1.

PENGGABUNGJALINAN
- proses menggabungkan beberapa kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran. Tujuan Strategi Penggabungjalinan
y y y y

Beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Menjadikan bentuk pengajaran lebih menarik dan bermakna. Membolehkan suasana pembelajaran lebih berkesan. Boleh mewujudkan pelbagai aktiviti dan melibatkan lebih ramai murid

Bentuk penggabungjalinan
y y

Penggabungjalinan kemahiran dalam satu mata pelajaran ( bahasa ).Sekurang-kurangnya 2 kemahiran. Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran.

Penggabungjalinan dalam Satu Mata Pelajaran ( bahasa )
y y y y

Kemahiran mendengar. Kemahiran bertutur. Kemahiran membaca. Kemahiran menulis * Melibatkan sekurang-kurangnya 2 kemahiran

Contoh pengabungjalinan aspek kemahiran bahasa dalam P&P Bacaan : membaca senyap Lisan : latihan kefahaman - soal jawab - latihan tatabahasa ( dilakukan secara tidak langsung) - memberi pendapat Bertulis : latihan kefahaman

2. PENYERAPAN
-Proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, nilai murni, kemahiran berfikir dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.

Bentuk Penyerapan 1. Penyerapan isi mata pelajaran lain dalam mata pelajaran bahasa.

-Memberi peluang kepada murid mengembangkan minat. sifat ingin tahu. Contoh: Dalam PP bahasa. namun murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural. 4. 5.ialah aktiviti-aktiviti tambahan kepada aktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan di dalam atau di luar darjah. PEMULIHAN . -diberi kepada kumpulan murid yang telah mencapai taraf yang memuaskan/telah menguasai kemahiran asas. bakat kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. Pencapaian pembelajaran murid-murid ini biasanya di bawah tahap pencapaian yang sepatutnya.y y satu strategi untuk menyerapkan isi pengetahuan daripada beberapa mata pelajaran ke dalam satu mata pelajaran lain. . kumpulan dan masyarakat. sikap berdikari. 2. Dalam P&P. Ia melibatkan murid-murid yang lambat. isi pengetahuan daripada mata pelajaran Sains dan Kesihatan diserapkan seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran bahasa. iaitu mereka yang lembab mencapai pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak yang lain.Penilaian merupakan satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi memperoleh maklumat yang berguna dalam menentukan sesuatu prestasi. Penyerapan Nilai y y Nilai murni dan semangat kewarganegaraan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. -Mengandungi unsur-unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. daya kreativiti.Koh Boh Boon (1982): Pendidikan pemulihan adalah lebih terbatas dan lebih khusus sifatnya kerana ia bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran. 17 nilai yang perlu diserapkan dalam P&P 3. walaupun penyerapan dilakukan secara sedar dan terancang. -dilakukan semasa murid-murid lain masih berada dalam proses pembelajaran ke taraf yang diperlukan/menguasai kemahiran asas. PENILAIAN . PENGAYAAN .

kemahiran belajar cara belajar. Penyerapan Dalam pengajaran Bahasa Melayu. pemulihan dan penilaian. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. bakat. sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. dan minat. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kemahiran dapat digabungjalinkan. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. b. kajian masa depan boleh diserapkan. c.Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menekankan konsep penggabungjalinan. nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. keupayaan. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Pengayaan Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. Pemulihan . Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. pengayaan. Melalui proses ini. a. unsur ilmu. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Bahan seperti bahan bacaan tambahan. d. penyerapan. kad.

Oleh itu. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. . carta. e. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran.Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. alat permainan. bahan maujud. dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful