¿jQ—¡Ÿ»¸d ‡dh—dG ¼YO QƒWEG Ô

I—Yƒ¡•ÙG Šƒ„¸W «G—jEG ÛEG ò¸eƒ©ˆÙG ÄY—J IQƒŽˆdG IQGRh
02¢U

EL MASSA

‡Çcƒ```¡•eEG

ŠhRƒÙG ¿e ¿W °dCG 240 OGñˆ¡SG
2011 Ô ¿j›¾„dG ¿e ¿W °dCG 30h

Qƒ£aEÕG

½›ˆ¸J ·G™WƒfÄ¡S
OÄ`` ` bÄdG ñ`` ` ` `aĈH

19,51

·ƒ¡•eEÕG
04,10

‡``ǾWh ‡``jQƒ``„NEG ‡``ÇeÄ``j

°¸e ¢SQ—J ‡eĵ×G
¹„²ÙG «Ä„¡SCÕG ¿jRƒ„ØG

02¢U

‡ÇdƒŽ©ˆ¡SG ŠGAG™LEG ³Ç„£ˆd ™¡ NCÕG AÄ¡ dG Ų¸ˆJ ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe

È¡Sƒ¡SCÕG …¸£ÙG
’`` ` ` H™dG ¢žeƒ``g
03¢U

°Ç¡TQCÕG ¿e IQÄ¡U

ÂJ˜¯f ¹N—J °dCG 22 ¿e ícCG
Àƒ¡ eQ ‡jG—H ˜¾e ‡„bG™ÙG ’dƒ¡Ÿe

™j™Ðh ƒjQƒÎ îÞ 539 ³¸Z
‡¯dƒ`` ß ™`` ` ` ¡ Þ 4717
03¢U

ƒÁˆ»¡U ¿Y •™”J ‡ÇH™©dG ‡©eƒÖG
ƒjQÄ¡S Ô •G—MCÕG AGREG I™e ºhCÕ

ˆHQƒ²e ¿Y ªaG—j —¡SCÕG
«ƒ``¡VhCîd É—¡Ÿˆ¸d
10¢U

03¢U

É™¡ŸÙG ȸ``gCÕG †Q—e
’`` j™¡•ˆdG ¢VQƒ`` ` ` ` ©j
OÄ`` ` `Ç©¡•d ÈFƒ`` ` Á¾dG
24¢U

™FGh—dGh Šƒj—¸„dG ‡aƒµd AƒÙG ºƒ¡ŸjEG ±—ÁH

‡»¡Uƒ©dƒH ÃÇe æG›N RƒâEG
¹„²ÙG 黈„¡S ¿e ‡jG—H

09¢U

www.el-massa.com ‰ÇfëfÕG ŸY ªbÄÙG info@el-massa.com :æhëµdEÕG —jédG •O 10 ¿»‹dG 4405: O—©dG - ½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄÙG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ò¾KEÕG

•—````````````````````×G

2

†ƒ„¡ždG ¹Ç¬¡žJ ¼Y—d ‡Ç¾WÄdG ‡dƒcÄdG

¿jQ—¡Ÿ»¸d ‡dh—dG ¼YO QƒWEG Ô

ƒÁdÄ„b Ó òdhƒ²ÙG †ƒ„¡ždG Šƒ¯¸e ¹c

I—Yƒ¡•ÙG Šƒ„¸W «G—jEG ÛEG ò¸eƒ©ˆÙG ÄY—J IQƒŽˆdG IQGRh

¿e ÉCG ¢ a™j Ú ÂfCG ,—MCÕG ¢•eCG ,†ƒ„¡ždG ¹Ç¬¡žJ ¼Y—d ‡Ç¾WÄdG ‡dƒcÄdG ŠOƒaCG
‡dƒcÄdG AG™LEG QƒWG Ô ¥ƒ¡ž¾H ½ƒÇ²dG Ô ò„ZG™dG †ƒ„¡ždG òdhƒ²ÙƒH ‡¡UƒØG Šƒ¯¸ÙG
.G™NDÄe ÂdhG—J Ó ƒe ¢•µY
Aƒ²ˆfÕG ‡¾Ö '' ÀCG ܃eR OG™e —Ç¡•dG ‡dƒcĸd ½ƒ©dG ™j—ÙG —cCG ¢UÄ¡ŸØG G˜g Ôh
«h™¡že …Mƒ¡U †ƒ¡žd ¥ƒ¡žf «h™¡že °¸e ÉCG ¢ a™J Ú ªjQƒ¡žÙG ¹jÄÒh ‡²aGÄÙGh
(•Gh) .''IOƒ¯ˆ¡SÕG ¥h™¡žd …ÇŽˆ¡•j ‡dƒcĸd
¹²¾dG ºƒÝ Ô ¥ƒ¡žf ¹c ÀCG ÛEG Qƒ¡TCGh
ÀCÕ ''2011 ‡ù¾ù ¡S ºîùùN Âùùd —ùùM Åùù¡ŸbCG -ùù¸ù H''
G˜g ¿e òdhƒ²ÙG †ƒ„¡ždG IOƒ¯ˆ¡SG ¢Ÿ¡ŸM
ÛEG Gñ¡že ‡¾¡•dG ØÁd ''ƒgRhƒÎ Ó'' ¥ƒ¡ž¾dG
''ÂLÄj'' QƒWEÕG G˜g Ô ÂYG—jEG ¼ˆj …¸W ¹c ÀCG
.i™NG ŠƒWƒ¡žf Ä‘f
‡dƒcĸd ‡Çdƒ»LEÕG ‡¸Ç¡Ÿ×G ¢Ÿ”j ƒ»Çah
Ô «h™¡ždG ˜¾e †ƒ„¡ždG ¹Ç¬¡žJ ¼Y—d ‡Ç¾WÄdG
܃eR —Ç¡•dG Qƒ¡TCG 1997 ‡¾¡S …ÇJëdG G˜g
I™¬¡Ÿe ‡¡•¡SDÄe 151^298 Aƒ¡žfEG Ó ÂfCG ÛEG
‡Kî‹dG ƒÁ¬Ç¡ŸH ‡dƒcÄdG QƒWEG Ô ½ÄÇdG —×
‡ùdƒùcÄùdG-ºhƒù²ùe) ‡ù‹ù¸ù‹ÙG ‡ù¬ù Çù ¡ŸdG ƒùù»ù Çù ¡SÕ
ÈùˆùdG (¶¾ùH-†ƒù„ù¡ždG ¹ùÇù¬ù¡žJ ¼ùY—ùd ‡ùÇù¾ùWÄùdG
.¹¬¡T …¡Ÿ¾e 418^923 ³¸”H ‰‘»¡S
I™¬¡ŸÙG Šƒ¡•¡SDÄÙG «Ä»Ý ¢Sƒ¡SCG ŸYh
ƒÁ¾e ‡€ÙƒH 95 ÀEG ܃eR —Ç¡•dG ºƒb ICƒ¡ž¾ÙG
‡¡•¡SDÄùe 6^000 Äù‘ùf ƒù»ù¾ùÇùH ''‡ù‘ùLƒùf'' ‰fƒùc
‰¯ùùbÄùùJ ƒùùeEG ƒùùÁù ˆù dƒùùM …¡•M ¹ùùc ‡ùùÇù ²ù „ù ˆÙG
Ô ™NƒJ hCG ŠƒHÄ©¡U ‰ÁLGh hCG ƒÁJƒWƒ¡žf
.¢Vh™²dG —j—¡•J
’ù¾ùe Ô ‡ùdƒùcÄùùdG ‡ùù¡ŸM ÀEG ºÄùù²ù j ’ùù¡VhGh
ŠQ—b òdhƒ²ÙG †ƒ„¡ž¸d I™¡•ÇÙG ¢Vh™²dG
¹Hƒ²e Qƒ¾jO QƒÇ¸e 79`H È¡VƒÙG ÀGÄL 30 Ô
53,5h ·Äù¾ù„ù¸ùd ‡ù„ù¡•¾ùdƒùH Qƒù¾ùjO QƒùÇù¸ù e 242,8
‡Çù¡Ÿ”ù¡ždG ‡ù»ùgƒù¡•ÙG QƒùWEG Ô Qƒù¾ùjO QƒùÇù¸ùe
.¢V™²¸d ’¡T뻸d
‡ù»ùÇù²ùdG ‰¬ù¸ùH ´ƒù²ù‘ùˆù¡SÕG ¢•¯ùùf ºîùùNh
151^298 Aƒ¡žfEG ‡Ç¬H Qƒù»ù‹ùˆù¡Sîùd ‡ùÇùdƒù»ùLEÕG
.Qƒ¾jO QƒÇ¸e 375,3 I™¬¡Ÿe ‡¡•¡SDÄe

òH IéØG ºOƒ„J ¢V™¬H
¶¸Áˆ¡•ÙG ‡jƒ»M ŠƒÇ©»L

‡µ„¡T Aƒ¡žfEG «h™¡že
‡ÇfhëµdEG ‡Ç¾Wh
‡µ„¡T Aƒ¡žfEG IQƒŽˆdG IQGRh ½›ˆY
‡jƒ»M ŠƒùÇù©ù»Ö ‡ùÇùfhëµùdEG ‡ùÇù¾ùWh
¹²fh IéØG ºOƒ„J ¢V™¬H ¶¸Áˆ¡•ÙG
‡ÇfhëµùdEG ‡ùHGÄùH ºîùN ¿ùe ‡ùH™ùŽùˆùdG
ƒ»„¡•M ¢V™¬dG G˜Ád ƒ¡ŸÇ¡ŸN ‰©¡Vh
—ùù Çù ù¡•dG «ƒùù £ù ù²ù ùdG ™ùù ùjRh ¢•eCG ¿ùù ù¸ù ù YCG
.IOƒH ¿H ů£¡Ÿe
¿Y °¡žµdG ÀCG IQGRĸd ÀƒÇH ’¡VhCGh
ÉQhƒ¡žJ Aƒ²d ºîN Àƒc «h™¡žÙG G˜g
ŠƒùùÇù ©ù »ù L ªùùe IOƒùùH ¿ùùH —ùùÇù ¡•dG ªùù»ù ùL
.¶¸Áˆ¡•ÙG ‡jƒ»M
Øùùg ™ùùjRÄùùdG ƒùù YO Qƒùù WEÕG G˜ùù g Ôh
—Ç¡T™J OÄÁL ‡¸¡UGÄe'' ÛEG ŠƒÇ©»ÖG
ºîùù N ¿ùù e ™ùù ùFG›ÖG Ô ·îùù ùÁù ù ˆù ù ¡SÕG
òµ¸Áˆ¡•ÙG ªe ÉQGÄÖG ƒÁ¸»Y °Ç‹µJ
•ùùeG™ùùH °ùù ¸ù ùˆß Ô ‡ùù »ù ùgƒùù ¡•ÙG G˜ùù ch
Ô ‡ùùcQƒùù¡žÙG ÛEG ‡ùùaƒùù ¡VEÕƒùù H ''IQGRÄùù dG
›ÇùM Äùg ɘùdG ªùj™ù¡•dG QG˜ùfEÕG ½ƒù¦ùf''
.''IQGRÄdG iĈ¡•e ŸY …j™ŽˆdG
ÀCG ™ùùjRÄùùdG —ùùcCG Aƒùù²ù ¸ù dG ŠGP ºîùù N
¿e ¹c ¢•Ç¡SCƒˆH ‡¡UƒØG ŠGñ¡ ‘ˆdG
Qƒ£NCG ¿e ‡jƒbÄù¸ùd ‡ùÇù¾ùWÄùdG ‡ùdƒùcÄùdG
‡jƒ»× ȾWÄdG ¢•¸óGh ·îÁˆ¡SÕG
ƒùùXÄùù‘ù ¸ù e ƒùùe—ùù²ù J ±™ùù©ù J ¶¸ùùÁù ùˆù ù¡•ÙG
.ÀƒÇ„dG °Ç¡ j

«Äù»Ý Åù¸ù Y ‡ùù²ù aGÄÙG ‰Ò ÂùùfCG ™ùùc˜ùùjh
†ƒùù „ù ù¡žd Šƒùù Wƒùù ¡žf «h™ùù ¡že °ùù ¸ù ùe 108573
Ó «h™¡že 333705 òH ¿e ªjQƒ¡že †ƒ‘¡UCG
2011 ºhCÕG Èùù ù ¡SG—ùù ù ¡•dG ºîùù ù ùN Âùù ù ùYG—ùù ù ùjG
.(ÀGÄL-ȯfƒL)
ÀCG ºhDÄ¡•ÙG ¢•¯f ’¡VhCG i™NCG ‡ÁL ¿e
ƒÁǸY ‡²aGÄÙG ¼ˆJ Ú ÈˆdG Šƒ¯¸ÙG ¿e GA›L
i™NCG ŠƒWƒ¡žf Ä‘f ''ƒÁÁÇLÄJ IOƒYEG'' ‰Ò
´Ä¡Sh ȾWÄdG Oƒ¡ŸˆbÕG ŠƒÇLƒ× …ÇŽˆ¡•J
Šƒ¡•¡SDÄÙG ‡jQG™»ˆ¡SG Àƒ»¡V ±—ÁH ¹Ç¬¡žˆdG
.I™¬¡ŸÙG
Øùù ù ù g ÀEƒù ù ù ùa ºhDÄù ù ù ù ¡•ÙG ¢•¯ùù ù ù ùf …¡•Mh
•eƒf™H QƒWG Ô •Q—¾J ‡ÇÁÇLĈdG ŠGAG™LEÕG
†ƒ„¡ždG ¹Ç¬¡žJ ¼Y—d ‡Ç¾WÄdG ‡dƒcÄdG ‡²aG™e
ªjQƒ¡že †ƒ‘¡UCG †ƒ„¡ždG I—Fƒ¯d ª¡Vh ɘdG
.ŠƒWƒ¡ž¾dG
†ƒ„¡ždG ÂÇLÄJ Ô ‡dƒcÄdG ±—g ¹‹»ˆjh
Aƒù¾ù„ù dG ŠƒùùWƒùù¡žf Äùù‘ù f ªùùjQƒùù¡žÙG †ƒùù‘ù ¡UCG
É™‘„dG —Ç¡ŸdGh É™dGh ‡ÇeÄ»©dG ºƒ¬¡TCÕGh
…ÇŽˆ¡•J ȈdG ŠÕƒóG ÉCG É™dGh ‡MƒÇ¡•dGh
Àƒùù»ù ¡V ±—ùùÁù H Èùù¾ù WÄùùdG Oƒùù¡ŸˆùùbÕG …¸ùù£ù d
ÀľWGÄÙG ƒgCƒ¡žfCG ȈdG ‡¡•¡SDÄÙG ‡jQG™»ˆ¡SG
.†ƒ„¡ždG
ÀCG ÛEG ܃eR —Ç¡•dG Qƒ¡TCG i™NCG ‡ÁL ¿e
†ƒù‘ù¡UCG †ƒù„ù¡ždG Šƒù¯ù ¸ù e ‡Öƒùù©ù eh ‡ùù¡SGQO
O—ùùY ÀCGh ¹ùùMG™ùùe I—ùùY éY ™Ò ªùù jQƒùù ¡žÙG
¿e ¼Z™dƒH GQÄ£J ±™Y ‡YOÄÙG Šƒ¯¸ÙG
.—M Å¡ŸbCG ÛG ‡Öƒ©ÙG ºƒLG ¢ŸÇ¸²J
¹Ç¬¡žJ ¼Y—d ‡Ç¾WÄdG ‡dƒcÄdG ‰»YO —bh
ŸY ‡ùjOƒÙGh ‡ùj™ù¡ž„ùdG ƒùÁùJƒùÇùfƒùµùeEG †ƒù„ù¡ždG
¶¸ùJ ƒù»ùÇù¡SÕ ‡ùÇù¸ôG ƒùÁù¸ùcƒùÇùg ¹ùc iÄùùˆù ¡•e
Àƒ»¡V ±—ÁH ‡²aG™ÙG ŠGAG™LƒH ‡²¸©ˆÙG
QƒùùWEG Ô G˜ùùgh ºƒùù„ù ²ù ˆù ¡SÕG ¥h™ùù ¡T ¹ùù ¡ aCG
½Äj —²©¾ÙG AGQRÄdG ¢•¸Ý ŠGQG™b ³Ç„£J
ŠGAG™ùù ùLEÕG ºÄùù ùM ½™ùù ù¡Ÿ¾ÙG É™ùù ù¯ù ù Çù ù ùa 22
.¹»Y …¡Uƒ¾e •G—‘ˆ¡SƒH ‡¡UƒØG I—j—ÖG
‡²¸©ˆÙG ŠƒWƒ¡ž¾dG ÀCG ܃eR —Ç¡•dG —cCGh
¿e ƒg—Ç»Î Ó ÈˆdG È¡TGÄÙG ‡ÇH™J ºƒŽÌ
‰‘ù„ù¡UCG ‡ùÇù¸ùMƒù¡•dG ŠƒùjÕÄùdG ¢ ©ùH Ô ¹ù„ù b
I™¬¡ŸÙG ¼ÁJƒ¡•¡SDÄe Aƒ¡žfEÕ †ƒ„¡ž¸d ‡MĈ¯e
‡ùYÄù„ùˆùe ÀÄùµùˆù¡S ‡ùÇù¸ù»ù©ùdG Øùùg ÀCG ƒùù¯ù Çù ¡ e
Šƒ‘Ç¡VÄJ Aƒ£YEG ÀhO ''‡²aG™e ŠGAG™LEƒH''
.ƒÁfƒ¡žH

‡ùÇùbëd ¢UƒØG ´h—ù¾ù¡ŸdG) ¿ùjQ—ù¡Ÿ»ù¸ùd ‡ùdh—ùdG ¼ùYO QƒùWEG Ô ÂùfCG òjOƒù¡ŸˆùbÕG ò¸ùeƒù©ùˆÙG IQƒùŽùˆùdG IQGRh ¼ù¸ù ©ù J
‡jQƒŽˆdG ŠÕOƒ„ÙG ‡Çb™Jh ‡©HƒˆÙG ‡j™j—e iĈ¡•e ŸY ¼ˆj ÀCG …Žj ,I—Yƒ¡•ÙG Šƒ„¸W è—²J ÀEƒa (ŠGQOƒ¡ŸdG
.™FG›ÖG ¶¾„d È¡Sƒ¡SCÕG ½ƒ¦¾dG ƒgO—M ȈdG “ƒHQCÕG ¹jÄÐ •jQƒJ ¿e ƒeÄj 60 RhƒŽˆJ Õ I—e Ô IQGRÄdƒH
–/‡µÇ¸e ø
³Ç„£Jh ‡ÇLQƒØG ´GÄ¡SCÕƒH «h™ah ‡jQƒÎ
.™j—¡ŸˆdG ¿ÁÙ ¿jĵˆdG •eG™H
ƒùÁù»ùYO ÀCG ‡ùeÄùµ×G —ùcDÄùJ ƒùÁùˆùÁùL ¿ùùe
I—cDÄe ,i™NCÕ ‡¾¡S ¿e ª¯J™j ´h—¾¡Ÿ¸d
¹ùùÇùùgCƒùùJ •ùùeƒùùf™ùùH Åùù¸ùùY ›ùùÇùùcëdG IQh™ùùù¡V
ÈùˆùdG ‡ùù£ùù¡SÄùùˆÙGh Iñ¬ùù¡ŸdG Šƒùù¡•¡SDÄÙG
Aƒù¡SQEG ³ù¸ù£ù¾ùe ¿ùe ™ùj—ù¡ŸˆùdG ƒùùÁùùfƒùùµùùeEƒùùH
.ºƒóG G˜g Ô ‡¸eƒ¡T ‡Ç¸©a ‡ÇŽÇJGë¡SG
ŠGQOƒùùù¡ŸdG ªùùùÇùùùŽùùùù¡žJ ÀEƒùùùùa ¶¡T îùùùùHh
ªùùÇùùŽùù¡žˆùùH ƒùù¡Sƒùù¡SCG ¤ùù„ùùùJ™ùùùe ‡ùùùÇùùùLQƒØG
¿e ‡eĵ×G ÂǸY ¿gG™J ƒe Ägh òŽˆ¾ÙG
ŠGQOƒ¡ŸdG Ä»¾d ȾWh ¤Ç£”J ’ˆa ºîN
ò©ùH —ùNCƒùùJ ,‡ùùŽùùÁùù¾à Šƒùù¡SGQO OG—ùùYEƒùùH
IQƒùŽùˆù¸ùd ‡ùÇù¸ùNG—ùdG ‡ùùÇùù©ùù¡VÄùùdG Qƒùù„ùùˆùùYÕG
’ùùù»ùùù¡•J ÈùùùˆùùùdG ‡ùùùÇùùù¡Sƒùùù¡SCÕG ŠƒùùùeÄùùù²ÙGh
’ùˆùah ‡ùÇù¾ùWÄùùdG ŠGQGOƒùù¡ŸdƒùùH ¢VÄùùÁùù¾ùùdƒùùH
¢U™ùùa “™ùù£ùùùd ¿ùùùjQ—ùùù¡ŸÙG ½ƒùùùeCG ºƒóG
.QGÄ‘¸d
°©¡VCÕG Èg ™FG›ÖG ÀCG ÀÄ©„ˆˆe i™jh
«ƒùùùùù£ùùùùùb •QƒùùùùùN ŠGQOƒùùùùù¡ŸdG ŒÇùùùùùM ¿ùùùùùe
¶dPh ,‡Çdhë„dG ºh—¸d ‡„¡•¾dƒH Šƒbh™ôG
™j—¡ŸˆdG ‡aƒ²K °©¡ H ‡bîY ƒÁd †ƒ„¡SCÕ
Åù¸ùY Qƒù¡ŸˆùbÕGh ‡ùjOƒù¡ŸˆùbG IQGOEG †ƒùÇùùZh
ÀhO ‡¾¡S 15 ¿e ícCG ˜¾e ŠƒLĈ¾ÙG ¢ ©H
250 ºOƒ©j ƒe OQĈ¡•J ƒÁfCG òM Ô ,ƒÁ©jľJ
‡ùjÄùbƒù£ùdG ŠƒùLÄùˆù¾ÙG ¿ùùe QÕhO ÀÄùùÇùù¸ùùe
.ƒjÄbƒW G—¸H ƒÁfÄc ¿e ¼Z™dƒH
ÀhQ—ùù ù¡ŸÙG …dƒùù ù£ù ù j ¼ùù ùÁù ù ˆù ù Áù ù L ¿ùù ù e
ŠGAG™ùù LEG Pƒùù ”ù ùJG IQh™ùù ù¡ H ÀÄùù ùj™ùù ùFG›ÖG
•QƒùùN ™ùùj—ùù ¡Ÿˆùù dG ¼ùù Y—ùù d ‡ùù Çù ùdƒùù Žù ù©ù ùˆù ù¡SG
‡ù‘ù¡VGh ‡ùÇùŽùÇùJGë¡SG OG—ùYEGh Šƒùùbh™ôG
‡Ç¸»Y ‡¸¡•¸¡S Šƒ²¸M ªÇ»L iĈ¡•e ŸY
G˜ch ‡ÇfÄfƒ²dG ¹Fƒ¡SÄdƒH ƒg›j›©Jh ™j—¡ŸˆdG
ÈùJƒù¡•¡SDÄùe ½ƒùù¦ù fh æÄùùfƒùùb ¤ùùÇÞ Aƒùù¡SQEG
¹ùµù¡žH Šƒùbh™ôG •QƒùN ™ùj—ù¡ŸˆùdG ¼ùY—ùùd
ÈÙƒù©ùdG Oƒù¡ŸˆùbÕG ŠGQÄù£ùˆùd ƒù²ùahh ºƒù©ù a
Gh™j ƒ»c IQƒŽˆ¸d ‡ÇÙƒ©dG ‡»¦¾ÙG —YGÄbh
ªaO ¹LCG ¿e ‡Ç¸NG—dG ´Ä¡•dG ¼Ç¦¾J IQh™¡V
ò¡•‘ùˆùd •ƒùˆùfEÕG ¼ùYO ºîùN ¿ùe ™ùj—ù¡ŸˆùùdG
‡ùÁùLÄÙG ‡ùùj™ùùFG›ÖG ŠƒùùLÄùùˆù ¾ÙG ‡ùùÇù YÄùùf
.´Ä¡S Šƒ¡SGQO RƒâEGh ™j—¡Ÿˆ¸d

‰²ù¸ùùJ IQƒùùŽùùˆùùdG IQGRÄùùd ÀƒùùÇùùH ±ƒùù¡VCGh
³¸©ˆj ƒ»Ça ÂfG ¾e ‡”¡•f ¢•eCG ''Aƒ¡•ÙG''
±™ù¡ŸHh ¹ù„ùb ¿ùùe ‡ùù²ùù²ôG ŠGQOƒùù¡ŸdƒùùH
1 •jQƒJ —©H ‡YOÄÙG Šƒ¯¸ÙG ¿Y ™¦¾dG
Š—cCG ,IQƒŽˆdG IQGRh ÀEƒa ,2011 ȯfƒL
Šƒ¯¸Ù ÈFƒ¾‹ˆù¡SG ¼ùYO è—ù²ùJ ƒùÁùˆù¸ù¡UGÄùe
òH ‰Ò ȈdG Šî¡SG™»¸d ‡„¡•¾dƒH OG—¡•dG
—j—Ð ªe ,2010 黡•jO 31h ȯfƒL 1
30 •jQƒˆH Šƒ„¸£dG è—²ˆd ÈFƒÁ¾dG —YÄÙG
.2011 黈„¡S
AG™LEG R™HCG ´h—¾¡ŸdG G˜g Aƒ¡žfEG ¹µ¡žjh
ŠGAG™ùLEÕG ´ƒùùÇùù¡S Ô ‡ùùeÄùùµ×G ÂùùJ˜ùù”ùùJG
ŠGľù¡•dG ºîùN ƒùÁùJ™ùbCG ÈùˆùdG ‡ùj›ùÇù¯ù‘ùˆùdG
‡ùùù²ùùùaG™ùùùeh ªùùùÇùùùŽùùù¡žJ ¹ùùùùLCG ¿ùùùùe IñNCÕG
Aƒ¡žfEG QG™Z ŸY ,òj™FG›ÖG ¿jQ—¡ŸÙG
ŠGQOƒùù¡ŸdG ‡ùùÇùùbëd ‡ùùùÇùùù¾ùùùWÄùùùdG ‡ùùùdƒùùùcÄùùùdG
¹ùù¯ùùµùùˆùù¸ùùd Q—ùù¡ŸÙG QGO Aƒùù¡žfEG ,(¢•cƒÖG)
¿ùe ¼ùùÁùù¾ùùÇùùµÒh ¿ùùjQ—ùù¡ŸÙG ŠÕƒùù¬ùù¡žfƒùùH
•ùeG™ùH ¿ùe —ùj—ù©ùdG Oƒùù»ùùˆùùYGh ŠîùùÇùùÁùù¡•J
.¿jĵˆdG
¶¾„dG ‡»gƒ¡•Ì ´h—¾¡ŸdG Aƒ¡žfEG Ó —bh
òj™FG›ÖG ¿jQ—¡ŸÙG ‡YÄ»Ýh Üh—dG
¹ù‹Ò ÈùˆùdG IQOƒù„ÙG ØùÁùH Èù¾ù©ùe ±™ùù£ùùc

2011 Ô ¿j›¾„dG ¿e ¿W °dCG 30h ŠhRƒÙG ¿e ¿W °dCG 240 OGñˆ¡SG

OÄ`````````bÄdG ñ`````````aĈH ½›``````ˆ`````````¸J ·G™``````Wƒ```````fÄ¡S
†Qƒ²j ƒe ŠOQĈ¡SG ™FG›ÖG ÀCG ·G™WƒfÄ¡S ª»ŽÌ ™j™µˆdG ‡‘¸¡ŸÌ ºhDÄ¡•e °¡žc
2011 ‡jQƒÖG ‡¾¡•dG ºîN ¿j›¾„dG ¿e ¿W °dCG 30h ŠhRƒÙG ¿e ¿W °dCG 240
Øg OGñˆ¡SG ÛEG AÄŽ¸dG ÀCG ƒ‘¡VÄe ,´Ä¡•dG Ô OÄbÄdG ŸY —jG›ˆÙG …¸£dG ‡Ç£¬ˆd
éY ªHQCÕG Ôƒ¡ŸÙG ™jÄ£Jh ‡€ÇÁJ IOƒYEG Qƒ¦ˆfG Ô ‰bDÄe ™eCG OÄbÄdG ¿e ‡Ç»µdG
ÉCG …¾Îh Šƒ£ôG Ô OÄbÄdG ñaĈH ò¾WGÄÙG ·G™WƒfÄ¡S ’dƒ¡Ÿe ‰fCƒ»Wh ,¿WÄdG
.¶¸Áˆ¡•ÙG ŸY ¢Sƒµ©fG
º/‡¾Ç¡•M ø

‡Çdƒµ¡TEG'' ÛEG IOƒH ¿H —Ç¡•dG ´™£J ƒ»c
‡ùùjƒùù»ù M ŠƒùùÇù ©ù ù»Ö Èùù ¾ù ùWÄùù dG ¹ùù Çù ù‹ù ù»ù ùˆù ùdG
½ƒùù eGC ‡ùù jÄùù ¾ù ù©ÙG ‡ùù ùÇù ù dhDÄù ù ¡•ÙGh ¶¸ùù ùÁù ù ˆù ù ¡•ÙG
.½îYEÕG ¹Fƒ¡SÄH ºƒ¡ŸJÕG —¾Y òµ¸Áˆ¡•ÙG

ŠGP ’ùù»ù ¡S —ùù²ù a i™ùù NCG ‡ùù Áù ùL ¿ùù e
I—Y ‡¡žbƒù¾Ì -ÀƒùÇù„ùdG …¡•M- Aƒù²ù¸ùdG
ŠƒùÇù©ù»ùL Qh—ùH ƒù¡Sƒù¡SCG ³ù¸ù ©ù ˆù J QhƒÞ
¹aGÄbh ŠƒùÇù¸ù»ùY Ô ¶¸ùÁùˆù¡•ÙG ‡ùjƒù»ùM
½îùù YEÕGh ‡ùù Çù ùYÄùù ˆù ùdGh ¢•Çùù ¡•‘ùù ùˆù ù dG
¢UÄ¡Ÿ”H ŠƒÇ©»ÖG Øg ŠƒMë²eh
«Ä¡VÄe ÀĵǡS ɘdG ŠƒÇ©»ÖG ÀÄfƒb
ŠƒÇ©»L QhO G˜ch I—j—L Šîj—©J
¹ÇdO ™¡žfh ³jÄ¡•J Ô ¶¸Áˆ¡•ÙG ‡jƒ»M
ÂùJQ—ùù¡UCG ɘùùdG É™ùùFG›ÖG ¶¸ùùÁù ˆù ¡•ÙG
ÛEG ‡ùaƒù¡VEÕƒùH IQƒùŽùˆùdG IQGRh G™ùNDÄù e
•ùeƒùf™ùH Ô ŠƒùÇù©ù»ÖG Øùùg ‡ùù»ù gƒùù¡•e
ÈùJƒù¡•¡SDÄÙG ºƒù¡ŸJÕƒùH ¢UƒØG IQGRÄùdG
(CGh) .‡¸Ç²‹dG ½îYEÕG ¹Fƒ¡Sh éY

‡ÇdƒÙG ‡cG™¡ždG ºƒÝ Ô ƒXÄ‘¸e GQÄ£J
±—Áj ƒ»c .‡Çdh—dG ‡ÇdƒÙG Šƒ¡•¡SDÄÙG ªe
ŠGQOƒùùùùùùù¡ŸdG ¼ùùùùùùùYO ÛEG ºhCÕG ½ƒùùùùùùù²ÙG Ô
ɘùdG ™ùj—ù¡ŸˆùdG •ùeƒùf™ùùH ³ùùah ‡ùùj™ùùFG›ÖG
IQƒŽˆdG ‡Çbëd ‡Ç¾ùWÄùdG ‡ùdƒùcÄùdG ÂùJ—ù»ùˆùYG
ŒÇM ,Üh—dG ¶¾„dG ªe ³Ç¡•¾ˆdƒH ‡ÇLQƒØG
ŠƒùÇù¾ù²ùJ ò¡•Ð Œ‘ù„ùd ŠGAƒùù²ùùd —ùù²ùùY Ó
™j—¡ŸˆdG ªjQƒ¡že ¼ÇDzJh ȵ¾„dG ¹jÄ»ˆdG
òjOƒ¡ŸˆbÕG ò¸eƒ©ˆÙG °¸ˆ”Ì ‡¡UƒØG
.·Ä¾„dG ¹„b ¿e
R™HCG ¿e Àƒc ´h—¾¡ŸdG Aƒ¡žfEG ÀCG ¼ZQh
ÃQhO ÀCƒH Àh™j ¼ÁfCG ÕEG ,¿jQ—¡ŸÙG …dƒ£e
¹»ù©ùjh ¼ùÁùˆù²ùaG™ùe Åù¸ùY ™ù¡Ÿˆù²ùj ºG›ùj ƒùe
¼Á¡Vë©J ȈdG ¹cƒ¡žÙG RhƒÎ ŸY ¤²a
Gĵˆ¡TG ƒe Gñ‹ch ¼Ád ¼Y—dG è—²J ÀhO
ŠƒÇ¸»Y Âa™©J ɘdG ÉQGOEÕG ™NCƒˆdG ¿e
G™Á¡T 18 ÛEG 6 ¿e ´™¬ˆ¡•J ȈdG —j—¡•ˆdG
‡„¡•¾dƒH ‡¸eƒc ‡¾¡Sh ¹²¾dG °Çdƒµˆd ‡„¡•¾dƒH
ò„dƒ£e ,¢VQƒ©ÙG Ô ‡cQƒ¡žÙG °Çdƒµˆd
ŠG—ùùYƒùù¡•e ¢ŸÇùù¡Ÿ”ùùùˆùùùH ÀCƒùùù¡ždG G˜ùùùg Ô
‡ÇLQƒØG ´GÄ¡SCÕG ¿Y …Dz¾ˆ¸d ‡¡Ÿ¡Ÿß
‡jQƒŽˆdG ‡eî©dG ‡jƒ»Mh ‡ÇYľdG ò¡•‘ˆd
Šƒc™ù¡T Aƒù¡žfEG Åù¸ùY I—ùYƒù¡•ÙGh ƒùÁù»ùYOh

.Ië¯dG Øg ºîN
³Ç²Ð Åù¸ùY ¹ù»ù©ùJ ÈùˆùdG ™ùFG›ÖG ™ùaÄùˆùJh
¿ùùe AG—ùùˆù HG ŠhRƒÙG ¿ùùe ÈùùJG˜ùùdG Aƒùù¯ù ùˆù ùcÕG
Ô OÄbÄdG •ƒˆfEÕ Šƒ£Þ ¢•»N ŸY ,2013
È¡SƒMh ÄjRQCGh I—µÇµ¡Sh ‡»¡Uƒ©dG ¿e ¹c
‡bƒ£dG Øg ª¯J™J ÀCG ™¦ˆ¾jh .QGQOCGh OÄ©¡•e
‡£Þ ºÄNO —©H ¿W ÀÄǸe 38 ‡HG™b ÛEG
ÀÄǸe 15 ÛEG ¹¡ŸJ ™j™µJ ‡bƒ£H ¹»©dG ŠQƒÇJ
.‡¾¡•dG Ô Šƒbh™ôG ¿e ¿W

¹£©J …„¡•H ,ȸôG •ƒˆfEÕG ¢Ÿ²f ‡ÁLGÄÙ
Šƒùù Žù ùˆù ù¾ÙG ¹ùù jÄÐ ªùù jQƒùù ¡že ¢ ©ùù ùH RƒâEG
.IñNCÕG ‡fhBÕG Ô ‡Ç£¯¾dG
‡HG™b OÄbÄdG OGñˆ¡SG IQÄJƒa ‰¬¸H —bh
ÀCG ñZ ,È¡VƒÙG ½ƒ©dG ºîN QÕhO ÀÄǸe 300
¿ùj—ùdG QÄùf ªù»ùŽù»ù¸ùd ½ƒù©ù dG ™ùùj—ÙG ¢•ÇùùF™ùùdG
ŸY ª»óG IQGOEG ÂÇdÄJ ˜¾e ¿gGQ ÈWGh™¡T
ªùe OGñˆù¡SÕG †ƒùH ³ù¸ùZh IQÄùJƒù¯ùdG ¢ŸÇùù¸ù ²ù J
ȾWÄdG •ƒˆfEÕG ªÇŽ¡žJ ªe ,2012 ½ƒ©dG ‡jƒÁf

Ègh ŠhRƒÙG IOƒe ¿e ¿W ÀÄǸe 2 Àƒ»¡V
Åù¸ùY ¤ù¬ù¡ dG ¿ùe °ù¯ù”ùˆù¡S ‡ùÇùaƒù¡VEG ‡ùÇù »ù c
Iñ„c ‡„¡•f ƒÁˆÇ£¬ˆH 2018 ‡jƒZ ÛEG ´Ä¡•dG
Ô ÂYƒ¯JQG ™²ˆ¡SG ɘdG ȾWÄdG …¸£dG ¿e
¹¡UGĈJ ÀCG ™¦ˆ¾ÙG ¿eh .‡FƒÙƒH 2 Oh—M
Ôƒ¡ŸÙG ŠGQ—b ™jÄ£Jh ‡€ÇÁJ IOƒYEG ºƒ¬¡TCG
‰fCƒù »ù W ƒùù»ù Çù ùa 2013 Ô Èùù Áù ùˆù ù¾ù ùˆù ùd ªùù HQCÕG
¿ùe …¸ù£ùdG ñaÄùˆù H ò¾ùùWGÄÙG ·G™ùùWƒùùfÄùù¡S
.OÄbÄdG
‡ù¡Ÿbƒù¾ùe ‰²ù¸ùWCG —ùb ·G™ùWƒùfÄù¡S ‰fƒùùch
60 OGñˆ¡SÕ ¥Qƒ¯dG ‡Ç¸jÄL Ô ‡ÇdhOh ‡Ç¾Wh
òeCƒù ù ùJ ‡ùù ù Çù ù ù¬ù ù ùH ,ŠhRƒÙG ¿ùù ù e ¿ùù ù W °ùù ù ùdCG
G˜ch ,IOƒÙG Øg ¿e ‡Ç¾WÄdG ŠƒLƒÇˆMÕG
‡Ç¾WÄdG ´Ä¡•dG ×Á¡žJ ɘdG ¢Ÿ²¾dG ‡ÁLGÄe
•ƒˆfEÕ ªjQƒ¡že I—Y RƒâEG ™NCƒJ …„¡•H ƒÇdƒM
ŠƒŽˆ¾ÙG ¹jÄÐ ª¾¡Ÿe QG™Z ŸY ,OÄbÄdG
.ŠQƒÇˆH ‡Ç£¯¾dG
OGñˆ¡SG ''·G™WƒfÄ¡S'' ª»Ý ŸY ò©ˆjh
ƒùùjÄùù¾ù ¡S ŠhRƒÙG ¿ùùe ¿ùùW °ùù dCG 100 ‡ùù HG™ùù b

4405: O—©dG - ½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄÙG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ò¾KEÕG

ŸY ™FG›ÖG ½G—bEG ÀCG Q—¡ŸÙG ’¡VhCGh
鈩j ¹H ƒ²¸²e G™eCG —©j Õ OÄbÄdG OGñˆ¡SG
…¸£dG ÀCGh ‡¡UƒN ,‡Lƒ×G ÂÇ¸Ò ÂfÄc ƒjOƒY
¿»¡ J Õ É˜dG ‰bÄdG Ô ™»ˆ¡•e «ƒ¯JQG Ô
òjîe 7 iÄ¡S ‡Ç¾WÄdG ™j™µˆdG Iñ¦M ÂÇa
°Yƒ¡ J ȈdG IOƒÙG Øg ŠhRƒÙG ¿e ¿W
.ŠƒÇ¾Ç©¡•ˆùdƒùH ‡ùfQƒù²ùe ŠG™ùe •îùK ƒùÁùLƒùˆùfEG
¿ùe Èù¾ùWÄùdG ·îùÁùˆù¡SÕG ¼ùŽùM ÀCG ƒù‘ù¡VÄùùe
ÛEG 2000 ¿e ¿W òjîe 3 ¿e ›¯b ŠhRƒÙG
.¿W òjîe 9`dG ½ÄÇdG †Qƒ²Çd 2010
ªù»ùŽÌ ™ùj™ùµùˆùdG ¼ùù¡•²ùùH ºhDÄù ¡•e ’ùù¡VhCGh
¿ùùe ÃOGñˆùù¡SG Ó ƒùùe ‡ùù„ù ¡•f ÀCG ·G™ùùWƒùùfÄùù¡S
•ƒˆfEÕG ¿e ‡FƒÙƒH 2 ‡„¡•f i—©ˆJ Õ OÄbÄdG
‡c™¡ždG ÀCG ÛEG i™NCG ‡ÁL ¿e Gñ¡že ȾWÄdG
ªfƒ¡Ÿe ™jÄ£Jh ‡€ÇÁJ IOƒYEG •eƒféH ‰e›ˆdG
•eƒfédG Ägh ¿WÄdG éY I—LGĈÙG ™j™µˆdG
Åù¸ùY ¨ƒù¯×ƒùH ¤ù²ù a ¢•Çùùd ’ùù»ù ¡•Çùù¡S ɘùùdG
Øg ªa™H ƒäEGh ‡Çdƒ×G ‡ÇLƒˆfEÕG ŠGQ—²dG
Ⱦ©j ƒe ¿W òjîe 4 †Qƒ²j ƒÌ ŠGQ—²dG

‡jQƒŽˆdG Šƒ¡SQƒ»ÙG ‡„bG™eh ‡jQƒŽˆdG ŠîôG .Qĵ¸Hh ¹ùù Çù ù Žù ù ¡•J ÉQƒÖG Àƒùù ù¡ eQ ™ùù ùÁù ù ¡T ±™ùù ùYh —j—©dGh ‡»¡Uƒ©dƒH Aƒ¡ Ç„dG ‡‘¸¡SCÕƒH ŠGAG—ˆYG ¿e —jRCƒH ƒfQOƒ¡Ÿe ƒÁJQ—b ¿WÄdG ŠƒjÕh ¿e ÛhCÕG ½ƒjCG ‡©HQCÕG ºîN QƒŽ¡Th AG—ˆYG 2000 ƒÁ¡ ©Hh Iñ£N ŠƒHƒ¡UEG ÛEG ŠOCG Àƒ¡ eQ ¿e ºhG —²Y «ƒ»ˆLG —©H QG™²dG G˜g AƒL —bh ŠGQƒWEG ª»L ™FG›ÖG ‡jÕh ¿eG ™²Ì ¢•eCG ¼ÇDzJ ÂdîN Ó ‡jÕÄdƒH ™FGh—dG ¿eG ÜhDÄ¡•eh Ó —bh .›„”¸d ‡fĵÙG i™NCÕG OGÄÙG ¼YOh ¿jRƒ„ØG «OhCG —b ÂfEG ''Aƒ¡•ÙG''`d Œj—M Ô •—‘ˆÙG ºƒbh ÂùLGÄùJ ÈùˆùdG ¹ùcƒù¡žÙG ¹ùc Âù¾ù»ù¡V îùùeƒùùc ƒùù¯ù ¸ù e ³ù¸ùZ ÛEG ¼ùÁù¾ù e ñ‹ùùµù dƒùùH ŠOCG Èùùˆù dGh ¿ùùjRƒùù„ØG .…FG™¡ dGh AƒH™ÁµdGh Rƒ¬dG °ÇdƒµJ ¢ ǯ”Jh ¿ùjRƒù„ØG ‡ùùeRCG ÀCG ¥ƒùù¯ù ¸ù b —ùùÇù ¡•dG ªùùbÄùùˆù jh QÄa ‡eĵ×G «™¡•J ÀCG ¹eCƒj ŒÇM .''òHƒ¡ŸÙG —©H AƒL ÀÄfƒ²dG «h™¡že ÀCG ‡‘¡ŸdG ™jRh —cCGh «QR ŠƒÇ¸»Y ŸY ƒÁˆ²aGÄe ‡Ç¾j—dG ŠƒÁÖG AG—HEG òHƒùù¡ŸÙG ƒùù»ù Çù ¡S Õ Åùù¡V™ÙG Pƒùù ²ù ùfÕE Aƒùù ¡ YCÕG †ƒ¡Ÿe °dCG 15 ¼gO—Y -¸H ¿j˜dG ÉĸµdG ™¡Ÿ²dƒH .I—MÄdG Øg Ô I™aĈÙG ŠGAƒ¯µdƒH ‰bÄdG ¢•¯f ŸY ´ƒÇ¡•dG G˜g Ô ¢Sƒ„Y —dh —Ç¡•dG ’dCGh ™FG›ÖG Ô Aƒ¡ YCÕG «QR ‡Ç¸»Y ™jÄ£J IQh™¡V ƒÇ¡ShQh ¹jRGédG ¹‹e ÀG—¸H iĈ¡•e ®Ä¸„d ícCG ‡Ç¾WÄdG ŠGAƒ¯µ¸d ÂMƒÇJQG ‰bÄdG ŠGP Ô GRée 189 ¹LQCG ëH ÉOƒ¯J ¿e ‰¾µÒ ȈdG I™aĈÙG .½CG'' ÀCG ȸÖG ¿e'' ÂfCG È»¡S™dG ³Wƒ¾dG —cCGh ž¡•ˆJ ÀCG žÒCGh •WƒN é”H ³¸©ˆj ™eCÕG ¼Á¡•¯fCƒH —ÇcCƒˆ¸d ƒ¾JQƒ‘„d …j™b ƒ»Y ‡¡U™¯dG ƒf—¾Î ¿e Ⱦ‹j ¿d •WƒN éN ÂfCG ¼ÁJîFƒ©d ºƒLBÕG †™bCG Ô ¼ÁMG™¡S ´îWEG ÛEG ¹¡UĈ¸d ..…¡•‘a ‡£Ç¡•„dGh Iñ¬¡ŸdG •„£ÙG Iñ„ùµùdG ''ÉGQÄùeƒù¡•dG'' ±ÄùÇù¡Sh ™ùLƒù¾ùN ¹ù»ù¡žˆùùd OÄLh ¿Y ƒÁ©Ç»L ‰¯¡žc ȈdG Ⱦ»ÇdG ™Ž¾ØGh Ô ð¯ùùˆù Jh Aƒùù¯ØG Ô ¹ùù»ù ©ù J ‡ùù ¡Uƒùù N Šƒùù ¡TQh .''‡‘¡ŸdG ¿e Âd ¢Sƒ¡SCG Õ éØG G˜g ÀCG —cDÄjh Ô Š—cCG —b ‡ÇLQƒØG ÀhDÄ¡ždG IQGRh ‰fƒch ªHƒˆJ ‡j™FG›ÖG Šƒ£¸¡•dG ÀCG 2011 ‡Ç¸jÄL 28 ƒùjƒùY™ùdG ªùù¡Vh ''ñ„ùùc ½ƒùù»ù ˆù gƒùùH''h ''…‹ùùc ¿ùùY'' Ô ‡¾¡UG™b ¹„b ¿e ¿j›ŽˆôG òj™FG›ÖG .æîH Qƒ»Y —Ç¡•dG .‡jQƒŽˆdG Šƒ¡SQƒ»ÙG ‡„bG™e QƒWEG Ô ™ùj™Ðh ‡ù¯ùdƒß 1557 ‡ù¾ùjƒù©Ì ƒùùg™ùùKEG Åùù¸ù Y îÞ 211 ³¸Z ƒÁ„LÄÌ Ó G™¡ Þ 1522 ‡jQƒùŽùˆùdG ‡ù¡SQƒù»ÙG —ùYGÄù²ùd ƒù¯ùdƒß ƒùjQƒÎ .ÈLî©dG ¿ùùY ÂùùJQƒùùjR ½ƒùùˆù N Ô ‡ùù‘ù ¡ŸdG ™ùùjRh †™ùù YGC h ‡ùe—ù²ÙG ‡ùÇù„ù£ù dG Šƒùùe—ØG iÄùùˆù ¡•Ù ÂùùMƒùùÇù JQG É™ùµù¡•dG Èùˆù‘ù¸ù¡Ÿe ¿ùe ¹ùµùH ¤ùÇôG ‡ùaƒù¦ù¾ùdh (•Gh) .ÔÄJ —b Àĵj ''I—Ǹ„dG Ô.‰bh †™bG Ô ‡dG—©dG ½ƒeCG Âç—²Jh »ŽM Àƒc ƒjCG G™Ž¾N hG ƒ¾Çµ¡S ¹»‘j ¢Ÿ”¡T ¹c °ÇbĈH ¶dPh ƒgQƒ¡žˆfG ª¾eh ¢ ÇHCÕG Šƒb™¡•dGh ŠGAG—ˆYÕG ¿e ñ„c O—Y ¹ÇŽ¡•J ªe ¢ ÇHCÕG “î¡•dG ¹»M I™gƒX ºƒ‘¯ˆ¡SG —©H ܃Ž©ˆ¡SÕG AG™LEÕG G˜g ÈJCƒjh .òj™FG›Ž¸d —b ¿jRƒ„”¸d ‡Ç¾WÄdG ‡jOƒÐÕG ÀCG ÕEG .ñc˜ùˆù¸ùd •jQƒˆH ‰¡V™©J —b ''I—Ǹ„dG Ô.Èùù ùZGédG ÈFƒ¡ ²dG ¹gƒ¡•ˆdG iOCG —bh .—¸„dG ¢•¯f ¿e AG—H †ƒ¡ŸÙG ¹LQ •îY I—Mh ‰»Y—J —bh ‡Kî‹H ƒÁˆÁL ¿e OGÄdG †ƒH ů¡žˆ¡•Ì É™µ¡•dG Ô G—Ç¡že .™ùùNGB —ùùÇù ©ù ¡U Åùù¸ù Yh ™ùÁù ¡T ºîùùN ›ùù„ØG IOƒùùe I™ùùaÄùùH òµùù¸ù Áù ˆù ¡•ÙG ¹µd ‡»Ç¸©J ‰ÁLh ‡jOƒÐÕG ÀCG °¡žch Àƒ¡ eQ ŠhCG ™Á¡T ºîN ¹£©dG Aƒ¬dEƒH —ǯJ ¿jRƒ„ØG .ȾWÄdG iĈ¡•ÙG ŸY I—ùFƒù¯ùd Åù¸ùµùdƒùH «éˆùùdG ‡ùùÇù ¸ù »ù Y ÀCG ÛEG Qƒùù¡TCGh ‡ù¸ùFƒù©ùdG OG™ùùaGC òH ƒùùe ¼ùùˆù J ‰fƒùùc Èùùˆù dG ¢ j™ÙG G˜ùg QƒùWGE Ô ƒùÁù©ùÇù ¡SÄùùJ ¼ùùˆù Çù ¡S ¤ùù²ù a I—ùùMGÄùùdG Œ‹ÖG ¿e ƒÁY›f ÀƒµeEÕƒH ÀĵǡS ŒÇM «h™¡žÙG hCG IƒaÄdG ¹„b òǾ©ÙG ‡²aGÄe ŸY ºÄ¡Ÿ×G —©H .‡ùù Çù ùLQƒØG ȈdG ''I—Ǹ„dG Ô.Šƒùù b™ùù £ÙG Åùù ˆù ùMh Šƒùù Lƒùù L›ùù dGh .—ùù MCÕG ¢•eCG .ñeƒ¡•ÙG ŠƒYRƒfh ‡©bQ ªÇŽ¡žJ ÛG Aƒ¡ Ç„dG ‡‘¸¡SCÕG ȸeƒM ªe ‡jCG ÛG “î¡•dG ¹eƒM ¢V™©ˆj Õ ŒÇM .‡Ç„©¡ždG AƒÇMCÕƒH †ƒ„¡ždG i—d ‡¡UƒN IñNCÕG òcƒµ¡S ŸY “î¡•dG ¹»M I™gƒX ™¡Ÿˆ²J Õh ƒÁJ—©J ¹H .ƒjQƒÎ îÞ 16 ³¸Z ƒÁdîN ‰MëbG ºƒeÄ¡ŸdƒH I›ŽˆôG I™Nƒ„dG ¼bƒW É™FG›L Qƒ‘H Iƒah éN ƒÇ¸c ȯ¾jh ‡¾¡UG™²dG .G™ù¡ Þ 3195 ƒùÁùfCƒù ¡žH ŠQ™ùùM ‡ùù¯ù dƒß .‡j™FG›L ŠƒÇ¯¡žˆ¡•e ¹»©dG É™Žj ÂfCG ŸY i™NCG ‡ÁL ¿e —cCGh ¹ù¯ùµùˆù¸ù d ‡ùùj™ùù¡ž„ùùdGh ‡ùùjOƒÙG ¹ùùFƒùù¡SÄùùdG ¼ùùÇù Y—ùùˆù d ¹„²ÙG «Ä„¡SCÕG ¿jRƒ„ØG °¸e ¢SQ—J ‡eĵ×G ’H™dG ¢žeƒg È¡Sƒ¡SCÕG …¸£ÙG ¿ùe ‡ùYÄù»ù ŽÌ •h™ØGh ¹ùù„ù ²ÙG «Äùù„ù ¡SCÕG ¿ùùjRƒùù„ØG °ùù¸ù e ‡ùùeÄùùµ×G ¢SQ—ùùJ ÀCG ™ùù¦ù ˆù ¾ù j ¿jRƒ„”¸d ‡Ç¾WÄdG ‡jOƒÐÕG ƒÁˆ©aQ ȈdG ŠÕƒ¬¡žfÕGh …dƒ£ÙG ‡Ç¯¸N ŸY ŠGAG™LEÕG .¶dP ¼ˆj Ú hG AG—ˆYÕG ŠGAG—ˆYÕG O—Y «ƒ¯JQGh °¾©dG Èeƒ¾J ¹X Ô ™ùùÁù ¡T ºîùùN ‡ùù¡UƒùùN ƒùùÇù eÄùùj ò¾ùù WGÄÙG Åùù ¸ù ùY .¼g›Hƒß IOƒH ¿H ů£¡Ÿe —Ç¡•dG IQƒŽˆdG ™jRh Àƒch °ùù¸ù e ºhƒùù¾ù ˆù ˆù ¡S ÛhCÕG IQGRÄùù dG ÀCƒù ùH —ùù Yh —ùù b ‡¡SGQ—H ½ƒb ÂYƒ£b ÀCG ÛEG Gñ¡že .‡ùùÇù W™ùù¡T ¼ùÁùˆùJ «Äùe—ù¸ùd ‡ù¸ùÇù¡•e IOƒùe IQhQƒùb hCG òµù¡•dƒùùc ÀCG ƒùù ù»ù ù ¸ù ù Y .AG—ˆYÕƒH ‡YÄ„ˆÙG ‡b™¡•dG ÛEG ‰¡V™©J ŠGAG™LEG Pƒ”JG ''Aƒ¡•ÙG''`d ȾeG Q—¡Ÿe —cDÄjh I™gƒX ¿e —‘¸d ¿gG™dG ‰bÄdG Ô ‡ÇdƒŽ©ˆ¡SG ‡ùfhBÕG Ô ‡ù©ùFƒù¡T ‰‘ù„ù¡UCG Èùˆù dG “îùù¡•dG ¹ùù»ù M .‡„¡Sƒ¾ÙƒH ¢Ÿ²f ÉCG ¹ÇŽ¡•ˆd ƒ„¾Î G˜gh †ƒ‘¡UCG ¿e ‡FƒÙƒH 90 ÀEG •—‘ˆÙG ºƒbh IOƒe ñaĈd ‡eRîdG ŠGAG™LEÕG Gh˜”JG ›HƒõG ŸY Aƒ²HEÕG GhQ™bh Àƒ¡ eQ ™Á¡T ºîN éØG ÛEG ò¸eƒ©dG ‡¸£Y AƒLQEGh ‡MĈ¯e ¼g›Hƒß Øùù g ÀCG ÛEG Gñ¡že ¹ùù „ù ù²ÙG é»ùù ùˆù ù „ù ù ¡S ™ùù ùÁù ù ¡T ‡ùLƒùùM ‡ùùÇù £ù ¬ù ˆù d IƒùùYG™ùùe Š˜ùù”ù JG ŠGAG™ùùLÕE G .¢Ÿˆß ’dƒ¡Ÿe ¼ÇY—J ¼ˆÇ¡S ÂfCG QƒWEÕG G˜g Ô ’¡VhCGh Àƒù¡•»ù¸ùJ ŠƒùjÕh ŠƒùÇù¯ù ¡žˆùù¡•Ì ÀÄùùÇù ©ù dG ¢VG™ùùeGC ÛEG Gñ¡že ò¡Ÿˆß òÇHÄc Aƒ„WCƒH Qƒ¡žHh ‡¸bQhh Aƒ„WCG ±™W ¿e ƒÇdƒM ñ¡•j ‡¯¸ÖG ů¡žˆ¡•e ÀCG .''‡¾µ»ÙG ¿ùùj—ùù dG ™ùù ¡Ÿf —ùù Çù ù¡•dG Qƒùù ¡TCG .Âùù ˆù ùÁù ùL ¿ùù e I™NƒH ›ÁÝ ''È¡S ÈH ÉG'' ½ƒY ™j—e .¼¦©ÙG Àƒ¡ eQ ™Á¡T ƒ¾Ç¸Y ªù¸ù ¡•dG ¢V™ùù©ù d ‡ùùÇù fÄùùfƒùù²ù dG ¥h™ùù¡ždG ½GëMG ÈùˆùdG Šƒù¯ù dƒõG Èùùgh .‡ùùjQGOEG …¡Uƒùù¾ù ùe ƒùù Çù ùdƒùù M ¹£Yh Qƒ£aEÕG —©H ƒe ŠƒYƒ¡S ÛEG ¼Á¸»Y .QƒÁ¾dG ªaG—j ÀG ¹„b Aƒ¡ Ç„dG ‡‘¸¡SCÕƒH òŽL—e Àƒ„¡T ¿j—ˆ©ÙG —MG ƒ„Ç¡Ÿe ¡S—¡•e QƒÁ¡TEƒH ¡•¯f ¿Y .ƒgQƒ¡žˆfG ™NBG ¢Ÿ”¡T ŸY ÂH AG—ˆYÕG ºƒM Ô ÕEG ‡HIJY .Rƒ„ØG “î¡•dG hG QĦôG “î¡•dG ¹»M I™gƒ¦d É—¡ŸˆdG IQh™¡ H È¡ ²J ‡eQƒ¡U Šƒ»Ç¸©J ™FG›ÖG ‡jÕh ¿eG ’dƒ¡Ÿe ¢•eCG ‰²¸J ..¿eG ÀÄY ƒgƒjƒ‘¡V òH ¿e Àƒch ¹Ç¡ ¯dG ™Á¡ždG G˜g ºîN °Çßh ñ„c ¹µ¡žH ŠQÄ£J ȈdGh ™Lƒ¾ØGh òcƒµ¡•dG ºƒ»©ˆ¡SƒH CG.‡ùÇù„ù©ù¡ždG AƒùÇùMÕC G Ô ‡ù¡UƒùN ‡ù¡VÄùe ™ùLƒù¾ØGh ±ÄÇ¡•dƒH ’¸¡•ˆJ ‡»¦¾e ŠƒHƒ¡ŸY ‰¸µ¡žJ ŒÇM ŠOCGh Iñ¬¡ŸdG òcƒµ¡•dG ‰¡VÄY ȈdG ™Lƒ¾ØGh ¶¸ˆc AƒÇMCÕG ŠƒHƒ¡ŸY òH ŠƒYG™¡U †Ä¡žf ÛEG ‡ùJÄùJ ™ù€ùHh ÉOGÄùdG †ƒùùH AƒùùÇù MGC ƒùùÁù J—ùùÁù ¡T Èùùˆù dG .ƒYƒ¯JQG i™NCÕG Èg „Mƒ¡ŸH ÉODÄj Õ ¢ ÇHG “î¡S ÉCG ¹»M Àƒch ÂH AG—ˆYÕG hCG ÃQƒÁ¡TEG ºƒM Ô ÕEG ¿Ž¡•dG ÛEG “î¡•dG ¹»M ’„¡UCG ¹µ¡žH ŠQÄ£J QÄeCÕG ÀCG ñZ .´ƒ¡•dG Ô ‡ù»ùFƒùb ‰©ù¡Sh —ùùb ‡ùùÇù ¾ù eÕC G ŠƒùùÁÖG ‰fƒùùch ŸY I™¡Ÿˆ²e ‰fƒc ÀCG —©H Aƒ¡ Ç„dG ‡‘¸¡SCÕG ¿e «Äf 100 ¿e ícCG ÛEG ƒÁÁHƒ¡T ƒeh òcƒµ¡•dG .ÉQƒÎ …bG™e ‡¯¡U ŠGëa —ùùj—Ò ªùùe .¿jRƒ„ØG ¥ƒ¡ž¾d ‡Ç¾©ÙG ŠƒÁÖG ¿jRƒ„”¸d ‡Ç¾WÄdG ‡jOƒÐÕG ¢•ÇFQ …¡•Mh ÈY—ˆ¡•j ›„ØG °¸e ÀEƒa ¥ƒ¯¸b °¡SÄj —Ç¡•dG Øg ‡Ç»gCÕ G™¦f ‡eĵ×G ¢•¸Ý ¿e GQG™b ‡ùùÇù cîùùÁù ˆù ù¡SÕG ŠGOƒùù ©ù ùdG Ô ‡ùù Çù ùFG˜ùù ¬ù ùdG IOƒÙG IOƒe ¼Y—J ‡dh—dG ÀCG ¿e ¼Z™dƒHh .‡j™FG›L Iƒah ‡jCG •h—M ȯ¾J ‡ÇLQƒØG I™ùùNƒùù„ù d É™ùùFG›ÖG ¼ùùbƒùù£ù dG Aƒùù¡ YCG —ùùMCG ÀCG .½îùYEÕG ¹ùFƒùù¡Sh ³ùùj™ùùW ¥h™¡žHh ÂJƒ„LGhh ÂbIJ‘H ¶¸Áˆ¡•ÙG ‡ÇYĈd .ŠGQƒùù£ÙGh .‡¾j™¯dG ’ùù ùHQ ¢žeƒùù ùg ªùù ùaQ ÛEG IQƒùù ù Žù ù ùˆù ù ùdG IQGRh ‰YO .Šƒ¯¡UGÄ»¸d ¿ùe -ù¸ùc 583 ›ùŽùMh Šƒù¯ùdƒß ¹ùùÇù Žù ¡•J ™ùùKEG Ô ’dƒ¡ŸÙG ¢•¯f Š˜¯f ƒ»Ça .·Qƒ„ÙG Àƒ¡ eQ QƒWEG Ô îN—J 241½™¡Ÿ¾ÙG ‡Ç¸jÄL ™Á¡T ¿e ‡ùjQƒùŽùˆùdG ŠîôG ¹ù»ùY ‡ù²ùHƒù£ùe ‡ùù„ù bG™ùùe .QÄùù ù¦Þ ¢ Çùù ùHGC “îùù ù¡S ¹ùù ù»ù ù ‘ù ù ùH ‰a™Y °Ç£¸dG ¢•¾ÖG ±™W ¿e ŠGAG—ˆYÕG .‡FƒÙƒH 10 ÛEG ¹¡Ÿj ’HQ ¢žeƒg ‡ù¾ùjƒù©ùe ÛÄùˆùJ ‡ùÇù¾ù²ùJ ‡ù¾Ö ¹ùÇùµù ¡žJ ÛEG IQGRÄùùdG ƒÁ¸»‘ˆj ȈùdG •ƒùˆùfÕE G °ùÇùdƒùµùJ ¼ùÇùÇù²ùJh ›ùHƒõG .ÉQÄ¡Ÿ¾e (hQG—Çd) I™Nƒ„dG ™LCƒˆ¡•e ÀCG ''I—Ǹ„dG Ô.‡¾¡S 17 ˜¾e ’ùùH™ùùdG ¢žeƒùùg ÀCG ‡ùùjOƒÐÕG ¢•ÇùùFQ ’ùù ¡VhCGh ‡FƒÙƒH 3 RhƒŽˆj Õ Rƒ„ØG ÂǸY ¹¡Ÿ‘ˆj ɘdG Åù¸ùY QƒùŽùˆùdG ÈùbƒùH ¹ù¡Ÿ‘ùˆùj ƒù»ù¾ù Çù H 1996 ˜ùù¾ù e ƒYO —b Àƒch .—ùùMÕC G ŸY ™FG›ÖG Ô Aƒ¡ YCÕG «QR ºÄM —j—L ÀÄfƒb 黈„¡S Ô Â¾Y ÀîYEÕG ¼ˆÇ¡S ‡eĵ×G iĈ¡•e .ƒjQƒÎ îÞ 328 ³¸Z ƒÁ„LÄÌ ª»bh ‡ÇYľdG ‡„bG™e ’dƒ¡Ÿe Š˜¯f ƒ»c îN—J 5332 虵dG ™Á¡ždG ‡jG—H ˜¾e ¢ž¬dG ‰eƒb .‡ù»ù¡Uƒù©ùdG ™ùùFG›ÖƒùùH .•—````````````````````×G 3 :¢Sƒ„Y —dh ‡ÇdƒŽ©ˆ¡SG ŠGAG™LEG ³Ç„£ˆd ™¡ NCÕG AÄ¡ dG Ų¸ˆJ ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe ‡eĵ×G iĈ¡•e ŸY Aƒ¡ YCÕG «QR ºÄM ÀÄfƒb «h™¡že ™Lƒ¾ØGh ±ÄÇ¡•dG ȸeƒ× ‡ÇFƒ¡ b Šƒ©Hƒˆeh Šƒ¯ÇbÄJ ¢VG™ùeÕC G °ù¸ùˆù”Ìh Åù¸ùµùdGh É™ùµù¡•dG ¢VG™ùeƒC ù H QƒWEÕG G˜g Ô Ó ÂfCG G™c˜e ‡Ç¡Ÿ©ˆ¡•ÙG i™NCÕG —¡Ÿb ƒHÄc ªe Àhƒ©Jh ‡cG™¡T ‡Çbƒ¯JG ŸY ªÇbĈdG …Çù„ù W 354`H ‡ùùj™ùùFG›ÖG ŠƒùùÇù ¯ù ¡žˆùù¡•ÙG ›ùùj›ùù©ù J .‡dh—dG ±™W 4405: O—©dG .Iñ©ùù¡•ˆùù dƒùù H IhîY .½CG'' É™FG›ÖG ¢V™Y Ô ‡¾¡U™b ‡Ç¸»Y ÛEG 2011 ȯfƒL 1 Aƒù¾ùÇùe Äù‘ùf ‡ùÁùLÄùˆù e ‰fƒùùc ƒùù»ù ¾ù Çù H ™ùù‘ù „ù dG Àĵˆj ¼bƒW ƒÁ¾ˆe ŸY Àƒch (ƒÇ¾Çc) ƒ¡Sƒ„eÄe ‡ùù Çù ù¡•¾ùù L ¿ùù e 17 ¼ùù Áù ù¾ù ùe .¹Ç¡ ¯dG ™Á¡ždG ºîN ‡Hƒb™dG ŠƒÇfƒµeEG ¿ùe i™ùNCÕG ŠGë¯ùdƒùH ‡ùùfQƒùù²ù e Ôƒùù¡VEG ÀÄùùY Àĸ»‘j ¿j˜dG ÀGÄYCÕG ¹c —ǾΠªe ‡¾¡•dG Àĸ¬¡žj ¿j˜dG ¼ÁÇa ƒÌ .Èù¡VƒÙG ½ƒù©ù dG ¿ùùe Ië¯ùùdG ¿e ÛhCÕG ‡ˆ¡•dG ½ƒjCÕG ºîN ‡¸Ž¡•ÙG ‡ÇdhCÕG ‡„bG™e ‡¸»M Š™¯¡SCG ŒÇM -Àƒ¡ eQ ™Á¡T Šƒ¯¡UGÄ»¸d ‡jQƒŽˆdG ŠîôG ¹»Y ‡²Hƒ£e ’ùdƒù¡Ÿe ƒùgQƒùWEG Ô Š˜ù¯ùf ÈùˆùdGh ‡ùùHÄùù¸ù £ÙG 3274 ¹ÇŽ¡•J ¿Y .‡ÇLQƒØG ƒfƒjƒYQ ªÇ»L ÀCG h—„jh ‡eRîdG ŠÕƒ¡ŸJÕƒH òÇùdƒùeÄù¡U ‡ùù¾ù ¡UG™ùùb ¹ùù„ù b ¿ùùe ¿ùùj›ùùŽù ˆôG ˆ¸bƒ¾J ɘdG éØG G—¾¯e .虵dG ™Á¡ždG ‡ù¡•aƒù¾ÙƒùH °ù¸ùµÙG ¿ù¸ùYCG —ù²ùa ñc˜ùˆù¸ù dh ºhCG ™FG›ÖG ‡jÕÄd IQƒŽˆdG ‡j™j—Ì Qƒ©¡SCÕGh ƒÁˆÁL ¿e Š—¾L ȈdG IñNCÕG Øg ÀCG ¢•eCG Qƒ©¡SCÕG ‡„bG™Ù ƒfÄY 240 ¼¡ J ‡b™a 120 ™Á¡T ºîN ¢ž¬dG ª»bh ‡jQƒŽˆdG Šƒ¡SQƒ»ÙGh ñNCÕG «Ä„¡SCÕG Ô Š˜¯f .¼ÁjhP ‡²aGÄe ÀCG O—¡ŸdG G˜g Ô ¢Sƒ„Y —dh —Ç¡•dG R™HCGh I—ùùY Ô “ƒùùŽù ¾ù dƒùùH ‰¸ùù¸ù c Åùù¸ù µù dG «QR ŠƒùùÇù ¸ù »ù ùY .°Ç£¸dG ¢•¾ÖG ¶d˜c ¹»¡žJ ¢ ÇHCÕG “î¡•dƒH •fGÄÙG Ô ¿Á¡žÇˆ¯ˆd ¿eCG ŠƒfÄY Š—¾L —bh GPEGh .¿j—ǯˆ¡•e Rƒ„ØGh ¶¸Áˆ¡•ÙG ÂÇa ¥ƒù¯ù¸ùb —ùÇù¡•dG ÀCƒù »ù W .GQƒùù ù‘ù ù H 27 ¿ùù ùe (•CGh).™ùaƒùXÕC G Šƒù»ù¸ù²ù e ƒùùÁù ¾ù e Aƒùù¡ Çùù„ù dG ‡ùù‘ù ¸ù ¡SCÕG Šƒµ¯eh .°Çßh ñ„c ¹µ¡žH ‰¸‘¯ˆ¡SG ȈdGh.I鈩e -dƒ„e ¹Hƒ²e ƒÁ²jÄ¡•Jh ƒÁˆYƒ¾¡U I™ùgƒùX ‡ùHQƒÞ IQh™ù¡ H ‡ù»ùÇù¸ù©ùˆùdG Èù¡ ²ùùJh hG ‡Ç„©¡ždG AƒÇMCÕƒH .ŸµdGh “îùù ù¡UEGh Àƒùù ùµù ù ¡•dGh ‡ùù ù‘ù ù ¡ŸdG ™ùù ù jRh °ùù ù ¡žc ¢•eCG .¼Ž×G Iñ„µdGh Iñ¬¡ŸdG Šƒ¡Ÿ²ÙGh .ƒÁH ºÄ»©ÙG ‡ù¸ù Žù ¡•ÙG Šƒùù¯ù dƒõG ¼ùùgCG ‰¸ùù»ù ¡T —ùùbh °ùùj™ùù ©ù ùˆù ùdG ½—ùù Y ‡ùù „ù ùbG™ÙG ‡ùù ¸ù ù»ù ùM ºîùù N ‡ùù¡SQƒàh .îN—J 17260 ‡„bG™ÙG Óh .·îÁˆ¡SÕG Iñ„µdG ŠGOÄÁóG ¿e ¼Z™dƒHh ÂfCG ÕEG ñHG—ˆdG ‡¡•¸¡Sh IQGRÄdG ’dƒ¡Ÿe ƒÁd˜„J ȈdG ¿ùùe —ùù‘ù ¸ù d ƒùùgPƒùù”ù JG Ó Èùùˆù dG ¹ùùFƒùù¡SÄùù dGh Àƒ»¡Vh ‡ÇcîÁˆ¡SÕG OGÄÙG IQ—f ÈJ™gƒX ¿e ‡»Y—ÙGh ‡¾¾²ÙG OGÄÙG Qƒ©¡SCG ½GëMG ½ƒjCÕG Ô —Á¡žJ ´Ä¡•dG ÀCG ÕEG .ÉQƒÖG Àƒùù ¡ eQ 800`H .‡ùùaƒùù¦ù ¾ù dG ½G—ùù©ù fGh .2010 é»aÄf ™Á¡T ¿jRƒ„ØG …dƒ£e îùeƒùc ƒù¯ù¸ùe ½™ù¡Ÿ¾ÙG Ƀùe Ô ‡ùeÄùµù ‘ù ¸ù d ½—ùùb Øg ’dƒ¡Ÿd ŠGAG™LEÕGh ñHG—ˆdG ¢ ©H ¿»¡ ˆj G—L ¼Áe ºƒÝ Ô ¤¡ž¾J ƒÁfCG Qƒ„ˆYƒH ‡€¯dG ñǬJ ÉCG ƒg™©¡S —Á¡žj Ú ‡Ç¡Sƒ¡SCG IOƒÌ ¤„J™e .''òaƒ©e òÙƒ¡S ÃOƒ¯e ɘdGh ‰fëfCÕG ªbGÄe ¢ ©Hh ‡aƒ‘¡ŸdG ˜¾e IQƒŽˆdG IQGRÄd ‡©HƒˆdG ¢ž¬dG ª»bh ‡ÇYľdG ‡„bG™eh ‡¡•aƒ¾ÙG ’dƒ¡Ÿe Š˜¯f ¹»Y ‡²Hƒ£e ‡„bG™e ŠƒÇ¸»Y QƒWEG Ô ¹N—J 22592 虵dG Àƒ¡ eQ ™Á¡T ‡jG—H ƒjQƒÎ îÞ 539 ³¸Z ¿Y Š™¯¡SCG .¿ù¡•ôG ›ùù„ù ”ù ¸ù d ñfƒùùfO 8^5h ÉOƒùù©ù dG ‡„bG™e i—e ŸY °bĈj ™eCÕG ÀCG ¥ƒ¯¸b °¡SÄj .É™µ¡•dG AG—H †ƒ¡Ÿe ¢VG™ùeÕC ½—ùdG ‡ùÇù¯ù¡ŸJ I—ùMÄùùd ×ùù²ù ¯ù J i—ùùdh —dh —Ç¡•dG —Yh I›gƒL ŠÄÇH ¿e ‡¸µ¡žÙG ŸµdG ¹c ŸY ™aĈJ ª¡ShCG I—j—L I—Mh Aƒ¾„H ¢Sƒ„Y ¹¯µˆdG iĈ¡•e ò¡•‘ˆd Šƒe›¸ˆ¡•ÙGh ¥h™¡ždG .¶¸Áˆ¡•»¸d Iñ¡Ÿ²ùdG ¹ùFƒù¡S™ùdGh .òcƒµ¡•dGh ±ÄÇ¡•dG ¹»M Šƒ¯ÇbÄJh ‡»gG—e ŠƒÇ¸»Y ºîN ¿e ƒgñZ ‡ù‘ù¸ù¡SCÕG ¿ùe «Äù¾ùdG G˜ùg ¹ù»ù‘ùj ¿ùe ¹ùùc ºƒùù£ù J òaÄùù ùbÄÙG «ƒùù ù¡ NEG ªùù ùe Iñ£ØG Aƒùù ù ¡ Çùù ù „ù ù ùdG ¢•„×G ÛEG ƒÁ„Mƒ¡ŸH ÉODÄJ ‡ÇFƒ¡ b Šƒ©HƒˆÙ AGÄ¡S òˆ¾¡•dG ÛEG ™Á¡TCG ‡ˆ¡S òH ƒe “hGëJ I—Ù ºîN ¿e ¢Ÿ”¡T ÉCG ÂLh Ô òµ¡•dG QƒÁ¡TEG Ó ŠGAG™LEÕG Øg ÈJCƒJh .’H™dG ¢žeƒg ªa™H ƒ¡Sƒ¡SCG ‡²¸©ˆÙGh .‡¾¡S ¹c IQƒŽˆdG IQGRh ’dƒ¡Ÿe ƒÁ¸LCÕ °‹µJ ƒÁJƒj™j—ùeh ‡ùj›ùc™ÙG ƒùÁ׃ù¡Ÿe ƒùÁùdîùN ¿ùe ‡„bG™eh ‡ÇYĈdGh ¢•Ç¡•‘ˆdG ŠƒÇ¸»Y ‡ÇFÕÄdG ‡ù¡UƒùNh ªù¡SGÄùdG ·îùÁù ˆù ¡SÕG ŠGP ‡ùù£ù ¡žfCÕG ‡ùù¡Vh™ùù©ÙGh °ùù¸ù ˆù dG ‡ùù©ù j™ùù¡S OGÄÙG ƒùùÁù ù¾ù ùe .™µ¡•dGh ‰j›dG ƒÁ¾e ƒ»Ç¡S Õh OGÄÙG Øg ¿e ‡¸ùÇù¸ù²ùdG ½ƒùjÕG Âù¾ùY ™ù¯ù¡•ˆù¡S ƒùe Qƒù¦ùˆùfG .ÉQƒŽˆdG ¹Ž¡•dG Ô —DzdG ÀhO ¥ƒ¡ž¾dG ¹M ƒ»¸c Q™µˆJ ŠQƒ¡U i™NCG Šƒ¯dƒß ŸY ½—Y QG™Z ŸY .òµ¸Áˆ¡•ÙG ™©¡•¸d ¿jRƒ„ØG ½GëMG i—Ì ³¸©ˆj ƒ»Çah ›ù„ù”ù¸ùd ñfƒùfO 7^5`H O—ôG ›ù„ù ”ù ¸ù d Èùù»ù ¡S™ùùdG ’ù¡VhCG .½CG'' ªe ¼FGO ºƒ¡ŸJG Ô'' ƒÇ¯Jƒg ÂH ºƒ¡ŸJÕG Ó É˜dG ¢ ÇùHGC “îùù¡S ƒùùÁù JRÄùù‘ù H ¤ùù„ù ¡V GPEGh .½CG'' I™Nƒ„d É™FG›ÖG ¼bƒ£dG ‡ùÇù¸ù»ùY ÛEG 2011 Èù¯ùfƒùL 1 •ùjQƒùùˆù H ‰¡V™ùù©ù J ³¸©ˆÙG éØG ÀCGh ''òaƒ©e òÙƒ¡S'' ‡¾¡U™b .‡ÇFG˜¬dG OGÄÙG îN—J 317 ‡jQƒŽˆdG Šƒ¡SQƒ»ÙG ‡„bG™e QƒWEG .ŠƒHƒ¡UEG Ô Â„„¡•Jh Àƒ¡ eQ ‡jG—H ˜¾e ‡„bG™ÙG ’dƒ¡Ÿe ÂJ˜¯f ¹N—J °dCG 22 ¿e ícCG ‡¯dƒß ™¡ Þ 4717 ™j™Ðh ƒjQƒÎ îÞ 539 ³¸Z ¢ ©ùH Qƒù©ù¡SCÕ ÉOƒùùY ñZ ƒùùYƒùù¯ù JQG IñNCÕG Ô .ò¯dƒõG QƒŽˆdG —¡V G™¡ Þ 4717 ™j™Ð ªe Àî¡SÄH /½ ø .·Qƒ»ÖG ‡j™j—eh ‡Mî¯dGh IQƒŽˆdG Èùù¾ù Wh ¹ùùÇù ùdO ºhCÕ IQGRÄùù dG QG—ùù ¡UEG ªùù e ¶dP ¿Y ‡Ç¡•Ç¡•Ð Šî»× ƒÁbîWEGh .½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄÙG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ò¾KEÕG ‡¾¡•dG Øg IQÄc˜ÙG ’dƒ¡ŸÙG ‰¸Ž¡S —bh ¢•¯ù¾ùH ‡ùfQƒù²ùe Šƒù¯ùdƒõG O—ùY Ô ƒù©ù LG™ùùJ ‡ù¸ùÇù¡Ÿ×G …¡•M.ºƒeÄ¡ŸdƒH ™‘„dG ¢V™Y ¼ù¸ù©ùdG ¹ù»Ð ÈùˆùdG I™ùNƒù„ùdG ÀEƒùa .È¡VƒÙG ¹j™aCG ™Á¡T ¶dƒe ‡¸ÇdO ø ƒgƒ²¸ˆj ȈdG ŠƒHÄ©¡ŸdG ¥ƒ¯¸b —Ç¡•dG O—Yh ȈdG ‡jOƒÙG ™Fƒ¡•ØG ƒÁ¾e ÀG—ÇÙG Ô ÀhRƒ„ØG ÈFƒH™ÁµdG QƒÇˆdG «ƒ£²fG ŠÕƒM Ô ƒÁfh—„µˆj ›„ØG ™©¡S ªaQ ÛEG ÄY—J Õ ‡jOƒÐÕG ÀEG ºƒbh ’ùH™ùdG ¢žeƒùg ªùa™ùùH ‡ùùjƒùù¡UÄùùdG …dƒùù£ù J ƒùùÁù ¾ù µù d ..¿jRƒ„ØG ÂfCG ’¡VhCGh .¢Sƒù„ùY —ùdh ºƒù»ùL —ùÇù ¡•dG ŠƒùùÇù ¯ù ¡žˆùù¡•ÙG «h™ù¡že OÄùLh ¿ùY .îÞ 13 ³¸Z “GëbG ¿Y ™¯¡SCG .ƒe Àƒµe ÉCG hCG ‡Ç„©¡T ´Ä¡S Ô ICG™eG Ô Â„ˆ¡TG ±™W ¿e ƒÁ¡žÇˆ¯J ¼ˆjh ¿eCÕG ›c™Ù ºÄÐ ƒÁfEƒa ÀhDÄù ¡ždG IQGRÄùù d Èùù »ù ù¡S™ùù dG ³ùù Wƒùù ¾ù ùdG —ùù cCG Aƒùù¡ YCG ªùùÇù »ù ùL ÀCG .Àƒ¡ eQ ‡ùÇùFƒùù¡ ²ùùdG Šƒùù©ù HƒùùˆÙG ÀCG ƒùùfQOƒùù¡Ÿe ‰dƒùùbh .‡¸Ç»L ø òH °ùÇù¾ùY QƒùŽù¡T ¹ùùŽù ¡S ‡ùù»ù ¡Uƒùù©ù dƒùùHh .«Ä„¡SCÕG ‡jƒÁf ¤„¡ d I˜”ˆÙG ñHG—ˆdG QƒWEG Ô Ó ƒ»c Ô ‡¸»ˆôG ŠƒHG™£¡Vîd É—¡ŸˆdGh ´Ä¡•dG ¼µ‘ˆdGh ª¡SGÄdG ·îÁˆ¡SÕG ŠGP OGÄÙG I™ah ÈJQGRh òH ³Ç¡•¾ˆdG ‡¾Ö ¹Ç©¯J ƒgQƒ©¡SCG Ô ¿eG›Jh .¹„²ÙG ÂH ÛOCG ’j™¡ŸJ Ô ¢Sƒ„Y —dh —Ç¡•dG ’¡VhCGh ¢VG™eCG Ȉ‘¸¡Ÿe ÛEG ÂJOƒb ‡j—²¯J IQƒjR ºîN OGÄdG †ƒ„d È©eƒÖG ȯ¡žˆ¡•ÙƒH É™µ¡•dGh ŸµdG G˜g «h™¡že ÀCG'' (ƒ²Hƒ¡S Äjƒe) òZƒHO òÙ —»Þ «QR ‡Ç¸»Y ¼Ç»©J Ô ¶¡T Õ ¼Á¡SƒÇ¡S ÀÄfƒ²dG I—Fƒ¯d ‡Çf™²dGh ŸµdG ƒÁ¾ÇH ¿e Aƒ¡ YCÕG °¸ˆß .Šƒµ»¡•ÙGh ’HG˜ÙƒH IQGRÄùù ùdG ’ùù ùdƒùù ù¡Ÿe ÀCG ÛEG IQƒùù ù¡TEÕG Q—Îh ´™¯dG ¿»¡V …bG™e ÀÄY 1800 ‡HG™b Š—¾L ªùù¸ù ¡•dG IOÄùùLh Qƒùù©ù ¡SCÕG ‡ùù„ù bG™Ì ‡ùù¯ù ù¸ù ùµÙG ™Á¡T ºîN ÉQƒŽˆdG ¢ž¬dG ª»bh ‡ÇcîÁˆ¡SÕG ›ùùj›ùù©ù J ÛEG Š—ùù»ù ùY ŒÇùù M .ŠƒùùŽù ˆù ¾ÙG §ùù¯ù Mh .Àƒ¡ eQ ™Á¡T ‡jG—H ˜¾e ȾeCÕG ª¡VÄdG QÄù¦ôG “îù¡•dG ¹ù»ùM I™ùgƒùùX Åùù¸ù Y ›ùùÇù cëdG ŠGAG—ùùˆù ùYîùù d ¹ùù »ù ù©ù ùˆù ù¡•ÙG ¢ Çùù HÕC G “îùù ¡•dGh ¿e ñ„c O—Y ¹ÇŽ¡•J ÛEG ŠOCG ȈdG ŠGQƒŽ¡ždGh ÈùˆùdG ŠîùFƒù©ùdGh †ƒù„ù¡ždG ¥ƒùù¡ShCG Ô ƒùùjƒùù‘ù ¡ dG .ƒ„j™b ¹‘ˆ¡S «Äù„ù¡SCÕG ¿ùjRƒù„ØG ¹ùcƒù¡že ‡ùù¡SGQO ƒùùÁù J™ùù¡Tƒùù„ù e Àĵj ɘdG …¡Sƒ¾ÙG AG™LEÕG Pƒ”JG ÛEG ¹„²ÙG .‰Çà ±ÄùÇù¡•dƒùùH QÄùùµù ¸ù „ù H ‡ùù„ù Çù ²ù ©ù dG Èùù‘ù H òˆùùHƒùù¡ŸY È¡VƒÙG ¢•Ç»ØG ÈW™¡T ªbh ƒ»c ™Lƒ¾ØGh ’¡Vh Ôh ˆ¸FƒY ‡²aQ ñ£N AG—ˆYG ‡Ç‘¡V ‡©HQCG ±™W ¿e AG—ˆYÕ ¢V™©J ŒÇM .ºƒóG G˜g Ô ò¡Ÿˆß òÇHÄc Aƒ„WCG .‡ùeƒùù©ù dGh ‡ùù¡UƒØG ¿ùùcƒùùeÕC Gh .''•WƒN'' Qƒ‘H IƒaÄH ÀhDÄ¡ždG IQGRÄd È»¡S™dG ³Wƒ¾dG •CGÄd “™¡Uh ƒ¾»b —²d'' îFƒb .

Šƒ¯dƒõG ÛEG ‡aƒ¡VEÕƒHh ‡ùùù¡ŸˆõG ’ùùùdƒùùù¡ŸÙG ÛEG ¹ùùù¡SQCG ™ùùùùj™ùùùù²ùùùùJ .9 ‰¬ù¸ùH ŒÇùM ƒùYƒù¯ùJQG ‡ùj—ùù¾ùù¡•dG ¢Vh™ùù²ùùdG ƒùùeCG .2010 ‡¾¡S ºîN .•O -G™NDÄe.½ƒ»×G òY Šƒj—¸H ¹µ¡žHh Àh™£¡ j ¿j˜dG ³Wƒ¾ÙG ØÁH ò¾Wƒ²¸d ¹²¾ˆdG °jQƒ¡Ÿe ¹Ç¸²J Ô ¼gƒ¡•Ç¡S ¶dP ÀCGh ƒHƒgP hRh É›ÇJ ‡¾j—e Ä‘f Å¡•ÇY OGÄd ‡jQGÄÖG ‡£ôG òH ¹²¾ˆ¸d ‡Çaƒ¡VEG •O 30 ªaO ÈeÄj .‡jÕÄdG ‡aƒ‹c ícCG ‡jQƒŽˆdG ‡c™×G ƒÁÇa ÀĵJ ȈdG —ùù©ùùùH ƒùùùe Iëah ‡ùùùÇùùùFƒùùù¡•ÙG Ië¯ùùùdG Èùùùgh .ŠG뻸c QG™Z ŸY ‡Çb™¡ždG À—ÙG ¿e òeOƒ²dG ¿j™aƒ¡•ÙG ±™W ¿e Gñ„c ƒ„ÇM™J QG™²dG Ȳdh ‡¡UƒN .¥Qƒ¯dG «Ä„¡SCÕG ‡jƒÁf ƒÁHGÄHCG ‰‘ˆa ȈdG Å¡•ÇY OGh ‡jQGÄÖG .•O QƒùùÇùù¸ùùe 6.ÂùùÇù a -ùùdƒùù„ù e ¹ùùµù ¡žH ŠÄùù¡ŸdG ŠGéµùùe G˜g ¿e AÈ¡T hCG «O™dG ÈY—ˆ¡•J Õ ŠGRhƒÎ .ƒÁYGÄfCG °¸ˆ”Ì ‡ÇFG˜¬dG OGÄÙG †G™ùùJ iÄùùˆùù¡•e Åùù¸ùùY ‡ùù„ùùbG™ùùe ‡ùùb™ùùa 33 ŠƒbhCÕG ªe ƒÁ¸»Y °ÇǵJ Ó ŒÇM .ò¸¡ŸÙG ›Çc™Jh ‡Ç¾j—dG ÀhDÄ¡ždG IQGRh ÀCG Q—¡ŸÙG ’¡VhCGh ¼ÁÁùÇù„ù¾ùˆùH Èù¯ùˆùµùˆù¡S ƒäEGh ‡ù»ùFCÕG …bƒù©ùJ ¿ùd ŠÕîùˆùNÕG ÀCG G—ùùcDÄù e .‡£¡SĈÙGh ¼ùÇù¦ù¾ùJ ‡ù¾Ö ŠQƒùù¡TCG .‡FƒÙƒH 50 ƒ»ÁH RƒâEÕG ºƒ¬¡TCG ½—²J .ĈfÕG ‡Ç¾j—dG ÀhDÄ¡ždG IQGRh ¿e Q—¡Ÿe ’¡VhCGh ŠGRhƒùùŽù ˆù dG Øùùg ÀCG ''Aƒùù¡•ÙG''`d ’ùùj™ùù ¡ŸJ Ô ÀľWGÄe ƒÁH ½—²J ihƒµ¡T ŸY Aƒ¾H ŠAƒL ‰¸‹Ò .85 ÂYÄ»Ý ƒe 2010 ‡¾¡S ‡jƒÁf ¢Vƒ¯”fƒH ÉCG •O QƒÇ¸e 80.QƒHBÕG ºƒ¬¡TCÕ ‡Ç¾WÄdG ŠG—¾¡•dG ¹ÇNG—e «Ä»Ý ¢UÄ¡Ÿ”H ƒeCG Ô ‰¬¸H —²a ™FG›ÖG ‡¡UQÄH Ô I™¡TDÄÙG QƒÇ¸e 69.ºƒÙG ¢SCGQ I—¡Sƒ¯dG Ié¡ŸÙG ¼Wƒ»£dG ¿e ñWƒ¾b ‡ˆ¡S ›ŽM ÀCG IQƒŽˆdG ™j—e Qƒ¡TCG .ȾWÄdG ·Q—dG ’dƒ¡Ÿe ‰eƒb ƒ»c (ÀÄùùÇù ¸ù ùe 2.Šƒj—¸„¸d Ô ò¡•„ùù¸ùùˆÙG ò¾ùùWGÄÙG è™ùù¬ùùJ ¼ùùùˆùùùjh ¹¡ŸJ ‡Çdƒe ‡eG™¬H Šƒjƒ¯¾dG ÈeQ ‡Ç©¡Vh ¿Y ò¯¸”ˆÙG «ƒ¡ NEG ‡ÇfƒµeEG ªe •O 6000`d ƒùeCG .™NBG …fƒL ¿e (2) ÉQƒÇ¸e ‡»Ç²H ŠG—¾¡S QG—¡UEÕ Iñ¡TCƒJ ¿e 2009 ‡¾¡S ƒˆ‘¾e òJñ¡TCƒJ ¹Hƒ²e •O .±ƒùùbhCÕGh ‡ùùÇù ¾ù j—ùùdG ÀhDÄù ¡ždG ™ùùjRh Àƒùùch ‡»FCÕG ƒYO —b .ª¸²e .‡ùjQƒÎ ªùjQƒùù¡že .AƒÇMCÕGh Šƒ©»ŽˆdGh À—ÙG ºƒ»L Ô.òÇùdh—ùdGh òÇù¾ùWÄùdG ò¸ùeƒù©ùˆÙG ½ƒù»ùùˆùùgG ¢ŸÇ¡Ÿ”ˆd Šƒ„¸W ‰¸Ž¡S ƒÁfCG ÛEG Iñ¡že ¢UGÄùùN ŠG—ùù¾ùùù¡S †ƒùùù‘ùùù¡UCG ¿ùùùe ºGÄùùùeCÕG Ã΃ùùùH É™ùùùFG›ÖG ÀÄùùùfƒùùù²ùùù¸ùùùd ò©ùùù¡VƒùùùùN É—ù¾ù¡S ¢V™ùb QG—ù¡UEG ¹ùLCG ¿ùe Šƒù¡•¡SDÄùùe ¿e ªa™dG ¹LCG ¿e ª¡SGÄdG QÄÁ»ÖG i—dh .‡ùùj™ùùFG›ÖG ‡ùùjÄÖG ¥Äùùù£ØƒùùùH ‡ùÇù¾ùùWÄùùdG ‡ùùc™ùù¡ždG .•O QƒÇ¸e 27.·Qƒ»Ž¸d ‡jÄÁÖG ‡j™j—ÙG ÀCG ·Qƒùù»ÖG ‡ùù j™ùù j—ùù e ’ùù dƒùù ¡Ÿe Š—ùù cCGh ¿ùùe ƒùù¡Sƒùù¡SCG ÀÄùùµù ùˆù ùJ IRÄùù ŽôG ªùù Fƒùù ¡ „ùù dG ºîN ÂfCG Q—¡ŸÙG Qƒ¡TCG ƒ»c .86) ‡ùù j™ùù ‘ù ù¡S «Äùù »ù ù¡T ›ùù Žù ù‘ù ùH ‡ù»ùÇù²ùH (32.26 ƒÁˆ»Çb -¸„J -Q—ùù¡ŸÙG ŠGP …¡•M.‡„bG™ÙG ŠƒÇ¸»Yh ŠƒjQh—dƒH ÀG—ÇÙG IQĦôG ªFƒ¡ „dG ¿e •O ÀÄǸe 474 ¿e ícCG ˆ»Çbƒe ›ŽM ‡¡UQÄ„dG ŠƒÇ¸»Y ‡„bG™eh ¼Ç¦¾J ‡¾Ö Ó ÈˆdG IQĦôG ªFƒ¡ „dG ‡»Çb ŠQ—b Aƒ¾ÇÌ ·Qƒ»ÖG ’dƒ¡Ÿe ±™W ¿e ƒg›ŽM 2011 ‡¾¡S ¿e ºhCÕG È¡SG—¡•dG ºîN ™FG›ÖG •O ÀÄǸe 466.16 ¹Hƒ²e .IQGRÄdG ’dƒ¡Ÿe i—d ŠƒjÕh I—Y ¿e ºƒ»©ˆ¡SGh ’jhGëdG Iî¡U ‡dƒWEG Ô ƒeÄ»Y Èùùgh .•O 7`H hRh É›ÇJ ‡¾j—e ¤¡Sh ¿Y Å¡•ÇY OGh ‡ÇYƒ¾¡ŸdG ‡²£¾ÙG ¹¡Ÿ¯J ȈdG ‡aƒ¡•ÙG Š™¡Ÿb .ŠGQƒù»ù©ùdG IGPƒù‘Ì hCG ÈùeÄù»ù©ùdG ³ùj™ùù£ùùdG Šƒjƒ¯¾dG ¿e «Ä¾dG G˜g ¿e ¢Ÿ¸”ˆdG ÀCG ƒ»¸Y ‡©HƒˆdG ‡aƒ¦¾ùdG ’ùdƒù¡Ÿe ªùe ³ùÇù¡•¾ùˆùdƒùH ¼ùˆùj .—Lƒ¡•ÙG ¢ ©H Ô ’jhGëdG Iî¡U Ô ‡dƒWEÕƒc .IQGRĸd ŠƒjÕh ¢ ©ùH Ô ŠÄù¡ŸdG ŠGéµÙ ¥™ù¯ÙG ºƒù»ù©ù ˆù ¡SÕG G˜ùùch ‡ùùÇù ¸ù NG—ùùdG ŠƒùùjÕÄùùdG ¢ ©ùùHh .¹Hƒ²ÙƒH ŠG—¾¡S QG—¡UEG ªe «ƒ¯JQÕG ÛEG 2010 ‡¾¡S ¹‹e QG—¡UEG ¿Y ¹jÄW †ƒÇZ —©H ºƒÙG ¢SCGQ .‡ù€ùÇù„ùdGh ÀG™ù»ù©ùùdG ‡ùùW™ùù¡T ¢V™ùù¯ùùJh Aƒ¾ù„ùdG ¢ŸNQ QƒùÁùXEG -‡ÇfG—ÇÙG ƒÁJîùN—ùJ -ùÇù¸ù„ùJ Åù¸ùY ƒùg™ùÁù¡S ªùe Âùdƒùµùù¡TCG ªùùÇùù»ùùŽùùH Aƒ¾ù„ùdG ºƒùµù¡TCG ¹ùc ¿ùY ‡ù¡ŸˆõG Šƒù£ù¸ù¡•dG Ô ½ƒµMCÕG ½GëMG ŸY ™Á¡•dGh ÉÄ¡VįdG ƒù»ùÇùa ƒùÁùÇù¸ùY ¢UÄù¡Ÿ¾ÙG Šƒù²ùù¡Ÿ¸ÙG ºƒÝ ¹c ‡HQƒÞh Šƒ¡TQÄdG ’ˆah Šƒjƒ¾„dG ¢Ÿ”j ºîùˆùMÕGh ‡ùjÄù¡VÄùù¯ùùdG Šƒùùjƒùù¾ùù„ùùdG ºƒùùµùù¡TCG ÈùeÄù»ù©ùdG ³ùj™ù£ùdGh Èù¡VGQCîùd ÈùY™ù¡TîùùdG ™KDÄJ ȈdG ŠGRhƒŽˆdG ™gƒ¦e ¹c ‡HQƒÞh ‡ÇeÄ»ù©ùdG ‡ù‘ù¡ŸdGh ‡ùaƒù¦ù¾ùdGh ‡ù€ùÇù„ùdG Åù¸ùY —ùù©ùùùH ò¯ùùùdƒõG —ùùù¡V ™ùùù¡VƒôG ™ùùùj™Ðh Åù¸ùùY I™ùù£ùùÇùù¡•dG ÛEG ‡ùùaƒùù¡VEÕƒùùH ‡ùù¾ùùjƒùù©ÙG .ŠGÄùù¾ùù¡S ‡ù¡•¡SDÄÙG ¿ùùFƒùùHR I—ùùFƒùù¯ùùd ܃ÙG QƒùùŽùùjEÕG Iñ¬ùù¡ŸdG Šƒùù¡•¡SDÄÙG ƒùù»ùùÇùù¡SÕ .’jhGëdG ‡dƒWEG ÀCG ƒ»c .55 ¼ù¸ùa Šƒù¾ùÇùeCƒùˆù¸ùd ¢•fƒùÇùdCG ‡ùùc™ùù¡žH ‡ùù¡UƒØG .‡ùÇùùFƒùù¡ b Šƒùù©ùùHƒùùˆÙ ŠƒùùeG™ùù¬ùùdG ªùùaO Èe™dƒùH ‡ù¡UƒØG ‡ùÇùdƒÙG ‡ùeG™ù¬ù¸ùd ‡ù„ù¡•¾ùdƒùH “hGëˆa ½ƒc™dƒH ‡¡UƒØG Šƒjƒ¯¾¸d ÈFGÄ¡ž©dG Šƒùù©ùùHƒùùˆùùùe ªùùùe •O °ùùùdCG 20h 6000 òH ƒùùùe ‰Ð ªù¡ J Šƒùj—ù¸ù„ùùdG ÀCG ƒùù»ùù¸ùùY .«ƒ£²dG ™j—e ÂH OƒaCG ƒe …¡•M .(Rƒù¬ù¸ùfÄù¡S) Rƒù¬ùùdGh AƒùùH™ùùÁùùµùù¸ùùd .I—j—¡ždG IQG™×G ÀIJǣj hRh ɛLjH ‡Çb™¡ždG À—ÙG òH ‡£HG™dG ¥Ä£ØG ¹²¾dG Iñ©¡•J ¢ ¯N ÀhQ™²j Àĸbƒ¾dG ‡£ôGh hRh É›ÇJ ‡jÕÄd ‡Çb™¡ždG À—ÙG òH ‡£HG™dG ¥Ä£”¸d ¿j™aƒ¡•ÙG ĸbƒf Q™b 5`H ¹²¾dG Iñ©¡•J ¢ ¯N .¢•eCG ºhCG h/´ ø ÀCG ‡¾Ž¸dG Š—cCG .É—ùùù¾ùùù¡•dG ¢V™ùùù²ùùùdG G˜ùùùg ¥ƒù¡žf ¹ùjÄù»ùˆùd Èùù¡Sƒùù¡SCG ¹ùùµùù¡žH .‡ÇFGÄg Šƒ¯Çµe ŸY ™aĈJ Õ —Lƒ¡•ÙG ÀÄ¡U™‘j ‡»FCÕG ¢ ©H ÀCG Q—¡ŸÙG éˆYGh ™Á¡ždG ºîN 虵dG ÀBG™²dG ¼ˆN ŸY ¤²a IQGRh Šƒ»Ç¸©J ‡¯dƒß †ƒH ¿e ¢•Çdh 虵dG Iî¡ŸdG Ô ‡dƒWEÕG —»©J hCG ‡Ç¾j—dG ÀhDÄ¡ždG Ô ‡ÇFƒ¾‹ˆ¡SG ‡dƒM 鈩J ƒ»c .•O QƒÇ¸e iÄùù¡S ÀBÕG ÅùùùˆùùùM ÉÄùùùˆÐ ÈùùùˆùùùdG ™ùùùFG›ÖG .‡ùù»ù ù¡Uƒùù ©ù ùdG ™ùù FG›ÖG Aƒùù ¾ù ùÇÌ 2011 ÀÄǸe 107.1 ‡»Ç²H Šƒ©b™¯ÙG ¿e ´h—¾¡U .Àƒ¡ eQ ‡¯b ‡Ç¾eƒ¡ ˆdG OGÄÙG Øg ±îJEG Ó —b ÂfCG ±ƒ¡VCGh Õ I—ùj—ùL i™ùNCƒùH ƒùÁùdG—ù„ùˆù¡SGh I—ùù¡Sƒùù¯ùùdG .¼Ád °bÄ»c ƒgh˜”JG ȈdG ‡jQGÄÖG ‡£ôG ÀCG ƒÙƒW ºÄ²©ÙƒH QG™²dG G˜g ¿j鈩e.Šƒùù©ù b™ùù¯ÙG ‡¾¡S ¿e ÛhCÕG ™Á¡TCG ‡ˆ¡•dG ºîN ȾWÄdG 3^904 .‡jQƒf ŠƒLĈ¾e ¿ùù e I—ùù Mh 37.•—````````````````````×G 4 ÀľWGÄÙG ƒÁH ½—²J ihƒµ¡T ™KEG ƒ¾f—e ‡aƒ¦fh ºƒ»L ‡jƒ»× ÀG™»©dG ‡W™¡T ¥ƒ¡žf «ƒ¯JQG Àƒ¡ eQ ºîN ŠGRhƒÎ I—Y ¹Ž¡•J ‡Ç¾j—dG ÀhDÄ¡ždG IQGRh ÀG™»©dGh ‡€Ç„dG ŸY ‡¯dƒß 16853 ¹ÇŽ¡•J ŠGRhƒÎ I—Y ‰¸Ž¡S ±ƒbhCÕGh ‡Ç¾j—dG ÀhDÄ¡ždG IQGRh ÀCG †™²e Q—¡Ÿe °¡žc I—ùY ¿ùe ÀÄù¾ùWGÄùe ƒùÁùH ½—ù²ùJ ihƒùµù¡T ™ùKEG .56 Ô ‡Ç¸»Y écCG ‰¸‹Ò 2010 ‡¾¡S ºîNh Q—²J ‡Çdƒ»LEG ‡»Ç²H …g˜dG ¿e -¸c 28 ›ŽM (•CGh).¤ùù²ù a ¼ùùÁù Áù Çù LÄùùJh ‰¯¸j ɘdG ¹µ¡ždƒH Iñ„c ¿µJ Ú ‡¸Ž¡•ÙG .‡ÇeÄ»©dG ¹²¾dG ‡¡•¡SDÄÙ ‡©HƒJ ‡¸aƒM 26 ¹²¾dG ‡Ç¸»Y ¿»¡ Jh ƒHƒjEGh IOƒYEG ºƒ¬¡TCG AƒÁfEG Àƒ»¡V ŸY ™Á¡•ˆ¡S ‡j™j—ÙG ÀCG ‡jÕÄdƒH ¹²¾dG «ƒ£b ÄdhDÄ¡•e —cCGh ñaÄJh ‡eRîdG ¥h™¡ždG ¿»¡ ˆ¡S ȈdGh ‡Ç¸c ‡¯¡ŸH ‡£ôƒH ‡¸¡UGĈe ºG›J Õ ÈˆdG ‡€ÇÁˆdG .•O 2000`dG i—©ˆJ Õ †ƒ©JCG ¹Hƒ²e ‡ùùù¡UƒØG Šƒùùù¯ùùùdƒõG ¢Ÿ”ùùùj ƒùùù»ùùùùÇùùùùah ‡¡ŸˆõG ’dƒ¡ŸÙG ‰¸Ž¡S —²a .9 ‡»Ç²H •jQƒ»¡ždG ¿e I—Mh 143.¿KG™jEG •ƒf Aƒ©HQCÕG .•O 90^000 ¿e ícCƒH òˆYƒ¡ „dG ªùù¸ùù¡•dG Øùùg ÀCG ºhDÄùùù¡•ÙG ŠGP °ùùù¡žch ¿»¡V ‰fƒc .664h ‡jQƒ¾dG †ƒ©dCÕG ¿e I—Mh •O QƒÇ¸e 151 .ºƒóG G˜g Ôh Èù¡SG—ù¡•dG ºîùN ‡ù€ùÇù„ùdG ‡ùjƒù»ùMh ÀG™ù»ù©ùùdG Ô ‡¯dƒß 16853 ‡jQƒÖG ‡¾¡•dG ¿e ºhCÕG Ègh ÀG™»©dGh ‡€Ç„dG ŸY AG—ˆYÕG ºƒÝ ƒÌ ‡fQƒ²e ´™¯dG Øg ¥ƒ¡ž¾d Iñ„c ‡¸Ç¡ŸM Ú ŒÇM .ihƒùù µù ù¡ždG Ô ò¾ùù ùWGÄÙG .O—ùù¡ŸdG G˜ùùg Ôh ‡jƒÁf Ô ÂfCG ÛEG ‡¡UQÄ„dG ŠƒÇ¸»Y ‡„bG™eh .ƒ©e ¹bƒ¾dGh ™aƒ¡•»¸d ‡MG™dG È‘ÇeR/¢S ø ½GëMG QƒùùWEG Ô I—ùùYƒùù¡•ÙG —ùùùj —ùùùe G˜ùùùch ºƒÝ Ô ‡Ç»Ç¦¾ˆdGh ‡Ç©j™¡žˆdG ¢UÄ¡Ÿ¾dG ŸY ™Á¡•dGh ‡€Ç„dG ‡jƒ»Mh æG™»©dG QÄ£ˆdG .‡¸"QÄH ÂcGÄù¯ùdGh ™ù¡ ”ù¸ùd ‡ù¸ù»ÖƒùH ªùÇù„ù¸ùd ¿e —jRCG «h™¡žÙG G˜Ád ¢ŸÇ¡Ÿ”J Ó ŒÇM .iéµdG ŠƒjÕÄdG «.04 ¹Hƒ²e •O É—ù¾ù¡•dG ¢V™ù²ùdG ¹ù‹ç ɘùdG % 14 ´ƒùùùùa ‡jÄÖG ¥Ä£ØG ‡c™¡žd QÄÁ»Ž¸d ÂLÄÙG уù¯ùdG Ô Âù”ùjQƒùJ ÅùÁùˆùfG ɘùdG ‡ùj™ùFG›ÖG .„¡•M .5`H i—d .òµ¸Áˆ¡•ÙG ‡‘¡U ŸY G™£N ¹µ¡žJ écCG ‡Yƒâ Àƒ»¡V ¹LCG ¿e ÂfCG ™cPh ºîN ‡jQƒŽˆdG ‡c™×G ‡„bG™e ¢UÄ¡Ÿ”H ªÇ„H ƒÁ¾e ³¸©J ƒe ƒ»Ç¡SÕ .ºG—Ç¡U ª»Ýh È¡SGQhCÕG ¼Çb «Ä»Ý ‰¸Ž¡S 2010 ‡¾¡S ‡jƒÁf Ôh ºG—ùÇùù¡Uh Èùù¡SGQhCÕƒùùH ò¡UƒØG ¿ùùj—ùù¾ùù¡•dG ¹Hƒù²ùe •O QƒùÇù¸ùe 7.ò¸¡ŸÙG ´ƒgQEÕ .‡ùùÇùùù¾ùùù©ÙG .ŠƒjÕÄdG ¢ ©H .Àƒ¡ eQ ™Á¡T ‰¸µ¡T .¢•eCG .É—¾¡•dG …¸ùùL ¹ùù¡UGÄùùJ ‡ùùj™ùùFG›ÖG ‡ùùÇùùdƒÙG ´Äùù¡•dG .IQG™×G ‡LQO «ƒ¯JQG —Á¡žj †ƒù©ùÇùˆù¡SG ¿ùY ƒù„ù¸ù¡S ™ùùKDÄù Çù ¡S ÀBG™ùù²ù dG IAG™ùùb .™NBG —Ç©¡U ŸYh ‡jÕh iĈ¡•e ŸY ¼Y—ˆj ÀCG ™¦ˆ¾j «ƒ£²dG ‡KîK RƒâEƒH ‡¾¡•dG Øg ‡jƒÁf ¹„bh ‡¸"Qh I—ùj—ùL ´Äù¡S ƒùÁù¾ùÇùH ¿ùe .¹Ç„²dG …dƒùù£ù e ‰¾ùùjƒùù„ù J —ùù²ù ùa Q—ùù ¡ŸÙG …¡•Mh —ùù M ÛEG ‰¸ùù ¡Uhh .ÀG™»©dƒH Øg ¢Ÿ”Jh ÀG™»©dƒH ‡¡Sƒe ‡¯dƒß 10213 ‡jÄ¡VįdG ŠGAƒ¾„dG ¢UƒN ¹µ¡žH Šƒ¯dƒõG ¢ŸÇNG™J ÀhO ŠGAƒ¾„dG G˜ch ‡j™j—¡Ÿ²dGh AG—ˆYÕƒH ‡¡UƒØG Šƒ¯dƒõG ÛEG ‡aƒ¡VEÕƒH ¿ùe ŠGQƒù»ù©ùdƒùH ‡ùcë¡žÙG ŠƒùÇùµùù¸ÙG Åùù¸ùùY ÂfCG ƒ»¸Y .840 ›ùù Žù ù M Ó Ië¯ùù ùdG Øùù ùg 10.Ⱦj •BG .™ùùeCÕG ³ùù¸ùù©ùùˆùùjh QÄùùaƒùù¾ùùjG .¼¸Y ƒe …¡•M .´Ä¡•dG Ô «Ä¾dG G˜g ¢UƒØG ŠG—¾¡•¸d —j—ÖG QG—¡UEÕG AƒLh 1.•O ÀÄǸe 100 ´Äùù¡•H ÀG™ùùNBÕG ÀƒùùYh™ùù¡žÙG ³ùù¸ùù©ùùˆùùjh ‡ù¸ùKƒà ´Äù¡Sh ‡ùjÕÄùdG ‡ù»ù¡Uƒùù©ùùH Iƒùù£ùù¬ùùe òÇùFƒù¡ a ¿ùY IQƒù„ùY ƒù»ùgh Š™ù#ùJ ‡ù¾ùj—Ì ¼ùÇùeë¸ùd ƒù»ùÁùYƒùù¡ NEG Ó òç—ùùb òjQƒÎ 10`H Q—²J ‡ùÇùdƒùe ‡ù¯ù¸ùµùˆùH ¹ùÇùgCƒùˆùdG IOƒùYEGh ‡ù„ù¡•f ‰bƒùa —ùbh ƒù»ùÁù¾ùe ¹ùùµùùd •O òjîùùe (CGh).‡¸Ç»L ø ‡ùùùÇùùù¸ùùù»ùùù©ùùùdG QƒùùùWEG Ô Iñ²ùùù¯ùùùdGh IRÄùùù©ÙG .òeCG ø . 89 -¸H ƒÇdƒ»LEG ÕÄN—e ‡¸Ž¡•e ƒ©LG™J 2010 ‡¾¡S ™FG›ÖG Ô ŠG—¾¡•dG ´Ä¡S ‰¸Ž¡S .Qƒ£aEÕG ‡¸"Qh Ié¡ŸÙG ¼Wƒ»£dG ¿e -¸c 603 ›ŽM Ó ‡ù¸ù"Qh ‡ùjÕÄùH ·îùÁùˆùù¡Sîùùd ‡×ƒùù¡ŸdG ñZ ‡ÇùYÄù¾ùdG ‡ù„ùbG™ùe ’ùdƒù¡Ÿe ±™ùW ¿ùe ¶dPh ‡©HƒˆdG IQƒŽˆdG ‡j™j—e i—d ¢ž¬dG ª»bh .i™NCG ‡ÇYƒ»ˆLG ¹eGÄYh ºƒ¡ŸJÕG ‡Ç¸N ƒÁJ™ah ȈdG ½ƒbQCÕG ñ¡žJh ¿eCîd ‡eƒ©dG ‡j™j—ÙƒH ‡eƒ©dG Šƒbî©dGh ‡ùÇù€ùÇùH ‡ù¯ùdƒß 6640 ¹ùÇùŽù¡•J ÛEG Èù¾ùùWÄùùdG ³ùù¸ùù©ùùˆùùJh Šƒùù¡•¡SDÄÙGh ò¾ùùWGÄÙG ‰¸ùù»ùùù¡T Šƒjƒ¯¾ù¸ùd ÈùFGÄù¡ž©ùdG Èùe™ùdƒùH ¢UƒùN ¹ùµù¡žH Èùùùe™ùùùdG ŠƒùùùbhCG ½GëMG ½—ùùùYh ‡ùùùÇùùùùd›ùùùù¾ÙG ƒùjƒù²ù„ùH ‡ù²ù¸ù©ùˆÙG Šƒùjƒù¯ù¾ùdG G˜ùùch IO—ôG Ô ƒùgDhƒù²ùdEG ªù¾ç ÈùˆùùdG ½ƒùùc™ùùdGh ŠGAƒùù¾ùù„ùùdG .218h •O ÀÄǸe 73.IPƒ¡T ŠÕƒM Èg ƒäEGh .760) ‡ùÇù µù Çù ˆù ¡SîùùH Šƒùù¡S—ùù¡•eh .43`H IQ—²ÙG Šƒ¾ÇùeCƒùˆù¸ùd ¢•fƒùÇùdCG ‡ùc™ù¡žH ‡¡UQÄH Ô ¼Á¡SCÕG …fƒL R›©Çd .‡ùùÇùùFƒùù¡ b ¿e ¢Ÿ¸”ˆdG Ô ò„ZG™dG ò¾WGÄÙG ±™¡ŸJ ¼ÁJƒjƒ¯f ¹²¾d Šƒ¾Mƒ¡T Aƒ¾„dG ƒjƒ²Hh ½ƒc™dG 2010 Ô Qƒ¾jO QƒÇ¸e 151 ¿e ícCG ÛEG ŠG—¾¡•dG ´Ä¡S ªLG™J ™FG›ÖG Aƒ¾ÇÙ ™Á¡TCG ‡ˆ¡S ‡¸Ç¡ŸM ·Q—ùdG ’ùdƒùù¡Ÿe Š›ùùŽù M ƒùù»ù c .‡bRG›YG .ŠƒMƒ¡Sh ‡cë¡že AG›LCGh ’£¡SCG 2411 RƒâEG Ó .ƒÁ£„¡V Ó ÈˆdG ‡ÇcîÁˆ¡SÕG ŠîFƒ©dG I—Fƒ¯d ‡ÁLÄe i™NCG ‡ÇFG˜Z OGÄe ´—ù¾ùa ¼ùÁù¡SCƒùH Àƒù²ù¸ù©ùˆùj òj—ùù¾ùù¡S ò¡V™ùùb .ƒgñZh ‡‘j™a .2011 É™¯Ça Ô ÕEG ‡¡UQÄ„dG ÛEG ¹N—J 2010 ‡¾¡S ‡¾Ž¸dG ‰£YCG .Iî¡ŸdG Ô ¼ÁeDÄj ¿e ñǬˆH ò¸¡ŸÙG ‡„dƒ£e —Lƒ¡•ÙG ¢ ©H ¿e ™NBÕG ¢ ©„dG ŵˆ¡TGh ªe Iî¡ŸdG ÛEG Àĸ¡ŸÙG ƒÁÇa ™£¡ j ȈdG Šƒ»Ç¸©J °dƒ”j ɘdG ™eCÕG Ägh òH›M IAG™b …¸ùù ùZCG ÀCG Q—ùù ù¡ŸÙG °ùù ù¡žc ƒùù ù »ù ù ùc .‡jÕĸd Øùg ÀCG Àƒù»ùZhO ‡ù¡TƒùµùY —ùÇùù¡•dG ™ùùcPh ƒÁ£„¡V Ó I—¡Sƒ¯dG ¼Wƒ»£dG ¿e ‡Ç»µdG ‡Ç»c …fƒL ÛEG ‡„bG™ÙG ÀGÄYCG ±™W ¿e ‡ÇMî¡ŸdG ‡ÇÁˆ¾ÙG ™µ¡•dG IOƒe ¿e i™NCG òJƒùùÁùùd ‡ùùÇùùdƒÙG ‡ùù»ùùùÇùùù²ùùùdG ŠQ—ùùùb ŒÇùùùM .(…Çùù²ùù¾ùùˆùùdG ‡ùù¡•¡SDÄùùe) ‡ù¡•¡SDÄÙG .3 ¹Hƒ²e •O ÀÄǸe 474.IQGRÄùù ù dG Iî¡U Ô ñ¡Ÿ²ˆdƒH GÄ„dƒW ¿j˜dG òµˆ¡žÙG ¿j˜dG Å¡V™ÙGh ¿¡•dG Qƒ„c ¿e ¼g ’jhGëdG Õh ÉÄùùe—ùùdG ¤ùù¬ù ¡ dG «ƒùù¯ù JQG ¿ùùe ÀÄùù fƒùù ©ù ùj …¸ZCG ÀCG Qƒ„ˆYƒH .½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄÙG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ò¾KEÕG Éľ¡•dG ƒùg™ùj™ù²ùJ Ô ‡ù¾ùŽù¸ùdG ‰‘ù¡VhCGh ŠG—¾¡•dG ´Ä¡•d ªLGëdG G˜g ÀCG 2010 ½ƒ©d ɘdG ¢Vƒ¯”fÕG Ägh % 15 ‡„¡•f ¹‹ç ‡j—¾¡S ¢Vh™b ‡©HQCG I—e AƒÁˆfG ÛEG OÄ©j .‡eRîdG ŠGAG™LEÕG Pƒ”JÕ ‡€Ç„dGh ÀG™»©dƒH ‡jƒ»Mh ÀG™»©dG ‡W™¡T ŠG—Mh ¹»©Jh ¤¡•Hh ÀG—ÇÙG Ô ƒÁFGOCG ¹Ç©¯J ŸY ‡€Ç„dG …LÄÌ ‡ù¾ùj—ÙG Åù¸ùY ƒùÁùˆùjƒù»ùMh ƒùgOÄùùLh ¹‹ù»ùˆùJh ‡ùÇù»ùÇù¦ù¾ùJh ‡ùÇùfÄùfƒùb ¢UÄù¡Ÿf I—ùY òfGÄù²ùdG ³ùÇù„ù£ùJ Åù¸ùY ™ùÁù¡•dG Ô ƒùÁùeƒùùÁùùe ‡€Ç„dG ‡jƒ»Mh ÀG™»©dG ºƒÝ Ô Šƒ»Ç¦¾ˆdGh ‡W™¡T ’dƒ¡Ÿe ‰¸Ž¡S .ºGÄeCÕG ¢ŸÇ¡Ÿ”J ‡Ç¸»Y ¼ˆJ Ú 2010 ‡¾¡S 12 ¹ùLCG Åù¸ùY ™ùaÄùˆùJ ‡ùc™ù¡ždG ÀCG ‡ùù¯ùùÇùù¡ e ¿e Iñ¡TCƒˆdG ’¾e •jQƒJ ¿e AG—ˆHG G™Á¡T ¢V™ù²ùdG QG—ù¡UEG ‡ùùÇùù¸ùù»ùùY Ô «h™ùù¡ždG ¹ùùLCG 4405: O—©dG .Àƒù¡ eQ ™ùÁù¡T ¿ùùe ÛhCÕG ½ƒùùjCÕG ºîùùN ‡»¡Uƒ©dG Ô ‡¡UƒN .•O ÀÄǸe 10.2010 黡•jO ¼Á¡SCîd ‡ÇdhCÕG ´Ä¡•dG ŠOƒY .¸dG ½îZ ¸dG —„Y ÄHG —Ç¡•dG Iî¡U AGOCG Aƒ¾KCG ò¸¡ŸÙG ŸY °Ç¯”ˆdG ÛEG ɘdG °Ç¡ŸdG ¼¡SÄeh ¾eG›J AG™L .‡¡UQÄ„dG ŠƒÇ¸»Y ‡„bG™eh ¼Ç¦¾J ‡¾Ö ƒÁJ™¡žf ȈdG ½ƒbQCÕG …¡•M 2009 ‡¾¡S •O QƒÇ¸e 179.‡Ç¡VƒÙG ŠGľ¡•dG Ô Â¸¡ŸÐ ‰fƒc ¿e Šƒ€e ª¡ H i—©ˆJ ‡¸Ž¡•ÙG ½ƒbQCÕG ¿µJ ò¡ŸˆõG …¡•M OÄ©j …„¡•dGh Šƒ¯dƒõG ÃΠ‡ùùÇùù¸ôG Šƒùù£ùù¸ùù¡•dG ·™Ð ½—ùùùY ÛEG ÀG™»©dGh ‡€Ç„dG ŸY ‡¸Ž¡•ÙG ŠGAG—ˆYÕG ò¾WGÄÙG i—d ÈYÄdG ¢Ÿ²f ÛEG ‡aƒ¡VEÕƒH .•O QƒÇ¸e 31 ˆ»Çb QG—¡UEG ¹LCG Ƀe ™Á¡T Ô ‰‘¾e ȈdG Iñ¡TCƒˆdG ƒeCG †™ù¬ÙG ‡ùÇùdƒÙG ‡ù¡•¡SDÄÙƒùH ³ù¸ù©ùˆùˆùa 2010 ÂLh —bh ™FG›ÖG ܃ÙG QƒŽjEîd ÈH™©dG 5`d —ùùˆç ɘùùùdG .•O ÀÄǸe 409`H ÛG ¿WÄdG ŠƒjÕh ¹eƒùc iÄùˆù¡•e Åù¸ùY ‡ù€ùÇù„ùdGh ÀG™ù»ù©ùdG ‡ùW™ù¡T ¥ƒù¡ž¾ùH ‡ù¡UƒØG ŠƒùÇùFƒù¡ŸMEÕG ñ¡žJ ‰aÕ ¹µ¡žH ÀG—ÇÙG Ô ƒÁJîN—J IñNCÕG ŠGľ¡•dG Ô ‰©¯JQG ŒÇ‘H ƒÁWƒ¡žf ‡¸Ç¡ŸM Ô ¢SÄ¡•Þ «ƒ¯JQG ƒ»ÁǸY ƒÁˆjƒ»M ¤¡•Hh ÀG™»©dGh ‡€Ç„dG ÈYƒ£²d ‡Ç¾eCÕG Šƒ£¸¡•dG ÂÇdÄJ ɘdG ½ƒ»ˆgÕG i—e ¢•µ©j ºîN ¿e ƒ¾f—Ù æG™»©dGh ܃»ÖG ¤»¾dG ŸY È„¸¡S ¹µ¡žH G™KCG ¿jñ„c ƒ©LG™Jh GQÄg—J ƒa™Y ÀCG —©H .‡Ç€Ç„dG ‡aƒ²‹dG ½ÄÁ¯Ù ½ƒJ „¡T †ƒÇZ ÛG ‡aƒ¡VEÕƒH òfGIJdG ½GëMG ½—Yh ÈFGÄ¡ž©dG Aƒ¾„dG CG.‡ÇfƒK ‡ÁL ¿e .

''ƒHhQhCGh I—‘ˆÙG ŠƒjÕÄdG ºÄù²ùùj ñ„ØG G˜ùùg Q˜ùùM i™ùùNCG ‡ùùÁùùL ¿ùùe ‡FƒÙƒH 75 OQĈ¡•J ȈdG ™FG›Ž¸d ‡„¡•¾dƒH'' …¡•M ™¡SCÕGh Šƒ¡•¡SDÄÙG) ƒÁJƒÇLƒM ¿e Èù¾ù©ùj G˜ùg ÀEƒùa (‡ùÇùc™ù»ÖG ŠƒùÇùùFƒùù¡ŸMEÕG .È×G †ƒ„¡T ¿e O—Y QG™ùb Àh™ù¦ùˆù¾ùj ¼ùÁùfEƒùa È×G Àƒùùµù ¡S …¡•Mh ™ùÁù¡T ªù¸ù£ùe ÀG™ùgh ‡ùjÕh Šƒùj—ù¸ùH ‰»ùY—ùùJ ºƒÝ ñÇ¡•ˆH ¹¯µˆ¸d ''½ƒg'' Oƒˆ©H ÉQƒÖG ŠhCG ¢•eCG ¾¸YCG ƒ»„¡•M ‡eƒ©dG ºƒ¬¡TCÕGh Šƒjƒ¯¾dG .½ÄùùÇù dG —ùùM ÛEGh Àƒùù¡ eQ ¹ù„ùb ÂùÇù¸ùY Àƒùc ƒÌ ‡ùfQƒù²ùe ''Gñ„ùc ƒùYƒù¯ù JQG'' —M ÛEG ³jÄ¡•J Ó ŒÇM ™Á¡ždG G˜g ‡jG—H AG™ùù»×G ½Äùù‘ù ¸ù dG ¿ùùe ¿ùùW 400 AƒùùgR ½ÄùùÇù dG I—»óG ·ƒùù»ù ¡SCÕCG «GÄùùfCG °ùù¸ù ùˆß ¿ùù e ¿ùù W 150h ‡ùùLRƒùù£ù dG ½Äùù‘ù ¸ù dG ¿ùù e ¿ùù W 25h I—ùù »óG .‡¯ÇµÙG ƒÇeÄùj Iéˆù©ùe ŠƒùÇù»ùc ³ùjÄù¡•J É™ùŽùj ƒù»ùc ™¡Tƒ„ÙG ªÇ„dG I—Mh iĈ¡•e ŸY ‡F›ŽˆdƒH I—ù»óG AG™ù»×G ½Äù‘ù¸ùdG ‡ùÇù»ùc ›ùgƒùù¾ù Jh ¹»Ý ¿e I—MÄdG ¢•¯¾H ‡f›õG IOQĈ¡•ÙG —»MCG —Ç¡•dG ÂH OƒaCG ƒ»„¡•M .QOƒ²dG —„Y ¿H —Yƒ¡S ‡dƒ¡ a ‡KQh ‡Çµ¸e :†Ä¾ÖG .«ƒùù»ù ˆù LÕG ‡Hƒ²¾dG ÀCG Q—¡ŸÙG ™cqPh .Q—¡ŸÙG ±îùZ Âùd —ù¡UQ ɘùdG Oƒùˆù©ùdG G˜ùg ÀCG ™ùùc˜ùùj ‡ÇfG›ùÇùe ¿ùe •O ÀÄùÇù¸ùe 540 Äù‘ù¾ùH Q—ù²ùj ܃ùe ‡j—¸H ¹c ŠƒÇLƒM ³ah ©jRÄJ ¼ˆÇ¡S ‡jÕÄdG (•CGh) .Šƒ¯Ç¡ ÙGh Àįǡ ÙG ƒgƒ²¸ˆj ȈdG QÄLCÕG .È¡VƒÙG ‡Ç¸jÄL 14h 11 òH ƒe ¢Ÿ¡ŸN ºhCÕG «ƒùù»ù ˆù ùLÕG ÀEƒù ùa .—²©e —L °¸ÙG ±ƒ¡VCGh .È×G iĈ¡•e ŸY ´™ù£ùdG ñÁù£ùJh ‡ùùfƒùùÇù ¡Uh ‡ùùaƒùù¦ù ¾ù dG ºƒùù»ù Y Àƒù„ù¡ ²ùdGh IQƒùŽ×G ¿ùe ´™ùù£ù dG °ùùÇù ¦ù ¾ù ˆù H .‰bÄdG ¢ ©„d ™»ˆ¡•ˆ¡S ƒÁfCGh ''‡HÄ©¡ŸdG''`H ³¸©ˆÙG ²¡T Ô ‡¡UƒN .IQÄc˜ÙG ‡Ç»µdG 300 ¿e ícCGh ¿W °dCÕG .QÄLCÕG ¼ùùˆù j Ú ÂùùfCG -´ƒùùÇù ¡•dG Ô.¢•eCG .‡ùj™ùFG›ÖG ‡ùjÄÖG ¥Äù£ØG ‡ùc™ù¡T Šƒù¯ùÇù¡ eh Èù¯ùÇù¡ e ‡ùHƒù²ùf ‰¯ùfCƒùˆù¡SG I—j—Y ŠÕÄL Ô Àƒa™£dG ŲˆdG ÀCG —©H .Àƒ¡ eQ ™Á¡T ºîN ¿WÄdG éY ƒÁ²jÄ¡•ˆd ƒ„¡•Ð I—»óG ·ƒ»¡SCÕGh ɘùdG .¢•jGQ OG™ùe ™ù€ù „ù d ‡ùùjQGOEÕG ‡ùù»ù µôG ºƒ»YCÕG ‡©Wƒ²e GhQ™b G˜d .’ùùˆù a ò¡•‘ùùˆù d ‡ùù¡Sƒùù¡•×G Šƒùù¡Ÿ¡Ÿ”ùù ˆù ùdG —ùù j—ùù Y ½ƒÙEîùd ÀÄù‘ù»ù£ùj ¿ùj˜ùdG ‡ùù„ù ¸ù £ù dG iÄùùˆù ¡•e .¼ùÁù ˆù jÄùùg ÀÄc .IQ—ÇM ‡j—¸„H ¢•eCG .™»YCG «GQP :Iƒ»¡•ÙGh ¼¡Sƒb OÕhCG :`H ‡©bGÄdG :ȸj ƒ»c IO—ôGh 2011/08/08 :Aƒ¡•ÙG Åù¸ùY ƒù¡ŸÇù¡ŸN ƒùÁù‘ùˆùa Ó ÈùˆùdG ò¾ùùWGÄùù»ù ¸ù d …¡•M Äù¡UQÄù²ùH ‡ùÇù¡•ÇùF™ùdG I—ùùMÄùùdG iÄùùˆù ¡•e ƒùµùdƒù¾ùjEG'' ‡ù¡•¡SDÄù e ÀCG ™ùùc˜ùùj .ƒÁ¾e ÀÄ¡•¯¾ˆj ȈdG ‡F™dG ŸY È¡ ²j ‡jOƒe QG™¡VCG I—Y ŠƒLƒŽˆMÕG ‰¯¸N —bh ’dƒ¡Ÿe ¶dP —©H ‰¯¸ch .G鈩e ƒ©LG™J ƒÇdƒM ºGÄùùeCÕG) ‡ùù»ùùÇùùb æ—ùùJ ‡ùùdCƒùù¡•e ÀCG ’ùù¡VhCGh ‰Ò ºƒM Ô I™×G ´GÄ¡SCÕG Ô (‡YOÄÙG ŸYh ƒÁù¸ùLCG ´ƒù²ù‘ùˆù¡SG ¹ù„ùb ƒùÁù©ùÇùH IOƒùYEG .Šƒ¯Ç¡ ÙGh ò¯Ç¡ ÙG ›ùÇù»ùˆùJ IQGOEÕG ªùe Šƒù¡Vhƒù¯ÙG ÀCG .‡FƒÙƒH 50`H Q—²j ƒÇ¸©dG Šƒ¡SGQ—dG ºƒùù „ù ùbEÕG ÀCƒù ùH ‡ùù ©ù ù eƒÖG ¢•Çùù ùFQ éˆùù ùYGh ½Ä¸©ù¸ùd ‡ù„ù¡•¾ùdƒùH ‡ù¾ù¡•dG Øùg ºîùN ¹ùŽù¡•ÙG ȈdG ‡Ç¡SƒÇ²dG •Fƒˆ¾dG ÛEG ªLGQ ‡Çeî¡SEÕG ƒÁ¸»Y Ô …cGÄJ ȈdG ‡©eƒÖG Øg ƒÁˆ²²M .܃©dG ¼Ç¸©ˆdG ¿e ÀhDÄ¡ždG ‡j™j—Ì QƒWEG ˆÁL ¿e ’¡VhCGh ‡©eƒÖG Øg ÈŽj™N ÀCƒH ±ƒbhCÕGh ‡Ç¾j—dG ÛEG Gñ¡že ícCG ¹ùù»ù Y ¢U™ùùa ¼ùùÁù d ÀÄùùµù ùˆù ù¡S Øg I—Fƒ¯d ‡eĵ×G ƒÁJ™bCG ȈdG ŠGAG™LEÕG ¼ùùÁù ah™ùùX'' ò¡•‘ùùˆù d''ºƒùù»ù ©ù dG ¿ùùe ‡ùù €ù ù¯ù ùdG'' (CGh) .‡Çc™J ‡dƒ¡ a :h .Úƒ©dG éY ‡eƒg ºGÄeCG ¢ShDhQ —ǾΠ¤Ç²¾J ªLG™J ¢Sƒµ©fG ÀEƒa i™NCG ‡ÁL ¿e —ùFGÄù¯ùdG …¡•f Åù¸ùY ™ùKDÄùùÇùù¡S ÀÄùùj—ùùdG Øùùg .''›jOÄe ¢SîaEG ‡dCƒ¡•e ´—¡UCG Õ ƒfCG'' îFƒb ±ƒ¡VCGh ºîùNEÕG ªù¡Vh ÀCÕ ''Èùùµùùj™ùùeCÕG Oƒùù¡ŸˆùùbÕG I—ù‘ùˆÙG ŠƒùjÕÄùdG ÂùJOƒù¯ùJ ɘùùdG ªùùa—ùùdƒùùH ȸNGO ™eCG IñNCÕG ‡¦‘¸dG Ô ‡Çµj™eCÕG I—ù‘ùˆÙG ŠƒùjÕÄùdG éˆù©ùJh ƒùÇùLQƒùN ¢•Çùùdh ŸY IQOƒb ºhCÕG ÈÙƒ©dG ™»‹ˆ¡•ÙG ƒÁˆ¯¡ŸH .2008 éY ƒùÁùJƒùŽùˆù¾ùe ³ùjÄù¡•ˆùd ŠG—ùMÄùdG ¿ùùe O—ùùY .“îÙG ‡¾ÁÙ Qƒ„ˆYÕG IOƒYEG G˜ch . “h™ŽH ‡W™¡ždGh ò¾WGÄÙG ¿e ŸY -ÀƒÇY OÄÁ¡T …¡•M.QGÄ×G ‡dhƒW ŸY ¢SĸÖG ¼ù¡ J ÈùˆùdG ‡ùHƒù²ù¾ù dG ¿ùùY ÀÄùù¸ù ‹à ’ùù¡VhCGh ¿Y °¡žµdG GÄ¡ aQ .½ÄÇdG Q—¡ŸÇ¡S ¢ ©H ŠéˆYG ƒ»c .‡„¸£¸d …¡Sƒ¾e ñWCƒJ ‡Hƒ¾©H —ÇFįLjdG Å»M ŠÕƒM ÛhCG QÄÁX ˜¾e ¶dPh ‡Hƒ¾©H —ÇFįLjdG Å»M ¿Y I™¡Tƒ„e ‡»Lƒf Iƒah ‡dƒM ÉCG ¹Ž¡•J Ú —Ç¡•dG Àƒµ¡•dGh ‡‘¡ŸdG ™j—e .''ŠGOQGÄdG IQÄJƒa «ƒ¯JQG ƒ¡ jCG OƒL ¢Tƒ²f ’ˆa …Žj'' ñ„ØG ¢•¯f °¡žch ±™¡ŸdG ŠƒWƒÇˆMG ºƒ»©ˆ¡SG ŠGQƒÇN ºÄM ( •Gh) .‘¡VhCG ƒ»„¡•M È¡VƒÙG ‡Ç¸jÄL ª¸£e ¢V™ÙG G˜g ™»©dG ¿e -¸„j †ƒ¡žH ³¸©ˆJ I—ÇMÄdG IƒaÄdG ‡dƒM'' ÀCƒH ºhDÄ¡•ÙG ŠGP ±ƒ¡VCGh .òeÄj ¹„b ‰©bh †ƒ„¡T òH ŠƒÁLGÄÙG O—Žˆˆd È×G Àƒµ¡S ºƒ²ˆYG ÛEG ŠOCG …¬¡ždG ‡‘aƒµe ŠGÄbh È×G .‡Çµj™eCÕG ÀÄj—dG ŸY ‡²„£ÙG IOƒùùùùj›ùùùùdG'' ÀEƒùùùùùa Q—ùùùùù¡ŸÙG ¢•¯ùùùùùf …¡•Mh DÄWƒ„J ™£N ªe —FGįdG …¡•f Ô ‡©bĈÙG ƒŽ¡ f ±™ù©ùJ ÈùˆùdG I—ùYGÄùdG ŠGQƒù»ù‹ùˆù¡SÕG QÕh—dG ‡»ùÇùb ªùLG™ùJ ƒùÁùÇùdEG ±ƒù¡ j ƒù€ùÇù£ùH Ô Èù»ù”ù¡ J ÂùLÄùùJ ¹ùùÇùùŽùù¡•J ÛEG ÉODÄùùˆùù¡S .ÀîYEÕG G˜g ™¡žf •jQƒJ ¿e AG—ˆHG ¿j™Á¡T I—e É—¸„dG È„©¡ždG ¢•¸óG ¢•ÇFQ ANEP 869 937 I™jÄ„dG ‡jÕh ÀÕ›¬dG QÄ¡S I™FGO ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸H ‡Ç¸jÄL 27 :Ô –QDÄÙG 91254 :¼bQ ½Ä¡S™»¸d ƒ²„W È„©¡ždG ¢•¸óG ¢•ÇFQ ¿¸©j 08 IOƒÙG ƒ»Ç¡SÕ 1991 ‰Ð ‡¡ j™Y «G—jEG Ó ÂfCG ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸„d É—¸„dG :¿HG .''‡ùù¯ùùXÄÙG ºGÄùùeCÕG Øùùg ‡¸‹»ˆÙGh I—‘ˆÙG ŠƒjÕĸd ‡¾FG—dG ºh—dG …‘ùù¡S —ùù©ùùH Q™ùù²ùùJ Ú ÀƒùùHƒùùÇùùdGh ò¡ŸdG Ô .½ƒ¾ˆÇ¯dGh —¾ÁdGh ¹jRGédƒc ''‰¯ùYƒùù¡ J'' —ùù²ù a Q—ùù¡ŸÙG ¢•¯ùùf …¡•Mh AG™»×G ½Ä‘¸dG ¿e ‡f›õG ‡Ç»µdG ‡ùfQƒù²ùe ‡ù¾ù¡•dG Øùg I—ù»óG ·ƒùù»ù ¡SCÕGh ‡j™FG›ÖG ‡jÄÖG IQGOEGh ò¯Ç¡ ÙG ‡Hƒ²f QÄLCÕG ºÄM Šƒ¡Vhƒ¯ÙG ¿e ™NBG ¥Ä¡T …dƒù£ÙG ‡ù‘ùFîùH ‡ùj™ùùFG›ÖG ‡ùùjÄÖG ºƒùù»ù Y •ƒeOEG IOƒYEƒH ¼ÁJQGOEG GÄ„dƒWh .I—MÄdG ™j—e “îe «GÄùùfCG °ùù¸ù ˆß ¿ùùY IQƒùù„ù Y ‡ùù Çù ù²ù ù„ù ùˆÙG ¿ùù W ‡Ç»µdG Øg ÛEG ±ƒ¡ Jh .‡¡•¡SDÄÙG ŸY ò»Fƒ²dGh ‡Hƒ²¾dG òH AGQBÕG .‡jÕÄdG ÜGh —MCÕG G˜ùg ¿ùe •Pƒä Åù¸ùY ÂùYîùWEG ºîùN ’ùù¡VhCGh ™ù²ùe Iñ¦ùM iÄùˆù¡•e Åù¸ùY ƒùÁù¡V™ùY Ó Oƒùˆù©ùdG ‡¾Mƒ¡T 22 ƒÁ¾e ‡H™Y 41 Aƒ¾ˆbG Ó ÂfCG ‡jÕÄdG IQÄ£ˆe ƒjG›e ¿»¡ ˆJ Šƒjƒ¯¾dG ‡Öƒ©eh ª»Ö Šƒb™£dG °Ç¦¾ˆd ‡ÁLÄe ŠƒH™Y 8 …fƒL ÛEG QG™Z Åù¸ùY ºƒù¬ù¡TCÕG °ù¸ùˆõ ‡ù¾ùMƒù¡T 11h îùÇùd 4405: O—©dG .ÉRG›©dG ‡dƒ¡ a :—Ç¡•dG ±™W ¿e 150 :¼bQ .‡Ç©eƒÖG ¼ÁJƒ¡SGQO Qƒ¡•e ºîN —ùcCG ÈùLÄùZG—ùÇù„ùdG ñWCƒùˆùdG —ùÇù©ù¡U Åù¸ù Yh ò©HƒˆdG I˜Jƒ¡SCÕG O—Y ÀCƒH ºhDÄ¡•ÙG ¢•¯f ÀhQ—‘¾j ‡„¸W ¹„²ˆ¡•J ȈdG ‡©eƒÖG ØÁd Àƒ»¡ d ƒÇaƒc ÀĵǡS Oî„dG ¿e ‡jÕh 40 ¿e .IQƒùù ¡TEîù ùd ‡WQƒN ª¡Vh ƒÁˆ»Áe ‡£¸ˆß ‡¾Ö ¹Çµ¡žˆd ¢UÄ¡Ÿ”H òa™ù£ùdG òH Šƒù¡Vhƒù¯ù»ù¸ùd ³ùj™ùW ƒ»c .¼µ×G Qh—¡U òM ÛEG ŠGQƒÇ¡•dG Iñ¦M «h™¡že ÀCG È×G ŠG—Ç¡S .''ÂJƒah Ô …„¡•J ɘdG ½—dG ™²a Ô ¹‹»ˆj ñ£N ¢V™Ì ÂJOÕh ˜¾e 惩j ů¡žˆ¡•ÙƒH ‡¡ŸˆõG ’dƒ¡ŸÙG ±™W ¿e ƒÖƒ©e ƒ¡ j™e 39 òH ¿e ÂfCƒH Q—¡ŸÙG ŠGP —cCGh Ų„J ƒ»Ça —ÇFįLjdG Å»M ¿e î©a ÀÄfƒ©j (ºƒ¯WCG 4h ÕƒLQ 13) ƒ¡Ÿ”¡T 17 ‡Hƒ¾©d È©eƒÖG (CGh) .½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄÙG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ò¾KEÕG .ƒgñZh QƒŽ¡TCÕG ¼Ç¸²Jh ‡ÇeÄ»©dG IQƒfEÕG Šƒùj—ùù¸ùùH ÀGÄùùYCG ¿ùùe —ùùj—ùù©ùùdG Oƒùù¯ùùˆùù¡SG —ùùbh ¼Á¸ÇgCƒJ ¹LCG ¿ùe Èù¾ùjÄùµùJ ¢ŸH™ùJ ¿ùe ‡ùjÕÄùdG ›ùùÇùù»ùùˆùùj ɘùùdG Oƒùùˆùù©ùùdG G˜ùùg ¹ùù‹ùùe ¹ùùÇùùù¬ùùù¡žˆùùùd ŠGP ÂùÇùdEG Qƒùù¡TCG ƒùù»ùù„ùù¡•M I—ùùj—ùùL Šƒùù¯ùù¡UGÄÌ .‡²Hƒ¡•dG ŠGľ¡•dƒH ‡fQƒ²e ŠGP ¢•ÇFQ ºƒ”¸NÄH ¸dG —„Y —Ç¡•dG —cCGh O—Y Ô ¹Ž¡•ÙG «ƒ¯JQÕG'' G˜g ÀCƒH ‡©eƒÖG ºîN ¿e ÂÇa ¼µ‘ˆdG ¼ˆÇ¡S ''O—ÖG ‡„¸£dG —ù©ù²ùe 1^000`H I—ùj—ùL ‡ùÇù¸ùµùd …²ùJ™ùe ’ùùˆù a Èù¸ùY'' I—ùj—ÖG ‡ù¾ùj—ÙƒùH ¶dPh ÈùLÄùZG—ùùÇù H .ÀBÕG Åùùˆù ùM Šƒùù ¡Vhƒùù ¯ÙG ŠÕÄùù L ¶¡•Ò Gh—cCG ƒ»c .QOƒ²dG —„Y ¿H —Yƒ¡S ‡dƒ¡ a ‡KQh ‡Çµ¸e :´™¡ždG .''‡Ç¾ÁÙG ‡ÇYƒ»ˆLÕG ñeCÕG ‡Çeî¡SEÕG ½Ä¸©dG ‡©eƒL —©ˆ¡•J ÜGÄùM ºƒù„ù²ùˆù¡SÕ ‡ù¾ùÇù£ù¾ù¡•²ùH QOƒùù²ù dG —ùù„ù Y È©eƒÖG ºÄN—dG ºîN —j—L …dƒW 1^600 Øùg ‡ù¡SƒùFQ ¿ùe ¢•eCG ¼ù¸ùY ƒù»ù„ù¡•M ¹ùù„ù ²ÙG .‡¡UƒN ²¯dGh ‡Çeî¡SEÕG ‡©j™¡ždG ¼Çdƒ©ˆH ½Ä¸©dG ‡©eƒL ÀCƒH ºƒ”¸NÄH —Ç¡•dG —cCGh ¼b™dG G˜g ¹‹e ƒ²¸£e ¹Ž¡•J Ú ‡Çeî¡SEÕG ¿e À™b ªHQ ¿e ícCG ˜¾e O—ÖG ‡„¸£dG ¿e ¿j˜dG ‡„¸£dG º—©e ÀCG ÛEG Gñ¡že ƒÁ¡•Ç¡SCƒJ Ô ¢Ÿ¡Ÿ”ˆdG ¿e «Ä¾dG G˜g ƒjľ¡S ÀhQƒˆ”j .‡²j—×G Àƒµe ŠGQƒÇ¡•¸d O—Y ‡Hƒ¡UEG ÛEG ¿eCÕG ŠGÄbh òŽˆôG òH .ŠƒÁLGÄÙG ŠCG—H .QÄLCÕG Ô IOƒj›dƒHh ܃ÙG …fƒÖƒH ƒˆe—b IQGOEÕGh ‡Hƒ²¾dG ¿e îc ÀCG Q—¡ŸÙG ÀCGh ¢Tƒùù²ù ¾ù dG ‡ùùdhƒùùW Åùù¸ù Y ƒùù»ù ùÁù ùJƒùù Më²ùù e °ù¸ùe ºÄùM I›ùùc™ùùe ™ùù»ù ˆù ¡•ˆùù¡S Šƒùù¡Vhƒùù¯ÙG IQ—Ç‘H ™Hľ¡ŸdG È‘H ŠƒLƒŽˆMÕG O—Î Iƒ`` ` ` ` ` `ah ‡`` ` ` `dƒ`` ` ` `M ÉCG ¹`` `Ž¡•J Ú ‡Ç„©¡ždG ‡ÇWG™²ç—dG ‡j™FG›ÖG ‡jQÄÁ»ÖG AG™»×G ½Ä‘¸dG ¿e ¿ùW 1300 ¿ùe ícCG (¢SGO™ùeÄùH) Äù¡UQÄù²ùH ‡ùÇùFG˜ù¬ùdG OGÄÙG —ùjéJh ¿ùj›ù”ùˆùd ''ƒùµùdƒù¾ùjEG'' I—ùMÄùH ¿ùj›ù”ùJ Ó CGh .¢•eCG .—©¡S 2½ 400^00 :ƒÁˆMƒ¡•e ¢VQCG ‡©£²d IRƒÇM ™j™‘ˆd .ƒÁ¯ÇXÄJ Ó ÈˆdG ºGÄeCÕG ªùLG™ùJ ÀCƒù¡žH ³ù¸ù²ùdG …Žùùj'' ÂùùfCG —ùùcCG ƒùù»ùùc —fCG QG—fƒˆ¡S ÀCÕ ‡Çµj™eCÕG ÀÄj—dG ‡eîY ‡Çùµùj™ùeCÕG ‡ùeîù©ùdG ªùLG™ùJ ŠQ™ùb PEG RQÄùH ‡¾Ç£¾¡•²H QOƒ²dG —„Y ñeCÕG ‡©eƒL —j—L ¹``Ž¡•e 1^600 ÜGÄ```M ¿Y ´ƒÇ¡•dG G˜g Ô ºƒ”¸NÄH —Ç¡•dG ¿¸YCGh -¹ù„ù²ÙG Èù©ùeƒÖG ºÄùN—ùùdG QƒùùWEG Ô.QOƒ²dG ¿H —Yƒ¡S ‡dƒ¡ a ‡KQh ‡Çµ¸e :†™¬dG ™j™Ð ȸY Šƒ¡VGëYGh …dƒ£e Âd ¢Ÿ”¡T ¹c Ÿ©a ¢•¸óG ¢•ÇFQ ÛEG ‡HƒˆµdG hCG ½—²ˆdG IOƒÁ¡ždG Øg Aƒ¡ ²fG ¹„b G˜gh ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸„d É—¸„dG È„©¡ždG .IQGOEÕG ªe ‡Çdƒ×G Šƒ¡Vhƒ¯ÙG ¼ÇDzJ ¿Yh ¼ÇDzJ ¿µç Õ ÂfCG ÛEG ‡Hƒ²¾dG ĸ‹à Qƒ¡TCG ò¸ùù¡ ¯ùùe .ƒÇYÄ„¡SCG Àƒa™£dG Ô ¹eƒc ¹µ¡žH ™¦¾dG IOƒYEG …¸£Ì ‡µ¡•»ˆe .‡©eƒÖG ȈdG ‡j—ÇÁ»ˆdG ŠGAƒ¡ŸMEÕG ÛEG GOƒ¾ˆ¡SGh ‡„¸£dG O—Y ÀEƒa ‡©eƒÖG ‡¡SƒFQ ƒÁH ‰eƒb ½Äùù¸ù ©ù ¸ù d ‡ùù©ù eƒÖG ØùùÁù H O—ÖG ò¸ùù Žù ù¡•ÙG ƒ„j™²J ''ŠG™e •îK'' °Yƒ¡ J —b ‡Çeî¡SEÕG .«G›¾dG Ô™W òH —MÄeh ÈF—„e ´ƒ¯JG ÛEG ¹¡UĈdG ÀhO ´/« ø .¿ùùeCÕG ŠGÄùùbh ™ùù HÄùù ¾ù ù¡ŸdG Èùù M Àƒùù µù ù¡S òH ´™ùù£ù dG …¬ùù¡ždG ‡ùù‘ù aƒùù µù ùe ŠGÄùù b ‰bÄùù Wh Ô ¼µ‘ˆ¸d IQ—Ç‘H ™Hľ¡ŸdG ÈM ‡Hƒ¬d ‡jODÄÙG Iñ¦M RƒâEG GÄ©¾e ¿j˜dG òŽˆôG ª¡Vh ŠƒLƒŽˆMÕG ŠOCGh .¶dP —©H I™¡Tƒ„e ƒÁ²jÄ¡•Jh ÀƒµÙG òY Ô …¸ùù£ù dG …„ùù¡•H ‡ùùÇù ¡VƒÙG ‡ùù ¾ù ù¡•dG Àƒùù ¡ e™ùù H ‡¾¡S ¿e ‡jÄÇ×G OGÄÙG Øg ŸY —jG›ˆÙG IQÄùùc˜ÙG OGÄÙG Rhƒùù Žù ùˆù ùJ Ú ŒÇùù M i™ùù NCÕ ½Ä× ¿W 300) ¿W 600`dG 2010 ‡¾¡S ‡f›õG .‡j—j—×G .ŠGQƒÇ¡•¸d Iñ¦M IQhƒóG ŠGQƒ»©dG ¹c Š™¡UƒM ȈdG …¬¡ždG ȈdG ŠƒÁLGÄÙG O—Î ¿e ‡aƒß ‡²j—‘¸d ¡ aQ ɘdG ™eCÕG Ägh .¢SQÄH ¼ÇDzˆdG ‡dƒch ±™W ¿e ƒÁˆÇfÄj—e ŸY Q™¡V ¿e ƒe'' ÂfCG (•CGh)`d ñ„ØG ’¡VhCGh ƒùùÁùù¾ùù»ùù¡ J ŠGOÄùùLÄÙG Øùùùg ÀCÕ ™ùùùFG›ÖG ¿ùeh ‡ùj›ùc™ÙG ·Äùù¾ùù„ùùdG ƒùùÁùùYOÄùùJh ºh—ùùdG ''ƒÁH §¯ˆÐ ÀCG ƒÁˆ‘¸¡Ÿe ¢ ǯ”ˆd ¢V™©ˆJ —b ™FG›ÖG ÀCG éˆYGh ƒÁ©ÇH IOƒYEG ŠQ™b GPEG ºGÄeCÕG Øg ‡»Çb —Á¡žJ I™M ´Ä¡S Ô ƒÁ¸LCG ´ƒ²‘ˆ¡SG ¹„b .±ƒÇ¡VÄH ¶dƒÙG —„Y —Ç¡•dG °Ç¡ j ‡HƒZ QƒŽù¡TCG ªù£ù²ùd ŠƒùaG™ùL ‰e—ùb ƒù»ù¾ùÇùM ÛEG ÀƒùùµÙG ¹ùùjÄÐ ¢V™ùù¬ù H ™ùùHÄùù ¾ù ù¡ŸdG Èùù M ‡‘aƒµe ŠGÄb ‡²aQ G˜gh .¢•eCG QƒùÁùf ¿ùe ƒùMƒù„ù ¡U ‡ùù¡SOƒùù¡•dG ‡ùùYƒùù¡•dG ¹¡ aCG ñÇ¡•J ¹LCG ¿e ‡eƒ©dG ºƒ¬¡TCÕGh Šƒjƒ¯¾¸d ½ƒ`` ` `g Oƒ`` ` ` ` ` ` `ˆY ÀG™gh Šƒj—¸„d .ƒÁfÄ©a™j ȈdG i™L ɘdG †G™¡VEÕG Ô GhO™W ɘdG ºƒ»©dG .‡c™¡ž¸d ‡eƒ©dG IQGOEÕG ªe Šƒ¡Vhƒ¯ÙG .¢Tƒ²ù¾ù¸ùd ‡ùMh™ù£ÙG Šƒù¯ù¸ÙG ‡ùYÄù»Ý ºîùù ùN Šƒùù ù¡Vhƒùù ù¯ÙG Iëa ‡ùù ù¡žbƒùù ù¾ù ù ùe ‰Ò ƒùÁùÇùa Èù²ùˆù¸ùj Èùˆù dG ½ƒùùjCÕG O—ùùYh .Šƒcƒ„ˆ¡TÕG ŠO—Î .Q—ùù¡ŸÙG —ùùcCGh .ÉQĈ¡•e ÈâÄe Àƒc ÂJGP ‰bÄdG Ô Â¾µd î©a —ÇFįLjdG ˆHƒ¡UCG ɘdG ‡Hƒ¾Y †™Z IQG›N ‡²£¾Ì ¿£²j ‡¾¡S 27 .(·ƒ»¡SCÕG ¿e ¿W 200 ¿e ícCGh AG™»M °¸ˆß ¿e ‡¸»ÖƒH …¸£dG iĈ¡•e ±™Yh °ù¸ùˆß Åù¸ù Y ¿ùùWÄùùdG éY ‡ùù¡•¡SDÄÙG ¿ùùFƒùùHR ™ùÁù¡T ‡ùjG—ùùH ˜ùù¾ù e IQÄùùc˜ÙG ‡ùùjÄùùÇ×G OGÄÙG -Q—ù¡ŸÙG °ùÇù¡ j.™£¡SCÕG Øg ‡Hƒˆc —× ´ƒ¯JG ÉCG ÛEG ¹¡UĈdG Ô ±îˆNÕGh IÄÁdG «ƒ¡•JƒH ÈMÄj ɘdG ™eCÕG .''ȸŽ¾e ºƒùù¬ù ¡TCG ÀEƒù a ºhDÄù ¡•ÙG ŠG˜ùùd GOƒùù ¾ù ùˆù ù¡SGh ½Ä¸©dG ‡©eƒL ƒùÁù¾ùe ŠOƒù¯ùˆù¡SG ÈùˆùdG ‡ù€ùÇùÁùˆùdG ¼¸Y —ùÁù©ùe ICƒù¡ž¾ùe iÄùˆù¡•e Åù¸ùY ‡ùÇùeîù¡SEÕG Ô ¼ùÁù¡•ˆù¡S ƒùÁùd ƒù©ùHƒùJ ’ù„ù ¡UCG ɘùùdG ¢•¯ùù¾ù dG ‡„¸£dG ½ƒeCG ’ˆ¯J ‡ÇLÄZG—ÇH ŠGAƒ¡ a —Ç¡T™J .ÈLÄdľµˆdG ½—²ˆdG IñNCÕG ŠGľ¡•dG ºîN ŠGRƒÇˆeÕG ÀCG ÛEG ºhDÄ¡•ÙG ŠGP Qƒ¡TCGh G˜g ŠGQƒWEG'' I—Fƒ¯d G™NDÄe ƒgQG™bEG Ó ÈˆdG ŠGOƒùÁù¡T Èù¸ùeƒùM ½ƒù»ùˆùgG ‰„ù¸ùL ''¿ùùjÄùùµù ˆù dG «Ä¾dG G˜g ŸY Àĸ„²j ¿j˜dG O—ÖG ƒjQÄdƒµ„dG .‡jOhO™ÙG ¹¸Ð ÀCG ™FG›ÖG ÀCG …Žj ™FG›ÖG'' ÀEG ºÄˆ„e —Ç¡•dG ºƒbh ñ¡Ÿe Qƒ¦ùˆùfG Ô ™ù²ùˆù¡•ÙG ªù¡VÄùdG Qƒùˆù”ùJ écCG ÀCG ƒù¯ùÇù¡ e .I—»óG ·ƒ»¡SCÕG 50 ¿e ícCG I—»óG ·ƒ»¡SCÕGh ½Ä‘¸dG ¿e ‡ùùj™ùù£ù dG AG™ùù»×G ½Äùù‘ù ¸ù dG ¿ùùe i™ùùNCG ƒùù¾ù W IOƒùùe ¿ùùe ƒùù¾ù W 45h ‡ùù¯ù ùÇù ùµÙG (‡ùù LRƒùù £ù ùdG) .¹Çdƒ‘ˆdG •Fƒˆf Qƒ¦ˆfG Ô ƒÁÇa ƒÁ„ˆ¡že ‡Ç²„ˆÙG 22`dG ŠÕƒ×G Àî`` ` ` ` ` ` `YEG 01 ¼bQ —„©e É—¸H ³j™W :ºƒ»¡ždG .''™FG›ÖƒH ™¡ J Šƒ©Fƒ¡T ÉOƒ¯ˆd ò©ˆj ÂfCG ºÄˆ„e Àƒ»M™dG —„Y ñ„ØG éˆYG ‡¸»©dG ¿e ƒÁdGÄeCƒH §¯ˆÐ ÀCG ™FG›ÖG ŸY Ô I—‘ˆÙG ŠƒjÕÄdG Ô ‡YOÄÙG ‡„©¡ŸdG ¿e ¼Z™dƒH ‡Çµj™eCG ‡¾j›N ŠG—¾¡S ¹µ¡T —j—¡•J ŸY —¸„dG G˜g IQ—b …ÇJ™J ¢ ǯ”J .•—````````````````````×G 5 :ºÄˆ„e Àƒ»M™dG —„Y ñ„ØG Ä¡UQIJH ‡ÇFG˜¬dG OGÄÙG —jéJh ¿j›”ˆd ''ƒµdƒ¾jEG'' I—Mh ƒÁdGÄeCG ¿Y Ÿ”ˆJ ÀCG ™FG›Ž¸d Ȭ„¾j Õ I—‘ˆÙG ŠƒjÕÄdG Ô ‡YOÄÙG I—»óG ·ƒ»¡SCÕGh AG™»×G ½Ä‘¸dG ¿e ¿W 1300 ³jÄ¡•J …b™J Ú ÈÁa -fÄZGO ‡Ç¾Ç¡ŸdG ¤Ç²¾ˆdG ‡dƒch —©H h -¾ÇjGQ ¢žˆÇ¯c Iñ„c ŠÕƒch ŸY ™KDÄJ .¿WÄdG Qƒ»‹ˆ¡SÕG QƒWEG Ô ƒÇdƒM ‡¡•¡SDÄÙG —©ˆ¡•Jh ÛEG ‡ùÁùLÄÙG ƒùÁùJƒùe—ùN ªùÇù¡SÄùJ ÛEG ±OƒùùÁù dG ‡jƒÁf ¹„b ’ˆ¯d Q—¡ŸÙG ¢•¯f …¡•M ¿FƒH›dG ‡ùÇù¡•ÇùF™ùdG ƒùÁùJ—ùMh iÄùˆù¡•e Åù¸ùY 2011 ‡ù¾ù¡S ''™ùZQÄù„ùeƒùg'' ‡ùù„ù Lh •ƒùùˆù fEÕ ¤ùùN Äùù¡UQÄùù²ù H «GÄfCG °¸ˆß ª£²d Aƒ¡ ah I—»óG I›gƒÖG —jéˆdGh ¿j›”ˆ¸d ƒg›ÇÁÎh ƒÁ¯Ç¸¬Jh ½Ä‘¸dG .Q—ùù¡ŸÙG ¢•¯ùùf Àĸeƒ©ˆe ƒÁˆÇµ¸e Ô ·ë¡žj ȈdG ''™FG›ÖG ÀRƒß'' ‰¾ùˆùbG ‰fƒùc ™ùFG›ÖGh ƒùÇùdƒù£ù jEG ¿ùùe ÉQƒŽˆdG ¼¡SÕG ''¿ùj›ù”ùˆùdGh —ùjéˆù¸ùd ¹ùMƒù¡•dG ‡¾¡S ƒÁdƒ»¡SCGQ ’ˆa —©H ‡¡•¡SDÄÙG ØÁd ³Hƒ¡•dG ’ˆah ƒÁˆ¸µùÇùgh ƒùÁù»ùÇù¦ù¾ùJ —ùÇùYCG ŒÇùM .‡¸¡Ÿ¯ÙG ¢•Wƒ£„dG ¿e ƒ¾W 25h AƒÇdÄ¡Uƒ¯dG ¿e I—»óG ŠƒÇ»µdG Øg OGñˆ¡SG Óh ·ƒù»ù¡SCÕG «GÄùfCG °ùù¸ù ˆßh AG™ùù»×G ½Äùù‘ù ¸ù dG ¿e I™¡Tƒ„e Q—¡ŸÙG ¢•¯f …¡•M I—»óG ºh—dG ¿e O—Y ¿e ‡Ç¾©ÙG ‡¡•¡SDÄÙG ±™W .

Qƒ¾jO ±ÕBG 5 ‡»Ç²H I™¡Tƒ„e ‡Çdƒe ‡fƒYEG ¿e 虵dG Àƒ¡ eQ ™Á¡T ‡¸ÇW ƒÁ¾e ¹c —ǯˆ¡•ˆ¡S .™ùFG›ÖG I™ùù FG—ùù H ŠGQƒùù ùˆù ù µù ù g 8 IOGhO òH ‡ùù ù ù ù ù ù cÄùù ù ù ù ù ù a ‡ùù ùcÄùù ùah ‡ùù ùj™ùù ù‘ù ù ù„ù ù ùdG ‡ùaƒù¡VEÕƒùHh .IQGOEÕG i—d ¢•ÇF™dG ±™W ¿e ƒÁYG—jEG I™¡Tƒ„e ½™¡Ÿ¾ÙG ¢•Ç»ØG ½Äj Aƒ¡•e ‡jÕÄdG ÜGh ªe ¢•¸óG Aƒ¡ YCG Aƒ²d ºîN …¡Ÿ¾Ù ŠƒùHƒù”ùˆùfÕG AG™ùLEG ƒù¡ jCG Q™ù²ùJ ŒÇùM .'' IRƒùù„ù Çù J ™FG›ÖG ‡jÕÄH Šƒj—¸H ‡ùù jÕÄùù H ‡ùù ùj—ùù ù¸ù ù H 17h ‡×ƒ¡ŸdG ÃÇÙƒH IRƒù„ùÇùJ Š›âCG —ùù bh .‡eƒÁdG IOƒÙG Øg Ô “Oƒ¯dG ¢Ÿ²¾dG †ƒ„¡SCG GÄ»Á¯j Ú ¿j˜dG Õ ñHGÄW ŠîôG ¿e —j—©dG —Á¡žJh .ÄùµùÇù¡•„ùÇùH ‡ùYÄù»Ý ‡ùù¾ù j—Ì I—ùù‘ù ˆÙG áCîù d Èùù¡•Çùù F™ùù dG ™ùù ²Ùƒùù H ½ƒùù jCG .¹ÇgCƒˆ¸d ȾùWÄùdG •ùeƒùfédG ƒùÁù¸ù»ù¡T ñ»ù©ùˆùdGh Aƒù¾ù„ùdG ºƒÝ Ô ‡ù¡UƒùN Šƒù¡•¡SDÄùe ™jÄ£Jh ò¡•Ð Ô ƒÁÇYÄd ‡ŽÇˆf ƒgQƒÇˆNG Ó Šƒ¡•¡SDÄÙG Øg ÀCG ÛEG Gñ¡že …¡•Mh .™ÒDÄÙG G˜ùùg ÛEG ‡ùHƒù¡ždG IOƒùÇù²ùdG ¿ùY ½ƒùjCG ‡ùKîùK I—Ù kƒùÇù„ù jQ—ùùJ ‡Ç¯dCÕG Ô I—‘ˆÙG áCîd ‡jÄ»¾ˆdG ±G—gCÕGh GÄeƒb ƒ»c .虵dG ŸY ºÄ¡Ÿ×G ¹LCG ¿e îjÄW Qƒ¦ˆfÕG ÛEG ¿j™£¡ e ¼Á¡•¯fCG ‡¾j—e AƒÇMCG …¸ZCG ƒg—Á¡žJ ȈdG I™gƒ¦dG Ègh ¾e ¢•Çc ò¾WGÄÙG ™e˜J QƒKCG ƒe Ägh .IRÄ©e ‡¸FƒY 1400 ‡j—»ôG ‡j—¸H ‰¡ŸMCG ½—²J ‡dÄ»Þ ‡¾Nƒ¡S ‡„Lh 119 ‡Kî‹dG ¼Yƒ£ÙG ¿»¡ J ƒ»c .Aƒùù¾ù ÇÙG †ƒÇZ Ô ‡j™M ¹µHh ¼Ád ĸ‘j ƒ»c ¼Áˆ¾Áe iĈ¡•e ŸY AGÄ¡S ‡Ç‘¡ŸdG ‡„bG™ÙG ’dƒ¡Ÿe !‡‘¡ŸdG IQGRh hCG ‡jÕÄdG hCG ‡j—¸„dG ™`` `ÒDÄ` ` e Ô ·Qƒ``¡žJ ™`` FG›ÖG ·QÄ`` ` ` ` jÄ``ǾH ÈHƒ``„¡T ™¡Ÿeh Àƒ¾„d ¿e OÄah ‡²aQ ™FG›ÖG ¿e ÈHƒ„¡T —ah ·Qƒ¡T ™ÒDÄe Ô .†™ùù ¡ž¸ùù d ™aÄJ ȈdG ‡£ôG Øg …©ùù ùµù ù e ëe °ùù ùdCG 120 Ãùù ù ùÇÙG ¿ùù ù ùe ƒùù ù ù Çù ù ù ùeÄùù ù ù j 50 .«h™ùù ù ù ù ù¡žÙG G˜ùù ù ù ù ù g ÛEG IRƒ„ÇJ ‡jÕh ŠOƒ¯ˆ¡SG ‡ùù ù £Þ «h™ùù ù ù¡že ¿ùù ù ùe ÃùÇùe ‡ùÇù¸ù ‘ù ˆù d ‡ùùÇù fƒùùK ‰„ùù¡•dG ÉOGÄùùH ™ùù ‘ù ù„ù ùdG RƒâEG ¿ùù ùe ‡ùù ù jGQÄùù ù ²ù ù ùH ¢V™¬H %100 É™FG›L Šƒùù Çù ùLƒùù M ‡ùù Çù ù £ù ù ¬ù ù J Ãùù ù ùÇÙG ¿ùù ù ùe ‡ùù ù ùjÕÄùù ù ù dG .†™¡ž¸d ‡×ƒ¡ŸdG ‡`` ` `j—`` `»ôG ‡`` ` `j—`` `¸„H Àƒ`` ` ` `ˆNh è™`` `µJ Šƒ`` ` fƒ`` ` ` `YEG Qƒ£aEG ¼Yƒ£e 3 ’ˆa Ó ƒ»Ça .IñNCÕG ŠQ—¡U ȈdG I—j—©dG ŠÕƒ²ÙG ¿e ¼Z™dƒH ·ƒùù»ù ¡SCÕG ªùù Çù ùH I™ùù gƒùù X ¿ùù Y °ùù ‘ù ù¡ŸdG Ô ¥h™ù¡T †ƒùÇùZh ¢•»ùù¡ždG ¹ùù©ù ¯ù H ‡ùù¾ù ¯ù ©ù ˆÙG Aƒùù¾ù Çù e ‡ùù¯ù ¡UQCG Åùù¸ù Y ‡ùùÇù ‘ù ¡ŸdG ¢V™ùù ©ù ùdG ¼ùùYƒùù£ù e Ôh ‡ùù»ù ¡Uƒùù©ù dG †™ùùZ .·QÄjÄÇf ‡jOƒÇ²dG ¼ÁJGQƒÁe Aƒ¾H ¿e ¼Á¾Çµ»ˆd ‡dhƒÞ Ô ÂLĈdG ¹„bh .7 '' IRƒ„ÇJ ÃÇe'' ‡e—ØG ¹N—J ‡£Þ ¹ùÇù¬ù¡žJ G™ùNDÄùe ÃùÇùe ‡ùÇù¸ù‘ùˆùd I—ùj—ùùL .½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄÙG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ò¾KEÕG .ºƒóG G˜g Ô ¹`ÇgCƒˆdG •eƒf™H ƒÁ¸»¡T ‡¡•¡SDÄe °dCG ‡ùùYƒùù¾ù ¡ŸdG IQGRÄùùH ‡ùù£ù ¡SÄùùˆÙGh Iñ¬ùù¡ŸdG Šƒùù¡•¡SDÄÙG ¼ùùYO ¼ùù ¡•b ¢•Çùù FQ °ùù ¡žc ƒÁ„ù¸ùZCG ‡ù¡•¡SDÄùe 1000 ÀCG Qƒù»ù‹ùˆù¡SÕG ‡ùÇùb™ùJh ‡ù£ù¡SÄùˆÙGh Iñ¬ù¡ŸdG Šƒù¡•¡SDÄÙGh .‡ÇÙƒ©dG ƒjƒ¡ ²¸d ¼ÁcGQOEG IOƒjRh kƒùLƒùÁù¾ùe Äùµù Çù ¡•„ùùÇù H —ùùah ªùù„ù JG .…Ǹ×G Šƒ¾Mƒ¡T ºÄ¡Uh —¾Y ƒÁd ‡jƒÁf ½ƒjCÕG Ô ‡jÕÄdG ¾e 惩J ɘdG ›Ž©dG ‡Ç£¬ˆd G˜g .ÈùFÕÄùùdG ¢•¸óG ¢•ÇùùFQ .ƒÁd ¹M OƒŽjEG ¼ˆj ÀCG ÀhO ‡jƒŽH .ÀÄ¡•¾µjO É™¸jƒa ‡©eƒŽH I—j—ÖG Ô Äùùµù Çù ¡•„ùùÇù „ù ùd Èùù ¡•Çùù F™ùù dG ™ùù ²ÙG ÛEG IQƒùù j›ùù H ¹ù»ùY Åù¸ùY «îùWîùd .™Á¡ždG G˜g Ô ‡¡UƒN ¹c ȯµj ÀCG ÀhO ¿µd .ŠhCG 25 ½Äj ¼ÁJîFƒYh AÕDÄg ‡jƒŽH Ô …ǸM ‡eRCG ?…ÇÝ ¿e ¹g Àƒ¡ eQ ™Á¡T ´î£fG ˜¾e ‡jƒŽH ‡¾j—e AƒÇMCG °¸ˆß —Á¡žJ Àh—Žj ƒe ƒ„dƒZ ò¾WGÄÙG ÀCG ŒÇM .¹„²ÙG ŠhCG 18 ½Äj ¤¡SĈÙG ¼Ç¸©ˆdG IOƒÁ¡Th ƒjQÄdƒµ„dG Ô òLĈÙG 虵J .ÃQG™b ¿Y ªLGëdƒH 4405: O—©dG .‡£¡SĈeh Iñ¬¡U ‡¡•¡SDÄe °dCG 20`H ¹¯µˆj ɘdGh 2014 ňM —ˆ»ÙG ¹ÇgCƒˆ¸d Šƒ¡•¡SDÄe QƒWEG Ô Èg ½ÄÇdG Cƒ¡ž¾J ȈdG Šƒ¡•¡SDÄÙG …¸ZCG ÀCG Q—¡ŸÙG °¡žc ƒ»c ‡ùù ù Çù ù ùYƒùù ù ¾ù ù ù¡ŸdG Šƒùù ù ¡•¡SDÄÙG O—ùù ù Y ÀCGh Šƒùù ù ùe—ØG .¢VQƒ©eh ‡Ç¡VƒjQ ŠƒWƒ¡žf ¿Y î¡ a .ƒÁJÄÇ„H ŠîFƒ©¸d ¹¯M ¼Ç¦¾J ‡j—¸„dG ’dƒ¡Ÿe ŠQ™b ƒ»c .IRƒ„ùÇùJ ‡ùjÕÄùH ™ù‘ù„ùdG ÃÇe'' ¼¡SG ƒùÁùÇù¸ùY ³ù¸ùWCG ªùHQCG Oh›ùùˆù d .¿j—gƒÝ QÄ¡ ‘Hh •jQƒˆdG Ô I˜Jƒ¡SCG ƒÁ£¡ž¾j ‡Ç”jQƒJ ŠGh—f ÛEG ‡aƒ¡VEÕƒH ±™¡T ŸY ¹¯M ¼Ç¦¾ˆH ÈÁˆ¾J ȈdG ŠhCG 22 Ô ºƒ¯WCÕG ÀƒˆN ‡Ç¸»Y Ô «™¡žJ ÀCG ŸY .ÉhG—Öh Ⱦjé¬dG ¼©£eh ȸjƒ„b ¼©£e Èg .ÀhQƒùù gÄùù H ÀÄù¡SQƒç QƒùŽù ˆù dG AÕDÄù g ºG›ùùj Õ .·QÄùjÄùÇù¾ù H ¢Sƒùù¡žJQÄùùH IOƒ²dG Qƒ„c ¿e ‡eG—ˆ¡SÕG ºƒÝ Ô ‡c™¡ždG .…Ǹ×G ‡eRCG.I—ùj—ÖG ‡ùùÇù ¯ù dCÕG ‡Kî‹d —ùˆùeG ɘùdG ™ÒDÄÙG Ô .‡„Lh 281ÛEG ƒÁH ‡e—²ÙG Šƒ„LÄdG O—Y ¹¡Ÿj .ŠGQƒeEÕGh ò£¡•¸ah †™¬ÙGh ¢•fÄJh ÀOQCÕGh ½—ù²ùˆùdG ‡ù¡žbƒù¾Ù .‡ùjÄù¾ù¡•dG Âùˆù¸ù£ùY ¿ùe ÂùJOÄùY —ù©ùH Èù¾ù©ÙG ¢•ÇùF™ùdG «ƒù¾ùbEG ŠÕhƒÞ ªùÇù»ùL ¹ù¡ža —ù©ùH G˜ùgh .È¡•aƒ¾J ´Ä¡S Ô QƒµˆHÕG G˜ch ™©¡•dGh ‡ÇYľdG ŒÇM ¿e ‡Ç¡•aƒ¾ˆdG Iñ¬¡ŸdG Šƒ¡•¡SDÄÙG ¹ÇgCƒˆH ¹¯µˆdG ‡¾Ö ƒÁ¾e ÀƒŽ¸dG ¿e —j—©dG ÀEƒa Q—¡ŸÙG ŠGP ‡ÇKî‹dG ¿Y ‰²‹„fG —b ‰fƒc ™Á¡TCG ‡KîK AƒgR ˜¾e ¹»©J ȈdG ‡£¡SĈÙGh ȾùWÄùdG •ùeƒùfédG ˜ùÇù¯ù¾ùˆùd ‡ùÇù¸ù»ùY •ùFƒùˆù¾ùH •h™ù”ù¸ùd Èù¡VƒÙG Ƀùe ™ùÁù¡T IñNCÕG .‡ùÇù¸ôG ŠƒùYƒù»ÖGh ‡ùÇù¸ùNG—ùdG IQGRh IQƒù¡žˆù¡SG —ù©ùHh ‡ù¸ù¡ž¾ùN ‡ùùjÕh ÜGh Qq™ùùb ¿ùe ™ùÁù¡T ¿ùe ícCG —ù©ùH ÈùFÕÄùdG Èù„ù©ù¡ždG ¢•¸óG ¢•ÇùFQ ‡ùdƒù²ùˆù¡SG Åù¸ùY ‡ùbOƒù¡ŸÙG ‡dƒ²ˆ¡SÕG ŸY ‡²aGÄÙG ÀîYEG AƒLh .‡ùj™ù‘ù„ùdG .†™ùù¡ž¸ùù d ‡×ƒùù ¡ŸdG ‡ùùjÕÄùùd ƒùùÁù ù¾ù ùe ‡ùù FƒÙƒùù H ‡ùMƒù¡•e Åù¸ùY .虵dG ÀBG™²dG §¯M Ô Šƒ²Hƒ¡•e ¿»¡ ˆj ™Á¡ždG ¿e ºhCÕG ½ÄÇdG ˜¾e ³¸£fG ƒj™K ƒÝƒf™H ¹Ç¡ ¯dG ™Á¡ždG ‡„¡Sƒ¾Ì ‡j—»ôG ‡j—¸H Š™£¡Sh .¹Ç€¡V —L ‡Ç¸jÄ‘ˆdG ÈFÕÄdG È„©¡ždG ¢•¸óG ¢•ÇFQ ‡dƒ²ˆ¡SG ¹„²j ‡¸¡ž¾N ÜGh .IQÄc˜ÙG ÀG—¸„dG ¿e kƒHƒ„¡T IOƒb ¼¡Vh .†ƒùù„ù ¡ž¸ùùd ÉÄùù¾ù ¡•dG I—ùù‘ù ˆÙG áCÕG Ô I—ù‘ùˆÙG áCîùd ‡ùjÄù»ù¾ùˆùdG ±G—ùgCÕG ÃΠÈÙƒù©ùdG ‡ùjƒùYQ ‰Ð OÄùaÄùdG ‰cQƒù¡Th .

ŠîôG .‡¯b 25854 ÛEG Àƒ¡ eQ ‡¯b .Qƒ¾jO .¿eƒ¡ ˆdG ™Á¡T ½ƒjCG ƒÁj—J™e ¢ ©H IOƒÁ¡T …¡•M ¶dPh .I—N ¿H «GQP .Šƒùe—ØG «ƒù£ùb G˜ùch ‡ùÇù Mîùù¯ù dGh ‡ùùÇù FG˜ùù¬ù dG ªùù¡SGÄùù dG ·îùù Áù ùˆù ù¡SÕG ŠGP OGÄÙG Åùù ¸ù ùY ›ùù Çù ùcëdG ¹Çdƒ‘ˆ¸ùd ƒùÁù¾ùe Šƒù¾ùÇùY «ƒù¡ NEGh .¥Qƒ¯dG ¹Ç¡ ¯dG ™Á¡ždG ½ƒjCG ‡¾¡•dƒH ‡fQƒ²e ò»©£e IOƒj›H ÉCG .‡¯²dG ÛEG ‡aƒ¡VEG ‡¾Nƒ¡S Šƒ„Lh ñaĈH .‡¾Ç£¾¡•b ‡j—¸„H ‰¸Ž¡S 2240 ¿e ícCG Àƒ¡ eQ ™Á¡T ¿e ºhCÕG ½ÄÇdG ºîN .ÀG™gh ‡jÕÄH ªbGÄÙG °¸ˆ”Ì ò»Fƒ¡ŸdG ‡e—²ÙG Qƒ£aÕG Šƒ„Lh O—Y ¹¡Uh ŒÇM .¼ùÇùˆù¾ù¡S QƒùÇù¸ùe 8^7 ÃQ—ùb ƒùÇùdƒùe ƒùaîùùZ ‡ùù¾ù Jƒùù„ù H .‡ÇeÄj Qƒ£aEG ¼©£e 15 `d ¢ŸÇNëdG ‡¾Ç£¾¡•²H Qƒ£aEG ÈYƒ»ùˆùLÕG ¥ƒù¡ž¾ùdGh ¿ùeƒù¡ ˆùdG ‡ùj™ùj—ùe ‰¡ŸNQ ¶dPh .‡Ç¡VGh ‡dGhO ȾHh .‡ùÇùYƒù»ùˆùLÕG ŠƒùWƒù¡ž¾ùùdG Šƒùùj™ùùj—ùùe ¿ùùe ‡j™j—e ™¦¾Jh .‡ùù¸ù „ù ²ÙG ½ƒùù jCÕG ºîùù N ¼Yƒ£ÙG …¸ZCG ÀCG Š—cCG ȈdGh -¿eƒ¡ ˆdG ‡‘¸¡Ÿe ¹ùÇù„ù¡•dG É™ùHƒùYh ¿ùjRÄùù©ÙG Qƒùù£ù aEÕ ‰¡Ÿ¡ŸN Èùùˆù dG ¼Yƒ£ÙG Øg ‰e—b —bh .¹ÇŽ¡•J Ó ÂfEƒa .¼¦©ÙG Àƒ¡ eQ ™Á¡T ºîN ‡Ç¾eƒ¡ ˆdG ŠƒÇ¸»©dG QƒWEG Ô ÈYƒ»ˆLÕG ¥ƒ¡ž¾dG ‡j™j—e ‰¡Ÿ¡ŸN .ȾZÄHh .É—ù¸ù„ùdG Èù„ù©ù¡ždG ¢•¸óG ¢•ÇùFQ ’ù¡VhCGh .hRh É›ÇJ ƒÁ»¡ J i™NCG °dCG 50h ‡dIJ¾e ƒÁ¾e °dCG 80 .‡Çf—ÙG ‡jƒ»×Gh IQƒŽˆdG .‡j™FG›ÖG ‡ùÇùeîù¡SEÕG ‡ùaƒù¡žµùdG OG—ùYEG ¿ùe ¼ù©ù£ùeh ƒÇeÄj ‡„Lh 200ÛEG 100 òH ƒe ¼Yƒ£ÙG Øg ½—²Jh ¿ùùe ŒÇùùM .I—µÇµ¡S ‡jÕÄd ³Hƒ£e ñZ •ƒL—dG ¿e -¸c 30›ŽM ¿e .‡„Lh 1100 ¿e ícCG ÛEG ƒÇeÄj òLƒˆôG ÛEG ¥ƒ¡ž¾dG ™j—e —Ç¡•dG …¡•Mh .G˜ùù g ªùù e IGRGÄùù eh °Ç¸µˆH IQƒŽˆdG ‡j™j—e ’dƒ¡Ÿe ªe ³Ç¡•¾ˆdƒH ÈYƒ»ˆLÕG ¿Y ‡Îƒf ‡ÇFG˜Z Šƒ»»¡•J •h—× ƒjOƒ¯J .™NBÕ ¿µ¡S ¿e .½ƒ»×G òYh ÀƒbRÄH .hRh É›ÇJ ‡j—¸H ¿e ¹c Š—»Y ƒ»c .¿eƒ¡ ˆdG ȈdG IRÄ©ÙG ŠîFƒ©dG ¼Y—d ‰ÁqLho Qƒ¾jO °dCG 800h òjîe 4 `H ‡jÕÄdG ÄYÄ£ˆe ¼gƒ¡S .‡¸„²ÙG ½ƒjCÕG Ô Àƒ¡ eQ ‡¯b ¿e Àh—ǯˆ¡•Ç¡S ÈùùYƒùù»ù ˆù LÕG ¥ƒùù¡ž¾ùùdG ™ùùj—ùùe …¡•M.ƒ»Ád ÀG™²ˆ¯J ƒˆfƒc ƒe—©H .Qƒ¾jO 1^998^000^00 Ègƒ¡ j ™NBG -¸„e ȾWÄdG ¿eƒ¡ ˆdG IQGRhh •O 6^775^000^00 ÈYG›H .ªjRÄJ ™¦ˆ¾jh .ªjRÄJ hCG IOƒ¯ˆ¡SG ‡Ç¸»Y ¢•ÇùùFQ ™ùùeGhCG ÀCG ƒùùk‘ùù¡VÄùùe .‡¡Tƒ²Y ‰jCG .¾e ‡”¡•f ''Aƒ¡•ÙG'' ‰²¸J ɘdGh .ÂLh ¿¡•MCG ŸY ƒÁH ‡ÇfG›Çe ¿e Qƒ¾jO °dCG 840h òjîe 4h ‡jÕÄdG ‡ÇfG›Çe ¿e ƒÁ¾e Qƒ¾jO ÀÄǸe 30 ƒ»c .‡gG›fh . ‡bRG›YGh ÀÄaRCG .‡jÕĸd IQƒŽˆdG ‡j™j—e …¡•Mh ¢•e îN—J 425 .—Ç„YCG òYh IQƒ»¡•dG òY.¿eƒ¡ ˆdG IQGRhh ‡jÕÄdG ‡ÇfG›Çe ¿e ‡¯b ÛEG Àƒ¡ eQ ‡¯b ºÄ¡Uh Àƒ»¡ d Š˜”JG ŠGAG™LEÕG ¹c ÀCG .‡eëÞh ‡¸eƒc .°ù¸ùˆùdG ‡ù©ùj™ù¡•dGh ‡ù‘ù¡U Åù¸ùY ƒùÁùJQÄù£ùN ½—ùY ¿ùe —ùcCƒùˆù¸ùd ‡ùùjéõG .‡ÇeÄj ‡„Lh 200 i™NCÕG Èg ½—²J ȈdG Àƒ¡•MÕGh ™Á¡T ¿e ºhCÕG ½ÄÇdG ºîN ‰eƒb ȈdG æG™²¡T ‡Ç©»L ÛEG 5000 ƒÁ¾e I—MGÄdG ™©¡S ºOƒ©j .ƒÁˆÇfG›Çe ¿e Šƒj—¸„dG ƒÁˆ¡Ÿ¡ŸN i™NCG Qƒ¾jO ÀÄǸe 30ÛEG ‡aƒ¡VEG .‡Ç¡Sƒ¡SCG ‡ÇFG˜Z OGÄe ¿e °¯²dG iÄˆÞ ‡¸ÇW ‡Ç¾eƒ¡ ˆdG ‡Ç¸»©dG ñ¡S ¿¡•M ŸY Š™Á¡S ‡jÕÄdG ’dƒ¡Ÿe ÀCG ÀƒÇ„dG ŠGP ™cPh ’ˆ¯H ‰eƒb ŒÇM .Èg ƒ»c ‰²„Wh ‰eëMG ‡jQÄÁ»ÖG ‡ùjƒùÁùf ¹ù„ùb ‰YRh ‡ùjÕÄùdƒùH I›ùgƒÖG Šƒùù¾ùùµùù¡•dG ½ƒbQCG ŸY ‡Y™²dG ‡Ç¸»Y Àĵˆd ¥Qƒ¯dG ÀGÄL ƒÁǸY ±™¡TCG ȈdG ‡ÇdGÄÙG ‡¸M™ÙG Èg ³²¡ždG GkñNCGh –ÄùÇù¡ždG QGOh —ù©ùù¡•e ¿ùùe ¹ùùµùùH ÀGÄùùj—ùùdG •ùeƒùfédG ÀCG ƒù¡k jCG R™ùHCG ƒù»ùc .Àƒ¡ eQ ¿e ÛhCÕG ½ƒjCÕG ºîN OGÄÙG ªùùÇù H Ô ‡ùù¡Ÿ¡Ÿ”ùùˆÙG ‡ùù jQƒùù Žù ùˆù ùdG ŠîôG ªùe .ÈYƒ»ˆLÕG ¥ƒ¡ž¾dG ‡j™j—e ¿e òdhDÄ¡•e …¡•Mh G˜g ¿e ºhCÕG «Ä„¡SCÕG ºîN ‡e—²ÙG Šƒ„LÄdG Øg O—Y ª¯J™J ÀCG ƒÁfƒµeEƒH ò¾¡•ôG AÕDÄg ±™W ¿e 虵dG ™Á¡ždG ½Ä²j ɘdG ñ„µdG ÉñØG ¹»©dG …„¡•H O—©dG G˜g °©¡V ÛEG ò¡ aGQ .• ø ‡Ç¸»©dG ¼Y—d ‡jñN ‡Ç©»L 35 ‡»gƒ¡•e ÛEG ‡aƒ¡VEG .IOƒù©ù¡•dGh ‡ùM™ù¯ùdG Èù¯ù”ùj ºƒ²ˆfÕGh AG™µdG ¼Á²gQCGh ‡¸jÄW ŠGľ¡S Gh™¦ˆfG ¡•¯f ¶dƒ»ˆj Ú ¼g—MCG ÀCG ňM .‡jÕĸd ‡©HƒˆdG ºƒ¡ŸJÕG ‡Ç¸N ÀƒÇH …¡•Mh ªjRÄJ ºîN ¿e ÂLh ¹»cCG ŸY ‡Ç¾eƒ¡ ˆdG ‡Ç¸»©dG ½ƒÒEG Àƒ»¡V ŸY ‡¡Ÿj™M ‡jÕÄdG Àƒ»¡V ŸY O—¡T ɘdG ÜGÄdG ŠƒÇ¡UĈd G—Ç¡•Î .Šƒ``````````````jÕÄdG 8 hRh É›ÇJ ªjRĈd ‡Ç¾¸Y ‡Y™b ¿µ¡•e 507 ‡¡ŸM òeÄj ±™X Ô Àƒ¡ eQ ‡¯b 9591ªjRÄJ ‡¯¸ÖG ‡¾j—e ‡¯¸ÖG ñÇ¡•ˆdGh ‡ÇbëdG ÀGÄj—d ½ƒ©dG ™j—ÙG ±™¡TCG .‡„bG™ÙG Ô ‡¡Ÿ¡Ÿ”ˆe .‡M™¯dG I—¡T ¿e ƒkÇcƒH ™Ž¯fƒa ‡²j™b —»Þ ø I—µÇµ¡S ‡„bG™ÙG ´™a ½ƒjCÕG ºîN ¹Nq —J 425 Àƒ¡ eQ ¿e ÛhCÕG IQƒŽˆdG ‡j™j—Ù ‡©HƒˆdG ‡„bG™ÙG ´™a ‰¾µÒ Àƒ¡ eQ ™Á¡T ¿e ÛhCÕG ½ƒjCÕG ºîN .Šƒùj—ù¸ù„ùdG éY ‡ùYRÄÙG ‡ùù»ù M™ùùdG ¼ùùYƒùù£ù e ¥ƒùù¡žf ºîùùN …¸W 200 ¿»¡V ƒgQƒÇˆNG Ó ŒÇM .ƒ»©£e 24 ’ˆa ƒÁdîN Ó ÈˆdGh .‡ùMîù¯ùdG .‡„bG™e ÀƒÖ ‡¾JƒH Àƒ¡ eQ Ô ‡¡žÁdG Šƒ€¯dƒH ¹¯µˆ¸d ¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e 8^7 ¹Ç¬¡žˆdG IQGRh ªe Àhƒ©ˆdƒHh .ƒjñN ƒ»©£e ™¡žY ‡¡•»Ø ¹»©dG ‡¾Ç£¾¡•²H ‡fĵe ‡cë¡že ‡¾Ö ±™W ¿e ¼Yƒ£ÙG ‡¾jƒ©e —©H .‡¾¡•dG Øg ‡ÇFG˜Z OGÄe ŸY ÉĈР.ñH›dG ø .‡‘¡ŸdG ¼Yƒ£ÙG O—Y IOƒjR Ô ‡¾Ç£¾¡•²H ÈYƒ»ˆLÕG ¤¡ž¾dG ¿ùùe QOƒùù¡Ÿe —ùùÇù cCƒù J …¡•M.‡ÇFG˜¬dG OGÄÙG RÄ©e ‡bƒ£H 600 ¿Y ¹²j Õ ƒe ªjRĈd i™NCG ‡»Fƒb ¤„¡V .‡ÇYƒ»ˆLÕG ‡µ„¡ždG ¢ ©ùH Aƒù¾ùˆùbÕ IQƒù¡žˆùù¡SG ’ùùdƒùù¡ŸÙG ŠGP ™ùù¡ Ð ƒùù»ù Çù ah ŸY ‰µ¡ThCG Â׃¡Ÿe ÀCG •—‘ˆÙG ±ƒ¡VCG .Àƒ¡•MÕGh édG ÉhP ±™W ¿e ò»Fƒ¡ŸdG ‡„Lh 200h 100 òH ƒe ÀÄe—²j ò¾¡•Þ ±™W ¿e ¼Yƒ£e ‡¾j—e AƒÇMCG °¸ˆß òH ƒe ‡YRÄe Ègh .¹Ç„¡•dG É™HƒYh ¿jRÄ©ÙG ¿e R.òLƒˆôG .虵dG ™Á¡ždG ¿e ºhCÕG ½ÄÇdG ˜¾e Qƒ£aEG ¼Yƒ£e 6 ’ˆa Ó ÂfCG .¹bCG hCG ÀG—dh ¼Ád ¿j˜dG ÀÄLh›ˆÙGh †G›©dG ±™Z •î‹H ³²¡T ¿e GhOƒ¯ˆ¡SG 386 ÉCG ‡Ç²„dGh ‡KîK ¿e ícCG ŸY ™aĈJ ȈdG ŠîFƒ©dG Àĸµ¡žjh .Gk—L ¼”¡V ½Oƒ²dG I—Ù kîǸb é¡ŸdG ÕEG ¿WGÄÙG ŸY ƒ»a .IRÄ©ÙG ŠîFƒ©dƒH ¹¯µˆ¸d ȾWÄdG ¿eƒ¡ ˆdGh -ù¸ù„ùe ƒùÁùÇùa Šƒùj—ù¸ù„ùdG ŠƒùeƒùÁù¡SEG ¹ù‹Ò .Qƒ¾jO ÀÄǸe 70 ƒgQ—b ‡Çdƒe ‡ÇfG›Çe ‡jÕÄdG ¢ŸÇ¡Ÿ”J ºîN ¿e .¹Ç¡ ¯dG ™Á¡ždƒH ŒÇM .ȾZÄH .‡jÕÄdG ÈFƒ¡ ²dG ™¡ ôGh I™FG—dG ¢•ÇFQ QÄ¡ ‘Hh ÈùYƒù»ùˆùLG ¿ùµù¡S 507 ‡ù¡ŸM ¿ùe ¿ùj—ùÇù¯ùˆùù¡•ÙGh ‡Ç¸»Y ÀGÄj—dG i™LCG .·G™WƒfÄ¡S ‡¡•¡SDÄe ŠƒeƒÁ¡SEG ÀCG ¼¸©dG ªe .‡„Lh °dCG 130 ªjRÄJ ¼Yƒ£ÙG Øg ¿»¡ ˆ¡Sh ¼¸©dG ªe .AGÄ¡VCÕG ¿Y G—Ç©Hh Aƒ¯ØG Ô Àh™NBG Àľ¡•Þ ÂH Ô òLƒˆ‘»¸d ¼ÁJG—Yƒ¡•e è—²J ò¸¡ ¯e .½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄÙG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ò¾KEÕG ÀG™gh ‡jÕÄH ÈYƒ»ˆLÕG ¥ƒ¡ž¾dG ‡j™j—e ’dƒ¡Ÿe ŠQ—b Ô ò¾¡•ôG ¿e ñ‹µdG ÂH ½Ä²j ɘdG Ⱦeƒ¡ ˆdG ¹»©dG ÀCG Qƒù£ùaÕE ¼ùYƒù£ùe ’ùˆùa Ô ¹ù‹ù »ù ˆÙGh .虵dG ™Á¡ždG ½ƒjCG ‡¸ÇW .虵dG ™Á¡ždG ¿e 惋dGh ºhCÕG ½ÄÇdG ºîN ƒg™FGhO ¿e 21`dG éY Àƒ¡ eQ ‡¯b 9591ªjRÄJ ÛEG hRh É›ÇJ ‡jÕh ‰¸¡UÄJ .‡¯¸ÖƒH ÉQƒ²©dG ‡ùÇùeƒùˆØG ‡ùÇù¸ù»ù©ùdG Åù¸ùY ÀGÄùj—ùdG ™ù²Ì G™ùNDÄùùe Åù¸ùY ‡ùjQƒùŽùjEÕG ‡ùÇùYƒù»ùˆùLÕG Šƒù¾ùµù¡•dG ªùjRÄùˆùd ¼ùÁù²ù²ù¡T ¼ùÇùb™ùJ Åù¸ùY ±™ù©ùˆùù¸ùùd ¿ùùj—ùùÇùù¯ùùˆùù¡•ÙG ÀÄ©£dG Iëa ‡jƒÁf —©H ¶dP Ó ŒÇM .IQ—ùù²ù dGh ‡ùùMƒùù¡•ÙG …¡•M ¼ùù©ù £ù e ¹ùùµù d Qh™e ªe ‡e—²ÙG Šƒ„LÄdG O—Y ª¯J™J ÀCG ™¦ˆ¾ÙG Šƒ„Lh ¼Yƒ£ÙG Øg ½—²J ƒ»c .ÉQƒŽˆdG Qƒ£aEG ‡Ç¸»©d écCG Ⱦeƒ¡ J —©H Aƒ£YEG ÛEG OÄ©j Qƒ£aÕG 7 ’ˆa Ó ŒÇM .ÀG™gh Šƒù„ùLh è—ù²ùJ hCG Qƒù£ùaGE ¼ùYƒù£ùe ’ùˆù¯ùH AGÄù¡S ‡ùÇù¾ùeƒù¡ ˆùdG ƒÁfĸ²¾jh òLƒˆôG ƒùÁùHƒù‘ù¡UCG ƒùÁù¸ù»ùˆù¡•j ‡ùdÄù»Þ Qƒù£ùaGE Ô ·Qƒ¡žJ ŒÇM .‡ùjÕÄùùdG ‡ùù»ùù¡UƒùùY ‡Ç¾µ¡S ‡¡TQh Àĵˆ¡S ‡jÕÄdGh .ÈYƒ»ˆLÕG ‡ùùÇù ¾ù j—ùùdG ÀhDÄù ¡ždG ‡ùùj™ùùj—Ù ªùùHƒùùˆù dG ŠGñØG ¹ùù „ù ù¡S ™»MCÕG ºîÁ¸d ‡¾Ç£¾¡•b …ˆµÙ ‡©HƒJ 3 .RG›ˆYÕGh ™”¯dG ˜¾e G˜gh .¼Ád QƒÁ¡TEG ÉCG .°Ç¾Z ÀG™gÄH Qƒ£aEÕG ¼Yƒ£e ƒ``````````ÇeÄj ‡````````„Lh 1100 ¿e —````````jRCG ¼``````j—``````²J ¥h™¡T ½GëMG ½—YhCG ‡ÇFG˜¬dG OGÄÙG ¢ ©H ‡ÇMî¡U AƒÁˆfG .Àƒ¡ eQ ™Á¡T ‡¸ÇW ¿jRÄ©ÙƒH ¹¯µˆdG Àƒ»¡ d ‡j™¡ž„dGh ‡jOƒÙG ŠƒÇfƒµeEÕG ¹L ƒÁ׃¡Ÿe Âd Š—¾L È‘ÇeR/¢S ø ÀEƒa .Š™j›²J .‡¯b 1500 ªjRĈH Àƒ¡ eQ ‡fhQƒ²ÙGh ‡fƒ„¸ÖGh ¢S—©dGh ³Çb—dG ¿e ¢•Çc ƒÁH .‡eƒˆdG ‡j™¡•dGh Aƒ¯ØG ¥ƒùù¡ž¾ùù dG ‡ùù j™ùù j—ùù e ÀGÄùù YGC ¹ùù »ù ù©ù ùj .‡ùùjOƒùùY ±h™ùùX RÄ©e ‡bƒ£H 5000 ¿Y ¹²j Õ ƒe ÀCG .ƒbƒ©e 24 ±q™©J ‡ù¸ùeƒùc ŠƒùYƒù¡S ªùHQCG ‡ùÇù¸ù»ù©ùdG Š™ù»ùˆù¡SGh ‡Çaƒ¯¡T ¹µH ˆ²¡T ¼bQ ŸY —ǯˆ¡•e ¹c ƒÁdîN ¼gh .Šƒ©Ç»ÖG ¿e —j—©dG ‡jñØG ‡Ç¸»©dG Øg édG ‡Ç©»Lh ‡„Lh 500 ƒÇeÄj ½—²J ȈdG “î¡UEÕGh Oƒ¡TQEÕG ‡aƒ¡VEG .‡Ç¡VƒÙG .‡ÝéÙG 27 `dG òH ¿e Qƒ£aEîd ƒ»©£e 26 —¡TGQ É›ÇJ Ȉj—¸H ¿e ¹c ‰»Y—J ŒÇM .Àƒ¡ eQ ™Á¡žd ºhCÕG ½ÄÇdG ¼Yƒ£Ì ‡»M™dG ¼Yƒ£e ‡Ç»¡•J ñǬJ …„¡S ÀEƒa ..hRh É›ÇJ .ÀƒùÇù„ùdG ŠGP ÛEG GOƒù¾ùˆù¡SGh ¹¯µˆdG Ó .RƒâÕG ¿j˜dG ¿j—ǯˆ¡•ÙG ÀCG ÂÇdEG IQƒ¡TEÕƒH ™j—ÖGh ÀCG ¼Á¾e —MGh ª£ˆ¡•j Ú ‡Y™²dG ‡Ç¸»Y Gh™¡ M ¿j˜ùdG AÕDÄùg ‡ù¡UƒùN .«Ä¡VÄÙG Ô ½—²e 4405: O—©dG .—ǯˆ¡•e ¹µd ³²¡ždG ªbGÄe O—РȈdG ‡Y™²dG ¿ùj˜ùdG òbƒù©ù»ù¸ùd ‡ùÇùùFƒùù¾ùù‹ùùˆùù¡SG ‰fƒùùc ‡ùùjG—ùù„ùùdGh ¼gO—Y -dƒ„dGh ‡Ç¡VQCÕG ³HGÄ£dG ¿e GhOƒ¯ˆ¡SG .Ä¡•Nîe ȸY —Ç¡•dG Èç—Yh òeh™Þ ¿e ‡Ç¾©ÙG Šƒ€¯dG ŸY ƒÁ©jRÄJ Ó ½ƒ¦f ¿e ¿j—ǯˆ¡•ÙGh òbƒ©ÙGh †ƒgQEÕG ƒjƒ‘¡Vh ¹N—dG .¶dP ’ùù»ù ¡S —ùùbh 5695h Šƒj—¸„dG ‡ÇfG›Çe ¿e ‡¯b 19360 ñaÄJ ¿e -‡jÕÄdƒH •—‘ˆÙG ’¡VhCGh .ƒÁDz‘ˆ¡•e ‡¡ŸM ¶d˜H ›¯²ˆd ‡¯b 779 ¢ŸÇ¡Ÿ”J Ô ‰¸‹Ò .Qƒ£aEÕG ¼Yƒ£Ì ½—²J Šƒj—¸„dG òH ³Ç¡•¾ˆdƒH .AG™²¯dGh òLƒˆôG ŸY ‡¯²dG .ƒgñZh ¼Wƒ»£dG ŠGé¡Ÿeh IÄÁ²dGh ‰j›dGh ™µ¡•dGh ÀEƒa .OG™aCG ÀCG —cCG ÉQƒ²©dG ñÇ¡•ˆdGh ‡ÇbëdG ÀGÄjO ™j—e ‡Çaƒ¯¡ž¸d ƒkDzDzM ƒkMƒˆ¯e ‰fƒc ‡Y™²dG ‡Ç¸»Y ¹c Ô ¿WGÄÙG ƒÁ¾Y Œ‘„j Àƒc ȈdG ‡gG›¾dGh ‡²Ç²M ‰‘„¡UCG ½ÄÇdGh .‡ÇFƒŽa ‡²j™£Hh ¹Ç¸dG Ô ÅˆM …jP ‡©»LÄH ø ɘdGh .i™NCG ‡ÁL ¿e .æ—ÙG ª»ˆóG ȸ‹àh .—ùùMCG ƒùùùg™ùùùµùùù¾ùùùj Õ ¹c ÀCG ŒÇM .±ƒbhCÕGh Šƒùj—ù¸ùH ¿ùe ¹ùµùH Âù»ùYƒù£ùe ’ùˆùa ɘùùdGh .¿KG™jEG •ƒf Aƒ©HQCÕG ‡j—¸H ¿e ¹c éY É™FG›ÖG ™»MCÕG ºîÁdGh É›ÇJ ¿e ¹µH ¼Yƒ£e 3 ’ˆ¯H ™»MCÕG ºîÁdG ¹¯µJ ƒ»Ça .É™ùùFG›ÖG ¢UGÄ”¸d ‡©HQCG .虵dG 07™ùj™Ð Ó ƒùù»ù c .òµ¸Áˆ¡•ÙG ¥ƒ¡ž¾dG ‡¡SQƒà ½GëMG ŸY ™Á¡•dG ¹LCG ¿eh ‡ùù ‘ù ù¡U ¿ùù »ù ù¡ j ƒÌh òfGÄùù ²ù ùdG ³ùù ùah ÉQƒùù ùŽù ù ˆù ù dG .Iñ²a ‡¸FƒY °dCG 17 ¿e —jRCG ‰¡ŸMCG ‡jÕÄdG ÀCG ÛEG IQƒ¡TEÕG ªe .iéc .ò»©£Ì ÀGQĵYEGh ¿jRÄù©ù»ù¸ùd Gñ„ùc Õƒù„ùbEG Qƒù£ùaEÕG ¼ùYƒù£ùe ‰Çù²ùd —ù²ù¸ùa .¿j—dG QÄf Àƒ»Ç¸¡S ¿H —Ç¡•dG .‡ùùHÄùù¸ù £ÙG ‡ùùÇù ‘ù ¡ŸdG ¥h™ùù¡ž¸ùùd ¹ùùŽù ¡•dG ½G—ùù©ù fGh ¥ƒùù¡ž¾ùùdG ñÇùù¬ù J …„ùù¡•H ™ùù¡VƒÞ ØÁd ÉQGOEG ³¸Z QG—¡UEG “GëbG Ó ŒÇM .òǸ©¯dG òLƒˆôG ŸY «RĈ¡S ‡¯¸ˆß ¿e ƒÇeÄj ‡¾Nƒ¡S ‡„Lh 7230 ñaÄJ ¶dP ªe IGRGÄe Q™²J .ƒÁ²HGÄWh ‡»¡Uƒ©H ¿j—ǯˆ¡•»¸d ‡ÇFƒÁ¾dG ‡»Fƒ²dG Ô ¹¡Ÿ¯dGh .è™ùùµù dG ™ùùÁù ¡ždG G˜ùùg ÛEG ÄY—j ™eCG Äg .‡¾Ç£¾¡•b . « ø `H Q—²j ƒÇdƒe ƒaîZ ‡¾JƒH ‡j—¸H ‰¡Ÿ¡ŸN .¿jRÄ©ÙG ŸY ƒÁ©jRĈH Šƒj—¸„dG ¹¯µˆJ .òˆa™¬H ³²¡T ¿e GhOƒ¯ˆ¡SG ŒÇM .ƒÁˆÇfG›ÇÌ ¼Yƒ£e ’ˆa ÛEG .•„£dG —¾Y ƒÁeGëMGh ƒÁYƒ„JG …LGÄdG ‡aƒ¦¾dG ÜîÇÖG .òˆa™¬H ³²¡T ¿e GhOƒ¯ˆ¡SG 09 ¼Á¾e .‡„Lh ¥ƒùù¡ž¾ùù dG I™ùù j—Ì ¿ùù eƒùù ¡ ˆùù dG ‡ùù ‘ù ù¸ù ù¡Ÿe …¡•Mh ¢•¸Ý OG—YEG ¿e ‰fƒc ¼Yƒ£e 7 ÀEƒa .‡¯b °dCG 35.è™ùµùdG ™ùÁù¡ždG G˜ùg ¹ù‹ùe Ô ‡ù¡UƒùN òµù¸ù Áù ˆù ¡•ÙG ‡b™a 23 ¢ŸÇ¡Ÿ”ˆH ‡jÕĸd IQƒŽˆdG ‡j™j—e ‰eƒb «Ä„¡SCÕG QG—e ŸY ¹»©J .‡‘j™a .ÉQƒŽˆdG .hRh É›ÇJ ¿e ¹µHQƒ£aEG ¼Yƒ£e 8 ’ˆ¯H ¢UGÄØG ¹¯µJ ªe .ƒ»©£e 24 ƒgO—Yh ‡¡UƒØG ‡Ç¾eƒ¡ ˆdG ŠƒÇ¸»©dG QƒWEG Ôh .‡eh™ôGh IRÄ©ÙG ŠîFƒ©dƒH ¹¯µˆ¸d ¼Çˆ¾¡S ÉQƒÇ¸e Ô Àƒùù¡ eQ ‡ùù¯ù b ‡ùù¡ŸM ªùùjRÄùùJ Ô ’ùùdƒùù¡ŸÙG ŠGP ‰Y™ùù ¡T .¼gOÕhCG ‡²aQ ƒÁdhƒ¾ˆd ¼ÁdRƒ¾e ÛEG ¼Á©e ‡Ç©»L ¹‹e .

ŠƒjÄdhCÕG …¡•M .È׃H ȾeCÕG …fƒÖG ›j›©J ÛEG ''‡¾Ç£¾¡•b Ⱦµ¡•dG ª»óG ºÄM ‡¡žÁdG ŠÄÇ„dG O—Y —jG›J —©H .I—¾Çd ø ½OƒùN ™ù€ùH .425/95 `` iGO ò¡•M ‡dƒch `` É™FG›ÖG ȾWÄdG ¶¾„dG : ÉQƒÖG É—jédG †ƒ¡•×G 74243 81/12 ‡c™¡ždƒH QƒÁ¡TEÕG ‡‘¸¡Ÿe (021) 74.ƒ¡žg ƒˆÇH 360 `dG ‰¬¸H ŒÇM .‡jÕÄdG ¿e i™NCG Šƒj—¸H ƒÁ¾e ŠOƒ¯ˆ¡SG —²a .ºƒeCG ø .‡Ç¾µ¡S I—Mh 1100 RƒâEG «h™¡že ½.ºƒóG G˜ùùg Ô Èù¾ùWGÄÙ ‡ù„ù¡•¾ùdƒùH ¢•Çùdh ¹ùµùc ‡ù²ù£ù ¾ÙG ˜ùùÇù eîùùJh .QÄ¡Tƒ©dG .¤²a ‡Çf—ÙG .‡¡ŸˆõG ƒÁ¸¬¡žj .ÃÇe æG›N RƒâEG ºƒ¬¡TCG ´î£fG ŸY ¿ùjÄù»ùˆùd ™ùFG›ÖG ‡ùjÕh ÂùùJ™ùù£ùù¡S ɘùùdG ¤ùù£õG ºhCÕG —Ç¡žÇ¡S ŒÇM .òeCƒˆd ƒ»c .Iñ„c Šƒ¾Mƒ¡žeh ÈM Ô æƒ‹dGh ‡£ôG ÈM Ô ºhCÕG .‡jQGÄÖG …YîÙG Ô “Oƒ¯dG ¢Ÿ²¾dG ¹µ¡že ‡jƒZ™dG ƒ»c .Šƒùù¾ù µù ¡•dG Øùùg «Äùù»Ý ¿ùùe ‡ùùÇù fƒùùK ‡ùù¡ŸM Åùù¸ù Y 2008 Åù¸ùY ƒùÁù©ùjRÄùJ Ó ÈùYƒùù»ù ˆù LG ¿ùùµù ¡•e 1500 `H IQ—ùù²ÙGh ‡‹dƒ‹dG ‡Çaƒ¡VEÕG ‡¡Ÿ×G ƒ»¾ÇH .‡¡žÁdG ªLG™J ÀCG Gh—cCG .•™©¸H «Qƒ¡T Ô ‡ÝéÙGh Šƒ¡Vƒj™dG ‡ùÇùÁùÇùa™ùJ ŠGAƒù¡ a ñaÄùJ QƒùWEG Ô G˜ùg ÈùùJCƒùùjh ŠBƒ¡ž¾ÙG ¢Ÿ²f ¿e 惩J ȈdG ‡j—¸„dG Øg †ƒ„¡žd ‡ùùjQGÄÖG …YîÙG ½G—ùù©ù fG ¹ùùX Ô .ªùjQƒù¡žÙG ‡ù¡•¸ù¡•d Õƒù»ùµùˆùù¡SGh ‡bƒW ¹¡ŸJ ȈdG Šƒe—ØG IO—©ˆe ‡Yƒ²dG ºƒ¬¡TCG ‡¡Ÿ¡Ÿß Àĵˆ¡S .ƒ²dƒY ºG›j .™¡ž¾J ª„£dG ¤¡Sĸd ‡Yƒ„£dG ‡¡•¡SDÄe ´™¡ž¸d ‡Yƒ„£dG ‡¡•¡SDÄe †™¬¸d ‡Yƒ„£dG ‡¡•¡SDÄe ‡¾Ç£¾¡•b ‡dƒch ‡¾Ç£¾¡•b ™FG›ÖG ³j™W (031) 96.‡¡žg ‡jƒ¾H 7300 `HQƒ²j ƒe 2008 ‡¾¡S ‡jƒÁf ‡jƒZ ƒÇ¾µ¡S ƒ©bÄe 261 iĈ¡•e ŸY I™¡žˆ¾e ‡¸FƒY 8000 ÜGÄM .2007 ‡¾¡S ‡jÕÄdG ƒÁ¾e ŠOƒ¯ˆ¡SG Šƒj—¸H ‡©HQCG ŸY .‡ùùJÄùùJ ™ùù€ùùH .‡¾¡S 30 `d †™¡ž¸d ‡×ƒ¡ŸdG Ãǻ¸d ™FG›ÖG ªùjÄù¾ùˆùH i™ùNCG ‡ùÁùL ¿ùe ¤ù£õG G˜ùg ’ùù»ùù¡•Çùù¡S —ùj—Îh ‡ùjÄùùÇ×G IOƒÙG ØùùÁùùH ¿ùùjÄùù»ùùˆùùdG QOƒùù¡Ÿe ‰fƒc ȈdG ‡ŽÇˆe ‡²£¾Ù ‡ÇaÄÖG ÃÇÙG Àh›ß .2010 ‡¾¡S ºîN QƒWEÕG ¢•¯f Ô ‡Çaƒ¡VEG ‡¡ŸM ¿e ícCÕG Šƒj—¸„dG ŸY ƒÁ¾e A›L «RÄj ¿µ¡•e ȯdCG «Ä»ŽÌ ‡ÇFÕÄdG ‡¾Ž¸dG ¹„b ¿e ‡¡žÁdG Šƒjƒ¾„dG I™gƒX ¿e GQ™¡ J ÛEG ‡ÇFÕÄdG ’dƒ¡ŸÙG ‰¡ŸMCG .†™ù¡ždG ÃùÇÌ ¿ùjÄù»ùùˆùùdG ÃÇe ‡Ç¸Ð ‡£Þ .ÈYƒ»ˆLG ¿µ¡•e 2100 ¿e ‡fĵˆÙG ¢SGO™eÄH ‡jÕh ŠOƒ¯ˆ¡SG ƒ»Ça .76.PRESSE :´™¡ždG SARL TDS :†Ä¾ÖG Ô ‡ù»ù¡Uƒù©ùdƒùH É™ùdG ‡ùùj™ùùj—ùùe ¿ùùe Q—ùù¡Ÿe —ùùcCG ±™¡žˆ¡S IñNCÕG Øg ÀCG .i™NCG ÛEG Iëa ¿e —jG›ˆj ‡ÇYƒ£²ùdG ‡ùjÄù»ù¾ùˆùdG •ùeGédG ¿ù»ù¡V «h™ù¡žÙG •Q—ù¾ùjh ¾Y °¡žc ƒ»„¡•M .•eƒfédG G˜g éY .´ƒùùùÇùùù¡•dG ¢•¯ùùùf Ô ºîùN ¿ùe °ùµù©ùJ ™ùùFG›ÖG ‡ùùjÕh ªùùe ³ùùÇùù¡•¾ùùˆùùdƒùùH ºƒÝ Ô ‡jÕÄdG ŠGQ—b ›j›©J ÛEG ÈFƒÙG ¤£õG OÄùÁóG ¹ù¡UGÄùJ ¼ùˆùÇù¡Sh .ƒÇFƒÁf †.‡ùÇù»ù¡SQ ‡ù¯ù¡ŸH òjQGÄùL ò„ù©ù¸ùe ÕEG —ùLÄùùj †ƒù„ù¡ždG •G—ù‘ùˆù¡SG Åù¸ùY IhîùùY .‡jÕÄdG ¿e ª¸£e Q—¡Ÿe É™‘„dG hGhOÄHh .78 (021) 73 .°Yƒ¡ J —b ŠGAG—ˆYÕG O—Y ÀCG ''Aƒ¡•ÙG'' ºÄM ‡j™j—¡Ÿ²dG ŠÄÇ„dG ¿e ‡¸Fƒg OG—YCG ›c™Ò écCG ¹µ¡žj ÂH ȾeCÕG ª¡VÄdG ’„¡UCG ɘdG .I—Ç©H Šƒaƒ¡•Ù È׃H ˜ÇeîˆdG ¹²¾Jh ‡Ç¾WÄdG ‡¡•¡SDÄÙG QƒÁ¡TEÕGh ™¡ž¾¸d ™FG›ÖG ‡dƒch ‡»¡Uƒ©dG ™FG›ÖG .ƒ¾µ¡•e 134 È‘H Å»¡•ÙG `d ¼Á‹j—M Ô QÄc˜ÙG È×G ȸ‹à ¢ ©H —cCGh AG™L .¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe .É™‘„dG hGhOÄHh ‡¾¡žØG ¢•Ç»N ƒˆj—¸H ŠOƒ¯ˆ¡SG .Àƒµ¡•¸d ¢•Lƒg Iëa ÛEG OÄ©j QÄc˜ÙG È×G ÀCG ¼ZQ .71.´ƒÇ¡•dG Ôh .‡L™ÙG ‡dƒ¡•Jh ‡ÇfG—jÄ¡•dG Ȉj—¸„H ÃÇe ƒfG›N ‡µ„¡T ªÇ¡SÄJh †™¡ždG ÃÇe ¿e ‡»¡Uƒ©dG òeCƒJ ¹LCG ªa™d ‡¾j—ÙG •QƒN Šƒj—¸„dG Ô ‡¡UƒN .¼ùÇùˆù¾ù¡S ƒ»c .66.''¢•j™ùùj›ùùÇù d''`H ±h™ùù©ÙG ¢SGQhCÕG .¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 700 ŸY ‡j™j—¡Ÿ²dG ŠÄÇ„dG Aƒ¡ŸMEG Ô ‡j—¸„dG G™NDÄe ‰Y™¡T .É™‘„dG hGhOÄHh ‡¾¡žØG ¢•Ç»Nh ¹jƒ¾e ‡¾¡S ‰¸¡ŸÐ ‡jÕÄdG ÀCG ƒ¾K—Þ °¡žc . 99 :°JƒÁdG (021) 74 .ªjRĈdG ‡j™j—e •eƒf™H ¹»¡T ƒ»c .‡ÇYƒ»ˆLÕG ŠƒaBÕG ¿Y Šƒùù ¡•Çùù Y Aƒùù Çù ùMCG Âùù Çù ùa Èùù ¡ŸÐ ɘùù dG ‰bÄùù dG Ôh ÈùùMh .IñNCÕG ŠGľ¡•dG Ô ºG›j Õ É˜dGh .96 ªjRĈdG Ech-chourouk INFED : ¤¡SÄdG SEDOR: †™¬dG SO.‡„²dG 16008 ÉGO ò¡•M 237 † ¢U : ™j™‘ˆdG ‡j™j—e ÈH™©dG «Qƒ¡T 51 ™FG›ÖG .‡ù¯ù¸ùˆõG Šƒù„ù ¡Sƒùù¾ÙGh ŠƒùùÇù ²ù ˆù ¸ù »ù ¸ù d ½îYEÕG I›ÁLCG ñaÄJ ŸY ‡Çf—»¸d ‡Ç¸ôG Šƒ£¸¡•dG ‡ùùÇù YÄùùf ò¡•‘ùùˆù d ‡ùùÇù f—ÙG ‡ùùdƒ×G ‡ùù‘ù ù¸ù ù¡ŸÌ ÜBÕG ÀÄùùÇù ¸ù e 210 `dG ´ƒùùa ܃ùùe ±îùù¬ù ùH ¶dPh Šƒùù e—ØG .‡µ„¡ždƒH ¤H™dG ‡„¡•f 35`H ‡µ„¡T ªÇ¡SÄJ ƒÁ¾e .¼ùÁù²ùù¸ùùbCG ‡×ƒÙG OÄ©j ɘdG Ⱦµ¡•dG ª»óG ¹eƒc éY ‡€ÇÁˆdG ½—©¾J ¿Y IQƒ„Y ’„¡UCGh .43 (021) 73 .''‡ŽÁ„dG'' ‡jQƒ²©dG ‡Çfhƒ©ˆdƒH ¹»ÁÙG Àƒùµù¡Sh ‡ùÇùHÄù¾ÖG AƒùÇùMCÕG †ƒù„ù¡T …dƒù£ù j .G™»ˆ¡•e ¿e I—j—L ªjQƒ¡že RƒâEG Ô ™FG›ÖG ™»ˆ¡•ˆ¡Sh RƒâEG ¼ˆÇ¡S ŒÇ‘H .¿µ¡•e .‡©jQRÄH .¼Çˆ¾¡S ÉQÄ»©d IñgR ø : ÈYƒ»ˆLEÕG ™²ÙG ñ¯¡S QOƒ²dG —„Y ‡aƒ‘¡ŸdG QGO ‡»¡Uƒ©dG ™FG›ÖG .¢•j™j›Çd ÉQGÄÖG ´Äù¡•dG ƒùùÁù Çù a ƒÌ .300.I—ùùdGQR .‡ÇeƒÁ¡•J hCG ‡ÇYƒ»ˆLG Šƒ¾µ¡S ¿e ‡j—¸„dG Øg ŠOƒ¯ˆ¡SG ÉQÄ»©d IñgR ø ŠÕƒ²ÙG ȈdG ³FƒKÄdGh I—j™ÖG ¹¡ŸJ ÛG Oƒ©J Õ AGÄ¡S ƒÁHƒ‘¡UCG Ú ½CG Š™¡žf .‡jÕÄdG Šƒj—¸H °¸ˆß éY RƒâEÕG —Çb ƒÁ¾e ñ„c A›L ÈùˆùdG Šƒù¾ùµù¡•dG Øùùg ¹ùù»Ý ¿ùùe ÛhCÕG ‡ùù¡Ÿ×G ÀÄùùµù ˆù J ‰YRh ¿µ¡•e °dCG ¿e .É—ÇÁe ¿H (021) 74 .†ƒùù„ùù¡ž¸d ¿e ¸jÄÐ Ó É˜dG .‡ù„ùjh™ùdG .Àƒ¡ eQ ™Á¡T —©H ‡¾Ç£¾¡•b ™¡•Lh IQhƒóG Šƒj—¸„dG ¿e —j—©dG éY ¿j›”ˆdG ŠGQ—b †™¡ž¸d ‡×ƒ¡ŸdG ÃÇÙƒH ¿jÄ»ˆdG ñaÄJh .i™NCG IOÄLÄÙG I™¬‹dG —¡•d ÀƒYh™¡žÙG ÀG˜g AƒL —bh ‡ù„ù¸ù £ù d Gñ„ùùc ƒùù„ù ¡•µùùe —ùù©ù j ŒÇùùM .‡jÕÄdƒH ¿µ¡•dG ‡eRCG ŸY Aƒ¡ ²¸d ‡ÇYƒ£²dG •eGédG ¹©Žj ɘdG ™eCÕG .†™¡ždG ÃÇÌ ‡»¡Uƒ©dG Šƒj—¸H .ºƒLBÕG †™bCG Ô ª¡VÄdG ‡jÄ¡•ˆH ‡Ç¸ôG Šƒ£¸¡•¸d ›cG™e Aƒ¡žfEƒH Š™¡TƒH ‡Ç¡UÄdG ŠƒÁÖG ÀCG ƒ»Ç¡SÕ ¿eCÕG ñaĈd É™j—¡Ÿb ÈM ¹c iĈ¡•e ŸY ‡Ç¾eCG ŠÄùÇù„ùdƒùH ‡ù¡UƒØG Šƒù©ù»ùŽùˆùdG ÉOƒùJ™ùeh ÂùÇùfWƒùù²ùùd .Šƒ„¡•ˆµÙG Øg ›j›©J ¹LCG ¿e .‡¡žg Šƒ¾µ¡•H ¥ƒÞ ÈM †.‡ÁL ¿e i™NCÕG Šƒ¡•¡SDÄÙƒH OÄLÄÙG ¤¬¡ dG ¿e ¹Ç¸²ˆ¸d G˜gh .ò¡•ÇFQ ¿jRƒâEG ŸY ›ÇcëdƒH ëe °dCG 120 ‡ùbƒù£ùH IRƒù„ùÇùJ ‡ùjÕÄùH ‡ùcÄù¯ùd ™ù‘ù„ùdG ‡ùjÕh Šƒù¾ùL †ƒùµùd ‡ùÇù¸Ð ‡ù£Þh .Àƒùùµùù¡•dG .Aƒù¾ù„ùdG Šƒù²ù‘ùˆù¡•e ¹ù‹Ò . 90 :¢•cƒ¯dG ‡Ç¾Wh ‡jQƒ„NEG ‡ÇeÄj ¼Á¡SCG ŠGP ‡c™¡T •.æG—fR ºƒ»c ×cCG ƒ»„¡•M .ÂùùÇù ¸ù Yh ªjQƒ¡že •GQOEƒH ‡ÇFÕÄdGh ‡Ç¸ôG Šƒ£¸¡•dG ‡²£¾ÙG ÂùJƒù©ù„ùJ ¿ùe ¢Ÿ¸ù”ùˆù dG —ùù¡Ÿb QƒùùWEÕG G˜ùùg Ô ‡ùùjQGÄùùL .Šƒ¾Ç©¡•ˆdG ŠGľ¡S ÛEG ÃDhƒ¡žfEG .‡ÇFGÄ¡ž©dGh Šƒ¾¡Sîe ¿e ƒÁ¾Y ™Ž¾j ƒeh ³aG™ÙG Øg ºî¬ˆ¡SG òjQGÄL ò„©¸e ñaÄJ ªe IGRGÄÙƒH .‡Ç²„ˆÙG ‡Ç¾µ¡S I—Mh 500 ¿e ‡jÕÄdG ¾e ŠOƒ¯ˆ¡SG ܃»LEG •eƒf™H ÛEG ±ƒ¡ J ‡Ç¾µ¡•dG ‡Ç¾µ¡S I—Mh ±ÕBG ‡©„¡S ¿e Àĵˆj .™NCG —Ç©¡U ŸY .ŠG›ÇÁŽˆdƒH ¢UƒN ™NBG ܃e ±îZ ¿e ƒg—©H ‡„ˆµe «h™¡že ¿e ÃQh—H IOƒ©¡•dG QƒjO ÈM Oƒ¯ˆ¡SG .53.95.Àƒµ¡•dG ¢ ©H ªe Œj—M Ôh ò©H ƒ¾µ¡•e 134 ÈM iĈ¡•e ŸY ȾeCÕG iĈ¡•ÙG ƒù»ùc .½ÄÇdƒH …©µe ëe °dCG 100 ‡bƒ£H ¢SGO™eÄH ‡jÕh ŠƒLƒÇˆMG ¹eƒc .ƒgGĈ¡•e ‡ùdƒùM Ô .¼©£eh IQGOEGh ƒ»¡•b .I™jh—dG Šƒj—¸H ¹c éY ¼¸c ‡€ÇÁˆH ¹„²ÙG ÈYƒ»ˆLÕG ¼¡SÄ»¸d ñ¡ ‘ˆdG Ô QÄ¡Tƒ©dG ‡j—¸H ‰Y™¡T ¿e ƒ¡ jCG —ǯˆ¡•Ç¡S ɘdG ‡dƒ„¡•dG È‘c .‡¡žÁdG ŠGAƒ¾„dG I™gƒX ¿e 惩J .‡¸FƒY 1400 `dG ‡„ˆY IRÄ©ÙG ŠîFƒ©dG O—Y ´ƒa ƒe—©H .77.è™c ø 9 É™‘„dG hGhOÄHh ‡¾¡žØG ¢•Ç»N ‡Çf—ÙG ‡¡žÁdG ŠGAƒ¾„dG ŸY Aƒ¡ ²¸d ‡Ç¾µ¡S I—Mh 1000 ¿e —jRCG ò„©¸eh òˆ„ˆµe RƒâEG Šƒe—ØG IO—©ˆe ‡Yƒbh ¿e .½™¡Ÿ¾ÙG ‡Ç¸jÄL ™Á¡T ª¸£e ºƒ¬¡TCÕG ƒ»ÁH ‰²¸£fG .Šƒ¾Çfƒ»‹dG ‰e—b iĵ¡T ¢ FG™Y I—Y Ô Àƒµ¡•dG …dƒWh .‡ùùjQh—ùùdG ‡ùùfƒùùÇù ¡Ÿ¸ùùd ½—²dG I™c Ȉ¡VƒjQ ‡¡SQƒ»Ù ‡ÇFGÄ¡žY …©d ŠƒMƒ¡•Ù Gñ‹c ȈdG .¿µ¡•dG Ô IOƒM ¿ùj˜ùdG ¿ùµù¡•dG Èù„ùdƒùW O—ùY ÛEG ™ù¦ù¾ùdƒùH ‡ùùÇùùaƒùùc ñZ .Åùù¯ù ù£ù ù¡Ÿe Õ ÂfCG ÕEG .59 :¢•cƒ¯dG : ‡c™¡ž¸d ȵ¾„dG †ƒ¡•×G ¼bQ 611.É™‘„dG Šƒ¾L ¢SCGQ ‡j—¸H ƒÁǸJ .È×G Õ É˜dG ‡€ÇÁˆdG ¹µ¡že QG™Z ŸY .‡Ç»¡SQ ‡¯¡ŸH ÕEG ů£¡Ÿe Šƒ¡•ÇY ÈM ™aĈj Õ òM Ô .¢žg ‡ùdhDÄù¡•ÙG Šƒù£ùù¸ùù¡•dG ¿ùùe ºh˜ùù„ÙG —ùùÁÖG ¼ùùZQh ‡eRCG ±™©J ƒÁfCG ÕEG .‡ùùL™ÙG ‡ÇFƒÙG OQGÄÙG ¿j›”Jh ‡€„©J ºƒÝ Ô ƒMÄ»W G—ùjG›ùJ —ùÁù¡žj ɘùdG AƒÙG Åù¸ùY …¸ùù£ùùdG ‡ùùÁùùLGÄÙ .ƒgGĈ¡•e ŸY AƒÇMCÕG ¿e —j—©dG —¾Y ƒùÁù»ùÇù¸ù¡•J ™ù¦ùˆù¾ÙG ¿ùe ÈùˆùdGh .G—©²e 340 ¿e ícCG ÛEG ƒÁHƒ©Çˆ¡SG ‰¸ù»ùY —ùbh .ò»¡SƒÇdG È‘H É—¸„dG …©¸ÙG ¢UƒN …©¸e ÛEG IO—©ˆe Šƒ¡VƒjQ ‡¡SQƒ»Ù Aƒ¡ a …©¸e —LÄj Õ ÈˆdG ‡¡Vƒj™dG Øg .i™NCG Šƒ¡ž¾e RƒâEG É™dG ȾH .ŠBƒ¡ž¾e I—©H ÃQh—H ‡¡Vƒj™dG «ƒ£b R›©ˆÇ¡Sh I™ùµùdG …©ù¸ùe «h™ù¡že ƒùÁù¾ùe -‡ùj—ùù¸ù „ù dG ¢•ÇùùFQ …¡•M QƒÇ¸e 2 `H Q—b ܃e ±îZ Âd ¢Ÿ¡ŸN ɘdG ‡j—j—×G ƒ„j™b ÂHGÄHCG ’ˆ¯Ç¡S QįfĵdG È‘H ¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 700h Ô ºƒù¬ù¡TCÕG Âù¸ù„ùb ‰²ù¸ùù£ùùfG —ùùb ‰fƒùùch .‡¡žÁdG Šƒ¾µ¡•dG ŸY Aƒ¡ ²¸d ‡ÁLÄÙG —b ‡¾¡žØG ¢•Ç»N ÀCG Gñ¡že .ƒÁ¾ÇM ‡¡Ÿ×G Øg •™Hh ¢SGO™eÄH Ègh .½—²dG I™µH .‡ùùÇù FGÄùù¡žY …Yîùùe Åùù¸ù Y .‰„¡•cƒJ ½ƒ¦f ¿e AG—ˆHG ‡jÕĸd ‡Çb™¡ždG ‡²£¾»¸d É™ùùùdG ‡ùùùj™ùùùj—ùùùe ÀCG °ùùù¡žc .''Aƒ¡•ÙG'' `d ‘j™¡ŸJ QƒWEG Ô .000 ƒÁdƒ»¡SCGQ ½ƒ©dG ™j—ÙG ¢•ÇF™dG ™¡ž¾dG ºhDÄ¡•e Àƒ»M™dG —„Y Àƒ#ÇJ ™j™‘ˆdG ™j—e ¤HG™e —»MCG .‡¡Vƒj™dG ‡¡SQƒà Ô ‡HÄ©¡U †ƒ„¡ždG —Žj ŒÇM G—Ç©H ÃñWCƒJ ‡Ç¡Vƒj™dG ŠGQh—dG È»¦¾e ŸY …©¡Ÿj .AGÄ¡S —M ŸY ‡jOƒÙG ŠƒÇfƒµeEÕGh ƒù„ùj™ùb ÈùÁù¾ùˆù¡S .¢žg Aƒ¾H 800 ¿Y —j›j 400 ÜGÄ‘H ÉQÄeR ‡j—¸Hh ¢žg ¿µ¡•e 600 ‡HG™²H ¿µ¡•e 300 ¿e ícCƒH ¢SGO™eÄH ‡j—¸H ¼K .DI.¢SÄùù¡•e ªaQ ¹LCG ¿e .000.‡²£¾ÙƒH ½—²dG I™c ŠGQhO ¿e 鈩e O—Y †ƒ©Çˆ¡SG Àƒµ¡•¸d ñ„c •ƒYREG Q—¡Ÿe ºƒµ¡TEÕG G˜g —©j ŒÇM ‡Ç»¡S™dG ‡jQGÄÖG …YîÙG ¿e †™²dƒH Àľ£²j ¿j˜dG ‡Ç²„¡SCG ºÄM ‡»FG—dG ŠGQƒŽ¡ž¸d ‡ŽÇˆf .94 : °JƒÁdG (031) 54.2009 ‡¾¡S ºîN ‡jÕÄdG QÄ¡Tƒ©dG ƒj™j—`¡Ÿb ƒ`ˆÇH 360 Aƒ```¡ŸMEG ‡ÇYƒ»ˆLG ŠG—Yƒ¡•e ¿e ‡j—¸„dG ØÁH ÀhRÄ©ÙG ÀľWGÄÙG —ǯˆ¡•Ç¡S ƒ»c -¸„e ƒÁd ‰¡Ÿ¡ŸN —b ‡Ç¸ôG Šƒ£¸¡•dG ‰fƒc ȈdG Àƒ¡ eQ ‡¯b QG™Z ŸY .28 : °JƒÁdG (021) 73.³aG™ÙG Øg ¢Ÿ²f ½ƒeCG ‡j—j—×G I™µdGh ‡¸£©dG ‡„¡Sƒ¾Ì ‡¡UƒN ‡²£¾ÙG †ƒ„¡T ƒÁH …dƒW ƒe .O 6.IQÄ‹dG ‡Mƒ¡S 7 (038) 82.‡²Hƒ¡•dG Ië¯dG ºîN ™FG›ÖG ‡jÕh ÀÄÒ °Ç¡TQCÕG ¿e IQÄ¡U ‡j—¸H iĈ¡•e ŸY ‡ÇHľÖG AƒÇMCÕG †ƒ„¡T “™£j .¢SGO™eÄH ‡jÕh †™Z òˆ©bGÄdG .31.QĈ¡SƒH «Qƒ¡T 01 ‡Hƒ¾Y ‡dƒch ‡Hƒ¾Y .ÉQƒÖG Àƒ¡ eQ ™Á¡T …²Y ÃÇe æG›N RƒâEG ºƒ¬¡TCG Ô ‡»¡Uƒ©dƒH É™dG ‡j™j—e «™¡žJ .‡ùù Çù ùÁù ùÇù ùaëdG ÉQƒ²©dG AƒYÄdG ¢Ÿ²f …„¡•H AG™¡ ØG ŠƒMƒ¡•ÙGh .ÈŽÇJGë¡SG ªHƒW ŠGP ‡¡Sƒ¡•M ªbGÄÌ ƒgQƒ¡žˆfG hGhOÄH ‡j—¸H ¹‹e ‡Ç¸Mƒ¡•dƒH ‡¯¾¡ŸÙG Šƒj—¸„dG Ô ƒe ‡j—¸„dG Øg iĈ¡•e ŸY Aƒ¡ŸMEG Ó ŒÇM .‡ùdƒù„ù¡•dG Èù‘ùH ‡ùÇùFG—ùˆùHEG RƒâEG «h™ù¡že ¢•ÇFQ …Fƒf .57.‡ùÇùfG—ùjÄùù¡•dG ‡ùùj—ùù¸ùù„ùùH …©ùùµùùe ëe 10000 ‡ùù©ùù¡•H ‡dƒ¡•J ‡j—¸„H …©µe ëe 5000 ˆ©¡S 惋dG ÀG›ØGh ƒÝƒùf™ùH ‰¾ù„ùJ É™ùdG ‡ùj™ùj—ùe ÀCGƒù¯ùÇù¡ e .è™c ø ¹„²ÙG 黈„¡S ¿e ‡jG—H ‡»¡Uƒ©dƒH ÃÇe æG›N RƒâEG ƒÁˆ¾„J ȈdG ‡ÇŽÇJGë¡SÕG QƒWEG Ô ¶dPh .ŠGAG—ùˆùYÕG «ƒù¯ùJQG …„ù¡•H .‡»¡Uƒ©¸d .30.‡Ç¾µ¡S I—Mh 600 ‡¡ŸM ¿e ŠOƒ¯ˆ¡SG ŠG—MÄdG Øg ÀCG ƒ¯Ç¡ e .00 : °JƒÁdG (021) 73.†™¡ž¸d ‡×ƒ¡ŸdG ÃÇÙG ¿e ‡Çaƒc ‡©¡•H ‡»¡Uƒ©dG ™FGhOh Šƒj—¸H ‡aƒc —jh›ˆd ™FG›ÖG ‡jÕh ’dƒ¡Ÿe ·.¼Çˆ¾¡S .¹„²ÙG È¡SGQ—dG ¼¡SÄÙG ´î£fG 12 ¿e ‡jÄHëdG ‡¡•¡SDÄÙG Øg ÀĵˆJh .‡Ç¯Ç¡ŸdG ‡ùHÄù©ù¡U ‡ùÇù¡Vƒùj™ùdG ŠGh—ù¾ùdG Èùù»ù ¦ù ¾ù e —ùùMCG —ùùcCGh ŸY I™aĈÙG …YîÙG IQ—b ½—Y ¹X Ô ¼Ç¦¾ˆdG .½ÄùÇùdƒùH …©ùµùe ¶dPh .‡»¡•f °dCG 18 `H Q—²J ‡Çfƒµ¡S ‡aƒ‹c ‡£ôG ÀG™ù²ùˆù¯ùj .313.™NBG …fƒL ¿e AÕDÄg ‡Ç©¡Vh ‡¡SGQO ¹LCG ¿e ¶dPh .‡j—¸H 32 ¹¡UCG ¿e ‡j—¸H 27éY ƒYRÄe Ô ¿»µJ I™gƒ¦dG Øg IQÄ£N ÀCƒH Q—¡ŸÙG ¢•¯f ™cPh ¹‹»ˆJ .57.10 ¢•cƒ¯dG / °JƒÁdG 4405: O—©dG .¿ùµù¡S ÛEG ‡ùLƒùˆôG ŠîùFƒù©ùdG ‡ù»ùFƒùb ¤ù„ù¡V ¹ùÇùÁù¡•ˆùd .‡ÇdƒÙGh IQGOEÕƒH °¸µÙG ‡j—¸„dG ñjîe 4 ƒgQ—b ‡ÇfG›Çe «h™¡žÙG G˜Ád —¡UQ ŒÇM .¤````````````````¡SÄdG ™FGh—dGh Šƒj—¸„dG ‡aƒµd AƒÙG ºƒ¡ŸjEG ±—ÁH ‡»¡Uƒ©dƒH Šƒj—¸„dG écCG òH ¿e ƒÁfCG ¼ZQ —²ˆ¯j ‡jƒZ™dG †ƒ„¡T ‡jQGÄÖG …Yd (‡¾Ç£¾¡•b ™¡•L) ‡×ƒÙG òY ‡€ÇÁˆdGh ¿eCÕƒH ÀÄ„dƒ£j Àƒµ¡•dG ™¡•L'' ‡j—¸„d ƒÇ»Ç¸bEG ‡©HƒˆdG ‡×ƒÙG òY Àƒµ¡S ƒYO ƒ»Ç¡SÕ .‡j—¸„dG ¢•ÇFQ ³aÄe ´GR™dG —„Y ×cCG ƒ»c .‡¡žÁdG ŠGAƒ¾„dG ŸY Aƒ¡ ²¸d ‡ÁLÄe ƒ„j™²J .½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄÙG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ò¾KEÕG ‡j™¡ŸY ‡ù„ùˆùµÌ ƒù„ùj™ùb ‡ùÇùf—ÙG ‡ùj—ù¸ùH ›ùÁùŽùˆùˆù¡S QƒÇ¸e 3^5 `H ŠQ—b ƒÁd ‡ÇfG›Çe ›ŽM Ó ƒe—©H —ùÇù¯ùˆù¡•J ÀCG Åù¸ùY .ƒÁd ¢Ÿ¡Ÿß 200h ñjîe 3 `dG †Qƒ²j ƒe Âdƒ¬¡TCG ‰¯¸c —bh IO—©ˆe ‡Yƒ²dG ƒg—©H ’ˆ¯J ÀCG ŸY .

½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄÙG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ò¾KEÕG ŠƒjÕÄdG ‰c™Ð ƒe—©H IIJH “™£j ºGDÄ¡S ȾùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG …fƒÖG «ƒù¾ùbEÕ G™ùNDÄùe I—ù‘ùˆÙG ȈdG ¹ÇFG™¡SEG ªe ½î¡•dG Šƒ¡Vhƒ¯e ±ƒ¾€ˆ¡SƒH ÛEG ÂùLÄùˆùdG Ô ‡ùÇù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG IÄù£ØG ¢ a™ùùJ ÉOƒùù MCG AG™ùù LEG ƒùù géˆùù ù©ù ù Jh I—ùù ù‘ù ù ˆÙG áCÕG .¯bÄe ºÄM ¿e —ˆ¡žj ¶¯fG ƒe ´ƒ¾ØG ÀCG h—„jh ‡©eƒÖG ‰L™N ÀCG —©H ícCG ÉQÄ¡•dG ½ƒ¦¾dG ‰„ùdƒùWh i™ùNCÕG Èùg ƒùÁùˆù»ù¡U ¿ùùY ‡ùùÇù H™ùù©ù dG ºƒù»ùYCÕ ÉQÄùa °ùùbÄùùH'' ‡ùùjQÄùù¡•dG Šƒùù£ù ¸ù ¡•dG Àƒùµù¡•dG —ù¡V ‡ùÇù¾ùeCÕG Šîù»×G ¹ùch °ùù¾ù ©ù dG .‡µ¸»ÙƒH •î©dG ŸY I™e ºhCÕ ™ÁX ’dƒ¡U ¢•ÇF™dG Àƒch Ô ½ÄùŽùÁùdG ˜ù¾ùe Èù¾ù»ùÇùdG ÀÄùj›ù¯ù¸ùˆùdG ‡ùù¡Tƒùù¡T Ô ´h™M QƒKCGh È¡VƒÙG ‡Ç¸jÄL ¿e ªHƒ¡•dG .''¿gG™dG ‰bÄdG Ô I—©„ˆ¡•e ¿»ÇdG ÉOƒ¾ÖG h—„Y Ⱦ»ÇdG ½îYEÕG ™jRh ÀCG ñZ ȯ¡žˆ¡•ÙG ’dƒ¡U ¢•ÇF™dG IQOƒ¬e —cDÄj Ú Ô ÂLîY ¹¡UGÄj ºG›j Õ ÂfEG ºÄ²dƒH ůˆcGh ²j™a Âd ’»¡•j ƒe—¾Y ÂfG ±ƒ¡VCGh .—MCÕG ¢•eCG .‡ùj™ù¡ŸÙG ‡ù»ù ¡Uƒùù©ù dƒùùH .''¢Vƒj™dG ‡»¡Uƒ©dƒH ‡gƒ²f Iëa Aƒ¡ ²d °¡žµdG ¢ aQ ɘdG ÉOÄ©¡•dG Q—¡ŸÙG ’¡Ÿ¯j ‰fƒc ÀEGh ‡gƒ²¾dG Iëa I—e ¿Y ˆjÄg ¿Y .…©¡U ™eCG †ƒ¡ŸÙG ¢•ÇF™dG IOÄY ’dƒ¡U ¢•ÇF™dG'' ÀCG ÉOÄ©¡S Q—¡Ÿe °¡žch ÂùÇù²ù¸ùJ —ù©ùH ‰„ù¡•dG Aƒù¡•e Åù¯ù ¡žˆùù¡•ÙG QOƒùùZ ‡ˆbDÄe ‡eƒbEG ÛEG ¸²f Óh ÉQh™¡ dG •î©dG Úh .ƒÁǸY O™dGh ‡Çµj™eCÕG ‡¬Ç¡ŸdG ‡¡SGQ—d òdhDÄ¡•e Oƒ¯jEG ‡Ç¾Ç£¡•¸¯dG IOƒÇ²dG ŠQ™b ¶dP O™ùùdG ‡ùù¡žbƒùù¾Ù I—ùù‘ù ˆÙG ŠƒùùjÕÄùùdG ÛEG ò¾ùùKG ‡ùù¡UƒØG ‡ùù¬ù Çù ¡ŸdG Øùùg Åùù¸ù Y Èùù¾ù Çù £ù ¡•¸ùù¯ù dG .¼µ×G ¿Y ’dƒ¡U È‘¾Jh ‡£¸¡•¸d ŸY ªÇbĈdG ¢ aQ Ⱦ»ÇdG ¢•ÇF™dG Àƒch iOCG ƒà ‡Çdƒˆˆe ŠG™e ¢•»Ø IQOƒ„ÙG Øg Àhƒùù©ù ˆù dG ¢•¸Ý ºhO ªùùaQh ƒùùÁù ¡Vƒùù Áù ùLEG ÛEG ‡¸‘¯ˆ¡•ÙG ‡Ç¾»ÇdG ‡eRCÕG ¿Y ƒg—j ȎǸØG .½ƒ¡•²fÕG ¿e ƒùùÁù ˆù ¾Ö Äùù¡ Y ’ùù ˆù ùa ‡ùù c™ùù M —ùù ah Oƒùù bh —ùah ¢SCG™ùJ ƒù»ù¾ùÇùH —ù»ù MCÕG ½G›ùùY ‡ùùj›ùùc™ÙG ¢•ÇFQ …Fƒf ´hR™e ÄHCG Å¡SÄe ¢Sƒ»M ‡c™M .Õ ½CG ºÄ£ˆ¡S IQOƒùù¬ù e ¢Vƒùùj™ùùdG Ô Èùù¾ç Q—ùù¡Ÿe —ùù cCGh i—MEG ÛEG ¸²fh ů¡žˆ¡•»¸d ’dƒ¡U ¢•ÇF™dG —©„ˆ¡SG ¿µd ‡jOÄù©ù¡•dG ‡ù»ù¡Uƒù©ùdƒùH ŠƒùeƒùbEÕG ÀEG ºƒbh .‡ÇàCÕG ŠÄù¯ùj Ú É˜ùdG Èù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG ±™ùù£ù dG ÀCG ¼ùùK ÂLĈdG Ô ÂJÄ£N ŸY ÃQG™¡UEG —cCGh ÕEG ‡„¡Sƒ¾e ¿e ¢Ÿ¸”ˆ¡•j ÀCG ÂǸY …Žj I—‘ˆÙG áCÕG ÛEG Ô ‡²‹dG ¿µç Õ ÂfCG ‰„KCG ȈdG È¡VƒÙG ¢ShQO ƒgRƒÇ‘fG …„¡•H ‡„bƒ©ˆÙG ‡Çµj™eCÕG ŠGQGOEÕG .ŠGľ¡S ˜¾e í©ˆÙG òeCÕG ¹„b ¿e I™ÙG Øg ‡fGOEÕG ŠAƒLh QG™b °¡Uh ɘdG ÀÄe Èc ÀƒH ÈàCÕG ½ƒ©dG ¹ù»ù©ùdƒùH I—ùj—ùL Šƒù¾ùWÄùˆù¡•e Aƒù¾ù„ùH ¹ùÇùFG™ùù¡SEG .''òÇf—ÙG ¹Ç„f É™¡ŸÙG ‡©eƒŽ¸d ½ƒ©dG òeCÕG éYh Âùdƒù¬ù¡žfG ¿ùY ¢•eCG ÃQ—ù¡UCG ÀƒùùÇù H Ô ÈùùH™ùù©ù dG —Ç©¡ŸJh ȾeCÕG ª¡VÄdG QÄg—J …„¡•H ³Ç»©dG Qh›dG ™jOh ûM À—e Ô ‡j™µ¡•©dG ŠƒÇ¸»©dG .''Oî„dG À—e °¸ˆßh Øùg ¹ù‹Ì °ùbÄùe ºhCG ÀƒùÇù „ù dG G˜ùùg —ùù©ù jh AGRG ‡ùÇùH™ù©ùdG ‡ù©ùeƒÖG ƒùÁù¸ù»ù ©ù ˆù ¡•J ‡ùùŽù Áù ¸ù dG «Õ—ùùfG ˜ùù ¾ù ùe ƒùù jQÄùù ¡S Ô ªùù ¡VÄùù dG ŠGQÄùù £ù ùJ .Oî„dG Ô ‡ÇWG™²ç—dG ‡eƒbEÕ Ô AƒL —¡SCÕG ¢•ÇF™dG ’j™¡ŸJ ÀCG ™c˜j ÉQÄ¡•dG ÀƒÙédG ÂÇa ´Oƒ¡U ɘdG ½ÄÇdG ¢•¯f ƒùùÁù J™ùùbCG òfGÄùùb ªùùjQƒùù¡že ¿ùùe ‡ùù¸ù »ù L Åùù ¸ù ùY Åùù ¸ù ùY ‰¡Ÿfh G™ùù NDÄù ùe ‡ùù jQÄùù ¡•dG ‡ùù ùeÄùù ùµ×G ŠƒHƒ”ˆfG ¼Çù¦ù¾ùˆùH CG—ù„ùJ ‡ùÇù¡SƒùÇù¡S ŠƒùMîù¡UEG .¢Vƒj™dG .™Á¡TCG I—Y ˜¾e ½ÄŽÁdG ˜¾e Šñ¬J ‡„©¸dG ŠƒÇ£©e ÀCG ñZ Oî„dG IQOƒ¬e ÛEG Ù£¡VGh Âd ¢V™©J ɘdG Aƒ²¸dG †G›MCG ½ƒeCG ƒMĈ¯e †ƒ„dG ·™J ƒà ¹©L ÃÎG Ô ·™‘ˆ¸d ‡¡VQƒ©ÙG ·ë¡žÙG .''Ⱦǣ¡•¸¯dG 4405: O—©dG .Õƒ»¡T ¼Áe—²J —©H GÄH™N'' ¿jO™»ˆÙG ÀCG .—¸„dG G˜g Ô ‡eƒ©dG ÀhDÄ¡ždG IQGOEG ‡¸¡UGÄÙ I—‘ˆÙG áCÕG ÛEG †ƒg˜dG Ô ¼gƒ©¡•e ¢VƒÁLEÕ òǾǣ¡•¸¯dG ¹»× ‡Çµj™eCG ¥Ä¬¡V ½î`` `¡•dG Šƒ`` ¡Vhƒ¯``e ±ƒ¾€ˆ¡SG ŸY ŸY ƒÁ¸»M ÛEG ‡ÇeG™dG ‡Çµj™eCÕG ¥Ä¬¡ ¸ùd ‡ùÇù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG ‡ù£ù¸ù¡•dG ¿ùY˜ùˆù¡S ¹ùg ¹LCG ¿e ¹„²ÙG 黈„¡S ™Á¡T I—‘ˆÙG áCÕG ÛEG ÂLĈdƒH È¡Vƒ²dG ƒgQG™b ¿Y ȸ”ˆdG ½î¡•dG Šƒ¡Vhƒ¯e ‰¸¡ža ƒe—©ùH ‡ù¸ù²ùˆù¡•ÙG ‡ùÇù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG ‡ùdh—ùdƒùH ±GëYÕG …¸ùW ?¶dP ³Ç²Ð ¿e ŠGľ¡S ‡¸ÇW Üh—dG ¼¡•²dG ø Üh—dG ª»ˆóG ª¡VÄd …gP ¿e ‡¡U™a ƒÁ¡•¯f ƒÁ²M ¿e ò£¡•¸a ÀCG Ègh ªbGh ™eCG ‡²Ç²M ½ƒeCG ‡ù»ù ¦ù ¾ÙG Ô ‡ùùjÄùù¡ ©ùùdG ‡ùù¸ù eƒùùc ‡ùùdhO ÀÄùùµù J ÀCG .''i™ùNCÕG ƒùjƒù¡ ²ùùdG ‡ùùaƒùùµù H GQh™ùùeh ‡ùùeÄùùµ×G ‡×ƒ¡ŸÙG °bÄf ÀCG ³£¾ÙG ¿e ¢•Çd'' ±ƒ¡VCGh ƒùjƒù¡ b ƒùÁùÇùa ‡×ƒù¡ŸÙGh I—ùMGh ‡ùù£ù ²ù f —ùù¾ù Y Âd ‡bîY Õ î‹e ŠƒHƒ”ˆfÕG «Ä¡VÄ»a I—j—Y Èg ‰¡•Çd ‡eĵ×Gh ´îWEÕG ŸY ‡eĵ׃H .…fƒÖG ÀCG ‡Çù¾ùÇù£ù¡•¸ùa ‡ùÇùeîùYGE QOƒù¡Ÿe Š—ùcGC —ù²ùa ‡Ç¾Çù£ù¡•¸ù¯ùdG ‡ù£ù¸ù¡•dG ‰¬ù¸ùHGC ‡ùÇùµùj™ùeÕC G IQGOEÕG I—ùù ù‘ù ù ˆÙG áCÕG ÛEG †ƒùù ùg˜ùù ùdG ½—ùù ùY IQh™ùù ù¡ H òˆeOƒ²dG òJQh—dG —©H ƒe ÛEG ¹ÇLCƒˆdG ƒÁfƒµeEƒHh .''ò¸²ˆ©ÙG °¸e ¿Y Œj—×G Ô IOQGÄùdG Šƒù¯ù ¸ÙG ¢ ©ùùH ÀEƒù a IQƒùù¡TEîù d ¿j™¡ž©dGh ªHƒ¡•dG Ô ªbÄÙG ‡×ƒ¡ŸÙG ´ƒ¯JG ƒÁǸY ¼ÁJ™£Ç¡S ¿jO™»ˆÙG ¤¡•H —©H ƒeÄj ''¼¾¬dG ™€H'' I—¸H IOƒ©ˆ¡SG ¿¸©J ‡Ç„ǸdG Šƒ£¸¡•dG —Dz©dG ŠGÄb ÀCG .òeƒY —©H ÉCG I—‘ˆÙG áCîd ‡eƒ©dG ‡Ç©»Ž¸d ¿e ‡”¡•f ‡Çù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG ‡ù£ù¸ù¡•dG ‰»ù¸ù¡•Jh òH Šƒ¡Vhƒ¯ÙG ±ƒ¾€ˆ¡SÕ ‡Çµj™eCÕG ‡¬Ç¡ŸdG Oƒ¾ˆ¡Sîd Èù¸ùÇùFG™ù¡SEÕGh Èù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG ò„ùfƒÖG ÛEG †ƒg˜dG ¹ÇLCƒˆH QG™b Pƒ”JG Ô ƒgOľH ŸY ‡ùùdh—ùùH ÜhO ±GëYG «G›ùùˆù fÕ I—ùù‘ù ˆÙG áCÕG .''ò¾WGÄÙG i—ùù d ÉQÄùù ¡•dG ¢•Çùù F™ùù dG O—ùù ¡T ƒùù e—ùù ¾ù ùYh Àƒùf—ùY æƒù¾ù„ù¸ùdG ‡ùÇùLQƒØG ™ùjRÄùd Âùdƒù„ù²ù ˆù ¡SG òLQƒØG'' —ÇÇ‘ˆd IIJdG QƒÇN ŸY QÄ¡Ÿ¾e ŠƒMî¡UEÕG ‡bQh ƒ¡ jCG ªaQ Âfƒa ''ÀÄfƒ²dG ¿Y ÉQÄ¡•dG ½ƒ©dG ÉCG™dG ‡fCƒ»W ¹LCG ¿e ‡Ç¡SƒÇ¡•dG ‡jQ˜L ‡ùjQÄùˆù¡SO ŠƒùMîù¡UEƒùH ½ƒùÇù²ùdG Âùe›ù©ùH .OÄ©Ç¡S ¿WÄdG ÛEG IOÄ©dƒH È„£dG ˜¾e ¿»ÇdG ¼µ‘j ɘdG ’dƒ¡U ¢•ÇF™dG Àƒch ´h™Mh Iñ£N “h™ŽH …Ç¡UCG —b ƒeƒY 33 Âù¡V™ù©ùJ —ù©ùH Q—ù¡ŸdGh ÂùLÄùdG iÄùùˆù ¡•e Åùù¸ù Y È¡SƒF™dG —Ž¡•ÙG ±—Áˆ¡SG ‡¸„¾²dƒH ½ÄŽÁd ÀGÄùùL Œdƒùù‹ù dG Ô ‡ùù©ù »ÖG Iîùù¡U AGOCG Aƒùù¾ù KCG ‡Y™¡•dG “ƒ¾L ŸY ƒg™KEG ŸY ¹²f È¡VƒÙG .Å£¡SĈÙG ¹Mƒ¡•dG ¿e ‡„j™²dG ''Àƒe™¡U'' I—¸H ¿e ¼¸c 40 Ä‘f —©H O/´ ø .ƒÁÇMGÄ¡Vh ¢•¸HG™W Ô ÅFƒH™ÁµdG QƒÇˆdG ŸY Õƒ»¡T ½—²ˆdG ÅaG˜²dG —Dz©dG ŸY ¿jO™»ˆÙG Šƒ€e ¹¡UGÄj RGÄe QÄ£J Ôh .Šƒ¡Vhƒ¯ÙG ±ƒ¾€ˆ¡SƒH O™dG Àĵj ÀCG ‰©bÄJ QOƒ¡ŸÙG Øg ÀCG ñZ Ⱦ©j ƒà ƒÇHƒŽjG ‡¬Ç¡ŸdG Øg ŸY Ⱦǣ¡•¸¯dG GOƒ¾ˆ¡SG Šƒ¡Vhƒ¯ÙG ‡dhƒW ÛEG IOÄ©dG ƒÁdÄ„b ƒÁ¾ÇH ¿eh ‡¬Ç¡ŸdG Ô ŠOQh ȈdG Oľ„dG ÛG Šƒù¡Vhƒù¯ÙG ºƒù»ùµùˆù ¡SÕ ‡ùùÇù ¾ù eR I—ùùe —ùùj—Ð .''ÉRG›¯ˆ¡SÕG'' ''‡²Ç»Y ¹eCG ‡„Ç”H'' ÃQÄ©¡T ¿Y ÀÄe †™YCGh G™NDÄe ȸÇFG™¡SEÕG ºîˆMÕG ‡eĵM ‡²aGÄe ™KEG Ô I—j—L ‡Ç¾µ¡S I—Mh 900 ¿e ícCG Aƒ¾H ŸY ÀĵJ ÀCG ¢Vh™¯ÙG ¿e ȈdGh ‡Çb™¡ždG ¢S—²dG .‡jO—©J ‡eƒY ‡eĵ×G Å©¡•J ȈdG òfGIJdG ªjQƒ¡že Ègh AGÄùùˆù MÕ ‡ùùdhƒÞ Ô ƒùùgQG™ùù bEG ÛEG ‡ùù jQÄùù ¡•dG ícCG ˜¾e ƒjQÄ¡S ƒÁa™©J ‡Ç¡SƒÇ¡S ‡eRCG °¾YCG …¡•M ‰¯ùù ¸ù ù N Èùù ùˆù ù dGh ƒùù ùeƒùù ùY ò©ùù ùHQCG ¿ùù ùe ¿e ícCG ‡jQÄ¡S ‡ÇbIJM Šƒ»¦¾Ù ŠƒÇFƒ¡ŸMEG ‰dGRƒùe ŠƒùÁùLGÄùùe ‡ùù¸ù Çù ¡ŸM Ô ¹ùùÇù ˆù b 1600 .Úƒ`````````````````©`dG 10 IO—Þ ñZ ‡gƒ²f Iëa Ô ™»ˆ¡•j ƒjQÄ¡S Ô •G—MCÕG AGREG I™e ºhCÕ ƒÁˆ»¡U ¿Y •™”J ‡ÇH™©dG ‡©eƒÖG ‡jOÄ©¡•dG Ô Å²„j Ⱦ»ÇdG ¢•ÇF™dG ů`` ` `¡žˆ¡•ÙG Â`` ` ` JQOƒ`` ` `¬e ¼`` ` `ZQ «ƒ`` ` `¡VhCîd É—¡Ÿˆ¸d ˆHQƒ²e ¿Y ªaG—j —¡SCÕG ¼ZQ ÃOîH ÛEG ’dƒ¡U ¸dG —„Y ȸY Ⱦ»ÇdG ¢•ÇF™dG IOÄ©d QOGÄH ‡jCG ™Á¦J Ú ÛEG ¸²f ˜¾e ¿j™Á¡T ¢Vƒj™dG ‡jOÄ©¡•dG ‡»¡Uƒ©dƒH É™µ¡•©dG ů¡žˆ¡•ÙG ÂJQOƒ¬e —ùŽù¡•e ±—ùÁùˆù¡SG ½ÄùŽùg Ô Iñ£ùN ´h™× Âù¡V™ù©ùJ —ù©ùH ‡ùL™ùM ‡ùdƒùM Ô ·ƒù¾ù g .È¡VƒÙG ¢SQƒe ™Á¡T °¡Ÿˆ¾e ƒÁÇa •G—MCÕG ‡×ƒ¡ŸÙG ´ƒ¯JG ³Ç„£J ¹„¡S Œ‘„d I™`` `gƒ²dƒH ¢Sƒ`` ` »Mh ’`` `ˆa Ȉ`` ` c™M òH I—j—L QGÄ`` ` M ‡¡•¸L òH ƒÁǸY ³aGĈdG ¼ˆj Ú È¡VƒÙG ¹j™aCG ¿e ‡eĵ×G ¹Çµ¡žˆH ³¸©ˆj ƒ»Ça ‡¡UƒN ò„fƒÖG Èù¾ùÇù £ù ¡•¸ùù¯ù dG ¢•ÇùùF™ùùdG ¶¡•Ò …„ùù¡•H ¶dPh ‡eÄµ× ¢•ÇF™c ¢VƒÇa ½î¡•H ¢Sƒ„Y OÄ»Þ ‡c™M ¡ a™J ɘdG ™eCÕG ‡Ç¾WÄdG ‡×ƒ¡ŸÙG ³aGÄùˆùdG ¥™ù¡T ¿ùY ƒù©ùLG™ùJ Ãéˆù©ùJh ¢Sƒù»ùM .1967 ½ƒY Oh—M ŸY ‡Ç¾Ç£¡•¸a ‡ùù ù£ù ù ¸ù ù ù¡•dG ÀCG QOƒùù ù ¡ŸÙG ¢•¯ùù ù f ŠOƒùù ù aCGh «Ä„¡SCG I—e ¿£¾ù¡TGh ¿ùe ‰„ù¸ùW ‡ùÇù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG ¹LCÕh .Âeƒ¦f ¹ch —¡SCÕG ¢•ÇF™dG ¹ÇMQ Šƒùù £ù ù¸ù ù¡•dG OÄùù ùYh òH ƒùù ùjQÄùù ù¡S ÀÄùù ùµù ù Jh òHh ‡jQ˜L ‡ÇWG™²çOh ‡Ç¡SƒÇ¡S ŠƒMî¡UEƒH ȲDzM ´RCƒe Ô ‰¸NO —b ™FƒK «Qƒ¡T …dƒ£e ‡dOƒ©ÙG Ô™W È¡V™j Âd •™ß OƒŽjEG …©¡Ÿj .°¸ÙG G˜ÁH ò¯¸µÙG ‡j™¡ŸÙG ‡eƒ©dG ¼ù¡SƒùH •—ù‘ùˆÙG É™ùgR ÄùHG Èùùeƒùù¡S Àƒùùch ªÇ»L Ô Œ‘„Ç¡S Aƒ²¸dG ÀG —cCG ¢Sƒ»M ‡c™M ¹ùÇùµù¡žJ °ù¸ùe ƒùÁù Çù a ƒÌ ‡×ƒùù¡ŸÙG Šƒùù¯ù ¸ù e °¸e í©J ¿e ¼Z™dƒH ÂfCG'' ºƒbh .‰²ùù¸ù £ù fG òH Èù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG QGÄ×G ¿ùe I—ùj—ùL ‡ùù¡•¸ùùL ‡c™ùMh ''’ùˆùa'' Èù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG ™ùj™ù‘ùˆùdG ‡ùc™ùM ¹„¡S Œ‘„d ''¢Sƒ»M'' ‡Ç¾Ç£¡•¸¯dG ‡ehƒ²ÙG ò„fƒÖG òH ªbÄÙG ‡×ƒ¡ŸÙG ´ƒ¯JG ³Ç„£J ŠGľ¡S ªHQCG ÅÁfCG ɘdGh È¡VƒÙG Ƀe ‡jG—H .’dƒ¡U —©H ƒe ‡¸M™Ù ñ¡ ‘ˆdG ŸY ¹»©dGh ÀÄL ‡„dƒ£e —©H ícCG •¡SëJ ‡Yƒ¾b Ègh ºîùN Èùµùj™ùùeCÕG ¢•ÇùùF™ùùdG Qƒùù¡žˆùù¡•e Àƒùùf™ùùH Åù¸ùY ªùÇùbÄùˆùdƒùH Åù¯ù¡žˆù¡•ÙƒùH ’ùdƒùù¡U ÂùùJQƒùùjR È»¸¡S ¹²f ŸY ‰¡Ÿf ȈdG ‡ÇŽÇ¸ØG IQOƒ„ÙG .‡eĵ×G ·™ùJ Èù¾ù©ùj Õ G˜ùùg ¿ùùµù d ‡ùùeÄùùµ×G ¹ùùÇù µù ¡žJ GO—¡že ''i™NCÕG Šƒ¯¸ÙG Ô Œ‘„dG °bÄJh ‡ùÇù¾ùdG ™ùaÄùˆùH ÀÄùg™ùùe Aƒùù²ù ¸ù dG “ƒâ ÀCG Åùù¸ù Y .ÂÇH™²e ¿e ƒ¡Ÿ”¡T 11 ¹ˆ²e ÛEG iOCGh Aƒ©¾¡U ‡»¡Uƒ©dƒH È¡SƒF™dG ™¡Ÿ²dG O/´ ø Oî„dG ÛEG ÂJOÄY ½—Y ‡ÇfƒµeEG ºÄM ·Äµ¡ždG ½ÄùÇùdG ˜ù¾ùeh GÄùYQƒù¡S ÂùÇù¡VQƒù©ùe ÀCGh ‡ùù¡UƒùùN ÂHƒÇZ ºî¬ˆ¡SG ÛEG ¢Vƒj™dG ÛEG ¸²¾d ºhCÕG .''ÂùÇù¸ùLQ iÄùùˆù ¡•e .Oî„dG Ô ¹»©J ºG›J Õ ‰fƒc Iƒ¯¡Ÿe ™NBG Ô ¹»©dG GÄ„¡Uh †Ä„fCÕG ½ƒ»¡U GIJ¸ZCG ¿jO™»ˆÙG'' ÀEG ů‘¡U ™ÒDÄe ºîN ¼Ç©µdG ºƒbh «ƒ£²fG ÛG iOCG ƒà ''‡¾jƒj™dG ‡²£¾e Ô ’¸¡•ÙG ‰¾»¡SÕG ¿e Iñ„c ‡Ç»c ÂbÄa .ÂùJÄù¡U «ƒù»ù¡SEÕ ™ùgƒù¦ù ˆù dG ÀCG Oƒ²ˆYÕG È£©J ŠƒMî¡UEÕG Øg ÂÇa ŠAƒL ÉQÄ¡•dG …©¡ždG ÀCGh ‡¡UƒNh ƒgRhƒÎ —b ‰bÄdG ŸY ™¡Ÿj ’„¡UCGh ŸYCG ÛEG „dƒ£e °²¡S ¿e ªaQ .ÃOîH ÛEG ’dƒ¡U ¢•ÇF™¸d ‡„j™b IOÄY ©¡Vh ¿¡•Ð —©H ů¡žˆ¡•ÙG QOƒZ ¢•ÇF™dG'' ¢Vƒj™dG Ô ‡gƒ²f Iëa È¡ »Ç¡Sh È‘¡ŸdG ŸY ‡Ç‘¡U ¹cƒ¡že ¿e 惩j ºG›j Õ ÂfÄc ÛEG ’ùdƒù¡U IOÄùY'' ±ƒù¡VCGh .È¡SƒÇ¡•dG ƒÁ„ˆµe ÉQhƒ¡žJ «ƒ»ˆLG —²Y ‡¡•¸ÖG Øg ³„¡Sh Aƒùù¡ YCG ‡ùùcQƒùù¡žÌ —ùùMCÕG ÛEG ‰„ùù ¡•dG ‡ùù ¸ù ùÇù ùd ŠG™ùHƒõG Ô òdhDÄù¡•e QÄù¡ ‘ùHh ¿ùj—ùùaÄùùdG .¼Ç©µdG —dƒN ȄǸdG ‡ÇLQƒØG ™jRh …Fƒf “™¡Uh °bÄJ ÛG iOCG ƒà ¢•¸HG™W †™Z †Ä¾L ''‡¡Sįf ¹„L'' ‡²£¾e Åa ƒÇ£¯f ƒHÄ„fCG .¼¸¦ÙG ³¯¾dG G˜g IQƒjR •Fƒˆf iéµdG ºh—dG ¼¡UGÄY …bëJh ŸùY ƒùjQÄù¡S ÛEG ÈùcëdG ‡ùÇù¡SƒùeÄù¸ùH—ùdG ¢•ÇùFQ ƒÁJƒbîY ºî¬ˆ¡SG ¿e I™²fCG ¿µ»ˆJ ÀCG ¹eCG ƒùùÁù Yƒùù¾ù bEG ¹ùùLG ¿ùùe ³ùù¡žeO ªùù e ''‡ùù „ù ùÇù ù£ù ùdG'' ¿Y ªLGëdG —j™j Õ «Qƒ¡T …dƒ£Ù Šƒ¡ŸfEÕƒH .‡eĵ×G Aƒ¡ YCGh ¢•ÇFQ ŸY O/´ ø ‡ùMh™ù£ùe ƒùjƒù¡ ²ùdG ¹ùc ÀCG'' Äù¡•Çù¡•H —ùùcCGh ™¯¡S ŠGRGÄL «Ä¡VÄe ƒÁ¾»¡V ¿eh ¢Tƒ²¾¸d ÀÄù¾ùWGÄÙGh ™ù¯ù ¡•dG ¿ùùe ÀÄùùYÄùù¾ù »ÙGh I›ùùZ G™¡•b GÄL™N ¿j˜dGh I›Z •QƒN ÀhOÄLÄÙG ºƒù»ùµùˆù¡SG ÛEG ‡ùaƒù¡VEÕƒùH 2007 •G—ùMCG —ùù©ù H .¢•eCG .òHƒ¡ŸÙGh Ÿˆ²dG ¿e —j›e ŸY ‡MĈ¯e ŠAƒL ÉQÄ¡•dG ¢•ÇF™dG Šƒ‘j™¡ŸJ ÀCG ƒ»c Åù¸ùY I—ùjG›ùˆÙG ‡ùÇùdh—ùdG ¥Äùù¬ù ¡ dG Åùù¸ù Y GOQ ½ƒ¦¾dG ¹ÇM™H Å»¦©dG iIJdG ‡„dƒ£eh Âeƒ¦f ‡ùÇùYh™ù¡že ¹ùc ƒùÁù „ù ¡•M —ùù²ù a ɘùùdG ÉQÄùù¡•dG .È¡VGQCÕG Ô ºOƒ„ˆdGh ‡ùùÇù ¾ù Çù £ù ¡•¸ùù¯ù dG ‡ùù£ù ¸ù ù¡•dG ‰¾ùù YPCG ºƒùù M Ôh Åù¸ùY ‰JÄùa —ùb ÀÄùµùˆù¡•a ‡ùÇùµùj™ùeÕC G ¥Äù¬ù ¡ ¸ùùd .''ŠƒHƒ”ˆfÕG ‡¾Ö ¹µ¡žˆ¡S ȈdG ‡ÁÖG ‡ÇbG—¡Ÿe i—e ºÄM ºDhƒ¡•ˆdG ÛEG ªa—j ƒe Ägh ‡ùùjQÄùù¡•dG Šƒùù£ù ¸ù ¡•dG —ùùj™ùùJ Èùù ˆù ùdG Šƒùù Mîùù ¡UEÕG ‡ÇLƒŽˆMÕG ÂJGñ¡•e ¹¡UGÄj …©¡T ŸY ƒg™j™Ò Ô ¹ç hCG ¹µj ÀCG ÀhO ™Á¡TCG ‡¡•»N ¿e ícCG ˜¾e ɘùdG ‰ÇùbÄùˆùdG ÀCG ¹ùH .ȸÇFG™¡SEÕG …fƒÖG ÛEG “Ä¡ ¯ÙG ‡jƒZ ÛEGh ¿£¾¡TGh ÀCG ¶dP ŸY ¹ÇdO écCGh °bh ŸY ¹ÇFG™¡SEG «ƒ¾bEG ¿e ¿µ»ˆJ Ú ÀBÕG …dƒùù£ù j Èùùˆù dG ‡ùùÇù ùfƒùù £ù ùÇù ùˆù ù¡SÕG ƒùù Áù ùˆù ù£ù ù¡žfCG IQh™¡ H ‡Çdh—dG ‡YÄ»óG ¹ch òǾǣ¡•¸¯dG ½î¡•dG Qƒù¡•e ¹ùÇù©ù¯ùˆùd ‡ù¡U™ùa Aƒù£ùYEÕ ƒùÁù¯ùbh .‰„¡•dG Ègh ''¼¾Z ™€H'' ‡j™b Ô ƒÁˆ©Ç„W ÛEG ŠOƒY IƒÇ×G'' ÀEG iOÄ»ôG ºƒbh Gh™£Ç¡S ¿jO™ù»ùˆÙG ÀCƒùH ™ùbCG ÀCG —ù©ùH ''½ƒù¦ù¾ù¸ùd ‡ù¸ùeƒùµùdG I™ù£ùÇù¡•dG ‰Ð ÀBÕG ‡j™µ¡•Y ‡¸»M ˜¯¾j ɘdG Å¡•¸WCÕG ºƒ»¡T °¸M ÀGñW I—fƒ¡•Ì ƒÁǸY ''¼¾¬dG ™€H'' I—¸H ŸY ¼ÁJ™£Ç¡S ¢•eCG Gľ¸YCG ÀhO™»ˆÙG Àƒch .•î©dG Ȳ¸ˆd ‡jOÄ©¡•dG ‡ÇH™©dG ÛEG 11 ¹ˆ²e ÛEG ƒ¡ jCG iOCG ɘdG ½ÄŽÁdG Ägh Èù¸ùY ºhCÕG ™ùjRÄùdG ¼ùÁù¾ùÇùH ¿ùe ÂùÇù fhƒùù©ù e ¿ùùe —„Y iQÄ¡ždG ¢•¸Ý ¢•ÇFQh QhƒÝ —»Þ Àî¡UGÄj ÀÕG›j Õ ¿j˜¸dG 惬dG —„Y ›j›©dG .‡¾¡•×G ‡¾Ž¸dG Ä¡ Y Ä¡•Ç¡•H ™”¡U ºƒb „fƒL ¿e ŠƒùÇù dBG “h™ùù£ÙG'' ÀEG ''’ùùˆù a'' ‡ùùc™× ‡ùùj›ùùc™ÙG «Äù¡VÄùe ¿ùe GQƒù„ùˆùYG ‡×ƒù¡ŸÙG ´ƒù¯ùJG ˜ùÇù¯ù ¾ù J .ƒÇ„Çd ŸY .iOÄ»ôG iOG—¬„dG ńǸdG AGQRÄdG ¢•ÇFQ ¿¸YCG 80 ÜGÄ‘H —©„J ȈdG ''¼¾¬dG ™€H'' I—¸H ŸY I™£Ç¡•dG ŠOƒ©ˆ¡SG ÅaG˜²dG ™»©e QƒÁf ÀhO™»ˆÙG ƒÁǸY ™ù£ùÇù¡S ƒùe —ù©ùH ¤ù²ùa ƒùeÄùj ¢•¸ùHG™ùW ‡ù»ù¡Uƒù©ùdG †Äù¾ùL ¼ù¸ùc .ÀÄfƒ²dG ¿Y òLQƒØG ÂLh Ô ÂH ½ƒÇ²dG ò©ˆj …LGh ‡Hƒ‹Ì Èeƒ¦¾dG ¢žÇÖG ÂH ½Ä²j ƒe éˆYG ÀCG —©H É—¡T™e/½ ø ³ù¡žeO ‡ù»ù ¡Uƒùù©ù dG ÛEG —ùùZ ½Äùùj Äùù¸ù ZhCG OhhGO ¿e •h™”¸d ŠƒÇdBG ºÄM ƒÁÇdhDÄ¡•e ªe ŒMƒ„ˆ¸d .¢•eCG .‡jQÄ¡•dG ‡Ç¾eCÕGh ‡Ç¡SƒÇ¡•dG ‰bh Ô ƒjQÄ¡S Ô °bÄÙG ‡ÇHƒ„¡V OGO›Jh ÈcëdG ‡ÇLQƒØG ™jRh ÂÇa ¹¡Ÿj ÀCG ™¦ˆ¾j ¢žÇÖG ŠGÄb AÄŽ¸d ‡ÇY™¡T È£©j ňMh ƒÌ ƒÁÇa ¥G™aEÕGh IIJdG ºƒ»©ˆ¡SG ÛEG ÉQÄ¡•dG À—e °¸ˆß ½ƒ‘ˆbÕ ŠƒHƒHO ºƒ»©ˆ¡SG ƒÁÇa ŸY Aƒ¡ ²dG'' ŸY ¹»©j ÂfG —¡SÕG ºƒb Oî„dG ÉQÄ¡•dG …©¡ždG ¥ƒ¡ShCG Ô …Y™dG Gh™¡žf ¿e À—ÙG Àh™¡Uƒ‘jh Šƒb™£dG ÀÄ©£²j ¿j˜dGh ƒe ¹c ¹»©J ÀCG ¿eCÕG ŠGÄb ŸY ò©J ܃ˆdƒHh IƒÇM ‡jƒ»Mh ¿eCÕG Àƒ»¡V ¹LCG ¿e ƒÁ©¡Sh Ô .Âj—j È£¬J ŠGOƒ»¡ dGh ÂLÄdG —ù„ùY Èù¸ùY Aƒù²ùH Åù¸ùY ½Äùùj ¹ùùc Qh™ùùe ªùùeh OGO›ùJ •îù©ùdG Èùù²ù ¸ù ˆù d ‡ùùjOÄùù©ù ¡•dG Ô ’ùùdƒùù¡U ƒÁ©e ¸eƒ©J ‡²j™W ¿Y ƒ©aG—e ÃOîH ƒÁa™©J ȈdG •G—MCÕG AGREG Âe›ˆdG ɘdG ˆ»¡U ¿Y —¡SCÕG Qƒ¡žH ÉQÄ¡•dG ¢•ÇF™dG •™N .‡¸²ˆ¡•ÙG ‡Ç¾Ç£¡•¸¯dG ‡dh—¸d ‡»¡UƒY ™ÒDÄÙG ‡ù»ù¦ù¾ù e I—ùù¡žH Âùùˆù fGOCG QG™ùùb Äùùgh ºƒ»cEG ½ƒù©ùdG ƒùÁù¾ùÇùeCG ™ùµù¾ùˆù¡SG ÈùˆùdG Èùeîù¡SEÕG Àƒù£ùÇù ˆù ¡SÕG ‡ùù¡SƒùùÇù ¡S Äùù¸ù ZhG Àƒùù¡•MEG ¿ùùj—ùùdG ™eCG ³¸N ÛEG ±—ÁJ'' ƒÁfEG ºƒb ȈdG ‡Ç¸ÇFG™¡SEÕG ‡ùÇùfƒùµù¡•dG ‡ùù„ù Çù cëdG ñÇùù¬ù J ³ùùj™ùùW ¿ùùY ªùùbGh ƒÁ£ÇÞ ¿Y ¢S—²dG º›Yh ‡¸ˆôG È¡VGQCîd .

ƒÁd .¶©ùù Çù ù¡V .ñN ƒÁd AƒY—dƒ„a .¼¸¡•eh .¢•¯f ‡eî¡Sh …‘H ‡‘aƒ¡ŸÙG ò»ù¸ù¡•e ¿ùe ƒùe'' :¼ù¸ù¡Sh ÂùÇù¸ùY Âù¸ùdG Åù¸ù¡U Âù¸ù dG ÀCG ¹ù„ùb ƒù»ùÁùd ™ù¯ùZ ÕEG Àƒù‘ùaƒù¡ŸˆùÇùa ÀƒùÇù²ù ˆù ¸ù j .ƒÇf—dG Ô ‡¡Sƒj™dG ™eCG ÂǸY o‰¡V™a :‡jBÕG ž©e ÀĵÇa .QƒÇNCÕGh ò׃¡ŸdG ªe ¢SĸÖG Àh™c˜j ½Äb —©²j Õ'' :¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ¸dG ¼ÁˆÇ¡žZh .Ûƒù©ùJ Âù¸ù dG ½QƒÞ ¿ùùY ™ùù¡Ÿ„ùùdG ¢ Z ¼Á¡S I™¦¾dG'' :¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ Ȉaƒß ƒÁc™J ¿e .°¸NCG ƒ¾Ç¸Yh ''òHPƒµdG ¿»¸©Çdh GÄb—¡U ¿j˜dG ¸dG ¿»¸©Çdh''Ûƒ©J ºƒb .‡jQƒL ‡b—¡U :•îK ¿e ÕEG ¸»Y ª£²fG ½OBG ¿HG Šƒe GPEG) :Œj—×G ȯa .ƒÁ¡V™nÙ ÃAGOCG kGñN ¸dG ¼cG›L ?ƒÁJƒ»n en —©H ƒg n ™t Hn CG °Çch ¶ n ¡VÄs Yh ƒÁJƒ€Ç¡S ¿Y nRhƒÎh ƒÁJƒ¾¡•M n ° n Yn ƒ¡Vh ¶ n es CG ¸dG ¼pMQ .nò„dƒ q£dG n‡njƒZ ƒj n¶pfƒ¡•rMpƒpH n¶ÇdpG nòHs™n²oÙG pÂÇa Ãr ™u nchn .|.z‡¸¡S™ÙG ’j™dG ¿e ñ؃H OÄLCG ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ ª»L G˜µgh ¿ùe ƒù»ùÁù¸ù©ùL .´™ZCG æEG .¢žMGįdGh ™n£„dGh ™¡n TCÕG ¿Y «O™j ÂfEƒa ÀCÕ ¶dPh .¼¸¡•e ÃGhQ ''×¾Y ¿»Ça Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ ºÄ²d .édG ÛEG É—Áj ´—¡ŸdG ÀEG) :¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U È„¾dG ºÄ²j ..ƒk¾Çµ¡•pe Âr»o¡ŸnJ Ú ½Äj ¹c ¿Y ¼©£oJ ÉCG .‡ŽM º—©J Àƒ¡ eQ Ô I™»©dG{ :I™»©dG ø ¿e ™NGhCÕG ™¡ž©dG Ô °µˆ©j ¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ Àƒc{ :±ƒµˆYÕG ø ÉQƒ”„dG ÃGhQ zÀƒ¡ eQ ¼Fƒ¡ŸdG ™LCG ¿e ¢Ÿ²¾j Õ ÂfCG ñZ ÙLCG ¹‹e Âd Àƒc kƒ»Fƒ¡U ™£a ¿e{ :¼Fƒ¡ŸdG ñ£¯J ø .òˆù¸ùÇù¸ùL òˆù¾ù ¡S òH ¼ùù¸ù ¡Sh I—ù¡T :ƒù»ùgh .ƒgQƒ»Kh ¢•Çd .ÂLÄdG ‡bîW .n¶rÇn¸nY nò¸pcÄn nˆoÙG n¿pe pÂÇa Ⱦ¸n©rLG s¼oÁq¸dnG ¿ n ùpe ÂùÇùa Èù¾ù¸ù©n ùLGhn .Èùù ù„ù ù Wƒùù ù¡ždG °ùùÇù c ¿ùùY ºAƒùù¡•ˆùùfh Œ‘ùù„ù f ÀCG ÉQh™ùù¡ dG ¿»a .Iƒc›dƒc ‡ÇdƒÙGh .Àƒùù¡•MEÕGh Ôh ÂÇa •Q—¾J Àƒ¡ eQ ÀÄc ¿e ªÇ»ÖG .æh˜²fCG æh˜²fCG :ÂHƒ‘¡UCG ÉOƒ¾j ¹Xh .¸dG Õ ƒeƒÇ¡U ÀÄeÄ¡Ÿj ¿j˜dG ¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG nI™n jr ™n g o ÈpHnCG ¿r ©n a .ò²aƒ¾ÙG ŠƒeîY —Yh GPEGh .ÃÄLh ÂÇa .‡¾s L o ³s¸©ˆe ™cP ·™oJ ƒ`»`ndh ..¼KBƒÙG Ô «ÄbÄdG ¿e ‡jƒbh ½Ä¡ŸdG ȯa ¸dG ™Á¡T Ô ñØG ’ÇJƒ¯e ºÄù²ùd .¢ž£©dGh «ÄÖG iÄ¡S ÂHƒ‘¡UCÕ ¼ÁeƒÇ¡U Ô ¼Ád ¢•Çd ò»Fƒ¡U —â ƒ¾‘„¡UCG Äg Âfĸ©¯j ƒe ¹ch .ƒÁn pˆÇs p¡Uhn Pƒ¯fEGh .æGé£dG ºÄ²d .ɘeëdGh OhGO ÄHCG ÃGhQ ''Aƒ»¡•dG Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ ºÄ²d .¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U .ƒÁ¾Y ¿pe ª„¡žnj Õ ¿eDÄoÙƒa .¸dG ¿e È‘ˆ¡•fh ƒ¾Ç¸Y ª¸£e Ûƒ©J ¸dG ÀCG ¼¸©¾¸a .½î¡SEÕG ‡ŽM n ‰ n Ž r Ž n M n —b ¶eCG ¿Y •s ‘ o nJ ÀCG ¹„b †GÄ‹dG p‡„n pgh ÀBG™²dG IAG™bh .Àƒ¡•MEÕGh édG ºƒ»YCG Ô ‡‘¡VGh IOƒjRh ™ùùÁù ¡ždh ½ƒùùÇù ¡Ÿ¸ùùd ½ƒùù©ù dG ½ƒùù¦ù ¾ù ùdG ÀCG ¶dPh ÉCG .‡jr—p¯dG •G™NEGh ƒÁ¾Y ½ƒÇ¡ŸdG òH ª»Î ÀCG o¿¡•‘ˆ¡SnCG .´™¬j ¹¯£dG Oƒch •ÄÙG ª¯JQG .(Âd ÄY—j ’dƒ¡U —dh hCG שH ¿e ÂH !¢Sƒ¾dG „‘j ´Oƒ¡ŸdG ³¸N †˜µdGh .ŠG™ÙG Øg i—MEG Ôh —MCG ÂÇdEG «™¡SCG ňM ÂÇdEG GĈ¯ˆ¸j ¼¸a .AÉOQ ½ƒÇ¡U ¿e Q˜M —b ¼¸¡Sh ÂǸY GPEG °Çµa .—¡Sƒ¯ÙGh ™WƒõGh ¥ƒÇˆMGh .ƒ©e ¼nµ×Gh ±™ùù©ù ùj Ú ¿ùù e :ºÄùù ²ù ùf ¶d˜ùù ch .‡µFîÙG ¼Áˆ¯M ÕEG ¹Lh ›Y ¸dG ¸dG ¼g™cPh .½ƒùùÇù ¡ŸdG .¼Áˆ»MQh Aƒ¯©¡ dG ŸY ‡²¯¡ždG ¼Á»M™j ÀÄ»MG™dG'' :¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ¸dG Ô ¿e ¼µ»M™j ¢VQCÕG Ô ¿e GÄ»MQG .AƒÁ²¯dG òH m±îN îH ¶ueCG ¿Y s•Ð ÀCG ¶¸a •×G ƒseCG .¼¸¡•eh ÉQƒ”„dG ÃGhQ z„fP ¿e ¿e ½—²J ƒe Âd ™¯Z kƒHƒ¡•ˆMGh kƒfƒçEG Àƒ¡ eQ ½ƒb ¿e{ :kƒHƒ¡•ˆMGh kƒfƒçEG Àƒ¡ eQ ½ƒÇb ø ¼¸¡•eh ÉQƒ”„dG ÃGhQ z„fP ½—²J ƒe Âd ™¯Z kƒHƒ¡•ˆMGh kƒfƒçEG Q—²dG ‡¸Çd ½ƒb ¿e{:kƒHƒ¡•ˆMGh kƒfƒçEG Q—²dG ‡¸Çd ½ƒÇb ø ¼¸¡•eh ÉQƒ”„dG ÃGhQ z„fP ¿e ƒÇMCG ™¡ž©dG ¹NO GPEG ¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ Àƒc{ :™NGhCÕG ™¡ž©dG Ô OƒÁˆLÕG ø .|™nÁ¡s •dG pÂpeƒnÇpb r¿pe ÕEG ¶dP ƒeh .½ƒÇb îH ò»Fƒ²dGh ½ƒÇ¡U îH ƒùg—ù¡Uƒù²ùe GÄù©ùÇù¡Vh ºƒùù»ù YCÕG GhqOCG ¼ùùÁù fCÕ Â¸dG Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ Àƒc GPEGh .ÀBG™²dG ÂǸY ¢V™©j .¢Sƒ¡SCÕG G˜g ŸY ÃDhƒ¾H Ó —b ½ƒÇ¡ŸdG ™ùùÁù ¡T Äùùg ɘùùdG Àƒùù¡ eQ ÀCG ¢Sƒùù¡SCG Åùù¸ù Y ™ùÁù¡Th .™¡•©ÙG ŸY ñ¡•ÇˆdG ¸dG ™¡•j ŸY ™¡•j q ™¡•©e q q ¿e'' :¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG .‡©»ÖG ÛEG ‡©»ÖGh GPEG ¿Á¾ÇH ƒÙ ŠG™¯µe .ÂdGÄMCG ¹c Ô †˜µdG ñ‹c Àƒc î¯W ÀCG ŵ‘j .ºƒM ¹c ŸY?½ƒÇ¡ŸdG —¡Uƒ²Ì .ºÄ¡SQ ºƒb ×Mh ÄÁa .¡•¯¾H ¡•¯¾d Àƒ¡•fEÕG ƒÁnjuODÄoj ÀCG ‡Çf—„dG IOƒ„©dG Ô ¹¡UCÕGh .Àƒ¡•MEÕG OÄÖG ™Á¡T `4 :nºƒnb ƒn»oÁr¾nY oÂs¸dG nÈ¡p VnQ m ¢Sƒs„nY p ¿rHG r¿nYh nOÄLCG ¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ Àƒc{ ™Á¡T Ô Àĵj ƒe nOÄLCG Àƒch .''ŠGÄÁ¡ž¸d ¼oµpc™r Jh ¼µeÄ¡ŸH ¸dG ‡¾L o ½Ä¡ŸdG ` 2 ºƒb .¼¸¡•e ½—²J ƒe Âd ™¯Z kƒHƒ¡•ˆMGh kƒfƒçEG Àƒ¡ eQ ½ƒ¡U ¿e{ :kƒHƒ¡•ˆMGh kƒfƒçEG Àƒ¡ eQ ½ƒÇ¡U ø .ÂJOƒ©c ¼ÁǸY †˜µj ÂfCG GľX ¼Á¾µd .¼¸¡•eh ÉQƒ”„dG ÃGhQ zÃQ›€e —¡Th ¹gCG §²jCGh ¹Ç¸dG .×ÇH Ãñ¬Ç¸a Gk™µ¾e ''ÀƒçEÕG °©¡VCG ¶dPh .¢ž£Y Õh «ÄŽH GÄ¡•‘j Õ ÅˆM ¼ÁeÄf îùùcCG ÀhOGO›ùùj ò»ùùFƒùù ¡ŸdG ¿ùù e Gñ‹ùù c —â AÕDÄg ¹Áa !½ƒÇ¡ŸdG ™Á¡T Àƒ¡ eQ Ô ƒH™¡Th ÀÄ¡•cƒ©j ¼ÁfCG ½CG ½ƒÇ¡ŸdG —¡Uƒ²e ÀIJ²‘j ¼Á¸ÁL Äg …„¡•dG ÀCG ½CG ?½ƒÇ¡ŸdG —¡Uƒ²e ƒ¾Á„¾j G˜Áa .¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U È„¾dG ŸY Iî¡ŸdG ¿e'' :¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ ºÄ²d ''G™¡žY ƒÁH ÂǸY ¸dG Ÿ¡U .—ùMGh …ù¡n Ÿùùneh —ùùMGh Ôh'' :QÄ¡TƒY ¿HG ºƒb .nÀƒ¡•MEƒrdG pÂÇa È s ndEGG … r „u M n ¼ s Áo q¸dnG pÂùÇùa sÈùn¸ùnY r½u™ùnMhn nÀƒùùÇù ¡Ÿùùp©ùùdGhn n´Äùù¡•ù o ùo¯ù rdG n•ƒùÇùZƒùj n¶ùpfÄùr ùn©ùùH nÀGñùùq¾ùùdGhn n¤ù n”ùù¡•dG n .¿¡•M :ºƒbh ɘeëdGh OhGO ÄHCG ÃGhQ ''ƒb™¯ˆj ¸dG Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ ºÄ²d .|nÀÄo²ˆs nJ .ƒ»ÁˆfDÄoe ÂǸY r‰¯Nh ƒùkfÄùÁùeh .½ƒÇ¡ŸdGh Iî¡Ÿdƒc ‡sÇpfn—n„dG ƒÁ¾e pŠGOƒ„©dG ÀCG ¼¸YGh .ƒ»gñZh ò‘Ç‘¡ŸdG Œj—M Ôh ½ƒÇ¡ŸdGh) ¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ ŠƒùùaBÕG ÂùùH Åùùn²`ˆ`ù oJ ÉCG .nò‹Ç¬nˆ¡•oÙG ‡jƒbhh .†™ùù¡ždGh ¹ùù cCÕG ‰Çùù bGÄùù e ñÇùù ¬ù ùJ ‰ÇbGÄe Àhñ¬jh ..ƒùÁù²ùÇù²Ð Åù¸ùY ¢U™ù‘ùf Èùµùd Èg —¡Uƒ²e Àh—H ºƒ»YCÕG ÀCÕ .½ƒÇ¡ŸdG n—¡Uƒ²e ¶a™©j Ú ¿e :ºÄ²j ¹‹ÙGh .ƒÁH ÕEG ¹¡n UÄoJ Õ ÈˆdG ¼pM™dG ¹¡r Uhn h .''ŠG˜¸dG ºhƒ¾J Àƒ¡•MEÕGh ÀBG™²dG ™Á¡T ` 3 ÀBG™ù²ùdG ™ùùÁù ¡T Àƒùù¡ eQ :ºÄùù²ù f ƒùù»ù ¾ù Çù M Âùa™ùù©ù j ƒùùe ¶d˜ùùH OÄùù¡Ÿ²Ùƒùùa . ’Ç‘¡U ¿¡•M ºƒbh ɘeëdG ÃGhQ zkƒ€Ç¡T .''ÀƒN ¿»ˆFG GPEGh .ƒeÄ»Y ‡ÇY™¡ždG °ÇdƒµˆdG —¡Uƒ²e ŸYh ¹„ù²ùoJ Èùµùdh .‡»M™dG .“GhQCG Àh—H ÀG—HCG ‡Hƒ‹Ì ¿ùù eh —ùù Çù ù¯ÙG ¿ùù e Àƒùù c GPEG .¼Ád i k —g †ƒˆµdG .‡¾Çµ¡•dG ¼ÁǸY ‰d›fh .Qƒ¯¬ˆ¡SÕGh ª¯ˆ¾j ¼¸Y hCG .—MCG ŸY —MCG ™”¯j .(183 I™²„dG) .½ƒÇ¡ŸdG —¡Uƒ²e ŸY ±™©ˆdG ‡Ç»gCG ÛEG .¢žMGÄù¯ùdGh ½QƒôG †ƒùµùJQG ¿ùY lªeƒL ¶dPh .¿ùj˜ùÁùd ¢Sƒù¾ùdG Åùù©ù ¡•j .iIJˆdG •QÄj ½Ä¡ŸdG ÀCG ½îµdG G˜ÁH n¿`sÇ`H .''‡ùùb—ùù¡ŸdGh .]ÂǸY Àƒ¡ eQ ™Á¡T Ô Šƒ¾¡•×G †GÄHCG ÃGhQ zÂǸY ¸dG †ƒJ ƒÁH™¬e ¿e ¢•»¡ždG ª¸£J ÀCG ¹„b †ƒJ ¿e{ :Ûƒ©J ¸d ‡HĈdG —j™Î ø .ÈHƒˆc Ô ¼ÁǸY ‰Ç¾KCG ÀIJˆJ ¼µ¸©d :ž©Ùƒa .Iî¡U ȸY Ÿ¡U k q .ÙùFƒù©ù¡Th Àƒù¡ eQ ¢ŸFƒùù¡ŸN OÄÖG Ô o‡ù ¬ù dƒùù„ÙGh ..Àƒ¡ eQ ÛEG .''nÀÄo²ˆs nJ ¼r oµs¸©n nd } :Ûƒ©J ÂdÄb'' :ÉRG™dG ™”¯dG ºƒb Âfƒ‘„¡S ÂfCG :ƒg—MCG .ÀBÕG ׎¾d ¢SÄ»¸e ªbGh G˜gh .Qƒ¾dG ÛEG É—Áj QÄŽ¯dG ÀEGh .¼ù¸ù¡•e ÃGhQ ''™ùFƒù„ùµù dG ‰„ùù¾ù ˆù LG ™ùNBG Ô ò»ùFƒù¡Ÿ¸ùd Âùù¸ù dG ™ùù¯ù ¬ù jh'' ™ùù¯ù ¬ù ˆù ¡•Jh .ƒÁFGOCÕ Àƒ¡ eQ ™Á¡T ñZ Ô ÀÄ©»ˆŽj Õh .ƒÁH ƒ¾dƒ»YCG ½ƒeEÕG ºƒb ƒ»c .¿»M™dG .™µ¾ÙG ¿Y ÈÁ¾dGh ±h™©ÙƒH ™eCÕG ¼µ¾e iCGQ ¿e'' :¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ .''—MCG ŸY —MCG .iÄù²ùˆùdG ÈÁa •Ç¡S AÈ¡T ÉCG ¿e ‡jƒbh ¹µa .¼¸¡•e ÃGhQ ºÄ¡SQ ºÄ²d .o´o—¡r ŸnÇd ¹L™dG ÀEGh .¸dG ƒÁ»M™j ÈueCÕ Àƒc écCÕG Èu„oM ?¶dP ŸY QOƒ²dG ƒfCGh ƒÁ¾Y t•MCG ¹gh ?ƒÁ¾Y ½Ä¡UCG ¹Áa .ƒ¾dÄb ‡²Ç²M ¼¸©j ɘdG G—HCG †˜µf Õh ò²j—¡ŸdG ¿e ¸dG —¾Y …ˆµf ňM ´—¡ŸdG ºÄb ƒ»FGO ƒ¾ˆ¾¡•dCG OÄq ©f ÀCG .‡ùù jƒùù bh ÉCG .¼¸¡•e ÃGhQ ''I™NBÕGh ƒÇf—dG Ô ÂǸY ºÄ¡SQ ºÄ²d .•™¯dGh ¿£„dG IÄÁ¡T ™¡•µj ½Ä¡ŸdG ¹ù‹ÙG Ô ¹ùÇùb ƒù»ùc .ÈH˜c ŸY ¸dG Ⱦ„bƒY —²d :ÂHƒ‘¡UCÕ —dÄdG ºƒ²a .½ƒÇ¡ŸdG ½ƒµMCG ŸY ±™©ˆ¾d ?½Ä¡Ÿf Œ‘ùù„ù f ÀCG ƒùù¡ jCG ÉQh™ùù¡ dG ¿ùù eh —ùù Çù ù¯ÙG ŸY ±™©ˆ¾d ?½Ä¡Ÿf ±—g ÉCÕ :ºAƒ¡•ˆfh ½ƒµMCÕG ‡a™©e ¿e —H îa .ƒùÁùnˆù¡SƒùjQh ƒùÇùf—ùdG pŠGs˜ùnd oÀÄu ùÁù jh ÉÄ„f Œj—M ‡¾ˆa'' :ÂǸY ³¯ˆÙG Œj—×G Ô ÃQƒùùLh Âùùdƒùùeh Âùù ¸ù ùgCG Ô ¹ùù L™ùù dG ½ƒùù ùÇù ù ¡ŸdGh Iîùù ù¡ŸdG ƒùù ùg™ùù ù¯ù ù µù ù ùJ Âùù¸ù dG Åùù¸ù ¡U ÂùùdÄùùbh .¾e ih—L Õh Âd ‡²Ç²M Ås¸¡n U pÂs¸dG oºÄ¡o SnQ nºƒnb :nºƒnb ¾Y ¸dG È¡VQ r¿ùpe oÂùt¦ùnM m ¼ùpFƒù¡n U s†oQ} :n¼ùs¸ù¡n Shn pÂùrÇùn¸ù nY oÂù s¸ù dG t nM m ¼pFƒnb s†oQh .‡eî¡Sh AÈ¡T ƒÁ¸c iIJˆdGh ‡jƒbÄdGh ‡¾`oŽ`dƒa .¢•»ØG ŠGĸ¡ŸdG'' :¼¸¡Sh ÂǸY Àƒ¡ eQh .ñ؃H ¢Sƒ¾dG ¿e ‡¸Çd ¹c Ô Ãƒ²¸j Àƒc ¹jéL ÀEG .n‡njr—p¯dG ¾Y •™”oJ ÀCG ÂÇa ñØG .¢Sƒ¾dG OÄLCG È„¾dG Àƒc} :ºƒb ƒ»Á¾Y ¸dG È¡VQ ¢Sƒ„Y ¿H ¿Y ò‘Ç‘¡ŸdG .ÀBG™ùù²ù dƒùùH ‡ùù jƒùù ¾ù ù©ù ùdG .’jhGëdG Iî¡U ÂÇa ÀCG ø .•¸¡•¾j ňM Àƒ¡ eQ ¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U Àƒc ¹jéL ÂDzd GPEƒa .ÀBG™²dƒH ‡jƒ¾©dG Ô ‡‘¡VGh IOƒjR סUƒ²e .‡jƒbh ÉCG z‡s¾oL o½Är ¡s ŸdG{ ’Ç‘¡ŸdG Œj—×G ŸY ¸»M ¿Çs ©J .§Ç¬dG ¼¦ch ’¯¡ŸdGh ¼¸×G .„¡Sƒµeh ½ƒÇ¡ŸdG .½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄÙG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ò¾KEÕG Äùg ƒäEG ½ƒùÇù¡ŸdG —ùù¡Uƒùù²ù e ¿ùùY Œj—×G ÂY™¡T ɘdG ȲDz×G ½ƒÇ¡ŸdG ¿Y Œj—M Ÿ¡U È„¾dG Q˜M —²dh .Àƒ¡ eQ .¸dG ÃOGQCG ƒ»ch .Àƒ¡ eQ Ô ÀÄfĵj ƒe OÄLCG ¢Sƒ¾dG ÀCG ø ƒe OÄLCG Àƒch .„¸²„a ª£ˆ¡•j Ú ÀEƒa .11 ‡Ç²Ç²×G ½ƒÇ¡ŸdG —¡Uƒ²e ihƒˆa ½ƒÇ¡ŸdG ‰ÇÙG ¿Y ½Ä¡ŸdG ¼µM ª£ˆ¡•J Ú l½ƒÇ¡U ƒÁǸYh ‰ÇaÄJ ȈdG ..ɘeëdGh ¢Sƒ¾dG ¿Y òaƒ©dGh §Ç¬dG ò»XƒµdGh'' :Ûƒ©J ºƒbh .½ÄÇdG —©H †˜cCG ¿dh .´™¬Ç¡S ÂfCƒH ™gƒ¦Jh ™‘„dG •Wƒ¡T .¼¸¡•e ÃGhQ Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ ºÄ²d .¶ n ùjr — n ùnd ¿ n ùj›ùpFƒù¯ùdG ¿ n ùpe pÂùÇùa .‡jƒùbhh Aƒù²ùJG iÄù²ùˆùdƒùa .iÄÁdG «ƒ»²fGh IÄÁ¡ždG Qƒ¡•µfG ¿e ÂÇa ƒÙ .(‡ùù ¾ù ùL Ô ¹NGO ¸c G˜gh .AƒÁ²¯dG AGQBG ÀĵJ ÀCG ¥ë¡TG ¼Á¡ ©H ¿µd .“G›ÙG ¹Ç„¡S ŸY Ädh QGÄŽH ’„¡•j Àƒc ŠG™ÙG i—MEG Ôh .QÄŽ¯dG ÛEG É—Áj †˜µdG ÀEGh .زfCGh ¢Sƒ¾dG .¼ÁY—N ÂfCÕ ¶‘¡ j ÂH GPEƒa Ãh˜²¾Çd ÂÇdEG ÃDhîeR i™Ža —Ž¾ˆ¡•jh ÉOƒ¾j ˜NCƒa .ƒ»Ád °Ç¯”J hCG ¢ ǯ”J ¹H ..ÂHƒ‘¡UCƒH .Iî¡ŸdG Øg AGOCÕ Ô ‡b—¡U) :ºƒb ¹¡ aCG ‡b—¡ŸdG ÉCG ¹€¡S o ƒ»¸a .¼¸¡•e ÃGhQ ''IƒfCÕGh ¼¸×G ºÄ¡SQ ºÄ²d .I™NBÕG †G˜Y Ô «ÄbÄdG ¿e ‡jƒbhh Ô ¥G™aEÕG ¿Y ‡€¡Tƒ¾dG AGhrOCÕGh ¹¸p©dG ¿e .ÀBG™ù²ù dG ™ùùÁù ¡T ƒùù¡ jCG Äùùg .虵dG ¹Fƒ¡•dG ÈNCG ‡Çf—„dGh .Àƒùù¡ eQ ¿ùùe ‡ùù ¸ù ùÇù ùd ňM ½Äj ¹c ò»Fƒ¡Ÿ¸d ‡µFîÙG —»MCG ÃGhQ ''Gh™£¯j IÄ„¾dG †OCG ¿e Âùù¸ù ùdG Èùù ¡VQ ¢Sƒùù „ù ùY ¿ùù HG ¿ùù Y ÂǸY ¸dG ȸù¡U Èù„ù¾ùdG ÀCG ƒù»ùÁù¾ùY ÀEG'' ¢•Ç²dG—„Y ’„¡TCÕ ºƒb ¼¸¡Sh :Âùù¸ù dG ƒùù»ù Áù „ù ‘ù j òˆùù¸ù ¡ŸN ¶Çùùa (¼¸¡•e ÃGhQ) ''IƒfCÕGh ¼¸×G Èù¡VQ Èù©ù¡TƒóG ¢VƒùÇùY ¿ùùYh Âù¸ùdG ºÄù¡SQ ºƒùb :ºƒùb Âù¾ù Y Âùù¸ù dG ¸dG ÀEG'' :¼ù¸ù¡Sh ÂùÇù¸ùY Âù¸ùdG Èù¸ù¡U Õ ÅùˆùM GÄùù©ù ¡VGÄùùJ ÀCG lÜEG ÅùùMhCG Ȭ„j Õh .Àƒ¡ eQ Ô Àĵj 4405: O—©dG .‡HÄZ™ÙG ‡jƒbÄdG ±ƒ¾¡UCG ¿e Âd ’¸¡Ÿj ƒe .I™e ¿e ícCG ¶dP ¼Á©e ¹©ah .•×ƒc ‡ÇdƒÙG ÂnjODÄJ rÀCG —j™oJh ¶ueCG ŸY ɘdG ½Ä¡Ÿdƒa ÂǸYh .iIJJ —ù¡Uƒù²ùe ¿ùe ƒùÁù¸ùch .ƒÁJƒ»en —©H ƒgn ™t pH ƒes CGh .(134 :ÀG™»Y ºBG) ''ò¾¡•ôG …‘j ¸dGh ¿ùH •ù¡TCîùd ¼ù¸ù¡Sh ÂùÇù¸ùY Âù¸ùdG Åù¸ù¡U Âù¸ùdG ºÄùù¡SQ :Ûƒ©J ¸dG ƒ»Á„‘j òˆ¸¡ŸN ¶Ça ÀEG'' :¢•Çb .ƒk²ju—¡p U ¸dG —¾Y n…nˆrµoj ňM .¢o žn£n©rdGhn o«ÄoŽrdG pÂpeƒnÇ¡p U o¦ ò»Fƒ¡ŸdG ‡dƒM ØÁa .ÂL™ah ¾£H ‡jQƒ©d Å©¡•j A™ÙG :™Fƒ¡•dG ¿ùj˜ùg ™ùeCG ÂùùÇù ¸ù Y Àƒùùg ½Äùù¡ŸdG nícCG ¿ùù»ù a Âd ƒkYOGQ ¶dP Àƒµa .É™NCG I™e †˜µdG ÛEG ¹¯£dG G˜g —©j Ú ƒg—©Hh ÛEG É—Áj édG ÀEGh .¸dG ÂdIJd .¢•Ç¸HEG ½ƒÁ¡S ¿e ½Ä»¡•e ÃGhQ ''Âùù„ù ¸ù b Ô ÂùùJhîùùM —ùùŽù j ƒùùkfƒçEG Âùùˆù ùd—ùù HCG .¼¸¡•eh ÉQƒ”„dG ÃGhQzÈ©e ‡ŽM hCG .†˜c •—M GPEG :•îK ³aƒ¾ÙG ‡jBG'' : .iIJˆdG †ƒ„¡SCÕ ¿j˜dG ò²ˆÙG ¿e ÂH GÄfĵˆd ½ƒÇ¡ŸdG ¼µÇ¸Y G˜g ÀCG ‰»¸YCGh .‡¾ÖG ³¯ˆe[ (ƒkHG˜c ¸dG —¾Y n…nˆrµj ňM .ÃñZ ¿Y °Yƒ¡ J ÂÇa ºƒ»YCÕG ÀCG ø (Àƒ¡ eQ ȯa .GkñN ƒÁ¾Y ¢ ©„a .ƒÁ©Ç¡V ½ƒÇ¡ŸdG —¡Uƒ²e ÀIJˆJ ¼µ¸©d ` 1 Äg ½ƒÇ¡ŸdG —¡Uƒ²e ÀƒÇH Ô ¢x Ÿf oª»LCG p p n ¼o oµÇr n¸Yn … ˆ c o GÄ ¾ e G B ¿ j ˜ d s G ƒ Á n on n n jt nCG ƒjn '' :Ûƒ©J ÂdÄb ¼r oµs¸©n nd ¼r oµp¸„r nb ¿r pe ¿n jp˜sdG Ån¸Yn … n pˆoc ƒ»n nc ½o ƒÇn ¡u ŸdG .Âfƒ¡•¸„a ª£ˆ¡•j Ú ÀEƒa .¢ž£©dGh «ÄÖG ňM ÉCG ÀhO .''‡b—¡U ¶ÇNCG ÂLh Ô ¶»¡•„J'' :¼¸¡Sh ÂǸY Àƒ¡ eQ ŠG™»K ¿e Ûƒ©J ¸dG ŠÄÇH Ô kAƒ¡•fh kÕƒLQ ÀÄ»¸¡•ÙG ƒÁd ª»ˆŽj ŒÇM .¢Sƒ¾dG †Ä¸b ÛEG «™¡SCÕGh ¸dG ƒ¡VQ ÛEG †™bCÕG ³j™£dG Äg ´—¡ŸdG ÀEG ¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U —»‘Ìh ƒ¾jO ½î¡SEÕƒHh ƒHQ ¸dƒH ¿eBG ɘdG ¼¸¡•ÙƒH ³Ç¸j Õ ¼ÇeP ¿e IRQƒH ‡eîYh ÀƒçEÕG ‡¸bh ‡Ç¡Ÿ”¡ždG °©¡V ŸY ¹ÇdO Äg ¶d˜ch ÕÄ¡SQh ƒÇ„f .•™¯dGh Àƒ¡•¸dG §¯M ƒeh ÂÇÇ× òH ƒe ¿»¡ j ¿e'' :¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG ÉQƒùù”ù „ù dG ÃGhQ ''‡ùù¾ÖG Âùùd ¿ùù»ù ¡VCG ÂùùÇù ¸ù LQ òH .o†p˜rµnÇnd ¹L™dG ÀEGh .¢Sƒ¾dG òH “î¡UEÕG ‡LQO ¿e ¹¡ aCƒH ¼céNCG ÕCG'' :¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG ºÄ¡SQ ƒj ŸH :GÄdƒb ?‡b—¡ŸdGh Iî¡ŸdGh ½ƒÇ¡ŸdG OhGO Äùù ùHCG ÃGhQ ''ò„ùù ùdG ŠGP “îùù ù¡UEG ºƒùù ùb .zÂHƒ‘¡UCÕ kƒ©Ç¯¡T ‡eƒÇ²dG ½Äj ÈJCƒj ÂfEƒa ÀBG™²dG GhDh™bG{ :ÂJhîJh ÀBG™²dG IAG™b ø AƒYO Ⱦ¸n©rLGhn .Ûǎoj ¢ ©„dGh ƒÁÇa ‡HƒÇu¾dG ›ÇŽoj Õ AƒÁ²¯dG òH ƒk©r»Lh .Àƒ¡•MEÕGh ƒäEGh .¶d˜dh .

Ⱦ¬ˆ¡•ÙG ¿e •ƒˆôG ±™©f ÕEG ¼gƒjGÄf òYOƒõG AÕDÄg Šƒa™¡ŸJ ‰‘¡ a ƒ»¾jCG ƒ¾fh™¡Uƒ‘j ƒ¾¾ÇH ¿j—LGĈe GÄdGR Õ ¼ÁfCG Àh—ùŽùˆù¡•j .ƒùù ¡ jCG ºƒùù L™ùù ùdG ÀCƒù ù ¡T G˜ùù ùgh ¹µa ½ƒ©£H Õh IÄ¡•µH Õ Àĸ„²j Õ òdÄ¡•ˆÙG G›ù„ùN hCG îùcCG ¼ùÁùˆùÇù£ùYCG ÀEƒùa .½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄÙG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ò¾KEÕG Aƒ¡•¾dG ÀEƒa ..™Á¡ždG G˜g ºîN ‡j™FG›ÖG ŠîFƒ©dG ±™W ¥h™¡T ÅfOCG IƒYG™e ÀhO ¹HGĈdG QG™Z ŸY ¢SCGQ ´GÄù¡SCG ½ƒùjCÕG Øùg ±™ùù©ù Jh .¶d˜ùd Âù¸ù gDÄù j Õ ªùù¡Vh Ô ƒùù©ù £ù b ÂùùfCÕ ÀEGh ňM ¿µd .ŠG˜dƒH ‡Ç»µdGh .''‡a™²dG''h Ô ¹HGĈ¸d ¿ÁeG—”ˆ¡SG ¿Y ŠG—Ç¡•dG ¢ ©H ƒ¾dCƒ¡S Ô ‰bîJ ƒÁ¾µd .º›¾ÙG ’£¡S ƒe ÀG ÕEG ñǬJ Õh ŠGOƒ©dG Øg ŸY CG™£j ’„¡UCG —j—L ¶¸J Èg ..¹cCÕG ŸY ™KDÄj ¶dP ÀGh ¢ ©„dG i—d Ägh ƒÁeG—”ˆ¡SG ‡Ç¯Çc ÀĸÁŽj ¿jñ‹µdG ÀCG Èg ¼gCÕG ¹HGĈdG ØÁa .''¹Ç»ÖG ´h˜dG'' ‡dOƒ©e ¿Ád ³²Ð ȈdG ¹Fƒ¡SÄdGh .è™ùùµùùdG Š—ˆeG ..ŠîcCÕG ŸY ™£Yh ´hP ¿e Âǯ¡ J ƒÌ ''¹HGĈdG'' Äg .i—¡S …g˜J —ùYÄùe ¿ùY ¿ù¸ù©ùˆùd —ù©ùH ¿Ð Ú ªùa—ÙG ‡ù²ù¸ù£ùùa ƒùùÁùù¸ùùcCG 4405: O—©dG .Ihîù²ù„ù dGh ...‡¾ÇY Àƒ¡•»¸J —©Jh .³„£dG ñ£©J ‡Ç¡Sƒ¡SCÕG ƒÁˆ¯ÇXh ÀEƒa ƒ¾K—Þ …¡•Mh .³ùùj™ùù £ù ùdG ¶¾ùù Y Àh—ùù ¡•j òY™ùù ¡•e .´ƒ„WCÕGh ŠîcCÕG ™Á¡T Àƒ¡ eQ ÀCÕ ½ƒùjCÕG ˜ù¾ùe •ù„ù£ÙG Ô ¿ùÁùJGQƒùÁùe RG™ùHEÕ ¿ù²ùùHƒùù¡•ˆùùj ´™£dG ¹¡ aCG ¿Y ¶d˜d ¿‹‘„j ¿Á¾e ñ‹µdGh .òµù¸ùÁùˆù¡•ÙG ‡ù‘ù¡U ºîN ¥ƒ¡ž¾dG ñǬˆd ‰fƒc ‡ÁL ÉCÕ ‡¡ŸNQ ™ùLƒùˆùdG Åù¸ùY —ùHÕ ÂùfCG G—ùcDÄùe .IQƒ»¸d ƒùÁù‘ù¡Ÿ¾ùjh CG™ùŽùˆùj ¿Ù ¹ùjÄùdGh .¿Á”„W .¼Ç¸©ˆdG «ƒ£b Ô ‡¸eƒ©dG ''‡‘Lja'' ‡¡•fBÕG ƒeCG .ÛùùÇùùe ɘùùdG ™×Gh ¢ž£ùù©ùùdG …„ùù¡•H QÄ£dG Ô ‡»¡Uƒ©dG ¢SQG—e i—MEG Ô ‡»¸©e ''I—j™a'' ƒÁJéLCG ºhCÕG ƒÁeÄ¡U ½Äj Ô ƒÁfCG ºÄ²J ƒÁfEƒa .Ô™×G ÂYh™¡že ¹¡ža ÀG —©H ƒÁÇa ¢Ÿ¡Ÿ”Jh ˆ¸FƒY ƒÁeG—”ˆù¡SG IíµùH ‡ùah™ù©ùe ‡ùj™ùFG›ÖG ´ƒù„ùWCÕG ÀEƒùa Cƒ£ØG ¿e ÂfG G鈩e ..ò»ù‹ùdG ÀƒùµÙG ¶d˜ùH ™ù¯ù¦ùJ Õ ÅùˆùM ¶dP ¿ùùe ƒùùÁùù©ùù¾ùùe °ù¸ùùˆùù”Ì ½ÄùùÇùùdG ‡ùù¸ùùÇùùW ƒùùgAG™ùùZEG ºhƒùùM ÂùùfG °ùùÇùù¡ Jh †™¡T ŸY ƒÁeƒZQEÕ ƒgAGQh i™L ÂfG ňM ŠÕÄcCƒÙG .Èg ƒ»c Šƒ¯¡UÄdG ³Ç„£ˆH ȯˆµJ Õh —j—ÖG …j™Î ƒg™Žj ƒe Ägh .Iî¡ŸdG »¸©J ‡jG—H ªe ‰¾eG›J ÂeÄ¡U ‡jG—H ºîN ¿e ¢ž¬j Àƒc ÂfG ÕEG ½Ä¡ŸdG ŸY ¡•¯f ¼ZQCG ÂfG ºîN ¿e ƒÁǸY ¹¡Ÿ‘ˆj Àƒc ȈdG ¶¸J AƒÙG ŠG™£b .¼ÁeÄ¡U ½Äj ºhCƒH ºƒ¯ˆMÕG ¹LG ¿e Ô'' ‡»¸µH ¼Á¾e ¢ ©„dG ‡HÄLCG ŠCG—H «Ä¡VÄÙG G˜g ºÄM ½Ä¡U ›ÇÒ ÈˆdG ¢SIJ£dG ¶¸J ÀCƒch .I™µ¡•H ‡¾j—e ¿e ˆ„¸L ɘdG ŠÄfƒ×G ¢SGQ ƒe—¾Y ÈJQƒL ÂLh ŸY G—H ƒe Ägh .''Aƒ¡•ÙG'' `d ÜîÇÖG ÈYÄ„¡S —Ç¡•dG .¶dP ÉOƒ¯ˆd ÂǸY ‡¯¡ž¾e ‰©¡Vh ƒÁ»a Š™£ù¡VG ƒù»ù¸ùc Àƒù¡ eQ ™ùÁù¡T ºGÄùW Š™ù»ùˆù¡SG ‡ùÇù¸ù»ù©ùdG ÀCG ºÄ²j ''—Ç©¡S È»Y'' ÀEƒa ¶dP ¹Hƒ²e Ôh .¼ÁFƒHBG Šƒj™cP ¿eh ¼ÁJƒj™cP ¿e i™cP ’„¡Ÿˆd ¼ÁZĸH ºÄM ºÄ²J ƒÁfEƒa ''‡¾Wƒa'' ‡Lƒ×G ƒÁˆ²ÇaQ ƒeCG .''.’ùLƒù¾ùdG •ù„ù£ùdG ÀGÄù¾ùYh ‡ùùjQh™ùù¡V OGÄÙG Øùùg ÀÄùùc .•ùj™ùj™ùYÄùH •™ùH ‡ùù¾ù j—ùùe ¤ùù¡SÄùùˆù j ¿ùWGÄÙG —âh ..IQƒ×G ŠGQƒùùùÁùùù„ùùùdGh .Šƒùùb™ùù£ù dGh ŠG™ùù»ÙG Ô ŠG—ùù Çù ù¡•dGh IOƒùù ¡•dG ÈMÄJh .’ùùH™ùùdGh …¡•µùùdG °ùùYƒùù ¡ ˆùù j ƒùù e °£Y …¸Ö ‡j—óG ´™£dG OƒŽjG ¿Y AÕDÄg .‡‘H™e ‡¾Áe ºÄ¡•ˆdG ›ùùŽù ©ù j Õh .ƒÁfÄ„¸Žj QƒŽˆdG ¢ ©H ’„¡UCG •j™j™YÄH •™H Àhñ¬j QƒÎ Àƒ¡ eQ Ô ¼ÁWƒ¡žf ŠGñØG ™ùùÁù ¡T Äùùg Àƒùù¡ eQ ™ùù Áù ù¡T ÀCG ¼ùù ZQ ‡jÕÄùH QƒùŽùˆùdG ¢ ©ùH —ùŽùj .³„W ¹µd ‡dCƒ¡•ÙG ¿µd .¢UÄ¡Ÿ¸dGh ‡j™FG›ÖG ŠîcCÕG Ô'' ‡¾„dG'' ¢Sƒ¡SCG —©J I—Ç¡S ¹c ¾Y Œ‘„J ɘdG ´h˜dG ™¡S ..Qƒ£aEÕG ™c˜ˆJ ÈÁa ‡¡ Ç„dG ¹cCG —©H ³¾ˆ”J ŠOƒc ƒÁfCG .“—ÙGh AG™WEÕG ¿Ád ¿»¡ j ɘdG —ÇMÄdG ÂfCÕ ™Á¡ždG Ô ƒÁYGÄfCG ‡aƒµH ¹HGĈdG ŸY ºƒ„bEÕG íµjh ¢V™ù©ùJ ÈùˆùdG ´GÄù¡SCÕG Ô §ùMîùùj ƒùùe Äùùgh .¼gÄ»ˆa™Y ¼ÁfCG ¶¡TÕ !¼Á¾e ĸ”j ‡»¡Uƒ©dG ¿ùcƒùeCÕG ¼ùùÁù H ‰ŽùùY ¿ùùj˜ùùdG ÀÄùùdÄùù¡•ˆÙG ¼ùùÁù fEG .ŠƒÇ»µdG .‡j™¡ŸÇ²dG ´Ä¡S Ô 1928 ˜¾e OÄLÄÙG Â¸Þ ‡¾j—ÙG Øg Ô Gñ‹c ½—”ˆ¡•j —Çdƒ²ˆdG ¼µ‘H ÂfG ÛG ňM ÂfÄe—”ˆ¡•j ¢ ©„dG ¿µd .IQƒŽˆ¸d ȾWÄdG —Á©ÙG OGQCG òˆ¾¡•H ƒgéµj ɘdG ƒgƒNCG ÀG ÕEG .ƒÁˆÇ»µH G˜ch .Àƒ¡ eQ Ô íµj ‡Ç„£dG †ƒ¡žYCÕG ŸY ƒ„¸W ™Á¡ždG ¿e Å£¡SÄdG ½ƒjCÕG ´™ùW ‡ùa™ù©ùe IQh™ù¡V Åù¸ùY —ùcDÄùj i™ùNCÕG Èùùg ÈùùˆùùdG ½ƒÇ¡ŸdG ™Á¡T ™NBG Ô ƒeG .G™¡ N hCG ƒeÄ× ‰fƒc AGÄ¡S ‡e—”ˆ¡•ÙG i™NCÕG ŠƒfĵÙG ØÁd ȸ¡UCÕG ´h˜dG ŸY Aƒ²HEÕG ¹¡ ¯J Ègh ÈùˆùùdG i™ùùNCÕG AGQBÕG ‰©ùù»ùùLCG ƒùùÁùù¡•µùùY ..AƒÙG ›ùÇÒ ºG›ùJ Õh Š›ùÇùe ÈùˆùdG ‡ù¯ùj™ù£ùdG °ùùbGÄÙG ¿ùùeh .¤Ç¡•„dG ¿WGÄÙG †ƒ¡•M ŸY ¶dP Àƒc Ädh .ŠGÄùY—ùdG ƒùù¾ù d ÀÄùù©ù Çù „ù j .¶dP ŸY ¿jOÄ©ˆÙG ňMh ..‡»¡Uƒ©dG —YÄe ³„¡•J ȈdG IñNCÕG ³Fƒb—dG Ô ‡¡UƒN ..‡Jhƒ¯ˆe ‡HÄLCÕG ‰fƒµa .I™e ºhCÕ ¼Ádƒ¯WCG ½ƒÇ¡ŸH òj™FG›ÖG ¢ ©H ¹¯ˆ‘j G˜g ¹©L ƒe ŸY ±™©ˆdG Ô ‡„ZQh ¼ÁeÄ¡U ½Äj ºhCG Š›Çe ȈdG —Çdƒ²ˆdG ¶¸J Àh™c˜ˆj ÀÄj™FG›ÖG Àƒc GPEG ƒe ‡a™©e ''Aƒ¡•ÙG'' ŠOGQCG .ÈH™©dG †™¬ÙG ‡»¡UƒY ‰fƒc ¹c ’„¡UCGh QÄeCÕG …¸b ɘdG Äg ‡ÇH™¬ÙG ‡µ¸»ÙG Ô .ª»ˆóG ‡dƒM Äg ™²¯dG ÀCGh •ƒˆÞ ¹µdG ÀCƒH ¿à ñ‹ùù µù ùdG AÕDÄù ùg òH ÀCG ‰»ùù ¸ù ùY GPEG ¿ùù µù ù d ..''•Äfƒ¡•dG''h ±™©J ƒ»Ça .''ŠÄùfƒ×G .ÀƒçEG ø Qƒ„µdG I—Fƒe ÛG ¢SĸÖG ÀCG .‡ùeG™ùµùH ƒùÁùJÄùb —b î»Y ƒÁǸY ‰MëbG ÀEGh ňMh !¹»©dƒH !ƒg—Î Õ ƒÁÇdEG G—Z OÄ©J òM ƒÁ¾µd …M™J ÀCG …j™ùù ¬ù ùdGh .´h˜dG —¡•¯j Õ ÅˆM ‡¸Ç¸b ŠƒÇ»c .ƒgñZh '' ¢•¯¾dG Ä»¡S'' ¿Y Gñ„©J .ƒùù¾ù „ù gP .‡dG—©dG ÛEG ¯¸e ¹jÄÐ ªe ÔÄY ƒÇ¡SBG ø .ƒÇ¡SBG ¿e …¸Î ™FG›ÖG Ô «ƒ„J ȈdG ¹HGĈdG …¸ZG •ˆ¾e ƒÁ¡ ©H ¿µd .‡»¡Uƒ©dG ™¦¾e ÃÄ¡žJ ‰JƒH ¼gQÄ¡Ÿa .''È£»¾dG •„£dG''`H Ô ¹ùHGÄùˆùdG ºƒù»ù©ùˆù¡SG I—ùÇùHR I—ùÇù¡•dG …Ð ƒùÁù¸ù‹ùùe Ô ƒÁù»ùµÐ ½—ù©ùH ±ë©ùJ ƒùÁùfCG ¿ùe ¼ùZ™ùdƒùH .è™ùùµù dG ™ùùÁù ¡ždG G˜ùùg Ô ƒù¾ùˆù„ùa .–ÄùÇù¡T ºƒùLQ Aƒù¡•f .I—ÇL ƒÁˆÇYÄfh ƒÇ¸Þ OGÄÙG Øg ŸY …¸£dG ÀG ÛG ñ¡žjh .›Ç»ˆdG ¿Y ‡»FGO Œ‘H ‡¸MQ Ô ƒÁfCÕ ¹LG ¿e ‰fëfÕG Ô ¹HGĈdG ÚƒY ¿Y IAG™²dG ÛG ¯¡ŸJ ƒ»ùY —ù©ùˆù„ùˆùd .¹HGĈdG —b ¿µdh .ƒe ³„W OG—YEG Ô “ƒŽ¾dG hCG ''‡¾„dG'' ™¡S ÀCG ŸY Àhñ‹µdG ³¯ˆj ¢ ©„dG ƒg鈩j .‡b—¡Ÿ¸d Ägh .OÄ¡SCÕG ¹¯¸¯dƒH Ô †ƒ¡žYCÕGh ¹HGĈdG È©FƒH ¿e Ägh Aƒj™cR ƒ¾dCƒ¡S ™¡S ÀCƒH ™bCƒa .¹HGĈdG «Ä¾H ƒ²ÇKh ƒWƒ„JQG ¤„J™j ÂÇdEG ºÄ¡UÄdG OG™ÙG ´h˜dG ÀCG ‡Ç„¸ZCÕG ¹ÁÎ .‡ù»ù¡Uƒù©ùdG ƒùùg—ùùj —Ò «Qƒùù¡ždG ¿ùùe ¿ùùcQ Ô ƒùùfƒùùµù e ˜ùù NCƒù ùJ …¡•µJh ¹¬ˆ¡žJ ÀCG ƒÁ©¡SÄH ȈdG Ègh .QGh›dG †ƒH ‡©eƒL ‡Žj™N ''‡¸Ç¡ a'' ‡¡•fBÕG ºÄ²J ‰YOGh Šƒjĸ×G ¹cCG ¿Y é¡ŸdG ª£ˆ¡•J Ú ºhCÕG ƒÁeÄj ƒùÁùH ‰¸ù¯ùˆùMG ƒùÁùˆù¸ùFƒùY ÀCG ÅùˆùM ½ÄùÇùdG ºGÄùùW ƒùùÁùùeƒùùÇùù¡U ¢•¯ùùf Ôh .ƒÁÇdEG …¡•¾j AÈ¡T •G—MEG ÛG ÀƒÇMCÕG ¿e ñ‹µdG Ô CƒÖCG PEG .OGÄÙG Øg ¹‹e AG™¡T …bGÄY ±™©j Õ É˜dG ØùÁùH QƒùŽùˆùdG ¿ùùe —ùùj—ùù©ù dG Cƒù Žù ¸ù jh CƒÖ ŒÇùùM ÂdG—„ˆ¡SGh Oƒˆ©ÙG ¼ÁWƒ¡žf ñǬJ ÛEG ‡jÕÄdG ‡ùÇùHÕ›ùdG ÈùÁùWh ‡ùÇùb™ùù¡ždG ŠƒùùjÄùù¸×G ªùùÇù „ù H ¿ùe ƒùcîùÁùˆù¡SG ícCÕG OGÄÙG ªùÇùHh .Qƒ„µdG I—Fƒe ºÄM ‡¡SQƒ»ÙG ‡j™FG›ÖG —Çdƒ²ˆdGh ŠGOƒ©dG ¿Y ƒ¾‹‘H Ô IQƒÙG ‡dAƒ¡•e —©Hh .¼ÁJîFƒY ±™W ¿e ¢UƒN ½ƒ»ˆgƒH Àƒ©Ž¡ždG AÕDÄg Ŧ‘jh .Šƒùb™ù£ùdG ¼ùÁùH ‰¦ùˆùcGh ŒÇM ·ƒ¾gh ƒ¾g I—LGĈe Šƒ€¯dG ¹c !ºƒ¯WCG Q—²H ƒÁÇa ð¯ˆdG Q—²Hh .‡j™K ƒÁ¸©L ƒÁJƒÇM Ô ½Ä¡U ½Äj ºhCG ÀCG .ƒÁeÄ¡U …„¡S Àƒc .''ˆ¯¡VCG ƒ»Y I™¡Tƒ„e ȾˆdCƒ¡Sh ³„£dG ‰bh˜J Ô OOëJ Õ ÈÁa …„¡•dG G˜Ádh ¿a •„£dG ÀG ƒ¾ˆK—Þ .ºƒÙG Äùg ¼ùÁù »ù g GIJdCGh ƒÁÇa Gh—gR IÄ¡•c ¼ÁˆÇ£YCG ÀEGh .ŠGQƒÁ„dGh ¹HGĈdG ¿e Iñ„c ‡¸Çµ¡žJ ƒgQh—H ¿ùùµùùJ Ú I—ùùj—ùùL ±ƒùù¾ùù¡UCG ÛG IñNCÕG ŠGÄùùù¾ùùù¡•dG Ô ÉQƒµdG ¹‹e É™FG›ÖG •„£dG Ô ‡¸»©ˆ¡•e Õh ‡ah™©e hCG ¿ùFƒùŽù©ùdG OG—ùYEƒùH ‡ùù¡UƒØG †ƒùù¡žYCÕG hCG É—ùù¾ùùÁùùdG ¹cCÕG ŸY ‡ÇZƒ£dG ‡j—Ǹ²ˆdG ¢ŸFƒ¡ŸØG ¿µd .¹FGhCÕG .iĸ×G AG™¡Th Å¡ e ‰bh Ô ÀÄj™FG›ÖG ƒÁ¡SQƒç Àƒc ȈdG IOƒ©dGh ¢SĸŽ¸d I™e ºhCÕ ¼Fƒ¡ŸdG ¹¯£¸d Àƒµe ¢ŸÇ¡Ÿ”J Èg ‡Žj™N ''ŸÇd'' ‡¡•fBÕG ºÄ²J ƒ¾gh ..¹¡Ÿ‘j Ú ƒ€Ç¡T Àƒch ƒÁ»a ŸY ªùe ‡ù¡UƒùN .½ÄÇdG ¶d˜d ¼g™c˜J ºGDÄ¡S ¿Y ¼ÁˆHÄLCG ›Çe ŒÇM ½ÄÇdG ¶dP ¹‹e Ô ƒgÄ¡TƒY ȈdG ‡¯j™£dG °bGÄÙG AƒÇMCG —MG Ô ´Ä¡•ˆJ ‰fƒc ȈdG ''‡Ç¾Z'' ȈdƒN ºÄ²J ƒÁ¡Sƒ¡•MEG —ˆ¡TG ƒÁeÄ¡U ¿e ½Äj ºhCG Ô ƒÁfCG .G—»Y hCG GÄÁ¡S ½G—bCÕG ¡Sh—J «Qƒ¡ždG ¥ë¡žj Õ •ƒùˆôGh ....´Ä¡•dG Ô ‡MƒˆÙG ȈdGh ƒ¾j—d ‡ah™©ÙG ñZ ¹HGĈdG ¿Y ÜGDÄ¡S ºîN ¿e ÃO—Ð ƒÌ ȯˆcG Õh .‡jÕÄdƒH ȈdG †ƒ¡žYCÕG ªÇ„d ƒ©¡SGh GQƒ¡žˆfG ·ƒ¾g ÀCG ±™ùù W ¿ùù e Gñ„ùù c Õƒùù „ù ùbEG ƒùù gQh—ùù ùH ±™ùù ù©ù ù J ŸY ƒgñKCƒJh ƒgQ—¡Ÿe ¹ÁL ¼ZQ ò¾WGÄÙG ‡jCG ’¾e ‡ÇfÄfƒùb †ƒùÇùZh ..ºƒ²j ƒ»c'' I—Yƒ²dG —cDÄj ɘdG Aƒ¾‹ˆ¡SÕG'' I—¾g ‰fƒch ½G—”ˆ¡SÕG Ô ƒÁˆ„ZQ ½—Y ÛG IQƒ¡TEÕG Ô OOëJ Ú PEG ¢ ©H ÀG Qƒ„ˆYƒH .¼Ád ‡„¡•¾dƒH G›Çà ½ÄÇdG † .Èùù¸ù Y —ùù¡Uƒùùb ™ùù€ù H .ˆÁµfh ³„£dG IOÄL ŸY ™KDÄj ƒe ‡a™©ÙG ÀEƒa G˜d .ñNCÕG Ô ¼¸¡•ˆ¡•J ¶©¸Î ‡L™Þ ‡²j™£H !ñNCÕG ¢•¸¯dG Àƒc Ädh ¼ÁÇ£©Jh GľÁˆeG ¿j˜dG AÕDÄg סž¾j ƒe ¹c Äg ºƒÙG «QGÄùù ù¡T Gh›ùù ùZ ¿ùù ùj˜ùù ùdG ?!ºÄùù ù¡•ˆùù ù dG ‡ùù ù a™ùù ù M ƒgG™J ‡ù©ùaƒùj ‡ùHƒù¡T ICG™ùeG ¿ùe ¼ùµùa ..12 ™gGÄX ‡```````Çfƒ¡ eQ .‡a™²dGh OÄ¡SCÕG ¹¯¸¯dƒH ‰fƒch .ºƒóG G˜ùÁùH ƒùÁùˆùa™ù©ùe ³ùÇù»ù©ùJ .ƒ¾c È¡VƒÙG ¹ˆÐ —©J Úh ‡Ç¡UÄ¡ŸØG ¶¸J ƒÁd —©j Ú ºhCÕG ½ÄÇdG ¿e ‡Ç„¸ZCG ÀG ¼ZQ ¹„b ¿e ƒÁǸY ‰fƒc ȈdG ‡„J™ÙG ¶¸J ·GP ŠƒH™¡ždG ¢SCƒc ¿Y ƒfÄK—M ..Úƒ©dG G˜g ¿Y Àƒ¡•»¸ˆH ‡ç—²dG ´Ä¡•dG Ô ƒÁ©¡Vh …LGÄdG ‡„¡Sƒ¾ÙG ‡Ç»µdG ‡a™©e'' Äg ´h˜dG hCG ''‡eƒbEÕG'' ‡¾j—ÙG Øg Ô Å»¡•j ƒe hCG ''³„£dG ¹µd ‡»FîÙG ¹HGĈdG ‡ÇYÄf ‡a™©e ¿Y î¡ a .G›ˆÇ„dG ¹ùùùHGÄùùùˆùùùdG Åùùù¸ùùùY écG ºƒùùù„ùùùùbEÕG ¹ùùùù©Î ..½ÄÇdG ºGÄW ½Ä¡ŸdG AƒYOGh ‡Ç¯N ¹cCÕG Ô ƒÁfCG .‡ùù»ù M™ùùdG ™ùù Áù ù¡T Ô ‡ùù ¡Uƒùù N .«ÄÖƒH ƒÁ¸cCƒˆd ƒÁd ‰Ç£YCG ȈdG ‡¡ Ç„dG ¶¸J ÀG ‡¡UƒN .ŠÕÄùcCƒÙG ÅùÁù¡TCG ƒùÁùa™ù¡T Åù¸ùY ƒùgOG—ùYEƒùH ů£¡Ÿe ů¡žˆ¡•Ì ‡„Ç„W ''Iñ»¡S'' ‡¡•fBÕG ºÄ²J ´ƒÇ¡•dG ȈdG ''‡Ç¸£dG'' ‡µ©c …„¡•H ƒÁd ½Ä¡U ºhCG ™c˜ˆJ ƒÁfCG .ÂeÄj ŠÄb ¶¸ç Õ ¿e Äg •ƒˆôƒa ¤ù¡Sh ›ù„؃ùH Èùù²ù ¸ù j ÀCG Åùù¸ù Y Dh™ùùŽù j Õ —ùùÇù cCG ‡¡UƒN .ƒ¡TƒH ¹¸¡•ˆJ ƒÁˆ¸©Lh ƒÁˆÇÁ¡T ‰‘ˆa ȈdGh ƒg—©J ƒÁJ—L ‰fƒc ¼Áˆ¸ˆd IîôG iĸ×G ¶¸J ƒÁÇa Š—Lh ȈdG ‡a™¬dG ÛG ³¸Y ɘdG ™µ¡•dG ¿e ·GP —©H ƒÁ»a ’¡•Òh ƒÁ¾e •îK .Šƒ¯¡UÄdG ‡Ç»µdG IOƒjR hCG i™NCG ¹HGÄJ ‡aƒ¡VEG ºîN ¿e ŠGñǬJ Š™¡ M î‹»a .''Ihî× ¿ùY ¹ùHGÄùˆùdG OG—ùYEG •Qh ɘùdG Aƒùj™ùc›ùd ‡ù„ù¡•¾ùdƒùHh .IOƒ©dG Øg ÂÇa IƒÇ×G ´Qƒ¯J ŠOƒc ƒÁfCG ºÄ²J ɘdG ½ÄÇdG ¶dP G—ÇL I—Ç¡•¸d ‡„ù¡•¾ùdƒùHh .ƒùùÁùùˆùùÁùùµùùfh OG—YEÕ ¹HGÄùˆùdG Ô ªùjÄù¾ùˆùdG ˜ùÇù„Ð Åù¸ùY ƒùgƒù¾ùÇù²ùˆù¡SG ‡¾ÇeCG ºÄ²J .ÛhCÕG ½ƒjCÕG Ô ‡¡UƒN .''’Ç‘¡ŸdG Äg ¢•µ©dG ‡MƒÇ¡•dG ¢Tƒ©ˆfG ¿µdh .AÄ¡VÄdG ‡Ç¸»Y ºÄ²ˆa .ÀÄWë¡žjh ÀÄdÄ¡•ˆe æÄǾ¡T ‡jOƒf :„ˆµJ Ô Àƒùùµù e ¿ùùe ƒùù»ù a .ÃÄeQ ¼ùÁùLƒùÇùˆùMG ½—ùY Åù¸ù Y º—ùùj ƒà !G—ùùÇù ©ù H ƒùùÁù H .¢SIJ£dG ¶¸J Gh™c˜J ÓƒØG ¶dPh Âd Qƒ£aEG ºhCG i—d ¹¯£¸d Å£©j ɘdG ¶¸Jh ÂÇa ª¡VÄj ɘdG ‡¡ ¯dG hCG …g˜dG ¿e «Ä¾¡ŸÙG ´Äa ƒÁ¸cCƒÇd ŠîFƒ©dG ¢ ©H Ô ¹¯£¸d ½—²J ȈdG ‡¡ Ç„dG îa .‡gQƒ¯dG ŠGQƒÇ¡•dGh QÄ¡Ÿ²dGh ³²¡ždG Àĵ¸ç òdƒˆôG ¿e —¡žM ¤¡Sh ¶fCG ƒ©£b ·Q—ˆ¡•J .ÉOGÄùù dG ɘdG ¿j™aƒ¡•ÙG ¹²f ‡£ô ÉPƒôG ´Ä¡•dGh GQƒù¡žˆùfG .''Qƒ„©dG'' Ô Ã™¡ ‘j ɘdG ŠÄfƒ×G ¢SG™H Õƒ‹e †™¡ jh .ƒÁǵù¸ùÁùˆù¡•e ‡ù‘ù¡U Åù¸ùY †ƒùÇùZ Äùg ƒùÁùdƒù‘ù¯ùˆù¡SGh I™ùgƒù¦ùdG Øùùg ¹ùù‹ù e IQƒùùŽù ˆù dG ™ùùj—ùùe —ùùcCG .ŠƒÇ»µ¸d ‡„¡•¾dƒH AÈ¡ždG ¢•¯fh ȯˆµJ ƒfƒÇMCGh .''È¡Sƒ¡SCG ƒÁ©¡ f ȈdG ŠƒÇ»µdƒH Õ .—¾ÁdGh ƒj›Çdƒeh ƒÇ¡•Çfh—fG ƒ»Ç¡S ?ˆ»¡U ½Äj ºhCG ™c˜ˆJ ¹g ‡¯`` ` ` ` `j™W °`` ` ` ` `bGÄeh ‡Ç¡•`` ` ` ` ` ` `¾e ŠGOƒ`` ` ` `Y ÀCƒ¡ždG G˜g Ôh .ÈFG—ˆHÕG AƒÙG ºÄNO ¿e ƒaÄNh ƒÁfCG ÕEG ½ƒ»‘ˆ¡SÕG ŸY ƒÁJ—dGh ¶¸J ÀG °Ç¡ Jh .È‘¡U ƒ»ÁdhCG ò¸eƒ©d ¹HGĈ¸d ñ‹µdG ™»MCÕG ¹¯¸¯dGh OÄ¡SCÕG ¹¯¸¯dƒc ‡‘¡ŸdƒH ™¡ e ¹HGĈdG OGÄÙG ´hP ñ¬ùùJ ƒùùÁùùfCG æƒùù‹ùùùdGh .ƒe ³„W Ô ƒÁeG—”ˆ¡SG …LGÄdG ¹HGĈ¸d ƒÁˆa™©e ½—Y ª¡ J ÀG ¹¡ ¯J ŒÇM .‡ùùHƒùùb™ùùdG ..‡j™¡ŸY hCG ‡j—Ǹ²J AGÄ¡S ´ƒ„WCÕG °¸ˆß «GÄùfCÕG ¹ùc ½—ù”ùˆù¡SGh ¹ùHGÄùˆùdƒùH ŠƒùaÄù¬ù¡ždG ¿ùe ƒùùfCG'' —j—L ¹c ±ƒ¡žˆcG ÛG —»YGh ¹H .Qƒ£aEÕG ½Ä¡ŸdG ½Äj Oƒch ƒÁˆÇÁ¡T ‰‘ˆa —b ‰fƒc ’£¡•dG ŸY ºÄ£jh ºÄ£j ƒgé¡U ‰¸©L ȈdG ŠƒYƒ¡•dG ¶¸Jh ·GP ¿e ƒg™j˜Ðh ƒÁJÄNEGh ƒÁeCG ¹N—J ÕÄd .‡ùùaƒùù¦ù ¾ù dG ·Qƒùù„ù eG É—ùùÇù ¡S .ƒÁ¸cCG ÈJDÄJ ňM ƒÁeG—”ˆ¡SG ‡„M'' ¹‹e Šƒjĸ×G ¹HGÄJ ŸY ƒ¡ŸÇ¡ŸN …¸£dG ÀĵÇa ..I›Çà ‡ŽÇˆ¾dG —cDÄJh .OGÄÙG Øùùg ¹ùù‹ù e ªùùÇù „ù d Gñ„ùùc ¸ÁL ¿e ¼Z™dƒH ƒÁFG™¡T ŸY ¹„²j ¤Ç¡•„dG ƒÁ„bGÄYh †ƒ¡žYCÕGh ¹HGĈdG Øg ¹‹e Q—¡ŸÙ Qƒ¡žˆfG …„¡S Ų„jh .''I™j™×G'' ³„W OG—YEÕ Å¸Y Aƒj™cR ™¡Ÿj G˜Ádh .³„W ñ¡žj PEG .i™NCÕG Èg .IQƒÙG Àƒùù ¡•MEGh ¶ÇùdEG GÄùùJCG .ƒfG ×jQCG ɘdG ´h˜dG ÛG ¹¡UCG ňM ÃOG—YEG ŸY ƒfOÄ©J ɘdG ÀĈj›dG òLƒW ³„W G™NDÄe ¿e îǸb ÂÇdEG ‰¯¡VCG ƒfG ¿µd .Âùd AG›ùL Õƒùe ¹ù¯ù£ùdG Åù£ù©ùj ÀG ƒùÁùùJ™ùù¡SCG Ô IOƒùù©ùùdƒùùa ºƒÙG ŸY ºÄ¡Ÿ×G Ô ‡„ZQ ½Ä¡ŸJ ‰‘„¡UCG ƒÁfCG °Ç¡ Jh .¼ùùÁù J—ùùLh ‰Çùùdh ƒùù»ù ¾ù ùjCG .¹HGĈ¸d ÀCÕ'' ÈH™¬ÙG ¹cCÕG „¡žj 惡•»¸ˆdG ¹cCÕG ÀƒH ºÄ²dG Àƒ¡•»¸J ÀCƒH G™c˜e Qƒ¡TCG ƒ»c .I™e ºhCÕ ò»Fƒ¡ŸdG ºƒ¯WCÕG ÀCƒ¡ždG G˜g Ôh .’Lƒ¾dG ³„£dG …d “ /Àƒ¾M ø ''‡„¸×G''h ''‡jh™µdG'' ƒ»Ç¡SÕ .Âùùˆù Áù L ¿ùùe .½ÄùÇùùdG —ùùgƒùù¡žJ ‰dGRÕ ‡ùù¯ùùj™ùùW °ùùbGÄùùe ¿¡S ºÄ¸M ¹„b I™e ºhCÕ ÀÄeÄ¡Ÿj ¿j˜dG Qƒ¬¡ŸdG ƒ¾dƒ¯WCG ..Àƒùùùù¡ eQ Ô ¢SCGQ'' ƒÁˆe—²e Ôh ‡j—Ǹ²ˆdG ´ƒ„WCÕG Ô ‡e—”ˆ¡•ÙG ''™»ùMCÕG ¹ù¯ù¸ù¯ùdG''h ''ÀÄù»ùµùdG'' ÛG ‡ùaƒù¡VEG .™»ôG •ƒL—dG OG—YEG Ô ‡ÇYľH ¤„J™J Õ ³„W ÉCG “ƒâ ‡dƒ¡•e ÀCƒH ºÄ²dG ‡e—”ˆ¡•ÙG ŠƒÇ»µdG ‡a™©Ì ¤„J™J ƒe Q—²H ¹HGĈdG ¹HGĈdG Ô ¢žZ ·ƒ¾g ÀCG ’Ç‘¡U'' ºÄ²jh .½ƒ»‘ˆ¡Sîd °Ç¡ jh .’ùdƒù¡ŸdG ¹ù»ù©ùdGh ňM ªj™¡•dG ’ùH™ù¸ùd ‡ù¡U™ùa •ùj™ùj™ùYÄùH •™ùH .ƒùÁùJîùcCG —¾Y ƒfƒÇMCG ƒÁj—d •—‘j ɘdG ¥îˆNÕGh .¼ùùÁù Çù dEG ‰fCG …g˜ùùJ Ú ÀEGh Åùùˆù Mh ÀÄùùq‘ù ¸ù j .Àƒù¡ eQ ™ùùÁù ¡T ¹»Y GPEGh ÉQƒŽˆdG ¹Ž¡•dG ¿»¡V ¶dP •GQOEG ™Á¡T I—Ù ¹ôG ³¸¬d ¢V™©ˆÇ¡S ¶dP ±îN ..

ª£²e ¹Ža .¶dP ¹LCG ¿eh .°¡žµ¾j .QÄ‘¡•dG ƒeCG I—ùù ¡žb ƒùù »ù ùÇù ù ¡SÕ .‡j˜¬ˆdG AÄ¡S §Ç²dGh ½Ä¡ŸdG ¿e .±G™¡SEÕG ·Äùù ù ¸ù ù ù¡•dGh .¼¡•ÖG ‡MGQh ícCG OÄ©Çd ƒÁdîN ¼Žˆ¡•j ™Á¡T I—Ù .''OGR™ù¡žJ'' ¹ù‹ùe ŠƒùjÄùù¸×Gh ‡ùùÇù ¸ù ²ù e ŠG™ùù ¡•µùù e ¿ùù Y IQƒùù „ù ùY IÄùù Áù ù²ù ùdGh .ÀRÄdG Ô —j—¡ždG ¢Vƒ¯”fÕG ÉCG .êL .Oéj ňM ·ëjh ™ùµù¡•dGh ŠQhhƒùÇùdG ªùe ¢ Çù„ùdG ¤ù¸ù”ùj Ô …µù¡•jh .Àƒùù ¡ eQ Èùgh .¢Ÿ”¡ždG ‡ehƒ²e ¹²J ™»©dG IOƒjR ªe ¿µd …Žj °©¡ dG ¿e ò©e iĈ¡•e —¾Y ÂfCG ÛEG Aƒ„WCÕG .уa ȾH ÀÄd ñ¡ ‘ˆdG …dGÄb Ô kGQÄa †G™¡ždG …µ¡•j .½h™¯e ¢•fh—²H ƒÁd ¸DŽˆˆdG ‡aƒ¡VEG QÄa ‡£¸¡•dG ½—²J .†G™¡ždGh ½ƒ©£dG ƒÁˆe—²e Ôh ‡ù»ùµ×G ¿ùeh .AƒfEG Ô hPh †G™¡ždƒc ’„¡Ÿj ňM Qƒ¾dG ŸY ª¡VÄjh .´—¡ŸdG q ³£q¾dG ¿jR :¼µˆ»µMh 4405: O—©dG .Ƀ¡ždGh I™ùù ùÁù ù ¡S ŠG›ùù ùÇà ¼ùù ùgCG ¿ùù ùeh Åùù¸ù Y ºƒùù L™ùù dG ºƒùù „ù ùbEG .“ƒ¯ˆdG ñ¡ŸY ¿e †Äc 4/3 Ô ™ùgƒùX Äùùg ƒùù»ù c ªùù q£ùù²ù oJh •ƒùùL—ùùdG Qh—ùù¡U ..QƒÇN ’FG™¡T .òLƒùù ¾ù ù¯ù ù dG .Àƒ¡ eQ ™Á¡T ºîN .™Á¡ž¸d ‡©HQCÕG ªÇHƒ¡SCÕG ÈùcîùÁù ˆù ¡SÕG ¤ùùÇù £ù ”ù ˆù dG G˜ùùg ÀEG ÉQƒNOEG ·Ä¸¡S ¿jĵJ ŸY —Yƒ¡•Ç¡S ‡ùùÇù HëdG QƒùùWEG Ô ÀÄùùµù j ..™ùµù¯ùdG ¤ù¡ž¾ùjh .‡jOƒ¡ŸˆbÕG ·Ä¸¡•dG —Ç¡T™J ŸY ¹»©dGh .Aƒe †Äc ªHQ Ô ™µ¡•dG †h˜j q .‡¾e›e ¢VG™eCƒH òHƒ¡Ÿ»¸d ‡„¡•¾dƒH G˜ch .¹N .‰j—H ¸dG ¼¡SƒH ‡dƒbÄ„dG i˜g ÉGq›dƒH CG—„J ÜCG Aƒ»¡SCÕG †ƒ‘¡UCG .Àƒ¡•fEîd ÈMh™dG …fƒÖG ‡jIJˆd ¢V™oa QÄeCƒH ¢•¯¾dG ºƒ¬¡TEG …¸£ˆj ƒe G˜gh .ÉOƒ¡ŸˆbÕG —Ç¡TëdG iĈ¡•e ..“h™ùùdGh …¸ùù²ùùdG ‡jľ¡S IRƒLEG ÂFƒ£YEƒH .ƒÇeÄj ‡Yƒ¡S 16 ÛEG ½h—J ‡¸jÄW ½Ä¡U ½ƒjCGh ‡ÇdƒY ÀRGÄùJ ½—ùY …„ù¡•j —ùb ±ƒùù¯ù L •h—ùùM ™ùù£ù N ·ƒùù¾ù g ’¡Ÿ¾j .‡ùj™ù¡ž„ùdG ‡ùH™ùŽùˆùdƒùHh AGéNh ‡ù¯ù¡Sîù¯ùdG ƒùÁùÇù¸ùY ªùp»ùŽù r jo ÈùˆùdG ÀEƒùa .‡ÇM™e ƒWƒ£H ¹ÇeG™c ¼`` j™c :‡²j™£dG .‡‘¡U ™ùù ¡SCÕG ¿ùù e Âùù „ù ù¸ù ù£ù ùf ƒùù e ¹ùù ùbCG ÀEGh Úƒ©dG ºÄM Àƒ¡ eQ ™ùùÁù ¡T Ô ŠîùùFƒùù©ù dGh ™ùù¡SCÕG ½Äùù²ù ùJ ¤¡SĈe RhƒŽˆj ܃e ´ƒ¯fEƒH Àƒ¡ eQ .''‡„µdG ¼ùgQƒù£ùaEG ÀÄù»ùFƒù¡ŸdG ’ùˆù ˆù ¯ù j ÀCG ÀÄdhƒ¾ˆj ƒg—©Hh .‡j—²¾dG ‡©£²dG Àƒµe °¡žˆµj Àĵˆj ƒe ƒ„dƒ¬a .‡¡UƒØG ¶ˆ²j™£H ‡bĸ¡•eh .Àƒùù ù„ù ù dCÕG ¿ùù ùe ±ƒù¡ ùoj .†ÄZ™ÙG ºƒ¾J .¹ù¡•©ùdG ƒùÁùÇùdEG ‡ùù ehƒùù ²ù ùeh ñ‹ùù c òJh™ùù H Åùù ù¸ù ù Y .½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄÙG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ò¾KEÕG ò¾¡•ÙG ¢Uƒ”¡TCÕG ‡ÇÙƒ©dG ‡‘¡ŸdG ‡»¦¾e °q¾¡ŸJ 65òH ÀĬdƒ„dG :Šƒ€a •îK ÛEG ‡¾¡S 65™»Y ¿e AG—ˆHG ™»©dG ¿e ÀĬdƒ„dGh .‡ÇeÄÇdG Šƒ„LÄdG O—Y ª¡Vh CG—„Ì Àƒ¡ eQ Ô ¹»©f Õ ƒ»c ŒÇ‘H .‡¾¡S 84h 75òH ÀĬdƒ„dG ..…Ǹ×Gh ™»ˆdƒH ´ƒ„WCÕG ÈbƒH ¼K .‡ÇfBG™b ŠƒjBGh ŒjOƒMCÕ †™¡ jh .‰jR .‡eƒY ÈYƒ»ˆLÕG ¼ùŽùM ÀÄùµùj ¼ùc :‡ùa™ù©ùe ¼ùÁÙG ¿ùùe ?‡ÇfG›ÇÙG Šƒùùjë¡žÙG ’ùùFG™ùù¡T ¼ùù¡•²ùùJ °ùùÇù ùch ?‡ÇcîÁˆ¡SÕG ‡ùùÇù fG›ùùÇù e I™ùù¡SCÕG ªùù ¡ J ÀCG ¼ùù gCÕGh ™ùjÄù£ùJ Åù¸ùY ƒùg—ùYƒù¡•J ‡ùùÇù £ù Çù £ù ”ù J .ñ‹µH i™NCÕG ™Á¡TCÕG Ô ´ƒ¯fEÕG ƒäEG 虵dG ™Á¡ždG G˜g ÀCG ů”j Õh ..''½Äùù ²ù ù ¸×G Šƒùù ùMQ''h .É™ù¡SCÕG ·îùÁùˆù¡Sîùd ‡ùÇùfG›ùÇùe Ô ¢SCƒH Õh .''È„¾dG ªeƒL'' .13 Àƒ¡ eQ Ô I™¡SCÕG ´ƒ¯fEG ‡ÇfG›Çe ·îÁˆ¡SEÕG —Ç¡T™J ¹LCG ¿e ¤Ç£”ˆdG Aƒ¡•ÙG ´ƒ„WCG ‡¸µ¡žÙG ‡£¸¡•dG :™jOƒ²ÙG ¿e ¿µàh ™¡ NCÕG ¹¡Ÿ„dG ¿e Šƒ²¸M .ƒÁ©Ç£²J ¼ˆj ŠGh™¡ ØG ¹¡•Z —©H .“h™ùùdG ¢ž©ùù¾ù j ƒùùÁù ¾ù e ‡Ç‘¡ŸdG I—FƒÙG ¹¡UÄÙƒH Qƒ£aEÕG ÀîYEÕ AG™¡ ØG ‡jG™dGh ªa—ÙG : ™jOƒ²ÙG ÀÄù»ùÇù¸ù dG ñ¡ŸY ¤ùù¸ù ”ù f .ƒeƒjCG ½h—J IOƒˆ©e ñZ ‡ÇdƒY IQG™M Äg §Ç²dG .Àƒ¡ eQ ¿e ×¾Y —j›j —b ¿¡•ÙG ¢Ÿ”¡ž¸d ‡„¡•¾dƒH ½Ä¡ŸdG ÀEƒa QG™ùµù Jh ‡ùù¾ù e›ÙG ¢VG™ùùeCÕG IQÄùù£ù Nh ±ƒùù¯ÖG I—ùùM ½Ä¡ŸdG ½—©H ’¡Ÿ¾J .ÈùùcîùùÁù ˆù ¡SÕG .½Ä¡Ÿ¸d ´G™©dƒH ¹¡UÄÙG ¹gCG ¹„²ˆ¡•j ŠƒùjG™ùdG ³ùÇù¸ù©ùˆùH è™ùµù dG ™ùùÁù ¡ždG ‡ùù¸ù ùeƒ×G Šƒùù ˆù ùaîùù dGh ½îùù YCÕGh ¿j›J ƒ»c .è—ù²ùˆùdG AƒùYh Ô .‡j—©ÙG ¢VG™eCÕG hCG ‡Çc™M ‡gƒY ¿e ÀÄfƒ©j ¿j˜dG ò¾¡•ÙG ¢Uƒ”¡TCîd ¿j˜dG .‡Ç¸²Y ¿e ÀÄfƒ©j ¿j˜dG G˜ch .‡£¾×ƒH ™¡ ‘j ´™ùùe'' ¹ùù‹ù e ´™ÙG ¿ùùe IO—ùù©ù ˆù ùe ³„W''h ''¤Ç„f™²dG ´™e''h ''‡Çfƒ„dG ¹¡UÄÙG Ô IOƒ©dG È¡ ˆ²Jh.ƒÇ¡•cQÄfCÕG .‡¡Ÿ¸¡ŸdG í”ùˆùJ .G˜dh .’¸e - ÀĻǸdG ‡¡Ÿ¸¡ŸH •ƒLO Qh—¡U ÕCG :™ùÁù¡ždG G˜ùùg Ô ½ÄùùÇù dG ŠîùùFƒùù©ù dGh Èùù YÄùù „ù ù¡SCÕG ´ƒùù ¯ù ùfEÕG ¼ùù Žù ùM ñ¬ùù ˆù ù j ñJGÄùa —ùj›ùJ Õ ŒÇù‘ù H .‰jÄf ™»²dG ȸN .Qƒ£aEÕG ºÄ¸M —¾Y ªa—ÙG IQƒù¾ù e ´Äùùa AG™ùù¡ N ‡ùùjGQ ³ùù¸ù ©ù J IQƒ¾e ºÄWCG Ègh .‡¾¡S 74h .±G™ùù ¡SEÕG Iíc Ô ¹ùù ‹ù ù»ù ùˆù ùJ Àƒùù ù¡ eQ ÉODÄJ ȈdG ½ƒ©£dG Šƒjë¡že Ô ‡¡UƒN ™ùù ùÁù ù ¡ždG G˜ùù ùg Ô ‡ùù ùcédG «ƒùù ùÇù ù ù¡V ÛEG ±G—gCG ³Ç²Ð Ô ´ƒ¯NEÕGh .™ùc˜ùˆùùdGh ™ùùc˜ùùdG Åùù¸ùùY ò©ùùjh ..™¡ NCÕG ÀĻǸdG ñ¡ŸY ¿e †Äc 1ªù¡VÄùJ .''´G™ù¯ù dG'' …©ùù¸ù d Èùùgƒùù²ÙG —»ˆ©J ..è—²ˆdG ‡`` ` „ÇW ‡`` `ÇÁ¡T :™jOƒ²ÙG ™µ¡S ½ƒ©W ³Yîe 8 Šƒ¡ ÇH 3 ŠQhhƒj †Äc °¡Ÿf ƒÇ¸Çfƒa Ƀ¡T ‡²©¸e1 ¹Fƒ¡S …ǸM ¿e ªH™dG ¿e ¹bCGh †Äc1 ™µ¡S ½ƒ©W ‡²©¸e 2 Àľ¡•ÙG ¢Uƒ”¡TCÕGh ½Ä¡ŸdG Èùgh .‡¾j—ÙG Ô IQÄÁ¡že ‡„©d IAG™²ùdGh ›ùÇùcëdGh ‡ù¡SG™ù¯ùdG Åù¸ùY ªù¡VÄùJ ŒÇùùM .¼¡•ÖG Šƒ„¸£ˆe ¿e ¹Ç¸²ˆdGh “h™dG .OÄ¡SCG ÀĈjR .—¸ÖGh ÀCG ÛEG ™NBÕ ‰bh ¿e µj™Ð ªe ȸ¬j Qƒ¾dG .Úƒù©ù dG Ô ‡ùùÇù Mh™ùùdG Šƒùù¡Vƒùùj™ùùdG ºîbEÕGh †G™¡ždGh ½ƒ©£dG ¿Y «ƒ¾ˆeÕG .‡Ç‘¡ŸdG ‡dƒ×G ŸY ‡Ç„¸¡S QƒKBG ƒÁd Àĵj ÀCG ¿µ»ÙG IQG™M ŠGëa 虵dG ™Á¡ždG ±Oƒ¡Ÿj ‡¾¡•dG Øg ÀCÕh ÀEƒa .‡¾¡•dG Øg .™WƒõG ¿e ĸ”j ¹Á¡S .‡Ç¾jÄ»ˆdG OGÄÙG ¿e Šƒjë¡žÙG ÀCG Äùù ùg ¹ùù ù¡ aCÕGh ¹ùù ù»ù ù cCÕG ÀCG ªùù ùe ‡ÇcîÁˆ¡SÕG ‡ÇfG›ÇÙG Ô ñaÄJ ¹¡Ÿ‘j ¢Vƒ¯”fG …„¡•H .OÕhCÕG ‡ùùcQƒùù¡že ¹„b ‡ÇcîÁˆ¡SÕG Šƒjë¡žÙG ŸY ³¯¾j Åùù¸ù Y ¶dP ÀƒùùYRÄùùjh ™ùùÁù ¡ždG CG—ùù „ù ùj ÀCG .ƒ¡ž¾dG ¿e Àƒˆ²©¸e ªùe ½q—ù²ùJh ‡ù¡Ÿ¸ù¡ŸdG ƒùÁù Çù ¸ù Y …µùù¡•J .¼ÁJGQ—bh ¿ùù j˜ùù dG ò¾ùù ¡•ÙG i—ùù d ½Äùù ¡ŸdG ÀCG AGéØG ºÄùù ²ù ùjh ..†™¬ÙG ºÄ¸‘H ƒfG˜jEG ‡¾j—ÙG Ô Ã˜g Ô Qƒ£aEÕG I—Fƒe ›Ç»ˆJh ''¢S—©dG'' ³„£H ‡ÇbG™©dG ‡¾j—ÙG .ˆLhR ªe •h›dG ¢•¸Žj ƒùe ¼ùŽùM ÀhQ™ùù²ù Çù a .¢•ÇfGįdƒH «QGÄ¡ždG ¹c ƒ»c .‡²ÇbO 35-30 I—Ù À™¯dG æGhCG Ô …¸²j ¼K ‡Lî‹dG Ô ¹N—j .OIJ¾©dG qºOh .½Ä¾dG ‡¸b ÛEG ‡aƒ¡VEG ..ƒg™Yƒ¡žeh ¢•¯¾dƒH ªùùe ½ÄùùÇù ùdG ƒùù ¾Ùƒùù Y Ô ‡ùù ¸ù ùµù ù¡žÙGh .ÉOƒ©dG .¼Wƒ»£dG ¿e Šƒ‹¸‹e :‡²j™£dG ..‡ùjOƒùY ‡ùù²ù j™ùù£ù H ™ùù¡ ‘ùùj ɘùùdG ɘdG ''¹ZédG'' ³„W ÛEG ‡aƒ¡VEG «GÄfCG …fƒL ÛEG .†ƒ„¡SCÕG ØÁdh .ÂùùLÄùùdG ’ùùeîùùe Ô †Ä¸²e ÀƒŽ¾a ¹NGO ‡j—²f ‡©£b ¿ùe ‡ùYÄù»Ý ƒùÁùH ‡ùÇù¾ù Çù ¡U Åùù¸ù Y ÀCG …Yîùù dG Åùù ¸ù ùYh .†h˜j †ƒ‘¡•dGh .''¢S—©dG''³„W ½ÄÇdG ºCƒa ŸYh.¢ ©ùH ªùe …Çù¸×Gh ƒùÇù ¸ù Çù fƒùù¯ù dGh .ˆ‘¡U ŸY ƒXƒ¯M ½Ä¡Ÿj ÕCG ¿¡•ÙG ¢Ÿ”¡ždG ŸY ™Á¡T ÀCG ÛEG Àƒµ¡•dGh ‡‘¡ŸdG IQGRÄd ‡j™¡žf ñ¡žJh .Èùù¸ù „ù ²ù ùˆù ù¡•e ¿e —×G ÛEG ¶dP ÉODÄÇ¡Sh .I—j—¡T ™M ŠGëa ±Oƒ¡Ÿj .IQÄùù¡ŸdG :ñ¡ ‘ˆdG ‡²j™W .‡¾e›ÙG ¢VG™eCÕG †ƒ‘¡UCÕ ·îùÁùˆù¡SG ªùe ªù¡VÄùdG G˜ùg ªùe ½ÄùÇùdG ¥ƒù¡žf °ùÇùÇùµùˆùH .±ƒ¯ÖG ÛEG ÉODÄJ ȈdG ¢ž£©dG ‡ùÇùf—ù„ù dG ¼ùùÁù JGOÄùùÁÝ ¢Vƒùù¯ù ”ù fG ªùùe ¶dP ¿ùùeG›ùùˆù jh .’¸ÙGh ¹ØGh ‰j›dGh êÖGh .‡¾¡S 85 ¿e ícCG ¼ùÁùJƒù„ù¸ùW Ô ƒù¡Vƒù¯ù”ùfG ÀÄù¾ù¡•ÙG ¢žÇù©ùj ƒùe IOƒùYh ÛEG ÉODÄJ ȈdG ‡ÇÁ¡ždG ¢Vƒ¯”fG Ô ™Á¦J ..‰Ç¸¡U È„¾dG ŸYh.™µ¡•dG †G™¡žH ‡¯¸¬ÙG …dGIJdG ¹NGO ÈFƒe ½ƒ»M Ô …dGIJdG ª¡VÄJ .³ùùÇù »ù Y AƒùùYh Ô Å¸Y ©¡ fh “ƒ¯ˆdG ñ¡ŸYh ƒ¡ž¾dG ªe ™¡ NCÕG ½ƒù¦ù©ùdG ¿ùe ‡ùÇùdƒØG •ƒùùL—ùùdG ¿ùùe ªùù£ù b 4 .¢•a™c ’FG™¡T ÀĈj›dG °Ç¡ fh AƒYh Ô Qƒ¡ ØG ª¡ f .‡jhOCÕG ¿e —j—©dG ÀÄdhƒ¾ˆj .QÄ‘¡•dGh Qƒ£aEÕG òH AƒÙG ¿e ‡Çaƒc ŠƒÇ»c .‡ùù ù ¡Uƒùù ù N ÉOƒùù ù ¡Ÿˆùù ù ùbÕG .ŠÕO ‡ÇdG—dG Aƒ¡•¾dG ŠÕÕ È¸Nh .‡j—¡•ÖG ‡¸b ªe .‡¾e›e ¢VG™eCG ¿e ÀÄfƒ©jÕ ñ¡žj ¶d˜dh .·Qƒ„ÙG “î¡UEG ¿e 虵dG ™Á¡ždG G˜g ½ƒÇ¡U ¢•¯ù¾ùdG Šƒùˆù¡T ªù»ùùLh .ícCG —ǯe •eƒfédG ˜Ç¯¾Jh Äù»ù¡•jh ..™ùq£ù²ùJ ÈùˆùdG ‡ùù¡SÄùùeƒÖG ÉĈР‡¸ùcCG Èùgh.¢•N .—ùÇù¯ùe ™ùeCÕG Ô ñµù¯ù ˆù dG O™ùùŽù »ù a .

''æƒÇ©d ‡¸Á¡T'' QG™Z ŸY ‡ŽFG™dG æƒZCÕG Øg Ô ¶eÄ»g ȸ¡S'' .虵dG È„¾dG ŸY ƒÁdîN .''Èùù ù „ù ù ù¾ù ù ùdG •GëdG ¿e ‡bƒH ƒ¡ jCG iOCGh .•eƒfédG ŠQ—¡ŸJ «ƒ²jÕG ‡„¸Y ‡Ç¾²J ŸY ‡b™¯dG Š—»ˆYG .''½™×G GÄùù ù¾ù ù jR'' .僬ˆ¡•eh ‡¾Ç£¾¡•²H ‡ùjOÄù©ù¡•dƒùH Q—ù¡ŸÇù¡S Àƒù¾ù ¯ù ¸ù d ½Äùù„ù dCG ™ùùNBG ‡ùù ¸ù ùÇù ù„ù ùMÄùù H É™ùù FG›ÖG —ùù ¡ž¾ÙG ‡ùù cQƒùù ù¡žÌ ºhO ŸY ƒ„j™b «RÄÇ¡S òjOÄ©¡S ¿j—¡ž¾eh ¢SGQÄùH —ùù¡ž¾ÙG ªÙ I™ùùÁù ¡•dG Øùùg ºîùùN Èù„ù¾ùdG ºƒù¡Ÿ”ùH ‡ù¡UƒØG Âù‘ùFG—ùùe iOCG ɘùùdG ¹ùX'' ƒùÁù¾ùe —ùÇù¡TƒùfCG I—ùY iOCG ƒù»ù c .È„©¡ždG òH ª»L È»¡UƒY Aƒ¡ a Ô QÄ¡ ׃H ³¸M .ȯ¸¡ždG ÈM™¡•ÙG ’c™dG ŸY ¿e ¿jhƒ¾©dG ±ƒ¡žˆcÕ ƒ¡ jCG ‡¡U™a Ègh ‡jÕÄdƒH ‡Çfƒ¡ e™dG 虵dG —„Y .''܃¬dG °Ç£¡S ƒj''h ''ÈHQ ƒj ÀCG ÛG —¡ž¾ÙG Qƒ¡TCG ''Aƒ¡•ÙG''`d ‹j—M Ô ƒ»¸Y .¢Sƒ„©¸H “™¡•e ‡b™¯c ‡jÕÄdG ŠG™Á¡•dG AƒÇMEÕ ‡ÇM™¡•e ¢Vh™Y I—Y ½—²ˆ¡S ´™¯dG Øg ¹c °¸¡ždG “™¡•eh hRh É›ÇJ .''ÈeCÕ Èeî¡S''h ¸dG ¸dG'' .''È„Mh ƒfCG'' QÄ¡ ×G ÄYƒ¡Th ‡jOƒf ¿e ¹c ªˆeCG ƒ»c Gñ„c ƒHhƒÎ ‰bÕ ÈˆdG ¿j—dGÄdG ƒj ''‡©FG™H ˆ¸¡Uh Ô ÄYƒ¡T ½—bh .Úƒ©dG ƒÇdƒ£jEƒH ŠG™e 4h 2008 ‡¾¡S ‡bQƒ¡ždƒHh .¿j™¡Vƒ×G Qƒ¦fCG ¹L ‰„£²ˆ¡SG ȈdG †ƒ¡T ¹£H ºÄM ¢V™©dG ‡¡Ÿb QÄ‘»ˆJh —LÄa .•Ç¸ØG ƒùù »ù ùFGO …dƒùù £ù ùJ ‡ùù Çù ùH™ùù ©ù ùdG ºh—ùù dG Øùù ùg ÀCG .''É™jÄW .I™Á¡S ¹c Ô ¢V™Y º—©Ì ¼ùù ùZ™ùù ùe'' ÀGÄùù ù¾ù ù ùY ‰Ð —ÖG †ƒ¡ždG ºhƒ‘jh ''¹£H Õ ·ÄNCG ''¼¡•»¡S'' ˆHÄ„‘Ì ³¸©J ɘdG —ŽÇa ƒ©e ò¸„×G ŸY …©¸dG ÀG—¾¡•dGh ‡b™£ÙG òH ¡•¯f ÀGĈj Ú —dGÄdG ÀCGh ƒ¡UÄ¡ŸN ȈdG ‡Çdƒ„dG —Çdƒ²ˆdƒH ÂYƒ¾bG Ô .AGOCÕG Ô ¤²a ƒÁ¸»Yh òaëÞ ¿j—¡ž¾e 6 ‡b™¯dG ¼¡ J Šƒ»¸c ¹j—©ˆH ½Ä²J PEG .É™¯©L OG™e Àƒ¾¯dG QG™Z ŸY ŠG™Á¡•dG †™£¸d ''ò¡•Mh ‡jƒe'' ‡b™¯c ´™a I—Y ƒÁ£¡ž¾J ‡j—j—×G I™µdG ÀG—ÇÌ ‡Ç¾a ŠG™Á¡S ‡Ç¸Þ ´™a ¿Y ¶Çgƒf Ühƒ¡T ¿j—dG ™¡Ÿf .¢ŸdƒN È»¡UƒY ¢S™Y ‡ù¸ùÇù¡ a ‡ùeÄùùM™ÙG æƒùùZCG ¿ùùe ƒùù©ù FGQ ƒùùÇù ¾ù a ƒfCG''h ''È„¸b ªeCG ŠƒµHG ȾÇY'' ƒÁ¾e ‡j™jR—dG ÈHGh™b È»¡TƒÁdG ½ÄM™ÙG ‡Ç¾ZCGh .‡ù¾ùÇù£ù¾ù¡•b .—ùùj›ÙG è—ùù²ù ˆù d Àƒ¡ eQ ™Á¡T ‡¸ÇW ‡¾j—»¸d ÉÄÁÖG “™¡•ÙG .ƒ»gñZh ÀOQCÕGh ŠGQƒeÕG ƒÁ¾e ‡ÇH™©dG Oƒ¡žfÕG ŠƒfƒL™ÁÙ ¼Çµ‘ˆdG ÀƒÖ Ô ·Qƒ¡T .''™FG›ÖƒH ‡b™a ªe —¡ž¾ÙG ¹eƒ©ˆj .''†Ä¸²dG Ô i™cP''h ''†ƒ„¡ždGh ‡dÄ£„dG QhO Å¡ e ƒ»Ça ƒ¡ jCG Àƒ¾¯dG iOCG ¿ùj—ùdG ›ù©ùd —ùÇù©ùdÄùH ¿ùH ‡ù»ù‘ù¸ùe Ô (ÂùJÄùù¡ŸH) I—Ç»M èQh Àƒ‘j™dG i—f ‡cQƒ¡žÌ ÈHÄÁÇe «ƒù£ù²ùH Qƒù¡žˆù¡•e …¡Ÿ¾ùe ƒùÇùdƒùM ¹ù¬ù ¡žj ƒùù»ù c .•ùj™ùùj™ùùYÄùùH •™ùùH .‡„¡Sƒ¾ÙƒH ƒjÄb ƒWƒ„JQG ¤„J™j ³¸‘ˆd .''ƒ¾Ç„f ŸY Gĸ¡U'' ƒÁ¾e ȯjƒ£¡•dG .½Äe›ÙG ºh—ùdG —ùj—ù©ùH Šîù¯ùM I—ùY Àƒù¾ù¯ùdG ƒùùÇù MG ƒ»c .ícCG ÉÄb ¢•¯¾H ‡¸¡UGÄÙG ŸY ‡jOƒf ‰Çù„ùd Iƒùˆù¯ù dG «GOh Šƒùù¦× QÄùùÁù »ÖG ¢TƒùùY ''ƒHƒH ƒj ¶JƒYOÄe æGQ ''‡Ç¾ZCG ºîN ¿e ƒÁÇHCG ¿ùù ùe IQƒ×G ŠGOh™ùù ùZ›ùù ùdG ‰¸ùù ùˆù ù ù¡SG Èùù ù ˆù ù ùdG ‡ùÁùµù f I™ùùÁù ¡•dG ò£ùùYCG ÈùùFîùùdG ŠG™ùù¡Vƒ×G °¸¡ždG ‡ÇM™¡•eh ‡Ç¾a ¢Vh™Y ‡Çaƒ²‹dGh ‡Ç¾¯dG ‡£¡žfCÕG °¸ˆß ¼¡ j ƒj™K ƒÝƒf™H °¸¡ždƒH ‡aƒ²‹dG ‡j™j—e Š™£¡S ''°¸¡ždG ºƒ£HCG'' ‡b™¯c ‡Ç¸Þ ´™a I—Y ƒÁÇÇÐ ‡Ç¾a ŠG™Á¡S ¿e ¼¦©ÙG ™Á¡ždG G˜g ‡¸ÇW ''‡Ç»¡TƒÁdG'' ‡b™¯H I™¡VƒM Àĵˆ¡S ȈdG ‡Ç„©¡ždG ‡Ç¾ZCÕG …fƒL ÛG ''¹Ç¡UCÕG ¿¯dG'' ‡b™a ƒgQh—H ÈÇ‘ˆ¡S ‡ah™©e ‡Ç¾a Aƒ»¡SCG …fƒL ÛG ''¢Thƒ¡T'' ‡b™ah ''‡jQƒ¬e ºƒ»L'' ‡b™a ˆÁL ¿e ¿¯dGh ‡aƒ²‹¸d É—¸„dG ¢•¸óG ¼¦¾jh .‡©¾¡ŸdGh ÉRÄ×G .¹ŽÇLh ‡ùdhDÄù¡•e ªùe ''Aƒù¡•ÙG'' ‰²ùˆùdG ‡ù„ù ¡Sƒùù¾ÙƒùùH ½îYÕGh ‡aƒ²‹¸d ȾWÄdG ÀGÄj—dƒH ‡ÝédG ºGÄW ¹¡UGĈJ Oƒ¡žfÕG ܃Çd ÀCG Š—cCG ȈdG …¸W ‡Ç„¸ˆd ÈJCƒJh îÇd 10`dG ¿e AG—ˆHG Àƒ¡ eQ .’j—ÙƒH ¼ˆˆNGh ‡Ç„©¡ždG ‡Ç¾ZCÕG Aƒ¡ a Ô ¿Y ''Aƒ¡•ÙG''`d ‡»¸c Ô ‡jOƒf Š—cCG —bh Øùg Ô ƒùgQÄùÁù»ùL Aƒù²ù ¸ù H ƒùùÁù JOƒùù©ù ¡S i—ùùe I™ùÁù¡•dG ƒùÁùfCG ‡ùù¡UƒùùN ‡ùùÇù fƒùù¡ e™ùùdG I™ùùÁù ¡•dG 2011 Àƒù¡ eQ Ô ƒùÁùÇùÇù‘ùˆù¡S ÈùˆùdG I—ùÇù MÄùùdG ‡¡S—²ÙG È¡VGQCîd I™¡Tƒ„e …g˜ˆ¡S ƒÁfÄc .™¬¡UCÕG ƒÁ¾HGh ƒÁLhR ‡²aQ I™»©dG AGOCÕ QÄùµùj—ùH ‰¾ùj›ùJ QƒùùbÄÙG ‡ùùYƒùùb ÀCG ™ùùc˜ùùj ¢•ÇùùfGÄùù¯ù ùdGh ±Qƒùù N›ùù dƒùù H AÈùù ¸ù ùe æƒùù ¡ eQ ‡jG—H IIJH Gh™¡ M ¿j˜dG ƒÁaÄÇ¡V ºƒ„²ˆ¡SÕ IO™¯dG ‡b™a ƒÁˆ£¡žf ȈdG ÛhCÕG I™Á¡•dG ¿e ÀGÄùj—ùdG ¼ùÇù¦ù¾ù J ¿ùùe ŠG™ùùÁù ¡•dGh ‡ùùjQƒùù¡ž„ùùdG .—Çdƒ²ˆdGh ŠGOƒ©dG ¹X Ô éch —dh —ùù²ù Y ºÄùù„ù b Åùù¸ù Y GéÝh G™ùù¡UƒÞ Âùù¡•¯ùùf ¿Y ÃQh—H ɘdG ×dGh ¿Y ÂKQh ÈYƒ»ˆLG .Àƒ¡ eQ ½ƒjCG ‡¸ÇW ‡Ç¾¯dG Aƒ»¡SCÕG G˜ch ´™¯dG Øg OÄLh ªe °¸¡ždƒH ‡Ç¾¯dG ‡c™×G ºîN ¿e “™¡•ÙG ªe —YÄe ŸY QÄÁ»ÖG ÀĵǡS ¹H .ů£¡ŸÙG ŸY ŠGĸ¡ŸdG ¿e ñ‹µdG ‡e›ˆ¸ÙG ‡Ç»¡Uƒ©dG æƒZCÕG Aƒ¡ a Ô ƒg—©H ŠîùùFƒùù©ù dG “G™ùùaCGh ‡ùùŽù Áù H ‰©ùù ¾ù ù¡U Èùù ˆù ùdGh ¿e òˆYƒ¡S ‡HG™b ŸYh ŠGľ¡•d ‡j™FG›ÖG ƒÁùˆùe—ùb ÈùˆùdG æƒùZCÕG ¹ù»ùLCƒùH Š˜ù¡T ¿ùe›ùdG i™NCG ÀƒZCG …fƒL ÛEG Ⱦ¯dG ƒgQGÄ¡že ºîN ¢ ©ùù Hh ‡ùù j™ùù FG›ÖG ‡ùù Çù ùKGëdG ‡ùù fG›ØG ¿ùù e ''.¹Ç¡ ¯dG ™Á¡ždG ‡jƒÁf ‡jƒZ ÛEG ¹¡UGĈˆ¡S ȈdGh À.‡¾Jƒ„d ÉÄÁÖG ŸY .1979 ‡¾¡S ÉODÄùf ''Aƒù¡•ÙG''`d Âù‹ùj—ùM Ô Àƒù¾ù¯ùdG ºÄù²ù j ƒùÁùd ¢•Çùd IOÄù¡žfCÕG ÀCÕ ¶dP «Äù„ù£ù dG ªùùÇù »ù L .½îYEÕGh ‡aƒ²‹¸d ȾWÄdG ''‰j—HCG ܃¬dG ¼¡SƒH'' ’j—Ì ‰fƒc ‡jG—„dG ¹¯M ‡jG—H ‡jOƒf ƒÁdîN ¿e ‰¡ eCG ȈdG ¹»M ŒÇM .IQGQR ºƒ»c •G™NGh ÈLh™a ·hée ™j—²dG ¹‹»ÙG ¢Sƒ„ˆbG ¿e ‡¾JƒH ÈYG›H .''¾ǩH ªHƒW …¡Sƒù¾ùˆùj ƒÝƒùf™ùH Âùˆù b™ùùah —ùù¡ž¾ÙG ½—ùùb ȈdG z¸dG IƒLƒ¾e{ `H ž¬J ŒÇM .¹Ç»ÖG ¼ÁKGëH òj™FG›ÖG ''¢•ÇùfCÕG'' ‡ùb™ùa ªùe Âùùˆù ¸ù ¡Uh —ùù¡ž¾ÙG iOCG ƒùùÁù ©ù e †hƒÎ —ùùbh Aƒùù¡ YCG 8 ¿ùù e ‡ùù fÄùù µÙG ªÙCG ‡ùù ùb™ùù ù¯ù ù dG Øùù ùg ‰Lq™ù ù ùNh QÄùù ù Áù ù ù»ÖG .½ ø áÄæ¡J 14 ¢•¸WCÕƒH ‡Çfƒ‹dG ƒÁJ™Á¡S Ô Oƒ¡žfEÕG ܃Çd •GëdG Ô Àh™»‹ˆ¡•j Àh—¡ž¾e —óG ÄHCGh °Ç£¡S ¿e ¹FGh ÄHCG ¢SGQÄH ³ÇaÄJ Àh—¡ž¾ÙGh ‡¾Ç£¾¡•b ¿e ''¢•ÇfCÕG'' Oƒ¡žfÕG ‡b™a ‰£¡žf ''¢•¸WCÕG'' ‡Yƒ²H ‡eƒ²ÙG Oƒ¡žfÕG ܃Çd ¿e ‡¸Çd ¢•eCG ºhCG I™Á¡S ‡¾Ç£¾¡•b ¿e “hñe ™¡Uƒfh I—µÇµ¡S ¿e .è™e ø ƒ»¸Y ŠGQƒeÕƒH …Ǹc Äj—Ça QÄ¡U ƒ»c .ƒÇYƒ»L Àĵj ƒe ƒ„dƒZ hCG Šƒùù »ù ù¸ù ùµù ùdG Ô Aƒùù £ù ùNCG) •GëdG —ùù Fƒùù ¡Ÿb ½Ä²J ƒ»c IAG™²dG —Ç©Jh (‡Ç¾j—dG ªÇ¡VGÄÙG ƒj'' ¹‹e —MGh AGOCG Ô æƒZCÕG ¢ ©H •›Ì .ƒÇdƒ»Lh ƒÇ¾a G™¡TDÄe IQGQR ºƒ»c •™õG °¡žch ‡¸Ç¯c ‡aOƒÁdG ºƒ»YCÕG Øg ÀCG —b ''¶¸LQh ȸLQ'' ¢V™Y ÀCGh ´GhPCÕG •jĈˆH ‡Ç©»ÖG ™¡Uƒ¾Y i—d ÉIJdG ¢•×G È»¾j 4405: O—©dG . ''‡Ç¡ž©dG È„¸Z …jƒ„¡S ƒj'' ƒÁ¾ÇH ¿e i™NCG ÀƒZCG …fƒL ƒÁe—b ȈdG IñNCÕG Øg ''ƒÇa ‰¸¡ŸM ‡Ç¸„dGh ‰¡•µY ‡ù»ùZƒù¾ùˆùe IQÄù¡U Ô QÄùÁù»ÖG ƒùÁù©ùe OƒùYCG ɘùdG ‡ùfƒù¾ù¯ùdG QÄùÁù »Ö Èùù¾ù ¯ù dG ´h˜ùùdG ªŽ¡T ƒà .ÂLh ¿¡•MCG ŸY ƒÁJƒfÄfh ƒÁJƒ»¸c ƒ»c .Àƒ¡ eQh .¤²ah ¿¯dG ŸY ™¡Ÿˆ²j Ú •eƒfédG •QƒN ¿e ´™a I—Y —LGÄJ éY ÈM™¡•ÙG ’c™dG ƒg—Á¡žÇ¡S ɘdG ‡ÇM™¡•ÙG ¢Vh™©dG “™¡•e …fƒL ÛG ™µ¡•©Ù ÉÄÁÖG “™¡•ÙGh ÀG™gh “™¡•e .‡jÕÄdG ƒÁa™©J ȈdG IQG™×G ¿e ¼Z™dG ŸY Àƒ¡ eQ ܃Çd AƒÇMÕ .ƒYG—HG ¹»Ð ‡¸M ºîN ¿e ÃAƒÇMGh ŠƒÇKGëdG ¢ ©H —¡ž¾ÙG ½—b I™Á¡•dG ºîN Èùù»ù ¡Uƒùù©ù ùdGh ±Äùù dƒÙGh Èùù ¡•d—ùù fCÕG «Äùù f Ô Ägh ''·ƒÁH QÄf'' ƒÁ¾e ÈHQƒ¬ÙGh Èb™¡žÙGh È„¾dG OGR'' ½—b ƒ»c I™e ºhCÕ Âe—b ’j—e ¿ùùeh ‡ùùjƒùùe ¹ùùeQ ¿ùùe ‡ùù¸ù ¡Uhh ''ÂùùH ƒùù¾ù M™ùù ah .¼ùù¦ù YCÕG ŸY Iî¡U ƒj'' .QÄ¡ ×G ±™W ¿e ¿e Åù¸ù¡U “ƒùˆùˆùaG I—ùÇù¡Ÿb ‡ù©ùFG™ùdG ‡ùÇùFƒù¾ù¬ùdG QÄÁ»ÖƒH ³¸M ¼K .''Àƒ¡ eQ ƒj'' .¿j—¡ž¾ÙG ¿ùùe —óG ÄùùHCG ƒùù¡ jCG I™ùùÁù ù¡•dG Ô ·Qƒùù ¡T Oƒ¡žfÕG ºƒÝ Ô ÃQGÄ¡že —ˆç ɘdG I—µÇµ¡S ˜¾e ¤¡ž¾ˆa ''Qƒ¾ÙG'' ˆb™a ƒeCG ‡¾¡S 30 ÛEG .½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄÙG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ò¾KEÕG ''¶¸ùLQh Èù¸ùLQ'' ‡ùÇùM™ù¡•e ¢V™ùùY ±™ùùY ¹c QÄ¡ M ŸY †CGO QÄÁ»L ¿e Gñ„c Õƒ„bG “™ù¡•ÙG iÄùˆù¡•e Åù¸ù Y ‡ùù»ù ¦ù ¾ÙG ‡ùù£ù ¡žfCÕG ½îYEÕG ºhDÄ¡•e ÃQ—b ŒÇM .QOƒ²dG —„Y ÄYƒ¡T Àƒ¾¯dG …fƒL ÛEG È„©¡ždG Ãñ¡ Ð Ó È¾a ³„W ÄÁa .‡Hƒ¾Y ƒÁ¾e ŠƒjÕÄdG —j—Y ÛG ‡dÄŽH Àƒ¡ eQ ¢SG™ùgCG ´Äù¡S .ŠƒÇ¾Çfƒ»‹dG ¹¡ ¯Ça “hñe ™¡Uƒf ‡bQƒ¡ždG —¡ž¾e ƒeCG ɘùdGh É™ùFG›ÖG ƒù¾ùKG™ùJ ¿ùY «ƒùa—ùdG ÂùJOƒù©ùc Šƒ‘¡TÄÙƒùH Aƒù¯ùˆùcÕG ¢VÄùY ÃQƒùÁùXG ¹ù¡ ¯ùj •GëdG G˜g ¼Ç©£J ºhƒ‘j ƒ»c .Ⱦj—dG Oƒ¡žfîd ‡¡ž£©ˆÙG ŠîFƒ©dG æÄj›¯¸ˆdG ¤¡ž¾ÙG ¹¯×G ¤¡žf ñc˜ˆ¸d ½ƒŽ¡•fÕG ‡jƒZ Ô G—H ɘdG ¿¡•M ±h™©ÙG .''Aƒ¡Vh q ¶dîg ''æƒçG É›ùù ùY'' .‡````aƒ`````²K ¹Ç»ÖG ¿e›dG Ô Àƒ²q¸‘j ÄYƒ¡Th °¡SÄj ¿H ‡jOƒf ›Çà Ⱦa •eƒféH ¹Ç¡ ¯dG ™Á¡ždG ŠG™Á¡S ¿e ‡ÙƒM I™Á¡S Ô QƒbÄÙG ‡Yƒb QÄÁ»L ªˆ»ˆ¡SG ¿e ¹c «—HCG ŒÇM .‡¯Ç¸N ‡‘HG™H †™£ÙGh È„©¡ždG Aƒ¾¬¸d ''‡Ž©fÄH ò¡Sƒj'' ‡b™¯c ¶¡T Àh—H ¢ž©¾ˆ¡S ƒÁ¾µd .°Ç£¡S ‡jÕÄH ‡¡Vƒj™dG ‡eÄ©f ˜¾e Oƒ¡žfÕG ŠCG—H ''Aƒ¡•ÙG''`d ºÄ²j ƒùù fPDÄù ùe ‰¸ùù »ù ùYh (‡ùù ¾ù ù¡S 12 ` 10) ÉQƒùù ù¯ù ù XCG ‡ùÇù ¾ù Whh ‡ùùÇù ¾ù jO ‡ùùÇù ¾ù a ºƒùù»ù YCG Ô ‰cQƒùù¡Th ªe ‰¸eƒ©Jh ŠƒfƒL™ÁÙG —j—Y Ô ‰cQƒ¡Th ÄHCG ¼Á¾e Èeî¡SÕG Úƒ©dG Ô ¿j—¡ž¾ÙG ªÙCG ÀCG ƒ¯Ç¡ e G™¡ N ÄHCG Àƒ¡•Zh ɘÇeëdGh …JGQ ȾJƒ„dG 惡 e™dG •eƒfédG ''¶¸LQh ȸLQ'' ¢V™©H ªˆ»ˆ¡•j QÄÁ»ÖG ºhCƒH ªHG™dG ¿¯dG QÄÁ»L «Ä„¡SCÕG ‡jƒÁf ªˆ»ˆ¡SG .•ˆfCG ƒe ™NBG Äg ''æƒçG É›Y'' ÂeÄ„dCG ¿Wĸd æƒZCG''h ''AƒLQh ¹eCƒJ'' ƒÁ¸„b Q—¡UCG ÂfCG .¹Ç¡ ¯dG ™Á¡ždG G˜g ‡„¡Sƒ¾Ì ‡jÕÄdG ¹„b ¿ùe —ùjRCG Èù¾ù¯ùdG ¢V™ù©ùdG G˜ùg ´™ùù¬ù ˆù ¡SGh ƒjÄb îYƒ¯J ±™Yh ¿e›dG ¿e °¡Ÿfh ‡Yƒ¡S •™õG ÂÇa —»ˆYG ÄL Ô QÄÁ»ÖG ¹„b ¿e è—²ùˆùd ÂùJƒù¾ùjÄù¸ùJh —ù¡•ÖG Åù¸ùY IQGQR ºƒù»ùc ‡„¡žØG ŸY ƒj™¡ŸH ¢Ÿ¾dG ¹Çµ¡žJh ‡L™¯dG .I™¡Vƒ×G ŠîFƒ©dG ªeh ¿j—¡ž¾ÙG ªe Oƒùù¡žfÕG ‡ùù©ù ¸ù ùb ‰‘ùù „ù ù¡UCG ½Äùù Çù ùdG °ùù Çù ù£ù ù¡S .‡¾Jƒ„H Àƒ¡ eQ ܃Çd AƒÇMEÕ °‹µÙG •eƒfédG QƒWEG Ô ‡jÕÄd ‡Çaƒ²‹dG Àľ¯dG ™¡Ÿb ‡Ç©»Ö ''¶¸LQh ȸLQ'' ÀGľ©H ‡¾Jƒ„H ÉÄÁÖG “™¡•ÙƒH ÈM™¡•e ¹»Y .''‡©»¡ždG ƒj ¸dƒH ÜÄb ÛEG ''…ǬÙG Ä‘f ‰dƒe ¢•»¡ždG ''.QÄ¡ ×G ‰©ˆeCG ȈdG ‡Ç¾¯dG ºƒ»YCÕG ¹»LCG è—²J Ô QOƒ²dG —„Y ÄYƒ¡Th °¡SÄj ¿H ‡jOƒf ½/½îMCG ø ¢T/ ™»Y :Š ÕƒˆcÄc ‰e—b ƒ»c .''ÂH ƒ¾M™aGh È„¾dG OGR''h ''ÈHQ ‰ÇH ƒj ‡„©c ò©dG'' IOÄ¡žfCƒH ‰a™Yh GQG—¡UG 13 ‡b™¯¸d ŠƒÇFƒ¡ ¯dG ¿e ñ‹µdG ŸY ‰‹H ȈdG ''‡©eGO À—¾¸H •QƒØG Ô ™FG›ÖG ‰¸‹e ƒ»c ‡ÇH™©dG Ô Èeî¡SG ¢V™©e écCG Ô 2006 ½ƒY î‹e .¤²a ‡Çb™¡ždG .—dGÄdG Iƒah ¹„b •Gh›dG ª¾Ò ºƒù»ùc •™õG —ù»ùˆùYG ƒù»ù c ‡ùù ù ù Çù ù ù ù»ù ù ù ùgCÕG Åùù ù ù ¸ù ù ù ù Y IQGQR ¿ùe ‡ùÇùdÕ—ùdGh ‡ùÇùaG™ùZÄù¾ùÇù ¡•dG ±—ùùÁù H ¶dPh Âùù ¡V™ùù Y ºîùù N ƒùgQƒù„ùˆùYƒùH ‡ùL™ùù¯ù dG ¹ùùÇù µù ¡žJ .2011½ƒY °Ç¾ŽHh (2011 ` 2009) —Á©Ì ŲǡSÄe Pƒˆ¡SCG —óG ÄHCG —¡ž¾ÙG G˜ùg ºîùN ½Äù²ùÇù¡Sh I—ùµùÇùµù ¡•H Åùù²ù Çù ¡SÄÙG .i™NCG ‡ÁL ¿e ‡ùb™ù¯ùd GOG—ùˆùeG —ù©ùJ Èùùˆù dG ''…Çùù„×G Qƒùù¡ŸfCG'' ‡jG—H ˜¾e ‰²¸£fG ȈdGh ''‡Ç¡•jOƒ„dG ‡©Ç¸£dG'' .« ø ''È¡•fÄj ȸY'' ¹MG™dG ȯ‘¡ŸdG ¹Çe›dG ¢TG™a ÀGORG ¸dG ‡c™H ŸY È»¡S ‡©¸£dG ÈÁH OÄdÄÌ Â¸dG »MQ »∏Y ‡¸Fƒ©d æƒÁˆdG ™MCƒH ''Aƒ¡•ÙG'' Ô Aîe›dG ½—²ˆj I—Ç©¡•dG ‡„¡Sƒ¾ÙG ØÁHh ¹Lƒ©dG Aƒ¯¡ždG ½Cîdh ™»©dG ºÄW Âd ò¾»ˆe —j—ÖG OÄdÄÙƒH È¡•fÄj :¹Fƒ²dG ªe OO™j ¼ÁdƒM Àƒ¡•dh Â`````````eî¡S •`jQCÕƒH ¹```````````¡SQCG OQÄ```dG ½î``````¡•dG ƒ````fDhƒ````¡•e Â`ǸY O™``````````a G™`````¡ž„e AƒÇ```````¡ ¸d ºƒ```b Q—``````````„dGh ½î`````````````Z Àƒ````````¡ eQ Ô È¸©d —``````dh ·hée °dCG ¥ƒùù¡žf ¹ùù¡UGÄùùˆù Çù ¡S ŒÇùùM .•™¯ˆe 400 ¿e ícCƒH ‡¸jƒeÄH ¼¡Sƒ²¸H ¹ùù»ù µÙG ‡ùùHƒùù‹Ì ¥ƒùù¡ž¾ùùdG G˜ùùg ÀCG Qƒùù„ù ùˆù ùYG ¿e ƒÁ»Ç¦¾J Ó ÈˆdG ‡Ç¾¯dG ‡Çaƒ²‹dG ‡£¡žfCîd .

''QÄH .´G™ù©ùdGh .2011) IOƒÙ Pƒˆ¡SCƒc ¹bCÕG ŸY .¢UÄùù ù¡ŸØG Åùù ù¸ù ù Y òÇùù ùHQƒùù ù¬ÙG iOÄùÁùj ¹ù¡UCG ¿ùe ÈùHÄùc GÄù¡•fG™ùa ‡ùù¡SƒùùF™ùùH ÉRÄùùcñ¡S ¿»M™dG —„Y Àƒ»MO ¿¸YCG .¢•jQƒùH —ùùŽùù¡•Ù ™j—e IQƒj›H GÄ„MQ ¿j˜dG OG—¬H Aƒ»¸Yh ¿j—dG ºƒL™H —Ž¡•e ºÄ¸L Ȳj—¡U .Oh—×G •QƒN Âfh™¡ž¾j ƒeh AÕDÄg „ˆµj ƒe ŸY Àĵf Õ ÅˆM AÕDÄg ½îbCG Šƒ¡ „f ¿e ¢ ©H ¹²f Èg ¿‘f .¢S ø 15 ™FG›ÖG ¼Á©e ¢žÇ©Jh ™ŽÁÙG Ô ÀÄ¡žÇ©j òj™FG›L †ƒˆµd ªÇ¡VGÄe I—Y ¶¯bĈ¡•J .Iñ×Gh ¹ùùeCÕG ‡ùù„ùùÇùù”ùùH Èùùùùg ƒùùùù¡•f™ùùùùùa ÀÄùùùùùµùùùùùJ ÀCG ¢Vë¯ÙG Ô ƒHhQhCG Ô ÂH i—ˆ²j ɘdG •PÄ»¾dG ƒ¡•f™a ÀCG ¶dP .ÀG™ùùjGh .ÀG›a ‡²£¾e ƒÇ„Çd Ô ¼ùùù¡ J ‡ùùùùjQÄùùùùWGéeG écCG ¶d˜ùùùùH Èùgh .¢•jQƒH —Ž¡•Ù ªHƒˆdG ''ÜG›¬dG —Á©e'' ©e ƒ¾d Àĵj ±Ä¡S ‡eOƒ²dG ‡¸Ç¸²dG ½ƒjÕG Ô Â„¡Ÿ¾e ŠGQÄ£J •—Ð ƒÌQh .¹Fƒ„²dG ‡²£¾Ì IOƒùe ¢•jQ—ùˆùH ½ƒùbh .ºÄùùZhOh ÈùµùHCG Èù¾ù¾ùµùdh ‡ùÇùù¡•f™ùù¯ùùdƒùùH …ˆùùcCG'' :‡ùùdÄùù²ùùe ¢Th™ùù»ùùY ÀƒùL ÀCƒùH ±™ù£ùe ÈùbRQCG …JƒùµùdG §ùMÕh .™FG›ÖƒH ‡Hƒ¾Y Ôh .—Á©ÙG Ô Aƒ²„¸d ÂJƒÇfƒµeG Ų„j ¹g ƒ¾d ™Á¦J ±Ä¡S ‡eOƒ²dG ½ƒjCÕGh .‡”Ç¡žÙG ¹‹ç IQƒJh ¢•jQƒH —Ž¡•Ù ¹‹à Ägh •Ç¡ždG É—Ç¡S ¢ ÇHCÕG ¿e ºÄ¸L Ȳj—¡U .¢•fÄJ ''ÄjOGQ'' éY ¢•fÄJ GÄ¡•fG™ah ºGOĸc ºÄHh —ÇL ÉQ—fCG ªe GQGÄM i™LCGh —Á©dG ¶dP Ô ‡Ç¡•f™¯dG ‡aƒ²‹dG ‡²dƒ»Y ¼gh .ŠƒÇMî¡ŸdG Ùùj—ù²ùJ Àƒù»ùM™ùdG —ù„ùY Àƒù»ùMO i—ùHCG —ùbh ..ª¡SGh ´ƒ£f ŸY ¤¡ž¾J ȈdG ‡Ç¾ˆ¡•JhédG Iñ¡TCƒùùˆùùdG ’ùù¾Ì OÄùùYhh ºƒùùe ¿ùùe AG™ùùZEÕG ¹ùùFƒùù¡Sh ¶dP —bh .™ùùFG›ÖG Ô É™ùùFG›ÖG ‚Qƒùù²ùùdG ‡¾ÇH ŸY ÀĵÇd ‚Qƒ²¸d —ǯeh ¼Áe AÈ¡T Ägh .''½î¡SEÕG OîH Ô ñ¡Ÿ¾ˆdG ¿Y ³Ç²Ð ÈùH™ù©ùùdG †™ùù¬ÙG OG—ùùˆùùeG Åùù¸ùùYh I—ùù‘ùùH G™ùùNDÄùùe “™ùùW ·ƒù¾ùg ÀCG'' O—ù©ùùdG Ô AƒùùL —ùùbh .O ¹‹e —bh .‡Ç¬jRƒeCÕG ‡Çaƒ²‹dG ‡¸óG ¿e O—©dG G˜g Ô ™FG›ÖG ÚƒY Ô ÈFGh™dG G˜g ƒ¾H ¹M™j .ºÄZhO ºGïÖGh ™j™‘ˆdG ‡Á„L òH ¹¡Uh ™FG›ÖG ºî²ˆ¡SG ¿Y ÀîYEÕG —©H 1962 ¹j™aCG 16 Ô Ô ™¡žf ƒÁ¾e ¢ ©„dG ‡ÇHOCG ºƒ»YCG I—Y ÃAGQh ƒ¯¸ß Âdƒ»YCG ¹Lh ''Qƒ»ÇdƒZ''h .ƒ¡•f™a Ô Èùeîù¡SEÕG OÄùLÄù¸ùd ªù¯ù¡žj ƒùÇù²ùj™ùaEG ºƒù»ù¡T Äù»ù¸ù¡•e †QƒùM —ùùbh òH™×G Ô ƒùùùùù¡•f™ùùùùùa ¿ùùùùùY ƒùùùùùùYƒùùùùùùaO Ô ¼ùùÁùù¾ùùe ±ÕBÕG Šƒùùeh .‡ùÇùù‘ùùÇùù¡•ÙG òH ¶dP Ô ´™a Õ ‡Yƒ¾b ¿Y ¢Sƒ¾dG ƒÁ²¾ˆYGh ™FG›ÖG Ô ƒùÇùHƒùŽùùjEG GQhO ÀÄùùÇùù¬ùùjRƒùùeCÕG …©ùùdh .«Ä¡VÄÙƒH ƒ»¸Y ¥ƒMCG ±Ä¡Sh ÀBÕG Iƒ¾b I—Fƒ¯d ‡ÇfƒK ‡¸Hƒ²e ¹LCG ¿e Ôƒ‘¡ŸdG ¢•¯f ÈH ´GR™dG —„Y Ôƒ‘¡ŸdG ƒÁ©e Àhƒ©ˆj ȈdG ''QÄH .†™ùùùù¬ÙGh ¢•fÄùùùùJ ¿ùùùùe ¹ùùùùc ªùùùùù¡Vhh ¿ùe ‰¸ùˆùMGh ‡ùjƒù»×G ‰Ð ƒùjQÄùù¡Sh ƒ¡•f™a ‰‘„¡UCGh .½CÕG —¸„dG ?ÂJñ¡•eh ȸY ¹Ç¬jEG Ô 1906 É™¯Ça Ô ¢Th™»Y ÀƒL —dh Ô ò»¸©ÙG •j™”J ‡¡SQ—e Ô ¢SQO .ƒùÇù¡Ÿ”ù¡T ÉRÄùcQƒù¡S ¹ù‹ùe Âù¸ù‹ùe ƒe ¹‹e ½î¡SEîd AG—Y ƒ¡•f™a ±™©J ½—ùù²ùùJ ÀCG †Äùù¸ùù£ÙG Àƒùùùch .O ™µHÄH ¹ÇdO —dGhh ™µH ÄHCG I›»M ‡¸FƒY ¿e G—L …j™b ƒù¯ù¸ùN 1992 ˜ù¾ùe ¢•jQƒùùH —ùùŽùù¡•Ù ܃×G —ùùÇùù»ùù©ùùdG .hRh É›ÇJ Ô °bĈj ’Ç¡•ÙG'' ¢žj™»Z “î¡U †ƒˆµd IAG™b ™j™‘ˆdG ‡€Çg ƒ¾d ‰e—b ŒÇM .™ù¡Ÿeh .—Á©ÙG Ô —bh .‡Ç¬jRƒeCÕG ‡aƒ²‹dG ‡¸Ý ¿e ¿jO—Y ’¸£¡Ÿe Ägh ‡j™HédG ‡aƒ²‹dG ‡¸Ý ‡¸óG GÄ»¡SG ÀCG Ü G—H —bh .½1798 ÀÄùùÇùùdÄùùHƒùùf IOƒùùùÇùùù²ùùùH ™ùùù¡Ÿe ™ùgRCÕG Aƒù»ù¸ù©ùH ÀÄùùÇùùdÄùùHƒùùf ¹ùù¡ŸJGh ''Q™‘Çd'' AƒùL ÂùfCG Åù¸ùY Âù¡•¯ùf ½—ùbh ˜ù¾ùe h ¶Çùdƒù»ÙG OG—ù„ùùˆùù¡SG ¿ùùe ™ùù¡Ÿe ÀG—ù¸ù„ùdG ¹ùˆÐ ƒù¡•f™ùah ‰bÄùùdG ¶dP ™FG›Ž¸d ƒÁdîˆMG Àƒùµùa .O ª»ˆŽj ±Ä¡Sh ¢SQG—ùùˆùùd ¶dPh .‡ÇdhOh ‡ÇH™Y ŠGh—f I—Y ÛEG ׯj ɘdG ÀCG ¶dP .¼FG—dG Àƒ‘„¡Sh ºƒôG ¿e ºƒ×G ½GhOh ¿µà AÈ¡T .¢•jQƒùH Ô ÈùùMGÄùù¡ H ''Äùù¸ùùc Àƒùù¡S'' .‡ùÇù¯ùÇù¡ŸdG —ù©ùH ''Aƒù¡•ÙG'' I—ùj™ùL Ô Âù¾ùY Ãù¾ù„ùˆùc ɘùdG ºƒùù²ù »ù ¸ù d QĈc—dG ƒ¾¸ÇeR ±™W ¿e ºƒ²ÙG ‡»L™J ŸY «îWÕG Ô ‡Ç¡•f™¯dG Šƒ¡•¡SDÄÙGh ‡¯¡•¸¯dG Pƒˆ¡SCG ´hR™e ™»Y ¼¸¡•ˆj G—¾Yh .ŠƒùÇù²ùˆù¸ùeh ŠG™ÒDÄùe I—ùY Ô ¢•jQƒùH ..·ƒjQÄe I™¡Uƒ¾ÙG ¯bGÄe …„¡•H 1958 ‡¾¡S ÀÄÇ¡•f™¯dG „JƒYh I›»g Àƒc ÂfCG ˜€eÄj ¾Y ±™Yh .''ÈJGÄH'' Ô ½ 732 ¹JQƒe Ègh Èeî¡SEG ÈH™Y —¸H écCG ''Š›Z .ƒùÇù²ùj™ùaG Ô Àƒù¾ù„ùd ‡ùHƒù‹Ì ‡Ç²j™aEÕG IQƒ²dG Ä‘f ‡Ç‘Ç¡•»¸d Gé©e ¹Fƒ„²dG ‡²£¾e ‰Jƒeh Šƒeh .ƒgñ¡Ÿ¾J —¡Ÿb ¹Fƒ„²dG ‡²£¾e ƒgéˆYGh ñ¡Ÿ¾ˆdG Ô ƒÁùÇù¸ùY —ù»ùˆù©ùj •PÄù»ù¾ùc i™ùŽùÇùaÕ ¹ù©ùL ÂùˆùÇùŽùÇùJGë¡SG ‰fƒùch .ŠGľ¡S 3 ¿e ícCG ‡¸ÇW —Á©ÙG Ô ƒ»bQ Àĵj ºÄ¸L Ȳj—¡U QĈc—¸d ‡ÇJG˜dG Iñ¡•dG ¿Y ƒHƒˆc °dCG ƒù¡U™ùM É—ù„ùj Àƒùch .™ùùNBÕG ÉCG™ùùdG «Ä¡VÄe Ägh .''†™ùù¬ÙG ƒùù¡•f™ùùa ÄùùjOGQ'' Àƒ»M™dG —„Y ³¸j Úh ''ÄjOG™dG'' ŸY ¹ÇYƒ»¡SG •Qƒ×G ‡j™FG›L ºÄ¡UCƒH ÈeîYEG ›c™Ù IQƒjR .I—Dz©dG .—¬dG ™FG›L Ô Ôƒ²‹dG AGídGh «Ä¾ˆdG ŸY —Yƒ¡•jh ƒHGëZG ¢žÇ©j ¢Th™»Y ÀƒL Àƒch .''ÜG›¬dG —Á©e'' Ô I™e ºhCÕ ñˆ¡•LƒÙG IOƒÁ¡T 4405: O—©dG .O Š—©HCG —Á©ÙG Ô ÀCG «ƒ£ˆ¡SG —bh È¡•fÄJ ¹¡UCG ¿e Ägh .ƒùÇùù¾ùùjOh ƒùùjÄùù¬ùùd ..ƒÁeÄ»g Ô ¿e òˆ‘¯¡U hRh É›ÇJ Ô ñ¡Ÿ¾ˆdG ‡Ç¡ b ‰¸ˆMGh .-ùùjRƒùùeCGh †™ùùY ™ùù¡TG—ÙGh i™ùù²ùùdG Ô Ã™ùù¡žfh ½îùùù¡SEÕG Åùùù¸ùùùY ¨ƒùùù¯×G —gƒ©eh ƒjGh›dGh ‡ÇfBG™²dG ¢SQG—ÙG ºîN ¿e .M) ''Äùù ù ùH .Ô.ÈJ''h Aîe›dG ÀCG Ädh .ÀOQCÕGh .½î¡SEÕG ªe ¹eƒ©ˆdG ‰¸ùù¡ŸJG ‡ùùÇùùHhQhCG ‡ùùdhO ºhCGh ½—ùùùbCG ºQƒùù¡T ˜ùùù¾ùùùe ò»ùùù¸ùùù¡•ÙGh ½îùùù¡SEÕƒùùùH ‡dhO ºhCGh .¢•jQƒH Ô ÉÄ©»ÖG ÛÄùˆù¡SG ÀCG —ùù©ù H îùù¡Ÿ¯ùùfGh .½î¡SEÕG ªe ¹eƒ©ˆdG Ô ƒLPÄä ¢•µ©dG ™Á¦j ¡žÇ©fh ½ÄÇdG ÃG™f ƒe !ƒeƒÒ Àƒj›H .''ÀƒJƒeQÕ'' —¾Y ¢•jQƒHh ¢•fÄJ I—ùùY ¢Th™ùù»ùùY ÀƒùùL †ÄùùÁùùÇÙh ..1934 ŠGľ¡S Ôh ¿Y ‡ÇHOCG •eG™H I—Y ½—bh ''¢TQCG'' ‡¸Ý ™j—j Àƒch ''™FG›ÖG ¢•fG™a ÄjOGQ'' `a ..Aƒ»¸©dGh ¼¸©dG .ˆ¡SƒFQh OG—``¬H ÛEG ‡¸`MQ Ô ÜG›`¬dG —Á©e ™j—e G—ùj—ùL îùÇùdO —ùÁù©ÙG Ô ‡ùÇùLÄùZG—ùÇù„ùdG ‡ùù¾Ö —ùù©ùùJ —ùÁù©ùe''`d ªùHQCÕG ŠGÄù¾ù¡•dG •ùeƒùf™ùH Åù£ù¬ùùj …dƒùù£ùù¸ùùd I™¡SCG ¥ƒ¡ShCG Ô «ƒ¡žj ƒe …¡•M h—„jh .É™FG›ÖG ¢Th™»Y ÀƒL ªe .½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄÙG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ò¾KEÕG ‡Ç¾WÄdG ‡aƒ‘¡ŸdG Ô I™e ºhCÕh ƒ¾K—Ð ÀCGh ƒ¾d ³„¡S ÛG ¹ù¡Uh ɘùùdG .É™FG›ÖG †GëdG ¹eƒc OG—ˆeG ŸY ‡j—»ôG ‡fƒj—dG AÕDÄg ‡²Ç²Mh †ƒ„¡SCG Ô Œ‘H ¢žj™»Z “î¡U °dDÄÙGh ‡fƒjO ÛG I™ŽÁdGh ¼ÁˆfƒjO ¿Y ȸ”ˆdG GhQƒˆNG ¿j˜dG ‡Ç‘Ç¡•ÙG ‡b™¯dG ¥ƒ¡žf ŸY ¢UÄ¡ŸØƒH ›cQh i™NCG Ô ‡¸»©ˆ¡•e .™ùùFG›ÖG Ô ‡ùùùdÄùùùÁÝ …Jƒc Ägh GhQ ºÄL ¿e ¹c ªe ‡Çaƒ²Kh ‡ÇHOCG Šî¡SG™e …Jƒùc Äùgh —ùÇùL ÉQ—ùùfCGh .™ùFG›ÖG Ô ‡ùÇù¡SƒùÇù ¡•dG ½Äùù¸ù ©ù dG •ùùj™ùùN ›c™ÙG ŠQR ‡¸Hƒ²ÙG ¹„bh ›c™ÙG G˜g Ô ‡¸Hƒ²ÙGh ''½CG .O—©dG ‡¯¡ dG Ô òj™FG›ÖG ¿Y …ˆµj ƒe hCG „ˆµj ƒà •Pƒ»¾dG ¢•Çùd .²aG™eh ´GR™dG —„Y ¹Çe›dG ÜG i—gCG ƒ»c .¼ŽYh †™Y ¿e ÂdÄM —× ‡¡Ÿ×G ŒH •jQƒJ O—‘ˆj Úh Àƒ¡ eQ ™Á¡T Ô ¹¡ŸJG ÀCG •—Mh .½G—g 惎ÇJ QĈc—¸d Ô ¼Ç¸©ˆdG I™¡SCƒH ºÄ¸L Ȳj—¡U .ò»¸¡•»¸d GOh—d ƒ»¡ŸN ƒ¾©e ™¡ Mh ÉRÄcñ¡S †›M ¿eh „¡Ÿ¾e ¿e ˆdƒ²ˆ¡SG ‡¡SƒÇ¡S ¼¡SQ ɘdG È¡VƒÙG ÀGÄL 2 Ô ''¹Çd'' Ųˆ¸e ‡ùfƒùj—ù¸ù d Èùù¡•f™ùù¯ù dG ¢•¸óG'' ŠƒùùHƒùù”ù ˆù fG ‡ùù©ù Wƒùù²ù e ¢•¸óƒùH ÀhO™ù¯ù¾ùj ‡ùHQƒù¬ÙG ¹ù©ù L ƒà ''‡ùùÇù eîùù¡SEÕG Àƒ»M™dG —„Y Àƒ»MO òÇ©J G™NDÄe Ó —bh .Àƒù²ù¸ù„ùdG ¹ùùc .ÀÄ»¸¡•e È¡•f™¯dG Aƒ»ˆfÕG òH ÄÁa ''!!Q˜²dG ȸFƒ„²dG'' `H Âfhñ©j G™ù¡Uƒù¾ùe .''½Äj ŠGP ™FG›ÖG ‰fƒc'' ÀGľ©H Ägh ¢SQƒa ¹Ç„f †ƒˆµd ƒ¡V™Y O—©dG G˜g Ô CG™²¾a .¢UÄùù¡ŸØƒùùH ™ùùFG›ÖGh ''Åù¡•ÇùY ƒùf—ùÇù¡S ‡ùfƒùjO'' ÀhQƒùˆù”ùj ƒùjÄù¾ù¡S ¢Ÿ”ùù¡T 2000 ‡ÁÇLh †ƒ„¡SCG è—²J Àh—H ‡Ç‘Ç¡•ÙG ‡fƒj—dG ¤„¡ dƒHh ‡fƒj—dG ÛG ‡Çeî¡SEÕG ‡fƒj—dG ¿e ¢Sƒ¾dG AÕDÄg ºÄÐ ¿Y Ô ŠQ˜Î ‡ùÇùeîù¡SEÕG ‡ùfƒùj—ùdG ÀCƒùH ƒù»ù¸ùY .¸eCG †ƒN —bh ´Äa ±™ùa™ùJ ½îù¡SEÕG ‡ùjGQ ‰Çù²ùHh .Oƒ„©dGh Oî„dG Š›g •G—MCG ¿e ƒg—©H i™L ƒeh ºî²ˆ¡SÕG ‡jG—H ¿e ÂJƒ¯£©¾eh .‡¯¸ˆß ‡Çaƒ²K ‡£¡žfCG .G˜g ¢Th™»Y ÀƒL Äg ¿»a .‡‹Ç„ØG ÃjGÄf ¿Y °¡žch .¢•jQƒH —Ž¡•e —Ç»©d ‡„¡•¾dƒH ‡„©¡ŸdG Šƒ»ÁÙG ¹LQ IQƒJ ÄÁa .±'' ‡YGPEG ›c™e ±™©j ¿e òj™FG›ÖG ¿e ¹Ç¸b ƒùùfCGh .½îùù¡SEÕGh ò»ùù¸ùù¡•ÙG ƒùùÁùùFƒùù¡ a …£ù²ùˆùù¡•j ÈùùHhQhCG —ùù¸ùùH ºhCG ½ÄùùÇùùdG Âù¡VQCG ´Äùa ¼ù¸ùù¡•e òjîùùe 6 ÜGÄùùM ºhOh ƒÇc™J ¿eh ÈH™©dG †™¬ÙG ¿e ƒùjQÄù¡Sh .ƒù¾ùWh ™ùFG›ÖG ÛG Aƒù»ùˆùfÕGh .¹M™j ½CG ÔîdG ªHƒˆdG ÜG›¬dG —Á©e ™j—e ºÄ¸L Ȳj—¡U .i™ùùNCÕG ÀCG ·Q—f ÀCG ƒ¾Ç¸Y .Àƒùùù¾ùùù„ùùùdh îùùùFƒùùùg ƒùùù©ùùù»Î ÀÄùùù¸ùùùùµùùùù¡žj AÕDÄùùùùg AÕDÄg °¡Ÿf ÜGÄM G—Zh ò»¸¡•»¸d ¼gh ‡ùÇù¡•f™ù¯ùdG ‡ùÇù¡•¾ÖG ÀÄù¸ù»ù‘ùj ÀÄùùùù¾ùùùùWGÄùùùùe ¢Sƒùùùù¡SCÕG G˜ùùùùg Åùùùù¸ùùùùY Ú ÃñZ hCG G˜g ¹c ¿µdh ÀÄÇ¡•f™a .ƒfQƒµaCGh ƒ¾FGQBGh IQh™¡ dƒH Å¡Tƒ»ˆj ¿WÄdG ½Ä»g ¿Y G—Ç©H ¿WÄdG •QƒN Š—dh AÕDÄg QƒµaCG .½Oƒ²dG È¡SGQ—dG ½ƒ©dG ŠGOG—©ˆ¡SG ƒ»c ..‡j™FG›ÖG ¿e ¿WÄdG •QƒN ÂeÄb ľH ÂH ½Ä²j ƒeh .¢Sƒ¾dG ¿e ñ‹µdh Ü ‡„¡•¾dƒH G—L ñ‹µdGh ñ‹µdG .‡aƒ¡ ˆ¡SÕG ‡¸Hƒ²e AG™LEG —j™j ''24 ¢•fG™a'' Ô ¹»©j É™FG›L ¼Fƒ²dG º—ÖGh ƒ¡•f™a Ô ½î¡SEÕƒH ³¸©ˆj ƒ»Ça È©e ‡¡Ÿ×G «G˜J ±Ä¡Sh ¶dP ¼ˆa .''‡ùÇù¸ùFƒù„ù²ùdƒùH ƒù¡•f™ùah ™ùFG›ÖG ×ù¸ùH Ô ƒùÇù¡•¾ùe ƒùÇù¡•f Èù²ùH ¢Th™ùù»ùùY …dƒ£j Àƒc ¹L™c ‡Ç¾WÄdG ¯bGÄe …„¡•H .Gñ„c ƒb›Ò GÄfƒc ƒe—¾Y ¢•fÄJ Ô ¶dP ¿e Gñ‹c ÅfƒY —bh .™FG›ÖG ºî²ˆ¡SÕG ¢•jQƒ„H Šƒeh .òˆùùjÄùùg òH ƒùùb›Òh ™FG›ÖG ˆǾWh ¾µdh ‡Ç‘Ç¡•ÙG ‡fƒj—dG ³¾ˆ©jh ‡Ç¡•f™a ÂJñ¡•e Èg ƒeh .©e ‡¸¡SG™e ¿e ícCG Âd È¡•f™a ‡²Mƒ¡•dG ¼ÁˆÇ„¸ZCG —¸H Ô È‘Ç¡•e ÄÁa .¶dP Åùù¸ùùY I—ùùgƒùù¡T †ÄZ™e ñZ ¢SƒfCƒc ÀÄ»¸¡•ÙG h—¬j ñZ ºÄ¡UCG ÉhP òdhDÄ¡•e ¿e ¼ÁÇa ¢•ÇFQ ÈHÄc GÄ¡•fG™a ¹ù‹ùe ‡ùÇù¡•f™ùa ÉOÄÁj ¹¡UCG ¿e Ägh ÉRÄcQƒ¡S †›M Úh .2009 ¢•jQƒH ` ò¡Sƒj ‰j—©¡SƒJ è—²Jh O—©dG G˜g Ô IOQGÄdG QƒµaCÕGh AGQBÕG ¢ ©H :‡¦Mîe IQOƒ¡Ÿe Ⱦ©j Õ G˜g ¿µdh ÉQƒµaCGh ÈFGQBG ªe ¢VQƒ©ˆJ ¢ ©ùùH è—ùù²ùùJ ™ùùNBÕ òM ¿ùùe ŠOQCG —ùùbh.½ CG Àƒch G™NDÄe ÕEG ›c™ÙG G˜g ŸY ±™©JCG Ú ƒÇ¡Ÿ”¡T ¢V™Y —b ''QÄH Ô ÈJ'' Ô ò¸eƒ©dG òÇaƒ‘¡ŸdG —MCG Øg ¼ˆJ Úh ƒÁÝG™H —MCG Ô ‡aƒ¡ ˆ¡SÕG I™µa ȸY Ôƒ‘¡U ÈH ¹¡ŸJG IñNÕG I—ÙG Ôh .™ùùFG›ÖG —ùùÇùùdGÄùùe ¿ùùe …jOCGh ¢Th™»Y ÀƒL ¢TƒY .ºƒÙG …¡•c Ô ƒ©»W ¿WÄdG •QƒN I™ŽÁdG ¹ÇÁ¡•Jh ±G—Áˆ¡SG ¿Y Œj—×G ŸY Øg ˆ¡SGQO Ô °dDÄÙG ›cQ ºƒ¾jOQƒµdG ƒgQƒˆNG —bh .ÈJ'' Aƒù²ù¸ùdG Óh ..AÕDÄùg ¿ùY …ˆùµùùj hCG Âùù„ùùˆùùµùùj ƒà ñ‹ùùch .™FG›ÖG Ô ºÄÁ¡•dGh iQƒ‘¡ŸdGh ºƒ„ÖG Ô Q—¡ŸJ ȈdG ‡Ç¬jRƒeCÕG ‡aƒ²‹dG ‡¸Ý ¿e O—©dG G˜g Ô ’¡•Ò ÀEGh ɘdG ..‡ùÇùH™ù©ùdGh ‡ùÇù¡•f™ù¯ùdG òˆù¬ù¸ùùdƒùùH Õh .‡ùÇùeîù¡SEÕG .Ô .ÂdÄM i™Žj ƒà “ƒÇJQÕG ŸY Œ©„j AÈ¡T G˜gh .ÂùˆùÇùŽùÇùJGë¡SG Âù©ùe AG™²dG Ųˆ¸jh.‡Ç¡•fĈdG ‡¡SÄ¡S ‡¾j—e Ô †OCÕG .Àƒj›H É—©¡S / ¢•jQƒH ¿e ƒg—©j ‡ÇYÄ„¡SCG ‡‘¯¡U ‡¯¡ dG ¿e ‡‘¯¡ŸdG ‡»¸c ‡Ç¬jRƒeCÕG ‡aƒ²‹dG ‡¸Ý ½î¡SEîd AG—©dG ¢Th™`` ` ` ` `»Y Àƒ`` ` `L ¿Y °`` ` ` ¸e ‡ùù¡SƒùùÇùùù¡•dG Ô ™ùùù¦ùùù¾ùùùdG ¿ùùù©ç ¿ùùùe †ƒùùù¡Ÿj ½îùùù¡SEÕG AGREG ‡ùùùÇùùù¡•f™ùùù¯ùùùùdG Àƒùc —ù²ùùa .¢•jQƒH ™j™‘ˆdG ‡Á„L òH ¹¡Uh I›»g Àƒch ƒj™FG›L ¹X —²a ÀƒùùL …JƒùùµùùdGh Èùù¡SƒùùÇùù¡•dG ¿ùùY ‰a™ùùY —ùù²ùùa ..QÄH'' ¿e ¹c •eG™H ŸY ‰a™©Jh .¿WGÄÙG Šƒeƒ»ˆgGh ¼µM QG—¡UEG ¹„b Qƒ„ˆYÕG ò©H ˜NDÄj ÀCG Ȭ„¾j G˜g ¹c ƒ¾ˆ»Áeh .‡ÇHOCÕG Âdƒ»YCG ¿e ƒ¡ ©H ™¡žf 1937 .''i™NÕG ‡¯¡ dG ¿e'' é¾Ù Aƒ²d ¹µa ÉQ—j ¿eh ‡eOƒ²dG QÄÁ¡ždG Ô ¢•jQƒH —Ž¡•e Ô .Ùùùj—ùùùj ɘùùùdG ''ÜG›ùùù¬ùùùdG —ùùùÁùùù©ùùùe'' ’ˆa ¹X Ô ¶dPh .™FG›ÖG ºî²ˆ¡SƒH ‡ù¬ù¸ùH …ˆùµùj ÂùfCÕ ‡ùÇùù¡•f™ùùa ‡ùùjÄùùg .''ÜG›¬dG —Á©e'' ’ù„ù¡Ÿj Oƒùµùjh .Àƒùù»ù MO ¿ùù»ù M™ùùdG —ùù„ù Y Iñ¡•e ¿ùùY ¥ƒ¡ž¾dG Ô ¥™”fG ƒe ÀƒY™¡Sh ‡¾¡S 15 Ù»Yh ¢•jQƒH ¹ÇYƒ»¡SG •ƒ×G ªe ¢•¡SCG ƒ»c .òˆùùÇÙƒùù©ùùdG ÀGOña Ô ¼ùùg™ùùHƒùù²ùùeh ¶dP ¹ùùÇùù„ùùù¡S Âù¸ùc G˜ùg —ù©ùùHCG .—Á©ÙG ½™g ŸY „¡Ÿ¾Ì µ¡•Ò ŸY G—j—¡T ½Oƒ²dG È¡SGQ—dG Úƒ©¸d ÂeƒY Ô Å²„j ±Ä¡S ÂfCG h—„j ¹c °ÇXÄJ ŸY ™¡Ÿe Äg ÂfCG Ädh (2012 .¢UÄ¡ŸØƒH Àƒ»MO Àƒ»M™dG —„Y ¢•jQƒH —Ž¡•e ÛEG ɛǸjEÕG ¿e ¹eƒc ªe ™µH ÄHCG ¹ÇdO ¢•jQƒH —¡•Ý —Ç»©d GQƒ¡žˆ¡•e ‡¸£©dG AƒÁˆfG —©H ¸»Y ™¡Tƒ„j ±Ä¡Sh .‡j™FG›L ºÄ¡UCG ¿e †ƒˆµdG ¢ ©„d ‡Çaƒ²‹dG ‡c™×G •QƒN ¿WÄdG •QƒN ¼Ádƒ»YCG Gh™¡ ¾j ÀCG ±h™¦dG ¼Ád ŠAƒ¡T ÛG Âù²ùj™ùW ˜ùNCƒùj ºƒù»ùYCÕG Øùg ¿ùe ¢ ©ùù„ùùdG CG—ùùH —ùùbh ™ùù¡ž¾ùùdG QhO ¢ ©ùùH éY .''ÜG›¬dG ‡ÇLÄZG—Ç„dG ‡ÇdhDÄ¡•e ÀCG ''ÜG›¬dG —Á©e'' Ô ¼Ç¸©ˆdG ÈLÄZG—Ç„dG „¡Ÿ¾e ¿e ÔîdG .ƒ¾e—”j ƒà ícCG ƒ¾d AÈ¡•j Ägh ˆ²eCG Ⱦ©j ‡²Ç²×G Ô Â¾µdh ƒ€Ç¡T ¼Ád Ⱦ©j Õ ’¸£¡ŸÙG .ÀBÕG Äùùùg ¿µdh .‡jÄ©»ÖG ‡£¡žfCÕG ¹c Ô QÄ¡ M ¸a “î¡•dG Àƒ»MO ÉRÄcñ¡S ÕĵÇf Qƒ¡žˆ¡•e …¡Ÿ¾e ÛG ¹¡Uh ÀCG ÛG ¿j™LƒÁÙG •eO °¸e Ô ‡Ç¡•f™¯dG ‡jQÄÁ»ÖG ¢•ÇFQ †›ùù M ’ùù „ù ù¡UCG ƒÙh .O ½Ä²j ƒùÁùdîùN Åù²ùˆù¸ùj OG—ù¬ùH ÛG IQƒùj›ùH .''QÄùùH Ô ÈùùJ''h (BEUR F.± .ÂJƒYO ¿eh ™FG›ÖG ºî²ˆ¡SÕ †ÄÁÇÙG ÀƒL ŸY ícCG ±™©ˆdG ¿e —j›ÙG OGQCG ¿Ùh OG—YEG ¿e (1962 -1928) ÂJƒÇeÄj CG™²j ÀCG ÂǸY ¢Th™»Y .À—ÙGh ¢•j™µJ Ô ÈHƒŽjG QhO -jRƒeCÕG Aƒ¾HCÕh .¿WÄdG •QƒN ‡Ç¡•f™a ‡¬¸H ‰„ˆch .

ÉQƒŽdG ŠhCG ™Á¡T ªe ÀÄùù„ù YîùùdG ªùù¡ ”ùùj °ùù¸ù ¡ždG ¢ŸH™ùùJ Èùù ah ·ƒ¾g ÀCG ƒ»¸Y —bh G˜g ½ÄÇdG Èa ¿Çˆ¡Ÿ‘d ¿j—ǯˆ¡•»dG ‡»Fƒb Èa —LGĈj †™ˆ¬e …YÕ Å¸Y §Mî»dG ƒ»Ça ƒ²MÕ °¸¡ždƒH ¹‘Ç¡S ‡dÄù£ù„ùdG ±G—ùgh …YîùdG IQOƒù¬ùe ‡ù¸ùÇùµù¡žˆùdG G™Ç„c ƒZG™a ·™ˆj —b ɘdG ÈfGOÄ¡S ºîg …©¡ŸdG ¿eh ‡ÇeƒeCÕG I™Wƒ²dG iĈ¡•e ŸY È„»dhCÕG ƒjƒù¯ù”ùH ¿ùÇùaQƒù©ùdG …¡•M.ºÄ¸L ¿H ¥Ä¯Þ É—jƒe ‡Çµ¸e :ºƒ»¡ždG .È¡Vƒ»dG ¼¡SÄ»dG Åa .OƒÞ ¿H OÄ©¡•dG —©¡S ³j™WÄH ‡KQh ‡Çµ¸e :†Ä¾ÖG .—»‘e OÄ©¡•e †ƒ©dCÕG ªfƒ¡U …fƒL Åù¸ùY Èù¾ù¯ùdG ¼ùbƒù£ùdG ƒùùÁù Çù a ›ùùcQ ‡ùù¡Ÿ‘ùùdG Øg ÀCGh ‡¡UƒN È¡•¯¾dGh Èf—„dG ™Ç¡ ‘ˆdG ¼¦©»dG Àƒ¡ eQ ™Á¡T Èa É™ŽJ ŠG™Ç¡ ‘ˆdG ³Ç„£Jh ŠGOÄÁŽe ÂÇa º˜„J ÀCG …Žj ɘdG ‡dÄ£„dG ´î£fG —YÄe ÀCGh ‡¡UƒN •eƒf™„dG .Qƒ»Y 2½ 400^00 :ƒÁˆMƒ¡•e ¢VQCG ‡©£²d IRƒÇM ™j™‘ˆd .¨Ä¯Þ :¿HG .¼ÁJ—Yh ¤ù¡SGhCîùd ‡ùdÄù£ù„ùdƒùH RÄù¯ùdG ‡ù‘ù¾ù»ùc ¼ùÇùˆù¾ù¡S ÀÄǸe 20h ƒeRîH ÀÄj›¯¸J I›ÁLCG ÅdEG ‡aƒ¡VEG .‡»â ºî‘c :h .½hQOĸÇa …©¸e ŸY (2-2)Ä¡TÄ¡S …`` ` Yî`` ` `»dG Å`` ` dEG OÄ`` ` ©` J “QGÄ`` ` ` ŽdG ™ùÇù¡ ‘ùJ ›ùc™ù»ùH ¤ù„ù ¡ dƒùùHh °ùù¸ù ¡ždG ¢ŸH™ùùJ ªHƒ¡•dG ½ÄÇdG I™Á¡S ‡jƒZ ÅdEG ™»ˆ¡•j ‡„”¾dG ¿eG›ˆj ɘdGh ¼¦©»dG Àƒ¡ eQ ™Á¡T ¿e ™¡žY .QGh›dG †ƒH .—»ÞCG :¿HG .ÉQƒŽdG ŠhCG 12 ½Äj ÅdhCÕG ‡j™¯¡•dG ½Oƒ²dG ™„»ˆ„¡S 3 Èa ‡Çfƒ‹dG ‰Že™H ¿ÇM ™ù„ù»ùˆù„ù¡S 19 ½Äùj IOÄù©ùùdG ÀÄùùµùùJ ÀCG Åùù¸ùùY .¼gƒc™H :ƒùùÁù ˆù Mƒùù¡•e ¢VQCG ‡ùù©ù £ù ²ù d IRƒùùÇù M ™ùùj™ùù‘ù ˆù ùd :Iƒ»¡•ÙGh òLƒW OÕhCG :`H ‡©bGÄdG 2½400^00 .—»MCG .‡»Ç£a 2537^75 :ƒÁˆMƒ¡•e ¢VQCG ‡©£²d IRƒÇM ™j™‘ˆd ‡¸Ç¡•Y :Iƒ»¡•ÙGh ¼¡Sƒb OÕhCG :`H ‡©bGÄdG 2½ :ȸj ƒ»c IO—ôGh .—»MCG É—©¡S/—Ç¡•dGh ‡¡•¡SDÄe .Å¡•ÇY †ƒjO «Qƒ¡T :ÈYƒ»ˆLEÕG ƒg™²e ¢TG™b/—Ç¡•dG ƒgñ¡•e .³¸¬e ¢ŸH™J Èa ÉQƒŽdG ŠhCG QƒÁ¡TEG 300 È‘H .ÈfGOÄ¡S ºîÁd G—ÇL ¼j™µdG —„Y /½ ø ÂùùJG™ùùÇù ¡ ‘ùùJ °ùù¸ù ¡ždG Èùù „ù ù»ù ùdhCG ¹ùù ¡UGÄùù j .OGh :ºƒ»¡ždG 2011/08/08 :Aƒ¡•ÙG .³j™WÄH ‡¸FƒY ‡Çµ¸e :´™¡ždG .½Oƒ²dG ™„»ˆ„¡S 18 I™ù¡žY ¿ùÇùH ‡ùYRÄùe ‡ùÇù„ùgP ‡ùÇùdG—ùÇùe 33`H ‡¡SQƒ»e 19 ¹¡UCG ¿e ‡Ç¡VƒjQ Šƒ¡Ÿ¡Ÿ”J (5) iIJùdG †ƒù©ùdCG Èùgh —ùYÄù»ùdƒùH ‡ùÇù¾ù©ùe (3) ‡ùù»ùùcîùù»ùùdGh (3) ·ƒùùÇùùùc ÉÄùùùfƒùùùµùùùdGh (3) ‡Mƒ„¡•dGh (4) ÈJGQƒµdGh (4) h—ÇŽdGh I™Fƒ£dG I™µdGh (3) ‡ÇYG™¡ždG ‡Mî»dGh .ƒÁH ºÄ»©ÙG ‡ÇfÄfƒ²dG ºƒLBÕG Ô ³KÄÙG ™¡ž¾¸d CL 2011/08/08 :Aƒ¡•ÙG ‡Ç„©¡ždG ‡ÇWG™²ç—dG ‡j™FG›ÖG ‡jQÄÁ»ÖG Àî`` ` ` ` ` ` `YEG .IQGOEÕG Øg ¹„b ¿e AÈ¡T ÀÄǸe 25 ’¾»H .I—M ÉhG—©¡S :h .OƒÞ ¿H OÄ©¡•dG —©¡S ³j™WÄH ‡KQh ‡Çµ¸e :†™¬dG ™j™Ð ŸY Šƒ¡VGëYGh …dƒ£e Âd ¢Ÿ”¡T ¹c Ÿ©a ¢•¸óG ¢•ÇFQ ÛEG ‡HƒˆµdG hCG ½—²ˆdG IOƒÁ¡ždG Øg Aƒ¡ ²fG ¹„b G˜gh ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸„d É—¸„dG È„©¡ždG .³j™¯dG ¹„²ˆ¡•e ¿ùùe ¤ùù‘ù j ÀCG ÂùùfCƒù ¡T ¿ùùe OG—ùù M IQGOEG ¹ùù „ù ùb Õ ¼ÁfCG Àh™j ¿j˜dG .ºÄ¸L ¿H ¥Ä¯Þ É—jƒe ‡Çµ¸e :´™¡ždG .ÈcëdG ¿H .™ùgƒùW ¿ùH .ÀîYEÕG G˜g ™¡žf É—¸„dG È„©¡ždG ¢•¸óG ¢•ÇFQ ANEP 869 947 I™jÄ„dG ‡jÕh ÀÕ›¬dG QÄ¡S I™FGO ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸H 27 :Ô –QDÄÙG 91254 :¼ùùbQ ½Äùù¡S™ùù»ù ¸ù d ƒùù²ù „ù W ¢•ÇùFQ ¿ù¸ù©ùj 08 IOƒÙG ƒù»ùÇù¡SÕ 1991 ‡ùùÇù ¸ù jÄùùL ÂfCG ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸„d É—¸„dG È„©¡ždG ¢•¸óG ±™W ¿e 144 :¼bQ ‰Ð ‡¡ j™Y «G—jEG Ó ÉhƒÇŽjh .ƒfQOƒ¡Ÿe …¡•M .¼¡SÄ»dG Šƒ„”ˆù¾ù»ùdG ¹ùŽùd ‡ùÇù»ùÇùÇù²ùJ ‡ù¸ùM™ùe —ù©ùJ ·ƒùµùˆùaÕ I—ùgƒùL ¹ù»ù©ùJ ÈùˆùdG ‡ùÇùù¾ùùWÄùùdG .°ù¡SÄùj ¢TG™ùb/—ùÇù¡•dG ±™ùW ¿ùe .ºƒM ¿¡•MCG ŠOƒù¯ùˆù¡SG ÈùˆùdG ŠG™ùÇù¡ ‘ùùˆùùdG ÀCƒùù¡žHh —YÄ»¸d ƒ„¡•‘J ‡Ç¡Vƒj™dG ŠGOƒ‘JÕG ƒÁ¾e ¹c ‰e—b ‡jƒ¡UÄdG ÀCG ¢Tľc —cCG .¹Ž¡Sh .ů£¡Ÿe 2½ 350^00 :ƒÁˆMƒ¡•e ¢VQCG ‡©£²d IRƒÇM ™j™‘ˆd ‡ÇWÄdG :Iƒ»¡•ÙGh QOƒ²dG —„Y É—L ÈM :`H ‡©bGÄdG ‡¸‘µdG :ȸj ƒ»c IO—ôGh .Aƒ¡ Ç„dG ‡j—c :ȸj ƒ»c IO—ôGh ANEP 869 943 2011/08/08 :Aƒ¡•ÙG ‡Ç„©¡ždG ‡ÇWG™²ç—dG ‡j™FG›ÖG ‡jQÄÁ»ÖG I™jÄ„dG ‡jÕh ÀÕ›¬dG QÄ¡S I™FGO ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸H Àî`` ` ` ` ` ` `YEG ¼K —»Þ ¿H —»Þ ‡dƒ¡ a ‡Çµ¸eh ™à :†Ä¾ÖG .…YÕ ¹µd ™JÄÇ„»c I›ÁLCG ªe ºƒ„¡TCîd ¼Çˆ¾¡S ƒe …¡•M ¿j™Ç‹µdG †ƒ©d ‰dƒ¡SCG ’¾»dG Øg Àƒù„ù¡T ºAƒù¡•ˆùjh .¹„²»dG ™„»ˆ„¡S ™Á¡T ºîN ÀĵǡS ‡µ¸»»dƒH ¼ÁJG™Ç¡ ‘J Ihƒ¯¸¡ždG ¹¡UGÄÇ¡Sh 29 ‡jƒZ ÅdG ¶dPh ŠhCG 18 ¿e AG—ˆHG ‡ÇH™¬»dG ÀCG ™Çc˜ˆ¸d .™NBG …fƒL ¿eh ƒÁfÄc ‡eƒg ‡„¡Sƒ¾e ³Ç„eRÄ»dG ‡£‘e ÀCG ‡dÄL ºhCG Èa ¡VQCG ŸY ¤²¡•j Àƒe™L Àƒ¡S ¢•jQƒH —©H ¹ÇŽ¡•ˆdG ¢•ÇdG›fÄZ Ä¡žJÄd žLj¾LQÕG ’ˆˆaGh ›ùŽùYh «ƒùa—ùdG ƒùùÁùùdÄùùM GQƒùùjOÄùùdG Åùùdh—ùùdG ¿ùùe I—ùùj—ùù¡•J ÀƒùaQƒùe ¿ùµùd (38O) ƒùg—ù¡U ¿ùY ™ùÇùù¡žjQ i—ùùÇùùJ ¢SQƒùù‘ùùdG ¼K (58O) G—fG—fƒe °Çˆ¡S Ådh—dG ·ƒ„¡T Åa º—Y ÀƒJQƒe ‡¸Ç»L ‡²j™£H ½—²ˆdG ±—g Ä¡TÄ¡S G™ÇZÄf Àƒ¡•¾a ’¾e ÀCG —ÇH .½™¡Ÿ¾»dG ¼¡SÄ»dG ‡ùdÄù£ù„ùdG ‡ùjƒùÁùf ¹ù„ù b ¼ùùÁù d —ùùcCG ¼ùùÁù fCƒù H ™ùùÁù ¡TCG ‡ùùKîùùK ÈùùdGÄùù‘ù H ‡¡UƒN ƒùjG—ùg Åù¸ùY ÀÄù¸ù¡Ÿ‘ùÇù¡S ¿e Gľµ»J GPEG IQGOEÕG ¹„b ¿e ½ƒeCGh .—»Þ 2½ 400^00 :ƒÁˆMƒ¡•e ¢VQCG ‡©£²d IRƒÇM ™j™‘ˆd .‡Hƒ¡ždG Šƒ€¯dG Øg GÄùfÄùµùÇù d îùù„ù ²ù ˆù ¡•e ™ùù„ù cCG ŠGOÄùùÁù Žù e º˜ùùH ¿e ¹gƒŽˆdG G˜g ÀCG ™ÇZ .ÉQƒ²dG ‡ÇYÄf ‡j›gƒL Àƒ»¡ d ‡eRîdG ŠƒfƒµeEÕG ¡•¯f ‰bÄdG Èa ƒÇaƒf .¡ jÄù©ùJ Èa ¿µd -·ƒ„¡ždG ›g ŸY …YîdG ŠGQ—bh GQGÄ¡že ³j™¯dG Èa Aƒ²a™dG ž»ˆj ¹Hƒ²»dG .(73O)Ä¡žJÄd ¿e ‡Ç¡V™Y ŸY (3-1) ¢•Çf ¯ǡ e ŸY ƒ©¾²e GRÄa ÀÄÇd ³²Mh .(•O 100^000) :ƒÁdƒ»¡SCGQ .ºîL ‡¸FƒY ‡Çµ¸e :†™¬dG Åù¸ùY Šƒù¡VGëYGh …dƒù£ùe Âùd ¢Ÿ”ùù¡T ¹ùùc Åùù¸ù ©ù a ¢•ÇFQ ÛEG ‡HƒˆµdG hCG ½—²ˆdG IOƒÁ¡ždG Øg ™j™Ð G˜gh ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸„d É—¸„dG È„©¡ždG ¢•¸óG G˜g ™¡žf •jQƒJ ¿e AG—ˆHG ¿j™Á¡T I—e Aƒ¡ ²fG ¹„b .ƒùù»ù FGO ƒùùfQOƒùù¡Ÿe ¿ùùe ¼ùù¸ù Y G˜g ƒÇdƒY Oƒ‘JEÕG ¢SCGQ GÄ©aQ ¿j˜dG ³j™¯dG ɘdG ™HƒcCÕG ³j™a †ƒN ¿ÇM Èa .™gƒW ¿H .‡¸Ž¡•»dG ‡Çf ‡Lh™a ø È¡•f™¯dG ÉQh—dG ‡ùùùùYƒùùùù²ùùùùH ¢•eCG ½Äùùùùj ƒùùùùÁùùùù£ùùùù¡žf ÈùùùùˆùùùùdG †ƒù„ù¡ždG IQGRÄùd ‡ù©ùùHƒùùˆùùdG ŠG™ùù¡Vƒùù‘ùù»ùùdG †ƒ©dCÕG Èa É™FG›ŽdG —aÄdG ÀCG ‡¡Vƒj™dGh 265 ¼Á¾e ™¡Ÿ¾Y 409`H O—M ‡Ç²j™aEÕG Àĵˆ¡Sh (GQÄcP 139h ƒKƒfEG 122) ƒÇ¡VƒjQ Èa .QÄb™²dG :ȸj ƒ»c IO—ôGh ANEP 869 945 2011/08/08 :Aƒ¡•ÙG ‡Ç„©¡ždG ‡ÇWG™²ç—dG ‡j™FG›ÖG ‡jQÄÁ»ÖG I™jÄ„dG ‡jÕh ÀÕ›¬dG QÄ¡S I™FGO ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸H ‡Ç¸jÄL 27 :Ô –QDÄÙG 91254 :¼bQ ½Ä¡S™»¸d ƒ²„W È„©¡ždG ¢•¸óG ¢•ÇFQ ¿¸©j 08 IOƒÙG ƒ»Ç¡SÕ 1991 ‰Ð ‡¡ j™Y «G—jEG Ó ÂfCG ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸„d É—¸„dG :¿HG ..ÀƒÇ¯¡S ³j™WÄH :—Ç¡•dG ±™W ¿e 149 :¼bQ .ºÄ¸L ¿H ¥Ä¯Þ É—jƒe ‡Çµ¸e :†Ä¾ÖG .(74O) I™M ‡H™¡V ™KG ‡ŽÇˆ¾dG ÀÄdƒfÄZ ¼Ç¡•cƒe Q/´ ø IQGRÄH Šƒ¡Vƒj™¸d ½ƒ©dG ™j—»dG °¡žc ÀCG ¢TÄùù¾ùùc ¿ùùÇùù¡•M ‡ùù¡Vƒùùj™ùùdGh †ƒùù„ùùù¡ždG †ƒùù©ùùdCÕG Èùùa ‡ùùj™ùùùFG›ùùùŽùùùdG ‡ùùùcQƒùùù¡ž»ùùùdG ÅdEG 3 ¿e ‡Ç²Ç„eRÄ»dG ÄJÄHƒ»H ‡Ç²j™aÕG •jĈˆdG ŸY ¿gG™J .2011/08/04 •ùjQƒùˆùH ƒù¾ù „ù ˆù µù e Ãùù²ù ¸ù J —ùù²ù Y …LÄÌ IOh—ôG ‡ÇdhDÄ¡•ÙG ŠGP ‡c™¡T ¢•Ç¡SCƒJ ¿»¡ ˆÙG .¸MG™e °¸ˆß Ô Aƒ¾„dG ºƒ¬¡TCG .™ÇNCÕG G˜g ŸY ŸY —j—L ¿e ƒg›Ç¯‘ˆd .È¡Vƒ»dG †/¥ ø Oƒù‘ùJG ³ùj™ùa Àƒù„ù¡T ™ùù¦ù ˆù ¾ù j ¤ùù ù¡SGhCÕG ¿ùù ùe .—»Þ :¿HG .¢•jQƒ„H AG™eCÕG ‡²j—M …©¸e ŸY ŸYh ÂjQGÄ„ùeÄùc ÀGÄù£ùfG †Q—ù»ùdG Äù„ùYÕ ’ùŽù¾ùj ¼ùdh ÀîÇe ÅH™¡ŸdGh ÄNƒ¡S hOƒeƒeh ›ùÇù¾ùÇùe Åù»ùj™ùÇùL ¼ùÁù¡SCGQ ŸjRG™„dGh i—jÄJƒe ›Ç¸Hh h™ÇùeƒùZ ¿ù¯ùÇùch ¢•Jƒù¯ùÇù¡•ÇùH ™¡žY iOƒ‘dG ›c™»dG …Mƒ¡U ÀƒjQÄd ·ƒ„¡T ›g Åa žÇf ..ÀîYEÕG G˜g ™¡žf É—¸„dG È„©¡ždG ¢•¸óG ¢•ÇFQ 27 :Ô –QDÄÙG 91254:¼ùùbQ ½Äùù¡S™ùù»ù ¸ù d ƒùù²ù ù„ù ùW ¢•ÇùFQ ¿ù¸ù©ùj 08 IOƒÙG ƒù»ùÇù¡SÕ 1991 ‡ùùÇù ¸ù jÄùùL ÂfCG ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸„d É—¸„dG È„©¡ždG ¢•¸óG ±™W ¿e 145 :¼bQ ‰Ð ‡¡ j™Y «G—jEG Ó É—jƒe :h .Àƒ»©f I—M :ƒùùÁù ˆù Mƒùù¡•e ¢VQCG ‡ùù©ù £ù ²ù d IRƒùùÇù M ™ùùj™ùù‘ù ˆù ùd :Iƒ»¡•ÙGh òLƒW OÕhCG :`H ‡©bGÄdG 2½400^00 .¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e 11`H ƒJQ—b ¿Çˆ¸M™dG Ih—¾dG ¤¡ž¾e ™„ˆYG .ÈZGhR è™e :h .ÈùùdGÄùùˆù dG Åù¸ùY OG—ùM Èù¸ùY ³ùj™ù¯ùdG ¶dƒùùe …fƒùL ÅùdEG ¼ùÁùJCƒùaƒùµù»ù H .OƒÞ ¿H OÄ©¡•dG —©¡S ‡KQh ‡Çµ¸eh ™à :´™¡ždG .É—jƒe ¹ÇYƒ»¡SEG :—Ç¡•dG .™ŽôG :Iƒ»¡•ÙGh ¼¡Sƒb OÕhCG :`H ‡©bGÄdG :ȸj ƒ»c IO—ôGh 2011/08/08 :Aƒ¡•ÙG ™j™Ð ŸY Šƒ¡VGëYGh …dƒ£e Âd ¢Ÿ”¡T ¹c Ÿ©a ¢•¸óG ¢•ÇFQ ÛEG ‡HƒˆµdG hCG ½—²ˆdG IOƒÁ¡ždG Øg Aƒ¡ ²fG ¹„b G˜gh ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸„d É—¸„dG È„©¡ždG .ĵÇH ¹Ç¡S™e …©¸e ŸY (1 -1) È¡•fƒf ¯ǡ e ¿ùµùd (48O) ¹ùÇù¸ùd ¹ùÇùŽù¡•ˆùdG Åù¡TÄùH hOÄùÇùJƒùùe ’ùùˆùùˆùùaGh ²j™ùa Åùe™ùe Åùa Cƒù£ùN ƒùj™ùÇùH ¶fG™ùa ™ù„ùY º—ùY Åù¡•fƒùf .—»Þ ¿H —»Þ ‡dƒ¡ a ‡Çµ¸e :´™¡ždG —»MCG ¿H ºÄ¸L ‡dƒ¡ a ‡KQh ‡Çµ¸e :†™¬dG ‡Ç„©¡ždG ‡ÇWG™²ç—dG ‡j™FG›ÖG ‡jQÄÁ»ÖG I™jÄ„dG ‡jÕh ÀÕ›¬dG QÄ¡S I™FGO ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸H Àî`` ` ` ` ` ` `YEG .Ih—¾dG ½ƒˆN ȈdG Šƒ¡Vƒj™dG ‡»Fƒb O—‘ˆ¡S ȈdG Èg ‡ÇH™©dG †ƒ©dCÕG Èa ™FG›ŽdG ƒÁH ·Qƒ¡žˆ¡S 23 ÅdEG 9 ¿e ‡j™£²dG ‡Mh—dƒH IQ™²»dG •Fƒˆ¾dG ºîN ¿e ¶dPh ½Oƒ²dG ™„»¡•jO .¿Ç„YîdG AÕDÄg Šƒjľ©e ¼ÁfCG ¼ZQ ™HƒcCÕG ¹‹e ‡LQ—dG ¢•¯¾H Àĸeƒ©j ¼ù¡SÄù»ùdG ‡ù»ù¡Uƒù©ù dG Oƒùù‘ù JEG GÄùùa™ùù¡T ¿ùùe ¼ùùg .¿µ¡•e IOh—ôG ‡ÇdhDÄ¡•ÙG ŠGP ‡c™¡T ¢•Ç¡SCƒJ :ƒÁˆÇ»¡•J (SARL AFRO BUD) (—ÇH h™aCG) ‡jÕh .‡ÇH™LÄH :Iƒ»¡•ÙGh ¼¡Sƒb OÕhCG :`H ‡©bGÄdG :ȸj ƒ»c IO—ôGh .(28O) IGQƒ„»¸d —ÇMÄdG ±—ÁdG ƒÇ¡S™Çc ÀƒÇdÄL ¹Ž¡Sh ½ƒeG ºOƒ©ùˆùdƒùH Åù¯ùˆùcG —ù²ùa ¹ùÇùd ÉOƒùf …²ù¸ùdG …Mƒù¡U ƒùeCG .iGQhO …©¸e ÂÇÇfÄe ÅfÄù£ùfG ™ù„ùY ¹ùÇùŽù¡•ˆùdG G™ùµù„ùe ¢•Çùf ’ùˆùˆùaGh ¿µd (6O) ¢•jQÄd ÄZÄg Ådh—dG ·ƒ„¡T Š›g ‡Ç¡SCGQ I™µH ‡ŽÇˆ¾dG º—Yh ƒ©j™¡S OQ ›ÇHÄd hQ—fƒ¡•Çd žLj¾LQÕG .•jĈˆdG Èùa Šƒù¡Vƒùj™ù¸ùd ½ƒù©ùdG ™ùj—ùù»ùùdG Qƒùù¡TCGh ‡Ç²j™aEÕG †ƒ©dCÕG ÀCG ÅdEG .¢V™©dG ŠƒMƒ¡•e «ƒ£²H ‡£„J™ÙG ŠG—©ÙGh OGÄÙG .‡ùù ù»ù ù ù¡Uƒùù ù ©ù ù ùdG ‡dÄù£ù„ùdƒùH ÀÄùLÄùˆù»ùdG ºƒù„ù¡TCÕGh Åù¸ùY ™ùFG›ùŽùdG ¢SCƒùch ‡ùÇù¾ù WÄùùdG ƒùÁù©ù£ùb ÈùˆùdG OÄùYÄùdG .ÀîYEÕG É—¸„dG È„©¡ždG ¢•¸óG ¢•ÇFQ ‡Ç„©¡ždG ‡ÇWG™²ç—dG ‡j™FG›ÖG ‡jQÄÁ»ÖG I™jÄ„dG ‡jÕh ÀÕ›¬dG QÄ¡S I™FGO ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸H ‡Ç¸jÄL 27 :Ô –QDÄÙG 91254 :¼bQ ½Ä¡S™»¸d ƒ²„W ¢•¸óG ¢•ÇùùFQ ¿ùù¸ù ©ù ùj 08 IOƒÙG ƒùù »ù ùÇù ù¡SÕ 1991 «G—jEG Ó ÂfCG ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸„d É—¸„dG È„©¡ždG ÉhG—©¡S :—Ç¡•dG ±™W ¿e 130 :¼bQ ‰Ð ‡¡ j™Y .‡```¡Vƒj™``dG ¼dƒY 17 ‡»¡Uƒ©dG Oƒ‘JG ÄJÄHƒ»H ‡Ç²j™aEÕG †ƒ©dCÕG OG—M OÄYh —Ç¡•ŽJ Àh™¦ˆ¾j ºƒ„¡TCÕGh ¤¡SGhCÕG ‡Ç„gP 33 ŸY ¿gG™J ‡j™FG›ŽdG ‡¡Vƒj™dG Èùa ¹ùù¯ù ¡SCÕG ¼ùù¡•²ùùdG ÅùùdEG ¥Äùù²ù ¡•dG iOƒùù¯ù J ™ùÇùjîù»ùdG ±™ù¡ŸJ °ùÇùc .(—ùùÇù H h™ùùaCG) .Aƒ¾„dG OGÄe …Çc™Jh OGñˆ¡SEG :«Ä¡VÄÙG ‡€ÇÁJ .†ƒ²dCÕG i—ùMEƒùH •ùjÄùˆùˆùdG ¹ùL™ùdG ¹ù„ùb ¿ùe ›ùÇù¯ù‘ùˆù dG G˜ùùg ¿ùù ùµù ù »ù ù J .OƒÞ ¿H OÄ©¡•dG —©¡S ³j™WÄH ‡KQh ‡Çµ¸e :ºƒ»¡ždG .æG—ÙG ¿H —»Þ ¢žÇ„M ‡Çµ¸e :†Ä¾ÖG ¿H ¸dG —„Y ¢žÇZR ‡Çµ¸e ¼K ÈHG™J ³j™W :´™¡ždG .’HGQ ¿H É—Á»¸H ‡¡•jhQÄH ‡KQh ‡Çµ¸e :ºƒ»¡ždG . 01 ¼bQ É—¸H ³j™W :†Ä¾ÖG .¹„²»dG ¿ÇJƒÁd ‡Çdƒ»dG ‡»Ç²dG ÀCG GR™„e ±ƒ¡VCGh .ÀîYEÕG G˜g ™¡žf •jQƒJ ¿e AG—ˆHG ¿j™Á¡T I—e É—¸„dG È„©¡ždG ¢•¸óG ¢•ÇFQ ANEP 869 935 Àî`` ` ` ` ` ` `YEG .Âùù¡•¯ùùf •ùùjÄùùˆù ˆù dG ºƒùùM Èùùa ¼ùùÁù Çù HQ—ùù e ƒe—©H ‡¡UƒN .—»Þ ‡dƒ¡ a ¶¸e ¿µ¡•e .(71O) RÄHOÄH ¢VƒjQ i™FG›ŽdG ¿e I™j™»J —©H —©H ‡Ç¡SCGQ I™µH ºOƒ©ˆdG ‡£²f ƒÇ¸Ç¡S™e ’¾e Å»jQ ¶jÄd .(61O) ªe ¡VQG ŸY ºOƒ©J PG ¹¡ aG ƒÇ¸Ç¡S™e ™Ç¡Ÿe ¿µj ¼dh .ŠG›ÇÁŽˆdG OGñˆ¡SG .QOƒ²dG —„Y :¿HG .™à :´™¡ždG ’HGQ ¿H É—Á»¸H ‡¡•jhQÄH ‡KQh ‡Çµ¸e :†™¬dG ŸY Šƒ¡VGëYGh …dƒ£e Âd ¢Ÿ”¡T ¹c Ÿ©a ¢•ÇFQ ÛEG ‡HƒˆµdG hCG ½—²ˆdG IOƒÁ¡ždG Øg ™j™Ð ÀÕ›¬dG QÄù¡S ‡ùj—ù¸ù„ùd É—ù¸ù„ùdG Èù„ù©ù¡ždG ¢•¸óG •jQƒJ ¿e AG—ˆHG ¿j™Á¡T I—e Aƒ¡ ²fG ¹„b G˜gh .´GQ›eÄH —»‘e …©¸e ‡Ç¡VQCG ŸY ‡jOG—YÕG ‡j˜¬J ŸY ¹Ç¬jG Àƒj›e †Q—»dG ¹»©j ŒÇM ȈùdG ‡ù¸ùÇùµù¡žˆùdG ™ù¦ùˆù¾ùj ƒù»ùd Èùf—ù„ùdG …fƒùŽùdG G—Yƒe ¿Ç„YîdG ¹L QÄ¡ M ¢•eCG ºhCG ‰a™Y ÅdG ‡ZƒÇH ºÄHh ÀƒÇeCG ĵ¡•Ç¡•fG™a ÀƒÇ²j™aÕG .(407 001) ›e™dG .™¡ Ø ¿H —»Þ ÉhîdG —„Y ‡Çµ¸e :ºƒ»¡ždG ANEP 869 933 2011/08/08 :Aƒ¡•ÙG ‡Ç„©¡ždG ‡ÇWG™²ç—dG ‡j™FG›ÖG ‡jQÄÁ»ÖG Àî`` ` ` ` ` ` `YEG .ÀîYEÕG G˜g ™¡žf É—¸„dG È„©¡ždG ¢•¸óG ¢•ÇFQ ‡Ç¸jÄL 27 :Ô –QDÄÙG 91254 :¼bQ ½Ä¡S™»¸d ƒ²„W È„©¡ždG ¢•¸óG ¢•ÇFQ ¿¸©j 08 IOƒÙG ƒ»Ç¡SÕ 1991 ‰Ð ‡¡ j™Y «G—jEG Ó ÂfCG ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸„d É—¸„dG :¿HG ¹ÇYƒ»¡SEG ‡dƒ¡ a :—Ç¡•dG ±™W ¿e 151:¼bQ .(11•) ‡¸Ç»L I™µH ’ùùŽùùf ƒùùe—ùù©ùùH ƒùùe—ùù²ùùˆùùe ºhCÕG ¥Äùù¡ždG ÀÄùùÇùùùd ÅùùùÁùùùfCGh R›Yh (33O) Åfƒ‹dG ±—ÁdG ¹ÇŽ¡•J ¿e ¢•ÇeÄZ Å„»ˆÇaƒH .™»©e ’jƒ¡S ‡Çµ¸e :†Ä¾ÖG .¢V™©dG ŠƒYƒb ‡€ÇÁJh ‡ÇLƒLR ŠGAƒ¾H .™ùùFG›ùùŽù dG ŒÇùM ¼ù¡SÄù»ùdG ‡ùjƒùÁùf ¿ùY ¹ùjÄùùW ‰bh Qh™ùùe ÉCG Gh™ùj ¼ùd .ÀîYEÕG G˜g ™¡žf •jQƒJ ¿e AG—ˆHG ¿j™Á¡T I—e É—¸„dG È„©¡ždG ¢•¸óG ¢•ÇFQ ANEP 869 939 Àî`` ` ` ` ` ` `YEG .™¡Tƒ„»dG —ù©ùHh AÕDÄùg ÀCG ™ùÇùZ .2012 À—¾d OƒÇ„»dhCG ÅdG ¹gCƒˆdG I™Ç¡TCƒJ ™¡Uƒ¾©dG ‡j›gƒL ‡a™©e ºîN ¿e ¶dPh ¢ŸFƒ²¾ùdG ÉOƒù¯ùJ G˜ùch ‡ùÇùdh—ùdG ‡ùÇù¾ùWÄùdG Qƒ»Z ¢VÄN —¡Ÿb IQh—dG Èa ‡¸Ž¡•»dG Èa È„»dhCÕG —YÄ»¸d ‡Ç¸ÇgCƒˆdG ŠGQh—dG .°¡SÄj .™FG›ÖG (‡¾¡S 99) :ƒÁJ—e .ÉOƒùù ù ¾ù ù ùdG Èùù ù a ºhCÕG ‡ùdÄù£ù„ùdƒùH RÄùù¯ù dG ¿ùùe ¤ùù¡SGhCÕG 12 ´Qƒ¯ùH ‡ù€ù¯ùdG ØùÁùH ‡ù¡Uƒù”ùdG ³ùùMîùù»ù dG ¿ùùY ‡ùù¸ù eƒùùc ‡ùù£ù ²ù ùf ¢SCƒµH ºƒ„¡TCÕG Rƒa ƒ»c .I—ùj—ùŽùdG ‡ù¡•aƒù¾ù»ù¸ùd Àh—ù©ùˆù ¡•j —b ‰fƒc ȈdG .(2) •f™£¡ždGh (1) —ÇdG I™ch (1) ‡ùÇù¯ù‘ù¡ŸdG Ih—ù¾ùdG Èùa ¢TÄù¾ùc ’ùù¡VhCGh °¸¡ždG È„»dhCG Àƒe™L Àƒ¡S ¢•jQƒH iOƒf ƒÁ²¯fG ňdG ¿Çjî»dG ª¯¾J ¼d ½›ÁfG PG ¿Ç„YîdG ¹¡ aCG †G—ˆfEÕ Èdƒ‘dG °Ç¡ŸdG ºîN I™µd ‡Ç¡•f™¯ùdG ‡ùdÄù£ù„ùdG Åùa ‡ùÇùMƒùˆùˆùaÕG ÂùJGQƒù„ùe Åùa ‰„¡•dG ¢•eG ºhG °Ç¦f ±—ÁH ÀƒjQÄd ¯ǡV ½ƒeCG .‡Ç¾WÄdG ‡„”¾¸d ‡e—²»dG ŠƒÇfG›Ç»dG Èa Šƒb™¯dG ‡dCƒ¡•e ‡²aGÄ»H ¶dP Èa Õ—ˆ¡•e .¹¡ŸÇa ÉhƒÇ‘j :—Ç¡•dG .—Ç©dG ‡¡•jhQÄH :—Ç¡•dG .I™ùÇùNCÕG Šƒù¦ù‘ù¸ùdG ÅdEG IQGOEÕG ‰¯ˆ¸J ÀCG ÀhO .—»Þ ¿H —»Þ ‡dƒ¡ a ‡Çµ¸e :ºƒ»¡ždG 2011/08/08 :Aƒ¡•ÙG 4405: O—©dG .‡jOƒ‘JG ¹µd ‡j™Ç¡ ‘ùˆùdG •ùeG™ù„ùdG ¹ùµùH «ƒù£ù²ùdG IQGRh ‡ÇdGQ—ùÇùa ‡ù€ùÇùg ¹ùc ±™ùW ¿ùe ‡ùe—ù²ù»ùdG ÅùˆùùM ÂùùLQƒùùN hCG ¿ùùWÄùùdG ¹ùùNG—ùùH AGÄùù¡S ±—ÁdG ³Ç²‘J ¿e I™ÇNCÕG Øg ¿µ»ˆJ ‡ù¡Ÿ¾ùe AîùˆùYG Èùa ¹ù‹ù»ùˆù»ùdGh ™ù£ùù¡•»ùùdG .(109 201) ›e™dG .¿j—dG ›Y ™¯¾N ÉhƒŽH/Pƒˆ¡SCÕG ³ÇKĈdG …ˆµe ™FG›ÖG ‡jÕh QGh›dG †ƒH 01 ¼bQ 15 IQƒ»Y .‡ÇeÄ»©dG ºƒ¬¡TCÕGh Aƒ¾„dG ™FG›ÖG ‡jÕÄd ȸôG ÉQƒŽˆdG ¹Ž¡•dƒH Àƒˆ”¡•f «OĈ¡S .½—²dG .‡²j—M ¼K ™à :†™¬dG ŸY Šƒ¡VGëYGh …dƒ£e Âd ¢Ÿ”¡T ¹c Ÿ©a ¢•ÇFQ ÛEG ‡HƒˆµdG hCG ½—²ˆdG IOƒÁ¡ždG Øg ™j™Ð ÀÕ›¬dG QÄù¡S ‡ùj—ù¸ù„ùd É—ù¸ù„ùdG Èù„ù©ù¡ždG ¢•¸óG •jQƒJ ¿e AG—ˆHG ¿j™Á¡T I—e Aƒ¡ ²fG ¹„b G˜gh .ÉhƒÇ‘j ‡¸FƒY ‡Çµ¸e :†™¬dG ŸY Šƒ¡VGëYGh …dƒ£e Âd ¢Ÿ”¡T ¹c Ÿ©a ¢•ÇFQ ÛEG ‡HƒˆµdG hCG ½—²ˆdG IOƒÁ¡ždG Øg ™j™Ð ÀÕ›¬dG QÄù¡S ‡ùj—ù¸ù„ùd É—ù¸ù„ùdG Èù„ù©ù¡ždG ¢•¸óG •jQƒJ ¿e AG—ˆHG ¿j™Á¡T I—e Aƒ¡ ²fG ¹„b G˜gh .½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄ»dG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ¿Ç¾KEÕG I™jÄ„dG ‡jÕh ÀÕ›¬dG QÄ¡S I™FGO ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸H 27 :Ô –QDÄÙG 91254:¼ùùbQ ½Äùù¡S™ùù»ù ¸ù d ƒùù²ù ù„ù ùW ¢•ÇùFQ ¿ù¸ù©ùj 08 IOƒÙG ƒù»ùÇù¡SÕ 1991 ‡ùùÇù ¸ù jÄùùL ÂfCG ÀÕ›¬dG QÄ¡S ‡j—¸„d É—¸„dG È„©¡ždG ¢•¸óG ±™W ¿e 146 :¼bQ ‰Ð ‡¡ j™Y «G—jEG Ó :h .

ÂùfG—ùÇùe •QƒùN …©ù¸ùdƒùH Èù¡Vƒù»ùdG ¼ù¡SÄù»ùdG ºGÄW …©¸dƒH Âd ’»¡S ƒ»e .†Q—ùù»ù dG ‡ùù¸ù µù ¡že ¹ùù M ¿ùù e ‡»¸©dG ‡jOÄdÄ»d ³Hƒ¡•dG È¡•f™¯dG †Q—»dƒH ŸY ±G™¡TEîd QÄeCÕG ¹c ŸY ©e ³¯JGh ¼ù¡SÄùe °ùÇù£ù¡S ´ƒùaÄùd ‡ùÇù ¾ù ¯ù dG ‡ùù¡VQƒùù©ù dG Qƒ¡ŸfCG ò¸J ɘdG ™„”dG Ägh .ƒù„ùYÕ 23 ´ƒùaÄùdG OG—ùù©ù J ’ùù„ù ¡ŸÇùùd .•ƒùH™ùb Š™e ȈdG ‡¾Ž¸dG ÀCG Gh™„ˆYG ŒÇM .³j™¯dG ›c™e ¿Ç¡•‘J ‡ÇfƒµeEG ªe ÈfÄ»MQ OG™e ÀCG ÅdEG ™ÇNCÕG Èa ™Ç¡žf ²j™a ªe Aƒ©HQCÕG G˜g ¸»Y Èa «™¡žÇ¡S .™NBG —Ç©¡U ŸYh ±Ä¯¡U ÅdEG É™FG›ŽdG Èdh—dG …YîdG ¼¡V ¿Y Œj—‘dG ÅdEG .Èdƒ‘dG ŠhCG .ÈùùdG›ùùZh “™ˆ²»dG ªHG™dG Èfƒ¬dG …Yîd ÀƒJRƒLEG Ų„Jh ƒe —©H ÙÁHCG ɘdGh .‡jƒŽH ‡jOÄdÄ»d ‡Ç¾¯dG ³Hƒ¡•dG †Q—»dG ªe ÈFƒÁf ´ƒ¯JG ÅdEG ³j™¯dG °¸”Ç¡S ɘdG ÈfÄ»MQ OG™e ‡jƒZ™dG ÉOƒ¾d .½Oƒùù ²ù ùdG ÃQGO ™²©H ÅdhCÕG ‡dÄŽdG Èa ºOƒ©J —b Àƒc ƒe—©H .½ÄÁdO .ÈùLƒùf .‡ùù¸ù ¡UGÄùùˆù e Èùùd™ùùÇù eR Åùù¯ù ¡žˆùù¡•e ɘdG „©¸e ¼¸ˆ¡•j ňM îjÄW Qƒ¦ˆfÕG È¡TG™‘dG ‰‘ùJ ªù¡VÄùÇù¡S ɘùdGh .½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄ»dG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ¿Ç¾KEÕG ¢•ÇùFQ QG™ùb ¢TG™ù‘ùdG Oƒù‘ùJG h™ùÇù¡•e ¹ù„ù²ùˆùj ¼ùùd ¨Äù¯ù‘ùe .ƒÁJGRG™ˆMG —b ¢TG™‘dG ³j™a ÀCG Ⱦ©j ƒ»e .¢ŸH™ùˆù dG AG™ùùLEÕ QG™¡S ¿µ»J I™Á¡•dG ¶¸J ¿e ¹Ç¸dG °¡Ÿˆ¾e ¹ùù¡ŸJG ŒÇùùM .‡Ç„jQ—J ‡¡ŸM ºhCG ºîN ¿e ³‘ˆù¸ù»ùdG ƒù»ùch™ùjEG †™ùˆù¬ù»ùdG ÅùdEG ‡ùaƒù¡VEG .‡j™¯¡•dG ¿Y ™NCƒJ OÄ¡žM I™Ç¡TCƒˆdG ŸY ¼ÁdÄ¡ŸM —©H ÀÄÇfƒ¬dGh ‰fƒc ŒÇM ƒ¡ jCG ‡¸Çµ¡žˆdG —Ç©¡U ŸY ‡Ç„jQ—J ‡¡ŸM ºhCG ºîN …Ž©j ȸjRG™„dG †Q—»dG h™ÇfƒL ÉOÄjQ …Yîe AGÄLCG ÀÄ©¾¡Ÿj ‡¾Ç£¾¡•b †ƒ„¡T Qƒ¡ŸfCGh ¢•ÇFQ Aƒ¾‹ˆ¡SƒH ‡¾Ç£¾¡•b †ƒ„¡žd I™Ç¡•»dG ‡Ç¡Vƒj™dG ‡c™¡ždG IQGOEG ŠƒYƒ¡TEÕGh ŠîjhCƒˆdG ¹µd G—M .“ƒ„¡TÄH ¼¡SÄ»dG ™Ç¡ ‘ˆd ‡jhƒŽ„dG ‡¸Çµ¡žˆdG ¼gG—j ɘdG ÈfÄ»MQ OG™»H ºƒ¡ŸJÕG ¼J .Ⱦ¡T ½î¡•dG —„Y IQGOEÕG ¢•¸Že ¿H ªaG—»dG ¼Á¡SCGQ ŸYh ³j™¯dG ¿e ¿Ç¸MG™dG ¿Ç„YîdG ÀCƒ¡žH ¿e ¸ÇMQ ºÄM I™ÇNCÕG ‡fhBÕG Èa ¾Y Œj—‘dG ™‹c ɘdG È¡Sƒ¡S †ƒ„¡ždG Qƒ¡ŸfCG ƒÁǸY ±™©J ȈdG I—j—ŽdG ÃÄLÄdG ¿eh.…ÇW ‡aƒ¡VEÕƒH .ƒÇdƒ£jEG Èù¡žˆùÇù d ÉOƒùù¾ù d ™ùù¡•jCÕG ªùùaG—ùù»ù dG “ƒùù„ù ¡Ÿe •QƒùN ´™ùa ¿ùe ƒù¡Vh™ùY Åù²ù¸ùJ .™ÇH›dG ø …©¸»dƒH ‡¾Ç£¾¡•b †ƒ„¡T Qƒ¡ŸfCG ƒÁ©¾¡U ȈdG AGÄLCÕG ‰c™J ¢Ÿ¡Ÿ‘dG ÅdhCG Èa Éhî»M —ÇÁ¡ždG È¡Vƒj™dG …c™»¸d ³‘¸»dG †Q—»dG i—d ƒ¾¡•M ƒYƒ„£fG .½ƒµ‘dƒH ‡¡UƒN ¢•Hîe ‡Ç¡VQCG “ƒ¡•ˆcÕ ƒjOƒ¯J ÅdhCÕG ‡¡Ÿ¾»dG Èa •ƒÇ¡S ŠGAƒù²ù¸ùdG Èùùa ¿ùùj™ùù¡Uƒùù¾ù »ù dG ±™ùùW ¿ùùe ÀG—ùùÇù »ù dG ¼ÁfCƒH È¡TG™‘dG ³j™¯dG h™Ç¡•e ™„ˆYG —bh .‡¾¡S I—»d ‡eOƒ²dG ½ƒjCÕG Èa ÀCG ''Aƒù¡•»ùùdG'' ‰»ùù¸ù Y .Àƒù„ù¡ Zh Äùj—ùjEG Àƒù©ùa—ù»ùdGh °ùÇù¡V IQƒù»ù©ùd .‡j—»‘»dƒH ¼Á„©¸e ‡Ç¡VQCG ŸY ºƒ„²ˆ¡SÕG …©¸e ÀCG .¼¡SGÄe 3`d ªbÄj ÀCG QÄùa —ùaÄùdƒùH ¼ùÁùbƒù‘ùˆùdG —ù©ùH ¼ùgOÄù²ùY ÅdEG ºÄN—¸ùd I™ùÇù¡TCƒùˆùdG Åù¸ùY ¼ùÁùdÄù¡ŸM OÄ¡žM …YîdG ƒeCG .ÀÄ¡•eƒ¡S .™NBG ‡ÇfƒµeEG ÅdEG Qƒ¡TCG .‡¡ eƒZ ƒe ƒYÄf QÄeCÕG ªùùe •—ùù‘ùùˆùùdG ¿ùùe I™ùùÁùù¡•dG ¢•¯ùùf Èùùa Àh—ùLGÄùˆùj ɘùdG ¿ùÇùÇùfƒù¬ùdG ¿ùÇùù„ùùYîùùdG È¡Vƒ»dG ¢•Ç»”dG I™Á¡S ˜¾e °Ç£¡•H OG™¯fG ŸY ¼Á¾e —MGh ¹c ªe •—‘Jh .‡Ç¾WÄdG ‡£HG™dG ¹„b ¿e ‡Hĸ£»dG †™ùb —ùj—ùŽùdG …©ùù¸ù »ù dG Aƒùù¾ù H ºƒùù¬ù ¡TCG ÂùùÇù a ‰dGRÕ ³ùj™ùù¯ù dG Åùù¸ù Yh .ÉQƒùù Žù ùdG .´ƒ¯JG ‡Ç¡VQCG OƒŽjEG ¼Jh Šƒ¡Vhƒ¯»dG ײY ŸY ÈfÄ»MQ È¡ »j ÀCG ™¦ˆ¾»dG ¿e .¹²¾ˆdG …YîùùdG ³ùùù‘ùùùˆùùù¸ùùùj ÀCG Åùùù¸ùùùY ƒùùù²ùùù¯ùùùJGh Œj—‘dG Àĵjh —MCÕG ½Äj ‡YÄ»Ž»dƒH ‡Ç¡•fĈdG ‡»¡Uƒ©dG Èa «Ä¡VÄ»dG ºÄM ¿ÇeÄj —©H G™¡VƒM QG™¡S ÀĵǡS ¿jCG .ŠG™»dG —j—Y Èa “™¡U —b ''™¡ ”dG'' ¼¡SÄ»d Èdƒ£jEÕG †Ä¾ŽdG ÉOƒf ªe ¹¡UGÄÇ¡S —MCG Àƒ¡•d ŸYh ÉOƒ¾dG IQGOEG ÀCG ÕEG .‡»¸©dG ‡jOÄdÄe ¿e •ƒM ¿H ‡¾JƒH †ƒ„¡T ¿e ºÄ¸ÁH .Àƒù¡•»ù¸ùJ OGOh ¿ùe ‡„Ç„¡T ¿e ½Oƒ²dG ȈjR G˜ch .Äeƒ¡SCG .''ƒ»ÁH ‡ù©ù»ùŽùdG ½Äùj ™ùFG›ùŽùdG ‡ùjOÄùdÄùe ‡ùaƒù¡ ˆù¡SÕ Èù¸ùgCÕG —ù©ùˆù ¡•jh QhO Èùùa Âùùd RÄùù a ºhCG ¹ùù Çù ùŽù ù¡•J Åùù dEG ’ùù »ù ù£ù ùj ŒÇùù M .¹Fƒ„²dG ¢SQƒ‘dG ƒÁ¡SCGQ ŸYh ‡»j—²dG ™¡Uƒ¾©dG ªe …¾L ÅdEG ƒ„¾L GÄHQ—J ´ƒ‘ˆdG Qƒ¦ùˆùfG Èùa .—©H ‘j™¡•J ‡bQh ŸY ºÄ¡Ÿ‘dG ÀhO †ƒ„¡ždG ªe ÂJƒ„jQ—J ¢•¸Že Aƒ¡ YCG ¹c ƒg™¡ M ȈdG ÅdhCÕG ‡Ç„jQ—ˆdG ‡¡Ÿ‘dG ‰©¡Vh ½Oƒ²dG ¼¡SÄ»dG „©¸»H ºƒ„²ˆ¡SÕG ¿e ³j™¯dG ª¾»H •ƒH™b ’j™¡ŸJ —©H ™Á¡ždG ‡jƒÁf ‡£HG™dG ŠGRG™ˆMG ÀÄ‘»Ç¡S ¼ÁfCƒH Àh—cDÄj ¢TG™‘dG h™Ç¡•e ¤²a Àh›c™Ç¡S ¼ÁùfCGh .i™NCG ‡¸Áe Âd ‰Ç£YCG ³j™¯dG h™Çù¡•e —ùcDÄùjh .ÉQGOEÕG ƒÁ»bƒW OG™aCG ŠhCG ¿ùùe 31 ¹ùù„ù b ''™ùù¡ ”ùùdG'' …YÕ ¹ùùÇù ùMQ ¢Vh™ùùY ºÄùù¡Uh ºƒùùM Èùùa ¶dPh .ˆÁL ¿e ÀCG ‡¡UƒN .Âù„ù©ù¸ù»ùH Èù¡Vƒù»ùdG ¼ù¡SÄù»ùdG Øùùg Äùù‘ù e Åùù¸ù Y ÀÄùù¸ù »ù ©ù Çù ¡S ¼ùùÁù fCƒù H Èùù¡TG™ùù‘ù dG ¹ù„ùb …©ù¸ù»ùdG ‡ù€ùÇùÁùJ IOƒùYEG ºîùN ¿ùe ŠGRG™ùˆù MÕG 4405: O—©dG .Èùùdƒùù£ù jEÕG ÀCG ÀhO .Èfƒ„¡SEÕG ‡²¸eh È¡•f™¯dG ÂfCG .‡ùùLÄùùN ¿ùùH : ¼ùùg .º ø QG™¡S ¿µ»J .—jƒ²¸H .¿Ç»¡SÄ»d ªÇùbÄùˆùdG Åù¸ùY Âù©ùe GÄù²ù¯ùJGh '' -fƒHhCG'' …YîdG ŸY ™¡UCG QG™¡S ¿µd ŸY ÀÄ©bÄÇ¡Sh .¿Ç»¡SÄ»d ªbh —bh ‡YÄ»Ž»dG ´ƒaÄdG IQGOEG Âd ‰¸¡SQCGh QÄeCÕG ¹c ŸY ©e .‡Ç¡•fĈdG È¡VGQCÕG ¹ù„ùùb QG™ùù¡S Iƒùùbîùùe Åùù¸ùùY ™ùù¡UCG ɘùùdG ‰„¡•dG I™Á¡S ©e •—‘J —²a ..‡```¡Vƒj™``dG ¼dƒY 18 ‡jƒŽH ‡jOÄdÄe °Ç£¡S ´ƒah ‡¾¡S I—»d ƒÇ»¡SQ ƒHQ—e ÈfÄ»MQ Šƒ¦‘¸dG Èa ²j™a QÄeCG ¤„¡ j QG™¡S ¢•fÄJ ÅdEG ¹²¾ˆdG ¹„b ™ÇNCÕG ¿e ‡dÄL —©H ''†Ä»dG'' əǡ•e ¢V™Y ¹„b ŒÇM .‡Çdƒ‘dG .‡ùùÇùù„ùùjQ—ùùJ …©¸»dG ‡Ç¡VQCG ´Äa •—‘dG GÄ©¾¡U ¿j˜dG ¼Á¾e O—ŽdG ¿Ç„YîdG ™¡TƒH ɘdG †ÄjCG ŠƒM™a ·Ä»dG ¹d—e ¼Á¡SCGQ ŸYh ³‘¸»dG ƒ»c .ÉQƒŽdG ¤¡Sƒ„dG —„Y .—j—ŽdG „¸L ŸY ™¡ŸJ ƒeQƒH ƒÇdƒ£jEG •QƒN ¿e “ƒ„¡Ÿ»d ¢Vh™Y Èa ‡Ç¡Vƒj™dG ªbGÄ»dG ¿e —j—©dG ‰¸²f ºƒ»L É™FG›ŽdG Èdh—dG …YîdG ÀCG .G—Yƒ¡•e ¹²¾ˆdG ¹„b ²j™a QÄeCG ¹c ¤„¡V —b QG™¡S ÅùdEG ¿ùj—ùeÄùH ÉQGÄùg Qƒù£ùe ¿ùe ½ÄùÇù dG Aƒùù¡•e ™Á¡ždG ¿e 28 ‡jƒZ ÅdEG ¡ŸH™J AG™LEÕ ¢•fÄJ .‡ùa™ùˆù‘ù»ùdG ‡ù£ùHG™ùdG ¹ù„ùb ¿ùe ‡ùHÄù¸ù£ù »ù dG ºƒùb ŒÇùM .¹„b ¿e QG™¡S ŸY ƒM™ˆbG ÀG˜¸dG ªùe ¹ù²ù¾ùˆùjh °ùÇù£ù¡•H —ùùLGÄùùˆù e ºhCÕG .Âùù©ù e ³¯JG Èfƒ‹dGh .Å¡SÄe ¿H .•™¯ˆe ±ÕBG 8 ÂfCG ™ÇùZ .¢Sƒ©fÄH ¥Qƒ¯dG ¼¡SÄ»dG ƒÁ¾e ™‹cCG ‡Ç¡VG™©ˆ¡SG ƒ„YÕ 17 ƒg™¡ M ȈdG ÅdhCÕG ‡¡Ÿ‘dG ‡ù¡UƒùN .‡»Çg .ÄJƒc™Ç»dG ¿e ½Äj ™NBG ňM ''™¡ ”dG'' …YÕ …¸Žd ÂJÕhƒ‘e ''™¡ ”dG'' …YîH ™¯¡UCÕGh ™»MCÕG ³j™¯dG †Q—e ĵ¡•Ç¡žfG™a ÉO ª»ˆLG .¿ùÇù „ù YîùùdG hCG ‡ùYƒù¡•dG Oh—ùM Èùa ¿ùµùd .¤²a ŠGRG™ˆMG ‡KîK ‰fhO ™„»aÄf ºhCG …©¸»H ±™Z Aƒ¾Hh ‡¯¡TƒµdG AGÄ¡VCÕG ’Ǹ¡ŸˆH ƒ¡Sƒ¡SCG ³¸©ˆJ ª¡Vh IQh™¡V ÅdEG ‡aƒ¡VEG .‡ùa™ùˆù‘ù»ùdG ‡ùj—ùfCîùd ‡ùÇù¾ùWÄùdG ‡ù£ùHG™ùùdG „©¸ù»ùH ºƒù„ù²ùˆù¡SÕG ¿ùe ³ùj™ù¯ùdG G˜ùg ªù¾ù»ùH .‡j›Ç¸µfEÕG ‡dÄ£„¸d ‡‹dƒ‹dG ‡LQ—dG ¿j˜dGh .¼¡SÄ»dG ½ /ȸY ø ƒÇ²j™aEG ºƒ£HCG ‡£HGQ ¥ƒ²f 10 ŸY ¿gG™j ȸgCÕG †Q—e ‡Ç²„ˆ»dG ªHQCÕG ŠîHƒ²»dG Èa ŠƒjQƒ„»dG ¿e ¥ƒ²f 10 ª»L ÅdEG É™¡Ÿ»dG ȸgCÕG ³j™a ’»£j ºƒ£HCG ‡£HGQ ¿»¡V ŠƒYÄ»Ž»dG QhO Èa Ù¦ˆ¾J ȈdG ªHQCÕG ¹jÄfƒe ÉRÄN Èdƒ¬J™„dG ÂHQ—e ÂH “™¡U ƒe …¡•M .‡ùÇù¸ù‘ù»ùdG ‡ùaƒù‘ù¡Ÿ¸ùd G™ùNDÄùe ™FG›ŽdG ‡jOÄdÄe ½ƒeCG ‡¸Á¡S ÀĵJ ¿d ‡Ç²„ˆ»dG ªHQCÕG ŠƒjQƒ„»dG Èù¾ùµùdh .—j—ŽdG ¿¡•‘dG ‡ùù¡VQƒùù©ù dG ¢UÄùù¡Ÿ”ùùH QÄùùeCÕG ‰‘ùù ¡ JG IQGOEG ‰¸¡UÄJ ŒÇM .ƒÇ²j™aEG ÀCG ¼¸YCG'' Èdƒ¬J™„dG Èù¾ù²ùˆùdG ºƒùbh .I—µÇµ¡S ¿e ½Oƒ²dG ȸj™b ÀÕ—Y QG™Z ŸY i™NCÕG Aƒ»¡SCÕG ¿e ÅÇù‘ùj ‰jƒùfh ¢Sƒù„ù©ù¸ùH É—ùÇù¡S Oƒù‘ùJG ¿ùe ÉQƒùeÄù¬ù¸ùH Èùaƒù¡U ÀCG ™¦ˆ¾»dG ¿e ɘdG ƒ¡SįjEG əǎǾdG …YîdG G˜ch .ÙùÇù Lƒùù¾ù e Ùùù¡ MCG ɘùùdG ¤ùùj™ùù¡ždG —ùùgƒùù¡T ¼¡•²ùdG ¿ùe …Yîùd ÀÄùµùˆù¡S ‡ùÇùfƒù‹ùdG IRƒùLEÕGh .Èù¡•fÄùˆùdG ÈùL™ùˆùdGh Éhƒù¡ Çù„ùdG OGOÄùdGh (ƒùHƒùjEGh ƒùHƒùgP) ƒù¾ùd ’ù»ù¡•J ¥ƒù²ùf ™ù¡žY Åù¸ùY ºÄù¡Ÿ‘ùdG Åù¸ùY ƒù¾ùJQ—ù²ùH ¹ùFƒù¯ùˆùe …²¸dG ŸY ¢•aƒ¾ˆdG ƒg—©Hh ÈFƒÁ¾dG °¡Ÿf Qh—dG ÅdEG ¹gCƒˆdƒH ȈdG Aƒ£NCÕG ¢•¯f Èa ª²J ¿d É™¡Uƒ¾Y'' ªHƒJh .I—‘ˆ»dG R .‡²£¾»dƒH I—LGĈ»dG i™NCÕG ‡j—fCÕG ¹c ±™¡ŸJ † /¥ ø ½—©H ¼ùÁù»ù¸ù©ùJ ‡ùÇù¾ùWÄùdG ‡ù£ùHG™ùdG ¹ù„ùb ¿ùe ‡ùÇù»ù¡SQ Àƒch .¢•jO .È‘Ç„d .ÉOƒ¡T ¿H : ¼gh ÅeG—²dG ÅdEG ÄHƒL .(0-1) È¡Vƒj™dG ÈL™ˆdG ½ƒeCG ¢•jOƒHh ‡»Çg ¿Ç¡Sƒj ÀƒH™ˆ¬»dG ‡¸Çµ¡žˆdƒH Àƒ²‘ˆ¸j È‘Ç„d È‘Ç„dh ‡»ùÇùg ÀƒùH™ùˆù¬ù»ùdG Àƒù„ùYîùdG Àƒùch ƒK—‘J —b .''É›JƒZ QƒcÄd'' ÄY—»dG ‡¾Ç£¾¡•b †ƒ„¡T Qƒ¡ŸfCG ³j™a ©¾¡U ɘdG ‡ùÇù„ùjQ—ùJ ‡ù¡ŸM ºhCG ºîùN îù»ùˆùµùe Èù¾ù¯ùdG ¼ùbƒù£ùdG Àƒùùc —ùùbh ÈKîKh ¢ShQƒ„jO ›ÇHÄd ÄǸÇL ȸjRG™„dG Èf—„dG À™»»dG QÄ¡ ‘H ‰fƒch .''Ȳj™aEÕG RįdG ŸY ¿jQOƒb ƒ¾c ¿Çˆ¸dGh ¿Çˆ²Hƒ¡•dG ¿ÇJQƒ„»dG Èa ƒÁˆ„µJQG .‡ùÇù¾ùWÄùdG ‡ùdÄù£ù„ùdG ´îù£ùfG Èùa ‡ù¾ùŽù¸ùdG ƒùÁùˆù fhO Èùùˆù dG •îùù‹ù dG ¥ƒùù²ù ¾ù dG ºÄùùM •™¯ˆe ±ÕBG 8 `d ª¡•ˆj …©¸e ™ÇaÄJ ÀCÕ .ŠƒYÄ»Ž»dG ¢•fĈH ‡Çfƒ‹dG ‡dÄŽdG Èa ½›ÁfG ¼K (3-3) Éhƒ¡ Ç„dG OGOÄdG ½ƒeCG (G h).³j™¯dG ƒÁÇa «™¡T ȈdG ‡Ç„jQ—ˆdG ÉOÄjQ …Yîe AGÄLCƒH ÂJ™cPh ¢SĈfƒ¡S hO ȸjRG™„dG —j—ŽdG ™¡Uƒ¾e ±ÕBG 3 ÈdGÄM ¹ˆMG ŒÇM .¼¡SÄ»dG G˜g ³j™¯¸d È¡Vƒj™dG «h™¡ž»dG ¿Y Œj—‘dG ¹LCG ¿e ¢•eCG ½Äj G˜g ‡ÇHƒŽjEG •ùFƒùˆùf ³ùÇù²ù‘ùˆùd “ƒù„ù¡Ÿe Åù¸ùY G™ùÇù‹ùc ¿ùgG™ùj †ƒù¡ždG Èùdƒù£ùjEÕG †Q—ù»ùdG .†ƒ„¡ždG ½Oƒ²dG ÉhƒŽM ™Ç»¡S Èdh—dG ¢SQƒ‘dG .¥h™ù¡ž¸ùd ƒù¡ jCG …ÇùŽùˆù¡•J Õ ÂùHƒù©ùÇùˆù¡SG ¹bCÕG ŸY …YĈ¡•j …©¸e ™ÇaÄJ …LĈj ÂfCG •ƒH™b Èa GO—Áe ¢TG™‘dG Oƒ‘JG Àƒch .i™ùùNCG ‡ùùÁù L ¿ùùe Aƒ²„dG ‡bQh ŸY …©d ŸY ƒ²¯JG ¿Ça™£dG .ƒeQƒH ‡¾j—e Èa ‡Ç¸‘»dG °‘¡ŸdG Š—cCG ŒÇM .†h™”dG ‡ÇH™©dG ŠGQƒeEÕG ¿e ƒeOƒb «Ä„¡SCÕG G˜g ™‘H ‡¾Ç£¾¡•²H ¹‘j .QG™¡S ŸY ‡MQƒ„dG Aƒ¡•e .‡ù²ùÇù b™ùùH .¹„²»dG ¼¡SÄ»dG .QÄǾÇLƒcÄH ŠîHƒ²eh h™ÇfƒL ¿Y ‰¦ˆcG ȈdG ³‘¸»dG …©¸»dG ŠƒLQ—e ‡Çfƒ¡ eQ I™Á¡S Èa ›Ç»»dG Qĵj—dGh ¹„£dG ŠÄ¡U Õƒ»L ƒgOGR •jRƒgCG ¤¡Sh ƒg™NBG .¿ùj™ùÇùNCÕG ¿ùÇùeÄùÇùdG Èùùa ƒùùÇù dƒùù£ù jEG .ÈfO ¢SG™‘dG †Q—eh ½îÇ¡S .‡Ç»¡S™dG ¹„b ºƒ¬¡TCÕG Øg ¹c ¿e AƒÁˆfÕG ¿e Àľµ»ˆÇ¡S ™Á¡T ‡jƒÁf Èa …©¸»dG ÅdEG GO—Že ‡¾Ž¸dG Øg IOÄY ‡¸¡SG™e ‡jCG GIJ¸ˆj ¼d ¼ÁfCƒH Gh—cCG ƒ»c .³j™¯dG ¢•ÇFQ ¥h™¡T È„¸J …Yîd ‡j—L ¢•ÇFQ ÉOQG™ÇL OƒY .“ƒÇJQƒH ´ƒaÄdG ¿j—eÄH ÉQGÄg Qƒ£»H ½ÄÇdG QƒÁf °¡Ÿˆ¾e ‡Yƒ¡•dG ŸY ¢•fÄJ ÅdEG —aÄdG ªe ¹²¾ˆÇd .OÄ¡žM .½Oƒ²dG ¼¡SÄ»dG ²j™a ¹¡UGÄÇ¡S ÉOƒ¾dG ¢•ÇFQ ÀCG .™„cCG ƒˆbh …¸£ˆÇ¡S ňùM i™ùNCG …Yîù»ùH ÂùÇù¡•aƒù¾ùe ºƒù„ù²ùˆù¡SÕ ¹ù²ù¾ùˆùj ™Çjƒ©»dGh ¥h™¡ždG ¹c ™„»aÄf ºhCG …©¸e ÈaĈ¡•j ɘdG ‰bÄdG Èa .-fƒHhCG .³j™¯dG ºÄ¡Uh ¿e QÄùeCG ‰fƒùc ‡ù©ù»ù Žù dG I™ùùÁù ¡S ‡ùùjƒùùZ ÅùùdEG †Q—»dƒH ³¸©J ƒe AGÄ¡S ‡‘¡VGh ™ÇZ ´ƒaÄdG ¢•fÄùJ ÅùdEG ¹ù²ù¾ùˆùdG ÅùˆùM hCG .¼ù¡SÄù»ùdG G˜ùg ³ùj™ùa Åù¸ùY Qƒùù¡ŸfCÕG ±™ùù©ùùJh .‡jOÄY .Èdƒ£jEÕG ƒeQƒH ÉOƒf I™ˆ¯dG Èa È¡žˆÇd IQGOEG ¿ÇHh ¾ÇH Šƒ¡Vhƒ¯»dG °bÄJ ¿e ¼Z™dƒH .ÉhG™b .¢•fÄJ ÅdEG ƒ¡•f™a ¿e ³j™¯dƒH ³‘ˆ¸Çd I™c˜J ƒ„YÕ 15 ½—²ˆ¡SG —b ´ƒaÄdG Àĵj ¿Ç„YîdƒHh .ÈùbhQR .¢SG™‘¸d ƒHQ—e ª„¡SG .É™FG›ŽdG ±™ˆ‘»dG ÉÄ¡Vƒe .‡Ç¾¯dG ‡¡VQƒ©dG ¢SCGQ ŸY É—jRÄH °¡SÄj ¹NGO ’¡ ˆJ ‡jDh™dG ŠCG—H ÀCG —©H G˜g ÈJCƒjh ÉQGOEG ¢•¸Že …Ç¡Ÿ¾J ¼J ÀCG —©H ³j™¯dG Åù¯ù£ù ¡Ÿe ‡ùù¡SƒùùF™ùùH Èùù¡Vƒùù»ù dG ¢•Çùù»ù ”ù dG ɘdG ‰bÄdG ³Ç¡V ÅdEG ™¦¾dƒHh .ÈMG™a .†Q—»dG ÉÄ¡Vƒe .ƒHQ—e ÀSƒc ¿e Àĵˆ»dG ´ƒaĸd Àĵj ¶d˜Hh .20112012 —j—ŽdG †Q—»dG ¹M —bh .•™ù¯ùˆù e °ùùdCG 50`d ªùù¡•ˆùùÇù ¡S .‡j™FG›ŽdG Aƒ„fCÕG ‡dƒcÄd “™¡U —b •ƒH™b ™ùÇùjƒù©ù»ù¸ùd ³ùHƒù£ùe ™ùÇùZ ‡ùj—ù»ù‘ù»ùdƒùH ™ù„ù»ùaÄùf ºhCG ‡ùbƒùWh .ÉQƒ¡ ”d .ÉOGľdG Øg Aƒ»¡SCG ¿Y ’¡Ÿ¯J •QƒN ¿e ¿ÇjOƒ¾H “ƒ„¡Ÿe ¼¡SG ¤„JQG —bh ƒÇ¸Ç¡S™e ƒ»g ȯǡŸdG ÄJƒc™Ç»dG Èa ƒÇdƒ£jEG …YÕ ÀCG ¼ZQ .³j™¯¸d ƒHQ—e ÀSƒc ¢SG™‘dG …jQ—ˆd ª„¡SGh G—Yƒ¡•e ‡Ç¡ b Èa ÈFƒÁ¾dG ¹¡Ÿ¯dG ¿e ¿µ»J ÀCG —©H Ⱦ¯dG ¼bƒ£dG ‡Ç¡ b Èa ƒ¡ jCG ¹¡Ÿa .½ÄÇdG Aƒ¡•e ¿e ‡©HG™dG .ÈdÄÇJ .

—ùj—ùŽùùdG ªùùùe ¢•eCG Èùùù»ùùùù¡SQ ¹ùùùùµùùùù¡žH Âùùùù¸ùùùù»ùùùùY ›c™»H É™FG›ŽdG ȾùWÄùdG …”ùˆù¾ù»ùdG ³ù‘ùˆùdG ŒÇùM ..¹Hƒ²»dƒH h ¢UÄù¡Ÿ”ùH GQG™ùb IQGOEÕG ˜ù”ùˆùJ ÀCG ¹ù„ùb «Äù„ù¡SCG I—ù»ùd ƒù»ùÁù„ùj™ùŽùJ ¼ùˆù j ÀCG Q™ùù²ù »ù dG ‡Çù¡ b ¢UÄù¡Ÿ”ùH ÀG—ùe ¼ùÇùµùM ™ùÇùLƒù¾ù»ùdG ’ù¡VhCG .ÀG™ùùgh ÈùùfÄùùj—ùùe Âùù¸ù „ù ùbh (È»‘¡ždG —ùÇù¡S ¹ù©ù¡že) Rh—ù¾ù²ù¸ùH .™„»ˆ„¡S 4 Èa ÈfG›¾ˆdG ÙǦf † /¥ ø ÀCƒH ÂÇ„YÕ ¼¸©j ÀCG —j™j G˜Ád .™ùùj—ùù²ùùJ Åùù¡ŸbCG Åùù¸ùùY ½ÄùùÇùùdG QÄeCÕƒH …Yîˆj Õ É˜dG Ⱦ¡SÄH ` ĵf™¯dG ¹ùùc ¹ùù¡Ÿj ÀCG Åùù¸ùùY ™ùù¡UCG .''ƒùHƒùH''`H ±h™ù©ù»ùdG —ù»ùMCG •ƒùù‘ù ¸ù H ·™ùùˆù dG .½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄ»dG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ¿Ç¾KEÕG .(¢•Ç¡SÄcQCG) ›c™»dG ¢•¯f ÀCG ŸY .™NBG …fƒL Èa ¿e -¸„j …jƒg †ÄH ÅY—j Èfh™Çeƒc …YÕ .¿ÇgƒŽJG Èa ƒÁJGÄ£N ¿e ‰Yq™¡•a ‡ah™©»dG Aƒ»¡SCÕG ¢ ©H ÃŽJƒH ºhCÕG .(¼fƒ¬ˆ¡•e ) —Ç©¡S ·™„eh ȯ£d Qh™²¡T .’£¡•dG ÅdG ‰¯W ȈdG È»¡Sƒb ¼LƒÁ»dG .i™NCG ‡ÁL ¿e QÄ¡ ‘H ‡aƒ‘¡Ÿ¸d ´GQOh ¤ÇdƒL .(³Ç¡S †ƒ„¡T ) —»‘e •ƒ‘¸H .Šî¡ ©dG ‡jIJˆd ‡Yƒbh ÀCG ªe›»dG ¢ŸH™ˆdG ňMh .¼ùùÇù ùf ¶Çùù „ù ù»ù ùdhCG ƒùù g™ùù NBG ¼¡SÄ»dG ‡jƒÁf Èa ÂWIJ¡S —©H ÂJQOƒ¬e .—j—ŽdG ¼¡SÄ»¸d ¼g›ÇÁŽJh ÂÇ„YÕ ¿e IOÄ©dG —©H .¢TÄeƒeR .…¡Uƒ¾ù»ùdG O—ù©ùˆùe Äùgh .ÂFGÄd ‰‘J …”ˆù¾ù»ùdG ƒùÁùa™ù©ùÇù¡S ³ùj™ù¯ùdG •ùeƒùf™ùH ¤ù„ù¡V ¼ùùJ —ùù²ùùa .¤²a .ÉhƒÁdG ³j™¯dG ‡¡SƒF™d ¼g—MCG ¿»¡ J ňM ºƒM Èa ÉhƒÇ‘e …Ç£dG ¹Ç²ˆ¡•»¸d ƒ¯¸N °¸e ¢ aQ ¿e ÈFƒÁfh È©£b ¹µ¡žH —cCƒˆdG ŒÇM .Èùùdƒùù‘ù dG ¢V™ùùY ºÄùù„ù b Èùùa OO™ùùˆù ùe Âùù fEƒù ùa .(I—ùùÇùù©ùù¡S ¿ÇY †ƒ„¡T ) ™Ç¾e ÉÕÄe ¿H .QÄ¡Ÿ¾e ½ .ƒù»ùÁùeG—ù²ùˆù¡SG ¿e ‡eRîdG ŠGAG™LEÕƒH ‰eƒb IQGOEÕG ÀCG .‡¸¡•Y ¢SG™‘dG ¿e ¹µH ™eCÕG ³¸©ˆjh •ƒM .ƒ²MÕ ƒÁˆjÄg ¿Y “ƒ¡ŸaEÕG ¼ˆÇ¡S ‡Ç¡•f™a ‡ùÇùeƒùM ¿ùe ¹ùc ƒùÁù¾ùY †ƒùZ ‡ùj™ù¯ù¡•dG Øùg ÀCG ™ùc˜ùdƒùH ™ùj—ùùŽù dG ÉQÄ»©d .Qƒ£aEÕG —©H ÉQGÄùÁùdG —ùÇù„ùùY ×ùùYƒùù¡•e ‡ùù²ùùaQ QÄùù¾ùù¡U …jQ—ˆdG ÈFƒ¾K iCƒJQGh .¤²a ‰bh ‡dCƒ¡•e ‰²aGh —²a ..G™¦ˆ¾e Àƒc ƒ»c .Âù¡Ÿ”ùù¡žd ‡ùùfƒùùgEG ůˆcGh .‡Ç¡TÄ»d ÀÄ„YîdGh .ÀBÕG —‘d .(™ùbÄù¡•dG ÅdEG GOƒ¾ˆ¡SGh .‡Ç¡Vƒ»dG ‡¾¡•dG «G™¡Ÿ¸d ³j™¯dG ‡¡SƒFQ iĈ¡•e ŸY ·G˜ˆbh …Çù„ù‘ùdG ³ùHƒù¡•dG ¢•ÇùF™ùdG ¿ùÇùH ƒùÁùÇù¸ùY Oƒù‘ù dG .(ƒ¡•f™a Èa ‡Çfƒ‹dG —b ‡Ç¡•f™a ‡ÇeîYEG ™jQƒ²J ‰fƒch ÈHGQR ÀCG ÅdEG È¡Vƒ»dG «Ä„¡SCÕG ŠQƒ¡TG ɘdG ÄcƒfÄe Qƒ¦fCG ¹‘e (ƒeƒY 32) ‡LQ—dG ÅdEG ½™¡Ÿ¾»dG ¼¡SÄ»dG ¤²¡S ÅdEG È»ˆ¾»dG ''Àƒa''h ‡Ç¡•f™¯dG ‡Çfƒ‹dG .IÄù²ùH Âù»ùY—ùˆù¡S ƒùÁùfCG Âùd I—ùcDÄù e ¿ÇKÄ©„e Š—ahCG ƒ»d ƒÇfG—Çe ¶dP Èa ƒÁˆÇf ‡ù¡Vƒùùj™ùùdGh †ƒùù„ù ¡ždG ‡ùùj™ùùj—ùùe ÅùùdEG ƒùùÁù ¾ù Y ''ƒHƒH'' •ƒeOEG ‡ÇfƒµeEG ºÄM ƒÁj—d Qƒ¡•¯ˆ¡Sîd ’¡T™ˆdG Âd ž¡•ˆj ňM .´GR™dG —„Y OG—©H ™eCÕG ³¸©ˆjh .(‰¾¡TÄ»J ™¡Ÿf) ´Oƒ¡U ÅùÇù‘ùj .ÄjRQCG ‡j—¸H ¿e ‡ÇJBG È„»dhCÕG QƒÇ¸»H IQ—²»dG ‡¾¡•dG Øg Šƒ²‘ˆ¡•e -¸„»dG ¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 800 -¸„eh .ÉQƒ„ùL °ù¡SÄùj ¹ù¡ ¯ù»ùdG ƒùÁù‘ù¡T™ùe ¿ÇY †ƒ„¡T ³j™¯d Èdƒ‘dG ¢•ÇF™dƒH ‰¸¡ŸJG .½îYÄH ¼ÁdÄ¡ŸM ½—Y …„¡•H .‡Çdƒ‘dG IQGOEÕG ¢žÇ»ÁJh Àh—©j ¿j˜dG ³j™¯dG È„YÕ ¿e O—©H ¢•eCG ‰‘ùJ †Q—ùˆùdG ¼ùÁù ¾ù e ‰„ùù¸ù Wh ÃQOGÄùùc ¿ùùe ¼ÁYƒ»ˆLG Èa ÃÄ©»¡S ƒe ¹gƒŽJh .ŠƒeG—²ˆ¡SÕG ‡Ç¸»Y ¿e AƒÁˆfÕGQÄa ¿ùe G™ùÇù„ùc GO—ùY ‡ù¸ùùÇùùµùù¡žˆùùdG ÉÄùù‘ùùJh ¢•ÇùFQ …¸ùùL ŒÇùùM .¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 800h .¼¸©¸dh ‡jDh™dG “ƒ¡ JG ½—Y ÅdEG ªLGQ .ƒùÁùFƒù¾ùHCG ¶dƒùÁùe .ÃDhG™ùùùLEG .(°ùùù¸ùùù¡ždG Oƒù‘ùJG) Èùdƒù©ùdG —ùù„ùùY Èùù©ùù¡•e .É™ùK •ùeƒùf™ùùH ªùù¡Vh ‡jƒŽH ‡„Ç„¡T —j—ŽdG ¼¡SÄ»dG ™Ç¡ ‘J Èa «h™¡ždG ¢•eCG ºhCG I™Á¡S Šƒ„jQ—ˆdG ‡jƒŽH ‡„Ç„¡T ™¡Uƒ¾Y ‰¯fCƒˆ¡SG .Qƒù¡T™ù¡T Âù¸ùdG —ù„ùY ½ƒù©ùdG …JƒùµùdG ‡ù²ùaQ ¢TîùùY ÂǸY ºÄ©j ɘdG ¢ŸH™ˆdG G˜g “ƒŽf ¿»¡ J ȈdG ‡jQGOEÕG ŠGAG™LEÕG OG—©ùˆùdG ’ùeîùe ¤ù„ù¡ d G™ùÇù‹ùc .QƒùfhQ Èùa™ùÇùg Èù¡•f™ù¯ùdG †Q—ù»ùdG ‡¡UƒN .½î¡•dG ‡ùjOƒù‘ùJÕG ¹ù„ùb ¿ùe ‡ùŽùe™ù„ùe ‰fƒùc ÈùˆùdG ÀCG ™¦ˆ¾»dG ¿e PEG .Qƒ¡ŸfCÕG ÀG™gh Èa …jƒg Èfh™ÇeƒµdG ÀG™gÄH ¢•eCG ºhCG ¹M .ˆ¸Çµ¡žJ ›c™eh ¿Ç„©¸e Èa ‡¸‹»ˆ»dGh .‡j™FG›ŽdG Èùa ‡ùù¸ù jÄùùW ¼ùù¡SGÄùù»ù d ÈùùHGQR …©ùùdh ‡j—fCG I—Y ÀGÄdCG ¢Ÿ»²J ŒÇM ƒ¡•f™a Q™ùùb ɘùùdG .I›YÄH ¼gƒah Àľ‘¡S ¿ÇeCG —»‘e .¿Çˆ¾¡S I—»d ‡Ç¡Sh™dG G˜ch ™eCG ·™ˆˆ¡S ȈdG IQGOEÕG ªe ¢Vhƒ¯ˆj ÀCG •ƒM —j—ùŽùdG †Q—ù»ù¸ùd Âùe—ùY ¿ùe ÂùdÄù„ùb .ƒHQ—ˆj ÀCG ÀhO ¿µd †QƒŽJ AG™LEÕ ÀƒÇfh™eƒc Àƒ„YÕ ™¡ M .Œdƒ‹dG ¼¡•²dG ÅdEG È¡Vƒ»dG ÈHGQR †G—ˆfG ‡jOÄdÄ»dG IQGOEG —j™Jh †ƒ¡ždG ™¡•jCÕG ƒÁ©aG—e ¹ÇMQ ¢ jÄ©ˆd I™ùeƒù¬ùe CG—ùH ɘùdG IOÄùHOÄùùH ¼ùùÇù gG™ùùHG ‡ù£ùHG™ùdG) ÀÄùeÄùd ÉOƒùf ªùe ‡ùÇùaG™ùˆùMG .ŠG™Ç¡ ‘ˆdG ¹LCG ¿e ÈcQƒ„e ÀG™gh ‡Ç©»L ¼LƒÁe ™ÇLƒ¾e QÄ¡ M ÅdEG .‡jOÄdÄ»dG ¼¡Sƒb ½ÄM™»dG ¢•ÇF™dG ½ƒjCG ƒ²Hƒ¡S ¹©a ƒ»c ‡jÄ¡•J Èa G—Yƒ¡•e i™„fG ƒe—¾Y .''¢•Çd'' Èa ''È¡ž¾aGO hOQƒfÄÇd'' È¡Vƒj™dG …c™»dG Èa ’dƒ¡U ™Ç¡•»dG ¼gOIJj GO™a 35 ¿e ¹µ¡že —aÄH ³j™¯dG ¹²¾Jh ¹ùµùH ¹ù¯ùµùJ ɘùdG .''ƒùù Hƒùù H'' Âù²ùj—ù¡U ªùe ½Oƒù¡ŸˆùdG ‡ùÇù ¡žN ‡ùù¡VQƒùù©ù »ù dG ½—ùY ƒù¡UÄù¡ŸNh .''½ƒ»Ç¸H Oƒù²ù©ùfG Äùg .‡ùùjOÄùùdÄùù»ù dG ‡ùù¡SƒùùF™ùùd Âù„ùÇùL .½—²dG I™µd ‡j™FG›ŽdG I™ùe ¢•jQƒùH ÅùdEG Èù¾ùWÄùdG ³ùj™ù¯ùdG ™ùaƒù¡•j ¹²¾ˆj ÀCG ŸY .½ƒ»Ç¸H ¿ùÇùH—ùˆù¾ù»ùdG ¿ùÇù„ùYîùdG ¢ ©ùH Šƒù²ù ‘ù ˆù ¡•e IOƒùb .ÂÇFhƒ¾eh ±îÇdÄH ½ .‡ùù¡VQƒùù©ù »ù dG ¿ùùe ·Äùù¸ù ¡•dG G˜ùù g ŸY ¼Áj—jCG ÀÄ©¡ j AƒÇahCÕG ¿j™¡Uƒ¾»dG ªù¾ù¡U ¿ùe ‡ùd›ùÁùe QG™ùµù J ‡ùùÇù ¡žN ¼ùùÁù HÄùù¸ù b ƒe—¾Y .ÈdGh ¿e ¹µH ™eCÕG ³¸©ˆjh .I™¡žeÄH ¼Ç¸¡S .¢•Ç¡SÄcQCG ›c™e ÅdEG ½ÄÇdG ¿Ç„YîdG O™W Èa …„¡•ˆj —b .I—j—ŽdG ™¡Uƒ¾©dG ¿e ™Ç„c O—©H ‡¸Çµ¡žˆdG ‰»Y—J ÀCG —©H ¼J ÂfCG Ⱦ¯dG ¼bƒ£dG —cCGh .†ƒÇW ½îYÄH ¼Á¡SCGQ ŸY ¿j™Ç¡•»dG ¿e ŒÇM .(RhO Èùù¾ùùWÄùùdG ³ùùùj™ùùù¯ùùùdG †Q—ùùùe «™ùùù¡T Èùa .ÉQƒŽdG ŠhCG 28 Èa ‡ÇfƒK ‡ÁLGÄ»d .³Hƒ¡•dG ™ùFG›ùŽùdG ‡ùjOÄùùdÄùùe IQGOEG ¿ùùe ƒùùÇù »ù ¡SQ ¼ÇY—ˆùd (ÅùdhCÕG ‡ùa™ùˆù‘ù»ùdG ‡ù£ùHG™ùdG) ¶dP .‡ÇfG™gÄdG ‡jOÄdÄ»¸d ÄjRQCG È„»dhCG ƒH—`` ` `ˆ¾e G—`` j—L ƒ„`` ` ` ` `YÕ 13 ‡MĈ¯e Ų„J ‡»Fƒ²dGh .½Oƒ²dG ™„»ˆ„¡S Èa ¶dP Àĵj —bh ¢•jQƒH Èa i™NCG I™e Àh™Žj ɘdG .ÄùùjRQCG ‡ùù¾ùùj—ùù»ùùH ¼ùù¡S™ùùJ .I—e ‡eƒM ¿¡•‘dG ø 4405: O—©dG .«Ä„¡SCÕG G˜g ‡¸ÇW ƒ¡UƒN ƒŽeƒf™H ȸYÄH †Q—»dG —YCG ‡„¡Sƒ¾»dƒHh ‡ù¸ù¡UGÄù»ùd ¢•fÄùJ ÅùdG ¹ù²ù¾ùˆùdG ¹ù„ùb ‡ùÇùf—ù„ùdG ¼ùgGÄùb «ƒùL™ùˆù¡SƒùH ¿ùÇù„ùYîùùd “ƒùù»ù ¡•dG ..½Oƒ²dG ™„»ˆ„¡S 2 Èa ƒÇfG›¾J ÅdEG .ŠG™Ç¡ ‘ˆdG ³aCÕG Èa 2004 ÄjQƒ¾Ç¡S ¹ùù©ù L .áVQ ƒÁH Šƒù¡Vƒùj™ùdG IO—ù©ùˆùe ‡ùYƒùbh ™ùùÇùù¡ ‘ùùˆùù¸ùùd ‡Hƒ¬dG ¿Y î¡ a .îùÇù ¸ù b Äùùdh QƒÇˆNGh .‡```¡Vƒj™``dG ¼dƒY 19 ÀG™gh ‡jOÄdÄe ¢•jQƒ„H ¢•Ç¡SÄcQCG ›c™e Èa ¢•eCG ˜¾e ''™¡ ”dG'' ''ƒHƒH'' Å`` ¸Y ¿gG™`` ` J ‡¡VQƒ`` `©»dG Àh™NCƒˆ»dGh ½ÄÇdG Àĸ¡Ÿj ÀÄa™ˆ‘»dG ¢ŸH™ˆdG ¿e ÀhO™£Ç¡S ‡ùMG™ù¡U ¢ a™ùj Âù¸ù©ùLh .i™ùNCG ‡ùÁùL ¿ùe .‡dÄ£„dG ŠƒjQƒ„e ÅdhCG Èa .‡KOƒ‘dG ¶¸J —©H i™NCG ƒ¡Vh™Y .I™Ç©¡T ¿H .‰„¡•dG ¿Ç„YîdG ÀCG ŒÇM .Èdƒ‘dG ‰bÄdG Èa ȲDz‘dG ¹Yƒ¯dG Èg ½Äj ‰¸¡ŸJG ŒÇM .‡eƒ¡TÄH ¼Ç¡•f .''ƒNÄH''`H ±h™©»dG OG—ùYEÕ Šƒùbh™ù‘ù»ùdG ‡ù¾ùj—ùe Èùa Aƒù²ù„ùùdG IOÄLÄ»dG ³aG™»dG ‰dƒf ƒe—©H .—j—ŽdG Éh™µdG ¼¡SÄ»¸d G™Ç¡ ‘J ‡MGQ ™Á¡T ¿e ŠOƒ¯ˆ¡SG ÀCG —©H G˜gh . (2010) ‡Ç¡Vƒ»dG ‡¾¡•dG ¿e —»Že ‡fƒYEG ’j™¡•J ™NCƒJ Èa …„¡•dG ÀEƒa .Aƒ»¡SCÕG ¿e —j›»dG …¸L ³ù¸ù©ùˆùjh .—»‘e ™Ç¡•»dG ¼bƒ£dG ¿»¡V ÀBÕG —‘dh .ƒÇeÄj ¿Çˆ¡Ÿ‘H £„¡V Àƒc •eƒf™H ³ah .(‰¸ùÇù¡•»ùÇù¡•J ÉOƒùf ª£ù²ùe) ™ùÇù”ù¸ùH Åù¯ù£ù¡Ÿe ¿ùH .Q—¡Ÿ»dG ¢•¯f .™ùÇùjG›ùe ½ƒù¡žg ¢SQƒù‘ù dƒùùc ·G˜ùùˆù bh ƒe Ägh .I™£¡•»dG ±G—gCÕG ³Ç²‘Jh —j—ŽdG ¼¡SÄ»dG ¼LƒÁ»dGh ¼¡Sƒb ÀG—Ç»dG ¤¡Sh ¿e ¹µH ™eCÕG ³¸©ˆjh .‡ù¾ù¡S 23 ™ù»ù©ùdG .‡dÄ£„dG ŠƒjQƒ„e Èa ‡cQƒ¡ž»dG ¿e …YîdG ¿Çµ»J ¹LCG ¹LCG ¿e .ÄjRQCG È„»dhCG ¹¡UGÄj .³j™¯dG ÈeG—b ¢UÄ¡Ÿ”H ƒeCG ¿ùÇù„ùYÕ ‡ùKîùK IRƒùLEG —ùùj—ùùŽù J Åùù¸ù Y IQGOEÕG ¿H .ÉQƒù„ùL °ù¡SÄùj ¼ùÇù»ù‘ù dG ȈdG ‡€Ç¡•dG ‡¸eƒ©»dG ¶¸J ÀBÕG —‘d ÂY™ŽJ ¢ ©H ©¾e ƒe—¾Y .³ùùj™ùù¯ù dG ÀhDÄù ¡T ¿ùù e ‡ùù dƒùù ²ù ùˆù ù¡SÕƒùù H .(‰¾¡TÄ»J ¿ÇY ‡jQh—jR) °¡SÄj ¿H †ƒ„¡T) ™Ç¾e Àh™»Yh É—¡TGQ —»‘e Èù„ù»ùdhCG) ¼ùj›ùf Åù¯ùù£ùù¡Ÿe ´G™ùù©ùùd .—Ç©H ¿e ³j™¯dG I—Yƒ¡•»H Âùùˆù µù ¸ù ¡S ɘùù dG Èùù fƒùù ‹ù ùdG Ãùù Žù ùJÕG ƒùù eCG ƒÁ¾e ‡„ZQ ¿Ç„YîdG †Ä¡U Àƒµa .™ÇNCÕG Èa ™Ç¡žf ˜¾e Šƒ¡Vhƒ¯»dG ‰¯bÄJ ÀCG —©H ÂeG—²ˆ¡SG ™eCG ºÄM ‡„Ç„¡ždG əǡ•e ªe •Oƒ‘ˆdG . ¿j™NBÕ G˜ùùÁù H ªùù¾ù ²ù J ¿ùùd ±Äùù¡S Èùù„ù ù»ù ùdhCÕG IGQOEG ÉľJ ¹H .…¡Uƒ¾»dG ŸY ‡¡S™¡T ‡¡•aƒ¾»H ÈMÄj ‡ùj—ùfCG ½ƒùeCG ‡ùjOh ŠƒùÁùLGÄùe I—ùY Âù¸ù¸ù”ùˆùˆù¡S .‡¯¸ˆ”e ‡ù¡SG™ùc ¿ùHh Èùù¯ùù£ùùd Àh™ùù²ùù¡T : ¿ùùe îùùc ¼j—N .ŠGľ¡S •îK ˜¾e ƒÁDzd ³Hƒ¡•dG ¢•ÇF™dG ŸùY ¿ùÇùHÄù¡•‘ù»ùdGQƒù¡ŸfCÕG ‡Yƒùb ºÄùNO ¿ùe .‡NhO ™¦ˆ¾»dG ¿e ¿ÇM Èa .Éhƒ¯Ç©dGh Å¡•ÇY ¿ùj™ùNBÕG ¿ùÇù„ùYîùdG ‡ùÇù²ùH ºÄù¡Uh CG—ù„ùj ÀCG i™ùNCÕG ŠÕÄù£ù„ùdG Èùa ÀÄù£ù¡ž¾ùùj ¿ùùj˜ùùdG †Q—ùù»ùùdƒùùa .¹„²»dG ¼¡SÄ»¸d ƒ„¡•‘J ƒÁˆ¸Çµ¡žJ ‡»¡Uƒ©dG ÉOƒf ¥ƒ¡ShG Èa OO™ˆj ƒe .‡ÇfGĈǸùdG ‡ùdÄù£ù„ùdG Èùa …©ù¸ùdG Âùd ³ù„ù¡Sh ™¦ˆ¾»dG ¿eh .‡jOÄdÄ»dG …¾Žj —b —MGh AÈ¡T .°¸”j —»‘e .(‡ùÇùfƒù¡•dG .—Ç©¡S ø ‰‘J ÂJG™Ç¡ ‘J .O—ùùŽùùdG ¿ùùÇùù„ùùYîùùdG ºƒù„ùW Âù„ùFƒùfh —ù»ù‘ùe ÈùùfÄùùˆùùjR ³ùùj™ùù¯ùùdG ½ƒ¡•bCG ¿e ƒ„YÕ 13 .¢žˆùjRÄù¸ùÇù¸ùM —ùÇùMh .ÈHGQR ±hDh™dG —„Y .¢•Çd ›c™e hCG Èdƒ‘dG ¢ŸH™ˆdG ÂÇa .‰bh †™bCG Èa ‡eƒ©dG ‡Ç©»ŽdG ÀCG Ädh .‡¡•aƒ¾»dG ´î£fG ‡jG—H ªe ÂǸY ¿gG™Ç¡S ɘdG È¡Sƒ¡SCÕG ƒe Ägh .''ƒùHƒùH'' Åù¸ùY ‡ù¾ùgG™ù»ùdG ‡ù¡VQƒù©ù »ù dG ŠƒùùeRCG Èùùa ƒùù»ù FGO ™ùù¡Vƒùù ‘ù ùdGh •ùù Çù ù¸ù ù»ù ùdG ŠG™Ç¡ ‘ˆdG I™ˆa Èa ‡¡UƒNh .ƒ¡•f™a Èa Œdƒ‹dG ¼¡•²dG Q /´ ø ‡»¡Uƒ©dG ÅdEG ¢•eCG QƒÁf °¡Ÿˆ¾e ºƒM™dG ™FG›ŽdG Oƒ‘JG —ah —¡T ªÇHƒ¡SCG ‡KîK I—»d əǡ ‘J ¢ŸH™J Èa ºÄN—¸d .¢•jQƒùù„ùùH ¢•Çùù¡SÄùùcQCG ¢ŸH™ùˆùH ÕhCG ÀÄùÇù¸ù‘ù»ùdG ÀÄùù„ùùYîùùdG É™ùÇù¡•e ªùe GÄù¸ù²ù¾ùJ ÀCG —ù©ùùH ™ùù¡ ”ùùdG .ª¾²e Q™„e ÀhO ™NCƒJ ªe ¿eG›ˆj ɘdG ¢ŸH™ˆdG G˜g ¿e …YîdG ™ùùÇùù¡ ‘ùùˆùùH ‡ùù¡Uƒùù”ùùdG ƒùù¯ùùùÇùùù¯ùùùdG •ùùùjQGÄùùùJ —j™j ¢žˆjRĸǸùN ÀEƒùa G˜ùÁùd .‡¸M ¿¡•MCG Èa ½îMCÕG ³j™a ¼j—²Jh °‹µe ¹»Y ™„»ˆ„¡S ¿e ™¡Tƒ©dG ½Äj ‡Ç»¡S™dG ‡¡•aƒ¾»dG Èa ºÄN—dGh ƒ¡•f™a .‡jƒ¬¸d I—ÇLh ‡jOƒY ±h™X Èa ±ƒ¾€ˆ¡SÕG ‡¡ŸM Š™L —bh ºîN ‡ÇHƒŽjG •Fƒˆf ³Ç²‘J ¹LCG ¿e iĈ¡•»dG Èa ŠG™Ç¡ ‘ˆH ½ƒÇ²¸d Àh—¾Že †ƒÇ¬H Š›Ç»J ±ƒ¾€ˆ¡SÕG ‡¡ŸM ¿µd .‡ùùÇùùWƒùùù„ùùù¡ fÕG ÉCGh .(·™ˆdG ¿ÇY †ƒ„¡T) ÉOƒÇYh ÈYƒH™dG G˜g ´ƒ‘ˆdG ™eCG ÀEƒa .QOƒ²dG —„Y Qľ¡U —j—ŽdG ÂHQ—e IOƒÇb ‡Çfƒ‹dGh ‡ÇFƒ¡•e I—MGh .¹„b ¿e ÂdEÕG —„Y ³j™¯dG ¢•ÇF™H Èùù a «h™ùù ¡ždG Åùù ¸ù ùY ¶d˜ùù ùc Äùù ùg ¼ùù ùÁù ù ‹ù ù M .‡dÄÁŽe †ƒ„¡SCÕ ¿j™¡Ÿ¾Y ..‡ùÇùWƒù„ù¡ fÕG QÄùeCÕGh Èù¸ùNG—ùdG ÀÄùfƒù²ùùdG Âù„ùŽù©ùJ ¼ùd ''™ù¡ ”ùdG'' †Q—ùùe ÀCGh ‡ùù¡UƒùùN ¹„b ¿e I—Fƒ¡S ‰fƒc ȈdG Šƒcĸ¡•dG ¢ ©H ƒeÄj 20 I—»d ¢•ÇÇd ›c™e Èa ¢ŸH™ˆ¸d ¢•jQƒH È````a ¢•````eCG ˜`````¾e ™````FG›ŽdG Oƒ``````‘JG .ƒ¡•f™a ÅdEG ȾWÄdG …”ˆ¾»dG QGO Äù‘ùf ·ƒùù¾ùùg ¿ùùe I™ùù¡Tƒùù„ùùe Gh™ùùaƒùù¡•j ‡¡Uƒ”dG ‡¸M™dG Aƒ¬dEG ¼J ÀCG —©H .¿ùÇù„ùYÕ ‡ù©ùHQCG ªùe ‡ùj—ùL ŠÕƒù¡ŸJG I—Ǹù„ùdG Oƒù‘ùJG …YÕ —ù»ùMCG ¼ù¡Sƒù²ù¸ù„ùH ™ùeCÕG Oƒùù‘ù JG) Èùùfƒùù¾ù Y .¢•jQƒH ‡Ç¡•f™¯dG .¿Ç„YîdG ¿e ™Ç„µdG O—©dG G˜g ¿Y †Qƒ²j ƒe •¡V †™b ¿Y ˆ²¸J ɘdGQƒ¡•dG ‡¾j›N Èa ¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 600h ™Çjîe ‡KîK G˜g ¹‹»jh .ƒÁ¾e …j™b Q—¡Ÿe …¡•M —j—ŽdG Èa —LÄJ Ègh .‡¾JƒH †ƒ„¡T Âdƒ„²ˆ¡SG —¾Y ½Oƒ²dG ½ /ȸY ø —„©H ¹¡Ÿˆj ''—Ç»©dG'' ÈHGQR ±hDh™dG É™ùFG›ùŽù dG Èùùdh—ùùdG …YîùùdG Åùù²ù ¸ù J Õƒ¡ŸJG .Šƒù„ù”ùˆù¾ù»ùdG ³Ç„£J Èa CG—„Çd ½ÄÇdG Ù¡Uƒ¾Y ¹c ‡jDhQ ÀĵǡS ŒÇM .Šƒa™Y ¼ÇgG™HEG QGh›eh ȸeƒ¡žc …ˆµ»ùdG I—ùYƒù¡•e Èùa ¶d˜ùc ƒùÇùdƒùM Âù¸ù©ù¯ùj ¿ùe †™ù²ùe Q—ù¡Ÿe …¡•Mh ¿ùµù d .½ƒù»ùÇù¸ùH ¼ù¡Sƒùb ½ÄùM™ù»ùdG ȈdG .i™ùùNCG ™ùÁù¡T ƒùÇùfG›ù¾ùJ ÅùdEG ÂùLÄùˆùdG ¹ù„ùb Èù¾ùùWÄùùdG ''™¡ ”dG'' ¢ŸH™ˆÇ¡S ŒÇM .(OhGO ‡ùùjOÄùùdÄùùe) —ùù»ùùMCG Äùùù£ùùùj ¿ùùùH .—¬dG ½Äj ¿j™¦ˆ¾»dG QGOÄH ¿Ç„YÕ ‡¡•»N ¼gO—Y -dƒ„dG O—ŽdG ¿Çe—²ˆ¡•»dG ¼j—²J ¼J .Šƒj—L ŠƒjQƒ£H ¿‘¡T ÅdEG ''QƒfhQ'' †Q—»dG Å©¡•jh .³ùj™ù¯ùdG ‡ù¡SƒùF™ùd ’ù¡T™ùˆùdG ÂùÇù¸ù Y ‡ùù¡VQƒùùY Š—ù¡•Lh .³j™¯dG Èa i™NCG AƒÇ¡TCG ·ƒ¾g ÀCGh Ådh —b —Á©dG ¶dP ‡ÁL ¿e.2004 ‡¾¡S ‰©bh ¢ŸdƒN ÉhG™»M ‡¾j—»H ™jG™„a 24 …©¸e ‡jOÄdÄ»dG ‰Ždh ƒ»ÁǸY ³¸WCG ňM ¿Ç²j™¯H ¢Sƒ„©¸H É—Ç¡S ‡jOÄdÄe''h ''ÉQƒ„L ‡jOÄdÄe'' ƒ»µÁJ ·G˜ˆbh .¿ÇeCG —»‘e ÉhƒÇ‘jh ½ƒ¡žg ‡ÇH™Y ¼Çˆ¾¡S ™Çjîe ‡KîK ¿e ™‹cCG ƒ„j™b ‡¾j›”dG Èa …¸L ŸY ÈfĈjR ¢•ÇF™dG IGQOEG ªŽ¡T ƒeh ™„”dG Äg .¹Çˆ¡Sƒ¾ùµùH ‡ùÇùH™ùˆùdG ºƒù»ùY ‡ùj—ù¡Vƒù©ùJ ‡ÇHƒ”ˆfÕG ‡eƒ©dG ‡Ç©»ŽdG ¿¡ ˆ‘J ‰fƒc ''ƒHƒH'' Ù„ˆYG ƒe Ägh .ºÄN—dG I™Ç¡TCƒJ ŸY •eƒf™H ¢ŸÇ¡Ÿ”J ºîN ¿e .ƒÁJ™eEG ɘdGh .È»¡SQ ¹µ¡žH ¸»Y •eƒf™H ŸY ÂÇ„YÕ «îWEG Äg ÂH ½Ä²j AÈ¡T ºhCG .‡¡VQƒ©»dG ƒÁfCƒH ¿j™¡Uƒ¾»dG ½ƒeCGh ¼ÁeƒeCG QÄÁ¦dG Èa .QÄeCÕG ©e ÉĈ¡•J —b —j—L ¢•ÇFQ ¢•¯ùù f …¡•M —ùù ©ù ù„ù ùˆù ù¡•e —ùù L h—ùù „ù ùj ¶dP .™‘„dG •Wƒ¡Th G˜ùùgh .‡eƒ©dG ‡Ç©»ŽdG Èa ‡ùù„ù ZQ Èùùa OGR ƒùùeh .‡ù¡VQƒù©ù»ùdGh ¼ùgQG™ùb ¿ùY ¿ùÇùÇùdƒù‘ù dG ¿ùùj™ùùÇù ¡•»ùùdG .—Ç©¡S ø ¿ùÇùH ‡ùj—ùj—ù‘ùdG ‡ù¡ „ù²ùdG Š—ùùˆù ¡TG ÀG™ùgh ‡ùjOÄùdÄù»ùd ™ùÇù¡•»ùdG …ˆùùµù »ù dG Âùù ùdEÕG —ùù ù„ù ù Y Èùù ù H™ùù ù ©ù ù ùdG ‡ùù ù ¡Sƒùù ù F™ùù ù H ºh—ùY ƒùÁùb™ùj ¼ùd ÈùˆùdG .əǡžH .

¿e›dG ¿e ¿ùeCÕG …ˆùˆù¡SG ÀCG —ù©ùH I™ùù¡Tƒùù„ù e ÂùùfCG GAÄùù¡S ªùù¡VÄùùdG OGR ƒùùeh ºƒŽe ÅdG ‡j—¸„dG ™£b ºÄ‘J .ÉOƒ»M ¢Ÿ²ù¾ùdƒùH ..‡Çfƒeh™dG ‡YQƒ¡Ÿ»dG ¿e —jRCG ˜¾e ƒÁ¯²¡SCG ‰‘J ÀƒÇ»ˆ‘J ¿Çˆ¸FƒY ƒf—Lh ŒÇM ..¼g™¦ˆ¾J ȈdG Šƒ¡•aƒ¾»dG °¸ˆ”»d ƒÁH ™Ç¡ ‘ˆdG .‡Ç»¡S™dG ¹c ¿e ŠhCG 20 Èa ‡¡Vƒj™dGh †ƒ„¡ždG ‡j™j—e »¦¾J ȈdG iĈ¡•e QÄ£J ƒÁdîN ¿e R™„f ‡Ç¾a Šƒ¡VG™©ˆ¡SG ¼j—²J ½ƒY .‡ùÇù»ù¡S™ùdG Šƒù¡•aƒù¾ù»ù¸ùd GOG—ù©ùˆù ¡SG ¿ùù¡•MCG ''Àƒc'' ™„N Èa ‰fƒc ȈdG ‡YQƒ¡Ÿ»dG ™Ç¡Ÿe ¹‹e ÙǡŸe •Fƒˆ¾dGh ¿jĵˆdG Èa ¹‹»dG ‡HhQÄH ³j™¯H i—ˆ²j Àƒc ƒe—©H ¶dPh IQhƒŽ»dG ‡j—fCÕG ¿e ¿ÇYQƒ¡Ÿe ½—²ˆ¡•j ÀBÕG ’„¡UCG ŒÇM ‡Hĵ¾»dG ŠîFƒ©dG ±™W ¿e ‰„¸¡S ȈdG ‡Yƒ²dG …„¡•H ‡ùÇù²ùj™ùZEÕG ‡ùÇùfƒùeh™ùdG ‡ùYQƒù¡Ÿ»ùdG ÈùˆùYƒùb ¿ùùe ¹ùùc ‰dÄùù‘ù J ɘdG ™eCÕG .…¡•‘a ‡¸Ç¸b ŠƒfƒµeEG ÂeƒeCG Š™aÄJ Äd OÄ©¡ŸdG ÀCG ƒ»c .¹jÄ»ˆdG QOƒ¡Ÿe Àƒ»¡V ÅdEG ''‡¸‘µdG''`d ÉQGOEÕG ³ah ™Çjî»dG ‰bƒa ¼Ç²H .È„jƒ¡U °¡SÄj .‡Çdƒ»dG OQGÄ»dG ’¡Th .‡Çdh—dG ¹aƒ‘»dG Èa ™FG›ŽdG ‡jGQ GÄ©aQ ƒe G™Ç‹c .‡©¯J™e ‡j—fCÕG ŸY •—‘ˆ»dG ¢•¯f “™ˆ²j ´ƒÇ¡•dG G˜g Èah .ÂH i—ˆ²j 4405: O—©dG .ƒÁ¾e ‡jO™¯dG ŸY ‡j—¸„dG ªbGh ÀCG ™ÇZ .‡¯ÇdÄH .I—MGÄdG —ÇdG ªHƒ¡UCG ŸY —©J ¼¡SGÄe Èa .I—j—Y Šƒ‘¯¡U ‡Hƒˆc ÅdEG Èg ½—²dG I™c ÀCG Qƒ„ˆYƒH .¹ùjÄù»ùˆùdƒùH ƒù¾ùj—ùd ‰fƒùc ¥Qƒù¯ùdG ¼ù¡SÄù»ùdƒùa .½G—©fÕG —M ÅdEG .G—L ‡¯Ç©¡V O—¡ŸdG G˜Ád ‡¡Ÿ¡Ÿ”»dG ‡ÇfG›Ç»dG ÀCƒH ŠƒWƒ¡žf ‡Ç²„d ¢Ÿ¡Ÿ”e Äg ƒ»d ‡fQƒ²e .…jQ—ˆ¸d ‡©¡Sƒ¡T ‡Mƒ¡•e …fƒL ÅdEG ¢SIJdGh ™„ˆ©J ȈdG ‡YQƒ¡Ÿ»dGh ‡Çdƒˆ²dG Àľ¯dG ¿Y Œj—‘dG Èah ª¡VÄdG ¿e ƒ¯¡SCƒˆe ÉRƒJ G—H .ƒÇdƒM È¡Vƒj™dG —Ç©¡ŸdG .ÂÇ„YÕ ±Ä¯¡U Èa i™NCG ´™a ÅdG ½ƒ»¡ fÕGh ³j™¯dG ³Ç¸£J ÅdG ¼Á²j™W Èa °bÄe ÀÄdhDÄ¡•»dG ƒÁ¾e °bh ȈdGh .1987 (ƒ²Hƒ¡S ™FG›ŽdG ‡jOÄdÄe) È£¯¾dG È¡Vƒj™dG ª»Ž»dG QG™Z É—Yƒ²ùdG ¿ùjÄùµùˆù¸ùd G™ù¦ùf ¶dPh Èù»ù¡Uƒù©ùdG Èù„ù»ùdhCÕG ÉOƒùfh È¡Sƒ»”dG ¿e Àĵˆ»dG Ⱦ¯dG ¼bƒ£dG Âe—²j ɘdG ›Ç»»dG —„Yh —ÇdG I™c ¢Uƒ¡ŸˆNG È¡VƒjQ Qƒ¡žˆ¡•e É—„Y ¿H —Ç¡TQ .‡Çdƒ»dG ɘùdG .ÙÇÇ¡•Jh ½ƒ¡•bCÕG ¼Ç‘L ÅdEG ÂH ÉOÄJ ŠOƒc ‡Çdƒe ‡eRCG ¿e ‡²Hƒ¡S ¼Çµ‘dG —„Y .Ÿ¯¡•dG ¼ùbƒù£ùdG ‡ù²ùaQ G—ùgƒùL Åù©ù¡S ŒÇùM .ŠîFƒ©dG ¿e O—©d ihCƒe ÅdEG ‡Ç¡Vƒj™dG ‡Ç©»ŽdGh ™¡Uƒ¾©H ²j™a ¼Y—j ‡£jƒ¡T ¿H È»¡TƒÁdG †Q—»dG ¹©L Šƒ„¡Sƒ¾»dG ¿e ™‹cCG Èa ‡HhQÄH ‡²£¾e ÅdEG ÀÄ»ˆ¾j Õ i™NCG ɗǸ²ˆdG ȾWÄdG —YÄ»dG Èa Àh™„Že ¿‘f î‹»a .±G™ˆMÕƒH Ègƒ„ˆjh ¢ ©„dG ÂÇa ''’Ž„ˆj'' ‰bh Èa .Šƒb™£dG —Ç„©J ºƒ¬¡TCG .³j™¯dG •Fƒˆf Èa ™KCG ɘdG ¿j›c™»dG ºƒ„¡TCÕGh ¤¡SGhCÕG ³²M ¿ÇM Èa .‡dÄ»»dG Šƒc™¡ždGh ´ƒaÄdG ¿ÇH ƒ²„¡•e ÂǸY ³¯ˆe ¼¸¡S ‡Ç¾Wh †ƒ²dCG I—Y ŸY ºÄ¡Ÿ‘dG ''‡Ç¯jƒ£¡•dG''`d ¿»¡V ɘdG ÀEƒa G˜d .‡j™FG›ŽdG ‡¡Vƒj™dG ƒ„¸¡S ¢•µ©fG ɘdG ™eCÕG .—j—‘¸H —Ç©dG .AGOÄ¡•dG ..(. ''Èfƒ¡•ÇY'' —j—ŽdG É—¸„dG …©¸»dG ‡Ç¡Vƒj™dG ICƒ¡ž¾»dG ¹‹»j ɘdGh ‡HhQÄH ‡j—¸„H È¡VƒjQ •—M È‘d —Yƒ¡ŸdG ¹ùÇùŽùdG Èù¸ù‘ù»ùdG ³ùj™ù¯ùdG ƒùÁù¾ùe —ùÇù¯ùˆù¡•j ÈùˆùdG ÃQGO ™²ù©ùH ÂùÇù¡•aƒù¾ùe ™ùÇùNCÕG G˜ùg ¹ù„ù²ùˆù¡•Çù¡S ŒÇùM .•dG ‡Ç¡Vƒj™dG ŠBƒ¡ž¾»dG ›ŽYh ºGÄeCÕG ¢Ÿ²f ‡HhQÄH Èa ‡¡SQƒ»»dG QÄ£J Àƒ²Ç©j AG—f Éhƒg ÉOƒf ¢•ÇFQ QOƒ²dG —„Y ÉRƒJ Å£YCG .‡a™ˆ‘»dG ‡jQƒŽˆdG Šƒc™¡ždG ŸY .ÉGO ¿Ç¡•‘H ÉÄj›dG …©¸»H †Q—ˆdG ÅdG ²j™a ™£¡ j ºƒ‹»dG ÀhO .ºƒ‘dG ÉQÄ¡•Çe ‡ùÁùLGÄùùe Èùùa ƒùùÁù ¡•¯ùùf .ŠÕƒ¡U AG™c ÅdEG ƒfƒÇMCG CƒŽ¸f ŒÇM .(¿Ç¡SQ—»ˆ»dGh ȈdG ‡¸¡ ©»dG ¼ŽM ÅdEG ™¦¾f ƒe—¾Y ¿µd ..—ÇdG I™c ¿Y IhîYh ¢SIJdƒH Èe™dG ¢Uƒ¡ŸˆNG Èa ³j™a OîÇe I™ÇNCÕG ‡fhBÕG ºîN RƒÇˆeƒH GhR™H ¿Ç„YÕ I™¡žY ÃOG—©J Èa ¼¡ j ɘdG ›c™»dG ‡j—»dG IQhO Èa GĸˆMG ŒÇM .ƒeƒ»J ºDhƒ¯ˆdG ŸY Œ©„j Õ .‡»¡Uƒ©dƒH ‡HhQÄH ‡j—¸H ¢žÇ©J Aƒ»¡S Èa ‡©eÕ Aƒ»¡SCG ™cP ÅdEG ·OIJj ‡HhQÄ„H ‡¡Vƒj™dG ¿Y Œj—‘dG .i™NCÕG Šƒ¡Vƒj™dG ÈbƒH ¹Fƒ„²dG ‡„Ç„¡T ¼Žfh .™FG›ŽdƒH ±h™ùX Èùa ŠG™ùÇù¡ ‘ùˆùdG AG™ùLEG —ù¡Ÿb ¶dPh Èùdƒùˆù²ùdG ¿ù¯ù dG ÀÄùµùj Õ ÅùˆùMh. ¥Qƒ¯dG ½ƒ©dG ˜¾e †Q—ˆj ‡„Çc™ˆdG ŸY ¨ƒ¯‘dG Èa ™¡Tƒ„e ¹µ¡žH ¼gƒ¡S ºGÄeCÕG ½G—©fG …YÕ ¹c Å©¡•j ŒÇM .‡j—¸„dƒH Šƒ¡Vƒj™dG °¸ˆ”e —¡•L ™”¾J ‰€ˆa ƒe ȈdG ¹cƒ¡ž»dG …„¡•H ..i™ùNCG ŠƒùjÄùdhCG ƒùÁù j—ùùd ¿Y ¶Çgƒf .‡Ç»¡S™dG Šƒ¡•aƒ¾»¸d ƒÁJGOG—©ˆ¡SG QƒWEG Èa Âd¡SG “G™L —»‘e .„fƒL ¿eh ‡j—¸H Èa ‡Ç¡Vƒj™dG ‡¡SQƒ»»dG ªbGh ¿Y ‡»Jƒb IQÄ¡U ..ƒgR™HCG ¶dP ŸY I—Y ‡¸‹eCG ¿e Šƒ¡Uƒ¡ŸˆNÕG °¸ˆ”e Èa ´™¯dG ÈbƒH ňM hCG .''ÉÄù¡VÄù¯ùdG'' ¢•Çù¡SCƒùˆùdG ¿ùùe Õ—ùùH .ƒÁJƒ¡Ÿ¡Ÿ”J ¹ŽJ ¹L Èa ‡Ç¾WÄdG Šƒ„”ˆ¾»¸d ÀG›”dG ‡Ç¡Vƒj™dG ‡Ç©»ŽdGh ‡Çfƒeh™dG ‡YQƒ¡Ÿ»dG ƒˆYƒb ‡Hĵ¾»dG ŠîFƒ©¸d ihCƒe ÅdEG ÀÕÄ‘ˆJ ƒ¾£¸¡S ‡HhQÄH ‡j—¸H ÅdEG ƒ¾JOƒb ȈdG ‡ÇfG—Ç»dG ƒ¾JQƒjR Èah ŒÇM .‡Ç¡Vƒj™dG ‡Ç©»ŽdG ‡Yƒb ÅdEG ƒ¾¸²ˆfG .‡ùÇùdƒù»ùdG OQGÄù»ùdG ’ù¡T ''¥Äù„ù£ù NG'' .³j™¯¸d ¿ÇdÄ»e …¸L Èa ƒ¡UÄ¡ŸN ™eCÕG .¹µ¡ž»dG G˜g —¾Y ÉRƒJ °bĈj ¼dh ‡¯Ç©¡ dG ‡ÇfG›Ç»dG Èa ¹‹»ˆJh ƒÁˆ²Hƒ¡S ¿Y ¹²J Õ i™NCG ŒÇM .Qƒj—dG •QƒN ÂJƒjQƒ„e ¹c …©¸j Àƒc ƒe—©H RƒŽfEƒH ‰‘»¡S ƒÁ¾µd ƒe ƒYÄf ‡¸jÄW …©¸»dG ºƒ¬¡TCG ‰fƒch ¹ùÇùŽùdG ¿ùe ÈùYƒù¾ù£ù¡UÕG …¡ž©ùdƒùH Iƒù£ù ¬ù e ÀG—ùùÇù e ‡ùùÇù ¡VQCG Øg ‰‘J ª²jh .ƒÁFGĈMG ŸY ‡j—¸„dG ’dƒ¡Ÿe ™Á¡•J i™NCG ŠƒjÄdhCG ƒeh .‡HhQÄH ‡j—¸H Èa ¤¡ž¾J ™gGR ¹„²ˆ¡•»H ÂÇdhDÄ¡•eh ÂÇ„YÕh ÂÇHQ—»H ÉOƒ¾dG Q™b Iƒ¡Sƒ²»dG Øg ¼ZQh Ä‘f ‡HhQÄH Èa ‡Ç¡Vƒj™dG ‡¡SQƒ»»dG ‡¸ŽY ªa—d É—‘ˆdG ªaQ OG—YEG É—Yƒ²dG ¿jĵˆdG Äg Å»¡SCÕG ±—ÁdG ÀÕ ½ƒeCÕG .¹ùù„ù Žù dG ÈùùM ÉOƒùùf IQGOEG Š—ùùLh ÀCG ¢ ©ùH Èùa ƒùÁùeG—ù©ùfG ¹ùH .ƒùùÁù Çù a .‡eOƒ²dG ‡Ç¡Vƒj™dG O—Y —j—‘J ¼¡SÄe ¹c ª¸£e Èa ¿j™„Že Àĵf ƒÁ¾e Èfƒ©f ‡ùYƒùb OÄùLh ½—ùY Èùa ¿ù»ùµùJ ‡ù¸ù µù ¡ž»ùùdG ÀCÕ .ƒ²Hƒ¡S ¢Uƒù”ù¡TCÕG ¿ùe —ùj—ù©ùdG Šƒùb—ù¡U ¿ùe ''Šƒùˆù²ùj'' ÀCÕ ‡ùLƒù‘ù H —©H .ŠGľ¡S ‰¡S ŠƒYƒ²dƒH ÂǸY ƒ¾¯bh ɘdG ™»dG ªbGÄdG G˜g ¿e ƒbî£fGh ƒÁJƒe—N ‰dÄ‘J ȈdGh ‡HhQÄH ‡j—¸„H I—LGĈ»dG ‡Ç¡Vƒj™dG .ƒeƒ»J IQÄŽÁe ‡Ç¡VQCG ÅdEG QÄc˜»dG …©¸»dG ºÄM .³Hƒ¡•dG Èdh—dG …ŽfCG ɘdG ³j™¯dƒa .ƒÇ„¡•f .‡```¡Vƒj™``dG ¼dƒY 20 ‡``HhQÄ``H ‡``j—¸„H ‡``¡Vƒ``j™``dG ª``bGh ŠBƒ¡ž¾»dG ™²¯H ½—£¡ŸJ †ƒ„¡ždG ŠƒMÄ»W hCG ‡ÇYƒ»ŽdG Šƒ¡Ÿ¡Ÿ”ˆdƒH ™eCÕG ³¸©J AGÄ¡S .ÂùˆùÁùL ¿ùe ‡ÇfG›Ç»dG Èa G˜ch .ºƒùùŽù »ù dG G˜ùùg Èùùa ¤ùù”ù dG ÉQƒùŽùˆùdG ¹ù²ù‘ùdG Èùa ‡ùdƒù©ù¯ùdG Šƒùc™ù¡ždG —ùMG ªùe ŠÕƒùù¡ŸJG ¿e ƒbî£fG ƒ¾ˆj—fCG ¹jÄ»J I™µa ‰¾¡•‘ˆ¡SG ȈdG ȾWÄdG ‡Ç»¡S™dG —ÇYGÄ»dG Èa ƒÁǸùY ¹ù¡Ÿ‘ùˆù»ùdG ‡ùÇùHƒùŽùjÕG •ùFƒùˆù¾ùdG ‡¸M™ùe ÅùdEG ‡ùe—ù²ùˆùe ŠƒùjÄùˆù¡•e ÅùdEG ƒù¾ù¸ù¡Uh ŒÇùM ‡ùÇù¾ùWÄùdG ¹c ™”„J ŠGQhƒ¡ž»dG ¿e ÀGÄK ¢ ©H Èah .ƒ¾K—‘e ±OQCG .ÂJƒÇLƒM ‡aƒc È„¸J Õh ‡Çaƒc ™ÇZ ÉOƒ¾¸d ‡¡Vƒj™dGh †ƒ„¡ždG GA—H ½ƒ¡•bCG I—Y ÅdEG -¸„»dG ƒ¾YRh ‡Ç¡ ²¾»dG ‡¾¡•dG .ªHƒ¡•dG ›c™»dG ³Ç²‘J ŸY GQOƒb Àƒc ÂfCG ¼ZQ .È¡Vƒ»dG ¼¡SÄ»dG ‡jƒÁf Èa ¡•¯f —Lh .‡¸jÄW ‡»Fƒ²dGh .‡Ç»Ç¸bEGh •PÄù»ùf «ƒù„ùJG Äùg ‡ùj—ùfCÕG ÂùJƒùÁùH ¢VÄùÁù ¾ù ¸ù d ‡ùù²ù j™ùùW ¹ùù¡ aCG .(hO›ùj™ùHÕ) ÃùÇù»ùdG ªù„ù¾ùe hCG .‡HhQÄH Aƒ¾HCG ÀCƒH •jQƒˆdG —Á¡žj ¿ÇM Èa ..ÈdGĈdG ŸY Œdƒ‹dGh Èfƒ‹dG ³j™¯dƒa ..AÈù¡T ¹ùc ™ùùÇù ¬ù J .‡HhQÄ„H ‡¡Vƒj™¸d ½ƒ©dG ÄŽdG ƒù„ù¡žY ¿ù»ù¡ ˆùj ɘùdG''hO›ùj™ùHÕ''Èù‘ùH ÃùÇù»ùdG ªù„ù¾ùe …©ùù¸ù »ù H ŠGľ¡S ÂH ™¡ ‘J ‡Ç¾ùWÄùdG Šƒù„ù”ùˆù¾ù»ùdG ‰fƒùc ƒù»ùc .¼Çˆ¾¡S ÀĸÇe 20 ÅdG 15 ¿ÇHƒe ‡¾j›”dG °¸µj G˜g —¾Y °bĈJ Õ Iƒfƒ©»dG ÀEƒa .ÈdĬÇa .¼¡SÄe ¹c ‡jG—H ªe ³j™¯¸d ‡Ç¡Sƒ¡SCÕG ¹bCÕG ŸY Âd ¿»¡ J ȈdG ‡j—fCÕG —MCG ÅdG ½ƒ»¡ fÕG ÅdG ¿ùY ¶Çùgƒùf .™c˜dG ‡¯dƒ¡S †ƒ„¡SCîd È¡S ™FG›ŽdG ‡jOÄdÄ»d ³Hƒ¡•dG …YîdG QG™Z ŸY •™¯ˆ»dG ‡¸Ç¸c §Ç¯‘dG —„Yh ¶jQƒaÄH OGOh ³j™a ÅdEG QOƒZ ɘdG Qh—b ÀCG ÅdEG .…jO ƒ¡VQh Èb—¡U ¢VƒjQh “h™cÄH …ÇWh —jGR Àƒ»M™dG Èa ‡¸Ž¡•»dG •Fƒˆ¾dG ºîN ¿e OG—YEÕG G˜g ¶¡•e QƒKBG ™ÁXh Èùa ‡ùHhQÄùH Šƒù»ùY™ùH ‰²ù²ùM ŒÇùM ‡ùÇù¸ù‘ù»ùdG Šƒùù¡•aƒùù¾ù »ù dG ȈdG ‡Ç¾WÄdG ‡dÄ£„dG Èa ªHG™dG ›c™»dG È¡ ²¾»dG ¼¡SÄ»dG Ȉ¡•aƒ¾e Èa °Ç¡UÄdG ›c™»dG …fƒL ÅdEG ‡¾Ç£¾¡•²H Š™L .‡Ç¡Vƒj™dG ½ƒY ÂJCƒ¡žf ˜¾e ™„ˆ©j ɘdG —ÇdG I™c ÉOƒ¾H ƒ¾K—‘e º—ˆ¡SGh ŸY ‡Ç»¡Uƒ©dG ‡j—fCÕG R™HCG סŸ²J ƒÇ²Ç²M ƒfG›N .ƒÁJƒ¡Uƒ¡ŸˆNG °¸ˆ”»H ‡¡Vƒj™dG ƒa™ˆ©e ±ƒ¡VCG ¹H .¹¡ aCG ¹µ¡žH ‡¡Ÿ¡Ÿ”»dG ÀCG ¹H ..1991¿e ‡jG—H °¾©dG ‡LÄe ¿e ƒÁ„Mƒ¡U Õƒ‹e O—¡ŸdG G˜g Èa ƒHQƒ¡V .ŠG˜dƒH ¼Á¾e 12 —LÄj ƒ„YÕ 25 ¹¡UCG ¿e ÂfG ƒ»H .ÉOƒ¾dG ¢•ÇFQ …¡•Mh ¶¸»j ŒÇM .´ƒaÄdG ÀCG ŒÇM .‡HhQÄH ‡j—¸„H ‡Ç¡Vƒj™dG ÅfOCG ™ÇaÄJ ȯµjh ‡ˆHƒK Šƒ¡Vƒj™dG «GÄfCG °¸ˆ”e ‡¡SQƒ»»d ¼ÁJGQh—²e ¿Y °ù¡žµùdG ¿ùe ¼ùÁù¾ùµù»ùˆùd ŠƒùÇùfƒùµùeEÕG ¿ùe —ùM ....''ƒjhƒ¡SCƒe'' ƒÇ¡VƒjQ ƒ©¡Vh .ºƒùùŽù »ù dG G˜ùùg Èùùa ‡ùù¡Ÿ¡Ÿ”ùù»ù dG G™„ˆ©e .h—ÇŽdG) :Šƒ¡Uƒ¡ŸˆNÕG ¹eƒc Èa ƒÁH ™N›J ȈdG ‡Hƒ¡ždG …gGÄ»dG ¼ZQ .²j™a ¹Ç„¡S Ÿ©a .ŠG™»dG QƒchCG ÅdEG ŠG™»dG ¿e —j—©dG Èa ‰dÄ‘J ¹H “hQ ÀhO ¹cƒÇg ŠƒÇ¸»©dG ¿e —j—©dG ´î£fG ‡£²fh IQĦ‘»dG Šƒ¡SQƒ»»¸d IƒùÇù‘ùdG Œ©ùH ŠOƒùYCGh ŠîùFƒù©ùdG ŠAƒùL ÀCG ÅùdEG .È¡Vƒ»dG À™²dG ¿e Šƒ¾Çfƒ»‹dGh Šƒ¾Ç©„¡•dG ¿j—²Y ÈdGÄM ‡¸ÇW ‡Ç¾eCÕG «ƒ¡VhCÕG QG™²ˆ¡SG ½—Yh .ÂÇ„YÕ ÅeG—b ¿e O—Y I—Yƒ¡•e G˜ch . ‡HhQÄH ¢SQG—e ¿e ‡¡SQ—e Aƒ¾a Èa ŠG™Ç¡ ‘ˆdG É™Žf ƒ¾c ÅfOCG ŸY …LĈ¡•j Õ ÀG—Çe Èa ÉCG ¹£©dG I™ˆa Èa G˜gh .¿WÄdG ¹c «ÄH™H QG™²ˆ¡SÕGh ½G—©fG ‡eRCG ƒ„„¡•e .‡Ç¡Vƒj™dG ŠBƒ¡ž¾»dG Èa “Oƒ¯dGh ’¡VGÄdG OÄùLÄùH ¶dP Q™ùH ÂùfCG ™ùÇùZ .ÃǻdG ªjRÄJh .AGÄjEîd ’dƒ¡U ™ÇZ Àƒµe Èa ƒÁ¡žÇ©J ȈdG ‡ÇKQƒµdG AG™µdG °ÇdƒµJ AîZ G˜ch ‡²£¾»dG ƒÁa™©J ȈdG ¿µ¡•dG ‡eRCG ¿e —j—©dG Èa ƒg—j—¡•J ¿Y ŠîFƒ©dG Øg OG™aCG ›ŽY ȈdG ‰fƒc ȈdG ŠG™²»dG Øg ½ƒ‘ˆbG ÅdEG ¼Á©aO ƒ»e .…jQ—ˆ¸d È‘`H ÉQGÄŽdG È¡Vƒj™dG …c™»dƒH ‡Yƒb ƒf™LCƒˆ¡SG ‡Ç¡Vƒ»dG ‡jQh™¡ dG ¥h™¡ždG ŸY PÄ‘ˆ¡•J Õ ‡Yƒb Ègh ''ĵǎÇd'' ½ƒ©dG Èa ¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 12 ÃQ—b ™LCƒH G˜gh ¼Ç¸¡•dG …jQ—ˆ¸d ‡Yƒb AG™c ƒ¾Ç¸Y Q˜ˆ©j Àƒc ƒe—¾Y ÀƒÇMCÕG ¢ ©H Èah .ȻǦ¾ˆdG …fƒŽdƒH ³¸©ˆJ QÄeCG ÅdEG ÃG—©ˆJ ¹H .¹ù„ùŽùdG ÂJƒfƒ©e ÈÁˆ¾J ¶d˜Hh ½Oƒ²dG È¡Vƒj™dG ¼¡SÄ»dG ¿e ƒbî£fG .…Yî»dG °¸ˆ”e ¢•ÇFQ …¡•Mh . —²©dG Aƒ¡ eEG I—ùYGÄùdGh ‡ùHƒùù¡ždG ‡ùùj—ùùfCÕG Øùùg ÀCG ‡ùùa™ùù©ù e O™ùùŽù »ù H AÈùù¡T .‡¸¡•dG I™c .³j™¯¸d Èdƒ‘dG ¢•ÇF™dG AÈŽ»H ÂfCG ™ÇZ .O—L ¿Ç„YÕ ‡»¡Uƒ©dG •QƒN ³j™¯¸d ¹²¾J ¹c ÀCG ŒÇM ..Šƒeƒ»‘dG —ÇMÄdG —ǯˆ¡•»dG ÂJƒ€a °¸ˆ”»H ¹„ŽdG ÈM ³j™a Àĵj ¿dh I—LGĈ»dG i™NCÕG ´™¯¸d ¿µ»j ŒÇM ..‡Ç¾WÄdG ŠG™gƒ¦ˆdG †ƒùÇùZ ¹ùX Èùa ‡ùa™ù¡ž»ùdG ‡ùŽùÇùˆù¾ùdG Øùg ‰²ù²ù‘ù Jh .‡jOƒ»dG ŠƒfƒµeEÕG ¢Ÿ²f Äg G˜g Èa È¡•ÇF™dG …„¡•dGh .—‘dG G˜g —¾Y ½ƒ©dG ¿ÇeCÕG °bĈj ¼dh ƒÁfCG ¼ZQ .™FG›ŽdG ‡jÕÄd ‡dÄ£„dGh ¢SCƒµdG ‡j—¸H Èa I™Ç¬¡ŸdG I™µdG ‡¡VƒjQ ÀCG .‡j—¸„dG †G™ˆH È¡Vƒj™dG ¥ƒ¡ž¾dG ŸY ‡Çf ‡Lh™a ø 60 `H ƒÁ¸»Že Èa ƒgƒ¾»Çbh ¿Ç„Yîd ‡Ç¡Vƒj™dG ¢•Hî»dGh .RÄù¯ù dG ’ùù¾ù »ù c i™ùùNCÕG ŠGRƒùùÇù ˆù eÕG OƒM °j›¾H O—Áe ¹„ŽdG ÈM ÉOƒf ÀCG —j—‘¸H °¡žc .ƒùÁùÇù„ùYÕ Šƒù²ù‘ùˆù¡•e ªe —bƒ©ˆ¸d IQÄc˜»dG ‡»Ç²dG ¿e A›L ¢ŸÇ¡Ÿ”J ¿Y î¡ a ÅdEG ³j™¯dG Šî²¾J Èa ±™¡U ƒ»Y ¶Çgƒf .ƒùÇù©ùÇù„ùW ‡j™¡ž©dG ÀCG ™ÇZ .‹j—M ½ƒˆN Èa —j—‘¸H Qƒ¡TCGh .Àƒù¯ùÇùµù dG •™ùùH …©ùù¸ù »ù H hCG ƒ»¸‹e ‡Ç»¡SÄ»dG ‡j™Ç¡ ‘ˆdG Šƒ¡ŸH™ˆdG †ƒÇZ ¿Y Œj—‘dG ÂÇdEG È»ˆ¾j ɘdG ¼¡•²dG ¢•¯f Èa ‡j—fCÕG i—d ÂH ºÄ»©e Äg ™eCÕG .½—²dG I™µd ¹„ŽdG ÈM ÉOƒf ÂÇfƒ©J ƒ»d ƒÇM Õƒ‹e ÀĵÇd ..‡Hĵ¾»dG ŠîFƒ©¸d ihCƒe ÅdEG ÂÇa™ˆdGh ‡¡Vƒj™¸d ‡Yƒb ¿e ICƒ¡ž¾»dG Èa ›Ž©dG AGQh Àƒc ɘdG ȲDz‘dG …„¡•dG —¾Y °²f .³j™¯dG ƒHQƒ¡V .ÀG—e ¼ÇµM .‡eƒg -dƒ„ù»ùH ÀÄù¾ùj—ùj GÄùdGRƒùe ¿ùj˜ùdG .‡Ç¡Vƒj™dG ŠƒÇ©»Ž¸d ÈFGÄ¡ž©dG ¢•Ç¡SCƒˆdG ÉOƒ»M —²ˆfGh ´™¯dG ŠGQ—b ¿e °©¡ Ç¡S ¶dP ÀCG ŒÇM . ¿ùÇù„ù YîùùdGh ‡ùù¡Vƒùùj™ùùdG ‡HhQÄH ‡²£¾eh ‡eƒY ‡¯¡ŸH ™FG›ŽdG ƒÁˆ¡TƒY ȈdG AGOÄ¡•dG “hQ ÀhO îµÇg ‰‘„¡UCGh ‡dƒ¡ŸdG ¥ƒ¡žf °bÄJ .IQ—²dG ÀG—²a Èa ™Ç„c ¹µ¡žH ¼gƒ¡•j ¢•¯f …¡•M-‡j—¸„dG ’dƒ¡Ÿe ÀCÕ ..‰a›dG ‡Ç¡VQCGh “Ĉ¯e ÀG—Çe …jQ—ˆdG ¥h™¡T ‡¸¡ ©e ÅdEG Qƒ¡TCG ŒÇM .…¡•‘a ‡Ç¡Vƒj™dG ¼ÇY—J ƒÁJ—¾LCG Èa ¢•Çd -•—‘ˆ»dG .‡j—¸„dƒH ‡Ç¡Vƒj™dG ŠGľ¡S Èa ÅfƒY .AƒÇMCÕG °¸ˆ”e Èa †ƒ„¡ždG ¹cƒ¡ž»H ¹¯µˆdGh AƒH™ÁµdGh ‡aƒ¦¾dGh .¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 120 i—©ˆJ Õ ÈˆdGh ÂjOƒ¾d ‡¡Ÿ¡Ÿ”»dG ‡j™j—e ƒÁJO—M ȈdG ‡Çdƒ»dG ‡fƒYEÕG'' :O—¡ŸdG G˜g Èa ºƒb .¼dƒ©dG Èa ‡Ç„©¡T ™‹cCÕG ‡¡Vƒj™dG .QG™ùù¡S ¶dP ŸŽJh .½—²dG I™c .AGOÄ¡•dG ‡j™¡ž©dƒH ±™©j ƒe ˜¾e IQ™µˆ»dG ¹cƒ¡ž»dG ÀCƒH ŸY ƒ„¸¡S ¢•µ©fG .Šƒj—¸„dG iĈ¡•e ¹c Èa —MGh ³j™a ¢•Ç¡SCƒJ ¼ˆj ÀCƒH “™ˆ²j ÂǸYh .î‹»a Ègh ¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 55 `H ƒgƒfQ—b ȈdGh ¿ÇHQ—»dG ´Ä²‘`H ÅdEG GQh™e ‡e—²»dG ‡Ç¾jĵˆdG ‡e—”dG ‡ÇYÄf ÅdEG ™¦¾dƒH ‡¸Ç¸b ½ƒ©£dG ƒÁ©„ˆj ȈdGh ‡¡•aƒ¾»dG Aƒ¾KCG ³j™¯dG Šî²¾J °jQƒ¡Ÿe …jQ—ˆdG ŠÕƒ¡U AG™µH ‡¡Uƒ”dG ºGÄeCÕG ÅdEG ÕÄ¡Uh AGÄjEÕGh .Éhƒ”Ç¡T —»‘eh R™HCG ¾ǡT—J ÀĵǡS .Èùù¡VƒùùjQ ¢Ÿ¡Ÿ”ùùJ ŠƒÇfG›Ç»dG ¼Ç¡•²J ŸY .‡j™j—¡Ÿ²dGh ‡jÄ¡VįdG Šƒjƒ¾„¸d ’Ç¡•a ‡¡SQƒ»e Èa …ZG™dG †ƒ„¡ždG I—Fƒ¯d ªjQƒ¡ž»dG RƒŽfEÕ Qƒ²©dG .‡ùHhQÄùH ‡ùj—ù¸ù„ùd ½ƒù©ùdG ¿ùÇùeCÕG ±™ùˆù©ùj .ƒ¾K—‘e …¡•M .hGOÄa ŠƒÇa ½ƒ¾ÇaįdG ..‡HhQÄH Šƒ¡Vƒj™dG IO—©ˆe ‡Yƒb ½G—©fG …„¡•H ¶dP ¤HQh ‡HhQÄH ƒLPÄ»f ‡j—¸„dG ¹©Lh Šƒ¡Vƒj™dG ¹c ‡Çb™J ƒÁˆ£¡SGÄH ¿µ»j †ƒ„¡ždG IOGQEGh I™aĈe ½ƒ”dG IOƒ»dG ÀCG ÉRƒJ —cCGh .¿ùÇù¾ùWGÄù»ùdG ŠÕƒù¬ù¡žfG Èùa ¹ù‹ù»ùˆùJ .™c˜j —j—L Õ ÂfCG ÕEG ..‡Ç¡Vƒj™dG ŠG™²»dƒH Iƒfƒ©»dG ¿e ™NBG ÂLh ŸY AÄ¡ dG ‡j—¸H Šƒ£¸¡S ƒÁfCƒ¡žH ‰ÁLh ŠîFƒY ‰¡S ÈdGÄM ¿£²J ¹ÇŽ©ˆ¸d ƒÇ¸©dG Šƒ£¸¡•dG ÅdEG Šî¡SG™»dG ¿e —j—©dG ‡HhQÄH «ƒ¡VhCÕG ¿e ¼Z™dƒ„a ..½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄ»dG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ¿Ç¾KEÕG Šƒb—¡ŸdG ¿e Šƒˆ²j ³j™Y ³j™a :¹„ŽdG ÈM ÉOƒf ÀCÕh ¿Ç²Hƒ¡•dG ¿Ç„YîdG Šƒb—¡U ¿e ''Šƒˆ²j''`d ½ÄŽ¾dG ª¾¡U ƒf™£¡ j —b ‡j—¸„dG Øg Èa ‡¡Vƒj™dG ¹cƒ¡že ¿Y Œj—‘dG ¿Y ƒ¾‹j—M Èa Aƒ¯ˆcÕG ƒ¾¸¡ a .‡¡UƒN ‡¯¡ŸH ɘdG ™eCÕG G˜g ƒ¾eÄj ÅdEG OÄc™dG G˜g ™»ˆ¡SGh ¼¡SGÄe I—©d ?ƒÁ¾e —ǯˆ¡•f Õh ‡bĸ¬e Èg ¼d I™e I™c Èa ºAƒ¡•ˆf ƒ¾¸©Žj —»‘e ƒ¾d ’¾e ¿jCG Aƒ¡ Ç„dG QGO ‡jƒZ ÅdEG ¹²¾ˆdG ¿e ¹¡ aCG Èdƒˆ²dG ¿¯dG G˜Ád ÈMh™dG †CÕGh ‡HhQÄH ‡²£¾e ¿HG •GÄL G˜g OîÇe ¿Y ÀƒÇY —gƒ¡T Àƒc ³j™¯d ƒ¾Ç©e Aƒ¡ a .ºÄ¸‘dG Pƒ”JƒH …„¡•H .¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe Èa ‰a™Y ‡HhQÄH ÀCG .•™¯ˆe ±ÕBG ‡¡•»”`d ª¡•ˆJ ‡¡Ÿ¾eh ¢•eƒ”dG ±™ùù¬ù H I›ùùÁù Žù e ¢•Hîùù»ù dG ¹ùùj—ùù„ù ˆù d ±™ùùZ ªùùHQCG ‡ùù¡Ÿ¾ùù»ù dG .i™¬¡ŸdG Šƒ€¯dG —¾Y ‡¡SQƒ»e ™‹cCG Èg ‡jhQÄH ¿ÇH ¿ÇYRÄe ¥™”¾e 209 ÈdGÄM Èdƒ‘dG ‰bÄdG Èa ³j™¯dG ™ùùZƒùù¡UCÕGh ¼ùùYG™ùù„ù dG) ¿ùùÇù ¡•¾ùùŽù dG îùùc Èùù ah Šƒùù €ù ùa •îùù K ¼¡SGÄ»dG ºîN «ƒ¯JQîd ’¡T™e O—©dG G˜gh .ÀÄǸe 380 iÄ¡S È¡Vƒ»dG .ƒgOîÇe —Áe ‡HhQÄH ‡²£¾e ŠGľ¡•dG ºîN ¿Çˆ¡SQƒ»»dG ¿ÇJƒg ÂÇdEG ‰dBG ȈdG ÈKQƒµdG ɘdG hGOÄa ‰Ça ½ƒ¾ÇaÄa ³j™a ’„¡UCG ŒÇM .—‘dG ÀƒµeEƒH ‡Ç¡VƒjQ ŠBƒ¡ž¾e †ƒÇZ .‡j—¸„dG ³j™¯dG Aƒ¾H Èa °Ç£¡S ´ƒah •PÄ»f «ƒ„JEG .hO ÈJGQƒµdG .AGÄjEîd ’¸¡ŸJ Õ ƒÁfÄc ¿j™q eCÕG ƒÁÇa ƒˆ¡TƒY .ƒÁFƒ¾HCG ŠƒÇfƒµeEƒH ¢•Çd °¡SCîd ¿µd ‡HhQÄH Èa ‡YQƒ¡Ÿ»dG ÉOƒ¾¸d ‡Çdƒ»dG ‡¾j›”dG °©¡V ‡¸µ¡ž»d îM ƒ¾M™W ƒe—¾Yh ºÄW ŸY ‡ÇùWG™ùbh™ùÇùH ·ƒù¾ùg ÀCƒùH ÉRƒùJ ƒù¾ùHƒùLCG ..IO—ù‘ù»ùdG ƒùÁùdƒùLBG Èùa ‡ùj™ùùÁù ¡ždG ÂùùJƒùù²ù ‘ù ˆù ¡•e ‡ù£ù²ù¾ùdG Øùg ºÄùMh .‡HhQÄH ‡j—¸„d ½ƒ©dG ¿ÇeCÕG —Fƒ¡•dG ª¡VÄdG Q™„j .(Šƒ£HG™dG ¿ÇHƒe) ¹„ŽdG È‘`d —Yƒ¡ŸdG ¹ÇŽdG ³j™a È¡Vƒ»dG ¼¡SÄ»dG ³²M ŒÇM .‡ùgÄùù„ù ¡ž»ùùdG ‡ùYƒù²ùH Ãù¾ù¡žY ɘùdG ªùbGÄùdG ¿ùY —ùÇù©ù „ù dƒùùH ¢•Çùùd .Œdƒùù‹ù dG ¼ùÁù¡SCÕG Èùa ‡ù¸ù‹ù»ùˆù»ùdGh ‡ùjQh™ù¡ dG ‡ùÇùLÄùZG—ùÇù„ùdG ¹ùFƒù¡SÄùùdG .È¡Vƒj™dG …¡•µ»dG ¿e ¢TƒHh QƒÇ¡SîbÕ ³j™a QG™Z ŸY IQhƒŽ»dG Šƒj—¸„dG Èa ..ÀG—e ¼ÇµM .¿ùùÇù ¡SQƒùù»ù »ù dG ‡¾¡•dG î‹»a .ÀƒÇMCÕG ¼¡SÄ»dG ‡dh—dG ‡ÇfG›Çe ¿e ¹„ŽdG ÈM …Ç¡Ÿf ¿µj ¼d ŒÇM ‡jÄ¡•J Èa ³j™¯dG IQGOEG ƒÁˆ¸¬ˆ¡SG .°¸”j ¿H Qƒ»Y :™¡Ÿ‘dG Õ ºƒ‹»dG ¹Ç„¡S ŸY ƒÁ¾e ™c˜f .‡Ç¡Vƒ»dG ‡¸Ç¸²dG ‰fƒc ƒe—©H …jQ—ˆdG ‡Yƒb ÅdEG ™²ˆ¯j †îL ºƒ»c ÂHQ—j ‡bQ›dG ‡Yƒb Ègh Šƒ¾Ç©¡•ˆ`dG ŠGľ¡S Èa ‡¡UƒN ‡dƒ¡U Âj—d ŠGQhO ƒÁÇa ¼¦¾j Àƒc ŒÇM ''¢ŸfÄjƒaÕ'' È‘H I—LGĈ»dG ÈH™eh ½ƒµ‘dGh ¿ÇùHQ—ù»ùdG I—ùFƒù¯ùd ‡ùÇùdhOh ‡ùÇù¸ù‘ùe ‡ùÇù¾ùjÄùµùJ ‡ùj™ù¡ž©ùdG •G—ùMCG ‡ùÇù¯ù¸ùN Åù¸ùYh .''ÃǻdG ª„¾e'' ÀG—Ç»H .

I—MÄdGh ¶¡Sƒ»ˆdG ¿e ‡dƒM ¢žÇ©J ȈdG ‡¸Fƒ©dG ƒeCG ..I—ÇL ‡‘¡ŸH ƒgOG™aCG ªˆ»ˆÇa .q¿Áˆbƒ¡TQh q¿g™Á¦e ŸY hCG .¶HƒŽYEG ºƒ¾J ÀCG ÄL™f .ƒ¡k jCG ¾Y Œj—×Gh ÂM™W .™¬¡ŸdG ˜¾e CG—„j òH Šƒùbîù©ù dG ¶Hƒùù¡žJ ÛEG ÉODÄù jh Oh—×G ªùùÇù »ù L ¿e ñ„µdG ±™©j Õ ŒÇ‘H .¤¬¡ dG ¹j—©Jh ™µ¡•dGh ÀÄg—dG ¿e ½—dG ‡Ç²¾J 3 .ÀƒW™¡•dƒH ‡Hƒ¡UEÕG ŠÕƒ»ˆMG ¿e ¹Ç¸²ˆdG 9 .‡²dCƒˆe :Àƒ¾¡SCÕG ¢VƒÇ„d I—Ùh kƒùÇùeÄùùj Àƒùù¾ù ¡SCÕG ¶ùùrYnO ÀCG ÛEG ÀÄŽ©ÙG ªe È©Ç„£dG ¹¡•©dƒH «Ä„¡SCG ½ƒjCG •îK ¹c ƒÁµYO ¼K .‡ùÇù„ù¸ù ¡S °ùùWGÄùùY OG™aCG òH Šƒbî©dG ŸY ƒ„¸¡S ™KDÄJ —b Šƒ»cG™J .¹¡ aCÕG °¡Ÿ¾dG Èg ICG™ÙG ø ‡»¦Y ¿e ICG™ÙG ‡»¦Yh.Àhƒ©ˆdG ¿e I—j—L .ƒÁ¾e ‡²Çb™dG I™¡ž²dG ÈY›fGh .´ ø ÀEGh .I™¡SCÕG ¹NGO ÃñZ ¿ùù Y “h™ù q ù j ÀCG I™ùù ¡SCÕG OG™ùù aCG òH ‡ùù Hƒùù Y—ùù dG .I™¡SCÕG OG™aCG òH ¶dP ÀCÕ .ICG™ÙG ‡»¦Y ¿e ¹L™dG ‡»¦Y ø .½ 2011 ŠhCG 08 ³aGÄÙG `g 1432 Àƒ¡ eQ 08 ò¾KEÕG “ë²f ÈJ—Ç¡S ¶Çù¸ùY ¿ùù ù ù ùe ‡ùù ù ù ùYÄÝ ‡YÄù¾ùˆÙG ’ùFƒù¡Ÿ¾ùdG I—ùù Çù ù¡S ¶¸ùù ©Î Èùù ˆù ùdG .¶ÁLh I™¡žH ¹eƒc ŸY ¾e ‡²„W I—e ƒùÁùÇùc™ùJGh .¹¡ aCG ¹µ¡žH ¹»©¸d òˆF™dG ¢Tƒ©fEGh ¹¡Uƒ¯ÙGh ½ƒ¦©dG ‡jIJJ 7 .I™¡SCÕG ¶µ¯J ÛEG ÉODÄJ Iñ£N ÈYƒ»ÖG «ƒˆ»ˆ¡SEîd ‰bh OƒŽjEG I™¡SCÕG ŸY Ȭ„¾j ÂfCG ÛEG Iñ„ØG ñ¡žJ Šƒg›f Ô †ƒg˜dƒc .ò¾ùÇù©ùdƒùH ‡ù£ùÇôG ‡ù²ù£ù¾ÙG .I™¡SCÕG òJh™dG …¾Î ªùÇù¡VGÄÙ ´™ùù£ù ˆù dG ‡ùù¸ù Fƒùù©ù dG OG™ùùaCG …LGh ¿ùùe Àƒc ÀEƒa .«Ä„¡SCG 4405: O—©dG .¿£„dG Šî¡ Y ‡jIJJ ªe ¢T™µdG ¿e ¢Ÿ¸”ˆdGh ÀRÄdG °Ç¯”J 5 .I—MGÄdG ‡¸Fƒ©dG OG™aCG ƒùÁù¡Sƒù¡SCG Åù¸ùY ¼ùˆùj ÈùˆùdG ñjƒù©ÙG …Çù¬ùJh .ºƒµ¡TCÕGh ÀGÄdCÕG ÂÇa íµj ƒe ‡²dCƒˆe æĵˆd :ò¾Ç©dG Aƒ¯¡Ÿd ¶Çùù¾ù Çù Y ¹ùù ¡•¬ùù d ñ¬ùù ¡U ½ƒùù »ù ù‘ù ùH Èùù eÄùù b AƒÙG ¿ùe ñ¬ù¡U ÀƒùŽù¾ùa QG—ù²ù e ½G—ùù”ù ˆù ¡SƒùùH .QGÄ‘¸d ¼FG—dG OG—©ˆ¡SEÕG ¿e ‡¸µ¡že ÉCG ¹× ƒk¾Çˆe ƒ¡Sƒ¡SC k G 鈩j QGÄ×G ÉCGQ …¡•M .‡ÇŽ¸K Aƒ¡ ÇH ’„¡ŸJ .I™ùù ù¡SCÕG Ô •—Ð Èùù ùˆù ù dG ¹ùù ùcƒùù ù ¡žÙG ‡jO™¯dG ÛEG ÉODÄj ‡¸Fƒ©dG OG™aCG òH ÂHƒÇ¬a .OÄ¡SCÕG ÀĸdG ¿e .³¸²dGh ™JĈdG ¿e °Ç¯”ˆdG 8 .ÈùùYƒùù»ù L “h™H IOÄ©dG ¹LCG ¿e òJh™dG ¿e •h™”¸d ŠGQƒÇN .‡Çd›¾ÙG ÀhDÄ¡ždG Ô Àhƒ©ˆdG Šƒbî©dG ½ƒÇb ¢Sƒ¡SCG Äg Àhƒ©ˆdG Àĵj ÀCG …Žj hCG ½CÕG ŸY Oƒ»ˆYÕG Q˜‘ojh .½ƒ¦©dƒH ¥ÄH™e ƒÁ©Ç»L ¼¡•ÖG Šî¡ Y ÀCG ±h™©ÙG ¿eh .I—MGh I™e :™aƒXCÕG ‡jIJˆd ‡¡ ÇH Qƒ¯¡U ªe RÄd ‰jR ‡²©¸e È£¸NG .Aƒ¡•¾dGh ŠƒÇˆ¯dG …Ç¡ŸJ ȈdG ‡j—¡•ÖGh ‡Ç‘¡ŸdG ¹cƒ¡žÙG ȈdG ¹cƒ¡žÙG ¿e ‡¸µ¡žÙG Øg 鈩Jh .È¡Vƒj™dGh æ—„dG ¥ƒ¡ž¾dG ‡¸bh .‡jÄe—dG IQh—dG ¤Ç¡ž¾J 1 .kG—ÇL ȣǸNGh ÀĈj›dG ‰jR ¿e G—Y ƒe .ÈYƒ»ÖG «ƒˆ»ˆ¡Sîd ŠƒbhCG ¹ùµù¡žH “G™ùaCÕGh Šƒù„ù ¡Sƒùù¾ÙG QÄùù¡ Mh .I™¡SCÕG ¢•Ò Iñ„c Qƒ£NCG ƒÁ¾Y ¼Ž¾j .±GOQCÕG ºÄMh ¤¡SÄdG ‡²£¾e Ô ½Ä‘¡ždG ¼cG™J —©j kƒ„¸¡S ™qKDÄJh .·Oh—M Ô™YG ’¾Ò ÃOh—× ‡¸Fƒ©dG OG™aCG ¿e O™a ¹c ‡a™©e ÀEG ½î¡•dG ŸY Œ©„Jh .ƒÁFƒ¯NEG ÉOƒ¯Jh °WGÄ©dG QƒÁXEG ‡¸Fƒ©dG ŸY …ŽÇa .IƒÇ×G ¤ä …„¡•H Cƒ¡ž¾J ƒe IOƒYh .ÀƒaÄ¡ždG ´Ä‘¡•e È¡Ÿ¸”ˆJ ÀCG ÛEG ½ÄÇdG Ô ŠG™e I—Y •j›ÙG 虵dƒH ƒÁ¾gO IƒYG™e ªe .ƒÁ¡•¯f ¶ˆ¸FƒY ÛEG A±—dG —Ç©J ŠGÄ£N ½—Yh ƒÁµµ¯J Ô ¹‹»ˆJ .‡eĸ¦e ½CG ‡ÙƒX ‰fƒc AGÄ¡S .¶¸¯W ™j™¡S ¿j›J Ô ÈJ—Ç¡S ‰„ZQ ÀEG .‡cÄ¡ždƒH ƒÁÇ¡S™gG ¼K È©¡V ¼K .‡Çd›¾ÙG ÀhDÄ¡ždG …ÇJ™J Ô ¤²a ‰NCÕG î‹e …ÇY ·ƒ¾g ¢•Ç¸a'' .22 ¶€£”H ÔëYGh ·Oh—M Ô™YG Rh™H ¿e È¡Ÿ¸”J òaO™dG ÀÄgOh ¿£„dG ícCG ¿e .ƒgOG™aCG òH ŠƒeOƒ¡ŸJ ÛEG ÉODÄj ¶dP ÀCÕ ·ƒ¾g ‰fƒc ÀEG ±GëYÕGh ½GëMÕGh …×G QƒÁXEG •h—ùM ÛEG ÉODÄùj ƒùgAƒù¯ùNEG ÀCÕ .ªÇ»ÖG ‡ÇdhDÄ¡•e 鈩j ÀhDÄ¡ždG …ÇJ™Jh °Ç¦¾ˆH ¿HEÕG hCG †CÕG ½ƒÇb ¿e .IQOƒb ÈÁa .‡Çf—„dG ‡£¡žfCÕG «GÄfCG ¹Á¡SCG ¿e ‡¡VƒjQ —©J O™£H ½Ä²J ƒ»c .I™¡SCÕG OG™aCG òH Šƒbî©dG Ô GQĈa ŠîFƒ©dG ¿e ñ‹µdG 惩J .¼Ç¸¡•dG ¹µ¡ždƒH ‘Ǒ¡ŸJ ‡dhƒÞ ¼K ¿eh .¡•¯¾H Àƒ¡•fEÕG ‡²K ‡q¸b …„¡•J .¿£„¸d —FG›dG ¼Ž×G ¿e ¢Ÿq¸”ˆdG ¹LCG ¿eh ¢ ©ùH ¼ùµùÇùdEG .‡¡UƒN ‡Ç¡•¯f ‡MGQ ¿j™NBÕG Šƒbî©dG Ô ‡eÄ¡S™ÙG Oh—×G ÀCƒH Àƒ¾€»WEÕGh G˜g''.ŠGQG™²dG Pƒ”JG Ô Šƒ¯£©¾e ÛEG ¹cƒ¡žÙG ºÄ¡Uhh Šƒ»gƒ¯ˆdG AÄ¡S .½ƒ©£dG ’¸e ¿e Iñ¬¡U ‡²©¸e ÂÇdEG kƒaƒ¡ e òY ¹c ȸN—J ŒÇ‘H ..‡¡SGQ—dG ¼bƒ¯J Ô …„¡•ˆj ɘdG ™eCÕG .ÀƒùŽù¾ù¯ùdG Ô I—ùM Åùù¸ù Y ±Ä¡Sh .™¡SCÕG OG™aCG òH Šƒbî©dG QĈa ÛEG .ºhë¡•dĵdG ‡„¡•f ¹Ç¸²J 2 .¼Áµ‘¡ ojh ¹j›j Å¡VįdG ŸY OÄ©ˆdG ÀCG ¶dP .¸dG ÀPEƒH .¶dP —©H …W™ÙG .‡Çf—„dG ‡bƒÇ¸dG ‡jIJJ 6 .—MCG ƒgRhƒŽˆj Õh ‡eëÞ ‡¸Fƒ©dG OG™aCG òH ºƒ¯WCîd ‡¸Ç»L ŠGOƒ¡Sh ¹c ÛEG ÀĸÇç ¿¡•dG G˜g Ô ºƒ¯WCÕG ÀCGh ‡¡UƒN ¶¸¯W ƒÁ„‘Ç¡S ȈdG ŠGOƒ¡Sĸd ‡¸Ç»ÖG ºƒµ¡TCÕG Øg ¶Ç¸Y “ë²f .‡Ç¸Fƒ©dG ‡¯Wƒ©dG QƒÁXEG .‡ÇeÄÇdG IƒÇ×G Ô ‡KG—×G «ƒ„JEGh ‡¯¸ˆß ƒùÁùH —ùÇù²ùˆùdG Èùù¬ù „ù ¾ù j Èùùˆù dG ŠGÄùù£ØG òH ¿ùùeh :ȸj ƒe º›¾ÙƒH ȸFƒ©dG A±—dG ŸY ¨ƒ¯‘¸d .ÂH ±GëYG ÃΠ¼ùÁùFƒù£ùNCG ·GQOEG ƒùÁùFƒù¾ùHCG ¼ùÇù¸ù©ùˆùH I—ùÇù¡S ¹ùùc Cƒù £ØG ¶dP ¿ùù Y QG˜ùù ˆù ùYÕGh .Oh—×G ¼¡SQ .¼¡•ÖG ½GÄb ò¡•Ðh ‡jÄe—dG IQh—dG ¤Ç¡ž¾J ŸY :×FGÄa ¿eh .¶Ç¾ÇY †Ä¡U ÂÇ©¡V ¹ùjÄÐh ƒùÁù‘ùˆùa ªùe .•WƒØG ÈFG˜¬dG ·Ä¸¡•dG …„¡•H ŠG™ù©ù¡•dG ŠGP ‡ù»ù©ùWCÕG ºhƒù¾ù J Ô ¥G™ùùaEÕG ÀCG ÈùùJ—ùùÇù ¡S Èùù»ù ¸ù YG ‡ùMG™ù¸ùd OÄù¸ØG ¶d˜ùch .‡Y™¡•H …©ˆj Õ ¼¡•ÖG ¹©Î ŒÇ‘H .¼¡•ÖG ¿e IQƒ¡ dG OGÄÙG .G—ÇL ‡Ž¡Vƒ¾dG ‡²©¸e QG—²e ȯǡVCG .ƒgñZ ©¡Vh ÛEG ÂJOÄYh .¢ ©ùù „ù ùdG ¼ùù Áù ù¡ ©ùù H .òJh™dG ™¡•µj G—j—L ƒYÄ¡VÄe Âj—d Àƒc ÉODÄj —b òJh™dG ÀCÕ .¢VG™eCÕG ¿e ˆjƒbhh …¸²dG ‡jIJJ 4 .‡ŽÇˆ¾dG ¶¡žg—J :AGOÄ¡•dG †Ä„‘¸d ¼ùùWƒùù»ù £ù dG ¿ùùe òJñ„ùùc òˆùù„ù M ÉQƒùùˆù NG .‡ÇdhDÄ¡•ÙG ¹»Ðh ÂH ±GëYÕƒH .‡²ÇbO 20ÛEG 15 òH “hGëJ :‡¸Ç»L I™¡ž„d ¹¡•¬j .¿£„dG Šî¡ Y .ƒgOG™aCÕ ‡Ç¸²©dG ‡‘¡ŸdG Ô ÅˆM ‡¸Fƒ©¸d ‡Ç¯Wƒ©dG ½.i™NCÕG ŠƒgƒÎÕG ªÇ»L Ô ƒÁJ™¦f .‡Ç¡•¯¾dGh ‡Ç»¡•ÖG ‡‘¡Ÿ¸d Iñ„c —FGÄa È¡ž»¸d ÀCG Å¡•¾f Õh .‡ùùÇù Yƒùù»ù L “™ùW ³ùùj™ùùW ¿ùùY ¶dP ³ùùÇù ²Ð ¿ùùµçh .ȸFƒ©dG ¤HGëdGh ¶¡Sƒ»ùˆùdG ŠƒùeÄù²ùe ƒùÁù¾ùY …Çù¬ùJ ÈùˆùdG ‡ù¸ùFƒù©ùdG OG™ùaCG ¿ùe ñ‹ùµùH ¹ùbCG ¢VG™ùeCîùd ¼ùÁù¡Vq™ù©ùJh .¹¡•µdGh ‡²£¾e ºÄM ÀÄg—dG ¼cG™Jh ÃRh™H ÛEG ÉODÄj ܃ˆdƒHh ..‡¸Ç»Lh IAƒ¡Vh I™¡žH ŸY ºÄ¡Ÿ‘¸d I—Ù kAƒù¡•eh kƒùMƒù„ù¡U ¢•fh—ù²ù„ùdG AƒÌ ÂùùLÄùùdG .¶€£”H ÔëYG ÂùH ±GëYÕG Äùg Cƒù£ØG ’ùÇù‘ù ¡Ÿˆùùd ¹ùùM ¹ùù¡ aCG ¿dh .ícCG ‡ùbƒù¡TQh ¹ù»ùLCG ½GÄùb Åù¸ùY ºÄùù¡Ÿ‘ùù¸ù d Èùù©ù Çù „ù £ù dG :¶d˜H ‡¡UƒØG ‡Ç¡Vƒj™dG ¿jQƒ»ˆdGh ŠGOƒ¡TQEÕG ŠƒjÄ¡ž¾dGh ÀÄg—dG ºhƒ¾J ¹Ç¸²J ªe ‡ÇFG˜¬dG Šƒ„LÄdG ¼Ç¦¾J 1 .±GOQCÕG ¿e ícCG O—»ˆ¸d ‡¸Hƒbh ‡¯Ç©¡V ƒÁ¸©Žj ƒà .ƒÁˆÇaƒYh ÀG—HCÕG ‡‘¡Ÿd ‡ÇHƒŽjEÕG •Fƒˆ¾dG ¿e ñ‹µdG ³Ç²Ð ƒÁ¾µç ŒÇ‘H .ñ¬ù¡ŸdG .ÂM™W ÂǸY …LĈj G—j—L G™eCG ¼g—MCG i—d …ŽÇa .È¡žÙG ‡¡VƒjQ ‡¡SQƒ»Ù ½ÄÇdG ¿e ‰bh ¢ŸÇ¡Ÿ”J 2 .¼ù¡•ÖG •ƒùˆù‘ù j ƒà ícCG ‡ùùÇù dƒùù©ù dG ‡ùùjQG™×G °©¡V ÛEG ÉODÄj ¶dP ¹c .Šƒj™µ¡•dGh ‡¡VƒjQ ƒÁfĵd .''‡Çd›¾ÙG —ÇL •G›Ì ªˆ»ˆdG ‡Ç¡•¯¾dG ¿e Gk—ÁL …¸£ˆj ™eCÕG G˜g ÀCG ¼ZQ ¿e ƒYÄf q—©j —ÇL •G›Ì ªˆ»ˆdG ÀCG ÕEG .¿£„dG Šî¡ Y G—Y .‡Yƒ¡S ªHQ I—Ù ™aƒXCÕG ŸY ƒÁÇ©¡Vh :«GÄcCÕGh …c™¸d ªe ƒgñ¡ŸY ÈL›eG ¼K ‡fÄ»Çd É™¡ŸYG G˜ÁH «ÄµdGh ‡„c™dG Èc™aGh .‡j™¡ž„dG ‡ŽÁ„dGh ºDhƒ¯ˆdG ¿e ÄL ™¡žf ÛEG ÉODÄj ¿j™»ˆdG “h™H ªˆ»ˆj ¿e ŸY …Žj ¶d˜d .kÕhCG ·ƒ¾g ¿µj Ú GPEG Cƒ£ØG ’Ç‘¡Ÿˆd OÄÁL ÉCG —ǯJ ‡j™¡SCÕG Šƒbî©dG Ô AGéØG ’¡Ÿ¾jh .ƒgOG™aCG òH ÈYƒ»ÖG Àhƒ©ˆdG “hQ OÄLh ‡dƒ×G ¹N—ùˆùJh .

‡ùjQÄùˆù¡SO ¶¸ÙG ÀCG ¹ùÇùd—ùH ‡ùjQÄùù¡U ŠƒùùMîùù¡UEÕG ¶¸ùùJ ¹ùù µù ùH Âùù ¡•¯ùù ¾ù ùd §ùù ¯ù ùˆù ùMG ¢SOƒùù ¡•dG —ùù ù»Þ ñeCG ‡ùù¯ù ¡ŸH GA—ùùH ‡ùù²ù Hƒùù ¡•dG Šƒùù Çù ùMîùù ¡ŸdG ºhCGh ‡ùù‘ù ¸ù ¡•ÙG ŠGÄùù²ù ¸ù d —ùùFƒùùb ÛEG ò¾ùù eDÄÙG ƒÁÇa ƒÌ ‡ÇH™¬ÙG ‡Ç¡SƒeĸH—dG ŸY ºhDÄ¡•e .Šƒeĸ©ÙG ¿eCG Ô ¤²a ƒÁc™Þ ¹Ç¬¡žJh —©H ¿Y IQƒÇ¡S ‡ùùÇù ¡Ÿf ‡ùùdƒùù¡SQ ½G—ùù”ù ˆù ¡SG ºîùùN ¿ùùe .¹Ç¡ ¯dG ƒÁǸY ¢V™ù‘ùj ÈùˆùdG ¶¸ùJ ÀCG ƒù¾ù»ù¸ùY Ô †ƒù¡•×G ¿ùe ¤ù²ù ¡•J .ºƒLBÕG †™bCG Ô Àh™ùùgƒùù¦ù ˆù e ŠƒùùbhCÕG ¢ ©ùùH Ô ¼ùùÁù ¡VëYG IQƒ„Y òˆYƒ¡S ¿e ícCG .ÂÇa —¯¡Ÿj ɘdG ½ƒÇ¡ŸdG ™Á¡T IQƒeCÕG ¢•¯¾dG ¿Y ƒÎƒf Àƒc ƒe ƒeCG Àƒùù ¡ eQ Aƒùù ùL ƒùù ùe G˜ùù ùÁù ù a AÄùù ù¡•dƒùù ùH ÂJ—gƒÝ ŸùY ò»ùFƒù¡ŸdG I—ùYƒù¡•Ù ™ùùÁù ¡T ÀÄùùµù j ‡ùùÇù Hƒùù¡•M ‡ùùÇù ¸ù »ù ©ù ùHh AG—ùù ùˆù ù YG ¹ùù ùbCÕG ™ùù ùÁù ù ¡ždG Àƒùù ù ¡ eQ ƒùe ÛEG GQƒùŽù¡T ¹ùùbCÕGh ƒùù¡žZ ¹ùùbCÕGh ȈdG ‡Ç„¸¡•dG Šƒcĸ¡•dG ¿e ƒgGÄ¡S .Àƒµ¡•dG ¤¡Sh ™jRƒ¾ØG G›fĸ¯fCG ¢V™e Qƒ¡žˆfG ¿e ŸY ª²J ‡¡UƒN ‡YQ›Ì ƒˆÇe G™j›¾N 15 ŸY QÄ‹©dG Ó ƒe—©H ¢V™ÙG ±ƒ¡žˆcG Ó ÂfEG'' ''Ȉ¡SÄaÄf'' ÜGÄM ½G—YEG Ó ÂfCG ‡Ç¸ôG Šƒ£¸¡•dG Š™cPh .Q—¡ŸÙG —ùù j—ÖG ñLƒùù ¾ÙG ¢Ÿ»ùù ²ù ùJh ¿e ñ‹µdG ÀGÄdCG ‡jOÄdÄ»¸d ƒe—¾ùY ‡ùj™ùFG›ÖG ‡ùj—ùfCÕG ¢Vƒùù N ƒùù »ù ù c .‡Çc™J ‡ÇeîYEG ¹Fƒ¡Sh ¿Y î²fh .¢Sƒùù ¾ù ù dG ·Äùù ù¸ù ù ¡S Ô ñKCƒù ù J Âùù ¸ù ù dG «›ùù ùj'' ‡ù¸ùFƒù²ù dG ‡ùù»ù µ×ƒùùH .ŠƒùZRÄùj ¼ùÇù¸ùbEƒùH ƒùjƒùµùjQƒù¡S ‡ù²ù£ù¾ùe ¼ùcƒùùM QƒùKBÕG Aƒù»ù ¸ù Y ÀCG .—²©¾ÙG ȾeCÕG ‡¾j—Ì -ƒÇdƒM ¢Sƒùù ù ¬ù ù ù Çù ù ù a ¢SÕ Éë`¡žÙG …```cÄ``c ¿``Y Šƒ```eĸ``©e ª```»Ö ''5 ¢•¸WCG'' –hQƒ¡ŸdG ³¸£J ''ƒ¡Sƒf'' ‡dƒch Éë¡žÙG ÀCG —ùù²ù ˆù ©ù jh .½ƒY ±ÕBG 3 ¹„b æƒeh™dG ™¡Ÿ©dG ™`` `jRƒ`` ` ` `¾ØG G›`` ` `fĸ¯fCG …„¡•H ƒ`` ` `Ç¡ShQ †Ä`` ` `¾L ‚QGÄ`` W ƒaÄN ƒÇ¡ShQ ÈHľL QGOľ¡SG™c ‡²£¾Ì ‚QGÄ£dG ‡dƒM .''±ƒùù¡žˆùùcÕG ½ƒùù¦ù ¾ù dG ¢•¯ùùf ÀCG ŒÇùùM .¹jÄfƒe ÉRÄL .½ƒjCG I™¡žY Ô ƒùÁù¸ùÇù ¬ù ¡žJ ‡ùùbƒùùW ÀCG ƒÁJQ—ùb G˜ùch ‡ùµù„ù¡ždG RhƒŽˆJ ¿j›”ˆdG ŸY ª¡Vh Ó ŒÇM .¹ùH .IñNCÕG ½ƒjCÕG Ô ¢Shñ¯dƒH ih—©dG ‡ŽÇˆf ¼Ácîg —cCƒJ G™j›¾N ÈM Ô ‡ˆbDÄe IQÄ¡ŸH ‚QGÄ£dG ‡dƒM ›c™ÙG ¿¸YCG È¡VƒÙG ¹j™aCG Ô ÂfCG ™c˜jh .I—MGh ³Ç¡•¾ˆdƒH ¼¦¾J ȈdG ‡Ç¸»©dG Øg ±—ÁJh Åù¸ùY ‡ù£ù¡Tƒù¾ùdG ŠƒùÇù©ù »ÖG ¿ùùe —ùùj—ùù©ù dG ªùùe ¿e O—Y écCG ¢•Ç¡•Ð ÛEG ‡jÕÄdG iĈ¡•e G˜ùg Ô ¼ùÁùFƒùe—ùH «éˆùùdG IQh™ùù¡ H ò¾ùùWGÄÙG Åùù ¡V™ÙG ªùù e °ùù Wƒùù ©ù ùˆù ùdGh è™ùù µù ùdG ™ùù Áù ù¡ždG …¡•c G˜ch ‡Ç¡Sƒ¡SCÕG IOƒÙG ØÁd òLƒˆôG .ñ»×G ¼× ³jÄ¡•J ÛEG ‰¸¡Uh ¿e ¤g™dG G˜g ñc˜ˆd G˜g ºÄ²f ¼ÁǸYh ½ƒÇ¡ŸdG ™Á¡T Ô ¼ÁfCG ¢Sƒ¾dG ¼ÁfCGh .‡ùù Çù ù¾ù ùeCÕG ''·ƒù„ùJhCG hQƒùHÄù¡S'' ƒ»ÁˆH™Î ¢V™©ùd ºîùN I—ùùj—ÖG ™ÒDÄe ŠƒùÇùdƒù©ùa ''Šƒùù ù ùg ·îùù ù ù H'' .¼¸Y ƒe …¡•M .É™¡ŸÙG ȸgCÕG ³j™¯d ܃¬JédG †Q—ÙG ¢VQƒ©j .ÈLîY ›c™»c ÛEG ”jQƒJ OÄ©j ɘdG ›c™ÙG Ô ‡j™KCG ª£b (CGh) .¼µ‘j ÀCG ÀhO ›eQ O™Ý ¶¸ÙG ƒÁ©e ’„¡Ÿjh Ô ¢Ÿ”¡T ȯdCG ¿e ícCG ·Qƒ¡T .¢Sƒùù ù ù ù ùYO ’ùù ù ù ù ùdƒùù ù ù ù ù ¡U I—ùj—ÖG ‰cƒùfÄùµùÇùHÄùùe —ùù©ù H ´Äùù¡•dG ¹ùùN—ùùˆù ¡S ÛEG Gñ¡že .‡Ç¸ôG ‡aƒ‘¡ŸdG ÛEG ÉOƒ¾dG Ô ŠG—bƒ©ˆdGh ³jÄ¡•ˆdG IQGOEG ™j—e .¡•¯¾d IQÄ¡ŸdG Øg ¢•µY ªbGÄdG ÀCGh ƒeCG Ô ‡ùùj—ùùŽù ùH Œ‘ùù „ù ùdG …Žùù Çù ùa ƒùù eƒÒ Ô ¢Sƒ¾dG ·Ä¸¡S ½Ä²J ȈdG ŠƒÇdCÕG ‰eGOƒùù ùe Àƒùù ù¡ eQ ñZ Ôh Àƒùù ù ¡ eQ ‡ùù Çù ùbîùù NCÕGh ‡ùù Çù ù¾ù ùj—ùù dG ¼ùù Çù ù²ù ùdG ŠGP ñZ ‰‘ù„ù¡UCG ‡ùùÇù Yƒùù»ù ˆù LÕGh îùù »ù ùY .¢ž¬dGh ª¡žÖG ™ù£ØG ÛEG ¢Sƒù¾ù dG IƒùùÇù M ¢ j™ùù©ù J ‡ùÇùcîùÁùˆù¡SG OGÄùe ¿ùe ´Äù¡•j ƒùù»ù Çù a .''Èùù²ù ùÇù ù²×G ‡ùù »ù ù¦ù ùfCG Ô ¼ùù µù ù‘ù ùˆù ùdG Ô ½—ùù ”ù ùˆù ù¡•e ..—MÕG ¢•eCG .‡¾¡S ±ÕBG 3 ÛEG ÂFƒ¾H •jQƒJ OÄ©j ÉQG™×G …Fƒf —cCG .I—ùMGh ‡ù¾ù¡•d —ùˆç ɘùùdG —ùù ù cCG ƒùù ù »ù ù ùc .‰jƒH ƒ¬Çe 236 ÛEG ´/« ø I—Ǹ„dƒH ½O ¢•Çc 320 ¿e ícCG ª»L ‡ùjÕÄùH ½—ùdG ¿ù²ù M ›ùùc™ùùe ¿ùùµÒ Ô I—ùù Çù ù¸ù ù „ù ù dG ‡ùù¸ù »ù M Qƒùù WEG ½—ùù ù dG ªùù ù »ù ù ùL †ÄΠɘùù ù ù ù dG ½ƒùù ù ù jCÕG Øùù ù ù g °¸ˆß ‡jÕÄdG —Lƒ¡•e ¶dPh iéµùù ù ù ùdG ºhCÕG ½ÄÇdG ˜¾e Àƒù¡ eQ ™ùÁù¡T ¿ùe ÛEGh ¹ùù ù Çù ù ù¡ ¯ùù ù dG —MCÕG ‡¸Çùd ‡ùjƒùZ Õ ‡Çù»ùc ªù»ùL ¿ùe ŠQ—ùùb ‡ùù jÄùù Ç×G IOƒÙG Øùù g ¿ùù e ƒùù Áù ùH ¢SCƒù ùH .‡¡UƒØG ‡YQ›ÙG ¿Y ¼¸c ‡KîK ÜGÄM —©„J ȈdG ƒjƒµ¡•aĸj™c ‡j™b Ô ™j›¾N °dCG 12 —©H ¹¡UĈJ Ú Šƒ£¸¡•dG ÀCG ÕEG .ȸÇH ÀhOh ¶Ç¾dÄ¡S ÄÇKƒe Àƒ©ˆ¡SGh ¶Çù¡•jEG'' ‡ùc™ù¡žH Àƒù‹ù Mƒùù„ù dG ‡ùù Çù ùµù ùj™ùù ùeCÕG ''ïJG™ùù ùH IQƒùùÇù ù¡•H .´GëNÕG ‡ùùÇù ¸ù »ù Y Šƒ²ùÇù¸ù©ùJ ‡ùjCG ƒùj—ù„ùj ŠGQƒùÇù¡•dG ÉCG ºÄùM ´GëNîd ‡¸Hƒù²ùdG ‡ùù²ù j™ùù£ù dG ¶¸ùùˆù ùH .ƒùù ù„ù ù YÕ Àƒùù ùc .ŠGQƒÇ¡•dG ÕhCG ƒeƒb ƒù»ùÁùfEG Èù¸ùÇùHh ¶Çù¾ùdÄù¡S ºƒùbh Aƒ¡žfEƒH Àƒ¡Ÿ¡Ÿ”ˆe ÀƒÇµj™ùeCG Àƒù‹ùMƒùH ¢V™ùY ’ˆ¯d ‡Ç¸»Y ‡H™Î .‡ÇeÄ»©dG Šƒ¡•¡SDÄÙG G˜ch ¢UGÄØG ¿FƒH›dG ¢Ÿ”j ƒ»Ça ¹¸¡ždG ¿e ƒYÄf ¹µ¡T ɘdG ™eCÕG .¢•eCG .‡ùùÇù µù j™ùùeCÕG I—ùj—ùL ‡ù²ùj™ùWh ''—ùjhQ—ùfCG'' °ùJƒùùg ¼ùµù‘ùˆùdG I›ùÁùLCG ¿ùe òLhR ´GëNÕ ’ùˆùah ³ù¸ùZ Ô ‡ùe—ùù”ù ˆù ¡•ÙG —ùù©ù H ¿ùùY .¢•eCG ºhCG .(2007h 2006) òˆùùÇù dƒùù ˆù ùˆù ùe —Z —©H I—j—ÖG ˆ»Áe Ô ³Hƒ¡•dG ‡jOÄdÄÙG I™ùgƒù²ùdG ÛEG Âù²ùj™ùa ³ùaG™ùj ƒùe—ù¾ùY Aƒù©ùHQCÕG ‡ù©ù»ÖG ½Äùj ‡ù„ù©ù¡U IGQƒù„ùe Ùùù¦ù ˆù ¾ù J ŒÇùùM ‡ùdÄÖG †ƒù¡•× É™ù¡ŸÙG Èù¸ùgCÕG ½ƒùeCG .‡Ç¡•»¡ždG ‡YÄ»óG ‡ùÇù¸ù jÄùùL Ô ªùùbÄùùˆÙG ÂùùdÄùù¡Uh QÄùùah QG—e Ô ƒeƒY ''ÄfÄL'' È¡ ²Ç¡S .ƒ¬ÇL 3 ¿e ™ùaÄùJ ½—ùY ÀCG ¢SƒùYO ’ùdƒù¡U —ùù»Þ ’ùù¡VhCGh ÛEG ªùLGQ ´Äù¡•dG Ô I—ùj—ÖG ‰cƒùfÄùµùÇù HÄùùe iÄùˆù¡•e Åù¸ùY ‡ù„ùbG™ÙGh ‡ùùc™ùù»ÖG ‡ùùÇù ¸ù »ù Y ÛEG ÃO™ùùe ¶dP ÀCG ƒùù aO™ùù e .ƒÇ²j™aEG ‡ù„ùJ™ÙG ‡ùj™ùFG›ÖG ‡ù»ù¡Uƒù©ùdG ÉOƒùùf ¹ùùˆù ‘ù jh I—MGh ‡£²¾H ‡Çfƒ‹dG ˆYÄ»Ý Ô IñNCÕG ÈùLëdG ½ƒùùeCG Âùù¡VQCG Åùù¸ù Y ºOƒùù©ù J ¿ùùe ¤ùù²ù a ‡ù¸ùÇù²ùK IQƒùù¡•Nh (1-1) Èùù¡•fÄùùˆù dG Èùù¡Vƒùùj™ùùdG Éhƒ¡ Ç„dG OGOÄdG ½ƒeCG ‡ÇH™¬ÙG Aƒ¡ Ç„dG QG—dƒH (Gh) .•Äˆ¾ÙG I™ah «ƒ¯JQG ¼ZQ ÂfCG ¢SƒYO ’dƒ¡U —»Þ †™YCGh …¸ù£ùdG ÀCG ÕEG ‰cƒùfÄùµùÇùHÄùe ‡ùùe—ØG Qƒùù©ù ¡SCG ¿FƒHR O—Y ¹¡Uh ŒÇM .ƒ¬ÇL 2 ƒÁdG—„ˆ¡SG ¿µç ’FG™¡T Šƒùù ù ùLƒùù ù ùÇù ù ù ˆù ù ù ùMG …¡•M GAG—ˆHG ‰fëfCÕG ‡µ„¡žd ÂùˆùÇù£ù¬ùJh ÀÄùH›ùdG .Àƒùù£ù Çù ¡ždG .‡ùùj™×G'' .½O ¢•Çc 320`H ›c™ÙG ™j—Ù GOƒ¾ˆ¡SG È„£dG ³j™¯dG ÀCG —»Þ …Ç©¡T —Ç¡•dG ™cPh Ô ¼ˆJ ȈdG ‡Ç¸ù»ù©ù¸ùd ™ùWDÄÙG Èù„ù£ùdG Âù„ù¡ždGh ÛEG ‰„ù¡•dG ‡ùù¸ù Çù d ''I—ùùÇù L ‡ùùÇù ‘ù ¡U ±h™ùùX'' ‡¡SQ—ÙG iÄùˆù¡•e Åù¸ùY ‰»ù¦ùf ÈùˆùdGh —ùMCÕG —Ç©dÄH êH ºÄ¸L ¿H —Ž¡•Ù ‡©HƒˆdG ‡ÇfBG™²dG I™e ¢•Çc 114 ª»Lh ¥ƒ²ˆdG ¿e ¿µÒ —b .''½OƒØG RƒÁLh G˜ùù ùg IQÄùù ù£ù ù ùN'' ÛEG Èùù ù ¸ù ù ùÇù ù ùH Qƒùù ù ¡TCGh —ùj—ùÁùˆùdG''`H ÃùjEG ƒù¯ù ¡UGh .''¹¡ aCG ¹µ¡žH ³j™¯¸d OÄ©j ŒÇM .‡»ÁÙG RƒâEÕ ƒ»ÁH IQƒùÇù¡•dG òH ™ù¡•dG Šƒù»ù¸ù c ´ƒùù‹ù Çù ˆù ¡SG .O—L òYéˆe ÉQG™×G •î©¸d ›c™e ±ƒ¡žˆcG ½ƒY ±ÕBG 3 Ù»Y ‡ùù²ù £ù ¾ù e Ô ·G™ùù JCG Qƒùù KBG Aƒùù »ù ù¸ù ùY °ùù ¡žˆùù cG •îùù ©ù ù¸ù ùd ›ùù c™ùù e ºhCG ‡ùù Çù ùcëdG ºÄùù ¡Vƒùù ùfCÕG .‡Ç„©¡T Iñ¡•e ñǬˆdƒH ¼Á„ùdƒù£ùe ƒùÁùdîùN GhO—ùL .I—j—ÖG «/– ø Àƒù‹ùMƒùù„ù dG ½—ùù”ù ˆù ¡SGh .Iñ¡Ÿb Ië¯ùùd ¿ùùµù d Šƒ`````eÄ``````¸©ÙG ¿````eCG Ô ‡Ç``»¸Y ‡``````H™``````Î Àƒ``````¡V™©j Àƒ````‹Mƒ````H ''¢SEG ½EG ¢SEG'' ¹`` ` ` `Fƒ``¡S™`` ` H ƒ`` ` ` ` Ác™`` ` Þ ¹`` ` ` `Ǭ¡žJh IQƒ`` ` ` `Ç¡S ’`` ˆa ‡¡UƒN ''½EG ¢SEG ÈL'' ŠÕƒ¡ŸJG Šƒµ„¡T ¹Fƒ¡SQ ƒ¡VëYG ¼K .ƒHƒ¡•ˆMGh ƒfƒçEG ÃÄeÄ¡Ÿj ÀCG ŸY ¼¸¡•ÙG ¹ch ÀÄ»¸¡•e ¶dP ¹„b Õ ƒùf—ùMCG ½îù¡SEG ÀCGh .IÄùù¡T™ùùdG ‡ùùjƒùùÁù fh ¼Á¾ÇH ¿eh .''…©¡ždG ƒÇ‘j''h ‡ùÇùLƒùŽùˆùMÕG ‡ùc™×G Øùg Äù£ù¡ž¾ùe —ùùcCGh Ô ™ùÁù¡TCG ‡ù¡•»ùN ¿ùe ícCG ˜ù¾ù e ŠR™ùùH Èùùˆù dG ÀG—¸„dG ¢ ©H ƒÁJ—ùÁù¡T ÈùˆùdG ŠGQÄù‹ùdG ´ƒùÇù¡S ¼Ç¦¾J ½›ˆ©j ''É™¯Ça 20 †ƒ„¡T'' ÀCG ‡ÇH™©dG ŠGñ¡•e Àƒ¡ eQ ™Á¡T ‡¸ÇWh ½Äj ¹c Aƒ¡•e ‡ù€ù„ù©ùˆùdG Åù¸ùY Aƒù²ùHEÕG ¹ùùLCG ¿ùùe Šƒùù©ù »Îh ܃ˆdƒHh Å„¸J Ú ¼Á„dƒ£e ÀCG ŸY —ÇcCƒˆdGh ½ƒZQEG ‡jƒZ ÛEG ¼ÁJGñ¡•e Àĸ¡UGÄÇ¡S ¼ÁfEƒa .Aƒùù»ù ¸ù ©ù dG ¿ùùe ‡ùù ùÇù ù ùfG›ùù ù ÇÙG Qƒùù ù WEG Ôh Âùù ù d IO—ôG QƒùùÇù ¸ù e 1.¹bCÕG ŸY ¹²J hCG .Âfƒ¡•dh …‘ùj ƒùe ÂùÇùNCÕ …‘ùj ÅùˆùM ƒùf—ùùMCG .G™NDÄe —jG›J ƒÁǸY Èe—”ˆ¡•e ¿e ÀÄHR °dCG 35 ÛEG ¢•Ç¸ÇHÄe ‰Ð ª¡ J ¢•Ç¸ÇHÄe ÀCG ƒ¯Ç¡ e .AG™¯¡•dG òÇ©J ‡````````````ǾWh ‡```````````jQƒ„NEG ‡`````````````````ÇeÄj ¢VQƒ`` ` `©j É™`` ` ` ` ¡ŸÙG ȸ`` ` ` gCÕG †Q—`` ` ` ` e OÄ`` ` ` ` ` `Ç©¡•d ÈFƒ`` ` ` ` ` ` Á¾dG ’`` j™`` ` ` ` ` ` ` ` ` `¡•ˆdG ‡¯¡ŸH .¶dP ¹LCÕh ‡»¡Uƒ©dƒH ¢•eCG ºhCG Aƒ¡•e .ºÄ¡VƒfCÕG Ô ºhCÕG ÉQG™×G •î©dG ›c™e Ô ‡¡TIJ¾e Å©aCG IQÄ¡U ÀCG ·™JRhCG ±ƒ¡VCGh ½—ù”ùˆù¡•j Àƒùc ÀƒùµÙG G˜ùg ÀCG ¿ùgéJ Aƒù¾ù „ù dG 5 ÀBÕG ňM ‰¯¡žˆcG —bh .ih—©dG Q—¡Ÿe ÛEG IOƒHEG Ó ŒÇM ‡Ç¡Tƒ»¸d ‡YQ›e Ô ‡Ç²j™aEÕG ™jRƒ¾ØG Å»M ¢Shña ±ƒ¡žˆcG —©H ‡²£¾ÙƒH ȵ¡•¾ÇHÕ .Âù¡žÇù©ù f ɘùùdG Äùùg ¢•µùù©ù dG ¿ùùµù dh †ƒH ’ˆah ŠGAG—ˆYÕG ŠOGR ŒÇM ¢ ©„dG ŸY ¹Á¡Sh .''¢SEG ½EG ¢SEG'' Iñ¡Ÿb .ÈùH™ù¬ÙG ÀƒÙédG ¢SOƒùù¡•dG —ùù»Þ ¶¸ÙG Ãùù²ù dCG ɘùùdG ¢T™ùù ©ù ùdG ‡Ç©j™¡žJ ŠƒHƒ”ˆfG ¼Ç¦¾J ¿Y ÂÇa ¿¸YCGh ¿j˜dG .‡j™¡ŸÙG ‡»¡Uƒ©dG ÛEG ÂJOÄYh —`` `Ç»©¸d ƒ`` ` `eƒ`` ` ` ` Y Gñ`` ` `Lƒ`` ` ` ` ¾e ÈLƒ`` ` `H ¹`` ` `¡ŸÇa ò`` Ç©J ™ùFG›ÖG ‡ùjOÄùdÄùe Àƒùc ÈùLƒùH Âùd …©ùd ³ùùj™ùùa òJ™ùùe ‡ùùjQÄùùÁù »ÖG ¢SCƒù µù H ƒùùÁù ©ù e Rƒùùa Èùùˆù dG —ùùFƒùùb «™ùù¡žjh .''ÀBG™²dƒH «›j Õƒe Àƒ£¸¡•dƒH ñǬˆdG …dƒ£e O—Î É™¯Ça 20 †ƒ„¡T ‡c™M ‡ÇH™¬ÙG À—ÙG Ô ‡Ç¸Çd ŠG™gƒ¦e Ô É™¯Ça 20 †ƒ„¡T ‡c™M Aƒ£¡žf ÀCG h—„j ¼ùÁù„ùdƒù£ùe ¿ùY ªùLGëdG Àh—ùùj™ùùj Õ †™ùù¬ÙG ‡ùjQÄùùˆù ¡SOh ‡ùùÇù ¡SƒùùÇù ¡S ŠƒùùMîùù¡UEG AG™ùùLEƒù H ‡ùÇùfƒÙ™ùH ‡ùµù¸à †™ù¬ÙG ¿ùe ¹ù©Î ‡ù²ù »ù ©ù e .''³ùj™ù¯ùdG ¹ù„ù²ù ˆù ¡•e ÃG™ùùj ÂùùjRÄùùL ňM ÂJGP Šƒ„KEGh ŠîHƒ²ÙG ¿e ¿µà O—Y écCG Ô ‡cQƒ¡žÙG …”ˆ¾ÙG …YÕ ¶¡•»ˆj .…¸ùù¡U …¸ùù b ȯ©ù¡V ¿ùe ícCG Âùˆù¸ùˆùc -ù¸ù„ùJ ɘùdG i™ùùNCÕG …cGÄùùµù dG ªùùÇù »ù ùL ‡ùù ¸ù ùˆù ùc ‡ùù©ù »ù ˆÝ ‡ùùÇù ¡•»ùù¡ždG ‡ùùYÄùù»óƒùù H ›ù¬ùd ¹ùM Ô Èù¡•ÇùF™ùdG A›ÖG ¹ù»ù‘ùj Äù‘ùf ¹ù„ùb …cGÄùµùdG ¹ùµù¡žJ ‡ùÇù¯ù Çù c Qƒ„¬ùdGh Rƒù¬ùdG ¿ùe ‡ù¾ù¡S QƒùÇù¸ùe 4^65 .½ 2011 ŠhCG 08 ø4405: O—©dGø ø •O10 ¿»‹dG ø IÓ` ` ` ` ` `°üdG â` ` ` ` ` ` ` `«bGƒe AÉ°û©dG Üô¨ŸG ô°ü©dG ô¡¶dG ¥hô°ûdG ôéØdG Úƒ¡S /« :½ÄÇdG „ˆµj 21:19 19:51 16:41 12:54 06:00 04:2 !? Àĸ²©J îaCG Ô ƒùùgG™ùùf Èùùˆù dG ‡ùùÇù „ù ¸ù ¡•dG ™ùùgƒùù¦ÙG Àƒ¡ eQ Ô ƒ¾e—¡ŸJ ȈdG hCG Àƒ¡ eQ .QÕhO –hQƒùù¡ŸdG ''ƒùù¡Sƒùùf'' ‡ùùdƒùùch ‰²ùù¸ù WCG ÛEG ƒùùÇù dBG ƒùùaƒùù¡žc îùùeƒùù M ''5 ¢•¸ùù WCG'' ¿ùùY ¹ùùÇù ¡Uƒùù¯ù J Ô Œ‘ùù„ù ¸ù ùd Éë¡žÙG .(0-4) ‡ù£ùHG™ùùdG) ™ùùFG›ÖG ‡ùùjOÄùùdÄùùe IQGOEG ‰¾ùùÇù Y ³ùù Hƒùù ¡•dG Üh—ùù dG …Yîùù ùdG (ÛhCÕG ‡ùù ùaëôG ÉOƒ¾¸d ½ƒY ñLƒ¾e …¡Ÿ¾e Ô ÈLƒH ¹¡ŸÇa ÉOƒ¾dG i—d .¹ù„ù ²ÙG ºƒù£ùHCG ‡ù£ùHG™ùd ŠƒùYÄù»óG QhO ¿ùe ‡ù‹ùdƒùù‹ù dG .™ùù FG›ÖG Aƒùù ¾ù ùÇù ùe ±™W ¿e IñNCÕG Øg ŸY …¸£dG «ƒ¯JQG .2016 ºÄM ¹„b ¿e °¡žµˆ¡•j Ú È„£b ÂjÄ‘ùj ƒùe ¢SƒùÇù²ùd ¼ù”ù¡ dG …cÄùµùdG ‡ùÇù¡•ÇùWƒù¾ùù¬ÙG ÂùùJÕƒÝh ÃùùÇùùe ¿ùùe ŸY ÂFGĈMG ŠG™¡TDÄe ¿Y Œ‘„¸dh ÀÄHR °dCG 35 ÛEG ¼gO—Y ¹¡Uh ‡e—`` N ¢V™`` ` ` ` ` `©J ¢•Ç¸`` `ÇHÄ`` ` ` ` ` ` ` ` `e ½ƒ`` ` ` ` jCG 10 —`` ` ` ` ©H ‰cƒ`` ` ` ` ` `fĵÇHÄe ¹eƒ©ˆ»¸d ½ƒ©dG ™j—ÙG ¢•ÇF™dG Qƒ¡žˆ¡•e —cCG —»Þ ''¢•Ç¸ÇHÄe'' ȯJƒÁdG ÀCG .™NBG ³j™a ÛEG ƒùÇùFƒùÁùf OÄùÇù©ù¡S ñeCG É™ùFG›ÖG Âù„ùYÕ ’ùj™ù¡•J ‡ùÇù©ù£ùb É™¡ŸÙG ÉOƒ¾dG IQGOEG Ô òdhDÄ¡•ÙG —MCG .Qh™ÙGh ‡bƒ£dGh °JGÄÁdG ¹Ç¡Uƒ¯J ¿Y °¡žµdG Àƒ‹Mƒ„dG ¢ aQh Úh .''‡Ç¡Sh™dG (ƒjƒµ¡•aĸj™c) ‡j™b ¿e ŠGëeĸÇc 3 —©H 50 ¼Á¾e .ȩDzdG ºOƒY ºƒbh ¹jÄfƒe †Q—ÙG ÀCÕ ÈFƒÁf ¹µ¡žH OÄÇ©¡S ªÇH CG—„e ¢ a™f'' ȸgCÕG ÛEG •ƒùˆù‘ùj …YîùdG'' ªùHƒùJh .‡ù¾ù¡•dG QÄùÁù¡T ‡ùÇù ²ù H Ô ƒùùÁù ¾ù e ícCG ™ùùgƒùù¦ÙG Øùù g ÀCG ºÄùù ²ù ùj ³ùù £ù ù¾ÙGh ™ùÁù ¡ždG G˜ùùg Ô Èùù¯ù ˆù ”ù J ‡ùùÇù „ù ¸ù ¡•dG GPEG G˜g .·™ùùJRhCG òJOƒùù¡S —ùùÇù ¡•dG Gį¡žˆcG ƒe—¾Y …Dz¾J ºƒ»YCG Àh™Žj GÄfƒc .È¡Sh™dG ȻǸbEÕG ‚QGÄ£dG ›c™e ¿¸YCG ‡Ç¡Sh™dG Aƒ„fCÕG ‡dƒch ˆ¸²f ›c™»¸d ÀƒÇH ™cPh .Qƒùù¡•ÇùùdG †G›ùùMCG ¿ùùe ÀÄùù¸ù ¡Vƒùù¾ù eh Àƒùù ¡•fEÕG †›×Gh Èùù WG™ùù ²ç—ùù dG •ùù Áù ù¾ù ùdG ƒùù »ù ù Çù ù ¡SÕ ŠGQƒùù©ù ¡T .¥ƒH™dG ‡¾j—e …¸b ÛEG ¼ÁdÄ¡Uh º—©dG ‡Çeî¡SEÕG ‡Çù©ù»ÖG ªùe ÀÄù¯ùWƒù©ùˆùe ´Äùù ù²ù ù M ºƒÝ Ô ÀÄùù ù£ù ù ¡Tƒùù ù fh Àƒùù ù ¡•MEÕGh .ȸgCÕG ¿Y ÈFƒÁ¾dG ¹ÇM™dG QƒÇ”H È„ÙhCÕG É™FG›ÖG ¿e Oƒ¯ˆ¡SG ÀCGh ³„¡S ÂfCƒH ‡j™FG›ÖG ‡aƒ‘¡Ÿ¸d G™NDÄe “™¡U ¿µdh ȈjĵdG ÈH™©dG ÛEG ܃×G ²j™a ±™W ¿e IQƒYEG IQƒùùYEÕG I—ùùe AƒùùÁù ˆù fG —ùù©ù H Gñ‹ùùc ñ¬ùùˆù J Ú Âùùˆù Çù ©ù ¡Vh (Gh) .ƒÁ²Ç²Ð ŸY ‡ÇH™¬ÙG Šƒ£¸¡•dG É™¯Ça 20 ‡c™M †ƒ„¡T ÀCG —cDÄj °bÄe Ägh ȈdG OÄYÄdG ÛEG ‡„j™dGh ¶¡ždG ò©H ™¦¾j ŠƒMî¡UEƒH ½ƒÇ²dGh ¡•¯f ŸY ¶¸ÙG ƒÁ©£b ÀCG òeRƒL Àh—²ùˆù©ùj ¼ùÁùfEG .I™ùgƒù¦ÙG Øùg ÈùJCƒù Jh ÉOƒùù¡ŸˆùùbÕGh ’ùjhGëdG Iîù¡U AGOCG —ù©ùH I™ù¡Tƒù„ùe ‰²ù¸ù£ùfG ™ù²ùe Ã΃ùH ''ÉQƒùùµù ©ù dG'' Èùù„ù ©ù ¡ždG È×G ¿ùùe †ƒ£N —ù©ùH ¤ù²ùa ƒùYÄù„ù¡SCG .ÀÄùù¾ù ùWGÄùù eh —ùù MÄÙG Èùù cGë¡TÕG ''‡ùeG™ùùµù dG .¥ƒùH™ùdG ÈùùYƒùù»ù ˆù LÕGh Èùù¡SƒùùÇù ¡•dG —ùùÇù ù©ù ù¡ŸdG Åùù ¸ù ùY ÈùˆùdG .G™j›¾N 85 CG ´ ø .‰„ùù ù ù¡•dG ¢•eCG ºhCG .½G™ùùM ¼ùù¸ù ¡•ÙG ×ùùj ¿ùùe ¢Sƒùù¾ù ùdG ¼ùù ¸ù ù¡S GPEG ÕEG ¼ùù ˆù ùj ¿eDÄj Õ ÂfCG ™c˜H ȯˆcGh .ˆÁL ¿e .¢•»¡ždG OîÇe —©H ™¡žˆfG ɘdG QƒWEG Ô ‡Çfƒ‹dG ''ÄfÄL'' ‡»Áe ÈJCƒJh Äùù Çù ùf'' I—ùù j—ÖG Oh—×G •ùù eƒùù ùf™ùù ùH ªHƒˆdG ‡¯¸µˆdG ¢ ¯”¾e ''Rñˆfh™a ‡ùYÄù»Ý ÂùJOƒùÇùb ÛÄùˆùjh ''ƒù¡Sƒùùf''`d Ië¯ùùdG Ô ›âCG —ùùbh .È»¡Uƒ©dG —ùj—ÖG ×ùù²ù Y Åùù¸ù Y ÈùùLƒùùH ªùùbhh Aƒù¡•e .‰cƒfĵÇHÄe ¹¡ŸJ ‡©j™¡Sh ‡»Áe ‡e—N ƒÁ¾FƒHR ±™¡ŸJ .ƒ¾©»ˆÝ ƒÁ¾e 惩j .‡ùùeG™ùùµù dG''h ''‡ùùj™×G .ÂH “™¡U ƒe …¡•M .1 ‡ùù¬ù dƒùù„ù dG Âùùd ‡ùù ¡Ÿ¡ŸõG (CGh) .ƒÇùc™ùJ Ô ‡ùÇùaGëMG ‡ùH™Î ™ùùNBGh .È¡•»¡ždG ½ƒ¦¾dG ÀĵJ ‡Ç¯Çc ‡ù¸ùMQ ÀCG ‡ùÇùeîùYEG ™ùjQƒù²ù J ‰dƒùùbh ‡ùù „ù ùc™ùù e ¹ùù »ù ù‘ù ùj ɘùù dG –hQƒùù ¡ŸdG ‡ù¡•»ùN ´™ù¬ùˆù¡•J ''ÄùfÄùùL'' Aƒùù¡ ¯ùùdG ÀÄùÇù¸ùe 716 ‡ùaƒù¡•e ªù£ù ²ù Jh ½GÄùùYCG Ô …cÄùù ù ù ùc écCG ÛEG ëeÄùù ù ù ù¸ù ù ù ù Çù ù ù ù c .‡£¸¡•¸d Àh—jDÄe ‡c™×G …dƒ£e ¼gCÕ ’Ç»¸J Ô ''°bĈf ¿d'' ‡jQÄJƒˆc—dG ¥Ä²¡Sh ‡ÇfƒÙ™H ‡µ¸à ƒÁ¾eh —ù¾ùY Àh™ùgƒù¦ùˆÙG OOQh .Àh™gƒ¦ˆÙG OOQh .08 ò¾KEÕG ³aGÄÙG `g 1432 Àƒ¡ eQ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful