In

a n tel

. I

punct~

1 a set

a

Ctteva notiuni despre evolutia

dantelelor

Cop

C'

r

t:l

SIOO'" De

POPESCU

..,. ,'" f ·,1 ,"", .. use d. GR..ITICL.' COPACEA'iU
LfLlpfl m Jde1~1-t vrJ'!l.r'ule ale autoarei.

Dantelele cuprind grup. obiectelcr d. ornament, alit pentru ebiectele de imbdicaminte ctt $i 'Pe~tru cele de interlor $1 au origine Ioarte veche. tar din cercelarfle scrteriler vechi, se crede ca. ele au luat mUla de Is tnnodarea lirelor sub forma de piasa. Pin. In secolul al XV·lea dantelala n-au lost bin. deiinlte, deoarece inlrebuin\area bmderHior avea 0 mar. dexvoltare, motival d. Iaptul co acestea au 10,1 prlrnele pcdoabe ale vestrnintelor, .tit ale eelor lertl.i~ti, en ~i ale vestrnintclor b.rb.I~li. Broderiile au avoluat omltnuu. sub Iorrnele eele rnai complicate decorafive. ca sii ajunga spol titre secolul al XV·lea lransparenle, adidi decupate ~\ cu lire scoase. Din inspiralis brodeelllor transparenle, =1"1 .1 XV·lea epoca Renasterti iI.liene, aduce nOU3 conceptie a punctelor de brod.,ie I.r. snport de pin •• , Care dau nastere oantelei cu acul, Deci brcderia sl! I. ba", origini; dantelei. Broderla este .prijin;tii pe Iondul unel i<)SliIuri, pe elnn daniel. este .prijinitii p. ;nsii,i reteaua fat uta cu acul sau cu ciocanele ~iundo toale elementele (fondul ~i ligurile de rnodel) sin I lac"te tn .cela~i tunp de mlna. Dantelele so imparl in Ire; mari grupe ~j anume : 1. Daniele tucrate CII acu! de origine veneliana, unde rnodelul ",te luerat ttl dllerite puncte de danIel •. jar [ondul din retea de tiul sau barete tucrate tot de mtnf cu acul (Iig. I). 2. Daniele lucrale Cll ciocifne'e. d. origine namand. sub denumirea de danIel. "to~n" (fig. 2). Ambele stnt danlele verltabile ~i de mare pret, care rnai \irziu so produc Ii lau 0 marc dezvcltare industrial. prln [abric_lie mecanlca. 3. DOII/,Ie lucrate de mind: _ danlele I"crate cu navetn sub denumirea de "iTivolite", _ danlele "Tile" In [orm;; de pla$.; _ danlela lucrate cu croseta: _ dantele lucrate eu sndrele ; _ dantele .maerame-ncd" de origine arobil ~I care se e prin tnnodacca fire lor in diierite directii (fig. 3). Dantclele macrame stnt ob\inute din nrc trnplefite ,i Innoda\e cu mi~., a carer margine este Ierminatf cu franjurL Se e:xecuta cu fire groa~, bine rssuclte, lire speciale numile fir. macrame precum ~I din lire mer",,'izale "colon perle", fir. de mlil.", sau fire m'~i"" Primele do". grupe de danteie, n jili ~danllril"~®.~'~~ cu mull •. rnigala ~i I~ limp. ind.lungs V ~ )!j .~r'l:%.\WI~ @t".· U toare, dec.1 nu put ea u [, Iolosite de marea mas. a po I I.'.

,i

~""ut'

3

0

Fig. 2. D.rnieUI. Ju(:riuil

cu

docAnele.,

de-

(l{lgina

fllImandl.

EP<lCaRe"a!torir itallene a dat I. iveala un no" gen de. dantels format;) din dOll, .tel1Jl'rlle: 1,,":1. ~'?,lIente puncta d~ dantel. venejian;;, sub den". nn~ de d.antel.~ .,ReruHss.an(:e Situ dantela I'1pomt·'acd'\ dante-Hi. care va face ob...,tul 1"<""1 d. raja (Jig. 4). SeooI.I. 31 XYI·I". ,i al 'IV II ·Iea au dus 0 mare dezvollare • acestui rvl~./·nt'Ja, [lind mai "~r de e:'«'tutal ~i rna, ieltina, iar in secolul .1 dust . ea din taU,. dant.Jolor verr tablle care aVMU 0 rna .. dezvollere in ria mond'3Ja, daniel. cu laset" iii pierde irnpertanla ~i decade penlru

mai mult limp, ca apo! pe la mijlocul secolului XIX sa ren''''a c. 0 noutate sub denumirea .ctualil de "poinl·lac e", Dup;; ."",slii perloada, acest JlI'Il de dantela devine eel mal caula! ~imai raspindit lueru de. rntaa pentru temer, datorita nurnarului vanat de lasete, care la tnceput au ro,t ex ecutate d. mini! cu clocanel e, apoi prcduse de maiinii, dind comerjulul 0 bogal. gama de lasete simple ~i ajurate (rig. 5]. In jar. noastrs, ace.stit dantelii s-a practical ~i se practicil pe Q scara din ee In ce rna; mare in scopu) dcoorarii interior"l"i locuin\cior [per dele, f~je de ",n,';. cuverturl, mi liouri ~i tablot.). Lasclele lucrate cu masina pot Ii 1nlocull. cu 1.",1. lucrate d. rntna r'u croscla, cu diferite la~imi simple sau aiurate, lasete care servesc la ~onl:ur~re3 des~nului, iar londul ~i lntertorul desenului (Ilorl, lrunze etc.) slnt prinse
I

u~uri nla aplirli degetul mi]ctnd aceta trebuie -•••• coco_oct 8bbbb888OBU 6838 86~ ~ •••• G Fig. De obicei. schimbat sau tntrerupl. de marime polrivila.ce. prlmul ~rin barete iar al dOiJ prin mulle ~I variate puncte de dant e.imea [irului [0 losi t pentru exo:cularea dantelei.. servesle la Ulierea [irului. eei ce Je tolosesc ca decor in locuinjii: ae I J' _. m~te$uglire Unu: care vor lua 0 mare dezvoltare moti\'a~" Irumu>ejea lor ~i rnai ales durabllitatea"' e cali!ate bine cunoscutii ~i mult apreciat" o~. care servcsc la insiiiJarea lasetei pe pinza desenatu. WI11lWfmlll1UfttJtt!MJllfOO_ • Un e l c e ~i materiale necesare A. obiect absolut necesar tn tirnpul lucrului. Cro. necorespunzatoare. formata dlnlr-o Iljii rnetalica ~i un miner de lemn. Unelle a.. prefer" l~sii acele lungi. 6. Dlferite lasete luerate rnccanic. Oro imea croselei trebuie sa Iie potri\rilil ~i In raport cu grrn. 0) Fig. pentru executarea Iasetei se ioloseste croseta nr.point-lace" se pracl' ro~rte mult alit de gosp. liind de marime potnvita. os.. cu ureche alungiHi pentru a tnle ni mtrarea firului de a's. Acul de CQI1Qva este acul d cusul cu "idul rolunjil. A. 5. Acul. aibii .fW~ _fIlUlIJ. Pen!ru executarea diferitelo. 10. lasete care [orm"aza partea de baza a dantelei. Foarfecele mic. 6).d3.e. . eft ~i d a IC. bine asculli. este nevoie de 0 croseta numiUi ~i igli\ii (fig. AceJe cu gamillie lrebuie sa. Degelaru!. Croseta prca groasa [ace 0 laseta prea larga. precurn ~i pentru cxccutaree diferitelor puncte de dante Iii cu care se vor urnple llori le ~iIrunzele d£_'Sellului.de lasela. lociu de la mtna dreapta de lntepaturile acului.o~il1e. urmliri~d conturul dcsenu1ui.dul bine asculit spre a stdipunge cu rna lcria luI. lara sa strapunga firul de alii.\ ac serve~te la sxecutarea baretelor care lcrrneaza Iondul danlelei ~i al carui virf se introduce cu u~uriI1la prin laseta cu care se lucreaza. Awl de casu/ obi~""il are vtrlul a cutit. ela Astazi. dantelele . mile centre ale Coopera\. Cro~eta. celuloid SaU in tntregime din ctel ~i care este cea rnai inlrebuintalii prin rezistenla ce i-o dli aces! metal. b. iar em~Ia prea sub] ire nu are durabili tale ~i lie rupe user in limpullucrului. [ucrate cu acul.

. Penlru obtinerea unui astlel de model pr in copiere. se ridica hlrtia pe care se gase*le imprimat modelul. Pentru lorrnarea unui desert. Pe aceasta pmza se lucreaza danlela ii: ntndu-l astlel forma corecta (rotunda. ell aia din bobine. Piatr3 neagr3 pentru copial modele. deoarece lingura nu alun cil destul de usor. (fa btics ~ folo~~!c Ia cro~ctare. Scul de a!~. se obtine 0 dantela cu desenul scos bine in evidenja. Sob n. care se tntrebuintcaza in locul lingurii de alurnlnlu. deei dall~ !ele. este nevoie de hlrlie alba ~i de 0 piatra speclata cerata. nu se pcate executa aceasta dantela. 9. de ala. Prin Irecare eu platra se imprimii rncdelul dantelei pe hirtie prin linii duble negre. se vor Iolosi doua rnetode ~i anume : . in acest c~z ~e pr gate~k unsfert din model.. se jnliitura greulatile. Or $I a 1?lJ I data fntrcbuinjate attt pentru laseta cit ~I pentru punetele d FI. 3. Firele de atii. Dantela dupa care se scoate modelul.B. Din aceasta combinajie de fire. la clectuarea dantelei. deprnde de Incul ~i intrebuin!area ce '~da dantelei. Se Ireaea usor htrtia cu piatra cerata de culoare neagra. care rnarcheaza siretul. fire mercerizate ~i bine rasucite. care se mai Jcloseste uneori. e t caz /a'''ta constiluie un mater ial auxrlIar. dar Irecarea se face mai anevoie.. se cornpleteaza plirti1e desenului care n-au ie~it. 9).C controleaza Iiecare parte a desenului. de palru OT!: D~sen~1 "dupa care se l~cr~z. de dan te.rm $1 de culoare eeriu tn rnai multe I ne:~u.coton perle" sub forma de scul uri SaIl bobinc. In -caz contrar. aflindu"se jurnatatea. cact lara desen. '. de culoare neagrii (fig. Se intareste apoi cu creionul tol desenul irnprimat pe hir!i . cum ~i forma diferilelor punete de dantela ~i bareiele. Aceasta operaiie se poate face ~i ell ajutorul unei linguri de masa din alumlniu. m*dnd In acelasi timp ~i greutatile care se gasesc pe supralata hlrtiei. Daca exista dilerenje ~i nepotrivire tntre jumlitliti sau Ierturi. formarea de enuiul ::~tf~~~/de a.copiazii sfertul. sau alpaca. CD !asetii nu i se poate da denumirea de dantela . lorrntndu-se sfertunle.i ata din corner] sub forma de bobine (fig. tHateriaJe I I din laselii pot fi executate ~i eLI Iasele procurata din corne Dante. apoi inca 0 data. Copierea modelelor dupa 0 dantela ILicrata. t Fig. corectindu-se in acelasi timp ~i liniile lui. spre a da forma desenului cit mal exacts. ~~teJor de dante/ii care mtregcse modelu~. lar pentru ca htrtia sa nu se deplaseze in timpul Irecarii cu platra (in !ipsa acestela cu Iingura d . dad! desenul este <ime. se Intinde pe 0 rnasa sau pe 0 planseta mai mare. unghiulara). linind cu rnlna st1ngil llecare parte pe unde 51' trece cu piatra. . t~) In aces ca.fert un 8 . in cazul unui desen mai sirnplu (liguri geometrice.copierea modelului dupii 0 dan!elii deja lucrata . iar punetele de dan tela care urnplu modeJul. ' Pentru dantele/e poanlas se mai Ioloseste . Dupa ee s-a terminal de sees modelul de pe toata supralata dantelei. 7) $i se intrebuin[eazii ~i pentru exeeutarea dante~~l .c. se pun din loc In loc pe toatii supralata ei greuUi\i. slut [acute din burnbac meraneor" 1 e~lte gros. sle~ve~te la d~e~ar('"a modelului ~i apoi ei.a fie bine rasucite ~i mercerizate. care sa alba man mea spatlulut un de se [olo!. esenu Ul. Se acopera dantela cu 0 hir tie alba cu aceleasi dlmensiuni. infii!i~are mai lrumoa De obicei.e~\e obiectul. rt. De asernenea se mai lntrebuinjeaza firele.~i2~ei~i in f3 :e~ru . urrnarind indeaproape ca desenul de pa dantela sa corespunda exact cu eel de pe hlrtie.re b~ie.. dUPilf:r:. a Iost sco exact dupa danlela. pregatil eu exacji!ale. care dupa ces·a desenal un patral cudimenslU11l1e respectIve ~i imparti! in sferturi. Cum ~i din fire din matase numite fire "cordonel" . / C. simetric. !olosite fa aces! fel sao matase de dlf .a lase tel precurn ~I a execuiarea bare tel o. dad. se. Jaseta ~J baretele se lucreaza cu ala din sculuri. flori etc.alurniniu).macrame". Se pliaza hirtia iI1 doua. de aceea se nurneste alii macrame. 8) eu firul bine rasucit ~i mai subtire ~ecit ata in forma de sculuri.lii'. Inainte de a se pregati penlru imprlrnat. Acestea se gasesc In com e scu/uri (fig. DIn !aset~ ~I punc_le/e de danlela lucra!e cu aceasta ala.a danlela poanlas constituie ouiectut pr iucipal.. obti- ~:~I iI~~~ ~~H~I exacli ta lea ~r~r:itQj!Sr 9 . ~e controleeza sferturiJe desenului tntre ele in felul urrnator. Dan" tela lntinsii normal se prlnde pe margine cu ace cu giimalie.~r~tat<l. patrala sau dreptFig. Aceasla denumire n-are nie' o letilura cu denurnirea dantelel care face obiectul acestei ciirti. . rezulla 0 dantela mai finii mal subl!re ~i eu 0.tri.). de . Forrnarea desenului necesita 0 pregatire special a ~i experienta. 7.forma rea unui desen.rnacrame:' deoarece "dantelele macrame" Iac parte din alIa grupa a dan!elelor si au eu totul all mod de executie a~ dupa cum s-a explicat anterior. 0"a13.

a.ina de griu alba liarta.dI8~anla intre ele ca sa se poatii dubla lil1iile. dupa nevoie ~i lrnprejirriir]. fie eli a 105\ creal de un specialist. Intre timp s-a pregatit un pral loarte fin. se tnlrebuinjeaza pima nealbita apretata sau til' lipsa acesteia 'e Ioloseste sifonu! sau olandina alba. Cind se tntrebuinteaza silonul sau otandlna. 0 lega lura corecta ~i Irurnoasa tntre slerturt. deci elementele decorului S~ . Dupa ce s·a. Se deseneaza 0 lorr' a fOfin3rea ". muttndu-j de patru on pe pinta special pregatl\a tn aces! seep.cu hirlie de calc. se copiaza ~i a\ doilea sferl.nJ:rllnze sau alfe elemellie de decor. arnestecat cu saciz pisat ~i cernut prin sill! deasa. De aceea se recornanda imprimarea modelului pe jumatate. Modelul nee sar imprimatului.! mo .. .. Irnprlmarea modelelor til cazul cind desenul repreztnta un obiect rnai mare.stQt@~~t~UP'ef~ 11 dirnensiunile necesare. rarea a doua slerturl. tntregirea modelului se face prin redesenarea jumatii(ii desenului ~~"liiiikt. cIe prelerinta hirtie de calc.j geornetrlce in doua. 10. se trece peste suprafa\a modelului tntepat peste III~~. jar penlru desenele ~rlee se lucreaza prin lmpartlrea rigur. Se usuca. com pus din negru de fum sau scrobeala albastra. . aCl!3sUi pinza trebuie dublata pentru a capilla mal mulili grosirne.cu hirUe indigo sau htrtie carbon. esle bine ea htttia sa fie lranspaI'fnti. entru dantelii din taseta. iar cu virfu] . prnlttl a il1le~mrra. Forma propusa se lmpario.~~~ model. ~t proeedeu foloseste pentru un desen simetric. trecut eu multa ateniie pe htrtie de calc pe slert sau pe jumalate... Se amestecs bine pralul de fum cu sactzul. lorrnlndu-se un pra! negru. j n cazul cind se Ioloseste la irnprirnarea mode~u. Se ia un ac subtire de cusut. obtinlnd astlel jurnatate don man mea modelulul.lui nurnai un slert din mod I. In motivele mo· IDd~ca m~delele de ajur eu care se. Imprimarea cu hirtie de calc. co lora ta. iar dill. dupa ce a Iost indoitl! In doua sau in patru. eu un plus.. paslrlndu-se in acelasi limp Imprimarea se face in doua leluri: .urea motivelor cu care 'e va decors rnodelul (fig.". lrnprimar a slerlului din mod luI imparji! In sferturi poate Ii liicuUi de persoane cu experien\a ~i cunostinle suliciente In rntnuirea creicnului indrepttnd Hnitle acolo unde este necesar ' D. aceasta sa aiba 0 continuare fara prea multe tntreruperi. vor umple rlori. De obicei. Se dau sernne pe aceste indoi t uri eu creionul sau cu a til. de ctliva centimetri pe toate laturile. eu greutiiti sau ace eu gamiilie •. se pot Iac gr*ti prln alatu . a caru: ureche se introduce intr-o gum a de sters.. Acesl procedeu este mal usor ~i rna i sigur.~ti -. iar tnlimpul lucrului baretele vor pastra forma dreapta rara sa stringa obiect ul.: . se inleapa tot eonturul desenului. ~i apoi se Ioloseste 13 imprirnarea Daniela poarilas se lucreaza pe 0 plnza cu dimenslunt egale cu marimea dantelei ce se va executa. care urrnr~il . eu ajutorul miinii drepte. bine inlii~urata pe discul (capatul) unui mosorel.. desenArii se va line seams de faptul cii l110delul are Jinii dubie.nur ~e5~n ~replUnghiularil. de mai multe ori. ". ascztnd 1IEnuf. ute in a\l3 Iel. acesta sa fie copiat pe 0 buciilicii de hirl ie ~j S8 fie inlro.·ala. I> i . dupe posibililiilile spatiului in cele dOUD sferturi din cadru in mod iIIrpI• . iar CII o drpa moale. ca in momentul cind s-a decis motivul Jlrincipal al ~esenuiuj. loa te [iind ai<:: . apoi se apreteaza eu 0 solutie de apret cu amidon sau fa. se calca in stare umeda modelului. . frunze etc. apoi se tntlnde pinza pc ma~ ~I se a~azli desenul fntepa! cu partea neteda pe pima ~i cu din(ii injepatunlor In alara. _. are are drept seep sa fadi. IOle ele. patral~ ss~u race desenul danteJei. 10 it©~. urmiirind forma ce trebuie dr r ul~.. m~I~. sub hirha de calc ~icopia! in Iiecare loc unde va fi nevoie. 5e ridica hirtia de calc!?i se a~za modelul ~~ jumalale sau srefl.~uli\de pot II dm on. dupa cum a fosl pregiHit rnodelul tntcpat. Se Infinde plnza scrobita pe 0 rnasa. pe toata supralata lui. Fig. iar ctnd sacizul se combina cu crobeala se objiRe un pral 'albastru. Formarsa unul model circular pentru dantelii din lasela. acestea se introduc mai intli in apa calda. in asa fel ca arnestecul sa lie a treirne pral de fum sau scrobealil ~i doua Ireimi sactz. lie ca a lost copiat dupa un model oarecare. ele egajii cu Hitimea lase!ei.elulul se vor desena barete Simple sau inlrelaiate dupa maTI mea spaliului ce se giise~le in anumiie locuri :lIe fo~dului.ti la praful prega\il. Se Ii xeazii hirt ia de ca Ie pe plnzii. Penlru usurlnta desenarli modelului. alva obi<lctuJ pe~lru care I ei se due mal rnulte raze ell distanje egale illlre on sl~rfurj. terminal desen?rea u~ui s!erl din model. cen r. ea arunci ctnd se va menta laseta pe desen. est!'.

hrulu: rarnas liber sa fie [inut inlre degetul mare ~i cel rnijlociu de la mina stinga (fig. tot lasa urrne pe dosui dantelai.i deiniaturat. se lucreaz pe degetul aratalor de la mlna tinga. urme ~r.. pe pinzlL S cu care este ImbJ~ata ~. apo! se smulgs u~or faila. Se d~s.a .tceasta metoda de imprimare este mai usoara penlru eei ee nu pot Iolosi ptl rna metoda prin Inleparea rnodelului. ea des!nuJui se rncepe desenarea rnodelulul.a fondului.vde clteva on penlru a se Iixa ine. La Tneeperea lasetei se rnfa~urli de rnai multe ori Iirul cu care. ca If.rtea indigou lui. Imprimarea c~ hIt re .oape imposjbi. ~I~ge ~u . mare neajuns eoarec~ h.0 c r. IreCind faCUl Pe~ un f' •• Modul de executar e a iasetelor si a dif~ritelor puncte pentru umplere. e ~e ia hlrtf~ Dup« ce prnza apreta I pa moale spre a se ellmona a parte din H1digoul de indigo se.losi ~ifoila (hirtia de matase) In r~ILlI u~mafor. '\1odul acesta de impromare. de dllerite grosimi. c.t pe I~~~a ~u ~a contact direct cu pe >. prezentate in comer] in forma de cule sau bobine. v v ~ I ~ f()5t facul pe Jurna!a 'lela i celalle da. sat sfe I.uti! ~i cu de )umatate.sa se puna 0 hirtie aiel praful.1 desenat deasupra indigoului. ph. _ • 'd' .uprapune ~ hirtia 'iitale e ale modelului .lI de'. in ~~a f~J tnctt capalul. du pa ind ica [ia desenul u i ~i dupa dOT nla.tJe d:s!~:rinCa de trel ~ri mulind hirfia de inca trei ori.e I. sau urmedealbastreal.~~arce modelul pentr~ ~ ~~~~at s~ fixeaza >erIC~d rnvdeJul ~ foslcornp eu ':afata. Dupa Iixarea Ioitei pe prnza se conlureaz~ desenul cu l~seta respeC\ivii prin punctul inaintea acului lucrat des.Ill ca ~i pentru imprimarea expl~eata rna: su U de imprim~re se pregat~e~a f~~iZi~linsii pe masa ~au." sa se tnt 1 Ine.ze prnza.. are rnsa un. pastrind in acelasi tirnp si curatenia obiectului. ~vlnd grija decakal bine irtc~lz. daca =jul~e~~e~fntii un sfert de model.erul c~" Aeest procedeu e te foarte t ma~lnll . 8PdOII. Laseta '' ingusta de forma rotunjita Pentru exeeutarea acestei lasele se tntrebuinteaza fire speciale. di orid! ar fi stearsa in prealabil. se aplica foila desenata pe pln~a apr~tata Iixlndu-se ~u ace de gamalte. scule sau bobine (depinde de Iinetea dante lei ce se lucreaza). apoi se insaileaza if] sensul onzontal ~I vertlcal. se Iolosesc lasete executale eu croseta.e executa baretele. DHerite feluri de lasete poanlas Si pot fi lasete executate mecanic.asel! exac t cu semnele III semnele de slert saUr{~ date e plnza.rlJa . ~i lil. Ierindu-l de albdstreala indigoului care se ellrnlna foarte greu la spiJet.aapr. I.. muJta atti.area impflmalulUJ 'rf 'digo sau hirtie carbon. Aceasla insa depinde de model ~i de indemln~rea celor ee-l lucreaza. a frunzelor si a florilor A. i Lasetele sin! pri mele e\emenle necesare la tnceperea executllri i dantelei din cornert eu De oblcei.pe~te pe . . care ~I ele au 0 varialie ca formil. de?ar~ce saCil~~ bun ~. " Ie Iar in caz cii desenul a lost douii slerturt. se a~azii cu p3.!ime ~i care prin tmbinare cu diferile puncte lucrale c~ acul pot da dantele Irumoase. care se cumpara d if eri Ie liiti mi. . avtnd griJ·a" e 'i cu rno U ~ . . apoi ell un creion bine ase.3 pa 'de ~I mult !O ori.-~ .neaza rnodelul prm ~O~I~re pi! foita. daca modelul reprezinta jum"lalea desenului. Pentru acest proeede 0. praful.~'curalii foarle greu. care ur. sa~ inca 0 data. Pentru a !nlesill Impnmar~a se mal poate fO.. pe planseta. s. raminlnd pentru executare numai umplerea Irunzelor si a petalelor eli punctele de dantela care se gasesc indicate pe modelul original al desenului. II • 13 . Imprimarea cu foif~. ajuta la mull' ..

rammmd pe . rasucind mereu ~i lucrtnd ctte doua plcioruse scurte. Rtndu! 1. Dupa ce au Iost lucrate cell' doua picioruse. !Curte' in l~cepe ~u doua."._ r.se dova ochl~n d: Ianj. apol se apuca cu croseta din margine un fir ~i se face al doilea piciorus scurt. Rlndul2. Din clipa aceas\a..se PI' croseta doua bucle.. Iactndu-se al doilea pic iorus scurt.m'na dreap 8.. 'd~ . • primului ochi.ui oc~i de apoi se face un al doui fire 0 lea f. se lucreaza un piciorus scurt trednd croseta numai pe s~b Iirul din spate al piclorusului urmiHor ~i se apudi eu cro~la doua fire dm margine racind al doilea picioru~ scurt.St1fat pe afatiitoruJ sling. 15 . e ~I)rmeaza un ochi care nu trebuie strlns. $e. Se Is firul de PI' araiiltor cu cro~eta ~~se ira~e Iirul prm aceste doua bude formind un piciorus . Se rasuceste lucrul trectnd rnarginea din dreapta spre sttnga..spre s.lu~ri~d~-se al doilea Picio~ rus y rammmd PI' ero~ra 0 pe erose a ~.'T al pru!. 4. picioruse scurte.ta dur doua \>lc.(fig 13) se trece eapatui Iiruluj pes Ie t. pnmul. repetlndu-sa operafl3 descrisa din momentul ctnd am ra' S·a format as tEe I laseta fnguslil de forma cilindrlca (ro- bucla.ar last. Se rasu· . 16. Inllu. se Irece peste prirnul piciorus luera I ~ise Iucr eaza un piciorus scud Irectnd eroseta numai pe sub lirul din spate al piciorusului urrnalor.cro~eta alte dOUll buele. ine cro~"r3 cu .'i lin . trage prrn el Iirul de PI' ariifii. 14. Se bagii croseta tn primul ochi de la inceputul flrul~l. tragindu-se prin primele ~t urle. rasucind mereu \li lucrind cite doua picioru~c 5Curte. Rtndul I cu dou a picioruse scurte lucrate pe trei ochiuri 1. In aces! c lnele perso"ne lucreaf~ a. Laseti in(USla de fonna prismaticil (cu trei fete) execu::~~!~e~ iasele se folosesc acelea~i principii de la prima la. cu doua ci lasat larg.al! Se line fatui cu delge_ ~.:ijinind 0 tntre degetlll mare.deoseblt (fig. ta. Se rasuceste Z.sa infli~lIre lirul pe degel. Se trecc pes-te pr imul piciorus scurt lucrat ~i ~ face un plciorus scurt treclnd croseta pe sub doua fire ale piciorusului unniitor.U doua picloruse •b Se tneepe ca ~i varianta de Ian]. dlndu-i 1111 aspect . Se trage din nou Iirul de PI' ara or ~nn acesle dou~ bucle. Ir ~. Din rnornentul acesta. 16).oruje ochiurt pe care se lucreaza doua (var ianta I.Jui pe croseta. Se face un lanji~r din trel Fig.tor· Iormlndu.l 51' apuca eu croseta lim! din primul ochi." ul UI och. 1. Laseta ingustii picloruse -vartanta I ~\::_ Fig. 12). aratator a~ .a. avind PI' crO~I~ doua buele. se trage pr in latli~Uca cu <"fo~..lJ !! Accasta la.!!:..nil pe cro$etil ~. " da '" eu cro~et. 17). f(W.a de PI' arala!or. "". ~ ap~ca flTUI de ee araliitor cu croseta. dr~t Se rilsuee~te .Iift1fitAcontinuu die ou o. se rasuceste lucrul de la dreap ta spre stinga. . de lant. 51' trece peste primul piciorus lucrat.. forn" se 0 dn· lurra t ~i I) buclii pe erose I" S e mal.:ill {fig.u~ ITe fadnd un picioru~ scurt. dla mdinta stfnga'tse adPuc~ cUcrO~la e II a aceas a oua fire all' tJej b I ". Se Icloseste aceeasi alii $i se 1ncepe la fel cu lasetele explicate. 3.. 15).:.eu croseta Iirul de PI' arata: lor ~l se trage prr n ates.tJnga cu degetul eel mare ~l eel mlJlociu de Fig.se orrneaza laseta pTismalica ell lrei fele. se lucreaza un plciotus scurt trecind crosela pe sub doua fire ale plcrorusului urmaior ~i apoi se iau din margine doua fire ~i se lucreaza al doilea piciorus scur t.etii se lntrebuin(eaza In general la conturarea descnului.. 13. Rasucind in plelrll~ sc~t. se a I. !ant..~ }~ Jacind un piGioru~ scur I. prtn becla aceasta formin~u. . lar p~ cro?!'tii a ramas 0 singura bucla.. Se apuca lar. Se apuca apoi ell croseta din margine un fir. ~'t\lj'!l I "lo. pozilia du-se un ochl lir. Se rasucesle iar lucru! de la dreapta sore sttnga ~j ca la rlndu] anterior se sare prirnul piciorus lucrat. oehiuri de lant lucrate larg. Se rae scurt i:~lmduli fir al. se Iorrnea zii laseta ingllslli eu douil oictoruse (fig. lar p~ cro~ta a. fiful a. La. !lI1u: c mare ~i mijJociu ~e la rntna slillg~. S t" . rl!ma~ 0 smgurii bucl.scurt. IIII} Se sprijina (irul ~e erose ariitiil~rul ~iinii dreple ~i se formeaz.ta. iar dantela lucrata cu accst fel de Iaseta are desenul rnai re liefal . s _ '.(e dou' bucle. @~ . l. Se ~11.. Se riisuce~te Ie apuca d~~r~ apa.'a nrul care es e In a. avind PI' croseu e. se formeaza aceastii ~ doua varianti a lase(ei ille care apare mai bombatii fatii) dedI laseta din vari aC (rig.ase!ii ingustii cilindric:i (rolunda). Laseta Varlanta ingusta a II-a I'."'ucli~·apar fa~~ lucrul de la dreapla spre stinga. . apucind ell cro~ta cele doua I . Rlndul 2.~~! sprij.

1I .. Se Iac patru oehiuri de lant pe care se lucreaza trei pictoruse scurte.~urt. 18. se lucreaza un piciorus scurt lrecind croseta numai pe sub firul din spate al picioRtndu! I.(" care esle rnai plina declt eelelalte doua ~I are 0. Se tuereazii un piciorus scurt treclnd ~!a pe lib doua (ire ale piciorusului urmiitor. Se apuca cu croseta rim! din rala al piciorusului ur.. . Ril1dul I. L. se safe primu! piciorui Se Ireee cro~eta pc sub urmator ~ Sf I eele doua fire ale picioru~ului dolla fire alt! . se trage cu croseta Iirul de ala prm am~ndou~ ~I ~ ~ucreaza un piciorus scurf. ~cu~ scurf. J picioru~ lucrllt. N u se rna i riisuc. se Iorrneaza laseta care apare ripsata (fig. " . a v. 17 . [rece peSI~urt! Rill/lid J. in e{ec!uarea 'ucru primul picioruJ lucral. Rindui 2. din rnargme.plclO~~ lucrat. 21). 2. Se lucreaza al dotlea picrorus scurt. s-a Il'eO laptUl o. Se rasuceste Iueru I de la dreapta spre sttnga. se .. doilea picioru~ scurf. Se rasuceste lucrul ?e la dreapta spre vsting~. Din acest moment se repetii mereu g n.alo. Se trece din nou croseta pe sub lirul ~I~ {ai~ al prciorusului urmaror ~i Iirul piciorusului din rtndul pr~cedenl. :=. Se trece iar ero~(a pe sub cele se apara ell ~ ~~I urm~tor ~I s~ f~ce ~I dOi lea picioru~ seurt.". 20. Se apUtd cu croseta. 6. Se trece peste pflmul. v • • lucrat. Se !ucrea7. Plcloru~ului Prl. La~ta lala cu Irei picioruse Var:anf. la rJl:du I I.nl.".! dnu~ fJN :eta pt' '. Rindu! 1. lioua Irre ~I se lucreazii al treilea ptelOnl) Continulnd Ii Sf rasu •. L""~ InguSlj di~a)dO"ii PIClorul" rU~lIJ~i din rln~ul precedent (. Se r"5uce~te lucru ta prin firul drn spate al.'3 r l.a rre-cu I. ia s\ ~~~ v ' rusului urmiitor. Se lucreaza un piciorus scurt trec!nd cr_o~ta pe sub firut din spate al piciorusului urmiitor.'a lala din \te' p.31 Fig. rIO d u 2 ~I' II" r' de dOllil pieioru<A I' .d"r~1I ranta. se trece erose tor si se lucreazs un pieioru~ urnl:!. Fig.qi h~ul PI~IOru~ulul din rtndul precedent..J ingu~! ~ ell dOli a pidoru~ Varianta a It-a 1lI-" . 18).I!ld croseta pe sub firul din spate al pleloru~ulul. aspect cu totul deosebit de celelalte variante (fig. mu Se cu croseta fi ru I di n marg~CUrl. s~urt_ Se apudi. 19. margme.: ~ ~:if 1. Or.e'a_ firul.. Se apuca eu croseta.I11\)Wmea lasetei esle fn raport c~h jiulliniilor paralele de pe desenul res pee Iiv . de lant pe care se lucread Se rasuceste scurte. d . ~e . . tI'i 'cur! apoi se rasuceste IUCIul !ll se apuea eu croseta doua [ire din un plClorJ c:'nd ~. urmator.e. formeaza lasefa lIIIf lal (cf~asca ~I sa se luereze cite trei picioru~e :>curle g: a Ig.". ' Rindui 2.n 'e use'(ormDazii 0 a lreia varianta a lasetei inguste . Irei Se tncepe ca ~i varianta picioruse 1 cu palru oehiuri Jucrul .. Sf trece peste primul piclorus lucrat.l~ta latil din Irei picioru~ (v&rianta I). Se disuce~te lucrul de Ja drea p ta spre stinga ~i ca la rindul 1..epe tot cu trei ()chr e 1 de la dreapla spre sttnga. cfnd Iirul de afa prrn I se I ~. 20) 8. Laseta lata eu trei plcloruse de la dreapta spre stinga.II -ro eta Ilunljr pe. Se lucreaza al doilea picloru~ scurl Irecind croseta sub doua fire ale piclorusului urrnator. Se trece peste prirnul piciorus lucrat. apoi eu ero~ta doua fire din margine ~i se lucreaza al trel1ea plcloru~ seurt. Se rasuceste lucrul treelnd marginea din dreapta spre slinga. scurt. se lucreazil al dcllea pieioru~ ~neli .. scurt. 19). Ce Ie Irei variante de Jaselii laU'i se pot luera ~i mai lat.al d?"lea piclorus SCUTt trecind croseta tot pe "ub"h~ul din spate al p:clOru~u!U! urrn~tor. I Se fac patru ochi de Ian] pe care se Iucreaza trei picioruse scurte. Se trece peste primul piciorus lucrat. se lucrea~a un pictorus ~"urt Irec. trecind croseta lot pe sub firul din spate al piciorusului urmator .Uft se trece peste primul pieiorus It( apue5 ell ~ro.:"reaza. ciorus scurt. la prHTlt: ~. . picioTU\>UIU1 urrna tOI" ~I Iirut i .3 a con Igura1le. Din acest moment se repetii mereu rindul 2 (fig. Rintiul 2. pe cl~d la varianla cUI tri].~~J a. ~n PI~loru~. Rlndu. Nu se rasuceste lucrul. doua lire ~l se lucreaza at tre_llea piciorus scurt.a. ~. Apoi se apuca eu croseta un lir din marFig.t' I eelor doua variantc COnsta i ."a11la" JJ . din margine. din faii.. Se lucreaza un al dcilea piciorus scurt trectnd croseta tot sub Iiru! din spate a I piciorusului urrnator. ~e trece peste ~Timul piclorus lucrat apoi ca ~. s-a '~ui urmiilor. Rasuclud mereu ~i repettnd mereu rtndul 2. Ill-a). Care-i d.. duP.!..oru1<" gine ~i se lucreaza al treilea pil~ar\an\a all-a). Laseta 1ata ell trel plcloruse 5.llea PI~lOru~. se lucreaza al dO. !}I t~ tirnp ce sc riisuce~te luerul de la dreapta spre stinga. Se apuca cu croseta un fir din margine ~i se lucreaza al treilea picior~.le r)l:"~r'1?:ul din spate al piciorusulu] urma'. eu palm sau cinci picioru~e scurte. La~et. 11 pe care se 'ucreazii doua pjCiorl1~ s 8 Se ill. un iir ~i se lucreaza al treilea picioru. _ urreal• .

Deci Itecare rind al acest ui model se lucreaza din Irei ochi uri de Ian! ~i trel picioru*" scurle lucrate astlel: un ochi de lant.I ~i se prored~aza. pin." lei" to dOUB f. sc~t. U. adic1i perpendiAcolo unde desenul prezinlii pe fond un II. Rlndul I.. parte.•.laseta cu doua [. Laseta lata ajurata tra firul prin .· ' bucie.. Se [ace un ochi de lan]. Laseta ingusta ajuraU. astfel ~e patr~ on . torrntnd astlcl 0 laseta tngu 'Iii ajurata. un p icterus. Lesell lalii . Rindul I. l ci Aceastil laseta nu oeste de loc In timpul se lucreaza pe 0 re 'a:su. SlOguri La tnceput se lucre ' Ian! de cincl ochiurt. Rindul2. urnpllnd golurile ~i constltuind fondul dantelei.. apoi pr~ dowi buele. lar se lace UI1 ochi de lan] ~i se lucreaza al treilea piciorus scurt in ochiul din margine. 12. Se lucreaza un oehi de lan]. Prin ultima cr~ta se trage iar llrul de atii Udj I to -u do. I -__ . II .f a lil 'in ~ozi t ie veri ieal" prm 2.Se trage apoi cu crol>el . se face sau in sen. Se lucreaza un picioru~ scurf trecind croseta pe sub dauii rale celui de allreilea ochi de ian]. Se face un ochi de lan].e la dreapta spre sting" ~i se repeta mereu 11Umal" Plcloruli"le exphcate la rtndul doi. 22 ~I fig.se apuca Iiru! din margi nea dreapta. Se I ucreaza un picioru~ scud In al trel lea ochi de lan] . 0 Repelind mereu rindul 2. • PK'!lotu. un piciorus ~i iar un och i de Ian! ~i un p lciorus. apuctnd cu croseta numai firul din spate. Se rasuceste de I. ~~c~5c2~~~3:@2 ~ . se ~Ia iar ciod bucle. Se [ace iar un ochi de Ian] ~i se tucreaza al treilea piciorus scurt apuclnd [irul din marginea stinga.. Aeest rlt trebuie blne ldentilicat lllndca el form. acela~i punct de surfilaj . Lasetli 18 til cu doua I .. ochiuri. Ctnd . Se rii5uc~le Ipre sl!nga.se a~~ca a~~1 f:T se trage cu croseta pentru a-l largi.nlo I Se lucreaz<i cu Ian] de patru ocb iuri. Rindul 2. dreapta spre sttnga. I--. Se l~re un pi~joru~ scurt In p_rim. Se race un ochi de lim! ~i se lucreaza al doilea pictcrus scurt apucind lirul din ratii a! celui de-al doilea ochi de Ian] dintre piclorusul al doilea ~i al I reilea . Varl.jllraU. Se lucreaza un Ian] de cind AI. Se face un ochi de Ian! $i se lucreaza iar ~re picior~ scurt. ucla In . formindu·se baza laselej. 2t .ul piciorus IanluJUI. . bridele se pol clasa in urmatoarele categorii: _ barele surFlate (biitule rar). Apoi. 24 bis). Pe eroseta vor I i t~IU era· Foe-2l Lastl. Se sare pr imul picioTll~ lucrat ~i se lucreaza un piciorus scurt apucind [irul din [a\a al ochiului de Ian I dintre picioFig. Bride sau barete Bridele sau baretele lac legatura tntre liniile desenului modelului respectiv. l. Barelele se !lot lucra eu alli groasii ea aeee<! din care s·a luers! laseta sau cu alii sub\ire care da mai mult relief modelului ~ mai muHa finele in aeela~i timp.u.pudl cu croseta tnt nurnai iirul din spate ~i se Iac trei picioru~ scurte in acelasi loc. 25) . cu picouri S8U iara picouri.9. ajurala.> drept. _ barele biUule des ell. Directia de plasare a barelelor clilar pe laseta sau in sens obJic. Se lucreaza clnci ochiuri de lan\.. ClOd. 23). apucind ell crolCti numai firul din spate al picioru. Varianta. un ochi de lani.t de ~bac. 25. a~a un Rlndlll I. Rll1dui /. Se face un pl~Joru~ orb in al doi lea picioru~ al pnmului rind. B. _ barele fesiol1ate.as4!!i Ingus!. u~rulUi 'It. Varianta a 11-. Rlru1u/ 2.. vn~ rrre 10.Ia rind. _ bamie au P'UlI. apudnd cu croseta un singur lir al och i ului de 13 inceputu~ lucrul de la dreapl lucrat . al rindului precedent.. Se lucreaza un al dollea picioru~ scurt in ochiul urmator. se !ormeaza . '1 doua" bude deodatii plnii ramine pe croseta 0 singura" b" trul deataRlndul CI eSe apucii cu cro~la [!ru I ce apare . in piciorusul urmator se lace un piciorus scurl ... Dupil [elul cum se lucreasa. se . rusul intii ~j al doilea al rtndului precedent. arnbele rnarglni ale lasetei (fig. 18 . ~ l"ii. Se Iucreazil palru pi· elOru~ scurle in patru ochiuri ale lantul ui.. dnd nimine pe cro~la 0 smgura bu_cla. cu aspect de trepte In scars (fig. apol se fae: 181~ de lant ~I 5e_ apuca cu ~ro~ta u~ fir din marginea slingii lucrindu-s.eazil ajururile de pe ambele margiru ale Jasetei (fig. [ormindu.Se trage din nou lI!ul P!"H1 p~lma b~c1a. 24).fIe pul1ndu'l< lua drept falii oricare dinlre ele (fig. Prin fieea de lan] se trage cu cro'i'"!~e "tbi de alii forrnlndu-se pe a firul clncl bucle. Laseti ingustli ajuratii. lui In picioru~ul urmator. Se riisuce~le lucrul rle I~ dreapta spre stinga. I ~ " ".:_. sela.ja). se trage cu cro~la de el peruru a-l largi ~i el trebuie bine ideril ilicat Hindea acesta Iorrneaza ajururile de pe .suce~te lucrul din nou d.

se Intcarce acul din nou in bucla de unde a plecal pentru a avea doua fire lntinse pentru bareta. Pun~t.i ~Ilre. apucm ~. Cr exact alit '. rn c'I pr ea I arg. ctnd in acelasi timp meJ"sul ~ 1I1lPi~' lucru!ui. incl! bareta terminata sa arate ca un drug (iiI' 2'1· ~"tedo: Se Iestoneaza eele doua lire intinse ale baretei pina la jumlilalea barelei sau. iar daca bare!ele stnt lucrate lug danlela lerminala prezinta ondulatii. adica sa nu lie tras 0 data rnai strins Si alta data mai larg.aret~l~r I< . depinde de lungilll!.!a!e. Pe aceste doua fire se lreee rJ acuJ rirul de a!a cu care se Iucreaza . care se lntind pe locul unde este desenata bareta.Ia cealallii a lasetelor. mi~are e fir Intins..1. 3. se apuca cu acul ~i cite 0 b_ucla alaturi de cele in care au lost tntlnse cele doua fire.lO~ dupa modelul descris la barela precedenla . Se prinde de piDZl pe care este desenatii bareta un ae cu giimalie la distanta care determina lungimea picou lui. se acopera cu puncte de reston ptna la loeul un de este indica! primul picou. BueHl !>Alula des. rasuceste sau ~ l~o~iltia~t 090-1 m. deoarece ae~t nOdllJj • t dan tela se poate purta pe ambel €en~ fig.. se ~te pIasa tIe se spliea. Capat~1 Iirulul cu c~orma' ~ creaza trebuie bine tntiirit trec!I"e Ie 1~ scul prln lase!ii de doua uri n d tb u·! contrar.:1 de leston se exec~la in felul urmator : se trece eu acul pe sub cele doua fire.S1.. ' Dupa ce s-a dus un fir. 28). r~cazul c~rdunde desen~1 !J1dlca. dlnd dantelei 0 tntindere perlec\a ~i inial i~are Iru rnoasa. in loeul unde este desenati face ~Ia~~ p o~ ~re rnl. cit ~i cu aceea~.poi se pnn I de surfi Ja] (bituta rar) J. 'In loeul unde este desenatii barela. 27. uniforrrutate de a trage lirul. .e f~~0r. aspect Urf! /asu'-'ij~ de . fel ca ptmct) i fire trasate. . ci se lucreaza foarte des punctul de surfil!1 lele) tara a lisa I~~ se a~ ffumos ~i egal de strlns unul linga altul (pan' eI foarte rqatat. 26. ~i apoi pe partea op_usa. pentru ea sii nu se des fa !n lEQ.' . n ce se lrage aeul de eusut spre persoana care lucreaza. deoarece n Iirul capatmd.iil. tl'1&.mpJa en punc Dupa ce s-a Iixat asHel n~r~I!.pe clea· supra firelor intinse pe care s·a !uera! [estonul. fie un Piiiaoje a) ~a!Qr I JIl. d e surlrl"J. a~ cum s-ar duce firul de atil atunci cind se surfileaza marginea ulI<i taituri (fig. BaretA bituta des bare: ~~ ~ )~ ~.aumpul lucruJu_i ~e. asHe Igoa~e lOtre punele ~i fara a Ie sui unele peste alte~l.' ~~ing~'ne ':!odul care ~ lormeaza fI careesttd r un pune! de feston.rna~n inel restonal.re . pentru ca baretele sa nu capete larglmi inegale ~i nici sa nu sa rasuceasca.\iL IPl'ltAin ~I@JW~g're tile indieat un all picou (fig. Bareta cu festonatli larli picou i. Baret! festonatii eu pleouri simple Varianla I 2. _ lrebuie sa fie de lunglrne patrivita a firul ell care se lucrer. rJluJte barele (4 pina la 8).r~allzeaza In aceasHi p .aral. se da dt~~1 18 eM (inut de degetul eel mare. 26).lose c?rect ~entru a nu modrfiea mod~ luI ~i dimensiunea obrectulU1 care se lucreaza.ca baretei eu punete de reston hi. mtretiiierea be IUt'llo pgIICt de ternsiiileaza poe l'baretele care se jnttlnesc JJl aces! punct.l' . . ~ d de illel foate ij . Acest gen d~ barets es~e fa.! baretei. inel. el este adus CU acu~1 ~ " . Se treee lirul de ala pe sub ac si se trage acul avtnd grija ca aeeasta miscare sa se repeie mereu cu . de vreo 3-4 orl. se tine cu degetul eel mare al ~ilnl! slingi ~i se face un Pll. se scoate aeul eu lIrul ~. Fig.ep. Giimiilia acului trebuie sa fie tndreptata spre persoana care Iucreaza.arte rezlstent ~i lace un bun echi1ibru lntre greuta tea J~setel ~l a bare lei . clnd se trage ~i sa nu apara ni~·a alu!1(j pe fatii sau pe dos. Se trece cu firul prln laseta plna in punctul unde este desenata 0 alii bareli. Se . Se Irece prin buela dill pr. 0~ m = 21 . dtnd lucrului un aspect urit. se umplu am Pentru toate baretele cu punct de leston este bine sa se ~tie eli ant atune! clnd se in cepe bar-eta cit ~i atunci ctnd se terrnina. eu vtrful aculul spre persoana care lucreaza. care se lucreaza.. nct de feston trednd aeu! de cusut pe sub buda} \'I!uta de aeu! ell gilmiilie ~i pe deasupra firului tinul eu degetul eel mare. to se I fptrelaJa . tim. Se treee Iirul de atii pe dupa acul eu giimalie. 29). un. ce el a un . aces tea n IU~til._. fiindea punctele nu ies egale (lig. B". se treee apoi..la. daca bareta are rnai mulle picouri in \ungimea ei. SI. Daca baretele se lac pre<lstrlll\l se reduce din dirnensiunea oblectului. se scoat leO ah~)fi mU:l) !i. flirii sa f' mCI prea strt nns. Fi~~ trasate pentru bare te trebur~ sa fie mt. aaret! slll1pli! cu pllnc . cindu·1 pe sub eele doua fire tntiose.aceea~i regularitate. '. numai cil nu se trece numai de 4-5 ori hrul in.torii.J l~ ~arginea lasel'l PI '1 II 0 hue/a bagind acul de sus rn JOs. la asezarea punctului I1nga punet.. intretiler. .n Iase t a pma -'nd .. b~lii . di a~ unci at lasetei. Cele doua fire.. puncte de Ieston.Se eu aeul peste su~hJaJ. 4. eslespajiul dintre cele dou~ m~r~in! d~ lasete tntre care se face ba~ta.

~n~: ~j la ~arianta I. la 0 distan t_a care va cui cu ami! Iie...na stinga se trece acul de cusut pe sub ef. se senate aeu ! ~e ~u.~uocte ~erminii barela cu punete de Ieston (lig.. Iestontndu-se din nou bareta eu puncle de Ieston.. S·au lormat trei lire.tca. se trece acul pe sub bareta ~i se scoate hucla care se a f!a de ceala lta parte a piciorul ui baretei. cu picou. Apoi se aduce lirui inapoi Iixlndu-l tmr-o bucJa la buc!a de leston de unde a plecat ~i se retntoarce Iixat picoul prima data. 9.t plCOUI. Trebuie sii se aiba in vedere ca picou· . pr inztndu-ss In pln2~ I 'odical piCOU!' Se proc~d T Se lace plcoul cu un punct de Ieston aratal ~ :. 32. care trebuie lixat de bareta lestonata. se baga din nou aeul in ultima buc!li de reston a baretei ~i se continua festonarea baretei (fig. se readuce Iirul iar in bucla unde a lost punet de teston r Ca ~i la baretele anter ioare. se tine Inlins ci in. Barele 1•• 1. BareHI cu dublu Cele daua fire IntinS€ de jurniitale din Iungirnea de reston. In dreplul Ia loculynde est~ tndl~at Plcoul..Pi".. cu puncte de f eston pma a loeul Und Se acoper~ ceJe doua fire :~. Barete cu picour! 1t1punct rococo.. de reston cele doua lire intinse ale baretei pin! ~: {~Ion Se I~te md. alit sus elt ~i in.iYt ~~C!~mdIId lire intii in jos. •• -! .Wcul~~u1.~ ale baretei se lucreaza cu punc! de lesion mai mull ei. apoi se tine bine strtns acOI eu mtna stingii in drep\ul lirelor r1isucite.. bagtnd acul in Iiecare interval dintre punctele prirnului rind (fig. ton. pina Se acoperii eLI p. Baretil Se rJ! dll~ . Barela Varianta cu punet I de sabac (jesiiturii sirnpla) 6. Banta cu picou in punet de rococo locuru~:pera ~u ~uncte.~tanla dor!l~ un. in locul unde s·a intrerupt leslonarea baretei cont inutndu-se cornpletarea cu lesion a baretei (rig.ua. Se Iac a tile! puncte de reston. Deci ~ I varianta I ~I tll1ga 51cesl pu d lesIon care sustin mal bine bucla Plcoulul r:ce un pleou cu do. apal pes le cele doua fire inli~ ala cu care se lucrea:a e ~1I alatu~i de bucla lormatii de acul eu gamiilie. ac cu ga~~t~~ 'mal lace inca. Fig. me 22 23 . care trebuie sa aiba 0 liirgime oarecarc ~i pe car se lucreaza punete de Ieston. 'Imple ('" 13nla I). ~ ao . ri Ie sa a i ba toa te aceeasi lungi~:.. 311· eLI 5. s IfllPlt t-ig. iar eu rntna dreapta se scoate acul prin aceste fire rasuclte.e trei lire e cu dege u l mare e a I . 33). Dupii termlnarea plcoului. pinil.001 te cu Fig.. mIJ~(lCu ell gamatlte · Se treedldl"m. Se t!e~e lirul de pICOU! L11. un p~nc~ de Ieston . 34). 33. Iiind !oate acope_rite la acelasi numdr de puncte de reston. Ajungind la capatul baretei. a. 7. alII cit se decid rnar lrnea picoulul. t nu a e uc el e p '~i se trage lae. apoi se 1M alte doua fire prin buda a doua a laselei. dte (neap pe piCOU pina se ajunge la cele doua [ire II! care se continua punctele de Ieston Fig.determrna marfrnea picoului . ( .la. Barere cu plcou vene!ian. Sor"t~ cu pi<ou I. 8.uncte. 301: Se scoate aeu I eLI gamalte ~I se ~i pee dosul IIngii bucla de leston.2J bn@lWctfl.ltld punctul de .partes de JOS Tesatura baretei se lnce~~trc4\\@t~ ~<"1llf.Ieston loarte strtns ~i Ioarte apropiat de locul unde este tnlipt acul eu gama· J ie. n tim p ee se face punctul de reston se da drumul la lirul [inut de d~gelul mare. e Ire cele doua fire care lormeaza bucla de pe acul l ue ei. Acul cu ~iimalt! nu se scoale declt dupa ce s-a umplut to! picoul cu puncte de Ieston (fig. lucrindu-se leston cu punele dtstantate intre ele pe toala tntinderea baretei. II V·I ·'1 a. Se baga aeul pe deasupra in ultima bucl~ 3 me aeu flxa! bine pe pinza eu degetul mare de la mina sttng Se tree eele doua lire tnttnse prin bucla lasetci sus ~ijllS. 31. (ragindu·se bine Iirul de a\a spr a se lorrna picoul. ~ ~~uI7irul de ala pe sub scul cu gamalie. Se a~3zii [irele rasucite PI' ac unul ltnga altul strtnglndu-Ie picou venetian d i ton cele doua fire Intlnse ale baretei. apoi celela~QlUt. Se apuc~ ata eu degelul mare ~i eel aratater de la mina dreapta rasucind firul pe ac de 12-15 ori. e inli e uri ac cu gamalie in pinza. 32). I' I' t· t d e de ge t u I mare I b I' d e acu I cu glimiHie ~i pe deasupra rru UI. la acest gen de barete cele doua fire intinse lie tree pr in buclele lasetei. se apuca cu aeul bucla de tinga piciorul baretei.ianla Barele r es tonate a Tl-a). Bareta cu picou lestonat plnzei cu degelul arallitor .l. 29. in care a lost bligal la inceput acul.~1 de:.

37) avtnd grija ca prin executarea I aturii es coree! forma unui trrunghl.alun d. se' deseneazil hr.Incq)e Ia Fig. in sens conlrar.e bafele ~int frumoase. ~!l'li apuca inti! [Irul d~~ ~:ledouil fire din margine.lau danlela cu aeu!. Iirele sa lie bine ~trin. apot din a~ se trece lirul in buda c~ el. 13. 8a.patra buclii (depinde de distant a dintre latuli Ie lflungh!~. bareta.trecute lireJe 0 data pe distarua indicata pe mcdel..na sc. 35). lucrale de oblcel la oblecte din fire mai subUri din in. care se sprijina pI' laseia des~ mtarmd ~Ia Ireculii de doua ori In lasetii. ". II a caror 1esalura dii u~ a. .ii cu Icsatura sabac pe Ire. adica la baza primului Iriunghl. ~ rncepe bareta de 13 baza Iriunghiului. J 2. avind grija ca distanleie care torrncaza bazele triunghiurilor. el se ucreaza s nns. and s-a ajuns la punclul de plecare. • b ' b ttl De asernenea in Iimpul Iucrului.Ianl' II.. 36). Pe laseta de sus care va constitui baza triung. sub celiedou~ din ~a.lI In ~ig·z~g!a dislante ega Ie. punct din care se duce Iirul de a\a in sus pent' u a dubla ~I a IrPls grupil de fire.. 38). lar virfurile sprijinite pe cealaltii parte.. lire. se lnlcarce dublindu "toale aceste [ire Care constitute laturile lriungluufllor. pentru 0 varia tie a bareteloT. in vtrlul triunghiului. cu acu penllu aranjarea ~j apropierea regulata a firelor care formeaza tesaturs de ~abat deas3 pe tret fire (fig..ba~ela• se lucrealj a Spre d ose?lre de bare I I rmator. alit inceputul ctt ~i sfi~iI~1 .. cit ~i distante1e dinlre vir!urile lor. .~ Itll lasele. tel deserise prna. ~cul t~ecincl cu r.iryl P~I! Of apuc~ 10.. de unde . se [ntoarce firul 111 vlrful trtunghiului. I~rm~ triunghlu.. adica la baza primului tnunghl pd al treilea fir in vtrlul lui.. ducind lirul d a\a l~ mijlocul bazei *i tmorctndu-t in virlu' (nunghiului. Din \ irtul Irlunghiului se tncepe jesiilura de sabac. fig. Bar. Pentru executarca acestci baretc 51' Ioloseste acelasi proccdeu ca la bareiele cu jesatudi de sabac pe doua grupc de fire. repe i a' mai departe ptnii la terminarea barelei. se duce al treilea fir in vtrlul lui. \. . Rarele de forma triunghiulara Uneori in spaliile regulate ale fondului.e tncepe xecuiarea grupului de lire din mijlocu' Se V tr iunghiului. . S-au tras doua fire. FJi' • . a II-a). 51' trage acul. Baretil in lorma de trtunghl formaUi din punct de dante Ill. Dupa ce aU pot face barele de lorma triunghiulara. In felul ac ta se procedeaza plnii se face dublarea cclor trei gfUi>e de fire ale numarului de triungiliuri allaie in desen.lijl eu ~~rl:~rfl~1tr~unghlului. (variant. Hecare rind Ire u re • au. peel ~qaba. pc !rei grup de fire.. apoi di n bue.dm ~al!U ~PIIC~nd ~cul a . cu le.. vene'[ianil vartanra I JI. Silft.. b de sauac (fig. COllti· Prl~ astrel pun~t~ 100:01 celei de at 0 fire prin buelele respective. unei laselt pe lrei lire ducmdu-Ie tn Ie.. ' . 30. sa cuprinda ac"la~i nurnar de bude. slrtnglnd de asa natura firul ell care se lucreaza...hiului c lucrcaza lO pun..care au p~r~1 frecind acul cu ata pe sub 1'1. se d~ce hrul oblic. Barel. va fi p:a at intr-o buclii a lasetei de jos. astlel ca.acurn. In tot I.Pentru executarea tes1iturii ~ in bucla din . Baret. socotind ca uaza sa alba o distanja de clnci bucle apuctuo cu acul a ~sea bucl.. Aces.le d. Se tncepe dmt~-o.· penlru a 51' forma virful Iriunghiului. e de Ieston mal dese se Inloarce lucrlnd p acest prim rind \I punch de 1<' t 1 In rlndul urrnator'se lucreaza ' puncte ~i asa mai departe pi. pentru ca Iriunghiurile sa aiba 0 perlecta cgalila!e Dupa c~ au fast trecute lire!e Q dala pc distanla indicalii pe model.le la~I.[ ffir care sa fie bi1gat tntre cele doua [ire Pin! budri de jos se Irage al ~~I ~~mele doua lire.1 pe ta (recerea acului pe sub lirul dill ml] loc ~I lara!i It firul din mlll~.f~ee~xec~lii aceastii.'lli expllcat .aceas 1.~ d us barete indicat prm desen. varianla•. Ir iungh iu I sij·~i pastreze forma corects. mtP~ C lapol trepta t catre rn ij lee se va Iucra mal larg spre a se01. apol ireptat largindu-se plna se 3jUnge la baza (fig. Ctnd S-3 ajuns la punctul de plecare. 3S.: .. 0 latura a lriungh ului \'a a II Ii<'I rir rar "<!alalla latura numai doua fire. grupe de fire sa"" pa IrIL ~ (fig.i pc douA grupe de !ire. avind gri]3 ca in tirnpul execularii lesaturii. astlel cil prima grupa de fire va Ii iormata dill trei fire iar celelalt doua grupe sinl formate nurnai din doua fire.bac 10. -. de <-. . avlnd grllf~ e sa cuprmda totdeauna acela~i numar de buele..e pret:e I rft"'. avlnd a nUirij la.. • line astfe I forma de [runza. iar \ lriul Iriunl:hiulul va Ii plasat tntr-o bucla a [ascle] de jos. bucla a.t~ ell punc I . Se tree\' aeul ' I de ltsatur1i Plr. aJu~~' 13 un singur pune! de lesion care se lixeazii intr-o buda a la ·tel de los ~I care va Fig_ 37.ell acU jentli la capatul eel~I~lt al bare~l'i. Se incep« d. Din virful Irlunlo1tiulul . uncl de j. la . OU PUO"t d . ca p Ina la terrni nare.rt'll .ela lJ.>ac pe \reI iI'~ 24 . bud" a la <tel care sc lixeazii ca baza Iriunghiurilur In Iaseta de "US. Penlru execularea regulala a acestui gen de barde. socotind ca dislan\a bazei sa cuprinda trei bucle. lormtnd triunghiuri cu baza sprijinita pe 0 parI! a lasete~..XIn 1 i ala a celor pa ru c~iji tv " _ cu P . J5.b8C Baret.

Aceea~i regula se aplicii ~i la londul Iucrat cu bareie !es\(}nate. ca sa nu se vada pina in coltul din stinga de sus.marr~ea spajiului ce Irebuie urnplut.i'.un pund I.anla I.. se aduce [lrul spre. feston pina se ajune la un smgur punct de reston. .. inceputul [Jecarul nn . iar . dad fondu! a lost lucrat din barele simp le surlllate larg ~. in locul de unde urmeazi sa. 2. • . loc de uo~ de de Varimbl a " . Lungimea barelef. ~i se fixeaza de acest lir printr-un nod.. Se aduce firul pinii la tntretaierea lui eu primul fir tras. F"xarea vfrfului se va lace avlnd grijii ca el sforma vjrfuIIrIU~g~. (fig 39). cele 10 pu~cte de reston. . Ca ~j 18 prima varianta ~lldunle se lac seaztndu-se me:eu c!te . care Irebuie sa fie depar a a e IOcepu u .. dreapta spre stinga. trectnd acul prin la eUi de douii ori tn sens contrar ~i se plea~ din coljul sting de [es. Paianjeni cu rotlte Fig. se (reel' aeul pe sub lire 0 dala pe deasupra si o data pe dedesub! ~i 511. a i b. at~ ~te un se ell«u~a barete inlretiliate iar in punctul lor de Inirelalll! speculle care pol fi in lorma de paianjen sau de cer(lI'I If baretelor care se pot intreiaia variaza tntre 4 plnii la 8.I~lUJ . ductnd lirul In col \ ul drept de sus.adica.1~ co ~u f~i I!OI. In acest caz ~i baretele I(lireliiiate urrneaza a Ii executate la leI.st!~g _de i. iasa III patrulea lir care este dus ~i lixat in ccltul din dreapla de [os (fig. in locul un de ar urrna sa se intretaie barelele. Paianjen cu patm fire surfllate . se fa". iar la varianta a II-a se lrece firul orizontal ill la capiilul drept 31 rindului spre stlnga.\1£0 .nta ~1~lnRbi ~ ·al Baretele inlreUiate Irebuie sa fie lucrat . Se prinde Iirul pnrna bucla a lasetei de sus.?s.~ Bar. . 11 \1 de. I. 41. Pliianjen cu lire simple ~i punct de fcslitura conlrara . sttnga p~te cele 8---!0 bll(t ale lasetei SlJS. !.ase e] eu 0 diS!an'l de &-10 bue/e.t.van. :\\odul de diminuare a punctelor de lestonase'l~ in dreptul jum. frx~ndu·1 d~ primul pll~cI de Ieston de la fmdul anteri~.'eJI1 prin p~ianjen. DlIpa Iixare.. Ik:Pinde de forma goluJui unde sint plasate. a_ze~.t t.cel.eanmIJ .. 4& Dupa ee au fost luna.I~II!.te. iar Intr. baretele lucrate dupa prima variants sint rnai rare ~i mal elasli!!. se lace pailllljenut de marimea dorita. clatonIa tlrulu] orizontal peste care au fosl lucrate punctele de lesion (fig.sttnga. Cind paialljenul II lost terminat.·o bu 1L ucru I se tncepe de la dreapla . se tntoarce Ja:li~i lirul de II spre Il xind Iirul lnli. asa dupa cum se vede in fig.I.. Se lncepe ca $i primul paianjen: pornin. Se surh1eaza plna se reVine Ie 27 se. III [0.un spajiu de fol1l' Iqlnde ba~e!e !~tretaiate lara suI. pe c~d_c~1e I~ra~e dupa varianta a doua slnt mal compacta ~i mai rezisten~.• de In spaliile mlci.roteste de atttea ori. c) ~i se il1tilr~le lirut trecindu-t prin laseta de doua ori til sens contrar. S prezintii. Astfel S'1I terrninat executarea paianjenului cu rire simple. Ilii lanjenul pe fire simple. paianj.aza lirul cu care se tucreaza. 41. ::t:: ~rcte SOl I l. se Iac barete cu rolila lestonata. Penlru executarea acestui fel de paianjen. ' Diterenla tntre cele doua variante esle urrnaloarea : JII variants I se e. pin. la barelele Iestonate. pliianjenii vor trebui sa Iie lucrat i pe baret e surlilate larg. apoi se duee pina In collul din dreapta jos. punct venetian (vari. leston ca ~I la . ncr se pol face mal multi un paianjen n.ian (\lan3n a . tn continuare explicalia modulul de executare at dileritelor feluri de paianjeni. puncr \ene. iar lestonul se executa peste aces! III Ca inrali~re. Se treee apoi firul de alii prin laseta In asa lel.1 dantelet. baretele surlilate larg sau hi!lule des ar tngreuna prea mull !ondul ~iin acest caz se lucreaz~.. un de este necesar sase lucreze un pilianjen. care Sf J I xeaza bi ne de la~lj in acela~i lei ca ~ila varianta I. prezinliiOflrla ~I . II Se surfileazii firu! ajungtnd pina a punct u ..arf! suflel piiianjeni sau rohle. cu punct de dantela veneliana incept executarea celo! 10 ~uncte de.lata se fae bare Ie eu sol.. Barete tn forma de . iar baretele simple nu J'li e~palll deoarece barelele nu pol depii~i 0 anumilii lungime. laselei 'us.~!. I. De obicel.n cu Iire simple cu punCI de j""(ura contra' •. la leI cu bareiele din 10nd. IIlfatSPatiu alu u~ spallu mal m~re.llcuta punctelc de Ieslon direct. Dm acesl punet se treee apOi h W ~x! '!Y n. sau daca baretele au lost hatute des.Pl.:b. 41. x de triun"hi f H. se lixe. I •• dt I I I' e a. se trece lirul de alii eu care Sf lucreaza e C. Barela inorm. . fixtnd li~ul in collul din dreapta de ~U~I\ %[1 Ina~Ufmi~tate.' 40. add Be rae o:a r~.s omonlal ~I care se acopera pnn punctele de festor.. . Dupli executarea nodului. de "I'ur)gnl fjg.111. PUllcte care ~ executa peste firul inlln. . p • (pI CR:.d di~ col\ut.~:-!fendul Ci~d {ondul d~ntelel prezintii spatii mai mari. ""OJ.

ci mal departe de el. utarea p. a). Fig. se treee acul cu ala prin laseta de jos plnii la jum1itatea ei. tntarind firu! ca de obicel ~i ~~~~tl~e~e~_~~. 45. pin a In collu! sting de sus. 43. se trece apoi [ir ul 10 eoltul drept de SI1$. nu se poate opri acul in locul unde lloseste al 8-lea iir. Di n aces! punct. 5. zontale In dreapta ~i tn stlnga centrului~~' rife perpe~~u\aJb"'~a~~ dedesubtul centrului l?i patru fire in diagonaHi.iiianjenului (fig. Din aces! punct (cenlru). 44. Se trece acul ell ala prin laseta. C1nd tesatura paianjenului a fast lermina!ii. ~aptl' Slot surlilate ~i al optulea fir ramine sa fie surfilat dupa executa rea complela a piiianjenului (fig. Se trece Ilrul ii' diagonala pin! In coltul din dreapta [os. In coltul s.b). Se ridi~ !iru! plna tn pu~dul de intilnire al lirelor (cenlru). 44. la "~ ._ .la. slirfilindu·1 din sttnga sus ~i surf illndu-l pina in cantru. 42.ar. ~~~~du~ pa rulea fir ne oarii se iau douii fir sur 1 b) ~ia~ p~na. • .ua . Plilanjen cu opt lire nesurtilate ~i punct de teslitura In sens conlrar Se inlliT~te firul dupa explica\lile anlerioare. se duce tirul ~i se lixeaza tntr-o buda din jumatalea lasetei din stinga . Se duce firu\ Iixindu-l tntr-o bucla din mijlocul latur!i (Iasetei) din dreapta. se duce firul de alii fi xlndu. Se duce Iirul in coltul din In S<!ns <ont. surliltnd aces! fir: diagonal pina la rni]locul lui. 13. 44. r]. Pliianjen cu opt fire surfilate ~i punct de 1eslitur:i in sens contrar Se tneepe cu Iirul intliri! din eel] ul sling de [os. 43. lI'lcepmd ~x~ !rere lirul In asa Iel tnctt una din oblice S~rfilale ~I . continutrrd asf lel tes1itura pilla la marimea necesara. 42. c). Aces! fir se Iixeaza la [umatatea Iasetei de sus intllrindu'»e bine (fig. trecind acul prin paianjen pilla In locu\ unde se va scoate acest at a. a vtnd ~ u~ grija de lntsrfre a Iirului de alii (fig.gut. • ire surlilale ~j punct de tes1llura mal acul pe sub • itol departe cont: e~ trecmdlesiitura paia~j~~n1o. apol se surflleaza pina In centra.la mar irnea necesarJ~ at. 44. pe ~ { :x~~~!~ °o_~:~~:~JO\~~1~1~n~~~(JJj . b) pe trei fire c~nlru.e pinii In centru.II cu patru f dreapla [os Iixtndu-l de 0 bucla ~ise surlileaza pina in centru. c).tlng deJos. P a . Pliianjen cu patru fire surfliate ~i fesalura r. lulnd in sens contrar un fir pe deasupra ~i altul pe dedesubt (fig. se tncepe \esatura paianjenului.0 _data (fig. firul in lelul acesta pilla se obtine marimea necesara a paianjenului D. 42. terrninarea piiianjenului se surf leazii ~i firu! rarnas nesurfi la t. ~urltleaza ramas ur.. Se tntinde firul in diago· nala pilla In coltul din dreapta sus. rotind de at~Jt apalj mereu fasupra. in sens contrar Dupa fixarea celor sapte fire prin nod. Se duce arm lirul vertical fixlndu·\ de 0 bucla la jumiHatea lasetei de jos. Se duee un lir oriwntal pin a 13 [urnatatea lasetei din ~tlnga. se treee acul ell aia prm lasela In JOS pina la jumatate. P:lianicn cu opt lire n esurfllale ~i lesiltur! tn "'TIS eontrar. ea o~ d aprl 4. Dinlre aceste fire.aoj. Din aces! colt. avind in total iapte Iire. Teate se vor lixa pnnlr-un nod (fig.lea fir. reel]1 3. sur[i\indu·.UII se Ig.1 P3 trulean~urrc'e~I~ltiioblica sa ramtnil dedesubt.\ de 0 bucla in ccljul Fig. Paianjen cu patru fire suriilate ~ipunct de lesiitura Fig. . a).

47. in seopul de a da obiectului 0 inrali~aTe ell rnai Irumoasa ~iclt mai varlais. trecind din nou pe d~desubcatHie a~rea lirelor din alta directle dec11 cea indicatli in~P~: !ul.-a~. se face msa . Itul pe dedesubt. se opresle \esiitura trane rfig.' surfilarea lor ca <j la patarqenu exp lea eu esa ura o:r asa lei ca cele opt fire sa r. alii pe fondul lor cit ~i In anumite figuri. Ireclndu-se In acelasi limp acul pe sub 2. iar Iirele dlagonale pe deasupra. dnd deasupr acul pe sub Iirul urmstor. 015. 3. 46. se trece tnvers luind acurn firele orizontale si verticale pe Continuind lesatura . ~I ul -tura contrane a palanJenulm pma la rnan~ Conlinui~~ Iles!.· 46.. rotind astfel firul de trei on egu a •• Daea 1."rlilale Ii tesalura regu 131~. lrebuie sa se batii cu acul coruinuu spre . I • r"" Ia I" prna I'a obtinerea man mil d on . se Intrebulrrleaza aceeasi metoda (Iig. a). t . se Incepe lesalura care esle 0 ccmbinatie tntre [esatura regulata ~i cea contrarle. lesiitura piiiallj!. nului i~ contr7r. PMalljen cu opt fire surfi late ~i jecsatura In relief La acest p~ianjen.sa re acopenl cu firele de tesiitura (fig. iar centrul \'3 Ii lucrat cu jesaturii eornbinats.Iuln mereu ce e pa ru I e lagolll obisnu iI (fig.desubt . mmJi surfirnd '.. Pentru electuarea acestul Iel de piiianjen se loloseste aeeeasi metoda de asezare ~i surfilare a firelor. 47.. primul lir rarntntnd aeoperit. Astle I se luereaza eu un punel In urma acului. \!JI ~ (!JI ~ i5dJ<iJ) . iar i'n mijloc cu una din [esaturile explicate anterior.. P. jare a rre or. Pi'iianjen cu roilla cornbinata $i cu firele surftlate. ~t nru ramas nesuriilat. i~reJor diagcnale ~i pe deasupra o~· ale~rJ' r2l1~u. Dupa ce au lost surfilale cele sapte fire iar ultimu! rlimas nesurfilat. Firele cestui fel de piiianjen se Ioloseste acalasi Iel d.O"j.ilur3 piiianjenului. palanJen cu ep "e y a se a~a Ilrele de acoperire unul tinga altul eil se poate de regulat. . 47.I Y Oupa ce s-a obtinut marirnea dorila a paianjenului."rliJate ~i lesatura contrara. Dupa aceste douji operatii se incepe a treia. Se tncepe cu [esatura regulatii lutnd rnereu cele patru fire diagonale pe dedesubt.aul lir riimas nesurlilat. Dupa ce s-a rotit firul de trei ori la rind. • ". te .se~U)) ur fn orice Joe s. iar in continua Pilla!).lire se incepe tesalura sens contrar a '. C) • d . 46. [)eoareceaces! palanJen ~ii luind de sase ori cite un lir.'. fie lnlinse ega Ie ~i regulat. surfilate <j punct de tesatura regulata 6.ar~ de Jegalurii dintre punctele blitute trebuie sa. c). ~denc~t V"eaT 31 ~imOe.ionjen cu opt fire . Paianjen 01 rotitli cornbinata Se pot efectua dantele [oar Ie frumoase clnd. 45 .. acoperind Iiecare fir in parte (fig. I lire . 11).' . se surfi \eazli ~i se intareste ala Tes.. P.oestof opt. ca totdeauna lirul riimas nes 1 raras: de trei orr. trectnd in acelasi limp FIg.J : 30 ." co op •. ca ~i la ceilal]! piiianjeni cu opt fire surfilale explicatl anterior. Fig. b): "" '. I .t!ig . se pol lucra paianjeni cu fire duble. l dud deaesubl. ca ~i la cele descrlse anterior.l:d~U~ rire pe de. as!re~ 8.. 46.imina in pozitia lor. \!JI~ . al· Penlru executarea [esaturil se procedeaaa astlel : se ia unul din Iirele SUI' iilate pe dedesub\.. 47. intiirind firul ~i trecind)i . re I(! 'i jenului .~Si~~Ui~ ~~ se tina ~ama. P'. pe dedesubt. \!JIQI ' (£. iar iirele orizonlaJe ~i verllcate pe deasupra (fig. apo] eu acul >e apuea inca 0 data. In tirnpul executarit tesaturi]. . se lucreaza paianjeni cu ~ lire. don I'a.. Se scopera ~i al doilea Iir .pr l/JrU!ca rn 7.e. in Penlru e~ecu Iarea a ~ ". iar Ilrele orizontale ~i verticale pe deasupra. Ium re a fosllual deasupra Irl. c).' lucreaza pe opt fire cuso]. Dupa ~.x~~~ Hr de3supra $1 a se va lua pe dedesub l].. cum . se Id dedesubt. pentru Iragerea celor opt [ire ~i surlilarea lor.lanjcn cu opt fire surlilale ~i\wHur~ In relie]. f' I' . "l. r rea . 45. U un prin laseta de oua orr I" :ell> Fig. se"surllieaza $1-M seIlS contrar (fig. •• •d I 1 r'r d' chiar In dreptul Ilrului rarnas nesurli lat.1 !reilea fir. De a emenea. t l"t .

S-a format astlel 0 buda larga.u ro1J~~ .1 prin bucla "Iiilurata.It~rnativ d de sase ori peste ri't ri. " un ir Se iixeaz r I rep u IIru UI slmplu ~i completlndll. In jurul centrului se race un mi. Iorrnindu-sc AJungin cu Ifll b'I't.ra sa fie dublu). b . Sco\md acul in d I I" I' . se duce firul orizontal pinii 13 jumiilatea iasetei dill dreapla. ~ eu aeul 0 buelli aliiluratii se riisuceascii pierzindu-~i (I ig. se scoate prinlre bucl~" se d~ce apoi firu! perpendicular.. explk. se fixeaza intr-o bucla a lasetei Iormlndu-se iara~i 0 bucla larg~ ~i tncrucistnd Iirul.ajilii I. ~ 1II1<:arce 11m! '" call rului. apucind eu ac~l"o alta bycla alaturata col\ul.. Se [estoneaza eu punet de leston Obl~Ult pilla se ajunge la cere. de jos. ~j scojlndu-l printr-o buelii alaturata.. dupa aceea de doua ori pe sub bucla urrnad I' I rotil in dreplul Hrului dimas nesurltlat.Penlru executarea aces lui rei de paianjen.. !. pentru ea bratele Iui sa lie la egala dislanla de centru. ell P~nJr~ ex. :.l. cu acul pe sub prima bucla targii. se jncep" lucrul M la 0 trelrne a lasetei din dreapta.. lanola. 49.. bag1ndu-1 lntr-o bucla ~i seoltndu-l prin altii bucla alalurata coljului..d lirul bine. b).:rrire dpble ntJurHU. . pijianjen <u opt picioru~ ~. combinatii: pina se ajunge la a doua treirne a lasetei de jos.ul_ Seh'lIl firu! cu acul prin lase!ii In sus pina 13 jumatatea er.~u~a~~m~!~r'(~~~~~ alii!ura!a se incepe restonarea plciorulul pIlla la~'¥it:~~dirlA'~'. Se duce Iirul in coll~ rep . controlindu-se mereu distanta de centru a buck-lor hugi. • .. adica "" apuca de unde a plecal. cornplettndu-se scottnd firul in cealaltd budii aliilurata 5011ul~. . apoi se irece lirul de doua or. I Se aduce llrul In cerylr~1 de incrucisare al tuluror Iirelor ~i se fi~e~' oate pr!ntr. Se trece di' nou Iirul cu acul pnn lasela de sus pinii la jumii!alea ei.e sus~ In r-o uc a a. . PJiaJljen cu rol.. un cere care se suprapune exact peste cercul msernnat cu creionul.JbnJen c.e lntiir~te ca de ob. lormata prin inlind rea ei cu aeul eii Ire cercul desenat. prima buelii larga cu care s-a tnceput IUCfUt. a) ~i asa mai de parte pe sub toate buclele largi. scojindu. bagindu-l lntr-o bucla la jumatalili lasete. .!: Iixlndu-l de 0 bucla aliit urata.urul centrulUi. Se scoale firu! din acest punct urintr-o bucla a laseiel. f!l. care controlata prin inl lnderea cu acul. bj.Cll~ centrului. " toare (fig_ 49. printr-o buda alalurala collulu].( an lie incep_e 1e5~tur~ p~ianjenlllui. Iolosind acelasi procedeu ~a ~i la Iestonarea bar telor. u eu Ir prm !esalura piiianJ'enu!lIi in a~a Ie a a. !'tIt o!: de noO" or! In.. de (rei on pes zanla)e ~I vertlca e I' Decl dupil.~ )-11 19 !~~111@~r ~~~~ pe sub cere 32 33 . Se aduce Iirul In coltul din dreapta jD'.l. 49. 9_ Paianjen cu opt brafe (plcioare) ~i rolita iestonatli *i r dP b~1e rol1rea r. g 48. Se lestoneaza piciorul piciorului penlru ca acesia prin executarc sa nu forma. ' . se !ixead in bucla din a doua treime a tasctel de sus.e PJl!lanJ~n'dad"n unghiul sting de jos dar d nu t de la buclat dl n colt.: se ~r~ori Tl)tmd flr~] In. Se tnloarce Iirul de unde a plec. a~ann te ilrele diagonale.alur311. asHel ca ea sa aiba acecasi largirne ea ~i buclele precedente eu aceeasi depar iare de centru. apci se duce !a a doua treirne a acestei lasete. !I elb. pinii se ob!ine miirimea doritB. Se trece firul eu acul prin laseta in coltu) din strnga sus. se surfil . Se duce firul prin 'incrucisare la prima Ireime a lasetei de sus.. Decl slnt trase ~apte fire duble iar ultimu! rir rilm Fig. respectiv primul picior at paianjenului care consta dintr-un ci Iiru] in lasetci s-a r.UltJlJ life. Se verificii iarii~j largimea buclei mar. ale caru! brate (picioare) nu se tncruciseaza.ngllr (. care este 0 lesiHurii contrara. Dupa ce s-a inliirit bine liru! cu care se lucreaza. se duee acest cu a\~ eu bucla lire."l~re~le Ia Incepu' primei bucle.'~i(~~j"n opt fire duble n~urfilate.io· ICU porrun I d • b Isi pieior doua tnc pe Iestonarea pi o bucla alaturatii.cu_tarea a~tui 10 Dupa ce s-a format acest cere ~i se ajunge cu acul cu ala in dreptul d -" sesarea lirelor se race In lelul urmator : se . fixindu-I intr-o bucla aliHuraUi coljului.l C~ I .e scoate lirul prinlrbucla.te. sa atinga ecrcul desenal . ' . trebuie tnsemnat centrut eu creionul.un nod.de b srngur fir. laslndu-i-se [irului o largirne rnai mare. Se intoarce Hrlll lndarat."'. apucin' o bucla ~i~olindu. cere cu ereionu I care "3 fi ega! cu marirnea roli lei lestonate.~ulul In dreptul uitimului fir simplu ci in drep!ul un u u opus trectnd ae I [' .pll anJtn Ultima bucla larga (a 8-a) se formeaza duclnd llrul prin lncrucisar 13 a . I Cl nu se v d. Iru pe 0 bud! aliituratii ~i :. Se de unde apoi rnceput lucrarea. 48 a la acesl paianjen s-a rot' se vede din ~'Il: .Jur)" . dupa regula sta I I a. blnaU II cu f [rete . Se repeta ao asta oeera1ie pe toate laturi le.p. se treee lirul :~ ~~~~UJla~~~~~r~. I. 49.

'[I gens contrar. IneIe eu punct de Ieston dub lu la procedeu. a fost lnJii~ura Iii pe unul dil degetele de la mina stinga. . de. ~ infa. U'I f·. Modul de tntrebulntare a inelelor testonate ~i a paianjeni lor pe spatll mad evita lungimi prea mari de barele tntrebuintate la paianjenl sau inele. orin leston de doua . .. Se prncedeazs astlel In cazul ctnd pe fondul desenului rarntn spa\ii mai mari.e ': .. sau se lnfrumuseleaza ell ajur. pe creion sau pe dege~ ar :: f~'~:lt. Jnere eli punct d. 53. apoi se bagii acul pnn bue . pentru executaa Inelului.cazu! e~[ld se iiile rO[lliului intre desene sint .1C mai usor se poate leslona chiar pe degei. se mcepe feslon pe cite 'Sf' au leslonst .~f[lt~~ .lnelele pol li llisale cu interiorul go!. Se b • i ac un fir de a\" . 52).I~St" [nd pe dos firul cu care s-a luerat Ir' Cet~ul aCt-ea~l. 51). 50). In cazul dod ata.l" . punet de fes!on obisnuit (fig. ianjen sau all puncl de Iantezie. apoi se int~oducela ~ a mai la ' se seoate acul. P Trebuie sa ~ mal alba] (Iig 49 d) adidi numarul puncIelor de 2. r picior s-a lucrat pe doua fire iar . de Obi~tt~ sau mal lata. !Imrt '1 . 'I rrrllna rn ar " ' ee1nd Fig.oupa ~~c~·de rest?[1 obl~l1r~. r c. fie blitute n~ de calrei Slli Pd~pinde de relul barelelor cu cafe a lost executan danIel sau es ana t e. atune.S.u'or. III r penlru ca toate punctele de reston ~~onUI~ to drep.on .'oarele (prllllU cerel. pentru a tnlesni [ixarea punctului de tntretalere a baretelor care lormeazs paianjeni. se trece cu acu I ~i ala prin liecare punct de tntretaiere !acind un punel sirnplu Ilig. pe vlrful degetulw ariit~tor ~I . cind area l'I1 .. Execulorea unul inel sau anoU.g. fire) (Iig. Inelc cu mf loeul ajurm. aga II. Aces! fe! de inel este executa! cu Fir-50._~a ra 7 mal ~US~cu deosebirea punctului de leston '. • ace>13 cU taale pIC . avind gnja sa se aplXt ~i capalul Iiruiu. liber penlru ca el sa ramma mtaIl t. avind grijli ea in timpul lucrului sa ~ tnvtrteasca inelul in JUTul degetului /I cite ori va ll nevoie. a). reston dubl u.nul dtn ?e~etele ?e Ia m m~ slingii 1«1 mie sau inelar). cele opt p.. piibra Ie sa fie ega I. prin care punct se tree eele doua Ii re pe care se Iucreaea apoi baretele.ecutiirii se apuei'i ~i un punct al ['e aju~~ cUrUl (~ unui picior. ron . 51. sau cu mijloe formal din inel lestonat .: in vedere.<?8 e'l cu men\iunea ca. se executa 0 retea formatii din mai multi piiianjeni al carer mijloe poate Ii [esut ell tn modelele aratate anterior. apoi se ioe~pe" f~h:n~re~.e ~arete co diierite lungimi._nelulmia~urat pe ereion sau pe deget (uneon se : de In'sus pe s~~ ':n~~ punct de Ieston obisnuii. lnele cu mijlocu] ajurat tc sa fie ~I ale ega e· . I:xa.3 mal ung. 5-8 on pe un crel.ClQare. Inele (anouri) bobine (fig. de tnfii~urare a atei.on rotund!oll mai pracl ie ~i u~or de e)Cl'cutat. 3.. ... estill . Modul de lucru. pe lleget) se faeeSC?Sr. 52. ca distantele ~e la un pieiar la 11UI. sp~ le feslonate tnsallate pe locurile Indicate pe d~' ~ IUCft'aza~~ara/. penlru a se 3? t r~'~I1~ 35 .I a. I.. Este de preferat pentru 1l18i multa line\e ea urnplerea inleriorului sa se execute cu ala subjire de aceeasl culoare di~ D.lOlIra ata ioccpind CD ell patul hber.rna! ~ari. Se scoate de pe ere IOn ala mra~urata~ se apuca inelul lor· mal CD milia stings ~i Sf tine. pe u. 4 9) . inelul fOTTIlli prin Ynfil*urare se poate scoate de pe deg!: ~iexecutat dupa expllcajia de rnai 5US. Dad spaliul dintre rnotivele desenului se umple cu paianjeni al carer mij loc este tesut. lie surf ilate. . da la feslonat. xeculii 0 dantelii cu lasete a carer liitime este In . CD de!t' lele mijlociu ~i eel mare. Se procedea:zaas iIer~mina drepte ~[ sa nu se riisuceasca ai~ depe plmclxrimeiar br~I':. a.e Dupa ce . rner cu pUlICIde loslnnobilnuit. lar. Puncl al ~c~atbelaeu) tri'iglnd ata strtns pina se formeaza UI u u (fig.

aseztnd iar deasupra Iirului deja bagat. scottndu-l pe dedesubtui buclei. ci numai se incruci~aza ca Is modelu! or. sin! umplute eu dllenlt Ca ~i la modelul 2. I lucrulUi. a~te duce firul putin oblic. sa lie asezat peste [. se trece lirul ohlic apucind 0 bud. • phxplicatiile deja dale. se va tncepe cu puncte mai usoare. Irecindu~a \~ \'a Ireee 13 puncle mai grele ~i rnai compllcate. 53.IUr. Modelul 2. Penlru invajarea punctelor. complicate ~i dispuse varia! pen!ru a le dlferentia. . In rnersul lucrulul lrebuie sa se aiba grija sa se sara in mod egal acelasi nurnar de bucle. d. 53.s imprimata cu modelul resp~t'°'" acul pe deasupra ~i se scoale pe dedesublul buclei. Electuarea acestui pune( se bazeaza pe modelul l . Se inliire~te firul prin laseta dupll expllcafiile depar1e Is com .. toate exeeutate in dlfente . I. poale fi j~. Se cuta jesalura re5pectr". W. caloanele se rasucesc 0 dat~ pale . se exeeu Iii eu aceea~i~ C3fes-uxecutat laseta ~i bareleie lar in anumite cazur! c. urmtnd a se continua in Ielul acesta. varia dupa dorin(i'i. Puncte de daotelli lntrebulntate pentru fmore : evila deform! cenJrelor . nu se rasuce~le. Modelul 3. Desrnul folosit la orice obiect din dantelii ell laseti'i. formind 0 piasa ~~ face b8~te bii~utetd~.ab8~~n~iabarelele oriUlnl~'e. de doua ori pe sub fir rasuclndu-l ~i esa mai deparie pilla la umplerea completil a Irunzei. pornind eu lirul de alii de la prima bucla din coltu! lrunzei. e . prin barele ~i piiianjeni.al:. Cind desenul lrunzei are 0 lalura mai mare ~i alta mal mica.. Se lolose~le aeeea~i metoda de lucru ca ~i la mode\u\ 2. ill! de IIIIIplutWi ale elementelor eu 1I0ri. floriJe etc.care cQmpl~ parlea de jos.. sel:aril sau aile je5atu!\~reta riimasa nesurf ilata.l. in loc de paianjen S!' De asemenea.punct~ an'!"lite pentru oolIlI)lnalll tntre ele. Modelul 2. "·dol de hicru.<i in parlea de sus ni~te coloane iar In partea de jos zig-zaguri . avlnd grijii ca lirul scos aU separat ~j _"! 11}(eaza lelar. Deoarece forma !runzei prezintii parli E. esle lormal dh se lormeaza un zig-zag regula! (fig.s?r 1 "1 rnari ale fondu lui.de aeestea in asa lel ca sa nu se deforrneze baretele verllcalt AU e!e. daniela rna. feId modIiul. ci pe lalura mai mare se sar mal rnulte buete jar pe latura cea mica se sar mai puune bucle. Il cu mijlOcul (esul. de marimea lor Ieg. se Iclosesc puncte de au cile orr s'~~/in care 5·_ a~t'Z~illnjenului (fig. FonduJ deseoului este legat de elementele . 54. rnici . In explicaliile preeedenies-. su bti complicate.tre~e pa ianjeni lot . Barelele nn. iar Irunzele. ilia: desenulUl ~I deseoul propriu-zis.anb. iar penlru frunzele cu 1. Mod. e~plicate antericr.ei com~U a e trecerea Iirelor prin centrel I. Astfel PI' linia de mijloc a frunzei. Se scoate acul trectnd iara~. Sf In..tura u~u~c:rin fjr~te cef1i~a'e ~ care 51' Iu~re~zii in mod Obi~nui~~~U<l! p m . iar in din fond. eu ~ d. cu acul pe sub fir. Diferite puncte de dantela lucrate cu acul mai inguste ~i mai lale in timpul lucrului in par\ile inguste se rasucesc firele care formeaza modelul o data sau de doua ori iar in parlile mal lale se poale rasuei de 3-4 ori. aeolo unde pe [runza nalurala se arlll ner\lura.:a ". 55. se forme3z.lormindu-se astfel 0 plasli fite ell patrate egale. allele rnai comphca~ ::re loe de inlreta!eri ~ ba~~t la locul indica! de desen. se tncepe din bucla lasel j de jos. rasucind prin aeeasta miscare liru!. liguri geometrice sau aile desene. tr~. rn SII.l~ a buell1.lul I. se apuca cu acul 0 buela de 13 lase!" de sus. Se dU(2 iarii~i Iirul oblic spre _ se deplaseze c<m. Modelul I." din mal multi paranjenj ~I <1$1111 DilliN in trmp~!) pla:. din laseta de sus ~i cind s-a scos firul prin bucla. eele de sus sa cadi! In mijlocul intervalului celor de jos. apoi se mil toe. yec spati u] lor. fn mamen -n. 53: c) care.s.ezat eele doua I~etoate bratele IndIcate PI' desen intr-u ar~li_ -depind punctele care se tntrebuinteaaa in eleciuarea dantelei ell care se urnple de. Urm~!l . ~ iar marrmea pstra eo Ps due inlli loale haretele verticale formate din (. se_ Iolosesc inele. ~i euloall! Fig. Dupa terminar .t b.' I. '"'' d distanla tntre e Ie d eaproxlma tiIV l' cm. z~ndu-seHecate de 'ria~e 5~U balu!e des (fig. 37 .::epe lesatura P . st I~:~ sJb eeIOded~ft! -7. 54). se trece 0 datil sau de douii or. biigind Clnd in Joe de pwa_n)l' • PI' pin. dod lite hatule cu rizontale care vor forma baretele orizontale. simplu ~i usor de executa! ~i se Ioloseste sim~la. dant~li lllCralii eu aeul. unele mai simple. IIIGdele. alunci nu se rnai sar In mod egal buclele.. urmind apoi sa se execute barelele 1V. avlnd grijii sa se pastreze forma regul3~ ~ a :t:!telor. surfilind dICit! ~ Frunzele modelului pot Ii mai marl sau rna. a lasetei din locul i~ ca~ a" Dupa !lxa" allul pornlnd d 'ndica!e in fig.eI1.e urhle~l~te cu legiHura tntre ele ~i din nou ~ llial turll unur ple!area allor a ~~~ la urnplerea [runzelor rnai mici. dantelii aplicale in spatiiie ~ umplul frunze~i motivelor fac dilell!n~ aJteJe pentru flori. Fig. Dupa ee s-a in!5ri I ala prln Iaseta. fructe. ~I uecuts feslonate. B~!!. In pilrjile ingu~te ale frunze.anterioare.rul deja biigat in bucla. Este punctul eel rna. d).\imi mai rnari. Decl .. din coltul lruozei. sa nu. plnii 5C umple Irunza in intregime (fig. se totrebuinteazii ~ceeai'i caHlale re pentru a da rnai multi! finete dantelei. avtnd grijii ca punctul de jos sa cada in rnijlocul distantel puncielor de sus ~j invers.~liiate in forma de patrate. Se trece iar1i~i rirul oblic in bucla lasetei de jos. "*'~Ie ~ _ laseta de jos ~ise apuca 0 bucla baglnd acul pe deasupra. ~npaianjell. b. 55). eIIIIieIdt" dorinti $1 nevoie.Iel~ Ast fel. orice model desenal esle compus din motive formale dm aces~ deosebirea ca rilsucirea firelor se race numai in partea de sus a frunzei.Di! Im8rea d~~iloHrePI' baretele \lerlieale ~i la locul de intre~aie[i aresle ~pe ..

Pe loeul de tncruclsare a Ilrelor se lucreaza aceleasl p~nct~ de. Se apucii cu acul firul allat dedesubtul fiedirei 1~.j In!rerupere care s-ar pule" s~I~. se poate indica directia ei prlntr-o linie trasa cu crelonul pe desenul respectiv (fig. conlinuind astlel plna se inconj udi toata frunza pe arnbele laluri. Ili IIlel. ~ In.. de 0 parte ~i de alta a liniei de rnijloc a Irunzei. un ~. altlel se delofmeazil punelele ce urmeaza a Ii lucrale in inleriorul frunzel. eu deosebire cil nu se mai pastreazil ?Irec\. Se insistii asupra calcularli fir de alii. cii intervalereg. Modelul 6. 5~ bls): Modelu! 1. N~ d uri Ie 51' Iac ~ila lncrueisarea Iirelor de sus ~I la tncruclsa rea eelor de jos. Se tntareste lim! de ala in coltul sting al Irunzei . in intervalul d. dupil ee s-a fixa! firul de a Iii cu degelul eel mall aJ miinii sting!.Ig· zag de lire. sarind 0 buda. apoi se bagil aeul In bucla ur~a· toare Iorrntnd un rnic lat.31 complicata. forminl astfel pc linia de mij loe a [runll' un drug (fig. 56). Cele doua ~iruri de puncte lestonale Iorrneaas.\f/f. daplnde de liitimea Irunzei. Acesl rn executa la lei ca ~i mod Ydel ~ I urnpltnd lrunza in lnf lIl.cepe . Se sare iar 0 buell. bine calculata ca sil nu ~lg. Pentru a se usura pilstrarea liniei de mljloc a Irunzei. eu de~el)lre ca dlsta I at' este mai mare. care se apueau in acel model. cu un I ~Ia~.sau de doua ori . Modelul 6. 59). 59. Se. I._ I.eu un a It Iir de alil. _ In tlrnpul execullirii aeestor laturl trebuie sa se tina seama de o . care trebuie Ioarte bine urmarita spre a·~i pastra direclia de rnijloc. Dupa tragerea aces tor doua fire. Se SC(lal! acul cu al~ [intnd in contlnuare ell dej(etul eel mare pina ci~d :-a tras apro3j1t intreg firul ~J rn acest moment se da drurnul la deget slnngrnd nodul cal! s-a format peste cele doua lire tncrucisate ~I ~are se nun:e~te nod de ajur. r:e Ifltoa". degetul eel mare de la IJItCU Fig.'a h~l I de mijloc a Irunzei. un capiit 13 ~eJillalt la lrunzel ~i care apare ca 0 jesalull cu un If uat ~I unul lasal. Dupa ce s-a inlarit Iirul de ala in vtrful Irunzei. [apt carea~t gradeaza executia.ilI. Se umple in!rejl~ ffUnza eu punctul de 13 modelu nr. evilind in acelasi tirnp d fete neingilduile In executarea unei bune lucrari .. surrilin· du-Ie mai des sau mai rar. ell deo~ebire.~ tntrerupere In timpul lucr fa~. PI' linla de mljloc a lrunzel ND Iormat zig·zaguri din lire duble (fig. din virf ul [ruOlIi.l.!SiJ tn\\Wlo. Se lrne firul .2.n~na dreapta. inc pe executarea modelulul 3 apueil1d la\urile formate pe marginea frunzei in loeul buclelor de pe lasel. Modelul 6 bls.3. ob\rnmdu-se In felul acesta pe linia de mijloe a lrunzei doua fire para lei! ~i~~~erg d\la. lred~~ aeul 0 data sau de doua ori pllr fiecare interval dintre fire.:ee Ilrul apucind din nou lirele dedesubtul fi eeilrei incruci~li. ci se fae doua ~iruri de puncte Iestonate aVI':d.perfecta egalilale a lor ca liirgime ~\ egalilate in luarea buclelor de pe la~ta. a carui lun~I~~ sii asigure neintreruperea lUI Fig. 57. apucind bucla urmatoare ~I se lorrneaza lar un la]. ~um ~I lirul tl~ut eu deJetul tna~ ~i in acela~i limp pI' deasupra Ilrului lndreptat spre .Ire. partea de su~ 8 ffunzel unzig·zag. ea f~n. iar In 18 te se rasucesc de 3--" .l. !ntart~d ~lruJ ca de obicei. ell Iungi me bi ne ca leu la ta. Punctele de reston se pot face de 1. se incept din nou din vtrFu I frunzei. lirul de ~Iii~in ac se i. Se umpJe intreaga !runza. '. adidi se saT in mod egal mal multe bucle ale ase el. spre stfn~~ . r~: ton explicate la modelul 6. trecln~ Iirul in felulaces!a pina se ajunge 18 coada lrunzei. modelul 7. [lrele ITICrU~I~ate sin I m/lntrl Se ince PI' dill nou. e a p uca cu acul lit dedesubt cell' douii fire rncru~i~ate. c~ deosebire eli 18 nodurile de sus. Acest model se Ioloseste la umplerea frunzelor mal late (hg. Punctele de lesion se lucreaza loar te aproplate un Ie de allele. P~rli~ 5 ori. iar in p~rlea de0w~eolfR!re': ra~~c:. acestui Iirnpu) i 6°k dect: ..r~ 'o"dfiii~ ambele lafuri inlerioare ale frunzei. Ca ~I la. se luereaza eUe doua punete de Ieston.3 doua linii care se departeaza una de cealalta apropiindu-se de rnarginile Irunzei. de ala P?rnit din bu la una t iii lacut ~l"Ima ~ner_uci~are dedel'!'i Aces! [Ir trebule sa alba olu .5~ bis lucruJui pe llnla de mijloc a irunzei.ndreaptii.i nu spre dreaph cum 51' executa la nodurile Iirelor de JOS. incepe din virful frun~el eu un fir de atii. i~7~illuri Modelul 8. Modelul 4. folosind punclu! de la rnodelul nr." la mijlo~ul Irunzei. 57). Model"i 4.inlre ele. AeeasU recomandare ramlne valabili! pentru orice model al punclelor aplicate III Irunze pe mijlocul lor.llJI. apucind cele doua fire de alii ale liecarei tncrucisart. formlndu· e as(~el in. ajungtnd tn punctul de unde s-a plecat. deoarece nu se poate face 0 inlarire invizibilii ~i solida a capetelor de ala. Modelul 5. directla . Cu aeest model se tncep lolosirea punctelor d dantela m. sau 4 puncte. depinde de liiji~a~ Chili zei (fig. Dupa ce au fost execulale aeesle I"juri. pentru ci:i punctele care se fae pe linia de mijloc a Irunzei nu pol fi lntrerupte.fUcl~~rl. SdtTngat'_ndsreptind ~irul spre mi~ i ~ea'pa.: . mo~7p ~~~uM". Se urnple tntreaga lrunza eu punctul explical la modelul I (pag_ 37). 58). Se scoate pnn prima buclil a laselei de sus. flR.

eu singura deosebire cii dupa executarea nodude sus.exf5!u~ariitrebuie sa se observe ca acele 3-4 fire care leagJ spre stinga ~i apuctnd cele doua bucle ale lasetel asa cum s-a explicat la prima • i'n ajurl! s. asa rna... _fal 10.a r...Sj avind pozijla verticala. Tot din area. Pentru (flg. 64). Acest model se luface de 3--4 ori in acela' Se pinde de rnarirnea rrunzel~~ IQc. apol se13. . 63. ductnd Iirul la Iasela ~ tura irnpla a~a cum s-a explicat [a paianjen. un i frunze naturale (fig. Dupa fixarea firului de at . 62. 4 Modelul 9.\ lucrulModelul 13. bucle. ?ri prin ambeleaL Intr-o bucla ~i se scoate In bucla tun. bUcla de care este prinsa.e doua brate laterale ale unui grup de bucle trcbuie sa aibii 0 usoara tnclinaue oblica fa1a de nodul respecliv.e Pe laI par] i le mal III Ie a Ie f runzelor. cele ele. 1:"~: J Fig.. se lasa din nou firul de a\~ in jos 13 un ~I. ~1 rata rata Fig. departe plna la capatul celiilal t al Irunzei. 64.10 ase a ~I. creaza jinind Irunza cu ccada in jos.ie sa fie paralele. iar \n rile frlm~e! sint !'lai dep. se ap~ca culn Uu mal rar ca pe 0 bareta. aproape de bu~HI ~ise" lucreaza a treia brida cares La acest de cele doua precedente Ie pair a ea el. Dupaacw treee aeul eu [Jrul de ala In latu! urrnator de 1.se sc?a Ie pri n tr-o bucla a laselci Modelul 12. lucrate ca ~i bride Ie anlerioare.Pentru forma rea grupei urmiitoare. 62). se [ace nodul ca ~i ie8Uuri rnt:~eJ:j~r~be cele ~e JOds. e 0lit1)'la sli1 ~~ I • ~ j)ini se a·u~ punc!e de feston..1· urmiitoare de dedesubtul ei. grupa.. .. ! cu deosebire di se raa I1)Q~ ori aces! punct in ace{e. t a chlbzUlta. ~\odelul 10. avlnd grIJa ca Iirele care il'. jos. 61.~ trei barete se prind cu 3-6 puncte doua bucle de pe laset~lJh~! de feston.in~ a treia din prim I eu aeu) aceea~i bueHi a lasetei d~care: de unde a plecat (virful frunzei). Cel. Dupa ce s-a formal a doua grupa de trei bucle.05 apuctnd din nou cu . col tu[ sting al desenului ind 0 data primul lat de' jos anl~ Se Irece eu lirul de ata la lasela se apuca ~i latul de sus !recind a~ din dreapta ' unde se baga acul cu ~Ia d.. Pentru executarea acestui model se Icloseste aceeasi metoda dinl_tadejos surIi/~ ~~rf~1 fr~nzel. se executa in jurul nodului 01 seapud 0 buclii din ~cu[ t~UCla ~rmatoare. apoi Sf eompleteazii surll' de alii. Se sare 0 budal lui care uneste tntr-o grupa cele trei bucle. Seaduce !irul de atl in IHMd.e sa ca a vertical (fig. 0 se incepe If V. Modelul 12.ci~d laturiie ~~I 101'11.. tntregl. Se tntar~te firul' I t"· Ia oarecare distanja . .e a$ez~te . depinde de marlmea Irunzei punctul de 13 modelul Ia. pevmarginile 2'1 apoi 0 bucla din dreapta lasetei.e'l-Mal pUr@)f1l Jt<)f de & fln8 1n jos. . Modelul II. adidi fara sa tread un fir peste Cfli. vor forma al doilea grup ~i asa mai departe pin1i la terrninarea lrunzei Fig. Iormind asdel ncrvurile . deoarece Iirele ~ la prima bucla.Juate de. cele doua laturi sa se aseze in grup de trei bucle care toate se . • . Se aduce Iirul in Dupa ce s-au lucrat laturile e 1(". apoi se duee un fir apucindo de executie ca ~i la modelul II. 31U (fig. Se sur· Irunzei (fig. a d lea s-a u sari t mal ar1ate In. In par(ile mal tnguste se lac eazul lnsa . Laturi Ie trebuie sa fie eXact Iral!_l~ pentru a da putinii largime buclei {eel de sus de eel /I~h care se va forma.:tie lucreaza j~~:r ~ ~PU~~d sMOS~'©) . ~e eaf . se Ireee spre sttnga apuclnd 0 bele parti ale fruozei. mal putine puncte de leston.lul 9.(su~) ~I t recrn d acu! eu firul de atii' de 3-4 ori prin am~~ carui explicatie s-a dat la modelul4. se fixeaza in aceea~i bucla 8 U grup. Modelul 1 t.1. de dI. o distantii dorita. Dupa aceea se apuca cu acu! 1001. Mod. trebu. Se readuce Iirul in mijloc Iorrntndu-se un Fig. preeedentii. treclnd Iirul Ie ~iPu' . strtng printr-un singur nod de ajur a atul •d'I~ f a 1.. dupa ce S-a sari t ~i acolo a bucla. ata in partea de jos II frunzei (coada). din vidul mo~[ ~. 63).regula!. 3-4 . Apoi se trece firul spre dreapta repetind aceeasi operatie ca la grupa ~cela~} !t~p trebUle t'!Iut seama ca cele 3-4 fire sa fie strtnse egal. bine earu! Se iocepe din 110 stfng 31 Irunzei cu un f~ dill I~ngil!l:. regula! unul linga altul.• aru. lormind In acest model nervur"~ atest Fir Se sa ~se a.. se ince~'~ bucla a lasetei ~i scottnd Iirul de ala prin bucla de deasupra primei.!' (coada frunzei) prinzindu·1 de 0 bucla a [asetei. 65). Se intare~te acestul model se lucrea~~ecutall. print/r d~ atJ!l d~ din nou inca doua bride care. Mcdelul8. apuclnd cu aeul tntH 0 buclli a lasetei din stinga virfului ~i e Fig. apoi se procedeazs la iel ca ~i la prima grupa. reI de laturr ca ~i la rn a acel~ Se duee firul de a ta plna in vir! ul cu distanta tntre laluri ~delul \ Irunzei. Se surfi leazii aces! fir.u. 65. sa asi 0 Calet~ nefntrerupti:i a luerari~ure ~~~ ul" In fiecare lat puoetul Ifaelo~L.

_~_._
.

..,

I
s

I I
(

I

I

I

bucla, se lrece lUC1ndq IIlJ. D upa ce s-a lacut pr i rnul paianc1ndll·se tnt 0 s' 'rt'l sPI't'st jen, se apuca cu acul un lir din el pe dedesubt penlru a se Ii xa ~i se se aduce finll'l~gUriib~1~~ rom.. Modelul 1:1. u~de se string IJervur a trece eu ala la lncrucisarea unde se tncepe f;g. w. pnntr-un nod de !?ate ~~ bului urmator, [esatura altui paianjen, conn_ , utarea Ilodu!ui, Sf Ire~e acul pe sub 110d a aJur e/~ nutnd astfel Iucrul pinil se umple rior. Dupa(e.~er . unde a {osf Ilxafa nervura principal·duCllJd f·PI.. tot @Iul frunzei. d,n ,iI(ul rpUlize,'e5telire se face 0 jesaturii de ~abac la". lornlt:r~ In lirnpul lucrului irebule sa Fig. 67. ~lod.I"1 14. e ca 'g' 'llind "do. . p8 Ir U Ilrr ' ... a la vi, r sa- se 5 t rrn a mal . mil ! t ,iar C't _ dOltij' se lina searna de asezarea paian· hte, a~lIld g:']8i din nou strlnsii cafre nod, dlnd asHe! ~ re l1JijlO(;t~ j~nilor care trebule sa fie plasati pe mijlocul rornburttor, iar \eslilura lor sa fie mar larg:r:a primei frunzu Ii[e, se t rece [jr u I de a Iii p Orl11oulleiI~ he executata, la inceputul ~i sllrsitul lrunzei rna; midi, iar spre rnljloc mal mare. In felul acesta, nervura princlpala a [runzel va fi iorrnaia dintr-un D~~nt:r;::;~a din lasela ill cafe}l~ fost fi Xi!Ie eele do~aSUb nOd s't a€ A-aslii bud.a esle forma ta In acest morn en t dl' • IIre al~~' ~ir de paianjeni degraoau ca marime care va da lrunzei un aspect lrumos usor de executa! (fig. 67). ,1111 a. " .. I' ddt - d - r-' n .rei f' vincep!' jesiitura M ~avac U!D o. a Il. oua Ire ~I apoi un s. ,II! ~-, Mod~lul 15. Se line lrunza In mlna orizontal ~i se tneepe lucrul din col lul prima fluntulifa, se I~creaza ia v!r~ ~l spr: nod rna] slrins lingur fir.f Se intareste lirul dreapta spre larg, spre ada 0 forma de Irullzullta, Dupa ce S-a ajuns la' ar la 1lJj' dr pt. nervura din rnijloc ductndu-l de la xeaza lirul de sttnga ortzontal, Iorrntndu-se a lrunzei, Se Ii 0 buclii a [runzei in colde afa jlesub el',se duee ala sere, Iaseta dJfl d.reapta ~i se a n~d, ill ~ lui sting, ductndu-l pOIsub lasela ~i se scoale la a treia buclll in partea de [os ill care au 105! flxale cele doua rlre ale buclei a treia Se fUca bU(b~ a lasetei. Dill aceasta bucti. se duce firut in sus Hxtndu-l de 0 bucla a lasetel, de $Iba. ca ji ~a cele _dolla Jrunzuf Ie Ii nind seama de ac:~e a.~i' care trebuie sa se aile In aceeasi directie cu cea de jos, lastndu-l-se 0 larll:im pttslrarea formel, lar crnd. s-a sjuns III nod, se trece ala p , ea~1 reguJt In forma de tal. Se Irece [irul pe sub laseta, scottndu-l tn dreplul buclei a natra, .. asHei primal grup de Irel Jrunzuf [e. nn el, le'%., apoi se trece acul pe sub lirul orlzontal flidnd 0 tncrucisare eu primul lat , ducind apol Iirul in bucla lasetel de jos allaU! in drep\ul celei de sus. Se duce Penlru a se rncepe a doua grupa de rrunzulqe se ad . di,'anta egala ell Jrunzuhta din mijloc a primului grup. S uce rlr~1in~ firul in sus vertical, de data aceasta bine inlins ~i se fixeazii in aceeasi bucla spre ;Imga, apol spre dreapta, formlnd lirele pe care e tree IIrel11 a lasetei de sus, apoi se surf leaza acest fir vertical plna in locul unde el se ce urmeaza celui de al doi/ea glUp, care vor fj slrinse prin acel ~e vor lese Iru~ tncruciseaza cu [irul orizontal, lac care va forma cenlrul paianjenului Se scoate in slin!!8 Ilr,ul.pe sub nod in WS, fi x rndu·/ de nod ul ru u I a.~1 nod de aim, ~ sa se execute. Se trece aeul pe sub oele douii fire tncrucisate. de sub lirul din mijloc, lnceptndu-se executarea [esaturii de prmelpala lor (j iara~j patru {ire, pe care ur; P ,UI, precedent. PIll'" Iirului vertical paianjen pe patru lire, avtnd grija ca firul de ala sa treaca conlinuu peste >a/ura de ;:abae! cu a~eea~i lurmii de frunzulite eaz~ sa" se e~ecule aC>1'! cele doua fire verticale ~i mereu pe dedesublul celor douii lire orizoniale. Se zu.lllelnr drn ,'rng~ ~I dl'n dreapta ca -i la ri~ apol u~meaza execul.'!I rol~le citeva ori dorita a allll'a glUpe dl'" irunzulife cUe sint n!r p a grupi!, In felul aC!l~ jenului, firul dese surfileazii 'n felul acesta, pina ~e ob(ine marimea buda de piiian-in apoi lirul vertical de jos, fixindu·\ de jos go I,u i fruozei. A(eea~i inclinalie u~O~~b~j~aen:ru b a. ul1lple spaliula; care este fixa! ~i firul vertical. Din aces! pund se incepe [ormarea unui nou lem e tala de nodul d.e pe nerv~ra a pr in' 'I:' re ule s-o aibii ('Ir!!: lal, ducind lirul in aceea~i buclii a lase!ei de sus unde se af1a firul vertical. , Slacesrmodeliniafi' .' f _ clpa a. lasind la t ut ui 0 oatecare lilrgime. Se duce filul pe sub laseUi, scot lndu:' in plical, calf d,j desenului ,::a~Z~~1t runI z"f (Cf~nervuri Ie sale, dar in mOO IN' dreplul celei de a ~asea sau a ~plea bucle a tasetei de sus, dcpinde de lilrglfllea Mclfflul 14 re Ie rg. 66). IrunzeL Se t[ece din nou lirul de alii pe sub (irul oriwnlal, incruci~indu-se cu d '. Acest model se baze . , eu lalul precedent ~i se duee aces! !ir inlr-o buclil a lasetei de jos care sa se fOOEblrra ca mluvalul dr'nl . fazal pe mefoda de lucru a pllmululr afte in drep!ul buclei de sus. Se duce (ilu! vel tical In buc1a laselei de sus. mare adiea tel re Ire e de alii -t lind de r putln iaple bucle d / _ mcrUCI~a e este ell mu: se inlillde bioe firut, se surfi.leaza pinii in centru, de unde se incepe din nou 'u' 1It'II!Cluci<atecudist t e peasela, Dupa ce s-a execulal~ e,xecutarea \esiiturii piiianjenului ~i a~a mai departe pinii la ~n:''p(etare~ unl: interval~lui dintre respective, se aduce firul prin la51~r plerii tn tntregime a Irunzei. Piiianjenii variazii ca marime, el hmd ~al mlCI a hn~~ SUprapus peste primul l~e~1 dea~olose e lncepe al do ilea linda In par(ile inguste ale rrunzei ~i mai mari spre mijloc. De asemenea .~I ~alufl!e din nou: ,-~u ((lImal romburi c nn de. hre incruci~ate. Pe linia tlt' llImeazii aceea~i regulii de varialie Oil miirimii dup5 largimea !runzel (fig. 681. re und~ S(' i~:If~1 de alii in virTu/ t~ebUJe sa lie foarle regulate. A", Modelul 16. Penlru ,eltecularea aces!ui model intrebuin\eaza d us lilele sinl f"UCI~azii eele dOlla f" unzel~ se aduce firul la primul rom~~ puncte deja cunoscute. Se fncepe din coltul sting al Irunzei, e~ecu(indu·se ar. sol. in nUmar d Ire~ ~ rncepe fesatUr8 paianjenului ~ I lncruci~area de fire ca ~i III modelul I, Inliirindu-sc lirul in c:ot\ut ~reJl_t at lrunzei. 5e revine din nou in col\ul sting, incepind tesatura de ~abac dIll "Irlul e clnCI, Se face 0 !esa!urii contrara, If,

\'01" sprijillj g;IQ, net~ ~ zuli(e. Se adu llpele de~lj~ lirul Ia stinga ~e iirul fn~!~ la paianjeni cu astlel de

tesalllrii.

*i

In

{,;:ate~

;;U:1fe

f:

42

la piiianjeni cu astlel de ~es~\urlL Dupa ce s-a fatut primul piiianjen, se apuca cu acul un fir din el pe dedesIlbl pentru a se llxa ~i se trece cu ala la tncrucisarea rombului urrnator, unde se tncepe (esalura all ui paianjen. cont inulnd astlel lucrul pinll se umple 10\ g"lul lrunzei In Ii m pul lucrul ui (rebuie sa Fig. G7. ~\oo.I"\ \4. se Ii na scarna de 3ii""area paianJ~m lor care yebuie sa fie plasati pe mijlocul romburllor. iar les1i1ura lor sa fie execulala, la incepulul ~i slir~i\ul lrunzei mai midi_ tar 'pre mijloc rna; mare. tn Ielul acesta, nervura principala a irunzei va Ii lorrnaia dintr-un ~ir de paianjem degrada\i ca marirne care va da fmnzei un awed irurnos ~i usor de executal (fig. 67). Mode~ul ~5, Se line frun.za tn min a orizontal *i se ,ncepe IUCfll1 din col\ul drept. Se Inlare~\e h~ul ductncu-l de la dreap\a spre sl1nga oriwn\al, Iormtndu-se nervura din mijloc a Irunzei. Se iixeazii lirul de 0 bucUi a [runzel in colluI sling, duc1ndu-1 pe sub laseta ~i se seoate la a Ireia buda in partea d jos a lasetel. Din aceastii bucH! se duee lirul in sus lixindu-l de 0 buda a tasetei, care trebuie sa se aile in aceeast direclie cu cea de jos, 11islndu-i·se 0 largime In forma de la]. Se trece [irul pe sub laset1i. scotlndu-l in dreptul nuclei a palra, apoi se lreee acu' pe sub lirul orizontal lacind 0 1ncruci~,ue ell primul lal. ductnd apol lirul In nucla lasetei de jos all ala \n dreptul celei de sus. Se duel! firul In sus vertical, de data aceasta bine tntlns ~i se !ixea~a In aceea~i bucla a lasetei de sus, apoi se sudi leaza aeest lir vertical pinii In locul unde el se I~cruci*eazii cu lirul oriwnlal, lac care va forma cenlrul paianjenului ce urrneaza sa se exccute. Se trece acul pe sub cele doua fire ;ncruci~ale. Se scoate In ~\I\1ga lirului vertical de sub lirul din mijloc. Ineeplndu-se eXf(;ularea lesaturii de pil.ianjen pc palru fire, avlnd grija ca. lim\ de ala sa tread. continuu peste celli. doua fire verticale ~i mereu pe dedesublul relor doua lire orizonlalc. Se role~\e lirul de citeva ori In felul acesta, plna se obline marimea doritii a piianjenului, IIpoi se surfileaza firu! vertical de jos, lix\ndu-l de bucla de jo. \n care esle [ixal ~i !irul vertical. Din acest punc:.l se Inccpe lormarea unu; nou la\. ductnd [irul In aceea~i buc\a a laselei de sus unde 5e alia lirul vertical. lasind lalului 0 oarecare largime, Se duce lirul pe sub laseta. sco\indu·1 in dreplul cele; de a ~asea sau a $ap\ea buc\e a lasetei de sus, depinde de largimea Iruoze\. Se lrece din nou lirul de alii pe sub IiTUI or;1.Onlal, incruci~lndu-se s cu lalul precedent ~i se duce acesl fir Inlr-o buc\ij a laselei de io c~re sa se aile In dreplul buclei de sus. Se duce firul vedical In buda tasetel de sus. Mcde/u I 14. Accs! model se b . se Intinde bine lirul, se surfileaza pina in centru. de unde 51' tncepe din nou ell deosebllfa Cit inlcr vatu I di ntraZr~zj p~ mel?d,a de I~cru a pri mu lui model. rr.'are, ad ita eel pujin SIlpl b Ie Ire e e ata Incrucl~at,e esle cu mult mal exceulares \esiHuri i piiianjenului ~i a~ mai deparle pinii la con~p letar~al u,:,,: ~lnd.de file incrucj'ale ~u / t ue e de pe I~seta. Dupa ce s-aexeculat pri.mul plerii In lnlregime a [runzei_ Pilianjenii variazli ca m~f\me, ei (\lnd m,CI l respecllve,. se aduee firul prin lase!5 pimi la In piir\ile ingusle ale {rllnzei ~i mai mari spre mijlac- De asemenea .~I ~a\urlle J.umatatea inlerval~lui dinl;~ ~nl~~ urmeazii aceea~i regula de varia \ ie a miirimii dupa largimea [runze, (\1&. 68). Incruci:ale .uprapus peste pri~ual l~ed~1de a~ol~ se incepe al doi lea rind de lire a. IIunzel ~-au tormal ramb . u rln de fire Ineruci~a Ie. Pe Ii Ili a de mij 1(11: Modelul 16. Pentru execu\area aces\ui model se intrebuin\eaza doua dr~ nnu cu lirul de ala in Vi~~1 ~are trebuie sa ri~ foarle regulate. Ajungindo puncle deja cunoscute. Se Incepe din collul slin~ al !runzel. executindu-se ul ~n IIlCrUCI~aza eele doua rTunzel, se aduee flrul la primul romb ~i acol incruci~area de lire ca ~i la fRi'.%llul ~~\ari~,:a!irul in coll ~Tept 8\ lie e SlOt lara sot. in numar d~re! ~ tncepe lesalura paianj nului ~i ninde! Irunzei_ Se revine din nou in ~,)?!ft~PctiW~C;p~W@" d~~@~UI CIOCI, se lace 0 ~ illurn contrara, explicala

lorm!nd asHel nervura pro . d mijloc a [runzei comp~n~lpal; dou;; ~c allL nervuriii pe ~. db VOl' "prlJ'"' grupcle de clle Ir/~~ " zulite. se aduce Iirul in [os ~ ru~ . Iirul_la 51inga apucindu.S!! ~ intr~ bucia. se tr ce !,rul syre dreapta gU'j cindu-se 1(>1 o smgura bucla din I 31'u. se aduce firul la nervura Pfinc~·~I" .. ". I 13 unde se string i?ate trei b Pali. fIg. 06. ,\\od,l" . printr·un nod de ajur explitat Ucl~~ . D. e~ularea nodului. Sf trece acul pe sub n?d 3.d ucind firu I ill ba~I!, nor. upa ex c . t" rinclpata r,>r min d asl; • u~~ din Virl"i frunzei unde a lost lixa a n~rv~!a P .' _u-;e al lire- Pe acrste fire Sf face 0 !:satura de .j!lb8c._lutnd doua cite do ~ ru F;re avind grija ca 18 vii f sa se slringa mal mull, rar catre rnijlcc \esiilura ~ lie ~ai largii ~i din n~u sjrins~ dare nod. ~ind astl~l forma unei IrulIZL/liIi Dupa lerminarea primel frunzul1(e, se trf(;e llrul de ata pe _5U~ nod spre sUn (~. ap~tind bucla din lasela in care _a~ lost [ixate cele d~ua fl~e ~Ie burlei ,'inga. Acea,[ii buclii este lormata I~ aces} moment dill trei lire .pe care n incepe I~atura de ~bac lulnd 0 ?ata. dOL/a fife ~I apol ~n sl.ngur fir. Ca ~i pnma frunzuJilii se lu(reaza la VIr! ~I spre nod mal 51nn5, rar la mijloc I larg, spre a da 0' forma de IrunzuJi(ii. Dupa ce s-a ajuns la nod, sc trece IT!I de ata pesub el!.se duce ala spre.laseta din dreapta.~i Sf apuca bucla de la~1Il in cafe au [()l;1 lin Ie cele doua fire a le buciel a lreia. Se lace aceeasl tesiil I~ sabac ca ~i la cele douii frunzuli le [inlnd seams de aceleasi reguli pen~" . Jorrnei. lar cind s-a ajuns la nod. se trece ala prin el, lerminindu,ru prirnul grup de trei Jrunzulile. Ii . Penlru a se tncepe a doua grupa lie f runzuf [e, se aduce r iru I In [os la dlslanl? egala c~ Irunzu I i[a din rn ij loc a pr irnu lui grup Se tree li rele di n n~~ spre_ slln,l;a, a~OI spre dreapta, lorr:nind. lirele PI' care se vor lese frunzuli\ele c~IUI de al doilea pup, care. vor li strtnse pnn acelasi nod de ajur. Se du~ fifUI .p~ ,ub no~ In .~~s. flxlnd_u-I de nodul grupului precedent. Pe nerl'ur. prlnclpaJa \or II 13[3$1 patru fire, pe care urmeaza se execule acee . \ ~~l~(aJe tbaC; eu acee~~ih,rma de frunzulile, apoi urmeazii executare:Vru~: d ali:t'~ nr III stlnga ~I dJn dr,eapta ea $i la prima grllpii. Tn felul acesla se fa( in go Iu" i!U~z~~ Irunzuh.l~ ell,e 51.nl neee are _penlrll a umple spat i ul cuprim latera Ie lala de' A~ee~~~ mclmallc, u~or .ob!,ca,_ Irebuie s-o aiba Irunzulijele . . !l0, u" . e PI' nervura prlnClpala. SI acest mode! IOlaj lseazii 0 I 1 . plkal, c;m da de5enului I~ai mullrr~l~ear (r~t6;,uflle sale, dar in mod mai com·

Ji:.~

f;.

r

sa

:n

t~

42

43

FIg. 6.i•. '\od,fuI

15.

Fig. 69. lIIodelul

16.

la vul catre mijJoc. Se formeazii astlel nl~ e. dnung .JUfl esu, e, cu pune! Ii; sabac ale carer vrff~ri ~ aiJ;l pe laseta de sus ~l e JOs, rar b aze e or pe nervur;

. ". "1 ina se ajunge in dreptul li~iei care a_r rna.rca n~rv mcruc.'~arll cUrire nUl ocDPa aces! punct Sf sur!ileaza restul rirulul incrUfl~l. II rurtzet. I .' _. t"t d .. piua in bucla de sus a Iasetel, de uncle se .'7cef~ lar~~1 .esta u~a e ~abac, ~
de mijloe

de mijloc a Irunze! (fig. 69). _ ,. " iModelul 17. Aces! model se baze~za pe acelasi prmclplu. de incruciiall 14. Dupa ce s-au format rornburila pe mijlClCt frunzei, se Incepe lot din coljul stlng, luc0ndu·se prlfT~ul rom.b formlnd punclu, de danteia ellplical la baretele in forma de tnungh] (v. fig. 39). Punctele !I; lesion se lucreazii pe latura din sttnga (SIlS) a r,:m_bului: tnceptnd de la sting! spre dreapta F:icindu"se attlea punde de {esto.n pma_se.a!unge la latura dreap~ tsus a rombutui, trectnd awl pe sub aeeasta lalura ~I incepjnd din nou de~. dreapta spre stlnga al doilea rlnd de reston pina la latura rombului din sling! [josl, executlnd aces! rind de teston pe punctele de feston ale rindului anterior, Se lucreaza in felul acesta toate rind uri Ie de feston pfnil se urnple rombul, al carui numar de rtndun variazii eu rnarimea rombului ~i a carui miirilT. la rindu/ lui depinde de liirgimea frunzei. Itimul rind de feston se lucreaa ~purind ~ilatura dreapta (jos) a rombului, iar acest rind trebuie sil se termio< In punclul de jncruci~are a Iirelor unde incepe rombul urrnator decl rinduri~ ~ [('Sion vor Ii [ani sot, 3, 5 sau 7 rlnduri in raport eu miirimea rombului Ig. 70).

a Iirefor duble ca ~i rnodelul

a .'~~Iul 18. Pozilia Irunzei in timpul lucrului este verticals. Dupj Cl d' mtanl firu], se scoate in bucla a doua sau a Ireia a lasetei din stinga, Sf dre~~utb or,z?~tal, ~p~dnd.u·se 0 buclli a lasetei din drea p til, ell re se a[J1 oare Pe ac~~ ase!el .d;o ~I!nga, scottnd aeul cu firu! de ala tn bucla urma'
)~I lru I care

'::ic~

. Ir 3 carUi lOti ndere lrebuie sa fie polri 1 m~creazal'c[iteva.p~ncle de reston, IJ ocu runze] ~I care spre mai b i ne sii lie

i~

v i Iii pen Iru a nu deror~

pimi se ajunge in dreptol multil eorecti!udine este insemna Iii ell creiooui. Dupa ce au fost lucrale ace>le puncle de Teston, se duce firul de ala spre stinga, apucind 0 buds a lasetei ~i seo1ind firul pdn b~dl urmatoare. Se incepe restonarea. ~ITlI' lUi !ras pina 13 linia de mll'o,. O· In aces! pune! se duel' iar 1I n fir

buclii a lasetel ~i scottnd acul prin bucla urrnatoare, Se Iestoneaza ac I fir pica la linia de m_ijloc ~i a.~a rnai departe pina se umple spaliul Irunzel. Est· bi ne de re [inut ca tntre rtndurile Iestonate nu se gasesc bucle de PI' laseta libere ci [iecare rind se prinde de cite doua bucle, inlrlnd eu Iirul de ala, prinlr:o buclii a lasetel ~i scottndu-l pr.in bucla urma.ioare ~i aces! proced.eu se face pe arnbele la turi ale Irunzei, asigurtnd asttel intervale egale lnlre rlndurile lestonate (fig. 71). Modelul 19, Aces! model se bazeaza pe explicaliile modelului 18 cu singura deosebire eli firele feJlo~a.le se ~xecuta ~umai. pe. 0 parle a lrunzei, iar pe cea la Ita parte se executa ':I1ICI latu~1 In numar var:a~!l In raper: cu largimea Irunzel ptna la urnplerea intregulul spaliu, urmarind aceeasi reguiaritate tntre rindurile Iestonate (fig. 72) . Modelul 20. In tirnpul lucrului se tine ,irunza in pozit;e ori.zonts.lii_' Se inU,jre~te Iirul in coltul sttng, scottndu-l ~rmtr·o bucla a lasetel de JOs, se duce lirul vertical in bucla de sus 3 lasetei, apuclnd-o pe dedesubt. Se t~ec(' Iirul In bucla urrnatoare, apuctnd-o ell acul pe deasupra: Se d.uce din ~ou Iirul vertical In jos, apuctnd 0 buclii a laselei pc dedesubl ~l scolmd acul :n bu~la urrnatoarc apucind-o pe deasupra ~i se umple as~lel 1<;1spa~JU1.frunzcI cu lin' verticale pinii la capstul din dreapta al acesteia. Firele 10 timpul lucrului se vor lasa pulln mal lejer, ca sa permits executarea punctelor care urmeaza. Pentru continuarea executaril rnodelulul, dupa ce s-a terrninat rejeaua de fire ver ticale, se schimba posiua fru~~ei~ c~re va Ii \i~ufii vertical. Se uicepe eu un fir de ala a carei lungime :re~u.le sa he fo.ar:e b~le calculal~ spre. a )~~ se lntrerupe in limpul lucrului mlartnd acest Itr In virlul irunzel Se apu ell acul un grup de patru fire ~i~e slrill~ print~·un no~ de ajur: trecind c~ illull~ grupul urmator. apuctnd iarii~i patru [Ire strtnse pn~ ac layl nO.d de a],ur pro cedtrid asttel pina la collul de jos al Irunzei, Lungllnea iirului d~ ~1a de la un nod la allul trebuie sa rcspeete intervalul grupelor formate, l'villlld a,ucl deformarea modelului, ~i io!odalii aces!e aoduri ~j firul dllltre ele sa se aile pe linia de mijloc a Irunzei. Dupii ee s'a intliril lirul in partea de jos a frunzei, se inloarce [runa c~ coljul de jos in sus, repe!ind aceea~i opera!i , prin car~ 51.' ~ubleaza pTlmu ~ir de noduri Se prinde iara~i firul de alii in collul frunzel, se lI1to~~ce dm ndoll , "I ," ""IJa [runza ~i se executa al treilea y. ~ir de n~dun to t pe mlJ OC., 3\)~ d ."'. < ca nn , u'I rile sa I~e aliitur~le unul de. al(ul1)Y~le,f'iii1~ n~O·Ml,l1.i\inIMt~~~ cu mulla regulanlalc. Dupil ce S'~~IW@I~,iW~IrM'ela'~~' ~~ indica ner\,ura prineipalil a [runzel. urmcaza un ~) n I -I lru fire parte ~i de alia a nervurii princip.ale, uTl~i,:d a ~c grupa lot d~:: dintr-o slrinse intr-un nod de ajur, dar lumd doua [Ire dmlr-o I!fupa ,

<~'

b).. iar la intoarcerea firului orizontal se apuca invers grupele. a se apropie foarte slrins capetele lor. 73.a). Fig. se lucreaza de 0 parte ~i de alta a sirului festonat.conllnrU a grupa urmatoare s. de la dreapta spre sttnga. duce ~n fir tra~s: versa I dintr-o bucla a lasetei. Fig. se due doua grupe de cite doua fire bine Intinse. la distante ega le una. se due In sens transversal trei pereehi de fire. apucind 0 ~lIcla ~i scotlnd acul prin bucla urmatoare.. 73 bls.V~f~'\~\!::tt~ r ~ - 46 47 . Se urnple frunza cu fir~ duse transversal ca la modeluI20 Se schirnba pozitia frunzei ~i se fae ClnCI puncte de reston pe primele do:W fire transversale. se apuca 0 grupa verticala pe dedesubt ~i una. u recent de la 0 grupa de doua fire C5 . Urrneazji alt nOd tonat~ ~vlnd msa grijii ca in mome~t'l Ie la dreapta spre sttnga. 73 bis.LE . Dupa festonarea. Se tncepe din virful Irunzei tesatura de sabac pe eele doua grupe de fire verticale.\a@. La 0 distanta oarecare de la vtrl. Din acest punct se lucreaza [esatura de sabac pe toate grupele dehre. a aju. incepind de la sttnga spre dreapta. ia!.a doua fire orizon~ Ia sJlOga spre dreapta. s: forma la mijl~cul frunzei un zig-zag festo~at. unza cu fire duse transversal ca la modelul20. Din vtrlul frunzei spre codila. Urrneaza un al dOil rind de feston. se fac dou'Wgzy(~ ~a~ ~ ~~ \l. Inrrnindu-se cite 0 [esatura in forma unei jumata\i de cere (fig. se rnareste ~I numarul de puncte Iestonate (fig. spre margini. pornind fiecare pereche de fire din trei bucle alaturate ale lasetei.:/I1:· •. 0 datii cu firul transversal care urrneaza. ndod~" de ajur explicat 18 rnodelul 20. se. La 0 midi distantii de virful ~runzei. Aslf11 mal late. La tntretaierea firelor transversale cu cele doua grupe de fire duse in lungul frunzei. Pe fjrul tntins transversal sc fac cttcva puncte d feston ~i se duce firul insPYr\\Q s~nga4:i1r?'cla£0f~!. ince~:n~P~1 sle fa: ctteva puncte de feston pe pril~el: a tf:lston" pe .locul frunzei format d'P In. 73 bis.c. Se . 73 bis. ~I asa mal departe ptna ce s-au dus atttea grupe cite tncap In Irunza.. Se urn Ie fr .c). 10 110 uri de feston dii aspectul unei nervUIi Model~1 20 b. plna in locul intretiiieril firelor transversale cu cele duse In lun~ul Irunzei. grupe de c~te patru fl~e: Ca ~I la ~odelul precedent. b Modelul 20 a. 73 bis. apucind cu aeul fiecare punet de r~ ton al primului rind. Se schlmba pozitia frunz~i . Modelul 20.PllrS~c. SdcYil~0te ~ ~ Iirul prin bucla urmaloar . 73 bis.. tuturor lirelor transversale in directia liniei de mijloc a Irunzei.Se due apoi alt~ tret pe~echl de [ire transversale la 0 distantii oarecare de grupul precedent. avind grijii sa se mareas( nurnarul ~unctelor de feston catre mijlocul frunzei unde frunza este mai lal: (fig. c It: Modelul 20 d. pe deasupra.de alta. penlru I Fig. catre rnijlocul Irunzei unde ea se late~le. Se repeta Ill. mll.. de flre~ Iorrnindu-se astfel la tntretaierea firelor 0 \esaturii .r. ~~ufa fire transversale. innodind cite Irei fire ri . Fig. in parlca c alaHa a lasetei. cite un rind Ik Modelul 20.. tonarea rindurilor 0 data cu fiecare fir orizontal.

14. Ajungind in slinga lasetei din contur. .. se sar mai putine bucle sau Jnainle de a se incepe explicarea diferitelor punete de danlele necesa~se ap. sarirea buc'clcr de pe laseta este ine- Fig. Se repel. lat~ cu as~ect aj~rat.. Irebuie sa cada perpendicular pe conturul desenului. asa dupa curn "d.~i de ~lta a eonlu'conlurului. care se in~ira pe acest contur. ap\ transversa e. Fig.d). rar modelele de dantela Cind forma ce trebuie lUI" este re ulallPot varia de lao petals la alt~ ale aceleiasi flori. F. d de punete de feston cu care s·a tnceput. se Iixeaza uitimul lat de bucla laselei din dreapta. Intregi ~i defdurilor pina la umplerea desenulul. Largtrea sau 1ngustarea Iorrnelor neregulate. se punet ~I se sltrseste eu un punet tntreg (fig. eu ~n punclcuctte un punel de feston. tn marea majoritate a cazurilor. a\i~®~I1)' are forma regulata. gala. cere larglrea sau lngustarea formei (fig.uca Iiecare bucla.pune Ie de feston pe celei diI1 d rea. apoi se scoate acul printr-o bucla a lasetei. grupe de cite trei fire orizonlale strtnse pnn doua punete de fesloo (fig. atttea cite lngaduie modelul de punete. sarind cite una sau doua bucle din laseta. formeaza baza tuturor modelel?r de dantela care vor vana laseta.. In anumite forme ale desenului a! carui contur este formal din linii eurbe. avind grilb)'"~ini' ~I lucrului sa se se shr~~te un rind in PI putea executa punete de dantela dnd destnuJ ce trebuie u~~i~t parte Ji de alta a rlnduri ior. dupa felul de a grupa aceste punete ~I de a Ie stnnge.I 48 '-1819 49 . a reeedenia de feston. sartrea aceluiasi nurnar de bucl!punclului din locul care tnlesneste bunul mers al punclelor. iar pe linia curba cea scurta. Modul cum se ince e pectat la formele neregulate. In acest caz se 1~le Iixeaza ullimul la] intr-o bucla. ru~zCl. una fiind mai mare ~i alta mai scurta. 75). iar de a parll ~i alta. se sare 0 bucla. pentru ca dante f\'~ ib" /0.ea aceea~i" lar~ime latur ilor. I . V eVe rJ. Se duce Ilru In In rul punclelor se tnrnultesc sau scad in raport cu largrrea sau ingustarea formei desenului. 73 bis. pe cind la formele neregulate care se largesc sau se tngusteaza. un _suprapuse de punet: de feston. tnd 1" aslfel aceeasi operatie pina la ump~erea. Punetele de dantela. deoarece felul de aranjaa . Executarea rtndurllcr cind conturul desenului este format din li nii curbe . nndul urrnator se tncepe cu 0 jumatale ~11uri. .on ~i apuformelor regulate ~i el nu va mai putea to f6'clnd Iiecare lat din rtndul precedent. aparin . se compun don rI~' a punctelor ~I directia lor nu este indilerenta..b La formele regulate nurnarul punetelor de dantela este acelasi la toate Se prinde flrull ~\ s spre grupa feslona la ~I se ucreaza ia: as: nUi11a. de la dreapta spre sttnga. numar toare. ~e pendiculare este mal user d~ execu a: Modelul 1.sau de. Inceplnd executa rea UIUl. ~i are peste tot ']' ump ~t gcesl5 In explicalii le care urmeaza se vor deosebi modelele unele de altele pnn directii r aceeasi arglme! pas rarea a II numere de ordine ~i se va incepe cu cele mai sim pie. Se pr. II frumoasa (fig. Puncte de umplutura a petalelor ~i a altor desene eu forme diferite 75. 76.pnn apucarea aceluiasi num~simplu. pina la cele mai compuse. Punclul folosit la acest model se mai nurneste ~i punct de tul ea realizlndu-se . Se tntareste ata In laseta din stinga ~e buc1e a lase~e~ de 0 parte . Se duce firul transv~rsal spre Slinga.' .ocedeaza astfel pentru a se respect a directia verumplerii florilor sau allor forme. Se lucreaza latur i Clnd :: mcepe un rind de punete. facind cite un punet de fest. punctele de dan. respeetiv ~num_ar de 1-6. Aceste punete de festo. . 77). conlinuind aslfel executarea tuturor rinFig. este bine sa se tina searna de 0 seried!IIcala a punctelor de d~n~ela pe conturul modelului (flg.:. care pot Ii in d tela. incepind sa se execute Acest procedeu se Iolosesle tot la um~lerelun nou rtnd. 73 bis. Dupa ce s-a lucrat primul rind de lapunct. • b cia' a lasetei si se scoate Iirul pnn bucla urmatoare. depinde de dant~la mtreg ~I se sltrseste eu 0 jum~tale ~dc desimea eu care se lucreaza dantela. se apuca a u Y .~ ~ ~ n . adica pe linia curba cea mare se sar mai multe bucle. f . slatur: genera Ie ~I aplicabile tuturcr modele lor.pta " si seI seoate x in "lie Ia urill' iara~i douii bucla lase e .. Fig."ind uri Ie.'76). pe irua de mijl~ a frunzei un sir festonat ca a nervura rna. 74'seoate acul cu firul de ala tn buc1a urmatoare a lasetei. punct descris la urnplerea frunzelor. se fac in partea dre I se fesloneaza grup PI dou1 fire transversale. In general.

"poi se executa doua Ialur i rnlcr. iar in lalul mare urmator se lac 101 ~a5O puncta de reston ~i asa mat departe pinii se terrnina ~i rlndul al doilea. Se executa numai laturi largi. iar pe lalul eel mare se executa sase puncte de reslon foarte apropiate unut de altul. . lixlnd lirul de atil tn bucla lasetei din dreapta. clle un lal mai . Se compune din doua rtnduri ~i se tncepe 101 din partea dreapta a desenu lui. R!ndul2. se sare 0 bud! I ocoate.x. urrnlnd II se lucra cele cincl punete de leslon In lalul mare urrnator.. departe. Modelul 6. Fig. 82. lixlnd ala in 1& Ritr1ul. apuctnd lalurile rnici de legalura ale rlndului al doilea. lar rindul al patrulea ge lucreaza ell rtndu I al dol lea.Fig. puncte de res Ion aproplate unul de altul. rneepe ::.~\od"Jul ~. .ce. executlnd~' face apot un lal rna. intiirind ata in laseta sco\ind acu I cu ala prlntr-o bucla. A. Model vi 4.mare si altul mai mic ptna se ajunge cu acest rind la ~ din stinga. Rlndul al treilea se lucrcaza ca ~i primul rtnd. Model"1 5. Ii xtnd lirul de alii in laseta. Rtndul 81 treilea este format tal din lajuri rnari. primul rind s-a terminal cu un la\ rnic sau doua. Daci! terrnlnarea primului rind s·a faeut cu un la! mlC. Rlm/"l 2. Fig. Se lucreaza un lal rnic sarind 0 sincur. sar ind cite trei bucle din laselii. n la\urile mici care urrueaza se lac tot latur! mici.altu "~e s allul desenulUl (rl~. con! inuind astfel cu cele dou. se Jucreaza trei puncta de Ieston ~i iarli~i tn lalul mlcUIf se ucreazii tot un la] mie cu un singur punct de reston ~i asa mai def' Rind./ 2. 80. fig. la' rnai lung. Urmeazs jar un 18 I mare cu aceeasi liirgi me de 3-4 bucle silri te ~i alia mai departe pina :. nn t Modelul 5. 19. pinii la tcrmi narea dante lei (fig. de.! f. se face un laf Ioarte rnic. Modelul 6. Rind. Rlndul al trellea '" executa la lei ca ~i primul ~i rlndul al patrulea la lei cu rtndul 81 doilea ~i asa mai rtndul . bucla din laseta. In lalul urmalo~. 82). Se lucreaza UI1 la] mare siirind 3-4 bucle din laseta. f. "\00<1"1 I. 1I curla In el un Ia] micc~ un singur punet de feston. lixlnd ultimul lat de 0 bueHl a lasetei din stlnga. lei uri d. Dad. Deci prirnul rind 50 cornpune din doua Iaturl rnlcl *i unul mare. se lucreaza in de tot laluri mici. depinde de gust ~i imaginatle (fig. 81). Se sare 0 budii seottnd acul cu alii in bucla urmatoare. Se tnoepe rindul din partea dreapta a desenului.. un lalla altul. se terrnlna *i Din acest model se rnai pol realiza ~i aile variatii de dantela. cu c't~/re~a~tea dreapt~ a desenulul. 79).e termina rlndul. bine Siru cu deosebirea d in Ilecar :slr~~d aceea~i reg~lar~tate in exeeular~a lalmi:.t ~o e ~ uncle de Ieston. siirind cite 0 buclli din laseta. Aces! model este lorrnat din doua rtnduri de lajurl ale caror miirimi sln! dlferlte. r1nduri plna la complelarea tntregului spatlu cuprins In desenul respectlv (fig. ca de ob!ce" apol 50 facec siirind numai 0 buclii din lasetli. Se executa astlel rtndul al doilea plna 50 ajunge la laseta din dreapta. $e.. Se executa In Iiecare tat larg cite cine. iar clnd se trece de I. Fig. procedind in lelu] Urmlt de Ieslcn $i la'"[I. pina se ajunge in par tea stlngii a desenului.2010 13:5-~ .. 71>. Acest model lac cite trei puncte de Ieston. acul cu ala m buela urrnatoare a lasetei. executlnd mal puline sau rnai multe laluri mici clt ~i mai multe sau mai putine puncte de teston In lajur lle mari. CJII un 1a\ more. Fig. 'PIn'. 81.llodelul 3. care "or umple In mlreg~ I P compune din lalun cu eJ!e un SIl1~ur P' JIIodelul 4. sarind doua bucle din lasela. Rlndu! J.. fixind lirul de ata tntr-o bud" a laselei. 17. 50 51 04 05. 80). .lul 3. d dantelli se bazeazii pe explicatiile anten~ MGd. Rtndul al patrulea sa execuljl ca si rtndul al doilea ~i a'ia mal departe. Se r.1 dcilea.e~za ullimul la] de 0 buclii 11 lasetel.. ~j apropiale unul.

conlinulnd asHe! pinii la lerminarea rtndului.acesl dw. Se executa cite Irei la] uri rnici in Iiecare la] mare.ucJe stiogii.l:n05 • 2010 13: 56 52 . ctte d . Se face lan. largl ca ~I rihdul. i. 84. Se lasii liml de atil pujlO . EJ(ecuta~iitor si fiicind tn el un lat 1~1tt pe[1~ru e:. continulnd asHel pina la Ierminarea umplerii spatiului propus. m~re al r!ndulUl dOl.ec1"c8u ala In b~Ctl~ apuc1n~ I. pe rnarginea lasetei. se Safe peste un la] m lc ~i se face un tat lasetRl:~~/ ~e fa.turl m:c~ ~I dinlr. Modelul 7. sarind 8. puncle de leston al rfndului precedent.. Se sare iara~i peste un la] mic. Fig.' plnii la terminafea rindului in a deosebi til a ten] le ~n exeCUta d Dtelll cere. se lucreaza cind puncte de leston.e dreapta fixind ata lntr-o buttal rilor de alblO3~ lncepe de la stU1ga sp d rj de 'asi~~ d~. sarin unz1i un . Acest model este formal din lriunghiuri \esute eu punet de lesIon !arg (puncl venetian).ll d aC'~jal rindulul m ~rind iara~1 un t~8 stlnga a desenului. Rlndui I. se sar dou~. fiiciodu-se atitea grupe de leston ctte sinl necesare pina la sfir~ilul rlndului. Urmeazii lar Clllel puncle de leston mai largi ~i apei iar se sare peste 0 bucia. formind dan· lela (fig. . re. a Jasetei din stlnga.. Se face un tal rnic Mo~lull~· ga . se ~asa ~I' lirul pulin mal lung ~i se fac pah u puncte de feslon peste gru.la\ 111l1~ l . I 'urile re ta cu la ur: rrucr. R lndul 2.rna! lung. tinga spre dreapla a esenu UI.a . Modelul esle lormal din cinei rind uri ~i anume: Rlnd. . se StOll Ie firu I de alii to buda urma loare.sarind iariiii douli laturi mid. de modelele e. Pe baza laselei de unde se incepe execujia danlelei.~ rrndulUl al: Ireia.a laselel dlO dreapta. Se face u~ la] mil. luI 7. adica de la stinga spre dreapla.indul palm se compune lot dintr-un Pri n lr-o implelire a latur] lor mid ell cele marl acest model Jorrneaza un fond de !iul cu Fig.lnarasela ? mic ~i ca rlndul al doile . dind danlelel ? 10 a • rind de laiu~' !"a~.a(ul rnic al pr irnului rt~d ~ise~ sco. iar in [alul mic se lucreaza uo allll~ se rae iar patru punele Jargi de lesion in grupul urmiHor ~i se coohnU3 asHel Din nou '". pinii se Itlll x licale at. Se executa un rind de laturi mid de la sttnga spre dreapta. fiicindu. apoi iar un lat. gu a . fixind ultimul la\ deo u. fire care par· nesc de la bazil caIre vtrful triunghiului tn mod degradat ea lungime. Rind!!1 2.. liislnd [jrlll puiin mai lung. la.' . Rin?ul al P~:~~ii astrel ptna la i~fr~un rind de. Se. apoi iar un la] rnic.1 I.s lerea desen II u I.11 I~llarg se ajunge in par ucind a treia bllclii a laselei ~ se IUC~~lalvri largl. ap uclnd mereu rind. Fig. s1irind~~~aosingurii ~uc ~ui lajuri mici _in fl. p!n.se iar un la] ceva rnai larg.ceare. lucrind 'ii se exe cute di n lat UTI .1It doil~a ~~se conodel se compu~e r ti<are ell ochlUfl asernana Ioare cuib:J_ Deci. Tncep!nd rindul al treilea. 84).1 4.. Se trece firul de ala In bucla urrnatoare. care executa! In diferite spatii de !Iori da un aspect eu 0 il1faii~re Ioarle frumoasil (fig. 83). Se lace un la Imic apuctn a la t urile rnici ale rindul u i prim. Deci rtndul intii se cornpune din cite un la] mit urmat ase Rlndul 2. Se repeta aceeasi lucrare ca ~i la primul rtnd fiicindu-se cite un lat rnic ~i alful ceva rnai larg. ' Rindut 3. Di_n parlea dreapta a laselei. R. Modelui 9. Se face din nou lIll la] mlc in lalul urrnator ~i un la] mare ~i asa mai departe plna se ajunge In par tea stinga unde se fixe3zil ultimul la] de 0 bucla a laselei. 85. l'nda Se sareI din mlCl. Modelul acesla Sf compune deci din Irei rinduri care se repeta.. ~ . legate inlre ele eu fire 'nlinse. dreap _ d I· Cit ..3 nnd~lui. lac d I lui urmiitor al prirnului rind. se lucr:aza 1IIi/.. 85). Rind . Modelul 8. Se fixea.. Modelul 9. dupa ce s-a fixat _ultimu1 punc~ un I~! mare .:e au~ la] mare in latu! al !reilea din P:i~uI de un lat rnai larg. ptnii se ajunge in partes dr'"'<lptli a lasetei unde se Iixeaza ala tntr-o bllclli a lasetel. P e margmea lasetel douii~ ~ lasel~'"re deose.'" s. Se fixeazli ata tntr-o bucla $i se treee in bucla urrnatoare I lei. Se face iar un la] larg slirind doua lalurl mici ~i apuctnd un lat mic care acopera latul mare din rindul dol. In I un lind de a U lea urmeaz! . executtnd un la] rnic ill doua din laturile mid care acopera latul mare 81 rtndulul al doilea.al doi1ea. continuind astle I p11la in partes derea ei pinii Sf 2Junge ill par slillgii a desenului. fixind firul de ala lntr-o buclil ceva mal larg. urmind acela~i procede~ pi'nS ~ de leston In bllda lasetei. 8~! Ill. j" rin bucla urmiHoare.pul d~ Clnel lermlnare. ~ . scoate I~r~~l:. trei laturi mici. .. 63. In acest rInd se executa numai la] uri largi.We oilea se sar de Pa rindului al doi lea se tn lick Rind"/ ~. . Modelul 10. t . d 'Ie 0 buciii de pe laseta pe toata inli~ in prirnul lat al rlndului pr cedent. apucind" illcepe de 18n~ ill partea . S~ sare pesle 0 budli de lasela.Ialul mare se lucreazli Irei lajuri mici ~i In la\ul mlC un la bil-"l Se conl~n~a asHel pinii la lerminarea rindului.'d d'abeille" (f!g. in rtndul cinci se executa ca ~iIn rtndul trei ctte un la] rnic In latul rnic ~i cite lrei laturl miei in lajul mare.. •. la . figuri exagona 110lnconjurate de grupuri dantelate.lenor. n ~I lat mare pao. latun rmer. mai ~argi. ~i s~ lucreazli ia~a ~'I~iu~ula!. d cil de aceasta depmde aspec~ _ode I de I ate CUIlOSC I n I~I Aces f .ela!uri miC\~:rdreac~lii.

p!. de fcs1o. ~\"d.sel..: m . Dm ~tesl loe. Se sar II. [nlinse. se sare pesle I".se \arii~r doua punc e e e! dupa ce s-a lssat un la\larg tntre eele doua grupe.'"' 1L fiecare 1.< Itt'i Pl!"dl..alteliiJIld ata larga ca sa formeze ~ executarea grupelor de lesion Ilinii in partea dreapl3 a lasetei.. .fimul.til prirrul rr~ucrale larg.sel. scottnd aeul cu alii in bud.. in josul carora na I cu gru pa de I~Ion. Ihindu·. I. Se continua asHel plnii la umplerea desenu I~". 55 hru P: r~ l :e 0' rtr t r *i laJd~ad.(lsrgc.. contibud. 90. se tncepe lot de la sttnga spre dreapta. Mode Iu I se Iucreaza de aseme nea de 13 .. continua execularea celor douli puncte de r~ton pe toatft InlrR .n p. . 54 04 05 2010 13" . eu dcosebirca c~ "e baza laselei se lacgrupe de cile lrei pun. se fae Ira in!re prima ~i a doua ~rupa Iirul intins. dreaplii a de>enulul. 3. Se lac atrtea . drc. Modelul lJ.." :'~uri care 10rOleaz• ~ e uncle de leston ~i lalurl lar ala lare. ~\od. apoi se l e.11 • Se sare peste 0 bucla din laseta de baza. dw dreapla.Iing" 'pre Rindul f.\ I'Sind n rul mal luo~ Mod:lul 12. D~~a/J·un. e cu a unui la t {oale ". duce iirul d. dante 1a ca rindul 31 doilea. . bucla lase lei din dr<~~Pla sa Ire. adlca se aC()~~ d ....U'N. Oed.j lura din Ire grupel~ f~. RiMul 3.ion CU 0 .It iar pe bazu lasetei de a petalei se executa dou" puncte de Iestcn. ~ din [ieraTe vtrl al lrrunghiu I Ill. rOl~nproPiale unele dj.cle tura lntre ele bine intios. cev~e e baza laselel de sus. . 8cest model de danlela se comp"ne din doua rtndurr ca~ ~ rek. rindului pjna se ajunge In parte.aslndu·se lotre grip Fi~.~r..o10:illcipuncle de ~est~elul (fig.1 trellea punet de Iesron.18rgl _Ia rna.C.t Ie le respect iVe in Ire grupe.pc." leston. on udDd a patra bue a ~I e leston apropialc. se lasa f'rul .l''' dooa PUn~. Penlru executnrea rindurilor urrnatoare. I ling ca la rlnt de Ie.~ S.te I•• g rindulu. ri il I P Rilldul 5. 3 50 IIK"S. Acesl model de dantelii se sprijina pc acelea~i explkal ii da Ie drnlre care unul se executii In grupe de Irei puncte de reslon eu !rrul. par!e. pr: apare ca 0 relea de bride seurlc. iar rindul al palr~lea se l\KrtI.IQna e. ~ .~ l rtml lung d cit I.::". drea pta a (aselel.. ~7. iar in celala It rind se execu tii grupe de doua pUN de leston cu leg~lura de laturi largi (fig..-". prlmOul ~u" f t lucrale cele douii puncte de 151 grup do ua punde de teston.puca cu acul de I.PW. dou' unde . 89. ell ~i cele de Is stings 51' apuc3_3 pair. celor emel Tin I model SAl bal. Se lucreaza .puci! bud a urrnatoare execullnd din nou dou~ puncte de 1. t t . sCI~~'foprim" gru.1 2.1 cu prjmul.lii. (ntiirind mal intli nrul d~ a~ . se I""g. ~!1 lat Iii nulnd ast lei rtndun le.rtca drcapla. Se tnccpe executarea rnodelului de la "ling •• pre dreapta. . "fae din POU trei pUJl~ted: 13 lasetii. b cle din lasela in partea sltnga a triunghiii! Rind.13 al "rrodeluIUl. spre dreapta aceasta grupa *1 se axecuta 31 trei lea r. bme Inll~ lnlreg. Se . fig. tree:'. 89). 87). executilld in a~ S. liisind iarii~i.e r.l"I'aIar . nea lasetel p es te cite 0 bucla.se. Se lucreaz2 ca ~I primul rind. bue afeslon cu Ja\uri tntre ele P'"~ se aju e spre dreapta (Iig 88). se execu a se Iac in loc de un slngur "unci de lestcn ctie doua puncte de lesion cu dist. .~ lac '(al RirrdtJ/ t~ t"rg . grup.. IdfI se rreee la al doiIea grup de leston execulin~u.alale de lat apucind cu acu: a pah baza lasetei fildndu·se tol gru"uri de die dOlla puncte de I"ston. edent. al. AC~ slinga spre ~reap "mai jos de baziL Apoi.. Modelul 14.n· buciii din J. Ca ~i modelul 12.Irn r~rOlii~ea 8rnoMI~lui. rt ter"'R'i~~"/ 4. ]. pr~a se aJunge In in dreptul rindul". 86). se sare pe rnargipuncte de . ud!1d lajUl 111_lejJ1 Mica drea"t5. upa ce au os . Jl\od. in Mil fel ea frruJ por~'1 d~n lalul urmlitor. a Ilernllte ~i verticale (Iig.li iara~i Irru til grupa u. oe 1.I\odd" formale. apuclnd cu acul o bucla a lasetei..tk la modelul 12. F.Sc eonttnua apoi r~~ Cu rrndul um1. apoi se continua 50 inc.'li P'. 11ij .lul 14.r tea sung· Iucre8"tii la I~ nil P.lu\ t3 lal ul respectiv..!"aloare a~1 ~I Se_:~.1 inlr-O bucl. e partea stingii a laselet apucind 0 budd Ilia lega tu.:5. lucreaza lrel pun~(e de res to~ l. se ".grupe _d unclele lacute pe b3Z~ laselei S·BU Ittl Modelu I 13.':_( . dul p. conlioulnd asHel Pill'lj punct de lesion .ent .ce rr lc si se COllI 111U3 asHel p. am cele de la dreapta spre sttnga. a la pUIlC. pta ~I invers.. ~. lno\lelUI ~I' Fig. Se sare pes ~ rer u de leston din stinga. tnt mztnd bme II rul de I Se lac aile trei puncte de le5 ~ I~~uta astlel toate grupele de lesion ~I fir. apuclnd cu acul lirul de legalura. de 13 sltnga spre dreapia prin I. lu~rul ~e d:. lar atunci dod s·a umplul lot spali ul CQnlurului.. de lasett."lon. urmatoare.

~roce ea"" ~n parfea dreap UI. Se tncepe lucrul din partaa sti~ga.' R . eculi pe . Fig. pUIlC . 1 de la ..eu'" flr?1 care a fi. apoi se face un la I SCllft apuciod 0 b~c1ii.t o bud~ care I.sil . . 93).aza in amb!le sensun. Pen!ru ea modelul propus sa aiba Illai mull relie! ~i penlru co umplu!ura spatiului (uprins In conluI sa nu se confunde din caUla grosimii a\ei.cul ' " • tre" . apuctnd ltrul de l. fixe. M~dul 16.". to jos ~ Je lesion cu directl. Acestegrupeoblice pol Ii formate din 3 -~ san dll~r 5... din h.t'g 'nd spreslillgacie la dre~pta spre ~ In a . Deoarece sees! model se ILler. apucmdl . Din acest punct lara sa se saril nici 0 bucla se duce un fir ori101l1al.". inlre rinduei nu se. d rlndul se lui de [eslon se lace apu'l~ CH'..l i dl. precum ~i plna I.pud C" 8c"1 de su..a filu I de ajii inlr-o buclii .ab ~~ Ppillii In parlea stinga undesea.Junge . d~\'er ".' Rtndu! 2.arlel'de [eston P dre1lpla grupa resPeclil'a ~ P~Ofa.Iii dant. dupa ee s:s I.. lixlnd ala tntr-o buclii mal [os de bazli.lul 17. Se lace un nOU la].1 model"lu! anlerlor. ~i de la sttnga spre dreapla..:a po Se . I de u. Se presupune ca se !ocepe exec.3 lasetei de sus.tioga sP~loarce ~i se rncepe de la at d. Din punclul dill dreap!a unde s·s fixal pri!llul.ru' grup. . I.se U"..tanle de cit. Ire' pi d~. mai de. tela apare ca ij~ F.ru1 din parlea sling. ~\odelul 16. t. f mala din doua rtnduri : lin liM • . astlel p.nr. clte 0 budii pina se ajllng<: In parlea dreaplli unde se Ii xeaza Iirul de a\iltntr·o budii rna. urma!01 Oua puncle de leston se lac in stinga primului punet. pe baza lasetel.I1' se . ~lod. Modelul 17.lii " se U· at" u mind~."pAt. Ire.. de unde se apuc3 din I" continu.·a executal l~ ~i~dulmodelu!ui 15. Dupfi acela~i procedeu ex plical la r!nd~ dodea . Rm<iu. S" lac lalur. Rlndu! 1. ~ IOIlIIpund de lesIon linga degetut eel marc d~ la mina slinga...riatie dantelei (fig. [.~g 'mului punet. mid. pe cele doua fire formale. 91..1t 1. j mic.xal Brul de at~.le pc dedesubl. acul grupa d telll peale ave. rind. care este 101 un rind de lalurl ca ~i rindul inlli.' Ia dreapl Se Tepela de 1 bli 1'( n te cU acul firul scur] de legil!udl dintre grupe e 0 rce e»? a . und.coate 8cul pnn a . servind la umplerea diferilelor parti ale modelului ales. Se a P udi din nou ta IuI urnll din gr"P V~ f1 Jingii I~Icil n~dlu r~r~area unui nou g'up de [eslon obi ie. Se incepe Iuc. l"cepe rlnd"1 urmalor care se lucreazii de la dreapta spre stinl! 5M 1-2 bude din la5ela din dreapta ~i se face U(1 I.~tei ~i5e execul.. struguri etc.pe de ccile Ul1 singLlr puncl de reslon. ap "dod . eele. se executa. R'"duI2.' laselei. linia oblicii a grupelor apare ~ie.rind de lesto~. dar de data ~ceasta.. apudndu. se realizeaza din dOlla rtndud *i are a Infllli\'llrecompaeta.tlng.). '.lil es~e or i sau palm puncle de feslon. pina la acoperirea eompletil a spaliului cuprins in desenul respectiv (fig. /. parti Care in natura apar ~i ele cu lorme pllne {mere.i '0. Model. sep! tncepe fie de la dreapta.aU He trei ptll1clc de lesion Ii in~ din ~ru." face un ~~ de.T grupelor devine mal evrdenta.. unde se !ixeazil lirul de alii in aceeasl bucl. Deoarece rlndurile acestui model.. punde de lesIon a~a cum .pe din parl. l . apr'· rece den I. 1I1odefui 18. pin a in par lea stinga. "POI ~I!' punct de lesion se va faoo . cu deosebire eli acum se apuca cu acul o dala cu latul rtndulul anterior ~i Iirul tntins orizontal. Arnst model se compune din doua rlnduri ~i liind user de luerat se loloseste mult in praclica.li:ZOUfo ~eO~ in f§ 56 . doua h~e care s-au im. e S. cu dlrectia de I.i.Ie tre' pune!e 11degelul eel mare care Ie Ilxe'lZ!t.' a desenu1ui. La execularea tindu\ui urrnator.': I.gatura dinlre urml\loarel" doua grupe obliee 31e prlmului rind. S.S • doua o bud. .1 primul.. 0 relea cu bob' aproape rot' . Se lac in leiul aeestn alitea grupe ob Iice de reslon pll13 w par dr~. 93.. licr. Pe laseta din stinga se apuca 0 bucla cu dOll: b. 'd' de cite do. m"dul 1..~ iar tn IOS~fiecare grupa.n su.8 n. So: Ime 11("e dedesubl. lesion. de JOs . pu~cle de lot in care C3Z direc\. .. • baza J3selo' cu ..i de unde a pomit primul lat. 92). cu dege tid ma~e e Iam 1na .. (fig.II .l"loJS_ . dreapla spre. do' stinga prlmul rmd de laturi.~ea'" rindul a alspre tea. La acesl model. Aces! model.a oblicil. 92.tinga spre dreapta. jos de bazi. bine tntlns. dlnd aslfel dantelei 0 in!ii\ijare cu tolul deosebi(ii (Iig. .. se Inlrebuinleaza alii mai sub\ire de aceea~i culoare din bobine. Se lucreaza cele Irei puncta de leston ~i astlel se cOinpleteazii rlndul pinii 18 c. d'Siantelt ACeaslil: ali~i lnlre grupe: daniela.ori SilU ma' '~"i mla ~i deoaree ea se Wm. 0 r Ion Ctl acelef grupelor '!.\ CII .icind lalm faturi ~i unlrJ"ds'!'~!...'\old... dind III aCelnji II o d". 5C duce sprc strnga un fir orizontal care se [j~eazii in bucla drn eare a porml primul pUllel de rcslon al primului a~ . 9(1).te t~ la a conlumlu. . se lucreaza In arnbele sensuri.. fie de la stinga. ~ Ii in ac"l~ii reJ sO. Aces!' puncte se xecuta In coni inuare. ~ceaupeoblice dec.hnglj 1. mai jo' de bala la5et. 91). apucind c~~ . ad. pina se aj unge .ebilii ". Deci ullimul punct de I~' dow' puncle se lac In drea p.n partea dreaplii a desel1ului.ptii.1. ca ~i eel precedent. per e... umplerea spa\iutui proPU3. eu lasela care 1113rchea~ii cont urul. execulindu·se pc tntreaga bazi! a 13. siirind rnereu..etei puncle de lesion apropiale... Fig.. se sar oua buclel "-' 12 Din p"netol un~ b cia" apoi se spuca prirnul 1. sare niei 0 buclil de pc lase Ie Ie la terale.

depind. sHe! pe tot "pat·ul liber Se cOrllmull a (fig. 95). Se duce ('cntllluil1du. ' lind ~:~l. lerminarea tuturor wel. eu [esalur] ~ bac I Ielfle.. Mod. daniel. 98). 58 .!n d~IUi .ul lor ji d. tar dupa !erminarea liecarui i1ldu.i model se ba- sau lnvers ~i se Incepe rindul d. r.'. de desenulul est. larg. la sfirdreptul ROlul"! Apo.pLldnd Hecare dtcpl.. rtndulul. I.g..puncte cOmpBC_r duri eli un rind de puncta de lot din dOUflrrn u 'Iir lnl ins orizonl" I.II u . . [i I .ston ~i un rfnd cluer~1 2-3 j-Indur C'ompacle l F. . e e~plicale la rnodelul 18. firul. :: reston.. ~\od.ro~1 acoperi I. 54 pag.e/or.1 in toe sa lie 0 dal1lelii dcosebirea ca ace. I de ieston compact. !ar cmd I de de lesion.._ fin"e un fir folins in drepl. la..llr.' in t. ~. Acest rnode] execu anlel . Imulin~) bobiu:::~ I~'refu' spa. cum ~icercuri reslonale. e.1 unde apar trei fire nelutelor de fe. din doua r indur].rite in erate se lucreezu pe I?ale tre: .a cum au fosl upl reate la pag.a spa iu ur.' Se pol lace 2-3 rind~ri punele M Iestcn."duri de laluri ~i rindu~t DlIpjulllmul rind de ia(uri d ucr~az~ 2-:-3 rrndurl de latur. Apo. 34). Alee. se sar 4 .1 21 a. Mod. Fig. ell aces! model de danlelii se pol urnple dllerlte desene cu !ornl' lungi ca : panglicii. (fig. . multe barete ell dublu punct de leston. urmeazli sa se . da. prin slmplitalea ei ar Ii pre.. or'?1e ~I mart rm. 5<: compune ou rind de Iestcn pilla . Petllru cxecularea acesl"i model d.... Prin aceste ineilise se d5 un aspect mai variat aeestei danlele. 97 bi s.c poale face iwlai ~i in grupe (fig. Modelul 23. 3-~ Oil. d.a~i gen de da~lela de la model ul 18. a unci acest model se poate ccmpune I Idi ".. alii de aceeasi culoare.. a. iar un grup de !rei r induri ~i lar un llJup de dou.• 'Iod. 9~I.lor hotarite A~zarea lnelelor tntr-un spa\iu rnai mic ~i de lorrnu re~ul"la. de ri. COIl'liollo asifel pill. cu .ncepe Iucrul de la st.l m:ure ca a danlrlu co mpusa din oomple! COJllP"rl~'L1a goluri tntre ele. DUll" aooper irea ell aces! Iel de dantela a lnlregului spatlu euprlns In contur.. 95. locul !OdIC. DUP. testonat '"' inlftre~le lirul de alii treclndu-l pe dosul feslol1ulu r. apo: se tncepe \e. pi n bi'nuit<i a rtndului pin.8 c. se peale lace slmetric.'culu.ce aile puncte de lantezie. 97 his]. din bobme. 1l'Slnncompa<:le.113 a petalel. 0 v. adi. Se folo""i1c din ~nu acelas' proc"deu de lucru pin" I. EKem/area ir!c/u. rnonolona. pe baza Isselel. '\yd"" J.n r JI u punct d~' 'Iun .! "n~. in coni inuare. ~1. inllns orizon!a!. Model. dura dorin\ii se inconjoaril un lal 31 danlelei cu un [ir de ala de d. I~cind in [~:c~~: ~S131lcompaot.SI.apta SP. In lnlervalele dinlre barele se executa pondul de lrunza explical la modelul I (v. 51' <'Ontonu.. se ucr un Ilromonialinlins d la dreapla la 51lngJ ~t t dinlr-un numar variabi] de rtndur: de lajurt. rna.luI22.~ns la goh.. daniela. Fie in locul Indicat in desen.lalulu.Ie. lig.llntin' de I~ dr. . Ion din "ndul "nterwr. ctte au [osl s. lunde etc. 97.5 pllncle golur."" apoi CII pu"clelo do •s on lings.. Se compune di 11 douii rinduri ~.minnle." se P?ale ~xecuta ~i eu ala groasli dar este mal bine sa Sf execu e cu ala rna. lie in locul .lul 20.' illce~. imaginalia Ii bunu I gust e u e on.a . 51! lolosesc c'plicatii le de la modelul \ (fig. Modelul 21.mea.l. Mod. . care attlel. Sesre 0 combmatle. distautate inlte ele.1 21 . ft punc:te d.~:ii.. inl rebulnallie! de al. r\nduri ~iasa ruai departe.n1du~In. sub] Ire (hg.za de 13 0 margine la . Fig. loeuri care pol ft sime [lee sau asrrne flee. 38). la I.lul 19.au desen unde s-a hotarlt sa li~ _I!. se brodeazii cu irunzulit. (fig 91).c"tli pe rLfno~lwlcie d. dar mai subllre. 25 (v.' la umpler~a c~mp)etta.l.lul 19. fes onare. r exccutii presarat pe !oala suprafala ineluse lestonale pentru a carer cxecuhe e 'nlrebuinleaz.:'tl~f!~ ncer.lun pc naul rind. I'asm d • ~lluIIUl.j' r~·· Fig.IOn"re~ acestor fire. iar inlr-un spaliu mai mare ~i de lcrma neregulaia 3l"urea lor ..n~a 5pre dreapla. Er ctu"rca ac<>5iL. mai mare in lung.d s-au lucrat trei rlnduri de laturl ~i pe urrna rlnduril restona! e. 96.(flg: 96). Se lucre. 77) care a lost lucrat cu punetul de lui sunplu. "" .' fig. fig. tntlns ortzontat. a j rd'~1 intii 0 data cu firll! iII .Iucreze a doua grupa de lalur i com pus. a carer dispozttie sa attcrneze. Cind 'paliul me. t golur] in locunle indicate pe eesen. depi nde de Modrlul 21. 5<: tncepe ex cularea punciar Jirul nnzon'..pudnd lalurlle~.imr~1 e.

99. Se scoate lirul in bucla urmatoare. a}a~te. blodel.1 ~i se Iuerea~ o juJ11.lul I. repettndu-se asa pinii in marginea petalei. ' >. Se scoate r. . din dre. cornpuntndu-se din doua rlnduri.xea~ii firul de alii In partea dreapta la baza figuri i tntr-o burl~ . Se Incepe luerul din par tea dreaptii a pelalei.za ca ~i rimu\'P a. In lajul mic care urmeaza se rae doua punctc de leo. *i cite dou. exagonale sa se lo~meze cu Iaturi ~l raze ej!aie. se nxeaza r~ruPe rind"1 de I-I Uri.r"ap\. compunrndu·5O lot din laluri ucind amlndoua lalurtle celor doua r". . fig. .firele deajillntinse orizontal. 100 brs. a d!~" alii tntr-o buell. 100 bis a). . rcpettndu-se rindurile plna la umplerea petalei (fig. Se face.ploicicil" (fig.ece~ei11. R 1ndu) "rmEler se lucreazii ca ~i rindul al doilea. a I!setel ~~u~~i. S" fie foarte r"gul. . . penlr'd ca sat t iirul de alii In laseta din dreapla. din nou un lal rnai tntlns ~i palm puncle de leston. Se tncepe lucrul de la dreapta spre sttnga. ~ de b~z. cu deo~birea n~ld. ' Modelu! 24 a. hxrndu·se ala de 0 bucla a lasetei din dreapta. .l 24. se lac numa: l-lIple.lon: apm ~ap e puncle de lesion ~ia~ pinii la capiilu I rindului in parka sllnga a pe!a eL R.g~ altul. terl.pla fa! (dad est. Riruiu! 2.13 ·"1 It. sarind 0 bucla din laseta de baz. apoi patru puncte de leston. Rtndut J.ton. . purtclele de lesIon Sf ac II puc n a] un!e primului rind. cazul) jl. se poale trasa In spa(iul cuprins in desen linii orizontale.lul 24 •. nu primu! rin~ s-a le~minal prin doua pune!e de lesion.itldul 2. Se tncepe lucrul din parlea stinga a petalei. R!ndul J. CI se lace un singur pune! de lesion c e e es on ale rrnduluf tntli.at a de 1. se ze lind Ot8r~C~lQ)' 13: @1 ij lrrd~~~~ T. 'bii toate ac-e18~i ni vel. • Ritldul3.xlndu·! tntr-o bueU. 1 . Se con linua aces.de rest°'deUf"rg pentru a forma un lirol desl"1 ) setei cu trei bucle.. Se fi. lajul (fig. cu de~sebjrea ca. LIn la] mic eonlinulnd pina la capalu! rindulu\.p. impreuna cu I. Se face un la] mare. unde se f!lce tot o."!ins orizonfal la iliv. peste 7-8 bucle din lase!" de contur a lrunzei.. Se continua astie! la] ~ise rac i3r~i !ntr-{) bud. Fig.'ul mtJns onzontal. • In limpui e'ft:uliirii dantelei trebuie sa se respecte 0 mare regular! tate In lar!(imea Iaturllor.. in grupul de douii pun I n ~asetta stJn~Ii. Se scoate lim! de ala prin bucla urmatoare ~I se .• .lurilor rindului pr.ta. .' Jos de baz~. Modelul 24.•. plmi In partea stingii a lasetei unde lirul de a a se rxeaza mtroO buehl. R. Se lasa un la\ de liirgimea 60 seR~!u~i~i ~~:IT dd Dupa cum se vede.d.'\0<10101 23. peste care se VOT suprapune. larglmea lor trebuie cu vreo trei bucle ~. puncte de r es ton.alunJ~ puncte de lesion. Pe grupa de ~ple puncte de lesIon dill rill?u. 99). Din partea drcapta a lasetei se duee un llr bine tntins. bine Illtin>.rul de alii In bucla urmaloare. puncte de Feslon. ~I facl~d dous puncte de lesion in cele doua bucle urmatoare. M. lale d.1104<10] 22.ca. peste tot atttea bucle. 100).. se lorrneaza ochiuri regulate din ctte doua fire amino danlela numitii .unc e leslon.fac noua puncte de reston pe lalul mare. se duce iar un. un la] mai tntlns. fig. Dw loc"1 "~ "!' s-•. Se lucreaza lara~' noua pu~c~e de leston pe latul mare. t.lndul 4. apol punctele de lesion. • unete de lesion. ln limpul executarii dantelei. ':: Ii xeazii In bucla din partea slingii de duce un rir onzonta] blnc m ins sr se ' unde a pornit prima jum. se luereazs patru puncte de reston apuclnd !alul din rtndul precedent tmpreuna eu lirul transversal intins. Cind ~ ajunge In ~re~lui gmpei de nouH puncta de lesion din rtndul 2. se mndul 2. Se lace un lal ~i~ I~ ~repl~1 grupel de doua puncte de leston din rtndul precedent. !Ill." la~tel.! I ucreazii de d'-ta aceas!a cinei punc!e de les. So Sat la\urilor din rindul precedent.ela1 J rind tot di n la I uri ~i cite doua R Jndul urrnator se IUCre8~"ca . l'Iiodclul 24 b. adlca un II r . Se continuii astfe] plna In partea dre VPU"I<:1de _lesIon in grupul urRlodul al treitea 50 lucre. Fig.. pentru ca figuril. tpunet. a laselei din stmga. iiicindu'se iar un miltor.ar pe grupajlTI'tca e Qua a de Ieslon din rindul precedenl. _.junge In par.1 pn mu f idI . a~ol se race un Ja I nu prea larg.lal mare bin. 100. {. iar pentru a se reaIiza cu mai mul!ii preeizie aceasta regularitate.l" de Ieston $II executa ap I an erroare.Jumatate de pina se .lea ~. Pe aceste linii desenate se \'3 infige un ac eu gamiilie sub care va Ii trecut Iirul de alii care lormeaz. Rindu/ f. . Se rae doua puncte de Icston. Se lace un la]. ~iasa mai departc pilla in parlea stll1ga a petalei. intins. aselei.ndur.

.. ci dimpo\ri"~ sa lie asezate unul lingii celalall.aa r.. D~ da.r~<pecte~ '. unlor. buie sa alba mal rnult lebel *. fixind lirul de ala in buda de unde a pornil pnmul lat. de jos In sus pe. fixind lirul de ala tntr-o buclii a lasetei la ni velul liniel or~~nlal~..ar~t a ~hiurilor exagonale adidi atunei dnd un rind . <I'fapta. se cr do"" p"rlctc 'uliva a rtndur ilor . ~i se continua exeeutarell lalurllor pilla in partes dreapla a desenului.1 2' b.t. Se s\lrlileazil: 0 data B?. _:_:_:."""~ al" fondulUi ..l:slonale .O~ rind numiiru...d d. plna \n b.~ eflB' Iflsi l lin tre' lIlerucl~an eire m . \02. mve!ull.::'-L:.lmnini eu' 'I I' C I exagona '"trego rmdul urmalor se IflC£P a_ Juma a I _13 dantela formdet-ochiuri (fig.. " . llecare la] de cite trei ori pinii sc ajunge in partea stinga. .Jrg care sa alingii ace 1~ledobIIU acul de sus in jos ca st cum soar 3sla palra bucla a Iaselei de sus. ' se de. Se. . dup. unde se execu!H un paranjen cu \esatur~ simpla.'nga a desenul ui tntr-o bucia a lase Ie.a Il. Se [ixealil lirul de ~i~!~ I ~Inijbuda a Iasetel din te.eneaz 't1 linii ~ iea Itliale ~i pilillnjeni.. Se va urmiiri cu atenlie ca aceste [ire parale. . e scad punclele. in care caz CUI 1 -:e ac mal dantelei )1 uneorl I. liN' . Se tntoarce lirul de alii...~i un Iir de ala oblic fixindu·lln bucla lasetei de sus.~ lire di'"~.~~au ccle toal~ acc:. pentfU pe a e nul in eVI eO a . la mvelul liniei orizonlale.~~ III ace~1 din urmii. j in ii d lagona le in ambete sensuri aaleedxeculan~ acestul model." . recm acu cu ata de 11.. ~'S~1~~e de~n se due [irt'le de alII -rl.' sa se pi'. ~ al\ru n:~ ll\ 3[Ii. fte pfln surli!area deasa explieala la barete1e __.In I I le ce Ire id t . Se urnple astlel tol spatiul descnului cu [ire duble.. ~c~ele~s:. Rindul 2..lul 25. de " iii! ". Penlru exeo:utarea rindului urrnator de laluri. Ae.nd au L\a\e<~ c ". l n ~~fl~' 100 b~~. 1.."g"r ~"nc de Je>toI1. Pentru exact itate .. Se rasuce~te lalul a~a dupa um s-a expllcat la rtndul I. 'pre d~... llnii diagonale Se duce lirul de ala in diagonala lixindu·1 tntr-o bllClii din lasela de sus 13 nivelul diagonalei. . t-' -0 orizonta le desena sttnga cu un bucle mal JOs de col] I. .. . Fig. Se Ireee lirlll de ala pc sub \aseUi.. prna la un ~l r~. paslrtndu. \ormindu·se astlel douil lire paralele.colind a. m.le sa nu se suprapunii unul peste altul. Sc pr~Q §:tA _a a~~' tnUa~Tf'~' eIO[~-~· . in partea dreap!ii a desenulul un de se ftxeaza tntr-o buda a lasetei. 18r ~c pinil 13 no uil pun~te . ~\O<I.._ ob'" '" ..n cazul ctnd mod~lul a ser vlt la ump.·3 ..lfel ~eseAcesl punet de da~I:la Imltii . continuare de lire na1a duule. se de repelarea t~~S~ 13 baz3 ~i Ia rnargi ni Ie rii petal. . _ ilor exagonale ega Ie se racomanda desePenlru ujurarea el~tuarIJ fl~u~ii verticale ~i orizontale dupa care se va nares pe spa!iul respeell~ a unor I orten Rind~~ I. MCHl..l n1iianJ·cnilor.nla). __ ..!!::. d' f "'Ia~a rara ~ ochi a _8 m. Jixindu·1 in bucla de unde a plecat.:.~creata cu '\. -=__ _ rea ~ UI _ .· hlllri e~agonale In acelali pundul de [iul cU/~ctlll numit "Old d 'abeille' <10 .. Se [ace trei 13 dispunerea la IUlilor.\..I!J Modelul 27. duse exact pe liniile dasenate. tncepe din ~ar. apuclnd cu acul prirnul lat surfilat al rlndului prece en.• . e ale inlre cle.tna ~~epiul r" d . Sf surlll~ala firul diagonal pll1~ In primu' punct de incruc.~st . .' marind.~ ii xeazii in bucla in -care au1-' los\ d"fixate~ aile Sf e. de 13 dreapla spre sttnga.• d I face un punet de teston..:3 . Ju~a ate e at. 101. apuclo uc a c • I[ I I . fln inccput cu UO e grupa tncepula Co pe grupol I de festo~. Se trece acul cu [irul dea\1i pesublaseliitnjospinaindrepluldiagonalei urmatoare. la n.. exagon• esC 'bur le s I Daniela cu asHel de ()C hrurl '~elor (lIori).mp" i"reg '1"\'" _IUoa sau _ft. limp 8rninle~te.~re.ii!l\ll rbJ . lixind acest .xecutarea de la sttnga spre ruici se compline dill doua [I"dur. se pol executa 1)'CDurL rea ondulut. ~. se trece [lrul de ala prin laseta I din did slinga pina la nivelul eelei de a doua linii crizonla'e. ". umple. Se execulf l0 . trrg I"g.sl lir pinain e punclu\~C und~\~ plrcat. apoi se rljsucelt~ 0 data tatu orma.ile 5 l' 6 'uii punete.. nale orizonlale ~i linii diagonall'.ochiuri exagonale se poate executa Ie del (Y.. Se surfileazii din nou !oale la\urile de cite trei ori [iecarf• :.\'o~elpl 2..le_a sl... se vor desena esenulul. . .t"! 26. r'wnlalil ~j se fixeazii [irul de ala in a la] l.velul prime.rll.. I I (ellib de alb.Trebuie d<p".5}lb la]..1 reapta spre stinga ~i. Se duce iaf.. suprapus pe diago d~>enata.__.G subtire (de pc bobine}.ucl. Se 5urlileazii.a(D~:u~{p~a:. caz dantela se I . '\odd.Hog" .f. se na1a Ii xeaza Iirul In bucla 1:11 care a los! lixatii d\ago de !Ire duble.. p.. Fig. In aceast1i prima parte a lucrarii S'B format a retea de Iire duble diagonal numai J 11tntr-un sen> ~idin nucla la sttnga jos spre ~alii ultima diagonal:.. care se afla 13 n i velul diagonalei desenate Se tntcarce liml in bud a de unde a ptecat.. 101). lorfll burl tar in! re e Ie rombu-] . anume de unde a (0$' ii dreapta sus.ntr'o forma" reguln!3 a"'. du. l Ie daua lire. Acesl model se m u e .(:Cuta d'agonal~. II fib.otl i incepind e.' daolelei.. . .e .!..71 . formindu·se iarii$i doua iir~ de ala paralele. eo~_lmuind asllel d pin...:"ode~ se lol?s~~le j~". s Ir~1 eu cite un 0 h' I'" • .aumic~' fitcarci lneruci!?ari de fire. rolose$le [oarle mull la [oodul .e ~Iln'~crt~~atc 'cil' ~i "niile diago indicat alii omonta e \ 7J . se duce lir~' de a\~ oblic tn jos.. Pentru u~urar~a e~ccul:. 5< d.uD.o a. \alurile se pot I""lotl~ Mode lu 1 2ti. rna' jos de col \ ~.lal in dreptul prime! linli verticale. ITC' pJlanJcl1' .

explicate la mcdelele Irunze ~i Ilori..n~ se (1ft. urmtnd a It ~r ek <\(1n.. surfJlJnd cIte dOli.. 50 poate acoperi cu 2-3 r induri de piiianjeni rezullhLd un model ioarte decorauv.e r••~nl·!lL· lal. dar nu pe care ~rupa de picioarc. urmind a '" intari in lasetli (fig.1. iar pe rolila d. se lucreaza un rind de laluri mai rnici decit ale primului rind. Acest model se tncepe [.sa ~ ~trlnga dou. MlJd<. 50 acopera In Inlregi01e cu ala eu Care s-au strtns 1'\U'~le I~L cenlral (hg. se coboara firul de alii ajanee Ja marginea interioara ~ jUm: .c. apucind ell acul mtcrvalele di!ltT.Medelu! 30.tcr la\ufl largi.i UI Interior. tn aces! caz rlndunle de tatun pol It mal mull la nurnar.at~ de la( a ~elor frei rinduri.set~.. se duee lirul de aI.~ . . MocIelu128. iar ctnd s-a ajuns 18 primul lal .1 r~n. pilianjenilor. '1 ' la ullirnulu la] mulocmard mid d" de p~. ori pina la jumstatea lui.. piiianjcnii ar Ii prea inghe. La "lcn!CI~rea I e vertlcale se execulii rolile lestonale.r! de atil pe sub fiecare la\. interioara a la. lire so tneepe restonarea aceslor fire. apuclnd cu '1(11 inlervalul dinlre liecare paianjen. Modelu I 3:.-6 buele'pc I."! eo po~n~t primul lal ."~Ica. urrnlnd a :<e 5urllia 0 data sau de do".! n pata njeni lor de pe a I dol lea cere va Ii mal mlc dedl numarul I'". la rind u l lui. Penlru execularea acestui model e Illcreaz. r~nle~ie asa dupa cum s-a explicat la fig. I)uncl. . maj larg_i. poate Ii impodobil lie _. t. mai mid dedi primul rind. Se lormeaza astlel Ul1 cere interior de paianjeni mier Clnd s-a terminat executarea nllimului paianj"n.cepe al trellea rind de la] uri. Icrmlnd un in!. Penlru . . Fie. a dnilea cere mterlor.aJ rtndulul doi de lajul din care a pornit primul ~. relor doua incrud~ri de lore ~I asa "'.'na] .i [orlnind a I Irei lea cere inlerior.a se execut~ ~eparte (Iig. 103. Golul din cenlrul rotilei se lormeaza prin laptul c:a Ilrele dub le.. undc:. ase el. enoru 'gum. 104).apu.dl'lt'" se pnr. se prllld<: ulllm~' la! .ras""" grur.e W 1. iar dupa termrnarea Jeslonsrii rotitei. pnn i~eca~II." 'I' Ire'S lan'ale in arnbele sensu rt. Cind intcricru! !igurii este mal mare.1 104. subtire (bob ine).de ultirnul ~al ~I ~e treee ell lin.9 Iii 10mulu. cute lalurile .rea ro!ijelor SO int!ebuin!MZa ata rna. lieca . . Pentr" urnplerea formelor rotunde ~i ovale ale desenului. p.e'rn u·~ pe dedesubt ~i tragind b ine ala. Incepind apoi executa.fedu. de unde 57 Incepe al dOII. [ormlnd astfel pkioareie pe care d "or (ese pilran)enr . Ultim"1 lal se prinde de bucla unde a porni t primul la]. I' I' a I d 01 ell rind.lul 29. r"ranJ~l11 a di n nou la \ uri. de Ieston. Modelul 32... adlca 4-6 rinduri. stnt marl. Clnd se ajunge !a I til lrul de nj. punet do:.11 rindul u i trei.lul JO. rjnd. tntre ele.lul 28. Dupa ce s-a eredual ulumul I'"W")' LI.a ri~d de laluli. ci sarind die 0 gruP". Se. Dupa torminarea celui de al dollca c~rc . Iir~1 se int. ~\od.n executaji cu ~unctul de \esiiluril coni r.. 100.eiud pe margine. .. Ilecare (fig. ldrl'nd'I~lacesl t"cI se rn. 5~~ paranjen. cite doua. sarind die 4. a Jasetel.e In\are~le lirul de a\a (It I . spre a se pastra dupa ce in prealabi] au lost . 106). In care se LntiiIe~te bi ne firu! de alii 64 pe locul Aces! inel. Acest rind va ri [or" pU I Uri 131'. Se termina ~udilind picioare\e UIIlLl ~" nil) a Ie [ieciirui rtnd pina se ajunge 13 lasela. pe ceie tr picroare ale [LcearUi la]. lasetei. '\\00. . frelor duble orizontale cu eel di'la~loIe egale dintre de. ea.'i~le pe dos I. JOT).or de pe primul cere. alit verticale cil ji cde orlecntale au fool putm distantat. d' se """declledou• • . dcoarecc prin rnicsorarca cclui d.ra .urr care (Ie aceastii da Iii vor fi mu II mai mid.)odat.Ilr..se a datll sau de doua on.ui\i. surlilind pjclorul ullimului paianjen. 103). rellndu-se Ja tnceput lirul de ala in jurul pundu! U' de tncrucrsare de 2-3 on. Daca hgunle de ~e desen. 21.iao]ell:. Acest model se luer "! La ac. ~urhleazj latul 0 singura data pina la jumatalea m. ! doilea ~jr de piiianjeni bud. se trece se formeaza un cere in . Ctnd se terrnina [11du! . . H~. Se lucreaza pe circumferinla illferioara un sir de latur i (puncte de lui 'Implul ~V.urltlLndu. a a~lul rlnd.} in inlrcl!ime prin ul rind depaianjeni al modelului precedent. se prinde de bud. 1(6). fig. urm •• za.. rotunde au ova le. In asa reI ca llrele de ~Ia din care siut I . he cu alt . Se string iar"*i cu lirul de at 18\urrlf celul de al doilea rind. P5ianjenii ~or. te linHle prin desen.1111 de a a .I~.mu..es~ mode! cercul !"!erior [ormal e:i~~ a lei ca ~i mod"lul 2. se intrebuinleazii puncte de dante I. In lelul aCl'. ~\od. . Dupa ce <·a terminal stringer ercu I .

i cu alte puncte de . . at ulliple lpicioarele laturilor Ie se mal Plucral~.a roape de partea e JOs. Acest. a rupze!. lormindu-se ~i aici trei fire de ata pe ca~~ ~e I~ tesatura de sabac. dindu-se lorma respectiva. I.PI~~a ~ trage ~i a-l deforma. in latul de unde a plecat. Se incepe DUPa. a e de la virful ei. se lasa a oarecare a I d e a a pe I" tUI' t Iterior Se duce rru mra aces -vaexecuau.se _con!inu~ surfllaju] batut des al celor doua fire care formea : lInbra pnnclpala..ntorcmd Iirul fixeaza Iirul de ala al dan. Modelul 34 se aeum la frunze ~I In acest model cuta trei modele de realizeazii dintr-o combina\ie de puncte explicate pina Ilori . compus dintr-o floare cu trei petale si codita se pot exedantela ~i anume: petale!e se lucreaza din cite sapte pe- model se foloselte la urn P Modelul 33. f unzii) se executa cu atii subtire creaza cu douii fel~r! uprafata desenulu~ ~r punctele Ioarte rnici. Se aduee din nou pe linia de mijloc. formindu-s~ a~tfe. Urmeazii a ~:~ea ce s-~ facut cind a trebuit ~i\e cit incap pe nervura principalii a frunzei ma~r~i:lti~fupe de frunzu- persoanel Fig.J~ fixindu-I li acolo intr-un la] al dantelei. iar partea de jos a zulite laterale. trecind cu acul pe sub Iiru l e mfjloc pina la virlul Irunzulite] laterale din sttnga. pe ~o:x"I~cat la fig. . Modelul 33. e de mijloc (nervura_pnnclpala) .ces-a~Cta mal groasa CUcar.in acelasi e II'r i. fixindu-I ~i aeolo Intr-un.ginalia fie cu orice alt pl~nccare Jucreaza.. IlxmfuJ Ii fire plus Iirul Hsat liber de la inceput. a se execute frunzuh\ele laterale. 1 lor :~dPf:i\~~~ ~~J~la&~~~~ ds~-se plas. Cind sua ajuns la IOI~ '" ml)loc.~e/~~~1~~i~~.eze fru~z~litele lateral:. 109. iar capiitului lO d 'In pnnclpale'e frru IPdarteata_ dreptul nervurii lunglme ear va Ii aeoperi tIi~i intari tt.ce.te el._ t~1 fire de atii pe eare se ineepe tesatura de sabac ptna la nervura pr!nclpa a. lerea frunzelor man . pentru nervuri ca sa a~ba II Irape~t in intregime frunza f~st executata si laseta. . h ri cu lesa~~~~.sus spre s!tn. 93 lucnn " modelul de_dan tela ns Parenla. de atii. prinzindu-se se intrebuI~~~~ : Irunzei la a dista~ta oa~:e~~ la] al dantelei.se" . ~I se lu- . u aeeasta dantela. sa nu se cunoasca intreru _. P\n in centrul figurii' Aceste figuri. pma la locu! unde urmeaza a se luera alta pereche d IiaIf lalfrale. a t J dantelei. Din acest punct in partea de sus a frunzei. Modelul31. se duce Iirul o~ltc I~ .ru _ Fig. se incepe tesatura de 13ba~ ~e Ie e I ~~de ur~eazii sa se execute cele doua frunplna la 0 oareeare dlsta~!~ e foe~ulitele sa capete forma. avind grijii. de l f 'S timp printr-o tesatura.PJ~~r~de de gustul li illla: daniela. e trete firul oblic spre dreapta. Se aduce ata rnapoi in latul delu ! a plecat. fie IrlUng laluri feslOn licalii an fie cereuri suprapuse I ~e dantela :xP I:. I 07 . in asa let Mai lntii. ducindu-I in sus oblie spre dreapta.. ea in eontinuarea surfilajului nervurii de la un grup 66 67 t~~ .. de frunzuli\e la altul. avlnd grl)a ~ . se fixeaJ afolo ala de un lat al dantelei.

Hxindu-se bine capelele eelor douii lasele Inlretalat~. de . care prin tragere se inliir~te ~I se Impled.tiirile.mfip~ac~i de fire. (fig. ptlnxindu. paslrtnd e tun. se scoale Ilru prin ullimul ochi ~j se trage find. de sanae. Ig. 110)..ir i se termms 3j)Oi pe trei perechi de lire. se va avea In vedere ca la liniile curbe.r cornbinatle de laseta mal este mal le~4:/(QJ5 li ~~ijo~ ~8 ~~ : @7J 68 .inza pregiHitii se face dupa explicalii\e date 13 capltolul I..1 punctele de dantela. avind grijii ca acest capal al [asetei sa he la fel ~e Intant. rar 111 panea a doua se va xplica aplicarea lor pe dl' feltl~ oblecle casmce pe~il'll decorul locuimei ca : tablete mileuri Iete de masa.n. spre a nu se ill' gnlmiidi laseta. in acest caz Sf taie \asela cu pU\. III). unde a fO'1 Iixata acea hi pereche de fire. reprezinta aceeasi Hoare cu lrel iecare p~laJ se d nu~ e un de purtcte cunoscute. I1S~ila re~ s~ face ~lI yunci tnalntea aculul Ioarte des.:tele mari.. rar codi la se umple C1.d~ oarece se stie cii un ochi de cro~tii neintarll se d~l. n Cind.e a I Iirul de ala ell bud. Ca e po duce tn act. lasela sa fie asezata pe linie llira sa se susttna. Lasetele tnt reta la Ie.) .xph~al I' fa IJ!.. ra de p. Se pr~cdeaz" 12 felli cu celelalte petale. t -pa I'IU a I c. Dupa ce s-a ajuns la in~l· aceeasi forma in scara ?Jdita irunlel ~ umple cu punctul oxplicat la modelul I al Irurnclor. dupii ce au lost !".. i La _u~ ~ese. I mea uorila a le<arurii. se ajunge la. aceeasi atentle trebuie sa se dea la intoarcerea lasetei la virfurile ascutite ale desenului.u ••• Diferite obiecte din dantela I'g.: "or 1ucra barete Ie sa 1. pe care se executa cite v. ci dimpolriva taseta trebuie sa lie frumo cndulata dupa forma liniei curbe. spre a nu se ~~lra . Desenare~ modelulu~ pe 'p.u~urmla ~e baga pe sub laseta de conlinuare ~i cu un ac cu a 13 . .anJ~n e\~fic~l1= ~. poate ~l fO\05113"\t~~~~ . I .. . in asa fel ca \aseta sa lie bine prmsa pe 111111 le modeluJUI penlru a \1U se deiorma liniile cind >+. III. 47. formind grosimi care slrica aspeclul modelu\ui..In" rezerva. capelele se tntaresc cored pentru a nu se de>!ace ~ide asemenea nu Irebuie sa se Iorrneze grosimi prin suprapuncrea lasetei. \\oodul 35. per dele.o !'IUi linie a desenului. m~i ales la ob!e. apoi U1 rneaza tI1sailarea lasetei pe pima urmarind \nlncmai contur ul desen u 1U I.u~l\re se In\ar~te pe des. In prima parte a ~ucr~rii s-au descris toate elementele din care se compu~e dantela poanlas.~~e~:a Od d'd nlela eu care mulle \~Iiml. De asemenea. I codl a 101 I ~~delul ~Plrec~dcnl. iar 13 arnbele capete e de~ira 2-3 ochiuri din laseta. ' • .a cu ~ulla .1i in acelast limp desirarea [aselei. inlarind aa 1 laseta.ie.l puncle de care ia runze(li~."nirulul . In limpul lnsailiirii lasetei pe conturul desenului.u punct unde se intilne~te cu celalalt capal. La terrninarea lasetei. 5urfileaZil percch a de fire din mij loc. ajurata sau nu. ~ cef~lrul Ilorli t lucreaza un paianjen cu punct de tesiHura conlrar t a Ire cite Mclklul 35. In timpul lnsiiilarii. cuver turi. obtmmd un O~lecl . AP?i se continu~ insallarea pe.

Modelul 3.pe au lui dubl . treb~ie .rii in relief ..l I. care impodobe>C pot termina ~I perdelele In 1 dantel.. in ea drul care forme rolunde se . . FonduJ este Iucrat eu barete ( we~.• a caror . I' cu fIIuhneSilI 1e I iea.ml. 0 ligUla ovala. aj.'zt In ace.celea<i dimensi urn.nsailarea laselei tncepe din centru. ~rma rotunda. 19. In se lucrea~a anrne natural. 20. e.Itelt.unda p~en!ata in fig. d~. . la rei cu se put broda direrilc /TIDlive. la5eHi II .!!!3 . I. din ata de pe scule sau bobine. . indicate pe desert se . P I Ii krrn.e _de d: .4 . " partea de jos..petalelor se foloseste modelul de dantela descris ifI.1. Se foloseste lasetii. J eest model este pentru t bl 1.. JI2 esle dal in a 'aturate.. .\ ~ u care se camp lete~zii .ocme pa t fa t e d e IOf'. fig. SO> b ele10r c de lofllla af cate in fig.tel: ~roderie. Prin pIC!?rU~ (v.ata sub!i~e din bobine de culoare ecriu.97 j •• Pe?tru umplerea . In. . use lea.culb de albina" s II un piiianjel1 rnic din Iire simple n~su~r I ale ':'Iai rar..-. ~. In locurile In~al are laseta forrneaza slruri para: PttrIJ pluri rna. . 'e~· r e e e c masa f o. f' mic saU mare.iuneav dia~elrulu2 ID '-ta mai lata din J.c @ n. spo: lablete mai mid. @ ~~ tliJilj)~7J legate mire ele prin barele usor rotunji e. Jete de rnasa elc . .-. ~r~frul 110m ~~ ex. ce se infrebUlnieaza I_fl VI r~~mii variaza dupa cennla.S a' deleinrepindcucelepen!ruobi~le In continuarese vordescri: ~sen~ tiivife sub pahare... goblenuri ~i broderie pion" IU~~aalUCiaI dan 8· azUtii in desert sau ala din nuanla fonduluo cu ca~ te cU danle1a pred'::(1 tot ul deosebi [ ob: CU . Iocul unde se va pune pentru 8·'.xeculate cu brodel re a rt is. 19. se executa TI se executA modelul de barete expll: ::... j J d . rna u. trebUle sa se ~lie . fondul..ecutii modeJul explicat penlru frunze [v . Aces! model esle pentru 0 midi labJelii de forma rotunda cu d!mensiullta dillmefrului de 12 em. f oe in inlreglme. elin fig. 73). Pentru forme ovale se illScrie. 114. II marune nalurala.. marindu-i valoarea i' frum . ~faIEul~f 71 . Coada f10rii este executa fa dl d • J • IJ!id tot din doua lase:~ i_ua asete ala! ur~ te ~i cusu te una de alta. pentru II obtiJle_ 0 lableta Ilna potrlVl!a l(lCulUlunde este asezata. Aces! model esle pentru 0 tablet!! rotunda cu dimensiunea diametrului de 23 em.trod. palenjem cu jesalura confraril $i paienjeni cu lesiilu. urnplu !lorile ~i Irun ze te. Tab leta de torma rotunda..tiN . din dall. In een licu ata~al) este dat modelul In m·l!ate (fig. [01 .. Fiind un obiect Iolosit in vltrlne sub bi~louri. spatn. dar putin departate spre rnijloc2. Madelul I. spaliile ili u Obiede]e ex<:cut~te dm dD. r aft: Jh~u ~@)}~ ~estul fondului este lucrat cu barete blitute des sau lestonate dupi donnt • ~I cu piiianjeni.t caz. in flgurJle dreptunghl ulare cu dlrnenst unile de mai 511. cu desen asimetric. ~i 21).. Dlferite modele de tab/ele un cere.1'I':sz.! se Peniru Penlru inscr ie Pen leu . df!Ulti ~jn laseti inguslii fa e_a cu dll~ens. 54.'_ ""nlas se PD.~ de ill.. ra lorme dreplunghiulare: 12 cm/l9 cm=-l 5 cm!25 cm-20 cm~30 em. u bum bacel ecru.0 osesc a . lucrat cu lasetii ingustii de forma rotunda. In ~8rgmea ~ablelel laseta Iorrneaza pri%:!l~ lj. sau in comblnal'" cu mot". lOri. iar din locul unde tncepe sa se formeze melcii lsseta ~e alalurii Iorrnind ~irra' de altele. I' object re . din ala mal groasa sulttirt (hobiml). ta de fO.' !..I~rat cu .na • il1 1110 . .:. Mod. t 'b'li dimenslUIl •.nata>3 .n e acestea se departeaza. ' milieuri.uce Irude etc:.. margllrea oru a fost umpluta cu modelul explicat 13 =rs F:~~z~n Fig. eo In vederea efeelu ilru unu . macrame cu ranJ~n. pe care tela. 113. 25 em. 14.. La fe 51' lui.e Mi. b (ve~i l P t" e pm . I12 cm. 112..

Fond~1 este lucrat din barete lormind cuiburi de albina. B.. Cele doua 3.loarte mict. plansa de lIIaritIle · 'alura. BareteJe care. . lucrata din laseia I d. rar ~IOarea}de paianjeni din lire ~. Tre! lrunze Sl~a cu punctul de dante a e la fig.Cele pat_rll flg~n . 115. lui 3 in. . 94 .t. ° ~. Model 2.. Aces! model esle p~ntru o. (v. de':: leta de forma ovalii cu dimenslModelu! 6. 54. din ala subllre diarnetrului de 24 em. "t i atep!Couri. In marime naturalii (v. dantelii explkat la fig. 115. acelasi mo del I bl Iii rotunda a cu dtrnensiunea F·. crlucrale cu punctu /e )[~ialt Ia fig . care se afla in dreplul Iiecareia dint!e Ill:(~\~ ampJule eu modelul. toate festona e i Uecuta! CIf "w I ModeJul 4.~ple~r~~ra sfnt In bordura labletei se iucreaza un ~lleaga i~iruire3 lasele'ldm delului toile rar.t~~ usta de iorma !Olunda. iar tn Iig. Fondul desenulul este execu a In. lucra!a ell laseta lngusta de formii rotunda li. Aces! model ~t~ pentru" 0 af e rotunda'.lf! 'ieseJ~dii garcuri sint con(u~a~.' b1itute des. ~Iodel :I.de. diatr-o Iigura exaeonala sus1inuta de barete. unea diamelrelor de 25 ~i 13 em d. II' •.tora. 116. 113. ilor din fondu mo.. fJ7 lucrat marunt (fig. " d d ntele explilate des sau rar. Tableta. b. _ I da In fig.g. ca ~i restul bare! ~a s' _ rea I Q lucrate eu alii subtire din bOb. a ~i b). 115.~ aJa ~b{rul I'ollinal. dupii dorinla.ura de tableta ro un cu londul executa: din barete. iar figurile slnt urnplute cu dilerite puncle e a cate la [runze ji la frori (fig.l. a . "cuib de albine". a ~i b). •.3. acelasi model In mar'me nalurah'i (v. 115.a~ Ia I' model rn I rnode... b. la :: Jucrate J~ partlle superioare eu modelul de dantela expliea.•• expikal la fig. eu Iatuflle. Aces! model este pen!ru tablelii de forma pal:aUi ~u la lit 16 em. iar in piir\ile inferioare slnl lucrate teli expllcat la fig. p1an'i'J de la sfir~itul carlii).cu~~:a -cu douli lei uri de ata.~O. luI5.l~rata d. pl'an~ d~a ~11~~~i~i _ ) Fig. A patra ffunza este luera 73 et9C~~~~n~~~ . o~mrete cui b de a 1bi na" surfide ooeind. a este reprezentat modelul in miniat. Tablela. penlru 0 !ablela carl")' In fig. a esle reprezent~t mo. h Q de danlela din figuri.ordura ~I ceo Irunzele cu iasela l~crala m<uriilat~ lucrata cu ala din scul. lucr.rrun~afural.! <:tIe patru Irume slilizats.d~lul 5 in minialura de 10 11' iar jn fig. 66. 115. mini. t .

. din rele dOUa .. IUrA. In Intregime este executa! din bare Ie festonate ~I cu pICO' . • ~. ~ din fig. 11.'lIO'au cu lesillur.. dill cu 010 I ex.' 16. Model 4. tel. ." Jet. . 115.reaz .acela~i IJHJdel in marrme naturals (v. Ilrei p<'lale . miniatura.. uri ..l contrara in Jocurile unde bafelel: I dialD!lata mare in •1'1 inet felonat (anoU). varianta I. I 1 ._. Trei petale sle Fig..lura elf In ce "anjcn arcuri ~i un pal II ' ' I tt Jar celelalled ntrul [ran ". '. . 2 sau 3. deJul de daniel. e ._. 'nlre' .ambele Parli baretele Iestonate Sin P rinse Fig. a. ura r 6 mini.culd3leJ rid. 117. 1. 117. ~.trflor de 26 ~i 17 em... ndil iar dflnw. In ":1n13t • de de la sfir~ilul Iar in lig. 47 firul"i se !?' 1n rehe a les.€Cula. eilrile din II10ftI en laseta mal latii executats din 2 plcloru~ (v'lu. Alit londul cit ~i modelul de dantela. 117. Aces! model este pen lru 0 ta bleta Ova Ia ct:. sfn . M"delu I . 87. Fig. forma avala. se a ._ .. dimensillnea MNtlJrl 7. lucralil din lase!ii fngusla de. If d dan randafirulUJcu rJlO~e ~odeluJ. a esle reprezen!al m?~eluI 6. f~rma rotu fi .. . Mod. TabletA. In lig. . minialura.lul 5. piansa artii). 116. lUb1ire din bobine.

3 ~Ia~~l· Q 0 ra 77 . dante 15 ex P\ icat 13 fig.\lode!. 118.oui a cu un ~Ir de palanJeru explical la fig. -tul de dantela e. 64 iar Irunza dill rnijloc cu mo e u c.~.cefCUTI condu de palm motive in jurul ~I. o. Arcul es e fig.pllcal Frunzele bucbetului: patru stnt lucratde IC~ p~pn.ta (v. 64. 1'1l!~~ eu [run. iar in lig. umplu!' cu punclul de danlelll de la [1:'16~'7 in minialurii. us.tela expllcat la fig. Cele palru rrunzulilf ramUT! ~mt umplute cu punctul de dantela (Irunzulite) lucra! c: • I~: exphcat la rig.lel. Ie c~ pUl1clu\ dede. a. Cele doua moli~e d~ e ex.iSd)(Q) Desenul eslc' format dintr-o Uoaree. Q este repr-ezenlat.E:(Q) melrul de 27 em lucrata cu la~{OW t aCe I Mf! ". ("r- Fig. E~lerl?rUllntre eele doua cercufl '" lac ce de laseta care poa Ie II rnai la 13. rotund. 61.• r slnl lucra te in felul urm mate dinlr-un buchet de Irunze ~I cite un a C.. 5-4. minialura. ~\od.ical 13 lig.". Primele Irei Irunze din ramlJratra te i~ra~~rate cu pUnetul de ~an.ni. Fig. rn.1 8.:. . Aces! model esl~TU un .lnl dantelii expilca! 13 iJg.lul 7.'~ formal din doua .'11. A P. 67. 118. mo tin milfime nalUf. Mollvul exte!io! este compus din douii ramuri.c.frunze din dreapla ~! stlnga _frunzei de mij\oc .lu. 119.. de f~flTli\ n\"~ In fig. 66.g:MiPi'.\Ulalla cu p~nuu\ n mIl ocu labl. 54.cu I It\odclul 8. Cele . b acela~1 rno e d_ la slirsitul car\il). tar Irunza cea mare e recut.

nr. grupuri de die doua barete paralele ~i verticale bstute des.' .plunghlulanl cu dirnensiuni Ie de mal 'us.!. 1\\odeJul 9. Sf lucreaza punctul danteiel de la II.. se e_xecu ". 58_ I n moll vul care se sprij ina pe lloarea cea mare di n model. l~tr·un oval.u. a repn!~inlii mod I I 9 " . In interiorul celor trei Aces I milieu . Fig.. b. CIII. 50 em 180 em -60 emil m_ Pentru forme ovale : in ligum dr."1/1 un p. aceta$i desen in marime naluralii (_I plan~a de la sllr~itul dir(ii). 50/21 em. 65 $i cele lalte trei cu pune! explicat la fig. modele de mil ieuri Pentru lorme palrale. plan~a float. are patru petale in care se executa punctele de dande" de . ace . em 190 en: ~I I mIl m. esre rolit de vreo douii or' la lig.. F£lldul desen. talea lor dub late.lele ~i vertical. 2~1. 110. '1l.dan'{:I:. 40 cm/40 em pina la 50 cm/5:0 em.plic<1t Ja fig. Modelul 'I. d.i. ACI'SI model este pentru un milieu eu forma dreptunghiulara de dimenSIOn.90. lig. iar la petale se alterneaza modelele de dantela din fig.Ia Itg.bar~te para. Acest milieu serveste lie pe Ihi mai marl. t=lura de ~a bac pe trei Ii reo dloului.ervura formata din doua las. una mgusta de lorma rotunda ~I • .enulu. eentrata. pe mssute e ser.g. 100 ~i 79. plical I. duP~ Cl! s·acu jesatura contra.-a realilal 0 tablela care ?Va 'eu flori. cm. 120. tar in erne: dintre crestaturile Irunzei SO'lucrena ell punctele de dantela explicate 13 fig. In coroana care desparte cenlrul florii de petalele ei.a ova Iii cu dim_eru.eaz~ nate *i picouri e~plicale rele f.. lase!elc dintr'lln fiind paralele ~i cusule unere de aile e. ba· rute des. p"". 120.nlcl'.tlel .2Iasel~.:ua ramuri de rrunz~g·d' .I.''> Irber .ph. ta r 1 n cele doua spaj ii mal rnl . formind 0 relea din patrale (file)." I. 93.v1 I. Acesl model de milieu are iorma dreptunghlulara Cll dunen· sl~nea 31142. uro 'I u 7 II III te In eele pair" 0110 IV . 46. 77. ".p~nul [eprezinli\ un model asimelric. b. Dlferite Mi!lourl are ondulal"le! (I margine dantelata. stnt ~iruri de Piiilac~: jeni executa I~ fI re Simple sau sur]! late pe rar. F. 64. Aces! model C~~ I. lueral din laseta inguslli de forma rotunda. 60 em 160 em pina la 70 cronO em. dar ver licale.njj expllcall. 10. cu 0 F. . SI' deSl'neazJ 0 figura oval3. 55.~ de la .. &4):~~ld" late dinlrc cele doua cercu'i mouvu: a. Ii reprezillia modelul 10 In miniaturii.:. acela~i model In marime nalu'0. 119. II ~unz. _ Pen Iru forme dr. 120. lrunze.un joe de linii drepte. cum ~i pe capacul de la lada slu' J't tD Fig.ulu~.1i~ilUl 2. e ~ r In mlnralura de forma dreplunghiularl "II (v.. rar In in doua wupu.u p~nctut de dantelii din fig. I da n leld ~-'Plkal la fig. pal lie[ e. par tea exler!Oarii. iar jl) fig.". se face punclul de dantela din fig. In 5pajlul mal mare cuprlns loire douii lasete la te se f ac grupur] de ell e douii barele paralele ~i obliee blllule dftIl lar ~n 31 patrulea spaltu tngust. o..l~ e'xe<:ulate cu punctul d~ cite ~(}IU /iguro sirn~I"C. ere din JLIfU 0 .~f. cereulu. pla~ de la slir~il~~r I~ .fe departate IOt'e ell'. tntre cele douii lasete para lele. Penlru lorme rorunde se folose. Modelul • I In QUa lion centrale suprapuse ~i dintr·UJI es e completal dmtr.. Desenul se compune din opt motive. a curi dinlre pelare cu punctui_de ~anlela din fig. fIori ~i lrunze. 4? 81 Ileriea R'UP.le or"_6Ie lucrat cu punct sabac din fig. Ccl. 0" ba P Ilorii centrale Sln Fondul de. or se execu d. modelu I Ii model in miirime naturals (v.:::a' cite doua . sub s!alUele Sju/~.. D. sau A. repetale iar in afar. se executa. 54. 65. 79 j 0 ~ Ill'ti 0 09 Q z.p Iungh iuiare : 35 c ml45 cm-45 em 170 em.'e.i ~Iheu a:e rorm.eminialurii. conlural margine CU linle ondulata. rar restul cresljiturl lor se Iucreaza cu pune! ul di n fig. de forma ovala cu desen In frunze ~i flori.. 18 fig.~~urmo~el'ul . I. dinlre lasetele late.:le cartii).>C "oelea~1 raport uri de dimens) uru lnscrllndu-se in cadrul respecf v un cere. • desri!ul din flori ji frunze .i al_lurare se exel:ula." moddul de daniel. pe bulete sau pe al Ie mobile polri vi Ie ca marime.iunea_ d~ lala rxplicala 13 I" .este umplul cu barete ba~u~e d~s ~I pala!"'Jen i CD jesiilura COil trara. lucrata eu ata sub(ire de bobiniL Desenul este format au n. in sase dlntre cresliiluril~ ei.ca de~r pe mobil.d ese nulu. l~r 1t'5lu) dp~~:I:~ale laterale sinl lucral: c. 71. 119. re se r. Pdianjen cu I~I"" In rf fi lolosilli pe 0 lava rotunda.". se lac grupurl de cile r!. . dod petal •• "n celll.". doua narete Fnrnz. de forma ro~unda. In a doua Irunze.ondul. pre.. tar In eele dOlla figuri alia te in mijlocul milieu lui S6 Iac barete DoIIule des ~I ~nlll'laiale. dinlr~ dou~ lasete late. jlOale II 1010sl1 pe bulete. 58.g. . 121. Floarea mid care ar-e un cenlru Iorma~ din doua arcuri ~i tn care se exefUI~a pUl1ct~1 de la fig.. executa! din laseD-I" ust~~ormJ' r~unda. n c. Fig. 'anj. ia: 10. IlItra! din doua rel~. smt e~eculate cu dantela in formi! de lrunzulite..anlelnll rl! se I ucreazii p unCIP<'I laseta in Rel"1 r. se 10<1.. explicate 13 i liul~lna /lOrtl este luera!a cu punctul de danlela explicat la fig. Modelu' 9.I.all. In f~~~ja fig. In rest ul ftg ..'). iar in fig. 121. . 78 ~i 87. d. cu grupuri de paralele.anjenr. de Ja /ig. Tolul esle il1cadra!. I selel formeazii grupuri de "'1 i ! la geil cubist rac~t" din laselii laU.[>(. este lucrat cu barete biHute des ~i In spatllle mai rnari CU pa. 80 em/SO em pln~ 1. -"'11' . In centrul florii mari se executa modelul de dantela explicat In iig. 82. mlntaluri. imitind fonD!.jJt ~~ n mm ~ C)) 0 a 78 .

Fig. Q. surlilate ra. 122.110<1. 121. Astlel.1"1 10. 54. Dantela se prrnde de material.Spajiul care eonstituie Iondul dantele •. I fig.. eu punet de Iesion. I rm leul~i 0 Rn 0 labletii rotunda cu diametrul de 30 em. t22. 122. a repreainta modelul 11 in minialura de forma dreptunRhiulara.. .. din pinz. pstru collun ale desenu) ui. ci este rnonta I pe un mit dreplunghi de dirnensiunea ar.. d. rar dlmen~lUnl de 68/44 em. b. mini. mdoind rnaterialul ~i cusut tnca odata de rnarglnea a doua a Iasetei. obiectul va Ii reaistenl rnontat. se execula pe cinci lire !~siHura de ~abac In forma de scar •. Aces I mi lieu nu estc compus in lntregirne din dantela. ' . rniniaturii "'odelul 12.lit. plansa de la sltrsitul carli i). iar lig. sau daca grosirnea materialului I1U Ingilduie tndoirea lui. 81 @~ es ~~~! C(J~~ . iar in parti1e arata e in desen se executa dantela in forma de "cuib de alblne" In eel. iar pe dos bine lruarit.'ura. j\\odelul II. in spat.di\~o~ u~~ motiv rolund care poate fi luc S~ . In cele dow. i Ie lorma le prin rniscarea ondulata a lacelei . pe desen care pcate Ii din lui dublu. rna V' I lUI . acelasi desen In marlme naturale (v. oricare ar Ii el. se va Iace 31 doilca lesion pe a doua latura a lasetei . Fig. ell desenul din joe de lin. de in eeriu sau matase de aceeasl culoarc. ell punct obhc.. cest model d {1 ell . Jiind foarte rcdus este acoper it de barete lucrate ell alll subtire din boblml.l. medalloane de pe laturile mid ale desenului se exeeula punct ul de dautela din fig. for.

. diam=~~ld~3jcesl DrTlodelde mi~ieu are forma rotunda.U U~tari contra. anauri. cu al' . e des. [ntre lrume se I. '. punctul de daniel a • . batute des 1i pe ultima baret. margillea ~xlerjoarii a milieului ii lruruele mari de la eele dona e..?o1Uff8111 c rJlli e.~t.~.1 1 ule opt fiRUrimid n e 0 \esalura de !abac pe trei fire.I.. Fondul desenului esle I.a~· . eil ~i punclele de d3~lcll. fli . mi ~ gritar.e~eTI.se.e!l:t!~: ~ondul desenului.1 frunlelor.1. 46. . rfodurl. ~\od.1'1 f)phcale I. aU.rioare car.o ' rar rn restul patralelor se lac la mijloe l. avind ca diamelru . plania de .! din patru picioruse (. V V . a mil' ?creaza ~I In teaua din centrul de. 59.A. facul penlru doua feluri de lasete : lasela c III fi~. tar 1~lura lUI este expl~cala la f.'ari. se ~on~u. mcdelul de daniel.. 124.h~ Modelul 14. Petalele Ilorilor sin! cornplelate cu rnsa numai ~in dov. DI.P_. I©. !MlCUti lrel n golul celor trei ituri lIllate pe . e nulul de pe mar!!'"' ~I 0 1.Sf! exec.du stun II 132/30 em. '~ . F.".I.. iar In josul aces tor doua grupe d. u men.ili~~~O~P~I'a1:.lrerTlltail.n. in ondulatiite ulerioare care forme..contureaza ell laseta tngusta.r~e __ cu doua conlureaza cu mollV1! .~" tar cele palm mot i ve cu desen trnp lell l in 10:' I~ SImple cu !\'Siltura cont~:r:i° WU~" de opt paianjeni pe opt pieioare d. acelasi m~del in marirne ~alurala I'. 123. r n eele dOll..lg. a repreziola modelul 12 tn minialurii de forma ovali'i luera! c~ dolua .":S~i ~t~~\~es~a:~l~uira~: ~I:'n~r~el!l~e~I~1 Jr~o~l~u[n~d~a~rI1u~c~ra~ll~'~C~u~fa~11iibobinaell~iforma rotunda lucrala sase aliip. cadrele desenul ui in care se gar. cu IIII~ e.Ui la fig.:'. ccrnpuss de lantezre e"pllcale la log.n !nlreglm·turil in retief.. minialurl.lii.e bard. lucrat din trei nJarimi de lasete.ra. un milieu f03rle Irurnos. grope de franz. reara circumlcrin\a ~i conlurul pet~ ~ o~ ~ala d.ianj. tntre 0 lasela ingU5hl ji aUa :"".. dimcnsiunea milielllui se mare~le.Iuri ~ Sf IlItre. a.:tl"i Pu_rn:1.:cre:za pu~ct. Laseta don • ~a:!~~di' "Ie "t i g I%m' 3j . Cu ~j laseta ma~ lat. cu care .i un aspect [rumos oblectulul. se exeonla 0 lesalurii de sabac pe ~pte fire. lar jP ehtunlor Sf! executa paianjeni pe ol'l.n aeest dese n (Iig.i.~eculal di~ ul~~rilor. Aceasta con:blnatle.I~.enuIU " desenul d!n linii lmple~ite in lorma de r . folosit pe bufete sau pe mese desu[rag. sau 1\'Slonol. cu dimensiuneata ingllSla de [orm em. . I uptrlo. iar in fig..ul de dantelii din fig. Baretelecare compun londul sin! biitul Fig.lul 12.L:IIII::!!litv~~~ii. deprecum ~i cele care semol!. 5<1... p anl<! de la 5Irr~l!ul carlii].ubifr.z. 0 1iII1iiI[i. motivu~urest~tl de pa~ru Hguri se executa punch' de ~. rolu~d~. inel din . 77.fl' de lasela: una lnguslii de [orms Desenul esl.xec~tan el .lIt".z. 54.. se ue<:ullc. m0'11 d ~S. 105.ul de dantelii venetian. in toe de 40 em cit are rrnlieul propriu·zis.lza Irunzele mid se execula punctul de daniel..ri Ie ~i ondula\ii\e dess. 10 ligura """Iral.V Il. lar I.sela aJ~rau~~. e~plicaI Fig.nlretai~rea lor se lac. rna.' del eu manme naturala (\I. 77 care PO" tei 1 I 1 110" ! dantela d~pa imaginalie ~i dupa gustul .n pe un numar de lire cu ". .i. esenul est. (1 reprezinlii modelul 13 M'B 'nial~e formii rotundii.ao moti'ele desenului care a • se conJure. a ~i b) se realizeaza prin executarea danlel. 64.xlerloar. 123... e~l'licat la fig..rie cu supralal' dreptun~hiulara. sublirc ingusts.gu. formea:". alterna! cu punclul explicat la fig.l''llen! <UII~~ opl arcuri ~i doua perechi de frunze. Lase!>i ingus!a de lorma marg"\! mid de suprafa dcs»nului.fi~re. cu ~are. 'i cu p" . arcu. lrunze marl.plical la lig. iar in arcuri. b. in exterior se Iucreaza cite dOdr!e~ 'J un picou. 64.fnal eu punctul de I. 21). n cen ru • ru ~e ate un p. 123. to margine danlel.etun de 1a::.·. ilg . 24. 123.. afl"le d.i. lar in IlDlurile i~uIU'~ este lorrnata dintr-o implelilura . "I" I I .Iala ~I3t\"cr~t cu bare te billu!e des. 45 ern. Cele doua [. de la fig. ~e alu"ie Ii alternat cu oricare alt punct de punctu! e'pllc<ll 13 fig. In ondulalille . 1:'0 mijlocul eareia se lucreaza puncte lar in «ntru u.pli. Slnl pa!ru. Acest model de milieu are lorma drep unl!hlU a'.esc laRte slnt lucrale eu al :. se execula punctul de danlela de la f .g. ~2 sa I P .

njen pc un nu de fr"nz~ se e.8 ingusl. de 4~ em.11 Fundul dese "ulu. d. Aces! model de milieu are forma dreptunghiulara. de [ormil .r d. inlr• ' awrs In re.g. avlnd ca margine atm.I~ a)ur. cu desenul din linti Impletile in forma de. 1"( I' ~~'.. plansa de la sltrsitul clirtii).. fi . 52 S8" "..pJicalii 18 l!r AcesSla comblna\ie O.melr"I. avind ca diametru 45 ern. . Id. o nul es ie exe<:ul81 d.jlar. cite 0 je"aturii de sabac pe trei Ilre. Pe!8le e t eli oricare alt P lInet de de '"nle ziee: . 64 sol. iar In fig.<p~ct frlimOS obi"ctului' cu • ro Iund" . rre . rar la renz cireumfennl' a ~. Cele doua leluri de tn[ li\~~e diesenutlul (atr~ds. ~ execula punctul de danlela In olldula(iiJe . b.'''argines exterioarii a milieului. Lasetil ingus(ii cu forma rotunda lucrala cu ala dm 82 . nului de pe marg1m i<:<J. Mod. 59.jlura contrara. exlretntf~(lrg 64 tar In josul aeestor dOUii ~i fr"lllcle rnari de I'~er:t CU pUr1ct~1de.'" <are se ~nWI~~t• jur~ll· ( '. ma de gratar.".'. cu ~are se Contu. cu supra.. gr..cou'd Jaliile l"lterioare care ror~:u punclul e. Ares! mode e Imfiicu t pentru douii lei uri de lasete : laseta di. se . aoela~i model In rnarrme natural.lul artuful • ." .. Intra !runze ~.. a repm~nt.eo:. O· aces desen (f. ma' g~me lucrlll rer . mo fi u 123. ?vala. acelasl model cu miirime naturala (v. de da~I:I~ ~. cu di mens: unea Modelul 13.-a conturul format de laseta lata.l~ ~i ondula\ i i Ie dese.calul de dantela de Ia fig.!'8~e ~i de alta a cen(rului.l I. in'tr~ 0 la.'ira margine tmplettta... . ~ x«uta 0 1e58tura t! In exteflor se lucreaza cite ~(Up. i ajd(S'. a reprezlnts rnodelul 13 in miniatura.ul d··'P '~m. Act'i. est.piJ~t:~j dnduri. 8rcri .plie.. lar in golurile impletiturilor se executa palanjenl pe opt. (janl"a upo m. Moderul 14. r orl~ in nliJlocu lela din rig.'.1 12. lucra! Fi£.ni ell icsi opt arCll(ll~ e. 1"1""te fi all.lliful. expltc~1 I. cu dou" feluri de lase! a. Laset:l ingustii de forma rotunda iucratii c~ alil sublire de bobina ~i cu care se contureaza sase motive mid de pe supralata desenului . precurn ~i cele dou3 mOI_ive ailate de 0 . on pal.reia se lucreaza punct~ rntr ..g. 0d~null mai latii din patru plcioruse (variants in~la de IOlma rotvn 8."~"cu iar I~li t. labae pe sapte lire.)i punct venetian se lucreaz<i ~i in sleaua din cenlrul d~n~IUl. IV plansa d.. 123. de 13 g li arginea extefloara a rm heul"i jar ill arcuri. iNea lor >P laf/. la s[jr~i lui 'lieu are rorma rotunda.rot p. U. g. Cu la.ri~ In cenlrul llor l i se raoe """ nun. 94. 21).. "5i. puncl.ula n el'~t este expl. In ""'e dou. gru'ide dalliel. 24.i.. cest 123. compusa In lig"ra <'rr~trl dill I. (.icata la fig. mid. 46..glnalie ~.~I !nlureazii cadrele desenului in care se gasl'SC III fig. Fig..seta lata Sf reala cu laseta Ingustii. iig. farmata dintr-o tmpletitura de 1~la ingusla. aseie "nl ucra e cu a.e e~ula lrel piiianjeni pe opt [ire simple cu \esiHurii in rell.u~IJlI e~eo:. . _ .oj.plical la fig. modelu re care formea.fala dreplunghiulara.t /lpe~ bu Ie t e sau pe rnese de sulragerie m ~ir: 'a'a de 0 la~r. b-t te des .fat". 123. !a r margine dantelata. 105.P<.~!U1 de ta11orilor sin! completate tu jar til cenlru un... 77.eL ~t mIlieu poale sa ramlna l.til jllgu>t ~'·I.i . rar In restul patr~telor se ra~ punc!~ de fa? tesie e'plicale 13 anouri. W.la cu ala subtire de bobina. a.lurA. de forma rotunda. uliima bare a se tac barete bJIU!e des }I azii frunzele rnici se executa pUnctul un ~.. 54.uta pun . cu dirnensl unea 132/30 em I ucrat di n tre: marimi de lasete.~terll~ dOli'. se lucreaza punctul de dantelii venetian. dnd se adaugli aceasl! un milieu foarie Ir"~"'. 54.t bat t secluer~.. cod'! lee. p. . 124. II.plicat I..u. 124.. Barelele ClIr~ eompun on. dirnensiunea rnilieului se mareste.. <I o'~ tale'" " da un.1 frUl1ze. de ~orma. perechi de frUI'lZe . fire SImple: cu \t"alura oonlraril.n dauB ie Uf!orilor. r(~')' • • e:e~:j Fig.' ell bare te au..encsocnul~ o Fondul desenului cit ~i punctele de daniels. iar ingolul celor Irel impleliluri allate pc ~Ir. In loc de 40 em crt are rnllleul propriu-zis. u SHl _ u e des. . n caz insa. I~'~l I~ iig. mini. In restul de patru Iigur! se executa . d I 1 12 in miniaiura. all~r~ se realizeazii prrn executar~a dantelei.desen trnpletit m [0:.mlJ toe ~I IR partea superioarii a mollvului.' 'i' dou. I ri de las. se execu!a cite _0 gru~a de opt pSlanJem pe opt ptcioare dl~ fire simple eLI Ie. fig. 13 [jg. de frunzc man.lru. sau [eslonate ~icu picouri iar cele patru mO~I_ve cu . In eele opt figur.· 'r d I .

Iucra t din laseta . e III ce/e doua motrve punc/ele de dantele explicate la fig. explk. I Fondul desenulul este cxeculat Jar rn a re a ii~ura.IucT<. La eel. 54.\Iod. 125.i ell forma rotunda." pun dele de dan tela exp Ilea te 13 fig. "!.1>1 realizat esenu. lar b~relele din rnotivele conturale ru I. _ ~ ndul d~elTului este aroperH eu barele batu!e des ~I . Desenul este cornpus din zece buchele de flori repetatc. u re se romu[(. J1fUpe de irunze mai mid.j7. miniaturA. iar in parlile late ale lrurtzelor cu punclul de e plica! la fJI!. . apoi din dous rnolive cu ondu 13Iii. cornpu e liecare din cite irei pet. In p!tale ele(u!a puncul de danteJ. din tiul sau plnzii de in de culoarea alei (ecrtu).ta ell care se conlureaZll desenul fli lntregime. 51.' a 1. plansa de la sfir~itul drlii). p: erie doua arcuri d cere. 12. paralelii ell laseta latii ~i de la 0 Ioarte midi dislonlii de aceasta. a reprezinta rnodelul 14 til rninlatura de forma dreptunghiulara.!Ie an~ cite dou" J. iar Icgiilura d.lul 14. ( 1 UN . eu diarnetrul d 21 em.te Cll ~\iI din scule. 78 ~i 9:J. .. J 11 Iloarea din centru. marginea acest u idesen se mai poale dubla ell inc'. 9u. 54. in ale caror pctale ~ luere.sela subf re dill a ta de bobl ne e Kula 101 ell ala . cu desenul lucral dill trei feluri de de la fig. iar centrul rniileului.fupe de Ilori. cu diarnetrul de 60 em. In dreptut1· 84 ' se excc:uUi punctul de Fiecare buchet este formal dintr-c Iloare exterioarii care face parte din marginea extericara..>. ~hiul care Iorrneaza de Iapt mijlocul milieului. le ~i doua lrunzulite. Laseta poate Ii lucrata din atii subjire sau din ala mai groasa. 88 ~i 77 prin ·0 • • cui ru · up IIca•a in acela" Moderul IS. !".ngusta de forma rotunda.1'1". 1 e- . pe 0 parte ~i de alta of IXIIIlura'e cite doua 1I0ri ~imelrice cu cite noua petale. 85 . . ap_Oi !aselii lata ajur~jii Ia r' _. Acest model de milieu are forma rotunda. sa u cu atil 1113 i groasil surfi la te ar.'. dill barete cu ala subjire biitu\e des. dintre I.l explicat la fig. trle dou !!Tup de cite trei Lori din arnbele cape.11 Ia ij~. pe capacu) st udiouri lor sa u pe al pianelor. dreple. IOig. miniJiura. est" campi tat eu Uri material oarecare. in prel ungi rea carora se forllleazii aile douii motive ceva mal marl dectt un scrnicerc. 77. lormlnd I~. primele doua ca ~ nllJklc. III prelungirea celor douii sernicercuri se Iormeaza doua llorl mici. lill..ntre uceste doua lascte se peale lucra fie eu baret. care se lucreaza cu p uncl II I dlnteJ. rig. a carer linie in continuare Fig. de sabac P" trei Jire. doua rapete ale miiieului 'C afla in desen cite dovli grupe de Irunze I CI e dou. fie ell punctul de dantela laseta. /) este dat acelasi model tn marime naturala (v.ublire. se executa in Iiecare peta Iii \esat un.Moddtd JJ. Til fig. 0 laset~ lngusl. o. 125...e ale milieului. De asemenea. Acest milieu prin conturul sau neregulat are uri aspect original ~i decorariv $i se poate folosi pe buiete.. d I limp cadrullfl car. iar 1n [runzu+ite puncI ul de dantelii explicat I.za loaie dcrnentele din Ilori.!~!.

. Fondul. miniatura. (l reprezinlii model. 121>.!xecufii punetul dantelei de la fig. Fig. ca decor. de aceeasl culoare cu dantela. iar in partlle unde este exclusiv danlela. se executa punctele de dantela explicat~ la fig. 127.•. 84. Jar In h~. de lorma. . plansa de la 5lir~itul car\ii). ~lodeluJ 15.ntr_eplnz~ ~ida. cu ex~ptla florll din centrul liecarui buchet. Fig. .tute ~1 paianjeni. 54. 17 ~i 18). 86 punctul de la fig.ul :5 in miniature. este executa! cu barete bine b.nlelii ce executa dupa explicat iile ...... 73. pe aparalela de radio etc. . In sernieercuri. . mini. se executa punctul dantelei de la jig. pe care se poale aplica a broderie colorala . Irei cite trei 13 fel.81 ~i 100. jar celelalle eu margine danlelala ~i linii arcuite. in partile danfelale.J. In cele Irei secloare cu lin ii arenite in patru interva le dlntre Imil.dale an__ IUdla.. 16..esl.lUra.~ f. Modelul 16.'!iunda. b este da! acclasi model 11 miirime naturale (v. iar \11 eele [rei intervale dintre Iinii 51' executa punctul aratal la fig. _. •. AUf in centrul acestei llori t dt ~ In eentrui florii ext~rioare 51' aHa clte un anou lestonat ~i tn mijlocul Jar cite un pun_ct de fan~ez. care Ii dau 0 Iorma loarle originala. se . Acest model de milieu ar-e lorma rotunda realizat dlntr-un desen impar lit In sase sectoare. ca sa se eVlte I . .e sau un mic piiianjen PI' patru Ii reo Modelul 16. IIII:i mici cu form' t osdl_a~zat pe masa din sulragerie.ul ca ac. Sectoarele stnt decorate deosebit. 93. iar in cele trei sectoare exclusiv danlelate. jar in cell' doua ilori din prelunglrea semicercurilor. desenul este conturat cu laseta ingu~ta de lorma rotunda. uncle acoperite in tntregirne cu dantela. in inelele forma Ie prin desen. ~u estramarea dintrs I'll' Aast milieu se poate rol .. Desenul este conturat cu laseta mai lala eu doua picioruse (una din cele trei variante din fig..se lucre-aliiesaturii de sabac pe ctte trei lire. Q. 126. • .86.. inca~. se lucreaza \esa lura de sabac PI' sapte fire. rnijlocul c~ pinza de In. model are 0 ccuttnuitate de laseta aproape nelnlRru~ta. :u desenul cornpus din 10 buchete. 78.. pe a TO un a. Are dirnenslunea 82 ern. In centrul buchetului 51' eiise!ite 0 midi floare cu cinci petale. se incrusteazii.. t8Ior ':~talla . St rernarca rapl.Fig 126. Dupa ce dantela a lost ~xecula\a.easl~rata reZls!en!a obieelului in asa [1'1.

cvalului. de forma ovala cu dirnensionarea de 84/50 cm. Acest mode! reprezlnta un milieu de dref!tunghmlarii a elm. pol exeeul~ pa"a nJ~ni obi~. 24 ~i25). _ . tar In fig... 2u fig. . ~~~~5c2~1~3:@~ 1 ..palyu .1 de ~b. iar cete doua petale laterale. ell IIarete ~jlute din pai"njcni. 79. Care [ocmeazii mijlocul ~i linll le serpuite dispuse tiitre margine . . precum ~i penlru cele dous linii serpuile cu cell' opt arcuri ce se g~sesc in adtncimile scrpuirilor. 1 tr Fondul desenului este exocutat cu barete oail:'te . 81 . In mij locul ovalului ~i in cele sase intervale allate in exteriorul nvalului se exocuHi p"ianjeni mal complicati. Modelu! 1& ~i$ (lig." d.'Pli'arl)"m cu patru bra!" !.12 ~~ paran [en: eLI roli!. la fig.I.expllcatl in fig" 105 ~i in rig_ lOB..pentru cele doua linii care contureaza ovalul. dupa dormta.Iar barelele di nlre Iini i le OVa lui ui ~i cele dintre Iin. Fig.d~ ~I cu plcour:..i anurne : .nui lieu rot i(a [esuta in rei ie! (v. :=..1e aflat~.. 6C e. S! eu !. pr zinlii mod lui 16 bis (in rnlnlatura) de Iorma dreptunIn scara. fig.al ura contrara..d~ $1 C!' pieoun.. OJmpozilia desenulul este alcaluiU.!a linii~e ~rpu.. lle scrpui It! stnt executate din barete batute des ~i lara picouri. 127 bis. tonua de ramura eu [runzulite expllcat la fig. iar imbinarea dlntre I.ile 'lCrpuite ~i mouveil' Jloralc da u model ul ui 0 lrumuse]e origi nalli . 47) Sa u pai anjeru cu ~ottla.. sufragerle ovals. (V. asezal sub crislal. ~ se ~klllSC In acelasi punet In Iieoare colt se gasesc Clie de~ra lor un motlv form<lll din trei ~etale.ul de sabac. precum ~i pentru un bufet mat ". 127.: de tiori piii. 127 his. fond~1 des. ..!e din mijlocul ovalului. Acest desen reprezinta un model de milieu. . le de a II~ rnici rot i tc cu \". iar _~ra\ele.lascla ingustii d forma rotunda \ v.pa~ru . co pun.. . !e..:. Tn restul spaj iilor mai mari se executa patanJem obisnul]] cu \csatula contrara :. toate cele cmci pelale de 10 Iiecare Hoare sinl execulate cu pund. _ . iii cele ntru Irunze din centru s~ executa . Ce!e opt arcurl umplute cu punctul de danlclfi explicat la fog. din motive Ilorale slilizate.xecuta din piiiBnjoni OU . _Uf] SIn! pairu motive areuite.. b reprezinta de la sltrsitul carlii).. b.~ot."reo Desenul este conlurat din douil Ieluri de lasete .. dupa dorinta. 127 a.. _ . 127.'~: care "batute des Si cu picouri. batute does ~I cu picoun..n... \es_uta comblnat (v. lui de pe opt fire. cxecutat iar fig. iar in cenlT~ patru Iru"!C . iie simpla fie ajurata. precum ?~Pj'~nJen" . paranjeru cu roll\8 c001oll1.slonaU -.ac d~ I~ log. a . Fig.. • lui de dantela exphcat sabac .njenii din mijlocul celor opt arouri.lur~.Toatc aceste motive sint onturat~ c~ la~eta lala cu doua iele sau la· eia ajurllltii (v.. .~. acelasi mode I in marim naturala In cele patru mol ive din colturi ~i petala din rnijloc ste urnpluta cu punc- ghiularii. ac~la~j model In m~rim~ llllurala (v. In spaliul .. .u UI. plansa sau 21). prl'CUI11 ~i pcntru descnul ce delermma marginea milieului. de la fig."obile festonale. Acest milieu. fig. 127. ~lo""I"1 !6 his in mini. fig.II1 mijloc. toate cu barete balu. "S Cele patru Irunze din cemru "if" umplute cu punc. se ma.an)en" dill centrul cdo~. 14) se Iolosest la conturar-a desenului flora. 66 model 13. dupa dorinla (v. Modelul16 bis (fig. fig.. 48). rar "a. repre:zintii rnodelut 16 in miniaturii de forma rotunda.Icoun. bis. 58 sau 59. Cele doua motive de llorl allaie pe Iungirnea milleulut.au jesalU[il regulata (depinde de spatlu ~i bratele piiianjenului) . lnnodate ~i intoviirh.i 9i'.c~ului est executa! din barete lucrate cu ala subjire.:curi ~j eele palru motive 00 [ormeaz~ caltunie mll. iar pe cete opt braje se tree un rind s~u doua de lin.. _I?oc: tot Iondu) este cornpus din barete. 110 model 34 iar cele doua motive de [lori allale P" liI\lmca milieului stnt execu10te cu p~ndele de d""to:l.li dimensiunl slut de 50/37 om Desen ul esle ~~~ fJ?ri stiliz<i.t~ tntre s . daca se lucreazii cu atii sublire. 19. poate Iolosl penlru 0 masa d. se Joloseste 0 las'll" mal lalii.. plansa de la 5fir~ilul elir] ii) . 127. fi~.n.. cJ. a bis).!Ia.\. b3tute . a. Teale ~ce~!e ~ombin~tii se lac dupa dorinla.

~ t 3. I iisfrfnglndu'se In jos. ula puncte Ie de danlelii exp lica te la Jig. 19.11 Fig. pentru ca rnotivele desenului ii se vada intregi pe masa.'ar In ce~e mO'l... se terrnlna ell lranjuri din daniels macrame.e ova la.90 m. 20 ~I 21 . ~ ~~I~~'le~:t~~ motive care rell. . laslndu-se lungime Iirului de aproximativ 50 em. ad ira masura de Iungi me ~i rnasura de 11i \' ~e sau daca Inas~. Dups terminarea Iranju: ilor se egaleaza toate [irelc.lele ~ faIrte "propiate.e "!o~el~lui. Toate aceste puncte de dantela se recomanda 53 se xecu e cu ajii subtire din bobine. ~6 ~I 58. serepela ae~1c:':~1 puncte danlelli 66 ~i 58." In cele opt intervale ale serpenttnel de la margine.el o. se. 127 bls.repre' zinia [urnatate din rnsrtrn a naillraia a rnodelului 16.. firele de ajas inlroduc in Ilecare bucla a las.orul desenului. Modelul este e xecutat din laseta ingustii rotunda eu care se conturcaza arcurile mici. cu circa 10-12 em.execula punctul de dantelil explicat la fig. barete~. baretelc au tot for C Ilfu U "a' \Jsint ~R~i far. 1n aces! caz trebuie ~il se combine un desen special penlru supralata ~i allul pentru partea care sc rasfrlnge in jos. a carer lungirn. 6ii d~iW sfe@@'.ve care se aflli cstre mljlocul milieului.forM e~' e a~ina. Lungimca liru· lui Ioloseste la executarea danlelel macrame. 67 . care constituie cadrul molivelor eu f10ri din inter. Foridul desenulul e. Pe rnargini lata de masa.. 53 a. sint Iestonate ~I cu elte Irei picouri lieca.e !olos~t~ num~i c~ ~ec. Modelul 17.!.e exa ::2l n n. .mura IT ala) se executa punctele de dantela explicate la fig.\e executa! din mai multe feluri de barete ~i anume: n [urul Ilorll centrale.10/0.111ccle doua motive lIorale allate la ce!e doua.(o r:. iar reslul lungirrnt lirului constiluie lranju! propriu-zts (ciucurele]. ~~t. c. orlcare ar Ii forma ei. care rnarginesc arcurile rnari. iar rnar imea ei poate fi egala cu supralaia mere! sau putin mal mica.or. arcurrle paralele ~i motivele ~u flori. (.rcuriIe paralele se executa gl upuri distanlate de cite doua barete par. luata pe mljloc. 'ar eu lasela lata din 8-10 picioruse . de jur tmpr jur. \iI'-~ . cu dimenslunt de 1. trebuie sa J ie perfect ega Iii. ~I Ig. Ig. e. I': aces: caz slnt necesare cc!e douii diarnetre. 73 bi .odel~l~ dJl~ fig. rar rig. Restul londului este execulat cu barete biitute des ~i mai multi ralanJeni lucraf dups exphcauile date la fig.s p. .c. model 20 b. .!.se conlureaza cele 12 arcuri mari. In asa lei ca rnarginea mesei sil apara ca un cadru (ramal In jurul Ietei de masa din dantela.c. Ir ). ~i frun~uli\e. Oi rerite modele de [1'11' de masa Penn u lelele de rnasa este absolut nece~ar sa Sf clln~asdi supralaja Ill"ese_. llr care apare in liecare buclil dublu. ca lata de rnasa sa fie rnai mare decll supralata rnesei .una din cell' trei variante din lig. Se mai pocte de asernenea.i~.lcouri.ezintii 0 tmbinare de frun. 127.tel ce se alia PI' marginea dantclel. Ctnd Iala de masa este terrninata cu lranjuri. lucrate din aceeasi alii lntrebulntata pentru dan! la. iar tntre .~I fig.capete?" If~ lu~tl"!'io~s. d. c leprezintli rnodelul 16 b!S c. Acest model este pentru 0 faja de masa de forma dreptunghiulara. a tmperecheru iirelo. de doua sau t. b. sau . T . rnasura de lunglme ~l lalnlle 11 rnesei o falii de masa d_in dantela poanlas s.i. 73 bis. cum ~i liniile in forma de serpentina. barete blilute des. in miniatura.

Modolul 18. Acest model este pentru 0 latii de mas. cu dirnensiunea de 1. a\ea 0 inbp~re r~r n opl petale. 59 . de forma rotunda.~m~~~: tu f: man. de sabac. Ii.' . In cele palm grupuri de cite cine! lrunze allatc In cele patru colturi ale desenului.or daniel" "-.! dese.5011. iar fig.e pur!d de wlretailenn. de 1.) capilla 0 Inra\i~are deosebita ~i loarte decoratlva.ll de la sllr~i I ul ciirj i i). una din cele tre: arlante In care se Incadrea. iar in spatiile arcurilor se lucreeza punctul de danlelli explicat la fig. Acee \Orr IU'dr• ha'l" ". se pol lucra dilerite broderii Fig. . dlnd un aspect foarte Irurnos lnteriorulul.lura. dar barete cu jesii!lIr./:i 93 CU mentJU~~i C<l~1Pactii ~. 129. in ale carei petale se alJernea2i sea re lu.~ulile I' rn ru a da impnlsla unor semi nle " pi ""Iale cu 't%. cit ~i cele sase sectoare danlelate. este fnlositli pe 0 rnasa de surrag~rie de dirnensiuni marl ~i chiar pe un rnobiller de slit. acelasi palan. III inelele formate dill laseta ale arcurilor mici se executa paianjeni pe fire simple nesurlilate.. laja de masa9:ar~~l: ~l~11:n2~f~in~f3 ..10 m.lii se urnplu ~i unele motive ale desenului. uc 8 lor cite un mic piiianjen.luJ 17. in pi~za culoare naturala sau tul dublu.jIOCUI flori lor. Aces! model lucrat cu punclele explica I~ va realiza un ob iecl de aria care va decora 0 masa de sulragerie.g.I all~rnat eli Ira e. Aces! model te penlru 0 [ala de masa ale carei dlrnensiuni. a reprezmia rnodelul 18 in mtniatura penlru 11 lata de masa de lorma ovals. acelasi model de marirne nalurala rv. 62.·. se all.i rti i). Desenul este conturat cu lasetii lala de doua picioruse. p lal1. Re lui d senului este conlurat cu iaseta Ingust . Sl. 129. 92 . mini. de [orm" nvala. conturale si ele cu cite doua lasete late.car. Tot In aceste incrustatn se pot introduce hroder ii executate in puncte de goblen. La restul de patru ovale. ~r: e· plIOe sau colorate. Fig.a. broderii execulate cu fire de mlHase sau rnuline in culori degrade. sllr~i tu 1 c.. se executa punctul de dantcla explicat la fi~..J1!rate cu alii sub Iire.le care se aflii deasupra arcuri.a loale cele nouii ovale din plnaa sau lui. 129. CI reprezinta rnodelul 17 in miniaturii penlru 0 [aja de masii deforma dreptunghlulara..en ~i punet de dant la "pllcindu-se ~i in cele patru motive aflate pe laturi le lungi ale desenului ~i la mijlocui lor.z~. ell astlel de broderie. acelasi model in rnanme naturala v. iar fig. 66. al carer desert poatc reprezenta diler ile flori sau Iructe.r. linii serpuite. cil ~i 1n eele patru grupurl aflale In cnlturiie desenului.h la Ig. legatura dinlre laselete late rare [e lncadreaza se lucrca~ii cu punctul de dantela explicat la fig. care imila piclura. Iegatura dintre lasetele paralele se face 10' cu barete. tn forma d~ c.. a. Cu toate eli executaiea acestui model '-3 folosi! un singur punct de dantela...60/1. tn contrast .. ovals mal rnici ~i un oval central din acelasi material. permi Ie caderea le\ei de masa in j05u I supra rejei 111.• 1\od. d~ prefera! lila. a ~i b. La ovalul central conturat cu dous rlnduri paralele cu laseta lata. arcuri."'" eli 12-14 em jurimprejur. Desenul este format din sase sec. patru grupuri de ell palm lrunze in care se executa punctul de jes1ituri< sabac pe sapte fire.plica! la . Pe tncrustatiile din Fondul desenului este lucrat ell barele balute des. [u . cum ~i la patru ovale in jurul celui central. executa Ie eu punetul de da~lel9 pune ul de la rig.le se .. 100.i~". 128.ta 8 cil acrsl din urrna PUncl IJoa. Acelasi punct se executa ~i in Irunzele situate Intre cele palm sierturt. . De asernenea ~i cele 16 [iguri allate in cupr i nsu I sectoarelor ~i a I carer lond este umpl ut exc Ius. I'lan~a de I. 128. Modelul 19. Tot cu acelasl punct de danle.. tntre care "par din "<""nl'u se s~ e~eculii punctul de dantela It" .p!r.!zele sint dispuse In I I I fcele tru arcuri ~a~i ~~~iH~r:patru grupe de cite cinci fruoze Ig.oare dantelate ~i opt incruslati! din pinzii sau lui de lorm.25 m. linii paralele etc.·.llernale CU pUJldu I!lr~/ In inleriorul celor patru arcuri paralele. v cu pa ianjeni . 61 alternat cu punctul de te fig.i dlspunerea motivelor din desen (rnelci. Fru. asa dupa dill fig. iar in anumite motive cumsevede de in. P.lor lIe aCJl] U·"" " " ill sorpen I I" 89 a I ~'Cnde bar. b. Fig. 54. paralete. totusi obieclul prin bogajia dantelei . broder ii de mare valoare. . ale desenului se executa grupuri de paianjeni lucra]] dupii explicalti le dale anterior. 128. Aceasta rala de rnasa.

se executa din ala subtlre patru . pr~c~m ~I ill juruJ celor op l jncrustatil mlci.rna Ie l~~slu~ de. Fo~dul. iar reslul londului eu barete b3tu· . d. n pe a a. opt riguri Sf in~irii lasefa lala cu doua PJClOru~.onhnultate I~ da~ulte tncrustatii din tul sau plO.alura contrara. ~ii lie in preala d~ rnasa. Rt'Slul figufilor in forma de inima in numiir de opt.tr~ file.lr~bl!I\~a te i [inut 24 are ~i numai dupii aceaslii operalie se .1a _~acl arne. fig. barete care Sin ucrate cu ala dlR scule.a Pe~I ru evdarea I~~~~~II prop us pen tru tncrustati i.lucral cu barete batute des in Io. la _aplicare~ InlO~ -iin care este \esutii ptnza.. toa te treb ure sa at a 1 In toatc tncrus la \i iled f _ llor ce pot surveni a tu nci ctnd se spa Iii. ~"lIItiai.flre ~atute des. Ia fig 0::>. ramml!1d ca hrele care ~e ~'or innoda pentru macrame ~i franjuri.z. precum ~l restul tuturor moliveror aflate in desen. a doua tncrusialle.-::O::--:.c pe pa. semlc~r~unle ji linia exterioara paralela cu aceste sernicercuri ." I . ntervaleJe men\ionale treoute sa se de culoare naluralii. mijloc a lieciirui grupse face _un file ru uri de cite trei pela le.forma de inima se gasesc cite douii.. ~t.opt hgutl ~I sprijinite de tncrustat: iIe mici se alia 0 linieser' _ .':<~~""''''''''M11r''-------la~i P ~nct se ~mp I ~ ill de un mati v din f I ori in peta !ele car uia se A Ie serpenllne stnt ega Ir 82 77 79 ~l 87.. iar baretele.las~ta Ingusla ~u~ra. cu dlstanl.Fru. Int patru P~COUfi rococo. Mo<lel"1 18. ca atunci lespecle 0 anumitil regula a ~ens_u L~~}r~rul de lungime aplicat in acelas! sens ctnd se croiesc. ~Ib!na. ~vel In . cu. punctele e~pl~eale 3d !~~ul fetei' de rnasa este !ormatli d. lar 1Fl la sltrsltul cartii). In ~alralele gra.in P DanIela cu care se marrgmet~ . tncadra te prin semicercuri a I carer joe de linii Icrrneaza cite palru Irunzulite in llecare semicere ~i opt moli ve in Iiecare spatiu dintre Flori. Fondul desenuJui este execulat cu barete batute des. ~i~ allerfla\ie. a reprezin(a rnodelul 19 In rniniatura pentru 0 lala de rnasa ell desenul pentru dantela poanlas ~i tncrustats din pinza de in de culoare naturala.'I~' n~esa~·e.a d~ In Iutructt acest model cuprm el _ . In le se lucreazli punctul exp1icat la ~i/fire simple. Pe rnarginea dantelei se alIa 0 linie paralelii cu 1inia semicercurilotsi 0 linie inli:intuiUi care Iestoneaza aceasta margine.eflorul . haza fiecarul. . 130. nle ~l m care se execu Iii punc!u I exp lcaB .a se . iar. expli: tatl la hg. 58 . folosila pe omasa rotunda ~i formats dintr-o margine laU de dantela ~i douli tnerustalii concentrice..doua p!cloru~~ cu care se rnargineste tncrustatla centrala. b e ste dal modelul in marime naturals (v. rul incrustatiei centrale se Ioloseste laseta a. suht ire d~ pe bobina. cere . explicate in fig.cont ureaza ~I eele opt figuT. Pe linia exterioara a tncrustatiilor concentrice se gasesc opt grupurt de die opt Irunzuli]e. lmpletlia in lo~ma de gratar. 130. lrunze stilizale "'W-"<I"'IIItJtoc:~~~ml ~~er~!ceu pURctul de dantela explicat la fig . De:'en~J. De remarcal esle laptul ca alit conlurul figuri lor in forma de inimii cit ~i conlurul exterior al desenulul. t I ~ palanJent_ eu lesa1ura simpia sau contrara dupa dorinta. a . este contural cu trei lei uri de laseta ~i anume : . Aceste incrustalii se ia~ cu 0 brO?e[ie dl~pa! dtb~ta sail ot ramine simple. in: su ~ ~ntUfe07.vo~ ~:oialtn~~u~f:li. S7.laseta lala de . iar in inlervaleIe dintre cele patru lire. In fjg. grupunle de ::He !rei irun~~ ~ufOJ~ac ~(Q)~l ~e la f~.tarul~i. di~ c~lelalte doua c~~la 0 'jesliturii de ~aba.. bareta care reahzeaza 0 gate tntre ale cu 0 alla.-. • 5 . le prin barete. exphcat ::::r ModeJul 20 reprezintli 0 ratii de masa cu diametrul de 1 m. pe alocurea [lilian' JIIh eu tes. grup se e~et . Sf conlureazii cu lasetii ingusta de forma rotunda.de~e~ul~i In semicer<:_ es\e . min.SiRt le~a): :~n~~ae cu picou.. mica in Ire ele ~i legate cu barete. ~ re cele.Iase!a Illgusta de lorrna rotunda cu care sinl conturate rnotivele din llori ~I InlalltUirea de pe marginea desenului : :.re] rnarimi ~i anurne : trnpre]uLase t e Ie care w ". plansa de serr: O!.ta S~b\lre.e dmtre frunze se executa ba rete. Tot ~u: aceasla Jaset. stnt ._ picioruse. 54. ~1 lucr~le cu a. . Desenul este campus din opt motive di n Ilori. iar in spatille mai mari paianjeni i cu anouri. inlilntuite in jurul o~alulUl centr~L In.nzele dinsemicercuri sint execulale cu punctul de danlela de la fig .aces!or.iii cu alii.a ~u . rnai ales cind acestea stnt dm _tlU ap lea u u. 39. 5a fie prlnse direct de buclele lasetei care miirginesc ova lui fetei de mass.. 129••. bare~a S inea dantelatii. . 54 iar in in'erv lei ..IeGrupele de pelale . 53. ell care se eontureaaa motivele cele rruci din spatule dintre motivcle din flori. . Fig.pen Inel ~ umple cu punclul de dantela. din cele opt liguri. rezislen\a ~i 0 C'.fig... 1n cazul clnd fala de masa este terminata cu d~nt~. 94 1 :5~~ .' I' ! I .. cu Iran'uri atunci se exclude din model marginea dantelata."'" "-"-'~:-. fa I. La. care ormeaza ni~te fru .atur~. . )~C>'~' nlinele Olmre "'. sin! formate din doua lasete lnguste paralele. desenul sin! de . __ .

in centrul llorii. a.1'[..::. 77 lucrat insii marunt. In m ij lccul flori! ln erma de cere II anouri mici.'\odd"' 19._ ' I.3. de pe marginea desenului. 17 ~i 79. in intetiorul dirora se execut. _ ~! Ilorli este compus din 12 petale. conturate ell laseta lucrala ali subtire. rninlatura. 130 ••. 0 piasa de file mal .\.. In motlvele micl. dintre lasetele paralele. 131. .~ FIg. F\~. 6. llIinialurij.. se lucreaza punc~ Ik danlela de la rl~.. se face punctul aratat la jig.B IV puncteip de d3nlel~ ex p lica le la fig. . legale intre ele prin fire slmple~ a se executa '0' din iire simple.\\odelul 20. \ .

IIlt. In doua cercuri concentnce In cercul ~I cen rul fetei de m" • ' bro~T1e Colora! asa. se face punctul aratat la fig. conlinutndu-se tesatura pe " a rna 11m a dorHa 'UI f ' .li fie mai incre1itil. mac!.• llad.5.ri. minialurii.t: executa 101 din fire simple. se lace din tul slrnplu croit pe lir drept ..rinsii in~r~ ceJe doua cercuri. A doua incrustatie cuprinsa Intre lncrustatia-centrala si dantela las. 0 pIasa de file mai n crest. ul de dantela de la lig.j" .~in st1nga 1~5turii ~i la intoarcerea i Iirului se re pin' I aJul~ pe IIrele perpendlculare. In motivcle mici. se executa cu fire de muline culori degrada!e $i pastelate. ghirland~ de u a te cu brodene rococo. J • u. pe care ~n compu d~~ei~ecut~ta ~u punct artistic. iar ~§os U0 ~ In jurul cercurilor cu 1.lr clnd se aJunge la jumatatea tesalmii.oare ~i se insiileazi margIne 1-" . fie artisjicil. 77 luera! lnsa rnarunt. pe liHime egala cu D. d a :. d • a _B\fnm aselel. eonturate Fig.lu! 19. oncare spajlul dintre lasetele paralek de pe marginea desenului. urrnind a se lucra punct de reston mai rar e Cusalura oblic lucrat de . miniature. urrneaza sa i se llpllce din 10 '_ 3rte angina a. urmind ca latura care este prinsii de i""'"l'u. ® '\Pi re~~g~~ de taie pe • SIMI .. in interiorul carora se executa a ernativ punctele de danteW explicate la fig.. avind grija ea aceasta lajime fie Ilrul deJa!lme al tulului. 1n mijlocul Ilorii dr pun In rorrna de cere II anouri mici. Broderia. se Incrusteaza tul dublu. Q.. Modelul 20. fie rococo.~nc~~ ~ucra( pe lata danlelei. emicerceri se lucreaza pe palm lire cite 0 \esatura m!acl i~ scarii. (":n(.t. sa 96 Rezistenta tneru ta:iei e aSilira pr~' x~~are~ ... margarete. in centrul florii. obj inind astlel 0 lorrna lrumoasa a tulului cele doua cercurl concentrice. .3. I ' . Aplicarea ace lei lajimi de luI se face urea lUI pe arnbele laturi. 77 ~i 79. ar fi. legate lntre ele pr in fire simple. tar latura a doua prinsa de dantela sa he mal pulin incretitii.Jt~r~ dinlre..ralii s. se prind Ilrele : ~n a:~rd~n dreapta . Desenul ilorii este compus din 12 petale.Fi~.te I'31a _0 t executa Iii. se lucreaza puncell laseta lucrata cu a a sublire." mode!I~Idupa Ice da n.5 crMn. Modelul broderiei motne din Ilorl ex:1 t e cimp. 6. 131. 1.

. allate III cuprrll. dl'<ISC' co" le d.htn. d' dant"I~ explicate Ja lig..P I illi/I D< enul .. 7'1.(" '1" I~I.l. lar in col. ~fla mnti ve decorative f' dou. QI' dllU. u " d·n pa tru scnucercurr. 98 111I~blIlar~lnca letei de rnasa.'.132.lelil e~p :~:l1i aacJiiil ~int lega!i prlntr-o collur].~~w IIUmal d~n :.}f p~ncdupa gu~lul . grupe de Irun.· !!1.. care pol i ~i mai variate ~I model dura . ram . In .odelu! r II~. I. c~ dare se ron I u.t execula punctele. i de la elii ~i anume : D. ligur."ul 21."~ die "'~U":.crl"rtalrll muille.J~% 1111. Mo..~ marginea dantci a lii: I"r~<fl" rn"rltl~I'" ch(·IIa. '1I1I".'>l1nLlI a a.Jupa /""na I' ale UI~tiv"'uiCt'nI18.ul . de 18 br1r~ilul clirtii).~~~~uPWI"I"d~ 1. puncl~ e eXphf"ale in IJg.opl R.J In jlt'tale. In d 1.lil<llrtnriJla Ipl~nte I' Olj. Cele "'{'e m. re executa... afl~le in eel e patr u mol.. ill Illod a lterna t j v. .[rul ~. I.urr I". zirn I l cu P 13 .. xplica\iile da! ~'i. I" grupurrl. .I d~l.~I irnagrua[la persoanei care lucreaza. ..'fl.' do I.! d 'ul ui ~i a I ca ru: llesell ~ulw r<"III'ill II ca.." bat" rorl1l~alli ce i lIuri. <'Sie al pu. pund. mOl i ve care !ac. IIi/I..)li"ele i/"pirale din flora marina in forma d~ lrunze.. " ~fna IUUjIt'Ip lnr.lr· HI collllri I~ clwnarului :. 132.II~Iza I~ (1I0. 132. mlJ loc. inl pnjlnih' pf 0 nprvura principal<i rornl9ia din laseta.emic~rcurl ale mOIl.2011.Irfl le~~rcar"s<: ('O"fureaza cdc opl arcurl _re . 117 ~I 97..ou cu rraf1JI. <1<' . In... eel lIal pe rtI.. d I I j se executa aiterrrativ pllianjeni Pe rnargi nea 'ill lormil de ztrn \ I 8 an ere I fi 58 ill r \11 c le pa Iru pe fire slmple ~j punctul ~e dal1 .<:0'1\.. 11I"~UI~tC}1 It~~f 'l" fig..llI.In coilurr elfe doud [r!Jllz incadralc .. can' wpara St'micercurile de chenar.. rlwnar. b I~I cu d..ul'u" d. . S 'CCll!. b. Inll' :'lflUitC din inlerlorul desenului r..1 CU .xed II". I..ulul .I reh. punrlel.a d. 77. _I I " I.d"fll. 'ceeasi je5iilurii de sabac pe t ~~~:ur~re~e. .".le.~~~u lalJ dl~. b. n loe de Ir"I?. 101 cu aceaslii lasela se con.I 68. In mod. milli.1 d.· ~"~)'U ".J in.ainl palru motive lega!~ inlrc "ill .._p din fi~.16 111. Deaenul este cornpus din opt tnol ive llnrale .1. rI.. . Acesl desen reprezinHI 0 falii de rnasa p nlru rnasuta de Iclrvizor sa u accperltcars pent ru Ielevi zor. ce ~. expl ita te la 77.)tl\'c dm lIori aflale in cuprlnsul micercurllor alungil" ~ tX('{'ul. c "mlr.~.c execut~..' ".r multiple allate in sernicercurile plate ell ~i eel.'.xpllca le la ria 77 • 79 .. parru grupe d Irunz« mulliple allal pe lalurile chenarului. . 131. .".· r". . parl. p..1 III. IIU). plan~a telor de danlclii indica te.Id' d!)u" plr.U'1 ~In~plc numai I I ( I "b.U~'JIlpr jur Ir! jcsu! supra.IJ"'d "'"'III"e" danl('I"I"..1'.mp'" '" "odUIl II tl.n f~~~ ~atr~~~ae~fadi~lre eelor palru coltur] Aces: ~rcuri. dau r lei de masii un aspect Irumos ~I d coral I ~'. '. .mld" explicat la Jig. pulr~ lIIol"~ ~~ ~ rri.eazn 101 r slul dese1I1~u>1" de ["lnn"I' m. (. cUh~~~~..'.".mk. j.ll. eu deos bir a ca la aces! din urma !Junct dc d..are~ soarel u i).Ir III cere din cuprin III chenaruiui cu punctele explicate la Ig t.ar de trci pclalc ale moli~c or de Modelul 21 his. conlurcaza semic rcurile Ii .1 1. iar fig."I. d:~ 1. .clDru~t" Imi frunte.ri. "inlr." '·. 78.. . Jrunze e. In grupul celor Irel. r~1 '''I.·"·orl.1 I".. •• Iii). aoU.n. 82. C orr de " . "'.ru Ii I In moli"ut eentral. I . 93.pellrruoll. . des ~I p~lanJ:~: leo ur ell In . iar mar!!I!'ea !lODle ><1 G " wmt4ll<l (. acclasl model in martme naturale (v..cart 'Ci ee tratesc ill lundul In.."lIIlunl(.r.~~ crt ~i "ulul -Iaadlca I"Horlfe. . I" I'>.:ll..·lid. ~i uo.nl.<8d~ ~eJlicla.ale de un mre anou central.~rule..tur.'. IIJ.. . 0 JII8crame procedtnd 18 c." nl penllU 0 lal~ de "'as" 20 In 11III1WIIl ~cela!1 mnde l In rnarinl~ I. ..1 d..: p~lru :.I••• 1" 1"la I' 4-5 p.· dl' cil lrei frunze 'prijinile pe cele opt arcun.. 'a dreplunghlular" cu "".· P" tru jUlcrva!e dinlre alCUII ee execu I~ C I le un gru D de dl~·' JI".auh".. I . lucrat I" cu aplicar a lul~r!. Fig.rgwea esen 10"". I d<'·"'. \:.inl rile doua frunzulitc bute cu punctul de sabac. 82 <i 'J!."')1 m '" .) I 61. a P...un c"IIl'u lorma. '~I A hmduJ danlelel <sic Jucral cu b~rele b"lute.:a::e~~!~ ~S. 5-l ~I 66. <I J. 132. de dDnlelD exp"~8te I~ '1:•. 7!J.· . •. 711. I" ". slnt exccutale ell pUUL'iul d' d.:.SitU ('U danle"19. 'II "" • pel I I ". .'i~JI)1 de I" 'lir$lilllp~. Arc lonna pa I ra 1<1 cui a I ura de I.. de dan I~I".alilfl.JII JoidC~I.~ . c'UIII ".r dj"ranla dt' . ~unc"I I" rl... Modelul 21. ~fI.'. I dura te cu Irunle. lilli.rle I.rcuroIDr. 1nClIdra I c cii In' Iuij Inc 1I1 la I uri lor dl' pa lru mot iVl' drcl"ralrve.1 UU!'" .dl"l u I (:SIc Imllla' din lr-un ga 1011 cu la IimC3 de 24 em CMC deter- ."p Ie.ve II'\' • 'P"J"I. Cl I prezinlll mod lui 21 in rniniatura cu desenul cornpus dill palruscrnicercuri. aflal in dr ptul ale chenarului.I.

'~OUfl.. Modele de dantelii ap!icatc la perdele a \di. frunzc.~oodul . 73 bis. I' [. de 13 galerie ~i pinii la p~fv.urarea desenului se Iolosesc doua leluri de lasete : _ pentru cell' patru rinduri de linii drepte cafe determina marginea li lerminarea dantelei in mteriorul galonuilli. adica laseta mal lata cu doua pici?ru~e. iar cu laseta ingustii rolunda se ~onlureaza reslul desenului compus din Ilori. alle rn lumina lerestrei. laseta ingusta rotunda ~i laseta prismatica (cea d111 urma explica la fig. motivele decorative precurn ~i in lan- _.u~o~~. fondul desenului.! P. La iuirea unui desert de danlel.exee. lala pc plnzii de o!anda de ~ceea~1 culoare O::Ua din [lOTi 53U aile mottve potri: Mijlocul din ptnza. ptnzei.. se ana un alt cadru In in!eriorul caruia sint dispusi cinci trandafiri cu Irunze. . atru motive decorative se exec. iar IQb~nl \1.a lorrna decorul unei perdele combinate eu [iu]. DeOCD.rna II .d . tar in eelelalte opt lrunze ate celor pidoru~.94 . depinde de dimensi ~ni1e lerestrei. ilellticelt! opt [rllnle aflat~ i~ dr~apta ~i In stinga liecarui moli v d~cnrativ punctul de dantela din lig. 88.. .a _care va forn1a ~ecorud\ u:le~r~!e~'!::!:\r~~c~~~~ ma lira de lungirne a galerre!.!'.' explicatla Ii!!.se .caliile date la fig.na. Q bis. sus\lnu\ Marginea dantelel este lerrnlOa_a _ prin narete bulute des "~l c. . u\ sa Fig.' ' .e de e p I 20 c. rnonAceaslii rajii de masa a carer : eco a \a din care este luerata danlela. i ra reprezin-W 1/8 d. e· b~' a. u~a din cele Irei variante.r! e \ esed'l1 ml')'ioclll eel or palm col\u[.". 53. I" t 1 rig 87 sau fig. I @tjQ1iS~S~iijW· 0. se loloseste laselii lnde forma rotunda.VU I . Desenul se combinii In asa lel COlrnotivele pnnclpale ale decoru 51. areuri mid ~l arabescuri eu lasete para lele cusute una de alta. . tar plasarea piiianjenilor In spatitle mari 51' executii cu aRouri _te dupa expli.' ap liea " I.desenului este lucrat eu barele billute des ~i co picouri. . 132. [runze. a sa II fig.de fi1eu az e picoun 'r. model 20. Perdelele all diferi te mari rni.a:~i. desen in serpent. 101 100 . b Fig 132 bis a reprezl11 a rno .-ni Desenul este conturat cu Irei Ieluri de laseta. lie este forrnat~ dintr·o danleUi. sau rnai jos. tuirea serpentinelor din cenlrul modelului ~i margine. eu dimensiunea de \ . 93. ': 2 b Ie a carui roUla este \11· raO~!care' m91 ~ I uClr. t In eerie opt motive llorale se executa punetu! de sabac expticat 18 fig. perdeaua se va iace cu lungtmea pin a \a pervaz. _.~ecuI3 de dlmtela explicat la lig. ~9 iar 10 rno .Ie . In mojlocul spa\lu '. cuprins inlre arcurile de jos ~i partea superioari a ~~s~~rr~lentru Hor].~~Mi:tl u r e mal man. 73 bis. _ pentru motivele llorale.• ' danlela ""plIca In Ig. 4. Penlru con. Irunz.) 'rj . po~l~ f! bl"oda! eu m~~\~~a iar broderia poate Ii colonia vile ell locul ee-l ocupa 111mcaperea resp . Ctnd radiatorut ealonierulul estesiluatsub pervaz.ura In re re ~I .\ d nu lui se executa punctu oe era 8 cele opt [runze anale In_ col\U. iar pe aceste arcuri se sprijinii 0 inliln\uire de arabescurt deasupra carora sinl asezate vase cu lrandafiri Aceste vase au Iiecare deasupra tor arcuri duble dispuse slmelr!c cu deschi.. 15).las~la prismatica se contureaza cele sase vase tntregi ~i cele doua Jurnalall din margine .U\A _PUptlC~re se sprijina cele cine. [esute in sens con t ra r sa II rotlle ~nate. cum ~i arcurile care m~rglfl!-se motivul de"cQratIv aflal in mijlocul perdelei. ..azul Ierestrei rar In josul pervazulul se de cbicei volane sau Iranlur}. _ t' delul 21 bis miniatura iar Ii g. sau de nuan\a. <::I .ta: sura galerici pe 0 lungime corespunsatoare masuri! Iuate de la ga\er~e prna 18 pervazul Ierestrei.e~~~ud~ Ii:: innoda\e in "liceare bjrsl' iv.I I de daniel. dupa onrna se luerea:d punctul de d8nlel~ e:p 'pc:int~-lln .m r:. n eele $8ple r~unze ale motivelor din centrul galonului se e.ll~ 11.'n marimca nalurala a modelulul 21 bis. In mijlocul dantelel. " Modelul 22. "c~ .lnlji desenul pentru 0 danlela care v.ilturile respective iala in lala cu arcurile de jos. Acest model reprez. dupa dorin\a. . se Ioloseste laseta lata din Irei Desenul este format dintr-o tnsiruire de arcuri care determinii partea de jos a danlelei. " qu laseta lata se colllu!eaza areurile de sus ~ide jos. 73 bis llIoMI _ . rmrna u . respect! v mijloeul perdelei. iar In mar! se executa paianjeni cu roti te. In . precurn ~I ~a~uraA e. I" ell jes. 132 his.e~za.

76 iL 71. slnt lorrna Ii din dou. Tulul se croieste in Iungime. tar m . din care se compune . ~l1lpUrJ de p"wnjer1i ell j. sa ?u r. "" execuls punctele de daniel'. 9-1 ~i lI6... Fi • 133. far intre aeeste petale inlerioare In spatiile hbere -c executa cite 0 \".~ I Intre rei.ab.. Pent ru e' ltarea inlinden lor de pe a marginea perdelei.k.a pune!ele d. care Iorrneaza deeorul unei per dele. Care va da rezlstenla perdelei prin prlnderea ei in clamelt> sau tnel.. .de :2 em. "" e"ecutJ barete ~. .phca le I•.n partea de . eo volanul proprIU-zLS.' !.g. care leaga lulul din ace t . rujou ('i' ~!~ !\lRl@ri .. L.la~. se e:xccuta cu urm. prin altemare. D. egal cu lungirnea stabi lit. LalLmea lolanului variaza intr... a perdelei plus 5-i em."1 I des iar in spaliile rnal mart Tn res rul fondului se ex ecuta baret. unde se f1d. . . ° In paliul cuprins inlre: da~lela ~i volan se afla lui CD crej i. in inleriorul doud -egmente l. 78.lc pc cinci fire in fClrmii de rrur1t"uhl~. se executa trunzele cu punctele explicale l~ ii~. creli pe care $I. !:I ... 59 ~. 60 ~i 68. ' . . lura In re~ief. .... Tranda lin]. in grupe d.. penlru a Hila 0 cadere necorecla a perd lei In _Ie dm~ctLl. 133. pr in "Ii lizarea lor. Aceleasi puncte de danlela.... dupa dortnta..> laseta dub I.lt I '1)[< lumina rerestrei si rna. Aces! pi us este necesar penlru cre\li executa]] in partea de sus ~i . 1n grupele de trei Irunze. neecsita 0 mono tan! pe 'ul dublu. dantelii explicate la ug. 18%a de la s[i~ilUl cartlii j\\odelul23 reprezinta eIRd~t<l))~1"ilerA\2j~'{1 dcpinde de rnasura de lung Ie' l:. 27-30 cm ~i se face dmpl u sau dUQI". Lungimea dantelei estc egala eu ml!sura de lungIR1I. 'alele din partes . p lus inca 0 d.. prin greulatea ei. 69. vas se executa in cele cdc palru ""l'!m~nle.MrddeL Dantela poanlas. avind grija ca aceste tivuri. cik trei :~ de c!:e pa ~u. marginile vor Ii lerite de ondutal'l..l.ca re partIte tal rale all' perdflei. a mK'l lasete late PI' douii picioruse..' a galonu1uI. prin executa' .\'ode-Iul 22.u. pela le i nterioare ji rnai rnuite petal e e xterioar e.~ prea mtms. iar fIg.e executa punctele de dantela explicate la fig. adicil cu rna. t33. iar la !runzele "'Ior tranda fir. nul pentru 0 d ntela din laseta.' monteaza danlela in parte a de jo" iar in partea de $U> crelil se dubleaz3 cu panglica..:ecula ~I in frurtzele 5i trandaliru allati in caelrul din mtjlocui perdelei. iar volanul tile pnlll de corpul perdel. explicate I" Jlg. iar in part ea de jos se Ht'Clll . avlnd ~fiJa ca "" dosul perdel •• Sa nlminil 0 CUs~tura CUI la. a volanului se executa creli ell rul u care se atase~z. care tncadreaza r. punclele explicate 13 fIg. In I'elalele extertoare se executa. Irandalirli .)@\!Iljf!\\\Jl. se e..9.-upe de patru Irunze.az" una de alta.de danIel" explicate In fig.lel" rIP )J doua bucaji : un galen de dan ela lat e em. .. H' lucreaza in inlerior baretc executate cu punclul de sabac.e. I'· t I de la fig 54 In <tie doua segmell e mLJ' acestnr ""gme11k'" ucreaza punc II ':. ~ar t . 'randafini cu ".are. far n supo lu.~Iura sabac pe sapte fire ~icite un paianjen pe lire simple cu !e$<jlura eontrara. prlntr. prin alternate.ma galeriei. iar ~ngLme a ga a C lun galeriei ~i a doua parte a decorului e5te larmata dm'_r·un de>en Ln.os a lulului dublu..~ allate pe sirrna galeriei. b au. 77. Z ~i93...I.pre margini. in acelasi limp 0 susunere clt rnai buna a greutiitii danlelei. .... a reprezinta modelul Z2 in mlniatura. In partca de .a Iii. u. lor. ta aceasta rnasura. D n pundul de lntilnire al grupurilor de alabe::curi iormale don lase:e l""lble paralele se ridicii 0 Irunza care se urnple cu punctu' explical a 100. de corpul lasetel prm {'U>alura aplicala. doua 13r~ele~a'care se lucn:azii cu lesat ura a dl'>('nuIUl. larginile laterale ale perdelei ~ IiVe5C cu un IIV lat. Fig.a unu Ira n afirr . se lucreaza un grup de pa P reller.. U~ lucrat de mimi. lar in Litime se contrcleaza dirnensiunea galeriei care este egala ~i eu dantela. Astle}. . earc dau aspect nero rec 1 perdelei 3$t'zalil 18 fereas ra.. 8' i rtul vasuJ(lCir '0 execu. L ". pentru ca perdeaua sa capete 0 rezl ten\ii~. se Ioloseste ap lieal ea printr-o cusatura ascunsa. .uperioarii In ntervaiul rorn.turii se d~PJrI. • . ell d .patr'~ e a~anJ'eni cu le. " j"! nde I ini i Ie paralele . 1101lIar<". In pelalele intcrioare se executa p~nctele . punc tu! de dantela e"ph"at la frg. I Fruruek. model in rnartme naturalii.noarele puncte.. ingtl:i\ . mmiatu i.

r. Ire' g~atare. care pe urma se pi ind la ITIlJloc ([~eeare grup de patru] prlntr-uu punct trecut de 3--4 on. !>easupra celor d~ua cadre laterale se lnal1li cite un arabesc pe care se spr'Jlna . eu menllunea eli din liecare crestatura porneste cite 0 b3rel~ luerata cu punctul e:xplical 13 fig 34. 79 .. 59.1"1 23. In unele palfat.. ~'ful(l.' carr 50' .e a e a.'10<1.~nul cenlral este a un cootur in form~ de innna. mlci. A<. se .besc in form.ea.ulu. .pre marginile ei. n . pjcioru~c eu care ><. ca trn1eazii spoi 0 altii Inlanjui.tura ".pat" mao i ~rdel.rllI iariiji 0 imple!ilurii in forma cu .urcaza tol restul desenulu. GaI. se e~l'Cula palaol~m cu lesalura c'?otrar~ pe oP~ lill! nes urlilale. Cele doua frunze mal rnari care tncadreaza motivul din Hori se executa cu punctele de dantel. ~i care lormeazii rnlcile nenuri . 1ntre in cite Ire' . fnlr. _ 13". de patru Irunze degradale ca marime in care se exec:ula punctul de i"""luro sabac pe sapte fire in scara exptical la fig.. rolund.mca volanul UL. in cadre!.. De. " miIIIr: ~i~':.. min. cu care se con. cu 1esa lu'" in relief. se scade ~I hltlmea galonului din lungirnea perdelei- 1 i Pig.nplelilurli de laselain forma de gratar.ea.rio.73.i se desprinde un . lei .peB' mot i vele din cadrul cent ra I.. ". motive din llori allate in parlile laterale ale modelulu" . p!us la\..un "If ~nlr. .alUrli. 73. De asemenea I c~drul ""rul. pa!r~lulul ~Iru picour. 10-4 .nului este execulal cu b~rcle batule des ~~ cu Ioarte mult: pai. _ la""ta lala de palru piclulUiI' cu care se conlureaza toate arabescurile care [ornota"" cadrul drscllului ~i chenarul ~alonulu. rrure ce e Tel .. . lar in alte palrale se Hecuta Po:. a dirui Iii\ irne se scade JIM aJ un galon ~:~~ _pcrdekl. Fondul db.~ f. Gratan.• e uec:uta punetul de dan!el.h zala. fig.~ ana cIte un grup. formtnd deoparte ~i de alia '"lind ~m c~~lru.m!ellorul carora se executa aceleasi puncte de dantela. . "'!trajuluf nee.c.. mari cu pUllet rococo.. 110.. 78. ~~i~.ijiflibi pe masUfa lungirnli galeriei~1 . care III! r ost aplicate In psrtea superioani a desenulul. Deoparte ~i de alta a cad. in inleriorul carora se executa ctteva nen'u. explical 13 fig.lIl.g~aj~oase a dir~Jr tolllnire D. .i formate di naceleasi barele explicate mai "us.nl.I formal din doua arabescuri .1lalade dou.Deasupr~ et.Irei feloTi de lase Ie : ". 54. 58. In ._Ofa de 11tle•a [e~e.ul cadrelor stnt executate ClI punclul de daniel u explica! I. on ~I run~.a~ 'dr~ ole oenl."·~'aceeasi calculajie . cuprinse in interiorul cadrelor... lucrat cu ata subtire de de gralar ([igesle conlural 134). de arc. Fruruele rna. Pentru montarea perdelei se vor 1010s. 81 ~i 93.lor dou.. Ioecare I.ntericere ale [runzei.le sl!l1 ~mpJule cu_dou_!' Ieluri d~ punctc lli allernate.cite 0 Irunza on al caror interior se cxecu<lj punctul de danlelii expllcat la fig.1.""nul 'I:" "" .!e com~us din moli vele parli i superioare repel ale in grupe.al. 1I1lpl~\eSctoate eel.e de arabescuri care se lema st.II"rlJl~azdecoreaza cele doua arcuri."ITel. In toate motivele din Boli ailale in cele sapte cadre ale desenului .p. 97 ~i 100.~a pe. explicate la fig.IIlUI ". \34. _ la""l~ ingust. iar [nmza se urnple in lntreg.ului centralse anii cite 0 [runza mare ramilicata.. i a bobin a. ell rtal~. dm mar~~~. se urnplu eu punctele de dantela explicate 13 fig. dea iii rod terrnlnata in partea d. In '"t"roorul carei. iar to cenlru 0 crizanse gilsel>Cdoua frun'.me cu punctul axplicalla !ig. Frunlele mari Care dccorcad ..

Iie ~~ntell.zate cu ? 51ngura pa~te rruca la perete. Om buchel •• de.b..~au e.rt~It('11It P311: ~ d~(1'<te n~er a Iii ~il1t idcntice ca la perdea ua p receden u. I a lie.llul ca. .z. ~I 87. 77 ~i 78. a p Ii FI'. p~ de I~ f.) mtreaga supralata a dantelei.de '0'. mijlm:ul tt dlnwla.tdulatll 111arnbele ~arll ale bucllelul. PIClcare).l g· 13_5 ~.. rar Inal(lmea egala cu lunglm<:_a Ierestrei . 58.'. CuVf'I!unle de _pal sint Iolosite in dormiloarele eu paturi sau eu sludiouri d~hi~ III lrei ~a~ti (doua IUngim~' i~ lii(lj'me ambele genuri ~¥. ..) iotund. 65 ~i 66.. lIPjl~. aecati acestei perde!e se f I ' montarea stnt 0 ~~te lui dublu.!. 61. care au in I r 7 Ior CI e I reI.lr'~ d.i.prind mal muite Iloricele care dceoreaz. par\ile care cad in jos de supralata patului. _ Fo~d?1 de::enului esle umplut cu barcle biitute des Si cu piiianjeni ell in mod loarte val iat. IeYtura dinJtnsiunea galeriei de 2 rn.~r!a dellUltll.tn~dCII la cl'n!rala. Alunci dod d~nlela e~re p_rill. iar fA ~l s In lte~. doua r lori se II ltern centrale pe raPle fire eu punctele de III fig. 78. tru s!udlou~i. 78. Cadrul desenului esle miirginit de arabescuri. jar tJart Piian ~u~lle u~ paianjen pe f~re Simple nesurfilale eu lesal urll contIIri eXPI~ la r~~e~nC~lat (0 jumatate) s. cu lalimca ~al()ny~"~ .n b~chet de fI?". cum ~i pa. fig.'i CLld()uii picioruse cu care se illsaileaziJ margtnea Modtlul24 rcprezinlj un f!1odelpenlrLl 0 per ea din danlelii poanlas. eu punctele de dantela de 54. a escun e stnt umplule ell punetu\ de dan- Fig. sint lucrati cu puncte tIfie. sint umplule cu puncde~ Ig.legat ell !"~da din panglic. eu g ° Ia "g.sii_d e c~. Dni n .' e . e pa~ru flo~1 ~al rruci au petalele lucrate toate de 2!er:e tTld~fi~ tllali pc suprala]a modelului.~a e Ig: 7~.(A\rel'4!rJI~~reburn\ale la paluri ell Iilblii ':J U!i I. cum ~i partea de jos a perdclei unde se desparte lulul de volan \fig.tl. 54. 'C' dupa d.tll).i decmu! unei perdele.au ill sling.lonul In J. toate arabe-curile care [Dlmellz3 de jur imprejur cadr ul modelului plKWD ~i arabeseurile care de:. rar ~Ig.tllfilJ tntre anf. I~~ .a':. 73. ~ at pe un numar variabll de lire. il' ° n:l.i· CIt tesitara de b . s[lr$.ci~iD~cio*I'd.IlI-'<lle se aplica ~i ~a.alel" ell eea 11 18 iereaslra creln trebuie sa al ba cadcr~ perdelei ~i pNdea"" ".i galon o lallme de tul increttt egala alind ca dl. ell ~Ie doua relu~n. Desenul este contura] cu doua feluri de laseta ~i anurne : -18~ta ingll5ta lucral. ell rare se conlureaza lrunzele..Frunzele sint umplute. 135. 135).!il U an sau garrulurl d dant Iii tn cele doua parli ale lungimii patu UI.*. al alR'1 deserteste campus dinlr·u. Ii~ volane. anouri.~ctutare8 t ivuri lor la tera le. . reprez+nta rnod<JuJ 23 in martme naturalli (v. ~~!~eJinti ~i~ ° ?enlru forma rea unui desert care i olosesle 18 0 cuverturs slnt necesare urmaloarele masur] : mssura de lungime a patului ~i masura de liilime. !ulPina ~a~ susline buehetul central. farJ sa c~da .pul p. exp leat la fIg."SU~ a crddei (galerie) ~i execularC'a volanului.osul crelilor Oup~ a:.In re. aatreIe lo/:P . CO''''I~. 7~.illl prc~ulIglte In (l.J .artii de.P ute eu punctul de danl·el1i de la fig.part lulul de volan : _ lasetii ingusl. 111'1. se executa cu punctu\ de dantela . ilorile ~i toate liniile serpuite dill Interiorul cadrului..Iucreazii cu punctul de !esi.>IC/~Zj.)rinlii. iar toate operalil Ie " exp reate la cele doua per dele anmodelul 24 in min' f de I_ti' !a u~a cu de nul pentru dantela (11. rnlniatura. 93~ 91 ~i 87 ~i lesatura in relief.11~~I'ei: cared fundei.~~:c 5. sin! aplicate pe doua lungimi *i 0 la\ime a studioului (Ialtmea de I. reprezinta modelul 24 r~t t u 1 carlli).l'\a 1:HI'r ItJ:'z~lll" modelul 23 in minia 1urii CL! desenul pent ru 0 dan telii din lal~ta L'ar~P fOfmcaz.. 78. 79. iar roale ag:r~ ondu. '!T.ii ~I ale carei capete . 106 . In relief. plan~a de la. 7. 59. ". Ia iii. J\lodolul 24. Cuvcriura cu Incrustajl i de dantela din poan las _IUlllJlllh .lllIte este executa] punctul de danI. .

.!. I. In cazui clnd cuvertura este montata cu dona volane. ~ apllca acest a carUl lunglm~ a~opera t'"al~m lingerea ei ell podeaua carnerei."Ienoafa . (sludio). se tncreteste acest \Iv ell un fir . xt. Inere\irea ~i aplicarea volanelor.'Ae'" cre\ii In mod egal pe toala m!l...pe • ~ lasetei. ~ lulul inlra la spiilat. .loarle ~~ execulat. In mijlocul florii.las. urrneaza ixarea ehmhva a danlelei pe iondul d~ IIlI executlnd punclul de leston.mj Aplicarea . _ [elul urmiitor. lie! pe d~sul_ danlelel ~l ~e ~oata. plus eea care.e3 1"crusla.tehnica montarii dantelei. piere spre mijloc. 52. _ bi nuiesc. iar ~paj~ile dLb~~1e· este monlat un volan cu creti din tul. •. Intre liniile ondu: lak paralele conturate eu laseHi lata. deoarece liilimea este loarle III' cilcatul In ~cest sens deformeazil lulul dlndu·i un aspect neeo' diunilor In . ~. 58. Aces! desen se poa te Iolosi ~i ca decor fa perdea."". MorrJartlI tuverturii. mini. se lace un I. tul~lul. cre\ilor pc. In centrul fiecirej petale se executii punctul explicat 13 fig.ndere d05 partes ellte. apoi se suprapune dantela. Pe dosut cl_lv rturu se do. Iii>ind cile 1.!i ~i mai ales in la\ime intra I. desen care d"<:?Tf8Z.v mal 111 t sau rnai lat (depinde de Hitimea lasetei).. pentru a se obline aplicarea lui "" margjnea extenoara a dantelei. se usudi.U~CI obhe . iar in interiorul petalelor.. 5e fixeaza tu eu ace cu g~mahe. . Dupa lerminarea danlelei urrneaza rnontarea ei pe :. """Irea! sdevirata indinare avulii pe desen rarii a deeu ace eu g8malie.t.l"ro. atingere care minus penlru a ~en ~. tnlruclt pe de 0 parte l1. sp~lat mai mull in lii\ime) se bag~ In apa flarlli. se indoaie pe lun· om. se executa barete leslonate cu PICOU.lI sa se lase un plus sufidenl in lungimea Ii. Din aeest plus se.prin rulou. 107-108 alternate cu paaduJ de dantela explicat la lig. e ~uvertliriL Desenul este cornpus din motive ar cliun~ intretl:. se . se executii bride batute des perpendiculare pe lasete. se dac d~nlela sal! combinajia volanului cu II e l care di I I si nulTlal rareon . lar .~i~f":nl~ale c~ doua feluri de lasete ~i anurne : la~~ ~.' Interiorul Irunzulitelor este lucrat ell punctul de dantela explicat la fig. se mal poate e. lase la' iruue lrunzulilele ~i arabescunle mLCL .'_ olive de danl. .1 9~a dnle~e ~rpuite ~i arabescuri. iar ea lun. pa~alllem . 106. *i FLlO)~' cQ·~~~.u care se _con· tureazii arabescurile mari ~i toate liniile ondutatc. iar tncretirea rulou se lace 0 data amllldoua. pe lasela care m:irgin~te danlela selor_ motive' inguslii rotunda.. _ .! dectt eel de dedesubt eu 4-5 em. 1~5e~a cara laturii.! In pozijie perfect perpendiculars pe laseta. volanul de deasupra se cfoie~te m~i seur.5 _em _Ill interlor.upeaza lullll. Iar parMedu supraielei patului exciutV ell i fo!deauna dintr·un rind sau doua ai:O perrre~ad in josul supTa!e!ei. lI1hnde~ea . este bine ~a dupa ea!cularea tulului n!lee· IIID!'tar.eg~i1i ceva mai lung dedI latura respecliva..e\l~1care va servi la 1111. alii pe marginea de jos a III'ulu! p. raslnnge 0. • • xt Fondul desenului este acoperit cu barete balu le des ~I .uver . ur~mnd lIllame. rar In unele . depinde . _' a e ~I-a pas· [rat perfect orrna. Din acesl ~ dea aten\le paslriirii formei coniurului de la daniela. Iiecare r~ngime dub~ata. apoi )Ie IUnglmea lui. l' c f' .floari at pe fala prin punclul de lesIon. conform explka\iilor date.Iocurl indicate in desen se aplica anourl lucrate c~ punct~1 de leston de . toate Iorrnind doua din 110ft legate e LOll on u a r' mar inea suprafeteiIJllpe m~n lce~trale .ei piciofU~.5--2 em. cafe [ormea~a cadrul diver- _I ~:!:t: JI tn inleriofUI Ill.r. se insaileaza marun\ ac~asUi laselll pe tulul dublu Du a e ~ fosl con\rolala din nou rnargmea danlelei dacii PI"In -'"s"I·1 r . a~ st~dioliJui ell minus 5 em."I ~erpuj ·1e.er. apliclndu-i-se ~j modifidirile necesare. se emmA eeronite de trandaiirasi. Iie unul sau doua. va servi pentru cre\L In partea de [os se \i\'~\e C un tiv rruc sau pentru mal multa Irumuse\e eu un rulou lucrat de mma. Pe latura volanului unde se \ncre\~le..de lallln~a .la.e tor dOLla fcluri de cuverturi este I de imp<ldobire ell danlela a ac danlela combinatli cu lui. Volanul secrole~le cu 0 la\lme egala ell inal\lm"" patului.Paia n: jenii mid stnt executa] i cu jesiiluril contrars sau in relief. prrn pozi] '8 lor un limp prea indclung:a! pe~lru axecu _ de cadere in [o i$i pierd _dlll ~ec~~ rolosi! pentru 0 euvertura penlru un pal Modelu125. asa de lucr~ c~ ~imensiune corespunziitoare.Iix delini . c.na din cele Irei variante.11 devolane'"uy _ . Q r avind tn interior cite un punct de Ianlezie aralat Ia fig. 54. me se face egal cu masura de lungime ~i lii\ime a _patulu. incrusta\lei pe dooul dantele' prrntr-o c~sat ura cu p.la fig. pnn pune lit." III stnt completate eu lui rnontat dublu.ecesLfa m Acesle doua din urrna nu 5C 0 ~are ~i In al doilea rind.(ra. ReprezLIlta un _es arginile supraretei ell tnclinare de aprogI!fI studio. MC>delul 25. Grelli volanulu~ se ~xecuUi tot .xecula . in spatiul cuprins inlre Iasetele tnguste paralele. se va !ixa de marginea . explicate la fig. 51 cit ~i pe cea de 511S. ap~.u care se contureaza • II on 'I e.o~eMui respecuv. • asupra ~cestui fel de a ciilca lulul. ~ mar~inea exlen~a!a_ a.

fierul de dilcal prin de rpl uda I ptnza. fig I. cupr. de ceapa. PU:.. ros~ spa lalij. In acest caz se tate firul de pinza care a lost pr ins din nea- orma 1'1.~I. gros. Se asaza deasupra dantclei. Ob. se urnezesc paianjeriii co a ~ e a. PI' masa as He I p rega tit ii ~j cu un . inarnte de a 0 ridica complet..cla pc dos.t'zJ'J deasupra er.. amo~iac etc.. . se controleaza intii daca nu • mlmplal ell In uncle locur! sa se prinda ~i plnza atunci cind s-a executa! puaclul de danlela. Dupa aces! C?ntml. ~mi.~.a prega!ila pentru caicat. IIRflt . . model." vJluri De a~menea se mai contrnleazd dad. =' .:ns!ul1_:a initial" d n ela lnarnte de a fi de:. arpa uda se ridica.~ ac.. f' I d' . reprez arime natura Ia II a IUla~1 mo deI (v. :Hdtpen: t.lIt~ de.. " r calC I umu Dupa . ... n~ se slringa ' ·1.~ i· lara lasetel.r tn caLU in care s-a pus p~lln arnoruac ~i \inula astle! clteva ceasur! iimnl"n' rn aP " "~I sau peele se dizolva. mal mull .au mal PU\Ln concentrate dupa nevoie.:de.. se caJ~a. ae lea se freea u-or eu'o ~. lOa' t d ' ' wmil~. de pe prnza. obiectul i~iplerde descori calcarea ecru dalllril3 dilerit lor subs\anle chim. marginile ei ell ace de giimaiie. f" are ~ danielei Ii Optralll de InlSi! ~i inlrelinerea ei s-a terminal intreal!a e. CI ~..llrim. el.-. ci nurnal S3 se prez "" in re . 13 II«\ecutal. acea~ta prnza pe dos cu r rpa uda a. • can' roleau daca nu au rarrtas barete sau p uncte de iI.!!F ... ap i se intinde dan tela pma I~I capata !orma ~l dimensiunea ini\iaia.) . ~. da7a e nevme ~ mal ~ch\mhii ~i in aile "I'I~e\e.ai.. In e ease monta pe un fond oarecare.ice tntrebuintate la spiila~e (sap un. ~ elin dantel . miini.. . D . rnuselcl sau 10.. apoi se lu\eala In '\oef\e\e uscale... ". plall~a <I. ca sa nu se Intlmple ace't put n. S<!U eu ~iriui unui ac m. i. Pentru a evl I~ rarnlnerea prea mu Itor lire de a Iii din in.. se poatc mula inaint! d:~\fi ~~~'.e.cu.'ro r~a 5e retom:~d~a Ilerul sa nu vina in contact ell solutia de fIOrtiunea a It !ransparenla peiliru a sc vedea conturul Ie (&ll:a calca.i motivele dan! 11'1 c:~ !!III'. Jar pede alta parte.. dan: . din melal inoxidabi\. :..xrculare a fondului ~i II motiveJ6r.U:da 51' ~~aZil ne _m~. se prceedeaaa Ia desprindim! el de pe pinzd.olutie de amidon.lei.mdu._. pentru 0 CUvl'rtur-c ' Hl '" ~ " . alun(l cind s·".SUCIre. Se aureieaza usor cu tampon de vata sau liion ~i se calcii dupa procedeul desert anterior.ecare porti une pina se usucii daniela.. tar • d "" e la Ife bu. i' Il~delul 25 in miniatura.a ~a·1 pastrez rezislenta se recomando de a ~~ ~. care ~bsorb sp_a . :>iumai dupa ce dantela a fo~! complet uscalii.desrout H1 mJ silt !lui Clrp. laseta. aceasta ala nu se taie. ce danl~la a.mn~u.'-e' DUll· ce . b. dantela devin libera ~i se procedeaza la curalarea . ~ti ~~ )IIIIIcte~ de ~nl ~ulat [ntr·o . Prin spata._ [)eoarf'Ce este ine\Jtabil ell dantelaln timpul exee_!llarll sa.' ~ tH de p I. ' pina rii~ine I~ danIels nun:!31 umezeal a necesars caleal ului .a orma_~J Im.e UI. .."1' e recomand~ sa se lucrezc In asa lei. _ ." (I. se limpeze~te .In!.:::ea::te masa ~e caleat cu mai rnulle !raturi de pisla acoperite az' dant.. pe PIJlZ_a. dantela devenind mal elastica I~I revme la dimetlsiunea nu UI prop[lU.rll1 presarc inlr.ec\1l1 In 5lar. ci se scoate cu atentie cu virful loarlee lor mtci. sc apreteaza usor in o . Dupa ce s-a desprins in!reaga dan. solulie in care se baga dantela dupa ce a lost limpez: 3.n mai mulle ap' nu '" ~taarce pr m 1i!. iar pinza pe care este prinsii dantela urmeaza sa fie ll5Cala cu Herul de caleal fierbinlc.'n~e in. I in ~rl!cn se prepare 0 solutie de cea I..ZIS'<~cap"t'c <olu\ ie lara 5a se Ircce. pcel de fir".JIt-_i . aca \otU~1 dan dnd esie plilata sau aiurnata. terminal Jm...1 PI' (. t If' di > «eel -luW J penlru a·~i revern perle~ ... .nza Ira nsparen ta (tilon) ~i se ea lea astlel ~ICJ l.!~te reslurJle de al" rarnase de la lnsailare cu ajutorul unei pense te .. P:1n abu~'11 tra~ ·~:IJ.cur~I('". • .lsindu'se apoi in aceasta pczijie citeva _ penlru ca sa se usuce ~i dantela care a fost urnezita..re parti rnal rnurdare.e ~I sa Ii se acorde 0 ingrijir eu urm~ upuse palatului prea (II'S.. de Iaseta nelnlar ile sau necusuts de aile II! . ~oarece pn~ presarea eu fieful fierbinte. n-au ie~jl ca~ee cu care 3\eaU t~ .

La$ela lalii _jur.. Llnelte .._rionla 1 _ II · .la B. . Laseta lata cu dou.... 5.. .... ' . '.bac (\esatma <. . leslonolii co picour: . .\. .. Barela leston"lii f5rii picou .. II.. Baretli blillllil des . ..... .···· .. Barela de forma lriunghiula. Barcia CLI plcou in punet de rocOC<1·. C..Ie...·· 7...•. Laseta Ing~sl" de form1i prism.. Baret. variama ...... Va.-.. Lasela ingusta ajural3 12... Variant..~~- 25 25 ~ari~r~~ Je Varianta a 11. . •• Modul • . 24 ~:~:ia d~~'t~i.. . . ... L"sel~ latil eu trei piciorusc.... V... .. 3.8 ir'i~~gi... doua pictoruse. . B......• ..··· .•. \grud~. .•••••••••••.. ti...• . . 2.. ' 4... lal~ cu Irei ptcioruse.. 15 15 16 17 17 IS 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 barete I... • ..b..j .. Barela ell \eslllur~ ~abac h~ef tre.."anla I 10. [. 113 P·~~~I"~<~~..el~ i"Gusla de forma rotunjili..•.. Barela In form~ de Iriun~ • orrna a 14..... a puncte pel1lru umpleree " -..'... Barelil ell du~11I punc.li"i (cu trei I. ••••• 4. Formarea desenutul . .. . .~~... 8. var lanra 111·a.. . ..c...n.... ... .\.. Cll punct de surfilaj ·· .er'ilclor (nmzeloT ~i 1Iorilor .•.•. 5.p]...... ~. Lasc(illnguslli cu.Cuprins Ctleva no] lunl despre evolulta dantelelcr neue $i materlate necesare . i8.. Imprimarea modelelcr 1-\.. 1 ..•. .. ....i' ~~.donla II-a . 13 13 A.. ..•••. .. Bride sau 13 14 15 9.... • · 7...•••.. .. La... ....) v..-... Lasela lng\lslll cu dou~ plcioruse.•... . •• .. LaselA latii cu trci picio<u.seU lnguslii ajur_HI 11.t~~bt:®)5 02~(Q) ~ (Q) .. . . L. Materiale . 1.. Lasei.. .. Borclli ell picou leslonal ...' ••. · . .. .imple . ..... 10. ...•. a 11·.•... Barelli CU punct de ~. •. Dllertte lel uri de lasete J.. Varianta 1.1.···: ·· · 12.•..... .. 1 8 9 U tcndutul. 8. . . ....•••.• D. Sa..• .. 9.. de lesion : :.. ...•.... • ..... Barela ell punct de ~. deexecutare lase tel or tti a dif.n· pd~n~fede' IJ.·. .. Varianta II-a .·' • • .I" ell picou "ene\ian ..... Var ianta 111. .il: ...•• . Lasel" lngusU cu ooua plcioruse. Barelli simpi.. 6... .. 2.

.. 69 78 J. · .••. ...i) I... '~~l.1.... "'<><Iek de milieu'..j 3~ 30 31 E......• 5... . ~~..~ ~~S~lu. ....... lnele .j: C'U llre simple ~i I'll. ::~~T~. Moduj de lntrebulnlare a meretor pe ..$i puuct de \esJl Lira in sens conuar . up. mefe eu III ijlocul ajurat J.•• .... Dlrerue m dete de Jere de III"$~ .• 5.... 2' POi""J... .•••. pJilHlJeni I sau rottje 27 ..1\00... • . P. s~~~ . .1. • 6....• 9.. .rit. 4. Paianl~n cu op L lire sur!IJ.n oP' brate (1)'<'00'. . Pjianjl"n CD opl lire surtuate ~I tesalllra in relief ..tali... desene cu forme F.':"" '.. rorll1. .. ". care 34 3....ritc a petalelor II de lIori ~i a alter 48 ••• Dir..al~ rnodelul L Puncie rntrebulntate pentru [run... .. . ~~ .• I~ ."eru.. ·. .• ..ar" d........ Paiauj~" tU rOlita CO!11_bin3Ia .•. P~i.... ... stonute "...••........•..... Pf:tiailj-t...e I~~~~t. ·· .....".net de te:siBur~ ccntrara .. .•... COIl'''' .!i81lJen c~· upl lJ_r~ surlf.. .. &.paril mar! . . tucrate cu acul. ~~~1~. -.. ...... ".n ".t~ ~~r.. ... . 2.. ~i OJ paiaujcurlor ....... de dOlllda lip poanlas b..lJr_a . .....1 eLI pnnct de leston dublu ...."n cu patru Hre :surl i late $~ punct de [esa lura LIl sens PJinn·tfl 27 28 29 29 30 3t 3' 33 4. : .. pU~Cl d..no". iJirer... 101 101 110 .. I rrusare a dartlcl~1 ~i in lre] inerea ei 70 91 . ."j../ eLI ~.tc:. 7.ra regulal~. : : ... . .' Il.la~~ ....l:ue ~I. Cuvcrturl.. ..l.... Dilerite puncte de daotela de daniel. "..' .. obiecte de dant...C. 'Oil!. .. do damela apltc"t~ la perdele .it" modele de rabtere 't. . . .. D...... lestonata.. .. puncte de urnplutura dll. '. ... Dil.i. In...la .fJ 1. Pe pair" 'ire SLlrlll...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful