4

TX¨W¨WWT

IhB IhByWc ¡WW¡WY Ic ¡WZu¦WäWWUY £WyWW¨WY äWIvWZÈ yWwWY. ¡WuW ©Wi
„ yWWyWI
¡WhvW¡WhvWWyWWÈ I¥Wg AyWZ©WWT vWc¨WWÈ £WyWc Kc.

AWx¦WWÅv¥WIvWWyWW

IW¥W
©WÈXVvWW

¨Wc¡WWTwWY RºT TVcyWWTW

PW¸.¡WWT©W äWWV

©Wcm©W§WWCSyWY
rWrWWg IcN§WY
AW¨Wä¦WI?

vWY¦WÿYPW AÈoWcyWY rWrWWg X¨WäWc AcI
¥WýyWY ¨WWvW Ac ¡WuW Kc Ic, AW¡WuWc
v¦WWÈ ¥WhNW¤WWoWyWW §WhIh ¡WhvWWyWY
˜cX¥WIW Ic ˜c¥WY ©WWwWc AW AÈoWc £WVZ L ¤WWo¦Wc L
X¨W©vúvW rWrWWg ITc Kc KvWWÈ ýc vW¥Wc vW¥WWTY ývWY¦W
LÝXT¦WWvWh AÈoWc rWrWWg IT¨WW¥WWÈ yWWyW¥W Ic äWT¥W
AyWZ¤W¨WvWW Vh vWh vW¥WWTc vW¥WWTY ývWyWc RhªW
Rc¨WWyWY LÝT yWwWY, IWTuW Ic Vø AW¡WuWc v¦WWÈ AW
˜IWTyWZÈ ¥WZmvW ¨WWvWW¨WTuW X¨WI©W¨WW ¡WW¥¦WZÈ yWwWY.
©¯WY-¡WZTªZ W ¥WZmvW¥WyWc rWrWWg Ic¥W yWwWY ITvWWÈ?
¥WhNW¤WWoWyWW ¡WZTªZ WhyWc Ac¨WZÈ L Vh¦W Kc Ic vWcAh
<©Wcm©W> X¨WäWc £WxWY L ýuWIWTY xWTW¨Wc Kc, AyWc
AWwWY L vWcAh vWc¥WyWW ¡WWNeyWTyWc äWZÈ IT¨WWwWY
AWyWÈR ¥WUc Kc vWc¨WZÈ ¡WaK¨WW¥WWÈ ¥WanWgvWW RcnWW¦W Kc.
IcN§WWI ¡WZTªZ Wh £Wh§¦WW ¨WoWT ¥WW¯W äWWTYXTI rWcÖWAh
Ic BäWWTWAhwWY L ývWY¦W ¡úrKWAh ITY §WcvWW
Vh¦W Kc. ýc vW¥WyWc vW¥WWTW ývWY¦W ¡WWNeyWT vWTSwWY
¡WaTvWh ©WÈvWhªW yW ¥WUvWh Vh¦W vWh AW¨WW ©WÈýoc Wh¥WWÈ
vW¥WWTc £WÈyWcAc £Wc©WYyWc rWrWWg ITY X¨WrWWThyWY AW¡W§Wc IT¨WY LÝTY Kc.
wWhPhI ©W¥W¦W SWU¨Wh
ývWY¦W A©WÈvWhªW AwW¨WW vWh ©W¥W©¦WWAhyWh
©WW¥WyWh IT¨WWyWh Õc× E¡WW¦W Ac Kc Ic vW¥Wc AcI rWhß©W
©W¥W¦W SWU¨Wh. AW ©W¥W¦W Ac¨Wh Vh¨Wh ýcBAc Ic
Lc RTX¥W¦WWyW £WWUIh, ShyW Ic IW¥WyWY IhB L
˜IWTyWY ¥WoWL¥WWTY Ic XrWÈvWW vW¥WWTW ¡WT VW¨WY
wW¦Wc§WY yW Vh¦W. AW ¥WWNc £WVZ ¨WxWWTc ©W¥W¦W
SWU¨W¨WWyWY ¡WuW LÝT yWwWY. 15-20 X¥WXyWN vWh
£WVZ wWB oWB. £WYL¼È Ic vW¥WWTW ¡WWNeyWT ©WWwWc
ývWY¦W ø¨WyW AÈoWcyWY rWrWWg ITvWWÈ
¡WVc§WWÈ vW¥WWTc ©WÈ¡WauWg vWd¦WWTY
ITY §Wc¨WY ýcBAc AyWc
vW¥WWTc
vW¥WWTW
X¨WrWWTh ©¡WÖ¡WuWc
vWcyWY ©W¥W–W TLa
IT¨WW ýcBAc.
vW¥WWTW ©WÈ£WÈxWh
AÈoWcyWWÈ
VIWTWv¥WI
¡WW©WWAh AÈoWcyWY
¨WWvWh, vW¥WyWc äWZÈ oW¥Wc
Kc AyWc vW¥Wc vW¥WWTW
©WÈ£WÈxWh¥WWÈ Ic¨WY TYvWc AWoWU
¨WxW¨WW ¥WWoWh Kh. AW vW¥WW¥W
£WW£WvWh vW¥WWTW ˜c¥WY Ic ˜cX¥WIWyWc ©¡WÖ¡WuWc
LuWW¨W¨WY ýcBAc. v¦WWT£WWR VU¨WcIwWY vW¥WWTW
¡WWNeyWTyWc vW¥WWTY ©W¥W©¦WWAh X¨WäWc LuWW¨Wh.AcI
£WW£WvW nWW©W x¦WWyW¥WWÈ TWnWýc Ic rWrWWg¥WWÈ £WyWc v¦WWÈ
©WZxWY vW¥WWTW ¡WWNeyWTyWc RhªWY OcT¨W¨WWyWh ˜¦WW©W
X£W§WI¹§W yW ITvWW.
¨WWvWyWc nWa£W ©WTUvWWwWY TLa ITh
vW¥Wc Lc IÂB IVc¨WW ¥WWoWh Kh vWc vW¥WWTW
¡WWNeyWTyWc ©W¥Wý¦W vWc ¥WWNc vW¥WWTY TLaAWvWyWc nWa£W
L NºIÈ Y, T©W˜R AyWc ©WTU TYvWc TLa ITh.
ývWY¦W XLÂRoWY¥WWÈ ©WZ©WȨWWXRvWW Ac nWa£W L
oWȤWYT AyWc ¥WV²¨WyWY £WW£WvW Kc. vWc¥WWÈ PhU Ic
£WyWW¨WN X£W§WI¹§W yW Vh¨WY ýcBAc.
ýc vW¥WyWc Ac¨WZÈ §WWoWvWZÈ Vh¦W Ic vW¥Wc ©Wcm©W AÈoWc
vW¥WWTW ¡WWNeyWT ©WWwWc ¨WWvW ITäWh AyWc vWc vWcyWc
yWIWTY IWQäWc vWh wWh¤Wh. vW¥WWTY AW ¥WWy¦WvWW ¤Wa§W
¤WTc§WY Kc. ¥WhNW¤WWoWyWY ©¯WYAh ¡WhvWWyWY ývWY¦W
XLÂRoWYyWc ¨WxWZ ©WWTY £WyWW¨W¨WWyWY £WW£WvWyWc AcIR¥W
VIWTWv¥WI üÅÖAc ©¨WYIWTc Kc. LÝT vWcyWc ©WWTY AyWc
A©WTIWTI TYvWc TLa IT¨WWyWY Kc.
AcI rWhß©W ¦WWRY £WyWW¨Wh
IcN§WWI Ac¨WW ¡WuW ¡WZTZªWh Vh¦W Kc Ic LcAh
vWc¥WyWW¥WWÈ TVc§WY ývWY¦W BrKWAh Ic AW¨WcoWhyWc
m¦WWTc¦W £WVWT §WW¨WY äWIvWW yWwWY. pWuWY¨WWT AW¨WW
¡WZTªZ Wh ©¯WYAhyWW XxWßWTyWh ¤WhoW £WyWc Kc. ©¯WYAh
pWuWY¨WWT vWc¥WyWW X¨WTZö SXT¦WWR ITvWY ©WWȤWU¨WW
¥WUc Kc. vWcAh IVc Kc Ic VZÈ vWc¥WyWc nWZäW IT¨WW ¥WWNc
pWuWW ˜¦WvyWh ITÈZ K¼.È ¡WTÈvWZ s¦WWTc ¡WuW vWc¥WyWc ¡WaKȼ
KZÈ Ic vW¥WWTc äWZÈ ýcBAc Kc, vWh AW¨WW ¡WZTªZ Wh AcIR¥W
OÂPIwWY L¨WW£W AW¡Wc Kc Ic ývWY¦WÿYPW RTX¥W¦WWyW
vWZÈ Lc IÂB ITc Kc, vWc ¥WWTW ¥WWNc ¡WaTvWZÈ Kc. AW
˜IWTyWW L¨WW£Wh ©¯WYAhyWc AIUW¨WyWWTW Vh¦W
Kc. ¡WZTZªW vWwWW ©¯WYAhAc ¡WhvWWyWW ¡WWNeyWTyWc
ývWY¦W ø¨WyWyWW ©WZnW AyWc vWc AÈoWcyWY Ay¦W
£WW£WvWhyWY ¡úrKW IT¨WW ¥WWNcyWY IUWyWc äWYnW¨WY
LÝTY Kc AyWc £WÈyWc LuWW AW £WW£WvWc ©¡WÖ Vh¦W vWc
¡WuW LÝTY Kc.„

ý

dr9824063332@in.com

AcI nWTW ¦WhoWY
oWZTZAhyWY ©WW¥WWXLI
LÝXT¦WWvW Vh¦W Kc, ¡WTÈvWZ
LoWvWyWW RTcI oWZTZAhyWW
AWÕ¥WyWc VZÈ vWh LoWvW
¡WTyWY AWSvW Lc¨WW
¥WWyWZÈ K¼È.

rWcvWyWWyWY
–WuWc

AÈL¼¥WyW
£WI¹§W £W–WY

IWÈXvW ¤Wá

I am covinced that
It is one of the greatest
Impulses of mankind to arrive
At something higher than a Natural state
-James Baldwin

(¥WyWc ˜vWYXvW wWC Kc Ic ¥WWyW¨WývW¥WWÈ ¥WhNW¥WWÈ ¥WhNh AW¨WcoW Ac Kc Lc¥WWÈ vWc
vWcyWY I¹RTvWY Å©wWXvWwWY wWhPhI FGrWh L¨WWyWY IhXäWäW ITc)

£WYT £WcRYwWY K½NY wWCyWc ¡WT¨WYyW £WW£WYAc AyWZ¤W¨Wc§WY ¥WWyWX©WI
AÈxWWxWaxÈ WY¥WWÈwWY ¥WZmvW wW¨WW Lc AWx¦WWÅv¥WI ¡WZTªZ WyWh AWäWTh §WYxWh
VvWh, X¨WyWhR nWyyWWyWc ¡WoW§Wc ¡WoW§Wc ¤WoW¨WWyW TLyWYäWyWW
AWÕ¥W¥WWÈ LC v¦WWÈ yWWrWY IºRYyWc ¤WLyW oWWyWWTY X©¥WvWW ¡WWXN§W ¥WWyWX©WI
AWyWÈR ¥WWNc LcyWY ¡WW©Wc LvWY AyWc ¡WhvWWyWY ¤WWuWcL ©WWwWc §WoyW ITyWWTW vWc¥W
L ¤WoW¨WWyW TLyWYäWyWW yWW¥Wc ¡WVcT§c WWÈ ¤WoW¨WWÈ EvWWTY yWWn¦WWÈ ¡WKY AX¤WyWcvWWXS§¥W XRoRäWgI X¨WL¦W AWyWÈR AWx¦WWÅv¥WI X¥W¯W vWTYIc Lc ¨¦WÅmvW¥WWÈ ÕöW
xWTW¨WvWW VvWW Ac AWx¦WWÅv¥WI ¡WZTZªWyWZÈ yWW¥W Kc ¦WZ. ø. IbªuW¥WaXvWg! £WYý
£WW£WWAh Ic ¥WVWv¥WWAhyWY ¥WWSI ¦WZ. ø. IbªuW¥WaXvWg £WVZ ˜n¦WWvW yWwWY IWTuW
Ic vWc¥WuWc IhC AWÕ¥W TWn¦Wh yWwWY Ic ¡WhvWWyWW ¡WÅ£§WI XT§WcäWy©W nWWvWWyWY
oWhO¨WuW ITY yWwWY. LcyWY AW¡WuWc ¨WWvW ITYAc KYAc vWc ¦WZ. ø. IbªuW¥WaXvWgyWZÈ XyWTWUW¡WÑÈ
äWZÈ VvWZÈ ? ¡WVc§WÈZ XyWTWUW¡WÑÈ Ac Ic vWc IThP¡WXvW £WW£WW yWVhvWW. TLyWYäW ¦WZ.
ø. IbªuW¥WaXvWgyWc ExWWT oWZTZ oWuWvWW. ¦WZ. ø. IbªuW¥WaXvWgyWc ExWWT oWZTZ IVc¨WW¥WWÈ
TLyWYäWøyWY ¨WWvW AcN§WY ©WWrWY Ic ¦WZ. ø. IbªuW¥WaXvWg AW¨WW ¤WÈPhUyWY
£WW£WvW¥WWÈ vWÚyW <ExWWT> VvWW. AcN§Wc Ic vWc¥WyWW XnW©©WWÈ nWTcnWT nWW§WY VvWW.
vWcAh AcI ¡WWCyWY X¥W§WIvW xWTW¨WvWW yWVhvWW, IhC AWÕ¥W yWwWY.
¥WZ£È WC¥WWÈ vWc¥WyWY ©WWwWc wW¦Wc§WY ¥WZ§WWIWvW¥WWÈ ¥WcÄ ¡WaK¦Ê WZÈ VvWZÈ Ic <vW¥WWTY ¡WW©Wc
XS§¥W©NWTh AW¨Wc Kc vWc £WxWW vWh ¤WWTvWyWW ˜c–WIhyWWÈ ©W¡WyWWyWWÈ TWLI¹¥WWT,
TWLI¹¥WWTYAh Kc. vWc¥WyWY I§¡WyWWwWY AyWc vWc¥WyWW ShNWAh TWnWYyWc L¼¨WWyWh
©WZnW AyWZ¤W¨Wc Kc, vWh ¡WKY Ac §WhIhyWc R¹:nW äWcyWZÈ Kc? L¨WW£W¥WWÈ V©WvWWÈ V©WvWWÈ
¦WZ. ø. IbªuW¥WaXvWgAc IéWZÈ : <IYXvWgyWY NhrWc ¡WVhÄrWc§WW §WhIh ¨WxWZ¥WWÈ ¨WxWZ R¹:nWY
Vh¦W Kc. ¥WhNW¤WWoWyWW IYXvWg¥WWyW AyWc XS§¥W©NWT §WhIhyWc ¡WWKW ©WW¥WWy¦W
£WyW¨WZÈ Vh¦W Kc. ©WW¥WWy¦W ¥WWyW¨WY Lc¨WZÈ ø¨WyW ø¨W¨WZÈ Vh¦W Kc. AWL¼£WWL¼yWY
o§Wc¥WTyWY R¹XyW¦WWwWY AyWc IbX¯W¥W ø¨WyWwWY Ac IÂNWUY ý¦W Kc, vWc¥WyWc I¹RTvWY
£WyW¨WZÈ Vh¦W Kc. X¨Wn¦WWvW AyWc ©¨WÝ¡W¨WWyW AX¤WyWc¯WYAhyWc §WoyWyWh ¦Who¦W
©WWwWYRWT ýcCAc Kc. vWcyWc ¥WW £WyW¨WZÈ Kc. vWcyWc ¤W¦WZ-gÈ ¤WWR¦WÈgZ AyWc ˜c¥WWU I¹N£È¹ W
ýcCAc Kc. Ac £WxWZÈ ¥WUvWZÈ yWwWY vWcwWY vWc R¹:nWY wWW¦W Kc.>
<AW¡WyWY ¡WW©Wc Ac §WhIh AW¨Wc Kc v¦WWTc vWc¥WyWW ø¨WyWyWh EIc§W AW¡W AW¡Wh
Kh?> AW¨WW ˜®yWyWW L¨WW£W¥WWÈ ¦WZ. ø. IbªuW¥WaXvWgAc vWc¥WyWh TcäW¥WY M££Wh OYI
ITvWWÈ AyWc X©¨WNÊM§Wgyc P¥WWÈ TVY TVYyWc oWZ§WW£WY wWC oW¦Wc§WW VWwWyWY VwWcUYAhyWc
T¥WWPvWWÈ IéWZÈ : <VZÈ IhCyWc EIc§W AW¡WvWh yWwWY. VZÈ oWZTZ yWwWY. £WZöwWY ¥WWÈPYyWc AWL
©WZxWYyWW vW¥WW¥W xWWX¥WgI A¨WvWWTh Ic oWZTZ IÂC EIc§W §WW¨WY äWm¦WW yWwWY.
¥WVWv¥WWAhyWW AWäWY¨WWgRyWh ˜¤WW¨W VhvW vWh RcäWyWY vW¥WW¥W ©W¥W©¦WWAh FI§WY
oWC VhvW.> ¦WZ. ø. IbªuW¥WaXvWg ¡WhvWc oWZTZ yWwWY vWh §WhIh vWc¥WyWc oW¥Wc v¦WWÈwWY ¡WIPY
¡WWPYyWc vWc¥WyWY ¡WW©Wc äWZÈ IW¥W RhPY ý¦W Kc? ¡WT¨WYyW £WW£WY AyWc Å©¥WvWW ¡WWXN§W
Lc¨WY AX¤WyWc¯WYAh vWc¥WyWY ¡WW©Wc I§WWIhyWW I§WWI £Wc©WY TVcvWY! AW £WxWY
£WW£WvWhyWh L¨WW£W ¥WcU¨W¨WW AW¡WuWc ¦WZ. ø. IbªuW¥WaXvWgyWZÈ ©W¥WoWk ø¨WyW ýc¨WZÈ ¡WPäWc.
AWÈxWk˜RcäWyWW ¥W©WZ§WY¡WáyW¥W oWW¥W¥WWÈ 1918¥WWÈ Ly¥Wc§WW ¦WZ. ø. IbªuW¥WaXvWgyWW
RWRW XwWAh©WhXS©N VvWW AyWc nWa£W xWXyWI ¡WuW VvWW. pWT¥WWÈ xW¥WgyWZÈ
¨WWvWW¨WTuW VvWZÈ. yWWyWY ¨W¦Wc L ¦WZ. ø. ˜nWT X¨WóWyWhyWc ¥WUvWW wW¦WW.

I

©¨WW¥WY XäW¨WWyWÈRyWW AWÕ¥W¥WWÈ LCyWc ¦WhoW ¨WoWcTc äWYn¦WW. x¦WWyW ¨WoWcTc IT¨WW
§WWo¦WW. ¡WTÈvWZ AWÕ¥W AyWc oWZTA
Z hyWY ¥WW¦WWýU vWc¥WyWc oW¥WY yWVYÈ. v¦WWÈ R¤WY
¨WWvWW¨WTuW §WWo¦WZÈ. 21 ¨WªWgyWY ¨W¦Wc T¥WuW ¥WVXªWg ¡WW©Wc ¥WW¯W £Wc I§WWI £WcOW
v¦WWTc vWc¥WyWc °WWyW wW¦WZÈ Ic <©Wv¦WyWY äWhxW Ic °WWyW wW¨WWyWZÈ Vh¦W vWc ývWc L IT¨WWyWZÈ
Kc. IhC oWZTZ wWIY IÂC wW¨WWyWZÈ yWwWY.> Ih§WcLyWh A¤¦WW©W ¡WPvWh ¥WaIY ¦WZTh¡WyWW
˜¨WW©Wc yWYIUY ¡WPÛW. äWÝAWvW¥WWÈ XwWAh©WhXSm©W ©Wh©WW¦WNY ¨WvWY AWx¦WWÅv¥WI
˜¨WrWyWh AW¡WvWW, ¡WuW vWcyWWwWY¦W vWc¥WyWW ¥WyWyWc ©WÈvWhªW wW¦Wh yWVYÈ.
1949¥WWÈ vWc¥WyWc Lc. IbªuW¥WaXvWgyWh ¡WXTrW¦W wW¦Wh. vWc¥WyWWÈ ¤WWªWuWh
©WWȤWU¨WW L¨WW §WWo¦WW. ¡WKY vWc¥WyWWÈ ¤WWªWuWh ¡WuW vWc¥WyWc LTY ¡WZTWuWWÈ §WWoW¨WW
¥WWÈPÛWÈ AcN§Wc vWc¥WuWc Lc. IbªuW¥WaXvWgyWc ¡WuW KhPY RYxWW. xWXyWI RWRWyWW ¨WWT©WW¥WWÈ
¥WUc§WW ¡Wd©WW nWaNY oW¦WW ¡WKY vWc¥WyWY ¡WvyWYwWY ¡WuW vWc A§WoW wWC oW¦WW. ¡Wd©WWyWY
üÅÖAc Rc¨WWXU¦WW wWCyWc §WÈPyWyWY äWcTY¥WWÈ STvWWÈ, v¦WWÈwWY X©¨WNÊM§Wgyc P oW¦WW.
X©¨WNM§Wcyg P¥WWÈ AcX˜§WyWY 1967yWY AcI TW¯Wc <IcX©WyWh >R ¡WcXT©W> yWW¥WyWW
L¼oWWTnWWyWW¥WWÈ AWÈvWTTWÖlY¦W ©WZRÈ TYyWWÈ yWbv¦W ýcCyWc ¦WZ. ø. IbªuW¥WaXvWgyWc ¥WyW¥WWÈ
IÂCI yW¨Wh AyWZ¤W¨W wW¦Wh. vWcyWW ÞR¦W¥WWÈ V§WrW§W ¥WrWY oWC. yWbv¦WyWW ¡§WcNSh¥Wg
¡WT IhuW yWWrWY TéWZÈ Kc vWc vWcyWc RcnWW¦WZÈ yWVÃ. Ac ¡WKY pWuWW XR¨W©W ©WZxWY vWc¥WyWY
yW IUY äWIW¦W Ac¨WY AW ¥WWyWX©WI Å©wWXvW TVY. pWuWY¨WWT ¦WZ. ø. IbªuW¥WaXvWg
£Wh§WvWW Vh¦W v¦WWTc TLyWYäW AyWc Lc. IbªuW¥WaXvWg Lc¨WZÈ £Wh§WvWW §WWoWc. vWc¥WuWc ¥WyWc
IéWZÈ : <©Wcm©W AyWc CØTyWY AyWZ¤WaXvW AcI L IcyÏ¥WWÈwWY wWW¦W Kc.> IRWrW ¦WZ.
ø. IbªuW¥WaXvWg R¥WyW¥WWÈ ¥WWyWvWW yWwWY. vWcAh ¥WZmvW Kc. xWYTc xWYTc vWc¥WyWc ©Wv¦W ©W¥WýC
LvWWÈ §WWo¦WZÈ Ic £WxWW L oWZTA
Z h AyWc £WxWW L E¡WRcäWh yWIW¥WW Kc. LoWvW¥WWÈ IhC
§W–¦WWÈI (oWh§W) Lc¨WZÈ IÂC L yWwWY. ¥WcÄ vWc¥WyWc IéWZÈ : ýc §W–¦WWÈI Lc¨WZÈ yW Vh¦W vWh
§WhIh £WYý oWZTA
Z h ¡WW©Wc äWZÈ IW¥W ý¦W Kc? vW¥WWTY ¡WW©Wc äWZÈ IW¥W AW¨Wc Kc?
L¨WW£W¥WWÈ ¦WZ. ø. IbªuW¥WaXvWgAc IéWZÈ : <Lc §WhIh AW¨Wc Kc vWc¥WWyWWÈ pWuWWyWc vWh äWZÈ
ýcCAc Kc vWc nW£WT yWwWY. £WYý¥WWÈwWY pWuWWyWc AW¨WW oWZTZAhyWY ©WW¥WWXLI
LÝXT¦WWvW Vh¦W Kc. ¡WTÈvWZ LoWvWyWW RTcI oWZTA
Z hyWW AWÕ¥WyWc VZÈ vWh LoWvW
¡WTyWY AWSvW Lc¨WW ¥WWyWZÈ K¼.È ><AW¡WyWY ¡WW©Wc XS§¥W©NWT Ic £WYýAh AW¨Wc Kc
vWc AWx¦WWÅv¥WI °WWyW §Wc¨WW AW¨Wc Kc Ic ¡WhvWWyWY R¹y¦W¨WY vWI§WYSh RºT IT¨WW AW¨Wc
Kc? A¥WcXTIyW §WhIh AyWc ¤WWTvWY¦W §WhIh vW¥WWTY ¡WW©Wc AW¨Wc Kc vWc¥WyWY £WÈyWcyWY
©W¥W©¦WWyWh IhC ¤WcR ¡WWPÛh Kc?> L¨WW£W¥WWÈ ¦WZ. ø.Ac IéWZÈ : <L¼Ah, vW¥Wc £WxWW
x¦WWyW AyWc ¦WhoWwWY Lc AWyWÈR ¥WUc Kc vWc AWyWÈR Ic ©WZnWyWc IW¦W¥WY IT¨WW ¥WWoWh
Kh. ¦WhoW ITh vWh LÝT vWvIWU SW¦WRh wWW¦W Kc. vW¥WWTW äWTYTyWZÈ T©WW¦WuW
£WR§WW¦W Kc. ¡WuW §WhIhyWc IW¦W¥WY AWyWÈR ýcCAc Kc. LoWvW¥WWÈ IäWZÈ L IW¦W¥WY
yWwWY. pWuWW §WhIh AWx¦WWÅv¥WI ø¨WyW AyWc R¹y¦W¨WY ø¨WyW ¨WrrWc ¤WcR ©W¥WLc Kc.
Ac §WhIh ¡WaTW AWx¦WWÅv¥WI £WyW¨WW ¥WWoWc Kc. ¡WuW AWx¦WWÅv¥WI ø¨WyW AyWc
R¹y¦W¨WY ø¨WyWyWh ¤WcR yW ¡WWPY äWIW¦W. vW¥WWTW R¹y¦W¨WY ø¨WyWwWY vW¥Wc AWx¦WWv¥WyWc
¨WcoWUZÈ ¡WWPY yW äWIh. vW¥Wc Ac¥W IT¨WW ýAh v¦WWÈ L R¹:nW ¡WcRW wWW¦W Kc.
A¥WcXTIW¥WWÈ §WhIh ¥WWTY ¡WW©Wc AW¨Wc v¦WWTc äWÝ¥WWÈ AÈoWvW ©W¥W©¦WWAh §WCyWc
AW¨Wc Kc. ¡WvyWYAh IVcvWY Vh¦W Kc Ic vWc¥WyWh ¡WXvW Vh¥Wh ©Wcm©¦WZA§W Kc. ¡WXvW
SXT¦WWR ITc Kc Ic vWcyWY ¡WvyWY §WcX©£W¦WyW Kc. K½NWKcPWyWY ©W¥W©¦WW Kc. ˜c¥W ITYyWc
£Wc¨WSW yWY¨WP¨WWyWW ˜®yWh Kc. s¦WWTc ¤WWTvW¥WWÈ pWuWW §WhIh AWx¦WWv¥WyWh MÈPh
STIW¨WvWW AW¨Wc Kc. ¥WyWc IVc Kc, <¥WWTY I¹PÈ X§WyWY AVÃ ©WZxWY ¡WVhÄrWY Kc, vWcyWc
AyWZ©WÈxWWyW KôW ¡WWyWc

VZÈ vW¥WWTY K¼È, vW¥WWTY L TVYäW...

oW§WW¥WWÈ AcI ˜IWTyWh ©WyyWWNh K¨WWB yWYrWcwWY L¥WYyW ©WTI¨WW §WWoWY. vWcyWc KWvWY SWNY
oW¦Wh VvWh. ThäWyWYyWW MoW¥WoWWN ¨WrrWc ý¦W Ac¨WY ýcTwWY ¯WWP ¡WWPYyWc ¡WaK¦Ê WZÈ VvWZ:È <£WxWWÈ
¡WuW AÈxWWTÈZ §WWoWvWZÈ VvWZÈ. £WÈoW§WWyWh ¥WTY oW¦WWÈ Kh, IhB vWh IVh MÈnWyWW m¦WWÈ oWB
˜v¦WcI AÈäW XyWª˜WuW §WWoWvWh VvWh. yWdXªW§WyWW Kc!!?> ¡WuW vWc AW¥W £Wh§WY yW äWm¦Wh.
¥WyW¥WWÈ xWkW©Ih ¡WPÛh. vWc MP¡WwWY ¥WcByW PhT ¡WW©Wc
VLZ ©W¨WWTc L £WÈyWc ¨WrrWc rWI¥WI MTY VvWY. MÈnWyWWyWc
AW¨¦Wh. v¦WWÈ MÈnWyWWyWW £WR§Wc vWcyWWÈ ¥W¥¥WY F¤WWÈ ¥WcXPI§W rWcIA¡W ¥WWNc PhmNTyWY Ac¡WhByN¥WcyN
VvWWÈ. <¥W¥¥WY! MÈnWyWW m¦WWÈ!!?>
§Wc¨WWyWY VvWY ¡WuW MÈnWyWWyWh
¡WuW vWcAh yWdXªW§WyWW ©W¨WW§WyWh
AWoWkV VvWh Ic yWdXªW§W ©WWwWc AW¨Wc
L¨WW£W AW¡W¨WWyWW £WR§Wc ¥WhÄ ScT¨WY
vWh L L¨WZ.È AcIWR AO¨WWXP¦WWwWY
oW¦WWÈ. AW¥W vWh yWdXªW§WyWW
rWW§WvWY AW øRyWW AÈvWc yWdXªW§Wc
AWoW¥WyWyWY ˜vWY–WW¥WWÈ MÈnWyWW
ÿhxWW¨WcäW¥WWÈ IVY RYxWZÈ VvWZ:È <vWWTW
RT¨WWLc L F¤WY Vh¦W. ¡WWuWYyWW
L R¹TWoWkVh Vh¦W vWh IhB
xWZ¥¥W©W AW¨WW
o§WW©W ©WWwWc MÈnWyWW yWdXªW§WyWc Ac¨WZÈ
ThP¡WXvWyWc ¡WTuW¨WZÈ VvWZÈ,
TWpW¨Wø ¥WWxWP IThP¡WXvWyWc yWVÃ ©W¥Wø!> v¦WWTc
vWh ¥WpW¥WpWvWZÈ ©¥WWB§W AW¡Wc Ic
XR¨W©W¤WTyWh wWWI FvWTY ý¦W...
vWcyWWÈ ¥W¥¥WY ¨WrrWc ¡WPÛWÈ VvWWÈ AyWc
¡WuW Av¦WWTc vWc yWwWY. yWdXªW§WyWc äWÈIW ¡WPY, RWU¥WWÈ IéWZÈ VvWZÈ: <£WcNW! ©¯WY ThP Ic IThPyWc yWVà ¥WW¯W
IäWZIÈ IWUZÈ §WWo¦WZ.È vWcuWc IhByWc ¡úrKW IT¨WWyWW £WR§Wc ¡WXvWyWc MÈnWvWY Vh¦W Kc. vWZÈ ©WWwWc ý vWh ©WWTÈ.Z ..>
©WYxWh L ¥Wh£WWB§W ýcPÛh... wWhPY –WuWh £WWR Ic©WcN yWdXªW§WyWc ¨WxWZ oWZ©©Wh AW¨¦Wh VvWh. vWc pWÑÈ yW
¨WWoWY: <I¨WTcL –Wc¯W Ic £WVWT Vd...> yWdXªW§WyWW ¡WoW £Wh§W¨WWyWZÈ £Wh§WY ývW ¡WuW ¥W¥¥WY ¨WrrWc AW¨WY oW¦WWÈ

£WÈ

<¨Wh ©WLRW m¦WW TVc AVc©WW©W XL©W ¥WcÄ ©WT EOWyWc IW,
B£WWRvW AWdT £W-IRTc-VhäW vWhVYyWc-B£WWRvW Vd.>  ©WY¥WW£W AI£WTW£WWRY
ØyWW RTcI xW¥Wg¥WWÈ BØT¥WWÈ ©WÈ¡WauWg ©W¥W¡WguWyWY ¤WW¨WyWWyWc
¥WV²¨W A¡WW¦WZÈ Kc. ©WaSY X¨WrWWTxWWTW¥WWÈ <SyWW>yWh X©WöWÈvW Kc
Lc¥WWÈ ¡WhvWWyWZÈ AÅ©vWv¨W ¤WZ§WWB ý¦W vWc¨WZÈ ©W¥W¡WguW. AW äWcT¥WWÈ
¡WuW Ac ˜IWTyWY L ¤WW¨WyWW ¨¦WmvW ITWB Kc. ˜WwWgyWW¥WWÈ yW¥¦WW ¡WKY ýc
¥WWwWZÈ FGrWZÈ IT¨WWyWZÈ ¤WWyW TVc vWh Ac ©WÈ¡WauWg ©W¥W¡WguW yWwWY. ˜WwWgyWW¥WWÈ
(B£WWRvW) VhäW TVc¨Wh Ac ˜WwWgyWWyWZÈ A¡W¥WWyW (vWhVYyWc-B£WWRvW) Kc,
IVc¨WWyWZÈ vWWv¡W¦Wg Ac Kc Ic ˜¤WZ ¤WÅmvW¥WWÈ §WYyW wWB oW¦Wc§WW ¤WmvWyWc
AW©W¡WW©WyWY R¹XyW¦WWyWh VhäW yWwWY TVcvWh. ©WaSY RT¨WcäWh BØTyWY
¤WÅmvW¥WWÈ Ac¨WW vW§§WYyW wWB ý¦W Kc Ic AyWW¦WW©Wc L yúv¦W IT¨WW §WWoWc Kc.
äWW¦WT IVc Kc Ic AW ˜IWTyWZÈ ©WÈ¡WauWg ©W¥W¡WguW Ac L nWTY ¤WÅmvW Kc.„

X¨W

˜IYuWg

7 AhoW©N, 2011

AcN§Wc oW¥W oWUYyWc pW©WWvWW ¡WoW§Wc yWYIUY oW¦Wh
VvWh. MÈnWyWW m¦WWȦW ©WZxWY vWcyWY ¡WYO ¡WWKU
AXyW¥WcªW yWLTc vWWIY TVY VvWY.
yWdXªW§W XR¨W©W¤WT vWcyWW X£WMyWc©W¥WWÈ ¨¦W©vW TVc
Kc. ØW©W §Wc¨WWyWh ©W¥W¦W ¥WUvWh yWwWY. m¦WWTcI vWh
IW¥WyWW I§WWIh AhKW ¡WPc Kc. vWcyWh AhXS©W L¨WWyWh
©W¥W¦W yWßY ¡WuW ¡WWKh m¦WWTc STc vWc IVc¨WW¦W yWVÃ.
§WoW¤WoW AcI ¡WuW XR¨W©W vWc MÈnWyWWyWW IVc¨WW
˜¥WWuWc ©W¥W¦W©WT ¡WWKh S¦Whg Vh¦W Ac¨WZÈ £Wy¦WZÈ yWwWY.
yWdXªW§WyWW IWyW¥WWÈ AyWc ¥WyW¥WWÈ wWhPW XR¨W©W ¡WVc§WWÈyWh
MÈnWyWW ©WWwWcyWh ©WȨWWR oWZÈL¨WW §WWo¦Wh: <yWdXªW§W!
AcI XR¨W©W vWh £WvWW¨Wh ©W¥W¦W©WT ¡WWKW AW¨¦WW Vh
vWc... ¥WWTc XR¨W©W¤WT vW¥WWTY ˜vWY–WW L ITvWWÈ
TVc¨WWyWZÈ AcI AX¤W©WWXTIWyWY ¥WWSI!> vWh yWdXªW§WyWZÈ
IVc¨WZÈ VvWZ:È <¥WyWc AyWc ¥WWTY Å©wWXvWyWc ©W¥WL¨WWyWY IhXäWäW
IT... AyWc ˜vWY–WWyWY ¡WuW AcI ¥Wý Vh¦W Kc.>
<¥WWTc ¡WTu¦WW ¡WVc§WWÈ vW¥WyWc ©W¥WL¨WWyWY LÝT
VvWY...> ¡WuW AW¨WZÈ ¥WyW¥WWÈ £Wh§WYyWc MÈnWyWWAc IéWZÈ
VvWZÈ: <˜vWY–WWyWY ¥Wý Vh¦W vWc¥WWÈ ©WÈ¥WvW ¡WuW...

K¯WY X¨WyWW

rWW§W¨WWyWZÈ yWwWY

¦WZ¨WWyWY¥WWÈ ¨WT©WWRyWY
LZRY L ¥Wh©W¥W AW¨WY
ý¦W Kc. s¦WWTc <£Wc
LuW> ¨WrrWc AcI K¯WY
<¡WaTvWY> wWB TVc Kc.

yWW

yW¡WuW¥WWÈ ¨WT©WWR ¨WT©WvWh Vh¦W
v¦WWTc K¯WYyWY LÝT ¡WPvWY yWwWY.
Ac ¨W¦Wc vWh yWWoWWxWPÂoW äWTYTc, nWZ§§WW
¥WWwWc ¨WT©WWR¥WWÈ FKUIaR IT¨WWyWY
Vh¦W Kc. ¡WKY ¦WZ¨WWyWY¥WWÈ ¨WT©WWRyWY
LZRY L ¥Wh©W¥W AW¨WY ý¦W Kc.
s¦WWTc <£Wc LuW> ¨WrrWc AcI K¯WY
<¡WaTvWY> wWB TVc Kc. ¥WWwWc ¨WT©WWR
MÃIWvWh Vh¦W. £Wc äWTYT K¯WY yWYrWc
yWøI AW¨WY oW¦WWÈ Vh¦W... Ac ¥Wh©W¥W
K¯WY yWYrWc ¡WuW ¤WÃý¨WWyWY ¥Wh©W¥W
Vh¦W Kc. ¡WKY Ac¨WY EG¥WTyWZÈ V¨WW¥WWyW
AW¨WY ý¦W Kc Ic ¨WoWT ¨WT©WWRc ¡WuW
K¯WYyWY LÝT ¡WPc Kc. Ac EG¥WTc K¯WY ¥WW¯W
¨WT©WWRwWY L £WrWW¨WvWY yWwWY, vWPIh §WWoWc vWh vWcyWY
©WW¥Wc ¡WuW T–WuW AW¡Wc Kc AyWc rWW§WvWWÈ-rWW§WvWWÈ
pWaÈNuW¥WWÈwWY ©WNWIW yWYIUc vWh £WÈxW K¯WY
NcIuW§WWIPY ¡WuW £WyWY äWIc Kc.
K¯WYyWh E¡W¦WhoW m¦WWTwWY wW¦Wh vWc X¨WäWc
R¹XyW¦WW¤WT¥WWÈwWY LZRY LZRY X¨WoWvWh ¥WUY AW¨Wc
Kc. vWc X¨WäWc AW¡WuWc v¦WWÈ KcI ¥WVW¤WWTvWyWW
IWUwWY AcI IwWW ýuWYvWY Kc. AW IwWW ˜¥WWuWc
K¯WYAhyWY yWYrWc F¤Wc§WW PWpWZAhyWZÈ XrW¯W
¡WTäWZTW¥WyWW X¡WvWWø L¥WRXoyW xWyWZX¨WgàW¥WWÈ ¡WuW ¥WWTW XrW²W¥WWÈwWY nW©WvWZÈ yWwWY. AcI ¨WT©WWRY
¡WWTÈoWvW VvWW. Ac¥WyWY ¡WvyWY TcÑIW Ac¥WyWW vWTS ©WWÈLc £Wc ˜c¥WY ¥WTYyW §WWBy©WyWW RXT¦WWyWY ¡WWUc
AcN§Wh £WxWh ¤WÅmvW¤WW¨W xWTW¨WvWY VvWY Ic AcI L K¯WY AhQYyWc £WcOWÈ VvWWÈ. ¨WT©WWR TVY oW¦Wh
L¥WRÅoyWAc KhPc§WZÈ RTcI vWYT xWTvWY ¡WT ¡WPc vWc ©WWwWc VvWh KvWWÈ Ac¥WuWc K¯WY £WÈxW ITY yWVhvWY.
L Ac vWYTyWc E¡WWPY §WW¨WvWY. AcI¨WWT L¥WRÅoyWAc ¡W§WU¨WWyWZÈ ¥WW¯W ¨WT©WWR¥WWÈ L m¦WWÈ Vh¦W Kc!
KhPc§WW AcI vWYTyWY ¡WWKU Ac RhPvWY oWB, ¡WTÈvWZ
X¨WäWW§W ¤WWTóWLyWY AcI XS§¥W Kc: <£§Wa
TWvW ¡WPY v¦WWÈ ©WZxWY ¡WWKY AW¨WY yWVÃ. L¥WRÅoyWAc A¥£Wkc§WW.> 2007¥WWÈ XT§WYM wW¦Wc§WY Ac XS§¥W
AcyWc ¡WWKY AW¨WvWWÈ ¥WhP¹È Ic¥W wW¦WZÈ vWc¨Wh ˜ê ¡WaK¦Ê Wh TÅ©IyW £WhyPyWY Ac L yWW¥WyWY yW¨W§WIwWW ¡WTwWY
v¦WWTc TcÑIWAc LuWW¨¦WZÈ Ic ©Wa¦Wg óWTW ScÄI¨WW¥WWÈ £WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. ¡WVWPY X¨W©vWWTyWW AcI
AW¨WvWW A©WéW vWW¡WyWc §WYxWc AcyWc ¡WWKY AW¨WvWWÈ yWWyWIPW oWW¥W¥WWÈ AXoW¦WWT ¨WªWgyWY oWTY£W KhITY
X¨W§WÈ£W wW¦Wh. vWc ©WWȤWUYyWc L¥WRÅoyW ©Wa¦Wg ¡WT X£WXyW¦WW ¡WW©Wc £§¦Wa TÈoWyWY K¯WY AW¨Wc Kc.
ÿhXxWvW wW¦WW AyWc Ac¥WuWc ©Wa¦Wg ¡WT vWYT KhP¨WWyWY X£WXyW¦WWyWW ©WÈR¤Wg¥WWÈ Ac ©WZRÈ T K¯WY AcyWW¥WWÈ TVc§WY
vWd¦WWTY ITY. AWwWY oW¤WTW¦Wc§WW ©Wa¦WgR¨c Wc R¦WW ¥WWNc £WWU©WVL ¨úX²WAhyWc ¨¦WmvW ITc Kc. ¥WW¯W X£WXyW¦WW
˜WwWgyWW ITY AyWc AcI E¡WW¦W
L yWVÃ, AWnWZÈ oWW¥W vWc K¯WY
©WarW¨¦Wh. Ac¥WuWc L¥WRÅoyWyWY
¡WWKU pWc§WZÈ £WyWc Kc. Ac L
¡WvyWY TcÑIWyWc AcI K¯WY AW¡WY.
oWW¥W¥WWÈ rWWyWZÈ QW£WZÈ rW§WW¨WvWW
LcwWY Ac s¦WWTc ¡WXvWAc KhP§WZÈ
yWÈRYXIäWhT yWW¥WyWW ˜WdQ ¥WWuW©WyWc
vWYT §Wc¨WW ý¦W v¦WWTc K¯WY
X£WXyW¦WWyWY K¯WY ¥WWNc §Wh¤W ýoWc
AhQYyWc ©Wa¦WgyWW vWW¡WwWY T–WuW
Ac IhB XV©WW£Wc vWc K¯WY
Pº£WIY Kc¥WcU. ¨W¨WW
¥WcU¨WY äWIc. oWkY©W¥WWÈ B©WZ
¥WWoWc Kc. Ac ¥WWNc AcyWW
¡WVc§WWÈyWY rWhwWY ©WRY¥WWÈ v¦WWÈyWY
¨WYyWcäW AÈvWWuWY £WxWW ˜¦WvyWh XyWªSU ý¦W Kc,
ScäWyWc£W§W ©¯WYAh K¯WYyWh
¡WKY Ac K¯WYyWY rWhTY ITW¨Wc Kc.
E¡W¦WhoW ITvWY vWc¨WW E§§WcnWh ¥WUc Kc. ˜WrWYyW £§¦Wa K¯WYyWc §WW§W TÈoWwWY TÈoWY Rc Kc AyWc §WhIh¥WWÈ
Th¥W¥WWÈ ¡WuW ˜XvWÅ×vW ¥WXV§WWAhyWW XäWT ¡WT K¯WY ¡WhvWWyWY ˜XvW×W L¥WW¨W¨WWyWh ˜¦WvyW ITc Kc. Kc¨WNc
AhQWPYyWc RW©WYAh rWW§WvWY vWc¨WWÈ ¨WuWgyW ¥WUc Kc. vWW¡W AcyWY rWhTY ¡WIPWB ý¦W Kc. AW XS§¥W¥WWÈ K¯WY
AyWc ¨WT©WWRwWY T–WuW ¥WcU¨W¨WW ¥WWNc wWvWW K¯WYyWW óWTW £WWUIyWW I§¡WyWWLoWvWyWY ¨WWvW vWh nWa§Wc Kc
E¡W¦WhoWyWY ©WWwWc©WWwWc vWcyWY ©WWwWc ýcPW¦Wc§WY ScäWyWyWY ¡WuW ©WWwWc©WWwWc ¤WWdXvWIvWW ¡WWKU pWc§WW £WyWvWW
¡WTÈ¡WTW ¡WuW KcI ˜WrWYyW ©W¥W¦WwWY rWW§WY AW¨Wc Kc. ¥WWuW©WhyWY ¨úX²W AyWc AcyWY ¡WhIUvWWyWc ¡WuW
¥WZ£È WB¥WWÈ TVcvWh ¥WWuW©W rWh¥WW©WZ £Wc©Wc vWc ©WWwWc ˜vWYIWv¥WI TYvWc ¨WuWY §Wc¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc.
L ¡WhvWWyWY ©WWwWc K¯WY §WYxWW X¨WyWW pWTyWY £WVWT
K¯WYyWZÈ K¯WY¡WÑÈ Ac ¡W¨WyWyWW ýcTwWY IWoWPh
yWYIUvWh yWwWY. IB pWPYAc ¨WT©WWR vWaNY ¡WPäWc vWc £WyWY ý¦W yWVà v¦WWÈ ©WZxWY L NIc Kc. ýcIc AW§£WNe
IVc¨WW¦W yWVÃ. VZÈ ¥WZÈ£WB¥WWÈ TVcvWh VvWh v¦WWTc TW§S yWW¥WyWW IX¨WyWc vWaN§c WY K¯WY ¡WT X¨WØW©W Kc.
RTThL ¥WWTY AhXS©W ¡WVhÄrW¨WW rWrWgoWcNyWW Tc§W¨Wc Ac¥WuWc Ac¥WyWY <¥WW¦W A¥£Wk§c WW> yWW¥WyWY IX¨WvWW¥WWÈ
©NcäWyW¥WWÈwWY £WVWT yWYIUY wWhPY ¨WWT F¤Wh §Wn¦WZÈ Kc:
TVcvWh. ©NcäWyW¥WWÈwWY £WVWT yWYIUvWWÈ L SNWSN
<K¯WY vWaNY oWB Vh¦W vWh ¡WuW Ac AW¡WuWyWc
nWa§W¨WW §WWoWvWY ©WcÄIPh K¯WYAhwWY ©WýgvWZÈ üä¦W ¨WT©WWRwWY wWhPWpWuWW vWh £WrWW¨Wc L Kc!> K¯WY X¨WyWW
ýc¨WWyWY £WVZ ¥Wý AW¨WvWY. AcI©WWwWc FpWPvWY rWW§W¨WWyWZÈ L yWwWY-K¯WYAc ¥WW¯W xWhxW¥WWT ¨WT©WWRyWc
K¯WYAh¥WWÈ ¥WyWc ø¨WyWyWh X¨WXäWÖ §W¦W ©WȤWUWvWh. L MY§W¨WWyWh yWwWY VhvWh, ¨WT©WWRyWWÈ NY¡WcNY¡WWÈyWc
AcI ¨WWT rWÈPYoWQ¥WWÈ xWhxW¥WWT ¨WT©WvWW ¨WT©WWR MY§W¨WWyWWÈ Vh¦W Kc.„
¨WrrWc ©¥WäWWyW¥WWÈ ©WUoWvWY XrWvWWyWY ©WW¥Wc

<yWdXªW§W! AcI XR¨W©W vWh £WvWW¨Wh
©W¥W¦W©WT ¡WWKW AW¨¦WW Vh vWc... ¥WWTc
vW¥WWTY ˜vWY–WW L ITvWWÈ TVc¨WWyWZÈ...
RTcI £WW£WvWyWY AcI ¥W¦WWgRW Vh¦W
Kc. RºxW A¥úvW ©W¥WWyW Kc ¡WuW ¨WxWWTc
¡WPvWZÈ §Wc¨WWB ý¦W vWh vWcyWc McT wWvWWÈ ¨WWT yWwWY
§WWoWvWY...> MÈnWyWWyWZÈ IVc¨WZÈ yWdXªW§W £WTW£WT ©W¥WLvWh
VvWh AW¥W KvWWÈ vWcuWc ¨WWvWyWc NWUY AyWc ¨WWUY
§WYxWY VvWY.
V¨Wc yWdXªW§W X¨WäWWU RY¨WWyWnWÈPyWY
¨WrrWc F¤Wh Kc. vWcyWc äWZÈ IT¨WZÈ ©WaMvWZÈ yWwWY.
wWW¦W Kc Ic V¥WuWWÈ m¦WWÈIwWY MÈnWyWWyWh Ý¡WWyWY
pWÈNPY Lc¨Wh ©¨WT ˜oWNäWc, ¡WuW I¥WWyWcwWY vWYT K½NY
oW¦WZÈ VvWZ.È
RTcI ¨¦WÅmvWyWc ˜v¦WcI XR¨W©Wc ¡WT¥WWv¥WW
XLÂRoWYyWW ¥Wh£WWB§W¥WWÈ rWh¨WY©W I§WWIyWZÈ Iº¡WyW
XTrWWLg ITc Kc. ©W¨WW§W Kc ¥WUc§WW ©W¥W¦WyWh m¦WWÈ, Ic¨WY
TYvWc E¡W¦WhoW AyWc ©WRÊE¡W¦WhoW IT¨Wh vWcyWh. ¡WhvWc
NWB¥WyWZÈ ¥WcyWcL¥WcyN ITY yW äWm¦Wh, MÈnWyWWyWc £WxWZÈ
L AW¡WY äWm¦Wh ¡WuW ©W¥W¦W yW AW¡WY äWm¦Wh. ¡WuW
V¨Wc ¡W©vWW¨WWyWh IhB AwWg yWVhvWh.
¥W¥¥WY vWcyWY ©WW¥Wc AW¨WYyWc F¤WWÈ TéWWÈ vWc £WxWZÈ

ýuWc Kc ¡WuW IäWZÈ L
£Wh§W¨WW vWd¦WWT yWwWY. ¥WW¯W yWLTyWW ©WÈIvc W óWTW IVc
Kc: <NWB¥W ¨Wc©N yW IT AyWc... vWc MP¡WwWY
£WcPÝ¥W¥WWÈ AW¨¦Wh. ¤W¨¦W ©Wý¨WN¨WWUh Ý¥W ˜wW¥W
¨WnWvW ¤WcIÄ WT AyWc ©WW¨W äWZªI §WWo¦Wh. wW¦WZÈ Ic V¥WuWWÈ
MÈnWyWW AW¨WäWc, ¨Wc§WyWY Lc¥W ¨WÃNUWB ¨WUäWc AyWc
¥WhÄ ¡WT vWcyWW ¤WYyWW IcäWyWc SÂoWhUY MYuWW AyWc
yWWLZI ©¡WÈRyWhwWY vWyW-¥WyWyWc ˜c¥WwWY vWT£WhU ITY
AyWZ©WÈxWWyW KôW ¡WWyWc

¤WWªWW AÈoWkcø : äW£Rh AW¡WuWW
LASCAR
ýc¨WW ¥WUc Kc. ©Wdy¦W vWwWW ©WdXyWI ¥WWNc ¨W¡WTWvWW §WäIT AyWc §WäITY
AW ¨W¡WTWvWh
äW£Rh ¡WTwWY ¡WhN¹og WYM ¤WWªWW¥WWÈ AW äW£R A¡WyWW¨WW¦Wh. ©W²WT¥WY ©WRY¥WWÈ
Lc AW¡WuWW AÈoWkø
c ¥WWÈ AW äW£R ¨WVWuW ¡WT IW¥W ITvWW nW§WW©WY ¥WWNc

AÈoWkø
c ¥WWÈ AW ©¡WcX§WÈoW ©WWwWc ©¨WYIWTW¦Wh. AcI ©W¥W¦Wc vWh¡WnWWyWWyWW ¥WRRyWYäW ¥WWNc
§WäITY yWW¥W ˜¦WhoW ITWvWZÈ VvWZÈ AyWc Ac <oWyW §WW©IT> IVc¨WWvWh VvWh. ©Wdy¦W¥WWÈ ¨W¡WTWvWZÈ
AW yWW¥W ¡WhN¹og WYMc ¡WhvWWyWW yWWdIWRUyWW ©WW¥WWy¦W nW§WW©WY ¥WWNc ©¨WYIW¦WZ.f vWc ©W¥W¦Wc
¡WhN¹og WYMyWZÈ ¨WrWg©¨W RXT¦WW ¡WT ¨WxWWTc Vh¨WWwWY yWWdIWRU L Ac¥WyWZÈ ¥WZn¦W äW©¯W VvWZ.È
¦WZTh¡WyWY RTcI ©W²WWAc yWWdIWRUyWY vWWIWvW ¡WT L ¤WWTvW¥WWÈ ˜¨WcäW I¦Whg VvWh. AW¡WuWc
v¦WWÈ ¡WW¦WRUyWW ©WW¥WWy¦W ©WdXyWI ¥WWNc ¨W¡WTWvWh §WäITY äW£R AÈoWkø
c ¤WWªWWAc A¡WyWW¨WY
§WYxWh. X£WkXNäWTWLyWW Ac XR¨W©WhyWY ¦WWR Ý¡Wc AWLc ¡WuW o¨WWX§W¦WT yWøIyWZÈ AcI äWVcT
§WäIT yWW¥WwWY AhUnWW¦W Kc.„