การเดาความหมายของคํ าศัพท

วิ ชัย มากอยู 
ครู ชํ านาญการ
โรงเรี ยนพญาเม็ งราย
อํ าเภอพญาเม็ งราย
สํ านักงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษาเชี ยงราย เขต 4
กันยายน 2549
คํานํา
จากประสบการณการสอนภาษาอังกฤษมาเป นระยะเวลากว า 20 ป ผู เขี ยนพบว า นักเรี ยน
มักจะไม สนใจ หรื อไม ชอบการอ านภาษาอังกฤษ สาเหตุ สํ าคัญมาจากการที ่ นักเรี ยนไม ทราบ
ความหมายของคํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย ทํ าใหอ านไม เขาใจ จึงจําเปนที่จะตองเปดหาความหมายของ
คําศัพทจากพจนานุกรมอยูบอย ๆ ทํ าใหการอ านไม ต อเนื ่ อง และใชเวลามาก นักเรียนจึ งเกิ ดความ
เบื่อหนายกับการอาน ผู เขี ยนจึ งไดเรี ยบเรี ยงเอกสารเล มนี ้ขึ ้นมา โดยมี จุ ดประสงคที ่ จะใหนักเรี ยน
หรื อผู สนใจไดทราบถึ งเทคนิ คการเดาความหมายของคํ าศัพท อันจะช วยแกป ญหาดังกล าวได
เอกสารเล มนี ้ประกอบดวยเนื ้อหา 5 ส วน คื อ
·. การเดาความหมายของคํ าศัพทโดยวิ เคราะหจากรากศัพท
2. การเดาความหมายของคํ าศัพทโดยวิ เคราะหจากอุ ปสรรค
3. การเดาความหมายของคํ าศัพทโดยวิ เคราะหจากป จจัย
4. การเดาความหมายของคํ าประสม
5. การเดาความหมายของคํ าศัพทโดยวิ เคราะหจากบริ บท
ผู เขี ยนขอกราบขอบพระคุ ณคณาจารยทุ กท านที ่ ไดสั่ งสอน ให ความรู เกี ่ ยวกับภาษาอังกฤษ
แก ผู เขี ยนมาตั้งแต การศึ กษาระดับประถมศึ กษาจนถึ งอุ ดมศึ กษา ซึ ่ งส งผลใหผู เขี ยนมี กํ าลังใจ และ
ความมุ งมั่ นที ่ จะผลิ ตผลงานชิ ้นนี ้ขึ ้นมา และขอขอบพระคุ ณสํ าหรับเจาของหนังสื อทุ กเล มที ่ ผู เขี ยน
ไดอางอิงถึง
ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารเล มนี ้จะเป นประโยชนต อผู อ านทุ กท าน หากผูอานพบ
ขอผิ ดพลาดในเอกสารเล มนี ้ กรุ ณาแจงใหผู เขี ยนทราบ จักเป นพระคุ ณอย างสู ง
วิ ชัย มากอยู 
กันยายน 2549
สารบั ญ
หน า
คํ านํ า ก
สารบัญ ข
บทที ่
· การเดาความหมายของคํ าศัพทโดยวิ เคราะหจากรากศัพท
(Guessing the Meanings of Words from Roots) ·
2 การเดาความหมายของคํ าศัพทโดยวิ เคราะหจากอุ ปสรรค
(Guessing the Meanings of Words from Prefixes) ··
3 การเดาความหมายของคํ าศัพทโดยวิ เคราะหจากป จจัย
(Guessing the Meanings of Words from Suffixes) 35
4 การเดาความหมายของคํ าประสม
(Guessing the Meanings of Compound Words) 57
5 การเดาความหมายของคํ าศัพทโดยวิ เคราะหจากบริ บท
(Guessing the Meanings of Words from Context) 65
บรรณานุ กรม 87
บทที ่ 1
การเดาความหมายของคํ าศั พท โดยวิ เคราะห จากรากศั พท
(Guessing the Meanings of Words from Roots)
คํ าศัพทในภาษาอังกฤษหลายคํ า มี รากศัพท (Roots) มาจากภาษากรี ก (Greek) และภาษา
ลาติน (Latin) หากผู อ านมี ความรู ในเรื ่ องความหมายของรากศัพทภาษากรี ก (Greek Roots) และ
รากศัพทภาษาลาติ น (Latin Roots) จะทํ าใหสามารถเดาความหมายของคํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคยได
1. ความหมายของรากศัพท
รากศั พท (Roots) คื อ ส วนของคํ าศัพท ที ่ แสดงถึ งความหมายพื ้นฐานหรื อความหมายหลัก
(Basic Meaning) ของคํ าศัพทนั้น แมจะมี การเปลี ่ ยนแปลงรู ปคํ าไปเป นแบบใดก็ ตาม ความหมาย
ก็ จะยังคงใกลเคี ยง หรื อเกี ่ ยวของสัมพันธกับความหมายหลักนั้นอยู เสมอ
2. ประเภทของรากศัพท
รากศั พท (Roots) ที ่ ปรากฏอยู ในคํ าศัพทภาษาอังกฤษมากที ่ สุ ด มี 2 ประเภท คื อ รากศั พท
ภาษากรี ก (Greek Roots) และรากศัพทภาษาลาติ น (Latin Roots)
2.1 รากศั พท ภาษากรี ก (Greek Roots)
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล) (2534 : ·55-·58) ยกตัวอย างรากศัพทภาษากรี ก
(Greek Roots) และคํ าศัพทภาษาอังกฤษที ่ มี รากศัพทภาษากรี ก เช น
2.1.1 aster/astro มี ความหมายว า star แปลว า "ดาว" เช น
asterisk แปลว า เครื ่ องหมายดาวหรื อดอกจัน (*)
astronomer แปลว า นั กดาราศาสตร
2.1.2 biblio มี ความหมายว า book แปลว า "หนังสื อ" เช น
bibliography แปลว า ประวัติ ของหนังสื อหรื องานเขี ยน
bibliophile แปลว า คนรักหนังสื อ
2
2.1.3 bio มี ความหมายว า life แปลว า "ชี วิ ต" เช น
biology แปลวา การศึ กษาเกี ่ ยวกับชี วิ ต (ชีววิทยา)
autobiography แปลว า การเขี ยนเล าประวัติ ชี วิ ตของตนเอง (อั ตชี วประวั ติ)
biochemistry แปลว า วิ ชาชี วเคมี
2.1.4 chrono มี ความหมายว า time แปลว า "เวลา" เช น
chronology แปลว า การจัดเรี ยงเหตุ การณตามลํ าดับเวลา
chronoscope แปลว า เครื ่ องตรวจวั ดช วงเวลา
chronicle แปลว า บันทึ กเหตุ การณในประวัติ ศาสตรตามลํ าดับเวลา
2.1.5 dyna มี ความหมายว า power แปลว า "พลัง, กํ าลัง, อํ านาจ" เช น
dynamo แปลว า เครื ่ องกํ าเนิ ดพลังงานไฟฟ า (ไดนาโม)
dynamotor แปลว า เครื ่ องเปลี ่ ยนกํ าลังไฟฟ ากระแสสลับเป นกระแสตรง
dynamics แปลว า วิ ทยาศาสตรว าดวยพลังงานการเคลื ่ อนไหว
(วิ ชากลศาสตร)
2.1.6 gon มี ความหมายว า angle แปลว า "มุ ม, ดาน, เหลี ่ ยม" เช น
pentagon แปลว า รู ปหาเหลี ่ ยม
octagon แปลว า รู ปแบนแปดเหลี ่ ยม
2.1.7 gram มี ความหมายว า letter, written แปลว า "จดหมาย, ขอเขี ยน, งานเขี ยน"
เช น
telegram แปลว า โทรเลข
epigram แปลว า ขอความหรื อขอเขี ยนคํ าคม
ที มงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : 46-50) ยกตัวอย างรากศัพทภาษากรี ก (Greek Roots)
และคํ าศัพทภาษาอังกฤษที ่ มี รากศัพทภาษากรี ก เช น
2.1.8 geo มี ความหมายว า earth แปลว า "โลก, ที่ดิน" เช น
geography แปลว า วิ ชาภู มิ ศาสตร
geology แปลว า วิ ชาธรณี วิ ทยา
2.1.9 graph มี ความหมายว า write แปลว า "เขี ยน" เช น
autograph แปลวา หนังสื อที ่ เขี ยนดวยลายมื อตนเอง
lithography แปลว า การพิ มพหิ น, การเขี ยนบนหิ น
3
2.1.10 homo มี ความหมายว า same แปลว า "เหมื อนกัน, แบบเดี ยวกัน, อย างเดี ยวกัน"
เช น
homophone แปลว า เสี ยงเดี ยวกัน
homosexual แปลว า มี เพศสัมพันธกับเพศเดี ยวกัน
2.1.11 meter/metr(on) มี ความหมายว า measure แปลว า "วั ด, การวัด" เช น
barometer แปลว า เครื ่ องมื อวัดความกดดันของอากาศ
geometry แปลว า วิ ชาเรขาคณิ ต
2.1.12 phon(o) มี ความหมายว า sound แปลว า "เสี ยง" เช น
phonetics แปลว า การศึ กษาเรื ่ องระบบเสี ยง
phonograph แปลว า หี บเสี ยง
2.1.13 psyche/psycho มี ความหมายว า mind, soul แปลว า "จิ ตใจ, วิ ญญาน" เช น
psychology แปลว า จิ ตวิ ทยา
psychiatry แปลว า วิชาโรคจิต, การศึ กษาเกี ่ ยวกับการรักษาโรคจิ ต
2.1.14 techne/techno มี ความหมายว า skill, art แปลว า "ทักษะ, ความชํ านาญ, ศิ ลปะ,
ฝ มื อ, ช าง, เทคนิ ค, หลักวิ ชา" เช น
technician แปลว า เจาหนาที ่ เทคนิ ค, บุ คคลที ่ มี ความชํ านาญทางดาน
ศิ ลปะ
2.1.15 therme มี ความหมายว า heat แปลว า "ความรอน, ระดับความรอน, รั งสี ของ
ความรอน" เช น
thermometer แปลว า เครื ่ องวัดอุ ณหภู มิ
สุ ทิ ศ เชื ่ อมากและคณะ (ม.ป.ป. : 73-82) ยกตัวอย างรากศัพทภาษากรี ก (Greek
Roots) และคํ าศัพทภาษาอังกฤษที ่ มี รากศัพทภาษากรี ก เช น
2.1.16 aer มี ความหมายว า air แปลว า "อากาศ" เช น
aeroplane แปลวา เครื ่ องบิ น
aeronaut แปลวา นักขับเรื อบิ นหรื อลู กบอลลู น
4
2.1.17 helios มี ความหมายว า sun แปลว า "ดวงอาทิ ตย " เช น
heliograph แปลว า อุ ปกรณสัญญานสะทอนแสงดวงอาทิ ตย , อุ ปกรณ
สะท อนแสงดวงอาทิ ตย
heliometer แปลว า เครื ่ องวั ดดวงอาทิ ตย
2.1.18 hydor/hydr มี ความหมายว า water แปลว า "น้ ํ า" เช น
hydraulics แปลว า วิ ชาพลังน้ํ า
hydrogen แปลว า กาซไฮโดรเจน
2.1.19 neur(o) มี ความหมายว า nerve แปลว า "ประสาท, ทางดานประสาท" เช น
neurosis แปลว า โรคประสาท
neuritis แปลวา โรคประสาทอักเสบ
2.1.20 nom(o)/nymy มี ความหมายว า law, arrangement, knowledge แปลว า "กฏ,
การจัดเรี ยง, ความรู , การศึ กษา" เช น
economy แปลว า ความรู ทางเศรษฐกิ จ
astronomy แปลว า ดาราศาสตร (การศึ กษาเกี ่ ยวกับดวงดาว)
2.1.21 onym มี ความหมายว า name, word แปลว า "ชื ่ อ, คํ า" เช น
synonym แปลว า คํ าที ่ มี ความหมายเหมื อนกัน
antonym แปลวา คํ าที ่ มี ความหมายตรงขามกัน
สุ รเดช นิ ธิ สุ นทร (ม.ป.ป. : 85-87) ยกตัวอย างรากศัพทภาษากรี ก (Greek Roots)
และคํ าศัพทภาษาอังกฤษที ่ มี รากศัพทภาษากรี ก เช น
2.1.22 logos มี ความหมายว า discourse, word แปลว า "การพู ด, ปาฐกถา, การ
บรรยาย" เช น
dialogue แปลวา การสนทนา
monologue แปลวา บทละครซึ ่ งบรรเลงหรื อแสดงเดี ่ ยว, การพู ดกับ
ตนเอง
2.1.23 morphe/morpho มี ความหมายว า form, shape แปลว า "รู ป, รู ปร าง" เช น
amorphous แปลวา ไม มี รู ปร างที ่ แน นอน, ไม ตกผลึ ก
metamorphosis แปลว า การเปลี ่ ยนรู ป, การเปลี ่ ยนสภาพ, การเปลี ่ ยนลักษณะ
5
2.1.24 scope มี ความหมายว า instrument for viewing or observing something
แปลว า "เครื ่ องมื อส องดู , เครื ่ องมื อมองดู " เช น
telescope แปลว า กลองส องทางไกล
microscope แปลว า กล องจุ ลทรรศน
2.1.25 tele มี ความหมายว า distant แปลว า "ไกล" เช น
telephone แปลวา โทรศั พท
telegraph แปลว า โทรเลข
2.2 รากศัพท ภาษาลาติ น (Latin Roots)
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล) (2534 : ·78-·87) ยกตัวอย างรากศัพทภาษาลาติ น
(Latin Roots) และคํ าศัพทภาษาอังกฤษที ่ มี รากศัพทภาษาลาติ น เช น
2.2.1 agri/agra มี ความหมายว า field แปลว า "ทุ งนา, ทองนา, เกษตร" เช น
agriculture แปลวา การเกษตรกรรม
agrarian แปลว า เกี ่ ยวกับทุ งนา
agribusiness แปลวา ธุ รกิ จการเกษตร
agriculturalist แปลว า นักเกษตรกรรม
2.2.2 aque/aqua มี ความหมายว า water แปลว า "น้ ํ า" เช น
aquarium แปลว า สถานที ่ เลี ้ยงสัตวน้ํ า
aquamarine แปลว า น้ ํ าทะเล
aqueduct แปลว า ท อระบายน้ํ า
aqueous แปลว า ที ่ มี น้ํ า
2.2.3 audi(o) มี ความหมายว า hear, sound แปลว า "ไดยิ น, เสี ยง" เช น
audible แปลวา สามารถฟ งไดยิ น
auditorium แปลว า หองฟ งเสี ยง (หองประชุ ม)
audiovisual แปลว า ไดยิ นเสี ยงและมองเห็ นไดดวย
audience แปลว า ผู ฟ ง
6
2.2.4 dent มี ความหมายว า tooth แปลว า "ฟ น" เช น
dental แปลวา เกี ่ ยวกับฟ น
dentist แปลว า หมอฟ น (ทันตแพทย)
dentistry แปลวา วิ ชาทํ าฟ น
2.2.5 dic(t) มี ความหมายว า tell, say, speak แปลว า "พู ด, กล าว, บอก" เช น
predict แปลว า ทํ านาย, พู ดไวล วงหนา
contradict แปลว า พู ดขัดแยง
verdict แปลว า คํ าพู ดตัดสิ นของคณะผู พิ พากษา
dictate แปลว า พู ดบอก, พู ดใหเขี ยนตามคํ าบอก
2.2.6 fimina มี ความหมายว า female, woman แปลว า "ผู หญิ ง, เพศหญิ ง" เช น
female แปลว า เพศหญิ ง
feminine แปลว า ความเป นผู หญิ ง
2.2.7 flex/flect มี ความหมายว า bend แปลว า "โค งงอ, ดั ดได, หักกลับ" เช น
flexible แปลว า ยื ดหยุ น, สามารถโค งงอได
reflection แปลวา การโคงงอ, การหักแสง
2.2.8 flor มี ความหมายว า flower แปลว า "ดอกไม " เช น
floral แปลว า เกี ่ ยวกับดอกไม
florist แปลว า คนขายดอกไม
2.2.9 ident มี ความหมายว า same แปลว า "เหมื อนกัน, เช นเดี ยวกั น" เช น
identity แปลวา รู ปพรรณสัณฐานเหมื อนกัน
identification แปลว า ความเหมื อนกัน
2.2.10 lingu(a) มี ความหมายว า tongue, language แปลว า "ภาษา" เช น
lingual แปลว า เกี ่ ยวกับภาษา
linguistics แปลว า ภาษาศาสตร
7
ที มงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : 24-32) ยกตัวอย างรากศัพทภาษาลาติ น (Latin Roots)
และคํ าศัพทภาษาอังกฤษที ่ มี รากศัพทภาษาลาติ น เช น
2.2.11 fin/finis มี ความหมายว า end, boundary แปลว า "สิ ้นสุ ด, ขอบเขต" เช น
finish แปลว า จบ, สิ ้นสุ ด, เสร็ จสมบู รณ
finite แปลว า จํ ากัด, มี ขอบเขตจํ ากัด, มี ที ่ สิ ้นสุ ด
2.2.12 forc/fort/fortis มี ความหมายว า firm, strong แปลว า "มั่ นคง, แข็ งแรง" เช น
enforce แปลว า บี บบังคับ
fortress แปลวา ป อมปราการ
2.2.13 fundus มี ความหมายว า the bottom แปลว า "กน, ส วนล าง, ขางใตสุ ด,
ปลายสุ ด" เช น
foundation แปลว า พื ้ นฐาน, รากฐาน, ฐาน (ตึ ก)
profound แปลว า ล้ํ าลึ ก, ลึ กซึ ้ง, แน นแฟ น
2.2.14 jus มี ความหมายว า right แปลว า "ถู กตอง" เช น
justice แปลว า ความยุ ติ ธรรม, ความเที ่ ยงธรรม
2.2.15 liter(a) มี ความหมายว า letter แปลวา "ตัวอักษร, ตั วหนั งสื อ, หนังสื อ" เช น
literate แปลว า รู หนั งสื อ
literature แปลว า อั กษรศาสตร
2.2.16 magni มี ความหมายว า great แปลว า "ใหญ , ขยายใหญ , กวางขวาง" เช น
magnify แปลว า ขยายใหญ , พู ดขยาย
magnitude แปลว า ความใหญ โต
8
2.2.17 mar(i)/marine มี ความหมายว า sea แปลว า "ทะเล" เช น
marine แปลว า ทะเล, เกี ่ ยวกับทะเล
submarine แปลว า เรื อดํ าน้ํ า
2.2.18 mort มี ความหมายว า death, dead แปลว า "ตาย, ความตาย" เช น
mortal แปลว า ตาย
immortal แปลว า ไม ตาย, เป นอมตะ
2.2.19 op(t) มี ความหมายว า sight แปลว า "สายตา" เช น
optical แปลว า เกี ่ ยวกับสายตา
optician แปลว า ช างทํ าแว นสายตา
สุ ทิ ศ เชื ่ อมากและคณะ (ม.ป.ป. : ·9-23) ยกตัวอย างรากศัพทภาษาลาติ น
(Latin Roots) และคํ าศัพทภาษาอังกฤษที ่ มี รากศัพทภาษาลาติ น ไดแก
2.2.20 ali/allo/alter มี ความหมายว า another, other แปลว า "อื ่ น, (อื ่ น ๆ) อี ก" เช น
alien แปลวา ชาวต างชาติ
alternate แปลวา สลับกัน, หมุนเวียนกัน
alternative แปลว า เลื อก, เลื อกเอาอย างใดอย างหนึ ่ ง
2.2.21 am/ami/amat/amo มี ความหมายว า love, friend แปลว า "รั ก, เพื ่ อน" เช น
amateur แปลว า มื อสมัครเล น, ผู ที ่ ทํ าสิ ่ งใดสิ ่ งหนึ ่ งดวยใจรักมากกว า
ทํ าเพื ่ อเงิ น
amiable แปลว า น ารั ก, มี อัธยาศัยดี
amorous แปลวา เกี ่ ยวกับความรัก, ใจออน, ใจดี
2.2.22 anim/anima มี ความหมายว า breath, life, mind, soul แปลว า "ลมหายใจ,
ชี วิ ต, จิ ตใจ, วิ ญญาน" เช น
animal แปลว า สัตว
animate แปลว า (ทํ าให) มีชีวิตชีวา, ปลุ กเรา
9
2.2.23 annu/annus/enni มี ความหมายว า year แปลว า "ป " เช น
annual แปลว า ประจําป , ปเดียว
biennual แปลวา สองป ต อครั้ง, สองป
2.2.24 bis มี ความหมายว า twice แปลว า "สองครั ้ ง, ซ้ํ า" เช น
biscuit แปลว า ขนมปง (สองอันประกบกัน)
bisect แปลว า แบ งออกเป น 2 ส วนเท า ๆ กัน
2.2.25 ped(e) มี ความหมายว า foot แปลว า "เท า" เช น
pedal แปลว า ที ่ เทาเหยี ยบ
pedestrian แปลว า คนเดิ นเท า
2.2.26 port มี ความหมายว า carry from one place to another แปลว า "ขนถ ายจาก
ที ่ หนึ ่ งไปสู อี กที ่ หนึ ่ ง, ถื อ, หิ ้วไปไหนมาไหนได " เช น
portable แปลว า สามารถหิ ้วไปไหนมาไหนได
transport แปลว า ขนถ ายจากที ่ หนึ ่ งไปอี กที ่ หนึ ่ ง
import แปลว า ขนเขามา, (สิ นคา) นํ าเข า
export แปลว า ขนออกไป, (สิ นคา) ส งออก
2.2.27 scrib/script มี ความหมายว า write แปลว า "เขี ยน" เช น
scribble แปลว า การเขี ยนหวัด, เขียนหวัด ๆ
scriptwriter แปลว า คนเขี ยนบทภาพยนตร ที วี หรื อละคร
2.2.28 sens/sent มี ความหมายว า feel แปลว า "รูสึก" เช น
sensitive แปลวา มี ความรู สึ กไว
sentiment แปลว า อารมณ, ความรู สึ ก
2.2.29 vid/vis มี ความหมายว า see แปลว า "เห็ น, ตรวจตราดู , มองเห็ น" เช น
video แปลว า เกี ่ ยวกับการเห็ น, ส วนของเครื ่ องรับและส งโทรทัศน
ที ่ เกี ่ ยวกับภาพ
visible แปลว า สามารถมองเห็ นได
·0
3. สรุ ป
รากศั พท (Roots) คื อ ส วนของคํ าศัพท ที ่ แสดงถึ งความหมายพื ้นฐานหรื อความหมายหลัก
(Basic Meaning) ของคํ าศัพทนั้น แมจะมี การเปลี ่ ยนแปลงรู ปคํ าไปเป นแบบใดก็ ตาม ความหมาย
ก็ จะยังคงใกลเคี ยง หรื อเกี ่ ยวของสัมพันธกับความหมายหลักนั้นอยู เสมอ รากศัพทที ่ ปรากฏอยู ใน
คํ าศัพทภาษาอังกฤษมากที ่ สุ ด คื อ รากศัพทภาษากรี ก (Greek Roots) และรากศัพทภาษาลาติ น
(Latin Roots) หากผู อ านมี ความรู ในเรื ่ องความหมายของรากศัพทภาษากรี ก (Greek Roots) และ
รากศัพทภาษาลาติ น (Latin Roots) จะทํ าใหสามารถเดาความหมายของคํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคยได ซึ ่ งจะ
เป นประโยชนต อการอ านเป นอย างมาก
บทที ่ 2
การเดาความหมายของคํ าศั พท โดยวิ เคราะห จากอุ ปสรรค
(Guessing the Meanings of Words from Prefixes)
การสรางคํ าในภาษาอังกฤษมี หลายวิ ธี วิ ธี หนึ ่ งที ่ มักจะพบอยู บ อย ๆ คื อ การนํ าเอา
อุ ปสรรค (Prefixes) เติ มเข าข างหน าคํ าเดิ ม (Base word หรื อ Word Stem) หรื อรากศัพท (Root)
แลวเกิ ดเป นคํ าใหม เพิ ่ มเขามาในภาษา ซึ ่ งความหมายของคํ าที ่ เกิ ดขึ ้นจะเปลี ่ ยนไปจากคํ าเดิ ม ดั งนั ้ น
หากเรามี ความรู ในเรื ่ องอุ ปสรรค จะทํ าใหเราทราบความหมายของคํ านั้น ๆ ซึ ่ งจะเป นประโยชน
ต อการอ านอย างยิ ่ ง
1. ความหมายของอุ ปสรรค
อุ ปสรรค (Prefixes) คื อ พยางคที ่ เติ มไวหนาคํ าหลัก (Base Words) แลว ทํ าใหความหมาย
ของคํ าเดิ มเปลี ่ ยนไปตามความหมายของอุ ปสรรคนั้น ๆ
2. ประเภทของอุ ปสรรค
อุ ปสรรค (Prefixes) ในภาษาอังกฤษ แบ งออกเป น 9 ประเภท ดั งนี ้
2.1 อุ ปสรรคประเภทให ความหมายเชิ งปฏิ เสธ (Negative Prefixes)
ผศ.ดารณี ภุมวรรณ (2535 : ·55) กล าวว า Negative Prefixes เป นอุ ปสรรคประเภท
ที ่ ใหความหมายเชิ งปฏิ เสธ ไดแก
2.1.1 un- มี ความหมายว า "ไม " เช น
Base word : clean (adj.) สะอาด
unclean (adj.) ไม สะอาด
Base word : lucky (adj.) โชคดี
unlucky (adj.) ไม มี โชค
Base word : safe (adj.) ปลอดภั ย
unsafe (adj.) ไม ปลอดภัย
·2
2.1.2 non- มี ความหมายว า "ไม " เช น
Base word : finite (adj.) มี ขอบเขต
nonfinite (adj.) ไม มี ขอบเขต
Base word : political (adj.) เกี ่ ยวกับการเมื อง
nonpolitical (adj.) ไม เกี ่ ยวกับการเมื อง
2.1.3 dis- มี ความหมายว า "ไม " เช น
Base word : like (v.) ชอบ
dislike (v.) ไม ชอบ
Base word : agree (v.) เห็ นด วย
disagree (v.) ไม เห็ นดวย
Base word : believe (v.) เชื ่ อ
disbelieve (v.) ไม เชื ่ อ
Base word : appear (v.) ปรากฎ
disappear (v.) ไม ปรากฎ (หายลับ)
2.1.4 in- มี ความหมายว า "ไม " โดยมี การเปลี ่ ยนแปลงทางดานตัวสะกด ดั งนี ้
2.·.4.· เปลี ่ ยนเป น im- เมื ่ อ Base words ขึ ้ นต นด วยพยั ญชนะ b, m, p เช น
Base word : possible (adj.) เป นไปได
impossible (adj.) เป นไปไม ได
Base word : mortal (adj.) ตาย
immortal (adj.) ไม ตาย,อมตะ
2.·.4.2 เปลี ่ ยนเป น il- เมื ่ อ Base words ขึ ้ นต นด วยพยั ญชนะ l เช น
Base word : legal (adj.) เกี ่ ยวกับกฎหมาย
illegal (adj.) ไม เป นกฎหมาย, ผิ ดกฎหมาย
2.·.4.3 เปลี ่ ยนเป น ir- เมื ่ อ Base words ขึ้นตนดวยพยัญชนะ r เช น
Base word : regular (adj.) ปกติ
irregular (adj.) ไม ปกติ
·3
ผศ.พนิ ดา เอื ้ออภัยกุ ลและปาริ ชาติ ชู โชติ แกว (ม.ป.ป. : ·84) กลาวเพิ่มเติมอีกวา
a- มี ความหมายว า "ไม " เช น
Base word : moral (adj.) มี คุ ณธรรม
amoral (adj.) ไม มี คุ ณธรรม
Base word : symmetry (n.) สัดส วนรับกัน
asymmetry (n.) สัดส วนไม รับกัน
Base word : sex (n.) เพศ
sexual (adj.) มี เพศ
asexual (adj.) ไม มี เพศ
2.2 อุ ปสรรคประเภทใหความหมายในทางกลับกันหรื อตรงขามกับความหมายของคํ าเดิ ม
(Reversative Prefixes)
พิ รุณ ติ ลภัทร (2538 : ··5) กล าวไวว า Reversative Prefixes เป นอุ ปสรรคประเภท
ที ่ ใหความหมายในทางกลับกัน หรื อตรงขามกับความหมายของคํ าเดิ ม ไดแก
2.2.1 un- มี ความหมายว า "ทํ ากลับกัน" เช น
Base word : tie (v.) ผู ก
untie (v.) แกปมที ่ ผู กไว
Base word : wrap (v.) ห อของ
unwrap (v.) แกห อ
2.2.2 de- มี ความหมายว า "ทํ ากลับกัน, กํ าจัด" เช น
Base word : centralize (v.) รวม (อํ านาจ)
decentralize (v.) กระจายอํ านาจ
Base word : code (v.) ใส ระหัส
decode (v.) ถอดระหัส
Base word : frost (v.) น้ํ าคางแข็ ง
defrost (v.) ทํ าใหน้ํ าแข็ งละลาย
·4
รศ.กุ ลยา คัมภิ รานนทและผศ.ดวงฤดี กาญจนพันธ (ม.ป.ป. : 50) กล าวเพิ ่ มเติ มอี กว า
dis- มี ความหมายว า "ไม " เช น
Base word : allow (v.) อนุ ญาต
disallow (v.) ห าม
Base word : infect (v.) ติ ดเชื ้อโรค
disinfect (v.) ปลอดเชื ้อโรค
Base word : cover (v.) ปกป ด
discover (v.) เปดออก
2.3 อุ ปสรรคประเภทให ความหมายเชิ งเลวลง ผิ ดพลาด ไม แท ปลอม
(Pejorative Prefixes)
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล) (2534 : 92-94) ไดกล าวไวว า Pejorative Prefixes
เปนอุปสรรคประเภทที่ใหความหมายเชิงเลวลง ผิ ดพลาด ไม แท ปลอม ไดแก
2.3.1 mis- มี ความหมายว า "เลว, ไม ดี , ผิ ด" เช น
Base word : calculate (v.) คํ านวณ
miscalculate (v.) คํ านวณผิ ด
Base word : count (v.) นั บ
miscount (v.) นับผิด
Base word : spell (v.) สะกดตัว
misspell (v.) สะกดตัวผิ ด
Base word : chance (n.) โชค, โอกาส
mischance (n.) โชคไม ดี , โอกาสไม ดี
2.3.2 mal- มี ความหมายว า "เลว, ไม ดี " เช น
Base word : treat (v.) ปฏิ บัติ ดู แล
maltreat (v.) ปฏิ บัติ ดู แลไม ดี , ทารุ ณ
Base word : function (n.) การทํ าหนาที ่
malfunction (n.) การทํ าหนาที ่ ไม ดี
·5
2.3.3 pseudo- มี ความหมายว า "ปลอม, ไม จริ ง, ไม แท " เช น
Base word : science (n.) วิ ทยาศาสตร
pseudoscience (n.) วิ ทยาศาสตรไม แท
Base word : philosopher (n.) นั กปรั ชญา
pseudo-philosopher (n.) นักปรัชญาปลอม
2.4 อุปสรรคประเภทใหความหมายเชิงบงบอกตําแหนงหรือสถานที่ของสิ่งนั้น
(Locative Prefixes)
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล) (2534 : ···-··4) กล าวว า Locative Prefixes เป น
อุ ปสรรคประเภทที ่ ใหความหมาย เชิ งบ งบอกตํ าแหน ง หรื อสถานที ่ ของสิ ่ งนั้น อาทิ อยู เหนื อ ใต
ระหว าง ท ามกลาง ขาม ยายจากที ่ หนึ ่ งไปสู อี กที ่ หนึ ่ ง ฯลฯ ไดแก
2.4.1 super- มี ความหมายว า "อยู เหนื อ, บน" เช น
Base word : structure (n.) สิ ่ งปลู กสราง
superstructure (n.) สิ ่ งปลู กสรางที ่ อยู ขางบน
Base word : column (n.) เสาหิ น
columnar (adj.) เป นรู ปเสาหิ น
supercolumnar (adj.) ลักษณะเสาหิ นที ่ อยู ดานบน
2.4.2 peri- มี ความหมายว า "รอบ ๆ" เช น
Base word : scope (n.) กลองส อง
periscope (n.) กลองส องที ่ มองไดรอบตัวใชกับเรื อ
ดํ าน้ ํ า
Base word : meter (n.) เครื ่ องวั ด
perimeter (n.) ขอบเขตโดยรอบพื ้นที ่ ราบ, ขอบเขต
ปริ มณฑลโดยรอบ
·6
2.4.3 sub- มี ความหมายว า "ใต " เช น
Base word : marine (n.) ทะเล
submarine (n.) ใตทะเล, เรื อดํ าน้ ํ า
Base word : way (n.) ทาง
subway (n.) ใตทาง (หรื อทางใตดิ น)
Base word : soil (n.) ดิ น
subsoil (n.) ใต ดิ น
Base word : conscious (adj.) เกี ่ ยวกับจิ ตสํ านึ ก
subconscious (adj.) ใตจิ ตสํ านึ ก
2.4.4 inter- มี ความหมายว า "ระหวาง, ดวยกัน, ท ามกลาง" เช น
Base word : change (n.) การเปลี ่ ยน
interchange (n.) การแลกเปลี ่ ยนระหว างกัน
Base word : nation (n.) ชาติ
national (adj.) เกี ่ ยวกับชาติ
international (adj.) ระหว างชาติ
Base word : person (n.) บุ คคล
personal (adj.) เกี ่ ยวกับบุ คคล
interpersonal (adj.) ระหว างบุ คคล
Base word : race (n.) เชื้อชาติ
racial (adj.) เกี ่ ยวกับเชื ้อชาติ
interracial (adj.) ระหว างเชื ้ อชาติ
·7
2.4.5 trans- มี ความหมายว า "ขาม, จากที ่ หนึ ่ งไปสู อี กที ่ หนึ ่ ง" เช น
Base word : Atlantic (n.) มหาสมุ ทรแอตแลนติ ก
transatlantic (adj.) ขามมหาสมุ ทรแอตแลนติ ก
Base word : plant (v.) ปลู กพื ช
transplant (v.) ยายไปปลู กที ่ อื ่ น
Base word : form (n.,v.) รู ปร าง, เป นรู ปร าง
transform (v.) เปลี ่ ยนรู ป
Base word : ship (n.,v.) เรื อ, ลงเรื อ
transship (v.) ถ ายเรื อ
2.4.6 under- มี ความหมายว า "ไปขางใต, อยู ใต" เช น
Base word : pass (n.) ทางผ าน
underpass (n.) ทางใตถนน
Base word : line (n.,v.) เส น, ขี ดเสน
underline (v.) ขี ดเส นใต
Base word : ground (n.) ดิ น
underground (n.) (ทางรถไฟ) ใต ดิ น
Base word : side (n.) ขาง
underside (n.) ขางที ่ อยู ใต
เรื องสุ ข ฉัตรปราการและอัญชลี พงศพันธุ (2533 : 30) ได กล าวเพิ ่ มเติ มไว อี กว า
intra- มี ความหมายว า "ภายใน, ขางใน" เช น
Base word : natal (adj.) เกี ่ ยวกับครรภหรื อการเกิ ด
intranatal (adj.) ภายในครรภ
Base word : continent (n.) ทวี ป
continental (adj.) เกี ่ ยวกับทวี ป
intracontinental (adj.) ภายในทวี ป
·8
2.5 อุ ปสรรคประเภทให ความหมายเชิ งบ งบอกทั ศนะคติ ที ท า แนวปฏิ บัติ
(Prefixes of Attitude)
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล) (2534 : ·07-··0) กล าวไวว า Prefixes of Attitude
เป นอุ ปสรรคประเภทที ่ ให ความหมาย เชิ งบ งบอกทัศนะคติ ที ท า แนวปฏิ บั ติ อาทิ เห็ นด วย ต อตาน
ขัดแยง หรื อร วมมื อ ไดแก
2.5.1 co-/con-/com-/col- มี ความหมายว า "ด วย, ร วมด วย" เช น
Base word : author (n.) นักประพันธ
coauthor (n.) นักประพันธร วม
Base word : join (v.) ต อเชื ่ อม
conjoin (v.) ต อเชื ่ อมเขาดวยกัน
conjoint (adj.) ที ่ ต อเชื ่ อมเขาดวยกัน
Base word : lateral (adj.) ดานขาง
collateral (adj.) ขางเคี ยง, ร วมกัน
2.5.2 counter- มี ความหมายว า "ต อตาน, ทิ ศทางตรงขาม, แยงกัน" เช น
Base word : attack (v.) โจมตี
counterattack (v.) โจมตี โตกลับไป
Base word : balance (v.,n.) ทํ าใหสมดุ ลย , สมดุลย
counterbalance (v.,n.) ถ วงดุ ลย , การถ วงดุ ลย
Base word : clock (n.) นาฬิ กา
clockwise (adj.) ตามทิ ศทางของเข็ มนาฬิ กา
counterclockwise (adj.) ทวนทิ ศทางของเข็ มนาฬิ กา
Base word : measure (v.,n.) ใชมาตรการ, มาตรการ
countermeasure (v.,n.) ใชมาตรการต อตาน, มาตรการต อต าน
·9
2.5.3 anti- มี ความหมายว า "ต อตาน" เช น
Base word : body (n.) ร างกาย
antibody (n.) สารต อตานเชื ้อโรคในร างกาย
Base word : aircraft (n.) อากาศยาน (เครื ่ องบิ น)
antiaircraft (n.) ป นต อตานอากาศยาน
Base word : freeze (v.) แข็ งตั วเป นน้ ํ าแข็ ง
antifreeze (n.) สารต อตานการแข็ งตัวเป นน้ํ าแข็ งของ
ของเหลว
Base word : society (n.) สังคม
social (adj.) ทางดานสังคม
antisocial (adj.) ต อตานสังคม
2.5.4 pro- มี ความหมายว า "อยู ฝ าย, ชมชอบ, สนับสนุ น" เช น
Base word : Castro (n.) คาสโตร
pro-Castro (n.) ฝ ายสนับสนุ นคาสโตร
Base word : America (n.) อเมริ กา
American (n.) อเมริ กัน
pro-American (n.) อยู ฝ ายอเมริ กัน
20
2.6 อุ ปสรรคประเภทให ความหมายเชิ งบ งบอกเวลาก อน-หลั ง และลํ าดับ
(Prefixes of Time and Order)
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล) (2534 : ··8-·2·) กล าวไวว า Prefixes of Time and
Order เปนอุปสรรคประเภทที่ใหความหมายเชิงบงบอกเวลากอน-หลัง และลํ าดับ ไดแก
2.6.1 ante- มี ความหมายว า "ก อนเวลา, ก อนสถานที ่ , หรื อก อนลํ าดับใดลํ าดับหนึ ่ ง"
เช น
Base word : date (v.) ลงวันที ่ (จดหมาย, เอกสาร ฯลฯ)
antedate (v.) ลงวันที ่ ก อนวันที ่ ส งจดหมายหรื อเอกสาร
Base word : room (n.) ห อง
anteroom (n.) หองรอก อนเขาพบแพทย เป นต น
Base word : chamber (n.) ห อง
antechamber (n.) ห องเล็ กกอนถึงห องใหญ
2.6.2 ex- มี ความหมายว า "อดี ต ... (ยังมี ชี วิ ตอยู ), นอกตํ าแหน งหรื อนอกประจํ าการ"
เช น
Base word : wife (n.) ภรรยา
ex-wife (n.) อดีตภรรยา
Base word : minister (n.) รั ฐมนตรี
ex-minister (n.) อดี ตรั ฐมนตรี
Base word : service (n.) เครื ่ องใชประจํ าการ
ex-service (n.) เครื ่ องใชนอกประจํ าการ
2.6.3 fore- มี ความหมายว า "ก อน" เช น
Base word : arm (v.) ติ ดอาวุ ธ
forearm (v.) ติ ดอาวุ ธใหก อน (เวลาใชจริ ง ๆ)
Base word : tell (v.) บอก
foretell (v.) บอกก อน (หรื อทํ านาย)

Base word : close (v.) ป ด
foreclose (v.) ยึ ดคื นมาก อนถู กป ด (เพราะเจ าของเดิ ม
ไม มี เงิ นไถ ถอน)
Base word : see (v.) เห็ น
foresee (v.) เห็ นกอน, ทํ านาย, คาดการณ
2.6.4 pre- มี ความหมายว า "ก อน, ล วงหนา, ขางหนาหรื อดานหนา" เช น
Base word : war (n.) สงคราม
prewar (adj.) ที ่ เกิ ดขึ ้นก อนสงคราม
Base word : school (n.) โรงเรียน
preschool (adj.) วัยก อนเขาโรงเรี ยน
Base word : natal (adj.) เกี ่ ยวกับการเกิ ด
prenatal (adj.) ก อนเกิ ด (ก อนคลอด)
Base word : history (n.) ประวั ติ ศาสตร
historic (adj.) เกี ่ ยวกับประวัติ ศาสตร
prehistoric (adj.) ก อนประวัติ ศาสตร
2.6.5 post- มี ความหมายว า "หลัง, หลังจากนั้น" เช น
Base word : war (n.) สงคราม
postwar (adj.) ที ่ เกิ ดขึ ้นหลังสงคราม
Base word : operate (v.) ผาตัด
operative (adj.) ด านผ าตั ด
postoperative (adj.) ที ่ เกิ ดขึ ้นภายหลังการผ าตัด
22
ผศ.พิ กุ ล บุ ณยรัตพันธุ (ม.ป.ป. : 2·) ไดกล าวเพิ ่ มเติ มไวว า
re- มี ความหมายว า "ซ้ํ า, กลับคื นสู สภาพเดิ ม" เช น
Base word : write (v.) เขี ยน
rewrite (v.) เขี ยนซ้ํ าใหม
Base word : develop (v.) พัฒนา
redevelop (v.) พัฒนาซ้ํ าใหม
Base word : schedule (v.) กํ าหนดเวลา
reschedule (v.) กํ าหนดเวลาขึ ้นซ้ํ าใหม
Base word : arrange (v.) จัดหรื อตกแต งใหเป นระเบี ยบ
rearrange (v.) จัดหรื อตกแต งใหเป นระเบี ยบซ้ํ า
Base word : broadcast (v.) ออกอากาศ
rebroadcast (v.) ออกอากาศซ้ํ า
2.7 อุ ปสรรคประเภทให ความหมายเชิ งบ งบอกระดั บความหนั ก-เบามากนอย หรื อขนาด
(Prefixes of Degree or Size)
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล) (2534 : 96-·05) กล าวว า Prefixes of Degree
or Size เป นอุ ปสรรคประเภทที ่ ใหความหมายเชิ งบ งบอกระดับความหนัก-เบามากนอย หรื อขนาด
ไดแก
2.7.1 arch- มี ความหมายว า "ตํ าแหน งหรื อยศชั้นสู งสุ ด, หั วหน า, สํ าคัญสู งสุ ด" เช น
Base word : bishop (n.) สังฆราช
archbishop (n.) อั ครสังฆราช
Base word : enemy (n.) ศัตรู
archenemy (n.) ศัตรู สํ าคัญสู งสุ ด
Base word : angel (n.) เทวดา
archangel (n.) หั วหน าเทวดา
Base word : traitor (n.) กบฎ
arch-traitor (n.) หัวหนากบฎ
23
2.7.2 super- มี ความหมายว า "เหนื อกว า, ใหญกว า หรื อมากกว าปกติ " เช น
Base word : man (n.) มนุ ษย
superman (n.) ยอดมนุ ษย
Base word : powers (n.) กลุ มอํ านาจ
superpowers (n.) กลุ มมหาอํ านาจ
Base word : heat (n.) ความรอน
superheat (n.) ความรอนสู งเกิ นกว าปกติ
Base word : nature (n.) ธรรมชาติ
natural (adj.) ทางธรรมชาติ
supernatural (adj.) เหนื อธรรมชาติ
2.7.3 out- มี ความหมายว า "เกิ นไป, ยาวกว า, ดี กว า, มากกว า, ออก" เช น
Base word : run (v.) วิ ่ ง
outrun (v.) วิ ่ งเกิ น (วิ ่ งพน)
Base word : grow (v.) เติ บโต
outgrow (v.) เติ บโตเร็ วเกิ นไป
Base word : flow (v.) ไหล
outflow (v.) ไหลออก
Base word : live (v.) มี ชี วิ ต
outlive (v.) มี ชี วิ ตยื นยาวกว า
Base word : last (v.) ทนทาน
outlast (v.) ทนทานยาวนานกว า
Base word : do (v.) ทํ า
outdo (v.) ทํ าดี กว า
2.7.4 sur- มี ความหมายว า "มากกว า, เหนือกวา, เพิ ่ ม" เช น
Base word : charge (v.) เก็ บเงิ น
surcharge (v.) เก็ บเงิ นเพิ ่ ม
Base word : tax (n.,v.) ภาษี , เก็ บภาษี
surtax (n.,v.) ภาษี เพิ ่ ม, เก็ บภาษี เพิ ่ ม
24
2.7.5 sub- มี ความหมายว า "ใต , ต่ ํ ากว า, เกื อบจะ, สํ าคัญนอยกว า, มี พลังนอยกว า"
เช น
Base word : zero (n.) ศู นย
subzero (n.) ใตศู นย
Base word : soil (n.) ดิ น
subsoil (n.) ใต ดิ น
Base word : Arctic (n.) อารกติ ก
subArctic (n.) เกื อบถึ งแถบอารกติ ก
Base word : divide (v.) แบ งแยก
division (n.) การแบ งแยก
subdivision (n.) การแบ งแยกย อย
Base word : title (n.) หั วเรื ่ อง
subtitle (n.) หั วเรื ่ องย อย
2.7.6 over- มี ความหมายว า "มากกว า, เพิ ่ มเติ ม, มากเกิ นไป" เช น
Base word : time (n.) เวลา
overtime (n.) เกิ นเวลา
Base word : eat (v.) กิ น
overeat (v.) กิ นมากเกิ นไป
Base word : drive (v.) ขับรถ
overdrive (v.) ขับรถเร็ วเกิ นไป
2.7.7 under- มี ความหมายว า "สํ าคัญนอยกว า, ตํ าแหน งต่ ํ ากว า, ต่ ํ า, นอยเกิ นไป" เช น
Base word : secretary (n.) เลขานุ การ
undersecretary (n.) ตํ าแหน งต่ ํ ากว าเลขานุ การ
Base word : value (v.) มี ราคา
undervalue (v.) มี ราคาต่ ํ า
Base word : use (v.) ใช
underuse (v.) เลิ กใช
25
Base word : privilege (n.) สิ ทธิ พิ เศษ
privileged (adj.) มี สิ ทธิ พิ เศษ
underprivileged (adj.) มี สิ ทธิ พิ เศษนอย
Base word : cook (v.) ปรุ ง (อาหาร)
undercook (v.) ปรุ ง (อาหาร) นอยเกิ นไป
2.7.8 hyper- มี ความหมายว า "มากเกิ นไป, สู ง" เช น
Base word : sense (n.) ความรู สึ ก
sensitive (adj.) รู สึ กอ อนไหวไว
hypersensitive (adj.) รู สึ กอ อนไหวไวเกิ นไป
Base word : critic (n.) การวิ พากษวิ จารณ
critical (adj.) เกี ่ ยวกับการวิ พากษวิ จารณ
hypercritical (adj.) วิ พากษวิ จารณมากเกิ นไป
Base word : tension (n.) ความดันเลื อด
hypertension (n.) ความดันเลื อดสู งเกิ นไป
2.7.9 hypo- มี ความหมายว า "ต่ ํ า, ต่ ํ าเกิ นไป, นอยเกิ นไป" เช น
Base word : tension (n.) ความดันเลื อด
hypotension (n.) ความดันเลือดต่ําเกินไป
Base word : act (n.) การกระทํ า
active (adj.) กระตื อรื อลนทํ า
hypoactive (adj.) กระตื อรื อลนทํ านอยเกิ นไป
Base word : derm (n.) ผิ วหนั ง
dermic (adj.) เกี ่ ยวกับผิ วหนัง
hypodermic (adj.) ใต ผิ วหนั ง
2.7.10 ultra- มี ความหมายว า "เกิ นไป, เลยไป, มาก" เช น
Base word : high (adj.) สู ง
ultrahigh (adj.) สู งเกิ นไป
Base word : modern (adj.) ทันสมัย
ultramodern (adj.) ทันสมัยเกิ นไป
26
Base word : mundane (adj.) เกี ่ ยวกับพิ ภพ (โลก)
ultramundane (adj.) เลยไปจากพิ ภพ
Base word : virus (n.) ไวรัส
ultravirus (n.) ไวรัสที ่ มี ขนาดเล็ กมาก
Base word : conserve (v.) สงวนรักษาจารี ตประเพณี
conservative (adj.) ด านการสงวนรั กษาจารี ตประเพณี
ultraconservative (adj.) ซึ ่ งรักษาจารี ตประเพณี เกิ นไป
2.7.11 mini- มี ความหมายว า "เล็ กมาก, สั้นมาก, เล็ ก" เช น
Base word : car (n.) รถยนต
minicar (n.) รถยนต ขนาดเล็ ก
Base word : skirt (n.) กระโปรง
miniskirt (n.) กระโปรงสั้น
2.7.12 micro- มี ความหมายว า "เล็ ก, เล็ กมาก" เช น
Base word : switch (n.) สวิ ทชไฟ
microswitch (n.) สวิ ทชไฟขนาดเล็ ก
Base word : film (n.) ฟ ลม
microfilm (n.) ฟ ลมขนาดเล็ ก
2.7.13 mega- มี ความหมายว า "ใหญ, · ลาน" เช น
Base word : death (n.) ความตาย
megadeath (n.) คนตายหนึ ่ งลานคน
Base word : phone (n.) แตร
megaphone (n.) แตรใหญ
Base word : ton (n.) · ตั น
megaton (n.) หนึ ่ งล านตั น
Base word : hertz (n.) เฮิ ร ทซ
megahertz (n.) หนึ ่ งล านเฮิ ร ทซ
27
2.7.14 extra- มี ความหมายว า "ภายนอก, เกิ นเลย" เช น
Base word : legal (adj.) ทางดานกฎหมาย
extralegal (adj.) นอกการควบคุ มของกฎหมาย
Base word : ordinary (adj.) ปกติ ธรรมดา
extraordinary (adj.) เกิ นเลยกว าปกติ ธรรมดา
(หรื อผิ ดปกติ ธรรมดา)
2.8 อุ ปสรรคประเภทให ความหมายเชิ งบ งบอกจํ านวน หรื อปริ มาณมาก-น อย
(Number Prefixes)
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล) (2534 : ·25-·3·) ไดกล าวไวว า Number Prefixes
เป นอุ ปสรรคประเภทที ่ ให ความหมายเชิ งบ งบอกจํ านวนหรื อปริ มาณมาก-น อย ไดแก
2.8.1 uni- มี ความหมายว า "หนึ ่ ง, หนึ ่ งเดี ยว" เช น
Base word : form (n.) รู ปแบบ
uniform (n.) มี รู ปแบบเดี ยว, เครื ่ องแบบ
Base word : sex (n.) เพศ
unisex (n.) เพศเดี ยว
unisexual (adj.) มี เพศเดี ยว
2.8.2 mono- มี ความหมายว า "หนึ่ง, หนึ ่ งเดี ยว" เช น
Base word : tone (n.) เสี ยง
monotone (n.) เสี ยงเดี ยว
Base word : plane (n.) เครื ่ องบิ น
monoplane (n.) เครื ่ องบิ นป กเดี ยวในแต ละขาง
Base word : type (n.) แบบ
monotype (n.) แบบเดี ยว
28
Base word : syllable (n.) พยางค
monosyllable (n.) พยางคเดี ยว
syllabic (adj.) ทางดานพยางค
monosyllabic (n.) ที ่ มี พยางคเดี ยว
2.8.3 di- มี ความหมายว า "สอง" เช น
Base word : meter (n.) เครื ่ องวั ด
dimeter (n.) เครื ่ องวั ดที ่ มี สองหน า
Base word : transitive (adj.) ที ่ ตองการกรรม
ditransitive (adj.) ที ่ ตองการกรรม 2 ตั ว
2.8.4 tri- มี ความหมายว า "สาม" เช น
Base word : angle (n.) มุ ม
triangle (n.) สามมุ ม (รู ปสามเหลี ่ ยม)
Base word : colour (n.) สี
tricolour (n.) (ธง) สามสี
Base word : lingual (adj.) เกี ่ ยวกับภาษา
trilingual (adj.) พู ดได 3 ภาษา
2.8.5 deca- มี ความหมายว า "สิ บ" เช น
Base word : litre (n.) ลิ ตร
decalitre (n.) ·0 ลิ ตร
2.8.6 quadr-/quadri-/quadru- มี ความหมายว า "สี ่ " เช น
Base word : angle (n.) มุ ม
quadrangle (n.) สี ่ มุ ม (หรื อรู ปสี ่ เหลี ่ ยม)
Base word : lateral (adj.) ดานขาง
quadrilateral (adj.) มี ด าน 4 ด าน
Base word : ped (n.) เท า
quadruped (n.) สี ่ เทา
29
2.8.7 penta- มี ความหมายว า "ห า" เช น
Base word : prism (n.) แกวเหลี ่ ยม
pentaprism (n.) แกวหาเหลี ่ ยม
Base word : meter (n.) จั งหวะโคลงกลอน
pentameter (n.) จังหวะโคลงกลอนที ่ มี 5 จั งหวะ
2.8.8 kilo- มี ความหมายว า "หนึ ่ งพัน" เช น
Base word : gram (n.) กรัม
kilogram (n.) ·,000 กรัม (= · กิ โลกรัม)
Base word : watt (n.) วั ตต
kilowatt (n.) ·,000 วั ตต
2.8.9 milli- มี ความหมายว า "หนึ ่ งในพัน" เช น
Base word : ampere (n.) แอมแปร
milliampere (n.) หนึ ่ งในพั นแอมแปร
Base word : gram (n.) กรัม
milligram (n.) หนึ ่ งในพั นกรั ม
Base word : meter (n.) เมตร
millimeter (n.) หนึ ่ งในพันเมตร
Base word : litre (n.) ลิ ตร
millilitre (n.) หนึ ่ งในพันลิ ตร
2.8.10 demi-/hemi-/semi- มี ความหมายว า "ครึ่ง, ซี กหนึ ่ ง" เช น
Base word : god (n.) พระเจา
demigod (n.) ครึ ่ งคนครึ ่ งพระเจ า
Base word : sphere (n.) ลู กโลก
hemisphere (n.) ครึ ่ งโลก, ซี กโลก
Base word : circle (n.) วงกลม
semicircle (n.) ครึ ่ งวงกลม
Base word : tone (n.) เสี ยงดนตรี
semitone (n.) ครึ ่ งเสี ยงดนตรี
30
2.8.11 sesqui- มี ความหมายว า “หนึ่งเทาครึ่ง” เช น
Base word : cent (n.) หนึ ่ งรอย
centennial (adj.) ในรอบรอยป
sesquicentennial (adj.) ในรอบหนึ ่ งรอยป ครึ ่ ง (·50 ป )
2.8.12 cent(i)- มี ความหมายว า “หนึ ่ งส วนร อย” เช น
Base word : meter (n.) เมตร
centimeter (n.) หนึ ่ งส วนร อยเมตร (เซนติ เมตร)
Base word : gram (n.) กรัม
centigram (n.) หนึ ่ งส วนรอยกรัม (เซนติ กรั ม)
2.8.13 poly- มี ความหมายว า "มาก" เช น
Base word : syllable (n.) พยางค
polysyllable (n.) หลายพยางค
Base word : clinic (n.) คลี นิ ค
polyclinic (n.) สถานพยาบาลที ่ ตรวจรักษาโรค
หลายชนิ ด
ไกรคุ ง อนัคฆกุ ลและกรรณิ การ อนัคฆกุ ล (ม.ป.ป. : ·00) ไดกล าวเพิ ่ มเติ มไวว า
multi- มี ความหมายว า "มาก, มากกว าหนึ ่ ง" เช น
Base word : use (n.) ประโยชน
multiuse (n.) ประโยชนมากมาย
Base word : millionnaire (n.) เศรษฐี
multimillionnaire (n.) เศรษฐี มี เงิ นหลายลาน
Base word : color (n.) สี
colored (adj.) เกี ่ ยวกับสี
multicolored (n.) หลายสี
Base word : race (n.) เชื้อชาติ
racial (adj.) ทางดานเชื้อชาติ
multiracial (adj.) หลายเชื ้ อชาติ

2.9 อุ ปสรรคประเภทเปลี ่ ยนหนาที ่ ของคํ า (Conversion Prefixes)
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล(สมสกุ ล) (2534 : ·34-·39) กล าวไวว า Conversion Prefixes
เปนอุปสรรคประเภทที่เปลี่ยนหนาที่ของคํา (Parts of speech) ไดแก
2.9.1 a- ใช
2.9.·.· เติ มหน า noun ทํ าใหเป น adverb มี ความหมายว า "บน, ใน, โดย" เช น
Base word : bed (n.) เตี ยง
abed (adv.) บนเตี ยง
Base word : foot (n.) เท า
afoot (adv.) โดยเท า
Base word : shore (n.) ฝงทะเล
ashore (adv.) บนฝ งทะเล
2.9.·.2 เติ มหน า verb ใหเป น adjective และ adverb มี ความหมายว า "โดย
อาการ,อยู ในอาการ, หรื อกํ าลัง" เช น
Base word : bloom (v.) (ดอกไม) บาน
abloom (adj.) (ดอกไม) กํ าลังบาน
Base word : live (v.) มี ชี วิ ตอยู
alive (adj.) ที ่ มี ชี วิ ตอยู , มี ชี วิ ตชี วา
Base word : sleep (v.) นอนหลับ
asleep (adj.,adv.) อยู ในอาการหลับ,
ชาเคลื ่ อนไหวไม ได (เช น ขา)
2.9.·.3 เติมหนาคําที่มี -ing ขางทาย (คื อ verb เติ ม ing) มี ความหมายว า "อยู
ในอาการ, กํ าลัง" เช น
Base word : build (v.) สราง
building (v.) กํ าลังสราง
abuilding (v.) กํ าลังอยู ในระหว างการ
ก อสราง
32
2.9.·.4 เติ มหน า noun เปลี ่ ยนเป น adverb มี ความหมายว า "แตละ, อั นละ" เช น
Base word : piece (n.) ชิ ้น
apiece (adv.) แต ละชิ ้น, คนละชิ ้น
2.9.2 be- ใช
2.9.2.· เติ มหน า noun เปลี ่ ยนเป น verb มี ความหมายว า "ปกคลุ มหรื อครอบ
คลุ มดวยสิ ่ งนั้น" เช น
Base word : cloud (n.) เมฆ
becloud (v.) ปกคลุ มดวยเมฆ
Base word : fog (n.) หมอก
befog (v.) ปกคลุ มดวยหมอก
2.9.2.2 เติ มหน า noun เปลี ่ ยนเป น verb หรือเติมหนา adjective เปลี ่ ยนเป น
verb มี ความหมายว า "ทํ าให ....." เช น
Base word : friend (n.) เพื ่ อน
befriend (v.) ทํ าให เป นเพื ่ อน
Base word : calm (adj.) สงบ
becalm (v.) ทํ าใหสงบ
2.9.2.3 เติ มหน า noun เปลี ่ ยนเป น verb มี ความหมายว า "เรี ยกว า, เช นนั ้ นเช น
นี ้, มี พฤติ กรรมอย างนั ้ น" เช น
Base word : devil (n.) ป ศาจ, ผี
bedevil (v.) มี ผลร ายต อ, ทารุ ณโหดร าย
Base word : witch (n.) แมมด, หญิ งที ่ เต็ มไปด วยเสน ห
bewitch (v.) ทํ าใหหลงเสน ห
Base word : madam (n.) คุ ณนาย
bemadam (v.) เรี ยกว าคุ ณนาย
33
2.9.3 en- ใชทาบหนา adjective และ noun แลว เปลี ่ ยนเป น verb โดยมี การเปลี ่ ยน
แปลงดานตัวสะกด คื อ en- เปลี ่ ยนเป น em- เมื ่ ออยู หนาคํ าที ่ ขึ ้นตนดวยพยัญชนะ b, p, m โดยมี
ความหมายว า
2.9.3.· "ตั้งไวขางบน หรื อใส ไวใน" เช น
Base word : cage (n.) กรง
encage (v.) ใส ไวในกรง, กักขังไว
Base word : bed (n.) เตี ยง
embed (v.) ตรึ ง, ฝ ง
2.9.3.2 "สวมใส , ยอมสี " เช น
Base word : robe (n.) เสื ้อคลุ มยาว
enrobe (v.) สวมใส เสื ้อคลุ มยาว
Base word : purple (n.,adj.) สี ม วง
empurple (v.) ยอมสี ม วง
2.9.3.3 "ให " เช น
Base word : power (n.) อํ านาจ
empower (v.) ให อํ านาจ
2.9.3.4 "ทํ าให, ทํ าใหกลายเป น, ทํ าใหเกิ ด" เช น
Base word : slave (n.) ทาส
enslave (v.) ทํ าใหเป นทาส
Base word : large (adj.) ใหญ
enlarge (v.) ทํ าใหใหญ , ขยาย
Base word : bitter (adj.) (รส) ขม
embitter (v.) ทํ าใหมี รสขม
34
3. สรุ ป
อุ ปสรรค (Prefixes) คื อ พยางคที ่ เติ มไวหนาคํ าหลัก (Base Words) แลว ทํ าใหความหมาย
ของคํ าเดิ มเปลี ่ ยนไปตามความหมายของอุ ปสรรคนั้น ๆ การนํ าเอาอุ ปสรรค (Prefixes) เติ มเขา
ข างหน าคํ าเดิ ม (Base word หรือ Word Stem) หรื อรากศัพท (Root) เป นการสร างคํ าใหม ในภาษา
อังกฤษอี กวิ ธี หนึ ่ งที ่ มักจะพบอยู บ อย ๆ ดังนั้นหากเรามี ความรู ในเรื ่ องอุ ปสรรค (Prefixes) จะทํ าให
เราทราบความหมายของคํ านั ้ น ๆ ซึ ่ งจะเป นประโยชนอย างมากต อการอ าน
บทที ่ 3
การเดาความหมายของคํ าศั พท โดยวิ เคราะห จากป จจั ย
(Guessing the Meanings of Words from Suffixes)
มี คํ าในภาษาอังกฤษมากมายที ่ เกิ ดจากการนํ าเอาป จจัย (Suffixes) มาเติ มเข าข างหลั งคํ าเดิ ม
(Base word หรื อ Word Stem) หรื อรากศัพท (Root) แลว หน าที ่ ของคํ า (Part of speech) หรื อ
ความหมายของคํ าจะเปลี ่ ยนไป ดั งนั ้ นหากเรามี ความรู ในเรื ่ องป จจั ย จะทํ าใหเราทราบความหมาย
ของคํ านั ้ น ๆ ซึ ่ งจะเป นประโยชนต อการอ าน
1. ความหมายของปจจัย
ป จจั ย (Suffixes) คื อ พยางคที ่ เติ มไวทายคํ าหลัก (Base Words) แลว ทําใหประเภทของคํา
(Part of speech) เปลี ่ ยนไป ส วนความหมายจะคงเดิ ม หรื อเปลี ่ ยนไปเพี ยงเล็ กนอย เช น
Base word : gang (n.) หมู คน, พวก, พวกโจร
gangster (n.) นักเลง, อั นธพาล
Base word : dance (v.) เต นรํ า
dancer (n.) นั กเต นรํ า
Base word : happy (adj.) สุ ข
happiness (n.) ความสุ ข
Base word : eat (v.) กิ น
eatable (adj.) สามารถจะกิ นได
Base word : slow (adj.) ชา
slowly (adv.) อย างชา ๆ
Base word : sharp (adj.) คม
sharpen (v.) ทํ าใหคม
36
2. ประเภทของปจจัย
ป จจั ย (Suffixes) ในภาษาอังกฤษ แบ งออกเป น 7 ประเภท ดั งนี ้
2.1 ปจจัยประเภทเติมทายคําคุณศัพทแลวทําใหเปนคํานาม (Adjectives-noun Suffixes)
ผศ.ดารณี ภุมวรรณ (2535 : ·59) ไดกล าวไวว า Adjectives-noun Suffixes เป นป จจั ย
ประเภทที ่ ใชเติ มต อทายคํ าคุ ณศัพท (Adjectives) มี ผลทํ าใหคํ าคุ ณศัพทนั้นเปลี ่ ยนหนาที ่ ของคํ า
เป นคํ านาม (Nouns) ไดแก
2.1.1 -ness มี ความหมายว า "ความ ... (= เป นอาการนาม)" เช น
Base word : happy (adj.) สุ ข
happiness (n.) ความสุ ข
Base word : ill (adj.) ไม สบาย
illness (n.) ความไม สบาย
Base word : weak (adj.) อ อนแอ
weakness (n.) ความอ อนแอ
2.1.2 -y มี ความหมายว า "ความ ... (= เป นอาการนาม)" เช น
Base word : difficult (adj.) ยากลํ าบาก
difficulty (n.) ความยากลํ าบาก
Base word : honest (adj.) ซื ่ อสัตย
honesty (n.) ความซื ่ อสัตย
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล) (2534 : 40-42) ไดกล าวเพิ ่ มเติ มไวว า
2.1.3 -ty/-ity มี ความหมายว า "สภาพ สภาวะ หรื อลักษณะ" เช น
Base word : safe (adj.) ปลอดภั ย
safety (n.) ความปลอดภัย
Base word : loyal (adj.) จงรั กภั กดี
loyalty (n.) ความจงรั กภั กดี
37
Base word : cruel (adj.) ทารุ ณโหดร าย
cruelty (n.) ความทารุ ณโหดร าย
Base word : popular (adj.) เป นที ่ นิ ยมชมชอบ
popularity (n.) ความนิ ยมชมชอบ
Base word : equal (adj.) เท ากัน
equality (n.) ความเท ากัน
2.1.4 -ist มี ความหมายว า "บุ คคลที ่ ชํ านาญการ หรื อไดรับการฝ กฝนมาทางสาขาใด
สาขาหนึ ่ ง" เช น
Base word : industry (n.) การอุ ตสาหกรรม
industrial (adj.) ทางดานอุ ตสาหกรรม
industrialist (n.) นักอุ ตสาหกรรม
Base word : special (adj.) พิ เศษเฉพาะทาง
specialist (n.) ผู ชํ านาญการพิ เศษเฉพาะทาง
2.2 ปจจัยประเภทเติ มทายคํ ากริ ยาแลวทํ าใหเป นคํ านาม (Verbs-noun Suffixes)
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล) (2535 : 29-36) กล าวไวว า Verbs-noun Suffixes
เป นป จจัยประเภทที ่ ใชเติ มต อทายคํ ากริ ยา (Verbs) มี ผลทํ าใหคํ ากริ ยานั้นเปลี ่ ยนหนาที ่ ของคํ า
เป นคํ านาม (Nouns) ไดแก
2.2.1 -er/-r มี ความหมายว า "คนที ่ ___ , สิ ่ งที ่ ___" เช น
Base word : dance (v.) เต นรํ า
dancer (n.) นักเตนรํ า
Base word : observe (v.) สังเกต
observer (n.) ผู สั งเกต
Base word : play (v.) เล น
player (n.) ผู เล น
Base word : receive (v.) รั บ
receiver (n.) เครื ่ องรับ
38
Base word : blend (v.) ผสม (เช น อาหาร)
blender (n.) เครื ่ องผสมอาหาร
2.2.2 -or มี ความหมายว า "คนที ่ ___ , สภาพหรื อสภาวะ ___" เช น
Base word : edit (v.) แกไขตนฉบับ
editor (n.) ผู แกไขตนฉบับ (บรรณาธิ การ)
Base word : act (v.) แสดง
actor (n.) นักแสดง (ชาย)
Base word : narrate (v.) เลาเรื่อง
narrator (n.) ผูเลาเรื่อง
Base word : err (v.) ทํ าผิ ด
error (n.) ความผิ ด
2.2.3 -ee/-e มี ความหมายว า "ผู รับการกระทํ า (ถู กกระทํ า), บุ คคลที ่ ___" เช น
Base word : employ (v.) ว าจาง
employee (n.) ผู ถู กว าจาง, ลู กจาง (= a person who is
employed)
Base word : advise (v.) แนะนํ า
advisee (n.) ผู ถู กแนะนํ า (= a person who is advised)
Base word : appoint (v.) แต งตั ้ ง
appointee (n.) ผู ถู กแต งตั้ง (= a person who is appointed)
Base word : escape (v.) หลบหนี
escapee (n.) ผู หลบหนี
Base word : absent (v.) ขาดไป, ไม มา
absentee (n.) ผู ที ่ ไม มา (ขาดไป)
Base word : devote (v.) อุ ทิ ศตั ว, ศรัทธา
devotee (n.) ผู อุ ทิ ศตั ว, ผู ศรัทธา
39
2.2.4 -ant/-ent มี ความหมายว า "บุ คคลหรื อสิ ่ งที ่ _______ , สารเคมี ที ่ ใชเพื ่ อ
จุดประสงคหนึ่ง" เช น
Base word : study (v.) เรี ยน
student (n.) นักเรี ยน
Base word : depend (v.) ขึ ้ นกั บคนอื ่ น
dependant (n.) ผูที่ขึ้นอยูกับคนอื่น
Base word : inhale (v.) สู ด, ดม
inhalant (n.) ยาดม
2.2.5 -ation/-ition/-tion/-sion/-ion มี ความหมายว า "การกระทํ า, สภาพ, หรื อสถาบัน
หน วยงาน" เช น
Base word : explore (v.) สํ ารวจ
exploration (n.) การสํ ารวจ
Base word : add (v.) บวก, เพิ ่ ม
addition (n.) การบวก, การเพิ ่ ม
Base word : operate (v.) ทํ างาน, ผ าตั ด
operation (n.) การทํ างาน, การผ าตั ด
Base word : electrocute (v.) ประหารชี วิ ตโดยใชไฟฟ า
electrocution (n.) การประหารชี วิ ตโดยใช ไฟฟา
Base word : decide (v.) ตัดสิ นใจ
decision (n.) การตั ดสิ นใจ
2.2.6 -ure มี ความหมายว า "การกระทํ า หรื อสภาพของ ___" เช น
Base word : expose (v.) รั บแสง (เช นแสงแดด)
exposure (n.) การรับแสง
Base word : close (v.) ป ด
closure (n.) การป ด
Base word : fail (v.) ลมเหลว
failure (n.) ความลมเหลว
40
2.2.7 -ance/-ence มี ความหมายว า "สภาพ, คุ ณภาพ, การกระทํ าของสิ ่ งหนึ ่ ง" เช น
Base word : resist (v.) ต อต าน
resistance (n.) การต อตาน
Base word : accept (v.) ยอมรับ
acceptance (n.) การยอมรั บ
Base word : confer (v.) ประชุ มปรึ กษาหารื อ
conference (n.) การประชุ มปรึ กษาหารื อ
Base word : confide (v.) ไววางใจ
confidence (n.) ความไววางใจ
Base word : excel (v.) ดี เลิ ศ
excellence (n.) ความดี เลิ ศ
2.2.8 -al มี ความหมายว า "การ ___" เช น
Base word : refuse (v.) ปฏิ เสธ
refusal (n.) การปฏิ เสธ
Base word : arrive (v.) มาถึ ง
arrival (n.) การมาถึ ง
Base word : revive (v.) รอดชีวิต
revival (n.) การมี ชี วิ ตรอด
Base word : dismiss (v.) ไล ออก
dismissal (n.) การไล ออก
2.2.9 -age มี ความหมายว า "สภาพหรื อการกระทํ าของบางสิ ่ ง" เช น
Base word : cover (v.) คลุ ม
coverage (n.) การคลุ ม
Base word : break (v.) แตกหั ก
breakage (n.) การแตกหัก

2.2.10 -ing มี ความหมายว า "กิ จกรรมการทํ าบางอย าง (เกิ ดจากการเติ มรู ป ing ที ่ ทาย
คํ ากริ ยา)" เช น
Base word : bath (v.) อาบน้ ํ า
bathing (n.) การอาบน้ ํ า
Base word : drink (v.) ดื ่ ม
drinking (n.) การดื่ม
Base word : read (v.) อ าน
reading (n.) การอ าน
2.2.11 -and/-end มี ความหมายว า "กริ ยาอาการนั้นถู กกระทํ า" เช น
Base word : add (v.) บวก
addend (n.) จํ านวนเลขที ่ ถู กบวก
Base word : multiply (v.) คู ณ
multiplicand (n.) จํ านวนเลขที ่ ถู กคู ณ
2.2.12 -ment มี ความหมายว า "การกระทํ า หรื อผลลัพธของการกระทํ า" เช น
Base word : amaze (v.) พิ ศวงงงงวย
amazement (n.) ความพิ ศวงงงงวย
Base word : arrange (v.) จัดเรี ยง
arrangement (n.) การจัดหรื อจัดเรี ยง
เรื องสุ ข ฉัตรปราการและอัญชลี พงศพันธุ (2533 : 3·) ยกตัวอย างคํ าศัพทที ่ มี ลักษณะ
เช นนี ้ ไดแก
Base word : develop (v.) พัฒนา
development (n.) การพัฒนา
42
2.3 ปจจัยประเภทเติ มทายคํ านามแลวยังคงเป นคํ านามเหมื อนเดิ ม
(Nouns-noun Suffixes)
พิ รุณ ติ ลภัทร (2538 : ··8-··9) กล าวไวว า Nouns-noun Suffixes เป นป จจั ยประเภท
ที ่ ใชเติ มต อทาย nouns และยังคงเป นรู ปคํ านามอยู ไดแก
2.3.1 -ster มี ความหมายว า "บุ คคลที ่ ทํ าอาชี พอย างใดอย างหนึ ่ ง" เช น
Base word : gang (n.) หมู คน, พวก, พวกโจร
gangster (n.) นักเลง, อั นธพาล
Base word : trick (n.) กลอุบาย, กลเม็ ด
trickster (n.) คนหลอกลวง
2.3.2 -eer มี ความหมายว า "บุ คคลที ่ ทํ าอาชี พอย างใดอย างหนึ ่ ง" เช น
Base word : engine (n.) เครื ่ องจั กร, เครื ่ องยนต
engineer (n.) วิ ศวกร
Base word : racket (n.) วิ ธี บี บคั้นเอาเงิ นโดยขู ว าจะแกลง
racketeer (n.) ผู รายที ่ ขู กรรโชกทรัพย
2.3.3 –er มี ความหมายว า "ผู ที ่ เกี ่ ยวของกับ, ชาว, แสดงวั ตถุ หรื อคนขนาดเท านั ้ นเท า
นี ้" เช น
Base word : law (n.) กฎหมาย
lawyer (n.) ผู ที ่ เกี ่ ยวของกับกฎหมาย
(ทนายความ)
Base word : London (n.) กรุ งลอนดอน
Londoner (n.) ชาวลอนดอน
Base word : three-wheel (n.) สามลอ
three-wheeler (n.) รถที ่ มี สามลอ
2.3.4 -let มี ความหมายว า "เล็ ก" เช น
Base word : book (n.) หนังสื อ
booklet (n.) หนังสื อเล มเล็ ก ๆ
Base word : pig (n.) หมู
piglet (n.) หมู ตั วเล็ ก ๆ
43
Base word : leaf (n.) ใบไม
leaflet (n.) ใบออน, ใบปลิ ว
2.3.5 -ship มี ความหมายว า "สถานภาพ, สถานะ" เช น
Base word : friend (n.) เพื ่ อน, มิ ตร
friendship (n.) มิ ตรภาพ
Base word : member (n.) สมาชิ ก
membership (n.) สมาชิ กภาพ
2.3.6 -dom มี ความหมายว า "สถานะ" เช น
Base word : king (n.) กษัตริย
kingdom (n.) ราชอาณาจั กร
Base word : star (n.) ดารา, นักแสดง
stardom (n.) ความเป นดารา, นักแสดงที ่ มี ชื ่ อเสี ยง
Base word : official (n.) ขาราชการ
officialdom (n.) ความเป นขาราชการ
2.3.7 -ing มี ความหมายว า "คุ ณสมบัติ ที ่ เป นองคประกอบของคํ านามคํ านั้น" เช น
Base word : soldier (n.) ทหาร
soldiering (n.) การเป นทหาร
Base word : bank (n.) ธนาคาร
banking (n.) การธนาคาร
2.3.8 -ful มี ความหมายว า "จํ านวน หรือปริมาณเต็มของคํานามนั้น" เช น
Base word : mouth (n.) ปาก
mouthful (n.) เต็ มปาก
Base word : spoon (n.) ชอน
spoonful (n.) เต็ มช อน
Base word : plate (n.) จาน
plateful (n.) เต็ มจาน
44
2.3.9 -(i)an มี ความหมายว า "เป นของ" เช น
Base word : Indonesia (n.) อิ นโดนี เซี ย
Indonesian (n.) ชาวอิ นโดนี เซี ย
Base word : Shakespeare (n.) เช็คสเปยร
Shakespearean (n.) สมัยเช็ คสเป ยร
2.3.10 -ese มี ความหมายว า "สัญชาติ " เช น
Base word : China (n.) ประเทศจี น
Chinese (n.) ชาวจี นหรื อภาษาจี น
Base word : Japan (n.) ประเทศญี ่ ปุ น
Japanese (n.) ชาวญี ่ ปุ นหรื อภาษาญี ่ ปุ น
2.3.11 -ist มี ความหมายว า "สมาชิ ก, อาชี พ" เช น
Base word : racial (adj.) เกี ่ ยวกั บเชื ้ อชาติ หรื อผิ ว
racialist (n.) คนที ่ มี ความคิ ดเรื ่ องแบ งแยกสี ผิ ว
Base word : Buddha (n.) พระพุ ทธเจา
Buddhist (n.) ชาวพุ ทธ
Base word : violin (n.) ไวโอลิ น
violinist (n.) นักเล นไวโอลิ น
2.3.12 -ism มี ความหมายว า "ลัทธิ , ฝ ายการเมื อง" เช น
Base word : Calvin (n.) บุ คคลชื ่ อ Calvin
Calvinism (n.) ลัทธิ ที ่ นิ ยม Calvin
Base word : ideal (n.) อุ ดมคติ
idealism (n.) ลัทธิ อุ ดมคติ นิ ยม
45
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล) (2535 : ·7-26) ไดกล าวไวว า
2.3.13 -et/-ette มี ความหมายว า "เล็ ก, ___ เพศหญิ ง, ___ เที ยม" เช น
Base word : isle (n.) เกาะ
islet (n.) เกาะเล็ ก ๆ
Base word : usher (n.) พนักงานชายนํ าแขกไปยังที ่ นั่ ง
usherette (n.) พนักงานหญิ งนํ าแขกไปยังที ่ นั่ ง
Base word : leather (n.) หนั ง
leatherette (n.) หนั งเที ยม
2.3.14 -ess มี ความหมายว า "___ เพศหญิ ง" เช น
Base word : lion (n.) สิงโตตั วผู
lioness (n.) สิ งโตตั วเมี ย
Base word : host (n.) เจาภาพชาย
hostess (n.) เจ าภาพหญิ ง
Base word : author (n.) นักประพันธชาย
authoress (n.) นักประพันธหญิ ง
Base word : act (n.) การแสดง
actor (n.) นักแสดงชาย
actress (n.) นักแสดงหญิ ง
2.3.15 -ine มี ความหมายว า "___ เพศหญิ ง" เช น
Base word : hero (n.) วี รบุ รุ ษ
heroine (n.) วี รสตรี
Base word : Joseph (n.) โจเซฟ (ผู ชาย)
Josephine (n.) โจเซฟน (ผู หญิ ง)
2.3.16 -y/-ie มี ความหมายว า "___ ที ่ รั ก , ___ เล็ ก" เช น
Base word : John (n.) จอห น
Johnny (n.) จอห นที ่ รั ก
Base word : dad (n.) พ อ
daddy (n.) พ อที ่ รัก
46
Base word : aunt (n.) ป า
auntie (n.) ป าที ่ รั ก
Base word : kid (n.) เด็ ก
kiddy /kiddie (n.) เด็ กเล็ ก
2.3.17 -hood มี ความหมายว า "สภาพ, สถานะ หรื อคุ ณลักษณะของ ___" เช น
Base word : child (n.) เด็ ก
childhood (n.) ความเป นเด็ ก, วั ยเด็ ก
Base word : man (n.) มนุ ษย
manhood (n.) ความเป นมนุ ษย
Base word : brother (n.) พี ่ น อง
brotherhood (n.) ความเป นพี ่ นอง
2.3.18 -ry/-ery มี ความหมายว า "สภาพความหรื อการ ___ , การรวมของ ___ , สถาน
ที ่ ที ่ ___ อยู / ถู กทํ า/หรือถูกขาย" เช น
Base word : slave (n.) ทาส
slavery (n.) สภาพความเป นทาส
Base word : devil (n.) ความชั่ วราย, ป ศาจ
devilry (n.) สภาพความชั่ วราย
Base word : machine (n.) เครื ่ องจั กร
machinery (n.) ตั วจั กรต าง ๆ ที ่ ประกอบรวมกัน
เป นเครื ่ อง
Base word : rook (n.) นกแกตัวสี ดํ า
rookery (n.) หมู ไมที ่ นกแกสี ดํ าอาศัยอยู
Base word : can (n.) กระปอง
cannery (n.) โรงงานผลิ ตกระป อง
Base word : confection (n.) ลู กกวาด
confectionery (n.) รานขายลู กกวาด
47
2.3.19 -ite มี ความหมายว า "คนที ่ เป นสมาชิ กของกลุ มหรื อเผ า, คนที ่ เชื ่ อหรื อนิ ยมชม
ชอบในตั วผู นํ า หรื อลัทธิ ความเชื ่ อบางอย าง" เช น
Base word : Israel (n.) อิ สราเอล
Israelite (n.) ชนชาวอิ สราเอล
Base word : labour (n.) แรงงาน
labourite (n.) คนที ่ อยู ในกลุ มแรงงาน
Base word : Brooklyn (n.) เมื องบรู คลิ น
Brooklynite (n.) ชนชาวเมื องบรู คลิ น
Base word : Stalin (n.) สตาลิ น
Stalinite (n.) คนที ่ นิ ยมชมชอบสตาลิ น
2.3.20 -iana/-ana แสดงนามกลุ มกอน (Collective Nouns) เกี ่ ยวกับการรวบ
รวมขอเท็ จจริ งเรื ่ องราว เช น
Base word : Victoria (n.) ราชิ นี วิ กตอเรี ย
Victoriana (n.) เรื ่ องราวของราชิ นี วิ กตอเรี ย
Base word : America (n.) อเมริ กา
Americana (n.) เรื ่ องราวของอเมริ กา
2.3.21 -worth มี ความหมายว า "มี ค าเท ากับที ่ กํ าหนด" เช น
Base word : penny (n.) เพนนี
pennyworth (n.) มี ค าเท ากั บหนึ ่ งเพนนี
Base word : pound (n.) ปอนด
poundworth (n.) มี ค าเท ากับปอนดหนึ ่ ง
2.3.22 -icle มี ความหมายว า "เล็ ก" เช น
Base word : ice (n.) น้ ํ าแข็ ง
icicle (n.) เกล็ ดน้ํ าแข็ งเล็ ก ๆ
Base word : part (n.) ส วน
particle (n.) ส วนเล็ ก ๆ
48
2.3.23 -acy/cy มี ความหมายว า "สํ านักงาน, ตํ าแหน ง, สภาวะ" เช น
Base word : candidate (n.) ผู สมัครรับตํ าแหน ง
candidacy (n.) การเปนผูสมัครรับตําแหนง
Base word : infant (n.) ทารก
infancy (n.) วัยทารก
Base word : agent (n.) ตัวแทน
agency (n.) สํ านักงานตัวแทน
2.4 ปจจัยประเภทเติ มทายคํ านามแลวทํ าใหเป นคํ าคุ ณศัพท (Nouns-adjective Suffixes)
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล) (2535 : 44-52) กล าวว า Nouns-adjective Suffixes
เป นป จจัยประเภทที ่ ใชเติ มต อทายคํ านาม (Nouns) มี ผลทํ าใหคํ านามนั้น เปลี ่ ยนหนาที ่ ของคํ าเป น
คํ าคุ ณศัพท (Adjectives) ไดแก
2.4.1 -ful มี ความหมายว า "เต็ มไปด วย ___ , มี ความ ___" เช น
Base word : care (n.) ความระมั ดระวั ง
careful (adj.) เต็ มไปดวยความระมัดระวัง
Base word : success (n.) ความสําเร็จ
successful (adj.) มี ความสํ าเร็ จ
Base word : harm (n.) ภัยอันตราย
harmful (adj.) มี ภัยอันตราย
Base word : pain (n.) ความเจ็ บปวด
painful (adj.) มี ความรู สึ กเจ็ บปวด
2.4.2 -less มี ความหมายว า "ไม มี หรือ ปราศจาก ___" เช น
Base word : care (n.) ความระมั ดระวั ง
careless (adj.) ปราศจากความระมัดระวัง
Base word : harm (n.) ภัยอันตราย
harmless (adj.) ปราศจากภั ยอั นตราย
Base word : rest (n.) การพักผ อน
restless (adj.) ปราศจากการพักผ อน
49
2.4.3 -y มี ความหมายว า "เต็ มไปดวย ___ , ปกคลุ มดวย ___ , มี แนวโนมที ่ จะ ___ ,
คลาย ____" เช น
Base word : health (n.) สุ ขภาพ
healthy (adj.) มี สุ ขภาพดี
Base word : dust (n.) ฝุ นละออง
dusty (adj.) เต็ มไปดวยฝุ นละออง
Base word : sleep (n.) การนอนหลับ
sleepy (adj.) ท าทางง วงนอน
Base word : silk (n.) ไหม
silky (adj.) เหมื อนไหม
2.4.4 –ly มี ความหมายว า "มี ลักษณะแบบ ___ , เกิ ดขึ ้ นในช วงเวลาที ่ กํ าหนดหรื อ
ระบุ" เช น
Base word : friend (n.) เพื ่ อน, มิ ตร
friendly (adj.) มี ลักษณะเป นมิ ตร
Base word : mother (n.) แม
motherly (adj.) มี ลักษณะความเป นแม
Base word : year (n.) ป
yearly (adj.) ต อป
2.4.5 -like มี ความหมายว า "ลักษณะคลาย ___" เช น
Base word : child (n.) เด็ ก
childlike (adj.) ลักษณะคลายเด็ ก
Base word : ape (n.) ลิ ง(ไม มี หาง)
apelike (adj.) คลายลิ ง
Base word : man (n.) ผู ชาย
manlike (adj.) คลายผู ชาย
Base word : dog (n.) สุ นัข
doglike (adj.) คลายสุ นัข
50
2.4.6 -en มี ความหมายว า "ทําดวย ___ , ประกอบดวย ___ , คลาย ___" เช น
Base word : wood (n.) ไม
wooden (adj.) ทํ าดวยไม
Base word : wool (n.) ขนแกะ
woolen (adj.) ทํ าดวยขนแกะ
Base word : silk (n.) ไหม
silken (adj.) ทํ าดวยไหม
Base word : gold (n.) ทอง
golden (adj.) ทํ าด วยทอง, คลายทอง
Base word : ash (n.) ขี ้เถา
ashen (adj.) ลักษณะคลายขี ้เถา
2.4.7 –ish มี ความหมายว า "เกี ่ ยวกับประเทศหรื ออาณาบริ เวณหนึ ่ ง ๆ , มี ลักษณะ
เหมื อนหรื อคลาย ___" เช น
Base word : Sweden (n.) ประเทศสวีเดน
Swedish (adj.) เกี ่ ยวกับประเทศสวี เดน
Base word : child (n.) เด็ ก
childish (adj.) เหมื อนเด็ ก, ราวกับเด็ ก
2.4.8 -able/-ible มี ความหมายว า "มี ___ , มี ลักษณะ ___" เช น
Base word : fashion (n.) สมัยนิ ยม
fashionable (adj.) มี ลักษณะทันสมัย
Base word : sense (n.) เหตุ ผล
sensible (adj.) มี เหตุ ผล
2.4.9 -ate มี ความหมายว า "เต็ มไปด วย ___" เช น
Base word : passion (n.) ความหลงใหล
passionate (adj.) เต็ มไปดวยความหลงใหล
Base word : affection (n.) ความรั กใคร
affectionate (adj.) เต็ มไปดวยความรักใคร

2.4.10 -ous มี ความหมายว า "ก อใหเกิ ด ___ , มี ลักษณะเป น ___" เช น
Base word : poison (n.) ยาพิ ษ
poisonous (adj.) เป นพิ ษ
Base word : danger (n.) อั นตราย
dangerous (adj.) เป นอั นตราย
Base word : courage (n.) ความกลาหาญ
courageous (adj.) มี ความกลาหาญ
2.4.11 -ious มี ความหมายว า "มี ___ , มี ลักษณะ ___" เช น
Base word : mystery (n.) ความลึ กลับ
mysterious (adj.) มี ความลึ กลับ
Base word : glory (n.) ความสง างาม
glorious (adj.) มี ความสง างาม
Base word : victory (n.) ชัยชนะ
victorious (adj.) มี ชัยชนะ
2.4.12 -ic/-ical มี ความหมายว า "เกี ่ ยวของกับ ___" เช น
Base word : atmosphere (n.) บรรยากาศ
atmospheric (adj.) เกี ่ ยวกับบรรยากาศ
Base word : hero (n.) วี รบุ รุ ษ
heroic (adj.) เกี ่ ยวกั บวี รบุ รุ ษ
Base word : geometry (n.) เรขาคณิ ต
geometrical (adj.) เกี ่ ยวกับเรขาคณิ ต
2.4.13 -al/-ial มี ความหมายว า "เกี ่ ยวกับหรื อเกี ่ ยวของกับ ___" เช น
Base word : music (n.) ดนตรี
musical (adj.) เกี่ยวกับดนตรี
Base word : commerce (n.) การคา
commercial (adj.) เกี ่ ยวกับการคา
Base word : culture (n.) วั ฒนธรรม
cultural (adj.) เกี ่ ยวกั บวั ฒนธรรม
52
2.4.14 -wise มี ความหมายว า "ในตํ าแหน ง หรือตามทิศทางของ ___ , เกี ่ ยวของกับ
___" เช น
Base word : clock (n.) นาฬิ กา
clockwise (adj.) ตามเข็ มนาฬิ กา
Base word : tax (n.) ภาษี
taxwise (adj.) เกี ่ ยวของกับภาษี
2.4.15 -some มี ความหมายว า "เป น ___ , ชวนหรื อก อให เกิ ด ___" เช น
Base word : burden (n.) ภาระ
burdensome (adj.) เป นภาระ
Base word : trouble (n.) ความยุ งยาก
troublesome (adj.) ก อใหเกิ ดความยุ งยาก
2.5 ป จจั ยประเภทเติ มท ายคํ ากริ ยาแล วทํ าให เป นคํ าคุ ณศั พท (Verbs-adjective Suffixes)
ไกรคุ ง อนัคฆกุ ลและกรรณิ การ อนัคฆกุ ล (ม.ป.ป. : ·05) กล าวว า Verbs-adjective
Suffixes เป นป จจัยประเภทที ่ ใชเติ มต อทายคํ ากริ ยา (Verbs) มี ผลทํ าใหคํ ากริ ยานั้นเปลี ่ ยนหนาที ่
ของคํ าเป นคํ าคุ ณศัพท (Adjectives) ไดแก
2.5.1 -able/-ible มี ความหมายว า "สามารถจะ ___" เช น
Base word : eat (v.) กิ น
eatable (adj.) สามารถจะกิ นได
Base word : read (v.) อ าน
readable (adj.) สามารถจะอานได
2.5.2 -ary/-ory มี ความหมายว า "เกี ่ ยวของกับ ___" เช น
Base word : imagine (v.) จิ นตนาการ
imaginary (adj.) เกี ่ ยวของกับจิ นตนาการ
Base word : promise (v.) สัญญา
promissory (adj.) เกี ่ ยวของกับสัญญา
Base word : introduce (v.) แนะนํ า
introductory (adj.) เกี ่ ยวของกับการแนะนํ า
53
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล) (2535 : 57-60) ยกตัวอย างคํ าศัพทที ่ มี ลักษณะเช นนี ้
ไดแก
2.5.3 -ent/-ant มี ความหมายว า "มี คุ ณลักษณะตามความหมายของคํ าที ่ เอ ย" เช น
Base word : differ (v.) แตกต าง
different (adj.) มี ลักษณะต างกัน
Base word : rely (v.) ขึ ้นอยู กับ
reliant (adj.) มี คุ ณลักษณะขึ ้นอยู กับ
Base word : excel (v.) ดี เยี ่ ยม
excellent (adj.) มี คุ ณลักษณะดี เยี ่ ยม
2.5.4 -ive/-ative มี ความหมายว า "มี แนวโนมที ่ จะกระทํ า หรื อก อใหเกิ ดการกระทํ า"
เช น
Base word : correct (v.) แกไขใหถู ก
corrective (adj.) มี แนวโนมที ่ จะแกไขใหถู ก
Base word : talk (v.) พู ดคุ ย
talkative (adj.) มี แนวโนมช างพู ดคุ ย
Base word : imagine (v.) จิ นตนาการ
imaginative (adj.) มี แนวโนมช างจิ นตนาการ
2.5.5 -ing เติ มทาย verb ทํ าใหเป น adjective มี ความหมายว า "น า ___" เช น
Base word : interest (v.) สนใจ
interesting (adj.) น าสนใจ
Base word : amuse (v.) ขํ า
amusing (adj.) นาขํา
2.5.6 -ic มี ความหมายว า "มี แนวโนมหรื อลักษณะ ___" เช น
Base word : specify (v.) จํ าเพาะเจาะจง
specific (adj.) มี ลักษณะจํ าเพาะเจาะจง
Base word : horrify (v.) หวาดกลัว
horrific (adj.) มี ลักษณะที ่ น ากลัว
54
2.6 ป จจั ยประเภทเติ มท ายคํ าคุ ณศั พท แล วทํ าให เป นคํ าวิ เศษณ
(Adjectives-adverb Suffixes)
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล) (2535 : 62-64) กล าวไวว า Adjectives-adverb
Suffixes เป นป จจัยประเภทที ่ เติ มต อทายคํ าคุ ณศัพท (Adjectives) มี ผลทํ าใหคํ าคุ ณศัพทนั้น เปลี ่ ยน
หนาที ่ ของคํ าเป นคํ าวิ เศษณ (Adverbs) ไดแก
2.6.1 -ly มี ความหมายว า "อย าง ___" เช น
Base word : slow (adj.) ชา
slowly (adv.) อย างชา ๆ
Base word : care (n.) ความระมั ดระวั ง
careful (adj.) เต็ มไปดวยความระมัดระวัง
carefully (adv.) อย างระมัดระวัง
2.6.2 -ally มี ความหมายว า "อย าง ___ , โดย ___" เช น
Base word : symbol (n.) สัญลักษณ
symbolic (adj.) เกี ่ ยวกับสัญลักษณ
symbolically (adv.) โดยใชสัญลักษณ
Base word : art (n.) ศิ ลปะ
artistic (adj.) เกี ่ ยวกับศิ ลปะ
artistically (adv.) อย างมี ศิ ลปะ
2.6.3 -ably/ibly มี ความหมายว า "ในกริ ยาอาการสามารถ ___ , อย างสามารถ ___"
เช น
Base word : sense (n.) ความมี เหตุ ผล
sensible (adj.) มี เหตุ ผล
sensibly (adv.) อย างสามารถรู เหตุ รู ผล
Base word : comfort (n.) ความสะดวกสบาย
comfortable (adj.) สะดวกสบาย
comfortably (adv.) อย างสะดวกสบาย
55
2.7 ปจจัยประเภทเติ มทายคํ านามหรื อคํ าคุ ณศัพท แลวทํ าใหเป นคํ ากริ ยา
(Nouns/Adjectives-verb Suffixes)
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล) (2535 : 66-68) กล าวไวว า Nouns/Adjectives-verb
Suffixes เป นป จจัยประเภทที ่ เติ มต อทายคํ านาม (Nouns) หรื อคํ าคุ ณศัพท (Adjectives) มี ผลทํ าให
คํานั้นเปลี่ยนหนาที่ของคํา เป นคํ ากริ ยา (Verbs) ไดแก
2.7.1 -en มี ความหมายว า "ทํ าให ___ , ทํ าใหกลายเป น ___ , ก อใหเกิ ด ___" เช น
Base word : soft (adj.) อ อนนุ ม
soften (v.) ทํ าใหอ อนนุ ม
Base word : sharp (adj.) คม
sharpen (v.) ทํ าใหคม
Base word : long (adj.) ยาว
length (n.) ความยาว
lengthen (v.) ทํ าใหยาว
2.7.2 -ify/-efy มี ความหมายว า "ทํ าให ___ , ทํ าใหเป น ___" เช น
Base word : simple (adj.) ง าย
simplify (v.) ทํ าใหง าย
Base word : clear (adj.) ชั ดเจน
clarify (v.) ทํ าใหชัดเจน
Base word : mummy (n.) มัมมี
mummify (v.) ทํ าใหเป นมัมมี
Base word : beauty (n.) ความสวย
beautify (v.) ทํ าใหสวย
Base word : liquid (n.) ของเหลว
liquefy (v.) ทํ าใหเป นของเหลว
56
2.7.3 -ize มี ความหมายว า "ทํ าให ___ , ทํ าใหเป น ___" เช น
Base word : symbol (n.) สัญลักษณ
symbolize (v.) ทํ าใหเป นสัญลักษณ
Base word : apology (n.) การขอโทษ
apologize (v.) ขอโทษ
Base word : harmony (n.) การประสานกลมกลื น
harmonize (v.) ทํ าใหประสานกลมกลื น
Base word : modern (adj.) ทันสมัย
modernize (v.) ทํ าใหทันสมัย
Base word : special (adj.) พิ เศษเฉพาะ
specialize (v.) ทํ าใหเป นพิ เศษเฉพาะ
2.7.4 -ate มี ความหมายว า "ทํ าให ___ , ทํ าใหกลายเป น" เช น
Base word : valid (adj.) มี เหตุ ผล
validate (v.) ทํ าให มี เหตุ ผล
Base word : active (adj.) คล องแคล วว องไว
activate (v.) ทํ าใหคล องแคล งว องไว
Base word : alien (n.,adj.) คนตางดาว, แปลกหนาทางสัญชาติ
alienate (v.) ทํ าใหแปลกหนาทางสัญชาติ
Base word : domestic (n.,adj.) ในบาน, เกี ่ ยวกับบาน
domesticate (v.) ทํ าใหอยู ในบาน, เลี ้ยงไวในบาน
3. สรุ ป
ป จจั ย (Suffixes) คื อ พยางคที ่ เติ มไวทายคํ าหลัก (Base Words) แลว ทําใหประเภทของคํา
(Part of speech) เปลี ่ ยนไป ส วนความหมายจะคงเดิ ม หรื อเปลี ่ ยนไปเพี ยงเล็ กนอย การนํ าเอาป จจัย
(Suffixes) มาเติ มเขาขางหลังคํ าเดิ ม (Base word หรือ Word Stem) หรื อรากศัพท (Root) เป นการ
สรางคํ าใหม ในภาษาอังกฤษอี กวิ ธี หนึ ่ งที ่ มักจะพบอยู บ อย ๆ ดั งนั ้ นหากเรามี ความรู ในเรื ่ องป จจั ย
(Suffixes) จะทํ าใหเราทราบความหมายของคํ านั้น ๆ ซึ ่ งจะเป นประโยชนอย างมากต อการอ าน
บทที ่ 4
การเดาความหมายของคํ าประสม
(Guessing the Meanings of Compound Words)
มี คํ าในภาษาอังกฤษหลายคํ าที ่ เกิ ดจากการนํ าเอาคํ า 2 คํ า หรื อมากกว ามาประสมเขาดวยกัน
แลวเกิ ดเป นคํ าใหม ขึ ้นมา เรี ยกว า คํ าประสม (Compound Words) คํ าประสมที ่ ไดนั้น บางคํ า
ทําหนาที่เปนคํานาม เราเรียกวา คํ านามประสม (Compound Nouns) ส วนบางคํ าทํ าหนาที ่ เป นคํ า
คุ ณศัพท เราเรี ยกว า คํ าคุ ณศัพทประสม (Compound Adjectives)
1. ความหมายของคํ าประสม
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล) (2534 : 230-23·) ใหความหมายของคํ าประสมไวว า
คํ าประสม (Compound Words) คื อ คํ าที ่ เกิ ดจากการรวมกันของคํ าตั้งแต 2 คํ าขึ ้นไป แลวเกิ ดเป น
คํ าใหม ความหมายของคํ าประสมอาจจะตรงกับคํ าเดิ มหรื อไม ก็ ได เช น
toothbrush มาจาก tooth + brush ความหมายคื อ แปรงสี ฟ น
bookstore มาจาก book + store ความหมายคื อ รานขายหนังสื อ
bluebottle มาจาก blue + bottle ความหมายคื อ แมลงวันหัวเขี ยว
การเขี ยนคํ าประสมนี ้ ถาว ากันในทางหลักภาษาจริ ง ๆ แลว ดู เหมื อนจะไม มี กฎเกณฑ
ที ่ แน นอนลงไปว า คํ าไหนผสมกับคํ าไหน แลวใหเขียนติดกัน หรื อเขี ยนแยกกันเป นคนละตัว
เพราะฉะนั้นทางที ่ ดี ที ่ สุ ดก็ คื อ ใหสังเกตเอาว า ส วนมากเขาใชกันอย างไร หรื อตรวจสอบจาก
พจนานุ กรม แลวก็ พยายามใชตามนั้น แต เท าที ่ พบเห็ นบ อย ๆ การเขี ยนคํ าประสมพอจะแยกได
เป น 3 แบบ หรือ 3 กรณี คื อ
·. เขี ยนติ ดกันเป นคํ าคํ าเดี ยว ถาเป นคํ าเหล านี ้ เช น postcard, toothbrush, blackbird,
homework, headmaster, grandfather, housework, football, swordsman, salesman, เป นต น
2. เขี ยนแยกจากกัน โดยไม มี ขี ดกั้น (Hyphen) ถาเป นคํ าเหล านี ้ เช น snow man,
taxi meter, mother tongue, morning market, office hours, shop hours, station master, เป นต น
3. เขี ยนแยกจากกันเป น 2 คํ า โดยมีขีดกั้น (Hyphen) ถาเป นคํ าเหล านี ้ เช น fire-engine,
room-mate, money-order, tea-time, time-table, team-work, sun-dial, snow-storm รวมทั ้ งคํ าประสม
ที่เกิดจาก Verb-ing + noun เช น swimming-pool, dining-room เป นต น
58
2. ประเภทของคํ าประสม
คํ าประสม (Compound Words) แบ งออกเป น 2 ประเภทใหญ ๆ คื อ
2.· คํ านามประสม (Compound Nouns)
2.2 คํ าคุ ณศัพทประสม (Compound Adjectives)
ซึ ่ งแต ละประเภทจะมี ลักษณะการประสมคํ าแยกย อยออกไปอี ก ดั งนี ้
2.1 คํ านามประสม (Compound Nouns)
ที มงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : ·98) กล าวว า คํ านามประสม คื อ คํ าประสมที ่ เกิ ดจาก
การรวมกั นของคํ าตั ้ งแต 2 คํ าขึ ้นไป และคํ าใหม ที ่ เกิ ดขึ ้นนั้นจะทํ าหนาที ่ เป นคํ านาม จะมี ลักษณะ
การประสมคํ ากั น ดั งนี ้
2.1.1 คํ านามประสมกับคํ านาม (Noun + Noun) จะมี ความหมาย 5 ลักษณะ ดั งนี ้
2.1.1.1 นามตัวแรกจะบอกใหรู ว านามตัวหลังทํ าจากอะไร
สํ าราญ คํ ายิ ่ ง (ม.ป.ป. : 506) ยกตั วอย างคํ านามประสมแบบนี ้ เช น
a glass bottle มาจาก glass + bottle
ความหมาย a bottle made of glass (ขวดแกว)
an iron gate มาจาก iron + gate
ความหมาย a gate made of iron (ประตู เหล็ ก)
rubber shoes มาจาก rubber + shoes
ความหมาย shoes made of rubber (รองเท ายาง)
2.1.1.2 นามตั วแรกบอกสิ ่ งที ่ ขายหรื อทํ า นามตัวหลังบอกอาชี พ
พิ รุณ ติ ลภัทร (2538 : ··4) ยกตัวอย างคํ านามประสมแบบนี ้ เช น
a bookseller มาจาก book + seller
ความหมาย a seller of books (คนขายหนังสือ)
a dressmaker มาจาก dress + maker
ความหมาย a maker of dresses (ช างตัดเสื ้อ)
novel writer มาจาก novel + writer
ความหมาย a writer of novel (นักเขียนนวนิยาย)
59
2.1.1.3 นามตัวแรกเป นของบรรจุ ไว นามตัวหลังเป นภาชนะสํ าหรับใส
ศิ ริ พร ฉันทานนท (2537 : ·05) ยกตัวอย างคํ านามประสมแบบนี ้
เช น
a flower vase มาจาก flower + vase
ความหมาย a vase for flowers (แจกันดอกไม )
water tank มาจาก water + tank
ความหมาย a tank for water (ถังเก็ บน้ํ า)
a water jug มาจาก water + jug
ความหมาย a jug for water (เหยื อกน้ ํ า)
a wine bottle มาจาก wine + bottle
ความหมาย a bottle for wine (ขวดไวน )
2.1.1.4 นามตัวหลังมี ความสัมพันธ กับนามตัวแรก
พิ รุณ ติ ลภัทร (2538 : ··5) ยกตัวอย างคํ านามประสมแบบนี ้ เช น
a mathematics teacher มาจาก mathematics + teacher
ความหมาย a teacher of mathematics (ครูสอนคณิตศาสตร )
a light switch มาจาก light + switch
ความหมาย a switch of light (ที่เปด-ป ดไฟ)
weather report มาจาก weather + report
ความหมาย a report about weather (รายงานอากาศ)
a reference book มาจาก reference + book
ความหมาย a book of reference (หนังสื ออางอิ ง)
2.1.1.5 นามตัวหนาบอกใหทราบสถานที ่ ของนามตัวหลัง
ผศ.ดารณี ภุ มวรรณ (2534 : 97) ยกตัวอย างคํ านามประสมแบบนี ้
เช น
a country man มาจาก country + man
ความหมาย a man in the country (คนชนบท, คนบานนอก)
a park pool มาจาก park + pool
ความหมาย a pool in a park (สระน้ํ าประจํ าสวนสาธารณะ)
60
garden plant มาจาก garden + plant
ความหมาย a plant used for decorating the garden (ไมประดับ
สวน)
a road sign มาจาก road + sign
ความหมาย a sign in the road (ป ายตามถนน)
2.1.2 คํ ากริยาเติ ม ing ประสมกับคํ านาม (Gerund + Noun)
สรวงสุ ดา เตี ยวรัตนกุ ล (สมสกุ ล) (2534 : 238-239) ไดกล าวไวว า คํ าประสม
ประเภทนี ้เกิ ดจากการที ่ base word ที ่ ทํ าหนาที ่ gerund รวมกั บ base word อี กตั วหนึ ่ ง ที ่ ทํ าหนาที ่
noun เช น
dining room มาจาก dining + room
ความหมาย ห องอาหาร
living room มาจาก living + room
ความหมาย ห องนั ่ งเล น
sleeping pill มาจาก sleeping + pill
ความหมาย ยานอนหลับ
sailing boat มาจาก sailing + boat
ความหมาย เรื อแล นใบ
a swimming-pool มาจาก swimming + pool
ความหมาย a pool for swimming (สระว ายน้ํ า)
a sewing-machine มาจาก sewing + machine
ความหมาย a machine that sews (จั กรเย็ บผ า)
walking-stick มาจาก walking + stick
ความหมาย stick for walking with (ไมเทา)
hearing-aid มาจาก hearing + aid
ความหมาย aid for helping deaf people to hear (เครื ่ องช วยฟ ง)
a washing-machine มาจาก washing + machine
ความหมาย a machine for washing (เครื ่ องซักผา)

2.1.3 คํ านามประสมกับคํ ากริยาเติ ม ing (Noun + Gerund)
ที มงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : ·99) ยกตัวอย างคํ านามประสมประเภทนี ้ไว เช น
fortunetelling มาจาก fortune + telling
ความหมาย การทํ านาย
housekeeping มาจาก house + keeping
ความหมาย การดู แลบาน
daydreaming มาจาก day + dreaming
ความหมาย การฝ นกลางวัน
drug-taking มาจาก drug + taking
ความหมาย การกิ นยา
bull-fighting มาจาก bull + fighting
ความหมาย การต อสู ของวัวกระทิ ง
doll-making มาจาก doll + making
ความหมาย การทํ าตุ กตา
2.1.4 คํ าคุ ณศัพท ประสมกับคํ านาม (Adjective + Noun)
สรวงสุ ดา เตี ยวรัตนกุ ล (สมสกุ ล) (2534 : 232-234) ไดกล าวไวว า คํ าประสม
ประเภทนี ้เกิ ดจากการรวมตัวของ base words 2 คํ า คําหนึ่งเปน adjective อีกคําหนึ่งเปน noun เช น
bluebottle มาจาก blue + bottle
ความหมาย แมลงวันหัวเขี ยว
blackguard มาจาก black + guard
ความหมาย คนเลวทรามต่ ํ าช า
darkroom มาจาก dark + room
ความหมาย หองมื ดสํ าหรับลางรู ปถ าย
freshwater มาจาก fresh + water
ความหมาย น้ ํ าจื ด
cold saw มาจาก cold + saw
ความหมาย เลื ่ อยตั ดโลหะ
62
2.1.5 คํ านามประสมกับบุ พบทวลี (Noun + Prepositional Phrase)
สํ าราญ คํ ายิ ่ ง (ม.ป.ป. : 507) ไดยกตัวอย างคํ านามประสมประเภทนี ้ไว เช น
son-in-law มาจาก son + in law
ความหมาย บุ ตรเขย
mother-in-law มาจาก mother + in law
ความหมาย แม สามี หรื อภรรยา
brother-in-law มาจาก brother + in law
ความหมาย พี ่ หรื อนองเขย
a sister-in-law มาจาก sister + in law
ความหมาย พี ่ หรื อนองสะใภ
2.2 คํ าคุ ณศัพท ประสม (Compound Adjectives)
ที มงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : 200) กล าวว า คํ าคุ ณศัพทประสม คื อ คํ าประสม
ที ่ เกิ ดจากการรวมกันของคํ าตั้งแต 2 คํ าขึ ้นไป และคํ าใหม ที ่ เกิ ดขึ ้นนั้น จะทํ าหนาที ่ เป นคํ าคุ ณศัพท
คํ าคุ ณศัพทประสม จะมี ลักษณะการประสมคํ ากัน ดั งนี ้
2.2.1 คํ าคุ ณศัพท ประสมกับคํ านามเติ ม ed (Adjective + Noun-ed)
ผศ.ดารณี ภุ มวรรณ (2534 : 98) ยกตัวอย างคํ าคุ ณศัพทประสมประเภทนี ้ เช น
a middle-aged man ความหมาย ชายวัยกลางคน
a red-nosed boy ความหมาย เด็ กจมู กแดง
a bad-tempered woman ความหมาย ผูหญิงเจาอารมณ
an old-fashioned hat ความหมาย หมวกทรงลาสมัย
2.2.2 คํ าคุ ณศัพท ประสมกับคํ านาม (Adjective + Noun)
สํ าราญ คํ ายิ ่ ง (ม.ป.ป. : 508) ยกตัวอย างคํ าคุ ณศัพทประสมประเภทนี ้ เช น
a heavy-weight boxer ความหมาย นักมวยรุ นเฮฟวี ่ เวท
upper-class people ความหมาย ชนชั้นสู ง
a real-life story ความหมาย เรื ่ องราวชี วิ ตจริ ง
a three-room house ความหมาย บานซึ ่ งมี หอง 3 ห อง
a twenty-dollar note ความหมาย ธนบัตรใบละ 20 ดอลลาร
63
2.2.3 คํ านามประสมกับคํ าคุ ณศัพท (Noun + Adjective)
พิ รุณ ติ ลภัทร (2538 : ··6) ยกตัวอย างคํ าคุ ณศัพทประสมประเภทนี ้ เช น
nut-brown eyes ความหมาย นัยนตาสี น้ํ าตาลเขม
the stone-cold floor ความหมาย the floor that is as cold as
stone
a blood-red blouse ความหมาย a blouse that is as red as
blood
2.2.4 คํ านามประสมกับคํ านาม (Noun + Noun)
สํ าราญ คํ ายิ ่ ง (ม.ป.ป. : 508) ยกตัวอย างคํ าคุ ณศัพทประสมประเภทนี ้ เช น
a sound-proof room ความหมาย หองเก็ บเสี ยง
water-proof cloth ความหมาย ผากันน้ํ า (เช น ผายาง)
water-proof glass ความหมาย กระจกกันน้ํ าได
a fireproof coat ความหมาย เสื ้อกันไฟ
2.2.5 คํ าคุ ณศั พท ประสมกั บคํ าคุ ณศั พท (Adjective + Adjective)
ศิ ริ พร ฉันทานนท (2537 : ·04) ยกตัวอย างคํ าคุ ณศัพทประสมประเภทนี ้ เช น
a tall-dark man ความหมาย ชายร างสู งผิ วคล้ํ า
brown-grey beard ความหมาย beard that is brown and grey
bitter-sweet cake ความหมาย the cake that is bitter and
sweet
2.2.6 คํ านาม คําคุณศัพท หรื อคํ าวิ เศษณ ประสมกับคํ ากริ ยาช อง 3
(Noun/Adjective/Adverb + Past participle)
ผศ.ดารณี ภุ มวรรณ (2534 : 98) ยกตัวอย างคํ าคุ ณศัพทประสมประเภทนี ้ เช น
a ready-made shirt ความหมาย เสื ้อที ่ ตัดเรี ยบรอยแลว
well-educated people ความหมาย people who are educated
well
the snow-covered mountain ความหมาย the mountain that is
covered with snow
64
2.2.7 คํ านาม คําคุณศัพท หรื อคํ าวิ เศษณ ประสมกับคํ ากริ ยาเติ ม ing
(Noun/Adjective/Adverb + Present participle)
สํ าราญ คํ ายิ ่ ง (ม.ป.ป. : 508) ยกตัวอย างคํ าคุ ณศัพทประสมประเภทนี ้ เช น
a fast-moving train ความหมาย a train that moves fast
a long-suffering servant ความหมาย a servant who suffers a long
time
grass-cutting machinery ความหมาย เครื ่ องมื อตั ดหญ า
3. สรุ ป
คํ าในภาษาอังกฤษ ส วนหนึ ่ งเกิ ดจากการนํ าเอาคํ า 2 คํ า หรื อมากกว า มาประสมเขาดวยกัน
แลวเกิ ดเป นคํ าใหม ขึ ้นมา เรี ยกว าคํ าประสม (Compound Words) คํ าประสมที ่ ได บางคํ าทํ าหนาที ่
เป นคํ านาม เรี ยกว า คํ านามประสม (Compound Nouns) บางคํ าทํ าหนาที ่ เป นคํ าคุ ณศัพท เรี ยกว า
คํ าคุ ณศัพทประสม (Compound Adjectives) ดังนั้นหากเรามี ความรู เรื ่ องการประสมคํ า จะทํ าให เรา
ทราบความหมายของคํ าที ่ เราไม คุ นเคยนั้น ๆ ซึ ่ งจะเป นประโยชนอย างมากต อการอ าน
บทที ่ 5
การเดาความหมายของคํ าศั พท โดยวิ เคราะห จากบริ บท
(Guessing the Meanings of Words from Context)
การหาความหมายของคํ าศัพทโดยอาศัยบริ บท (Context) เป นวิ ธี ที ่ จะช วยประหยัดเวลา
ในการอ าน เพราะไม ต องเสี ยเวลากับการเป ดหาความหมายจากพจนานุ กรม ซึ ่ งในบริ บทมักจะมี
ตั วชี ้ แนะ (Clue) เป นตัวบ งบอกความหมายของคํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคยนั้น
1. ความหมายของบริบท
บริ บท (Context) คื อ ข อความ หรื อกลุ มคํ า ที ่ อยู แวดลอมคํ าศัพทที ่ เราไม คุ นเคย หรื อ
ไม ทราบความหมาย
2. ความหมายของตัวชี้แนะ
ตั วชี ้ แนะ (Clue) คื อ คํ า กลุ มคํ า หรื อข อความ ที ่ ชี ้หรื อบ งบอกความหมายของคํ าศัพท
ที ่ ปรากฎในบริ บท มักจะเรี ยกว า ตัวชี้แนะในบริบท (Context Clue)
3. ประเภทของตั วชี ้ แนะในบริ บท
ตัวชี ้แนะในบริ บท (Context Clue) มี หลายประเภท ดั งนี ้
66
3.1 ตัวชี ้ แนะในบริ บทประเภทใหคํ าจํ ากัดความ (Context Clue of Definition)
ที มงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : ·-2) กล าวถึ งตัวชี ้แนะประเภทนี ้ว า คื อ คําชี้แนะ
ประเภทที ่ ใหคํ านิ ยามหรื อคํ าจํ ากัดความ เป นการบอกความหมายของคํ าศัพทยากโดยตรง ตั วชี ้ แนะ
ประเภทนี ้ ไดแก
verb to be mean(s/ed) to be called
to be defined as to be known as to be a type of
refer to can be thought of may be seen as
to be a kind of to be regarded as to be the name given to
consist of can be defined as may be described as
what this means is comma , dash -
parentheses ( ) colon :
ตัวชี ้ แนะทั้ งหมดนี ้ มี ความหมายว า "คื อ, หมายถึ ง, เรี ยกว า, หมายความว า"
เช น
Circulate means to move around and return to the same place.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : Circulate
ตั วชี ้ แนะ : means
ขอความที ่ เป นคํ าจํ ากัดความ : to move around and return to the same place
ดังนั้นความหมายของ Circulate คื อ การเคลื ่ อนที ่ ไปมาเป นวงกลม
This explains why anorexias (people with no sense of smell) may have difficulty
appreciating food flavor.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : anorexias
ตั วชี ้ แนะ : ( )
ขอความที ่ เป นคํ าจํ ากัดความ : people with no sense of smell
ดังนั้นความหมายของ anorexias คื อ คนที ่ ไม มี ประสาทสัมผัสรับกลิ ่ น
67
สุ ทิ ศ เชื ่ อมากและคณะ (ม.ป.ป. : ·83) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เช น
When a rock has been changed by heat or pressure it is called metamorphic.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : metamorphic
ตั วชี ้ แนะ : is called
ขอความที ่ เป นคํ าจํ ากัดความ : When a rock has been changed by heat or pressure
ดังนั้นความหมายของ metamorphic คื อ การที ่ หิ นถู กแปรสภาพไปโดยความรอนหรื อ
แรงดั น
ไกรคุ ง อนั คฆกุ ลและกรรณิ การ อนัคฆกุ ล (ม.ป.ป. : 93) ไดยกตัวอย างประโยคที ่ มี
ตั วชี ้ แนะประเภทนี ้ เช น
Messre., the plural of Mr., is seldom used as a title.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : Messre.
ตั วชี ้ แนะ : , ,
ขอความที ่ เป นคํ าจํ ากัดความ : the plural of Mr.
ดังนั้นความหมายของ Messre. คื อ รู ปพหู พจน ของ Mr.
ผศ.พิ กุ ล บุ ณยรัตพันธุ (ม.ป.ป. : ·0) ยกตัวอย างประโยคที ่ มี ตัวชี ้แนะประเภทนี ้ เช น
A person who repairs shoes is a cobbler.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : cobbler
ตั วชี ้ แนะ : is
ขอความที ่ เป นคํ าจํ ากัดความ : A person who repairs shoes
ดังนั้นความหมายของ cobbler คื อ ช างซ อมรองเทา
68
3.2 ตัวชี ้ แนะในบริ บทประเภทกล าวซ้ ํ า (Context Clue of Restatement)
ที มงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : 5-6) กล าวถึ งตัวชี ้แนะประเภทนี ้ว า คื อ คําชี้แนะ
ประเภทกล าวซ้ํ า หรื อกล าวย้ํ า โดยผูเขียนใชคํา วลี หรื ออนุ ประโยคที ่ ให ความหมายหรื อใจความ
เดี ยวกับคํ ายาก ที่คิดวาอาจจะเกิดปญหาแกผูอาน คําชี้แนะประเภทนี้ ไดแก
or หรือ
that is นั ่ นคื อ
that is to say "
in other words กล าวอี กนัยหนึ ่ งคื อ
to put in another way "
i.e. (อ านว า that is) นั ่ นคื อ
namely กล าวคื อ
that means นั่ นหมายถึ ง
viz (อ านว า namely) กล าวคื อ
which means ซึ ่ งหมายถึ ง
และมี เครื ่ องหมายวรรคตอน ดั งนี ้
, เครื ่ องหมาย comma - เครื ่ องหมาย dash ( ) เครื ่ องหมาย parentheses
เช น
Pantomime, or wordless drama, is a highly skilled art.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : Pantomime
ตั วชี ้ แนะ : or
ขอความที ่ กล าวซ้ํ า : wordless drama
ดังนั้นความหมายของ Pantomime คื อ ละครใบ
His manner of admonishing us - by sharply criticizing - was extremely embarrassing.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : admonishing
ตั วชี ้ แนะ : - -
ขอความที ่ กล าวซ้ํ า : by sharply criticizing
ดังนั้นความหมายของ admonishing คื อ การวิ พากษวิ จารณ อยางรุ นแรง
69
สุ ทิ ศ เชื ่ อมากและคณะ (ม.ป.ป. : ·86) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เช น
The cobra moved sinuously, twisting and turning through the rocky field.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : sinuously
ตั วชี ้ แนะ : ,
ขอความที ่ กล าวซ้ํ า : twisting and turning
ดังนั้นความหมายของ sinuously คื อ ขด ม วนตั ว
สุ รเดช นิ ธิ สุ นทร (ม.ป.ป. : 24) ไดยกตัวอย างประโยคที ่ มี ตัวชี ้แนะประเภทนี ้ เช น
The statement that the politician made was contradictory; that is, one part of it did not
support the other part.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : contradictory
ตั วชี ้ แนะ : that is
ขอความที ่ กล าวซ้ํ า : one part of it did not support the other part
ดังนั้นความหมายของ contradictory คื อ การขัดแยงกัน
เรื องสุ ข ฉัตรปราการและอัญชลี พงศพันธุ (2533 : 5-6) ไดยกตัวอย างประโยคที ่ มี
ตั วชี ้ แนะประเภทนี ้ เช น
Carlos and Dave arranged this rendezvous, i.e. meeting, several weeks ago.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : rendezvous
ตั วชี ้ แนะ : i.e.
ขอความที ่ กล าวซ้ํ า : meeting
ดังนั้นความหมายของ rendezvous คื อ การประชุ ม
The actress arrived with the group of assistants who always travel with her, namely, her
entourage.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : entourage
ตั วชี ้ แนะ : namely
ขอความที ่ กล าวซ้ํ า : the group of assistants who always travel with her
ดังนั้นความหมายของ entourage คื อ กลุ มผู ช วยที ่ คอยเดิ นทางติ ดตาม
70
ผศ.พิ กุ ล บุ ณยรัตพันธุ (ม.ป.ป. : ··) ยกตัวอย างประโยคที ่ มี ตัวชี ้แนะประเภทนี ้ เช น
Some people like to hitch-hike - to travel by asking car or lorry drivers for free rides
because they think it is fun.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : hitch-hike
ตั วชี ้ แนะ : -
ขอความที ่ กล าวซ้ํ า : to travel by asking car or lorry drivers for free rides
ดังนั้นความหมายของ hitch-hike คื อ เดิ นทางโดยการโบกรถฟรี
3.3 ตัวชี ้ แนะในบริ บทประเภทยกตัวอย าง (Context Clue of Example)
ที มงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : 3-5) กล าวถึ งตัวชี ้แนะประเภทนี ้ว า คื อ ขอความชี ้แนะ
ประเภทยกตัวอย างประกอบ เป นคํ าหรื อกลุ มคํ าที ่ อธิ บาย หรื อใหตัวอย างเกี ่ ยวกับความหมายของ
คํ าศัพทใหม ผู เขี ยนจะใชการยกตัวอย างประกอบนี ้ เป นเครื ่ องชี ้แนะความหมายของศัพทที ่ ไม รู จัก
และตัวอย างส วนใหญ ที ่ ผู เขี ยนยกมาอธิ บายประกอบ มักเป นขอความที ่ ผู อ านส วนใหญ คุ นเคย
อยู แลว ตั วชี ้ แนะประเภทนี ้ ไดแก
with e.g. such as the following
as such such as
shows like especially
including for example these
as the following example for instance
มี ความหมายว า "ไดแก , ตัวอย างเช น, ยกตัวอย างดังต อไปนี ้ ,โดยเฉพาะอย างยิ ่ ง"
นอกจากนี ้อาจใชเครื ่ องหมายวรรคตอนในการยกตัวอย างไดแก
- เครื ่ องหมาย dash , เครื ่ องหมาย comma ; เครื ่ องหมาย semi-colon
( ) เครื ่ องหมาย parentheses : เครื ่ องหมาย colon

เช น
She is very touchy. For example, she usually gets angry when her teacher makes
comments on her work.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : touchy
ตั วชี ้ แนะ : For example
ขอความที่เปนตัวอยาง : she usually gets angry
ดังนั้นความหมายของ touchy คื อ โกรธง าย
His behaviour was inexplicable; no one could explain why he was always late at school.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : inexplicable
ตั วชี ้ แนะ : ;
ขอความที่เปนตัวอยาง : no one could explain
ดังนั้นความหมายของ inexplicable คื อ ไม มี ใครสามารถอธิ บายได
สุ ทิ ศ เชื ่ อมากและคณะ (ม.ป.ป. : ·84-·85) ยกตัวอย างประโยคที ่ มี ตัวชี ้แนะประเภทนี ้
เช น
Do you participate in one of the more popular avocations, such as jogging, tennis, or
stamp collecting?
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : avocations
ตั วชี ้ แนะ : such as
ขอความที่เปนตัวอยาง : jogging, tennis, or stamp collecting
ดังนั้นความหมายของ avocations คื อ งานอดิ เรก
We are encouraging - fostering - good ideas in young people.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : fostering
ตั วชี ้ แนะ : - -
ขอความที่เปนตัวอยาง : encouraging
ดังนั้นความหมายของ fostering คื อ สนับสนุ น
72
ไกรคุ ง อนัคฆกุ ลและกรรณิ การ อนัคฆกุ ล (ม.ป.ป. : 93) ไดยกตัวอย างประโยคที ่ มี
ตั วชี ้ แนะประเภทนี ้ เช น
Half-baked, for instance, may refer to a foolish idea or stupid person.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : Half-baked
ตั วชี ้ แนะ : for instance
ขอความที่เปนตัวอยาง : may refer to a foolish idea or stupid person
ดังนั้นความหมายของ Half-baked คื อ ความคิ ดที ่ โง ๆ หรื อคนโง
สุ รเดช นิ ธิ สุ นทร (ม.ป.ป. : 22) ไดยกตัวอย างประโยคที ่ มี ตัวชี ้แนะประเภทนี ้ เช น
Since a guinea pig isn't carnivorous, it couldn't eat the meat.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : carnivorous
ตั วชี ้ แนะ : ,
ขอความที่เปนตัวอยาง : it couldn't eat the meat
ดังนั้นความหมายของ carnivorous คื อ กินเนื้อเปนอาหาร
เรื องสุ ข ฉัตรปราการและอัญชลี พงศพันธุ (2533 : ·4) ไดยกตัวอยางประโยคที่มี
ตั วชี ้ แนะประเภทนี ้ เช น
Do you participate in one of the most popular avocations like jogging, reading or stamp
collecting?
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : avocations
ตั วชี ้ แนะ : like
ขอความที่เปนตัวอยาง : jogging, reading or stamp collecting
ดังนั้นความหมายของ avocations คื อ งานอดิ เรก
ผศ.พิ กุ ล บุ ณยรัตพันธุ (ม.ป.ป. : ·3) ยกตัวอย างประโยคที ่ มี ตัวชี ้แนะประเภทนี ้ เช น
Some boys are trained to help their mother with chores, such as, washing dishes,
cleaning, ironing, etc.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : chores
ตั วชี ้ แนะ : such as
ขอความที่เปนตัวอยาง : washing dishes, cleaning, ironing, etc.
ดังนั้นความหมายของ chores คื อ งานบาน
73
3.4 ตัวชี ้ แนะในบริ บทประเภทใหส วนขยาย (Context Clue of Modifier)
ที มงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : 6-7) กล าวถึ งตัวชี ้แนะประเภทนี ้ว าคื อ คํ าชี ้แนะประเภท
ที ่ เป นส วนขยาย เป นการตี ความหมายของคํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย ดวยการวิ เคราะหส วนขยายที ่ ปรากฎ
อยู ในข อความแวดล อมนั ้ น ๆ ส วนขยายเหล านี ้ มักมี คํ าขึ ้นตน เช น who, which, where, that,
without หรื อวลี (Phrase) ที ่ ขึ ้ นต นด วย verb + ing หรื อ verb ช อง 3 ตามติ ดคํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคยนั้น
ผู อ านสามารถตี ความหมายศัพทยากได จากส วนขยาย (Modifier) ที่บงบอกเพิ่มเติมได เช น
Tom was an idle boy who did not like work of any kind and who spent most of his time
lying around the house.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : idle
ตั วชี ้ แนะ : who
ขอความที ่ เป นส วนขยาย : did not like work of any kind and spent most of his time lying
around the house
ดังนั้นความหมายของ idle คื อ เกี ยจคร าน
The pantry which is a small room where food is kept is near the kitchen.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : pantry
ตั วชี ้ แนะ : which
ขอความที ่ เป นส วนขยาย : a small room where food is kept
ดังนั้นความหมายของ pantry คื อ ห องเล็ กสํ าหรั บเก็ บอาหาร
สุ ทิ ศ เชื ่ อมากและคณะ (ม.ป.ป. : ·87) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เช น
Last Sunday we visited the aquarium, where we saw a wonderful display of strange fish
living peacefully in glass tanks.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : aquarium
ตั วชี ้ แนะ : where
ขอความที ่ เป นส วนขยาย : we saw a wonderful display of strange fish living peacefully in
glass tanks
ดังนั้นความหมายของ aquarium คื อ พิ พิ ธภัณฑสัตวน้ํ าหรื อสถานที ่ เลี ้ยงปลาใหผู คนเขาชม
74
สุ รเดช นิ ธิ สุ นทร (ม.ป.ป. : 24) ไดยกตัวอย างประโยคที ่ มี ตัวชี ้แนะประเภทนี ้ เช น
Nylon and polyester are synthetic fiber made by man.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : synthetic
ตั วชี ้ แนะ : made
ขอความที ่ เป นส วนขยาย : by man
ดังนั้นความหมายของ synthetic คื อ โดยมนุ ษย หรื อสั งเคราะห
ผศ.พิ กุ ล บุ ณยรัตพันธุ (ม.ป.ป. : ·4) ยกตัวอย างประโยคที ่ มี ตัวชี ้แนะประเภทนี ้ เช น
Buffaloes, cows and horses are herbivorous animals that feed only on plants.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : herbivorous
ตั วชี ้ แนะ : that
ขอความที ่ เป นส วนขยาย : feed only on plants
ดังนั้นความหมายของ herbivorous คื อ กิ นพื ชเป นอาหาร
Most people buy their house on a ten-year installment plan, paying 5000 baht monthly.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : installment plan
ตั วชี ้ แนะ : paying
ขอความที ่ เป นส วนขยาย : 5000 baht monthly
ดังนั้นความหมายของ installment plan คื อ วิ ธี ขายโดยใหผู ซื ้อผ อนส งเงิ นเป นงวด ๆ
75
3.5 ตัวชี ้ แนะในบริ บทประเภทแสดงความเหมื อนหรื อคลายคลึ งกัน
(Context Clue of Similarity)
ที มงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : 8-9) ไดกล าวถึ งตัวชี ้แนะประเภทนี ้ว า คื อ คํ าชี ้ แนะ
ประเภทที ่ แสดงความคลายคลึ งกันหรื อเหมื อนกัน ไดแก
as/as ... as เหมื อนกับ
like/alike เหมื อน,คลาย
similar to เหมื อนกับ,คลายกับ
resemble (v) เหมื อนกับ
as if/as though ราวกั บว า
similarly (adv)
likewise (adv)
correspondingly (adv) ในทํ านองเดี ยวกัน
in the same way (adv)
in like manner (adv)
เช น
They think of themselves as an elite group on campus. They always act as if other people
were lower than them.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : elite
ตั วชี ้ แนะ : as if
ขอความที ่ แสดงความเหมื อน : other people were lower than them
ดังนั้นความหมายของ elite คื อ สู งกว า เหนื อกว า ดี กว า
76
สุ ทิ ศ เชื ่ อมากและคณะ (ม.ป.ป. : ·93) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เช น
He is as cunning as an old fox; don't trust him.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : cunning
ตั วชี ้ แนะ : as ... as
ขอความที ่ แสดงความเหมื อน : an old fox; don't trust him
ดังนั้นความหมายของ cunning คื อ ฉลาดแกมโกงเหมื อนสุ นัขจิ ้งจอกไววางใจไม ได
เรื องสุ ข ฉัตรปราการและอัญชลี พงศพันธุ (2533 : 8) ยกตัวอย างประโยคที ่ มี
ตั วชี ้ แนะประเภทนี ้ เช น
Like John who loves to stroll in the park, Jane thinks it is a good way to spend an
evening walking in the park.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : stroll
ตั วชี ้ แนะ : Like
ขอความที ่ แสดงความเหมื อน : an evening walking in the park
ดังนั้นความหมายของ stroll คื อ เดิ น เดิ นเล น
If you invert the letter "W", you will get the letter "M". In the same way, you get the
letter "U" by turning the letter "N" upside down.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : invert
ตั วชี ้ แนะ : In the same way
ขอความที ่ แสดงความเหมื อน : turning upside down
ดังนั้นความหมายของ invert คื อ กลับ กลับหัว
77
สุ รเดช นิ ธิ สุ นทร (ม.ป.ป. : 3·-32) กลาวเพิ่มเติมไวอีกวา ตั วชี ้ แนะประเภทนี ้ อาจจะ
เป นคํ าอ างอิ ง (Reference words) ซึ ่ งเป นคํ าชี ้แนะที ่ อางถึ งสิ ่ งที ่ กล าวมาแลว เพื ่ อแสดงว าสิ ่ งนั้น
เป นสิ ่ งเดี ยวกัน คํ าอ างอิ ง (Reference words) มักจะเป นคํ าประกอบขางหนาคํ านาม เพื ่ อแสดงการ
ชี ้เฉพาะเจาะจงลงไปว า หมายความถึ งอะไร คํ าเหล านี ้ไดแก the, this, that, these, those เช น
It is quite true there are some constraints on the manager's decision when it comes to
position classification. These limitations are found in maintaining like allocations of like jobs in
different subdivision of the organization.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : constraints
ตั วชี ้ แนะ : These
ขอความที ่ แสดงความเหมื อน : These limitations
ดังนั้นความหมายของ constraints คื อ ขี ดจํ ากัด ขอจํ ากัด
3.6 ตัวชี ้ แนะในบริ บทประเภทแสดงความตรงกันขามหรื อขัดแยงกัน
(Context Clue of Contrast)
ดร.วัฒนาพร ระงับทุ กขและดร.สมพิ ศ ป. สัตยารักษ (·997 : ·2) ไดกล าวถึ งตัวชี ้แนะ
ประเภทนี ้ ว า ในบางประโยคเราจะพบคํ า 2 คํ าที ่ มี ความหมายตรงกันขามกัน ถาเรารู ความหมายของ
คํ าหนึ ่ ง เราก็ จะสามารถเดาความหมายของอี กคํ าหนึ ่ งได คํ าชี ้แนะประเภทนี ้ ไดแก
although/eventhough/though ถึ งแมว า
but/yet แต ,อย างไรก็ ตาม
however/nevertheless/nonetheless แต อย างไรก็ ตาม
in spite of/despite ทั้ง ๆ ที ่ ,แม ว า
on the contrary/on the other hand ในทางตรงกันขาม
conversely ในทางกลับกัน
เช น
Some plants die in wet soil, but most thrive.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : thrive
ตั วชี ้ แนะ : but
ขอความที ่ แสดงความขัดแยง : Some plants die in wet soil
ดังนั้นความหมายของ thrive คื อ ไม ตาย
78
สุ ทิ ศ เชื ่ อมากและคณะ (ม.ป.ป. : ·90-·9·) กล าวถึ งตัวชี ้แนะประเภทนี ้ว า ไดแก
while/whereas ในขณะที ่
comparing/compare with/in compare with เปรี ยบเที ยบกั บ
เช น
An elephant is immense, comparing to a mouse.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : immense
ตั วชี ้ แนะ : comparing to
ขอความที ่ แสดงความขัดแยง : a mouse
ดังนั้นความหมายของ immense คื อ ใหญ
Jane was voluble while her sister, Mary, was quiet.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : voluble
ตั วชี ้ แนะ : while
ขอความที ่ แสดงความขัดแยง : quiet
ดังนั้นความหมายของ voluble คื อ พู ดมาก
สุ รเดช นิ ธิ สุ นทร (ม.ป.ป. : 29-30) กล าวถึ งตัวชี ้แนะประเภทนี ้ว า ไดแก
one ..... another (ใชเปรี ยบเที ยบสิ ่ งที ่ เป นเอกพจน)
some .... other/others (ใชเปรี ยบเที ยบสิ ่ งที ่ เป นพหู พจน)
เช น
One daughter was very extravagant, another was always careful about spending money.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : extravagant
ตั วชี ้ แนะ : One ..... another
ขอความที ่ แสดงความขัดแยง : always careful about spending money
ดังนั้นความหมายของ extravagant คื อ ฟุ มเฟ อย สุ รุ ยสุ ราย
Some animals are alone, others are gregarious.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : gregarious
ตั วชี ้ แนะ : some ..... other
ขอความที ่ แสดงความขัดแยง : alone
ดังนั้นความหมายของ gregarious คื อ เป นกลุ ม เป นฝู ง เป นหมู
79
ที มงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : ·2-·3) ไดกล าวถึ งตัวชี ้แนะประเภทนี ้ว า ไดแก
or หรือ
not ..... but ไม ..... แต
rather than มากกว า
instead of แทนที ่
either ..... or ไม ..... ก็
whether .... or ไม ..... หรือ
เช น
We must either advance or retrograde; we can't stand still.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : retrograde
ตั วชี ้ แนะ : either ..... or
ขอความที ่ แสดงความขัดแยง : advance
ดังนั้นความหมายของ retrograde คื อ ไม กาวหนา ถอยหลัง เสื ่ อม
Constant repetition of the same TV advertisement will alienate customers rather than
attract them.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : alienate
ตั วชี ้ แนะ : rather than
ขอความที ่ แสดงความขัดแยง : attract
ดังนั้นความหมายของ alienate คื อ ไม สนใจ ห างเหิ น
ผศ.พิ กุ ล บุ ณยรัตพันธุ (ม.ป.ป. : ·3) ยกตัวอย างประโยคที ่ มี ตัวชี ้แนะประเภทนี ้ เช น
Both of his daughters are studious, but his son is lazy.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : studious
ตั วชี ้ แนะ : but
ขอความที ่ แสดงความขัดแยง : lazy
ดังนั้นความหมายของ studious คื อ ขยัน
80
Larry thought that the lecture was very boring; however, half of his classmates felt that it
was very stimulating.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : stimulating
ตั วชี ้ แนะ : however
ขอความที ่ แสดงความขัดแยง : Larry thought that the lecture was very boring
ดังนั้นความหมายของ stimulating คื อ ไม น าเบื ่ อ นาตื่นเตน น าสนใจ
เรื องสุ ข ฉัตรปราการและอัญชลี พงศพันธุ (2533 : ··) ไดยกตัวอยางประโยคที่มี
ตั วชี ้ แนะประเภทนี ้ เช น
Some people endure great suffering without complaining at all at all, while those who
cannot cope with pain complain endlessly.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : endure
ตั วชี ้ แนะ : while
ขอความที ่ แสดงความขัดแยง : those who cannot cope with pain complain endlessly
ดังนั้นความหมายของ endure คื อ ทน ทนทานตอ
When the lights went out, I couldn't see a thing, Later, however, I was able to perceive
the outlines of the larger pieces of furniture.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : perceive
ตั วชี ้ แนะ : however
ขอความที ่ แสดงความขัดแยง : When the lights went out, I couldn't see a thing
ดังนั้นความหมายของ perceive คื อ มองเห็ น

3.7 ตัวชี ้ แนะในบริ บทประเภทใหคํ าอธิ บาย (Context Clue of Explanation)
ที มงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : 7-8) ไดกล าวถึ งตัวชี ้แนะประเภทนี ้ว า คื อ คํ าชี ้ แนะ
ประเภทใหคํ าอธิ บาย เป นคํ าชี ้แนะที ่ ผู เขี ยนกล าวถึ งสิ ่ งใดสิ ่ งหนึ ่ งที ่ เกิ ด แลวใหคํ าอธิ บายต อไปว า
ทํ าไมจึ งเป นเช นนั ้ น เพื ่ อเป นการสนับสนุ นขอความนั้น ๆ คํ าชี ้แนะประเภทนี ้ ไดแก
this is because ซึ ่ งเป นดังนี ้ก็ เพราะว า
the reason for this is that เหตุ ผลสํ าหรับสิ ่ งนี ้ก็ คื อ
the cause of this is that สาเหตุ ของสิ ่ งนี ้ก็ คื อ
one of the reasons is เหตุ ผลประการหนึ ่ งก็ คื อ
this explains that นี ้อธิ บายไดว า
it means that นั่ นหมายความว า
that fact is that ความจริ งก็ คื อว า
เช น
People have long believed that mental illness is hereditary. One of the reasons is that it
tends to run in a family.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : hereditary
ตั วชี ้ แนะ : One of the reasons is
ขอความที ่ เป นคํ าอธิ บาย : it tends to run in a family
ดังนั้นความหมายของ hereditary คื อ การถ ายทอดทางพันธุ กรรม
นอกจากนี ้ การใหคํ าอธิ บายในสถานการณใดสถานการณหนึ ่ งนั้น เมื่อผูอาน อ าน
ขอความทั้งหมดก็ จะสามารถเดาความหมายศัพทที ่ ยากนั้นได เช น
Thailand has compulsory education. Boys and girls must attend school until they reach a
certain age.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : compulsory education
ขอความที ่ เป นคํ าอธิ บาย : Boys and girls must attend school until they reach a certain age
ดังนั้นความหมายของ compulsory education คื อ การศึ กษาภาคบังคับ
82
สุ ทิ ศ เชื ่ อมากและคณะ (ม.ป.ป. : ·88) กล าวว า โดยมากจะปรากฎอยู ในขอความที ่ มี
ลักษณะดังนี ้
Major statement
ประโยคใจความสํ าคัญ
Clue of explanation
คํ าชี ้แนะประเภทใหคํ าอธิ บาย
Explanation
คํ าอธิ บาย
เช น
A computerized system is widely used in many universities. This is because it is both
very convenient and reliable.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : convenient
ตั วชี ้ แนะ : this is because
ขอความที ่ เป นคํ าอธิ บาย : it is both very convenient and reliable
ดังนั้นความหมายของ convenient คื อ สะดวกสบายที ่ จะใช
สุ รเดช นิ ธิ สุ นทร (ม.ป.ป. : 25) ไดยกตัวอย างประโยคที ่ มี ตัวชี ้แนะประเภทนี ้ เช น
Mary moved to another hotel. One reason for this was that the noise in the first one was
unbearable.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : unbearable
ตั วชี ้ แนะ : One reason for this
ขอความที ่ อธิ บายสาเหตุ : the noise in the first one
ดังนั้นความหมายของ unbearable คื อ ไม สามารถที ่ จะทนได
Most people enjoy reading murder mysteries. This is so because they want to get away
from the monotonous, boring routine of dull everyday existence.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : monotonous
ตั วชี ้ แนะ : This is so because
ขอความที ่ อธิ บายสาเหตุ : boring routine of dull everyday existence
ดังนั้นความหมายของ monotonous คื อ ซ้ํ าซาก น าเบื ่ อ
83
3.8 ตัวชี ้ แนะในบริ บทประเภทแสดงความเป นเหตุ เป นผล
(Context Clue of Cause and Result)
ที มงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : ·3-·4) กล าวถึ งตัวชี ้แนะประเภทนี ้ว า คื อ คําชี้แนะ
ประเภทบ งบอกถึ งความสัมพันธระหว าง สาเหตุ (Cause) และผลลัพธที ่ ตามมา (Result) จากสาเหตุ
นั ้ น ๆ นั่ นคื อเป นคํ าชี ้แนะที ่ แสดงความเป นเหตุ เป นผลกัน ไดแก
คํ าชี ้แนะที ่ บ งบอกสาเหตุ
because เพราะว า
as because of due to
owing to for on account of เนื ่ องจาก
now that since
คํ าชี ้แนะที ่ บ งบอกถึ งผลลัพธ
accordingly hence as a result
consequently so therefore ดั งนั ้ น
thus
cause (v) เป นสาเหตุ ใหเกิ ด
mean (v) นั่ นหมายถึ งว า
so that / in order that เพื ่ อว า
that is why นั่ นก็ คื อ
the final result is that นั่ นก็ คื อ
เช น
Since ·980 Somsri has put aside such a large sum of money now that she plan to go to
London next summer.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : put aside
ตั วชี ้ แนะ : now that
ข อความที ่ เป นสาเหตุ : she plans to go to London next summer
ขอความที ่ เป นผลลัพธ : Somsri has put aside such a large sum of money
ดังนั้นความหมายของ put aside คื อ เก็ บออม
84
สุ ทิ ศ เชื ่ อมากและคณะ (ม.ป.ป. : ·96) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เช น
Wichai has stopped reading linguistics journals for years; therefore, he finds himself
ignorant of new ideas in this field.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : ignorant
ตั วชี ้ แนะ : therefore
ข อความที ่ เป นสาเหตุ : Wichai has stopped reading linguistics journals for years
ขอความที ่ เป นผลลัพธ : he finds himself ignorant of new ideas in this field
ดังนั้นความหมายของ ignorant คื อ โง เขลา ขาดความรู
สุ รเดช นิ ธิ สุ นทร (ม.ป.ป. : 27) ไดยกตัวอย างประโยคที ่ มี ตัวชี ้แนะประเภทนี ้ เช น
Every year many tax payers get rebates of income tax because they have been paid
excessive tax due to their mistakes such as miscalculation.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : rebates
ตั วชี ้ แนะ : because
ข อความที ่ เป นสาเหตุ : they have been paid excessive tax due to mistakes such as
miscalculation
ขอความที ่ เป นผลลัพธ : Every year many tax payers get rebates of income tax
ดังนั้นความหมายของ rebates คื อ การลดจํ านวนเงิ น(ที ่ จะตองชํ าระภาษี )
As it become that more and more countries are running out of oils, it may be possible
that the supply of oils will be depleted in the next ten years.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : depleted
ตั วชี ้ แนะ : As
ข อความที ่ เป นสาเหตุ : it become that more and more countries are running out of oils
ขอความที ่ เป นผลลัพธ : it may be possible that the supply of oils will be depleted in the
next ten years
ดังนั้นความหมายของ depleted คื อ หมด ถู กใชหมด
85
ดร.วัฒนาพร ระงับทุ กขและดร.สมพิ ศ ป. สัตยารักษ (·997 : ··) ยกตัวอย างประโยค
ที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เช น
Mr. Ron did not have time to take his clothes to the laundry so he had to wash and iron
them himself.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : laundry
ตั วชี ้ แนะ : so
ข อความที ่ เป นสาเหตุ : Mr. Ron did not have time to take his clothes to the laundry
ขอความที ่ เป นผลลัพธ : he had to wash and iron them himself
ดังนั้นความหมายของ laundry คื อ ร านซั กรี ดเสื ้ อผ า
We can see things through a piece of glass because it is transparent.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : transparent
ตั วชี ้ แนะ : because
ข อความที ่ เป นสาเหตุ : it is transparent
ขอความที ่ เป นผลลัพธ : We can see things through a piece of glass
ดังนั้นความหมายของ transparent คื อ ใส
เรื องสุ ข ฉัตรปราการและอัญชลี พงศพันธุ (2533 : ·7) ยกตัวอย างประโยคที ่ มี
ตั วชี ้ แนะประเภทนี ้ เช น
The boss is in a particularly good mood this morning, so this might be an auspicious time
to ask for a raise.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : auspicious
ตั วชี ้ แนะ : so
ข อความที ่ เป นสาเหตุ : The boss is in a particularly good mood this morning
ขอความที ่ เป นผลลัพธ : this might be an auspicious time to ask for a raise
ดังนั้นความหมายของ auspicious คื อ ดี เหมาะสม
86
The young man had wanted a new car very much. Therefore, when his father gave him
one for his birthday, he was ecstatic.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : ecstatic
ตั วชี ้ แนะ : Therefore
ข อความที ่ เป นสาเหตุ : The young man had wanted a new car very much
ขอความที ่ เป นผลลัพธ : when his father gave him one for his birthday, he was ecstatic
ดังนั้นความหมายของ ecstatic คื อ ดี ใจ
ผศ.พิ กุ ล บุ ณยรัตพันธุ (ม.ป.ป. : ·2) ยกตัวอย างประโยคที ่ มี ตัวชี ้แนะประเภทนี ้ เช น
The ship hit a big rock and began to sink, so the sailors got out the boats and abandoned
the ship.
คํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคย : abandoned
ตั วชี ้ แนะ : so
ข อความที ่ เป นสาเหตุ : The ship hit a big rock and began to sink
ขอความที ่ เป นผลลัพธ : the sailors got out the boats and abandoned the ship
ดังนั้นความหมายของ abandoned คื อ ทิ ้ง ละทิ ้ง
4. สรุ ป
การหาความหมายของคํ าศัพทโดยอาศัยบริ บท (Context) เป นวิ ธี ที ่ จะช วยประหยัดเวลา
ในการอ าน เพราะไม ต องเสี ยเวลากับการเป ดหาความหมายจากพจนานุ กรม ซึ ่ งในบริ บทมักจะมี
ตั วชี ้ แนะ (Clue) เป นตัวบ งบอกความหมายของคํ าศัพทที ่ ไม คุ นเคยนั้น ดังนั้นถามี ความรู ในเรื ่ อง
ตัวชี ้แนะในบริ บท (Context Clue) จะทํ าใหเราสามารถเดาความหมายของคํ าศัพทได แม ว า
ความหมายจะไม ตรงกับในพจนานุ กรม แต ก็ ยังคงใกลเคี ยงกัน ซึ ่ งจะเป นประโยชนต อการอ าน
เป นอย างมาก
บรรณานุกรม
กุ ลยา คั มภิ รานนท และดวงฤดี กาญจนพันธ . (ม.ป.ป.). Advanced Reading Comprehension.
กรุ งเทพมหานคร : ภู มิ บัณฑิ ต.
ไกรคุ ง อนั คฆกุ ล และกรรณิ การ อนั คฆกุ ล. (ม.ป.ป.). เทคนิ คพิ ชิ ตการอ าน. กรุ งเทพมหานคร :
ภู มิ บัณฑิ ต.
ดารณี ภุ มวรรณ. (2534, สิ งหาคม). Compound Words. แม็ ค ม.ปลาย ศิ ลป . 4, 4.
________. (2535, มกราคม). Prefix-Suffix. แม็ ค ม.ปลาย ศิ ลป . 4, 9.
ที มงานแพทย วิศวะ. (ม.ป.ป.). เทคนิ คการเดาศัพท ENGLISH. กรุ งเทพมหานคร : พี บี ซี .
________. (ม.ป.ป.). อั งกฤษ ม.ตน 1-2-3 TEST. กรุ งเทพมหานคร : พี บี ซี .
พนิ ดา เอื ้ออภัยกุ ล และปาริ ชาติ ชู โชติ แก ว. (ม.ป.ป.). Modern English in Action.
กรุ งเทพมหานคร : ไฮเอ็ ดพับลิ ชชิ ่ ง.
พิ กุ ล บุ ณยรัตพันธุ . (ม.ป.ป.). Readings in English for General Purposes. กรุ งเทพมหานคร :
ศู นยการพิ มพดวงกมล.
พิ รุณ ติ ลภัทร. (2538, ตุ ลาคม). Compound Words. แม็ ค ม.ปลาย ศิ ลป . 8, 6.
________. (2538, ธันวาคม). Prefix & Suffix. แม็ ค ม.ปลาย ศิ ลป . 8, 8.
เรื องสุ ข ฉั ตรปราการ และอัญชลี พงศพันธุ . (2533). เทคนิ คเดาศัพท อย างง าย Vocabulary Made
Easy. กรุ งเทพมหานคร : ฟ สิ กสเซ็ นเตอร.
วั ฒนาพร ระงับทุ กขและสมพิ ศ ป. สัตยารักษ . (·997). Concentrate of Critical Reading 6.
กรุ งเทพมหานคร : วั ฒนาพานิ ช.
สรวงสุ ดา เตี ยวรั ตนกุ ล (สมสกุ ล). (2534). Word Analysis (การวิ เคราะห ศั พท ).
กรุ งเทพมหานคร : ฟ สิ กสเซ็ นเตอร.
สํ าราญ คํ ายิ ่ ง. (ม.ป.ป.). Advanced English Grammar for High Learners. กรุ งเทพมหานคร :
ชุ ติ มาการพิ มพ .
สุ ทิ ศ เชื ่ อมากและคณะ. (ม.ป.ป.). เทคนิ คการเดาศัพท . กรุ งเทพมหานคร : Science Center.
สุ รเดช นิ ธิ สุ นทร. (ม.ป.ป.). READING COMPREHENSION SKILLS. กรุ งเทพมหานคร :
Science Center.
ศิ ริ พร ฉันทานนท . (2537, ตุ ลาคม). Compound Adjectives and Compound Nouns.
แม็ ค ม.ปลาย ศิ ลป . 7, 6.

คํานํา
จากประสบการณการสอนภาษาอังกฤษมาเปนระยะเวลากวา 20 ป ผูเขียนพบวา นักเรียน มักจะไมสนใจ หรือไมชอบการอานภาษาอังกฤษ สาเหตุสําคัญมาจากการที่นักเรียนไมทราบ ความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคย ทําใหอานไมเขาใจ จึงจําเปนที่จะตองเปดหาความหมายของ คําศัพทจากพจนานุกรมอยูบอย ๆ ทําใหการอานไมตอเนื่อง และใชเวลามาก นักเรียนจึงเกิดความ เบื่อหนายกับการอาน ผูเขียนจึงไดเรียบเรียงเอกสารเลมนี้ขึ้นมา โดยมีจุดประสงคที่จะใหนักเรียน หรือผูสนใจไดทราบถึงเทคนิคการเดาความหมายของคําศัพท อันจะชวยแกปญหาดังกลาวได เอกสารเลมนี้ประกอบดวยเนื้อหา 5 สวน คือ 1. การเดาความหมายของคําศัพทโดยวิเคราะหจากรากศัพท 2. การเดาความหมายของคําศัพทโดยวิเคราะหจากอุปสรรค 3. การเดาความหมายของคําศัพทโดยวิเคราะหจากปจจัย 4. การเดาความหมายของคําประสม 5. การเดาความหมายของคําศัพทโดยวิเคราะหจากบริบท ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดสั่งสอน ใหความรู เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  แกผูเขียนมาตั้งแตการศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา ซึ่งสงผลใหผูเขียนมีกําลังใจ และ ความมุงมั่นที่จะผลิตผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา และขอขอบพระคุณสําหรับเจาของหนังสือทุกเลมที่ผูเขียน ไดอางอิงถึง ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูอานทุกทาน หากผูอานพบ ขอผิดพลาดในเอกสารเลมนี้ กรุณาแจงใหผูเขียนทราบ จักเปนพระคุณอยางสูง

วิชัย มากอยู กันยายน 2549

สารบญ ั
หนา คํานํา สารบัญ บทท่ี 1 การเดาความหมายของคําศัพทโดยวิเคราะหจากรากศัพท (Guessing the Meanings of Words from Roots) 2 การเดาความหมายของคําศัพทโดยวิเคราะหจากอุปสรรค (Guessing the Meanings of Words from Prefixes) 3 การเดาความหมายของคําศัพทโดยวิเคราะหจากปจจัย (Guessing the Meanings of Words from Suffixes) 4 การเดาความหมายของคําประสม (Guessing the Meanings of Compound Words) 5 การเดาความหมายของคําศัพทโดยวิเคราะหจากบริบท (Guessing the Meanings of Words from Context) บรรณานกรม ุ ก ข

1 11 35 57 65 87

1 aster/astro มีความหมายวา star แปลวา "ดาว" เชน  asterisk แปลวา เครื่องหมายดาวหรือดอกจัน (*) astronomer แปลวา นกดาราศาสตร ั 2.1. ประเภทของรากศัพท รากศพท (Roots) ที่ปรากฏอยูในคําศัพทภาษาอังกฤษมากที่สุด มี 2 ประเภท คือ รากศพท ั ั ภาษากรีก (Greek Roots) และรากศัพทภาษาลาติน (Latin Roots) 2.บทที่ 1 การเดาความหมายของคาศพทโดยวเิ คราะหจากรากศพท ํ ั   ั (Guessing the Meanings of Words from Roots) คําศัพทในภาษาอังกฤษหลายคํา มีรากศัพท (Roots) มาจากภาษากรีก (Greek) และภาษา ลาติน (Latin) หากผูอานมีความรูในเรื่องความหมายของรากศัพทภาษากรีก (Greek Roots) และ รากศัพทภาษาลาติน (Latin Roots) จะทําใหสามารถเดาความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคยได 1. ความหมายของรากศัพท รากศพท (Roots) คือ สวนของคําศัพท ที่แสดงถึงความหมายพื้นฐานหรือความหมายหลัก ั (Basic Meaning) ของคําศัพทนั้น แมจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปคําไปเปนแบบใดก็ตาม ความหมาย ก็จะยังคงใกลเคียง หรือเกี่ยวของสัมพันธกับความหมายหลักนั้นอยูเสมอ 2.1.1 รากศพทภาษากรก (Greek Roots) ั  ี สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2534 : 155-158) ยกตัวอยางรากศัพทภาษากรีก (Greek Roots) และคําศัพทภาษาอังกฤษที่มีรากศัพทภาษากรีก เชน  2.2 biblio มีความหมายวา book แปลวา "หนังสือ" เชน  bibliography แปลวา ประวัติของหนังสือหรืองานเขียน bibliophile แปลวา คนรักหนังสือ .

ป. อํานาจ" เชน  dynamo แปลวา เครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟา (ไดนาโม) dynamotor แปลวา เครื่องเปลี่ยนกําลังไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง dynamics แปลวา วิทยาศาสตรวาดวยพลังงานการเคลื่อนไหว (วิชากลศาสตร) 2.8 geo มีความหมายวา earth แปลวา "โลก. งานเขียน" เชน  telegram แปลวา โทรเลข epigram แปลวา ขอความหรือขอเขียนคําคม ทีมงานแพทย วิศวะ (ม.1.6 gon มีความหมายวา angle แปลวา "มุม.1.7 gram มีความหมายวา letter. กําลัง.9 graph มีความหมายวา write แปลวา "เขียน" เชน  autograph แปลวา หนังสือที่เขียนดวยลายมือตนเอง lithography แปลวา การพิมพหิน.5 dyna มีความหมายวา power แปลวา "พลัง.2 2.1. written แปลวา "จดหมาย.1. การเขียนบนหิน .1. เหลี่ยม" เชน  pentagon แปลวา รูปหาเหลี่ยม octagon แปลวา รูปแบนแปดเหลี่ยม 2. ดาน.4 chrono มีความหมายวา time แปลวา "เวลา" เชน  chronology แปลวา การจัดเรียงเหตุการณตามลําดับเวลา chronoscope แปลวา เครองตรวจวดชวงเวลา ่ื ั  chronicle แปลวา บันทึกเหตุการณในประวัติศาสตรตามลําดับเวลา 2. ขอเขียน. ที่ดิน" เชน  geography แปลวา วิชาภูมิศาสตร geology แปลวา วิชาธรณีวิทยา 2.1.ป. : 46-50) ยกตัวอยางรากศัพทภาษากรีก (Greek Roots) และคําศัพทภาษาอังกฤษที่มีรากศัพทภาษากรีก เชน  2.1.3 bio มีความหมายวา life แปลวา "ชีวิต" เชน  biology แปลวา การศึกษาเกี่ยวกับชีวิต (ชีววิทยา) autobiography แปลวา การเขียนเลาประวัติชีวิตของตนเอง (อตชวประวติ) ั ี ั biochemistry แปลวา วิชาชีวเคมี 2.

ชาง.ป.10 homo มีความหมายวา same แปลวา "เหมือนกัน. หลักวิชา" เชน ิ  technician แปลวา เจาหนาที่เทคนิค. วิญญาน" เชน ิ  psychology แปลวา จิตวิทยา psychiatry แปลวา วิชาโรคจิต.14 techne/techno มีความหมายวา skill.12 phon(o) มีความหมายวา sound แปลวา "เสียง" เชน  phonetics แปลวา การศึกษาเรื่องระบบเสียง phonograph แปลวา หีบเสียง 2. เทคนค. soul แปลวา "จตใจ.1.3 2.1.15 therme มีความหมายวา heat แปลวา "ความรอน. บุคคลที่มีความชํานาญทางดาน ศิลปะ 2. อยางเดียวกัน" เชน  homophone แปลวา เสียงเดียวกัน homosexual แปลวา มีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน 2.11 meter/metr(on) มีความหมายวา measure แปลวา "วัด. รงสของ ั ี ความรอน" เชน  thermometer แปลวา เครื่องวัดอุณหภูมิ สุทิศ เชื่อมากและคณะ (ม. ฝมือ.13 psyche/psycho มีความหมายวา mind. : 73-82) ยกตัวอยางรากศัพทภาษากรีก (Greek Roots) และคําศัพทภาษาอังกฤษที่มีรากศัพทภาษากรีก เชน  2. การวัด" เชน  barometer แปลวา เครื่องมือวัดความกดดันของอากาศ geometry แปลวา วิชาเรขาคณิต 2.ป.1.1. แบบเดียวกัน. art แปลวา "ทักษะ.1. ระดับความรอน. ศิลปะ.1. การศึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคจิต 2.16 aer มีความหมายวา air แปลวา "อากาศ" เชน  aeroplane แปลวา เครองบน ่ื ิ aeronaut แปลวา นักขับเรือบินหรือลูกบอลลูน . ความชํานาญ.1.

word แปลวา "การพูด.17 helios มีความหมายวา sun แปลวา "ดวงอาทิตย" เชน  heliograph แปลวา อุปกรณสัญญานสะทอนแสงดวงอาทิตย.ป.20 nom(o)/nymy มีความหมายวา law. ความร. arrangement. word แปลวา "ชื่อ.21 onym มีความหมายวา name.ู การศึกษา" เชน  economy แปลวา ความรูทางเศรษฐกิจ astronomy แปลวา ดาราศาสตร (การศึกษาเกี่ยวกับดวงดาว) 2. การจัดเรียง.1.18 hydor/hydr มีความหมายวา water แปลวา "น้า" เชน ํ  hydraulics แปลวา วิชาพลังน้ํา hydrogen แปลวา กาซไฮโดรเจน 2. ปาฐกถา.1. การ บรรยาย" เชน  แปลวา การสนทนา dialogue monologue แปลวา บทละครซึ่งบรรเลงหรือแสดงเดี่ยว. : 85-87) ยกตัวอยางรากศัพทภาษากรีก (Greek Roots) และคําศัพทภาษาอังกฤษที่มีรากศัพทภาษากรีก เชน  2.23 morphe/morpho มีความหมายวา form. รูปราง" เชน  amorphous แปลวา ไมมรปรางทแนนอน. การเปลี่ยนสภาพ.1. คํา" เชน  synonym แปลวา คําที่มีความหมายเหมือนกัน antonym แปลวา คําที่มีความหมายตรงขามกัน สุรเดช นิธิสุนทร (ม.1. knowledge แปลวา "กฏ. shape แปลวา "รูป.ป.1. การเปลี่ยนลักษณะ . อปกรณ ุ สะทอนแสงดวงอาทิตย heliometer แปลวา เครืองวัดดวงอาทิตย ่ 2.19 neur(o) มีความหมายวา nerve แปลวา "ประสาท.4 2.1.22 logos มีความหมายวา discourse. การพูดกับ ตนเอง 2.1. ทางดานประสาท" เชน  neurosis แปลวา โรคประสาท neuritis แปลวา โรคประสาทอักเสบ 2. ไมตกผลึก  ี ู  ่ี  metamorphosis แปลวา การเปลี่ยนรูป.

1 agri/agra มีความหมายวา field แปลวา "ทงนา.2. ทองนา.24 scope มีความหมายวา instrument for viewing or observing something แปลวา "เครองมอสองดู. sound แปลวา "ไดยิน.2 aque/aqua มีความหมายวา water แปลวา "น้า" เชน ํ  aquarium แปลวา สถานที่เลี้ยงสัตวน้ํา aquamarine แปลวา นาทะเล ํ้ aqueduct แปลวา ทอระบายน้ํา aqueous แปลวา ที่มีน้ํา 2.1.2.2 รากศัพทภาษาลาติน (Latin Roots) สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2534 : 178-187) ยกตัวอยางรากศัพทภาษาลาติน (Latin Roots) และคําศัพทภาษาอังกฤษที่มีรากศัพทภาษาลาติน เชน  2. เครืองมือมองดู" เชน ่ื ื  ่  telescope แปลวา กลองสองทางไกล microscope แปลวา กลองจุลทรรศน 2.25 tele มีความหมายวา distant แปลวา "ไกล" เชน  telephone แปลวา โทรศพท ั telegraph แปลวา โทรเลข 2.5 2.1. เกษตร" เชน ุ  agriculture แปลวา การเกษตรกรรม agrarian แปลวา เกี่ยวกับทุงนา agribusiness แปลวา ธุรกิจการเกษตร agriculturalist แปลวา นักเกษตรกรรม 2.3 audi(o) มีความหมายวา hear. เสียง" เชน  audible แปลวา สามารถฟงไดยิน auditorium แปลวา หองฟงเสียง (หองประชุม) audiovisual แปลวา ไดยินเสียงและมองเห็นไดดวย audience แปลวา ผูฟง .2.

2. language แปลวา "ภาษา" เชน  lingual แปลวา เกี่ยวกับภาษา linguistics แปลวา ภาษาศาสตร .2. บอก" เชน  predict แปลวา ทํานาย. say.6 2. speak แปลวา "พูด.6 fimina มีความหมายวา female.8 flor มีความหมายวา flower แปลวา "ดอกไม" เชน  floral แปลวา เกี่ยวกับดอกไม florist แปลวา คนขายดอกไม 2.2.7 flex/flect มีความหมายวา bend แปลวา "โคงงอ.2. พูดใหเขียนตามคําบอก ู 2.9 ident มีความหมายวา same แปลวา "เหมือนกัน.2. เชนเดยวกน" เชน  ี ั  identity แปลวา รูปพรรณสัณฐานเหมือนกัน identification แปลวา ความเหมือนกัน 2. กลาว.2. สามารถโคงงอได  reflection แปลวา การโคงงอ. พูดไวลวงหนา contradict แปลวา พูดขัดแยง verdict แปลวา คําพูดตัดสินของคณะผูพิพากษา dictate แปลวา พดบอก. การหักแสง 2.2.10 lingu(a) มีความหมายวา tongue. หักกลับ" เชน  flexible แปลวา ยืดหยุน. woman แปลวา "ผูหญิง. เพศหญิง" เชน   female แปลวา เพศหญิง feminine แปลวา ความเปนผูหญิง  2. ดัดได.4 dent มีความหมายวา tooth แปลวา "ฟน" เชน  dental แปลวา เกี่ยวกับฟน dentist แปลวา หมอฟน (ทันตแพทย)  dentistry แปลวา วิชาทําฟน 2.5 dic(t) มีความหมายวา tell.

ลึกซึ้ง.16 magni มีความหมายวา great แปลวา "ใหญ. รากฐาน.7 ทีมงานแพทย วิศวะ (ม.2. ฐาน (ตึก) ้ื profound แปลวา ล้ําลึก.2. เสรจสมบรณ ็ ู finite แปลวา จํากัด.11 fin/finis มีความหมายวา end. ตวหนงสอ. พูดขยาย magnitude แปลวา ความใหญโต . : 24-32) ยกตัวอยางรากศัพทภาษาลาติน (Latin Roots) และคําศัพทภาษาอังกฤษที่มีรากศัพทภาษาลาติน เชน  2.13 fundus มีความหมายวา the bottom แปลวา "กน. ขางใตสุด. มีขอบเขตจํากัด. สิ้นสุด.2. ขยายใหญ.2. strong แปลวา "มั่นคง. สวนลาง.12 forc/fort/fortis มีความหมายวา firm. ขอบเขต" เชน finish แปลวา จบ. ความเที่ยงธรรม ุ ิ 2. หนังสือ" เชน ั ั ื  literate แปลวา รหนงสอ ู ั ื literature แปลวา อักษรศาสตร 2.2. มีที่สิ้นสุด 2.ป. ปลายสุด" เชน  foundation แปลวา พนฐาน. แข็งแรง" เชน  enforce แปลวา บีบบังคับ fortress แปลวา ปอมปราการ 2.14 jus มีความหมายวา right แปลวา "ถูกตอง" เชน  justice แปลวา ความยตธรรม.ป. แนนแฟน 2. กวางขวาง" เชน  magnify แปลวา ขยายใหญ. boundary แปลวา "สิ้นสุด.2.15 liter(a) มีความหมายวา letter แปลวา "ตัวอักษร.

2.20 ali/allo/alter มีความหมายวา another.2. ผูที่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยใจรักมากกวา ทําเพือเงิน ่ amiable แปลวา นารัก. life. เกี่ยวกับทะเล submarine แปลวา เรือดําน้ํา 2. ชีวิต. มีอัธยาศัยดี amorous แปลวา เกี่ยวกับความรัก. ใจดี 2. : 19-23) ยกตัวอยางรากศัพทภาษาลาติน (Latin Roots) และคําศัพทภาษาอังกฤษที่มีรากศัพทภาษาลาติน ไดแก 2.ป.2.22 anim/anima มีความหมายวา breath.17 mar(i)/marine มีความหมายวา sea แปลวา "ทะเล" เชน  marine แปลวา ทะเล. จตใจ. other แปลวา "อน. หมุนเวียนกัน alternative แปลวา เลือก.2.18 mort มีความหมายวา death. เพือน" เชน ่  amateur แปลวา มือสมัครเลน. ใจออน.21 am/ami/amat/amo มีความหมายวา love.19 op(t) มีความหมายวา sight แปลวา "สายตา" เชน  optical แปลวา เกี่ยวกับสายตา optician แปลวา ชางทําแวนสายตา สุทิศ เชื่อมากและคณะ (ม. mind.ป. วิญญาน" เชน ิ  animal แปลวา สัตว animate แปลวา (ทําให) มีชีวิตชีวา.8 2.2. เลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง 2. (อน ๆ) อก" เชน ่ื ่ื ี  alien แปลวา ชาวตางชาติ alternate แปลวา สลับกัน.2. ปลุกเรา . เปนอมตะ 2. ความตาย" เชน  mortal แปลวา ตาย immortal แปลวา ไมตาย. soul แปลวา "ลมหายใจ. dead แปลวา "ตาย. friend แปลวา "รัก.

29 vid/vis มีความหมายวา see แปลวา "เห็น. ปเดียว biennual แปลวา สองปตอครั้ง.27 scrib/script มีความหมายวา write แปลวา "เขียน" เชน  scribble แปลวา การเขียนหวัด.2. มองเห็น" เชน  video แปลวา เกี่ยวกับการเห็น. หิ้วไปไหนมาไหนได" เชน   portable แปลวา สามารถหิ้วไปไหนมาไหนได transport แปลวา ขนถายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง import แปลวา ขนเขามา. (สินคา) นาเขา ํ  export แปลวา ขนออกไป. (สินคา) สงออก 2. ความรูสึก 2.2.26 port มีความหมายวา carry from one place to another แปลวา "ขนถายจาก ที่หนึ่งไปสูอีกที่หนึ่ง. เขียนหวัด ๆ scriptwriter แปลวา คนเขียนบทภาพยนตร ทีวีหรือละคร 2. ตรวจตราดู.2.24 bis มีความหมายวา twice แปลวา "สองครง.2.2. สวนของเครื่องรับและสงโทรทัศน ที่เกี่ยวกับภาพ visible แปลวา สามารถมองเห็นได .2.28 sens/sent มีความหมายวา feel แปลวา "รูสึก" เชน  sensitive แปลวา มีความรูสึกไว sentiment แปลวา อารมณ.2.9 2. ถือ.25 ped(e) มีความหมายวา foot แปลวา "เทา" เชน   pedal แปลวา ที่เทาเหยียบ pedestrian แปลวา คนเดินเทา 2. ซ้ํา" เชน ้ั  biscuit แปลวา ขนมปง (สองอันประกบกัน) bisect แปลวา แบงออกเปน 2 สวนเทา ๆ กัน   2.23 annu/annus/enni มีความหมายวา year แปลวา "ป" เชน   annual แปลวา ประจําป. สองป 2.

10 3. สรุป รากศพท (Roots) คือ สวนของคําศัพท ที่แสดงถึงความหมายพื้นฐานหรือความหมายหลัก ั (Basic Meaning) ของคําศัพทนั้น แมจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปคําไปเปนแบบใดก็ตาม ความหมาย ก็จะยังคงใกลเคียง หรือเกี่ยวของสัมพันธกับความหมายหลักนั้นอยูเสมอ รากศัพทที่ปรากฏอยูใน คําศัพทภาษาอังกฤษมากที่สุด คือ รากศัพทภาษากรีก (Greek Roots) และรากศัพทภาษาลาติน (Latin Roots) หากผูอานมีความรูในเรื่องความหมายของรากศัพทภาษากรีก (Greek Roots) และ รากศัพทภาษาลาติน (Latin Roots) จะทําใหสามารถเดาความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคยได ซึ่งจะ เปนประโยชนตอการอานเปนอยางมาก .

ความหมายของอุปสรรค อปสรรค (Prefixes) คือ พยางคที่เติมไวหนาคําหลัก (Base Words) แลว ทําใหความหมาย ุ ของคําเดิมเปลี่ยนไปตามความหมายของอุปสรรคนั้น ๆ 2.) ไมปลอดภัย .) โชคดี unlucky (adj.) สะอาด unclean (adj.1.1 un.ดารณี ภุมวรรณ (2535 : 155) กลาววา Negative Prefixes เปนอปสรรคประเภท  ุ ที่ใหความหมายเชิงปฏิเสธ ไดแก 2.) ปลอดภย ั unsafe (adj. ประเภทของอุปสรรค อปสรรค (Prefixes) ในภาษาอังกฤษ แบงออกเปน 9 ประเภท ดังนี้ ุ 2.) ไมสะอาด Base word : lucky (adj.) ไมมีโชค Base word : safe (adj.บทที่ 2 การเดาความหมายของคาศพทโดยวเิ คราะหจากอปสรรค ํ ั   ุ (Guessing the Meanings of Words from Prefixes) การสรางคําในภาษาอังกฤษมีหลายวิธี วิธีหนึ่งที่มักจะพบอยูบอย ๆ คือ การนําเอา อุปสรรค (Prefixes) เตมเขาขางหนาคาเดม (Base word หรือ Word Stem) หรือรากศัพท (Root) ิ    ํ ิ แลวเกิดเปนคําใหมเพิ่มเขามาในภาษา ซึ่งความหมายของคําที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนไปจากคําเดิม ดังนัน ้ หากเรามีความรูในเรื่องอุปสรรค จะทําใหเราทราบความหมายของคํานั้น ๆ ซึ่งจะเปนประโยชน ตอการอานอยางยิ่ง 1.1 อปสรรคประเภทใหความหมายเชงปฏเิ สธ (Negative Prefixes) ุ  ิ ผศ.มีความหมายวา "ไม" เชน  Base word : clean (adj.

2 เปลี่ยนเปน il.) เปนไปไมได Base word : mortal (adj.) ไมตาย.) ไมปกติ .4.มีความหมายวา "ไม" โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางดานตัวสะกด ดังนี้ 2.3 เปลี่ยนเปน ir.4 in.) เกี่ยวกับกฎหมาย illegal (adj.1. p เชน ้  Base word : possible (adj.) ไมมขอบเขต ี Base word : political (adj.เมื่อ Base words ขึนตนดวยพยัญชนะ b.1 เปลี่ยนเปน im.) เปนไปได impossible (adj.) ไมเปนกฎหมาย.) ตาย immortal (adj.) ไมชอบ  Base word : agree (v.) ไมเห็นดวย Base word : believe (v.) ปกติ irregular (adj.มีความหมายวา "ไม" เชน  Base word : finite (adj.1.4.อมตะ 2.เมื่อ Base words ขึ้นตนดวยพยัญชนะ r เชน  Base word : regular (adj. ผิดกฎหมาย 2.เมื่อ Base words ขนตนดวยพยญชนะ l เชน ้ึ   ั  Base word : legal (adj.1.12 2.) มขอบเขต ี nonfinite (adj.3 dis.1. m.) เหนดวย ็  disagree (v.) ไมเกี่ยวกับการเมือง 2.) ชอบ dislike (v.) ไมปรากฎ (หายลับ) 2.2 non.1.) เชือ ่ disbelieve (v.) ไมเชื่อ Base word : appear (v.1.4.มีความหมายวา "ไม" เชน  Base word : like (v.) เกี่ยวกับการเมือง nonpolitical (adj.) ปรากฎ disappear (v.

) (adj.) (adj. กําจัด" เชน  Base word : centralize (v.2.) ถอดระหัส Base word : frost (v.ป.) ผก ู untie (v.มีความหมายวา "ทํากลับกัน.) หอของ unwrap (v.2 อุปสรรคประเภทใหความหมายในทางกลับกันหรือตรงขามกับความหมายของคําเดิม (Reversative Prefixes) พิรุณ ติลภัทร (2538 : 115) กลาวไววา Reversative Prefixes เปนอุปสรรคประเภท ที่ใหความหมายในทางกลับกัน หรือตรงขามกับความหมายของคําเดิม ไดแก 2.2 de.) แกปมที่ผูกไว Base word : wrap (v.) (n.) กระจายอานาจ ํ Base word : code (v.2.มีความหมายวา "ทํากลับกัน" เชน  Base word : tie (v.) ทําใหน้ําแข็งละลาย .) ใสระหัส decode (v.มีความหมายวา "ไม" เชน  Base word : moral amoral Base word : symmetry asymmetry Base word : sex sexual asexual ชูโชติแกว (ม.) รวม (อํานาจ) decentralize (v.) (n.) น้ําคางแข็ง defrost (v.) แกหอ 2.ป.) มคณธรรม ีุ ไมมีคุณธรรม สัดสวนรับกัน สัดสวนไมรับกัน เพศ มีเพศ ไมมีเพศ 2. : 184) กลาวเพิ่มเติมอีกวา (adj.1 un.13 ผศ.พนดา เอื้ออภัยกุลและปาริชาติ ิ a.) (n.) (adj.

14 รศ.) คํานวณผิด Base word : count (v.) โชค.มีความหมายวา "เลว.ี ผด" เชน ิ  Base word : calculate (v.) นับ miscount (v.ป.ป.3 อปสรรคประเภทใหความหมายเชงเลวลง ผิดพลาด ไมแท ปลอม ุ  ิ (Pejorative Prefixes) สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2534 : 92-94) ไดกลาวไววา Pejorative Prefixes เปนอุปสรรคประเภทที่ใหความหมายเชิงเลวลง ผิดพลาด ไมแท ปลอม ไดแก 2. โอกาส mischance (n.) สะกดตัวผิด Base word : chance (n.) อนญาต ุ disallow (v.) ปฏิบัติดูแล maltreat (v.3.) เปดออก 2.) ปกปด discover (v. ไมด" เชน ี  Base word : treat (v.) การทําหนาที่ไมดี .กุลยา คัมภิรานนทและผศ.) หาม  Base word : infect (v. ไมด.) นับผิด Base word : spell (v. : 50) กลาวเพิ่มเติมอีกวา dis.) สะกดตัว misspell (v.3.) ปฏิบัติดูแลไมดี.) ติดเชื้อโรค disinfect (v.) ปลอดเชื้อโรค Base word : cover (v.มีความหมายวา "เลว.มีความหมายวา "ไม" เชน  Base word : allow (v.) คํานวณ miscalculate (v.2 mal. ทารุณ Base word : function (n.ี โอกาสไมดี  2.1 mis.) การทําหนาที่ malfunction (n.) โชคไมด.ดวงฤดี กาญจนพันธ (ม.

) วิทยาศาสตร pseudoscience (n.1 super.) เครองวด ่ื ั perimeter (n.2 peri.) นักปรัชญา pseudo-philosopher (n.มีความหมายวา "ปลอม. ไมแท" เชน  ิ   Base word : science (n.4.3 pseudo.) ขอบเขตโดยรอบพื้นที่ราบ.15 2.4 อุปสรรคประเภทใหความหมายเชิงบงบอกตําแหนงหรือสถานที่ของสิ่งนั้น (Locative Prefixes) สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2534 : 111-114) กลาววา Locative Prefixes เปน  อุปสรรคประเภทที่ใหความหมาย เชงบงบอกตาแหนง หรือสถานที่ของสิ่งนั้น อาทิ อยเู หนอ ใต ิ  ํ  ื ระหวาง ทามกลาง ขาม ยายจากที่หนึ่งไปสูอีกที่หนึ่ง ฯลฯ ไดแก  2.) ลักษณะเสาหินที่อยูดานบน 2.มีความหมายวา "อยเู หนอ.3.) นักปรัชญาปลอม 2. ขอบเขต ปริมณฑลโดยรอบ .) วิทยาศาสตรไมแท Base word : philosopher (n.) สิ่งปลูกสราง superstructure (n.) กลองสอง periscope (n.) เปนรปเสาหน  ู ิ supercolumnar (adj.4.) สิ่งปลูกสรางที่อยูขางบน Base word : column (n.) เสาหิน columnar (adj. ไมจรง. บน" เชน ื  Base word : structure (n.มีความหมายวา "รอบ ๆ" เชน  Base word : scope (n.) กลองสองที่มองไดรอบตัวใชกับเรือ ดําน้า ํ Base word : meter (n.

) ใตดน ิ Base word : conscious (adj.) ใตจิตสํานึก 2.) ระหวางเชอชาติ  ้ื .) เกี่ยวกับบุคคล interpersonal (adj.4. ดวยกัน.4 inter.) ดิน subsoil (n.) เกี่ยวกับจิตสํานึก subconscious (adj.) บุคคล personal (adj.) ทะเล submarine (n.) ระหวางบคคล  ุ Base word : race (n. ทามกลาง" เชน  Base word : change (n.3 sub.) การแลกเปลี่ยนระหวางกัน Base word : nation (n.) ทาง subway (n.มีความหมายวา "ระหวาง.) ใตทาง (หรือทางใตดิน) Base word : soil (n.) การเปลี่ยน interchange (n.) เชื้อชาติ racial (adj.) ชาติ national (adj.) ใตทะเล.) ระหวางชาติ  Base word : person (n. เรือดําน้า ํ Base word : way (n.) เกี่ยวกับเชื้อชาติ interracial (adj.) เกี่ยวกับชาติ international (adj.มีความหมายวา "ใต" เชน  Base word : marine (n.16 2.4.

เปนรปราง  ู  transform (v.) ทางใตถนน Base word : line (n.มีความหมายวา "ภายใน.v.) เกี่ยวกับทวีป intracontinental (adj.) เรอ.) เปลี่ยนรูป Base word : ship (n.) ขีดเสนใต Base word : ground (n.) ทางผาน underpass (n. อยูใต" เชน   Base word : pass (n.) ภายในครรภ Base word : continent (n.) ขามมหาสมุทรแอตแลนติก Base word : plant (v.) ขางที่อยูใต เรืองสุข ฉัตรปราการและอัญชลี พงศพันธุ (2533 : 30) ไดกลาวเพมเตมไวอกวา   ่ิ ิ  ี  intra.6 under...v.) ถายเรือ 2.5 trans.มีความหมายวา "ขาม.) เกี่ยวกับครรภหรือการเกิด intranatal (adj.) ยายไปปลูกที่อื่น Base word : form (n.) ดิน underground (n.มีความหมายวา "ไปขางใต.) มหาสมุทรแอตแลนติก transatlantic (adj.) ขาง underside (n. ขีดเสน underline (v.) ปลูกพืช transplant (v.) รูปราง.4. ลงเรือ ื transship (v.) ภายในทวีป .) เสน.v.17 2.) (ทางรถไฟ) ใตดน ิ Base word : side (n..4. ขางใน" เชน  Base word : natal (adj.) ทวีป continental (adj. จากที่หนึ่งไปสูอีกที่หนึ่ง" เชน  Base word : Atlantic (n.

5. รวมดวย" เชน  Base word : author (n. แยงกัน" เชน  Base word : attack (v.) ที่ตอเชื่อมเขาดวยกัน Base word : lateral (adj.) ถวงดุลย.) ใชมาตรการ.) โจมตีโตกลับไป Base word : balance (v.) ขางเคียง.) โจมตี counterattack (v.n.. สมดุลย counterbalance (v. มาตรการ countermeasure (v.) ดานขาง collateral (adj.n. มาตรการตอตาน   .5.) ตามทิศทางของเข็มนาฬิกา counterclockwise (adj.n.) นักประพันธรวม Base word : join (v.มีความหมายวา "ตอตาน.5 อปสรรคประเภทใหความหมายเชงบงบอกทศนะคติ ทีทา แนวปฏิบัติ ุ  ิ  ั  (Prefixes of Attitude) สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2534 : 107-110) กลาวไววา Prefixes of Attitude เปนอปสรรคประเภททใหความหมาย เชิงบงบอกทัศนะคติ ทีทา แนวปฏบติ อาทิ เหนดวย ตอตาน  ุ ่ี  ิ ั ็  ขัดแยง หรอรวมมอ ไดแก ื  ื 2.มีความหมายวา "ดวย.2 counter.18 2.) ทําใหสมดุลย..) นาฬิกา clockwise (adj.) ตอเชื่อม conjoin (v.. รวมกัน 2.) นักประพันธ coauthor (n..) ตอเชื่อมเขาดวยกัน conjoint (adj. ทิศทางตรงขาม.) ใชมาตรการตอตาน. การถวงดุลย Base word : clock (n.1 co-/con-/com-/col.) ทวนทิศทางของเข็มนาฬิกา Base word : measure (v.n.

) อยูฝายอเมริกัน รางกาย สารตอตานเชื้อโรคในรางกาย อากาศยาน (เครองบน) ่ื ิ ปนตอตานอากาศยาน แขงตวเปนนาแขง ็ ั  ํ้ ็ สารตอตานการแข็งตัวเปนน้ําแข็งของ .5.) ทางดานสังคม antisocial (adj.มีความหมายวา "อยูฝาย.19 2. สนับสนุน" เชน  Base word : Castro (n.) Base word : aircraft (n.) antiaircraft (n.) ตอตานสังคม 2.) คาสโตร pro-Castro (n.4 pro.) ฝายสนับสนุนคาสโตร Base word : America (n.) ของเหลว Base word : society (n.) สังคม social (adj.5. ชมชอบ.) อเมริกา American (n.มีความหมายวา "ตอตาน" เชน  Base word : body (n.) Base word : freeze (v.) อเมริกัน pro-American (n.) antifreeze (n.3 anti.) antibody (n.

มีความหมายวา "อดต .3 fore.20 2.) หอง  antechamber (n.6.) เครื่องใชประจําการ ex-service (n..) เครื่องใชนอกประจําการ 2.) ลงวันที่กอนวันที่สงจดหมายหรือเอกสาร Base word : room (n.6.1 ante. นอกตําแหนงหรือนอกประจําการ" ี  เชน  Base word : wife (n. เอกสาร ฯลฯ) antedate (v.) อดีตรัฐมนตรี Base word : service (n. กอนสถานที.6.่ หรือกอนลําดับใดลําดับหนึ่ง" เชน  Base word : date (v..) อดีตภรรยา Base word : minister (n.) ภรรยา ex-wife (n.) หองรอกอนเขาพบแพทย เปนตน Base word : chamber (n.2 ex.) หอง  anteroom (n.) บอกกอน (หรือทํานาย) .) บอก foretell (v.มีความหมายวา "กอนเวลา.) หองเล็กกอนถึงหองใหญ 2.) ตดอาวธ ิ ุ forearm (v.) รัฐมนตรี ex-minister (n. (ยังมีชีวิตอยู).6 อุปสรรคประเภทใหความหมายเชิงบงบอกเวลากอน-หลัง และลําดับ (Prefixes of Time and Order) สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2534 : 118-121) กลาวไววา Prefixes of Time and Order เปนอุปสรรคประเภทที่ใหความหมายเชิงบงบอกเวลากอน-หลัง และลําดับ ไดแก 2.) ติดอาวุธใหกอน (เวลาใชจริง ๆ) Base word : tell (v.มีความหมายวา "กอน" เชน  Base word : arm (v.) ลงวันที่ (จดหมาย.

) ปด (v. ทํานาย. คาดการณ 2.) สงคราม prewar (adj.6.) ดานผาตด   ั postoperative (adj.) ยึดคืนมากอนถูกปด (เพราะเจาของเดิม .) เห็น foresee (v.) โรงเรียน preschool (adj.) เห็นกอน.5 post.6.) วัยกอนเขาโรงเรียน Base word : natal (adj.) กอนเกิด (กอนคลอด) Base word : history (n.) เกี่ยวกับประวัติศาสตร prehistoric (adj.4 pre.) ผาตัด operative (adj.) ประวัตศาสตร ิ historic (adj.21 Base word : close foreclose ไมมีเงินไถถอน) Base word : see (v.มีความหมายวา "กอน. ขางหนาหรือดานหนา" เชน  Base word : war (n.) ที่เกิดขึ้นภายหลังการผาตัด (v.) เกี่ยวกับการเกิด prenatal (adj. หลังจากนั้น" เชน  Base word : war (n.) กอนประวัติศาสตร 2.) ที่เกิดขึ้นกอนสงคราม Base word : school (n.) สงคราม postwar (adj.) ที่เกิดขึ้นหลังสงคราม Base word : operate (v.มีความหมายวา "หลัง. ลวงหนา.

) หัวหนากบฎ .) กบฎ arch-traitor (n.) พัฒนาซ้ําใหม Base word : schedule (v.) พัฒนา redevelop (v.1 arch.) จัดหรือตกแตงใหเปนระเบียบซ้ํา Base word : broadcast (v.) ออกอากาศ rebroadcast (v.) กําหนดเวลา reschedule (v.มีความหมายวา "ตําแหนงหรือยศชั้นสูงสุด. : 21) ไดกลาวเพิ่มเติมไววา re. สําคัญสูงสุด" เชน  Base word : bishop (n. กลับคืนสูสภาพเดิม" เชน  Base word : write (v.) ศัตรูสําคัญสูงสุด Base word : angel (n.) สังฆราช archbishop (n. หัวหนา.) หัวหนาเทวดา Base word : traitor (n.22 ผศ.) เขยน ี rewrite (v.) ออกอากาศซ้ํา 2.) ศัตรู archenemy (n.7.) เขียนซ้ําใหม Base word : develop (v.มีความหมายวา "ซ้ํา.ป.) จัดหรือตกแตงใหเปนระเบียบ rearrange (v.ป.) กําหนดเวลาขึ้นซ้ําใหม Base word : arrange (v.7 อุปสรรคประเภทใหความหมายเชิงบงบอกระดับความหนัก-เบามากนอย หรอขนาด ื (Prefixes of Degree or Size) สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2534 : 96-105) กลาววา Prefixes of Degree or Size เปนอุปสรรคประเภทที่ใหความหมายเชิงบงบอกระดับความหนัก-เบามากนอย หรือขนาด ไดแก 2.) เทวดา archangel (n.พิกุล บุณยรัตพันธุ (ม.) อครสังฆราช ั Base word : enemy (n.

มีความหมายวา "มากกวา.) วงเกน (วิ่งพน) ่ิ ิ Base word : grow (v..) ธรรมชาติ natural (adj.23 2.7.) ภาษีเพิ่ม.v. เหนือกวา. มากกวา.) ไหลออก Base word : live (v. ดีกวา.) ไหล outflow (v.) ความรอนสูงเกินกวาปกติ Base word : nature (n.) มีชีวิตยืนยาวกวา Base word : last (v.) เก็บเงิน surcharge (v.3 out.) ทนทาน outlast (v.) ทนทานยาวนานกวา Base word : do (v.) วง ่ิ outrun (v.7.มีความหมายวา "เกนไป.) เตบโตเรวเกนไป ิ ็ ิ Base word : flow (v.) กลุมอํานาจ superpowers (n..4 sur. ยาวกวา.) กลุมมหาอํานาจ Base word : heat (n.) ทางธรรมชาติ supernatural (adj.) ยอดมนุษย Base word : powers (n.7.) มีชีวิต outlive (v.v.2 super.) เติบโต outgrow (v.) มนุษย superman (n.มีความหมายวา "เหนือกวา.) ความรอน superheat (n. ใหญกวา หรือมากกวาปกติ" เชน  Base word : man (n. เพม" เชน ่ิ  Base word : charge (v.) ทํา outdo (v.) ภาษ.) เหนือธรรมชาติ 2. เก็บภาษีเพิ่ม . ออก" เชน ิ  Base word : run (v.) ทําดีกวา 2.ี เก็บภาษี surtax (n.) เกบเงนเพม ็ ิ ่ิ Base word : tax (n.

) ตําแหนงต่ํากวาเลขานุการ Base word : value (v.) อารกติก subArctic (n. เกือบจะ. ต่ากวา.มีความหมายวา "ใต.) ใช underuse (v.) มีราคาต่ํา Base word : use (v.มีความหมายวา "มากกวา.) เกินเวลา Base word : eat (v.) การแบงแยก subdivision (n.) เวลา overtime (n.5 sub. ต่า. มากเกินไป" เชน ่  Base word : time (n.) หัวเรืองยอย ่ 2.) ศูนย subzero (n.) ใตศูนย Base word : soil (n.7. สําคัญนอยกวา.) เลิกใช .6 over.) ใตดน ิ Base word : Arctic (n.มีความหมายวา "สําคัญนอยกวา.) หัวเรือง ่ subtitle (n. มีพลังนอยกวา" ํ เชน  Base word : zero (n.) กินมากเกินไป Base word : drive (v.) มีราคา undervalue (v.7.) แบงแยก division (n.) ขับรถ overdrive (v.) เลขานุการ undersecretary (n.) ขับรถเร็วเกินไป 2.24 2.7 under. เพิมเติม.) การแบงแยกยอย Base word : title (n.) เกือบถึงแถบอารกติก Base word : divide (v. นอยเกินไป" เชน ํ  ํ่  ํ  Base word : secretary (n. ตาแหนงตากวา.) ดิน subsoil (n.7.) กิน overeat (v.

) การกระทา ํ active (adj. นอยเกินไป" เชน ํ  Base word : tension (n.มีความหมายวา "ต่า.) กระตือรือลนทํา hypoactive (adj. เลยไป. ต่ําเกินไป.9 hypo.มีความหมายวา "เกนไป.7.) ใตผวหนง ิ ั 2.) ความรูสึก sensitive (adj.10 ultra.) ปรุง (อาหาร) undercook (v.) ปรุง (อาหาร) นอยเกินไป 2.) การวิพากษวิจารณ critical (adj.) มีสิทธิพิเศษ underprivileged (adj.) ความดันเลือด hypertension (n.) รสกออนไหวไวเกนไป ู ึ  ิ Base word : critic (n.) ผวหนง ิ ั dermic (adj.) ความดันเลือดต่ําเกินไป Base word : act (n.มีความหมายวา "มากเกินไป.25 Base word : privilege (n.) สูงเกินไป Base word : modern (adj.) ทันสมัย ultramodern (adj.) สูง ultrahigh (adj. มาก" เชน ิ  Base word : high (adj.) สิทธิพิเศษ privileged (adj.) มีสิทธิพิเศษนอย Base word : cook (v.7.) กระตือรือลนทํานอยเกินไป Base word : derm (n.) ทันสมัยเกินไป .) วิพากษวิจารณมากเกินไป Base word : tension (n. สูง" เชน  Base word : sense (n.) ความดันเลือดสูงเกินไป 2.) เกี่ยวกับผิวหนัง hypodermic (adj.) ความดันเลือด hypotension (n.) เกี่ยวกับการวิพากษวิจารณ hypercritical (adj.8 hyper.7.) รูสึกออนไหวไว hypersensitive (adj.

) เลยไปจากพิภพ Base word : virus (n.) คนตายหนึ่งลานคน Base word : phone (n.) ฟลม microfilm (n.12 micro. สั้นมาก.) ฟลมขนาดเล็ก 2.) ดานการสงวนรักษาจารีตประเพณี ultraconservative (adj.) หนงลานเฮรทซ ่ึ  ิ  .26 Base word : mundane (adj. เล็กมาก" เชน  Base word : switch (n.) ซึ่งรักษาจารีตประเพณีเกินไป 2.) รถยนต minicar (n.มีความหมายวา "เล็กมาก. เล็ก" เชน  Base word : car (n.) สวิทชไฟ microswitch (n.) แตร megaphone (n.) รถยนตขนาดเล็ก Base word : skirt (n.) ไวรัสที่มีขนาดเล็กมาก Base word : conserve (v.7.13 mega. 1 ลาน" เชน  Base word : death (n.) ความตาย megadeath (n.) สงวนรักษาจารีตประเพณี conservative (adj.มีความหมายวา "เล็ก.) เฮรทซ ิ megahertz (n.) กระโปรงสั้น 2.) แตรใหญ Base word : ton (n.) หนงลานตน ่ึ  ั Base word : hertz (n.) สวิทชไฟขนาดเล็ก Base word : film (n.มีความหมายวา "ใหญ.7.7.) ไวรัส ultravirus (n.) กระโปรง miniskirt (n.) เกี่ยวกับพิภพ (โลก) ultramundane (adj.11 mini.) 1 ตัน megaton (n.

เครื่องแบบ Base word : sex (n.) เครื่องบินปกเดียวในแตละขาง Base word : type (n.8 อุปสรรคประเภทใหความหมายเชิงบงบอกจํานวน หรือปริมาณมาก-นอย  (Number Prefixes) สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2534 : 125-131) ไดกลาวไววา Number Prefixes เปนอปสรรคประเภททใหความหมายเชงบงบอกจานวนหรอปรมาณมาก-นอย ไดแก  ุ ่ี  ิ  ํ ื ิ 2.) ทางดานกฎหมาย extralegal (adj.) ปกตธรรมดา ิ extraordinary (adj.) มีเพศเดียว 2.27 2.) เกนเลยกวาปกตธรรมดา ิ  ิ (หรอผดปกตธรรมดา) ื ิ ิ 2.) รปแบบ ู uniform (n. เกินเลย" เชน  Base word : legal (adj.) เสียงเดียว Base word : plane (n.) เสียง monotone (n.) มีรูปแบบเดียว.2 mono.8. หนงเดยว" เชน ่ึ ี  Base word : tone (n.มีความหมายวา "ภายนอก.) เพศเดยว ี unisexual (adj.มีความหมายวา "หนง.) เครองบน ่ื ิ monoplane (n.14 extra.) นอกการควบคุมของกฎหมาย Base word : ordinary (adj. หนงเดยว" เชน ่ึ ่ึ ี  Base word : form (n.8.) เพศ unisex (n.มีความหมายวา "หนึ่ง.) แบบเดียว .) แบบ monotype (n.1 uni.7.

) 10 ลิตร quadr-/quadri-/quadru.4 2.8.28 Base word : syllable (n.) สี่เทา 2.) มดาน 4 ดาน ี Base word : ped (n.มีความหมายวา "สอง" เชน  Base word : meter (n.) ทางดานพยางค monosyllabic (n.) มุม triangle (n.5 2.8.3 2.มีความหมายวา "สิบ" เชน  Base word : litre (n.) ลิตร decalitre (n.6 .8.) ที่มีพยางคเดียว di.) ที่ตองการกรรม ditransitive (adj.) สี่มุม (หรือรูปสี่เหลี่ยม) Base word : lateral (adj.) ดานขาง quadrilateral (adj.) เครองวด ่ื ั dimeter (n.) พูดได 3 ภาษา deca.) เครองวดทมสองหนา ่ื ั ่ี ี  Base word : transitive (adj.) มุม quadrangle (n.) เทา  quadruped (n.) สี tricolour (n.8.) เกี่ยวกับภาษา trilingual (adj.) สามมุม (รูปสามเหลี่ยม) Base word : colour (n.มีความหมายวา "สาม" เชน  Base word : angle (n.) ที่ตองการกรรม 2 ตัว tri.) พยางคเดียว syllabic (adj.มีความหมายวา "สี" เชน ่  Base word : angle (n.) พยางค monosyllable (n.) (ธง) สามสี Base word : lingual (adj.

) ครึ่งวงกลม Base word : tone (n.) วัตต kilowatt (n.000 วัตต 2.มีความหมายวา "ครึ่ง.) หนงในพนกรม ่ึ ั ั Base word : meter (n.) เสียงดนตรี semitone (n.000 กรัม (= 1 กิโลกรัม) Base word : watt (n.9 milli.) เมตร millimeter (n.) ครงคนครงพระเจา ่ึ ่ึ  Base word : sphere (n.8 kilo.) จงหวะโคลงกลอน ั pentameter (n.) กรัม kilogram (n.) จังหวะโคลงกลอนที่มี 5 จงหวะ ั 2.8. ซีกโลก ่ึ Base word : circle (n.) ครึงเสียงดนตรี ่ .) ลิตร millilitre (n.) หนึ่งในพันเมตร Base word : litre (n.8.) วงกลม semicircle (n.มีความหมายวา "หา" เชน   Base word : prism (n.) 1.10 demi-/hemi-/semi.) พระเจา demigod (n.) ครงโลก.8.) หนึงในพันแอมแปร ่ Base word : gram (n.8.) หนึ่งในพันลิตร 2.) แกวหาเหลี่ยม Base word : meter (n.มีความหมายวา "หนึ่งในพัน" เชน  Base word : ampere (n.29 2.) กรัม milligram (n. ซีกหนึ่ง" เชน  Base word : god (n.7 penta.) แอมแปร milliampere (n.) ลูกโลก hemisphere (n.มีความหมายวา "หนึ่งพัน" เชน  Base word : gram (n.) แกวเหลี่ยม pentaprism (n.) 1.

30 2.8.11 sesqui- มีความหมายวา “หนึ่งเทาครึ่ง” เชน  Base word : cent (n.) หนึ่งรอย centennial (adj.) ในรอบรอยป sesquicentennial (adj.) ในรอบหนึ่งรอยปครึ่ง (150 ป)  2.8.12 cent(i)- มีความหมายวา “หนึงสวนรอย” เชน ่ Base word : meter (n.) เมตร centimeter (n.) หนึงสวนรอยเมตร (เซนตเิ มตร) ่ Base word : gram (n.) กรัม centigram (n.) หนึ่งสวนรอยกรัม (เซนตกรม) ิ ั 2.8.13 poly- มีความหมายวา "มาก" เชน Base word : syllable (n.) พยางค polysyllable (n.) หลายพยางค Base word : clinic (n.) คลีนิค polyclinic (n.) สถานพยาบาลที่ตรวจรักษาโรค หลายชนิด ไกรคุง อนัคฆกุลและกรรณิการ อนัคฆกุล (ม.ป.ป. : 100) ไดกลาวเพิ่มเติมไววา multi- มีความหมายวา "มาก, มากกวาหนึ่ง" เชน  Base word : use (n.) ประโยชน multiuse (n.) ประโยชนมากมาย Base word : millionnaire (n.) เศรษฐี multimillionnaire (n.) เศรษฐีมีเงินหลายลาน Base word : color (n.) สี colored (adj.) เกี่ยวกับสี multicolored (n.) หลายสี Base word : race (n.) เชื้อชาติ racial (adj.) ทางดานเชื้อชาติ multiracial (adj.) หลายเชอชาติ ้ื

31 2.9 อุปสรรคประเภทเปลี่ยนหนาที่ของคํา (Conversion Prefixes) สรวงสุดา เตียวรัตนกุล(สมสกุล) (2534 : 134-139) กลาวไววา Conversion Prefixes เปนอุปสรรคประเภทที่เปลี่ยนหนาที่ของคํา (Parts of speech) ไดแก 2.9.1 a- ใช 2.9.1.1 เติมหนา noun ทําใหเปน adverb มีความหมายวา "บน, ใน, โดย" เชน  Base word : bed (n.) เตียง abed (adv.) บนเตียง Base word : foot (n.) เทา  afoot (adv.) โดยเทา  Base word : shore (n.) ฝงทะเล ashore (adv.) บนฝงทะเล 2.9.1.2 เติมหนา verb ใหเปน adjective และ adverb มีความหมายวา "โดย อาการ,อยูในอาการ, หรือกําลัง" เชน  Base word : bloom (v.) (ดอกไม) บาน abloom (adj.) (ดอกไม) กําลังบาน Base word : live (v.) มีชีวิตอยู alive (adj.) ที่มีชีวิตอยู, มีชีวิตชีวา Base word : sleep (v.) นอนหลับ asleep (adj.,adv.) อยูในอาการหลับ, ชาเคลื่อนไหวไมได (เชน ขา)  2.9.1.3 เติมหนาคําที่มี -ing ขางทาย (คือ verb เติม ing) มีความหมายวา "อยู ในอาการ, กําลัง" เชน  Base word : build (v.) สราง building (v.) กําลังสราง abuilding (v.) กําลังอยูในระหวางการ กอสราง

32 2.9.1.4 เติมหนา noun เปลี่ยนเปน adverb มีความหมายวา "แตละ, อันละ" เชน  Base word : piece (n.) ชิ้น apiece (adv.) แตละชิ้น, คนละชิ้น 2.9.2 be- ใช 2.9.2.1 เติมหนา noun เปลี่ยนเปน verb มีความหมายวา "ปกคลุมหรือครอบ คลุมดวยสิ่งนั้น" เชน  Base word : cloud (n.) เมฆ becloud (v.) ปกคลุมดวยเมฆ Base word : fog (n.) หมอก befog (v.) ปกคลุมดวยหมอก 2.9.2.2 เติมหนา noun เปลี่ยนเปน verb หรือเติมหนา adjective เปลี่ยนเปน verb มีความหมายวา "ทําให ....." เชน  Base word : friend (n.) เพื่อน befriend (v.) ทาใหเ ปนเพอน ํ  ่ื Base word : calm (adj.) สงบ becalm (v.) ทําใหสงบ 2.9.2.3 เติมหนา noun เปลี่ยนเปน verb มีความหมายวา "เรยกวา, เชนนนเชน ี   ้ั  นี้, มพฤตกรรมอยางนน" เชน ี ิ  ้ั  Base word : devil (n.) ปศาจ, ผี bedevil (v.) มผลรายตอ, ทารณโหดราย ี   ุ  Base word : witch (n.) แมมด, หญงทเ่ี ตมไปดวยเสนห ิ ็   bewitch (v.) ทําใหหลงเสนห Base word : madam (n.) คุณนาย bemadam (v.) เรยกวาคณนาย ี  ุ

33 2.9.3 en- ใชทาบหนา adjective และ noun แลว เปลี่ยนเปน verb โดยมีการเปลี่ยน แปลงดานตัวสะกด คือ en- เปลี่ยนเปน em- เมื่ออยูหนาคําที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะ b, p, m โดยมี ความหมายวา 2.9.3.1 "ตั้งไวขางบน หรือใสไวใน" เชน  Base word : cage (n.) กรง encage (v.) ใสไวในกรง, กักขังไว Base word : bed (n.) เตียง embed (v.) ตรง, ฝง ึ  2.9.3.2 "สวมใส, ยอมส" เชน ี  Base word : robe (n.) เสื้อคลุมยาว enrobe (v.) สวมใสเสื้อคลุมยาว Base word : purple (n.,adj.) สีมวง empurple (v.) ยอมสีมวง 2.9.3.3 "ให" เชน  Base word : power (n.) อานาจ ํ empower (v.) ใหอานาจ ํ 2.9.3.4 "ทําให, ทําใหกลายเปน, ทําใหเกิด" เชน  Base word : slave (n.) ทาส enslave (v.) ทําใหเปนทาส Base word : large (adj.) ใหญ enlarge (v.) ทําใหใหญ, ขยาย Base word : bitter (adj.) (รส) ขม embitter (v.) ทําใหมีรสขม

34

3. สรุป
อปสรรค (Prefixes) คือ พยางคที่เติมไวหนาคําหลัก (Base Words) แลว ทําใหความหมาย ุ ของคําเดิมเปลี่ยนไปตามความหมายของอุปสรรคนั้น ๆ การนําเอาอุปสรรค (Prefixes) เติมเขา ขางหนาคาเดม (Base word หรือ Word Stem) หรือรากศัพท (Root) เปนการสรางคําใหมในภาษา   ํ ิ อังกฤษอีกวิธีหนึ่งที่มักจะพบอยูบอย ๆ ดังนั้นหากเรามีความรูในเรื่องอุปสรรค (Prefixes) จะทําให เราทราบความหมายของคํานัน ๆ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอการอาน ้

) ชา slowly (adv.บทที่ 3 การเดาความหมายของคาศพทโดยวเิ คราะหจากปจจย ํ ั    ั (Guessing the Meanings of Words from Suffixes) มีคําในภาษาอังกฤษมากมายที่เกิดจากการนําเอาปจจัย (Suffixes) มาเตมเขาขางหลงคาเดม ิ   ั ํ ิ (Base word หรือ Word Stem) หรือรากศัพท (Root) แลว หนาทของคา (Part of speech) หรือ  ่ี ํ ความหมายของคําจะเปลี่ยนไป ดงนนหากเรามความรในเรองปจจย จะทําใหเราทราบความหมาย ั ้ั ี ู ่ื  ั ของคานน ๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการอาน ํ ้ั 1. พวกโจร gangster (n. ความหมายของปจจัย ปจจย (Suffixes) คือ พยางคที่เติมไวทายคําหลัก (Base Words) แลว ทําใหประเภทของคํา  ั (Part of speech) เปลี่ยนไป สวนความหมายจะคงเดิม หรือเปลี่ยนไปเพียงเล็กนอย เชน  Base word : gang (n.) เตนรา  ํ dancer (n.) อยางชา ๆ Base word : sharp (adj.) ความสุข Base word : eat (v.) นกเตนรา ั  ํ Base word : happy (adj. อันธพาล Base word : dance (v. พวก.) สามารถจะกินได Base word : slow (adj.) ทําใหคม .) หมูคน.) กิน eatable (adj.) สุข happiness (n.) นักเลง.) คม sharpen (v.

) ความปลอดภัย Base word : loyal (adj..1 ปจจัยประเภทเติมทายคําคุณศัพทแลวทําใหเปนคํานาม (Adjectives-noun Suffixes) ผศ. ประเภทของปจจัย ปจจย (Suffixes) ในภาษาอังกฤษ แบงออกเปน 7 ประเภท ดังนี้  ั 2.) ซื่อสัตย honesty (n.36 2.) ความไมสบาย Base word : weak (adj.1.) สุข happiness (n.) ความยากลําบาก Base word : honest (adj.1.) ความซื่อสัตย สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2534 : 40-42) ไดกลาวเพิ่มเติมไววา 2.) ออนแอ  weakness (n.1.) ไมสบาย illness (n.3 -ty/-ity มีความหมายวา "สภาพ สภาวะ หรือลักษณะ" เชน  Base word : safe (adj.) ปลอดภย ั safety (n.) ความจงรกภกดี ั ั . (= เปนอาการนาม)" เชน  Base word : difficult (adj.1 -ness มีความหมายวา "ความ .) ความออนแอ 2....) ความสุข Base word : ill (adj.ดารณี ภุมวรรณ (2535 : 159) ไดกลาวไววา Adjectives-noun Suffixes เปนปจจย   ั ประเภทที่ใชเติมตอทายคําคุณศัพท (Adjectives) มีผลทําใหคําคุณศัพทนั้นเปลี่ยนหนาที่ของคํา เปนคานาม (Nouns) ไดแก  ํ 2. (= เปนอาการนาม)" เชน  Base word : happy (adj.) จงรกภกดี ั ั loyalty (n.) ยากลําบาก difficulty (n.2 -y มีความหมายวา "ความ .

37 Base word : cruel (adj.) เปนทีนยมชมชอบ ่ ิ popularity (n.) เตนรา  ํ dancer (n.) เลน player (n.) รับ receiver (n.) ความทารณโหดราย ุ  Base word : popular (adj.) เทากัน equality (n.) ความเทากัน 2.) นักอุตสาหกรรม Base word : special (adj. สิ่งที่ ___" เชน  Base word : dance (v.) ผสงเกต ู ั Base word : play (v.2.) สังเกต observer (n.4 -ist มีความหมายวา "บุคคลที่ชํานาญการ หรือไดรับการฝกฝนมาทางสาขาใด สาขาหนึ่ง" เชน  Base word : industry (n.) นักเตนรํา Base word : observe (v.) ทารณโหดราย ุ  cruelty (n.1 -er/-r มีความหมายวา "คนที่ ___ .) ความนิยมชมชอบ Base word : equal (adj.) พิเศษเฉพาะทาง specialist (n.) ผูเลน Base word : receive (v.1.) การอุตสาหกรรม industrial (adj.) ทางดานอุตสาหกรรม industrialist (n.) ผูชํานาญการพิเศษเฉพาะทาง 2.) เครื่องรับ .2 ปจจัยประเภทเติมทายคํากริยาแลวทําใหเปนคํานาม (Verbs-noun Suffixes) สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2535 : 29-36) กลาวไววา Verbs-noun Suffixes เปนปจจัยประเภทที่ใชเติมตอทายคํากริยา (Verbs) มีผลทําใหคํากริยานั้นเปลี่ยนหนาที่ของคํา เปนคานาม (Nouns) ไดแก  ํ 2.

) ความผิด 2.3 -ee/-e มีความหมายวา "ผูรับการกระทํา (ถูกกระทํา).) (n. บุคคลที___" เชน ่  Base word : employ (v.) เครองผสมอาหาร ่ื 2.) ผสม (เชน อาหาร) blender (n.) นักแสดง (ชาย) Base word : narrate (v.38 Base word : blend (v.) (v.) (v.) แกไขตนฉบับ editor (n.) (n.) (v.) วาจาง employee (n.2.) แนะนา ํ ผูถูกแนะนํา (= a person who is advised) แตงตัง ้ ผูถูกแตงตั้ง (= a person who is appointed) หลบหนี ผูหลบหนี ขาดไป.2 -or มีความหมายวา "คนที่ ___ . ไมมา ผูที่ไมมา (ขาดไป) อุทศตัว.) ผูเลาเรื่อง Base word : err (v.) (n. ศรัทธา ิ ผอทศตว.2. ผูศรัทธา ู ุ ิ ั . ลูกจาง (= a person who is employed) Base word : advise advisee Base word : appoint appointee Base word : escape escapee Base word : absent absentee Base word : devote devotee (v.) (v.) ผูแกไขตนฉบับ (บรรณาธิการ) Base word : act (v.) (n.) (n.) ผูถูกวาจาง.) เลาเรื่อง narrator (n.) แสดง actor (n. สภาพหรือสภาวะ ___" เชน  Base word : edit (v.) ทําผิด error (n.

) นักเรียน Base word : depend (v.) การปด Base word : fail (v.) สูด.) การสํารวจ Base word : add (v.) ทํางาน.39 2. สภาพ.) รับแสง (เชนแสงแดด) exposure (n. ดม inhalant (n.4 -ant/-ent มีความหมายวา "บุคคลหรือสิ่งที่ _______ .) การตดสนใจ ั ิ 2. การเพิ่ม Base word : operate (v.) สํารวจ exploration (n.) ตัดสินใจ decision (n.) ขนกบคนอน ้ึ ั ่ื dependant (n. ผาตัด operation (n.) ประหารชีวิตโดยใชไฟฟา electrocution (n.) ความลมเหลว .) บวก.) การทํางาน.) ลมเหลว failure (n.) เรยน ี student (n.) ผูที่ขึ้นอยูกับคนอื่น Base word : inhale (v.2. สารเคมีที่ใชเพื่อ จุดประสงคหนึ่ง" เชน  Base word : study (v.) การประหารชีวตโดยใชไฟฟา ิ Base word : decide (v.) การบวก.2. หรือสถาบัน ํ หนวยงาน" เชน  Base word : explore (v. เพม ่ิ addition (n.6 -ure มีความหมายวา "การกระทา หรือสภาพของ ___" เชน ํ  Base word : expose (v.) การรับแสง Base word : close (v.) ยาดม 2. การผาตด  ั Base word : electrocute (v.5 -ation/-ition/-tion/-sion/-ion มีความหมายวา "การกระทา.) ปด closure (n.2.

) การยอมรบ ั Base word : confer (v.) การคลุม Base word : break (v.) ความไววางใจ Base word : excel (v.2.) ความดีเลิศ 2.) มาถึง arrival (n. การกระทาของสงหนง" เชน ํ ่ิ ่ึ  Base word : resist (v.) คลุม coverage (n.) ตอตาน   resistance (n.) การตอตาน Base word : accept (v.) การประชมปรกษาหารอ ุ ึ ื Base word : confide (v.2.) การมีชีวิตรอด Base word : dismiss (v.) การไลออก 2.) การปฏิเสธ Base word : arrive (v.) ดเี ลศ ิ excellence (n.) ไววางใจ confidence (n.) ไลออก dismissal (n.40 2.9 -age มีความหมายวา "สภาพหรือการกระทําของบางสิ่ง" เชน  Base word : cover (v.) การมาถึง Base word : revive (v.) ปฏิเสธ refusal (n.) ยอมรับ acceptance (n.) รอดชีวิต revival (n. คุณภาพ.8 -al มีความหมายวา "การ ___" เชน  Base word : refuse (v.) แตกหัก breakage (n.) ประชุมปรึกษาหารือ conference (n.2.) การแตกหัก .7 -ance/-ence มีความหมายวา "สภาพ.

) การอาบนา ํ้ Base word : drink (v.2.12 -ment มีความหมายวา "การกระทา หรือผลลัพธของการกระทํา" เชน ํ  Base word : amaze (v.) คูณ multiplicand (n.) จัดเรียง arrangement (n.) บวก addend (n.) การอาน 2.10 -ing มีความหมายวา "กิจกรรมการทําบางอยาง (เกดจากการเตมรป ing ที่ทาย ิ ิ ู คํากริยา)" เชน Base word : bath (v.2.) จํานวนเลขที่ถูกบวก Base word : multiply (v.) ดม ่ื drinking (n.11 -and/-end มีความหมายวา "กริยาอาการนั้นถูกกระทํา" เชน  Base word : add (v.41 2.2.) พัฒนา development (n.) พิศวงงงงวย amazement (n.) อาน  reading (n.) อาบน้า ํ bathing (n.) การพัฒนา .) ความพิศวงงงงวย Base word : arrange (v.) การจัดหรือจัดเรียง เรืองสุข ฉัตรปราการและอัญชลี พงศพันธุ (2533 : 31) ยกตัวอยางคําศัพทที่มีลักษณะ เชนนี้ ไดแก Base word : develop (v.) จํานวนเลขที่ถูกคูณ 2.) การดื่ม Base word : read (v.

อันธพาล Base word : trick (n. ชาว.) ชาวลอนดอน Base word : three-wheel (n. แสดงวตถหรอคนขนาดเทานนเทา ั ุ ื  ้ั  นี้" เชน  Base word : law (n.) คนหลอกลวง 2.) กรุงลอนดอน Londoner (n.) รถที่มีสามลอ 2.) หมูคน.3 ปจจัยประเภทเติมทายคํานามแลวยังคงเปนคํานามเหมือนเดิม (Nouns-noun Suffixes) พิรุณ ติลภัทร (2538 : 118-119) กลาวไววา Nouns-noun Suffixes เปนปจจยประเภท   ั ที่ใชเติมตอทาย nouns และยังคงเปนรูปคํานามอยู ไดแก 2.) หนังสือเลมเล็ก ๆ Base word : pig (n.) หมตวเลก ๆ ู ั ็ .3.) เครืองจักร. กลเม็ด trickster (n.3.) วิธีบีบคั้นเอาเงินโดยขูวาจะแกลง racketeer (n.) หนังสือ booklet (n. พวกโจร gangster (n.) หมู piglet (n.) นักเลง.) วิศวกร Base word : racket (n.) กฎหมาย lawyer (n.4 -let มีความหมายวา "เล็ก" เชน  Base word : book (n.3. พวก.42 2.3 –er มีความหมายวา "ผูที่เกี่ยวของกับ.3.) สามลอ three-wheeler (n. เครองยนต ่ ่ื engineer (n.) ผูรายที่ขูกรรโชกทรัพย 2.) กลอุบาย.1 -ster มีความหมายวา "บุคคลที่ทําอาชีพอยางใดอยางหนึ่ง" เชน  Base word : gang (n.2 -eer มีความหมายวา "บุคคลที่ทําอาชีพอยางใดอยางหนึ่ง" เชน  Base word : engine (n.) ผูที่เกี่ยวของกับกฎหมาย (ทนายความ) Base word : London (n.

) การเปนทหาร Base word : bank (n.) ดารา.) จาน plateful (n. มิตร friendship (n.) ขาราชการ officialdom (n.) ความเปนดารา.3.) เตมปาก ็ Base word : spoon (n.3.6 2.) เต็มชอน Base word : plate (n.5 2. นักแสดง stardom (n.) เพื่อน. นักแสดงที่มีชื่อเสียง  Base word : official (n.3.) ใบไม leaflet (n.) ชอน spoonful (n.) ปาก mouthful (n.) เต็มจาน 2.) การธนาคาร -ful มีความหมายวา "จานวน หรือปริมาณเต็มของคํานามนั้น" เชน ํ  Base word : mouth (n.) สมาชิกภาพ -dom มีความหมายวา "สถานะ" เชน  Base word : king (n.) กษัตริย kingdom (n.) ทหาร soldiering (n.) ราชอาณาจกร ั Base word : star (n.) ธนาคาร banking (n.) ใบออน.43 Base word : leaf (n. สถานะ" เชน  Base word : friend (n.8 .) สมาชิก membership (n.) ความเปนขาราชการ -ing มีความหมายวา "คุณสมบัติที่เปนองคประกอบของคํานามคํานั้น" เชน  Base word : soldier (n.3.7 2.) มิตรภาพ Base word : member (n. ใบปลิว -ship มีความหมายวา "สถานภาพ.

อาชีพ" เชน  Base word : racial (adj.) เช็คสเปยร Shakespearean (n.44 2.) คนที่มีความคิดเรื่องแบงแยกสีผิว Base word : Buddha (n.) เกยวกบเชอชาตหรอผว ่ี ั ้ื ิ ื ิ racialist (n.12 -ism มีความหมายวา "ลัทธ.3.3.) ประเทศจน ี Chinese (n.9 -(i)an มีความหมายวา "เปนของ" เชน  Base word : Indonesia (n.11 -ist มีความหมายวา "สมาชิก.) ลัทธิอุดมคตินิยม .) ชาวพุทธ Base word : violin (n.) ชาวจนหรอภาษาจน ี ื ี Base word : Japan (n.) ชาวอนโดนเี ซย ิ ี Base word : Shakespeare (n.10 -ese มีความหมายวา "สัญชาติ" เชน  Base word : China (n.) บุคคลชื่อ Calvin Calvinism (n.) นักเลนไวโอลิน 2.) ลัทธิที่นิยม Calvin Base word : ideal (n.) พระพุทธเจา Buddhist (n.) อุดมคติ idealism (n.) อินโดนีเซีย Indonesian (n.3.) ชาวญี่ปุนหรือภาษาญี่ปุน 2.) ประเทศญปน ่ี ุ Japanese (n.ิ ฝายการเมอง" เชน  ื  Base word : Calvin (n.3.) ไวโอลิน violinist (n.) สมัยเช็คสเปยร 2.

3.3.) จอหน Johnny (n.) เกาะเลก ๆ ็ Base word : usher (n.) นักแสดงหญิง 2.45 สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2535 : 17-26) ไดกลาวไววา 2.) สิงโตตวผู ั lioness (n.) หนงเทยม ั ี 2.14 -ess มีความหมายวา "___ เพศหญิง" เชน  Base word : lion (n.) พนักงานชายนําแขกไปยังที่นั่ง usherette (n.) วีรบุรุษ heroine (n.) นักแสดงชาย actress (n. ___ เพศหญิง.) นักประพันธชาย authoress (n.) โจเซฟน (ผูหญิง)  2.16 -y/-ie มีความหมายวา "___ ทรก .) เจาภาพชาย hostess (n.) วีรสตรี Base word : Joseph (n.) การแสดง actor (n.3.3.) พอที่รัก .) พอ daddy (n.) เกาะ islet (n.) จอหนทรก  ่ี ั Base word : dad (n.) หนัง leatherette (n.) โจเซฟ (ผูชาย) Josephine (n.) นักประพันธหญิง Base word : act (n. ___ เทียม" เชน  Base word : isle (n.) เจาภาพหญิง Base word : author (n.13 -et/-ette มีความหมายวา "เล็ก.) สงโตตวเมย ิ ั ี Base word : host (n.) พนักงานหญิงนําแขกไปยังที่นั่ง Base word : leather (n. ___ เล็ก" เชน ่ี ั  Base word : John (n.15 -ine มีความหมายวา "___ เพศหญิง" เชน  Base word : hero (n.

) ความชั่วราย.) รานขายลูกกวาด .) มนุษย manhood (n.) พนอง ่ี  brotherhood (n.) เดก ็ (n.18 -ry/-ery มีความหมายวา "สภาพความหรือการ ___ .) กระปอง cannery (n. สถาน ที่ที่ ___ อย/ู ถูกทํา/หรือถูกขาย" เชน  Base word : slave (n.) สภาพความเปนทาส Base word : devil (n.) เด็กเล็ก kiddy /kiddie 2.) เดก ็ childhood (n.) ความเปนเด็ก.) โรงงานผลิตกระปอง Base word : confection (n.) ทาส slavery (n. การรวมของ ___ .) ปาทรก  ่ี ั Base word : kid (n.) เครืองจักร ่ machinery (n.) สภาพความชั่วราย Base word : machine (n.) ปา auntie (n. วัยเด็ก Base word : man (n.46 Base word : aunt (n.) ความเปนมนุษย Base word : brother (n.3.) หมูไมที่นกแกสีดําอาศัยอยู Base word : can (n. สถานะ หรือคุณลักษณะของ ___" เชน  Base word : child (n.) ความเปนพี่นอง 2.) ตัวจักรตาง ๆ ที่ประกอบรวมกัน เปนเครอง  ่ื Base word : rook (n.) ลูกกวาด confectionery (n. ปศาจ devilry (n.) นกแกตัวสีดํา rookery (n.17 -hood มีความหมายวา "สภาพ.3.

) ปอนด poundworth (n.) ชนชาวอิสราเอล Base word : labour (n.) อเมริกา Americana (n.) มีคาเทากับปอนดหนึ่ง 2.) สวนเล็ก ๆ .20 -iana/-ana แสดงนามกลุมกอน (Collective Nouns) เกี่ยวกับการรวบ รวมขอเท็จจริงเรื่องราว เชน  Base word : Victoria (n.) ราชนวกตอเรย ิ ีิ ี Victoriana (n.) มคาเทากบหนงเพนนี ี   ั ่ึ Base word : pound (n.) สตาลิน Stalinite (n.19 -ite มีความหมายวา "คนที่เปนสมาชิกของกลุมหรือเผา.21 -worth มีความหมายวา "มีคาเทากับที่กําหนด" เชน  Base word : penny (n.) เรองราวของราชนวกตอเรย ่ื ิ ีิ ี Base word : America (n.3.22 -icle มีความหมายวา "เล็ก" เชน  Base word : ice (n.) คนที่อยูในกลุมแรงงาน Base word : Brooklyn (n.) คนที่นิยมชมชอบสตาลิน 2.) ชนชาวเมืองบรูคลิน Base word : Stalin (n.3.) เพนนี pennyworth (n.3.) เรืองราวของอเมริกา ่ 2.) เมืองบรูคลิน Brooklynite (n.) นาแขง ํ้ ็ icicle (n.) เกล็ดน้ําแข็งเล็ก ๆ Base word : part (n.47 2.3.) แรงงาน labourite (n. คนที่เชื่อหรือนิยมชม ชอบในตัวผูนา หรือลัทธิความเชื่อบางอยาง" เชน  ํ  Base word : Israel (n.) อิสราเอล Israelite (n.) สวน particle (n.

มีความ ___" เชน  Base word : care (n.) ภัยอันตราย harmful (adj.23 -acy/cy มีความหมายวา "สํานักงาน.) มีความรูสึกเจ็บปวด 2.) สํานักงานตัวแทน 2.) ผูสมัครรับตําแหนง candidacy (n.) ความระมดระวง ั ั careful (adj.) ตัวแทน agency (n.) มีภัยอันตราย Base word : pain (n.) ปราศจากความระมัดระวัง Base word : harm (n.) ปราศจากการพักผอน .4 ปจจัยประเภทเติมทายคํานามแลวทําใหเปนคําคุณศัพท (Nouns-adjective Suffixes) สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2535 : 44-52) กลาววา Nouns-adjective Suffixes เปนปจจัยประเภทที่ใชเติมตอทายคํานาม (Nouns) มีผลทําใหคํานามนั้น เปลี่ยนหนาที่ของคําเปน คําคุณศัพท (Adjectives) ไดแก 2.3.) การเปนผูสมัครรับตําแหนง Base word : infant (n.48 2. สภาวะ" เชน ํ   Base word : candidate (n.) ภัยอันตราย harmless (adj. ตาแหนง.1 -ful มีความหมายวา "เต็มไปดวย ___ .) การพักผอน restless (adj.) ความระมดระวง ั ั careless (adj.) มีความสําเร็จ Base word : harm (n.) ความสําเร็จ successful (adj.) วัยทารก Base word : agent (n.4.2 -less มีความหมายวา "ไมมี หรือ ปราศจาก ___" เชน  Base word : care (n.) ทารก infancy (n.) ปราศจากภยอนตราย ั ั Base word : rest (n.) เต็มไปดวยความระมัดระวัง Base word : success (n.) ความเจบปวด ็ painful (adj.4.

) คลายผูชาย Base word : dog (n.) มีลักษณะความเปนแม Base word : year (n.) การนอนหลับ sleepy (adj.) สุขภาพ healthy (adj.) คลายสุนัข .) เต็มไปดวยฝุนละออง Base word : sleep (n.) ตอป 2. มิตร friendly (adj.) สุนัข doglike (adj.) ฝนละออง ุ dusty (adj.) ป yearly (adj. เกดขนในชวงเวลาทกาหนดหรอ ิ ้ึ  ่ี ํ ื ระบุ" เชน  Base word : friend (n.) เพื่อน.) เหมอนไหม ื 2.3 -y มีความหมายวา "เต็มไปดวย ___ .4 –ly มีความหมายวา "มีลักษณะแบบ ___ .) มีสุขภาพดี Base word : dust (n.4.5 -like มีความหมายวา "ลักษณะคลาย ___" เชน  Base word : child (n.) คลายลิง Base word : man (n.4. ปกคลุมดวย ___ .) ทาทางงวงนอน Base word : silk (n.) แม motherly (adj.) ไหม silky (adj.) มีลักษณะเปนมิตร Base word : mother (n.4. คลาย ____" เชน  Base word : health (n.) ลิง(ไมมีหาง) apelike (adj.) ลักษณะคลายเด็ก Base word : ape (n. มีแนวโนมที่จะ ___ .49 2.) ผูชาย manlike (adj.) เด็ก childlike (adj.

) ไม wooden (adj.) ความหลงใหล passionate (adj. คลายทอง ํ  Base word : ash (n.9 -ate มีความหมายวา "เต็มไปดวย ___" เชน Base word : passion (n. ราวกับเด็ก 2.) ลักษณะคลายขี้เถา 2.) ความรกใคร ั affectionate (adj.) เต็มไปดวยความรักใคร .) มีลักษณะทันสมัย Base word : sense (n. ประกอบดวย ___ .) สมัยนิยม fashionable (adj.) ไหม silken (adj. มีลักษณะ ___" เชน  Base word : fashion (n.) ประเทศสวีเดน Swedish (adj.) ทอง golden (adj.) ขี้เถา ashen (adj.) เกี่ยวกับประเทศสวีเดน Base word : child (n.) เต็มไปดวยความหลงใหล Base word : affection (n.) ขนแกะ woolen (adj.4.) เหมือนเด็ก. คลาย ___" เชน  Base word : wood (n.) ทาดวยทอง.) ทําดวยขนแกะ Base word : silk (n.) เด็ก childish (adj.4. มีลักษณะ เหมือนหรือคลาย ___" เชน  Base word : Sweden (n.) ทําดวยไหม Base word : gold (n.) มีเหตุผล 2.50 2.7 –ish มีความหมายวา "เกี่ยวกับประเทศหรืออาณาบริเวณหนึ่ง ๆ .8 -able/-ible มีความหมายวา "มี ___ .6 -en มีความหมายวา "ทําดวย ___ .4.) ทําดวยไม Base word : wool (n.) เหตุผล sensible (adj.4.

) เปนอันตราย Base word : courage (n.) เกี่ยวกับบรรยากาศ Base word : hero (n.4.) ความกลาหาญ courageous (adj.) เกยวกบวรบรษ ่ี ั ี ุ ุ Base word : geometry (n. มีลักษณะเปน ___" เชน  Base word : poison (n.) มีความลึกลับ Base word : glory (n.) เรขาคณิต geometrical (adj.) ความลึกลับ mysterious (adj.) เกยวกบวฒนธรรม ่ี ั ั .51 2.) อันตราย dangerous (adj.) ยาพิษ poisonous (adj.10 -ous มีความหมายวา "กอใหเกิด ___ .) มีความสงางาม Base word : victory (n.4.) เปนพษ  ิ Base word : danger (n.) เกี่ยวกับดนตรี Base word : commerce (n.) การคา commercial (adj.) วีรบุรุษ heroic (adj.) บรรยากาศ atmospheric (adj.) เกี่ยวกับเรขาคณิต 2.) วฒนธรรม ั cultural (adj.) เกี่ยวกับการคา Base word : culture (n.4. มีลักษณะ ___" เชน  Base word : mystery (n.) ดนตรี musical (adj.11 -ious มีความหมายวา "มี ___ .) มีชัยชนะ 2.13 -al/-ial มีความหมายวา "เกี่ยวกับหรือเกี่ยวของกับ ___" เชน  Base word : music (n.) มีความกลาหาญ 2.12 -ic/-ical มีความหมายวา "เกี่ยวของกับ ___" เชน  Base word : atmosphere (n.) ความสงางาม glorious (adj.4.) ชัยชนะ victorious (adj.

) เกี่ยวของกับการแนะนํา .) สามารถจะอานได 2.) สัญญา promissory (adj.5 ปจจยประเภทเตมทายคากรยาแลวทาใหเ ปนคาคณศพท (Verbs-adjective Suffixes)  ั ิ  ํ ิ  ํ  ํ ุ ั ไกรคุง อนัคฆกุลและกรรณิการ อนัคฆกุล (ม.) นาฬิกา clockwise (adj.ป.52 2.15 -some มีความหมายวา "เปน ___ .1 -able/-ible มีความหมายวา "สามารถจะ ___" เชน  Base word : eat (v.) ภาระ burdensome (adj.ป.4. ชวนหรอกอใหเ กด ___" เชน  ื  ิ  Base word : burden (n.14 -wise มีความหมายวา "ในตําแหนง หรือตามทิศทางของ ___ .5.) ความยุงยาก troublesome (adj.) แนะนา ํ introductory (adj.) สามารถจะกินได Base word : read (v.) กิน eatable (adj.) เปนภาระ  Base word : trouble (n.2 -ary/-ory มีความหมายวา "เกี่ยวของกับ ___" เชน  Base word : imagine (v.) อาน  readable (adj.) เกี่ยวของกับภาษี 2.) เกี่ยวของกับจินตนาการ Base word : promise (v.5. : 105) กลาววา Verbs-adjective Suffixes เปนปจจัยประเภทที่ใชเติมตอทายคํากริยา (Verbs) มีผลทําใหคํากริยานั้นเปลี่ยนหนาที่ ของคําเปนคําคุณศัพท (Adjectives) ไดแก 2.) เกี่ยวของกับสัญญา Base word : introduce (v.) ภาษี taxwise (adj.) จินตนาการ imaginary (adj.) กอใหเกิดความยุงยาก 2. เกี่ยวของกับ ___" เชน  Base word : clock (n.) ตามเข็มนาฬิกา Base word : tax (n.4.

) มีแนวโนมชางจินตนาการ 2.) มีลักษณะจําเพาะเจาะจง Base word : horrify (v.) แตกตาง different (adj.) นาสนใจ Base word : amuse (v.) มีคุณลักษณะขึ้นอยูกับ Base word : excel (v.) สนใจ interesting (adj.) ขึ้นอยูกับ reliant (adj.5.6 -ic มีความหมายวา "มีแนวโนมหรือลักษณะ ___" เชน  Base word : specify (v.53 สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2535 : 57-60) ยกตัวอยางคําศัพทที่มีลักษณะเชนนี้ ไดแก 2.) มีแนวโนมชางพูดคุย Base word : imagine (v.) พูดคุย talkative (adj.) มีแนวโนมที่จะแกไขใหถูก Base word : talk (v.) มีลักษณะตางกัน Base word : rely (v.) แกไขใหถูก corrective (adj.) จินตนาการ imaginative (adj.) มีลักษณะที่นากลัว .) มีคุณลักษณะดีเยี่ยม 2.5.) นาขํา 2.5.4 -ive/-ative มีความหมายวา "มีแนวโนมที่จะกระทํา หรือกอใหเกิดการกระทํา" เชน  Base word : correct (v.) ขํา amusing (adj.3 -ent/-ant มีความหมายวา "มีคุณลักษณะตามความหมายของคําที่เอย" เชน  Base word : differ (v.) จําเพาะเจาะจง specific (adj.) หวาดกลัว horrific (adj.5.) ดีเยี่ยม excellent (adj.5 -ing เติมทาย verb ทําใหเปน adjective มีความหมายวา "นา ___" เชน  Base word : interest (v.

6.3 -ably/ibly มีความหมายวา "ในกริยาอาการสามารถ ___ .6.) อยางระมัดระวัง 2.54 2.6 ปจจยประเภทเตมทายคาคณศพทแลวทาใหเ ปนคาวเิ ศษณ  ั ิ  ํ ุ ั   ํ  ํ (Adjectives-adverb Suffixes) สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2535 : 62-64) กลาวไววา Adjectives-adverb Suffixes เปนปจจัยประเภทที่เติมตอทายคําคุณศัพท (Adjectives) มีผลทําใหคําคุณศัพทนั้น เปลี่ยน หนาที่ของคําเปนคําวิเศษณ (Adverbs) ไดแก 2.) ความมีเหตุผล sensible (adj.) ศิลปะ artistic (adj.) เกี่ยวกับศิลปะ artistically (adv.2 -ally มีความหมายวา "อยาง ___ .) เต็มไปดวยความระมัดระวัง carefully (adv.) เกี่ยวกับสัญลักษณ symbolically (adv.) อยางสามารถรูเหตุรูผล Base word : comfort (n.) มีเหตุผล sensibly (adv.6.1 -ly มีความหมายวา "อยาง ___" เชน  Base word : slow (adj. อยางสามารถ ___" เชน  Base word : sense (n.) ความระมดระวง ั ั careful (adj.) ความสะดวกสบาย comfortable (adj. โดย ___" เชน  Base word : symbol (n.) สะดวกสบาย comfortably (adv.) อยางมีศิลปะ 2.) สัญลักษณ symbolic (adj.) อยางชา ๆ Base word : care (n.) ชา slowly (adv.) อยางสะดวกสบาย .) โดยใชสัญลักษณ Base word : art (n.

) งาย simplify (v.) ออนนุม soften (v.) ความยาว lengthen (v.) คม sharpen (v.7.) ทําใหออนนุม Base word : sharp (adj. ทําใหเปน ___" เชน  Base word : simple (adj.) ของเหลว liquefy (v.) ทําใหงาย Base word : clear (adj. ทําใหกลายเปน ___ .) ความสวย beautify (v.) ทําใหคม Base word : long (adj.) ชัดเจน clarify (v.) ทําใหยาว 2.7 ปจจัยประเภทเติมทายคํานามหรือคําคุณศัพทแลวทําใหเปนคํากริยา (Nouns/Adjectives-verb Suffixes) สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2535 : 66-68) กลาวไววา Nouns/Adjectives-verb Suffixes เปนปจจัยประเภทที่เติมตอทายคํานาม (Nouns) หรือคําคุณศัพท (Adjectives) มีผลทําให คํานั้นเปลี่ยนหนาที่ของคํา เปนคากรยา (Verbs) ไดแก  ํ ิ 2.) ทําใหเปนของเหลว .) มัมมี mummify (v.2 -ify/-efy มีความหมายวา "ทําให ___ .) ทําใหชัดเจน Base word : mummy (n. กอใหเกิด ___" เชน  Base word : soft (adj.) ทําใหเปนมัมมี Base word : beauty (n.) ทําใหสวย Base word : liquid (n.7.55 2.) ยาว length (n.1 -en มีความหมายวา "ทําให ___ .

เกี่ยวกับบาน domesticate (v.adj.3 -ize มีความหมายวา "ทําให ___ .) สัญลักษณ symbolize (v.) ทําใหเปนสัญลักษณ Base word : apology (n. แปลกหนาทางสัญชาติ alienate (v.7.) ขอโทษ Base word : harmony (n.) มีเหตุผล validate (v.) ทันสมัย modernize (v.) ทําใหแปลกหนาทางสัญชาติ Base word : domestic (n.) คนตางดาว. ทําใหเปน ___" เชน  Base word : symbol (n.) ทําใหอยูในบาน.) ทําใหเปนพิเศษเฉพาะ 2.) ในบาน.adj.) ทําใหทันสมัย Base word : special (adj.) ทําใหประสานกลมกลืน Base word : modern (adj.) ทาใหมเี หตผล ํ  ุ Base word : active (adj. เลี้ยงไวในบาน 3. ทําใหกลายเปน" เชน  Base word : valid (adj.) พิเศษเฉพาะ specialize (v..) การประสานกลมกลน ื harmonize (v.) ทําใหคลองแคลงวองไว Base word : alien (n.7.4 -ate มีความหมายวา "ทําให ___ .) การขอโทษ apologize (v.56 2. สรุป ปจจย (Suffixes) คือ พยางคที่เติมไวทายคําหลัก (Base Words) แลว ทําใหประเภทของคํา  ั (Part of speech) เปลี่ยนไป สวนความหมายจะคงเดิม หรือเปลี่ยนไปเพียงเล็กนอย การนําเอาปจจัย (Suffixes) มาเติมเขาขางหลังคําเดิม (Base word หรือ Word Stem) หรือรากศัพท (Root) เปนการ สรางคําใหมในภาษาอังกฤษอีกวิธีหนึ่งที่มักจะพบอยูบอย ๆ ดงนนหากเรามความรในเรองปจจย ั ้ั ี ู ่ื  ั (Suffixes) จะทําใหเราทราบความหมายของคํานั้น ๆ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอการอาน ..) คลองแคลววองไว activate (v.

snow-storm รวมทังคําประสม ้ ที่เกิดจาก Verb-ing + noun เชน swimming-pool. เปนตน 2. เขียนแยกจากกัน โดยไมมีขีดกั้น (Hyphen) ถาเปนคําเหลานี้ เชน snow man. ความหมายของคําประสม สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2534 : 230-231) ใหความหมายของคําประสมไววา คําประสม (Compound Words) คือ คําที่เกิดจากการรวมกันของคําตั้งแต 2 คําขึ้นไป แลวเกิดเปน คําใหม ความหมายของคําประสมอาจจะตรงกับคําเดิมหรือไมก็ได เชน  toothbrush มาจาก tooth + brush ความหมายคือ แปรงสีฟน bookstore มาจาก book + store ความหมายคือ รานขายหนังสือ bluebottle มาจาก blue + bottle ความหมายคือ แมลงวันหัวเขียว การเขียนคําประสมนี้ ถาวากันในทางหลักภาษาจริง ๆ แลว ดูเหมือนจะไมมีกฎเกณฑ ที่แนนอนลงไปวา คําไหนผสมกับคําไหน แลวใหเขียนติดกัน หรือเขียนแยกกันเปนคนละตัว เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือ ใหสังเกตเอาวา สวนมากเขาใชกันอยางไร หรือตรวจสอบจาก พจนานุกรม แลวก็พยายามใชตามนั้น แตเทาที่พบเห็นบอย ๆ การเขียนคําประสมพอจะแยกได เปน 3 แบบ หรือ 3 กรณี คือ  1. เขียนแยกจากกันเปน 2 คํา โดยมีขีดกั้น (Hyphen) ถาเปนคําเหลานี้ เชน fire-engine. station master. blackbird. mother tongue. housework. sun-dial. office hours.  taxi meter. money-order.  homework.บทที่ 4 การเดาความหมายของคําประสม (Guessing the Meanings of Compound Words) มีคําในภาษาอังกฤษหลายคําที่เกิดจากการนําเอาคํา 2 คํา หรือมากกวามาประสมเขาดวยกัน แลวเกิดเปนคําใหมขึ้นมา เรียกวา คําประสม (Compound Words) คําประสมที่ไดนั้น บางคํา ทําหนาที่เปนคํานาม เราเรียกวา คํานามประสม (Compound Nouns) สวนบางคําทําหนาที่เปนคํา คุณศัพท เราเรียกวา คําคุณศัพทประสม (Compound Adjectives) 1. swordsman. grandfather. toothbrush. เขียนติดกันเปนคําคําเดียว ถาเปนคําเหลานี้ เชน postcard. เปนตน 3. salesman. dining-room เปนตน . tea-time. morning market. headmaster.  room-mate. football. team-work. shop hours. time-table.

58 2.1 คํานามประสม (Compound Nouns) ทีมงานแพทย วิศวะ (ม.ป.1 นามตัวแรกจะบอกใหรูวานามตัวหลังทําจากอะไร สําราญ คํายิ่ง (ม.1 คํานามประสม (Compound Nouns) 2.1.ป.2 นามตวแรกบอกสงทขายหรอทา นามตัวหลังบอกอาชีพ ั ่ิ ่ี ื ํ พิรุณ ติลภัทร (2538 : 114) ยกตัวอยางคํานามประสมแบบนี้ เชน  a bookseller มาจาก book + seller ความหมาย a seller of books (คนขายหนังสือ) a dressmaker มาจาก dress + maker ความหมาย a maker of dresses (ชางตัดเสื้อ) มาจาก novel + writer novel writer ความหมาย a writer of novel (นักเขียนนวนิยาย) .2 คําคุณศัพทประสม (Compound Adjectives) ซึ่งแตละประเภทจะมีลักษณะการประสมคําแยกยอยออกไปอีก ดังนี้ 2. ประเภทของคําประสม คําประสม (Compound Words) แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 2.1.1. : 198) กลาววา คํานามประสม คือ คําประสมที่เกิดจาก การรวมกันของคําตังแต 2 คําขึ้นไป และคําใหมที่เกิดขึ้นนั้นจะทําหนาที่เปนคํานาม จะมีลักษณะ ้ การประสมคากน ดังนี้ ํ ั 2. : 506) ยกตวอยางคํานามประสมแบบนี้ เชน ั  a glass bottle มาจาก glass + bottle ความหมาย a bottle made of glass (ขวดแกว) an iron gate มาจาก iron + gate ความหมาย a gate made of iron (ประตูเหล็ก) rubber shoes มาจาก rubber + shoes ความหมาย shoes made of rubber (รองเทายาง)  2.ป.1.ป.1.1 คํานามประสมกับคํานาม (Noun + Noun) จะมีความหมาย 5 ลักษณะ ดังนี้ 2.

1. คนบานนอก) a park pool มาจาก park + pool ความหมาย a pool in a park (สระน้ําประจําสวนสาธารณะ) .1.1.1.1.4 นามตัวหลังมีความสัมพันธกับนามตัวแรก พิรุณ ติลภัทร (2538 : 115) ยกตัวอยางคํานามประสมแบบนี้ เชน  a mathematics teacher มาจาก mathematics + teacher ความหมาย a teacher of mathematics (ครูสอนคณิตศาสตร)  a light switch มาจาก light + switch ความหมาย a switch of light (ที่เปด-ปดไฟ) weather report มาจาก weather + report ความหมาย a report about weather (รายงานอากาศ) a reference book มาจาก reference + book ความหมาย a book of reference (หนังสืออางอิง) 2.ดารณี ภุมวรรณ (2534 : 97) ยกตัวอยางคํานามประสมแบบนี้ เชน  a country man มาจาก country + man ความหมาย a man in the country (คนชนบท.1.3 นามตัวแรกเปนของบรรจุไว นามตัวหลังเปนภาชนะสําหรับใส ศิริพร ฉันทานนท (2537 : 105) ยกตัวอยางคํานามประสมแบบนี้ เชน  a flower vase มาจาก flower + vase ความหมาย a vase for flowers (แจกันดอกไม)  water tank มาจาก water + tank ความหมาย a tank for water (ถังเก็บน้ํา) a water jug มาจาก water + jug ความหมาย a jug for water (เหยอกนา) ื ํ้ a wine bottle มาจาก wine + bottle ความหมาย a bottle for wine (ขวดไวน)  2.5 นามตัวหนาบอกใหทราบสถานที่ของนามตัวหลัง ผศ.59 2.

2 คํากริยาเติม ing ประสมกับคํานาม (Gerund + Noun) สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2534 : 238-239) ไดกลาวไววา คําประสม ประเภทนี้เกิดจากการที่ base word ที่ทําหนาที่ gerund รวมกบ base word อกตวหนง ที่ทําหนาที่ ั ี ั ่ึ noun เชน  dining room มาจาก dining + room ความหมาย หองอาหาร living room มาจาก living + room ความหมาย หองนังเลน ่ sleeping pill มาจาก sleeping + pill ความหมาย ยานอนหลับ sailing boat มาจาก sailing + boat ความหมาย เรือแลนใบ a swimming-pool มาจาก swimming + pool ความหมาย a pool for swimming (สระวายน้ํา) a sewing-machine มาจาก sewing + machine ความหมาย a machine that sews (จกรเยบผา) ั ็  walking-stick มาจาก walking + stick ความหมาย stick for walking with (ไมเทา) hearing-aid มาจาก hearing + aid ความหมาย aid for helping deaf people to hear (เครื่องชวยฟง) a washing-machine มาจาก washing + machine ความหมาย a machine for washing (เครื่องซักผา) .1.60 garden plant มาจาก garden + plant ความหมาย a plant used for decorating the garden (ไมประดับ สวน) a road sign มาจาก road + sign ความหมาย a sign in the road (ปายตามถนน) 2.

ป. : 199) ยกตัวอยางคํานามประสมประเภทนี้ไว เชน  fortunetelling มาจาก fortune + telling ความหมาย การทํานาย housekeeping มาจาก house + keeping ความหมาย การดูแลบาน daydreaming มาจาก day + dreaming ความหมาย การฝนกลางวัน drug-taking มาจาก drug + taking ความหมาย การกินยา bull-fighting มาจาก bull + fighting ความหมาย การตอสูของวัวกระทิง doll-making มาจาก doll + making ความหมาย การทาตกตา ํ ุ 2.1.ป.61 2.3 คํานามประสมกับคํากริยาเติม ing (Noun + Gerund) ทีมงานแพทย วิศวะ (ม.4 คําคุณศัพทประสมกับคํานาม (Adjective + Noun) สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2534 : 232-234) ไดกลาวไววา คําประสม ประเภทนี้เกิดจากการรวมตัวของ base words 2 คํา คําหนึ่งเปน adjective อีกคําหนึ่งเปน noun เชน  bluebottle มาจาก blue + bottle ความหมาย แมลงวันหัวเขียว blackguard มาจาก black + guard ความหมาย คนเลวทรามตาชา ํ่  darkroom มาจาก dark + room ความหมาย หองมืดสําหรับลางรูปถาย freshwater มาจาก fresh + water ความหมาย นาจด ํ้ ื cold saw มาจาก cold + saw ความหมาย เลือยตัดโลหะ ่ .1.

2.5 คํานามประสมกับบุพบทวลี (Noun + Prepositional Phrase) สําราญ คํายิ่ง (ม.ป.ป.ป.ดารณี ภุมวรรณ (2534 : 98) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน  a middle-aged man ความหมาย ชายวัยกลางคน a red-nosed boy ความหมาย เด็กจมูกแดง a bad-tempered woman ความหมาย ผูหญิงเจาอารมณ an old-fashioned hat ความหมาย หมวกทรงลาสมัย 2.1 คําคุณศัพทประสมกับคํานามเติม ed (Adjective + Noun-ed) ผศ.62 2.ป.ป.ป.2 คําคุณศัพทประสมกับคํานาม (Adjective + Noun) สําราญ คํายิ่ง (ม.2. : 508) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน  a heavy-weight boxer ความหมาย นักมวยรุนเฮฟวีเ่ วท upper-class people ความหมาย ชนชั้นสูง a real-life story ความหมาย เรืองราวชีวตจริง ่ ิ a three-room house ความหมาย บานซึ่งมีหอง 3 หอง a twenty-dollar note ความหมาย ธนบัตรใบละ 20 ดอลลาร . : 200) กลาววา คําคุณศัพทประสม คือ คําประสม ที่เกิดจากการรวมกันของคําตั้งแต 2 คําขึ้นไป และคําใหมที่เกิดขึ้นนั้น จะทําหนาที่เปนคําคุณศัพท คําคุณศัพทประสม จะมีลักษณะการประสมคํากัน ดังนี้ 2.1. : 507) ไดยกตัวอยางคํานามประสมประเภทนี้ไว เชน  son-in-law มาจาก son + in law ความหมาย บุตรเขย mother-in-law มาจาก mother + in law ความหมาย แมสามหรอภรรยา  ี ื brother-in-law มาจาก brother + in law ความหมาย พี่หรือนองเขย a sister-in-law มาจาก sister + in law ความหมาย พี่หรือนองสะใภ 2.2 คําคุณศัพทประสม (Compound Adjectives) ทีมงานแพทย วิศวะ (ม.

2.2.4 คํานามประสมกับคํานาม (Noun + Noun) สําราญ คํายิ่ง (ม.2.6 คํานาม คําคุณศัพท หรือคําวิเศษณประสมกับคํากริยาชอง 3 (Noun/Adjective/Adverb + Past participle) ผศ.3 คํานามประสมกับคําคุณศัพท (Noun + Adjective) พิรุณ ติลภัทร (2538 : 116) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน  nut-brown eyes ความหมาย นัยนตาสีน้ําตาลเขม the stone-cold floor ความหมาย the floor that is as cold as stone a blood-red blouse ความหมาย a blouse that is as red as blood 2.ป.ป.63 2.5 คาคณศพทประสมกบคาคณศพท (Adjective + Adjective) ํ ุ ั  ั ํ ุ ั ศิริพร ฉันทานนท (2537 : 104) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน  a tall-dark man ความหมาย ชายรางสูงผิวคล้ํา brown-grey beard ความหมาย beard that is brown and grey bitter-sweet cake ความหมาย the cake that is bitter and sweet 2. : 508) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน  a sound-proof room ความหมาย หองเก็บเสียง water-proof cloth ความหมาย ผากันน้ํา (เชน ผายาง)  water-proof glass ความหมาย กระจกกันน้ําได a fireproof coat ความหมาย เสื้อกันไฟ 2.2.ดารณี ภุมวรรณ (2534 : 98) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน  a ready-made shirt ความหมาย เสื้อที่ตัดเรียบรอยแลว well-educated people ความหมาย people who are educated well the snow-covered mountain ความหมาย the mountain that is covered with snow .

7 คํานาม คําคุณศัพท หรือคําวิเศษณประสมกับคํากริยาเติม ing (Noun/Adjective/Adverb + Present participle) สําราญ คํายิ่ง (ม.ป.ป. : 508) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน  a fast-moving train ความหมาย a train that moves fast a long-suffering servant ความหมาย a servant who suffers a long time grass-cutting machinery ความหมาย เครองมอตดหญา ่ื ื ั  3.2. สรุป คําในภาษาอังกฤษ สวนหนึ่งเกิดจากการนําเอาคํา 2 คํา หรือมากกวา มาประสมเขาดวยกัน แลวเกิดเปนคําใหมขึ้นมา เรียกวาคําประสม (Compound Words) คําประสมที่ได บางคําทําหนาที่ เปนคานาม เรยกวา คํานามประสม (Compound Nouns) บางคําทําหนาที่เปนคําคุณศัพท เรียกวา  ํ ี  คําคุณศัพทประสม (Compound Adjectives) ดังนั้นหากเรามีความรูเรื่องการประสมคํา จะทาใหเ รา ํ ทราบความหมายของคําที่เราไมคุนเคยนั้น ๆ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอการอาน .64 2.

ความหมายของตัวชี้แนะ ตัวชีแนะ (Clue) คือ คํา กลุมคํา หรอขอความ ที่ชี้หรือบงบอกความหมายของคําศัพท ้ ื  ที่ปรากฎในบริบท มักจะเรียกวา ตัวชี้แนะในบริบท (Context Clue) 3. ประเภทของตวชแนะในบรบท ั ้ี ิ ตัวชี้แนะในบริบท (Context Clue) มีหลายประเภท ดงน้ี ั . ความหมายของบริบท บริบท (Context) คือ ขอความ หรือกลุมคํา ที่อยูแวดลอมคําศัพทที่เราไมคุนเคย ไมทราบความหมาย หรือ 2.บทที่ 5 การเดาความหมายของคาศพทโดยวเิ คราะหจากบรบท ํ ั   ิ (Guessing the Meanings of Words from Context) การหาความหมายของคําศัพทโดยอาศัยบริบท (Context) เปนวิธีที่จะชวยประหยัดเวลา ในการอาน เพราะไมตองเสยเวลากับการเปดหาความหมายจากพจนานกรม ซึ่งในบริบทมักจะมี   ี  ุ ตัวชีแนะ (Clue) เปนตัวบงบอกความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคยนั้น ้ 1.

คําศัพทที่ไมคุนเคย : anorexias ตัวชีแนะ : ( ) ้ ขอความที่เปนคําจํากัดความ : people with no sense of smell ดังนั้นความหมายของ anorexias คือ คนที่ไมมีประสาทสัมผัสรับกลิ่น .ป.ป. หมายถง.1 ตัวชี้แนะในบริบทประเภทใหคําจํากัดความ (Context Clue of Definition) ทีมงานแพทย วิศวะ (ม. เรยกวา. คําศัพทที่ไมคุนเคย : Circulate ตัวชีแนะ : means ้ ขอความที่เปนคําจํากัดความ : to move around and return to the same place ดังนั้นความหมายของ Circulate คือ การเคลื่อนที่ไปมาเปนวงกลม This explains why anorexias (people with no sense of smell) may have difficulty appreciating food flavor. dash parentheses ( ) colon : ตัวชี้แนะทั้งหมดนี้มีความหมายวา "คือ. : 1-2) กลาวถึงตัวชี้แนะประเภทนี้วา คือ คําชี้แนะ ประเภทที่ใหคํานิยามหรือคําจํากัดความ เปนการบอกความหมายของคําศัพทยากโดยตรง ตัวชีแนะ ้ ประเภทนี้ ไดแก verb to be mean(s/ed) to be called to be defined as to be known as to be a type of refer to can be thought of may be seen as to be a kind of to be regarded as to be the name given to consist of can be defined as may be described as what this means is comma .66 3. หมายความวา" ึ ี  เชน  Circulate means to move around and return to the same place.

: 183) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  When a rock has been changed by heat or pressure it is called metamorphic.พิกุล บุณยรัตพันธุ (ม. ู ู  ผศ. the plural of Mr.ป.ป.. ้ ขอความที่เปนคําจํากัดความ : the plural of Mr. . ดังนั้นความหมายของ Messre. คําศัพทที่ไมคุนเคย : cobbler ตัวชีแนะ : is ้ ขอความที่เปนคําจํากัดความ : A person who repairs shoes ดังนั้นความหมายของ cobbler คือ ชางซอมรองเทา .. : 93) ไดยกตัวอยางประโยคที่มี ั ุ ิ ตวชแนะประเภทน้ี เชน ั ้ี  Messre. คําศัพทที่ไมคุนเคย : metamorphic ตัวชีแนะ : is called ้ ขอความที่เปนคําจํากัดความ : When a rock has been changed by heat or pressure ดังนั้นความหมายของ metamorphic คือ การที่หินถูกแปรสภาพไปโดยความรอนหรือ แรงดัน ไกรคุง อนคฆกลและกรรณการ อนัคฆกุล (ม.67 สุทิศ เชื่อมากและคณะ (ม.ป.ป.ป. : 10) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  A person who repairs shoes is a cobbler. ตัวชีแนะ : . คําศัพทที่ไมคุนเคย : Messre.ป. คือ รปพหพจนของ Mr. is seldom used as a title.

e.2 ตัวชี้แนะในบริบทประเภทกลาวซ้ํา (Context Clue of Restatement) ทีมงานแพทย วิศวะ (ม. is a highly skilled art.68 3. คําศัพทที่ไมคุนเคย : Pantomime ตัวชีแนะ : or ้ ขอความที่กลาวซ้ํา : wordless drama ดังนั้นความหมายของ Pantomime คือ ละครใบ His manner of admonishing us . เครื่องหมาย comma . : 5-6) กลาวถึงตัวชี้แนะประเภทนี้วา คือ คําชี้แนะ ประเภทกลาวซ้ํา หรือกลาวย้ํา โดยผูเขียนใชคํา วลี หรออนประโยคทใหความหมายหรอใจความ ื ุ ่ี  ื เดียวกับคํายาก ที่คิดวาอาจจะเกิดปญหาแกผูอาน คําชี้แนะประเภทนี้ ไดแก หรือ or that is นนคอ ่ั ื that is to say " in other words กลาวอีกนัยหนึ่งคือ to put in another way " i. คําศัพทที่ไมคุนเคย : admonishing ตัวชีแนะ : . or wordless drama.ป.เครื่องหมาย dash ( ) เครืองหมาย parentheses ่ เชน Pantomime.ป. (อานวา that is) นนคอ ่ั ื namely กลาวคือ that means นั่นหมายถึง viz (อานวา namely) กลาวคือ which means ซึ่งหมายถึง และมเี ครองหมายวรรคตอน ดังนี้ ่ื .by sharply criticizing .้ ขอความที่กลาวซ้ํา : by sharply criticizing ดังนั้นความหมายของ admonishing คือ การวิพากษวจารณอยางรุนแรง ิ .was extremely embarrassing.

คําศัพทที่ไมคุนเคย : sinuously ตัวชีแนะ : . : 186) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  The cobra moved sinuously.ป.e. ้ ขอความที่กลาวซ้ํา : meeting ดังนั้นความหมายของ rendezvous คือ การประชม ุ The actress arrived with the group of assistants who always travel with her.ป. twisting and turning through the rocky field. : 24) ไดยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  The statement that the politician made was contradictory. meeting.ป. คําศัพทที่ไมคุนเคย : rendezvous ตัวชีแนะ : i. that is. her entourage. ้ ขอความที่กลาวซ้ํา : twisting and turning ดังนั้นความหมายของ sinuously คือ ขด มวนตัว สุรเดช นิธิสุนทร (ม.e. one part of it did not support the other part. คําศัพทที่ไมคุนเคย : contradictory ตัวชีแนะ : that is ้ ขอความที่กลาวซ้ํา : one part of it did not support the other part ดังนั้นความหมายของ contradictory คือ การขัดแยงกัน เรืองสุข ฉัตรปราการและอัญชลี พงศพันธุ (2533 : 5-6) ไดยกตัวอยางประโยคที่มี ตวชแนะประเภทน้ี เชน ั ้ี  Carlos and Dave arranged this rendezvous. namely.69 สุทิศ เชื่อมากและคณะ (ม. คําศัพทที่ไมคุนเคย : entourage ตัวชีแนะ : namely ้ ขอความที่กลาวซ้ํา : the group of assistants who always travel with her ดังนั้นความหมายของ entourage คือ กลุมผูชวยที่คอยเดินทางติดตาม . several weeks ago.ป. i.

เครื่องหมาย dash .3 ตัวชี้แนะในบริบทประเภทยกตัวอยาง (Context Clue of Example) ทีมงานแพทย วิศวะ (ม.70 ผศ. ตัวอยางเชน.โดยเฉพาะอยางยิ่ง" นอกจากนี้อาจใชเครื่องหมายวรรคตอนในการยกตัวอยางไดแก .ป. : 3-5) กลาวถึงตัวชี้แนะประเภทนี้วา คือ ขอความชี้แนะ ประเภทยกตัวอยางประกอบ เปนคําหรือกลุมคําที่อธิบาย หรือใหตัวอยางเกี่ยวกับความหมายของ คําศัพทใหม ผูเขียนจะใชการยกตัวอยางประกอบนี้ เปนเครื่องชี้แนะความหมายของศัพทที่ไมรูจัก และตัวอยางสวนใหญที่ผูเขียนยกมาอธิบายประกอบ มักเปนขอความที่ผูอานสวนใหญคุนเคย อยูแลว ตัวชีแนะประเภทนี้ ไดแก ้ with e.ป. เครืองหมาย semi-colon ่ื ่ ( ) เครืองหมาย parentheses ่ : เครองหมาย colon ่ื .g.to travel by asking car or lorry drivers for free rides because they think it is fun. เครองหมาย comma . : 11) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  Some people like to hitch-hike .ป. such as the following as such such as shows like especially including for example these as the following example for instance มีความหมายวา "ไดแก. คําศัพทที่ไมคุนเคย : hitch-hike ตัวชีแนะ : ้ ขอความที่กลาวซ้ํา : to travel by asking car or lorry drivers for free rides ดังนั้นความหมายของ hitch-hike คือ เดินทางโดยการโบกรถฟรี 3.พิกุล บุณยรัตพันธุ (ม.ป. ยกตัวอยางดังตอไปนี้.

คําศัพทที่ไมคุนเคย : fostering ตัวชีแนะ : . tennis.71 เชน  She is very touchy. she usually gets angry when her teacher makes comments on her work. or stamp collecting ดังนั้นความหมายของ avocations คือ งานอดเิ รก We are encouraging .้ ขอความที่เปนตัวอยาง : encouraging ดังนั้นความหมายของ fostering คือ สนับสนุน . For example. no one could explain why he was always late at school. คําศัพทที่ไมคุนเคย : inexplicable ตัวชีแนะ : . : 184-185) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  Do you participate in one of the more popular avocations. ้ ขอความที่เปนตัวอยาง : no one could explain ดังนั้นความหมายของ inexplicable คือ ไมมีใครสามารถอธิบายได สุทิศ เชื่อมากและคณะ (ม.fostering . such as jogging.good ideas in young people. คําศัพทที่ไมคุนเคย : touchy ตัวชีแนะ : For example ้ ขอความที่เปนตัวอยาง : she usually gets angry ดังนั้นความหมายของ touchy คือ โกรธงาย  His behaviour was inexplicable.ป.ป. or stamp collecting? คําศัพทที่ไมคุนเคย : avocations ตัวชีแนะ : such as ้ ขอความที่เปนตัวอยาง : jogging. tennis.

คําศัพทที่ไมคุนเคย : chores ตัวชีแนะ : such as ้ ขอความที่เปนตัวอยาง : washing dishes.ป.ป. : 22) ไดยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  Since a guinea pig isn't carnivorous. คําศัพทที่ไมคุนเคย : carnivorous ตัวชีแนะ : . reading or stamp collecting ดังนั้นความหมายของ avocations คือ งานอดเิ รก ผศ. it couldn't eat the meat. such as.72 ไกรคุง อนัคฆกุลและกรรณิการ อนัคฆกุล (ม. etc. ironing. : 13) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  Some boys are trained to help their mother with chores. cleaning. for instance. may refer to a foolish idea or stupid person.ป.ป. washing dishes. ดังนั้นความหมายของ chores คือ งานบาน . : 93) ไดยกตัวอยางประโยคที่มี ตวชแนะประเภทน้ี เชน ั ้ี  Half-baked.ป. reading or stamp collecting? คําศัพทที่ไมคุนเคย : avocations ตัวชีแนะ : like ้ ขอความที่เปนตัวอยาง : jogging. ้ ขอความที่เปนตัวอยาง : it couldn't eat the meat ดังนั้นความหมายของ carnivorous คือ กินเนื้อเปนอาหาร เรืองสุข ฉัตรปราการและอัญชลี พงศพันธุ (2533 : 14) ไดยกตัวอยางประโยคที่มี ตวชแนะประเภทน้ี เชน ั ้ี  Do you participate in one of the most popular avocations like jogging.ป. คําศัพทที่ไมคุนเคย : Half-baked ตัวชีแนะ : for instance ้ ขอความที่เปนตัวอยาง : may refer to a foolish idea or stupid person ดังนั้นความหมายของ Half-baked คือ ความคิดที่โง ๆ หรือคนโง สุรเดช นิธิสุนทร (ม.พิกุล บุณยรัตพันธุ (ม. cleaning. etc. ironing.

which.4 ตัวชี้แนะในบริบทประเภทใหสวนขยาย (Context Clue of Modifier) ทีมงานแพทย วิศวะ (ม.ป. that.  ่ี ้ึ   without หรือวลี (Phrase) ทขนตนดวย verb + ing หรือ verb ชอง 3 ตามติดคําศัพทที่ไมคุนเคยนั้น ผูอานสามารถตีความหมายศัพทยากได จากสวนขยาย (Modifier) ที่บงบอกเพิ่มเติมได เชน  Tom was an idle boy who did not like work of any kind and who spent most of his time lying around the house.ป. where we saw a wonderful display of strange fish living peacefully in glass tanks. คําศัพทที่ไมคุนเคย : pantry ตัวชีแนะ : which ้ ขอความที่เปนสวนขยาย : a small room where food is kept ดังนั้นความหมายของ pantry คือ หองเลกสาหรบเกบอาหาร  ็ ํ ั ็ สุทิศ เชื่อมากและคณะ (ม. คําศัพทที่ไมคุนเคย : aquarium ตัวชีแนะ : where ้ ขอความที่เปนสวนขยาย : we saw a wonderful display of strange fish living peacefully in glass tanks ดังนั้นความหมายของ aquarium คือ พิพิธภัณฑสัตวน้ําหรือสถานที่เลี้ยงปลาใหผูคนเขาชม .73 3. คําศัพทที่ไมคุนเคย : idle ตัวชีแนะ : who ้ ขอความที่เปนสวนขยาย : did not like work of any kind and spent most of his time lying around the house ดังนั้นความหมายของ idle คือ เกียจคราน The pantry which is a small room where food is kept is near the kitchen. : 6-7) กลาวถึงตัวชี้แนะประเภทนี้วาคือ คําชี้แนะประเภท ที่เปนสวนขยาย เปนการตีความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคย ดวยการวิเคราะหสวนขยายที่ปรากฎ อยในขอความแวดลอมนน ๆ ู   ้ั สวนขยายเหลานี้ มักมีคําขึ้นตน เชน who.ป. : 187) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  Last Sunday we visited the aquarium.ป. where.

: 24) ไดยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  Nylon and polyester are synthetic fiber made by man. : 14) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  Buffaloes.ป. คําศัพทที่ไมคุนเคย : synthetic ตัวชีแนะ : made ้ ขอความที่เปนสวนขยาย : by man ดังนั้นความหมายของ synthetic คือ โดยมนษยหรอสงเคราะห ุ  ื ั ผศ.พิกุล บุณยรัตพันธุ (ม.ป. paying 5000 baht monthly. cows and horses are herbivorous animals that feed only on plants. คําศัพทที่ไมคุนเคย : installment plan ตัวชีแนะ : paying ้ ขอความที่เปนสวนขยาย : 5000 baht monthly ดังนั้นความหมายของ installment plan คือ วิธีขายโดยใหผูซื้อผอนสงเงินเปนงวด ๆ . คําศัพทที่ไมคุนเคย : herbivorous ตัวชีแนะ : that ้ ขอความที่เปนสวนขยาย : feed only on plants ดังนั้นความหมายของ herbivorous คือ กนพชเปนอาหาร ิ ื  Most people buy their house on a ten-year installment plan.ป.74 สุรเดช นิธิสุนทร (ม.ป.

ป. as เหมือนกับ like/alike เหมือน..คลาย similar to เหมือนกับ. They always act as if other people were lower than them.คลายกับ resemble (v) เหมือนกับ as if/as though ราวกบวา ั  similarly (adv) likewise (adv) correspondingly (adv) ในทํานองเดียวกัน in the same way (adv) in like manner (adv) เชน  They think of themselves as an elite group on campus.75 3..5 ตัวชี้แนะในบริบทประเภทแสดงความเหมือนหรือคลายคลึงกัน (Context Clue of Similarity) ทีมงานแพทย วิศวะ (ม. : 8-9) ไดกลาวถึงตัวชี้แนะประเภทนี้วา คือ คาชแนะ ํ ้ี ประเภทที่แสดงความคลายคลึงกันหรือเหมือนกัน ไดแก as/as . คําศัพทที่ไมคุนเคย : elite ตัวชีแนะ : as if ้ ขอความที่แสดงความเหมือน : other people were lower than them ดังนั้นความหมายของ elite คือ สูงกวา เหนือกวา ดกวา ี  .ป.

you will get the letter "M".ป.. don't trust him ดังนั้นความหมายของ cunning คือ ฉลาดแกมโกงเหมือนสุนัขจิ้งจอกไววางใจไมได เรืองสุข ฉัตรปราการและอัญชลี พงศพันธุ (2533 : 8) ยกตัวอยางประโยคที่มี ตวชแนะประเภทน้ี เชน ั ้ี  Like John who loves to stroll in the park. as ้ ขอความที่แสดงความเหมือน : an old fox.. you get the letter "U" by turning the letter "N" upside down.76 สุทิศ เชื่อมากและคณะ (ม. คําศัพทที่ไมคุนเคย : cunning ตัวชีแนะ : as . Jane thinks it is a good way to spend an evening walking in the park.ป. คําศัพทที่ไมคุนเคย : invert ตัวชีแนะ : In the same way ้ ขอความที่แสดงความเหมือน : turning upside down ดังนั้นความหมายของ invert คือ กลับ กลับหัว . : 193) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  He is as cunning as an old fox. In the same way. คําศัพทที่ไมคุนเคย : stroll ตัวชีแนะ : Like ้ ขอความที่แสดงความเหมือน : an evening walking in the park ดังนั้นความหมายของ stroll คือ เดน เดินเลน ิ If you invert the letter "W". don't trust him.

those เชน  It is quite true there are some constraints on the manager's decision when it comes to position classification. These limitations are found in maintaining like allocations of like jobs in different subdivision of the organization.่ แมวา  on the contrary/on the other hand ในทางตรงกันขาม conversely ในทางกลับกัน เชน  Some plants die in wet soil. อยางไรก็ตาม however/nevertheless/nonetheless แตอยางไรก็ตาม in spite of/despite ทั้ง ๆ ที. : 31-32) กลาวเพิ่มเติมไวอีกวา ตวชแนะประเภทนอาจจะ ั ้ี ้ี เปนคําอางอิง (Reference words) ซึ่งเปนคําชี้แนะที่อางถึงสิ่งที่กลาวมาแลว เพื่อแสดงวาสิ่งนั้น เปนสิ่งเดียวกัน คาอางอง (Reference words) มักจะเปนคําประกอบขางหนาคํานาม เพื่อแสดงการ ํ  ิ ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปวา หมายความถึงอะไร คําเหลานี้ไดแก the. that.ป. คําศัพทที่ไมคุนเคย : constraints ตัวชีแนะ : These ้ ขอความที่แสดงความเหมือน : These limitations ดังนั้นความหมายของ constraints คือ ขีดจํากัด ขอจํากัด 3.6 ตัวชี้แนะในบริบทประเภทแสดงความตรงกันขามหรือขัดแยงกัน (Context Clue of Contrast) ดร. คําศัพทที่ไมคุนเคย : thrive ตัวชีแนะ : but ้ ขอความที่แสดงความขัดแยง : Some plants die in wet soil ดังนั้นความหมายของ thrive คือ ไมตาย .วัฒนาพร ระงับทุกขและดร. สัตยารักษ (1997 : 12) ไดกลาวถึงตัวชี้แนะ ประเภทนีวา ในบางประโยคเราจะพบคํา 2 คําที่มีความหมายตรงกันขามกัน ถาเรารูความหมายของ ้ คาหนง เราก็จะสามารถเดาความหมายของอีกคําหนึ่งได คําชี้แนะประเภทนี้ ไดแก ํ ่ึ although/eventhough/though ถึงแมวา but/yet แต. this.สมพิศ ป.77 สุรเดช นิธิสุนทร (ม. these.ป. but most thrive.

. คําศัพทที่ไมคุนเคย : extravagant ตัวชีแนะ : One . another (ใชเปรียบเทียบสิ่งที่เปนเอกพจน) some .ป.78 สุทิศ เชื่อมากและคณะ (ม. คําศัพทที่ไมคุนเคย : voluble ตัวชีแนะ : while ้ ขอความที่แสดงความขัดแยง : quiet ดังนั้นความหมายของ voluble คือ พูดมาก สุรเดช นิธิสุนทร (ม..ป.ป.. คําศัพทที่ไมคุนเคย : gregarious ตัวชีแนะ : some .. : 29-30) กลาวถึงตัวชี้แนะประเภทนี้วา ไดแก one . : 190-191) กลาวถึงตัวชี้แนะประเภทนี้วา ไดแก while/whereas ในขณะที่ comparing/compare with/in compare with เปรียบเทียบกับ เชน  An elephant is immense.. Mary.. คําศัพทที่ไมคุนเคย : immense ตัวชีแนะ : comparing to ้ ขอความที่แสดงความขัดแยง : a mouse ดังนั้นความหมายของ immense คือ ใหญ Jane was voluble while her sister.ป.... other ้ ขอความที่แสดงความขัดแยง : alone ดังนั้นความหมายของ gregarious คือ เปนกลุม เปนฝง เปนหมู  ู . other/others (ใชเปรียบเทียบสิ่งที่เปนพหูพจน) เชน  One daughter was very extravagant... was quiet. comparing to a mouse.... another was always careful about spending money. another ้ ขอความที่แสดงความขัดแยง : always careful about spending money ดังนั้นความหมายของ extravagant คือ ฟุมเฟอย สุรุยสุราย Some animals are alone. others are gregarious..

ป... we can't stand still. : 13) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  Both of his daughters are studious. or ้ ขอความที่แสดงความขัดแยง : advance ดังนั้นความหมายของ retrograde คือ ไมกาวหนา ถอยหลัง เสอม ่ื Constant repetition of the same TV advertisement will alienate customers rather than attract them. : 12-13) ไดกลาวถึงตัวชี้แนะประเภทนี้วา ไดแก or หรือ not . ก็ whether ...ป...... but his son is lazy.ป.....79 ทีมงานแพทย วิศวะ (ม. คําศัพทที่ไมคุนเคย : studious ตัวชีแนะ : but ้ ขอความที่แสดงความขัดแยง : lazy ดังนั้นความหมายของ studious คือ ขยัน .พิกุล บุณยรัตพันธุ (ม.. but ไม ... or ไม ...ป.. แต rather than มากกวา instead of แทนท่ี either . หรือ เชน  We must either advance or retrograde.. or ไม ....... คําศัพทที่ไมคุนเคย : retrograde ตัวชีแนะ : either .. คําศัพทที่ไมคุนเคย : alienate ตัวชีแนะ : rather than ้ ขอความที่แสดงความขัดแยง : attract ดังนั้นความหมายของ alienate คือ ไมสนใจ หางเหน  ิ ผศ.

while those who cannot cope with pain complain endlessly. คําศัพทที่ไมคุนเคย : perceive ตัวชีแนะ : however ้ ขอความที่แสดงความขัดแยง : When the lights went out. however. คําศัพทที่ไมคุนเคย : stimulating ตัวชีแนะ : however ้ ขอความที่แสดงความขัดแยง : Larry thought that the lecture was very boring ดังนั้นความหมายของ stimulating คือ ไมนาเบื่อ นาตื่นเตน นาสนใจ เรืองสุข ฉัตรปราการและอัญชลี พงศพันธุ (2533 : 11) ไดยกตัวอยางประโยคที่มี ตวชแนะประเภทน้ี เชน ั ้ี  Some people endure great suffering without complaining at all at all. I couldn't see a thing ดังนั้นความหมายของ perceive คือ มองเห็น . Later. however. I couldn't see a thing. I was able to perceive the outlines of the larger pieces of furniture. คําศัพทที่ไมคุนเคย : endure ตัวชีแนะ : while ้ ขอความที่แสดงความขัดแยง : those who cannot cope with pain complain endlessly ดังนั้นความหมายของ endure คือ ทน ทนทานตอ When the lights went out. half of his classmates felt that it was very stimulating.80 Larry thought that the lecture was very boring.

81 3. Boys and girls must attend school until they reach a certain age. One of the reasons is that it tends to run in a family. : 7-8) ไดกลาวถึงตัวชี้แนะประเภทนี้วา คือ คาชแนะ ํ ้ี ประเภทใหคําอธิบาย เปนคําชี้แนะที่ผูเขียนกลาวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิด แลวใหคําอธิบายตอไปวา ทาไมจงเปนเชนนน เพื่อเปนการสนับสนุนขอความนั้น ๆ คําชี้แนะประเภทนี้ ไดแก ํ ึ   ้ั ซึ่งเปนดังนี้ก็เพราะวา this is because the reason for this is that เหตุผลสําหรับสิ่งนี้ก็คือ the cause of this is that สาเหตุของสิ่งนี้ก็คือ one of the reasons is เหตุผลประการหนึ่งก็คือ this explains that นี้อธิบายไดวา it means that นั่นหมายความวา that fact is that ความจริงก็คือวา เชน  People have long believed that mental illness is hereditary.ป.7 ตัวชี้แนะในบริบทประเภทใหคําอธิบาย (Context Clue of Explanation) ทีมงานแพทย วิศวะ (ม. คําศัพทที่ไมคุนเคย : compulsory education ขอความที่เปนคําอธิบาย : Boys and girls must attend school until they reach a certain age ดังนั้นความหมายของ compulsory education คือ การศึกษาภาคบังคับ .ป. คําศัพทที่ไมคุนเคย : hereditary ตัวชีแนะ : One of the reasons is ้ ขอความที่เปนคําอธิบาย : it tends to run in a family ดังนั้นความหมายของ hereditary คือ การถายทอดทางพันธุกรรม นอกจากน้ี การใหคําอธิบายในสถานการณใดสถานการณหนึ่งนั้น เมื่อผูอาน อาน  ขอความทั้งหมดก็จะสามารถเดาความหมายศัพทที่ยากนั้นได เชน  Thailand has compulsory education.

คําศัพทที่ไมคุนเคย : unbearable ตัวชีแนะ : One reason for this ้ ขอความที่อธิบายสาเหตุ : the noise in the first one ดังนั้นความหมายของ unbearable คือ ไมสามารถที่จะทนได Most people enjoy reading murder mysteries. คําศัพทที่ไมคุนเคย : convenient ตัวชีแนะ : this is because ้ ขอความที่เปนคําอธิบาย : it is both very convenient and reliable ดังนั้นความหมายของ convenient คือ สะดวกสบายที่จะใช สุรเดช นิธิสุนทร (ม. This is because it is both very convenient and reliable.ป. This is so because they want to get away from the monotonous.ป. : 25) ไดยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  Mary moved to another hotel. One reason for this was that the noise in the first one was unbearable. คําศัพทที่ไมคุนเคย : monotonous ตัวชีแนะ : This is so because ้ ขอความที่อธิบายสาเหตุ : boring routine of dull everyday existence ดังนั้นความหมายของ monotonous คือ ซ้ําซาก นาเบอ  ่ื Clue of explanation คําชี้แนะประเภทใหคําอธิบาย Explanation คําอธิบาย .ป.82 สุทิศ เชื่อมากและคณะ (ม.ป. boring routine of dull everyday existence. : 188) กลาววา โดยมากจะปรากฎอยูในขอความที่มี ลักษณะดังนี้ Major statement ประโยคใจความสําคัญ เชน  A computerized system is widely used in many universities.

คําศัพทที่ไมคุนเคย : put aside ตัวชีแนะ : now that ้ ขอความทเ่ี ปนสาเหตุ : she plans to go to London next summer   ขอความที่เปนผลลัพธ : Somsri has put aside such a large sum of money ดังนั้นความหมายของ put aside คือ เก็บออม .83 3.ป.ป. : 13-14) กลาวถึงตัวชี้แนะประเภทนี้วา คือ คําชี้แนะ ประเภทบงบอกถึงความสัมพันธระหวาง สาเหตุ (Cause) และผลลัพธที่ตามมา (Result) จากสาเหตุ นัน ๆ นั่นคือเปนคําชี้แนะที่แสดงความเปนเหตุเปนผลกัน ไดแก ้ คําชี้แนะที่บงบอกสาเหตุ because เพราะวา  as because of due to owing to for on account of เนื่องจาก now that since คําชี้แนะที่บงบอกถึงผลลัพธ accordingly hence as a result consequently so therefore ดังนัน ้ thus cause (v) เปนสาเหตุใหเกิด mean (v) นั่นหมายถึงวา so that / in order that เพื่อวา that is why นั่นก็คือ the final result is that นั่นก็คือ เชน  Since 1980 Somsri has put aside such a large sum of money now that she plan to go to London next summer.8 ตัวชี้แนะในบริบทประเภทแสดงความเปนเหตุเปนผล (Context Clue of Cause and Result) ทีมงานแพทย วิศวะ (ม.

: 27) ไดยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  Every year many tax payers get rebates of income tax because they have been paid excessive tax due to their mistakes such as miscalculation.ป. คําศัพทที่ไมคุนเคย : rebates ตัวชีแนะ : because ้ ขอความทเ่ี ปนสาเหตุ : they have been paid excessive tax due to mistakes such as   miscalculation ขอความที่เปนผลลัพธ : Every year many tax payers get rebates of income tax ดังนั้นความหมายของ rebates คือ การลดจํานวนเงิน(ที่จะตองชําระภาษ) ี As it become that more and more countries are running out of oils. : 196) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  Wichai has stopped reading linguistics journals for years. คําศัพทที่ไมคุนเคย : ignorant ตัวชีแนะ : therefore ้ ขอความทเ่ี ปนสาเหตุ : Wichai has stopped reading linguistics journals for years   ขอความที่เปนผลลัพธ : he finds himself ignorant of new ideas in this field ดังนั้นความหมายของ ignorant คือ โงเขลา ขาดความรู สุรเดช นิธิสุนทร (ม.84 สุทิศ เชื่อมากและคณะ (ม. therefore.ป. he finds himself ignorant of new ideas in this field. it may be possible that the supply of oils will be depleted in the next ten years.ป. คําศัพทที่ไมคุนเคย : depleted ตัวชีแนะ : As ้ ขอความทเ่ี ปนสาเหตุ : it become that more and more countries are running out of oils   ขอความที่เปนผลลัพธ : it may be possible that the supply of oils will be depleted in the next ten years ดังนั้นความหมายของ depleted คือ หมด ถูกใชหมด .ป.

คําศัพทที่ไมคุนเคย : auspicious ตัวชีแนะ : so ้ ขอความทเ่ี ปนสาเหตุ : The boss is in a particularly good mood this morning   ขอความที่เปนผลลัพธ : this might be an auspicious time to ask for a raise ดังนั้นความหมายของ auspicious คือ ดี เหมาะสม .สมพิศ ป. so this might be an auspicious time to ask for a raise.85 ดร. Ron did not have time to take his clothes to the laundry so he had to wash and iron them himself.วัฒนาพร ระงับทุกขและดร. สัตยารักษ (1997 : 11) ยกตัวอยางประโยค ที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  Mr. คําศัพทที่ไมคุนเคย : laundry ตัวชีแนะ : so ้ ขอความทเ่ี ปนสาเหตุ : Mr. Ron did not have time to take his clothes to the laundry   ขอความที่เปนผลลัพธ : he had to wash and iron them himself ดังนั้นความหมายของ laundry คือ รานซกรดเสอผา  ั ี ้ื  We can see things through a piece of glass because it is transparent. คําศัพทที่ไมคุนเคย : transparent ตัวชีแนะ : because ้ ขอความทเ่ี ปนสาเหตุ : it is transparent   ขอความที่เปนผลลัพธ : We can see things through a piece of glass ดังนั้นความหมายของ transparent คือ ใส เรืองสุข ฉัตรปราการและอัญชลี พงศพันธุ (2533 : 17) ยกตัวอยางประโยคที่มี ตวชแนะประเภทน้ี เชน ั ้ี  The boss is in a particularly good mood this morning.

ป. : 12) ยกตัวอยางประโยคที่มีตัวชี้แนะประเภทนี้ เชน  The ship hit a big rock and began to sink. so the sailors got out the boats and abandoned the ship. สรุป การหาความหมายของคําศัพทโดยอาศัยบริบท (Context) เปนวิธีที่จะชวยประหยัดเวลา ในการอาน เพราะไมตองเสยเวลากับการเปดหาความหมายจากพจนานกรม ซึ่งในบริบทมักจะมี   ี  ุ ตัวชีแนะ (Clue) เปนตัวบงบอกความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคยนั้น ดังนั้นถามีความรูในเรื่อง ้ ตัวชี้แนะในบริบท (Context Clue) จะทําใหเราสามารถเดาความหมายของคําศัพทได แมวา  ความหมายจะไมตรงกับในพจนานุกรม แตก็ยังคงใกลเคียงกัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการอาน เปนอยางมาก . when his father gave him one for his birthday. คําศัพทที่ไมคุนเคย : abandoned ตัวชีแนะ : so ้ ขอความทเ่ี ปนสาเหตุ : The ship hit a big rock and began to sink   ขอความที่เปนผลลัพธ : the sailors got out the boats and abandoned the ship ดังนั้นความหมายของ abandoned คือ ทิ้ง ละทิ้ง 4.ป. he was ecstatic.พิกุล บุณยรัตพันธุ (ม. he was ecstatic ดังนั้นความหมายของ ecstatic คือ ดีใจ ผศ.86 The young man had wanted a new car very much. คําศัพทที่ไมคุนเคย : ecstatic ตัวชีแนะ : Therefore ้ ขอความทเ่ี ปนสาเหตุ : The young man had wanted a new car very much   ขอความที่เปนผลลัพธ : when his father gave him one for his birthday. Therefore.

มกราคม).ป. Compound Words. ธันวาคม). ________.ป. ดารณี ภมวรรณ.). Advanced Reading Comprehension. (2538. 8. (ม. ุ พิรุณ ติลภัทร. สิงหาคม). Word Analysis (การวเิ คราะหศพท).บรรณานุกรม กุลยา คัมภิรานนท และดวงฤดี กาญจนพันธ. ุ ไกรคุง อนัคฆกุล และกรรณิการ อนัคฆกุล. Prefix-Suffix.).ป. กรงเทพมหานคร : ภูมิบัณฑิต. ็ ทีมงานแพทย วิศวะ. อังกฤษ ม. กรงเทพมหานคร : Science Center.ป. (2535.). Modern English in Action.). กรงเทพมหานคร : ุ ชุติมาการพิมพ. (1997). (ม.). ุ สําราญ คํายิ่ง. 4. กรงเทพมหานคร : ฟสิกสเซ็นเตอร. แมค ม. สุทิศ เชื่อมากและคณะ. กรงเทพมหานคร : พีบีซ. (ม. กรงเทพมหานคร : ุ Science Center. (2537. ศิริพร ฉันทานนท. ุ ็ ________.ป. สัตยารักษ. Compound Words.ป.ป. 9. 8. เทคนิคพิชิตการอาน. ุ แมค ม. 4. กรงเทพมหานคร : พีบีซ. กรุงเทพมหานคร : ภูมิบัณฑิต. ิ กรงเทพมหานคร : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง.ป.ป.).ปลาย ศิลป. (2538.ป. ุ พิกุล บุณยรัตพันธุ. 6. Prefix & Suffix.ป. 6.ป. 8. (2534.ป. แมค ม. ตลาคม). (ม.ปลาย ศิลป.ปลาย ศิลป. 4. (ม. ็ . Compound Adjectives and Compound Nouns.ี ุ พนดา เอื้ออภัยกุล และปาริชาติ ชูโชติแกว. ั กรงเทพมหานคร : วฒนาพานช. แม็ค ม. เทคนิคการเดาศัพท ENGLISH. (2534).ตน 1-2-3 TEST.ป. READING COMPREHENSION SKILLS. ุ วฒนาพร ระงับทุกขและสมพิศ ป.ี ุ ________. ี ั ุ  ั  กรงเทพมหานคร : ฟสิกสเซ็นเตอร. ็ เรืองสุข ฉตรปราการ และอัญชลี พงศพันธุ. ุ สุรเดช นิธิสุนทร.ปลาย ศิลป. Concentrate of Critical Reading 6.). แมค ม.ปลาย ศิลป. Advanced English Grammar for High Learners.ป. Readings in English for General Purposes. เทคนิคเดาศัพทอยางงาย Vocabulary Made ั Easy. กรุงเทพมหานคร : ศูนยการพิมพดวงกมล.ป. (ม. เทคนิคการเดาศัพท. ตลาคม). (ม.ป. ุ ั ิ สรวงสุดา เตยวรตนกล (สมสกุล).ป. (ม. (2533).). 7.). (ม.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful