Pendemokrasian Pendidikan Pendemokrasian pendidikan merupakan satu elemen yang penting dalam membangunkan pendidikan di Malaysia.

Kita sangat mementingkan kepada keadilan sejagat dalam bidang pendidikan yang mana membolehkan semua pihak mendapat faedah dan juga kemudahan yang sama rata untuk belajar di mana-mana institusi pendidikan.

Konsep pendemokrasian pendidikan menjamin keadilan untuk semua pihak untuk mendapat pendidikan yang sama dengan orang lain. Sedikit pengenalan tentang pendemokrasian pendidikan, konsep ini boleh ditafsirkan kepada dua bahagian iaitu dari aspek terminologi dan juga literasi. Pendemokrasianpendidikan. Negara telahmengalamibanyakperubahandalamsistempendidikan.BermuladariPenyataPelaja ranRazak (1956), OrdinanPelajaran 1957, Laporan Abdul RahmanTalib (1960), AktaPelajaran (1961) danLaporanKabinet (1979). Hasilnyaberlakuperkembangandalamsistempendidikannegara.Perkembangan yang berlakudalamsistempendidikanberjalansecaraterancangdanteratur.Banyakkemudaha n± kemudahanpendidikantelahdibangunkandanpendemokrasianpendidikantelahmenjadi satudaridasarsistempendidikan di Malaysia. MengikutKamusDewanpendemokrasianbermaknapeluang, tindakanatau proses manakalapendidikanbermaksudmendidikdenganilmupengetahuan. Pendemokrasianpendidikanbermaksudmemberipeluang-peluang yang samauntuksemuakanak-kanakmendapatkanpendidikan. Pendemokrasianpendidikanituditegakkanatasbeberapaprinsipantaranyasetiap orang adalahberhakkeataspendidikan.Pendidikanharuslahbolehdipelajarisecarabebas, tanpasebarangsekatan-sekatan yang tertentuatausetidaktidaknyapadaperingkatasasdanperingkatdasar.Salah

Olehitu orang -orang miskinatausebahagianbesarpenduduk Malaysia padaketikaitutelahdinafikanhakuntukmendapatkanpendidikan. selepaskemerdekaankerajaansecaraberansuransurtelahmendemokrasikanpendidikan diMalaysia. Bagipendidikanrendah. etnik.satuaspekpendemokrasianpendidikan di Malaysia ialahmemberikanpeluangseluasnyakepadapelajaruntukmendapatpendidikantanpame ngirakelassosial. Mulai 1999. Mereka yang hanyalulussatumatapelajaransahajalayakuntuknaikketingkatanempat. Sungguhpunbegituianyatidakmemberikanimplikasi yang besarkeranapelajarnyamasihlagidikenakanbayaranyuranbagimerekauntukmendapatk anpendidikan.Pendemokrasianpendidikanmerupakansalahsatustrategiuntukmencapaimisip endidikannegara. kaumdanjuga gender. seterusnya. pendemokrasianpendidikantidakberlakusemasazamanpenjajahan. peluanguntuksemuakanak kanakuntukmendapatkanpendidikantelahdiberikankepadasemualapisanmasyarakatta npamengirakelassosial. telahmencadangkan agar semuakanak-kanakmenerimapelajarandalamtempohsekurangkurangnyaenamtahun.dan gender sekurang-kurangsekurangkurangnyahinggaketingkatantiga. Bagipendidikanmenengah pula.Kerajaantelahmenyediakanpeluang-peluang yang samauntuksemua orang mendapatkanpendidikan. kelasatau status. . Anggota anggotamasyarakattidakmempunyaipeluang yang samaapabilasekolah± sekolahdibezakanmengikutkaum. kurikulumdanlokaliti. peluangbagisemuapelajaruntukmemasukitingkatanempattelahdiperluaskan. telahmendedahkanmasyarakat Malaysia kepadapeluang yang luasbagimemperolehipendidikanpadasemuaperingkat. Yuran yang dikenakanpadaketikaitujugamenyulitkanlagipendudukmiskin. Di Malaysia. OrdinanPelajaran 1957 misalnya.

Denganlainperkataantidakharuswujudsebarangperbezaandandiskriminasi di manamanaperingkatmasyarakatdarisegipeluangdanmutudalampelaksanaansistempendidik anpendidikannegara.Untuktujua ntersebutkerajaantelahmembangunkansekolahsekolahkhasbagimemenuhikeperluangolongantersebutmendapatkanpendidikan.Kerajaanjugatidakmenafikanpeluangbagigol onganistimewaataupunkanakkanakcacatuntukmendapathakataupeluanguntukmendapatkanpendidikan. Kesimpulannya.Inibagimemastikansetiaprakyatberpeluangmendapatpendidikansehinggaketingkatanli ma. Salah satubentukbantuanialahdenganpenubuhansekolah -sekolahberasrama yang memudahkanpelajarmendapatkanpendidikantanpaperluberulang alikdarirumahkesekolahsetiaphari yang sudahtentumemerlukankos yang banyak. bukansahajadarisegigeografibahkanjugadarisegigolonganjenisdansektorekonomi. Menurut Nor Aziahbt. Ahmed (1995) pendidikanseharusnyamerangkumidanterbukakepadasegenaplapisanmasyarakat. Pembinaansekolahsekolahberasramapenuhinijugatelahmulabanyakdibinabagitujuanmembukapeluangp endidikankepadapelajar. sekolahsekolahharianrendahdanmenengahbanyakdibina di bandar-bandarataupun di desadesa. . konseppendidikanuntuksemuabukanlahsekadarmeliputipeluang yang samauntukmendapatpendidikansemata-matatetapipendemokrasianpendidikan yang dihajatiharuslahjugamerangkumipeluangbagisemuaindividuuntukmendapatpendidika n yang berkualiti.Selaindaripadaitu. Alias danAzniZainbt.bentukbantuan-bantuanpendidikan lain diberikanolehkerajaanbagimembukapeluangkepadamerekauntukmendapath akpendid ikan. Di sampingpembangunansekolah-sekolahberasrama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful