"Cе(к#те реак>##/ ко#то (те **
K;?1И от $е$#те (#/ о(о!е"о(т#те "а те+"#. +арактер/ темераме"т #&#
З%' -о&к&ора "а в(ек# "аро$ #ма о;ром"о #'о!#&#е от о;оворк#/
ко#то K K*т та'# $%&!ока ро$ова # &еме""а (&е$аK 'а ко'ата # .рето/ 'а
кр=<ата K5KF* )"а $.$о (е м.та, # т* "* Да ;овор#м &# 'а о!&еCе"#те #
$о $"е( в , K ро$ов# о(о!е"о(т# "а '"ат"# а";&#A(к#/ -ре"(к#/ ;ерма"к#
#&# р=(к# ] а ро$ов#те ;ер!ове/ кра(.:# # $о $"е( 'ам%>#/ ка&.(к# #
ор%?#.* Това *т"ата ;ор$о(т "а Cовека/ 'ара$# ко.то тоA/ #"$#в#$%т от
ро$а/ е !#& 5Kа $=е&#/ # "а о$в#'#/ # "а (м%рт в 'а:#та "а "е;овата
Cе(т*** Kото в=&;ар#'#ра"е # т.("о к&а(ов#. о$+о$ в марк(#Cе(ката
"а=ка/ ар"'#ра"ето "а марк(овата м#(%& 'а !#т#ето # (%'"а"#ето/
$ове$о+а \iJте&"о ра'р=<ава"е "а о;ром"ата (#&а "а ро$а # в то'# (м#(%&
те '"$#в#$а от "ема&ко #(ко""# о("ова"#. 'а "е;овото &#C"о(т"о (тво*
G&о;#C"о # като '"аC#мо(т о!аCе/ о".т#ето )ро$, о!+ва:а '"а5 jе о5
<#рока #"террета>#.* Сре$"овеков"ата !%&;ар(ка &#терат=ра/ "а о(о!е"о
о$ро!"о от ака$* Д#м#т%р А";е&ов/ @В?* Б%&;ар(ко е 5 #$ео&о;#C"а м#(%&
# ро(вета* С/ 1028B "# ра'кр#ва (&е$5в# (м#(&ов# '"аCе"#.K
% в 'а вр%'ка/ (ро$"# (емеA(тва* В то'# (м#(%& ро$%т като о".т#е X5
т'ет(тва "а (м#(%&а/ в коAто $"е( ;о =отре!.ваме*
\d5K" оме?$= (# око&е"#./ во$е:# "аCа&ото (# от е$#" ро$о"а5"а&р*
Ва(#&ев#. ро$/ Гор"е"(к#. ро$ #&# в о5$а&еC"# време"а Со&омо"ов#. ро$
# т* "*
97
вB Като о".т#е о!#ра:о в (е!е (# в(#Cк# +ора о 'ем.та 5 т* е* ка в#$
5 ?е"(к#.т ро$/ м%?к#.т ро$ #&# о:е о5Cе(то Cове<к#.т ро$***
;B М"о;о Cе(то 5 в (ре$"#те векове/ а # $"е( 5 в о5(во!о$"а #"тер`K
та>#. ро$%т о'"аCава )"аро$,* Уотре!.ва (е # като "аро$"о(т* )ЕвреA(к
ро$, мо?е $а о'"аCава евреA(к#.т "аро$* И&# )!%&;ар(к#.т ро$, 5 (%:о "е
'"ака "а >е&#. !%&;ар(к# "аро$* Не (&=CаA"о (е ка'ва )ро$ом !%&;ар#",*
P* )Mа" Поат#е 5 ро$ом -ра">='#", # т* "*
ПЛЕМЕ* В =отре!ата "а о".т#.та/ ко#то :е о(оC#м в (&е$ва</ (тра"#>#/
(%:е(тв=ва '"аC#те&"а ме<а"#>а* Т. (е от"а(. ;&ав"о $о (%$%р "#ето/
което (е в&а;а в т.+ # ко&кото (тее"та "а о!о!:е"#е е о5в#(е то&кова
ме<а"#>ата (тава о5%&"а/ като ет"#Cе(к#те '"аCе"#. в(е о5Cе (е
'аме(тват #&c #'ме(тват от о&#т#Cе(кото '"аCе"#е/ което (е в&а;а в a
Мо?ем $а 'а!е&е?#м ра'&#C"#.т (м#(%&/ коAто (е р#$ава "а о".т; "аро$
"ар#мер о:е = А* Стра<#м#ров* ТоA м"о;о р.$ко =отре!.ва ( т#ето
)!%&;ар(к# "аро$, 'а о!о'"аCава"е "а !%&;ар(к#. ет"о(/ а "аA5Cе ;овор#
'а !%&;ар(ко &еме/ макар Cе ко;ато тоA ?#вее # твор# от &еме"
Ба&ка"#те ".ма веCе # (&е$а*
В%в -#&о(о-(к#. реC"#к о$ )&еме, (е ра'!#раK )-орма "а о!:"о( +ора/
+арактер"а 'а %рво!#т"о5о!:#""#. (троA*** В о("овата "а &е &е?ат
ро$ов#те от"о<е"#./ ко#то оре$е&.т о!о(о!.ва"ето "а &емет тер#тор#./
е'#к # к=&т=ра*** И'т&а(ква"ето "а ро$ов#те от"о<е"#. от (K в#те
$ове?$а&о $о ра'а$а"ето "а &еме"ата # $о о!е$#".ва"ето d "аро$"о(т,
@_#&о(о-(к# реC"#к* С/ 1023 (* 478B*
НаA5%рвото '"аCе"#е "а &емето/ което (е (ре:а "е (амо в (ре$K
ков"ата/ "о # в о5к%("ата к"#?"#"а/ е о!о'"аCава"ето "а ет"#Cе(ката
"о(т* Второто м= '"аCе"#е е (м#(%& "а отом(тво* Говор# (е 'а Пр#KF
&еме/ А$амово &еме # т* "*
В )Zе(то$"ев, Wоа" Ек'ар+ =отре!.ва )&еме, като 'аме(т#тF о".т#ето
)Cове<к# ро$,* ТоA ка'ва )Cове<кото &еме,/ което о'"аCа "е;о >е&#.т
Cове<к# ро$*
НаA5(ет"е )&еме, (е =отре!.ва # като "аро$* ВеCе (оме"а+ "аC#"а/ о
коAто о!о'"аCава !%&;ар(к#. "аро$ като !%&;ар(ко &еме еF "аA5
!е&е?#т#те "# "аро$о(#+о&о'# 5 А"то" Стра<#м#ров*
НаA5!&#'о $о авте"т#C"ата (# '"аC#мо(т о".т#ето (т#;а ко;ат "е;о
о!о'"аCаваме ;р=а от ро$ове/ о!е$#"е"# в &еме # то в %рвоС о!:#""#.
(троA/ ко#то #мат (воA &еме"е" во?$/ во$.т воA"# омеc 'ав&а$.ват
тер#тор## # т* "* Д* А";е&ов оре$е&. &емето такаK )СK те&"о о5
р.$каTHE е =отре!ата "а о".т#ето )&еме,* Това е (т*; ро#'+о$ $=ма/
(в%р'а"а ( "а&#C#ето "а &еме"а # &еме""# о!: като е$#" о5ра"е"
(та$#A/ ре$<е(тв=ва: о.вата "а "аро$"о(т"#те "о(т#* Но т. ро$%&?ава
$а (е =отре!.ва # р# #'ме"#&ата (е о!ета ко;ато &емето веCе е
'аме"е"о от "аро$"о(тта като е$"а о5"ар5(тее" "а ра'в#т#ето "а
!%&;ар(кото о!:е(тво, @Не=;а(ва:о (ам( "#е* С/ 1001/ (* 17B*
92
(# k&#
ка5Vка/ ;о
TТЯХ*
вето
е(то 5Kа"а
Kт от мето 5о о *токо5"м в
5* о!:5
FМОВО
\е& "а 5ава 'а
'а от
/******K5о Cре'
UF ЗИТНО5
/k@11ек$= (#*
F5[ав"#5
KKара о
Lе о!<5
5'"овка*
/ hL;$"а&а
;(%'"а5
П&еме"ата (%:е(тв=ват като ре&G$#. "а "аро$"о(тта # $%р?ав"о(тта*** С
о!ра'=ва"ето "а -ео$а&"ата $%р?ава # ра'а$а"ето "а ро$ово5о!:#"5"#.
(троA в м"о;о раAо"# "а (вета &еме"ата (е о!е$#".ват/ е$"о от т.+
(тава $ом#"#ра:о # рето.ва о(та"а&#те/ "а&а;а #м (во. е'#к/ а е'#к%т
"а $р=;#те (тава $#а&ект*** Така е в м"о;о раAо"# "а (вета/ "о "е
"ав(.к%$е* Пр#ето е/ Cе &емето (%:е(тв=ва $о о.вата "а $%р?авата* Но
# това "е е в#"а;# така* И $"е( в С=$а"/ в Н#;ер#. # т* "* (%:е(тв=ват
от$е&"# &еме"а/ р# "а&#C#ето "а е$"а е$#""а $%р?ава* В Н#;ер#. #ма
"а$ (е$ем$е(ет &еме"а/ в(.ко от ко#то ;овор.т "а (воA е'#к # в(#Cк# те
(%:е(тв=ват в рамк#те "а е$"а $%р?ава* И $"е( в рамк#те "а ^АР воGват
?е(токо $ве &еме""# о!:"о(т#* П&емето "а З=&=(#те #ма (воA &еме"е"
во?$ # (тро;а &еме""а ор;а"#'а>#.* С&е$овате&"о кате;ор#а&"#.т аарат/
( коAто (# (&=?#м в о$о!"# (&=Cа# тр.!ва $а #ма .("о ко"крет"о5
#(тор#Cе(ко '"аCе"#е # "е !#ва $а (е а!(о&Gт#'#ра*
ЕТНОС/ НАРОДНОСТ
В 'аа$"оевроеA(ката &#терат=ра $е&е"#е "а те'# $ве о".т#.
ракт#Cе(к# "е (%:е(тв=ва 5 там #ма о".т#е )ет"#Cе(к#,/ което е '"ак
'а "а>#о5<&"о(т/ а $ор# о".т#ето "а>#. е река&е"о <#роко/ (&о?"о #
"е.("о* И"тере("о е/ Cе # = "а<#те #(тор#># ".ма %&"о е$#"(тво в
=отре!ата "а <<.т#ето )ет"о(, # )"аро$"о(т,* Като >.&о те Cе(то ;#
(ме(ват #&# %к Cре' е'"ото о".т#е о!о'"аCават #&# о!.(".ват $р=;ото*
Така "ар#мер в к"#;ата (# )Има &# !%$е:е "а>#.та "#, @С/ 100]/ (* 4B
К* Ко(ев #<е/ CеK )ма&ко ре$# О(во!о?$е"#ето "# от т=р(ко ро!(тво в
Б%&;ар#. #ма&о 073 666 т=р># # 266 666 от $р=;# "аро$"о(т# @;%р>#/
а&!а">#/ в&а(#/ арме">#/ >#;а"#B,* От което (&е$ва/ Cе о(оCе"#те о5
;оре 5\\;а"#/ ;%р>#/ т=р># # т* "* 5 (а "аро$"о(т#* Ма&ко о5"атат%к в
(%:#. (# $а тоA о(оCва/ Cе к%м !%&;ар(к#. ет"о( (е р#C#(&.ват # ]66
666 !%&;ар# аме$а"#* Т* е* $окато >#;а"#те (а "аро$"о(т/ !%&;ар#те (а
ет"о( L което (е $а о'"аCава/ Cе тоA (&а;а '"ак "а раве"(тво ме?$=
)ет"о(, # )"аро$#&# р#ема/ Cе ма&>#"(твата (а "аро$"о(т/ а
рео!&а$ава:ата ;р=а 5
K* Др=;а$е о!аCе/ ак в то'# (# тр=$/ К* Ко(ев ка'ваK )Iо (е от"а(. $о
\(та"а&#те "аро$"о(т"# ;р=# ре' 1093;* те ре$(тав&.ват тв%р$е
"е'"аC#5ава## ро>е"т 5 е$ва 8* 9e*** Те"$е">#.та в #'ме"е"#.та "а
ро>е"т"#те L)/5т'о<е"#. ме?$= ет"#Cе(к#те ;р=# в !%&;ар(к#. "аро$
#';&е?$а***, # O* Т* е* е от"ово '"ак "а раве"(тво ме?$= ет"о(/
"аро$"о(т/ ма&>#"(тво/ Sео#а$ава:а "а>#о"а&"а ;р=а # р*
2 !ро<=рата (# )Ге"е'#( # -орм#ра"е "а !%&;ар(ката "аро$"о(т, @С/ \ ,O*
(* 4B ака$* Д* А";е&ов о(оCва/ Cе !%&;ар(ката "аро$"о(т #ма тр#
;;Sетв(к# е&еме"таK (&ав."(к#/ трак#A(к# # ра!%&;ар(к#*** В $р=;а (во.
ЯВГ8 о!аCе тоA рев#'#ра в #'ве(т"а (тее" това (вое (+ва:а"е/ като
о(оCва/ C; ;U?ар(ката "аро$"о(т е #';ра$е"а в ре'=&тат от (%Cетава"ето
тр#те @т=к тоA веCе "е =отре!.ва о".т#ето ет"#Cе(к#B 5 ме(т"ото
"а(е&е"#е @ре$#м"о трак#B # 'а(е&#&#те (е ре' PO 5 POO в*
90
(&ав."# # ра!%&;ар#*** О!аCе о5"атат%к $о!ав./ Cе ре<ава: $.& в
>.&о*K "#. о!&#к "а "ово(%'$а$е"ата "аро$"о(т/ като "аA5м"о;оC#(&е"# #
ет"#Cе( +омо;е""#/ #мат (&ав."#те* @Не=;а(ва:о (амо(%'"а"#е* С/ 1001B В
ре$K вора "а то'# к"#;а тоA о(оCва/ Cе "аро$"о(тта е ет"#Cе(ка
кате;ор (&е$овате&"о тоA (+ва:а ет"о(а като "е:о о5о!:о от
"аро$"о(тта/ ( ко# в&#'а в #'ве(т"о рот#вореC#е ( тв%р$е"#ето (#/ Cе
"аро$"о(тта (е (%'$* от ет"о(#***
Д* А";е&ов (+ва:а о".т#ето )ет"о(, о!аCе о $ва "аC#"а 5 в те(е" #
<#рок (м#(%&* И м#(&./ Cе #ма раво* )В те("#. (м#(%& "а $=мата 5 <K
тоA 5 ет"о(%т ре$(тав&.ва е$"а (%:е(тв=ва:а р# оре$е&е"# #(тор#Cе
=(&ов#. о!:"о(т от +ора/ ко#тоK 1B (# (&=?ат ( о!: е'#к/ 8B р#те?ават
еF (рав"#те&"о е$#""а # (е>#-#C"а 'а >.&ата о!:"о(т матер#а&"а #
$=+( d к=&т=ра/ както # ]B (амо(%'"а"#е 'а (во.та ет"#Cе(ка о!о(о!е"о(т
@Пак т (* 7B* И $о!ав. о5"атат%кK )Както (оC# ко"крет"ата #(тор#. "а
от$е&# ет"#Cе(к# о!:"о(т#/ !е&е'#те к=&т=ра/ е'#к/ (амо(%'"а"#е о!аCе
"е (е F в.ват (амо(то.те&"о* Те в#"а;# (а в (%Cета"#е ( оре$е&е"#
(о>#а&"# (тK т=р#/ т* е* в =(&ов#.та "а е$#" #&# $р=; о!:е(тве" (троA*
Това #ме (в%р'ва"е "а ет"о(а ( оре$е&е"а (о>#а&"а (тр=кт=ра мо?ем $а
о'"аC#м KX ет"о( в ра'<#ре"#. (м#(%& "а $=мата/ #&# о5тоC"о ка'а"о/
като е (о>#а&е" ор;а"#'%м, @Пак там/ (* 7B*
Име""о "аро$"о(тта тоA оре$е&. като )(&о?е" ет"о5(о>#а&е" ор; '%м/
(%Cетава: о!ект#в"# (%( (=!ект#в"# (тра"#, @Пак там/ (* 1]B*
(=!ект#в"#те (тра"# (е от"а(.т (амо(%'"а"#ето # к=&т=рата/ к%м о!ект#
те 5 тер#тор#.та/ в%р+= ко.то (а (е о!о(о!#&# ет"#Cе(к#те о!:"о(т#/ ре$
"е;о "аро$"о(тта 'аоCва там/ к%$ето (е #';ра?$а/ # (е =тв%р? в%р+=
е$"а траA"о =(та"ове"а тер#тор#./ ( ко.то е "ера'р#в"о (в%р
#(тор#Cе(кото A !#т#е в ро$%&?е"#е "а +#&.$о&ет#.* К%м о!ект#Е
$еA"о(т# тоA р#!ав. рав#&"о е'#ка/ коAто оре$е&. като )$=<а "а "K
"о(тта,*
В(#Cк# #'(&е$овате&# като Cе &# #;"ор#рат ро&.та "а $ом#"#ра"е е$#"
ет"о( "а$ $р=; в рамк#те "а е$"а оре$е&е"а $%р?ава/ като "аA5ва (оре$
"а( !е&е; 'а оре$е&."е "а "аро$"о(тта* За:ото така е "е (амо
5 така е !#&о # ".ко;а 5 ра!%&;ар(к#.т ет"о( "ар#мер/ р# (%'$ава"е
!%&;ар(ката $%р?ава 5 о;&%:а о(та"а&#те $ва 5 (&ав."(к#. # трак#A Така
(е о!ра'=ва !%&;ар(ката )"аро$"о(т,/ 'атова т. "о(# # #мето )!% (ка,*
От т=к "атат%к/ (оре$ "а(/ в%р+= тер#тор#.та "а та'# !%&; $%р?ава/
к%$ето $ом#"#ра !%&;ар(ката "аро$"о(т/ е в%'мо?"о "еретK (е/ оа$"а&#
о ра'&#C"# #(тор#Cе(к# р#C#"# 5 ро!(тва/ воA"#/ ре(еK
5 $а (%:е(тв=ват $р=;# ет"#Cе(к# е&еме"т#/ "о те "е (а "аро$"о(т/ а е,
в рамк#те "а !%&;ар(ката $%р?ава* Те "е (а # ет"#Cе(ко ма&>#"(тK
от"о<е"#е "а $ом#"#ра:ата "аро$"о(т* Ако (та"е рето.ва"ето/ а(# >#.та
"а ".коA ет"о( от !%&;ар(ката "аро$"о(т/ тоA ро(то #'Cе'ва так%в/ "о
$окато (%:е(тв=ва/ $окато #ма (воA е'#к/ (вое ет"#Cе(ко (аK "а"#е 5 тоA
е ет"о( # "#:о $р=;о* Ет"о( в (м#(%& "а ет"#Cе(ка тр=*
Q
76
ПЛЕМЕ И НАРОДНОСТ
Ака$* Д* А";е&ов о(оCва # ".ко# ра'&#C#. ме?$= &емето # "аро$"о(тта/
(в%р'а"# ( $#"ам#ката #&# =(тоAC#во(тта "а р#'"а>#те/ ко#то рав.т
&емето &еме # "аро$"о(тта 5 "аро$"о(т*
П&емето е о5мо!#&"о от "аро$"о(тта* То мо?е $а (ме".ва @# #(тор#Cе(к#
това м"о;о Cе(то е !#&о тоC"о такаB (во#те о!#та&#:а* Наро$"о(тта е
"е:о о5о(то.""о/ о5=(е$"а&о/ о5'$раво # траA"о (в%р'а"о (%( (во.та
тер#тор#.* Нем(к#те &еме"а (а в ро>е( "а "ерек%("ато $в#?е"#е в е$#"
&U&%; ер#о$ от (во.та #(тор#.* Пра!%&;ар#те #'в%рв.ват "еверо.т"о
$%&5R;#. %т от мо";о&(к#те (те#` $о Yе"тра&"а Евроа* Мо?е $а (е ка?е
# такаK
\ 5емето (е ревр%:а в "аро$"о(т е$ва то;ава/ ко;ато то траA"о (е
"а(та"#
\ 5ре$е&е"а ;ео;ра-(ка тер#тор#./ ко;ато 'аоC"е $а во$# =(е$"а&
?#вот* (е о.в.ва #(тор#Cе(к# р# (м."ата "а %рво!#т"о5о!:#""#. (троA
(
-ео$а&#'ма*
Наро$"о(тта/ (&е$овате&"о/ е о!:"о(т "а е'#ка/ (амо(%'"а"#ето/ к=&т=55
a1 # в.рата* В о5к%("#те ер#о$#/ ко;ато е$#" ет"о( (тава $ом#"#ра:
"а$ "а&#те в е$"а "аро$"о(т/ в%'мо?"о е вер(к#те ра'&#C#. $а (е
'аа'.т/ LS;а $а (е р#еме о!:#. е'#к*
За "аро$"о(тта +арактер"а е (м."ата "а ре$#<"#те кр%в"оро$(тве"#
ае;U'к# ( тер#тор#а&"ата о!:"о(т/ каквато # "а &еме""#те е'#># от е$#"
р;а"#5 IР, ;';;* (%:е(тв=ва: "аре$ ( ре$#>а $#а&ект#* В(.ка
"аро$"о(т #ма (вое К%м \Q ;Uо.рате&"о #ме* В "е. (е 'ара?$ат
е&еме"т#те "а о!:а к=&т=ра*** ав"#5 В* С&е$овате&"о
!е&е'#те "а "аро$"о(тта (аK
Со5 :; 1Rk Я("о оре$е&е"о/ (рав"#те&"о о(то.""о
тер#тор#а&"о о(е&#:е
к$ава Z 1 Ет"#Cе(ка #$е"т#-#ка>#./ (амо(%'"а"#е 'а
ет"#Cе(ка р#"а$&е?"о(т
Uр'а"о к hK О!: е'#к "а "аро$"о(тта* Това е "еA"ата
(%:"о(т/ "еA"#.т "еотме5
в"#те :к $lm '"ак*
O "аро$5 Нj 4B Ко"(о&#$#ра"ето # -орм#ра"ето "а
"аро$"о(тта е (в%р'а"о веCе (
5'ето "а $%р?ав"а ор;а"#'а>#.* Наро$"о(тта е !е&е; "а $%р?авата/ аето
"а 1Н1 S&aJ $%р?авата е =(&ов#е 'а "а&#C#ето "а "аро$"о(тта*
В%'мо?"о е о!аCе 15ва?"#. НР KL(?вата 'а о5$%&;о #&# о5кратко
време $а ре(та"е $а (%:е(тв=ва/ а $"е( К ;"о(тта $а (е
'аа'#/ $а о>е&ее* Д%р?авата "е мо?е $а (%:е(тв=ва !е'
аето "а ИV:Sв&<# ".ко&ко "аро$"о(т# 5 "аро$"о(тта о!аCе мо?е 'а
'"аC#те&"о време 1(к#.* SSSSSН$5'а&а'# !е' "а&#C#е "а $%р?ав"а
ор;а"#'а>#./ "о (амо р# =(&ов#е/ Cе '%&;ар5 nSSSSSНJS ве$"%? е
(%:е(тв=ва&а*
U&;ар(к; SSSSSSНрка (&е$ а$а"ето (# о$ т=р(ко ро!(тво Б%&;ар#.
'а;=!ва (во.та ;оGе SSSНИ$о"а #$е"т#C"о(т/ "о !%&;ар(ката "аро$"о(т
ро$%&?ава $а (%:е(тв=ва (е&е"#. SSSkБр `` !ор# 'а о>е&.ва"ето (#*
С%рот#вата (ре:= т=р(ката а(#м#&а>#. K ет"о(; SSSНVрк+' ;&ав"о о
$ве &#"## 5 "а>#о"а&"о # ре&#;#о'"о рето.ва"е/ "е 5Fтво ;*K CSZZI<<
'= ;р%мва"ето "а о(&е$"ата р=(ка =<ка в !ор!ата 'а "а>#о"а&"о
FF'м#&а5 Яр fL11!#?'е"#е* Б%&;ар(кото (амо(%'"а"#е/ е'#к%т/
;ео;ра-(ката оре$е&е5aK ; катF Н '?&;U&?ават $а (а тр#те
оор# "а о>е&.ва"ето/ (%Cета"# в е$"о е$#""о
*)мо(%'5L*"а*
1&(рg' "аA5"ов# #'(&е$ва"#. от (евер"#те (к&о"ове "а Х#ма&а#те @В?*
До!рев/ П* 5 5iте 5 е'#к # к=&т=ра* С/ 1001B*
71
>.&о 5 +р#(т#."(ката ре&#;#./ "аро$"о(т"#те тра$#>##/ к=&т=р"ата
#$е"тт;5"о(т* В то'# (м#(%& к=&т=рата/ в'ета като (#(тема от о!ре$#/
"ав#>#/ тра&5>## # т* "* е Cетв%рт#.т о("ове" !е&е; "а "аро$"о(тта*
)По$ о".т#еK к=&т=ра 5 #<е П* М=та-C#ев 5 (е ра'!#ра (%вк="о(тта от
$=+ов"# матер#а&"# р#$о!#т#. # !&а;а/ !е' какв#то "е е м#(&#м ?#вот%т
"#то е$"о (%:е(тво* Затова в%в в(.ка к=&т=ра (е ра'&#Cават $ве (тра"# 5
матер;5а&"а # $=+ов"а*, @К"#;а 'а !%&;ар#те* С/ 1027/ (* 198B*
Пет#.т о("ове" !е&е; "а "аро$"о(тта е ро$=кт "а в(#Cк# те'# Cе
е&еме"та/ коAто в оре$е&е" #(тор#Cе(к# ета р#$о!#ва (амо(то.те*,
'"аCе"#е* Това е $=<ев"о(тта/ "рав(тве"о (#+#Cе(ката -#'#о"ом#. "а Еа
ро$"о(тта/ о("овата/ в%р+= ко.то :е (е ра'в#ва о5"атат%к "а>#о"а&"а
@"аро$"о(те"B +арактер # коAто :е (е оре$е&. в о("ов"ата (# (%:"о(т
о(оCе"#те ет -актора/ &G( -актор#те/ ко#то ревр%:ат "аро$"о(т#
"а>#.*
Пр# -орм#ра"ето "а "аро$"о(тта/ което в Б%&;ар#. (тава ре' УZ5ЕХF от
(ме(#>ата "а (&ав."#/ !%&;ар# # трак#/ "а ре$е" &а" #'&#'ат о!<
#"тере(#/ (в%р'а"# (%( (о!(тве"о(тта в%р+= 'ем.та # "еA"ата 'а:#та/ о.
ват (е веCе о5.("о е&еме"т#те "а о!:ата $=<ев"о(т*
Наро$"о(тта е е$#" о5'р.& # #(тор#Cе(к# # ;ео;ра-(к# о5ов&а ет"о(* С
$р=;# $=м# к%м !е&е'#те "а ет"о(а # "аро$"о(тта (&е$ва $а от"е(ат о:еK
9B Нрав(тве"о5(#+#Cе(к# о!&#к/ коAто о5к%("о :е &е;"е в о("ова"K
"а>#о"а&"#. +арактер
7B У(тоAC#ва #(тор#Cе(ка амет/ ко.то е 'а$%&?#те&"а 'а "аро$"о ;
овеCе/ отко&кото 'а ет"о(а* Y#;а"(к#.т ет"о( # = "а(/ # $р=;а$е о
(е;K ".ма/ "ар#мер/ такава =(тоAC#ва #(тор#Cе(ка амет* Y#;а"#те ма&ко
'"F 'а (во. $%&%; %т к%м Евроа/ а м"о'#"а в%о!:е "#:о "е '"а.т 'а
то'# т%A като те # $о $"е( ".мат (во. #(ме"о(т***
2B b=в(твото 'а ро$о&G!#е # атр#от#'%м 5 !е' "е;о ".ма "аро$аK $окато
ет"о( мо?е $а #ма* Ет"о(%т мо?е $а ре"е(е това (# C=в(тво 'ем./ ко.то
"е е ро$#&"а 'ем. "а $е$#те м=***
О!аCе в &#терат=рата (%:е(тв=ва # о".т#ето )Ет"#Cе(ка о!:#K @В?*
Совет(ка. #(тор#Cе(ка. '">#к&ое$#.* М*/ 1079/ 9]259]0B По$ ет"к1 ка
о!:"о(т (е ра'!#ра #(тор#Cе(к# в%'"#к"а&а =(тоAC#ва (о>#а&"а ;р=;*K
+ора/ ре$(тав&.ва"а като &еме/ "аро$"о(т/ "а>#. # $р=;# о!ра'=вам
О("ов"о =(&ов#е 'а в%'"#ква"ето "а ет"#Cе(ката о!:"о(т е о!:"о(тKK
тер#тор#.та като е(те(тве"а о("ова 'а о!е$#".ва"ето "а +ората/ а (%:о
о!:"о(тта #&# !&#'о(тта "а те+"#те е'#>#* Нер.$ко/ "ар#мер р# (%'K
"ето "а амер#ка"(ката "а>#. 5 о(оCва е">#к&ое$#.та 5 о!:о(тта "а е'
(е е $о(т#;а&а Cре' ра'в#т#ето "а (тоа"(к#те/ к=&т=р"#те # $р=;# ме?$=
ра'"ое'#C"#те комо"е"т# "а ет"#Cе(ката о!:"о(т/ т* е* ре$е" ва&а е от
(амо (е!е (# "е то&кова о(&а"#е/ ко&кото ре'=&тат "а ро>еKK5
ет"о;е"е'#(а* В +о$а "а то'# ро>е( о$ в&#."#е "а ра'&#C"# (о><F
#ко"ом#Cе(к# -актор# # о(о!е"о "а р#ро$"ата (ре$а/ (е .в.ват +аракт'
78
р# &о
k"а5.т от
5а в
\е в%р+=
hK5Kо(т, 5KFKCе(55 &а от а"#.* та "а K така KK$ава5*** 38 е'#ка
5т ЗрЪЗКИ
*** KFтав&.5е(а"а а&"о5ер"к
'а ет"#Cе(ката о!:"о(т Cерт# "а матер#а&"ата # $=+ов"а к=&т=ра/ !#та/
;р=ов#те # (#+о&о;#Cе(к# +арактер#(т#к#* Наре$ ( това (е #'ра!отва #
ет"#Cе(кото (амо(%'"а"#е/ ва?"а ро&. в което #;рае ре$(тавата 'а
о!:"о(т/ 'а ро#'+о$а # #(тор#Cе(ката (%$!а "а в&#'а:#те в та'#
ет"#Cе(ка о!:"о(т +ора*
a R
ПоCт# в(#Cк# те'# е&еме"т#/ "аре$ ( о!:"о(тта "а тер#тор#.та # е'#ка/
мо;ат $а (е ра';&е?$ат като "еA"# р#">##* По".ко;а 'а -орм#ра"ето "а
ет"#Cе(ката о!:"о(т (о(о!(тв=ва о!:"о(т "а ре&#;#.та/ а (%:о така
!&#'о(тта в ра(ово от"о<е"#е* Такава !&#'о(т в%'"#ква # р#
о!ра'=ва"ето "а '"аC#те&"# ре+о$"# ;р=# ме?$= в&е'&#те в е$"а
ет"#Cе(ка о!:"о(т р.'ко ра'&#C#м# ра(ов# комо"е"т# 5 "ар#мер =
!ра'#&>#те/ = к=!#">#те # т* "* С-орм#ра"ата в так#ва (&=Cа# о!:"о(т (е
ро.в.ва като (о>#а&е" ор;а"#'%м (амов%'ро#'ве?$а: (е о %т. "а
ет"#Cе(к# е$"оро$"#те !ракове # ре$ава"ето "а "ов#те око&е"#е "а
е'#ка/ к=&т=рата/ тра$#>##те/ ет"#Cе(ката ор#е"та>#. # т* "*
За $а !%$е о5=(тоAC#во (%:е(тв=ва"ето A/ ет"#Cе(ката о!:"о(т (е (трем#
к%м (%'$ава"ето "а (во. (о>#а&"о5тер#тор#а&"а ор;а"#'а>#./ каквато в
к&а(овото о!:е(тво е $%р?авата*
С теCе"#е "а времето от$е&"#те Cа(т# "а така (-орм#ра"ата ет"#Cе(ка
о!:"о(т мо;ат $а (е ра'а$"ат тер#тор#а&"о/ C&е"овете A/ ре(е&#&# (е в
$р=;# (о>#а&"о5#ко"ом#Cе(к# # р#ро$"# =(&ов#. мо;ат $а #'ме".т м"о;о
(тра"# от к=&т=рата # !#та/ $а в'емат е'#ка "а $р=;а ет"#Cе(ка о!:"о(т*
Докато = т.+ (е 'аа'ва ет"#Cе(кото (амо(%'"а"#е като о("ове" ет"#Cе(к#
тре$е&#те&/ те (е вк&GCват в ре$#<"ата ет"#Cе(ка о!:"о(т*
С%:е(тве"#те #'ме"е"#. в е'#ка # к=&т=рата 5 о(о!е"о те'# #'ме"е"#. в
ет"#Cе(ката о!:"о(т/ ко#то во$.т $о роме"# в ет"#Cе(кото (амо(%'"а"#е/
к%м рем#"а5'а"ето "а ;р=# +ора от е$"а ет"#Cе(ка о!:"о(т в $р=;а/ (е
"ар#Cат ет"#Cе(5еA ро>е(#* Те !#ват $ва в#$аK ра'$е&#те&"# 5
+арактер"# ;&ав"о 'а %рво!#т5<ата ео+а/ # о!е$#"#те&"#* Те %к (е
$е&.т "а ко"(о&#$а>#о""#/ а(#м#&а>#5е""# # ме?$=ет"#Cе(к# #"те;ра>#о""#
5 в(#Cк#те в е$"а #&# $р=;а (тее" оре$е&.т (%$!ата "а ет"о;е"е'#(а*
Пр#ето е/ (оре$ е">#к&ое$#.таS$а (е ;овор# 'а #(тор#Cе(к# т#ове
ет"#Cе(к# о!:"о(т# 5 &еме/ "аро$"о(тS "а5O*** Терм#"%т )ет"#Cе(ка
о!:"о(т, о".ко;а (е =отре!.ва 'а о!о'"аCава"е ".ко&ко ет"о5
&#";в#(т#C"# ;р=# 5 "ар* р=(#/ о&.>#/ =кра#">#/ ко#то ('!ра'=ват
(&ав."(ка ет"#Cе(ка о!:"о(т/ а (%:о # 'а о$ра'$е&е"#. в%тре в ?аро$а 5
това (а ет"#Cе(к#те ;р=#*
Н.ко# автор# о!о'"аCават %рво!#т"о5о!:#""#. (троA като м= оре$е5';;
о(о!е" т# ет"#Cе(ка о!:"о(т 5 "е (амо &емето/ "о # ;р=ата ро$(тве"#
5&еме"а* За ро!ов&а$е&Cе(ката -орма>#. (е #'о&'ва терм#"%т )$емо(,/ 'а
-ео$а&"#. (троA 5 )"аро$"о(т,*** @В?* Пак там/ 9]259]2B
7]
8* ЕТНОГЕНЕЗИС/ РАСА/ НАYИЯ/ НАСЕЛЕНИЕ/ МАЛYИНСТВО
ЕТНОГЕНЕЗИСЪТ е т.("о (в%р'а" (%( (%$!ата "а ет"о(а* То о'"аCа' ро>е(
"а (%'$ава"е "а "ова ет"#Cе(ка о!:"о(т "а !а'ата "а (%:е(тв=ва&#F о5
ра"о ет"#Cе(к# комо"е"т#* В то'# ро>е( те #&# ;=!.т (во.та ет"#Cе<
(е>#-#ка # #'Cе'ват от #(тор#Cе(ката (>е"а/ както е (тава&о ( ;а&#т
-ра"к#те/ !=р;="$#те/ ве(т;от#те р# (%'$ава"ето "а -ре"(ката "аро$"оKK
#&# Cа(т#C"о (е (%+ра".ват като аA"#те L Cа(т от ко#то в&#'ат в (%(тава
' .о"(ката "а>#./ а Cа(т (е 'аа'#&# като от$е&"а "аро$"о(т*** @Пак #C
(* 9]0B
РАСА
Ре$#>а #(тор#># # #(ате&# Cе(то =отре!.ват в (м#(%& "а "ароF
о".т#ето )ра(а,* Сре:ат (е так#ва оре$е&е"#. като )!%&;ар(ката раа,
);р%>ката ра(а, # т* "* С%:е(тв=ва $е&е"#е "а CовеCе(твото "а ра(# #
((KF >вета "а ко?ата* Така ра(#те !#ват Cер"а/ ?%&та/ !.&а/ Cерве"а*
Е$#" CкK1 ;е"ет#Cе" !е&е;/ коAто ре$о&а;а #'ве(т"а +арактер#(т#C"а
о(о!е"о(т/ еKHB "#как%в (&=CаA т. "е !#ва $а (е а!(о&Gт#'#ра*
П* М=та-C#ев о (воем= =отре!.ва о".т#ето* Ра(ата еK )ра'&#C"а a
от$е&"#те (&=Cа#/ а р# това $о(та (&о?"а (%вк="о(т от о(о!е"# $=+ов#a
-#'#Cе(к# каCе(тва/ C#.то (%:#"а #&# #"те"'#в"о(т 'ав#(# #&# (е ореHK
от ро#'+о$а/ от кр%вта*, Соре$ това ;&е$#:е ра(ата = е$#" "аро$ о!=е&
"е;овата (о(о!"о(т 'а в%'р#.т#е/ 'а е$#" #&# $р=; в#$ творCе(тЕK
ра'в#т#е/ т. оре$е&. ве&#C#"ата "а "е;ов#те $=+ов"# 'а&о?!#/ !о;ат(тв
"а оте">#а&"#те м= (#&#/ "е;овата (к&о""о(т к%м е$"а #&# $р=;а
(ам((KC1 .ва/ "аC#"а о коAто реа;#ра к%м в%"<"#. (в.т/ (#&ата "а
C=в(твото 1d; (амоо'"а"#е/ о$ат&#во(тта м= "а $#(>#&#"а #
ор;а"#'а>#./ $=+ов"атK # -#'#Cе(ка #'$р%?&#во(т/ =(ета м= 'а м.рка #
реа&"о(т # т* "* @М=та-5KKH П* К"#;а 'а !%&;ар#те* С/ 1027/ (* 133B В(е
#'+о?$аAк# от о$о!"# ;&iK тоCк# 'а ра(ата "а от$е&"#те "аро$# @както
(е в#?$а/ (оре$ П* М=та-a& >вета "а ко?ата е (амо е$#" от е&еме"т#те
"а ра(атаB ра(#те (е $е&.5"#'<# # в#(<#K в Евроа това $е&е"#е #ма<е
е$#" +арактер о времет -а<#'ма # +#т&ер#'ма/ в $р=; ер#о$ в САI %к
'а "#'<а ра(а K оре$е&е"# Cер"#те/ а !е&#те 5 'а в#(<а* Х#т&ер $е&е<е
"а в#(<а K*** ар#A>#те/ а (&ав."#те # евре#те (C#та<е 'а "#(<а ра(а***
По$о!"о $е&е"#е е $%&!око "е"а=C"о/ "о в%в -орм=&#ра"#те !е&еK5ра(ата
от П* М=та-C#ев "#е "е мо?ем $а "е откр#ем (ер#о'"# о("ова"F #'ве(т"а
ре$оре$е&е"о(т "а (о(о!"о(т#те "а от$е&"#те "аро$#/ 'а те ' те
реак>## # 'а&о?!#/ (в%р'а"# ( ;е"ет#C"ата #м ре$оре$е&е"о(т # #
р#Cе(к#те =(&ов#./ ко#то (а ра'в#ва&# те+"#те "а>#о"а&"# каCе(тва както
(е в#?$а от #'&о?е"ото $о т=к/ тоC"о о то'# "аC#" "#е -орм=&#тS "е
ра(ата/ а "а>#о"а&"#. +арактер "а е$#" "аро$* КаCе(твата/ ко#т
М=та-C#ев оре$е&. като !е&е'# "а ра(ата/ "#е р#емаме 'а -актор#* K
$е&.:# "а>#о"а&"#. +арактер***
Както (е в#?$а от #'&о?е"#ето м= в "е;овата )К"#;а 'а !%&;а
74
*'а
OF #
р#те
(ам#.т тоA м"о;о %т#/ ;овореAк# 'а ра(ата # "еA"ото '"аCе"#е 'а
(%$!ата "а е$#" "аро$/ в(%:"о(т ;овор# 'а "е;ов#. "а>#о"а&е" +арактер*
Както # о!рат"ото 5 ;овореAк# 'а о(о!е"о(т#те "а то'# +арактер/ тоA #ма
ре$ в#$ ра(ата*
Ер"е(т Ре"а" 5 в#$е" -ре"(к# #'(&е$овате& 5 "е рав# ра'&#ка ме?$=
ра(а/ както тоA . ра'!#ра/ # ет"о(/ както "#е ;о ра'!#раме* Ет"#Cе(к#.т
терм#" #'о!:о като о!о'"аC#те& "а ет"о( в #'(&е$ва"#.та # "а $р=;#
'аа$"# =Cе"# оCт# "ав(.к%$е (е о$ме". ( ра(ов* )*** То'# -акт 5 #<е
"ар#мер Ре"а" 5 е (&е$(тв#е от $р=;а ва?"а о(о!е"о(тK -ра"к#те/
!=р;="$#те/ ;от#те/ &ом!ар$#те/ "орма"#те во$.т тв%р$е ма&ко ?е"# от
(во.та ра(а (%( (е!е (#***, @(* )Па"орама, Q 158/ 100]B* По5"а$о&=
Ре"а" #<еK )Пре$(тавата 'а ра(ов# ра'&#C#. в "а(е&е"#ето "а _ра">#./
така оCев#$"а = Гре;оар $Uо Т=р/ &#(ва в каквато # $а !#&о (тее" =
-ре"(к#те оет# # #(ате&# (&е$ ХG; Кает* Ра'&#C#.та ме?$=
!&а;оро$"#Cе(твото Sро(то&G$#ето (а о$Cерта"# в "аA5;о&.ма (тее"/ "о
та'# ра'&#ка в "#как%в (&=CаA "е е ет"#Cе(ка/ а е ра'&#ка в $о!&е(тта/
в ор.$к#те # в ре$ава"ото о "а(&е$(тво о!=Cе"#е***, @Пак тамB И о:еK
)*** как така ZвеA>ар#./ "а!ро.ва:а тр# е'#ка/ $ве ре&#;##/ тр# #&#
Cет#р# ра(#/ е "а>#./ $окато +омо;е""а То(ка"а "е еJ @Пак там/ (* 44B
Мо?е $а (е ка?е/ Cе о".т#ето )ра(а, ре' о(&е$"#те $е(ет#&ет#.
о(тее""о #'а$а от "а=Cе" о!орот/ като "е;ов#те (%(тавк# в&#'ат в
кате;о5р#а&"#. аарат "а от$е&"#те "а=к#/ 'а"#мава:# (е (е>#а&#'#ра"о
( #"$#в#$а #&# "а>#.та*
НАYИЯ
В(#Cк# о#т# $а (е $е-#"#ра/ $а (е 'акове о".т#ето )"а>#., в е$"о
тоC"о оре$е&е"#е (е ока'ват # $о $е" $"е<е" !е'&о$"#* Има ре$#>а
!е&е'#/ ;о#то о'во&.ват $а о'"аем "а>#.та* _акт е о!аCе/ Cе в
ра'&#C"#те (тра"# ;;ор# "а Евроа/ "а "а>#.та (е $ават "е (амо ра'&#C"#
оре$е&е"#./ "о # $ор# ;а'&#C"о '"аCе"#е* С&е$овате&"о "а>#.та е е$"о
о!текаемо о".т#е/ което тв%р$е Cе(то (оре$ о&#т#Cе(к#те #&# $%р?ав"#
"=?$#/ о ра'&#Cе" "аC#" Fе #"террет#ра*
С "а>#.та тв%р$е Cе(то е (в%р'а" т* "ар* "а>#о"а&е" в%ро( # ре$#
<(#Cко такова (&о?"о # ко"-&#кт"о о".т#е като )"а>#о"а&#'ма,/ което в
е&#" век (амо рет%р. тв%р$е ра'&#C"# #"террета>##* Н.ма # $о (е;а
е$#"(тво (ре$ =Cе"#те о в%ро(а какво тоC"о е "а>#о"а&#'м%т* И тоA/
както Е"<.та/ в ра'&#C"# ер#о$# в Cове<ката #(тор#. о ра'&#Cе" "аC#"
е Gтеррет#ра" # о ра'&#Cе" "аC#" #'о&'ва" 'а оре$е&е"# о&#т#Cе(к#
к;а ;еоо&#т#Cе(к# >е&#* Ето "ар#мер как #';&е?$а ро!&ем%т 'а
"а>#о"а5ма # 'а "а>#.та в ра'!#ра"#.та "а $вамата ;о&ем# м#(&#те&# от
ео+ата \а В#ктор#а"(ка А";&#. 5 Акт%"/ ко"(ерват#ве" &#!ера&/ # Д?о"
СтGарт М#&* рома"т#Cе" ра$#ка&*
Да 'аоC"ем ( "а>#о"а&#'ма* Соре$ Акт%" 5 както ;ерма"(к#.т/ така #
а"(к#.т "а>#о"а&#'%м в кра. "а м#"а&#. век (а !#&# ко"(тр=кт#в"а
d* о!е$#".ва:а ма&к#те $%р?ав#># в ;о&ем#/ $окато ре' 86 век тоA/ е
"а(оCе" #'>.&о к%м ра'ок%(ва"ето "а ;о&ем#те $%р?ав# "а
73
ма&к#*** )В(#Cк# "а>#о"а&#(т# 5 #<е Акт%" 5 #мат (о!(тве"а ре$(тава
'а това какво ре$(тав&.ва $=мата )"а>#.,* С+ва:а"ето "а "а>#.та като
ра(ова #&# ет"#Cе(ка ;р=а ре$#'в#ква о'&о!&е"#ето "а "а>#о"а&#'ма***
За ме" $=мата )"а>#., мо?е $а (е от"а(. (амо 'а "аро$/ коAто е о!е$#"е"
о&#т#Cе(к# # (%(тав&.ва това/ което Р=(о "ар#Cа Ра1е/ което в"=<ава
атр#от#C"о C=в(тво = (во#те C&е"ове* Ето 'а:о мо?ем $а ;овор#м 'а
о&.>#те като "а>#. $ор# ко;ато По&<а "е (%:е(тв=ва "а картата "а
Евроа/ (&е$ о$е&.5"ето "а "еA"ата тер#тор#. ме?$= (%(е$#те #*, @(*
)Па"орама,/ Q 158/ 100]/ (* ]2B Соре$ Д?о" СтGар$ М#& )"а>#о"а&#'м%т,
е !ор!а 'а авто"ом#. "е "а в(.ка о!:"о(т от +ора/ а "а в(.ка "а>#.*
Пре' о(ем"а$е(ет# век (е ка'ва<е/ Cе "а>#.та е ;р=а/ о!е$#"е"а от о!:а
к=&т=ра/ е'#к # еве"т=а&"о ре&#;#.*** См.та (е/ Cе "а>#.та е (%(таве"а
от +ора ( о!:# ет"#Cе(к# коре"#* Това оCев#$"о е м"о;о о=&.р"о
(+ва:а"е 'а "а>#.та, @Пак тамB*
Про!&ем%т 'а "а>#о"а&#'ма (та"а о(о!е"о о(т%р в (ветове" ма:а! ре$#
"аCа&ото "а Втората (ветов"а воA"а/ ко;ато в #мето "а )"а>#о"а&"#те,
#$еа&# !е ро&.та +#&.$# то"ове кр%в* Ра'$е&."ето "а (вета (&е$ кра. "а
воA"ата "а $ва &а;ера ре<# #&# о"е о=(око# 'а о&ов#" век
"а>#о"а&"#. в%ро( # "а>#о"а&#'ма/ #'ра'.ва: (е о време "а воA"ата в
'авоGва"е "а C=?$# #&# 'а в%'(та"ов.ва"е "а (о!(тве"#/ от"ет# р#
ре$#<"# воA"# #&# о (#&ата "а $о;овор# 'ем# # тер#тор##*
За $а #'!=+"е от"ово р# ра'а$а"ето "а (о>#а&#(т#Cе(ката (#(тема в
(ре$ата "а 065те ;о$#"# "а "а<#. век/ р# това (%( (тра<"а/ кр%во?а$"а
(#&а***
Но (е;а то'# в%ро( от"ово т.("о/ о5т.("о от в(.ко;а/ е (в%р'а" (
о".т#ето 'а )"а>#.,/ а т. %к ( ро!&ема 'а вер(ката р#"а$&е?"о(т* И
$"е( о!аCе в%ро(%т 'а "а>#.та/ а от там # 'а "а>#о"а&#'ма/ (е трет#ра
краA"( "ее$"о'"аC"о # в т.("а вр%'ка ( о&#т#Cе(к#те >е&# "а от$е&"#те
$%р?ав#* По5$о&= #ме""о това ра'&#C"о #"террет#ра"е "а о".т#ето
)"а>#., !#+ме #(ка&# $а #'&о?#м*
Нека 'аоC"ем ( ;&е$"ата тоCка "а веCе >#т#ра"#. -ре"(к# о&#то&о;
Ер"е(т Ре"а"* ТоA 'аоCва а"а&#'а "а о".т#ето )"а>#., ( е$"а $о(та
в(ео5!ема:а 'а(тра+овка* Соре$ Ре"а" #$е.та 'а "а>#.та е .("а (амо от
р%Е о;&е$/ а в (%:"о(т е 'аре$е"а ( )оа("# "е$ора'=ме"#.,***
Ре"а" ;овор# 'а "а>## о:е от кра. "а Р#м(ката #мер#./ ко;ато (оре&
"е;о Заа$"а Евроа е ра'$е&е"а "а "а>##* )И (то ;о$#"# о5к%("о
_ра">#.* А";&#./ Герма"#./ Р=(#. :е ро$%&?ават 5 #<е тоA 5 $а !%$ат
#(тор#Cе(к# (амо(то.те&"# &#C"о(т#/ о("ов"# -#;=р# в%р+= <а+мат"ата
$%(ка/ C##тF ква$ратCета "ерек%("ато #'ме".т ве&#C#"ата # '"аCе"#ето
(#/ "о оCерта"#.та #м "#ко;а "е (е ра'м#ват "а%&"о, @Пак там/ (* 48B*
Ето веCе Ре"аF $о!ав. -актора "а тер#тор#а&"ата оре$е&е"о(т/ коAто $о
(е;а &#(ва<е ко;ато (тава $=ма 'а "а>#. в ра'(%?$е"#.та "а Акт%" #
М#&*
)Древ"о(тта "е о'"ава о$о!"о "е:о 5 #<е ак там Ре"а" 5 Е;#; К#таA/
Стара Ха&$е. в "#как%в (&=CаA "е (а "а>##* Това (а (та$а/ ре$воK5$а"#
от е$#" (#" "а (&%">ето #&# "а "е!ето*,
# )# O5
bЕ5
S
hhhgГ`J ДS ,Е/
79
в 'а
(
ае( ао
&е '; Uв
От;овар.Aк# "а в%ро(а какво е +арактер"о 'а $%р?ав#те/ ко#то (оре$
"е;о (а "а>##/ тоA о(оCваK
1B Пре$# в(#Cко (о.ва"ето "а "аро$"о(т#те/ ко#то ;# (%(тав&.ват
8B За!равата "а м#"а&ото/ 'а:ото )"аре$ва"ето "а #(тор#Cе(к#те
#'(&е$ва"#., Cе(то кр#е 'а&а+а 'а "а>#.та* И(тор#Cе(к#те ро=Cва"#.
о(вет&.ват "а(#&#ето/ 'а&е;"а&о в о("овата "а в(#Cк# о&#т#Cе(к#
о!ра'=ва"#./ $ор# # "а о"е'#/ C##то &о$ове (а (е ока'а&# "аA5
&о$отвор"#* И"аCе ка'а"оK )*** (%:е(тве"а Cерта "а "а>#.та е/ Cе
в(#Cк# #"$#в#$# в "е. а'.т м"о;о о!:# "е:а/ а # м"о;о о!:# "е:а (а
'а!рав#&# 'ае$"о* Т%A Cе 5 'ак&GCава Ре"а" 5 мо$ер"ата "а>#. е ре'=&тат
от м"о;о -актор#/ $еA(тв=ва:# в е$"а о(ока* По".ко;а е$#"(твото е !#&о
о(%:е(тв.ва"о от $#"а(т#.та/ как%вто е (&=Cа. ( _ра">#./ о".ко;а #$ва
като (во!о$е" #'!ор "а ров#">##те/ както р# ZвеA>ар#./ Хо&а"$#./
Бе&;#./ о".ко;а е ре'=&тат от о!: $=+/ к%("о "а$$е&.& "а$ р#:евк#те
"а -ео$а&#'ма 5 "ар#мер Ита&#. # Герма"#.,* @Пак там/ 44543B
Характер"ото т=к е/ както # в%в веCе >#т#ра"ата # от Д?о" СтGарт М#&
#$е./ Cе "а>#.та мо?е/ както е в (&=Cа. ( ZвеA>ар#./ $а (е (%(то# от
тр# е'#ка/ $ве ре&#;##/ тр# #&# Cет#р# ра(#/ а е$"а $%р?ава като
Ав(тр#. $а "е е "а>#.* Като о("ове" !е&е; "а "а>#.та Ре"а" о(оCва
&емето/ ра(ата/ ко#то тоA "ар#Cа 'ако"овата о("ова/ равото*** Но***
това е овеCе в А"т#C"о(ттаS Така е # в Сарта # Ат#"а/ к%$ето в(#Cк#
;ра?$а"# (а в !&#'к# #&# о5$а&еC"# ро$(тве"# вр%'к#* Така е # в
И'рае&евата $%р?ава/ така е $"е( # в ара!(к#те &еме"а* Но Р#м(ката
#мер#. "а"а(. (тра<е" =$ар (оре$ Ре"а" "а ра(овата #$е.* О:е о5;о&.м
=$ар A "а"а(. +р#(т#."(твото* )Т%A Cе 5'ак&GCава Ре"а" 5 "#какв#
ет"о;ра-(к# (%о!ра?е"#. "е (а =Cа(тв=ва&# в о!ра'=ва"ето "а мо$ер"#те
"а>## 5 _ра">#. е ке&т(ка/ #!ер#A(ка/ ;ерма"(ка* Ита&#. е (тра"а ( "аA5
о!%рка"а ет"о;ра-#.*** Ра(овата (%(тавка ;=!# о(тее""о (воето
'"аCе"#е в "а>#.та,* @Пак там/ (* 42B
]B Е'#к%т (оре$ Ре"а" о$ка". к%м о!е$#"е"#е/ "о !е' $а "а(#&ва*
С%е$#"е"#те :ат# # А";&#./ И(а"оамер#ка # И(а"#. ;овор.т е$#" е'#к/
"оТ "е о!ра'=ват е$"а "а>#.* ZвеA>ар#. е така (о&=C&#во о("ова"а/ т%A
като в @ о("овата # &е?# $о!рово&"ото о!ра'=ва"#е от ра'&#C"#те A
Cа(т#/ "а!ро.ва тр# #&# Cет#р# е'#ка*** В Cовека #ма "е:о о5в#(<е от
е'#ка/ това е ВОЛЯТА МУ Во&.та "а <веA>ар>#те $а ?#ве.т 'ае$"о/
"е'ав#(#мо от "ареC#.та/ е о535а?"а от е$"оро$"о(тта/ о(т#;а"а (
"а(#&#е* bе(т е 'а _ра">#. 5 #<е
"а" 5 Cе "#ко;а "е (е е о#тва&а $а о(т#;а е'#ково е$#"(тво (
р#"=$#те&5KK мерк#* Н#ма "е мо;ат 5 #та тоA 5 $а (е #'#тват е$"# #
(%:# C=в(тва/ K (е о!#Cат е$"# # (%:# "е:а "а ра'&#C"# е'#>#J @Пак
там/ (* 47B`
Това о!аCе !# мо;&о $а (е ка?е # 'а САI/ к%$ето (е ;овор.т (тот#>#
F'">#/ "о $ом#"#ра"ето "а а";&#A(к#. (%в(ем "е е "а(#&(тве"о*
До!ре/ :ом # е$#""#.т е'#к "е е 'а$%&?#те&"о о("ова"#е 'а "а&#C#ето S8
"а>#./ то;ава мо?е !# ре&#;#.таJ Соре$ Ре"а" т. (%:о "е мо?е $а
'ре$(тав&.ва '$рава о("ова 'а #';ра?$а"ето "а мо$ер"а "а>#.* И(тор#.та
` Това/ ра'!#ра (е/ "е е в.р"о*В "#ко. $р=;а (тра"а ".ма то&кова (тро;#
'ако"# 'а ак'ва"е C#(тотата "а е'#ка/ както (е;а това е в%в _ра">#.***
77
$ава $о(тат%C"о р#мер#/ ко;ато # т. (оре$ "е;о "е е $о(тат%C"о # $орH
"ео!+о$#мо =(&ов#е 'а (%'$ава"ето "а мо$ер"а "а>#.***
1
4B Като "е(%м"е"о ва?"а (о.ва:а вр%'ка Е* Ре"а" о(оCва о!:"о(ттK "а
#"тере(#те* Но # това =(&ов#е/ както ка'ва тоA/ е$ва &# е
$о(тат%C"о/ KK $а (е о!ра'=ва "а>#.*
3B То;ава ;ео;ра-#.таJ О"ова/ което (е "ар#Cа )е(те(тве"# ;ра"#>#R
Соре$ Рета" (%( (#;=р"о(т то'# -актор #ма '"аC#те&е" р#"о( 'а
оре$е&."ето "а "а>##те/ тоA е (%:"о(те" -актор в #(тор#.та/ "о "а>##те
(а (%<K "е:о тв%р$е от"о(#те&"о # м"о;о Cе(то (а оре$е&е"# ( "а(#&#е*
С&е$овате&"о/ равеAк# то'# о!: о;&е$ в%р+= в%'мо?"#те -актор# K*
оре$е&."ето "а "а>#.та/ Ре"а" $о(т#;а $о #'во$а/ Cе в(#Cк# те "е (а
$о(т* т%C"#* Както :е в#$#м/ в марк(#Cе(ката # #'тоC"оевроеA(ката
&#терат=K* тоC"о те'# !е&е'# (е оре$е&.т като о("ов"# # 'а$%&?#те&"#
'а "а&#C#ето FK* "а>#.та* По то'# "аC#" (е оCертава като Cе &# оCт#
>.&а роа(т в ра'(K ра"ето "а това о".т#е ме?$= И'тока # Заа$а* Бе'
$а $ава .("о оре$е&еK5KK ):о е "а>#.,/ в(е ак Ре"а" (е о#тва $а "#
р#!&#?# $о (воето ра'!#раK5А то еK )На>#.та 5 това е е$"а $=<а/
$=+ове" р#">#* С%(то# (е от a5(%(тавк# 5 %рвата е м#"а&ото/ втората
5 "а(то.:ето* Е$"ата е !о;ат "а(K от (оме"#/ $р=;ата е $"е<"ото
(%;&а(#е/ ?е&а"#ето 'а (%вме(т"о (%<е; в=ва"е/ во&.та $а (е (%+ра".ва
"е$е&#мото "а(&е$(тво*** На>#.та е ре'=*ттK от ро$%&?#те&"о м#"а&о/
"а(#те"о ( =(#&#./ ?ертв#/ (амоот$ава"е* Гер(K "о м#"а&о/ ве&#к#
&#C"о(т#/ (&ава 5 това е о!:е(тве"#.т ка#та& (орF Ре"а"/ в%р+= коAто
(е ра'о&а;а е$"а "а>#о"а&"а #$е.***
С&е$овате&"о "а>#.та е е$"а о!<#р"а (&оте"о(т/ #';ра$е"а от вата 'а
$а$е"#те ?ертв# # 'а о"е'#/ ко#то (ме (к&о""# $а $а$ем* Т. реK &а;а
м#"а&о/ # в(е ак в "а(то.:ето .("о #'ра'.ва е$#" $о&ов#м -'
(%;&а(#ето/ "е$в=(м#(&е"о #'ра'е"ото ?е&а"#е 'а (%вме(те" ?#вот*** В
кра "а (метка во&.та "а "а>#.та е е$#"(тве"#. 'ако"е" кр#тер##/ к%м к(
тр.!ва о(то.""о $а (е вр%:аме,* @Пак там/ (* 36B
И като крае" #'во$ Ре"а" от!е&.'ваK )На>##те "е (а "е:о веC"о/ 'а<в
#'ме"C#ва е Cове<ката во&.* Те #мат "аCа&о/ :е #мат # краA* По в(.
веро.т"о(т :е ;# 'аме"# евроеA(ката ко"-е$ера>#.*** За (е;а (%:е(тБ='
"ето "а "а>##те е орав$а"о $ор# "е'аме"#мо*** bовек%т "е е "#то ра(ата
(#/ "#то "а е'#ка (#/ "#то "а веро#'ове$а"#ето (#/ "#то "а теCеЕ "а
рек#те/ "#то "а о(оката "а &а"#"(к#те !#&а* Е$"о о!<#р"о (%вме(т. "е
"а +ора ( +&а$е" $=+ # ;оре:о (%р>е (%'$ава "рав(тве"ото (амо(%'"'
"ареCе"о )"а>#.,*** @Пак там/ (* 31B
В )Б%&;ар(ка "а>#о"а&"а $октр#"а, @С/ 1077/ (* 137B "а>#.та (е оре'
катоK #(тор#Cе(к# (%'$а&а (е =(тоAC#ва/ (амора'в#ва:а (е о!:"о(т/ в%'
"а&а # -="к>#о"#ра:а в%р+= тер#тор#./ ко.то ре$(тав&.ва е$#""о о*т
Cе(ко/ #ко"ом#Cе(ко/ (о>#а&"о # $=+ов"о ро(тра"(тво* Това ро(траЕ;
вк&GCва матер#а&"# # $=+ов"# >е""о(т#/ ко#то (а ро$=кт "а (е>#-в
ко&ект#в"а (амо!#т"о(т "а "еA"#те C&е"ове/ "е'ав#(#мо от те+"#. ет к#/
ре&#;#о'е"/ ра(ов # т*"* ро#'+о$*
В(#Cк# ;ра?$а"# "а Ре=!&#ка Б%&;ар#. (а C&е"ове "а !%&;ар(
72
ат
"а>#.* Не'ав#(#мо от те+"#. ет"#Cе(к# # ра(ов !е&е;/ от веро#'ове$а"#е
# р*/ ко#то р#'"ават Б%&;ар#. 'а (вое отеCе(тво/ в&а$е.т !%&;ар(к#
е'#к # "е т%р(.т $р=;а "а>#о"а&"а #$е"т#C"о(т*
Д"е( (е (ре:ат +арактер#(т#к#те "а $ва в#$а "а>##K
аB СОYИОКУЛТУРНА @о&#т#Cе(ка "а>#.B 5 #'ве(т"а о:е от времето "а
_ре"(кото ро(ве:е"#е* По$ това о".т#е (е ра'!#ра 5 )О!:е(тво "а
;ра?$а"#,/ о!е$#"е"# от #$е.та 'а о!:а $%р?ав"о(т* Това о".т#е е
'а&е;"а&о "аA5ма(ово в (тра"# като САI/ _ра">#./ Ита&#. # т*"*/ в ко#то
в(#Cк# ;ра?$а"# (е трет#рат като C&е"ове "а (%ответ"ата "а>#.*
!B ЕТНИbЕСКА "а>#.* В "еA"ата о("ова като оре$е&е"о(т (то# ет"о5е%т*
Соре$ ".ко# #(тор#># так%в о$+о$ к%м "а>#.та р#"а$&е?# веCе "а
м#"а&ото* Уве&#Cава:#те (е ме?$=ет"#Cе(к# # "а>#о"а&"# ко"-&#кт# в
('ета в кра. "а DD в* о!аCе о(тав.т о$ (%м"е"#е кате;ор#C"о(тта "а
5о$о!"а ;&е$"а тоCка* И'ве(т"о е/ Cе в (вета #ма 866 "а>## # око&о 16
666 ;;"о(а* S
Т=к м= е м.(тото $а о$Cертаем/ Cе Б%&;ар#. е е$"о"а>#о"а&"а $%р?ава/
'а какв#то ме?$= вроCем #ме""о в кра. "а то'# век (е о!.в.ват овеCето
(5Uвреме""# $%р?ав#*
В(е в%в вр%'ка ( НАYИЯТА (%:е(тв=ват о:е ре$#>а о".т#.* НаA5,;'о
#'ме?$= т.+ е
НАYИОНАЛИЗМЪТ* ТоA е о!е$#"#те&"о о".т#е* Св%р'а" е ( ко"(т5
;"в"# "а;&а(# # "а(трое"#./ от"а(.:# (е $о "а>#о"а&"#те C=в(тва #
;е&е"#е* ТоA е ?#'"е"о # (%:"о(т"о #'ра'.ва"е "а "а>#о"а&"#. $=+/
таA"(тво/ (амоC=в(тв#е*
ПАТРИОТИЗМЪТ е о5т.("о о".т#е* ТоA е &G!ов к%м отеCе(твото/
5 ата 'ем./ "а>#.та* ТоA е тв%р$е (+о$е" ( ро$о&G!#ето # мо?е $а (е
ка?е/
5 ;F (а (#"о"#м#/ макар Cе ро$о&G!#ето мо?е $а (е ра';&е?$а # в о5
K м#(%& 5 като &G!ов к%м ро$а/ ро$ов#. коре" # т*"* Т ОВИНИЗЪМ* Това
о".т#е е (в%р'а"о ( #мето "а -ре"(к# воA"#к 5О!#к"ове"о <ов#"#(т# (е
"ар#Cат +ора/ ко#то #мат "ео!о("ова"# F&# # (треме?# к%м ов&а$.ва"е "а
C=?$# тер#тор## # "а(е&е"#е/ Kтор#Cе(к# "#ко;а "е (а !#&# (в%р'а"# (
$%р?авата/ от ко.то ро#'5hKK '."#(т#те*
YИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ 5 тоA е отр#>а"#е "а "а>#о"а&"# +арак5XK' #
$о(тоA"(тва* И'ра'.ва (е в ;отов"о(т 'а отк%(ва"е от "а>#.та/ а'а"е "а
"а>#о"а&"# $о!ро$ете&# # >е""о(т"# каCе(тва* R RОПОЛИТИЗЪМ 5
ко(моо&#т# (а +ората/ ко#то отр#Cат ро&.та KK5K#те +арактер#(т#к# #
о(о!е"о(т#/ '"аCе"#ето "а "а>#о"а&"#те >е""о(т# # #$еа&#* Това (а +ора/
ко#то р#емат "а>#о"а&"а р#"а$5Т1м* к%$ето (е C=в(тват "аA5$о!ре* Д"е(
това о".т#е #ма о:е Т;ва (а ГЛОБАЛИЗАYИЯТА # ТОТАЛИЗАYИЯТА "а
(%време"5Пр"в%р?е"#>#те "а та'# #$е. а"#+#&#рат от$е&"#те "а>#о"а&"#
;овор.т 'а краA "а "а>##те ( "ав&#'а"ето "а (вета в третата * K h "а
#"-орма>#о""ото о!:е(тво*
70
P
Нека "арав#м # ".ко# (рав"е"#. в "аC#"а "а #"террет#ра"е "а о".т#ето
# в "аA5о-#>#а&"#те #'$а"#./ ко#то '"аC#те&"о (е от&#Cават от тв%р$е
<#рокото ра'!#ра"е "а "а>#.та от Е* Ре"а"* Ето как #';&е?$а това
(рав"е"#е в%в -ре"(ката е">#к&ое$#. Vа;о#''е # в а";&#A(ката В;#а<(а*
_ре"(ката е">#к&ое$#. Vа О;аA Vа;о#''е 11<=е;'е1 @1024B # а";&#A(ката
В;Aа<(аR' Со'Gе Рк;#;еA Е(=(1орае(Иа @109]B (е ра'&#Cават о "аC#"а
"а ре$(тав."е "а вк&GCе"#те в т.+ о".т#./ (в%р'а"# ( "а>#.та/ ет"о(а/
"а>#о"а&"#. в%ро(* Vа;о#''е $ава в кратка -орма от$е&"#те '"аCе"#. "а
о".т#.та/ $окато в В;кат(а 'а т%&к=ва"ето #м g.е(то (е #'о&'ват
ро(тра""# (тат##*
Соре$ Vа;о#''е "а>#. еK
) 1* С%вк="о(т от Cове<к# (%:е(тва/ ?#вее:# "а е$"а # (%:а тер#тор#./
( о!: ро#'+о$/ #(тор#./ к=&т=ра/ тра$#>##/ о".ко;а е'#к # о!ра'=ва:#
о&#т#Cе(ка о!:"о(т*
8* А!(тракт"а/ ко&ект#в"а # "е$е&#ма >.&о(т/ от$е&"а от #"$#в#$#те/
ко#то . (%(тав&.ват # е т#т=&.р "а (=вере"#тета,*
В (тат#.та )На>#.та # "а>#о"а&"#.т $=+, "а е">#к&ое$#. В;>а<(а от
109] ;* "а>#.та е оре$е&е"а като )о&#т#Cе(ка ;р=а, #&# като );р=а
от +ора/ ко#то #мат (=вере""о рав#те&(тво,* _орм#ра"ето # е #'.("е"о в
#(тор#Cе(к# &а"K
)Това '"аCе"#е "а "а>#.та (е о.в.ва (&е$ Сре$"овеков#ето* То;ава
ра'в#т#ето "а еCата # ра'<#р.ва"ето "а т%р;ов#.та #'ва?$а +ората от
о;ра"#Cе"#. ?#вот "а -ео$а&#'ма* По5ра"о #'о&#ра"# в ра'&#C"# -ео$а&"#
#ме"#. # (во!о$"# ;ра$ове/ (е;а те откр#ват/ Cе #мат о!:# #"тере(#*
Това $ове?$а $о роме"# в $%р?ав"ото =рав&е"#е/ което от (во. (тра"а
(%!#ра +ората в ;о&ем# о&#т#Cе(к# ;р=#* Пре' DPOOO в* Амер#ка"(ката #
_ре"(ката рево&G>#. о(.+а #$е.та 'а рав#те&(тво/ р#"а$&е?а:о "а
"аро$а*,
Ко# (а р#">##те/ ко#то +арактер#'#рат е$"а ;р=а като "а>#.J Макар Cе
в Vа;о#''е те (а о5о!о!:е"# # (а (ве$е"# $о Cет#р#/ в(е ак откр#ваме
(+о$(тво в $вете е">#к&ое$##* По$ к=&т=р"а о!:"о(т в В;ка<(а (е
ра'!#рат о!:#те тра$#>##/ е'#к #&# ре&#;#. "а +ората* Т* "ар*
)тер#тор#а&"а, #&; );ео;ра-(ка, оре$е&е"о(т о'"аCава/ Cе +ората в е$#"
раAо" #мат о!<т #"тере(# р# о(#;=р.ва"е "а ре+ра"ата # "аC#"а (# "а
?#вот в (%:#. то'K раAо"*, О!:ото ро$о(&ов#е # #(тор#. "а "аро$а (а
о!о'"аCе"# ( ра(ов#. #*a ет"#Cе(к#. !е&е;* На Cетв%рто м.(то е о(оCе"о
(о.ва"ето "а "а>#о"а&"#те ;р=# в "а>#. Cре' вр%'ката "а (=вере"#тета
@т* е* "а (#&ата "а =рав&е"#е тоB* Име""о та'# о(&е$"а вр%'ка
ра'&#Cава "а>#.та от ре$+о?$а:ата K Cове<ка (о>#а&"а ор;а"#'а>#. 5
&емето* В "аA5"овото #'$а"#е "а е">#к&K е$#.та 5 ТVе Qd=
Е(=(1орае(На В;Aа<(а от 100] ;* о".т#ето )&емеRR $е-#"#ра"о като
);р=а от +ора ( о!:# отек&о # е'#к/ к=&т=р"# # #(торK Cе(к# тра$#>##
# ( =(та"ове"а тер#тор#.*,
В%в -ре"(ката е">#к&ое$#. е$#"(тве"#.т ро!&ем/ коAто (е $#(к=т#ра е
вр%'ката )"а>#. 5 $%р?ава,K
)И"те"'#в"о(тта "а та'# вр%'ка во$# $о о!ра'=ва"ето "а $%р?ава5"а>#.*
Но о".ко;а (е (&=Cва $%р?авата $а ра'к%(а та'# вр%'ка @"ар#м;
26
P
Макар 55#ваме / ра'!#ва, #&# K о!:# h'. то'# '..#&# Cа&"#те '&е"#е55
55h :ата .
KНYИКЛО5
5&еме, е т #(тор#5
(к=т#ра/
;5J?авата5*;Rар#мер
р# (тра"#те/ ро$#&# (е от ра'а$а"еB #&# $а (%:е(тв=ват
м"о;о"а>#о"а&"# $%р?ав# @^;о(&ав#. # СССРB/ #&# "а>##/ ра'$е&е"# в
".ко&ко $%р?ав# @Герма"#.B,*
В (тат#.та )На>#.та # "а>#о"а&"#.т $=+, в (оме"атата а";&#A(ка
е">#к&ое$#. от 109] ;* (е о(оCваK f*
)По р#"># "#каква о5в#(<а в&а(т "е мо?е $а =рав&.ва (=вере""а
$%р?ава #&# "а>#.*, О!%р"ато е в"#ма"#е о!аCе/ Cе ".ко&ко (=вере""#
(#&# мо;ат $а о!ра'=ват -е$ера>#. # $а от$а$ат Cа(т от равата (# в
#мето "а о!:#те #"тере(#* Като р#мер (а о(оCе"# САI/ (%'$а$е"# "а
!а'ата "а м"о;о"а>#о"а&"# ко&о"##/ а (%:о ком&ек("ата а(о>#а>#. "а
"е'ав#(#м#те "а>## "а Бр#та"(ката о!:"о(т о$ в%р+ове"(твото "а
!р#та"(ката коро"а* По$Cерта"о е/ Cе )от"о(#те&"ата ва?"о(т "а Cет#р#те
вр%'к# вар#ра р# в(.ка "а>#./ т%A като в(.ка "а>#. (е ра'в#ва о
ра'&#Cе" "аC#",* Нар#мер <веA>ар>#те 5 )е$"а от "аA5(ое"#те "а>## в
Евроа, (е (%(то# от тр#/ овеCе #&# о5ма&ко о!о(о!е"#/ ет"#Cе(к#
;р=# 5 #та&#а"(к#/ -ре"(к# # ;ерма"(к# <веA>ар># 5 ко#то ;овор.т
ра'&#C"# е'#>#* Т.+ ;# о!е$#".ва а&#A(ката 'ем./ $%&;ата о!:а #(тор#.
# "е'ав#(#мата #м ре=!&#ка* Про$%&?#те&"ото т=р(ко ро!(тво "е е
ореC#&о "а ;%р>#те $а (е о-орм.т като "а>#./ т%A като от $рев"#
време"а т.+ ;# е (в%р'ва&о к=&т=р"о/ ;ео;ра-(ко # $о #'ве(т"а (тее"
ет"#Cе(ко ро$(тво*
Като м"о;о ва?е" е&еме"т "а "а>#о"а&"ото (амо(%'"а"#е в та'#
е">#к&ое$#. е о(оCе" НАYИОНАЛНИЯТ ДУХ* )За $а (%:е(тв=ва # $еA(тва
като мо$ер"а "а>#./ "аро$%т тр.!ва $а #ма C=в(тво 'а о!:"о(т # &о.&"о(т
к%м "а>#.та* То'# $=+ #&# C=в(тво (е "ар#Cа )"а>#о"а&е" $=+/
атр#от#'%м/ "а>#о"а&#(т#Cе(ко C=в(тво #&# &G!ов к%м ро$#"ата,*
На>#о"а&"#.т $=+ = амер#ка">#те (е ро.в.ва в ре$а"о(тта #м к%м #$е.та
'а $емокра>#. # 'а (во!о$"а #"#>#ат#ва в !#'"е(а* Те #ме""о (а
$ор#"е(&# # 'а (в%р'ва"ето #м в е$"а о&#т#Cе(ка "а>#.* За м"о;о от
т.+ "а>#о"а&"#.т $=+ вк&GCва # (амоC=в(тв#ето/ Cе такова о;ром"о
ра'"оо!ра'#е от ет"#Cе(к# ;р=# (%:е(тв=ва (%вме(т"о в е$"а "а>#.*
Соре$ )Б%&;ар(ката "а>#о"а&"а $октр#"а, НАYИОНАЛНИЯТ ДУХ ре$(тав&.ва
о!о!:е" #'ра' "а (%вк="о(тта от "а>#о"а&"ото (амо(%'"а"#е/
"аро$о(#+о&о;#.та # $=<ев"о(тта "а !%&;ар(ката "а>#.*
Самото о".т#е )НАYИЯ, (оре$ $вете е">#к&ое$## (е роме". в%в
времето* Ет#мо&о;#.та "а $=мата е #'ве$е"а от &ат#"(ката $=ма )аZ',* В
а";&#A(ката В;ка<(а (е о(оCва/ Cе !=ква&"#.т рево$ "а $=мата е
)ро$е",* П%рво"аCа&"о о$ )аAо, (е е ра'!#ра&о )ра(а, #&#
)ро$(тве>о(т,* С%време""ото '"аCе"#е в (м#(%& "а );р=а от +ора/ ко#то
#мат (=вере""о рав#те&(тво,/ (е е о.в#&о (%( 'ара?$а"ето "а
!=р?оа'"#те от"о<е"#.*
Пр# (рав".ва"ето "а от$е&"# #'$а"#. "а -ре"(ката е">#к&ое$#. Vа;о#''е
в#?$ам/ Cе ре$(тав#те 'а "а>#.та т%р.т ра'в#т#е # в о5"ово време*
Така "ар#мер в е">#к&ое$#.та 1bо#=еа# Vа;о#''е Z#'S;е от 10]9 ;* @том
9B ва&#.та (е е (+ва:а&а # като )(%вк="о(т от +ора/ ро#'+о?$а:# от
е$#" # о[< краA/ "о ?#вее:# в е$"а # (%:а C=?$а (тра"а,* Да$е" е
р#мер (%( (тар#. ="#вер(#тет в Пар#?/ в коAто (а (е ра'&#Cава&# Cет#р#
"а>##K та'# "а
21
_ра">#./ "а П#кар$#./ "а Норма"$#. # "а Герма"#.* УCе!"ото 'аве$е"#е
$ор# е "ар#Cа"о Со11еjе (1е' @S#а1;е ИаAо'*
Пр# о("ов"ата $е-#"#>#. "а о".т#ето в това #'$а"#е "е (е о$Cертава
"ео!+о$#мо(тта от вр%'ка ме?$= $%р?ава # "а>#.K )На>#.та е о!е$#"е"#е
"а +ора/ ?#вее:# "а е$"а # (%:а тер#тор#./ #ма:# о!:# #"тере(#/ !&#'к#
"рав# # "аA5Cе(то е$#" # (%: е'#к*,
Намеква (е е$#"(тве"о 'а ро&.та "а $#"а(т#.та р# -орм#ра"ето "а
"а>#о"а&"ото е$#"(тво/ като (а $а$е"# р#мер# ( _ра">#. # Р=(#.*
По(оCе"о е/ Cе )"а>#.та е е$"а #(тор#Cе(ка >.&о(т/ от$е&"а от
$%р?авата/ като о(&е$"ата ре$о&а;а #$е.та 'а е$"а ор;а"#'#ра"а (#&а/
(=вере"#тет # тер#тор#.*,
)Не е "ео!+о$#мо "а>#.та $а о!ра'=ва $%р?ава 5 тв%р$.т (%'$ате&#те "а
Vа;о#''е от 10]9 ;* 5 "ар#мер о&(ката "а>#. "а$?#в. о&(ката
$%р?ава*,
Пр# т%&к=ва"е "а о".т#ето )"а>#о"а&"о(т, # $вете -ре"(к# е">#к&ое$##
@10]9 # 1024B ;о ра';&е?$ат # о от"о<е"#е "а от$е&"#. #"$#в#$ #
"а>#о"а&"о(тта "а "аро$а като >.&о* В о5(тарата е">#к&ое$#. CетемK
)На>#о"а&"о(тта еK
5 от&#C#те&"а Cерта "а това/ което е "а>#о"а&"оF (%(то."#е "а в(ек#/
коAто р#"а$&е?# "а е$"а "а>#.* @Т=к е >#т#ра" ДUо Бара"т/ (оре$
ко;ото (оме"%т 'а о!:ото м#"а&о оре$е&. "а>#о"а&"о(тта "а е$#" "аро$*
ОCев#$"о от та'# ;&е$"а тоCка (е е ов&#.& # Ре"а"/ коAто Cе(то (е
о#ра "а та. #$е. 5 !* м* М* С*B
5 (%вк="о(т от о(о!е"о(т#/ ко#то от&#Cават оре$е&е"а "а>#. от $р=;#те
# оре$е&.т "еA"ото м.(то в >#в#&#'ова"#. (в.тK (%(то."#е/ коет(
ро#'т#Cа 'а в(ек# от$е&е" #"$#в#$ от (тра"ата/ "а ко.то р#"а$&е?#*R
В #'$а"#ето от 1024 ;* това )(%(то."#е,/ 'а което (тава $=ма в е">#к&о5
<е$#.та от 10]9 ;* е ко"крет#'#ра"о като )Gр#$#Cе(ка р#"а$&е?"о(т, "F
3от$е&"а &#C"о(т к%м о("ов"ото "а(е&е"#е "а е$"а $%р?ава 5 т* е*
о$Cертава
(е рав"ата (тра"а "а вр%'ката )#"$#в#$ 5 "а>#.,* На>#о"а&"о(тта "а
"аро$F
е -орм=&#ра"а като )о!е$#"е"#е "а #"$#в#$#/ #ма:# е$#" # (%: ро#'+о;
#&# "аA5ма&ко о!:а #(тор#. # тра$#>##,* И $вете е">#к&ое$## >#т#р;K
)р#">#а "а "а>#о"а&"о(т#те,/ рок&ам#ра" от _ре"(ката рево&G>#. O
ра'ро(тра"е" #' >.&а ЕвроаK )раво "а "е'ав#(#мо(т "а в(#Cк# (о>#а&ЕH
;р=#/ #ма:# о!:# ро#'+о$/ #(тор#./ "аC#" "а ?#вот # м#(&е"е/ (&е$
катF
'аемат оре$е&е"а тер#тор#.*,H
O На>#о"а&"о(тта "а -#'#Cе(к#те &#>а (е оре$е&. от в(.ка е$"а $%р?а&
1Cре' "еA"ото 'ако"о$ате&(тво* Прав# веCат&е"#е/ Cе (%(тав#те&#те "а
т(еK #'$а"#е (# (&=?ат 'а р#мер р# т%&к=ва"#.та #'к&GC#те&"о (
о(о!е"о(т#JH "а -ре"(ката "а>#о"а&"о(т* Т. мо?е $а (е о&=C# о
ро#'+о$ #&# $а FF/ р#$о!#е* Соме"ат# (а о("ов"#те (&=Cа#/ р# ко#то
(е р#$о!#ва #&# ;=( -ре"(ка "а>#о"а&"о(т/ както # в%'мо?"о(т#те 'а
$воA"а "а>#о"а&"о(т/ е$";5та от ко#то е -ре"(ка* @У "а( (%:#.т раве"
ре?#м е (в%р'а" ( о".т#еa(k );ра?$а"(тво*,B
В това от"о<е"#е "аA5"овото #'$а"#е "а а";&#A(ката е">#к&ое$##
28
W
Kаа
165
;което
8КЛО5
5XR "а
K#'+о$
#
аа&"# $ като
oS това
(т#те
* $а (е
5h5т ;=!И
7* е$"а5
е$#. 5
ТЪе Qd= Е(=(1орае(#а В;ка<(а от 100] ;* 5 ра';&е?$а о".т#ето
)"а>#о"а&"о(т, о р#">#* Т=к "#к%$е "е (е (оме"ава )а";&#A(ка
"а>#о"а&"о(т,* Оре$е&е"#ето е (амо е$"о 5 кратко # кате;ор#C"оK )@в
равотоB C&е"(твото в е$"а "а>#. #&# (=вере""а $%р?ава,* То мо?е $а
!%$е т%&к=ва"о както 'а -#'#Cе(к#/ така # 'а Gр#$#Cе(к# &#>а #
ор;а"#'а>##* И $вете е">#к&ое$## 5 -ре"(ката # !р#та"(ката 5 о(оCват/
Cе ".ко;а о".т#.та )"а>#о"а&"о(т, # );ра?$а"(тво, (а (е ра'&#Cава&#
(м#(&ово* В%в _ра">#. $о 1049 ;* ?#те&#те "а -ре"(к#те ко&о"## (а !#&#
-ре"(к# о$а"#>#/ "о "е # );ра?$а"#, "а та'# $%р?ава* Пр#мер%т/ $а$е" в
а";&#A(ката е">#к&ое$#./ е ( амер#ка"(к#те #"$#а">#/ ко#то/ ре$#
Ко";ре(%т "а С%е$#"е"#те :ат# Cре' 'ако" $а "арав# ;ра?$а"# "а САI/ (а
!#&# "ар#Cа"# )о$а"#># !е' ;ра?$а"(к# рава,* В%рек# това в
а";&#A(к#. е'#к (е #'о&'ва о".т#ето );ра?$а"(тво, като (#"о"#м "а
)"а>#о"а&"о(т,* О!аCе о(&е$"ата вк&GCва "е (амо вр%'ката "а е$#"
#"$#в#$ ( е$"а $%р?ава/ "о )ре$о&а;а $р=;# ре$#м(тва/ о(о!е"о 'а:#та
в C=?!#"а,* Както # в%в -ре"(ката е">#к&ое$#./ така # т=к (е >#т#ра
C&* 13 от Светов"ата $ек&ара>#. 'а Cове<к#те рава "а О!е$#"е"#те "а>##
от 1042 ;* K )В(ек# #ма раво "а "а>#о"а&"о(т, # ) "#коA "е мо?е
ро#'во&"о $а !%$е &#<е" от (во.та "а>#о"а&"о(т,* В Vе С;а<H Vа;о#''е
Z;=е;3е1 (е $о%&ваK )"#то от равото $а роме"# "а>#о"а&"о(тта (#,*
По$о!"о "а -ре"(к#те (# ко&е;#/ (%(тав#те&#те "аТVе Q< Е(=(1орае(#l
В;Wа<(а о(оCватK )Д%р?авата Cре' ко"(т#т=>#.та # 'ако"#те оре$е&.S4
кр#тер##те 'а това ко# $а !%$ат ре$(тав#те&# "а "а>#.та,* О!аCе т=к е
о!%р"ато в"#ма"#е/ Cе това раво "а $%р?авата $а $ава (во.та
"а>#о"а&"о(т ве е !е' о;ра"#Cе"#./ 'а:ото )в рот#ве" (&=CаA това мо?е
$а "ар=<# равата "а $р=;# $%р?ав# $а оре$е&.т каква $а !%$е
"а>#о"а&"о(тта "а те+"#те о$а"#>#,* Y#т#ра"# (а о("ов"# рав#&а "а
ме?$="аро$"ото о!#CаA"о раво 'а о&=Cава"е "а "а>#о"а&"о(т* ПоCерта"о
е/ Cе $%р?ав#те (е ра'&#Cават о "аC#"а "а р#&о?е"#е "а те'# рав#&а*
Соме"ат# (а (&=Cа#те 'в ром."а "а "а>#о"а&"о(тта р# от(т%ва"е "а
тер#тор#. от е$"а $%р?ава '' $р=;а/ "ат=ра&#'а>#./ ек(тра$#>#. # $р*
Соре$ (%(тав#те&#те "а е">#к5*?<е$#.та/ ра'&#к#те в "а>#о"а&"#те
'ако"о$ате&(тва # от(%(тв#ето "а ="#5\ер(а&"#/ о!в%р'ва:# 'ако"#
$ове?$ат $о ре$#>а "ера'ре<е"# в%ро(# о
ао"а&"ата р#"а$&е?"о(т/ като ро!&ема 'а $воA"#. #&# м"о;о"а>#о"а5
(тат=( #&# &#(ата "а так%в*
В това #'$а"#е (е о$Cертава/ Cе "а>#о"а&"о(тта е )от кар$#"а&"о
'"аCе"#е/ 'а:ото ;&ав"о Cре' "е. &#C"о(тта оа$а в о!+вата "а $еA(тв#е
"а ме?$="аро$"ото раво # #ма $о(т% $о о&#т#Cе(к#те # #ко"ом#Cе(к#
рава \ р#в#&е;##/ $а$е"# от мо$ер"#те $%р?ав# "а те+"#те ;ра?$а"#,*
Както (е в#?$а/ о&#т#Cе(ката # $%р?ав"а >е&е(%о!ра'"о(т (# о(тават
во$е:# р# -орм=&#ра"ето # (%$%р?а"#ето "а о".т#ето )"а>#.,*
Оре$е&е"#.та "а о".т#ето )"а>#., в%в -ре"(ката Vа С;а(H Vа;о#''е # 0
а";&#A(ката Е(=(1орае(Иа В;Aа<(а #мат м"о;о о!:# "е:а/ "о (ам#те
\о$+о$# к%м $е-#"#ра"ето м= (а $о(та ра'&#C"#* НаA5о!:о мо?е $а (е
ка?е/ K#$е.та ЗА НАYИЯ в%в -ре"(ката е">#к&ое$#. е ма&ко )о5
рома"т#C"а,/
2]
о5="#вер(а&"а # о5-#&о(о-(ка в (рав"е"#е ( о5о!о("ова"ата
#(тор#Cе(к# # о5ра>#о"а&"а #$е./ ре$(таве"а в а";&#A(ката
е">#к&ое$#.*
Соре$ Пр=$о" )"а>#.та е "аA5веCе ре'=&тат от о&#т#Cе(к#те #"(т#т=>##
"а Cове<к#те о!:"о(т# #&# е о;ра"#Cе"#е/ "а&а;а"о от >е"тра&"а (#&а,*
С%(тав#те&#те "а е">#к&ое$#.та (м.тат/ Cе това "е е в.р"о/ макар # $а
р#'"ават '"аCе"#ето "а о!:#те о&#т#Cе(к# #"(т#т=>## в ро>е(а "а
-орм#ра"ето "а "а>##/ ?#вее:# "а е$"а тер#тор#.* )Пр=$о" като Cе &# е
в'е& ре'=&тата 'а р#C#"а,/ (е ка'ва в (тат#.та/ (оре$ ко.то )_ра">#./
о(ве" Cе е око"Cате&"о о!е$#"е"а от (во#те кра&е/ е !#&а "а>#. о
времето/ ко;ато е в&а(тва& -ео$а&#'м%т,*
С%:ото (е тв%р$# # 'а А";&#./ ко.то )е #ма&а (во.та "а>#о"а&"а
+омо;е""о(т м"о;о ре$# =(та"ов.ва"ето "а мо"ар+#.та,* Стат#.та >#т#ра
Х%р!%рт Се"(%р/ коAто в )Пр#">## "а (#+о&о;#.та, ка'ва/ Cе )воA"#те
ме?$= А";&#. # _ра">#., (а омо;"а&# "а те'# $ве (тра"# $а рем#"ат от
(%(то."#е "а от"о(#те&"а "е'ав#(#мо(т/ к%м (тат=( "а ко"(о&#$#ра"#
"а>##*,
Не'ав#(#мо от ра'&#C"ото $ат#ра"е "а о.вата "а о".т#ето @#
.в&е"#етоB/ # $вете е">#к&ое$## о(оCват ва?"ото '"аCе"#е 'а
о!е$#"е"#ето "а O "а>##те/ което е #;ра&а # #;рае воA"ата* Но $окато
-ре"(ката е">#к&ое$#. о>е".ва "еA"ото $еA(тв#е ре' е$#" о5$%&%;
ер#о$ от време/ 'аоC"а& о:е р# от(то.ва"е "а тер#тор## от
"ео!в%р'а"# в $%р?ава "аро$#/ !р#та"(ката е">#к&ое$#. о(оCва
_ре"(ката рево&G>#. 'а "аCа&о "а е$"о "ово .в&е"#е в%в воA"ата/ а
#ме""о )ТЪе а`G т а;т', @)воGва:ата "а>#.,BK )рево&G>#о""#.т -ре"(к#
"а>#о"а&#'%м "а!&е;"а "а (во!о$"ата #"$#в#$=а&"а во&. р# -орм#ра"ето
"а "а>##те* На>##те (е о!ра'=ва+а в ре'=&тат "а =ра?".ва"е "а
(во!о$"ата во&. "а те+"#те C&е"ове,*
ВоA"ата е (в%р'а"а # ( е$#" $р=; -актор/ р#'"ава" # от $вете
е">#к&ое$## 5 -орм#ра"ето "а тер#тор#./ 'аема"а от оре$е&е"а ;р=а от
+ора*
Соре$ !р#та"(ката е">#к&ое$#. '"аCе"#ето "а тер#тор#.та е в това/ Cе
+ората/ ?#вее:# 'ае$"о/ в е$#" раAо"/ (а о!е$#"е"# от о!: #"тере( $а
#'карват ре+ра"ата (# от това м.(то* На>#.та в та'# е">#к&ое$#. (е
(в%р'ва ( тер#тор#а&"о о!е$#"е"ата $%р?ава "а DOOO в*/ ( о&#т#Cе(ката
# #ко"ом#Cе(ката >е"тра&#'#ра"о(т*
_ре"(ката е">#к&ое$#. #ма ра'&#C"о от"о<е"#е к%м ро!&ема 'а
тер#тор#.та* Т. о(оCва/ Cе 'ем.та "е е "аA5ва?"ото/ Cе ако )'ем.та
ре$о(тав. о("овата/ о&ето 'а !ор!а # ра!ота/ Cовек%т ре$о(тав.
$=<ата,* И 'а $а "е 'в=C# ;о&о(&ов"о/ р#ве?$а $ве "е:а/ ко#то/ (оре$
Ре"а"/ оре$е&.т та'# $=<аK )е$"ото е о!:ото р#те?а"#е "а !о;ато
"а(&е$(тво от (оме"# $р=;ото е (%:е(тв=ва:ото в моме"та ?е&а"#е $а (е
?#вее 'ае$"о/ во&.та $K (е #'т%к"е о&=Cе"ото "а(&е$(тво,* Соре$ Е*
Ре"а" (о$е&."ето "а о!:от* "а(&е$(тво от (&ава # а$е"#е/ (тра$а"#. #
"а$е?$# 'а реа&#'#ра"е "а о!</ !%$е:а ро;рама/ ре$(тав&.ват "е:о
м"о;о овеCе от о!:#те м#т"#># #a ;ра"#># # рео$о&.ват ра'&#к#те в
ра(ата #&# е'#ка*
О!:ата ра(а # ет"о;ра-(к#те е&еме"т# (а +арактер#(т#к#/ (о$е&."#
24
'#"а
KГЛЯ
ата .#е
'.5
#о5а*
kтова/ $а (е ата #
ма 'а е$о(5T'а$а Xта'#
;а$а '<ото \ о!:а
K #&#
X&."# #
от $вете е">#к&ое$## като р#(%:# "а е$"а "а>#.* Соре$ -ре"(ката
е">#к&ое$#./ ра(ата е %&"ото о!е$#"е"#е "а +ора/ в което (е е
ра'кр#&а #$е.та 'а о!:"о(т/ като $=+ов"#те (+о$(тва (а !#&# ре'=&тат от
-#'#Cе(к# р#&#к# # е$"ак%в ро#'+о$*
Соре$ а";&#A(ката е">#к&ое$#. @краткото #'$а"#еB ра(овата #&#
ет"#Cе(ката вр%'ка е в%'"#к"а&а от о!:#. ро#'+о$ # #(тор#. "а $а$е"
"аро$* Т=к $вете е">#к&ое$## (а "а е$"акв# о'#>##* Го&.мото #'$а"#е
"а а";&#A(ката е">#к&ое$#. о!аCе о(оCва/ Cе "а>#о"а&#'м%т е
ро#'&.'%& от #$е"т#-#>#ра"ето #&# от ?е&а"#ето 'а #$е"т#-#>#ра"е "а
$%р?авата #&# "а>#.та ( "аро$а в%' о("ова "а ет"о;ра-(к#. р#">#* То'#
р#"># в%в века "а "а>#о"а&#'ма @DOD в* в Евроа/ DD в* в А-р#ка #
А'#.B о'"аCава/ Cе в(.ка "а>#о"а&"о(т тр.!ва $а о!ра'=ва $%р?ава 5 (во.
(о!(тве"а 5 # Cе $%р?авата тр.!ва $а вк&GCва в(#Cк# C&е"ове "а та'#
"а>#о"а&"о(т*
По от"о<е"#е "а '"аCе"#ето/ което от$ават "а "а&#C#ето "а (=вере""а
$%р?ава 'а -орм#ра"ето # 'аа'ва"ето "а е$"а "а>#./ $вете во$е:#
(ветов"# е">#к&ое$## от"ово (е ра'&#Cават*
Соре$ Е(=(1орае(11а В;ка<(а ре$# DPOOO в*/ т* е* ре$# (%'$ава"ето
"а (%време""#те ;о&ем# >е"тра&#'#ра"# $%р?ав#/ ро.в#те "а "а>#о"а&"о
C=в(тво (а !#&# е$#"#C"# 5 р# оре$е&е"# ;р=# от +ора/ в оре$е&е"#
ер#о$# от време* По$ =рав&е"#ето "а а!(о&Gт"# мо"ар(#/ ( о(тее""ото
в%ве?$а"е "а (вет(ко о!ра'ова"#е/ ра'в#т#ето "а т%р;ов#.та #
ка#та&#(т#Cе(ката #"#>#ат#ва/ (е 'ара?$а е$#" "ов $=+/ )о$о!е" "а
ре&#;#о'"#те $в#?е"#е от о5ра"<"#те ер#о$#,* То'# "ов $=+ (тава
р#C#"а мо"ар+%т $а !%$е #'ме(те" от о&о?е"#ето (# "а >е"т%р "а
"а>#.та* )Кра&.т овеCе "е (е #$е"т#-#>#ра ( "а>#.та #&# $%р?авата 5
$%р?авата (тава $%р?ава "а "аро$а/ "а>#о"а&"а $%р?ава/ ОтеCе(тво*
Д%р?авата (е #$е"т#-#>#ра ( "а>#.та така/ както >#в#&#'а>#.та (е
#$е"т#-#>#ра ( "а>#о"а&"ата >#в#&#'а>#.,*
А";&#Cа"#те о!.(".ват това ра'в#т#е ( роме"#те/ "а(т%#&# в Cове<кото
м#(&е"е ре' то'# ер#о$* На>#о"а&"#.т $=+ (е от"а(. к%м о(о!е"ото/
="#ка&"ото/ ра'&#C"ото # #"$#в#$=а&"ото # в то'# (м#(%& о!р%:а в
о!рат"а о(ока о5ра"<"#те те"$е">## к%м ="#вер(а&"ото/ о!:оCове<кото/
в.рата в ра'=ма # р#$%р?а"ето к%м "орм#те/ оре$е&е"# от +р#(т#."(ката
ре&#;#.* Макар $а р#'"ава о;ром"ото '"аCе"#е "а )"а>#о"а&"#. $=+, в
то'# ро>е(/ а";&#A(ката е">#к&ое$#. в краA"а (метка ;о #$е"т#-#>#ра (
в.р"о(т к%м )$%р?авата5"а>#.,* По(оCе"о е/ Cе )"а>#о"а&"#.т $=+, е
ра'&#Cе" 'а в(.ка "а>#. # (е #'ра'.ва в ра'&#C"# #$е# # о(т%к# от
(тра"а "а "аро$а* Като %рва ро.ва "а (%време""#. "а>#о"а&#'%м
@"а>#о"а&е" $=+B е откр#та о време "а П=р#та"(ката рево&G>#. в А";&#.
ре' DPOO в*/ ко;ато "ов#.т (треме? к%м (во!о$"а #"#>#ат#ва/ ра'в#т#е
"а "а=к#те # т%р;ов#.та/ (е (ме(ва ( Ка&в#"#(тката ет#ка/ 'а $а (е
(&о?# "аCа&ото "а "а>#о"а&#'ма "а DPOOO в* В%рек# ре&#;#о'"ата #
о("ова/ в П=р#та"(ката рево&G>#. (е 58'кр#ва (треме?%т к%м (во!о$а #
'а:#та "а #"$#в#$а # "е;ов#те рава в 5K 'е<кото о!:е(тво/ +арактер"#
'а о5к%("#те "а>#о"а&"# $в#?е"#.* Стреме?/ "аA5$о!ре #'ра'е" в%в
)в#$е"#ето, "а Д?о" М#&т%"K )А' в#?$ам
d
23
"а>##те "а (вета $а (# вр%:ат 'а;=!е"ата (во!о$а # +ората "а то'#
о(тров $а ра'ро(тра".ват $аровете "а >#в#&#'а>#.та # (во!о$ата ме?$=
;ра$ове/ кра&(тва # "а>##,*
Стр=ва (# $а (е о!%р"е в"#ма"#е "а та'# ;ра$а>#./ ко.то ро(&е$.ва
#(тор#Cе(кото -орм#ра"е "а "а>#.та от $рев"о(тта $о (%врем#ето* Соре$
Е(=(Vрае(На В1а<(а/ (&е$ва:ата .рка ро.ва от (тра"а "а "аро$а/
$ове&а $о -орм#ра"ето "а "а>#./ е в Амер#ка* В =(&ов#.та "а !ор!а 'а
"а>#о"а&"а (во!о$а # Cове<к# рава/ като т##C"о 'а DPOOO в* $в#?е"#е/
!ор!ата "а 'а(е&"#>#те (ре:= в&а(тта "а А";&#. е т##C"а реа&#'а>#. "а
+=ма""#те #$е# от то'# век* Пре$(тав.Aк# Амер#ка като ава";ар$ "а
CовеCе(твото о %т. м= к%м (во!о$ата/ раве"(твото # :а(т#ето 'а
в(#Cк#/ амер#ка"(к#.т "а>#о"а&#'%м $ове?$а $о (%'$ава"ето "а
амер#ка"(ката "а>#.* Т. е о(&е$ва"а от рево&G>#.та "а -ре"(к#.
"а>#о"а&#'%м/ о("ова"а "а (во!о$"ата во&. "а #"$#в#$а като ре<ава:а р#
-орм#ра"ето "а "а>#.та*
С%(тав#те&#те "а а";&#A(ката е">#к&ое$#. о$Cертават/ Cе в Амер#ка/
както # в рево&G>#о""а _ра">#./ "а>#о"а&#'м%т е о'"аCава& р#$%р?а"е
к%м е$"а ="#вер(а&"а ро;ре(#в"а #$е. 'а (во!о$а # раве"(тво ме?$=
+ората* Стат#.та ро(&е$.ва #(тор#.та "а ра'в#т#ето "а "а>#о"а&"#. $=+/
като о(оCва ро&.та "а воA"#те "а Нао&ео" 'а ра'ро(тра"е"#ето м= в
Евроа # $ор# в Б&#'к#. И'ток* С%:евреме""о Нао&ео"ов#те воA"#/ ора$#
'авоевате&"#. (# +арактер/ (а о!%р"а&# то'# "а>#о"а&#'%м (ре:= _ра">#.*
Това о!.(".ва о5ра'&#C"#. +арактер "а "а>#о"а&#'ма в Герма"#./ коAто
отр#Cа в(#Cк# р#">## "а -ре"(ката # амер#ка"(ката рево&G>#.*
)Герма"(к#.т "а>#о"а&#'%м 'аоCва $а от$ава о5;о&.мо '"аCе"#е "а
#"(т#"кта/ отко&кото "а ра>#о"а&"#. (треме? к%м ро;ре( # о5(раве$&#в
(о>#а&е" ре$,*
За ра'&#ка от !р#та"(ката е">#к&ое$#./ ко.то ро(&е$.ва -орм#ра"ето "а
)"а>#.та5$%р?ава,/ -ре"(ката ра'!#ра (=вере"#тета в о5<#рок (м#(%&*
От$аваAк# %рво(тее""о '"аCе"#е/ както !е<е веCе (оме"ато/ "а
)"рав(тве"ата вр%'ка,/ е">#к&ое$#.та ра';&е?$а "а>#.та като
)ор;а"#'%м/ ра'&#Cе" от те'#J ко#то ;о окр%?ават,* То'# )ор;а"#'%м, (е
ра'в#ва ара&е&"о ( окр%?ава:#те ;о # Cе(то #'к&GCваAк# ;#* Соре$
е">#к&ое$#.та тоC"о това ре$(тав&.ва т* "ар* )р#"># "а
"а>#о"а&"о(т#те,* Соре$ то'# р#"># )в(#Cк# "а>#о"а&"о(т# "е (е
ра$ват "ереме""о "а е$"а авто"ом"а о&#т#ка/ "о в(#Cк# (е (трем.т к%м
"е'ав#(#мо(т* На те'#/ ко#то ".мат (о!(тве"о =рав&е"#е # (а (в%р'а"# (
$р=;# о$ о!: (тат=т/ #м (е $ава оре$е&е"а "е'ав#(#мо(т # ;ара">##/
ко#то ;# ре$а'ват от а(#м#&#ра"е от (тра"а "а $р=;# ;р=# в
$%р?авата,*
С $р=;# $=м#/ -ре"(ката е">#к&ое$#. "е о(тав. '"ак 'а раве"(тво ме?$=
$%р?авата # "а>#.та* Ока'ва (е/ 'а ра'&#ка от а";&#A(ката е">#к&ое$#./
Cе т=к о".т#ето 'а "а>#. е о5!&#'ко $о о".т#ето 'а "а>#о"а&"о(т/
отко&кото $о това 'а $%р?ава* Това (та"ов#:е е о$крее"о (
ра';&е?$а"ето "а в%ро(а 'а "а>#.та о:е в А"т#C"о(тта* _ра">='#те
отр#Cат тв%р$е"#ето/ Cе в А"т#C"о(тта "е е #ма&о "а>#о"а&"о(т# ора$#
"а&#C#ето "а ро!(тво # ора$# "ев%'мо?"о(тта Cове<ката &#C"о(т $а (е
ро.в#* Пр#">#%т "а
29
р#в#&е;##те A Я о!:е(т<З
P
kП6
ве"(тво
Tк&ое5'а&.о(т/ 'а"ето /$е"#етот З(тво # %т "а
р#в#&е;##те # ка(т#те/ +арактере" 'а ро!(твото/ (%:е(тв=ва # в%в
в(#Cк# $р=;# о!:е(тва* Но "е'ав#(#мо от те'# о;ра"#Cе"#. в%в в(#Cк#
о!:е(тва (а (%:е(тв=ва&# ;р=# от +ора/ ко#то (а #ма&# (%'"а"#е 'а
(ам#те (е!е (#/ "е'ав#(#мо от това ко&ко ;о&ем# (а !#&# те'# ;р=#*
Те'# +ора (а #ма&# C=в(тво 'а 'а:#та "а "а>#о"а&"#те #"тере(#/
(%+ра".ва&# (а тра$#>##те # в (&=CаA "а #">#$е"т#/ 'а(тра<ава:#
в%'мо?"о(тта #м $а (е ра$ват "а !&а;ата/ р#те?ава"# от >.&ото
о!:е(тво/ от т.+"а (тра"а (е е ора?$а&а реак>#. 5 (%:ата/ каквато (то#
в о("овата "а р#">#а "а "а>#о"а&"о(т#те* Та'# реак>#. е о&=Cава&а
от'в=к # в "аA5ма&ко C=в(тв#те&"#те/ "о (рав"#те&"о (о&#$ар"# &а(тове
"а о$C#"е"ото "а(е&е"#е*
Vа;о#''е (%:о "е о$>е".ва '"аCе"#ето "а _ре"(ката рево&G>#. 'а
-орм=&#ра"ето "а р#">#а "а (%време""#те "а>#о"а&"о(т#/ оар!е"о в
рок&ама>#.та # от 88*P 1716 ;*/ в ко.то (е ка'ва/ Cе )-ре"(ката "а>#.
отка'ва $а ре$р#ема каквато # $а е воA"а (%( 'авоевате&"а >е& # ".ма
$а #'о&'ва "#ко;а (#&а (ре:= (во!о$ата "а коAто # $а е "аро$, # о:е
о5кате;ор#C"ата $ек&ара>#. 'а равата "а Cовека от 1073 ;* K )Наро$#те
(а "е'ав#(#м# # (=вере""#/ как%вто # $а е !ро.т "а #"$#в#$#те/ ко#то ;#
(%(тав.т # тер#тор#.та/ ко.то 'аемат* То'#5 (=вере"#тет е
"ер#ко("ове"* В(ек# "аро$ #ма раво $а ор;а"#'#ра # роме". -орм#те "а
(воето =рав&е"#е* Е$#" "аро$ ".ма раво $а (е "аме(ва в =рав&е"#ето
"а $р=;# "аро$#* ДеA(тв#.та (ре:= (во!о$ата "а е$#" "аро$ (а
о(е;ате&(тво (ре:= в(#Cк# "аро$#,*
Ра';&е?$аAк# !ор!ата 'а "е'ав#(#мо(т "а евроеA(к#те # "а $р=;#те
"аро$# (&е$ Нао&ео"ов#те воA"#/ е">#к&ое$#.та (т#;а $о #'во$а/ Cе
ро!&ем%т/ о(таве" Cре' р#">#а "а "а>#о"а&"о(т#те/ е то'# "а
ко"-&#кта ме?$= #$е.та 'а $%р?ава # #$е.та 'а "а>#.K )Пора$# ра'в#т#ето
"а о!ра'ова"#ето # "а о&#т#Cе(к#те (во!о$#/ о!е$#".ва"ето о$ е$"а
в&а(т # в е$"а $%р?ава "а ра'&#C"# "а>#о"а&"о(т# (е #'в%р<ва о5тр=$"о/
"о рав#те&(твата тр.!ва $а оемат 'а$%&?е"#ето $а 'а&#Cат то'#
а"та;о"#'%м* По5"атат%к (е ра';&е?$а "аC#"#те/ о ко#то това е (тава&о
в #(тор#Cе(к# &а"K $ом#"#ра:ата "а>#. (е о#тва $а от#("е 'ав&а$е"#те
# о$C#"е"# # "а>## S"ар#мер в ко&о"##теB/ а в $р=;# (&=Cа# $%р?авата
(е о#тва $а ;# а(#м#&#ра ро;ре(#в"о/ о".ко;а # Cре' от#(ка"е*
-оре$ е">#к&ое$#.та )$емократ#C"ото $в#?е"#е/ (%'$а$е"о от _ре"(ката
рево&G>#./ #ма те"$е">#. в(е овеCе $а #$е"т#-#>#ра $%р?авата #
"а>#.та,* В $е-#"#ра"#. р#"># "а "а>##те/ рот#воо&о?е" "а
$#"а(т#Cе(к#. р#">#/ Нао&ео" OOO е в#?$а& !а'ата 'а е$"а "ова
о&#т#ка # 'атова е !&а;ор#.т(тва& реа&#'#ра"ето "а #та&#а"(ката #
"ем(ката о!:"о(т#* То'# р#"># е тр.!ва&о $а =(та"ов# +армо"#. ме?$=
+ората # $а (&о?# краA $авоA"#те* Соре$ -ре"(к#те #'(&е$овате&# 'а
".ко# $емокра>## тоA е #ма& (амо време""а о&'а/ $окато оCерта.т
рамк#те "а е$"о о5$о!ро о!:е(тво/ O ?оето в(ек# $а е 'а:#те" от
(о>#а&"#те -ата&"о(т#/ като "а>#.та е !#&а )ре+о$"а ор;а"#'а>#.,/
ко.то !# тр.!ва&о $а #'Cе'"е/ 'а $а от(т%#
27
м.(то "а о!е$#"е"#ето "а "аро$#те/ (+о$"# о #"тере(#/ C=в(тва # рава/
!е' '"аCе"#е "а ра(а/ е'#к #&# ре&#;#.*,
Про(&е$.ваAк# !ор!#те 'а "а>#о"а&"о о(во!о?$е"#е "а а'#ат(к#те #
а-р#ка"(к#те "аро$# (&е$ %рвата (ветов"а воA"а/ $ове&# $о (%'$ава"ето
"а Л#;ата "а "а>##те # "а О!е$#"е"#те "а>##/ е">#к&ое$#.та о$Cертава
ро&.та "а ООН като о(ре$"#к р# ра'ре<ава"ето "а ко"-&#кт# @ме?$=
Е;#ет # И'рае&/ И"$#. # Пак#(та"/ Г%р>#. # Т=р>#. # $р*BK )С&о?"ата
о&#т#ка "а ООН #&G(тр#ра ро!&ем#те "а )"ов#. "а>#о"а&#'%м*` В Евроа
$=+%т "а "а>#о"а&#'ма като Cе &# !е<е 'амр.& (&е$ Втората (ветов"а
воA"а ( о!ра'=ва"ето "а ме?$="аро$"# о&#т#Cе(к# # вое""о5о&#т#Cе(к#
ор;а"#'а>## като НАТО/ О!:#. а'ар # $р* А&а о&#т#ката/ (&е$ва"а от
_ра">#. р# ре'#$е"т(твото "а ДUо Го&/ ро!&ем#те ( ра'$е&е"ата
Герма"#./ ока'ват/ Cе #$е.та 'а "а>#.5$%р?ава е в(е о:е м"о;о
?#'"е"а*,
Като о!о!:е"#е мо?ем $а о(оC#м/ Cе ро!&ем%т 'а #$е"т#-#>#ра"ето "а
"а>#.та ( $%р?авата/ от е$"а (тра"а/ # "а "а>#.та ( "а>#о"а&"о(тта/ от
$р=;а/ ро$%&?ава $а е ?#'"е" # $"е(* С%време""#те ме?$="а>#о"а&"#
ко"-&#кт#/ като те'# в !#в<а ^;о(&ав#. # в !#в<#те (%вет(к# ре=!&#к#/
(а ?#в р#мер 'а това* Герма"#. (е о!е$#"#/ "о (е ра'$е&#+а bе+о5
С&овак#. # СССР/ а О!е$#"е"а Евроа ро$%&?ава $а !%$е е$"а меCта*
В%рек# (%'$ава"ето "а м"о;о!роA"# ор;а"#'а>## # (ора'=ме"#. 'а
#ко"ом#Cе(ко # о&#т#Cе(ко (%тр=$"#Cе(тво # о!е$#"е"#е/ )воGва:ата
"а>#., (%:е(тв=ва # $"е(/ "е'ав#(#мо $а&# е ро(то о!е$#"е"#е от +ора/
(в%р'а"# Cре' "рав(тве"а вр%'ка @Vа О;аA Е(=(1оре(И Vа;о#''еB #&#
(=вере""а "а>#.5$%р?ава @Е(=(1орае(На Ъ;Aа<(аB***
Ето (е;а ИЗТОbНАТА ГЛЕДНА ТОbКА/ о в%ро(а 'а "а>##те*
Соре$ "е. в оре$е&е" ета от ра'в#т#ето "а от$е&"#те "аро$"о(т#
"а(т%ва о!е$#".ва"еN "а а'ар#те/ "а ?#'"е"#те ;ео;ра-(к# тер#тор##/
а(#м#&а>#.та "а е$"а "аро$"о(т от $р=;а* То;ава в%'"#ква "а>#.та*
На>#.та мо?е $а (е (%(то# от е$"а "аро$"о(т/ мо?е # $а е о5
<#рокоо!+ват"а* Ст#;а $р=;#те "аро$"о(т# $а (а р#е&# е'#ка/ в.рата``/
тер#тор#а&"#те ;ра"#># "а е$"а от т.+/ о5рав#&о "аA5(#&"ата* И то (е
'"ае 5 $а е "а&#>е в рамк#те "а та'# ;ео;ра-(ка оре$е&е"о(т
о!:*#ко"ом#Cе(к# ?#вот*
Де(ет#&ет#. "аре$ о!аCе/ Cак $о <е(т$е(етте ;о$#"# "а века/ "а=ката в
!#в<#. С%вет(к# (%G' # т* "* )(о>#а&#(т#Cе(к# (тра"#, $ор# "е (#
о'во&.ва<е $а ра'#(ква в%ро(а :о е "а>#.H Оре$е&е"#ето !е<е $а$е"о в
тр#$е(етте ;о$#"#/ ко;ато Ста&#" "а#(ва (во. тр=$ )Марк(#'м%т #
"а>#о"а&"#.т в%ро(,/ в коAто $ава # (воето оре$е&е"#е "а "а>#.та/
"ео;ре<#мо(тта "а което в ро$%&?е"#е "а $е(ет#&ет#./ $ор# # (&е$
(м%ртта "а Ста&#"/ "#коA "е о(м. $а о(тав# о$ каквото # $а !#&о
(%м"е"#е*
` В?* За;оров/ О* Мо$ер"#.т "а>#о"а&#'%м* С/ 1003*
, Това #'#(ква"е ре' о(&е$"#те ;о$#"# (е ома&ова?#* В е$"а "а>#.
мо;ат >; кк'ат +ора ( ра'&#C"о веро#'ове$а"#еH
Ста&#" !е<е (CH ва о!:"о(т от +F ета/ #ко"ом#Cе(ка о!:"о(тта "а к&L 5/
С 1036H П5<* R5
Какво ромеа Ста&#"J В ".ко`/ С"(-е$ >ро-* i` (&е$"#теK

от '#
ек#
36 И 1И
ве5кава
о(т# р#A/ а.та 1Ст#;а T"а те "а
ката в 'во&.5
1ЛНИЯТ
;а"а *"#коA
/ мо;ат $а
Ста&#" !е<е оре$е&#&K )На>#.та е #(тор#Cе(к# -орм#ра&а (е =(тоAC#ва
о!:"о(т от +ора/ в%'"#к"а&а "а !а'ата "а о!:"о(тта "а е'#ка/
тер#тор#.та/ #ко"ом#Cе(к#. ?#вот # (#+#Cе(кото =(троA(тво/ което (е
ро.в.ва в о!:"о(тта "а к=&т=рата, @Ста&#"/ W* В* Марк(#'м%т #
"а>#о"а&"#.т в%ро(* С/ 1036/ 11518B*
Какво роме"# #&# $о%&"# -#&о(о-#.та в ;о$#"#те (&е$ (м%ртта "а
Ста&#"J В ".ко# -#&о(о-(к# (т=$## (е 'а;овор# 'а "ов# #$е# 'а "а>#.та*
Соре$ ро-* М#"Cо Дра;а"ов @В?* (* )_#&о(о-(ка м#(%&,/ 1021/ Q 8B те
(а (&е$"#теK
[ S
1B Пр#'"а>#те "а "а>#.та "е тр.!ва $а (е $е&.т "а "еет"#Cе(к# @(о>#а&5
"о5к&а(ов#B # ет"#Cе(к#F
8B На>#.та "е е (=ма от оре$е&е"# р#'"а>#*
О#т 'а от;овор какво тоC"о е "а>#.та мо?ем $а в#$#м в%в -орм=&#ровката
"а _#&о(о-(к#. реC"#к/ #'&.'%& = "а( ре' 1023 ;* # (#"те'#ра&
(%(то."#ето # ра'в#т#ето "а !%&;ар(ката # (о>#а&#(т#Cе(ката -#&о(о-(ка
м#(%& $о то'# моме"т* В "е;о CетемK
)На>#. @от &ат#"(кото )аAо, 5 "аро$B 5 #(тор#Cе(к# (%'$а&а (е -орма "а
о!:"о(т от +ора/ ко.то 'аме". "аро$"о(тта* На "а>#.та е р#(%:а ре$#
в(#Cко о!:"о(т "а матер#а&"#те =(&ов#. "а ?#вот/ тер#тор#. #
#ко"ом#Cе(к# ?#вот/ о!:"о(т "а е'#ка/ "а #'ве(т"# Cерт# "а "а>#о"а&"#.
+арактер/ ро.в.ва:# (е в "а>#о"а&"ото (воео!ра'#е "а "еA"ата к=&т=ра*
На>#.та е о5<#роко о".т#е като -орма "а о!:"о(т от "аро$"о(тта/ ко.то
(е #';ра?$а ( в%'"#ква"ето # -орм#ра"ето "а ка#та&#(т#Cе(ката
-орма>#.* Ико"ом#Cе(ката о("ова 'а -орм#ра"ето "а "а>#.та (а !#&#
&#кв#$#ра"ето "а -ео$а&"ата ра'к%(а"о(т/ 'а'$рав.ва"ето "а
#ко"ом#Cе(к#те вр%'к# ме?$= от$е&"#те о!&а(т# в%тре в (тра"ата/
о!е$#".ва"ето "а от$е&"#те а'ар# в о!:о"а>#о"а&е",* И о5"атат%кK )***
Б=р?оа'#.та/ ко.то (е (трем# $а 'а;&=<# рот#вореC#.та/ ра'а&ва
ме?$="а>#о"а&е" а"та;о"#'%м* Т. роов.$ва #$ео&о;#.та "а "а>#о"а&#'ма
# "а>#о"а&"#. е;о#'%м*, @Др=;а$е мо?е $а (е (ре:"е #'ра'а )"а>#о"а&"о
в#(окомер#е,5 !* м* М* С*B
Мо?е $а (е ре$о&а;а/ Cе ( ра'а$а"ето "а м"о;о"а>#о"а&"#те $%р?ав# #
#мер## от "аCа&ото "а 065те ;о$#"# "а "а<#. век/ ( р=+ва"ето "а
(о>#а&#(т#Cе(ката (#(тема # ра'к%(ва"ето "а ;ра"#>#те ме?$= !#в<#те
м"о;о"а>#о"а&"# $%р?ав#/ :е "а(т%.т # "ов# т%&к=ва"#. "а о".т#ето
)"а>#.,* Так#ва ро>е(#/ о(о!е"о #"те"'#в"#/ !%р'# # $рамат#C"#/
"а(т%#+а в !#в<#. С%вет(к# (%G'/ ^;о(&ав#. # $р* Мо:"# >е"тро!е?"#
(#&# ра'к%(а+а #'к=(тве"ото # (#&ово е$#"(тво/ което о!е$#".ва<е в е$#"
(о>#а&"о5$%р?а5ве" ор;а"#'%м ре$#>а $%р?ав# ( ра'&#C"о ет"#Cе(ко
р#(%(тв#е/ ко#то тр.!ва<е )$а #'$%р?ат роверката "а (о>#а&#'ма, 'а
ревр%:а"ето "а "а>#о"а&"ото в "а$"а>#о"а&"о # #"тер"а>#о"а&"о* Така
ре' о(&е$"#те $е(ет#"а5ет"аA(ет ;о$#"# в (%вет(ката &#терат=ра веCе
"е (е ;оворе<е 'а (%вет(к# "аро$#/ а (е (%'$ава<е е$"о "ово о".т#е/
о!е$#".ва:о в е$"о >.&о в(#Cк# от$е&"# "аро$"о(т# "а (%вет(к#. (%G'*
ЗаоCва<е веCе =отре!ата "а
20
о".т#ето )(%вет(к# "аро$,/ което о!о'"аCава<е в(#Cк# ?#те&#/ ?#вее:#
"а тер#тор#.та "а С%вет(ката $%р?ава* От (во. (тра"а -#&о(о-#те веCе
р#ема+а/ Cе #ма "ов т# +арактер/ #';ра$е" "а тер#тор#.та "а та'#
$%р?ава 5 а #ме""о )(%вет(к# +арактер,/ 'а;овор#+а 'а )(%вет(к#те +ора,
5 ( о!:# Cерт# 'а >.&ата о;ром"а (тра"а* Вме(то 'а &ат#</ та$?#к/ ='!ек
# т* "* (е 'а;овор# 'а (%вет(к# Cовек*
И "а#(т#"а/ ".ко# о!:# Cерт#/ "а -о"а "а м"о;о"а>#о"а&"ата $%р?ава/
веCе !.+а 'аоC"а&# $а (е о-орм.т/ # те от&#Cава+а (%вет(к#. ;ра?$а"#"
от ;ра?$а"#"а "а ко.то # $а !#&о $р=;а $%р?ава* Ето 'а:о рав е ака$*
Д* А";е&ов/ ко;ато ра';&е?$аAк# ет"о(а в <#рок (м#(%&/ рав#&"о вк&GCва
# (о>#а&"#. (трое? "а о!:е(твото/ в което тоA ?#вее* С%вет(ката
!Gрокра>#. "а%&"о 'ак%р".&ото C=в(тво 'а &#C"а (о!(тве"о(т/
(воео!ра'"ата (о>#а&#(т#Cе(ка ме;а&ома"#./ о$м."ата в (амото (%'"а"#е
"а м#&#о"# +ора "а кр#тер##те "а тр=$а ( кр#тер##те "а в&а(то;о"(твото/
о$к="о(тта # т* "* 5каCе(тва/ ко#то в(е (е -орм#ра+а като е$"а "ова
$=<ев"о(т/ "о(е+а (#мтом#те "а е$"а !ав"а а(#м#&а>#. "а "а>#о"а&"#те
ре=!&#к# от о!:"о(тта "а $ом#"#ра:ата р=(ко5(%вет(ка $=<ев"о(т*
П%рв#.т !е&е; !е веCе "а&#>е* На&а;а<е (е е$#" е'#к 5 р=(к#.т 5 като
о-#>#а&е"* Бе' (%м"е"#е/ това !.+а !е&е'# 'а 'а&#Cава"е "а "а>#о"а&"#те
о(о!е"о(т# = от$е&"#те "аро$#/ "а(е&.ва:# ре=!&#к#те # о$м."ата #м (
!е&е'#те "а е$"а "ова "а>#./ в ко.то е&еме"т#те "а е'#ка/ "а (%вет(ката
к=&т=ра/ "а #ко"ом#Cе(ката о!:"о(т/ "а ;ео;ра-(ката рео$ре$е&е"о(т/
о(тее""о (оCе+а/ Cе в е$"о "е м"о;о $а&еC"о !%$е:е !е в%'мо?"о
#'тр#ва"ето "а "а>#о"а&"#те >ветове # 'ам."ата #м ( е$#" е$#"(тве" "ов
>в.т 5(%вет(к#.***
По$о!"# ро>е(#/ ра'!#ра (е/ рот#Cат # в $р=;ата .рко #'ра'е"а
м"о;о"а>#о"а&"а 5 "аA5м"о;о"а>#о"а&"ата # "аA5%(трата в ет"#Cе(ко
от"о<е"#е $%р?ава 5 САI*
Пр#">#"ата/ (%:"о(т"ата ра'&#ка в о$+о$а к%м "е#'!е?"ото ="#вер5
(а&#'#ра"е "а ".ко# "ово(%'$а$е"# амер#ка"(к# Cерт#/ +арактер"# 'а
в(#Cк# амер#ка"(к# ;ра?$а"#/ е в това/ Cе то'# ро>е( в С%вет(к#. (%G'
!е<е в о("овата (# (#&ов/ а в САI (е #'в%р<ва "а о("овата "а
$о!рово&"ата о$м."а "а "а>#о"а&"ото/ "а ет"#Cе(кото ра'&#C#е/ ( е$"о
а"5амер#ка"(ко (е!е=(е:а"е* Ако о#та< е$#" к#тае>/ р=("ак #&#
.о"е>/ ?#вее: в САI/ )В#е как%в (теJ,/ те :е в# от;овор.т !е' $а (е
'ам#(&.тK )O ат ате(аH,
Ет"#Cе(к#те ма&>#"(тва в САI/ "е'ав#(#мо Cе о$$%р?ат (во. е'#к = $ома/
Cе #мат (во. ре&#;#./ в ре'=&тат "а (во. #ко"ом#Cе(к# ?#вот/ "а о!:ата
# "а%&"о о$в#?"а в%тре м#;ра>#о""а +арактер#(т#ка/ во$.т в '"аC#те&"а
(тее" $воA(тве" ?#вотK е$#"#.т 5 "а ет"#Cе(кото ма&>#"(тво/ което $о
#'ве(т"а (тее" 'аа'ва (во#те тра$#>##/ ре"е(е"# от (тарата ро$#"а/
ре&#;#о'"#те в.рва"#. # C=в(тваF # втор#.т ?#вот 5 ?#вот%т "а
рав"орав"# амер#ка"(к# ;ра?$а"#/ ;ор$ее:# (е (%( (во.та втора ро$#"а/
ко.то ора$# в#(ок#те (та"$арт# # =(&ов#. "а ?#вот/ ко#то #м ре$&а;а/
те р#емат веCе 'а %рва # е$#"(тве"аH***
5]dт(* #';&е?$а/ е м.(тото $а ка?емK ет"#Cе(кото (е 'аа'ва $о(та
$%&;о*
06
\ а ;# оA
5 като
XK #м ( K5Fката /5е.о(т/
FЗТрИ5
"#вер5
в(#Cк#
!е<е в
'о&"ата
5ка"(ко
' САI/
е(аH,
/h'F. е'#к =
5к#вот/ "а
S* ВОДЯТ В AЛYИНСТВО/
5т (тарата к#вот%т "а ра ро$#"а/ k`ре$&а;а/ те
(та $%&;о*
а "а>#о"а&"ото !%р'о #'Cе'ва там/ к%$ето #"тере(%т "а +ората "е е
"а(оCе" к%м #$е"т#-#>#ра"ето/ а к%м (&#ва"ето (%( (тра"ата/ ( ко.то те
(е ;ор$е.т #&# ( ко.то #мат #"тере( $а (е #$е"т#-#>#рат* Мо?ем $а ;о
ка?ем # #"аCеK #"тер"а>#о"а&"#те вр%'к# в (вета/ -орм#ра"ето "а
#ко"ом#Cе(к#те о!:"о(т# от ;р=# $%р?ав#/ в '"аC#те&"а (тее" рав.т
о".т#ето )"а>#.R4 от"о(#те&"о/
;
Ет"#Cе(кото о!аCе (е 'аа'ваH Не:о овеCе/ то мо?е $а (е рев%р"е в
"а>#о"а&"о/ ко;ато $ом#"#ра:#.т ет"о( ( о&#т#ката (#/ ( #ко"ом#Cе(к#те
(# в%'мо?"о(т# "е от!&%(ква/ а (%'$ава "ово "а>#о"а&"о (амоC=в(тв#е =
;ра?$а"#те "а м"о;оет"#Cе(ката $%р?ава* И вме(то $а от(&а!ва/ както е в
САI # (е;а в Маке$о"#./ "а>#о"а&"ото C=в(тво (е 'а(#&ва # #'о(тр.*
До 265те ;о$#"#/ ко;ато #ко"ом#Cе(кото ра'в#т#е "а Б%&;ар#. !е<е о5
$о!ро от това "а (%(е$"а Т=р>#./ ет"#Cе(кото (амо(%'"а"#е "а т=р>#те =
"а( !е' $а #'Cе'ва/ "о(е<е !е&е'#те "а #'ве(т"о =(око.ва"е/ "а&#>е
!е<е ро>е( "а #'ве(т"о !%&;арее"е* По5к%("о/ в ре'=&тат "а "а(#&#.та
о време "а т* "ар* )В%'ро$#те&е" ро>е(,/ "а #ко"ом#Cе(ката #
о&#т#Cе(ката ката(тро-а/ в ко.то (е о'ова Б%&;ар#./ Т=р>#. (е ока'а
о5в#(око ра'в#та $%р?ава/ "еA"ото ме(тоо&о?е"#е . о(тав# в >е"т%ра
"а ва?"# (ветов"о5#(тор#5Cе(к# (%!#т#. # ет"#Cе(кото (е!е=(е:а"е =
т=р(кото "а(е&е"#е в Б%&;ар#. (е #'о(тр#/ 'а(#&# (е/ "а(е&е"#ето
'аоC"а $а (е #$е"т#-#>#ра ( "а>#о"а&"а р#"а$&е?"о(т к%м т=р(ката
$%р?ава***
Так#ва ре&#ва"#. "а "а>#о"а&"ото # ет"#Cе(кото (а (е #'в%р<ва&#
"еве$"%? в #(тор#.та* Нека (# р#ом"#м ;%рCее"ето "а м"о;о от
!%&;ар#те/ о$м."ата "а !%&;ар(к#. е'#к ( ;р%>к#./ р#&а;а"ето "а C=?$а
о!ре$"о(т # р#т=а&"о(т# т* "* _акт#/ ко#то ре$#'в#ка+а ;ор$#. Па#(#ев
$=+ $а "а#<е !&е(т.:ата ао&о;#. "а !%&;ар(кото "а>#о"а&"о (е!е=(е:а"е
)И(тор#. (&а5в."о!о&;ар(ка.,H***
И(тор#Cе(к#.т о#т ока'ва/ Cе о(тр#те ет"#Cе(к# ко"-&#кт#/ ро!&ем%т
)ет"#Cе(ко # "а>#о"а&"о, (е #'о(тр.т в#"а;#/ ко;ато "а(т%.т кр#т#C"#
'реме"а/ ко;ато (е о.в# 'а&а+а 'а ет"о(а # тоA (.ка< (е ро!=?$а #
;р;а"#'#ра 'а (амоот!ра"а* Ет"#Cе(к#те # "а>#о"а&"#те "аре?е"#.
в%'"#к"ат м"о;о Cе(то # в =(&ов#.та "а #ко"ом#Cе(ка кр#'а* На>#о"а&"ото
(е aро!=?$а в%в време"а "а !е$"о(т/ ко;ато матер#а&"ата $рама 'аоCва
$а (е коме"(#ра от ра'$=+ва"ето "а ет"#Cе(к#те "а>#о"а&"# (тра(т#*
У !о;ат#те "аро$#/ в%в в#(око ра'в#т#те $%р?ав#/ #ко"ом#Cе(к#те
(та"$арт#/ в%'мо?"о(тта 'а =$ов&етвор.ва"е о "аA5!&а;ор#.те" "аC#" "а
мате5т#а&"#те # $=+ов"#те #"тере(#/ )'атр=ват, ет"#Cе(кото/ о(тав.т
;о "а 'тор#/ трет# &а"/ а "аре$ #'&#'а C=в(твото 'а о!:ее"е (
"аро$"о(тта #&# .а#.та/ ко.то е (%'$а&а те'# ре$о(тавк# # =(&ов#.*
Ет"#Cе(кото като Cе т&ее/ 'а;а(ва/ "о то е ?#во # мо?е $а (е ра'$=+а
р# %рвата (ер#о'"а кр#'а 5 !#&а т. о&#т#Cе(ка/ #ко"ом#Cе(ка #&#
$=+ов"а*
Про>е(%т "а ра'а$а"е "а м"о;о"а>#о"а&"#те $%р?ав# е (в%р'а" $"е( # (
о!:#. ро>е( "а $ема(ов#'а>#. в (вета* В (во.та 'а!е&е?#те&"а к"#;а
*Третата в%&"а, ;о&ем#.т амер#ка"(к# о&#то&о; # (о>#о&о; А&в#" То-&%р/
01
оCертаваAк# о(о!е"о(т#те "а 'ара?$а:ото (е "ово о!:е(тво/ о(оCва/ Cе
то (е о("овава "а р#">##/ ко#то като рав#&о (а а"т#те'# "а
)о(тар.ва:ото, #"$=(тр#а&"о о!:е(тво/ #';ра$е"о в ра'в#т#те $%р?ав# "а
Евроа/ А'#. # Амер#ка* Ако р#">##те "а #"$=(тр#а&"ото о!:е(тво
оC#ват в%р+= те'#те 'а (та"$арт#'а>#./ >е"тра&#'а>#./
#"тер"а>#о"а&#'а>#./ ко">е"тра>#./ #'о!:оk "а ;#;а"тома"#.та #
мак(#ма&#'а>#.та/ то )о(т#"$=(тр#а&"ото о!:е(тво,/ о!:е(твото "а
)третата в%&"а, (е #';ра?$а "а р#">##5а"т#те'#* То е о!:е(тво "а
$е(та"$арт#'а>#.та/ $е"а>#о"а&#'а>#.та/ $ема(ов#'а>#.та* По от"о<е"#е
"а #"тере(=ва:#. "# в%ро( 'а (%$!ата "а "а>##те # ет"о(#те в това
от"о<е"#е мо?ем $а от!е&е?#м/ Cе в (вета веCе реа&"о (е "а!&G$ава
"ара(тва: о&#т#Cе(к# &=ра&#'%м/ ет"#Cе(ка/ к=&т=р"а/ ре&#;#о'"а
$#-ере">#а>#./ ко#то $о (коро !.+а от#(ка"# от >е"тра&#'#ра"#. "аC#"
"а ?#вот*
Yе&#.т то'# ро>е( е т.("о (в%р'а" ( роме"#те в тра$#>#о""#те
ре$(тав# 'а (о!(тве"о(тK (ре$(тва 'а ро#'во$(тво/ ка#та&#/ (=ров#"#*
Соре$ Д?о" НеA'!#т 5 $р=; амер#ка"(к# =Cе" L #$е.та 'а (%'$ава"ето "а
(тоA"о(тта Cре' тр=$ е веCе (ама о (е!е (# о(тар.&а* В к"#;ата (#
)Ме;а "арав&е"#.,/ #'$а$е"а 1024 ;* тоA #<еK )Марк(овата теор#. 'а
(тоA"о(тта тр.!ва $а !%$е о$ме"е"а ( "овата #"-орма>#о""а теор#. 'а
(тоA"о(тта* В #"-орма>#о""ото о!:е(тво (тоA"о(тта (е =ве&#Cава
!&а;о$аре"#е "а '"а"#ето 5 е$"а кате;ор#. тр=$/ ра'&#C"а от та'#/ ко.то
Марк( е #ма& ре$ в#$,*
Та'# теор#./ ра'!#ра (е/ "е е !е'(ор"а* Но в "е. #ма $о(та $%&!ок#
ар;=ме"т#/ ко#то оCев#$"о в !%$е:е :е #;ра.т в(е о5ре<ава:а ро&. 'а
"аC#"а "а ?#вот/ "аA5о!:о ка'а"о/ = +ората*
Д"е( ме?$="а>#о"а&"#те "аре?е"#. ро$%&?ават $а (%:е(тв=ват/ $ор# $а
(е #'о(тр.т* Про!&ем%т 'а "а>#.та о(тава $а (е #'!#(тр. както "а
ет"ок=&т=р"о/ така # "а ;ео;ра-(ко # "а #ко"ом#Cе(ко рав"#:е* В
ро!&ема 'а "а>#.та (е о.в.ват "ов# моме"т#/ (в%р'а"# ( -орм#ра"ето "а
тр#те "ов# ;ео5о&#т#Cе(к# >е"т%ра 5 САI/ Евроа # А'#. 5 в ко#то/
'ае$"о ( #ко"ом#Cе(кото/ ;ео;ра-(кото # е'#ковото )кр%во(ме<е"#е,/ (е
'а!е&.'ват те"$е">##/ рот#вореCа:# в '"аC#те&"а (тее" "а теор#.та "а
То-&%р 'а $ема(ов#'а>#.та* Евроа (е ;отв# 'а о!е$#"е"#е "а (во#те
#ко"ом#Cе(к#/ вое""о(тра5те;#Cе(к# # т* "* >е&#* Ота$а в $о(е;а<"#. (#
(м#(%& ро!&ем%т 'а ;ра"#>#те в о"е'# (тра"# "а Евроа/ ко#то в&#'ат в
ЕвроеA(к#. (%G'* На&#>е е в рамк#те "а .("о $е-#"#ра"# $о (е;а "а>##
ро!&ем%т "а #ко"ом#Cе(коHK отвар."е/ #ко"ом#Cе(кото #'рав".ва"е/
"е#'!е?"ото $ом#"#ра"е "а е'#к "а$ о(та"а&#те* В моме"та такова е
$в=!ор(твото ме?$= а";&#A(к# е'#к # "ем(к#. 'а Евроа* От това коA е'#к
:е (е "а&о?#/ 'ав#(# $о ;о&.ма k (тее" ко. >#в#&#'а>#. 5 "ем(ката #&#
а";&#A(ката 5 :е в'еме вр%+ O ЕвроеA(к#. (%G'/ а в о5$а&еC"а
#(тор#Cе(ка ер(ект#ва 5 ко. "а>#. (та"е $ом#"#ра:а*
ОCев#$"о е/ Cе 'ае$"о ( #'о(тр."е "а "а>#о"а&"#. ро!&ем в Евро; в%рв#
# о!рат"#. ро>е( 5 #'ве(т"о "е#'!е?"о $е"а>#о"а&#'#ра"е "а ре$Е в&е'&#
#&# ре$(то.:# $а в&.'ат в ЕвроеA(ката о!:"о(т (тра"#*
08
K5.те (:о т'о,/ То е X5 По F;те в K $ава '-е5"а
'"#те
'#"#*
ето "а
**Ме;а
'о(тта
Fтта* В
'"а"#5
е'в#$,*
'&!ок#
Jо&. 'а
'ат/ $о5* акто "а
@5;&те "ов#
h\ *ДОНОМИ5
K те"$е"5 'ема(ов#5K/K(""о(тра5'а ;ра"#5На&#>е е
"а е$#" а";&#A(к#. F $о ;о&.ма hKеме вр%+ в kеK. "а>#. :е
Kм в Евроа* K "а ре$#>а
Др=;#.т о;роме" ;еоо&#т#Cе(к# # #ко"ом#Cе(к# ;#;а"т (е оCертава в
А'#./ к%$ето $ом#"#рат #"тере(#те # о;ром"#те в%'мо?"о(т# "а Яо"#.*
Трет#.т (а С%е$#"е"#те :ат#*
@
И $"е( като в&#.е ( в#(ок#те (# о!ра'># "а #ко"ом#Cе(к# ре=(.&а
(тра"а в%р+= "аC#"а "а ?#вот "а ре$ $р=;# (тра"#/ !&а;о$аре"#е "а
(во.та $емократ#C"а ко"(т#т=>#./ САI (а (%'$а&# "еовтор#м# =(&ов#. 'а
!е'ре.т(тве"о оа'ва"е # $ор# ра'в#т#е "а "а>#о"а&"#те # ет"#Cе(к#те
о(о!е"о(т# "а м"о;о!роA"# ;р=# от (воето "а(е&е"#е* В (амото (%р>е "а
САI/ в :ата И"$#а"а/ #ма ет"#Cе(к# ;р=#/ ко#то о "аC#"а "а ?#вот/
о!&ек&о/ #'о&'ва"е "а (е&(ко(тоа"(ка те+"#ка/ !.;(тво от какв#то # $а
!#&о =(&=;# "а >#в#&#'а>#.та # т* "* / (а "а рав"#:ето "а DPO в*** Те
о$$%р?ат (во#те &еме""# тра$#>## (ре$ (=ер5в#(оката >#в#&#'а>#. "а
око&"#те (е&#:а/ в =(&ов#.та "а (маAва:а ет"#Cе(ка то&ера"т"о(т "а
тра$#>##/ ра'!#ра"#./ "аC#" "а ?#вот # тр=$ # т* "* В о$о!"# =(&ов#.
(а о(таве"# #"$#а">#те # в раAо"а "а НG Мек(#ко* В&#'а"ето в те+"#те
(е&#:а 5 (амо!#т"# като к=&т=ра/ като (#(тема "а ;ра?$а"(ко =рав&е"#е
# ар+#тект=ра 5 (е (а'ва #'к&GC#те&"о (тр#кт"о от в(#Cк# о(та"а&#
;ра?$а"# "а :ата* Това (а (е&#:а/ ко#то в рамк#те "а (ам#. :ат #мат
(о!(тве"о (амо=рав&е"#е/ ( което :ат(ката #&# а"амер#ка"(ката
а$м#"#(тра>#. #'>.&о (е (%о!ра'.ват*
Заа'е"# (а # #(а"(к#те о(е&#:а 5 ( тра$#>#о""#те #м 'а"а.т#/ (%(
(е>#-#C"#те те+"# )=е!&о,/ ( "аC#"а #м "а о!&#Cа"е # т* "* Я("о
о!о(о!е"#/ $ор# о (воем= #'о&#ра"#/ (а кварта&#те "а .о">#те/
к#таA>#те/ G?"о5кореA>#те/ ортор#ка">#те # т* "* в "аA5;о&ем#те
амер#ка"(к# ;ра$ове като b#ка;о/ Ло( А"$?е&#(/ Са" _ра">#(ко # $р* /
к%$ето от (то&ет#. (е в%'ро#'ве?$ат те+"#те "а>#о"а&"# о(о!е"о(т#*
M#вееAк# в (во#те кварта&#/ те (а .о">#/ к#таA>#/ G?"окореA># 5
#'&.'ат &# от т.+/ те веCе (тават амер#ка">#/ (%( в(#Cк# о(о!е"о(т# "а
е$#"ее:ата (е веCе амер#ка"(ка о!:"о(т* Не:о/ което ако (е #'в%р<# "а
Ба&ка"#те/ ако (е +в%р&# т=к )мо(та, "а Иво А"$р#C/ !# ;#
рав"оо(тав#&о/ ако "е "е:о овеCе/ "а Герма"#./ _ра">#. # ар* Да "е
;овор#м 'а $р=;#те !&а;ор#.т"# о(&е$#>#/ ко#то в#"а;# "а(т%ват/
ко;ато омра'ата (е 'аме"# ( $о!ро"амере"о(т # р#.те&(тво*
И такаK ако (е в%р"ем к%м ре;#о"а&"ото в "а>#о"а&"ото 5 'аа'ва"ето "а
ре;#о"а&"#те о(о!е"о(т# в +арактера "а от$е&"#те #"$#в#$#/ ;р=# #&#
;о&ове в%в в(#Cк# (&=Cа# о!о;ат.ва "а>#о"а&"ата карт#"а/ ре$а'ва . от
KK1.&арт#'#ра"е/ от =рав"#&овка 5 това (а (воео!ра'"# ар#ер;ар$"# (#&#/
X K ато а'.т като >.&о "а>#.та от (та"$арт#'#ра"е "а ове$е"#ето/
реак>##55F м#(&е"ето/ е'#ков#те о(о!е"о(т# # т* "* Ко&кото овеCе (#&а
# >в.т #ма K K;.о"а&"ата +арактер#(т#ка/ ко&кото о5;о&.мо е C#(&ото "а
о!о(о!е"#те K 1*ЕОНН в е$"а (тра"а/ то&кова о5"Gа"(#ра"а е
C=в(тв#те&"о(тта/ "аC#"а "а \ ';а'.ва"е "а $=+ов"#те ро>е(#/ мо$ата #
о!&ек&ото # т* "*
С%:ото (е от"а(. # к%м "а>#о"а&"ото в ре;#о"а&"ото @ре;#о"а&"о То
о!о;ат.ва ареа&а/ о!о;ат.ва %рв#C"ата м= (#&а/ "о (%:о така '*ва #
"е;овата ;е"ет#C"а # #ко"ом#Cе(ка (#&а/ като ва?е"/ от"о(#те&5
'(то.те&е" комо"е"т в о!:оCове<кото*
0]
На о5!%р'ото (ме(ва"е "а ре;#о"а&"ото ( "а>#о"а&"ото като рав#&о (а
о$ат&#в# ма&к#те "аро$#/ ком&ек(#ра"# о е$"а #&# $р=;а #(тор#Cе(ка
р#C#"а/ ко#то в#"а;# в (во.та #(тор#. (а (е о#тва&# $а (е о$(&о".т
о$ (."ката # 'акр#&ата "а ".ко. от Ве&#к#те (#&#* В&#."#ето/ което
Ве&#ко!р#та"#./ _ра">#./ И(а"#. #&# Р=(#. (а =ра?".ва&# векове "аре$
в%р+= ма&к#те "аро$#/ в ко#то (а $ом#"#ра&#/ е .("о #'ра'е"о #
!е'(ор"о 5 'атова (е ;овор# 'а -ре"(ка к=&т=р"а $ом#"а>#. в (вета/ 'а
а";&#A(ка # т* "* Д"е( веCе (е ;овор# 'а амер#ка"(ка/ ко.то о (во.та
(#&а L в ре'=&тат "а #ко"ом#Cе(ката # о&#т#Cе(ката (#&а "а САI 5 веCе
(е ро(т#ра # в%р+= так#ва )!ето"#ра"#, от C=?$о в%'$еA(тв#е (тра"#
като Ве&#ко!р#та"#./ _ра">#. #&# Яо"#.*
Д"е( ро>е(%т "а това в&#."#е 5 ре;#о"а&"о` "а>#о"а&"о/ о!:оCове<ко 5
"е в%рв# (амо в о(ока "а #'рав".ва"е "а "аро$#те/ "а оме(ва"ето "а
т.+"ата "а>#о"а&"а #$е"т#C"о(т* ТоA в%рв# # в о!рат"а о(ока 5
'а(#&ва"е "а "а>#о"а&"ото/ ра'>ева"ето "а (#&ово (%'$а$е"# "а>#о"а&"#
о!е$#"е"#./ 'атвар."ето в ма&к#те ;ра"#># "а ре;#о"а # о!о(о!.ва"ето "а
(амо(то.те&"# $%р?ав#>#* То'# ро>е( о(о!е"о (#&"о е #'ра'е" в "а<#
$"#/ ко;ато (тава "е=$%р?#мото ра'а$а"е "а С%вет(к#. (%G'/ "а
^;о(&ав#./ bе+о(&овак#. # т* "*
ОCев#$"о $в#?е"#ето ме?$= ре;#о"а&"ото/ "а>#о"а&"ото/ о!:оCове<кото #
о!рат"о "#ко;а "е е ме+а"#C"о/ а е $%&!око от&а;а"е "а в(#Cк# -актор#/
ко#то (а #;ра&# ро&. 'а -орм#ра"ето "а "а>#о"а&"ата (%$!а # +арактер***
ОCев#$"о "а>#о"а&"#.т в%ро( # (%$!ата "а "а>##теR те%рва :е (а о!ект
"а $%&!ок# в%тре<"# ре(тр=кт=р#ра"#.*
С =ве&#Cава"ето "а ро&.та "а '"а"#ето # "а к=&т=рата като
о("овоо&а;а:# -актор# 'а "аC#"а "а ?#вот/ ро!&ем%т 'а "а>##те :е
"ав&е'е в "ова -а'а* Т. #'#(ква $а !%$е "а!&G$ава"о # а"а&#'#ра"о
$в#?е"#ето "а "а>#о"а&"ото/ ет"#Cе(кото/ ове$е"Cе(кото/ отра'.ва:о (е
в !%$е:#те о(о!е"о(т# "а "а>#о"а&"#. +арактер = от$е&"#те "аро$#*
На$ о$о!е" в%ро( ра'(%?$ава # А* Стра<#м#ровK )*** От т=ка # -акт%т/
Cе в(.ка к=&т=ра в (во.та $%&!ока (%:"о(т # в о("ов#те (# е "а>#о"а&"а/
т* е* "о(# в(#Cк# о(о!е"о(т# "а #(тор#.та/ ?#'"е"#те =(&ов#. #
творCе(твото "а "аро$а* Пора$# това т. е # "аA5(%:е(тве"#.т е&еме"т в
о".т#ето )"а>#о"а&"о(т,/ а Cе(то %т# $ор# мо?е $а !%$е от%?$е(тве"а (
"е.* Л#(ва "а>#о"а&"о(тта там/ к%$ето "е (а (%'$а$е"# о!:#те >е""о(т#
5 е'#к/ !#т/ #'к=(тва/ м#ро;&е$/ -орм# "а ?#вот # т* "* / ко#то
(в%р'ват (ро$"#те #"$#в#$# # ревр%:ат ме+а"#C"#. #м (!ор в (к&GCе"о
е$#"(тво $о (тее"та/ р# ко.то веCе м#"ава в (%'"а"#е*, @)К"#;а 'а
!%&;ар#те,/ (* 19]B
)Нека "#ко;а "е 'а!рав.ме 5 #<е # П* М=та-C#ев 5 Cе "а>#.та е "аA5
%&"а # (%в%р<е"а о!:"о(т/ Cе в "е. мо;ат # тр.!ва $а "амер.т
р#м#ре"#е* а р# "=?$а # $а 'ам&%к"ат в(#Cк# рот#вореC#. ме?$=
C&е"овете #*, @В` Дра;а"ов/ М* Наро$о(#+о&о;#.***/ (* 988B
С&е$ в(#Cк# те'# ра'(%?$е"#. ро!&ем%т 'а !%$е:ето "а "а>#.та (%е5
04
ке (а
Tе "а#5ре"#е/ \5 @В?*
(%в5
(ем "е е .("о оCерта"/ о:е о5ма&ко р#к&GCе"* С "а!&#?ава"ето "а кра.
"а века # както веCе о(оC#+ме/ ( ма(овото "ав&#'а"е "а комGт%р"ата
>#в#&#'а>#. # (в%р'а"#те ( "е. в%'мо?"# о(&е$#># 5 +ората (во!о$"о $а
(е $в#?ат от е$"а $%р?ава в $р=;а/ $а (е =(та"ов.ват !е'ро!&ем"о "а
ме(то?#те&(тво/ т*е* ( ревр%:а"ето "а $%р?ав"#те ;ра"#># в е$#" тв%р$е
=(&ове" о;ра"#C#те& 5 ро!&ем%т 'а (%$!ата "а "а>#.та # о(о!е"о "а
"а>#о"а&"ата $%р?ава #'!=+ва ( "ова (#&а* Де(етк#/ 'а $а "е ка?ем
(тот#>#/ =Cе"# в&#'ат в о(тра $#(к=(#. 5 :е #'Cе'"е #&# "е/ как/ ко;а/
р# какв# =(&ов#. "а>#.та* О(о!е"о .рко (е откро.ва ;р=ата "а
рот#в"#>#те "а "аро$"о(т"ата @ет"#Cе(катаB "а>#. @РаAмо"$ Детре'/
К#а>а/ Ко&!е/ Во&-;а"; ХUоке"/ Лае&о СекеAB/ като в(е овеCе "ама&.ва
;р=ата "а р#в%р?е"#>#те "а )"а>#.та $%р?ава,* Ко&#Cе(тве"#.т реве(
"а %рв#те в "#как%в (&=CаA "е #м ;ара"т#ра "а=C"о ре$#м(тво/ т%A като
#ме""о ра'в#+р."ето "а "а>#о"а&#(т#Cе(к#те $в#?е"#. в Евроа # в (вета
в кра. "а DD в* "аA5кра("ореC#во рот#вореC# "а в(.ка #$е. 'а
#'Cе'ва"ето "а "а>##те/ както # "а )"а>#о"а&"ата $%р?ава,* Само времето
# тв%р$е "е#'.("е"ата !%$"а (%$!а "а "а>#о5"а&"о5ет"#Cе(к#. в%ро( в
Евроа :е мо?е $а от;овор# о5кате;ор#C"о "а та. (&о?"а $#&ема ре$
(%$!ата "а (вета*
Мо?ем (&е$овате&"о $а о!о!:#мK В кра. "а DD в* о от"о<е"#е "а !%$е:ето
"а "а>##те (е оCертават ".ко&ко рот#вореC#в# те"$е">##K
П%рвата от т.+ е (в%р'а"а ( "ав&#'а"ето "а "аA5ра'в#т#те в
те+"о&о;#Cе(ко от"о<е"#е $%р?ав# в третата >#в#&#'а>#. L
#"-орма>#о""ото о!:е(тво L # "ео(ре$(тве"о (в%р'а"ото ( "е;о ра'в#т#е
"а И"тер"ет* В та'# "ова >#в#&#'а>#. ро!&ем%т 'а !о;ат(твата/ ро&.та
"а #"-ормат#ката/ а оттам # "а ме(то?#вее"ето (е о(тав. о коре""о
ра'&#Cе" "аC#"/ коAто мо?е $а $ове$е $о %&"ото о!е'&#Cава"е #
о!е'(м#(&."е "а "а>#.та* За о$о!"# ;&е$"# тоCк# #ма ко&кото о("ова"#./
то&кова # в%'ра?е"#.* Е$"о от т.+ 5"а(т%ва"ето "а #"-орма>#о""ото
о!:е(тво 'а >е&#. (в.т :е от"еме о:е о"е 1365866 ;о$#"#* То "а#(т#"а
во$# $о "#+#&#ра"ето "а "а>#о"а&"#те о(о!е"о(т#/ "о т.+"ото
о!е'&#Cава"е "е мо?е %к $а "е $ове$е $о $=+ов"а/ а # в(.каква $р=;а
кр#'а (амото CовеCе(тво* ОCев#$"о то е$ва &# :е (е &р#м#р# ( о$о!"а
ер(ект#ва* С&е$овате&"о в%ро(%т 'а #'Cе'ва"ето "а "а>##те е тв%р$е
(%м"#те&е"/ о"е 'а (&е$ва:#те ".ко&ко (то&ет#.*
Втора те"$е">#. е (в%р'а"а (%( 'а(#&е"ото о!о(о!.ва"е 5 в%в времето .а
ДЕ5ро>е(#те L "а ет"#Cе(ката "а>#. @ет"о"а>#.таB* Както (е в#?$а от
(амата -орм=&а/ в о("овата "а та'# "а>#. (то# ет"о(%т # "еA"ото
-орм#ра"е е т.("о (в%р'а"о ( -орм#ра"ето "а "а>#о"а&"ата $%р?ава*
Трета те"$е">#. во$# $о (%'$ава"ето "а (о>#ок=&т=р"ата @о&#т#Cе(катаF
"а>#.* Това е о!:е(тво "а ;ра?$а"#/ о!е$#"е"# от #$е.та 'а о!:а
$%р?ав"о(т/ така както . ра'!#ра Ер"е(т Ре"а"*
Ко. от те'# тр# те"$е">## :е "а$$е&ее # :е "а$$е&ее &# в%о!:е ".ко. $т
т.+/ е в%ро(/ C#ето ре<е"#е (амо !%$е:ето :е ока?е*
IО Е НАРОДJ
В #(тор#.та "а Cове<ката >#в#&#'а>#. # м#(%& о".т#ето )"аро$, (%:о
03
е !#&о о ра'&#Cе" "аC#" о!о'"аCава"о* Като (е 'аоC"е от
(таро!%&;ар(ката &#терат=ра # (е (т#;"е $о $"е<"#. "# $е"/ това о".т#е
е #ма&о (&е$"#те ра'&#C"# '"аCе"#.K
1B По$ "аро$ (е е ра'!#ра&а ;р=а +ора 5 о5;о&.ма #&# о5ма&ка* @Нар*
)С%!ра& (е !е<е м"о;о "аро$,/ )М"о;оC#(&е" "аро$ в%рв# о =&#>#те, # т*
"*B
8B По$ "аро$ (е е ра'!#ра&о # "а(е&е"#ето "а е$"а $%р?ава 5 '"аCе"#е/
което/ както :е в#$#м (&е$ ма&ко/ (е е оа'#&о # $о $"е(*
]B )Наро$%т, м"о;о Cе(то (е е )окр#ва&, ( ет"о(а* Като (е ;овор# 'а
!%&;ар(к#. "аро$/ (е ра'!#ра !%&;ар(к#.т ет"о( @"аро$"о(тB***
До "а( (а $о(т#;"а&# (ве$е"#. 'а (м#(%&а/ в коAто е =отре!.ва"о това
о".т#е "аA5"аре$ в Ат#"а # Сарта* По$ )"аро$, ат#"."#те #
(арта">#те "#ко;а "е (а ра'!#ра&# ро!#те 5 те (а !#&# #'в%" "е;овото
(%$%р?а"#е* По5к%("о ве&#к#.т Мак#аве&# рав# тоC"о о!рат"ото 5
#'к&GCва от о".т#ето "аро$ като "е:о о5в#(<е ар#(токра>#.та/ ко.то/
(оре$ "е;о (то# #'в%" # "а$ "аро$а*
На>#о"а&5(о>#а&#(т#те в Герма"#. о$ )"аро$, ра'!#ра+а в(#Cк#/ ко#то
#мат е$"акв# # о!:# (%(тавк# "а кр%вта*
Марк(#Cе(кото ра'!#ра"е "а о".т#ето "ам#раме в )О("ов# "а марк(#(тката
-#&о(о-#.,* По$ )"аро$, марк(#(тката -#&о(о-#. ра'!#ра к&а(#те/ като в
т.+ "е (е вк&GCва !=р?оа'#.та* Т=к марк(#(т#те # Мак#аве&# (е
$о!&#?ават/ макар # от ра'&#C"# (тра"#*
В о".т#ето )"аро$, Т* Па"ов "е вк&GCва #"те&#;е">#.та* )По$ о".т#ето
)!%&;ар(к# "аро$, "#е ра'!#раме #'к&GC#те&"о !%&;ар(ката (е&(ка/
'а"а.тC#A(ка ма(а/ о"ова/ което е р#ето о!#к"ове"о $а (е "ар#Cа
)"аро$5>%рв=&а",* Б%&;ар(ката #"те&#;е">#. от$е&.ме в (%в(ем о(о!е"
к&а(/ коAто както о +арактер/ така # о (#+#Cе(к# (воA(тва/ #ма
тв%р$е ма&ко о!:о ( то. )"аро$5>%рв=&а",* @Y#т* (%C* / (* 18B
В Ко"(т#т=>#.та от 1071 ;* (е о(оCва/ Cе в&а(тта )ро#'&#'а от "аро$а
# р#"а$&е?# "а "аро$а,/ "о от "е;о/ както веCе о(оC#+ме/ (е #'к&GCва
!=р?оа'#.та***
В%в в* )Наро$"а к=&т=ра, @!р* 4] от 89* DOO* 1006B (е $ава (&е$"ото
оре$е&е"#е "а "аро$K )"аро$%т е (%вк="о(т от в(#Cк# %&"о&ет"# #
"е%&"о&ет"# ;ра?$а"# "а е$"а (тра"а,*
На#(т#"а/ "аA5Cе(то в ?#теA(к#. (м#(%&/ ко;ато (е 'а;овор# 'а "аро$/ (е
ра'!#ра "а(е&е"#ето "а е$"а $%р?ава* В "а=Cе" (м#(%& о$ )"аро$,/
(оре$ -#&о(о-(к#. реC"#к/ (е ра'!#ра )*** #(тор#Cе(к# #'ме".:а (е
о!:"о(т от +ора/ вк&GCва:а в (е!е (# о"а'# Cа(т/ о"е'# (&оеве # к&а(#
от "а(е&е"#ето/ ко#то о (#&ата "а (воето о!ект#в"о о&о?е"#е/ (а
(о(о!"# $а =Cа(тват (%вме(т"о в ре<ава"ето "а 'а$аC#те "а
ро;ре(#в"ото рево&G>#о""о ра'в#т#е "а $а$е"а (тра"а ре' $а$е"
ер#о$*,
Като о(тав#м "а(тра"а тра-аре"т#те в та'# -орм=&#ровка като
)ро;ре(#ве",/ )рево&G>#о"е", # т* "* това оре$е&е"#е/ !#$еAк#
мак(#ма&"о <#роко/ е " "аA5о!:о ка'а"о "ев.р"о* То/ $око&кото
ар#ор"о оре$е&./ Cе
09
'$т
!=р?оа'#.та е реак>#о""а к&а(а/ автомат#Cе(к# . #'к&GCва от
(%$%р?а"#ето "а "аро$а* Така -орм=&#ра"о/ о".т#ето о'во&.ва $а (е
#"-#&тр#ра в "е;о к&а(ов#. моме"т/ ( което о:е ре$# о&ов#" век В* И*
Ле"#" -акт#Cе(к# (%'$а$е =(&ов#. 'а о$м."ата м= ( о".т#. като
)"аро$"# ма(#,/ )к&а(#,/ )к&а(ова !ор!а, #&# )к&а(ов# #"тере(#, # т* "*
Ето какво #<е тоAK )Като =отре!.ва $=мата )"аро$,/ Марк( "е 'ама'ва
ра'&#C#.та ме?$= к&а(#те/ а о!е$#".ва е&еме"т#/ (о(о!"# $а $ове$ат
рево&G>#.та $о краA,* @В* И* Ле"#"B*
Както (е в#?$а/ # "а (амото о".т#е )"аро$, (е р##(ва оре$е&е"а
рево&G>#о""а ро&. в о!:е(твото***
С%$%р?а"#ето "а о".т#ето )"аро$, (е о(оCва в%в )_#&о(о-(к# реC"#к,
като (о>#о&о;#Cе(ка кате;ор#./ отра'.ва:а #'ме"е"#ето "а (о>#а&"ата
(тр=кт=ра "а о!:е(твотоK )'а %рво!#т"о5о!:#""#. (троA ра'&#ката ме?$=
терм#"#те )"а(е&е"#е, # )"аро$, "е е #ма&а (%:е(тве"о '"аCе"#е/ "о в
а"та;о"#(т#C"#те -орма>## та'# ра'&#ка е тв%р$е ва?"а* За:ото в т.+ (е
#'в%р<ва в(е о5;о&.мо ра'$е&е"#е ме?$= ;о(о$(тва:#те/ ек(&оататор(5
к#те ;р=# от "а(е&е"#ето # <#рок#те "аро$"# ма(#* Само в
(о>#а&#(т#Cе(кото о!:е(тво о".т#ето )"аро$, от"ово о!+ва:а >.&ото
"а(е&е"#е/ в(#Cк# "е;ов# (о>#а&"# ;р=#,*
И о:е о5"атат%кK )НаA5ва?"#.т кр#тер#A/ 'а $а (е р#'"а.т оре$е&е"#
;р=# от "а(е&е"#ето 'а Cа(т от "аро$а/ е о!ект#в"о о!=(&ове"ата #м
(о(о!"о(т $а =Cа(тват в ре<ава"ето "а 'а$аC#те "а ро;ре(а*, Ер;о/
о(ве" ра!от"#Cе(ката к&а(а/ !е$"#те (е&."# # )ро;ре(#в"ата
#"те&#;е">#.,/ в )"аро$а, "е !#ва $а (е вк&GCват (ре$"ата # е$ра
!=р?оа'#./ както # 'амо?"ото (е&.Cе(тво/ ко#то (оре$ $о(е;а<"ото
о".т#е 'а ро;ре(#в"о(т/ ре' о(&е$"#те $е(ет#&ет#. $о т* "ар*
)(о>#а&#(т#Cе(к# рево&G>##, #;рае+а реак>#о""а ро&.* )В%в в(е"аро$"ата
!ор!а 'а (о>#а&#'%м/ рот#в !=р?оа'#.та =Cа(тв=ва "аро$%т/ коAто в
$а$е"#. ета (е (%(то# (амо от ра!от"#># # от "аA5!е$"#те (е&."#*,
@ Ле"#"/ В* И*B
И"аCе ка'а"о 5 "аро$%т/ това (а (амо !е$"#те (&оеве "а о!:е(твото* Те/
Cре' -орм=&#ра"ето "а о".т#ето )"аро$, о то'# "аC#"/ (е
рот#воо(тав.т "а $р=;#те (&оеве/ като 'а$%&?#те&"а ре$о(тавка 'а
#'в%р<ва"ето "а (о>#а&#(т#Cе(ката рево&G>#.* За те'# !е$"# (&оеве !е<е
ре$в#$е"о рема+ва"е "а ;ра"#>#те (&е$ о!е$ата "а ро&етар(ката
рево&G>#. в >.& (в.т 5 т* е* т.+"ото $е"а>#о"а&#'#ра"е #
#"тер"а>#о"а&#'#ра"е* И$ео&о;#Cе(к# "а>#о"а&"ото (&е$ва<е $а (е #'тр#е/
$а (е 'а&#C#/ 'аме(те"о от #$е.та 'а о!:ото/ 'а #"тер"а>#о"а&"ото*
Как (е оре$е&. #"тер"а>#о"а&"ото в $о(е;а<"ата -#&о(о-(ка # о!5
:е(твове$Cе(ка к"#?"#"аJ И"тер"а>#о"а&#'м%т (е оре$е&. като в(.Cе(к#
(треме? к%м о!:"о(т "а к&а(ов#те #"тере(# "а ро&етар#ата/ "е'ав#(#мо
от "а>#о"а&"ата # $%р?ав"ата р#"а$&е?"о(т* С&е$овате&"о
#"тер"а>#о"а&#'м%т в от"о<е"#.та ме?$= от$е&"#те (тра"# (е "о(# от
(о>#а&"о5к&а(овото #&# ет"#Cе(кото* И(тор#Cе(к#.т о#т о!аCе ока'а #
$ока'а/ Cе "о(#те& "а "а>#о"а&"ото е "е #"тер"а>#о"а&"ото C=в(тво/
$око&кото то (%:е(тв=ва/
07
#&# р# оре$е&е"# =(&ов#. (е ро.в.ва в ме?$="аро$"#те от"о<е"#1k
от$ав"а "е (%:е(тв=ва в то'# C#(т в#$/ в коAто #$е.та 'а #"тер"а>#о"а&
(%:е(тв=ва<е в (ре$ата "а м#"а&#. век*
И(тор#.та отв%р$# "еве$"%?/ Cе "о(#те& "а #"тер"а>#о"а&"о C[%K мо?е $а
!%$е "е (амо "а>#.та* Так%в моме"т "а #"тер"а>#о"а&"о овеKK # "а о!:а
е$"о'"аC"а реак>#. #ма+ме ре' 1006 ;* 5 о!е$#".ва"е от$е&"#те "аро$#
(ре:= а;ре(#.та в К=веAт* К%$е е (&е$овате&"о раK( Cе(ката к&а(а/ к%$е
е ро;ре(#в"ото (е&.Cе(твоJ Ко"(о&#$а>#.та !е <е"а "а C#(то "а>#о"а&"а
о("оваH
В )А"троо&о;#. от ра;мат#C"а ;&е$"а тоCка, Има"=е& Ка"т (K )По$
$=мата "аро$ (е ра'!#ра о!е$#"е"#ето в е$"а #&# $р=;а ме(тЕ;
м"о'#"(тво от +ора/ $око&кото те (%(тав&.ват е$"о >.&о* Това м"о'; #&#
Cа(т от "е;о/ ко.то ора$# о!:#. (# ро#'+о$ р#'"ава (е!е (# о!е "а в
е$"о ;ра?$а"(ко >.&о/ (е "ар#Cа )"а>#.,* @Ка"т/ И* СоC#"е"#.* М* (*
398B*
)^м (C#та 5 ро$%&?ава тоA 5 Cе ако в(ек# от$е&е" Cовек в "а# (тарае $а
#ма (воA о(о!е" +арактер @както е = а";&#Cа"#теB то (амата ".ма
+арактер* Стр=ва м# (е/ Cе тоA ;ре<#/ т%A като а-екта>#.та "а O тера е
#ме""о то'# о!: +арактер "а "аро$а*, @Пак там/ (* 39]B
О:е "а времето (# И* Ка"т (#ра в"#ма"#ето (# в%р+= т##C"# X "а&"#
Cерт# = ра'&#C"#те "аро$#/ ко#то времето # о5(ет"е<"#те #' "#. тв%р$е
%&"о отв%р$#+а* За а";&#Cа"#те/ (оре$ Ка"т/ е +ара ре'ре"#ето в%р+=
в(#Cко C=?$о'ем"о* Като р#мер 'а о$о!"о отеK к%м о(та"а&#. (в.т тоA
о(оCва =!е?$е"#ето #м/ Cе те е$#"(тве"о (а а $%р?аве" (троA/ коAто
(%Cетава о&#т#Cе(ката (во!о$а в%в в%тре<Е (%( (#&ата (ре:= в%"<"#те
вра;ове,*
По$о!"# "а!&G$е"#./ ве&#ко&е"о о#(а"#/ :е откр#ем в )Кор;g $%!а, от
р=(к#. ?=р"а&#(т В(ево&о$ ОвC#""#ков* В та'# (во. #'ве?$а ре&G!о#т"а
# в.р"а т#о&о;#. "а а";&#A(к#те "а>#о"а&"а >k тва*
Др=; р#мер/ коAто Ка"т #'о&'ва в о$креа "а (во.та те'а/ е / (
рот#воо(тав."ето "а а";&#Cа"# # -ра">='#* )Те #мат так%в +ара #<е
Ка"т 'а а";&#Cа"#те 5 в коAто ;ор$ата м= ;р=!о(т е %&"а ре5&о?"о(т "а
-ре"(ката ве?&#во(т/ ко.то &еко рем#"ава в%в -ам#&"; @Пак там/ (* 39]B
)Пора$# так#ва о(о!е"# Cерт# 5 #<е ака$* П* Зарев 5 $а?е +=JR***5H
"аро$#те "е е е$"ак%в/ о!:#те (тоA"о(т# "а #"те&екта "е (а е$"акв;K "а
емо>#о"а&"о(тта "е е е$"аква* В(#Cко това ока'ва/ Cе о(ве" ;е(
в&#."#./ #ма # м"о;о $р=;# $%&!ок# ре$о(тавк# 'а (#+#Cе(к#те 5р#/
'ако$#ра"# в о!:ата !#о&о;#C"а а"троо&о;#C"а о$о("ова*, @/*ЕF
(#+о&о;#. # +=$о?е(тве"а &#терат=ра*, С/ 102]/ (* 29B
НАРОДЪТ/ (оре$ "а(/ това е о5(коро $=+ов"ата (=!(та">## $%р?ава/
"еA"#. $=+/ #'&%Cва"ето A* Наро$%т е "еA"#.т $=+ове" Д
02
(=мата от "еA"#те "е$о(тат%># # $о!ро$ете&#/ ( ко#то т. (е в#(ва в
о!:оCове<к#. ко&ект#в*
bе(то в &#терат=рата (е =отре!.ва о".т#ето )НАСЕЛЕНИЕ,* На(е&е"#ето
"а е$"а $%р?ава е рав"о'"аC"о о о!ем ( "еA"#. "аро$/ то е "еA"ата
-акт#Cе(ка (=!(та">#.* На(е&е"#ето е о".т#е/ което о!о'"аCава "е
ет"#Cе(к# !е&е'#/ а ко&#Cе(тве"#те #'мере"#. "а ?#те&#те/ "а ;ра?$а"#те
"а е$"а $%р?ава* То е "еA"ата $емо;ра-(ка (=ма* На(е&е"#ето като
о".т#е 'а&#Cава "а>#о"а&"#те о(о!е"о(т#/ ет"#Cе(к#те # в%'ра(тов#те
ра'&#C#.* То е кате;ор#. овеCе "а (тат#(т#ката/ а "е "а
"аро$о(#+о&о;#.та*
Какво е )"а>#о"а&"о, # какво 5 )ет"#Cе(ко ма&>#"(тво,J
Соре$ е$#" ротоко& от Стра(!=р; от 1078 ;* / ко;ато 16e от
"а(е&е"#ето "а е$"а (тра"а е ет"#Cе(ка ;р=а/ #маме "а&#>е )ет"#Cе(ко
ма&>#"(тво,* Пак (оре$ то'# ротоко& то #ма раво "а авто"ом#. в
рамк#те "а $%р?авата***
В &#терат=рата ме?$= ет"#Cе(ко # "а>#о"а&"о ма&>#"(тво "е (е рав#
ра'&#ка* И $вата терм#"а (е =отре!.ват* О!аCе (оре$ "а( такава
ра'&#ка #ма # т. е в (&е$"отоK ет"#Cе(ка ;р=а #маме то;ава/ ко;ато
ет"о(%т "е е Cа(т от (%:е(тв=ва:а $р=;а$е "а>#о"а&"а $%р?ава/ отк%("ат
от "е. о ра'&#C"# р#C#"# # оа$"а& в $%р?ава ( $р=;а $ом#"#ра:а
"аро$"о(т* Такава ет"#Cе(ка ;р=а (а "ар#мер >#;а"#те/ т%A като ".ма
>#;а"(ка "а>#о"а&"а $%р5
5 ава*
В%'"#ква !е'краA"о ва?"#.т в%ро( ко;а е$"а ет"#Cе(ка ;р=а #ма ;раво
"а (амооре$е&е"#е в рамк#те "а е$"а/ $в=5 #&# м"о;о"а>#о"а&"а
тUр?ава***
От;овор%т "а то'# в%ро( (%:о ".ма кате;ор#Cе" ме?$="аро$"ораве"
;;;;=т* М"о;о Cе(то о$ в&#."#ето "а #ко"ом#Cе(к#/ о&#т#Cе(к# #&#
$р=;# ;"т;ре(#/ ме?$="аро$"орав"#те -орм=&#ровк# (е #'ме".т* За $а
#маме Sмооре$е&е"#е 5 това '"аC# в раAо"#те/ к%$ето ;р=ата е овеCе
от "аро$5т;5ттта/ ко.то е $ом#"#ра:а в >.&ата (тра"а/ $а (е (%'$а$е
(о!(тве"а о&#5KKF*o* ет"#Cе(к# (#&ов# о$ра'$е&е"#. 5 воA(ка/ което
$е5-акто е авто"ом#.* 1 &а #маме авто"ом#./ "а(е&е"#ето "а
рете"$#ра:#. ет"о( тр.!ва $а е
5 Kае 16e от >.&ото "а(е&е"#е "а $%р?авата/ $а е (тр=а"о в е$#" раAо"/
5Sето о C#(&е"о(т $а е овеCе от $ом#"#ра:ата в $%р?авата "аро$"о(т*
ОAаCе както в#$.+ме в%в -ре"(ката е">#к&ое$#. Vа;о#''е/ в(.ка $%р?ава
ав. (во# оре$е&е"# #'#(ква"#. # р#ема (во# 'ако"#/ ко#то $а ре;=&#5
;е'# ет"#Cе(к# в'а#моот"о<е"#.* Т=к е$#"(тво ".ма # #';&е?$а ".ма $а
На>#о"а&"ото ма&>#"(тво (е р#'"ава ( $о;овор ме?$= "е;о # $ом#"#5ата
"аро$"о(т* Н.ма &# так%в $о;овор/ "а>#о"а&"ото ма&>#"(тво "е е
Пак (оре$ ме?$="аро$"ото раво #маме ма&>#"(тве"# е'#ков# ;р=#K
1;а='#/ в&а(#/ каракаCа"# # ре&#;#о'"# 5 като&#>#/ роте(та"т#/
мG(G&ма5
00
Iо е ОтеCе(твоJ
В "а<ата &#терат=ра о$ ОтеCе(тво о".ко;а (е ра'!#ра ро$%т "а Cовека/
око&е"#.та от е$#" ро$/ м.(тото/ к%$ето тоA (е е ро$#&* М"о;о Cе(то
ОтеCе(тво # $%р?ава (е #'о&'ват като "а%&"о рав"о'"аC"# о".т#.* Не
р.$ко в (м#(%& "а ОтеCе(тво (е =отре!.ва о".т#ето )Татков#"а,/ "о то
#ма овеCе &#терат=р"о5+=$о?е(тве" # о5ма&ко "а=Cе" (м#(%&***
]* ИНДИВИДУАЛЕН/ ГРУПОВ/ КЛАСОВ ХАРАКТЕР
То'# в%ро( #';&е?$а<е око"Cате&"о ре<е" в марк(#Cе(ката (о>#а&"а
(#+о&о;#.* Това е # ро!&ем%т/ коAто !е "аA5(#&"о е&еме"тар#'#ра"/
като о(о!е"о(т#те "а от$е&"#те к&а(# !.+а а!(о&Gт#'#ра"# $о такава
(тее"/ Cе (е отр#Cа+а о!:#те/ ме?$=к&а(ов#те #&# о!:о"а>#о"а&"#те
+арактеров# о(о!е"о(т#*
Бе'(ор"о/ о (воето #(тор#Cе(ко м.(то # #"тере(# в о!:е(тве"#. ро>е(/
к&а(#те #мат тв%р$е е$"от#"о ове$е"#е/ като о от"о<е"#е "F м.(тото #
ро&.та (# в о!:е(тве"о5#(тор#Cе(ката $еA(тв#те&"о(т/ така # е #'.в#те
#м като $в#?е:# (#&# "а о!:е(твото* Те'# о!:# е&еме"т# !е'=(&ов"о
о'во&#+а $а (е -орм=&#ра # оре$е&е"а к&а(ова (#+о&о;#./ о!:а 'K
е$рата !=р?оа'#./ $р=;а 'а (ре$"ата # $ре!"ата/ трета 'а ра!от"#>#те
#&K (е&."#те*
С+емат#'#ра"ето "а това к&а(ово +арактеро&о;#C"о о!о(о!.ва"е !е<е $о
такава (тее" %&"о/ Cе $ор# # +=$о?е(тве"ата &#терат=ра отр#Cа<F
о!:о"а>#о"а&"ото/ което в(#Cк# те'# к&а(# мо;ат $а (%$%р?ат/ #
а!(о&GтKK '#ра<е (е>#-#C"ото # е$"аквото в (#+#ката "а к&а(#те* Iом е
!=р?оа'#. т. е "ав(.к%$е е$"аква* Iом е ро&етар#ат/ тоA (%:о "ав(.к%$е
е е$#" # (%( На< =Cе"/ ака$ем#к оре$е&# $ор# # (%&'#те "а маAк#те като
)к&а(ов#,**
Со>#а&#(т#Cе(к#.т реа&#'%м # к&а(овоарт#A"#.т о$+о$ о!(&=?ва+/ та'#
о'#>#. в "аA5%&"а (тее"* На "е. ме?$= $р=;ото (е $%&?ат # река&е"о
м"о;ото е$"от#"# # (к=C"# ро#'ве$е"#. # в "а<ата/ # в (%вет(каJ5k
&#терат=ра/ к%$ето ;еро#те от ро&етар(к#те (ре$# (# р#&#Cа+а като
$';k как# во$а/ !=р?оа'#.та (%:о/ а !е$"#те (е&."# # !=р?оа'"ата
#"те&#;е";&A 5 то (е '"ае 5 "аA5м"о;о*
Така (е ро$#+а (%в%р<е"о о;&а$е"#/ о<&аA-е"# # ре"$о(а"# &#терат=р"#
;еро#/ C=?$# "а ?#вота # $ор# рот#воо&о?"# "ем=* С#&"ата &#терат=.
о!аCе ро!#ва &а(товете "а (+емата/ ра'$ро!.ва "еA"#те (ковава:# вер"
# ро"#ква в теCе"#.та "а ?#'"е"#те ;еро# # &#C"о(т#/ ко#то "е (е
оме(т'. в ре$оре$е&е"#.та "а к&а(ово5арт#A"#. о$+о$ # "а
(о>#а&#(т#Cеа реа&#'%м* А""а Каре"#"а "е (тава 'а о$о!"а >е&* Не
(тават # ;еро#те Д#м#т%р Д#мов/ о:е о5ма&ко Ба'ов#те ;еро# #&# ;еро#те
"а Е&#" Пе&#. Wор$а" Wовков*
Тр=$"о (е вме(тват в так#ва те("# к&а(ов# рамк#/ макар Cе ".ко# от
"о(.т (во.та к&а(ова окра(ка/ # ;еро#те "а Моа(а" от )Лое"ата токаR
166
Ба&'аков#те ;еро#/ както # в%о!:е ;еро#те "а в(.ка ;о&.ма &#терат=ра*
Мо?е $а (е ка?е/ Cе о това $о ко&ко е$"а &#терат=ра е о>вете"а (
!о;ат#/ "ее$"о'"аC"#/ (&о?"# +арактер#/ (е (%$# $о ко&ко т. е )в&.'&а,
о5$%&!око в (амата (%:"о(т "а ?#вота* Това %к оре$е&. $о ко&ко т. е
реа&#(т#C"а # ?#'"е"а*
Макар # м"о;о $#(к=т#ра" в м#"а&ото/ то'# в%ро( веCе #';&е?$а .(е" #
о5"атат%<"ото м= ра';&е?$а"е в то'# &а" "# (е в#?$а #'&#<"о*
4* НАYИОНАЛЕН ХАРАКТЕР
ВеCе о(оC#+ме/ Cе о#т#те $а (е $е-#"#ра (амото о".т#е )"а>#о"а&е"
+арактер, "е (амо (а ма&ко "а !роA/ "о (а # $о(та =(&ов"# #
ре$а'&#в#* Ако това е така ( о(к%$"о(тта о от"о<е"#е "а "е;овото
теорет#C"о оре$е&е"#е/ то отк%м о#(а"#ето "а "е;овата (%:"о(т/
(%$%р?а"#е/ ро.в&е"#е # о("ов"# Cерт# #маме #(т#"(ко !о;ат(тво/ което
е $а&еC о5#:"о # ра'тоC#те&"о/ отко&кото = ре$#>а $р=;# "аро$#*
_ра">='#те "ар#мер (а м"о;о о5е$#""# от"о("о (во.та "а>#о"а&"а
(%:"о(т/ о:е о5е$#""# (а "ем>#те # а";&#Cа"#те* Р=("а>#те (а (#&"# в
о#(а"#ето "а р=(к#. +арактер в ра'&#C"#те ро#'ве$е"#. "а р=(ката
к&а(#Cе(ка &#терат=ра* Н#е !%&;ар#те (ме !о;ат# "а (амооре$е&е"#.***
По5$о&= :е о(оC#м ".ко# от "аA5(%:е(тве"#те Cерт# "а !%&;ар(к#.
"а>#о"а&е" +арактер/ о$Cерта"# от "аA5#'.ве"#те "# #(ате&#/ оет#/
"аро$о(#+о&о'#/ о!:е(тве"#># 5 като (ме $а&еC от м#(%&та/ Cе
#'Cерваме в(#Cк# +арактер#(т#к# 'а (%:"о(тта "а !%&;ар(к#. +арактер*
Как (ам#те оет#/ #(ате&#/ #'(&е$овате&# "а "аро$"ата $=<ев"о(т/ (а
в#?$а&# "аро$"#. +арактерJ
Прав# веCат&е"#е/ Cе оCт# в(#Cк# ;о&ем# !%&;ар(к# ера/ като #'к&GC#м
"ароC"#те #'(&е$овате&# "а "а>#о"а&"ото 5 То$ор Па"ов/ А"то" Стра5
<#м#ров/ Ива" Ха$?#A(к# # $р=;#/ "е т%р(.т теорет#C"ото -орм=&#ра"е "а
о"ова/ което е "аро$"#.т +арактер* О!аCе те о!аCе ;о о#(ватK тоA е
так%в # так%в/ маке$о">#те (а так#ва/ м#'#A>#те %к (а $р=;# # т*"*
Така о(т%ват ; bер"ор#'е> Хра!%р/ # Wоа" Ек'ар+/ о$о!"# о#(а"#.
#маме в ?#т#.та "а Fвет>#те/ "а автор#те в%р+= !о;ом#&(твото/ "а
#"тере("#те "аро$ове$Cе(к# #'(&е$ва"#. "а Wо(#- Бра$ат#/ "а Ко"(та"т#"
Ко(те"еCк# # т*"* Те'# о#(а"#. 'а(&=?ават "а<ето в"#ма"#е/ 'а:ото
макар # в%"<"#/ макар # ет#о&о;#C"#/ те "# отвар.т %т#:ата к%м (ам#те
(е!е (#/ р#ом".т "# о"ова/ ;оето/ 'а&=та"# в (&о?"#те ер#ет## "а
(%$!ата (#/ (ме 'а!рав#&#F ка'ва "# '"ова/ което "е (ме '"ае&#***
)Както от$е&"ата &#C"о(т/ така # "аро$#те (%'$ават # ре(%'$ават
+арактера (# (оре$ =(&ов#.та/ в ко#то оа$ат # о (#&ата "а
(%'"ате&"ото # о$(%'"ате&"ото (амов%'$еA(тв#е,* @Стра<#м#ров/ А* На<#.т
"аро$* С/ 0]/ (*34B
А* Стра<#м#ров (# $ава .("а (метка/ Cе -орм=&#ра"ето "а "а>#о"а&"#.
рактер е тв%р$е тр=$"а 'а$аCа 'а коAто # $а !#& #'(&е$овате&* И ре$#
"е;о
161
ра'&#C"# автор# о ра'&#Cе" "аC#" ;о о!.(".ват* Сам#.т Стра<#м#ров $ава
реве( "а ;ео;ра-(к#те # (#+о&о;#Cе(к#те Cерт# "а +арактера/ като "е
ро=("а $а от%р(# отра?е"#ето "а те'# о("ов"# ре$о(тавк# 'а
+арактера в "е#'!е?"#те !#тов# # мора&"# о(о!е"о(т#* Стра<#м#ров
"а!&.;а "а &еме""#те от&#к# = <оа/ м#'#е>а/ трак#е>а/ маке$о"е>а #
р=Cа"#"а* Това (а # етте "а>#о"а&"о5"аро$"о(т"# т#а/ ко#то тоA о#(а
в е$"о#ме""#. (# тр=$* Соре$ "е;о те'# ет т#а "е (е ре&.+а в е$#"
>.&о(те" "а>#о"а&е" +арактер # ора$# от$а&еCе"о(тта #м е$#" от $р=;/
ора$# ра'&#C"#те к=&т=р"# # ;ео;ра-(к# =(&ов#. # т*"*
Ив* Ха$?#A(к# 'ае о'#>#. "а $р=;ата краA"о(т* Като марк(#(т/ тоA $а$е
реве( "а (о>#а&"#те -актор#/ "а матер#а&"#. !#т # отра?е"#ето м= в
"а>#о"а&"ата $=<ев"о(т* Характер%т "а "аро$а (е оре$е&. (оре$ "е;о от
о(о!е"о(т#те "а 'а$р=;ата 5 (тоа"(ката ;р=а "а ро$а # (%:о така в
ре'=&тат "а к&а(ов#те ре$о(тавк# # ревр%:а"ето #м в%в ва?"#
комо"е"т# "а "а>#о"а&"#. +арактер* По то'# "аC#" от о&е'ре"#ето "а
Ив* Ха$?#A(к# #'!.;а >.&ата о"а'# (&о?"а # о;ром"а в отра?ате&(ката (#
(%:"о(т м#то&о;#C"а (-ера/ в ко.то ?#вее<е # ?#в. (то&ет#. "аре$ $=+%т
"а !%&;ар#"а*
Х=$о?е(тве"ата &#терат=ра 5 ко;а о#(ате&"о/ ко;а в =!&#>#(т#Cе"
#'!&#к/ ма&ко #&# м"о;о е #'ве?$а&а е$"а #&# $р=;а -орм=&а/
ре$о(тав.&а "# е е$"а #&# $р=;а (%вк="о(т от Cерт# = е$"# #&# $р=;#
;еро#/ а "ер.$ко # Cерт# "араво +арактер#'#ра"# като т##C"# 'а
"аро$а* Това ме?$= вроCем ;о рав# в(.ка &#терат=ра* В(ер#'"ат
о'"аваC "а р=(ката $=<а е "ар#мер Го;о&* Ето как тоA оре$е&.
+арактера "а р=("акаK )Так%в (# е р=(#"%т 5 &амт# $а (е 'ао'"ае овеCе
( о"#./ ко#то о"е е$#" C#" (а о5;оре от "е;о # $а&еC"ото о'"а"(тво (
".коA ;ра- #&# к".' е о5>е""о от в(.какв# те("# р#.те&(к# вр%'к#,*
Мо?ем $а (е 'а#таме/ ра'!#ра (е/ !#$еAк# в.р"а 'а Го;о&ев#. р=("ак/
$око&ко та'# +арактер#(т#ка е в.р"а # $"е(/ # което е о5ва?"о/ $око&ко
т. е C#(то р=(ка # (е от"а(. (амо $о р=(#те*
Соре$ "ем(к#. -#&о(о- Е* Ка"т "а -ра">='#те е р#(%: вк=( "а
$=+ов#то(т/ "а а";&#Cа"#"а 5 &G!ов к%м "е'ав#(#мо(т # т%р;ов(к# $=+/ "а
#(а">#те 5 т%р?е(тве"о $%р?а"#е # ;ор$о(т/ "а #та&#а">#те 5 а-екта>#.
е ве(е& "рав/ "а "ем>#те -&е;мат#C"о(т # р#&е?а"#е***
И такаK +арактер%т "а е$#" "аро$ (оре$ "а( в краA"а (метка (е оре$е&.
от (&е$"#те о("ов"# -актор#K
1B СОYИАЛНО5ИСТОРИbЕСКИЯТ* Т=к (е вк&GCва ро&.та "а #(тор#.та/ "а
"а>#о"а&"ата (%$!а/ воA"#те/ 'ара?$а"ето # ра'в#т#ето "а к&а(ов#те
в'а#моот"о<е"#.*
8B ГЕНЕТИbНО5РАСОВАТА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТ @ПРИНАДЛЕMНОСТB*
]B ГЕОГРА_СКИЯТ _АКТОР 5 ме(то?#вее"е/ тер#тор#./ р#ро$Е =(&ов#./
;ео;ра-(к# !#т/ "аC#" "а ре+ра"а*
4B КУЛТУРНО5ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ _АКТОР 5 $=+ов"# тра$#>##/ м"5
168
к5> (а
@(#
cе"
р(=.5
а$е в
*от Uа в ае"5
.(5ао(т U&;а5
Cе"
5.&а $ко $ро5&а е (# е ;оре акв#
F"ак/ \FKfо т.
K;ор#.55 .Fов#те
то&о;#./ -о&к&ор/ &#терат=ра/ (тее" "а о!ра'ова"о(т # (тее" "а
=$ов&етворе"о(т "а $=+ов"#те отре!"о(т#*F*
3B ПРИbАСТНОСТ КЪМ ОПРЕДЕЛЕНА РЕЛИГИЯ*
Характер%т (е оре$е&. от те'# ет ;р=# -актор#/ а (е #'ра'.ва в
"аC#"а "а реа;#ра"е/ в от"о<е"#ето "а то'# "аро$ к%м $а$е"о(т#те "а
"е;овото #(тор#Cе(ко # $=+ов"о !#т#е* ХАРАКТЕРЪТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ
_АКТОРИ/ А СЕ ИЗРАЗЯВА В РЕАКYИИ/ В ОТНОZЕНИЕ КЪМ YЕННОСТИ*
Както веCе !е о(оCе"о/ овеCето "а<# автор# "е (е (#рат "а теорет#C"#
оре$е&е"#. "а +арактера/ а ;о о#(ват/ 'а $а $ока?ат/ Cе ;о #ма*
)Наро$#те ".мат (во. (о!(тве"а кр%в/ "о #мат (во. (о!(тве"а #(тор#./
м#"а&о/ к=&т=ра/ (о!(тве"# ;еро# # оет#/ (во. &#терат=ра 5 '"аC# (воA
$=+ове" о!&#к*, @Кара"-#&ов/ Е* (* )Сетемвр#,/ 1028/ Q 11/ (* 11]B
Ко;ато # коAто %к (е о#тва& $а -орм=&#ра тоC"о !%&;ар(к#. +арактер/
в#"а;# (е е "ат%ква& "а в%ро(#те&"#* П%рвото/ което мо?ем $а ка?ем 'а
"е;о/ е Cе тоA е "ее$"о'"аCе"/ "ее$"оо(оCе"/ "ее$"о&а(тов #
рот#вореC#в* Ето 'а:о #'ве?$а"ето "а тоC"# # !е'=реC"о -орм=&#ра"#
"а>#о"а&"# Cерт# е е$"а ко&кото =(&ов"а/ то&кова # "е!&а;о$ар"а ра!ота*
И $о $"е( (ре:аме +ора/ ко#то тв%р$.т/ Cе "аро$#те #'о!:о ".мат (воA
о!о!:е" +арактер 5 Cе +арактер #мат (амо +ората* Това е (тар (ор/
(#&"о #$ео&о;#'#ра" ре$#/ веCе като Cе &# око"Cате&"о ре<е" в о&'а "а
"аро$о(#+о&о;#.та* В (%:"о(т тоA е ре<е" о:е от времето "а К* ^";/ "а
Ка"т/ "а Е";е&(/ ко#то "е ро(то ;овор.т 'а "а>#о"а&"#те +арактер#(т#к#
"а о("ов"#те "а>## в Евроа/ "о # р#!&#'#те&"о ;# -орм=&#рат* Ре<е" е
м"о;о от$ав"а # в%рек# това # $о $"е( #ма =Cе"#/ ко#то о$$%р?ат
#$е.та/ Cе +арактер #ма от$е&"#. Cовек/ "о "#то е$#" "аро$ ".ма (воA
оре$е&е" +арактер* Като о("ова"#е "аA5Cе(то (е (оCат так#ва ар;=ме"т#/
Cе в(ек# "аро$ #ма Cе(т"# # "еCе(т"#/ тр=$о&G!#в# # м%р'е&#в#/ +ора "а
$#(>#&#"ата # +ора !е'от;овор"#F Cе в(ек# "аро$ е $а& "а Cове<ката
к=&т=ра ма&ко #&# овеCе #ме"а от (-ерата "а #'к=(твото/ "а (орта/ "а
"а=ката # &#терат=ратаF Cе в коAто # "аро$е" ?#вот $а "а$'%р"емF :е
"амер#м в(.какв# +ора L '&ото е р%("ато "авре$ о (вета/ така/ както #
$о!рото*
Дор# ре$#>а (%време""# ;ерма"(к# =Cе"# вме(то 'а "а>#о"а&е" +арак5/ тер
;овор.т "аA5Cе(то 'а к=&т=р"# тра$#>##* И"аCе ка'а"о/ "аро$#те о(т%5\
така #&# #"аCе (оре$ (тее"та "а (во.та к=&т=р"о(т # >#в#&#'ова"о(т/ а
"е о$ $#ктата "а "атр=а"#те в (то&ет#.та "а>#о"а&"# о(о!е"о(т#* bе
?;ат=рата "аA5о!:о #'рав".ва реак>##те "а +ората # "аро$#те/ е
!е'=(&ов"о KZ-Но* Но ко&кото # $а (е >#в#&#'ова (вет%т/ "ем(к#.т +=мор
(# е "ем(к#/ -ре"(к#.т 5 -ре"(к#* Ко&кото # $а (е >#в#&#'ова (вет%т/
"ем(ката $#(>#&#"а (# е "ем(ка $#(>#&#"а # "ем(кото ве(е&#е 5 т##C"о
"ем(ко* Не'ав#(#мо/ Cе те+"#.т Мер>е$е( "е от(т%ва "а -ре"(кото Пе?о/
"#то "а амер#ка"(к#.т Ка$#&ак* К=&т=рата/ както веCе о(оC#+ме/ е (амо
е$#" от -актор#те 'а +арактера/ "о т. в "#как%в (&=CаA "е ;о окр#ва
#'>.&о*
В.р"о е/ Cе 5 а!(тракт"о/ #&# о5тоC"о (%в(ем ко"крет"о в'ето 5 (вет%т
е %&е" ( р#&#Cа:# # ра'&#Cава:# (е +ора* И ако (оме"аваме т=к та'#
16]
р#&#ка/ то "е е $а 'аоCваме е$#" от$ав"а веCе 'ав%р<е" (ор/ а ро(то
$а ока?ем/ Cе в "аро$о(#+о&о;#.та траA"#те #'во$# "е мо;ат $а (е
рав.т от това/ което е$#" #&# $р=; автор е (ре:а& = от$е&"#те "аро$#*
Какво (# м#(&. 'а !%&;ар#те а'/ какв# !%&;ар# о'"авам/ какв#
-ра">='оAк# (%м (ре:а& о bер"омор#ето #&# ( какв# ;%р># (%м (# #&
ка-ето 5 от$е&"#те р#мер# "е "# $ават о("ова"#е $а рав#м "а>#о"а&"#
о!о!:е"#.*
В "аро$о(#+о&о;#.та "а#(т#"а в(ек# автор #ма раво "а (вое м"е"#е/ То
е ре'=&тат от &#C"#. ?#'"е" о#т/ от ре?#в."ото/ от ро&.та "а
(&=CаA"о(тта/ ко.то "# е (ре:а&а ( е$#" #&# $р=; т# +ора 5 "о те'#
&#C"# ко"такт# "е $ават $о(тат%C"о о("ова"#е "а "#ко;о $а а!(о&Gт#'#ра
(воето м"е"#е # $а "а&а;а (во.та ре$(тава 'а е$#" #&# $р=; $р=; Cовек
като ре$(тава 'а "аро$а/ от коAто тоA ро#'+о?$а* Н=?"# (а
"а!&G$е"#.та "а м"о;о +ора/ в ро$%&?е"#ето "а м"о;о векове/ "=?"# (а
#'(&е$ва"#.та # а"а&#'#те "а #(тор#>#/ "а #(ате&# # оет#/ "а
%те<е(тве"#>#/ "а о&#т#>#/ "=?"# (а #(тор#Cе(к# $ок=ме"т#/ ар+#в#/
(тар# # "ов# Cет#ва/ ко#то (%!ра"#/ (%о(таве"# # о!о!:е"#/ веCе мо;ат
$а "# 'а;овор.т ( е$#" о5кате;ор#Cе" е'#к 5кое е о5т##C"о 'а е$#"
"аро$/ кое 5 о5ма&ко т##C"оF кое (е е "атр=ва&о # "атрава&о в
!#т#ето м= # ;о е кара&о $а о(т%ва о е$#" "аC#"/ като (е е
ревр%:а&о в траA"о от&а;а"е "а "е;овото ове$е"#е/ в "а>#о"а&"#.
+арактер "а >е&# око&е"#./ $окато е (та"а&о "а>#о"а&"а Cерта* Н#е "е
мо?ем $а ='"аем м"о;о 'а е$#" "аро$/ ако "е '"аем #(тор#.та м=/ т*е*
(%$!ата м=/ ако "е '"аем ;ео;ра-#.та м=/ ко.то е #'#(ква&а от "е;о о
е$#" #&# $р=; "аC#" $а о(т%ва/ ако "е '"аем ра(ата м=/ ако "е '"аем
&#терат=рата # ре&#;#.та м=/ "аро$"#те м= е("#/ #'к=(твото м=* Е$ва
то;ава/ ко;ат( #маме $о(тат%C"о $а""# 'а в(#Cк# те'# -актор# 5 "#е :е
мо?ем $а ка?ем о5оре$е&е"о 5 "ем>#те (а тр=$о&G!#в # $#(>#&#"#ра"
"аро$/ р=("а>#те #мат во&"а $=<а/ -ра">='#те (а +ора ( ве&#ко&е"о
C=в(тво 'а +=мор е $ока'а"а а"т#ат#. к%м "а(#&#ето/ а";&#Cа"#те (а
+ора/ ко#то (е C=в(тват "аA5а";&#Cа"#/ ко;ато (а'ват ре$а # 'ако"#те
"а $%р?авата (#/ ко;ато (е к&а".т "а тра$#>#.та # #(тор#.та (#*
А какв# (а !%&;ар#теJ
В%р+= о(о!е"о(т#те "а "а<#. "а>#о"а&е" +арактер както о(оC#+ме #<ат
о:е Wо(#- Бра$ат#/ Гр#;ор#A Yам!&ак/ Wоа" Ек'ар+* О(о!е"о (#&еK е
а"а&#'#ра& то'# +арактер в оре$е&е" ер#о$ от "а<ето ра'в#т#е Па#(A
Х#&е"$ар(к#* Т=к :е "аре$#м #(а"#.та "а С*ВраCа"(к#/ "а Г*С* Раков(к#
; е$"а $%&;а оре$#>а от в%'ро?$е">#/ ме?$= ко#то ( о(о!е"а (#&а
#'%кв; так#ва #'(&е$овате&# като ]* Сто."ов/ Л* Караве&ов/ Ив* Ва'ов/
Хр* БотеF Ст* М#+аA&ов(к#/ Д* Мар#"ов/ о&к* Б* Дра";ов/ П* Д%рв#";ов/
Д* Страт м#ров/ Т* Па"ов/ А* Стра<#м#ров/ Б* Пе"ев/ Ив* Ха$?#A(к#/ Ст*
Ко(т=ркKH # Ст* Z#<ков/ Y*Г#"Cев/ $р*
С&о?"о(тта # "ее$"о'"аC"о(тта "а !%&;ар(кото ове$е"#е е $ав;*a
о("ова"#. 'а "аA5ра'&#C"# о>е"к#/ &G<ка:# (е "аA5Cе(то от е$"а краA"K *
L* $о $р=;а/ рот#вореCа:# (#/ отр#Cа:# (е/ воGва:# оме?$= (#/
"ер#м#F K5м# # "еот(т%C#в#/ (ре$ ко#то "а #'=Cава:#. !%&;ар(ката
#(тор#. # !%&*55
164
\$а \от
@СЛЯ TПО
F "е ае/
кт# # 'а 'а JKоа/ в "а аA (а ,(%о(5[#к5ва&о (е а&"#. "е т*е* е$#"
рат=5ко;ато Kем о5Fа>#те c #
/5в(тват ато (е
(оC#+ме
(#&"о
* Па#(#A
Gв(к# #
'%кват
Ботев*
(т=рков
$ава&а nкраA"о(т '#м#р#51W !%&;ар5
(к#. "а>#о"а&е" +арактер м= е тр=$"о/ м"о;о тр=$"о $а (е ор#е"т#ра*
С&е$ като #'=Cава то'# +арактер в ро$%&?е"#е "а $е(ет#&ет#./ (&е$ като
"а#(а !&е(т.:# к"#;# 'а Ва(#& Лев(к#/ 'а Даме Гр=ев/ Го>е Де&Cев # Я"е
Са"$а"(к# 5 (&е$ като "ав&е'е $%&!око в о$мо&#те "а "аро$"ата $=<а в
"аA5ра'&#C"# "еA"# (%(то."#. # о!(то.те&(тва Мер(#. Мак$ермот :е ка?еK
)Е$ва (е;а ра'!ра+ ".ко# р#C#"# 'а ро!(ката (%$!а "а то'# "аро$***,
На#(т#"а "#е (ме "аро$/ коAто "#ко;а "е мо?а $а (е ра'в#ва >%-т.:о/
коAто тр=$"о $о(т#;"а $о траA"# о!е$#/ "о # "#ко;а "е !е<е о!е$е" #
'а&#Cе"* Е$"а Cе(то (ре:а"а $воA(тве"о(т # "ере$в#$#мо(т/ о(то.""о
$ва #&# тр# (в.та в $=<ата м=/ "о "аро$ р# в(#Cк# о!(то.те&(тва ?#'"е"
# о>е&.ва:* Наро$/ коAто "#ко;а "е мо?а $а !%$е !&е(т.:/ "о # "#ко;а "е
#'Cе'"а/ "е мо?е &е("о $а !%$е оре$е&е"/ "е мо?е $а !%$е рамк#ра" #
вкара" в ка"о"#* Прека&е"о (&о?"а # $рамат#C"а #(тор#Cе(ка (%$!а/
река&е"о м"о;о о(#Cа"#. # (#ра"#. "а #(тор#Cе(кото м= ра'в#е/ $%&;#
векове "а ро!(тво 5 от в(.как%в +арактер/ >е"т%р "а м"о;о # "аA5Cе(то
"ер#м#р#м# #"тере(# т=к "а Ба&ка"#те* Наро$/ C#.то (%$!а о5Cе(то е
ре<ава"а от ве&#к#те (#&#/ отко&кото от !%&;ар#* Б%&;ар#. "о(# (во.
$рамат#Cе" кр%(т/ а "аро$%т "# в(#Cк#те (&о?"# о(о!е"о(т# "а (во.
+арактер/ ко#то "е (а "#то &е("# 'а #'(&е$ва"е/ "#то 'а кате;ор#C"о
оре$е&."е* То'# "аро$ е !#& р#"=$е" в#"а;# $а $%р?# (метка 'а
"а>#о"а&"ото (# О>е&.ва"е/ (&е$овате&"о $а (е (%о!ра'.ва***
А так%в "аро$ веCе е "аро$ (&о?е" # както ка'а+ме 5 "е то&кова &е("о
ре$в#$#м* Ето 'а:о "е !#ва $а (е оC=$ваме/ Cе е$"# #'(&е$овате&#
"ам#рат ' !%&;ар(к#. "а>#о"а&е" +арактер река&е"о м"о;о окор(тво/
т%ре"#е/ K=$"о(т/ р#м#ре"Cе(тво/ ро!(ка (#+#ка/ &#(а "а (к&о""о(т
к%м $#"ам#C55K& роме"#/ -ата&#'%м*** Др=;# автор# ;овор.т 'а
р#в%р'а"о(тта к%м ро$"#. $ом/ 'а атр#ар+а&"а р#о!:е"о(т/ 'а
+ра!ро(т/ м%?е(тве"о(т #'к&GC#те&"о Cе(то&G!#е # (во!о$о&G!#е* Трет# ;о
в#?$ат "ео$в&а(те" "а ро(т# (+ем#/ ( $ока'а"о "евер#е в (о!(тве"#те
(#&#/ ко"(ерват#'%м (р.мо "овото/ (тра+ от ром."ата* Скет#Cе"/ "о
$о!ро"амере"/ C=?$ "а ра(овата "ер#.'%"/ о!#Cа е$"акво (#&"о #
во&"о$=м(твото (р.мо в&а(тта/ # %&"ото 5окор(тво ре$ (#&"#те "а
$е".F #ма $емократ#C"# тра$#>##/ "о р#'"ава $емокра>#.та (амо ко;ато
&#C"о "е ;о р#те(".ва # "е м= реC# $а ?#вее/ 1'кто тоA "амер# 'а
$о!ре* О!#Cа $а (е рав# "а ;ероA/ "о е (тра+&#в $о моме"та/ в коAто
ер$ето а$"е ре$ оC#те м=/ $окато в#$# кр%в* То;ава (тава O
"е=рав&.ем***
Соре$ #(тор#Cе(к#. м#; # #(тор#Cе(ката отре!"о(т е$"# # (%:# автор#
(ам# (а ро#'"а(.&# рот#вореC#в# о>е"к# 'а +арактера "а !%&;ар(Sa 55R*
"аро$* Това от ?#теA(ка ;&е$"а тоCка е &е("о о!.("#мо/ от "а=C"а
тоCка *F;&е?$а като #'(&е$овате&(ка "е$о!ро(%ве(т"о(т* И так#ва р#мер#
(%:е(5т'=ват # те "е (а "#как ма&ко/ те в"а(.т $о%&"#те&е" +ао( в #
!е' това 5S;т#C"ото $в#?е"#е "а #"$#в#$=а&"ото в "а>#о"а&"ото/ като в
(%<ото ЕТ;ме ;о о!о;ат.ват/ о>вет.ват/ $ават м= &а(т#C"о(т #
м"о;оо!ра'#е* Ака$* Л#+аCов/ $око(ваAк# (е $о (тар#. # "е (амо
!%&;ар(к# (ор #ма #&# ".ма
163
O
"а>#о"а&е" +арактер/ рав#&"о :е от!е&е?#K )Да (е отр#Cа "а>#о"а&"#.т
+арактер/ "а>#о"а&"ата #"$#в#$=а&"о(т/ '"аC# $а (е "арав# (вет%т м"о;о
(к=Cе" # (#в*, @(* )Сетемвр#,/ Q 11/ 1008B
Ето 'а:о "е отр#>а"#е "а "а>#о"а&"#. +арактер/ а о!.("е"#е ре$о&а;ат
ре$#>а Cерт# от то'# +арактер/ ко#то "ер.$ко (а ара$ок(а&"о
рот#вореC#в# в (воето е$#"(тво* Не е (%в(ем ро(то о!.("е"#ето "а
-акта "ар#мер/ Cе !%&;ар(к#.т (е&."#" # ;ра?$а"#" (а ;отов# $а
;&а$=ват # (а ;&а$=ва&# 'а $а #'=Cат Cе$ото (# # в (%:ото време ".ма
$р=;а (тра"а/ в ко.то #"те&#;е">#.та # =Cе"#те +ора то&кова ма&ко $а (е
=ва?ават/ в ко.то те+"#.т тр=$ $а "е (е р#'"ава #&# $а (е (&а;а о5
"#(ко от -#'#Cе(к#.***
Мо?ем $а р#ве$ем (тот#># р#мер# # (тот#># рот#вореC#в# о>е"к# 'а
(е!е (#* Мо?ем $а "амер#м # $р=;#/ ко#то &%т"о &.;ат е$"а в%р+= $р=;а
в (воето окр#т#е* Стр=ва "# (е/ Cе т%р(е"ето "а $ока'ате&(тва 'а
"а<ето (&о?"о/ рот#вореC#во/ м"о;о'"аC"о/ ко&е!&#во/ кате;ор#C"о # р*
'"а"#е 'а (е!е (# е веCе (амо о (е!е (# е$"а р#C#"а $а "арав#м о#т
$а ро(&е$#м ако "е в(#Cко/ то ;о&.ма Cа(т от #'(&е$ва"#.та в%р+= "а<#.
"а>#о"а&е" +арактер* Да (е (рем в%р+= о"е'# Cерт#/ ко#то "е (амо "аA5
Cе(то (е а"а&#'#рат/ "о # ко#то в (во.та (%вк="о(т (а $о(тат%C"#/ 'а
$а (е +арактер#'#ра ове$е"#ето # -#'#о"ом#.та "а е$#" "аро$* С $р=;#
$=м# 5 Cерт#/ ко#то (а $о(тат%C"# като о!+ват # (тоA"о(т/ 'а $а
оре$е&#м оCерта"#.та "а о("ов"ото/ което +арактер#'#ра +арактера м=*
По$+о$%т/ коAто #'!ра+ме 5 "ека ак овтор#мK (#(темат#'#ра"е "а
ка'а"ото от !%&;ар# 'а !%&;ар# в ро$%&?е"#е "а (то&ет#. 5 "# е
о$(ка'а" от (амата #(тор#. "а !%&;ар(кото "аро$о'"а"#е* В%'мо?"о е $а
(е "а#<е "аро$о(#+о&о;#. "а от$е&"#те ;р=# от "а(е&е"#ето/ "а
!%&;ар(к#. (е&."#"/ "а !%&;ар(к#. е("а-/ "а !%&;ар(ката #"те&#;е">#.
#&# о&=#"те&#;е"5>#.* Так%в о$+о$ #ма (воето '"аCе"#е # ва?"о(т* Но
ако (е в;&е$аме как о("ов"#те Cерт# в +арактера "а в(.ка от те'# ;р=#
(а (е роект#ра&# вт-+= >е&ок="ата (%$!а "а !%&;ар(к#. "аро$/ в%р+=
ове$е"#ето м= като "аро$/ "#е :е (е р#!&#?#м о5!%р'о # о5о!+ват"о
$о от;овора "а в%ро(а/ коAто ( раво $"е( в(е овеCе # овеCе (#
'а$аваме 5 ко# (ме "#е/ какв# (ме # 'а:о (ме так#ваH
За:ото (е!ео'"а"#ето в $"е<"#те време"а "а о(о!е"# #'#та"#. 'а
"а>##те/ в%в време "а #'о(тр."е "а "а>#о"а&"#. в%ро(/ "а о(тр#
#ко"ом#Cе(к#/ о&#т#Cе(к# # (о>#а&"# кр#'#/ "а )$е5ро>е(#те,/ ко#то
ра'$р=(ват >е&#. (в.т/ "а о(тра "е$о(тат%C"о(т от "ов# (о>#а&"# #$е#/
"а ко#то "а<#.т век е о5!е$е" от в(ек# $р=; в Cове<ката >#в#&#'а>#./
като Cе &# ;овор# 'а #'Cерва"е "а о!:оCове<ката $=+ов"о(т* В так#ва
време"а 'а $а "арав.т краCка к%м !%$е:ето (#/ "аро$#те (е о!р%:ат к%м
(е!е (#/ к%м (во#те "а>#о"а&"# ре'ерв#/ к%м о"ова/ което "о(.т
#'о&'ва"о # "е#'о&'ва"о 5та'# (кр#та мо:/ ко.то в моме"т# "а кр#'# #
$рам# е (а(.ва&а "е (ам( !#о&о;#Cе(к#/ "о # $=+ов"о >е&# "аро$#***
Ко;а/ в(%:"о(т/ (е ро.в.ва "а>#о"а&"#.т +арактерJ С о!ра'=ва"ето <
"а>#.та #&# $а&еC ре$# "е.J
те.*
ЗТS
Л*Л/
;.C;
169
р;о
]65
о#55
в"к#
р=;а H аето 'е'а е$#м аа&е" аа&#5'#ра ;о (а ав"о5
ае "а р(а'а"
#<е
(е&.5в&#;е"5как /в%р+=
"аро$/
коAто c# 'а:о
.#. 'а ко"ом#5
р=(ват / "а<#.т овор# 'а #арав.т
(во#те
k&'ва"о 5
"е (амо
а"ето "а
В "аро$о(#+о&о;#.та ".ма кате;ор#Cе" от;овор "а то'# в%ро(* Както
".ма тоCе" от;овор # ко;а (е -орм#ра като "а=ка "аро$о(#+о&о;#.та # $о
ко;а е "аро$о'"а"#е* Да&# ко;ато т. "а=(ка о5те("#те ;ра"#># "а
о'"а"#ето 'а ет"о(а #&# ( о.вата "а "а>#о"а&"#. +арактер (е ре&#ва в
(#+о&о;#. "а "а>#.та*** Пре$# $а от;овор#м "а те'# $ва в%ро(а "ека (е
(рем !е;&о "а #(тор#.та "а ро!&ема 'а "а>#о"а&"#. +арактер*
На#в"о е $а (е (м.та/ Cе ( -орм#ра"ето "а "аро$"о(т#те # "а "аро$#те (е
-орм=&#ра .("о # "е$в=(м#(&е"о # о".т#ето )"а>#о"а&е" +арактер,* Но
#'ра'# като )"рав# "а "аро$#те,/ )тра$#>## "а "аро$#те,/ )о!#Cа#те "а
"аро$#те, (е #'о&'ват о:е от Херо$от/ Т=к#$#т/ Та>#т # т* "* М"о;о о5
к%("о Мо"те(кUо # Р=(о/ #'(&е$ваAк# "рав#те "а "аро$#те/ $о(т#;ат $о
'а!е&е?#те&"# коре&а>#о""# 'ав#(#мо(т# ме?$= "рав#те "а "аро$#те #
;ео;ра-(к#те =(&ов#./ в ко#то те ?#ве.т/ а от т.+ #'ве?$ат о("ов"#те
'ако"#/ ( ко#то те'# "аро$# тр.!ва $а (е =рав&.ват* Мо"те(кUо тв%р$#K
)Нрав#те м"о;о еCе&.т от та'# р#в%р'а"о(т к%м $рев"#те о!#Cа#,* И о5
"атат%к $о!ав.K )Наро$#те ( окваре"# "рав# р.$ко в%р<ат ве&#к# $е&а #
о!рат"ото 5"аро$#/ ко#то (а #ма&# ро(т# # (=ров# "рав#/ (а (%'$а&#
овеCето от о!:е(тве"#те #"(т#т=>##,* @Пак там/ (* 169B*
Мо"те(кUо от#ва # о5"атат%к/ тоA (&а;а е$"о'"аC"# о>е"к# "а +арактера
"а "аро$#теK )Р#м(к#.т "аро$ е Cе(те",/ а 'а Яо"#./ ко.то # то;ава/
както # $"е( "е е (%в(ем о".т"а # $о(т%"а 'а евроее>а # е о!ект "а
"е;овото в"#ма"#е/ тоA ка'ваK )Нео!#CаA"#.т +арактер "а то'# "аро$ @в
(&=Cа. тоA веCе ;овор# оре$е&е"о 'а )"аро$ # +арактер, 5 !* м* М*
С*B d5 =ор#т/ кар#'е"/ ре<#те&е"/ C=$"оват/ ре'#ра: в(#Cк# оа("о(т#
# "е:а(т#. 5орав$ава (во#те 'ако"о$ате&# 'а (в#ре#те 'ако"#/ ко#то
(%'$ават,*
Терм#"%т )"а>#о"а&е" +арактер, (е =отре!.ва 'а о#(а"#е "а траA"#те
&#C"о(т"# +арактер#(т#к# # ="#ка&"#. "аC#" "а ?#вот (ре$ "а(е&е"#ето "а
оре$е&е"# (=вере""# $%р?ав#* Ре$#>а #'(&е$ва"#. "а "а>#о"а&"#.
+арактер (е рове?$ат 5 р# това о(о!е"о #"те"'#в"о 5 в ер#о$а "а
(т=$е"ата воA"а* И то ;&ав"о от е$"а вра?е(ка (тра"а в $р=;а* Затова #
те'# #'(&е$ва"#. Cе(то (е "ар#Cат )#'(&е$ва"е "а к=&т=ра от
ра'(то."#е,*
Др=; т# #'(&е$ва"#./ раве"# в $р=;о време/ #'=Cават о("ов"#те
&#C"о(т"# +арактер#(т#к#/ "ео!+о$#м# )'а о"'# м#"#м=м от ра!оте:#
C&е"ове аа $а$е"о о!:е(тво/ коAто е "ео!+о$#м 'а -="к>#о"#ра"ето "а
(амото о!:е(тво, @Ер#+ _ромB* В та'# о!&а(т 5 -орм=&#ра"ето "а кр#тер##
# мето$#к# 'а #'(&е$ва"е "а "а>#о"а&"#. +арактер 5 ( ра'&#Cе" =(е+
ра!от.т Мар;арет М##$/ Кар$#"%р/ Ле"т%"/ Д?е-р# Гор%р # $р*
ПоCт# !е'(ор"о е в (%време""ата "а=ка/ Cе в(.ка "а>#. #ма (воA
#(тор#Cе(к# -орм#ра" +арактер/ о("ов"#те +арактер#(т#к# "а коAто # $о
$"е( в%рв.т ( оре$е&."ето "а о"е'# Cерт# в "е;о/ ко#то ;о рав.т
+арактер "а е$"а оре$е&е"а "а>#./ а "е +арактер "а "аро$#те в%о!:е*
Така # $"е(/ # ' м#"а&ото/ #'(&е$овате&#те ;овор.т 'а 'а;а$%C"о(тта "а
(&ав."(к#. +арактер/ 'а ко"(ерват#'ма "а а";&#Cа"#те # о(тро=м#ето #
?а?$ата 'а ?#вот = -ра">='#те/ 'а (т=$е"#"ата # (амо$#(>#&#"ата =
"ем>#те/ 'а (вр%+ра>#о5
167
"а&"о(тта # мерка"т#&"о(тта = амер#ка">#те*** И $"е(/ както # ".ко;а/
(е ;овор# 'а т##Cе" .о"е>/ т##Cе" "еме>/ т##Cе" -ра">='#" #&#
т##Cе" амер#ка"е> 5 т* е* 'а о"е'# Cерт# = т.+/ ко#то ;# от&#Cават
(%:е(тве"о # траA"о от $р=;#те "а>##* ГовореAк# 'а (во#те &#терат=р"#
=(#&#. $а о!+ва"е в )А""а Каре"#"а,/ )ВоA"а # м#р, # $р=;#те (#
&#терат=р"# ро#'ве$е"#./ То&(тоA ( в%'$#<ка #<е/ Cе )$а ра'!ере< #
о#<е< (амо ( $=м# ?#вота "а е$#" "аро$/ коAто "а !роA е о5ма&%к от
>.&ото CовеCе(тво/ е "ео(#&"а ра!ота,*
Др=; ;о&.м автор ( $р=;# $=м# :е $о!ав# #"тере("а м#(%& в #'(&е$ва"ето
"а в(.ка "а>#о"а&"а #(тор#.* Това е Тома( К%ртеA"/ коAто -орм=&#ра/ Cе
)#(тор#.та е (%(таве"а от !е'!роA Cове<к# !#о;ра-##,***
С&о?"ата ет"о;ра-(ка (ме(/ "а%&"#&а 'ем#те "а Амер#ка/ е $а&а о$т#к
"а ре$#>а амер#ка"(к# =Cе"# $а (е 'аемат ( #'=Cава"ето "а о"ова/ което
(е е о!ра'=ва&о "а та'# 'ем. (&е$ 1986 ;* / ко;ато о $=м#те "а
амер#ка"(к#. #(тор#к Да"#е& Д?* Б%р"(теA" )!а:#те "а #&#;р#м#те
(т%#+а "а !ре;а "а (во.та "ова ро$#"а,* Тр# века # о&ов#"а о5к%("о/
о #"#>#ат#ва "а А&ек( СтGарт/ е (%'$а$е"а "а>#о"а&"а &а!оратор#. 'а
#'(&е$ва"е "а амер#ка"(к#. +арактер в Тек(а(* Това е рав#те&(тве"а
ор;а"#'а>#./ ко.то (# е о(тав#&а 'а$аCата $а #'(&е$ва/ роа;а"$#ра #
ра'ро(тра".ва >е""о(т#те "а амер#ка"(к#. +арактер/ както # $а #'=Cава
о(о!е"о(т#те # -е"оме"#те "а "е;овото ко"(о&#$#ра"е # от+в%р&."е* @В?*
Семов/ М* И 'а Амер#ка като 'а Амер#ка/ С/ 1001 # Н#е/ амер#ка">#те/
(!*/ #'$* "а Амер#ка"(кото ;ео;ра-(ко $р=?е(тво* НG Wорк/ 1001*B
Характер"#те о(о!е"о(т# "а амер#ка"(к#. +арактер (е о!е$#".ват в
(&е$"#те ва?"# ;р=#K
1B Мора&"ата (тра"а "а амер#ка"(к#. +арактер е ре$оре$е&е"а от т* 1
"а амер#ка"(ката ко"(т#т=>#.* Про!&ем#те ( "аркома"#.та/ ре(т%"о(тта/
а&ко+о&#'ма***
8B С%рот#в&е"#ето # -орм#те "а "е(%;&а(#е "а амер#ка">#те (ре:=
т.+"ото (вр%+#"-орма>#о""о о!:е(тво
]B Про!&ем#те "а (емеA"ото в%'#та"#е
4B От"о<е"#ето #м к%м >е""о(т#те "а '$равето/ (%(те'ате&"#те мот#в# в
амер#ка"(к#. +арактер
3B Др=;а ;р=а от каCе(тва (е от"а(. $о от#м#'ма/ "оватор(твото/
"#'к#те (тра(т# @+а'арт/ о#ат#/ (ек(B/ тра$#>## # т* "*
9B О(о!е"о(т# "а амер#ка"(к#. атр#от#'%м/ (во!о$ата/ (та!#&"о(тта
в#(ок#. ро-е(#о"а&#'%м* Прав#&"о р=(к#.т #'(&е$овате& Г* Воро!Uов
от!е&.'ва/ Cе )"аA5;о&.мата #"-орма>#. 'а "а>#о"а&"#. +арактер "о(.т "е
м&а$#те +ора/ а +ората от третата в%'ра(т, @В?* Воро!Uов/ Г*
Амер#ка"(к; +арактер* М*/ 1001B*
С%:е(тв=ват $ве теор## 'а в%'"#ква"ето # коре"а "а "а>#о"а&"#.
+арактер* Е$"ата о!о!:ава (+ва:а"ето/ Cе в(ек# "аро$ #ма е$"а !а'#("а
мо$а&"а &#C"о(т/ ко.то "о(# т##C"ото 'а "аро$а (#* Характере"
ре$(таUK те& "а това ;&е$#:е е То$ор Па"ов* Др=;# #'(&е$овате&#
'аме".т о".т#е,
162
Kе е"
#
<е а./
"а k&"а
А&ек(
а(к#.
Kав#&а
;овото ;р#ка/
5*.ват в K от т* 1
5/ (ре:=
O МОТИВИ
ар(твото*
;"&"о(тта* !%ов от!е5"е м&а5ер#ка"(кF
+;5
!а'#(кK @,ре$(тавK*5Oо".т#ет
)мо$а&"а, #&# )!а'#("а, &#C"о(т ( )ар+ет#,* Соре$ К* Г* ^"; "ар#мер/
ар+ет#%т в $рев"о(тта е !#& "о(#те& "а т##C"ото 'а "аро$а #&#
;р=ата* ТоA е "е;овото ма&ко # (рав"#те&"о >.&о(т"о о$о!#е* Ето 'а:о/
(оре$ ^";/ 'а $а (е #'(&е$ва "аро$"о(т"ото (%'"а"#е/ тр.!ва $а (е
о'"ае (#+#ката/ ове$е"#ето/ темераме"т%т "а ар+ет#а/ т* е* "а
от$е&"#. Cовек* Ака$* П* Зарев о(оCва %к/ Cе ар+ет#%т е о"ова
е$"оо(оC"о ра'в#т#е "а Cерт#/ 'аCе"а&# (е в $рев"о(тта/ което
ро$%&?ава в о5"ово време/ веCе Cа(т#C"о #'ме"е"о #&# $о%&"е"о (
"ов#те Cерт# "а "а>#о"а&"о5"аро$"о(т"#.т +арактер, @Наро$о(#+о&о;#. #
+=$о?е(тве"а &#терат=ра/ С/ 81B К%м ра'!#ра"ето "а ^";/ #'ра'е"о е$#"
век о5ра"о/ П* Зарев $о!ав. рав#&"о # #$е.та 'а (о>#а&"ата
ко"такт"о(т "а &#C"о(тта* Соре$ р#в%р?е"#>#те "а та'# теор#.
+арактер%т "а е$#" #&# $р=; "аро$ е оре$е&е"а ;е""а о(&е$#>а от
;ео;ра-(к#/ !#тов#/ &еме""# о!(то.те&(тва* С=мата/ (ме(#>ата/ "а!ора
от ар+ет#ове в е$"о &еме/ (%'$ава +арактер"ата -#'#о"ом#. "а това
&еме/ "а "аро$"о(тта/ "а "а>#о"а&"#. +арактер* Ра'!#ра (е/ в%р+=
+арактера "а ар+ет#а в&#.е -#;=рата/ +арактера # "рава "а (тареA<#"ата
"а ро$а* От "е;о (е =Cат/ "а "е;о м= о$ра?ават* ТоA в ".каква (тее" е
мо$а&"ата &#C"о(т* Ра';&е$а"а в то'# (м#(%&/ #$е.та 'а мо$а&"ата
&#C"о(т #ма #'ве(т"о о("ова"#е* НеA"ата $=<ев"о(т (е #"-#&тр#ра в
$=<ев"о(тта "а $р=;#те C&е"ове "а ро$а/ а от там в &емето #
"аро$"о(тта*
Втора ;р=а "аро$о(#+о&о'# о$ )"а>#о"а&е" +арактер, ра'!#рат о5K
е$е&е" "а!ор от Cерт#* Та'# теор#. е овеCе ко&#Cе(тве"а # макар "а
р%в $о;&е$ рав$#ва/ т. &е("о мо?е $а !%$е ако "е о!оре"а/ то (ер#о'"о
о(оре"а 5 "аA5ма&кото като е$"о(тра"C#ва*
Соре$ то'# в%';&е$ "а>#о"а&"#.т +арактер е (=ма/ в'ета в рамк#те "а
;а&ата #(тор#./ "о т. е то&кова ра'те;&#ва # от"о(#те&"а/ Cе -акт#Cе(к#
5ер.$ко ре(тава $а (%:е(тв=ва като е$"а е$#""а &#"#.*
)Н.ма (%м"е"#е/ Cе #"$#в#$=а&"ата (#+о&о;#. "а в(ек# C&е" "а $а$е"о
,:е(тво в'ема =Cа(т#е в $е&ото 'а #';ра?$а"е "а о!:е(тве"о5ко&ект#в"ата
KK .+о&о;#Cе(ка -#'#о"ом#. # ако е "ео!+о$#мо $а (е #'(&е$ват
(#+о&о;#Cе(к#те 'ако"#/ "е тр.!ва $а т%р(#м т#. 'ако"# в ".какв# (#
е-#мер"# "а$ор;а"#Cе(к# о!&а(т#,/ а в рео!&а$ава:#те #"$#в#$=а&"#
(#+#Cе(к# 5;рт# = !о&<#"(твото #"$#в#$#/ ко#то (%(тав&.ват $а$е"о
о!:е(тво, 5<е Л* Лавров @Y#т* оK Па"ов/ Т* П(#+о&о;#. "а !%&;ар(к#.
"аро$***/ (* 81B
То$ор Па"ов "е е (%;&а(е" ( това оре$е&е"#е "а "а>#о"а&"#. +арактер* K
1това тоA #<еK )*** Така Cе ко&ект#в"ата (#+о&о;#. "а $а$е"о о!:е(тво
# ?'$#в#$=а&"ата (#+о&о;#. "а #"$#в#$#те/ ко#то (%(тав&.ват това
о!:е(т5K\K* макар Cе #мат о!:# тоCк# "а $о#ра"е/ в(е ак в(.ка от т.+
'аа'ва h3о.та о(о!е"а -#'#о"ом#./ р# което т= е$"ата/ т= $р=;ата от
те'# $ве а;а+о&о;## во$# а;ре(#в"а "а(т%ате&"а !ор!а ( >е& око"Cате&"о
$а 'ав&а5?; $р=;ата, @Пак там/ (* 86B*
На<ето #(тор#Cе(ко ра'в#т#е #ма (во. в%тре<"а $#а&ект#ка/ (во#те
#(тор#Cе(к# ер#ет##/ '#;'а;# # кр#т#C"# (%(то."#. 5 в%р+ове # а$ове*
В =(оре$"#/ (%%т(тв=ва:# &#"## тр.!ва $а т%р(#м # ра'в#т#ето "а
160
"а>#о"а&"#. +арактер* Макар Cе о:е т=к тр.!ва $а о$Cертаем (во.та
о("ов"а те'аK +арактер%т "а е$#" "аро$ като рав#&о е м"о;о о5
о(то."е"/ о5тр=$Aо #'ме"C#в от !%р'о роме".:#те (е #(тор#Cе(к#
=(&ов#. # о!(то.те&(тва* На +арактера тр.!ва $а (е ;&е$а като "а
отра?е"#е "а #(тор#Cе(ката (%$!а в "аA5;&ав"ото/ в "аA5'"аC#мото*
Соре$ "а( +арактер%т е -="к>#. "а о"ова/ което (е о"а(&е$.ва # ре$ава
като (рав"#те&"о "аA5о(то.""о/ като "аA5(%:е(тве"о # отре!"о 'а
а$екват"о(т "а ;о&.мата #(тор#Cе(ка 'а$аCа* ХАРАКТЕРЪТ ОТРАЗЯВА
ГЛАВНИТЕ/ ПОСТОЯННИ НУMДИ НА ОYЕЛЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО/ А НЕ НЕГОВИТЕ
БЪРЗО ПРОМЕНЯIИ СЕ ИСТОРИbЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ* Макар Cе ".ко# "ов#
"еоCаква"# #(тор#Cе(к# $а$е"о(т# мо;ат $а "а&о?ат оре$е&е"о ове$е"#е/
оре$е&е"а +арактеро&о;#C"а реак>#./ те "е в#"а;# (е ревр%:ат в
"а>#о"а&"а Cерта* За $а (е -орм#ра такава/ е "ео!+о$#мо $%&;отраA"ото
в%'$еA(тв#е "а в(ек# е$#" от -актор#те/ ко#то в&#..т в%р+= -орм#ра"ето
#&# #'ме"е"#ето "а (ам#. +арактер* Така Cе "а "е;о "#е (&е$ва $а
;&е$аме "е (амо като "а е$#" (о"та"е" о".ко;а отк&#к "а оре$е&е"#
#(тор#Cе(к# 'а.вк#/ а като "а рем#(&е"/ =м%$р.&/ =та&о?е" "аC#" "а
ове$е"#е/ (%ответ(тв=ва: "а ;о&ем#те/ "аA5(%:е(тве"# "=?"# "а "а<ата
#(тор#. # "а>#о"а&"а (%$!а*
Н#коA "е мо?е $а "# ре$&о?# овеCе р#мер# # $ока'ате&(тва 'а
отв%р?$е"#е "а та'# те'а от !%&;ар(ката &#терат=ра* В(ек# от ;еро#те
"а "а<#те к&а(#># е ко"крет"а/ оре$е&е"а &#C"о(т/ 'а:ото в е$#" моме"т
@то'# моме"т мо?е о".ко;а $а трае >е&# $е(ет#&ет#.B реа;#ра "а
оре$е&е"# #(тор#Cе(к# #&# ко"крет"# (о>#а&"# $а$е"о(т# о оре$е&е"
"аC#"* Ко"крет"# =(&ов#. # о!(то.те&(тва в (о>#а&"#./ о&#т#Cе(к#./
$=+ов"#. #&# #"т#м"#. ?#вот "а Cовека мо;ат $а ре$#'в#кат (%!=?$а"ето
"а ".ко. 'а$р.ма&а Cерта @р#(а"а ора$# "еотре!"о(т в оре$е&е"#
=(&ов#.B #&# о.вата "а "ов#/ ко#то 'а $%&;о време $а (та"ат $ом#"а"т#
в +арактера "а Cовека/ $а от#("ат $р=;# ва?"#/ $ор# %рв#C"# Cерт# "а
"е;ов#. +арактер*
M#вот%т е %&е" ( так#ва р#мер#* Те ока'ват/ Cе Cове<ката (%:"о(т в
(воето ко"крет"о ро.в&е"#е е -="к>#. "а $ва ро>е(аK ко"крет"о#(тор#5
Cе(к#.т/ коAто "а&а;а о.вата #&# #'.вата "а е$"а #&# $р=;а Cерта "а
+арактера/ # о!:о#(тор#Cе(к#.т/ коAто -орм#ра траA"#те Cерт# "а
"а>#о"а&"аJ +арактер*
К&а(овото о>е&.ва"е/ като Cа(т # +арактер#(т#ка "а о>е&.ва"ето в%о!:е/
е $р=; #"тере(е" -е"оме"* Ако "=?$#те # араметр#те "а к&а(ов#те
#"тере(# (е окр#ват о5&%т"о ( #"тере(#те "а в%'мо?"о "аA5;о&ем#
(&оеве от "аро$а/ "а&#>е е (воео!ра'"о (#"+ро"#'#ра"е "а к&а(ов#те
#"тере(# K о!:о"аро$"#те* А това о'"аCава/ Cе -актор#те/ $еA(тв=ва:# 'а
-орм#ра"етK "а оре$е&е" к&а(ов +арактер/ мо;ат в о("овата (# $а !%$ат
(%:#те/ ко#тK $еA(тв=ват # 'а -орм#ра"ето "а о("ов"# Cерт# от
"а>#о"а&"#. +арактет Так#ва (&=Cа# "а в%'мо?"о "аA5<#роко (&#ва"е "а
#"тере(#те "а еFЕ5к&а(ова #&# $=+ов"а ;р=а ( в%?$е&е"#.та # #"тере(#те
"а "аA5<#р(' (&оеве от "аро$а/ о(о!е"о .рко (а #'ра'е"# в ;о$#"#те "а
В%'ра?$а"етK ко;ато в о$;отовката/ #'!=+ва"ето # %рв#те =(е+# "а
Ар#&(кото в%(та"#е рот#Cа # ро>е(%т "а ко"(о&#$а>#. "а "а>#.та*
]K
116
в"/ #
"а р%т р#&ата *ZИ
Uр'о
T"ов# е"#е/ $#о5'еA(5#&# K(амо F 'а.вк#/ 5'=ва: (%$!а/ ва 'а (.те "а
моме"т ре$е&е5"аC#"*
& Ва ".ко. БAЯB #&# Ктера "а арактер* 1(%:"о(т о#(тор#5аа +арак5
@о"а&"#.
То в%о!5
ра(ов#те е (&оеве +ере(# ( #ра"ет( те/ ко#тK +арактер "а е$кK а5<#рокK
$а"етK
В "а<ата #(тор#. #ма моме"т#/ ко;ато # (амата !=р?оа'#. #&# "еA"#те
ре$+о$"#># 5 !%&;ар(к#те Cор!а$?## 5 #мат о!:# #&# мак(#ма&"о о!:#
#"тере(# ( "аро$а* В%'ра?$а"ето/ Ар#&(кото в%(та"#е/ !ор!ата 'а
"а>#о"а&"о о(во!о?$е"#е 5 те'# в%'&ов#/ #(ко""# отре!# "а "а<ето
"а>#о"а&"о5о(во!о$#те&"о $в#?е"#е/ !.+а в "аA5;о&.ма (тее" "=?"# 5
както "а !е$"#те # !е'#мот"# !%&;ар(к# ра!от"#># @$око&кото ;# #ма<еB #
(е&."#/ така # "а !%&;ар(к#те Cор!а$?## # о5'амо?"# &G$е*
Х=$о?е(тве"ата &#терат=ра ко;а о#(ате&"о/ ко;а в =!&#>#(т#Cе" #'!&#к/
ма&ко #&# м"о;о е #'ве?$а&а е$"а #&# $р=;а -орм=&а/ ре$о(тав.&а "# е
е$"а #&# $р=;а (%вк="о(т от Cерт# = е$"# #&# $р=;# ;еро#/ а "ер.$ко #
Cерт# "араво +арактер#'#ра"# като т##C"# 'а "аро$а* Така/ ме?$=
вроCем/ рав# в(.ка &#терат=ра***
Ло;#C"о !# (&е$ва&о/ в о("ов"#те (во# ро.в&е"#./ +арактер%т $а е ма&ко
#&# м"о;о о(то.""а ве&#C#"а* Само Cе т. е то&кова о(то.""а/ ко&кото #
#'ме"C#ва* Наро$о(#+о&о;#.та е та'#/ ко.то тр.!ва $а "# ка?е р# какв#
о!(то.те&(тва как о(т%ва/ как реа;#ра/ как (е (амо#$е"т#-#>#ра то'#
+арактерH От това (е оре$е&. # "е;овата (%:"о(т*
Е$#" от %рв#те = "а(/ коAто !орав# ( о".т#ето )"а>#о"а&е" +арактер,/
е Хр#(то Ботев* ТоA #<еK )Наро$%т $а .в.ва тв%р$ата во&. "а +арактера
(#, Ботев/ Хр* С%!р* (%C* Т* 8/ С/ 1070/ (* 17B* За +арактера "а "аро$а
#<е # Л* Караве&ов*
То$ор Па"ов/ то'# !е&е?#т "а< #'(&е$овате&/ $о!ав.K )В "а>#о"а&"#.
d'рактер/ в о!:ата м= (%вк="о(т/ (е отра'.ват в(#Cк# -актор#/ ко#то
в%'$еA(тв=ват в%р+= ево&G>#о""#. ро>е( "а "аро$а, @П(#+о&о;#.*** ]05
41B*
)На>#о"а&"#.т +арактер 5 #<е 76 ;о$#"# о5к%("о ро-* М#"Cо Дра55m.ов
5 е "е (амо $еA(тв#е "а ет"ок=&т=р"а/ (о>#а&"о(#+#C"а -#'#о"ом#. т*1
(%вк="#. "а>#о"а&е" Cовек/ коAто (%:е(тв=ва Cре' (&о?"ата (#(тема "а
5X<ев"о(тта/ "а >.&ата Cове<ка о!:"о(т/ "а >.&ата "а>#.* На>#о"а&"#.т
арактер е # (о(о!"о(тта "а ко&ект#в"#. (=!ект $а от(то.ва # рокарва
hFо(тве"о от"о<е"#е к%м (вета***,
За Н* ХаAтов 5 )"аро$#те ро.в.ват +арактер тоC"о така/ както #
от$е&"#те 5*Kра5R @С#* )Трак#.,/ 1001/ Q ]/ (*ЗОB*
О#т 'а (воA р#"о( в%в -орм=&#ра"ето "а "а>#о"а&"#. +арактер рав#/
;&'о#ра (е # А"то" Стра<#м#ровK )Както от$е&"ата &#C"о(т/ така #
"аро$#те
\; Fават # ре(%'$ават +арактера (# (оре$ =(&ов#.та/ в ко#то оа$ат/
# о
5KJа "а (%'"ате&"ото # о$(%'"ате&"ото (амов%'$еA(тв#е, @)На<#.т "а5
5 O,* (* 34B* И $р=;а$еK )Както (#+о&о;#.та "а от$е&"#. Cовек/ така #
K*K m& о;#.та "а "аро$#те е (&о?"о(т от о$(%'"ате&"# о(о!е"о(т#/ (%:5
\ *,а "а ко#то е "ероме"&#ва/ а ро#'+о$%т 5 "еро(&е$#м*, @Пак тамB*
$р=;а$е Т* Па"ов $о!ав.K )И'(&е$ва"#.та в%р+= (#+о&о;#.та "а $а$е"
;мат 'а >е& $а =(та"ов.т в(#Cк#те м= $=+ов"# ро.в&е"#. # о("ов"#
h "а +арактера м= # е .("о като !.& $е"/ Cе в та. о!&а(т
$о(тоA"(твата * 5(&о(тат%>#те (е ре&#тат/ Cе ".ма # "е мо?е $а #ма
#$еа&"о (%в%р<е" 5 5 @Пак там/ (* 11B*
111
р За (%?а&е"#е ( то'# крат%к ре;&е$ (е #'Cерват о#т#те в "а<ата
"аро$о(#+о&о;#. $а (е $е-#"#ра :о е то )"а>#о"а&е" +арактер, ПоCт#
в(#Cк# автор# #<ат как%в е тоA/ какв# (а $о!р#те # &о<#те м= (тра"#/
"о какво тоC"о е "а>#о"а&"#.т +арактер 5 такова оре$е&е"#е &#(ва # $о
$"е(***
И"аCе #(тор#.та "# ре$&а;а о:е ва?"# # &G!о#т"# о!(то.те&(тва* Така
"ар#мер т. "# =C#/ Cе (%$!ата "а "аро$#те е е$"о #&# $р=;о
кр%во(ме<е"#е # а(#м#&а>#. "а е$#" "аро$ от $р=;* Какво е (тава&о
то;ава ( +арактераJ Е(те(тве"о тоA (е е о!о;ат.ва& ( о("ов#те (%(тавк#
"а кр%вта/ (тава& е о5(&о?е"/ "ер.$ко # о5тр=$"о =&ов#м/ $ор#
рот#вореC#в* Това е р#C#"а о".ко;а $а "е мо?ем $а (# о!.("#м
"а>#о"а&"#те реак>## "а "аро$# (%( (&о?"# #(тор#Cе(к# (%$!#*
На<#.т ;о&.м #(тор#к Пет%р М=та-C#ев "ар#мер #'ве?$а #"тере("ата
'ако"омер"о(т 'а "ере(та""ото ре$=ва"е "а ер#о$#те "а в%'+о$ (
ер#о$#те "а а$е"#. в !%&;ар(ката #(тор#.K )На какво (е $%&?# !%р'ото
(;ро5мо&.(ва"е в моме"т/ ко;ато $%р?авата "# #';&е?$а (#&"а #
"еок&ат#маJ, 5#та тоA* От;овор%т "а то'# #(ко"е" в%ро( П* М=та-C#ев
"ам#ра в $е(етк# р#мер# # -акт# "а "а<ата "а>#о"а&"а #(тор#.* Но $а&#
то'# -акт "е (е $%&?# о(ве" "а #'(&е$ва"#. от "е;о -е"оме" 5 к=&т=р"ото
в&#."#е "а В#'а"т#. в%р+= Б%&;ар#./ # "а о!(то.те&(твото/ Cе
!%&;ар(ката #(тор#. "е е (амо #(тор#. "а !%&;ар# 5 т. е #(тор#. "а
(&ав."(к# &еме"а ( те+"#те +арактеро&о;#C"# о(о!е"о(т#/ #(тор#. "а
трак#те/ ?#ве&# о "а<#те 'ем#/ "а ра!%&;ар(к#те о(о!е"о(т#* И в
ре'=&тат (е е о&=C#& +арактер/ реа;#ра: "ер.$ко "еа$екват"о/
"ере$в#$#мо # "е(е>#-#C"о # ора$# това тр=$"о о!.("#моJ Това е (%:о
в%ро(/ макар # ( о$(ка'а" от;овор***
В от"о<е"#ето (# к%м #(тор#Cе(к#те # (о>#а&"#те $а$е"о(т# о!:е(твото
тв%р$е Cе(то (е о&.р#'#ра* То;ава (тава "е;овото ра'$е&е"#е "а к&а(#/
ко#то в рамк#те "а (воето от"о<е"#е к%м те'# $а$е"о(т# мо;ат $а
о!о(о!.ват в%тре<"ок&а(ов# +арактеро&о;#C"# о(о!е"о(т#* Те мо;ат веCе
$а (е #'ра'.ват в оре$е&е"# кате;ор##/ ко#то $а -орм#рат о("ов"#
+арактероо!5ра'=ва:# (#(тем#/ какв#то (а ет#Cе(ката (#(тема "а Cовека
@#&# "а о!:е(твотоB/ мора&"ата (#(тема/ емо>#о"а&"ата (#(тема # р*
НаA5"овата "а<а #(тор#о;ра-#./ тр=$овете "а ре$#>а "а<# =Cе"# ;&аЕ5"о
ре' о(&е$"#те е$"о5$ве $е(ет#&ет#./ (а (в#$ете&(тво 'а о(во!о?$ава"K
"а #(тор#Cе(ката "а=ка от $о;мат#C"о5(екта"т(к# "аве# # =к&о"# 5 ро>еF
коAто (е от"а(. # $о #"тере(=ва:ата "# тема* То'# ро>е( "а
о(во!о?$ава&F от (+емат#'ма # $о;мат#ката "а ра'!#ра"ето 'а "а>#о"а&"#.
+арактер моFc; !# "аA5(#"те'#ра"о е #'ра'е" от Е-рем Кара"-#&овK )Н.ма
'"аC#те&е" #(тор#к = "а(/ 5 #<е тоA 5 коAто $"е( $а ро!=ва "а $о;мата/
Cе "е мо?е & (е ;овор# 'а "а>#о"а&е" +арактер # "а>#о"а&"# о(о!е"о(т#
"а !%&;ар#"а ' !%&;ар(к#. "аро$*, И рав#&"о $о!ав.K )Др=; е в%ро(%т/
Cе тр.!ва $а FF о$+о?$а к%м ро!&ема ко"крет"о5#(тор#Cе(к# # к&а(ово/
$а (е $#-ерек; ра (#+#ката "а от$е&"# о!:е(тве"# ;р=#/ $а (е
ра';&е?$ат .в&е"#.та кK ро>е(#, @Сте-а"ова/ В* С%$!ата "а Б%&;ар#.* С/
1021/ (* 1]B*
Като о(тав.т в%" от (%м"е"#е "а&#C#ето "а "а>#о"а&е" +арактер 5 KK
118
(во# о(о!е"о(т#/ (%( (воA в%тре<е" $рамат#'%м/ (%( (во# (#+о&о;#Cе(к#
+арактер#(т#к# 5 "а<#те #(тор#>#/ &#терат=рове$# # "аро$о(#+о&о'# в
о(&е$"о време "а(оCват в"#ма"#ето (# # к%м >.& ре$ ро!&ем# "а то'#
+арактер* Те (а (в%р'а"# ( ко"крет"о5#(тор#Cе(к# вр%'к# ме?$= (%$!а #
+арактер/ в;&е?$а"е в кр#т#C"# #(тор#Cе(к# моме"т# #&# моме"т# "а #'!=5
.ва"е "а так#ва (%(то."#./ ко#то о(тав.т трае" # ре$оре$е&.:
отеCат%кS # в #(тор#.та/ # в (амо(%'"а"#ето/ # в (амоC=в(тв#ето "а
"а<#. "аро$*
Е$"а ;р=а "аро$о(#+о&о'#/ #(тор#># # &#терат=рове$# = "а( (е
'а"#мават ( о("ов"# в%ро(# "а "аро$о(#+о&о;#.та в ео+ата "а
В%'ра?$а"ето* От ;&е$"а тоCка "а #"тере(=ва:#. "# ро!&ем ака$* Хр#(то
Хр#(тов оре$е&. то'# #(тор#Cе(к# ер#о$ като )ве&#ка/ от#м#(т#C"а
ео+а/ к%$ето (е -орм#рат м"о;о о("ов"# Cерт# "а !%&;ар(ката "аро$"о(т
# "а>#о"а&"а $=<ев"о(т* _орм#ра&о (е е това/ което от&#Cава !%&;ар(к#.
"аро$ от $р=;#те "аро$#*, Хр* Хр#(тов ;овор# # 'а )ре'ерв#те/ ко#то
кр#е о5(ет"е<"#. #(тор#Cе(к# ро>е(/ ра!от"#Cе(кото # рево&G>#о""ото
$в#?е"#е в Б%&;ар#.,* @Пак там/ (* 3]B
Др=;# #(тор#>#/ в;&е?$аAк# (е в о(о!е"о(т#те "а !%&;ар(ката "а>#о"а&"а
(%$!а/ (т#;ат $о (ер#о'"# кр#т#C"# !е&е?к# о от"о<е"#е "а $р=;#
к&о"ове "а "а=ката/ о(тав#&# !е&# о&ета #&# "е$о(тат%C"о 'а$%&!оCе"о
#'(&е$ва&# ва?"# о!&а(т# от "аро$о(#+о&о;#.та* Така "ар#мер ро-*
М#то И(=(ов (м.та/ Cе )тра;#'м%т # ве&#C#ето в "а<ата "а>#о"а&"а
#(тор#. (а ор;а"#C"о (в%р'а"#/ #'.в.ват (е 'ако"омер"о # (&=CаA"о/
ревр%:ат (е в "ера'$е&"а Cа(т от #(тор#Cе(ката (%$!а "а !%&;ар(к#.
"аро$* Как%в ро(тор 'а #(тор#Cе(к# откр#т#. #мат "аро$о(#+о&о'#те #
(о>#а&"#те (#+о&о'# 5#<е тоA* 5 Ко&ко м"о;о !#+а омо;"а&# те "а
#(тор#Cе(ката "а=ка $а "а$"#к"е в #(тор#.та "а !%&;ар(к#. "аро$ като
рекраC# ;ра"#>ата "а матер#а&"ото ро#'во$(тво # (о>#а&"#те от"о<е"#.
"а $%р?ав"#те ре;&аме"т# # о&#т#Cе(к#те !ор!# # ра'кр#е м"о;о
"аро$о(#+о&о;#Cе(к# мот#в# "а тра;#'ма # ве&#C#ето в "а<ата "а>#о"а&"а
#(тор#., @Пак там/ (* 2]B*
Трета ;р=а #'(&е$овате&#/ о$$%р?ат #$е.та/ Cе -орм#ра"ето "а
!%&;ар(ката "а>#. о време "а о(ма"(кото ро!(тво "е мо?а $а $ове$е $о
око"Cате&"а/ 'ав%р<е"а/ )%&"а ко"(о&#$а>#., "а !%&;ар(кото "а>#о"а&"о
;U'"а"#е* От т=к те #'ве?$ат # "а&#C#ето "а ре$#>а "а>#о"а&"#
о(о!е"о(т# ' "а<#. +арактер # ре$#>а ро!&ем# "а то'# +арактер/ ко#то
в(е о:е "е (а G(тат%C"о #'(&е$ва"#*
И така 5 ако р#емем ;е"%т 'а р#"о(#те& "а траA"ото/ "а о!:ото/ "а
5K Fто.""ото # "е#'ме""ото ре' вековете/ то в%р+= "е;о ( о;ром"а (#&а
ак 5* (то&ет#. "аре$ в&#.е #(тор#Cе(к#.т ро>е(*** По$о!"о "а
%&"ово$"а F 5 +арактер%т е "еA"#.т та&ве;* О"ова/ което е време""о/
което (е S;'.ва ов#ка"о от (%$!ата #&# #(тор#.та/ "аA5Cе(то #ма
втор#Cе"/ о%те" K.ктер/ ?#вата река "а #(тор#Cе(кото !#т#е ;о от!=тва
в(тра"#/ к%м 5овете (# 5 като "е:о/ което е !#&о "=?"о 'а оре$е&е"
моме"т # 'а K е $е&е"а >е&/ "о веCе "е е* То #&# от(.$а там/ #&#
ро$%&?ава $а (%%т(5KK (#&"ото # в&а(т"о теCе"#е "а та&ве;а като
(."ка/ като $о%&"е"#е/ като
11]
#'к&GCе"#е* Това е (тро;о #"$#в#$=а&"ото/ ер#-ер"ото/ о"ова/ което +ем
(е оме(тва в о!:ото # т##C"ото/ +ем #'&#'а "а(тра"# от "е;о* Ге"%т #
ко$%т "а (#+#ката (а те'#/ ко#то текат ре' #(тор#.та от м#"а&ото к%м
$"е<"#. $е" # "о(.т траA"ото/ овтор#мото # веC"ото от ро$ "а ро$/ от
око&е"#е "а око&е"#е/ от (то&ет#е "а (то&ет#е*
Така/ както (е в%'ро#'ве?$а !#о&о;#C"ото/ което "#ко;а "е е е$"о #
(%:о/ така (е в%'ро#'ве?$а # (#+#C"ото* С%:о в#"а;# ра'&#C"о* Това е
т. ево&G>#.та "а каCе(твата/ ево&G>#.та "а !#о&о;#C"#. # (#+о&о;#Cе(к#
;е"/ ко#то рав.т "а>#о"а&"ата $=<ев"о(т/ ко#то (%'$ават е$#"(твото
ме?$= о(о!е"ото # т##C"ото в "а>#о"а&"#. +арактер* M#вото # веC"ото
м"о;оо!ра'#е # е$#"(тво от рав#&а # #'к&GCе"#.***
Ето/ Cе (т#;"а+ме $о %рв#. ва?е" #'во$K о'"а"#.та "# 'а "а>#о"а&"#.
+арактер (а "ев%'мо?"# !е' о'"а"#.та "# 'а ет"#Cе(кото/ 'а
"аро$"о(т"ото в +арактера* ТоA е т.("о (в%р'а" ( #(тор#Cе(к#те
(тереот## "а "аро$"о(тта/ ко#то (е $о%&ват от +арактеро&о;#C"#те
о!ра'=ва"#. от о5к%("о време $о $"е<"#. $е"* Те'# о!ра'=ва"#. "е (а
в#"а;# в#$#м#/ "е в#"а;# #'ра'#м#/ те #$ат от $%&!оC#"ата "а #(тор#.та
# в#"а;# р#(%(тват в $=<ев"о(тта/ "о (е ро.в.ват (амо в оре$е&е"#
(о>#а&"# моме"т#/ ровок#ра"# от оре$е&е"# (о>#а&"# $ра'"#те&#* И
р#&#Cат "а +ор#'о"та 5 ко&кото (е #'каCваме о5"а;оре/ в(е овеCе #
овеCе в#?$аме в(#Cко о"ова/ което "# 'ао!#ка&.*** Ко&кото овеCе
='"аваме/ то&кова овеCе "а$"#Cаме в $%&!#"#те "а (во.та $=<ев"о(т/
то&кова овеCе (е =!е?$аваме в "еA"ата >.&о(т"о(т # ма:а!5"о(т* Пора$#
това рав е П* Зарев/ ко;ато #<е/ CеK )о".т#.та )ар+ет#,/
)#(тор#Cе(к# (тереот#, # )"аро$"о(те" # "а>#о"а&е" +арактер, (амо "#
=&е(".ват в то'# тв%р$е (&о?е" ро>е(,* @Зарев/ П* Б%&;ар(ка
"аро$о(#+о5&о;#. # +=$о?е(тве"а &#терат=ра* С/ 102]/ (* ]1B
В о("овата "а "а>#о"а&"#. +арактер &е?# о'"а"#ето 'а о"ова "аA5
#"т#м"о/ "аA5(%:"о(т"о/ което кр#е като +арактер в (е!е (# ет"о(а* ТоA/
ет"#Cе(к#.т +арактер/ е .$рото/ о("овата/ (%:"о(тта "а "аро$"о(т"#.
+арактер* Те'# о(о!е"о(т# в ;о&.ма (тее" (е 'аа'ват $ор# ко;ато (е
-орм#ра "а>#.та/ $ор# ко;ато ;о(о$(тв=ва:#.т в е$"о"а>#о"а&"ата
$%р?ава ет"о( о;%&"е о(та"а&#те # #м "а&о?# (во#те тра$#>##/ е'#к/
в.ра/ C=в(тво 'а р#"а$&е?"о(т* Ето/ "ар#мер/ >#;а"#те = "а(/ евре#те/
арме">#те/ т=р>#те 5 те (а Cа(т от "а>#.та/ "о в м"о;о от"о<е"#.
'аа'ват ет"#Cе(кото* Те о!о;ат.ват о!аCе "а>#о"а&"#. +арактер/ в&#..т
ма&ко #&# м"о;о "а ове$е"#ето "а $ом#"#ра:ата "аро$"о(т* С&е$овате&"о
ре$# о!ра'=ва"ето "а "а>#.та о рав#&"о е $а ;овор#м 'а "аро$"о(те"/
ет"#Cе(к# +арактер/ а от ер#о$а "а "еA"ата ко"(о&#$а>#. в "а>#. 5 'а
"а>#о"а&е" +арактер*
ВеCе #ма+ме (&=CаA $а о(оC#м/ Cе вме(то )+арактер, о".ко;а (е (ре:а
о".т#ето )$=<ев"о(т,* Т=к м= е м.(тото $а =тоC"#м/ Cе $о =отре!ата "а
)$=<ев"о(т, вме(то )+арактер, р#!.;ват #'(&е$овате&#/ ко#то (а =!е$е"#
в (%:е(тв=ва"ето "а "а>#о"а&"#. +арактер/ "о 'а $а #'!.;ват ро!&ем#/
ко#то ".мат т.("о "а=Cе" (м#(%& оCт# $о кра. "а 065те ;о$#"# "а то'#
век/ =отре!.ва+а о".т#ето )$=<ев"о(т,* В 'аа$"ата терм#"о&о;#. "аA5
Cе(то (е =отре!.ва )"а>#о"а&е" $=+,*
114
Имат &# м. ;овор#м 'а $d #"т#м"# (%(то &.т ове$е"#ет; РаA"о $еA(тв#е
#';ра?$а& d (
то;ава 1
2 (%ответ"#те '# $=<ев"о(тта ? (+ва:а ?ат( 5
5R\p\\[
\У * 35
1Я ТО
та/ $о те K (е Kе"# от.*** K &.та \ h>а!5ет#,/ *о "#
"аA5 ТоAi
S' ет"о( @р(тво 'а
kт=р##те Те
S gове$е5
Fто "а
U`55РR а6Т ;(5
".ко;а (е
$е =отре5O/ ко#то (F @ГЗат ре; "а то'# "аA5
Имат &# м.(то в "а=ката те'# о".т#.J С %&"о о("ова"#е мо?ем $а
;овор#м 'а $=<ев"о(тта #&# $=+а "а в(ек# "аро$* Това (а о"е'# "е;ов#
#"т#м"# (%(то."#./ ко#то -орм#рат траA"# C=в(тва/ =(е:а"#./
ре$оре$е&.т ове$е"#ето/ реак>##те/ емо>#о"а&"о(тта/ >.& ре$ $р=;#
Cерт# ( $%&;отраA"о $еA(тв#е # '"аCе"#е/ ко#то в (воето #(тор#Cе(ко
ра'в#т#е "аро$%т е #';ра?$а& = (е!е (#*
Но то;ава :о е +арактер%тJ Не е &# тоA (%:ата та'# (=ма от C=в(твата #
(%ответ"#те #м реак>## р# оре$е&е"# о!(то.те&(тваJ Соре$ "а( ме?$=
$=<ев"о(тта # +арактера ".ма (%:е(тве"# ра'&#C#.* Характер%т о5Cе(то
(е (+ва:а като в%"<"а #'.ва "а о"ова #"т#м"о в%тре<"о (%(то."#е/ което
ре$(тав&.ва $=<ев"о(тта*
Характер%т #'ра'.ва $=<ев"о(тта/ "о т. е о5р#кр#та/ о5(#&"а/ о5
!о;ата* Т. е "е;овата (%:"о(т/ "о "е в#"а;# е "е;ово !#т#е*
Нав.р"о в(.какво $р=;о терм#"о&о;#C"о 'аковава"е "а +арактера в ".ко&ко
$=м# #&# о".т#. !# !#&о тв%р$е "е%&"о/ "етоC"о # =(&ов"о* И в(е ак
(оре$ "а( ХАРАКТЕРЪТ МОMЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПРЕДИ ВСИbКО КАТО ОТНОZЕНИЕ
КЪМ СЪДЪРMАНИЕТО И _УНКYИОНИРАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИЯ/ ДУХОВНИЯ/
ОБIЕСТВЕНИЯ И СЕКСУАЛНИЯ MИВОТ И КАТО НАbИН/ ПО КОWТО СЕ ИЗРАЗЯВА ТОВА
ОТНОZЕНИЕ* И&# +арактер%т (е оре$е&. от -актор#/ а (е #'ра'.ва в
от"о<е"#.* Име""о Cре' о!о;ат.ва"е "а те'# от"о<е"#. (е #'в%р<ва
о!о;ат.ва"ето # "а +арактера* А това о!о;ат.ва"е веCе е $е&о # ре'=&тат
"а #(тор#.та/ (%$!ата/ "аC#"а "а ?#вот/ к=&т=рата/ ре&#;#.та # т* "* "а
в(ек# от$е&е" "аро$*
В марк(#Cе(ката -#&о(о-#. 'а $%&;о време #ма<е в%о!:е "е(%;&а(#е (
"а&#C#ето "а )"а>#о"а&е" +арактер, = "аро$#те* Не;овото "ер#'"ава"е
ро#'&#'а ре$# в(#Cко от #$ео&о;#Cе(ката ре$о(таве"о(т 'а о$м."ата
"а "а>#о"а&"ото ( к&а(овото* И 'а:ото #$е.та 'а )"а>#о"а&е" +арактер, в
'"аC#те&"а (тее" #;"ор#ра к&а(овото ра'$е&е"#е "а о!:е(твото # "аA5
ма&кото "ам#ра о!:# Cерт# в ове$е"#ето "а ра'&#C"#те к&а(#/ о!:#
моме"т# в те+"#те реак>## # което !е #$ео&о;#Cе(к# "аA5о!е'око#те&"о
5о!:# #"тере(#***
Като 'ав%р<ек "а ток=5:о ка'а"ото :е >#т#раме +арактер"ата ;&е$"а тоCка
"а То$ор M#вковK )как%в е то'# !%&;ар(к# $=+J 5 ка'ва тоA в е$"о (вое
(&ово 5 Н#е '"аем/ Cе Б%&;ар#. е !#&а -ео$а&"а/ (&е$ това
ка#та&#(т#Cе(ка/ (е;а е (о>#а&#(т#Cе(ка* Какво (е #ма ре$ в#$ като (е
;овор# 'а !%&;ар(к# $=+J Зе&евата Cор!а # 'ааре"#те "ав=:а &#J За коA
!%&;ар(к# $=+ (тава $=ма 5 "а -ео$а&#те/ "а ка#та&#(т#те #&# "а $"е<"а
(о>#а&#(т#Cе(ка Б%&;ар#.J, @С* )_#&о(о-(ка м#(%&, @1028/ Q 8/ 11583BB*
Както (е в#?$а/ т=к о("ов"ата ра'$е&#те&"а &#"#. ме?$= "аро$ # к&а(а ;
$ове$е"а $о а!(=р$* Д#р.та "а к&а(овото $е&е"#е "а о!:е(твото от+в%р&.
'аро$а като о!е$#".ва:о/ #$е"т#-#>#ра:о о".т#е*
Хе;е& =тоC".ваK )В.рвам/ Cе "аро$"ата #(тор#. (е ра'в#ва в%тре<"о/
"еотра'#мо/ в 'ав#(#мо(т от о(то.""о траA"#. "аро$е" +арактер,*
Во$е" от (к=C"# # те("# "а=C"# в%';&е$#/ "а<#.т М* Д#м#тров @1221 5
113
1099B (е рот#воо(тав. "а о".т#.та )"а>#.,/ )Д=+,/ )Характер,K )Като
$о=(кат (%:е(тв=ва"ето "а "а>#о"а&е" $=+ #&# "а>#о"а&е" #"(т#"кт/
коAто во$# "а>#.та/ #(ате&#те -а<#(т# кре:.+а $о ре;раква"е/ Cе (амо
в "а<е време #"(т#"кт%т е 'а;=!#& (воето в&#."#е/ "о Cе в%в в(#Cк#
$р=;# ео+# "а !%&;ар(ката #(тор#. тоA е #ме""о/ коAто е во$#& "а<#.
"аро$* От т=к #$е<е # в%'ро?$е"(ката $ема;о;#. "а -а<#(т#те, @Д#м#тров/
М* По.ва/ ра'в#т#е # #$ео&о;#. "а -а<#'ма в Б%&;ар#.* С/ 1047B*
Г"ев%т "а М* Д#м#тров (ре:= о".т#ето )"а>#., "е (т#+ва о!аCе # ( то'#
#'во$* ТоA ро$%&?аваK )ко;ато -а<#(тк#те` #$ео&о'# 'а:#тават #$е.та/
Cе "а>#.та е "а>#./ $око&кото е е$#""а/ $око&кото е ор;а"#'%м/ ко;ато
те тв%р$.т/ Cе (амо в "а>#.та мо?е $а #ма %&"о ом#ре"#е ме?$= в(#Cк#
"еA"# C&е"ове/ те ре(&е$ват ;р=!# реа&"# >е&#***, @Пак там/ (* 29B
М* Д#м#тров "е е о:а$#& # )"а>#о"а&"#. $=+,K )В (%:"о(т а!(тракте"
$=+/ $=+/ коAто $а е о!: 'а в(#Cк# !%&;ар#/ "о коAто е (кр#т ".к%$е 'а$
т=A/ което те м#(&.т # C=в(тв=ват 5 так%в $=+ "е (%:е(тв=ва* Е $о!ре/
това/ което (а м#(&#&# !%&;ар#те ре$# 26 ;о$#"# "ар#мер/ това/ 'а
което (а (е !ор#&#/ е ра'&#C"о от т=A/ 'а което (е !ор.т $"е(*
Ко"крет"#.т $=+ 5 а $р=; $=+ "е (%:е(тв=ва 5 'а $а$е"а ео+а (е твор#
от от"о<е"#ето/ в което (то.т +ората (р.мо "аA5о!:#те # "аA5
"а&о?#те&"#те 'а$аC#/ ко#то е о(тав#& ре$ т.+ (ам#.т ?#вот* Това
'"аC#/ Cе 'а в(.ка #(тор#Cе(ка ео+а $=+%т (е твор#/ тоA е ро>е( "а
о(%'"ава"е "а $а$е"# 'а$аC# # в'#ма"е "а от"о<е"#е к%м те'# 'а$аC#* И
(оре$ от"о<е"#ето $=+%т = от$е&"#те +ора # о!:е(тве"# к&а(# !#ва
ра'&#Cе"/ $ор# рот#воо&о?е", @Пак там/ (* 74B*
Ло;#C"о е $а (е 'а#тамеK )Iом "е мо?е $а #ма о!: "а>#о"а&е" $=+/ както
тв%р$# М* Д#м#тров/ мо?ем &# $а #маме о!:# "а>#о"а&"# #"тере(#J, На
то'# в%ро(/ о в(#Cко &#C#/ тоA от;овар. отр#>ате&"о* Соре$ "е;о ".ма
о!:# "а>#о"а&"# #"тере(#/ а (амо к&а(ов# #"тере(#* Так%в е $=+%т "а
>.&о(т"ото м= о!.("е"#е "а $в#?е:#те (#&# "а В%'ра?$а"ето* Но "е $р=;*
а "е;ов#.т (%#ме""#к 5 Геор;# Д#м#тров 5 #<е 'а о!:# "а>#о"а&"#
#"тере(#* Макар Cе тоA ;# #'о&'ва (%:о така кор#(т"о ( $р=;а >е&/ в(е
е$"о 5р#'"ава ;#* )Ра!от"#Cе(ката к&а(а 5 #<е тоA 5 (то# "а$
е;о#(т#C"#те/ те("оарт#A"#те # време""#те #"тере(#/ като #'+о?$а
в#"а;# от о!:#те #"тере(# "а Б%&;ар#. # !%&;ар(к#. "аро$*, @Д#м#тров/
Г* С%C#"е"#. Т* 11 (* ]43B
Г* Д#м#тров "е (амо отр#Cа Бреме""о(тта "а #"тере(#те # р#'"авF
т.+"ата о!:о"а>#о"а&"о(т/ "о # ка'ва C#(то # ро(то/ Cе "а$ те'#
"авремеЕ5"#/ "а$к&а(ов#/ о!:о"а>#о"а&"# #"тере(# #ма е$"а арт#./ ко.то
"# овеCе "# о5ма&ко е е$#"(тве" ;овор#те& "а те'# "а>#о"а&"#
#"тере(#***
Като "аA5о!:о '"аем какво ре$(тав&.ва "а>#о"а&"#.т +арактер/ м(5?ем
веCе $а (# от;овор#м "а в%ро(а # каква "а=ка е "аро$о(#+о&о;#.т;
ТЯ Е НАУКА ЗА НАYИОНАЛНАТА ПСИХИКА И ДУZЕВНОСТ/ ИЗУbАВА ОБIОТО И
СПЕYИ_ИbНОТО В НАYИОНАЛНИЯ ХАРАКТЕР/ НЕГОВОТО ПРОЯВЛЕНИЕ И ДИНАМИКА*
Наро$о(#+о&о;#.та #'=Cава ко"крет"#те реак>## "а ко"крете" "а>#е
U
119
;"а е<е ае
X# ( ;а/ те Cк#
е"
Tт=A/ *+оето >ер#&#/ ;=+ "е \ ;ората 5е$ т.+ K"/ тоA *1 те'# к&а(#
Fе" ДУХ/ ере(#J, ;о ".ма ;e5+%т "а 5K KCе Др=;/ #"те5ке е$"о 5
о!:#те POO/
р#'"ава K $авреме"5овеCе*
;ер/ мо5о&о;#.та* BСТ/ ИЗУ5КТЕР/ НЕ5
е" "а>#о5
"а&е" +арактер р# ко"крет"# #(тор#Cе(к# =(&ов#.* И в то'# !е'крае"
#(тор#Cе(к# ро>е( т. #'(&е$ва о!:ото/ траA"ото/ т##C"ото/ което рав#
!%&;ар#"а 5 !%&;ар#"/ т=рC#"а 5 т=рC#"/ -ра">='#"а 5 -ра">='#" # т* "*
Б%&;ар(ката "аро$ове$Cе(ка # #(тор#Cе(ка "а=ка (е е 'а"#мава&а о е$#"
#&# $р=; ово$ ( -актор#те # о!(то.те&(твата 'а о!ра'=ва"ето "а "а<#.
"а>#о"а&е" +арактер* Соре$ Се"(%р "ар#мер/ "аро$о(#+о&о;#.та като
>.&о "е #'=Cава "а>#о"а&"ата (#+о&о;#. # +арактер/ а (амо от$е&"#
"е;ов# Cерт# # ро.в&е"#.* Макар $а ".маме "#то е$"о >.&о(т"о 'ав%р<е"о
#'(&е$ва"е "а -актор#те/ в&#.&# в%р+= о!ра'=ва"ето "а "а<#. "а>#о"а&е"
+арактер/ в(е ак (а "а&#>е '"аC#те&"# ра'ра!отк#/ трет#ра:# е$#" #&#
$р=; #(тор#Cе(к#/ (о>#а&е" #&# к=&т=ро&о;#Cе" -акт # "е;овото отра?е"#е
в%р+=4 то'# +арактер* По5$о&= :е (е о#таме $а #'&о?#м както веCе
#'ве(т"#те ;&е$"# тоCк# 'а -актор#те/ ко#то -орм#рат +арактера/ така #
"а<ето (о!(тве"о ;&е$#:е*
3* ПОДХОДИ ПРИ _ОРМУЛИРАНЕТО НА НАYИОНАЛНИЯ ХАРАКТЕР
В !%&;ар(ката "аро$о(#+о&о;#./ веCе о(оC#+ме то'# -акт/ = автор#те
(%в(ем "е (е 'а!е&.'ва е$#"о$=<#е о от"о<е"#е "а (%:"о(тта #
о(о!е"о(т#те "а "а<#. "а>#о"а&е" +арактер* _орм=&#ра"ето "а то'#
+арактер/ #'ра!отва"о ;&ав"о о$ р#"=$ата "а #(тор#Cе(ката отре!"о(т/
мо?е $а !%$е о!е$#"е"о в тр# т#а (трате;##/ ко#то мо?ем $а р#емем #
като тр# о$+о$аK
ПЪРВИЯТ ПОДХОД* И'т%ква"е ре$#м"о "а "е;ат#в"ото в !%&;ар(ката
$=<ев"о(т*
Т##Cе" ре$(тав#те& "а то'# о$+о$ е А&еко Ко"(та"т#"ов* Не;ов#.т БаA
Га"Uо/ (та"а& р#C#"а 'а $%&;# # "е(ко"Cаем# (орове # #'(&е$ва"#.
т##Cе" #&# "ет##Cе" ре$(тав#те& е "а !%&;ар(ката "аро$"а $=<ев"о(т
"&# (амо "а о"а'# Cа(т от "е./ ко.то е (в%р'а"а ( о.вата "а
!%&;ар(ката !=р?оа'#./ комаA "е (а (ек"а&# # $"е(* Стр=ва м# (е веCе
"е(ер#о'"о $а (е отр#Cа о!о!:ава:ата "а>#о"а&"а мо: "а та'# к"#;а/ $а
(е т%р(# в "е. "е(%:е(тв=ва:ата к&а(ова "Gа"(#ра"о(т # $а "е (е в#?$а
о;&е$а&"#.т о!ра' 'а "а>#.та в "е;ат#в"#те #'.в# "а БаA Га"Uо* В%ро(
"а #'!ор е/ ко;ато е$#" автор #<е 'а (во. "аро$ в оре$е&е" ета от
"е;овото ра'в#т#е/ ко;ато ?'т%ква "а ре$е" &а" е$"# #&# $р=;# "е;ов#
о("ов"# Cерт#/ как%в о$+о$ 'к !%$е ре$оCете"* НаA5Cе(то о$+о$%т (е
оре$е&. от #(тор#Cе(к#. 4qоме"т #&# #(тор#Cе(ката 'а$аCа/ ко.то то'#
"аро$ #&# то'# автор #(кат $а 'е<ат* А&еко/ както # в(#Cк# (ат#р#>#/
#'!#ра рове"ето в т%м"ото/ в "а!#5'а<ото (е/ в (т%#(ва:ото/ в !=$е:ото
#ро"#. # (м.+/ а&а "аA5Cе(то т%;а/ ;еве$е"#е "а БаA Га"Uо #&# "а
"е;ов#те о5!&#'к# #&# о5$а&еC"# ро$"#"# O G#.* К%м то'# о$+о$ (е
р#$%р?ат тв%р$е Cе(то +=$о?"#>#те5(ат#р#># РаAко А&ек(#ев/ И&#.
Бе<ков/ ГSоS(hhА&;еS;=ST#SSСS."SВSе"ев/ Бор#( a (к# # $р=;#*
117
Ре$#>а $р=;# #'(&е$овате&# "е р#емат то'# о$+о$* )Пре$# в(#Cко в то'#
о!ра' (а в&о?е"# (амо отр#>ате&"# Cерт#/ (амо "е$о(тат%># # оро># 5
#<е "ар#мер Бо." Пе"ев* 5 Това/ което от&#Cава "аро$"ата $=<а/ което
е (в%р'а"о ( $%&!ок#те о(о!е"о(т# "а "а<#. "а>#о"а&е" +арактер/ е #
"аA5>е""о в "е;о/ то "е е 'а(е;"ато в А&ековото ро#'ве$е"#е*, @Пе"ев/
Б* И'к=(твото е "а<ата амет* Вар"а/ 1072/ (* 17]B
В%в в(ек# (&=CаA от то'# о$+о$ "а А&еко "е (амо в БаA Га"Uо/ "о # в
м"о;о от -еA&ето"#те м= от времето "а %рво"аCа&"ото "атр=ва"е "а
ка#та&а в кра. "а м#"а&#. век/ (а "# о(та"а&# >е&# (ветове от
"а>#о"а&"ата "# $=<ев"о(т/ ко#то # $"е( "# карат $а (е в;&е?$аме в (е!е
(#/ $а (е о#ваме # $а (е #таме "е (ме &# # $"е( так#ва/ какв#то "#
е в#$.& ре$# е$#" век ве&#к#.т !%&;ар(к# (ат#р#к # "аро$о(#+о&о;***
А&еко #'!#ра "е;ат#в"ото/ рот#в"о "а Па#(#A Х#&е"$ар(к#/ 'а $а "#
"акара $а (е оом"#м/ $а (е #'Cерв#м/ $а (е (т%#(аме от о(т%к#те (#/
'а ко#то/ 'а&#(а"# в ;о"е"ето "а ке&е#р # арт#'а":#"а/ (ме о(та"а&#
(&е#* =Т##Cе" р#в%р?е"#к "а то'# о$+о$/ о(о!е"о в ;о$#"#те (&е$
О(во!о?$е"#ето/ е # $.$о Петко РаCов С&авеAков/ коAто е отре(е" от
(#&ата "а арт#'а":#"ата/ 'арат#&а # (ам#. "е;о #'в%" (то&#>ата* Не
ве$"%? ( !о&ка # омер'е"#е тоA р=;ае корав#те !%&;ар(к# &акт#/
в%'м=:ава (е от !%&;ар(кото C=?$оок&о"(тво/ $ове?$а&о # $ове?$а:о "# #
$о $"е( $о о&о?е"#ето "а "аро$ &е("о еCе&е:/ "о # м"о;о &е("о ;=!е:
(воето "а>#о"а&"о $о(тоA"(тво*
Ма&ко о5к%("о к%м та'# ;р=а #'(&е$овате&# "а !%&;ар(ката "а>#о"а&"а
(%:"о(т :е (е р#(%е$#"# # (ам#.т Бо." Пе"ев/ коAто/ #'(&е$ваAк# "а<ата
$=<ев"о(т/ о(о!е"о та'# "а #"те&#;е">#.та "#/ $о(т#;а $о (%:о т%A
;орC#в# # т%?"# #(т#"#/ ко#то "#то мо?е/ "#то #(ка $а ре;&%т"е***
В то'# кр%; (&е$ва 'а$%&?#те&"о $а !%$е о(таве" !&е(т.:#.т "а< (ат#р#к
# "аро$о(#+о&о; Сто." М#+аA&ов(к#/ коAто о(о!е"о в к"#;ата (#
)Б%&;ар(к#.т "аро$, $о(т#;а $о (т%#(ва:# # отCаAва:# $%&!#"# в "а<ето
о&#т#Cе(ко !#т#е*
ВТОРИЯТ ПОДХОД в а"а&#'а "а !%&;ар(к#. "а>#о"а&е" +арактер е "е;овото
(%(&ов"о оре$е&."е*
Така "ар#мер/ = "а( #маме 'а!е&е?#те&"# ро#'ве$е"#. 'а (#+о&о;#.та
"а !%&;ар(к#. (е&."#"/ (ре$ ко#то (е откро.ва е$"о#ме""#.т тр=$ "а `
ро-* М#"Cо Дра;а"ов )П(#+о&о;#. "а !%&;ар(к#. (е&."#",* С#&"# а"а&#'#
"а та'# тема о(тав#+а Бо." Пе"ев в )На<ата #"те&#;е">#.,/ Тео$ор Г*
В&аAков 5 )На<ата #"те&#;е">#. о от"о<е"#е "а о!ра'ова"#ето,/ $5р Кр*
Кр%(тев 5 )Б%&;ар(ката #"те&#;е">#.,/ ро-* Н#ко&аA Ге"Cев 5 )Б%&;ар(ка
в%'ро?$е"(ка #"те&#;е">#.,/ Р=м."а Ра$кова 5 )Б%&;ар(ката #"те&#;е">#.
ре' в%'ра?$а"ето, # $р=;#* В та'# ;р=а в&#'ат ре$ #'(&е$ва"#. "а
(#+о&о;#.та "а воA"#>#те 5 т=к мо?ем $а от!е&е?#м >.& ре$ (т=$##/
е(ета/ а"а&#'# "а ;о&ем#. вое"е" (#+о&о; о&к* Бор#( Дра";ов/ "а Ива"
Ха$?#A(к# 5 )П(#+о&о;#. "а вое""ата $#(>#&#"а,/ )П(#+о&о;#. "а
'атвор"#ка, "т* "*
112
ТРЕТИ Y рат о'#тK; $ава $=+ F5F** "е;овото J\KKK5F i та &о(т#;K5НаA5(
k+о$ (а/ к;5
Сава Рак(K
$=(%G'$а5
A'ра'.ва J
ко;ато
Б5; "а< \1та (#
ТРЕТИ ПОДХОД* Ре$#>а "аро$о(#+о&о'# #'т%кват # $ор# +#ертро-#5рат
о'#т#в"ото/ о"ова/ което кра(# $е&ата # ор#в#те "а "а>#.та "#/
което / $ава $=+ "а "аро$а "# # в%'ве&#Cава #мето м= ( "аA5о'#т#в"#
р#мер# от "е;овото м#"а&о # "а(то.:е 5 в%'ве&#Cава"е/ което в о!&а(тта
"а о&#т#ката $о(т#;"а Cак $о о&#т#Cе(к# (#"$ром/ "а коAто :е (е (рем
о5"атат%к*
НаA5от$а&еCе"# в%в времето # "аA5т##C"# ре$(тав#те&# "а то'# о$+о$
(а/ както веCе #ма+ме (&=CаA $а о(оC#м/ Па#(#A Х#&е"$ар(к#/ Геор;#
Сава Раков(к#/ такава е роа;а"$"ата &#терат=ра око&о Ба&ка"(ката/
Ме?$=(%G'"#Cе(ката # П%рвата (ветов"а воA"а* То'# о$+о$ о!аCе тв%р$е
Cе(то #'ра'.ва "а>#о"а&"# ком&ек(# 'а ма&о>е""о(т* Ето 'а:о тоA (
#'=м#те&"а (#&а :е !&е("е от"ово в ;о$#"#те "а т* "ар* )(о>#а&#(т#Cе(ко
(тро#те&(тво,/ ко;ато ре=ве&#Cе"#ето "а в(#Cко !%&;ар(ко/ "а в(#Cко
(%вет(ко/ "а в(#Cко (в%р'а"о ( =(е+#те "а ро&етар(ката рево&G>#. #
(тро#те&(твото "а (о>#а&#'ма !е о("ове" то" в &#терат=рата #
=!&#>#(т#ката "#* Та'# +#ертро5-#. "ар#мер е т.("о (в%р'а"а (
=тв%р?$ава"ето "а ра'ма+а # ве&#C#ето "а арт#'а"(кото $в#?е"#е/ "а
!о&е'"е"о ре(#&е"ата ;еро#'а>#. в ер#о$а "а (%рот#вата/ (
тр=$о&G!#ето # (тро#те&"#. та&а"т "а "аро$"#те ма(# #/ ра'!#ра (е/ (
#'=м#те&"#те о(т#?е"#. "а !%&;ар(ката о&#т#Cе(ка м#(%&/ Ъ(о!е"о о
времето "а То$ор M#вков # м#(#.та "а !%&;ар(к#. рем#ер в (ветов"ата
#(тор#.***
Б%&;ар(к#.т о&#т#Cе(к# (#"$ром/ $о(т#;"а& $о в%р+ов"#те (# о(т#?е"#.
о това време/ ро$%&?ава о!аCе # в (&е$ва:#те ;о$#"#/ в ре&ом"#.
ре+о$ "а в%'(та"ов.ва"ето "а ка#та&#(т#Cе(к#те ор.$к#/ ко;ато "а
"овата в&а(т # тр.!ва+а (%:о ката "ов# #"?ек>## 'а (амоC=в(тв#е/ което
$оо!о;ат# !%&;ар(к#. о&#т#Cе(к# (#"$ром ( "ов# р#мер#*
Какво "акратко ре$(тав&.ва БЪЛГАРСКИЯТ ПОЛИТИbЕСКИ СИНДРОМJ
Пре&G$#. к%м !%&;ар(к#. # !а&ка"(к#. о&#т#Cе(к# (#"$ром оCт# в#"а;#
(е .в.ва (#&е"/ оCт# "еверо.те" !=м "а (%?#в.ва"е # -орм#ра"е "а
о&#т#Cе(к# арт## # $в#?е"#.*
Б%&;ар#"%т в#"а;# (е е ;ор$.& ( това/ Cе ра'!#ра от о&#т#ка* Като
рав#&о тоA в#"а;# (е е (м.та& ;отов 'а о&#т#Cе(к# о(тове/ в ре'=&тат
"а което Б%&;ар#. в(%:"о(т "#ко;а "е е #ма&а ро-е(#о"а&"# о&#т#>#*
С%време""ото Наро$"о (%!ра"#е е $ра(т#Cе" р#мер 'а "#(%к мора&/ &о<
#&# "#как%в ро-е(#о"а&#'%м/ е&еме"тар"а #&# "а%&"о &#(ва:а
о&#т#Cе(ка 5о$;отовка* Докато в "ере$#'!ор"а о&#т#Cе(ка о!(та"овка в
САI "ар#мер от о&#т#ка (е #"тере(=ват 8e от "а(е&е"#ето/ в%в _ра">#.
5 4e/ то в Б%&;ар#" то'# ро>е"т е ]6/ а ако (е (%$# о о(&е$"#те
;о$#"# 5 овеCе от a6e*** Д"е( в Б%&;ар#. #ма "а$ 186 арт## #
$в#?е"#.* Това е е$#" от "аA5?арактер"#те о&#т#Cе(к# (#"$ром#* С
"а>#о"а&"# в%ро(# # ( о&#т#ка <аA5акт#в"о (е 'а"#мават #'о(та"а&# #
!е$"# "аро$#* Име""о в так#ва (тра"# (е ро.в.ват # #'!=.ват #$е#те 'а
(вр%+(е"'=р"ото/ 'а м#(т#C"ото/ (тра"ата (е 'а&#ва от +ора/ ?а$"# $а
!%$ат 'а!е&.'а"#/ &а(#ра"#/ коме"5;+;а""*
110
За:о това е такаJ
5 П%рво 'а:ото в Б%&;ар#" о&#т#ката/ както !&е(т.:о ;о е ка'а& БаA
Га"Uо/ в#"а;# е "о(#&а ке&е#р* Т. е ре$#м"о 'а +ора/ ко#то $р=;а$е "е
мо;ат $а (е о(%:е(тв.т*
Второ 'а:ото о&#т#ката = "а( в#"а;# о(#;=р.ва в%'мо?"о(т# 'а оCт#
"ео;ра"#Cе"# р#в#&е;## # (%:о така 'а ре$#м(тва в !#'"е(а* Пр#
&#(ата "а реа&"а о&#т#Cе(ка $емокра>#. в о!:е(твото/ о&#т#ката
в#"а;# е о!&а5;о$ете&(тв=ва&а о"'#/ коAто (е 'а"#мава ( "е.* За ра'&#ка
от ра'в#т#те (тра"#/ к%$ето $о о&#т#ката (т#;ат веCе !о;ат#те/
$ока'а&#те (е +ора/ = "а( това рав.т "аA5"аре$ #ме""о "е$ока'а&#те
(е* Затова # 'а $а (е $ока?ат/ те "е о$!#рат (ре$(твата* По&#т#Cе(к#.т
?#вот = "а( в#"а;# е ?е(ток # !е'о;&е$е"*
Трето 5 "ео$!#ра"е "а (ре$(твата 'а "а&а;а"ето #&# 'а о&Gва"ето "а
рот#в"#ка* Л#(а "а то&ера"т"о(т/ 'а:ото то&ера"(то"(тта ре$о&а;а
"#во "а (о(о!"о(т#* Л#(а "а арт"Uор(тво/ 'а:ото арт"Uор(твото
ре$о5&а$а о!е'еCе"о(т 5 матер#а&"а # мора&"а/ каквато ( ма&к#
#'к&GCе"#. !%&;ар(к#те о&#т#># "#ко;а "е (а #ма&#* Затова # те като
(&.'ат от (>е"ата/ о!#к"ове"о 'а "#:о "е (тават* Ето 'а:о в Б%&;ар#.
$%р?а"ето 'а о&#т#Cе(к#. (то& (е #'в%р<ва (%( '%!# # ( "окт#* До
о(&е$"#. моме"т/ $о #'к%рт5ва"ето "а '%!#те* Амер#ка"(к#те о&#т#>#
(&е$ отте;&."ето (# #&# (ре$ (в%р<ва"ето "а ма"$ата #м/ (е вр%:ат в
(во. !#'"е(* От "а<#те о&#т#>#/ ( ма&к# #'к&GCе"#./ ко;ато 'а;=!.т
в&а(тта/ "е о(тава "#:о*
bетв%рто 5 !%&;ар(к#.т о&#т#Cе(к# ?#вот е "е$емократ#Cе"* Пора$# това
( $емокра>#.та (е (ек=&#ра "аA5м"о;о* В #мето "а "аро$а/ 'а "аро$а/ (
те!/ "аро$е 5 $окато (е о(т#;"е о(та/ $окато (# "а%&"# $?о!Cето*
Б%&;ар(к#.т о&#т#к о$ $емокра>#. ра'!#ра о"ова/ което "а "е;о м= е
#';о$"о* ТоA е 'а $емокра>#./ "о ако мо?е $а ре(#ва т. в &е;&ото м=/
ако мо?е $а (# . (&о?# в $?о!а (# # (оре$ "=?$ата $а . ва$# #&#
(кр#ва*** /q И'ве(т"о е/ Cе о&#т#ката е #'к=(тво "а комром#(#те*
Б%&;ар#"%т в#"а;# е (ме(ва& комром#(а ( $ема;о;#.та* Дема;о;#.та е
е$"а от "аA5$%&!ок#те Cерт# "а !%&;ар(к#. о&#т#Cе(к# ?#вот* Пора$#
което !%&;ар#"%т "#ко;а "е е в.рва& "а о&#т#>#те (#* В "а<ата #(тор#.
".маме "#то е$#" о&#т#к/ 'а$ ко;ото !е'ре'ерв"о # траA"о $а (а в%рве&#
ма(#те* Дор# # е$#" так%в #'ва." $%р?аве" м%? като Ст* Стам!о&ов !е
"а$=Cе" "а (е$ем"аA(ет ме(та/ !.+а от(еCе"# р%>ете м= в (ам#. >е"т%р
"а (то&#>ата* Затова/ Cе ;5?а Стам!о&ова вр%:а ве"е>а "а К&еме"т#"а/
маAката "а _ер$#"а"$/ "а о;ре!е"#ето м=/ "а което о #'р#C"а 'а!ра"а
"а _ер$#"а"$/ "е от#ва "#то е$#" о-#>ер/ "#то о&#>аA* Което %к
о'во&.ва %&"а ;авра ( тр=а # тота&"о оороCава"е "а о;ре!а&"#.
р#т=а&*
Пето 5 (е>#-#C"ото от"о<е"#е "а !%&;ар#"а к%м 'ако"#те/ (к&о""о(тта м=
$а ;# 'ао!#ка&. # $а (м.та/ Cе те (е от"а(.т 'а $р=;#те* Б%&;ар#"%т "а
в&а(т в#"а;# (# е о'во&.ва& $а "е (е (%о!ра'.ва ( $еA(тва:#те 'ако"#/
което :е реCе $а ;# ревр%:а в =(&ов#е 'а ке&е#р* Това е "а=C#&о
!%&;ар#"а "е (амо $а о&#т#ка"(тва # $а (е (трем# )$а !ар"е,
о&#т#Cе(к#. (то&/ "о
"е (амо $а о&#таS Да треет# # $а 3 к&а". "а о&#т#C Д=<ата (# о!#кc
а$"а&а/ р%в # от в&а(т $а "е (&: в (тра"ата в#"а Cе(тта # мора&а*
Zе(то
в&а(тта "е е h* &а&"е* Това о!.
от в&а(т &а "е е `
в#"а;# е !#&а [J П%рвата
(. "а +=!ава
$ока?е &ак%т 1
??а'ва"е "а Се$&G 5
Срав".ва (е
\\G;а "е (ме (е`
ет;овар. а`K
R 5тоа вее*
186
"а 1';а
Uрт5(ре$
11YИ/
5 ;ра$# 5о$а/ * 5*ето* м= еc * ако
;5р#"%т 5h5 "аA5
е$#" O # е$#" 'аA(ет Cе ;5?а 1о;ре5;о е$#" O тота&"о
(к&о"5;ар#"%т
'ако"#/ U&;ар#"а
T СТОЛ/ НО
"е (амо $а о&#т#ка"(тва # $а (е (трем# )$а !ар"е, о&#т#Cе(к#. (то&/
"о # $а треет# # $а (е (%о!ра'.ва ( о"'#/ коAто ;о е )!ар"а&,*
Б%&;ар#"%т (е к&а". "а о&#т#Cе(ката &#C"о(т $о 'ем#/ ко;ато т. е "а
в&а(т/ макар Cе в $=<ата (# о!#к"ове"о . (=ва* И в (%:ото време/
ко;ато в#$#/ Cе т. е а$"а&а/ р%в т#Cа "а ;ро!а . $а ре#кае***
Затова в Б%&;ар#. в(ек# ;&е$а от в&а(т $а "е (&#'а* За:ото (амата
>е""о(т"а (#(тема "а о&#т#Cе(к. ?#вот в (тра"ата в#"а;# е !#&а
#';ра?$а"а "е "а >е""о(т#те "а $о(тоA"(твото/ Cе(тта # мора&а/ а "а
>е""о(т#те "а в&а(тта*
Zе(то 5 !%&;ар(к#.т о&#т#к (тава о&#т#к # 'а $а кра$еH ТоA '"ае/ Cе
в&а(тта "е е веC"а* Каквото а$"е/ каквото &а"е L $окато е "а в&а(т
:еS;о &а"е* Това о!.(".ва 'а:о "#е оCт# ".маме о&#т#к/ коAто (&е$
а$а"ето (# от в&а(т $а "е е (%$е"* Ге"#а&"о е ро'ре"#ето "а Ат*
Б=ров/ Cе Б%&;ар#. в#"а;# е !#&а =рав&.ва"а от !#в<# #&# !%$е:#
'атвор"#>#***
П%рвата ра!ота "а !%&;ар#"а като в'еме в&а(тта е $а "а(та"# !&#'к#те (#
"а +=!ава ра!ота # $а в$#;"е +=!ава к%:а в >е"т%ра "а ;ра$а/ # (ет"е $а
ока?е &ак%т "а о"е'#/ ко#то е о(тав#& от$#ре (#* Мо?е $а (е ка?е/ Cе
това ока'ва"е "а &ак%т. е #(ко""а !%&;ар(ка $в#?е:а (#&а***
Се$мо 5 о$ра?ате&(твото "а Ве&#к#те (#&#/ "а ;о&ем#те о&#т#>#*
Срав".ва (е "а<#.т о&#т#к (амо ( т.+/ "#ко;а (%( (е!ео$о!"#те (#* Н#е
"#ко;а "е (ме (е (рав".ва&# "ар#мер ( Г%р>#./ Т=р>#. #&# $ор# (
ZвеA>ар#.* На>#о"а&"#.т ком&ек( (е о!а?$а # т=к* Ток= (е "ав#раме
око&о Амер#ка/ Герма"#./ _ра">#./ в краA"а (метка Р=(#.* Б%&;ар(к#.т
о&#т#к # в $%р?а"#ето (# ;&е$а $а о$ра?ава "а ;о&ем#те о&#т#>#* У
"а( арт#A"#те (екретар# #м#т#ра+а о+о$ката "а То$ор M#вков/ (ме+а м=*
Това о$ра?а5те&(тво е ре'=&тат от ком&ек(а 'а ма&о>е""о(т # $ове?$а
$о (воео!ра'"о -орм#ра"е "а к=&товете* Б%&;ар(к#.т о&#т#к =м#ра $а (е
;овор#/ Cе тоA е "арав#& "аA5+#тр#. +о$/ Cе р%в е ре$=;а$#& как%в
"омер $а #'в%рт#* Ум#ра тоA $а (е тр%к"е = ;о&ем#те/ $а !%$е 'а!е&.'а"
от т.+* И'ве(т"о е/ Cе "а<ата %рва )$емократ#C"а, $е&е;а>#. в САI !е
=$о(тое"а (амо ( ет ре$а в%в )Ва<#";то" о(т,* Пр#ом"ете (# т=к какв#
-#&м#/ какв# #(а"#. !.+а 'а "еA"#. тр#=м- в%в Ва<#";то"* Ст#;"а (е $о
там $а (е ра'ка'ва # #<е (тот#># %т#/ Cе М#тера" "#ко;о $о (е;а "е
!#& о(ре:а& Cак в%" от (;ра$ата "а Пар&аме"та/ о(ве" "а<#.
ре'#$е"т***
По$о!"о !о&е'"е"о (%(то."#е (е ом"# в ове$е"#ето "а _ер$#"а"$ #
о(о!е"о "а Т* M#вков/ коAто !е<е веCе "а %т $а (е р#;&а(# 'а втор#
Ле"#"***
О(мо 5 !%&;ар(ката о&#т#Cе(ка $ема;о;#.* См#;а"ето/ )=$р."ето "а
кUоравото,/ "ар#Cа"е "а Cер"ото 5 !.&о/ &#(ата "а &#C"о # "а>#о"а&"о
$о(тоA"(тво ро$%&?ава ро.в#те "а (#"$рома*
ДеветоK Н#е ".маме "ароC"о #'(&е$ва"е "а т#о&о;#.та # "рав(тве"ата
+арактер#(т#ка "а !%&;ар(к#. о&#т#Cе(к# &#$ер* О!:о5в'ето &#C"о(т"о
тоA от;овар. "а +арактер"ото $а !%&;ар(к#. о&#т#Cе(к# (#"$ром* На
%рво м.(то 5 тоA "е е &#<е" от +#тро(т* Ако %к . ".ма/ о&#т#Cе(к#.т
?#вот ;о 'а$%&?ава $а . р#$о!#е/ "е е &#<е" # от ?е(токо(т к%м
вра;овете # ао"е"т#те (#* Затова в !%&;ар(ката #(тор#. в(ек#
о&#т#Cе(к# &#$ер като
181
$а #'!ро#м "а р%(т#те "а е$"ата р%ка о"е'#/ ко#то (а =мре&# в
$ома<"ото (# &е;&о***
Ето е$#" р#мерK (%$!ата "а во$аC#те "а "аро$"о5&#!ера&"ата арт#.
@(там!о&ов#(т#B* Та'# арт#. (е о;&ав.ва "аA5"аре$ от (во. (%'$ате&
Ст* Стам!о&ов/ =!#т "а 9* POO* 1203 ;* Д#м#т%р Греков е 'а (%в(ем ма&ко
"е#" &#$ер/ ора$# което о(тава ?#в* Д#м#т%рПетков е =!#т "а 87* OO/
1067 ;* ТоA е !а:а &а в#$"#. 'еме$е&(к# $ее> Петко Д* Петков/ =!#т "а
14* PO* 1084 ;* # "а Н#ко&а Д* Петков/ =!#т @ек'ек=т#ра"B "а 8]* OD*
1047 ;* Др=; о5ре$#<е" во$аC "а арт#.та е Н#ко&а Ге"а$#ев/ =!#т "а
]6* D* 108] ;***
Като рав#&о/ C#ето #'к&GCе"#е е оCт# (амо Стам!о&ов/ в(ек# !%&;ар(к#
о&#т#Cе(к# &#$ер т%р(# (."ката "а в%"<"# (#&#* Пора$# това/ ;&ав"ото
ра'$е&е"#е в $оо(во!о?$е"(к#. о&#т#Cе(к# (в.т е "а )р=(о-#&#, # )р=(о5
-о!#,/ а 'ае$"о ( "е;о # "а );ерма"о-#&#,/ )а";&о-#&#,*** НаA5ма&ко (а
!#&# !%&;ар(к#те о&#т#Cе(к# $еA># 5 !%&;аро-#&#***
Като рав#&о те "аA5Cе(то атак=ват (во#те рот#в"#># ( това/ Cе (а
ра'ор#&# Б%&;ар#"/ Cе (а . $окара&# $о ката(тро-а # &#C"о (а (е
о!о;ат.ва&# от в&а(тта* А&а %рвата #м ра!ота :ом в'емат "а (воA ре$
та'# в&а(т/ е $а "арав.т # те (%:ото* Л#C"ото о!о;ат.ва"е е е$"а от
%рв#те Cерт# "а !%&;ар(к#. о&#т#Cе(к# (#"$ром* Пр#мер#K Стам!о&ов
в'ема 'ем#те "а #'(е&е"#те т=р>#F Ма&#"ов/ М=<а"ов # $р* акт#в"о
=Cа(тв=ват в ме?$="аро$"# ($е&к#* М"о;о ма&ко (а !%&;ар(к#те
о&#т#Cе(к# $еA>#/ ко#то "е (а "аме(е"# в ме?$="аро$"# ($е&к#/ а (е
'а"#мават ( C#(т "а=Cе" ро$=кт/ так%в е маA (амо Бо;$а" _#&ов***
Бе$ата "а !%&;ар(к#те о&#т#Cе(к# &#$ер#K
5 В Б%&;ар#. ( о&#т#ка (е 'а"#мават !е$"# +ора/ 'а $а (та"ат !о;ат#F
5 Б%&;ар#"%т Cака $р=; $а м= ка?е как $а (# (в%р<# ра!отата # в#"а;#
т%р(# в#"ата #'в%" (е!е (#F
5 В#"а;# в =(&=;а "а о&#т#Cе(ката в&а(т е !#&а # !%&;ар(ката
?=р"а&#(т#ка***
bЕТВЪРТИ ПОДХОД* П(#+о&о;#.та "а е$#" "аро$ мо?е $а (е #'(&е$ва # като
(е "а!&G$ава # а"а&#'#ра "е;овото ове$е"#е в%в в%'&ов#/ о("ов"# #
кр#т#C"# моме"т# от "е;ов#. ?#вот* Так#ва #'(&е$ва"#. рав# Е-рем
Карам-#&ов 5 )Б%&;ар#"%т # (м%ртта в !%&;ар(ката &#терат=ра,/ Ива" Ха5`
$?#A(к# 5 )П(#+о&о;#. "а Ар#&(кото в%(та"#е,/ За+ар# Сто."ов 5 )За#(5
1 к# о !%&;ар(к#те в%(та"#.,/ Марко Семов 5 )По (т%а&ата "а ?#вота,
като #'(&е$ва "а>#о"а&"ото ове$е"#е "а +орото/ "а (ват!ата/ кр%:е"ето
# $р* По$о!е" о$+о$ #'о&'ва/ #'=CаваAк# ове$е"#ето # от"о<е"#ето "а
!%&;ар#те к%м те+"#те ра'"#># в к"#;ата (# )Амер#ка"># о !%&;ар(к#
#&# !%&;ар# о амер#ка"(к#, # Б* Б#"ева*
ПЕТИ ПОДХОД* Мето$ "а мак(#ма&"ата о!ект#в"о(т* Та'# ;р=а
#'(&е$овате&#/ (оре$ (#&#те # в%'мо?"о(т#те (#/ (а (е о#тва&# $а
т%р(.т мак(#ма&"ата о!ект#в"о(т в а"а&#'а "а $о!рото # &о<ото/ "а
(вет&#те # т%м"#те (тра"# в !%&;ар(ката $=<ев"о(т/ като (а ;о #'=Cава&#
в "аA5о$+о5$.<ото 'а #'(&е$ва"е време # =(&ов#. # (а (е (трем#&# $а
ка?ат >.&ата (оре$ т.+ #(т#"а 'а (во. "аро$* Така За+ар# Сто."ов 5
е$#" от "аA5
188
т##C"#те р та "а !%&;арK На#(а"ото F 'а Ботев # Л; (%:"о(т* 5,
ар&#в#те око&о (&оKJK5 5;;е, (" о(* C;"о #
тат#F '#"а;#
a* '(=р"а5
5а #'(&е5
\+ т%р(.т
мет&#те #
A5о$+о5
5 >.&ата
от "аA5
т##C"#те ре$(тав#те&# "а това теCе"#е )$е!"е, ове$е"#ето #
$=<ев"о(тта "а !%&;ар#те в%в ве&#Cав#те # $рамат#C"# $"# "а Ар#&(кото
в%(та"#е* На#(а"ото от "е;о о5к%("о в (тат## # -еA&ето"#/ в к"#;#те
м= 'а Cет#те/ 'а Ботев # Лев(к# 5 (%:о $ават +арактер#(т#ка "а
!%&;ар(ката "а>#о"а&"а (%:"о(т* Но $окато (тат##те # ам-&ет#те м= (е
$в#?ат ;&ав"о око&о ар&#в#те # "е(еква:# о&#т#Cе(к# (тра(т# в
"овоо(во!о$е"а Б%&;ар#./ око&о (&о?"ото време "а !#тк#те 'а
(%е$#"е"#ето "а Б%&;ар#./ то )За#(к#те, (# о(тават вр%+/ "аA5;ор"ата
&ав#>а/ от което "аA5$о!ре/ "аA5'а$%&!оCе"о # "аA5#(т#"(к# (е в#?$а
ОтеCе(твото* Y.&ото творCе(тво "а За+ар# Сто."ов в%'р#емаме като "аA5
(тоA"о(т"а карт#"а "а това/ което (ме "е (амо ора$# #'=м#те&"ата (#&а
"а ]* Сто."ов $а в#$#/ $а =(ет#/ $а 'а!е&е?# $ор# "е'а!е&е?#мото/ "о #
'а това/ Cе тоA ?#в. в "аA5о$+о$.:ото време 'а ра';о&ва"ето "а е$#"
"аро$***
А"то" Стра<#м#ров ?#в. в о5$р=;о време* Но тоA (%:о =(ет# отре!"о(тта
$а е там/ к%$ето (е рав# #(тор#.та/ к%$ето "аро$%т =м#ра 'а Ро$#"ата
(# # като о!&еCе (кроме" воA"#<к# <#"е&/ (е о'ова в ка&та # (т=$овете
"а Стра"$?а* П&а"#"ата о:е а'# (&е$#те от "е;ов#те "е в#"а;# (=+#
!от=<#/ ( коAто отмерва<е "е то&кова м&а$ата (# веCе краCка $о м&а$#те
!%&;ар(к# &%вове/ тр%;"а& $а оо'"ава "аро$а (#* Пак (%( ?е&а"#ето (#
$а !%$е $о краA о!ект#ве"* От Ба&ка"(ката воA"а м= о(та"а е$#"
о$Cерта"о "аро$ове$Cе(к# рома" )В#+%р,/ в коAто +=$о?е(тве"ата
#'м#(&#>а в%рв# р%ка 'а р%ка ( $ок=ме"та&"#те -акт#* Др=;#те м=
те(тва"#. #' (тра"ата :е м= омо;"ат като (е ров# #' $ок=ме"т#те/ като
;&е$а (%( (о!(тве"#те (# оC# ор#(#.та "а "аро$а/ като (&=<а ( =<#те (#
(те"а"#.та # ра$о(т#те м=/ $а ;о"# (во.та мак(#ма&"а >е&* ТоA "а#(а #
$р=;а #'=м#те&"о в.р"а "аро$о5ве$Cе(ка к"#;аK )На<#.т "аро$, като
оо'"а $о $етаA&# "рава "а м#'#A>#те/ "а <о#те/ "а трак#A>#те/ "а
р=>#те # маке$о">#те* По(&е "а!&G$аваAк# о&#т#Cе(к#те "рав# в
"овоо(во!о$е"ата $%р?ава/ тоA :е "а#<е # 'а ве&#к#те A м%?е/ като
"ерек%("ато :е т%р(# коре&а>#.та ме?$= во$аC# # "аро$* Така :е (е
ро$.т 'а!е&е?#те&"#те м= "аро$ове$Cе(к# к"#;# )Поет # "аро$,/
)Д#ктатор%т,/ )Ре-орматор%т,/ )Гор$ $%р?ав"#к, @"е=!&#к=ва"аB # $р*
НаA5(ет"е/ ко;ато ;&е$а к%рвавата $рама "а Ар#&(к#те к&а"ета ре'
1083;* / тоA :е "# о(тав# 'а!е&е?#те&"#. (# рома" )Хоро,/ ( коAто :е
ра'кр#е "ов# мраC"# # '&ове:# (тра"# от !%&;ар(к#. +арактер/ (в%р'а"# (
о&#т#Cе(ката ?е(токо(т # отм%(т#те&"о(т***
Ива" Ха$?#A(к# :е о(&е$ва А"то" Стра<#м#ров* ТоA $о".к%$е :е #'о&'ва
"е;ов#. #'(&е$овате&(к# мето$* Iе о!#ка&. Б%&;ар#./ :е Cете $ок=ме"т#/
:е (е 'а(е$ава краA тро."(к#те 'а"а.тC## # ка&о-ер(ката Cар<. е :е
$ава =+о "а (ме+ове/ "а !о&к# # т%;# 5 'а $а "# #'&ее (%$!ата "а е$#"
>.& "аро$/ "е;овата (#+о&о;#. 5 # (%(&ов"а/ # "а>#о"а&"а/ 'а $а ка?е
вер"# .(т#"# 'а то'# "аро$ в (во.та )От#м#(т#C"а теор#.***,*
О(о!е"о м.(то в та'# ;р=а #'(&е$овате&# 'аема То$ор Па"ов 5 автор "а
е$#"(тве"ата/ "о $о(тат%C"о (#&"а # ма:а!"а к"#;а )П(#+о&о;#. "а
!%&;ар5
18]
(к#. "аро$,/ #'$а$е"а ре' 1014;* # ре#'$а$е"а 'а р%в %т (&е$
о(ем$е(ет ;о$#"#* Това е "аA5(#(темат#C"#.т/ "аA5'а$%&!оCе"#.т
#'(&е$овате& "а !%&;ар(ката "а>#о"а&"а (#+о&о;#.*
В та'# ;р=а тр.!ва $а о(тав#м като >.&о # ;о&ем#те !%&;ар(к#
ет"о;ра-#/ "аCе&о ( Д#м#т%р Мар#"ов 5 в#(око о!ра'ова" 'а времето (#
Cовек/ Yа"# Г#"Cев/ Хр#(то Вакаре&(к#/ Га"ко Yа"ов* И е$"а '"аC#те&"а
;р=а от #'(&е$овате&# от "аA5"ово време "е мо?ем $а отм#"емK ака$*
Е-рем Кара"5-#&ов/ ро-* М#"Cо Дра;а"ов/ Н#ко&аA ХаAтов/ ро-* Н#ко&аA
Ге"Cев/ ро-* То"Cо MеCев # $р*
Т=к тр.!ва $а от"е(ем # ;р=ата "а ре;#о"а&"#те #'(&е$овате&# като СтоG
Z#<ков/ Ива" Се&#м#"(к#/ А(е" Хр#(то-оров # $р*
ZЕСТИ ПОДХОД е (в%р'а" ( т* "* ре$вар#те&"а ко"(тр=к>#.* В оре$е&е"а
(тее" тоA е $о%&"е"#е "а %рв#./ "а о"ова/ което "ареко+ме #"т=#т#в"о
ро'ре"#е в $=<ата # тра$#>##те "а е$#" "аро$* ТоA ре$о&а;а
#';ра?$а"ето "а ре$вар#те&"а ко"(тр=к>#. 'а е$"а #&# $р=;а те'а о
от"о<е"#е "а "а>#о"а&"#. +арактер # (%!#ра"ето ото(&е "а
)$ока'ате&(тве", ем#р#Cе" матер#а&/ коAто $а о$кре# ре$вар#те&"ата
те'а* З"аC#те&"о ра'ро(тра"е" # тв%р$е Cе(то #'о&'ва" от о&#т#>#/
рево&G>#о"ер#/ =!&#>#(т#/ то'# о$+о$ е $%&!око "е"а=Cе"* Макар Cе в
оре$е&е"# (&=Cа# тоA мо?е $а о(&=?# "а оре$е&е"# атр#от#C"# #&#
$р=;# о&#т#Cе(к# >е&#* В (о>#а&"ата (%$!а "а Б%&;ар#./ ( >е& $а (е
ов$#;"е "а>#о"а&"ото (амоC=в(тв#е #&# $а (е (%'$а$ат оре$е&е"#
(т#м=&# #&# мот#в# 'а оре$е&е"о ове$е"#е/ (е е "а&а;а&о "еве$"%? $а
(е р#!.;ва к%м то'# мето$* Нар#мер ре$# #&# о време "а воA"#те/
ко#то Б%&;ар#. е во$#&а/ ора$# ма&ката $емо;ра-(ка (=ма "а воA"#>#те/
в#"а;# "е$о(тат%C"о 'а =(е<"а воA"а ( о5м"о;о!рое" рот#в"#к 5 (е е
"а&а;а&о ма(#ра"о ов#<е"#е "а воA"(кото #м (амоC=в(тв#е/ "а&а;а&о (е е
ре$вар#те&"о (амов"=<е"#е/ Cе !%&;ар#те (а "аA5воA"(тве"#те/ "аA5
(ме&#те/ "аA5;отов#те 'а ве&#к# о$в#'# # т* "* От #(тор#.та (е
о$!#рат так#ва р#мер#/ ко#то $а в"=<ават #ме""о о$о!"о (е!е=(е:а"е*
Ко&кото # $а е (тра""о о!аCе/ та'# ко"(тр=к>#. е оCт# то&кова (тара/
ко&кото (а (тар# # %рв#те о#т# 'а (е!ео'"а"#е* Н.ма # век $а е м#"а&
(&е$ а$а"ето "# о$ т=р(ко ро!(тво/ а "=?$ата от "ово (амоC=в(тв#е
веCе е $о<&а* В е("#те 'а Кра&# Марко/ "е'"ае" еве> р%в р#!.;ва $о
то'# "аро$о(тро#те&е" о$+о$* Пе(е"та (е о.в.ва като а"т#те'а # като
а"т#ове$е"#е "а "а(#&#.та "а )СG&еAма" 5 >ар т=р(к#,/ както (е ее в
е(е"та/ коAто от=рCва& )мом# # "еве(т#,* Кра&# Мрако (е 'ака"ва/ Cе
:е м= отв%р"е (%( (%:ото*
И ето ;о о!рат"#.т ро>е( 5 в е(е"та тоA 'а&ав. $вама ;&ав"# а<#/
откарва ;# в Пр#&е # ;# о!%&;ар.ва* И в $р=;# е("# от о"ова време "а
135# век 5 време "а ма(ово #(&.м#'#ра"е # от=рCва"е "а !%&;ар#те 5 (е
ее 'а о!%&;ар.ва"ето* Е(те(тве"о/ Cе Cе това е "аA5Cе(то #'м#(&е"о/
(#&"о ;еро5#'#ра"о ове$е"#е* Но то е "ео!+о$#мо/ 'а $а о$$%р?а
(амоC=в(тв#ето "а !%&;ар#те/ оа("о 'а(тра<е"# от 'а;=!ва"е "а в.рата
(#/ което в о"ова време оCт# в#"а;# о'"аCава "аро$"о(тта (#*
До такава ко"(тр=к>#. р#!.;ва "е (&е$ $%&;о # Па#(#A Х#&е"$ар(к#
та

184
тато
а<#* ; "а 135F; ее 'а ;"о ;еро5"ето "а време
До такава ко"(тр=к>#. р#!.;ва "е (&е$ $%&;о # Па#(#A Х#&е"$ар(к# р#
"а#(ва"ето "а )И(тор#. (&ав."о!о&;ар(ка.,* По(тав.Aк# (# оре$е&е"а
ро$о&G!#ва 'а$аCа 5 в%'вр%:а"ето "а (амоC=в(тв#ето "а !%&;ар(к#. "аро$/
тоA м=/в"=<ава/ Cе е "аро$/ "а коAто $р=;#те "аро$# (а (е к&а".&# #
като #(ка $а ;о (а(# от $=<е;=!"ото C=?$оок&о"(тво/ м= в$%+ва (#&а #
к=ра? 'а "е;овото "а>#о"а&"о о>е&.ва"е*
hh
Па#(#A о$!#ра так#ва р#мер# от #(тор#.та # (%$!ата/ ко#то $а
от;овар.т "аA5$о!ре "а ве&#ката ро$о&G!#ва #$е.* И $о (е;а "а "#ко;о "е
е м#"а&о ре' =ма $а о!в#"# в те"$е">#о'"о(т #&# в ;р=!а
"е$о!ро(%ве(т"о(т ;о&ем#. !%&;ар#"* Макар Cе в(ек#/ коAто роCете
"е;овото !&е(т.:о (&ово/ окор.ва:о ( ро$о&G!#ето (#/ ра'!#ра/ Cе в
"е;о #ма # ре=ве&#Cе"#е/ # $ор# "евер"# #(тор#Cе(к# р#мер#***
По$о!"а #(тор#Cе(ка (#т=а>#./ ко;ато от"ово тр.!ва $а (е ов$#;"е
"а>#о"а&"ото (амо(%'"а"#е "а !%&;ар#те # "е (амо 'а о>е&.ва"е/ "о # 'а
"а>#о"а&"о о(во!о?$е"#е/ #маме "е (&е$ $%&;о/ ко;ато рекара&ата
(то&ет#. о$ т=р(ко ро!(тво Б%&;ар#. #ма "=?$а от )$о#";,/ 'а $а (е
ор;а"#'#ра "а !ор!а (ре:= оро!#те&.* За та'# >е& е "ео!+о$#мо
!%&;ар(к#.т "аро$ $а $о!#е в.ра в (во#те (#&#/ $а р#$о!#е (оме" 'а
(во#те $о!ро$ете&#/ $а ов.рва в (е!е (# # в (%:ото време $а =(ет# о5
в#(ок#. #е$е(та&/ от коAто мо?е # тр.!ва $а ;&е$а оро!#те&.*
Така Г* С* Раков(к# (%'$ава вер(#.та 'а (воео!ра'"ото !%&;ар(ко
;о(тор#ем(тво/ (оре$ ко.то "а м"о;о ме(та в (тра"ата т=рC#" "е (мее
$а в&е'е в !%&;ар(ка к%:а/ а ако %к в&е'е/ "е (мее $а (е$"е "а (то&
!е' "а(то.те&"а ока"а* Б%&;ар#"%т е Cовек (#&е"/ в&а(те" # ( "е;о в
(%:"о(т "#как%в т=рC#" "е мо?е $а (е мер#*** Раков(к# е '"ае&/ Cе в
ро!(ката (%$!а "а Б%&;ар#. в'а#моот"о<е"#.та ( т=р>#те (%в(ем "е (а
!#&# так#ва/ "о #<еAк# (во#те м%$р# "аро$ове$Cе(к# (%C#"е"#./ тоA
?е&ае $а (%!=$# C=в(твото 'а &#C"о # "а>#о"а&"о $о(тоA"(тво/ а там/
к%$ето ;о ".ма/ $а ;о (%'$а$е*
Ето "ар#мерK )НаA5ро(т#.т (е&."#"/ !%&;ар#"/ като от#$е в ;ра$а # (е
ре$(тав# "а ".коA (# !о;ат !%&;ар#"/ (е $%р?# (%( (ме&о(т # $%р'о(т
като aре$ рав"#. (# (%(е$ # !рат # като м= от$а$е о!#CаA"#. о'$рав***
(.$а !е' 1а ;о ок."ат # 'аоCва $а ра';овар. (во!о$"о* С%:ата (во!о$а
# (ме&о(т ;мат (е&."#те/ ко;ато (е ре$(тав.т # "а рав#те&(тве"# &#>а
5 "а а;#/ 5оо$Gр# # $а?е а<#*, @Раков(к#/ Г* С* С%C#"е"#.* С/ 1088/ (*
86]B
За $а $ока?е ве&#C#ето "а !%&;ар(ката "а>#./ "еA"ото '"аC#те&"о
о5F'(око м.(то в Cове<ката >#в#&#'а>#. от м.(тото/ което 'аемат "а<#те
авоевате&# 5 т=р>#те/ тоA рав# $р%'к# # м"о;о Cе(то =м#<&е"о "евер"#
;а'+о$к# #' #(тор#.та* За "е;о "е в(.ка #(т#"а е $о!ра L $о!ра е о"а'#/
ко.то 5 f "а "а>#о"а&"ата ка='а в те'# тр=$"# # $рамат#C"# ;о$#"#* В
ет"о;ра-5/h 5 (# тр=$ )Пока'а&е> #&# р%ково$(тво как $а (е #'#(кват #
#'$#р.т "аA5е;ар" Cерт# "а<е;о !#т#./ .'"ка/ "аро$ооко&е"#./ (тара;о
"# "арав&е"#./ @<ав"а;о "# ро<е(тв#. # роC*,* тоA "а!е&.'ва
о("ов"#те мето$#/ ко#то р#тор#Cе(ката "а=ка #'о&'ва/ 'а #'=Cава"е "а
м#"а&ото* ТоA (C#та 'а "е$о(5G !&а;о"а$е?$"# мето$#те "а (рав"#те&"ата
-#'#о&о;#. # а"атом#./
183
"о (в#$ете&(тво 'а #(тор#.та "а е$#" "аро$ Раков(к# р#ема "е;ов#.
е'#к/ о!#Cа# # творCе(тво* И ако това мо?е $а (е р#еме 'а рав#&"о/ то
Раков(к# о$C#".ва та'# #(т#"а "а оре$е&е"а "аро$о(тро#те&"а 'а$аCа 5
а #ме""о Cе Б%&;ар#. е к%$е5к%$е о5(тара # о5ра'в#та (тра"а от
Т=р>#.H И в о$C#"е"#е "а кате;ор#C"ата (# те'а/ Cе И"$#. е 'ем.та "а
"а<#те раот># # Cе !%&;ар#те (а "аA5рек#те "а(&е$"#># "а $рев"#те
#"$=(к# &еме"а/ Раков(к# * т%р(# о!:# !е&е'# ме?$= $вата "аро$а в
е'#ка/ о!#Cа#те/ ре$а"#.та*
aa ПовеCето #'(&е$овате&# о("овате&"о р#емат/ Cе Раков(к# е #ма&
;&ав"о атр#от#C"# Sо("ова"#. 'а те'# (%о(тавк#*
О(орваAк# теор#.та 'а тGрк(ко5татар(к#. ро#'+о$ "а ра!%&;ар#те/ тоA
о$$%р?а те'ата/ Cе те ро#'+о?$ат от $рев"оA"$#A(к#. ро$* ТоA от#ва #
о5$а&еCе/ като р#ема/ Cе ра!%&;ар#те (а "аA5рек#те "а(&е$"#># "а
Х#"$#(та"а @както (е #'ра'.ва тоAB # Cе #ме""о те (а $о"е(&# "а
Ба&ка"#те "е;овата к=&т=ра # Cе (а %рв#те 'а(е&"#># в Евроа***
В%ро(а 'а ро#'+о$а "а !%&;ар(к#. ро$ :е ;о откр#ем в о5;о&.мата Cа(т
от ро#'ве$е"#.та "а Раков(к# # е о("ов"а тема "а )Б%&;ар(ката
(тар#"а,/ )К#м!р# #&# к#мер#, # $р* В те'# (во# ро=Cва"#. Раков(к#
#'&а;а в#?$а"#.та (# 'а %т. "а "аро$#те о (вета от &G&ката "а
Cове<ката >#в#&#'а>#. 5 И"$#.* В рот#вореC#е ( о5;о&.мата Cа(т от
(ветов"#те #(тор#># "а<#.т #'(&е$овате&/ р#ема/ Cе !%&;ар#те (е
"а(та".ват "а Ба&ка"#те о:е ре' POO в* р* Хр* ТоA (е (трем# $а
$ока?е/ Cе # %рв#те &еме"а/ $о<&# "а Ба&ка"#те # о5к%("о о.в#&#те
(е @трак#/ #&#р#/ ;ет#B (а отом># "а е$"а # (%:а ет"#Cе(ка ;р=а 5
#"$=(#те 5 а те %к (а раот># "а $"е<"#те !%&;ар#* О("ова"#е 'а такова
тв%р$е"#е тоA "ам#ра в &G!о#т"ата (%о(тавка ме?$= !%&;ар(к#. # (а"(5
кр#т(к#. е'#к* С%ва$е"#.та/ ко#то Г* С* Раков(к# откр#ва/ "аA5Cе(то (а
&о$ "а C#(та (&=CаA"о(т #&# %к "а =м#<&е"о ре#"аCава"е "а $=м#те/ 'а
$а (е о(т#;"е #'ве(т"а -о"ет#C"а #&# (м#(&ова !&#'о(т* В ".ко# от
р#мер#те/ о!аCе/ ко#то о(оCва Раков(к#/ "а#(т#"а #ма ор#;#"а&"#
+р=мва"#. @"ар#мер Вав#&о" (оре$ "е;о #$е от Ба!# &о"оB* Там/ к%$ето
о$о!"# (%о(тавк# "е в%р<ат ра!ота "а ре$вар#те&"о о&о?е"ата те'а/
Раков(к# +в%р&. в#"ата в%р+= ;р%>к#те #'(&е$овате&#/ ко#то в (воето
"еве?е(тво # ора$# "е(%в%р<е"(твото "а е'#ка (# (а ре#"аC#&#
ор#;#"а&"ото 'в=Cе"е "а (а"(кр#т(к#те $=м# # (а ;# от$а&еC#&# от
(%време""#. !%&;ар(к# е'#к*
То'# о$+о$/ =(&ов"о "ареCе" )+арактеро(тро#те&е",/ (е #'о&'ва # от
ре$ $р=;# "аро$о(#+о&о'#* И* ДUо&акроа (%:о ;овор# 'а '"аCе"#ето "а
то' о$+о$ в о!&а(тта "а ?#во#(тта* ТоA #<е "ар#мерK )Е$"а от
;о&ем#те 'а(&=;# "а Дав#$ като ?#во#(е> е/ Cе тоA (%( (во#те карт#"# е
в%'#та& = -ра">='#те ;еро#C"# +арактер#,*
Ра'"ов#$"о(т "а то'# мето$ #'о&'ва м"о;о Cе(то Yа"# Г#Cев* ТоA #'ка'ва
е$"а %рв#C"а о!о!:е"а те'а/ о(&е т%р(# ар;=ме"т# $а . $ока?е/ като
вр.;а в =(&=;а "а те'ата (# роCете"ото/ в#$."о #&# &#C"о ре?#в."о*
@В?* Г#Cев/ Y* По ".ко&ко $=м#* С*/ 1022/ (* 4]B
По (воео!ра'е" "аC#" (е в#(ва в то'# о$+о$ # Хр#(то Ботев/ а&а том ;о
о!р%:а о!рат"о* Е$"а '"аC#те&"а Cа(т от "е;ов#те (тра(т"# (т#+отворе5
189
cCе
O ;&ав5
к&'ва # от ;о "а то'# ;о&ем#те
'%'#та& =
,Cев* ТоA
\** . $ока?е*
ре?#в."о*
;в/ а&а тоA ;#+отворе5
"#. #&# -еA&ето"# (а о(вете"# "а о"е'# отр#>ате&"#/ "е;ат#в"# # вре$"#
'а времето (# Cерт# от !%&;ар(к#. +арактер #&# е?е$"ев#е/ C#ето
от(тра".ва"е е "ео(ре$(тве"а 'а$аCа "а рево&G>#о""ата #$ео&о;#.* Така
Ботев (%'$ава 5'а $а отреCе 5 о!ра'а "а !%&;ар#"а (%( (#&"о #'оаCе"о
м%?е(тво/ ре<#те&"о(т/ атр#от#'%м/ (о(о!"о(т 'а тв%р$о(т # м%?к#
$еA(тв#. # т* "* Вере" "а (во. !=е" # (к&о"е" к%м краA"о(т# "рав/ Ботев
#'о&'ва о$+о$а "а )#'м#(&."ето, "а оре$е&е"# Cерт# "е 'а $а $ока?е
т.+"ото (%:е(тв=ва"е/ а о5(коро L ак ( +арактеро(тро#те&"а >е& L $а
"арав# "ев%'мо?"о т.+"ото о5Натат%<"о ро.в&е"#е/ в&#'а:о в
рот#вореC#е ( рево&G>#о""ата # "а>#о5"а&"о5о(во!о$#те&"а #$ео&о;#. #
о!:о о;&е$"ато 5 (%( 'а$аCата 'а (а(е"#е "а !%&;ар(к#. "аро$*
И в атр#от#C"ата/ # в "а>#о"а&#(т#Cе(ката &#терат=ра/ то'# о$+о$ "а
ре$вар#те&"ата ко"(тр=к>#. # о5(ет"е (е #'о&'ва ( ра'&#C"# >е&#*
Ве$"%? (%'$а$е"а/ ( C#(то роа;а"$"# # ;еоо&#т#Cе(к# 'а$аC#/
"ар#мер/ #$е.та 'а ве&#ката ар#A(ка ра(а/ веCе (е "=?$ае<е от ;ра$#ве"
матер#а&/ коAто $а =&%т"# "еA"ата роа;а"$"о5'авоевате&"а (%:"о(т*
В(#Cк# о$р%C"# #(тор#Cе(к# #'тоC"#>#/ ко;а авте"т#C"#/ ко;а
о&=о!ект#в"#/ ко;а $#рект"о ре#"аCе"#/ !.+а в%ве$е"# в "а=C"о
о!р%:е"#е* Така %рво "ем>#те/ а о(&е # $р=;# "аро$# о(тее""о (е
ро(м=ка+а от #$е#те "а та'# теор#./ р#!ав#+а (во.та $емо;ра-(ка ма(а
к%м %рво"аCа&"ата #$е. # т. о(тее""о о?#в./ =&%т"# (е # (е рев%р"а
(&е$ време в #(тор#Cе(ка #(т#"а*
Мо?е $а (е ка?е/ Cе в(.ка $#ктат=ра "ам#ра (во.та отре!"а # =$о!"а
;&е$"а тоCка/ в%р+= ко.то $а (тро# (во.та о("ов"а роа;а"$"а теор#.*
Т. "аA5Cе(то #'о&'ва е$"а #&# $р=;а #(тор#Cе(к# в.р"а #&#
р#!&#'#те&"о в.р"а те'а/ 'а е$"а #&# $р=;а Cерта от +арактера "а е$#"
"аро$/ в%р+= ко.то ото(&е ( #(т#"#/ о&=#(т#"# #&# "евер"# #(тор#Cе(к#
-акт# (е $о#';ра?$а &%т"ата -орм=&а "а %рво"аCа&"ата #$е.* ГUо!е&(
-орм=&#ра !&е(т.:о/ макар # в=&;ар"о/ ре'=&тата от о$о!е" о$+о$K
)Е$"а &%?а/ ко;ато (е овтор# (то %т#/ (тава веCе #(т#"а***,
В "а<#те "а>#о"а&"# =(&ов#. о$о!"а #$е. 'а ве&#C#ето # о!ра'а "а
ком="#(та/ в'ета от #$еа&"ата теорет#C"а (+ема/ тр.!ва<е $а !%$е
=&%т"е5* еа в ?#теA(ката $рама "а !ор!ата (ре:= -а<#'ма ( р#мер# 'а
кр#(та&"# о!ра'#/ ко#то реа&"о о;&е$"ато !.+а (торо>е"тов# ?#теA(к#
-а"том#* Така >.&ата мемоар"а &#терат=ра от ;о$#"#те "а а"т#-а<#(ткото
$в#?е"#е/ !е<е ре(#те"а ( р#мер# # ?#'"е"# ко"(тр=к>##/ ко#то !.+а в
;о&.мата (# Cа(т "ереа&"#/ ора$# това "е?#'"е(о(о!"# # в краA"а
(метка 5 -а&<#в#* *Кр#т#>#те "а (о>#а&#(т#Cе(к#. реа&#'%м в ро$%&?е"#е
"а ;о$#"# "# 'ам%;&.ва+а ;&ав#те ( т#. ;&=о(т# 'а рево&G>#о""ата
#$еа&#'а>#./ 'а #'о!ра?е"#ето "а ;еро#C"ото***, #<е Дав#$ Ова$#. @С*
)ОтеCе(тво,/ 1006/ Q 14B*
Ра'!#ра (е # та'# ре$вар#те&"а ко"(тр=к>#. 'а о!ра'а "а !оре>а/ 'а
о!ра'а "а ком="#(та/ както ото(&е # 'а о!ра'а "а (тро#те&. "а
(о>#а&#'ма/ 1а то&кова ?#теA(к# "евер"#/ Cе (е рев%р"а+а/ както Cе(то
(тава/ в (воето
#"#е*
187
Както в (вое отр#>а"#е (е рев%р"а >.&ата #$еа&#'#ра"а $о краA"о(т
карт#"а "а (о>#а&#(т#Cе(кото (тро#те&(тво/ в р#>е&а "а което !.+а
ро;рам#ра"# # ра$о(т#те/ # тр=$"о(т#те/ # :а(т#ето/ # о("ов"#те Cерт#
в +арактера # ове$е"#ето "а "ов#./ ро(то #'м#(&е" # окоре" "а
ре$вар#те&"ата #$е./ &#C"о(те" # "а>#о"а&е" +арактер*
Ето 'а:о #'о&'ва"ето "а то'# о$+о$ (%( (во#те "ер.$ко о!рат"#
ре'=&тат#/ о(тав. в#"а;# ва?"#. в%ро(K тр.!ва &# $а (е #$еа&#'#ра
#(тор#.та/ в(е е$"о ( каква >е&/ тр.!ва &# $а (е #$еа&#'#рат &#C"о(т#те
"а е$"а На>#./ (#&ата #/ "еA"#.т $=+/ "а>#о"а&"#те тра$#>##/ к=&т=р"#те
о(о!е"о(т# # т* "* / $ор# ко;ато краA"#.т (м#(%& "а "амере"#ето е
"а%&"о ро$о&G!#в*
То'# о$+о$ (# о(тава ро!&еме" 'а р#&о?"ата "аро$о(#+о&о;#./ 'а
(&=Cа#те "а ма"#=&#ра"е ( е$"а #&# $р=;а >е& "а о!:е(тве"ото м"е"#е/
'а #'о&'ва"ето м= в #(тор#Cе(к#те о#(а"#./ в $еA(тв=ва:ата
роа;а"$а/ в ме?$="аро$"#те от"о<е"#./ в рек&амата # т* "*
Не;ов#те $ве (тра"# (аK
5 #(тор#.та (е р%ково$# от "а=C"# #(т#"#*
5 в #мето "а "а>#о"а&"#те # арт#A"#те ка='# (а в%'мо?"# # $о=(т#м#
о&=#(т#"#те
Това # $о $е" $"е<е" е ро!&ем "а о&#т#Cе(к#. # "а=C"#. мора&***
СЕДМИ ПОДХОД* Срав"#те&"а "аро$о(#+о&о;#.*
То'# о$+о$ е (в%р'а" ( >е&е"а(оCе"о #'(&е$ва"е # (%о(тав."е в "а=C"#
тр=$ове #&# +=$о?е(тве"# ро#'ве$е"#. "а ра'&#C"# "а>#о"а&"# +арактер#*
Това (а о"е'# ро#'ве$е"#. в "а<ата &#терат=ра/ ко#то о#(ват
ове$е"#ето "а !%&;ар#"а в (%о(тав#те&"#. а"а&#' # ко"тек(т "а
о!:е"#ето # (%о(тавката м= ( $р=;# "аро$#*
НаA5Cе(то/ 'а $а -орм=&#рат ре$#м(твата в е$"а #&# $р=;а Cерта "а
+арактера/ $о то'# о$+о$ р#!.;ват автор# # м#(&#те&# от $о"а=C"#.
ер#о$ в "аро$о(#+о&о;#.та*
ТоA о(о!е"о (#&"о (е #'о&'ва в ;о$#"#те "а т=р(кото ро!(тво/ 'а $а (е
(%!=$.т #&# оом".т ре$#>а 'ак%р"е&#/ а отре!"# "а О>е&.ва"ето #
(во!о$ата "а>#о"а&"# каCе(тва* Т=к м"о;о .рко #'%ква творCе(твото "а
Па#(#A Х#&е"$ар(к#/ коAто м"о;о (о&=C&#во #'о&'ва мето$а "а
(рав"е"#ето/ 'а $а в%'ве&#C# #&# (маCка >е&# "рав(тве"# тер#тор## =
!%&;ар#те*
От =!&#>#(т#C"#те # $ок=ме"та&"# тр=$ове в%р+= "аро$о(#+о&о;#.та "а
!%&;ар#те (е откро.ва/ ра'!#ра (е/ к"#;ата "а А* Стра<#м#ров )Б%&;ар#/
;%р># # (%р!#,/ както/ ра'!#ра (е/ # )На<#.т "аро$,*
М"о;о т##C"о ро#'ве$е"#е "а +=$о?е(тве"ата &#терат=ра в това
от"о<е"#е е %те#(%т "а А&еко Ко"(та"т#"ов )До b#ка;о # "а'а$,/ както
# $о $"е( "е'аме"#мото "аро$о(#+о&о;#C"о (%C#"е"#е )БаA Га"Uо,* Т=к
(&е$ва $а (е от"е(ат # ".ко# от %те#("#те к"#;# от о5$а&еC"о # о5
"ово време*`
` В?* М* Семов* )За Яо"#. като 'а Яо"#., @1024B/ )И 'а Амер#ка като
'а Амер#каRR @100]B/ )Нар#Cат ме ГреAт Бр#та", @1001B # Г* Да"а#&ов )До
b#ка;о # "а'а$ 5 (то ;о$#"# о5к%("о, @1008B*
182
'а ;* 'а
е'* в
kр;.
м#
О(о!е"о #"тере(е" # (т%рCа: $о(та (амо(то.те&"о като о$+о$ в "а<а5Rта
&#терат=ра е рома"%т "а К#р#& Хр#(тов )Бе&# $.во&#,/ #(а" ре' 1089 ;*
# =!&#к=ва" е$ва ре' 100] ;* Това е е$"о 'а!е&е?#те&"о #'(&е$ва"е "а
!%&;ар(к#. +арактер в (%о(тавка ( "ем(к#. 5 "а#(а"о в%в -ормата "а
рома"/ 'а коAто (ам автор%т ка'ваK )Е$#" !%&;ар(к# "аро$е"
ре$(тав#те&/ отврате" $о отCа."#е от !е'=те<"ата !%&;ар(ка
$еA(тв#те&"о(т/ #'!#ра Герма"#./ 'а $а от#$е $а (# &ек=ва $=<ата (ре$
е$"а (ре$а/ о(т#;"а&а (оре$ както (е ;овор# # #<е/ "аA5;о&.м ре$*
ТоA +%&>а от в%'тор; от в(#Cко/ което в#?$а там* Ко"тра(т%т ме?$=
?#вота "а ме(т"ото "а(е&е"#е # "а ре$(тав#те&#те "а ма&ката ко&о"#.
!%&;ар# в Бер&#" о:е овеCе 'а(#&ва това м= (%(то."#е* ТоA (к%(ва
вр%'к#те "е (амо (%( (во.та ро$#"а/ "о # ( !ер&#"(к#те !%&;ар#* Но
ко&кото о5$%&;о "а!&G$ава "аро$а/ от коAто е в о#."е"#е/ то&кова
о;&е$%т м= 'аоCва $а ро"#ква в "е:а/ ко#то ;о (м=:ават* НаA5о(&е/
р# ре?#в.ва"#./ ко#то ра'т%р(ват $=<ата м= $о $%"о/ оC#те м= (е
отвар.т* И'ве$"%? "е;ов#.т "аро$/ "е'ав%р<е" в (воето ра'в#т#е/ м= (е
.в.ва +#&.$# %т# 'а ре$оC#та"#е/ в%рек# >ар=ва:#.т там +ао(* ТоA е
#'&ек=ва" в (воето отCа."#е # (е вр%:а = $ома***, @Хр#(тов/ К* Бе&#
$.во&#* С/ 100]B*
;а "а <#.
1$а(е во!о5.(#A /'а$а
в;#.та .;ар#/
OОТНО5
# $о F(&е$ва време*`
&ер#ка,
O ГОДИНИ
9* _АКТОРИ ЗА _ОРМИРАНЕТО НА НАYИОНАЛНИЯ ХАРАКТЕР
Пр%в от !%&;ар(к#те "аро$о(#+о&о'#/ коAто о(тав. като "а=Cе" ро!&ема
'а -актор#те/ в&#.е:# в%р+= -орм#ра"ето #&# #'ме"е"#ето "а "а<#.
*"а>#о"а&е" +арактер/ е Г* С* Раков(к#* ТоA о(оCва Cет#р# -актора/
#;ра&# (%$!ов"а (оре$ "е;о ро&. в%в -орм#ра"ето "а +арактера/ а
#ме""оK O 1B Гр%>кото р#(%(тв#е "а !а&ка"#те # в (%$!#"#те "а
Б%&;ар#.* 1 8B Ро&.та "а +р#(т#."(ката ре&#;#. # "а(#&(тве"ото
"а&а;а"е "а #(&.м5кк#. !#т # к=&т=ра* )На<а в.ра в(е;$а е !#&а "аA5
$о!р#A # "аA5м#&#A "а< =те<#те& # "а<а рем#&а "аро$"о(т/ ако (е е $"е(
ме?$= "ам# =вар$#&а/ то "#е (ме $&%?"# "а "а<а раво(&ав"а ра$е$"а
в.ра/ ко.то (ме в тоC"о(т $%р?а&# # $%р?#ме, @Раков(к#/ Г* С*
С%C#"е"#.* С/ 102]/ Т* ]/ (* 09B*
]B И"терве">#.та "а Ве&#к#те (#&# в о&#т#Cе(к#. # $=+ове" ?#вот "а
Б%&;ар#.*
4B В&#."#ето "а (тар#те "аро$#/ C#.то кр%в теCе в "а<#те ?#&#* @Пак
там/ Т* 8 (* 46]B*
С&е$ Раков(к# #'(&е$овате&#те от о"ова време 'аоCват $а т#о&о;#'#5рат
-актор#те/ $а ;# о!о!:ават # о$ве?$ат о е$#" (е>#-#Cе" (оре$ ро&.та
# '"аCе"#ето #м '"аме"ате&* Так%в о("ове" -актор/ (оре$ Не-#т Бо'ве&#
"ар#мер/ е И(тор#Cе(к#.т -актор/ ро&.та "а #(тор#.та в "а>#о"а&5* "ата
(%$!а* )За:ото #'к=(т"#те $о!ре #'ве(т"о '"а.тK както "#коA "е (е ра?$а
"ето 'о&/ "ето $о!%р* Но от;е&е$ва"ето рав# Cе&овека $о!%р #&# 'о&*
По"е?е $о!р#"#те "е (а в(а?$е"# в Cе&овека/ "о ре$о!#т#/ # каквото
180
м&а$е"е>а "а=Cава реC#те "а е'#ка # "а "е;ова ро$/ тако "а=Cава #
"рав#те ( ра';овореG:#м(.***, @Бо'ве&#/ Нео-#т* С%C#"е"#.* С/ 1092/ (*
91B*
Както (е в#?$а/ тоA -орм=&#ра като -актор# #(тор#.та # ко"крет"#.
(о>#а&е" ?#вот "а +ората***
Го&ем#.т "а< #(тор#к Пет%р М=та-C#ев "аA5%рво (#ра в"#ма"#ето (# "а
ро!&ема 'а ра(овата р#"а$&е?"о(т # ро&.та "а #(тор#.та*
)И(тор#Cе(кото м#"а&о "а е$#" "аро$ '"аC# е/ което оре$е&. е(те(твото
# (%от"о<е"#ето "а е&еме"т#те # каCе(твата/ C#Aто (!ор о!ра'=ва
"е;овата #"$#в#$=а&"о(т* В кра. "а кра#:ата (&е$овате&"о та.
о(&е$"ата/ ( в(#Cк# р#(%:# "еA Cерт#/ е #(тор#Cе(к# ро$=кт* Пора$#
това т. "е мо?е $а !%$е (C#та"а 'а %рвор#C#"а "а #(тор#Cе(к#те
.в&е"#.*** Но ра'#(ква"#.та от"о("о ро&.та # '"аCе"#ето "а ра(ов#.
е&еме"т в #(тор#Cе(к#. ?#вот "а "аро$#те :е (# о(та"ат !е'ре$мет"# #
!е'о&е'"#/ ако "е #'&.'ат #' о!&а(тта "а о!:#те теорет#C"#
ра'(%?$е"#., @К"#;а 'а !%&;ар#те* С/ 1027/ (* 139B*
За М=та-C#ев 5 (ме<е"#ето ме?$= #(тор#Cе(ка (%$!а # ра(а е ерма"е"те"
ро>е(* И(тор#Cе(ката (%$!а ре<ава ко;а каква Cерта в&#.е !е'=(&ов"о "а
#(тор#Cе(к#. ро>е(***
В(%:"о(т ".ма #(тор#к/ коAто $а "е (е о'овава "а #'к&GC#те&"ата ро&.
"а #(тор#.та р# о!.("е"#ето "а е$"а #&# $р=;а (тра"а "а "а>#о"а&"ото
ове$е"#е* Ето ра'(%?$е"#.та "а ро-* Н* Ге"CевK )*** Пр#&о?е"ата (+ема
"а #(тор#Cе(кото ра'в#т#е "а !%&;ар(кото м#"а&о о'во&.ва $а (е "а#ат
# откро.т ".ко# о!:# Cерт# "а "а>#о"а&"ата #(тор#Cе(ка (%$!а/ ко#то
#мат р.ко #&# ко(ве"а от"о<е"#е к%м #';ра?$а"ето # -="к>#о"#ра"ето "а
!%&;ар(ката "аро$о(#+о&о;#.* А те !#+а мо;&# $а #';&е?$ат
р#!&#'#те&"о такаK
1B С#&"о "аC=е"а кр#ва "а в%'+о$# # а$е"#. "а $%р?авата #
"аро$"о(тта*
8B Про$%&?#те&"# рек%(ва"#. "а $%р?ав"#. ?#вот р# е$"а ;о(о$(тва:а
те"$е">#. к%м "ерео$о&#мо о;ра"#Cава"е/ (ма&.ва"е # о!е'&#Cава"е "а
!%&;ар(ката $%р?ава*
]B Про$%&?#те&"# C=?$е(тра""# ;о(о$(тва "а$ Б%&;ар#.* За 1] века
#(тор#Cе(ко ра'в#т#е !%&;ар#те ко#то 940 ;о$#"# (а !#&# о$ C=?$а
в&а(т/ а ;о&ем# Cа(т# от "аро$"ото >.&о # о!<#р"# ер#-ер"# тер#тор## 5
овеCе от (е$ем века*
4B ПоCт# "ерек%("ато оек="(тво "а$ !%&;ар(ката о&#т#ка от (тра"а "а
(#&#те/ ;о(о$ар# "а Ор#е"та ре' ра'&#C"# ео+#*
3B Не'ав%р<е"о(т "а #(тор#Cе(к#те ро>е(# # ;&ав"о "а "а>#о"а&"о5
о!ра'=ва:#. ро>е(/ =(коре"о -орм#ра"е/ "о # !%р'а ра'р=+а "а
!%&;ар(ката "а>#.*
9B М"о;о!роA"# =ор#т# воA"#/ к%рвав# (!&%(%># (%( (#&"# рот#в"#>#/ (
C=?$# "а<е(тве"#># # ам!#>##*** @Ге"Cев/ Н* Ака$ем#C"о (&ово* 5 ГСУ
О-#>#а&е" $.&/ Т* 8* 1001/ (* ]B*
За #';ра?$а"ето "а !%&;ар(ката (#+#ка/ 'а "еA"ото (&о?"о #
рот#вореC#во -="к>#о"#ра"е (%$!о"о("о '"аCе"#е (оре$ "е;о #ма "аA5
"аре&
1]6
рр#5
*т"о5Kв#5#(%5
!%$е а от5
5 Jт "а
&а(т5
139B*
Kc ;*;рма5
;те&"ата "а&"ото K+ема "а *5#ат # hKо #мат F "а !%&55'#те&"о
Sк . "аро$5
5 J(о$(т5K"Cава"е
R ; 1] века F*&а в&а(т/ 5 овеCе
SS от (тра"а
&G"а&"о5* 5/;ар(ката
5рот#в"#5K'о*5ГСУ
ИS ' рот#во5т "аA5"аре$
о!#&"о р!&.тата кр%в ре' тр#"аA(етвеков"#. #(тор#Cе(к# ?#вот "а
!%&;ар#те* Това ро-* Н* Ге"Cев "ар#Cа )к%рвава $#р. в #(тор#.та,*
Втор# так%в (%$!ове" -актор (оре$ "е;о е (тра+%т*
На трето м.(то YЛГе"Cев -орм=&#ра ро&.та "а м%ката в !%&;ар(ката
#(тор#.* )С м%ка !%&;ар#те (е =(та"ов.ва&# # =(то.ват от $вете (тра"#
"а Ба&ка"а/ ( м%ка (е ра'$е&.т ( е'#Cе(к#те (# #$о&#/ ( м%ка от(то.ват
'ем#те (# ре$ !=р#те "а !а&ка"(к#те кр%(то%т#:а/ ( м%ка в&#'ат в
+рамовете "а Нов#. !о; # т* "*, И о5"атат%к )Кр%вта/ (тра+%т # м%ката
в !%&;ар(ката #(тор#. :е (е рев%р"ат в ре;=&атор# "а ове$е"#ето "а
!%&;ар#те в "ово # "аA5"ово време, @Пак там/ (* 2B*
bак $о "а<# $"# ИСТОРИbЕСКИЯТ И СОYИАЛНИЯТ _АКТОР ро$%&?ават $а (е
о(оCват като о("овоо&а;а:#/ $ор# м"о;о Cе(то е$ва &# "е като
е$#"(тве"#/ ре$оре$е&.:# !%&;ар(ката "а>#о"а&"а (%$!а/ а от там #
!%&;ар(ката "а>#о"а&"а (%:"о(т*
В (&е$ва:#те (тра"#># :е о(оC#м "аC#"а/ о коAто #(тор#Cе(кото
'"аCе"#е "а (%$!ата "а "аро$#те/ 'а -орм#ра"ето "а т.+"ата (#+#ка/ !е
ра'<#ре"о # $о%&"е"о от (о>#а&"#те =(&ов#. "а ?#вот* В това от"о<е"#е
"а<#.т век $а$е о!#&"# ар;=ме"т#/ о(о!е"о в о!&а(тта "а #"$#в#$=а&"ата
(#+о&о;#./ (в%р'а"# ( о;ром"#те #'ме"е"#. в "аC#"а "а ро#'во$(тво/ в
"атр=ва"ето "а "ов# '"а"#. # #'(&е$ва"#. в%р+= -актор#те/ в&#.е:#
в%р+= #"$#в#$=а&"ата/ а от там # в%р+= "а>#о"а&"ата (#+о&о;#.*
Сре$ то'# т# #'(&е$овате&# от о5"ово време (е "аре?$ат ;р=ата
ро$%&?#те&# "а к&а(#Cе(ката -роA$ова -#&о(о-#. 'а ро&.та "а &#!#$ото/
което "е;ов#те =Cе"#># # ра=Cе"#># ра'<#р#+а # $ото&кова "а(#т#+а (%(
(о>#а&"о (%$%р?а"#е/ Cе мот#в#те "а _роA$ о(та"а+а е$ва &# "е (амо като
е$#" ;е"ет#Cе" '"ак в =(&о?"е"#. # !е'краA"о оме(е" "аC#" "а ?#вот "а
(%време""ото CовеCе(тво*
К* Хор"# %рва 'аме"# &#!#$ото # (о>#а&"ата (=!&#ма>#. (%( (треме?а к%м
(амореа&#'а>#./ като 'а о("ов"а $в#?е:а (#&а т. р#е )о("ов"#.т (тра+,/
оро$е" от вра?$е!"ата око&"а (ре$а* НеA"#те а"а&#'# (а веCе м"о;о .о5
!&#'о $о ро&.та "а (о>#а&"о5#(тор#Cе(к#. -актор като о("ове"*
Като реак>#. "а (тра+а/ Cовек%т #'о&'ва ра'&#C"# (ре$(тва 'а 'а:#та X
"аркот#'а>#./ !=р"а в%"<"а $еA"о(т/ !.;(тво от р#C#"#те&#те "а (тра+а
# ;т о$о!"# (#т=а>## # т* "*B Те'# (ре$(тва 'а 'а:#та ре$#'в#кват/
(оре$ К* Хор"#/ Cет#р#те )ве&#к# "евро'#, в (%време""#. (в.т/ $ава:#
р.ко отра?е"#е в%р+= (#+о&о;#.та "а "аро$#теK
1B Невро'а "а р#в%р'а"о(т 5 т%р(е"е "а в(.ка >е"а "а о$о!ре"#е #
d-е$а"о(т = око&"#те*
8B Невро'а "а в&а(тта 5 "е=$%р?#м (треме? к%м в&а(т # ре(т#?*
]B Невро'а "а окор"о(тта L ко"-орм#'%м/ во$е: $о автомат#'%м в
ове$е"#ето*
4B Невро#'о&а>#. 5 !.;(тво от о!:е(твото***
Те'# #'о&а>#о""# (о(о!#J (оре$ Хор"#/ (амо 'а$%&!оCават ко"-&#кт#те #
(амоотC=?$е"#ето "а &#C"о(тта* Соре$ -роA$#(т#те в(#Cк# +ора
1]1
ра"о #&# к%("о о&=CаватR"евро'#* А""а _роA$ $ор# (C#та ре&#;#.та 'а
ма(ова "евро'а/ ко.то (оре$ "е. о!+ва:а # к&#"#Cе(к# '$рав#те +ора/ #
!=м%т "а (ект#те/ ко#то 'ав&а$.ват в о(&е$"#те ;о$#"# Евроа
отв%р?$ава това* От ре&#;##те "а те'# (ект# $"е( е ов&а$."о (%'"а"#ето
# "а (тот#># !%&;ар(к# $е>а***
Н.ко# от о(оCе"#те "евро'# 5 третата # Cетв%ртата "ар#мер 5 (а
+арактер"# 'а о!:е(тва в о(&е$"ата -а'а "а )ма(овото ро#'во$(тво,/
(%;&а("о теор#.та "а То-&%р* У "а( 'а(е;а те'# (&=Cа# (а (рав"#те&"о
ре$к#* О(ве" това ".ко# тра$#>#о""# Cерт# "а "а>#о"а&"#. "# +арактер
(%:о о;ра"#Cават в%'мо?"о(т#те 'а о&=Cава"е "а так#ва "евро'#*
Б#+еAв#ор#'м%т # "ео!#+еAв#ор#'м%т (а "аA5"ов#те "арав&е"#. в
(#+о&о;#.та* Те ра';&е?$ат ове$е"#ето "а Cовека # ?#вот"#те като
(%вк="о(т от $в#;ате&"# @вер!а&"# # емо>#о"а&"#B реак>##* О("ов"ата
те'а "а !#+еA5в#ор#'ма е/ Cе (#+о&о;#.та е $&%?"а $а #'=Cава
ове$е"#ето/ а "е (%'"а"#ето/ което "е е "ео(ре$(тве"о "а!&G$ава"о*
О("овате&# "а това =Cе"#е (а амер#ка">#те Е* Тор"$аAк # Д?* Уот(%"*
Пр#"о( в та'# о!&а(т #мат (%:о # #'(&е$ва"#.та "а Ив* Пав&ов # В*
Бе+терев*
На та'# о("ова "ар#мер Е"$рG Ма(&о= "арав# м"о?е(тво ра'ра!отк# в%р+=
теор#.та "а мот#ва>##те* Макар# о(орва"#/ ре'=&тат#те от "е;ов#те
#'(&е$ва"#. ;о $ове?$ат $о оре$е&е"о(т "а о("ов"#те кате;ор## "а
"=?$#те/ ко#то #мат (во. Aерар+#. # (вое отра?е"#е в%р+= ове$е"#ето #
+арактера "е (амо "а #"$#в#$#те/ "о # "а "аро$#те* Те'# ет кате;ор##
(а (&е$"#теK
1B _#'#о&о;#C"# "=?$# 5 това (а о("ов"#те отре!"о(т# "а Cовека*
Ве$"%? 'а$ово&е"#/ те овеCе "е в&#..т в%р+= "е;овото ове$е"#е* Това
(а ;&а$%т/ ?а?$ата/ $#<а"ето/ (%".т/ (вет&#"ата/ ото&е"#ето # т* "*
Да ре$о&о?#м/ Cе в(&е$(тв#е "а (=<а #&# "а 'ам%р(.ва"е #&# $р=;#
!е$#/ во$ата е о(таве"а о$ ре?#м* Не е тр=$"о $а (е ра'!ере/ Cе та'#
"=?$а автомат#C"о :е в'еме реве( в%р+= в(#Cк# о(та"а&#/ :е ;# от#("е
# <е оре$е&# ове$е"#е/ което мо?е $а !%$е "а%&"о "еоCаква"о #
"ере$в#$е"о
8B Н=?$ата от (#;=р"о(т (оре$ Ма(&о= е (&е$ва:ата (тее"/ ко.то (е
о.в.ва (&е$ като веCе (а 'а$ово&е"# # (тават о то'# "аC#" оре$е&.:а
!а'K 'а $о5"атат%<"ото ове$е"#е "а Cовека* Т* е* "е е $о(тат%C"о те $а
!%$аK е$"ократ"о 'а$ово&е"#/ а $а #ма ;ара">##, 'а (#;=р"о(т,/ Cе така
:е !%$е KX в !%$е:еK така (е ора?$ат "ар#мер )"=?$#те 'а (#;=р"о(т,
о от"о<е";F "а ра!отата/ "ав#ка $а (е(т.ваме/ &а"овете 'а
е"(#о"#ра"е/ во&.та кK о;ра"#Cе"#е "а в(#Cк# -орм# "а "ео;ра"#Cе"а
в&а(т @о5(е>#а&"о в ре$р#.т#етоB* )Не (е '"ае***, е $о #'ве(т"а
(тее" &аAт мот#ва "а &#>атK о!+ва"ат# от "=?$ата 'а (#;=р"о(т* Та'#
"=?$а е #(т#"(ка ?#'"е"а отре( "о(т/ !ра'$.&а >.&ата "# #(тор#>#
&е;"а&а в о("овата "а м"о;о от "а<#т5
S"а>#о"а&"# реак>##/ (в%р'а"# ( о>е&.ва"ето/ (%о!ра'.ва"ето # $ор# т*
"аK R)ро!(ко т%ре"#е "а !%&;ар#"а,*
]B Со>#а&"# "=?$#K в(ек# Cовек #'#тва "=?$ата $а е Cа(т от ".какF*
;р=а/ в каквато "аA5Cе(то тоA ра!от#/ к%$ето 'а$ово&.ва те'# (во# "=?&
в%рек#/ Cе такава ;р=а мо?е $а (е .в.ва като "е-орма&"а # ора$# това
J
1]8
'а # ва а>#
5 (а во,/ е$к#* (%:о
;в(#5;&<о(т * о#+еA5/ Га'"а"#5е"#е (а (%:о #
'а!отк# 5 "е;ов#те
3]* "=MДИ5
' +арак5Sе$"#теK Cовека* Това (а
kg&# $р=;# '# "=?$а к"е # :е е$в#$е"о* * ко.то (е O !а'а $а !%$ат k:е
!%$е # k от"о<е"#е во&.та "а "о в ре$5@ "а &#>ата/ аа отре!5\ "а<#те
k>ор# т* "ар*
от ".каква (во# "=?$# 'а$# това !
;о&.ма, (тее" "е.("а (тр=кт=ра* И ко;ато та'# (о>#а&"а отре!"о(т "а
Cовека "е е 'а$ово&е"а/ = 'а#"тере(ова"ото &#>е (е о.в.ват като
реак>#. от!ра"#те&"о ове$е"#е/ (%рот#ва/ &#(а Aа ?е&а"#е 'а
ко"такт#/ а "ер.$ко ;о/ "а=(ка C=в(твото 'а !&а;ора'=м#е # т* "*
4B Н=?$ата от =ва?е"#еK т. (е ро.в.ва/ така $а (е ка?е/ "а $ва %т#*
П%рв#.т %т като '"ак "а =ва?е"#е/ което $а 'а%&"# =(е:а"ето "# 'а
(о!(тве" '"аC#м о!:е(тве" (тат=(* На това "#во "#е (ме 'ав#(#м# от
$р=;#те # е(те(тве"о $%р?#м 'а т.+"ото м"е"#е 5 това ове$е"#е мо?ем $а
+арактер#'#раме като отре!"о(т*
Втората (тее" "а отре!"о(тта от =ва?е"#е е $о(та о5ра'&#C"а от
ре$#<"ата* Т=к веCе (тава $=ма 'а (амо=ва?е"#ето/ 'а "а<ето &#C"о
от"о<е"#е к%м "а( (ам#те* Се;а "#е "е (тра$аме от ?а?$ата $а (е ока?ем
$=+ов"о "е'ав#(#м# # (амо=вере"#/ а # $а (е =(ет#м о5ма&ко =.'в#м# от
в%"<"#те -актор#/ $а (е в#$#м $о "аA5в#(<#те кате;ор## "а
"е'ав#(#мо(тта от $р=;#те*
3B У(е:а"ето 'а (%в%р<е"(твоK веCе (ме "а в%р+а "а #рам#$ата/
#'раве"# ре$ ?е&а"#ето $а "а$м#"ем (е!е (#/ $а $о(т#;"ем $о
)#$еа&"ото, ове$е"#е* Това е отре!"о(т от =(%в%р<е"(тва"е/ от
творCе(тво/ !е' $а (е #"тере(=ваме от ре$#м(твата/ ко#то ове$е"#ето
"# мо?е $а ре$#'в#ка о от"о<е"#е "а о5$о!рото 'а$ово&.ва"е "а
"=?$#те от ре$#<"#те кате;ор##*
Н.ма "#какво (%м"е"#е/ Cе кате;ор##те "а Ма(&о= отра'.ват %рв#C"#
м"(т#"кт# # реак>## # (а о:е тв%р$е $а&еC от такова -#"о/ #'.:"о/
(то.:о $а&еC от о(т#те !#о&о;#C"# #"(т#"кт# (%(то."#е/ каквото е
$=<ев"о(тта # +арактера* А&а така #&# #"аCе те &е?ат в о("овата "а е$"о
ове$е"#е/ което .р# овтар.:# (е в ро$%&?#те&"о време о!(то.те&(тва
#&# =(&ов#./ мо?е 'а (е рев%р"е от #"(т#"кт в о(то.""о $еA(тв=ва:
$ра'"#те& #&# -актор* И ако о!+ват%т м= е ма(ов # ро$%&?#те&"о(тта
$о(тат%C"о ;о&.ма/ $а (та"е е&еме"т от (о>#а&"ата $а$е"о(т/ ко.то веCе
-орм#ра е$"а #&# $р=;а Cерта от +арактера* Та'# 'а!е&е?ка е "ео!+о$#ма/
'а $а "# ре$а'# от оро(т.ва"е "а то'# ро>е(/ от е&еме"тар#'#ра"е "а
вр%'ката ме?$= #рам#$ата "а Ма(&о= 5 $а$е"а в "еA"#. %рв#Cе" в#$ 5 #
от такова (&о?"о от&а;а"е = #"$#в#$а #&# P "а>##те/ каквото е т.+"ата
$=<ев"о(тS*
Но те'# -актор#/ като е&еме"т "а е$"а (о>#а&"а $а$е"о(т/ (%:о така "е
мо;ат $а (S отм#"ат !е' '"аCе"#е/ !е' в"#ма"#е/ 'а:ото в кра. "а
кра#:ата + "аA5(&о?"ото о!ра'=ва"#е/ "а$ което $еA(тв=ват в%'#та"#ето/
ра'=м%т # мора&%т L (е 'аCеват там/ в "#(кото (о>#а&"о (т%а&о/ в
%рв#C"ото/ !е' \оето "#то мора&%т "а е$"о о!:е(тво !# !#& (%:#.т/ "#то
"е;овата о!ра'овате&"а #&# "рав(тве"а (#(тема***
По о$о!#е "а Е* Ма(&о= # К* Хор"#/ Т* Па"ов ра'<#р.ва (о>#а&"о5
;ор#Cе(к#. -актор/ о!о;ат.ваAк# ;о ( =(&ов#.та "а ?#вот в Б%&;ар#.* А&а
а'#раAк# т.+"ата #'ме"C#во(т/ тоA (т#;а $о 'а!е&е?#те&"# "а!&G$е"#. O
"а<ето "а>#о"а&"о ове$е"#е/ като -орм=&#ра ва?"#. -актор "а р#(о5
а"ето* Ра'!#ра (е/ "#е (ме $а&еC от м#(%&та $а (е (%;&а(#м/ Cе р#(о5
1]]
(о!.ва"ето е (амо(то.те&е" -актор/ тоA е (о(о!/ "аC#"/ (ре$(тво/
в%'мо?"о(т/ о$+о$ 'а о(%:е(тв.ва"е #&# от%?$е(тв.ва"ето "а оре$е&е"#
#(тор#Cе(к# =(&ов#. # (#"+ро"#'а>#.та #м ( ове$е"#ето "а от$е&"ата
&#C"о(т* Бе'=(&ов"# е о!аCе/ Cе р#(о(о!.ва"ето е (#&"а +арактер#(т#ка
"а "а<#. "аро$*
)В ?#вота "а от$е&"#те "аро$# 5 #<е Т* Па"ов 5 както # в ?#вота "а
от$е&"#те #"$#в#$#/ р#(о(о!.емо(тта #;рае тв%р$е ва?"а ро&./ т%A като
в(#Cк# "аро$# # в#$ове/ ко#то "е (а $о(тат%C"о е&а(т#C"#/ ;%вкав# $а (е
р#(о(о!.ват/ о!#к"ове"о !#ват ="#:о?ава"#/ #'то:ава"# в !е'о&е'"ата
!ор!а (%( (во.та вра?$е!"а 'ао!#ка&.:а ;# (ре$а*, @П(#+о&о;#. "а
!%&;ар(к#. "аро$* В* Т%р"ово/ 1008/ (* ]6B*
Т* Па"ов -орм=&#ра $ва в#$а р#(о(о!.ва"еK к%м -#'#Cе(ката (ре$а # к%м
(о>#а&"#те -актор#* Така тоA $о(т#;а $о #$е.та 'а ево&G>#о""ото
ра'в#т#е* Т* Па"ов >#т#ра от"ово (во#те &G!#м# #'(&е$овате&# Брока #
_=&&е/ ко#то ;овор.т 'а #$е.та 'а (о>#а&"#. о$!ор/ #'ве(т"а в
!#о&о;#.та като теор#. 'а р#(о(о!#мо(тта "а ор;а"#'м#те/ така
!&е(т.:о ра'в#та от Кар& Л#"еA # bар&'/ Дарв#"* ТоA о(оCва о!аCе #
трет# в#$ р#(о(о!.ва"е 5 р#(о(о!.ва"е к%м мора&"#те #$е# #
ра'!#ра"#. като =(&ов#е 'а #'ме"е"#е "а "а>#о"а&"#. +арактер #
"а>#о"а&"ата (#+о&о;#.*
Като от$е&е" (амо(то.те&е" -актор Т* Па"ов ра';&е?$а (о>#а&"ата (ре$а/
в ко.то вк&GCва о!:е(тве"ата (ре$а/ в%'#та"#ето # о!ра'ова"#ето*
Стр=ва "# (е/ о!аCе/ Cе о!ра'ова"#ето/ в%'#та"#ето/ (о>#а&"ата (ре$а*
#$е#те 5 това (а "аA5о!:о ка'а"о (=мата от (о>#а&"о5#(тор#Cе(к#
-актор#/ к%м ко#то мо;ат $а (е $о!ав.т # $р=;#* Но (амото
р#(о(о!.ва"е/ "ека ак овтор#м/ (оре$ "а( "е е -актор* То е (амо
"аC#"%т/ о коAто +арактер%т реа;#ра "а (о>#а&"о5#(тор#Cе(к#. ро>е(/
(=мата от (ре$(твата # -орм#те "а (#"+ро"#'#ра"е "а то'# ро>е( (
#'ме"е"#те (о>#а&"о5#(тор#Cе(к# =(&ов#.* ТоC"о ора$# това "ам#раме/ Cе
Т* Па"ов ро(то $етаA&#'#ра (о>#а&"о5#(тор#Cе(к#те =(&ов#./ ко;ато
о(оCва като (амо(то.те&е" -актор (о>#а&"ата (ре$а* Т. (%:о е Cа(т от
(=мар"#. (о>#а&"о5#(тор#Cе(к# -актор/ "о от "е[ (&е$ва $а #'те;&#м като
(амо(то.те&е" -актор к=&т=р"о5о!ра'овате&"#те =(&ов#.* Те веCе #мат о5
(амо(тоA"о '"аCе"#е 'а -орм#ра"ето "а +арактера
КЪМ КУЛТУРНО5ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ _АКТОР5!# (&е$ва&о $а от"е(ем # #$е#те* Те
(а Cа(т от (%:"о(тта "а о!ра'овате&"ото $е&о в е$#" #&т $р=;
#(тор#Cе(к# ер#о$* Т* Па"ов о!аCе от!е&.'ва о #"тере(е" "аC#" ро&.та
"а "а>#о"а&"ата во&.* Соре$ "е;о т. е ре'=&тат от "а>#о"а&"#те #$е#*
Като от"ово >#т#ра #'(&е$ва"#.та "а _=&&е в та'# о!&а(т/ Т* Па"(S
о(оCва/ Cе )"аA5о("ов"ата Cерта "а "а>#о"а&"#./ както # "а
#"$#в#$=а&"#5+арактер/ е во&.та* По$ во&. "#е ра'!#раме о!:ото
"арав&е"#е "а "ак&о""о(т#те/ ро$е"# #&# р#$о!#т#*, @Пак там/ (* ]9B
НаA5(ет"е Т* Па"ов -орм=&#ра като (амо(то.те&е" -актор # творCе(тв( 5то
5 т=к тоA от"а(. "аро$"ото творCе(тво/ м#то&о;#.та/ като ра'$е&.
=мовете "а $ве 5 а(#м#&#ра:# # творCе(к#* Сам# о (е!е (#/ "е;ов#те
ра'(%?$е"#H 'а ро&.та "а е'#ка/ 'а о(оCе"#те $ве -="к>## "а =ма/ (а
вер"#* Но е$ва *те
1]4
8[R*6M5
ор#5ао(т* а#.
ота "а K като $а (е е'"ата U&;ар5
(ре$а # G""ото kБрока # в&о;#.та 'в#та от (о!.ва"е #'ме"е5
Fа&"ата * .а"#ето* * 5$ (ре$а/ -актор#/ K "ека ак арактер%т -орм#те
е (к# =(&о5(о>#а&"о5(о>#а&"а5K/ "о от "е. Sовате&"#те +арактера G $а
от"е5е$#" #&е H(е" "аC#Е Fо"а&"#те 5/ Т* Па"(' <#$=а&"#5"а "ак&о"5
TТВорCе(ТЕ*5'$е&.=моЕ5K5
мо?ем $а оре$е&#м творCе(твото като (амо(то.те&е" +арактеро-орм#ра:
-актор* ТворCе(твото "а е$#" "аро$ откр#ва о(о!е"о(т# "а "е;ов#.
+арактер/ то мо?е $а м= в&#.е/ "о тв%р$е ре(#&е"о :е е $а ка?ем/ Cе то
(амо(тоA"о ;# -орм#ра* К%м м#товете # т.+"ата ро&. Т* Па"ов от"а(. #
ре&#;#.та* Се;а тоA #'а$а в $р=;ата краA"о(т 5 ре&#;#.та/ както :е
в#$#м (&е$ ма&ко/ #;рае "е втор#C"а/ # $а&еC "е (ома;ате&"а ро&. 'а
-орм#ра"ето "а +арактера # "е мо?е $а (е от"е(е к%м м#товете* Т. е
(амо(то.те&е" -актор в "а>#о"а&"ата (#+о&о;#.* То&кова о("ове"/ Cе
$ор# "#:о $а "е '"аем 'а е$#" "аро$/ $о(тат%C"о е $а о'"аваме "е;овото
веро#'ове$а"#е/ 'а $а (ме в (%(то."#е $а -орм=&#раме ре$ о(о!е"о(т#* И
веро.т"о(тта $а (;ре<#м р# оре$е&."ето "а "е;ов#. +арактер #
р#в#Cк#/ "а ове$е"#ето # реак>##те м=/ е м#"#ма&"аS МG(G&ма"#те #мат
тв%р$е .("о #'ра'е"# +арактер#(т#к#/ (в%р'а"# ( #'ве$е"#те в Кора"а
като в "ар%C"#к от о("ов"# "аCа&а # о(т=&ат#*** Гр=а "а<# #(тор#># #
"аро$о(#+о&о'# $ават '"аC#те&"а те?е(т "а е$#" так%в -актор/ в&#.&
в%р+= "а<#. +арактер/ като )C=?$ата к=&т=ра,* О(о!е"о (#&е" #'ра'#те&
"а та'# #$е. е П* М=та-C#ев* ТоA #<еK
)На в(#Cко това @$%&!ок#те роме"# в !%&;ар(ката $=<ев"о(т 5 !* м* М*
С*B "#е !.+ме о!реCе"# ора$# в&#."#ето "а в#'а"т#A(ката к=&т=ра в%р+=
"#RR* @К"#;а 'а !%&;ар#те***/ (* 190B
В о("овата "а та'# к=&т=р"а #"ва'#. П* М=та-C#ев о(тав. +р#(т#."(5
;вото/ ( р#ема"ето "а което 'аоCва ра'к&а:а"ето "а !%&;ар(ката
$=<ев5kво(т/ а от там # "а !%&;ар(ката $%р?ав"о(т* )С&ав."# #
ра!%&;ар# то;ава T о.+а е'#C"#># 5 #<е тоA о5"атат%к* 5 Те+"#те
в.рва"#. "е (а !#&# е$"акв#/ k"о какв#то # ра'&#C#. $а (а (%:е(тв=ва&#
т=к оме?$= #м/ те (а ;=!е&# в рав"е"#е ( +р#(т#."(твото/ ре$(тав."о
от В#'а"т#.* Е!#Cе(твото (&е$ова5 !е/ в което !#т%т "а (тарото
!%&;ар(ко о!:е(тво "ам#ра<е (во.та 1 в%тре<"а оора/ о(ве:е"#е #
в%р+ов"а (а"к>#.*** От "е. Cере<е то (во.та 1 о(то.""а (#&а* За това
е'#Cе(к#.т ер#о$ в "а<ата #(тор#. е време "а "аA51а (та!#&"о(т в "е.*
Скоковете # реврат#те 'аоCва+а (&е$ като то'# n,\(р#о$ !е р#к&GCе"*,
@Y#т* (%C& (* 176B
О(тав.ме "а(тра"а $око&ко е рав П* М=та-C#ев в тв%р$е"#ето (# 'а
ра'р=<#те&"ата м#(#. "а +р#(т#."(твото в !%&;ар(ката "а>#о"а&"а (%$!а*
Та;Uр$е м"о;о р#мер# # тв%р$е (ер#о'"# #(тор#># $ока'ват т%кмо
о!рат"о5`ввh По(оCваме та'# "е;ова м#(%& като во$е:а в%в -орм#ра"ето от
"е;о "а kAв#'[в о("овоо&а;а: -актор как%вто е ре&#;#о'"#.т* За:ото
'"аCе"#ето "а # $в=!ор(твото "а +р#(т#."(твото ( #(&.ма/ както :е
в#$#м/ (е Jва # от м"о;о $р=;# автор# # т./ !е' (%м"е"#е/ #;рае о;ром"а
ро&. в !%&;ар(ката $=<ев"о(т/ тра$#>##/ "рав(тве"а (#(тема/ а
(&е$овате&"о # к(+= о5(ет"е<"ата (%:"о(т "а "аа>#о"а&"#. "# +арактер*
Т* Па"ов (%:о "ам#ра ро&.та "а ре&#;#.та # $в=!о. +#р(т#."(тво 5
'а #'к&GC#те&"о ва?е" -актор* М"о;о ре$# "а<#те #'(&е$овате&#
'"аCе"#ето "а ре&#;#.та 'а -орм#5
"а +арактера а"а&#'#ра Mа" Mак Р=(о* НароC"# #'(&е$ва"#. в та'# о(ока
рав# # А"то" Стра<#м#ров* )Т=р5
1]3
>#те #$ват 5 #<е тоA 5 ( "ова ре&#;#./ ко.то е (та$"о р#м#т#в"а/ т.
"е (амо =(м#ва о"а./ в%р+= ко.то (е е в%'&аме"#& рома"т#'м%т "а
!%&;ар#те/ "о ре$(тав&.ва # %&"о отр#Cа"е "а в(#Cк# -#&о(о-(к#
о(трое"#./ ко#то (е кр#е&# в "а<ето !о;ом#&(тво*, @Пак там/ (* 30B*
И Бо." Пе"ев "е ро=(ка $а о>е"# ро&.та "а то'# -актор* Но )о"е?е
$=+ов"#.т ?#вот "а о$C#"е"#те +р#(т#."# тв%р$е ма&ко е #"тере(=ва&
т=р>#те/ !%&;ар#те (а #ма&# в%'мо?"о(т $а 'аа'.т (во. е'#к/ (во.та
ре&#;#. # #'о!:о в(#Cк# о5(%:е(тве"# -орм# "а (во. !#т, @И(тор#. "а
"овата !%&;ар(ка &#терат=ра* С/ 1079/ Т* 1/ (* 182B*
Както в#?$аме/ А* Стра<#м#ров р#$ава е$"а те?е(т "а ро&.та "а
мо+аме$а"(твото/ Б* Пе"ев 5 (%в(ем $р=;а* Те'#те #м "а р%в о;&е$ (а
рот#вореC#в#* Но рот#вореC#е ".ма 5 # $вамата р#'"ават ро&.та "а
мо+аме$а"(твото 'а в&#."#ето м= в%р+= !%&;ар(к#. +арактер/ (амо Cе (а
;( о;&е$"а&# от $вете краA"# "е;ов# тоCк#*
R ЗА РОЛЯТА НА РАСОВИЯ _АКТОР # в&#."#ето м= в%р+= +арактера "'
"аро$#те (а #'#(а"# $е(етк# томове от #$ео&о'# "а "ем(к#.
"а>#о"а&-а<#5'%м/ коAто (ве?$а $о %&"а #$еа&#'а>#./ $о ="#вер(а&"о(т
ро&.та "а ра(ов#. -актор* Но 'а ра(ов#. -актор # "е;овата ро&. #<е #
Иво А"$р#C* За ра(ов#F -актор # "а>#о"а&"#. +арактер >.& рома" "а#(а #
"а<#.т #"тере(е" авт(K К#р#& Хр#(тов @)Бе&# $.во&#, С/ 100]B*
От (во. (тра"а П* М=та-C#ев р#ве?$а $е(етк# р#мер# 'а ро&.та "F то'#
-актор в%р+= !%&;ар(ката "а>#о"а&"а (%$!а # !%&;ар(кото ове$е"#K като
а"а&#'#ра ро&.та "а ;еоо&#т#ката 'а вое""о(трате;#Cе(кото о&о?е "#е #
#(тор#Cе(ката (%$!а "а Б%&;ар#те* И тоA рав#&"о 'ак&GCаваK )*** НK
като (е от$а$е $%&?#мото "а ;ео;ра-(к#. -актор # (е р#'"а.т в(#Cк#
ре' # ко(ве"# о(&е$#># от $еA(тв#ето м= в "а<ата #(тор#./ "=?"о е $а
#'т%к"е/ Cе (амо Cре' "е;о (%в(ем "е мо?е $а !%$е о!.("е"о о(о!е"ото в
"е; 1 @)К"#;а 'а !%&;ар#те***,/ (* 196B*
R
Но като а"а&#'#ра ро&.та # '"аCе"#ето "а от$е&"#те -актор# в%;`5E
"а>#о"а&"ата "# (%$!а # +арактер/ тоA о(оCваK )Яв"о е/ (&е$овате&"о
"аре$ # окраA (оме"ат#те ра'&#C"# =(&ов#. # -актор#/ коAто в е$#"
5\5, $р=; (&=CаA 5 ;$е о5(#&"о/ ;$е о5(&а!о/ (а ока'ва&# в&#."#е
в%р+= #(тF55Cе(к#. "# ?#вот/ тр.!ва $а (е $#р# в то. ?#вот $еA(тв#ето #
"а ".как%в L о5(е>#а&е" -актор* Яв"о е о5"атат%к/ Cе това $еA(тв#е
:е $а е &
о(о!е"о (#&"о # $%&!око/ :ом като (е ра'ро(т#ра&о е$"акво в%р+= "аKhha
в%"<"а # в%тре<"а #(тор#./ #'в#кваAк# # т=к/ # там .в&е"#. е$"ак%/
(%:"о(тта (#/ а :е $а е # о(о!е"о траA"о/ :ом като м#"а&о # "а(то.:е
т%A м"о;о (# р#&#Cат* @Пак тамB
Ко;ато ;овор# 'а ро&.та "а ;е"ет#C"#. -актор/ Т* Па"ов от (во. (a5*
#'а$а в "ер#ем&#в# #(тор#Cе(к# # "а=C"о "евер"# краA"о(т#* Так* ,1
#<е/ Cе )е$"аквата -#'#о&о;#Cе(ка (тр=кт=ра = #"$#в#$#те "а $а$е" K5
h51 ре$о&а;а # е$"акв# (#+о&о;#Cе(к# Cерт#,* И $ава #'о!#&#е от
р#ме5вр%'ката ме?$= -ормата "а мо'%ка # +арактера "а Cовека "ар#меK
коре&а>#.та ме?$= о!:#. ра'мер "а ор;а"#'ма # о!ема "а мо'%ка/ коAтKK
1]9
оре$е&. веCе #"те&#;е"т"о(тта/ =ма # +арактера "а #"$#в#$а*
Ув&еCе"#.та "а Т* Па"ов в коре&а>#.та ме?$= р%(т # мо'%к (т#;ат $о там/
Cе ( ра'мера "а ?е"(кото т.&о тоA о!.(".ва # )о5"#(к#те =м(тве"#
в%'мо?"о(т# "а ?е"#те,* @По5о$ро!"о в?* Па"ов/ Т* П(#+о&о;#. "а !%&;*
"аро$***/ (* 81B
Ге"ет#C"о ра(овата ре$оре$е&е"о(т 'а Т* Па"ов е (в%р'а"а (амо (
-#'#о&о;#Cе(ката ко"(тр=к>#. "а от$е&"#. "аро$* За ра'&#ка от Т* Па"ов
"а/ ра(ов#. !е&е; П* М=та-C#ев от$е&. м"о;о о5;о&.мо # <#роко
в"#ма"#е* И "а#(т#"а 5 как мо?е $а (е отреCе (е>#-#ката в "аC#"а "а
реа;#ра"е/ в ро.вата "а о("ов"# +арактеро&о;#C"# Cерт#/ "а во&.та/ "а
темераме"та/ = ре$(тав#те&#те "а ?%&тата ра(а/ как мо?е $а (е отрекат
".ко# (е>#-#C"# о(о!е"о(т# = ре$(тав#те&#те "а Cер"ата ра(а/ "а Хомо
ара!#к=( #&# "а !.&ата ра(а* Ра'!#ра (е "#е # т=к "е !#ва $а
а!(о&Gт#'#раме/ както в#"а;# ; !#&о $о (е;а/ ро&.та "а ;е"ет#C"ата
$а$е"о(т/ 'а:ото #(тор#Cе(к#те # (о>#а&"# =(&ов#./ ре&#;#.та/
о!ра'овате&"#. -актор мо;ат $а рео$о&е.т/ $а ;# #'тр#.т/ $а #'рав".т
м"о;о от ра(ов#те ра'&#C#. като о(тав.т (амо о"ова/ което "е о$&е?# "а
#'тр#ва"е # #'м#ва"е 5 >вета "а ко?ата/ в#$%т "а pо(ата/ $ор# #
-#'#Cе(ката (тр=кт=ра "а т.&ото* Но # те $ор# (а $о(тат%C"#/ 'а $а
"а&а;ат оре$е&е"# #"$#в#$=а&"# # "а>#о"а&"# ра'&#C#./ (в%р'а"# (
'аC#"а "а ?#вот # т* "*
Н#ко&а Кр%(т"#ков о$$%р?а (%:ата #$е.K )ТоA @!%&;ар#"%т 5 !* м* PO* С*
B р#"а$&е?# к%м е$"а ра(а/ ко.то ако # $а е о(та"а&а "а'а$/ о(о!е"о '
ра'в#т#ето "а в#(ок# (о>#а&"# C=в(тва/ "о от $р=;а (тра"а е "а$аре"а/
(амо!#т"а/ както ка'ват/ "аA5о$=+отворе"а от в(#Cк# $р=;# ра(#*
Не;ов#те 'е?ов"# (тра$а"#. от $р=;а (тра"а (а ;о "арав#&# #'в%"ре$"о
?#&ав/ "а(55'AC#в # =ор#т,* @Кр%(т"#ков/ Н* О#т 'а (#+о&о;#Cе(к#
а"а&#' "а "а<#. ;е:е(тве" ?#вот* С/ 1088/ (* 46B
В "аA5"ово време "а то'# -актор о!р%:а в"#ма"#е # Н#ко&аA ХаAтов* h**
Не в(#Cк# (евер"# "аро$# (а "а %рва о'#>#. 5 #<е тоA 5 "о . м#
;е мо?е &# $а (е отреCе ;е"ет#C"ото "а(&е$(твоJ Кр%втаJ З"а./ Cе :.<е
"а ра(#'%м/ "о ко&кото $а м= (е мр%:#м "а ра(#'ма/ в "е;о #ма а;о
о=C#те&"а #(т#"аK #ма (# "аро$#/ "а ко#то т%A #&# #"аCе #м в%рв# е от
вCера*** В(е #м в%рв#/ "е'ав#(#мо от времето/ к&#мата/ о!(та"овка5h5
@С/ )Трак#.,/ 100]/ Q4/ (* 9B
Iо (е от"а(. $о !%&;ар(к#. ;е"ет#Cе" т# о!аCе/ Т* Па"ов е рав 5 = "а(
Tаа'в$е е$"а ;е"ет#C"а ме<ав#>а/ което е &о$ "а #(тор#Cе(к#те ро>е(#/
е&# (е "а$ "а<ата 'ем.* Т. #ме""о $ава о("ова"#е # "а К* ИреCек $а OK
)В%"<"#.т в#$ "а !%&;ар#те е м"о;о ра'&#Cе"* О!: !%&;ар(к# т# @ИреCек/
К* К".?е(тво Б%&;ар#.* С/ 1200/ (* 77B
ТоC"о о!рат"ото м#(&# о в%ро(а А* Стра<#м#ров* )У(та"ове" !%&5K т#
#ма* И ако тоA "е е (тро;о о-орме"/ това (е $%&?# "а о!(то.те&5K/ Cе
"#е 'аемаме #в#>а от (ре$#'ем"омор(к#. о.(/ в коAто (е ре&#5
5K??#. т# (%( (евер"#.*, @Стра<#м#ров/ А* )На<#.т "аро$,/ (* 33B
РОЛЯТА НА ГЕОГРА_СКИЯ _АКТОР/ о о$о!#е "а #(тор#ко5(о#а&5
* 5'а(т%е"а от от #'к&GC#те&"о ;о&.м !роA #'(&е$овате&#* Не:о овеCе
1]7
O
5 "е е$#" #'(&е$овате& (е е о#та& $а о!.("# >.&ата (&о?"о(т "а "а<ето
#(тор#Cе(ко ра'в#т#е #ме""о ( ;ео;ра-(кото о&о?е"#е*
О:е Ботев от$ава $%&?#мото "а Ба&ка"а* @)Ба&ка"%т ее +аA$=<ка е(е",/
)M#в е тоA/ ?#в е там "а Ба&ка"а, # т* "*B Соре$ ]* Сто."ов ро&.та "а
Ба&ка"а/ # в <#рок (м#(%& "а ;ео;ра-(к#. -актор/ в'ема о:е о5в#$#м#
(тоA"о(т# # ре$оре$е&е"#. 'а в&#."#ето м= в%р+= "а>#о"а&"#. "#
+арактер* О(о!е"о в )За#(к#те, тоA "е ро=(ка "#то е$#" моме"т/ ".ма
;&ава в к"#;ата/ в ко.то тоA $а "е (ре в"#ма"#ето (# в%р+= -акта ко#
от момCетата от ко. Cа(т "а Б%&;ар#. (а # "аA5Cе(то (амо о то'# '"ак
тоA е ;отов $а #'$%ра >.&а "аро$ове$Cе(ка "#<ка 'а +арактера/
;еро#'ма/ м%?е(твото` # р* За "е;о трак#A>#те # (ре$"о;ор>#те (а ( о5
в#(око "а>#о"а&"о (амо(%'"а"#е/ <о#те %к от И+т#ма" (а "араво !ок&=к
5 $ока'а"# (тра+&#в># # ре$ате&# 5 а (евер".к%т е аат#Cе"/ 'атворе"/
!е'ра'&#Cе" к%м о$;отовката "а в%(та"#ето/ "а "е;о м= &#(ват о"е'#
#$еа&#/ ко#то #мат (ре$"о;ор(к#те !="тов"#>#* Затова # тоA (#е (#&"#
+=&# к%м +ората от Тро."(ко @# "е (%в(ем !е' о("ова"#еB/ Тетеве"(ко/ 'а
ко#то ре$(тавата 'а т=р(ката в&а(т като в&а(т "а #'е$"#># е '"аC#те&"о
о5!&е$а отко&кото това е в ^?"а Б%&;ар#.*
5S
От к%$е (а $о<&# воево$#те 5 # о5(тар# # о5"ов# в%в
ре$рево&G>#о""#те (+ватк# ( оро!#те&. # в%в времето "а Ар#&(кото
в%(та"#е 5 #та (е тоA* Не от Д="ава #&# от $р=;а$е/ а от )"а"#'а"#те
като м%"#(та в(е о е$"а &#"#./ в(е в о$"о?#ето "а (тара &а"#"а
Коте&/ С&#ве"/ Z#ка* Ка&о-ер/ Кар&ово/ Кор#в:#>а***,
И о:еK )!а&ка"(ка во$а/ ра'ме(е"а ( !=кова <=ма/ (а #&# (тар#те
воAво$# Кара Та"а(/ А&т%" Сто."/ Кар%C&#.та/ Кара Ко&G/ До"Cо Вата+%т*
Па"аAот Х#тов/ Ха$?# Д#м#т%р/ Кара$?ата # м"о;о $р=;# ре$ве(т"#># "а
!%&;ар(кото в%'ра?$а"е/ а "е м#р#'&#вата к&а$е"Cова # а'ма<ка во$а,
@Сто."ов/ ]* В* Лев(к#* С/ 1026/ (* 872B
ЛG!е" Караве&ов (%:о (C#та ;ео;ра-(к#. -актор "е (амо 'а м"о;K ва?е"/
"о # 'а о("ове" в "а<ата "а>#о"а&"а (%$!аK )Б%&;ар(к#.т "аре; "#ко;а "е
е !#& вере" "а (=&та"а/ както "е (а м= !#&# вер"# # $р=;#те +р#(т#."(к#
"аро$# # "аро$"о(т#/ ко#то "а(е&.ват Ба&ка"(к#. о&=о(тр(K а ако то'#
"аро$ е т%р.& овеCе от ;%р>#те # от (%р!#те т=р(кото #;о/ те X това
от"о<е"#е "#е тр.!ва $а о!в#".ваме "е "е;о/ "о ;ео;ра-(кото о&о?F "#е
# а;ро"омок&#мат#Cе(к#те (воA(тва "а о"а. 'ем./ ко.то тоA "а(е&.ваR
@Караве&ов/ Л* С%!р* (%C*/ Т* 2/ С/ 1099/ (* 110B*
В%р+= ро&.та "а ;ео;ра-(к#. -актор (#&"о ак>е"т#ра # ;о&ем#.т ;ар(к#
&#терат=рове$ Ив* Z#<ма"ов* )Ако р# в(#Cк# т#. в#(ок# мораF каCе(тва
!%&;ар#"%т (е в%'ро$# о5к%("о от $р=;#те !а&ка"(к# "аро$#/ тf (е $%&?#
(амо "а краA"о "е!&а;ор#.т"ото 'а то;ава<"#те =(&ов#. ;ео;рF (ко
о&о?е"#е "а "е;овото отеCе(тво* Ле;"а&а в >е"т%ра "а $%р?авF
@веро.т"о Z#<ма"ов #ма ре$ в#$ Ба&ка"#те 5 !* м* М* С*B 'а;=!#&а (воK
во$аC# # (во.та #"те&#;е">#./ кр%(то(а"а от "аA5ва?"#те вое""# %т
&%т"о ко&о"#'=ва"а от 'авоевате&. в%в в(#Cк# (трате;#Cе(к# ;ра"#те
1]2
кра#:а/ о$&о?е"а "S !%$е (%в(ем 'а$=<еа р=м%"#*, @Z#<ма$оа На ро&.та
"а БаH 5ДС"#;а 'а !%&;ар#те 5"а !%&;ар(ката "аK 5Какво е м.(т(; K
м# в "а<ата "ароF 5K Iо (е от"а(.5 a r!аCе тоA "е е то*т' S
SРе$#>ата от $р5/K Z./ както то 5Стра"ата*
аето
/5о*т.та ам# арак5ава в `етата ;ов $а вото #
1ВYИ И
5овката 5рек#те * 5* @# "е 5. в&а(т * ^?"а
во&G>#5h #та в(е о I#ка/
в$а (тар#те 66 Вата+%т* ре(т"#># "а во$а,*
S 'а м"о;о р(к#.т "ароK т # Др=;#те
#;о/ то " о&о?е5оA "а(е&.ва,
\о&ем#.т !%;*5(ок# мора&" ;"аро$#/ т(U 5K'#. ;ео;ра(55а $%р?ава ;=!#&а
(воеK * Jе""# %т#5Kк# ;ра"#>#
кра#:а/ о$&о?е"а "а е$#" те?%к -ео$а&е" ре?#м/ Б%&;ар#. р#(к=ва<е $а
!%$е (%в(ем 'а$=<е"а* Не такава ?е(тока !е (%$!ата "а ;%р>#/ (%р!# #
р=м%"#*, @Z#<ма"ов/ Ив* И'!ра"# (%C#"е"#.* С/ 1093/ Т* 1/ (* 78B
На ро&.та "а Ба&ка"а от$е&. (%ответ"о м.(то # П* М=та-C#ев/ като в
)К"#;а 'а !%&;ар#те, #ма >.&а ;&аваK )Ро&.та "а &а"#"ата 'а
(%+ра".ва"ето "а !%&;ар(ката "аро$"о(т,*
5S
Какво е м.(тото "а р#ро$"#. -актор в #'(&е$ва"#.та "а $вамата ;о&ем# в
"а<ата "аро$о(#+о&о;#. 5 Т* Па"ов # А* Стра<#м#ровJ +
Iо (е от"а(. $о Т* Па"ов/ тоA м= от$ава о$о!ава:о (е '"аCе"#е* За "е;о
о!аCе тоA "е е то&кова ре<ава: #&# о"е "е е рав"о(тое" ( #(тор#Cе(к#.
# оре$#>ата от $р=;# -актор#/ "а коAто тоA ра'C&е".ва
о!:е(тве"о#(тор#5Cе(к#./ както това е/ $а реCем/ = А* Стра<#м#ров*
)Стра"ата/ ко.то е окр#та ( в#(ок# (та&# # +ре!ет# # #ма (ка&#(т/
"ера$о(те" в%"<е" в#$ @това "е е тоC"о така/ :о (е от"а(. $о Б%&;ар#.
5#ме""о като ;ео;ра-#. Б%&;ар#. е е$"а от "аA5"а$аре"#те (тра"# 5 !* м*
М* С* B ( коAто ро#'ве?$а т%?"о/ 'а$=<ава:о веCат&е"#е/ к=&т#в#ра
=SAа(е5&е"#ето веC"о (ер#о'"о/ мраC"о ".какво/ веC"о (=рово # 'атворе"о
в (е!е (# "а(трое"#е/ което о(тав. (воео!ра'е" отеCат%к в%р+= >.&ото
(#+#Cе(ко (амоC=в(тв#е*** И о!рат"о/ (тра"ата/ окр#та ( веC"о'е&е"#
&а"#"#/ кра(#в#/ !е'краA"о ра'"оо!ра'"# # веC"о (ме".:# (е &а"$<а-т#/
(%'$ава = "аро$а "а(трое"#е ве(е&о/ ра$о(т"о/ $а?е &еком#(&е"а***, И
'ак&GCаваK )В&#."#ето .а ;ео;ра-(кото оCерта"#е "а 'ем.та в%р+=
(#+#ката "а $а$е" "аро$/ ако "е е о;ром"о/ в%в в(ек# (&=CаA е
$ото&кова '"аC#те&"о/ Cе 'а(&=?ава (ер#о'"о в"#ма"#е/ като е$#" от
второ(тее""#те # $а?е трето(тее""#те -актор# вр# о!ра'=ва"ето "а
"а>#о"а&"#. +арактер,* @Па"ов/ Т* П(#+о&о;#.***/ (* 161B
По от"о<е"#е ро&.та "а ;ео;ра-(к#. -актор Т* Па"ов в&#'а в $#рект"о H
-от#вореC#е ( А* Стра<#м#ров/ 'ав%р<#& ;ео;ра-#. в ZвеA>ар#.*
Стра<#м#ров/ както е #'ве(т"о/ р#$ава #'к&GC#те&"о '"аCе"#е "а
;ео;ра-(кото ме(тоо&о?е"#е 'а о(о!е"о(т#те "а е$#" "аро$/ като $ор#
оре$е&. ет т#а qU&;ар(к# +арактер#/ ( о;&е$ "а +арактеро&о;#C"#те
о(о!е"о(т#/ (в%р'а"# ( а(о!е"о(т#те "а ;ео;ра-(к#. раAо"/ коAто това
"а(е&е"#е о!#тава* ТоA/ ?#то е #'ве(т"о/ $е&# !%&;ар#те "а м#'##>#/
траAк#A>#/ р=>#/ маке$о"># <о#*
Т* Па"ов "е р#ема "а&#C#ето "а такова ра'"оо!ра'#е от +арактер# "а
g;аа ма&ка ;ео;ра-(ка тер#тор#.* )На р%в о;&е$ м"о;о е(те(тве"о е
като ; &#/ Cе в(#Cк#те те'# о(о!е"# в#$ове =(троA(тва "а ов%р+"о(тта
о(тав.т р.'%к отеCат%к в%р+= +арактера "а "а(е&е"#ето в (%ответ"#те
о!&а(т#* Y#ар Cе -акт#Cе(к# в Б%&;ар#. това "е (е 'а!е&.'ва/ ".ма
(%м"е"#е/ Cе #ма/ Gве(т"а ра'&#ка/ "о т. е Cе(то то&кова "#:о?"а/
ро.в.ва (е в то&кова 555"(#/ Cе е "ео!+о$#ма м"о;о ;о&.ма в"#мате&"о(т
# ;р#?&#во(т/ 'а $а
*R* оре$е&е"#* Пр#C#"ата 'а това (е кр#е в о!(то.те&(твото/ Cе (ама о
K# Б%&;ар#. е тв%р$е ма&ка (тра"а/ !&а;о$аре"#е "а което о!:=ва"ето
а(е&е"#ето в рав"#"#те/ &а"#"#те # р#мор(к#те о!&а(т# е тв%р$е
K # #"те"'#в"о # тв%р$е Cе(то "е (о(о!(тв=ва 'а (#+о&о;#Cе(кото K
*о!.ва"е "а от$е&"#те е&еме"т#, @Пак там/ (* 168B
1]0
Т* Па"ов/ 'а ра'&#ка от Стра<#м#ров/ м"о;о (#&"о # (тр%в"о ра';&е?$а
ро&.та "а ;ео;ра-#.та "е като ре&е-/ а като ме(тоо&о?е"#е # ( това
ме(тоо&о?е"#е "а Б%&;ар#. )като мо(т ме?$= А'#. # Евроа, тоA т%р(#
ар;=ме"т# 'а "а<ата #(тор#Cе(ка (%$!а/ а от там # "а о(о!е"о(т#те "а
"а<#. "а>#о"а&е" +арактер* Не;овата те'а 'а ро&.та "а Р=(#. о
от"о<е"#е "а !%&;ар(к#те (%$!#"# в ро$%&?е"#е "а векове е #'>.&о
(в%р'а"а ( "еA"#те #"тере(#/ рем#"ава:# ре' !%&;ар(ката ;ео;ра-(ка
оре$е&е"о(т* Те/ макар # в#"а;# (ор"#/ в#"а;# о!ект "а р=(о-#&(к# #
р=(о-о!(к# (тра(т#/ както # $а !%$ат т%&к=ва"#/ "е мо;ат $а !%$ат
ре"е!ре;ва"#* От ;еоо&#т#Cе(кото о&о?е"#е "а Б%&;ар#. Т* Па"ов
(%в(ем рав#&"о #'ве?$а >.&ата *#етор#./ (%:"о(т/ ра'в#т#е "а
!%&;ар(к#. "а>#о"а&е" в%ро(/ а от там # #(тор#Cе(к#те $рам# "а
Б%&;ар#. # "а о(та"а&#те "аро$# от то'# раAо"*
Като о(о!е" ;ео;ра-(к# -актор/ $еA(тв=ва: о!аCе (амо(то.те&"о в%р+=
!%&;ар(к#. +арактер/ Т* Па"ов оре$е&. КЛИМАТА "а Б%&;ар#./ като
о(оCва/ CеK )тоA е #'#;ра& #'ве(т"а ро&./ "о в "#как%в (&=CаA
%рво(тее""а, @Пак там/ (* 113B*
И(тор#.та 'а "е;о (%:о е (амо(то.те&е" -актор* С&е$ва (е от!е&е?#
кате;ор#C"ата о'#>#. "а Т* Па"ов/ Cе тоA "е р#'"ава !%&;ар(ката
$=<ев"о(т $а е ре'=&тат от (&ав."о!%&;ар(кото оме(ва"е* А Cе е такава/
каквато J* оре$е&. (#&"#. ра!%&;ар(к# ;е"/ ре"е(е" р# 'а(е&ва"ето
#м о "а<#те 'ем#*
На ;ео;ра-(к#. -актор #'к&GC#те&"о в"#ма"#е от$е&. # !а:ата "F
евроеA(кото 'ако"о$ате&(тво Zар& Мо"те(кUо* О#(ваAк# +арактера "F
"аро$#те/ тоA Cе(то $о(т#;а $о !=ква&"о о!в%р'ва"е "а т.+"ата
;ео;ра-(ка $а$е"о(т ( +арактера #м/ а от там (е о#тва $а $е-#"#ра #
+арактера еK 'ако"о$ате&(твото/ "а което (&е$ва $а (е о$C#".ват* Така
'а #"$#A>#те #<е $о(&ов"оK )Iа(т&#в к&#мат/ коAто ра?$а C#(т# "рав# #
(%'$ава крот 'ако"#*, С&е$овате&"о 'а$аCа "а 'ако"о$ате&./ (оре$ "е;о/
е $а (%'$а так#ва ;ра?$а"(к# 'ако"#/ ко#то $а "е рот#во$еA(тв=ват "а
к&#мата/ кат =тоC".ваK )Ако е в.р"о/ Cе +арактер%т "а =ма # (тра(т#те
"а (%р>ето #'в%"ре$"о ра'&#C"# в ра'&#C"#те к&#мат#/ то;ава 'ако"#те (а
$&%?"# (%ответ(тв=ват # "а ра'&#C#ето "а (тра(т#те/ # "а ра'&#C#ето "а
+арактер те, @Мо"те(кUо/ Z* За $=+а "а 'ако"#те* С/ 1024/ (* 162B*
Ако Мо"те(кUо "# =вер.ва/ Cе 'а$%&?е"#ето "а 'ако"#те е $а от;овор; "а
+арактера "а "аро$#те # $а (а (%о!ра'е"# ( ;ео;ра-#.та # к&#мата/ то aH
"атат%<"ата краCка/ ко.то рав# Р=(о/ е (&е$"атаK )Правото тр.!ва $а
така =(трое"о/ Cе $а мо?е $а в%'#тава/ $а -орм#ра )ро(вете"/ =ме"
$о!ро$ете&е" "аро$,* И"аCе ка'а"оK %рвата те'а "а Мо"те(кUо 5 'ако"%т
е !&#'о $о "а>#о"а&"#те (е>#-#к# # $а ;# отра'.ват/ (е "=?$ае от вт(т+
та'# "а Р=(оK 'ако"%т $а мо?е $а в&#.е "а те'# (е>#-#к#/ $а ;# #'=;m
ко;ато е "=?"о $а ;# о!&а;оро$.ва* Ако #ма # трета краCка 5 т. е в
#$е.тK о"ова 'р.&о ;ра?$а"(ко о!:е(тво/ което # $о $"е( (# е меCта 'а
о&#т(' " -#&о(о-#/ к%м което CовеCе(твото веC"о (е (трем# # "#ко;а "е
$о(;#
146
Т* Па"ов/ 'а ра'&#ка от Стра<#м#ров/ м"о;о (#&"о # (тр%в"о ра';&е?$а
ро&.та "а ;ео;ра-#.та "е като ре&е-/ а като ме(тоо&о?е"#е # ( това
ме(тоо&о?е"#е "а Б%&;ар#. )като мо(т ме?$= А'#. # Евроа, тоA т%р(#
ар;=ме"т# 'а "а<ата #(тор#Cе(ка (%$!а/ а от там # "а о(о!е"о(т#те "а
"а<#. "а>#о"а&е" +арактер* Не;овата те'а 'а ро&.та "а Р=(#. о
от"о<е"#е "а !%&;ар(к#те (%$!#"# в ро$%&?е"#е "а векове е #'>.&о
(в%р'а"а ( "еA"#те #"тере(#/ рем#"ава:# ре' !%&;ар(ката ;ео;ра-(ка
оре$е&е"о(т* Те/ макар # в#"а;# (ор"#/ в#"а;# о!ект "а р=(о-#&(к# #
р=(о-о!(к# (тра(т#/ както # $а !%$ат т%&к=ва"#/ "е мо;ат $а !%$ат
ре"е!ре;ва"#* От ;еоо&#т#Cе(кото о&о?е"#е "а Б%&;ар#. Т* Па"ов
(%в(ем рав#&"о #'ве?$а >.&ата #(тор#./ (%:"о(т/ ра'в#т#е "а !%&;ар(к#.
"а>#о"а&е" в%ро(/ а от там # #(тор#Cе(к#те $рам# "а Б%&;ар#. # "а
о(та"а&#те "аро$# от то'# раAо"*
Като о(о!е" ;ео;ра-(к# -актор/ $еA(тв=ва: о!аCе (амо(то.те&"о в%р+=
!%&;ар(к#. +арактер/ Т* Па"ов оре$е&. КЛИМАТА "а Б%&;ар#./ като
о(оCва/ CеK )тоA е #'#;ра& #'ве(т"а ро&./ "о в "#как%в (&=CаA
%рво(тее""а, @Пак там/ (* 113B*
И(тор#.та 'а "е;о (%:о е (амо(то.те&е" -актор* С&е$ва (е от!е&е?#
кате;ор#C"ата о'#>#. "а Т* Па"ов/ Cе тоA "е р#'"ава !%&;ар(ката
$=<ев"о(т $а е ре'=&тат от (&ав."о!%&;ар(кото оме(ва"е* А Cе е такава/
каквато + оре$е&. (#&"#. ра!%&;ар(к# ;е"/ ре"е(е" р# 'а(е&ва"ето #м
о "а<#те 'ем#*
На ;ео;ра-(к#. -актор #'к&GC#те&"о в"#ма"#е от$е&. # !а:ата "F
евроеA(кото 'ако"о$ате&(тво Zар& Мо"те(кUо* О#(ваAк# +арактера ";*
"аро$#те/ тоA Cе(то $о(т#;а $о !=ква&"о о!в%р'ва"е "а т.+"ата
;ео;ра-(ка $а$е"о(т ( +арактера #м/ а от там (е о#тва $а $е-#"#ра #
+арактера к 'ако"о$ате&(твото/ "а което (&е$ва $а (е о$C#".ват* Така
'а #"$#A>#те тKg #<е $о(&ов"оK )Iа(т&#в к&#мат/ коAто ра?$а C#(т#
"рав# # (%'$ава крот5*F 'ако"#*, С&е$овате&"о 'а$аCа "а 'ако"о$ате&./
(оре$ "е;о/ е $а (%'$;;5так#ва ;ра?$а"(к# 'ако"#/ ко#то $а "е
рот#во$еA(тв=ват "а к&#мата/ к;, =тоC".ваK )Ако е в.р"о/ Cе +арактер%т
"а =ма # (тра(т#те "а (%р>ето 5#'в%"ре$"о ра'&#C"# в ра'&#C"#те
к&#мат#/ то;ава 'ако"#те (а $&%?"# K (%ответ(тв=ват # "а ра'&#C#ето "а
(тра(т#те/ # "а ра'&#C#ето "а +арактK те, @Мо"те(кUо/ Z* За $=+а "а
'ако"#те* С/ 1024/ (* 162B*
Ако Мо"те(кUо "# =вер.ва/ Cе 'а$%&?е"#ето "а 'ако"#те е $а от;ов5"а
+арактера "а "аро$#те # $а (а (%о!ра'е"# ( ;ео;ра-#.та # к&#мата/ те
"атат%<"ата краCка/ ко.то рав# Р=(о/ е (&е$"атаK )Правото тр.!ва $а
(R5* така =(трое"о/ Cе $а мо?е $а в%'#тава/ $а -орм#ра )ро(вете"/
=м;F $о!ро$ете&е" "аро$,* И"аCе ка'а"оK %рвата те'а "а Мо"те(кUо 5
'ако"%т K е !&#'о $о "а>#о"а&"#те (е>#-#к# # $а ;# отра'.ват/ (е
"=?$ае от втK;h та'# "а Р=(оK 'ако"%т $а мо?е $а в&#.е "а те'#
(е>#-#к#/ $а ;# #'R5ко;ато е "=?"о $а ;# о!&а;оро$.ва* Ако #ма # трета
краCка 5 т. е в #$е*J о"ова 'р.&о ;ра?$а"(ко о!:е(тво/ което # $о $"е(
(# е меCта 'а о&#тK # -#&о(о-#/ к%м което CовеCе(твото веC"о (е (трем#
# "#ко;а "е $о(т
146

Rтова Uр(# '#. "а .#те k макар
k538КТО И
&екото
5ор#./
5 5>Cе(5
'%р+= о(оC5
;ое&е?#
$=<ев5$квато .
"а<#те
$ата "а тера "а
K 5;ра-(ка ктера "а X>#те тоA 'а кротк#
5h' (%'$а$е Fата/ като %р>ето (а K$%?"# $; *арактер#5
от;овор.т Kата/ то о5F Fва $а !%$е е"/ =ме" ; 'ако"%т 5\ F от втора 5]
;# #'ме"i 5 в #$е.таK5о&#то&о# "е $о(т#;а***
Така а!(о&Gт#'#ра"/ ;ео;ра-(к#.т -актор е о$&о?е" "а о(тра кр#т#ка от
То$ор Па"ов* )И т%A/ р# в%ро(а 'а к&#мата 5 #<е тоA 5 "#е (е
(!&%(кваме ( м"е"#./ ко#то р##(ват "а к&#мата ре=ве&#Cе"о '"аCе"#е*
Така Мо"те(кUо е$ва &# "е р##(ва в(#Cк# Cерт# "а "а>#о"а&"#. +арактер
(амо "а в&#."#ето "а к&#мата*, @Y#т* (%C*/ (* 87B
И Т* Па"ов (е +в%р&. в е$"а ро(тра""а кр#т#ка "а тв%р$е"#.та "а
Мо"те(кUо/ Cе ;оре:#"#те ора?$ат # ра'в#ват = "аро$#те (тра+&#во(т/
като $ава о!#&"# о!рат"# р#мер# от #(тор#.та "а ара!#те/ ет#о>#те #
т* "* Не (то# така (оре$ "е;о # в%ро(%т ( ?е(токо(тта/ ко.то (оре$
Мо"те(кUо (%:о (е ора?$а от ;оре:#. к&#мат* )Н#е (е (ре:аме ( "е. в
#(тор#.та "а в(#Cк# "аро$#/ (ре:аме . в Г%р>#./ Р#м/ Ита&#./ И(а"#./
А";&#./ Р=(#./ така/ както # в Е;#ет/ А(#р#./ Пер(#.*, @Пак там/ (*
87B
Но в $р=;# от р#ве$е"#те от Мо"те(кUо р#мер# тоA (е (%;&а(.ва ( "е;о*
)Н.ма (%м"е"#е/ Cе к&#мат%т #;рае ва?"а ро&. р# о-орм."ето "а
темераме"та/ о(ре$(твом в&#."#ето (# в%р+= -="к>#о"#ра"ето "а
ор;а"#'ма* О:е Х#ократ от!е&.'ва/ Cе а'#ат(к#те "аро$# о!&а$ават
?&%Cе" темераме"т/ от(&а!е" от ;оре:#. к&#мат* В те+"#. ор;а"#'%м
(тават #"те"'#в"о в%тре<"о ;оре"е/ в(&е$(тв#е "а което '"аC#те&"о (е
"ама&.ва (#&ата "а в%тре<"#те ро.в&е"#.*, @Пак там/ (* 87B
Па"ов >#т#ра -ре"(к#. (#+о&о; _=&&е @)П(#+о&о;#. "а -ре"(к#. "аро$,B/
коAто #'(&е$ва в&#."#ето "а ;оре:#"#те в%р+= $в#?е"#ето "а кр%вта #
$р=;#те теC"о(т# в т.&ото* )Ст=$%т (оре$ _=&&е/ "арот#в/ =ве&#Cава
'$рав#"ата # (#&ата "а т.&ото/ като (%$еA(тв=ва 'а о5#'о!#&"о +ра"е"е
# #о5рав"омер"о ра'ре$е&."е "а ве:е(твата о >.&ата (%вк="о(т "а
ор;а"#те*,
Т* Па"ов о(оCва # тв%р$е"#.та "а П#та;ор/ (оре$ ко;ото )#'&#<%к%т
ме("а +ра"а р#$ава "а Cовека # "аро$#те "е:о $#во # (=рово/ $окато
'&о=отре!ата ( ра(т#те&"а +ра"а от(&а!ва о!=?$е"#.та к%м
$е.те&"о(т*** П&емето То$а/ което ?#вее в И"$=(та" # (е +ра"#
#'к&GC#те&"о ( м&.ко/ (е е'ав# (%( (во.та крото(т*, @Пак там/ (* 87B
З"аC#те&"о м.(то "а ;ео;ра-(к#. -актор 5 "о веCе като ;еоо&#т#ка
5от$е&.т в #'(&е$ва"#.та (# ре$ $р=;# =Cе"#* Те ;о от"а(.т к%м
)=(тоAC#в#те, -актор#/ в&#.&# в#"а;# в%р+= "аро$ое+#&о;#.та "а
!%&;ар#те* )Б%&;ар#те/ # $р=;#те "а(е&.ва:# !а&ка"(к#те кр%(тов#:а
"аро$#/ #'#тват в (во. ор#Cе(к# ?#вот о(то.""о/ макар # #'ме".:о (е
ре' от$е&"#те векове #
&/ в%'$еA(тв#ето "а ;еоо&#т#ката* Геоо&#т#Cе(к#.т -актор в&#. в%р+=
;ар(ката #(тор#. Cре' -орм#ра"ето "а "а>#о"а&"ата (%$!а "а "аро$а* о;о
Cе(то "е;овото в%'$еA(тв#е в%р+= #(тор#Cе(к#те ро>е(# е !#&о *5'а:о*
То'# -актор &е?# в о("овата "а веков"#. ко"-&#кт ме?$= !%&;а5*K
В#'а"т#./ ме?$= Б%&;ар#. # варвар(к#те "а<е(тв#./ в (%ер"#Cе(т5ме?$=
В#'а"т#. # Заа$а 'а о&#т#Cе(ко # $=+ов"о в&#."#е в Ор#е"та*
ко това е оре$е&#&о в%'+о$а # а$е"#ето "а !%&;ар(ката $%р?ава # (е
ра'#&о "ео(ре$(тве"о в%р+= ?#вота # (#+#ката "а "аро$а/ "а(е&.ва&
141
о&етата от $вете (тра"# "а Хем=(*, @И"-орма>#о"е" !G&ет#"/ #'$* "а
Ака$ем#C"#. (%вет "а СУ )Св* К&* О+р#$(к#,/ #'в%"ре$е" !роA/ ;о$* 8/
$екемвр# 1001B*
За ро&.та "а ;ео;ра-(к#. -актор # в&#."#ето м= в%р+= +арактера
ра'(%?$ава # Н#ко&аA ХаAтов в (во.та &#терат=р"а а"кета/ =!&#к=ва"а в
(* )Трак#.,* Там тоA >#т#ра (%C#"е"#ето "а _&ав#A Ве;е">## Ре"ат
) Кратко #'&о?е"#е "а вое""ото $е&о,/ #(а"о око&о OP в* р* Хр* ко;ато
Р#м веCе треер# ре$ "аора "а варвар#те*,В това (%C#"е"#е (е ка'ва/
Cе р#м&."#те (а от!.;ва&# $а 'а(#&.ват в &е;#о"#те (# "ово!ра"># от
G?"#те ре$е&# "а #мер#.та* З"ае&# (а/ Cе "ово!ра">#те5G?".># мо;ат $а
#мат #'о!ретате&е" =м/ $а (а !%р'#/ +ра!р#/ (#&"# # о$в#?"#/ "о те (а
;# (м.та&# 'а "е%&"о>е""# като воA"#>#/ 'а:ото "е !#&# (о(о!"# "а
вое""а $#(>#&#"а* Кр%вта #м !#&а )ра'ре$е"а,/ а "е ;%(та*** Така о:е в
а"т#C"о време 5 ро$%&?ава те'# м#(&# Н* ХаAтов 5 "#е (ме !#&# ор#е"т #
ор#е"та&:#"ата е Cерта* Б%&;ар#те ре=(.ват "а Заа$/ а т=к (е в&аC#м
като Cерва* Там (ре$ата 'ат.;а от (&%"Cевото ;рее"е ;е"ет#C"# !=рм#*
Ето/ Б%&;ар#. е тр# %т# р#ро$"о о5!о;ата от ZвеA>ар#./ "о каква
о&'аJ Да"#. е тр# %т# о5ма&ка/ "о #'"а(. (е&(ко(тоа"(ка ро$=к>#.
'а 36 м&р$* $о&ара ;о$#<"о* И'треа+ме (е о#т $а в'#маме от т.+/ "о
като (е в%р"ем L ак (%:ото***, @(* )Трак#.,/ 100]/ Q 8/ (* 38B
И о:еK )*** Iо (е от"а(. $о )к&#мат#C"#. -актор,/ +а ока?ете м# в
".ко. ;оре:а (тра"а $а #ма #(т#"(ка $емокра>#. 5 в ара!(к#те #&#
G?"оамер#ка"(к#те/ #&# в ".ко. от а-р#ка"(к#те* Да$е< &# м= "а G?".ка
(во!о$а 5 # а"ар+#.та е ;отова, @Пак там/ (* 33B*
Ако р#емем 'а #(т#""а ;&е$"ата тоCка 'а о;ром"ото '"аCе"#е "а
;ео;ра-(к#. -актор/ (%Cета" ( о(о!е"о(т#те "а р#ро$ата 'а ра'в#т#ето
е* +арактер#те "а "аро$#те/ ре$"о е $а (е 'а#таме L такава &# е
"е;овата ро;h5$"е(J От;овор%т "е мо?е $а !%$е (амо =тв%р$#те&е"*
НаC#"%т "а ро#'во$(тво ре' о(&е$"ото (то&ет#е (е #'ме"# $о такава
(тее"/ Cе (%!#ра"ето U* ар;=ме"т# 'а $ока'ва"ето "а та'# ром."а е
ро(то "е(ер#о'"о* См."ата K5* "аC#"а "а ро#'во$(тво !е' (%м"е"#е
(#&"о "ама&.ва '"аCе"#ето "а ;ео;ра \ (к#. -актор* Хората краA (та"а #
ма<#"#те в Ар?е"т#"а # в Zве>#./ каUa # в Яо"#./ веCе ра!от.т р#
е$"акв# #&# оCт# е$"акв# =(&ов#. 5 те+"о; ;#C"#/ к&#мат#C"# # т* "*
Хра"ата р# те'# (=ер ра'в#т# т%р;ов(к# вр%' # #"тере(#/ "ав(.к%$е о
(вета (%:о веCе е$"аква #&# р#!&#'#те&"о е$"K ва* И в(е ак ро&.та "а
к&#мата/ "а ;еоо&#т#Cе(кото м.(то/ "е !#ва "#т( * (е ома&ова?ава/ "#то
$а (е о$>е".ва* Дор# $#ктат=р#те/ е$"от#"# кKa (о>#а&"о5о&#т#Cе(ка
(#(тема/ в ра'&#C"#те ;ео;ра-(к# =(&ов#. "е (а ; K мо;ат $а !%$ат (%:#*
Е$"а !е<е )$#ктат=рата "а ро&етар#ата, в К=!а/ $р a* в Р=(#./ трета в
У";ар#.* Бе' $а (е а!(о&Gт#'#ра # +#ер!о&#'#ра (&е$(U*5те&"о в "а<#
$"#/ в(е ак ;ео;ра-(к#. -актор "е !#ва $а (е #;"ор#ра #'(&е$ва"ето "а
в&#."#.та в%р+= -орм#ра"ето # $еA(тв#ето "а +арактерK, "а ра'&#C"#те
"а>##***
148
/gg\
2`]H

3* 8/
l ра'5
/ Б СП*
оатко веCе а#те е&# "а $ате&е" е%&"о5/ Кр%вта U&?ава Cерта/ (ре$ата
FГр# %т# %т# о5
76ДИZН6*
Mете м# в G?"оа5 (во!о$а
Ве "а ;ео;5
ввт#ето "а ;овата ро&. & ро#'во$5*!#ра"ето "а > См."ата "а
k/ва;ео;ра-5R #./ както 5те+"о&о5ов(к# вр%'к# те&"о е$"ак5
вот#"# катK "е (а # #е
(&е$ов;5@#;"ор#ра рH * +арактер#JK
И'(&е$ваAк# -актор#те/ в&#.&# в%р+= !%&;ар(к#. +арактер/ $р=;# "аро5
$ове$# о(оCват # "ов# -актор#* Като так%в Т* Па"ов рав#&"о оре$е&.
&#терат=рата* Др=; в%ро( е $а&# тоA е (амо(то.те&е" -актор # $око&ко
"е;ов#те о>е"к# 'а ро&.та "а &#терат=рата в%р+= !%&;ар(кото "а>#о"а&"о
ове$е"#е ре' ра'&#C"#те ер#о$# от ра'в#т#ето м= е &е("о от;ра"#C#ма*
ТоA о(оCва Cет#р# так#ва ер#о$а/ ко#то (а меко ка'а"о (ор"#/ а ".ко#
от о>е"к#те м= 5 ро(то "евер#* Така/ $окато мо?ем $а (е (%;&а(#м/
макар # ( #'ве(т"# =;оворк#/ ( #'к&GC#те&"ата ро&./ ко.то #;рае 'а
!%&;ар(ката "а>#о"а&"а реак>#. ро#'ве$е"#ето "а Па#(#A/ то (%в(ем
краA"о # оа("о е тв%р$е"#ето "а Т* Па"ов 'а ро&.та "а -ре"(ката
&#терат=ра в%р+= !%&;ар(ката $=<ев"о(т* В то'# (&=CаA тоA "е$о=(т#мо
-а&<#-#>#ра -акт#теK
)Те @!%&;ар(к#те оет# # #(ате&# от 865те ;* "а "а<#. век 5 !* м* М*
С*B (%в(ем 'а!рав.т/ Cе 46 ;о$#<"ото о&#т#Cе(ко (%:е(тв=ва"#е "а е$#"
м&а$/ ?#'"ера$о(те"/ "е'а(е;"ат от к=&т=рата "аро$/ "е мо?е $а !%$е
(рав"е" ( +#&.$о&ет"ото (%:е(тв=ва"е "а ".каква (# _ра">#./ ко.то о
(#&ата "а "е=мо&#мата р#(%$а "а 'ако"а 'а ево&G>#.та ;"#е/ ра'&а;а (е
# Cре' '&ово"#ето "а (во.та ра'&а;а:а (е к=&т=ра (&=?# 'а о;"#:е "а
'ара'а 'а >.&а Евроа* А ко&кото о5(коро това о;"#:е !%$е ра';роме"о #
="#:о?е"о/ то&кова о5$о!ре 'а о!:#те (%$!# "а CовеCе(твото*, @Па"ов/
Т* П(#+о&о;#. "а!%&;ар(к#. "аро$* Ве&#ко Т%р"ово/ 1008/ (* 136B
В(е ак/ ако ра'<#р#м @в (&=Cа. тр.!ва # $а ;о $#(та">#рамеB о".т#етоR
)&#терат=ра, # ;о о!о;ат#м ( ро&.та "а "аро$"ото творCе(тво 5
о;оворк#те/ ;ата"к#те # т* "* "#е "е мо?ем $а "е (е (%;&а(#м/ Cе так%в
&#терат=ре" -актор "е(%м"е"о (%:о #ма м.(то ме?$= -актор#те -орм#ра:#
#&# в&#.е:# в%р+= "а>#о"а&"#. +арактер "а в(ек# "аро$* То'# -актор
о!аCе (%:о "е J (амо(то.те&е"/ а Cа(т от оре$#>ата е&еме"т# в о5о!:#.
к=&т=ре" -актор*
Т* Па"ов (е ор#е"т#ра к%м о:е е$#" -актор 5 # това тоA е$#"(тве" ;о
;рав#* В >#т#ра"ата от "а( к"#;а )П(#+о&о;#. "а !%&;ар(к#. "аро$, тоA
5т$е&. е$"а >.&а ;&ава "а )Веро.т"ото в&#."#е "а Ба&ка"(ката воA"а
в%р+= KKKH+о&о;#.та "а "аро$а, @(* 879 # (&*B
Само'а:#тата # "аа$е"#ето (а о(&е$"#.т о("ове" -актор/ коAто Т* ,а"ов
оре$е&. като (амо(то.те&е"* За $а (е ар;=ме"т#ра/ тоA о(оCваK ) В
к#вота "а "аро$#те "ер.$ко (е (&=Cват моме"т#/ ко;ото те о (#&ата "а 5
FF9+о$#мо(тта (а р#"=$е"# $а (е (%!ерат 'ае$"о/ $а (е 'а&ов.т 'а
ор%?#5;тKR ( >е& (амо'а:#та #&# "аа$е"#е*, @Пак там/ (* 41B По$о!"о "а
ре$#<5S**те р#мер#/ # т=к #маме $етаA&#'#ра"е "а е$#" о("ове" (оре$
"а( -актор/ как%вто е (о>#а&"о#(тор#Cе(к#./ в о$-актор#/ #'ве$е"# от
Т* Па"ов g;т"ово като о("ов"#* Какво $р=;о (а !ор!#те "а "аро$#те/
воA"#те/ о+о$#те/ аа$е"#.та # в%'+о$#те/ 'а ко#то #<е така о!(тоA"о #
ар;=ме"т#ра"о П* М=та-C#ев/ ако "е т.+"ата #(тор#.*
НаA5(ет"е (ре$ -актор#те/ в&#.е:# # -орм#ра:# както #"$#в#$=а&"#./ 5&а
# "а>#о"а&"#. +арактер/ (&е$ва $а о(оC#м >.&ата -#&о(о-(ка <ко&а "а
м="$ _роA$/ (оре$ коAто/ в о("овата "а #"$#в#$=а&"ата (#+#ка/ а от
# в%р+= "а>#о"а&"ата/ &е?# (ек(=а&"#.т "а;о"/ &#!#$ото* От о(&е$ова5
14]
те&#те "а _роA$/ ко#то # +ор#'о"та&"о/ # верт#ка&"о ра'<#р.ват
(рав"#те&"о (те("е"ата о("ова "а "е;овата (#+о&о;#./ #ма:а рете">##те
( о$(%'"ате&"ото $а о!.("# в(#Cк# ро>е(#/ (е вк&GCват "е;ов#те
о(&е$овате&#/ ра'в#ва:# $%&!#""ата # (о>#а&"ата (#+о&о;#. Да (е
отреCе ро&.та "а (ек(=а&"ото в%р+= ове$е"#ето # +арактера "а
#"$#в#$#те # "а>#.та е "е&ео/ "о &#!#$ото е (%:о втор#Cе" -актор/
коAто (окоA"о мо?е $а !%$е р##(а" к%м темераме"та/ а о:е о5тоC"о
к%м ро&.та "а к&#мата # "аA5о!:о к%м ;ео;ра-(к#. -актор #&# к%м ро&.та
"а ;е"ет#C"ата # ра(овата р#"а$&е?"о(т*
_роA$#'м%т о(тав# траA"# # рот#вореC#в# $#р# в о!.("е"#ето "а
Cове<ката ове$е"Cе(ка реак>#.* По$ _роA$#'%м (е ра'!#ра м"о;оо!ра'#ето
"а теCе"#. # <ко&#/ ко#то в о("овата (# #'+о?$ат от =Cе"#ето "а _роA$*
Не'ав#(#мо/ Cе о от$е&"о в'ет#/ те мо;ат $а (е ра';&е?$ат # като
(#+о&о;#Cе(к# теор##/ като >.&о (е в#(ват в е$"а (о>#а&"а #
-#&о(о-(ка $октр#"а/ ко.то #ма м#ро;&е$е" +арактер*
Zок#ра:ата ко">е>#. "а в#е"(к#. &екар З#;м="$ _роA$ (е о.в# в кра. "а
DOD в* Т. (е !а'#ра ;&ав"о в%р+= ;е"ет#C"ата ре$оре$е&е"о(т #
"акратко (е (%(то# в (&е$"отоK отр#Cа (е ра'!#ра"ето "а #'к&GC#те&"ата
р#ро$а "а Cовека/ "е;ов#.т !о?е(тве" ро#'+о$/ ра>#о"а&"а (%:"о(т/
рома"т#C"а емо>#о"а&"о(т/ а&тр=#'%м # т* "* # (е =тв%р?$ават
(+ва:а"#.та 'а "е;овата #"(т#"кт#в"о(т/ е;о#'%м/ амора&"о(т/
#ра>#о"а&"о(т/ а"т#(о>#а&5"о(т* Както (е в#?$а/ в (+ва:а"ето "а _роA$
ро'#рат о(т=&ат#те "а ".ко# -#&о(о-(к# =Cе"#. от о5$а&еC"# време"а*
За ра'&#ка о!аCе от )&=ра&#'ма, "а -#&о(о-#те/ (#+о&о'#те @"е'ав#(#мо
$а&# о$о!р.ват #&# отр#Cат _роA$B (а е$#"о$=<"#/ Cе т* "ар* )$%&!#""а
(#+о&о;#., е $ом#"#ра:ото (#+о&о;#Cе(ко =Cе"#е "а "а<#. век*
)Г&ав"#.т в%ро(,/ коAто (оре$ _роA$ (то# ре$ (#+о&о'#те еK коA е
о("ов"#.т $в#?е: -актор "а Cове<ката (#+#каJ, И тоA от;овар.K това е
е"ер;#.та "а о$(%'"ате&"#те (#+о5(ек(=а&"# в&еCе"#. @&#!#$оB* По$
)&#5!#$о, (е ра'!#ра о&ов#.т "а;о"/ ?#'"е"#.т ор#в/ о&ов#.т ;&а$/
ко&#Cе(твото о&ова е"ер;#. # &G!ов в "аA5<#рок (м#(%&*
Но "е е (амо _роA$ р#в%р?е"#к "а та'# ;&е$"а тоCка* От !%&;ар(к#те
#'(&е$овате&# 'а вр%'ката ме?$= (ек( # +арактер #<е Сте-а" Г#$#ко;
@127151044B/ коAто #'ве?$а (ек(а като о("ове" +арактероо&а;а: -актор*
Сте-а" Г#$#ков "#к%$е "е о(оCва Cе е -роA$#(т/ "#то %к (е о'оваUK "а
_роA$/ "о $о(та тв%р$о (&е$ва _роA$ в "е;ов#те краA"# #'во$#/ като "#тK
'а м#; "е (е (%м".ва/ Cе в о("овата "а !%&;ар(к#. +арактер &е?#
о&оватK +арактер#(т#ка "а "а>#.та* )Б%&;ар#"%т #'о!:о е о&ово (в#т 5
#<е тое 5 За "е;о о&ово(тта "е е ?#'"ера$о(т"о (%(то."#е/ което
тр.!ва $а (5; #'?#в.ва ( "ер#кр#т $=<еве" е"т=(#а'%м/ а о5(коро (
о(т%р -#'#о&о;#CеK к# ко"е?/ коAто о!аCе е от#("ат # (в#т # в(#Cк#
"е;ов# ро.в# "о(F отеCат%к "а ($%р?а"о(т/ (кр#то(т # (те("#те&"о(т
@В?* Стат#.та )По&(U* та (в#то(т "а !%&;ар#"а като о("ова "а "е;ов#.
+арактер, =!&#к=ва"а в [ )_#&о(о-(к# ре;&е$, ре' 10]4B* От та'#
о&ова (в#то(т тоA #'ве?Sм
gi\X .е
144
в(#Cк# Cерт# "а "а>#о"а&"#. +арактер като (кр#то(тта/ о"#?е"ото
(амоC=в(тв#е ре$ $р=;#те/ ма&о$=<#ето # т* "*
С#раAк# (е "а ро!&ема 'а в&#."#ето "а -актор#те в%р+= +арактера/
_роA$ в%рв# от (тро;о #"$#в#$=а&"о к%м "а>#о"а&"о # о!:оCове<ко* ТоA
о!.(".ва (#+#Cе(ката о$в#?"о(т "а от$е&"ата &#C"о(т/ "а "аро$"о(тта
ре$# в(#Cко ( !#о&о;#C"ото # о5тоC"о (%( (ек(=а&"#. "а;о"/ (
&#!#$ото* Пр# "е;о оCт# #'>.&о &#(а (о>#а&"о5#(тор#Cе(к#.т -актор 'а
о!.("е"#ето "а (#+#ката # +арактера "а #"$#в#$а/ ;р=ата #&#
"аро$"о(тта*
Ко&кото # #(т#"а $а #ма в%в -роA$#(ткото ра'!#ра"е "а #"$#в#$=а&"ата
#&# о!:оCове<ката (#+#ка/ това в(е ак "е;овата теор#. !=$# в%'ра?е"#.
"аA5ма&ко о $ве (%:е(тве"# р#C#"#* П%рвата/ Cе "а;о""ата о("ова в(е
ак е #'ра' "а е$"а %рв#C"о(т 5 т. е (%в(ем "еоо(ре$(тва"а #
ра';о&е"а в %рво!#т"#те "аро$#/ в &еме""#те о!ра'=ва"#.* По(тее""о
о!аCе #(тор#Cе(кото ра'в#т#е $ове?$а $о "ово !#т#е/ о.в.ват (е "ов#
вр%'к# 5 $а&еC "е (амо (ек(=а&"#/ а ре$#м"о #ко"ом#Cе(к#/ $=+ов"#/
Aерар+#C"# # т* "* / ко#то ако "е $ом#"#рат/ то "аA5ма&кото $=!&#рат
ор#в#те/ ко"тро&#рат ;#/ ако "е ;# # "араво р%ково$.т* На второ м.(то
тоA #;"ор#ра (о>#а&"о5#(тор#Cе(к#. -актор/ о!ра'ова"о(тта/ к=&т=р"#те
#"тере(#/ ко#то мо;ат $а от#(кат #&# $ор# $а о$ме".т %рв#C"о
"а;о""ото* Да в'емем +аA$=<к#те $в#?е"#./ ем#;ра"т(ката (%$!а "а м"о;о
рево&G>#о"ер# в ер#о$а "а "а>#5о"а&"о5о(во!о$#те&"ото $в#?е"#е L !#&о
в Р=м%"#. # Р=(#./ !#&о $р=;а$е* И&# $е(ет;о$#<"ата Тро."(ка воA"а* Ако
(ек(=а&"ото !е<е в%в в(#Cк# (&=Cа# во$е:ото/ :.+а &# те $а #'о(тав.т
то%& $ом # меко +а&#:е/ 'а $а '%'"ат # м#тар(тват о C=?$# 'ем#*
Д=+ов"ото тв%р$е &е("о мо?е 'а $%&;о време $а о$ме"# (ек(=а&"ото/ а
так#ва о5в%'в#<е"# "рав(тве"# >е&# като (во!о$ата мо;ат $а "арав.т
това # 'ав#"а;#***
О("ов"ата кр#т#ка (ре:= а"(ек(=а&#'ма "а _роA$/ а в (&=Cа. # "а "а<#.
автор Ст* Г#$#ков/ е в това/ Cе тоA ре$(тав. тв%р$е о;ра"#Cе"о
ра'"оо!ра'"#те о$(%'"ате&"# в&еCе"#. "а +ората* Ето 'а:о =Cе"#>#те "а
_роA$ ра'<#р.ват от;овора "а о(таве"#. о5;оре в%ро(*
Е$"о от о("ов"#те о5"атат%<"# ро.в&е"#. "а _роA$#'ма е И"$#в#$=а&"ата
(#+о&о;#.* Не#" о("овате& е ав(тр#е>%т А&-ре$ А$&ер @1276 510]7B* ТоA
ро$%&?ава $а !а'#ра в#?$а"#.та (# в%р+= о("ов#те "а ;е"ет#ката #
-орм#ра (+ва:а"ето 'а !о&е(т#те като "ар=<е"#. "а !а&а"(а ме?$=
;;;а"#'ма # "е;овата (ре$а/ ко#то ор;а"#'м%т (е (трем# $а коме"(#ра*
5h+&ер т%&к=ва коме"(атор"#те ме+а"#'м# като ="#вер(а&"# 'а
(#+#Cе(ка5в $еA"о(т "а Cовека* Но А$&ер веCе "аме(ва е&еме"т# # "а
(о>#а&"о5\;;ор#Cе(к#. -актор* А"а&#'%т м= в%р+= от"о<е"#ето "а
&#C"о(тта к%м #о!#ка&.:ата . (ре$а ока'ва/ Cе #"$#в#$%т/ в о("овата "а
(воето -орм"ра5е* е (о>#а&"о $етерм#"#раA/ а "е (амо 'ав#(#м от
)в%тре<"#, -актор# \ 5 ;Cе"#.та/ "ар#мер 5 както =C# _роA$B* Така
А$&ер ра'<#р.ва о!+вата "а
'"#. в%ро(, "а (#+о&о'#те # (&а;а "аCа&ото "а (о>#а&"#. -роA$#'%м/
, J о5к%("о е ра'в#т от Ер#+ _ром # Катр#" Хор"#* Ако р#емем
&мер/ Cе &#!#$ото е (амо е$#" от ком&ек(#те 'а ма&о>е""о(т @в А$&е5
143
ров#. (м#(%&B/ то то;ава мо?ем $а ра';&е?$аме =Cе"#ето "а _роA$ като
Cа(те" (&=CаA "а #"$#в#$=а&"ата (#+о&о;#.* Так%в о$+о$ "# "а(оCва к%м
$р=;а в%'мо?"о(т 'а ра'<#р.ва"е "а от;овора "а );&ав"#. в%ро(, "а
(#+о&о;#.та/ $а$е" от А$&ер*
А"а&#т#C"ата (#+о&о;#. като $р=;о "арав&е"#е/ е (%'$а$е"а от
(%тр=$"#ка "а _роA$/ <веA>аре>%т Кар& Г=(тав ^"; @1273 5 1091B* ТоA
ра';&е?$а о$(%'"а"#ето в $%&!оC#"а/ като ко&ект#в"о о$(%'"а"#е/ което
е отра?е"#е "а о#та/ "атр=а" от ре$#<"#те око&е"#. # 'аеCата" в
(тр=кт=рата "а мо'%ка* ТоA (%$%р?а о!:оCове<к# ар+#т#ове
@%рвоо!ра'#B/ "ар#мер маAката5'ем./ ;еро./ м%$р#. (вете>/ $емо"а # т*
"* Yе"тра&"о м.(то от ар+#т#овете 'аема (оре$ ^"; ар+#т#а "а (амата
р#ро$а "а &#C"о(тта като "е#" оте">#а&е" >е"т%р* И"те;ра>#.та "а
(%$%р?а"#ето "а ко&ект#в"ото о$(%'"а"#е (е .в.ва като >е& "а ро>е(а
"а -орм#ра"е "а &#C"о(тта @(амореа&#'а>#./ (амо=тв%р?$ава"е/
#"$#в#$=а&#'а>#.B* С $р=;# $=м# ка'а"о/ в(.ко око&е"#е о!ра'=ва
от$е&е" &а(т в ко&ект#в"ото о$(%'"а"#е* Така ^"; =ве&#Cава о!+вата "а
от;овора "а ;&ав"#. в%ро( "а (#+о&о;#.та "е в )<#р#"а, като А$&ер/ а
в #(тор#Cе(ка $%&!оC#"а* Ако -орма&"о $о=("ем/ Cе "а в(ек# ар+ет#
(%ответ(тв=ва )А$&еров ком&ек(,/ то мо?ем $а ка?ем/ Cе теор##те "а ^";
# А$&ер 'а +арактера "е (е ра'&#Cават (%:е(тве"о* Това о!аCе е тв%р$е
;р=!о р#!&#?ава"е/ о("ова"о "а ;р=!ото $о=(ка"е*
В к"#;ата (# )П(#+о&о;#Cе(к# т#ове, @С/ 1081B ^"; ра'ра!отва о$ро!"а
т#о&о;#. "а Cове<к#те +арактер# "а о("овата "а $ом#"#ра:#те (#+#Cе(к#
-="к>## @м#(&е"е/ C=в(тво/ #"т=#>#./ =(е:а"еB # рео!&а$ава:ата
"а(оCе"о(т 5 "ав%тре #&# к%м в%"<"ата (ре$а @#"траверт"# # ек(тра5
верт"# т#овеB* На о("овата "а та'# к&а(#-#ка>#. @о5к%("о $ора'в#та от
$р=;# автор#B (а "араве"# (#+о&о;#Cе(к# те(тове/ ко#то (е о&'ват от
ме"#$?%р#те 'а (#+о$#а;"о(т#ка р# о(т%ва"е "а ра!ота в ре$#>а
-#рм#*
Соре$ $р=; (%тр=$"#к "а _роA$ 5 Ото Ра"к/ ав(тр#е> о ро#'+о$/
от;овор%т "а );&ав"#. в%ро(, еK )Y.&ата Cове<ка $еA"о(т (е ока'ва
о$C#"е"а "а рео$о&.ва"ето "а %рв#C"#те )травм# "а ра?$а"ето,* Не е
тр=$"о $а (е $о(ет#м/ Cе те'# )травм#, мо;ат -орма&"о $а (е р#емат 'а
вро$е"# ком&ек(# 'а ма&о>е""о(т # така $а "# в%р"ат р# =Cе"#ето "а
А$$ер*
Со>#а&"#.т -роA$#'%м е трето (#+о&о;#Cе(ко "арав&е"#е* В (во.та
тра$#>#о""а -орма тоA ра';&е?$а к=&т=р"#те/ (о>#а&"#те # о&#т#Cе(к#те
.в&е"#. като (=!&#ма>#. "а (#+о(ек(=а&"ата е"ер;#./ тра"(-орма>#. "'
%рв#C"#те о$(%'"ате&"# ро>е(#* Терм#"%т )(=!&#ма>#., е в%ве$е" %
(#+о&о;#.та от _роA$ # о'"аCава (#+#Cе(к#.т ро>е( "а рео!ра'=ва"ето
# ревк&GCва"ето "а е"ер;#.та/ оро$е"а от о$(%'"ате&"#те в&еCе"#. аJ
"ев%'мо?"о(тта 'а т.+"ата реа&#'а>#. @рот#вореC#е ме?$= ?а?$ата '*'
=$ово&(тв#е # в%'мо?"о(т#те "а реа&"о(ттаB* Та'# "ев%'мо?"о(т #ме""K
отк&о".ва "атр=а"ата от това рот#вореC#е е"ер;#. к%м (о>#а&"а $еA"о(т
# к=&т=р"о творCе(тво* То'# трет# о$+о$ мо?ем $а ра';&е?$аме като
ра'твар."е "а ;е"ет#C"ото в (о>#а&"ото*
От$а&еCава"ето "а (о>#а&"#. -роA$#'%м от орто$ок(а&"ата м= !#о$(5
149
5M/
ато
&о5
K (%т5&е?5
\=рата
то от ао(тта
'о(тта T ка'а5''"а"#е* е&о;#.та * $о=(5 $а
5=(ка"е* Kтва о$#ра:#те R&а$ава5ек(тра5a5#'в#та от K'ват от 5 h$
-#рм#/ ро#'+о$/ а о$C#5b;е тр=$"о X 'а вро$е"# А$&ер*
В (во.та М#т#Cе(к#те -орма>#. %; ; в%ве$е" ; *е!ра'=ва"е; S в&еCе"#. ;
?а?$ата S Fт #ме""( ;а&ва $еA"о(т аме като ра&ата м= !#о+5
;#C"а -орма # "а(оCва"ето м= к%м (о>#а&#'а>#.та "а (#+оа"а&#т#C"#те
ко">е>## е в ре'=&тат "а ра!отата "а В* Iеке&/ Р* Z#> # А"а _роA$
@$%:ер. "а З#;м="$ _роA$B* Т. "ар#мер веCе оре$е&е"о (C#та/ Cе
+арактер%т (е -орм#ра "е (амо от !#о&о;#C"# -актор# # "а(&е$(тве"о(тта/
"о # о$ в&#."#е "а (о>#а&"ата (ре$а*
Со>#а&"#.т -роA$#'%м мо?ем $а ра';&е?$аме като ре+о$"о =Cе"#е ме?$=
-роA$#'ма # "ео-роA$#'ма*
Нео-роA$#'м%т о!аCе е о5(коро -#&о(о-(ко =Cе"#е/ отко&кото
(#+о&о;#Cе(ко* То (е 'ара?$а ре' ]65те ;о$#"# "а DD в* Ра'в#ват ;о Е*
_ром/ С* С%&#ва"/ К* Хор"#/ ко#то (е отк&о".ват от =Cе"#ето 'а &#!#$ото
# (=!&#ма>#.та* Соре$ т.+ (#+#ката "е е "#:о $р=;о/ о(ве" от"о<е"#.
к%м $р=;# &#>а # о!ект#/ както # (м."ата "а ме?$=&#C"о(т"#те (#т=а>##*
Самото (%:е(тв=ва"е "а &#C"о(тта (е ра';&е?$а като м#т #&# #&G'#./ а
(амата &#C"о(т 5 (амо като (=ма от от"о<е"#. ме?$= $е-орм#ра"# #&#
-а"та(т#C"# о!ра'#/ в%'"#ква:# в ро>е(а "а (о>#а&"ото о!:=ва"е***
ВОЛЯТА КАТО _АКТОР ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ХАРАКТЕРА* )НаA5о("ов"ата Cерта "а
"а>#о"а&"#./ а # "а #"$#в#$=а&"#. +арактер 5 ка'ва -ре"(к#.т
#'(&е$овате& _=&&е 5 е во&.та* По$ )во&., "#е ра'!#раме о!:ото
"арав&е"#е "а "ак&о""о(т#те 5 вро$е"# #&# р#$о!#т#* С%вк="о(тта "а
'(#Cк# (треме?# в кра. "а кра#:ата в'ема о5(коро е$"о/ отко&кото $р=;о
"арав&е"#е/ в(&е$(тв#е "а което в(.ка "а>#. в ра'&#C"#те о!(то.те&(тва
от "аро$"#. #&# ме?$="аро$"#. ?#вот/ (# #ма (воA о!#к"ове" (о(о! "а
(амооре$е&е"#е* Мо?ем $а оCакваме от "еA"а (тра"а е$"а #&# $р=;а
о(т%ка/ (#мат#. #&# $о!ро?е&ате&(тво/ отм%(т#те&"о(т #&# (о(о!"о(т
$а 'а!рав# м#"а&ото/ !е'кор#(т"# #&# е;о#(т#C"# "ак&о""о(т#*** Да?е ако
"а>#.та е тв%р$е "ео(то.""а/ = "е. #ма (воA (рав"#те&"о "е#'ме"е"
"аC#" "а #(ка"#./ gG.то (е (%(то# #ме""о в (треме?а "ерек%("ато $а
#'ме". (во#те ре<е"#.* НеA"ата во&. е така $а (е ка?е о(то.""о
"ео(то.""а*
И така #(т#"(к#.т +арактер в#"а;# (е оре$е&. Cре' =(та"ове" о "ав#к
(о(о! "а ?е&а"#е #&# "е?е&а"#е* Темераме"т%т в&#.е ;&ав"о в%р+=
(о(о5gA* $а (е "а(&а?$аваме #&# $а (тра$аме/ а така (%:о # в%р+=
#'тре'".ва"ето C=в(твата # ?е&а"#.та в $в#?е"#е* Характер%т в&#.е
ре#м=:е(тве"о gUр+= -ормата "а (амото ?е&а"#е # "арав&е"#ето "а
во&.та, @Па"ов/ Т* kEl?+о&о;#. "а !%&;ар(к#. "аро$*** (* ]7B*
Мо?е $а (е о(ор# това оре$е&е"#е "а ро&.та "а темераме"та # "а /
'"ра;;ера/ $ор# $а (е от+в%р&#* Не мо?ем $а р#емем/ Cе +арактер%т
в&#.е
R в%р+= -ормата "а е$"о ?е&а"#е* ТоA в&#.е в%р+= "аC#"а о5(коро $а (е
;(т";"е това ?е&а"#е/ като (е ро.в.ва в т.("а вр%'ка ( во&.та* А
темера5
Uт е (амо е$#" о(ре$"#к 5 (т%а&ата/ о ко#то +арактер%т :е (е каC#
;а* Те мо;ат $а !%$ат "#(к#/ м"о;о!роA"# # $о >е&та $а (е (т#;"е !е'
ае* А&а мо;ат $а !%$ат # в#(ок# # от$а&еCе"#/ #'каCва"ето #м е
[* а&а ре$о&а;а =мора* Но $о(т#;а"ето $о ;ор"ата тоCка "а ?е&а"#ето/
;к в#$а "а (т%а&ата/ в%рек# "ак&о"а # $ор# =мората 5 това е веCе
;ер%т*
7
147
_=&&е е рав/ $о то&кова/ $око&кото во&.та е е&еме"т от +арактера* Но в
"#как%в (&=CаA "е;ова о("ов"а CертаH
Ко;ато в е$#" +арактер ".маме во&./ "#ма ".маме # +арактерJ
*** Както (е в#?$а/ $е(етк# автор# о(оCват $е(етк# -актор#/ оре$е&.:#
(%:"о(тта # ро.в#те "а "а>#о"а&"#. +арактер а Соре$ "а( те мо;ат $а
!%$ат о!о!:е"# такаK
1B Со>#а&"о5#(тор#Cе(к#* )S
8B Гео;ра-(к#*
]B Б#о&о;#Cе" @ра(овB*
4B К=&т=р"о5о!ра'овате&е"*
3B Ре&#;#о'е"*
7* РЕГИОНАЛНО/ НАYИОНАЛНО/ ОБIОbОВЕZКО
Както (#+о&о;#.та "а тотема рера(тва в ро$ова (#+о&о;#./ т%A #
ре;#о"а&"ото рера(тва в "а>#о"а&"о/ а то 5 в о!:оCове<ко*
В%'мо?"о(т#те 'а такова рера(тва"е (та"а+а о(о!е"о акт=а&"# $"е(/ в%в
вр%'ка ( о!е$#"#те&"#те # $е(тр=кт#в"#те ро>е(#/ ко#то рот#Cат в
(%време""#. (в.т* Нека ра';&е$аме те'# в%'мо?"о(т# о(&е$овате&"оK
1* Има &# # каква е ра'&#ката ме?$= ро$а # ре;#о"а&"отоJ Те #мат тв%р$е
м"о;о о!:# е&еме"т#/ "о в(е ак "е (а е$"о # (%:о "е:о/ "е (а
е$"о'"аC"#* П(#+#ката "а тотема @ро$аB е о5#"т#м"о/ о5в%тре<"о/ о5
;е""о оре$е&е"а* Т./ ра'!#ра (е/ (е о"а(&е$.ва # о тер#тор#а&"о5
ре;#о"а&5"а ре$о(таве"о(т/ "о овеCе о ;е"ет#Cе" %т* О"ова/ ( което
(е е #'.в.ва& ра$.$ото/ (е ре"а(. = в"=ка/ от в"=ка 5 в "е;ов#. в"=к
# т%A "атат%к* Не е (&=CаA"а теор#.та 'а рера?$а"ето/ 'а рем#"ава"ето
"а ро$ов#те Cерт# ре' око&е"#е/ което "аро$%т м"о;о (#&"о # ро(то е
#'ра'#& 5 )"а $.$о (# #&# "а !а!а (# (е м.та4* По;&е$"ато $ор# C#(то
а"троо&о;#Cе(к#/ мо;ат $а (е откр#.т тв%р$е м"о;о о!:# Cерт# ме?$=
+ората от е$#" ро$* И това е овеCе от е(те(тве"о* В Тро."(к#. краA
о'"ават е$#" #'ве(те" ро$ 5 Гор"е5"#те* Те/ $о е$#"/ веCе мо?е !#
$е(ет око&е"#./ -#'#Cе(к# (# р#&#Cат 5м%?ете (а (#&"#/ в#(ок#/
кра(#в#/ (%( (#"# оC#* Mе"#те (а р=(#/ (%( (#"# оC#* Не (&=CаA"о ро-*
Ата"а( Бо?ков (т#;а $ор# $о -орм=&#ра"ето "а )ро$ова к=&т=ра, ( "еA"#те
ро$ов# о(о!е"о(т#* @В?* b=$ом#р/ )Д"ев"#к,* Ка'а"&%к 1004 (* 1]B
Пр# ре;#о"а&"ото ".ма такава .("а ;е"ет#C"а ре$оре$е&е"о(т #&# о5
(коро "е е 'а$%&?#те&"о $а #ма* Но ре;#о"а&"а к=&т=ра (%:о #ма*
Гео;ра-(к#.т/ #(тор#Cе(к#.т/ к=&т=р"#.т -актор (а о5ва?"# 'а ре;#о"а/
о5$ом#"#ра:# от ;е""#.* Ако ре;#о"%т е &а"#"(к#/ тоA #'#(ква от
+ората оре$е&е"а -#'#Cе(ка р#;о$"о(т/ (о(о!"о(т 'а оре$е&е"#
реак>## # ове$е"#е/ коет( "е (е в&#.е "а%&"о от каCе(твата "а ро$а*
Др=;# #'#(ква"#. к%м (ве5о!#тате& ре$.в.ва о&ето* Така (е -орм#ра&а
в м#"а&ото (#+#ката еF
142
Но
Kе&.5 $а
т%A #
16СТИ5
F о!е$#5(в.т*
#мат о/ "е (а .о/ о5е;#о"а&5е #'.в.ва& ат%к* Не те Cерт#
O ДЯДО СИ
/ мо;ат $а И това е T 5 Гор"е5kвр#&#Cат 5, (%( (#"# ра"ето "а F
*Д"ев"#к,*
;о(т #&# о5A'* Гео;ра-5/ о5$ом#"#5O оре$е&е"а ре"#е/ коет( к%м
(во*55+#ката еF
!а&ка"$?#.та # (#+#ката "а о&.ка/ #'ве$е"# ро(то в "аро$"ата
о;оворкаK )Ба&ка"%т ра?$а +ора/ о&ето ра?$а +&.!,***
И'(&е$ваAк# ре;#о"а&"#те о(о!е"о(т# "а <оа/ в ра'ка'а (# )Ра'+о$ка $о
И(к%р, Ива" Ва'ов #<еK )То'# .ко;&ав !%&;ар#" мо?е $а !%$е о5ве(е&/
отко&кото +#т%р/ о5ве(е&/ отко&кото :а(т&#в/ о5ве(е&/ отко&кото
#.",*
П(#+#ката "а !а&ка"$?#.та/ като C#(то ре;#о"а&"о о!ра'=ва"#е/ (е
от&#Cава както от (#+#ката "а <оа/ така # "а Cовека от о&ето о
в(#Cк# о"е'# каCе(тва/ ко#то &а"#"ата #'#(ква от "е;о 5 'а $а м=
о(#;=р# ре?#в.ва"е* ТоA е C=в(тв#те&е"/ ( !%р'# ре-&ек(#/ (%( (#&"#
оC#/ ( #'о(тре"а (ет#в"о(т/ о5Cе(то &ек/ %р;ав/ о!#к"ове"о (=+ 5 в(е
каCе(тва/ ко#то ?#вот%т в &а"#"ата #'#(ква от "е;о* КраAмор(к#те
?#те&#/ $а реCем/ # в Б%&;ар#./ # "ав(.к%$е $р=;а$е о (вета/ #мат
$р=;# ре;#о"а&"# о(о!е"о(т# 5 те (а (в%р'а"# ( морето L т.+"ото
м%?е(тво е от $р=;о каCе(тво # ( $р=;# !е&е'#* M#вот%т #м веCер в
краAмор(к#те кр%Cм# (%:о е о5$р=;/ м%?е(твото #м е ра'&#C"о* Мор(к#те
+ора "е (е # "а#ват така/ както !а&ка"$?##те/ р#т%м%т "а т.+"ото
)#."(тво, #&# ве(е&!#те "а !а&ка"$?##те (а м"о;о о5т.("о (в%р'а"# (%(
(е'о"а*** Ко;ато времето в &а"#"ата е +=!аво # тр.!ва $а (е ко(#/ 'а
#."(тво в кр%Cмата #&# = $ома # $=ма "е мо?е $а (тава* Това е време/
ко;ато (ет#вата (а о%"ат# # в(.ка (ек="$а от =(м#вката "а &а"#"ата
тр.!ва $а (е #'о&'ва о "аA5!%р'#. "аC#" 5 "#как%в ро=(к "е е
$о=(т#м/ 'а:ото е$#" ро=(к мо?е $а (е ока?е -ата&е" 'а ?#'"е"ата
(%$!а "а !а&ка"$?#.та* W* Wовков в%в )ВеCер# в А"т#мов(к#. +а", м"о;о
т%"ко # в.р"о е о#(а& та'# вр%'ка (е'о"#/ ве(е&#е # +арактер#*
С&е$овате&"о мо?ем $а "арав#м #'во$а/ коAто :е ро(&е$#м # о5"атат%к/
$в#?еAк# (е от #"$#в#$=а&"ото # ро$овото к%м ре;#о"а&"ото/ а от "е;о
к%м о!:о"а>#о"а&"ото* Каква $а !%$е ро$овата/ ре;#о"а&"ата #&#
"а>#о"а&"ата (#+#ка #&# $а?е о!:оCове<ката 5 това 'ав#(# $о ;о&.ма
(тее" от $ом#"#ра"ето "а е$#" #&# ".ко&ко от -актор#те/ ко#то
оре$е&.т*5+арактера* В то'# (м#(%& рав е Т* MеCев/ ко;ато #<е 'а
&G!о#т"ата # ока'ате&"а &#C"о(т "а Ст* Бо;ор#$# )!%&;ар#" о кр%в #
те?%к т=р(к# (а"ов"#к о ?#вот* Бо;ор#$# (.ка< "ароC"о (е е ро$#& в ;р*
Коте& 5 ;ра$ ( #ме/ което о$(ка'ва ко&ко $%&;о # тр=$"о в "е;о вр#/
-ерме"т#ра # (е =та.ва &еме""ото/ ет"#Cе(кото/ "аро$"о(т"ото (%'"а"#е/
'а $а рем#"е в каCе(твото "а "а>#о"а&"о* Пр# това )Коте&, о$(ка'ва #
'а )кот&ов#"а,/ в ко.то ро$%&?#те&"о ре!#вава ет"#Cе(к#.т е&еме"т/
ре$# $а #'&е'е "а ро(тор#те "а "овата "# #(тор#.*** ТоA (е C=в(тв=ва
"е то&кова !%&;ар#"/ ко&кото кот&е"е>H,
По$о!"# &#C"о(т#/ (#&"о в%р'а"# в (е!е (#/ (о.ва"# # ра'к%(ва"# от
ре;#о"а&"ото/ кот&ов#""ото/ от което #$ат/ # "а>#о"а&"ото # $ор#
о!:оCове<кото/ в което (е о'овават/ = "а( #ма в #'о!#&#е* Така в
&#терат=рата "# о$о!"# &#C"о(т# (а К* Хр#(тов/ Д* Де!е&."ов/ П*
Яворов***
Е$#" от "аA5#"тере("#те !%&;ар(к# твор>#/ (в%р'ва:# # (%<#ва:#
ре;#о"а&"ото ( "а>#о"а&"ото/ е b=$ом#р* Не;ов#те ка'а"&%<к# # т=р#A(к#
hCа<е">#,/ о;&е$"ат# в макрома:а!/ (а (# C#(т# !%&;ар(к# "а>#о"а&"#
140
т#ове/ "о(е:# "е (амо "аA5ко&ор#т"#/ "о # "аA5т##C"# "а<е"(к#
@!%&;ар(к#B Cерт#* Така #'(&е$ваAк# ревр%:а"ето "а ре;#о"а&"ото в
"а>#о"а&"о в ?#во#(та/ ро-* Ат* Бо?ков #<еK
)Ако В&а$#м#р Д#м#тров 5 МаA(тора ре(%'$а$е (м#ре"#ето # о!а.те&"ото
>е&ом%$р#е "а (е&."#"а от Трек&е"о # Z#<ков>#/ ако Сто." Ве"ев ра'кр#
(о>#а&"ото !="тар(тво/ C=в(тве"ата открове"о(т # ком#C"ата о!%рка"о(т
"а ораC#те/ коаC#те/ (ват!ар#те # (тра?ар#те/ ако А&ек(а"$%р Бо?#"ов
"# ре$&о?# $а #ем от !&#ка:ата $=+ов"о(т "а П#?о # Пе"$а/ а И&#.
Бе<ков "# (ре:"а ( -а&<а "а (ев$ое&#тар"#те $%р?ав"#>#/ то b=$ом#р "#
о!в%р'ва ( $ома<"ата -#&о(о-#. "а ;еро#те от (е&(ката кр%Cма в Т=р#. #
#'ве$е "а ока' =(м#вката "а е$"а %рв#C"а # авте"т#C"а ро$ова
к=&т=ра,* @В?* b=$ом#р* Д"ев"#к* Ка'а"&%к/ 1004/ (* 1]B
Т=к/ в та. !ра'$а/ ко.то в%рв# от ма&к# (е&>а/ от &а"#"(к#те #'вор# #
$о&C#"# # (т#;а $о Со-#./ а от там # $о "а>#о"а&"#те ро(тра"(тва "а
Б%&;ар#./ орат # (е.т автор# като Yа"# Г#"Cев/ ПеG Д=&ев/ Га"ко Yа"ов #
о:е ре$#>а $р=;# ре;#о"а&"# +=$о?"#>#/ оет# # #'(&е$овате&#/ ме?$=
ко#то тр.!ва $а (е $о!ав.т о:е #ме"ата "а о5(тар#те ре;#о"а&"#
#'(&е$овате&#K това (а Нео-#т Бо'ве&#/ Ко"(та"т#" _от#"ов/ Wор$а"
Ко"(та"т#"ов 5 Д?#"от/ Ива" Бо;оров/ То$ор Ико"омов/ Ва(#& ДеCов/
НаA$е" ZеAта"ов #
ДР5
По$о!"# р#мер# "а такова в%тре<"о $=+ов"о # творCе(ко $в#?е"#е #маме в
ар+#тект=рата* Т. м"о;о Cе(то е т##C"о кот&ов#""а @к%:#те в Смо&."B "о
# "а>#о"а&"а # $ор# о!:оCове<ка* М"о;о от (еCе&е"#те (ветов"# ко"к=р(#
о ар+#тект=ра/ о ко#то #ма о(%:е(тве"# роект# в $а&еC"а Бра'#&#. #&#
в Ло( А"$?е&#( @в раAо"а "а Бев%р&# Х#&( #ма в#&#/ раве"# о роект#
"а "а<# ар+#тект#/ ко#то в м"о;о от"о<е"#. ора'#те&"о р#&#Cат "а
?ерав"е"(к# к%:#B*
Такава &G!о#т"а (ме(#>а от ре;#о"а&"о/ "а>#о"а&"о/ о!:оCове<ко #маме =
!%&;ар#те @а # "е (амо = т.+B/ ем#;ра"т# в Амер#ка/ Мо&$ова/ Бе(ара!#.
# т* "* @В?* (!* )Амер#ка"># о !%&;ар(к# # !%&;ар# о амер#ка"(к#, С/
1008B
В;&е$аAте (е в $=м#те/ ?е(товете/ ове$е"#ето "а !%&;ар(к#те
-=т!о&#(т#/ #;рае:# в C=?!#"а* Сме(#>а 5 (&о?"а/ &G!о#т"а/ $ор#
о".ко;а ;роте(к"а* Хр#(то Сто#Cков "ар#мер 5 ".ко;а ;о&.м/ (ветове"
-=т!о&#(т "а )Бар(е&о"а,* О!&#Cа (е като евроее>/ а ко;ато ;овор# "а
!%&;ар(к# 5т##Cе" &ов$#вCа"#"/ като -=т!о&#(т L (ветове" екв#ва&е"т*
В "аC#"а м= "а ?#вот #ма в(#Cко***
О(о!е"о $в#?е"#е от ре;#о"а&"о к%м "а>#о"а&"о # "аA5Cе(то к%м
(о>#а&#(т#Cе(к# #"тер"а>#о"а&"ото !е #'в%р<е"о ре' ;о$#"#те "а
(о>#а&#'ма в Б%&;ар#. # в $р=;#те (о>#а&#(т#Cе(к# (тра"#* На&#>е !е
$%&!око кр%во(ме<е"#е "а тра$#>##/ "а ро$"#"(к# # $р=;# вр%'к#/ ко#то
"ео'"аваем( оме(#+а ро$овото # ре;#о"а&"ото ( "а>#о"а&"ото* И (
#"тер"а>#о"а&"ото к%$ето от"ово (е о.в# о'"атото от ре$# век
!%&;ар(ко каCе(тво 5 о$р;5?ате&(твото* Так#ва ма(ов# (!ор#:а от +ора/
какв#то !.+а "а>#о"а&"#те
к%$ето О7 ?ате&( (тро#те&"# @ "ето "а ?"&":а5
136
ар5ао в
K 3а.5
@Ве"ев
[ ИЛИЯ F F*р НИ X 5>. И
K 5т=ра,*
'ор# # ва "а Rh1'"ов # ме?$= S 1'(&е$о5;#"ов ;а"ов #
в#?е"#е U:#те в ;е (ве5kв $а&еC"а раве"# ао р#&#5
1ОCове<ко Мо&$ова/ / амер#ка"5
-=т!о5о".ко;а K -=т!о&#(т ;ар(к# 5"аC#"а м=
X к%м (о>#5(о>#а&#'ма око кр%во(5ео'"аваемо ;#о"а&"ото/ во 5 о$ра5;
ва>#о"а&"#те
к%$ето от"ово (е о.в# о'"атото от ре$# век !%&;ар(ко каCе(тво 5
о$ра5?ате&(твото* Так#ва ма(ов# (!ор#:а от +ора/ какв#то !.+а
"а>#о"а&"#те (тро#те&"# о!ект#/ ТКЗС5тата #&# ма(овото "а=(ка"е "а
(е&ата # "а%&ва"ето "а ;ра$овете/ "ов#те кварта&#/ "а$р%(те"# (%(
(та"$арт"# !&оков# ?#&#:а 5 това (а ро>е(#/ ко#то о(тав#+а
$овCера<"#. (е&."#" в "етра$#>#о""# 'а "е;ов#. "аC#" "а ?#вот ;ра$(к#
=(&ов#. # $а$е"о(т#/ оме(#+а "ав#>#те/ кр%вта/ $=<ев"о(тта # от C#(то
(е&(ката/ ;р=овата #&# ре;#о"а&"ата (#+о&о;#. . о(та"а ма&ко5"е:о/ .
"е* На<#те $"е<"# ;ра$ове (а е$"а $%&!ока (ме(#>а от +ора ( ра'&#C"#
тр=$ов# "ав#># # "рав(тве"о(т#/ (%!ра"# от >.&ата (тра"а/ ко#то
оа<к#те ре$ ма;а'#"#те/ о!:е?#т#.та/ в ко#то !.+а "а!&%(ка"# >е&#
(е&а/ !&%(ка"#>ата в реA(овете/ о!:#те к=+"# в ?#&#:ата/ о;ром"#те
+а&ета "а ;о&ем#/ "ее-ект#в"# 'аво$#/ "е (амо &#<#+а от ро$ов коре"/ "о
о=(то<#+а # (о!(тве"#те тра$#>## "а ".ко;а<"#те ;ра$(к# кварта&#* Това
"е !е<е о!:оCове<к# (та"$арт/ "о то оа$"а в "а&а;а:ата (е "ова
кате;ор#. "а о!:о(о>#а&#(т#Cе(к#. (та"$арт* В то'# м#;ра>#о"е" ро>е(
"#то (е&."#те (та"а+а ;ра?$а"#/ "#то ;ра?$а"#те (# о(та"а+а ;ра?$а"#*
Со>#а&#'м%т #'в%р<# $%&!око (ме<е"#е ме?$= "а>#о"а&"ото # ре;#о"а&"ото/
ро$овото # $ор# #"$#в#$=а&"ото/ което/ ко&кото # $а е "аA5тр=$"о
о$ат&#во "а в&#."#е # в%"<"о в%'$еA(тв#е/ (%:о "е о(та"а "е$око("ато*
Тава в !%&;ар(ката #(тор#. !е<е #'в%р<е"а $%&!ока тра"(>&а"та>#. "а
о"ова/ което е о!:о"а>#о"а&"о/ о!:о т##C"о/ о(%:е(тве"о !е 'а тр#5
Cет#р# $е(ет#&ет#. $%&!окото ор.'ва"е "а &#C"ото/ #"$#в#$=а&"ото/
о(о!е"ото*
С&е$ 1020 ;* ( ра'р=<ава"ето "а #ко"ом#Cе(ката 'атворе"о(т "а от$е&"#те
ре;#о"#/ ( "а+&=ва"ето "а ка#та&# # #"тере(# "е (амо от $р=;# раAо"#/
"о # от $р=;# (тра"# 5 (#+#Cе(к#те о(о!е"о(т# = +ората "а ре;#о"а веCе
"а е$"о $р=;о "а>#о"а&"о "#во 'аоCват $а ро(м=кват в (о>#а&#(т#Cе(к#
#"тер"а>#о"а&"ото "ов# тра$#>##/ ко#то о е$#" #&# $р=; "аC#" (е
оме(ват ( т.+* По$о!"# (а ро>е(#те "а ро(м=ква"е в "а>#о"а&"ата
(#+#ка "а (#+#ката "а $р=;#те "аро$#/ ко#то в&#'ат в #"те"'#ве"
#ко"ом#Cе(к# ко"такт оме?$= (#*
Т##Cе" р#мер 'а такова ро(м=ква"е в м#"а&ото !.+а от"ово # "аA5
"аре$ ра'&#C"#те ро.в# "а C=?$оок&о"(твото/ което (е е "а!&G$ава&о
както в оре$е&е"# раAо"# "а "а<ата (тра"а в ра'&#C"# време"а/ така # в
ра'&#C"# (ре$# 5 ;%рCее"ето* Н.ко;а то "е е !#&о (амо мо$а/ "о ре$#
в(#Cко #ко"ом#Cе(к# #"тере(* Ето какв# р#мер# "# $ава Бо." Пе"ев
@НаCа&о "а !%&;ар(кото в%'ра?$а"е* С/ 1010/ (* 11BK )Ба:ата 5 т%р;ове>
#&# 'а"а.тC#. в%" от к%:# е !#& в о(то.""о р.ко о!:е"#е ( е$"а (ре$а/
в ко.то "аA5Cе(то е ;о(о$(тв=ва& ;%р># # т=р(к# е'#к* Дор# !%&;ар(к#те
т%р;ов># в C=?!#"а (а (е реор%Cва&# 'а ;%р>#,*
Б* Пе"ев о(оCва о:е/ Cе $ор# Ва(#& Ар#&ов 5 )е$#" от в%'ро$#те&#те
!%&;ар(ката $=+ов"о(т, в О$е(а $%&;о време (е "ам#ра& о$ в&#."#е "а
U>ката (ре$а # (е (амооре$е&.& като ;р%к/ като $ор# 'а!рав#& ро$"#. (#
O*, @Пе"ев/ Б* И'!ра"# !%&;ар(к# е(ета* Вар"а/ 1028/ (* 18B
131
о&#т#Cе(к# (%о!ра?е"#. # #"тере(#* В "а<# $"# такова #'!=+ва"е "а
о$ра?ате&(твото е "а&#>е о от"о<е"#е "а САI* От"ово #'%&'.+а
рек&ам#/ #ме"а "а -#рм#/ ра!от#&"#>#/ ка-е"ета/ в ко#то в(#Cк# $=м# (а
"а а";&#A(к#* На+&=ва амер#ка"(ката к#"о5в%&"а/ м='#ка/ те&ев#'#. (%(
в(#Cк#те о(&е$#># "а това о$ра?ате&(тво*
В >#т#ра"ата веCе (т=$#. )Ет"#Cе(кото/ "а>#о"а&"отоS# о!:оCове<кото в
(вет&#"ата "а "а<#. о#т, ро-* Т* MеCев рав# е$#" #"тере(е" а"а&#' "а
$в#?е"#ето "а ре;#о"а&"ото к%м "а>#о"а&"ото # о!:оCове<кото* Те'#
"е;ов# а"а&#'# в о("овата (# (а вер"# # р#ем&#в#/ р# е$"а е$#"(тве"а/
"о (%:е(тве"а =;оворка* За "е;о ет"о( # ре;#о"а&"а (#+#ка тв%р$е Cе(то
(а е$"о # (%:о "е:о* Соре$ Т* MеCев #'&#'а/ Cе "#е #маме о"е <е(т
в#$а !%&;ар(к# ет"о(K )За !%&;ар(к# мо$е& мо?е $а (е ;овор# # о5к%("о/
р# ро>е(а "а рем#"ава"е "а ет"#Cе(кото к%м "а>#о"а&"ото/ р#
(%'$ава"ето "а $=+ов"ата о!:"о(т "а !%&;ар#те* Новата !%&;ар(ка
"а>#о"а&"а о!:"о(т # "еA"ата к=&т=ра (е -орм#рат ре$# в(#Cко Cре'
(G!&#ма>#. "а ет"#Cе(к#теSB/ -о&к&ор"#/ ет"о;ра-(к# "атр=ва"#. в
#(тор#.та # к=&т=рата "а ;&ав"#те о!о(о!е"# ре;#о"# "а Б%&;ар#. 5
Северо#'тоC"#./ Северо'аа$"#./ Zо(ко/ Трак#./ Маке$о"#./ Ро$о(к#.
ма(#в,*
Пора$# това в '"аC#те&"а (тее" е $#(к=(#о"е" # #'во$%т м=/ ак в
(%:ата (т=$#./ Cе )"аро$"о(т"ото/ ет"#Cе(кото о(тават в (тее"та "а
р#ро$"#те о!в%р'а"о(т#/ $окато "а>#о"а&"ото (амо(%'"а"#е о!;р%:а #
$=+ов"#те "аCа&а/ (в%р'ва р#ро$"ото # $=+ов"ото в е$"а вер#;а,*** bе
"а>#о"а&"ото (амо(%'"а"#е (в%р'ва ре;#о"а&"ата (#+#ка в е$"а вер#;а е
!е'=(&ов"о # в.р"о* И рав#&"о о5"атат%к/ #'(&е$ваAк# от$е&"#те "а<#
автор#/ Т* MеCев/ о$Cертава/ Cе в(ек# ;о&.м "а< #(ате& "о(# в
творCе(твото (# о(о!е"ото/ (е>#-#C"ото в (#+#ката "а (во. ро$е" краA*
Но това (а/ "ека овтор#м/ ре;#о"а&"# ра'&#C#./ а "е ет"#Cе(к#* Ва'ов е
ра'&#Cе" в ".каква (тее" от Wовков/ "е;ов#те ;еро# %к (а ра'&#C"# о
е$"о #&# $р=;о от <о#те "а Е&#" Пе&#"/ т#а?#те "а Ив* Ха$?#A(к# (%:о
(е от&#Cават от +ората "а Н* ХаAтов 5 "о те'# кот&ов#""# о(о!е"о(т# "е
(а ет"#Cе(к#/ а ре;#о"а&"#* Т* MеCев $о(&ов"о ра'кр#ва та'# (во. ;&е$"а
тоCка о (&е$"#. "аC#"K )Както (е в#?$а/ а' (%м (к&о"е" $а ра';&е?$ам
ет"о(#те/ "аро$"о(т#те/ &еме"ата като творе"#е "а р#ро$ата/ а "а>##те
5 като творе"#е "; времето*, @Пак там/ (* 2B
П%рвото "# в%'ра?е"#е (ре:= та'# те'а е (в%р'а"о (/ меко ка'а"( тв%р$е
(во!о$"ото !ораве"е ( о".т#. като ра(а/ "аро$"о(т/ ет"о(* Ре;#о"а&"ото
тоA в%'р#ема/ както (е в#$./ като ет"#Cе(ко* С+емата "а $в#?е"#е (a
ре;#о"а&"о к%м о!:оCове<ко о!аCе е &G!о#т"а* )В (во.та ет"#Cе(ка
&еме""а/ "аро$"о(т"а 'атворе"о(т CовеCе(твото е ре!#вава&о
+#&.$о&ет#.* Ако 'а "аCа&о "а "а>#о"а&"ото о!о(о!.ва"е р#емем времето
"а ра""#, Ре"е(а"(/ в това (%(то."#е CовеCе(твото ре!#вава (то&ет#.*
Зара?$а"ето еK C=в(твото 'а о!:оCове<ка р#"а$&е?"о(т/ "а евроеA(ката
# (ветов"аKK #$е. !#+ме мо;&# р#мер"о $а от"е(ем к%м ГUоте # "е;овото
време* Това K5 $ава р#!&#'#те&"о ре$(тава каква Cа(т от %т. е
#'в%рв."а # каква K5a Cака*, @Пак там/ (* 7B
138
ВеCв
<Aм;
gтр#://*
"а к&а5р;' "а
kСИb5
ко5
ПИЗ
Ге'# / "о (а
р#
аето
G (т Cе(к#5O ;&ав5<./
/ ак в р#5k$=+ов5#о"а&5(&ов"о вр#/ Т*
ОТО СИ
$/ "ека ".каква
FFK=ГО ОТ
5*ват от Fе(к#/ а ;&е$"#. &"о(т#5е"#е "а
ка'а"о е;#о"а&5ке"#е от ет"#Cе(ка/ +#&.$о&ет"а ра""#. @в$а"ето "а
(ветов"ата F* Това "е 2 каква "#
ВеCе #ма+ме (&=CаA $а о(оC#м/ Cе ( "а(т%ва"ето "а т* "* )$е5ро>е(#,
в (%време""#. (в.т в%рв.т о!аCе $ва ара&е&"# # "а р%в о;&е$
#'к&GCва:# (е ро>е(а* От е$"а (тра"а 5 ра'а$ат (е #мер##те #
м"о;о"а>#о"а&"#те $%р?ав# 5 ".ма ;о С%вет(к#. (%G'/ ".ма . веCе #
-е$ерат#в"а ^;о(&ав#. 5#'о(тр. (е $о краA"а (тее" C=в(твото 'а
"а>#о"а&"а р#"а$&е?"о(т/ о!е$#"е"о в(е овеCе # овеCе око&о ро!&ема
'а $о!рово&"о(тта "а р#Cа(т#е к%м оре$е&е"а "а>#.* Маке$о"#. #(ка $а
!%$е "а>#. от$е&"а от С%р!#.* От$е&#+а (е # #(кат $а !%$ат
(амо(то.те&"# "а>## р#!а&т#A(к#те # G?"о5р=(к#те ре=!&#к#* В (%:ото
време в Евроа (е 'а(#&ват о#т#те в рамк#те "а оCерта"#те "а>## $а (е
=тв%р?$ава #$е.та 'а (%'$ава"е "а ".каква "а$"а5>#о"а&"а Евроа/ ко.то
:е а"#+#&#ра "а>#о"а&"ото в #мето "а о!:оCове<кото*
Iе $а$ем е$#" "аA5ро(т/ а&а/ (тр=ва "# (е/ ока'ате&е" р#мер* Пре'
1004 ;* в САI (е (%(то. (ветов"о %рве"(тво о -=т!о&* На>#о"а&"#те
(тра(т# @в това C#(&о # в ZвеA>ар#.B/ ко#то (е ра';ор.+а # от ко#то "е
!е о:а$е"а # "аA5м&а$ата в то'# (орт $%р?ава/ "а>#о"а&"#те е=-ор##/
ко#то !&#к"а+а ( "е=$%р?#ма (#&а (ре$ о!е?$ава:#те $%р?ав# #
"а>#о"а&"#те тра;е$##/ ко#то о(&е$ва+а ;=!е:#те @ в т* C* # в
Герма"#.B ока'ва+а/ ако "е $р=;о/ то о"е/ Cе "а>#о"а&"ото C=в(тво е
"е (амо ?#во/ "о # о?#в.ва:о/ Cе то # в "а<#. век (# в'ема ?ертв#те #
ра'а&ват (тра(т#те # Cе ZвеA>аре>%т (%в(ем о:е "е (е м#(&# 'а евроее>
%рво/ а о(&е 'а <веA>аре>/ ам# $ере ;%р&ото (#/ C=# те&ев#'ора (# #
"е #(ка о!е$а 'а $р=;#;о/ а !#& тоA # "аA5евроее>/ ам# %рво # "аA5
%рво 'а (во. "а>#о"а&е" от!ор*
С&е$овате&"о а!(о&Gт#'#ра"ето # "а е$#"#. @$е'#"те;р#ра"етоB/ # "а
$р=;#. @е$#"е"#етоB ро>е( е о;ре<"о # оа("о* Н.ма "#какво (%м"е"#е/
Cе ет"#Cе(кото (амо(%'"а"#е (е #'о(тр./ C=в(твото 'а ет"#Cе(ка
р#в%р'а"о(т (е;а/ ко;ато #$ео&о;#Cе(к#те !ар#ер# р=+"а+а 5 (%:о* Н.ма
"#какво (%м"е"#е о!аCе/ Cе в (вета в%рв.т о!:ок=&т=р"# ро>е(#* Ко;а
о5!%р'о/ ко;а о5!ав"о/ к%м т.+ (е р#(%е$#".ват в(#Cк#***
Но $а&# това :е (та"е/ както #<е Т* MеCев/ ко;ато )<веA>аре>%т (е
C=в(тва о5"аре$ евроее>/ а о(&е <веA>аре> #&# както #<е Де Го&K
)ко;ато Евроа (та"е Евроа "а отеCе(твата, 5 е в%ро( (%( в(е о:е
"ере$в#$#м от;овор* От $р=;а (тра"а #ме""о ( кра. "а (т=$е"ата воA"а/
( ра'а$а"ето "а м"о;о"а>#о"а&"#те $%р?ав#/ (е (%'$а$о+а =(&ов#. 'а
$ом#"#ра"е "а амер#ка"#'ма/ коAто "аA5"аре$ "а+&= в Евроа/ о(&е в
Яо"#./ о(&е вав(.к%$е 5 $ор# # в Р=(#.* Като а"т#те'а/ като (%рот#ва
"а то'# о!:оCове<к# амер#ка"(к# к=&т=ре" # $=+ове" мо$е&/ "ев%'р#емC#в
'а "а>#о"а&5\а;;а к=&т=ра "а а";&#Cа"#/ -ра">='#/ ;ерма"># # $ор#
$атCа"# 5 (е 'а(#&ва е'еме"та "а "а>#о"а&"ата/ $ор# "а ет"#Cе(ката
(%рот#ва (ре:= ото.ва5\ето в о!:#. ка'а" "а ам#р#ка"#'ма* Има
ро>е(#/ ко#то/ ра'!#ра (е/ (а .е.'!е?"#* О!:=ва"ето/ т%р;ов(к#те
вр%'к#/ о!:#те #ко"ом#Cе(к# ро>е(# <т* "* карат ;ра"#>#те в е$"о #&#
$р=;о от"о<е"#е $а (тават в(е о5=(&ов"#* В (%:ото време 'а каква
о!:оCове<ка к=&т=ра/ 'а какво о!:оCове<ко (%'#$а"#е мо?е $а (е ;овор#/
ко;ато амер#ка"#'ма "ав&#'а "ав(.к%$е/ "о
13]
` P
"#ко;а както (е;а Амер#ка # Евроа "е (а (# 'атвар.&# така &%т"о
;ра"#>#те 'а ро"#ква"ето "а +ора от !#в<#те (о>#а&#(т#Cе(к# (тра"# в
т.+* Дор# о времето "а тота&#тар#'ма те'# врат# !.+а о5отворе"#/
отко&кото (а (е;а 5'ак&GCе"# веCе ( $евет к&GCа* О!:оCове<кото &#
"а$$е&.ва #&# "а>#о"а&"ото # $ор# ет"#Cе(кото в от"о<е"#.та "а
(%време""#. (в.тJ
Това ра'в#т#е е "ере$в#$#мо/ (#;=р"о е/ Cе (амо !ор!ата ме?$= ет"о5
(#те (е #'о(тр. # Cе в%тре в рамк#те "а (%'$а$е"#те "а>#о"а&"# $%р?ав#
"а(т%ват "ов# ра'>ева"#.* Маке$о"#. е е$"а (ме( от (р%!(к#/ !%&;ар(к#
# а&!а"(к# ет"#Cе(к# е&еме"т#* Те #(кат р#(%е$#".ва"е к%м (во.
коре"е"/ %рв#Cе" ет"о(/ което %к е в %&е" ко"-&#кт ( #$е.та 'а
(%'$ава"е "а маке$о"(ка "а>#.*** Маке$о"#. е (амо е$#" р#мер от
$е(етк#те $р=;# реа&"# # в%'мо?"#***
N
В $в#?е"#ето ре;#о"а&"о5"а>#о"а&"о5о!:оCове<ко "а(т%ва (&о?"а
ет"#Cе(ка о&#т#Cе(ка # #ко"ом#Cе(ка кр#'а* И'+о$%т от "е. 'а (е;а е
"е.(е"* Пре' о(&е$"#те ;о$#"# 5 ( "а!&#?ава"ето "а кра. "а века/ в%р+=
то'# R ро!&ем (е #<е #'к&GC#те&"о м"о;о* К"#;а (&е$ к"#;а #'&#'ат/
автор# от оCт# в(#Cк# в#(окора'в#т# (тра"# #'(&е$ват (%$!ата "а
ре;#о"а&"ото/ "а>#о"а&"ото # о!:оCове<кото*
Н#е веCе #ма+ме (&=CаA $а (оме"ем/ Cе (е о-орм.т ".ко&ко ;&е$"# тоCк#
'а (%$!ата "а "а>#о"а&"ото # м.(тото м= е о!:оCове<кото* Соре$ То-&%р/
о(о!е"о в к"#;#те м= )Новата >#в#&#'а>#., # )Третата в%&"а, "ов#.т век
:е !%$е век "а "ома$#те* Пр# това о&о?е"#е :е "а(т%# о(тее""о
'а&#Cава"е "а "а>#о"а&"#те ра'&#C#./ :е ота$"ат $%р?ав"#те ;ра"#>#/ :е
(та"е реа&"о !е'ре.т(тве"ото $в#?е"#е "а +ора к%$ето както #м (е
#(ка* Те :е ?#ве.т к%$ето # както "амер.т 'а $о!ре*
В кра. "а к"#;ата (# )Третата в%&"а, о!аCе То-&%р о$&а;а "а (%м"е"#е
"е#'!е?"о(тта "а о$о!"# #'во$#* Го&ем#.т амер#ка"(к# о&#то&о; С* Х%"5
т#";т%" в ре$ (во# ра'ра!отк# ;овор# 'а това/ Cе ="#ка&"о(тта "а
"аро$#те # +арактер%т #м :е (е 'аа'.т/ макар Cе в #ко"ом#Cе(к#те #м
от"о<е"#. :е #ма ="#-#>#ра:# ро>е(#* )Заа$%т тр.!ва $а !%$е ="#ка&е"/
а "е ="#вер(а&е", 5 е "е;овата о("ов"а те'а* Мо$ер"#'а>#.та #
#ко"ом#Cе(кото ра'в#т#е "#то #'#(кват/ "#то во$.т $о к=&т=р"а
'аа$"#'а>#.* Нарот#в 5 те во$.т $о в%'ра?$а"ето "а (о!(тве"ата
"а>#о"а&"а к=&т=ра @В* )Ка#та&,/ 10583 маA/ 1007B*
Пр#в%р?е"#>#те "а #$е.та 'а о!е$#"е"а Евроа (а (#;=р"#/ Cе Евроа
м"о;о (коро :е !%$е е$#""о >.&о/ в което ет"#Cе(ката "а>#. :е 'а&#"ее*
В (%:ото време 5 както веCе !е о(оCе"о 5 Е$=ар$ Ба&а$Gр "арав#
ве&#ко&е"а ао&о;#. "а -ре"(к#. "а>#о"а&е" +арактер в к"#;ата (#
)Характер%т "а _ра">#.,/ а -ре"(к#.т о(&а"#к = "а( Мар(е& Тремо в
#"тервG 'а в* )192 Cа(а, $о(та тоC"о о!о!:# (%:ата та'# #$е.K )Iе
в#$#те/ Cе "ав(.к%$е +ората #(кат О!е$#"е"а Евроа/ "о Евроа "а
от$е&"#те $%р?ав#*, @В* )192 Cа(а,* 8]580 ."=ар# 1002B*
И'&е'е # $р=;а о$о!"а к"#;а 5 )Не:а(т#ето $а (# ;р%к, в ко.то ;
"араве" =(е<е" о#т $а (е #'(&е$ва $"е<"#.т +арактер "а ;%р>#те* Н.ма
134
# ;о$#"а откак aе ва а";&#Cа"#те #а&#(а 'а$%&( ,2c;е&"о(;d в 1c#ое;/ а
в
о(оCе"#.тf

TПО
;а5.а&5
ет"о5kркав#
FСКИИ
е"е"/ ае "а $р=;#
K&о?"а
5;.(е.*
то'#
Kр# от
1ЛНОТО/
;&е$"# Соре$ '%&"а, Cа(т%# рав"#те 76 както
5м"е"#е ; С* Х%"5"аро$#те :е
K ="#вер576 ра'в#5/ h те во$.т 5,/ 10583
Cе Евроа #"ее* В ве&#ко5рактер%т 3а в* )192 $е +ората р*h1!2 Cа(а,*
в ко.то е * Н.ма
# ;о$#"а откак !е =!&#к=ва"а 'акаC&#ва к"#;а 'а +арактеров#те
о(о!е"о(т# "а а";&#Cа"#те ( автор Д?ор$? МаAк(* На<#.т (о>#о&о; М#"Cо
Дра;а"ов "а#(а 'а$%&!оCе"о #'(&е$ва"е/ о'а;&аве"о
)Север"оамер#ка"(ката #'к&GC#те&"о(т,/ в което $ока'ва/ Cе (#&ата "а
САI е "е в т.+"ата (та"$арт#'#5ра"о(т/ а в т.+"ата ="#ка&"о(т* ТоC"о
така/ както ;овор# 'а евроеA>#те # веCе о(оCе"#.т С* Х%"т#";т%"* По
в(#Cко &#C# 5 "а>#о"а&"#те ра'&#C#./ "а>#о"а&"#те о(о!е"о(т#/
'аа'ва"ето "а "а>#о"а&"#. +арактер :е ро$%&?ат $а !%$ат ?#'"е"ова?"а
тема в "а>#о"а&"ото (амоо'"а"#е "а "аро$#те # 'а "#как%в краA "а
"аро$о(#+о&о;#.та "е мо?е $а (е ;овор# 5 "арот#в 5т. (е оCертава като
#'вор "а $=+ов"о ра'"оо!ра'#е/ а оттам # като #'тоC"#к "а "ов# $=+ов"#
!о;ат(тва/ от ко#то "аро$#те 'а"аре$ :е (е "=?$а.т о:е овеCе*
Второто "# в%'ра?е"#е е (ре:= те'ата "а Т* MеCев 'а вр%'ката )р#ро$а5
време,* Е$"о 'а:ото в Cове<ката #(тор#. в краA"а (метка в(#Cко е
творе"#е "а времето* П%рв# е ро$%т/ о(&е #$ва &емето/ "аро$"о(тта #
ет"о(а/ (&е$ т.+ "а>#.та* Те в(#Cк# (а в%в времето # в Cове<ката
#(тор#. ретое"#/ е$"ото е рера(тва&о в $р=;ото/ о(&е в третото*
Тр=$"о е $а (е р#еме @макар Cе #'ве(т"# о("ова"#. #маB/ Cе "аро$"о(тта
е овеCе ро?!а "а р#ро$ата/ отко&кото "а времето* Но Cе т. е ра'&#C"а
от времето/ веCе р#е+ме* И Cе о("ов"ата ра'&#ка &е?# в ;ео;ра-#.та/ т*
е* в р#ро$"ото $в#?е"#е 5(%:о* Но така 'акова"а ;ео;ра-(ка &#"#. ме?$=
"аро$"о(т # "а>#. е$ва &# мо?ем $а те;&#м* По5(коро "#е в#?$аме
ра'&#ката ме?$= ет"о(#те/ "аро$"о(т#те/ &еме"ата # "а>##те "е като
ра'&#C#е в%в времето # к=&т=р#те* О:е о5ма&ко (ме (к&о""# $а отреCем
ро&.та "а к=&т=рата # м.(тото A в%в -орм#ра"ето "а ет"о(а* ТоA е >е"т%р
# &G&ка "а %рв#C"ата к=&т=ра "а "аро$"о(тта/ !е' ко.то ".ма "а>#.*
На<ата ;&е$"а тоCка е (&е$"атаK ет"о(%т/ "аро$"о(тта (а # к=&т=р"#
о!ра'=ва"#./ $окато "а>#.та е о5(коро "аC#" "а ?#вот* Наме(ата "а
#ко"ом#Cе(к# вр%'к#/ "а (&#ва"ето # оме(ва"ето "а тт'$#>##те/
$о!рово&"ото р#ема"е "а е$#" е'#к/ о!:#те #"тере(# # C=в(тва FFрм#рат
"а>#.та* А те (а веCе "аC#" "а ?#вот* Така (е -орм#ра $"е( KFо!е"ата
амер#ка"(ка "а>#.* Така (а (е -орм#ра&# -ре"(ката/ "ем(ката # т* "*
"а>##*
Ра'!#ра (е/ о м"о;о р#C#"#/ ;&ав"о о&#т#Cе(к# #&# ;еоо&#т#Cе(к#/ O
$"е( #ма =Cе"# 5 в Герма"#. "ар#мер 5 ко#то (м.тат $ор#/ Cе ".ма
&.#о"а&"# о(о!е"о(т# "а "аро$#те/ а (амо к=&т=р"# ра'&#C#.* Това е
(&е$5K 1hFата краCка/ $о ко.то "е#'!е?"о (е (т#;а/ ако (тр#кт"о (е
(&е$ва ;&е$"ата 5 55fа 'а ре<#те&"ата ро&. "а р#ро$ата в%в
-орм#ра"ето "а ет"о(а*
С р#мер#те/ ко#то о5;оре о(оC#+ме 5 "а #(ате&#/ ар+#тект#/ (ор5
F7И 5 "#е ро(то о(орваме те'ата "а Т* MеCев/ Cе ре;#о"а&"ото е ;&ав"о
5*55тKо( "а )р#ро$а,* ТоC"о Бо;ор#$#/ а "е о5ма&ко от "е;о
ар+#тектAТе5SU55hhhShhh
оа'ват/ Cе !#$еAк# в%ро( "а р#ро$а/ то е тоC"о то&кова # в%ро( "а
те$е&е" "аC#" "а ?#вот/ (%о!ра'е" ( р#ро$ата* То 'аоCва $а (тава
'о"а&"о # о!:оCове<ко/ ко;ато то'# кот&ов#"е" "аC#" "а ?#вот 'аоCва
т (тава $р=;/ $а (е о;&е?$а в ?#вота "а $р=;#те кот&ов#"#/ $а (е в&#.е
от
133
т.+/ $а (е #'рав".ва ( т.+ 5 т* е* $а (тава )$р=; "аC#" "а ?#вот,*
Ре;#о"а&"ото (е отвар. о то'# "аC#" # (е ревр%:а в ет"#Cе(ко/
ет"#Cе(кото р# о:е о5$р=; "аC#" "а ?#вот/ в о("овата "а коAто (то.т
о5о!о!:е"#/ о5"а$&а(тов# #ко"ом#Cе(к# # к=&т=р"# ро>е(#/ (тава
"а>#о"а&"о/ а то о5"атат%к 5о!:оCове<ко*
Как%в е !аA Га"Uо 5 ре;#о"а&е" #&# ет"#Cе(к# т#J И е$"ото/ # $р=;ото*
На>#о"а&е"J И $а/ # "еH О!:оCове<к# Cерт# #ма &# в "е;оJ Ра'!#ра (еH
ТоA е е$"о ве(е&о # т%?"о/ оCт# кар#кат=р"о оме(ва"е Aа ре;#о"а&"о/
"а>#о"а&"о # о!:оCове<ко* Не;овата ре;#о"а&"а м#р#'ма е в(е о:е (#&"а/
'а:ото $р=;#.т м= 5 о!:оCове<к#.т м= "аC#" "а ?#вот е о:е "ов/ о:е в
'аCат%к* Но (&е$ 166 ;о$#"#/ тоA ак :е !%$е !аA Га"Uо/ "о веCе
о!:оCове<кото :е е #'!=та&о $о(та овеCе в(тра"# ре;#о"а&"ото***
Е$#" от %рв#те #'(&е$овате&# "а в&#."#ето "а ре;#о"а&"ото в%р+=
"а>#о"а&"ото е Ива" Се&#м#"(к#* В (воето/ веCе $а&еC"о #(тор#Cе(ко
време/ тоA #'(&е$ва "аC#"а/ о коAто реа;#рат ра'&#C"# (о>#а&"# ;р=#
"а а(#м#&атор(ката о&#т#ка "а ;р%>кото $=+ове"(тво* И'(&е$ва (%:о
"аC#"а/ о коAто #$е#те/ #$ва:# от C=?!#"а/ (е ек(о"#рат в%р+=
$=<ев"о(тта "а оре$е&е"# ;р=# 5 в(#Cко това (оре$ Ива" Се&#м#"(к# е
отрав"а тоCка 'а #'(&е$овате&#те "а ре;#о"а&"ото # о!:ото
@"а>#о"а&"отоB в $=<ев"о(тта @В?* Се&#м#"(к#/ Ив* И'!ра"# (%C#"е"#./ С/
1070B ТоA "ар#мер #'(&е$в; (%:о "а(трое"#.та = ре$#>а !%&;ар(к# ;р=#
@(&е$ #'(е&ва"ето #м от С&#ве" ре' тр#A(етте ;о$#"# "а м#"а&#. векB #
отра?е"#ето #м в%р+= (#+#ката "а веCе ре(е&#&#те (е о5от$ав"а в
Мо&$ав#. $р=;# !%&;ар#*
В кра. "а м#"а&#. век о:е Ив* Се&#м#"(к# $о(т#;а "ар#мер $о
#"тере("ата #$е. 'а 'аа'ва"ето/ 'а (тро;ото о+ра".ва"е "а ре;#о"а&"ото
; "а>#о"а&"ото като (ре$(тво 'а о>е&.ва"етоH )КоA мо?е $а "# =!е$#/ b;
м#"а&ото #'о&#ра"о # "еве?о (%(то."#е "а "аро$а "# "е е $ор#"е(&о
м"о;K 'а 'аа'ва"е "а "аро$"о(тта "#J На#(т#"а !&а;о$аре"#е "а
в%ро("ото в&а$#Cе(тво "аро$%т "#/ като о(та"а "ера'в#т/ мо?а $а
о>е&ее/ #"аCе !# еF ра'р%("а& # "е !# =(.& $а 'аа'# "а(то.:ата (#
е$#""о(т/ "а ко.то $"е( (е 1 о#раме в (во#те "а$е?$#*** Яв# &# (е
ра'оCарова"#е/ то :е $ове$е ра'е$;5".ва"е # ра'р%(ква"е*** Не е в "а<а
о&'а $а (е (тараем $а в%ве?$аме O ро$#"ата (# ре?$евреме""о 'аа$"#те
#$е#/ ко#то (а ако(т"# 'а "е.* Не;а 1 $а о(та"ем вер"# "а в.рата/ "а
е'#ка/ "а "аро$"о(тта/ "а о!#Cа#те # !о;((5E &=?е"#ето (# # $а
#'!.;ваме в(ек#/ коAто м#(&# о $р=; "аC#"*, @Пак т;*`* (* 140B
Ива" Бо;оров е $р=; от "аA5%рв#те #'(&е$овате&# "а ре;#о"а&"5,*
(#+#ка* В ".ко# от"о<е"#. тоA е ро$%&?#те& "а #"тере("#те "а!&G$е5,5
"а Раков(к#/ а (&е$ "е;о в та'# оре$#>а (е "аре?$ат Ла'ар WовCев # Те
5 , S Ико"омов* СтоG Z#<ков #'=Cава $=<ев"о(тта "а +ората от раAо";
У(тово/ Смо&."(ко* В та'# оре$#>а "е мо?е $а !%$е отм#"ат # Лк5
Караве&ов ( "е;ов#те )За#(к# 'а Б%&;ар#. # 'а !%&;ар#те,/ ко#то $о%*a
карт#"ата "а (%от"о<е"#ето # в'а#м"ото ро"#ква"е ме?$= ре;#о"а&"о,
о!:о"а>#о"а&"ото*** О(о!е"о (#&"о )кот&ов#""о, "е;ово ро#'ве$е"HK Fk
)Б%&;ар# от (таро време,*
139
'то FИО5
ов# Uк 5
;о* ГоA аа&5$ото
Uк*
&%р+= вре5"а
$а"а/ а "а а 'а о(тта (&е$ва С&#5(#+#5
k- $о #"те5kр$"ото # Iее$#/ Cе S м"о;о то в&а5kрр !# (е kро $"е( (е
ра'е$#5S?$е в c"е.* Нека S # !о;о(5c@Пак там/
а"а&"ата Б&G$е"#. /# То$ор РраAо"а "а " ЛG!е" /$о%&ват аа&"ото #
ве$е"#е е
Р#(=ваAк# "аA5"еверо.т"ото &ат"о "а !%&;ар(ката $=<ев"о(т в
)За#(к#те,/ За+ар# Сто."ов (%:о "е ро=(ка $а $а$е $%&?#мото "а
ре;#о"а&"ата (#+#ка* Ето "ар#мерK )Так#ва (а !#&# ка&о-ер>#/ така
ра"о (а !#&# т#. !%&;ар#/ ко;ато (%отеCе(тве"#>#те #м от $р=;#те
;ра$ове (.+а о:е от $%&!ок#.*, @Сто."ов/ ]* В* Лев(к#* С/ 1026 (* ]17B
На м"о;о ме(та тоA ( е$#" е#тет (амо (&а;а кате;ор#C"а ре;#о"а&"а
+арактер#(т#каK )+аA$=<к#.т С&#ве",/ );еро#C"ото Па"а;Gр#:е,/
)(ве:е"ата Пер=:#>а, # т* "* И&# =!#A(тве"ата о>е"ка "а (#+#ката "а
<о#те от Нов# +а" # И+т#ма"/ ко.то тоA р#(=ва о време "а Ар#&(кото
в%(та"#е*
По о$о!е" "аC#" 5 както ре;#о"а&"ото #'ра(тва $о "а>#о"а&"ото/ така #
"а>#о"а&"ото (е ра'твар. в о!:оCове<кото* И т=к ( %&"а (#&а като
-актор/ оре$е&.: р# това/ (=мар"о (е в#(ва то'# )$р=; "аC#" "а
?#вот,*
ВеCе (оме"а+ме краA"о #"тере("ото #'(&е$ва"е "а "аC#"а/ о коAто %к
"а>#о"а&"ото (е в#(ва в м"о;о"а>#о"а&"ото/ което е "арав#&а Бо"ка
Б#"ева в мо"о;ра-#.та (# )Амер#ка"># о !%&;ар(к#/ !%&;ар# о
амер#ка"(к#,* Като #'(&е$ва !%&;ар(к#те ем#;ра"т(к# ко&о"## в САI/ т.
а"а&#'#ра как # $о ко&ко !%&;ар(кото (тава )амер#ка"(ко, # как о5Cе(то
(тава о!рат"ото 5 амер#ка"(кото/ (%!ра"о от (тот#>#те так#ва
ем#;ра"т(к# теCе"#./ (тава !%&;ар(ко* Про!&ем%т 'а те'# в'а#м"# в&#."#.
е "ов # в !%&;ар(ката (#+о&о;#. # е е$#" отворе" тере" 'а "ов# '"аC#м#
#'(&е$ва"#.*
На>#о"а&"#.т +арактер в "аA5;о&.ма (тее" #"-#&тр#ра ре;#о"а&"#те
+арактер#(т#к#* ТоA ;# рета. в (е!е (#/ "о (е #'$#;а "а$ т.+/ като ;#
реовтар. о5о!о!:е"о/ о5(коро като отра?е"#е "а те'# о(о!е"о(т#/
отко&кото като о(о!е"о(т#*** В%р+= "а>#о"а&"#. +арактер в&#..т м"о;о
овеCе е&еме"т#/ отко&кото в%р+= #"$#в#$=а&"#. #&# ;р=ов#. +арактер*
Докато в +арактера "а #"$#в#$а (е отра'.ва о5(коро "е;овата о;ра"#Cе"а
?#'"е"а (ре$а/ т* е* м#кро(ре$ата/ то в ре;#о"а&"ото (е "аме(ват о:е
е&еме"т#* И о:е овеCе (тават те в "а>#о"а&"ото* Про>е(%т р#&#Cа "а
$в#?е"#е от "#'#"ата/ к%$ето в#$#мо(тта "а око&"ото е ма&ка/ # ко&кото
овеCе (е #'каCваме "ав#(око/ то&кова овеCе т. (е ра'<#р.ва* На
рав"#:ето "а "а>#о"а&"ото в#$#мо(тта (тава "аA5;о&.ма* Та'# )"аA5;о&.ма
в#$#мо(т, е "а>#о"а&"#.т +арактерH Затова "е (ме (к&о""# $а в%'р#емем
тв%р$е"#ето "а ака$* П* Зарев/ Cе "аро$"о(т"#.т +арактер е $о ;о&.ма
(тее" -#к>#./ в%о!ра?аема # м#(&е"а ве&#C#"а* bе тоA (%:е(тв=ва "а
теор#. # (е ко"(тр=#ра от от$е&"# +арактер#* bе ове$е"#ето "а от$е&"#
#"$#в#$=а&"# +арактер# "# $ава о("ова"#е 'а #'во$# от"о("о "а>#о"а&"#.
+арактер*** @В?* Зарев/ П* ТТаро$о(#+о&о;#. # +=$о?е(тве"а &#терат=ра*
С/ 102]/ (* 109B
За:ото/ ако това е така/ "#е (амо (%( (=мата "а #"$#в#$=а&"ото
ове$е"#е &# мо?ем $а о!.("#м е$"а такава ма(ова # т##C"а Cерта "а
!%&;ар(к#. "аро$/ каквато е "е;овото о(&ов#C"о т%ре"#е* И&# %к
тв%р$е (воео!ра'"ото C=в(тво 'а +=мор = "ем(к#. "аро$/ в(ео!:ата
а&аво(т "а -ра">='#те/ т##C"ата 'а а";&#Cа"#те в%"<"а (т=$е"#"а #
(=рово(т*
Зае$"о ( #"$#в#$=а&"ото/ в #"$#в#$а (е 'ако$#ра "а>#о"а&"ото о:еd м"о;о
ре$# "е;овото ра?$а"е* Да?е ".ко# (%време""# "а=к# L като +#ро5
137
ма"т#.та/ "ар#мер 5 (т#;ат $о там/ $а тв%р$.т/ Cе $ор# ?#вот%т #
(м%ртта (а 'ако$#ра"# в%р+= р%ката "а Cовека* Гео;ра-(кото # (о>#а&"ото
ро(то $оо!о;ат.ват # $ора'в#ват о"ова #"$#в#$=а&"о/ което о(&е (е
ревр%:а в (%$!а/ а м#&#о"#те (%$!# 5 в "а>#о"а&"а*** В то'# (м#(%&
#"$#в#$=а&"#.т +арактер $о #'ве(т"а (тее" #'ра'.ва "а>#о"а&"ата
(е>#-#C"о(т* Но %&"а коре&а>#. ме?$= #"$#в#$=а&"ото # "а>#о"а&"ото в
"#как%в моме"т "е мо?е $а (%:е(тв=ва* В%'ро#'во$(твото (&е$ва $а (е
т%р(# в ма(ов#те/ в т##C"#те/ в овтар.:#те (е .в&е"#. # реак>##/ а "е
в отк&о"е"#.та #&# в 'а$%&?#те&"ото рав#&о* Прот#в"ото !# о'"аCава&о
река&е"о т.("о -="к>#о"а&"о # е&еме"тар"о в%'р#ема"е "а +арактера*
У "а( о(о!е"о 'а$%&!оCе"о ра'ра!отва в&#."#ето "а )ре;#о"а&"ото в%р+=
"а>#о"а&"ото, @А* Стра<#м#ров @В?* )Б%&;ар#/ ;%р># # (%р!#,BB* В $р=;а
(во. (т=$#. @)Н#е/ !%&;ар#те,B тоA ак о ;ео;ра-(к# !е&е;/ т* е* о
!е&е'#те "а ре;#о"а $е&# !%&;ар#те "а м#'#A>#/ трак#A>#/ <о#/
маке$о">#/ р=>#/ като р#$ава #'к&GC#те&"о '"аCе"#е "а ;ео;ра-(ката
ре$оре$е&е5"о(т # отра?е"#ето # в%р+= ре;#о"а&"ото #
о!:о"а>#о"а&"ото*
Това отра?е"#е мо?е $а (е ро(&е$#a( о(о!е"а (#&а # в &#терат=рата #&#
в ове$е"#ето "а от$е&"# #'т%к"ат# &#C"о(т# от от$е&"# ре;#о"#* Да
в'емем маке$о"(тв=ва:#те рево&G>#о"ер# в !%&;ар(ката #(тор#. 5 те "о(.т
(во. ре;#о"а&е" !е&е;/ коAто $око(ваAк# (е #&# (&#ваAк# (е ( о!:ата
+арактер#(т#ка "а в(ек# рево&G>#о"ер/ о$Cертава (во. (е>#-#C"а
от&#ка* )ЛGт#.т, +арактер "а маке$о"е>а е о5ра'&#Cе" от =рав"ове(е"ото
(окоA(тв#е "а !а&ка"$?#.та в Сре$"а Стара &а"#"а 5 Го>е р#&#Cа "а
Лев(к#/ "о # м"о;о (е от&#Cава от "е;о*
Те'# о(о!е"о(т# (а #'(&е$ва"# о(о!е"о 'а$%&!оCе"о от ака$* Е-рем
Кара"-#&ов в "е;овата ве&#ко&е"а к"#;а )Характер#,* Такава е$"а
рево&G>#о""а о(о!е"о(т 5 от&#Cава:а Я"е Са"$а"(к# от Геор;# Бе"ков(к# 5
е "ар#мер от"о<е"#ето м= к%м ре$ате&(твото о време "а в%(та"#ето*
Макар Cе "а темата 'а ре$ате&(твото :е (е (рем # о5"атат%к/ то о:е
т=к е моме"т%т $а ка?ем/ Cе &Gтата/ (тра<"а 'аове$ "а Я"е Са"$а"(к# )в
(&=CаA "а ре$ате&(тво $а !%$ат #'!#т# # #'!е(е"# "е (амо ре$ате&#те/
"о # те+"#те ро$"#"#/ # к=Cетата # котк#те от т.+"ата к%:а,
ре$оре$е&# от(%(тв#ето "а ре$ате&(твата в%о!:е в И&#"$е"(кото
в%(та"#еJ За ра'&#к; от т.+"ото #'о!#&#е о време "а Ар#&(кото
в%(та"#е/ а # м"о;о ре$# това в $р=;# моме"т# от !%&;ар(ката #(тор#.*
Ро&.та "а ре;#о"а&"ото 'а +арактер#(т#ката "а "а>#о"а&"ото е !е'=(&ов"о
;о&.ма # т. (&е$ва 'а$%&!оCе"о $а (е #'=Cава* В рот#вореC#в#те ро>е(#
"а $е"а>#о"а&#'а>#./ ко.то "а(т%ва в Евроа в кра. "а "а(то.:#5век/
ро&#Cава #ме""о та'# '"аC#мо(т # $ор# (%$!ов"о(т "а ре;#о"а&"(
5ет"#Cе(кото* Ре;#о"а&"ото 5 това (а !о;ат#те (%(тавк# @ра'!#ра (е/
в'ет# еF като ко&#Cе(тве"а (=маB ко#то о>вет.ват "а>#о"а&"ото # рав.т
"е;оваJH +армо"#.* И в #(тор#.та "а "аро$#те/ ко;ато е (тава&о о е$"а
#&# $р=;K р#C#"а "ар=<ава"е "а та'# +армо"#./ (%$!ата "а те'# "аро$#
"#ко;а "е K !#&а о:а$е"а от (%ответ"#те о(&е$#>#***
&м#
132

;о 1а в '#.т U&"а T мо?е
1Иb5
<т в .к5
аото BB*В е* о G">#/
;е$е&е5
;=рата
в"#* Да
K"о(.т
O +арак5
оA(тв#е "о #
Е-рем 1рево&G5(к# 5 е ;а"#ето* [ о:е т=к
1СКИ )В
;е/ "о оре$е&# 1 ра'&#ка е$# това
е !е'=(5вреC#в#те T"а(то.:#. е;#о"а&"о5ЕF;* в'ет# "е т "е;овата #&#
Др=;а ко;а "е е
]B На трето рав"#:е (е -орм#ра ре;#о"а&"о ове$е"#е ак от ;&е$"а тоCка
"а "аC#"а "а ?#вот "а е$"о о5;о&.мо макроо!е$#"е"#е* По$о!"о "а А*
Стра<#м#ров/ Иво А"$р#C (%:о #'(&е$ва о"ова/ което +арактер#'#ра
!а&ка"(к#те "аро$# # което тоA "ар#Cа )Хомо !а&ка"#к=(,* В* )Мо"$,
#(аK )Стра""о "е:о (а те'# !а&ка"(к# о&#т#># 5 те "е ра'!ра+а/ Cе от
кор#$ор "е (тава аартаме"т*,
В%'"#ква в%ро(%т 5 мо?ем &# $а ;овор#м 'а (#+о&о;#. "а )ма&к#те, #
);о&ем#те, "аро$#J В%р+= ;ео;ра-(ката карта #ма тв%р$е м"о;о # тв%р$е
&G!о#т"# так#ва ре;#о"а&"# (к=Cва"#. "а (+о$"# о +арактер#(т#к#те (#
"аро$#F так#ва (а ;от#те ".ко;а/ ке&т#те/5!а(к#те в Сре$"а Евроа/
о$о!"# (а )р#!а&т#A(к#те ре=!&#к#,/ (ка"$#"ав(к#те "аро$#* И/
ра'!#ра (е/ такова &G!о#т"о кр%(тов#:е "а "а>#о"а&"# +арактер# # (%$!#
ре$(тав&.ва раAо"%т "а Ба&ка"#те*
На това трето ре;#о"а&"о рав"#:е/ #$ва:о от кот&ов#"ата/ $о(т#;а:о
ет"о(а # "а>#.та # -орм#ра:о (е като о!о!:ава: ".ко&ко ет"о(а #&# "а>##
ре;#о" 5 (е -орм#ра (воео!ра'"#. ко"-&#кт ме?$= "а>#о"а&"а #
о!:оCове<ка (#+#ка* Да (е (рем "а "еA"#те о(о!е"о(т# в раAо"а "а
Ба&ка"#те/ к%$ето 'ае$"о ( "а>#о"а&"#те о(о!е"о(т#/ о(о!е"о ;о&.ма ро&.
#;ра.т ре&#;#о'"#те ра'&#C#. # ко"-&#кт#*
Като ;ео;ра-(ка ма(а !а&ка"(к#те "аро$# (а ма&к#* Това (е от"а(. # $о
о(оCе"#те веCе $р=;# (+о$"# ре;#о"а&"# о!о(о!.ва"#.* Т%кмо 'атова
в%'"#ква ро!&ем%т 5 #ма &# р#">#"о ра'&#C#е в (#+о&о;#.та "а те'#
ре;#о"а&"# о!ра'=ва"#./ какво е м.(тото "а "а>#о"а&"ата (#+#ка в т.+/
а от там # Cре' т.+ в о!:оCове<кото*
В раAо"а "а Ба&ка"#те/ %к # $р=;а$е/ ро!&ем%т )ма&%к5;о&.м, "аро$
"#ко;а "е е #'&#'а& от оре$е&е" о&#т#Cе(к# ко"тек(т/ а ора$# това #
от ко"тек(та "а $еA(тв#ето "а #"тере("# # (&о?"# коме"(атор"#
ме+а"#'м#* Така "ар#мер :о (е от"а(. $о о&#т#Cе(к#. ко"тек(т от"е(е"
к%м Б%&;ар#./ като Cа(т от ре;#о"а&"ата (#+#ка "а Ба&ка"#те 5 :е
о(оC#м е$#"/ "о $о(тат%C"о (ер#о'е" -актор/ (в%р'а" о(ве" ( в(#Cко
$р=;о # ( ро!&ема 'а $емо;ра-(ката (=ма "а "а<#. "аро$* О:е Хр#(то
Ботев # Ва(#& Лев(к# о(тав.+а ре$ "а>#о"а&"ата рево&G>#. 'а$аCата
Б%&;ар#. $а $о!#е (во!о$ата (# !е' омо:та "а ве&#к#те (#&# @ре$
(тра+а от т.+"ата 'авоевате&(ка о5(ет"е<"а о&#т#каB* Те #ма+а ре$
в#$ "е (амо Р=(#./ "о # ает#т#те к%м Б%&;ар#. # Ба&ка"#те "а $р=;#
евроеA(к# (#&#* Това веCе е ;отов (#+о&о;#Cе(к# # о&#т#Cе(к# (#"$ром
5 'а ма&к#те "аро$# # от"о<е"#ето к%м т.+ "а )Ве&#к#те (#&#,*
С&е$овате&"о %рвата ра'&#ка/ ко.то мо?ем $а т%р(#м ' (#+о&о;#.та "а
)ма&к#те, # );о&ем#те,/ е в о"ова/ което (е "ар#Cа **$емо;ра-(ка (=ма
"а "аро$а,*** Та'# $емо;ра-(ка (=ма е %рв#.т $#(та">#ра: -актор в
(#+о&о;#.та "а ма&к#те # ;о&ем#те* Y.&ата #(тор#. "а CовеCе(твото/
о(о!е"о #(тор#.та "а та'# )$емо;ра-(ка (=ма, # мо:та/ ко.то р# е$"#
#&# $р=;# #(тор#Cе(к# о!(то.те&(тва @(тава $=ма 'а (#+о&о;#Cе(ката/
вое""ата/ #ко"ом#Cе(ката мо:B т. е мо;&а $а "атр=а* В (%:ото време
ра'мера "а $емо;ра-(ката (=ма Cе(то %т# е !#& коме"(#ра" от "а&#C#ето
130
"а $р=;# -актор#/ ко#то &е?ат в о("овата "а #ко"ом#Cе(ката # вое""ата
мо: "а е$#" "аро$/ а от там # в "е;овото (е>#-#C"о (амоC=в(тв#е #
(#+о&о;#.* Неве$"%? "а>## като К#таA/ И"$#./ Р=(#. (а ре>е".ва&#
(во.та (#&а # м.(то (ре$ $р=;#те "аро$# като (а $ава&# ре$#м(тво в
та'# ре>е"ка #ме""о "а $емо;ра-(ката (=ма "а (воето "а(е&е"#е* В%в
вое""ата #(тор#. мо;ат $а (е "а!&G$ават о!аCе #"тере("# р#мер#/ ко;ато
"е$о(тат%ка #&# (рав"#те&"ото "ераве"(тво в та'# $емо;ра-(ка (=ма е
!#&о коме"(#ра"о от о5;о&ем# вое""# (р%C"о(т#/ от +#тро(тта/ от
%р;ав#"ата/ от (%в%р<е"(твото "а ор%?#ето* На 8]*111*101] ;*/
коме"(#раAк# ( атр#от#'%м # воA"(к# (р%C"о(т# ма&ката (# C#(&е"о(т/
!%&;ар(к#те воA(к# мар<#р=ват ара$"о о =&#>#те "а О$р#"* Те'# # $р=;#
ре$#м(тва/ #'ра!оте"# от #(тор#Cе(к#те =(&ов#./ (%:о (а в&#.е&# в%р+=
-орм#ра"ето "а оре$е&е"о "а>#о"а&"о (амоC=в(тв#е # "а>#о"а&е"
+арактер* И'=CаваAк# +арактера "а !а&ка"(к#те "аро$#/ Иво А"$р#C
от!е&.'ва )"ее-ект#в"о(тта "а Cовека от $#"а&(к#. т#,/ т* е* вро$е"ата
м= "е(о(о!"о(т о(&е$овате&"о $а $ове$е $о краA е$"о +=!аво # (ме&о
'аоC"ато $е&о*
А&а А"$р#C от#ва к%м о5;о&.мо о!о!:е"#е "а +арактера "а )Хомо
Ба&ка"#к=(,K )Само в И(а"#. # "а Ба&ка"#те мо;ат $а (е в#$.т т%A
?е(токо ра'+в%р&."# # ро"е:# (е 'ем#/ к%$ето в(.ко/ $ор# # "аA5;о&.мото
# !&а;оро$"о Cове<ко =(#&#е #';&е?$а !е'омо:"о/ "ара'"о #
ре$вар#те&"о о!реCе"о "а "е=(е+* Н#коA "е (е (трем# $а а'#
'атреве"#те &о:#/ а о!:е(тве"#те (;ра$# "а И'тока (а "ер#.т"о # веC"о
'а"емаре"#* Н#е "е о$$%р?аме ве:#те # =ре$#те/ '&о=отре!.ваме ( т.+/
'атова # те р=+ват/ ре$# $а #м е $о<&о времето***,
Соре$ К* К#ров %к е$"а от о=&.р"#те ра'"ов#$"о(т# "а Ба&ка"(к#.
Cовек е !аA Га"Uо* )Но ако А&еко ;о е о!р#(=ва& в (м.+ ре' (%&'#,/
S1вр А"$р#C е веCе !е'комром#(е"* ТоA в#?$а !а&ка"(к#. Cовек в
тра;#C"а (вет&#"а/ оCт# !е' "а$е?$а* Т=к #маме ре$ в#$ ро#'ве$е"#.та
м= )Трав5"#<ка +ро"#ка,/ )П#(мо $о р#.те&., #&# $р=;#. м= ра'ка'
)Мо(т%т,/ (оCе: #'+о$а/ в коAто #'ра("а&#.т в Бо("а &екар ра'ка'ва "а
автора 'а:о м= е !#&о "ев%'мо?"о $а ?#вее в та'# (тра"а* bовек !#
тр.!ва&о $а роCете (амо #(мото/ 'а $а (е =!е$#/ Cе ка'а"ото 'а
"е:а(т"а Бо("а е ва&#$"о 'а >е&#.a Ба&ка"(к# о&=о(тров* С%:е(тве"ото
мо?е $а (е ре$а$е (амо ( е$"о #'реCе"#еK )Бо("а е (тра"а "а
омра'ата,*** Наравете о#т "ав(.к%$е в ра'ка'а $а 'аме"#те $=мата
)Бо("а, ( )Ба&ка"#те, 5 # то;ава веCе ар;=ме"т# 'а те'ата "# овеCе
".ма $а (а "=?"#* @К#ров/ К* в* )Де",/ ]1 ав;=(т 1006B
И'+о$%т (оре$ Иво А"$р#C/ #'(&е$ва& в (воето &#терат=р"о творCе(тво
"аA5%&"о (#+о&о;#.та "а !а&ка"(к#. Cовек като ре;#о"а&е" т#/ както #
!е$#те от 'атвар."ето в (е!е (#/ в (во.та )кот&ов#""а, $=<ев"о(т "а
от$е&"#те ма&к# "аро$# 5 то'# #'+о$ (оре$ А"$р#C е в )Мо(та,/ коAто
тр.!ва $а (е +в%р&# ме?$= т.+* Т* е* тоA &е$#ра "е 'а омра'а #
#'о&а>#./ а 'а р#$в#?ва"е о (#ра&ата ре;#о"а&"о 5 "а>#о"а&"о 5
ре;#о"а&"о р#м, @е$"о (#+#Cе(ко отвар."е "а кот&ов#""#те "а>## к%м
е$#" о5<#рок/ (5'"аC#м/ о;(амо(тое" "аро$"о(те" ареа&/ коAто :е
мо?е/ така отворе" к%м
196
#
ка ор#.
#&# ао от е"(т5
а(к#
[ПО
(к#те T*"а&"о
3F5K(к#те
1ЛСКИЯ
Kе$"о
)Хомо k ?е(токо !&а;о5р#те&"о k.&о:#/ а Н#е "е р=+ват/
U&ка"(к#.
тра;#C"а )Трав555т,d (оCе: R е !#&о Cете (амо о 'а >е&#. е$"о #'ре52
ра'ка'а $а F 'а те'ата
` творCе(тво както # s(т "а от$е&5[ тр.!ва $а в&а>#./ а 'а "'&"о р#мR,
5<#рок/ о5Fотворе" к%м
(е!е (#/ $а (е рев%р"е о (воем= в е$"а "ова )Ве&#ка (#&а,*** Не:о/
което !а&ка"(к#те "аро$# "#ко;а "е "арав#+а # което )ве&#к#те (#&#,
"#ко;а "е о'во&#+а* И което "аA5"аре$/ ве$"а;а (&е$ (%'$ава"ето/ (#/
"арав#+а САI***
)Ба&ка"(к#.т о&=о(тров е "ов ор;а"#Cе" %т/ "ов #(тор#Cе(к# (#"те'/ а
"е5 ме+а"#C"о рав"ове(#е ме?$= И'тока # Заа$а*, Това/ о м"е"#е "а
Свет&о'ар И;ов/ е о("ов"ата -#&о(о-(ко5#(тор#Cе(ка о'#>#. "а Иво
А"$р#C/ #'&о?е"а в творCе(твото м=* С%о(тав.Aк# това творCе(тво (
$а""# 'а #(тор#Cе(кото !#т#е # "а>#о"а&"#. +арактер "а !%&;ар#те/
#'в&еCе"# (%:о от !%&;ар(ката +=$о?е(тве"а/ "а=C"о#'(&е$овате&(ка #
C#(то $ок=ме"та&"а &#терат=ра/ !#+ме мо;&# $а откр#ем ко"крет"#те Cерт#
# рамк# "а ове$е"#е # м#(&е"е "а !а&ка"(к#те "аро$#/ о'во&#&# "а Иво
А"$р#C $а $о(т#;"е $о #'ка'а"ото о5;оре (та"ов#:е 'а (%:е(тв=ва"ето "а
)+омо !а&ка"#к=(, L като (е>#-#C"о о!о(о!е" +арактеро&о;#Cе" т#*
За $о(товер"о(т (е "а&а;а (рав"е"#е ме?$= #'во$#те "а Иво А"$р#C #/ $а
реCем/ те'# "а Д#м#т%р Та&ев/ (%:о о'"ава: тв%р$е $о!ре о(о!е"о(т#те #
!#та "а !а&ка"(к#те "аро$#* И"тере("о е те $а (е (%о(тав.т # (
#'во$#те/ "араве"# от А"то" Стра<#м#ров в к"#;ата м= )На<#.т "аро$,***
О:е ре$# $а 'ам#"е "а $#&омат#Cе(ка (&=?!а в ра'&#C"# евроеA(к#
(то&#># @Р#м/ Бер&#"B като =Cе"#к в За;ре! # (т=$е"т в Краков/ %рв#.т
^?"о(&ав."(к# "о!е&#(т А"$р#C ро.в.ва о(%'"ат #"тере( к%м +арактеро5
&о;#C"#те о(о!е"о(т# "а "аро$а (#* Затова #'(&е$ва ра'&#C"# (!ор"#># (
"аро$"# е("#/ о(&ов#>#/ ре$а"#. # о;оворк#/ т%р(# #(тор#Cе(к#
+ро"#к# # &е;е"$#/ р##(к# # ?#т#.* По то'# "аC#" автор%т "а )Мо(т%т
"а$ Др#"а, =(.ва 'а #';ра$# е$#" $о(та о!ект#ве" о!ра' "а (%"аро$"#ка
(# от DPOOO5DOD в* Пре' $#&омат#Cе(ката (# кар#ера Иво А"$р#C
$оо!о;ат.ва "а!&G$е"#.та (#* В евроеA(к#те !#!&#отек# # ар+#в# тоA (е
'ао'"ава ( о-#>#а&"# $#&омат#Cе(к# +ро"#к# # ре#(к#/ ( &#C"#
$ок=ме"т# # %те#(# "а C=?$е(тра""# %те<е(тве"#>#/ ( $"ев"#>#те #
#(мата "а $#&омат# # $=+ов"#>#* Така тоA $о(т#;а $о #$е.та 'а
Ба&ка"#те като от$е&е"/ трет# (в.т/ ра'о&о?е" ме?$= И'тока # Заа$а/
"о р#те?ава: (во. (амо!#т"о(т/ 'а G.то &екар.т/ Д?ова"# Ко&о". от
)Трав"#<ка +ро"#ка, ка'ваK )Н#коA "е 'аае какво '"аC# $а (е ро$#< # $а
?#вее< "а р%!а "а $ва (в.та/ $а о'"ава< < $а ра'!#ра< # е$#"#./ #
$р=;#. # $а "е мо?е< $а "арав#< "#:о те $а (е т''!ерат # (!&#?ат/ $а
о!#Cа< # $а мра'#< # е$#"#./ # $р=;#./ $а (е K 5;!ае< # $а (е о$ве?$а<
>.& ?#вот/ р# $ве отеCе(тва $а !%$е< !е' "#то KK"о/ "ав(.к%$е $а (е
C=в(тв=ва< = $омаK $а ?#вее< ра'"ат като ?ертва # 5Cе"#к е$"овреме""о*
Д?ова"# Ко&о". ;овор# о5"атат%к 'а веC"ото ко&е"е # о$ве?$а"е/ 'а
&#(ата "а .("а # о(то.""а о'#>#. 5 както като ;ео;ра-(ка
ре$оре$е&е"о(т/ така # като $=+ов"а о!о(о!е"о(т 5 в(е "е:а* Xвв.то
р#ро$а е ора'#те&"о !&#'ка $о "а<ето веC"о &=та"е ме?$= Ве&к#те ;.'"
@%рво Р=(#./ о(&е Герма"#./ (ет"е СССР/ а (е;а САIB/ >е&.:о .(тре"о
Cре' # в &#>ето "а о5;о&ем#. !рат $а о(#;=р# така отре!"#. "#
а"а&е" (#+#Cе(к# ком-орт* Не(&=CаA"о о ово$ "ера'!ор##те в ре5;е 'а
;а'а/ р%ково$#те&.т "а р=(ката ;а'ова ром#<&е"о(т Рем В.+#5
191
рев ка'а в #"тервG 'а Б%&;ар(ко "а>#о"а&"о ра$#о/ Cе Б%&;ар#. е (тра"а/
C#.то о&#т#ка "#коA "е е в (%(то."#е $а ра'!ере*
О:е в ра""а в%'ра(т Иво А"$р#C трет#ра в%ро(а 'а о!:ото # ра'&#C"ото
ме?$= "а( 5 !а&ка">#те 5 # $р=;#те/ евроеA>#те* ТоA (%'$ава $ор#
о!о!:е" о!ра'/ коAто (%в(ем "е е C=?$ # "а "аA5;о&ем#те от !%&;ар(к#те
#(ате&#* )Омер а<а Лата(, 5 така $ор# е о'а;&аве" "е$ов%р<е"#.т "е;ов
рома"/ коAто #'&#'а (&е$ (м%ртта "а (%'$ате&. (# # (%:о ре$(тав&.ва
&#терат=р"а )о;%р&#>а,/ е оре$"ата !&а;о$ат"а !а'а 'а #'(&е$ва"е "а
"аро5$о(#+о&о;#C"#те о(о!е"о(т# "а !а&ка"е>а* С%$!ата "а ротот#а
ока'ва краA"ата ама&;ама/ о&=C#&а (е в(&е$(тв#е "а м"о;овеков"ото
ет"#Cе(ко (ме(ва"е "а Ба&ка"#те/ а -акта/ Cе реа&"#те $еA(тв#. "а то'#
ротот# (а в&а$е&# =мовете # ерата # "а &е.$а #'.ве"# !%&;ар(к#
твор># от ре$# О(во!о?$е"#ето/ е "ово $ока'ате&(тво 'а о!:"о(тта "а
#"тере(#те # (#+#ката "а ра'&#C"#те !а&ка"(к# "аро$#*
Омер Па<а @М#+а#& Лата(B/ @1269 5 1271B/ е р#мер 'а е$"а (&о?"а/
$рамат#C"а/ "о # ока'ате&"а Cове<ка (%$!а/ ро$е"а в )е$"а "е о5ма&ко
ком&ек("а 'ем.5мо(т/ каквато (а Ба&ка"#те*,
В творCе(твото "а А"$р#C #ма # ре$#>а $р=;# о!ра'#/ ко#то в (во.та
(&о?"о(т/ "е=(та"ове"о(т # $рамат#'%м/ -орм#рат "е:о като )е$#"е"
!а&ка"(к# $=+,/ (%( (во. е$#""а $=<а/ о$(%'"а"#е # !#т#е/ което "#то е
Заа$"о/ "#то И'тоC"о/ "#то е Север"о/ "#то %к ^?"о/ "о е о!е$#"е"о в
краA"а (метка в ра'&#C#ето (# от в(#Cк# т.+* Така в м"о;о от"о<е"#.
в#?$а (&о?"ата (%:"о(т "а (во#те ;еро# # Д* Та&ев*
О!:ото # = А"$р#C/ # = Та&ев/ е в (#&"о ра'в#т#. &#C"о(те" # о!:"о(5те"
КОНСЕРВАТИЗЪМ/ (%+ра"#& "а(е&е"#ето от а(#м#&а>#.* О!: е СТРАХЪТ ОТ
НОВОТО/ 'атворе"#.т +арактер "а )кот&ов#"#те,/ т%?"#те &#>а "а +ората*
О!:а е ?а?$ата 'а (во!о$а/ C=в(тв=ва"е # като е$"о о5а!(тракт"о
(%(то."#е "а $=+а # като реа&"а #(тор#Cе(ка (%$!а* О!:а е РОБСКАТА
ПСИХИКА И СТРАХЪТ от т=р(к#. ро#'во&/ "о о!:о е # (%'"а"#ето 'а
"ео!+о$#мо(тта от о>е&.ва"е* О!:о о5"атат%к е # (%(то."#ето "а (ота.5
ва"е # крот=ва"е/ то'# $=+ "а )рек&о"е"ата ;&ава, 5 $о&ове" така
!&е(т.:о от П* Р* С&авеAков/ Ботев # Ва'ов/ # м%$ро(тта ро#'&.'&а от
"е;о/ >#т#ра"; от А"$р#C в )Трав"#<ка +ро"#ка,K )НаA5$о!%р е о"'#
ве'#р/ коAто (т#;а $о Пр#!оA # от там (е вр%:а в Стам!=&/ та крак%т м=
"#ко;а "е (т%ва в Бо("аRR
В те'# $ве о("ов"# ?#теA(к# -#&о(о-## е 'ако$#ра"а о(о!е"ата тре'во(т/
реа&#'%м # (%о!ра'.ва"е "а тв%р$е м"о;о реат#&ото !а&ка"(ко
"а(е&е"#е/ =(ет#&о в (е!е (# "=?$ата от ре<е"#е "а (%$!ов"ата 'а$аCа
в%рек# в(#Cко $а (е о>е&ее/ $а (е ро$%&?# ?#вот%т***
Иво А"$р#C #'(&е$ва ар+#тект=рата "а !а&ка"(к#те о(е&#:а като (е5&е"
'"ак "а т.+"ата (%$!а # $=<ев"о(т* )Докато в%в в(.ка )"орма&"а, (тра";
5 'а!е&.'ват ко"(=&#те в )Трав"#<ка +ро"#ка, 5 &#>евата Cа(т "а
(;ра$#те ;&е$ат к%м =&#>ата/ то в Трав"#к "е:ата (то.т тоC"о о!рат"отоK
к%м =&#>ата (а о!%р"ат# (&е#те/ оCт# !е' ро'ор>#/ ;%р!ове "а к%:#те/
а Cар$ак%т ;&е$а "ав%тре к%м $вора,* То'# ар+#тект=ре" (т#& мо?е $а (е
"а!&G$ава # ;K
198
T 'а Ба<
аа/
* 5ор# (к#те
1;е;ов в&.ва
O.аро5
;ка'ва
5;# (а ре$#
T6СИХИ5
во?"а/ [5ма&ко
(во.та е" !а&5
"#то е а"е"о в
K в#?$а
о!:"о(5е СТРА5&#>а "а B(тракт"о @БСКАТА Fа"#ето 'а (ота.5!&е(т.:о O*
>#т#ра"а (т#;а $о в Бо("а,/ .ата тре'5K(ко "а(е5в%рек#
1а като (#5'а, (тра"а (;ра$#те Uм =&#>ата Cар$ак%т о$ава # о
[ва
!%&;ар(к#те 'ем# ре$# О(во!о?$е"#ето* На<#те в%'ро?$е"(к# к%:# (а
о!%р"а&# ;р%! "а =&#>ата/ )'а;%р!ваAк#, =!&#C"о(тта # акт#в"о (а
отка'а&# $а о!:=ват ( откр#тото (е&#:"о ро(тра"(тво* )Те (а (е
отвор#&# о(ре$(твом ком<=&=>#те (# е$"а 'а $р=;а/ +ва:аAк# (е като "а
+оро/ в което C=?$ Cовек "е мо?е $а в&е'еF о!о(о!#&# (а )крео(т"а,
о!:"о(т/ о(#;=р.ва:а о>е&.ва"ето "а о!#тате&#те #м,* То'# ор#;#"а&е"
ар+#тект=ре" (т#&/ т##Cе" 'а Ба&ка"#те/ е (воео!ра'е" #'ра' "а
>е""о(т"ата (#(тема "а !а&ка"е>а/ "о # оре$"о $ока'ате&(тво 'а
)вра?$е!"о(тта/ ( ко.то о(ре:а в(#Cко "ово,*
В $=+а "а то'# (а(#те&е" 'а те'# "аро$# ко"(ерват#'%м мо?е $а (е
о(оC# оCт# )%&"ото от(%(тв#е "а (о"та""о(т в ове$е"#ето, 5 като
е$"а от +арактеро&о;#C"#те о(о!е"о(т# "а "а(е&е"#ето от "а<#. ре;#о"*
Това е (тра+%т $а (е ре$р#еме каквото # $а !#&о ре$# $а (е )ремер#
$евет %т#,/ т* е* $а (е #'&е'е от "ормата* )За:ото в Трав"#к %т.т от
?е&а"#ето # о(м#(&."ето $о т.+"ото .в"о #&# ;&а("о #'ра'.ва"е !е<е
$%&%; # кр#во&#Cе: # "е (е #'м#"ава<е &е("о*,
Н#е веCе от!е&.'а+ме о(оCва"ата от в(#Cк# "а<# в%'ро?$е"(к# =!&#>#(т#
!е' #'к&GCе"#е о(&ов#C"а т%ре&#во(т "а !%&;ар#те/ ко.то о!аCе е
+арактер"а 'а в(#Cк# !а&ка">#* )Ме(т"#те +ора 5 #<е А"$р#C, 5 Cака+а (
т%ре"#е/ което !е<е ( е$#" $е" о5$%&;о # от "аA5$%&;ата '#ма*,
@)Трав5"#<ка +ро"#ка,B Т%ре"#е/ което е !#&о о+=&ва"о от ко;о &# "е/
;ра"#Cе:о ( ра!о&е#ето # ма&о$=<#ето/ така !&е(т.:о о(м."о # от "а<#.
Сто." М#+аA&ов(к#/ "о в което "е(%м"е"о (е кр#е м"о;о ?#теA(ка м%$ро(т
# "аA5веCе (е C=в(тва (а(#те&"#.т 'ов "а реа&#'ма # о>е&.ва"ето*
Така в )Трав"#<ка +ро"#ка, # в "е$ов%р<е"#. )Омер а<а Лата(, А"$р#C
(%:о рокарва #$е.та/ Cе bУВСТВОТО ЗА МЯРКА е $%&!око 'а&о?е"о =
ме(т"#те +ора @)ЛG$# C#(т#/ =мере"# # м%$р#,B/ а в На<#.т "аро$, А*
Стра<#м#ров (оме"ава 'а "а&#C#ето "а $о(та (тро;# "рав#/ оре$е&.:#
ове$е"#ето "а !%&;ар#"а @)Стро;о(тта "а "рав#те = "а( т%р(# $а
о!='$ае***,B Те'# "а!&G$е"#. # тв%р$е"#. $ават $о(тат%C"о о("ова"#. 'а
тв%р$е"#ето/ Cе БАЛКАНЕYЪТ Е УМЕРЕН И КОНСЕРВАТИВЕН 5 $в#?е: (е в
рамк#те "а #'#та"ото #&# о!о'р#мото L т#/ #'ве$е" в т##C"ата "а<а
-#&о(о-#. )око $а в#$#/ р%ка $а #"е,*** КаCе(тво 5 ко&кото $о!ро/
то&кова # &о<о* То (оре$ Ат* Б=ров рав# !%&;ар#"а # !а&ка"е>а
"ер#;о$е" 'а ;о&.м !#'"е(K )Б%&;ар#те (а $о!р# т%р;ов># 5 ка'ва тоA 5
ре$р#емC#в# # тр=$о&G!#в#/ "о =(.ват (амо в рамк#те/"а ма&ката
т%р;ов#. $о р#(та"#:ето в Со&="/ като 'а това е в#"ов"о о(то.""ото
(%м"е"#е "а !%&;ар#"а/ 'Gето ;о кара "а ра;а "а ;о&.мата ($е&ка $а
м#(&# "е 'а това/ което еве"т=а&"о :е (еCе&#/ а 'а това/ което :е
'а;=!#*, _акт/ коAто отв%р?$ава # Стра<#м#ров в )На<#.т "аро$, макар #
о $р=; ово$ # ( $р=;а >е&K )Iом (а ре$ р#(ка/ а "е мо;ат $а #'мер.т
о(&е$(тв#.та от "=?"ата ре<#те&"а (т%ка/ те @!%&;ар#те 5 !* м* М* С*B
#'а$ат в $во=ме"#е # о!е$"ата #м во&. от(&а!ва*,
До&ав. та'# о!:а Cерта # А"$р#C* Ко"(ерват#'%м/ о(&е$#>а "а ?#теA(ко
(%о!ра'.ва"е "а м%$ро(тта # о#та/ "а #"(т#"кта 'а о>е&.ва"е/ е р#C#"а
19]
!о("е"># $а (е (%рот#в&.ват "а рокарва"ето "а "ов# %т#:а #
(%'$ава"ето "а ком="#ка>#о""# # о:е"(к# вр%'к#/ а Д* Та&евата С=&та"а
@)Mе&е'"#.т (вет#&"#к,B %к $%р?# о(о!е"о рев"о(т"о "а (тарото ро$ово
(вет#&о # =ор#то ;о ре$оC#та ре$ мо$ер"ата ;а'е"а &ама*
Пре' о$о!"# #'#т"# "а $=+а (а м#"а&# # арме">#те # евре#те* За
(%?а&е"#е !а&ка"(к#те "аро$# # "аA5веCе "#е !%&;ар#те ро.в.ваме
(;овор5C#во(т тв%р$е Cе(то ( ;о&.мо/ "аA5Cе(то -ата&"о 'ак%("е"#е* НаA5
(#&"ото $ока'ате&(тво 'а '&оCе(т#"#те/ ко#то "# е "о(#&а та'# !а&ка"(ка
Cерта/ е а$а"ето "а о&=о(трова о$ т=р(ко ро!(тво/ ре$<е(тва"о от
(амо=!#A(т5ве"а "е(;оворC#во(т в%тре в !а&ка"(к#те (тра"#*
За (%?а&е"#е в%тре<"оарт#A"#те $ра';# # "ев%'мо?"о(тта 'а "авреме""а
ко"(о&#$а>#. = "а( # &=$#те арт#'а"(к# !#тк# $"е( во$.т $о
ра'(#ва"ето "а !%&;ар(ката $%р?ава/ $о (%(то."#е "а !е'омо:"о(т/
каквото т. е !#&а р# а$а"ето # о$ т=р(ко ро!(тво***
А"$р#C #'(&е$ва # о:е е$"а р.$ко $око(ва"а тема в (#+о&о;#.та "а )+омо
!а&ка"#к=(, 5 м.(тото # в&#."#ето в%р+= !а&ка"(к#те "аро$# "а ТУРСКИЯ
ЕТНОС/ C#ето овеCе от <е(твеков"о р#(%(тв#е "а Ба&ка"#те "ем#"=емо (е
е отра'#&о в%р+= 'аваре"#те "аро$"о(т"# ;р=#* Пак в )Трав5"#<ка
+ро"#ка, Иво А"$р#C #<е/ Cе )т=р(кото в&а$#Cе(тво е (%'$а&о =
+р#(т#."(к#те (# о$а"#># оре$е&е"# Cерт#K $в=&#C#е/ =ор#то(т/
&е"#во(т "а м#(%&та/ "е$овер#е к%м в(.ка в&а(т # (тра+ от в(.ко
$в#?е"#е,* И ако #'к&GC#м тв%р$е"#ето 'а &е"#во(тта "а =ма/ което в
"#как%в (&=CаA "е е ва&#$"о 'а !%&;ар#"а/ коAто (оре$ #'(&е$ва"#.та "а
Светов"ата ор;а"#'а>#. 'а роверка "а кое-#>#е"та "а #"те&#;е"т"о(т
@1@8B )МЕИ2А 11е;а@FGаГ ре' 1001 ;* 'аема второ м.(то в (вета (&е$
евре#те/ # C#Aто =м/ о м"е"#е "а Стра<#м#ров/ е )в#"а;# "а:рек,/ то
о(та"а&#те ква&#-#ка>## в е$"а #&# $р=;а (тее" (а "# р#(%:#/ както (а
р#(%:# # "а (%(е$"#те "ам "аро$#*
О>е&.ва"ето е (%$!ов"а !%&;ар(ка ?#'"е"а &#"#./ "о "е е (амо !%&;ар(ка*
То е $о ;о&.ма (тее" # !а&ка"(ка Cерта/ 'а:ото е !а&ка"(ка (%$!а* ]K
$а о>е&е.т в (воето ветров#то ;"е'$о/ !а&ка"(к#те "аро$# тр.!ва $а (
=ор#т#* УПОРИТОСТТА 5 ра'!#ра"а т= като ?#теA(к# (то#>#'%м/ т=к катK
тв%р$о;&ав#е/ т= като #'вор "а "е#'то:#ма е"ер;#. 'а ро!(к# тр=$* А&а
в'етh # като тв%р$о;&ав#е/ # като Пет%р М=та-C#евата во&(ка
т%ре&#во(т/ т. K ома;а&а "а !а&ка"е>а $а о>е&ее/ $а (е 'аа'#/
в%рек# в%"<"#те в&#."#. *X оа("о(тта от а(#м#&а>#. #&# -#'#Cе(ко
#'Cе'ва"е* И $окато =ор#то(тта е (%%т(тв=ва&а о>е&.ва"ето/ в%р+= "е.
(а #'ра(тва&# $в=&#C#ето # "е$овер#ето к%м в(.ка "ово(т # в(#Cко C=?$о
5 като $о%&"#те&"о ор%?#е 'а )ре?#в.ва"ето,*
Е$"о от "аA5&о<#те каCе(тва/ което (оре$ Стра<#м#ров !%&;ар#"%т
о&=Cава в(&е$(тв#е "а ро!(твото/ е 'а;=!ата "а C=в(твото 'а ре(ект/
к%K в&а(тта @(треме?%т 'а )#'к&#"Cва"е,B* За о$о!"а (тее" "а ра'в#т#е
е* ро>е(#те А"$р#C "е (оме"ава #'р#C"о/ "о вра?$е!"о(тта/ ( ко.то е
(F ре:"ат %рв#. ко"(=& @)Трав"#<ка +ро"#ка,B/ е ко&кото вра?$е!"о(т
к% * "овото/ то&кова # "е=ва?е"#е к%м в&а(тта 5 !е&е;/ от&#Cава: "а<#.
!а&ка" (к# (в.т # $о $"е( от 'аа$"#те "аро$#*
194
ЗЕИЯТ ]6 И
;;* За
F6В6р5
1]Н6Т6
рта/ е !#A(т5
H "авре5к55о т. е
та "а о$# "а ка"#те )Трав5;5'$а&о =
5е"#во(т X5* И ако CаA "е е
6о;а"#'а5ааAоа1, / м"е"#е
O е$"а #&# 1 "аро$#*
/' !%&;ар5
1 (%$!а* За
!ва $а (а *т=к като А&а в'ета
)во(т/ т. е
RВЛИЯНИЯ И
Sор#то(тта е
kЯ"е$овер#5
F 'а )ре?#5
/ !%&;ар#"%т Tре(ект к%[(
ра'в#т#е "K F '5о.то е о(5
$е!"о(т к%K5* $. !а&ка"5
Ба&ка"#те 9а е$"о кр%(тов#:е/ !&а;о(&ове"о в овеCето (&=Cа# $а (е
$в#?# от $о!р# "амере"#. # &о< #(тор#Cе(к# <а"(* Това е (%$!ов"а т.+"а
(е>#-#C"о(т/ от&#Cава:а ;# както от И'тока/ / така # от Заа$а*
За(е&#& (е ре$# +#&.$о&ет#. о т#. ме(та/ о!#тава"# о:е м"о;о векове
ре$# това от $р=;# к=&т=р#/ !а&ка"е>%т 5 като >.&о 5 # !%&;ар#"%т $о
"е;о/ о:е р# о!о(о!.ва"ето (# като "аро$"о(т"а о!:"о(т ре$(тав&.ват
е$"а ;е"ет#C"а (ме( от а"троо&о;#Cе(к# # +арактеро&о;#Cе(к#
о(о!е"о(т#* О:е о (во.та (тр=кт=ра "а в%'"#ква"е те (е о!о(о!.ват като
(ре$#:е/ като ме?$#""о(т* ТоC"о 'атова/ ако е в.р"а теор#.та "а Дарв#"/
те !# тр.!ва&о $а !%$ат о5=(тоAC#в# "а р#ро$"#/ к=&т=р"# #
#(тор#Cе(к# !е$(тв#.* Това #м о&о?е"#е "аA5Cе(то ;# рав# о!аCе (амо
)ра'&#C"#,/ макар Cе ?#'"е"о(тта #м "е е 'а ре"е!ре;ва"е* И такаK
;е"ет#Cе" @Cове<к#B -о"$/ (%$!ов"о ;ео;ра-(ко ра'о&о?е"#е 5
!а&ка"(к#те &еме"а като Cе &# 'ав#"а;# (е о!р#Cат "а е$"а ме?$#""о5
(ре$#:"а (%:"о(т/ (воео!ра'е" ?ертве" мо(т ме?$= И'тока # Заа$а/ ме?$=
Севера # ^;а/ ме?$= А'#. # Евроа* )Т=р(кото ро!(тво е (амо
$о%&"#те&е"/ ката&#'#ра: -актор о %т. "а (!&#?ава"ето "а Cерт#те #м
# о!о(о!.ва"ето #м като каCе(тве"о ра'&#C"а от %рво"аCа&"#те краA"о(т#
ме?$#""а о!:"о(т, 5 о!о!:ава А"$р#C*
Пре$# !&#'о 166 ;* ;о&ем#.т е(е#(т М#<&е #(аK )_ра">#. е &#C"о(т*, Н#е
мо?ем &# $а ка?ем (%( (%:ата =вере"о(т )Б%&;ар#. е &#C"о(т,J @Ка5
ра"-#&ов/ Е* (* )Сетемвр#,/ 1028/ Q 11/ (* 188B Мо?е !# това е "аA5
;о&ем#.т/ "аA5#"тере("#.т # '"аC#м в%ро( L $о ко;а # как е р#ем&#во
рем#"ава"ето "а ро$овото # ре;#о"а&"ото в о!:оCове<коJ
Iе ро$%&?# &# отвар."ето "а "а>##те $о (тее" "а #'тр#ва"е "а
"а>#о"а&"#те ра'&#C#. # $#ктата "а о&#т#Cе(к#те/ #ко"ом#Cе(к#те #
вое""#те #"тере(# @те "аA5Cе(то о!(&=?ват %рв#те $веB #&# #ма ".каква
;ра"#>а/ което "е !#ва $а (е "ар=<аваJ
И(тор#.та =C#/ Cе ="#вер(а&#'#ра"ето "а е$#" ет"о( @като о(тав.ме
"а(тра"а р#C#"#теB "аA5Cе(то во$# $о "е;овата а(#м#&а>#. # #'Cе'ва"е*
Евре#те ра'в#+а #'к&GC#те&"о #"тере("# &#C"о(т"# каCе(тва "а
о>е&.ва"ето @$о ко#то "#е/ !%&;ар#те/ "е $о(т#;"а+меB/ "о те "е (е
р#м#р#+а $а (та"ат 'ав#"а;# ;ра?$а"# "а (вета* Пр# %рвата в%'мо?"о(т
$а (%'$а$ат (во. $%р?ава/ те то "арав#+а 5 # от(то.ват та'# (во.
$%р?ава ( #'=м#те&е" (то#>#'%м* По (%:#. "аC#" о(т%#+а # арме">#те/
те'# )от&омк# "а в#"а;# +ра!%р "аро$ 5 м%Cе"#к, ( "ео#(=ем ?ар #
е"т=(#а'%м (%'$ават (во.та "а>#о"а&"а $%р?ава* И ".ма "#какво (%м"е"#е/
Cе # те/ о о$о!#е "а И'рае&/ :е (%'$а$ат е$"а е&#т"а $%р?ава/ в ко.то
:е ро>%-т.т (тар#/ о+а!е"#/ =м#<&е"о ="#:о?ава"# #&# а"#+#&#ра"# от
#"тер"а>#о"а&#'а>#5.та # "аC#"а "а ?#вот тра$#>##* Iе (е о!о;ат#
арме"(к#. ?#вот/ :е #'&е'е "аре$/ "а>#о"а&"о =кре"а&а/ арме"(ката
к=&т=ра***
Те'# $ва р#мера (а $о(тат%C"# $а 'атвор.т в(.ка =(та/ отвор#&а (е $а
"# р#'овава к%м (%!ар."е "а в(#Cк# ;ра"#>#/ к%м %&"о еврое#'#ра"е/
к%м ;;%р?ав#5&#C"о(т#***
В(%:"о(т "а так#ва ка"$#$ат# 'а евроеA># # 'а ;ра?$а"# "а (вета
193
(&е$ва $а от;овор#м/ Cе те "е (а #'&е'"а&# от (во. ком&ек(/ "е (а
ра'!ра&# ко;а # е$#" ма&%к "аро$ мо?е $а (та"е ;о&.мH
И'в%р<# &# (е ".каква $е"а>#о"а&#'а>#. в =? "аA5отворе"ата (тра"а
5_ра">#./ (C#та"а 'а (%р>ето "а ЕвроаJ Герма"#. "е а'# &# ( в(#Cк#
(#&# (во.та "а>#о"а&"о5ет"#Cе(ка C#(тота/ $емократ#C"ата Ка"а$а "е
#';о"# &# в(#Cк# ;е"ет#C"о/ $=+ов"о # -#'#Cе(к# (%м"#те&"# ка"$#$ат# 'а
;ра?$а"(тво !=ква&"о ре$ оC#те "#J А";&#. "е (&а;а &# в(ев%'мо?"#
(#раCк# ре$ ка"$#$ат#те 'а веCе" )В;Z'V Ъ;еак;а'H, @а";&#A(ка
'ак=(ка/ ко.то е $о(та о5!о;ата от ре$&а;а"ата там
)ко"т#"е"та&"а,B*** За:о те'# )"аA5отворе"#, "а>##/ "о(#те&# "а
)о!:оCове<к#те >е""о(т#,/ (е отвар.т #(т#"(к# # 'а в(#Cко/ ко;ато
от#ват "ав(.к%$е о (вета о време "а от=(к#те (#/ а о(&е (е 'атвар.т
в (во#те $ома<"# крео(т# така/ Cе #&е $а "е мо?е $а ре+вр%к5"е/ камо
&# $а отвор.т врат#те "а то'# $ом 'а в(ек#/ "а ко;ото м= е м#"а&о ре'
=ма $а )в%рв# к%м Евроа,***
И&# $а о;&е$"ем от о!рат"ата (тра"а "а това $в#?е"#е 5 $о к%$е (т#;"а
в (во.та кот&ов#""а 'атворе"о(т (C#та"#.т 'а "аA5(тар "аро$ в Евроа L
а&!а"(к#.тJ Не #'о(та"а &# тоA тоC"о о та'# р#C#"а ( 36/ 166/ а #
овеCе ;о$#"# от в#(око ра'в#т#те евроеA(к# $%р?ав#J И "е (е '"ае $"е(
каква :е !%$е >е"ата "а $о;о"ва"ето***
К%$е/ (&е$овате&"о/ м#"ава ;ра"#>ата/ ко. е м.ркатаJ
Стр=ва "# (е/ Cе рав#&"#.т от;овор е е$#"K отвар."ето 'а ре+о$ от
"а>#о"а&"о к%м о!:оCове<ко тр.!ва $а (т#;а $о о"а. ;ра"#>а/ $о ко.то (е
(%+ра".ва както ка'ва<е М#<&е )&#C"о(тта "а "а>#.та,H С&=CаA"о &# #&#
"е #ме""о "аA5в#(око ра'в#т#те $%р?ав# $"е( т%р(.т т=р#'%м #ме""о в
(тра"#те ( "е(та"$арт#'#ра" !#т/ "ео<&аA-а"# от (та"$арт#те "а
>#в#&#'а>#.таJ*** Не е &# "а>#о"а&"ата к=&т=ра/ $ор# ре;#о"а&"ата/ $"е(
"аA5>е"е"а # "аA5т%р(е"аJ Mак Ата&# в )Х#&.$о&ет#ето, @С/ 1004B "е
ре$оре$е&е&# "а !#в<#те (о>#а&#(т#Cе(к# (тра"# ро=(ка $о ра'в#та
Евроа (амо Cре' '"ака/ коAто $ава ре;#о"а&"ата #&# "а>#о"а&"ата #м
к=&т=ра*** Др=;ото о(тава 'а 'а$е" $вор* Про;"о'#те "а Mак Ата&# 5
тв%р$е "е=ва?#те&"# # '&ове:#/ 'а (е;а (е (!%$ват* На>#о"а&"ото #
ре;#о"а&"ото в тра$#>##те # в к=&т=рата о(тее""о "е о(тават &#
е$#"(тве"а (тоA"о(т"а # ( "#:о "е'аме"#ма ва&=та # вр%'ка 'а о!:е"#е (
в#(око ра'в#т#те (тра"#*
За:ото #ко"ом#Cе(к#.т # о&#т#Cе(к#.т е'#к (а (та"$арт"# # в(ео!:#* Те
# $а #(кат/ "е мо;ат $а !%$ат "а>#о"а&"о #$е"т#C"#*
Но от $р=;а (тра"а #'о&а>#.та/ от%ва"ето в ре;#о"а&"о # "а>#о"а&"ото
5 $око;а/ $ок%$е***
Т=к от;овор%т "е мо?е $а !%$е така е$"о'"аCе"* По какво $а (е о'"ае от
коA моме"т ре$#м(твото (тава "е$о(тат%кJ Е$#" (#;=ре" от;овор еK от
моме"та/ в коAто 'атвар."ето $а$е (#;"а&/ Cе (е =вре?$ат о("ов"#
#"тере(#
5 #ко"ом#Cе(к#/ о&#т#Cе(к#/ $=+ов"#* С&е$овате&"о # т=к/ както в%в
в(#Cк( $р=;о/ :е о'"аем маA(тор#те/ ко#то р%ково$.т те'# ро>е(#* По
м.ратаH П( =(ета*** По #"т=#>#.та*** И комете"т"о(тта* Т=к 'ако"# #
рав#&"#># ".ма И "ав.р"о $окато #ма CовеCе(тво/ :е #ма (#&# #
а"т#(#&#* Е$"#те :е т%р(.т
.';оA
199
а&#
@(#&# &# $а"(5@ре$ O оре"#, # 'а о(&е е+вр%к5
* (т#;"а роа L O овеCе 'а :е
+о$ от р.то (е d #&# "е
Р(тра"#5#.таJ*** / # "аA5&# "а
амо Cре' Др=;ото ;е&"# # ##те # в
K "е'аме5
8 в(ео!:#* А"а&"ото
о'"ае от
'ор еK от
* #"тере(#
K в%в в(#Cко
K м.ратаH По
*5"#># ".ма*
е :е т%р(.т
(во.та #';о$а в "а>#о"а&"ото/ $р=;# в о!:оCове<кото* Веро.т"о "аA5$о!р#
(а о"#. (ре$ т.+/ ко#то е$"акво $о!ре $%р?ат =(оре$"ото $в#?е"#е # "а
$вата ро>е(а/ така Cе "а>#о"а&"ото "аA5$о!ре $а (е в#(ва в
о!:оCове<кото # о!:оCове<кото $а !%$е "аA5о&е'"о 'а "а>#о"а&"ото*
То;ава "а>#о"а&"#те #(ате&# (тават (ветов"#/ ре;#о"а&"#те о (т#& #
ма:а!"# о в"=<е"#е твор!# "а +=$о?"#>#/ (к=&тор#/ м='#ка"т# $о(т#;ат
$о "аA5'"аC#мото/ "аA5о!:оCове<кото***
9B И"тере(е" ра'$е& от ро!&ема )ре;#о"а&"о 5 "а>#о"а&"о 5 о!:оCове<ко,
ре$(тав&.ват (=мата # $еA(тв#ето "а КОМПЕНСАТОРНИТЕ МЕХАНИЗМИ/ ко#то
#'рав".ват #&# рав.т о#т $а #'рав".т ма&к#те ( ;о&ем#те "аро$#* Т%кмо
т=к мо?ем $а откр#ем $еA(тв#ето "а е$#" #"тере(е" # (%:"о(те" 'ако" в
"аро$о(#+о&о;#.та 5 'ако"%т 'а коме"(атор"ото ове$е"#е*
Пре$# $а ;о -орм=&#раме/ "ека о5"аре$ ро(&е$#м (-ер#те # -орм#те/
Cре' ко#то в ове$е"#ето "а &#C"о(т#те/ ;р=#те # "а>##те (е ро.в.ва
$еA(тв#ето "а то'# 'ако"*
За коме"(атор"#те ме+а"#'м# ;овор# о:е А$&ер* Соре$ "е;о те (а
="#вер(а&"# 'а (#+#Cе(ката $еA"о(т "а Cовека* Про.в.ват (е Cре'
ме+а"#'ма "а коме"(а>#.та "а %рв#C"#те C=в(тва @ком&ек(#B 'а
"е%&"о>е""о(т* Коме"(атор"ата #$е. #&# о5тоC"о >е& (м%т"о (е
о(%'"ава от #"$#в#$а/ "о т. (тава >е"т%р/ око&о коAто (е -орм#ра
&#C"о(тта # "еA"атаC(#+#ка* Характер%т "а >е&#те # "аC#"%т 'а т.+"ото
о(%:е(тв.ва"е оре$е&.т )(т#&а "а ?#вот,/ коAто е ра'&#Cе" 'а в(ек#
Cовек* Ра'&#C"#те +ора мо;ат $а о(т#;"ат е$"# # (%:# >е&# о ра'&#Cе"
"аC#"/ както # о!рат"ото 5 ( е$"акв# (ре$(тва мо;ат $а (е о(т#;"ат
ра'&#C"# >е&#* КакJ Това е в%ро( "а (т#&* А как%в (т#& :е #'!ерем
'ав#(# в ;о&.ма (тее" от о!кр%?ава:ата "# (ре$а*
В;&е$аAте (е в ове$е"#ето "а ма&к#. Cовек 5 !#& тоA о5"#(%к "а
р%(т Kт $р=;#те/ !#& тоA (о>#а&"о о5(&а!/ !#& тоA ( о5(&а!о
о!ра'ова"#е # р# о$+о$.: ово$ :е откр#ете в ове$е"#ето м=
$еA(тв#ето "а те'# коме"(атор"# ме+а"#'м#* Н.ко;а те о(о!е"о &#Cа+а "а
(е&(к#те +ора* И&# "а о"е'# от т.+/ ко#то !.+а "аA5от$а&еCе"# от (е&ото
5 ;оро!#A>#/ в%;&#:ар#/ $а&е5;ома+&е">#* Като (&е'е+а "а ра'"#к в
(е&ото # като (е +ва"е+а "а +орото 5т=$# о&=$.ва+а/ 'а $а "арав.т
веCат&е"#е/ $а !%$ат 'а!е&.'а"#/ $а (е #;овор# 'а т.+/ $а "е (е м#(&#/
Cе като (а 'аок#те"# "а кра. "а (вета/ (а о&о &"о каCе(тво +ора***
В;&е$аAте (е в +ората ко;ато та">=ват 5 :е в#$#те как # Cре' та">а
м"о'#"а от т.+ (е о#тват $а ока?ат = (е!е (# о"ова/ което #м &#(ва в
?#вота* За!е&е?ете/ Cе ма&о;рамот"#.т Cовек (е (#&# $а ;овор# ( овеCе
;"е<к# $=м#/ "#(к#.т о р%(т "о(# о!=вк# ( в#(ок ток/ "аA5м"о;о 'а
мора&
K е$#" моме"т "атат%к ;овор.т о"е'#/ ко#то "аA5ма&ко (а ;о #ма&#/
кра$>#5
aF "аA5(#&"о кре:.тK )Др%?те кра$е>аH,/ !е'Cе(т"#те "аA5о!#Cат $а
;овор.т
K мора& # Cе(т/ м%р'е&#в#те $=<а $ават $а (&а;ат о>е"к# коA ко&ко
ра!от#
K 1кво е каCе(твото "а ра!отата м=*** Бе'$ар"#те #мат "аA5в#(око м"е"#е

KKK е (#* Mа$"#те 'а в&а(т о&#т#># "аA5м"о;о ;овор.т 'а ро$о&G!#е*
В;&е5
197
$аAте (е/ "ар#мер/ в%в в%"<"о(тта # ове$е"#ето "а ?е"#те 5 >.&ата
-="к>#. "а мо$ата е "аA5C#(то коме"(атор"а***
По$о!"о "е:о мо?е $а (е "а!&G$ава # = от$е&"#те +ора 5 !#&о от е$"а
ма+а&а* Так#ва ма+а&# "аA5Cе(то "о(.т р.кор#/ +арактер#'#ра:# "аA5
тоC"о т.+"ото ;р=ово ове$е"#е # +арактер* И'к&GC#те&"о #"тере("о е
"ар#мер ".ко;а<"ото -орм#ра"е "а р.кор# "а ро$овете # ма+а&#те 5 о
рав#&о те оCт# в#"а;# отра'.ват о!:# +арактеро&о;#C"# Cерт#* М"о;о
Cе(то #ме"ата (а (в%р'а"# ( ме(то?#вее"ето/ "о "е р.$ко (а ро#'во$"#
"а +арактера "а те'# +ора* В(е ".к%$е/ в(е ".как/ в $%р?а"#ето #м
"ае$р.ват коме"(атор"#те -="к>##/ отра'.ва:# "е:ото/ което $р=;#те
".мат* Така "ар#мер в Тро."(к#. краA/ в ма+а&а Мар#<"#>а #ма ро$ L
Б#.C#те* Те (а #'ве(т"# ( това/ Cе като (е "а#.т 5 в(е ( ".ко;о :е (е
(!#.т* И те (е ;ор$е.т ( то'# (# р.кор*** Др=;# %к "о(.т #мето
Коро&е'#те* То #$е от това/ Cе м"о;о о!#Cат $а .$ат коро&е' @в#$ вк=("о
м&еC"о ро#'ве$е"#е/ оCт# 'а!раве"о $"е(B* Не (&=CаA"о А* Стра<#м#ров
#'ва$# като о("ов"а Cерта в !%&;ар(к#. +арактер т* "ар* )р.коро(ва"е,*
По$о!"# коме"(атор"# ме+а"#'м# като >.&о #мат # ма&к#те "аро$# о
от"о<е"#е "а ;о&ем#те* По рав#&о #(тор#.та #м е тв%р$е Cе(то ре;еро#5
'#ра"а/ "а(#те"а (%( (амов"=<е"#е 'а .в"о # таA"о ве&#C#е* То (е е
ро(м=ка&о в "аро$"ото творCе(тво # в м#то&о;#.та @в(#Cко/ което '"аем
'а Кра&# Марко/ #ма такава коме"(атор"о5ро$о&G!#ва -="к>#.B/ в
!#о;ра-##те # $е&ата "а (в%р+а"а$аре"# &#C"о(т#/ (.ка< ;о&ем#те "аро$#
".мат так#ва***
Кра&# Марко # В=ка<#" (а т=р(к# ва(а&#* Но е("#те 'а Кра&# Марк( #мат
коме"(аторе" +арактер/ как%вто #ма # <#роко #'ве(т"ата е(е" 'а
ко#тата/ ма?$ра>#те # ко""#>ата : Ива" Z#<ма"/ ко.то #'о!:о "е
от;овар. "а #(тор#Cе(ката #(т#"а* От;овар. о!аCе "а "аро$"ата
отре!"о(т от (#&"# р#мер#/ &#C"о(т# # (%$!#/ ко;ато #ме""о ;# ".ма*
И в%в в#>овете/ ко#то ма&к#те "аро$# #'м#(&.т 'а ;о&ем#те (%<K мо?ем $а
откр#ем (воео!ра'"# (#мво&# "а т.+"ото в%тре<"о т%р?е(тво/ K ;
"а$#;а"ето #м "а р%(т#/ 'а $а (е #'рав".т в ре$#>ата "а "аро$#те # те
;K в#(оC#"а* Те'# коме"(атор"# -="к>## мо;ат $а #мат #'к&GC#те&"о
'"аCе"#е в (%$!ата "а е$#" ма&%к "аро$* О(о!е"о ко;ато тоA е о$&о?е"
"а тр=$ #(тор#Cе(к# #'#та"#. 'а о>е&.ва"ето (#/ "а "е;о м= о(тават
тв%р$е ма*т[ в%'мо?"о(т#/ 'а $а #'$%р?# ре$ "а(#&#ето "а о5;о&ем#те
"аро$#* И то;аK* ;еро#'а>#.та/ м#то&о;#'а>#.та/ р#мер#те "а
(вр%+ве&#C#е/ в%'ве&#Cава"; то "а #(тор#.та/ #'в%р<ват о;ром"а ра!ота
'а о$+ра"ва"е "а (%'"а"#ет, C=в(твото 'а "а>#о"а&"о р#(%(тв#е #
$о(тоA"(тво* По(оC#+ме р#мера * , С* Раков(к#/ коAто $о!ре е '"ае&/ Cе
в(ек# т=рC#" като в&е'е в !%&;а;5к%:а #ма раво # $а (е$"е/ # $а (#
о#(ка +ра"а* Раков(к# о!аCе =м#<*,FK5о#(ва (&=Cа#/ ко;ато т=рC#"%т "е
(амо "е (мее $а в&е'е в !%&;ар(ка к%S*h ам# като в&е'е/ (то# рав ре$
(тра+а от !%&;ар(к#. .та;а"* В(#Cк# a;55'"аем/ Cе това е
+#ер!о&#'а>#./ '"ае& ;о е # Раков(к#* Но та'# +#ер!R ,[ 'а>#. е !#&а
"=?"а като коме"(аторе" ме+а"#'%м 'а ов$#;а"е "а !%*Г5; (кото
"а>#о"а&"о (амо(%'"а"#е*
? . O
,Т*
192
Y576bНО
;#мер о те >е"ата ера "а
в
е(т"# ( K то'# (# о!#Cат k$"е(B* Не O +арактер
аро$# о
ре;еро#5
ро(м=5
O 'а Кра&#
а-##те #
; так#ва***
&# Марко
е(е" 'а
ао "е от;о5
ре!"о(т от
рм (%<( \Uр?е(тво/ ] 8 те # те K )те&"о '"аCе5\е" "а тр=$"а
\тв%р$е ма&кK G$#* И то;аU8 V'ве&#Cавак;5O (%'"а"#ето O Kр#мера ( h &
в !%&;ар(H5аCе =м#<&е"KK S5ар(ка к%#* к В(#Cк# $"F5F\ ГЗ'# +#ер!о*5\
5а"е "а !%&;UK5
И"тере(е" коме"(аторе" ме+а"#'%м е омра'ата* Не. Стра<#м#ров
+арактер#'#ра като )отм%(т#те&"о(т,/ ко.то тоA р#ема като т##C"а
Cерта "а !%&;ар(к#. +арактер/ "о . от"а(. к%м +арактера # "а $р=;#те
!а&ка"(к# "аро$#* Омра'ата е $о#";* ТоA в%в вое""о време о
(воео!ра'е" "аC#" =ве&#Cава (#&ата "а воA(ката* Ботев в.р"о =&ов#
в&а(тта "а омра'ата # мо:та # в (%рот#вата (ре:= т=р>#те/ като 'аве:а
"а (во#те !рат. )(#&"о $а &G!.т # мра'.т,* Мра'е:#.т ро! "е =м#ра ро!H
5 Омра'ата е (%рот#ва/ "ео$C#"е"#е/ "ео$$ава"е* Л#C"о(т"ата омра'а
рекро.ва (%$!#/ $ава (м#(%& "а ?#вота "а >е&# око&е"#.* О#(а"а в
&#терат=рата е ро$овата омра'а/ #ма:а оCт# "е=$%р?#ма ;е"ет#C"а
о"а(&е$е"о(т* На>#о"а&"ата омра'а рекро.ва ;ео;ра-(к# карт# # оре$е&.
"аC#"а "а ?#вот "а >е&# "аро$#*
Омра'ата коме"(#ра ма&ката $емо;ра-(ка (=ма "а "а(е&е"#ето/ т. е
#'о!ретате&"а/ ер=т#в"а/ "е'а(#ва:а &#C"о(т"а # "а>#о"а&"а (#&а/
ко.то а'ме". м.(тото/ ма:а!#те # в&#."#ето "а ма&к#. Cовек/ ма&к#.
"аро$ # ма&ката "а>#.*
По5"#(ка емо>#о"а&"а в&а(т #ма ам!#>#о'"о(тта/ "о т. 5 !е' $а
(е K,=(каме в о$ро!"о(т# L (%:о е коме"(аторе" ме+а"#'%м @ра'!#ра (е/
овеCе в &#C"о(те" # ;р=ов &а"B*
В то'# (ект%р от реа&"# #&# #&G'ор"# коме"(атор"# каCе(тва тр.!ва
"аре$#м (%:о ре$ате&(твото # 'ав#(тта* Откак (е #'=Cава !%&;ар(ката
5о$о(#+о&о;#./ а $ор# # от ре$# това/ темата 'а ре$ате&(твото като
;h#C"а Cерта "а !%&;ар(к#. +арактер "е е (&#'а&а от (тра"#>#те "а
"а<#те Kе;;"#>#/ от =(тата "а оратор# # о&#т#>#/ от #(а"#.та "а
=!&#>#(т# # (&е$овате&#* И;ра &# # каква ро&. ре$ате&(твото в
"а>#о"а&"#те (%$!#"# 38 Б%&;ар#./ "а $р=;#те ма&к# "аро$#J Това (а
#"тере("# # (%$!ов"# в%ро5'* # ота."#. в таA"#те "а вековете***
По(&е$"ата (+ватка "а та'# тема ;?$= $5р Mе&G Mе&ев # ро-* Wо"о М#тев
$ат#ра (амо от ре$# ".ко&ко **<"#* В (тат#.та (# )За ро!(к#. ком&ек(
"а !%&;ар#те, @В?* в* ВеCер"# 1/ 4 маA 1006B ро-* Wо"о М#тев от;овар.
"а =река "а $5р Mе&G в/ #'ра'е" в $р=;а (тат#. @В?* )Л#терат=ре"
-ро"т,/ 13 -евр=ар# 1006B (" о(тавам марк(#(т,/ к%$ето $5р Mе&ев
о!.(".ва $%&;отраA"о(тта "а !&"тар"#. ре?#м в Б%&;ар#. ( ро!(к#.
ком&ек( = !%&;ар#те*** И"тере("# (а коме"(атор"#те моме"т# в
о&#т#Cе(к#. ?#вот/ в "аC#5 коAто ма&к#те "аро$# отра'.ват (воето м.(то
в ;о&ем#те ро>е(# "а Iе о(оC#м (амо (&=Cа./ а так#ва $а& Го(о$ в
#'о!#&#е/ ( !%&;ар(ка K "а о-#>#а&"о о(е:е"#е в САI ре' 1006 ;* Е$#"
от C&е"овете "а ;а $ото&кова !#& 'ав&а$." от ма"#.та 'а ве&#C#е/ Cе
$ор# в р#(%(5;;; "а амер#ка"(к#те $омак#"# (е ров#к"а&K )До к%$е
(т#;"а+ме/ +еAH +hме в%р+а "а (ветов"#. о&#т#Cе(к# е&#тH***, В това
(%:ото време е"вето "а !%&;ар(ката $е&е;а>#. !#&о от!е&.'а"о (амо (
".ко&ко ре$а H*Ва<#";то" о(т,* В !%&;ар(к#. еCат о!аCе !.+а #'#(а"#
(тот#># 0/ Cа(ове (е #'"#'а+а о ра$#ото # те&ев#'#.та 'а това какво
отре5веCат&е"#е е "арав#&а !%&;ар(ката $е&е;а>#. "а амер#ка">#те***
Товове (тра"#># !.+а #'#(а"# в о(&е$"#те ;о$#"# "а (о>#а&#'ма/
190
)$ока'ва:#, р#"о(а "а Б%&;ар#. # о(о!е"о "а То$ор M#вков в творCе(кото
р#&о?е"#е "а марк(#'ма5&е"#"#'ма в ма&ка Б%&;ар#.* Ко&кото о5ма&ка !е
(тра"ата "#/ то&кова "а ;е"ера&"#. (екретар "а БКП м= (е #(ка<е $а !%$е
о5ве&#к*
С%:ата !е<е карт#"ата ".ко&ко ;о$#"# о5к%("о "а Светов"ото %рве"(тво
о -=т!о& в САI 5 "а<#те ме$## #';=!#+а в(.каква м.рка в%в ве&#Cа5е"ето
"а "а<#. -=т!о&е" =(е+* Ст#;"а (е $о е$#" $=+ове" $е&#р#=м/ C#(то
коме"(аторе" 'а $рамата/ в ко.то (е "ам#ра<е тоC"о то;ава "а>#.та
"#***
bе(то ма&к#те "аро$# (# р##(ват е$ва &# "е (%$!ов"о р#(%(тв#е в
?#вота # (%$!ата "а ;о&ем#те/ като "ар#мер (# #'м#(&.т ро$"#"(тво (
"аA5ве&#к# &#C"о(т# "а ;о&ем#те "аро$#* У "а( "ар#мер "еве$"%? е
о$+в%р&."о/ Cе коре"#те "а Д?ор$? Б=< (а !%&;ар(к#/ Cе !а!ата "а
Беке"!а=ер !#&а !%&;арка # т* "*
Ма"#.та 'а #(тор#Cе(ко ве&#C#е !ра'$# >.&ата !%&;ар(ка #(тор#.*** Не. .
о$к&а?$а/ во$е" от (%в(ем C#(т# # ро$о&G!#в# >е&#/ о:е Па#(#A Х#&е"5
$ар(к#* За $а (е рев%р"е та'# (тра(т в о&#т#Cе(ко ове$е"#е/ т%A
"=?"о ото(&е/ Cе # $о $е" $"е<е"/ "а !%&;ар(к#те о&#т#Cе(к# м%?е 'а
=тв%р?$ава"е "а те+"#. ре(т#? в (вета/ а оттам # в "а>#.та***
Коме"(атор"#те ме+а"#'м# "а "а>#о"а&"ото (амоC=в(тв#е в%рв.т о5
"атат%к о &#"#.та "а &#терат=рата* @Геор;# Д#м#тров (# в%о!ра'.ва<е/
Cе в о!&а(тта "а к=&т=рата ".ма ма&к# # ;о&ем# "аро$#/ Cе 'а е$"о
$е(ет#&ет#е "#е :е "арав#м това/ което $р=;#те "аро$# (а о(т#;"а&# 'а
(то&ет#. # т* "* B В%рв.т те # о &#"#.та "а ре=ве&#Cе"#те
#ко"ом#Cе(к# о(т#?е"#. # в%'мо?"о(т#/ "а та&а"т#те/ ко#то р#те?ава
"а>#.та # т* "*
ЛG!о#т"о е $а (е от!е&е?#/ Cе в "аро$о(#+о&о;#.та #ма ро>е(#/ ко#то
в&#..т тв%р$е Cе(то ="#-#>#ра:о в%р+= ;о&ем# ;р=# от +ора/ кат(
оре$е&.т те+"#. +арактер # от"о<е"#е к%м о("ов"# >е""о(т#/ реак>#.та
#м о "аA5(%:е(тве"# моме"т# от о!:е(тве"#./ а $ор# # в &#C"о(т"о5
"рав(тве5"#. ?#вот* Так#ва (о>#а&"# -е"оме"#/ ма(ово -орм#ра:# #
оре$е&е", коме"(атор"# реак>## в о!&а(тта "а о&#т#Cе(к#. ?#вот
"ар#мер (* арт##те*
В(.ка арт#. о!#к"ове"о #ма рете">##те $а #'ра'.ва в%?$е&е"#.та U*
>е&#. "аро$/ $а от;овар. ( ро;рамата (# "аA5%&"о "а #$еа&#те м=* Каa
отра'.ва оре$е&е" т# м#(&е"е/ "а&а;а оре$е&# реак>## # о оре$е&е
"аC#" -орм#ра мот#ва>#.та "а м"о;о +ора/ т. в&#.е в%р+= -орм#ра"ето K5K
от$е&"# Cерт# в ове$е"#ето "а (во#те C&е"ове* О(о!е"о (#&"# (а в теd
от"о<е"#е арт##те/ #';ра$е"# "а р#">#а "а $#ктат=рата* _а<#(ткF,
$#ктат=ра #'ра'.ва<е оре$е&е" т# ове$е"#е/ м#(&е"е # +арактер/ а a
$а&еC "е в#"а;# (е окр#ва<е "а%&"о ( "а>#о"а&"#. +арактер "а "ем>;,
Бо&<ев#<ката $#ктат=ра/ като $р=;а "аA5краA"а $#ктат=ра в Cове<к*
#(тор#./ (%:о #'#;ра оре$е&е"а ро&. 'а -орм#ра"ето "а (%ответе"
от"о<е"#е к%м о&#т#Cе(к#те/ (о>#а&"#те # $=+ов"# >е""о(т#* Те
о(тее""о р#$о!#ва+а >е&о(тта "а арт#е" # ора$# тота&#тар"#.
+арактер 55F/* арт#.та/ "а ма(ов/ е$ва &# "е "а>#о"а&е" +арактер* Не:о
овеCе 5 м"о;( ,
176
(кото ка!е S !%$е
K5е&#Cа5C#(то
S "#***
;Kтв#е в * ( "аA5
вaр !#&а
***Не.
&#&е"5
"=?"о
5%р?$а5
55ОВЯТ ПО5
F'а<е/ Cе ет#&ет#е 'ет#. # т* ке"#. #
S ро>е(#/ +ора/ като та #м K5"рав(тве5
е&е"#.та "а
* м=* Кат( оре$е&е" #ра"ето "F (а в тов'* -а<#(тката kd.рактер/ а тF
"а "ем>#т; в Cове<ка,K ,;%ответе" т* Те о(тееK5+арактер K5* еbе5
м"о;о KR
"еC&е"овете "а арт#.та (е (%о!ра'.ва+а ( о"ова/ което арт#.та (м.та<е
'а $о!ро #&# &о<о/ 'а ре$"о #&# "ере$"о* Така (е о.в# отре!"о(тта от
в%'ра?$а"ето "а #'ве(т"#те в !%&;ар(к#. +арактер $%&!око "аро$"о(т"#
Cерт# 5 (%о!ра'.ва"ето # о>е&.ва"ето/ като (=ма от "аA5(#&"# # (&о?"#
коме"(атор"# ме+а"#'м# в !%&;ар(ката "а>#о"а&"а (%$!а* )Б%&;ар#"%т
тр.!ва<е $а "арав# (во.та (метка от"ово* ТоA !е<е #'раве" ак ре$
отре!"о(тта $а (е (%о!ра'.ва/ $а ?#вее матер#а&"о $о!ре о(#;=ре"о/ 'а
$а оа'# (во#те тра$#>#о""# $о!ро$ете&#, @В?* Семов/ М* Д=<ев"о(т #
о>е&.ва"е* П&ов$#в/ 1028/ (* 170B* И $око&кото те'# Cерт# !.+а $%&!око
'ако$#ра"# в !%&;ар(к#. +арактер/ това ро&#Cа # в =(&ов#.та "а
(&е$$е(ето"оемв5р#A(ката о!(та"овка/ ко;ато !ро.т "а !ор>#те рот#в
ком="#'ма е$ва &# "е !е овеCе от !ро. "а !%&;ар(к#те ;ра?$а"#/ от
$емо;ра-(ката (=ма "а "аро$а*
Парт#A"#те р#(тра(т#. о!аCе (е ока'ват #'к&GC#те&"о ва?"# 'а
#'ме"е"#ето в ове$е"#ето "а <#рок# "аро$"# (&оеве* По!ор"#>#те от
В%'ра?$а"ето # "а>#о"а&"оо(во!о$#те&"#те !ор!# "ар#мер/ ве$"а;а (&е$
О(во!о?$е"#ето "а Б%&;ар#. от т=р(ко ро!(тво #'?#в.ват так#ва (#&"#
метамор-о'#/ Cе 'c<о'#"а от т.+ (.ка< )$%&!око в (е!е (# 'арав.т,
оре$е&е"# каCе(тва/ а "а т.+"о м.(то (е о.в.ват $р=;#/ ко#то о$
арт#A"ото в&#."#е/ ;# рав.т "е='"аваем#* Так#ва "е='"аваем#/
"ер#(а?$а:# (е в "ов#те #(тор#Cе(к# ;о>#а&"# =(&ов#. $еA># "а
В%'ра?$а"ето (а Петко Р* С&авеAков/ Ива" Ара!а5+5к#.та както # оCт#
в(#Cк# (о$в#?"#># "а Лев(к# от ЛовеC # т* "*
Пре' то'# ер#о$ от"ово (е ро.в.ва (#&"ата коме"(атор"а &#"#. в
?#вота "а ма&к#те "аро$# 5 о$ра?ате&(твото "а ;о&ем#те/ то'# %т
#'ра'.ва:о (е в о&#т#Cе(ка/ #ко"ом#Cе(ка # к=&т=р"а р#в%р'а"о(т к%м
т.+* _акт/ Aто м"о;о Cе(то о$ме". -#кт#в"о ов#<е"ото "а>#о"а&"о
(амоC=в(тв#е "а>#о"а&е" ком&ек( 'а ма&о>е""о(т/ #&# което е о5тоC"о/
(е .в.ва "е;ов Kра'* С ма&к# #'к&GCе"#. в ове$е"#ето "а ".ко#
о&#т#Cе(к# $еA># # 5*рт## @Ст* Стам!о&ов "ар#мерHB Б%&;ар#. в#"а;# (е
е (трем#&а $а (е F5"(&амC# к%м ".ко. Ве&#ка (#&а* Бе'=(&ов"ото $=+ов"о
# о&#т#Cе(ко 5 Kара?ате&(тво "аA5Cе(то е !е'кр#т#C"о* Ра'!#ра (е/
'а#м(тва"ето "а "а=C"#те ;;5(т#?е"#. # $ор# "а е&еме"т#те "а $%р?ав"ото
=(троA(тво (# о'во&.ват ` 5о5мо:"# # ра'в#т# (тра"#* Пре' о(&е$"ото
о&=(то&ет#е т##Cе" р#5Xf;р в това от"о<е"#е е Яо"#./ ко.то 'а#м(тва
в(#Cко/ което (м.та 'а $о!ро Т5 в(.ка (тра"а 5 !е' о;&е$ "а "еA"ата
о&#т#Cе(ка (#(тема* Но в#"а;# ( Faе$ "а (о!(тве"#те (# "а>#о"а&"#
о(о!е"о(т#/ "а (во#те #"тере(#/ р#ро$5;; в%'мо?"о(т# # # #ко"ом#Cе(к#
# Cове<к# оте">#а&* Пора$# което в \;;"#. о$ра?ате&(твото "#ко;а "е
(та"а коме"(аторе" ме+а"#'%м*
11(тор#.та "а Б%&;ар#. е %&"а ( р#мер# "а !е'кр#т#C"о в%'р#ема"е ?$#
о!ра'>#/ което ра'в#ва в !%&;ар(к#. "а>#о"а&е" +арактер е$"а V#C"а
Cерта/ =&ове"а # о(м."а о:е от До!р# ВоA"#ков в "е;овата Cе(ка #е(а
)Кр#вора'!ра"ата >#в#&#'а>#.,* Б%&;ар#. в#"а;# е #(ка&а F&#Cа/ а ако
#ма как 5 # $а "е (е от&#Cава от (тра"ата/ "а ко.то о е$"а ;=;а
р#C#"а е о$ра?ава&а*
171
Ето "ар#мер ".ко&ко о("ов"# о!&а(т# "а такова о$ра?ате&(тво о
от"о<е"#е "а С%вет(к#. (%G'K
5 %&"о ко#ра"е "а о&#т#Cе(ката (#(тема
5 %&"о ко#ра"е "а #ко"ом#Cе(ката (#(тема
5 %&"о реко#рва"е d"а (тр=кт=р#те # ор;а"#'а>#.та "а рере(#в"#.
аарат
5 #'о&'ва"е "а е'#ков# -орм# # а!рев#ат=р#/ а"#+#&а>#. "а !%&;ар(к#те
тра$#>## # о$м."ата #м (%( (%вет(ката ра'"#C"а # $ор# о!ре$"а (#(тема
# т* "*
По$ра?ате&(тво "а Заа$а # ре$# в(#Cко "а Амер#ка в =(&ов#.та (&е$
1020 ;* в#?$аме в%в ве(т"#ко#' $ава"ето/ в%в -орм#те "а ма(овата
к=&т=ра/ в (%кра:е"#.та "а "а'ва"#.та "а -#рм#те 5 %&"о ко#е "а
амер#ка"(к#те а!рев#ат=р"# (%кра:е"#./ в ор"о!#'"е(а/ "аC#"а "а ?#вот
"а !%&;ар(к#. о$=е"(к# +аA&аA-/ в "а<е(тв#ето "а амер#ка"(к# -#&м#/
м='#ка # т* "* Както (тава в#"а;#/ ко;ато ма&к#те "аро$# #(кат $а
р#&#Cат "а ;о&ем#те/ м.рката (е "ар=<ава # "ак&а". к%м =ро$&#во(тта #
#'вра:е"#ето*
По$ра?ате&(твото о!аCе/ като коме"(аторе" ме+а"#'%м/ о5тр=$"о мо?е $а
!%$е 'а!е&.'а"о в (е&ото/ к%$ето '$рав#.т "аро$е" ра'(%$%к о5тр=$"о (е
ра'к&а:а* То е о(о!е"о +арактер"о 'а о&=#"те&#;е">#.та/ ко.то в
Б%&;ар#. в#"а;# е #ма&а $ом#"#ра:о м.(то 5 #'ме(тваAк# в =!&#C"#.
?#вот/ а # в о&#т#Cе(к#./ както #"те&#;е">#.та/ така # '$рав#. "аро$е"
ра'(%$%к* По&=#"те&#;е">#.та в#"а;# е !#&а ;о&.мата (&а!о(т # ;о&.мата
$рама "а !%&;ар(к#. $=+ове" # о&#т#Cе(к# ?#вот*
По$о!"а/ макар # в м"о;о о5мек# -орм# "а #"(т#т=>#о"а&"о коме"(атор"о
в&#."#е в%р+= "а>#о"а&"#. +арактер #ма YЪРКВАТА* Т. коме"(#ра
ракт#Cе(к# в(#Cко 5 # ;&а$/ # !е$"о(т/ # "е:а(т#е/ # "а>#о"а&"# !е$# #
т* "* НеA"ото в&#."#е в%р+= в%'мо?"о "аA5<#рок# (&оеве от $емо;ра-(ката
(=ма "а "аро$а е !е'=(&ов"о* О(о!е"о (#&"а в това от"о<е"#е е ро&.та "а
като&#>#'ма/ така !&е(т.:о отра'е" в &#терат=рата от ;о&ем#. "а<
#(ате& Д#м#т%р Д#мов в%в ве&#ко&е"#. о!ра' "а Оте> Ере$#. в )О(%$е"#
$=<#, ко;ато т. е коме"(атор"а (тоA"о(т $ор# # "а &G!овта*
Коме"(атор"#те ме+а"#'м# (а от #'к&GC#те&"о '"аCе"#е 'а о$$%р?а"е "а
"а>#о"а&"#. $=+/ "а>#о"а&"ото (амоC=в(тв#е/ в.рата # во&.та 'а ра'в#т#е
# =(%в%р<е"(тва"е* Те #мат о;ром"о '"аCе"#е в "аро$о(#+о&о;#5.та #
т.+"ото о'"ава"е # в&а$ее"е е #'к&GC#те&"о (#&"о (ре$(тво в
о&#т#Cе(к#. ?#вот*
И такаK в какво (е (%(то# # коA е 'ако"%т 'а коме"(атор"ото ове$е"#е
Б#+ме ;о -орм=&#ра&# р#!&#'#те&"о такаK
Това/ което "е $о(т#;а "а от$е&"ата &#C"о(т/ ;р=а #&# "аро$ ( >.&отK
(# ове$е"#е # (%:"о(т/ те 'а$%&?#те&"о т%р(.т (ре$(тва # -орм# $а те
коме"(#рат*
7* НЯКОИ НРАВСТВЕНИ ГЛЕДНИ ТОbКИ НА ПРОБЛЕМА ]*5СЪОТНОZЕНИЕТО )МАЛЪК5
ГОЛЯМ, НАРОД* О(%:е(тв#м# тер#тор## % "а коме"(атор"#те ме+а"#'м#*
178
И"тере("# ра-(к# # р"о&k 5МАЛЪК НАМ ра-(ка;а (=маE "#то $ор# "коS По&
ек5LH F5Kа (=ма #*5F
ВНСОКИ
gр#;&е'ав*
о
в"#.
;ар(5ре$"а
Kа (&е$ ;*т=ра/ а(к#те Kар(к#. # т* "* ;&ем#те/
//5$"о мо5kо5тр=$"о O в Б%&;а5
?#вот/ а 'а'(%$%к*
$рама "а
коме"5T коме"(#5 !е$# # ра-(ката ро&.та "а #(ате& # $=<#,/
о$$%р?а5во&.та 'а (#+о&о;#5
1СТВ6 В ПОЛИ5
O ове$е"#еJ
2ро$ ( >.&отK -орм# $а ;K
BБЛЕМА ЗА Tтер#тор## O
И"тере("о е $а о;&е$"ем "а те'# ро!&ем# такаK р# "е#'ме""#
;ео;ра-(к# # !#о&о;#C"# о!(то.те&(тва # -актор# ВЪЗМОMНО ЛИ Е ЕДИН
МАЛЪК НАРОД ДА СТАНЕ )ГОЛЯМ,J Т=к "е (е #ма ре$в#$ "#то $емо;ра-(ката
(=ма "а "а(е&е"#ето/ "#то ;ео;ра-(ката тер#тор#. "а (тра"ата/ "#то $ор#
#ко"ом#Cе(ката A оте">#.*
По$ о".т#ето );о&.м "аро$, в (&=Cа. ра'!#раме "е ;о&.ма $емо;ра-(ка
(=ма #&# о;ром"а тер#тор#./ а "аро$ "рав(тве"о #'в#(#& (е/ $о(т#;"а&
в#(ок# +=ма"#тар"# # "рав(тве"# о'#>##* Е$"а такава (-ера/ о'во&.ва:а
)#'рав".ва"ето,/ е СОYИАЛНАТА* Т=к (&е$ва $а (е от"е(е (о>#а&"ата
о&#т#ка "а "а>#.та к%м (тар#те/ !о&"#те/ !е'омо:"#те +ора/ т.+"ото
?#'"е"о о(#;=р.ва"е/ т.+"ото матер#а&"о о!е'еCава"е*
Втора в%'мо?"а о(ока е (тее"та # СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕМОКРАYИЯТА* Макар
Cе # в ма&к#те/ # в ;о&ем#те (тра"# Cре' #;рата "а $емокра>#. "аA5Cе(то
(е о(%:е(тв.ва "аA5;о&.мата $ема;о;#.*
Трета о(ока е (%(то."#ето "а (о>#а&"#те вр%'к# 5 (тее"та "а
отC=?$е"#ето* Т=к (&е$ва $а от"е(ем >е&#. $=+ове" (в.т # >.&ата (#(тема
от "рав(тве"# кате;ор##* Так#ва ове$е"Cе(к# #&# ет#Cе(к# реак>## като
ко"(ерват#'ма/ от"о<е"#ето к%м "овото/ м.(тото # ро&.та "а Cе(т"о(тта/
#(кре"о(тта/ &#C"ото ;ра?$а"(ко # Cове<ко $о(тоA"(тво/ оCте"о(тта/
&о.&"о(тта/ то&ера"т"о(тта # т* "*
Кр#тер## 'а #'рав".ва"ето "а ма&к#те # ;о&ем#те "аро$# мо?е $а !%$е
(тее"та "а м#&о(%р$#ето/ -орм#те м=/ #ко"ом#Cе(ката о&#т#ка "а
$%р?авата/ "а(оCе"а к%м "е$о=(ка"е "а ката(тро-а&"# ра'&#C#. ме?$=
!е$"#те # !о;ат#те/ от"о<е"#ето к%м $е>ата/ >е"ата # о!+вата "а
о!ра'ова"#ето*
Само(то.те&"а (-ера е ЕКОЛОГИbЕСКАТА ПОЛИТИКА НА НАYИЯТА 'а оа'ва"ето
"а во$ата/ в%'$=+а/ 'ем.та като &#C"о(т"о # "а>#о"а&"о ове$е"#е*
Б#+ме мо;&# $а $о!ав#м # о:е е$#" C#(то ра>#о"а&е" кр#тер#A* По рав#&о
ма&к#те "аро$# в#"а;# (е (%о!ра'.ват ( това какво ;о&ем#те "аро$# .(&.т
'а т.+ 5 това ора?$а тв%р$е Cе(то # о$ра?ате&(твото* Е$#" ма&%к ро$
о!аCе (тава );о&.м, ко;ато о(ве" това/ което $р=;#те м#(&.т 'а "е;о/
оC"е $а (е 'а"#мава ( ро!&ема КАКВО МИСЛИ ТОW ЗА СЕБЕ СИ* Т=к '!е"о
ва?е" е ро!&ем%т 'а (рав"е"#ето* О!#к"ове"о ма&к#те/ (&а!#те ро$# (е
(рав".ват (%( (е!е (# "аA5Cе(то ( ре$#<"#те ер#о$# "а (воето 'в#т#е 5
# така )ом.т, (воето "а>#о"а&"о (е!е=(е:а"е* Така "ар#мер cм"о;о
(коро !%&;ар(к#те о&#т#># (рав".ва+а ока'ате&#те 'а о!:е(тве55
"ко"ом#Cе(кото ра'в#т#е "а Б%&;ар#. в(е ( ро(&ов=тата 10]0 ;* По5U("о
(рав"е"#ето (е реме(т# в%р+= 1044 ;* / а о:е о5к%("о 5 в%р+= ".ко.
ре$#<"#те =$о!"# 'а о&#т#>#те # #ко"ом#(т#те ;о$#"#* Но "а<#те .>#
=ор#то #'!.;ва+а (рав"е"#ето (%( (ро$"# "ам (тра"#/ о(о!е"о ;о то !е
"е!&а;ор#.т"о 'а "а(* За о$о!"о (рав"е"#е (е #'#(ква (#&а* То 'а
(амо$ово&(твото 5 е$"а от "аA5оа("#те о&#т#Cе(к#/ Cове<к# # .о"а&"#
Cерт#* САМОДОВОЛСТВОТО 5 о(о!е"о в%"<"ото/ ока'"ото (амо$ово&(тво/
17]
е !е&е; "а в(.ка о&#т#Cе(ка арве"G:#"а* Но = ма&к#те "аро$# то (е
ревр%:а # в (#мтом "а "а>#о"а&е" ком&ек(* Само$ово&(твото е #'ме?$=
)"аA5"еро#'во$#те&"#те, Cерт# "а &#C"о(т"#. # "а>#о"а&"#. +арактер/
ко;ато о!+ва"е "а>#.та* В(.ко $р=;о #"$#в#$=а&"о каCе(тво 5 $а?е #
о"е'#/ ко#то е р#ето $а (е (м.тат 'а ко"(ерват#в"# # $ор# 'а "аA5
"ер#ем&#в# ! Cове<к#. +арактер 5 както кра?!ата/ &%?ата/ #'мамата/
к&еветата/ кар#ер#'5м%т/ 5 ора?$ат в е$"# #&# $р=;# о!(то.те&(тва
оре$е&е"# мот#в# 'а ове$е"#е* Кра$е>%т/ 'а $а (кр#е р#ро$ата (#/
#(ка $а #';&е?$а Cе(те" е оCте" Cовек # рав# в(#Cко в%'мо?"о 'а това*
Кар#ер#(т%т/ 'а $а о(т#;"е >е&та (#/ "аA5Cе(то ра!от# (#(темат#C"о/
о(&е$овате&"о # =ор#то в е$"; о(ока/ о$&е>%т #';&е?$а р#">#е" #
(раве$&#в/ 'а $а #'м#е ет"ото #&; $а (е о#та $а оровер;ае
ра'ро(тра"е"ото 'а "е;о м"е"#е # т* "*
Само$ово&"#.т Cовек "#:о "е рав# 5 тоA (е "а(&а?$ава "а о"ова/ коетK е
"арав#&*** А ако %к "#:о "е е "арав#&/ тоA # "а ма&кото/ # "а "#:отK
;&е$а (%( (#тото око "а (амо$ово&(твото/ което о!р#Cа (ет#вата "а
'а(тоA
За "а>#о"а&"о (амо$ово&(тво в(е ак мо?е $а (е ;овор# в '"аC#те&FK о5
ре$к# (&=Cа#* Н#ко;а като >.&о е$#" "аро$ "е мо?е $а !%$е (амо$ово&е"
Н#ко;а #&# оCт# "#ко;а "е е в%'мо?"о о(т#;а"ето "а е$"а
о!:о"а>#о"а+5// "а/ е$#"#C"а #&# е$"о'"аC"а реак>#. о ово$ е$#" #&#
$р=; -акт* в#$#мо(т 'а "а>#о"а&"о (амо$ово&(тво мо?е $а (е (%'$а$е от
ара$#K, ерCе"е "а о&#т#>#/ ?=р"а&#(т# #&# от +ора/ "атоваре"# (%(
(%'$ава"етF такава в#$#мо(т* Само$ово&(твото (%'$ава #&G'#.та 'а =(е+/
'а (%#'ме;U*55"е "а р%(та ( #(т#"(к# "аре$ва:#те (тра"#/ ( о&#т#ката
"а о"е'# от тi; ко#то (а "аA5ре=(.ва:#* Както ре$ате&(твата в
"а>#о"а&"#. ?#в(т 5F** #&G'#. "а о>е&.ва"ето/ така # (амо$ово&(твото е
#&G'#.та "а =(е+а**
И'ме?$= м"#м#те о#т# 'а "а>#о"а&"о #'в#(.ва"е (е "аре?$а -а&<K5то
"а>#о"а&"о (амоC=в(тв#е* Кр#тер## 'а раве"(тво ( ;о&ем#те ораF5
о".ко;а $р=;о каCе(тво "а +арактера/ каквото е ПОВИZЕНАТА НА1Г НАЛНА
САМОКРИТИbНОСТ* Н#е #маме м"о;о р#C#"# 'а ов#<е"а >#о"а&"а
(амокр#т#C"о(т/ ко.то в#"а;# е (в%р'а"а ( ро.вата "а оре$е*HF
ком&ек(# 5 о!#к"ове"о так#ва ком&ек(# #мат ма&к#те "аро$#/ к( (тават
?ертва ре$ #"тере(#те "а ;о&ем#те* В "а<ата !%&;ар(ка "а>#("+ (%$!а
"еве$"%? (ме !#&# о(тав."# "а ко&е"е 5 #(тор#.та "еве$"%? "' =$р.&а
;р=!о в &#>ето/ м"о;о Cе(то "аA5!е'ар$о""о е ока'ва&а к%$е м.(тото*
По!е$#те&#те о!#к"ове"о "е (# 'а$ават в%ро(а )Как о!е' 'а:оJ,* Затова
о!е$#те&.т "#коA "#ко;а "е ;о (%$#* С%$# (е # (е (амо $а "аA5Cе(то
о!е$е"#.т* По;&е$"ете е$#" те"#(#(т/ ко;ато "ерав#&"о +K токата 5
тоA $%&;о ра';&е?$а ракетата (# 5 # ко&кото ;ре<ката -ата&"а/ то&кова
о5$%&;о ;&е$а в "е.* В(&=<аAте (е в орав$а"EHt & о!е$е"#. в е$"о
(%(те'а"#е 5 ко&ко ар;=ме"т# :е C=етеK ако това !е(е ако о"ова !е<е
#"аCе***
По!е$#те&.т "#ко;а "е $ава о!.("е"#е 'а о!е$ата (#/ "#то . а"а*a
Докато о!е$е"#.т (е (%$# (ам/ ре$# $а !%$е о(%$е" от р#.те&#те * от
#(тор#.та* На "а(/ !%&;ар#те/ "# (е е "а&а;а&о м"о;о Cе(то (ам;/
174
;о (е
&еMДУ
ктер/
O о"е'#/
(<в# в
в# 'а
Го(те" # До(т#;"е [ в е$"а вото #&#
ва/ което
O НИIОТО/
к 'а(тоA*** hаC#те&"о о$ово&е"* аа>#о"а&5/ -акт* Но O ара$"ото
$ава"ето "а kС%#'мерва5Ве'# от т.+/ ?#вот (а T=(е+а*** a4 -а&<#во5те
ора?$а S& НАYИО5Vов#<е"а "а5, 1 оре$е&е"# uо$#/ ко;ато SЛа "а>#о"а&"а
` F'е$"%? "# е е 'а&а к%$е "# ; Как о!е$#+ е R 5* (е (амоо(%?55
;рав#&"о=$ар; е<ката е (55Sав$а"#.та е& Kова !е<е такH
6 . а"а&#'#рK е&#те (# #* (ам# $а K
(%$#м 5 # ора$# $%&;ата # "еко&кократ"а ро!(ка (%$!а/ # ора$#
"аре?$а"ето "а (тра"ата "# "аA5Cе(то $о ;=!е:#те* Ето 'а:о = "а( е "аA5
(#&"о ра'в#то C=в(твото 'а (амокр#т#C"о(т/ което "# #'рав. р#
(рав"е"#ето ( $р=;#те "аро$# в о&о?е"#ето "а +ора от )втора р%ка,* По5
тоC"о/ "а<ата (аморе>е"ка "аA5Cе(то е "е=рав"ове(е"а* О!#к"ове"о т. е
краA"а 5 #&# в е$"ата (тра"а "а ма+а&ото/ #&# в $р=;ата* Ето 'а:о
ма&к#.т "аро$ (тава )раве", ( ;о&ем#./ ко;ато ока?е ВЪТРЕZНА СИЛА/
БАЛАНСИРАНИ РЕАКYИИ/ м%$ро(тта $а в'ема вер"# ре<е"#./ ко#то $а
о$(ка'ват "а&#C#5Ъто "а в%тре<"# (#&#* Ето $ва р#мера 'а так#ва !%р'#
о&#т#Cе(к# реак>##/ в ко#то "е !#ва $а т%р(#м (амо "а>#о"а&е" #"тере(/
"о # о#т $а (е ока?ем )о5;о&ем#, от ;о&ем#теK
На<#.т ре'#$е"т р%в о(%$# о#та 'а реврат в С%вет(к#. (%G' (ре:=
Гор!аCов* Това тоA мо?е<е # $а "е "арав#* О(ве" о&#т#Cе(ката (метка/
т=к от"ово (е о!а$# ком&ек(а "а ма&ката "а>#./ ко.то #(ка $а "аом"#
'а (е!е (#*
Пак така "#е %рв# р#'"а+ме "е'ав#(#мо(тта "а Ре=!&#ка Маке$о"#./
м"о;о ре$# това $а (а ;о "арав#&# "аA5;о&ем#те $%р?ав# в Евроа #
Амер#ка/ а ".ко# от т.+ #'о!:о "е ;о "арав#+а***
Пак "#е %рв# в ООН 'а.в#+ме/ Cе (ме ;отов# $а #'рат#м $о!рово&># '%в
воA"ата ме?$= Ирак # К=веAт* И т* "*
Ето 'а:о е$#" ма&%к "аро$ (тава ;о&.м # ( о'#>##те (#/ ко#то тоA в'ема
о ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СВЕТА/ ( +=ма"#'ма/ ( р#Cа(т#ето (# к%м
ре<ава"ето "а тр=$"#те # те?к# ро!&ем# "а CовеCе(твото*
Те'# коме"(атор"# ме+а"#'м# (а к%$е5к%$е о5(#&"# от о"е'#/ ко#то (е
ро.в.ват отк%(&еC"о # "а рав"#:ето "а в(ек#$"ев"ото #"$#в#$=а&"о
(%'"а5""е* Урав&е"#ето "а те'# коме"(атор"# ме+а"#'м# е в%'мо?"о 5 то
е т.("о '%р'а"о ( о!ра'ова"#ето/ к=&т=рата/ мора&а "а $еA(тв=ва:#те
о&#т#>#/ т;*ма"#(т#/ #(ате&# т* "* Т=к о(о!е"о м.(то мо?е # тр.!ва $а
'аеме >%рква5
173
OOO ГЛАВА
ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДОПСИХОЛОГИЯ
1* ОСНОВНИ ПЕРИОДИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДОПСИХОЛОГИЯ
П%рв# # е$#"(тве" $о (е;а о#т 'а ер#о$#'а>#. "а !%&;ар(ката "аро5
$о(#+о&о;#. рав# ро-* М#"Cо Дра;а"ов* @Т=к # "а$о&= :е >#т#раме
"е;овото #'(&е$ва"е )Наро$о(#+о&о;#. "а !%&;ар#те, С/ 1024*B ТоA $е&#
"еA"ата #(тор#. "а тр# о("ов"# ер#о$аK
1B До"а=Cе" 5 о!+ва:а времето от (ре$ата "а OD в* # ро$%&?ава $о
"аCа&ото "а DOD в* Пре' то'# ер#о$ (е "атр=ват "а!&G$е"#./ а"а&#'#/
тр=ат (е # -акт# # ро#'ве$е"#. в%р+= ва?"# Cерт# от ет"#Cе(к#. #
"аро$е" +арактер "а !%&;ар#те/ ко#то/ о!аCе (а #ме""о "а!&G$е"#. #
м#(&#/ $ава:# о("ова 'а -орм#ра"ето "а !%$е:ата "а=ка*
То'# ер#о$ тоA $е&# "а тр# о$ер#о$аK
от (ре$ата "а OD в* $о кра. "а DOP в* @а$а"ето "а Б%&;ар#. о$ т=р(ко
ро!(твоBF
от "аCа&ото "а DP в* $о "аCа&ото "а DOD в* @П* Х#&е"$ар(к# # С
ВраCа"(к#BF
от "аCа&ото $о (ре$ата "а DOD в* @(в%р'а" ( #'(&е$ва"#.та "а В* Ар#5
&ов/ Н* Бо'ве&#/ К* _от#"ов/ W* Ха$?#ко"(та"т#"ов 5 Д?#"отB*
8B Втор# ер#о$ 5 -орм#ра"е "а "аро$о(#+о&о;#.та като "а=ка 5 (
(ре$ата "а DOD в* $о "аCа&ото "а DD в* Това е времето/ ко;ато "а Заа$
веC* #'&#'а "ароC"о "аро$ове$Cе(ко # е'#кове$Cе(ко (#(а"#е "а Ла'ар=(
# IаAK55та& )Наро$о(#+о&о;#.,* Про-* М* Дра;а"ов ра'$е&. # то'# ер#о$
"а $вK о$ер#о$аK
П%рв# о$ер#о$ 5 от Геор;# С* Раков(к# $о Ива" Се&#м#"(к#/ И' Бо;оров/
Ла'ар WовCев/ Т* Ико"омов* _акт#Cе(к# ета%т 'ав%р<ва ( #'(&е$ва"#.та
"а Т* Ико"омов/ о5тоC"о ( О(во!о?$е"#ето "а Б%&;ар#. от т=р(т ро!(тво*
Втор# о$ер#о$ 5 от 765те # 265те ;о$#"# "а DOD в*/ ко;ато твор.т еF'K
от "аA5'"аC#те&"#те о'"аваC# "а !%&;ар(ката $=<ев"о(т* Това е времето
5Л* Караве&ов/ коAто в%ве?$а >.&а (#(тема от о("ов"# +арактер#(т#к#/
(в,K 'а"# ( ове$е"#ето "а !%&;ар#"а в ;о$#"#те "а ро!(твото # ре$
в&а(тта a е >.&ото творCе(тво "а Хр* Ботев/ "а П*Р*С&авеAков/ "а Ива"
Ва'ов/ # 5Ко"(та"т#"ов/ "а Ст* М#+аA&ов(к# 5 ( >.&ата о;ром"а
о'"авате&"а (тм
179
"о(т 'а !%&;ар(< "о(.т* J
Соре$ "а( тS 1B П%рв# ер# %рв# 5 (ре$ата "аH До (ре$ата "а ХХY 8B
Втор# ер: П%рв# о$ер# (ре$ата "а DOD в* i Втор# 5 от (р#B караве&ов/
Хр* БоS Ето 'а:о/ (оA 5X`* d < в* 5 о.вата м ]B Трет# ер: "а=C"#.
ета в ра'H 5' $"е(*
Нека (е;а (е ( K 5а о;&е$аме о5t X ,5>ар(ката "ар( 5 5
ДОНАУbЕН a"
П%рв#.т о$е$ L5' (оре$ ро-*
Kd,5"те "аCе"к# "а O Яакво "# ;оiS5i5S Да&еC#"#те
,НОЗНЯ П;; a 5
*5 5R5та "ар(FKK5FF т.;# 'а %рвK55gа "а #F
ата "аро5>.т#раме ТоA $е&#
U&?ава $о а"а&#'#/ T # "аро$е" K&#/ $ава:#
O о$ т=р(ко $ар(к# # С* 1 "а В* Ар#5
S "а=ка 5 о5k"а Заа$ веCе рар=( # IаAк5:;р#о$ "а ДЕ1
A"(к#/ И; hhва ( #'(&е[ р#. от т=р(+K
;о твор.т е$а 1 е времето 'U рр#(т#к#/ (в%(5е$ в&а(тта* Тu1 Ва'ов/ # А*
#авате&"а (тKg51
"о(т 'а !%&;ар(к#. !#т/ $=<ев"о(т # (#+о&о;#. от о"ова време/ ко.то те
"о(.т*
Соре$ "а( та'# ер#о$#'а>#. !# (&е$ва&о $а #';&е?$а такаK
1B П%рв# ер#о$ 5 (ре$ата "а OD в* (ре$ата "а DPOOO в* ( $ва
о$ер#о$аK %рв# 5 (ре$ата "а OD в* 5 $о "аCа&ото "а DP в*F втор# 5 от
"аCа&ото "а DP в* $о (ре$ата "а DPOOO в*
8B Втор# ер#о$ 5 (ре$ата "а DPOOO в* 5 $о кра. "а века*
П%рв# о$ер#о$ 5 от о.вата "а И(тор#. С&ав."о!о&;ар(ка. @1798B $о
(ре$ата "а DOD в*
Втор# 5 от (ре$ата "а DOD в* 5 $о кра. "а века* Това е времето "а Л*
Караве&ов/ Хр* Ботев/ ]* Сто."ов/ Ив* Ва'ов # $р*
Ето 'а:о/ (оре$ "а( то'# втор# о("ове" ер#о$ 'аоCва от (ре$ата "а
DPOOO в* 5 о.вата "а )И(тор#. С&ав."о!о&;ар(ка., # трае $о кра. "а DOD
в*
]B Трет# ер#о$ 5 ( #'(&е$ва"#.та "а Т* Па"ов (е (&а;а "аCа&ото "а
"а=C"#. ета в ра'в#т#ето "а "аро$о(#+о&о;#.та "# 5 от "аCа&ото "а DD
в* $о $"е(*
Нека (е;а (е (рем о5о$ро!"о "а те'# о("ов"# ер#о$# # о$ер#о$# #
$а о;&е$аме о5о$ро!"о т.+"ото (%$%р?а"#е # р#"о(# 'а ра'в#т#ето "а
!%&;ар(ката "аро$о(#+о&о;#./ (оре$ "а<ата ;&е$"а тоCка 'а ер#о$#те*
ДОНАУbЕН ПЕРИОД @втората о&ов#"а "а OD в* $о (ре$ата "а DPOOO в*B
П%рв#.т о$ер#о$ 5 от (ре$ата "а OD в* $о кра. "а DOP в* 5 е време/ в
което (оре$ ро-* М*Дра;а"ов/ в &#терат=р"#те амет"#># (е "ам#рат #
%рв#те "аCе"к# "а !%&;ар(ката "аро$о(#+о&о;#.*
Какво "# ;овор.т "а<#те "аA5$а&еC"# о#т# 'а (амоо'"а"#еJ В $а&еC#"#те
"а м#"а&ото $"е( "#е откр#ваме "аA5"аре$ (во#те м#т#C"о ре&#;#о'"#
ре$(тав# 'а (вета* В оре$е&е" моме"т от ра'в#т#ето "а !%&;ар(ката
"аро$"о(т/ (е о.в.ват # %рв#те #(ме"# $ок=ме"т#/ ко#то d ;овор.т #
'а %рвото $%р?ав"#Cе(ко C=в(тво* То'# %рв# $ок=ме"т/ коAто е .
"аCа&ото "а #(а"ата #(тор#. "а Б%&;ар#./ макар $а ".ма р.ка вр%'ка (
маA(тор#.та "а "аро$о(#+о&о;#.та/ е )Име""#к%т "а !%&;ар(к#те +а"ове,*
Както о(оCва ака$* Е* Геор;#ев/ )#ме""#к%т отра'.ва в%'"#ква"ето #
=крева"ето "а !%&;ар(ката $%р?ава # #ма 'а$аCа $а . =тв%р$#/ като
ока?е ЕW"ата крека $%р?ав"о(т"а тра$#>#.* ТоA ра'кр#ва "е(%м"е"а
атр#от#C5а те"$е">#. # ( това/ Cе (е рот#воо(тав. "а в#'а"т#A(к#.
>ар(к# &ето#( ( "е;ов#те (&ав"# #мератор# # $#"а(т##,* @Ра'>вет "а
!%&;ар(ката &#терат=ра 5 1Х5Х в* С/ 1098/ (*8B
А&а то'# #ме""#к ра'кр#ва # о:е "е:о 5 това е %рвата (&е$а от ;#'.вата
"а !%&;ар#те в рот#во!ор(тво ( е$"а мо:"а #мер#./ ( е$"о ;о мо:"о
"а>#о"а&"о (амоC=в(тв#е/ каквото !%&;ар#те о:е "е (а (ре<а5" ( което/ (
роме"&#в #(тор#Cе(к# =(е+/ (то&ет#. "аре$ #м ре$(то# $а е%#'мерват*
М"о;о (коро (е о.в.ват # $р=;# #(ме"# (&е$#/ ко#то :е "# 'а;овор.т S
"атр=ва"ето "а "ов# а"т#в#'а"т#A(к# те"$е">##/ (в#$ете&(тва:# окраA
те(к#те ра'р# # 'а о"ова/ което в (&=Cа. "# #"тере(=ва* И етоK в
177
ре$#>а #(ме"# $ок=ме"т# в#'а"т#A>#те (а о#(а"# като )+ора ( "#(%к
мора&/ ковар"#/ &%?&#в#/ (тра+&#в#/ "ав(.к%$е #м (е рот#воо(тав.т
"рав(тве"#те $о!ро$ете&# "а !%&;ар#те,* @Бе<ев&#ев/ В* П%рво!%&;ар(к#
"а$#(#* ГСУ/ И__/ 10]4/ (*02B
,Това "ав.р"о (а # %рв#те (&е$# "а "аро$о(#+о&о;#.та*
М"о;о (коро :е (е о.в.т # Кр=мов#те 'ако"#* Те ".мат (амо # е$#"(5
Sтве"о Gр#$#Cе(ка (тоA"о(т # (#&а* Те #мат # оре$е&е"о "рав(тве"о
ре$"а'"аCе"#е/ (&е$овате&"о # ва?"а +арактероо&а;а:а м#(#.* В
Кр=мовото 'ако"о$ате&(тво "е (&=CаA"о (е о(оCва 'а:о # как е 'а;#"а&а
$%р?авата "а Авар#те* То (%:о #ма +арактеротворCе(ка м#(#. 5 от "е;о
(&е$ва $а (е "арав.т #'во$# как%в мора& "е тр.!ва $а (%:е(тв=ва в
!%&;ар(ката $%р?ава/ какв# каCе(тва (а отре!"# "а "еA"#те о$а"#>#/ 'а
$а !%$е (#&"а # '$рава ор;а"#'а>#.та #м* )На<ата $%р?ава роа$"а/
'а.в#&# авар(к#те &е""#># "а Кр=м/ 'а:ото !ро.т "а к&евет"#>#те (е
=ве&#C#/ а #'Cе'"а+а о5+ра!р#те # =м"# +ора/ 'а (%$## !.+а "а'"аCава"#
<ар&ата"# # кра$>#* Ра'м"о?#+а (е &о'.та # "аро$%т (е в#."C#*
о$к=#те (е 'а(#&#+а/ т%р;ов>#те (та"а+а &%?># # #'мам"#>#,*
@З&атар(к#/ В* И(тор#. "а !%&;ар(ката $%р?ава* Т*1* С/ 1012/ (* 82]B
Ето как (е 'аCева # 'ако"о$ате&"о =тв%р?$ава "рав(тве"ата (#(тема "а
о$а"#>#те в "ово(%'$а$е"ата !%&;ар(ка $%р?ава/ от ко.то "#е веCе #маме
#(ме"# !%&;ар(к# (&е$# @а "е както $о (е;а/ (амо (ве$е"#. от C=?$#/
"аA5Cе(то "е$р=?е&G!"о "а(трое"# #(тор#># # "а!&G$ате&#B* В т.+ .("о (е
о(оCва м.(тото "а $о!рото # '&ото/ "а ре$"ото # "ере$"ото/ "а
в%'$%р?а"#ето # а&ко+о&#'ма/ "а !е'Cе(т#ето # о$к="о(тта "а
$%р?ав"#те (&=?#те&#* И като Cе то'# тек(т "е е #(а" ре$# 18 века/ а
в ".ко. $"е(ка<"F (тат#. 5 то&кова акт=а&"о 'в=C#H
Ето # о("ов"#те $о!ро$ете&#/ ко#то 'ако""#к%т #(ка $а о("овоо&о?" F
+арактера "а о$а"#>#теK (ме&о(т/ Cе(т"о(т/ от;овор"о(т # тр=$о&G!#е*
Не !#ва $а отм#"ем т=к # %рв#те о'"ат# тек(тове/ во$е:# к%м $#р;H т"#
(&е$# "а +арактера "а !%&;ар(к#. "аро$ в "а$#(а "а Пер(#а" от K _#&#/
Маке$о"#.* То'# "а$#( ;&а(#K )Ако ".коA т%р(# #(т#"ата/ ЕK, в#?$а* И
ако ".коA &%?е 5 Бо; (%:о в#?$а* Б%&;ар#те "арав#+а "а +р#(т#."#те
@в#'а"т#A>#теB м"о;о $о!р#"#/ "о те ;# 'а!рав#+а* Го(о$ в#?&+ това,*
Ето Cе в "ово-орм#ра:ата (е !%&;ар(ка "рав(тве"о(т (е 'а(#&ва ро*т #
'"аCе"#ето "а ет#C"ата (#(тема/ като в(е о5.("о (е о(оCва м.(тото
$о!рото # '&ото/ "а Cе(т"ото # !е'Cе(т"ото*
Но в "рав(тве"ата (#(тема "а !%&;ар(к#. ет"о( веCе 'аоCват $а -орм#рат
# "а(та".ват $р=;# (тоA"о(т# # кате;ор##/ ко#то те%рва <е ра'в#ват #
$о=тв%р?$ават в (&е$ва:#те $е(ет#&ет#.* Ето #'ве(т"#. Т%р"K (к# "а$#(
"а Ха" Ом=рта;K )bовек # $о!ре $а ?#вее 5 =м#ра # $р=; (е р; И "ека
ро$е"#.т о5к%("о/ като ра';&е$а това/ $а (# (ом"# 'а то'#/ коAтK* е
"арав#&,* @Бе<ев&#ев/ В* Пра!%&;ар(к# "а$#(#***/ (*181B
172
Xтрав5
S тUр;ов5S'р(ката
S(тема "а S(; #маме "аA5 .("о (е
'Sе (&=?#5Fkn'$ае(ка<"а
3О]6Л6MИ В
'мUо!#е*
S ;Uм $#рек5
S(#а" от (*
55`Cата/ Бо; 5 а +р#(т#5& в#?$а #
&ва ро&.та 8 м.(тото "а
оCват $а (е g%рва :е (е ;;"#. Т%р"ов55р=; (е ра?$а** то'#/ коAто ;(
За какво ре$# в(#Cко (в#$ете&(тв=ват те'# $%&!оком%$р# (&оваJ/ Св#5
$е&е(тв=ват те 'а 'а о"а'# Cерта от ?#вота "а !%&;ар#"а/ ко.то те%рва
:е \\ (е ра'в#ва 5 "е;ов#.т ?#'"е" реа&#'%м* Това "аA5о(то.""о # "аA5
о("ов"о каCе(тво в !%&;ар(к#. "а>#о"а&е" +арактер # $о $"е(* Та'# м#(%&
"е (то# (амо в ;ра"#>#те "а >ар(твото/ "#то $ор# "а ео+ата* Т. $ава
>е& # (%$%р?а"#е в ?#'"е"ото ове$е"#е "а $е(етк# око&е"#. от век#
веков $о $"е<е" $е"*
Прав#&"о ра'C#та то'# "а$#( # о5"атат%к В* Бе<ев&#евK )bовек е
(м%рте"/ "о !е'(м%рт"# (а "е;ов#те $е&а/ а Cре' $е&ата (# тоA "ам#ра
!е'(м%рт#е в (%'"а"#ето "а око&е"#.та* Памет"#к%т (%$%р?а е$"а
м#ро&G!#ва те"$е">#.* Ха"%т # "е;ов#те р#!&#?е"# т%р(.т (&авата "е "а
!оA"ото о&е/ макар $а "е #м &#(ват !оA"# о!е$#/ а в м#р"ата !ор!а 'а
)$о!%р ?#вот,/ (тро#те&(тво # !&а;о$е"(тв#е # т*"*, @Пак тамB
Нека ом#(&#м "е е &# това (%:ата #$е./ о$+ва"ата м"о;о о5к%("о от
Хр* Ботев 'а (м#(%&а "а ?#вота # !ор!атаK )***Но (т#;а м# та. "а;ра$а N
$а ка?е ".в;а "аро$%тK N =мр. (#рома+ $а рав$а/ N 'а рав$а # 'а
(во!о$а***, @)МаA>е (#,B
Както веCе о(оC#+ме 5 е$"а от о("овоо&а;а:#те &#"## в !%&;ар(ката
"аро$о(#+о&о;#. е ре&#;#о'"ата* Ко;ато (е о.в.ва #'ве(т"ото теCе"#е
)#ко"о!ор(тво,/ Ко"(та"т#" 5 К#р#& _#&о(о- (%:о (е вк&GCва в !ор!ата
ме?$= +р#(т#."(к#ата # мо+аме$а"(ката ре&#;##* ТоA е 'а:#т"#к "а #ко"о5
оC#тате&#те/ ора$# т.+"ата !&#'о(т $о "аро$а # ро.в.ва в #(а"#.та
(# (воето р#(тра(т#е к%м +р#(т#."(твото* Т=к "е (# о(тав.ме 'а >е& $а
#'(&е$ваме #(тор#.та # в'а#моот"о<е"#.та "а те'# $ве ре&#;##/ "о
$око&кото те'# в'а#моот"о<е"#. #мат р.ко от"о<е"#е к%м о("ов"# Cове<к#
$о!ро$ете&#/ "е мо?ем $а отм#"ем ".ко# #"тере("# моме"т#/ (в%р'а"# о5
"атат%к ( =тв%р?$ава"ето "а от$е&"# "а>#о"а&"# Cерт#*
И'ве(т"о е/ Cе о("ов"#.т ар;=ме"т "а мо+аме$а"#те в кр#т#к#те #м (ре:=
+р#(т#."(твото е/ Cе т.+"ата ре&#;#. е о5мо"#(т#C"а # е$#""а* $окато в
+р#(т#."(твото #ма рот#вореC#.* На те'# атак# от;овар. Ко"(та"5т#"5
К#р#& _#&о(о-* От;овор%т м= е 'а!е&е?#те&е" # като м#(&ов"а $%&!оC#"а #
като &#терат=р"а (тоA"о(т* За "е;о +р#(т#."(к#.т Бо; е мор(ка !е'$"аK
)Не в(#Cк# (а в (%(то."#е $а . ре&=ват* Само (#&"#те о =м ре&=ват
# (е 'авр%:ат* С&а!#те/ о#тва:# (е $а ре&=ват морето ( ро;"#&#
кора!# #&# от%ват/ #&# &G<ка"# от "емо:"а &е""о(т/ (амо ( м%ка мо;ат
$а (# оот$%+"ат* УCе"#ето "а мо+аме$а"#те К#р#& ор#&#Cава "а &#тко/
т.("о море/ което мо?е $а !%$е ре(коCе"о от ма&%к # ;о&.м/ =Cе"#ето #м
"е #'&#'а #'в%" ;ра"#>#те "а Cове<к#те в%'мо?"о(т#* Не так%в е
+р#(т#."(к#.т Бо;/ коAто като творе> "а а";е&а # "а (кота е (%'$а&
Cовека ме?$= а";е&а # (кота # ре$о(тав. "ем= $а (е р#!&#?# к%м %рв#.
#&# втор#.*, @Яв"о т=к К#р#& #ма ре$ в#$ мора&"ата (тра"а "а
+р#(т#."(тво5то*B
Мо+аме$а"(кото =Cе"#е "е ра'ро(тра".ва в#(<# $о!ро$ете&#K )в%'5
Ъ$%р?а"#е от (тра(т/ от ;".в/ от о+от/ а о$!=?$а ;р=!ата
C=в(тве"о(т,* Ето
170
'а:о (оре$ К#р#& +р#(т#."(твото е о5в#(<а ре&#;#.* @И(тор#. "а
-#&о(о-(ката м#(%& в Б%&;ар#.* Т* 1* 1076 (*]8B
Като ро(&е$#м # о5"атат%к $в=!ор(твата # м"о;о!ор(твата ме?$=
+р#(т#."(твото # $р=;#те ре&#;##/ :е 'а!е&е?#м/ Cе в краA"а (метка
#(тор#.та "е е "#:о $р=;о/ о(ве" !ор!а 'а "а$мо:#е "а !&а;оро$(тва/ "а
"рав(тве"# $о!ро$ете&# "а$ оро>#* Та'# !ор!а !е' в(.какво (%м"е"#е
в%'#тава е$"# #&# $р=;# Cерт# в ове$е"#ето "а !%&;ар#те*
До!ро$ете&#те "а +р#(т#."(ката ре&#;#./ а от там # $о!ро$ете&#те "а
#'ов.$ва:#те . +р#(т#."# # !%&;ар#/ "е мо?е $а (е т%р(.т #'в%" (%:о
така !е'краA"о #"тере("ото # #'%&"е"о ( "аро$ове$Cе(к# $ока'ате&(тве"
матер#а& (%C#"е"#е "а К#р#&/ 'ав%р<е"о в кра. "а ?#вота м= в Р#м #
$о%&"е"о от "е;ов#. !рат Мето$#A*
Това (%C#"е"#е е #'ве(т"о като )На#(а"#е 'а равата в.ра,* То е е$#"
ар;=ме"т#ра" (!ор"#к от $ока'ате&(тва в%р+= о("ов#те "а в.рата/ така
"ео!+о$#ма о това време 'а в(#Cк#/ ко#то е тр.!ва&о $а от(то.ват
атак#те "а мG(G&ма"#/ G$е# # $р=;# рот#в"#># "а +р#(т#."(твото*
С%C#"е"#е "а р%в о;&е$ C#(то ре&#;#о'"о/ то мо?е $а !%$е от"е(е"о #
к%м %рв#те #(ме"# тек(тове "а !%&;ар(ката "аро$о(#+о&о;#Cе(ка м#(%&*
В "е;о/ ра'!#ра (е/ $ом#"#рат ре$(тав#те "а К#р#& # Мето$#A 'а
#'тоC"#>#те "а Хр#(товата в.ра # ре$# в(#Cко ре$(тавата 'а
м#ро'$а"#ето* В >е"т%ра "а това м#ро'$а"#е (оре$ т.+ (е$# Бо?е(твото*
То е/ което (%'$ава "а 'ем.та # "а "е!ето в(#Cко )в#$#мо # "ев#$#мо,*
За "е;о К#р#& #<еK )В.рвам в е$#" Бо;5Оте> В(е$%р?ате&/ Творе> #
В&а$ете& "а 'ем.та # "е!ето/ "а в(#Cко )в#$#мо # "ев#$#мо,/ "ев#$#м/
"е=&ов#м/ "аA5'еме"/ !е'крае", @Y#т* ( Тр#-о"ов/ ^р$* С%C#"е"#ето "а
Ко"(та"т#" _#&о(о- @К#р#&B На#(а"#е ( равоA вере*B
И'ве(т"о е/ Cе (оре$ +р#(т#."(ката тео&о;#. о$ Бо; (е ра'!#рат тр;
(%(то."#. # тр# &#>аK Бо; Оте>/ Бо; С#" # Свет# $=+* Това е т*"ар*
)Свет; тро#>а,/ око&о ко.то в%'"#кват м"о;о (орове/ както в
"е+р#(т#."(к#т; ре&#;##/ така # в (амата +р#(т#."(ка ре&#;#.* Това
тр#е$#"(тво #ме""K Ко"(та"т#"5К#р#& 'а:#тава така !&.(каво/ $ока'ваAк#/
Cе то "е (амо ; в%'мо?"о/ "о е # "а%&"о реа&"о* ПокраA "е;о о!аCе/ тоA
#'&а;а >.& реF в%';&е$#/ от ко#то мо?ем $а Cер#м 'а$%&!оCе"# #
ре&G!о#т"# '"а"#. ре$(тав#те "а !%&;ар# # (&ав."# 'а =(троA(твото "а
(вета 5 е$"а Q %&"а # 'ав%р<е"а м#ро;&е$"а карт#"а/ ко&кото
тео&о;#C"а/ то&кова # $#ет#C"а*
Нека 'аоC"ем ( реа&#(т#C"ата/ т%A като т. от"ово "# отве?$а к%м е от
!%$е:#те "аA5о("ов"# Cерт# "а !%&;ар(к#. "а>#о"а&е" +арактер* С(реЕ
К#р#& Cовек "е (%:е(тв=ва ро(то 'а $а (%:е(тв=ва* Не;овата 'ем"а мc
"е е (амо>е&"а/ тоA е ре$"а'"аCе" $а (е р#!&#?# $о Бо;а/ $а м=
о$ра?FS5$а ;о ко#ра/ като рео$о&ее );ре+а # (т#;"е $о !о;оо'"а"#е
Cре' в.рата * омо:та "а Cерквата/ ( омо:та "а !&#?"#.*** В.рата/
Cерквата/ мо&#теK Бо;о(&=?е"#ето/ &G!овта к%м !&#?"#./ $=+ов"#те
'а"#ма"#. во$.т $о :=ва"е ( Бо;а/ $о ре$вк=(ва"е "а веC"ото
!&а?е"(тво/ $о (а(е"#ето ; 'а:о м"о'#"а (е от$ават "а в(#Cк# т.+,
@И(тор#. "а -#&о(о-(ката м#(SR Б%&;ар#.* Т*1* С/ 1076/ (*]9B*
126
S-#&о5
@>е?$=
O ИСТО5
R5+ "рав5
# +р#(т#."# #
h (НОТО И
,S К#р#&/ O Мето$#A* 7S е е$#" С;5а/ така 5 атак#те ае"#е "а %рв#те B*
"е;о/ ра'5е.>#те "а [а "а / аа 'ем.та )В.рвам в * "а в(#Cко 5 @Y#т* о
=ар тр# 5"ар* )Света (т#."(к#те 'о #ме""о "е (амо е 55а;а >.& ре$
L5K# '"а"#. 'а е$"а $о(та 5F &кова # реа5
5K$а к%м е$"а тер* Соре$ * 'ем"а м#(#. O м= о$ра?ава* K Cре'
в.рата* K а/ мо&#твата * во$.т $о о(5а(е"#ето* ЕтK (ката м#(%& ;
Не:о овеCе 5 К#р#& # Мето$#A (а рот#в (тра"#C"ото "а!&G$е"#е #
а(#в"ото о(м#(&."е "а те'# !о?## %т#:а к%м (%в%р<е"(твото* Те "а&а;ат
# роов.$ват $еA(тв#е 'а акт#в"а &G!ов к%м Cовека/ "а(оCе"о к%м
)"е;овото #'$#;а"е,* На (треме?а "а (%време""#те (&=?#те&# "а Cерквата
# $=+ов"#. ?#вот $а (а(.т (амо (во.та $=<а ( отк%(ва"е от (вета/ те
рот#воо(тав.т $е&ото 'а !&а;ото "а CовекаK
)Во$е"# от те'# ра'!#ра"#. 'а ро&.та "а >%рквата # 'а м.(тото "а Бо;а в
?#'"е"#. %т "а Cовека/ те 'аоCват е$"а от "аA5(ме&#те !#тк# "а
времето 5 реве?$а"ето "а !#!&еA(к#те к"#;# "а ;овор#м/ "аро$е" е'#к*
Не:о/ което (оре$ (ам#. К#р#& )(амо о (е!е (#, е ерет#Cе(ко* Та'#
#$е. 'а&а<ва )$а р#$о!#е ерет#Cе(ко #ме в(ек#/ коAто !# (е 'ам#(&#&
$ор# (амо "а$ "е.,* @Пак там/ )К#р#&овото ро(тра""о ?#т#е,/ ;&*14/
(*]9B
И в%рек# това !рат.та "е (амо (е 'аемат ( та'# ве&#Cе(тве"а !#тка/ "о
'а Cе(т # ро(&ава "а !%&;ар#те/ . # еCе&.т*
С&е$ва о5"атат%к в това ро$о&G!#во $е&о $а от!е&е?#м # (%C#"е"#.та "а
Ко"(та"т#" Пре(&ав(к# # К&#ме"т О+р#$(к#* В т.+/ както # в ".ко#
#(ме"# ре$#<"# "а!&G$е"#. в%р+= !#та/ "рав#те # к=&т=рата "а
!%&;ар(кото "а(е&е"#е/ "е (е рав# ра'&#ка ме?$= о"ова/ което
ре$(тав&.ват ра!%&;ар#те/ # о"ова/ което (а (&ав."#те* Те'# о!о!:е"#
"а!&G$е"#. "е (а "е$о(тат%к* По'овава"ето "а т.+ о!аCе/ ко;ато (тава
$=ма 'а !%&;ар(к# +арактер"# Cерт#/ (&е$ва $а !%$е в"#мате&"о/ т%A като
$ор# в о"е'# ра""# ;о$#"# "а окр%(тва"ето/ '"ак "а раве"(тво в
+арактера "а (&ав."#те # ра!%&;ар#те #'о!:о/ "е мо?е $а (е о(тав#*
С&#ва"ето "а (&ав."(ката # ра!%&;ар(ката к=&т=ра/ "рав# # о!#Cа# (е
#'в%р<ва в ро$%&?е"#е "а (то&ет#.* И м"о;о о5к%("о (тава в%'мо?"о
Cерт#те "а ра!%&;ар#те # (&ав."#те $а !%$ат ра';&е?$а"# овеCе #&# о5
ма&ко като е$"о о!:о >.&о*
О("ов"#те Cерт# "а "ово(%'$ава:ата (е @)рев%'(%'$ава:ата (е,B
!%&;ар(ка "аро$"о(т в то'# ер#о$ (оре$ ро-* М*Дра;а"ов (а (&е$"#теK
1B варвар(кое'#Cе(ката ?#во(т # ;р=!о(т като #'+о$"а тоCка "а
+р#(т#."(кото >#в#&#'ова"еF
8B ?е&а"#ето # (о(о!"о(тта 'а =Cе"#е # "аре$%кF
]B =ва?е"#ето к%м $о!ро$ете&та/ (%ре?#в.ва"ето # о$креатаF
4B ре$#>а $р=;# +р#(т#."(к# $о!ро$ете&#/ ко#то (оре$ к"#?ов"#>#те (е
=(та"ов.ват в $=<ата "а !%&;ар#те (&е$ окр%(тва"ето #м* @Y#т*(%C* (*2B
Те'# Cерт# ма&ко #&# м"о;о (а о!ект "а в"#ма"#ето "а оCт# в(#Cк#
gтор#/ твор#&# ре' това време* Соре$ "а( о!аCе/ о(о!е"о '"аCе"#е
'а Hk#а"#ква"е в !%&;ар(ката $=<ев"о(т от то'# ер#о$ #ма
ре&G!о#т"ата Пре#(ка "а к".' Бор#( ( р#м(к#. аа Н#ко&аA/ (в%р'а"а
( Покр%(тва"ето RHав !%&;ар#те* Т./ о(ве" Cе #ма т.("о "а(оCе"
ре&#;#о'е" +арактер/ "# ра'к5
тв%р$е <#роко &ат"о "а !%&;аро5в#'а"т#A(к#те от"о<е"#./ както # "а
о<е"#.та ме?$= !%&;ар(к#те +р#(т#."# # е'#C"#>#те* А в те'# от"о<е5
както веCе о(оC#+ме/ (е откр#ва +арактер%т "а !%&;ар#те*
Ето 'а:о та'# ре#(ка @от;овор#те "а аа Н#ко&аAB (%:о (&е$ва $а
121
от"е(ем к%м е$"# от "аA5ра""#те #'тоC"#>#/ $ава:# "# '"аC#те&"а
#"-орма>#. 'а "рав#те/ о!#Cа#те # в'а#моот"о<е"#.та/ както # 'а
"е$в=(м#(&е"#те о("ов"# Cерт# "а то;ава<"#. !%&;ар(к# +арактер* ЕтоK
)С%о!:авате "# как о Бо?#.та м#&о(т (те р#е&# Хр#(т#."(ката в.ра #
как (те "акара&# $а (е окр%(т# >е&#. в# "аро$/ о!аCе о"#./ (&е$ като
!#&# кр%(те"#/ в%(та"а&# е$#"о$=<"о # ( ;о&.ма (в#рео(т@HB рот#в Ва(/
'а.в.ваAк# В#/ Cе "е (те #ма&# $о!%р 'ако" # #(ка&# (%:о $а В# =!#.т
@(тава $=ма 'а к".' Бор#(5М#+а#& 5 !*м*М*СB/ 'а $а (# о(тав.т $р=;#;о
'а к".'* Как (а !#&# #'!#т# ( меC 'ае$"о ( >е&#. #м ро$ в(#Cк# те+"#
%рве"># # о5'"ат"# +ора/ а "е то&кова '"ат"#те #&# о5ма&ко в#$"#те
"е рет%ре&# "#какво '&о* И(кате $а '"аете $а&# #мате ;р.+ 'а т#./
ко#то !#&# &#<е"# от ?#вотJ, @ДеCев/ Д* От;овор#те "а аа Н#ко&аA "а
'а#тва"#.та "а !%&;ар#те* С* 10]0/ 1195117B*
От;овор#те "а аата "а 169 !%&;ар(к# в%ро(а в краA"а (метка (а е$"а
>.&о(т"а (#(тема 'а ове$е"#е/ 'а мора& # "рав(тве"о(т/ ко.то "#
ра'кр#ва от е$"а (тра"а както (%(то."#ето "а о!#Cа#те/ "рав(тве"о(тта #
"рав#те "а !%&;ар#те @което &#C# от о(таве"#те в%ро(#B/ така # о!:ата
карт#"а "а о-#>#а&"ата като&#Cе(ка "рав(тве"о(т/ ко.то %к (е ро.в.ва
в от;овор#те/ ко#то аата #'ра:а*
И'ме?$= #'(&е$овате&#те "а то'# ер#о$ от ра'в#т#ето "а !%&;ар(ката
$=+ов"о(т/ а # "а !%&;ар(ката $%р?ав"а =ре$!а/ (&е$ва $а (оме"ем е$"(
ма&ко о'"ато #ме/ #ма:о о!аCе оре$е&е"# 'а(&=;#/ о(о!е"о ко;ато (тава
$=ма 'а #(тор#.та "а като&#>#'ма в Б%&;ар#.* Това е -ра">#(ка"(к#.т
мо"а+ Б&а'#=( К&аA"ер* Като >.&о(те" ре'=&тат от (во#те м"о;о;о$#<"#
#'(&е$ва"#. в%р+= !%&;ар#те # т.+"ата #(тор#./ тоA р#ве?$а е$ва м#(%&/
ко.тK 'а(&=?ава $а !%$е о(оCе"а # ко.то "аA5ма&кото "е (%ва$а като
#'во$ ; "а!&G$е"#е ( #'ка'ва"#те о ра'&#C"# ово$# ко"(тата>## 'а
!%&;ар#те Та'# м#(%& е (&е$"атаK
)***Yар(тво Б%&;ар#./ което "#ко;а "е е !#&о "аA5>вет=:о/ "е е #ма&K
#(ате&/ коAто $а о(тав# "а отом(твото о#(а"# реврат"#те (%$!#"# "а
>ар(твото # "а (во. "аро$/ роC=т в (вета* b=?$#те #(ате&#/ #'ме?$=
т&'* ;&ав"о ;%р>#те/ ко#то Cе(то (а #'#тва&# мо:та "а !%&;ар#те/
;овор.т 'а та ма&ко # то (амо (&=CаA"о* См.там/ Cе е (та"а&о така
;&ав"о 'атова/ Cе т(K; #'в%"ре$"о воA"(тве" "аро$ е !#& (к&о"е" $а
в%р<# овеCе (&ав"# # $о(теK "# 'а (оме"ава"е $е&а/ отко&кото $а ;#
о#(ва, @К&аA"ер/ Б&а'#=(* И(то(K*F "а Б%&;ар#./ (%(таве"а в 1791 ;* С/
1077/ (*7B*
К%м #'тоC"#>#те "а "аро$о'"а"#ето "# от о"ова време мо?ем в #'!J* т"а
(тее" $а р#!ав#м # аокр#-"ото творCе(тво*
И'ве(те" автор "а аокр#-# е о Wерем#.* По5к%("о =(#&е"о ра'р+5HR
тра".ват # твор.т аокр#-# # !о;ом#&#те/ "е о(тават в(тра"# # $р=;#
.рк# ера от о"ова времеK Патр#ар+ Евт#м#A/ В&а$#(&ав Грамат#к/ Гр#;оp
Yам!&ак # $р*/ C##то твор!# рем#"#(>#рат в автор(твото "а ре$#>а +=$(C
"#># # #(ате&# # $о $"е(*
Накратко т=к мо?ем $а от!е&е?#м/ веCе о("ов"#те о'"а"#. 'а к=&т=ре51
128
та/ "рав#те # ове$е"#етоSа !%&;ар#те от то'# ер#о$ (а #&# т.("о
(в%р'а"# ( ре&#;#.та # >%рквата/ #&# ро(то (а ро(м=ка"# от "еA"#те
#$е#* =
Та'# о(о!е"о(т :е (е 'аа'# # в (&е$ва:#те $е(ет#&ет#.* НаA5кр="ата
-#;=ра от %рвата о&ов#"а "а D в*/ 'а!е&е?#те&"#.т !%&;ар(к# #(ате&/
тео&о; # -#&о(о- Wоа" Ек'ар+/ (%:о "е рав# #'к&GCе"#е от това рав#&о*
Ма&ко '"аем 'а то'# така :е$ро "а$аре" %рв# !%&;ар(к# #(ате&* КоA е
тоA/ к%$е е ро$е"/ к%$е е =C#&J В%'#та"#к &# е "а ве&#ката Ма;"а=р(ка
<ко&а/ както (е ре$о&а;а/ 'а:о е Ек'ар+/ к%$е е ра!от#&/ в ко