You are on page 1of 3

ARDAHAN-HANAK ORTAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA

ATANACAK MEMUR ALIMI

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdarelere İlk Defa
Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliğine göre, aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile belirtilen
boş memur kadrolarına alım yapılacaktır.

Unvan
Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Eğitim Durumu
Kodu
Veri Hazırlama ve Kontrol Lise ve dengi okul
G.İ.H. 7825 11 1 Erkek
İşletmeni mezunu
Lise ve dengi okul
G.İ.H. 7950 Şoför 11 1 Erkek
mezunu

GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Sınav tarihi itibari ile 42 yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,
ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ve yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine
karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve hasiyeti kırıcı suçtan veya
istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) Askerlik hizmetini yapmış olmak.

f) KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2004-2006 sınavlarına girmiş, 59 puan ve üzeri
almış olmak.

g) Sınav sözlü ve uygulamalı yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:

Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni Kadrosu adayları için;

a) Belediyeler ile bunlara bağlı birimlerin Muhasebesinde veya Yazı İşleri servisinde en az
son 8 yıl çalışmış deneyimli ve tecrübeli bulunmak (çalıştığı yerde tecrübeli olduğunu
kanıtlayan tasdikli belge)

b) Belediyeler ile bunlara bağlı birimlerin verilerini internet adresindeki sisteme veri girişi
için deneyimli ve tecrübeli bulunmak (çalıştığı yerde veri girişi kullanıcısı olduğunu
kanıtlayan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ve kurumun veri girişinde
kullanıcı olduğunu kanıtlayan tasdikli belge)
c) M.E.B. onaylı muhasebe kursu belgesi veya M.E.B. lise mezunlarına meslek edindirme
(LİMME) projesi kapsamındaki muhasebe kursu bitirme belgesi bulunması.

d) M.E.B. onaylı 80 saatlik bilgisayar meslek dalı eğitim programları kurs sertifikası
bulunması.

e) M.E.B. onaylı 150 saatlik Daktilografi kurs bitirme belgesi bulunması.

Şoför Kadrosu adayları için;

a) Belediyeler ile bunlara bağlı birimlerin servisinde ve araçların şoförlüğünde en az 8 yıl


çalışmış deneyimli ve tecrübeli bulunmak ( çalıştığı yerde tecrübeli olduğunu kanıtlayan
tasdikli belge)

b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

c) M.E.B. Daktilografi kurs bitirme belgesi bulunması.

BAŞVURU SÜRESİ:

a) Başvurular bizzat Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır.

b) Başvuru süresi 07/05/2007 tarihinde başlayacak olup, 22/05/2007 günü mesai bitimine
kadar Ortakent Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edilecektir. Başvuru
sırasında T.C. Kimlik numarası, özel şartlar kısmında istenilen belgeler ve KPSS sonuç
belgesi ile müracaat edilecektir.

SINAV YERİ VE ZAMANI:

Ortakent Belediye Başkanlığı Başkanlık odasında 06.06.2007 tarihinde saat 10.00’da memur
adayları sözlü mülakata tabi tutulacaktır.

SINAV KONUSU (MULAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuatlar

e) Belediye Muhasebe Gelir ve Gider Konuları

DEĞERLENDİRME

a) Sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Değerlendirme


sonucunda verilen puanın altına düşmemek kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere
atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yedek aday sınavı kazanmış sayılır.
b) Kurum sınav başarı puanı sözlü sınav sonucu esas alınır.

c) Sınavı kazananlara Ortakent Belediye Başkanlığımız tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

d) Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına
göre atama yapılacaktır.