V

i! Anh Bi t L i R i«!

V
Tác gi : caycodai

i! Anh bi t l i r i!

[L i m : V i! Anh bi t l i r i. B t kì ai c ng ch ng th tránh n i nh ng l m l và h n ghen ích k khi yêu. Hãy th l i cho anh, l n này em nhé!]

Tôi - m t th ng àn ông ã 32 tu i, ã có v và m t cô con g ái. Tôi ko bi t sau khi l p gia ình cu c s ng hôn nhân c a b n có ph i là m t thiên ng? Còn v i tôi nó ch ng ph i là m t a ng c nh ng c ng ch ph i là m t thiên ng! B i ch có cái a ng c nào l i cho tôi nh ng phút giây ng t ngào, lãng m n, s su ng s ng và c nh ng khao khát, am mê mãnh li t. Và c ng ch có cái thiên ng nào l i ch a ng nh ng n i lo s , nh ng ch n l a khó kh n, nh ng toan tính cho cu c s ng b n b phía tr c, hay h n c là nh ng h n ghen ích k và nh ng n i l m áng ti c. V tôi ? Bi t nói th nào v cô v bé b ng c a mình nh ? Không ph i ng u nhiên mà tôi g i cô y là cô v bé b ng âu, b i cô y bây gi m i có 20 tu i. Các b n ng ng c nhiên, tôi c i v khi cô y v a m i t t nghi p THPT xong mà. Có ngh a là tôi h n cô y 12 tu i và chúng tôi ã c i nhau c g n 2 n m. --------------------------------------------------------------------------------------------Ch ng I: Con nh khó a!

- Này chú, chú có th nh ng cho cháu ch này c ko? Tôi ng c lên, m t con nh m c ng ph c h c sinh, hình nh là c a c p III, eo c p quai chéo, mái tóc búi l n nh , ph t ph m y l n tóc con, h i r i. Có l nó v a i h c v . Con bé v n h ng ôi m t nhìn tôi. - Nh ng v n còn bàn tr ng mà cô bé! ± Tôi áp, nh ng t ng r ng con bé s nh n ra và i tìm ch ng i khác, ai dè: - Vì còn ch cháu m i b o chú nh ng l i bàn này cho cháu ch . ây là ch ng i quen thu c c a cháu. Và cháu ch mu n ng i ch quen thôi. - Nh ng ây là ch duy nh t còn có c m s c i n. Chú c n làm vi c v i c ái laptop c a chú mà gi nó l i s p h t i n. ± Tôi h ch ch cái laptop trên bàn. Th c ra tôi có th ng d y và nh ng l i ch này cho con bé, vì tôi c ng ch g p gáp n ph i làm vi c ngay trong khi ang c ng i ngh t i m t quán cà phê yên t nh th này. Nh ng tôi không thích tí nào hay chính xác là tôi ghét cái cách nó nói chuy n và ngh tôi nh ng bàn. N u không ph i là quá áng thì nói th t tôi th y ch ng a gì con nh này. Con bé v n gi ng ôi m t nhìn tôi. Th t là, nó m t con nhóc cùng l m là h c 11, 12 trong khi tôi ã 30 tu i u. y th mà nó dám nhìn m t ng i l n tu i h n mình b ng ánh m t ó. Th t ko th ch p nh n c. - Chú nói, cháu ko hi u sao? Ngay l p t c, tôi th y nó i n cái bàn bên c nh, qu ng c p sách vào gh m t cái ³b p´ r i kéo m nh m t chi c gh khác ng i vào ó. Và tôi nghe th y rõ m n m t l i con bé l m b m: ³ ông già nh m n!´ Cái gì? Ông già nh m n ? N u nó nói là ³Th ng cha nh Blog Heokon¶S http://Heokon.Net
Page 1

V

i! Anh Bi t L i R i«!

m n´ thì có l tôi ch th y gì âu. Nh ng ng này nó l i b o tôi là ³ ông già´. Nói th t, tôi tuy ã 30 tu i nh ng ai c ng b o tôi là tr h n so tu i và p trai, phong h n kh i th ng cha b ng tu i mình. V y mà, con bé ó l i dám kêu tôi là ³ông già´, th t ch ng bi t nhìn ng i tí nào. Nh ng thôi, tôi ng i l n không ch p tr con làm gì. Tôi nghe th y ti ng hút n c chùn ch t t cái bàn bên c nh. Con gái con a ch ng bi t t nh gì c . R i ch t, ti ng ng hút g p á rít m nh. Tôi quay sang nhìn, c c sinh t s a chua c a con bé ã c n s ch trong khi c c nâu á c a tôi g n nh v n còn nguyên hay cùng l m là v i i 1, 2 thìa. Con nh b c ra kh i bàn, túm l y cái c p và tr c khi r i kh i nó v n ko quên t ng tôi m t cái l m cháy da m t.
Ch ng II: Oan gia ngõ h p.

Sau ngày ng ph i con bé ó, tôi không bi t có ph i nó c m m c mi ng r a tôi không n a, mà tôi liên ti p g p chuy n b c mình. Nh t là cái chuy n m tôi, bà c liên t c càu nhàu tôi chuy n n gi này mà v n ch a có b n gái. Nói th t, xung quanh tôi thì không thi u nh ng kh n i, tôi ch m i mi t v i công vi c, h n n a tôi bi t h ch ng th làm v a ý m tôi âu. Bà y quá k tính. - T i mai, con s i g p m t m t ng i. ó là con gái m t bà b n c c a m . - G p m t? Con không có th i gian âu! - Sao l i không? M không c n bi t con b n gì, nh ng vi c g p m t con ph i m b bao nhiêu th i gian ra tìm v cho con là r nh l m à. M nói r i ó. h

i. Con ngh ,

y, tôi quên không nói thêm, ngoài vi c k tính ra m tôi còn h i c oán, có l tôi th a ng i u này t m . Và t t nhiên, tôi ph i i g p m t ng i ta theo s ép bu c và s p t c a m tôi. úng 8h t i, tôi có m t t i khách s n mà m tôi ã t ch tr c, tay còn ph i c m theo m t quy n báo ± ám hi u mà hai bên dùng tìm ra nhau. Tôi nhìn xung quanh phòng, duy ch có m t cô gái ng i úng bàn mà m tôi ã t ch tr c và ang chúi m i vào m t t báo, hình nh là hoa h c trò thì ph i. Tôi ã ph i b t c i v i ý ngh , cô ta l n th mà v n còn i c t báo dành cho tu i m i l n th . Và ngay sau ó tôi tìm c câu tr l i. - Tôi có th cùng c báo v i b n k o? ± ó c ng là ám hi u mà m tôi d n ph i nói n u g p ng i ta tr c. - T t nhiên, n u i u ó làm b n th y vui. ± úng là câu ám hi u ti p theo r i. Tôi kh c i vì ã tìm ra ng i ta d dàng, ko m t nhi u thì gi c a tôi. Nh ng ngay sau ó, tôi g n nh ko th c i n i. Và con bé ó hình nh c ng th . Sau khi nói xong câu ám hi u và t quy n báo xu ng, nó tròn xoe m t nhìn tôi. M t cái nhìn ch ng m y thi n c m gì dành cho tôi. - Ko ph i th ch ! ± Tôi ch bi t th t lên câu ó. Con bé nh ch mi ng c i kh y tôi. - Ko ng l i là ông! Th t là có duyên g m! Sao tôi ghét cái cách nói chuy n c a con bé này th ko bi t. Nó tr ng ko ch c cách ph i nói chuy n v i ng i l n tu i ra sao ? Tôi th y khá gi n và ko mu n ph i lãng phí th i gian quý báu c a tôi c ho m t con bé khó a này. Bao nhiêu gi y t và d án ang ch tôi nhà. Ngh v y, tôi toan b c i thì con nh nhanh chân, r i kh i bàn, ch n tr c m t tôi. - Sao chú b i s m v y. Mình v n còn ch a nói chuy n mà. ± Nó c
Page 2

i

y v thách th c

Blog Heokon¶S http://Heokon.Net

V

i! Anh Bi t L i R i«!

tôi. - Tôi ngh chúng ta ko c n ph i nói chuy n n a. D u sao thì c ng bi t k t qu r i. - Chú ng v i k t lu n th ch ! Bi t âu y, chúng ta l i h p nhau. - Tôi ko ngh th âu cô bé ! - Chú ko th sao bi t! ± Nói r i con bé tr l i ch ng i bình th n, h p m t h p n c l c s n trên bàn, con bé l i nói. - D u sao thì c chú và cháu u n ây r i, ng i l i nói chuy n coi nh là cùng ôn chuy n c , b sung chuy n m i! Tôi ko hi u ý con bé, chuy n c thì tôi hi u nó ám ch vi c gì nh ng còn b sung chuy n m i là sao? Gi a tôi và nó thì có cái quái gì ch . Nh ng ko hi u sao tôi c ng quay tr l i bàn. Con bé bình th n l t l t Menu. - Chú dùng gì? - Nâu á. - Chú có v thích cà phê quá nh ! ± Nói xong con bé g i . Nhìn cái cách nó ch c ch c ngoáy ngoáy cái c c sinh t s a chua làm tôi th y khó ch u. Ch ng l nó b o tôi l i ch ng m cái vi c nó ang làm sao. - Sao chú c cau mày nhìn cháu th ? ± Tôi gi t mình, con bé có m t trên chán n a à? - Cháu có ngh là c c sinh t s ngon h n thay vì cháu c ch c ch c mà k o u ng ko? - Gi ng nh cái l n quán cà phê tr c ? ± Nó b t u ôn chuy n c r i ó. - L n y thì cháu u ng ngon lành quá! ± Tôi c ý gi u c t nó. - C ng nh chú y! ± Nó ng c m t lên nhìn tôi. ± Chú có th y b a n mình quá nh m n ko? Th t là, cái con nh này nó nói chuy n sao mà khó nghe th ko bi t. Tôi h p m t h m nâu á, kh nói: - Còn cháu, có bi t ph i n nói v i ng i l n tu i h n th nào ko? - Có! Nh ng ch là v i nh ng ng i áng kính thôi, còn chú, cháu th y ko c n thi t. ± Con nh nói xong, lúc này nó m i hút c c sinh t c a nó, bình th n nh ko c n bi t nó v a m i nói gì. Nói th t, tôi ch a l n nào g p ph i m t con nhóc ko bi t i u nh th này. Tôi c g ng m m c i và nói: - ó c ng là lí do t i sao cháu ko có c ch ng i quen c a mìn h. - À ra v y! ± Con bé nói mà ko thèm nhìn m t tôi. Hút m t h m sinh t n a, nó ng d y, m m c i. ± Có l m t lúc nào ó, chú s th y h i h n vì bu i nói chuy n ko m y khôn khéo dành cho cháu b a nay. À, b a nay ta m i ôn c chuy n c mà ch a b sung c chuy n m i. Ch c s có m t d p khác. Chào chú! Nói r i con bé sách cái túi b c ra kh i khách s n. Nói th c lúc y ngoài th y khó ch u v i con bé ra thì tôi ch hi u nh ng gì nó nói. M t con nh bày t. Tôi ngh th !
Ch ng III: Anh hùng c u k thù.

Tôi v nhà, mang h t cái b c d c t bu i g p m t trút lên m tôi - t t c c ng do cái ý t ng mu n tôi i g p m t c a bà mà ra. - Sao v s m v y con? Th nào? Có g p c cô y ko? - Có, n cái là con g p c ngay. - May quá v y sao! Th cô y c ch ? - H n c s c t ng t ng. - Th t h ? Bà y qu ko h tâm b c con mình! Th y b o cô y - M ùa y à? Cô ta có mà x u c ng i l n n t ý. Blog Heokon¶S http://Heokon.Net
Page 3

c c ng

i l n n t ó.

Mà ko bi t con nh ang ngh gì nh . t lúc nào tôi l i i ch p tr con Blog Heokon¶S http://Heokon. Nh ng m t ng i nh nó mà c ng n cái quán cà phê mà có l ch dành cho ai thích s yên t nh và nh nhàng nh tôi.T i m ch a g p cô ta thôi. . ch ng t nó c ng hay n ó. Nh l i ng v i con bé y thì phi n ph c l m. l i còn kh ó a. Tôi v a ngh n th thì th y con nh ng d y tr ti n. Tôi a m t nhìn l i nó. Nghe nh ng gì m tôi b o v cô ta mà sao tôi th y c nh là m t tr i m t v c v y. nhìn nó v y ai có th ch p nh n c nó là m t a con gái xinh p. có l nh c ng m t gi c ngon lành mà sáng nay tôi th y ng i t nh táo và sáng khoái l . Còn nó. nhìn ôi m t nó xa x m th ch c là ph i ang ngh cái gì ó c bi t và quan tr ng l m. úng là m nào con y.Ôi thôi ch t. Th t là l . L n sau m ng b t con là m m y cái chuy n v v n này n a. d u dàng n i gì? Có mà ành hanh. May quá. Tôi ko còn s l a ch n nào khác. n nói thì khó nghe.Con nói gì v y? . nó t ng b o cái bàn tôi ng i là ch quen c a nó. Khéo có mà là hai con ng i hoàn toàn khác nhau c ng nên. Tôi lái con SANTAFEB en i trên ng. Th t ch bi t vô duyên là gì. Nh ng ko h n nh tôi ngh . nó li n a mi ng bánh mì p la b vào mi ng nhai ng u nghi n c nh là hàm ý ch tôi gi ng cái mi ng bánh mì ó v y. . g p r i con ngh m còn khó a h n c con. T c ko ch u c. ko thèm nhìn và gi v nh mình ang ph i t p trung vào n trên bàn. bà y quá tâng b c con gái mình r i.Con ko bi t m ch n ng i ki u gì n a. Tôi b c vào và c t v ko thèm b n tâm t i s có m t c a nó ây. nh nó mà tôi m i có m t gi c ng ngon n th . nó a c c sinh t lên mi ng v a hút v a nhìn tôi. tôi b t g p ánh m t c u c u c a nó. Th là b phí c m t êm làm vi c mà ãng nh ra nh th ng ngày là hi u qu l m. . tít t n trong cùng. Mà bà b n c a m tôi ch c c ng gi ng con nh ó. y. Tôi thích s yên t nh c a nó. B n m b o ai c ng khen cô y xinh p. tôi ngh s n ào. M t con nh thù dai. khá b t ng . Nó tròn xoe m t. cháu quên ti n nhà r i.V y sao? Có nh m ko y. coi nh c m t êm i ng s m. Tôi b c vào quán. Con nh thì xinh p. Tôi quay m t i. Có l c ng ph i c m n con nhóc ó. hình nh tôi th y s ng. ánh m t hình viên n c ng nên vì tôi th y gáy tôi nóng b ng mà. Tôi n o ko bi t có nên b c vào ko. ng gi này v n còn ít ng i. d u dàng nh l i m tôi nói ch . ghê g m thì có! Vì con nh ó mà c êm tôi ch th nào vào u c m y cái xu t d án. t i b a nay cao h ng th nào tôi l i mu n i làm s m t t qua quán cà phê hôm tr c. d u dàng mà. ang suy ngh ch t con bé quay ngo t ra nhìn tôi. ôi lông mày nó ch t nhíu l i r i l i dãn ra. Mà t th t.V i! Anh Bi t L i R i«! . B t ch t. Tôi ch n m t cái bàn cách xa nó.Net Page 4 . Th ôi v y. ± Con nh sau m t h i l c l i kh p túi qu n túi áo tá ho phát hi n ra là nó quên ti n nhà. Tôi b v phòng b l i m tôi ch ng h ng d i phòng khách. th là tôi c ng thoát c nó. Ch c b n m . Ch t tôi nh t i con nh . Tôi bi t con nh ang nhìn tôi d l m. Hì. Có l nó r t thích món này hay sao mà l n nào tôi c ng th y nó ch ch n u ng sinh t s a chua. Tôi ng i vào ch và g i r i mà con nh ó v n c ng i nhìn tôi ch m ch m. Tôi leo lên gi ng và ánh m t gi c ngon lành n t n sáng. M t bao thì gi c a con. tôi th y nó ± con nh khó a ng i ngay cái bàn quen c a nó và ang h ng ôi m t xa x m nhìn ra khung c a kính. Thôi con v phòng. Trên bàn con nh là a bánh mì p la và c c sinh t s a chua. náo nhi t và sôi ng h p v i nó h n.

c th này tôi n ch ng còn c h i mà th ng ti n n a r i. úng 8h. . ± Tôi ko hi u t i sao lúc y tôi l i thi u t nhiên n v y.Sao m ch ng bao gi h i ý ki n con v y? Hôm nay con g p cô ta r i. và gi con ko mu n g p n a. hai ng i ph n m t tr m t già ti n t i ch chúng tôi. N u bi t ko có ti n cháu ã ko vào! Tôi c i kh y: . v y thì m i chuy n là th nào? Ko l t t c ch là m t s trùng h p? N u v y thì hôm qua cô gái xinh p này áng nh ra ph i n g p tôi thì l i ko n. Blog Heokon¶S http://Heokon. V y là sao? Ôi! Tôi ch hi u gì c ! .M t nó nóng . M i 7h30 t i. Con bi t tính m r i mà.À« « M i« m i cô ng i. Nh ng có m t i u làm tôi ch t t nh. Th t úng là tr i ch ng bao gi th ng tôi. . tr c m t bà.Có ph i là m ko ó? Con m t c a m tinh t ng l m mà! . Con bé áng ghét. ch a g i n. Vòng eo thon nh . chào anh. Và làn da tr ng m n mà.Th tóm l i là chú có cho cháu m n ti n ko? ± Nó g n nh g t lên v i tôi. c ch ! ± Nó g t u cái ³r p´ m i s ! Ch ng IV: Cô gái xinh p! Tôi v a tr v nhà ã th y m tôi h n h . Nói th t.Này Lâm. ng i ph n tr y quá p. nh ng th y m t nó hình nh h i n t. tôi quy t làm cho nó l cái uôi cáo. Tôi nh quo ng l i nó c . . . c. lúc tr bà Thanh n câu l c b .Th nào. Xúi qu y l m! . tôi l i thôi. L i m t êm lãng phí r i. . . cô gái y hoàn toàn ko ph i là con nhóc khó a mà tôi g p. Cô y qu là vô cùng oan trang và d u dàng trong chi c váy l a tr ng bó sát ng i. mà tôi và m tôi ã có m t t i ch h n.Thì t t nhiên.Ko có ti n mà c ng vào n sao cô bé? . Phen này. ± Cháu quên ti n nhà.Bi t tr c thì ã giàu cô bé ! . M t ngày mà ph i g p con bé t i 2 l n. Vòng ng c y n. Tr i i con bé xinh p. tôi ch b n tâm. M c k thôi. oan trang th mà sao con còn chê h ? . . ang m m c i sung s ng thì tôi ph i gi t mình b i ti ng con bé.V i! Anh Bi t L i R i«! th này. Nh ng thôi. Cái dáng ng i c c chu n và p. ng i ó ch c là ng m ng i ta n.Bà và cháu ng i xu ng i! . H n ng i ta 8h th mà m tôi c m t m c b t ph i i s m vì s ng i ta b o mình ko chu áo.M tôi quay sang phía tôi c i t i . Có l t i c n phòng khách s n lúc y ko ít nh ng ng i àn ông c ng ang cùng tr ng thái ng t ngây nh tôi. ko bi t nó b bùa mê thu c lú gì cho m tôi r i. Hôm nay. có l nó ang r t gi n. con th t là« Hôm nay m g p cô y r i. cô y úng là m u cô con dâu mà m h ng mong.Xúi qu y cái gì h ? Con ko l y c ng i ta m i là xúi qu y c a i con ó. Nó ng c nh tôi t lúc nào ko hay. m ã quy t nh. ± Mà cháu út âu r i? M tôi ch t quay sang h i bà Thanh. Hình nh cô y nh n ra s b i r i c a tôi hay sao mà tôi li c nhìn th y cô y ang kh c i. lúc ó tôi g n nh ko th tin n i vào m t mình. Tr i. m ã m i gia ình h cùng dùng b a v i gia ình ta t i nay khách s n Ph ng D r i y.Chú có th cho cháu m n ti n c ch ? Tôi ng c lên nhìn nó. khác nào tra t n ch . coi nh là m i m t ng i quen v y. ai b o con bé ó có thù oán v i tôi ch .Chú! .Gi ng nói th t nh và êm c t ngang dòng suy ngh và lô tôi l i v i th c t i. Thanh Trúc p quá ph i ko? ± Tôi ch bi t g t u mà ko dám nhìn vào cô y. 1 là 1. Tr t t.D chào bác.Net Page 5 .

C u ang c i tôi y à? .Tr ng phòng. Nh ng n u mu n thì ch c ch n tôi s g p ph i s khó kh n t cô em gái áng ghét c a cô y.V i! Anh Bi t L i R i«! ng ch t nó kêu có chút vi c c n gi i ng nào mà l n. có l s n mu n. i con nh y thì ko bi t b a tr c. úng r i.Th t ko ó anh Lâm? c có v vô cùng ng c nhiên. Con nh th t quá quo t.Ti ng c u c làm tôi gi t mình. Ch ng bi t có p c nh ch ko. M tôi nói úng.V y thì chúng ta i cô bé n cùng n v y. À hoá ra là con nh ó dám gi m o ch gái i g p m t tôi. . th ng c c u ta n i ti ng có tài cua gái công ty mà. Nó và ch úng là khác nhau m t tr i m t v c.Cái con bé y lúc nào c ng v y. úng là àn ông t th t. t tr c n gi c u ta ch th y tôi ngoài công vi c ra thì ko ngh gì n chuy n khác. hay nh ng i u t nh t thì ch c ch n tôi s m t i m tr c cô y. . Ch ng V: K phá ám! Bu i n t i có l s qu là tuy t v i i v i tôi n u nh ko có s xu t hi n c a m t k phá ám . Nó m m c i v i tôi m t cái r i kéo gh ng i xu ng. N u nói lung tung. ± Nó nói mà a ôi m t nhìn tôi v c ý l m. ± C u ta gãi tai ± Ko ph i th . tay eo vòng nh a màu. C bu i t i tôi m t ng vì chuy n hai ch em gái Thanh Trúc và T hanh Mai. áo uôi tôm. Nh c u th t! Tôi n công ty. nó . Cô ta tên là Thanh Mai. c eo vòng ch th p. C u ta là c p d i c a tôi nh ng hai anh em khá thân nhau. nh ng l n u tiên th y anh nh c n chuy n này nên em h i ng c nhiên m t tí. tóc bu c b ng. ko chê vào âu c.Thôi ko c n âu. M tôi nhìn nó c ng ph i nhíu mày. Th mà tôi l i ch ng ngh ra. Công nh n là cô y p. v c u tinh c a tôi ây r i! Blog Heokon¶S http://Heokon.qu n t t. Hoá ra gia ình này l i còn có c m t cô con gái n a. su t c bu i tôi ch nhìn ng m Thanh Trúc mãi thôi. Tôi th c s v n ko hi u hành ng c a hai ch em h . cô y úng là m u v lý t ng c a r t nhi u ng i àn ông. N u nh v y thì tôi ko hi u cô y coi tôi nh th nào và li u tôi có nên ti p c n cô y ko.Tôi ng p ng ng. . Thôi chúng ta c dùng . Trong khi m i ng i chúng tôi ang say s a th ng th c nh ng món n và tán chuy n phi m v i nhau thì ti ng lanh l nh c a m t con nhóc vang lên: . Ch a k cô y hi n gi còn ang là tr lí cho m t công ty liên doanh v i n c ngoài. Th anh g p khó kh n gì à? Có c n em giúp ko? Tôi xém quên m t. .Tôi mu n làm quen v i m t cô gái nh ng« . chân i gi y. xin l i ã m i ng i ph i ch . anh ang ngh gì th ? .D . . . ng i trong phòng làm vi c mà m t tôi ko th nào r i kh i c cái i n tho i và cái danh thi p c a Thanh Trúc.Net Page 6 . Ch nó thì d u dàng oan trang th kia.con nh khó a. C ng ph i thôi. ang i trên quy t. c bi t l i là chuy n tìm hi u b n gái. trong khi ó. Tôi dám cá là lúc ó m tôi ã li t kê nó vào danh sách nh ng ng i ko ng c c a bà. Ko bi t chuy n n g p tôi là t ý c a con nh hay là có c s ng ý c a Thanh Trúc. trong ó có tôi. Tôi n o ko bi t có nên liên l c c ho cô y ko? Mà n u tôi g i thì bi t nói gì v i cô y. Còn c m nh danh là chuyên gia tình yêu n a.Hì.

cô y i cùng em gái c a mình. Tôi ã c t ra là l ch s r i th mà nó c thích gây chuy n v i tôi. Thanh Trúc kh c i: . Tôi n s m h n c gi h n. Tôi c t ra vui v : . cái quan tr ng bây gi là chúng ta ph i làm th nào n h t ch th c n s p mang ra ây. Tôi nh mang máng hình nh phim Hàn Qu c th ng th . 1 c c sinh t s a chua.Con bé nó v n th ng tính th .À. hôm nay tan h c Thanh Mai mu n i n c m hàng nên em r nó i cùng.Ko sao. . d dày cháu to l m! .D chào chú ! ± Con bé áng ghét c i toe toét nh trêu ng i tôi. . ± Em và cô bé dùng gì? . tôi sau bao nhiêu l n hít khí tr i. R ng tôi và cô y s cùng th ng th c nh ng món n Pháp th t tuy t.Net Page 7 .Thanh Mai! . Ôi l y **** tôi. c cùng n v i em là vui r i. ± Em h i tr c k o s n xong l i b ³c m´ ây r a bát tr n thì ch t.Vâng.Tôi« tôi Hoàng Thiên Lâm ây.L n này thì tôi th y Thanh Trúc ng ng ra m t.Làm n g i cháu là Thanh Mai! ± Tôi g n nh ch mu n lôi con bé ng d y và u i th ng c nó i. Toát c m hôi h t và úng là tr i còn th ng tôi ko b cô y t ch i. gi c m ng c a tôi tiêu tan và k ho ch c a ng i p c a tôi b a nay b c u i n phá s n. ba ph n bánh biza. tôi quá choáng khi con bé nó g i món. 12h tr a tôi h n cô y nhà hàng Pháp. . m t a c m Pháp. Giá nh con bé y c th a h ng m t ph n m i cái tính cách d u dàng và t nh t ch c a nó có ph i t t ko. là anh Lâm sao? Anh g i cho em có chuy n gì ko? . Nh ng ko. êm du: . Ch ng ph i là ti c ti n hay tôi ko ti n mang i mà v n ch là tôi ko ngh ba ng i chúng tôi có th n h t m t núi món n nh th . ba ph n chu i rán kem.Alo. m t a tôm hùm.L n này thì Thanh Trúc ph i lên ti ng. Nh ng. Tôi s m t i m tr c cô y mà.Cho tôi m t a gà rán. Tôi ng i ch mà c m giác c nâng nâng khó t .V i! Anh Bi t L i R i«! Theo úng s h ng d n và gi i pháp c u c ra. c ng ko có chuy n gì quan tr ng l m. Tr i i. u dây bên kia m t gi ng nói nh nhàng. m t l n n a cô y l i ph i quay sang tôi . ch là tôi mu n m i cô i n tr a thôi. 1 chai r u vang« (và còn nhi u món n a mà tôi ko nh h t) . Cô có r nh ko? . Và cô y s th t d u dàng g p th c n và bón cho tôi. Tôi cá là sau này ai l y ph i nó thì úng là t chu c kh vào thân. khuôn m t xinh p ã có Blog Heokon¶S http://Heokon.Xin l i anh. Ch ng VI: K phá ám th t s ! . ko bi t anh có th y phi n ko? . Yên tâm.Cái ó thì Thanh Mai ko ph i lo. R i con bé l t d menu. th c ng c! ± Tôi cúp máy mà lòng sung s ng ko gì di n t n i. . .T t nhiên là phi n r i! Tôi g n nh ch mu n hét lên i u ó. có l cô y c ng nh n th y s thi u l ch s c a con bé. N u tôi ko l m thì ch c nó ang **** tôi là d o mép c ng nên.G i xong nó quay sang m m c i v i tôi m c dù b Thanh Trúc huých chân nh c nh . có l m tôi nói úng. . ± Chú mang ti n ch ? . ± Tôi v a nói xong thì b t g p ánh m t s m soi c a con nh .ko có gì âu.À. anh t hông c m nhé! ± Tôi th y bao c n gi n nh nguôi h t.Cái ó thì ch ng ph i lo âu chú . nhìn Thanh Trúc thì tôi ko n . Tôi t ng t ng ra m t vi n c nh th t p. tr c ng i p làm sao tôi dám nói i u ó ch . Nh ng s th t thì l i au lòng. . l y d ng khí m i dám c m máy n s g i. tôi s n u n mu n thì mình qu là ch ng l ch s t o nào thôi thì c n s m tr c cô y v y. ± Tôi v a nói xong thì con nhóc áng ghét nh ch mép c i kh y tôi m t cái. N u mà b t ch i ngay t l n u này có l tôi s t t h t c d ng khí và ch ng bao gi dám ti p t c s nghi p tán cô y m t. tôi Thanh Trúc xin nghe.

Ch a bao gi tôi l i ph i u i lý tr c ai.Ko sao âu mà Thanh Trúc. Cái m m con nh này có c hay sao mà nó n nói c m m c mi ng th ko bi t! Nh ng ã n lúc tôi ph i cho con nh này m t tr n r i.Cám n anh! .Thanh Mai. . Mà ko ùa y ch . Mà Thanh Mai. N u v y k x u b ng m i là nó.Công vi c c a em thú v ch ? ± Tôi c g ng b t chuy n v i Thanh Trúc.R i nó quay sang nhìn tôi c i u kinh kh ng. Nó làm tôi th y x u h . nó m i thèm nhìn tôi và nói. tôi ngh chúng ta c n nói rõ m i chuy n. nó t nh queo. Cái con bé phá ám này. y. Vì v y cháu m i ngh ch c b ng chú ko c t t cho l m! ± Tôi g n nh c ng h ng. . em ngh ch th r i ó.úng r i y. tí chú ph i a cháu v ! .úng r i ó ch . n kho thì m i chóng l n cô bé nh ? ± Tôi c c i quay sang phía con nhóc. .Chú sao ph i nóng th ch ? Cháu âu có ý gì âu!.Sao v y? Ta còn ch a n xong mà. Hay v n ch là cái chuy n c n con tôi ko nh ng ch quen cho nó..Cám n chú ã quá khen! Chú có v ko c t t b ng cho l m nh ? . ko ói là chi u ko làm vi c c âu y! .Này cô bé. Em ph i n nhi u nh cô em gái có cái d dày to kia kìa.Hì. em còn ch a n xong. anh ko v n c nó âu. ngay l p t c tôi c nh n tr m t cái nguýt dài.Ch n nhi u vào i ch .T i cháu th y su t t nãy n gi chú ch m i nói chuy n. gi em ph i v t ng công ty ngay. nó lí lu n kinh l m!. c bi t l i là m t con nhóc áng tu i cháu mình. ± Tôi nghiêm gi ng nói v i nó th mà cái m t nó c c i c i nh ki u tôi ang nói ùa ko b ng.. Vì nó mà tôi ch ng th nào chuy n trò thân m t và ti p c n c v i Thanh Trúc. c gì tôi có th b m v m nó ra.Công vi c nào mà ch ng có s thú v c a riêng nó.. con bé nhà em nó th y. ng m ch cháu n ch ch ng th y chú n tí gì..Ko sao mà. con bé nó v n còn tr con! .Chú nghe rõ r i y nhé.V i! Anh Bi t L i R i«! ph n x u h .Em ch nói nh ng gì mình ngh thôi m à!. nh th là b t l ch s ó! . .t ng công ty ang có vi c g p c n gi i quy t em ph i v ngay. . Chú h i th a qúa y! . ng trêu t c anh Lâm n a bi t ch a.Thì thôi v y!. ta ko tha cho mi âu! . Con nh kia. nó ã phá bu i h n hò u tiên c a tôi.Vi c a nó v à? Cái y tính sau gi tôi ch mu n x lý con nh vì cái t i phá tôi su t t u b a n gi . già th áng tu i chú em thôi! ± Ôi tôi n ch t vì t c m t thôi.Gi ng con bé ngân dài m t cách áng ghét.. ± Anh thông c m nhé. nó nh ch i tôi ây mà. . anh ko ý âu! . Tôi ang nh lên ti ng thì ch t chuông i n tho i Thanh Trúc . tôi ph i a con nh áng ghét này v ? . Blog Heokon¶S http://Heokon. xem ai có th ch u n i nó ch . .Này ch i! ± Tôi ch a k p nói xong con bé ã l i ch n h ng tôi. ± Em xin l i. ± Con bé ph ng ph u và ti p t c chén mi ng gà rán c a nó.. Nó phá tôi th là quá l m r i. c n m t mi ng biza nhai ng m ngoàm. . . hút thêm m t h m sinh t n a..Alo. . Su t t lúc nãy n gi tôi ã quá nh n nh n nó r i. À phi n anh tí a Thanh Mai v giùm em nhá! Em i ây! ± Cô y nói xong r i v i vã i th ng ch ng tôi k p nói câu gì. Tôi ã làm gì nó mà nó b o tôi ko t t b ng ch ..Có gì âu! Mà em« . vâng tôi bi t r i« .Ko bi t có chuy n gì mà trông cô y có v g p gáp l m. . Cô y ch a k p nói gì thì con nh ã xen vào: . . . Thôi anh và Thanh Mai c l i dùng b a nhé. .Cái gì? ± Tôi g n nh phát cáu v i con bé này.. r i nó th n nhiên hút sinh t .Anh âu mà anh .Net Page 8 .

h ng ôi m t nhìn ra c a kính. Mà nghe cách nó h i th có ai mu n tr l i ch . ± Cháu n xong r i.D t l i tôi leo lên ôtô phóng th ng m c cho nó ng ngh t m t ra.Chú c ng bi t à? . Có m t cái gì khi n cho con ng i ta th y khoan khoái u óc. Gì tôi m i ý. úng là nó.Nói chuy n h chú? Cháu và chú thì có chuy n gì? . hình nh quán ko có khách. Tôi g i m t c c nâu á nh m i khi và t t th ng th c nó. n i bãi t kia.V i! Anh Bi t L i R i«! . vung v y hai cái tay. Có l b a tr c nhìn th y con nh h ng ôi m t xa x m ch c là nó c ng ang gi ng tôi lúc này.Hình nh cô bé v n còn gi n v quán cà phê l n tr c. chê bai tôi v i ch nó. y là chú còn cháu thì ko! ± Nói xong nó ng d y. .Còn b o th . ch ng nào nó ch u nói t t cho tôi. úng là ch này có t m nhìn th t p. ch a bao gi tôi cho m t ai thi u tôn tr ng mình n th . ko có con nhóc ó. nói là tr ng ch ng p tràn c v i hoa d i. tôi ã ti n n và ng i cái bàn y. Có l nó ko ng tôi l i ph n ng d d i th .L n này thì tôi t c th t s .Chú ang nói nghiêm túc v i cháu ó. c ch p n a! . ang t n h ng m t c m giác th t l . Nh ng. Nó tr ng tay lên c m. ko ph i ng m t v i nó c .Này con nh kia.Ta mà nh v y sao? . Nh ng tôi ch u th là quá r i.C ng ph i! ± Nói r i con bé kéo gh và ng i xu ng. Và tôi tr l i v i cái gu ng quay công vi c c a mình. ± Bây gi tôi b n. Tôi i qua quán cà phê ³Kho ng L ng´ ± chính là cái quán cà phê ã gây ra bao nhiêu r c r i cho tôi.m t con ng i c a công vi c. V n ng i yên m t ch mà! Chú ngh mình có l c hút l m sao? . Tôi ko mu n g p l i con nh Thanh Mai.Hì. c t ng c yê n bình. th y mu n hoà mình vào thiên nhiên.Chú ngh thù dai là ko t t! . v ng teo. . Tôi c ng ch ng hi u vì sao n a.L i g p chú! ± Tôi gi t mình b i cái ti ng lanh l nh quen thu c c a m t con nhóc mà tôi g n nh ch ng th quên n i. trách móc. nh ng p n l lùng. C ng g n m t tu n na y tôi ch ng ghé vào ó n a. tôi cá r ng con nh s thêm m m thêm mu i. . cái bàn quen c a nó v n tr ng tr n. gi thì v thôi! Dù trong lòng t c l m và ch mu n c th phi xe th ng v công ty b m c nó l i. ± Chú c ng th y nó p ph i ko? Blog Heokon¶S http://Heokon. ng i ta câm r i! . Su t c tu n y. con bé này thì l i càng ko! Ch ng VII: Kho ng l ng. Tôi b c vào. r i kêu than. . tôi ko liên l c gì v i Thanh Trúc n a. cháu âu có l n t i gì chú âu. mu n v t g i taxi mà v ! . luôn ra v b trên và ch p tr con là t t hay x u! .H .Th chú ngh nh m n. tai h i th t. tr l i là mình nh x a . hôm nay th t l .Hì.Này Thanh Mai! ng th y ng i khác nh ng nh n mà l n t i. m t v a hai ph i thôi ch ! . n tr i. . . H n n a. im lìm nh bao cái bàn khác. ko ph i ch th ng th c c c nâu en mà tôi thích cái ³kho ng l ng´ c a nó.Net Page 9 . . Nh ng« tôi ko th vì« Thanh Trúc. Vì tôi bi t cô y s ko th ch p nh n m t k ã b em cô y l i trong khi cô y ã có l i nh .Xe c ng c y nh ? Mua m y ti n ó ông chú? ± Tôi l ng im ko thèm m x a n l i nó nói.Thì quán có c a riêng cô bé âu! . T d ng tôi mu n vào. Ng i ây có th nhìn ra cái bãi t tr ng.

n ào.Có« có« . .Gì v y? . úng là cháu thích s nhi t« nh ng ôi khi c ng c n cho mình m t kho ng l ng ch chú! . ây là cháu ch tr n cho chú vì vi c hôm nay a cháu v và b a thanh toán giùm cháu n quán cà phê ³Kho ng L ng´ l n tr c thôi. ± Cháu âu ph i là m t k x u tính nh chú ngh ch . Mà này. Nó quay m t i.Cháu chia tay v i b n trai! ³Kít«. ph i h i ý ki n cháu ã!. Thôi cháu v tr c ây. .Nh ng chú nhìn cháu l i ngh s sôi ng h p v i cháu h n! .Net Page 10 . Sau hôm nay. Có l vì v y mà tôi ch ng th m l i c.. còn tôi c ng ch ng bi t m l i nó v i nó th nào.Chi c xe phanh kít l i. . con bé v n l ng im ch ng nói câu gì. h ng ôi m t ra c a kính xe.Chú ch m hi u th h ? ± Nó nh n m t..Cháu thích s bình yên c a nó.Chú sao th ? ± Tôi c ng ch hi u mình sao n a. c tôi và nó u dúi d i v phía tr c.Cháu thích cái bàn này c ng vì nó y! . Nh ng nói th t là tôi qúa s c. Nó c ng m cái bãi t y mãi thôi.Chú có mu n vào nhà ch i ko? ± Tôi ng c nhiên tr c l i m i c a nó. Nói th c v b nó l i nhà hàng Pháp gi ngh l i tôi th y mình c ng sai. . gi thì úng là nó r i ± con nh khó a mà tôi bi t. cháu l i tr v là cháu y. à mà ko. . . ± Có ch cháu nhà y! .. . Cháu ko ph i là m t k thích mách l o. M t k mà có l nó c ng ghét cay ghét ng nh tôi ghét nó v y.Ai c ng ngh th .Vì v b r i cháu nhà hàng Pháp tu n tr c? .V i! Anh Bi t L i R i«! . náo u tiên tôi th y Su t t lúc ó cho n khi chúng tôi r i kh i bàn. c cái kho ng l ng c a quán này n a.Chú èo cháu v nhé! -H ? .Thôi coi nh cháu ch a nói gì v y..M t tu n r i.Chú yên tâm.Tr i. b chú ko mu n g p ch cháu sao? Cháu t ng chú thích ch cháu? ± Tôi l i m t l n n a. . . nh ng ó ch là b ngoài. t i sao nó l i có th nói chuy n ó v i tôi ch .Có v ai ó ang bu n! ± Nó quay sang nhìn tôi v i ánh m t tròn xoe. ng ngác ko hi u ý nó.´ . Ch cháu ko h bi t chuy n ó âu. Ch ng VIII: M t ngày vui v .Hì« Cháu bi t mà!. . .Chú c ng v a oán ra i u ó. ± Chú ko vào à? c m t ra y làm gì th ? . ± Tôi ******** m t ra tr c nh ng gì nó nói. .Khoan ã.Ý cháu là gì? . Th i gian b t u! . c nh là l l m l m. Nó có ph i là con nh phá ám mà tôi t ng bi t ko? R i tôi c t ra bình th ng. ch ai nói gì v i ai c .. chú bi t ch a! Thôi tóm l i là chú có mu n vào ko? Cho chú 2 giây suy ngh và tr l i.L n nó nói chuy n có chi u sâu n v y.Chú ngh lúc này ch c ch cháu ko mu n g p chú. Blog Heokon¶S http://Heokon. Nó nh n nhó: . chú a v ! Ng i trên xe tôi. Tôi a m t nhìn l i nó nh dò h i..Tôi ko hi u t i sao lúc y tôi l i cu ng lên nh th ! Và con bé b m mi ng c il cl . . nh ng còn ng c nhiên h n b i câu nói ti p theo. Mu n tán ch cháu.

hôm nay m i chuy n t t p ch ? .V i! Anh Bi t L i R i«! Tôi vào nhà v i s chào ón n ng nhi t c a bà Thanh và s vui v c a Thanh Trúc. tôi bu t mi ng hát vu v m y câu hát mà gi ngh l . b t u t ngay mai nó l i tr v là m t con bé khó a i v i tôi. . Nh ng d u sao c nghe gi ng nói ng t ngào và êm d u c a cô y là tôi vui l m r i. . Tôi gi t mình b i ti ng c i kh c kh c ng sau.Chuy n s p có b n gái c công ty bi t còn ch sao. Có l ó m i là lí do c hính. Mà thôi. Là c u c.Net Page 11 . ch a k m i sáng s m ã ca dao v ng c r i. th là bà y v n h t công su t lan tin cho c t ng công ty. Tôi ko ph i t khen âu ó. hình nh tôi hát b a l i thì ph i. Tôi n ghiêm gi ng.M tôi m ng yêu tôi. Tôi n công ti v i tâm tr ng vui v và sáng kho i. Tôi th y ti c vì mình ã b l h n m t tu n ko liên l c gì v i Thanh Trúc. ch a có gì mà m ã m ng quýnh nh th r i! . dù b ngoài tôi c c n và c ng là m t ích ng m l n c a kh i nàng. Nói th t. c gì th i gian ng ng trôi nh ! Ch ng IX: K thù tr v .C u! Cái gì mà c công ty bi t h ? ± Tôi c t ra th t nghiêm ngh . Th nào c u ta c ng m l i trêu tôi cho mà xem. i nh u nh t. Mà thôi. Con n ch i v i Thanh Trúc à? . toàn u ng r u. mà bù l i t h y tôi n ch i cô y v i m còn ti p ãi vô cùng n ng h u. Tôi ko bi t t i sao tôi l i có th nói c nhi u chuy n n th . vì lúc ó.C u ng có mà buôn cho ai ó nghe. Blog Heokon¶S http://Heokon.Ý m là sao? .Con trai. hay karaoke c ng nhi u nh ng có bao gi tôi c m míc hát l y m t bài. Bà Thanh v a i n tho i cho m . m c dù ch toàn là chuy n công vi c mà thôi. Hì« c ng may là ch ng ai tin. T i hôm ó tôi ã i n tho i nói chuy n v i Thanh Trúc t i g n m t ti ng ng h . C ng may cô y ko trách gì tôi c . th cho tôi m t bu i hôm nay. Tôi th phào nh nhõm. th c ra em c ng ch nh mi ng nói v i bà H ng béo. riêng con nh Thanh Mai. b o con v a t nhà bà y v . ai dè c u ta buông m t câu mà tôi g n ch t ng.S p« hôm« nay sao« yêu i th ? . S p nh ? . ai ng . r i bà l i t t b t v i nh ng k ho ch và d nh cho t ng lai mà tôi ch c ch n r ng ã có s xu t hi n c a Thanh Trúc trong ó. Ko ng .G n nh là v y m . Có l nó gi úng l i h a. M i ng i nói v i tôi th mà. g p úng i m m nh c a bà y. Ai mà bi t chuy n này là tôi x c u ó. tôi l i ngh x u cho nó th . T d ng tôi th y h i m t. d u sao thì hôm nay tôi c ng bi t n nó r t nhi u. quán bar. ngay lúc ó tôi c gì có th tr thành r nhà này! Hình nh bà Thanh ã g i i n phôn cho m tôi r i hay sao mà tôi v a v n nhà ã th y m tôi m t mày h n h : . nó a tôi vào nhà r i b th ng lên phòng. . Mày mà ko l y c con bé thì li u h n. ai mà tin c Lâm ± công vi c nh tôi mà l i có b n gái ch . lì trên ó cho n khi tôi v c ng ch ng thèm xu ng chào m t câu.Sao ko m ng c ch ? M là m ng con bé Thanh Trúc r i ó. B c vào phòng làm vi c c a mình. B i có bao gi tôi hát hò gì âu.C u ta nói mà ng t quãng liên t c ch vì v n ch a th nh n c c i. Và c bi t tôi hát r t t . c v nhân viên mình thôi. hu ng chi chuy n s p hát d c n con này.S p b t nóng. Ph i r i. c bi t l i ko có s chen ngang phá ám c a con bé Thanh Mai. T ng làm c ng thì c u ta s . T i d âm c a ngày hôm qua v n còn tràn ng p trong lòng tôi. . .Thì còn ý t gì vào ây n a. có ngh nát óc tôi c ng ch ng th nh n i chúng là gì.

Nh ng tôi và cô y v n ch a thân thi t l m. C ng là m t bó hoa nhé. B i ng i g i hoa ch ng ph i là Thanh Trúc mà là nh Thanh Mai áng ghét. . anh mu n m i l i em b a tr a c ch ? L n tr c em còn ch a n c gì nhi u mà! . ± Thanh Trúc gì c a tôi ch ? Nghe c u ta nói mà c nh tôi có c ng i ta r i ko b ng. công vi c u tiên c a tôi tr c khi xu ng gi ng là v l y cái i n tho i và hì h c v i nh ng m u tin nh n mà c êm.Tr a nay ? Em công vi c c ng ang nhi u. tôi sung s ng nh ng ni m vui ch a c m y phút ã b d p t t ko th ng ti c. tôi s cho nó ph i nh n câu: ³V quýt dày có móng tay nh n´! . ± Em bi t mà. M i sáng th c d y. V y l i ch c h anh! . Ti c th t. tôi ch nh n l i c v n v n m t tin nh n: ³Cám n anh´.V i! Anh Bi t L i R i«! . Nh ng thôi. Ko âu. trong m c ng l m nh m. ± Cái th ng này. Nh ng thôi th c ng c. B d ng ó!´ B c 1 th t b i.Thì cô Thanh Trúc c a s p ý.C ng ch a ti n tri n gì nhi u l m. Tôi kh g t u c i. Khá kh m h n l n tr c. tôi chuy n sang b c 2: Tin nh n ngày m i. v y h n tr a g p l i anh nhé! ± Cô y cúp máy trong khi tôi ch a k p nói thêm câu gì. Trong lúc ng i ch Thanh Trúc tôi ch t nh t i con nh Thanh Mai. Em cá là s p và cô Thanh Trúc y hôm qua khá là thân m t úng ko? Ho c ít ra s p c ng c g p g nc nhi u v i cô y. tr a nay tôi l i c g p tr c ti p cô y mà. ng t ng nó là ³em v ´ t ng lai c a tôi mà tôi s nhé.Alo. . hoa h ng ính kèm thi p ³chúc ngày m i´ c g i n ng i p Thanh Trúc. V a n ã th y s p m t mày r ng r th . Nh v y c ng tuy t l m r i! Tôi n nhà hàng c ng khá s m.S p ko ph i gi u em. 3 hôm tôi l i nh n c m t cái tin nh n t m t s máy l . tôi và cô y ch nói chuy n c d m ba câu là y nh r ng ³cu c àm tho i c a b n´ ã k t thúc.Th nào là th nào? . Thanh Trúc à. Nh ng c ng ch c có 2.Net Page 12 . C nh là cái gì nó c ng bi t ý. . ko khéo hôm nay nó l i nhõng nh o òi bám uôi theo ch nó n ây phá ám Blog Heokon¶S http://Heokon. . . Dù k ho ch 2 b c u tiên c a ³ngh thu t cua gái ± Thành c´ ã th t b i.S p. Nh ng h i kém may m n. tôi nh n c m t cái m t c i ³^^´.Vâng. Nó úng là cái th ng dày d n tình tr ng. ± Tôi v n c gi u. Và m i ch g i hoa có c 3 ngày thì tôi ã nh n cs áp tr g i n th ng công ty tha y vì gi ng tôi g i n t n nhà. th nào r i ? . nh ng ng hòng tôi ch u u hàng.Thì r i s thân thi t ch sao! Và tôi l i tr thành m t tín trung thành c a ngh thu t cua gái ± Thành c. ³Chú nh l àm cái ng h phá ám gi c ng c a hai ch em cháu n bao gì th ?´ Tôi n khóc c ng ko khóc n i. duy nh t ch có m i m t l n c nc i n tho i g n m t ti ng ng h v i cô y còn âu. Con bé ± k thù c a tôi. c ngh nát óc có c m t tin nh n th t hay cho ngày mai. T m thi p nó ính kèm v n v n m y dòng ch : ³Chú nh làm rác nhà cháu n bao gi ? Ch cháu ko thích hoa h ng. nó ã tr v r i! Ch ng X: Ra òn ³h t´. Cái con bé Thanh Mai kia.. Th là nga y l p t c. B c 1: g i thông i p yêu th ng.

Thanh Mai!. .Chú g i cháu có chuy n gì? . Tôi ã ch n u nó th r i c mà.Thì hôm nay chú Lâm có l i m i em âu n t ch i! ± Nó háy m t nhìn tôi. tôi ph i c nh n Blog Heokon¶S http://Heokon. âu riêng gì mình tôi. . .Thanh Mai em nói th sao? ± Thanh Trúc quay sang em mình t rõ v ko hài lòng.T d ng u cô bé ko thích thì d p sau v y. Ngh v y. a m t nhìn ra c a nhà hàng tôi th y Thanh Trúc thanh l ch và kiêu sa trong b váy công s . âu có i thêm con nh ³kì à c n m i´ kia. Còn g n 20 phút n a m i t i gi h n. n u mu n i n cùng ch nó thì nó s ko dám i n a. V y cháu v v y! ± Tôi g n nh tím m t b i nh ng gì con nh ó nói. . anh ch i m i em thôi mà.Ai bi t c! . tôi ch t c m th y bu n! Cu i cùng thì kim ng h c ng ch 12h. Ai b o tôi m i nó b o tôi hâm mà. tôi ph i công nh n r ng.Net Page 13 . nó b t t i em ph i quay ng c ng phi xe n tr ng ón nó. tôi ko có lòng t t ó âu. m i cháu i n nhà hàng làm gì? . vai v n còn eo c p. . Ch c ch n là nó v a i h c v . Nh ng sao nó l i n ây cùng Thanh Trúc ch ... cô y p và tài n ng th ch c xung quanh cô y có nhi u ng i theo u i l m. tôi âu có thèm m i nó ch .Em ko bi t là hôm nay anh m i c Thanh Mai y.Chú« chú ko h có ý ó! . ch s thêm vài giây n a nó ng ý thì ch t.À ko! Anh c ng v a t i thôi! . Tóc búi ca o càng khi n cô y thêm p và oan trang h n.Chú t ng là cháu s ko n vì cháu b o chú b trúng gió m i m i cháu mà! ± Tôi c làm nó ph i d m t.À thì h i th m cháu m t chút thôi! . úng l à tâm tr ng ch i v a háo h c v a nóng ru t. tôi m máy tìm s ành hanh ko l n i âu c: .V y t ng cô bé mu n n nên chú m i thôi. Dù máu tôi ã dâng lên n não nh ng thôi. Ngh v y. Anh Lâm.Thì t d ng l i m i em i n. Chào Tôi cúp máy th t nhanh.Chuy n l gì âu. N cô bé nhé! ch ! i n nhà hàng cùng chú ko? úng là càng ngày càng khó a. Ngh v Thanh Trúc. ko nói rõ là i cùng ch thì em m i b o là trúng gió ch ! ± Nó quay sang phía tôi. Th hôm nay cô bé có mu n . u dây bên kia cái gi ng tôi thì ch t. .V i! Anh Bi t L i R i«! i n tho i nó r i n g i.B hôm nay chú trúng gío sao? ± Con bé này. Tôi ch i n c ch n òn nó tr c.Anh i b n em lâu ch a? ± ³Ko. tr i i con nh áng ghét kia. Nh ng tôi g n nh mu n té gh b i theo sau Thanh Trúc còn có con nh Thanh Mai. Ch ng XI: Kì à c n m i.V y có ngh a là chú ko hài lòng khi có s xu t hi n c a cháu ây? Cháu ch s chú bu n vì m t công m i mà cháu l i t ch i! Hoá ra là cháu nh m. . T h hê v i s thông minh c a mình. anh ng ý. C ng ph i thôi. v b ngoài c a cô y r t p. à ko trúng gió m i úng ch . . tôi vui c nh m c trong b ng. Nó m c qu n t t và áo ng ph c.Chuy n l Vi t Nam nhá! ± Nghe có ghét ko c . nó ang gi t tôi thì úng h n. con bé nó trêu anh ó! ± Trêu ? Nó ko trêu âu.´ . Và Thanh Trúc qu úng gi . tính cách l i d u dàng nh ng cô y th c s khó g n h n tôi t ng.

³Vâng´. Nhìn cô y mà tôi càng gi n con nh áng ghét kia h n. Ch c là nó c ng nh i âu y. v i cái áo phông dài che g n h t. bà Thanh l i ni m n v i tôi. nó ko i h c. . ã th tôi ph i vui cho nó bi t tay.Chú« chú« chú nh n tin cho ch Thanh Trúc ch âu nh n tin cho cháu. anh s làm tài x riêng cho em!´ . Nó nhìn tôi c i c i. úng 2h tôi có m t t i nhà Thanh Trúc. chú r t mu n m i cháu i n cùng mà. Hì. . Hay là nó i h c thêm. ch Thanh Trúc còn ph i i làm vi c công ty mà. .i âu? . N u hôm nay nó ko có ây thì tôi ã có th chuy n trò vui v v i Thanh Trúc r i. Vào n nhà.³ Hì..Net Page 14 .³ .³Chi u nay em có r nh ko?´ .i thôi chú? . Tôi xu ng xe và b m chuông. .A! Tr i i! Cháu lãng trí quá! Hôm nay m n sim ch y nh n tin cho b n. Cháu n là chú vui l m ó. . m i tôi ng i xu ng u ng n c và chuy n trò. . Nhìn quanh ko th y Thanh Trúc âu.³Chi u nay em nh i mua ít ´ . hôm nay ko ph i là ch nh t. ng i l n ko nên ch p tr con mà! Thanh Mai này. ± Tôi nói và c c i.Thì i mua ! .³ V y à? Hay anh h t ng em i!´ .³^^. B a tr c th y cháu n ngon v y oán là cháu thích n m y món ây. tôi oán là cô y ang trên phòng thay lên c ng ko h i gì. n u em mu n thì cho em i ô tô su t.Chú vào nhà i. Tôi g i i n cho Thanh Trúc nh ng ngh th nào tôi l i nh n tin cho cô y. Sau b a tr a hôm tr c th t b i.Hì. . .Nh ng« chú h n i v i ch Thanh Trúc r i mà.Chú n úng gi ghê! ± Con nh ó. v y th nhá! Chi u này 2h anh qua ón em!´ .³ Hì. Ôi sao ông tr i ch th ng tôi v y. Rõ ràng sáng nay chú nh n tin r cháu i mà. sao c cho con nh ám qu tô i su t th ! Ch ng XII: Móng tay nh n có ng n mùng t i. hôm nay thôi ch su t em ko i âu!´ . g n gàng. Nó mu n tôi ph i nóng gi n ây mà. v y là v a c i ô tô mà l i ti t ki m c x ng!´ .Tr i. ± Tôi b c vào theo nó. tóc bu c l ch m t bên và tay v n còn ang ng m k o mút.Chú có lòng t t v y à? V y hôm nay chú có lòng. M t con nh m c qu n soóc ng n c n. ang bu n vì c ngh cháu gi n chú nên ko thèm t i. cái qu n soóc ng n gi c thay b ng cái qu n ng ng r ng cùng cái th t l ng hình u nâu to t ng và thêm cái áo phông ng n. Th y chú nh n Blog Heokon¶S http://Heokon.V i! Anh Bi t L i R i«! n u ko s s p vào b y c a con nh áng ghét kia. tôi ngh con nh Thanh Mai s ko có nhà vì nó n m nay c ng 12 r i ch c ph i i h c thêm d l m. trong khi ó con nh ch y bi n lên phòng. cháu xin có d ! Th là l i m t bu i c n c m cùng Thanh Trúc ã b con nh tr i ánh ± kì à c n m i phá ám! Tôi ch gi n là ko làm gì c nó b i sau nó có th n h m nh là bà ch xinh p ang ng i i di n tôi ây. úng r i. vui v ti p chuy n ³m v t ng lai!´. tôi quy t ko ch u b cu c. . vì tôi bi t n u tôi b cu c là úng ý con nh Thanh Mai. Mái tóc bu c l ch gi c bu c b ng cao. . tôi th y con nh Thanh Mai ã thay b qu n áo khác. úng 15 phút sau.

. Nh ng ch là ý ngh mà thôi.R i nó quay sang ch m y ng i v a c i tôi. .V i! Anh Bi t L i R i«! n c t ng chú nh n cho cháu c .thì cô bé thích cái gì thì c mua cái y. V i l i có gì mà ph i ng i. . M i ng i c i phá lên. con nh l i kéo tôi vào c a hàng t p hoá bán nh ng th r t là t p hoá và« Nó c i c i v i ch ch hàng: . Tôi gi n nóng m t. Nh ng v a m i xu ng xe b c vào siêu th nó ã tr l i nh bình th ng. Mua nh xong.Kho n ch c b ch i ch ! Chú nh ! ± Con bé quay sang tôi c i t i rói. Nó tung t ng ch y nh y kh p n i.Anh c n m y b ch b ng v sinh? .T t nhiên là ko r i. . H t ngó hàng này l i n hàng khác khi n tôi chóng c m t. có r t nhi u th ng con trai tr ý nó. tôi g n nh s p ko ch u n i n a r i. nhìn con bé tôi c ng th y nó khá h n nhiên và« thì c ng p.Chú tr ti n h ? . . Trong khi m và ch thì p theo ki u quý ph i và kiêu sa ± cái p mà m tôi r t thích.Hì« mua cho v mà ch ! Ph i ko chú! Blog Heokon¶S http://Heokon. gi cái áo chíp m vào ng c tôi. Con bé b ng d ng bi n tôi thành m t ng i ch ng lý t ng m i s ch . tr con và có cái gì y c ng y nh a s ng nh ng hoang dã quá. ± Cháu mua cho ch Thanh Trúc mà. Cô ch c a hàng khá tr nhìn tôi r i kh c i: .Net Page 15 m vào .Tr i i. Tôi mu n m t nó l m r i. Nh ng lúc nó sôi ng và phá phách n ghê g m nh ng có nhi u lúc nó l i im l ng và ngoan ngoãn quá. Con bé thì v n h n nhiên lôi ra m t ng ch n ch n r i l i gi ra tr c m t tôi.Tôi« . ± Chú! Mình mua ti p ch ? ± Tôi g t u cái ³r p´. Nh ng cái nét p khác c h và m g n nh là hoàn toàn.Chú! Cháu mu n mua . Tôi toan nh b c ra kh i thì nó kéo tay tôi l i. Lúc này tôi m i ý. Ch t a u lên kính xe mà ng m c nh ng ph . thì công nh n. Ch t r i. ng sau bà Thanh ang có v hài lòng l m.B các ch th y bu n c i l m khi ch ng i mua cho v sao? Chính các ch còn th y áng c i thì h i sao ch ng bao gi c ch ng mua t nh cho. May thay tôi bi t. M t tôi nó ng vì có nh ng ánh m t c a c nhân viên l n khách hàng toàn là n thôi c nhìn tôi m t cách s m soi th c s .Hì! V y cháu ko khách sao âu y! ± Nói r i nó kéo tay tôi i nh bay v phía m y c a hàng bán ³WOMEN´.Cái này p ko chú? ± Tôi ch bi t ng c i ch a ng i. Ít ra thì i u ó c ng an i c tôi ph n nào. . Ko hi u sao l n nào tôi ch nó b ng ô tô c ng th y nó nh th . Con bé nó v a nói cái gì th ? M t tôi v a nãy còn r ng r vì ³qu d a b ´ nó t ng tôi ban nãy thì gi l i tr v tr ng thái nóng vì x u h . Nó p theo ki u r t t nhiên. Tôi a con nh t i siêu th mua s m. Ngay bây gi ã s n sàng h t ng quý cô! ± Tôi c i mà cái m t nh s p khóc. th ko ph i là ch Thanh Trúc thì chú ko a cháu i c sao? ± Con nh úng là k u nh t mà tôi t ng bi t! Nó ch i kh m tôi gi tr c m t ³m v ´ ch l tôi l i t ch i. Tôi c m m c i.Anh c n nhi u th làm gì v y? ± Cô ch c a hàng v n ko tha cho tôi.! . ang suy ngh ch t tôi gi t mình b i ti ng con bé. Trong ó có c tôi thì ph i. Nh ng con bé v n ch a ch u d ng l i. ± Nó nói xong mà m y bà ch em ph n m t ph i ng ng chín. . Nó ti n l i g n tôi.Bán cho chú cháu m y b ch b ng v sinh ! ± Tôi g n nh té ng a t i ch . . . . Con bé t lúc lên xe n gi im l ng n d s .

Làm ch y c i ch y c n c m t. m c dù c nh thiên nhiên ngoài kia v n p nh d o tr c. Trên ng v tôi l i t t qua quán ³Kho ng L ng´. Ch bi t r ng t lúc lên xe v nó l i im l ng ko nói gì c . úng là s tìên tôi b ra hôm qua ko í t nh ng tôi âu có b o là nó ph i tr tôi âu. máy l nh ang ch y vù vù. C ng may mà ch ng có ai thân que n b t g p tôi c . ch là« s th t thôi mà! Sáng hôm sau n công ty. Ng i nhâm nhi c c nâu á và nghe m t b n nh c c a n Blog Heokon¶S http://Heokon. trong khi tôi thì l nh k nh và to t ng. Chú m l i.Net Page 16 c ngoài mà tôi ko bi t tên ch bi t .Chú i mình i n kem i! . rõ ràng và có m t cái gì ó khi n tôi khó ch u kinh kh ng. Th c s vì con bé Thanh Mai mà bây gi tôi c n m t kho ng l ng cho chính mình.Chú cháu còn v a mua m t ng qu n lót áo con cho v ây nè! ± Nói r i nó rút m y cái ng trong hai cái túi to oành tôi ang c m gi lên cho ch ch hàng xem. Tôi ko hi u sao n a. Nh ng cái y ko ph i là v n chính mà cái v n ây là tôi ch s có ai ó ng i quen hay là m t nhân viên nào trong công ty tôi b t g p hình nh tôi lúc này thì th t s tôi ko bi t gi u m t i âu. Rõ ràng là nó sai còn gì. H i có b t công ko c ch . n u thi u thì b o cháu´. tôi nh n c m t gói b u ph m cùng v i m t m u gi y nh : ³Ti n hôm qua chú ph i b ra tr cho cháu. B o thì nó h n nhiên: ³Th m i gal ng chú nh !´. Ch quen c a con bé v n tr ng tr n ch a có ng i ng i nh ng tôi c ng ch ng bu n ng i vào.! . ch i th t nhanh ra ch u xe. Mà tôi c ng âu có nói gì quá áng quá. Nó ko nói gì. Có l t i gi tôi v n còn ang gi n con nh ó. hai tay m i tay g n ch c túi là ít. hình nh có cái gì ó thoáng qua trong u nó. Tôi ko bi t là nó có gi n tôi ko n a. c m u gi y nó g i tôi th y lòng ch t nhói au. Trong khi ó con nh ung dung v i hai cái túi con con hình nh là ng m y cái c p gim nho nh thì ph i. cu i cùng nó b t tôi tr thành m t tên khuân vác ko nh ng ko l ng mà l i còn m t l ng. Mà sao nó ph i nói câu ³ m l i´ v i ch ³thi u´ ch . r i ch t trùng xu ng. Nó còn h n nhi n ki ng chân khoác vai tôi. Nhìn tôi lúc này th m h i n kinh kh ng. ch a k k p hai bên nách là hai cái h p to t ng. ± Chú cháu h i b chi u v y! Ông ch ng lý t ng s 1 nha! ± Tôi ko bi t là nên c i hay nên khóc n a ây! Tôi ã b nó ánh g c r i. M hôi nh nh i m c dù siêu th .V i! Anh Bi t L i R i«! . T d ng tôi th y ghét c cái ch ng i ó. C nh t t c ph i sòng ph ng. tôi ang ³ga´ và s p mu n ³l ng´ t t c ra ây! . Tôi ã t ng tuyên b hùng h n là s cho nó th y th nà o là ³V quýt dày có móng tay nh n´ và gi nó ã cho tôi bi t ³Móng tay nh n còn có ng n mùng t i!´ Ch ng XIII: Gi n! Sau h n m t ti ng ng h . Ki u nh v a b m t v t nh n nào ó âm hay cào vào lòng v y. Th c s hôm nay tôi ã có m t bu i i mua s m kinh i n nh t trong i tôi. Nói th t tính ra s ti n mà tôi ph i b ra cho ng c l nh k nh và y ³man r ´ này c ng g n nh n t n a tháng l ng c a tôi. Nh ng hình nh con nh lúc cu i bu i i mua s m c ám nh tôi mãi. Nó ã ch m vào lòng t ái c a tôi.Cháu ngh chú có 12 tay à? ± Tôi g n nh g t lên! Nó nhìn tôi ôi m t m tròn xoe. Tôi tr v nhà v i hai cánh tay rã r i. y toàn con con v i nho nh . Vâng. Ai i m t tr ng phòng (tuy là tr ng phòng thôi nh ng ko gi u gì m i ng i tôi r t có ti ng trong công ty c v uy l n v tài và v « ³s c´) nh tôi mà l i ph i i khuân vác và vào nh ng ch ch dành cho ch em ph n thì thích h p h n.

Ch ng XIV: L i h a! ang nhìn con bé ch t i n tho i tôi rung. mà c man mác bu n. Hay nó ang gi n tôi? Gi n cái gì ch ? Tôi c ng còn ang gi n nó ây! Tôi quay l i v i c c nâu á c a mình. cái nhìn hình nh tìm s tin t ng thì ph i. Tôi bi t nó au. Tôi ko th ng i trong quán mà nói chuy n i n tho i c ch c ch n con nh s nghe th y.Ng i l n h i thì ph i tr l i ch ! Nó a ôi m t ã ngân ng n l lên nhìn tôi r i quay sang phía cánh tay ang b bóp ch t. Nh ng tôi cá nó ko khóc vì au. úng th tôi c n lúc này. Tôi ch bi t làm gì. Co n bé gi t mình b i ti ng th ng xe d n sau l ng nó. Chân tôi g n nh tê c ng. cháu có nghe th y ko? Nó cúi m t r i b c i ti p.Ngày mai sinh nh t b n trai c c a cháu! -« Tôi v n l ng im ch con bé n ói ti p. ng i úng v trí quen thu c c a nó. . . Nó quay l i.Net Page 17 . Tôi kh l i l ng tay mình ra.Cháu làm sao mà c nh ng i m t h n v y? Lúc này nó m i h i nhúc nhích m t tí. Ko th ch u n i. b t ch t nó nh m m t l i. Con SANTAFEB en c a tôi l i m t l n n a có d p c th ng g p.R i b t ch t con bé ng c ôi m t toàn n c lên nhìn tôi. . Nó c ng im nh t ng. Th là tôi ành ph i quay tr l i v i c c nâu á và b n nh c m i nh ng v n nh nhàng và y êm d u. . Khuôn m t bu n ch ng l n i âu c. Th t ch ng may m n t o nào. ± Anh y nh c l i l i h a mà cháu t ng nói: ³Ngày sinh nh t anh em s là ng i con gái h nh phúc bên ng ì m ình yêu và anh c ng v y!´. c r i! Có gì nói cho chú i! Nó l i ng c ôi m t s ng lên nhìn tôi. . Nó cúi m t xu ng. Có v nh nó ko nhìn th y tôi.Thanh Mai.. . bàn tay to l n c a tôi bóp ch t l y cánh tay m nh d c a nó. ± Nh ng gi thì chúng cháu ã chia tay. Nh ng m t tôi v n ko th nào r i kh i con bé. ôi m t nó ko còn sáng và tinh quoái nh m i khi.V i! Anh Bi t L i R i«! r ng nó r t nh và êm. Con bé càng khóc to thì càng si t ch t tôi h n. ± Nó l i n c lên nh ng ti ng n c mà tôi nghe c nh xé ru t gan.S ch ng có chuy n gì s y ra n u nh cháu ko có l i h a ó và anh y v n ch a có Blog Heokon¶S http://Heokon. Ch t tôi nhìn th y con nh b c vào quán. Nó ang ng i tr m t ch t nh n c m t tin nh n. R i t t ti ng khóc c ng gi m d n và cu i cùng nó c ng buông tay ra kh i ng i tôi. (ch ng hi u sao lúc y tôi l i ngh nh th ) khi tôi quay tr l i thì con bé ã i m t. hai hàng n c m t c th ch y dài trên khuôn m t bé b ng c a nó.Cháu« cháu xin l i! . Có l là t i do c m giác b t ng và t h i h n ó là: ây là ng i ph n u tiên tr m tôi ra ã ôm tôi khi tôi bi t th nào là khái ni m ³khác gi i´. ± Hình nh con bé l i khóc ti p tôi nghe ti ng n c y ngh n ngào c a nó. lí nhí.Chú h i cháu. Tôi ph i i vào t n ch khu v c phòng v sinh nghe i n tho i. . . Tôi m c a xe b c xu ng. cháu có chuy n gì bu n úng ko? Nói cho chú i! ± Ko hi u sao lúc ó tôi l i có th d u dàng n th ? B t ch t nó vung tay ra kh i bàn tay tôi r i ôm ghì l y tôi và khóc to h n. ném ôi m t gi n d v phía con nh : . tôi kéo m nh tay nó l i.Cháu nh s ko i nh ng hôm nay anh y g i tin nh n cho cháu. ôi m t m tròn. Ko bi t tin y vi t gì ch bi t r ng con bé th dài m t cái r i l i ch ng c m nhìn ra c a kính. Nó l i g i m t c c sinh t s a chua và ôi m t ang h ng ra ngoài c a kính.

Thay vào ó tôi m c khá là cool (nh b n tr bây gi th ng nói) và th t tho i mái v i áo cánh và qu n jin. L n y tôi th y nó p m t cách tr con nhí nh nh ± mang v p c a s t nhiên.Tr i! V y thì ai bây gi ? . b n con trai ý! ± Con bé l i l c u. tôi cá là trông ko quá 24.Ng i yêu gi ? . Sinh Blog Heokon¶S http://Heokon. Cháu ph i làm sao cho c u ta th y chia tay c u ta là m t l a ch n úng n c a cháu. ³M m c i nào!´. ch ng còn m c qu n t t.N Tôi kh a tay lên lau nh ng gi t n c nóng h i. t a lá c th dài v i chi c c p ghim hình qu táo ính á. b n gái m i!. D u sao thì nh th m i phù h p c v i m t con nh 17. Còn l n này tôi th y nó p v i v p th t n tính và áng yêu. ôi m t tròn xoe. Nói th t tôi th ng ngày óng b comle mà trông v n còn tr h n so v i tu i. T t nhiên tôi ko ph i là m t th ng ng c mà l i i t ch i r i..Cháu v a m i chia tay ng i yêu mà! . h ch m t ch vào cánh tay mình.Nh ng« cháu ko có ai c ! . Cái ngh ó qu quá h p d n v i tôi. Con bé kh c i th t t i tr c câu nói c a tôi. Ko hi u sao tôi ch t m t tron g khi rõ ràng tôi còn v a nói nh th tr c v i nó. R i ân c n nh m t ng i b trên: ng khóc n a Thanh Mai. . . Tôi ch vi c gi m o làm ng i yêu nó m t t i thôi mà.Ch ai có th giúp cháu âu vì h u là b n c a anh ta n a.Chú! -H ? Ch ng XV: K gi m o hoàn h o! Tôi ã ng ý tr thành ³ng i yêu gi m o´ c a con nh Thanh Mai. Con nh có v h i run.V y b n. Nó có v ng i ng n vì nó hi u ý tôi mu n nói gì. Chúng tôi cùng b c vào trông úng nh m t c p tình nhân th t s . Con nh hi n ra tr c m t tôi hoàn toàn khác l . Nh ng v p y ch « g n b ng ch mà thôi! Tôi v n th y Thanh Trúc là p nh t mà! Tôi và Thanh Mai ti n vào quán bar n i tên ng i yêu c c a con bé ã bao c .ng i yêu c a cháu! . ó là: ³N u chú ng ý cháu s ko làm kì à c n m i chú n a. Tôi v n gi yên tay. th nên hôm nay nhìn tôi n m c th này.Cháu nh t nh ph i i sinh nh t và i cùng m t anh chàng . L n th hai tôi phát hi n ra là con nh .V i! Anh Bi t L i R i«! c m t con bé l i l n dài. Bi t ch a?´ Nó g t u và sau vài giây c h n ch c ng a tay vòng qua cánh tay tôi. .nó p! L n u là lúc siêu th m y hôm tr c.. Con bé ng c lên nhìn tôi có gì ó h i ng ng ngùng. C u ta ã làm th v i cháu thì cháu c ng có th làm l i v i c u ta.M t anh chàng c ng ko có sao? ± Nó l c u. Mà thay vào ó là m t con nh súng sính trong chi c váy hoa xanh cùng chi c túi sách cùng màu. và mái tóc en nhánh. Chuy n c i ch có ít gì âu. . Nó thì th m: ³Vâng anh yêu!´. Nó ko còn bu c tóc. Tôi ành ph i tr v là mình: ³Cháu và chú ang là ng i yêu. Tôi a tay ph i ch ng m ng s n: ³Nào em yêu!´ Nó nhìn tôi. Tôi ã th t s ngây ng t m t m y giây r i m i k p nh th n l i. v m t y c ng th ng. và c ng ch ng i nh ng ôi giày b t. chân i dép cao gót. . Cháu s cho chú c t do c a ch cháu mà ko h có bàn tay c a cháu chen ngang!´.Cháu ko hi u ý chú! . khoác l y và ng sát bên tôi. ng bu n vì ng i con trai này.Net Page 18 . 18 tu i mà. Ch ng th i t thòi là m y! Tôi ko óng mình trong nh ng b ng n và l ch thi p mà tôi v n m c. Vì m t lí do à chính xác h n là m t i u ki n con nh ra thuy t ph c tôi.

ôi m t nhìn con bé v m u i l m. Tôi c m nh n c s có m t c a ôi môi con bé trên môi c a mình. nh cu n l y nhau. . L i còn em c b n trai m i i n a. . Con bé Thanh Mai kh m m c i. Tôi c b dính ch t vào nó. ± Tôi nói mà vòng tay ôm l y b eo Thanh Mai. ch có i u ko nh hai ta ã d oán.Cám n ã n d sinh nh t c a tôi. Tên ng i yêu c c a Thanh Mai mà tôi c ng ch bu n h i tên c s m soi chúng tôi su t. tôi ra hi u cho i nh c. Chúng tôi th t s t o lên c m t ko gian p và cu n hút m i ng i. ây là l n u tiên tôi bi t hôn là gì trong su t g n 30 n m tr i.Net Page 19 . ang i. m m l m. Chúng tôi nh hoà là m t. Blog Heokon¶S http://Heokon.Thanh Mai! Ko ngh là em l i n âu y.Thanh Mai« ây là« . Con nh nh trông p h n v i nh ng l n tóc c bay nh y sang hai bên. Nó và tôi ko hi u sao cùng nhìn nhau c i. Tên nhóc có v ng ngàng trc s xu t hi n c a chúng tôi. ± Con bé m m c i ra hi u tôi l i g n.. ó là i u mà c tôi và con bé u trông i. . li c m t sang và b t qu tang tên ng i yêu c ang nhìn lén. . Tr c m t chúng tôi là m t c u nhóc trông c ng khá p trai. con bé ch t kh ng ng i l i. . lo âu. . Tên ng i yêu c có v ko c tho i mái.L i nói h i nào gi linh nghi m th t. . sau khi tôi ã yên v ng bên c nh con bé. M t trong hai con nh ang ng c nh chúng tôi v i kéo tay Thanh Mai: .B a nay em m c th này ko h p nh y th cho l m! .Lên nh y thôi em! ± Con bé kh l c u t ch i: .B n trai m i c a em ây h ? p trai th ! ± Tôi ang c m t con nh khen mình nên c ng nâng nâng. là b n trai m i c a em. r t vui khi c d sinh nh t c a c u.Chúc m ng sinh nh t ± Thanh Mai ti n n a t ng bó hoa cho c u ta. Nh có m t lu ng i n ch y d c trong c th tôi. ngay l p t p t c chàng ta gi b quay m t i. m i t i trang i m m quá. nó nhìn tôi ko gi u n i v s s t. Bi t v y chúng tôi càng t ra thân m t v i nhau h n. Ti ng h i thúc c a m i ng i v n c vang lên ngày m t to h n. Con bé c ng th ng h t c . R i ám ông ch t hô to: ³Hôn nhau i! Hôn nhau i!. . Th là chúng tôi m t mình m t sân kh u c th tung hoành.´ Chúng tôi lu ng cu ng ko bi t làm gì. Chúng tôi ang vui vì hành ng c a th ng nhóc mà. M i ng i d n h t con m t vào chúng tôi. Nh c k t thúc. ± Nó nói mà nhìn th ng vào m t th ng nhóc.Tôi là Lâm. c u ta nh hi u ra v i t ng l . . ôi chân nó uy n chuy n và toàn thân m m m i kinh kh ng. i th ng th mà. tôi a tay kéo sát ng i con bé l i và thì th m: ³Nh m m t l i!´.. m i ng i vô tay tr m tr khen ng i.R i th ng nhóc quay sang phía tôi ± Tôi là b n trai c c a Thanh Mai. R i nh m t ma l c nào ó tác ng. M i b c nh y nh êm du theo nh c. Cám n c u ã chia tay cô y tôi có c h i tìm c tình yêu ích th c c a mình.À« uk. Ch t ti ng nh c trên sân kh u vang lên r n ràng. bên c nh còn có m t con nh khá xinh. Chúng tôi cùng d ti c sinh nh t trong ti ng nh c và ti ng ng i n ào náo nhi t.V y khiêu v ch c c! ± Tôi ng d y chìa tay ra tr c m t con bé ± Em bi t nh y ch ? ± Con bé t tay lên tay tôi.. Con nh nói là nó bi t m t chút y th mà nó nh y c c iêu luy n.Hì. B t ng là i u thú v c a cu c s ng. Môi con bé th t m m. M i ng i v tay r m r m và la hét inh i. ± Con nh ng bên th ng nhóc nh n m t li c sang.M t chút! Chúng tôi b c lên sân kh u. con bé l i quay l i kh m m c i nói ti p.V i! Anh Bi t L i R i«! nh t có v khách m i khá ông.

Tôi gi t b n mình b i ti ng chuông i n tho i ch t vang. Su t bu i v . Nh l i lúc tôi trao ³n hôn u´ cho nó th t l à ng ng n. -«. T i sao tôi c có c m giác t i l i v y. Tôi có nên g i l i cho nó ko? Ko bi t nó có gi n tôi ko? úng là iên th t. C u c b ra ngoài cho tôi có m t kho ng riêng ngh ng i.C u nói linh tinh gì v y? . Tr c khi ra n c a quán chúng tôi còn may m n nghe c cu c i tho i gi a hai cái bóng en khu t trong góc rèm. Mà ch bi t có ph i là hôn ko vì ch là môi ch m môi thôi mà. Ko bi t lúc y con bé có nh m m t ko n a hay là m tr ng tr ng nhìn tôi c ng nên.Vâng. Tôi ng i vào bàn làm vi c và u ng c c cà phê c u c mang cho nh c làm cho u óc mình t nh táo h n.S p hôm nay kì quá! i làm mu n. ³Thanh Mai! Chú xin l i!´ ± ó là câu mà c êm tôi l m b m cho n khi chìm vào gi c ng hình nh môi v n còn m p máy. S p ang suy ngh gì v y? Hay s p và ch Thanh Trúc có chuy n gì? . tôi ã l m khi quy t nh nh n l i ngh làm ng i yêu gi c a con bé Thanh Mai dù k t qu có v t c s mong i c a chúng tôi.V Ch i! Anh Bi t L i R i«! ng XVI: S n thôi! Chúng tôi xin phép v s m ngay sau khi n hôn ³tr i ánh´ k t thúc.Thôi kh i. D âm c a ³n hôn´ y còn trong tôi nhi u quá! M i th c nh ch v a m i m y phút tr c và gi tôi v n còn c m nh n rõ t ng h i th c ng nh cái m m m i t ôi môi con nh .V y tóm l i là s p nào sao? Nói em nghe xem em giúp gì c ko? . . .Net quán ³Kho ng l ng´ c ko ? Page 20 .Tí v chú cháu mình g p nhau Blog Heokon¶S http://Heokon.Rõ ràng là nh v y? Anh nói anh và nó ch có gì! Ch là m t trò ch i mà thôi! Âý v y mà su t bu i anh ch s m soi nó và th ng ng i yêu m i c a nó thôi..À ko! Tôi« tôi« . C nh m m t vào là y nh r ng c nh y l i hi n ra và m t tôi l i có c m giác nh nóng rát.Em b iên à? . Anh còn khó ch u n a. chú« ây! . Sáng hôm sau tôi n công ty khá tr . iên th t. Rõ ràng anh ghen! . ± S p sao v y? M t ? . C êm tôi ch th nào ch p m t n i. Thôi em ra ây. c u ra ngoài tôi yên m t chút. . .i n tho i kìa? Anh sao th ? ± Tôi v i m máy nh ng máy ã báo ³1 cu c g i nh ´ . Nhìn i n tho i tôi l i nh ra con nh g i cho tôi có chuy n gì nh . Tôi ko ngh m i chuy n l i t h i n th này. Th t t h i.Anh ã nhìn con bé ó r t say mê! . Tôi c n ngh ng i. Tôi th t là ngu ng c khi l i có hành ng d i d t nh th . .S c a con bé Thanh Mai. V i ý ngh ó tôi l i th n ng i ra nh m t k ng ng n trên bàn làm vi c dù chuông iên tho i tôi ang la hát inh i. Có gì s p c nói v i e m. n công ty thì c nh ng i m t h n. Ch a k p nh th n thì c u c ã ti n t i. con bé ng im nh t ng ch ng h nhúc nhích.Alo. Tôi g n nh phát iên m t.Anh Lâm! ± Tôi gi t mình tr l i th c t b i ti ng c u c ang c a phòng. chúng tôi l ng im ko nói gì v i nhau c . T i c êm tôi m t ng mà.. ành v y.Anh nói cái gì c !. Tôi ko bi t con bé có gi n tôi ko n a.Em nói gì v y? . Vì th c ra là ch có mình tôi hôn.

Có gì thì nói i! . nh ng m i chuy n ko d dàng nh tôi ngh .. d ! .Chú« chú« Hôm qua« cháu i h c v lâu ch a? Con bé phì c i. y th mà k t h i g p con nh n gi tôi luôn b nó d n vào th d khóc d c i. c! . ± Cháu hông có mang ti n!^^ . cháu cúp máy ây. sao chú nóng v y? Cháu ùa thôi mà.. Tôi t tr c n gi luôn là m t ng i lãnh o có uy tr c ám nhân viên. ành hanh và tinh quoái m i là con nh Thanh Mai mà tôi bi t ch ! Ch ng XVII: Cô bé Thanh Mai.. Con bé ng i xu ng i di n v i tôi.Hì ± Nó c i! y tôi nói có sai âu. kh n n và kh s .U chú có nghe cháu nói ko y! .V i! Anh Bi t L i R i«! ang r i h t c lên r i. Mà con bé b vui l m sao mà nó c i nhi u th . . trông tôi lúc y ch c nhìn ngu ngu n n l m! . ch t. con nh này nó quen nói v i tôi th r i mà! Vi c tho thu n gi a cháu và chú ý! B chú quên r i à? Th thôi nhá! .. Ch ng thíchh t o nào cái b d ng im l ng và ôi m t bu n c nhìn xa x m c a nó. y. K ra chú c ng thích ch Trúc c a cháu ghê nh ? ± Tôi ch t m t. k t ngày nh Thanh Mai ko còn là v t c n ng tôi n a. nó ko c i n a và c t ra th t nghiêm túc.Nh mi ng .Cái gì? . au u quá! . Ko hi u sao tôi l i m t t nhiên vô cùng và câu u tiên tôi th t ra là: .. mà tôi c ng thích nó c i h n.À có có ch ! . ý ngh a v i chú l m ó!. Tr con bây gi t th t. c t ng r ng nh th là ã n. Nh nh n ra thái ko m y vui v gì c a tôi. À . ± Thôi cháu vào ch chính ây! B a nay cháu m i à ko chú m i nhé! ± Nó l i c i.Hôm qua ch nh t mà chú! . Con bé nó òi g p tôi làm gì nh ? Tr i úng là m i th T i quán cà phê con bé v n m c nguyên áo ng ph c và eo c p n g p.Tr i! Sao ngoan t xu t v y? .Gì? . M t tháng ã trôi qua.Hì. tôi luôn có ti ng nói tr c m i ng i. Nh n g gi h t r i! ± Hoá ra là ch vì chuy n này mà con nh hay bu n th .Net Page 21 .R i nó l i c i làm m t tôi càng h n.Thì ó ! T lúc n t i gi trông chú c ng th ng quá!. yêu ng s m nên kh th y! . v a m i ng i nghiêm ch nh.Hì. còn vi c này quan tr ng h n. m t gi b nghiêm trang l m mà ch a c vài giây ã nhe r ng r i! ± Chú có v b t n nh ? .Thôi là thôi th nào ch ! Ko c! Chúng ta ã tho thu n r i mà! ± Con bé l i phì c i.Nói th t là chuy n chia tay v i anh H i cháu c ng h i bu n. Sao chú m t n ra th ? .Tr c tiên là cháu mu n c m n chú! Nh có chú mà cháu h t bu n r i! -H ? .Hì.. Ko ph i ch thích thôi âu mà là r t thích ý ch ! M t cô gái hoàn h o th c mà! Cu i cùng thì m i chuy n c ng c gi i quy t n tho m t các h th t nh nhàng. Âý th mà tôi c t làm cho nó r i h t c lên. Cái v nhí nh nh.Hì.H ?. cháu nh mi ng! . Con nh có bao gi nghiêm túc c âu! . Ch c là tan h c cái nó r vào ây luôn. ngay c n vi c n nói c ng p úng và th t ng ng n cho m t a nhóc nó c ng c i mình c. Ê hèm! ± Nó ch t h ng gi ng. Theo ³ngh thu t cua gái Thành c´ tôi ã ph i b bao nhiêu công s c và th i gian nh ng m i chuy n Blog Heokon¶S http://Heokon.! Cái ó cháu ko ph i lo.V y nhé.

. cháu ùa mà! T i chú c im l ng su t t lúc nãy! . và c ng ch ng còn ph i cãi nhau v i nó n a. Tôi ko hi u lý do t i sao mà cô y l i i x l nh nh t d n v i tôi nh v y.À« chú« chú ang ngh thôi mà!.nh hù chú tí« ai ng « Chú y u tim th ? Chán ch t i c! ± Con nh này th t là. Mà d o này nó b n gì mà ch ng m y g p nó ây nh m i khi. lông mi th t cong và dài. Mà nó làm b n qu n áo tôi. . tôi s b t bu n h n và tôi có th h i c ôi chút chuy n gì v Thanh Trúc c ng nên. úng r i cái v t nhiên tràn y s c s ng. H c ngang tra t n.Chú ang ng m cháu y à? .. T i lâu ko g p chú.. Tôi n nhà cô y ch i.Thôi« thôi chú t làm! . . Mà t trc n gi cháu có bi t gì âu.. ây là n i t t nh t tôi c n m i khi bu n.Hì. cô y luôn vi n c t ch i nh ng cu c g p g hay ³h n hò trong m ´ c a tôi. . 9 gi t i cháu m i v . Mà cái u cháu t th t. Nó v n luôn bi t n vì s giúp c a tôi. ng i ta càng h c càng vào cháu thì càng h c càng th y ra! -« . . M t mày nó ph ng ph u: . c gì ngay bây gi tôi g p c con nh nh .H ? Chú« cháu nói gì v y? .Cháu làm th chú ch a ánh v c c là may ó. Nh ng n u c g p tôi s h i nó cái gì? Nó ã nói là ko làm kì à c n m i n a nh ng mu n c a c ch nó thì tôi ph i t l c cánh sinh. Nó có ôi m t màu nâu r t l .Th c ra là ang có bao nhiêu con m t trong quán nhìn chúng tôi. có cái gì c khi n tôi liên t ng t i Thanh Mai. ko ph i ch u nh ng trò qu c a nó.Hù! ± Tim tôi nh b n ra kh i l ng ng c. À mà sao d o này cháu làm gì v y? Ch ng th y cháu m y khi nhà và c ng ít n ây thì ph i! . Sáng thì i h c trên l p..Chú ko bi t âu. . Hoá ra con bé úng là m t tr i m t v c v i ch . cái g ì ó hoang d i ch ng chút kiêu kì. mu n trêu chú tí! ± Con bé c i toe.Net Page 22 . v cái kh n gi y trên khay lau t i t p qu n áo tôi. Tôi âu có làm gì sai v i cô y hay« mà ko. .Thì i h c sinh mà! Ngày x a chú c ng ph i cày kinh l m! Blog Heokon¶S http://Heokon. V y thì vì sao ch ? Tâm tr ng bu n khi n tôi r vào ³Kho ng L ng´ lúc nào ko hay. nó ko can thi p. Tôi b c vào ng i ch quen thu c c a con bé và gi c ng là c a tôi. C nh thiên nhiên ngoài kia êm m th t.V i! Anh Bi t L i R i«! ch ng i âu vào v i âu. tr a n c m xong cái.Tr i! Cháu ang n n n ch t ây. nh Thanh Mai thì ch c ko dính dáng gì t i chuy n này r i. N u mu n bi t nó ang ngh gì ch c n nhìn vào ôi m t nó thôi. c c nâu á trên tay tôi lo ng cho ng và sóng sánh h t c ra ngoài. Mà c ng ã g n tháng nay tôi ko g p con nh . nhìn nó úng là r t p. Hôm nào c ng 8. Nó a kh n gi y cho tôi t lau r i kéo gh ng i xu ng. c tu n l ch h c cháu kín mít n ng p th luôn. T i m b o s p thi c cu i c p n n i r i mà cháu ch ng ch u h c hành gì c . t i v l i h c ca n a. b i h là ôi m t có cái gì ó ây yêu ki u và huy n ho c trong khi nó là m t ôi m t luôn sáng và bi t nói. N u h i trên khuôn m t con bé th gì p nh t thì tôi dám kh ng nh ó là ôi m t. c lên qu n áo tôi! ± Ôí ch t! Cháu« cháu xin l i! ± Con nh h t ho ng. Thanh Trúc c càng ngày càng xa tôi h n. tôi ko càu nhàu nó thì thôi ch ng này nó chê trách tôi là sao.Tôi ko bi t ph i nói gì n a. cô y v n c i nh ng r i ch ti p tôi c d m ba phút là y nh r ng ³công ty có vi c g p´. c ng có 30¶ ã ph i chu n b i h c hai ca. Tôi bây gi m i ým i khi con bé c i ôi m t nó sáng l m. Tôi ang bu n. . ôi m t to. có l tôi ko còn th y ghét con nh nh ngày trc và hình nh c ng th y nh nó. ôi m t nó khác h n v i ôi m t c a ch và m . h n n a chính nó còn hùng h n tuyên b s ko làm kì à c n m i tôi n a mà. Tôi« tôi th y nh con nh .Hì!. tôi ang mãi suy ngh t d ng nó ³Hù´ m t cái ko gi t mình m i l . M b t cháu i h c thêm. Ko ph i nghe cái gi ng lanh l nh c a nó.

Hì! B a nay t i l p th y có vi c t xu t th là c ngh ! Sung s ng ko gì b ng! U mà su t t nãy toàn nc v cháu thôi nha. L n u tiên con bé ng i trên xe tôi mà ko h ng ôi m t bu n r i r i nhìn qua l p kính xe n a. Ch ng XVIII: K th t b i. Trông con bé lúc này tôi th y thích h n. nhì ma´ cho ³h c trò´ m i úng! Chúng tôi ang vui v v i nh ng câu chuy n y k ch tính và thú v c a con bé thì ch t c tôi và nó ph i ng ngàng. Nào t bà cô ch nhi m h c gi n là y nh r ng nói l p. cô y còn ko cho tôi nói gì n chuy n cho tôi c h i bày t tình c m ch . gi tôi ã tìm c ra câu tr l i t i sao g n ây Thanh Trúc l i l nh nh t v i tôi v y.Hì.Ch t! H c ko hi u gì thì thi i h c làm sao c! . nhi u khi n ch y c n c m t. Toàn nh ng chuy n c coi là thú v c .Ko! Chú và ch cháu ko« ko sao c ! V n bình th ng! ± Ko hi u sao tôi l i ch i quanh nh th trong khi rõ ràng lúc trc tôi r t mu n san s v i con bé vì nó là cái phao c u tr duy nh t c a tôi lúc này. nó v a k b ng l i l i kiêm luôn c di n t chân tay khi n nhi u lúc tôi c i ko ph i vì câu truy n mà c i vì nh ng hành ng ng ngh nh. ph i r i.V i! Anh Bi t L i R i«! . Có l con bé nói ³nh chú mà gi cháu ko còn bu n n a´ là s th t. Trông h tình t c nh m t c p tình nhân v y. Bên kia ng. . ± Chú Lâm! Cháu b o chú d ng xe i mà! ± Con bé hét lên và ng vào vô l ng xe làm chi c xe lo ng cho ng.Mà thôi. cháu thích nói chuy n h c hành âu. ã tép diu mà c t ng h n ng i´ ± nguyên v n l i con bé.Chú d ng xe l i i! ± Thanh Mai lay tay tôi.b n tr bây gi úng là ngh ch h n chúng tôi ngày tr c nhi u. úng là nghe nó k tôi m i nh n ra m t chân lý mà t trc n gi tôi ko tin: ³Tu i tr tài cao!´ . r i chuy n nó tr m y th ng ³ ã cá s u l i c t ng mình p. Gì n l t chú i! ± Còn bé a ôi m t sáng tinh quoái nhìn tôi ± Chú và bà ch xinh p c a cháu th nào r i? C tháng nay ch c ko còn con bé kì à c n m i này n a nên« Hì. cháu t trc t i gi c ng bi t là mình ko h c c nên cháu c ng ch ng m t ng n hai ch ³ i h c´. Mà nói th t nói v tình c m thì có l khái ni m ó còn m nh t trong tôi quá! Cô y âu cho tôi c phát tri n th tình c m t t p mà tôi dành cho cô y. Và áp l i i u ó. và tinh ngh ch c a nó Ti n ng nên tôi tr Thanh Mai v lu ôn.Nh ng mà cháu có hi u gì âu.À« À ko! . thì thôi v y? À mà hôm nay cháu ko ph i h c thêm à? ± Thôi ch t tôi l i nh mi ng r i! . . l ch h ng bu c tôi ph i d ng l i.Net Page 23 . ôi m t nó y gi n d . Con bé m c a xe kéo tôi i th ng t i ch ch nó và ng i àn ông kia. Thanh Trúc ang khoác tay m t ng i àn ông ti n vào nhà hàng ³ ông Á´. V i l i i h c âu ph i là con ng duy nh t mà chú! . Blog Heokon¶S http://Heokon. Lòng tôi có m t cái gì ó nhoi nhói.Chú Lâm! Sao m t chú bu n thiu th kia? .. Tôi ko ng nó l i có khi u k chuy n c i n th . Tôi c ng ch hi u n i mình n a! Su t bu i con bé pha trò làm tôi dù bu n nh ng c ng v i b t i ít nhi u. nh ng« . m t l m! . ng ngàng n n i n c i trên môi chúng tôi t t l m luôn.. và k có thành tích gia t ng t l nói l p c a bà cô ch ng ai khác là nó.Chú và ch cháu làm sao r i úng ko? . t lúc lên xe nó hào h ng k th chuy n l p h c thêm và trên tr ng cho tôi nghe. tôi ko dám i m t v i s th t này. T i con bé nó ³lém´ l m. H c nh v t nghe s m! . Nh ng tôi ko mu n. chú ã ng l i v i ch cháu ch a? ± Con bé nói khi n tôi bu n quá! Tôi mà dám ng l i v i cô y ? n c th i gian trò c huy n. M i câu truy n thì c m i nó làm tôi dù ch ng mu n c i c ng ph i b t c i. Có l ph i i ³nh t qu .

V i! Anh Bi t L i R i«! Th y chúng tôi. dù sao thì Thanh Trúc c ng là m u con dâu lý t ng c a m tôi mà. ± Thanh Trúc ã k chuy n v anh cho tôi nghe.B t ch t cô y h ng sang tôi ± Xin l i anh Lâm. hoá ra tôi ch là m t con t t hy sinh cho cá i tên Chan ang ng trc m t tôi ây. Chúng tôi yêu nhau th t s . Em xin l i ã ko nói v i anh ngay t u. .Ch ang làm gì v y? Gi a ng th này mà ch có th ngang nhiên nh th à? . ã bao l n tôi m i n tho i nh ng l n nào c ng v y. Cô y nh m t th i gian n a khi nói chuy n v i bà Thanh . . em bi t là anh c ng dành tình c m cho em. Tôi ã sai l m.Thanh Mai! . Công vi c. T hôm ó tôi ko liên l c cho cô bé m c dù r t lo cho cô bé. Tôi và Thanh Trúc yêu nhau ko ph i vì ti n nh cô Thanh Mai ngh âu. tôi ko can m b m s cho cô bé. Ch a k p nh th n thì Thanh Mai ã ném vào cô y c n t c gi n.Cái tát này cho cái t i em dám nói v ch mình nh th ? Em càng ngày càng c x g i ng nh m t ng i vô v n hoá.M t âm thanh vang lên khi n tôi s ng s . tôi r t yêu và ng ng m cô y. ông Hàn Qu c ây l m ti n h n? ³B p´ . Lâm công vi c nh tôi thì t d ng sao l i ngh n chuy n yêu ng làm gì ch . . còn tình yêu ± tôi ch là k th t b i mà thôi! Ch ng XIX: Chú yêu cháu m t r i! M t tu n nay tôi ko liên l c v i Thanh Trúc và c cô bé Thanh Mai n a. Thanh Trúc khá ng ngàng. Thanh Trúc và tôi r t l y làm ti c vi c ã ko nói rõ cho anh ngay t u. n n c này mà h n ngh tôi có th bình th n mà b t tay h n sao? Nh ng v i m t ng i c ng là lãnh o và có hi u bi t nh tôi ko th ko b t tay l i.m cô y xong thì c ng g p anh ã nói rõ và g i l i xin l i. vì ng ra lên ti ng cho tôi mà b n m t cái tát nh giáng tr i c a ch . Tôi n m trên gi ng. M t tình yêu xu t phát t trái tim ch ko ph i t mi ng c a m t ông T ng giám c dành cho cô tr lý c a mình.Net Page 24 . ± Gì thì tôi ã hi u t i sao ngay t l n g p u tiên cô y l i có th cho cô em gái c a mình i thay.Anh là Lâm? ± Tên Chan gi tay ra b t. Tôi s n u nói ra bà ch c s bu n l m. trong lòng tôi n i bu n l i dâng trào. Chuy n gi a tôi và Thanh Trúc m tôi v n ch a hay bi t. ó. Tôi ngh anh là m t ng i r ng l ng và s thông c m cho chúng tôi. Ng i em yêu là anh Chan ây. ã quá sai l m r i. Thanh Mai ôm m t. C m giác là k thua cu c ã è n ng trong lòng. Tôi c l y bình t nh ón c ái b t tay c a h n. Tôi bu n vì chuy n gi a tôi và Thanh Trúc c ng nhi u nh ng n i bu n lo cho Thanh Mai còn nhi u h n. Thanh Trúc là m t cô gái p và tài n ng. càng ngày càng ko th ch p nh n c. Tôi s m t cái gì ó vô hình l m mà tôi Blog Heokon¶S http://Heokon. nh ng tình yêu ko th g ng ép. Vi c g p anh ch là vì em ko mu n làm m bu n và c ng ch a th nói v i m chuy n em và anh Chan. . M y ngày này tôi v n n công ty bình th ng nh ng trong lòng luôn mang tâm tr ng bu n dù tôi ko h nó nh h ng t i vi c công ty.Em nói ko úng à? Ch n i x v i chú Lâm v y sao? Hay vì v t ng giám c. ch có công vi c tôi m i có th chinh ph c c. h ng ôi m t y t c gi n lên nhìn Thanh Trúc.Thanh Mai! Em có bi t mình ang nói chuy n v i ai ko? .ây là ngày T ng giám c áng kính c a ch ? Sao em th y gi ng tình nhân c a ch thì úng h n! . nh ng gì mà tôi ã làm trong bao ngày tháng qua hoá ra ch là th ng ng c trc m t ng i ta. L i tên Chan nói nh c a vào da th t tôi. Thanh Mai ã vì tôi.

³Ai thèm là c a anh h ? Ch có anh là c a em. Cái l ng im nh gi t ch t t t c .³Thanh Mai. tôi luôn nh t i cô bé. nh gi ng nói lanh l nh c a cô bé. c hai phía gia ình tôi và gia ình Thanh Mai u ko hay bi t. M t l n n a tôi ko th kìm n i lòng mình. tôi mu n trao yêu th ng cho cô bé! Tôi mu n và tôi mu n.³Thuê bao quý khách v a g i hi n gi ang chìm vào gi c ng say v i b ch mã hoàng t r i!´ .V i! Anh Bi t L i R i«! c ng ko bi t rõ. lúc này tôi m i nh n ra cô bé quan tr ng v i tôi nh ng nào. có l v i ng i ngoài thì ngh chúng tôi th t d h i. tôi quy t nh g i tin nh n. tôi mu n l p y nh ng kho ng tr ng cô n và nh mong trong lòng tôi.³Cháu ko sao âu! Ng i áng lo lúc này là chú m i ph i!´ -³ Ko. dù tình yêu ó v n c gi u kín. tôi s s th ng h i hay cái c i cho m t k th t b i nh tôi. chú c ng ko sao! Chú ch h i bu n m t chút nh ng chú lo cho cháu nhi u h n! Chú mu n g p cháu. Tôi a tay n m l y tay cô bé. b n th ng m l i ho c ít ra thì th yêu i khác bi t! Blog Heokon¶S http://Heokon. nói toàn chuy n linh tinh. và s s hãi lo âu.³Anh mà anh c ng ko cho em l y ai âu! Vì em là c a anh mà!´ . tôi nh cô bé nhi u l m. m áp c a cô bé và kéo cô bé b c i.´ Chúng tôi ho t ng tình báo nh th ó. -³Em yêu c a anh ã n m ôm g i ch a?´ . Nh ánh m t sáng long lanh m i khi cô bé c i. Thanh Mai bé nh ang n m g n trong vòng tay tôi. . nh cái cách k chuy n c i y khôi hài c a cô bé. Tôi nh l m! Nh l m! Và n i nh ã v t lên trên c n i bu n.³Trai tân thì m c trai tân ± Anh 30 tu i c ng g n ê ( ) r i!´ . ngay bây gi c ko Thanh Mai!´ ng h ã i m h n 9 r i t i.Net Page 25 . tôi ko th kìm lòng. . chú bi t là cháu có c m máy. ch ng ai nói m t l i nào.. t r m t ko nói gì c a Thanh Mai.³Ch t th t. Tôi ko còn là Lâm công vi c n a mà là Lâm ang yêu và ang c yêu. Còn anh thì rõ già!´ .³Anh mà là b ch mã hoàng t c a em sao? Ch gi ng t o nào! BM c a em p trai. nh nhi u l m. i n 10h t i tôi c ph i m t ng phút t ng giây. chú lo cho cháu l m! Hãy nh n l i cho chú i!´ T i t n 30 phút sau tôi m i nh n c tin nh n tr l i c a Thanh Mai. Cái m áp truy n i kh p c th . tôi và Thanh Mai ko n quán ³Kho ng L ng´ nh m i khi mà chúng tôi i b trên con ng cách nhà cô bé ko xa. N u ko tin. và tôi s « g p r i tôi ko bi t ph i n ói gì v i cô bé n a. ng cái là ã m t i anh r i à!´ . tôi v n c si t ch t l y bàn tay m m m i. còn em là c a riêng em thôi!. Tôi m c k . nhìn tôi. Cô bé ch t ng kh ng l i. Nh ng trong su t m t tu n nay. Có ti ng nh c ch nh ng cô bé ko nh c máy.³Anh già thì m c anh già ± Anh ch a có v v n là trai tân!´ .´ -³«. Nhìn cái dáng nh bé. Thanh Mai im l ng b c i bên tôi. C hai chúng tôi im l ng i bên nhau. mái u cô bé t a lên b ng c v i trái tim ang p m nh m c a tôi. tài cao. Tôi mu n ôm ghì cô bé vào lòng. tôi m máy g i cho cô bé.. tr tu i. 10h m i là lúc tôi c ³ho t ng tình báo´ v i tình yêu c a tôi.. Tôi si t ch t cô bé vào lòng. Và trong ti ng gió vang lên l i thì th m: ³Chú yêu cháu m t r i!´ Ch ng XX: Khi ng i ta yêu! Bây gi cu c s ng tôi ã có ph n b xáo tr n. tôi mu n c cô bé s i m cho lòn g mình. Tôi s s làm cho tình c m c a cô bé và ch thêm b t n. T lúc nào tôi b ng th y sao th i gian trôi ch m th . nh ng khi yêu là th ó.

Th t kì l . Tôi ko th cho vi c này c ti p t c nh th c. Ch c cô y ngh th . Vì bây gi . k ho ch và nh ng b n h p ng. à i. Thôi thì ành âm lao ph i theo lao v y. V y thì càng có thêm th i gian chúng tôi bên nhau.c a .Net ã th y m tôi m t mày r ng r . em ng i mai còn i h c! Chúc tình yêu c a anh ng ngon!´ . Nói th t ó là i u ch m i thoáng qua trong u tôi. N ng n u th thôi ch tôi cá là nh m m t cái là cô y ng tít t i t n sáng.³Bé i. tôi hát hay và truy n c m l m! S c m nh c a tình yêu l n th t! . à à i«. ± Em có sao ko? . ang có m t cô bé n m ôm g i và chìm vào gi c ng v i ôi môi ang m m c i. Gì tôi m i nh n ra sáng ki n c a mình c ng ko t i. hát cho ng i mình yêu có khác. tôi yêu và tôi lo cho cô y! Cô y có th ko thi i h c nh ng cô y ph i t t nghi p THPT. Chúc bé ng ngon!. ± Cô y nh n nhó ± Sao l i thuê gia s riêng cho em? . vì bà Thanh b t ch a con gái nào có hi u c gì mà mu n i h c.anh cùng bay vào gi c m À i. m cái cu ng h ng và c t lên cái gi ng hát v n d c c a tôi.Em ko h c âu! Em ghét h c! Ngày trc m c ng thuê gia s riêng cho em r i! Ko hi u qu m i cho i h c thêm cùng b n cùng bè. Mà em s p thi t t nghi p r i. Page 26 .´ Tôi quay tr l i v i nh ng ch ng gi y t . nh ng thôi. t i thì r nh y nh ng bi t d y cô y âu? nhà m t trong hai a thì r t t t nh ng ó là i u ko th . C cô bé và tôi u ang yêu! Ch ng XXI: Tôi là th y giáo! Thanh Mai s p thi t t nghi p r i mà tình hình h c t p c a cô y có v r t t . Nh ng« thôi ch t. tôi bi t d y cô y vào lúc nào c và d y âu ch ? Tôi thì ph i i làm c sáng l n chi u. V i cô y vi c ó ch có m t ý ngh a duy nh t là tra t n cô y thôi. Cô y b s c.Ko!. thì là tình yêu c a cô y mà. . Tôi v a m i i làm v Blog Heokon¶S http://Heokon.Anh s tìm cho em m t gia s riêng? c ko? ± Tôi v a d t l i làm Thanh Mai ang n kem b ng ho s c s a.Tr i! Tôi ph i làm th nào ây.. . êm ã khuya r i nh ng gi c m còn mãi bên em Bé i ng ngoan. ng i. Còn vì sao ch c m i ng i bi t r i y! Chúng tôi ành gác vi c này ch xem xét tìm cách gi i quy t.Vì em i h c thêm c ng nh ko. trong ti ng ru h i Tình . vì Thanh Mai cô y ã g t u ng ý ngay! Ch c t i th y giáo là tôi. mu n r i.yêu ..³Anh i em bu n ng !´ .H ??????? Tôi ko hi u sao tôi l i quy t nh nh v y.³Em ko ng c. Mà theo nh Thanh Mai thì vi c i h c thêm c a cô y ch là l y l . Thanh Mai là t t c v i tôi. cô y thích nghe tôi hát ru ng l m..³Chán th . súng n bên tai c ng ko bi t! Và th là tôi l i ph i m t mình ng i trên bàn làm vi c.V y anh s là gia s cho em! .. anh hát ru em ng i!´ L n nào c ng v y. Tôi bi t Thanh Mai h c ko gi i và vi c theo k p ch ng trình cùng các b n l p h c thêm là r t khó nói gì trên l p. Nh ng lúc này tôi bi t.V i! Anh Bi t L i R i«! . . .

Th nh ng cô y c ng ghê g m l m. trang trí lung tung và m b o s m nh c. ko ng thì vào phòng tôi ngh ch ng m. ph i ch m ch làm vi c ki m th t nhi u ti n sau này còn ti n r c cô y v mà nuôi. ³C c´ Blog Heokon¶S http://Heokon. Cô y b o là thích cái gi ng tôi l m. Và th nào c ng trên bàn m t m u gi y nh n: ³Anh yêu. quy t nh th nào c kh ng kh ng m i b n m xu ng ch i m t tháng! Tôi ko bi t là nên vui hay nên bu n ây? M tôi i ai lo c m n c. T i cô y tho thu n: khi tôi làm vi c thì ko c nh n tin tán g u v i cô y. yêu th ko bi t! Nh ng ngay sau khi tôi tr lên phòng là y nh r ng cô y sách c p chu n v lúc nào ko bi t. Hôm nay nh n c i n c a bà y.V i! Anh Bi t L i R i«! . cô h c trò mà th y giáo yêu nhi u. nh ng lúc h c thì t ko gì b ng. Th là gi tôi s p là m t ông th y giáo h nh phúc nh t vì có c m t cô h c trò bé b ng. tôi và Thanh Mai quy t nh m ti c n m ng. mà tôi th y cô y có nhi u i m gi ng m tôi l m! Ôi tình yêu c a tôi. M ng gì ? M ng nh ng ngày ti p theo ây chúng tôi s c bên nhau nhi u h n. Ôi úng r i. qu n áo và m i th cho tôi? T trc t i gi tôi ch bi t i làm ki m ti n ch nào có mó tay vào nh ng côn g vi c nhà ch ? M t tháng? Tôi bi t s ng ra sao? ang bu n lo.Anh v r i à? ± Cô y h c nghe th y ti ng xe tôi t ngoài c ng là y nh r ng dù b t kì âu c ng s phi nh bay ra ón tôi phòng khách và câu u tiên luôn là ³anh v r i à´. cái i u khi n ti vi em chót làm r i th là ko i u khi n c n a! Anh ng gi n em ná! Yêu nhi u l m! Ch t ch t!´. êm mà l i ko b lún m i khi cô y nh y nhót và gi i trí. m ng vui l m. lên ây ch i tình c th nào m và bà Thanh g p l i c bà y.. cái loa ang ch y t d ng t t´ và s th t là cái dàn loa b h ng do m volum quá l n! Và bu i t i là lúc chúng tôi tr thành th y và trò th c s .ng i b n r t thân c a m và bà Thanh.Hôm t i m s cùng bà Thanh i Sài Gòn ch i m t tháng.Có chuy n gì mà m vui th ? .Net Page 27 .Con i làm v r i à? . ch t tôi nh t i Thanh Mai. Trong khi tôi thao thao b t tuy t gi ng bài thì cô y h t ngh ch tóc l i v nh ng v cu i. h t ng gà ng g t l i say s a ng m tôi. ± Tôi ng c nhiên ko hi u chuy n gì! ± B a trc bà Vân . Cô y úng là r t kém. ôm thì cho tôi ôm thôi ch h tôi mà lân la th m lên má hay là lên c là y nh r ng cô y kéo tay tôi ra ngay và khoanh tay trc ng c. nh t là môn toán.R i ngay sau cái g t u là th nào tôi c ùng choàng tay ôm l y cô y. ính kèm là m t n c i t i rói khi n bao m t m i c a công vi c trong tôi nh tan bi n h t. cái môi b m l i. ôi m t nhìn tôi nghiêm ngh : ³C m ó!´ Nh ng l n nh th tôi gi ng nh a tr bi t l i ph i ng khoanh ta y trc m ! . Tôi nh cô y l m ch . ây là i u may m n ch nào có bu n phi n gì? Th là ngay sau khi ti n m tôi và bà Thanh ra sân bay tr v . ko xem phim thì c ng ng . áng yêu. chi u thì cúp h c thêm. hôm nay nh tay em làm v m t m t cái c c r i!´ Hay ³Anh i em xin l i. Th i gian ó cô y n nhà tôi. Thanh Mai sáng thì t i l p. nhi u l m! Ch ng XXII: Ôi cô bé c a tôi! Tôi i làm t sáng cho n chi u. ³Em ko bít gì âu. . Tôi ngh ch m y mà tôi ph i thay gi ng m i! . C ng may toán là l nh v c c c nh c a tôi. bà y v nhà r i. Trong khi ó. Cô y nh ng lúc bình th ng thì áng yêu l m. leo lên gi ng tôi và nh y m m. tr i ph c h chúng tôi. ch u khó tr i l i ga gi ng giùm em ná.

Kh t u ng c a chúng tôi xu ng bàn. c bi t là toán cô y ã có th t mình gi i h t trong sách giáo Blog Heokon¶S http://Heokon. Chúc hai cô c u ngon mi ng. chúng tôi là v khách ti p theo và c ng là duy nh t. ± Tôi bi t hai cô c u! Và bi t c m i tình c a hai ng i! ± Bà y l i m m c i. nh ng l i mang m t v huy n bí n l kì. ã c g n 3 tu n k t lúc tôi là th y giáo c a Thanh Mai. Cô bé có trái tim ang p cùng m t nh p p v i chàng trai. Quán gi này ã h t khách. . Thanh Mai trc nh ng gì tôi truy n t và kèm c p. Cô y ko bao gi ch u i ô tô mà toàn b t chúng tôi ph i i b . nh ng v khách quen áng m n c a tôi! ± Bà y l i n n c i y hi n t nh ng c ng vô cùng bí hi m. Ch ng XXIII: Yêu c ng th t kh ! Chúng tôi n quán ³Kho ng L ng´ khi ng h ã i m 9h. nh t nh tôi s dành bãi t này cho hai ng i t ch c ám c i! Coi nh là quà m ng! . K ra thì c ng th y mình có n ng khi u làm th y. Nh ng thôi còn h n là ko bi t tí gì! T i th 7 là lúc tôi và cô y t cho phép mình có m t ko gian riêng c ho tình yêu. huy n bí y nh nh ng gì bà y v a nói v i chúng tôi. có ngh a là chúng tôi ch còn kho ng 30 phút bên nhau n a thôi. Thanh Mai v n v i cái thói quen ch ng tay lên c m nhìn ra c a kính. Cô y r t thích n m bàn tay tôi và kéo ch y trên con ng y gió và ánh èn cao áp chi u xu ng.2.Net Page 28 .V i! Anh Bi t L i R i«! .Anh i! Sau này n u mình c i nhau mình s t ch c ám c . Cô bé v i n c i trên môi và ôi m t v n luôn sáng ng i. nó l à ³G ch n i tình yêu´ và c ng là minh ch ng cho tình yêu c a chúng tôi. l ng nghe m i l i tôi gi ng dù tôi gi ng 10 thì cô y ch hi u 1. ± À. Hay m t tay n m l y bàn tay tôi m t tay v n vào cánh tay ch c kho c a tôi và t c u lên ó r i d o b c i bên tôi. Tôi ph i kéo u cô y l i và th m nh lên ch au ó và thì th m bên tai: ³Yêu l m c ! Nh ng ph i h c ch ! Có th m i yêu h n ch ! H c i. ngoài kia thiên nhiên trc ánh sáng èn ko còn c ng y s c s ng n a. Nh ng lúc nh th tôi luôn th y lòng m áp và tràn y h nh phúc. b à y m m c i nhìn chúng tôi.ch u! . Hi u qu t c thì ó. có m t anh chàng cao l n cõng m t cô bé v i mái tóc bu c b ng kh bay trong gió. tí anh cho i n kem´. . ng cho tôi là bà già nhi u chuy n! Nh ng chuy n tình c a hai ng i c ng nhi u ** le l m y! gi c h nh phúc ph i bi t n ch ³nh n´ và lòng v tha.Thôi mà! Th ng nè th ng nè! ± Nh ng l n nh th tôi ph i gi chiêu ³m t ng t ch t ru i´. Cà phê ³Kho ng L ng´ gi i v i chúng tôi. hoá. cô y ti n b trông th y.! Nh ng ch s lúc y ko còn bãi c này n a thì sao! i bãi c này nhé! -Tr khi ³Kho ng L ng´ ko còn n a! ± Chúng tôi gi t mình b i ti ng bà ch quán.Thôi anh xin l i mà! Anh th ng! Nh ng em ph i ch u khó h c ch ! . ± Nh ng Và th là trên con ng y gió và ánh èn cao áp. M i khi tôi gi chiêu ó là y nh r ng cô y l i ngoan ngoãn ng i h c bài. .Em có ch u h c hành t t ko v y? H c th này sao mà hi u c gì! .Anh i! Mình n ³Kho ng l ng´ i! ± Tôi kh g t em m i chân r i! Anh cõng em nhé! u si t ch t b vai cô y h n.Á! Sao anh ánh em? ± Cô y xoa chán ph ng ph u.Em thèm h c n a! Anh ánh em au th ! Em thèm h c n a! ± Cô y gi n d i gi tay ch vào cái v t h i s ng chán! .Bà y ã i vào trong b l i chúng tôi v i m t m nh ng suy ngh khó hi u và l n x n. n u khi nào hai ng i l y nhau. Nh ng bài t p lý.

Anh s « . ng h ã ch 9r i.V y anh ng âu? .V i! Anh Bi t L i R i«! khoa. ko ng m i sáng ch nh t èo cô y i n thì c d y ít nh t là 3 l n. m a to th này em g i i n v nói ng nhà b n! .Sao anh c p úng mãi th ? Anh ko thích em ng l i à? .Anh i t i nay em ng ây nhá! -H ? .Anh a em v mà! . nh ng vì tr i m a. Cái môi c ng m ng. cùng v i ánh m t sáng long lanh và n c i m m m t mình. áng l ra là chúng tôi nh i ch i ó.Vâng!. Nh ng ko có ng cùng anh! .S gì ch ! Em còn ko s thì anh s gì! Thôi quy t nh v y ná! i ng thôi! ± Nói r i cô y c t ch ng v trong khi ru t tôi ang nóng nh l a t! Tôi ko bi t ph i x s sao ây! M i chuy n s tr lên r t t h i. ra ng gh và ko c quy n kêu ca. r i b t thình lình cô y c m quy n v trên tay ang a d vào c p k h p lên u tôi: .Em mu n ng ây! Em mu n ng trên gi ng c a anh! . th i gian c ng ch ng còn bao lâu nên chúng tôi quy t nh nhà h c. cái chán kh nh n lên và ôi lông mày nhíu l i m i khi v ng âu ó trong bài t p r i th nào c ng dãn ra ngay.! ng nào m c ng ko có nhà. Nhìn ôi m t m chiêu vào ng bài t p. mà ngoài kia tr i v n m a t m tã.Ko ph i! Nh ng«.V y anh g i taxi cho em! .. Gì tôi m i bi t thêm m t i u: ³Khi yêu c ng th t kh ! Ng yêu ã quy t nh c m c quy n thay i!´.Thanh Mai! Anh ngh chúng ta ch a th ng v i nhau c! Dù chúng ta r t yêu nhau! Em hi u ko? ± Tôi nói trong khi ó Thanh Mai c tròn xoe m t nhìn tôi. trong khi ã ph i ánh th c cô y Blog Heokon¶S http://Heokon.Hì! Ngoài phòng khách và trên gh sôfa! -H ? Th y. m i ch Trúc thôi.Net Page 29 . Gì ây thay vì c ph i thao thao b t tuy t gi ng bài và ch a bài trong khi cô y c ngây ng i ng m tôi thì i l i. Nh l i ph i ch dài c . V a t nh gi c. còn sách bài t p và nâng cao v n ph i nh n ông th y p trai là tôi.Này! Anh ang nói v v n gì v y? Cái gì mà ng v i nhau h ? Ai b o là em ng v i anh? . nhìn ng m mà tôi ch mu n c n vào thôi nh ng lúc này tôi mà làm th thì ch c ch n tôi s b n nguyên m t cú m hay b t kì m t v t th l nào trên bàn. .M a th này em ko v âu! V i l i mai là ch nh t mà! . Nh ng v a m i m c a nhìn vào tôi ch nh t mà cô y có th d y s m th . bây gi thì tôi ph i nh ng cái gi ng yêu quý c a mình cho ³em yêu´. còn tôi thì l i c th ng m th t k . tôi ã c m g i a tôi th nào..Nh ch Trúc nhìn th y thì sao? . L th t.H ? Nh ng« em« anh« . Ôi ko c! Tôi ko c phép làm nh v y. n tôi au ê m l ng. th t lâu cô y. c ô y c m i mi t v i ng bài t p. Hôm nay là th 7. Ch ng XXIV: Cô bé v ng v ! i C êm ph i n m ng trên gh sofa khi ngó qua phòng mình xem ³công chúa´ c ã ch ng th y cô y âu. ko c phép xúc ph m n cô y! Cô y v n còn quá ngây th và ch a hi u h t c vi c mình làm! .«v y sao em b o là mu n ng trên gi ng anh! .

ko có lúm ng ti n nh ng nhìn du yên và yêu l m. x i tung. Hàm r ng u và tr ng. au rát. ko bi t làm gì c !.T i em mu n n u n sáng cho anh! ang p tr ng. cái n i nói sôi em m vung th là b b ng! . R i ti ng trách móc nho nh vang lên: ³Em ghét anh l m! Ghét l m!´. n ã bày s n ra bàn.. au th này. hai cái ma c ng ra. Nh ng h n c ó là ôi m t sáng ng i. Thanh Mai xiên mi ng bánh mì lên. . . tuy ko có r ng kh nh nh ng hé l ra t ôi môi h ng c ng m ng khi n chúng tr nên p vô cùng và c ng th t là duyên. l y th hôn lên chán và tìm ng n b môi h ng c a cô y. . ph ng r p. Tôi ôm cô y vào lòng.Tr i ! Có au l m ko? . mà l i còn kêu ko! úng là cái tính ng b ng ch bao gi thay i. cái tâm h n tuy tr con. cái v b ngoài mà trong m t tôi là vô cùng áng yêu và xinh p. Tôi kh kéo tay cô y ra. tôi lao nh bay xu ng phòng b p.Sao em ko lót tay h ? . Nhìn tay cô y tôi bi t là au l m! . cô y ang mu n th hi n tình yêu cho tôi mà! Sao tôi l i m ng cô y ch ! Cô y ko m ang. kh th i vào ba ngón tay rát . nào cu ng rau. tôi th y nh chính mình ang b au. Là s chân thành. Tôi ch y v i l i.Ko! ± Cô y l c u mà n c m t c ch y dài. a tay cái u bé nh d a ch t vào b ng c tôi h n.Em quên! . r i rác t bàn ra n b p. .L n sau em ng có làm m y cái vi c này n a! T d ng ang yên ang lành l i vào b p n u n ng làm gì! ± Ko hi u sao tôi l i to ti ng m ng cô y.V i! Anh Bi t L i R i«! ´Xo ng´ ± Âm thanh vang lên t d i b p. vi c u tiên cô y làm m i khi n sáng cùng tôi ó là t ng tôi m t n c i chúc ngon mi ng t i rói. Là m t chút kì bí. Sao cô y l i n u n cho tôi làm gì c ch ! Cô y v ng v l m. Còn cô gái c a tôi n c m t ng n n c m t dài v i cái tay r p . Và trên b p ga là n i n c ang sôi sùng s c. Hôm nay c ng v y.Thôi ch t! N i n c trên b p! . Tôi bi t là cô y ko ghét tôi âu mà! mà sao tôi ng c th . Bi t ch c là cô bé c a tôi l i g p s c do n ng khi u ³v ng v ´ b m sinh. nh ng ôi m t cô y ch t nhíu l i. ó là gia v món n ngon nh t mà tôi t ng bi t. l y bàn tay cô y. nào v tr ng. l i có bi t n u n ng gì âu. Em là k vô d ng! ± Cô y l i khóc n c lên! Tôi âu có ý ó ch ! Ch là tôi lo cho cô y mà gi n thôi. .Sao m i sáng s m mà em ã vào b p làm gì? ± Tôi th ng l m nh ng v n c m ng cô y. m nh m và có chút hoang d i. B t thình lình. Tôi yêu t t c nh ng gì thu c v cô y.Net Page 30 . n c m t ã ch y c xu ng c áo tôi.Thôi ko khóc n a! Anh bi t r i! Tôi nh nhàng thoa l p kem ánh r ng lên ba ngón tay cô y! Nhìn ôi m t t nh t và nh ng v t b ng . cô y v ng v nh ng ch c n m i vi c cô y làm chúng ch a ng y tình c m dành cho tôi là c. cô y nhìn tôi m m c i th t xinh. d i t là cái vung n i n m ch ng ch .Anh xin l i! Cô bé c a anh ng khóc n a! Nín i mà! ± Cô y ôm ch t tôi h n.. T l nh m toanh v i m t ng n ãb o l n.Em mu n n u n cho anh mà! Em bi t mình v ng v . . b tôi Chúng tôi n ³Kho ng L ng´ n sáng b i Thanh Mai bé b ng c a tôi k t món s a chua và bánh mì p la l m mà. p ngay vào m t tôi là c m t bãi chi n tr ng. Tôi li c nhìn sang Blog Heokon¶S http://Heokon. long lanh khi c i. mong manh và tinh quoái nh ng n náu và ch a ng nh ng nét p h n h n nh ng ng i con gái khác mà tôi t ng bi t.Th là cô y l i ch ng h ng v i n hôn h t! y ph t tôi ra và lao vào phòng b p. và c nh ng i u sâu s c n a.

Thanh Trúc c ng có v lo l ng ch ng kém gì tôi. Tôi ko mu n ng i con gái tôi yêu ph i khóc. Ko bi t có vi c gì mà m tôi có v vui l m. Bà y còn khen con d h n c m khen Thanh Trúc ý. chúng tôi ko th c i nhau.Có chuy n gì quan tr ng ko m ? . Cô y có m t ông ng i yêu gi u có. Hai ng i b n m quy t nh r i. Nh ng tôi c suy ngh mông lung mãi.Net Page 31 . há cái mi ng to t ng ón l y mi ng bánh mì t tôi và v n cái ki u nhai nh m nhoàm m t cách ngon lành. ± Hút ch t m t h m sinh t cô y c i toe. Các b n ng ng c nhiên vì sao Thanh Trúc l i ph i lo l ng. ch ng l y âu xa chính là ch gái Thanh Trúc c a cô y. N m nay là n m t t d ng v g ch ng v i c con và Thanh Trúc ó . hoàn toàn ko th . b i h v ng ngh a v i nh ng ngày tháng c bên nhau th t nhi u c a chúng tôi ko còn n a. . M tôi và m v t ng lai ã tr v sau m t tháng i ch i y vui v . cô y coi vi c n u ng ko ph i là s trình di n. -D ? Ch ng XXV: Em có cách r i mà! Tôi nghe mà nh sét ánh bên tai. Tôi mu n g i i n cho Thanh Mai b i có th gi này cô y c ng ã hay tin nh tôi. Tôi quy t ko i u ó ph i x y ra. tài gi i l i yêu cô y chân thành. l y c n c m cùng i tác r i nên tôi b c c m t i. Cô y khác h n nh ng ng i con gái khác. Ch c là d âm c a t i ch i Sài Gòn v n còn. tôi ch ng th nào b m s n i. .Là sao v y m ? . ó là ông t ng giám c y còn có m t a con riêng. là chuy n h tr ng c a c i con ó! .M m em to th t y. th nh ng i u ó ko có ngh a là s h t hy v ng cô y t t nghi p.Sao l i ko. M và bà Thanh v a i xem bói v . Còn chúng tôi thì bu n r i r i. Nhìn Thanh Mai n ó là m t s thích c a tôi. Cô y n h t mình v i s ngon mi ng c a món n em l i.Há to nào em yêu! ± Cô y m m c i. ít nh t là l n này. m c dù l ng ki n th c cô y có c trong m t tháng qua là vô cùng ít i. Nh ng có m t lý do mà cô y ch a th nói v i m .V i! Anh Bi t L i R i«! tay ph i cô y. V t b ng ã ph ng r p và c ng m ng n c. Trong khi Thanh Trúc r t gi ý t trong vi c n u ng.M tôi nói n ây tôi ã linh c m có i u s p s y ra v i chúng tôi r i. M i ng i chúng tôi u có s l a ch n cho tình yêu c a riêng mình. Nh ng« bi t làm sao hai b c ph huynh hi u ây? Tôi m t m i n m dài trên gi ng. Cô y ã h c hành r t ch m ch . có th cô y vô duyên nh ng cô y bi t trân tr ng công s c mà ng i n u b ra. Và bà Thanh v i t tr ng và suy ngh c a bà nh t nh ko th ng ý cho Blog Heokon¶S http://Heokon. ó h n là i u mà ko m y nh ng cô gái ³l ch s ´ trong n u n g có c! Loáng m t cái th i gian m t tháng ã trôi qua. i u ó t o nên v thanh l ch cho cô y. . Tôi bi t cô y ang au. trong n m nay s t ch c ám c i cho hai con. C húng tôi l i ph i quay tr v v i ho t ng tình báo ³10h êm´! Tôi v a i làm v m ã b t tôi ng i xu ng nói chuy n. ± âu có. Th t may bà Thanh c ng ng ý con l m. Tôi r t s chuy n này s nh h ng n kì thi t t nghi p s p t i c a cô y. nh ng v i Thanh Mai. N u tôi g i lúc này mà v n ch a có cách gi i quy t khác nào kh i nên n i lo s cho cô y.Còn sao v i tr ng gì. t i d dày em to y ch !. Tôi g i i n và m i Thanh Trúc u ng cà phê bàn chuy n ang x y n v i chúng tôi. Tôi kh l y cái xiên r i xiên l y mi ng bánh mì kh c i: . C i Thanh T rúc ? ó là i u ko th i v i c tôi và Thanh Trúc mà c hai bà m u ko hi u.

V i! Anh Bi t L i R i«! a con gái v a xinh p. Trong khi ó hai bà m c vui v v i k ho ch c i xin mà ch ng h nh n ra b u không khí m m n i ba a con. . Và gi ây c ng gi ng nh tôi. v n vui c i nh ko.V y thì mình c i nhau nhé! Tôi l ng im và th dài.Hai m ã quy t nh r i.v y thì quy t nh v y nhé.Nh ng anh c ng gi ng nh em. Vì ch có bên nhau chúng tôi m i có c s vui v và h nh phúc. Thanh Mai i. ± Thanh Trúc ng c nhiên nhìn tôi. ang còn ch a tìm ra cách gi i quy t thì ùng m t cái chúng tôi nh n c quy t nh t hai bà m : . em bi t mình có l i v i anh. cho c hai con và c húng ta chu n b .Thanh Trúc bình t nh i em! R i ta s có cách gi i quy t.Anh ko tr l i em sao? Anh có mu n c i em trong n m nay ko? .Em bi t ch .Anh i em mu n c i anh! . tháng 8 là tháng p t ch c ám c i cho hai con. Anh ch c n nói là anh ã có ng i yêu và ko th l y em v i m anh là c. Tôi c g ng m m c i ch n an cô y. Làm sao bà y có th ch p nh n cho cô con gái yêu i làm m k . N u tôi có th công khai thì gi tôi ã ch ng ph i au u th này. T gi n lúc ó là còn 4 tháng n a. cái hiu qu nh càng xâm chi m n hi u h n. Nh ng c n gió mùa hè th i lùa. Ph i r i cô y c ng gi ng nh bao phái y u khác mà thôi. Chúng tôi l ng l i bên nhau. Thanh Mai si t tay tôi d ng l i.Th thì còn gì ph i lo n a. . anh ko th m t em hi u ch a! . . .Là s c i em ngay sau khi em thi xong t t nghi p. có lý do riêng ko th công khai ng i yêu v i m . n t na l i v a gi i giang ch u thi t thòi nh th .Anh c ng mu n l y em và ch l y mình em thôi! . ± âu d nh cô y nói ch . Trong khi ó hai bà m ã r c r ch chu n b và lo li u cho cái ám c i vi n vông c a hai ng i. H n n a m anh r t thích em. cô y ch t t i t nh s c m t.L n u tiên tôi th y Thanh Trúc khóc. mu n l m ch nh ng m i chuy n l i ch ng d dàng chút nào. Nh ng tôi bi t m t i u là cô y bu n l m b i sáng nào g p tôi c ng th y m t cô y s ng húp. S m t m i trong tôi th y rõ. bà luôn mi ng khen anh. Thanh Mai bi t chuy n nh ng cô y ch ng nói gì c . Anh nh t nh c ng s ko l y em âu vì anh ã tìm th y m t n a c a mình r i.Ý em là gì h Thanh Mai? .Em ùa y à? Làm sao có th ch Thanh Mai. anh mu n! Ngay bây gi n u có th anh c ng mu n l y c em ngay. 1 tháng n a thôi.Net Page 32 . . Mình s c i nhau! . Tôi mu n. làm k th chân cho ng ì v c nuôi d y a con ng i ta c ch . Em s l m! Em và anh Chan chúng em yêu nhau. Em ko th l y an h! ± Tôi bi t ch . Kêu anh v a thành t. .Anh mu n. -V n ch là anh có mu n hay ko thôi! . . Bàn tay nh bé c a cô y si t ch t l y tay tôi. nh ng em xin anh ó.Còn m em và m anh. . m em c ng v y. anh yêu em nhi u l m. Thanh Trúc c ng gi ng nh m ko h bi t tôi ã yêu cô em Thanh Mai bé b ng và tinh quoái c a cô y.Anh Lâm. l i t t và l i còn ch a có v con. . Chúng tôi nhìn nhau ch ng nói m t l i nào. Và vi c chúng ta l y nhau s ko x y ra. Thanh Trúc bi t i u ó nên cô y ko giám nói chuy n tình c m c a mình v i m . cô y s s t và lo l ng. Blog Heokon¶S http://Heokon. t i th 7 nên tôi mu n a Thanh Mai i ch i và c ng xua tan i s m t m i và b t c c a chúng tôi. ã h n m t tu n r i mà chúng tôi v n ch a tìm ra c cách gi i quy t.

Tôi g n nh ch t l ng. . ± Hì. Th h i ai trong tr ng h p nh tôi có th bình t nh c. ± Cái này m i quan tr ng. Th nh t. Bi u hi n u tiên là bu n nôn.Net Page 33 .L n này thì tôi quát lên th t s ! Gì ko ch là m t vài n a mà là t t c m i ánh m t trong quán u nhìn chúng tôi. nh ng ko sao.Anh yên tâm. r i bù lu bù loa. m y ngày hôm nay em ã trang b h t nh ng ki n th c c b n c a m t bà ch a là nh th nào r i. b ánh mà c c i nhau c ng ko u ng anh nh ? ± Cô y c i toe.Anh s m i chuy n ko d nh chúng ta ngh âu. m tuy yêu ch Thanh Trúc h n em nh ng c ng th ng em nhi u l m! Vì ai b o em gi ng ba mà! M có ánh có **** c ng ph i b t anh c i em thôi.Hì. tôi ã t c t c n ngay ³Kho ng L ng´. lo gì ko có con th t ch ! . Ng i con gái tôi yêu chìa ra t gi y xét nghi m có thai mang tên cô y trong khi tôi và cô y ch a m t l n chung ch n g i. M anh« . Tôi quá m t m i r i! .V y« v y cái thai này là c a ai? ± Tôi c ch n t nh mình.Hi. Cái u tôi g n nh mu n n tung. M s s ng ch t cho anh m t tr n..V Ch i! Anh Bi t L i R i«! ng XXVI: G o n u thành c m! .Li u có n ko? . p ngay vào m t tôi là dòng ch : ³B nh nhân: Hà Thanh Mai´.Th này là th nào? . R i c chuy n t s n c i.Ý em là gì th ? Anh ch u h t n i r i. nghén ó«. tìm a i m k t hôn n a. Em ã k h t chuy n c a chúng mình và nó ã cùng bà ch ng ý giúp em. . Tôi c ng nóng lòng ko bi t cô y có cách gi i quy t gì. ko ng Thanh Mai cô y l i ngh c nhi u chuy n th . Anh ng c th ! ± Cô y th n nhiên n nh v y sao? Cô y có thai? Có ùa ko ó? Tôi c l c l i trong m kí c h n n c a mình xem có tí gì khi n tôi hi u ra chuy n gì ang x y ra ko! .Là c a em! .Là em ã có thai.M anh ko ng em ch gì? . nhi u l m! R i n lúc mình l y nhau r i. .Anh nhìn này! Thanh Mai chìa ra t gi y xét nghi m thai nhi. . ± Gíây xét nghi m gi y! ± Cô y m m c i tinh quoái. V i l i m anh ch ng l l i n lòng nào b i a cháu n i c a mình à? M anh tìm v cho anh ch c ch n là mu n có cháu b r i. úng ko? . Ch c n anh yêu em là . em ng úp úp m m n a! .Anh bình t nh i! N u em ko có thai làm sao hai m cho chúng mình c l y nhau! .Anh t ng em có thai th t à? . em có cách r i mà! V a t i gi ngh tr a. th nào m em c ng có ý nh gi t em và anh. m i vài ánh m t trong quán quay ra nhìn chúng tôi. .M em và m anh s ph n ng d d i ch gì? Em ngh k r i.Em ùa y à? ± Tôi g n nh mu n quát l n. hì. can t i d d con cái nhà lành. Thanh Mai h n g p tôi y. Chuy n ngày càng tr nên khó kh n khi m tôi và bà Thanh ã b t u liên l c h t cho h hàng và b n bè thân thích .Gì th ? . d u sao thì g o n u thành c m r i c ng ch th thay i c. may là ã qua tu i v thành niên t tháng 1 v a qua. Ch t tôi th y Thanh Mai b m mi ng c i. nh may quá cô y ã 18 tu i r i. úng là m tôi mu n tôi l y Blog Heokon¶S http://Heokon. m nào mà ch th ng con. .Nh ng còn m anh. .! ± Tôi kh g t u bu n. ± Tôi gi t b n mình ngh ra.Hì. ± Em có con b n thân có bà ch gái là bác s khoa s n mà. . nhìn anh có v ph n n nh ? ± Sao tôi có th ko ph n n c ch . em ch s .

.Bà Thanh! Dù gì thì tôi c ng là m nó. Ba ng i còn l i nhìn chúng tôi ch m ch m.L n này n l t m tôi iên! Tôi ch a k p tr l i câu h i c a m tôi thì ngay l p t c th y bà Thanh lao vào. Trong lúc ó m t t gi y r i nh nhàng t trong túi qu n Thanh Mai qua s khéo léo i u khi n c a cô y áp nh xu ng t tr c 6 con m t có th d dàng trông th y.M tôi gi n d ch kém.Thanh Mai. lôi x nh x ch Thanh Mai ra kh i ng i tôi. . mày ra ây. .D ! ± Thanh Mai ng i vào ch .C u Lâm. .M i! Con bi t l i r i!. Tôi mu n gi l y cô y.M t âm thanh kinh kh ng vang lên. ch t cô y b t mi ng ch y vào nhà v sinh. tôi c ng gi v cùng m i ng i ch y vào xem Thanh Mai th nào. bà **** nó khác nào **** vào m t tôi h ? . nh ng bà Thanh ã ném ánh m t gi n gi vào tôi: . ± Bà ph i xem l i con gái bà ch ! Con gái con a gì mà m i n t m t ra Blog Heokon¶S http://Heokon. ó c ng là c h i mà Thanh Mai b o chúng tôi s thi hành k sách cho tình yêu.. Thanh Trúc vô cùng lo l ng khi nhìn th y Thanh Mai nôn o . nh ng vì tình yêu chúng tôi bu c ph i li u l nh thôi! Hôm nay. ai dè c u dám l a g t. Tôi ko bi t có n ko n a.Lâm! Mày v a nói cái gì? . Mà mà ch ng mu n có cháu b ch . Th mà l n này cô y ko nh ng m t ch y n c (nguyên m t l thu c nh m t tôi ã chu n b cho cô y) mà m t m i còn gay g t. . Gì chúng tôi c nh ã là m t gia ình v y. n om óm m t và in h n 5 u ngón tay c a bà Thanh.V i! Anh Bi t L i R i«! cá i tu i ã ngoài 50 ai v nhanh vì d u sao tôi c ng 30 tu i r i. Ph i công nh n là cô y óng t. Bà Thanh. chúng mình ko gi u c n a r i! Thanh Mai v a d t l i thì 6 con m t l i d n vào tôi..Thanh Mai ra n c m i con. Dù ã chu n b s n tâm lý nh ng tôi v n b s c trc cái tát giáng tr i c a bà. Bà Thanh tay c m t xét nghi m gi n d : . l n nào t p thì c c n a ch ng là y nh r ng cô y ôm b ng bò l n ra c i. M i!. Khuôn m t tôi l nh tr n cái tát n y l a.Anh i. t t . m tôi thì c ng ã già. anh nói i. m tôi làm c m m i ba m con bà Thanh n n. C u là th ng *** má! Quân x u xa! Th ng m t d y! .Cháu« cháu« xin« l i« Cháu« cháu« và« và Thanh Mai« ã« ã có« có« có« con v i nhau ! ³Chát´ . m tôi. có chuy n gì gi u gi m c u nói rõ i! Cái t xét nghi m có thai này là th nào? ± Bà Thanh g n nh mu n n t i nu t s ng tôi. Tôi v a Thanh Mai ng i xu ng gh thì i u gì mong i c ng ã n. Tôi t ng c u hi n lành. Ch ng XXVII: B t l c! Chúng tôi vào n phòng khách. Và th là chúng tôi quy t nh th c thi k sách: ³G o n u thành c m´.. M i ng i lo l ng. yêu con Thanh Trúc nhà tôi.Con Thanh Mai. Tôi cô y vào phòng khách và ko quên l mi ng nói câu: ³Em l i khó ch u r i à?´. ây là cái gì? Thanh Mai s s t nép vào ng i tôi: . tôi gi v nh mình v a l mi ng r i c dìu Thanh Mai i ti p.C u Lâm! Tôi ngh c u là ng i t t nh ng hoá ra c u c ng ch nh bao th ng *** u khác. mày ra ây cho tao! .. d d con Thanh Mai.Net Page 34 . M y l n trc. Tôi l p b p: .

Con yêu anh Lâm! Chúng con th c s yêu nhau! Còn m và bác Kim thì sao? Hai ng i ch bi t làm theo ý mình nh ng có bao gi ý xem con cái mình có th c s vui v ko? Hai ng i có quan tâm t i con cái ko? Có bi t anh Lâm. Thanh Mai ôm ghì l y t i.. Cu i cùng.M !. n c m t giàn d a.« Blog Heokon¶S http://Heokon. ch Trúc ± hai ng i h ko có yêu nhau? Nh ng hai ng i c m t m c. mong manh c a cô y. Nh ng ti ng kêu yêu t c a cô y vang lên.M i! Thôi i mà! ng ánh n a!..Con Thanh Mai nhà tôi có th i tha th nào c ng ko bao gi tôi thèm g cho nhà bà!. Nh ng ti ng g y n n vào ng i nh b p ngh t l y tôi..Anh Lâm c u em v i!.Mày! Mày gi i thì c l y nó i! Tao t mày luôn! . m tôi và Thanh Trúc c ng lôi bà Thanh ra kh i chúng tôi.. Bà Thanh v n ko ch u d ng tay mà v t t i t p vào c tôi l n Thanh Mai. ng d y v ngay cho tao! ± Thanh Mai b bà Thanh lôi i. Con Thanh Mai! Mày nghe rõ ch a? Mày bôi do chát ch u vào m t ****** r i ó con i! Mày p m t ch a? Mày nghe ng i ta **** nh c c h a con? Tao« Tao ph i ánh ch t mày.Bà t ng tôi c n cái lo i con dâu nh con gái bà sao? Có cho ko tôi c ng ko thèm! Cái lo i con gái ko bi t nh c là gì! -M !M ng xúc ph m n Thanh Mai nh v y? Cô y ko áng m làm nh th ! Con yêu cô y! Và con s l y cô y! M ko có quy n c m oán con! ± Tôi khùng lên v i nh ng gì mà m tôi ã nói v ng con gái tôi yêu...Con m t d y! a con gái m t n t!. Con Thanh Mai. cào xé ru t gan tôi: .Tôi ko th ch u ng thêm n a. nh t nh tao ko bao gi cho mày c i rõ ch a? Có thai thì n o! Tao ko c n cái lo i con nh mày và cái th ng r *** má kia! .. A« A« . Mày«.. L n u tiên tôi c m nh n n i au th xác l n th này. giang ng i ch n cho cô y. c t s p t và ép bu c t t c ! Con mu n l y anh Lâm. con yêu anh y. ± Bà Thanh l i gào lên! Thanh Mai ng c ôi m t m n c lên nhìn m : .Á! Á«.Bà Thanh! Bà ko c phép ánh n a! Bà ko c ánh con tôi! ..M i ng ánh n a! M i. nh t quy t ko cho tôi níu gi ng i con gái tôi yêu. . M tôi ôm ghì l y tôi. B i sau tôi còn có s c m nh ghìm ch t t m . Tôi c ng si t ch t l y cô y. xa tôi d n. tôi lao vào ôm l y Thanh Mai cho cô y nh ng cái òn au n. . r ng c n ch t ch u nh ng cái ánh m nh t cái cán ch i c ng nh c. Nói gì? Tao cho mày n h c mà mày nói v i tao th à? Mày nghe cho rõ ây. Anh Lâm i. Thanh Mai c xa tôi d n. con xin m ! ng ánh em n a! . ± Bà Thanh gào lên r i quay ra v ngay cái cán ch i v t lia l a vào Thanh Mai.. Thanh Mai ko áng b i x nh th ! Cô y ko ph i là lo i con gái nh m tôi ngh ... Ko ph i vì nh ng cái v t b m ng i lên c th tôi mà là trên c th y u t c a Thanh Mai..V i! Anh Bi t L i R i«! ã ng v i trai! Gì m i nh b ng ra! Con trai tôi mà ph i thèm i d d cái lo i con gái nh con bà sao? . ng« Á« con au l m!. M i«.Mày!. con có con v i anh y thì sai à? ..Bà Kim! Bà«.Net Page 35 . . ôi bàn tay tôi ko th nào gi n i bàn tay bé nh . C u em v i«. Ti ng kêu au ch còn s c rung trong cu ng h ng c a Thanh Mai khi n tôi au n vô cùng. Có l bà Thanh s ko ch u d ng l i n u nh Thanh Trúc và m tôi ko ch y l i kéo bà y ra. . Tôi yêu cô y và nh t nh tôi ch l y mình cô y thôi! ..

Tôi bi t cô y ã b c t liên l c v i tôi. tôi g ng mình y ng i ra kh i m . Tôi i qua m mà ko thèm nhìn bà l y m t cái.Ti ng bà Thanh khi n c tôi và Thanh Trúc p h i gi t mình. cho anh g p Thanh Mai! Anh yêu em gái em th t lòng mà! . Tôi tr lên phòng. . Tôi g i cho Thanh Trúc. i khi nào m nguôi gi n thì anh n! .V Ch i! Anh Bi t L i R i«! ng XXVIII: K iên! Thanh Mai i kh i.Anh Lâm anh v i! . .. nh ng tôi ko th nào nghe ti ng b i l p kính c a s kín b ng.C u còn n ây làm gì? . Tôi v cái i n tho i g i cho Thanh Mai nh ng máy ã b t t.Tôi b o c u v c mà! C u ko v tôi báo c nh sát ó! . Tôi khu g i xu ng lòng ng. Qúa tuy t v ng. x n c và g c m t trong b n r a.Anh Lâm i«.M i! Th con ra! M i!. N c l nh làm gi i to cái nhi t trong tôi. tôi lao ra kh i nhà trong chi c SANTAFEB quen thu c c a mình.Ko! Cô i! Cháu xin cô ó! Cô cho cháu g p Thanh Mai.Ti ng tay n n vào c a l i vang lên liên h i. Nh ng ã quá mu n. Tôi g i i n máy bà n. tôi lao ra ngoài nhà nh m t k iên lo n. Tôi au! Tôi tr vào nhà trong b d ng c a m t k ang iên. ng c ôi m t ng u lên phía phòng Thanh Mai.Ko! Thanh Trúc. . ti ng gào thét trong n c m t nh ng yêu t c d i vào tim tôi. . và vô cùng áng s .Thanh Mai« nó«. óng ch t c ng và t t i n. ôi tay cô y n m ch t m m nh vào kính c a m t cách tuy t v ng. .C u cút v cho tôi! ± Bà Thanh gi n d .Cháu th c lòng yêu con gái cô! Cháu xin cô y« M c cho tôi nói gì và ti ng Thanh Mai gào thét ko thôi trên phòng. ng dây c ng ko liên l c c. Blog Heokon¶S http://Heokon. Cô y gào g i tên tôi. . n c m t tôi ch t l n m t v t dài. Nh ng vi c anh và Thanh Mai có con thì càng ko th ch p nh n! Thôi anh v i! M em ang m t bình t nh..Thôi anh v i! Mau lên! . anh mu n g p Thanh Mai! . Trái tim tôi au th t.Net Page 36 . Con xin m ó! Th con ra! .Thanh Mai i! ± Tôi nh m t th ng iên gào g i cô y! . vào nhà v sinh. .Thanh Mai« cô y âu? Cô y có b làm sao ko? Thanh Trúc anh c u xin em ó.Anh Lâm! Anh còn n ây làm gì? .Anh Lâm i! Anh có ó ph i ko? . Tôi ng ngoài. bà Thanh v n nh t quy t u i tôi ra kh i nhà. Th con« ra« .. cô y c ng ko nghe máy. Mõi t i l i là do cháu! T t c là do cháu. Nh ng hình nh Thanh Mai gào thét trong au n khi n tôi ngh t th . chi c taxi ã chuy n bánh.Ko! Cô i! Cho cháu g p Thanh Mai i mà! V a lúc ó tôi nghe ti ng p c a m m và ti ng gào thét c a Thanh Mai trên phòng.! M i«.Thanh Trúc! Anh xin em ó! Em cho anh g p Thanh Mai i! . ko liên quan gì n Thanh Mai! Cô i! Xin ng làm gì cô y! Thanh Mai vô t i! Chúng cháu yêu nhau! Cháu yêu cô y th t lòng mà. Bóng cô y ch y l i ng bên c a s nhìn xu ng ch tôi. cù ng Thanh Trúc y tôi ra kh i c a nhà. khu t d n vào trong bóng t i. lái xe nh m t th ng iên phi th ng n nhà Thanh Mai.Em ko ngh là hai ng i l i có th v i nhau. ng i con gái tôi yêu ang ng ngay trc m t tôi nh ng l i b ng n cách hoàn toàn.

tôi th y ng i h n. B ng tôi nghe th y ti ng ai ó kêu la ngoài nhà. Cái tr n nhà s n k các ng th ng vuông góc. Tôi gi n bà l m.. nh ng cái c m giác lúc này trong tôi bình yên th y l . B n con m t nhìn nhau hoà trong n c m t. Tôi c m nh n rõ ôi bàn tay m t trên chán mình. . . ng i tôi g y i trông th y. Và có c nh ng gi t n c m t hoà trong m a. Tôi ko s c y n i cái ch t c a s . Nh ng hôm nay.M tôi quát l n! Page 37 Blog Heokon¶S http://Heokon. ko có chút s c l c n m l y cái c m giác m áp dù ch là m h ó. thi p i trong c n m t m i và cái u au nh c. Tôi th y au trong tim. kh m ôi m t m t cách m t m i và khó kh n. Tôi c g ng b c th t nhanh xu ng nhà. Và cô y liên t c kêu gào cái kh u hi u ó. Nh ng« m a ko làm con ng i ta xuôi lòng và b cu c. Tôi nh Thanh Mai.. Cái bàn làm vi c v i m t ch ng gi y t « M i th th t thân quen. ng h m i i m ch a y 6h sáng mà cô y ã làm lo n c khu ph lên th .. Tôi ang n m trong chính c n phòng c a mình. C t nh l i mê. Tôi ch mu n khu xu ng. Cái ng h vuông v n. Kh p ng i v n nóng ran. ng b em« anh nhé!´ Tôi ko còn th y gì n a. Tôi t s ng và l nh. Tôi ko bi t là nên vui hay nên bu n n a ây. Tôi th y toàn thân nh m m nh n. Tôi lo cho Thanh Mai.. Cái u ã nh i r t nhi u. nâu en. Tron g khi tôi ang c m b ng c cái ch t c a thì nhìn th y m tôi ch y ra. Tôi th y Thanh Mai. tay gi t m bi n to oành v i dòng ch : ³Cháu yêu anh Lâm! Xin hãy cho chúng cháu c i nhau!´. Rõ ràng tôi nh là tôi ã nhà Thanh Mai c mà. Nh ng tôi vui vì nhìn Thanh Mai khí th nh v y có ngh a là cô y ko sao c . Cô y ang ng ngay trc c a nhà tôi. tôi ti n l i ch c a s . Ch ng XXIX: Con yêu hai ng i th t nhi u! Tôi c m nh n th t m h cái m m m i t ôi bàn tay thi u n t lên chán mình. C b c ra kh i ch n. Tôi lim dim. Tôi mu n m c a g i cô y. M a khi n n c m t r i nhi u h n. Tôi v n còn r t m t. Tôi nghe th y ti ng b c chân quen thu c và ti ng y c a. Qúa choáng váng. Tôi c m nh n rõ nh ng dòng n c m t nóng b ng qua l p kính dày c kia. Cái u tôi au nh c.Bác Kim! Xin bác hãy cho chúng cháu c c i nhau! Cháu yêu anh Lâm! Chúng cháu yêu nhau! Chúng cháu ch c i mình nhau thôi! Bác Kim i! Bác Kim i! Xin hãy ch p thu n cho chúng cháu!.V i! Anh Bi t L i R i«! M a! M a n ng h t! M a ngày càng nhi u! Tôi v n ng ch t chân nhìn ng i con gái tôi yêu. Tôi nh m ch t m t nh ch a h có s t nh d y c a mình... Trong c n mê. u eo b ng dôn. C th .. Tôi th y l nh trong lòng.Net . Anh nhé!. M a s i s ! M a làm cho con ng i ta bu t l nh và nhói au. nóng b ng. ã ba ngày nay tôi m mê man. Tôi mu n g p cô y! Nh ng c n au u l i khi n tôi thi p d n.. tôi nghe v ng v ng l i thì th m: ³ ng ch t!. Tôi nh n Thanh Mai và cái u tôi l i au nh búa b . Và cái nóng b ng b i gi t n c m t vô tình r i trên má. M a làm n i au tr nên nh c nh i. Ko c! Bà s gi t cô y m t! Nh ng tôi ko th . Ng i con gái tôi yêu c ng ang au.Cô nh làm lo n ây sao? .

ôm choàng l y Thanh Mai trong s ng ngàng c a cô y. Bàn tay m nh d c a cô y kh t lên trên má tôi r i l t nh kh p m t. Tôi th y mình nh c tiêm hàng v n nh ng li u thu c t ng c ng sinh l c.Cháu s bác s ánh cháu! .Tôi ko ph i m cô! . L i m t l n n a tôi c m nh n c cái b ng rát trên má mình b i gi t n c m t nóng h i c a ng i con gái tôi yêu. n con Tôi ng trên c u thang nhìn cái dáng nh nh n c a cô v t ng lai l o o theo sau m tôi khi n tôi th y lòng ch t vui quá.Cô có bi t là vì cô mà hàng xóm g i i n sang **** tôi ko? .Net Page 38 .Bác i! Anh Lâm« . ± Cô y khóc ngày m t to. úng nh tôi oán. i ánh con ng . hai cái m t nh m ch t. M i m t m i trong tôi u tan bi n.Bác i! Cháu xin bác ó! Bác cho cháu c i anh Lâm i! ± Cô y ôm ch m l y m tôi m c cho bà kéo mãi c ng nh t quy t ko ch u buông tay ra. .T hôm qua t i gi con ch a n gì! Con ói thì cháu n . Bàn tay cô y d ng l i trên ôi môi tôi. Thanh Mai! Anh yêu em! M ! Con yêu m ! Con yêu hai ng i th t nhi u! Ch ng XXX: Mít t! Tôi leo lên gi ng gi nh ko hay bi t chuy n gì và v n còn chìm trong gi c ng .B tôi ra ã! Ôm th này tôi ngh t th m t! Thanh Mai buông ra nhanh chóng.Nó v n b nh! T t c là vì cô ó! i khác! Thanh Mai b t khóc khi n m tôi ph i s ng ng i. Tôi kh m m c i th y lòng y h nh phúc. Cái si t nh trao h t yêu th ng và n i nh mong c a cô y.Tr i i là tr i! Trên i còn có ki u ng i th này sao? .Cái con bé này! .V i! Anh Bi t L i R i«! . C nh ang ch i hình ph t t m tôi! .Là m ó! . Tôi vùng d y.Tôi ã làm gì cô âu mà cô co rúm ng i th kia? Thanh Mai hé hé cái m t. ôi môi khô.Cái gì? .Huhuhu« huhu«. Còn ng ó làm gì? Vào ây tôi n t v n ngân ng n n c: i m c ng ói mà! n thân thì ph i bi t ngh u mì cho.Tôi ã làm gì cô âu mà cô khóc h ? Cô nín ngay cho tôi. cái môi b m l i.Ai là m cô h ? .Cháu xin l i! ± Thanh Mai co rúm ng i. m tôi cho Thanh Mai lên phòng th m tôi.Bác! Bác ng ý bác nhá! . mi ng c i toe dù m -M ng ý m nhé! . .Cháu! Cháu bi t l i r i ! ± Cô y nói mà m t v n nh m ch t! .M i con ói! .Tôi ko gi ng m cô. C nh là cô y nh chúng l m và mu n ôm tr n chúng v y. Thanh Mai a hai tay n m ch t l y bàn tay c a tôi. không Blog Heokon¶S http://Heokon. Ko hàng xóm nghe th y l i b o tôi ánh ng i. Cái ôm ri t nh ko cho bao n i au kh và nh mong nh ng ngày qua. Sao ko n? T quá i! Ko b i t lo cho b ch ! úng th t là«.Cái con bé này. nh t ph ch c a m t k m y u. .Nh ng là m ch ng con! . Cái ôm nh mu n gi ch t ng i mình yêu. s s t: . .

Sao v y? . M t v t c t sâu ho m trên ngón tay tr . M t kì tích x y ra. Th ngh xem ai mà có th ch p nh n c nh con mình l i i ********* òi c i ch . Cái ôm nh l p trong lòng và trong hai con tim ang yêu. Ko có m t cái gì v hay cháy khét. . cái m t m u máo trông n là th m h i. ch dám nh em yêu c a anh ph l t rau v i thái c thôi ó. V a nghe th y m tôi nh c n m . t m ìa c c áo.Thôi ko ph i ng ó mà tình c m.Con bé này.D ! Cháu« cháu« .Sao v y? . s c m t có v t nh táo. t tay sao ko nói m t ti ng. ³Hu hu«´ ± Cô y b t khóc trong s ng ngàng c a c m và tôi. N c m t ch y ra nh su i. . ng làm v hay cháy cái gì là c!´ M t ti ng ng h sau. Blog Heokon¶S http://Heokon. ai làm gì mà khóc nh m a th ? ± Thanh Mai a cánh tay còn l i lên g t n c m t. Tôi kh a tay n m l y bàn tay cô y r i nh nhàng: .D « d cháu vào ây ! ± Cô y v a i v a ngoái l i. . còn ng ó làm gì? . Nhìn th y tôi.D ko ! ± Thanh Mai v i vã c m a lên.Net Page 39 . Nh c m m n u quá! ± Tôi g p lia l a th c n vào bát m . M y hôm nay anh c ng nh c m l m r i y! ± Tôi kh c i xua i nh ng lo l ng trong cô y. Thanh Mai có v lo s l m. Tay ph i cô y m t dòng máu ch y dài xu ng c c tay.V i! Anh Bi t L i R i«! y và ch a lành m i v t th ng au nhói ph i xa nhau m t l n n a.T ng mày quên bà m này r i! ± Tôi c i khì r i g p th c n và m t mi ng to oành. Q a này thì tiêu th t r i.Con« s bác m ng con« h u u. . M tôi c ng b t u dùng b a. máu ch y nhi u th kia à. nh ng ngay t c kh c tôi và m ph i gi t mình. . tôi bi t bà vui l m nh ng vì c ó Thanh Mai nên bà t ra bình th n nh ko. .D ko! . Tôi v i kéo tay cô y l i. M tôi c ng ko kêu than gì c ngoài câu: .Cái con bé này.Tôi ã nói v i bà Thanh r i! ây. v ng v « nên b t tay au l m c ng ko dám nói! Huhu« con au l m! ± Máu ch y úng là càng lúc càng nhi u.B a nay toàn tôi n u ó. Vào ây ph tôi m t tay n u n ng. ± Thôi n c m nào. Nh ng riêng Thanh Mai cái tay v n d i bàn. Cô y thì bi t n u n ng gì âu mà ph m tôi ch .V y sao ko n i! Hay ph i tôi m i? .M tôi t bát xu ng h i.Cám n m ! ± Tôi kh c i trong khi Thanh Mai cái m t tái l i. .Thanh Mai b a nay n c m -D ? . ngh n ngào: .Em b t tay sao ko nói gì h ? . Trong khi chúng tôi bên nhau thì ko bi t m tôi ã i âu. và bát Thanh Mai. .Em m t âu à? ± Tôi cu ng quýt. m tôi và Thanh Mai tr ra v i m t mâm y th c n. Cô y kh s quay sang tôi c u c ú. Tôi oán ch c cô y s m tôi ã nói chuy n cô y n ây làm lo n. ± hay.Ko sao âu! l i n c m v i m và anh. Thanh Mai m m c i nh ng li c sang m tôi thì cô y v n còn g ng g o l m. . . Tôi ch còn bi t kh c i : ³Thôi c i em. ch ng th y c m bát n c m gì c . Cô y c b m ngón tay liên t c.B t giác tôi th y Thanh Mai run lên. n t n tr a m i th y m tôi v .

m t th ng àn ông ã tr ng thành.L i m nh c a vào da th t tôi. ± Bà Thanh quay sang tôi. Nh ng chúng tôi th c s yêu nhau! Ng i ta v n nói khi ng i ta yêu ng i ta th ng mù quáng mà. M tôi t m ch m v t c t b ng thu c .Huhu« .Hôm qua. nh ng vì chuy n này m th t s th y bu n. ngh nghi p thì ch a có. Nh ng chúng tôi c ng vui l m. M luôn t hào v con Lâm .H ? . .Th ng Lâm. m i ng i ã Page 40 ra i u ki n cho chúng tôi ó là Thanh Blog Heokon¶S http://Heokon.V i! Anh Bi t L i R i«! . các con ph i t ch u trách nhi m l n nhau. Chuy n ã r i. nó thì h c hành ko t t. hay« con bé này« Ch ng XXXI: Tình yêu và trách nhi m. Tôi ko bi t có phép màu gì mà gi a hai bà m khó tính có th ng i nói chuy n và a n k t qu là có bu i nói chuy n gi a hai bên gia ình nh ngày hôm nay. Hoá ra sáng ngày hôm qua. Tôi bi t g ng n ng gia ình là r t l n nh ng c s ng v i ng mình yêu thì còn gì h nh phúc h n.Con bé này th t là! au m t tí r i nó khác kh i. Có l úng là nó quá nông n i. và c ng chính hai con mu n n v i nhau nên hai con ph i t ch u trách nhi m. nh ng n u hai con ã quy t nh n v i nhau. Hai con ã làm cho m i ng i quá m t m i và th t v ng. ± Con gái gì mà y u u i th ? M tôi nghiêm m t. Thanh Mai n c m t v n ch y dài. C u ã có s nghi p nh t nh.Gì có nói thêm gì thì c ng ã mu n.Net . Hôm nay tôi và m s sang nhà Thanh Mai nói rõ chuy n c a chúng tôi. Nh t là gi các con s p làm cha làm m . m tôi và bà Thanh ã h n g p nói chuy n v i nhau. tôi m i là k áng trác h. M c ng mong hai con bi t l i l m c a mình và ph i tr ng thành h n n a.M nào c ng mu n con cái mình t t c . ko c khóc ko con nó sinh ra l i gi ng m . ã 30 tu i u l i có th ch p nh n và ng tình v i k sách ch ng m y hay ho này c a cô ng i yêu ch a h c h t THPT.M tôi nhìn b d ng c a Thanh Mai ch bi t l c u. ± Bà Thanh th dài. Tôi bi t mình ã sai. . Ch có i u. ± Tôi nh s c t nh ch y nh bay lên phòng l y bông b ng. Tôi và Thanh Mai là c ng th ng h n c . M tôi nhìn tôi và Thanh Mai r i b o: . m và bác Kim ko can thi p gì. Các con ph i bi t b o ban nhau. Và chúng tôi dám ch p nh n t t c vì tình yêu ích th c c a mình. Tôi và Thanh Mai l ng im ko nói gì c .C u Lâm thì ko nói làm gì. còn ng i y làm gì? L y bông b ng l i ây . Nh ng tôi ko th trách ai.Bác i! Bác ng m ng con! Con s l m! . nuôi d y con cái. . Nh ng còn con Thanh Mai nhà tôi.ã b o ko khóc n a r i mà! L n t ng này tu i r i còn khóc nhè . vì gi t t c có ngh a là chúng tôi s c chung s ng v i nhau. Con d i thì cái mang. ± Ko khóc n a. Nh ng vì hai con ã gây h u qu quá l n. c ng nh cùng nhau xây p h nh phúc gia ình. quy t nh này c a tôi và Thanh Mai th t s ã i quá xa và ch ng th d ng l i. N m con ng i ng i trong phòng khách. ph i bi t gi gìn tình c m v ch ng. Cu c s ng gia ình có nhi u i u ko d dàng nh các con ngh . Chúc cho l a ch n c a chúng tôi là ko h sai l m! Tr c khi ám c i c t ch c. . Nh ng l i hai bà m nói chúng tôi hi u mình ph i ch u trách nhi m l n th nào. Tôi ngh ó là gánh n ng cho c u và c ng cho c bà Kim n a. Th t s mà nói c m và bà Thanh u ko b ng lòng v i vi c làm c a hai con. Các con th t thi u suy ngh và quá nông n i. Các con ã ph m m t sai l m mà hai m ko th ch p nh n. . m và bà Thanh ã nói chuy n v i nhau. . Gi có con r i. .

tôi th y lòng mình nhoi nhói. h ng ôi m t xa x m nhìn ra c a kính. i làm v cái là tôi r th ng n nhà Thanh Mai luôn. gi thêm chuy n c a ch ch c m n b nh m t! ± Cô y th dài. sáng l i v i vã n tr ng.Chào bà và chú i Hy ± Un. Chi c váy ch m bi h ng càng tôn lên v áng yêu c a nó.Giúp ch Trúc á! ± Cô y nh n cái m i l i gi ò m chiêu suy ngh . Tôi ch ùa cô y thôi ch cô y mà ngh cách ko khéo l i gi ng chuy n c a chúng tôi. con chào chú! Bà Thanh ng c nhiên: . Ng i ta v n nói s c m nh c a tình yêu l n l m! Mong r ng nó s giúp cho Thanh Mai bé b ng c a tôi s c v t qua giai o n khó kh n này! Ch ng XXXII: Cô bé Hy ± Un. .V i! Anh Bi t L i R i«! Mai ph i thi t t nghi p. Thanh Mai hút c c sinh t s a chu a nhìn tôi: .V a nghe n ó tôi gi t mình. Con bé có mái tóc en xo n t nhiên. . Làm th nào cho m ng ý nh ? . cái môi nh xíu. m m c i.V y à? Th Hy« . m i l n là hay l ng x ng ch y ra ch y vào ch m n u n.Em tinh ranh l m mà! Sao ko ngh cách giúp ch ! . Tôi cam oan s có m t c a bé Hy ± Un ây ch c ch n có bàn tay c a cô y. Nh ch gái n th sao? Ch c s p l y ch ng nên tình c m nó tràn tr ! Tôi ang ph giúp m v d n ò n ra thì th y Thanh Trúc và Thanh Mai vào nh ng d n theo m t a bé gái ch c t m 6. Gì thì tôi ã hi u t i sao hôm nay Thanh Mai c a tôi l i l nh v y.D ! Con chào bà. Tôi và Thanh Mai bi t nh ng ki n th c cô y có c th t s quá mong manh cho vi c t t nghi p.Net Page 41 . Ông y ph i i công tác m t tu n nên g i bé Hy ± Un nh con trông giùm. th mà hôm nay trong khi th c n ngon r t nhi u mà ch ng th y cô y thi t tha gì. Chà úng là ti p ãi con r quý có khác. Hôm nay c ng ko ngo i l . ôi m t tròn và sáng.Anh i! Ch Thanh Trúc d o này bu n l m! Có l là vì chuy n ch y và ông Chan.Khó th t y! .L i ây con. 7 tu i. Tôi kh n m l y bàn tay cô y.Bé theo ông Chan sang Vi t Nam t n m 1 tu i mà m ! .M ã quá au u vì chuy n c a em r i. m ng.D . c th y th p th m. vào n c m cùng bà nào. . Vì v y chúng tôi l i b t u lao vào ôn luy n cho Thanh Mai. ó c ng là i u tôi mong m i cô y. . . . V a th y ti ng xe máy Thanh Trúc v cô y ã lao nh bay ra ón. m v tôi chu n b nhi u th c n l m! Mà hôm nay Thanh Mai th t l . ch ng ph i là giúp m n u n ng gì âu mà c t là nhúp nháp th c n.Ngoan quá! Mà này sao con bé nói ti ng Vi t sõi th ? .D con c a t ng giám c. . con tên Hy ± Un ! Blog Heokon¶S http://Heokon.Con ai v y Thanh Trúc? . -D ! . Th i gian thi ch ng còn nhi u nên cô y ph i n l c nhi u l m. th nên bà Thanh c ng r t hay làm c m vào th 7 g i tôi n n cùng. ngóng Thanh Trúc i làm v . Tôi gi nh ã là con r trong nhà. Nhìn cô y g y h n b i nh ng êm th c tr ng h c bài.Hoá ra là con c a ông Chan h ? úng là gái Hàn Qu c có khác xi nh quá! ± Bà Thanh vui v c m tay a bé.m! Ph i ngh cách giúp ch y m i c! ± Nghe cô y nói tôi h i gi t mình. làm bà Thanh s c thêm cú n a.

Con bé có v quý bà Thanh l m.. g p ai n ó c ng l phép t bu i. Chúng tôi b t u dùng b a. ± Ba con khen cô Thanh Trúc v a xinh p l i v a gi i giang. Ba b o sau này n u con ngoan và h c gi i con c ng gi ng cô Trúc! ± Con bé l i c i. nó c bám ri t bà Thanh nh hình v i bóng.Con ngoan quá! Th con h c l p m y r i? Con bé xoè tay ra m: . và sinh ho t bình th ng cùng v i 3 m con bà Thanh. Và h ình nh c ng có m t n c i n trên môi bà Thanh.´ Nh ng trong su t m t tu n này. D 2«. con bé v n n tr ng i h c. nh c bé ánh r ng. ã trôi qua.V i! Anh Bi t L i R i«! . Nào là bà âu r i?..D Hy . .Th ch c Hy ± Un quý cô Thanh Trúc l m nh ? ± Thanh Mai v a lên ti ng con bé ã g t u lia l a. Nhìn con bé trông xinh x n. Ch ng XXXIII: i u kì di u! M t tu n ko ph i là m t con s l n nh ng c ng ko quá nh làm nên m t i u kì di u. có khi nó qu n quýt bên bà Thanh còn nhi u h n là bên Thanh Trúc và Thanh Mai. l i tây tây nên ai c ng nhìn và b t . Cái u v i m t núi các trò.D ít l m! ± Con bé c i toe ± Nh ng cô Trúc hay a con i công viên nh y nhà phao l m! Con thích ch i c nhà bóng n a! ± Bà Thanh nhìn Thanh Trúc. thay qu n áo. líu lo su chuy n. nào là bà i âu v y dì? Nào là bà i bao gì v !. n sáng.Cháu ngo i tôi y! Ng i Hàn Qu c ó nhá! ± Tôi ko bi t bà Thanh nói ùa hay th t n a ch bi t trông bà lúc y th ì vui ra m t. Cu c n ói chuy n ch xoay quanh cô bé Hy ± Un áng yêu. n c i p nh m t thiên th n. ± Bà Thanh gi t mình xít r i a. a ón con bé bà Thanh ph i kiêm c . ! ± Bà Thanh và chúng tôi b t c i trc hành ng ng ngh nh c a con bé! Tôi và bà Thanh m i c i mà ko h nh n ra có hai cô nàng nhìn nhau c i tinh quoái. Thanh Trúc thì b n i làm. 2. . Sáng nào. r a m t. . nhà lúc nào c ng có ti ng tr con. Thanh Mai thì ph i i h c. Tôi nh t quy t òi theo y. Hôm nay bà Thanh làm c m m i c tôi và ông Cha n cùng n n t s m ph a m v i ra siêu th mua n. Thanh Mai lúc nào c ng than vãn: ³Nó ng tr a d y. bà i âu nó c ng i n siêu th . Chúng tôi trò chuy n vui v v i th tài.Net Page 42 .. th t s tôi ph i thua cô bé c a tôi cái kho n này. Thanh Mai c ng hay h n h khoe tôi: ³có con bé m em vui h n. Thanh Trúc ch bi t kh c i g ng g o. B ac mv i y m i ng i quây qu n và t t nhiên ko th thi u nhân v t chính là ông Chan. bà Thanh c ng c i t p th d c v là lên phòng g i bé Hy ± Un d y.Th ba Chan có hay a con i ch i ko? .Un yêu cô Thanh Trúc l m! Ba Chan c ng yêu cô Thanh Trúc. Con bé Hy ± Un c ng i theo. Trong su t m t tu n này.Ôi cháu bác ? Xinh quá! . Ra chào. M t tu n c ng dùng b a. ko th y m em âu là y nh r ng nó h i su t. t món canh cua bà Thanh n u quá Blog Heokon¶S http://Heokon. Tôi ã ngh nh th khi cô bé Hy ± Un n nhà m v tôi. ch c bà c ng h i ng c nhiên trc s quan tâm c a cô con gái v i con ông t ng giám c l i nhi u nh v y. con bé l ng x ng ch y nh y kh p n i. r i a bé n tr ng. và t t nhiên vi c ch m sóc.1. K sách c a em c ng tuy t quá anh nh ?!?´ thì công nh n Thanh Mai c a tôi có cái u c ng khá thông mình.

Hoan hô m ! M th t là tuy t v i ± Cô y ch y l i ôm hôn bà Thanh r i rít c nh ng i c bà Thanh ch p nh n chuy n tình c m là cô y ko b ng. bà Thanh m i mua v cho con bé ch i.V i! Anh Bi t L i R i«! ngon.âu l i ây bà xem nào. Không khí gia ình vui c nh êm 30 t t. n c m xong m i ng i l i quây qu n trong phòng khách n tráng mi ng còn bé Hy ± Un thì ra hiên ùa ngh ch v i con mèo mun con.Ko! i ra ch này. . . . dám làm au cháu bà. Bà Thanh th dài: . Th y. N u ko ph i con bé nó ngoan th thì hai anh ch m t v i tôi r i y! Trong khi Thanh Trúc và ông Chan còn ch a bi u l gì thì Thanh Mai ã nh y c ng lên: .D !. n vi c thi c c a Thanh Mai. Ánh m t dành cho ng i mà ta yêu thì úng h n. Thanh Mai và bà Thanh c ng u ph i ng c nhiên.Net Page 43 .. . Tôi nh cô y l m nh ng tôi ph i cho cô y có th i gian ôn luy n.2 n m? . Bà Thanh l ng l nhìn ông Chan khi th y ánh m t mang rõ v khác th ng c a m t ông ch v i cô nhân viên. Cháu và Thanh Trúc yêu nhau c ng c g n 2 n m. nhìn bà Thanh áp: . .C tôi. Ông Chan t mi ng lê xu ng bàn. con ph là ng i có công ch ! Mà ko có con sao m có c cô cháu gái ngo i Hàn Qu c yêu th kia. Thanh Trúc? ± Bà Thanh v a buông câu h i c 4 ng i chúng tôi u ph i há h c mi ng. . con mèo h th t. B a c m di n ra vô cùng thân m t và vui v .Sao m t bu n th ? R ng i ta i mà cái m t bu n th kia à? ± áng ghét th t y. l c u: . trong khi tôi h n h mu n cho cô y m t i u b t nh trc khi thi thì cô y l i cau có m t mà y nh Blog Heokon¶S http://Heokon. C m t tu n nay chúng tôi ko g p nhau.Con xin l i! T i con s m s ko ch p nh n chuy n tình c m này nên con m i ph i gi u m i ng i nh th . trc s tham m u c a anh chàng c tôi ã quy t nh làm m t món quà t ng cô v c a tôi.Mai em thi r i y! Ko cho em ng còn g i em ra ây làm gì? ± ang toe toét c i khi th y cô y ra thì ngay l p t c b cô y d i cho gáo n c. Thanh Trúc khéo léo g t hoa qu .Gi ng Thanh Trúc run lên rõ trong cu ng h ng.. Tôi bi t th a là cái trò này ch ai khác ngoài cô âu y. hay nh ng câu chuy n thú v c a bé Hy ± Un trong nh ng ngày ây. Nhìn c nh hai bà cháu chúng tôi ko kh i b t c i. Trong su t m t tu n. Su t ngày bà i! Thanh Mai v a d t l i.Hai con yêu nhau c bao lâu r i.Bà i! Con mèo nó cào x c tay con! .Có l cô ã bi t m i chuy n. ng ó làm gì th ? Ko i âu à? Hay g i em ra ây ch ng m? Tôi u xìu. . t t luôn.Eò.Tôi còn ch a tr t i cô ó. Hai n m. i u kì di u ã x y ra và tôi h nh phúc l m khi nó c t o nên ph n l n là công c a cái u l m trò ± cô nàng bé b ng c a tôi! Ch ng XXXIV: êm tình yêu! Ngày mai là Thanh Mai ã i thi t t nghi p r i.úng là cha m sinh con tr i sinh tính! Tôi ã bi t chuy n k t khi Hy ± Un n ây. . c m t quãng th i gian nh th mà Thanh Trúc có th gi kín n c m và em gái u ko hay bi t. ai c ng u th y tho i mái và ngon mi ng vô cùng. bé Hy ± Un ã t ngoài ch y vào m u máo: . .

. . Cô y ón l y chi c bình h c gi y.Th t ra« . . . ng nh m m t tí thôi. Nh ng cây n n nh lung linh h n.Ch c kho ng g n 100 con? .Anh nh c u c! C u c l i nh các nàng c a c u y« và các nàng y có nh ai n a ko thì anh ch u! ´B p´ .Th mà c ng òi! Làm ng i ta c m ng g n ch t! Hoá ra là toàn nh ng i khác g p h ! . Nh ng tôi ko c cho b n thân tôi mà tôi mu n dành nó cho ng i con gái tôi yêu.i thôi nào anh yêu! Chúng tôi i ra khuôn viên g n nh à Thanh Mai.V i! Anh Bi t L i R i«! i.Ko ph i gi ! . Thanh Mai nh m nghi n ôi m t. ti ng c i trong tr o vang kh p c khuôn viên. Tôi nhìn rõ ánh m t tràn y yêu th ng và h nh phúc mà Thanh Mai trao cho tôi. Ch ng XXXV: Anh yêu em nhi u l m! Blog Heokon¶S http://Heokon. ki ng chân và d n ng i. tôi bê ra m t bình th y tinh ng y h c gi y. Nh nhàng. u i c em ó! ± Cô y c i. Nói n a là ng i ta m m t bây gi ó! ng. p h n. . ôi m t tôi kh nh m ch t: . gi ra trc m t cô y. n gian là anh ph t ó.M m t ra i em! ± Tôi thì th m bên tai Thanh Mai. Gì ã h n 11 gi nên khuôn viên v ng ch ng còn ai. ± Tôi kh m m t.Ý em là anh nói d i h ? . C m ti hí ó. . trái tim tình yêu c a chúng tôi nh r c rõ h n. i u c ó là cô y s t tin thành công trong kì thi t t nghi p ngày mai. Tôi th y rõ ôi m t sáng ni m vui và n c i y b t ng trên môi Thanh Mai.Em nh m ch t r i.Ng i ta nói n u g p c 1000 con h c gi y b n s có m t i u c. Cô y trao cho tôi m t n hôn cháy b ng. . tôi c ng mu n có m t i u c.Tôi gãi tai. nh n nhó: . Thanh Mai nh n th .Net Page 44 .Th còn 900 còn l i? .Nh ng anh ã c t t t c ch gi y g p 1000 con h c này ó! Em xem này ± Tôi chìa ngón tay v n còn th ng tích ± anh c t r p c tay này! Thanh Mai c m ngón tay au c a tôi ng m nghía. êm nh huy n bí h n và n hôn v n ang ng t ngào! .M t mà bu n nh th thèm i âu! . ôi m t cô y t t m ra. c trang trí vô cùng xin x n và d th ng.Oái sao l i m anh! . Nay trong tay tôi ang có 1000 con h c gi y.Ông già. C m t kho ng t r ng xung quanh chúng tôi sáng b ng b i nh ng ánh n n lung linh và nh ng dây èn nh p nháy ch ng thành dòng ch : ³Thi t t em yêu nhé´.Dám nói anh th h ? Có ng l i ko? Anh mà b t c thì ch t v i anh. Ch a h t b t ng .Anh g p t t c sao? 1000 con? . Ng i quan tr ng nh t v i tôi lúc này. d u êm và ng t ngào. Ko bu n m i l .Uk! Hì .Hì! Ko! Ko! Vui r i nè! ± Tôi ngay l p t c ph i ngoác cái mi ng ra c m i ³xí´ m t cái r i toe toét khoác tay tôi.Em nh m m t l i. Và tình yêu trong m i chúng tôi êm nay nh c ch p thêm ôi cánh.

. Cái áo l i còn m c trái n a. Hôm thi u tiên ko th i tr c. Th là tôi l i ph i lái xe lao nh bay n nhà c u c m n xe. Ko bi t là cô y ã d y ch a hay v n còn tít mít trong ch n. Sao sáng s m ã n nhà em th ! .Tr i! Thôi d y i.Thôi nào. Qu n áo thì x c x ch. ³M mua cho em con heo t. .Gi ng y ngái ng . . Thôi thì cho vua ng n ng ng thêm 5 phút n a v y. . mà tôi bi t cái t t ng n ng l i thêm b nh l m c a cô y nên ph i g i d y s m.D y i em yêu! . . Nhà có m i cái ô t ô thôi.áng ghét! u dây bên kia ã t t. Có i thì i xe máy thôi! Tr i t! i xe máy thì tôi bi t ki m âu ra. n a ti ng n a anh lái xe qua ón..A lô« .Ko c! D y s m chu n b i.D y ch a ó! .D y r i m i nghe i n tho i c ch ! .Sao v y.Ko i ô tô âu! . anh n ón i n sáng r i a i thi luôn.Tôi ang v i. Hôm nay thi r i.i thi ch có ph i i âu âu. Ch c ch n chàng ta v a qu v i ng qu n áo v ng *** trên sàn nhà ây. Ko anh g i m m l i qu t cho bây gi ! . Nh ng tôi bi t rõ là cô nàng c a tôi v n ch a ra kh i cái gi ng âu.S p!.! .Em v n bu n ng l m! . d y i.Net Page 45 . ch a k s p l y ch ng n n i r i mà cô y v n ch khác con nít t o nào.Mùa hè em có p ch n âu! ..Cho em ng thêm m t tí thôi! Hôm qua ng mu n mà. . Ngày hôm nay em vui l m C m heo trên tay em ng m« í ò í o Làm sao cho heo mau l n Làm sao cho heo mau l n í o í ò Heo ko òi n c m Heo ko òi n cám --------------------------Heo ch c n em b trên tay u Em ko thèm mua kem Em ko thèm mua bánh Em dành cho heo Em lì xì cho heo t 200 m i ngày Này heo i ngoan nhé í o Này heo con i mau l n í o «´ Nh c ch c a Thanh Mai ó. Hôm nay c u cho tôi m n xe máy c ko. Em ko thích i ô tô i thi âu.i ô tô à? . . ã h n 18 tu i u. Tôi b m chuông bao lâu m i th y c u ta ra m c a. Blog Heokon¶S http://Heokon. Hai cu c g i nh . M mua cho em con heo t« í o í ò.V i! Anh Bi t L i R i«! Ngày th nh t. .Nh ng ch a ra kh i ch n úng ko? .

V

i! Anh Bi t L i R i«!

- Sao l i ph i m n xe em? Con ô tô c a s p h ng à? - Ko! H ng thì tôi lái t i ây ki u gì. Thanh Mai ko thích i ô tô i thi. - À ra v y! R i, s p c l y con xe em i t m. - Anh i làm gì ngoài ó mà lâu v y? - M t cô gái tr tóc xoã ngang vai, m c trên mình m i cái áo cánh dài tay c a c u c. - Em ra ây làm gì ch ! Vào nhà i, anh ang nói chuy n v i s p! ± Cô gái i th ng vào nhà ngay. C u c nhìn tôi gãi tai. Tôi oán ko sai mà. - Thôi l y xe nhanh cho tôi r i còn vào ko em nó i! - S p!... Thanh Mai ng i sau xe c i nói mãi ko thôi. Ai i ng i sau xe ng ì yêu, l i s p là ch ng n a ch , mà cô y ch ôm eo gì c , hai tay h t dang r ng l i a lên cao. C h h i ón gió tr i! - V ôm eo ch ng i! - Ôm gì mà ôm! Ph i kiêng! - Kiêng gì? tình en b c! Ông già ! Hì« Hôm nay ko n bánh mì p la âu nhá! - Sao th ? - Ph i n xôi ! Ng c th ! - Hôm nay tôi m i phát hi n thêm, cô nàng c a tôi còn m c b nh mê tín! Tôi công ty làm vi c mà m t c dán vào ng h , m t ng giây t ng phút. Ko bi t Thanh Mai c a tôi thi c th nào, ch tôi lo l m! Ki n th c c a cô y ko ch c, h n n a ko bi t cô y có gây ra chuy n gì ko! Cô y là **** gây chuy n mà. Nh l i« Mà thôi, t ôi tin Thanh Mai mà. Cô y ã c g ng ôn luy n r t ch m ch . Ch c ch n là cô y s thôi. - Em thi th nào? Làm c ch ? - C ng tu , v n em chém gió h t. G p ông bà nào u óc bay b ng, trí t ng t ng phong phú thì ch c ko n n i, còn ông bà nào tr n g ki n th c và l i v n trau tru t thì em t! ± Cô y làm tôi au tim. Ngày th 2. - Anh i em au b ng! - Ch t! S p thi r i còn au b ng là sao? - Làm sao em bi t c! Anh ph i h i cái b ng em ch ? - Th sáng ngoài xôi ra em có n gì ko? - Có! S a chua, m n, hình nh c xoài d m n a thì ph i! ± Ôí tr i c bu i cô y d y s m h c bài thì« n l m th th . Ko au b ng m i l ! Ngày th 3. - Thôi ch t anh i! Em quên máy tính nhà r i! - Thi toán mà em còn quên máy tính! Thôi i anh, anh phi nhanh v nhà! ± Nói r i tôi lao xe máy phi nh bay v nhà l y máy tính. Còn ch a k p th ra h i thì: - Anh i! - Gì? - Th t ra« em có máy tính. Ch c m hay ch Trúc b vào giùm em r i! ± Cô y r t rè rút cái máy tính t trong túi sách ra. - Hì« Ko sao! Coi nh là anh t p th d c v y. Thôi mau vào i, nh thi t t y ± Tôi t c Blog Heokon¶S http://Heokon.Net
Page 46

V

i! Anh Bi t L i R i«!
n ngh n c ! Cái m t tôi c i mà c nh khóc!

**** - Th nào r i em? i m thi ch ? - « - M t Thanh Mai bu n thui, cô y ch ng nói câu gì c . - Sao v y? Có i m thi r i mà, em c bao i m? - Em« - Cô y choàng tay ôm ch t l y c tôi r i khóc n c lên. Tôi th y tim mình th t l i, c h ng ngh n ng. Ti ng cô y khóc m i lúc m t to h n. Tôi c g ng l y l i bình t nh, an i cô y. - Thôi, ko sao! V n còn t 2 thi l i mà. T gi n lúc y, mình ch m ch h c h n n a là c thôi. ng khóc n a. ± Tôi nh nhàng kéo tay cô y ra. Ko m t gi t n c m t. ôi m t khô ro. Cái mi ng còn toe toét c i. ± Này, anh t ng em khóc. Tr t mà c i t i th à? - Em có nói tr t bao gi âu! T anh suy oán y ch ! ± Cô y c i tinh quoái. - Th có ngh a là em r i ph i ko? - M t tôi sáng tr ng. - Hì« - Cô y vênh cái m t tr ng h ng lên, t c. - T t nhiên. Thanh Mai mà l i! ³C p´. - Á! Sao anh l i c c u em? - Cho ch a cái t i dám ch c anh. Bi t anh lo th nào ko ? - Hì! ± Cô y l i c i toe. - Bi t m i ch c mà! B t ch t tôi ôm ch t cô y vào lòng. Cái si t th t m nh. Cô y ng c nhiên l m. C ng yên ko hi u hành ng c a tôi. - Thanh Mai! V y là chúng ta s p c l y nhau r i. Anh nh em l m! Anh yêu em nhi u l m! ± Mái u cô y ng sát vào b ng c tôi, ôi tay cô y ôm ch t l y tôi. - Em c ng yêu anh nhi u l m! D i n ng chi u, hoàng hôn buông r i, h n c ph ng l ng, hàng cây xanh mát, nh ng gh á l ng im, có m t n hôn nh nhàng và ng t ngào .
Ch ng XXXVI: ám c i hoàn m !

Cu i cùng thì ngày mà chúng tôi mong i c ng ã n. M tôi và bà Thanh h i h chu n b cho cái ám c i này lâu l m r i. M i th c lên danh sách, chu n b chu áo. Vì ám c i l n này quan khác n d r t ông, l i có nhi u nhân v t c ó máu m t, quan s p to nên hai bà m quy t nh ph i t ch c m t ám c i hoàn m nh t. Quy t nh cu i cùng c a ra là m ti c ng, t t nhiên a i m ã c chúng tôi gi i thi u ó là bãi t tr ng ³Kho ng L ng´. ám c i c a chúng tôi c t ch c theo ki u Hàn Qu c. Cái này thì kh i nói vì t t nhiên có ph n c a ông Chan ây r i. Chi c c ng hoa v i r c r nh ng s c hoa mùa hè, hai bên c t c ng c s n màu h ng ph n p lung linh. T m th m c tr i dài t u c ng ra t n n i cha x ng tuyên b . Hai bên là nh ng hàng khách ng i tham d . Nh ng lãng hoa to và nh ng chùm bóng bay r c r s c màu. Còn có c h th ng phun n c làm mát không khí n a. ám c i c a chúng tôi t ch c vào mùa hè mà. M i ng i ai c ng h h i, nóng lòng mu n xem hai cô ti u th x inh p c a nhà bà Thanh và hai chàng r quý c a bà. Chí ít thì c ng m t ng i là tr ng phòng c a m t t ng công ty l n, m t ng i l i là t ng giám c công ty liên doanh v i n c ngoài h n n a l i là ng i Hàn Qu c, ko tò mò m i l . À quên, ch c các b n ang b t ng , ám c i này ko ph i ch t ch c cho riêng mình tôi và Thanh Mai âu, Thanh Trúc và ông Chan c ng cùng c i v i chúng tôi mà. Ni m vui c nhân ôi ó! Blog Heokon¶S http://Heokon.Net
Page 47

V

i! Anh Bi t L i R i«!

Chúng tôi t ng ôi sánh b c bên nhau b c trên t m th m ó ti n t i ch cha x trong ti ng nh c êm du và nh ng n c i chúc phúc c a m i ng i. Nh ng d n u l i là cô bé Hy ± Un trong b cánh thiên th n, u i v ng ni m, tay sách gi ng y cánh hoa h ng. Ti p n là c p ôi Thanh Trúc và ông Chan. Thanh Trúc p l m. Cô y m c b váy c i ng n ch a n u g i nh ng tà sau thì dài lê thê. B này là do ông Chan ích thân t bên Hàn Qu c ó. Trông cô y th ng ngày ã p, hôm nay trang i m cô dâu trông hi n d u và xinh p vô cùng. M i ng i ai c ng xít xoa khen ng i. Cu i cùng là c p ôi c a chúng tôi. Thanh Mai thì khác, cô y ch n b váy c i theo thi t k c a ng i Vi t Nam. B váy c i tr ng dài ch m t, c i m nh ng ho ti t ren, ng c và á p m t. Chi c váy c i quây bó sát b ng c cô y l b vai m m tr ng m n và t m l ng m nh mai. u i d tr ng v i chi c v ng ni m ính á long lanh. Trên tay còn c m bó hoa t i xinh x n. Trông cô y p và l ng l y ch kém gì ch . Và có l s ch ng c ó chuy n gì x y ra, hay s úng là m t dám c i hoàn m nh hai bà m mong mu n n u nh ko b t cô v xinh p c a tôi i ôi cao gót 10 phân ch vì cô y th p h n tôi« nhi u quá! Chúng tôi ang sánh b c i bên nhau, t i c i v i quan khách. Trông Thanh Mai lúc ó r ng r l m, ôi m t sáng long lanh, cái mi ng nh xinh v i l p son nh bóng h ng t i t n thì« B ng Thanh Mai lo ng cho ng, ko gi n i th ng b ng kéo c tôi và cô y cùng ngã xu ng, l n kh i t m th m ra n n c xanh rì. Hoá ra chi c váy dài l ê thê c ng thêm ôi cao gót ³siêu cao´ khi n cô y d m ph i váy và ³th m ho ´ x y ra. Tôi ã ngh nh th khi t t c quan khách ph i s ng s t kinh hoàng ng b t c d y, hai bà m thì nhìn nhau kh n n, Thanh Trúc và ông Chan nhìn chúng tôi lo l ng. Nh ng ti ng c i rúc rích ch t vang lên. Nh ng m i th c xua tan h t, hay nói cách khác là m màn cho m t i u thú v . Thanh Mai và tôi n m ch ng lên nhau. B n con m t nhìn nhau, ko hi u sao lúc ó, tôi mu n hôn lên ôi môi h ng g i c m c a cô y. M i ng i lên, reo vui và ph n khích. Th là trên n n c xanh mát, êm ái, d i nh ng cánh hoa h ng m n nh nhung kh bay bay t ôi tay nh bé c a cô bé thiên th n tình yêu Hi ± Un, trong ti ng nh c r n ràng, chúng tôi trao cho nhau m t n hôn ng t ngây và ng t ngào . ³Em yêu! Gì ây ta th t s ã là c a nhau r i!´. N hôn thêm cháy b ng và ng t ngào h n. Ko bi t ây có ph i là m t ám c i hoàn m nh hai bà m mong mu n ko nh ?
Ch ng XXXVII: êm tân hôn!

Tôi c ngh 1 tu n c quan. Chúng tôi c ng nh i h ng tu n tr ng m t Nha Trang cùng hai v ch ng Thanh Trúc và ông Chan. Nh ng hai bà m c t luôn kho n này c a chúng tôi vì lí do Thanh Mai ang có thai, ko c i âu h t. K sách có em bé c a Thanh Mai v n th ng em l i nhi u tác d ng ph ko m y mong i n h th này. êm nay là êm tân hôn c a v ch ng chúng tôi. C n phòng tân hôn chính là phòng c a tôi v i m i c ã c tân trang l i. Ngoài bàn làm vi c c a tôi ra, gi có thêm c bàn trang i m c a v n a. Ch n, ga, g i, m c thay m i hoàn toàn. êm tân hôn có khác, gi ng tr i ga , n n nhà r c cánh hoa h ng, hai cái g i ng to oành c t k v i hai cái g i ôm trái tim r c. Tuy nhiên, theo i u kho n c a ng i l n thì chúng tôi b c m làm chuy n xxx. i u t ng ch ng là vô lý v i v ch ng m i c i nh ng l i là có lí b i Thanh Mai c a tôi ang có thai mà. Nh ng m c k , ó là trên lý thuy t gi thôi, ch th c t nào có v y. Nên chúng tôi t t nhiên là ko th ch p hành m nh l nh c a các b c ti n b i r i! N m dài trên gi ng ch cô y t m xong. Tôi b t u nh t i nh ng l i d n dò c a anh em chi n h u. - Mình là àn ông, mình có th thua kém v m i m t nh ng tuy t i ko c thua kém trong chuy n ó! Ko c ph n nó khinh mình bi t ch a anh! - C u c v vai tôi. Blog Heokon¶S http://Heokon.Net
Page 48

± Em ng trong ó y à? ± Cô y cúi g m m t. Nh ng kh n i. -D ? Blog Heokon¶S http://Heokon. Ko ng ch m i chuy n t ng ch ng nh bình th ng th thôi nh ng l i l m r c r i và khó kh n ghê.. 1 ti ng.Cái gì v y? Sao b t anh n m t h ? .Thôi nín i! Thì mình là v ch ng mà! V ch ng nào ch ph i th ! Mình còn ph i s m sinh em bé n a mà! .Sáng s ng gì? D y? D n d p l i phòng ngay.Con v em su t ngày nó làu bàu ch ê em th l c kém. gi ng ga x c x ch. Nh ng ko sao. ch n nó c qu n vào chân. N m m c a t t chuy n ng.Anh xu ng t n m i! Nh ng cùng. n a êm anh gi trò thì sao! .V i! Anh Bi t L i R i«! . m t ch O trc c nh t ng hai v ch ng ôm nhau ng d i t. Tr i t.Cái gì? .Anh ko n m thì em n m! .. B n b n em b o kinh l m! ± Cô y v a khóc v a nói.M tôi m m ch A. Cô y r t rè b c ra.Em s anh? . em có trong ó ko v y? Thanh Mai. y v y mà trong chuy n này còn con nít h n c tôi.Em yêu làm gì trong y mà lâu v y? ± Ko có ti ng tr l i. tôi trèo mãi ko lên n i thành gi ng.Thanh Mai. Tôi v c d y. . y. sáng r i! . .Th ng Tu n còi d n dò tôi v i t cách c a m t k ã n m mùi th t b i. m c a ra cho anh! Thanh Mai! ± Tôi l y chân á m nh m t cái vào c a.Net Page 49 . êm tân hôn c a tôi y! Có l c i ko quên n i! . Tr i t ây có ph i là Thanh Mai mà tôi bi t ko? Cô y yêu s m h n c tôi.Ko! Em ko ng v i anh âu! ± Cô y b t khóc còn to h n c lúc nãy! . tôi nào có bi t gì âu. Lâm d y mau. ± Em sao th ? Sao l i ng trong ó? . 15 phút. 30 phút. dù Thanh Mai ang ra s c cùng kéo tôi lên.m ! Chào bu i sáng! . ko « em ko sao! . Thôi thì mình ch ng cùng thôi v y. .Ko. c l m anh ! Th nên anh ph i c h t s c ó! . k n ng c u c và m y anh em nhân viên c p d i v con hu truy n d y tôi nghe và kh c ghi ko b sót i u nào. Sao cô v tôi l i t m lâu th ch ! Tôi l i ph i b t d y kh i gi ng i vào phòng t m. ± Thanh Mai em có sao ko v y? . 20 phút.Tr i i là tr i! Hai v ch ng mày ng ki u gì mà l n c xu ng t th này!?! .V y m c a ra cho anh! ± Cánh c a t t m .Hai a d y mau! . Tôi và Thanh Mai nhìn nhau.Ph i y! Anh c ph i phát nào ra phát y cho em! Ko c y u m m!. .Ti ng m tôi g i c a.Em ko bi t âu! Em ko ng v i anh âu! Em ko mu n làm gi ng ng i l n trong êm tân hôn âu. ko làm gì c ! âu! -H ? . trèo nhanh lên gi ng. ôi m t l rõ v v a m i ng d y. ± Thanh Mai. ³B p´. t i qua v ch ng tôi quên ko khoá c a phòng.. Thôi ch t. ch n r i t gi ng xu ng t! .. Và gi ch ch i n tí n a là th hi n thôi! V tôi ang t m. M t ti ng ³U ch´ t trong phát ra. h n 1 ti ng ng h r i mà v n ch a th y v tôi ra.Thôi« thôi« anh« n m! y.Thôi thôi nín i! Ko m bi t thì ch t!. Còn Thanh Mai xu ng n u n sáng. tay chân lu ng cu ng.

Tr i sang th ? M nghi ó! . .Th t ra là lúc nãy em sai ó! Anh nói m nh th là ko úng âu. Blog Heokon¶S http://Heokon.Net Page 50 .Anh c ng ch a bi t.Sao l i bày c trang trí làm gì? . .Em bi t! Gì ph i làm sao h anh! . n m ch t ngón tay y máu c a cô y.èn L ng ! . . m nh v v ng t tung. Cái này v t i. m có bi t là em n u d âu. ± Còn ng ó mà khóc n a à? Mau d n i.Xu t! Kh thôi ko m bi t gi ! .S n chua ng t c á? Mà sao c tôm chiên th này. ng. ± M i ngày m v n n u n sáng mà. Tôi th dài: . -«. v a nghe th y ti ng m tôi quát Thanh Mai d i b p tôi v i b t d y nh m t cái lò xo lao nhanh xu ng d i b p. .Bi t r i. Ch bi t là em v ng v thôi. ng .Cái con bé này! n c m cái bát thôi mà c ng ánh v .Em ngh ó có canh rau mu ng cho em à? . Ch c m s gi n lâu ó! . túi n c ch m ó. Nhà làm gì có m y cái linh tinh trong ó.Ch c là ko! Mà thôi nhanh lên«.Oái.Gì th ? . mua h n canh gà. Có l vì quá s hãi và lu ng cu ng lên cô y v a m i ch m xu ng nh t m nh v ã b c a m t v t dài. em quên.D « ko! ± Thanh Mai m u máo nhìn tôi. hót rác có dùng làm gì? .Anh ùa à? Tôi và Thanh Mai c hai lúi húi d i b p. .Hai cái này nó ko i li n v i nhau à? . cái con bé này! ± Thanh Mai s hãi lu ng cu ng cúi xu ng nh t m nh v .V i! Anh Bi t L i R i«! ur i . Ngày u tiên làm dâu c a cô y ã b t ó! Ch ng XXXVIII: V ng v ! ³Xo ng´. .M tôi c ng h ng. Ch ng ph i là n u n ng gì âu! . h p th .Còn d gì? Con dâu v nhà ko n u m ch ng n u à? . Tr i i! Sao trên i l i có a h u u th này! Ch i có.Anh mua âu th ? . mình c o o lên.Nh ng ây là em n u ch ko ph i m anh! .Yên tâm. Ko ph i vì tôi nói úng quá mà vì bà ko tin n i th ng con quý c a bà nó ang m ng bà b o v con v nó. Thanh Mai hai hàng n c m t ch y dài. D i sàn nhà n c tr ng ch y lênh láng. Tôi và Thanh Mai l i ph i lúi húi quét d n. Gì cô y v a m i v m ã b t làm r i.M thôi i! ± Tôi ch y l i ôm l y Thanh Mai. cho nó lung tung và h i nát là c. mình ph i t pha. Cu i cùng thì m tôi c ng ch thèm n u n sáng và t t nhiên bãi chi n tr ng m tôi c ng ko thèm d n.nh ! Hì. c m t chút mùi n c m m n a. .Thì m anh v n làm mà! . Bà ko nói n i câu gì. C m t phòng b p s c mùi tanh c a tr ng.Sao anh ko mua canh rau ngót hay canh rau mu ng nó m i gi ng. Có l tr a nay em l i ph i n u c m y! . ± Tôi ang tranh th ánh m t gi c. ng! .Uí gi i. M ph i t t cô y làm quen d n v i c nh v nhà ch ng ch ! .

Ko c! Ch ng mà làm gì v g i m ó! Blog Heokon¶S http://Heokon.Ko c! T m sau r i l i ng trong ó nh hôm qua ý à.Cái gì!?! Ch ng XXXIX: Ng cùng! V a nhìn th y Thanh Mai mang qu n áo vào phòng t m tôi c ng v qu n áo và lao nh bay n khoác tay cô y.Th y m i vào cùng mà! .Ph i là quá c ch ko ph i là c! M tôi th t là« Nhà hàng n i ti ng ng i ta n u c mà.T t c là Thanh Mai làm ây sao? . .Mu n n m ko? Thích t m thì vào mà t m m t mình nhá! ± Nói r i cô y toan b c i! . cam oan là cô v tôi gi v ng r i.Hì. V t m i! . v i ý ngh hôm nay cô y ko tr n c tôi âu. ± C ng c! . Tôi trèo lên gi ng. r i nh nhàng l t tay trên ôi má ng h ng c a cô y. V t m i! Hí h ng t trong b n t m ra. . v là v c a ch ng sao l i b o ch ng gi trò. Ngay l p t c cô y vùng d y.Ch ng làm gì y! . ng c ng có cái hay c a nó.Nh ng ch ng mu n t m cùng v ! ± Tôi làm b n ng n u.T m! . V ph i th c thi ngh a v c a ng i v ch ! . .Net Page 51 . Nh Thanh Trúc là m t ví d . . . Tôi h ng gi ng. Rõ ràng là cô y c m nh n c t t c mà. ko t m chung n a. cà chua. mu n c m tôi kh en thì ph i th t hoàn h o.Vâng.U t ng v ng r i mà! Hì. .M tôi gi t mình tr c l i gi i thi u c a tôi.M vào n c m i! Thanh Mai m t c bu i sáng làm c m xin l i m ó! .Ko c! i ra i! ± Cô y ra s c l y tay y ng i tôi. M tôi l y a g p mi ng s n n th . ôi tay cô y kh nhúc nhích. kh a tay g t m y l n tóc r i c a cô y.Thôi c r i. cu i cùng th ì chúng tôi c ng d n ra c m t mâm c m v i các món ko thua kém m tôi th ng ngày: c i b p qu n th t. . canh gà.Gi ng cô y run lên. d a chu t« (mua nhà hàng) và n c ch m (t pha). . tôm chiên. s n chua ng t. t m chung có sao âu! .Th c m âu? n c m mà ko bê n i c m ra à? . Nh ng v a ra n gi ng ã th y cô y ng r i. ang h n h v i vi c nâng t m cao Thanh Mai trong m t m thì hai a gi t mình b i ti ng m h i.Ch ng nh gi trò gì h ? .V i! Anh Bi t L i R i«! Sau h n 30 phút. Ch c ch n là h t gi n r i. R i khi bàn tay l t n ôi môi h ng tôi cúi u hôn nh lên ó m t n hôn ph t qua môi.D . Gì thì hai a chúng tôi ch bi t m t m u nhìn nhau. G i mãi m tôi m i ch u xu ng. ± Nói r i tôi kh cúi u xu ng ng i cô y gi v nh mình ang gi trò. thì mình là v ch ng.Ch t! M i chú tâm n th c n mà quên khu y m t món quan tr ng nh t. Hì. .Cái gì th ? ± Nhìn cái v m t gi n d c a cô y sao mà yêu th ko bi t! . M t bà nhìn cái là bi t c n gi n ch a nguôi.Ko th y ng i ta ang vào à? . v l y cái g i ôm ch t. . M tôi tính th y. t i con quên n u c m r i! .Sao v mình hôm nay ng s m th nh ? Nh ng thôi.M tôi nói th ch tôi bi t bà b t ng l m. v con c ng c y ch m ! xem ã! .À thôi« ch ng t m i! . salat rau xanh bao g m: rau s ng. Mình ph i t n d ng c h i m i c.

D con xong ngay ây!.V còn ch y n a.Xong ch a Thanh Mai! Làm cái gì mà lâu th ? Ng trong nhà v sinh r i à? . C th hai a chúng tôi r rõ kh p nhà. Tôi v i vã buông v ra. tôi gi t mình khi th y Thanh Mai ang kh n bê m t làn y th c ph m và rau xanh.L i còn ko n a!. .Cái gì v y m ? ..Còn gì ây n a? Mu n ng i khi nào xong cho chúng mày ng tha h . . th dài m t cái. ch a k p m m t ã b Thanh Mai ch y vào phòng ánh th c: .Anh i.con Thanh Mai.Ko ai c u c v âu! .Net Page 52 . .. c u tôi v i!.. M tôi l i g m lên: .. r i v anh khác tính cho.Á.Cu i cùng thì c ng tóm c v r i! .Vì v . v ch ng tôi l i ang gi ng co nhau trê n gi ng.. i n lúc cô y xong thì ch c c i c ng ko c ng cùng nhau! Sáng. Nh ng ti ng ùynh u ch.Ti ng m tôi t d i nhà v ng lên! . tr a làm c m dì H .R i r i« .. t u i nhau trong phòng.D con xu ng ây!. Nhìn c n phòng tan hoang. .M tôi y c a b c vào.Ch ng v i ch con! Ng i ta s p ch t r i ây này! ng n ch i! . ch t r i.. ..Hôm nay dì H ng mày m i bay t M v ây..Hôm nay có v gì mà m và Thanh Mai mua l m th th ? nh m ti c ? ± Thanh Mai quay ngo t ra nhìn tôi. ch ng ph i u hôm nay m i c!. Hôm ám c i mày dì ko v d c nên hôm nay tranh th th i gian bay v xem m t cháu dâu.V i! Anh Bi t L i R i«! m bi t là v ch ng mình ch a h ng v i nhau bao gi à? u! ± Nói r i cô y qu ng cái g i vào tôi! . ch ng mà b t c thì v c ng ch t v i ch ng!.V ch ng mày làm cái gì ó h ? . ± Thanh Mai nhìn tôi m u máo.i i. ± Tôi quay sang nhìn Thanh Mai b t Blog Heokon¶S http://Heokon. Anh i làm th nào ây? ± Tôi ng i d y. nhanh lên! .T i con có làm gì âu! ... Ch ng nh y nhá! . . Gì ch .Tôi tr l i bâng qu r i l i ng ti p mà ko h bi t r ng s p có chuy n r i! Ch ng XXXX: Cô con dâu ch ng a n i! V a m i th c gi c b c xu ng d i nhà. . V i ch y xu ng h cô y m t tay. tôi v i h i m : . m b t em i ch cùng m mua n.Thì em c i ch sao! ± Tôi ngái ng ! . .Th còn lúc tr a n u c m? ...Ch ng mà l i g n v gi t ch ng! . Thanh Mai vào ng v i m . la hét vang .Chúng mày mu n ch t à? V mày ang có thai ó..Buông v ra i!.Thì em c i ch cùng m i! .

Tôi tu ng c. ko c n âu m . l i còn bày trò g t tôi. 30 phút sau. Tôi o m t nhìn quanh. Tôi v i vã ch y theo. vào b p nhanh lên ch .Tính sao v i ch này ây? Em ko bi t âu! ± Cô y ph ng ph u. M tôi ng i trên gh v i ánh m t y quy n uy và th t áng s . Cô y g i cô b n yêu quý n i ti ng n u n ngon l p n n u giùm cô y. Tôi nghi l m.Ti ng la th t thanh t trong góc t . .Thanh Mai ang trong b p h ? m vào xem nó n u n ng th nào. Ch t th t. bi t âu n c! .Con trai bao nhiêu tu i r i mà n u ng ki u th h ? .Net Page 53 . M c vào phòng ngh ng i i .M t nh ? ± Tôi th dài. ch c m tôi chót khoe m gì v cô con dâu v i dì H ng ây! ang miên man suy ngh tôi gi t mình b i cái véo tím tay c a cô v .M « m « . .R i! Mà bác trong phòng th t ch ? Nh nhìn th y là tiêu ó. ± ôi m t s c l nh. t t c c v con n u là c! . c n b n v a n sang xong ch a k p u ng n c nên h i khát. Nói th ch m tôi v quê c m y l n.Cô mà l i còn ko dám sao? Ngay t u tôi ã ko a gì cô r i. ng ****** x u h v i dì.M « m à? ± Thanh Mai r i rít. tôi ko th y cô b n c a v âu c . k o m tôi bi t! . . . cô v quý c a tôi l i gi trò tinh quoái r i y. tôi coi nh con gái. Ko bi t là ã lú âu r i. Rõ ràng là sáng cô y ã nói v i tôi r i mà. Kh kh thôi. . Tí n a ko n u n i thì em ch t! .V i! Anh Bi t L i R i«! g p ngay cái l m cháy da m t c a cô y.N u c ko? m giúp m t tay. Thanh Mai th t th u b c vào nhà.Tôi c g ng nói to Thanh Mai và cô b n c a cô y có th nghe th y. Nh ng thôi.Chúng con ko dám . phen này tôi tiêu v i cô y r i. Th là cô b n t t gi t ch t chúng tôi r i! Sau khi ti n b n v . ó.Thôi.Anh ch gi i l m! G t c bà già này c y! . . ho s c s a. . . n gh là gi thì cô c ng là con trong nhà. ang t n h ng cái c m giác mát l nh c a dòng n c trôi xu ng c h ng thì ti ng m tôi khi n tôi gi t mình.Ko. Tr c khi vào phòng m tôi còn d n dò ± N u ngon ngon vào. Trong phòng ch có m i Thanh Mai.D c mà m . M c trong phòng ngh ng i. Con n u m t loáng là xong.Em ko bi t! Em ko bi t âu! T i anh ó! Hôm qua g t m nên gi em m i kh th này. kém k i? ó là s th t. Cô nàng v i cái áo dính y m ng nh n v a ch y ra v a vung tay nh y t ng t ng trong phòng b p trc con m t kinh ng c c a m tôi và 4 con m t y s hãi kiêm th t v ng c a tôi và v . ang tu trai n c l c. Ngh tôi ghê g m quá sao? S tôi chê cô con dâu o ng.N u ki u gì em ko bi t! À úng r i! ± Cô y c i tinh ranh. hay em c th n u i.thì anh v n ngh mà nh ng ko ra! . . ± Nói r i m tôi b c vào b p. v ng v .Á! Rán! . anh ch nh gi u tôi n bao gi . Trong khi hai cô nàng hi hoáy d i b p thì tôi ph i làm nhi m v anh b o v canh gác ko cho mama có d p ³ t kích´ vào trong b p. . .Cái gì? Sao anh b o anh s ngh cách h ? .Anh c ng ko bi t! . Dù dì thì c ng là con dâu quý c a c h y! ± Tôi ch hi u sao m tôi ph i nói th . m t mình nó n u sao xu .Nhanh lên bà«. ch ng m y thi n c m gì m tôi dành cho Thanh Mai. Cô ko bi t thì b o ko bi t. Cô dâu quý c a c h thì sao. nh su t ngày nh ng i n n u hay ra quán mua Blog Heokon¶S http://Heokon. .Em bi t r i. ± Mà ko sao. .

Tôi li c nhìn Thanh Mai.Dì n r i ó ? i ng v t v ko dì? . a th t gà nát t m. . ko v d ám c i c a tôi c. . gi thì t p trung vào n u n ng dì H ng s p n r i. Dì tôi l y ch ng M nên M s ng cùng ch ng luôn. . Ch thi u m i món th t gà n a thôi.Net Page 54 . -D ! Hai phút sau ti ng ³d ´ Thanh Mai c ng em c a th t gà lên. có m i ch t th t gà c ng ko bi t ch t thì làm n gì. bên c nh cô y mà tôi c ng ch ng giúp gì c cho cô y. .Th t ? . Tình yêu nó v i mà. úng là v Vi t Nam. th y có m i dì thôi. . L n này c ng v y. Phen này ch c cháu dâu tôi p ng i p n t l m ây.Cái này thì dì nó kh i nói. Thu x p xong công vi c là dì bay v ây luôn. nghe th ng Lâm nó nói m nó b o v cho cô v yêu quý. ám c i tôi có i n sang m i dì nh ng v ì dì tôi và ông ch ng ng i M b n t i m t t i m i. bà hoàng c a nó là c ng bi t r i! Thanh Mai l ng im ko nói gì c . dì« dì cháu nó còn vào h v nó. Tôi cá là m tôi ang gi u gi m chuy n gì ây. áp xu ng sân bay Hà N i là kho ngay.Tôi nói gì anh ch t hi u. cô y kh n n c i g ng g o. Tôi ch a nói n chuy n hai anh ch dám qua m t hai m già chún g tôi mà mang b u. V a lòng c ch tôi là h i b c ó! ± Tôi ch ng hi u n i dì tô i ang nói gì ch bi t r ng m tôi có v lúng túng l m. Ch c n hôm qua. v v i quê h ng. .Dì mà c ng yêu quê h ng ghê nh ? Yêu th sao còn ch n s ng M làm gì? . Gì thì tôi bi t vì sao cô y ko khóc.Thôi thôi. ra ngoài mua ít bia Hà N i i. nhà h t r i! Còn Thanh Mai. mang th t gà ra ch t i! -D ! .Th t mà! .Th ng Lâm. Nh ng khi cháu dâu v a m i t a th t gà xu ng n c i trên môi dì tôi t t l m. Vì nh ng gi t n c m t ã ch y ng c vào lòng trong s u t c và cay ng. Thôi anh i mua bia nhanh lên. Nh th mà tôi m i có c cô con dâu« À gi i giang.M nói gì v y? . Tôi c ng ko th y cô y khóc nh m i l n nh ng ôi m t thì bu n và ch c u t c l m. Nó gi i cái kho n này l m. Thanh Mai Blog Heokon¶S http://Heokon. Dì tôi nhìn Thanh Mai c ng g t u c i khen xinh. Thôi. quan tâm con dâu ghê. M tôi thì tím m t. Tôi mua bia v ã th y dì H ng n.Thôi kh i.Tr i.Thanh Mai ch t th t gà xong ch a? em lên i con.V i! Anh Bi t L i R i«! v ? «Anh ch t ng tôi ã h t gi n chuy n hôm qua r i sao? Tôi ko bi t cô hay ho. Còn ông ch ng M c a dì thì hi m hoi l m m i cùng dì v Vi t Nam. Cháu dâu ch t th t gà xong ch a? xem cháu dâu t ôi th nào mà bà ch tôi khen ghê l m. tài gi i th nào nh ng tôi th y k t ngày quen cô th ng Lâm càng ngày càng t .M t m i lúc ng i máy bay thôi. . cô y ph i ch u nh ng l i nói n ng n c a m . bao m t m i nó tan bi n h t. nhìn ã ch bu n g p. M t khi ã yêu ph i yêu h t mình ch Lâm nh ? . . ngoan hi n.Bác th t bu n c i.Thôi tí con v ch t cho. . Th c n ã bày bi n c trên bàn. Tôi b ng th y lòng mình au nhói.Khi p quá c .

Tôi v a tr v nhà ã th y ti ng Thanh Mai và m tôi: . ph i m c qu n ch a. tôi nào có c ng cùng v b a nào. chào m i ng i! ± Tôi nói v i gi ng ch m y gì phù h p v i không khí hân hoan chào ón c a m i ng i trong phòng. Thôi ko sao.M tôi v a d t l i thì d i b p: ³Xo ng´ ± Âm thanh gi t ch t bao ng i! Ch ng XXXXI: ³Vì con có b u!´ M t tu n ngh sau ám c i. À chính xác là m t tu n. . tôi l i th y t i cho thân mình. . Thanh Mai em ng i xu ng i. êm qua ? M y ngày nay r i. n ch t th t gà c ng ko xong! . Tôi bu c ph i lên ti ng. Blog Heokon¶S http://Heokon. ch ng làm n i cái gì. c nh là c u ta và m i ng i oán úng l m ko b ng. c cái gi ng tôi.To hay ko to tôi ko c n bi t! Vì cô có ch . Ai i l y v r i. M i ng i c ng ch ai nói câu gì.Qu n ch a? . ko sau này nh h ng n cháu tôi. úng là xinh nh ng« . gi i giang nh tôi ã k v i dì c ch a? .M .Gì v y ch ! Con m i ch a y hai tháng mà. ý ngh a nh t. .V i! Anh Bi t L i R i«! ch bi t cúi u l ng im.Tr t t i! Thôi n gi làm r i. Cu i b a c m.Sao dì h i nhi u th nh ? Con dâu tôi nó v ng v th thôi. ko khí gia ình ch ng m y vui v gì. Nh ng d p yên c ám nhân viên.Sao l i ko? Các c u khinh th ng s p mình th à? .S p n r i kìa! . Ko bi t n u b n h bi t chuy n s c i vào m i tôi th nào ây. .Ko c! M ã mua m y cái qu n ch a cho con r i. trên nhà. Dì tôi nhìn Thanh Mai và liên t c a m t th c m c v i m tôi.Tay v cháu hôm qua b au. Nh ng các b n xem y. có th i v i nhi u ng i ó là quãng th i gian p nh t. nh c n ti n là làm vi c r t hi u qu . C bu i. vào làm vi c i. B ng làm gì ã to mà ph i m c qu n ch a ch m ! . trong lúc Thanh Mai d i b p r a bát. mang ph n ch ng mà ch c làm ch ng! T t c c ng ch t i cái k sách mang b u r i mà ra. ko cu i tháng ánh giá x p lo i tôi tr h t i m gi .Qu n t t thì sao h m ? Con thích m c vì chúng tho i mái. sao m l i v t h t qu n c a con th ? .V a nói n ti n có khác ai n y u t p trung chuyên môn ngay ko c n tôi nh c n l n th hai. ko nói nhi u n a..Chúng em chào s p! . toàn ng i nhà ý mà. Nh ng v n ch a là gì v i nh ng chu i th i gian ti p theo sau này.Con gái l y ch ng r i sao có th m c cái th này c ch ? .Sao cháu dâu khác h n nh ng gì em t ng t ng th . .« Sao ch l i gi n ch . dì tôi kh th c m c: . Tính c hai ngày ph i ng d i sàn nhà.C u c nói n ây quay l i cùng m i ng i c i hô h .Net Page 55 .Ph i! B t u t hôm nay m c i! .Ko gi n sao c! Dì ang c i vào m t tôi ch gì? R ng tôi kén cá ch n canh gi l i v ph i m t a con dâu v ng v . Nhân viên c a tôi ó. . . Th thôi.Nhìn s p b ph th kia là nghi l m ó nha! Ch c êm qua« .C phòng l i c i r m r ! . Và cái k sách y còn gây ra r c r i n a.Anh Lâm! Th nào? Làm t t ch ! . . Nó ko duyên dán g. v i tôi nó úng là m t quãng th i g ian kh ng khi p.Th t ? Th ch nhà« khen ch ? .

Ít à? M y túi l n th kia mà kêu ít à? .Chúng con i mua ít . sau khi i làm chi u v . Lúc u c ng có ghé qua c a hàng ³M và bé´ nh ng kh n i ch ng có cái váy b u nào v a v i cái b ng eo thon c a v tôi c .Em m c qu n ch a âu! . tôi a Thanh Mai i ch n mua váy luôn. Nhìn cô y trông c nh m t con búp bê nh ng tinh ngh ch và nhí nh nh l m. Công nh n là nhìn cô y r t p khi m c váy và i cao gót. V tôi úng là p quá i! . Thanh Mai . Th là ngay l p t c. còn h n qu n! ± Cô y c i toe.Váy á? Hì. Thôi b n con i c ngày r i. Th váy mà cô y làm ng tác b t tôi lôi i n tho i ra ch p hình cô y. Nh l n trc i d sinh nh t cùng em ko? Em m c váy i ôi 7 phân ó! . xoay ng i l i. ± Cô y m c l m mà ko nói c gì! Tôi b c lên t ng ngay sau khi m tôi tr v phòng. kh th m lên má cô y. . b n còn v Blog Heokon¶S http://Heokon. Su t c lúc t siêu th i ra bãi xe ai c ng ph i li c nhìn cô y.Anh i. chúng tôi v i vã lên gác n gay.« . Em ch u khó i.Th t là b t công! ± Thanh Mai hét lên.M lo cho em và cho cháu nên m i nh th . V a b c vào nhà.Buông ra i ng i ta ang t c ây! ..D ?. Khác h n v i nh ng lúc anh á.i âu mà gi hai a m i d n xác v ? .Net Page 56 . trông vô cùng d th ng v i hình c 3 lá l p lánh màu.Sao v y? ± Tôi gi v nh ko bi t chuy n gì.Nh v quá! . . Ph i công nh n thêm cái n a là v tôi ch p hình r t n nh. Cái nào trông c ng xinh và d th ng.Thôi mà! ± Tôi kéo cô y vào lòng. Rõ ràng c ng thích i u mà lâu nay gi v .N u s sao còn ch a s m làm gì? . Có l kí c v nh ng ngày tháng chúng tôi ch a yêu nhau c ng có bi t bao nh ng i u thú v và nh ng k ni m p. . ôi cao gót này p quá! ± Thanh Mai reo lên khi p vào m t chúng tôi là ôi cao gót 7 phân. Thanh Mai c n ng n c òi m c váy và i luôn ôi cao gót m i mua v nhà. Qu n ch a x u ch t i c! .Cô y l i c i. Ko bi t có ph i là tôi ang t s ng ko nh ? Nh ng th c s ó là nh ng gì mà tôi ã c m nh n th y. L i còn b t t gi ph i m c m t ng qu n ch a m mua n a ch ! Làm sao mà em m c c ây. Th là ành ph i vào shop th i trang trong siêu th mua váy bình th ng nh ng ph i m c thoái mái và t t nhiên ko ch t b ng.Và nh y r t p? .M quá áng l m! M v t h t qu n t t c a em. cáu g t c a cô y. .Lâu lâu chúng con c ng ph i mua s m ch m . N c i mà tôi r t thích m i khi nhìn ng m v mình. Trông cô y p nh m t bông hoa t i t n c ng y nh a s ng và long lanh b i nh ng gi t s ng mai! Chúng tôi i bên nhau nh m t c p ôi hoàn h o nh t. . Gì ã 8 gi h n r i mà. Nh nhàng ôm ch m l y v t sau l ng.v tôi úng là m c gì c ng p.Cao th này em i n i ko? . 10 phân thì em m i s thôi ch 7 phân thì bình th ng. . Cô y kéo tay tôi ra.Hì. V a s p s a b c lên n c a phòng chúng tôi gi t mình b i ti ng m ngay sau l ng mình t lúc nào. T i s l i b m la i mà ko bi t ng v n c m.V y em m c váy nhé? c ko anh a i mua? . .V i! Anh Bi t L i R i«! . . Cô y th cái váy nào trông c ng xinh..

m kêu t m b . khi nào xong tôi tr ! . Xem ó. Blog Heokon¶S http://Heokon. .Ko sao âu! Ch h i béo m t chút thôi! . . Ko béo m i l .. Có mà m ghét con. Nh ng tôi trông cô y v n p mà.Anh l i còn nói n a à? V anh ko bi t n c anh c ng th n t h ? Th y v i dép cao th mà c ng yên c«.Thanh Mai c i cao gót ra. ng l i! -D ! . nàng dâu.Có bi t là mình ang có ch a ko? Mang b u mà i ôi cao gót cao th kia h ? .D ko! Con c i ngay ây ! .Con ko n âu! Ngày nào m c ng ch n u m t món này.Gi ng m tôi kéo dài.À. .D gì mà d ? Thôi n i! . v a i bà v n buông thêm vài câu. Gì ây làm vi c gì c ng b m tôi vin vào: ³Vì con có b u´. mà c ng công nh n d o này v tôi béo h n trc.C m ôi dép cao gót c a Thanh Mai trong tay m tôi bình th n b c xu ng c u thang. Và ti p theo sau b a tr a là b a t i..V i! Anh Bi t L i R i«! phòng t m ây. t bát canh chân giò trc m t Thanh Mai. t chuy n c m v n chúng tôi.. m i có 2 tháng thôi mà.T gi ch c i dép th p thôi bi t ch a! Tôi mà th y còn i dép cao n a thì anh ch ch t v i tôi. ± Nhìn mâm c m tôi th c m c.M ! Con ng y t n c h ng r i! Ngày nào m c ng b t con ph i n món này là sao? .Cái gì?!!!!!! Th y b a n tr a c a chúng tôi c m màn b ng m t ti t m c ³dân ca và nh c c truy n´ c a hai ngh s m ch ng. Nhìn quanh bàn m t l t ko th y có món canh chân giò. hay.Sao ch có m i rau và l c rang th m .À còn món canh chân giò d i b p! ± Cô y ang t n h ng c m giác sung s ng thì ngay l p t c b m tôi d p t t.Net Page 57 hi u .Ko nhu t n i v n ph i nhu t! âu ph i n cho mình ch ! .Tr i i! Anh i! M i có 1 tháng thôi mà em t ng 2 ký r i! Ôi« th này thì thành heo m p m t thôi! ± Thanh Mai la oai oái khi cô y v a ng lên cái cân cân th .. Em ng y t n c h ng r i! C à này em thành con heo quay c ng nên! Huhu ko bi t âu! Ko bi t âu!. ch còn ch a c i ra à? .Nh ng ng y l m! Con n ko nhu t n i n a âu! . nên m m n c tra t n con thì có! . úng l à« con v i ch cái.H i béo! Ôi ko! Em ko bi t âu! T t c là t i m ó! Ngày nào c ng b t em ph i n chân giò.. cho n chuy n m c qu n áo và gi là giày dép.Ko nói nhi u! C i ra a ây. -D ? . Có ch a n canh chân giò t t ch sao! . Có l tôi s l i c nghe hát! . Béo kho c ng t t ch có sao âu nh !! .D !. Có l n mà ko có khôn! Thanh Mai m u máo nhìn tôi. tôi n u nhi u món s l i mang ti ng tra t n v anh! .hay cái con bé này. Nh ng« .Ph i n h t nghe ch a! -D ? . .Kìa m . Th nh ng m i chuy n m tôi v n ch a d n g ây âu! Ch ng XXXXII: M ch ng ± Nàng dâu! . trông cô y có v ang n m ng trong lòng. m tôi dõng d c: . Thanh Mai v a kéo gh ng i xu ng bàn n c m.

T ng m tôi ch gi n có b a này ai dè m tôi cho c nhà n ³thanh m´ nguyên m t tu n. .Anh i! Em« em au b ng quá! Ôi em au b ng quá! Em au ch t m t! .Em sao th h ? Sao t d ng l i au b ng.Thôi kh i. Th t phi n ph c v i hai cái ng i này. Nh ng th t l .Ch ch u khó gi t tay t m m t hôm! . . m thì c ng c n ph i c t m b .Anh! Cái máy gi t nó b sao ý.Con Thanh Mai kia sao n nói g m m th h ? Sao âu mà sao. thi u ch t l m. gi tôi ko b n tâm. n th này c tu n r i. a cô y lên phòng. tôi kh nói.Ph i. ± Tôi t tê. . Nh ng tr i ch ng th u mà t c ng ch ng th ng! ang ng i xem ti vi thì ti ng v vào c t ngang.Vâng con bi t r i! Thôi em ko sao âu. . . l y t cho cu c s ng tôi c êm xuôi m y ngày. Mang thai ai ch au b ng vài l n. Thanh Mai v a d n v a ngóng m tôi.n th này l i d nhu t c ng nên! Hì.« « . Tôi au kh ph i gánh ch u cái thân ph n ru i mu i! V a n c m xong. quay ra nhìn v yêu mình ang m m c i sung s ng.Em ko bi t! Ch c là cái thai nó làm sao.Anh r a thì thà em i r a còn h n! Ng i ta âu c n anh r a h ch ¶! C n m anh c ! .Em ko mu n r a b o anh 1 ti ng c ng c mà! Sao ph i bày trò làm gì? . .Cám n m nhé. n th này v anh m i d nhu t. . v y m gi t h con nhé. Thanh Mai l có thai. .V i! Anh Bi t L i R i«! hàm ý c a bà. .Là sao v y? . hoá ra là cô v yêu quý c a tôi mu n tr n r a bát. Ko bi t cô nàng c a tôi ang gi trò gì n a. V a th y m tôi t phòng khách b c vào. .Nó h ng r i! .KO! . au m t tí em c ch u v y.M i. . ³Trâu bò ánh nhau ru i mu i ch t´. . Tr i t. B em ra i em còn ph i r a bát! ± Nhìn b d ng cô y lú c ó trông au y u l m. Thanh Mai ng d y thu d n bát a. .Gi t tay ? . Hình nh d o này cô y b t u phán kháng l i m tôi thì ph i. Tr i i cái cá tính ngang ng c c a cô y l i th c t nh r i! Nh ng thôi.L i rau mu ng v i l c rang h m ? ± Tôi nh n nhó. ± Thanh Mai c ng ko v a. M tôi v a nói xong. Ko th y kh i ng gì c ! . cám n m nhé! ± Thanh Mai ang c tình trêu ng i m tôi ây. B a b n quá! ± Nó r i cô y phi th ng lên t ng b l i tôi và m há h c mi ng kinh Blog Heokon¶S http://Heokon. R a bát a là ph n vi c c a cô y mà. Con ph i lên phòng d n qua phòng anh Lâm cái.Ti ng m tôi t phòng b c ra.Mai m i món quay tr l i nh trc nhé! .H ? ± Tôi tròn m t. tôi ch b n tâ m t i m y b a n sau này c a tôi thôi. vì con mà m b t c nhà ph i ch u kh cùng. cô y v i ôm b ng.Net Page 58 .Ôi! Cám n m ! Hì. . Và ngay l p t c b cái véo nh c nh c a Thanh Mai. V i vã ch y l i ng i Thanh Mai. bát a y tôi r a. .M su t ngày gây chuy n v i em! Gì n l t em! ± Cô y c i c chí vì v a h o ván cho m tôi ³m c s ng"! Tôi ch còn n c c u tr i. . Con i làm m t.Tr i! Tôi v a m i d t l i thì ngay l p t c b ******** b i c m l n v yêu! úng là ch ng ai kh b ng tôi.Tôi n ng i ch hi u gì c ! . au thì lên phòng ngh ng i i.Cái th ng kia! Ko l i xem v mày làm sao! ± Tôi gi t mình b i ti ng quát c a m .Ph i! Ch ko gi t c thì ó tôi gi t! .

T c ko ch u c! . nh nhàng nh t n m c có th .Thì« thì anh ôm em mà! . cô y ch a ôm tôi. Tôi a tay n m ch t l y ôi tay m m m i c a cô y trên b ng mình.AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ± Tôi la lên th t thanh khi trên vai tôi xu t hi n nh ng v t r ng c n tím b m. Gì thì tôi ã hi u th nào là chuy n ³m ch ng nàng dâu´! Ch ng XXXXIII: Dê x m! Sáng ch nh t. Tôi ôm si t v h n.K ch ! ± Cô y h ch cái m t lên thách th c tôi. áng i! Ko thèm ng v i anh n a! dâm dê! Xì« ì« ì« ì« . xu ng m i v và lên b môi m m khép óng.Anh i. m tôi t bao gi l i bi t bày trò th này? úng là m i th trong gia ình tôi b t ub o l n r i. v ch ng tay áo lên. Tay tôi ang t t tìm ng n phía trc thì ngay l p t c tôi b xô y m nh vào góc t ng. .V i! Anh Bi t L i R i«! ng c.Ko! . Kh t ôi môi mình lên chán v . anh là ch ng em mà! Ch ng l ch ng ko c s v à? ± Tôi c ng g t lên. .V y thì b a nay anh th xem em gi t anh th nào! ± Nói r i tôi ch m t i ch cô y. Cô y nói là thích cái t m l ng to l n c a tôi. th n nhiên c m l i máy gi t và gi t bình th ng. Tôi a tay kh di chuy n t t m l ng xu ng t t n th t l ng.Em ùa y à? Em vô lý v a thôi! . ng phòng m ch thích t o nào! ± Nói r i cô y trèo lên gi ng y ng i tôi quay l n g l i cô y. h i th m nóng c a cô y ph vào l ng tôi. tôi lu n tay qua l p áo ng c a cô y. . tôi th y m vào phòng t m. thân quen. Tôi Blog Heokon¶S http://Heokon.Gì v y? . ang ng ngon. Th nên anh mà ng vào ng i em.Nói r i v tôi c p g i i ra kh i phòng m c ch ng ang v a au v a t c mà ko làm c gì! B c xu ng nhà.. Nó có m t cái gì ó cu n hút cô y l m. M t c m giác gì ó h nh phúc n nh nhàng. . Ko ch u c n a.Ng i khác th nào em ko c n bi t. Ch ng bi t phim gì. lan d n n phía trc ng c. tôi v a i v a ph i xoa v t r ng c n c a v .Ôm mà th à ? L i d ng lúc ng i ta ng nh s mó h ? . em gi t! . nh nhàng. Xu ng n n i th y cô y ang ng i v a n bánh quy v a coi ti vi. tôi xoay l ng ôm l y cái b ng thon thon c a v .Xí. lâu l m r i. v t r ng to oành c a v nhìn mà khi p. ..Này. ôi cái c m giác h nh phúc nó ang dâng lên m i lúc m t nhi u. Hình nh chính xác là ang xem a. ch bi t là c a Hàn Qu c.Ê! Anh làm cái gì ó h ? ± Cô y g t lên gi n d . c bi t là m tôi! Nh ng kì l thay. . xu ng b vai m c cho cô y có ch ng c th nào. th t nh nhàng. ôm ch t l y v mình. cô y ôm tôi.Cái con quý s này! Nó tr h n mình t ng! Mình c t ng b t nó c b a gi t nh tay. m i ch s m r i! Híc. th m lên c . R t t nhiên. lên m t v . b ng tôi t nh gi c khi th y Thanh Mai ang trong b d ng ngái ng .Buông em ra i dê x m!. T t c u g n g i.Net Page 59 . có v hay nên v tôi m i gián m t t p trung th kia. t t a tay ch m vào da th t trên t m l ng v . ai dè« Tr i t. Cái u m i cô y ch m vào l ng tôi nh n nh t. tay vác theo cái g i b c vào phòng. Tôi còn nghe rõ ti ng m l m b m´ . Buông v i v tôi ra. thinh thích. cái m t d a vào l ng tôi ng . Còn em thì g i ch a s n sàng. .

. . .Ngoài ch thì sao ngon và m b o c b ng mình t làm ch ! .Anh ch tình c m quá nh ? .Th t h m ? ± Tôi b t d y kh i gh m ng quýnh. m c và v t au tiêu tan h t t lúc nào.Nh m r i. Ngay l p t c b n cái véo tím chân c a v . nh ng ch l l i lên ti ng. Tôi v i ôm ch m l y v .D âu có! Con xu ng ây.Ko t p th d c n a h anh! . Th là tôi ph i tr mình.Vâng! B a nay tôi i món cho c nhà. . .Th t h ? ± Cô y l i c i. u th t tôi có làm gì cô y âu ch ! ang coi ti vi xem tr n bóng á hay nh ng d i b p ti n g hai m con h vang c lên ây. c m nh n rõ h n cái h nh phúc ang trào dâng y.Th nào au ch a? ± Tôi l c u! ± Sao? Ng i ta hôn th mà ko kh i à? ± Cô y gi n d i.Ko ko ph i! Ý anh là mu n em hôn thêm l n n a! .Vâng! .Em v phu v a thôi! ± Tôi gào lên. n c i th t p. ± V y mà cô v máu l nh c a tôi c ng ko thèm quay l i xem ông ch ng yêu quý c a mình b tr ng th ng th nào. T gi ko ph i n rau mu ng v i l c rang n a! .Vâng mà còn c ng y à? Xu ng b p ph tôi. . Tôi làm vi c v t v th c n ph i n ch t mà! . a ngón tay tr xinh x n nh nhàng xoa lên v t r ng c n c a chính cô y. nhìn theo dáng m tôi i xu ng b p cô y gi tay. Tôi quay l i.Ch r a s ch c i r i em lên b p gas h nóng cho tôi! Blog Heokon¶S http://Heokon. hôn th t nh nhàng. gi c tr l i v i nh ng b a c m y ch t dinh d ng tôi h nh phúc l m ch .Ch làm gì y? Ko i mau! . M i ng i xe m y..Và tr c khi cô y r i kh i v n ko quên véo tôi thêm m t cái tím chân n a. . Cô y c ng nh nhàng ôm l y tôi thì th m: ³ ông ch ng dê x m!´ Ch ng XXXXV: Cô v c a tôi!!! .Net Page 60 . B ng môi cô y ch m lên ch au.Ti ng m tôi khi n chúng tôi gi t mình ph i v i buông nhau ra. ± au l m ko? ± Tôi g t u.M « m i ch v r i y ? . ch a ch y máu à? Bi t th c n m nh thêm chút n a! . làm ra v áng th ng.Vâng! ± Thanh Mai ng d y.Th t! Tôi mua c th t v làm ru c ây. Cô y rõ ràng bi t tôi ang làm nh ng gì. .Làm ru c ? Ngoài ch y sao ph i làm cho m t công h m ? . M i gi n d i. gi ng cái cách mà tôi t ng làm khi tôi c c u làm au cô y. . ph i v thê m i úng! ± Tôi c ng h ng. au« th «.B au l m h ? Ai b o ng vào ng i ta ch ! Thôi l i ây ng i ta xem nào. Nh ng« vô ích! úng là cô v máu l nh! Tôi ng d y b lên c u thang. h n m t tu n nay tôi ph i n chay r i. th mà su t nãy tinh b nh ko bi t. c i khúc khích. Ch Thanh Mai xu ng b p ph tôi m t tay. i t th ng i.V i! Anh Bi t L i R i«! th mình ng i ph ch xu ng gh i di n. ± Nó r i cô y kéo tôi ng i bên c nh. Th c s tôi mu n gây s chú ý t v mình. nh n m t t ý " áng ghét". y th mà cô y ko thèm quay l i nhìn. Nh ng ko sao. .Xít« xà« à«. . Tôi b t u a tay xoa m nh lên ch au và c tình phát ra âm thanh.Em là máu l nh! ± Cô y nhìn tôi.Em xem i! .. T c ko ch u n i. . Xít«. C m giác h nh phúc l i tr l i dâng y trong tôi. . u th t. si t th t m nh. v ch áo chìa ra ch au. gi tôi ang sung s ng. . ti n n trc m t cô y.Tôi gi t mình.

Ti ng m tôi t phòng b c ra chen ngang. .Ch ko nhìn th y nhà c a b n quá sao? Khi nào lau s ch nhà và c a kính thì i âu thì i! .R i! ang nh g i v i xu ng b p là tôi ko u ng thì m tôi ã lên t i n i.Nhà có ch i lau nhà. dãn b ng au l m! . ng nào thì em c ng« có b u th t âu! ± Tôi thì th m vào tai cô y! .Anh có u ng n c cam ko m pha? .Ko i âu h t! .À« thôi ch t! Hôm qua h p ng mu i b h ng con thay h p m i.Anh xem ó! M b t công v i em! .sao ph i h nóng h m ? . ko ai b t ch ph i l y gi lau mà kêu dãn b ng.Ai l i b ng và mu i vào hai h p gi ng nhau th ? ..D ko m ! M tôi v a b c xu ng b p thì ã nghe ti ng m tôi la: . .D ! Gì thì con bi t r i! Ti ng hai m con b ng d ng im b t.. À mà ch có u ng ko tôi pha luôn! .Ai« ai b mu i vào trong h p ng th này? . Nh ng tôi cá là ch ng c bao lâu âu mà! Có l tôi ko ch là m t ông tr ng phòng tài cao mà r t có th là m t nhà tiên tri thiên tài! ³Phì´ ± Tôi ch c ch n là ti ng m tôi phì n c cam t trong mi ng ra. ko ý là nó gi ng h p ng! .Anh i.Tôi làm sao? .Thì c i nó t ph i h nóng ch sao! . ..Con« con ko bi t! . xong m i cho l ên ch o rang vàng bi t ch a? . r i mang em giã nhuy n.D ! Ko sao! M tôi v a i kh i Thanh Mai ã m u máo: . V i l i mu i và ng âu có gi ng nhau.Th t ch ph i lu c i.Con ang giã th t mà m ! . lâu l m r i mình ch a t i ó! .Ch « ch nh ám sát tôi úng ko? .V i! Anh Bi t L i R i«! . mình i âu ch i i! À hay n Kho ng L ng i. ti n m pha luôn cho anh y! .Ch h i tôi i pha c c n c cam.Net Page 61 . t i m ko ch u nhìn mà! -« Tôi trên nhà ch bi t th dài. Ch c m i ng i ang t p trung chuyên môn c a riêng mình.M « con ang mang b u mà! Ch ng l m l i b t bà b u lau nhà.G a th t s ng thì giã làm gì? Sao ch ng c th ? H c i là giã th t chín ch th t s ng thì c n gì ph i h ! .Thôi ch u khó. Cô v c a tôi úng là càng ngày càng tinh quoái! .D ko ko« Con b n h c i m lên nhà h i xem anh Lâm có u ng ko.Anh! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ± Tôi chu n khéo ko thì n ch ng ³gi n Blog Heokon¶S http://Heokon. .M !.À« . . .âu có! Sao m l i i oan con th .H p y là h p mu i mà m ! Kia m i là h p ng! .Tr i t! Ch ang làm cái gì th ? .

Blog Heokon¶S http://Heokon. Ch c nó c ng ko c ý âu! . . . cô v tôi n c m t ang ch y dài.Em th y gi ã làm kh c nhà ch a? ã h n m t tu n nay ph i n toàn rau mu ng v i l c rang.Vâng« vâng! . l i ây! .Ph i ó! ± Nói r i cô y b ra kh i phòng.Thôi kh i! . . .C u cho bà c ng ngã luôn i! ± Thanh Mai l i l m b m. Cái con bé này t quá! Bà thông c m cho nó giùm tôi.Em nói gì th ? ± Tôi kh nh n m t t v ko ng ý. .Net Page 62 .M « con« con« .Cái này thì tôi bi t ch . vì lúc này tôi dành t t c m i quan tâm c a mình vào m r i. ch ng d y i lên phòng.Thì úng là cha m sinh con tr i sinh tính. Tôi ch bi t ng nép bên c a b p.M tôi s th t. ai i t th . . Cô y quay m t i. . tr n nên m i ngã.V i! Anh Bi t L i R i«! cá chém th t´ c a v m t! M t ti ng ng h sau! . . ± Bà Thanh th dài.Thì m th lau h t c cái c n nhà r ng thênh thang này i! ± Cô y l m b m. M tôi sách túi ch c là nh i âu.v yêu. va m nh c vào v nh ng tôi c ng ch b n tâm. .Thì nói thôi ch có th t c âu mà s ! µO ch´ ± Tôi lao nh bay ra c a nhà. Thanh Mai ko nói gì c .Em gây chuy n? Anh nói th mà nghe c à? Em c ý làm sàn nhà t m b ngã à? . m vào phòng là c r i! ± Tôi b m b c v i vào phòng.Em còn ng y làm gì mau g i c p c u i! ± Tôi quát lên gi n d . con dâu thì ch bi t làm gì.Ch ko ph i nói n a.Ra th m bà An v a b ngã gãy tay.M t tu n này thôi thì nhà ch u khó n c m ngoài v y! Ch tôi b th này.Ch t! Có ph i là con Thanh Mai nó lau nhà ú ng ko. Trên n n t có vài gi t n c r i! Bi t m tôi b ngã nên m v và c v ch ng Thanh Trúc cùng n h i th m. nó o ng quá! Tôi ko bi t bà d y d Thanh Trúc khéo th sao« . c b a nay m h t gi n thì em l i gây chuy n.Sàn nhà lau t quá. toàn xu t hi n úng lúc c .Anh! ± Cô y m m c i. May mà s tôi cao.Anh i.M tôi th u thào. . L n sau lau nhà. m l ng em v i! M t ch t i c! . M tôi b bong chân và bác s b o ph i kiêng i l i ít nh t là 1 tu n.Anh ngh em ko c ý nh ng m th này ch c em c ng vui l m! . . Nh ng con Thanh Mai tôi nói th t. ch a ch t ó! .Con bi t r i! . . tôi b c ra n b c thêm.M t quá nh ! .Bà au l m ko? Mà i ng ki u gì l i ngã ch h ? . M tôi b ngã vì b c nhà tr n quá! Và cô v tôi ôi m t ang c ng tròn và cái m m há h c. nhà t thì ph i l y r khô lau l i. Có l cô y ko tin n i là mi ng mình ³thiêng´ th ! Ch ng XXXXVI: Gi n h n! .M i âu y ? . M ko cho g i c p c u nên tôi m i bác s n khám ch o m .

tôi nh lao xe i tìm thì th y v ang ng bên kia ng. . Hai bàn tay ch c ch c có th ch m vào nhau nh ng l i ko th . Bây gi ã 10 r i. ng trên có th nhìn th y toàn c nh thành ph r c r .À« phình« ph ng! . Anh cõng! . Nh ng l n tóc con c a v c bay bay trong c n gió l nh. Kh c i. m t mình cô y i b trong gi này làm sao tôi yên tâm c.V y« anh« th « nhá« Blog Heokon¶S http://Heokon. M vì em mà ko c i l i 1 tu n y! Cô y m m c i .Anh cõng em i! -H ? . M gi này ng r i.Em ng ây làm gì? Ko v nhà ng i.Em mu n i b t p th d c.Ko! Cõng lên ây c ! Cõng i! Ko bi t âu!.Hì. ôi m t bu n r i r i. Cô y nhìn tôi. ây là n i cao nh t c a thành ph . ± Cô y ko tr l i. . H ai con ng i b c bên nhau. M i gi n h n tan bi n m t. Th anh có cõng ko? ± ang t n ng n u cô y i thái luôn. l ng im ko nói gì. Tay n m tay chúng tôi b c bên nhau.! . D ng nh gió mùa hè ang mang cái lõi c a gió mùa ông hay sao mà trong lòng ng i l i th y l nh th này. trên con ng v ng l ng v i nh ng c n gió mùa hè th i rì rào..Em iên à? M y gi r i còn t p th d c.Mình lên ây nhé? ± Cô y nhìn tôi kh h i. nó l loi và cô n vô cùng. Th p th m ko yên. Ko bi t! N u ko cõng ng i ta h t gi n âu! . êm em khác trông m . Em v lo xem m có c n gì ko ch .V i! Anh Bi t L i R i«! ng h ã i m 10h h n. Tôi si t m nh tay mình h n.. ± Em i âu y? Ko v nhà à? .Tr i! Cao th này b t anh cõng lên á? . d o b c i th ng. em i b m t lúc.v n cái m m c i cay ng. ôi m t bu n m n c.Ko bi t! Bù l i lúc anh m ng m em.Net Page 63 .M t ko anh? . D i ánh èn cao áp. . a con m t h i lên nhìn tôi. huy n o lúc v êm. ± Nói r i cô y l ng l b c ti p. Anh v ng trc i! .Thôi c r i. rõ ràng là anh m t mà! . cái nhìn vào kho ng không vô nh mà sao c xoáy sâu trong lòng ta? M t ko gian ch t chóc vô hình d ng nh ang hi n h u.Sao ch ? Cõng em lên trên i! . t i m i trong bình minh. lung linh. Cái dáng ng i nh bé l ng im ko nói gì c nhoi nhói trong tim. ³ ôi khi ch c n m t cái n m tay. Cái si t m nh tay t v áp tr l i. . Gío th i m i lúc m t to. Tôi ng l ng h i lâu nhì n cái dáng nh bé c a cô y i trong êm d i ánh èn cao áp. N c m t r i t nhoè n c i nh ng v n th y ôi m t sáng ni m vui.Anh ko c n ph i ay nghi n th âu! Em bi t em sai r i.Thôi mà! Hay lúc v anh cõng em! Nhá! . Nh ng xa cách n v i v i. m i gi n h n c ng có th tiêu tan!´ Chúng tôi d o b c và tr c m t chúng tôi gi ã là ³ ài t ng ni m´ t bao gi . C n gió mùa hè l nh giá b ng tr nên mát r u. ko bi t v tôi i âu mà gi này v n ch a v . Ko ai nói m t l i nh ng gió ang nói giùm chúng tôi. . Gi t n c m t gi u mãi trong lòng buông r i. Kh c i. M t cái n m tay v t lên cái kho ng cách xa v i và ko gian ch t chóc.

ang sung s ng là th thì ùng m t cái. m tôi m t tr ng tr ng.Ko! i! Anh Bi t L i R i«! Tr i t. th .. .V .Net Page 64 . ch v . Ch c tình c m m ch ng con dâu c ng c c i thi n h n nhi u.Th c s thì t t c chúng con ch mu n c hai m ng ý nên m i ánh li u làm v y. anh r v và t t nhiên ko th thi u hai nhân v t chính là tôi và Than h Mai. sao anh l i hôn môi em h ? . nh ng th c s m i m t m i tiêu bi n h t.V y là t u n gi hai anh ch u g t chúng tôi sao? . Cu c s ng gia ình c th trôi nh nhàng và bình yên.Anh« m t quá! ³Ch t´ ± Cô y t m t n hôn lên má tôi.T ng l c gì? . còn cô v tôi thì bi t l i nên ch ng ai gây s v i ai c . . tôi lao sang phòng m và v . M tôi b au.. tôi th y Thanh Mai co rúm ng i. tôi cõng cô y leo lên c ng ph i h n 70 b c thang cao chót vót r i c ng nên.Sao lúc nãy kêu m t mà gi ch y nhanh th ? ± Cô y g i v i. Ch a y m t ti ng. ó là i u h nh phúc vô vàn mà tôi có c. ng u vì gi n d . Và gi l i giáng thêm m t cú n a là m i chuy n ch là gi .Ê. . Gì ph i kh th này. . Và v n nh m i khi. em ch th m má anh thôi. m t quá tôi th cô y xu ng. chuy n ng tr i giáng xu ng u chúng tôi. M i ho t ng trong gia ình v n di n ra bình th ng.Thì gi có ph i cõng bao t i g o âu! .Ê. . Ch ng XXXXVII: Kim lòi kh i b c! M t tu n trôi qua th t yên bình. Tôi sung s ng v i ý ngh ch c m i chuy n ³M ch ng nàng dâu´ gi ây ã t t p h n r i. . Chúng con ã gi chuy n có thai c k t hôn! Cái gì? ± ó là âm thanh ng c nhiên c a m i ng i trong phòng. Và tôi bi t chuy n gì ã x y ra khi trên gi ng. c i toe. m v . Tôi ch p l y c h i hôn nhanh lên môi cô y m t n hôn nh ng t ngào. . Hai anh ch gi i quá! Blog Heokon¶S http://Heokon.Là n c b t c a em ó! ± Nói r i tôi ch y v i lên nh ng b c th m cao. G n n nh r i. t t c thành viên ã có m t ông t i phòng khác nhà tôi: M tôi. Bi t là có chuy n ch ng lành. M tôi gi cái chân au ã kh i h n. ang ng ngon tôi gi t mìn h t nh gi c b i ti ng m tôi quát l n trong phòng. m tôi m t gi n d quát h i: Hai a chúng bay gi i thích i! D «! Chúng con« .Tôi ch a k p nói h t câu thì Thanh Mai ã lên ti ng.Thanh Mai! Th này là th nào? ± M i sáng s m. Bi t th t u ã ch ng dám m ng cô y làm gì.H t m t ch a? ± Tôi ko bi t ph i nói gì n a. Tin sét ánh c thông báo c p t c t i gia ình bên ngo i. u! ng l i! Em mà b t c thì ch t v i em!. Âý th mà cô y v n ch ng ch u tha cho tôi.Anh nói hay quá y! Hai anh ch coi hai cái bà già này là gì h ? Giáng cho chúng tôi m t òn au kêu có ch a.Thì anh ph i u ng n c t ng l c ch sao? .. lo ang l m t v t máu h ng. M t tu n qua v tôi ch m sóc m ch ng c mà. bu c chúng tôi ph i t c t c cho c i. . Trong khi m i ng i c ng i trên gh thì chúng tôi ± hai k mang t i ph i qu d i t. y c a b c vào.

ng i hàng xóm c a chúng tôi chuy n n Sài Gòn s ng cùng con và h có ý nh bán nhà.ây là món gì h v ? . Bà Thanh.! . ó là m t c n nhà hai t ng. nh ng nói th t tôi khó ch p nh n m t cô con dâu nh th này. tôi ko bi t ó l i là ni m vui c a v mình. em th y cái b ng rôn p mà. di n tích ko r ng nh ng c ng ko quá nh . h n n a v tôi c ng c n h c cách làm m t ng i v th t s . Nh ng cô v tôi thì nh t quy t òi mua l i c n nhà c a ng i hàng xóm. tôi xin l i.Ý bà là gì v y bà Kim? . chúng tôi b u i ra kh i nhà nh th y. nh ng« em quên em ra ph i r i! Blog Heokon¶S http://Heokon. Tôi thì mu n chuy n n thuê m t c n nhà khu chung c m i tuy h i xa c quan m t chút. và v n là nó ngay sát nhà chúng tôi. L i tuyên ngôn c a ****** ó! ± Cô y c i.Kho t u mà mùi khét và ng th này ? .Ch còn nói c à? Ch thì gi i r i. H n n a.N u m và m con ko b t anh Lâm và ch Trúc c i nhau thì b n con ã ch ng ph i d i m i ng i làm gì? . Ko m t ti ng van l n.Net Page 65 .Nh ng« . sau ngày d n ra riêng. . tôi c n món rau lu c quá nh vì quá chín. V nhà v .Thanh Mai.Anh ko th y m ã ko thiêng ti c khi u i chúng ta ra kh i nhà sao? . .Th t kho t u.???? Và ó. M t ôi và v có th b t i nhi u nh ng tr n chi n n y l a. Ch ng XXXXVIII: Chúng tôi là 1! Ngày th nh t. .V i! Anh Bi t L i R i«! . em m i h c qua sách d y n u n ó? . Tôi bi t ó là m t l i thách th c c a cô y v i m tôi! . d n ra riêng tôi th y c ng là m t i u t t.Ko nh ng nh gì h t. May m n là món c m cô y bi t n u! Ngày th 2. Câu tr l i d t khoát c a c hai a. Ngay trong ngày d n v nhà m i.Vì ã nói d i ng i l n? . ó là t m b ng rôn mà cô y treo ngang nhiên tr c c ng nhà. B a c m k t thúc khi tôi c g ng n c hai bát c m chan n c canh ko. Gì là lúc cô y ph i th hi n nó. m gi n ó! . Thanh Mai ã quy t nh 2 v ch ng m ti c n m ng v i lí do: ³Ko có gì quý h n c l p t do!´ Và b n có tin ko.Ôi thôi ch t! Em em b vào máy gi t cùng qu n áo c a mình.Em có bi t cái áo k hôm qua anh c m nh m c a c u c âu ko? . Tôi ko th s ng chung v i nó c. Ko.Nh ng chúng ta ã úng! Vì chúng ta yêu nhau! .Ý tôi là chúng nó ph i d n ra kh i nhà tôi ngay hôm nay! . Nh ng nói th c. D n ra riêng. ± Ko có gì quý h n c l p t do! Bi t ch a ông ch ng ng c! Chuy n b m u i ra kh i nhà tôi ko m y vui v gì. kèm theo là món th t kho t u cháy. Thanh Mai d n toàn b c c a c tôi l n cô y chuy n kh i nhà nh m t a con ngoan nghe l i m .À« em kho h i lâu m t chút ý mà! Và b a ó. . Và ko bi t có ph i là m t s trùng h p tr trêu ko n a.Nh ng th c tình là chúng ta sai.

Cô y v n còn ng say. nh nhàng t lên vai tôi. Tôi ti n t i. tay còn l i ôm l y b eo thon th c a v . i vào phòng ng c a hai v ch ng. Ngày mai c ngh . Cái b ng eo thon hi n h u sau l p áo phông m ng. T sau l ng. em ói! .Ê. Tôi kh m m t.Net Page 66 . Cái mùi h ng nhè nhè c a n c hoa cùng m t chút mùi ph n trang i m kh xông lên m i khi n tôi th y d ch u vô cùng.Anh i. t i nay tôi r nh. mân mê. am mê cháy b ng. hôn lên má. ± Thanh Mai l n mò và b t công t c i n. ± U ng m t chút vì tình yêu v nhé. D i ánh n n lung linh và i u nh c êm ái. . hoà là 1 và mãi mãi chúng tôi là 1! Ch ng XXXXIX: Tôi ã quên! N ng s m xuyên qua khe c a ánh th c chúng tôi d y. tôi kh hôn lên ó. Tình yêu mãnh li t. Chúng tôi g i c cho nhau. cô y c ng b t u thôi c a qu y. Chúng tôi trao nhau n hôn ng t ngào và mãnh li t.M i n có m t chút thôi mà. lên c v th t nhi u. tôi th y v quy n r và h p h n tôi th t s . . Cô y c i giày và t túi sách xu ng gh . Tôi ch p l y c h i li n.! ± Tôi m m c i ng i xu ng gh i di n. ôi m t lim dim. trên gi ng u d i cánh hoa h ng nhung.Làm gì v y? Tôi m c k . C th theo i u nh c du d ng. èn v a b t lên. cô y kh c i. Ng t ngào. Cô y nh m m t. ôi m t nh m bình yên và ôi môi h ng kh c i. Nh ng ánh kim nh c a l p ph n trang i m trên m t v l p lánh trông cô y th t xinh p. ± Nói r i tôi kéo tay v ra kh i bàn n. mình nh y m t i u nhé. th t nh nhàng ôm l y v tôi.V « i! Anh Bi t L i R i«! Hôm nay là th 7. . Ngay gi a phòng là cái bàn nh v i ánh n n lung linh cùng m t chút n và m t chai r u vang ã c chu n b s n. êm ái chúng tôi di ch uy n th t nh nhàng.V yêu.M t chút thôi á? Chúng tôi cùng u ng r u và nhâm nhi n t i. Tôi a môi lên hôn tai v . Nhân c h i cô y có d p i ch i v i b n. tôi t t b t mà quên khu y m t vi c c n làm nh t v i v lúc này. có chút gì ó hút h n tôi. M t tay n m l y tay v . v n ôm ch t l y b ng v . Ngó xu ng b vai thon th cùng l p ló m t chút b ng c tr ng. b t nh c.V a n xong. Blog Heokon¶S http://Heokon. nhìn sang cô v yêu bên c nh. . b n nh c êm d u vô cùng mà tôi ph i phi n t n nhà c u c m n. ± ón l y ly r u t tay tôi. Nh nhàng. sao hôn má em nhi u th ? ± Cô y y ng i tôi ra kh i r i ng i nhanh xu ng gh . ± n anh nhá? Hì. . h n tu n nay b n b u v i vi c chuy n ra nhà m i. chúng tôi trao nhau nh ng gì yêu th ng và trinh tr ng nh t. Cô y g g tay tôi. có nhà ko ó? Sao ko b t èn? T i thui th này. L n u tiên ng m v n d i ánh n n tôi th y v tôi trông p h n bao gi h t. H nh phúc. tò mò i theo nh ng cành hoa h ng d n lên t n t ng hai. Tôi nh nhàng xu ng d n n c r i hôn lên má v . Tôi kh ng d y. Ko s sóc b ng h ? . Cô y há h c mi ng ng c nhiên khi th y kh p phòng. b o n t i m i v . rót r t vang vào ly nh nhàng a cho v . D i sàn nhà hi n ra tr c m t v tôi là nh ng cành hoa h ng x p thành hàng n i uôi nhau. . cánh c a t t óng l i. Lúc này.

D . . Tr i t n gi mà v n còn x u h v i ch ng! . vi c gì ph i sang th m h i làm gì. Cô y b t ch t m m t sau cái hôn nh c a tôi.D ko. Tr i. ± Tôi c i ranh mãnh. Nh ng bi t làm th nào. m v n óng im lìm.Anh Lâm. r i m i tháng tôi v n ph i g i bi u m ít ti n.V i! Anh Bi t L i R i«! Cô y lúc nào c ng th .U sao v y m ? Con th y p mà! L i tuyên ngôn c a ****** ó m ! . Cánh c ng nhà.Anh ây. Nh ng h p ng c ng t ng lên vù vù và vi c i g p i tác c ng ngày m t nhi u. ng i nhà r nh ko có vi c gì thì cô y c ng bi t ngoài vi c nh y nhót. làm th sao c.Thôi. nói chung là gi m i chuy n m tôi c ng ã ph n nào nguôi gi n. Tôi b m chuông.M ko mu n g p mình âu! .Mình sang nhà m i.. thì cô y c ng ch u khó d n d p nhà c a..Sang th m á? Anh ch t t v i tôi ghê. . b c ra kh i c a là ã nhìn th y nhau.Cám n.A lô. th nh tho ng l i c n c m ké m n u. cô y kéo t m ch n lên t n c . Hàng xóm. t i n n c. Ch ng nào anh ch ch a tháo cái b ng rôn kia xu ng thì ng có vác m t sang ây làm gì. Nhìn th y tôi.Kìa m ! .Thanh Mai. ko dám! . n u ng n nh ng chi t iêu cá nhân khác.N u mu n thì mình anh sang! .Ch Thanh Mai này. tôi nói thi tho ng b i vì b n bè cô y gi ang ph i lao u vào h c v i m t núi bài t p các tr ng c ao ng v i i h c.ành v y. . cái b ng rôn nhà anh p th t! ± Bà Tính ******** bên kia ng nói v ng ra bông ùa. su t t n ãy n gi mà m tôi v n ch a v ào nhà sao? Sau cái v b ng rôn.M t tu n nay t i con b n quá. và c nh ng cu n sách d y ³làm v t t´. anh ngh ã n lúc em nên tháo cái b ng rôn kia xu ng c r i y. . hôm nay anh ph i i g p ng s m nhé! Blog Heokon¶S http://Heokon. . c i tr m t cái. Thanh Mai gi c ng am ang h n tr c r i. tr chi phí chi tiêu trong gia ình. Mãi m i th y m tôi b c ra nh ng ch ng th y m tôi có ý gì m c ng c . mình sang i! .Thôi mà v yêu. t t c c ng vì công ty. tôi còn ph i nuôi v . Ti c th t! Cái b ng rôn p và ý ngh a th ! ± Cô y c i m t cái r i quay m t vô nhà m . gi m i có th i gian r nh sang th m m .Anh ch sang ây làm gì? Quên v l y à? . c ng vô t nh chính con ng i cô y v y. vì sao ? Vì bi t m tôi v n ch a vào h n nhà. gi mình ã là 1 r i. m tôi ko thi u nh ng tôi ngh ó là ngh a v c a mình. Bây gi ngoài vi c ph i nuôi b n thân. n c m r i i Page 67 . . ch có th y cái b ng rôn ch treo ko p chút nào ko? . t i con mu n sang th m m . M tôi i v i vào trong nhà. h n tu n r i mà m ! . ch c gi m c ng h t gi n r i. hay thi tho ng i ch i v i b n bè. . vì công ty c ng ng ngh a v i vì cái c n câu c m c a tôi. cám n bác ! ± Cô v tôi l i còn t ra thích thú n a. tiêu t n g n h t th i gian nhà c a tôi. . .Ch !. Công vi c c a tôi công ty ngày càng nhi u.Net i tác. h n m t tu n nay mình ch a sang xem m th nào. em nhà ko c n ch anh âu. Tôi kh hôn lên m t cô y. tôi thoát c v nh ng b a c m v i nh ng món n ³ko bi t ph i g i là món gì´ c a v . Chúng tôi v n th ng sang nhà th m m . c ng c i. nhà g n ngay nhau. . ± Nói r i m tôi quay l ng b th ng vào nhà.

Thông c m giùm anh i. khuôn m t t mn c m t. Tôi c ng mu n v nhà. M c cho cô gái iên cu ng nói nh m và c thoát ra kh i vòng tay tôi. Hà hà« hà« Anh u ng c r u thì tôi c ng u ng c«. có l vì c u ta sành s i ây và ch c bi t có nhi u cái hay ho.« công ty. i tác c a chúng tôi có v r t hài lòng v i nh ng n. ngày nào mà anh ch ng chè chén. Anh cúp máy nhá. b i!. M t m i và au u l m ch . khiêu g i và y l ng l . C u c c kh ng kh ng b o ch n quán bar này. Yêu quý« yêu quý! . ng i thì lúc nào c ng n ng n c mùi r u. kêu than.Tôi say r i à? Say r i à?. tôi b th c cô y ra xe và lái th ng v nhà. v tay c v . Và cô gái b c l a trong nh ng i u nh y mê d i. « tôi say r i.Hôm nay anh mà ko v thì ng« . Và tr ng trách l n này c t c lên vai tôi.³Tít.Vì công vi c mà em. Sáng thì anh i s m. Ha ha ha«. Nh ng cô y v n còn s c y tôi ra kh i ng i mình. quán bar. Quán bar mà chúng tôi ch n khá n i ti ng v i cái tên ³Sóng iên´. Tuy nhiên vi c kí h p ng v n ch a c di n ra.. ± A. G p i tác hay là chè chén h ? . tôi s « s cô n. Ko th ch u ng c thêm m t giây nào n a.. nh ng công vi c thì làm sao tôi b c. tiêu ti n. m c trên mình b váy en ng n bó sát ng i. ôi m t d i i nhìn tôi c i kh y: ³Anh làm gì tôi th ? Thích c m tay ng i p à?´. Dìu cô v say kh t vào nhà máu sôi c a tôi dâng lên cu n cu ng. n ko ng i r i. Công ty à? anh thi t gì« cái cô v v ng v .V i! Anh Bi t L i R i«! . hay y hoang d i trên sàn nh y. k b i!.Thanh Mai! Thôi i! Em say r i! . thì nghe tên ã b t m t r i mà. Sau khi a i tác xem nh ng d án c chu n b k l ng v i nh ng xu t m i l và có tính kh thi cao. À ko m t con t nh t trên i«. Thôi anh ko có nhi u th i gian âu.. vì công vi c c ng là vì cô y và vì nh ng a con t ng lai c a chúng tôi n a mà. chúng tôi t c ni m tin r t l n c ng nh s hài lòng t phía i tác.. ang trong tâm tr ng vui s ng vì bi t ch c vi c kí k t h p ng này s thành công thì tôi và c u c ph i gi t mình. là ông ch ng yêu quý c a tôi. Trên sàn nh y. Tôi cúp máy tr c khi cô y k p nói xong.. tôi Blog Heokon¶S http://Heokon. Cô y là v và cô y c n hi u cho tôi! i tác l n này khá quan tr ng và chúng tôi nh t quy t ph i kí c h p ng v i h . Nhìn cô v ng i m m nh n ngã khu xu ng gi Page 68 ng. êm khuya m i v . m t cô gái v i mái tóc bu c b ng quen thu c. tôi say thì sao? Thì sao h ? Ngày nào mà anh ch say. m ng dính. M t con ko giúp gì c cho ch « ngoài vi c khóc lóc. c m giác n bám. Hì hì« Anh! M t m i vì tôi l m úng ko? Nh ng« tôi« tôi c ng m t m i l m! Tôi m t. chè chén gì. nh u nh t.Anh là ai? ± Tôi ch a k p tr l i thì cô y ã c i ha h . . tôi lao t i ch cô gái ng i n ng n c men r u.Gì v y? C tu n nay anh b em nhà m t mình r i ó. ôm hôn v nh ngày x a l m ch .. nhõng nh o và« là c c n .. Và chúng tôi l i ph i m i h n m t quán bar n i ti ng ti p t c v i vi c thuy t ph c h kí h p ng dài h n v i t ng công ty. Tôi làm vi c ch c ng âu i ch i. vung tay: .. Ti ng hò hét rú m c a l con trai háo s c c vang lên t ng h i. n c m y ông i tác c ng g t gù. Chúng tôi ch n m t ch ng i ko quá n ào nh ng nhìn th y nh ng i u nh y mê h n. r u u ng và c nh ng màn trình di n trên sàn nh y. tít«´.. bên v . xung quanh anh là nh ng cô nàng« chân dài t i nách« gi i giang« âu nh tôi« là a n bám ch ng« m ch ng thì ghét« ch ng thì b m c« m t a con gái ch bi t ng i nhà ch ch ng mang tiên v nuôi« ha ha« Anh còn nh ko? Tr c khi l y c tôi« anh coi tôi là bà hoàng« bà hoàng! Gì thì sao? Tôi là m t con ?.Net .

mà sao anh l i nhà th ? Ko i làm à? . Tôi ko ngh là v tôi l i ph i ch u nhi u d n v t và n i kh tâm n th . tôi ch mu n hôn ri t l y nó. ± Thanh Mai xua tay tr c m t tôi g i tôi v v i th c t i. cái ôm ko còn tho ôi tay n a. ôi m t kh nh n l i.Ngon th t! ± Nhìn cô y ai b o là ã có ch ng ch ? V n h n nhiên và y tr con. Tôi ã quên m t yêu th ng m i là i u quan tr ng mà v tôi c n! Ch ng XXXXX: ³Nh nhé anh!" t i n tho i xu ng. M y hôm nay oi b c mà. cô y nhìn tôi m t h i lâu. . d u sao thì tôi c ng ch trách ai. ôi môi ch ng còn m m c i nh m i khi. ch c v y. Ph i nhà v i em c ngày ó nhé. l p gia ình r i.Hì. Tôi ch t nh n ra. . i m u tiên chúng tôi n ó l à cà phê Kho ng L ng.Hì. Tôi a tay ôm si t l y v . em thích l m! . Thanh Mai hút c c sinh t s a chua quen thu c r i c i toe. ± Anh ang ngh gì th ? Blog Heokon¶S http://Heokon.Hôm nay anh l l m nhé! . này. hôn cho v i i n i xót xa trong lòng. Có l hôm nay tôi c n òi l i nh ng gì mình ã m t b i con qu công vi c. anh thích em c i nh th này c . cái ôm mà ã t lâu ³con qu công vi c´ nó c p m t c a tôi.R i cô y a ôi môi m m hôn lên m t tôi d u dàng nh ngày nào. hôn thay cho m t l i xin l i. ã lâu l m r i k t ngày l y nhau chúng tôi m i có th i gian t i ây.À« hôm nay anh c ngh . trong lòng cô y l i âm t n t i nh ng n i bu n và m c c m vô hình. Ôi vui ch t i c.Th t h ? ± Cô y ôm ch m l y tôi. Nh ng tôi bi t. .au u quá! U sao anh l i ng i ây? Ng m v ng à? . Nh ng ngày tháng qua tôi ã th c s quên m t v mình r i. Thanh Mai buông tôi ra r i a hai bàn tay m nh mai ôm l y khuôn m t tôi. Cô y ng .À. . Cô y kh m m t. c nh v t v n p nh x a.V i! Anh Bi t L i R i«! th y lòng mình au nhói. ± Này.Mu n! Mu n ch ! Lâu l m r i anh ch ng a em i âu c . chúng tôi ch n ng i ch quen. cô v c a tôi g y h n x a. Tôi nh n ra m t i u. V i. .Net Page 69 . tôi th dài m t cái.v y hôm nay anh s dành c ngày cho em.Em mu n hôm nay mình i âu ch i ko? . qu th i gian r nh g n nh ko có.Tr i. Nh ng tôi ã quên i m t s quan tâm c a mình t i v . Anh ko bi t mình có th d p t t n i bu n và m c c m trong em ko n a! Nh ng anh s c g ng. Có ph i ch ng vì cu c s ng gia ình y b n b và lo toan? Có l là v y! V n nh m i khi. tôi quá nông n i và thi u suy ngh thôi. uk. Kh a tay ch m lên khuôn m t v . . t i nh ng suy ngh và n i m c c m c a cô y. ch c t i th i ti t ó. .Âý ko ko! Hì. . ã g n 10 gi r i sao? ± Cô y gi t mình khi nhìn lên chi c ng h treo t ng. . trách b n thân Ng i bên gi ng nhìn v v n ng say dù tr i ã g n tr a. khuôn m t m t m i. ± Anh có bi t là c tu n nay b r i em r i ko.L gì âu! Th ko thích ch ng quan tâm h ? V y thì thôi! . Tôi c t ng ki m th t nhi u ti n thì cô y s vui. ± Sao hôm nay em d y mu n th ch ! L i còn ong ong h t c u. ± tôi c c i t ra nh êm qua ch ng có chuy n gì x y ra c . a tay m nh lên u.

n u h c t t h s nh n mình vào làm luôn. ôi chân tr n nh d m lên c m m. cái c m giác nh g n thiên nhiên nh t.Thích. nh t nh là th r i. qu n c trong n c i và khuôn m t r ng r . ng nhìn v .Anh ko hi u! . . và trong gió l i vang lên l i thì th m: ³Nh nhé anh!´ Ch ng XXXXXI: Ng i b n m i! .Net Page 70 .Anh! Em ã ng kí h c l p d y n u n c a khách s n Ph ng ông r i! .Anh ang ngh gi ph i a em i âu ti p ây! . nh nhàng t ng b c i trên c . nhà nhàn r i.Ch ng i! V yêu ch ng l m! .! Em mu n ki m vi c làm! .N u có m t ngày v m c sai l m ch ng có tha th cho v ko! . t gài lên mái tóc mình r i nh m t a con nít. Cô y tay c m ca o gót. Tôi yêu v mình và tôi s ko m t cô y âu! . nh ng anh ph i cho em óng ti n h c. Gío ây mát th t! .Ch c n em thích và chuyên tâm h c là c! . Tr i ã t i h n.Woa! Thích th t! Ch ng thích ko? .Hì.Sao t d ng l i h i v y? .V s gi t! .V i! Anh Bi t L i R i«! . H i m c m t tí ó.Anh ko bao gi b r i em âu! Ko bao gi em còn ph i s s cô n n a.Hì. . . Hai tay ôm c tôi. sau khoá h c 3 tháng. cô y dang tay ch y kh p b ãi c r ng.Sao v u th ? .Ch ng ch c là c a riêng v thôi bi t ch a! . n c i và trái tim v n p cùng nh p. Dúi ôi cao gót vào tay tôi.! Hai a b ng l ng im i trong gió.A có r i! ± Cô y ng ph t d y r i kéo tay tôi lôi i.! Gì thì anh th y c r i ó! . ch là n u thôi mà! .Li u c ko? Anh th y« . Ti ng cô y la hét vui s ng trong gió. chân ki ng.Em ko có kh n ng ch gì? Ko c khinh th ng em nghe! Em s c g ng! N u ko c thì c ng ko sao. cô y cúi th p u hôn lên má tôi. Tôi yêu cái b n tính tr con này trong cô y. v n trên con ng y gió và ánh èn cao áp quen thu c.C c ng m m n a! ± V tôi tháo cao gót t bao gi mà tôi ko hay. em i h c ch bu n. Thi u em anh ko th s ng c! Em ko ph i là b i bi t ch a! ± Cái si t ch t t ôi tay m m c a cô y.Thanh Mai này! ng bu n nhá! -D ? . tôi th y yêu v bi t bao. tôi cõng v trên l ng.Th n u ch ng? . M i khoá có 3 su t ó! Em s c g ng! .V c ng v y ó! . cô y b t m t bông hoa d i. V i anh em r t quan tr ng.Em h a! Hì hì« Blog Heokon¶S http://Heokon.Ch ng c ng v y! .Hì. v i l i v còn n u c m ngon cho anh n a ch ! .H c n u n? . và v n nh ngày x a. cái hôn sao mà ng t ngào n v y. anh i làm su t. Chúng tôi là c a riêng nhau.

ánh v là s tr ng c a cô y. ± Anh Huy m i em mai i cùng anh y n d khai tr ng khách s n m i c a nhà anh y.Hôm nay em ko làm v cái gì.B n bè thì n chúc m ng c ng c! . bi t r i! C a riêng m i ch ng thôi! Sáng s m ã th y v mình d y chu n b . gi em so v i th ng nhóc thì úng là tôi thua xa. V a nhìn th y tôi. cô y kh th th . Chào h i tôi xong. T d ng tôi l i có c m giác là mình ã già. Ngày th hai. V tôi m c chi c váy hai dây in hoa. h i nhìn th y v t máu r .Ghen gì? Tr khi em mà có ý v i anh ta.Net a Thanh Mai c a tôi v . mà tôi c ng ch ng ý là nhãn hi u gì nh ng có v h n h n con SANTAFEB màu en c a tôi. ± Cái này tôi bi t mà.C ng sâu! Nh ng ko sao! . Bi t ch a. . chi c ô tô màu tr ng m i cóng. anh ta tên là Huy.Anh Huy b o 7gi ã qua ón r i.Hì. Nhìn dáng hai ng i h i ra c ng.V i! Anh Bi t L i R i«! Th là cô v tôi cu i cùng c ng tìm c ni m vui cho mình. . . ó là m t n c i vô cùng thân thi n và c c duyên. .Tr i. Sau vài câu h i xã giao. anh chàng c ng có v t t b ng và m t i u n a là anh ta bi t Thanh Mai ã có ch ng r i. b t ch t tôi có c m giác. nh ng l i b dao c a vào tay. h là m t ôi r t p! Ôi k o th th c! Tôi rùng mình! Ch ng XXXXXII: K ph n b i! T n h n 7 gi t i anh chàng Huy m i Blog Heokon¶S http://Heokon. Th hi n qua m y món cô y h c em v n u m i tôi n th . . ± Cô y chia ngón tay b b ng t ng. c u ta li n n n c i chào . Th là coi nh d p t t m t n a hy v ng n u nh anh chàng có ý mu n c a c m cô nàng c a tôi. .Anh i! ± Cô y ph ng ph u sau ngày u tiên i h c.M y gi i mà d y s m th em? . h n cô y có 4 tu i thôi. nh ng cô y l i có ni m vui khác.B n à v y thì t t. Cô y b ng tay giùm em à? . ã tr c c a nhà. Tôi ph i công nh n là th ng nhóc quá p trai và l ch thi p.Anh ko ghen à? . Tuy v y tôi v n vui vì cô y có thêm b n c ng t t.. Tuy k thu t v n còn kém xa nh ng nh ng món cô y n u c ng có v và c tr ng riêng c a món. c t vào tay có sâu ko? . . nh ng ko ph i là cô mà là anh! V tôi ã b t u quen d n v i công vi c h c n u n. Cô y h c c ng r t nhanh . Thanh Mai ch y ra m c a và m i c u ta vào nhà.Ch ng i! ± N m ôm tôi trên gi ng. úng 7gi . . thì c ng tr h n tôi nhi u n a.Hì. Gì cô y ã có thêm m t ng i b n. nghe cô y k có v anh chàng c ng p trai. Page 71 . ± Em ph i n ti n vì ánh v hai cái bát và m t cái a. Dù nh ng ngày u qu là gian nan v i cô y. Trông cô y th t xinh p và duyên dáng. i ôi cao gót xanh nh nhàng. Huy xin phép a Thanh Mai i. T tr c n gi tôi v n luôn t tin v v b ngoài c a mình.L i còn ko sao! . ko khá h n là m y. nh ó mà em quen c m t ng i b n. B n tính cô y thông minh mà. Cô y h c h ng say l m. C u ta có n c i ph i nói là hút h n ng i i di n.

m v i.Nói rõ m i chuy n em nghe.V i! Anh Bi t L i R i«! n nhà. em mà léng phéng v i c u Huy là anh ko bao gi tha th âu ó! ± Cô y y ng i tôi ra. anh nghe m anh nói em th y! . V av n nhà.c.Anh Lâm! Có úng là anh b giáng ch c ko? Sao anh ko nói gì v i em ch ! T i sao? .Vâng! Anh nói i! . mà cái tính cách c a tôi ko tài nào ch u khu t ph c hay cung ph ng h n. C ng ph i.Cô còn nói c à? Là vì cô. Nh ng thôi chuy n ã qua tôi ch ng bu n nh c l i.Vì cái tính ngông cu ng và nông n i khi ko th ch u ng c c nh v mình nh m t con gái i m trên sàn mà kéo v b m c cái h p ng quan tr ng c a công ty. nói rõ ch gì. Ki n trúc l m t l m.T t nhiên r i. .Hôm nay i d l khai tr ng vui th t anh .Em thôi i! Em có bi t là anh m t m i l m r i ko? . b i h n i du h c t n bên M v mà v n luôn b ánh giá là trình sau tôi. . nh ng cu c s ng luôn y nh ng sóng gió mà ta ko l ng h t. c ngh em là ng i yêu Huy nên c tình r u vào ng i em. . ± Và cái anh chàng Huy này c ng c nhi u các cô nàng thích l m y! B t t i em. tôi d i quy n h n nên h n b t u ³m n vi c công tr thù riêng´. Th ó! Blog Heokon¶S http://Heokon.Lâm! Con b giáng ch c sao ko nói cho m h ? M v n c inh ninh con v n là Tr ng phòng. Thanh Mai ã h n h c u ta chào t m bi t v ch ng tôi và lái xe ra v . Công vi c công ty d o này có quá nhi u áp l c. g t l n. Tôi b c lên phòng.. Anh Lâm. u th t ch ng nh ! Hì. b a nay có cô gái hi u l m. ± Cô y b t ch t nhìn tôi ch m ch m. vì cái lo i con gái l ng l . V à. n u nh hôm nay ko tình c g p cô H ng cùng c quan v i con. . gi h n c lên ch c. Hà Thanh Mai xin h a gi a tôi và anh V ng Gia Huy ko có m i quan h gì khác ngoài tình b n! Xin th ! Xin th ! ± Và vang kh p ngôi nhà nh c a chúng tôi là ti ng c i khanh khách c a cô v yêu.Anh Lâm! Anh nói rõ i! Có ph i vì em mà anh b giáng ch c ko? Sao anh ko nói gì v i em h ? Sao anh l i gi u gi m? Anh có bi t là m ã sang nhà m ng **** em th nào ko? .Có chuy n gì mà hai ng i to ti ng v y? ± Tôi qu ng cái c p da xu ng nhà.M !. anh s nh mãi và luôn tin t ng l i h a này c a em! Th i gian c th trôi. .Tôi. Tôi mu n c ngh ng i vì gi tôi quá m t m i r i. . M i th êm p là th . con mu n c yên t nh. Vì sao anh b giáng ch c h ? .Net Page 72 . N u ngày tr c ko vì chuy n ó thì ko bao gi h n c h i l n áp hay ng c t i tôi.V y thì em mu n anh ph i nói gì? . M tôi ra v .V y anh ngh ch mình anh m t m i thôi à? . V tôi gi m ang và x ng v i cái tên ³v hi n´ l m. Hôm nay tôi l i v a b t hoà v i tay C ng. tôi ã th y ti ng m tôi và Thanh Mai m m.. cu c s ng gia ình c a chúng tôi t ng ch ng nh êm m trôi qua v i nh ng b a c m gia ình m cúng và ngon mi ng. tôi a tay kéo cô y vào lòng. Công nh n là nhà anh Huy xây khách s n p. Càng ngày h n ta càng quá áng. cô y âu bi t c Hà Thanh Mai ch là c a m i Hoàng Thiên Lâm thôi! ± ôi m t tinh ngh ch cô y nhìn tôi. ch ng con r i mà v n còn vào quán bar nh y nhót.Hai ng i thôi i! M . Tay C ng t ngày m i lên ch c luôn tìm m i các ³ ì´ tôi. . . V a vào khoe tôi: . Kh m m c i và th y lòng m áp. gi bàn tay lên ngang tai. ngày tr c h n ch ng a gì tôi.

Hôm qua? Gì thì làm sao em nh n i! Mà v anh i âu à? .Ch ng thèm b n tâm m x a n câu h i ng ng n c a c u c tôi lái xe n th ng khách s n Hoa H ng. Có nh ng i u ôi khi ta ph i suy xét k n u ko s ph i ân h n c i! Ch ng XXXXXIII: Cái thai l m l ! Dù cái u au nh c và ch ng nh n i êm qua sau khi u ng r u th nào. Tôi ko hi u sao lúc ó mình l i làm nh v y. V a m khoá c a.V i! Anh Bi t L i R i«! u là áng ghét! X u xa! . ph ng phao.C u l i say r u r i à? Tôi ang b n. ko có th i gi âu! . lao vào kh p các khách s n trong thành ph nh ng u b t l c.Net Page 73 .Hoa H ng! Mà sao anh? .. ngã khu xu ng t. Gì ây ch còn mình tôi v i n i au n t t cùng. ôi m t v s ng s nhìn tôi. cái vi c mà tôi ph i ân h n su t i. . l y kh n t ch m chán và p ch n cho v ng . Ch a bao gi tôi ánh v . Gi t n c m t nóng b ng r i dài. Tôi lôi chai r u Pháp ra và b t u g p nh m n i au.Cái th ng ch t ti t này! V y hôm qua c u ng khách s n nào? . ± C u c say m m và ch ng k p nói cho tôi bi t gi cô v tôi ang trong cái khách s n á ng ch t nào. Bóng ng i ph n khu t d n trong bóng chi u ch p cho ng t i.Anh« hoá ra anh c ng gi ng m anh. . .. Ko mau n« khách s n« mà b t« v v « Em nhìn« th y« ch y ang« cùng« th ng nhãi nào« vào« . Ru t gan tôi nóng nh l a t. tr sâu l b ng c tr ng. ch a bao gi tôi làm au n thân xác cô y. tôi th y bóng v ng ngay sau mình. Tôi v i vã b v vào nhà. Tôi iên cu ng lái xe.Cô câm m m i! . lái con SANTAFEB i tìm v .Tôi ko câm ó! ³B p´. Cái u tôi nh mu n n tung.Xin l i. rát . tôi v a làm cái vi c tr i ánh.Tôi có th giúp gì c anh? . ng i cô y m m nh n.Anh nói gì c ! Gái i m? -« . hôm qua cô có th y cô gái này n thuê phòng khách s n ko? ± Tôi gi ví l y t m nh c a v ra cho cô ti p tân khách s n.Làm phi n cô cho tôi h i. g i i n và h n g p c u c. n ng n c mùi r u. -C u c.Alô« alô« V anh ang âu? Alo« alo«. tôi u ng c n c chai r u Pháp hoà trong v m n và tr v phòng ng . hôm qua c u th y v anh âu? . Nh ng cái tôi quan tâm h n c là cái áo cô y m c x c x ch. c kìm c n gi n d . khuôn m t in rõ v t tay. nh ng« Blog Heokon¶S http://Heokon. tôi b cô y vào phòng. v y mà gi ây. Tôi lao ra kh i nhà.Anh« b n gì?. t cúc. áo trong c ng b tu t quai. tôi v v i ng qu n áo trên sàn. V i ý ngh b ph n b i c xâm chi m l y u tôi. Ko bi t có i u gì x y ra v i v i tôi ko n a. ã h n 10 gi r i mà v tôi v n ch a v . Có nh ng vi c x y ra mà ta ch ng h hay bi t. Mím ch t môi. . B t ng v tôi ôm m t ch y ra kh i nhà.A lô« anh« Lâm à? . Tôi tr v nhà khi ã 12 gi êm.

. . ph i tin t ng v .nh gì v y ch ? . B c mình th t. hôm qua th y cô gái này thuê phòng không? ± Cô nhân viên tr v a c m nh lên nhìn ã hét toáng lên: . t nh c u ta ã có ni m am mê là n u n. có nh v y nên v tôi m i ch y c v nhà ch .V i! Anh Bi t L i R i«! . nói i! ± Tôi gi t m nh vai v mình. ± Hãy nói v i anh là ko i Thanh Mai! E m ko ng v i th ng Huy ó.À úng úng r i. tôi th là n u g p c h n tôi s b m v m h n ra. Tính ra c ng g n tháng nay tôi ph i lôi vi c công ty v nhà làm. . ng i mà v tôi luôn tin t ng và tin t ng n trao c thân mình cho h n n a. B t ng tôi nhìn th y d i g i l ra m t phong th . c u ta t t p th y. Có ph i ch ng. ± Em« ko« nh « gì« c ! Tôi tr v phòng. Ho c có th tên Huy ã l i d ng lúc v tôi say mà gi trò. Nh ng r i. Nh ng mà trông cô y hôm qua say kh t c . c u Huy là ni m an i c a cô y.Này em. nh ng v tôi m nh m l m. Nh c g i lên tôi nhìn th y bên c nh là m t t gi y h i nh u. ± Cô y và anh chàng tên« tôi gi s là bi t ngay« ây r i. cô y l ng im m t h i lâu. t ng lai sau này s k t ng s nghi p c a cha. V y là nh ng i u tôi ngh ko sai. Tôi c n ngh ng i. M t th ng n m t. Tôi bi t c tr m th v là ko t t nh ng« Tôi c m b c th lên và nh ng dòng ch p vào m t tôi: Blog Heokon¶S http://Heokon. tôi c n ph i bi t b o v t m gia ình c a mình. ch ng có th i gian bên v . v y mà l i i h c n u n làm gì. V tôi và tôi gi ang có m t kho ng cách r i. Tôi tr v nhà nhìn th y v tôi ng i thu lu trên gh . Cái c m giác nh m i th ã s p tr c m t tôi. vì v y c u ta tham gia l p h c d y n u n này ch vì m t ni m yêu thích hay m t thú vui riêng c a b n thân. . Lúc nào c ng bù u c . úng r i. ± Cô nhân viên quay sang tôi qu quy t.Thanh Mai! Nói cho tôi bi t hôm qua cô ng v i th ng nhãi ó ph i ko? ± Thanh Mai a ôi m t m t m i ng ngác nhìn tôi. Tôi tin v ! Tôi v n nhà. cái th ng s khanh n m t ó. ch c ch n ã c c r i và phong th tên ng i nh n là v tôi.Net Page 74 . Mà gi nh l i. Và c th tôi t an i mình chuy n kia d n i vào sâu l ng. Cô làm n giúp tôi i! . . Tôi luôn an i và ch n t nh mình: V ko bao gi ph n b i tôi. Nh ng n c tôi c ng ph i b t ng khi bi t c r ng. Tôi l i nh c n v r i. Anh V ng Gia Huy. ± Tôi ng ng i. Tôi vào phòng tìm. ch c có m t s hi u l m gì y. nh ng gia ình ko ng h . th i gian tôi dành cho v ít quá. Tôi tr l i v i công vi c công ty.Em« em ko bi t! ± Cô y nói trong ti ng n c ngh n ngào. ã hai tu n nay k t ngày x y ra chuy n gi a v tôi và h n tôi ã th là s gi t ch t h n r i.Ch quên à? Chính là cô gái i cùng anh chàng p trai hôm qua thây. tôi là th ng àn ông. tôi ch a k p tìm g p c u ta thì hay tin c u ta ã bay sang M du h c ngay sau êm ng cùng v i v tôi. Tôi m t m i quá r i! M t g n 1 tu n tôi m i i u tra rõ c Huy. Ôi ko.Tôi c n xác minh m t vi c r t quan tr ng.M t cô nhân viên tr khác v a i ra h n h h i.C u ta là con trai m t c a ông V ng Gia B o n i ti ng trong gi i nhà t và kinh doanh khách s n. có l t ngày l y cô y n gi .Tôi bi t! Nh ng th c s là tôi ko nh cho l m. Có l b n c ng gi ng nh tôi tò mò ko hi u m t c u công t con nhà gi u nh th .Cô hãy nhìn k nh giùm tôi c ko? ± Cô nhân viên nhìn nh m t h i lâu nh ng v n l c u. ko th y v tôi âu c . nh t quy t s ch ng c . ó. . Tôi ch mu n gi t ch t h n. n c m t kh ch y dài. M c dù v y nh ng trong lòng tôi v n luôn nhen nhói m t ni m tin t ng n i ng i v . nhìn xu ng thân th mình. Tôi ko mu n ngh n chuy n ó n a. k c tôi có ph i i tù ch ng n a.

và yêu th t lòng. có th quyên i t t c l i l m c a mình và quên i ng i con gái ko thu c v anh. Ti ng c vang kh p ng i nhà.V tôi có thai! Haha. lúc ó anh th y tình yêu trong mình l i tr i d y. Anh xin l i khi r i i mà ko nói v i em m t ti ng. Gi ng u o i. may b a nay m l i sang ch i c h ko thì nó ng t ch t nhà mày c ng Blog Heokon¶S http://Heokon. vì khi ó anh th y m t ph n mình trong ó. và n khi anh mu n nói i u ó thì th t tr trêu khi bi t em ã có ch ng. Anh xin l i vì chuy n ó. D p i n tho i. Hai tu n ? úng vào cái êm ó. ng i có th giúp lúc em c n hay ch là b ng v t tay khi em h u u c t vào tay c ng c. Anh xin l i. Và r i anh quy t nh. Th c s anh au kh l m em bi t ko? Em ko ph i là ng i con gái duy nh t xung quanh anh.V i! Anh Bi t L i R i«! ³Thanh Mai thân yêu! Khi em c c nh ng dòng th này thì anh ã r t xa em. ko bao gi m t em ó là s tr thành m t ng i b n t t. Anh quy t nh ra i.V mày còn m t h n. ko mau vào b nh vi n th m v mày.Alô. V y thì gi ch ng còn gì nói. Tôi v i tay nh c i n tho i bàn. Anh thích nh t là c nhìn em n u n. nh ng em là cô gái u tiên anh yêu. Anh h n mình. Ch ng XXXXXIV: Lòng ích k ! i hoà trong cái v cay cay c a n cm t Tôi lái xe n b nh vi n. Mày i làm su t ch ng quan tâm gì n v mày c . Lúc này ây. và em c n anh. t t c nh t i en tr c m t tôi. Xin th ! Xin thê!´ G A D I! T t c là gi d i! ³Reng« reng«´. sao m g i vào di ng c a con ko c h ? . Anh th c s ã ko làm ch c mình. chán n n: . Em có bi t là anh ã yêu em ngay t l n u b t g p m t cô bé h u u và lóng ngóng trong l p h c d y n u n? Anh ko th tin n i là m t cô nàng h u u n n i c m cái bát c ng ánh v mà l i có th ng kí h c n u n t i m t khách s n l n th này. Anh yêu em! Và nh t nh anh s quên em!´ Tôi ko bi t là mình ã vò nát b c th t bao gi . cái êm mà v tôi trao thân cho anh b n t t.Con h i m t! . V y mà gi v tôi l i có tha i hai tu n tu i. tinh quoái và r t ch m ch h c t p.Thôi. Nó b suy nh c c th n ng. tin t ng n a r i. Th nh ng.Tr i . ngàn l n xin l i. . Em bi t ó là cái gì ko? ó là s n l c và hình nh n u n là m t tài n ng n sâu trong con ng i em ó. . ³Tôi H à Thanh Mai xin h a gi a tôi và anh V ng Gia Huy ko có m i quan h gì khác ngoài tình b n. V a n c a khoa ph s n ã th m tôi ng ch . Tôi nh m t th ng iên.Ch c h t pin m ! . Em có tin là lúc ó anh ã h nh phúc ko? Anh h nh phúc vì khi au kh em ã g i cho anh. Anh quy t nh i du h c theo yêu c u c a ba t t c là vì em ó. Nh ng bù l i cô bé y hay c i.Net Page 75 .Mày làm gì mà lâu th h Lâm? . t t c ch vì anh yêu em. . khi em khóc trong i n tho i g i cho anh. Nó có thai c hai tu n tu i r i ó! ± Tin sét ánh ngang tai. Cái thai c hai tu n tu i? M t tháng nay chúng tôi làm gì có th i gian mà làm chuy n y. vì anh bi t mình ã m t em th t r i ch vì m t hanh ng ngu xu n và b n th u. Anh phát hi n ngày m t yêu em h n.

Có l tôi nên th . .Thanh Mai. c quay u sang m t bên gi ng l ng tránh ánh m t y gi n d c a tôi. duy ch có m i v tôi n m trong phòng. bà mong có m t a cháu b l m r i. Cô ta n n n. Tôi b c vào n phòng b nh. mu n n gì c b o m . Nhìn m vui s ng th tôi ko n m bi t a cháu trong b ng kia ch ng ph i cháu n i bà âu. và rút ra b c th c a Huy. Tôi và cô v c a mình ã làm bao nhiêu chuy n khi n bà bu n lòng r i. m tôi b t chúng tôi ph i chuy n v nhà m tôi ngay. V tôi ng t th t à? Mà c ng ph i. ôi m t xoáy sâu nh nhìn vào t n tâm c an v . M ra ngoài mua ít n. C ng s p k t thúc khoá h c r i. Gì ây th t s trong m t tôi. M tôi mu n c ch m sóc tôi. ôi m t cô y run lên. M tôi ã t riêng phòng b nh c bi t.Xin l i khi ã c tr m th c a cô! ± Tôi nói b ng cái gi ng m a mai nh t có th . . Cô y ko s c ng i d y.Này em r . con dâu và a cháu n i t ng lai. Vì lí do.T d ng tôi th y ghê t m ng i ph n mà m tôi ang nh c n. c b c th hay tin anh b n t t c a mình r i b mình ngay sau êm cùng minh chung ch n chung g i ko s c m i l . Có l x y ra bao nhiêu chuy n. V tôi ti p t c i h c l p n u n. h i h n ? Th t n c c i. tôi i làm c ngày. Bà Thanh h t h i: . H n b cách ch c. Nhìn m tôi ch m sóc cô con dâu tôi th y áng c i và c ng th t áng th ng. mày n nói ki u gì th h Lâm? Thôi mau vào v i v mày i. Tôi tr l i v i công vi c c a mình. v tôi gi l i ang h c d l p h c n u n và c bi t là ang mang thai n a.D cái gì c ng c ! . Huy và a con trong b ng c gi u kín. cô v bé b ng.Con n gì hôm nay m n u? . Gì u óc tôi ch có công vi c mà thôi. . h n Huy và h n chính b n thân mình. n u ng ki u gì mà suy nh c c th h ? -D ! . Mày nh làm n ng ch ng mày y à? .hay. gi a s l a ch n là nói ra s th t v cô v b i b c hay là ko. Nh ng gi t n c m t cá s u nh t mà tôi t ng bi t. Tôi h n v .Cái gì c ng c là sao? Gì ang mang thai l i ph i i h c v t v . Tôi c ng dành ch p nh n ý bà thôi và t t nhiên mo chuy n gi a tôi. Ni m tin và tình th ng bà t nh m ch r i. S iên cu ng y hình nh là m t ng l c vô hình khi n tôi lao u vào công vi c nh m t k ch m ch h t s c. áng yêu ch ng còn n a mà thay vào ó làm m t n i h n. Cái con bé này. t ng b c cùng c u c v ch m t s thi u trách nhi m c ng nh vi c h n l i d ng công ty b túi riêng. Và nh ng gi t n c m t l i r i dài.Ch ng nghiêm tr ng n m c ó âu! . c mãi c ng ch h i nhúc nhíc ng i. Nhìn m i ng i ai c ng vui m ng. i thành Th c s tôi ko bi t ph i làm sao n a. Nh ng tôi ch bi t c i g ng g o áp tr l i l i ch v thôi.Net Page 76 . Thanh Mai v a nhìn th y tôi.Có gì mà ph i khóc. Tôi b t u tìm ra sai ph m c a tên C ng. Thanh Mai run lên trong s hãi. Ng i ta nói làm vi c là cách t t nh t quên i n i bu n thay vì c g m nh m nó. b a này có thai th t r i nh khao gì ây? ± Khao ? Tôi mu n b t c ti ng quá. Tôi ang nh lên ti ng n a thì m v và ch v n.V i! Anh Bi t L i R i«! ko bi t! . nh t là m tôi. v . tôi d n l y l i c lòng tin t m i ng i và cu i cùng tôi ã c ph c Blog Heokon¶S http://Heokon. V y là t hôm v tôi ra vi n.

Tôi n no l m r i. .Ch H ng nói v i m . ". Trong tình tr ng h i h i x n. Anh v r i à? . chính tôi ã là k kh i mào lên t t c .. n c b a c m bình th ng c ng tr tài n u n ra. . Có l .Hôm nay anh c tr l i ch c v mà! . ch anh! .. cùng em vào b p n u th t nhi u món n chúc m ng anh.Anh Lâm. Tôi vui n t n h n 12 gi m i v .. anh làm con. b c xu ng nhà tôi ã th y m tôi ng i bàn ch tôi s n. trong tôi gi ây hai ch gia ình nó m nh t h n x a r i. M m t nên i ng trc r i.Vâng! Anh nói i! . ch mãi mà anh v n ch a v ! T d ng tôi c m th y là mình có l i.Net Page 77 . Tôi b o nó m t thì vào phòng ngh i. có mu n n chút gì ko? .Cô y ko nói l i nào. nó c ng nh t quy t ng i ch anh v b ng c. t i c ng ko v n c m. l ng l i thu d n mâm bát.. Nh ng h n 12 gi r i mà sao b a c m v n còn nguyên th kia? M tôi và cô v ko n sao? .Anh nói gì c ! Gái i m?" Ko hi u sao chúng l i hi n lên trong u tôi rõ m n m t nh th ..M ch con? . Tôi cùng nhân viên trong phòng i n t i nhà hàng r i cùng nhau i hát karaoke. úng là cô u b p có khác. ko bi t t lúc nào tôi u ng r u ch ng còn bi t c m giác say là gì n a.Sao ko m n i.Th y tôi ko v thì c n trc ch sao? .Công to c u c y! c r i. tôi y c a b c vào nhà. l y cái c p da trên tay tôi. tôi ch ng m y may ngh n chuy n thông báo ngay cho m và v .Cô y áp v i gi ng th t bu n.Có chuy n gì v y m ! .. hát karaoke...Anh.. Anh có bi t m con tôi ph i chu n b n chúc m ng anh m t bao nhiêu công s c ko? Tôi b o nó. ch tôi làm gì? . . Nh ng.c.M và em ch anh mãi. Vì sao anh b giáng ch c h ? . . Tôi ã nói v mình th sao? Chính tôi.V i! Anh Bi t L i R i«! ch nh ! h i l i ch c v . làm ch ng th c ko? Hôm nay là ngày u tiên tôi i làm v i ch c v c tr v . mang thai thì n trc i nh ng nó nh t quy t ch ch ng v . . Anh th ngh xem. .Anh càng ngày càng gi i! c ph c h i ch c v mà ko thèm báo l y cho gia ình m t ti ng. c ph c ch c. b a nay tôi khao t t c m i ng i. m vui l m. nói rõ ch gì.. Cái ch c v tôi ã b m t m t ph n vì tính nông n i c a tôi nh ng nguyên do l i là do cô v c a mình. . ã châm lên cái ng n l a d d i luôn âm cháy trong lòng cô v .Tôi tr l i c t l n. Th ó! . chúc m ng anh nhá! B a nay ph i khao m i ng i r i! . mà t hay vào ó là cùng anh em i nh u. . .Vâng. . Cô v tôi ang g c u ng bên mâm c m th nh so n h n m i ngày.Ko! .Thanh Mai kh r i m t. b c n ch tôi .C u . Nh ng.Anh i nh u à? . Tr ng phòng. .T d ng tôi th y cáu.Vì cái tính ngông cu ng và nông n i khi ko th ch u ng c c nh v mình nh m t con gái i m trên sàn mà kéo v b m c cái h p ng quan tr ng c a công ty. có ph i v ì th mà cô y có quy n ph n b i tôi? Tôi Blog Heokon¶S http://Heokon.Ko hi u sao tôi th y mình c n ph i nói thêm câu ó! Sáng hôm sau v a m i t nh d y.

Net Page 78 ..n th i con.Nh ng ti ng ng thanh c a ám nhân viên. . .T tôi làm c r i! Tôi bi t sau l ng mình. rõ ràng và ng thanh. Ko hi u t l c nào nói chuy n v i v tôi u th . luôn yêu th ng v mình.Anh Lâm! . Nh ng trong lòng tôi v n c tr u n ng m t n i bu n.. Tôi yêu cô y nh ng tình yêu trong tôi còn t n t i c lòng ích k n a. G i là b ún thang vì nó c bài trí y nh ng m t thang thu c. Blog Heokon¶S http://Heokon. M tôi n xong vào phòng ngh r i.Gì th ? ± Tôi l i cau có. Nói là n qua.C u nói gì th ? Tôi sao ch ? . có ôi tay v n a lên cao h t h ng.V i! Anh Bi t L i R i«! luôn tin t ng. Cô y ch y l i ng tr c tôi. Trông nó c ng s c s s c màu và b t m t l m. h luôn chào ón tôi b ng nh ng ti ng chào to.Anh có gì gi u em úng ko? L l m. Sao trông anh d o này bu n th ? . Có ph i anh và ch dâu có chuy n gì ko? Em c suy ngh mãi vì cái câu h i l n trc c a anh. Công nh n là món này n ngon th t. c a riêng mình mà thôi! Và cô y ã ng n lòng ích k c a tôi. anh n th xem em n u c ko? . còn v sau thì th c s tôi n h t mình. em luôn ng h anh h t mình. T t nhiên ko th thi u ó là nh ng n c i t i sáng. Tôi b c vào bàn làm vi c mà bao lâu nay tôi ph i nh ng cho tay C ng. Có ph i ch gi n anh ng khách s n ko? . .Anh Lâm. v mày có tâm. th t s ko th ch u ng n i. V a ra n c a tôi ã nghe ti ng Thanh Mai g i d t l i: . n sáng xong. tôm. Cái bàn v n th . B y góc là b y th : th t. em ko làm phi n n a.V y thôi anh làm vi c i. tôi ng d y i làm. Tôi c ng bi t sau l ng mình ng i ph n y ôi m t ang hoen hay c ng có th l ã r i. . mu n n u ngon cho ch ng n l i còn nói à? Ko n. Ích k ch mu n v là c a riêng mình. dò. a tay lên c tôi: .Anh n i này.hay cái th ng này.Kìa m ! Anh n th i! ± Cô y a tôi ôi a c a mình ã c lau s ch.C u ng có oán mò n a! . tôi. n u có chuy n gì bu n mu n tâm s thì ng quên Thành c ± chuyên gia tình yêu này nhé! úng là t trc n gi có chuy n gì tôi c ng tâm s v i c u c. ch th c ra ch có vài ba mi ng u thôi. V y thì ng trách sao tôi ích k v y! Ch ng XXXXXV: Kho ng cách! .Chúng em chào s p ! . Nh ng còn chuy n này thì th t khó nói.« tôi c ng ch ng nh n a. Tôi c ng mu n tâm s v i ai ó nh ng có gi i quy t c i u gì ko? M i chuy n v n th ch ng th thay i c! Tôi kéo gh ng i xu ng bàn n. v n thân quen nh x a. . t tay b c áo mình và b c i th n g. tôi lùi l i. H c ng chính là m t ph n trong ni m vui công vi c c a tôi. Thanh Mai d y t 4 r i sáng n u ó.n sáng thôi mà sao ph i bày t th . L n nào c ng v y. .C áo anh ch a b này! Ngay t c kh c. y. cái c m giác tr tr i và m t th gì ó nh m t hành ng th a thãi. Nh ng anh Lâm này. ây là món bún than g. Tôi ch ng bu n nhìn v ti n tay v i luôn ôi a c a mình và n cho qua b a.

Thanh Trúc luôn g p th c n cho ch ng mình.Chú Lâm! Dì Thanh Mai s p có em bé r i! Chú b o ba m cháu em bé cho cháu i! C nhà c i m. Bà Thanh và m tôi thì lúc nào c ng c i. Nh ng khi n tôi th y bu n bu n nh t là khi cô y vòng tay ôm b ng tôi ng . Hai con ng i luôn th ng tr c nh ng n c i g ng g o trên môi. t bàn tay m m m i c a mình lên b ng tôi. b n t i m t t i m i.Net Page 79 . . Cu i cùng thì cô y c ng r t tay l i. C êm tôi ko ng c. Trong khi ó. Tôi c ng nh cái c m giác khuôn m t cô y áp vào b ng c mình. N i bu n và s au n c r ng xé mãi ko thôi. Hoá ra hôm nay nhân d p Thanh Mai c nh n vào làm vi c cho khách s n Ph ng ông. N u là con trai thì s p tra i và tài n ng nh b . Còn tôi và Thanh Mai. Cô y l i xoay ng i tr vào trong. Và bé Hy ± Un thì luôn c i toe và há mi ng th t r ng ón l y nh ng thìa bón t m Thanh Trúc.T ng này ! . t ng tí m t. ã th y bé Hy ± Un n m tay tôi. Và có l cô y s . cái m i tinh quoái c c c mãi vào b ng c tôi. . V a i làm v ã th y m i ng i bên ngo i n ch i. C êm tôi và cô y cùng m t ng .Anh Lâm! Sao v mu n v y? ± Ông Chan ± anh r v tôi v a th y tôi v ã t i c i. Bi t v tr thành u b p c a khách s n n i ti ng mà ko mau t c t c v à? u b p? Ch ng l khoá h c k t thúc và v tôi c ch n làm u b p r i à? Tôi nào có bi t gì âu. tôi ko ôm v . . Còn v i v ch ng tôi. Còn ông Chan thì luôn m m c i và g p l i cho v nh ng món th c n v thích. M i ng i sang ch i lâu ch a v y! . Cô y l ng l . Nh ng mi ng g p th c n cho nhau ch ng còn ch a chan y tình yêu th ng. Su t êm tôi m c ko bi t bao l n cô y tr ng i a tay mu n ôm l y tôi. ã lâu r i .M v tôi lên ti ng. lúc sáng công ty. Cô y ko dám ch m vào b vai tôi. bà thông gia i n thông báo cái là m và c nhà kéo sang ây luôn. tôi nh r i. Nh ng ánh m t nhìn nhau ch ng còn tha thi t.T i công ty d o này nhi u vi c quá. t d ng tôi th y s ng ng ì. s s nh ng c b ng ch c kho c a ch ng và ch c ch n s ch c ch c vào r n tôi.C nhà l i c tr n c i vì s ngây ngô c a bé Hy ± Un. N u là con gái thì s xinh p và tinh quoái nh m . Bàn tay cô y run run. Có l cô y c ng ko ng c. quan tâm nhau. B a c m v i y p ti ng c i duy ch có hai con ng i là g n nh l c lõng trong th gi i c a h nh phúc gia ình. Bàn tay cô y kh a ra. Thôi m i ng i Lâm còn vào thay qu n áo r i n c m! . nh con m t c khoét vào t ng k n t trong trái tim chúng tôi. Cá i s g ng g o bao trùm lên chúng tôi. Tôi v n gi v nh mình ang ng say. Nh ng gi thì ý ngh ó ch ng còn p nh x a. bu n ch t nh ng ko hi u sao tôi l i thích c m giác ó.V i! Anh Bi t L i R i«! Tôi và v tôi v n ng chung m t gi ng. t d ng cô y g i vào máy tôi nh ng chuông v a có 1 h i ã t t r i.T sáng. Bàn tay cô y v n l ng im trên t ng. M t gi ng nh ng là hai góc và m t kho ng cách. À ko. Tôi c ng nh g i l i nh ng công vi c bù lu bù loa nên l i quên. Tôi g ng c i: c! Th Hy ± Un thích m y em nào? ± Cô bé xoè c bàn tay ra. Nh ng gi t t c ch còn là quá kh . M i chuy n. Bóng tay cô y in rõ trên vách t ng. Ngày tr c tôi c ng có ý ngh s cùng v i Thanh Mai nh ng a con th t xinh x n và kho m nh. N i bu n l i dâng cao. Hình nh cô y mu n ch m vào vai tôi. M ng c cho tôi v a c tr l i ch c v n a. . S cái c m giác b tôi h t tay ra kh i ng i. ó là ni m vui b l n át b i nh ng n i bu n! V a b c xu ng nhà. Blog Heokon¶S http://Heokon. V tôi xoay ng i. khuôn m t áp vào b l ng tôi. m tôi quy t nh m ti c n m ng. m i ý ngh c nh y múa trong u tôi. c ng h nh phúc tr ong ni m vui con cái yêu th ng. cái tay s thò qua l p áo tôi lu n vào b ng. tôi bi t cô y mu n ôm l y b vài tôi hay v n nh ngày x a cô y thích nh t là ôm b ng tôi ng . V i m i ng i ó là ni m vui nhân ôi.

ch m bi t con làm c mà! Có gi i thì con m i c là 1 trong 3 ng i c ch n ch ! . Tôi. B a trc. Trông ch y bu n l m. Nh ng gi tôi ã tr l i v ôi m t bu n y r i.. Th t là phí công c a m ! ôi m t cô y c dán ch t vào cái kính xe nhìn ch m ch m vào hai bên ng.Anh nói th thì em xin nói. . ngày x a tôi ã t ng lôi cái ánh m t bu n r i r i c nhìn qua l p kính xe v v i ôi m t sáng long lanh và cái mi ng c i líu lo mãi ko thôi. Anh ch có chuy n gì úng ko? . chuy n riêng t .Net Page 80 . Ko hi u sao hình nh c a ôi m t bu n h i h i long lanh b i nh ng gi t l th ng tr c và có l ch c n ch m nh ch c s r i ra m t.Anh Lâm! -C u c sao vào ko gõ c a v y? . T i công ty nhi u vi c quá! . hay c m cái gì ph i c n th n.Tr i t! Em gõ s ng c tay r i ây này! D o này anh c suy ngh cái gì ý.Nói th t là chuy n chia tay v i anh H i cháu c ng h i bu n. ngày u tiên i làm c a cô y mà. em th y ch ng i trong quán« à ³Kho ng L ng´ ± n i t ch c ám c i c a anh ch ó.Mà m nói th thôi. ôi m t bu n l i h ng ra ngoài c a kính xe. Qua t m kính ô tô. em nói th t anh ng gi n ó.V Ch i! Anh Bi t L i R i«! ng XXXXXVI: ³Tôi ko b n tâm! Tôi ko c n!´ Hôm nay là ngày u tiên v tôi i làm v i công vi c b p p h khách s n Ph ng ông.Vì b vai cho h d a ko còn v ng ch c hay xa t m v i c a h quá r i! Blog Heokon¶S http://Heokon.Con cám n m ! Chúng tôi chào m r i lên xe i làm. anh ko th nói. Cô y ang lo l ng? À c ng ph i. À ko. Ch c là« . Nh ng gi h t r i!´ ± Câu nói ngày x a c a v ch t vang lên bên tai tôi. h ng dôi m t y v ng c nhiên nh ng ko dám nhìn th ng vào tôi nh ngày x a. V tôi g y h n x a. c u thông c m. c i m và ni m n v i m i ng i là c. ch ng ý n xung quanh gì c . c bi t là ch dâu. Tôi còn yêu v n a ko nh ? M t câu h i ch t vang lên trong u tôi.C u nói gì v y? . chính xác là ch y ang khóc m t mình. .Con nh là ph i làm th t t t nghe ch a. Nh ng anh này.! S im l ng l i bao trùm t t c . . Anh có tin g n m t n a ph n sau khi l y ch ng u ngo i tình ko? . b t k ng i ph n nào c ng c n c quan tâm và có m t b vai d a. . M tôi t m b cho cô y n hi u th mà v n ch ng béo lên tí gì. Có bao gi tôi gi n c u ch a? . Và tôi ph i có trách nhi m (theo yêu c u c a m ) lái xe a v ngày u tiên i làm.. . ³. Có cái quoái gì mà cô y c ph i dán m t vào chúng ch .Vâng em hi u.Ch ng có gì mà ph i lo l ng c ! ± Cô y quay m t. úng.Anh Lâm này.Cám n anh! . ± Sao ph i ng c nhiên th ? H t mình v i công vi c. B ng bê. Em th y anh m i làm vi c và ít quan tâm t i gia ình quá.Suy ngh cái gì âu. Lúc này tôi m i nh n ra. Hai tay cô y c b u ch t v i nhau. Tôi ng i trong phòng làm vi c c a mình. M tôi d n dò cô y ki u: . v ng i ta u i vi c thì ch t ! -D ! .

Em« . . tôi ã b o t gi ko thèm b n tâm n cô y mà.Aó p l m m ! M m c cái gì trông c ng p! . tôi c ng t ng là b vai cho ng i tôi yêu d a vào. Ch c cô y ng c nhiên l m khi th y tôi m c chi c áo m i cô y mua. c u ta ch a l p gia ình.Thanh Mai mua cho m ó! Tháng l ng u tiên nó ch ng mua gì cho b n thân. c u c ko th hi u c. ngoài b mày ra m ch ng ý ông nào âu. m i hôm tr c tôi còn la m ng cô y hoang phí mà. u óc tôi Blog Heokon¶S http://Heokon. tôi c ng t ng khóc cùng ng i mình yêu. dành h t ti n mua cho m và con ó.T d ng tôi c m th y p úng và ng i. thì c ng công nh n là chi c áo p và v a v n v i tôi. cô mua làm gì ch ! . M c cho cô y có ngh gì thì c ng k . Và gi các th y ch ng còn n a l à vì ai ch ? Làm sao m t th ng àn ông có th ch p nh n và tha th cho ng i àn bà mà mình yêu khi cô ta ã ph n b i mình.L n sau ng có hoang phí th n a. Mà thôi. . tôi b t g p ánh m t c a v c nhìn tôi mãi ko thôi. em ngh anh m c nó« s r t p! Nên« . Ch ng XXXXXVII: Tôi ko th ! V a b c xu ng nhà chu n b i làm. Thì ó. Hoá ra là ã m t tháng v tôi i làm r i sao? Chi c áo y là quà t ng tôi b ng s ti n l n u tiên cô y làm ra. Gì l i m c chi c áo ó thì sao l i ko ng i c. T d ng tôi th y m t chút gì ó c n r t! Mà vi c gì cô y ph i làm th ch ? Tôi ko c n. m c cho cô v v i cái áo m i trên tay. Tôi ko c n!. bao nhiêu ng i àn ông có ý nh ng m nh t quy t ko l y ai. Sau này cô còn ph i lo cho a con trong b ng mình n a ó! ± Tôi lên gi ng và n m ng .À« Tôi th y nó p nên« m c! . Tôi ko b n tâm! Hôm nay là ch nh t. . Và gi thì tôi có th tr l i câu h i c a chính mình r i. Th c ra tôi c ng ko nh m c nó âu nh ng« th t s là c êm tôi ko ng c. Hôm nay em nhìn th y chi c áo này.Em. ± Tôi l ng ng i. b i vì ít nh t em c ng bi t em b vai mình cho ph n d a và h khóc trên vai mình h n là khóc trong cô n!´ Ch ng l tôi sai? Tôi c ng là m t th ng àn ông. c u ta ch có và ch bi t n nh ng m i quan h yêu ng. Ko.. Tôi ã b o là ko b n tâm t i cô y n a mà. Tôi c xua i nh ng l i c a c nh ng v n c vang trong u tôi là câu nói cu i c a c u y: ³Em có th ko ph i là m t ông ch ng t t nh ng em có th là m t th ng àn ông t t. Tôi còn yêu v n a ko ? KO! . Tình yêu c a m tôi dành cho ch ng th t áng khâm ph c. tình t thôi.Cái th ng này. M t thân m t mình nuôi tôi khôn l n. tôi ko c n b t kì cái gì c a cô y n a.V i! Anh Bi t L i R i«! C u c i r i nh ng u óc tôi v n còn m t m các câu h i. M t mình nuôi tôi t khi tôi lên 8.Net Page 81 . À mà con ã m c th áo nó mua cho ch a? M nhìn qua mà th y p l m. ó. M tôi lúc y v n còn r t tr . V y mà cô v tôi« Tôi l i quên n a r i.M tôi nói th t y. Ch nh t mà v tôi v n có ca ph i làm. B tôi m t s m vì m t tai n n. nh ng gì c u ta nói ch là ch quan c a riêng c u ta thôi.. .M d o này c ng i u ghê! Quen ông nào câu l c b r i ph i ko? .Tôi y áo r i. m tôi nh th mà v n gi ch ³thu chung´ v i ch ng. ph n b i cái tình yêu mà tr c kia c hai cùng xây p b ng yêu th ng và n c m t? Khi s ph n b i n thì có ngh a tình yêu c ng h t r i.Lâm này xem áo này m m c p ko? .

V n ôi m t y nh ng hình nh ko long lanh nh trc.Anh Lâm! ± Tôi quay u l i. s p t i tôi s i kí k t h p ng v i m t công ty n c ngoài. c nói úng. Có l c ng ko n m c quá nghiêm tr ng n u nh i tác l n này là m t c p v ch ng n c ngoài. V tôi có au ko? Nh ng trái tim tôi thì ang au l m. T d ng hôm nay tôi mu n u ng r u m t mình. Công ty c tôi nhân d p này kí k t h p ng v i h . m t tay tra khoá vào . l g n nh h t c hai trái ào c a mình. Làm sao có th trình bày v i công ty là tôi có v nh ng gi a tôi và cô y ang có chuy n ko th i c. gi ch c và ch ng bao gi buông ra.Th lúc trc cô có ngh ph i v v i ch ng ko? Hôm nay tôi c ng th xem cái c m giác ph n b i nó th nào. giáng cho tôi m t òn th t au vào m t. Blog Heokon¶S http://Heokon. Nh ng gi thì khác r i! Tôi r vào quán bar. ã ko bi t gi l y v . lôi tôi ra. Cô y. ôm gái i vào. tôi mong cô y y c a. gi t ly r u t tay tôi u ng c n và nói: .V i! Anh Bi t L i R i«! c ngh ng i mãi. ây là m t h p ng vô cùng quan tr ng. Cô ta m c chi c áo tr c . V tôi. Tôi m t tay v n ôm gái.Anh ang bu n? Em có th ng v i anh êm nay ch ? Chúng tôi vào khách s n. và m i nh ng i tác c a mình.M t cô gái mái tóc ng n ôm sát m t. Mà th c ra tôi ko bi t mình có th óng vai v ch ng yêu th ng nhau v i v c n a ko. cánh c a v n im lìm.Anh Lâm! V v i em i! ± Cô y xu ng gi ng. Và tôi bi t ng sau nó là nh ng gi t n c m t t m. Trên tay cô ta còn phì phèo i u thu c. Th t là m t còn àn bà h h ng. Ch ng 1 chút say. H t m nh tay cô y ra kh i ng i mình. ã t ng th y h th t p ôi r i mà. Có ph i ch ng tôi ã góp ph n l y i quá s m nh ng nét p con gái c a c a cô y? Có ph i ch ng quy t nh l y nhau khi Thanh Mai còn quá nh là quy t nh b ng b t và sai l m c a chúng tôi? n công ty tôi v a nh n c quy t nh. Chi c váy ng n cùn c n l c p ùi tr ng và c ng thon y. Tôi bi t lúc này ây m i th v tôi ã s p trc m t v . N u là ngày trc ch c m i chuy n th t quá tuy t v i. Tôi thuê phòng và ôm cô gái mà n cái tên tôi c ng ch ng bi t lên phòng. V n là i d ti c ph i mang c phu nhân i n a. Nh ng tôi thì ko c r i. Tôi v n th y mình t nh táo. tôi ã t o ra kho ng cách quá l n. n u tôi th t b i thì m i chuy n còn t i t h n l n th t b i trc.Net Page 82 . C nh là l ng tâm c n r t v y. . v n ôi môi h ng ó nh ng ch ng còn t i t n nh ngày nào. ó là ý ngh vang lên trong u tôi khi cô ta t ý ng i xu n g. g i m t chai r u m nh. Tôi mu n v c ng ph i n m cái c m giác au n c a m t k b ph n b i. kho ng cách v k o còn d a vào vai mình c n a. Tôi rót t ng ly và u ng c n. Tôi y c a cho m r ng h n. tôi c i m a mai: . ti ng ph n ch t vang lên t ng sau.Cô n ây làm gì? . ôi môi c ng m ng m t màu chót. Tôi mu n c a vào trái tim v nh ng v t au c a s h n thù nh ng nó l i c a ng c l i vào tim tôi. H sánh b c bên nhau. Nh ng. Tôi ch n m t bàn tr ng. Tôi ã quá ngu ng c. . cô y ko h . . ôi m t ánh en s m. gi cô y ã là m t ng i àn bà th t s âu còn là cô bé h c sinh 18 n a. Ngày y tôi ã t ng có linh c m r i mà. Yêu th ng cái chúng tôi có th a khi bên nhau. Tôi mu n nh ng ch a bao gi h t. Cánh c a phò ng v a m ra. Mà trong lòng c khó ch u ko yên.Ko. l i g n và kéo tay tôi. Mà c ng ph i. Hình bóng ng i àn bà t i l i l i hi n ra tr c m t tôi. H t ch c m t b a ti c t i gia. Ti p n là Huy . Tôi xem trong phim th y nh ng tr ng h p nh này ng i ta th ng gi m o ng i. Nh ng ko.k tình nhân x u xa c a v . Tôi ti p t c l c c n nh ng ly r m nh.Em có th ng i cùng anh c ch ? . . Lâu l m r i tôi m i th y cô y c i . ko! Em vui l m! ± Cô y c i.

V n cái c m giác nóng b ng quen thu c.Anh Lâm! Anh iên r i! .Ch Thanh Mai.À. Tôi mu n a tay ra lau l y nó. 7 gi . b t ch t. c m t cô y Cô y khóc. .. i thì i! ± Cô ta c m ti n út vào ng c r i ánh mông i th ng. Nh ng« tôi ko th ! L n u tiên tôi th y mình ko quy n! Ch ng XXXXXVIII: Kí c! Thanh Mai a tôi vào phòng. chúng ta v . h t h i c a tôi sao cô y v n c ph i d i lòng i x t t v i ch ng. Tôi kh gi t mình. Có l gi cô y ch có n c m t và s ng trong n c m t mà thôi. Càng ko bi t ph i nói v i v v b a ti c này ki u gì. cô y b c n bên tôi. Nh ng ngón tay m nh d .V thôi anh! . Nh ng sao cô y l i ng ý nh ? Cô y c v nh ko h có chuy n gì x y ra sao? Ai b t cô y ph i nh th ch ? Ai b t cô y c c t ra là m t ng i v tuy t v i làm gì. Cái bàn tay thân th ng quen thu c ngày nào kh t lên trán tôi. À ch c là c u c.V i! Anh Bi t L i R i«! ch có th làm c th thôi sao? Mà c ng ph i. Nh ng Thanh Mai l i kéo tay c u c ra. Nh ng cái u tôi thì nóng th t. Tôi ko th y mình có c m giác gì là m m nh n c . Tôi c nh m m t..Gì« gì c ? . Tr c s ng ngàng c a c c u c và tôi.úng là!. Cái thai g n 2 tháng v n ch a có gì là khi n cho vòng eo cô y tr nên quá kh c . tr c s l nh nh t. C i gi y và p ch n cho tôi. Cô y b c t trong phòng ra trong b áo dài h ng ính á. M t Thanh Mai m nh m c a ngày nào âu r i? Hay chính tôi ã gi t ch t con ng i ó trong cô y ch ng? Tôi v n t h i. Tr m t l n ó là Blog Heokon¶S http://Heokon. . .Hôm nay m y gi ph i i h anh? . Nó v n thon th nh th ng. C u c kéo Thanh Mai i m c tôi ó. Em t ng mình ph i i cùng anh? . li c v tôi m t cái r i c i kh y.Anh Lâm! Em th t v ng v anh quá y! ± Tôi quay qua nhìn v phía c a. Tôi ko bi t ph i làm sao. Nóng b ng. Cô y mãi mãi ko làm c âu. Th c s lúc này tôi ko bi t ph i i m t v i v th nào. cô yv n ng nguyên ch c .i d ti c. R t ít khi tôi th y v m c áo dài. ± C u ta l n ti ng. nh ng là t r t lâu. gi thì cô y lâu âu ra cái quy n b t ch ng v ch . Làm sao cô y bi t c ch ? Tôi còn ch a nói gì v i cô y mà. Tôi mu n c m nh n h i m t nó. Tôi c m nh n rõ s gày gu c c a nó. ± Cút i nhanh tr c khi tôi n i iên. c c làm m t ng i v hi n th ? Ng i v hi n y trong tôi ã ch t t lâu r i mà! Hôm nay ã n ngày ph i i d ti c. . C m giác tr ong lòng th t l . Tôi mu n bàn tay y t mãi ko thôi. l b vai tr n thon th . Tôi ko say. N l i r i trên má tôi. L y âu ra cái quy n c ánh ghen ch ! Cô y ã ánh m t t t c t cái êm áng nguy n r a ó r i! Cánh c a ch t m tung. ± Cô c m l y cái này r i i i! ± C u c rút ra m y t ti n a cho cô gái. . Thanh Mai. B ng rát. Nh ng sao. V tôi ã b tay ra thay vào ó là chi c kh n t p trán cho ch ng. C u c. Nóng b ng. . m t c m giác l nh ùa v .M t bàn tay ch c kho kéo tôi ra kh i cô gái.Net Page 83 . tôi n m xu ng gi ng. . l y ng i tôi và dìu b c i. khuôn m t ã m n c m t. g n nh là ko.M t gi t n c m t ch t l n dài trên má ng i v .

Chúng tôi c i nhau g n 1 n m r i. Nh ng tôi ã có công vi c n nh r i.Em có c n ph i nói: ³Vâng anh yêu´ ko? . r t vui vì anh ã n.Cô bao tu i v y? .Cám n bà.Em v n còn nh ? .Vâng.Cô m c áo dài th t p! ± Bà Bi ± T th t lên.. Và ngày hôm nay v óng vai ng i v yêu c a tôi. . tôi là Hoàng Thiên Lâ m. Tôi bi t m t c a hàng may áo dài r t p! . N c i r t t i..N u bà thích b a nào r nh tôi có th d n bà i may m t b . Và ó là n i t ch c b a ti c. Ngày y tôi óng vai ng i yêu c a v . .Sao em l i m c áo dài? . Tôi b t u chào h i ông bà b ng v n ti ng Anh có s n c a mình. a tay khoác lên tay tôi. Em s c g ng! ± L i n c th t khó coi. H khen cô y thông minh và tài Blog Heokon¶S http://Heokon. H khoác tay nhau c i nói v i t t c khác m i. Cô y c i.À« Em bi t nh ng gì chúng ta ph i làm hôm nay ch ? -C u c nói h t cho em r i. . th y cô và mái tr ng.19.cám n bà th t nhi u! . . nh ng có m t khuôn viên r t r ng. L n trc g p g anh công ty tôi n t ng l m ó. . Chúng tôi l i g n chào h i ông bà Bi ± T . ig ng g o trên môi. Tôi v n còn nh nh in cô bé v i mái tóc dài en nhanh xuông th ng cùng tà áo dài tr ng tung bay ch y xu ng c ng tr ng n i tôi ng i. Th t là ông tr i công b ng quá ó! . Ngày y tôi c ng làm y nh th này cùng v i m t câu nói: ³Nào em yêu´. trông cô bé y p nh m t thiên th n v i nh ng gi t ng c long lanh n i khoé m t. Trong su t b a n. th i gian nh ch t ng. cô gái tr p này là v anh? . Trông Tr c m t chúng tôi ã là ngôi nhà c a v ch ng ông bà Bi ± T . Chúng tôi b c i. c c i nh ng th c ra là che i nh ng gi t n c m t c a ngày chia tay b n bè. Và c ng ko ng v n ti ng Anh c a cô y l i khá n th . cô y liên t c trò chuy n và a ra nh ng ý ki n khi n ông bà Bi ± T r t hài lòng.V i! Anh Bi t L i R i«! hôm b gi ng n m h c cu i c p c a cô y. . Tôi là m t b p ph c a khác s n 5 sao.Xin chào.Anh ko mu n nh ! M i th chìm trong im l ng. ôi m t ng i ph n long lanh. Tôi n t t ng công ty Tr ng T n. M t hình nh ngày nào hi n ra tr c m t tôi.Ôi. Tôi ko th tin cô v tôi l i có th b t chuy n nhanh v i bà Bi ± T n v y.M i kí c bên anh em u nh ! Còn a nh? .Ôi th t tuy t! Cô th t d th ng.Ôi ko! 19? Cô tr quá! .. . Ko gian. Kí c ngày x a ? Nó quá êm m và h nh phúc.Cám n ông ã quá khen! . Bà có v thích áo dài Vi t Nam? . Nh ng lúc ó.Nào« v yêu! ± Tôi nói mà sao c m th y ch ng t nhiên t o nào. Th i tr tôi c ng có ni m am mê là n u n ó!. . cô y tên Thanh Mai.Em ngh nó h p cho bu i ti c hôm nay.Vâng. M t c m giác gì ó nhói trong tim. Và gi thiên th n y ch ng còn p trong m t tôi n a r i! . tôi r t thích. u b p? Th t tuy t. Tôi a tay mình ch ng m ng s n. Nó quá p cho m t hi n th c ph phàng bây gi .. Aó dài Vi t Nam p l m! .Net Page 84 . . M t c n nhà thi t k theo ki u Vi t Nam.

Vâng. quan tâm r i l i b t ch i ph phàng.Ý anh ko ph i v y! . Ch ng còn nh ng c ch yêu th ng. Mà tôi ch ng bi t khách s n cô y sao b t nhân viên làm vi c nhi u d v y. Gi a chúng tôi nh ch ng có kho ng cách.V tôi . V cháu nghén.V i! Anh Bi t L i R i«! a tay ra h i tôi. V n hai con ng i. Tôi ang ôm l y b eo v .Anh có th m i em 1 i u nh y gi ng nh ngày x a c ch ? .Bác i siêu th này óng c a r i ? ± Tôi h i ông bà bán trà á êm v a hè. B vai cô y run run.Em thèm d a chua mu i! Nh ng nhà ko có! . Ch ng còn nh ng b a c m i tôi n ng quên trên mâm. em bi t r i! . Và chúng tôi l i cùng nhau khiê u v .Ko! Th c ra« . C ng 7 tháng r i ch có ít gì âu. Cô y v n i làm u. Nh ng sao chính tôi l i khó ch u ko ng c th này.D cháu mu n mua d a chua mu i.Tr i.R i c ng ko hi u sao tôi l i d u gi ng ngay. Cô y óng vai di n quá t! .Sao v y? .T d ng tôi cáu.Mu n th này h óng r i.Em làm sao à? . n m l y bàn tay v . ang êm th này t d ng l i thèm n d a chua mu i là sao? . Ch a bao gi tôi th y nh ng b c nh y n ng tr u n v y. c tr qua tr l i ko yên. ± Em i làm m t quá à? .Anh ch a ng ? .Net Page 85 . . Nh ng s thu c v l n nhau thì ko h có. n tôi c ng ph i b t ng trc cách x s h t s c quý phái nh ng vô cùng thân thi n c a cô y. n ng. Tôi h i v y vì siêu th v n sáng èn nh ng c a thì óng im m.C u g p may r i ó! ± Bác gái nhìn tôi c i. M i kí c l i ùa v . Ti n l ng c ng nh ti n th ng c a cô y ngày m t t ng. Cô y c ng ch ng còn c a qu y tr mình n a.Em tr qua tr l i th thì sao ng c! . H ang ki m kê l i hàng hoá. C ng h n 12 gi êm r i mà. Ch ng còn nh ng êm ko ng mu n a tay ôm l y ch ng nh ng ko th . V n i u nh c khiêu v y. ôi m t ánh bu n. V trc m t tôi nh ng sao nh bé quá. M i th v n thân quen nhu ngày nào. Trôi trong s bình yên n ng t th . . và c ng xa v i quá. . ây ch ng ph i là nh ng i u tôi mu n ó sao? Nh ng sao tôi l i th y khó ch u và ng t th n v y? Cái b ng v tôi gi ã to l m r i. êm ã khuya l m r i. Blog Heokon¶S http://Heokon. Ch ng XXXXXIX: Tôi au! Nh ng tháng ngày l ng l trôi. 12 r i êm ko m t siêu th hay m t cái ch nào m c a. . Mà c u mua gì êm khuya th này? ± Bác trai nhíu mày h i tôi. M y tháng nay r i tôi ch ng th y cô y có ngày ngh n a.. Nh ng hôm nay v tôi hình nh m t ng . Ch ng còn nh ng sáng lén lút ng m ch ng t sau l ng m i l n ch ng ra xe i làm. Cô y khách s n làm t t công vi c nên hay c th ng l m.Em c i n sáng ch gì này làm gì có d a chua mu i! Cô y im l ng ko nói gì c . . Kho ng tr ng trong lòng nh ngày m t r ng ra. .

Mà c ng th t t . mua lo i th c n l n c t thu c cho cô y u ng mà v n b m t s a. Tôi v n còn nh cái n m tay c a bác trai. M tôi m a cháu gái nh bé trong lòng. V tôi tr d . nghén cái gì và m t m i ra sao.Nào. Nh ng l i cô m ng c nh ch vào tôi v y. Nh ng cô y v n c nh t quy t t th .S a m là cái quý giá nh t cho con. ây là l n duy nh t tôi ngh n v . Bà y nghén c ng thích n d a chua mu i y nh v c u v y! . L úc mang thai. V tôi ko có u ti cho con ** nên nó l i **. ch sao l i t tên D ng. V tôi m t s a. ³. Cô tôi xa n th m. Tôi ko quan tâm là cô y n nh ng gì. Có l ch vì tôi ko ph i là cha c a cái thai! V tôi ng c nhiên l m khi th y tôi g i d y v i m t bát d a chua mu i to oành. . ch ** u ti có s n t cái bình ** thôi. cô m ng: . . Bà sung s .. Th t may m n cho tôi khi g p v ch ng ông bà bán trà á. con tôi ó!´. Nh ng s th t thì ko th thay i. Cô y n nh ng mi ng d a ngon lành l m. Và gi thì ph i nuôi hoàn toàn b ng s a ngoài. ó là cái tên mà v tôi c nh t quy t t cho a con gái u lòng. Tôi leo lên gi ng ng nh ng ôi m t v n h ng nhìn v phía v . Th y v y. Thành ra v tôi m t s a d n. Trong nhà. Ko hi u sao. con gái t tên gì m mi u cho nó vào. B t ch t tôi th y cái mi ng nó hình nh c i. Th c ra thì c ng có cái này khó nói. m tôi t m b . Tôi ko bi t n a. Hoàng L D ng. .V i! Anh Bi t L i R i«! Tôi lái xe v nhà v i m t túi l n d a chua mu i. gi lúc nào c ng có ti ng tr con khóc.V tôi nghe cô m ng ch bi t cúi u ng m ngùi. ã Blog Heokon¶S http://Heokon. M i nh nh m .Net Page 86 . .Xem này.R i ông y m m c i. Nh ng sao b t ch t tôi nh n ra có nh ng gi t n c m t nóng h i r i trên má v . Tôi ã ph i p xe h n 12 cây s gi a êm nh th này v bên ngo i l y d a chua mu i cho v n.H i nhi u làm gì? n i! ± Tôi c i áo khoác và leo lên gi ng n m. Tôi th y lòng b ng n ng tr u thay v . ± ó c ng là h nh phúc ó c u. H nh phúc vì mình c ng gánh giùm v chú t nh c nh n khi ph i mang n ng au a con!´ Nh ng l i bác trai c xoáy sâu trong u tôi. ó là cái tin tôi c thông báo khi ang ng i trong phòng làm vi c. M t a bé gái da tr ng nh m . Cái mi ng nh m . cháu gái c a chúng ta xinh quá! ng cùng v i bà thông gia. Trong khi t trc n gi ch a m t phút giây nào tôi mong cái thai y ra i c ! Tôi v a ch y n c ng là lúc nghe th y ti ng tr con khóc trong phòng .C u th t gi ng hình nh tôi 3 ch c n m v trc. b âu r i ra b con này! ± Bà y tá trao tay tôi a con. ³Xem này. Ko hi u sao. v y mà l i m t.D a chua mu i? Anh ki m chúng âu v y? . C m giác th t l . l i còn có ch L ng sau. lúc ó u óc tôi ch ngh n vi c lao xe n b nh vi n th t nhanh. T ngày v tôi mang thai n gi . Nhà h ngay g n và có m t v i d a chua mu i v a n n.Cám n anh! . gi ko cho ch ng ng vào ng i ch gì? Gì thì xem y. Nh ng gi t m hôi v n còn v ng trên trán. Nh ng h nh phúc ? N u nó là con c a tôi thì có l tôi ã la lên vì sung s ng. M i ng i ai c ng b o. Qúa b t ng khi a bé l i c trao tay cho tôi u tiên.

Thanh Mai! Em« Th còn m ! . Bé Hy ± Un thì n ng n c b t m Thanh Trúc a n ng t t i hôm trc v i em L D ng. Tôi ko còn yêu cô y n a mà. h t h i v . M i ng i n d ông l m. ± Cô y c i th t l . Ph i r i. Chúng tôi ã li d ! Blog Heokon¶S http://Heokon. Tôi làm sao có cái quy n gi cô y l i ch ! Chính tôi ã t ng nói tình yêu c a chúng tôi ch t r i mà.V i! Anh Bi t L i R i«! bao tháng nay. .Thì con gi h . . con t ng em con búp bê này. ± B t ch t tôi ch t d . . . Tôi leo lên gi ng ng m t gi c n t n chi u m i t nh. M ng ý cho em ra i. l nh nh t. ± Em bi t chúng ta ko th c g ng c n a. ± Cô y a ra trc m t tôi m t t gi y. . Và t t nhiên tôi ch bi t c i tr . C u c là ghê nh t. . cái mi ng gi ng m quá! Da tr ng gi ng m n a. au nhói. Tôi ã b m c cô y su t bao ngày th áng qua.Anh t nh r i à? . Nh ng trang gi y ch ch t nhoè i.M t gi ng b ch a này! -« Tôi nghe th y ko ít nh ng l i khe n ó. khi nào em l n con a cho em! . ± Anh c r i kí vào nhé. ai c ng òi b em bé. ± Cô y l i c i.Ôi gi ng b quá! . Cám n anh ã em c ây cho n khi bé D ng sinh ra tròn tháng tu i.Hì. Ai c ng cho quà l n m ng ti n cho bé D ng.Cu ng h ng tôi run lên. ± Bé Hy ± Un gi ra con búp bê mà ba m i mua cho. tôi xa lánh. M i ng i n. ± Tim tôi co th t.. Th thì ch ng còn gì níu kéo cu c hôn nhân này n a r i. n t r t s m.Con n s m th em bé òi quà thì con làm th nào? ± Thanh Trúc h i khó con. ± Em ngh mình nên chia tay. Và ây ch ng là i u g n nh tôi mong m i su t bao tháng qua còn gì? Tôi c m bút.Cám n anh vì t t c nhé! . Tim tôi au th này? Tôi th y khó th . Tôi ko nh ã c i u này cu n sách nào n a. . . Tôi khóc à? âu có! Làm gì có gi t n c m t nào r i.Em mu n nói chuy n v i anh. mang h n m t cái xe y to oành ph i tr m y tháng m i dùng c.Th là c nhà l i c c i nh ng tr n c i v b ng vì bé Hy ± Un.M bi t m i chuy n r i. Men r u còn v ng trong mi ng ch t n ng n c n khó th .D . V y là h t r i. khi ng i ta tin t ng m t i u gì thì ng i ta s th y úng nh v y. M tôi làm m y mâm c m m i h hàng và b n bè v ch ng tôi n d l y tháng bé. Nh ng nhìn gi ng b h n.Nh ng em bé ch a bi t ch i búp bê.Chuy n gì th ? .Gì v y? .Ôi choa.Em nói v i m r i sao? .Net Page 87 . . . n li d . Nh ng sao tôi th y m t mình cay th . c ng h n 9 tháng r i. . Tôi d ng bút sau dòng ch kí tên mình. Thi t ngh n u Huy m i là ch ng v tôi thì ch c nh ng l i này l i c dành cho c u ta ngay. tôi ch ng m t c ch yêu th ng v . ã h n 9 tháng r i tôi quên m t b n ph n làm ch ng! Hôm nay là tròn tháng bé D ng. . B a ti c y tháng k t thúc v i bao tràng c i và nh ng tr n c ng r u m t l . ã h n 9 tháng r i.Ko! M « M bi t t m y hôm nay r i.

Ng i con gái tôi ã yêu. Lâu l m r i tôi m i th y m tôi khóc. Ng i tôi ko còn s c l t xu ng c u thang.V i! Anh Bi t L i R i«! V tôi c m t gi y li hôn.Sao em ko lót tay h ? . V tôi b c i. Nh ng tôi ko h bi t r ng nh ng ngày ph i r i xa v tôi l i nh v n nh th .Em quên! . Có au l m ko? . Lái xe i trên ng. Tôi th dài tr l i th c t . Ko c khóc. r i k au nh t chính là mình! Ch ng XXXXXX: Tôi nh v ! Thanh Mai v nhà m gian này m ko mu n th n h n.Ph i c ng r n lên con. Ng i con gái tôi ã t ng h a s che ch và em n h nh phúc cho cô y. Tôi ko còn s c gi cô y l i r i. . Tôi ch y ra n c a phòng. y cho tôi.Ko! . . ôi m t bà hoe. ôm ch m l y m tôi. Mày v n là con dâu m . V ng v ng bên tai tôi câu nói c a m t con nhóc khó a ngày nào! Tôi m m c i c g t i m i th trong u và a m t ng m Blog Heokon¶S http://Heokon. Anh c b o em mang cà phê vào cho anh. Cám n.H ? Gì v y? .. ± Con xin l i m ! . .Net Page 88 .Tr ng phòng.. ³. m mu n sang M ch i v i dì H ng cho u óc c thanh Tôi v n n công ty nh ch ng h có chuy n gì x y ra.M ! ± Cô y l i si t m tôi ch t h n. cái n i nó sôi em m vung th là b .T i em mu n n u n sáng cho anh. Hì. Nhìn xu ng.M tôi nói th nh ng n c m t bà ã ch y thành hàng. Tôi ti n ng i vào bàn và v n g i m t c c nâu á quen thu c. . . Khóc cho chính s y u hèn c a m t k ngu ng c. Tôi ng i trong phòng làm vi c. Tr ng phòng! .Thôi ko khóc n a anh bi t r i!´ p tr ng.Sao m i sáng s m vào b p làm gì? .. C xua tan i hình bóng ng i con gái y. Cánh tay tôi gi ra trong tuy t v ng.M i! Tha th cho con m nhá! . Cô Tâm ± nhân viên c p d i c a tôi mang vào cho tôi m t c c cà phê. . ang b ng. Khóc là con bé nó khóc theo y. c a m t k mu n chà p. u óc tôi th c s m t m i kinh kh ng. mu n làm t n th ng cho chính ng i mà mình yêu. ± Cô Tâm t c c cà phê lên bàn làm vi c c a tôi. Ch t. C h ng tôi ng ng t. M tôi ã b cháu và chu n b s n qu n áo tã lót ch v tôi. sách vali ã chu n b t bao gi i xu ng phòng. Trái tim tôi nh có ái ó nh n tâm a tay bó p ngh t. m tôi c ng làm th t c i M .M ! ± Cô y t vali xu ng t. N c m t àn ông khóc cho chính ng i mình yêu. Ko hi u sao tôi l i r vào Kho ng L ng t bao gi . Ngay sau hôm ó.Tr i . em v ng v quá!.Anh l th t ó! Thôi em xin phép ra ngoài ! ± Cô Tâm v a b c ra v a xít xoa cái tay au. c a m t k luôn t d i lòng. C nh nó c dành riêng cho chúng tôi v y. Cô y xa tôi quá r i.Anh Lâm! Em xin l i.Chú có v thích cà phê quá nh ?´ ± Tôi gi t mình.Á! B ng quá! ± Cô y ch ng may ch m ph i c c cà phê nóng b ng. . ³. . M b o th i nhà. L D ng v n mãi là cháu n i m ! Bi t ch a! . N c m t tôi ch y dài. Ng i con gái y ã xa tôi th t r i.. yêu tha thi t. T t c các bàn u có ng i ng i tr m i cái bàn quen thu c c a chúng tôi.

Th c s tôi r t nh cô y. Hai ngã r có l s ch ng bao gi g p l i nhau cùng b c ti p.Em thích n gì? . M m em to th t y! .« chú nh m.Bánh mì p la! ± Tôi gi t mình khi nghe th y ti ng cô gái bàn bên nh c bánh mì p la.Net Page 89 . Sao gi ây lúc nào trong tôi c ng là hình bóng c a v v y? Tôi nh v . Blog Heokon¶S http://Heokon.Thích.Kì quá i! ± Con nh qu t ngang hàng n c m t nh n nhó b i. Thích th t. Rõ m n m t! . M c a xe ch y v i sang bên ng. ngày mai chúng tôi th c s i v hai ngã r c a m t con ng ã cùng nhau b c i trên m t ch ng ng dài.Lâm! M ng h con dù con có quy t nh th nào. Hôm nay v a c c m t câu chuy n c i ch y n c m t.Há to nào em yêu!. V y là ch còn êm nay n a thôi.. . ngo i tr c u c. Riêng tôi thì ko th c i n i. . H d ng xe và ng i v nh t quy t em con chôn lên xe cùng. Ê hèm« M t ông ch ng ang lái xe èo v i trên ng. Ch ng thích ko? . Con ph i t tìm ki m.B t m i nó l i!´ M i ng i trong phòng bò l n ra c i. Ph i ch ng.âu có.V i! Anh Bi t L i R i«! t trc m t. nhìn bãi c xanh m ³-Woa. C ng ph i thôi.C c ng m m n a!´. Gío ây mát th t! . ³. B t ch t. Vì tr c m t tôi ng ang c mu n pha trò b ng gi ng k và nh ng c ch khôi hài ch ng ph i c u c mà l i là cô v yêu d u c a tôi! i Cu i cùng thì chuy n i M c a m tôi c ng k t thúc. t i d dày em to y ch !´.Gì v y chú! . . B t ch t h nhìn th y m t còn ch n b th ng bên ng.Các anh ch em l i ây nào. Chú xin l i. Con SANTAFEB ang lao i trên ng. ³... ..Thanh Mai! ± Tôi a tay kéo b vai xoay ng i cô gái l i. t t o ra và t gi l y h nh phúc cho chính mình b i h nh phúc ch ng bao gi t m m c i v i ai. Và hình nh ng i con gái chân tr n v i bông hoa d i cài mái tóc giang tay ch y trên c trong nh ng ti ng c i trong tr o và khuôn m t r ng r l i hi n lên tr c m t tôi. m tôi ph i v kp ngày mai i d phiên toà li d c a v ch ng tôi. . Nh ng con hãy m t l n t tay lên ng c h i xem trái tim mình ang mách b o i u gì? Hãy làm h t nh ng gì con có th sau này ko bao gi ph i h i ti c. Ng i con gái v i mái tóc búi cao quen thu c trong chi c áo uôi tôm và qu n t t ngày nào ang khóc m t mình bên ng.K p nó vào hai chân ý! . S a chua sinh t và bánh mì p la là hai th mà v tôi r t thích n m i khi n quán Kho ng L ng này.Nh ng hôi l m! . Tôi th ng xe cái kít. ch khi ánh m t hay ph i r i xa ta m i nh n ra s quý giá c a nh ng i u ta ã ko bi t trân tr ng trc kia? Tôi n công ty trong b d ng th t m t m i ko th che gi u n i. Xin k cho t t c m i ng i nghe!.Anh i! Làm th nào v i nó bây gi ? . M i ng i ch ng ai hay chuy n gì ã x y ra v i tr ng phòng d o g n ây.

L i m t l n n a anh y ch ng minh: anh y ko c n mình! Ngày« tháng« n m« C êm qua mình m t ng . tôi b t Hôm nay mình ã khóc r t nhi u. Mình s l m và c ng ân h n l m. Mình au trc nh ng câu nói c a anh y l m. Mình ko mu n m t anh y.Net Page 90 . ³Ngày« tháng« n m« ng. Nh ng. Chính mình ã t l c h t nh ng ly r u trong quán bar m c cho s can ng n c a Huy. Mình mu n g i g m t t c tình c m. B i vì ít nh t. ôi m t mình s ng to n n i mình ch s n u m nhìn th y h i. T d ng tim mình nhói l i. ôi chân mình tê c ng. m t cái thai ch ng ph i c a ch ng. Nh ng l i anh y nói nh hàng ngàn v t dao c a vào trá i tim mình. Sáng nay mình ã d y t 4 r i sáng n u món bún thang m i h c cho ch ng và m n.V i! Anh Bi t L i R i«! M tôi v i xu ng ng n bàn l y ra m t cu n s . Áp m t vào l ng anh y. cánh tay mình ko th buông xu ng c. Mình mu n ôm ch t l y b ng anh y. T m l ng r ng và Blog Heokon¶S http://Heokon. . Ng i trên gi u gi trang u tiên. t a mình vào g i. ó là khi anh y lùi l i. V y thì mình còn l i cho ai? Ngày« tháng« n m« Mình t h a s c g ng tr thành m t ng i v t t. m t cái thai l m l . anh y ko c n n ôi bàn tay mình. Mình ko mu n làm m ch ng và m mình ph i au lòng. Mình s ôi m t gi n d c a anh y. Mình g n nh ch t l ng. ã bao l n mình mu n quay sang ôm l y b vai anh y nh ngày nào. Chính mình ã l a ch n cu c hôn nhân này và mình ph i bi t b o v nó. M t ng i v hi n th t s . mình th y mình th t nh nhu c. t i sao mình l i trao thân cho Huy khi trc kia mình ã t ng gìn gi a và h a ch là c a riêng ch ng? T i r u ? Ko. Có l y là cách duy nh t mình chu c l i v i ch ng và gìn gi t m gia ình này.Con trai! ây là nh t kí c a v con! M ã vô tình tìm th y. Mình ân h n và th y nh c nhã vô cùng! H n h t lúc này. M n và ng l m. Mình ang mang thai. anh y th c s ko c n mình n a r i. hy v ng anh y s tha th cho mình. anh y c ng ang n và n h t tô bún mình n u. M ngh con nên c nó và hãy c h t nó trong êm nay! Ch ng XXXXXXI: Nh t kí bu n! Tôi tr v phòng v i cu n s nh t kí trên tay. Mình c c i nh ch ng có chuy n gì x y ra. tình yêu và s ân h n c a mình vào món n. Ngày« tháng« n m« Mình l i khóc n a r i. T i cái b n thân x u xa c a mình. Khó th và au kinh kh ng. Lúc anh y v i l y ôi a khác trong khi mình a a cho anh. t ch nh c áo và b c i. ôi m t ch ng còn tin yêu nh ngày nào anh y v n trao mình. mình ko bi t ph i tr l i th nào. ó là lí do m bi t m i chuy n c a các con tr c khi y tháng bé L D ng. N c m t mình ch y dài. chính mình ã theo anh y vào khách s n. À ko s p làm m . V y là gi mình ã là m . Nh ng t i sao. mình th c s ã ko bi t mình ngu xu n n m c nào n a. Cái êm hôm ó.

Cô ta c i mình. l i qu y l m trò. mình ph i kìm lòng. mình có c m giác ko th nào l i g n anh y c. h s có quy n b t ch ng v . Mình nh l m. Mình mu n nói h t lòng mình cho anh y hi u. mím ch t ôi môi. Chi c áo c a tháng l ng u tay. Nh ng sao mình ko th nào i m t v i anh y. ch y xu ng c . mình mu n c anh y tha th . Nh ng r i mình l i ko th . Chi c áo là món quà u tiên mình có th t ng anh y b ng chính s ti n t ôi tay mình làm ra. Lúc ó mình ã t nh : ³Ko c khóc. M t n i au c a m t ng i v ko gi n i ch ng. r i còn ph i mua b ng v sinh n a. Mình có c m giác tim mình nh ko còn p n a. Ngày y sao mình ngh ch th nh ? V y mà anh y có th yêu mình. Mình ã ph n b i ch ng. Mình còn nh nh in cái c i kh y c a cô gái ó. b t anh y ph i cho mình m t c h i trình bày và xin c tha th . Mình ko th a tay ôm l y anh y. Nh ng gi t máu l n dài trên khoé m t. M t mình nhoè i. thay vì nh nh ng ng i v khác. m t con nhóc th t khó a. tim mình càng au n quo n quo i h n khi mình ch bi t ng ó nhìn ch ng ôm gái vào phòng. Ngày y th t h nh phúc! Nh ng. la m ng. gi mình l y âu ra cái quy n lên ti ng ch ! Anh y có hi u c cái c m giác mà anh y a con dao vô hình âm th ng vào tim mình b ng nh ng l i cay ng? Con dao càng ng p sâu h n. Mình nh nh ng cái ôm ri t c a anh y. Thanh Mai mày ko c khóc. Ngày« tháng« n m« Ko bi t anh y có còn nh nh ng k ni m ngày x a ko nh ? Còn mình. Mình ko d ng khí nói. Mày ko có quy n khóc. Mình ko th vì mình s . M t Thanh Mai m nh m ngày nào âu r i? Có ph i ch ng nó ã ch t trong mình t lâu? Ngày« tháng« n m« Hôm nay mình th y au quá. mình au n vô cùng khi chính chi c áo y. Mình ã ph i mím ch t môi t nh ³ng i. au nh c. Mình nhìn th y m t ông chú m t ngh t ra hay cau có. Nh ng c êm qua mình v n ko th nào ch p m t n i. ch gi u cái n i nh c nhã c a m t ng i v ko b ng c m t ng i b n có th kéo n i ch ng v . th c r t mu n ôm. mình nh c nh ng n hôn ng t ngào mà anh y cùng mình trao cho nhau. Mình ph i a ch ng v . gi phút này ây. Mình mu n ôm. Máu nh ang r ra. t c gi n mà ko làm c gì khi ph i cùng mình vào c a hàng ph n mua nh .Net Page 91 . Cánh c a óng s p ngay tr c m t mình. Mình ã c g ng l m. Mình ã r t vui khi sáng nay mình nhìn th y anh y m c chi c áo m i mình mua. cô n l m và mình mu n anh y l i l p y kho ng tr ng ó trong lòng mình. Mình nh mùi h ng và h i th m n ng trên ng i anh y. Ch có máu. Mình làm gì t cách y ch . S cái h t tay ph phàng t anh y. t m l ng ã cõng mình i trên nh ng con ng y ánh èn cao áp và gió. nh m n nh ng cho cái bàn quen thu c. Có n i au nào au h n ko nh ? L i m t l n n a. Cái c m giác ó h nh phúc l m! Nh ng. M i th nh ch t l ng. b ng t t c s nh n nh n mình ã ph i n n n anh y v . t s ng. anh y m c ng v i gái! Mình au. chính mình ã ánh m t t t c ! Mình ko th ch u ng c thêm n a.V i! Anh Bi t L i R i«! êm. Anh y luôn né tránh mình. Mình nhìn th y m t con bé anh á ang òi m t ông chú khó tính. Toàn thân mình tê li t. ng i´ n n i c n môi b t c máu. Mày bi t Blog Heokon¶S http://Heokon. Nh ng còn mình. m i th ch t hi n v nh m i ch ngày hôm qua thôi. ánh ghen.

Nhi u n n i m t ng ch ng nh mình ã c n n c m t r i. M ngàn l n xin l i con! L n lên r i con s hi u m thôi. là ánh m t tr i c a i m m có th ti p t c s ng. M h a s nuôi con khôn l n. au th t! Mình ã c i. con l n lên con ph i m nh m nh ánh m t tr i con nhé! Dù con có c sinh t m t ng i m áng x u h th nào. ó là l a ch n duy nh t. M i c g ng c a mình là vô ích. nuôi con tr ng thành và s ko con gi ng m âu! Ngày« tháng« n m« Trang cu i này em dành vi t cho anh. Tên con ngh a là n c m t m t tr i ó! Con i. Cám n vì t t c anh ã dành cho em: tình yêu. Câu nói au nh t t trc n gi mà mình bi t! Anh y ko còn mu n nh nh ng k ni m ngày x a gi a mình và anh y. h t th t r i. có l c i này m v n ko th quên. dù con có mang h Hoàng i ch ng n a. Anh y ã th c ko còn yêu mình n a r i. vì con còn quá nh mà m ã ph i b ng con i. ti p t c b c trên con ng ko có bóng t i. N m t mình nó c l n dài. M xin l i. Nh ng em xin l i khi chính là k phá v i h nh phúc ó! Gì ây em ko bi t ph i nói v i anh gì n a dù trong lòng em có nhi u i u mu n nói v i anh l m! Cho em g i l i xin l i và cám n anh. M ã t ng có ý ngh phá b con i. Nh ng mình ã ko làm c. Và gi thì con bi t vì sao con tên là D ng ko? D ng là m t tr i. là s c m nh. M xin l i.Anh ko mu n nh !´. Ngày hôm nay là ngày cu i cùng mình óng vai ng i v hi n c a anh y! Ngày« tháng« n m« Con gái yêu c a m . ko cho con có m t c h i g i ti ng ³cha´ nh bao a tr khác. Con gái à. N c i th t t i nh ng là n c i chua xót nh t t trc n gi . Nh ng r i m ko có can m ó. Con gái à. tình yêu n a con . ko th ti p t c s ng trong s g ng g o. T i l i là m . Con là ni m tin.V i! Anh Bi t L i R i«! c vì ai và vì sao mà ch ng l i i x v i mày nh th mà!´. M ã khóc r t nhi u. Bác y là m t ng i t t. M xin l i khi s ph i cho con s ng trong c nh ko cha. bác y. m ko dám g i là b con. Dù có th ch ng bao gi anh c c nó âu. M ko mu n m c thêm l n th 2. v y là cu i cùng con c ng chào i r i. ng i mà m r t yêu. trong m t t m gia ình ko còn h nh phúc. m ã g ng làm vi c th t ch m ch . Con có bi t vì sao m nh t quy t t tên con là Hoàng L D ng ko? L là n c m t. nh ng chúng ta ko th . M ã m c t i m t l n.Net Page 92 . Nh ng m và con ph i r i xa bác y. m c cho mình mu n kìm nén th nào! Ngày« tháng« n m« V y là h t. m th c s ko mu n. Gì ây m ch ng còn gì n a ngoài con thôi. Ch ng m . Ch ng yêu à! Xin cho em c g i l n cu i cùng anh nhé! ãng nh ra chúng ta ã có m t t m gia ình h nh phúc cùng nh ng a con kho m nh và xinh x n mà c em và anh cùng mong c. vì chúng ta ko có t cách ó g i. ³. Nh ng tháng ngày mang thai con là nh ng tháng ngày au n nh t i m . Con à. vì con là gi t máu c a m t s l m l nh nhu c. là vì con ó. h nh phúc và c n i au n a! Blog Heokon¶S http://Heokon. con có hi u cho m ko nh ? Nh ng co n i. Nh ng. Con vô t i.

V i! Anh Bi t L i R i«! Em quy t nh ra i vì em bi t ó là cách t t nh t cho chúng ta.Net Page 93 .Thanh Mai này! ng bu n nhá! -D ? .Sao t d ng l i h i v y? . Tôi ko bi t là n c m t mình ã ch y ra t bao gi .Ch ng ch c là c a riêng v thôi bi t ch a! .Ch ng c ng v y! . m i chuy n ch ng h x y ra.!´ V i! Anh c ng mu n em là c a riêng anh l m! Nh ng gi thì« Li u anh có th s ng mà ch p nh n c em ã t ng ko ph i c a riêng anh và li u anh c ng có th ch p nh n a con ko ph i là máu m c a mình? Em có bi t anh au nh t là i u ó ko? Anh có th v n mãi yêu em nh ng li u anh có th yêu bé L D ng nh chính con c a mình ko? i u ó th t khó và anh s mình ko làm n i! ³. Thi u em anh ko th s ng c! Em ko ph i là b i bi t ch a! . Nh ng r t cu c thì anh v n b r i em. anh ã t ng h a v i em nh v y mà. anh c gì t t c m i chuy n c a chúng ta ch là m t c n ác m ng. Nó là s th t! Blog Heokon¶S http://Heokon. ôm em vào lòng. S c ch p và n i tuy t v ng ã che l p h t tình yêu c a chúng tôi! ³. V i anh em r t quan tr ng.Nh nhé anh!´ nh .Th n u ch ng? .V c ng v y ó! .N u có m t ngày v m c sai l m ch ng có tha th cho v ko? . ôm c a con gái ko ph i con c a Huy mà là con c a chúng ta! Anh ã nh m m t và m m t bi t bao nhiêu l n. ch là n u thôi mà! .Sao v u th ? .Ch ng i! V yêu ch ng l m! . Ch a bao gi tôi ngh v tôi. trong nh ng n i au mà c hai t t o ra cho nhau. úng. Hoá ra nh ng tháng ngày qua c hai chúng tôi u ph i s ng trong s d n v t. cô y l i ph i ch u nh ng n i au l n th này.Anh ko bao gi b r i em âu! Ko bao gi em còn ph i s s cô n n a. Anh th c s ko th s ng thi u em! Anh th c s ko th ! Thanh Mai i. c gì i u ó là th t em nh ? ngay bây gi anh có th ch y n bên em. Khi ko còn tình yêu thì m i th ko còn ý ngh a gì n a! Nh ng l i cu i em mu n nói v i anh: N u có ai ó h i em yêu anh và l y anh em có h i h n ko thì nh t nh câu tr l i c a em là ³Ko´! Hôn anh l n cu i! Yêu anh!´ Ch ng cu i: ³V i« Anh bi t l i r i!´ G p cu n nh t kí l i. em mãi mãi là ng i con gái quan trong nh t i anh.Hì.V s gi t! . M t c n ác m ng khi t nh d y ó ch là m t gi c m . v n em ph i s ng trong s cô n và au kh . Nh ng« m i chuy n v n ch ng là gi c m .

V

i! Anh Bi t L i R i«!

³ng cho tôi là bà già nhi u chuy n! Nh ng chuy n tình c a hai ng i c ng nhi u ** le l m y! gi c h nh phúc ph i bi t n ch ³nh n´ và lòng v tha. Chú c hai cô c u ngon mi ng, nh ng v khách quen áng m n c a tôi!´ B t ch t nh ng l i nói c a bà ch quán ³Kho ng L ng´ ch t vang lên trong u tôi! Ph i r i! Chúng tôi ã quên i ch ³nh n´ mà s ng. Và gi tôi ko th ánh m t n t lòng v tha! Tôi thi p i lúc nào ko hay. Gíâc ng n v i tôi th t khó kh n. Nh ng tôi ã m m t gi c m v hình bóng a bé thiên th n. ó là Hoàng L D ng ± con gái tôi, ph i r i nó là con gái tôi. Tôi th y nó ang xoe tròn ôi m t nhìn tôi c i th t t i, ôi m t en và sán g, ôi m t th c s r t gi ng tôi. Nó v y tay. Rõ ràng tôi nhìn th y nó v y tay và g i ti ng: ³B i! B i!´. Tôi nghe rõ mà. Rõ ràng nó g i tôi là b mà! Tôi« tôi là b c a nó mà! Nó l i v y tay ti p, v n gi ng nói ó, nó g i: ³B i! B i! M ây này!´. V tôi. Cô y ang nhìn tôi c i. C v và c con c a tôi u ang g i tôi: ³Anh i! Anh i!´, ³B i! B i!´. Ch c n m y b c chân n a thôi tôi s ch m n h . Ch c n tôi c , c thêm m t chút n a thôi tôi s có th ôm h vào lòng. ³B ! B i! Nhanh lê n!´ Tôi choàng t nh d y. M hôi m ìa.

Tôi ph i làm sao ây? Tôi bi t mình ph i làm th nào ch ? Có ai mách giùm tôi ko? Tôi yêu v tôi, con tôi. Tôi c n h ! Tôi ko th s ng thi u h ! M t êm th c tr ng. M t êm v i nh ng dòng n c m t ch y dài. M t êm v i nh ng hình nh thân th ng c a v và n c i lúc chào i c a a bé. M t êm mà ng i àn ông bi t n th nào là s m t mát n au. M t êm mà anh ta nh n ra r ng: Mình yêu v . Và h n h t. a bé là con anh cho dù nó c sinh ra t ng i àn ông n ào! Li u anh ta có quá cao th ng ko? Câu tr l i ch trái tim anh ta m i bi t! Nh ng« anh ta ph i gi l i h nh phúc c a mình b ng cách nào? L y ****! Anh y c n **** giúp! Sáng. Phiên toà li d m . M i ng 8h. 9h. 9h15¶ 9h20¶ i, t t c b n bè và ng ì thân u nd .

M i ng i nh n nháo. B i. Ng i ch ng v n ch a xu t hi n trong phiên toà li d ! 10h. 10h30¶. Ti ng tr con khóc b t ch t vang lên. Ko ai có th d c nó. 11h. - Phiên toà« ± Bà Th m phán v a c t ti ng, cánh c a phiên toà ch t m ra. M i n g i gi t mình. M t dàn nh c xu t hi n. i trc là nh ng cô bé m c váy thiên th n v i nh ng r cánh hoa h ng trên tay. Nh ng cánh hoa th m bay kh p phòng. Ti ng nh c vang lên. Ti ng a bé v n khóc. M t gi ng hát àn ông vang lên t phía sau cùng. a bé im b t và hình nh bà ngo i th y nó m m c i. ³Nhìn tr ng khuya nh n nh ng ngày ôi ta có nhau. Bao nhiêu gi c m tan thành mây khói. Blog Heokon¶S http://Heokon.Net
Page 94

V

i! Anh Bi t L i R i«!

Gi câu yêu phôi pha c ng ch vì ta quá kh . Bi n yêu th ng nay thành bao kh au. Ngày em ra i c ng là th i gian m a r t nhi u. Khi bao nh nhung nay càng nhung nh . Gi n c m t chia ly l i làm cu c i ta n au. C níu d vãng nay còn âu Cu c i l m l i anh ây v n mong xin l i ng i. Dù r ng gi ây anh v i em ch ng còn là gì. Trong tim anh gi trái ng, cò n l i 1 mình sâu l ng. Cu c i ã m t khi bao yêu th ng mình ã c .´ Nh ng cánh hoa h ng m m nh nhung v ng kh p trên n n t. M t cô bé thiên th n ti n n ch v tôi, m m c i th t t i và trao cho cô y vòng k t hoa i u. M i ng i v n ng ngác. Dàn nh c và nh ng cô bé thiên th n t t dãn ra hai bên. Chàng trai v i vòng hoa k t i u i trong ti ng nh c du d ng và nh ng cánh hoa h ng nh tung bay. Chàng v n hát. Gi ng hát mà t tr c n gi ch hát cho ng i mình yêu. ³Ch 1 l n cu i anh v n mu n nói« xin« l i« ng i!´ Câu hát ch t d ng ó. M i ng i ng ngàng nh n ra anh chàng ó là ng i ch ng n mu n. Tôi b c n ch v . Cô y nhìn tôi ko gi u n i s kinh ng c pha chút gì ó gi n d . Gi n d vì tôi n mu n, vì tôi b t bao nhiêu ng i ph i ch . - Thanh Mai! Em h i anh có nh k ni m ngày x a ko? V y thì anh tr l i. Anh ko mu n nh ! Nh ng anh ko th làm c. M b o anh hãy t tay lên ng c h i con tim mình. Anh ã h i và nó nói: Nó ko th p n u thi u nh p p c a trái tim em. Nó ko t h s ng mà thi u em. Và nó c n em! Cô y v n ng im. N c m t ch t l n m t v t dài. Cô y nhìn tôi, ôi m t ko h ch p. V n nh ngày nào, tôi a tay lau n c m t cho v . Cô y v n l ng im, ôi m t v n nhìn tôi, th t g n, th t k . Nh ng n c m t v n r i. Khuôn m t t l . Tôi n m l y tay cô y. M t cái gi t mình nh . Nh ng r i i tay y v n n m yên trong ôi tay tôi, m áp, cái v m áp mà t r t lâu tôi ã ánh m t. N m ch c bàn tay ng i con gái mình yêu, tôi ng c lên bà th m ph n, rõng r c: - Tôi ko li d ! Tôi ko mu n r i xa v tôi và con gái tôi! C h i tr ng lên. Thanh Mai nhìn tôi, gi t tay ra kh i tay tôi. N c m t cô y l i ch y dài. Cô y mím ch t ôi môi c ng n ko cho ti ng n c b t ra ngoài. -V i! Hãy v v i anh! Anh yêu em! i.

Tôi nh nh in ti ng v tay to nh t mà tôi t ng bi t. M nhìn tôi m m c - Sao còn ch a ôm anh h ? - Gì? - Ko ôm là anh« - Anh làm sao? - Thì anh b ch sao!

Blog Heokon¶S http://Heokon.Net

Page 95

V

i! Anh Bi t L i R i«!
i ó!

Nói r i tôi a tay b b ng ng i con gái mình yêu. - Anh làm cái gì th ? Th em xu ng i. M i ng i ang c - H ang m ng vui cùng chúng ta y! - M ng vui cái gì? Ai ã ng ý tr v v i anh h ? - K anh c b t v y! - Em s ki n anh t i b t cóc! - âu có, anh c p tr c m t m i ng i mà! -«

Gì ây cô y ã n m g n trong vòng tay tôi r i. Tôi si t ch t cô y vào lòng mình. T giây phút này tôi s gi ch t cô y b ng tình yêu, s quan tâm và c lòng v tha. Có l b n s b o tôi có ngu ng c ko khi ch p nh n m t gia ình v i ng i v l m l và ng i con ko máu m ! Nh ng tôi thà s ng trong s khoan dung và lòng v tha c s ng bên ng i mình yêu. H n là c ch p r i ph i h i h n. L D ng ko ph i con c a tôi nh ng là con c a v tôi, và ch ng có ngh a lí gì tôi ko yêu th ng nó c . Gì ây trong trái tim tôi, con tôi ã c kh c tên: Hoàng L D ng! Màn êm ã buông r i. êm khuya ã gi ng tràn kh p thành ph . Nh ng c n phòng c a v ch ng chúng tôi v n sáng èn. Con gái tôi ang n m ngon gi c, cái mi ng nó l i m m c i. Nó gi ng h t m . M i khi ng ngon là cái mi ng l i kh m m c i m t mình. V ch ng tôi ng i bên nhau, ng m a con gái ng . H nh phúc nhen nhói trong tim c hai. - Anh này! - Gì v y em? - C m n anh nhá! - Vì tình yêu, h nh phúc và nh ng n i au? - Anh c nh t kí c a em à? - Anh c ng ko mu n c âu, b ép ó? - Em bi t mà! Th nào m c ng a cho anh! - Anh ã khóc y! - Th t h ? - Sau này ngoài làm u b p ra em tr thành nhà v n c ng c ó! - áng ghét! Nh ng em còn mu n c m n cái khác n a c ! - Gì? - V bé L D ng. - V con c a chúng ta ch ! - Nh ng« ng nh c l i n a. Qúa kh ta c n nhìn l i s ng cho t ng lai. Nh ng ko có ngh a là ph i ôm mãi quá kh em ! ± Tôi quay sang a con gái ang ng say. - V i l i, em ko th y anh n cái là con thôi khóc à? V i anh bây gi L D ng là con anh, bây gi và mãi v sau! - Em« - Cô y ôm ch m l y tôi ± Em mu n khóc! ± Và cô y khóc n c lên. - Kìa! Sao l i khóc th ? Nín i mà! - Ko! Em khóc vì h nh phúc y! ã lâu l m r i em ko c khóc trên b vai anh. Em toàn ph i khóc m t mình trong s cô n thôi! Tôi si t ch t v h n. Nh n hàng tôi hôn lên c cô y và thì th m bên tai: ³Anh xin l i!´ Sáng. Chúng tôi t nh gi c. C m t êm chúng tôi ôm nhau khóc và ng thi p lúc nào ko hay. Tr c m t chúng tôi là m t phong bì và m t phong bao l n. Rõ ràng êm qua lúc chúng tôi ng làm gì có n h ! - Cái gì ây nh ? Ti n h v ? ± Tôi c m phong bì lên và h i. Blog Heokon¶S http://Heokon.Net
Page 96

áng yêu. úng.Ti n âu mà ti n! u anh lúc nào c ng ch có ti n thôi! Ch c là th t gì ó! D y th này ch có th là gi y thôi! . Còn Thanh Mai. Hai ng i b n c a tôi. ng v i ánh m t r i ph i h i ti c. Hãy n m ch t tay và ng bao gi buông tay ra nhé. Nh ng cái tôi h nh phúc h n c là gi tôi ã m lòng ón chào m t tình yêu m i. Chúng tôi ko th tin n i. C a Huy! ³ Chào hai ng i b n c a tôi! Tôi ko bi t sau khi mình quy t nh b i l i x y ra nhi u chuy n n v y. cám n em ã cho anh có c nh ng ngày tháng h nh phúc th t s ch có i u là h nh phúc theo m t ngh a khác. vì tôi yêu cô y. Th t may là bác gái ã n tìm tôi. hi u th ng. chúc hai ng i c ng có th m lòng và gi l y h nh phúc c a chính mình. g i i n và h n g p c u c. Th nên anh ph i nh n ra h nh phúc m à mình ang có. anh Lâm à! Thanh Mai là m t ng i con gái t t. tôi ang h c r t t t và ch ng bao lâ u tôi có th tr v n c qu n lý khách s n c a gia ình và g p l i hai ng i b n c a tôi. Nh ng khi Thanh Mai y tôi ra kh i ng i cô y và g i tên anh. gi tôi có th ng i gi i thích m i chuy n cho c hai ng i. V i ý ngh b ph n b i c xâm chi m l y u tôi. ko m t ng i àn ông nào khác có th thay th ng i àn ông trong lòng cô y. Tôi lôi chai r u Pháp ra và b t u g p nh m n i au. tôi xin l i khi ã em lòng yêu v anh. Là m t lá th . hy v ng s giúp hai ng i hi u c m i chuy n và hàn g n l i tình c m x a. êm ó. Bên trong là m t t gi y. tôi ngh i u ó là . Ít nh t có m t ng i b n ph ng xa luôn dõi theo hai ng i! Chúc h nh phúc! B n c a hai ng i: V ng Gia Huy. chính là anh ó. nh ng ó ch là tình yêu t m t phía tôi.´ Bu i sáng: ³Dù cái u au nh c và ch ng nh n i êm qua sau khi u ng r ng qu n áo trên sàn. Tôi và con gái có chung m u ADN! Nh ng m nh v n kí c ch t ùa v . tình yêu th hai nh ng bù l i tôi c yêu và trao yêu th ng. H nh phúc c a m t tình b n! Gì ây. tôi u ng c n c chai r u Pháp hoà trong v m n và tr v phòng ng . Tôi th t ngu ng c và ko ch u tin i u ó.Net Page 97 . tôi v v i Blog Heokon¶S http://Heokon. Anh Lâm. s ng h t mình dù b n tính cô y th t nông n i.Bóc ra là bi t ngay mà! ± Nói r i tôi bóc cái phong bì ó.´ Chúng tôi ti p t c bóc phong bao l n. V tôi nói úng. thì tôi ã hi u.V i! Anh Bi t L i R i«! . Thiên Lâm và Thanh Mai. có th tôi là m t th ng àn ông n m t khi ko kìm ch n i mình có ý ngh ******** thân th ng i con gái tôi yêu. Gi y xét nghi m ADN. cái êm nh m nh ó: ³Gì ây ch còn mình tôi v i n i au n t t cùng. Tôi mu n có c Thanh Mai. Tôi ghen t v i anh vì có c ng i con gái mà tôi thích ó.´ u th nào.

Net Page 98 . t b c v i em! ± Cô y a tay ánh liên h i vào ng c tôi. Nó h n y!´ Tôi m c k . v tôi. Ko kìm ch n i. Nh ng câu chuy n v chúng tôi thì ch a d ng l i âu.Em b o anh bao nhiêu l n r i.L D ng là con anh! Con c a anh ó! V y mà bao ngày tháng qua anh l i i x l nh nh t v i em. tôi. ch ng yêu v l m!´ D i ánh èn ng . Tôi ã nói v i các b n là gi v tôi ã là b p tr ng c a khách s n Ph ng ông ch a nh ? V y là tôi ã vi t xong câu chuy n thay l i xin l i g i t i v tôi r i ó.V i! Anh Bi t L i R i«! . mái u ng sát vào b ng c tôi ± Em ghét anh! Em ghét anh! ± Tôi a tay ôm ch t l y v mình h n. Nhìn a con gái ng mà hai cái má nó phính ra yêu ko th t . Ko c hôn con lúc ng . Ngay bây gi . N u cô y có g t g ng th . -V i! Anh bi t l i r i! -------------------------------------------------------------------------------------------ng h i m 12 gi . tôi ti n t i và hôn lên má nó m t cái dù bi t ch c r ng n u v tôi t nh thì th nào cô y c ng g t m lên: ³. G p chi c laptop l i. tôi s dìm c n t c c a v b ng m t n hôn vào ôi môi h ng c ng m ng và thì th m bên tai: ³V i. tôi nhìn rõ t m b ng ³G ai nh t cu c thi u b p vàng´. V tôi và cô con gái v n ang ng say. R i b t ch t cô y ôm ch m l y tôi. Ít nh t là cho t i bây gi ! THE END! Blog Heokon¶S http://Heokon. và con gái tôi s cùng nhau vi t ti p câu chuy n v m t t m gia ình h nh phúc. cái si t th t m nh.