ตาราง แสดงคา METs โดยเฉลี่ย (กิโลแคลอรี) ในเวลา 1 ชั่วโมงตอน้าํ หนักรางกาย 1 กิโลกรัม

ในกิจกรรมประเภทตาง ๆ
กิโลแคลอรี/ชั่วโมง/
กิโลแคลอรี/ชั่วโมง/น้ําหนัก
กิจกรรม
กิจกรรม
น้ําหนัก (ก.ก.)
(ก.ก.)
พิมพดีดไฟฟา
1.5
นอนหลับ
0.9
นั่งเขียนหนังสือ อานหนังสือ
1.8
นั่งรับประทานอาหาร
1.2
ยืน
1.2
ปรุงอาหาร
2.5
เดินดวยความเร็วปานกลาง
3.5
ซักผา
2.0
เดินในที่ทํางาน
3.0
รีดผา
2.3
เดินจายของ
2.3
กวาดพื้น
2.5
เดินขึ้นบันได
5.0
ทําความสะอาดบาน
3.5
เดินลงบันได
3.0
ตัดหญา
5.5
วิ่งเหยาะ
7.0
ตัดเย็บเสื้อผา
2.5
เตนแอโรบิคแรงกระแทกต่ํา
5.0
เตนรํา
4.5
ขี่จักรยานชา ๆ เบา
4.0
วายน้ําเบาปานกลาง
8.0

/ชม./ชม. ขี่จักรยานดวยความเร็ว 14. เลนเพื่อสนุก แบดมินตัน .2 กม. เลนเพื่อแขงขัน โบวลิ่ง สค็วอต ขี่มา ปงปอง ปริมาณพลังงานที่ใชไป (แคลอรี/ชั่วโมง) 180 260 300 350 640 214 660 825 1.2 กม. เลนเพื่อแขงขัน เทนนิส . วิ่งบนทางราบดวยความเร็ว 12./ชม./ชม./ชม.12 กม. วอลเลยบอล . ขี่จักรยานดวยความเร็ว 20./ชม. วายน้ําดวยความเร็ว 3./ชม.00 กม./ชม.6 กม.6 กม./ชม.8 กม. วายน้ําดวยความเร็ว 2./ชม. เลนเพื่อสนุก เทนนิส .2 ตารางแสดงปริมาณพลังงานที่ใชไปในการออกกําลังกายชนิดตาง ๆ ชนิดของการออกกําลังกาย เดินบนทางราบดวยความเร็ว 3. เลนเพื่อแขงขัน แบดมินตัน . เดินบนทางราบดวยความเร็ว 5. วิ่งบนทางราบดวยความเร็ว 18./ชม./ชม. กรรเชียงเรือดวยความเร็ว 4. เลนเพื่อสนุก วอลเลยบอล .2 กม. เดินลงบันได วิ่งบนทางราบดวยความเร็ว 8.8 กม. เดินบนทางราบดวยความเร็ว 6. ขี่จักรยานดวยความเร็ว 8.390 300 600 700 850 240 415 660 300 660 970 350 600 450 600 350 600 270 600 415 360 . เดินบนทางราบดวยความเร็ว 4.8 กม. วายน้ําดวยความเร็ว 1.0 กม./ชม.0 กม./ชม. เดินขึ้นบันไดดวยความเร็ว 3.4 กม.8 กม./ชม.4 กม./ชม. กรรเชียงเรือดวยความเร็ว 5.6 กม./ชม. กรรเชียงเรือดวยความเร็ว 17.56 กม.00 กม./ชม. วายน้ําดวยความเร็ว 2.

กก.3 138 142 147 152 156 161 166 170 175 179 184 189 กวาดพื้น 2.0 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 วิ่งเหยาะ 7.(กก.9 54 56 58 59 61 63 65 67 68 70 72 74 นั่งรับประทาน 1.) นอนหลับ 0.5 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 84 กก. กก. 76 100 126 151 100 294 252 193 420 588 420 378 336 672 210 168 193 210 294 462 210 .0 480 496 512 528 542 560 576 592 308 624 640 656 ปานกลาง ปรุงอาหาร 2.5 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 บาน ตัดหญา 5. นน.5 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 ปานกลาง เดินในที่ทํางาน 3.5 270 279 288 297 306 315 324 333 342 351 360 369 ขี่จักรยานชา ๆ 4. กก.5 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 ทําความสะอาด 3. กก.0 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 แรง กระแทกต่ํา เตนรํา 4.5 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 ซักผา 2.5 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 นั่งเขียนหนังสือ 1. กก.8 108 112 115 119 122 126 130 133 137 140 144 148 ยืน 1.5 330 341 352 363 374 385 396 407 418 429 440 451 ตัดเย็บเสื้อผา 2.0 240 248 256 264 272 280 288 296 304 312 320 328 วายน้ําเบา 8. กก. กก.3 138 142 147 152 156 161 166 170 175 179 184 189 เดินขึ้นบันได 5.2 72 74 77 79 82 84 86 89 91 94 96 98 เดินดวยความเร็ว 3. กก.3 แสดงประมาณพลังงานที่ใชโดยเฉลี่ย (กิโลแคลอรี) ของกิจกรรมประเภทตาง ๆ ในเวลา 1 ชั่วโมง ของผูที่มนี ้ําหนักตัว 60 กิโลกรัมขึ้นไป คา ปริมาณพลังงานที่ใชโดยเฉลี่ย (กิโลแคลอรี) ของผูที่มีนา้ํ นักตัว METs 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 กิจกรรม ชั่วโมง/ กก.0 180 186 192 198 204 210 216 222 228 234 240 246 เดินจายของ 2.0 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 รีดผา 2. กก. กก. กก.2 72 74 77 79 82 84 86 89 91 94 96 98 พิมพดีดไฟฟา 1.0 420 434 448 462 476 490 504 518 532 546 560 574 เตนแอโรบิค 5.

0 .0 5.6 2.2 4.4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบปริมาณพลังงานที่ใชในการเดินบนพื้นราบในคนที่มีนา้ํ หนักแตกตางกัน น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) ความเร็วในการเดิน (กม.6 4.83 3.02 2.3 6.4 4.63 3.1 3.1 4.44 4.8 5.5 4.5 5.22 2.5 3.2 5.2 4.8 4.7 5.6 4.) 45 54 64 73 82 3.2 3.0 4./ชม.8 6.4 91 3.7 3.1 7.6 5.9 3.8 4.4 6.2 2.1 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful