1.

Пресметај :
468 532
+ 121 179
__________

568 329
+ 87 246
________

548 692
- 332 984
_________

282 078
- 71 921
_______

56 789
+ 12 369
________

2. ( 752263 + 13 245) – 4938 =
( 235 642- 18 372) + 352 189 =
250 495- (22 460 + 16 744) =
3.Реши ги равенките:
12 174+ х =21 749

463 150- х =12 369+ 4158

х- 35 284= 48 716

4. Од еден расадник биле купени 18 560 ружи. Останале 28 145. Колку ружи имало во расадникот на
почетокот?
Р: ________________________________________________________________
О:
5. Збирот на броевите 214 562 и 7 436 намали го за најголемиот петцифрен број!
Р: ______________________________________________________________
6. Во една фабрика за чевли во текот на една година биле произведени 87 968 пара чевли. Од нив 20 750
пара биле машки а 19 739 пара женски чевли.Остатокот биле детски чевли. Колку пара детски чевли
произвела фабриката таа година?
Р._____________________________________________________________________________________
О:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful