You are on page 1of 12

THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE GALILEA - ANSAN FILIPINO COMMUNITY

Ansan City, Gyeonggi-do, South Korea

Volume 3 • Issue 7 • 2008


Anniversary Edition

Sa Pagdiriwang ng Galilea ng 11th Anniversary at AFC ng 16th


Anniversary, tayo’y magbigay ng ... What's inside …
█ Message from our Director, p.3
█ A Message from Fr. Noel, p.4
█ AFC Insider, p.5
█ Community in Action, p.6
█ Labor Related Information,p.10
█ For Your Information, P.11

Komunidad Mo… Kasama Mo…


Kathlia A. De Castro
Isang taon na naman ang lumipas,
naririto pa rin tayo bilang isang ko-
munidad, sama-sama, nagkakaisa at
nagtutulungan para sa ika-uunlad ng
bawat isa. Sa ika-labing anim na
taon ng AFC and ika-labing isang
taon ng Galilea tila ba masarap sari-
wain at balik tanawan kung paano
ang mga ito nabuo at hanggang
ngayon ay patuloy na nagiging ba-
hagi ng buhay ng bawat Pilipino dito
sa Korea.

Taong 1992 ng pasimulan nila Mang Boy at Boyong bilang mga lider ang AFC sa pamumuno ni Fr. Pio Hwang. Unang nabuo
ang konstitusyon nito noong 1994 sa pangunguna ni Kuya Ben Magundayao bilang unang presidente. Taong 1997 ng simu-
lang buuin ang Galilea sa pangunguna ni Fr. Eugene. Nagsimula ito sa basement na ipinahiram ni Nanay Tina. Sa tulong ng
AFC nilinis at isinaayos ito upang maging kauna-unahang opisina ng Galilea. Mula noon naging kaagapay na ng mga mang-
gagawa ang Galilea.

Isang dagok ang dumating sa komunidad noong 1998. Nagkaroon ng economic meltdown ang Korea kung saan daang-daang
manggagawa ang nawalan ng trabaho. Sa panahong ito naging “salbabida” ng marami ang Galilea sa tulong ng mga AFC
volunteers. Magkaagapay silang nangalap ng pondo para masuportahan ang mga manggagawang nawalan ng hanap-buhay.
Sa panahong ito tunay ngang mamamalas ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang komunidad na handang umagapay sa
bawat isa. Kaya naman nalagpasan ng lahat ang unos na ito.

Hindi nakalimot ang mga manggagawa, patuloy silang umagapay at tumulong sa Galilea kaya naman ng taong 1999 nakaya-
nan nitong makalikom ng pondo upang magkaroon ng mas maayos na opisina sa ikalawang palapag ng bahay ni Nanay Tina.
Ito ay sa tulong na rin ng iba pang mga donasyon galing sa Archdiocese of Cologne sa Germany at sa pinagbentahan ng li-
brong isinulat ni Fr. Eugene, ang “Breaking Bread Together: Sharing Lives with Migrant Workers” kung saan malaking halaga
ang nalikom dahil na rin sa pagtangkilik ng mga manggagawa. Taong 1999 din ng umalis si Fr. Eugene patungong Canada
upang mag-aral. Siya ay pinalitan ni Fr. Damian kapwa SVD na taga Poland.

Taong 2000 ng palitan ni Fr. Dennis si Fr. Damian bilang direktor ng Galilea. Patuloy na umagapay ang AFC sa Galilea at
naging maayos naman ang lahat bagamat banyaga ang paring namumuno. Taong 2001 ng magbalik si Fr. Eugene sa Galilea.
Si Anne Baronia naman ang presidente ng AFC ng panahong iyon. Sa taon ding ito nakayanan din ng Galilea na umupa ng
extension bilang opisina sa 3rd flr ng bahay ni Nanay Tina. Si Anne ay sinundan ni Neil Bayaborda bilang presidente ng AFC
noong 2002 at ni Joey Carabacan noong 2003. Taong 2003 ng magsimula ang isa na namang magandang proyekto, ang
Baby’s Home. Sa pangunguna ni Fr. Eugene at sa tulong ng Association of Superiors of Religious Congregations dito sa
Continued on Page 5...
GALILEA MIGRANT CENTER
Na 106, 844-1 Sung Hwan I Cha, Wonggok-dong, Danwon-gu, Ansan City, Gyeonggi-do, Korea 425-130
GALILEAN NEWSLETTER

Editorial
GOODBYES 
By Benedict Ray E. Morales 
 
Sa  ating  pagdiriwang  ng  ating  annibersaryo,  di  maikakaila  na  Pero kaya lang naman nila nagagawa ito ay marahil ang pinakagusto 
marami siguro sa atin ang magsasabi na – “Parang may kulang?”.   lang naman mangyari ay para magkaroon lang ng maayos ng buhay 
Siguro  eto  ang  mga  katagang  sumagi  sa  isipan  ng  karamihan  sa  ang  kanilang  pamilya  sa  Pilipinas  at  magkaroon  ng  seguridad  na 
mga  miyembro  ng  AFC.      Siguro  marami  ang  nag‐iisip  na  parang  pinansyal para sa hinaharap. 
kailan  lang  andito  sila  o  kaya  naman  ay  parang  andito  lang  sila   
nung huling annibersaryo.    Hindi naman lahat sa mga umalis ay labag sa kanilang kagustuhan. 
  Ang iba ay ninais talaga na bumalik na sa ating bansa.  Iba sa kanila 
Masasabi  natin  na  parang  sinalubong  ng  sunod‐sunod  na  ay  dumating  na  ang  takdang  panahon  at  hindi  na  humanap  ng  re‐
pamamaalam  ang  pagdiriwang  ng  ating  anibersaryo.    Simula  pa  newal  sa  kontrata.  Meron  din  naman  may  sapat  ng  ipon  o  kaya 
lamang ng taong 2008 ay sunod‐sunod na ang mga pamamaalang  naman ang iba ay lubhang namimiss at ninanais na makapiling ang 
naganap.  Matatandaang noong Enero hanggang Pebrero ngayong  kanilang pamilya sa Pilipinas.  At ang iba naman ay sadyang hindi na 
taon  pinakamaraming  umalis  sa  AFC.  Pakiramdam  ng  karamihang  masaya sa kanilang buhay dito at sabik ng makabalik sa Pilipinas. 
miyembro ay halos naubos o nangahalati na ang AFC.  Nagpatuloy    
pa ang sunod‐sunod na pamamaalam sa mga sumunod na buwan.   Karamihan sa atin ay trabaho ang pakay ng umalis tayo sa Pilipinas 
  papunta dito sa Korea.  Hindi naman natin inisip kaagad na mapapa‐
Marahil  marami  sa  atin  ang  nakaramdam  nito  dahil  may  puntong  bilang  tayo  sa  isang  samahan  o  organisasyon  at  magkakaroon  ng 
halos sunod sunod na ang announcement sa simbahan at parangal  mga kaibigan dito.  Marahil marami sa atin ng makasali na sa AFC, 
ang  ginagawa  para  sa  mga  umaalis.    O  kaya  naman  kapag  may  nakatagpo  tayo  ng  pamilya  o  samahan  na  magpapabawas  sa  lung‐
naririnig tayong balita tungkol sa crackdown, marahil ang iba doon  kot na nararamdaman sa pagkalayo sa mga mahal natin sa buhay.    
ay miyembro din ng AFC.    
  Kaya naman noong sila ay umalis, ninais man o hindi, hindi maiiwa‐
Nakakalungkot  isipin  na  ang  mga  karamihan  sa  umalis  na  miyem‐ san  na  tayong  mga  naiwan  ay  makaranas  ng  kalungkutan  at  kaku‐
bro  ay  ang  mga  matagal  ng  miyembro  ng  AFC.    Sila  ang  mga  mi‐ langan.  Ito’y sa kadahilanang naging malaking bahagi sila ng ating 
yembrong  di  makukuwestiyon  ang  dedikasyon  sa  paglilingkod.   buhay sa Korea.  Sa kabila ng kanilang mga pag‐alis, mananatili ang 
Marami  sa  kanila  ang  tumayong  magulang  o  kapatid  natin  dito sa  kanilang  mga  turo  at  magagandang  ala‐ala  dito  sa  Korea.    Bilang 
Korea.    Tulad  ng  mga  ibang  miyembro,  nagsakripisyo  din  sila  sa  isang pamilya sa AFC, hangad natin ang kanilang tagumpay at kasi‐
pagbabalanse ng trabaho sa Korea at tungkulin sa AFC.  Sa mada‐ yahan sa anumang desisyon o daan ang kanilang tatahakin. 
ling sabi : Sinapuso nila ang pagiging isang boluntaryo.       
  Ngunit  hindi  naman  puro  pamamaalam  ang  naganap  noong  mga 
Sari‐sari  ang  naging  dahilan  ng  paglisan  ng  ating  mga  kababayan.   nakalipas na buwan. Maraming mga bagong mukha ang makikita na 
Ang ilan ay ang mga di pinalad sa isinasagawang crackdown ng mga  sumali  sa  AFC.    Ito’y  isang  magandang  hudyat  na  mas  lalo  pa  lu‐
illegal alien sa bansang Korea.  Marahil ito ay isa sa mga pinakama‐ malaki ang ating pamilya.  Mga bagong pagkakaibigan, bagong kara‐
sakit  na  paraan  ng  pag‐lisan  sa  Korea  sa  kadahilanang  wala  ito  sa  nasan at bagong mga alaala ang mamumuo sa AFC. 
plano  ng  ating  mga  kababayan.    Parang  kapag  nahuli  ka  ay  agad‐  
agad na papasok sa isipan ay – “Ano na ang gagawin ko?”  Ang  pagdiriwang    ng  isang  anibersaryo  ay  isang  simbolo  na  ang 
  isang organisasyon ay nanatiling matatag at aktibo sa pagpapatupad 
Kahit na alam ng ating mga kababayan na isang paglabag sa batas  nito ng kanilang mga misyon at layunin.  Marami man ang lumisan 
ang pagiging isang TNT, marami ang naglalakas loob na makipagsa‐ at  lilisan  pa,  ang  samahan  sa  AFC  at  Galilea  ay  patuloy  na 
palaran  pa  rin  dulot  ng  kanilang  pangangailangan.  Ang  isa  sa mga  mananatiling matatag hanggang sa susunod pang mga taon kasabay 
pangunahing dahilan kaya nagagawa nila ito ay ang pera.  Marahil  ng bagong mga henerasyong patuloy na bubuo dito.  
higit  na  malaki  ang  natatanggap  nilang  sahod  sa  bansang  Korea 
kumpara sa matatanggap nila pag sila ay magtatrabaho sa Pilipinas.  
Ang iba naman ay sinasabi na sayang  ang oportunidad dahil malaki 
rin  ang  kumpetisyon  na  dinaranas  na  ating  mga  kababayan  para  Galilean Newsletter Team
makapagtrabaho lang dito sa Korea.   
EDITORS/WRITERS:

BOSES NG BAYAN Kathlia De Castro


Billy Vela
Kilala  ang  mga  Pilipino  sa  buong  mundo  sa  pagiging  masipag  at  Rachel Pangga
talento.  Sa  Kabila  ng  lahat,  bakit  hanggang  ngayon  ay  patuloy  na  Amiel Ferrer
bumababa ang ekonomiya ng Pilipinas?  Benedict Ray Morales
JC Mante
A.  Maling pamamlakad o wrong leadership  Pris Santos
B.  Poor technology 
C.  Attitude problem tulad ng kulang sa disiplina at crab mentality  ENCODERS:
D.  No comment 
   Arlan Francisco
 
D James Abragon
 
  A If you have comments/suggestions or contributions
C please e-mail us at
a f c n e ws l e t e r t e a m @ y a h o o . c o m
and visit our website
B w w w. i g a l i l e a . b l o g s p o t . c o m

Page 2
GALILEAN NEWSLETTER

Message from our Director


TRUST AND BE CONFIDENT 
A message from Fr. Kristianus Piatu, SVD 
The  new  director  of  Galilea  Migrant  Workers 
Pastoral Center 
 
Dear brothers and sisters, 
   
As  you  might  know,  the  AFC  started  on  September  1992  while  and an ongoing working together as brothers and sisters. We have 
Galilea  started  in  1996.  In  the  Korean  Language,  because  of  the  our own long term goals. We keep an eye on that long term goals, 
time difference people say that AFC was born earlier than Galilea,  building  ourselves,  improving  ourselves.  We  are  confident    in  our 
so  that  Galilea  calls  AFC  "Hiyong".  And  on  the  contrary,  AFC  can  abilities,  we  trust  each  other  and  in  the spirit  of  togetherness  we 
call  Galilea  "Tong  Seng".  "Hiyong"  and  "Tong  Seng"  are  brothers  tighten our cooperation. By doing so, I believe, or I can say that we 
with  "Hiyong"  meaning  old  brother  and  "Tong  Seng"  meaning  have achieved our objectives. We are successful. We win. 
younger brother. We could associate that AFC and Galilea are like   
brothers. Sure, we are brothers and sisters who are living in Korea.  In our daily life as brothers and sisters, we will face so many diffi‐
In the spirit of brotherhood, I use this opportunity to say a sincere  culties and burden, so many worries and anxieties, so many prob‐
thanks  to  all  of  you,  especially  to  AFC  Committee  and  members,  lems  and  unpleasant  things  that  will  come  and  go.  Regardless  of 
thank  you  sincerely  for  your  care  and  concern,  your  prayers  and  how  prepared  we  are,  how  hard  we  work,  and  how  talented  and 
support, your collaboration and partnership so far. We have been  confident  we  are,  we  are  going  to  fail  sometimes.  The  important 
journeying  together  since  the  beginning  until  now.  Our  journey  thing is not to be afraid of failures. If we think as a loser, we just 
has grown and deepened especially over the last 11 and 16 years  accept our failures, complain about that, start to blame other peo‐
or so, and we will continue this journey until the end.  ple  and  try  to  give  up  everything.  But  we  are  not  losers.  We  are 
  winners.  As  winners,  I  think  failures  should  not  inflict  a  negative 
Living together as brothers and sisters for such a long time, there  attitude  on  us;  failures  should  not  damage  our  confidence  and 
have been many stories of success and failures. It is unnecessary  should  not  disturb  our  performance  in  life.  We  have  to  look  at 
to talk about failures because we want to achieve something im‐ failures  as  a  great  opportunity  for  learning,  a  great  chance  to  de‐
portant.  Therefore,  we  must  focus  on  our  success.    Success,  by  velop ourselves firmly, a time to broaden our perspective, a genu‐
definition,  means  achieving  objectives.  Thus,  a  successful  person  ine  school  to  study,  and  a  grace  to  thank  for.  You  should  change 
must  be  an  individual  that  accomplishes  his  or  her  objectives  your attitude towards failures. Shouldn't you? Please trust and be 
more often than he or she fails to do so.   confident. 
   
For  us,  I  think  success  absolutely  is  not  just  a  destination  ‐  not  a  Finally,  happy  anniversary  to  all  of  you.  Thank  you  very  much  for 
full  stop.  For  us,  success  is  more  than  that.  Success  for  us  is  an  everything. May God bless you and yours now and forever. See you 
actual journey. It is an ongoing development, an on going learning  around Galilea. Cheers... 

Opinyon ko ‘to!
PILIPINO KONTRA PILIPINO 
By Billy Vela 
 
Nitong mga nakaraang buwan ay nagkalat ang mga  kumpanya ang magbayad ng malaking multa kung sila ay mahuhu‐
itinuturing  na  kalaban  ng  ating  mga  kapatid  na  lihan  ng  iligal  na  manggagawa.  Nasa  kanilang  manggagawa  ang 
iligal  ang  pamamalagi  dito  sa  Korea.  Kaya  naman  malaking pasakit dahil ang kanilang pangarap na higit pang matu‐
lahat sila ay buong ingat na nagtatago sa mga ito.  lungan ang kanilang pamilya ay matutuldukan na.  
Marami  sa  kanila  ay  nadampot  mula  sa  kanilang   
mga  pinapasukang  kumpanya  at  ilan  naman  ay  Masakit isipin ang bagay na ito dahil lumalabas na Pilipino laban sa 
habang  bumibili  ng  kanilang  mga  pangangailangan  sa  pang‐araw‐ kapwa Pilipino ang sistema. Naisip ko lamang na paano na ang mga 
araw. Sa ganitong pagkakataon ay masasabi nating hanggang doon  pamilya  ng  taong  nahuli  kung  tatapusin  lamang  ng  isang  taong 
na  lang  talaga  ang  kanilang  paninirahan  dito  sa  Korea.  Lahat  sila  nakaalitan  niya  ang  pagkakataong  makapagtrabaho  ng  marami 
tanggap  ang  nangyari  at  batid  na  oras  na  upang  bumalik  at  pang  taon.  Maituturing  kong  normal  ang  may  makaalitan  dahil  sa 
makapiling ang kanilang mga pamilya. Ngunit paano  haharapin ng  mga  kilos  nating  hindi  naiintindihan  ng  ating  kapwa.  Ngunit  hindi 
mga  kapatid  nating  iligal  ang  kanilang  kapalaran  na  kung  sakaling  sapat na dahilan ito upang ating isuplong ang ating mga nakaalitan. 
sila  ay  mahuhuli  dahil  sa  mga  sumbong  ng  mga  taong  ginagamit  Dahil  batid  ko  na  lilipas  ang  ating  mga  galit  at  muli  tayong  mag‐
ang  kanilang  “alien  card”  bilang  tsapa  kontra  sa  mga  iligal  na  kakaayos.  Napakasakit  isipin  na  mula  pa  sa  kapwa  nating  Pilipino 
naririto. Hindi lamang mga EPS workers o mga legal ang gumagawa  tayo  makakaramdam  ng  diskriminasyon.  Kung  ang  mga  Koreano 
ng ganito. May mga pagkakataon na iligal kontra sa kapwa iligal.   nga  ay minamahal  at  inaalagaan  pa  ang  mga  iligal  nating  mga ka‐
  patid, bakit hindi magawa ng ilan nating kababayan?  
Sa  kasalukuyan  ay  mayroon  ng  tatlong  kaso  ang  natatanggap  ng   
Galilea na may kaugnayan sa pagsusumbong. Isa dito, ayon sa im‐ Huwag  sanang  lumala  ang  ganitong  mga  sitwasyon.  Huwag  sana 
pormasyon na natatanggap ng Galilea ay nais maghiganti ng ilang  nating ilagay sa ating mga kamay ang desisyon na pauwiin ang mga 
kababayan natin sa kanilang amo dahil sa hindi sila pinapasahod ng  iligal  sa  pamamagitan  ng  pagsuplong  sa  mga  ito.  Sa  halip  ay  tayo 
tama  sa  oras  at  iba  pang  dahilan.  Dahil  puno  ng  galit  ang  dibdib  ang  magtanggol  para  sa  kanilang  kapakanan.  Magkaisa  tayong 
nito ay hindi man lang naisip ang ilan pang kasama nito sa trabaho  lahat  upang  higit  tayong  umunlad  at  magkaroon  ng  payapang 
na  TNT.  Dahil  nais  nilang  maghiganti  sa  kanilang  amo  ay  kapwa  pakikisama sa bawat isa. Lahat naman tayo ay may opinyon sa mga 
natin Pilipino na TNT at EPS ang nalalagay sa alanganin. Ayon kasi  nangyayari sa ating paligid. Maaring ito’y tama at maaari rin naman 
sa Labor Center, ang kumpanyang mahuhulihan ng iligal na mang‐ na mali. Ngunit katulad nga ng titulo ng pitak na ito…OPINYON KO 
gagawa ay hindi pinapayagan magrenew o kumuha ng EPS workers  ’TO 
sa loob ng isang taon. Hindi naman malaking bagay para sa mga     

Page 3
GALILEAN NEWSLETTER

A Silent Farewell - A Message from Father Noel Ferrer


My  dear  friends!  Greetings  of  Peace  from  In spite of the fact that I am doing well in my apostolate and in the  
the  pearl  of  the  orient  seas,  the  Philip‐ SVD community, at least from my own perspective, I still want to 
pines!  leave Korea.  I know in my heart that it is time for me to leave.  I do 
  feel  that  this  is  the  right  time  for  me  to  come  back  to  the  Philip‐
Six months after my arrival in Korea which  pines to do what I have wanted and longed to do.  
was  on  September  3,  2001,  I  already  had   
doubts of being able to stay long in Korea.   I  am  longing  to  work  in  a  school  as  a  Campus  Minister.    I’m  also 
With  the  help  of  some  Filipino  Religious  wishing  so  much  to  work  in  a  parish.    Now,  it’s  seven  years  in 
Missionaries and SVD confreres, I was able  priesthood for me but never had a real parish exposure.  I’m very 
to struggle and survive but I still carry with  much interested to do formation work.  I took the course that led 
“I know in my heart  me great feelings of uncertainty and lack of 
to  the  degree  of  Bachelor  of  Science  in  Commerce  major  in  Ac‐
that it is time for me to  self‐fulfillment   in   my   chosen   vocation.  
countancy.    I  worked  in  Philippine  National  Bank,  Urdaneta  City 
leave.  I do feel that this  When  I  read  the  book  of  Fr.  Eugene  enti‐
branch  for  5  years  before  I  entered  priesthood.  I  would  be  very 
is the right time for me  tled   “Breaking   Bread   Together,”   that 
happy if I could apply my knowledge in my ministry.   
to come back to the  speaks  about  our  apostolate  with  the  mi‐
 
Philippines to do what I  grants,  I  was  convinced  that  I  could  be  of 
Since  Father  Provincial’s  response  was  positive  and  welcoming,  I 
have wanted and  help to the Region. So, I was able to finish  know deep within I have to go.   This is the right time to transfer 
longed to do. “ my term of stay in Korea.  since there will be reshuffling of personnel in the Philippine North‐
  ern Province.   
Three years ago when I had my first home vacation in the Philippines,   
I already had an earnest desire of not going back to Korea.  While in  I have meditated, reflected and prayed a lot for this decision.  I can 
the Philippines, I wrote Fr. Eugene, my Regional Superior in Korea at  say that in my whole life in Korea, I never stopped meditating on 
that  time,  that  I  wanted  to  be  transferred  to  the  Philippines.    He  this  matter.    I  preferred  not  to  inform  the  community  before  I 
asked me, however, to think more about my decision.  On that vaca‐ leave because I don’t like goodbyes.  I will be working in the Divine 
tion, I met Fr.  Jerome Adriatico, the Provincial Superior of the North  Word Seminary and Divine Word College in Urdaneta City. 
and  I  expressed  to  him  my  desire  to  work  in  his  Province.    He  sug‐  
gested  for  me  to  extend  my  stay  in  Korea  for  another  three  years  I pray that you forgive me for my decision.   Six years in Korea has 
and continue to discern.  This was good advice which I have followed.  been a blessing, but it is more than enough for me.  While my time 
  there in Korea has been growthful and blessed, I need to listen also 
Many things have happened to me after I came back from that vaca‐ to my heart.  I pray hard that you will understand my heart’s desire.  
tion.  After my work at the Baby’s Home, I was appointed Director of   
Galilea and the Chaplain of the Filipino community in Ansan.  I was  Thank you very much.  I will surely miss you all. 
also given the chance to celebrate Mass in Korean to the parishion‐
ers of Wongok Parish.  I could say that those were my fruitful years.  
I learned more about “mission”. 

Reflection

YOUR HEART TODAY  Sa kasalukuyan, labis ko ng nauunawaan ang isinagot ng aking ama 
By Pris Santos  sa aking naipukol na tanong noon . Kung ating iisipin, wala tayong 
  pinagkaiba  sa  kanilang  pangangailangan  mula  sa  ating  Dakilang 
  lumikha. Pinili nila ang ganoong responsibilidad sa buhay  katulad 
When the time will come and your about to meet Jesus Christ, what  ng ating pagpili sa responsibilidad na mayroon  tayo ngayon .  Ang  
will you say to him?  awiting  Your  Heart  Today    ay  nagpapahiwatig  na  meron  tayong 
  kakayahan  lagpasan  ang  anumang  hamon  ng  buhay  kung  tayo’y 
Sa tuwing darating  ang taunang anibersaryo ng Galilea at AFC ay  tatawag  at mananalig sa Kanya.  
nagiging  abala  ang  lahat  ng  miyembro  nito.  Mula  sa  mga  opisyal   
hanggang  sa  miyembro  lahat  ay  may  kanya‐kanyang  sariling  tra‐ “When there are fear, i can allay. 
baho.  Katulad  na  lamang  ng  grupo  ng  koro,  ang    mga  kantang  When there is pain I can heal. 
aawitin    sa  Banal  na  Misa  ay  binibigyan  ng  malaking  pansin.   When there are wounds I can bind 
Ngayong  taon,  ang  awiting  “Your  Heart  Today”  mula  sa  Bukas‐ and hunger I can fill.” 
palad ay siyang napili para sa komunyon.  “When there is hate I can confront, 
  when there are yokes I can released, 
Sa unang pagkakataong narinig ko ang awiting ito ay ‘di ko maiwa‐ When there are captured I can free 
sang magbalik‐ tanaw noong bata pa ako. Minsan kasi ay tinanong  and hunger I can appease” 
ko  sa  aking  mga  magulang  kung  paano  nagdadasal  ang  mga  pari.   
“Kung  paano  nila  tayo  tinuturuan  sa  tuwing  tayo  ay  nagsisimba”  Sa tuwing tayo’y nakikipag‐usap sa Diyos, hinihiling natin na tayo’y 
sagot ng aking yumaong ama.   bigyan    ng  tamang  lakas  ng  loob  upang  harapin  at  lagpasan  ang 
  bawat  pagsubok  na  ating  kinakaharap.    Minsan  may  mga  pag‐
Habang  lumilipas  ang  panahon  at  ako  ay  nagkakaroon  ng  tamang  kakataong  hinihiling  natin  ang  mga  materyal  na bagay  sa  halip  na 
pag‐iisip,  ang  aking  simpleng  tanong  noon  ay  lalo  pang  nagkaka‐ gabay  at  pagmamahal  Niya.  Sa  ating  pagdarasal,  madalas  tayong 
roon ng ibat ibang palaisipan.    humiling  kaysa  magpasalamat  sa  mga  munting  biyaya  na  kaloob 
  Niya.  Sa  panahong  ang  mga  biyaya  ay  nasa  ating  kamay,  madalas 
“Nagkakaroon kaya sila ng mga problema katulad ng problemang  tayong  tumatalikod  at  nakalilimot  na  Siya  ang  nagkaloob  ng  lahat 
meron tayo? Paano kaya nila ito hinaharap?”  ng ito. 
  Continued on Page 9... 

Page 4
GALILEAN NEWSLETTER

AFC Insider
ANG PAGPATUTULOY... TRADISYONG AFC NA PINATITIBAY NG BAWAT HENERASYON 
Billy Vela 

Katulad ng mga nakaraang taon, ang AFC ay puno ng pagsubok at  tatagpuan  sa  Jutek,  Buburo  noong  buwan  ng  Mayo.  Ang  lahat  ng 
tagumpay. Noong nakaraang buwan ng Pebrero ay maraming akti‐ nagsipagdalo  ay  nabigyan  ng  pagkakataon  upang  higit  na  makilala 
bong  volunteer  ng  AFC  ang  nahuli  ng  immigration  officer  habang  ang isa’t‐isa. Dito ay nagkaroon ng munting programa at mga palaro 
naghihintay  na  umalis  ang  sinasakyang  shuttle  bus  sa  tapat  ng  na  nilahukan  ng  lahat  ng  dumalo  sa  pagtitipon.  Sa  araw  na  ito  rin 
kanilang  kumpanya.  Ang  insidenteng  iyon  ay  ikinagulat  at  iki‐ nagsimula  ang  isang  bagong  proyekto  kung  saan  sabay‐sabay  na 
nalungkot  ng  marami.  Magbuhat  ng  mangyari  ang  nasabing  magdiriwang  ang  mga  volunteers  na  may  kaarawan  sa  bawat 
insidente  ay  lalong  umigting  ang    pagiging  malapit  buwan.  Ito  ay  upang    higit  pang  magkaroon  ng 
sa  isa’t‐isa  ng  mga  AFC  volunteer.  Marahil  ay  “bonding time” ang lahat ng miyembro. 
nabatid  ng  mga  tao  sa  komunidad  ang  Hindi  pa  rin  nawawala  sa  listahan  ng  AFC 
higit  na  pangangailangan  ng  AFC  ng  volunteers ang taunang pagbisita sa tinu‐
taong   pwedeng   magbigay   ng  turing  isa  sa  mga  Banal  na  Lugar  dito 
kanilang   libreng   oras   upang  sa Korea, ang Rosary Hill na matatag‐
magserbisyo   sa   simbahan   ay  puan  sa  Namyang,  Hwaseong  City. 
kapansin‐pansin na lumubo ang  Nitong  nakaraang  buwan  lamang 
bilang ng mga ito. Sila ang mga  ng  Hunyo  ng  aming  balikan  ang 
bagong henerasyon ng AFC na  lugar  upang  muling  idulog  sa 
pumupuno  sa  pagkawala  ng  Maykapal  na  gabayan  ang  mga 
mga batikang volunteers.  programa  at  layunin  ng  AFC. 
  Maging  ang  mga  volunteers  ay 
Buwan ng Marso ng matapos  may  sariling  mga  baong  per‐
ang   panunungkulan   ng   in‐ sonal na intensyon na inilapit sa 
yong lingkod kasabay nito ang  Kanya.  Pagod  man  ng  dumating 
panunumpa  ng  bagong  halal  sa  Ansan  ay  dagliang  naghanda 
na Presidente ng ating samahan  ang  volunteers  para  sa  linguhang 
na  si  Kathlia  De  Castro  at  mga  Misa ng araw na iyon. 
bagong  opisyal.  Ito  ay  pinanguna‐  
han  ni  Ambassador  Luis  T.  Cruz  bi‐ “Wala  raw  permanente  kundi ang  pag‐
lang  inducting  officer.  Siya  ang  bagong  babago”  at  iyan  ay  minsan  pang  napatu‐
upong Ambassador ng ating bansang Pilipi‐ nayan sa ating komunidad. Ngunit ang pagba‐
nas dito sa Korea.  bagong  iyon  ay  niyakap  ng  lahat  para  sa  higit  na 
  ikatatagumpay ng ating samahan. Ang paglisan ng ating 
Hindi rin makakalimutan ang pag‐alis ng dating Director ng Galilea  mga  kasama  sa  pagbibigay  serbisyo  sa  komunidad  ay  kailangan 
na si Rev. Fr. Noel Ferrer, SVD na naging takbuhan din ng marami  tanggapin.  Sa pagkawala  ng  iba  nating  kasama ay  kailangan  nating 
nating kababayan upang idulog ang mga personal at espiritwal na  muling  ihakbang  ang  paa  upang  marating  ang  dapat  patunguhan. 
problema. Kung minsan ay hinahanap ng mga taong sumisimba ang  Ang  mga  di  magandang  nangyari  ay  pwede  nating  lingunin  ngunit 
kanyang kwela ngunit umuukit sa pusong mga homiliya. Hindi nag‐ hindi pwedeng balikan. Hindi man natin maibabalik ang kahapon ay 
tagal  ay  ipinakilala  si  Rev.  Fr.  Kristianus  Piatu  na  miyembro  rin  ng  pwede naman natin harapin ang ngayon para sa isang mas magan‐
Divine Word Society na mas kilala sa tawag na SVD. Siya ang kasa‐ dang  bukas.  Marami  pang  mga  aktibidad  ang  ating  pagsasamahan 
lukuyang Director ng Galilea at tagapayo ng AFC.  bilang mga volunteers. Ang mga aktibidad na iyon ang higit na mag‐
  bubuklod  sa  ating  lahat.  Ang  pagiging  isa  nating  lahat  ang  mag‐
Dahil  na  rin  sa  pagdami  ng  bagong  mga  volunteers  ay  nagkaroon  dadala sa atin sa tagumpay.  Ating ipagpatuloy ang walang sawang 
ang  AFC  ng  isang  simpleng  ‘acquaintance  party”  na  ginanap  sa  pagbibigay  serbisyo  sa  ating  komunidad  dahil  ang  paglilingkod  sa 
bagong bukas na Ansan Migrant Community Service Center na ma‐  kapwa ay paglilingkod din sa Kanya. 
  Visit http://ansanfilcomdiary.blogspot.com for more updates 

Komunidad Mo… Kasama Mo… / Continued from Page 1... 
 
Korea  na  nagbigay  ng  malaking  halaga,  nasimulan  and  Baby’s  home  sa  Sonbu‐dong.  Sa  Baby’s 
home inaalagaan ang mga anak ng mga manggagawang naririto sa Korea upang kahit sila ay nag‐
tatrabaho ay makapiling nila ang kanilang anak. Lubhang marami ang volunteers na tumutulong 
dito.  Isa  muling  pagpapapatunay  na  kasama  ng  bawat  isa  ang  komunidad.  Kaya  naman  taong 
2004 nakalipat ang Baby’s home sa mas malaking lugar sa Wongok‐dong sa tulong na rin ng St Vincent Sisters ng Suwon. Sa taong ding 
ito nakabili ang Galilea ng sarili nitong lugar, ang kasalukuyang opisina. Si Manny Manongsong naman ang presidente ng AFC ng taong 
ito. Taong 2005 ng maluklok si Fr. Noel bilang Galilea direktor habang si Fr. Eugene naman ay superior ng SVD.   Sa taong ito si Ramonet 
Hermano ang presidente ng AFC. Sinundan sya ni Michael Cacayuran noong 2006 at ni Billy Vela noong 2007.  Taong 2006 nalipat ang 
pamamahala ng Baby’s home sa Wongok Parish. Kamakailan lamang nagpaalam sa atin si Fr. Noel kung kaya’t pinalitan siya ni Fr. Kris‐
tianus, isang Indonesian bilang director habang ang inyong lingkod naman (Kathlia De Castro) bilang presidente ng AFC. 
 
Tunay ngang di matatawaran ang mga pangyayari sa nakalipas na labing‐isang taon at labing‐anim na taon para sa dalawang institusyon 
na may malaking bahagi sa komunidad na meron tayo ngayon. Mga pangyayaring masaya, malungkot, puno ng pagsubok at paghamon. 
Magkaganun  pa  man  nananatiling  matatag  ito  sapagkat  patuloy  na  umaagapay  ang  bawat  isa  bilang  bahagi  ng  komunidad  na  siyang 
bumubuo  rito. Nawa’y  manatiling  buo  at sama‐sama  sa  lahat  ng  hamon ng  buhay  ang  bawat Pilipino  na  kaanib  ng  komunidad  na  ito 
ngayon at sa mga darating pang mga taon. Mabuhay ang lahat ng Pilipino sa Ansan! Maligayang Anibersayo sa inyong lahat. 

Page 5
GALILEAN NEWSLETTER

Community in Action
1st Together Day 
Kathlia De Castro 
 
As everyone might know, here in Korea they have many special days for each month. And now a new day was added… “Together day.” 
This will be celebrated every 20th day of May based on the Foreigner’s Act.  It aims to unite all races here in Korea and promote multi‐
culturalism amidst diversity such that there will be harmony, understanding and respect for one another.  It was inaugurated last May 20 
at Seoul Olympic where several dignitaries here in Korea as well as other countries graced the occasion. Our ambassador Hon. Luis T. 
Cruz was chosen to deliver a short message and he stressed that this day will promote mutual understanding. 
 
This day was celebrated here in Ansan last May 25 at the Hwarang Park. In the morning, several performances from different countries 
were  showcased  by  several  migrant  workers.  Of  course  our  very  own  AFC  dancers  with  Pearl  of  the  Orient  showed  our  own  cultural 
dances such as “Aray” and “Bulaklakan”.  The AFC Dancers also performed a modern dance to the tune of “Turiso”, a Korean song which 
means “Two of us”. The dance enticed most of the audience especially the Koreans. A Walkathon was held in the afternoon which was 
followed by a concert. Several artists from different countries such as Vietnam, Indonesia, Thailand, Korea and Philippines performed in 
the  said  event.  Aiza  Seguerra  was  the  artist  invited  from  Philippines.  She  sang  “Ipagpatawad  Mo”  and  “Pagdating  ng  Panahon”.  The 
event ended with the braiding of different colors symbolizing unity and togetherness among different nations here in Korea. 

Some scenes from the 1st Together day    AFC with Aiza Seguerra

AFC Nagwagi sa 1st Bravo Migrant Contest   
Rachel Pangga 
 
Sa  kauna‐unahang  pagkakataon  ay  nagkaroon  ng  paligsahan  sa  pagsayaw  ang  Ansan 
City  Hall  para  sa  mga  dayuhang  manggagawa  na  ginanap  noong  nakaraang  ika‐8  ng 
Hunyo  ng  taong  kasalukuyan.  Ito  ay  tinawag  na  1st  Bravo  Migrant  Contest  kung  saan 
mahigit  labing‐walong  grupo  mula  sa  iba’t‐ibang  bansa  ang  lumahok.  Isa  ang  AFC 
Dance  Troop  sa  dalawang  grupong  lumahok  mula  sa  bansang  Pilipinas.  Buong  husay 
nilang  ipinakita  ang  galing  sa  pag‐indak  sa  isang  katutubong  sayaw  ng  mga  kapatid 
nating muslim na tinatawag na “Singkil”. Kanilang pinahanga ang mga taong naroon sa 
Dalmaji Theater kung saan ginanap ang paligsahan. Maging ang mga hurado at katung‐
gali  sa  nasabing  kompetisyon  ay  pinabilib  ng    AFC  Dance  troop  sa  kanilang  husay  at 
makulay na kasuotan at kagamitan. Tinanghal na pinakamagaling ang AFC Dance troop 
sa  lahat  ng  sumali.  Kanilang  inuwi  ang  First  Prize  na  nagkakahalaga  ng  1  milyon  won 
habang pumangalawa naman ang isa pang grupo ng mga Pilipina na Pearl of the Orient 
para  sa  kanilang  “Sayaw  sa  Banga”.  Sa  ngayon  ay  abala  ang  AFC  Dance  Troop  sa  Ang AFC Dance Troop na nagwagi ng 1st prize sa 1st 
kanilang  pag‐eensayo  para  muli  nilang  ipakita  ang  galing  sa  pagsayaw  sa  mga  iba’t‐ Bravo Migrant Contest 
ibang inbitasyon kanilang natatanggap.  

AFC Nakipagdiwang sa Independence at Migrant Workers day! 
Rachel Pangga 
 
Nakipagdiwang ang Ansan Filipino Community sa pangunguna ni AFC Pres. Kathlia De 
Castro kasama ang ilang miyembro ng iba’t‐ibang samahan dito sa Ansan sa magkasa‐
bay na selebrasyon ng ika‐13 taon ng Migranteng Manggagawa at ika‐110 taong Araw 
ng  Kalayaan  ng  Pilipinas.  Ito  ay  ginanap  sa  malawak  na  Hangang  Park,  Seoul  noong 
June 08, 2008. Ang nasabing programa ay binuo ng Embahada ng Pilipinas sa pangun‐
guna ng bagong ambassador na si Atty. Luis Cruz. Nagkaroon muna ng banal na misa 
bandang  alas‐9  ng  umaga  at  kasunod  nito  ay  isang  simpleng  programa  na  nagbigay 
saya sa lahat ng dumalo. Dumagdag din sa saya ng programa ang 2 artistang naimbi‐
tahan  ng  embahada  sa  tulong  na  rin  ng  mga  sponsors.  Sila  ay  sina  Geneva  Cruz  at 
Pretty Trishzsa. Idagdag pa dito ang sikat na mang‐aawit ng Korea na si Chung Dong Ah. 
Naging  bahagi  rin  ng  nasabing  programa  ang  AFC  Dance  Troop  kung  saan  kanilang 
sinayaw  ang  “Bulaklakan”  na  isang  folk  dance  ng  Pilipinas.  Dito  ay  nagkaroon  ng 
munting paligsahan para sa may pinakamagandang booth na nilahukan ng iba’t‐ibang 
grupong naroon. Tinanghal na pinakamaganda ang booth na pag‐aari ng AFC. Tinang‐
gap ni AFC Pres. Kathlia ang plake mula kay Ambassador Atty. Luis Cruz bilang premyo  Si AFC Pres. Kathlia De Castro habang tinatanggap 
sa nasabing patimpalak.   ang plake kay Ambassador Luis Cruz. 

Page 6
GALILEAN NEWSLETTER

Community in Action
PANGASINAN WAVES muling tinanghal na KAMPEON sa nakaraang 2008 AFC BASKETBALL LEAGUE 
Amiel Ferrer 
 
Naging matagumpay ang nakaraang AFC Basketball Championship Game na ginanap noong 
July 20, 2008 sa Choji High School kung saan nagwagi ang Pampanga Brothers para sa ikala‐
wang pwesto kontra sa Mexican Team na nasa ikatlong pwesto lamang sa first game. Naging 
maaksyon din ang laro ng dalawang koponan mula sa Batangas Blades at Pangasinan Waves 
na  naglaban  para  sa  titulo  ng  nakaraang  torneyo.  Tila  see‐saw ang  naging  puntos  ng  dala‐
wang koponan na tila ayaw magpadaig sa isa’t‐isa. Ngunit hindi naman nagpatinag ang Pan‐
gasinan  Waves  na  muling  tinanghal  na  kampeon  ng  nasabing  paliga.  Matatandaan  na  ang 
Pangasinan  Waves  ang  may  hawak  ng  titulo  bilang  kampeon  noong  nakaraang  dalawang 
taon. Inokupa naman ng Batangas Blades ang 1st place matapos matalo ng Pangasinan. Nag‐
karoon din ng 3‐points shoot‐out game na nilahukan ng mga manlalaro mula sa iba't‐ibang 
koponan  at  mula  sa  manonood.  Nasungkit  ni  Jessie  Mangulabnan  ang  trono  mula  kay  Jun  Pangasinan Waves kasama ang AFC 
Tapaoan  na  may  hawak  ng  titulo  bilang  pinakamagaling  na  3‐points  shooter.  Iginawad  naman  Volunteers at Committee 
ang  Sportmanship  Award  sa  koponan  ng  Kabayan  Cargo  Team  dahil  sa  galing  at  pagpapakita 
nito ng mabuting asal habang nasa loob ng court. Si Erwin Delos Reyes ang tumanggap ng award bilang Rookie of the Year at Best 
Point Guard naman si Ranulfo Agcang Jr. na parehong mula sa koponan ng Mexican. Para naman sa Mythical Five nakuha ni Rommel 
Lumanog ng Pampanga at Bangs Musngi ng Batangas Blades ang award bilang Best Forward at Best Power Center naman si Ronald 
Montero habang Best Off‐Guard naman si Camat na parehong mula sa Pangasinan Waves. Best Coach ang award na inuwi ni Gil Col‐
lado dahil sa pagkapanalo ng koponan nito sa torneyo bilang Kampeon ngayong taon.  
 
Ang naganap na paliga ay isang paraan lamang ng AFC at Galilea upang muling mapagbigkis ang mga Pilipino sa ating komunidad at 
karatig‐lugar.  Nagpapatunay  lamang  na  buo  at  nagkikiisa  ang  lahat  dahil  sa  naging  tagumpay  ng  nasabing  paliga.  Nakitaan  din  ng 
suporta ang lahat hindi lamang mula sa mga manlalaro kundi maging sa mga manonood. May natalo man sa paliga ay mananatiling 
panalo pa rin ang lahat sa larangan ng PAGKAKAISA.  

Summer Camp 2008 
JC Mante 
 
Sa tuwing sasapit ang summer dito sa Korea, kapanapanabik at kaabang‐abang kung kailan, 
saan  at  ano  ang  maaring  gawin  sa  isang  linggong  bakasyon  na  ibinigay  ng  ating  mga  kum‐
panya. At nakagawiaan na ng mga Ansan Filipino Community, kasama ng Galilea, na magka‐
roon ng Summer Camp para sa isang linggong bakasyon. 
 
Ngayong taon, ang Ansan Filipino Community at Galilea ay pinili ang Anmyeondo Beach sa 
South  Korea  para  sa  summer  camp.  Masasabing  ang  lugar  napakaganda  at  tamang  tama 
para makapag‐enjoy at maka‐relax mula sa pagkakapagod sa trabaho. Unang linggo palang 
ng Hulyo ay abala na ang ilan sa mga AFC volunteers para bisitahin ang lugar para siguradu‐
hing ito’y ligtas at maayos. Isa rin itong paboritong lugar nga mga taga‐AFC tuwing sasapit 
ang summer. August 1 – 3 ang napiling petsa ngayong taon para sa Summer Camp na may 
temang: "Let's Go and have fun...feel the summer at Anmyeondo,South Korea..”  Anmyeondo beach, South Korea 
 
Ang Anmyeondo ay tatlong oras from Ansan, kaya gabi palang ng August 1 at mga 9pm nag‐biyahe na ang mga participants lulan ng 
tatlong bus, Alas‐dose na ng gabi dumating ang mga participants sa venue na kaagad namang pinaunlakan ng mga naunang mga AFC 
volunteers  para  ituro  sa  kani‐kanilang  mga  silid  at  pagkatapos  ay  sama‐samang  pinagsaluhan  ang  masarap  na  hapunan  na  hinanda 
para sa kanila.  Bilang panimulang programa sa gabing yon, sinindihan na ng mga ilan sa AFC volunteers ang bonfire na siyang highlight 
ng gabing iyon kasabay ang munting sorpresa para sa ika‐46 na kaarawan ni Sis. Maria.  Umabot na ng umaga ang kasiyahan. 
 
Tuloy‐tuloy ang kasiyahan sa umagang yon.  Madaming laro ang inihanda ng mga AFC volunteer na nilahukan ng apat na team.  Family 
team A, B, C and D.  Bawat team ay may 10 kalahok.  Ang ilang laro ay tulad ng relay games (mungo, kamatis, chopstick and ball relay), 
lawn mower  at ang higit na nagpasaya sa lahat ay ng nagpakitang gilas ang mga kalalakihan sa larong “Maria went to Anmyeondo” na 
kung saan sila’y magbibihis at kikilos ng isang tunay na babae sa kabila ng kanilang kakisigan. Maganda naman ang kinalabasan ng laro. 
Sa kabuuan ng laro ay nanguna ang Team C, pangalawa ang Team A, sumunod  ang Team B at huli ang Team D.  
 
Tawanan, kantiyawan, at may pikunan pero ang lahat ay umuwi din sa kasiyahan. Nang gabi din na iyon, tuloy pa rin ang kasiyahan at 
hindi  inalinta ang buhos ng ulan. 
 
Nung sumunod na araw, ginanap ang misa na pinangunahan ni Fr. Kristianus kasama ang dalawang bisitang pari. Pagkatapos ng misa, 
ang ilan ay tumungo sa dagat para magbabad at sulitin ang natitira pang oras. Ang lahat ay nag‐enjoy sa bakasyon. May ilang nabitin 
at ang iba nama’y sobrang napagod.  “It’s a memorable and fascinating experience” wika nila. 
 
In behalf of AFC and GALILEA, kami po ay taus‐pusong nagpapasalamat sa mga taong nakilahok lalo na po sa mga dayo na nagpaunlak 
ng kanilang oras at panahon para sa pagdiriwang ito. See you all on the next summer camp! Mabuhay po kayong lahat! 

Page 7
GALILEAN NEWSLETTER

Literary Works
Poems
AFC  SABI NA. 
By Billy Vela  By Taba at Soy 
   
Parang kailan lang samahan ng AFC ay nabuo  Sabi  na, mamahalin mo rin ako  Mga pangako ko sayo’y tutupdin 
Hindi namamalayan taon ay mabilis na tumakbo  Halata ko yan  sa bawat titig mo  Tunay kong  pagibig, iyong lasapin  
Ngayon ika’y nagdiriwang ng anibersaryo  Oh ano, sabi na’t  bibigay ka rin  Pagsisilbihan ka habang may buhay 
Sa piling ng mahal at kapwa mo Pilipino  Kahit noon panay ang iwas sakin  Hangga’t puso’y may tibok pang taglay 
     
AFC sadyang ika’y sobrang matatag  Sabi mo pa nga  wala kahit konti  Kapit mahal ko yakap ng mahigpit 
Ilan taon na ang nagdaan ngunit di ka pa rin natitinag  Feelings mo sa akin zero palagi  Lumipad tayo sa rurok ng langit 
Madami man na problema sa’yo ay dumating  Kahit mabigo, tuloy pa rin ako  Mula ngayon at magpakailan man 
Hindi ‘yun naging hadlang upang tuktok ay marating  Ipaglalaban, lubos na pagibig ko  Tayong dalwa’y, wagas na magmamahalan 
     
Ano nga bang sekreto at nagtagal ka ng ganito?  Sabi ko, ikaw nga’y para sa akin  Di ako nagkamali, totoo nga 
Maging mga nasasakupan ay humahanga sa’yo  Sa Diyos noon aki’y dinadalangin  Naramdaman ko na, nong simula pa 
Pagkat taglay mo ang tunay na liderato  Para sayo, kahit ano’y gagawin  Mahal ko, Ikaw lang wala ng iba 
Kaya naman lahat sila nabighani ng puso mo  Makuha ko lang iyong pagtingin  Ang para lang sa akin, Sabi ko na… 
   
Mahaba pang taon ang hiling ko sa Maykapal  At ngayon mahal ko ika’y akin na 
Upang marami ka pang kapwa na matulungan  Hinding‐hindi na pakakawalan pa 
Pagkat sa piling mo pamilya ang pakiramdam  Katuparan  ng mga pangarap ko 
Kaya hiling ko rin na lalo ka pang magtagal  Isang panaginip na  nagkatotoo 

Short Story : Into The Setting Sun


by Lara Mia Veronica

The rocking chair was squeaking as Magdalene was knitting. Her with- both never felt this way before and they knew it.
ering hands moved swiftly and amazingly she was able to finish a
sweater... a beautiful sweater for her grand child... a grandchild that A little while later they found themselves inside a motel room and
never was. kissing their hearts out. At the peak of their emotions, Lionel
stopped.
Pearly drops of tears were forming a pool on the floor. Her heart "I can't do this to you."
ached as she remembered the years that quickly passed. "But I'm willing."
"I love you too much to do this."
She felt like she was flying as she tried to catch the bus. The next one "If you love me, I needn't worry."
going to her route would take fifteen minutes to arrive and she was
running late. He looked out the window then faced her. With tears in his eyes he
told her the truth. His bigamy case and how he fell in love with her
Almost there, she felt herself smile. She leaped like a gazelle. The the minute he set his eyes on her. He also told her that he never
people around thought she was weird, but she didn't mind. All was enjoyed a single day before with anybody else...and that he knew in
well until a nerdy looking man tried to beat her to the door. They his heart that his love for her was pure.
bumped into each other then fought. The bus left them before anyone
of them could enter. "Then take me."
"I can't...I'll just bring you...wait here, I'll hail a taxi."
"It's your fault," she cried.
"It was yours...you did not look at where you were looking." She did what she was told. A little while later the man at the motel
"You were the one who wasn't looking." registration went to her.

He stared at her for the first time. She was right. He did not look. For "Your cab is here."
if he saw her, he would have even lifted her up the stairs...maybe up to "Where is Lionel?"
her seat. Maybe he would have claimed her there...and ask her to get "He left, but he has a note for you."
married, except he could not do that. He had already two families to
feed. She read the note that said: “I'll love you forever, Magdalene." She
also noticed that he signed it.
'I do not need to tell her that,' he thought. Her eyebrows met as she
watched him staring at her. "I'm.... I’m Lionel Peterson...and you're?" She hugged the note then thanked the man. With careful steps, she
She hesitated for a while then said, "Magdalene Honors." He shook rode the taxi.
her hand then kissed it. Magdalene wanted to hit him, but wondered She never saw Lionel again, but she never loved another man. Now
why she didn't. that she's old and weary, she was alone.
As she was knitting a muffler, the doorbell rung. She stood up, and
"Why don't we take the next bus and skip going to work today?" He looked at the peephole.
said with his pearly white teeth showing. "Who knows? Maybe it's fate She opened the door. In front of her was Lionel. He was old like her,
that brought us together." but she knew his eyes.
"Lionel...how did you find me?"
She didn't know why, but she said yes. They took the next bus going "It wasn't easy, but I'm finally free...would you still want me?"
to who knows where, went down three stops and had the grandest
time. There was a carnival where they were and they agreed to go She did not need to answer. She took him in her arms and embraced
there. She won for him a stuffed pig and he won for her a stuffed dog. him hard. Magdalene silently thank the Lord. She wasn't alone any-
They both ate caramel apples and rode all they could ride. They more. She had someone beside her in her sunset years.

Page 8
GALILEAN NEWSLETTER

Halina’t Maglibang S  C  H  A  N  G  A  N  G  P  A  R  K 

Hanap-Salita E  O  D  N  O  E  Y  M  N  A  I  L  S 
V  M  P  A  R  K  H  P  E  S  O  J  X 
1.  Surname of new Galilea Director 
A  M  A  G  U  N  D  A  Y  A  O  D  H 
2.  Anniversary month of Galilea and AFC 
3.  Famous side dish of Korean  W  U  Y  B  I  L  L  Y  H  K  D  Z  H 
4.  Ansan Filipino ________________  N  N  S  I  N  G  K  I  L  I  D  D  K 
5.  Galilea Migrant Workers________ Center 
A  I  O  B  S  E  P  T  E  M  B  E  R 
6.  Saint ______ the Worker, Saint name of Wongok church  
7.  Winning  dance  piece  of  AFC  Dance  Troop  in  1st  Bravo  Migrant  N  T  E  M  S  A  A  T  Y  C  Z  J  K 
Contest  I  Y  Z  X  A  S  S  N  D  H  U  F  G 
8.  2008 AFC Basketball tournament champion 
9.  Ben __________, First AFC President  S  H  E  A  R  T  T  B  M  I  R  D  P 
10.  A place wherein the Philippine independence day was held  A  B  V  C  U  H  O  R  N  Y  C  R  P 
11.  Summer camp destination last August  G  C  N  T  M  Y  R  C  F  M  E  J  N 
12.  Your _____ Today, anniversary communion song 
N  B  A  S  D  G  A  A  E  N  P  O  H 
13.  Atty. Luis T. ____ , Ambassador of the Philippines here in Korea 
14.  Nationality of Galilea Director  A  I  C  H  E  L  L  V  I  O  N  G  N 
P  I  N  D  O  N  E  S  I  A  N  D  G 
Tawa naman d’yan
Sino mas kawawa? iyung taong  iniwan ng mahal nya o  mga taong  Pedro: Pare galing ako sa doctor, nakabili na ako ng  hearing aid. 
nagmamahal ng walang gusto sa  kanya?  Grabe ang lakas na ng pandinig ko! 
 Pareho lang di ba?   Juan: Talaga?!?!  Magkano bili mo? 
Pero mas kawawa yung  taong bihis na bihis na, tapos hindi naman  Pedro: Kahapon lang.  
pala kasama  !?!  ————————————————————————————— 
——————————————————————————————  Juan: San ka galing? 
DOC: umubo ka!  Pedro: sementeryo, libing  ng byenan ko. 
PEDRO: ho! Ho! Ho!  Juan: E bakit puro kamot ang mukha at braso  mo? 
DOC: ubo pa!  Pedro: Mahirap ilibing eh...  Lumalaban!! 
PEDRO: ho! Ho! Ho!  ————————————————————————————— 
DOC: okay.  Farmer:  Lalaki na talaga ang aking anak  kasi magsasaka na,  
PEDRO: ano po ba sakit ko doc?  “ano ang plano mong itanim sa sakahan mo  anak?" 
DOC: may ubo ka.  Anak: flowers papa! lots of Bongacious  Flowers!! 
——————————————————————————————  ————————————————————————————— 
TEACHER: mga bata, alam niyo ba na ang bawat butil ng palay ay  Prospective Employer to  Applicant: " So why did you leave your 
galing sa dugo't pawis ng mga magsasaka?  previous job?" 
MGA BATA: eeewwww!  Applicant: "  The company relocated and they did not tell me 
——————————————————————————————  where!" 
Sinoli ni Erap ang libro sa library.  ————————————————————————————— 
ERAP: sobrang dami ng characters wala naman storya.  Girl: Doc, pa check up po. 
LIBRARIAN: kayo pala kumuha ng telephone directory namin!  Doc: Sige hubad ka ng panty at  bra, tapos higa ka. 
——————————————————————————————  Girl: Hindi po ako, itong lola ko po. 
Juan: Di ko po kilala.  Doc:  Sige lola, hinga na lang ng  malalim… 
Guro: Ikaw  Pepe?   
Pepe: Di rin po. 
Guro: Di n’yo kilala si Jose  Rizal? 
Pedro: Ma'am, baka po sa kabilang section  siya 

Your Heart Today / Continued from page 4… 
Volunteers
  Ang  bawat  salita  na  ginamit  sa  awitin 
ay  hindi  lamang  para  sa  mga  pari, 
are seldom
“Lord grant me courage, 
Lord grant me strength,  madre  at  mga  misyonaryo.  Sa  halip  paid
grant me compassion  ang  mga  katagang  ginamit  ay  dapat 
that I may be  din  nating  pagnilayan  sa  araw‐araw.  Not because
they are
YOUR HEART TODAY.  Hindi  sapat  and  tayo’y  humiling  at 
When come the day  magpasalamat. Higit sa lahat kailangan 
I dread to see your broken world,  nating manalig sa Kanya at humiling na 
magkaroon  ng  pusong  katulad  ng  sa 
worthless
compel me from my cell grown cold 
that your people I may behold.  Kanya.  Upang  sa  pagdating  ng  takip  But because
silim   sa   ating   buhay   makakayanan 
they are
And when I,ve done all that 
I could yet there are hearts  nating  humarap  sa  Kanya  at  sabihing 
I cannot move, 
lord give me hope that I may be 
naging  mabuting  tao  tayo  sa  mundo 
sapagkat namuhay tayo’y may pusong 
PRICELESS!
YOUR HEART TODAY….”  katulad ng taglay Niya. 

Page 9
GALILEAN NEWSLETTER

Labor Related Information


Important Items in the Revised Standard Labor Act  Kukmin Yongeum 
 
Category  Provisions  Foreigners aged between 18 and 60 residing in Korea are subject to 
Effective  July  1,  2008  the  40‐hr  workweek  sys‐ the compulsory coverage of the National Pension Scheme. As a benefit 
Statutory Working  tem shall applies to companies with more than  and as part of the bilateral agreement between Philippines and Korea, 
Hours  20 workers and by 2011 it shall applies to com‐ an EPS worker can avail a lump‐sum refund when they leave Korea. The 
panies with less than 20 workers.  lump‐sum refund is equivalent to the amount of contributions plus the 
fixed  interest.  For  workers  in  the  workplace,  the  employees  and  their 
Working hours can be extended up to 12 hrs per 
employers should make contributions for the employees amounting to 
Flexible Working hours  day  or  up  to  52  hours  per  week  under  written 
4.5%  of  the  standard  monthly  income  respectively,  based  on  the  em‐
agreement between the parties involved. 
ployees’ earned income. 
Rates (KRW)   
Year  Per month   What are the required documents to avail this benefit? 
Per hr  Per day   
(40‐hr/wk) 
When applying in Korea (before departing Korea), the worker must 
Minimum Wage  2006  3,100  24,800  647,900  fill‐out the application form, provide a copy of the following: his/her ID 
(passport and ARC), bankbook in his/her name and plane ticket. 
2007  3,480  27,840  727,320  When applying overseas (after departing Korea), the worker must fill
‐out  the  application  form  notarized  from  the  Philippines  and  attested 
2008  3,770  30,160  787,930  by  the  Korean  Consulate  or  Embassy,  provide  a  copy  of  his/her  pass‐
port and his/her bankbook. If the worker applies for a lump‐sum refund 
The  maximum  overtime  is  16  hours  per  week  through an agent in Korea, the application must be submitted only by 
Maximum overtime 
temporarily for the first 3 years  mail in order to avoid extra administration fees and false applications. 
He/she can contact the regional offices of the National Pension Service. 
Overtime Pay  1st 4hrs  (Rate/hr) x 125% 
Visit their site: www.nps.or.kr 
(temporarily  for  the 
first 3 years) 
 
Succeeding hrs  (Rate/hr) x 150% 
Return Cost Insurance 
Night Differential Pay  Return  Cost  Insurance  is  a  lump‐sum  payment  to  cover  return  cost 
(Rate/hr) x 50%  availed when a foreigner departs . To avail this benefit, the employee 
(10:00PM – 6:00AM) 
should  report  his/her  departure  at  the  Employment  Support  Center 
No monthly leave  and obtain the Certificate of Departure Schedule. To get a Certificate of 
15  –  25  days  annual  leave  (15  days  for  the  1st  Departure Schedule, the employee must bring his/her airplane ticket or 
one year of service with additional day for each  show any document proving his/her ticket reservation. The Certificate 
Leaves  two years of consecutive service)  of  Departure  Schedule  together  with  the  bankbook  and  both  sides  of 
his/her Alien Registration Card must be fax to Samsung Fire & Marine 
For those  with service period of shorter than  1  Insurance  (FAX:02‐755‐7149,753‐0649,757‐8430)  to  receive  this  bene‐
yr, they have one day per month  fit.  Galilea  can  help  you  in  processing  this  benefit.  A  worker  who  has 
returned to the Philippine may still avail this benefit by simply submit‐
ting  all  the  pertinent  documents  to  the  HRD  Service  of  Korea  in  the 
Benefits of Foreign Workers under the EPS   Philippines. 
 
Twejukim (Separation Pay)  Released or Transfer of Company 
  Each employee has the right to be released or transferred to a dif‐
Twejukim or separation pay is one of the benefits which every EPS worker is  ferent company provided one of the following reasons are available: 1) 
entitled to have. It is an obligation of every employer to its employee. It should  Two  months  without  pay,  2)  Physically  and  verbally  abused,  and  3)
not be deducted to an employee’s salary. A minimum of one year work is ne‐ Company Bankruptcy. It should be noted that an employee has four (4) 
cessary in order to receive Twejukim. Even a day less than one year will forfeit  times  allowed  release.  Once  released  the  employee  has  to  bring  his 
an  employee’s  chance  to  avail  this  benefit.  Thus,  every  employee  should  be  release paper to the Immigration Office in order to get two months visa 
cautious about the exact date which is written on each Alien Registration Card  extension for job hunting. 
(ARC).    For  example,  if  in  the  ARC  the  expiration  date  is  August  9,  2008,  the 
employee should be at work until August 8 in order to avail this benefit. 
 
Re‐employment Procedure 
 
When and how can an employee apply for Twejukim? 
Each  employee  maybe  be  renewed  for  another  two  years  after 
An  employee  may  apply  for  Twejukim  once  he  is  released  or  finished  his 
completing his three (3) years of contract here in Korea. This renewal 
contract. It should be noted that there has to be a minimum of one year to get 
depends  on  the  companies  decision  on  the  basis  of  the  employees’ 
this benefit. He has to go to the Labor center for assistance regarding the claim. 
performance. Should the employer decide to renew the employee the 
Should you need consultation Ms. Maria Park of Galilea can help you provided 
following must be done: 
you brought your updated bank book and last three months pay slip. 
1.  The company must renew the labor contract within 30—90 days 
 
prior to the expiration of the employee’s visa.  
Who gave the Twejukim? 
2.  The  employer  must  apply  for  the  employee’s  visa  and  once  ap‐
Twejukim  came  from  Samsung  Insurance  and  from  the  company.  Every 
proved the Immigration office will issue a Certificate of Confirma‐
month each employee is being deducted an amount equivalent to 8.3% of his 
tion of Visa Issuance (CCVI) within two (2) weeks. In some cases, 
minimum  wage.  This  is  remitted  by  the  company  to  the  Insurance  Company 
a secret control number is given to the employer. These number 
and it becomes part of the Twejukim.  
is necessary in obtaining visa from the Philippines. 
 
 
How Twejukim do computed? 
The CCVI number or secret number maybe obtain before a worker 
For  example:  If  an  employee’s  average  gross  income  in  three  months  is 
leaves  Korea  if  his/her  employer  applies  for  it  during  the  prescribed 
KRW1,000,000 and he works for 1 year (7 mos for 2007 and 5 mos for 2008) ), 
time. Otherwise, this number maybe obtain later when the worker is 
his Twejukim will be: KRW1,000,000 (KRW1,000,000  x (12  months/12)). Given 
already  in  the  Philippines.  In  this  case,  the  worker  should  know  his 
this  work  duration  the  amount  coming  from  Samsung  will  be  KRW749,563.87 
employer’s number or he/she has to inform his/her employer his/her 
((0.083 x 727,320 x 7) + (0.083 x 787,930 x 5)). That means the company need 
contact number in Philippines for proper information transfer. 
to give KRW250,436.13 as his obligation to the total Twejukim amount. 

Sources: Ministry of Labor (http://english.molab.go.kr/english) and National Pension Service (http://www.nps.or.kr/) 
Summarized by: Kathlia A. De Castro 

Page 10
GALILEAN NEWSLETTER

For Your Information


5‐Years Stay in South Korea not yet Approved  Galiliea in Action
 
“Foreign  Workers  can  be  employed  for  5  years”,  this  is  the  main  If you need help, work or other related problems, don’t hesitate
content  of  the  amendment  of  the  Foreign  Workers  Employment  to come to Galilea Migrant Center. Galilea is concerned to all
migrant workers and it is our happiness to see all of you in
Act.  Through  this  amendment,  foreign  workers  maybe  allowed  to  good condition. Although, we can’t give you the assurance in
work  for  5  consecutive  years  without  the  need  to  go  back  to  his  solving all your problems, we will try our best to help you in all
home  country  for  a  month  after  3  years  for  reemployment.  This  ways we can. It is always our pleasure to serve you!
was  proposed  to  reduce  the  workforce  vacuum  and  the  cost  bur‐
den due to entry and departure. 
 
There  has  been  much  information  circulated  regarding  the  imple‐
mentation  of  this  bill.  Most  of  this  information  announced  that  it  GALILEA’S SPECIAL SERVICES
has  been  implemented  since  July  28.  However,  according  to  the 
Ministry  of  Labor  this  revised  bill  is  still  under  review  and  for  ap‐ Free Haircut
proval by the National Assembly. Thus, it has to be cleared that it is  Every 4th Sunday of the month, 4:00-5:30pm
not yet implemented as of the moment.  Korean Language Class
Every Sunday 1:30pm and Every Tuesday 10:00am
Ang galing mo Pinoy!  Free Dental Check-up
  Every Saturday 3:00 to 5:00 pm
Every Wednesday 7:00-8:00pm
Kaliwa’t kanan ang mga istoryang naglalabasan sa mga pahayagan 
dito  sa  Korea  maging  sa  Pilipinas  nitong  mga  nakaraang  buwan  Free Medical Check up
tungkol sa kababayan natin na si Anabelle Castro. Siya ang kauna‐ (schedule of specialist varies)
unahang pilipina na naging “naturalized korean citizen”  na huma‐ Inquire at Galilea or St. Vincent 031-407-9780
nay  sa  mga  linya  ng  kapulisan  dito  sa  Korea.  Siya  ay  nagbibigay  Everyday except Monday at St. Vincent Clinic Ansan 2:00-8:30pm
serbisyo at nakabase sa Jutek dito sa Ansan. Si Castro ay may dala‐
Pregnancy Care
wang  anak  sa  kanyang  koreanong  asawa.  Siya  ay  dating  “biology  Every Wednesday 1:30pm
teacher” na tubong Pangasinan bago tumungo dito sa Korea noong 
taong 1997. Matatandaan na isa ring Pilipina ang kumuha ng aten‐ For more information contact Galilea
syon ng media dito sa Korea at sa Pinas nitong nakaraang eleksyon .  Tel. no. (031) 494-8411
Si  Judith  Hernandez  na  tubong  Cavite  ay  ang  kauna‐unahang 
“foreign born citizen” na tumakbo sa National Assembly ng Korea. 
Pagpapakita lamang ito na na sadyang “Ang galing mo  Pinoy”.  Hotlines
MABUHAY KA!   
 
Galilea    (031) 494‐8411 
First Filipino Radio Broadcast is now on‐air  Fr. Kristianus  010‐9000‐0742 
  Sr. Ambrosia  010‐7587‐8411 
Last  August  15,  2008  the  first  multicultural  radio  broadcast  aired  Mrs. Maria Park  010‐4366‐5398 
here in South Korea. This program aims to help migrants and new  Kathlia     010‐8688‐3602 
residents of Korea enhance their cultural identity and pride. It was  Richard  010‐5137‐2408 
aired  in  various  languages  such  as  Filipino,  Chinese,  Vietnamese  Emsa     010‐7622‐2980 
and  Thai.  Ms.  Maria  Regina  Arquiza,  a  Filipino  scholar  at  Ehwa  Aaron     010‐6876‐0877 
Woman’s  University  anchored  the  Filipino  segment  daily  at  the  Nanay Tinay   011‐9938‐7700 
following time slots: 3:00 am, 9:00 am, 3:00 pm and 9:30 pm for 30 
minutes through Skylife channel 855 and C&M Cable channel 811. 
It  is  also  available  in  internet  websites  of  Woongjin  Foundation   
(www.wjfoundation.or.kr)  and  digital  radio  KISS  Philippine Embassy
(www.radiokiss.co.kr).  
34‐44 Jin Seong Building, 
Itaewon‐1dong, Yongsan‐Gu, Seoul 140‐201 
Woori Bank Donates used computer to Galilea  
  Tel. Nos. (02) 796‐7387 to 9 
Several months ago, one representative of BPI bank in the name of  Hotline:  010‐9365‐2312 
Ariel  Dimla  recommended  us  to  be  the  recipient  of  Woori  bank  Fax.   (02) 796‐0827 
used  computers.  The  marketing  team  of  the  International  Trade 
Business  Division  under  the  headship  of  Mr.  Hwan  Kyoo  planned 
this  event.  Several  Filipino  communities  became  the  recipient  of  Singers? 
these computers. The Galilea and AFC were one of these communi‐ Dancers? 
ties who were fortunate to have 15 units of these used computers.  Liturgists? 
Five of these were stationed at SVD house in Seoul to be used by  Manpower? 
missionaries  while  the  remaining  is  still  at  the  AFC  office.  We  are    
planning to donate it to a certain school in Philippines. We are very  Are you one of them? 
grateful  to  the  Woori  bank  for  choosing  us.  Woori  bank  handles  We are cordially inviting you to join the AFC volunteers. Those who are 
interested, feel free to approach or contact any members of the AFC 
remittances to various countries including the Philippines. 
because you are valuable in the community. 
 

Page 11
GALILEAN NEWSLETTER

Advertisements
We would like to thank our Sponsors:

  SAMPAGUITA
   Metrobank   MART
   Remittance  Philippine Products
Roland and Kim
  (031) 492-7129
  010-6283-3746
 
 
Galilea Migrant Center  ● PREPAID PHONE CARD/CARD PHONE 
● NOREBANG KARAOKE 
Every Sunday, 12:00‐6:00pm  ● CHICKEN ,TOCINO AND LONGANISA, RICE 
     ● FROZEN FOOD: BANGUS, TILAPIA, HIPON, 
 “You’re in good hands with Metrobank”  GALUNGGONG & DALAGANG BUKID 
● BAKA:  BULALO, LAMAN, BUTO‐BUTO 
 
MANGGAHAN MART Sampaguita Bar & Restaurant 
Margie
01057525958

Danwon-gu, Wongguk-dong, 844, Ankon


Sangga. MABUHAY PHILIPPINES
1st Floor Back of Tiguk Kimpap Snack Bar & Sari-Sari Store
Donna Esguerra
We Sell: 016-448-1347
• International calling card
• canned goods 2nd Floor 209, Banwol Sangga 830Ho,
Wongok-dong Area

We accept Food Catering


PHILHOMES INTERNATIONAL MART We sell: Philippine Products, Hong Kong Products
Raymond
(031) 495-3439
011-9285-3788 PINOY STORE
Ate Leah
We sell : 0314851159/01197811159
• Levis
• Guess Available here are:
• Phil. Food & Cigarettes and many more • All kinds of Philippine products
at very low prices... • International and prepaid cards
• Catering service for special occasions and lutong-
ulam
• Cargo box
NANAY TINAY • Rent a car
(031) 494-6087
010-9938-7708

We sell: PHILTRUST TRAVEL CENTER


• Phil. Products, Karaoke, handy phone, DVD
player, Prepaid phone, cards etc. GOOD NEWS!!!
MURANG TICKET KABAYAN!!!

Roundtrip Fares from W 140,000 ~ W 460,000


( exclusive of tax )

MEXICAN CHICKEN & HOF Tel. no. 02) 790 1826 / Fax no. 02) 790 1827
In front of Hangten
Mobile no. 010 2871 7782 / 01196997782
Email Address : philtrust_korea@yahoo.com

Page 12