.

,.

....

'

-~- .- - _- .-.-.
.
~

. _.

..

~.

..

......

."

~

-

.-

.

.-'

..
...

..~ ....,._ .. --, ...
~ ~

..
" ....

..

..

~..

...---

..

~LL P

o~

f

a.

..

..., .

..

"

,
..

,


,
-

...

..

1
..
.

(Nh~t Ban)

........

,

,

I
~

1 , "
)

..

l

..

t
f
....

J

~

..


..
+

! •

,

1

FL

~,

,
• •

TAP I
I

A

... ... •

~


to

"

PI-I

G PHAp

..

,
1.

L~~, TRI NAo .·"lrEN •
T6c gia : O~IIZ

I KAGA Y.6,.K1
II

,
t
J

,

1-·

-- -"-$

... , ...

(N/zol Bon) ..

,

.

...

..

Ngubi dicb : QUANG MINH · ..
Dich tlr ban tieng HOA
(LUl1N I.. i.1/C) llONG VAN XUAT IlAN AO

1


..

,

NIIA

XUAT

RAN'

TIIUNG

TIN
oil

x4

1972.

1991

...

• i

..

,

....... 1?
.

,

.

1. G~t b6 nhullg

thliOng

hk!u biet v~ kien thilC thong ·

Trude het, cac ban hay tra ICti cau hoi sau dAy, nhirng t6i lhi~u phai suy nghi 5 phut.
. Co nt~t choi ruau nho, "nut b'rln tren nli~ng chai klzbng ntc1 ra dirac. V~y lhm. till,' nbo di uong duoc chai ruau nho nay rna. khong can dfNJ vd chai, cang k/long xoi l6 nut chai? ·

Ban CO tra ICri du<;,c cau hoi tren mot each de dang • khOng ?
..

Tat nhien, nhfeu ngttiri. sa tra lC1i dung cAu 110i tre n r~t dA dang. Nhirng cdng co .nguai sa pbai chao .. thua. CAu tra lui th$ t dan giafl :
- An nut ban cho IQt vio trong chai.
_,

..

The nhung cung co nhfeu ngttCli nghi khOng ra. Vi thea hi~u biet thOng thltilng cua cluing ta, ell nghi rAng rnucn uOng" ruqu thi phai md nut chai ra: N€u nut chai khOng mit ra dltC1C til) se khOng lt6ng dtlC1c
III

rircu trong chai. Ban chat cua cau hoi tren chinh la nham '/8.0 chO yeu trong suy nghi cua con nguai, chi nghi thea st.! hifi'tl bie't thong thiro ng cua mlnh,

..
.

RO rang Ia hang dorn rbi ! .Khl nhln ki lai mdi •

.

~


6 •

ve .thucng thilc trorig cuoc song. Tat nhie n, nhun g hi6u bie't do da giup ich
Luc be,

chung ta

h9C nhieu

lam sao; ngttai .dan Ong
hoi tOi :
..

I

Vatl

con do ! Toi hach hdi v~ •
'III ......

nhieu cho ta trong do-i song hang ngay. Tuy vf!.y, cling co n hifrig hie, no kho ng nhil ng vo du ng, rna con lam han che' tu cluy cua cht.ing to khi giai quye t m(>t so van de.
..

,.

- Ai bao day Ia X3 p hong n goai ?
T6i flp ling, _ nhin

II.

thea ngon

tay tro

CUB

6ng to .

'I'hirc

te cho thay, nhfsu van ae-

don gian den n3i

"Hang bo lai cua quan d(li My dong tai Nha t" lit hai

tre~con ciiug lam dircc, Ina nguoi 1(1n lai earn tl13Y vo
curig k116 khan.

'I'o i xin ke IQi mot Call chuye n xay ra vao sau the chien thtl II, nay nghi l~i con cam thay that he) the n, Khi the chien k€t thtic, hang hoa khan hiem tram" .. . trong .. Luc do, co n19t -nguci dan orig truong m<;it tam bi~n ngang a trudc be'-n xe , Tarn bi~n ghi m<)t hang
-

.,

tai Nha t", chi vai hQp rna thai !
TOi khon g dam ncii them lui bo vc.
..

m9t cau nao mra, fam

,
..

CllU to : "Hang

bo lai

cua quan o€)i My dong tai Nha t",

T6i t1.[ xern xet lai s,! vi~c tren, d nhieu "earn bay".

do dung la co
'.

canh do chat Dl¢t dong X3 phong mang nhan hieu IlUaC ngoai. T6i nhu ca g~p r.11(1C, I~p tire bo lien ra rnua m9t 16 xii pho ng ve.
Vira

MQt la, thea suy nghi thOng thttCtng thi hang ban gia re thinrng Iii hang chflt dong nhu mii, Nen khi tOi-

vc

den nha, Wi da vo i yang Jay xa phorig ra

nra mat, rira tay. Luc do, tOi moi tilSY mlnh b] lua. Chi vai gia sau, tren mat va canh tay toi n-Oi l~n nhdng

My ·dong tai Nhat" 13 nghi ngay den dong xa phong chat ben canh. lvI9t st.t lien tUdng tat hai I!

..

not man do. •

·

. bdi nhitng "hiAu bie't ve kien thdc thOng tllU'i1n( hoac "kinh nghiern cila qua khtr T".:vi I(y ti1 gi~y bac ra troog hie tho tay vao ttii Illy khan -tay.rng kinh nghi~m tronq qua khii · Nha ao thu~t muon la'y :t v(lt gi do tu trong tiii 80 ra. ai cling nghi rAng. .. • • . · • • chlAC khan ra. ..2.I" Cling mOt dc)ng tac. ta nen t(lp thanh thai quen suy xet mOt Btl v~t·ho~c mOt vtn cfA ttt nhi'eu khia canh. I . - • . ... f I Dlu ric Clio con nguClj vi sao l.- ~ Diell do lam cho dau oc cua chung ta trd nen nl(t . hang nude ·n ' i.. hang dong xi phong.1 giA'y bac ra. TOi cho rAng ching qua Is. chiu kh6 d9ng nao. thay:. .. anh ta dl1Ctng· hoang tlr lay vao tui d~ bt? chisc khAn v80 va. mucn IA'y m9t v$t gi tU' tui rio till phai tho tay V80 tui 80.. ..i b] rang b. Nh5t Ii g~p nhirng trttCtng hop nhieu Ian dinrc giai quyet m~t erich thuan Iqi bdl nhung kinh nghi~m sAn co.vi bQ nao cua chung ta ciu tao qua hoan chinh rna thol: - . . . ·tOi ching can xem ki nhan hieu dB... nhttng neu ta lam ngiroc lai. • op"•• -- . nAn can co thai gian thlch dang. G~t bo nhl. • Chju. b) gi(y bac dltqc 16y ra • Suy nghi cung lam con ngltai m~t rnoi. JOlin ~a cO thA y~n trf cld1c rhi _! The nhirng.. vQi mua . thi r't de b] khan gia phat bi~n.. bang mrdc ngoai bao gii1 cling ·t6t hon hang nt)i. thl1i1ng phai lam n. a' tninh 8t! xC1cdng ctiabQ nio.. ng thai... l<1i dungkhi Ia:y khan lay Il10n ti(:n l~y co. th~t nhanh. kh6ng co ti1 giay c nao ai.. • . nay nha 30 tllu~t tho tay vao lay ra chiec khan. ~ " • - " hal at! v~~c ~ n. nghi thong thinrng' cua con ngttbi. gill cung chinh III hie Dba 80 th~t tr6 tAi cua minh. d~ rbi m'c lua ! . sa nha no tll~t tho tay ':80 ttii 30. . Thong thircng. hie dO dhu oc ciia chung ta Sf! chon each "tiet kiern ur duy" d~ ung pho nhirng van de do. . - . Do cling Iii ch6 y«u tAm Ij cua chung ta. . tt.. t.. linh . nhirng chi ld'y chiee klll11 thai... M¢t quan ni~m tb~t sai l'am ! Vi v$y. di nghi ngai. ta thty _luClng ~t hote 80 thu~t creu lam ngu''1c lfili vdl nh\lng BUy.. • . Do cun g chinh la nguyen nhan lam han che' tinh Sling 410 trong ttl duy cua con ngU'ifi. an gia cting trf mAt dA thea d6i ch iec ldlln I(y· tit ttii ra c6 kem t v$t gi khOng ? Khong 00.. hie bA:y.. GiS... chic clliln cac ban sa co nhllng each giai quyft vA'n tm h~c nhirng phat hien bat ng(1. kho tl1 duy. C lai each nghi thong thtnrng cua khan gia......

.. I .. ngu'di ta ~i~n tl1dng d~n mOt san phAm hoan toan khong lien quan den no . tri6n cua cong ty se hi han che. 1 t I t I Nhirng trong thai dai ten Ilia hi~n nay. hO nht1ng chi tiet co van de thanh mot bang ke . kha nan g sri'ng tao Ie bdm sin h..t giam doc. • lam han CllO t inh sang 410.. 11i~u bJ€t .. •. Sau do Ian luqt suy xe t tung Vall c. . b6ng nhien trd neon hie n nhir mea con mdi mang v'A. duo d gia dinh. BOi Ie hQ cho rang. t ... nha truClng hoac noi lam I -II I . . Git1 gin t ruyan thong Iii dieu khong' ai choi cui. Nhat Ia tal cac cd quan lam viec. I + 2.Thirc te. Phuonq phap lien tUOflg doi • Muc dich re n luyan cua phuong phap nay cung giong nhu phirong phap d~t van de.. D6i vo i '" nhtlng suy nghi tao bao cua tu6i tre thucng' bi pile binh Iii : "Qua non nat ! Qua au tri !.. · Gidi han con ngulti . can co phucng phrip ren luyen. deu co rat nhieu . giup chung ta virut qua each lien ttt<1ng thOng thinm g. tai m¢t so nci. . . se khong th~ co sl1 sang tao trong ttl duy va cOng tac.p tire earn rnie ng nhir hen.. Do la : . cac ban hay li~t ke toan . .. . (j nhitng corig ty do. ~ ( I I ~ . • • J J • cJ mot xi 11ghi~p nao do. nhan vien. . Lam nhu v~y cluing ta s6 tranh duoc ki~u xem xet sir vat phicn dien hoac be. nhung t~p tuc. . nguye n nhan t l c... cae nhan vie n vAn cl1ai noi binh thuong.. day lil mt)t ball khOng khi Jam vie c Ij tinrng. lay nhttng . vi~c. Phuml9 phap d~t van de Trude tie n..--~ kien thirc th6ng thttCrng. cac to trtrorig IQ. nhirng ky tic d~ rang buoc con · nginri. eric nhan vie n tre 12m sao co kha nAng phat buy tinh sang tao trong cOng tac cua ho. ciln g khOng ne n qua I~ thuoc vao phucrig phap nay. Khd nang phat . bA't ell ai cling c'an co nhtrn g sang tao trong ttl duy. .fe. ~ • . .. .may • khO. I D~ nang cao kha nang sang tao.. • -t .. khi trtJdng phon g X1Jat hien... VI du : can sang che rno t san pharn mai v~ Am thanh nOi.. trong khuon 11 . 1.. A .. Trut1c lien. • Nhttng thuc te thi hau het nhung ngttdi thong thucng khOng co s. Nhung ngiroc lai. Tuy v~y.! co g~ng trong vi~c ran IU}7~11 tinh -sang tao tir duy cua minb. sot cac chi tiet quan trorig. Kho ng' th~ rcn luye n hone nho sir co an g rna co diroc. khi co nl.. ~~!1t1ng truyen t . thong. t · · .. vi qua l~ thuoc vao no se lam han che' tinh sang tao.

mi1i cac ban hay do va ghi nhd hoi dieu : 1) Cac cAu ran JUQ't tra lai eric CBU hoi trong quyen sach ooy JClI co C3U Kim looi • • mOt san • mal . khri Ilil11g bln I). nhung' ngttdi co sue sang tao phong phu.chiing ta can xem xet "hlnh dang" "kich thudc".. · D~ fen luy~n ttl duy. grup • .. 111a ChQD. ti~u t huye't suy luan. nhu : cau do. Theo kinh nghiern nhleu • narn cua tOi. cac ban hay co tan dung no m9t each 11UU· h i~u. nhirng d6i vdi vi~c re n luy~n ttt duy ll:li khong . khci nang phan tich. II nhirng yeu to do ta l~i fan hrct xet • • Phutrng phap nay khong nhung gtiip ta nghien ciru sang che' san pharn rndi rna con re n luyen t. Ph1JOI1g phap phan tich hinh thai Vi du : Muon lam mot cai Iy d~ dong dung dich.~ thuc khong th~ thieu ttltc!c .. · . .ta xem xet d~c tinh..- tra )(}i d ngay trang sau eau hoi. . NGUYEN • LJEU • I Bay gii1. dat tieu • .. chting tOi danh kha nhfsu khoang tr6ng tre n cac trang giay. khi nang quan sat. truyen vui.. co ta chung nhtlng dtl lieu • che d~ saner 0 ~ .. 12 13 . thmrng' la nhtlng ngttiti rat thich thu: ve cac tro chci ve h4) nao. No bao gom nhirng taii li~u ren luyen ve kha nang true giac. .ang bi cua may bay... tr. D~ cac ban co th~ suy xet. .. cOng dung. . .. kllii Jl. minh mAn hen. Sau do. kIln nAng suy IlL?n. tap ky ..inh sang tao trong cuoc s6ng. Yeu cau cac ban kh6ng lam nhu vay. co den 48 trt1~n'g hop d~ . ohuan coo.. Co thi co nhieu ban chua chiu suy nghi di v¢i l~t xem trang giai drip. Am Thljy tinh • Giiy • Ba phimng NIwA phap • tren nhAm han chi • sir lao hoa ciia Ii • . 3. Can cd V80 bQ nao. cnu dO' 10 111()t hi nh 6 . . ao thuat. Toi coo rAng nlOi m¢t cau hoi cac ban nen suy nghi it nh5t Jit narn phut. giup be) nao con ngtt<1i linh hoat han. Trong do. . CAn cd vao hinh dlidi day. chung tOi dd co g~ng bien soan qlly~n sach tlho nay.jrlg • khoi I~p phutrng d~ hra chon dieu kien tOi U\J nhat . hAng ngay ciia chiing ta.bay.~ .d~ ren lu~n tri OC cua chung ta. co hi~u qua bao n hi6u.

nhung nguni quen 13Jn nhdng cong viec dan dieu.inh sang ~0 iJ ban.g van uc kh6. • • • J I I N.f I i - .·«i·p phfii St. hi~m khi dUt. 1 III .·6n (Ii ClIng ng..l:ay ra n hu: u~ ?.. sOp· lam: li cudt.iy gia. • N hung nguai eni lai kllong co nt(Jt co chOu g6i niio sdp Lam. (t~ chll.! dung den tri 1180..• I . Trirdc llet.1 an ua ~ -- Co 2 anh eni nhi: .doi hoi st.thuc hien nhl1ng thao tac chuan b] 113Y. u cuai.ln hi eno vi~c ph~it trir. Trang ltic trb chuyCn.n t. N~u ban St1 y.ll' nhirng thao me nhe nhang nhe ! • Bat oflu tlJ.. cac cau hoi aau tirong doi don ginn.ga)1 tinh cC! Il9 g(ip nhau tren. g6. dung. 110~C khong quen giai quye't Ilhl1n.( tllnt l)«. H9 kll0ng pluit fa anli em kit nghlo.. 41· III 'II • Nhirng cac ban du'ng 10. \7~y tai sao lai co ehuyen. .1i bat ngi1 day ! Binh tllu<1ng. M(Jt n. 171a ilz hoi anli ern. I • C V{ du : • • 11p ~ nan kh:1 C hu' "ra Idi· tot ~· h Xin cac ban dung (.. 1 II I • . dtratig.. phiic tap._.1c g(1p nhou. khorig.~t 119. ban cfln thirc hien mot sO thao tac . ruot. iJi chou but dau t.lc cua ban se trd nC11 uy~n chuyen 15 . . 1'rong chu<1ng nay. hay .i cua minh. co the bQ se cam thay dau oau. Nhung ve m. . 11gUfJi anh ctia: nlto den chuyen.. ben boo ch» em bie't . de chuan b] cho su hoat u¢ng cua b¢ nao. thi co tll~ ban se .. . trong cai rlau diu do. khi .h. cluing dE!\l mang In9t y nghia quan trong ve tarn Ij l1QC. "i?¢ nrio \.

khi g~p • cac cau hoi khd trong nhdng chuang k€ tiep.. Gis sti co rno t con mot sieh An tit trang 1 cua quyin mOt den trang cu6i ctia qu}tin hai. Cac ban hay cAn than ! T·rong chllctng nay. se phan loai kh8. aOl1g thai pharn vi ciing 1<11r1 rong. cac ban hay co ~p suy xet mot va'n de tli nhieu khia canh. nQi dung kh6ng nhung da phri . Nao ! Xin mi:1i cac barr chuan • • ... nhieu goc dQ. ruOt sach mOi quyAn day 3cm... Hoi con ~Qt sach nay da di chuyAn mOt kboang each hao nhieu . nang quan sat. r va Iinh hoat ·ban. · ThOng qua nhung h~t d¢ng cua chuong Day.. hay suy xet gilla cO chau gBi cua nguiti anh vai ngttai em co moi quan h~ nhir the 030 ? Rat r6 rang. V~y. chiing ta cung · • . . .? Bie't rAng m6i bla Bach day 2mtn.. cling co m¢t sci i~:iuhoi mang tanh chat do rneo. Cac cAu hoi ke tiep trong chirong nay. boi dudng kha nang' SU}' lU~11. tren gia sach co bO aach vAn hoc toan t~p. nhllng quan ni~m thttilng tinh rna con giup chuyen 110a bO DC thea lei nghi r-~p khuOn cua ban trit nen linh hoat • han. cac te bao nao Sf! dlt<1c kich thich dly dUe Nho d().. 17 .ui ~ : 3 p/"il) \ . Tuy v~y. mdi mong thu duqc et qui tOt dep. DOng thai. b't dlu ! bi. .. no cung danh t11uC nht1ng cai aau luC1i o Nhtt hinh dudi.. (TI. IC1i giai ella vi du tren Is : CO con gBi cua ngttai em sAp lam 16 cudi . • .VI vay ~se khong kh6 lain. b~11 mdi co tll~ tim den nhirng lai giai nhu y. Vi du tren xem ra hlnh nhu co dfeu gi VQ Ij va ky • · minh. V1 • con gBi cua ngttdi em chinh Iii chau gJi cua ngUai anh.

. Co khi ngttdi ta con lqi dung no de lam ngUC1i doc quen di phan quan trorig cua van ae. 'II' - BAI HOC KINI-I NGHIE~1 : • • (TI. ~ · Nhilng s6 li¢u trongde khong hAn carl thiet cho viec giai quye t cau hoi. Vi ttl trang 1" cua quy~n mot den trang cu6i cua quy~n hai chi 18 khoang each cua hai cii bla sach I II I .. rna thai. • • • .. • . nen nghi rang phai t..+ . I 4mm. • t • ... . khi giai quyet van ae. .inh toan ca phan TUQt sach. Trang ae co cho sei Iieu be day cua rUQt sach. • . Khong ell! nhu the. /'fJn ... ~ 'II " •~ . .' 3 p". thi Iii sal ram. . VI v~y. • • • .. can phan tich nhung du Iieu khong can t.. • cAu HOI .JI) t . • • f Neu nghi raIlg con IDQt sach di chuysn ttl ben tr~n cua quysn mot den aau dirdi cua quy~n hai.d.hiet va cinrng quyet loai be no di..

• . . • • ... N g08i cau tni ICfi tr~n... . . + • co. . ... . Vi sao ? Vl can nha nho cua tho sAn d dun g et1c ·BAc cda tnii dat. • - nao . • cAu HOI • ~ ~ BAI HOC KINH NGHIE• M : • Khi ve ban 00 the gidi. .... - . Trang suy nghi cua ta luon ton tai mOt ~m ban rR» phAng nhu v~y ma quan rang tren thuc te trai d(t cua chiing ta la mc)t hinh cau. I t I I I • I I I I • .... Neu nhu v~y thi dAu con la "can nb8 nho" "rnla ? .TRA LaI + .... ..... . . • IOkm . ciln g co . . ngUdi ta da cang be m~t " trai d6t thanh mat phang \·8 ve them cac dUdng ngnng doc. han : 5 ph lit ) . .... (Tho. .... -II . . ban cho rAng can nha nbo kia co chieu rQng ttl DOng sang 'I'ay 18 lOkm. 10 Krrt ......

nhurig can pha i co m9t s. .. • -- .! thay d6i Ion trong ttl tirdng thl rndi nghi ra dircc each lam nay. ... • ~ .II.dal.1i d~t nghie ng hanh Ii. I t i CAU HOI " III • ~ ~ I . . • t ••i f. -A t • I I l SAl HOC KINH NGHIEM : • • Thong . co nhieu ngtnri khi chuyan hanh Ii qua mo t 16i di hep. t DOng 110 Ian d Tay Mdn Ttl.. t. lion : S pllli') J t hirorig. . DAy cling lil mo t trucrig ho p can rut kinh ngh ie m.. • . I • . J .. N ai ra. • 1. • J + • i • .. I t (I .. khi dong nude... . phai dem tie-ng chuang kha lau. I . V~y th(1j gian c16 clem bie't 12 gia can baa nhieu giay ? i . . ta thiro ng d~ t dung Cl:1 narn ngang d~ dong. I I • .' ~ .... muon dem biet 6 gid can bao nhieu giay ? (TIlrJ. 23 . f . -f f · I • • • i . \ • . .f - ~ · D~ nghie ng dunv cu dong nude. .. hoac l~t "qua l~t lai hanh ly d6 cuo] cung tdl lui khorig du'q'c.. . - . vi khorig nghl tc.. each dong ngh ie n g khOng co gi lit thong minh lam.. khi baa gilt. tieng r'1u6ng n gan rat. I • + t " r . Nha't 13 muon bi€t 12 gid.. • ~ • 22 . . • ~ . Gia du khoang each gitla hai tietlg chuang lit 5 gi~y. lilt • t I t ) t III • • Tucng tir.

. nc n tlldi gian d~ l)iet 6 gii1 phai In : 5 giay x 6 30 giay. . + 6 gia ~n 30 . .. .. r J r ~ Narn con moo trong narn phiit bAt NAm con chuot.. di6m... - • . & . - • . • . Nhat..• . • 01'- • 24 - . vi con so la m¢t khai ni"~m bet sue trtru tuqng.~ . ngttCti ta phai cho ti~ng chuang' thtf 6 cham dut. • . con phut can baa nhieu con mea? / • ill t III • i (Thoi han : 1 ·ph...giay.. 5 giay x 11 · 55 giay. .. ..... · . I i- . .. toan co so li~u. . .) .... Gia bao ciia aong ho khOng co ne n khi tieng chuang thtl 12 vita ngay do la 12 gia.. : . • ~ . - Y nghia cua . • C8U _. • . t t CAU HOI t • ~ . TRA LaI ~~ .. .. • . bdng kho ng s~ de b] mdc lua~ . ". 25- . . Kllong phai chi viec tinh toan m!)t each don gia n la dune .. " 6'" ~ .. " . • . .-. Vi v~y thCti . . rJgu'i1i ta bie't tht1 nhat den tieng each.. cang phai than trnng. • t 12 giCl can 55 giAy. .. . la nhung bai.~ • II . SAl HOC KINH NGHIEM : • • 110i d chO can suy nghl v~n de m¢t each thiet tJ1t!C.. Tlt tieing chuoug chuorig thll 12 chi co 11 khoang gian can di bie't 12 gia 18.... . •• j . t ~j 1 t =- Con tntang hop 6 giC1.. xem co di6m tiep tieng chuong thti 7 khorig.. gid nao Ildn 12 gia..

j • • I CA n narn con mao.. ~ 1 ..... I • CAU nor • A 1 BAI HOC KIN/. . • t.... . va ctl nhir the'. • • . Dln tran chung k€t chon ra d¢i vo di ch it nhat phal trai qua bao n hieu tran thi aau ? ~ • 5 thi o ". 5 (Thai han : 30 giay) . 4. NGHIEM • • KhOng ne n hi~u mot each sai fam lit : 11 I t• I Co 100 d¢i bong chay thorn dir thi d~u. La • . narn con meo se bAt duqc 100 con chuot trong Yang 100 phiit... . Neu them narn phiit mra thi se bAt dU'qc tat ca 10 COil chuot. Co nghia lit trong 10 phiit bat diroc _10 con.. • I .-.. 1 . . II t t . .. . 100 100 100 Kien thuc '/e dai hrong ti l~ t huan hoc c1 nha truo ng kho ng th~ ap dt. t .. ~ .1ng vao trircrig hop nay. J r C " . ~ II • Narn con mea trong nam phii t bat narn con chuo t.. 24 . 20 phti t b~t diroc 20 con. . f • I ft I • • v • . It J• . .

.. • .. TI.. I . • • • • .· Day 18 cau hoi gitip cac ban chon phudng an thay d6i .. • . . .. " ill _• • . nhung na'u d6i quan di~m thl se tra IOi rat de dang. . lA· Lal . .. A cAu HOI co m¢t hlnh trang IttBi li~ln (nhu binh vel. • + 1'40 i tr~ n da'u se loai bdt m(Jt dQi.. Tlt cau hoi tre n.. . ..lldng..... diem... Vl}. . BAI HOC KINH NGHIEM • • . d~ chon dliClc dQi va dich can trai qua 99 tr~11 ihi dau.y phai ·ve nhu the nao ? + f 'i II~n : 3 pl"it) • . Chi can ve them 2 dltdng t. thay mc)t quan m¢t CAu hoi nghe qua co ve r:rt phuc tap. Ta se chia d\lqc hinh m~t trang thanh 6 phan. • • • 99 tran ..h tt v(ty dQi vo N djch pbai thAng duqc 99 dc)i con la]: Do do. - • ... hy vorig cac ban co duqc gqi j htru Ich..

Is ta aa chia hinh mat trang thanh sau phan . Luc bay gib'..lU~0I)g th~ Ilg thi co t...hi hieu qua rat th~ p.U. ""t • BA/~ HOC KINH NGHIEM : • . • • • f D6i vdi cau hoi nay.. C vdi D tre n hin h. • Nhirn a khi hai 11gttai con dem lai so tfen tieu v~t ""'-- • c\lng chi 18 1. '.. / c I I-fa i tai sao ? .500 _ cfong. neu ta c hii j dell vi tri d6i xtlng ella hai .• - N6i A vdi B.. ". / ~ .s .a chi nghi t ron g ~:J3. - • • o 11 .hc tra lCti cau hi> i diroc ngay. cac ban hay l~y day kern rna thtl ngh ie m xem. ncu chi nghl tron g dau t. di chuyeri cua hai dU'dng th~ng nell thay vi t. Vi p hs i dua V80 st.

. r. • ... va con... Ong noi.TI.. ~ Thong . • .. ill cAu HOI mQt phut tt! no tach thanh hai con. m¢t con vi khuan inu6n tach co loai ...cR. cha '" ." • • .thllc111g.. Vi v~y so tien tang thern cua hai nguui con c¢ng lai cung chi co 1. ai cung nghi 1 bon nginri. • . -. Tlt 86 tfen do.. vi IthuAn S8U ~ . ."'" <i·~.nguO'i co clang huyet thong voi nhau : .._r~ I' • . khi noi den hai llgt!ci cha va hal nginri con..tlg.000 cfOng cho COil cua mlnh..... Day chinh Iii a:: cai "hAy" cua cau dO' nay...30 gili)') . cha lay ra 1. Ong nQi· cho con ella minh (cha) 1.i t\1 tach ra.Jhtt v~y. tOng CQllg thanh bOn con...500 .. • • • • Hai ngttCtj cha va hai nguai con a dAy muon n6i de'n ba .500 cfOng rna thot. .. lA .. • oil • .. • 42 • "'''''. BAI HOC KINH NGHIEM • • . Su hi~u biet va suy nghi thOng thtti1ng d2 lam 11~n ch€ tinh lirrh hoat cua chting ta trong khi suy nghi giai quyet van de. khuan d~ tach nhieu phtit ? aoi cho den khi day binh thi cAn baa (TI'Ui han . Sau m¢t phiit nl1a no I.

. t .. . ... I I l ~ . neu bAt dau tlr 4~ t h! 4 Ia con s6 tiep theo CU3 2.. - L ~ I -t t I ..."j. · Tlf mOt con vi khuan bAt <fAu tach thanh hai con • thl mA't rno t p hiit._.. - .... ·T • --- .I j t• • ~ J I _ei • I ...j . •t I . -- . . '"" . ttrc la 30 phut. -. ~ .. to I . dfi den giai ciru ngttCti (TJIOi han : 3 plult) . I • • Ito .. 1 • t ~ • :t I ~ • • l • -I ~ -. ... t - I" I . • I .. - ~ - I ...ai dung. thi ciing chi ti€t kiern dircc mot phiit ban cRiu rna thoi . Ttl hai con bat dau tach. "'-t II- : I t I t .... . TU'C1ng tt.. Cach lam cho d-au 6.. t hi rat d~ nghi rAng tCIt1i ginn In m"t mrs cua nl¢t giCl c1011g ho. 1 .. At. f BAI HOC KltJH NGHIEM • • ...... t l-~ ~ . Iinh hoat hen nhir V~Y: Ie mot heat d¢ng chuan bi khong thtf thieu duqc d~ thay dOi nhung phircrng phs P ttt cluy 10 i thai. A CAD HOI 'I'l In con dU'dng ngan nh(t thicu nt1 b] troi nay. "III . L J It' · J 59 phiit..... $2 III' ~ . _. Neu b] quan ni~m 2 1 + 1 riing buoc. thi mcii d~ tim duo c Ibi g... .. ~ Phai n ghi rApg 2 iii con s6 ticp theo ella 1.. ...!. ~... .. • ....... • . • ..

I . .HOC • KINH NGHIEM • • Neu cac ba n tim duong di ben trong 0 vuong thi sa khOng tim ra each giai quyet van de.. • ..1 I t · : ::... ciru va ch€ 410 thanh cong loai "Dung dich co th~ lam I SAI.o.. hon : 30 g.. .• • . t . cac b~11 co nay ra dune nhung y nghi sang tao hay k110ng ? Vi v~y. · .... . than X3C cua Tuyet Chi sa (TI. va nhir the.. 01- t . cac ban co chan nan va bO cuoc khOng ? . • • .:: I .. Dieu qua~ trorig la.. DuCtng di nhu trong hinh ve la duC1ng di n g3n nhA't dA giai ciru ng\tdi thieu n\l. co th~ khcng co. xin dung xem thUOtl g cau hOi nay. 1 \! v~y cling t6t.. • .dyJ • - • L I DAv Iil mot looi C3U hoi d~ kieln tra xem trong . II CAU HOI day: • II • Hay chi ra ch6 mau thu~ n cua cau chuye 11 dt1di • I t t l I ~ • • I I I I I I .... -I o \ . khi tlm khOng ra ducng di.._. • . nh\Ing hoan canh tung cling.... Tlt dlu da nghi dA'n con dlti1ng ben ngoai ba tt1i1ng. n .. . 'i cO 13.. 11 r I .

.. . .· i ' t . . . . ... ." '..'t) • • .dung dich co th~ lam nang CllSY tat CB. • t. t If · l 13 ehb rnau thuAn cua (~6t chuven. CAU HOI • Nhfeu ban khong phat hie n ban Cl1Ut man thuan cUa van de t re n .. . ... t . NGHIEM • • .• .. Trong ttl tU'dng cua cbung ta hay chii y don C(\~ chi tie't nho cua cau chuyen ne n ran luye n Rha nang chu y den chi tiet nho nhung lai bao quat atfqc t6ng th~. • ... nhu : CUt"" t 1 A~. · • ~ hQ'p ly trong cau chuye n. .. tai sao lai noi "tan bien tlt tu" ? . moi v~t trong giay lat". Dav chinh ~ . .iet IJ. Co hay khong mot . ng ng ... . ..."I\fuon lam tan bierl cd th~ con ngtt~i neu chi can vai gi9t dung dj ch thi c6 dti chua 7".. ne n ell! chu y clc'n co c t.. I I . Do l?! dfeu khong th~ C!O diroc. BAI HOC KINH .. .. t 1 • .. l' .... . vat chua : "- . A . i • ·I .. • t • · . :1.111h t. f'r~eu la loai dung dich co th~ lam nang chay tat ca moi vf.. t• · !I ~ ·l • "1vl¢t loai .~. 11 (Thdi han : 5 Flll..tt trong giAy lat.

. Dun. . linh boat han. A co nl~t cay to. 811 tli thang beo. dO. TIN ~ . trou dii ~n r. co nt~"t sat day thung rfii chdc dai 2 niet . nhung mau chat cua nhung cau lloi do la siip d~t nhung cai bdy d~ danh vao dianl yeu trong suy nghi cua con ngucri .e#t thiic rln eua ItO.. r . .. chiing ta cAn co nhtlng . cecti niio de' iin duac thiic itn. Lam. . • . cdc cat: hoi se giti p cac ban khdc phuc tinh r~p khuo n trong suy nghi. tit dB. ~ . A eUA TRI· . g6c cdy... trfm.... bai ~p tri~t de cho tri nao cua chiing ta trrr nen uyi!n chuyen. .. • I ~ . Vi v~y.. v"~y. • I • G II '. lV • • • .. ke thu ldn nhat lam han ch€ kha nang cua tri nao chinh )3 st! r:)p khuon. xet kj thi cau hoi nay khong kho. dbng thai ~p IUY9 n cho tri nao linh hoat hen. : . - BAI HOC KINH NGH/~M I • . Co r~t nhieu cau hoi da duQ'c nhieu ngtmi bict den.. BOAT • xuat p hat thi vira dung 50 budc. . cluing tOi da nau. Chd'lg boa lOu.... Do do ~on su. con trau mang thuc tin dl#Jn va d~ thtlc ctn.. dtry thitng khong Il'e b] dti: cling khong hi! crii ra. .. 1 a dlJy 'If du tren dung' nhu n¢i dung da neu. nhay them m¢t birdc mra thi vuot qua m6c ql. Tol nh i~n. . Con beo phring tu dlu den 99 met thi rat thuan lui. tili bo di.ro qua miii mot con trtus. XU6'lg dot each gOe cay 3 met. ..y giG. l Trang nhilng trarur Oat) cua quyin sach. a tieu de -: lam cho tri nao thir gian va l inh hoat hdn . .. Vi du : trd vee Vi v$y con beo chay dir het 4 met.. -II • 40 . B6. • " t I f' Trong chircng nay. chu.. .. lU'ai bi'-ng trong suy nghi cua con nguci. thang con beo. REN LUYEN • t. t • ( .

• ' (TJldi han : 3 ph. 2icl ... . Cui l)~y cua c~~ hoi Ie d sci day xc) qua miii con trau... ~--p& . \ u~. F _ ....ii.-. I" J I"'" ..... • duo c bi5..•... ~ c. hoan toan !th_tjng co cau C!1U nao noi soi day thirng buoc vao g6c cay ca ! Tileo quan ni~ m thuo ng tinh thi ai cling nghi rallg : l..... lit ) . + ..... III -.-" ~... l~p.... ....__. T~n)l Hay doc ky cau hoi. Co th~ hudrig letl tren.. ban lla tim ra chu ? I Hai be n 1"2 dXt 1 · ulf. dUll .\U HOI Co lI1Qt~ ~ 41'1 con song r¢ng 100 met . . . ~ M~t 'ch6 huang ve tay.. neu chi dung nhirng hi~u biet thong thiro ng se kh6ng th~ co k€t qua thea j muon duoc. • I I . .n da sa vao c-ii bAy ella cau hoi... sang phai..... TU xua ta da nghe noi "mat ch6 huang ve tay thi due! cho huang ve dong". L<1i giai dap cua vi du trsn.... . D~ giai quyet cau hoi trong chinrng nay. - ....c x ie n...~et dec ciao.rau t11lfdng diro'c buoc vao gOc cay b6ng day thung.. ........r"- ~..- 00"''' . .. " ~ .. se khdc phuc duoc tinb r~p khuOn trong suy nghi. • • • ... 7" ·. ~a... I C.. duoi cho chua 1131) hudng ve dong.. 0 0 rn -. t I II' ~ I I • J • • t ._. Hay thlt cac cau 110i k€ tiep CUg chunng nay. 'I'll do co gang VuQt ra khoi nht1ng suy nghl thong thuong cua con ngt(~i.. Chile ban t hanh ccng ! I • -II I ... ra khoi quan niern thircng tinh trong C~9C S011g va co nht1ng St1Y .. _JIlT + ____I • ** ..... 'III ... lUi ve . ~ ~_. &0 .. lurcng xu6ng d~t~ hoac cup sang t rai .. . B . --G - ---~ • ~..11 __. · _... '/~1a nl8c b~y vira nghien ngAnl.-~ ._ ~_.-.~.~m 1 .... fP""" .. _. 'B \ra I hInh 111tt Kho n g can phni dOl1g c].......-. _ ~ .. Nghi ~hu v~y mdi cc th~ vuct .. ~. • ~ z-..

t t . ... t ~ . .. kim may se tu ha t tit ban cfau den ban cudi. . . Dat • dis ha t Ie n may llat... m 300 -~ -. .. . • (Thdi han : 2 phtit] . .... _ . Hoi dlu kim n13Y hat di cbuy&n mOt quang dttang dili bao nhieu ? Bi€t rAng cll trung binh Lrnm co khoang ba duong Yang tren dia hat.. -4'.... • . Di thea dU(lng ... nghi rang chiec c'Au chi rOng 10 hoac 20 met t hl khcng th~ nao ·giai dap dung cuu • hoi trerr.. .... -- - .. • . Nen chi co each lain nhu trerl mdi co the phu hi~ll bi€t thong' thttC111g.... I • • • BAI HOC KINH NGH/~M • .. . It - . : ... • J • . .. • ... ... xien tu A den B 13 con du·i1ng ng:il1 nhat. ... -= : clu... - - Loai dla hat LP co kich t hirdc nhir hinh ve. • • . A : . • CAU IIOI A " ... .. ..i . . II Xav mOt chie'c C3U r9ng 300 met.. I ..

. . dudi rinh l1ril1g gay gfit. "0.g tha ng va hudrig ve tam git1u cua dia hat. cucc thi chay nhanh rna. . Hai anh ern nghe xong. . Cr\U 1101 den bao : . chun g ta can rut k inh nghiem d6i vdi nhung loai call hoi nay.$ vie c. thl1C1ng !l1q..• • •• • . ~ .. Vua hie do. co ngttt1i _di ngang bie't duoc s1.:ti..'<It. thi chsy (len 6c dao trong sa mac kia. Ttl cau hoi tren. In. "Hai . D~u kiln chi rii chuy~n tn&') .con cirdi ngira yeu qui cua mlnh.. . {Thai han : 10 phtit) .. BAI HOC .. • • Hai nbru'Cri con y thea Idi chi bao cua cha cudi ngira bat dau cuo c thi.. • • Khoang 7.5cm. oil . dung cap Int1 t cua b6 phrin dean va quye t dinh COIl n gira nao dc'n cha.. duo ng' gan nhu dl1C1n. •• - · e.ng vdi nhau mo• t chcc va bcit dau cudi ngtra chay han S011g ban che't ve DC dao.. • . A . rn han". . thi chay cham. Nhttng day khOng phai 13. . ben bay cho hQ mot muu ke. b9 phan quay kho ng pbai Iii dau kim rna Iii dla hat.. ca hai deu dd song do chet.". Ai cling co ghi cirorig ngua l.. The muu ke' aj' 13 gt ? • • . .. Ai thiing cuo c b6 se t hudrig toan oQ gin tcli cho ngua ella ngttO'i do. • .JHNGH!EM : • • rnd may hat. .... .. • II .i mOt phti ong ngttC1i A R?p 1 tf gQi hai nguCii con • • • Muon tinh d9 dai cua so dUOl1g riinh ljlm nhu v~y Ie qua l~ thuoc - V80 trong con so t(n h Icrn.. Khi . sa mac nong n hu 10.ltre. Be se don cac con tai Sc dao..

Vi v~y. • Trang ... .. (Trfch thu tlnh Xuin I)i('t ).j. cua van cle d~ co cai nhin toan dian hen... • ~ • I . ! . . m~t nglfiJi kia in net dau..... Tren. . Nguai gan de" ly bi¢t .. • . se bien cuoc thi thanh cuoc thi chay dua binh thuo ng..vy. chiing ~ "A : t I~IOA Nd DE MA TAN Hoa nd de' rna tan. trbn de" rna kltuye·t. ta can ttl rut ra m9t bai hQc : Khorig phai van <fA gi cling chi suy nghi tlt chinh d:i~n met each rap khuon. ... + • . . .tc van oe "ngtra cua ban than den cham". Trong trang sach nay co boo nhieu cht1 "1 viet sai ? BAI HOC KINH NGHIEM • • Qua cau hoi nay..· . khi dOi ngira cho nhau. CAU HOI . co nghia Ii! "ngua cua d6i phucng den trudc".. ! •.. N gttC1i cha bao ngira nao ve cham IiI ngira do dtroc thudng.. Can xern xet ca hai mat. r Neu I~t ngtf<.. • • • Beo hflP de' chia tan . •• t I 11 • Hoa thu kliotig ruing de-J phai mau. t . A .HQ trao d6i ngira cho nhau. chi co mo t each 1& doi ngua cho nhau moi 'q phuong each tOt nhat d~ giai quye t van ae n.

De cau do.JH bIGH/EM • • : .. d~ 111l. 51 . • BJ...20 gidy) . . . • ... Neu nghi ky tl. ~ • I .' '.-. h~11 . Ban ch~t cua cau do' 11SY d§ aanh vao di~m yeu tam Ii ciia ban doc.lC1 s6 tht1 ur lai trd thanh noi dung ella cau do. • .. . th(it khc ng thi ngJ dircc. Gis di·nh co mot nzuci n30 do noi rang : "C6 tll~ · c noi kho ng m¢t ai Iii tll~t tha ca". . co mot chu • so vie"t • sai...\! HOC KIf.. • . 4 . I • • (11u.&_ .. • Cau hoi 15 lit sai... . cinn..TRA LdI Chi ~ .~ • .l chinh cau ndi tren lai chinh lit cau noi pIle phan ball than ngtf(1i ndi. J j ~ . co hinh. . m¢t ng11i1i dang nhin N gtt?1i d6 13 ai vl)y ? mOng cua thieu nt1 tren I Cal caln ky cua truye n trmh tham Iii chinh ban tha n trinh tharn lai Iii t hu pham. That 13. phai sua I~i cau 110i 16 mdi dung.... - . I •• I • . m9t chuyen bet SU'c buon ". \ J to .

. (' !. 'T' . 52 ?• .. ngttdi do chinh la ban day ! - BAI HOC KINH NGHIEM : • • .:. I·· . V~Yt m6i quan 11~ git1a hai ngiroi 13 nhu tile nao ? . . . ..r rf 1 ...TRA LOI t Tat nhie n.. N gtfC1i nay clap : "N6i taln bay I". ". t ~ ~ " .Nhurig khi hoi ngttiJi con d p hia sau : "Nguoi dang keo xe iJ phiu trudc co pha i 1a ella ella anh khOllg ?. •I f CAU HOI A " Tre n mot con doc co hai ngu'i1i rna hoi nh~ nhai dnng cO sue vira d<iy vua kco mQt chiec xe chat day' hang. co men han : 3 pi" II ) • • .. 53 . chiing ta thlfo·ng coi sach la khach th~.. n guo i.. n{~ltiJi den 110i· ngUC1i dang keo xe d phfa trudc : :'N gt!di dang dAy xe d phis sau co phtii con cua ban kh6ng ?" N gl1di sy dap : "Phai !. vi~c ella ban than lai hoan toan quell bang. Day chinh Iii di~m yeu cua tam Ii con.tc-f...• ~ • -. . A Khi doc sach. " • . ( · ... •• . '" ..

-... • • <0 . .. .. toan co th~ xay ra.... d311g d di~In A. • • · Me. (Tho: hen : 4.de.• . . Khcug ! ~6 mQt phu nt1 Ism chung . . d££££liIi _. phiit] BAI HOC KINH NGHIEM : .. V~y A c'an chon dinrng di nhir thl nao ? Dilt rAng Xl.--. . · CAU HOI ~ ..-..ta cung khong .- . .J • - _.. ... _ -_ ~- . -.. VI c6ng vi~c lao. trong tlnh huang nay.. _ -.. • .. (l¢Ilg n~ng nhoc thudng do 'dan ong dam trach.. co • I • A • • B . - tuc' co fI . dfeu do boan • . i • " • • r I 55 .... -. .\ _______ -_a --_ • .. - _ . ... .. ....1hQc.. ... Dua con A l~p. Nhirng ngh] ky'l~i thl cilng lam nht1ng c6ng vi~c' lao dQng Du cho trAil the gian nay chi cong vi~c lao d9ng-n~ng· nhoc.:.- aM . ...- zae :: -. . cho con ciia minh In. . nen xern thinrng..... • . n6i rAng 11 ~p aan h ne n gQi A nhanh chong IA'y mrdc sOng_ d~n d~ chuan bi cho vie c dd . . " gI ca. . .._. ..__.... va con... • i. ~ . .. . • • • . rll#t nl'i~u phu nt1 n~[lg 1. • ~. .f6t hom. Hai ngttai dang rna hOi nh~ nhai dAy xe cho hang IGn doc. c · . • • .._a __ a_ = . Illy thung nude chay ?~e hudrig con song de i:fy nude 'den di~m B. chung ta rat d~ lien tut1ng d€n I1Si ngttiti dan Ong..lllg qunnh do khrmg chudng ngui v~t ". A. B. d' di~m. me cua B gQi di~n thoai ..- ..

• .YB. . . . - .. / I /18 ..1 I • III· Dung vi da . A \ \ \ B Nhung l1eu chon dtfCtng ji nay thi A se phai xach thurig nude nang tr ich di con d\1i111g xa hon . BAI HOC KINH NGHIEM . ChQD duoc CO~l vQi rmrng ! I I I I . • dUC111g'ngan nhat rna flay quan tam den nhlhlg dfeu ki~n khac cda cau hoi thai d6 blnh tinh trong khi tim Idi giai .-.-. J co CAU HOI Muon xep 24 ngu"di thanh 6 hang.(Ia diem oi ttl bo• song den B !fctn i. AXB' se ngan hen AYB' . / ~ / x y \ \ t'1eu tim con duc:tng rlgAn nllat thi dU'i1ng AXR 13 ldi giai dung nhilt . • .. mOi hang 5 ngu'di. 56 I • 57 .-.1h:lt) di xach mnic. " AXB !) . ~ ..- .tap Ia het sue clln thi6t. N ghI den!l!cll do.-. ""/ -----. phai xep nhu the nao ? (Thdi han . ~ ..---t -- . nen A dii chon die m Y .... 1- nghia 13 : AXB ng~n hon l\..~.."20 pluit] . do eo XB YB = YB' va : = XB'. B' la di6m d6i xirrig ella B qua Y. • ChQD dlfl1ng di AYB nhu hinh dirdi (Kho ng pha! ....

TRA LdI" ..r.hai ~u be nay co m6i quan h~ nhu the n80 ? . V~). • '000o" 4tOoottO .. • L P _ •• -.. Trong. .. . . N€u khon g ~t bO duQ'c' each ng!11 theng thl... I?1i dut. khi mU611 xep 6'" hang. . ten che me CUR. I I 58 - • 59 .l dap : "Khong phui l". I I Xep thanh hinh luc giac nhu hlnh . I{/NH. . .~.tlGHIEM : ... hai deu giOllg nhau...:. ngBy cua cluing t.. thOng thucng' ta nght rang 'each . 0000" OOJJ 0\1 . xcp nhir hlnh b~!l. ..oCOu c: • I I ~ f • • • • • Q0 (I a-a c' 0 " » .ttJ 00.*&.". cUf)C":S6ng hiing.". .0"60 . Otlll)Ct.tCrng nay th~ sa khong tni. Dien mao. t II ocooo o 0 o 0 o o o 00 •• - CAU HOI ~ . \ t • ..'ult) • BAI HOC . <II - ~ . ve. .a. . • - . • '0 0 0 O· 00 - • ... ~ .." hai be trai xin nhap hoc. C1 mot tru(rtlf! no. co ea t~n + • (Tluii han : ] p. ngay thang nam sinh.. .1c cAtl hoi trill. Nhttng khi hoi Int)t trong hat 1)6 trai = "Cac eon co phai hai dua be song sinh kho ng ?" Dieu bat ngd lit ca hai del. . 'Gt*OCO.

Ng\tdi lai. - I I .... rat hiern.. den 'cay khOng con Hoi cuoi cung con l~i baa nhieu (Thai ho« : 5 phiit) .TRAWl " . GiG thOi l~i tAt them m¢t cay nt1a.BAI HOC KINH NGHIEM : • • • I f CAU HOI Ban cLqu co 10 tAt hai cay.y. sinh b6n hoac nhieu han nus. flguai ta thucng' nghi ngay . Sau do ta ben dong etta s6 ·.. Trong nhan thuc cila moi nginr]. khi tllA'y tre con cung ngay tharig narn sinh.1y nao hi tAt nita. . Do 13 16 h6ng trong suy nghi cua chiing ta. • Day Ia hal c~u be trong so tre sinh ba... Nhu the. . cung cha cung me. . At. cay den cAy? cay den cAy dang chay. te Vi vf!. Nen khi nghe cau tra lai : "Khcng phai tre song sinh l" chiing ta ben chuyan sang tim nhdng hudng giai quycl khzic.. Y nghi tre sinh ba. • . 13 tri! song sinh. tre sin h ba trd ien thirc IS. . sinh ben da bj thay tIle bdi quan niern tre song sinh. .

p til..pt each... S6 den cay con lai la.. each Ian: nlui t/ll.. tAt Sf! chay het. khong' b.ra. t \1. S. tuc . CHUUNG . t I t I Tam Ij cua con ngui1i. nghiem nhan h nhay 511 I . ba cay bi thOi tat hie ban crAu.. nen khong cht. ca e/ltl th(1p n1. cuoi cung vAn cAn co kha nang quan Bat sAc ben dA to hop cac dl1 ki~n ~n thiet. stia l~ thanh. phai t\f nhiAn co dltqc rna cln phai kh6ng ngitng c6: gAng va kien tri ~p luyen. ell cua nlMc b{J1 tr~ c6 dLtiln... . gidn.~ t .thiet. Ba . • ..i j den . . La ell Ill. t . khi doc de cln ndrn chac nhilng dt1 ki9n va )'Au cau cua de.mung co cua ke bai tr~ stia lpi thimh ell Clla quan.~nao ? can - DAy Is cAu hoi I 1 t trAc BAI HOC KINH NGH. cuoi. • . UQ di dang. " • . V{ du : Thhi .g net nhu' In./EM : • • .rtta.rRA LdI ..ng cua ho uiz. . NhU-ng cay. RENL . dan. th~ b! (eM th(tp). .. A . • III • - cay. S«1 nhay ben tdc thai . ng08i sl! c6 gAng khO-ng ngirng VA kiAn tri ren luy~n do. . VI khOng muon den cay bj · t-ll0i tAt. ... bao gia cung khong muon mat di nhang gi dang co. chi edt 2 nhOt tren. d6 giup cac ban nay sinh nhung j nghi mdi trong gi-si quyet van cQ. • 62 63 .yeu to den giil phut .! chuan hi va m~t tam Ij nhu v~y bet sue can. thai• trong suy nghi cua cac ban ve kha • nang tnrc quan. EN '-' NANG Ll1C • • TRt!C QU _ . • quan sri dfrlng ciJ th~ tl{ d4 chinl: phuc nluircg nglti1i a nude lang gi'l..~ cai ella s6. \ Tuy nhien. Bay cay con chay cuoi cung S9 chay het.Do do. c6 nl(Jt d(Jl I ". Nay c6·nl(Jt nguill thbng mtnb trong quan thf. ve true quan khOng .

64 . ~ Tat nhien.. nhanh nhau chong cac thung gd len va treo len do dua tay vdi lAy trai chu6i.lai. T110~t cfftu. t?p giai quye't nhtrng cau hoi trong khong gian.titng tli<.nhie u lan. bat ngc . con khi chi biet nhdy len d~ vdi lay tral chu6i. No bat dAtI . Nhttng.h6 khan den cang nhanh cang tOt. 'l~y. Hay chi ra cht1 s6 4 trong hinh B. d~t canh con khi mo t s6 thung gO. Nhirng cau hoi se gitip cac ban lam chti dircc . tren den tree. Roi quan sat xem qua trinh nghi ra each l~y duqc trai chuOi ciia khi.. - . Ong treo mo t trai chudi. . nhun g cleU that bai. (Thdi han : 30 gidy] A . con khi b6ng dt1ng d(iy.M¢t nha tam Ii hoc ngiroi Dire dB lam mot thi nghiern d6i vd i loai khl. • • 65 . A • • CAU HOI Trang hinh A co m¢t chu so 4 trong hinh B 'ct1ng co m¢t cht1 so 4 hoa n toan gi6ng nhau (cun:g cd. thi kh6ng ai co the du li~u duoc.. cung hinh dang). co re n luyen dLi<1C kha nang 46 thong qua true quan cua con ngttili khOng ? Nhung cB. nht1ng y nghi do se nay sinh vao (tic nao . D¢ng tac nay cd ducc lap di l~p ..U hoi d~t ra trong chucng nay se lam nhiern vu do. khOng gian.. Qua thi nghie m tr~n. 1IQt hie sau. t ~.~ i . ngt1i1i ta thay phinrng each giai quye t mot van de thinrng den mo t each dQt ngot. cam thay vo hieu va ngoi len tren thung gO g3i dau gai tai.1ng nhdng cau hoi trong 6c giiip phst tri~n kha nang true quan mQt each ht1u hieu. b. ai ciing muon khi gap trd ngai trong cong viec cal j nghi giup ta gd duoc cui nut k. A • 8 • l • -< ...

- • • • •• • I · • . .. . ·Hinh dirdi day lit bong cua vat th~ do tao Lhanh ttl 3 g6e dQ khac nhau. t:_ CAU HOI '" A 1 .. lnn Ittqt xem xet tltng phan dA xem he) phan nao co th~ c6 chu s6 4. . sau do tai hi~n n6 tren hlnh B. . Cac ban hay xoay di xoay la i quy~n sach.TRA LaI Xem hinh dudi day 4IJ . - N€u chi nhin bAng mlit thi khd phat hie n duoc chir sri 4 An trong nht1ng ducng net· lien tuc. • • • • • 67 . Day 13 mot v~t th~ thOng thimng. Hoi hinh dang cua v$t th~ do nhu the nao ? ~ 'Thai ho« : 10 giliy) I • • I sAl HOC KINH NGHIEM : • • t . Nho trong tri nao chif sO 4 ban cfAu. .

. kha nang \ rt{c quan va khri nang tudng tirong cua chiing ta se dttQ'c phat tri~n them... kh6 th~ hien tren mat phang. Nhirng cau hOi ve· khong gian thi • rat.. A J lr) . Do do can dell kha nang true quan cua ban thane ~ung ngtti1i d~ hi ~u van <m. . ... . . I + .. BAI HOC KIN!I NGHIEM : • • Neu cau hoi ve mat phAng thi ta co th~ tll~ hien dhy dli trAn giay.n" .g6 ldn hay nho hen 1000 cm ..tt qua dltqC kho "nay...• TRA. '0 ~ • . · Do 18 cii ly giay co hinh dang nhu sau : CAU HOI . A . . • . 3 Hoi thli tich cua khoi .. Mu6n tudng tinmg hlnh dang eua m9t so v~t trong khOng gian 3 chieu if! di'ell ttlt1ng d6i kho. • Trenhlnh Ia mot Ith6i g6 sau khi b] th<1 m¢c etta di. Nhirng vttc. • (Thai han : 20 gitJy) • \0 C..LaI . • • .

. (17tOi h~n : 4S gidy) " • . . Vi phan 5cm trong hinh khOng bilt 18.· Vi nhin ki l~i thi ta thay phan ficm lai Ie phln }(ji rae ..... .. hoi kh6ng noi ro.. Nhirng tra lai nhtt v~y chua <fly du. Ban hay dung 3 dl1Crng thing d~ lam chuang. can co Khi C3U • • • . CAU HOI Khong thay d6i vj tri cua? con heo con nay.• to Ldn hen hoac nhd han aeu dung ca.. ~ • .. . Ne n lam nhir the nao ? · ... . thi trong nhifng khong gian khac se kho co nhirng nhan xet chinh X8C. phan loi ra hay 16m vao. De 86 ban doc Oeu cho phan do Is lorn vao. . • BAI HOC KINH NGHIEM • • . tu do tinh toan ra k€t qua tl1~ tfch khoi gO nho hon 3 lOOOcm . Cac ban hay dang ttl thoa man rna can tich eire ren luy~n trong nhl1ng cau hoi turrng ttl nhu v~y. tach Ii1i tUng con heo mot. cac dieu kj~n chung fa tinh toan mot each cha t che tat ca nhung kha nang th~ xay rae Neu chi nhin thay nl<)t khia canh trong van em tren.

TRA LOI
Nhu hinh dttdi day,

...,.

,

I

t

I

...

.. · L(,.~-.
,

CAU HOI
Hlnh duo i xep bdi 10 que diem. Hay dung them 5 que diem nita r1~ chia <feu die n tich cila hinh thanh 3 phan cung I11nh dang. Nen lam nhu th~ nao ?
(Thai han : 30 giay)

A

~

t":C~ .- -

-.;

.

r

..

...

F ::,,; : liIe: : :=: :::; ......... ; ~!...........

:: :JD

I

'

BAI HOC KINH NGHIEM : • •
ke va viet chi ke thtt se co ngay k~t qua, CAu hoi nay giup cac ban n:ltn rung kha .. nang true quan trong khorig gian.

,

A

Dung tht.tdc

e

-

:::: =:.

.:.

: =:. -::; lie:

: ;:: : 0-: .;::

=]

1
.

l ~

,

,~

..
.. ..

CHuaNG IV

Xep nhu hlnh d\tdi.

,

• j .1. -l

·~

.

..

. a, n6i ttl dlnh

3 que diem a den diGm M, ta dinrc di~~

.l

i

1

,

i i
J

·

1 thtl nh~t (P). D~t cac que diem 1, 2, 3. Sau do n6i 3 ~ di~m N vdi dinh aau cua que diem 2, ta du'Q'c diem

,. V{ du : (J hinh. duat dfJy c6 9 chtim. trbn,

khUc

ga'?l 4 doan. di noi lien tfit cd eric ch6m. lai vdi It/tau. Co thuc hi~n duac khong ?

Ke

~ .

r.

m(Jt duimg g(ip
troll

!_
.,:
,

3

tht.i hai (Q). D~t tiep que diem

. 4. I 5

...

sAl

HOC KINH NGHI;M : •
CAu hoi khOng doi hoi hinh dang cua 3 phln phai giong nhau . Neu co dfeu ki~n gidi han tren, cau hoi se tro nen don ginn bon. CIlia kh6a dA rna cau do nay,

=..... :

A

Ren luyen tinh sang tao da budc qua giai doan thl1 4. DO 18. b'Oi dttBng v~ S1.i tien bO cua tri nao, N6i • • ·den 81.1 tien bQ cua trf nao, tat nhien khOng nen hi~u Ia s11 kich thich cho_, mau ,.
huyet luAn

hORI1.

4

. ~ .. ",-=11---:: .--=:.:=~ ---===..• ._:::--: :: ' M Q
~ •

••

chinh lil CJ choo co phan chia .d·i~n tlch theo hlnh dang .gi()ng nhnu khong ? Neu nam atiqc cOt 16i cua cau hoi, khi chis deu dian tich se • tni nan dan ginn hon,
.-

muon ndi den sq thay dOi v~ qt18D ni~m ve each nhin, ren luy~n cho tri nao phat triOn them, co nht1~g cai .' -~ :. nhln sAc ben hen, Vl v~y,' .. nhung cAu hOi troug chuong nay, neu mu6n giii chip diroc, doi hoi cac ban phai co nhirng' suy nghi dQc ~o.

o

di\y


"

,

.,

,

.,

I

~

· r

~

j

~ ~

-1 i
..
• ,

,.'

.~

~ .,

Trong lin ndi d8u, chiing tOi di gidi thieu v6'i c3c ban phinrng phap ~t van de. CAn gang van dung tinh thAn

.

.~

,

ciia phuong' phdp do : neu Ina rQng van ~ thl sao, thu hep thi nhu the 080 ? Lam .cho day I~n,mOllg di, chuyln qua khong gianS chieu, I~t di l~t l~it nhin tit tren, xet tit dtt8i ,
75
...

co

74

loai bO mot dieu kien: them vao mOt·so dieu kienv.v ... ... Thay dOi each nhin ttt nhieu gOc d<), bien dbi each suy nghi aeu Ie. nhirng dieu het sire can thiet.

so

D6i vdi cau vi du ban dau cua chuong Day cung v~y, neu tir dau ban cia nghi den 111n11 vuorig till s6 ~p kh6 khan ngay. Dieu do chang' khac nao ban cIa khoanh vung suy nghi cua minh, lam han che sire tinrng' tirong' cua tri nao, CI1Ang Ie lai khnng co each gi d~ phs bo su' rang buoc do hay sao ? Hay bAt (fau . suy nghl lai, doc ki lai C3U hoi In¢t ran nun. Sau do, ban se nhan diroc lo i giai drip mot each bilt ngo trong _ 16i suy nghi ph6ng khoang cua minh. ,. Gi6'i han cua C3U hoi lu "ell! diroc su· dun g 4 doan thang". Nhirng nhung dean thang do co th~ vurtt ra pharn vi cua mot, hinh vuong. Hay xem li1i giui sau day:

...

cAu HOI

.2

Co m¢t bang giA'y. Khi qua)' ngoi but VaG ben trong khOng c~n qua m ciia bang giay, ve mot net ci Mn ngOOi lhn ~n trong bAng giA'y. Pbii vo nhu th6 noo ?
(Thdi

lu!n : 5 phut}

thay 4 di~m In. nghi den hinh vuong, 3 di~nl Iii nghi den hinh tam giac, day 13 dQc di~m ve thi gbic. ella con nguoi. each suy nghi i1~11ellA su sang U:1o cua
chung ta.

He

.Dung baa gia ttl rang buoc
minh, hay ph6ng tam nhin ra xa, md rQng g6c nhin ra bon hirdng, ban se co nhung suy nghi phi thuang. Trong nht1ng hie re n
.
+

. luy~n ve tri nao, cling dong thai tlm duoc nhung niern vui khi
. giai quyet cac vall
I

..

ae

hoc biia.
7i
1

,t -,"} 1'.1

, r·

.

, 'T

:

76
It·
I. •

TaA LOr
Xorin bang giay thanh

"' ...

..

,

vong tron lit ve ducc ng_ay.
....

..

CAU HOI
...

"

..

-

..

•..

N gtfdi ta xay met hB boi hinh thai. (Xem hirih ve) gilta h~ bel la cac dinrng boi. DttC1ng kinh Yang tro n lEi 100 met. Hinh chir nh~t n¢i ti~p trong yang tro n co chi~u dai bAng 90 met. Dlnh cua hlnh thoi nam tran trung di~m cac canh ciia hlnh chu nhat. Hay tfnh chfsu dai dl1dng bot .
..

(Thoi Ir~n : 3 plutt]

sAl

HOC KINH NGH/~M •
. : .,,-

,Ai

:

: .... ".

Day Ii! cau hoi ve hinh hQc. Xoan IJ,#ing ~~ay t~:)nl' yang, l~p tuc X1Jat hien IJlf}t tinh huong bat ngo.

\

I

CO v D8n . lien tt1dng den s. .. ..kmh CUB dlfdng tron....~ nQ. ... • - 15 35 · 70 ... · •• . . ... -ee 2 ..-' • .- Dttdi dAy~ Is 2 tAm bia bdn cila mAt sa n 1. CAu i cAu H6I • • . nay cling khong can dung djnh 1y Pythagore.. .... 81 80 . D~y 19 phirong phap hdu hieu d~ nang cao . 60 . chfeu dal cua dUdng bo).:. · .. Doan thang do bang canh cua hinh thai....... BAI HOC KINH NGHIE• M : • Cau . Ndi giao di~m hai duong cheo cua hi nh thoi vdi dinh ella hinh chu nhat. nay la ere hili ling dung ciia Call hoi 19 Phan tich ban chat ella sir vat roi . (Thdi hqn : 3 phdl) f)E 1 . • • . tire IS.kha nang suy xet cua bO nao....! v~t khac .• 'I'RA LOI 50 met. Doan thAng n6i tren chinh 18 ban . Giao di~m hal duorig cheo ciia hlnh thai chinh In tam dtiC1ng tro n. m"t ngu'C1i fan Ittqt bAn 5 phat t1 mdi tlm bi da bHn t~11g nhdng J\' yang diAm nao ? • ..

" t Di~m 27 triing 2 phat · Di~m 36 triing 1 phat tuc 18 : 10 + 54 + 36 = f I ._. . t i • I •l . can hoi dQng nao th~:' giai dap I I I • ~ ~ : I t (Thai han : 1 phtit} De 2 : Thi 110i Hit leo..TRA LaI . • ( ..' . • t ... -. Cac nhat con lai deu biin hut.- _.. vi v~y it co ai nghi den trinrng hop d~c bi~t nay.. 70 di~m trting 1 phat. · ... (De 2) : Chi bAn trting 1 phat d 'long di~m 100.. • -. ..d6i den giant chi la co th~ giai dap. 1 . I . I " • . . rna chi t inh tOng di~m cua cac phat ban.. f t )/ / . Thai quen hie cling lam han che' linh heat cua bQ nao. -- Blnh thuong.. .«' co 1 · t ._-----~--------. Muon tinh dttcrng cheo XY ben trong ~ch phai do nhu thc~nao ? . I . - . . soLIn '1. Nhirng dan gian han van Iii trting 1 phat d' yang 100.y . s . 1 CAU HOI ~IOt vien gach nlnt hlnh ve ben duai. 1 • r • (De 1) :Di~ln 5 trting 2 phat J . ~ "'It - - . CAu 2 ciing nhu sau : co •· t f i • • i I ~-------------. 100 I I ..15 di6m trting 2 phat. ~ i 1 .. A i I f• I : : t De 1 : 'I'uong . rat kho ban trting yang di~m d git1a. j 1 f ... Nhat la do suy nghi quan tinh d ere 1. BAI HOC KINH NGHIEM • • ..

0 C. . · . ta ke tir Y mo t doan tha..1 kh6i cht1 trsn chi don gian n cho he) • • " r.It t •t • It • · I • . dung liCl) 50 doog la 25cm. - • /Ie //1 .. Lam nhtt each din.. DAy cling la m¢t cau hoi luye 6c con ngttdi bdt r~ p khuon. khoe t m(Jt 16 to blng ·dbng tf~n 1 dOng.1cd¢ dal ella XY qua AB).# . . han : 4 phtlt}. )-~ / • I 20c. . . vuo ng gric vdi m~t phang day vdi YB = 20 em. • I l ~ ~ t . // r I Iy . Mu6n cho d~ng tfen 50 dOng lQt qua 10 tr~n rna khorig phai xd rach ti1 gi3Y thl lam each nao ? .. Sau ... nen AB = XY) Ta do dl. (TlItJ.rn . Xem hinh ve. ·. • • ~ . ) t r . Ghi chu : Duong kfnh dong I~n 1 dt)ng 1:1 2Ocm. • ! BAI HOC KINH NGHIEM : • • ... • • .. . .. do do tti A den B (vi ABYX Is hinh binh hanh.A"WI f . • t CAU HOI A. A './' . N6u ap dung di nh Ij Pythagore trong nhat ·thl se rat phirc tap.i ~ · . ta sa do dinrc XY bang thirdc m~t each : va d~ dang. ·r t f ' - /' 'I're n mot tCt giay. q . fill •.1t. ng YB . 2. /' I . • TR. .Ol . . .

.. Tat nhien. ! • . Rat nhieu ngui1i hiiu ram hinh tron cua dong tfen 50 IS. se fat d~ dang xuye n.· ~ .d~ dai sci dai. • V~n de xuye n qua 10 khong phai Iil van cf~ cua hinh _hoc phang.. • • \ (\ . CAU 1101 • • AI • 3 \ A SAl HOC KINH NGHIEM : • • . Nhu v~y. · ~ t t Ao t I . ... I ... mOt "hinh cau". . Nhttng dOng tien 50 d day Iii hlnh tron phAng co b~ day khong dang kC..t ". t • I • t • . aang 50 se rat d~ . R_t\ JJOI r.. ql1a 10 giay hinh bau due lam thee phucng p hap ke tre n.. t T • 'lot qua. - . DUc1i dAy lEi 8 sqi day kern. .. rna 13 ~n de ella khong gian ba chfeu. ... ~ I . keo 2 ben rnep gifiy xu6ng d~ 10 trori tharrh hlnh bau due.. hinh vuOng bAng 8 sqi day kern k~ tren .. • ? (Thdi han :"5 phllt) . ( ... ..·. sci ng1in c6 dO dai 1 bAng ~.. Lam each nao dA tao thAnh S . . • • • · . · .. . Xep dOi to' giey.. .. ... "hlnh cau" nhu • dOng ti'en 50 se khcng th~ nao xuyen qua 16 giay trong de.

sau 10 giay IJO mdi khdi hanh. . Gia stt toe di) chay ella cho Iil 5 tnet/giuy.A LdI Nhu hinh bell dudi. doc d~ tim IC1i giai drip. . • • CAU HOI Bo dan con va coo Lili di dao. Khi chay den chan bO....ngang. IIC!" : 15 p'"II) .. ctia s6~ esc v~t th~ xU11g quanh ta thucng 13 to hop ella nhung duO'ng thang ngang va doc. Phan Idn ban doc dii xep cdc day kern "thea chieu .'fR. Vi v~y. khi noi den hinh vuOng. ngiroi ta d~ nghi den hin h vuong 410 bdi dttdng ngang va doc. Khi b6 rc1i khoi nha. toe dt) cua con Iir 1 met/giay. pho ng DC. Nhirng nhit do. · doc chuyen thanh nhilng dirong xien. . thl cho Lili chay th4t uhanh v'a huang cua bo.y khi be du6i kip ngu'Cti con t hl cho dd chay n19t donn dlidng dili bao 11)li~11 ? (Tluii A . ell nhu the· chay 1111lt dong h6 qua tric. no lai quay ngiroc ve hudng cua ngtto! con. • sAl HOC KII'IH i'JGHIEM : • A • Nbs etta. Con va ch6 Lili di trudc. V\Ja den chan cua ngttl1i con 110 h~i quay nguoc ve hudng cua b6. Vf). chung La khong th~ phu nhan de di den ket qua dung khong th~ bo q~Ja giai dean nay. • . chiing ta ~4 ran luye n tll duy cua minh tit nhung dl1dng ngang.. tOe dO di ella be lit 2 tnet/giay. Tat nhie n.

Liic fly.~ i' ~ 2 rnau ch6t d~ giai quyet van dl tre n : ~rot . • • • . · · . Khoang each ban crau giua b6 va con III 10 met.11 g vung hoan toan khong co giG. se co th6 di nhanh hen khong phai chi bang sue nucc chay xiet".. + · • ~ CAU HOI ~ 1 - ...Ai T .. ti13Y giao bao : I I ~ ~ I • • sAl co ~ HQC KINH NGI-IIEM : • . lai ching mang mot cai mai cheo nao ca. Cling may thay.19. Nhttng hOm nay thl)t khOng may. i • I I J t• . 'I • . Do do ddp {in hi 50 met. eli' maio giay khoang each do se rut ngan 1 met. Khi nghe n6i \T(ly. ~ . Vao: dU. Nhu v~YJ can 10 giay. chuyen doi vi~c tinh kho:ing each bAng erich tinh thai gian. · . "Du noi r~ng trong"tr~ng thai hoan toan khong co gio. ngoai lai thuye n theo dong nude xiet ra. t- Co th~ nhu ~. dong nude chay xie't da dua t6i thoat k110i canh nguy hi~m. N gUC1i hoc tro t~p lsi thuysn boom noi : "Du lJiet rang thuyen buon cling co th~ chay trong khi gi6 ngucc. nhung neu biet xir tri linh heat trong hie d6.~y khOng • ? (Thai h'!'l : 5 phtit} • - . r~)i khoang each cho Lili chay nguoc lai huang ngttl1i con Ii! baa nhieu. bao nhieu. I •. ~ N~u chuyen huang nghi den viae tinh thdi gian " b6 duOi kip ngiro i con thi Call hoi tre n se trd n~n het sue den gian. . b6 se du6i kip ngirol COD. canh tttqng bfiy gii1 th~t khung k11iep I". . I • J . L<1I .i • • · t • • 50 met N€u bAt dau tinh tu khoang erich con chri Lili chay ·tt:{ ngtti1i con den b6 . !6c de) chay cua cho Lili la 5 met/gi:1y. la. Nhu v~y van de se trCt nen rat phirc tap.. Hal In loai trt1 phuong hirdng trong khi tinh khoang erich..

CO th~ dttqc. t"$. C gto t4.) t :a m A)t .in: th6y lung eua C. COIl no trAng !a 3 cal. ttl do tim ra lai gidi. nl~ cung humig v~ phla truce. C6. C dii doan dtt~c mau no tren hrng cUa 'minh ? . · B. rna ban than tung nguci khOng dttQ'c biet. V$y ·C da suy luan nhir th6 nao dA d08n biet mau . l~'n tri )7 . Gi6 nay th6i tli triroc m~t den.th~ doan biC:t dttgc. B chi nh. tJen h(» het sue Ian cua ho nao. · l ~ . th~ lung eua B va C.ng cnu 110i nhu A.hci . ~ " • I 0 . b 1 ap. Cling co thO phrit hiQll quan ll~ nhAn qua ~n trong eau ho]. . - ong x~p thanh hang nhir hinh: ve. 811 ~P. A nhln. trs ldi khorig biet.'en bubm "c!n co tl16 di f'huveJlltt"'ll '. : Co 3 ngU:hi dan chay xlet.TRA LdI • • CHuaNG V .1i1i ny· tiep tuc ~ hoi B bo. " 01 caCll ac. sau Ittng m6i ngt.u}. thll}'Cn buom ~6 tho v ~ .. co dean dmrc mau no k6t tr@n It. Vi tr'ang thai kh6I1g gi6 chi xay ra doi ''1ai vat t.I • V{ df. REN LUYEN vE KIM NANG .. no tren lung cua mlnh ? Va no do Is mau gi ? 4 ~ . N gtfc1i hoc tro nay mac met sal faIn Ian. N "'.41 . HQ ell! bie't ~ng trlng s6 no do Iii 2 cai. ~ong t rr~ng tllai kh(~llg gio co Trang di'eu kien nhir vf8.:ot.'1 : • tI m ra 1a·'" giai d'·" t hi ljg'11dJ do tIl.. "...'-IQG KI/'JH NG!-l/~• }1.tng ciia minh khong ? .. B cung trn ICti n hu A In khorig . Ngt.. SUYLUAN • ... • • va Nhirng sau khi nghe nhirng cau hoi.i~n va dfeu kien cua cau 110i. gu' · "'. SAp xep cac dt1 k. 1 (11 CO ca U 0 c·" t «-: T · _ suy ~e . . cOn C thl khong thfiy A ua B.~ Giai doan thu nam cua qua trinh pb8t triAD tinh sang tao Iii b~i dtJdngkhA nang suy l~n.1O'i t~t mot cai nc mau trAng hoac rnau do. V1 vav trong khi n 0'11C! .. tit do dinh ra mQt hUUlig suy l~n dung..' •.m~t ngt!iti no hoi anh A. ri'-:1ng glO n guoc chieu.ql. dap dOl vdi A B. J. 1 kh ' T. "J:~ .!.

. tren tau bOng m«t di~n. Gis sU' no tre n lung cda mint! Ia mau do.. Xung quanh t6i den nhir mire.. nhirng n€u biet v~n dung 6c suy Iu$.tO_nhUng nginri co OC sang ~o phongphti thuong co j thich v'e ti~u thuyet suy luan. cAu HOI i • • . . d6i di~n vdi hai ngu'Cli dan Ong.. mQt trong hai gri dAll Ong nay phal . thi vAn tim ra du'Yc cau tra lai.co mot ngttai da hen co ta .. m¢t ngttdi da den.rrc3' lai cau VI du tran. · 6 .- • 95 . CllQC hanh trinh · cua mlnh.. nhung me cling khOng nan tat. I J ~ ~ • I se nhi n thA'y Ild "B" va no "do". Luc fiy a phia chO n i cua 4 ngtti1i bOng phat ra mot nu• hon : "Ch6c !" Sau d6 l~i ngbe th~y ti~ng • tat tay : "bop l". dam hon l11y me. xu. vdn tiep tuc ra ban nriy. Neu tren lung B Ii! no do thi A se bie't ngay minh la net "tra ng". rna Alai• tra. l~i cling tra lC1i khong hilt. Nhirng thQ t dA ti~n. tren lung ella C k€t no' rnau . 3. .n. den sang l~n va b6~ N • I .u)~ • _. • ! s« thQt la nhu the nao ? (Thdi II~n : 10 pl. 1... • ~ f t . nao nhir v~y lEi m~t budc t$p luyen ca ban khong th~ · • • • • • chung.. VI toan be} no do chi co 2 cai. ~ t l t I t • ~ .. !II :t . . Nhirng A lai tra Iai khorig bie't. · f C1i me dAn dda con gai xinh dep _l~n tau hoa.1ng 4. I . ra... t I "• . Nh1. C de suy lu~n nhu sau :. i tau hoa chay vao d\tClng hlm. N6i each khac. nreu d6 chung to B khong nhin thay no "do". • tai hiin .. "trarig" . • J f. MQt hie sau. V~y. • • bi ngiroi khac hOn ben tra dua bAng c3i tat. ICli "khorig dean biet duqc" thi B se suy ra duoc minh ke't no "trang".} Uti suy luan cua minh bling nhung call hoi kl tiep trong chuong nay ! . 2. Cac ban hay th. • t 5. M~t khac... CO nghia Iii gia thi€t ban aau cua C la khong dun g. Nhttng B S3U khi nghe A tra IC1i. quit lam cam chiu .. . Tll$t xui xeo.t: t t i • MQt cau 110i dUdng nhu khong th~ tim ra loi gial..I . B nhin thay C k€t no Itdo~. Nhu V?y A • ' I \. MQt ngtti1i da trAng. ho n i.

.. hen ~ Tir suy nghi cua 119. den khi khang d] nh khorig ai chii y mlnh. .. Con khl len lhu thl lal khong dung thang may.. DAy Iii mot vi du tot de t~ip suy xe t rno t each tuiin ur. hay xdt xern ai la ngttui bi . A baa gid cling A . 1 t ~ .N gttC1i da den tt1 hen vao ban tay cua minh. moi khi XU611g l~u. _roi I I CAU HOI ~IQt toa nhi! 10 thng co trang b] thang may. • sAl HOC KINH NGHIEfli • • ~ . .. • 18 ngll'i1i dan Ong da den. chi con lai ngl1ai dan ang da den thoi . sau do tat \·8. • I ~ .. .0 m4t ngUdi dan ong da tra ng. • . I · ·I ~ i . ngtti1i danh cai C3U tat van tr:i lUi . Do do. A _th\tCtng den gan .... Tu do. mdi lnrdc chan di len cAu thang.. " . lI- dl b~ng thang may. Co mnt dieu th~t ki I~.!. t I • • .. M6i ran tl·O va. ta co dung. ~ thang may tang tr~t.. I ~ .. co tll~ kh~ng dinh r~ng khorig co ai trong ho la 11g11di bi 11011. A d thng thtl 10. Dau tie n. dua mat nhin xung quanh. .. mot van de . . Vi sao A lai co hanh dong ki la nhu v~y ? : (Tlzdi han 15 phtit) • I '" Cung suy lu~n tuong tt. thti~ng mc)t minh di ra ngoai. : . • .• t .

. . ~ ... Nen gl. . cac ban khong nen lam han che ttl tl1dng bOi kinh nghiern song va nht1ng kien thuc thOng thtnrng.. sAl HOC KINH NGHIEM : • • Khi nghe noi : "Nha d tAng 10". Day la crii bay thir nhat.. nghi den do Iii m(lt nguoi Ion. . Tren ba ~c tharn. . ~ t .p~hu rA't day J hi~n r~t ro nht1ng d~u chan cua m¢t ga dan ong va bl6n mat CJ cuoi bC1. • • • t t . VI the. . Can ren luye n each suy xe t van cfe ttl nhieu khia canh. t ~ I1 I ... " CAU HOI A " . ngttai ta thucng . Tat nhien ai cung nghi rang nguCli (jan ·ong do nhay xu6ng vu«.. ~~ • I t t . Cal bay tiep thea 13': Ngtti1i Ian thi khung co ai kh6ng bie't . . thi danh phai di b¢ lenc~u thang v$y.ai th(ch chuye n nay nhu the nao ? (11tdi hqn : 10 ?}'~it) . (j mot lang gan do... _ tuy6t . bam nut thang may. • ~ • . • Nhirng ngay horn sau..• . . nhirng lai vdi tay khon g tdi d~ bam nut fau 10.. I I ( ) j I .... .• t TRA LaI ...· !lgtioi ta I~i nhin thay ngttai dan ong nay. t .. .. 'I'hay khOng co ai cr xung quanh d~ nhc ho barn nut.. . A 1£1 difa tree may.

A . Mu6n xac dinh ben tai nao diec. . Call hoi 113Y chinh lit mot minh chung. A III cong cu dung d~ di chuyan co th~. .. han _-5 plult] " • SAl HOC RUT KINH NGHIEM : • • . Roi sau do di trrr v~ bang each nhir hinh dudi day.. ' ...." . chieu hirdng cua mui giay co th~ xac dj nh hirdng dung cua ngirci do. I • .. d~ khoi d~ lai da'u chan. ... N6i each khac.. Nhung can cll vao do d~ xac djnh hirdng di thi rat kho va khOng dang tin ~y. '. . Chan + . phai lam each nao ?' (1110._ .f N guai dan eng nay vi mOt Ij do nao do phai gia va nhay xu6ng V1/c. - CAU 1101 . Do Ii! eel sO' d~ lam bAy cho cau hoi nay. '.

• A : ".. .." t. : 20 phut ) \ . A noi -rbng : 'TOi kb6ng phai . • • .dd. N~u nginri do thuc st! b] diec met ben. ~ . to . h¢i vie n cau lac bQ noi doc".. . khorig' nhd ll1i khai ella A). Toi khong phai lu h¢i vien cue Cfiu lac b9 do l". Can h sat dang dieu tra . r V~y. " (N gtf<1i dieu tra so y... 'I'ren thuc • t€~ sa co nhieu cau tra lai hay hen. dQc dao han. Neu ca hai b~n a~u khOng diec. CAU HOI A . • cau noi vira nghe.. i· t I . ~ I t • B : "A dc#n gid nay vtln tt! cho rfln g : "T6i 18 h¢i vie n cua cau lac hi> noi doc". ~ "III C : "Khoug dung..Iii hQi vien cua cau lac hi) noi doc ? (Thai h~.ct~ ·biet met trong be ngu'c1i ai la hQ'i v ie n cua "Cau lac bo noi doc" ? DU(1i day III Idi khai cua urng nginri : LUi giai neu khong hoan toan phu hop vdi dap an cung khong he gi.. thi . Cling m¢t hie n6i hai cau noi dai co 56 ti€ng rrhu nhau nhttng y nghia khac nhau vao hal ben tai cua !1gt1CJi . ai. Dieu quan tron g )it cac ban can re n IUY~11 each suy nghi linh heat hon. • ~ J i • . V~y thi ro roi. • ~ th~ l~p I~i day dll cau nail • I . BAt HOC KINH NGHIEM • • : t M¢ t hQi vien luon luon noi doc cua "CAu lac b¢ noi doc" vn hai ngtfoi khd nghi da b] can h sal bAt gill. Bin than tOi cung khOng phai hQi vie n cua cau lac be) do".

. Qlly6t van ae.. 1 " .O kha 11tl11g nhir V(ly .)0 !Joi Jor. d€m xudng qua tra i deu' Ie 13 tre n tlt If Ttl do. lai ma t day chuye .. "J. ~ . • · - ~ } ~ t I ~ I • t t I I I Trude In~ t chu etta hieu. co l~ P di I~p lai : . ~ i I I I 10-1 (05 . • .. se rat kho gi3. SU}- ra B l~l ~en6i doc..Suv luan tv cau n6i etta ~~ se ro. cau lac bO thi A se noi that . l.. Liic do. ~ v ie n -:. " ~...i\ k . ~ · ~ • ~ n6i Nh If '''~YJ trcng oat elf {10C... - tre dem xu6ng 13 den r: crilia chunj. 11(>i vie 11 CUD. • . n.. "Toi kho ng phai hoi v ie n cua cau lac b6 do". Ngiroc lai.. ..fim tro ve.. i7 . i\. Nell kho ng C. ~ I• CAU 1101 :\19t t hieu phu yeu cau mot ella hieu vang tu sua co hat t rai nhu hinh ve. " ~ dem lai nhirng ~ • khong '~ phat hie n thieu mat 2 hat trai • • f ~ · .W • • : J .• • oil ~ • B 1£1 h6i vie n cua Cau lac .lC b y (. t the nRO d~ lay m~t 2 hat trai do ? (Thai han : 10 phtil) • .. cung : "T6i kh6ng IA hoi vie n cua cau lac b<J do".. dc·n kh:i nfi n g P h:l I' tfch va SU)~ IIJ~n. .... . ". neu A tll~ t su' khan g 10. • • . ·.. .11 cann nao. ~ t da 'fC n t. BAI HOC KINH fJGl-!IE.. . 1' h ~}l vte n cua cau I<. qua phai hoac nhe ! "Ttt n 13 hat. 1 A -t' se nOl: i ot _·nrJng ia 0.. · . kha m 4 . . Mau chat eua van d-t ·"H n C}.. Neu A lil hoi . "• (' if i~~. n .. c hdc chun . ella Cau lac be t hi J\ se ncii doc. ~ J · II . chti ng ta ..

L(tl nguac ni i ~ng chai :luting I dl ye n. 2..Dieu nay co lie n quan gi den kha Dang quan sat? t t . thea chi~u tlldng diing. f . • t I . (Ii vao quan sat mot each tl rnl d~ narn ctttQ'C ban chat va y nghia ella st! v~ t.. tJa l1UiJC tit 3. • • SAT . .nhung thuc te. -- • Vi du tran lay ttl chuong trinh truyen hinh. . Khi thai nude thi d noi mierig thai nude. con l<. luye n t~)p thai quen chii y nhisu hem cac St.. C3U 3.. ro. ..ti 21 hat.! v~t xung quanh.g trona I BAI HOC KINfl NGHlt. gnip cac ban tllay duoc tam quan trong cua viec quan sat. .. L~ nguac mieng chai xuong. thi hi~u : chinh nhung Ian quan sat do dB: gnip tOi it trong khi giiii quye't cac van de trong cuoc nhirng tOi da khong song". d6c manh. • . Khi dem nhir }ai ngttl1i thieu phu da n6i thi khOng co gi thay dOi... Tat nhien phai 18. nay da alta lai tach qua trai va qua phai k~ tu hat trai ·thti' 9. nude xoay thanh von g. n~n d6 bdng each nao .™ : • • • .. t6i dd chii j de'n ~n rtra.. I V{ du : Klii trong choi ra.. . r Trttc1c do. Neu ta loai be) j nghia C\1 th~ cua st! v~t rna chi tin vao nhung con s6 thi qua that i • Giai doan 6 la giai doan ~p luyen tinh linh hoat cua tr i nrio. den khi van dung d~ d6 nude tu chai ra. . .. V·~y cau tra liIi cua ban lit gi ? Hay thuc hanh 01 tbi • t Ia nguy l1i4'm.'}If .. ~ Con so 18 cong cu tu duy tnru tircng... noi rang: "Ngay thircng. J se ro.roay oon.. I I ~ • I t l • i •~ • t I j 1 1 Mc)t nu hoc sinh cap 2 da tTa ICti dung cau hoi va .. to i khorig hi~u Ij do vi sao. . Tlt cAu hoi tren la mOt bili hoc rat . ~ • i I I t . . .... • . tu 23 hf1. 1 . denl tlt tren xu6ng d~n hat thu 8 dii tach lam hai day.• • • . ~ ~ I . • • Nhu hlnh ban dudi .t trai nay chi. ~: • RENL .. I 106 101 . IJ~ nguac lni~ng choi xuting . La nhanh nlui: ? 1.

nhirng ngttdi co kha nang !lAm dltqc cai cot lei ella van ae. ? - CAU HOI To i A . anh ta nghi ngay den viec lqi dung sue nan cua khOng khi d~ ham xe hoi. Vi sao v~y ? (71. nghi ra nhung thiet k€ mdi thi co mot ngirci. co hai ngtiC1i ban grii. tin rling co hang van nguC1i cung d9C.. N g11Cti phat minh ra h~ th6ng thdng hoi trong xe hoi: cling tu mot gQ'i y doc tlt mot ky st1 ciia tCr baa. Nhu v~y. han : 20 pluit} .hoi tir viec pha da d mot ham rna".. thl 9 fan xe la i do tai ph6 A.. Ban co nghi rAng ban cung se trd thanh mot con ngtti1i n hu v~y khorig . co B a tan sd toi lien den ngay ga xe di~n d6_ den thorn mc)t trong hai ngirci ban gal cua Wi.• Chung ta da danh m~t kha nhieu Rin nhdng gqi y quan trong thong qua quaQ sat s'l v~t trong cuoc s6ng hang ngay.. Sau khi doc mAu tin tr en.. anh ta dQ-C diroc m. M¢t hom tinh ca. Co A d phD A. S8U do anh ta da nOi danh khAp noi.t mAu tin dang ve "mot phrit minh may nen .-a .0. Tin tuc ngay hOm do. so fan g~p co A . Xe die n den pllO A va ph5 B aeu kho i han h d cung toi se di chuyan xe do. VA anh da thanh cong trong phat minh do.

.=' Cau hoi trAn chinh la m9t vi du nhac nhd chung ta quan tAID den van ere nay. • • . • . ..v) . Do do. . .. VI thd'i ginn khai hanh cUs...... BAI HOC KINH NGHIEM : • • Cuoc s6ng xung quanh ta cling thucng cung cap cho cluing ta nhieu du lieu va nnieu van de quan trong.chuyen xe di pll0 A 1 phut. • {Thdi h€!11 : 35 gia. . .• cAu HOI · .ta cung tllt1dng ~p phai nhilng cau hoi nhir v~y trong cuoc song hang n gay. oil ~.. chi giup di~m sai ram do. ... co h¢i len xe di~n di phd' A ra rang nhieu han cd hQi di ph6 B. • • • . Chung. A • • . II • - . nhirng lai it co ai chu y den.. • = . chuyeri xe di ph6 B tr~ hen .

... chiing ta khong nht1ng chi h9C diroc nlurng dfeu trong ldi giai. Qua cau hoi tre n..-. bat hop Ij trong cU9C song.. sao? • (Tluii 1t~11 : \0 phtit} Khi n6i hin h ve co sa! fam..~ ~ 41_ • ... Vi ... •.! tap 11Jy~n D~ phat hie n diroc nhung van efe sai thuC1ng xuyen va lciu dai. Me quan tron g hen la ran luye n thai quen quan sat th~t ki bat ell hie nao.. ---. hien t.:. -._ .rd. A . -t _... so t.. CAU HOI .. can" co s. Ph~~ dl/d.. ...... song hAng ngay.. .. ni cling se co y t huc . ngiro i ta thai· phan tren cua banh xe kho ng .. . Neu nghi ngil' diiu chan co vA'n de t hi phai ell ~u kho xem xe t. • • • . ~. -. di tim cai sai trong hlnh ve. ~: III -- ~ . Quan sat ki cac dau chan ella gfiu se phat h ie n dfeu nghich Ij : dau chan phai va dau chan trai da bi sai IAn d git1a dUdng..uqng nao trorig cuoc .. _.. CO dircc kha nang do... '.. \~-- ·6 . Chup lai tam anh chiac ba nh xe dap dang chay. . · • BAI HOC KINH NGI-IIEM : • • ...~.. Can nhay ben trong khi quan sat cac h ie n tuo ng.-a t • I . / .. Day curig Iii mQt phucng each giai quye t van de.. khcng phai lEi m{)t van ae don gian.... .. G£ •• ~'i re. ...n " Phcin .. --' ~ .

- • . '" <. ...!" : 20 phut] II I U2 . I I • quari den rno t "van- nao 00. nhan 1:¢i sao T" Vf!.• " • . canh sOt M dii nghi nhir th€' nao rna co klt luan nhu v~y ? · • / / B / ttJ' I I . Ddy thirc t€ chi la cau hoi "~ quj tiell rna thai. BAI f-iOC KINH NGHIEA1 : • • ~ ."'.. : -CIII Canh sat hinh su M khi nghe cac lC1i khai tren 0 . I 0 A • . 1vlttCri giCr t6i horn do . .. . CAU HOI • A ~. -- ~ .a. & nguCri in tren v&ch gi'y". f.I . t .. \ -. • A • .. .. (Thoi II. phan tT~n cua banh xe A (Xern hlnh) se di ~huy~n t\l A den A'. ... Cac ban hay tir kiem xern ban than da chiu :tll0 suy nghi v~n oe nay chua ~. B den B' (ph~n dudi cua banh xe)..r' • ".y. . I j f Du xe dap hay xe hoi. B .. khi di chuyen tdi thl brinh xe sa tint! tien va phia trudc. Do do. .. • • . '.

.. ... Chzl tiem.... ta se k ho ng k ho ti m ra lifi gia i do. V~y t61l8 sti ti~n t6n t/ltit cua chti tiem.... l1li .. . chtu: bau La baa nhilu 1 ..• G VII TRA LOI Chi co mot ngon den treo d giua . .. giai dean ran luyen khd nang phan tich ella nao.f•• " . .. gia i qllyet. .... Li khi g~p phai nhiing v~n. di d6i ti~n le ua tl16i lai cho khtich 3000 cfOng. "! £ . Sou do chung ta cln s:1p xcp eric da ki~n thea tinh chat rierig cua tung van ae.. -'.. dung phirong phap so sanh. ~ .... du d d8.. Gan nam ducc yeu to chinh (!~. boi thuimg -10. \Teu to nzon Lien '.. " ... "...i'a. .. to gifiy bac 10000 aong.... o ca t1 nay call q lin n tarn llell . VI khbng co lilA le.u chinrng nay : · . \"( du : Co nl~l o] kllOch nuac ngool d~n mua 7000 tftJng tran chtu: -tf)i nl(Jt ti~nl ciuu: boo.. ~ 7~r:~ "t .000 clang cho tiem.i t{)n tlttit elia trail chou V611 tinh La 7000 cIOng. ke't hop nlnfng kien thirc san co va nhdng kinh nghiern da qua. chtu: biu: danh phm. .. chac chan 10 co hai nguci. tJng kh6ch dua cha chu III sAl HOC K/~JH NGHIE~f : • • . Gia tr. Trude t ie n. t " 'IA·~ -.. giay.. ta xet m6i lien quan git1a chu ti~m chau 117 116 '9 . . p..ttl d~t minh trong tinh huang co van ae. J • . ' Giai doan 7 ]3.I:. nbung kllOch dd tron miit. L ~. ' .. Dau tien. Ttl do... ....4 -. Sau d6 p/t61 gl6c glay 1 0000 eto'lg La ti~n gia... "eu to chinh thi se" co hudng giai quyet.. Hay van dung quan di~m tren day d~ xern xet vi ... ... n~n' chz1 ti~nt phai sang ti~m giay b~n canh.. phAn tich d~ tim ra lC1i giai.. Kam vt1ng ban chat ella cau hoi.. • ... ....phorig thl bong coa rno t nrudi lam sao ~ th~ aong thtri in trcn hai co • b vach cua can phong ? o phong git.. NriJll duoc . treo d gi (13 phon g. thl mdi cam th~y hung tl. can narn duoc cot 16i cua vA'11 u~..-.. # Ito e _.. t{f · . tiem. . ~ hoc bda . ".... t . mot vill) tie. van de dung dUll. :t . ~ .. ....

? (Thai JI. f co trong . Do do. . p han tich rno] li~n quan giua chu ti~ m chau bau va chu ti~m giay. NAn can nhir the nao.hlit. . . nhirng qua sap xep . " I 1 ball thl tOn that 10. 8 sa dltc/c nAng len.l) 1 . 30 p/ll. Dung m¢t c3i can dia dA tim ra v~t do. Ran luye n tri nao bang nhilng cau hoi nhu v~y .!n . . hAn duoc IQ'i 10000 dbng. t i • • do.. .. hien t~lQ'ng cda cdc ban.nhung y kien hay va sau sAc..000 dong rna thai. Tre n t huc te.. Nhtrn g chi ducc can 2 ran...000 dong... dAy chinh Iii cd sci d~ nay ra . chi co ngu'di chu ti~m chau bau bi th ie t thai 10. CAU HOI co 8 v~t cu ng hlnh dang.·A phan tich thi lai trd nen dan gian han nhfeu. gia tr] Mng c¢ng Ja 10000 dOng. vj khach nay khong co tra m<)t oO"ng nao C:l.bau va vi .. · 1 . nang quan sat sl1 vat.>. . nen khorrg lien carl den ti~m giay. Tom Iai.kbach n1. Co nghia 18. • It!Qng bang nhau.1!1c ngoai.. Trang d6 7 cai . chu tie m giay cling khong b] ton t. Chii tie m chau bau mucn va sau do tra lai dung 10000 dbng cho chu ti~m giay. ... N gu'di k hach nay lay Initt m¢t lucng tran chau tr] gia 7000 dong va 3000 dOng tran ··m~t. • .. cal con lai hoi nhe . . CAu hoi xem ra kha phiic tap. Con chii tiern chau bau thl sao ? • • Viec th6i lai tr~n Ie la vi~c cua chu ti~m chau bau vdi ngimi khach nude ngoai.. con chu ti~m chau .

roi sau do tra cho mdi ngttdi • l • ... tang c¢ng trn 2700 (tc)ng. S6 tien trcn c¢ng vdi 200 d~ng b] cO phuc vu vien lay di se la 2900 dOng. V~y. A : 100 dOng. • Nhu vay. mOi ben 3 cai. nl0i cau hoc sinh tra 900 Gong. se co hai tI'u'dng hop xay ra : Truong hap 1 : neu can thang bdng. d~ tim den k€t qua nhanh. Day la cau chuye n xay ra d m¢t nha tro. tach ba d~ can dan va loai trir nhirng v~t th~ bang nhau... Ta d~t hai cai do len dla can se co IC1i dap. thi cai nhe han chinh 13 cai con lai.• · Lan. Ta lay 2 cai tit trong 3 cai c1 ben dia nhe han d~ can fan thii hai. ~ Muon biet dircc trorig hrorig cua vat th~. 3 c~u hoc sinh ncp mOi n giml 1000 dbng tfen tro cho nt1 phuc vu vie n . can dem can mo t so hrorig do vat nhu nhau. • • CAU HOI A iIf . thii nhiit : Dat len hai ben dla can. neu fan can nay thang ban g. . Nghi the nan cd ta da lay 200 dOng bo vao tiii. Khi nu phuc VV vie n dem n¢p 96 ti~n tre n cho ngtro i quan ly thi anh nay n6i : "Chung n6 Ia hoc sinh. thl mot trong hal cai con l~i d ben ngoai se 18 vat nhe. -- • BAI HOC KINH NGHIEM • • . 100 dong thieu mat d dau ? (Thai han : 20 pillit) III . V~y so vdi 3000 dOng trudc do v~n con thieu 100 dOng. Truan g hfJp 2 : Neu can khcng thang bang.. Nt1 P~l}C V1t vien tr~n diro ng di ve pho ng tir nghi mng : "3 ngirci chia 500 Gong se kh6ng dong cfeu". bdt cho 500 dOng". Can v$n dung phucng phap tach doi. N6i xorig Ifen lay 5 tit 100 dong tra lai cho chiing. .

• V80 2700 Gong hoan toan l . . .200d .. Con cong 200 dOng khOng co y nghia gi ca... Hoan toan khong ! co m~t nao den . 1 mat den. . J• I t CAU HOI oil A . oil . ... A 4. • Cach tinh toan nhu V?y khOng blnh thucng. 1 . t . . sau do dung dU'ang ke trAng chia cAt kh6i l(\p phuong thanh 27 khci l~p phinmg nho. 2 mat den. S6 tfen tra_ sau cling cua 3 cau hoc sinh la "2700 d'Ong~ SO' tfen .... 2. ..di'eu ki~ n sau day : 1. .2500d.. • ~ . • I Co mQt kh6i IQp phucng dlt<1c son den t(t c8 cac " mat.. ~ • [Tho! han · 15 phtlt} . • I . . BAI HOC KINH NGHIEM : • • Khong nen b] rang buoc bdi con so 3000 d011g trirdc do.Hoi co baa nhieu kh6i l~p phurrng m6i loai phil hop vdi tltng . • t ..... t t ~ • 3.. Nhu \'$y "Sa ..khong lien quan gi den con 86 3000 . 3 m~t den . . I I • .... . Nen tinh lai la moi ngU'ui chi nop 900 d()ng. • .nua .200 "Gong ma cO phuc VV vie n Illy m~t pha! tru trong 86 tiAn 2700 dbng nay. co nghia la 86 ti~n t huc ~ vao tay ngui1i quan Iy chi co 2700d . . .

.. Nhung ich ky nhu vay.dong di chc. • . 6 khoi a gi ua mOi nlt} t (danh dfiu 0) co 1 mat den . co th~ mua ? diroc 56 hang k~ tren y muon khong BAI HOC KINH NGHIEM : • • Day 18 cau hoi ren luye n tri tttc:1ng tLtC!ng d6i vdi . • . c10i tfCll ba cung khong cho. trong 5 ella 11i~uba den mUB ha1115. con roc ella lli~ll khac. tAm nao thi th~t khcng phai chuyen de dang. Ba ta mua 120 dong nho. Khollg mau : 1 Xem hi n h ve. 300 dOllg thit bo.t ba no i tro cam 2 to' gi~y bac 500 . 150 dong banh keo..... 80 d~ng kep "' quan ao.. . Co m. Lam dfeu nay neu co rno hinh thirc • trl1c1C mat • . chi co lTI¢t ella hieu tl16i tfen. 2 rna t den : 12 • 3. 140 dOng ca. nhu Kh6i c1 tarn 1a kh6i k!long "" mau. tinh bil ta hoi ki la.I L 3 mat den : 8 • 2. 210 <fang tao. gian. • CAU HOI • A . 8 kh6i d cac goc canh co 3 m~t den... • Cac kho] con Iai co 2 mat den . 1 mat den : 6 • 4.

· DAy chinh ~ I I~ 1 t . t ~ • ..s . T6ng so tfen mua nho va tao chi can mt)t tC1 giay 5()O aong lEi au d~.. r .. . Dong thai t~p giai quy€t cau hoi.. "'III .ly ....loai nay se giup cfau oc cac ban llnh heat hen. Trong cuoc song hang ngay. lam nhu vi)y qua Iii ngay ngO.. . trCr l~i Iy B. l1li • . Va lai.. Sao cho ly A va ly B co lu<. (TI. ~A ~-r . tr&n thuc t€ cung hiem co nhung chuyen nhu v~y. a etta' h ieu mua trai cay: dung en 2 to' giay 500 dOng d.. Nhung khcng phai la khOllg co...u. • .111 J . • • . .iI' " • Co th~ dircc. f• BAI HOC I(/... vao ly A roi quay deu len. cal ly thii ciia nht1ng cau do vt!Qt qua hi~n thuc.. ..thO'i lai tien le.. . Sau do do dung d] ch hOn hcp ttl.. • .. Iy B dt1ng rtrou nho.tng A dung di ch b~ng nhau nhu ban OAUt • : . t IS. thai lai tien.. hrcrig' ~ Co' Ie ban nghi rilng day 18 chuyen Ia thlti1ng.. .."IH flGHIEM • . -J • . II ~ . Tai sao phai sti dung de'Il 2 ta giay 500 ? . • . • Ly A dung nude. Dung dich · 1 i ( " t ... han : 20 ph III ) • • . Ho i : So sanh hrcng rllqu nho trong ly A va nude tron g ly B.• • CAU HOI ..

.Chile can Day m6i ran can chi can dUB vao 10 tfttng bac la c6 do.i tro ng luqng do... Chi cnn co can 13 giai quyet dircc ngay v~n ere tren.... . Nhin xung quanh.hurrg da hfjp trai thorn vao kho. BAI HQC KINH NGl-llEftll • .. t· -- . (Thoi hon : 40 phtlt} ~ . moi h9P can n~ng 800 gram .. CAn phrit hie n va t11U hoi ngny . dang chuan b] rave thi nhan dtlqc di~n thoai gQi de1n ttl co ng ty cho bie't trong 10 thurig do hop co nl(>t thurig vi Ii do kg thu.. M6i hOp thicu khodrig 50 gram.. : Anh A sau khi chuycn 10 t. thay co mc t chiac can ttl d~Ong... • .. nen tat ca cac hop them trong t hurig aeu t hie'u m~t mieng thorn. .t.. CAU HOI 4· A . Biet rAng mc)t thu ng co 12 hQP. • co thA' chi can m¢t Ian rna phat hien: dliQ'C nhirng hQp trai thorn khOng dt. .. . V~y.• BAng nhau . va " • • · • • can dircc ngay.. lam each DaD d~ th6 A • a . Trong ttii cua A hie do cling chi co du 10 d~ng bac rna thoi. .. .

+ 10 · ... • • . 55 hop nang 44000g. ta tim ra thung s6 -4 Ia thung h¢p them kho ng du trorig hrcng .• • r II .-Tu d6. : 1 + 2 + 3 + . each chia nhir the nao ? (Thai hon : 30 giti}·) • 200 : 50 4 (hQP) chua cac .. Sau do la'y 1 hop tu thung s6 1. . Gia stl k€t qua can diroc la 43800g nghia Is thi€u 200g. Nhu vf#y 86 hop thieu se Is : • " Hay chia m~t cfOng h~ thanh 6 phan bAng nhau theo y thich cua ban.cd nhu th€. D~t l~n can dg can. se giup cac ban don gian boa ~"n ~ die CAu 110i nay doi hoi cac ban v$n dung phuong phap suy luan.. 2 h¢p tu thiing thu hal. ~ • 6 • • I • .. d~ tOng cac chit 86 trong tung phdn bAng nhau... f . A - 'II . A Phan tfch roi suy luan.. MOi bop nang 800 g. l~i trU' dlin cac ylu to phiic tap dtj di den k€t qua. • • CAU HOI . trong 10 thung se l{y ra mot hrcng db b¢p IS. ..55. 3 h¢p tu t hung thl1 3. • BAI HOC KINH NGHIEM : • • • . • '" .. II. XA'p 10 t hun g no h¢p theo tht1 ttl tlt 1 den 10.

• Nhu hlnh ben dudi... ball vdi girl 18 200 dong .. co B ban 100' aong 2 t rai.. cho nlt)t ngttdi dan Dng ban giup. • CAU HOI· A . • .... ca hai giao hang la.._.13 . Co 2 ngucl cling ban tao. tuc lO()O do ng. ne n gQP 3 trai re tfen vdi ~ trrii d. : Tren m~t Gong llO co 12 chir sO. 30 trai Ie 15 phan.". ngtlai dan orig nay cdrn tilay phie n phtic vi gia tren kho ng thong nhat. Sau khi-ho rbi kboi. Day cling fa nlQt dang cau hoi doi hoi ~ha nang phan tich va suy luan. .f- Khi A va B tr<l YC ho• t inh torin : C<) A ban ] 00 do 11 g 3 trri i. . Nhu .i II! I . BAI HOC KINH NGH/fM • • . -- . . han : 35 pluit J I 11 + 12) : 6 Thay dltQ'C y~u to' nay. ..1t tie n thanh nlQt nhorn 5 trai. van cf~ se tn1 nen don gian. CO A ban 100 dOl1g 3 t rai.o.. tllieu h€t 100 dong.~). Co B ban 100 dong 2 trai. • . • .. .. ~fO i ngttdi ban co n du 30 trai thl ban viec.. dem tOng cua chung chia cho 6 St~ co thuong Iii : (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 . I _ -- . tuc 1500 dOng. A . 30 trrii lil lOp 113 11.. V~y erich ban cua n guut dan ong nay co gi nharn l~n hay khong ? (TI... ban 60 trrii ducc t611g so tiell Ia 2400 dong. • . I t. Nhu'ng thuc te lai chi co 2400 dong.40.

r • • . oe mo t each hoi hot.. I . so tao re tfen dci het. .. III! + . . • . - ~ BAI nee J(INH NGHIEM : • • Kh6ng' ne n SU)' xct van.. cAu HOI .. 'I'hieu mat 100 dong chfnh Iil tlt st! sai • lam nay rna ra. 1 . chat che. ngt1di dan ong do vAn chia • thanh 2 nhorn 5 d~ ban vdi gia 200 dOng. " chu \V d~ tao than h 9 (Thoi han : 20 phtit ) . ... I r t • tI ... . Can t~p IUJ 9n t irih li mi trong khi doc Oe va th6i quen phan tich van cfe tha t chu dao. chi sai fAIn d ehb : sau khi gop duqc 10 nhom.. R6 rang day Ie mot sai lam. 111 n h tam g ia c p 11a n b ie t. con lai 10 trai tao dat tfen. TRA LOI I{hqng co gi sai fam trong ttl' duy.

d8i do tinh ch3't ccng vi~c di~u cua thui1ng ngay.:.. . . con ngtloi t~d nen 111ai suy nghi. . Dbu 6c cua con ... · ~n dOng. sau khi lanh b~nh. .. trong khi d6 nt6i doan... . ban than no chi tao thanh 1 hinh tam giac. Keo dai cac canh cun tam giac do ~ Muon dat ducc dfeu do cAn chti y m¢t yeu to la tao • • co lot.. ~.: .'" . . gitla ke • t I . oil 137 . tau ua 16 loa. • .. • t •I i I KEi nhir hinh dudi dAy. neu ke thd nhieu Ian vAn chua • tim ra loi giai thi kha nang phan tich cua tri nao cling sa tang len.. - Ba dirong thang. biia. chiia 8 toa tau... I .. ta~ g'tJrn 1 clew. . ngttiti cting thl.. tau (den ua trting) ch~ din dean. ~.Y d phan t han h hinh ngoi sao. duhng tOch dol tli! bj ket lai. chan lai trd nen yfu du6i.' M~t ngu'di bjnh nam li~t gil1<tng m(>t hai thong. cd hAp mat sue dan hbi vi Iftu ngay khong .dan dA'n cac te bao mio b] fA li~t aAn. CAn phai co bien phap ngan chan hi~n tuqng tren. . Chii . Nhirng muon ren luyen tinh kien tr] cua trf ndo thl dAy 18 mQt loai cau hoi kha ~ haytm. m¢t vi~c lam cap thie't d6i vdl cluing ~... doan tcich doi chi du.• • f . ' • • • .. ~ Mot cau hoi that hoc • • " • . . . Vi ella tOc/l dol eua duClng ray qtui ngdn. -. '~: -. V$y... . IAn. I . • .. do 18.. I." tIll nbo d~" hal dOOJl tau d I qua dirac ? .-. . Do do khi hai doan. V( du : • BAI HOC KINH NGHIEM • • : f Loai cau hoi nay.. khOng sa dung mQt khoang thai gian . luiy chap nhan cac cau hoi hoc bus trong chucng Day m8 co ng kien tri den cau cuoi cung .

. lloi .. j --l ..]Ilg i11~i doan tjch (Joi :·c»i VOtlg trcn du·ong treu chay '1U3 ben nay..r • ~ A. . .. c }. 9 tea Tr:ii vd i · .... ...f .Doa n fall den chav...5) .....-. . • (h..... . . .. "... 'I .. . .~ ~ • s.... (h ..::.....t11 (feltl gUln Jelll tillt '/2 7 toa..Doan tau den d~ ~ toa trang c1 lai dean t.3) · . 6 die u thu6c hut phai d~t nhu tIle nao dfi moi dieu thuo'c de u tie p xiic vdi 5 dieu con la i ? Tat nhie n kho n g (1t1Y C u 6·nco n g h o~ c Iii 111 g&y die u t h uoc. Salt dO lui I:! i d~}·ton tau trang d doan tach d6i qua ben kia ~ n6i i~\i ly·di doan tau tl"~ng.Doa 11 tall CJ. I5a . • I I ~ ~ .Dean tau dell 7.__ ~.. lui Jai vira k60 1 toa tiiu vita dav. . _'.. V ?y . l • de n •• -..!.--. .... chay lu i 1~i . I' \J ~ I r r 4• . .. f 139" . A\ 1 . l1li..)(. ....3 t r a i b a 11 h (4 do n g t fe n ) co 11 1a i. ~ ..l\TJ 110I • I ..U'a la i JDOt loa....J tran g Ll13 n h hai doa n.·l) . OC.LL_) . Noi n19t toa tau trang vao dAu t:1U dell. · ~. .. j "• • . JI l1li ..lu WU lrallg ra klloi doan tach J6i. J t '" + r .U1i giai clap cua vi du neu iJ clnr so la so tea tau .?tn tau dell d~ 1 ton t.1) sau : r. roi 'long li1n cllidIlg tre n chay qua ben nay... ~ ~! .~ ~" " •• 4\_ . . Hi nh dl1di day If! 4 trai banh va 5 dOng ti'el1. ich dci. r'.. · (Thai han : 25 ptuit ) • I . 1- . - .Tac \-1 doan tau lra11g thanh 2 dean.. .-ita keo 8 toa tllU trang vira d:5y doan If. ~ c. • '... .. . -8 toa 110i veri doan t:'l U dell.(11..... _. d' . JL """ .. oau chucn g nhu (11.: ~ . 8toa tilll ra k}·lOt donn mer.. 24 777l f: • • " 1 t• .Tach 9 toa tau r. 11 • \: ~ .J . ban h nao (hoac dOQg tien nao) cilrig tiep xtic . --- • ... . . '..

.. - (171m han : 30 phtlt] .. • I' I ~.._. . • I . ....{t nhien kilo 11c1n nhfeu. A MQt Jan giai quyet ngay 6 dieu se cam thay kh6 ra each xep cue 6 dieu. . ... "" I~' . dOng t~n. . - ~. ~ I 1 •..... . hinh ben trai . 'I' . Nhu hinh ve dudl day. . . • BAI HOC KINH NGHIEM : • • • ... ... CAU HOI • • • (Dung ngac nhien. I • II' . . \.. . .. each x€p thang dung d6i vdi dicu thl1 7 khong phai lit dA dang. • .. r 141 .. · •• ... . . .• • '" • . COn 7 dieu.... 7 dieu cling lam dltc/c). t. nghi ra .

HQ muon qua s6ng ben kia. Tuy nhie n. Nhung chi co mQt chiec thuyan. Hoi 3 cap vq chong nay co qua duoc bc1 ben kia nhir j mu6n khong ? ~ BAI HOC KINH NGH/fM • • .. nhu v~y se de dang 11d11.. • ~ t.. . Cac Ong chong Iai kho ng ai thich vq minh ngOi vdi ngtnri dan ong khac khi Yang mat minh. .. Tat nhie n... • - Xem hinh ben dirdi. ... . A (Thai han : 2 gid) - : Con d\1dng giai quyet nhanh nhat khong ngoai viec tl! La}? lam thir... • . • ~ (1 ) · J CAU HOI • • (2) -- (4) t t.. 'II l BC1 sang ben day co 3 cap vq cho ng. . co ngttC1i d~ cheo thuys n qua lai nhieu fAn. • A . Khi thirc hie n nhd lam dau t ren dong trent nloi Ian di chuyen cling can ghi J~i. f . • .1 • • .. I ~ -.. phai . • L . trong n hieu each giai quyet C8U hoi tre n. day chl 18. . moi Ian chi 11goi duqc hai ngu'C1i tren thuye n. mot .

co 3 gin dinh s6ng bA't hoa vdi nhau. . / ~ @bc bc ~ bee 5 6 7 • Aa @a@b ab . . A c BAI HQC KINH NGHIEM : • • • .ng"UC1i chong. chit cai thucrig 13 ngtti1i vCJ./ 8 9 '\ ttl' Cc c AB ABC a®c c 10 11 -. A di ttl cira A. . Vf)./ . Cht1 cai viet hoa bieu thi . C di tu cira C ra V80. AaBb© AaBb ©c '\ AaBbCc:: B . ' CAU HOI Xem hinh ve. Ca 3 gia dlnh khOl1g muon g~p m~t tren d\ldng di. nan khong muon co duong gino nhau. qlla song duoc danh dau O.. HQ muon lam etta ra VBO rie ng bi~t.\a@© 4 -.y. B di tlt eaa B.. dinmg di cua tung gia dinh In nhu the nao ? (T1tdi han 25 phiit) 000 A '1 • 1 A@ Cc 2 3 ABCc \./ @b b A'S)BC© ABC .

TRA LdI • -r • . huy di~t duoc tel' bao oung ung thu. kien tri trong suy nghi.. Trong qua trinh nr duy..'lU 110i tl-en In mQt van d~ dua ra nghiell cuu eua . 0 0 CJ I 1o 0 pluip tri lieu bdng tia phoiig x~ (lo~i uai nt9t birih. bot cuang ([9 tia p Itc5n~g x~ de" kllOl1g lani ruth hl(dng cae tel boo Zan C(tlt tlti lru UD Iti~u (iot udi u boo oiaig bl ung tliu: Tll¢l 13. lVe·u dUIIg tia phong x~ cue nuinli th.. GIX r Nhu hrrih ben dirdi : II REN LUYEN NANG L • " AI "" • C SANG TAO · • ' . Neu giam. Muon co nang life sang tao.. 'I'rrr ve cau 110 i... -- ~C ~ xung quanli oung do. li1i gia i I?! chic u tia ph6ng xa Lti xurig qual' h hAng cu'C1ng d¢ nho gino di~m cua cac tla di cua A 1(110 11011 nglfdi khon g chill dim viet len thir n1U tho i. kilO kltCL11. BAI HOC KINH I'JGI-IIEM • • Duong • : het. cac ban can co nhung nhan t huc '" mo i trong doi nr duy till mdi co t11~ hieu ducc nhung n¢i durig trong 111i drip . Pluii giai quye't tIle" nao day ? . c• . A· . Giai dean ch in In giai doan re n Iuye n ve nang ll/c dec ](1 p sa 11 g tao. ItO cling pltQ hoai n/lllng t~~ boo litnh: d"' ~ 6 ~ . dieu can thiet dau tien la chiu kh6 tim • toi .n ntdc binli lLng thu bat) hi. Nhung cau 110i tim .. Nhung (long thiti.mOt n ha tam Ii h9C ngu'di Due. V( du : T'ier: hbnh: plllLong . C.... de re n luye n tin h d9C l~p sang tao d cac ban.i se mong lai hi~u· qua tnt.. It/1Q.. Chung toi ddn ra day · . Trude kh i doc lC1i giai dap. neu cniu kh6 suy nghi thi ~t se nay sinh nhung y nghi hay... t J(l • 147 .

~ .. -- . ngUoi ta Illy vung ung t hu lam trung tarn. . + .:: 0 c·: :::=. . . lam thanh S8U cal chuang de. Tren thuc t€ tr] li~u.---. + • . han : 40 ph. con lai 12 que. Nay bi nl~t het m{>t que..ll) A ..: ::8 c: : :. nhu v~y tis ph6ng xa ~i vung ung thu sa dt1<1c nhan len..\ tlt nhfeu phia huang va tam. t : :. (Tho. • . nhirng khong duQ'C be gBy. vdi so que do con co tfh~ lam thsnh s8u chuong de co hlnh dang gi6ng nhau 11t1a khOng ? Hinh dang hoan toan co th~ dOi khac.sa co cttC1ng de) manh. trd thanh cinrng d(> rnanh (xem hlrih ve). uo'n khuc VB du tlnra . . Cac ban hay v~n dung nhirng hi~u biet tre n day dA giai cac bai ~p ke' tiep cua chuang nay.. phat nhieu tis ph6ng XE.. CAU HOI Dung 13 que diAm xep thanh sau hinh chit nhJt.

... A '7 " Nhu hinh ben dirdi.. • . • ... • • . : r. . Phai bie't chuye n dOi each nhin v{ln ae rndi phat huy ducc kha nang s311g tao trong ur duy... CAU lIO! .. . .... • sAl HOC KltJH NGHIEJ\t1 : • • ..• • • ._. j ... ::: TIl : =: _~'l2 (Thoi han : 25 phii.. -- ._.

nhan cua kh6i gO ghe p nhirhlnh th~ tach ra de dang... di nhieri co CAU HOI co tam doan dAy chuye n. mOi dean .. 7 8 • .. chung ta tlltti1ng nghi rAng esc hinh ve luon co cdc canh l'~m ngang. • • . Hai . Nham vao n huoc di~m do. nhfeu ngttcri nghi rang khol gO tren da lam mc)ng hinh chu th$p. nhimg thuc t6 co each lam dd t6n kern hem. can nO'i d~n tam ch6. • I oil ve.I TRA LaI co th~ tach rbi d~ dang. Nhu hlnh va dudi dAy. pha! lam nhu the nao ? elf md m¢t cai khoen roi han lai thi t6'n 400 dOng.. Muon n6i tam dean day tren thanh m¢t sqi dAy chuyen dai. · 1 oil 6 Nhu cau hoi 33. thl khong th~ nhu v~y dlf!1C.. Tren thuc tl. NAn Ism nhu th€ nao ? • + (Thai han : 1 gid) . di nhisn pbul t6n h€t 3200 cmng. thing dung hoac vuoug goc. • co bay khoen nho. . • 3 5 • sAl HOC KINI-i ftIGHIEM: • • .

ngttoi fiy se thang. ..J0 [1J II it) J _.... -- - 4. Hai ngttai ran luqt dt?_~ cac don g tie n vao hinh ttl gidc do.. ban ne n d~t d cho nao d~· co tll~ 11Am chac p ha n tluing trong lay ? Liru y rang cac dong tiell khi (i~ t xu6ng kho ng ducc cham vao nhau ... bay cai khoen rnd ra da trer t hanh mot h¢ phan ella cac dean day con lai. - BAI HOC KINH NGHIEM • • .1 bet bay cai khoen cua m¢t dean day chuye n. CAl] 1101 'I're n rno t hi nh tu.. : Md het bay cui khocn ella mot doa n day. (1 I a. 7 .. Trong t ro chci nhtr vf)y. Nhu v~y chi ton • f . cling co nht1ng trt. A .giac. II ..... . Ai IS. N6i each khcc. • • .tC1ng hop tucng tt! : DAy dieri chuysn ttl tran nha den b611g den treo vita Ia day dan di~n lai vira lam day treo. Dl nhie n chi ducc dat bel) trorig p hnrn vi cun hi nh. ... rna chi con lai bay doa n. Trang cuoc s6ng. " .. . ngttbi dl)t duoc dong tfen cu6i cung. I r a 11 ~... ... • ~ r ~ t t • .• If • I f • l M<. neu ban Iii ngtfC1i dircc quyen d~ t dong tfen cfaJl tie n. N goai ra con co vai tro lam khoen noi cac day khac. · I • I co 2800 dong thai. Sau do dung bay cal khoen md nay 110i bay dean day con lai. donn fiy se kho ng con... .. Dung III "Nhat elf 1110t1g tien"..

. . neu co vai cau hoi ban chua th~ tra ICti cung khOng phai lil chuye n h~ trong. r/ / / b ".. ~ t di~m hai dUdng chao f f I • ACT ~ ". ccm HOi dudng nang lire sang tao cua trt nao di d€n -. ( • t r -. GTOT. xtic la duang nao..CUNG • ".ng tfen deu ti~n d~ t a giso •t ._.nh sang nhu: nhau.... duang d6nJ& chlnh tn} l{ll. Cac cau - ua dank A d(Jl C. Do cling Ie dfeu mong muon cda tac gia. . . A • 'l'{t nhien cac ban phai t\! tim ra lai giai dap.. ban dB duqc trang b] . . Duong banh dpi canli bOn va duang pluu: x~ cua 6.. Nen ban chdc chan cuoc. 1 t I ~ a / t.. ~." " I" . nl(Jt ban bida: B6. . ..y gio canh: ban ba (4n de dl:lng B 7 se thAng co vi tri d6i xtlng. di~u chu yeu la thong qua cac cau hoi do. • + . hoi trong chuong nay aeu rat kh6. . Nht1ng ai giai do p dllf/C cac cau hoi do se Iii nht1ng ngtnri co m¢t h9 6c tuye t vci : • I~~ I I • ft c I "" ~ J / / I \. f t J CUATRI-NAO . . ban cling sa 18 mc)t dau thu dang gam.. / f.. • I . / ...'~ ".... / . #I' "- ..__.. DC.. f • • t · -. BAI HQC KINH NGHIEM : • . Tuy nhien.. d6i xung vdi b trong hlnh ve)-..them hanh trang trong qua trinh ran luyen tri .. nao. " . bao giCt cung . .. Khi ~YJ b€t cd cuoc do sue nao ve tri • • nac.. . giai doan cuoi cung.. t j I V( du : Hinli dutti La. 4). • ... a I / .. - • .

Nay ngiro: ta can xtly mOt hue tt1C1ng cho ho nude chi dung r ie ng cho nt1. 'I'rorig do 4 va 15 18.. • I • • I 2• •• • .. I "'I] • ... . Nhu'n g khon g lam han ch€ vi~r.... . ta chi viec chon nhung dl1C1ng 1180 phu hop vdi dfeu kie n cua ae va de t nirig B..· . • • "11 •• .. hai triro ng hnp B va C cung narn d6i die n vci A~ trong d6 nen chon 4 vi co dunng hanh lIgan "" han. • .... gan h'e> IS. ch ieu dai cua d110'ng banh Ii! khoang each di ChUY~11 tll~t sir clio banh A.. • .... COIl so ran ciit giua alflfng banh va can h ban chinh la 56 fan d¢i ban h.... • . 4. A ... f • • ... I.. kie• m nhat.. di lai tl/ do cua nam ? (Thci hqn : 10 gid ) 1 ~. D. • . III .ruo ng h<.. i 1 • lito ~ • • • • • .. Lo i giai drip nhu hl nh ve dirdi day...I .. • • . Iii m~t ho nho. I . Xern hinh ve ... t I I a . . Sau khi ... Ttl A ve nhirng ducng banh co t~le danh trting B va C trong cac an h phan chieu qua gu'C1ng.. • • •J • I . • IS· J ..1 !\\ .. . b6n " sao -de 1 cua mr.. C nhat. s .. o • • .. . to .' ... =-3. o • . 11.---1 --.. la hinh anh nhin qua bon tam g11ctllg dung thea b6n C~1111 cua ban .. C n hat. ... ~~ ~ ... .. • .. + ... Phai tfnh torin d~ xav nhu the nao c110 chfsu dai cua ba tt1O'llg tiet ..... o • • . Day chinh Is kie t L1C cua nha tr i ua n noi tieng ella i\1y. ta they d¢i canh ban ba 1311 co esc t. d giua.. banh. .I . . Nhung duo ng banh do III nhtlng du'dng banh khi danh tlf A se trurig B va C. 8..... ... I 1 l .1p 1. 15 Iii de trting B.·e duoc cac dl1dng banh n hir hinh ve.. CAU HOI Xem hlnh ve . ~ • "II ..

f ~ )... ..a (Thdi han : 7 gio ) ['!~l .1" vi~t nhat. • .due tinh tfit. . khorig phu hop ciia ~. nhat.. khOng ngUng tim den cal U\. BAI HOC KINH NGHIEM : • • • ...Lam each nao d~ chia manh d(t nay thanh bon phan bang nhau. 1 t • Khi da nghl dinrc mot each. A . o a + c · o + • .. cac ban can tiep tuc nghi nhilng each khac hay hen.~ ..cai gieng (hlrih 0 ). . . • Nhir hinh (1) se ·Is cau tra loi dung 2 tuy cung phu hqp vdi de hili nhung chua phal lit ngan nhat...• . m¢t cai gieng ? \9) c .. A . Tren mOt manh dat hlnh vuoug co Mn can nha (hlnh A ) va b6n . Hinh hue t\li1ng lai vi pharn vdi y~u Cfiu CAU HOI ... .. Con hinh 3 thi d~n vi~c di la i cua narn. day Iii t inh th~n cau tien.. lit. .. . 1 .::1 @ .. Do la m¢t . 2 @ 0 \!. .

•• .. l ... Cau nay hoi kho. \ \~ . m6i tam van oeu ba cai 10 vrii hinh dang khac nhau.' ....--..HOI I I 'II . co Co hai Wln van nhu hinh ve . ... ... Thu·iJng ta chi ngh! de'n p han cilia thea ki~u d()i xirng.... . " • _.. I 11 I .. Chinh suy nghi thea Jo"j l~011 do da han ch€ tu duy clio chiing ta. Hay ngAm nghi xem ! . •... I • • I ~ f CAU.. I .• • t \ . tren tifm va n deu vira kh it.. - A . 1 • 1 r . Neu ban da biai quye't cau hoi tre n mot each thuan I<Ji...{INH NGHIEM • • . Ban hay suy II • 7' 0 . . _t • t• I • I • I .... ._. ('" f . . _. Dieu do chiing to khd nang tu' duy cua ban da co nhung ticn l)9 kiln Ian roi day.. A ~ .. • .-~ o o (TJ.TRA. • I . + t J 1 ~ .. I • - 4 BAI HOC . LOr Xem hl nh ben dudi. han : 20 gia J I .r .rj..

se cam thay va cung kh6 khan. nan khong nghe thA'y ti6ng Nha vua cho mOi ngttdi m9t cd h9i d~ dt1<.. nen chiing kh6ng th~ Jay non xuong xem. co the n6i 13. VI bi• tr6i • • tay lal. .. Lam chu ducc cac cau hoi ve kh6ng ginn.. han : 20 gid) . Lam each nao c1~ bie't dl1'c1c minh dang d¢i non den . Nhln thA'y~. den dAy .. • ... • I i • BAI HOC K1NH NGHIEM: . \ . MOt luc sau.. • Ii.. " A flit VAt th~ nhu hinh • - ve bell .. vo dich rai ! • • Thuang ngay dB xli Ii quen nhien khcng thay co n 'i nganh. nhtt hlnh .\ .. Cac vach ngAn lam ~ng chiing chi nhln thd'y nhau no i cua n hau .: kia <feu dQi non tr~ng . Slf khac bi~t gitJa nha tl"lie·t k€ kien true vdi ngttai thinrng d ch6 co dOng thai xern xet mQt st. ..! v$t thea khOng gian hai chieu va ba chieu hay khong ? • • ..'c ph6ng thich.... ChI con mot each lEi dira mat nhin • nhau.... .. .. " dudi.--• co ba tetl t¢i pharn hi giam trong pho-ng...• • .. .- . ... nha vua dCu cho ho dOi non den ca. di gi kh6 khan. . CAU HOI . Thuc te... vi dudl dAy. n19t ten t-Oi pham thong minh dii suy luan va bie't minh dang d¢i non -den. neu ai thuc h i~n diroc mOt trong hal dfeu sau day : . - 2.. T~n A nay dii suy luan nhu iL1e nao ? (TIro. .. . lOB - klnh day..hai nguoi . .. day Iii nlQI: cau hoi kha hay d~ ran luyen kha nang lam chd khang giun cua cac ban.. oil • 1.. • Co the noi. Nhirng d6i vdi 11gttai cac kh6i hinh. ) . • • • • .

O suy luan cua ban than minh. co nhiau hie. I IX... . . --. .. REN LUYEN V'E KHA NANG • SUY LU~N.. RE~! LUYEN • TAc '-' '-" CHO·VIEC . .... Nl11111g tlt ve m~t khcng sai... '" . · 63 75 93 . I tie n A tt! d~t gia i 'thi€t minh dang dQi • .. . t hich .. v. B va C se nhln thay mot non trang va mot non den. I11III . NI~IJNG THAD II. REr~LUYEN T. . I til." ... se nghi nhu . bat eu ai trong 119 neu d¢i non t rallg se dl1QC ph6ng thich. REN .. LUYEN ill NANG LlJC PtiAN • riCH. ... Nhu vay. • "7 ~. Tlt do..1 ._.. 1' . 4. C cling dQi non tra ng"... ..B. Liic do. N6i each khac. REN LUYEN TiNH KIEN TRi TRONG SUY NGHT.... REN l~UY~N NANG LVC sANG T~O. 137 147 x NHONG NAC THANG TOT CUNG CUA i RI NAO. • ~ '!I • REN LUYEN 'IE ~(HA NANG aUAN II .- • l\1UC LUC • • Trude • . SAT. "II .. A suy ra min h u(>i • " VIII.. 107 Dfeu d6 clllfl1g to rang t6i kh6ng 'I'ircng tl.. . . REN LUYEN • I KHA NANG T1~N ao eUA • TRi NAO. B se nghl : • • NANG GAO KHA NANG SANG TAO. • 5 ceu dOi non den)...... 'It VE TfNH LINH HOAT CUA TRI NAO.. co th~ trd thanh yell t.. 159 • sAl HOC KINH NGHltM • • • A : .. IV.. VI VII .."1i NAo~ • 15 " "Neu Wi dQi non trang 1Jit: ~~.. khac tarn Ii va each suy luan cda ngttai . - 117 110[1 dell. REN LUYEr~ VE NANG LUC TRVe QUAN. i. thi C se duqc phong . • 11 II1II ./..

t S.. . ~j XN In s6 :1 . PI-IAl'... PH A . : iu • ~ f '. Ch • trtuih: nliieni Xllat bon. N'TRI Nr\O • * . Bien t(1p Vi bia . .~ · In xong 118 n~p hru chieu thftng fi. . • In-3... . trticl: nhicni bim...So in :i97/DKin. ..000 cu6nt khO 13x19cm. Hlfng D~o Q...ia ban . lf6 Chi Minh. G PHAP " ..... II .l • TP..BoAR rvlINII 1'UAN - - . • .! . I . r ..Cl: . • • .... 387 'rr~n.... • flo. . I NH.... S~ xu6t ban 2RfKHXB . • L J • . .iu .. + . • .. XUA T nA N 1'110 N G TII~ " _. ... : in • • 1)0 I{Ii\l 'rINII 1)0 DUY NGOC . .I' ._ .. ..... . - • • I I . i ..J\. tluio : . .I T1-I1 1'J·IANH TAt. 1991 · • .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful