Ti u lu n v Bát Nhã Tâm Kinh

Nguyên tác Anh ng : Tr n ình Hoành Vi t d ch: Di u Tâm & Tr n ình Hoành

Bát Nhã Tâm Kinh là tinh hoa c a tư tư ng Ph t giáo i th a 1 (Mahayana). Ph t giáo ư c phát tri n t Ph t giáo Nguyên th y (Theravada) hay Ti u th a n i th a. Ph t giáo Thái Lan, Mi n i n, Sri Lanka, Campuchia và Lào ch y u theo Ti u th a. Ph t giáo t i Vi t Nam, Trung Qu c, Nh t, Hàn Qu c, H ng Kông, Singapore, ài Loan, Tây T ng và Mông C ch y u theo i th a. Tuy nhiên, Ti u th a cũng ã t ng xu t hi n Vi t Nam s m như i th a. Trong quá trình phát tri n dài c a Ph t giáo, quan ni m chính y u v Không (emptiness, void, Sũnya trong ti ng Ph n) ã theo ó phát tri n. Cu c i là vô thư ng (non-permanent) b i vì m i th n và i, tùy thu c vào nhân duyên (the law of causation). Cu c i vì th là o nh, không th c. Nói cách khác, i là Không. “Không” thư ng d b hi u nh m theo hư ng tiêu c c là tri t tiêu. Ph t giáo i th a ưa ta thoát kh i quan ni m Không c c oan này tr v v i trung o (the middle way). Con ư ng trung o v n mang ý tư ng r ng “ i là Không”, tuy nhiên Không ây ch ng khác v i “có” (existence), “không mà là có, có mà là không” (emptiness is existence, existence is emptiness). Con ư ng trung o này hoàn toàn không có m t tí tư tư ng tri t tiêu tiêu c c nào c . Trung o là cái nhìn th c t và tích c c v cu c i. Bát Nhã Tâm Kinh th hi n con ư ng trung o, trong khi trình bày nhanh chóng t t c nh ng giáo lý Ph t giáo truy n th ng, t Ti u th a n i th a. H c Bát Nhã Tâm Kinh chính th c là h c toàn b Ph t pháp. Bát Nhã Tâm Kinh là c t lõi c a Ph t giáo i th a n n i nó ư c các tăng ni t ng hàng ngày (kinh nh t t ng). Vi t Nam, Bát Nhã Tâm Kinh ư c t ng b ng ti ng Hán Vi t. B n Hán Vi t có cái hay là mang âm hư ng và nh p i u p như thơ và r t ng n g n, vì th nó d thu c, d nh . V n ch nó v n là ngo i ng i v i a s ngư i Vi t. Tuy nhiên, vì ph n l n thu t ng Ph t giáo là Hán Vi t nên làm quen v i m t s thu t ng Hán Vi t s h u ích cho nh ng ngư i h c Ph t. Vì nh ng lý do trên, trong bài lu n này, chúng ta s dùng b n Hán Vi t như là b n chính, cùng v i b n d ch ti ng Vi t giúp ta hi u d hơn.
giúp các b n h c thêm m t s thu t ng Ph t pháp ti ng Anh, th nh tho ng chúng tôi gi l i m t t ti ng Anh.
1

1

Bát Nhã Tâm Kinh Prajñāpāramitā H daya Sūtra Heart Sutra, Heart of Perfect Wisdom Sutra, Essence of Wisdom Sutra Hán Vi t http://www.quangduc.com/kinhdien/kinhbatnha.html Quán-t -t i B -tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la-m t- a th i chi u ki n ngũ-uNn giai không, nh t thi t kh ách. Xá-L i-T ! S c b t d không, không b t d s c; s c t c th không, không t c th s c; th , tư ng, hành, th c, di c ph c như th . Xá-L i-T ! Th chư Pháp không tư ng, b t sanh b t di t, b t c u b t t nh, b t tăng b t gi m. Th c không trung, vô s c, vô th , tư ng, hành, th c; vô nhãn, nhĩ, t , thi t, thân, ý; vô s c, thinh, hương, v , xúc, pháp; vô nhãn gi i, nãi chí vô ý-th c-gi i, vô vô-minh, di c vô vô-minh t n, nãi chí vô lão t , di c vô lão t t n; vô kh , t p, di t, o; vô trí di c vô c. Dĩ vô s c c , B - tát- a y Bát-nhã-ba-la m t- a c tâm vô quáing i; vô quái-ng i c vô h u kh ng-b ; vi n ly iên- o m ng tư ng; c u cánh Ni t-bàn. Tam-th chư Ph t, y Bát-nhã-ba-la m t- a c c A-n u- ala tam-mi u tam-b - . C tri Bát-nhã Ba-la-m t- a, th i-th n chú, th i minh chú, th vôthư ng chú, th vô ng ng chú, năng tr nh t thi t kh , chơn thi t b t hư. C thuy t Bát-nhã-ba-la-m t- a chú, t c thuy t chú vi t: Y tBa-la y t- , Ba-la-tăng y t- , B - . Tát bà ha. D ch Nghĩa Ti ng Vi t (b n d ch c a Tr n nhi u b n d ch trư c ây) Y t- ,

ình Hoành, tham kh o t

Khi B tát Quán T T i th c hành Bát-nhã ba-la-m t- a sâu xa, soi th y năm uNn u không, li n vư t qua m i kh ách. Xá L i T ! S c ch ng khác không, không ch ng khác s c; s c t c là không, không t c là s c; th , tư ng, hành, th c cũng l i như v y.

2

Xá L i T ! M i s u là không, ch ng sanh ch ng di t, ch ng dơ ch ng s ch, ch ng thêm ch ng b t. Cho nên, trong không ch ng có s c, ch ng có th , tư ng, hành, th c; ch ng có m t, tai, mũi, lư i, thân, ý; ch ng có màu s c, âm thanh, hương thơm, v n m, xúc c m, và các pháp; ch ng có nơi nhìn, cho n ch ng có có nơi ý th c; ch ng có vô minh, cũng ch ng có ch m d t vô minh; cho n ch ng có già ch t, cũng ch ng có ch m d t già ch t; ch ng có kh , nguyên nhân kh , s di t kh , và con ư ng di t kh ; ch ng có trí tu , cũng ch ng có t. B i ch ng có gì t, B tát nương t a Bát-nhã ba-la-m t- a, nên tâm không vư ng m c; vì không vư ng m c nên không s hãi, xa lìa m ng tư ng iên o, r t ráo ni t bàn. Chư Ph t ba i nương t a Bát-nhã ba-lam t- a nên t ư c vô thư ng chánh ng chánh giác. Nên bi t Bát-nhã ba-la-m t- a là th n chú l n, là minh chú l n, là chú t i cao, là chú không gì sánh b ng, tr h t m i kh ách, ch c th t, không d i. Nên nói chú Bát-nhã ba-la-m t- a, t c là nói chú r ng: Y t , Y t , Ba la Y t , Ba la tăng Y t , B , Tát bà ha. (Qua r i, qua r i, qua b r i, qua b h t r i, giác ng r i, v y ó!). GI NG GI I I. T a Tên Kinh. y Bát Nhã Tâm Kinh c a Bát Nhã Tâm Kinh là Bát-Nhã Ba-La-M t- a Tâm-

Bát Nhã ư c phiên âm t ch “prajna” trong ti ng Ph n. Nó có nghĩa là trí tu . Trong Hán Vi t nó ư c g i là Tu hay Hu . Tuy nhiên, trí tu ây không ch là trí tu thông thư ng mà chúng ta nói n hàng ngày. Trí tu mà ta nói n hàng ngày thư ng là trí tu hay phân bi t ( i ng u, nh nguyên, hai m t, duality) như úng-sai, en-tr ng, t t-x u, có-không, yêughét, hi n h u-tr ng r ng v.v… Khi phân tích sâu, ta s th y trí phân bi t này là ngu n g c c a t t c m i v n , b i vì cái úng c a tôi là cái sai c a anh, và vì th mâu thu n n y sinh gi a chúng ta. Trí phân bi t khi n tâm ta chia r gi a ây và ó (tâm phân bi t), làm tâm ta b v ng ng, và d n ta n nh ng mâu thu n và, vì th , khi n ta si mê, vô minh. Tóm l i, trí tu thông thư ng chưa ph i là trí tu chân th c. Trí tu chân th c vư t lên trên nh ng phân bi t nh nguyên, trên c úng và sai, trên c hi n h u và hư vô, v.v… ó là trí tu c a m t ngư i m có hai a con ang ánh nhau, m i a u cho r ng mình úng và

3

a kia sai. M th y c hai con u không úng không sai, mà ch th y r ng chúng ang si mê trong cu c chi n c a mình. ch trí tu t i h u này, ngư i Ph t t gi nguyên t “prajna” hay “Bát Nhã,” thay vì d ch thành “trí tu ” hay “trí hu ”. Ba-La-M t- a ư c phiên âm t ch Ph n “paramita” và có nghĩa là “qua b bên kia”. Trong ti ng Hán Vi t, nó là “ ” như trong “ph chúng sinh”. Qua b bên kia cũng có nghĩa là “gi i thoát” (liberate) hay “giác ng ” (enlightened). Nhưng, chúng ta ang nói n b nào và sông nào? Ph t giáo quan ni m chúng ta ang ng trên b kh não (suffering). B ng cách vư t qua dòng sông vô minh (ignorance), chúng ta n ư c b bên kia, ó là b n b c a giác ng (enlightenment). Vì v y, Bát Nhã là trí tu t i h u ưa ( ) chúng ta vư t qua dòng sông vô minh n b n b giác ng . Tâm có nghĩa là trái tim, là trung tâm, là tinh hoa, c t lõi, chính y u. Kinh có nghĩa là kinh i n, l i d y thiêng liêng. Vì v y Bát Nhã Tâm Kinh là l i d y c t lõi thiêng liêng v trí tu t i h u ưa chúng ta vư t sông vô minh n b giác ng . (Tuy nhiên, xin lưu ý, khi nói vư t b kh n b giác ng , chúng ta v n ang trong phân bi t – hai b i di n – mà như ã nói ó không ph i là trí tu chân th c. Bát Nhã không ch p nh n phân bi t. Như chúng ta s th y khi i vào các phân tích sau này, trong Bát Nhã, khi ta t n b bên kia, ta s th y b n ch t th c c a m i th là Không, và trong Không thì ã, ang và s không còn có dòng sông nào vư t qua. T t c s vư t qua ch là o nh phù du c a tâm trí).

II. C t lõi c a trí tu Bát Nhã (hai câu

u)

Hai câu u là c t lõi c a Bát Nhã. T t c nh ng câu sau ó là tri n khai r ng hơn t ph n c t lõi này. ây là hai câu u: Hán vi t Quán-t -t i B -tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la-m t- a th i chi u ki n ngũ-uNn giai không, nh t thi t kh ách.
4

Xá-L i-T ! S c b t d không, không b t d s c; s c t c th không, không t c th s c; th , tư ng, hành, th c, di c ph c như th . Ti ng Vi t Khi B tát Quán t t i th c hành Bát-nhã Ba-la-m t- a sâu xa, soi th y năm uNn u không, li n vư t qua m i kh ách. Xá L i T ! S c ch ng khác không, không ch ng khác s c; s c t c là không, không t c là s c; th , tư ng, hành, th c cũng l i như v y. English When Avalokiteshvara Bodhisattva was practicing the profound prajna paramita, he illuminated the five skandhas and saw that they are all empty, and he crossed beyond all suffering and difficulty. Shariputra, form does not differ from emptiness; emptiness does not differ from form. Form itself is emptiness; emptiness itself is form. So, too, are feeling, cognition, formation, and consciousness. B tát là vi t t t c a “b tát a”, ư c phiên âm t ch Ph n “Bodhisattva.” ó là m t t trong Ph t giáo i th a. B (bodhi) có nghĩa là giác ng (enlightened). Bodhisattva có nghĩa là “ngư i giác ng ” (enlightened being). Trong truy n th ng i th a, b tát là m t ngư i ã t giác ng nhưng t nguy n gác l i thành t u qu v Ph t tr n v n cu i cùng giúp các chúng sinh khác t giác ng . Có th nói, B tát là m t b c th p hơn qu v Ph t toàn giác. Tu b -tát th a (training in the bodhisattva way) là con ư ng i th a d n n giác ng . Con ư ng này ư c g i là l c ba-la-m t (six paths to cross to the other shore). ó là: b thí (giving), trì gi i (keeping rules and precepts), nh n nh c (patient and humble), tinh t n (advancing in the practice), thi n nh (meditation) and trí hu (wisdom). Kh i u con ư ng tu B tát o này, i u trư c tiên ngư i hành gi ph i làm là phát tâm b (start bodhicitta, start bodhisattva’s heart)— m t tâm nguy n t n giác ng nh m c u giúp các chúng sinh khác cùng t giác ng , th c là m t l i th nguy n y lòng v tha. (Xem thêm v B tát o: http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/lucdobalamat.htm ) Trong ng . i th a (Mahayana), B tát (Boddhisattva) là m t ngư i giác

5

Trong Ph t giáo nguyên th y (Theravada), có hai d ng ngư i giác ng : (1) Bích Chi Ph t (pratyekabuddha) là ngư i t giác ng b ng tu t p Th p Nh Nhân Duyên (the twelve links of cause and effect). Cách tu t p này ư c g i là Duyên Giác (giác ng qua quán chi u lu t nhân qu ). (2) A-la-hán (arhat) là ngư i t giác ng b ng tu t p T Di u và Bát Chánh o (The Four Noble Truths and The Noble Eightfold Path). Cách tu t p này ư c g i là Thanh Văn (âm thanh và văn t c a Ph t). Chúng ta s tìm hi u nh ng cách th c tu t p này sau. B c giác ng hoàn toàn là Ph t. Có nhi u v Ph t toàn giác trong kinh sách, nhưng ch có m t c Ph t toàn giác trong l ch s th gi i – ó là c Ph t Thích Ca Mâu Ni (hi n nhân c a dòng h Thích Ca), ngư i ã sáng l p nên Ph t giáo. Vì v y, chúng ta có b n d ng ngư i giác ng , x p t cao xu ng th p: Ph t, b tát, bích chi ph t, a-la-hán (buddha, bodhisattva, pratyekabuddha, arhat). Quán T T i là tên c a m t v B tát. Trong h u h t các kinh Ph t, tên c a m t v B tát v a là m t danh t riêng (tên c a chính v y) và v a là m t danh t chung (t ch chung, mang m t ý nghĩa nào ó). Quán T T i có nghĩa là quán sát chính b n thân th c t i, quan sát th c t i như nó là, ư c d ch t tên Avalokiteshvara c a ti ng Ph n. Trong nh ng b kinh khác, Avalokiteshvara ư c d ch là Quán Th Âm—quán sát/ l ng nghe âm thanh c a th gi i. M t tên Ph n v i hai cách d ch nghĩa hơi khác nhau: khi chúng ta nói n tri t lý, ó là Quán T T i; khi chúng ta nói n lòng t bi, ó là Quán Th Âm, l ng nghe ti ng kêu c u kh c a chúng sinh trong th gi i. B tát Quán T T i, bên c nh là m t tên riêng, cũng ư c dùng ch b t c ai trong chúng ta ã t giác ng có th quán sát th c t i (b n thân chúng ta và th gi i xung quanh ta) như chính nó là, không méo mó, mơ h và vô minh. Ngũ u n là năm “skandhas” (Ph n), hay năm t p h p (five aggregates). Ngũ uNn g m s c (form), th (feeling), tư ng (perception), hành (mental formation) và th c (consciousness). Năm t p h p này cùng v i nhau t o nên chúng sinh. S c (màu s c, hình d ng, color, form) là ph n v t ch t c a cơ th chúng ta. Th , tư ng, hành, th c (c m giác, n tư ng, t o ý, nh n bi t--feeling, perception, mental formation, consciousness) t o nên ph n tinh th n. Vì th , ch ngũ uNn ch con ngư i, s hi n h u c a con ngư i. Hai câu u c a Bát Nhã Tâm Kinh, vì th , có nghĩa là: “Khi ngư i giác ng --ngư i quán sát th c t i như chính nó là--tu t p trí tu Bát Nhã
6

thâm sâu, ngư i ó nh n ra r ng chính mình là Không, vì th mà vư t qua m i kh au.” ây là bư c kh i u quan tr ng vào Ph t pháp. Nh ng ngư i không ph i là Ph t t thư ng nghĩ r ng chúng ta hi n h u, r ng hi n h u c a chúng ta là v ng ch c, th c s , và vĩnh vi n. Thái này ư c g i là “ch p có” (bám vào/c n m gi th c t i). Ph t giáo nói r ng s hi n h u c a chúng ta là không th c – nó phù du, vô thư ng; hi n h u c a chúng ta là o nh, là Không, là tr ng r ng. ó ã t ng là ý nghĩa c a Không trong ti n trình phát tri n dài c a tư tư ng Ph t giáo. Vào lúc ó, ý nghĩa c a Không v n còn gi i h n trong i s ng con ngư i. Nhi u trư ng phái Ph t giáo c a th i kỳ trư c Bát Nhã ã ch trương r ng b n th c a chúng ta là Không nhưng th gi i quanh ta là có. M t c tính c a Không vào th i b y gi là Không ư c hi u như i ngư c c a “có” (hi n h u, s c), vì th , Không có th d b hi u theo ý nghĩa c c oan là tri t tiêu. Thái tri t tiêu c c oan này ư c g i là “ch p không” (bám/c ch p vào cái không). Như chúng ta s th y nh ng o n sau, Bát Nhã (1) tri n khai quan ni m v Không t con ngư i r ng ra n toàn th vũ tr , và (2) ng th i ưa Không t c c oan tri t tiêu tr v con ư ng trung o - không mà có, có mà không – làm cho Không tr thành th c t hơn và tích c c hơn v i i s ng. Xá L i T là “ngư i con trai c a gia ình Sari”. ây là tên g i c a v t thông minh nh t c a c Ph t Thích Ca Mâu Ni. Xin lưu ý, trong Bát Nhã Tâm Kinh, Xá L i T ư c nh c n hai l n. M i l n bi u hi n cho m t phát tri n quan tr ng v ý nghĩa c a Không trong l ch s Ph t giáo. L n th nh t này, Không ư c ưa t c c oan tri t tiêu, i ngh ch v i “có”, tr l i con ư ng trung o, như nh ng m nh dư i ây cho th y: S c b t d không, không b t d s c. S c ch ng khác Không, Không ch ng khác s c. S c (màu s c, hình dáng) là m t trong ngũ uNn (five skandhas, five aggregates) t o nên chúng ta. S c ch ph n cơ th xác th t c a con ngư i. S c cũng là m t trong l c tr n (sáu b i), g m s c thanh hương v xúc pháp, t o nên vũ tr (sáu b i: hình nh, âm thanh, mùi hương, v , i tư ng

7

xúc ch m, pháp; six dusts: color, sound, fragrance, taste, objects of touch, dharma). Vì th ch “s c” trong nh ng m nh trên mang hai ý nghĩa chính. Th nh t, “s c” ư c dùng như m t t trái nghĩa v i Không. Th hai, t “s c” là m t m c xích khéo léo báo tin m t cách t nh v s phát tri n s p t i c a Không t con ngư i n toàn th vũ tr . Trong khi Không ang l ng l m r ng “lãnh th ” t con ngư i n toàn th vũ tr , thì Không cũng kéo ý nghĩa c a nó t c c oan tri t tiêu tr v trung o. Hãy nh l i, trong câu u, b n th c a con ngư i là Không (ngũ uNn giai không). Tuy nhiên, câu th hai này cho th y ch c ch n r ng Không ch ng có nghĩa là “không có gì” hay “không hi n h u”. Trong câu th hai này, Không ch ng khác v i s c, ch ng khác v i màu s c và hình d ng mà chúng ta có th nhìn th y b ng ôi m t. Và ngư c l i, s c ch ng khác Không. Nói cách khác, Không và s c, hai khái ni m tư ng ch ng như trái ngư c, th c s ch là m t và tương t như nhau. S l p l i, s c b t d không, không b t d s c, là m t công th c lý lu n nh m kh ng nh, qua cách nói ph nh, r ng, s c và Không ch là m t. o n ti p theo, s c t c th không, không t c th s c (s c t c là Không, Không t c là s c), là m t công th c lý lu n khác nh m kh ng nh l i l n n a, l n này qua cách nói kh ng nh, r ng s c và Không ch là m t. C hai cách nói kh ng nh và ph nh, l p i l p l i, nh m nh n m nh m t s th t c t lõi: S c và Không là m t, hi n h u và tr ng r ng là m t, có và không là m t. Ch ng nh ng s c, bi u tư ng cho th xác c a chúng ta, là như v y, mà nh ng y u t tinh th n c a chúng ta cũng v n hành theo cách tương t -th tư ng hành th c và Không là m t; th tư ng hành th c là Không và Không là th tư ng hành th c. ó là ý nghĩa o n ti p theo c a Bát Nhã Tâm Kinh: th , tư ng, hành, th c, di c ph c như th . (C m giác, n tư ng, t o ý, và s nh n bi t cũng tương t như v y, cũng ch ng khác Không--feeling, perception, mental formation, and consciousness are also like that). Tóm l i, t i i m này trong quá trình phát tri n tư tư ng Ph t giáo, chúng ta có: Hi n h u c a con ngư i là Không, nhưng Không ch ng có nghĩa là tri t tiêu, Không cũng gi ng như S c hay b t c nh ng th gì t o nên con ngư i chúng ta.

8

Nhưng t i sao S c và Không l i là m t? T i sao hai th rõ ràng ngh ch nhau l i ch là m t? ây chúng ta c n i vào “Tam Pháp tìm câu tr l i. n” (Three Dharma Seals)

i

Pháp (dharma) là m t ch d gây l n l n trong Ph t giáo, b i vì tùy theo trư ng h p mà nó có nhi u ý nghĩa khác nhau. ây chúng ta s gi i h n ch “pháp” trong hai ý nghĩa mà thôi. Th nh t, pháp có nghĩa là t t c m i th tinh th n và v t ch t trong vũ tr như cái cây, cái bàn, c m giác, suy nghĩ… Th hai, pháp cũng có nghĩa là giáo lý, l i d y c a c Ph t, hay m t cách th c th c t p trong Ph t giáo (m t pháp tu). Tam Pháp n (Three Dharma Seals) là ba d u n xác nh n m t l i gi ng th c s là giáo lý nhà Ph t: 1. vô thư ng (non-permanence), 2. vô ngã (non-self), 3. ni t bàn (nirvana). N u l i gi ng thi u m t trong ba d u n này, thì ó không ph i là m t l i gi ng Ph t pháp chân th c. 1. Vô thư ng (“anitya” trong ti ng Ph n) có nghĩa là không lâu b n, luôn bi n i, không thư ng h ng. M i th n và i, tùy vào nhân (cause) và duyên (conditions). Cái cây hi n h u khi nhân (h t gi ng) và duyên (các i u ki n như th i ti t, nư c, t, v.v…) ã chín mu i cho nó sinh sôi. Gi ng như b t c nh ng gì khác trong vũ tr , cái cây tr i qua b n giai o n: thành tr ho i không (sinh ra, ng v ng, hư nát, bi n i--appearing, steadying, decaying, disappearing). Khi nhân và duyên tr nên chín mu i cho s ch t i, cái cây s không còn. ó là lu t nhân qu hay nhân duyên (law of causation)— nhân là nguyên nhân, duyên là nh ng i u ki n thích h p cho nhân phát tri n. M i th là vô thư ng (non-permanent), b i vì m i th n, chuy n bi n và i tùy theo nh ng nhân duyên không ng ng thay i. 2. Vô ngã (non-self). B i vì m i th là vô thư ng, cho nên không có gì t n t i vĩnh vi n, không ai có m t b n ngã thư ng h ng. “Cái tôi” hôm nay ch là cái tôi c a ngày hôm nay. Trư c khi tôi sinh ra, ã không có “tôi”. Ngay lúc này, tôi ang liên t c bi n i, không ng ng già i. Cu i cùng tôi s ch t và s l i không có “tôi”. B n ngã (cái tôi) c a tôi không t n t i vĩnh vi n. Tôi không có m t b n ngã thư ng h ng. Tôi vô ngã. Vô ngã không có nghĩa là không có b n ngã, vô ngã có nghĩa là không có b n ngã thư ng h ng. M t câu h i dĩ nhiên n y ra ây: Sau khi tôi ch t i và b n thân tôi tan bi n, có ph i ó là t t c ã k t thúc v i tôi? úng và không úng. úng, cái tôi ã m t i, nhưng còn nh ng nhân t ã t o nên tôi thì sao? Tôi ã

9

ư c t o nên t nhi u nhân t trong vũ tr - nư c, khoáng ch t, hóa ch t, i n t , i n t , v.v… Khi “cái tôi” tan bi n, tôi không còn, nhưng nh ng nhân t ã t o nên tôi v n còn ó trong vũ tr , chúng ch i loanh quanh và, tùy theo nhân duyên, s l i t o nên nh ng th khác. Tóm l i, sau khi ch t, “b n ngã” c a tôi không còn n a, nhưng nh ng nhân t t o nên tôi v n còn ó trong vũ tr . Vì th , chúng ta nói m t cách tri t h c là, “T vũ tr tôi n, và tr v v i vũ tr tôi ra i”. Nhưng vũ tr là gì? Vũ tr là m t kho ng không r ng l n vô h n, vô t n, vô biên — m t cái Không l n. Vì th , n u chúng ta thay th t “vũ tr ” b ng t “Không”, câu nói tri t h c c a chúng ta gi ây s thành: “T Không tôi n, và tr v Không tôi ra i.” Và như v y là chúng ta có th nói theo ngôn ng Bát Nhã: “Tôi là Không, Không là tôi”. Tôi là m t bi u hi n phù du c a cái Không l n là vũ tr . ây là ý nghĩa c a “vô ngã” trong tinh th n Bát Nhã. Và ây cũng là c t lõi c a “s c t c th không, không t c th s c.” (Form is emptiness, emptiness is form). (Ghi chú: Vũ tr là m t ví d sinh ng tr chưa h n th c là Không. Chúng ta s ti p). gi i thích Không, nhưng vũ c p sâu hơn trong ph n k

T i i m này chúng ta ã tr l i cho câu h i “t i sao s c và Không là m t?” Tuy nhiên, hãy cùng i thêm m t bư c xa hơn k t thúc d u n th ba c a pháp; ó là ni t bàn (nirvana). 3. Ni t Bàn (Nirvana) N u ta không hi u vô thư ng và vô ngã và ta c ch p vào ý tư ng v m t cu c s ng vĩnh vi n và m t b n ngã thư ng h ng, chúng ta s au kh khi nh ng bi n i x y n, cũng như m t ngư i au kh khi ngư i yêu không còn yêu anh ta n a hay khi cô y m t i. Ý nghĩ “n m gi ” cái gì ó, hay “n m gi ” tư tư ng nào ó, ư c g i là “ch p” (dính m c, vư ng m c, attachment). Ch p vào b t c th gì hay i u gì cũng s mang n kh au. Ví d như, ch p vào ý tư ng cu c s ng là kh n kh s khi n chúng ta tuy t v ng b i ý nghĩ tiêu c c. Ch p vào ý tư ng cu c s ng toàn màu h ng, toàn nh ng i u t t p, s khi n chúng ta au kh b i s d i kh c a mình. Ch p vào ý tư ng r ng “cô y là cu c i tôi” s khi n ta au kh khi cô y ra i. gi i thoát chính mình kh i kh au, chúng ta th c t p vô ch p (nonattachment). Khi chúng ta không còn ch p luy n, dính m c vào b t c th

10

gì, thì không i u gì có th khi n tâm trí ta v ng ng hay căng th ng. Không còn kh au n a. Tâm trí bình yên và ngu i l ng như cái lò ã t t l a. Chúng ta t n ni t bàn. Ni t bàn có nghĩa là “l a ã t t”. Tóm l i, vô ch p là con ư ng d n n giác ng , n ni t bàn.

Tuy nhiên, t i sao khi B tát Quán T T i nhìn th y r ng ngũ u n là không, ngài li n vư t qua m i kh ách? B i vì khi ngài nh n ra r ng b n ngã (cái tôi) c a mình là Không, ngài không còn có b t kỳ ch p luy n nào n a. Trong cu c i, ta có th ch p vào hàng tri u th xung quanh mình – c a c i, s c p, tình yêu, quy n l c, h tư tư ng. Nhưng khi phân tích n t n cùng, ta s th y r ng lý do ta c n m gi m i th là b i vì chính b n ngã c a mình. B i vì ta c ch p vào b n ngã c a mình, cho nên ta mu n m i th cho mình. N u ta không ch p vào b n ngã c a ta – b i vì ta nh n ra r ng b n ngã là phù du, là Không – ta s t ng buông b t t c nh ng ch p luy n v i m i th , th là ta vư t qua m i kh au, ta t t i ni t bàn. Vì th , hi u ư c Không s d n n vô ch p, t ód n n ni t bàn.

Nhưng, li u tri t lý s c-không có liên quan gì chúng ta không?

n cu c s ng c a

Có, tri t lý s c-không hàm ch a nhi u ng ý quan tr ng giúp ta s ng trong i. (1) Kh ng nh cu c s ng: Ngôn ng liên t c ph nh c a Bát Nhã— v i tr ng, r ng và không – khi n nhi u ngư i hi u l m r ng Bát Nhã ph nh n m i th . Nhưng n u c k Bát Nhã, ta s th y r ng Bát Nhã không ph nh n b t c i u gì. Th c ra, Bát Nhã xác nh m i th trong cu c s ng. “S c ch ng khác Không, Không ch ng khác s c. S c t c là Không, Không t c là s c”. Làm sao câu nói này l i có th mang ý nghĩa ph nh n b t c i u gì? Nó là l i kh ng nh m nh m và rõ ràng v c s c và Không, hai c c oan hi n nhiên c a i s ng. Vì th , Bát Nhã xác nh n, m t cách m nh m , cu c i và t t c m i s c thái c a cu c i. (2) M t thái s ng tho i mái và t do: Bát Nhã giúp ta tránh kh i ch p luy n, vư ng m c. Ta không ch p vào s c mà ph nh n Không, b i vì Không là s c. Ta không ch p vào Không mà ph nh n s c, b i vì s c là Không. B i vì Bát Nhã có nghĩa là ch ng ch p s c cũng ch ng ch p Không, ta g i Bát Nhã là “trung o” (middle way).

11

Nhưng trung o c a Bát Nhã không có nghĩa là ta ch p vào v trí chính gi a c a con ư ng. T t c m i c ch p, g m c c ch p vào chính gi a, cũng u gây kh au. Vô ch p có nghĩa là không ch p vào b t c i u gì, b t c tư tư ng, b t c v trí nào. Vì th , trong Bát Nhã, ta xác nh n m i th trong khi không ch p luy n vào b t c i u gì. ó là ý nghĩa c a “trung o”. Vì th , chúng ta có th v n buôn bán mà không ch p vào ti n b c, c mà không ch p vào sách, ăn mà không ch p vào th c phNm, lái mà không ch p vào xe, làm chính tr mà không ch p vào quy n l c. Trong Kinh Kim Cang (The Diamond Sutra), t ư c tâm thanh t nh, B tát ph i “ưng vô s tr ” (không có ch tr ; fixed on no place), (Kinh Kim Cang, o n 10). B tát có th ng b t c nơi âu ngài mu n mà không dính m c vào nơi ó. Con chim ph i ng trên m t cái gì ó trong m t lúc, tuy nhiên, b i vì chim không dính m c vào b t c nơi nào c nh, cho nên nó có t do—c b u tr i là lãnh a c a nó. Con chim ng c nh m t nơi là con chim ã ch t. M i ngày trong i s ng th c t , chúng ta ph i l a ch n thư ng xuyên, ph i ưa ra nh ng quy t nh, ph i thư ng xuyên ng trên m t quan i m nào ó. Tuy nhiên, chúng ta không nên ch p vào b t c ch n l a nào mình ã làm, kh i ph i tr thành tù nhân c a chính nh ng l a ch n c a mình. Chúng ta nên s n sàng r i b b t c s l a ch n nào khi c n thi t. Ưng vô s tr (not fixed on any place). Vì th trái tim ta s thanh t nh và t do; ta ư c gi i thoát, ta t t i. (3) Trung o c a Bát Nhã khác v i th ơ hay lãnh m. Nh ng ngư i d ng dưng và lãnh m không quan tâm n b t c i u gì và l nh nh t v i m i th , không bao gi ng v phía nào. Ngư i s ng v i tinh th n Bát Nhã quan tâm n cu c i. H thư ng u tranh cho cái thi n và l ph i; tuy nhiên, h không ch p vào l ph i c a mình n m c ph i lo i tr t t c nh ng ai khác quan i m v i mình. (4) Tinh th n Bát Nhã hư ng chúng ta s ng m t cu c s ng tích c c và v tha: Trong Kinh Kim Cang (the Diamond Sutra), Bát Nhã là chìa khóa s ng m t cu c i ch ng và v tha. Trong ó, c Ph t nói i ý r ng, “Ta ã gi i thoát cho vô lư ng vô s chúng sinh giúp h t n ni t bàn, nhưng th c s không có chúng sinh nào ã ư c gi i thoát. T i sao? B i vì, n u B tát còn nhìn th y “ta” và “ngư i”, còn phân bi t mình v i các chúng sinh khác, còn nghĩ “chúng sinh” và “k tu trì”, thì ó chưa ph i là B tát.” (Kinh Kim Cang, o n 3, Tr n ình Hoành lư c gi i).

12

B qua m t bên t t c nh ng ý nghĩa tri t lý tr u tư ng, o n trích trên có nghĩa ơn gi n là - B tát không th y khác bi t gi a chính mình v i ngư i khác. T i sao? B i vì B tát không ch p gi vào “ta” và “ngư i” như nh ng b n ngã khác bi t. Ta không khác v i ngư i, ngư i không khác v i ta. S c b t d không, không b t d s c; s c t c th không, không t c th s c. Ta là ngư i khác, ngư i khác là ta. Vì th , khi B tát giúp ngư i khác, ngài không nhìn th y mình ang giúp ngư i khác, mà c m th y như mình ang giúp chính mình. Giúp ngư i khác cũng ch t nhiên như giúp chính b n thân mình thôi. Bát Nhã Tâm Kinh và Kinh Kim Cang là hai b kinh quan tr ng c a Ph t giáo i th a. C hai cùng v i nhau i thành m t c p ôi – Bát Nhã Tâm Kinh là tri t lý tr u tư ng, Kinh Kim Cang là th c t i s ng. c c hai kinh v i nhau s giúp chúng ta hi u ư c c hai sâu s c hơn. (Xin xem thêm ph n gi ng gi i v Kinh Kim Cang c a HT Thích Thanh T t i ây: http://buddhismtoday.com/viet/kinh/dt/044-thichthanhtukinhkimcang.htm ). Trung o c a Ph t giáo có khác v i trung dung c a Kh ng giáo?

C trung o và trung dung có th ư c d ch là con ư ng chính gi a (middle way), nhưng chúng th c s khác nhau. Trong Kh ng giáo, trung dung là cách s ng i u và hài hòa – ch ng m c trong m i th , g m c vi c ng d ng nh ng quy t c x th (nhân l nghĩa trí tín; humanity, respect, loyalty, wisdom, honesty)—nh m t o nên s hòa h p v i ngư i khác và v i tr i t (heaven and earth). Nói m t cách t ng quát, v trí ng gi a là m t v trí yêu thích c a Trung Dung. Trung o c a Ph t giáo có nghĩa là vô ch p vào b t c i u gì, ngay c vào gi a con ư ng. Ngư i th c hành Bát Nhã có th ng trên b t c i m t a nào, b t c nơi âu, gi a, bên trái, bên ph i, trên cao, dư i th p. âu không quan tr ng. Ch ng nào tâm trí c a ngư i y không dính m c vào nơi mình ang ng hay b t c cái gì khác, thì nơi ó là t t. Trong Bát Nhã, i u quan tr ng là tâm thanh t nh (pure and tranquil heart), tâm vô ch p (non-attaching heart) ch không ph i v trí trên con ư ng. Trong văn h c Thi n (Zen), nhi u thi n sư ã t ng làm nh ng vi c mà nhìn có v như r t c c oan. M t thi n sư ch t b c tư ng Ph t tl a sư i m cho chính mình và ngư i h c trò trong m t êm l nh khi không có g . M t thi n sư khác tr l i câu h i c a h c trò mình b ng cách tát m nh vào m t ngư i h c trò. Nhìn bên ngoài, ây qu là nh ng hành ng c c oan, nhưng nh ng b c th y Ph t giáo ã làm như v y, b i vì h bi t r ng trong hoàn c nh và th i i m ó, làm như th có th giúp h c trò c a h t
13

n giác ng , và b i vì tâm h không dính m c (vô ch p) vào ý tư ng r ng b c tư ng Ph t là không ư c ng t i hay tr l i câu h i b ng m t cái tát là i u c m k . Nh ng hành ng này có l không ư c ch p nh n trong Kh ng giáo. Trung dung c a Kh ng giáo là m t quy t c x th t t; trung Ph t giáo là tâm trí t do c a m t ngư i ngh sĩ b c th y. (Xin xem thêm sách v Trung Dung c a Kh ng T t i ây http://www.personal.usyd.edu.au/~cdao/booksv/cpdd1.htm). III. Ph n tri n khai v Bát Nhã Như chúng ta ã c p trên ây, hai câu u c a Bát Nhã Tâm Kinh tóm t t toàn b tinh th n Bát Nhã. Nh ng câu sau tri n khai thêm v Bát Nhã. Xá-L i-T ! Th chư Pháp không tư ng, b t sanh b t di t, b t c u b t t nh, b t tăng b t gi m. (Xá L i T , m i s u là không, ch ng sanh ch ng di t, ch ng dơ ch ng s ch, ch ng tăng ch ng gi m.) (Shariputra, all dharmas are emptiness. They are not borrn, not destroyed, not defiled, not pure, and they neither increase nor diminish). ây là l n th hai và l n cu i cùng Xá-L i-T ư c nh c n tr c ti p b ng chính tên ngài trong Bát Nhã Tâm Kinh. L n này ch s chuy n bi n quan tr ng c a Không t con ngư i n t t c m i hi n h u. Hãy nh l i câu u, chúng ta có ngũ uNn giai không (five skandhas are emptiness) và ngũ uNn bi u th cho b n ngã con ngư i. Trong câu này, chúng ta có chư pháp không tư ng (all dharmas are emptiness). Chư pháp có nghĩa là t t c các pháp, t t c m i th trong vũ tr --c vũ tr c a tâm ta cũng như vũ tr bên ngoài. Như v y, gi ây Bát Nhã ã m r ng lãnh a c a Không, nh m xác quy t r ng ch ng nh ng ch con ngư i mà t t c m i th khác trong vũ tr cũng u là Không. Xin nh l i, trư c ây trong ví d v ta bư c vào th gi i và ch t, chúng ta ã nói r ng “T vũ tr tôi n, và tr v v i vũ tr , tôi ra i”, và t ó ta chuy n thành “T Không tôi n, và tr v Không, tôi ra i.” Chúng ta cũng có th nói tương t như v y v i t t c nh ng v t khác trong vũ tr . T Không nh ng ngôi sao n, và tr v Không, nh ng ngôi sao ra i. Nh ng oc a

14

ngôi sao ư c sinh ra t Không và bùng v và bi n m t vào Không.

n m t lúc nào ó, nh ng ngôi sao s

Nhưng chính vũ tr , m c dù ư c xem như m t ví d sinh ng v Không, l i v n chưa h n là Không, b i vì chúng ta v n còn nhìn th y vũ tr b ng m t và b ng tâm trí mình – b n thân vũ tr là pháp (dharma), ch ng ph i Không. Chúng ta c n Ny óc lu n lý c a mình xa hơn, n t n cùng gi i h n c a lu n lý, n cái tuy t i – m i vũ tr , c vũ tr bên ngoài và vũ tr bên trong tâm trí, n t Không và ra i tr v Không. Không là b n th chân th t c a v n v t, và v n v t ch là m t bi u hi n thoáng qua c a Không, cũng như sóng ch là m t bi u hi n nh t th i c a nư c. ây chúng ta có th th y m i quan h gi a “b n th ” và “hi n tư ng”. Nư c là b n th , sóng là hi n tư ng. B n th và hi n tư ng không ph i là hai th khác nhau; b n th và hi n tư ng ch là hai cách khác nhau nói v cùng m t th . Sóng không khác v i nư c, nư c không khác v i sóng; nư c là sóng, và sóng là nư c. Tương t như nư c, Không là b n th c a m i v t. Và, tương t như sóng, m i v t là hi n tư ng c a Không. M i v t ch ng khác v i Không, Không ch ng khác v i b t kỳ v t gì; m i v t là Không, Không là t t c m i v t. (Nhà Ph t thư ng dùng ch “tánh” ch b n th , và ch “tư ng” ch hi n tư ng. Không là tánh c a v n v t. V n v t là tư ng c a Không). ng trên b nhìn ra bi n, n u chúng ta nhìn vào sóng (t c là hi n tư ng), chúng ta s th y r ng có nh ng con sóng m i sinh ra, có nh ng con sóng cũ tan bi n i, có nh ng con sóng vNn c bùn, có nh ng con sóng s ch trong, có nh ng con sóng dâng cao, có nh ng con sóng l i tàn. Tuy nhiên, nư c (t c là b n th ) v n ch là nư c, luôn luôn ó, không sinh ra, không m t i, không dơ, không s ch, không tăng, không gi m. Vì th , khi chúng ta nhìn t t c m i th trong vũ tr , chúng ta th y nh ng cái n r i i, cùng t t c m i chuy n ng và bi n i. Nhưng n u chúng ta nhìn vào b n th c a m i v t, t c là nhìn vào Không, thì Không ch là Không, luôn luôn ó, không sinh ra, không m t i, không dơ, không s ch, không tăng, không gi m. ó là ý nghĩa c a câu “Th chư pháp không tư ng, b t sanh, b t di t, b t c u, b t t nh, b t tăng, b t gi m.” (“M i s u là không, ch ng sanh ch ng di t, ch ng dơ ch ng s ch, ch ng tăng ch ng gi m.”) V y là gi ây chúng ta có nh nghĩa v tính ch t c a Không:

1. Không là b n th c a m i th trong vũ tr (và m i th trong vũ tr là bi u hi n c a Không).
15

2. Không là tuy t i – luôn luôn ó, không sinh, không di t, không dơ, không s ch, không tăng, không gi m. Quan ni m v Không này có gì ó tương ng như quan ni m v Thư ng trong các tôn giáo h u th n, v i m t khác bi t quan tr ng: Thư ng có m t nhân cách tích c c và ch ng can thi p vào i s ng con ngư i và cu c s ng c a vũ tr , trong khi ó, Không thì trung tính tuy t i. Th c không trung, vô s c, vô th , tư ng, hành, th c; vô nhãn, nhĩ, t , thi t, thân, ý; vô s c, thinh, hương, v , xúc, pháp; vô nhãn gi i, nãi chí vô ý-th c-gi i. (Cho nên, trong không ch ng có s c, ch ng có th , tư ng, hành, th c; ch ng có m t, tai, mũi, lư i, thân, ý; ch ng có màu s c, âm thanh, hương thơm, v n m, xúc c m, các pháp; ch ng có nơi nhìn, cho n ch ng có nơi ý th c.) (Therefore, in emptiness there is no form, feeling, cognition, formation, or consciousness; no eyes, ears, nose, tongue, body, or mind; no sights, sounds, smells, tastes, objects of touch, or dharmas; no field of the eyes, up to and including no field of mind-consciousness). T câu này tr i, Bát Nhã gi i thi u m t b n li t kê t t c nh ng giáo lý cơ b n mà chính c Ph t ã thuy t gi ng. Nh ng l i gi ng này là n n t ng c a Ph t giáo, t o nên Ph t giáo. Tuy nhiên, Bát Nhã Tâm Kinh b t u ph nh n m i l i gi ng, t ng l i m t. T i i m này, chúng ta c n lưu ý nh ng i m sau: Th nh t, trong ngôn ng Bát Nhã, ph nh và kh ng nh là m t. S c b t d không, không b t d s c; s c t c th không, không t c th s c. Th hai, Không là b n th c a m i th , k c m i giáo lý, m i pháp tu. Như m i th khác, giáo lý và pháp tu ch là hi n tư ng—là bi u hi n nh t th i c a Không. Th ba, n u chúng ta quan sát bi n và t p trung tư tư ng c a mình vào nư c, chúng ta có th nói r ng có nư c nhưng không th c s có sóng – sóng ch là nh ng chuy n ng c a nư c mà thôi. Tương t như v y, khi chúng ta t p trung tư tư ng vào b n th c a m i th trong vũ tr - Không – chúng ta có th nói r ng trong Không ch ng có gì th c s hi n h u; m i th ch là bi u hi n nh t th i c a Không. ó là t i sao trong câu mà chúng

16

ta ang kh o sát này, Bát Nhã Tâm Kinh nói r ng, “Trong Không, ch ng có…” Và n ây Bát Nhã l i li t kê m t danh sách y nh ng giáo lý Ph t pháp. Câu h i là “T i sao Bát Nhã Tâm Kinh l i m t công li t kê m t danh sách toàn b các giáo lý, r i sau ó l i ph nh n t ng cái m t? S ph nh c n th n này nh m m c ích gì?” Chúng ta s tr l i câu h i này, nhưng trư c ó, chúng ta ph i bi t nh ng giáo lý ã ư c li t kê và ph nh n là gì. Hãy th cùng xem xét b n danh sách. Ngũ u n (s c th tư ng hành th c—five skandhas: form, feeling, perception, mental formation, consciousness) là nh ng gì t o nên b n th m t con ngư i. Bát Nhã gi ây ph nh n ngũ uNn. L c căn (nhãn nhĩ t thi t thân ý—sáu g c: m t tai mũi lư i, thân ý-six roots, six sensing organs: eyes, ears, nose, tongue, body, mind): ây là nh ng c a ngõ, nh ng giao di n gi a th gi i bên ngoài và th gi i bên trong tâm trí c a chúng ta. N u không có l c căn thì không có chúng ta, c th xác l n tinh th n. Nhưng Bát Nhã gi ây ph nh n l c căn. L c tr n (s c thanh hương v xúc pháp; sáu b i: hình nh, âm thanh, mùi hương, v , i tư ng xúc ch m, pháp; six dusts or six gunas or six sense objects: sights, sounds, smells, tastes, objects of touch, and dharmas). L c tr n tương ng v i l c căn trong o n trên. L c tr n t o nên toàn b vũ tr . Năm b i u tiên t o nên vũ tr v t ch t; b i cu i cùng—pháp, là t t c m i th mà tâm trí có th nhìn th y ư c--t o nên vũ tr tinh th n. L c tr n (six dusts) t bên ngoài i vào cơ th và tâm trí chúng ta thông qua l c căn (six roots) và em l i cho ta c m giác, và c m giác làm cho chúng ta khao khát chi m h u (d c v ng), và t d c v ng mà m i v n phi n não sinh ra. ó là t i sao sáu th này ư c g i là sáu b i (l c tr n). Hành ng c a l c tr n i vào cơ th chúng ta qua l c căn ư c g i là l c nh p (six entrances). L c tr n là m t giáo lý cơ b n khác c a Ph t giáo. L c tr n t o nên vũ tr . Nhưng Bát Nhã gi ây ph nh n l c tr n. Vô nhãn gi i, nãi chí vô ý th c gi i. Ch ng có nơi nhìn, cho n ch ng có nơi ý th c. (No field of the eyes, up to and including no field of mind-consciousness).

17

T i ây chúng ta nói v th p bát gi i (mư i tám gi i, mư i tám lãnh v c)--sáu gi i c a sáu căn (six realms of six sense organs): nhãn gi i (realm of the eyes), nhĩ gi i (realm of the ears), t gi i (realm of the nose), thi t gi i (realm of the tongue), thân gi i (realm of the body), ý gi i (realm of the mind); sáu gi i c a sáu tr n (còn g i là l c c nh; six realms of six objects of senses): s c gi i (realm of color), thanh gi i (realm of sound), hương gi i (realm of smell), v gi i (realm of taste), xúc gi i (realm of touch), pháp gi i (realm of thought); và sáu gi i c a sáu th c (six realms of consciousness): nhãn th c gi i (realm of eye-consciousness), nhĩ th c gi i (realm of ear-consciousness), t th c gi i (realm of noseconsciousness), thi t th c gi i (realm of tongue consciousness), thân th c gi i (realm of body-consciousness), ý th c gi i (realm of mindconsciousness). Bát nhã dùng cách nói v n t t, ch nh c n gi i u là nhãn gi i, và gi i cu i là ý th c gi i, ch c mư i tám gi i. Mư i tám gi i này làm nên toàn vũ tr bên ngoài cũng như vũ tr trong tâm ta. Nhưng Bát Nhã l i ph nh n c mư i tám gi i, ph nh n toàn th vũ tr . Vô vô minh, di c vô vô minh t n; nãi chí vô lão t , di c vô lão t t n. (Ch ng có vô minh, cũng ch ng có ch m d t vô minh; cho già ch t, cũng ch ng có ch m d t già ch t.) n ch ng có

(No ignorance or ending of ignorance, up to and including no old age and death or ending of old age and death.) ây, m t giáo lý Ph t giáo quan tr ng khác b ph nh n —Th p Nh Nhân Duyên (mư i hai nhân duyên, the twelve links of cause and effect, or Law of Causation). Như chúng ta ã c p trư c ây, m i th n và i do nhân duyên. Th p nh nhân duyên li t kê mư i hai nhân duyên gi i thích làm sao mà vô minh gây ra tu i già, b nh t t và cái ch t, nh ng c t lõi c a kh au. Th p Nh Nhân Duyên cũng còn ư c g i là duyên kh i hay duyên sinh (birth from law of causation, hay là dependent origination). Mư i hai nhân duyên b t u t vô minh và k t thúc v i tu i già và cái ch t, v i mư i m c xích khác gi a. Bát Nhã Tâm Kinh không li t kê t t c mư i hai, mà ch nh c n m c xích u tiên (vô minh) và m c xích cu i cùng (tu i già và cái ch t) ch toàn b chu i mư i hai nhân duyên. Mư i hai nhân duyên là: 1) Vô minh: Ignorance.

18

2) 3) 4)

Hành: Mental moving, mental formation Th c: Consciousness. Danh s c: Name and Form.

5) L c Nh p: Sáu ngõ vào qua sáu cơ quan m t,tai mũi, lư i, thân, ý (six entrances) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Xúc: Contact Th : Feeling, sensation. Ái: Desire, craving Th : Grasping, attachment H u: Owning, possessing, existing. Sanh: Birth. Lão T : Old Age, (Illness) and Death. u tiên.

Vô minh là nhân duyên

Vô minh khi n tâm trí ta m t i b n ch t thanh t nh chân th c c a nó; vô minh khi n tâm trí ta v ng ng; s v ng ng tâm trí (hành) là nhân duyên th hai. Tâm v ng ng t o nên ý th c (th c), nhân duyên th ba.

Th c nhìn th gi i hình dáng và t tên cho các hình dáng, ó là nhân duyên th tư (danh s c—tên và hình). Th gi i danh s c xâm nh p vào cơ th và tâm trí chúng ta qua sáu l i vào (l c nh p), ó là nhân duyên th năm. L c nh p sinh ra ti p xúc v i cơ th và tâm trí chúng ta; ti p xúc (xúc) là nhân duyên th sáu. Ti p xúc mang n c m giác, c m th (th ), nhân duyên th b y.

C m giác (th ) khi n chúng ta sinh ham mu n (ái), nhân duyên th tám. Ham mu n (ái) làm ta mu n n m gi (th ), nhân duyên th chín.

19

N m gi (th ) mang

n chi m h u (h u), nhân duyên th mư i.

Ham mu n, n m gi và chi m h u (ái, th , h u) ư c cho là nh ng y u t mang nghi p l c c a luân h i (the karmic force of samsara); khi ch t, nghi p l c luân h i s ưa chúng sanh tr v tái sinh, vì th sau h u là sinh, nhân duyên th mư i m t. Và t t nhiên, sinh mang n tu i già, b nh t t và cái ch t, và t t c m i au kh , nhân duyên th mư i hai. Cách gi i thích thông thư ng v Th p Nh Nhân Duyên thư ng liên quan n khái ni m luân h i (samsara) và tái sinh (rebirth). Tuy nhiên, cũng có cách gi i thích sinh-tâm-lý-h c r ng ái d c, th c và chi m h u khi n chúng ta, trong m i giây phút h ng ngày, liên t c ch t i và tái sinh trong kh au tâm trí. Vì th , vô minh là nguyên nhân c t lõi gây nên kh au. Vô minh kh i u chu i nhân duyên mà cu i cùng gây nên kh au. N u chúng ta xóa tan ư c vô minh, chúng ta s xóa tan ư c tái sinh, già, ch t và au kh . ( hi u sâu hơn v Th p Nh Nhân Duyên, xin xem thêm bài gi ng Th p Nh Nhân Duyên c a Thích Thông Hu http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/thapnhinhanduyen.htm, và bài Th p Nh Nhân Duyên ư c d ch b i Ph m Kim Khánh http://www.thuvienhoasen.org/ducphatvaphatphap-25.htm ). Ngư i ta nói r ng Th p Nh Nhân Duyên ư c nghiên c u và tu t p trong Ph t giáo nguyên th y (Theravada Buddhism). Cách tu t p này ư c g i là tu duyên giác (training based on Law of Causation), và ngư i t giác ng qua quá trình tu duyên giác ư c g i là Bích Chi Ph t (pratyekabuddha) hay Duyên Giác Ph t (Enlightened through learning Law of Causation). Tuy nhiên, gi ây Bát Nhã ph nh n giáo lý Th p Nh Nhân Duyên quan tr ng này: Vô vô minh, di c vô vô minh t n. Nãi chí vô lão t , di c vô lão t t n. Ch ng có vô minh, cũng ch ng có ch m d t vô minh. Qua mư i hai nhân duyên, cu i cùng d n n ch ng có già, ch t, và cũng ch ng có ch m d t già, ch t. Vì th , Th p Nh Nhân Duyên hoàn toàn b ph nh n. T i i m này, chúng ta nên d ng m t chút gây hi u l m nh t trong Ph t giáo: lu n bàn v m t i m d

20

N u không có b n ngã thư ng h ng (vô ngã, non-self, no permanent self), v y thì cái gì s tái sinh nhi u l n, s ng qua nhi u ki p sau khi ch t? Luân h i (samsara) và tái sinh (reincarnation) ư c gi ng d y trong n giáo (Hinduism) trư c khi Ph t giáo xu t hi n. Trong n giáo, m i con ngư i có m t linh h n b t t hay Ti u ngã (t ngã, Atman). Linh h n này v n t n t i sau cái ch t và l i tái sinh vào ki p s ng m i, tùy theo nghi p c a ngư i ó (karma). Nghi p là k t qu nh ng hành ng c a m i ngư i và là ngu n l c quy t nh tái sinh. Vòng tu n hoàn sinh-ch t-tái sinh là luân h i (samsara). Khi m t ngư i t ư c tâm linh tinh khi t, ngư i ó có ư c s c u r i và s không b tái sinh n a. Khi ó, Ti u ngã (linh h n, Atman) c a ngư i ó hòa nh p cùng v i i ngã (Brahman, Cái Toàn Th , M t, Thư ng , the One, God) vĩnh vi n. Ph t giáo cũng nói v nghi p, luân h i và tái sinh; tuy nhiên, tái sinh trong Ph t giáo khác v i tái sinh trong n giáo m t i m r t cơ b n: Trong Ph t giáo, vô ngã có nghĩa là không có b n ngã thư ng h ng. Không có linh h n thư ng h ng còn l i sau khi ch t. B n ngã (cái tôi) c a m t ngư i tan bi n sau khi ch t. T t c nh ng nhân t t o nên ngư i ó cũng m t i; tuy nhiên, có m t nhân t v n còn l i – ó là a l i da th c (the alaya vijnana). Th c (vijnana) là ý th c, kh năng nh n bi t c a tâm trí. Có tám th c, trong ó năm th c u tiên liên quan n năm cơ quan c m giác, ba th c còn l i liên k t v i tâm trí. 1. Nhãn th c (eye consciousness, cakshu vijnana) 2. Nhĩ th c (ear consciousness, shrotra vijnana) 3. T th c (nose consciousness, ghrana vijnana) 4. Thi t th c (tongue consciousness, jihva vijnana) 5. Thân th c (body consciousness, kaya vijnana) 6. Ý th c (mental consciousness, mano vijnana— ánh giá và x lý thông tin t năm th c u tiên) 7. M t-na th c (afflicted consciousness, klesha vijnana— nghĩ v b n thân, nghĩ r ng có m t b n ngã thư ng h ng) 8. A-l i-da th c (store consciousness, alaya vijnana—d n u t t c nh ng ý th c, lưu gi ký c c a t t c nh ng suy nghĩ và hành ng)

21

Th c th tám, a-l i-da th c (alaya vijnana), là nhân t duy nh t c a b n ngã con ngư i còn l i sau khi ch t. Nó ư c g i là “th c lưu tr ” (store consciousness) b i vì nó lưu gi nghi p c a b n ngã trong ki p này, cũng như nghi p c a các b n ngã khác trong t t c các ki p trư c ây. Nó quy t nh ki p tái sinh sau như th nào. Nó mang nh ng h t gi ng nghi p t b n ngã này (trong ki p này) n b n ngã sau (c a ki p sau), và nó tích lũy t t c các nghi p khi nó i qua các ki p s ng. Nhưng “kho lưu tr ” này là trung tính; nó không làm công vi c “suy tư ng”, và t t c m i suy tư ng ư c làm b i b y th c u tiên. Nói cách khác, a-l i-da-th c không ph i là “tôi” hay “linh h n c a tôi” hay “b n ngã c a tôi”. Nó ch là m t nhân t c a cái tôi (trong cu c i tôi) và nó mang nh ng h t gi ng nghi p c a vô s nh ng i trư c t kh i th y vô t n, n cu c i tôi, và vô s i sau này. B ng ngôn ng ơn gi n c a th i i tin h c, chúng ta có th nói r ng, a-l i-da-th c ch là m t con “chip b nh ” (memory chip). Sau khi ta ch t, a-l i-da-th c mang “nh ng ký c c a tôi” (và nh ng ký c c a vô s ki p s ng trư c tôi) n ki p sau trong m t b n ngã m i. B n ngã m i này không ph i là tôi n a, m c dù nó có “nh ng ký c c a tôi” trong ó. Khi giác ng , a-l i-da-th c s thanh t nh và tr nên m t cùng v i Chân Như (the Truth, Tathagatagarba, Ph t, Buddha), và ó cũng là Không. B n thân a-l i-da-th c như m t th c th riêng bi t không còn t n t i. Không còn tái sinh. Ch v tái sinh và luân h i r t d gây nh m l n, b i vì: 1. a s các Ph t t châu Á tin vào s tái sinh c a m t linh h n b t t . i u này th c ra là m t giáo lý c a n giáo và nó ngư c v i giáo lý Ph t pháp v vô ngã (không có b n ngã thư ng h ng, không có linh h n vĩnh c u). Tuy nhiên, ý tư ng v m t linh h n b t t ơn gi n và d hi u, d c m nh n. Nó cũng ư c chính m t s kinh sách Ph t giáo ng h , như Kinh Vu Lan (Ullambana Sutra), trong ó M c Ki n Liên (Mu-lien) tìm th y linh h n m c a mình ang b ch u hình ph t trong a ng c. (Xin xem Kinh Vu Lan t i liên k t http://www.budsas.org/uni/u-kinh-bt-ngan/vulan.htm). nh hư ng m nh m c a kinh này th hi n trong th c t là ngày l Vu Lan (Ullambana day) là m t ngày l l n ư c t ch c long tr ng h ng năm trong Ph t giáo châu Á. T t nhiên, m c a M c Ki n Liên có th là bi u tư ng cho “cái tôi” c a chính chúng ta, b n ngã c a chính chúng ta, ó cũng là m c a tâm trí v ng ng c a chúng ta, cùng v i nh ng dính m c vào tham, sân, si (greed, anger and ignorance).

22

Nhưng v n là, ph n l n nh ng Ph t t châu Á tin vào s tái sinh c a m t linh h n. 2. A-l i-da-th c (Alaya Vijnana), và tái sinh mà không có b n ngã thư ng h ng, là m t giáo lý ph c t p c a m t trư ng phái quan tr ng trong Ph t giáo: Duy Th c Tông (Yogacara). R t ít Ph t t n m v ng giáo lý duy th c. 3. a s các Ph t t phương Tây không tin vào luân h i hay tái sinh theo nghi p. H nghĩ r ng lý thuy t tái sinh theo nghi p là không c n thi t trong c u trúc l n c a giáo lý Ph t giáo. (Xin xem thêm bài vi t “A Buddhist Ethic Without Karmic Rebirth?” c a Winston L. King liên k t http://www.quangduc.com/English/Ethics/20.buddhistkarma.html). (M t s bài vi t d c v vô ngã và tái sinh theo Ph t giáo, xin xem thêm “Anatta or Soul-lessness” c a Narada Mahthera liên k t http://www.enotalone.com/article/4090.html, và “Is there an Eternal Soul?” at http://www.purifymind.com/EternalSoul.htm. Bài c nhanh v A l i da th c, xin xem nh nghĩa c a A l i da th c http://thuvienhoasen.org/tudienphathoc-vietanh-thienphuc-A.htm. V Duy Th c Lu n (Yogaraca), xin xem http://thuvienhoasen.org/indexphathoc-tamlyhocphatgiao.htm). Vô kh t p di t o.

(Ch ng có kh , nguyên nhân kh , s di t kh , và con ư ng di t kh .) (There is no suffering, no cause of suffering, no extinction of suffering, no path to extinction of suffering.) ây là s ph nh n nh ng giáo lý cơ b n quan tr ng nh t trong t t c các giáo lý Ph t giáo: T Di u (The Fourth Noble Truths) và Bát Chánh o (the Noble Eightfold Path). T di u (The Four Noble Truths) là b n s th t cơ b n v i s ng: kh t p di t o (kh , ngu n g c c a kh , ch m d t kh , con ư ng d n n ch m d t kh ). T Di u là giáo lý u tiên c Ph t gi ng d y sau khi Ngư i t giác ng , ư c vi t trong Kinh Chuy n Pháp Luân (DharmaWheel Turning Sutra).

23

1. Kh (Suffering): i ch t ch a kh au. M t cách t ng quát, chúng ta có th phân chia kh thành kh v th xác và kh v tinh th n. (a) Kh v th xác bao g m sinh ra, già, b nh, và ch t (sinh lão b nh t ). (b) Kh v tinh th n bao g m m t i nh ng gì ta thương yêu, g p ph i nh ng gì ta ghét, và mu n nh ng gì không có ư c. (c) Tuy nhiên, cũng có cái kh g m t t c các n i kh khác g p l i – ó là cái kh n t “ch p vào b n ngã” như m t b n th thư ng h ng vĩnh c u. T t c chúng ta có th tư ng tư ng ư c m t ngư i s ng như không bao gi ch t thì s au kh như th nào. Nhưng v y nh ng th i gian vui v mà ta có trong i thì sao? Có ph i là tiêu c c quá không khi nh nghĩa cu c i ch là m t b kh ? úng, i có nh ng lúc bu n và nh ng lúc vui (c cho là ó là nh ng lúc vui th c s và không ph i nh ng n i kh ng y trang như chúng ta thư ng tr i nghi m). Có th nói, ki n th c và th c hành Ph t giáo s xóa i nh ng mu n phi n, b ng cách tu t p tâm trí chúng ta tr nên thanh t nh tuy t i. M t tâm trí thanh t nh s luôn i m tĩnh. Nó không b kích ng. Nó vư t trên c nh ng kích ng c a kh au và vui sư ng. Nó luôn luôn mang theo v i nó m t ni m an l c l ng l vô biên, khác v i s sung sư ng n ào c a m t cu c u ng bia. au kh , suy cho cùng, là m t hi n tư ng tinh th n. Th m chí n u tác nhân gây au kh n t bên ngoài, ví d như m t cái tát m nh lên m t, thì v n cũng ch là tâm trí có kh hay không – n u má b n cháy lên vì cái tát nhưng tâm trí b n c m th y vui vì i u ó, v y thì kh âu? Vì th , Ph t giáo d y cách di t kh b ng cách d y chúng ta ki m soát tâm trí, t c là, gi tâm trí thanh t nh m i lúc m i nơi. Tâm là u tiên và cu i cùng – tâm là vô minh và Ph t. Kinh Pháp Cú (Dhammpada) là b kinh quan tr ng nh t trong Ph t giáo nguyên th y (Theravada Buddhism) và là m t trong nh ng b kinh cơ b n nh t c a toàn b truy n th ng Ph t giáo. Câu u tiên c a Kinh Pháp Cú nói r ng, “Ý d n u các pháp, ý làm ch ý t o” (The mind leads all the phenomena of existence; the mind is the leader, the mind makes them). Và câu 35 nói r ng, “Khó n m gi , khinh ng, theo các d c quay cu ng. Lành thay i u ph c tâm, tâm i u an l c n.” (The mind is unstable and flighty. It wanders wherever it desires. Therefore it is good to control the mind. A disciplined mind brings happiness). (b n ti ng Vi t c a Thích http://buddhismtoday.com/viet/kinh/pali/phapcu1.htm, b n Minh Châu ti ng Anh c a Harischandra Kaviratna t i http://www.theosociety.org/pasadena/dhamma/dham-hp.htm;).

24

Vì th , suy cho cùng, tâm là ngu n g c c a m i kh au và gi i thoát. Ph t giáo di t kh b ng cách tu luy n tâm trí, không ph i b ng cách tr c ti p thay i th gi i bên ngoài mà chúng ta ang s ng. Nhưng t t nhiên, khi tâm trí chúng ta chuy n bi n t bên trong, ta s t nhiên thay i th gi i bên ngoài. 2. T p (Nguyên nhân c a kh , Causes of Suffering) Ham mu n (craving) gây nên au kh . ó là tham ái (greed and desire) hay ái d c (desire and want). Câu 335 trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada) nói r ng, “Ai s ng trong i này, b ái d c bu c ràng, s u kh s tăng trư ng, như c Bi g p mưa” (Whosoever is overcome by this shameful craving which creates entanglements in this world, his sorrows increase like the luxuriant birana grass in the rainy season). Kinh Chuy n Pháp Luân (Dharma-Wheel Sutra) c p n ba d ng ham mu n: a) ham mu n nh ng th thu c v xác th t (nh c d c); b) ham mu n vì cho là i là trư ng c u – ch y theo v t ch t v i ý nghĩ r ng cu c s ng không bao gi k t thúc, c) ham mu n vì cho r ng ch t là h t – hư ng th v t ch t v i ý nghĩ r ng s ch ng còn gì n a sau khi ch t. 3. Di t ( o n tuy t kh , Extinction of Suffering) B i vì ham mu n là ngu n g c c a kh au, nên o n tuy t kh au, chúng ta c n “ch m d t, t b , c t t m i ham mu n.” Ch m d t ham mu n có nghĩa là o n tuy t kh au, và vì th , có nghĩa là ni t bàn. Xin lưu ý, trong Th p Nh Nhân Duyên, chúng ta ã nói r ng vô minh là ngu n g c c a m i kh au, và ham mu n là m c xích th tám trong chu i nhân duyên. Trong Th p Nh Nhân Duyên, mu n ch m d t kh au thì chúng ta ph i ch m d t vô minh (m c xích u tiên). Nhưng ây trong T Di u , chúng ta nói r ng ch m d t kh au, chúng ta ch m d t ham mu n, có nghĩa là c t t chu i nhân duyên ngay gi a, m c xích th tám. Cái i u xem ra có v k thu t này th c ra có m t ng d ng sâu s c trong th c t : N u chúng ta thông minh t trí tu , trí tu c a chúng ta s chinh ph c m i th , k c vô minh, ham mu n và kh au. Nhưng n u chúng ta không ư c phú cho óc thông minh t ư c trí tu t i h u, chúng ta v n có th ch m d t au kh b ng cách tuân theo nh ng quy t c ơn gi n ch m d t ham mu n. Ph t t thư ng nói “Có n tám mươi b n ngàn pháp môn”, m i ngư i trên th gi i ch n m t pháp môn tu h c thích h p v i h . Phương pháp s d ng nh ng pháp môn khác nhau cho nh ng d ng ngư i khác nhau ư c g i là “phương ti n” (means,
25

method). Nó cho phép Ph t giáo phát tri n hóa, m i dân t c, m i th i i. 4. o (Con ư ng d n Extinction of Suffering)

m i nơi, trong m i n n văn

n ch m d t kh , the Path to o (The , vô

Con ư ng này có tám nhánh và ư c g i là Bát Chánh Noble Eightfold Path). 1. Chánh ki n (right view): S th u hi u v T thư ng và vô ngã. Di u

2. Chánh tư duy (right thought): Nh ng suy nghĩ v lìa b ái d c, v không nóng gi n và b o l c (vô sân), v không gây ra nh ng hành ng có h i (vô h i). 3. Chánh ng (right speech): Không nói láo, không nói hai lư i (nói âm th c), không nói l i c ác, không nói l i phù phi m. 4. Chánh nghi p (right action): Không sát sinh, không tr m c p, không tà dâm. 5. Chánh m ng (right livelihood): Không buôn bán hay làm nh ng ngh nghi p gây h i tr c ti p hay gián ti p n nh ng chúng sinh khác. 6. Chánh tinh t n (right effort): C g ng ngăn ch n nh ng ý nghĩ và hành ng sai x u chúng không kh i lên; n u chúng ã kh i lên, c g ng ch m d t chúng. C g ng làm n y sinh nh ng ý nghĩ và hành ng thi n lành t t p; n u chúng ã n y sinh, c g ng duy trì chúng. 7. Chánh ni m (right mindfulness): Quán sát cơ th , c m giác, ý nghĩ c a chúng ta, và Pháp (t t c m i th , t t c m i giáo lý) nh m c t t m i ham mu n và kh au. 8. Chánh nh (right concentration): Th c t p thi n. và Bát Chánh o:

(Xem thêm v T Di u

http://www.budsas.org/uni/1-bai/phap002.htm c a Bình Anson, http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-4de-pkk/4de-01.htm, c a Ph m Kim Khánh, http://www.budsas.org/uni/1-bai/phap002.htm c a Thích Viên Giác).

26

T Di u là giáo lý u tiên và cơ b n nh t v con ư ng d n n giác ng . ó là con ư ng d n n giác ng c a A la hán trong Ph t giáo nguyên th y. Tuy nhiên, Bát Nhã Tâm Kinh gi ây ph nh n T Di u . Vô trí di c vô c. t. No understanding and no attaining).

(Không có trí, cũng không có

ây là m t ph nh n khác v m t nguyên lý r t quan tr ng c a Ph t giáo. T t c giáo lý Ph t giáo, cho dù thu c tông phái nào u t p trung ch y u vào trí tu và hi u bi t (Trí), nh m chi n th ng vô minh. Vô minh gây ra au kh . Trong T Di u , chánh ki n là y u t u tiên c a con ư ng Bát Chánh o d n n o n tuy t kh au. Trong Th p Nh Nhân Duyên, ch m d t vô minh là phương cách d n n ch m d t au kh . Và t t nhiên, chính Bát Nhã ư c xem như là trí tu cao nh t. Nói ơn gi n là, không có Ph t giáo mà không có hi u bi t và trí tu . Và, t t nhiên, m c ích t i h u c a Ph t giáo là vư t qua b bên kia, t n giác ng . Nhưng gi ây Bát Nhã ph nh n c trí tu và thành t u (Ni t Bàn). ây là m t cách khác nói r ng không có giáo lý Ph t giáo nào t n t i c ! M t s ph nh n hoàn toàn t t c m i giáo lý!

Nhưng t i sao ph nh n t t c m i giáo lý? S ph nh n này có ý nghĩa gì? I. Chúng ta c n nh r ng, trong Bát Nhã, ph nh và kh ng nh là m t—s c t c th không, không t c th s c; ph nh là kh ng nh, kh ng nh là ph nh. Và như ta ã th y Bát Nhã kh ng nh t t c m i th như chính nó là (Bát Nhã affirms every thing as it is). Hãy nhìn ra bi n, n u ta ch chú tâm vào nư c, ta có th nói r ng sóng không hi n h u – sóng ch là chuy n ng c a nư c. Tuy nhiên, n u ta ch chú tâm vào sóng thôi, ta có th nói r ng sóng th c s hi n h u, nhưng ch trong thoáng ch c. Vì th , khi ta nói mà ta chú tâm vào Không, ta nói: “Trong Không ch ng có giáo lý nào”. Nhưng n u ta chú tâm vào chính b n thân giáo lý, ta nói, “ úng, có nh ng giáo lý, nhưng chúng là vô thư ng.” S t p trung m nh m vào Không trong Bát Nhã là m t cách nói th c ti n t p trung tư tư ng c a chúng ta vào vô thư ng. Kh ng nh l vô thư ng c a nh ng giáo lý có nghĩa là “ úng, có nh ng giáo lý, hãy h c t p và tu luy n chúng. Nhưng chúng cũng là vô thư ng, là nh t th i, vì th ng b ch p vào chúng.” i u ó có nghĩa r ng:

27

1. M i giáo lý k trên u quan tr ng, x ng áng ư c nh c n ích danh và c bi t trong Bát Nhã Tâm Kinh. Vì th , hãy tu h c và th c t p m i giáo lý m t cách nghiêm túc. 2. Nhưng m i giáo lý cũng là vô thư ng và nh t th i. Vì ng ta b ch p vào giáo lý. i u ó có nghĩa r ng, hãy linh v i nh ng giáo lý. ng tuân theo chúng m t cách c ng nh c cái máy. Giáo lý là hư ng d n; hãy dùng trí óc và trái tim, và ng khi áp d ng nh ng giáo lý vào cu c s ng. th , ng như linh

3. Giáo lý là t m th i giúp , như chi c bè dùng qua sông. Khi ã vư t qua ư c b bên kia r i, ng mang theo chi c bè trên vai. II. ng . “Trong Không ch ng có giáo lý” cũng miêu t tr ng thái giác giúp hành gi tu t p t n giác ng , t n ni t

T t c giáo lý là bàn (nirvana).

Nhưng ni t bàn là gì? Ni t bàn (nirvana) có nghĩa là “l a ã t t”—tâm hoàn toàn thanh t nh, tâm tuy t i không còn dính m c, tâm nhìn th y t t c m i th nhưng không dính m c vào b t c th gì, tâm c a Không. Tâm hi u ư c r ng Không là b n th c a nó cũng như là b n th c a m i th khác trong vũ tr . Tâm ã tìm th y b n ch t t nhiên chân th c c a nó – Không, cái tuy t i, cái ch ng bao gi sinh ra, ch ng bao gi m t i, ch ng bao gi dơ, ch ng bao gi s ch, ch ng bao gi tăng, ch ng bao gi gi m, cái thanh t nh tuy t i, cái Chân Như, Ph t tánh. Cái tâm này ã nh n ra b n ch t t nhiên chân th t c a nó, và gi ây là Ph t. Minh tâm ki n tánh thành Ph t. Soi sáng tâm, nhìn th y b n ch t chân th t, tr thành Ph t. Nhưng có ph i là tâm này trong th c t bình thư ng thành Ph t? ã chuy n t tâm c a m t ngư i

úng và không. N u chúng ta tư duy theo cách chúng ta thư ng nghĩ v i m t dòng th i gian có quá kh , hi n t i và tương lai, thì “ úng”, tâm này ã chuy n t tâm m t ngư i bình thư ng thành m t v Ph t. Năm phút trư c ây nó ã t ng là m t tâm vô minh, gi ây nó là Ph t. Tuy nhiên, ng trên quan i m giác ng , tâm ch ng tr thành gì c . Tâm luôn ó, luôn là Không. Tâm ã không bi t r ng nó là Không,
28

nhưng gi ây nó bi t r ng nó là Không. Ch v y thôi. Tâm ch ng tr thành cái gì khác t t hơn hay cao hơn. Khi vô minh v n còn, vô minh hành ng như b c màn che ngăn c n t m nhìn c a tâm; vì th , tâm không th nhìn th y chính mình rõ ràng. Khi tâm không còn dính m c, b c màn vô minh ư c tháo ra, và tâm có th nhìn th y chính nó th c s là Không. Tâm bây gi tr v b n ch t chân th c c a nó – Không, thanh t nh tuy t i, ni t bàn, Ph t. Ni t bàn luôn luôn ó, Ph t luôn luôn ó. V n là ta có nh n th y hay không. Vì th , th c ra, không có vi c tr thành Ph t, cũng không có thành t u giác ng , không có dòng sông nào vư t qua, không có vư t qua. Ph t ã luôn luôn có m t ó. ó là t i sao ph n u c a ti u lu n này, chúng ta nói r ng “T t c s vư t qua u ch là hi n tư ng nh t th i c a tâm trí.” Lưu ý v “cái th y” Khi ta nói r ng “tâm nhìn th y chính nó là Không”, chúng ta có th nghĩ v “th y” như m t ch c năng c a tri th c, m t kh năng tri th c c a b óc hi u bi t. Nhưng cái th y chân th c còn liên quan n nhi u i u khác n a, ch không ph i ch là tri th c. Ví d như: Ngư i v h i ngư i ch ng ã say x n, “Anh có bi t em kh ch ng nào không?” Ngư i ch ng tr l i, “T t nhiên… Anh bi t… Anh xài h t… ti n…vào ch u nh u say sưa… Anh v tr … anh x n t i ngày… Anh ói ra sàn… Em b căng th ng su t… Có gì âu mà… khó hi u…?” Và anh ta c ti p t c u ng say ngày qua ngày. ó là cái hi u hay cái th y c a tri th c. Cho n m t ngày, ngư i ch ng c m nh n ư c trong t ng s i cơ c a thân th và trong t ng t bào não c a mình r ng anh ta ã vô trách nhi m như th nào. Anh ta gi ây c m nh n ư c t ng milligram n i kh c a ngư i v , và n i kh c a cô y t cháy t ng t bào trong cơ th và tâm trí anh ta như m t lò thiêu. Anh ta t nh d y, như th t m t gi c mơ. Và th là anh ta b rư u mãi mãi. ó chính là cái th y chân th c. Vì th , khi chúng ta nói v cái th y và hi u bi t c a giác ng , chúng ta nói v m t kinh nghi m “th c t nh” toàn b , liên quan n t t c m i phương di n c a i s ng tinh th n – tri th c (intellect), ý chí (will) , c m tính (emotion), t th (id), t ngã (ego), siêu ngã (super-ego), ý th c (consciousness), ti m th c (subconsciousness), vô th c (unconscious) và b t kỳ cái gì khác n a c a tinh th n—m t s chuy n hóa tr n v n, m t s tái sinh toàn b , nâng tâm th c ta n m t t m cao hoàn toàn m i c a cái th y, cái bi t, c m giác, tư duy và hành ng.

29

ây là s t nh th c tr n v n, vì th , không th t ư c b ng tri th c thông thư ng – t c là không th t ư c ch b ng c t ng kinh sách, tri t lý Ph t pháp. Con ư ng Ph t giáo t n s t nh th c hoàn toàn này bao g m ba y u t chính: Gi i (các quy t c hành x , rules of conduct), nh (thi n nh, t p trung tâm trí, meditation, concentrating the mind), hu (trí tu , wisdom). M t ví d kinh i n là Bát Chánh o (The Noble Eightfold Path). Tám nhánh c a Bát Chánh o ư c g p thành ba nhóm như sau: Hu (wisdom): 1. Chánh ki n (right view), 2. Chánh tư duy (right thought). Gi i (rules of conduct): 3. Chánh Ng (right speech), 4. Chánh Nghi p (right action), 5. Chánh m ng (right livelihood). nh (meditation): 6. Chánh tinh t n (right effort), 7. Chánh ni m (right mindfulness), 8. Chánh nh (right concentration) Gi i nh hu ư c g i là tam h c (three studies) và i cùng v i nhau. Hành x t t, thái i m tĩnh và ki n th c thông tu i cùng v i nhau; chúng ta không th b qua m t cái nào mà hy v ng t ư c s th u hi u chính xác v Ph t giáo, chưa k n giác ng . c kinh sách Ph t giáo trong khi tham ô ti n c a nhà nư c hay say x n t i ngày s không em n cho chúng ta s th u hi u chính xác v Ph t giáo. Ph t giáo không ch là m t tri t lý tri th c, mà nó là m t ngh thu t s ng bao hàm toàn di n. Và s ng thì luôn luôn c n th c hành.

IV. Năng l c c a Bát Nhã em

n Giác ng

Trong câu m u, chúng ta có B tát Quán T T i vư t qua m i kh ách nh th c hành Bát Nhã. Bây gi trong ph n k t thúc, chúng ta tr l i v i năng l c c a Bát Nhã em n giác ng . Dĩ vô s c c , B - tát- a y Bát-nhã-ba-la m t- a c tâm vô quái-ng i; vô quái-ng i c vô h u kh ng-b ; vi n ly iên- o m ng tư ng; c u cánh Ni t-bàn. (B i ch ng có gì t, B tát nương t a Bát nhã ba la m t a, nên tâm không vư ng m c; vì không vư ng m c nên không s hãi, xa lìa m ng tư ng iên o, r t ráo ni t bàn).

30

(Because nothing is attained, the Bodhisattva, through reliance on prajna paramita, is unimpeded in his mind. Because there is no impediment, he is not afraid, and he leaves distorted dream-thinking far behind. Ultimately Nirvana!) B tát, v i trí tu Bát Nhã, nhìn th y r ng Không là b n th chân th t c a m i s v t, m i th ch là m t bi u hi n nh t th i c a Không, và trong Không ch ng có gì c --ch ng có ni t bàn, ch ng có t n ni t bàn. Vì th , B tát không nghĩ v t n ni t bàn và, vì th , không còn dính m c trong tâm ngài. (N u B tát v n gi m c tiêu t n ni t bàn, thì B tát s không bao gi t n ni t bàn, b i s dính m c vào m c tiêu còn ó trong tâm ngài). T khi tâm không còn dính m c vào b t c th gì, B tát không còn s hãi b t c i u gì. ây, chúng ta c n lưu ý r ng s không s hãi (vô úy) là m t c tính r t quan tr ng c a con ư ng B tát (B tát o). Trong l c ba-la-m t (sáu c tính giác ng c a B tát), b thí (giving) i u. (Năm c tính còn l i là trì gi i—keeping rules and precepts, nh n nh c-patient and humble, tinh t n--effort, thi n nh—meditation, and trí hu — wisdom). Có ba d ng b thí: Tài thí (b thí ti n b c), pháp thí (b thí Pháp, gi ng gi i Ph t pháp), vô úy thí (mang l i s không s hãi, tr n an). “B thí” ây không có nghĩa là ch em cho nh ng gì dư th a mà mình không c n; nó có th là c ng hi n chính i s ng c a mình vì nh ng ngư i khác. Trong ba d ng b thí trên, tài thí là th p nh t và vô úy thí là cao nh t. Vì th , chúng ta có th th y vai trò quan tr ng c a s không s hãi trong B tát o. Nhưng không s i u gì? Không s au và kh ; không s m t i b t c th gì, ngay c chính m ng s ng c a mình; không s không t ư c i u gì, ngay c không t ư c giác ng ; không s i theo và gi ng d y con ư ng nhân ch hư ng n gi i thoát, trong ó con ngư i- ch không ph i ai khác, không ph i th n thánh – ch u trách nhi m cho nh ng hành ng c a mình. Không dính m c, không s hãi, B tát buông b t t c m i iên o m ng tư ng (crazy upside-down dream-thoughts), t t c nh ng quan ni m sai l ch v cu c i, và t t c nh ng dính m c t nh ng quan ni m sai l ch ó. Vì th , B tát t t i ni t bàn. (Xin xem thêm v B tát Hu , o: “L c ba-la-m t” c a Thích Thông

31

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/lucdobalamat.htm; Khuy n Phát B Tâm c a i Sư Th t Hi n, http://www.dharmasite.net/khuyenphatbodetam_hanviet.htm). Tam-th chư Ph t, y Bát-nhã-ba-la m t- a c mi u tam-b - . c A-n u- a-la tamt ư c vô

(Chư Ph t ba i nương t a Bát-nhã ba-la-m t- a nên thư ng chánh ng chánh giác.)

(All Buddhas of the three periods of time attain Anuttarasamyaksambodhi through reliance on prajna paramita.) A-n u- a-la tam-mi u tam-b là phiên âm t ch ti ng Ph n “Anuttarasamyaksambodhi”, là m c giác ng tr n v n nh t. Anuttara có nghĩa là cao nh t, không có gì cao hơn (vô thư ng). Sammyak có nghĩa là m c bao hàm toàn di n chính y u (chánh ng). Sambodhi có nghĩa là giác ng chính y u (chánh giác). Nó ư c d ch sang hán vi t thành vô thư ng chánh ng chánh giác. Như chúng ta ã c p trư c ây, có b n c p giác ng —A la hán (Arhat), Bích Chi Ph t (pratyekabuddha), B tát (Bodhisattva), và Ph t (Buddha). T t c m i v Ph t t quá kh , hi n t i và tương lai t ư c m c cao nh t c a giác ng —vô thư ng chánh ng chánh giác—nh vào Bát Nhã. C tri Bát-nhã Ba-la-m t- a, th i-th n chú, th i minh chú, th vô-thư ng chú, th vô ng ng chú, năng tr nh t thi t kh , chơn thi t b t hư. C thuy t Bát-nhã-ba-la-m t- a chú, t c thuy t chú vi t: Y tY t- , Ba-la y t- , Ba-la-tăng y t- , B - . Tát bà ha (Nên bi t Bát-nhã ba-la-m t- a là th n chú l n, là minh chú l n, là chú t i cao, là chú không gì sánh b ng, tr h t m i kh ách, ch c th t, không d i. Nên nói chú Bát-nhã ba-la-m t- a, t c là nói chú r ng: Y t , Y t , Ba la Y t , Ba la tăng Y t , B , Tát bà ha. (Qua r i, qua r i, qua b r i, qua b h t r i, giác ng r i, v y ó!)) (Therefore, know that prajna paramita is a great spiritual mantra, a great bright mantra, a supreme mantra, an unequalled mantra. It can remove

32

all suffering; it is genuine and not false. That is why the mantra of prajna paramita was spoken. Recite it like this: Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha! ) Câu cu i cùng này nói v năng l c c a Bát Nhã như là m t th n chú (mantra). Bên c nh là m t ki n th c r t vi t có th h c ư c b ng ý th c, Bát Nhã cũng v n hành m c ti m th c con ngư i như m t th n chú. Th n chú (mantra) là m t l i nói ư c cho là có năng l c siêu nhiên. V tâm lý h c, m t m nh , v i nh ng ki u dao ng âm thanh c bi t c a nh ng t khi c lên, ý nghĩa c a nh ng t ó, và s l p l i thư ng xuyên b i ngư i c, tác ng như m t cách t thôi miên êm d u. Ví d như, n u m t ngư i nào ó liên t c nh c i nh c l i m i ngày “Giàu, giàu, tôi giàu” hàng trăm l n m t ngày, thì có l là anh ta s d n d n có ng l c làm vi c siêng năng tr nên giàu có m t ngày nào ó. Hơn n a, nhi u ngư i cũng tin r ng th n chú có năng l c siêu nhiên b i nó khơi d y nh ng năng lư ng bí Nn t vũ tr . Câu th n chú Bát Nhã là Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha!, có nghĩa là “Qua r i, qua r i, qua b r i, qua b h t r i, giác ng r i, v y ó!” (Gone, gone, gone to the other shore; all gone to the other shore, already enlightened, so be it!) Th n chú ư c c t ng b ng ngôn ng g c nó. Vi t Nam, th n chú Bát Nhã ư c vi t và b n g c b ng ti ng Ph n. khơi d y năng l c c a c t ng như phiên âm t

V. K t lu n Bát Nhã Tâm Kinh khá tr u tư ng, hàm ch a t m m c cao c a lu n lý, và s d ng ngôn ng lu n lý ph c t p xa l v i nhi u ngư i. Vì th , nó khi n nhi u ngư i l n l n. Nhưng bài kinh không ch là m t trò chơi ngôn t c a nh ng nhà tri t h c th a th i gian. Nó là m t tri t lý th ng nh t v vũ tr và i s ng con ngư i, và m t h th ng o c r t t t p hư ng d n chúng ta hành x ư c phát tri n d a trên n n t ng tri t h c ó. o c và tri t h c Ph t giáo k t n i cùng nhau trong m t c u trúc r t ch t ch . ây chúng ta c n lưu ý m t chút i v i ngư i m i b t u h c Bát Nhã: B i vì ngôn ng Bát Nhã c c kỳ linh ng, ngư i ta có th trích d n b t c câu nào c a Bát Nhã Tâm Kinh nói b t c i u gì iên r , ví d như “B n ang nói v i tôi nhưng b n không ang hi n h u” hay “Làm như th cũng ư c, sai là úng và úng là sai.” Bát Nhã là m t cách s ng bao

33

hàm toàn di n – m t tri t lý ch t ch , m t h th ng th c hành và o c, và m t thái s ng nghiêm túc nhưng không c ch p. ùa gi n v i trò chơi ngôn t b ng nh ng m nh r i c a Bát Nhã Tâm Kinh gi ng như tr con xây nhà b ng nh ng t m thi p, nghĩ r ng ngôi nhà là ch n nương thân th c s cho chúng và gia ình chúng. V y là “ i l c”. ng rơi vào trò chơi như th . Như m t tri t lý s ng, Bát Nhã tích c c, ch ng, d n thân, v tha, bình an và gi i thoát. Bát Nhã là m t tri t lý r t t t p xây d ng n n t ng giáo d c và phát tri n xã h i cho b t kỳ xã h i nào. Chúng ta, ngư i Vi t Nam, r t may m n ư c là ngư i c m u c cho tri t lý này. ó là vinh h nh và trách nhi m c a chúng ta, làm sao gìn gi , nuôi dư ng, làm giàu và chia s tri t lý này r ng rãi v i t t c anh ch em, ngư i Vi t Nam cũng như ngư i nư c ngoài, trên toàn th gi i. Tr n ình Hoành Washington DC Th sáu, ngày 17 tháng mư i năm 2008 Vi t d ch t Anh Ng : Di u Tâm & Tr n ình Hoành Th b y, ngày 25 tháng mư i năm 2008

34

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful