P. 1
Час 3.doc.pdf; 6 одд Гордана Андонова

Час 3.doc.pdf; 6 одд Гордана Андонова

Views: 517|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Гордана Андонова on Aug 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

Образец за опис на реализиран наставен час

(или часови)

Наставен
предмет/
Одделение
Наставна тема

Наставна
содржина/
лекција
Траење


Наставник


Математика
Шесто
одделение
Триаголник и
паралелни
прави
Збир на агли во
триаголник
Еден наставен
час
(Нова наставна
содржина)
Гордана
Андонова, ООУ
Сандо Масев
Струмица

Очекувани резултати:
Учениците:
Да ја дефинираат теоремата за збир на внатрешни агли во триаголник.
Да ја дефинираат теоремата за збир на надворешни агли во триаголник
Да ја одредува големината на непознат внатрешен или надворешен агол во
триаголник
Да ги применуваат стекнатите знаења во решавање задачи.


Потребни материјали и опрема за реализација:
За фронтална работа
-Наставно ливче 1.со примери на различни агли по големина
-Наставно ливче2. со модели агли кои може да се сечат –да се користат како
манипулативи
За работа во групи
-Наставно ливче 3.со конкретно дефиниран проблем кој треба да се реши.
-Наставно ливче 4. со задачи од одредување збир на внатрешни и збир на
надворешни агли на триаголник.
-Наставно ливче 2. со модели агли кои може да се сечат –да се користат како
манипулативи
-Чек листа за работа на групите

За индивидуална работа
-Наставно ливче 2. со модели агли кои може да се сечат –да се користат како
манипулативи
-Листа за саморефлексија
За реализација на оваа наставна едница се предлага користење на комплетниот цртачки
прибор по геометрија, бела хартија, тетратка во бели листови, комплет линијари,
калкулатор, ножици, шестар, креди во боја.

Активности и насоки од претходниот час:

Како насока за размислување во склоп на активноста за домашна работа, на секој
ученик му е предложено да ги освежи знаењата за триаголник во делот од
поделбата на триаголниците според големината на внатрешните агли.
Своите констатации и извршената класификација да ја поткрепат со доказ-цртеж и
кратка пишана дискусија, околу тоа зошто (според нив) останатите два агли се
различни по големина.
Доколку имаат потреба од дополнителни ресурси за прибирање информации, им е
предложена интернет страната Википедија-како најрелевантна и корисна во
делот на едукацијата.

Активности на часот:
Воведување на учениците
Часот започнува со разгледување на добиените податоци, цртежи и изведените
заклучоци од страна на учениците од домашната задача дадена предходно.
Активност 1. Видови агли
Во оваа активност се настојува учениците да ги набројат усно видовите агли според
големината изразена во аглови степени.
Активност 2. Видови триаголници според големината на внатрешните агли.
Во оваа активност е предвидено да се направи само едно кратко резиме на предходното-
со усно набројување на триаголниците и нивно именување.

Тек на часот
Активност 3.
Се распоредуваат учениците во 5 групи од по 5 ученика, групите се означуваат и им де
делат наставните ливчиња 1, и 2-на секој член на групата и по еден примерок за секоја
група.(прилог 1.)
Активност 4.
Учениците остануваат во своите групи со тоа што сега за реализација на оваа активност
треба да одговорат на барањата дадени во наставните ливчиња 3,4 и 2.(прилог 2)
Во текот на работата на групите истите се следат, постигањата се бележат во чек листа
(прилог 3) и вреднуваат од страна на наставникот, кој помага во разрешувањето на некои
дилеми кои се појавуваат при решавањето на задачите.
Изведените заклучоци, секоја група поединечно ги презентира и секој од презентерите ги
запишува на таблата.

Завршување на часот
На крајот од часот учениците даваат кратко резиме за учењето на овој наставен час.
Пополнуваат Листа за саморефлексија (прилог 4)Посебни активности за учениците кои побрзо
напредуваат:
Учениците кои побрзо напредуваат во постигањата на знаењата , се задолжуваат да ја
контролираат и помагаат работата на својата група, посебно во делот на докажување и
конкретно објаснување на дилемите кои при тоа се јавуваат.
Им се доделува улогата на асистенти на наставникот.
Ова е од таму што секогаш учениците и не се баш слободни да прашуваат или да бараат
помош од наставникот.
Ова го прават поради различни причини но најчесто поради страв, несигурност, срам...
Затоа кога меѓу нив се нивните другари-соученици, размислуваат послободно ,се
интересираат и прашуваат.


Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот:

1. Планираните активности се реализирани успешно и во целост во временската
рамка од еден наставен час.
2. Учениците работат самостојно, анализираат и донесуваат правилно изведени
заклучоци, кои понатаму ги споделуваат со останатите членови на групата.
3. Групата работи во заедништво, во која комуникацијата и мотивираноста за
работа се на највисоко ниво.
4. Ова е постигнато како резултат на секојдневното практикување на групната
работа на часовите по математика.
5. Атмосферата за работа на часот е на високо ниво-што допринесува за брзо,
ефикасно и комплетно завршување на поставените барања.
6. Не е забележана појава на пасивни и активни ученици.
7. Постои вистински натпревар меѓу групите и поединци од групите-што уште
повеќе допринесува кон остварување и реализација на поставените цели на
часот.
8. Усвоените знаења се докажани како преку користење на математички знаци и
записи, така и преку работа со од учениците изработени манипулативи.
9. Можат да се издвојат три групи на ученици според афинитетот на користење
предзнаења:
-Прва група:
Ученици кои претпочитаат алгебарски пресметки-повеќе сакаат да работат со
калкулатори, иако барањата се од геометрија.
-Втора група :
Овде се сместени ученици кои секогаш се трудат да дадат геометриски доказ
на тврдењето(...збирот на внатрешните агли во триаголник го прикажуваат
директно со геометриска конструкција со шестар на внатрешните агли...)
-Трета група:
Тука спаѓаат оние ученици кои имаат изразен афинитет кон работа со
манипулативи(...изработка ,примена и користење на готови модели и успешно
ги комбинираат во докажување на тврдењата....)
Прилози
Прилог 1.

Наставно ливче 1.


Да не заборавиме!!!


Секоја од групите треба да даде одговор на поставените барања.Времето на работа
на секоја група е 5-7 мин, додека за презентација на одговорот 2 мин.
Секоја група работи самостојно и независно од останатите.


1. Колку различни агли познаваш?
2. Именувај ги различните видови агли и поткрепи ги со цртеж!

Наставно ливче 2.


Се забавуваме и учиме !!!


Секоја од групите и секој член на групата треба на лист хартија да нацртаат по 3
прави, тапи, остри, рамни и полни агли.Да ги исечат и обојат различните групи агли
во иста боја( пр. Сите прави-црвена, сите тапи агли-зелена....)
За време од 15 мин секој индивидуално да се потруди да формира колку што е можно
поголем број на триаголници-користејќи ги моделите агли.
Секоја група по истекот на времето за работа ги презентира добиените резултати и
ги запишува на таблата.
Секоја група работи самостојно и независно од останатите.

Прилог 2.
Наставно ливче 3.
Наставно ливче 4.Наставно ливче 3.


Да се обидеме заедно!!!

Секоја од групите треба за време од 5-7 мин да размисли и одговори на поставените
барања. Резултатите од размислувањето во вид на заклучоци се презентираат од
страна на предходно избран претставник на групата, во траење до 2 мин.

1. Од кои тројки агли, можам да формирам триаголник?
2. Зошто тоа не е случај со останатите тројки агли?
3. На што се должи тоа?-има ли правило или.....???Наставно ливче 4.


Да се обидеме заедно!!!

Секоја од групите треба за време од 5-7 мин да размисли и одговори на поставените
барања. Резултатите од размислувањето во вид на заклучоци се презентираат од
страна на предходно избран претставник на групата, во траење до 2 мин.

1. Нацртај произволен разностран правоаголен триаголник.
а). Пресметај колку изнесува збирот на неговите внатрешни агли.
б). Пресметај го збирот на надворешните агли на истиот триаголник.
в). Што заклучуваш?2. Нацртај разностран тапоаголен триаголник.
а). Пресметај колку изнесува збирот на неговите внатрешни агли.
б). Пресметај го збирот на надворешните агли на истиот триаголник.
в). Што заклучуваш?3. Нацртај разностран остроаголен триаголник.
а). Пресметај колку изнесува збирот на неговите внатрешни агли.
б). Пресметај го збирот на надворешните агли на истиот триаголник.
в). Што заклучуваш?4. Нацртај рамнокрак правоаголен триаголник.
а). Пресметај колку изнесува збирот на неговите внатрешни агли.
б). Пресметај го збирот на надворешните агли на истиот триаголник.
в). Што заклучуваш?


5. Нацртај рамнокрак тапоаголен триаголник.
а). Пресметај колку изнесува збирот на неговите внатрешни агли.
б). Пресметај го збирот на надворешните агли на истиот триаголник.
в). Што заклучуваш?

Секоја група ја решава само задачата со исти реден број...прва група-првата задача...


Прилог 3.


Чек листа за работа на групитеКарактеристика

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5
Мотивација за работа
Бура на идеи
Комуникација меѓу
членовите

Толеранција и
почитување

Темпо на работа по
активности

Договор при избор на
заедничко решение

Успешност во
презентирање на
заклучоците

Разбирање на
барањата/задачите

Користење на факти од
предходно наученото

Прецизно дефинирање
Правилна конструкција
Единство во изнаоѓање
постапка за решавање

Договор при избор на
заедничко решение

Поткрепа на добиените
факти со примери од
околината

Самостојност/независност
во изведувањето
заклучоци


Напомена: Во празните полиња се впишува...
(+)....Одлично/постои/високо ниво
(-)....Задоволува/делумно има/средно ниво
Х....Не задоволува/не постои/ниско ниво
Прилог 4. Самооценување и саморефлексија на ученикот
Ime ______________________
Data ______________________

Za mene i matematikata

[to rabotev denes?Kako go napraviv toa?
So kogo zaedno rabotev?
[to napraviv dobro?
[to treba da pravam podobro?
Фотографии од активностите
You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->