Aït Kaci Mohamed Arab

AQJUN
(tullist) tullist)

Tizrigin internet

Aqjun
aqerruiḍaren ḍarenizzaε fellIssers aqerru-yis ger iḍaren-is, yettargu Finat izzaεfen fellassyiddas ass-agi. Tugi ad teddu yid-es ɣer lexla akken ad d-nadin le,cuc Tenna-yasassemaṭ, le,cuc n yifrax. Tenna-yas-ed : “kečč d assemaṭ, tesneḍ ḥala zhu acemma t-tessarameḍ ddunitakked icalan, acemma ur t-tessarameḍ di ddunit-agi, ur lemmer imawlank-edtaqedduḥt mačči d imawlan-ik i k-ed-yettakken taqedduḥt n seksu yal taṣebḥit ičča- laẓ taṣebḥit tili hatan ičča-k laẓ akked umenṭar deg iguduyen; yerna tettɣanfuḍ ɣanfuḍas-tiniḍ ula d agudu tettɣanfuḍ-t, ad as-tiniḍ keč mači d aqjun.” ooooImektatikelt iε tt-idooooImekta-d, am yal tikelt iεeddan, asmi akken i tt-id-wwin slǧiran d tajḍiṭ tettargigi di texxamt tamectuḥt i s-xedmen, tetewḥec yemman-teǧǧa tmurtteṛwi ayefktetewḥec yemma-s i n-teǧǧa di tmurt-is qbel ad teṛwi ayefk-is. ɣurteḍṣa, ikkesixdem- lkuṛaj. Dɣa Yussa ɣer ɣur-es s teḍṣa, ikkes-as lxiq, ixdem-as lkuṛaj. Dɣa seg ass- uɣalen nettemfaraq deg- imlaass-en uɣalen d irfiqen ur nettemfaraq ula deg-iḍ, imla-yas yark ixxamen n taddart i deg i tettili lmakla yelhan, anwa i yesnen ad Imlayessebw, melmi ṭṭeggiṛen Iɣsan, melmi ṭṭeggiṛen abuyun. Imlatiḥnacin yas yark tiḥnacin i deg i yezmer weqjun ad yesseḥmu i yiṭij mebla ẓrantaddart. Diɣen, iḥka-yasma ẓran-t warrac n taddart. Diɣen, iḥka-yas-ed ɣef tmacahutt imawlansegisε qessiḥen, imawlan-is, anwa seg-sen ḥninen, anwa isεan ul qessiḥen, d sε leε wamek sεan lqima deg uxxam akken ad teddu seddaw leεnaya n win ttaggaden at wexxam akked win itnefcicen. Imi iqjan 2

ttwaḥeqren ttwaḥeqren aṭas. Iwweḍ imirbabuɣerbaz yufaIwweḍ-ed imir-en bab-is seg uɣerbaz s axxam; yufa-t-id yeɣreq tirgaIssaweldaqerruyeɣreq di tirga-ines. Issawel-as, ur d-irfid aqerru-yis am win iε dlqahwai,eggzen, syin iwet uqcic abrid iεedda akken ad d-isew lqahwamazal- yettmektiines n tmeddit. Aqjun, netta, mazal-it yettmekti-d amek i tezzin nniḍen makken bɣun dtamnaṭ netta d finat i yiqjan nniḍen makken a bɣun ad d-kecmen tamnaṭwwin- ttriḥ ɣurtnsen mebla sseba u mebla ma wwin-ed ttriḥ ɣur-sen. Yiwen ad tid-yeṭṭef s-ttariḥen id-yeṭṭef si traṭiwt wayeḍ si temgaṛṭ, ur s-ttariḥen ara alamma yenna- caεfeɣ dyenna-d caεfeɣ wa ad d-yeggal ɣef tlata tqejjaṛin belli ur yettuyal t-idyeɣlin deg umnaṛ tezniqtara a t-id-tefk tsemmit yeɣlin deg umnaṛ n tezniqt-nsen. Ma yella ttawḍen asend nitni ttawḍen s anda i d asen-yehwa di taddart imi ulac anwa i sennewwiḍ sen-izemren di sin, yernu iqjan n taddart ur newwiḍ ara leḥsab n ḍaε umennuɣ sin mraw(20) ḍaεfit, ur zmiren ara i umennuɣ n sin. cwiṭ iwweḍ- umɣar wexxam, yufaliḥala ḥalaTicki cwiṭ iwweḍ-ed umɣar n wexxam, yufa-t-id di liḥala-nni utɣebben, ɣurisselfIsteqsat-yuɣen, utɣebben, yuẓa ar ɣur-es, isself-as. Isteqsa-t ɣef acu i t-yuɣen, ur as-edifaqass- daɣen as-ed-yerra yara; ifaq-as belli ass-a daɣen ur yemsefham ara netta d finat ɣef yiwet n lḥaǧa neɣ ɣef tayeḍ. Ḥala amɣar n yeẓran tesε finat fellwexxam i yeẓran d acu n lǧehd tesεa finat fell-as, amek i tezmer t-idttrunad t-id-tesru ɣas ma neẓra iqjan ur ttrun-ara; ḥala netta i ifehmen yettḥalfu ḥalfuyettɣebben. tamsalt, yettḥalfu-yas makken ara yettɣebben. Makken, si zdaxel texxamtdfellyetteεraḍ n texxamt-is, ad d-zher fell-as akken ur yetteεraḍ ara ad yekcem. yettawiyettaɣ astfarmaǧin Yal tikelt yettawi-t yides ɣer lexla, yettaɣ-as-ed snat tfarmaǧin tentImiryaεreḍ fellakken a tent-yečč. Imir-en ad yaεreḍ ad yekkes fell-as lxiq s lehḍur s-yeqqaṛen slehḍur akked tmucuha; aṭas i s-yeqqaṛen belli d aqjun i swemɣar. geritekksen lxiq akked ccuq i wemɣar. Nutni ger-asen ẓran tidett wayeḍ, lḥif anda teffer, anwa i d arfiq n wayeḍ, i s-yettawin lḥif d ineẓma i wayeḍ. tleḥsab ḥsab- ifaqwayeḍ. Ḥala amɣar bu meyya tlufa i t-yesrusun di leḥsab-is, ifaqtmuɣli as si tmuɣli tamezwarut belli yettewet s tmuɣli n Finat akk s useglefuseglef-ines igan am tidak n wuccayen mara yili d ass n tziri. Iḍ tessawal-asIḍ n tziri tessawal-as-ed akken ad azlen di tferkiwin n taddart, d anadi ɣef iwetlan akked wuccanen. Ɣas ma netta ur yeḥmil yeḥmil ara iwetlan imi ttneggizen anda ufan, ur ssinen ula d isε iqecḍan abrid, kečmen di ẓrub akked yesɣaren isεan iqecḍan igan am aqeṣṣar. lemwwas; ur ssinen ara d acu i d zhu, wala d acu i d aqeṣṣar. Ma yettagadd uccanen yettagad-iten. Iffeɣ aεebbuḍ Iffeɣ-ed weqcic seg uxxam, aεebbuḍ yeččuṛ d lqehwa akked lgaṭu. Iddem-ed taqlaṭ, iqqen-as-tt si temgaṛṭ. Ɣas ma di tilawt lgaṭu. Iddemtaqlaṭ, iqqen-astemgaṛṭ. 3

yettaɣ uḍaḍ ḍaḍastaqjun yettaɣ-as awal am uḍaḍ-is, s anda i d as-yehwa a t-yerr. degẓẓuɣuren Maca deg-isura arrac ẓẓuɣuren iqjan. Ihi netta ixeddem am nutni iteddulebɣi yemmayennaɣas ma yella Aqjun iteddu-yas di lebɣi am yemma-s; ma yennatyeẓra t-ittṛaǧun yas bdded ɣef tṛaṭiwt a t-yexdem imi yeẓra acu i t-ittṛaǧun ma yebɣa dyugi ad yexdem ayen yebɣa weqcic. Acḥal d abrid i d-yeddem aε iṭṭef asṭṭefyettfu ɣures aεekkaz iṭṭef-as-t armi yettfuḥu. Dɣa yewwas, igi yugi ad felliεelleqyeddu yides ɣer uḥeweṣ, si z,af yez,ef fell-as, iεelleq-it si temgaṛṭ dlqeḍ assyuɣal temgaṛṭ ɣer teslent, qrib i d-yedda lqeḍ-is. Seg ass-nni yuɣal yecε yeṛẓ awalyeẓṛa- ixuṣ yecεef ad yeṛẓ awal-is, ɣas ma yeẓṛa-t ixuṣ di lefhama am arrac leḥ illeḥ irkelli ur nessin d acu i d leḥnana ɣef twacult n widak illeḥun ɣef iḍ uryesε taṛwiḥ qus (4) iḍarren; ɣur-sen accema ur yesεa azal ḥala taṛwiḥt-nsen. as-tiniḍ taneffuṭ ttawinlǧib,melmi sen- tenfaḥ Ad as-tiniḍ taneffuṭ-nsen ttawin-tt di lǧib,melmi i sen-d-tenfaḥ ad ttaẓṛ ẓṛu lqaseḥ tt-zzun s aẓṛu n lqaseḥ. tufɣ tif- tissit Tura yessen yark tikli n weqcic ɣas ma tufɣa yides tif-itt tissit qeḍṛ ḍṛan cciḥ iḥ imeddukaln qeḍṛan s cciḥ; imi d yiwen iḥemmelen zzux ger imeddukal-is. Yeqqaraqjun- yewε lexṣ degYeqqar-asen belli aqjun-is yewεeṛ, u lexṣas n tirugza deg-s irennu-yas-ett weqjun-is. S yes i yessagaday wiyaḍ, isserkay-it irennu-yasweqjunwiyaḍ isserkayfelliɣ tweṭṭ ṭṭuft. fell-asen ɣas ma di tilawt aqjun iɣuc ad yezher ula ɣef tweṭṭuft. Tamezwarut yettaggad am netta am yeqjan ur nezmir ara, ti snat yesε ara-yeḥ wiyaḍ maṛṛ ṛṛa ur yesεa ɣef acu ara-yeḥged ɣef wiyaḍ. U medden maṛṛa emmlenttakkenyessuter-itḥemmlen-t, ttakken-as ad yečč mebla ma yessuter-it-id. degslbaṭ dAneggaru deg-sen ulac d acu i s-yexdem n lbaṭel seg asmi i dillul ar tura. illeḥ yettḥ urAqjun illeḥun ɣer tama n weqcic yettḥenic ɣur-es si tagdi d yeẓṛ ẓṛa yezwar- aṭ asεeggu. Imi yeẓṛa ma yezwar-it aṭas as-yefk arkell si zdeffir, ma tteqlaṭ uksumtemgaṛṭ ṛṭ. yegra ad t-iddeqem s teqlaṭ alamma yekker uksum-is di temgaṛṭ. yeẓṛ ẓṛa wallaɣ dIteddu yides i wudem n Ṛebbi, ɣas yeẓṛa ḥala facil n wallaɣ ad dyawi dyawi si tdukli tamcumt; siwa lhemm ara d-yemlil netta d weqcic. turAnda tella tuzligt ad t-yawi ar ɣur-es, yernu d netta ara yezwer iḥqeṛ iḥqeṛ ɣer zdat, imi tasa n weqcic d tin n čiču; iḥqeṛ aqjun, aqjun iḥqeṛ lɣ emlendlɣaci, u lɣaci ḥemlen-t ma yili ur d-yedda yara netta d weqcic. Yeɣ yersiṭ axxamYeɣli wass, yers-ed ṭlam, iṭij yekcem s axxam-is; aqjun deffir uɣalenumbaε ddewṛen weqcic icuban aqjun, uɣalen-d s axxam umbaεd mi ddewṛen i tiɣilt weltmatiɣilt akked weltma-s. Deg ubrid s axxam wallan Finat teqqim, am uṣeddaṛ, lwe tislit di lawan uṣeddaṛ, tettqeṣiṛ d yiwen n weqjun igan am lweḥc cc,aṛ ttarents cc,aṛ igan am leḥrir, tuɣmas am ijenwiyen, ttarent-ed tafat n tziri. 4

iḍaren ḍarenwallenIccarew, rgagin iḍaren-is, ur yumin ara i ttwalint wallen-is darmi i d-ṭareḍqent d imeṭṭawen. Qimen akken am sin yefrax ur yettḥaz waye yettḥaz ubeḥri; wa itezzi i wayeḍ, wa yesraḥay wayeḍ. Imi iqjan teẓram zaε teẓram s wanzaren i ttqisin am leqbayel zaεma! wecmumeḥ allenFinat s wecmumeḥ d tnefcic tesrusuy allen-is ɣer lqa,a, ma d aqjun-nniḍen imanlε Iwweḍ ɣuraqjun-nniḍen ittčufu deg iman-is am tyembbult n lεid. Iwweḍ ɣurIṛuḥ as-yehḍeṛ teḍṣa-yasTesteqsatsen. Iṛuḥ ad as-yehḍeṛ i Finat, teḍṣa-yas-ed. Testeqsat-id ɣef ass- tebɣa as-eddanda i yedda ass-a, tebɣa as-ed-zzikken “Dik”, aqjun i d-wwin Tenna-yaslǧiran si “Lalman” neɣ ma si “Libya”. Tenna-yas-ed ɣas ma mazal ur yessin taqbaylit akken ilha, yebda a ifehhem d acu unamek n Tenna-yasaṭas yal aseglef n teqbaylit. Tenna-yas-ed issen aṭas n tmucuha ɣef uccanen iḥekkmen uccanen akked yefrax, u netta s yiman i iḥekkmen yiwet n tejlibt maṛṛa n lmal yugaren yark tijlibin n taddart maṛṛa mara ddukklent. Terra israḥ tmara ikker weqjun israḥ Dik akken xeddmen dima yeqjan mara deg- rriḥa myussanen tikelt tamezwarut. Yufa deg-s rriḥa n lmaẓuṭ akked iriran. iriran. Izzi-d, Ibɣa ad as-yehḍer i Finat. Acu kan uqbel ad as-yini Izzi- Ibɣa as-yehḍer asdeffiryiwen wawal, tuzzel ger ẓrub n tebḥirt, Dik deffir-es yesseglaf s ugerjumlqedd ugerjum-is. Cwiṭ yewweḍiqemḍen Cwiṭ akka yewweḍ-ed weqcic s wudem ucengu iqemḍen si z,af tzalamiṭ, weqjunuḥaref Iddemam tzalamiṭ, immeɣ ɣef weqjun-is s uḥaref akked reffu. Iddem-ed iqqentgaṛjujt ṛjujt- Izzuɣer ɣertiqqen-as tamrart i tgaṛjujt-is. Izzuɣer-it makken i t-mazal yettwali leḥzen s leḥzen aggemaḍ sin lexyalat yetturaren ger tebḥirin ur nesεi nesε imiriɣeẓ ṣṣaba. Issaram imir-en ad yizmir ad iɣeẓ aqcic, syin ad yernu Dik t-yeǧǧan leḥyuḍ akked Finat i t-yeǧǧan weḥdes ger leḥyuḍ n yilem. wwḍen iqqenAkken wwḍen s axxam iqqen-it ɣer taṛust, aqcic ikcem syin s Iḍ axxam. Iḍ kamel yettneẓma, yettsuɣu s taɣect n llufan teǧǧa yemmaas-edasYebɣa yemma-s. Yiwen ur as-ed-isla. Yiwen ur as-iger tamawt. Yebɣa iṛuḥ ddɣurtuɣ ad iṛuḥ ad d-iẓer Finat ur d-nusa yara ar ɣur-es akken tuɣ tettas- ɣurtlbaṭel. tannumi tettas-ed ɣur-es yal mara a t-qnen di lbaṭel. Yettmuqul uṭiṭuc tkeččemlḥaṛa. deg udem uṭiṭuc ansi tuɣ tannumi tkeččem-ed di tsemmit n lḥaṛa. neɣ yeqqarYal mara issel i lhaffa neɣ i weḥṛiṛet yeqqar-as d nettat. Ittu imiryidiḥekku ḥekkudDik i yellan imir-en iqqim yid-es, iḥekku-yas ɣef Libya i d-yezgan ttmaṛ di tama n Lalman anda akken ijdi d ttmaṛ ugaren itran deg iḍ n tsiqesttziri, anda akken izzan ɣelben aṛzen di tsiqest-nsen. taɣect Asglef n Uqjun yezzi am taɣect ccenun yemɣaren n taddart ma yemmet yiwen seg-sen, ṛqiq ikeččem s iẓuran n wul-is segwul5

yeṭṭenṭṭunen yeṭṭenṭṭunen am zzeng deg ugeffur yal mara iḥes i wembbiwel di ttund-ruḥen ḥenlḥaṛa. At wexxam yeṭṭsen taguni iḥeqqiyen ttun-t ur d-ruḥen-ara asrrebg- Taḍebsitt sad as-ed ḍelqen si rrebg-is. Taḍebsitt n weɣrum deg uyefki i sedzdatttiḍ yečči ed-sersen zdat-es, ur tt-isuma yara. Iqqim iḍ kamel i laẓ, ur yečči ittmekti- taqjuntyara, ittmekti-d taqjunt-is. Yuli wass akken ttalin wussan si zik ɣef madden maṛṛa, acu ɣlintwallenaε inɣa ɣakan netta ɣlint-ed wallen-is seg aεwaz, inɣa-t uxemmem ɣef ayɣer dɣurWerǧin yesε iḍ ayɣer ur d-tusa yara ɣur-es Finat. Werǧin imeyyez ad yesεeddi iḍ iwalatnefcictt-yettḥelilen mebla ma iwala-tt, yunnum tnefcic-is; d netta i tt-yettḥelilen ɣas teḍlem isqizibma teḍlem deg ayen ibanen; wama ayen ur nban ara isqizib-as degdeg-s. Taṣebḥit, dufantaṛaṭiwt Taṣebḥit, makken i d-kkren at wexxam ufan-t-id taṛaṭiwt ger tibaṛditinlelwaḥ iḍaṛen, ṭebqent tibaṛditin-is am sin lelwaḥ n tewwurt Yettinẓi, ɣellintuɣmas ɣmasyemyekcamen. Yettinẓi, yettkefkif, aldayen ɣellin-d si ger tuɣmasas-tiniḍ iwweḍwemɣar issereḥ-asis, as-tiniḍ yencef; iwweḍ-ed wemɣar issereḥ-as-ed si rrebg n lmeḥna degYennauɣaleɣ lmeḥna i deg-i yettwaqen. Yenna-yas: “ uɣaleɣ ula d nek la tettuɣ am nitni”. as-yeḍleq, Dɣa akken i d as-yeḍleq, ihmel am uɣyul ameṣri metwal ɣer lḥaṛa lǧiran tazla yemɣi n lǧiran s yiwet n tazla yettawin iffarawen n yemɣi n ṭumaṭic; abeḥri igzem abeḥri s tazla. Mi yewweḍ, yerra qbala ɣer texxamt n Finat iẓer tt-yuɣen. ttacuɣer dad iẓer acu i tt-yuɣen. Ad tt-yesteqsi acuɣer ur d-tṛuḥ ara yiḍelli ɣurtuḍen tammeddit n yiḍelli ar ɣur-es; ahat tuḍen neɣ ahaqel ula d nettat qnenleḥram imawlanqnen-tt warraw n leḥram imawlan-is. tttuḍen tt-iqqisUr tt-qqinen ara, ur tuḍen ara, ur tehlik ara, ur tt-iqqis-ara wa,ṛeẓ; tt-yuɣ. wa,ṛeẓ; acemma ur tt-yuɣ. Assdɣa yiman- iffeǧeǧ wudemteḍṣa Ass-nni dɣa s yiman-is iffeǧeǧ wudem-is am lemri, teḍṣa xir zikleḥrir taman zik-is. Dik bu tfekka n yizem, bu teglimt n leḥrir iẓẓel ar tama-s amec mecṭuḥ. Ttbanenyemɣiden umbaε am uqcic amecṭuḥ. Ttbanen-d di sin am sin yemɣiden umbaεd sefḍen tiditɣimit ixeddim, sefḍen tidi-nsen s tɣimit wa ɣer wayeḍ, wa di lbaḍna n wayeḍ. fellwayeḍ. Akken yewweḍ, issellem fell-asen s useglef n nnig tuɣmas, yugemleḥzen, stuɣmas, yugem-ed, si targa n leḥzen, iqceṛ n lkuraj i s-yesteqsa tt-yeǧǧan dleεcaTerra-yasFinat ɣef ayen i tt-yeǧǧan ur d-tṛuḥ ara leεca-nni. Terra-yas-ed a,niɣ tuɣeḍqbala, udem s anzaren: a,niɣ tuɣeḍ-iyi! Isla-yastriritumrujdeg- yeɣreq, Isla-yas-ed i tririt-is seg umruj-nni i deg-i yeɣreq, makken taḍsa yettmuqul taḍsa ustehzi n Dik yellan issened ɣef tqejjirt n Finat. am lmutIqqim din am temsilt; iqqim s waddud am yiwen zdat n lmut-is yettraǧu amzun akken yella kra ara yeḍṛun yid-es; acemma ur dyettraǧu yidd6

yeḥzin deginunta; ur yeḥzin ula d leḥzen, ineẓd ur yembbawel deg-s, yettraǧu Innabɣiɣ yeqqim yettraǧu d acu i izemren ad yeḍṛu. Inna-yas: “ bɣiɣ ad hedreɣ Terra-yasiyi- tiniḍ. hedreɣ yidem”. Terra-yas-ed: “d acu ad iyi-d-tiniḍ. Nek d taqjunt! xedmeɣ”. Ternaumbbaẓẓel: Akken di yehwa ad xedmeɣ”. Terna-d s umbbaẓẓel: “ ula d nek ttxil- effk-iyiihdabɣiɣ lehna, ttxil-ek effk-iyi-tt. Ma ihda-k-id Ṛebbi, ttu timucuha n leḥnana teẓriḍ, asleḥnana akk n tisselbi ; yak teẓriḍ, tudert d aṭas d cwiṭ”. Ibɣa asdɣa ikcemgerwin isε yerr lehdur, dɣa ikcem-ed Dik ger-asen am win isεan aseglef Yuɣal, iddem- iẓẓel netta d Finat. Yuɣal, akken iwala tiḥeṛci n Dik, iddem-ed iẓẓel ɣer accarentama n teqjunt yellan tettmuqul deg accaren-is. Yebda a ihedder i yiman- “ɣas nesε lḥaṛma, nettwaliyiman-is: “ɣas d iqjan nesεa lḥaṛma, aggur ula d nekni nettwali-t, aẓaɣar; imeččeḥ idamennessen adrar, nessen aẓaɣar; aqjun ma yettwet imeččeḥ idamenṛẓagubeḥri is, ɣas ma yella ṛẓag-it; akken ula d nesma ubeḥri tessen cqayaq tettε taweḍ ttassi tettεeddi, ad taweḍ ɣer wanzaren n win i tt-yuklalen. Ihi ass-a d Issegra-yasass usenduq! Ṛebbi yeṛḥem tiẓeṭ ukesser.” Issegra-yas-ed: “ihi, Terra-yastura nek yidem dayen”. Terra-yas-ed: “ih, d ayen!”. iḥulfa yedmarenDeg ubrid s axxam iḥulfa weqjun s tefses n yedmaren-is akked yiwen n weqṛaḥ deg uεrur-is. Yuɣal yiṭij ittsak-ed ṭlam ɣer weqṛaḥ uεrur- Yuɣal ittsakwallenimir- temẓi wallen-is. Iwala imir-en temẓi n taddart d wacu i tḥudd tegnawt n tjuṛ imirineggezweqcic tjuṛ d ẓẓuṛ. Dɣa, imir-en kan, ineggez-ed weqcic s temrart ger ifassenAllaɣ- iṛuḥ, ifassen-is. Tiyta s arkkel ɣer yedmaren, iɣli weqjun. Allaɣ-is iṛuḥ, yenzeɣ. Iqmeḍiddemibrenyenzeɣ. Iqmeḍ-as nnefs. Syin iddem-ed weqcic ibren-as tiyerrist temggarṭ tsi temggarṭ s yiwen wemrar yettfuḥun d zbel. Akken ikker ad tizuɣer, allen- bṛarḥent izuɣer, yugi Uqjun ad yekker si ger uɣebbaṛ, allen-is bṛarḥent s iwraɣen teffɣenimiarṣeḍ. igenni, ikefta iwraɣen teffɣen-d seg imi-is am arṣeḍ. tyuɣal Mi t-iwala akken weqcic yuɣal d azzeggaɣ ula d netta, inna geryiman- “nɣiɣ aqjuntufɣa leε irfed-itger-as d yiman-is: “nɣiɣ aqjun-iw.” S tufɣa n leεqel irfed-it-id si tqa,att yedmarenyewwiimeṭṭawen degtqa,att ɣef yedmaren-is; syin yewwi-t s axxam s imeṭṭawen deg-i yexleḍ yexleḍ wexlul. Akken yewweḍ s amnaṛ n tewwurt, issuɣ s wayen i edtaɣect yemmads-ed-yegran n taɣect i yemma-s akken ad d-tass ad twali acu i yuɣen aqjun- Teffeɣ yemmaiwedda,; yuɣen aqjun-is. Teffeɣ-ed yemma-s, twala aqjun qrib ad iwedda,; yenna“iɣli t-yuɣen; netta yenna-yas: “iɣli weḥdes deg ubrid, ur ẓriɣ d acu i t-yuɣen; dalbaε Tekkes-astmeṭṭut ahaqel yella kra i d-yečča s albaεḍ”. Tekkes-as-t-id tmeṭṭut si ger ɣallentemrartsiɣallen-is. Tejgugel s sin ifassen di temrart-nni i s-yettwaqqen si teqqerṣ; teddemtessuddem-assin yexfawen armi teqqerṣ; teddem-ed aman tessuddem-as-ten yimiasyedmarendɣef yimi-s; tebda ad as-teslufuy i yedmaren-is armi i d-yelli allen yeččuṛen imirTeḍṣa ḍṣaas-edyeččuṛen imir-en d aman. Teḍṣa-yas, ur as-ed-iḍsa yara. Qus(4) n wussan ur yekki wučči imi-s. Qus (4) n wussan ur imi7

yeṭṭis yeṭṭis ara. Iqqim akken di tlemmast ger tnafa akked tnekra; yettmekti- ti,eqqucin tudertyiwet, as-tiniḍ yettmekti-d ti,eqqucin n wezrar n tudert-is yiwet yiwet, as-tiniḍ Tuɣal ɣalarẓaget, lbenaam win ara yemten. Tuɣal-as tudert arẓaget, ittu lbena-s, ittu tebḥirin acali n tebḥirin i iḥemmel aṭas. ussandɣa deg- yuḍen, Deg ussan-agi dɣa i deg-i yuḍen, yuɣal yeḥmel tiɣimit di teḍwiqt t-idt-idccuka, deg yiwet n teḍwiqt anda ḥed ur t-id-yettami, ur t-idyesteqsay. Ixxemem, yerna ixxemem, yufa ur yezmir ara ad taddartdegdyedder di taddart-nni i deg-i tedder teqjunt i d-yewwin yes lweqt, yeẓra wulnniḍen u yeẓra di zdaxel n wul-is belli anda ma yedda anyaf Finat nniḍen dad d-yawin yess lweqt ugar n tmezwarut. walla allaɣ iẓdem Deg yiwet n tegnitt n tafat zdaxel n wallaɣ-is ikker iẓdem di yerralǧehd sanzarenlḥiḍ; yerra-t-id s yiwen n lǧehd i s-yessufgen azgen seg anzarentiṭ tazelmaṭ is, u tiṭ-is tazelmaṭ tfeddex, teṭṭerḍeq d idamen. t-idyemmayeẓẓel idamenAkken i t-id-tufa yemma-s n weqcic yeẓẓel deg idamen-is di terfedtexdemleǧruḥ ǧruḥ- Dɣa imirlḥara, terfed-it s axxam, texdem-as ddwa i leǧruḥ-is. Dɣa imir-en tessaɣ tteddemtekker tessaɣ-as times mi t-tebda tawla, akk teddem-ed tesseḥma-d ayefki i tessexleḍ d weɣrum tesseč-as-ten s tesseḥmatessexleḍ tesseč-asḥma d-iwweḍ t-iduḥettem. Ula d aqcic, mi d-iwweḍ si lakul, makken i t-id-yufa yennejṛeḍ wudemiddem- ixdemyennejṛeḍ wudem-is akken, iddem-ed ixdem-as taxxamt zdaxel n texxamt leḥwayeǧ scwiṭeḥ texxamt-is s leḥwayeǧ tiqdimin anda i s-tekkes cwiṭeḥ si tawla. Yuɣal Yuɣal weqjun yeddelwiḥ seg aṭan ɣer wayeḍ. ikcem di yiwet yexleḍ n targit anda yexleḍ useglef n Finat akked titiwin n weqcic ar ttaqjuntyuɣen yedmaren; ittu anwa i t-yewten ma yella d taqjunt-nni yuɣen tettazal neɣ aqcict-yeṭṭeggiṛen tannumi tettazal yides ger ixidwac neɣ d aqcic-nni i t-yeṭṭeggiṛen asyelufuytmelɣiɣt, s inijjel. Tikwal as-ed iban weqcic yelufuy-as si tmelɣiɣt, tikwal d tqjuntsiɣsan tqjunt-nni mm ttnefxa i s-ed yettakken iɣsan i wimi mazal yekkes uksum. Izzer deg uxxemem ɣef acḥal yeqqim di texxamt; acu kan yeẓri ur yeẓri yara anta taxxamt, ma tin yebnan s lluḥ yerkan neɣ tin tettwaε ttswiṛa Ɣurakken anda tettwaεelleq ttswiṛa n yiwen umyurar n ddabax. Ɣurtiẓeṭ t-yesmeṛjiḥen es tiẓeṭ n temrart i t-yesmeṛjiḥen ger ukessar d usawen tcuba ɣer tɣawsatucbiḥt tṛaṭiwt n tɣawsa-nni tucbiḥt yeṭṭafaṛ di lexlawi. wussan, yeḥla, Ɛeddan wussan, yeḥla, am akken neẓṛa yark belli iqjan dima uqjunḥellun, am yemcac! Ula d at wexxam wehmen deg uqjun-nsen; yuɣal ibeddel ssira akked tikli; yuɣal iḥemmel ad yeffeɣ netta d weqcic. yuɣal felltt-isnuɣnuy; Ula d aqcic yuɣal ittḥadar fell-as, ur t-yekkat ur t-isnuɣnuy; uɣalen sin innuɣen yettaεraḍ dmyufan am sin innuɣen ɣef ulac, wa yettaεraḍ ad d-ibeggen i wayeḍ belli ayen iεeddan iεedda am yir tabuciḍant deg ussan n wayeḍ iε iε tabuciḍant 8

tefsut taberkant; ih d tabarkant ma tettum. Yernu makken ara yili uɣerbaz, weqcic deg uɣerbaz, Aqjun ad yekker srid ɣer lexla anda yettnadi (agdef=repaire ɣef igedfan (agdef=repaire du lièvre n iwetlan. Seg umruj ɣer wayeḍ, yettε d-yesḍil wayeḍ, netta am lexyal ur nettembbiwil yettεassa mara d-yesḍil tamelɣiɣt ɣiɣtiɣewweṛ felluwtul tamelɣiɣt-is, ad iɣewweṛ fell-as s yiwet n tiyta n wuglan igan iɣemdan. tamedditt-idam iɣemdan. Mebla ma yesxaṛbaqit, tameddit-nni ad t-id-yawi s tuɣma ɣmas tmeṭṭut ṭṭutt-isseḥlan. axxam ger tuɣmas-is i tmeṭṭut-nni t-isseḥlan. Nettat, imi ur yemzil umbaε as- istiḥricin ara, ad tesseww, umbaεd as-t-is-tefk tiḥricin yal mara yeč. Yuɣal wakud- isεeddayYuɣal Uqjun, tugti n wakud-is, isεedday-it di ṣyada, d anadi ɣef uccanen akked yefṛax. Mi yemṛeq yiwen seg uccanen ad aḍfar ḍfariɣeẓṛawen yesseεyaiε yebdu aḍfar-is ger iɣeẓṛawen alamma yesseεya-t; ma iεedda teḍwiqt nt-yettraǧu tamawuccen si teḍwiqt ger ixidwec a n-yaf aqjun a t-yettraǧu si tamanniḍen; ttnniḍen; ma yuli tiɣilt, aqjun a t-yezwir ɣer tqacuct. Taggara mi tyeṭṭef yeε asyeṭṭef ad yurar yess am tesɣart arma yeεya. Din ad as-yessentu tuɣmas temggaṛṭemggaṛṭ ameqṛan tuɣmas deg iẓuran n temggaṛṭ-is am ukelab ameqṛan ma yeẓmeḍ amesmaṛ amesmaṛ amectuḥ. Uccen yettissixen yettmuqul ɣer wakal akked igenni s nuba ujeεlulaq n tqerruct-is i tetteffeɣ tudert. ujeε tqerruct- tetteffeɣ yuɣal zik- tuɣal ɣalAqjun yuɣal ar tin n at zik-is, tuɣal-as tudert akked tmettant d wussan- iḥerfiye ḥerfiyen. urar n wussan-is iḥerfiyen. yeṛǧa Yewwas, makken ur yeṛǧa yara, u makken ifka tameẓẓuɣt i yettṛaǧu ass- neggzenlhaffa yesla, yella yettṛaǧu lefrisa ara yeɣḍel ass-a, neggzen-d fellwanzaren- lhansin yeqjan fell-as mebla ma ifaq. Llan wanzaren-is lhan-ed d rriḥa nniḍen, ḥaNegzen- fellrriḥa-nniḍen, ur yeṛǧa yara tiyta n leɣdeṛ. Negzen-d fell-as seg tiɣilt yiwet n tiɣilt sani ileḥḥu waḍu, anda llan xemten. Ur iw,i yara yimanhemjen- degsε amek ara yerr ɣef yiman-is ; hemjen-d deg-s s wayen sεan n asyimaniṭṭef itṭṭeflǧahd, ur as-ǧǧan ara amek ara yezzi ɣef yiman-is. Wa iṭṭef-it-id temgaṛṭ, degsi temgaṛṭ, wayeḍ si tzagurt, bdan la hemjen deg-s akken ula asihemmej ula d netta deg uccanen. Ur as-ǧǧan kra. Iɣli ɣer lqa,a, lε iglalez am ukerri n lεid mara yemzel di tlemmast n wannar. Tafekka- teččuṛ d-yeṭṭeggiṛen Tafekka-s teččuṛ d ifeddixen i d-yeṭṭeggiṛen idamen mebla cceḥa. yeṣra, iwalaUqbel ad yeṣra, iwala-d udem azedgan bu nniya n Finat mi tmeččeḥ tuɣmas ɣmastcenfurinla tmeččeḥ idamen si ger tuɣmas-is akked tcenfurin-is n ddheb. Islas-edt-idtemnaṭIsla-yas mi da s-ed-tettberi ɣef acu i t-id-yewwin ɣer temnaṭ-nsen, yuɣalen acrikIḍṣa nettat d Dik yuɣalen tura d acrik-is deg imura n taddart. Iḍṣa geryimandɣa aqerruWeqjun ger-as d yiman-is, dɣa isers aqerru-yis deg akal assemaḍ yeccelqafen. assemaḍ am win yeccelqafen. Izri yiṭij, ur d-ikcim Weqjun. Aqcic, i t-yettawin ger wexxam yiṭij, dt9

baṛṛa, aqjunakked baṛṛa, yettmuqul anda ara yaf aqjun-is. Isteqsa yark tneɣ walbε medden ma yella win t-iwalan, neɣ ahat yedda d walbεḍ n lǧiran Iḥdaqaṛ. iɣliyettru s anda n kra. Iḥdaqaṛ. Akken iwala iɣli-d ṭlam yebda yettru deg ssuɣat ugarjumuxxam s ssuɣat am llufan , ittmeǧid s lqedd ugarjum-is. Ulac asYeqqaṛ amek ur as-xdimen ara akken ad issusem, yugi. Yeqqaṛ-asen: “ weqjunttawaḍeɣ ḍeɣɣurtura ara yemmet weqjun-iw lemmer ur ttawaḍeɣ-ara ɣur-es, tura segimawlanlǧiran ǧiranzzina kfun idamen seg-s”. imawlan-is, lǧiran-nsen zzin-as la ttsebbi bbiṛen deg- qqarendyuɣ ttsebbiṛen deg-s, qqaren-as: “tura ad d-yekcem, yuɣ tannumi ittɣimin nyettaraittɣimin di baṛṛa ɣer imekawen i n-igarin”. Netta yettara-yasen s imeṭṭawen tikeltyeẓẓel albaε imeṭṭawen belli tikelt-agi hatan yeẓẓel deg albaεḍ imeḍqan la yessufuɣ wten- cwiṭ yessufuɣ ṛṛuḥ. Kkren wten-t cwiṭ akken ad yessusem, dɣa izzad umaṛma ṛmaɣ. yestaxlairweldeg umaṛmaɣ. Amecwaṛ yestaxla-ten irwel-ed seg uxxam qbala dYemma- babɣer lexlawi i d-yezgan ddaw taddart. Yemma-s, bab-as, sin lǧiran tazlayergazen n lǧiran d kra n warrac mecṭuḥen ḍeffṛent di tazla-s d tebṛiṭ akessar. Netta, si tebṛiṭ ɣer tayeḍ d aneggez ger leẓrub d later weqjuntikliyettaǧa ixidwicen, yettnadi ɣef later n weqjun-is. Di tikli-ines yettaǧa tiḥedrin n leḥwayeǧ yelsa ɣef yiri-s. Ta di ẓẓeṛb, tayeḍ deg tiḥedrin yiriuqeccaḍ d-yefɣen deffiruqeccaḍ i d-yefɣen am lmus. Ula d widak yettazzalen deffir-es ɣɣeniṛuḥḥ ṛuḥḥussebbaḍ, uɣɣen-tent. Wa iṛuḥḥ-as ussebbaḍ, wayeḍ yejreḥ, wayeḍnin yexbec. allen-nsen teɣzert Ur uminen ara allen-nsen mi nufan deg yiwet n teɣzert aqcic yeẓẓel yeẓẓel ɣef tfekka n weqjun ineddren am win icelqafen di tizi n ṭṭlam. Weḥden di Ṛebbi amek yeẓra weqcic acu yeḍṛan d weqjun- Terfed-it- imir- tmeṭṭut tedmarin- aqeṛṛu ṛṛuweqjun-is. Terfed-it-id imir-en tmeṭṭut ɣef tedmarin-is, aqeṛṛu-yis yeja,luluq Tikelt-nni, syeja,luluq am nnaqus. Tikelt-nni, ur tezmir ara acu ara s-texdem, yuɣ tesseḥbes imi tiyta yuɣ meqqret. Ur tuffa amek ara tesseḥbes anneggi lǧiha tfekka- Dɣa teddemidamen si mkul lǧiha si tfekka-s. Dɣa teddem-ed tessawel i yiwen lǧiran d-yeffeɣ uqcic n lǧiran yeqqaṛen di tesdawit akken ad d-yeffeɣ d amejjay. Mazalyuɣal Mazal-as kra iseggaen ad yuɣal d amejjay. Tewwitennaseḥlu ak-efkaɣ ḥlukTewwi-t-id s axxam tenna-yas: “ seḥlu-t ak-efkaɣ ayen i kAqcicyettecmumuḥ, yehwan. Aqcic-nni yellan qal yettru, iqqim la yettecmumuḥ, iṭṭef teḥnact as-ed-tewqi, yiwet n teḥnact deg uxxam, ur as-ed-tewqi, ara deg acu iḍeṛṛun, amzun akken yettkel. Iddemnɣ leqdeṛ isfeḍIddem-ed umejjay, i nɣant s leqdeṛ tiḥellilin n tmeṭṭut, isfeḍasiffedixenixaḍ as-ed iffedixen-is i Weqjun, syin ixaḍ-as yark, yiwen yiwen, yes, uksumdiccerigen yes,εa deg uksum-is. Aqjun yellan ad d-yettmuqul s tmuɣli n llufan, inzeɣ deg umejjay mi da yessekcam tisegnit deg-s tmuɣli deg10

imanam win yettmuqulen iman-is di lemri. U seg makken meqqer weqraḥ s-edicengayewweḍ weqraḥ i s-ed-ǧǧant titiwin iɣesmaṛen n icenga-ines, yewweḍ yettḥalfu tfekkaarmi ur la yettḥalfu ara i wannuy n wuzzal di tfekka-ines. d-yeffeɣ iwetU meqbel ad d-yeffeɣ umejjay seg uxxam umuḍin, iwet-as lǧahd umur ssnat n tsegnatin, tamezwarut n lǧahd deg umur idamen i siruḥen, iruḥen, tis snat i tguni. Werǧin deg- yemmatikeltWerǧin teṭṭhella deg-s yemma-s n weqcic am tikelt-nni, iwerra-yasarraw- Tuɣ asiwerra-yas-ed Ṛebbi am yiwen seg arraw-is. Tuɣ-as-ed ula d tesseww-yascwiṭ iɣsan ɣer ubucri, tesseww-yas-ten cwiṭ cwiṭ. wwiḍen dyeffeɣ. Aqjun, ur wwiḍen ara ṣa (7) n wussan mi d-ikker ad yeffeɣ. U tlemmer mači d aqcic i t-yeqnen ɣer tama n lkanun akken ad yesseḥmu hat- yeffeɣ degyesseḥmu tili hat-an yeffeɣ ɣer lexlawi. Ɣas mazal cwami deg-s, dyeḥla nezmer ad d-nini belli yeḥla u balak yuɣal xir ɣef akken yella. Imi yuɣal weksumwulYuɣal yettazal zikyuɣal weksum-is yedduz am wul-is. Yuɣal yettazal am zik-is, yezzideffirihemmel deg isennanen akk tsekra mebla yezzi-d ɣer deffir-es. yesnulfaittε tijlibinDɣa yesnulfa-d iteddu netta d imeksawen, ittε,essa tijlibin-nsen n lmal ɣef ucanen. Ula d nutni uɣalen ḥemlen-t irkelli, ttakken-as ad ḥemlenttakkensegyečč am yiwen seg-sen. aqcic, yekkatyuɣal Ma d aqcic, yellan yekkat-it mebla sseba, yuɣal tura yides d yiduḥdiq am aẓru n lǧama,. Iteddu yid-es am umeddakel iqeblen asAkkendayen d as-yehwan i weqjun. Akken-nni kan armi d ass i d-yemlal ileḥḥu Dik, ileḥḥu weḥdes deg yiwet n tebṛiṭ yettawin s agudu n taddart. Ixẓer it- Dik ẓerishewhew-ast-idIxẓer-it-id Dik s ustehzi, ishewhew-as-ed belli lemmer ad t-idass-nniḍen zdatass-ed-yeǧǧa. yemlil ass-nniḍen zdat-es ad as-yernu ayen i s-ed-yeǧǧa. Netta yeṭṭif imanyebɣi ur yeṭṭif iman-is; acu kan ur yebɣi ara ad yesnuɣni Finat, imi tuɣal umehgarnesε tura tecrek nettat d umehgar-agi ur nesε,i sser. Yernu netta d ittɣuc ɣuccun amennuɣ aqjun ittɣuccun amennuɣ ger sin yexfawen n yiwet n twacult. Yeẓra imanyiḍan Yeẓra iman-nsen d arraw n yiḍan d tiḍanin. Ɣef aya ur ilaq ad geramennuɣ dta,ε myeččen ger-asen, imi amennuɣ ur d-yettawi kra, ḥala ta,εdawt nessufuɣ. ur nessufuɣ. isemḥen Netta isemḥen ayen ur yezmir ara ad isemmeḥ weẓru yeqquren, tebɣiḍ duṭṭaṛus amek tebɣiḍ ad d-yemmekti tiyta n wuglan uṭṭaṛus ur nessin anta dneɣ tamurt i d-yekka, ma d Libya neɣ d Ṭṭelyan. Dɣa iwet abrid i,edda. degtaṭucin ṭucinDik yettwehim deg-s, yelli taṭucin-is tizegzawin; netta yellan assdegt-idyugaryettaggad ass-nni i deg-i ara t-id-yemlil ɣas ma yeẓra yugar-it tafekka. Ibra Weqjun imir-en allen-is zdat-es, yessader tanzarinimir- allen- zdattanzarin11

zdatgeris ɣer wakal. Makken dɣa iwala Dik anecten zdat-es yenna geryimanas-kkseɣ ass- taẓana, as d yiman-is: “ ad as-kkseɣ ass-a taẓana, ad thenniɣ i lebda”. deffirt-yeqḍa,, yessegleftiɣri Dɣa yuzzel deffir-es armi i t-yeqḍa,, yesseglef-as s tiɣri n umesčew. Yezziyennaugadeɣ asumesčew. Yezzi-d ɣer Dik, yenna-yas: “ ugadeɣ ad as-tini Finat ḥeqṛaɣulacḥeqṛaɣ-k mi ulac-itt.” Iz, Dɣa iɣeweṛ- fellwelɣum. AqjunIz,εef Dik, yerfa. Dɣa iɣeweṛ-ed fell-as am welɣum. Aqjunnneɣ, ixeddemnneɣ, akken yuɣ tannumi ixeddem-asen i wuccanen, ɣas ma aneggarumeqqeṛ fellimmeɣ ɣer yella aneggaru-yagi meqqeṛ cwiya fell-asen, immeɣ-as ɣer wemgarḍ. t-yuɣen iẓẓuɣerwemgarḍ. U meqbel ad iẓer acu i t-yuɣen iẓẓuɣer-it d akessar uḥecraruf Isseḥnunefyeẓra deg yiwen uḥecraruf yeččuṛen d agerraj. Isseḥnunef-it ger yeẓra ttqa,att, iɣeẓẓatameẓẓuɣt ẓẓuɣtuṣeffay. Akken t-iwa di tqa,att, iɣeẓẓa-yas tameẓẓuɣt-is armi la uqṛaḥ ttmurtyettisix seg uqṛaḥ i Ṛebbi i t-id yefkan ɣer tmurt-agi anda ulac ijdi. Issereḥ yennaIssereḥ-as weqjun i Dik, yenna-yas: “ lemmer mači d Finat i yugadaɣ asdiddra- k-ewteɣ, assyugadaɣ as-tini diddra-s i k-ewteɣ, tili Wellah ma tmecḥeḍtt asstiqejjaṛin ṛinagi tiqejjaṛin-is, aya fissa”. imanisseglef-asIkker Dik seg akal, izwi iman-is, yuli ɣer tiɣilt, isseglef-as-ed belli ad yenddem ɣef anect-a yexdem. Imuqel-it, syin yeḍṣa-yas. anectImuqelyeḍṣaḍṣa YennaYenna-yas: “ ih,ih.” Iṛuḥ ṛuḥifeddixenYennaIṛuḥ-ed Dik s ifeddixen-is qbala ɣer Finat. Yenna-yas belli za,ma ameddakelyezziAqjun, yellan za,ma d ameddakel-is, yezzi-yas netta d kra n yiḍan nniḍen. Tmuqel-itḍantiṭ tezleg-as- imi- Tcegge yiḍan-nniḍen. Tmuqel-it-id s yir tiṭ u tezleg-as-ed imi-s. Tcegge,-it ddidamensyin ad d-inadi anda ara d-yessired idamen-is imi yebda la yettfuḥu Tessegra-yasyettfuḥu am tweṭṭuft immuten. Tessegra-yas-ed belli winna d ɣelyesḥarejdilen cɣel-is. Dik, yesḥarejdilen s yiwet n tqejjiṛt, yebda la yettgala s iciwiddfell- teqjuntteṭṭef iciwi-s ad d-yerr ttar, makken i d-tezher fell-as teqjunt-nni teṭṭef teẓra yiwet n tcallawt imi teẓra Dik d bu tkerkas; teẓra d awezɣi u lmuḥal dweqjuntlmuḥal ad d-yawi weqjun-is aqdim win ara t-i,iwnen deg imennuɣen ɣenastimennuɣen-is ɣas ad as-yaru Ṛebbi tin ara t-yawin. Syin terfed taqejjaṛt ṛttanzarin- tenṭeq uṛfiqtaqejjaṛt-is tayeffust ɣer tanzarin-is, tenṭeq ɣer teswiṛa n uṛfiq-is imirallaɣ deg- ak-tt-id-arraɣ.” aqdim, yellan imir-en deg allaɣ-is: “hatta deg-k, ak-tt-id-arraɣ.” wuḍan. Uzlen wussan, uzlen yidsen wuḍan. Aqjun yettkemmil di ṣyada akked tdukli d win yufa seg imeksawen. Tikwal hat-an hattqilla,in, netta d weqcic, d tawaldyawt n tfextin d tqilla,in, tikwal netta d wemɣar wemɣar n wexxam d aḥeweṣ, tiyaḍ weḥdes neɣ netta d imeksawen ɣer tama n tejlibin izamaren. daɣen fellYewwas daɣen (ugint ad kfunt fell-as meskin), deg tezniqt n yemcac, imlal-ed ugar n mraw (10) n yeqjan, seg widak yessen imlal12

t-ttraǧǧun asddi taddart, la t-ttraǧǧun akken ad as-zzin. Akken iwala ayen i dleḥlawat s-edizḍem gerqesden mači d lxir u mači d leḥlawat i s-ed-heggan, izḍem gertarṣast assasen am tarṣast metwal s axxam. Tuɣal ass-nni tezniqt n yemcac teččuṛ teččuṛ d iqjan. Wa deffir wayeḍ, deffir weqjun ageswaḥ. Bɣan t-idtsemmit iḥbes yark ad t-id-ɣeẓẓen cwiṭ. Mi yewweḍ ar tsemmit n wexxam, iḥbes Yesteqsayebɣa din, ḥebsen ula d nitni. Yesteqsa-ten, yebɣa ad iẓer acu i d as-edssebba. Yiwen ur as-ed-yerri. tedyanttikliDɣa si tedyant-nni i ibeddel tannumi di tikli-ines. Yal mara ye,reḍḍ d-yeffeɣ dttṛaǧun ṛaǧunye,reḍḍ ad d-yeffeɣ seg uxxam ad d-yaf ttṛaǧun-t ugar n qrad (3) s-yefren albaεḍ Imirn yeqjan i s-yefren deg albaεḍ n ccukkat. Imir-en kan ad yezzi s yennaɣ axxam; ur yezmir ara ad yennaɣ netta d wannecten n yiḍan. Daɣen uɣuccuDaɣen ya,reḍ acḥal ad yefhem acu d ssebba n uɣuccu-nni n yeẓra asyernayeqjan n taddart, imi yeẓra belli akken d as-yehwa yerna-ten Dik, yessiweḍ annectt,essast ur yezmir ara ad yessiweḍ s annect-en n t,essast ɣef yiwen neḥmil weqjun ur neḥmil ara ad yennaɣ; ixemmem cwiṭ, yufa ulac anwa i ttmaṛṛa. s-tt-yettalasen di taddart maṛṛa. Tikwal akka, sya ɣer da, tetteṭṭef-it yiwet si trebbuya, n tetteṭṭeftrebbuya, dɣa degasenyeqjan, dɣa umba,d sin ihemmijen deg-s ad asen-d-yessenser, syin ad inadi anda ara yeffer alamma mfaraqen. Syin axxam ad yemna, babyemna, bab-is akken qqaren at zik. YufatIxemmem, imeyyez, yufa. Yufa-yas tifrat i tejlibin n yeqjan i tyett,assan. syuɣal yett,assan. Yuɣal, deg umur n t,essast i s-xeddmen, yuɣal d ten-itt,assan, yeṭṭef ṭṭefnetta i la ten-itt,assan, acu kan yiwen yiwen. Amezwaru, yeṭṭef-it iḍumman deg ugudu n taddart makken yettnadi deg iḍumman acu ara Iḥṛes ḥṛesyennaas-edyečč. Iḥṛes-it ɣer yiwet n tiɣilt icabcaqen, yenna-yas as-ed-yini fellbɣan segssebba i ɣef ttggalan iqjan n taddart fell-as, u d acu bɣan seg-s? Aqjunyettwaṭṭefen weḥdes Aqjun-nni yettwaṭṭefen weḥdes yebda la yettergigi si tagdi, tiqejjaṛin ṛinas-tiniḍḍ tiqejjaṛin-is myekcament am sselk izelgen, ad as-tiniḍḍ tura ara qqerṣent asqqerṣent am lexyuḍ n cmiḍ. Yugad ad as-yexdem akken i ixdem i immekta- ifeddixenneḥla Dik, immekta-d ifeddixen-nni ur neḥla nnig waggur, si tewwurt n remḍan taggara- Inna yasnaak-ed-iniɣ remḍan armi d taggara-s. Inna-yas-ed win ``ad ak-ed-iniɣ ayen tebɣiḍ iyi-tserḥeḍ yiman- Aqjun-nneɣ tebɣiḍ ma yella ad iyi-tserḥeḍ ad ṛuḥeɣ ɣef yiman-iw. Aqjun-nneɣ wayeḍ yeqbel, wayeḍ yebda lehduṛ: tṛuḥ ṛuḥɣur-neɣ tenna-yaɣ - tṛuḥ-ed Finat ɣur-neɣ s iqjan, yiwen yiwen, tenna-yaɣ-ed ad nenejma, nenejma, deg useqqif anda gganen warẓen d taggunin. Yakk teẓriḍ ulac ddteẓriḍ ulac anwa i izemren ad d-yini ala i Finat mara d-tessiwel i unejma,. Dɣa akken newweḍ s agraw useqqif, tezzaken-aɣ-ed unejma,. tezzaken13

tezziḍ d-tewwiḍ ifeddixen n Dik i wimi i tezziḍ keč d yeqjan i d-tewwiḍ si taddart n s,an: at ufella akken ad as tezzim (akka ula d iqjan s,an: n ufella, n wadda, Wannecttettafeḍ mmiwadda, n tlemmast…). Wannect-a ur tettafeḍ ara mmi-s n teqjunt tUmba,d tennaiṣṣeḥan ara t-iqeblen. Umba,d mi nesseglef armi ne,ya, tennayaɣ fellnessuffeɣ yaɣ-ed belli ilaq ad neddukkel fell-ak arma nessuffeɣ-ik si taddart neɣ yimanalba,ḍ neɣ ad tqebleḍ assereḥ n yiman-ik seg alba,ḍ n sḍuḥ n taddart ad arẓen iḍarenk-ed-arnuɣ akken ad arẓen iḍaren-ik. Yernu ad k-ed-arnuɣ ɣef aya, imi nesteqsa- umba,d tuddar-nniḍen ɣ-edknesteqsa-d umba,d di tuddar-nniḍen i ɣ-ed-yezzin anwa i knfaqi,awnen, nufa ulac anwa. Rnu nfaq-as i Dik belli d yiwen weqjun thedduṛin ṛinyeskiddiben di thedduṛin-is imi yal mara nesteqsi d acu n dumennuɣ tmacahutt ad d- yawi ɣef umennuɣ-nwen. Inṭeq Weqjun-nneɣ ɣurInṭeq Weqjun-nneɣ ɣur-es: ayɣer mazalteṭṭafaṛem ṭṭafaṛem-ihi ayɣer mazal-ikun teṭṭafaṛem-iyi? Yerra-yasYerra-yas-ed winna: assnenjma, tefka-yaɣ - Llah ɣaleb, ass-nni mi nenjma, i teḥrec Finat. imi tefka-yaɣ-ed tt-neẓḍa nɣeẓẓa tabbewaṭṭ n ccema armi i tt-neẓḍa am uwren akken ur nḥebbes ara amennuɣ yid-ek akked tarba,t-ik arma txedmeḍ yidtarba,ttxedmeḍ ,t teẓriḍayen ɣef i neggul maṛṛa. U anecta teẓriḍ-t, ɣer yeqjan aɣẓaẓ n wuzzal icuba ɣer ddin, iw,eṛ a nuɣal ɣer deffir ɣas ma neẓra d lbaṭṭel. lbaṭṭel. Imuqelleḥqaṛa, i,eggent-idImuqel-it weqjun s leḥqaṛa, i,eggen-as ur t-id-yettemlili yara ass-nniḍen zdat-es, dass-nniḍen zdat-es, mulac ad yili seg imezwura i wumi ara ad dlqeḍ yawi lqeḍ-nsen. geryimans-edInna weqjun ger-as d yiman-is, akken ulac anwa ara s-edwaḥlil!” islen: “d Finat waḥlil!” Yuɣal t- temlileḍ Yuɣal d lmuḥal ad t-id temlileḍ di taddart ileḥḥu weḥdes. Ma d-yeffiɣ d-yeffeɣ yella ur d-yeffiɣ netta d weqcic, ad d-yeffeɣ netta d wemɣar. Si nniḍen t,essast- serḥen tama nniḍen iqjan n taddart bdan la tta,yun di t,essast-is, serḥen cwiṭ degis,a lecɣal- Uɣalen cwiṭ imi yal yiwen deg-sen is,a lecɣal-is. Uɣalen d tiswi,in kan i deg- t-ttraǧun, gertirba,tin. lawandeg-i t-ttraǧun, u bḍan ger-asen d tirba,tin. Yal tarba,t di lawantemnaṭ Finat, diɣen tẓaris, wala di temnaṭ-is. Finat, diɣen si tamas, tẓar-iten, u tettgala degaraiɣeẓẓan, deg-sen ɣef win ara-yettun uzal iɣeẓẓan, ma ulac d nettat s yimantnafatarwiḥt yiman-is, makken di talwit n tnafa-nsen, ad teddem tarwiḥt nsen tafatileḥḥun am tafat-nni ileḥḥun di taddart yal mara yemmet yiwen. Imi iqjan arren degttwalin , meqbel ad arren at taddart yiwen deg-sen ddaw wakal, yiwet n tafat yettazalen ger yexxamen tettnadi ɣef tewwura, tettḥesis ɣer leḥyuḍ. Iqjan icarafen faqen belli yal mara walin tettḥesis 14

ifeṭṭiwjenalbaε azzekaifeṭṭiwjen-nni kecmen s albaεd n yexxamen, azzeka-nni ad awin ṭṭiwjen segwakal yiwen seg-sen ad fren daxel n wakal akken tefren ula d nitni imawlaniɣsan. Llan kra n yeqjan iḥemlen aṭas imawlan-nsen, sseglafen tafatwexxamdaṭas yal mara ẓren tafat-nni ɣer at wexxam-nni i d-teddun. Acu gerkan, akken heddren yeqjan ger-asen, imdanen am yemcac ur da iweṭ. fehmen ula d iweṭ. wegdi nneɣ amaε diAkka yedder wegdi-nneɣ d amaεzul, ur yettamen yiwen seg ṭṭajiṛa- Acḥal taswiε arraw n ṭṭajiṛa-s. Acḥal d abrid i tessasxen di taswiεt anda ur irreggel-asenijerṛiḍen tteǧǧayebna yara; irreggel-asen-d s kra ijerṛiḍen di tteǧǧa-s. Yewwas, drriḥa uligmakken ur d-teggra ula d rriḥa n ṣbeṛ deg ul-is, imeyyez acu igyeqjan zmer ad yexdem i yeqjan yeggulen ad dduklen ɣef ẓẓuṛ akked tmeḥqranit. Ikfayimanneɣ tmeḥqranit. Ikfa-tt d yiman-is. D nitni neɣ d netta. Yiwen i yerbeḥ yettawin trad ;ma yerbeḥ yiwen wayeḍ ad yexṣer. Tamedditifreniweε Tameddit-nni ger yeqjan n taddart, ifren-ed win yark iweεṛen geryurǧa ǧateḍwiqt yettawin axxamger-asen, yurǧa-t deg yiwet n teḍwiqt yettawin s axxam-is. Akken isawelyisemyezziɣuriṛuḥ ad yekcem isawel-as s yisem-is. Winna yezzi-d ar ɣur-es, yefqa,. Mmyesmuqalen. Mebla awal, wa yeẓḍem ɣef wayeḍ. yefqa,. teqa,att Bdan aglilez di teqa,att am sin warrac imecṭaḥ mara tturaren. yetteεraḍ deg dUɣalen am tcirett n ddabax imi yetteεraḍ yal yiwen deg-sen ad dyeṭṭef Yaεreḍ weqjun-nneɣ as-tt-idyeṭṭef wayeḍ si temgaṛṭ. Yaεreḍ weqjun-nneɣ ad as-tt-id-iḥaz, ur yezmirDɣa yemmeɣtzagurtuglanyezmir-ara. Dɣa yemmeɣ-as ar tzagurt-is anda yessenta uglan-is weqjun-nniḍen, yimanalmi d tiqarniyin. Yussax weqjun-nniḍen, issereḥ i yiman-is iḥulfa uksum- Aqraḥ makken iḥulfa i weqraḥ deg uksum-is. Aqraḥ igan am tubya n yettfeggiḍen wulIḍlaq yimantrisiti yettfeggiḍen deg iẓuran n wul-is. Iḍlaq i yiman-is deg uɣebbar yekren. Imiryettkaε taṛṣaṣt. Imir-en kan yebda la yettkaεwiw am uccen tečča taṛṣaṣt. leḥnana allenyerɣan Yettmuqul s leḥnana deg allen-is allen yerɣan n weqjun yugin ad issereḥ Iḥellelyemmayeṭṭiḍ asissereḥ di tuṭṭfa. Iḥellel-it s uyefki n yemma-s ur yeṭṭiḍ ara ad astikeltYettgala-yasimeṭṭi tanzarinissuref tikelt-agi. Yettgala-yas-ed, imeṭṭi ɣef tanzarin-is, belli ur yettuɣal dyidyettuɣal ara ad d-ilhu yid-es ɣas ad yeḥnet i lemgallat n wuzzal yeffeẓ yeffeẓ netta d yeqjan n taddart. Ma yebɣa ad yamen ayen akka i edas-issereḥ imiriṛuḥ dimans-ed-yeqqar, ad as-issereḥ imir-en, ad iṛuḥ ad d-iḍegger iman-is asumuryebɣa assi sqef i d as-yehwan netta deg umur-is. ma yebɣa ad asissemeḥ, issemeḥ, ad iṛuḥ din din , ad yali ɣef uqermud n lǧama, n taddart, diman- Issereḥ wegdi-nneɣ.imuqel ɣ.imuqelwa ad d-iḍegger s yin iman-is. Issereḥ-as wegdi-nneɣ.imuqel-it ur ineẓden ittewten t-yumin ara imi ineẓden n weqjun ittewten mazal la ttembbiwilen seg ubeḥri, ur qqurit ara. Ɣur-es iban la yeskiddid, u rriḥa n ttar la ubeḥri, Ɣurrriḥa 15

tunḍa fellIḥuza ḥuzad-tettfuṛu seg-s. di tunḍa taneggarut, ineggez fell-as. Iḥuza-t-id tettfuṛu seguẓar tgarjujttuɣmas ɣmasseg uẓar n tgarjujt-is yettawin idamen. Ičxed tuɣmas-is deg ittzemi degzemiḍ uẓrem idammen. Yeqqim akken ittzemiḍ deg-s almi ikfan idamen seg- Yerraissereḥ seg-s. Yerra-d nnehta taneggarut, issereḥ-as. Assmaṛṛa iwweḍlexbaṛ tedyantAss-nni, iqjan n taddart maṛṛa iwweḍ-iten lexbaṛ ɣef tedyantccifdtamacahuttnni n lmut n ccif-nsen. Yal yiwen amek i d-yewwi tamacahutt-is, tesε Tawa awaɣit, imi ur tesεiḍ anwa iḥeḍren din. Tawaɣit, slan yark yess umeǧǧed at iselfan. Yebda umeǧǧed s useglef akked ushewhew; ladɣa tiqjatinyaε aṭas senttiqjatin-nni d wimi yaεdel win yemmuten, imi aṭas n lxiṛ i sentyefkaayaẓiḍ, inḥel- fellumennuɣ, yexdem; ta yefka-yas ayaẓiḍ, ta inḥel-ed fell-as deg umennuɣ, ta yejma, as- argazwimi yejma,-as-ed argaz-is seg icalan. Ulac tin i wimi ur yexdim ara lxiṛ. sḥemmlenlxiṛ. Yal yiwet amek i s-yexdem lxir. Ula d iqjan ḥemmlen-t. Imi akkenaṭas n tɣawsiwin icarken akken-nni. yettwanṭel sAkken kan yettwanṭel weqjun deg yiwet n tesraft i s-ibudd bab-isaɣyul bab-is-nni i wimi qqaren aɣyul ``at amar``, imi ur yefhim ur yexṣim ṣim, Iẓẓuɣeraɣyul yexṣim, Llah ɣaleb d aɣyul. Iẓẓuɣer-it ihi Wucmit aɣyul ɣer yiwen weḥriq yesεan acruf, iḍeggeṛ-it ar din mebla ma yerra-yas akal; weḥriq yesε iḍeggeṛyerraḍeggeṛ lxiṛ snniɣ awenaɣyul, sittu lxiṛ yark i s-yexdem; nniɣ-awen-d d aɣyul, ula d lɣaci ur sǧǧanyisemisemawalǧǧan-ara s yisem-agi. Akken qqaren d isem-is i d awal-is. Mačči tikelt ikeltaraaḍar. yidfell- ččand tikelt-agi ara-yerr aḍar. Iqjan yeddan yid-es zzin fell-as ččan-t. ssufɣen ɣen- laε t-yesε ssufɣen-as laεqel ɣas ur t-yesεi yara. Dɣa imiruɣuccu Dɣa seg imir-en tzad tagdi deg iqjan akken itzad uɣuccu n yenɣan gerTuɣal win yenɣan yiwen ger-asen. Tuɣal temsalt mači d tin umennuɣ, tuɣal leqtila. Assmazaltuɣal d lmut akked leqtila. Ass-nni, makken mazal-iten dduklen, tnudan lxayen anda ara t-afen. Ttin taddart seg uqerru ɣer taḥnact wwiḍentifednin ; ulac taḥnact ur wwiḍen-ara, ulac tabarda yeqersen ur ruḥen suman ara, ulac tanqeltt ur hucen ara ; ruḥen ɣer tsirt, ɣer neɣ lǧama,, s agudu, ulac yir tuffirt ur llin ara neɣ tabḍant ur sraḥen uɣalenweqjun-nneɣ ara. Ɛyan uɣalen-d ɣer tewwurt wexxam yezdeɣ weqjun-nneɣ t-ttε teṭṭifen ṭṭifenamcum. Akken sin wussan i la t-ttεessan ur teṭṭifen-ara. Deg ass tameɣra wexxamwis qrad(3), makken gan tameɣra s useglef zdat wexxam-nsen, yufalḥal weqjun-nniḍen. Yufanetta yufa-t-id lḥal deg umnar n yiwen n weqjun-nniḍen. Yufa-t-in t-ittraǧu Yennailesla t-ittraǧu teɣzi n yiḍ. Yenna-yas : ``d keč i la ijebden iles-is am teqqareḍ weḥdi tzdatlastik, teqqareḍ-as weḥdi a t-nɣaɣ. ihi aqli zdat-ek, haw haw haw yaɣ čči- ilia yaɣ čči-yi. ili-k d aqjun bu tissas yekkaten uzal deg usawen.`` Yerra-yasYerra-yas-ed winna : ``ih d nek, ɣuri keč d win yerẓan leqwanen iqburen n yiḍan ; tenɣiḍ aqjun ɣef tewwurt n wexxam-is ; ɣef aya yiḍan tenɣiḍ wexxam16

temteḍ Yerraweqjun-nneɣ dilaq ad temteḍ ula d keč``. Yerra-yas weqjun-nneɣ : ``d kenwi i damennuɣ ikellexuṭarus yezwaren s amennuɣ ; ikellex-awen uṭarus aberrani, teddam deg ken-yexḍan.`` Yerra yasrayettwaṭṭfen umecčew i ken-yexḍan.`` Yerra-yas-ed weqjun yettwaṭṭfen : `` teẓriḍ teṣbireḍ teẓriḍ iqjan am leqbayel, tettun ula d nutni ; lemmer teṣbireḍ cwiṭ neɣ nestaε uɣalen tili a nettu neɣ a nestaεmel nettu. Aman ad uɣalen s acabcaq nneɣlen. dmebla ma nneɣlen. Acu kan keč, ur teqbileḍ ara ula ad dimanakken k-nsemmeḥ. tḍeggreḍ iman-ik si sqef n wexxam akken a k-nsemmeḥ. Tekcemterniḍk- idTekcem-ik twekka n ttar seg anzaren. Ɣas ẓriɣ terniḍ-iyi, a k-t-idiniɣ ultemteḍ iniɣ qbala ayen yellan deg ul-iw. ilaq a temteḍ ! yernu tura, ak- zemreɣ.`` Yerra-yas- weqjun-nneɣ:`` lemmer i d ak- zemreɣ.`` Yerra-yas-es weqjun-nneɣ:`` ihi tura d neɣ keč neɣ d nek.`` Wa ineggez ɣef wayeḍ. Mṣekṣakent tuɣmas deg igenni bu lelwaḥ tεeqqucin, am sin lelwaḥ n tewwurt yettewten s terẓeg n ddemaṛ, temẓi sin yeqjan deg tizi n temẓi myeẓmaḍen di lḥif abarkan. Yal yiwen degyetteεraḍ t-yeṭṭef deg-sen yetteεraḍ ad iwa wayeḍ, a t-yeṭṭef seg umgarḍ. ẓẓran di amḍiq ḍiqtarwiḥt ḥtsin belli d amḍiq-nni n tfekka i yezzizilen tarwiḥt-nsen, yal wa yettmuqul amek ara tuɣal d ayla-s. Mxeẓwaḍen, mfeddaxen. tuɣal ayla- Mxeẓwaḍen, anzarenAɣebbaṛ ikcem anzaren-nsen yellan ttfurun am tugi n seksu. tqejjiṛiniceṭḥen Lǧahd ibda la yettader, ineqqes si tqejjiṛin-nsen iceṭḥen am iẓḍan taḍuṭ. s wacu itelmen taḍuṭ. ittkatt wexbac d udeqqem. iban din belli win yeε tedmarinara yeεun d winna ara yanfen i tedmarin-is ad ḥnunfent deg akal. tikeltyeǧǧen allaɣUlac leslak tikelt-agi. Amcum d win ara yeǧǧen allaɣ-is ad deg-umecwaṛ dimaniseweq; deg-umecwaṛ ad d-yaf iman-is deg ucwari n lmut. Iban d amennuɣ segyekkat wayeḍ amennuɣ aneggaru i yiwen seg-sen. Wa yekkat wayeḍ s anda iw,a, aḥebbaṛsε aḥebbaṛ iw,a, ulac aḥebbaṛ-nni sεan yeqjan, imi aḥebbaṛ yettili deg umecčewlǧehd Tikeltumecčew-nni n uqisi n lǧehd akked tezmert. Tikelt-agi d tin n wteɣ, nɣaɣ.akkenteɣẓi ewwet ad wteɣ, ɣeẓẓ ad ɣeẓẓaɣ, naɣ ad nɣaɣ.akken-nni teɣẓi n yiḍ dyiḍ ur fukken ara. Ula d imezdaɣ n taddart acḥal d yiwen i dacu- umennuɣ isseḥraṭwen iḍalen ad iwali d acu-t umennuɣ-agi isseḥraṭwen tasusmi n yiḍ. dqqarendMi d-muqlen ɣer baṛṛa ad uɣalen; qqaren-as d iqjan, awar deǧǧuɣalen, eǧǧ-iten ad msekfun. Sinamḍiq Sin-nni yettun ula d amḍiq anda llan, zren deg yiwet n taṣemaṭ; wesṭenṭen gertegmatt taṣemaṭ; wa yettḥalfu i wesṭenṭen n wul n wayeḍ di gerssuɣat zzint-asenyark ssuɣat yellan zzint-asen-d. Tin i d tikelt tamenzut i sin i deg yawḍen tqacuctlwaḥc tecḍaṭara yawḍen ɣer tqacuct-nni n lwaḥc iɣummen s tecḍaṭ-is tiẓeṭ tabarkant tiẓeṭ useglef s aggur deg ussan n tziri. Uɣalen idamen am aman ugeffur, ttazzalen ɣef leǧwareḥ-nsen. As t-iniḍ d leǧwareḥ-nsen. t-iniḍ 17

sbiɣa tezniqtiyeddiden n sbiɣa tazeggaɣt i tesɣarseḍ di tezniqt-nni, iwimi Aqjun-nneɣ ssawalen yeqjan ṭebbegriri. Aqjun-nneɣ yellan meqbel yettkel ɣef yeɣleb aqjunnniḍen, akken ad yeɣleb aqjun-nni nniḍen, yuɣal yebda yettayes zdat yesε t-inɣen, wezbu d waffud yesεa. ɣas yeẓra d netta ara t-inɣen, imi d netta i lḥaq, tneffuṭtezmertd bu lḥaq, yergagi di tneffuṭ-is. Icukk di tezmert-is zdat wegdi yerna- yerrayimanyeẓra yella yettxemmim yerna-t; yerra-d ɣef yiman-is imi yeẓra d tin i taggarayiman- Iḥulfa weqjun-nneɣ taggara-s ma ur yerra yara ɣef yiman-is. Iḥulfa weqjun-nneɣ i ǧehdas-ittruḥu lǧehd-is mi d as-ittruḥu am agu ma ifetti s tsusmi seddaw tafukt. imiryeɣli zzahrDɣa, imir-en qbel ad yeɣli si εeggu, ur iban ma si zzahr-is, yebbanṭaḥ weqjun-nniḍen. ɣelluy- yeɣli yebbanṭaḥ weqjun-nniḍen. Mebla ameyyez, iḥuref ɣelluy-is, yeɣli fells-edtɣecɣuct ɣecɣuct- Aqjun-nniḍen, fell-as s wayen i s-ed-igran n lkuraj di tɣecɣuct-is. Aqjun-nniḍen, yedreɣlen, ttru truḥunt titiwinam win yedreɣlen, ibda ihemmej deg ayen yufa; ttruḥunt titiwin-is ubeḥri aqjun-nneɣ deg ubeḥri aḥarfi. Ma d aqjun-nneɣ issekcem tamgaṛṭ n wayeḍ Iɣeṣmaren ɣeṣmareniẓmeḍ ẓmeḍger Iɣeṣmaren-is, iẓmeḍ-iten am dkir akked wuzzal. Yeqqim yettḥaṛis degas-tiniḍ akken yettḥaṛis deg-sen as-tiniḍ yebɣa ad neṭḍen nutni d wayeḍnin. weksum n wayeḍnin. Aqjun ageswaḥ, di tmuɣli taneggarut ɣer wexxam i deg-i i dageswaḥ, deg- dissufeɣ yekker, issufeɣ ṛṛuḥ. Iqjan, lɣaci wehmen deg anecten idamen yeneɣlen umecčewyeneɣlen deg ubrid n “ṭebbegriri”. amek iga umecčew-nni. Iban uqeṣṣar. mači d tin akken uqeṣṣar. Ladɣa mi yufan taffeka n weqjun; izzuɣeṛ ɣeṛt-inɣan taggunin. Yeẓẓel izzuɣeṛ-it win t-inɣan ɣer tlemmast useqqif n taggunin. Yeẓẓel din uyaziḍ tteǧǧaam uyaziḍ yessexnunes ugeffur azeggaɣ, tteǧǧa-s texenzer, ulac ddegTaceṭṭiṭ teqqerṣ ṭṭiṭi d-yegran deg-s ur yefla yara am tseksutt; Taceṭṭiṭ-is teqqerṣ am d-yebbḍen uɣarbal imcaṛcaṛ. Win i d-yebbḍen s amḍiq ubaxix, d amdan neɣ iweḥed asassass d aqjun, ad iweḥed di Ṛebbi, as-yini ass-a d ass n taggara n Ladɣa ikcemdfellddunit. Ladɣa iqjan, ikcem-iten lxuf, ugaden yark ad d-yezzi fellfelldasen uqjun inecfen. Imi ttkan yark di tdukli fell-as makken i dfell- lbaṭel. gren fell-as lbaṭel. Akken iwala akken weqjun acaraf, ameqran n nesraḥay isnejma,yark iḍan widak ur nesraḥay ara imcac, ikker isnejma,-ed yark iḍan n taddart, anda tella Finat, ɣer yiwen wemḍiq i wimi ssawalen targa yebẓaẓ. n yebẓaẓ. yetaxeṛ acḥalixdemNetta yellan yetaxeṛ seg acḥal-aya si tsartit n yeqjan; ixdemiḥkaasend yiwen usarag ɣef tdukli akked smaḥ ger watmaten; iḥkayaseniε ufella yasen-d ɣef imennuɣen iεeddan ger at ufella akked at wadda. Issefhemwegrawlecɣal Issefhem-ed i wegraw-nni n tarwa iselfan belli di lecɣal iḍeṛṛun imiryettuɣal imeqranen am widak iḍeṛṛun imir-en di taddart, yettuɣal lqanun aqbuṛ ur ileḥḥu yara. ɣef aya ilaq ad d-afen tifrat i daεwessu daqbuṛ ddaε d18

felliɣlin fell-asen. yeqjan asYekfa usarag; mcawaren yeqjan yark ad as-aɣen awal. Yessawel-asas-yehḍer. Ihḍertesla-yasYessawel-as-ed i Finat akken as-yehḍer. Ihḍer-as; tesla-yas-ed. Mfaraqen. Tameddittessawelweqjun-nneɣ Tameddit-nni tessawel-as Finat i weqjun-nneɣ s yiwen yeslaTaɣect useglef ur yezmir yiwen ad yettu ma yesla-yas. Taɣect n imeṭṭi txaraǧit Iffeɣ ajelkaḍ azuran di txaraǧit iḥarṣen. Iffeɣ-ed weqcic seg uxxam, ajelkaḍ ifasseniẓebbeṛ mazalger ifassen-is; ibda iẓebbeṛ di teqjunt. Nettat mazal-itt teqqim din, titiwintruḥ, useglefla treggel i titiwin-is. Tugi a truḥ, tkemmel deg useglef-is igan am yettuɣu fellruḥ aε sanza. Aqcic yettuɣu fell-as “ ruḥ a truḥeḍ a lǧifa aεni drus i stxedmeḍ. tette yelli- uṭaṛus; effeṭ”. txedmeḍ. Iban ur tetteḍḥiḍ ara a yelli-s uṭaṛus; aya εeffeṭ”. Iqjan maṛṛa qqimen- agemmaḍ, ttmuqulenmaṛṛa qqimen-d agemmaḍ, ttmuqulen-d ɣer Finat mi la tettfanti i Iffeɣ iḍaren ḍarentitiwin n weqcic. Iffeɣ-ed weqjun seg uxxam, ifeddex yark, iḍarenlexṣaṣ iẓurantis ttemdekwalen si lexṣaṣ n lǧahd deg iẓuran-nsen. Akken i tiḥbes inejmaε iwala weqcic iḥbes tiyta, inejmaε s axxam am akken acemmek ur Iwweḍ yennayelli. Iwweḍ-ed ar Finat yenna-yas: -terẓiḍ aqerru-nneɣ; ccekka teččiḍ aṛeẓ neɣ d arduz i tečiḍ! terẓiḍ aqerru-nneɣ; tṣubb allen- TennaMyesmuqalen; tṣubb Finat allen-is. Tenna-yas: k-hedraɣ. -bɣiɣ a k-hedraɣ. Yerra-yasYerra-yas-ed: (ɣas neẓra heddṛen, -a lxir ncallah (ɣas neẓra iqjan mači akka swaswa i la heddṛen, acu kan tasuqilt tetčabi ɣer ta). ewqaɣ nella-εewqaɣ ansi ara bduɣ. Ugadeɣ a txemmeḍ ayen ur nella-yara. ruḥ ttagadmfehmaɣ. -ruḥ ; ur ttagad-ara. ḥala ayen i m-yehwan ara fehmaɣ. ɣas ruḥ ! Teẓẓel iḍaṛenwidak Teẓẓel ɣer teqa,att, tcareq iḍaṛen-is n zdat, tekref widak n deffir. taraṭiwt ṭiwttaɣma ɣmaaxxamTerra taraṭiwt-is seddaw taɣma-s am tin ara ikecmen axxam-is. Yettaḍsa IzherYettaḍsa weqcic yellan issened ɣer teɣmert n tewwurt. Izher-ed imir- fellaṭṭerḍeq imir-en fell-as weqjun, yerna aṭṭerḍeq n taḍṣa. ikker iruḥ, yuɣal s Issegraaxxam. Issegra-d awal: ``inal bu n teqjatin anda ma lant”. Syin awaltkemmel Finat deg awal-is: txeṣreḍ! k-snaɣ. -txeṣreḍ! Mači akka i k-snaɣ. Tuɣaleḍ d qebbaḍ leṛwaḥ, tenɣiḍ tḥeqreḍ sin yeqjan, tḥeqreḍ wiyaḍ. Keč illan d ddwa n tament, a tserseḍ ɣef lǧarḥ ad yeḥlu. Acu akka i yeḍṛan yidek? Wehmaɣ. Ttnadiɣ degwaliɣ ibeddlen degdeg-i ad waliɣ ahat i ibeddlen deg-k. Imuqeldegyebṛarḥen. imiImuqel-ed deg-s s wallen yebṛarḥen. illi imi-s s usmejgar, dYennaiwhem deg ayen akka i d-teqqar. Yenna-yas: - Wellah a taqjunt n medden ar d kem i d ssebba. Lemmer ur d 19

iyiwafniḍ iyi-tessasxem ara, kem d wafniḍ-nni n Dik ur nessin ula anta i tamurtanectdtamurt-is , ar tili acemma seg anect-a ur d-iḍṛi. Tesrewtem annar ayai wumi ur tezmirem ara D aya-gi kan.. dIɣuṛ ɣuṛweqjunrriɣ -mači d nek i d-iskarksen. Iɣuṛ-aɣ yark weqjun-nni rriɣ am gma. Ǧaεle εleɣ ziɣ Ǧaεleɣ-t d bu nniya. Netta ziɣ iɣleb tasraft anda neṭlen tikerkas. tɣawsiwin Kemmelen ameslay ɣef aṭas n tɣawsiwin ye,nan Bḍan gerTalwit di taddart. Bḍan taddart ger-asen ɣef sin yeḥricen anda yal yett,eddi yiwen ur yett,eddi yara deg ayla n wayeḍ. Taggara, meqbel ad tṛuḥ mfaraqen, tṛuḥ t-id-tesriḥ asriḥiimirAd t-id-tesriḥ Finat asriḥi-nni umsefham, iwala imir-en weqjun allenleḥged akked imirYeẓra deg allen-is times n leḥged akked ttar. Dɣa imir-en i Yeẓra belli tewkilintudert akked tewkilin-is mači dayen ikeffun. (tettkemmil…)

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful