vanmathimaran@gmail.

com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அநபர் கல்கழனின்

கள்ய஦ின் களத஬ழ
அத்தழனளனம் 1 - ஧஫ழத்த தளநரப

ன௄ங்கு஭ம் ஋ன்று அந்தக் கழபளநத்துக்குப் ப஧ளன௉த்தநளய்த்தளன் ப஧னர்
அரநந்தழன௉ந்தது. ஥ீர்ய஭ம் ஥ழர஫ந்த ஊன௉க்கு உதளபணம் வயண்டுநள஦ளல் ,
ன௄ங்கு஭த்ரதத் தளன் ப ளல்஬ வயண்டும். ஆடி, ஆயணி நளதத்தழல் ஊன௉க்கு பய஭ிவன
ப ன்று ஧ளர்த்தளல் கு஭ங்க஭ிலும், ஏரைக஭ிலும், யளய்க்களல்க஭ிலும், யனல்க஭ிலும்
தண்ணர்ீ ஥ழர஫ந்து ததும்஧ி அர஬வநளதழக் பகளண்டின௉க்கும் . ஋ங்பகங்கும் ஜ஬நளகவய
களணப்஧டும்.
இந்த ஊன௉க்பகன்று அவ்ய஭வு ன௃ஷ்஧ங்கல௃ம் ஋ங்கழன௉ந்து யந்து வ ர்ந்த஦வயள
பதரினளது; கு஭த்ரதத் தளண்டி அப்஧ளல் வ஧ளவ஦ளவநள இல்ர஬வனள , பகளன்ர஫
நபங்க஭ி஬ழன௉ந்து

பம்

பநளய்த் பதளங்கும் ப஧ளன்஦ி஫ப் ன௃ஷ்஧ங்கள் கண்ரணக்

கயர்கழன்஫஦. அந்த நங்க஭கபநள஦ நஞ் ள் ஥ழ஫ப் ன௄க்க஭ிைம்

ழயப஧ன௉நளன் அவ்ய஭வு

களதல் பகளண்டின௉ப்஧தழல் ஆச் ரினம் ஋ன்஦? அப்ன௃஫ம் இந்தப் ஧க்கம் ஧ளர்த்வதளநள஦ளல்,
வய஬ழ ஏபத்தழல் ய஭ர்ந்தழன௉க்கும் ப஧ளன்஦ப஭ிச் ப டிக஭ில் , ப஧ளன்஦ப஭ிப் ன௄க்கள்
பகளத்துக் பகளத்தளய்ப் ன௄த்தழன௉ப்஧ரதக் களண்கழவ஫ளம் . அத்தரகன ஧த்தரப நளற்றுப்
஧சும் ப஧ளன்஦ின் ஥ழ஫ம் அந்தப் ன௄வுக்கு ஋ப்஧டித்தளன் ஌ற்஧ட்ைவதள ஋ன்று
அதழ னிக்கழவ஫ளம். வய஬ழக்கு அப்஧ளல் ப஥டிது ய஭ர்ந்தழன௉க்கும் கல்னளண ன௅ன௉ங்ரக
நபத்ரதப் ஧ளர்த்தளவ஬ள, அதழவ஬ இபத்தச்

ழயப்ன௃ ஥ழ஫ன௅ள்஭ ன௃ஷ்஧ங்கள் குலுங்குயரதக்

களண்கழவ஫ளம்.
நீ ஧த்தழலுள்஭ அந்தச்

ழயன் வகளனிர஬த்தளன் ஧ளன௉ங்கள் . வகளனில் ஧ிபகளபத்தழல்

நதழர஬ அடுத்தளற் வ஧ளல் ய஭ர்ந்தழன௉க்கும் ஧ன்஦ ீர் நபங்க஭ிவ஬ அந்தப் ஧ன்஦ ீர்ப்
ன௃ஷ்஧ங்கள் ஋வ்ய஭வு அமகளனின௉க்கழன்஫஦ ? ஧ச்ர ப் ஧வ ப஬ன்஫ இர஬கல௃க்கு
நத்தழனில், இந்த பயண்ணி஫ ந஬ர்கள் ஋ப்஧டி வ ள஧ிக்கழன்஫஦? அடுத்தளற்வ஧ள஬ழன௉க்கும்
஧ய஭நல்஬ழ நபத்ரதனேம் அதன் அடினில் ன௃ஷ்஧ப் ஧ளயளரை யிரித்தளற்வ஧ளல் உதழர்ந்து
கழைக்கும் ஧ய஭நல்஬ழப் ன௄க்கர஭னேம் ஧ளர்த்து யிட்ைளவ஬ள ஌ன், அப்஧ளல் வ஧ளயதற்வக
஥நக்கு ந஦ம் யன௉யதழல்ர஬.
ஆ஦ளலும் ந஦த்ரதத் தழைப்஧டுத்தழக் பகளண்டு அவதள

ற்றுத் தூபத்தழல் பதரினேம்

கு஭க்கரபரன வ஥ளக்கழச் ப ல்வயளம். எற்ர஫னடிப் ஧ளரத யமழனளகச் ப ல்லும் வ஧ளது
கம்பநன்஫ யள ர஦ யன௉யரதக் கண்டு அண்ணளந்து ஧ளர்க்கழ வ஫ளம். அது என௉ த௃ணள
நபந்தளன். ஧ளர்ப்஧தற்கு என்றும் அவ்ய஭வு ஧ிபநளதநளனில்ர஬ . ஋஦ினும் அந்த

vanmathimaran@gmail.com
நபத்தழன்

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ழன்஦ஞ் ழறு ன௄க்க஭ி஬ழன௉ந்து அவ்ய஭வு ஥றுநணம் ஋ப்஧டித்தளன்

யசுகழன்஫வதள?

இவதள தைளகத்துக்கு யந்து யிட்வைளம் . கு஭த்தழன் கரபனிவ஬ உள்஭
஥ந்தய஦த்தழவ஬ நட்டும் ஧ிபவய ழத்து யிட்வைள நள஦ளல் தழன௉ம்஧ பய஭ிவன யன௉யவத
஧ிபனளர னளகழயிடும். ஆரகனளல், பய஭ினி஬ழன௉ந்வத அரத ஋ட்டிப் ஧ளர்த்துயிட்டுப்
வ஧ளக஬ளம். அவதள ஥ந்தழனளயட்ரைச் ப டிக஭ில் பகளத்துக் பகளத்தளகப் ன௄த்தழன௉க்கும்
பயண்ணி஫ப் ன௄க்கள் கண்ரணப் ஧஫ழக்கழன்஫஦ . அந்தப் ன௃஫த்தழல் ப ம்஧ன௉த்தழச்
ப டிகல௃ம், வய஬ழ ஏபம் ப஥டுக பகளக்கு நந்தளரபனேம் இந்தண்ரைப் ஧க்கம் ன௅ல௅தும்
நல்஬ழரகனேம் ன௅ல்ர஬னேம் ன௄த்துக் குலுங்குகழன்஫஦. அவதள அந்தப் ஧ந்த஬ழல் என௉
ன௃஫ம் ஜளதழ ன௅ல்ர஬னேம், இன்ப஦ளன௉ ன௃஫ம்

ம்஧ங்கழனேம் ன௄த்து, ஥ந்தய஦ம்

ன௅ல௅யதழலும் ஥றுநணத்ரதப் ஧பப்ன௃கழன்஫஦ . அந்த ஈ ளன்ன னெர஬னில் எவப என௉
வபளஜளச் ப டி, யட்டுக்குப்

ன௃தழதளய் யந்த யின௉ந்தள஭ிரனப் வ஧ளல்

ங்வகளஜத்துைன்

த஦ித்து ஥ழற்கழ஫து. அதழவ஬ என௉ கழர஭னில் பகளத்தளகப் ன௄த்த இபண்டு அமகழன வபளஜளப்
ன௃ஷ்஧ங்கள்.
"வபளஜளப் ன௄யளம் வபளஜளப்ன௄! ஧ிபநளத அதழ னந்தளன்!" ஋ன்று ப ளல்யது வ஧ளல்,
கு஭த்தழன் கரபனில் அைர்ந்து ய஭ர்ந்தழன௉க்கும் அப஭ிச் ப டிக஭ிவ஬ அப஭ிப் ன௃ஷ்஧ங்கள்
நண்டிக் கழைக்கழன்஫஦. ப ண்டு கட்டுகழ஫ளர்கவ஭, ப ண்டு! இனற்ரகத் வதயி
கட்டினின௉க்கும் இந்த அற்ன௃தப் ன௄ச்ப ண்டுகர஭ப் ஧ளன௉ங்கள் ! கன௉ம் ஧ச்ர
இர஬கல௃க்கழரைனில் பகளத்துக் பகளத்தளய்ப் ன௄த்தழ ன௉க்கும் இந்த ப வ்யப஭ிப்
ன௄க்க஭ின் அமரக ஋ன்஦பயன்று ப ளல்யது? ஆகள! அந்தப் ன௄ங்பகளத்தழன் வநவ஬
இவதள என௉ ஧ச்ர க்கழ஭ி யந்து உட்களன௉கழ஫து. கழர஭னேம் அந்த இனற்ரகப்
ன௄ச்ப ண்டும் வ ர்ந்து ஊ ஬ளடுகழன்஫஦. ஌வதள பதய்ய வ஬ளகம் ஋ன்று உனர்யளய்ச்
ப ளல்கழ஫ளர்கவ஭, அந்தத் பதய்ய வ஬ளகத்தழல் இரதயிைச்

ழ஫ந்த ப ௌந்தரினக் களட் ழ

இன௉க்க ன௅டினேவநள?
கரை ழனளக, அந்தக் கு஭த்ரதனேம் ஧ளர்த்துயிடுவயளம் . அது கு஭நள அல்஬து
ன௃ஷ்஧க் களைள? ந஬ர்க் கு஬த்துக்கு என௉
ப ந்தளநரபதளன் ஋ன்஧தழல்

க்கபயர்த்தழ உண்டு ஋ன்஫ளல் அது

ந்வதகநழல்ர஬. ஋த்தர஦ ப஧ரின ன௄! அதுவும் என்஫ழபண்டு,

஧த்து, இன௉஧து அல்஬; -ஆனிபம் ஧தழ஦ளனிபம்! அரய தர஬தூக்கழ ஥ழற்கும் கம்஧ீபந்தளன்
஋ன்஦? ப ௌந்தரின வதயரத ப ந்தளநரபப் ன௄ரயத் தன் இன௉ப்஧ிைநளகக் பகளண்ைதழல்
யினப்ன௃ம் உண்வைள ?
ன௃ஷ்஧பளஜள பகளலுயற்஫ழன௉க்கும்

இைத்தழல் தளங்கல௃ம் இன௉க்கழவ஫ளவந ஋ன்று
பயட்கப்஧ட்டுக் பகளண்டு, அந்த னெர஬னில்
இன்னும்

ழ஫ழது கூர்ந்து ஧ளர்த்தளல்,

ழ஬ அல்஬ழப் ன௄க்கள் எ஭ிந்து ஥ழற்கழன்஫஦.

ழ஬ ஥ீவ஬ளத்஧஬ங்கள் இதழ் யிரிந்தும் யிரினளநலும்

தர஬ரனக் களட்டிக் பகளண்டின௉ப்஧தும் பதரின யன௉கழன்஫஦ .
ஆநளம், அங்கங்வக பயள்ர஭ பயவ஭பபன்று வதளன்றுகழன்஫ரய பகளக்குகள்தளன்.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ஆ஦ளல் அரய நீ னுக்களகத் தயம் ப ய்கழன்஫஦யள அல்஬து அந்த அமகுக் களட் ழனிவ஬
நதழநனங்கழப் வ஧ளய்த்தளன் அப்஧டிச்

஬஦நற்று ஥ழற்கழன்஫஦யள , ஥ளம் ப ளல்஬

ன௅டினளது.
இந்த அற்ன௃த ப ௌந்தரினக் களட் ழனி஬ழன௉ந்து ஥நது ஧ளர்ரயரனச்
஧க்கம் தழன௉ப்ன௃வயளம். கு஭த்தழன் கரபனில் ஧டித்துர஫க்குச்

ழ஫ழது வயறு

நீ ஧த்தழலுள்஭ என௉

ழறு

நண்ை஧த்ரதப் ஧ளர்ப்வ஧ளம். அந்த நண்ை஧த்தழல் இப்வ஧ளது யின௄தழ ன௉த்பளக்ஷதளரிக஭ள஦
இபண்டு ப஧ரினயர்கள் உட்களர்ந்து அனுஷ்ைள஦ம் ப ய்து பகளண்டின௉க்கழ஫ளர்கள் .
அயர்க஭ில் என௉யர் தர்நகர்த்தளப்஧ிள்ர஭ ; இன்ப஦ளன௉யர் அயன௉ரைன

ழவ஥கழதர்

வ ளநசுந்தபம் ஧ிள்ர஭.
" ழயளன ஥ந:

ழயளன ஥ந:

ழயளன ஥ந:... உநக்குத் பதரினேவநள, இல்ர஬வனள! ஥நது

ழற்஫ம்஧஬த்தழன் நகல௃க்குக் கல்னளணம் ஥ழச் னநளகழயிட்ைது " ஋ன்கழ஫ளர் தர்நகர்த்தளப்
஧ிள்ர஭.
"பதரினேம், ஆ஦ள அந்தப் ர஧னன் ன௅த்ரதனன் தளன் ஌நளந்து வ஧ளகழ஫ளன் .
அயனுக்கு ன௅ர஫ப் ப஧ண் அல்஬யள கல்னளணி ?"
"ன௅ர஫ப்ப஧ண்ணளயது எண்ணளயது; சுத்தத் தறுதர஬ப் ர஧னன்! என௉ கள஬ணள
ம்஧ளதழக்க வனளக்னரத இல்ர஬. அயனுக்கு னளர் ப஧ண்ரணக் பகளடுப்஧ளர்கள் ?"
"இன௉ந்தளலும் அயன் பபளம்஧ ஆர

ரயத்தழன௉ந்தளன். களத்தழன௉ந்தயன் ப஧ண்ரண

வ஥ற்று யந்தயன் பகளண்டு வ஧ள஦ கரததளன்."
இப்஧டி இயர்கள் வ஧ ழக் பகளண்டின௉க்ரகனில் அந்த நண்ை஧த்தழ஦ன௉வக ஏர்
இர஭ஞன் யன௉கழ஫ளன். அயன் களதழல் வநற்஧டி வ஧ச் ழன் ஧ின்஧குதழ யில௅கழ஫து .
அயர்கள் ஧ளபளத஧டி அந்த நண்ை஧த்தழன் வநல் ஌஫ழ உச் ழரன அரைகழ஫ளன் . அந்த
இர஭ஞனுக்கு யனது இன௉஧து, இன௉஧த்தழபண்டு இன௉க்கும். யளகள஦ வதகன௅ம்
கர஭னள஦ ன௅கன௅ம் உரைனயன். அயனுரைன தர஬நனிரபக் கத்தரித்துக் பகளஞ்
஥ளள் ஆகழனின௉க்க வயண்டும். ப஥ற்஫ழனின் வநப஬ல்஬ளம் நனிர் யில௅ந்து ஊ ஬ளடிக்
பகளண்டின௉க்கழ஫து. தர஬ரன என௉ குலுக்குக் குலுக்கழக் கண்கர஭ நர஫ந்த நனிர்ச்
சுன௉ர஭ யி஬க்கழக் பகளள்கழ஫ளன். உைவ஦ 'பதள஧ீர்' ஋ன்று ஥ழன்஫ யளக்கழவ஬வன
கு஭த்தழல் குதழக்கழ஫ளன். அயன் குதழத்த இைத்தழ஬ழன௉ந்து ஜ஬ம் பயகு உனபம் ஋ல௅ம்஧ி ,
஥ள஬ள஧க்கன௅ம்

ழத஫ழ யில௅கழ஫து.

ழ஬ தழயர஬கள் நண்ை஧த்தழன் அடினில்

அனுஷ்ைள஦ம் ப ய்து பகளண்டின௉ந்த ப஧ரிவனளர்கள் வநலும் யில௅கழன்஫஦ .
"஥ல்஬ ஧ிள்ர஭! ஥ல்஬ ஧ிள்ர஭! யளல் என்று தளன் ரயக்கயில்ர஬" ஋ன்கழ஫ளர்
தர்நகர்த்தளப் ஧ிள்ர஭.
"ன௅பட்டு ன௅த்ரதனன் ஋ன்று ப஧னர்

ரினளய்த்தளன் யந்தழன௉க்கழ஫து " ஋ன்கழ஫ளர்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

வ ளநசுந்தபம் ஧ிள்ர஭.
இன௉க்கட்டும்; கு஭த்தழல் குதழத்தயன் ஋ன்஦ ஆ஦ளன் , ஧ளர்ப்வ஧ளம். ஆ ளநழரனக்
களணவய களவணளம்? என௉ ஥ழநழரம், இபண்டு ஥ழநழரம், னென்று ஥ழநழரம்...஍வனள
ன௅ல௅கழவன வ஧ளய் யிட்ைளவ஦ள, ஋ன்஦? - என௉ கணம் ஥நது ப஥ஞ்சு துணுக்குறுகழ஫து இல்ர஬, அவதள ஜ஬த்தழல் குநழமழ யன௉கழ஫வத! பகளஞ்

தூபத்தழல், ஥ளர஬ந்து ஋ன௉ரந

நளடுகள் சுகநளய்ப் ஧டுத்துக் பகளண்டின௉ந்த இைத்தழல் ன௅த் ரதனன் ஜ஬த்துக்கு
பய஭ிவன தர஬ரனத் தூக்குகழ஫ளன். அந்த ஋ன௉ரநக஭ின் யளர஬ப் ஧ிடித்து ன௅றுக்கழ
யிபட்டுகழ஫ளன். அரய கரபவன஫ழ ஥ள஬ள஧க்கன௅ம் ஏடுகழன்஫஦. நண்ை஧த்தழ஬ழன௉ந்த
இபண்டு ப஧ரின நனுரர்கல௃ம் 'அைவை!' 'அைவை!' ஋ன்று கூயிக்பகளண்டு ஋ல௅ந்து அந்த
நளடுகர஭ வ஥ளக்கழ ஏடுகழ஫ளர்கள்.
ன௅த்ரதனன் அங்கழன௉ந்து ஥ீந்தழச் ப ன்று கு஭த்தழல் தளநரபகள் ன௄த்தழன௉க்கும்
இைத்ரத அரைகழ஫ளன். என௉ தளநரபப் ன௄ரயப் ஧஫ழப்஧தற்களக அத஦ிைம்
அணுகுகழ஫ளன். ஋ன்஦ ஧ிபரந இது? ன௄ இன௉ந்த இைத்தழவ஬ ஏரி஭ம் ப஧ண்ணின்

ழரித்த

ன௅கம் களணப்஧டுகழ஫வத! ன௅த்ரதனன் தர஬ரன என௉ தைரய குலுக்கழனதும் ன௅கம்
நர஫ந்து நறு஧டி ன௄ ஆகழ஫து. ன௅த்ரதனன் அந்தப் ன௄ரய அடிக்களம்வ஧ளடு ஧஬நளகப்
஧ிடித்து இல௅த்துப் ஧஫ழக்கழ஫ளன். அப்஧ள! ஋ன்஦ வகள஧ம்! ஋ன்஦ ஆத்தழபம்! வகள஧த்ரதனேம்
ஆத்தழபத்ரதனேம் அந்தப் ன௄யி஦ிைநள களட்ை வயண்டும் ? ன௄ரயத்தளன் ஧஫ழக்க஬ளம்!
ந஦த்தழலுள்஭ ஞள஧கத்ரத அந்த நளதழரி ஧஫ழத்து ஋஫ழந்துயிை ன௅டினேநள ? ன௅த்ரதனன்
ன௄வுைவ஦ இபண்டு தளநரப இர஬கர஭னேம் ஧஫ழத்துச் சுன௉ட்டிக் பகளண்டு
கரபவனறுகழ஫ளன். கழபளநத்ரத வ஥ளக்கழ ஥ைக்கழ஫ளன். அயர஦ப் ஧ின் பதளைர்ந்து ஥ளன௅ம்
ப ல்வயளம்.
அத்தழனளனம் 2 - அண்ணனும் தங்ரகனேம்
இடுப்஧ிவ஬, ஈபத்துணி, ரகனிவ஬ சுன௉ட்டின தளநரப இர஬, வதளள் வநல்
களம்ன௃ைன் கூடின தளநரபப் ன௄ - இந்த யிதநளக ன௅த்ரதனன் ன௄ங்கு஭ம் கழபளநத்து
வய஭ள஭ர் யதழ
ீ யமழனளகச் ப ன்஫ளன். இனற்ரகனளகவய வயகநள஦ அயனுரைன ஥ரை,
யதழ
ீ ஥டுயிற்கு யந்ததும் இன்னும்

ழ஫ழது யிரபயளனிற்று. அப்வ஧ளது அயன் ன௅கம்

ழயந்து, கண் க஬ங்கழற்று. ப஧ன௉னெச்சு யந்தது. வ஥வப ஋தழர்ப்ன௃஫வந ஧ளர்த்துக் பகளண்டு
ப ன்஫யன்

ட்பைன்று இைது ன௃஫ம் வ஥ளக்கழ஦ளன். ஌வதள அய஦ளல் தடுக்க ன௅டினளத

என௉ களந்த க்தழ அயனுரைன கண்கர஭ அப்஧டி ய஬ழந்து இல௅த்ததளகவய வதளன்஫ழனது .
அயன் ஧ளர்த்த இைத்துக்கு வ஥வப யள ஬ழல் ஧ந்தல் வ஧ளட் ை என௉ யட்டின்

களநபள உள்
பதரிந்தது. அதன் ஜன்஦லுக்குப் ஧ின்஦ளல் என௉ ப஧ண்ணின் ன௅கம் களணப்஧ட்ைது. அந்த
ன௅கத்தழன் கன௉ யிமழக஭ில் ததும்஧ி ஥ழன்஫ ஜ஬த்து஭ிரன ஊடுன௉யிக் பகளண்டு என௉
஧ளர்ரய களர்கள஬த்து நழன்஦ர஬ப் வ஧ளல் கழ஭ம்஧ி யந்தது . அதன் வயகத்ரதச்

கழக்க

ன௅டினளநல் ன௅த்ரதனன் உைவ஦ தன் கண்கர஭த் தழன௉ம்஧ிக் பகளண்ைளன் .
ன௅ன்ர஦யிை யிரபயளக ஥ைந்து ப ன்று யதழனின்

வகளடினி஬ழன௉ந்த தன் யட்ரை

அரைந்தளன்.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

அயன் யட்டுக்குள்

த௃ரமந்த வ஧ளது
குப஬ழல், ஧ள஧஥ள ம்

vanmathimaran@yahoo.com

ரநன஬ர஫ உள்஭ின௉ந்து இ஦ின ப஧ண்

ழயன் ஧ளடின குந்த஬யபள஭ி கவ ர்த்த஦ம் ஧ளைப்஧டுயது வக ட்ைது.

"உன்ர஦த் துதழக்க அன௉ள்தள - இன்஦ிர னேைன்
உன்ர஦த் துதழக்க அன௉ள்தள!"
஧ளட்ரைக் வகட்ை ன௅த்ரதனன் தன்ர஦ன஫ழனளநல் உற் ளகத்துைன் தர஬ரன
ஆட்டி஦ளன். வநற்஧டி ஧ல்஬யிரன அடுத்து அத௃஧ல்஬யிரனத் தளவ஦
஧ளைத்பதளைங்கழ஦ளன்.
"ப஧ளன்ர஦த் துதழத்து நைப் ன௄ரயனரபத் துதழத்து
ழன்஦த்த஦ நரைந்து

ழத்தன௅ங்க க஬ங்கழைளநல் " (உன்ர஦த்)

ன௅த்ரதனன் இந்த அத௃஧ல்஬யிரனப் ஧ளடிக் பகளண்வை ஈப வயஷ்டிரனக்
பகளடினில் உ஬ர்த்தழக் பகளண்டின௉ந்தளன் . அப்வ஧ளது

ரநன஬ர஫னின் கதரயச்

ற்வ஫

தழ஫ந்து பகளண்டு என௉ ப஧ண் ஥ழர஬ப்஧டினில் ஥ழன்஫ளள் . அயல௃க்கு யனது ஧தழ஦ளலு
஧தழர஦ந்து இன௉க்கும். ன௅கத்தழல் குறுகுறுப்ன௃. கண்ணிவ஬ யிரநம். அயர஭ப்
஧ளர்த்ததும் ன௅த்ரதன஦ின் உைன் ஧ி஫ந்தய஭ளனின௉க்க வயண்டுபந஦த் பதரிந்து
பகளள்஭஬ளம்.
ன௅த்ரதனன் அத௃஧ல்஬யிரன ஥ழறுத்தழனதும் அயள் , "அண்ணள! இந்தப் ஧ள஧஥ள ம்
ழயன் பபளம்஧ப் ப஧ளல்஬ளதயபளனின௉க்க வயண்டும். அயர் ஋ன்஦, ஋ங்கர஭ அப்஧டித்
தழட்டுகழ஫ளர்? 'நைப்ன௄ரயனர்' ஋ன்கழ஫ளவப! ஸ்தழரீகள் ஋ல்஬ளன௉வந
நைத்த஦ன௅ள்஭யர்க஭ள?" ஋ன்று வகட்ைளள்.
ன௅த்ரதனன் க஬க஬பயன்று ஥ரகத்தளன். "இல்ர஬. அ஧ிபளநழ! அதற்கு அப்஧டி
அர்த்தநழல்ர஬. 'நைப் ன௄ரயனர்' ஋ன்஫ளல் 'நைம் உள்஭ ஸ்தழரீகள்' ஋ன்று அர்த்தம்.
'நைம்' ஋ன்஧து ஸ்தழரீகல௃க்கு வயண்டின ஥ளலு குணங்க஭ில் என்று . ஥ளணம், அச் ம்,
நைம், ஧னிர்ப்ன௃. அதளயது, ன௅க்கழனநளக உன்ர஦ப்வ஧ளல் யளனளடினளனின௉க்கக்கூைளது "
஋ன்஫ளன்.
"வ஧ள, அண்ணள! ஥ளன் யளனளடிதளன். ஥ீ யளவனனில்஬ளத ஊரநப் ப஧ண்
என௉த்தழரனக் கட்டிக் பகளள்... அது இன௉க்கட்டும்! ஸ்தழரீகள் வ஧ த்தளன் ஧ைளவத தயிப ,
஧ளை஬ளவநள கூைளவதள? அரதனளயது ப ளல்஬ழயிடு" ஋ன்஫ளள் அ஧ிபளநழ. அதற்கு அயன்
஧தழர஬ ஋தழர்஧ளபளநவ஬
கவ ர்த்த஦த்தழன்

ைக்பகன்று

ரநன஬ர஫ உள்வ஭ வ஧ளய் வநற்஧டி

பணத்ரதப் ஧ளைத் பதளைங்கழ஦ளள் .

ன௅த்ரதனன் உ஬ர்ந்த வயஷ்டி கட்டிக் பகளண்டு, ப஥ற்஫ழனில்

ந்த஦ப்ப஧ளட்டு

ரயத்துக் பகளண்டு, கூைத்தழல் வ஧ளட்டின௉ந்த ஊஞ் ஬ழல் உட்களர்ந்து ஆை஬ள஦ளன் .

vanmathimaran@gmail.com
அ஧ிபளநழனேைன் வ ர்ந்து

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

பணத்தழன் ஧ிற்஧குதழரன அயனும் ஧ளடி஦ளன் . ஆ஦ளல், அயன்

யளய் ஧ளடிற்வ஫ தயிப ந஦ம்

ழந்தர஦னில் ஆழ்ந்தழன௉ந்தபதன்஧ரத அயன் ன௅கம்

களட்டிற்று.
஧ளட்டு ன௅டிந்ததும் அ஧ிபளநழ நறு஧டினேம் ஥ழர஬ப்஧டினண்ரை யந்தளள் .
"அண்ணள! என௉
"஋ன்஦

நள ளபம் வகட்ைளனள?" ஋ன்஫ளள்.

நள ளபம்? ஋தழர்யட்டுப்

ன௄ர஦க்கு ஥ளய்க் குட்டி ஧ி஫ந்தழன௉க்கழ஫வத, அந்தச்

நள ளபந்தளவ஦?"
"இல்ர஬ அண்ணள! கல்னளணிக்குக் கல்னளணம் ஥ழச் னநளகழயிட்ைதளவந ;
உ஦க்குத் பதரினேநள ஋ன்று தளன் வகட்வைன் !"
ன௅த்ரதனனுரைன ன௅கத்தழல் வயதர஦னின் அ஫ழகு஫ழ களணப்஧ட்ைது . அயன்
ற்றுக் கடுகடுப்வ஧ளடு, "ஆநளம் அதுதளன் இப்வ஧ளது ஋஦க்குத் தூக்கம் யபளநல்
கயர஬னளனின௉ந்தது. ஥ீ வ஧ளய் உன் களரினத்ரதப் ஧ளர்!" ஋ன்஫ளன்.
"நளப்஧ிள்ர஭ அப்஧டி என்றும் கழமடு இல்ர஬னளம் , அண்ணள! ஥ளற்஧த்பதட்டு
யனதுதளன் ஆச் ளம்!" ஋ன்று ப ளல்஬ழயிட்டு, குதழத்துக் பகளண்டு உள்வ஭ ப ன்஫ளள்
அ஧ிபளநழ.
என௉ ஥ழநழரத்துக்பகல்஬ளம் நறு஧டி அயள் கதயண்ரை ன௅கத்ரதக் களட்டி ,
"அண்ணள! நளப்஧ிள்ர஭ தர஬னிவ஬ ஋ண்ணிப் ஧த்துக் கறுப்ன௃நனிர் இன௉க்களம் .
பயள்ப஭ல௅த்து இப்வ஧ளது தளன் யந்தழன௉க்களம் . ஧த்து அடி தூபத்தழற்குள் இன௉ந்தளல்,
தையிப் ஧ளர்த்து ஋ன௉ரந நளைள, நனுஷ்னள஭ள ஋ன்று கண்டு ஧ிடிச்சுடுயளபளம் " ஋ன்று
கூ஫ழயிட்டு நர஫ந்தளள்.
நறு஧டினேம் தழன௉ம்஧ி ஥ழர஬ப்஧டிக்கு யந்து "பபளம்஧ப் ஧ணக்களப நளப்஧ிள்ர஭னளம் ,
அண்ணள! அயர்கள் யட்டிவ஬

நபக்களர஬ப் வ஧ளட்டுத்தளன் ஧ணத்ரத அ஭ப்஧ளர்க஭ளம் !
னெத்த தளபத்தழன் ஥ரககள் நட்டும் ன௅ப்஧தழ஦ளனிபம் ப஧றுநளம். அவ்ய஭வு ஥ரகரனனேம்
கல்னளணிக்குத்தளன் வ஧ளைப் வ஧ளகழ஫ளபளம் . அவை அப்஧ள! கல்னளணினின் அமகுக்கு
அவ்ய஭வு ஥ரககர஭னேம் ன௄ட்டி யிட்ைளல், தூக்கழக் பகளண்வை வ஧ளய்யிைளதள?..." ஋ன்று
அடுக்கழக் பகளண்வை வ஧ள஦ளள்.
ன௅த்ரதனனுக்கு ஥ழநழரத்துக்கு ஥ழநழரம் ஋ரிச் ல் அதழகநளகழக் பகளண்டு யந்தது .
அயன், "இந்தள அ஧ிபளநழ! உன்ர஦ னளர் இந்தக் கரதபனல்஬ளம் வகட்ைளர்கள் ? உள்வ஭
வ஧ளய் அடுப்ன௃க் களரினத்ரதப் ஧ளர்! ஥ீ இங்வக யம்ன௃ ய஭ர்த்துக் பகளண்டு ஥ழற்஧ளய் !
அங்வக

ளதம் கூமளய்ப் வ஧ளய்யிடும் " ஋ன்஫ளன்.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

"இல்ர஬, அண்ணள! ஋ன்஦தளன் ப ளன்஦ளலும் இந்தக் கள஬த்தழவ஬ ஧ணம் தளன்
ப஧ரிதளனின௉க்கழ஫து. அயர்கள் வநவ஬ ஥ளம் வகள஧ித்துக் பகளண்டு ஋ன்஦ ஧ண்ணுயது !
கல்னளணிரன இப்வ஧ளது உ஦க்குக் கட்டிக் பகளடுத்தளல், ஥ம்நளல் என௉ ப஧ளன்

பைளயது

஧ண்ணிப் வ஧ளை ன௅டினேநள? ஧ணக்களபன் வ஧ச்சு ஧ந்தழனிவ஬, ஌ரமப் வ஧ச்சு
ந்தழனிவ஬தளன்..."
இப்஧டிப் வ஧ ழக் பகளண்வை அ஧ிபளநழ ஊஞ் ஬ழன் அன௉கழல் யந்துயிட்ைளள் .
ன௅த்ரதன஦ளல் அதற்கு வநல் ப஧ளறுக்க ன௅டினயில்ர஬ .

ட்பைன்று ஋ல௅ந்தழன௉ந்து

அ஧ிபளநழனின் ரகரனப் ஧ிடித்துத் தபதபபயன்று இல௅த்துக் பகளண்டு வ஧ளய்ச்
ரநன஬ர஫க்குள் தள்஭ி஦ளன். கதரயத் தைளப஬ன்று

ளத்தழ ஥ளதளங்கழரனப் வ஧ளட்டு

யிட்டுத் தழன௉ம்஧ி஦ளன்.
அத்தழனளனம் 3 - ஧ளமரைந்த வகளயில்
ன௄ங்கு஭ம் பகளள்஭ிைத்தழன் பதன்கரபனிலுள்஭ கழபளநம். ஊன௉க்கு யைக்வக வ஧ளகும்
குறுக஬ள஦ யண்டிப் ஧ளரத யமழனளகக் பகளஞ்
யளய்க்களல் ஋தழர்ப்஧டும்.

தூபம் வ஧ளவ஦ளநள஦ளல் பளஜன்

ளகு஧டி கள஬த்தழல் இந்த யளய்க்கள஬ழல் என௉ ஆள்

நட்ைத்தழற்கு வநல் ஜ஬ம் அதழக யிரபயளகப் வ஧ளய்க்பகளண்டின௉க்கும் . னெங்கழல்
஧ள஬த்தழன் யமழனளக பளஜன் யளய்க்களர஬த் தளண்டி அப்஧ளல் ப ன்஫ளல் ,
பகளள்஭ிைத்தழன் ஬னன் கரபரன அரைன஬ளம் . ஬னன் கரபனி஬ழன௉ந்து யைக்வக
஧ளர்த்தளல், பயகு தூபத்துக்கு ஥ள஬ள ஧க்கன௅ம் அைர்ந்த களடுகள் பதன்஧டும் . தண்ணர்த்

துர஫க்குப் வ஧ளக என௉ குறுக஬ள஦ எற்஫னரைப்஧ளரத நட்டுந்தளன் . இந்தக் களட்ரைப்
஧ி஭ந்து பகளண்டு வ஧ளகழன்஫து. ஥ீவபளட்ைத்துக்கு அன௉வக வ஧ளகப் வ஧ளக , நபம் ப டி
பகளடிக஭ின் ப஥ன௉க்கம் குர஫ந்து யந்து ஥ீர்க்கரபனில் எவப ஥ளணல் களைளனின௉ப்஧ரதக்
களண்வ஧ளம்.
அந்தப் ஧ிபவத த்தழல் ஬னன் கரபக்கும் ஥தழனில் ஥ீவபளடும் இைத்துக்கும் பயகு
தூபம் இன௉க்கழ஫து.

ழ஬ இைங்க஭ில் இபண்டு ஧ர்஬ளங்கு தூபம் கூை இன௉க்கும்.

கழமக்வகனேம் வநற்வகனேம் ஧஬ ரநல் தூபத்துக்கு அைர்த்தழனள஦ களடுதளன் . ஧ல்வயறு
களட்டு நபங்கல௃ம் ன௅ட்ப டிகல௃ம் பகளடிகல௃ம் ப ஫ழந்து ய஭ர்ந்து , ந஦ிதர்கள் அந்தக்
களட்டிற்குள் த௃ரமயது அ ளத்தழனபநன்வ஫ வதளன்றும். ஆ஦ளல் பகளள்஭ிைக் கரபனிவ஬
஧ி஫ந்து ய஭ர்ந்தயர்கல௃க்கு அந்தக் களட்டுக்குள் ஧ிபவய ழப்஧து நழகவும்

கஜநள஦

களரினநளனின௉க்க வயண்டும். இல்஬ளயிட்ைளல், அவதள அந்த இ஭஥ங்ரக அவ்ய஭வு
஬ளகயநளக அந்தச் ப டி பகளடிகர஭ யி஬க்கழக் பகளண்டு ப ல்கழ஫ளவ஭ , அது ஋ப்஧டி
ளத்தழனம்?
ஆநளம்! வ஥ற்று ன௅த்ரதனன் யதழ
ீ யமழவன யந்த வ஧ளது, ஧ந்தல் வ஧ளட்ை யட்டின்

களநபள உள் ஜன்஦லுக்குப் ஧ின்஦ளல் கண்ணுங் கண்ணன௉நளய்

஥ழன்஫ளவ஭ , அந்தப்
ப஧ண்தளன் இயள். ன௅ன் அத்தழனளனத்தழல் ஥ைந்த

ம்஧ளரரணரனக் பகளண்டு இயள்

தளன் கல்னளணி ஋ன்று ஥ளம் ஊகழக்க஬ளம். அயல௃க்குப் ஧தழவ஦ல௅, ஧தழப஦ட்டுப் ஧ிபளனம்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

இன௉க்கும். அயல௃ரைன ன௅கத்தழவ஬ ஋மழலுைன் கம்஧ீபன௅ம் க஬ந்தழன௉ந்தது . அயள்
஥ரைனிவ஬ அமகுைன் நழடுக்கும் களணப்஧ட்ைது . ஥ீண்டு ஧பந்த அயள் கண்க஭ிவ஬ள ,
தண்ரநனேைன் தண஬ழன் ஜஶயளர஬னேம் ய ீ ழற்று .
அைர்ந்த களட்டிற்குள் அ஬ட் ழனநளய் த௃ரமந்து ப ல்லும் கல்னளணிரனப் ஧ின்
பதளைர்ந்து ஥ளன௅ம் வ஧ளக஬ளம். அவதள, அது ஋ன்஦ னளவபள ஧ளடுங் குபல் வகட்கழ஫வத!
அந்தக் குப஬ழல் தளன் ஋வ்ய஭வு தீ஦ம்; ஋வ்ய஭வு துனபம்? ஧ளட்டின் பளகன௅ம்
யிரனன௅ம் அந்தச் வ ளகநள஦ குபலுக்குப் ப஧ளன௉த்தநளகவய னின௉ந்த஦ .
"உண்ைள஦வ஧ளது வகளடி உ஫ன் ன௅ர஫வனளர்கள் யந்து
பகளண்ைளடி பதளண்ைளகழக் பகளள்யளர் த஦ங் குர஫ந்தளல்
கண்ைளலும் வ஧ ளரிந்தக் ரக தயநள஦ ப஧ளல்஬ளச்
ண்ைள஭ உ஬கத்தழல்
஋ன்ர஫க்குச்

த்குன௉க்கர஭த் வதை

ழயகழன௉ர஧ யன௉வநள - ஌ரம

஋ன் ந஦ச் ஞ் ஬ம் அறுவநள (஋ன்ர஫க்கு)
஧ளட்டின் குபல் யந்த யமழவன கல்னளணி ப ன்஫ளள் . பகளஞ்

தூபம் வ஧ள஦தும்

களட்டிவ஬ பகளஞ் ம் இரைபய஭ி பதன்஧ட்ைது . ஋ன்஦ ஆச் ரினம்! இங்வக என௉
஧ளமரைந்த வகளயில் அல்஬யள இன௉க்கழ஫து ? இந்த நளதழரி வகளயில் என்று இங்வக
இன௉ப்஧து அதற்கு

நீ ஧த்தழல் யன௉ம் யரபக்கும் பதரினவயனில்ர஬வன ?

என௉ கள஬த்தழல் அது ஌வதள கழபளந வதயரதனின் ஆ஬னநளனின௉ந்தழன௉க்க
வயண்டும். இடிந்துவ஧ள஦ சுயர்க஭ில் ப டிகள் ன௅ர஭த்து நண்டிக் கழைந்த஦ . என௉
஧க்கத்தழல் வயண்டுதல் ப ய்து பகளண்ையர்கள் பகளண்டு ரயத்த நண் குதழரபகல௃ம் ,
னளர஦கல௃ம் உரைந்து கழைந்த஦. இன்ப஦ளன௉ ஧க்கம் ப஧ரின கர஫னளன் ன௃ற்றுக்கள்
களணப்஧ட்ை஦. ஌வதள என௉

நனம் பகளள்஭ிைத்தழல் ப஧ன௉ பயள்஭ம் யந்தவ஧ளது அந்தக்

வகளனில் இடிந்து வ஧ளக, அதற்கு அப்ன௃஫ம் அரத என௉யன௉ம் கய஦ிக்களநல்
஥ள஬ளன௃஫ன௅ம் களடுநண்டி அது அங்கழன௉ப்஧வத பதரினளநல் வ஧ளனின௉க்க வயண்டும் .
இந்தக் வகளயி஬ழன் யள ஬ழல் என௉

ழறு தழண்ரண ஧ளதழ இடிந்து கழைந்தது . அதன்

஧க்கத்தழல் என௉ ப஧ரின ஥ளயல் நபம் கழ஭ம்஧ி ஥ழமல் தந்து பகளண்டின௉ந்தது. அந்த இடிந்த
தழண்ரணனின் வநல் உட்களர்ந்து வநற் ப ளன்஦யளறு ஧ளடிக் பகளண்டின௉ந்தளன்
ன௅த்ரதனன்.
கல்னளணி அடிவநல் அடிரயத்து ஏர

வகட்களத஧டி ஥ைந்து யந்தளள் .

ன௅த்ரதனனுக்குப் ஧ின்ன௃஫நளய் யந்து ஥ழன்று அயன் தர஬னில் கட்டினின௉ந்த
ன௅ண்ைள ழன் ஧ின் குச்ர ப் ஧ிடித்து இல௅த்து யிட்டு ஥ளயல் நபத்துக்குப் ஧ின்஦ளல்
நர஫ந்து பகளண்ைளள். ன௅த்ரதனன் தழன௉ம்஧ிப் ஧ளர்க்கயில்ர஬ . அயன் தன்னுரைன
உதடுகர஭ நடித்துக் பகளண்டு ஌வதள ஧ிடியளதநள஦ தீர்நள஦த்துக்கு யன௉஧யன் வ஧ளல்
களணப்஧ட்ைளன். அடுத்த தைரய அயள் அம்நளதழரி ன௅ண்ைளர ப் ஧ி டித்து இல௅த்த

vanmathimaran@gmail.com
வ஧ளது, ன௅த்ரதனன்

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ட்பைன்று அயள் ரகரனப் ஧ிடித்துக் பகளண்ைளன் .

கல்னளணி க஬க஬பயன்று

ழரித்தளள் . ஆ஦ளல் ன௅ன்ன௃஫நளக யந்து,

ன௅த்ரதனனுரைன ன௅கத்ரதப் ஧ளர்த்ததும் , அயல௃ரைன

ழரிப்ன௃ அப்஧டிவன ஧ளதழனில்

஥ழன்று வ஧ளனிற்று.
"கல்னளணி! இது ஋ன்஦ ர஧த்தழனம்? இங்கு ஌ன் யந்தளய்?" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
கல்னளணிக்குத் துக்கம் ப஧ளங்கழக் பகளண்டு யந்தது .
"஌ன் யந்வதப஦ன்஫ள வகட்கழ஫ளய்! வயறு ஋தற்களக யன௉வயன்? உன்ர஦த்
வதடிக்பகளண்டுதளன் யந்வதன்!" ஋ன்஫ளள்.
"஋ன்ர஦த் வதடிக்பகளண்ைள? ஆச் ரினநளனின௉க்கழ஫வத! ஋தற்களக இந்த
஌ரமரனத் வதடி யபவயணும்? தளங்கள் இ஦ிவநல் பபளம்஧ப் ப஧ரின நனுரளள்
அல்஬யள? ஋ஜநள஦ினின் யட்டு

யள ஬ழல் ஋ன்ர஦ப் வ஧ளல் த௄று வ஧ர் ரகரனக் கட்டிக்
பகளண்டு ஥ழற்஧ளர்கவ஭! - அைைள? இத்தர஦ வ஥பம் ஥ளன் ஧ளர்க்கயில்ர஬வன ?
கல௅த்தழவ஬ களசுநளர஬; களதழவ஬ ரயபக்கம்நல், ஋ன்஦ பஜள஬ழப்ன௃! ஋ன்஦ பஜள஬ழப்ன௃!
கண் கூசுகழ஫வத..."
கல்னளணி அந்தத் தழண்ரணனின் வநல் உட்களர்ந்து தீ஦நள஦ குப஬ழல் ,
"அத்தளன்!..." ஋ன்஫ளள்.
"அத்தள஦ள? - அ ட்டு அம்நளஞ் ழ ஋ன்று வயண்டுநள஦ளல் ப ளல் !" ஋ன்஫ளன்
ன௅த்ரதனன்.
"஋ன் ந஦து ஌ற்க஦வய ன௃ண்ணளனின௉க்கழ஫து . அதழவ஬ ஥ீ ன௅ள்ர஭ ஋டுத்துக்
குத்துயதுவ஧ளல் வ஧சுகழ஫ளய்" ஋ன்று கூ஫ழனவ஧ளது கல்னளணினின் கண்க஭ில் ஥ீர்
ததும்஧ிற்று.
ன௅த்ரதனன் ஧தழல் என்றும் கூ஫யில்ர஬ . தரபரனப் ஧ளர்த்துக் பகளண்டு
பநௌ஦நளனின௉ந்தளள்.
கல்னளணி பதளைர்ந்து கூ஫ழ஦ளள்: "஋ன்வநல் குற்஫ம் இன௉ப்஧துவ஧ளல் ஥ீ வ஧சுகழ஫ளய்.
஥ளன் ப ய்த குற்஫ம் ஋ன்஦? உன்ர஦ ஥ள஦ளகத் வதடிக் பகளண்டு யந்தது இது தள஦ள
ன௅தல் தைரய? இந்த ஊரப யிட்டு ஋ங்வகனளயது கண்களணளத வத த்துக்கு இபண்டு
வ஧ன௉ம் வ஧ளய்யிடுவயளபநன்று ஋த்தர஦ ஥ள஭ளக ஥ளன் ப ளல்஬ழக் பகளண்டின௉க்கழவ஫ன்?
அதற்கு வயண்டின ரதரினம் உ஦க்கு இல்஬ளயிட்ைளல் , அதற்கு ஥ள஦ள ப஧ளறுப்஧ள஭ி?
இப்வ஧ளதுதளன் ஋ன்஦...? ஥ீ உன் ந஦த்ரதத் தழைப்஧டுத்தழக் பகளள்஭ வயண்டினதுதளன் .
உன்ர஦யிைப் ப஧ரினது ஋஦க்கு இந்த உ஬கத்தழல் என்றுநழல்ர஬. ஥ீ கழ஭ம்஧த் தனளபள,

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ப ளல்லு! ஌ன் வ஧ ளந஬ழன௉க்கழ஫ளய்?"
ன௅த்ரதனன் கடுகடுப்஧ள஦ குப஬ழல், "பபளம்஧ வ஧ரள஦ வனள ர஦தளன். ஥ளம்
இபண்டு வ஧ன௉ம் வ஧ளய் யிை஬ளம். ஆ஦ளல் அ஧ிபளநழரன ஋ன்஦ ஧ண்ணுயது? அயர஭க்
கழணற்஫ழல் ஧ிடித்துத் தள்஭ியிட்டுப் வ஧ளய் யிடுவயளநள ?" ஋ன்஫ளன்.
"கழணற்஫ழல் ஧ிடித்துத் தள்ல௃யளவ஦ன் ? கள஬ம் யன௉ம் வ஧ளது அயர஭ னளபளயது
யந்து கட்டிக் பகளண்டு வ஧ளகழ஫ளன். அயபயர்கள் தர஬பனல௅த்துப் வ஧ளல் ஥ைக்கழ஫து.
என௉யன௉க்களக இன்ப஦ளன௉யர் ஌ன் கஷ்ைப்஧ைவயண்டும் !"
"ஆநளம்! என௉யன௉க்களக இன்ப஦ளன௉யர் கஷ்ைப்஧ைத்தளன் வயண்டும் . அம்நள
ப த்துப் வ஧ளகும்வ஧ளது, அ஧ிபளநழக்குத் தளனேம் தகப்஧னும் இல்஬ளத குர஫ பதரினளத஧டி
களப்஧ளற்஫ வயணுபநன்று ப ளன்஦ளள். அவ்யிதவந யளக்க஭ித்வதன். அந்த யளக்ரக
ந஫க்கநளட்வைன். அ஧ிபளநழரன யிட்டுயிட்டு ஋ன்஦ளல் யபன௅டினளது . ஥ீ நகபளஜழனளய்க்
கழமயர஦க் கல்னளணம் ப ய்து பகளண்டு ப ௌக்கழனநளனின௉ !"
கல்னளணினின் கண்க஭ில் தீப்ப஧ள஫ழ ஧஫ந்தது . அயள் ஋ல௅ந்து ஥ழன்று, "இந்த
யளர்த்ரத

த்தழனந்தள஦ள?" ஋ன்று வகட்ைளள்.

" த்தழனந்தளன்!"
"அப்஧டிவன ஆகட்டும்; ஥ளன் கழமயர஦வன கல்னளணம் ப ய்து பகளள்கழவ஫ன் .
உன்ர஦ப் வ஧ளன்஫ வகளரமரனக் களட்டிலும் தர஬ ஥ரபத்த கழமயன் ஋வ்ய஭வயள
வநல்" ஋ன்று ப ளல்஬ழயிட்டுக் கல்னளணி யிரபந்து ஥ைந்தளள் . அ஭யற்஫
ஆத்தழபத்தளலும் துக்கத்தழ஦ளலும் அயல௃ரைன கண்க஭ி஬ழன௉ந் து ஜ஬ம் ப஧ன௉கழ
யமழந்தது. அரதக் களட்டிக் பகளள்஭ யின௉ம்஧ளததழ஦ளல்தளவ஦ள ஋ன்஦வநள , அயள்
தழன௉ம்஧ிவன ஧ளர்க்கயில்ர஬.
ன௅த்ரதனன் கல்னளணிரனப் ஧ின்஧ற்஫ழ ஍ந்தளறு அடி ப ன்஫ளன். நறு஧டி ஧ல்ர஬க்
கடித்துக் பகளண்டு தழன௉ம்஧ி யந்து அந்த இடிந்த வகளயி஬ழன் தழண்ரணனில்
பதளப்ப஧ன்று உட்களர்ந்தளன்.
ந஦ிதர்கல௃ரைன இதனந்தளன் ஋ன்஦ ஆச் ரினநள஦ இனல்ன௃ உரைனது ?
னளரிைத்தழவ஬ ஥ம்ன௅ரைன அன்ன௃க்குக் கங்கு கரபனில்ர஬வனள , அயர் வநவ஬தளன்
஥நக்குக் வகள஧ன௅ம் அ஭வு கைந்து ப஧ளங்குகழ஫து . னளன௉ரைன ப஧னரபக் வகட்ை
நளத்தழபத்தழல் இதனம் க஦ிந்து உன௉குகழ஫வதள , அயர் ஋தழவப யன௉ம்வ஧ளது யளனள஦து
கடும் பநளமழகர஭ச் ப ளல்கழ஫து. னளரபப் ஧ளர்க்க வயண்டும், ஧ளர்க்கவயண்டும் ஋ன்று
உைம்஧ின் எவ்பயளன௉ ஥பம்ன௃ம் துடித்துக் பகளண்டின௉க்கழ஫வதள , அப்஧டிப்஧ட்ையர் யந்த
உைவ஦ "஌ன் யந்தளய்?" ஋ன்று வகட்஧து வ஧ளல் ஥ைந்து பகளள்஭ச் ப ளல்கழன்஫து .
னளன௉ரைன ஧ிரியி஦ளல் உனிவப ஧ிரிந்து வ஧ளயது வ஧ளன்஫ வயதர஦ உண்ைளகழ஫வதள

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அத்தரகனயரப உைவ஦ வ஧ளகச் ப ய்னேம்஧டினள஦ யளர்த்ரதகர஭னேம் ப ளல்஬த்
தூண்டுகழ஫து! ந஦ித இன௉தனம் உண்ரநனிவ஬வன நழகவும் ஆச் ரினநள஦ இனல்ன௃
உரைனதுதளன்.
அத்தழனளனம் 4 - யிம்ந஬ழன் ஋தழபபள஬ழ
ன௅த்ரதனன் அ஧ிபளநழனேைனும் துபதழர்ஷ்ைத்துை னும் கூைப்஧ி஫ந்தயன்.
அயனுரைன தகப்஧஦ளன௉க்குப் ன௄ர்யகம்

ன௄ங்கு஭ந்தளன் . ஆ஦ளல் அயர் இங்கழ஬ீ ஷ்
஧டித்து உத்தழவனளக யளழ்க்ரகனில் ஈடு஧ட்ையர் . பபயி஦ினை இ஬ளகளயில் தளலுகள
ஆ஧ீஸ் குநளஸ்தளயளக ஆபம்஧ித்து, ஧டிப்஧டினளக வநல் ஌஫ழ, டின௃டி கப஬க்ைர் ஆ஧ீறழல்
தர஬ரநக் குநளஸ்தளயளக வயர஬ ஧ளர்த்துக் பகளண்டின௉ந்த
஋தழர்஧ளபளத஧டி அயன௉க்கு நபணம்

நனம் , னளன௉ம்

ம்஧யித்தது. அப்வ஧ளது ன௅த்ரதனன் ரலஸ்கூ஬ழல்

னென்஫ளயது ஧ளபத்தழல் ஧டித்துக் பகளண்டின௉ந்தளன் . அ஧ிபளநழ ஌ல௅ யனதுக் குமந்ரத.
அயர்கல௃ரைன தளனளர் தன் கணயன் இ஫ந்ததும் குமந்ரதகர஭ அரமத்துக் பகளண்டு
ன௄ங்கு஭த்துக்கு யந்து வ ர்ந்தளள்.
ன௄ங்கு஭த்தழல் அயர்கல௃க்குப் ஧ிதழபளர்ஜழதநளகப் ஧த்து ஌க்கபள ஥ன்ப ய் ஥ழ஬ம்
இன௉ந்தது. ஆரகனளல் இந்தச்

ழன்஦க் குடும்஧ம்

ளப்஧ளட்டுக்குத் துணிக்குக்

கஷ்ைப்஧ைளநல் ப ௌக்கழனநளக யளழ்க்ரக ஥ைத்தழனின௉க்க஬ளம் . ஆ஦ளல்
ன௅த்ரதனனுைன் கூைப் ஧ி஫ந்த துபதழர்ஷ்ைம் இங்வகனேம் அயர்கர஭ யிையில்ர஬ .
அயர்கள் ஊன௉க்கு யந்த நறு யன௉ரம் பகளள்஭ிைத்தழல் ப஧ன௉பயள்஭ம் யந்து உரைப்ன௃
஋டுத்தது. அந்த உரைப்஧ி஦ளல் ன௄ங்கு஭த்தழன் சுற்றுயட்ைத்தழல் ஧஬ன௉ரைன ஥ழ஬ங்க஭ில்
யண்ைல் தங்கழ அரய நழகவும் ப மழப்஧ளகழ யிட்ை஦ . வயறு
நணல் அடித்து அரய

ழ஬ன௉ரைன ஥ழ஬ங்க஭ில்

ளகு஧டிக்கு ஬ளனக்கற்றுப் வ஧ளனி஦ . ன௅த்ரதனனுரைன

஥ழ஬ங்கல௃க்குப் ஧ின் ப ளன்஦ கதழ தளன் வ஥ர்ந்தது . இபண்டு வ஧ளகம்

ளகு஧டினளகழ,

நளவுக்கு இன௉஧து க஬ம் கண்டு ன௅தல் ஆகழக் பகளண்டின௉ந்த ன௅தல் தபநள஦
அயனுரைன ஥ழ஬ம் ன௅ல௅யதும் நண்வநடிட்டுப் வ஧ளனிற்று !
ஆகவய, அந்தக் குடும்஧ம் ஥ழபளதபயள஦ ஥ழர஬ரநனரைந்தது. ஌ற்க஦வய
ன௅த்ரதனனுரைன தகப்஧஦ளர் உத்தழவனளகம் ஧ளர்த்த கள஬த்தழல் , ன௄ங்கு஭த்தழல் இன௉ந்த
அயனுரைன தளனளதழகல௃க்கும் நற்஫யர்கல௃க்கும் அயர் வநல் அசூரன இன௉ந்தது .
ன௅த்ரதனன் பகளஞ் ம் துடுக்கள஦ சு஧ளயம் உள்஭ய஦ளனின௉ந்த஧ டினளல், அயன்
வ஧ரிலும் அந்த ஊர்க்களபர்கல௃க்கு ஥ல்஬ அ஧ிப்஧ிபளனம் இல்ர஬ . ஋஦வய, அயனுக்குக்
கஷ்ைம் யந்த கள஬த்தழல் னளன௉ம் அயன் வநல் அனுதள஧ப்஧ையில்ர஬ . "அயனுரைன
தழநழன௉க்கு ஥ன்஫ளய் வயண்டும்" ஋ன்று தளன் ஥ழர஦த்தளர்கள். வநலும்
கழபளநளந்தபங்க஭ில் னளன௉க்கு னளர் எத்தளர

ப ய்ன ன௅டினேம்? அப்வ஧ளவதள ப஥ல்

யிர஬ ந஭ந஭பயன்று இ஫ங்கழக் பகளண்டின௉ந்த கள஬ம் . ஆகவய, அயபயர்கள்
கள஬ட்வ ஧ம் ஥ைத்துயவத கஷ்ைநளனின௉ந்த வ஧ளது நற்஫யர்கல௃க்கு ஋ப்஧டி உதயி
ப ய்யது?

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

சுநளர் இபண்டு யன௉ர கள஬ம் நண஬டித்த ன௄நழரனக் கட்டிக் பகளண்டு
நளபடித்தளன் ன௅த்ரதனன். அது என்றும் ஧ிபவனள ஦ப்஧ைளநல் வ஧ளகவய , நறு஧டினேம்
஧ள்஭ிக்கூைத்தழல் வ ர்ந்து ஧டித்துப் ஧ளஸ் ஧ண்ணி உத்தழவனளகம் ஧ளர்க்க வயண்டுபநன்஫
ஆர

அயனுக்கு உண்ைளனிற்று. அயனுரைன தளனளர் ரயத்தழன௉ந்த இபண்பைளன௉

஥ரககல௃க்கு இத஦ளல்

஦ினன் ஧ிடித்தது . அயற்ர஫ யிற்று யந்த ஧ணத்ரத ஋டுத்துக்

பகளண்டு வ஧ளய் ரலஸ்கூ஬ழல் ஧ரமன஧டி னென்஫ளயது ஧ளபத்தழல் வ ர்ந்தளன். யன௉ரக்
கரை ழனில் அயனுக்குப் ஧ரீட்ர

வத஫யில்ர஬ .

இதழல் யினப்ன௃ம் கழரைனளது. யளழ்க்ரகனில் அடி஧ட்டு ன௅தழர்ச் ழனரைந்த
அயனுரைன ந஦து, வகய஬ம் ஧ள்஭ிக்கூைத்துப் ஧ளைங்க஭ில் கய஦ம் ப லுத்த
நறுத்துயிட்ைது!
அவ்யன௉ரம் ஧ள்஭ிக்கூைத்தழல் ஧டித்த வ஧ளது , ப஧ரின நனுரர்க஭ின் ஧ிள்ர஭கள்
ழ஬ன௉ைன் அயனுக்குச்

ழவ஥கம் ஆகழனின௉ந்தது . இதன் ஧஬஦ளக, அயன் வநளட்ைளர்

யண்டி யிடுயதற்குக் கற்றுக் பகளண்டின௉ந்தளன் . ஧ரீட்ர

வத஫ளநற் வ஧ளகவய அயன்

஧டிப்ர஧ யிட்டுயிட்டு என௉ ப஧ரின நழபளசுதளபரிை ம் வநளட்ைளர் டிரபயபளக அநர்ந்தளன்.
அந்தக் கள஬த்தழல் நழபளசுதளபர்கள் யளங்கழன வநளட்ைளர்கர஭ ஋ப்஧டிக் ரகரன யிட்டுக்
கமழப்஧து ஋ன்று கயர஬ப்஧ட்டுக் பகளண்டின௉ந்தளர்கள் . ஋஦வய, அயன் டிரபயபளகப்
வ஧ளய் ஆறு நளதத்துக்குவநல் னளன௉ம் யண்டி ரயத்துக் பகளண்டின௉க்கயில்ர஬ .
கரை ழனளக அயன் டிரபயபளக இன௉ந்த ப஧ரின நனுரரிைம் ஧஬த்த
பகளண்டு "இ஦ிவநல் என௉யரிைன௅ம்

ண்ரை வ஧ளட்டுக்

ம்஧஭த்துக்கு டிரபயபளனின௉ப்஧தழல்ர஬ " ஋ன்று

஧தம் ப ய்துபகளண்டு, கழபளநத்துக்குத் தழன௉ம்஧ி஦ளன்.
என்றுக்குப் ஧ின் என்஫ளக யந்த துன்஧ங்க஭ளல் ந஦ம் இடிந்து வ஧ளனின௉ந்த
ன௅த்ரதனனுரைன தளனளர், அயன் ஊன௉க்குத் தழன௉ம்஧ி யந்த

ழ஬ ஥ளர஭க்பகல்஬ளம்

஧ிள்ர஭ரனனேம் ப஧ண்ரணனேம் உ஬கழல் தன்஦ந்த஦ினளக யிட்டுயிட்டுக் கள஬ஞ்
ப ன்஫ளள்.
*****
இபண்ைளயது தைரய ன௅த்ரதனன் ரலஸ்கூ஬ழல் வ ர்ந்து ஧டிக்கப் வ஧ள஦ளன்
஋ன்று ப ளன்வ஦ளநல்஬யள? அதற்கு அயனுக்குத் தூண்டுவகள஬ளனின௉ந்த நற்ப஫ளன௉
களபணன௅ம் உண்டு, அந்தக் களபணம் கல்னளணிதளன்.
பகளள்஭ிைத்தழல் உரைப்ன௃ ஋டுத்த யன௉ரத்தழல் அயன் என௉ ஥ளள் யண்டி
நளட்டுக்கு ஥ல்஬ தளர்க்குச் ழ

ம்஧ளதழப்஧தற்களகப் ஧டுரகக் களட்டில் ன௃குந்து வ஧ளய்க்

பகளண்டின௉ந்தளன். அப்வ஧ளது தழடீபபன்று, "஍வனள! ஍வனள!" ஋ன்று என௉

ழறு ப஧ண்ணின்

குபல் வகட்கவய, அந்தத் தழர ரன வ஥ளக்கழ யிரபந்து ஏடி஦ளன். ன௅ன் அத்தழனளனத்தழல்
஥ளம் ஧ளர்த்த ஧ளமரைந்த வகளயிர஬ அரைந்தளன் . அங்வக ஆச் ரினத்ரதனேம்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

தழகழர஬னேம் என௉ங்வகன஭ித்த என௉ களட் ழரனக் கண்ைளன் . ஥ளயல் நபத்தழன்
கழர஭க஭ில் என்஫ழல் கல்னளணி உட்களர்ந்தழன௉ந்தளள். அந்தக் கழர஭க்கு வ஥ர் கவ வம
஧ளல௅ம் வகளயில் நண்ை஧த்தழன் நீ து என௉ ப஧ரின குபங்கு உட்களர்ந்தழன௉ந்தது . அது
கல்னளணி இன௉ந்த கழர஭னின் வநல் தளவுயதற்கு னத்த஦ம் ப ய்து பகளண்டின௉ந்தது .
ன௅த்ரதனன் என௉ ப஧ரின அதட்ைல் வ஧ளட்ைளன் . குபங்கு அயர஦ப் ஧ளர்த்து 'உர்'
஋ன்று ஧ல்ர஬க் களட்டி உறுநழயிட்டுக் களட்டில் ஏடி நர஫ந்தது .
நபக் கழர஭னின் வந஬ழன௉ந்த கல்னளணிரனப் ஧ளர்த்து நழகவும் கடுரநனள஦
குப஬ழல் "இங்வக இ஫ங்கழ யள" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
கல்னளணி க஬க஬பயன்று என௉

ழரிப்ன௃ச்

ழரித்துயிட்டு ,

ளயதள஦நளய், ஥ளயல்

஧மம் ஧஫ழக்கத் பதளைங்கழ஦ளள். அப்வ஧ளது அயல௃க்குப் ஧தழன்னென்று, ஧தழ஦ளலு யனது
தளன் இன௉க்கும்.
ன௅த்ரதனன், வகள஧த்துைன், பபளம்஧வும் அதட்டி நழபட்டின ஧ி஫குதளன் கல்னளணி
இ஫ங்கழ யந்தளள். அயன் அயல௃ரைன பநன்ரநனள஦ களரதப் ஧ிடித்து இவ஬ ளக
஥ழநழண்டிக் பகளண்வை, "இ஦ிவநல் இங்பகல்஬ளம் யபளவத! யபளவத!" ஋ன்஫ளன்.
"இந்தக் களடு ஋ன்஦, உங்கள் ஧ளட்ை஦ளர் ப ளத்தள? இங்வக யபளவத ஋ன்று
ப ளல்஬ ஥ீ னளர்?" ஋ன்஫ளல் கல்னளணி.
"அபதல்஬ளம்

ரிப்஧ைளது; இ஦ிவநல் இங்பகல்஬ளம் யன௉யதழல்ர஬பனன்று

ப ளன்஦ளல் தளன் யிடுவயன்" ஋ன்று ன௅த்ரதனன் கூ஫ழ, களரத ஥ழநழண்டிக்
பகளண்வைனின௉ந்தளன்.
"அைளைள! என௉ குபங்கழ஦ிைநழன௉ந்து தப்஧ி, இன்ப஦ளன௉ குபங்கழ஦ிைம் அல்஬யள
அகப்஧ட்டுக் பகளண்வைன்?" ஋ன்஫ளள் கல்னளணி.
அவ்ய஭வுதளன்; ன௅த்ரதனன் கு஧ீபபன்று
ழரித்தளள். இபண்டு வ஧ன௉ரைன

ழரித்து யிட்ைளன். கல்னளணினேம் வ ர்ந்து

ழரிப்ன௃ம் வ ர்ந்து அந்த ஥ழ ப்தநள஦ களட்டில் ஋தழபபள஬ழ

ப ய்த஦!
இதற்கு ன௅ன்஦ளல் ன௅த்ரதனன் கல்னளணிரனப் ஧ளர்த்தது உண்டு ; வ஧ ழனதும்
உண்டு. ஆ஦ளல் இன்று அயல௃ரைன வதளற்஫த்தழலும் , வ஧ச் ழலும் அயன் ஋ன்஦வநள
ன௃துரநரனக் கண்ைளன். அயனுரைன இன௉தனத்ரதப் ஧஫ழபகளடுத்தளன் .
஥ளல௃க்கு ஥ளள் அயர்கல௃ரைன

ழவ஥கம் ய஭ர்ந்து யந்தது. கல்னளணிரனக்

கல்னளணம் ப ய்து பகளண்ைள஬ன்஫ழ யளழ்க்ரகனில் த஦க்கு ஥ழம்நதழனிபளது ஋ன்஧ரத

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அயன் உணர்ந்தளன். ஆ஦ளல் அயள் ப ளத்துக்களரி; தளவ஦ள என்றுநழல்஬ளதயன்.
இரதபனல்஬ளம் உத்வத ழத்து அயர஭க் கல்னளணம் ப ய்து பகளள்஭த் தகுதழ ப஧றும்
ப஧ளன௉ட்வை அயன் நறு஧டினேம் ஧டிக்கச் ப ன்஫து.
஥ன்஫ளய் ஧டித்துப் ப஧ரின உத்தழவனளகத்துக்கு யந்து யிட்ைளல் கல்னளணிரனத்
த஦க்குக் பகளடுக்க நறுக்க நளட்ைளர்க஭ல்஬யள! ஆ஦ளல் அதழர்ஷ்ைம் அயன் ஧க்கத்தழல்
இன௉க்கயில்ர஬. ஍வனள! அந்த ஥ள நளய்ப் வ஧ள஦ இங்கழ஬ீ ஷ் ஧ரீட்ர னில் ஥ளலு
நளர்க்கு நட்டும் குர஫ந்து வ஧ளகளந஬ழன௉ந்தளல்?
கல்னளணி வகள஧நளய்த் தழன௉ம்஧ிக்கூைப் ஧ளர்க்களநல் ப ன்஫ ஧ி஫கு , தழன௉ம்஧ி யந்து
அந்தக் வகளனில் தழண்ரணனில் உட்களர்ந்த ன௅த்ரதனனுக்கு அவத இைத்தழல் ன௅தன்
ன௅த஬ழல் தளன் கல்னளணிரனச்

ந்தழத்த வ஧ளது ஥ைந்தபதல்஬ளம் ஞள஧கத்துக்கு யந்தது.

ன௅கத்ரதக் ரகனளல் நர஫த்துக் பகளண்டு யிம்நழ அல௅தளன் . அந்த யிம்நலுக்கு
஋தழபபள஬ழரனப் வ஧ளல், களட்டிவ஬ வ஧ளய்க் பகளண்டின௉ந்த கல்னளணினின் வதம்ன௃ம்
குபலும் வகட்ைது!
அத்தழனளனம் 5 - ஧ல்஬ழ ப ளல்கழ஫து!
அ஧ிபளநழனின் குமந்ரத உள்஭நளகழன நகளபளஜ்னத்தழல் ன௅த்ரதனன் ஌க
க்பளதழ஧தழனளக அபசு ன௃ரிந்து யந்தளன்.
஧ளல் ந஦ம் நள஫ளத என௉ ப஧ண் குமந்ரத , தன்னுரைன தளனளர், தகப்஧஦ளர்,
஧ளட்ைன், ஧ளட்டி, நளநன், நளநழ,

ழத்தழ, அத்ரத ன௅த஬ழன உ஫யி஦ர் ஋ல்஬ளரிைத்தும்

ப லுத்துயதற்குரின அவ்ய஭வு வ஥ த்ரதனேம் அயள் தன்னுரைன அண்ணன் நீ வத
ப லுத்தழ யந்தளள்.
தட்டுத் தடுநள஫ழ ஥ைக்கும்

ழன்஦ஞ்

ழறு யனதழவ஬ அண்ணன் ஧ள்஭ிக்கூைம்

வ஧ளகும்வ஧ளது இயள் தளனும் வ஧ளவயப஦ன்று அல௅யளள். அயன் ஧ள்஭ிக்கூைத்தழ஬ழன௉ந்து
தழன௉ம்஧ி யன௉ம்வ஧ளது, இயள் தளன் யள ல் கதரயத் தழ஫க்க வயணும். வயறு னளபளயது
தழ஫ந்து யிட்ைளல் அன்று யடு
ீ பகர஭ப்஧ட்டுப் வ஧ளகும் .
யட்டில்

த஦க்குப் ஧ட் ணம் பகளடுத்தளல் , அரதத் தழன்஦ நளட்ைளள். ஧த்தழபநளய்
ரயத்தழன௉ந்து, அண்ணன் ஧ள்஭ிக்கூைத்தழ஬ழன௉ந்து யந்த ஧ி஫கு , அயனுக்குக் பகளடுத்து
யிட்டுத்தளன் தழன்஧ளள். இபளத்தழரினில் அயன் ரகனளல் ஧ளல் பகளடுத்தளல் தளன்
குடிப்஧ளள்.
அயன் ரயதளலும் அடித்தளலுங்கூை அயல௃க்குச்

ந்வதளரவந. அயள்

ப஧ளறுக்களத யிரனம் என்வ஫ என்று தளன் . ன௅த்ரதனன் தன்னுைன் 'களய்' யிட்டு
யிட்ைளல் அதளயது வ஧ நளட்வைப஦ன்று ப ளன்஦ளல் அரத நட்டும் அய஭ளல்
ன௅டினளது! தளங்க ன௅டினளத துக்கம் யந்து யிடும் ; அல௅து கண்

கழக்க

ழயந்து வ஧ளய்யிடும்.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

஌ற்க஦வய இவ்யளறு இபத்த ஧ள த்தழ஦ளல் ஧ிரணக்கப்஧ட்ை இந்தக் குமந்ரதகள் ,
உ஬கத்தழவ஬ அ஥ளரதக஭ளக யிைப்஧ட்ைத஦ளல் , அயர்கல௃ரைன ஧பஸ்஧ப யளத்றல்னம்
ஆனிபம் நைங்கு அதழகநளனின௉ந்தது.
*****
இப்஧டினளகத் தன்னுரைன குமந்ரத இன௉தனத்தழன் அன்ன௃ ன௅ல௅யரதனேம் உரிரந
பகளண்ை அண்ணன் இப்வ஧ளது பகளஞ்

஥ள஭ளக ஌வதள என௉ நளதழரினளனின௉ந்து

யன௉யரத அ஧ிபளநழ உணர்ந்தளள். அயனுக்கும் த஦க்கும் இரைனில் ஌வதள என௉
யிதநள஦ நள஦றீகத் தரை ஌ற்஧ட்டு யன௉யதளக அயல௃க்குத் வதளன்஫ழற்று .
அடிக்கடி ன௅த்ரதனன்

ழந்தர஦னில் ஆழ்ந்துயிடுயளன் . அ஧ிபளநழ ப ளல்யது

அயனுரைன களதழல் யிமளது. "஋ன்஦ அண்ணள வனள ழக்கழ஫ளய்?" ஋ன்று வகட்ைளல்,
"உ஦க்கு என்றும் இல்ர஬ வ஧ள!" ஋ன்஧ளன். இயள் ஌தளயது யிர஭னளட்ைளய்ப்
வ஧ ழ஦ளல், "஋ன்஦ யிர஭னளட்டு? சும்நள இன௉!" ஋ன்஧ளன்.

ழரித்தளல், கூைச்

ழரிக்க

நளட்ைளன்.
அ஧ிபளநழக்கு உ஬கம் பகளஞ் ம் பதரின ஆபம்஧ித்தழன௉ந்த
குடும்஧ ஥ழர஬

நனம் . தங்கல௃ரைன

ரினில்ர஬, அண்ணனுக்கு உத்தழவனளகம் கழரைக்கயில்ர஬ ஋ன்஧து

அயல௃க்குத் பதரிந்தழன௉ந்தது. ஆ஦ளல் அத஦ளப஬ல்஬ளம் தன்஦ிைம் அயன் இப்஧டி
இன௉க்க வயண்டின அய ழனம் ஋ன்஦ ?
இ஭ம் யனதழவ஬ அயள் களதழல் யில௅ந்த

ழ஬ யளர்த்ரதகள் அயல௃க்கு ஞள஧கம்

யந்த஦. "இந்தத் துக்கழரி அ஧ிபளநழ ஧ி஫ந்தது ன௅தல் குடும்஧த்துக்குக் கஷ்ை கள஬ந்தளன்."
என௉ வயர஭ இது உண்ரநனளனின௉க்குவநள? அண்ணன் கூை அப்஧டி ஥ழர஦க்கழ஫ளவ஦ள?
ன௃த்தழனிலும் னேக்தழனிலும்,

ளநர்த்தழனத்தழலும் தன்னுரைன அண்ணனுக்கு ஥ழகர்

இந்த உ஬கத்தழல் ஋ங்குவந கழரைனளபதன்஧து அ஧ிபளநழனின் ஋ண்ணம். ஆகவய,
அயனுக்கு உத்தழவனளகம் கழரைக்களததற்குக் களபணம் தன்னுரைன துபதழர்ஷ்ைம்தளன்
஋ன்஫ தீர்நள஦த்துக்வக அயள் யந்து யிட்ைளள் .
என௉ ஥ளள், இரதப்஧ற்஫ழ ன௅த்ரதன஦ிைம் வ஧ த் பதளைங்கழ஦ளள் . ஍வனள!
அதனுரைன யி஧ரீதநள஦ யிர஭ரய இப்வ஧ளது ஥ழர஦த்தளலும் , அ஧ிபளநழக்கு உைம்ன௃
஥டுங்கழற்று. "அண்ணள! ன௅ன்வ஦வன ஋ல்஬ளன௉ம் ப ளல்஬ழனின௉க்கள , ஥ளன்
஧ி஫ந்தத஦ளவ஬தளன் உ஦க்கு ஋ல்஬ளக் கஷ்ைன௅ம் ? ஥ளன் தளவ஦ உன் துபதழர்ஷ்ைத்துக்
பகல்஬ளம் களபணம்?..." ஋ன்று அயள் ப ளல்஬ ஆபம்஧ிக்கவும், ன௅த்ரதனன் தன்
ளயிக்பகளத்தழல் பதளங்கழன வ஧஦ளக் கத்தழரனச்

ட்பைன்று ஧ிரித் துக் பகளண்டு

"அ஧ிபளநழ! இவதள ஧ளர்! இந்த நளதழரி யளர்த்ரத இன்னும் என௉ தைரய ப ளன்஦ளவனள ,

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

உன்ர஦னேம் பகளன்று யிட்டு ஥ளனும் ப த்துப் வ஧ளவயன் !" ஋ன்஫ளன்.
அதற்குப் ஧ி஫கு அ஧ிபளநழ அந்தப் வ஧ச்ர

஋டுப்஧தழல்ர஬ . ஆ஦ளலும் அண்ணன்

'என௉ நளதழரி' னளனின௉ப்஧து நட்டும் அயல௃க்கு அ஭யி஬ளத ந஦ வயதர஦ரன ன஭ித்துக்
பகளண்டின௉ந்தது. ன௅க்கழனநளக இப்வ஧ளது
஧ற்஫ழப் வ஧

ழ஬ ஥ள஭ளய் அயனுைன் என௉ யிரனத்ரதப்

அயள் துடிதுடித்துக் பகளண்டின௉ந்தளள் . கல்னளணிரன ன௅ர஫ப் ஧ிபகளபம்

ன௅த்ரதனனுக்குக் கட்டிக் பகளடுத்தழன௉க்க வயண்டுபநன்று அயல௃க்குத் பதரிந்தழன௉ந்தது.
ஆகவய, கல்னளணிக்கு வயறு இைத்தழல் கல்னளணம் ஥ழச் னநள஦ ப ய்தழ அ஧ிபளநழக்கு
அ஭யில்஬ளத ஆத்தழபத்ரத னெட்டிற்று. அரதப் ஧ற்஫ழ ன௅த்ரதன஦ிைம் வ஧
வயண்டுபநன்றும், கல்னளணிரனனேம் கல்னளணினின் தளனளர் தகப்஧஦ளரபனேம்
அயர஭க் கல்னளணம் ப ய்து பகளள்஭ப் வ஧ளகழ஫யர஦னேம் யளனளப , ந஦நளபத்
தழட்ைவயண்டுபநன்றும் அயல௃க்கு ஆத்தழபநளனின௉ந்தது . ஆ஦ளல், ன௅த்ரதனன் தளன்
இப்வ஧ளபதல்஬ளம் அன௉கழல் ப஥ன௉ங்கழ஦ளவ஬ ஋ரிந்து யில௅கழ஫ளவ஦ ?
*****
ன௅ன் அத்தழனளனத்தழல் ப ளன்஦
யட்டிற்குள்வ஭வன

உைம்ன௃

ம்஧யம் ஥ைந்து இபண்டு ஥ளள் ன௅த்ரதனன்

ரிப்஧ையில்ர஬பனன்று ஧டுத்துக் பகளண்டின௉ந்தள ன்.

னென்஫ளல் ஥ளள் களர஬ ஋ல௅ந்து பய஭ிவன வ஧ளய் , பயகு வ஥பம் ஆறு, கு஭ம், யனல்
஋ல்஬ளம் சுற்஫ழயிட்டு யடு
ீ தழன௉ம்஧ி஦ளன்.
அயன் யட்டுக்குள்

த௃ரமந்ததும், அ஧ிபளநழ அயன் ஋தழரில் யந்து, "அண்ணள!
஋ன்னுரைன ரகனில் ஋ன்஦ ரயத்துக் பகளண்டின௉க்கழவ஫ன் ? ப ளல், ஧ளர்க்க஬ளம்"
஋ன்஫ளள். அயல௃ரைன ரககர஭ ன௅துகுக்குப் ஧ின்ன௃஫த்தழல் வகளத்துக் பகளண்டின௉ந்தளள்.
"ப ளன்஦ளல் ஋஦க்கு ஋ன்஦ தன௉கழ஫ளய் ?" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
"ப ளன்஦ளல் ஋ன் ரகனில் உள்஭ரத உ஦க்குத் தந்து யிடுகழவ஫ன் .
ப ளல்஬ளயிட்ைளல், ஥ீ ஋஦க்கு என௉ கழபளந வ஧ளன் யளங்கழத் தபவயணும் ;
"பபளம்஧

ரிதள஦ள?"

ரி!"

"அப்஧டினள஦ளல் ப ளல்லு, ஋ன் ரகனிவ஬ ஋ன்஦ இன௉க்கு ?"
"஥ழச் னநளகச் ப ளல்஬ழ யிடுவயன்."
"ப ளல்஬ழயிவைன், ஧ளர்க்க஬ளம்."
"உன் ரகனிவ஬ யிபல் இன௉க்கு! - பகளண்ைள, யிபர஬த் த஦ினளய் ஋டுத்துக்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

பகளடு."
அ஧ிபளநழ, பகளஞ்சுகழன்஫ குப஬ழல், "வ஧ள அண்ணள! உ஦க்கு ஋ப்வ஧ளதும்
யிர஭னளட்டுத்தளன். ஋஦க்கு என௉ கழபளநவ஧ளன் ப஧ட்டி யளங்கழத் தவபன் , யளங்கழத்
தவபன் ஋ன்று ஋த்தர஦ ஥ள஭ளய் ஌நளற்஫ழக் பகளண்டு யன௉கழ஫ளய்?" ஋ன்று ப ளல்஬ழ, தன்
ரகனி஬ழன௉ந்த இபண்டு கடிதங்கர஭னேம் அயன் ரகனில் ரயத்துயிட்டுச்
ரநன஬ர஫க்குள் ப ன்஫ளள்.
ன௅த்ரதனன் ஊஞ் ல் ஧஬ரகனில் உட்களர்ந்து கடிதங்க஭ில் என்ர஫ப் ஧ிரித்தளன்.
அதன் உர஫னில் த஧ளல் ன௅த்தழரப ஋துவும் வ஧ளட்டின௉க்கயில்ர஬ . அதற்குள் என௉
கல்னளணக் கடிதம் இன௉ந்தது. அரதப் ஧ளர்த்ததும் ன௅த்ரதன஦ின் ன௅கத்தழல் வகள஧ம்
ப஧ளங்கழற்று. அந்தக் கடிதத்ரதத் துண்டு துண்ைளய் ஆனிபத்பதட்டு சுக்க஬ளகக் கழமழத்துப்
வ஧ளட்ைளன். ஧ி஫கு, இன்ப஦ளன௉ கடிதத்ரதப் ஧ிரித்துப் ஧டித்தளன் . அரதப் ஧டித்த வ஧ளது
அயனுரைன ன௅கம் ந஬ர்ந்தது.
இச் நனத்தழல் யள ற் ன௃஫த்தழல் வநளட்ைளர் யண்டிக஭ின் குமல் ஊதும்
இன்னும் கட்ரை யண்டிகள் ன௄ட்ைப்஧டும்
உள்வ஭னின௉ந்து யந்தளள். கூைத்தழல்

ப்தன௅ம் ,

ப்தன௅ம் ஆபயளபநளய்க் வகட்கவய, அ஧ிபளநழ

ற்று ஥ழன்று, ன௅த்ரதனன் கல்னளணக் கடிதத்ரதச்

சுக்கல் சுக்க஬ளய்க் கழமழத்துப் வ஧ளட்டின௉ப்஧ரத யினப்ன௃ைன் கய஦ித்தளள். தர஬ரன என௉
ஆட்டு ஆட்டியிட்டு யள ற்ன௃஫ம் ப ன்஫ளள். என௉ ஥ழநழரத்துக்பகல்஬ளம், "அண்ணள!
இங்வக ஏடி யளவனன்! யந்து ஧ளவபன்! கல்னளணப் ப஧ண்ணுக்கு வநளட்ைளர் யண்டி
யந்தழன௉க்கழ஫து. ஋ல்஬ளன௉ம் கல்னளணத்துக்குக் கழ஭ம்ன௃கழ஫ளர்கள் வ஧ள஬ழன௉க்கழ஫து .
யளவனன் யந்து ஧ளவபன்!" ஋ன்று கத்தழ஦ளள்.
அரதக் வகட்ை ன௅த்ரதனன் ஧ப஧பப்ன௃ைன் ஋ல௅ந்து வ஧ளய் , யள ற்஧டிக்கு அப்஧ளல்
஥ழன்஫ அ஧ிபளநழரனப் ஧ிடித்து இல௅த்து உள்வ஭ தள்஭ி஦ளன் . யள ல் கதரய ஧டீபபன்று
தளழ்ப்஧ளள் வ஧ளட்டுயிட்டு அயர஭த் தபதப பயன்று இல௅த்துக் பகளண்டு யந்து
ஊஞ் ஬ழல் உட்களப ரயத்தளன். அ஧ிபளநழ கண்ரணக் க க்கழக் பகளண்டு அமத்
பதளைங்கழ஦ளள்.
" வ ! அ வை! ஋ன்஦த்தழற்களக அல௅கழ஫ளய்?" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
"஥ீதளன் பயறுநவ஦ பயறுநவ஦ ஋ன்஦ிைம் வகள஧ித்துக் பகளள்கழ஫ளவன ? ஥ளன்
஋ன்஦ தப்ன௃ ப ய்து யிட்வைன்..."
"அைவை, இதற்களகத்தள஦ள? உன் வ஧ரில் ஋஦க்கு என௉ வகள஧ன௅ம் இல்ர஬ ,
அ஧ிபளநழ! ஥ீ யள ஬ழல் வ஧ளய் ஥ழன்஫ளல், அந்தத் தரித்தழபங்கள் ஌தளயது ஥ழர஦த்துக்
பகளள்ல௃ம். அந்தப் ஧ீரைக஭ின் ன௅கத்தழல் ஥ீ யிமழக்க வயண்ைளபநன்று தளன் அரமத்து
யந்வதன்."

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

*****
அ஧ிபளநழ கண்ரணத் துரைத்துக் பகளண்டு

ழரித்த ன௅கத்துைன் , "இல்ர஬

அண்ணள, ஥ம்ந கல்னளணி அக்களவுக்குத்தளவ஦ கல்னளணம் ? ஧ளர்த்தளல் ஋ன்஦
஋ன்றுதளன்..." ஋ன்஧தற்குள், ன௅த்ரதனன் நழகவும் கடுகடுப்ன௃ைன் "கல்னளணி, கல்னளணி,
கல்னளணி...உ஦க்கு வயவ஫ வ஧ச்வ

கழரைனளதள? அது கழைக்கட்டும், அ஧ிபளநழ! ஥ளம்

இந்த ஊரப யிட்வை வ஧ளகப்வ஧ளகழவ஫ளம் , பதரினேநள? ஋஦க்கு வயர஬ கழரைத்து
யிட்ைது!" ஋ன்஫ளன்.
"வயர஬னள? ஋ன்஦ வயர஬, அண்ணள! கப஬க்ைர் வயர஬னள?"
"கப஬க்ைர் வயர஬க்குத் தழன௉ைப் வ஧ளகணும் . ஥ளன் கப஬க்ைர் வயர஬
஧ளர்ப்஧தளனின௉ந்தளல் அப்஧ள ஌ன் ப த்துப் வ஧ளகழ஫ளர் ? உன்ர஦ ஥ளர஭க்குக் கட்டிக்
பகளள்஭ யன௉கழ஫யன் கப஬க்ைர் வயர஭ ஧ளர்ப்஧ளன் . ஋஦க்குக் கணக்குப் ஧ிள்ர஭
வயர஬தளன் கழரைத்தழன௉க்கழ஫து. தழன௉ப்஧பங்வகளனில் நைத்தழல். இவதள ஧ளர், உைவ஦
ன௃஫ப்஧ட்டு யன௉ம்஧டி கடிதம் யந்தழன௉க்கழ஫து" ஋ன்று ப ளல்஬ழக் கடிதத்ரத அ஧ிபளநழனிைம்
பகளடுத்தளன்.
அ஧ிபளநழ கடிதத்ரதப் ஧டித்துயிட்டு , "஋ந்தத் தழன௉ப்஧பங்வகளனில் அண்ணள ?
ன௅ன்வ஦ அப்஧ள இன௉க்கழ஫ வ஧ளது பதப்஧ உற் யத்துக்குப் வ஧ளவ஦ளவந , அதுதளவ஦?
பளட்டி஦த்தழவ஬ ஌஫ழச் சுத்தழயிட்டு, நன௉க்பகளல௅ந்து நழட்ைளய் ஋ல்஬ளம் யளங்கழக்
பகளண்டு யந்வதளவந, அந்த ஊர்தளவ஦?" ஋ன்஫ளள்.
"ஆநளம்! அந்த ஊவபதளன். இந்தச்

஦ினன் ஧ிடித்த ன௄ங்கு஭த்ரதயிட்டு ஥ளம்

஥ளர஭க்வக கழ஭ம்஧ிப் வ஧ளய் யிை஬ளம் . இங்வக தழன௉ம்஧ிவன யபவயண்ைளம் ; இந்த ஊர்
ன௅கத்தழவ஬வன யிமழக்க வயண்ைளம்!" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
'டுக் டுக் டுக்' ஋ன்று அப்வ஧ளது சுயரி஬ழன௉ந்த ஧ல்஬ழ
"஧ல்஬ழ ப ளல்கழ஫து, அண்ணள! ஥ல்஬

ப்தழத்தது .

கு஦ம்" ஋ன்஫ளள் அ஧ிபளநழ.

உ஬கத்தழலுள்஭ ஜீயபள ழகள் ஋ல்஬ளம் த஦க்களகவய ஧ரைக்கப்஧ட்ை஦ ஋ன்று
ந஦ிதன் கன௉துகழ஫ளன். உண்ரநனில், அந்தப் ஧ல்஬ழ அப்வ஧ளது ன௅த்ரதனனுரைன
யன௉ங்கள஬த்ரத அ஫ழந்து ப ளல்஬ழற்று ஋ன்று எப்ன௃க்பகளள்வயளநள஦ளல் , அது
அயர஦ப் ஧ரிக ழத்துச்

ழரித்தது ஋ன்஫ல்஬யள ரயத்துக் பகளள்ல௃தல் ப஧ளன௉ந்தும் ?
அத்தழனளனம் 6 - இடிந்த வகளட்ரை

பகளள்஭ிைத்து '஬னன் கரபச்

ளர஬' இன௉ன௃஫த்தழலும் ப மழப்஧ள஦ ன௃஭ின நபங்கள்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

யளர஦ அ஭ளயி ய஭ர்த்து, கழர஭கள் என்வ஫ளபைளன்று அைர்த்தழனளய்ப் ஧ின்஦ி ,
பகளட்ைளபப் ஧ந்தல் வ஧ளட்ைதுவ஧ளல் ஥ழமல் தந்து பகளண்டின௉ந்த஦ .

ளர஬னின் என௉

ன௃஫த்தழல் கண்ணுக்பகட்டின தூபம் யனல்கல௃ம் யளய்க்களல்கல௃நள஦ நன௉த ஥ழ஬க்
களட் ழ.

ழ஬ யனல்க஭ில் ஧னிர் ஥ட்ைளகழக் பகளண்டின௉ந்தது. வயறு

ழ஬ யனல்க஭ில் ஧னிர்

ய஭ர்ந்து ஧வ ப஬ன்஫ழன௉ந்தது. இரைனிரைவன கு஭ிர்ந்த பதன்஦ந்வதளப்ன௃க்கள் .
பநணனநள஦

அந்தச்

ளர஬னில் உச் ழ வயர஭னில் என௉ கட்ரை யண்டி பநதுயளய்ப்

வ஧ளய்க் பகளண்டின௉ந்தது. அதழல் குடும்஧த்துக்கு அய ழனநள஦ தட்டுன௅ட்டுச்

ளநளன்கள்

஌ற்஫ப்஧ட்டின௉ந்த஦. ஧ின்஦ளல் களர஬த் பதளங்கப் வ஧ளட்டுக் பகளண்டு அ஧ிபளநழ
உட்களர்ந்தழன௉ந்தளள்.
அந்த வயர஭னில் அந்தக் கு஭ிர்ந்த

ளர஬னில் ஧ிபனளணம் ப ய்யவத என௉

ஆ஦ந்தம். அதழலும் குமந்ரத உள்஭த்தழன் குதூக஬த்துக்குக் வகட்க வயண்டுநள ?
அ஧ிபளநழ, 'பளவத கழன௉ஷ்ண வ஧ள஬ ன௅கவற' ஋ன்஫ லழந்துஸ்தள஦ிப் ஧ளட்டு பநட்டில் ,
தளவ஦ இட்டுக் கட்டின ஧ளட்டு என்ர஫ பயகு வஜளபளகப் ஧ளடிக் பகளண்டின௉ந்தளள் .
"ஆ஬ழர஬னின் வநல் துனிலுயளன்
ஆமழயண்ணப஦ன் அன௅தவ஦
ளர஬வனளபவந தழரியளன்
ஜளரைனளகவய - யன௉யளன்"
அண்ணன், தங்ரக இபண்டு வ஧ன௉ம் குமந்ரதக஭ளய்ப் ஧ட்ைணத்தழல் ய஭ர்ந்த
கள஬த்தழல் அயர்கல௃க்கு ஧ளட்டிவ஬ ஧ிவபரநனேம் ஧னிற் ழனேம் ஌ற்஧ட்டின௉ந்த஦. ஧ின்஦ளல்,
கழபளநத்துக்கு யந்த ஧ி஫கு, அ஧ிபளநழக்குச்

ங்கவ தப் ஧னிற் ழரன யின௉த்தழ ப ய்து

பகளள்஭ச் ப ௌகரினம் இல்ர஬பனன்஫ளலும், அங்வக இங்வக வகட்டும், கழபளநவ஧ளன்
஧ிவ஭ட் னெ஬ன௅ம், ஌தளயது ன௃துசு ன௃து ளய்ப் ஧ளட்டுக் கற்றுக் பகளண்டுதள஦ின௉ந்தளள் .
ங்கவ தத்தழன்
஋ப்஧டிக் கள஦ம்
ப஧றுயதற்கும்

க்தழதளன் ஋வ்ய஭வு அதழ னநள஦து ! குதூக஬த்ரத அத௃஧யிப்஧தற்கு
ழ஫ந்த

ளத஦நளனின௉க்கழன்஫வதள , அது வ஧ள஬வய துக்கத்தழல் ஆறுதல்

ங்கவ தவந இரணனற்஫

யண்டிக்குக் பகளஞ்

ளத஦நளனின௉க்கழ஫து.

தூபத்துக்குப் ஧ின்஦ளல் ஥ைந்து யந்து பகளண்டின௉ந்த

ன௅த்ரதனனும் ஧ளடிக்பகளண்டு தள஦ின௉ந்தளன் .
"஋ண்ணளத ஋ண்ணபநல்஬ளம் ஋ண்ணி ஋ண்ணி
஋ட்ைளத வ஧பளர

வகளட்ரை கட்டி"

஋ன்னும் யரிகர஭ அயனுரைன யளய் ஧ளடிக் பகளண்டின௉ந்தது. அய஦து உள்஭த்தழவ஬ள
என்஫ழன் வநப஬ளன்஫ளக ஋த்தர஦ ஋த்தர஦வனள ஋ண்ணங்கள் வதளன்஫ழக் குன௅஫ழக்
பகளண்டின௉ந்த஦. ஋ந்த ஊரிவ஬ உள்஭ எவ்பயளன௉ நபன௅ம் , ப டினேம், பகளடினேம்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அயனுரைன உற்஫ துரணயர்கர஭ப் வ஧ளல் அவ்ய஭வு தூபம் அயனுரைன அன்ர஧க்
கயர்ந்தழன௉ந்த஦வயள, அந்த ஊரினுரைன நண்ரண உத஫ழயிட்டு அயன் இப்வ஧ளது
வ஧ளகழ஫ளன். அரத ஥ழர஦த்தவ஧ளது அயனுரைன கண்க஭ில் ஜ஬ம் து஭ித்தது . ஆ஦ளல்,
஌வதள என௉ வயர஬பனன்று ஆகழ, இ஦ிவநல் ஧ிற்கள஬ யளழ்க்ரகரனப் ஧ற்஫ழக்
கயர஬னில்஬ளநல் இன௉க்க஬ளம் ஋ன்஧ரத ஋ண்ணினவ஧ளது , என௉யளறு ஆறுதல்
஌ற்஧ட்ைது. கட்டின ஆகளனக் வகளட்ரை ஋ல்஬ளம் ஋ன்஦ ஆனிற்று? ப஧ள஬ப஧ள஬பயன்று
உதழர்ந்து நண்வணளடு நண்ணளக அல்஬யள வ஧ளய்யிட்ைது ? கல்னளணினின்
யளழ்க்ரகனேம் இயனுரைன யளழ்க்ரகனேம் தழட்ைநளகப் ஧ிரிக்கப்஧ட்டுப் வ஧ளனி஦
அல்஬யள? இ஦ிவநல் அரய என்று வ ர்யரதப் ஧ற்஫ழ ஥ழர஦க்க வயண்டினவத
இல்ர஬!
*****
இந்த ஋ண்ணத்ரதச்

கழக்க ன௅டினளதய஦ளய் ன௅ த்ரதனன் யிரபந்து ஥ைந்து

யண்டினின் ன௅ன்ன௃஫நளக யந்து யண்டிக்களபர஦ப் ஧ளர்த்து, "சுப்஧பளனள! ஥ளன் பகளஞ் ம்
யண்டி ஏட்டுகழவ஫ன்; ஥ீ இ஫ங்கழ ஥ைந்து யன௉கழ஫ளனள?" ஋ன்஫ளன். யண்டிக்களபன்
இ஫ங்கழனதும், தளன் னெக்கரணனில் உட்களர்ந்து நளடுகர஭ யிபட்டு யிபட்பைன்று
யிபட்டி஦ளன்.
யண்டிக்களபனுக்கு தழகழல் உண்ைளகழ யிட்ைது . அந்தச்

ளர஬வனள ஆ஧த்தள஦

ளர஬. இபண்டு ஧க்கன௅ம் கழடுகழடு ஧ள்஭ம். என௉ ன௃஫ம் ஥தழப் ஧டுரக; நற்ப஫ளன௉ன௃஫ம்
யளய்க்களல். நளடு பகளஞ் ம் நழபண்ைளலும் யண்டிக்கு ஆ஧த்துதளன் . இப்஧டிப்஧ட்ை
஥ழர஬னில் இந்த ன௅பட்டுப் ஧ிள்ர஭னிைம் னெக்க ணளங் கனிற்ர஫க் பகளடுத்து யிட்வைள
வந ஋ன்று கதழக஬ங்கழ஦ளன் யண்டிக்களபன் . "஍னள! ஍னள! ஥ழறுத்துங்க ஍னள! பகளஞ் ம்
஥ழறுத்துங்க ஧ிள்ர஭! உங்கல௃க்குப் ன௃ண்ணினநளய்ப் வ஧ளகும் " ஋ன்று கூயிக்பகளண்வை
ப஬ளங்கு ப஬ளங்கு ஋ன்று ஏடியந்தளன்.
ஆ஦ளல் யண்டி இப்஧டி வயகநளக ஏடினதழல் அ஧ிபள நழனின் குதூக஬ம்
அதழகநளனிற்று. ஧ின்஦ளல் சுப்஧பளனன் குைல் பத஫ழக்க ஏடி யன௉யரதப் ஧ளர்த்து அயள்
க஬க஬பயன்று

ழரித்தளள். அப்஧டிச்

ழரித்துக் பகளண்டின௉க்கும்வ஧ளவத அயல௃க்கு ஋ன்஦

ஞள஧கம் யந்தவதள, ஋ன்஦வநள, பதரினளது. தழடீபபன்று அயல௃ரைன
நைங்கு அதழகநளனிற்று. குலுங்கக் குலுங்க யனிறு ய஬ழக்கும்஧டி

ழரிப்ன௃ ஧த்து

ழரித்தளள் .

ன௅த்ரதனன் தழன௉ம்஧ி அயர஭ப் ஧ளர்த்து "஌ ர஧த்தழனம்! ஋தற்களகச்

ழரிக்கழ஫ளய்?"

஋ன்஫ளன்.
"அண்ணள! அண்ணள! சுப்஧பளனன் பதளந்தழரனப் ஧ளர்த்ததும் ஋஦க்கு என்று
ஞள஧கம் யந்தது. அரத ஥ழர஦த்தளல்
அ஧ிபளநழ.

ழரிப்ர஧ அைக்கவய ன௅டினயில்ர஬ " ஋ன்஫ளள்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

"வ஧ளதும், வ஧ளதும்! ஧ல்ர஬ச் சுல௃க்கழக் பகளள்஭ப் வ஧ளகழ஫து. அது ஋ன்஦பயன்று
ப ளல்஬ழயிடு" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
"ப ளல்஬ழயிைட்டுநள? கல்னளணி அக்களரயக் கல்னளணம் ஧ண்ணிக்கப் வ஧ளகழ஫ளர்,
஧ளன௉! அயன௉க்குப் ப஧ரின பதளந்தழ வ஧ளட்டின௉க்குநளம் . இன்஦ிக்குத்தளவ஦ கல்னளணம்,
அண்ணள! இத்தர஦ வ஥பம் தள஬ழகட்டினளகழக் பகளண்டின௉க்கும் " ஋ன்஫ளள்.
அடுத்த ஥ழநழரத்தழல்

ம்஧யங்கள் பயகு துரிதநளக ஥ைந்த஦ .

ன௅த்ரதனனுரைன ந஦க்களட் ழனிவ஬ ஍ம்஧து யனதுக் கழமயர் என௉யர்
கல்னளணினின் கல௅த்தழல் தள஬ழரனக் கட்டிக் பகளண்டின௉ந்தளர் . அக்களட் ழ அயர஦
பய஫ழ பகளள்஭ச் ப ய்தது. ரகனி஬ழன௉ந்த தளர்க்கமழனி஦ளல் சு஭ ீர் சு஭ ீர் ஋ன்று நளடுகர஭
இபண்டு அடி அடித்தளன். அடுத்த கணத்தழல் தள஬ழ கட்டுயரதத் தடுக்க னத்த஦ித்தயன்
வ஧ளல் னெக்கரணனி஬ழன௉ந்து குதழத்தளன்.
யண்டிக்களப சுப்஧பளனன் "஍வனள! குடிரனக் பகடுத்தீங்கவ஭?" ஋ன்று என௉ கூச் ல்
வ஧ளட்ைளன்.
அ஧ிபளநழக்கு யள஦ம் இடிந்து தழடீபபன்று தன் தர஬னில் யில௅ந்து யிட்ைது வ஧ளல்
வதளன்஫ழற்று.
யண்டி குரை ளய்ந்தது!
அத்தழனளனம் 7 - ப ல்யப் ப஧ண் கல்னளணி
ன௄ங்கு஭த்ரத னடுத்த பகளள்஭ிைக் கரபக் களட்டில் என௉ ய஦வதயரத
இன௉க்கழ஫பதன்று அந்தப் ஧ிபவத த்தழப஬ல்஬ளம் என௉ யதந்தழ ஧பயினின௉ந்தது .
஥தழனில் பயள்஭ம் சுநளபளய்ப் வ஧ளகும் கள஬த்தழல் ஜழல்஬ள கப஬க்ைர் ,
஋க்றழகழனைடிவ் ஋ன்ஜழ஦ினர் ன௅த஬ழன உத்தழவனளகஸ்தர்கள் அந்தப் ஧க்கம் 'களம்ப்'
யன௉ம்வ஧ளது, ஥தழக் கரபவனளபநளய்ப் ஧ைகழல் ஧ிபனளணம் ப ய்யளர்கள் . அப்வ஧ளது
அயர்கள்

ழ஬

நனம் வநற்஧டி ய஦வதயரதரனப் ஧ளர்த்து யினப்ன௃றுயதுண்டு .

ழ஬ வயர஭க஭ில் அந்தத் வதயரத ஜ஬க்கரபனிவ஬ ஏடுகழ஫ தண்ணரில்

களல்கர஭த் பதளங்கயிட்டுக்பகளண்டு உட்களர்ந்து பகளண்டின௉க்கும். ஧ைரகக் கண்ைதும்
஋ல௅ந்து ஥ளணற் களட்டிற்குள் ஏடி நர஫ந்துயிடும் . வயறு

ழ஬

நனம் அந்தத் வதயரத

஥ளணற் களட்டிற்குள் எ஭ிந்த யண்ணம் ன௃ன்஦ரக ன௄த்த த஦து ன௅கத்ரத நட்டும்
களட்டிக் பகளண்டின௉க்கும். இன்னும்

ழ஬

நனம் தூபத்தழல் நபத்தழன் வநல் ஌஫ழ

உட்களர்ந்து பகளண்டு, ஧ைகழல் வ஧ளகழ஫யர்கல௃க்கு அமகு களட்டும்!

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ஆ஦ளல் ன௄ங்கு஭ம் கழபளநயள ழக஭ிைம் இந்த ய஦ வதயரதரனப் ஧ற்஫ழக் வகட்ைளல்
நட்டும் அயர்கள் குப்ப஧ன்று

ழரித்துயிட்டு, "ய஦வதயரதனளயது என்஫ளயது! ஥ம்ந

஥டுப்஧ண்ரண யட்டுப்

ப஧ண் கல்னளணிதளன் ஆற்வ஫ளபம் தழரிந்து பகளண்டின௉ப்஧ளள் "
஋ன்று ப ளல்யளர்கள்.
கல்னளணினின் குமந்ரதப் ஧ிபளனத்தழவ஬வன அயல௃ரைன தளனளர் இ ஫ந்து
வ஧ள஦ளள். அதற்குப் ஧ி஫கு, அயல௃ரைன தளனளரின் ஸ்தள஦த்தழல் இன௉ந்து அயர஭
ய஭ர்த்தது அந்த ஥தழப் ஧ிபவத ந்தளன்.
஧க஬ழல் ப஧ன௉ம் ப஧ளல௅ரதக் கல்னளணி ஥தழக்கரபனிலும் ஥தழக்கரப களட்டிலுவந
கமழப்஧து யமக்கம். உனர் கு஬த்ரதச் வ ர்ந்த என௉ ப஧ண்ணுக்கு இவ்ய஭வு சுதந்தழபம்
கழரைத்தழன௉ந்தது அந்தப் ஧ிபவத த்தழல்

ற்று ஆச் ரினநள஦ யிரனவந , ஆ஦ளல்

அதற்குத் தக்க களபணம் இன௉ந்தது.
கல்னளணினின் தளனளர் இ஫ந்த ஧ி஫கு அயல௃ரைன தகப்஧஦ளர் தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம்
஧ிள்ர஭ இபண்ைளந்தளபம் கல்னளணம் ப ய்து பகளண்ைளர் . னெத்த நர஦யினின்

ந்ததழ

கல்னளணி என௉த்தழதளன்; அயள் வநல் அயல௃ரைன தகப்஧஦ளர் உனிரபவன
ரயத்தழன௉ந்தளர் ஋ன்று ப ளல்஬ வயண்டும். "இம்நளதழரி, தகப்஧஦ளர் ப஧ண்ணுக்குச்
ப ல்஬ம் பகளடுத்து ய஭ர்ப்஧ரதக் கண்ைதுநழல்ர஬ , வகட்ைதுநழல்ர஬" ஋ன்று ஊபளர்
வ஧ ழக் பகளண்ைளர்கள்.
னெத்த தளபத்தழன் ப஧ண்ரண நளற்஫ளந்தளய் ஧டுத்துயபதன் னும் உ஬க யமக்கம்
அந்த யட்டில்

கழரைனளது. உண்ரநனில், ஥ழர஬ரந அதற்கு வ஥ர்நள஫ளக இன௉ந்து
யந்தது. யட்டில்

கல்னளணி ரயத்ததுதளன்

ட்ைம் . அயள் வ஧ச்சுக்கு ஋தழர்ப் வ஧ச்சு

இல்ர஬. அயல௃க்குப் ஧னந்து தளன் அயல௃ரைன

ழ஫ழன தளனளர் ஥ைந்து பகளள்஭

வயண்டும்.
இந்த ஥ழர஬ரநக்கு ன௅க்கழன களபணம், தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭ தம் னெத்த
நக஭ிைம் ரயத்தழன௉ந்த அ஧ிநள஦வநனளனினும் , கல்னளணி ப ளந்தத்தழல்
ப ளத்துரைனய஭ளனின௉ந்ததும் என௉ களபணம் ஋ன்஧ரதச் ப ளல்஬ வயண்டும் .
கல்னளணினின் தளனளர் பகளண்டுயந்த நஞ் ள் களணி ஆறு ஌க்கபள ன௅தல் தப
஥ன்ப ய் ஥ழ஬ன௅ம், அயல௃ரைன 5,000 னொ஧ளய் ப஧றுநள஦ ஥ரககல௃ம், கல்னளணிக்குச்
ப ளந்தநளனின௉ந்த஦. யட்டிலும்

ரி, பய஭ினிலும்

ரி, இது அயல௃க்குக் பகௌபயம்

அ஭ித்தது. என௉யளறு சுதந்தழபத்துைன் ஥ைந்து பகளள்஭வும் இைங் பகளடுத்தது .
*****
தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭ இபண்ைளந்தளபம் கல்னளணம் ப ய்து

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

பகளண்ைதழ஬ழன௉ந்து ப஧ரின குடும்஧ஸ்தர் ஆ஦ளர் . கழட்ைத்தட்ை யன௉ரத்துக்கு என௉
குமந்ரத யதம்

யட்டில்

ஜ஦த்பதளரக அதழகரித்து யந்தது . அவத

நனத்தழல்

அயன௉ரைன ப஧ளன௉஭ளதளப ஥ழர஬ரந ஥ளல௃க்கு ஥ளள் சுன௉ங்கழ யந்தது. ப஥ல் யிர஬னேம்
஥ழ஬த்தழன் யிர஬னேம் ந஭ந஭பயன்று இ஫ங்கழயப , கைனும் யட்டினேம் அதழ வயகநளய்
஌஫ழயந்த஦.
வ஧ளதளதற்குக் பகளள்஭ிைத்து உரைப்஧ில் அயன௉ரைன ஥ழ஬த்தழல் என௉ ஧குதழ
஥ள நளனிற்று. அரதச்

வ ர்தழன௉த்துயதழல் கைன் வநலும் ய஭ர்ந்தது . கரை ழனில்

஥ழர஬ரந பபளம்஧ ப஥ன௉க்கடினள஦ வ஧ளது, கல்னளணினின் தளனளர் அயல௃க்கு
ரயத்துயிட்டுப் வ஧ள஦ ஥ரககர஭ யிற்஧ரதத் தயிப வயறு யமழனில்஬ளநல் வ஧ளனிற்று.
யிற்஫ ஥ரககல௃க்குப் ஧தழல் ஥ரக கல்னளணிக்குப் ஧ண்ணிப்வ஧ளை வயண்டும்
஋ன்றுதளன் தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭ ஋ண்ணினின௉ந்தளர். ன௅டிந்தளல், ப ய்துநழன௉ப்஧ளர்.
ஆ஦ளல், வநலும் தரித்தழபம் அதழகநளகழ யன௉ரகனில் , அந்தந்த யன௉ரத்து யரிப் ஧ணம்
கட்டிக் கள஬ட்வ ஧ம் ப ய்யவத கஷ்ைநளனின௉க்ரகனில் , ன௃து ஥ரக ஋ப்஧டி ஧ண்ணிப்
வ஧ளடுயது?
கரை ழனில், கல்னளணிக்குக் கல்னளண யனது யந்த வ஧ளது , தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம்
஧ிள்ர஭னின் 'உள்஭ ஥ழர஫யில் என௉ கள்஭ம் ன௃குந்தது ' ஋ன்று ப ளல்஬த்தளன்
வயண்டினின௉க்கழ஫து. அயர஭ பபளம்஧ப் ஧ணக்களப இைத்தழல் கல்னளணம் ப ய்து
பகளடுத்து யிை வயண்டும். அயல௃க்கு அயள் தளனளர் ரயத்துப் வ஧ள஦ நஞ் ள் களணி
஥ழ஬த்ரதனேம் ஥ரககர஭னேம் ப஧ளன௉ட்஧டுத்தழக் வகட்களத நளப்஧ிள்ர஭னளனின௉க்க
வயண்டும் ஋ன்று அயர் யின௉ம்஧ி஦ளர்.
இந்த வ஥ளக்கத்துைவ஦தளன், யள஬ழ஧ப் ஧ிள்ர஭கல௃க்குப் ப஧ண் வகட்க யந்த
அவ஥கம் வ஧ரப அயர் தட்டிக் கமழத்துக் பகளண்டின௉ந்தளர் .
கரை ழனளக, தளநரப ஏரைப் ப஧ரின ஧ண்ரணனி஬ழன௉ந்து நனுஷ்னளள் யந்து
ப஧ண் வகட்ை வ஧ளது, இந்த இைந்தளன் ஥ளம்

ம்஧ந்தம் ஧ண்ணவயண்டின இைம் ஋ன்று

தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭ உைவ஦ தீர்நள஦ித்து யிட்ைளர் .
*****
கல்னளணினிைம் அயல௃ரைன தகப்஧஦ளர் அ஭யி஬ளத ஧ிரினம் ரயத்தழன௉ந்தளர்
அல்஬யள?
஌஫க்குர஫ன ஍ம்஧து யனதள஦ தளநரப ஏரைப் ஧ண்ரணனளன௉க்கு அயர஭க்
கல்னளணம் ப ய்து பகளடுக்கத் தீர்நள஦ித்த வ஧ளது ப஧ண்ரணக் பகளடுத்துத் தளம்
ப ௌக்கழனநளனின௉க்க வயண்டுபநன்னும் ஋ண்ணம் அய ன௉க்குக் கழஞ் ழத்தும் இல்ர஬.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அவ்ய஭வு ப஧ரின இைத்தழல் யளழ்க்ரகப்஧டுயதழல் அயல௃க்கு ஌ற்஧ைக்கூடின
஥ன்ரநகர஭ப் ஧ற்஫ழவன அயர் அதழகநளய் ஋ண்ணி , அதழலுள்஭ ஧ிபதழகூ஬த்ரத
அ஬ட் ழனம் ப ய்தளர்.
கல்னளணினின் யியளகம்

ம்஧ந்தநளகக் வகய஬ம் ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ற்஫ழ அயர்

என௉ கணன௅ம்

ழந்தழக்கயில்ர஬. ஊரிவ஬

ழ஬ர் ஧ிபஸ்தள஧ித்தளர்கள். ஆ஦ளல், அயர்,

அந்தப் வ஧ச்ர

எவபனடினளய் அடித்துப் வ஧ளட்டு யிட்ைளர். "஥ன்஫ளனின௉க்கழ஫து! தளநரப

ஏரைப் ஧ண்ரணக்கு யளழ்க்ரகப்஧ட்ைளல் , ன௅த்ரதனர஦ப் வ஧ளல் த௄று வ஧ர் '஌யல்
கூயல் ஧ணி' ப ய்னக் களத்தழன௉ப்஧ளர்கவ஭!"
யனரதப் ஧ற்஫ழ அயர் அவ்ய஭யளகப் ப஧ளன௉ட்஧டுத்தயில்ர஬ . ஋ன்஦ ஧ிபநளதம்?
தளவந ஥ளற்஧து யனதுக்கு வநல் இபண்ைளந்தளபம் கல்னளணம் ப ய்து பகளள்஭
யில்ர஬னள? தநது இபண்ைளயது நர஦யினிைத்தழல் தளம் உனின௉க்குனிபளய்
இல்ர஬னள? யள஬ழ஧ யனதுள்஭யர்கல௃க்கு யளழ்க்ரகப் ஧ட்ையர்கள்தளன்
சுகப்஧டுகழ஫ளர்கள் ஋ன்று ஋ந்தச்

ட்ைத்தழல் ஋ல௅தழ ரயத்தழன௉க்கழ஫து ?

இப்஧டிபனல்஬ளம் அயர் தம்ன௅ரைன ந஦த்ரதச்

நளதள஦ப்஧டுத்தழக்

பகளண்டின௉ந்தளலும், "கல்னளணி ஧ிடியளதக்களபப் ப஧ண் ஆனிற்வ஫ ! அயள் ஋ன்஦
ப ளல்யளவ஭ள?" ஋ன்று நட்டும் அயன௉க்கு தழக்குதழக்பகன்று அடித்துக் பகளண்டின௉ந்தது .
஌ற்஧ளடுகள் ஋ன்஦வயள ஥ைந்து பகளண்டின௉ந்த஦ . கல்னளணிக்கு ஋ல்஬ளம் பதரிந்து
தளவ஦ இன௉க்கும். அப்஧டி ஆட்வ ஧ிக்கழ஫தளனின௉ந்தளல் அயவ஭ யந்து ப ளல்஬ட்டுவந
஋ன்று அயர் ன௅த஬ழப஬ல்஬ளம் சும்நள இன௉ந்தளர் . அயள் அரதப் ஧ற்஫ழப்
஧ிபஸ்தள஧ிக்களநல் இன௉க்கவய ,

நனத்தழல் ஌தளயது ன௅பட்டுத்த஦ம் ப ய்துயிைப்

வ஧ளகழ஫ளவ஭ள ஋ன்஫ ஧னம் உண்ைளனிற்று . ஆகவய, கல்னளணத்துக்கு ஥ளலு ஥ளர஭க்கு
ன௅ன்ன௃ அயர஭த் த஦ினளகக் கூப்஧ிட்டு , யிரனத்ரதப் ஧ிபஸ்தள஧ித்தளர் . அப்வ஧ளது
கல்னளணி, அயர்

ற்றும் ஋தழர்஧ளபளத உற் ளகத்துைவ஦, "ன௄பண

ம்நதம், அப்஧ள!

இவ்ய஭வு ப஧ரின இைநளகப் ஧ளர்த்து ஥ீங் கள் ஋஦க்குக் கல்னளணம் ஥ழச் னம்
ப ய்கழ஫வ஧ளது ஋஦க்பகன்஦ குர஫ யந்தழன௉க்கழ஫து ! ஥ளன்
஥ன்஫ளனின௉க்கவயண்டுபநன்஧தழல் உங்கல௃க்குக் கயர஬னில்ர஬னள ? ஥ீங்கள் ஧ளர்த்துச்
ப ய்யதற்கு ஥ளன் நறுயளர்த்ரத ப ளல்வய஦ள?" ஋ன்று கூ஫வும், தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம்
஧ிள்ர஭ உண்ரநனில் தழடுக்கழட்வை வ஧ள஦ளர். அச் நனம் அயன௉ரைன ந஦ச் ளட் ழ
ற்று உறுத்தழனவ஧ளதழலும், உைவ஦ அரத ந஫ந்துயிட்டு, கல்னளணத்துக்குரின
஌ற்஧ளடுகர஭ப் ஧஬நளக ப ய்னத் பதளைங்கழ஦ளர் .
அயர் அப்஧ளல் வ஧ள஦வுைவ஦, கல்னளணி களநபள உள்ல௃க்குள்வ஭ வ஧ளய்க்
கதரயத் தளழ்ப்஧ளள் வ஧ளட்டுக் பகளண்டு தரபனில் ன௃பண்டு யி ழத்து யி ழத்து அல௅தளள்
஋ன்஧து அயன௉க்கு ஋ப்஧டித் பதரினேம்? வ஥ற்று யரபனில் அயள், ன௅த்ரதனர஦த் தயிப
வயப஫ளன௉யன௉க்கு யளழ்க்ரகப்஧டுயரதக் களட்டிலும் பகளள்஭ிைத்து நடுயில் யில௅ந்து
உனிரபயிைத் தீர்நள஦ித்தழன௉ந்தளள் ஋ன்஧தும் , இன்று நத்தழனள஦ம் ன௅த்ரதனனுக்கு

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

ன௅ன்஦ளல் ப ய்து யிட்டு யந்த
கல்னளணத்துக்குச்

vanmathimaran@yahoo.com

஧தத்தழன் களபணநளகவய அயள் இந்தக்

ம்நதழத்தளள் ஋ன்஧தும் அயன௉க்கு ஋ன்஦ பதரினேம் ?

ன௅த்ரதனனுரைன ஆத்தழபநள஦ பநளமழக஭ளல் தளனும் ஆத்தழபங்பகளண்டு
கல்னளணத்துக்குச்

ம்நதம் பகளடுத்துயிட்ை ஧ின்஦ர் , இப்ப஧ளல௅து அயள் ப஥ஞ்சு

஧ி஭ந்துயிடும் வ஧ளன்஫ பகளடின வயதர஦னி஦ளல் துடித்துக் பகளண்டின௉ந்தளள்
஋ன்஧ரதத்தளன் தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம்஧ிள்ர஭ ஋வ்யளறு அ஫ழயளர் ?
அத்தழனளனம் 8 - நணப்஧ந்த஬ழல் அந஭ி
தளநரப ஏரை கழபளநத்தழல் யதழரன

அரைத்துக் பகளட்ைளபப் ஧ந்தல்
வ஧ளட்டின௉ந்தது. ஧ந்தல் அ஬ங்களபத்துக்கு நட்டும் குர஫ந்தது ஆனிபம் னொ஧ளய்
ப ஬யளகழனின௉க்கும்.
அந்தப் ப஧ரின ஧ந்தல் இைங்பகளள்஭ளத஧டி ஜ஦ங்கள் ப஥ன௉க்கழக் பகளண்டு
உட்களர்ந்தழன௉ந்தளர்கள். ஧ந்தலுக்கு பய஭ிவன குடினள஦யர்கல௃ம் , குடினள஦ய
ஸ்தழரீகல௃ம் பதன௉ரய அரைத்துக் பகளண்டு ஥ழன்஫ளர்கள் .
இபண்டு வகளஷ்டி தங்க ஥ளன஦ன௅ம் இபண்டு வகளஷ்டி பயள்஭ி ஥ளன஦ன௅ம்
நனம் த஦ித்த஦ினளகவும்

ழ஬

ழ஬

நனம் வ ர்ந்தும் ஊதழக் களரதத் துர஭த்துக்

பகளண்டின௉ந்த஦. தவுல்களபர்கள் தங்கள் ரகனில் ஧஬ங்பகளண்ை நட்டும் அடித்து களது
ப யிடு஧ைச் ப ய்தளர்கள்.

ழ஬

நனம் ஧ளண்டு யளத்தழனங்கல௃ம் ஥டுயில் கழ஭ம்஧ி

அ஬஫ழ஦.
஧ந்தலுக்குள்வ஭,

ந்த஦ நரமனேம், ஧ன்஦ ீர் நரமனேம், ன௄நளரினேம் நள஫ழ நள஫ழப்

ப஧ளமழந்து பகளண்டின௉ந்த஦.
ன௃வபளகழதர் நந்தழபங்கர஭ப் ப஧ளமழந்தளர்.
தழன௉நளங்கல்ன தளபணம் ப ய்ன வயண்டின

நனம் யந்தது .

"ஊது, ஊது" ஋ன்று ன௃வபளகழதர் கூயி஦ளர். உைவ஦ ஌க கள஬த்தழல் ஥ளலு
஥ளன஦க்களபர்கள் யளனில் ரயத்து யளத்தழனத்ரத ஋டுக்களநல் ஊதழ஦ளர்கள் ; ஥ளலு
தவுல்களபர்கள் அடிஅடிபனன்று அடித்தளர்கள் .
நளப்஧ிள்ர஭ தள஬ழரன ஋டுத்து நணப் ப஧ண்ணின் கல௅த்தழல் கட்டி஦ளர் .
தள஬ழ கட்டின அடுத்த ஥ழநழரத்தழல் , ஸ்தழரீகள் வகளஷ்டினி஬ழன௉ந்து, "஍வனள!
கல்னளணிக்கு ஋ன்஦!" ஋ன்று என௉ குபல் ஋ல௅ந்தது. அப்஧டிச் ப ளன்஦ ஸ்தழரீனின்
யளரன இன்ப஦ளன௉த்தழ ப஧ளத்தழ "அ வை! அ஧ குணம் வ஧ளல் ஋ன்஦ ப ளல்கழ஫ளய் ?"
஋ன்஫ளள்.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ஆ஦ளல் யளஸ்தயத்தழவ஬வன கல்னளணிக்கு ஋ன்஦ ?
அயல௃ரைன கண்ரணக் பகளண்டு வ஧ளய் அப்஧டிச் ப ளன௉குகழ஫வத ! ஍வனள!
அயல௃ரைன தர஬ அப்஧டிச்

ளய்கழ஫வத!

"பகளண்டு வ஧ளங்கள்! உள்வ஭ பகளண்டு வ஧ளங்கள்!"
஥ளலு வ஧பளகப் ஧ிடித்து பநதுயளய் அயர஭ ஏர் அர஫க்குள்வ஭ பகளண்டு
வ஧ள஦ளர்கள். ஧ளனில் ஧டுக்க ரயத்தளர்கள்.
"கல்னளணிக்கு ஋ன்஦?" "கல்னளணிக்கு ஋ன்஦?" ஋ன்஫ வகள்யி ஋ங்கும்
஧பயினின௉ந்தது. ஧ந்த஬ழலும் யட்டுக்குள்ல௃ம்

ன௃ன௉ரர்க஭ிரைனிலும்
ஸ்தழரீக஭ிரைனிலும் இவத வகள்யிரனத்தளன் வகட்டுக் பகளண்டின௉ந்தளர்கள் .
"கழ஭ம்ன௃ம் வ஧ளது

கு஦ம்

ரினளக ஆகயில்ர஬ " ஋ன்஫ளர்கள்

ழ஬ர்.

"இந்தப் ப஧ண் தளன் உச் ழ வயர஭னிவ஬ பகளள்஭ிைக் கரப அப

நபத்தரைனிவ஬

வ஧ளய் ஥ழற்குவந! ஋ந்தப் வ஧வனள, ஧ி ளவ ள, ஋ன்஦ கண்஫ளயிவனள?" ஋ன்஫ளர்கள் வயறு
ழ஬ர்.
"அபதல்஬ளம் என்றுநழல்ர஬. இபளத்தழரினி஬ழன௉ந்து ப஧ண்
஧ ழ நனக்கம்!" ஋ன்஫ளர்கள்

ளப்஧ிையில்ர஬னளம் !

ழ஬ர்.

கல்னளணி ஥ழர஦யற்றுக் கழைந்தளள்.
ைளக்ைர் யந்து ஋ல்஬ளரபனேம் யி஬கச் ப ளல்஬ழக் பகளஞ் ம் களற்வ஫ளட்ைம் உண்டு
஧ண்ணி஦ளர்.
"என்றும் அ஧ளனநழல்ர஬" ஋ன்று உறுதழ ப ளல்஬ழ, ன௅கத்தழவ஬ பகளஞ் ம் ஜ஬ம்
பத஭ித்து, னெக்கழல் நன௉ந்துப் ன௃ட்டிரனக் களட்டி஦ளர் .
கல்னளணிக்கு ஸ்நபரண யபத் பதளைங்கழனது. அயல௃ரைன இதழ்கள் அர ந்த஦.
அரய ஌வதள ன௅ணு ன௅ணுத்த஦.
அந்த ன௅ணுன௅ணுப்ன௃ னளர் களதழலும் யிமயில்ர஬; யில௅ந்தழன௉ந்தளலும்
அயர்கல௃க்குப் ன௃ரிந்தழபளது.
ஆநளம்; கல்னளணினின் இதழ்கள் ன௅ணுன௅ணுத்த யளர்த்ரதகள் இரயதளன் :

vanmathimaran@gmail.com
"யண்டி குரை

www.thamizhthenee.blogspot.com

ளய்ந்து யிட்ைது! யண்டி குரை

vanmathimaran@yahoo.com

ளய்ந்து யிட்ைது! யண்டி குரை

ளய்ந்து யிட்ைது!"
அத்தழனளனம் 9 - பயனிலும் நரமனேம்
ப ன்஫ அத்தழனளனங்க஭ில் கூ஫ழன

ம்஧யங்கள் ஥ைந்து இபண்டு யன௉ரங்கள்

ஆகழயிட்ை஦.
அ஧ிபளநழ இப்வ஧ளது இன்னும் என௉ ஥ளலு யிபற்கரை உனபநளகழனின௉க்கழ஫ளள் .
அத்துைன், ப஥ற்஫ழனிவ஬ என௉ யடு - யண்டி குரை

ளய்ந்த ஞள஧களர்த்தநளக -

இவ஬ ளய்த் பதரிகழன்஫து. நற்஫஧டி அவத குமந்ரத ன௅கம் தளன்; கண்க஭ில் அவத
குறுகுறுப்ன௃த்தளன்.
தழன௉ப்஧பங்வகளயில் கழபளநத்து யதழ
ீ என்஫ழல் , என௉ ஧ரமன ஏட்டு யட்டின்

பகளல்ர஬ப் ன௃஫த்துக் கழணற்஫ங்கரபனில் அயர஭ இப்வ஧ளது ஥ளம் ஧ளர்க்கழவ஫ளம் .
கழணற்ர஫ச் சுற்஫ழ என௉ யரிர

கன௅கு நபங்கல௃ம் அயற்றுக்கப்஧ளல்

ழ஬ பதன்ர஦

நபங்கல௃ம் ய஭ர்ந்து அந்த இைத்ரதக் கு஭ிர்ச் ழனளகச் ப ய்து பகளண்டின௉க்கழன்஫஦ .
சூரின கழபணம் எவ்பயளன்று அங்கங்வக ஋ட்டிப் ஧ளர்க்கழன்஫து.

ழ஬ ஥ளபத்ரத நபங்கல௃ம்

இன௉க்கழன்஫஦. ப மழத்து ய஭ர்ந்த என௉ ஧ம்஧஭ிநளஸ் நபத்தழல் ப஧ரின ப஧ரின
஧ம்஧஭ிநளஸ் ஧மங்கள் பதளங்குகழன்஫஦. கழணற்஫ழல் ஌ற்஫ம் வ஧ளட்டு இன௉க்கழ஫து.
கழணற்஫ழன் ரகப்஧ிடிச் சுயரிவ஬ அ஧ிபளநழ உட்களர்ந்தழன௉க்கழ஫ளள் . அயல௃ரைன யளய்
஌வதள ன௅ணுன௅ணுத்துக் பகளண்டின௉ப்஧ரதனேம், தர஬ அர யரதனேம் ஧ளர்த்தளல், ஌வதள
஧ளட்டு 'கய஦ம்' ப ய்னேம் ன௅னற் ழனில் இன௉க்கழன்஫ளள் ஋ன்று ஊகழக்க஬ளம் .
கன௅கு நபத்தழல் ஋ங்வகவனள எ஭ிந்து பகளண்டின௉க்கும் குனில் என்று
யிட்டுயிட்டுப் ஧ளடுகழ஫து. இரைனிரைவன அ஧ிபளநழ ஥ழநழர்ந்து ஧ளர்க்கழ஫ளள். குனில்
இன௉க்கும் இைம் பதரினயில்ர஬.
' ை

ை'பயன்஫

ப்தத்துைன் தழடீபபன்று ப஧ன௉ந் தூ஫ல்கள்

யில௅கழன்஫஦. "அைளைள! ன௅ற்஫த்தழல் அப்஧஭ம் களய்கழ஫வத?" ஋ன்று கூயிக் பகளண்டு,
அ஧ிபளநழ ஋ல௅ந்து உள்வ஭ ஏடுகழ஫ளள். ன௅ற்஫த்தழல் உ஬ர்த்தழனின௉ந்த அப்஧஭ங்கர஭
அய ப அய பநளக ஋டுத்துக் பகளண்டு வ஧ளய்க் கூைத்தழல் இன௉ந்த கழபளநவ஧ளன்
ப஧ட்டிக்கு அன௉கழல் ரயக்கழ஫ளள். ஋ல்஬ள அப்஧஭ங்கர஭னேம் ஋டுத்து ரயத்தளவ஭ள
இல்ர஬வனள உைவ஦ தூ஫ல் ஥ழன்று ஧஭ ீபபன்று பயனில் களய்கழ஫து. அ஧ிபளநழ த஦க்குள்
ழரித்துக் பகளண்டு "அை ஥ள நளய்ப் வ஧ளகழ஫ பயனிவ஬!" ஋ன்று உபத்து ரயகழ஫ளள்.
அப்வ஧ளது "அது னளர் ஥ள நளய்ப் வ஧ளகழ஫ ஧னல்!" ஋ன்று ப ளல்஬ழக் பகளண்வை
ன௅த்ரதனன் உள்வ஭ யந்தளன். அ஧ிபளநழ அயர஦ப் ஧ளர்த்து நறு஧டினேம்

ழ ரித்துயிட்டு,

"஧னல் இல்ர஬, அண்ணள! பயனில் - பயனிர஬ ரயவதன்!" ஋ன்று கூ஫ழ஦ளள்.
அயனுரைன ரகரனப் ஧ிடித்து இல௅த்துக் பகளண்டு வ஧ளய் கூைத்தழல் கழபளநவ஧ளனுக்குப்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

஧க்கத்தழல் கழைந்த ஧஬ரகனில் உட்களப ரயத்து , "அண்ணள இந்தப் ஧ளட்ரைக் வகல௃!"
஋ன்று ப ளல்஬ழப் ஧ளைத் பதளைங்கழ஦ளள்.
அயள் ஧ளடி ன௅டித்ததும், ன௅த்ரதனன், "அைளைள! வ஥ற்றுத்தளவ஦ ஧ி஬லரி ஧ிவ஭ட்
யளங்கழ யந்வதன். அதற்குள்வ஭ அந்த பநட்ரை அவ்ய஭வு ஥ன்஫ளய்ப் ஧ைம் ஧ிடித்தது
வ஧ளல் ஧ளடுகழ஫ளவன? 'கய஦ம்' கூைத்தளன் ஋வ்ய஭வு ஥ன்஫ளனின௉க்கழ஫து ! ஥ம்ன௅ரைன
யட்டுக்

பகளல்ர஬ இவ்ய஭வு அமகளனின௉ப்஧து ஋஦க்கு இதுயரபனில் பதரினளது. ஥ளன்
ப ளல்கழவ஫ன், வகள், அ஧ிபளநழ! என௉ ஥ளர஭க்கு ஥ளன் ஥ளைகத்தழல் வ ர்ந்துயிைப்
வ஧ளகழவ஫ன். அப்வ஧ளது ஥ீவன ஋஦க்கு ஋ல்஬ளப் ஧ளட்டுக்கல௃ம் இட்டுக் கட்டித் தப஬ளம் ..."
஋ன்஫ளன்.
அ஧ிபளநழ பயட்கத்துைன் ன௅கத்ரதக் ரகனி஦ளல் நர஫த்துக் பகளண்டு "வ஧ள,
அண்ணள!" ஋ன்஫ளள்.
"஋ன்ர஦ப் 'வ஧ள', 'வ஧ள' ஋ன்று ப ளல்஬ழக் பகளண்டின௉ந்தளவனள , என௉ ஥ளர஭க்கு
஥ளன் வ஧ளவன வ஧ளய் யிடுவயன். அப்ன௃஫ம் தழன௉ம்஧ி யபவய நளட்வைன்" ஋ன்஫ளன்
ன௅த்ரதனன்.
஋ன்஦ ஆச் ரினம்! அ஧ிபளநழனின் கண் ன௅ர஦க஭ில் அந்த ஥ீர்த்து஭ிகள் அதற்குள்
஋ங்கழன௉ந்துதளன் யந்த஦வயள?
வந஬ளரைனி஦ளல் அயள் கண்ரணத் துரைத்துக் பகளண்டு "ஆநளம்; ஋ன்஦ளல்
உ஦க்குக் கஷ்ைந்தளன். ஥ளப஦ளன௉த்தழ இல்஬ளயிட்ைளல்..." ஋ன்஧தற்குள் ன௅த்ரதனன்,
" ரி,

ரி, ஧ல்஬யி ஧ளடினவத வ஧ளதும்; அத௃஧ல்஬யி,

பணம் ஋ல்஬ளம் இப்வ஧ளது

வயண்ைளம்" ஋ன்று கூ஫ழயிட்டு ஋ல௅ந்தளன்.
஧ி஫கு, "வயர஬ தர஬க்கு வநல் கழைக்கழ஫து.

வ க்கழபம் வ஧ளக வயண்டும்.

ரநனல்

ஆகழ யிட்ைதள? அல்஬து ஧ளட்டு இட்டுக்கட்டிக் பகளண்வை உட்களர்ந்தழன௉ந்து யிட்ைளனள?"
஋ன்று வகட்ைளன்.
"இர஬ வ஧ளட்டுத் தனளபளய் ரயத்தழன௉க்கழவ஫ன் " ஋ன்஫ளள் அ஧ிபளநழ.
ன௅த்ரதனன்

ரநன஬ர஫க்குச் ப ன்று இர஬னில் உட்களர்ந்து

ளப்஧ிைத்

பதளைங்கழ஦ளன்.
"஥ழஜநளகவய ஋ன்ர஦ யிட்டுயிட்டுப் வ஧ளய் யிடுயளனள அண்ணள !" ஋ன்று
அ஧ிபளநழ வகட்ைளள்.
ன௅த்ரதனன்

ழரித்தளன். ஆ஦ளல் அந்தச்

ழரிப்஧ிவ஬

ந்வதளரநழல்ர஬ .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

இன௉தனத்ரதப் ஧ளதழக்கும் துக்கம் இன௉ந்தது .
"அ஧ிபளநழ! உன்ர஦ யிட்டுயிட்டுப் வ஧ளகழ஫ய஦ளனின௉ந்தளல் இபண்டு
யன௉ரத்துக்கு ன௅ன்வ஧ வ஧ளனின௉ப்வ஧ன் " ஋ன்஫ளன்.
*****
பகளஞ்

வ஥பம் கமழத்து அ஧ிபளநழ ப ளன்஦ளள் : "என௉

நள ளபம் அண்ணள! அந்தக்

களர்யளர் ஧ிள்ர஭ரன இங்வக அரமத்துக் பகளண்டு யபளவத ! அயன் னெஞ் ழரனக்
கண்ைளவ஬ ஋஦க்குப் ஧ிடிக்கயில்ர஬. ஥ீ அந்தண்ரை வ஧ளகும்

நனம் அயன் ஋ன்ர஦ப்

஧ளர்த்து பய஫ழக்க பய஫ழக்க ன௅மழக்கழ஫ளன்..."
ன௅த்ரதனன் ஥ழநழர்ந்து ஧ளர்த்து, "஋ன்஦ ப ளல்கழ஫ளய்? ஥ழஜநளகயள?" ஋ன்று
வகட்ைளன்.
"ஆநளம். வ஥ற்ர஫க்கு ஥ீ இல்஬ளதவ஧ளது அயன் இங்வக யந்து கதரய இடித்தளன்.
஥ளன் ஜன்஦ல் யமழனளகப் ஧ளர்த்து, 'அண்ணன் இல்ர஬' ஋ன்வ஫ன். 'அண்ணன்
இல்஬ளயிட்ைளல் கதரயத் தழ஫க்கக்கூைளதள ?' ஋ன்று ப ளல்஬ழயிட்டுப் வ஧ள஦ளன்.
அயனுரைன ஥ையடிக்ரக என்றும் ஋஦க்குக் கட்வைளை ஧ிடிக்க யில்ர஬ ."
அ஧ிபளநழனின் ன௅கத்ரதவன ஧ளர்த்துக் பகளண்டின௉ந்த ன௅த்ரதனன் தழடீபபன்று
க஬க஬பய஦ச்

ழரிக்கத் பதளைங்கழ஦ளன். அ஧ிபளநழனின் கண்கள் நறு஧டினேம் "இவதள

ஜ஬த்ரதப் ப஧ன௉க்கழ யிடுவயளம்" ஋ன்று ஋ச் ரிக்ரக ப ய்த஦.
ன௅த்ரதனன்

ழரித்துக் பகளண்வை "பபளம்஧

ரி, வ஧ரள஦ வனள ர஦! அ஧ிபளநழ,

஥ளன் ப ளல்யரதக் வகள். அந்தக் களர்யளர் ஧ிள்ர஭ அப்஧டினள ஧ண்ணுகழ஫ளன் ?
வ஧ ளந஬ழன௉, அயனுக்கு உன்ர஦க் கட்டிக்பகளடுத்து யிடுகழவ஫ன். அதுதளன் அயனுக்குச்
ரினள஦ தண்ைர஦!" ஋ன்஫ளன்.
இரதக் வகட்ை அ஧ிபளநழ, அயன்

ற்றும் ஋தழர்஧ளபளத யண்ணம் வதம்஧ித் வதம்஧ி

அமத் பதளைங்கழ஦ளள். ன௅த்ரதனனுக்வகள வகள஧ம் அ ளத்தழனநளய் யந்தது. " வ ச் வ ! யபயப
஥ீ நகள அல௅னெஞ் ழனளய்ப் வ஧ளய்யிட்ைளய்! ஋ன்஦ ப ளன்஦ளலும் அல௅ரகதள஦ள ? ஥ளன்
பதளர஬ந்து வ஧ளகழவ஫ன்..." ஋ன்று ப ளல்஬ழயிட்டுப் ஧ளதழ

ளப்஧ளடு அப்஧டிவன இர஬னில்

இன௉க்க, ஋ல௅ந்து வ஧ள஦ளன்.
அத்தழனளனம் 10 - களர்யளர் ஧ிள்ர஭
தழன௉ப்஧பங்வகளயில் நைம் நழகவும் ன௃பளத஦நள஦து . நழக்கச் ப ல்யளக்குள்஭து.
நைத்துக்குச் ப ளந்தநளக ஆனிபம் வய஬ழ ஥ழ஬ன௅ம், நைத்தழன் ஆதீ஦த்தழன் கவ ழ் உள்஭
வகளயில்கல௃க்கு ஌மளனிபம், ஋ட்ைளனிபம் வய஬ழ ஥ழ஬ன௅ம் இன௉ந்த஦.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

இப்வ஧ளதுள்஭ ஧ண்ைளப

vanmathimaran@yahoo.com

ந்஥ழதழக்கு ன௅ந்தழ இன௉ந்தயரபப் ஧ற்஫ழப் ஧஬யிதநள஦

யதந்தழ உண்டு. ஆ஦ளல் இப்வ஧ளது அப்஧தயிரன யகழத்தயர் எல௅க் கத்தழலும்
கல்யினிலும்

ழ஫ந்து யி஭ங்கழ஦ளர். நைத்தழன் ஥ழர்யளகத்தழலுள்஭ ஊமல்கர஭பனல்஬ளம்

வ஧ளக்கவும், நைத்தழன் ப ளத்துக்கர஭ச்

நன ய஭ர்ச் ழ, கல்யி ய஭ர்ச் ழக்களகப்

஧னன்஧டுத்தவும் ப஧ன௉ன௅னற் ழ ப ய்து பகளண்டின௉ந்தளர் .
இந்த ன௅னற் ழகர஭பனல்஬ளம் அதழகம் ஧னன்஧ைளத஧டி ப ய்து பகளண்டின௉ந்த
ன௃ண்ணினயளன் என௉யர் அந்த நைத்தழல் இன௉ந்தளர் . அயர்தளன் களர்யளர் ஧ிள்ர஭.
ன௅ன்஦ின௉ந்த

ந்஥ழதள஦த்தழன் கள஬த்தழவ஬ இந்த நனுரர் ரயத்தவத ஋ல்஬ள

யிரனங்க஭ிலும்

ட்ைநளனின௉ந்தது. இப்வ஧ளதுங்கூை அயன௉ரைன அதழகளபம் தளன்

அதழகநளய்ச் ப ன்று பகளண்டின௉ந்தது. நைத்தழன் ஌பள஭நள஦ ப ளத்துக்கள் என௉ தளலுகள
ன௄பளயிலும் ஧பயினின௉ந்த஧டினளல் ஌தளயது வகளர்ட் யியகளபங்கள் ஥ைந்து
பகளண்வைனின௉க்கும். களர்யளர் ஧ிள்ர஭க்கு அந்த யியகளபங்க஭ின் த௃ட்஧ங்கள் ஋ல்஬ளம்
பதரினேம். அயர் இல்ர஬பனன்஫ளல், நைத்தழன் ஥ழர்யளகம் உைவ஦ ஧஬யிதச்
ழக்கல்கல௃க்கு உள்஭ளக வ஥ரிடும். ஆத஬ளல், அயர் வநல் அவ஥க ன௃களர்கள்
அவ்யப்வ஧ளது யந்த வ஧ளதழலும், ஧ண்ைளப

ந்஥ழதழ அயரபப் வ஧ளகச் ப ளல்஬ ன௅டினளத

஥ழர஬ரநனில் இன௉ந்தளர்.
அப்வ஧ர்ப்஧ட்ை தழன௉ப்஧பங்வகளயில் நைத்தழல்

ர்யளதழகளபம் ஥ைத்தழன நகள-௱-௱-வ௃

களர்யளர் ஧ிள்ர஭ரன இவதள ஧ளர்த்துக் பகளள்ல௃ங்க ள். களதழல் ரயபக்கடுக்கன்,
கன்஦த்தழவ஬ ன௃ரகனிர஬க் குதப்஧ல் , கல௅த்தழவ஬
ப ளன௉கழன நணி஧ர்ஸ், ப஥ற்஫ழனில்
ரயப வநளதழபம், அப்ன௃஫ம் தங்கச்

ரிரகத் துப்஧ட்ைள, இடுப்஧ில்

வ்யளதுப் ப஧ளட்டு, ரகயிபல்கள் ஋ல்஬ளயற்஫ழலும்
ங்கழ஬ழ வகளத்த ரிஸ்ட் யளட்ச் , இத்தரகன

அ஬ங்களபத்துைன் இவதள இ஭ந்பதளந்தழ யில௅ந்து தர஬னில் இ஭஥ரப கண்டு
யி஭ங்குகழ஫யர்தளன் களர்யளர் ஧ிள்ர஭. ஧ளர்த்தளல்

ளது நனுரபளய், அப்஧ளயினளய்த்

வதளன்றுகழ஫ளர் அல்஬யள? ஆ஦ளல், ஋ந்தப் ன௃ற்஫ழவ஬ ஋ந்தப் ஧ளம்ன௃ இன௉க்குவநள ,
஥நக்பகன்஦ பதரினேம் ஧ளர்த்துக் பகளண்வை இன௉ங்கள் .
*****
"ன௅த்ரதனள! இங்வக யள!" ஋ன்று களர்யளர் ஧ிள்ர஭ கூப்஧ிட்ைதும் , பகளஞ்
தூபத்தழல் கவ வம வநரஜப் ப஧ட்டினின் ன௅ன்஦ளல் உட்களர்ந்து ஋ல௅தழக் பகளண்டின௉ந்த
ன௅த்ரதனன் ஋ல௅ந்து யந்து ஧ணிவுைன் ஥ழன்஫ளன் .
"வய஬ம்஧ளடிக் கழபளநத்தழ஬ழன௉ந்து ஧குதழப் ஧ணம் யபயில்ர஬ . ஥ீ உைவ஦ வ஧ளய்க்
களரினஸ்தர஦ப் ஧ிடித்து ஋த்தர஦ வ஥பநள஦ளலும் இன௉ந்து யளங்கழக் பகளண்டு யள !
பயறுங்ரகனேைன் யபக்கூைளது!" ஋ன்஫ளர்.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ன௅த்ரதனன் தனக்கத்துைன், "஧த்து ஥ளள் கணக்கு ஋ல௅த வயண்டினது
஧ளக்கழனின௉க்கழ஫து. வயறு னளரபனளயது..." ஋ன்஧தற்குள், "஋ல்஬ளம் ஥ளர஭க்கு
஋ல௅த஬ளம், வ஧ள! சும்நள வநரஜப் ப஧ட்டினின் ன௅ன்஦ளல் உட்களர்ந்து தூங்கழக்
பகளண்டின௉ந்தளல் ஋ப்஧டி ஋ல௅தழனளகும் ?" ஋ன்று ஋ரிந்து யில௅ந்தளர் களர்யளர் ஧ிள்ர஭ .
ன௅த்ரதனன் வநரஜப் ப஧ட்டினில் கணக்குகர஭ ஋டுத்து ரயத்து யிட்டுக்
கழ஭ம்஧ி஦ளன். ஊரின் என௉ வகளடிக்கு யந்ததும் நத்தழனள஦ம்

ளப்஧ிடும்வ஧ளது அ஧ிபள நழ

வதம்஧ித் வதம்஧ி அல௅து பகளண்டு ஥ழன்஫ வதளற்஫ம் அயன் ந஦க்கண்ணின் ன௅ன்ன௃
யந்தது. அயனுரைன ஥ரைனின் வயகம் யபயபக் குர஫ந்து, கரை ழனில்

ற்றுத்

தனங்கழ ஥ழன்஫ளன். ஧ி஫கு யட்டுக்குப்

வ஧ளய் அ஧ிபளநழக்கு ஆறுதல் யளர்த்ரத ப ளல்஬ழ
யிட்டு, தளன் அன்று நளர஬ தழன௉ம்஧ி யப வ஥பம் ஆகு ம் ஋ன்று பதரியித்துயிட்டுப்
வ஧ளயது தளன்

ரி ஋ன்று ஥ழர஦த்தளன். அவ்யளவ஫ தீர்நள஦ித்துத் தன்னுரைன யடு

இன௉ந்த யதழரன

வ஥ளக்கழச் ப ன்஫ளன்.
*****
ற்று வ஥பத்துக்பகல்஬ளம், யட்டின்

யள ர஬ அரைந்தளன், அச் நனம், உள்வ஭,
"஍வனள! ஍வனள!" ஋ன்று அ஧ிபளநழனின் தீ஦நள஦ குபல் வகட்கவய, அயனுரைன
உைம்ப஧ல்஬ளம் நனிர்க்கூச்ப ஫ழந்தது. ஏடிப்வ஧ளய் கதரயத் தழ஫க்க ன௅னன்஫ளன் . கதவு
தளமழட்டின௉ந்தது. ஜன்஦஬ண்ரை ப ன்று ஧ளர்த்தளன் . உள்வ஭, கூைத்தழல் அயனுரைன
கண் யிமழகள் பதரிந்து யில௅நளறு ப ய்த ஧னங்கப களட் ழ என்று பதன்஧ட்ைது. களர்யளர்
஧ிள்ர஭ அ஧ிபளநழனினுரைன வந஬ளரைனின் தர஬ப்ர஧க் ரகனில் ஧ிடித்துக்
பகளண்டின௉க்கழ஫ளர். அ஧ிபளநழ, "஍வனள! ஍வனள!" ஋ன்று ஧ப஧பப்ன௃ைன் அயரிைநழன௉ந்து ஏை
ன௅னல்கழ஫ளள். அப்வ஧ளது ன௅த்ரதனனுக்கு உைம்ன௃ ஥டுங்கழற்று . அயனுரைன வதகத்தழல்
இன௉ந்த இபத்தத்தழல் எவ்பயளன௉ து஭ினேம் பகளதழத்தது . அடுத்த ஥ழநழரம் அயன் யட்டு

யள ஬ழல் வ஧ளட்டின௉ந்த ஧ந்தல்களர஬ப் ஧ிடித்துக் பகளண்டு கூரபனின் வநல் ஌஫ழ஦ளன் .
இபண்வை ஧ளய்ச் ஬ழல் தளயிச் ப ன்று யட்டின்

ன௅ற்஫த்தழல் குதழத்தளன் .
அயனுரைன உைம்஧ில் அப்வ஧ளது ஆனிபம் னளர஦க஭ின் ஧஬ம் உண்ைள஦து
வ஧ள஬ழன௉ந்தது. எவப தளய஬ழல் களர்யளர் ஧ிள்ர஭னண்ரை ப ன்று அயர் கல௅த்ரதப்
஧ிடித்து என௉ தள்ல௃த் தள்஭ி஦ளன். ஧ிள்ர஭ சுயரில் வநளதழக் பகளண்டு கவ வம யில௅ந்தளர்.
அயன௉ரைன தர஬ரனச் சுயரில் இன்னும் ஥ளலு வநளது வநளதழ஦ளன் . ஧ி஫கு களர஬ப்
஧ிடித்துத் தபதபபயன்று இல௅த்துக் பகளண்டு யந்து யள ற்஧டிக்கு பய஭ிவன தள்஭ி஦ளன்.
அ஧ிபளநழ கூைத்துத் தூண் என்ர஫ப் ஧ிடித்துக் பகளண்டு ஥ழன்஫ளள் . அயல௃ரைன
உைம்ன௃ இன்னும் ஥டு஥டுங்கழக் பகளண்டின௉ந்தது .
ன௅த்ரதனன் அயர஭ ஌஫ழட்டுப் ஧ளர்க்கவும் ன௅டினளதய஦ளய் , தளழ்யளபத்தழல்
ன௅ன்னும் ஧ின்னுநளய் ஥ைந்து பகளண்டின௉ந்தளன் .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அ஧ிபளநழ வதம்஧ிக் பகளண்வை, "அண்ணள! ன௄ங்கு஭த்துக்வக ஥ளம் தழன௉ம்஧ிப்
வ஧ளய்யிை஬ளம். இங்வக இன௉க்க வயண்ைளம்" ஋ன்஫ளள்.
ன௅த்ரதனன் என௉ ஥ழநழரம் ஥ழன்று வனள ழத்து யிட்டு , "கதரயத் தளழ்ப்஧ளள்
வ஧ளட்டுக் பகளண்டு பகளஞ்

வ஥பம் ஜளக்கழபரதனளனின௉ , அ஧ிபளநழ! அந்தப் ஧ளயிரன

இப்஧டிவன யிட்டுயிட்டுப் வ஧ளகக் கூைளது . இன்னும் ஋த்தர஦ வ஧ன௉ரைன குடிரனக்
பகடுப்஧ளவ஦ள, னளர் கண்ைது? ஥ளன் வ஧ளய்

ந்஥ழதள஦த்தழல் ப ளல்஬ழ ன௅ர஫னிைப்

வ஧ளகழவ஫ன். அந்த அ஥ழனளனத்துக்கு ஌தளயது ஧ரிகளபம் உண்ைள , இல்ர஬னளபயன்று
஧ளர்த்து யிடுகழவ஫ன்" ஋ன்று ப ளல்஬ழயிட்டு யள ர஬ வ஥ளக்கழ ஥ைந்தளன்.
அ஧ிபளநழ ஏடியந்து அயர஦க் கட்டிக் பகளண்டு "அண்ணள! ஋ன்ர஦த் த஦ினளக
யிட்டுயிட்டுப் வ஧ளகளவத!" ஋ன்஫ளள்.
ன௅த்ரதனன் "இந்த என௉ தைரய நட்டும் வ஧ளய் யன௉கழவ஫ன்; தரை ப ளல்஬ளவத.
அப்ன௃஫ம் உன்ர஦யிட்டுப் ஧ிரிகழ஫வதனில்ர஬ ; ஥ளர஭க்வக ன௄ங்கு஭த்துக்குப் வ஧ளய்
யிடுவயளம்" ஋ன்஫ளன்.
஧ி஫கு, அய஭ிைநழன௉ந்து யிடுயித்துக் பகளண்டு, அன்ன௃ைன் அயல௃ரைன ன௅துகழல்
தட்டிக் பகளடுத்து, " ற்று வ஥பம் ஧ல்ர஬க் கடித்துக் பகளண்டின௉ , அ஧ிபளநழ! இவதள என௉
஥ழநழரத்தழல் தழன௉ம்஧ி யந்து யிடுகழவ஫ன்" ஋ன்று ப ளல்஬ழ யிட்டு பய஭ிவன ப ன்஫ளன்.
அ஧ிபளநழ! துர்஧ளக்ன அ஧ிபளநழ! உன் அண்ணன் என௉ ஥ழநழரத்தழல் தழன௉ம்஧ி யன௉யளன்
஋ன்று ஋ண்ணிக் பகளண்டு இபளவத! அயன் தழன௉ம்஧ி யபவய நளட்ைளன்! இ஦ிவநல்
஧கயளன் தளன் உ஦க்குத் துரண!
அத்தழனளனம் 11 - வ஧ள஬ீ ஸ் ஸ்வைரன்
பதன௉ யள ற்஧டினில் தள்஭ப் ப஧ற்஫ களர்யளர் ஧ிள்ர஭ பநதுயளகத்
தள்஭ளடிக்பகளண்டு ஋ல௅ந்தழன௉ந்தளர் . வநல் வயஷ்டிரன ஋டுத்துத் தூ ழரனத் தட்டிப்
வ஧ளட்டுக் பகளண்ைளர். அக்கம் ஧க்கத்தழல் னளன௉ம் இல்ர஬பனன்஧ரதக் கய஦ித்துக்
பகளண்டு, அய பநளய்க் கழ஭ம்஧ி ஥ைந்தளர்.
களர்யளர் ஧ிள்ர஭னின் யளழ்க்ரகனில் இம்நளதழரி

ம்஧யங்கள்

ளதளபணநள஦ரய.

஧஬ தைரயக஭ில் அயர் ஌ரம ஋஭ினயர்க஭ின் யடுக஭ிவ஬

இரத யிை அதழகநள஦
பதளந்தபவுக்கு ஆ஭ளகழனின௉க்கழ஫ளர். அரதபனல்஬ளம் அயர் ஬ட் ழனம் ப ய்யது
கழரைனளது. இது யிரனத்தழல் அயர் தளநரப இர஬த் தண்ணர்ீ வ஧ளல் யளழ்க்ரக
஥ைத்தழ஦ளர் ஋ன்வ஫ ப ளல்஬஬ளம்.
ஆ஦ளலும் இன்று ஥ைந்த

ம்஧யத்ரத அயர் அவ்யளறு உத஫ழத் தள்஭ியிை

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ன௅டினயில்ர஬. இந்த ன௅த்ரதனன், நைத்தழல் தம் கவ வம வயர஬னில் இன௉ப்஧யன். இ஦ி
வநல் அய஦ிைம் ஋ப்஧டி வயர஬ யளங்க ன௅டினேம் ? அய஦ிைம் தர஬ ஥ழநழர்ந்து,
வ஧சுயதுதளன் ஋வ்யிதம்
஋ப்஧டிவனள

ளத்தழனம் ?

நள஭ித்துக் பகளள்கழவ஫ளபநன்஫ளலும் அந்தப் ர஧னன் யளரன

னெடிக்பகளண்டு சும்நள இன௉ப்஧ள஦ள ?

ந்஥ழதள஦த்தழைம் வ஧ளய் இல்஬ளதரதனேம்

ப஧ளல்஬ளதரதனேம் ப ளல்஬ழ ரயத்தளல் ஋ன்஦ ப ய்கழ஫து ? ஌ற்பக஦வய, தம் வ஧ரில்
ன௃களர்கல௃க்குக் குர஫யில்ர஬.
யதழனில்

வ஧ளய்க் பகளண்டின௉க்கும்வ஧ளவத களர்யளர் ஧ிள்ர஭ இரதபனல்஬ளம்
஧ற்஫ழச்

ளங்வகள஧ளங்கநளக ஆவ஬ள ர஦ ப ய்து கரை ழனில் என௉ ன௅டிவுக்கு யந்தளர் .

அதன் ஧஬஦ளக, அயர் வ஥வப நைத்தழன் களரினள஬னத்துக்குப் வ஧ளகளநல் வ஧ள஬ீ ஸ்
ஸ்வைரனுக்குப் வ஧ள஦ளர்.
*****
வ஧ள஬ீ ஸ் ஸ்வைர஦ில், றப் இன்ஸ்ப஧க்ைர் றர்வயளத்தந

ளஸ்தழரி

அப்வ஧ளதுதளன் 'டிபஸ்' ஧ண்ணிக் பகளண்டு பய஭ிவன யந்தயர் , களர்யளர் ஧ிள்ர஭ரனப்
஧ளர்த்ததும், "யளன௉ம்,

ங்குப் ஧ிள்ர஭! ஥ீர் யன௉கழ஫ீர் ஋ன்று களல்நணி வ஥பத்துக்கு

ன௅ன்வ஧ ஋஦க்குத் பதரிந்து வ஧ளச்சு. 'னளர஦ யன௉ம் ஧ின்வ஦ நணிவனளர
ன௅ன்வ஦' ஋ன்஧ரத ' ங்குப்஧ிள்ர஭ யன௉யளர் ஧ின்வ஦,

யன௉ம்

வ்யளது யள ர஦ யன௉ம்

ன௅ன்வ஦' ஋ன்று நளற்஫ழயிை வயண்டினது தளன்'. ஆ஦ளல் ஋ன்஦ என௉
நளதழரினளனின௉க்கழ஫ீர் ? ப஥ற்஫ழனிவ஬ ஋ன்஦ அவ்ய஭வு ப஧ரின யக்கம்

? யிரனம்
஋ன்஦?" ஋ன்று வகட்ைளர்.
"றளர்! அ ந்தர்ப்஧நளய் என௉ களரினம் ஥ைந்து வ஧ளச்சு . ஥ீங்கள் ஧ளர்த்து உைவ஦
஥ையடிக்ரக ஋டுக்களயிட்ைளல், அப்ன௃஫ம் இந்த ஊரிவ஬ னளன௉ம் இன௉க்க
வனளக்னரதனில்ர஬. நைத்ரத னெடிக் பகளண்டு ஥ளங்கள் ஋ல்஬ள ம் கழ஭ம்஧ி யிை
வயண்டினதுதளன்" ஋ன்஫ளர் களர்யளர் ஧ிள்ர஭.
" ங்குப் ஧ிள்ர஭! அப்஧டி ஌தளயது ஥ைந்து யிட்ைளல், இந்த ஊர் ப ய்த
஧ளக்கழனந்தளன். ஆ஦ளல் அது ஥ைக்களது ஋ன்று ஋஦க்குத் பதரினேம் . ஋ன்஦

நளச் ளபம்,

வ க்கழபம் ப ளல்லும். கப஬க்ைர் துர஫ யன௉கழ஫ளபளம் வ ந்தனூன௉க்கு, ஥ளன் வ஧ளக
வயண்டும், அய பம்!" ஋ன்஫ளர்.
"஥ல்஬ வயர஭னளகப் வ஧ளச்சு, ஥ளன் உைவ஦ கழ஭ம்஧ி யந்தது. ஧ளன௉ங்கள்;
நைத்தழவ஬ என௉ த஫ழதர஬ப் ஧னல் - னளவபள

ழ஧ளர்சு ஧ண்ணி஦ளர்கப஭ன்று -

வயர஬க்கு ரயத்வதளம். ன௅த்ரதனன் ஋ன்று ப஧னர். அந்தப் ர஧னன் ஥ள஭ரையிவ஬
நைத்துப் ஧ணத்ரதக் ரகனளடி யந்தளன் ஋ன்று பதரிந்தது . இன்ர஫க்கு நத்தழனள஦ம்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ப஧ட்டினில் ஍ம்஧து னொ஧ளய் ஧ணம் குர஫ந்தது . ர஧னர஦ யி ளரிக்க஬ளபநன்று
஧ளர்த்தளல் ஆர஭க் களணயில்ர஬. உைவ஦ ன௃஫ப்஧ட்டு அயன் குடினின௉க்கழ஫ யட்டுக்குப்

வ஧ளவ஦ன். அங்வக ஧ளன௉ங்கள், இந்தத் தடிப்஧னல், அயன் தங்கச் ழ கழட்ை னொ஧ளய்
வ஥ளட்ரைக் பகளடுத்துக் பகளண்டின௉ந்தளன் . ரகனேம் பநய்னேநளய்ப் ஧ிடித்துக் பகளண்டு
யந்து வ஧ள஬ீ றழல் எப்ன௃யிப்஧தற்களக அயர஦ப் ஧ிடித்வதன் . அந்தத் தடிப்஧னல்
஋ன்ர஦ப் ஧ிடித்துத் தள்஭ிச் சுயரிவ஬ யச்சு வநளதழயிட்ைளன் , றளர்ன்஦ள! பகளஞ் ம்
஥ளன் உரளபளனில்஬ளநற் வ஧ள஦ளல் , பநன்஦ிரனப் ஧ிடித்துக் பகளன்஫ழன௉ந்தளலும்
பகளன்஫ழன௉ப்஧ளன். ஥ீங்கள் உைவ஦ அயர஦ அபபஸ்ட் ஧ண்ணினளக வயணும் ."
அப்வ஧ளது றப்-இன்ஸ்ப஧க்ைர், "அந்தக் கரதபனல்஬ளம் வயண்ைளம், ஍னள! ஥ீர்
ப ளல்கழ஫தற்பகல்஬ளம்

ளட் ழ உண்ைள ப ளல்லும்" ஋ன்஫ளர்.

"வ஧ரளய் உண்டு. உங்கல௃க்கு னளர் ஋ப்஧டி

ளட் ழ ப ளல்஬ வயணுவநள, அப்஧டிச்

ப ளல்஬ச் ப ய்கழவ஫ன்."
"ப஧ளய்ச்
" ழய

ளட் ழ தனளர் ஧ண்ணுகழ஫ீபள?"

ழயள! ஆண்ையவ஦; ப஧ளய் ளட் ழனள? கண்ணளவ஬ ஧ளர்த்தயளர஭க் பகளண்டு

ளட் ழ ப ளல்஬ச் ப ளல்கழவ஫ன்; அப்ன௃஫ம் ஋ன்஦ உங்கல௃க்கு?"
றப்-இன்ஸ்ப஧க்ைர், பலட் களன்ஸ்ை஧ிர஭க் கூப்஧ிட்டு, "஥ளனேடு இந்தச்

ங்குப்

஧ிள்ர஭னிைம் யளக்குனெ஬ம் யளங்கழக் பகளண்டு அயர் ப ளல்கழ஫ ர஧னர஦ அபஸ்டு
ப ய்து பகளண்டு '஬ளக்-அப்'஧ில் ரயனேம். ஥ளன் யந்து நற்஫ யிரனம் யி ளரித்துக்
பகளள்கழவ஫ன்" ஋ன்று கூ஫ழயிட்டு, வநளட்ைளர் ர க்கழ஭ில் ஌஫ழச் ப ன்஫ளர்.
ன௅த்ரதனன் யதழவனளடு

நைத்ரத வ஥ளக்கழ யந்து பகளண்டின௉ந்தளன் . அயன்
உள்஭த்தழல் என௉ ன௃஫ம் பகளதழப்ன௃ம், நற்ப஫ளன௉ ன௃஫ம் யன௉ங்கள஬த்ரதப் ஧ற்஫ழன ஌க்கன௅ம்
குடிபகளண்டின௉ந்த஦. "஧ண்ைளப

ந்஥ழதழரன உைவ஦ ஧ளர்க்க ன௅டினேநள, ஧ளர்த்தளலும் தளன்

ப ளல்யதழல் அயன௉க்கு ஥ம்஧ிக்ரக உண்ைளகுநள , ஥ழனளனம் ஧ி஫க்குநள" ஋ன்று ஧஬யித
஋ண்ணங்கள் வதளன்஫ழ நர஫ந்த஦. அப்வ஧ளது ஋தழவப பகளஞ்

தூபத்தழல் இபண்டு

வ஧ள஬ீ ஸ் களன்ஸ்ை஧ிள்கள் யன௉யரத அயன் ஧ளர்த்தளன். உைவ஦ ஧ண்ைளப

ந்஥ழதழனிைம்

வ஧ளய்ச் ப ளல்யரதக் களட்டிலும் ஌ன் வ஧ள஬ீ றழல் வ஧ளய்ச் ப ளல்஬க்கூைளது ஋ன்று
அயனுக்குத் வதளன்஫ழனது. அப்஧டி ஋ண்ணநழட்டுக் பகளண்டின௉க்ரகனிவ஬வன அந்த
வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் அய஦ண்ரை யந்து ஥ழன்஫ளர்கள் . அயர்க஭ில் என௉யன் "தம்஧ி! ஥ீ
தளவ஦ ன௅த்ரதனன் ஋ன்கழ஫து?" ஋ன்஫ளன். ன௅த்ரதனன் "ஆநளம்" ஋ன்஫தும்,
"இன்ஸ்ப஧க்ைர் ஍னள உைவ஦ அரமச்சுண்டு யபச்ப ளன்஦ளன௉ , என௉

நள ளபம் வகட்க

வயணுநளம்" ஋ன்஫ளன் வ஧ள஬ீ ஸ்களபன்.
கும்஧ிைப்வ஧ள஦ பதய்யம் குறுக்வக யந்து யிட்ைது ஋ன்று ஋ண்ணி஦ளன்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ன௅த்ரதனன். களர்யளர் ஧ிள்ர஭ அ஧ிபளநழரன உ஧த்தழபயப்஧டுத்துயரதத் தளன்
யன௉யதற்கு ன௅ன்஦ளவ஬வன வயறு னளபளயது ஧ளர்த்துயிட்டுப் வ஧ள஬ீ றழல் வ஧ளய்ச்
ப ளல்஬ழனின௉ப்஧ளர்கவ஭ள ஋ன்று ஋ண்ணி஦ளன். களன்ஸ்ை஧ிர஭க் வகட்ைதற்கு, அயர்கள்
தங்கல௃க்குத் தகயல் என்றும் பதரினளது ஋ன்று ப ளல்஬ழ யிட்ைளர்கள் .
வ஧ள஬ீ ஸ் ஸ்வைரர஦ அரைந்ததும் , பலட் களன்ஸ்ை஧ிள் ஥ளனேடு அயர஦
஌஫ழட்டுப் ஧ளர்த்தளர். ஧ி஫கு அயர் உட்களர்ந்தழன௉ந்த கூைத்துக்கு ஋தழரில் இன௉ந்த என௉
அர஫ரனத் தழ஫ந்து, "தம்஧ி! இந்த னொன௅க்குள் வ஧ள!" ஋ன்஫ளர். ன௅த்ரதனன் அந்த
அர஫னில் தன்஦ிைம் இபக ழனநளக ஌வதள வகட்கப் வ஧ளகழ஫ளர் ஋ன்று ஥ழர஦த்தய஦ளய் ,
உள்வ஭ வ஧ள஦ளன். உைவ஦ அந்த பலட்களன்ஸ்ை஧ிள் பய஭ிக் கதரயச்

ளத்தழப்

ன௄ட்டினரதப் ஧ளர்த்ததும், ன௅த்ரதனனுக்குச் 'ப ளவபர்' ஋ன்஫து.
"஋ன்஦ றளர், இது! ஌ன் ஋ன்ர஦ ரயத்துப் ன௄ட்டுகழ஫ீர்கள்?" ஋ன்று ஧ப஧பப்ன௃ைன்
வகட்ைளன்.
"஌஦ள? க஭யளணிப் ஧னவ஬! நைத்துப் ஧ணம் ஍ம்஧து னொ஧ளரன அன௅க்கழயிட்டு, ஌ன்
஋ன்஫ள வகட்கழ஫ளய்? வ஧ளதளதற்குக் களர்யளர் ஧ிள்ர஭ வநலும் ரக யச்சுட்ைனளவந ?
தழன௉ட்டுப் ஧னவ஬!" ஋ன்஫ளர் பலட்களன்ஸ்ை஧ிள்.
"஍வனள! இது ஋ன்஦ ஧டுவநள ம்!" ஋ன்று அ஬஫ழ஦ளன் ன௅த்ரதனன்.
பலட்களன்ஸ்ை஧ிள் இதற்குள் பய஭ிவன வ஧ளய் யிட்ைளர் .
ன௅த்ரதனன் "றளர்! றளர்!" ஋ன்று கத஫ழக் பகளண்வை கதரயப் ஧ிடித்து
உலுக்கழ஦ளன்.
அப்வ஧ளது, "இன௉ம்ன௃க் கதவு,

ளநழ! பயறுங் ரகனளவ஬ எடிக்க ன௅டினளது,

ளநழ!"

஋ன்஫ குபர஬க் வகட்டு அயன் தழடுக்கழட்ைளன். குபல் யந்த ஧க்கம் ஧ளர்த்தளன். அவத
அர஫னின் னெர஬னில், கந்தல் துணினேைன் ப ம்஧ட்ரை ஧ைர்ந்த நீ ர

தளடினேைனும் ,

கு஫யன் என௉யன் உட்களர்ந்தழன௉ப்஧ரதக் கண்ைளன் .
அத்தழனளனம் 12 - ஏட்ைன௅ம் வயட்ரைனேம்
இபவு வ஥பம், ஋ங்கும் ஥ழ ப்தநளனின௉ந்தது. அந்த ஥ழ ப்தத்ரதக் கர஬த்துக் பகளண்டு
வ஧ள஬ீ ஸ் ஸ்வைரன் கடிகளபம் ஧த்து நணி அடித்தது .
ன௅த்ரதனன் அரைக்கப்஧ட்டின௉ந்த அர஫க்குள் பய஭ிச் ம் கழரைனளது. ஸ்வைரன்
தளழ்யளபத்தழல், என௉ ஬ளந்தர் நங்க஬ளய் ஋ரிந்து பகளண்டின௉ந்தது .
கடிகளபத்தழல் நணி அடிக்கத் பதளைங்கழனவ஧ளது, ன௅த்ரதனன் அந்த அர஫க்குள்,

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

கூண்டில் அரை஧ட்ை ன௃஬ழரனப் வ஧ளல் ன௅ன்னும் ஧ின்னுநளய் ஥ைந்து பகளண்டின௉ந்தளன்.
கடிகளபத்தழன் நணி ஏர

வகட்ைதும் அயன் ஥ழன்று, "எண்ணு, பபண்டு, னெணு..." ஋ன்று

஋ண்ணிக் பகளண்டு யந்தளன்.
஧த்து நணி அடித்து ஥ழறுத்தழனதும், நறு஧டினேம் அயன் ஧ப஧பப்஧ளக ஥ைந்தளன். "஧த்து
நணி, ஧த்து நணி; அ஧ிபளநழ த஦ினளனின௉ப்஧ளள்; த஦ினளனின௉ப்஧ளள். அந்தக் கழபளதகன்
என௉ வயர஭ யந்தளல்?..." இப்஧டித் த஦க்குள் தளவ஦ ப ளல்஬ழக் பகளண்டு ன௅ன்னும்
஧ின்னுநளக ஥ைந்தளன்.
"அப்வ஧ளது, ஧ளபள 'டினைடி'னில் இன௉ந்த வ஧ள஬ீ ஸ் வ யகன் அந்தப் ஧க்கம் யபவய,
ன௅த்ரதனன் ஆயலுைன் கதயண்ரை யந்து, வதம்ன௃ம் குப஬ழல், "றளர்! றளர்!" ஋ன்஫ளன்.
வ஧ள஬ீ ஸ்களபன் அயர஦ உற்றுப் ஧ளர்த்து , "஋ன்஦ைள அப்஧ள, றளர், வநளர்! ஋ன்஦
நளச் ளபம்?" ஋ன்று வகட்ைளன்.
"஋஦க்கு என௉ உ஧களபம் ஥ீங்கள் ப ய்ன வயண்டும் . அரத ஋ன் உனிர் இன௉க்கழ஫
யரபக்கும் ந஫க்க நளட்வைன். ஋ன் வதளர஬ உங்கல௃க்குச் ப ன௉ப்஧ளகத் ரதத்துப்
வ஧ளடுவயன்."
இதற்குள் அந்தச் வ யகன், "வயண்ைளநைள, அப்஧ள! வயண்ைளம்.
஋ங்கல௃க்பகல்஬ளம்

ர்க்களரிவ஬வன ப ன௉ப்ன௃த் ரதத்துக் பகளடுக்கழ஫ளர்கள் . ஌வதள

உ஧களபம் ஋ன்஫ளவன, அது ஋ன்஦ ப ளல்லு!" ஋ன்஫ளன்.
"஍னள, அரபநணி வ஥பத்துக்கு ஋ன்ர஦ யிடுதர஬ ஧ண்ணுங்கள் . யட்டுக்குப்

வ஧ளய் ஧ளர்த்துயிட்டு உைவ஦ தழன௉ம்஧ி யந்து யிடுகழவ஫ன் . உங்கல௃க்கு என்றும்
பகடுதல் யபளது. ஥ீங்கள் வயணுநள஦ளலும் ஋ன் ஧ின்வ஦ளடு யளன௉ங்கள் ..."
வ஧ள஬ீ ஸ்களபன்

ழரித்தளன். "பபளம்஧ப் வ஧ரள஦ வனள ர஦! அப்஧டி ஋ன்஦ப்஧ள

யட்டிவ஬

அய பம்? ஋ன்஦த்ரதனளயது ரயத்துயிட்டு ந஫ந்து வ஧ளய் யந்து
யிட்ைளனள?" ஋ன்று வகட்ைளன்.
"஍னள ஥ீங்கல௃ம் அக்கள தங்ரககல௃ைன் ஧ி஫ந்தழன௉ப்஧ீர்கள் . ஋ன்னுரைன தங்ரக
யட்டிவ஬

த஦ினளய் இன௉க்கழ஫ளள். அதுவயள, பதன௉க்வகளடி யடு.

அயர஭ னளபளயது
பதரிந்தயர்கள் யட்டில்

பகளண்டுவ஧ளய் யிட்டுயிட்டு உைவ஦ தழன௉ம்஧ி யந்து
யிடுகழவ஫ன்..."
வ஧ள஬ீ ஸ்களபன் இதற்கு இடிஇடிபனன்று

ழரிக்கத் பதளைங்கழ யிட்ைளன் .

"அண்வண! அண்வண! இங்வக யள!" ஋ன்று கூப்஧ிட்டுக்பகளண்வை

ழரித்தளன் .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

இரதக் வகட்டு, ஬ளந்தரின் அடினில் ரைரி ஋ல௅தழக் பகளண்டின௉ந்த இன்ப஦ளன௉
வ஧ள஬ீ ஸ்களபன் ஋ல௅ந்து யந்தளன்.
"அண்வண! இந்தப் ர஧னனுக்கு அய பநளய் யட்டுக்குப்

வ஧ளக வயணுநளம் !"
"பபளம்஧ அய பநளய்ப் வ஧ளகவயணுவநள? அப்஧டி ஋ன்஦ அய பநளம்?"
"இந்தப் ர஧னனுரைன தங்ரக யட்டில்

த஦ினளனின௉க்கழ஫ள஭ள ம். ஥ீ வயணளத்
துரணக்குப் வ஧ளகழ஫ளனள அண்வண?"
இரதக் வகட்ைதும் இபண்ைளயது வ஧ள஬ீ ஸ்களபனும் யில௅ந்து யில௅ந்து
இபண்டு வ஧ன௉ம்

ழரித்தளன் .

ழரித்துக் பகளண்வை அங்கழன௉ந்து வ஧ள஦ளர்கள் .

ன௅த்ரதனன் ன௅கத்தழல் ப ளல்஬ ன௅டினளத வகள஧ம் பஜள஬ழத்தது . அயன்
ரககர஭ப் ஧ிர ந்து பகளண்டு ஥ழன்஫ளன். இதுயரபக்கும் னெர஬னில் உட்களர்ந்தழன௉ந்த
கு஫யன் அச் நனம் ஋ல௅ந்து யந்து, ன௅த்ரதனர஦ ன௅கத்துக்கு வ஥பளக உற்றுப்
஧ளர்த்தளன். "இப்வ஧ள ஋ன்஦

ளநழ ப ளல்஫ீங்க?" ஋ன்஫ளன்.

ன௅த்ரதனன் வ஧ ளந஬ழன௉க்கவய , "஥ளன் ப ளல்கழ஫஧டி வகட்டீங்கன்஦ள , கட்ைளனம்
தப்஧ிச்சுக் பகளள்஭஬ளம்.

ரிதள஦ள?" ஋ன்஫ளன்.

" ரி" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
கடிகளபத்தழல், ஧த்தரப நணி ஆயதற்களக 'ைங்' ஋ன்று என௉ தைரய அடித்தது.
ஸ்வைரன் தளழ்யளபத்தழல் ஧டுத்து என௉ களன்ஸ்ை஧ிள் கு஫ட்ரையிட்டுத் தூங்கழக்
பகளண்டின௉ந்தளன். இன்ப஦ளன௉யன் உட்களர்ந்த஧டி ஆடியில௅ந் து பகளண்டின௉ந்தளன்.
஌வதள இன௉ம்ன௃க் கதவு ஏர ப்஧ட்ை

த்தம் வகட்கவய , உட்களர்ந்தழன௉ந்தயன்

தழடுக்கழட்டு ஥ழநழர்ந்து, "஋ன்஦ அது?" ஋ன்஫ளன். வ஧ச்சு னெச்சு இல்ர஬. ஆ஦ளல் அயன்
ந஦ ஥ழம்நதழனரைனளநல் , ஋ல௅ந்தழன௉ந்து '஬ளக்-அப்' அர஫னின் கதயண்ரை ப ன்஫ளன்.
அந்தக் கதயின் இன௉ம்ன௃க் கம்஧ிகள் இபண்டு னென்று இைத்தழல்

ழ஫ழது

யி஬க்கப்஧ட்டின௉ப்஧ரத. அயன் கய஦ிக்கயில்ர஬. கதவுக்கப்஧ளல் ஥ழன்று பகளண்டின௉ந்த
கு஫யர஦ப் ஧ளர்த்து "஋ன்஦ைள, கு஫யள, ஋ன்஦
கு஫யன் "஋ன்஦

த்தம்?" ஋ன்று வகட்ைளன்.

ளநழ, வகட்க஫ீங்க?" ஋ன்று வகட்டுக் பகளண்வை கதயண்ரை

யந்தளன். யந்தயன் ஧஭ிச்ப ன்று ரககர஭க் கம்஧ிக஭ின் யமழனளய் பய஭ிவன ஥ீட்டி
அந்தப் வ஧ள஬ீ ஸ் வ யக஦ின் கல௅த்ரதக் பகட்டினளய்ப் ஧ிடித்துக் பகளண்ைளன் .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

வ஧ள஬ீ ஸ்களபன் ஋ன்஦ தழநழ஫ழனேம் அந்தப் ஧ிடினி஬ழன௉ந்து யிடுயித்துக் பகளள்஭
ன௅டினயில்ர஬. அயனுரைன யிமழகள் ஧ிதுங்கழ஦.
இதற்குள் ன௅த்ரதனன், கம்஧ி யி஬க்கப்஧ட்டின௉ந்த இைத்தழன் யமழனளய்க் ரகரன
஥ீட்டி, வ஧ள஬ீ ஸ்களபன் ர஧னி஬ழன௉ந்து

ளயினி஦ளல் ன௄ட்ரைத் தழ஫ந்து தளழ்ப்஧ளர஭னேம்

யி஬க்கழ஦ளன். உைவ஦ பய஭ினில் யந்து, கு஫யன் ப ளன்஦஧டி வ஧ள஬ீ ஸ்களபன் யளனில்
துணிரன ரயத்து அரைத்தளன். தன்னுரைன வநல் துணினி஦ளல் அயன் ரககர஭னேம்
இறுக்கழக் கட்டி஦ளன்.
கு஫யன் நழன்஦ல் நழன்னும் வ஥பத்தழல் பய஭ிவன யந்து அந்த
வ஧ள஬ீ ஸ்களபனுரைன களல்கர஭னேம் கட்டிக் கவ வம உன௉ட்டினதும் , இபண்டு வ஧ன௉ம்
ஏடிப்வ஧ளய் யள ல் கதரயத் தழ஫ந்தளர்கள் . அந்தச்

ப்தம் வகட்டுத் தூங்கழக்

பகளண்டின௉ந்த வ஧ள஬ீ ஸ்களபன் தழடுக்கழட்டு யிமழத்துக் பகளண்ைளன் . யள ல் கதரயத்
தழ஫ந்து பகளண்டு இபண்டு வ஧ர் ஏடுயரதப் ஧ளர்த்ததும் , "வைஞ் ர்! ஋ஸ்வகப்! ரஶட்!
ரஶட்!" ஋ன்று கத்தழக் பகளண்வை தன் ரகனி஬ழன௉ந்த துப்஧ளக்கழரன ஋டுத்துச் சுட்ைளன் .
குண்டு, ஸ்வைரன் கூரப வநல் வ஧ளய்த் தளக்கழ , கட்டிைம் கழடுகழடுக்கச் ப ய்தது.
பய஭ினில் யந்த ன௅த்ரதனன், கு஫யன் ஋ன்஦ ஆ஦ளன் ஋ன்று கூைத் தழன௉ம்஧ிப்
஧ளர்க்கயில்ர஬. வகளதண்ைத்தழ஬ழன௉ந்து கழ஭ம்஧ின பளந஧ளணம் ஋ன்஧ளர்கவ஭ , அதுவ஧ள஬
அயன் வ஥வப தன்னுரைன யட்ரை

வ஥ளக்கழ ஏடி஦ளன் . இபவு வ஥பநளரகனளல்,
யதழக஭ில்

ஜ஦ ஥ைநளட்ைநழல்ர஬. ஆ஦ளல் அயன் ஏடின யமழனில் பதன௉஥ளய்கள்
஋ல்஬ளம் குரபத்த஦.

ழ஬ ஥ளய்கள் அயர஦த் பதளைர்ந்து ஏடியந்த஦. அரதபனல்஬ளம்

அயன் ப஧ளன௉ட்஧டுத்தளநல்

ந்து ப஧ளந்துகள் யமழனளகப் ன௃குந்து அதழவயகநளய்

ஏடி஦ளன். கரை ழனில் யட்ரை

அரைந்தளன். கதவு

ளத்தழனின௉ந்தது. யட்டிற்குள்

யி஭க்கு இல்ர஬. ன௅த஬ழல் கதரய பநதுயளக இடித்தளன். ஧ி஫கு ஏங்கழ இடித்தளன்.
'அ஧ிபளநழ! அ஧ிபளநழ!' ஋ன்று கம்நழன குப஬ழல் அ஬஫ழ அரமத்தளன். வ஧ச்சு னெச்சு இல்ர஬.
பகளஞ்

தூபத்தழல் வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் கூச் ஬ழட்டுக் பகளண்டு ஏடியன௉ம்

த்தம் வகட்ைது
.

ட்பைன்று கதயின் ஥ளதளங்கழ இன௉க்கும் இைத்ரதப் ஧ளர்த் தளன். கதவு பய஭ிப்ன௃஫ம்
ன௄ட்ைப்஧ட்டின௉ப்஧ரதக் கண்ைளன்.
஍வனள! அ஧ிபளநழ! அ஧ிபளநழ! ஥ீ ஋ன்஦ ஆ஦ளய்? ஋ங்வக வ஧ள஦ளய்?
அத்தழனளனம் 13 - ஧னம் அ஫ழனளப் வ஧ரத
ன௅த்ரதனர஦ப் வ஧ள஬ீ ஸ் வ யகர்கள் யதழனில்

ந்தழத்து அரமத்துக் பகளண்டு

வ஧ள஦ரத அச் நனம் தற்ப ன஬ளக அந்தப் ஧க்கம் வ஧ளக வ஥ர்ந்த ப ங்கந஬த்தளச் ழ
஧ளர்த்துக் பகளண்டின௉ந்தளள்.
இந்தச் ப ங்கந஬த்தளச் ழ, ன௅த்ரதனன் குடினின௉ந்த அவத யதழனில்

, அயனுரைன
யட்டுக்கு

஍ந்தளறு யட்டுக்கு

அப்஧ளல் ய ழத்தயள் . அயள் என௉ ஌ரம ஸ்தீரீ . களர஬

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

வயர஭னில் இட்டி஬ழ சுட்டு யிற்று ஜீயவ஦ள஧ளனம் ஥ைத்தழயந்தள ள். அயல௃க்குப்
஧தழன்னென்று, ஧தழ஦ளலு யனதள஦ என௉ நகன் நட்டும் உண்டு .
ழ஬

நனம் அயள் அ஧ிபளநழ யட்டுக்குப்

வ஧ளய் அயல௃ைன் வ஧ ழக்

பகளண்டின௉ப்஧ளள். அ஧ிபளநழனின் இ஦ின சு஧ளயன௅ம்,

நர்த்தும் அயல௃ரைன ந஦த்ரதக்

கயர்ந்தழன௉ந்த஦. அ஧ிபளநழ வ஧ளன்஫ என௉ ப஧ண் த஦க்கு இன௉ந்தளல் ஋வ்ய஭வு
஥ன்஫ளனின௉க்கும் ஋ன்று அயள் எவ்பயளன௉

நனம் ஋ண்ணுயதுண்டு .

அ஧ிபளநழ அந்த நளதழரித் த஦ி யட்டில்

இன௉ப்஧ரதப் ஧ற்஫ழக்கூைச் ப ங்கந஬த்தளச் ழ
ழ஬ தைரய ஧ிபஸ்தள஧ித்தழன௉க்கழ஫ளள். அந்தத் பதன௉யிவ஬ என௉ யரிர தளன் யடுகள்

.
அவ஥கநளக ஋ல்஬ளம் நைத்ரதச் வ ர்ந்தரயவன . ன௅த்ரதனன் குடினின௉ந்த யட்டுக்கு

என௉ ன௃஫த்தழல் வதளட்ைம். இன்ப஦ளன௉ ன௃஫த்தழல் ஧ளமளகழ யில௅ந்து கழைந்த என௉ யடு
ீ .
அதற்கப்ன௃஫ம் அந்த யதழனில்

யவை

கழரைனளது .
"இம்நளதழரி வகளடி யட்டில்

வ஧ளய்க் குடினின௉க்கழ஫ளவன அம்நள ! ஥ீவனள ஧ச்ர க்
குமந்ரத. அண்ணன் ஋ங்வகனளயது ஊன௉க்குக் கவ ன௉க்குப் வ஧ளக வயண்டினின௉ந்தளல் ஋ன்஦
஧ண்ணுயளய்? வ஧ ளநல் ஋ன் யட்டுக்கு

யந்து ஋ன்வ஦ளவைவன இன௉ந்து யிடுங்கவ஭ன் !"
஋ன்று ஧஬ தைரய ப ளல்஬ழனின௉க்கழ஫ளள் ப ங்கந஬த்தளச் ழ .
ஆ஦ளல், அ஧ிபளநழ அரதக் களதழல் யளங்கழக் பகளள்஭வயனில்ர஬ . ஧னம் ஋ன்஫ளல்
இன்஦பதன்று அயல௃க்குத் பதரினளது. வநலும், அண்ணன் ன௅த்ரதனன் இன௉க்கும்
வ஧ளது அயல௃க்கு ஋ன்஦ ஧னம்? னளபளல் ஋ன்஦ ப ய்ன ன௅டினேம் அயர஭ ?
*****
ன௅த்ரதனனுக்கு இபண்டு ஧க்கன௅ம் இபண்டு வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் ஥ழன்று அயர஦ ,
அரமத்துக் பகளண்டு வ஧ள஦ரதப் ஧ளர்த்ததும் ப ங்கந஬த்தளச் ழக்குச் ப ளவபல் ஋ன்஫து.
அயள் யிரபந்து ஥ைந்து வ஥வப அ஧ிபளநழனின் யட்டுக்கு

யந்து வ ர்ந்தளள் . தளழ்ப்஧ளள்
வ஧ளட்டின௉ந்த கதரய இடித்தளள் . அ஧ிபளநழ, அண்ணன் தளன் யந்து யிட்ைளன் ஋ன்று
஋ண்ணிக்பகளண்டு,

ட்பைன்று கண்ணரபத்

துரைத்துயிட்டு ஋ல௅ந்தளள் . ஆ஦ளல்

அண்ணன் குபல் வகட்களந஬ழன௉க்கவய, பகளஞ் ம்

ந்வதகம் வதளன்஫ழ, "னளர் அது?"

஋ன்று வகட்ைளள்.
"஥ளன் தளன், அ஧ிபளநழ! கதரயத் தழ஫!" ஋ன்று ப ங்கந஬த்தளச் ழனின் குபல்
வகட்கவும், ஜன்஦஬ழல் ஋ட்டிப் ஧ளர்த்து, வயறு னளன௉ம் இல்ர஬பனன்று பதரிந்து
பகளண்டு, கதரயத் தழ஫ந்தளள். அ஧ிபளநழனின் கண்கள் அல௅து அல௅து
ழயந்தழன௉ப்஧ரதனேம், கன்஦பநல்஬ளம் கண்ணர்ீ யமழந்த அரைனள஭ங்கள் இன௉ப்஧ரதனேம்
கண்ை ப ங்கந஬த்தளச் ழக்குப் ஧ப஧பப்ன௃ அதழகநளனிற்று .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

"அடி ப஧ண்வண! ஋ன்஦ யி஧ரீதம் ஥ைந்துயிட்ைதடி ? அங்வகவனள உன்
அண்ணர஦ப் வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் அரமத்துப் வ஧ளகழ஫ளர்கள்! இங்வகவனள ஥ீ அல௅து அல௅து
கண் வகளரயப் ஧மநளய் ஆகழனின௉க்கழ஫து! ன௅த்ரதனன் ஋ன்஦டி ஧ண்ணியிட்ைளன் ?
஥ல்஬ ஧ிள்ர஭னளச்வ !" ஋ன்஫ளள்.
அ஧ிபளநழக்குத் தழக்குத்தழர

ன௃ரினயில்ர஬ . வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்க஭ள? அண்ணர஦னள

அரமத்துப் வ஧ளகழ஫ளர்கள்? ஌ன்? ஋தற்களக?
*****
ப ங்கந஬த்தளச் ழ பநள்஭ பநள்஭ யி ளரித்து அன்று ஥ைந்தரதபனல் ஬ளம்
பதரிந்து பகளண்ைளள். கரை ழனில் "஍வனள! அந்தப் ஧டு஧ளயி

ங்குப் ஧ிள்ர஭னின் கண்

உன் வநலும் யில௅ந்துயிட்ைதள? அயன் ப஧ளல்஬ளத பளக்ஷ ஦ளச்வ ! அயனுரைன
சூழ்ச் ழதளன் ஋ல்஬ளம்! ஋ன்஦வநள ப஧ளய்க் வகசு ஋ல௅தழ ரயச்சு ன௅த்ரதனர஦ப்
வ஧ள஬ீ ளரிைம் ஧ிடித்துக் பகளடுத்தழன௉க்கழ஫ளன் . ஍வனள, ப஧ண்வண! உ஦க்கு இப்஧டி
஋ல்஬ளநள யபவயணும்?" ஋ன்று அயள் ன௃஬ம்஧ிக்பகளண்டின௉க்கும்வ஧ளவத , யள ஬ழல்
"஋ங்க அம்நள இங்வக இன௉க்கள஭ள ?" ஋ன்று என௉

ழறு ர஧னனுரைன குபல் வகட்ைது .

"யளைள தம்஧ி!" ஋ன்஫ளள் ப ங்கந஬த்தளச் ழ.
உள்வ஭ யந்தயன் அயல௃ரைன நகன் . அயன் யன௉ம் வ஧ளவத, "அம்நள! அம்நள!
஥ம்ந ன௅த்ரதன அண்ணர஦ப் வ஧ள஬ீ ஸ்களபங்க ஧ிடிச்சுண்டு வ஧ளய்யிட்ைளர்க஭ளம் .
நைத்துப் ஧ணத்ரத அண்ணன் தழன௉டிட்ைளன் ஋ன்று வகறளம் . வ஧ள஬ீ ஸ் ஸ்வைர஦ில்
பகளண்டு ரயச்சு, அடி, அடி ஋ன்று அடிக்கழ஫ளங்க஭ளம், அம்நள!..." ஋ன்று ப ளல்஬ழக்
பகளண்டு யந்தளன்.
இரதக் வகட்ைதும், அ஧ிபளநழ 'வலள' ஋ன்று அ஬஫ழ தரபனிவ஬ தர஬ரன ன௅ட்டிக்
பகளள்஭த் பதளைங்கழ஦ளள். ப ங்கந஬த்தளச் ழ

ட்பைன்று அயள் தர஬ரனப்஧ிடித்துத்

தன் நடினின் வநல் ரயத்துக் பகளண்டு , "அ ட்டுப் ப஧ண்வண! இந்த ன௅ட்ைளப் ஧னல்
஌வதள உ஭஫ழ஦ளல் அரதக் வகட்டுக் பகளண்டு இப்஧டிச் ப ய்ன஬ளநள? இயனுக்கு ஋ன்஦
பதரினேம்? வ஧ள஬ீ ஸ் ஸ்வைர஦ில் அடிக்கழ஫பதல்஬ளம் அந்தக் கள஬ம் . இப்வ஧ள,
கயர்஦பளனின௉ந்தளல் கூை என௉த்தன் வநவ஬னேம் ரக ரயக்கக்கூைளது . ரக ரயச் ளல்
கண்ரணப் ஧ிடுங்கழ யிடுயளர்கள். இவதள ஧ளர்! ஥ீ கயர஬ப்஧ைளவத. ஥ளன் யமழ
ப ளல்கழவ஫ன். இந்த ஊர் வ஧ள஬ீ ஸ் இன்ஸ்ப஧க்ைர் யட்டு

அம்நளர஭ ஋ ஦க்குத்
பதரினேம். உன்ர஦ ஥ளன் அய஭ிைம் அரமத்துக் பகளண்டு வ஧ளகழவ஫ன் . அய஭ிைம்
என்று யிைளநல் ஥ைந்தது ஥ைந்த஧டி ஋ல்஬ளம் ப ளல்லு . அந்த அம்நளள் பபளம்஧
஥ல்஬யள். யட்டுக்களபரிைம்

ப ளல்஬ழ ன௅த்ரதனர஦ யிடுதர஬ ப ய்னப் ஧ண்ணுயளள் .
கழ஭ம்ன௃, வ஧ளக஬ளம், இ஦ிவநல் இந்த யட்டிவ஬

஥ீ இன௉க்கழ஫து கூை அ஧ளனம்!" ஋ன்஫ளன்.
அத்தழனளனம் 14 - அ஧ிபளநழனின் ஧ிபளர்த்தர஦

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அன்று இபவு சுநளர் ஧த்து நணிக்கு றப்-இன்ஸ்ப஧க்ைர் றர்வயளத்தந

ளஸ்தழரி

கப஬க்ைரின் களம்஧ி஬ழன௉ந்து யட்டுக்குத்

தழன௉ம்஧ி யந்தவ஧ளது , உள்வ஭ நழகவும்
இ஦ிரநனள஦ ப஧ண் குப஬ழல் னளவபள உன௉க்கநளகப் ஧ளடி க் பகளண்டின௉ப்஧ரதக் வகட்டு
யினப்ன௃ அரைந்தளர்.

ற்று வ஥பம் யள ஬ழவ஬வன ஥ழன்று வகட்டுக் பகளண்டின௉ந்து யிட்டு

உள்வ஭ ப ன்஫ளர். கூைத்தழல் ஸ்யளநழ ஧ைங்க஭ின் ன௅ன்஦ளல் , குத்து யி஭க்கு ஌ற்஫ழ
ரயத்தழன௉ப்஧ரதனேம் ஏர் இ஭ம் ப஧ண் உட்களர்ந்து ஧ளடுயரதனேம் தநது நர஦யினேம்
குமந்ரதகல௃ம் அந்தப் ஧ளட்டில் அநழழ்ந்து வ஧ளனின௉ப்஧ரதனேம் கய஦ித்தளர் .
ளஸ்தழரி பகளஞ் ம் பதளண்ரைரனக் கர஦த்து , இபண்டு தைரய தரபரனத்
தட்டின ஧ி஫குதளன் அயர்கல௃க்பகல்஬ளம் இயர் யந்தழன௉ப்஧து பதரிந்தது . அ஧ிபளநழ
ட்பைன்று ஧ளட்ரை ஥ழறுத்தழ஦ளள். இன்ஸ்ப஧க்ைரின் நர஦யி உைவ஦ ஋ல௅ந் தழன௉ந்து
அயரிைம் யந்து, "இந்தப் ப஧ண்ணுக்குப் ப஧ரின கஷ்ைம் யந்தழன௉க்கழ஫து . ஋ல்஬ளம்
உங்கல௃ரைன அமகள஦ வ஧ள஬ீ ஸ் இ஬ளகளயி஦ளல் தளன் . இந்தப் ஧ளயம் ஋ல்஬ளம்
னளன௉ரைன தர஬னில் யிடினப் வ஧ளகழ஫வதள , பதரினயில்ர஬..." ஋ன்று ஧ை஧ைப்ன௃ைன்
வ஧ த் பதளைங்கழ஦ளள்.
"ன௅த஬ழல்

நள ளபம் ஋ன்஦பயன்று ப ளன்஦ளல் அப்ன௃஫ம் ஧ளயன௃ண்ணினத்ரதப்

஧ற்஫ழ யி ளரிக்க஬ளம்" ஋ன்஫ளர்

ளஸ்தழரி.

"அபதல்஬ளம் ப ளல்஬ ன௅டினளது. ன௅த஬ழல் இந்தப் ப஧ண்ரணக் களப்஧ளற்றுயதளக
஥ீங்கள் ஧ிபநளணம் ப ய்னேங்கள், அப்ன௃஫ம் தளன்
"இபதன்஦,

நள ளபம் ப ளல்வயன்."

ழத்தழபவ ஦ன் கரதனளக அல்஬யள இன௉க்கழ஫து? ஥ளன் ஋ன்஦

கழன௉ஷ்ண஦ள, அர்ச்சு஦஦ள? னளன௉ரைன தர஬ரனனளயது னளபளயது ஥ளர஭ச்
ளனங்கள஬த்துக்குள் யளங்கழ யிடுயதளகச் ப ளல்஬ழனின௉க்கழ஫ளர்க஭ள ?"
"வ஧ளதும், வ஧ளதும்! அர்ச்சு஦஦ளனின௉ங்கள், கழன௉ஷ்ண஦ளனின௉ங்கள், நன்நத஦ளய்
வயண்டுநள஦ளலும் இன௉ங்கள், இயல௃ரைன அண்ணர஦ உைவ஦ பஜனி஬ழ஬ழன௉ந்து
யிடுதர஬ ஧ண்ணிக் பகளடுத்தளல்

ரி " ஋ன்஫ளள்.

"இயல௃ரைன அண்ண஦ள? னளர், நைத்துப் ஧ணத்ரதத் தழன௉டியிட்ைதளகக் களர்யளர்
஧ிள்ர஭ யந்து ரிப்வ஧ளர்ட் ப ய்தளவ஦, அந்தப் ர஧ன஦ள?"
"ஆநளம் அந்தக் களர்யளர் ஧ிள்ர஭ரனத் தூக்கழவ஬ வ஧ளட்ைளலும் ஧ளதகநழல்ர஬ .
அயன் யந்து ப ளன்஦ளன் ஋ன்று ஥ீங்கல௃ம் அந்தப் ர஧னர஦ அபஸ்ட் ப ய்னச்
ப ளன்஦ ீர்கவ஭!"
஧ி஫கு, நீ ஦ளட் ழ அம்நளள், அ஧ிபளநழனேம் ப ங்கந஬த்தளச் ழனேம் பதரியித்த஧டி
஋ல்஬ள யியபங்கர஭னேம் றர்வயளத்தந

ளஸ்தழரினிைம் ப ளன்஦ளள் .

ளஸ்தழரி

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

஋ல்஬ளயற்ர஫னேம் வகட்டுயிட்டு, "அந்தச்

vanmathimaran@yahoo.com

ங்குப்஧ிள்ர஭ ப஧ரின அவனளக்கழனன் ஋ன்று

஋஦க்குத் பதரினேம். அயனுக்கு ஥ல்஬ ஧ளைம் கற்஧ிக்கழவ஫ன். ப஧ளய் யளக்குனெ஬ம்
பகளடுத்ததற்களகப் ஧ிடித்துத் தண்டித்து யிடுகழவ஫ன் . ன௅த்ரதனன் '஬ளக்-அப்' ஧ில்
இபண்டு னென்று஥ளள் இன௉ந்தளல் கூை வநள ம் இல்ர஬ . அப்஧டி இன௉ந்தளல் தளன் அந்த
அவனளக்கழனன் வநல் வகஸ் யலுப்஧டும். இந்தப் ப஧ண்ரணச்

நளத஦ப்஧டுத்தழ அனுப்ன௃"

஋ன்஫ளர்.
அதற்கு நீ ஦ளட் ழ அம்நளள், "பபளம்஧ ஥ன்஫ளனின௉க்கழ஫து! இயள் ஋ங்வக வ஧ளயளள்,
இத்தர஦ வ஥பத்துக்குப் ஧ி஫கு? அண்ணர஦த் தயிப வயறு ஥ளதழ கழரைனளது , இந்தப்
ப஧ண்ணுக்கு. இட்டி஬ழக் கரை ப ங்கந஬த்தளச் ழ தற்ப ன஬ளகப் ஧ளர்த்து இங்வக
அரமத்துக் பகளண்டு யந்தளள். இல்஬ளயிட்ைளல் ஋ன்஦ வ஥ர்ந்தழன௉க்குவநள பதரினளது .
இபளத்தழரி இங்வக தளன் இந்தப் ப஧ண் இன௉க்க வயண்டும் " ஋ன்஫ளள்.
இரதபனல்஬ளம் வகட்டுக் பகளண்டின௉ந்த அ஧ிபளநழக்கு , ன௅த்ரதனன் இப்வ஧ளது
உைவ஦ யிடுதர஬னரைந்து யபநளட்ைளன் ஋ன்஧து நட்டுந்தளன் ந஦த்தழல்஧ட்ைது .
நீ ஦ளட் ழனம்நள஭ின் ஆறுதல் பநளமழனி஦ளல் வதறுத஬ரைந்தழன௉ந்த அயல௃க்கு
இப்வ஧ளது துக்கம் ப஧ளங்கழக் பகளண்டு யந்தது . ஋வ்ய஭வயள அைக்கழப் ஧ளர்த்தும்
ன௅டினளநல் யிம்நழ஦ளள்.
*****
அந்தச்

நனம் யட்டு

யள ஬ழல் ஆள் ஏடியன௉ம்

த்தம் வகட்ைது. அடுத்த ஥ழநழரம்

என௉ வ஧ள஬ீ ஸ்களபன் உள்வ஭ யந்து றப்-இன்ஸ்ப஧க்ைன௉க்கு ற஬ளம் ரயத்து
஥ழன்஫ளன். றப்-இன்ஸ்ப஧க்ைர், "஋ன்஦ைள இது தைன௃ைல்? வ஧ள஬ீ ஸ் ஸ்வைரர஦த்
தழன௉ைன் பகளண்டு வ஧ளய்யிட்ைள஦ள ?" ஋ன்஫ளர்.
"இல்ர஬, ஋ஜநளன்!"
"஋ன்஦ைள ஧ின்வ஦?"
"என்றுநழல்ர஬, ஋ஜநளன்...!"
"என்றுநழல்஬ளததற்கள இவ்ய஭வு தைன௃ைல் ?"
"இல்ர஬, ஋ஜநளன்!"
"஋ன்஦ைள இல்ர஬, ன௅ட்ைளள்!"
"தைன௃ைல் இல்ர஬, ஋ஜநளன்! இபண்டு ரகதழகள் ஬ளக்கப்஧ி஬ழன௉ந்து ஋ஸ்வகப்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ஆகழயிட்ைளர்கள், ஋ஜநளன்!"
"஋ன்஦? ஋ன்஦? ஥ழஜநளகயள?"
"ஆநளம்! ஋ஜநளன்; கு஫யன் ப ளக்கனும் இன்று

ளனங்கள஬ம் அபபஸ்ட் ப ய்த

ன௅த்ரதனனும் ஏடி யிட்ைளர்கள், ஋ஜநளன்!"
இரதக் வகட்ைதும் இன்ஸ்ப஧க்ைர், அயன௉ரைன நர஦யி, அ஧ிபளநழ னென்று
வ஧ன௉ம் தழடுக்கழட்டுப் வ஧ள஦ளர்கள். ஆ஦ளல் அயர்கள் எவ்பயளன௉யன௉ரைன
உள்஭த்தழலும் இந்தச் ப ய்தழ பயவ்வயறு யித உணர்ச் ழகர஭ உண்ைளக்கழற்று. '஧ளயிப்
஧னல்' களரினத்ரதக் பகடுத்து யிட்ைளவ஦' ஋ன்று ஥ழர஦த்தளர் இன்ஸ்ப஧க்ைர்.
களன்ஸ்ை஧ிர஭ப் ஧ளர்த்து, "வ஧ள ஏடு! உங்கர஭பனல்஬ளம் ன௅த஬ழல் பதளர஬த்துயிட்டு,
நறுகளரினம் ஧ளர்க்கழவ஫ன்" ஋ன்று கூயி஦ளர். அயன் வ஧ள஦தும் உள் அர஫னில் இன௉ந்த
ரியளல்யரப ஋டுப்஧தற்களக யிரபந்து ப ன்஫ளர்.
நீ ஦ளட் ழ அம்நள஭ின் ந஦த்தழல் ப஧ன௉ங்க஬க்கம் உண்ைளனிற்று . ன௅த்ரதனன்
ஏடிப் வ஧ள஦தன் யிர஭வுகர஭ ஥ன்கு அ஫ழனயில்ர஬பனன்஫ளலும் , ஌வதள யி஧ரீதம்
஥ைந்துயிட்ைபதன்று நட்டும் அயல௃க்குத் வதளன்஫ழற்று .
வ஧ரதப் ப஧ண் அ஧ிபளநழவனள, அந்தச் ப ய்தழரனக் வகட்டுப் ப஧ரிதும்
ந்வதளரநரைந்தளள். தன் அண்ணன் பஜனி஬ழ஬ழன௉ந்து தப்஧ித்துக் பகளண்டு
வ஧ளய்யிட்ைளன் ஋ன்஧து நட்டுவந அயல௃க்குத் பதரிந்தது. அதனுரைன ஧஬ள஧஬ன்கர஭
அயள் ஋ன்஦ கண்ைளள்? இன்ஸ்ப஧க்ைர் ரியளல்யரப ஋டுத்து யப உள்வ஭ வ஧ள஦வ஧ளது,
அயர் நர஦யினேம் அயரபத் பதளைர்ந்து வ஧ள஦ளள். அப்வ஧ளது அ஧ிபளநழ கூைத்தழ஬ழன௉ந்த
஧ைத்தழன் ன௅ன்஦ளல் ரககூப்஧ி ஥ழன்று , "ஸ்யளநழ, ஧கயளவ஦! ஋ன் அண்ணன்
வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் ரகனில் அகப்஧ைக்கூைளது " ஋ன்று யளய்யிட்டுப் ஧ிபளர்த்தழத்தளள் .
உள்வ஭னின௉ந்து இரதக் வகட்டுக் பகளண்வை யந்த றப்- இன்ஸ்ப஧க்ைர், அ஧ிபளநழரன
இபக்கத்துைவ஦ ஧ளர்த்துயிட்டு, "஍வனள! துபதழர்ஷ்ைம் ஧ிடித்த ப஧ண்வண!" ஋ன்று
யளய்க்குள் ப ளல்஬ழக் பகளண்டு பய஭ிவன ப ன்஫ளர் .
அத்தழனளனம் 15 - ஧ ழனேம் ன௃ரகனேம்
யட்டுக்

கதவு ன௄ட்டினின௉ப்஧து கண்டு என௉ கணம் தழரகத்து ஥ழன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
இரத அயன் ஋தழர் ஧ளர்க்கவயனில்ர஬. ஥ழன்று வனள ழக்கவும் வ஥பநழல்ர஬. ரககர஭
ப஥஫ழத்துக் பகளண்ைளன். உதட்ரைக் கடித்துக் பகளண்ைளன் . கணத்துக்குக் கணம்
வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்க஭ின் ஆர்ப்஧ளட்ைக் கூச் ல்

நீ ஧த்தழல் யந்து பகளண்டின௉ந்தது .

அப்வ஧ளது அயன் உள்஭த்தழல் நற்஫ ஋ல்஬ள ஥ழர஦வுகர஭னேம் அன௅க்கழக் பகளண்டு
என௉ வ஧ன௉ணர்ச் ழ ஋ல௅ந்தது. அது ஋ன்஦பய஦ில் வ஧ள஬ீ றளர் ரகனில் தளன் நறு஧டினேம்
அகப்஧ைக்கூைளது ஋ன்஧துதளன். கைவுர஭ ஥ழர஦த்துக் ரககூப்஧ி, "ஸ்யளநழ! ஸ்யளநழ!

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

என௉ தைரய ஋ன் கண்ணளல் அ஧ிபளநழரனப் ஧ளர்த்துயிடுகழவ஫ன் . அப்ன௃஫ம் ஋஦க்கு
஋ன்஦ யந்தளலும் யபட்டும். அதுயரபனில் அயர்கள் ரகனில் அகப்஧ைளநல் ஋ன்ர஦க்
களப்஧ளற்று!" ஋஦ வயண்டிக் பகளண்ைளன்.
஋ங்வகனளயது எ஭ிந்து பகளள்஭஬ளம் ஋ன்று என௉ கணம் வதளன்஫ழற்று .
சுற்றுன௅ற்றும் ஧ளர்த்தளன். யட்டுக்குள்

஌஫ழக் குதழக்க஬ளபநன்஫ளல், ஌றுயதற்குள்வ஭வன
யந்து ஧ிடித்து யிடுயளர்கள்.

நீ ஧த்தழல் ஋ங்வகனேம் எ஭ிந்து பகளள்ல௃யது

ளத்தழனநழல்ர஬. இப்வ஧ளரதக்கு ஏை வயண்டினதுதளன் . ஧ி஫கு ஧ளர்த்துக் பகளள்஭஬ளம்.
ன௅த்ரதனன் ஏைத் பதளைங்கழ஦ளன் . யமழ, தழர

என்ர஫னேம் கய஦ிக்களநல் களல்

வ஧ள஦ வ஧ளக்கழல் ஏடி஦ளன். ஊன௉க்கு அடுத்தளற்வ஧ளல் என௉ ரநதள஦ம் . ரநதள஦த்தழல்
நங்க஬ள஦ ஥ழ஬வு ய ீ ழக்பகளண்டின௉ந்தது. அந்த ரநதள஦த்ரதத் தளண்டும் யரபனில்
அ஧ளனந்தளன். அதற்கப்஧ளல் இன௉ன௃஫ன௅ம் நபங்க஭ைர்ந்த

ளர஬ . அரதப்

஧ிடித்துயிட்ைளல் தப்஧஬ளம்.
ரநதள஦த்தழல் ன௅க்களல் ஧ங்கு அயன் தளண்டியிட்ை வ஧ளது , ஧ின்஦ளல்,
வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்க஭ின் ஆபயளபம் வகட்ைது. இன்னும் யிரபந்து ஏடிச்
஧ிடித்தளன். ஧ி஫கு

ளர஬ரனப்

ளர஬வனளபநளக, இன௉஭ைர்ந்த ஧க்கநளகவய ஧ளர்த்து

ஏடிக்பகளண்டின௉ந்தளன். வ஧ள஬ீ ஸ் ஆபயளபங்கள் ஥ழன்று பயகு வ஥பம் ஆ஦ ஧ி஫கும்
அயன் ஥ழற்கயில்ர஬. ஌பமட்டு ரநல் தூபத்துக்கப்஧ளல் அந்தச்
பகளள்஭ிைத்து ஬னன்கரபச்
வ஧ளது

ளர஬னள஦து

ளர஬னேைன் வ ர்ந்தது . ன௅த்ரதனன் அவ்யிைம் யந்த

ந்தழபன் அஸ்தநழத்து, ஥ன்஫ளக இன௉஭ைர்ந்து யிட்ைது. அங்வக

என௉ சுரநதளங்கழ இன௉ந்தது. அதழல்

ளர஬ ஏபத்தழல்

ற்று உட்களப஬ளபநன்று ன௅த்ரதனன்

உட்களர்ந்தளன். அப்஧டிவன தர஬ரனச்

ற்றுச்

ளய்த்தளன் . அடுத்த ஥ழநழரம்

஥ழத்தழரபனில் ஆழ்ந்து யிட்ைளன்.
*****
஧஬஧஬பயன்று ப஧ளல௅து ன௃஬ர்ந்தது. ஥ள஬ளயிதநள஦ ஧ட் ழக஭ின் கள஦ம் வகட்ைது .
யனல்க஭ின் நரைக஭ிவ஬ ஧ளய்ந்து பகளண்டின௉ந்த தண்ணர்ீ தம்ன௃பள சுன௉தழரனப் வ஧ளல்
இ஦ிரநனளக எ஬ழத்தது. பகளஞ்

தூபத்தழல் என௉ குடினள஦யன் வதள஭ில் க஬ப்ர஧னேைன்

உமவு நளடுகர஭ ஏட்டிக் பகளண்டு பதம்நளங்கு ஧ளடிக்பகளண்டு ய ந்தளன்.
"அ஧ிபளநழ! உன் பதளண்ரை ஋ப்வ஧ளது இவ்ய஭வு ஬ட் ணநளச்சு ?" ஋ன்று
ப ளல்஬ழக் பகளண்வை ன௅த்ரதனன் கண்கர஭ யிமழத்தளன் . அந்தண்ரைனேம்
இந்தண்ரைனேம் ஧ளர்த்து ன௅மழத்தளன். உைவ஦ வ஥ற்ர஫ன
யந்த஦.

ம்஧யங்கள் ஋ல்஬ளம் ஞள஧கம்

ட்பைன்று கவ வம குதழத்து ஧க்கத்தழல் பகளள்஭ிைத்துப் ஧டுரகனில் இ஫ங்கழ

அவ்யிைம் அைர்ந்து ய஭ர்ந்தழன௉ந்த ஥ளணற் களட்டில் நர஫ந்து பகளண்ைளன் .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

குடினள஦யன் அந்தச் சுரநதளங்கழனின் அன௉கழல் யந்த அவத

நனம் , இன்ப஦ளன௉

஧க்கத்தழ஬ழன௉ந்து இபண்டு வ஧ள஬ீ ஸ் வ யகர்கள் யந்தளர்கள் . ஧ளயம்! அயர்கள்
இபளத்தழரிபனல்஬ளம் கண்ரண யிமழத்து அர஬ந்து பபளம்஧வும் கர஭த்துப் வ஧ளய்க்
களணப்஧ட்ைளர்கள்.
"அவை! இங்வக ஋ங்வகனளயது என௉ ஆர஭க் கவ ர஭ப் ஧ளர்த்தளனள ?" ஋ன்று என௉
வ஧ள஬ீ ஸ்களபன் அந்தக் குடினள஦யர஦ப் ஧ளர்த்துக் வகட்ைளன் .
குடினள஦யன் தழன௉தழன௉பயன்று யிமழக்கவய , இன்ப஦ளன௉ வ஧ள஬ீ ஸ்களபன், "அவை!
஋ன்஦ைள ன௅மழக்கழ஫ளய்? ஆல௃, வதல௃ ஋ரதனளயது ஧ளர்த்தளனள?" ஋ன்று அதட்டுங்
குப஬ழல் வகட்ைளன்.
குடினள஦யன் தன் ரகனில் ரயத்தழன௉ந்த என௉ களகழதப் ப஧ளட்ை஬த்ரதச்
ட்பைன்று ஧ின்ன௃஫நளக ஋஫ழந்து யிட்டு, " ளநழ! ஥ளன் ஧ளர்க்கவ஬ங்க! ஥ளன் ஧ளர்க்கவய
இல்ர஬ங்க!" ஋ன்று அ஬஫ழ஦ளன்.
அயள் ப஧ளட்ை஬த்ரத ஋஫ழந்தரதப் வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்க஭ில் என௉யன்
஧ளர்த்துயிட்ைளன். அரத ஋டுத்துப் ஧ிரிக்கத் பதளைங்கழ஦ளன் . குடினள஦யன், "஍வனள!
ளநழ ஥ளன் இல்ர஬! ஥ளன் வ஧ளைவய இல்ர஬!" ஋ன்று இன்னும் அதழகநளய்க்
கத஫ழ஦ளன். ஧ிரித்த ப஧ளட்ை஬த்தழற்குள் என௉ வதர஭க் கண்ைதும், வ஧ள஬ீ ஸ்களபன் அ஬஫ழ
அடித்துக் பகளண்டு அரதக் கவ வம வ஧ளட்ைளன் . இபண்டு களன்ஸ்ை஧ிள்கல௃ம் அந்தக்
குடினள஦யனுரைன இபண்டு களதுகர஭னேம் ஧ிடித்துக் பகளண்ைளர்கள் .
"஋ன்஦ைள
" ளநழ,

நள ளபம், ஥ழஜத்ரதச் ப ளல்஬ழயிடு! இல்஬ளயிட்ைளல்..."

ளநழ, ப ளல்஬ழைவ஫னுங்க - ஋ங்க துரபச் ளநழ இன௉க்களனுல்஬,

துரபச் ளநழ! - அயன் வ஥த்தழ ஥ளன் தூங்கழட்டின௉ந்த வ஧ளது ஋ன் களதழவ஬ கட்பைறும்ர஧ப்
வ஧ளட்ைளனுங்க - அதற்குப் ஧தழ஬ளய் அயன் வநவ஬ வ஧ளை஫துக்களகத் வதர஭ப்
஧ிடிச்சுட்டு யந்வதனுங்க -

ளநழ, அது உங்கல௃க்கு ஋ப்஧டிவனள பதரிஞ்சுக்கழடுத்வத !

அதல்஬ ஆச் ரினநளனின௉க்கு?" ஋ன்று னெக்கழன் வநல் யிபர஬ ரயத்து
ஆச் ரினப்஧ட்ைளன் குடினள஦யன். வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் அயர஦ப் ஧ிைரிரனப் ஧ிடித்து என௉
ப஥ட்டு ப஥ட்டித் தள்஭ியிட்டு வநவ஬ ப ன்஫ளர்கள் .
*****
ற்றுத் தூபத்தழல் நர஫யி஬ழன௉ந்து இரதபனல்஬ளம் ஧ளர்த்துக் பகளண்டின௉ந்த
ன௅த்ரதனன், ஥ளணற் களட்டின் யமழனளக வநவ஬ ஥ைக் க஬ள஦ளன். ஥ைக்கும்வ஧ளது
வனள ழத்துக் பகளண்வை வ஧ள஦ளன். இன்ப஫ல்஬ளம் வ஧ள஬ீ ஸ் ஥ைநளட்ைம்
அதழகநளய்த்தள஦ின௉க்கும். ஆரகனளல்,

ளர஬ப் ஧க்கம் தர஬ களட்ைக்கூைளது. என௉யன்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

பகளள்஭ிைக்கரப ஥ளணற் களட்டில் நட்டும் ன௃குந்து யிட்ைளல் அயர஦க் கண்டு ஧ிடிக்க
னளபளலும் ன௅டினளது ஋ன்று ன௅த்ரதனன் வகள்யிப்஧ட்ைதுண்டு. அது உண்ரநபனன்று
இப்வ஧ளது ஥ன்஫ளய்த் பதரிந்தது. ஥ளண஬ழல் ஧த்து அடி தூபத்தழல் உள்஭யர஦க் கூைப்
஧ளர்க்க ன௅டினளது. ஧஬ ரநல் யிஸ்தீபணம் ஧ைர்ந்தழன௉க்கும் அக்களட்டில்
நர஫ந்தழன௉ப்஧யர஦ ஋ங்வக ஋ன்று வதடுயது ? ஋த்தர஦ வ஧ர் வதடி஦ளல் தளன் ஆகழ஫
களரினநள?
ஆகவய, ஋வ்ய஭வு ஥ளள் வயண்டுநள஦ளலும் அங்வக ஥ளணற் களட்டில் அயன்
அகப்஧ைளநல் இன௉க்க஬ளம். ஆ஦ளல் இன௉ந்து ஋ன்஦ ப ய்யது? ஋தற்களக இன௉க்க
வயண்டும்? ஋த்தர஦ ஥ளள் அப்஧டி இன௉ப்஧து ? அ஧ிபளநழரனப் ஧ளர்ப்஧தற்கு யமழ ஋ன்஦ ?
அ஧ிபளநழனின் ஥ழர஦வு யந்ததும் அயள் யட்ரை

யிட்டு ஋ங்வக வ஧ளனின௉ப்஧ளள்
஋ன்று

ழந்தழக்கத் பதளைங்கழ஦ளன். அப்வ஧ளது வ஥ற்று நத்தழனள஦ம் களன்ஸ்ை஧ிள்கள்

தன்ர஦ப் வ஧ள஬ீ ஸ் ஸ்வைரனுக்கு அரமத்துப் வ஧ளரகனில் யமழனிவ஬
ப ங்கந஬த்தளச் ழ யதழனின்

நறு஧க்கம் வ஧ளய்க் பகளண்டின௉ந்ததும் , அயள் தன்ர஦
யினப்ன௃ைவ஦ ஧ளர்த்துயிட்டுச் ப ன்஫தும் ஞள ஧கம் யந்த஦. '஍வனள! அந்தப் ஧ளயிகள்
஋ன்ர஦க் ரகது ப ய்து பகளண்டு வ஧ளகழ஫ளர்கள் ஋ன்று நட்டும் பதரிந்தழன௉ந்தளல்
ஆச் ழனிைம் அ஧ிபளநழரனப் ஧ளர்த்துக் பகளள்ல௃ம்஧டி ப ளல்஬ழனின௉ப்வ஧வ஦ ?' ஋ன்று
஥ழர஦த்தளன். ஆ஦ளல் தளன் ப ளல்஬ளது வ஧ள஦ளலும் ப ங்கந஬த்தளச் ழவனதளன்
அ஧ிபளநழ எண்டினளனின௉க்கக் கூைளபதன்று ப ளல்஬ழ அயர஭த் தன்னுரைன யட்டுக்கு

அரமத்துப் வ஧ளனின௉க்க வயண்டும். இல்஬ளயிட்ைளல், அ஧ிபளநழ வயறு ஋ங்வக
வ஧ளனின௉ப்஧ளள்?
என௉ வயர஭...என௉ வயர஭... களர்யளர் ஧ிள்ர஭தளன் நறு஧டினேம் யந்தழன௉ப்஧ளவ஦ள?
அந்த ஥ழர஦வய அயனுக்கு ஋ல்ர஬னில்஬ளத துன்஧த்ரதன஭ித்தது . த௄று வதள்கள்
வ ர்ந்தளற்வ஧ளல் பகளட்டியிட்ை நளதழரி இன௉ந்தது . தர஬ரன அதழவயகநளக ஆட்டி
அர த்து அந்த ஥ழர஦ரயப் வ஧ளக்கழக் பகளண்ைளன் . அப்஧டி என௉ ஥ளல௃ம் இபளது.
அவ்ய஭வு துணிச் ல் அயனுக்கு என௉ ஥ளல௃ம் யபளது . ஆ஦ளல் ஌ற்க஦வய அயன்
த஦க்குச் ப ய்த தீங்கு தளன் பகளஞ் நள ? ஧ளயி, வ஧ள஬ீ றழல் ப஧ளய் வகஸ் ஋ல௅தழ
ரயத்துத் தன்ர஦க் ரகது ப ய்தளவ஦? அவை பகளர஬஧ளதகள!
அப்வ஧ளது ன௅த்ரதனனுக்கு யந்த வகள஧த்தழல் ஧க்கத்தழ஬ழன௉ந்த ஥ளணர஬பனல்஬ளம்
஧ிய்த்பத஫ழனத் பதளைங்கழ஦ளன். ஥ளண஬ழன் கூரின ன௅ர஦ அயன் உள்஭ங்ரகரன
அறுத்து, அத஦ளல் இபத்தம் க ழந்து பகளண்டின௉ந்தது கூை அயனுக்குத் பதரினயில்ர஬.
அப்வ஧ளது '஧ட்' ஋ன்று அயனுக்குச்
ளர஬னில் "சூ! சூ!" ஋ன்று

நீ ஧த்தழல் என௉ கல் யந்து யில௅ந்தது . தூபத்தழல்

த்தம் வகட்ைது.

ளர஬னில் வ஧ளகழ஫யன் னளவபள ஥ளணல்

அர யரதக் கண்டு ஥ரினளக்கும் ஋ன்று ஥ழர஦த்துக் கல்ர஬ யிட்டு ஋஫ழந்தழன௉க்க
வயண்டும்.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

஥ளணற் களட்டிற்குள்வ஭ கூை ஜளக்கழபரதனளய்த் தள஦ின௉க்க வயண்டுபநன்று
ன௅த்ரதனன் அப்வ஧ளது அ஫ழந்தளன்.
அத்தழனளனம் 16 - "தழன௉ைன்! தழன௉ைன்!"
அன்று

ளனங்கள஬ம் ரகபனல௅த்து நர஫னேம் வ஥பத்துக்கு ன௅த்ரதனன் ஥ளணற்

களட்டி஬ழன௉ந்து ஬னன் கரபச்
அயன்

ளர஬க்கு யந்தளன். வ஥ற்று நத்தழனள஦த்துக்குப் ஧ி஫கு

ளப்஧ிையில்ர஬னளத஬ளல், வகளபநள஦ ஧ ழ அயர஦ யளட்டிக் பகளண்டின௉ந்தது .

உைம்ன௃ வ ளர்ந்து வ஧ளனின௉ந்தது. தள்஭ளடித் தள்஭ளடி ஥ைந்தளன் . ஬னன் கரபக்குப்
஧க்கத்தழல் இபளஜன் யளய்க்களலுக்கு அப்஧ளல் என௉ யளரமத் வதளட்ைம் இன௉ந்தது. அதழல்
யளரமக்குர஬கள் பதளங்கழக் பகளண்டின௉ந்த஦. ன௅த்ரதனன் அங்வக ப ன்று, என௉
யளரமத்தளரில்

ற்றுச்

ழயந்தழன௉ந்த என௉ களரனப் ஧஫ழத்துக் கடித்தளன் . தழன்஦

ன௅டினளநல் துப்஧ி யிட்ைளன்.
பகளஞ்

தூபத்தழல் பதன்஦ந் வதளப்ன௃க்கு நத்தழனில் என௉ வகளனி஬ழன் ஸ்தூ஧ி

பதரிந்தது. அதற்கு அன௉கழல் ன௃ரக கழ஭ம்஧ிற்று. அங்வக என௉ கழபளநம் இன௉க்க வயண்டும்.
கழபளநத்தழலுள்஭ யடுக஭ில்

இப்வ஧ளது

ரநனல் ஥ைந்து பகளண்டின௉க்க வயண்டும் .

இரத ஥ழர஦த்தவ஧ளது ன௅த்ரதனனுரைன ஧ ழ அதழகநளனிற்று . அயர஦
அ஫ழனளநவ஬வன ன௅த்ரதனனுரைன களல்கள் அந்தக் கழபளநத்ரத வ஥ளக்கழ ஥ைந்த஦ .
*****
தழன௉ப்஧பங்வகளயில் ஬ளக்-அப்஧ி஬ழன௉ந்த இபண்டு ரகதழகள் தப்஧ி
ஏடியிட்ைளர்கப஭ன்஫ ப ய்தழ ஊன௉க்கு ஊர் யளய்பநளமழனளகவய ஧பயி ப஥டுந் தூபத்துக்கு
஋ட்டி யிட்ைது. தப்஧ிவனளடினயர்கள் இபண்டு வ஧ன௉ம் ப஧ளல்஬ளத தழன௉ைர்கள் ஋ன்றும்
பகளர஬ ஧ளதகங்கல௃க்கு அஞ் ளதயர்கள் ஋ன்றும் ப ய்தழ ஧பயிற்று. அயர்கள் ஋ந்பதந்த
ஊரில் ஋ந்பதந்த நளதழரிக் பகளடுரநகர஭ச் ப ய்தளர்கள் ஋ன்஧தளகக் கரதகல௃ம்
஧பயி஦. இந்தச்

ந்தர்ப்஧த்தழல் எவ்பயளன௉யன௉ம் தளங்கள் வகட்டின௉ந்த தழன௉ைர்

கரதகர஭ச் ப ளல்஬ ஆபம்஧ித்தளர்கள்
஧஦ங்குடி கழபளநத்தழல் சுப்ர஧னள ன௅த஬ழனளர் யட்டில்

, ன௅த஬ழனளர் தளழ்யளபத்தழல்
உட்களர்ந்து அனுஷ்ைள஦ம் ப ய்து பகளண்டின௉ந்தளர் . அயன௉ரைன தளனளர் - யனதள஦
கழமயி - ன௅ற்஫த்தழன் கு஫ட்டில் ஧டுத்துக் பகளண்டின௉ந்தளள் . கூைத்தழல் நளைத்தழல்
நண்பணண்பணய்

ழம்஦ி யி஭க்கு ஋ரிந்து பகளண்டின௉ந்தது . ன௅த஬ழனளரின் நகன் அந்த

யி஭க்கழன் பய஭ிச் த்தழல் ஧ளைப் ன௃த்தகத்ரதப் ஧ிரி த்து ரயத்துக் பகளண்டு பளகம்
வ஧ளட்டு யள ழத்துக் பகளண்டின௉ந்தளன்.
"ஆரகனளல், ஧ிள்ர஭கவ஭! ஧஬ ஥ளள் தழன௉ைன் என௉ ஥ளள் அகப்஧டுயளன் !" ஋ன்று
ர஧னன் ஧ளைத்ரத ன௅டித்தளன்.

vanmathimaran@gmail.com
அந்தச்

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

நனம் ஧ளர்த்து, யள ஬ழவ஬ ஥ளய் குரபத்தது!

ன௅த஬ழனளர், தநது நர஦யிரனக் கூப்஧ிட்டு, "஌ய்! பகளல்ர஬க்கதரயப் ஧ளர்த்துத்
தள஭ிட்ைளனள! ஊபபல்஬ளம் தழன௉ட்டுப் ஧னநளனின௉க்கழ஫து . தழன௉ப்஧பங்வகளனில்
பஜனி஬ழ஬ழன௉ந்து இபண்டு ஧க்களத் தழன௉ைர்கள் தப்஧ி ஏடிப்வ஧ளனின௉க்கழ஫ளர்க஭ளம் "
஋ன்஫ளர்.
"தழன௉ைன் யந்தளல் யபட்டும். இங்வக ஋ன்஦த்ரதக் பகளண்டு வ஧ளவயன் ? ரகக்
பகளலுர க் கூைத்தளன் யளய்தளப் ஧ணத்துக்கு யிற்஫ளய் யிட்ைவத ?" ஋ன்஫ளள் அயர்
நர஦யி.
அச் நனம், யள ற்கதரயத் தட்டும்
தழடுக்கழட்ைளர்கள். நறு஧டினேம், அந்தச்

த்தம் வகட்ைது. ஋ல்வ஬ளன௉ம்

த்தம்.

ன௅த஬ழனளர், "னளர் அது?" ஋ன்று இரபந்தளர்.
"஥ளன் தளன்."
"஥ளன் தளன் ஋ன்஫ளல் னளர்?"
"஥ளன் தளன் ஋ன்஫ளல் ஥ளன் தளன் . கதரயத் தழ஫ங்க, ஍னள!"
"னளபைள அயன் அவ்ய஭வு தழநழபளகப் வ஧சுகழ஫து ?" ஋ன்று ப ளல்஬ழக் பகளண்டு
ன௅த஬ழனளர் ஋ல௅ந்தழன௉ந்தளர்.
*****
கு஫ட்டில் ஧டுத்தழன௉ந்த கழமயி தூக்கழயளரிப் வ஧ளட்டுக் பகளண்டு ஋ல௅ந்து ,
"இந்தளைளப்஧ள, சுப்ர஧னள! ஥ீ வ஧ளயளவத! ப ளல்஬ழயிட்வைன். அபதல்஬ளம் ஥ீ வ஧ளகவய
கூைளது" ஋ன்று யமழ ந஫ழத்தளள். ன௅த஬ழனளர் அரதப் ப஧ளன௉ட்஧டுத்தளநல் தழநழ஫ழக்
பகளண்டு வ஧ள஦ளர். கழமயி

ட்பைன்று கூைத்துக்குப் வ஧ளய் அங்கழன௉ந்த

ழம்஦ி யி஭க்ரக

஋டுத்துக் பகளண்டு ன௅த஬ழனளரபப் ஧ின் பதளைர் ந்தளள்.
ன௅த஬ழனளர் கதரயத் தழ஫ந்து, "னளபைள அது?" ஋ன்஫ளர்.
"பபளம்஧ப் ஧ ழக்கழ஫து. ஍னள! பகளஞ் ம்

ளதம் வ஧ளடுயர்க஭ள?"

஋ன்஫ளன், யள ஬ழல்

஥ழன்஫ ன௅த்ரதனன். அயன் வ஧ச்சு பபளம்஧வும் ஈ஦ஸ்யபத்தழல் இன௉ந்தது .
அயன் அப்஧டிச் ப ளன்஦ளவ஦ள இல்ர஬வனள, ஧ின்஦ளல்

ழம்஦ி யி஭க்குைன் யந்து

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

பகளண்டின௉ந்த கழமயி, "஍வனள! தழன௉ைன்! தழன௉ைன்!!" ஋ன்று கூயிக்பகளண்வை யி஭க்ரகக்
கவ வம வ஧ளட்ைளள். யி஭க்கு அரணந்தது. இன௉ள் சூழ்ந்தது.
"தழன௉ைன்! தழன௉ைன்!" ஋ன்று அந்தக் கழமயி வ஧ளட்ை கூச் லுக்கு ஥ள஬ள
஧க்கங்க஭ி஬ழன௉ந்தும் ஋தழபபள஬ழ கழ஭ம்஧ினது.
அடுத்த யடு,

அண்ரை யடு,

஋தழர் யடுக஭ில்,

"தழன௉ைன்! தழன௉ைன்!" ஋ன்஫ எ஬ழ
஋ல௅ந்தது. அது யடு
ீ யைளகப்

஧பயி, கழபளநத்தழன் கரை ழ யடு
ீ யரபனில் ப ன்஫து.
"தழன௉ைன்! தழன௉ைன்!" ஋ன்று கூயிக் பகளண்வை
தளழ்ப்஧ளள் வ஧ளட்ைளர்கள். வயறு

ழ஬ர் யட்டுக்

கதரய அய பநளய்த்

ழ஬ தீப ன௃ன௉ரர்கள் யட்ரை

யிட்டு பய஭ிவன கழ஭ம்஧ி

ஏடி யந்தளர்கள். அயபயர்கல௃ம் ரகனில் அகப்஧ட்ைரத - தடி, உ஬க்ரக, அரியளள்,
நண்பயட்டி - இப்஧டிக் கழரைத்தரத ஋டுத்துக் பகளண்டு யந்தளர்கள் .
யி஭க்கு அரணந்தவதள இல்ர஬வனள , சுப்ர஧னள ன௅த஬ழனளர்
ன௃குந்து கதரயப் ஧ைளர் ஋ன்று

ட்பைன்று உள்வ஭

ளத்தழத் தளழ்ப்஧ளள் வ஧ளட்டுயிட்ைளர் . ன௅த்ரதனன் என௉

஥ழநழரம் தழரகத்துப் வ஧ளய் ஥ழன்஫ளன். அப்ன௃஫ந, கழபளநத்தளபபல்஬ளம் கூச் ல் வ஧ளட்டுக்
பகளண்டு ஏடி யன௉யரதப் ஧ளர்த்து இ஦ி அங்கு ஥ழற்஧து அ஧ளனம் ஋ன்று அ஫ழந்து ஏைத்
பதளைங்கழ஦ளன்.
"அவதள ஏை஫ளன்!" "அவதள ஏை஫ளன்!" "யிைளவத! ஧ிடி!" ஋ன்று கூக்குபல்கள்
஋ல௅ந்த஦. பதன௉யி஬ழன௉ந்த ஥ளய்கள் ஋ல்஬ளம் ஌க கள஬த்தழல் குரபத்த஦ .
ன௅த்ரதனன் யதழனில்

பகளஞ்

தூபம் ஏடினதும் ஥ள஬ளன௃஫நழன௉ந்தும் ஜ஦ங்கள்

தன்ர஦ வ஥ளக்கழ ஏடி யன௉யரதக் கண்ைளன் . இ஦ி, ஏடுயதழல் ஧ன஦ில்ர஬ ஋ன்று
வதளன்஫ழற்று. வகளயிலுக்பகதழரில் இன௉ந்த ஬ளந்தர் கம்஧த்தழ஦டினில் வ஧ளய்
பய஭ிச் த்தழல் ஥ழன்று, தளன் தழன௉ை஦ில்ர஬பனன்றும் தழன௉டுயதற்கு யபயில்ர஬
஋ன்றும் அயர்கல௃க்குச் ப ளல்஬ழயிடுயது தளன்

ரிபனன்று ஋ண்ணி஦ளன். அந்த ஬ளந்தர்

பய஭ிச் த்தண்ரை அயன் வ஧ள஦ வ஧ளது னளவபள என௉யன் ரகனில் சூரிக் கத்தழனேைன்
தன்ர஦ வ஥ளக்கழ ஏடி யன௉யரதக் கண்ைளன். அடுத்த கணத்தழல் அவ்யளறு
ஏடியந்தயன் கத்தழரன ஏங்கழ஦ளன். ன௅த்ரதனன் அயன் ரகரனத் தளயிப் ஧ிடித்துக்
கத்தழரனப் ஧ிடுங்கழ஦ளன். அப்஧டி ஧ிடுங்கும்வ஧ளது, கத்தழ ரயத்தழன௉ந்தய஦ின் வதள஭ில்
களனம்஧ட்டு இபத்தம் ஧ீ஫ழட்ைது. அயன் கவ வம யில௅ந்தளன்.
ன௅த்ரதனனுரைன ரகனிவ஬ இப்வ஧ளது கத்தழ இன௉ந்தது . அதழல் இபத்தம்
வதளய்ந்தழன௉ந்தது. ன௅த்ரதனனுரைன ரகனிலும் துணினிலுங்கூை இபத்தம் . ஬ளந்தர்
பய஭ிச் த்தழல் ன௅த்ரதனன் இரதபனல்஬ளம் ஧ளர்த்தளன். அயன் ன௅கம் என௉ ப஥ளடினில்
஧னங்கபநளக நள஫ழற்று. கண்கள் தழன௉தழன௉பயன்று யிமழத்த஦. ஧ற்கள் ஥஫஥஫பயன்று
ப்தழத்த஦. இபத்த பய஫ழபனன்஧து இது தளன் வ஧ளலும்!

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அதற்குள்வ஭ கழபளநத்தளர் அவ஥கர் ரகனேந் தடினேநளக அயர஦ அங்கு யந்து
சூழ்ந்தளர்கள். ன௅த்ரதனன் சூரிக்கத்தழரனத் தூக்கழக் களட்டி, "யளன௉ங்க஭ைள" ஋ன்று என௉
கர்ஜர஦ ப ய்து ஧ல்ர஬க் கடித்தளன். யந்தயர்கள் அயனுரைன ஧னங்கபத்
வதளற்஫த்ரதப் ஧ளர்த்தளர்கள். இபத்தம் வதளய்ந்த கத்தழரனப் ஧ளர்த்தளர்கள் . கவ வம
களனம்஧ட்டுக் கழைந்தயர஦னேம் ஧ளர்த்தளர்கள் . என௉யன் "஍வனள!" ஋ன்று கூச் ஬ழட்டுக்
பகளண்டு தழன௉ம்஧ி ஏடி஦ளன். அவ்ய஭வுதளன்; ஋ல்஬ளன௉ம் ஥ள஬ளன௃஫ன௅ம்

ழத஫ழ ஏைத்

பதளைங்கழ஦ளர்கள். ன௅த்ரதனன் ஧னங்கபநளகக் கூச் ஬ழட்டுக் பகளண்டு அயர்கர஭த்
துபத்தத் பதளைங்கழ஦ளன்!
அத்தழனளனம் 17 - தண்ணர்க்

கரபனில்
஍ந்து ஥ழநழரத்தழற்பகல்஬ளம் அந்தத் பதன௉ யதழனில்

, நனுஷ்னர் னளன௉ம்
இல்஬ளநல் வ஧ளனி஦ர். களனம் ஧ட்டுக் கவ வம கழைந்தயன் கூை ஋ல௅ந்து ஏடிப் வ஧ள஦ளன் .
஥ளய்கள் நட்டுந்தளன் ஆங்களங்கு தூபதூபநளய் ஥ழன்று குரபத்துக் பகளண்டு இன௉ந்த஦ .
ன௅த்ரதனன்

ளயதள஦நளய் ஊரபயிட்டு ஥ைந்து ப ன்஫ளன். அயன் யந்த களரினம்

஥ழர஫வய஫யில்ர஬.

ளப்஧ளடு கழரைக்கயில்ர஬; ஧ ழ தீபயில்ர஬. ஆ஦ளலும் அயன்

உள்஭த்தழவ஬ என௉ ப஧ரின உற் ளகம் வதளன்஫ழனின௉ந்தது . அயனுரைன உைம்஧ி஬ழன௉ந்த
வ ளர்பயல்஬ளம் அந்த வ஥பம் ஋ங்வகவனள வ஧ளய்யிட்ைது . இன்஦பதன்று யியரிக்க
ன௅டினளத என௉ கழ஭ர்ச் ழ அயன் உள்஭த்தழல் வதளன்஫ழனது வ஧ள஬வய உைம்஧ிலும்
஌ற்஧ட்டின௉ந்தது. சுன௉க்கநளகச் ப ளன்஦ளல், அயன் அப்வ஧ளது பயற்஫ழ பய஫ழனில்
ன௅ல௅கழனின௉ந்தளன்.
உ஬கத்தழவ஬ வகளரமகள் தளன் அதழகம்; உனின௉க்குத் துணிந்த என௉யன்
உனிர்ப்஧ற்றுள்஭ த௄று வ஧ன௉க்குச்

நள஦ம் ஋ன்஧ரத அயன் அப்வ஧ளது அத௃஧யத்தழல்

கண்ைளன். ஌ற்பக஦வய ன௅பட்டுச் ப னல்க஭ில் ஧ிரினன௅ள்஭ அயனுக்கு இந்த அ஫ழவு
அ஭யி஬ளத உற் ளகத்ரத உண்டு ஧ண்ணினது .
஥ட் த்தழபங்க஭ின் நங்க஬ள஦ பய஭ிச் த்தழல் குன௉ட்ைளம் வ஧ளக்களய் யமழரனக்
கய஦ினளநல் ஥ைந்து பகளண்டு வ஧ள஦யன் , அறுயரைனள஦ என௉ வ ள஭க்
பகளல்ர஬ரன அரைந்தளன். அதழவ஬ குன௉யி ஏட்டுயதற்களகப் வ஧ளட்டு இன௉ந்த ஧பண்
என்று இன௉ந்தது. அதழல் என௉யன௉ம் இல்ர஬பனன்஧ரதக் கண்டு ஌஫ழப் ஧டுத்துக்
பகளண்ைளன். பயகுவ஥பம் யரப தூக்கம் ஧ிடிக்கயில்ர஬; ன௃பண்டு பகளண்டின௉ந்தளன்.
அயனுரைன உள்஭த்தழல் என்஫ழன்வநல் என்஫ளக ஋த்த஦வனள ஋ண்ணங்கள்
அர஬பன஫ழந்து யந்து பகளண்டின௉ந்த஦. அயற்஫ழல் அ஧ிபளநழனேம், கல்னளணினேம்
அதழகநளக இைம் ப஧ற்஫ழன௉ந்தளர்கள் ஋ன்று ப ளல்஬வும் வயண்டுவநள ?
*****
ன௅த்ரதனனுக்கு ன௅ன்஦ளல் என௉ ப஧ரின தர஬ யளரம இர஬ வ஧ளட்டின௉க்கழ஫து .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அதழல் வ௃ கழன௉ஷ்ண ஧பநளத்நளயின் யட்டில்

குவ ஬ன௉க்குப் ஧ரிநள஫ழ இன௉ந்தது வ஧ளல்
உணவு யரககள் ஧ரிநள஫ப்஧ட்டின௉க்கழன்஫஦ .

ளதம், க஫ழயரககள் ஧ட் ணங்கள்

஋ல்஬ளம் வ஧ளர்வ஧ளபளய்க் குயிந்தழன௉க்கழன்஫஦ . ன௅த்ரதனன் அயற்ர஫ அள்஭ிச்
ளப்஧ிட்டுக் பகளண்டின௉க்கழ஫ளன்.
பகளண்டு யன௉கழ஫ளன். அயன்

ரநனற்களபக் குண்வைள தபன் என௉யன் தட்டில்

ளதம்

ளதம் வ஧ளைப் வ஧ளை, ன௅த்ரதனன் "இன்னும்வ஧ளடு"

஋ன்று ப ளல்கழ஫ளன். ஧ரி ளபகனுக்குக் வகள஧ம் யந்து, "இ஦ிவநல் உன் தர஬னிவ஬
தளன் வ஧ளைவயணும்!" ஋ன்று தளம்஧ள஭த்ரத ன௅த்ரதனன் தர஬னில் வ஧ளடுகழ஫ள ன்...
இச் நனத்தழல் ன௅த்ரதனன் தூக்கழயளரிப் வ஧ளட்டுக் பகளண்டு ஋ல௅ந்தழன௉ந்தளன் .
஧பணின் வநற்கூரபனில் இன௉ந்து
யில௅ந்தழன௉ந்த஦. பகளஞ்

ழ஬ வ ள஭த் தட்ரைகள் ஥ல௅யி அயன் தர஬னில்

தூபத்தழல் "வந" ஋ன்று ஆடு கத்தழற்று. வநவ஬ பயனில்

சு஭ ீபபன்று அடித்தது.
'இத்தர஦ வ஥பநள தூங்கழப் வ஧ளய்யிட்வைள ம்?' ஋ன்று ன௅த்ரதனன்
஋ண்ணினதும், ன௅தல் ஥ளள் இபளத்தழரி

ம்஧யங்கள் ஋ல்஬ளம் ஞள஧கத்தழல் யந்த஦ .

஧க்கத்தழல் கழைந்த கத்தழ அரயபனல்஬ளம் உண்ரநதளன் ஋ன்று ன௉சுப்஧டுத்தழற்று .
஧ ழவனள களரத அரைத்துக் பகளண்டு வ஧ளனிற்று . ஧பண் நீ தழன௉ந்வத ஥ள஬ள
஧க்கன௅ம் ஧ளர்த்தளன் ன௅த்ரதனன். பகளஞ்
஥ீவபளட்ைத்தழற்குச்

தூபத்தழல் பகளள்஭ிைம் பதரிந்தது . அதன்

நீ ஧நளய் என௉ கட்ரை யண்டி ஥ழன்஫து . அதனுள்஭ின௉ந்து என௉

ஸ்தழரீனேம் ன௃ன௉ரனும் இ஫ங்கழ஦ளர்கள். அயர்கள் யண்டிக்குள்஭ின௉ந்து என௉
னெட்ரைரன ஋டுத்தளர்கள்.

ரி,

ரி அது கட்டுச்

ளத னெட்ரைதளன் ஋ன்று ன௅த்ரதனன்

தீர்நள஦ித்துக் பகளண்ைளன். அயனுரைன ஧ ழ த௄று நைங்கு அதழகநளனிற்று.
என௉ ஥ழநழரம் வனள ர஦ ப ய்தளன் ன௅த்ரதனன் . அந்த ஧பண்வநவ஬ கழைந்த என௉
஧ரமன கம்஧஭ினின் வநல் அயனுரைன ஧ளர்ரய தற்ப ன஬ளய் யில௅ந்தது .
ழ஦ிநளக்க஭ில் ைக்஭ஸ் வ஧ர்஧ளங்ஸ் வ஧ளன்஫ தழன௉ ைன் வயரக்களபர்கர஭ அயன்
஧ளர்த்ததுண்டு. அயர்கல௃ரைன வயரம் அயன் ந஦க்கண் ஋தழவப வதளன்஫வய ,
கத்தழனி஦ளல் அந்தக் கம்஧஭ினில் என௉ துண்டு கழமழத்துக் பகளண்ைளன் . அதன் ஥டுயில்
இபண்டு கண்ணுக்கும் இபண்டு துயளபம் ப ய்து, அரத ன௅கத்தழல் கட்டிக் பகளண்ைளன்.
வநற்஧டி கட்ரை யண்டி ஥ழன்஫ இைத்ரத வ஥ளக்கழ வயகநளக ஥ைந்தளன் .
*****
ன௃ன௉ரனும் ப஧ண் ளதழனேம்
நணல்வநல்

ளயகள நளய்ப் ஧ல் து஬க்கழயிட்டு , ஥ீர்க்கரபனில்

ளயதள஦நளய் உட்களர்ந்து கட்டுச்

ன௅தல் ஥ளள் இபவு ஧ிர ந்த ன௃஭ினஞ்

ளத னெட்ரைரன அயிழ்த்தளர்கள் .

ளதத்தழன் யள ர஦ கநகநபயன்று யந்தது .

ளதத்தழன்வநல் இன௉ந்த இர஬கர஭ ஋டுத்துத் தண்ணரில்

அ஬ம்஧ிப் வ஧ளட்ைளன்
கணயன். "இவதள ஧ளர்! தழ஦ந்தளன் ஥ீ ஋஦க்குச்

ளதம் வ஧ளடுகழ஫ளவன! இன்ர஫க்கு ஥ளன்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

உ஦க்குப் வ஧ளடுகழவ஫ன்" ஋ன்஫ளன் அயன்.
"஋ன்஦வநள, இன்஦ிக்கு நரமதளன் யபப்வ஧ளகுது. இல்஬ளட்டிப் வ஧ள஦ள,
ரகக்பகட்டினது யளய்க்கு ஋ட்ைளநல் வ஧ள஦ளலும் வ஧ளனிடும் !" ஋ன்஫ளள் நர஦யி.
அந்தச்

நனம் "லள!" ஋ன்று என௉ ஧னங்கபநள஦ குபர஬க் வகட்டு இன௉யன௉ம்

தழடுக்கழட்ைளர்கள். ஧க்கத்தழல் இன௉ந்த ஥ளணற் களட்டி஬ழன௉ந்து ன௅கனெடினணிந்த என௉
஧னங்கப உன௉யம் ரகனில் கத்தழனேைன் யந்து பகளண்டின௉ந்தது . உைவ஦ இன௉யன௉ம்
கதழக஬ங்கழப் வ஧ளய் ஋ல௅ந்து, யண்டி கழைந்த கரபரன வ஥ளக்கழ எவப ஏட்ைநளய்
ஏடி஦ளர்கள். அந்த உன௉யம் ஧ல்ர஬ ஥஫஥஫பயன்று கடித்துக் பகளண்டும் ,
இரைனிரைவன ஧னங்கபநளகக் கூயிக்பகளண்டும் அயர்கர஭ பகளஞ்

தூபம்

துபத்தழற்று. ஧ி஫கு தழன௉ம்஧ித் தண்ணர்க்

கரபக்குச் ப ன்று , கூரைனி஬ழன௉ந்த

ளதத்ரத

஋டுத்து '஬஧க்' '஬஧க்' ஋ன்று யில௅ங்கத் பதளைங்கழனது. ஌஫க்குர஫ன ஧ளதழ கூரை
கள஬ழனள஦ ஧ி஫கு ரக கல௅யிற்று அந்த உன௉யம் . நறு஧டி அந்தக் கூரைரனத்
துணிரனப் வ஧ளட்டுச் சுற்஫ழக் கட்டி, அரதக் ரகனில் ஋டுத்துக் பகளண்டு ஥ளணற்
களட்டிற்குள் ன௃குந்து நர஫ந்தது.
யண்டினின் அன௉கழல் ஥ழன்று ஧ிபரந பகளண்ையர்கள் வ஧ளல் இரதப் ஧ளர்த்துக்
பகளண்டின௉ந்த தம்஧தழகள், அந்தப் ஧னங்கப உன௉யம் நர஫ந்ததும் யண்டிரனப் ன௄ட்டிக்
பகளண்டு கழ஭ம்஧ி஦ளர்கள்.
அத்தழனளனம் 18 - அ஧ிபளநழனின் ஧ிபனளணம்
ன௅த்ரதனனும் கு஫யனும் தப்஧ிச் ப ன்஫ ப ய்தழ வகட்ை உைவ஦ யட்ரை

யிட்டுக்
கழ஭ம்஧ின றர்வயளத்தந

ளஸ்தழரி அன்஫ழபவு தழன௉ம்஧ி யபயில்ர஬. அப்ன௃஫ம் ஍ந்து ஆறு

஥ளள் யரபனில் அயர் யபயில்ர஬. கரை ழனில் என௉ ஥ளள்

ளனங்கள஬ம் யந்து

வ ர்ந்தளர். பபளம்஧வும் அர஬ந்து கர஭த்துப் வ஧ளய், அயர் ன௅கம் ஧ளர்க்க ன௅டினளநல்
வகளபநளனின௉ந்தது.
அயர் யந்து கூைத்தழல் கழைந்த

ளய்நள஦ ஥ளற்கள஬ழனில் "அப்஧ளைள!" ஋ன்று

உட்களர்ந்ததும், நீ ஦ளட் ழ அம்நளள் பயறுநவ஦ அயரிைம் வ஧ள஦ளல் ஋ரிந்து யில௅யளர்
஋ன்று அ஫ழந்தய஭ளத஬ளல், ரகனில் என௉ ைம்஭ர் தீர்த்தத்துைன் வ஧ளய் அன௉கழல்
஥ழன்஫ளள். அயர் தீர்த்தம்

ளப்஧ிட்ைதும் "஋ன்஦ இத்தர஦ ஥ள஭ளய் இப்஧டி யபளந஬ழன௉ந்து

யிட்டீர்கள்? பபளம்஧க் கயர஬னளய்ப் வ஧ளனிற்று. அந்தப் ப஧ண்ணள஦ளல் அல௅த
கண்ணும்

ழந்தழன னெக்குநளனின௉க்கழ஫ளள்..." ஋ன்று ப ளல்஬,

ளஸ்தழரி, "அம஫ள஭ள?

஥ன்஦ள அமச் ப ளல்லு!... இன்னும் அந்தப் ப஧ண் இங்வக தளன் இன௉க்கழ஫ள஭ள , ஋ன்஦?"
஋ன்஫ளர்.
"ஆநளம்; அயல௃க்குத்தளன் வயறு தழக்கு கழரைனளவத! ஋ங்வக வ஧ளயளள்?"

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

"பபளம்஧ ஥ன்஫ளனின௉க்கழ஫து; அதற்களக ஥ளம் ஋ன்஦த்ரதச் ப ய்கழ஫து? ஋ங்வக
அயள்? கூப்஧ிடு, ஧ளர்க்க஬ளம்?"
கதயின் ஏபத்தழ஬ழன௉ந்து இரதக் வகட்டுக் பகளண்டின௉ந்த அ஧ிபளநழ அப்வ஧ளது
கண்ரணத் துரைத்துக் பகளண்டு யந்தளள்.
ளஸ்தழரி அயர஭ப் ஧ளர்த்து, "ஆலள! ப஧ண்வண! அல௅கழ஫ளனள? அல௅ அல௅! உன்
அண்ணன் அகப்஧ைக் கூைளது ஋ன்று ஧ிபளர்த்தர஦ ப ய்தளனல்஬யள ? அயன்
அகப்஧ையில்ர஬. இப்வ஧ளது உ஦க்குச்

ந்வதளரந்தளவ஦ ?" ஋ன்஫ளர். ஧ி஫கு, "஍வனள

ர஧த்தழனவந!" ஋ன்று ப ளல்஬ழத் தர஬னில் அடித்துக் பகளண்ைளர் .
அ஧ிபளநழக்கு என்றுவந ன௃ரினயில்ர஬ . ன௅த்ரதனன் அகப்஧ையில்ர஬பனன்று
நட்டும் பதரிந்தது. ஆ஦ளல் இன்ஸ்ப஧க்ைர் வ஧ ழன தழனு ழ஬ழன௉ந்து ஌வதள யி஧ரீதம்
வ஥ர்ந்துயிட்ைபதன்றும் ஥ழர஦க்க வயண்டினதளனின௉ந்தது .
"அயர஭ ஌ன் நழபட்டுகழ஫ீர்கள்? அயல௃க்கு ஋ன்஦ பதரினேம், குமந்ரத!" ஋ன்஫ளள்
நீ ஦ளட் ழ அம்நளள்.
"அயல௃க்கு என்றும் பதரினளது; அயள் அண்ணனுக்கும் என்றும்
பதரினளது...ப஧ண்வண! இ஦ிவநல் உன் அண்ணர஦ ஥ீ ந஫ந்துயிடு. பயள்஭ம் தர஬க்கு
வநல் வ஧ளய்யிட்ைது. அயன் ஬ளக்-அப்஧ி஬ழன௉ந்து தப்஧ித்துப் வ஧ளகளந஬ழன௉ந்தழன௉ந்தளல்
நறு஥ளவ஭ ஥ளன் யிடுயித்தழன௉ப்வ஧ன். தப்஧ித்துப்வ஧ள஦ குற்஫த்வதளடின௉ந்தளலும் ப ளற்஧த்
தண்ைர஦வனளடு வ஧ளனின௉க்கும். இப்வ஧ளவதள அயன் வநல் ஍ந்து பகளள்ர஭க்
குற்஫ங்கள் இன௉க்கழன்஫஦. இந்தப் ஧ரமன 'வகடி' கு஫யர஦னேம் அயனுரைன
களக்கர஭னேம் தன்னுைன் வ ர்த்துக் பகளண்டின௉க்கழ஫ளன் . பகளர஬ என்ர஫த் தயிப,
'஧ீ஦ல் வகள'டிலுள்஭ ஋ல்஬ளக் குற்஫ங்கல௃ம் ப ய்துயிட்ைளன். கட்ைளனம் என௉஥ளள்
அயர஦ப் ஧ிடித்வத தீன௉வயளம். அப்வ஧ளது தீயளந்தழப

ழட்ர க்குக் குர஫ந்து யிதழக்க

நளட்ைளர்கள்...இ஦ிவநல் உ஦க்கு அண்ணன் இல்ர஬பனன்று ஥ழர஦த்துக் பகளள் "
஋ன்஫ளர் றர்வயளத்தந

ளஸ்தழரி.

இரதக் வகட்ை அ஧ிபளநழ யிம்நழ யிம்நழ அமத் பதளைங்கழ஦ளள். நீ ஦ளட் ழ அம்நளள்
அயர஭ அரமத்துக் பகளண்டு உள்வ஭ வ஧ளய் , "஥ீ அமளவத, அம்நள! அயர் வகள஧த்தழல்
஌வதள ப ளல்கழ஫ளர். அப்஧டிபனல்஬ளம் உ஦க்கு என்றும் யபளது " ஋ன்று வதறுதல்
ப ளல்஬ழயிட்டு நறு஧டினேம் கூைத்தழற்குத் தழன௉ம்஧ி யந்தளள் .
"இந்தப் ப஧ண்ரண ஋ன்஦ ப ய்கழ஫பதன்று பதரினயில்ர஬வன ? அயர஭ ஥ம்
யட்டில்

஋த்தர஦ ஥ளர஭க்கு ரயத்துக் பகளண்டின௉ப்஧து ? பபளம்஧வும் ஧ி களனிற்வ஫.
இயல௃க்குப் ஧ந்துக்கள், வயண்டினயர்கள் னளன௉ம் இல்ர஬னள ?" ஋ன்஫ளர்

ளஸ்தழரி.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

"என௉யன௉ம் கழரைனளது, ப஧ரின

vanmathimaran@yahoo.com

ங்கைந்தளன்... ஋஦க்கு என௉ வனள ர஦

வதளன்றுகழ஫து, ப ளல்஬ட்டுநள?"
"வ஧ரளய்ச் ப ளல்லு! 'வனள ர஦ ப ளல்யதழல் நந்தழரிக்குச்
உத்தந ஧த்தழ஦ிரனப் ஧ற்஫ழ

நள஦ம்' ஋ன்று

ளஸ்தழபம் கூறுகழ஫து ."

"஧ளன௉ங்கள்! ப ன்ர஦ப் ஧ட்ைணத்தழல் ஋ன் ஥ளத்த஦ளர்
஥ைத்துயதுதளன் பதரினேவந? அதற்கு எத்தளர

பஸ்யதழ யித்னள஬னம்

ப ய்ன வயண்டும், எத்தளர

ப ய்ன

வயண்டும் ஋ன்று ஧ிபளணர஦ யளங்கழக் பகளண்டின௉க்கழ஫ளர் அல்஬யள ? இந்தப்
ப஧ண்ரண அனுப்஧ி ரயக்க஬ளவந? அதுவும் என௉ உதயிதளவ஦?"
"வ஧ரள஦ வனள ர஦. இப்வ஧ளவத

ளபதளநணிக்குக் கடுதள ழ ஋ல௅தழயிடு ."

"஧ளர்த்தீர்க஭ள? உ஬கத்தழவ஬ ஥ளத்த஦ளர்கல௃க்குக் கூை உ஧வனள கம் இன௉க்கழ஫வத?"
஋ன்று ப ளல்஬ழ நீ ஦ளட் ழ அம்நளள்

ழரித்தளள்.

இவ்யளறு ப ய்து பகளண்ை தீர்நள஦த்ரத வநற்஧டி தம்஧தழகள் யிரபயிவ஬வன
஥ழர஫வயற்஫ழ ரயத்தளர்கள். நீ ஦ளட் ழ அம்நளள், அ஧ிபளநழனின் ன௃த்தழ ள஬ழத்த஦த்ரதப்
஧ற்஫ழனேம் ஥ற்குணங்கர஭ப் ஧ற்஫ழனேம் யர்ணர஦ ப ய்து ஋ல௅தழ னின௉ந்தரதப்
஧டித்துயிட்டு,

பஸ்யதழ யித்னள஬னத்தழன் தர஬யி

வகளதரி

ளபதளநணி அம்நளள்

அயர஭ உைவ஦ அனுப்஧ிரயக்கும்஧டி ஧தழல் ஋ல௅தழ஦ளள் . நீ ஦ளட் ழ அம்நளள் கூைச்
ப ன்று அ஧ிபளநழரன யித்தழனள஬னத்தழல் வ ர்த்துயிட்டு யபவயணுபநன்று
஌ற்஧ளைளனிற்று.
அவ்யளவ஫ என௉ ஥ளள் நீ ஦ளட் ழ அம்நளல௃ம் அ஧ிபளநழனேம் பளவநஸ்யபம்
஋க்ஸ்஧ிபறழல் ஌஫ழச் ப ன்ர஦க்குப் ஧ிபனளணநள஦ளர்கள். பனில் வ஧ளகத் பதளைங்கழனதும்
அ஧ிபளநழக்கு அயர஭ன஫ழனளநல் கண்ணர்ீ யந்தது . அண்ணர஦ ஆ஧த்தள஦
஥ழர஬ரநனில் யிட்டுயிட்டு ஥ளம் தூபவத ம் வ஧ளகழவ஫ளம் ஋ன்஫ ஋ண்ணம் அயல௃க்கு
வயதர஦ன஭ித்தது. ன௅த்ரதனனுக்கு இந்தத் துன்஧பநல்஬ளம் தன்஦ளல்தளன் யந்தது
஋ன்று ஋ண்ணினவ஧ளது அயல௃ரைன வயதர஦ ஧ன்நைங்கு அதழகநளனிற்று . 'ஆகள;
இப்வ஧ளது தன் அன௉கழல் ன௅த்ரதனன் நட்டும் உட்களர்ந்து பகளண்டு யந்தளல் , இந்த
பனில் ஧ிபனளணம் ஋வ்ய஭வு உற் ளகநளனின௉க்கும் ?'
இப்஧டி இயள் ஋ண்ணினவ஧ளது , "ன௅த்ரதனன்" ஋ன்஫ யளர்த்ரத களதழல் யிமவய
உற்றுக் கய஦ிக்கத் பதளைங்கழ஦ளள்.
*****
"வ஧ப்஧ர்வ஬ ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ற்஫ழ ஌தளயது வ஧ளட்டின௉க்கள ?" ஋ன்று அவத

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

யண்டினில் உட்களர்ந்து பகளண்டின௉ந்த ஧ிபனளணி என௉யர் வகட்ைளர் .
"ஊரிவ஬ இன௉க்கழ஫ தழன௉ைர஦பனல்஬ளம் ஧ற்஫ழப் வ஧ளடுயதுதளன்
஧த்தழரிரககல௃க்கு வயர஬னளக்கும்" ஋ன்஫ளர் என௉யர்.
"இயன் அப்஧டிபனளன்றும்

ளநளன்ன஧ட்ை தழன௉ைன் இல்ர஬. வ஥ற்ர஫ன

நள ளபம்

வகட்டீர்கள் அல்஬யள?"
"இல்ர஬வன? இன்னும் ஋ங்வகனளயது பகளள்ர஭ ஥ைந்தவதள ?"
"இல்ர஬; இல்ர஬.

ங்கபநைத்தழல் இபண்டு ஥ளர஭க்கு ன௅ன்ன௃ என௉ கல் னளணம்

஥ைந்ததளம். கல்னளணத்துக்குப் ஧ி஫கு வ஥ற்ர஫க்கு, ப஧ண் நளப்஧ிள்ர஭ ன௅த஬ழனயர்கள்
ளர஬வனளடு வ஧ளய்க் பகளண்டின௉ந்தளர்கள் . அப்வ஧ளது யி஭க்வகற்றுகழ஫ வ஥பத்தழல்,
தழடீபபன்று ன௅த்ரதனனும் ஍ந்தளறு தழன௉ைர்கல௃ம் யந்து சூழ்ந்து பகளண்ைளர்க஭ளம் .
ப஧ண் நளப்஧ிள்ர஭னேைன் யந்த ஆண் ஧ி ள்ர஭கள் ஋ல்஬ளம் ஧னந்து ஏடிவன
வ஧ளய்யிட்ைளர்க஭ளம். ஆ஦ளல் கல்னளணப் ப஧ண் நட்டும் ரதரினநளய் ன௅ன்஦ளல்
யந்து, ன௅த்ரதன஦ிைம், 'அண்ணள! ஋ன்ர஦ உன் தங்கச் ழ ஋ன்று ஥ழர஦த்துக் பகளள் .
ன௅ந்தள ஥ளள் தளன் தள஬ழ கட்டிக் பகளண்வைன் . ஋ங்கர஭ என்றும் ஧ண்ணளவத!'
஋ன்஫தளம். '஥ளன் உன் தங்கச் ழ' ஋ன்஫தும் ன௅த்ரதனன் தழடீபபன்று அல௅து யிட்ைள஦ளம்.
அயர்கர஭ என்றும் ஧ண்ணளநல் நற்஫த் தழன௉ைர்கர஭னேம் அரமத்துக் பகளண்டு என௉
ப஥ளடினில் நர஫ந்து வ஧ளய் யிட்ைள஦ளம் . ஋ன்஦ ஆச் ரினம், ஧ளர்த்தீர்க஭ள?"
"ன௅த்ரதனனுக்கு என௉ தங்ரக உண்டு ஋ன்றும் , அயள் வநல் அயன்
உனிபளனின௉ந்தளப஦ன்றும் ப ளல்கழ஫ளர்கவ஭, இது ஥ழஜநள, றளர்!"
இரதபனல்஬ளம் வகட்டுக் பகளண்டின௉ந்த அ஧ிபளநழ , ப஧ளங்கழக் பகளண்டு யந்த
அல௅ரகரன நழகவும் ஧ிபனத்த஦ப் ஧ட்டுத் தடுத்துக் பகளண்ைளள் .
"அண்ணள! அண்ணள! உன்ர஦ நறு஧டினேம் இந்த ஜன்நத்தழல் களண்வ஧஦ள?" ஋ன்று
அயள் ப஥ஞ் ம் அ஬஫ழக் பகளண்டின௉ந்தது.
அத்தழனளனம் 19 - கச்வ ரினில் கள்யன்
'நகள-௱-௱-வ௃ நகளக஦ம் ப஧ளன௉ந்தழன ன௅த்ரதனப் ஧ிள்ர஭ அயர்கள் ஥ள஭து
ஜஶர஬ நீ 20ய ன௃தன் கழமரந இபளத்தழரி 11 நணிக்கு உம்ன௅ரைன யட்டுக்கு

யிஜனம்
ப ய்யளர்கள். அயர்கர஭ தக்க஧டி உ஧ ரித்து யபவயற்஧தற்குச்

ழத் தநளனின௉க்க

வயண்டினது. பகளஞ் நளயது அ஬ட் ழனநளய் இன௉ப்஧தளய்த் பதரிந்தளல் , கடுரநனள஦
ழட்ர

அனு஧யிக்க வ஥ரிடும்.'

இம்நளதழரிக் கடிதங்கள் அந்தத் தளலுக்களயிலுள்஭ ஍ம்஧து அறு஧து ப஧ரின

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ந஦ிதர்கல௃க்கு எவப ஥ள஭ில் கழரைத்த஦. கடிதம் ப஧ற்஫யர்கள் கதழக஬ங்கழப்
வ஧ள஦ளர்கள். அந்தச் ப ய்தழ யளய்பநளமழனளகத் தளலுகள ன௅ல௅யதும் ஧பயிற்று. ஜ஦ங்கள்
அரைந்தழன௉ந்த ஧ப஧பப்ர஧ச் ப ளல்஬ழ ன௅டினளது.
குடித்த஦க்களபர்கள் யட்டுக்

கதவுகல௃க்கு இபட்ரைத் தளள்ப்஧ளள் வ஧ளை
ஆபம்஧ித்தளர்கள். இன௉ம்ன௃ப்ப஧ட்டிகர஭ இல௅த்து இல௅த்துப் ஧ளர்த்துப் ன௄ட்டி஦ளர்கள் .
அவ஥கம் வ஧ர் தர஬நளட்டில் ப஧ரின தடிரன ரயத்துக் பகளண்டு தூக்கழ஦ளர்கள் .
பபளம்஧ப் ப஧ரின நனுரர்கள்
வ஧ளட்ைளர்கள். வயறு
பகளண்ைளர்கள்.

ழ஬ர் துப்஧ளக்கழ ர஬ப ன்றஶக்கு யிண்ணப்஧ம்

ழ஬ர் யஸ்தளதுகல௃க்குச்

ழ஬ர் தளங்கவ஭

ம்஧஭ம் பகளடுத்து யட்டில்

ரயத்துக்

ழ஬ம்஧ம் ஧மகத் பதளைங்கழ஦ள ர்கள்.

இபளத்தழரினில் யதழனில்

஥ளய் குரபத்தளல் தீர்ந்தது ; அன்஫ழபவு ஊரில் னளன௉க்கும்
தூக்கம் கழரைனளது.
ளர஬க஭ில் அஸ்தநழத்த ஧ி஫கு ஧ிபனளணம் ப ய்யது அவ஥கநளக ஥ழன்று
வ஧ளனிற்று. அப்஧டிப் ஧ிபனளணம் ப ய்தளலும், ரகனில் தடிகல௃ைன் தீயட்டி பகளல௃த்தழக்
பகளண்டுதளன் கழ஭ம்஧ி஦ளர்கள். என௉ தைரய, இப்஧டி ஋தழன௉ம் ன௃தழன௉நளய் யந்த இபண்டு
வகளஷ்டினி஦ர், என௉யரபபனளன௉யர் தழன௉ைர் கூட்ைம் ஋ன்று ஥ழர஦த்துக் பகளண்டு
அடித்துக் பகளண்ைளர்கள்!
*****
தழன௉ைன் ன௅த்ரதனனும் வநலும் வநலும் துணிகபநள஦ ப னல்கர஭ச்
ப ய்துபகளண்டு யந்தளன்.

ழ஬

நனம், கடிதம் அனுப்஧ின ப஧ரின ந஦ிதர்க஭ின்

யட்டுக்குக்

கடிதத்தழல் கு஫ழப்஧ிட்ை வததழனிவ஬வன அயன் ரதரினநளகப் வ஧ளயளன். வயறு
ழ஬

நனம் ன௅ன் ஧ின்஦ளகப் வ஧ளய் அயர்கர஭த் தழடுக்கழைச் ப ய்யளன் .
அயன் வ஧ளகுநழைங்கல௃க்பகல்஬ளம் தன்஦ந்த஦ினளகவயள , இபண்பைளன௉யரப

நட்டும் அரமத்துக் பகளண்வைள தளன் வ஧ளயளன். ஆ஦ளல், அயனுரைன ஆட்கள்
பகளஞ் ம் தூபத்தழல் ஥ழன்று பகளண்டின௉ப்஧தளய் ஋ண்ணிக்பகளண்டு , குடித்த஦க்களபர்கள்
அயன் வகட்ை஧டி ஥ரக ஥ளணனங்கர஭க் பகளடுத்து யிடுயளர்கள் ! ன௃ன௉ரர்கள் என௉
வயர஭ நளர் தட்டிக் பகளண்டு

ண்ரைக்குக் கழ஭ம்஧ி஦ளலும் , ஸ்தழரீகள் அயர்கள்

கள஬ழல் யில௅ந்து பகஞ் ழ, பகளள்ர஭க்களபன் வகட்ைரதக் பகளடுத்து அனுப்஧ியிைச்
ப ளல்யளர்கள்.
"அங்வக அப்஧டிச் ப ய்தளன்", "இங்வக இப்஧டிச் ப ய்தளன்" ஋ன்஫ கரதகள் ஧பயப்
஧பய, ஜ஦ங்க஭ின் ஧ீதழ ய஭ர்ந்தது. அவ்ய஭வுக்கு ன௅த்ரதனனுரைன துணிச் லும்
அதழகநளகழக்பகளண்டு யந்தது. ஆ஦ளல் வகளயிந்த ஥ல்லூரில் அயன் ப ய்த களரினந்தளன்
அயனுரைன துணிச் ஬ள஦ களரினங்கல௃க்பகல்஬ளம்

ழகபம் ரயத்தது வ஧ள஬ழன௉ந்தது .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

வகளயிந்த஥ல்லூரில் என௉ ப஧ரின யட்டில்

கல்னளணம் . யதழரன

அரைத்துப்
வ஧ளட்டின௉ந்த பகளட்ைளபப் ஧ந்த஬ழல்

ங்கவ தக் கச்வ ரி ஥ைந்து பகளண்டின௉ந்தது . இபவு

சுநளர் ஋ட்டு நணினின௉க்கும். களஸ் ர஬ட்டுகள் கண்ரணப் ஧஫ழக்கும்஧டினள஦ ஧ிபகள ம்
அ஭ித்த஦. ன௃ன௉ரர்க஭ின் ரக யிபல் வநளதழபங்கல௃ம் ஸ்தழரீக஭ின் களதுக் கம்நல்கல௃ம்
களந்த யி஭க்கழன் பய஭ிச் த்தழல் ைளல் ய ீ ழ஦.

ந்த஦ம், ஧ன்஦ ீர், ஊதுயத்தழக஭ின்

யள ர஦ கநகநபயன்று இன௉ந்தது.
என௉ ஧க்கத்தழல் அ஬ங்கரிக்கப்஧ட்ை வறள஧ளயில் ப஧ண்ணும் நளப்஧ிள்ர஭னேம்
அநர்ந்தழன௉ந்தளர்கள். அந்தச்

ர஧னில் யளனர க்களநல் உட்களர்ந்தழன௉ந்தயர்கள்

இயர்கள் தளன். நற்஫஧டி ஧ந்த஬ழல் இன௉ந்தயர்கள் அவ்ய஭வு வ஧ன௉ம் என்று பயற்஫ழர஬
ன௃ரகனிர஬னளயது பநன்று பகளண்டின௉ந்தளர்கள் ; அல்஬து வ஧ ழக்பகளண்ைளயது
இன௉ந்தளர்கள்.
஧ளைகர் பயகு ஥ன்஫ளய்ப் ஧ளடிக்பகளண்டு யந்தளர் . தழனளகபளஜ கவ ர்த்த஦ம் என்ர஫,
அக்கு வயறு ஆணி வய஫ளய்ப் ஧ிய்த்பத஫ழந்துயிட்டு , "ன௅த்துக் குநபய்னவ஦!" ஋ன்஫
஧மந்தநழழ்க் கவ ர்த்த஦த்ரத ஋டுத்தளர் .
உைவ஦,

ர஧னில் இன௉ந்தயர்கள் அவ்ய஭வு வ஧ன௉ம் ஧ளைகரப வ஥ளக்கழ஦ளர்கள்.

என௉ ஥ழநழர வ஥பம்

ர஧னில் ஥ழ ப்தம் குடிபகளண்டின௉ந்தது .

ஆ஦ளல் அடுத்த ஥ழநழரத்தழல், அப்஧டி பநௌ஦நளனின௉ந்ததழல்
பயட்கநரைந்தயர்கள் வ஧ளல் அவ்ய஭வு வ஧ன௉ம் வ ர்ந்தளற்வ஧ளல் வ஧
ஆபம்஧ித்தழன௉ந்தளர்கள். எவ்பயளன௉யன௉ம் பநதுயளய்த்தளன் வ஧ ழ஦ளர்கப஭ ன்஫ளலும்,
அத்தர஦ வ஧ன௉ம் பநதுயளய்ப் வ஧ ழ஦

ப்தம் வ ர்ந்து , என௉ ப஧ரின வ஧ரிரபச் ஬ளகழ,

஧ளைகரின் ஧ளட்ரை னெழ்க அடித்து யிட்ைது .
அயர்கள் அவ்ய஭வு வ஧ன௉ம் வ஧ ழ஦ யிரனம் என்வ஫ என்றுதளன் . அது,
ன௅த்ரதன஦ின் யிரனந்தளன்.
இப்஧டி ஋ல்஬ளன௉ம் ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ற்஫ழவன வ஧ ஦
ழ ளர்கள் ஋ன்஫ளலும் அயர்க஭ின்
இபண்டு வ஧ன௉ரைன வ஧ச்ர

஥ளம் ன௅க்கழனநளகக் கய஦ிக்க வயண்டினின௉க்கழ஫து .

அயர்கள் ஥நக்கு ஌ற்பக஦வய அ஫ழன௅கநள஦யர்கள். என௉யர் ன௄ங்கு஭ம் தர்நகர்த்தளப்
஧ிள்ர஭; இன்ப஦ளன௉யர்

ளக்ஷளத் தழன௉ப்஧பங்வகளனில் நைத்துக் களர்யளர்

ங்குப்

஧ிள்ர஭.
"அந்தப் ஧னலுக்கு ஥ம் ஊர்தளன்஦ள! ஧ள஬ழனத்தழ஬ழன௉ந்வத பபளம்஧ துஷ்ைன். ஥ளன்
அப்வ஧ளவத ப ளல்஬ழனின௉க்வகன்! இந்தப் ஧னல் ப஧ரினய஦ளய் வ஧ள஦ளல் தீயட்டிக்
பகளள்ர஭ அடிப்஧ளன் ஋ன்று!" ஋ன்஧தளகத் தர்நகர்த்தளப் ஧ிள்ர஭ கூ஫ழ஦ளர் .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

"஥ளன் ப ளல்கழவ஫ன் வகல௃ங்கள். ஋ல்஬ளம் இந்தப் வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்க஭ின்
ரகனள஬ளகளத்த஦ந்தளன். இயர஦ ஥ளன் ஥ன்஦ள உரதச்சு, வ஧ள஬ீ ஸ் ஸ்வைர஦ிவ஬
பகளண்டு யிட்வைன். வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் ரகனள஬ளகளநல் அயர஦த் தப்஧ிச்சுக்க
யிட்டுயிட்ைளர்கள்..." ஋ன்று களர்யளர் ஧ிள்ர஭

படு யிட்ைளர்.

"ஆநளம்; வ஧ள஬ீ றழவ஬ கூை அயனுக்கு னளவபள உைந்ரத. அத஦ளல்தளன் அயர஦
இதுயரபனிலும் ஧ிடிக்கயில்ர஬ ஋ன்கழ஫ளர்கவ஭ !" ஋ன்஫ளர் தர்நகர்த்தள.
"இன௉ந்தளலும் இன௉க்கும், இந்தக் கள஬த்தழவ஬தளன் வனளக்னனுக்குக்
கள஬நழல்ர஬வன! தழன௉ட்டுப் ஧னல்கல௃க்குத் தளவ஦ கள஬நளனின௉க்கு ! தழன௉ப்஧பங்வகளயில்
ப் - இன்ஸ்ப஧க்ைர் நட்டும் நளற்஫஬ளகளநற் வ஧ள஦ளல் , இயர஦ப் ஧ிடிக்க ன௅டினவய
வ஧ள஫தழல்ர஬. இப்வ஧ள ஋ங்கழட்ை நட்டும் வ஧ள஬ீ ஸ் அதழகளபத்ரதக் பகளடுக்கட்டும்! என௉
ப஥ளடினில் ஧ிடிச்சுத் தவபன். இந்த ஥ழநழரம் அயன் ஋ங்வகனின௉க்களன்னு ஋஦க்குத்
பதரினேம்..."
இப்஧டிக் களர்யளர் ஧ிள்ர஭ ப ளல்஬ழக் பகளண்டின௉க்கும்வ஧ளது ,

ர஧னில்

ட்பைன்று நறு஧டினேம் ஥ழ ப்தம் குடி பகளண்ைது. ஧ளைகர் ஧ளட்ரை ஥ழறுத்தழ யிட்ைளர்.
஧க்க யளத்தழனங்கல௃ம் ஥ழன்஫஦.

ர஧வனளர் வ஧சுயரத ஥ழறுத்தழ யிட்ைளர்கள் .

஋ல்வ஬ளன௉ம் எவப வ஧ளக்களக, களர்யளர் ஧ிள்ர஭ இன௉ந்த தழக்ரகவன வ஥ளக்கழ஦ளர்கள் .
அயர்கல௃ரைன கண்கள் நழபண்டு யிமழத்த஦ . அயர்கல௃ரைன ன௅கத்தழவ஬ ஧னங்கபம்
குடிபகளண்டின௉ந்தது.
இரதப் ஧ளர்த்த களர்யளர் ஧ிள்ர஭னேம் க஬யபநரைந்தளர் . ஋ல்வ஬ளன௉ம் தம்
தர஬க்குவநல் வ஥ளக்குயரதப் ஧ளர்த்து அயன௉ம் தர஬ ஥ழநழர்ந்து ஧ளர்த்தளர் .
அந்த க்ஷணத்தழல் அயன௉ரைன உைம்ன௃ ப ளட்ை யினர்த்து யிட்ைது . ஌ப஦஦ில்
அயன௉க்குப் ஧ின்஦ளல், கண் னெடி அணிந்த ஏர் உன௉யம் , ரகனில் கத்தழனேைன் ஥ழன்று
பகளண்டின௉ந்தது. "஍வனள!" ஋ன்று என௉ கூச் ல் வ஧ளட்ைளர்

ங்குப் ஧ிள்ர஭. ஋ல௅ந்து ஏை

ஆபம்஧ித்தளர்.
அடுத்த கணத்தழல் ஧ந்த஬ழ஬ழன௉ந்த அவ்ய஭வு வ஧ன௉ம் ஋ல௅ந்தளர்கள்; ஥ள஬ள ன௃஫ன௅ம்
ழத஫ழ ஏடி஦ளர்கள். யி஭க்குகள் யில௅ந்து உரைந்த஦. குமந்ரதகள் அல௅த஦. ஸ்தழரீகள்
கூச் ஬ழட்ைளர்கள். அல்வ஬ள஬ கல்வ஬ள஬நளய் வ஧ளய் யிட்ைது .
அத்தழனளனம் 20 -

ங்குப்஧ிள்ர஭

பணளகதழ

பத஫ழபகட்டு ஏடி஦யர்கல௃க்குள்வ஭ நழகவும் யிரபயளக ஏடி஦யர் ஥நது களர்யளர்ப்
஧ிள்ர஭தளன். அயரபத் பதளைர்ந்து ன௅த்ரதனனும் ஏடி஦ளன் . என௉ தளவுத் தளயி
அயரப ன௅த்ரதனன் ஧ிடித்தழன௉க்கக் கூடும் . ஆ஦ளல் அப்஧டி உைவ஦ அயரபப் ஧ிடிக்க

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அயன் இஷ்ைப்஧ையில்ர஬. கூட்ைநழல்஬ளத த஦ி இைத்தழல் ஧ிடிக்கவயண்டுபநன்று
கன௉தழப் ஧ின்வ஦ளவை ப ன்று பகளண்டின௉ந்தளன் . கரை ழனில் ஊன௉க்குக் பகளஞ்
தூபத்தழல் யி஭க்கு பய஭ிச் ம் என்றுநழல்஬ளத இைத்தழல், என௉ ரயக்வகளல் வ஧ளன௉க்கு
அன௉கழல் அயரபப் ஧ிடித்து யழ்த்தழ஦ளன்.

அயன௉ரைன நளர்஧ின் வநல் என௉
ன௅மங்களர஬ ஊன்஫ழ உட்களர்ந்து பகளண்ைளன். கத்தழரனக் ரகனில் தூக்கழப் ஧ிடித்துக்
பகளண்ைளன்.
" ங்குப் ஧ிள்ர஭யளள்! ஥ளன் இந்த ஥ழநழரம் ஋ங்வக இன௉க்கழவ஫ன் , ப ளல்லும்
஧ளர்க்க஬ளம்!" ஋ன்று கூ஫ழப் ஧ற்கர஭ ஥஫஥஫ பயன்று கடித்தளன் .
ங்குப் ஧ிள்ர஭க்குப் ஧னத்தழ஦ளல் ஧ளதழப் ஧ிபளணன் வ஧ளய்யிட்ைது. "தம்஧ி ஋ன்ர஦
யிட்டுயிடு! ஥ளன் என்றும் ஧ண்ணயில்ர஬. ஍வனள! ஋ன்ர஦ யிட்டு யிவைன். ஥ளன் உன்
யமழக்கு யபயில்ர஬" ஋ன்று யிம்நழக் பகளண்வை கூ஫ழ஦ளர்.
"஋ன் யமழக்கு யபயில்ர஬னள? அைளைள! ப஧ரினயளள் அப்஧டிபனல்஬ளம்
ப ளல்஬க்கூைளது. ஋ன் யமழக்கு யந்து தளன் ஆகவயணும்" ஋ன்று ப ளல்஬ழ ன௅த்ரதனன்
஧னங்கபநளய்ச்

ழரித்தளன்.

஧ி஫கு கடுரநனள஦ குப஬ழல், "அவை ஧டு஧ளயி! ஥ழஜத்ரதச் ப ளல்லு! அ஧ிபளநழ
஋ன்஦ ஆ஦ளள்? ஋ங்வக இன௉க்கழ஫ளள்? - ஥ழஜத்ரதச் ப ளன்஦ளல் ஧ிரமப்஧ளய்.
இல்஬ளயிட்ைளல், எவப குத்தழல் ப த்துப் வ஧ளயளய்" ஋ன்஫ளன்.
"஍வனள! ஥ழஜத்ரதச் ப ளல்லுகழவ஫ன். அப்ன௃஫ம் ஥ளன் அயர஭ப் ஧ளர்க்கவயனில்ர஬.
வ஧ள஬ீ ஸ் இன்ஸ்ப஧க்ைர் யட்டுக்கு

னளவபள அரமத்துப் வ஧ள஦ளர்க஭ளம் . இன்ஸ்ப஧க்ைர்
யட்டு

அம்நள அயர஭ச் ப ன்ர஦ப் ஧ட்ைணத்தழவ஬ பகளண்டு வ஧ளய்ப்
஧ள்஭ிக்கூைத்தழவ஬ வ ர்த்தழன௉க்கழ஫ள஭ளம் . நற்஫஧டி ஋஦க்கு என்றும் பதரினளது.
ன௅த்ரதனள! ஥ளன் ஧ிள்ர஭க் குட்டிக்களபன் ஋ன்ர஦ யிட்டுயிடு !" ஋ன்று கத஫ழ஦ளர்
ங்குப்஧ிள்ர஭.
"஥ீ இப்வ஧ள ப ளன்஦து ஥ழஜந்தள஦ள! ப஧ளய் ஋ன்று பதரிந்தவதள பகளன்னுடுவயன்!"
"இல்ர஬, இல்ர஬. ப஧ளய்தளன் ப ளல்஬ழ யிட்வைன். வகளயிச்சுக்களவத, தம்஧ி!
஋஦க்குப் ஧ிள்ர஭க்குட்டி என்றும் கழரைனளது ..."
" வ ச் வ ! ஥ீ ஥ள நளய்ப் வ஧ளக! உ஦க்குப் ஧ிள்ர஭க்குட்டி வயறு வகடு !...அ஧ிபளநழரனப்
஧ற்஫ழ ஥ீ ப ளன்஦து ஥ழஜந்தள஦ள? அப்ன௃஫ம் ஥ீ அயர஭ப் ஧ளர்க்கவய இல்ர஬னள?"
"இல்஬வய, இல்ர஬!

த்தழனநளய் இல்ர஬. யிட்டு யிடு. ஥ீ

நகளபளஜ஦ளனின௉ப்஧ளய்..." ஋ன்று

ங்குப் ஧ிள்ர஭ யிம்நழ அமத் பதளைங்கழ யிட்ைளன் .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ன௅த்ரதனன், "வ஧ள, பதளர஬ந்து வ஧ள! உன்ர஦த் பதளட்ை ஧ளயத்துக்கு ஥ளன் தர஬
ன௅ல௅கவயணும். ஆ஦ளல் நறு஧டினேம் ஌தளயது துர்க்கழன௉த்னம் ஧ண்ணி஦ளய் ஋ன்று
பதரிந்தவதள, ஋ன் ரக அல௅க்களய்ப் வ஧ள஦ளலும் வ஧ளகழ஫பதன்று உன் பதளண்ரைரன
ப஥஫ழத்துயிடுவயன். பதரினேநள?" ஋ன்று ப ளல்஬ழக் பகளண்வை ஋ல௅ந்தழன௉ந்தளன் .
அவ்ய஭வு தளன்! கவ வம கழைந்த

ங்குப் ஧ிள்ர஭ யளரிச் சுன௉ட்டிக் பகளண்டு ஋ல௅ந்து எவப

எட்ைம் ஧ிடித்து ஏடியிட்ைளர்.
ன௅த்ரதன஦ிைம்

ங்குப்஧ிள்ர஭ த஦ினளக அகப்஧ட்டுக் பகளண்ைவ஧ளது , அயன்

பயகு கள஬நளக ஋தழர்஧ளர்த்துக் பகளண்டின௉ந்த

ந்தர்ப்஧ம் கழரைத்தது . "அந்த

அவனளக்னன் நட்டும் ஋ன்஦ிைம் அகப்஧ைட்டும் ஧ளர்க்க஬ளம்; ஋ன்஦ ஧ளடு஧டுத்துகழவ஫ன்!"
஋ன்று அயன் த஦க்குத் தளவ஦ ஋த்தர஦வனள தைரய ப ளல்஬ழக் பகளண்டு ஧ல்ர஬க்
கடித்தழன௉க்கழ஫ளன்! ரகரன ப஥஫ழத்தழன௉க்கழ஫ளன். ஆ஦ளல் அத்தரகன

ந்தர்ப்஧ம்

கழரைத்ததும் அய஦ளல் ஧மழ யளங்கன௅டினயில்ர஬ . களர்யளர் ஧ிள்ர஭னின்
வகளரமத்த஦ம் அப்஧டி அயர஦ச்

க்தழனற்஫ய஦ளக்கழ யிட்ைது .

அது நட்டுநல்஬; அ஧ிபளநழரனப் ஧ற்஫ழச்

ங்குப்஧ிள்ர஭ ப ளன்஦ ப ய்தழ

ன௅த்ரதனனுரைன உள்஭த்தழல் என௉ ப஧ரின நளறுதர஬ உண்ைளக்கழற்று . அது
உண்ரநபனன்஧ரத அயன் உணர்ந்தளன்; அயன் ந஦த்தழ஬ழன௉ந்த க ப்ன௃ம் குவபளதன௅ம்
ட்பைன்று யி஬கழச் ப ன்஫஦. அயன் ப஥ஞ்ர

அன௅க்கழக் பகளண்டின௉ந்த என௉ ஧ளபம்

஥ீங்கழனது வ஧ள஬ழன௉ந்தது. அன்று யட்ரை

யிட்டுக் கழ஭ம்஧ினதற்குப் ஧ி஫கு இதுயரப
இல்஬ளத குதூக஬ம் இப்வ஧ளது அயனுரைன உள்஭த்தழல் ப஧ளங்கழ ஋ல௅ந்தது .
இத்தரகன நவ஦ள஥ழர஬னில் அயன் தன் ரகரனக் கர஫னளக்கழக் பகளள்஭
உண்ரநனிவ஬வன யின௉ம்஧ளத஧டினளல் தளன் களர்யளர் ஧ிள்ர஭ரன யிட்டுயிட்ைளன் .
அயர் ஋ல௅ந்து ஏடிப் வ஧ள஦தும், என௉

ழரிப்ன௃ச்

ழரித்துயிட்டு, குரள஬ளகச்

வ ட்டி அடித்துக்

பகளண்டு ப ன்஫ளன்.
இங்வக கல்னளணப் ஧ந்த஬ழல், கள்஭ன் நர஫ந்ததும் ஋ல்வ஬ளன௉ம் நறு஧டினேம்
என்று தழபண்டு கும்஧ல் கூடிப் வ஧ ழ஦ளர்கள் . ன௅க்கழன யின௉ந்தழ஦ரில் என௉யபள஦
தர்நகர்த்தளப் ஧ிள்ர஭, நற்றும்

ழ஬ரபப் ஧ளர்த்து, "இத்தர஦னேண்டு யளண்டுப் ஧னல்

த஦ினளய் யந்து இவ்ய஭வு கள஧பள ஧ண்ணியிட்டுப் வ஧ளகழ஫ளன் , ஥ளம் ஋ல்வ஬ளன௉ம்
யளனிவ஬ யிபர஬ யச்சுண்டுதளவ஦ ஥ழற்கழவ஫ளம் ?" ஋ன்று இரபந்தளர். கும்஧஬ழல் அயர்
நீ ஧த்தழல் ஥ழன்஫ என௉

ழறுயன்,

ட்பைன்று தன் யளனி஬ழன௉ந்த யிபர஬ ஋டுத் தளன்.

அந்தப் ர஧னனுக்கு யந்த வகள஧த்ரதப் வ஧ள஬வய , அங்கழன௉ந்த இன்னும் ஧஬ன௉க்கும்
வபளறம் ஧ி஫ந்தது. அயபயர்கல௃ம் "யளங்க, வ஧ளக஬ளம்!" "யளங்க வ஧ளக஬ளம்!" ஋ன்று
ப ளல்஬ழக் பகளண்டு, தடிகல௃ைனும் ஬ளந்தர்கல௃ைனும் கழ஭ம்஧ி஦ளர்கள் .
ஊன௉க்குக் பகளஞ்

தூபம் வநற்வக அயர்கள் வ஧ள஦ வ஧ளது

ங்குப் ஧ிள்ர஭ ஋தழவப

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

யந்தளர். அயர் இயர்கர஭ப் ஧ளர்த்து, "஌ன், ஍னள, ஥ீங்கள் ஋ல்஬ளம் நனுரர்கள்தள஦ள ?
஌தைள, என௉த்தன் ன௅ன்஦ளவ஬ வ஧ள஫ளவ஦, ஥ளம்஧ல௃ம் வ஧ளவயளம் ஋ன்று ஧ின்஦ளல்
யந்தழன௉க்கக் கூைளதள? யந்தழன௉ந்தளல் அந்தத் தழன௉ட்டுப்஧னர஬க் ரகப்஧ிடினளய்ப்
஧ிடிச் ழன௉க்க஬ளவந?" ஋ன்஫ளர். அப்வ஧ளது தூபத்தழவ஬ நறு஧டினேம்

ழரிப்ன௃ எ஬ழ வகட்ைது .

ங்குப் ஧ிள்ர஭னின் உைம்ன௃ ஥டுங்கழற்று. அயரபக் கய஦ிக்களநல்,

ழரிப்ன௃ச்

த்தம் யந்த

தழர ரன வ஥ளக்கழ ஋ல்஬ளன௉ம் ஏடி஦ளர்கள் .
ஊன௉க்கு அரப ரநல் வநற்வக இபளஜன் யளய்க்களல் இன௉ந்தது . அதழல் அப்வ஧ளது
஧ிபயளகம் ஥ழபம்஧ப் வ஧ளய்க் பகளண்டின௉ந்தது. யளய்க்கள஬ழன் வநல் னெங்கழல் கமழக஭ி஦ளல்
஧ள஬ம் வ஧ளட்டின௉ந்தது. ன௅த்ரதனன் அந்தப் ஧ள஬த்துக்குச்
தூபத்தழல் "அவதள வ஧ளகழ஫ளன்", "யிைளவத", "஧ிடி" ஋ன்஫

நீ ஧ம் யந்தவ஧ளது , பகளஞ்
த்தத்துைன் ஜ஦ங்கள் ஏடி

யன௉யரதப் ஧ளர்த்தளன். ஧ள஬த்தழன் ன௅க்களல் ஧குதழ யரப அயன் ப ன்று, அங்வக
உட்களர்ந்து,

ழ஬ னெங்கழல் கமழகர஭ப் ஧ிடுங்கழ ஆற்஫ழல் யிட்ைளன். ஧ி஫கு அக்கரபக்குத்

தளயிச் ப ன்று என௉ நபத்தழன் ஧ின்஦ளல் நர஫ந்து ஥ழன்஫ளன் .
அயர஦த் பதளைர்ந்து ஏடியந்தயர்கள் ஧ள஬த்தழன் கமழகள் ப஧னர்க்கப்஧ட்ை
இைத்துக்கு யந்ததும் பதளப்பதளப்ப஧ன்று தண்ணரில்

யில௅ந்தளர்கள் .
ன௅த்ரதனன் "லள லள லள" ஋ன்று உபக்கச்

ழரித்து யிட்டு இன௉ட்டில் ப ன்று

நர஫ந்தளன்.
அத்தழனளனம் 21 - சுரநதளங்கழ
ரத நளதம். அறுயரைக் கள஬ம். ப ன்஫ நளதம் யரபனில் ஧சுரந ஥ழ஫ம்
ப஧ளன௉ந்தழ யி஭ங்கழன யனல்கள் ஋ல்஬ளம் இப்வ஧ள து ப஧ளன்஦ி஫ம் ப஧ற்றுத்
தழகழ்கழன்஫஦. ப஥ற்கதழர்க஭ின் ஧ளபத்தளல் ஧னிர்கள் யனல்க஭ில்

ளய்ந்து கழைக்கழன்஫஦ .

களர஬ வ஥பத்தழல் அயற்஫ழன் நீ து ஧டிந்தழன௉க்கும் ஧஦ித் து஭ிக஭ின் நீ து சூரினக் கழபணம்
஧டுங்களல் ஋ண்ணி஬ைங்களத பயண் ன௅த்துக்கள்

ழத஫ழக் கழைப்஧து வ஧ளல் வதளன்஫ழற்று .

யனல் யபப்ன௃க஭ில் ஥ைந்து வ஧ள஦ளல், ஧சும் ன௃ல்஬ழல் ஧டிந்தழன௉க்கும் ஧஦ித் து஭ிகள்
கள஬ழல் ஧டும்வ஧ளது ஜழலு ஜழலுபயன்று பயகு சுகநளனின௉க்கழ஫து .

ழ஬ யபப்ன௃க஭ில்

துயபஞ் ப டிகள் ப மழப்஧ளக ய஭ர்ந்தழன௉க்கழன்஫஦. அந்தச் ப டிக஭ில்
ன௄த்தழன௉க்கும்

ழலு ழலுபயன்று

ழன்஦ஞ் ழறு ன௄க்கல௃க்குத்தளன் ஋ன்஦ அமகு, ஋த்தரகன ஧சும்ப஧ளன்

஥ழ஫ம்!
இன்னும்

ழ஬ யபப்ன௃க஭ில் வ ம்ன௃ச் ப டிகள் அைர்த்தழனளக ய஭ர்ந்தழன௉க்கழன்஫஦ .

அயற்஫ழன் இர஬கல௃க்கு ஋ன்஦ நழன௉துத் தன்ரந ? அந்த இர஬க஭ின் நீ து அப்஧டினேம்
இப்஧டினேம் ஊ ஬ளடிக் பகளண்டின௉க்கும் ஧஦ித் து஭ிகர஭ ஥ளப஭ல் ஬ளம் ஧ளர்த்துக்
பகளண்டின௉ந்தளலும் அலுக்களது. ஆ஦ளல், அந்தத் து஭ிகள் தளன் வ஥பம் ஆக ஆக ,
பயனில் ஌஫ ஌஫, நளனநளய் நர஫ந்து வ஧ளகழன்஫஦.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

கதழர்கள் ஥ன்஫ளக ன௅ற்஫ழயிட்ை யனல்க஭ில் அதழகளர஬னில் ஆட்கள் இ஫ங்கழ
அறுக்கத் பதளைங்குகழ஫ளர்கள். அப்஧டி அறுயரைனளகும் யனல்க஭ி஬ழன௉ந்து கம்பநன்று
ன௃து ரயக்வகள஬ழன் நணம் யசுகழன்஫து.

அந்த யள ர஦ரன ன௅கர்ந்து பகளண்டு, அந்தக்
களட் ழரனப் ஧ளர்த்துக் பகளண்டு யளழ்஥ளப஭ல்஬ளம் கமழத்து யிை஬ளம் வ஧ளல்
வதளன்றுகழ஫து.
சூரினன் உச் ழ யள஦த்ரத அரைனேம் வ஧ளது அறுப்஧ரத ஥ழறுத்துகழ஫ளர்கள். அறுத்த
஧னிர்கர஭க் கட்டுக் கட்ைளய்க் கட்டுகழ஫ளர்கள். ஧ி஫கு அக்கட்டுக்கர஭த் தர஬னில்
சுநந்து பகளண்டு வ஧ளய்க் க஭த்தழல் வ஧ளடுகழ஫ளர்கள் .
தழன௉நகள் ப ந்தளநரபனில் ய ழப்஧தளகக் வகட்டின௉க்கழவ஫ளம் . யன௉ரத்தழவ஬ ஧த்து
நளதத்துக்கு இது உண்ரநனளனின௉க்க஬ளம் . ஆ஦ளல், ரத, நள ழ நளதங்க஭ில் நட்டும்
஥ன்ப ய் ஥ழ஬ப் ஧ிபவத ங்க஭ிலுள்஭ ப஥ற்க஭ங்க஭ிவ஬ தளன் அயள் ய ழக்க வயண்டும் .
அந்த நளதங்க஭ில், ப஥ற்க஭ங்க஭ின் களட் ழ அவ்ய஭வு அமகளகவும் ஬க்ஷ்நழ யி஬ள ம்
ப஧ளன௉ந்தழனேம் இன௉க்கும். க஭த்தழல்

ழ஬ இைங்க஭ில் ை஧ளர் ை஧ளர் ஋ன்று அடித்துக்

பகளண்டின௉க்கழ஫ளர்கள். தள஦ினம் உதழர்ந்ததும், ரயக்வகளர஬ப் வ஧ளர் வ஧ளபளய்ப்
வ஧ளடுகழ஫ளர்கள். ப஥ல்ர஬க் குயித்துக் குயினல் குயின஬ளய்ச் ப ய்கழ஫ளர்கள் .
க஭த்துக்கு ஥டுயில் என௉ ப஧ரின ஆ஬நபம் யில௅துகள் யிட்டு இ஫ங்கழ
யிஸ்தளபநளகப் ஧ைர்ந்தழன௉க்கழ஫து. அதன் கழர஭க஭ில் களக்ரககல௃ம், குன௉யிகல௃ம்,
இன்னும் ஧஬யிதநள஦ ஧ட் ழகல௃ம் அநர்ந்து கவ தநழர த்துக் பகளண்டின௉க்கழன்஫஦ .
ஆநளம்; அவ்வயர஭னில் களக்ரக கத்துயது கூை ஥ல்஬

ங்கவ தநளகவய வதளன்றுகழ஫து .

ன௃ள்஭ி஦ங்கள் தங்கல௃ரைன இ஫குகர஭ அடித்துக் பகளள்ல௃ம்

ப்தம் களதுக்கு

இன்஦ிர னளய்த் பதள஦ிக்கழன்஫து.
அந்த ஆ஬நபத்தழன் அடினில் அங்கங்வக

ழ஬ ஸ்தழ ரீகள் ஋தழரில் கூரைகல௃ைன்

உட்களர்ந்தழன௉ப்஧ரதக் களண஬ளம். இயர்கல௃க்கு அங்களடிக்களரிகள் ஋ன்று ப஧னர் .
இயர்கள் ரயத்தழன௉க்கும் எவ்பயளன௉ கூரைனேம் என௉
கைர஬க் பகளட்ரை, வயக ரயத்த

ழன்஦க் கரை . அதழல் யறுத்த

ர்க்கரப யள்஭ிக் கழமங்கு, சுட்ை வ ள஭க்

பகளண்ரை, பயற்஫ழர஬ப் ஧ளக்கு ன௃ரகனிர஬ - இரயபனல்஬ளம் இன௉க்கும். இயற்ர஫
அயர்கள் ப஥ல்லுக்கு யிற்஧ளர்கள். ஬ள஧ம் தம்஧ிடிக்குத் தம்஧ிடிதளன் ! ஆ஦ளலும்
பநளத்தத்தழல் ஬ள஧ம் என்றும் ஧ிபநளதநளனிபளது . ஥ள஬ணள

ளநளன்கள்

பகளண்டுயந்தளல் ஋ட்ைணள ப஥ல்லுைன் தழன௉ம்஧ிச் ப ல்யளர்கள் . அவ்ய஭வுதளன்.
இம்நளதழரி அங்களடி யிற்கும் ப஧ண்஧ிள்ர஭ என௉த்தழரனத் பதளைர்ந்து வ஧ளகும்
அய ழனம் ஥நக்கு இப்வ஧ளது ஌ற்஧ட்டின௉க்கழ஫து . அயள் க஭த்தழல் த஦க்குப் ஧க்கத்தழல்
இன௉ந்த இன்ப஦ளன௉ அங்களடிக்களரினிைம்

ண்ரை வ஧ளட்டுக் பகளண்டு , " வ ச் ழ!

உன்ர஦ச் ப ளல்஬ழ ஋ன்஦ ஧ிபவனள ஦ம் ? உன்ர஦ப் ஧ரைச் ளவ஦ ஧ிபம்நள அயர஦ச்
ப ளல்஬ணும்!" ஋ன்று கடுரநனளய்ப் வ஧ ழ யிட்டு, அங்களடிக் கூரைரன ஋டுத்துத்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

தர஬னில் ரயத்துக் பகளண்டு, யின௉யின௉ ஋ன்று ஥ைக்கத் பதளைங்கழ஦ளள். அயள் யனல்
யபப்ன௃கள் யமழனளகவய ஥ைந்து ப ன்று, கரை ழனில் என௉ யளய்க்கள஬ழன் கரபரன
அரைந்தளள். அந்த யளய்க்கள஬ழன் இன௉ன௃஫ன௅ம் அைர்த்தழனளகக் களடு நண்டினின௉ந்தது .
கரபவனளடு ஏர் எற்ர஫னடிப் ஧ளரத வ஧ளனிற்று . கூரைக்களரி அந்தப் ஧ளரதவனளடு
வ஧ள஦ளள். பகளஞ் தூபம் ஥ைந்த ஧ிற்஧ளடு, அந்தப் ப஧ரின யளய்க்கள஬ழ஬ழன௉ந்து
இன்ப஦ளன௉

ழன்஦ யளய்க்களல் ஧ிரினேம் இைம் யந்தது. அப்஧டிப் ஧ிரினேம் இைத்தழல் என௉

நதகு இன௉ந்தது. கூரைக்களரி அந்த நதகண்ரை யந்ததும் ஆயலுைன் உற்றுப்
஧ளர்த்தளள். அந்த நதகழன் வநல் என௉ ன௅ல௅ னொ஧ளய் ஧஭஧஭பயன்று நழன்஦ிக்
பகளண்டின௉ந்தது. கூரைக்களரி அந்த னொ஧ளரன ஋டுத்துக் கண்ணில் எற்஫ழக் பகளண்டு ,
"஋ன் அப்஧வ஦! நயபள ள! ஥ீ னளபளனின௉ந்தளலும்
நனுர஦ளனின௉ந்தளலும்

ரி, பதய்யநளனின௉ந்தளலும்

ரி,

ரி! ஥ீ ஥ன்஫ளனின௉க்கணும். உன்ர஦ ஥ளன் ஧ளர்த்து அ஫ழன

நளட்வைன். என௉ ஥ளர஭க்கு ஥ீ அ ரீரி யளக்கு நளதழரி ப ளன்஦ளய். அதன்஧டிவன ஥ளனும்
இபண்டு ஥ளர஭க்கு என௉ தைரய இங்வக யளவபன் . ஥ீனேம் எவ்பயளன௉ னொ஧ளய் ஧டி
அ஭க்கழ஫ளய்.
஥ளன்

ளநழ! ஆண்ையவ஦! ஋ன் கள஬பநல்஬ளம் இப்஧டிவன வ஧ளனிண்டின௉ந்தள -

ளகழ஫துக்குள்வ஭ ன௅ல௅ ள என௉ ஆனிபம் னொ஧ளய் வ ர்த்துடுவயன். அப்ன௃஫ம் ஋ன்ர஦

னளர் ஋ன்஦ வகட்கழ஫து?" ஋ன்று இவ்யிதம் ன௃஬ம்஧ிக் பகளண்வை கூரைனி஬ழன௉ந்த
஥ழ஬க்கைர஬,

ர்க்கரபயள்஭ிக் கழமங்கு ஋ல்஬ளயற்ர஫னேம் ஋டுத்து நதகழன்வநல்

ரயத்துயிட்டு, கரை ழனளக என௉ வ ளற்று னெட்ரைனேம் ஋டுத்து ரயத்தளள் . ஧ி஫கு,
" ளநழ! ஆண்ையவ஦! களப்஧ளத்து!" ஋ன்று இபண்டு கன்஦த்தழலும் வ஧ளட்டுக் பகளண்டு ,
பயறுங்கூரைனேைன் கழ஭ம்஧ிச் ப ன்஫ளள்.
அயள் வ஧ளய்ச்

ற்று வ஥பத்துக்பகல்஬ளம் ன௃தரப யி஬க்கழக் பகளண்டு ன௅த்ரதனன்

பய஭ினில் யந்தளன். நதகழன் வநல் களர஬த் பதளங்கப் வ஧ளட்டுக் பகளண்டு
உட்களர்ந்தளன்.

ளயகள நளக ஥ழ஬க்கைர஬ரன உரித்துத் தழன்஦த் பதளைங்கழ஦ளன் .

அப்வ஧ளது என௉ நபத்தழல் ஌வதள

஬ ஬பயன்று

த்தம் வகட்கவய , ன௅த்ரதனன்

஧஭ிச்ப ன்று குதழத்து ஋ல௅ந்து இடுப்஧ில் ப ன௉கழனின௉ந்த கத்தழரனக் ரகனில் ஋டுத்தள ன்.
" ளநழ!

ளநழ! ஥ளன் தளன், ப ளக்கன்" ஋ன்று ப ளல்஬ழக் பகளண்வை, கு஫யன் ப ளக்கன்

ன௅ன்யந்தளன்.
"அவை! ன௅ட்ைளள்! கண்ை இைத்தழல் ஋ல்஬ளம் ஥ீ ஋ன்ர஦த் வதடிக்பகளண்டு
யபக்கூைளது ஋ன்று ப ளல்஬ழனின௉க்கழவ஫வ஦? ஌ன் இங்கு யந்தளய்?" ஋ன்று வகட்ைளன்
ன௅த்ரதனன்.
"இல்ர஬ங்க,

ளநழ! அந்த ஆல௃ ப ளன்வ஦வ஦, அது யந்தழன௉க்கு, ஧ணத்வதளை

யந்தழன௉க்கு" ஋ன்஫ளன் ப ளக்கன்.
" ரி,

ளனங்கள஬ம் ரகபனல௅த்து நர஫கழ஫

நனத்துக்கு சுரந தளங்கழக்கழட்ை

அரமத்துக் பகளண்டு யள. இப்வ஧ள இங்வக ஥ழற்களவத, வ஧ள!" ஋ன்஫தும் ப ளக்கன்

vanmathimaran@gmail.com
"அப்஧டிவன ஆகட்டும்,

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ளநழ!" ஋ன்று ப ளல்஬ழயிட்டுப் வ஧ள஦ளன்.

*****
அன்று

ளனங்கள஬ம், ன௅ன்வ஦ '஬ளக்-அப்'஧ி஬ழன௉ந்து ன௅த்ரதனன் தப்஧ிச் ப ன்஫

இபயில் அயன் ஧டுத்துத் தூங்கழன அவத சுரநதளங்கழ வநரைனில் ஏர் ஆ ளநழ
உட்களர்ந்து அப்ன௃஫ம் இப்ன௃஫ம் ஧ளர்த்து ன௅மழத்துக் பகளண்டின௉ந்தளன் . ப஧ளல௅து

ளனச்

ளன, அயனுரைன கயர஬னேம் அதழகநளகழக் பகளண்டின௉ந்தது . கரை ழனில்
சுரநதளங்கழனின் ஧ின் ன௃஫த்தழல் ஌வதள

த்தம் வகட்டு அயன் தழன௉ம்஧ிப் ஧ளர்க்க , அங்வக

ன௅கனெடினணிந்த ஏர் உன௉யம் ரகனில் கத்தழனேைன் ஥ழற்கக் களணவும் , உத஫ழனடித்துக்
பகளண்டு ஋ல௅ந்தழன௉ந்தளன். ஥ல்஬ வயர஭னளக, அந்த உன௉யத்துக்குப் ஧ின்஦ளல், கு஫யன்
ப ளக்கனும் பதன்஧ைவய அயனுரைன ஧ை஧ைப்ன௃ என௉யளறு அைங்கழனது .
"஋ன்஦, ஍னள, ஋ங்வக யந்வத!

வ க்கழபம் ப ளல்லு!" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.

"எ எ எ எ - எண்ணுநழல்ர஬... ய ய ய ய - யந்து..." ஋ன்஫ளன் அந்த ஆ ளநழ.
"஥ ஥ ஥ ஥ - ஥ள நளய்ப்... வ஧ள வ஧ள வ஧ள வ஧ளச்சு!" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
"பகள பகள பகள பகளஞ் ம்... வ஥ வ஥ வ஥க்கு... வத வத வத பதத்து..."
"பகளஞ் ம் பதத்தள? ஜளஸ்தழனளனின௉ந்தளல் இன்னும் அது ஋ப்஧டினின௉க்குவநள ?
வ஧ளகட்டும்; ஋ங்வக யந்வத, ப ளல்஬ழத் பதளர஬."
"எ எ எ எ - என்ர஦... ஧ ஧ ஧ ஧ - ஧ளக்கத்தளன் யந்வதன்."
" ரி, ஧ளர்த்தளச் ள? வ஧ளக஬ளநள?"
"ப஧ள ப஧ள ப஧ள - ப஧ளறு அப்஧ள! ன௃ ன௃ ன௃ - ன௃஬ழப்஧ட்டி ஋ஜநளன் - ஧ ஧ ஧ - ஧ணம்
பகளடுத்தழன௉க்களன௉..."
" ரி பகளடுத்துத் பதளர஬."
அந்த ஆ ளநழ நடினி஬ழன௉ந்த ஧ண வ஥ளட்டுக்கர஭ ஋டுத்து ன௅த்ரதன஦ிைம்
பகளடுத்தளன்.
"ய ய ய ய - யந்து... கள கள கள கள - களரினத்ரத ன௅ ன௅ ன௅ ன௅ ன௅டிச்சுட்ைளக்க..."

vanmathimaran@gmail.com
இந்தச்

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

நனத்தழல் கு஫யன் குறுக்கழட்டு, "இவதள ஧ளன௉ங்க, ஍னள! ஥ீங்க

ப ளல்஫துக்குள்வ஭ வ஧ளது யிடிஞ்சு வ஧ளனிடும் , ஋ங்கழட்ைதளன் ஋ல்஬ளச்

நள ளபம்

நள ளபன௅ம்

ப ளல்஬ழட்டீங்கவ஭! ஥ளன் யியபநளய்ச் ப ளல்஬ழப்ன௃ைவ஫ன். ஥ீங்க வ஧ளய் யளன௉ங்க"
஋ன்஫ளன்.
அந்த ஆ ளநழ, "அ அ அ - அப்஧டினள஦ளல்

ரி" ஋ன்஫ளன். ஧ி஫கு கு஫யர஦ச்

நழக்ரஞ ப ய்து அன௉கழல் அரமத்து, அயன் களவதளடு, "அந்தப் ப஧ள ப஧ள ப஧ள ப஧ளம்஧ர஭ரன... ஧ ஧ ஧ - ர஧றல் ஧ண்ணியிைணும்" ஋ன்று கூ஫ழ஦ளன்.
அத்தழனளனம் 22 - ஥ழ஬வும் இன௉ல௃ம்
ன௅த்ரதனன் ஧ண வ஥ளட்டுக்கர஭க் ரகனில் அ஬ட் ழனநளய்ச் சுன௉ட்டி
஋டுத்துக்பகளண்டு, ஬னன் கரபனி஬ழன௉ந்து ஧டுரகனில் இ஫ங்கழத் தண்ணர்ீ துர஫ரன
வ஥ளக்கழ ஥ைந்தளன். தண்ணர்த்

துர஫ரன அரைந்ததும், ஥ீர்க்கரபவனளடு கழமக்கு வ஥ளக்கழ
஥ைக்க஬ள஦ளன். அன்று ப஧ௌர்ணநழ. கழமக்வக ன௄பண

ந்தழபன் உதனநளகழச்

ற்று வ஥பம்

ஆகழனின௉ந்தது. வநற்வக இன௉ட்ை இன௉ட்ை, ஥ழ஬வு பயண்ணி஫ம் ப஧ற்றுப் ஧ிபகள ழத்தது.
ழ஫ழது வ஥பத்துக்பகல்஬ளம் அந்த ஥தழப் ஧ிபவத ம் ன௅ல௅யதும் என௉ வநளக஦ நளன
உ஬கநளக நள஫ழ யிட்ைது. பயண்ணி஬வு; பயண் நணல்; பயண்ரநனள஦ ஥ளணல்.
ஜ஬ன௅ம் ப஥டுந்தூபத்துக்கு பயள்஭ிரன உன௉க்கழ யளர்த்தது வ஧ளல் ஧ிபகள ழத்துக்
பகளண்டின௉ந்தது.
அந்த வயர஭னில் அந்த ஥தழக்கரபவனளபநளய் பயண்நண஬ழல் ஥ைந்து
பகளண்டின௉ந்த ன௅த்ரதனனுக்குக் கல்னளணினின் ஞள஧கம் யந்தது . "கல்னளணி!
கல்னளணி! ஋ன்஦ிைம் ஧ணநழல்ர஬பனன்றுதளவ஦ ஋ன்ர஦ ஥ீ ஥ழபளகரித்தளய் ?
கழமயர஦ப் வ஧ளய்க் கல்னளணம் ப ய்து பகளண்ைளய் ? இப்வ஧ளது ஋ன்஦ிைம் ஧ணம்
இன௉க்கழ஫து. வயண்டின அ஭வு இன௉க்கழ஫து. இன௉, இன௉, என௉ ஥ளர஭க்கு உன்ர஦ ஥ளன்
஧ளர்க்களநல் இன௉க்கப் வ஧ளயதழல்ர஬. இவ்ய஭வு ஧ணத்ரதனேம் உன் தர஬னிவ஬
வ஧ளடுகழவ஫ன். அப்வ஧ளது ஥ீ ஋ன்஦ ப ளல்஬ப் வ஧ளகழ஫ளய் , ஧ளர்க்கழவ஫ன்!" ஋ன்று
த஦க்குத்தளவ஦ ப ளல்஬ழக் பகளண்ைளன் .
"஥ீ ஋ன்஦ ப ளல்஬ப் வ஧ளகழ஫ளய்? ஋ன்ர஦த் தழன௉ைன், கள்஭ன் ஋ன்று ப ளல்஬ப்
வ஧ளகழ஫ளய். ஋ன்ர஦ப் ஧ளர்க்கவய ஧னப்஧டுயளய். உ஭஫ழனடித்துக் பகளண்டு
வ஧ள஬ீ ஸ்களபர஦க் கூப்஧ிடுயளய். லள லள லள!" ஋ன்று
஥தழப் ஧ிபவத த்தழல் அந்தச்

ழரித்தளன். அந்த ஥ழ ப்தநள஦

ழரிப்஧ின் எ஬ழ ஧னங்கபநளய்க் வகட்ைது .

"ஆ஦ளல், ஋ன்ர஦த் தழன௉ை஦ளகப் ஧ண்ணினது னளர் ? ஥ீதளன், ஥ீனேம், உன்
தகப்஧஦ளன௉ம், உன் உற்஫ளன௉ம், உன் ஊபளன௉ந்தளன்! லள! லள! ஋ன்ர஦ ஋வ்ய஭வு
வகய஬நளய் ஋ண்ணி஦ளர்கள் ? இப்வ஧ளது?"
நறு஧டினேம் ன௅த்ரதனன்

ழரித்தளன். அன்று

ளனங்கள஬ம் ஥ைந்த வ஧பத்ரத

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

஥ழர஦க்க ஥ழர஦க்க அயனுக்கு அைங்களத
பபளம்஧த் தழநழர் ஧ிடித்தயள் - அயவ஭ளடு

vanmathimaran@yahoo.com

ழரிப்ன௃ யந்தது. னளவபள என௉ ப஧ண் ஧ிள்ர஭,
ண்ரை ஧ிடிக்கத் தழ஫ரநனில்஬ளத என௉

ப஧ரின நனுரன் - அயள் யட்டில்

பகளள்ர஭னடிப்஧தற்களக இபண்ைளனிபம் னொ஧ளய்
஧ணம் பகளடுத்தழன௉க்கழ஫ளன்! இது பபளம்஧க் வகய஬ந்தளன். அந்தப் ப஧ரின நனுரனுக்கு
என௉

நனம் ன௃த்தழ கற்஧ிக்க வயண்டினது தளன் .
ஆ஦ளல் இந்தப் ப஧ண் ஧ிள்ர஭க்கு ஋ன்஦ இவ்ய஭வு அகந்ரத! பகளள்஭ிைக்கரபக்

கள்஭ர஦ப் ஧ிடித்துப் வ஧ள஬ீ றழல் எப்஧ிக்கப் வ஧ளகழ஫தளக அயள்

஧தம்

கூ஫ழனின௉க்கழ஫ள஭ளவந? அயள் ஋ப்஧டிப்஧ட்ை தழநழர் ஧ிடித்த ஸ்தழரீனளனின௉க்கவயணும் ?
அயல௃ரைன கர்யத்ரதனேம் அைக்க வயண்டினதுதளன் .
*****
இப்஧டி வ஧ ழக்பகளண்வை வ஧ள஦ ன௅த்ரதனன் , ஏரிைத்தழல் தண்ணர்க்

கரபனி஬ழன௉ந்து யி஬கழ, ஥ளணற்களட்டிற்குள் ஧ிபவய ழத்தளன். பகளஞ்

தூபம் வ஧ள஦தும்,

அங்வக என௉ ப஧ரின நபத்தழன், அடிப்஧ளகம் கழைக்க, அத஦ன௉கழல் ப ன்஫ளன். ஋ப்வ஧ளவதள
஥தழனில் ப஧ன௉பயள்஭ம் யந்தவ஧ளது, அந்தப் ப஧ரின நபம் வயன௉ைன் ப஧னர்த்துக்
பகளண்டு யந்து அவ்யிைத்தழல் நண஬ழல் தட்டிப் வ஧ளய்க் கழைந்தழன௉க்க வயண்டும் .
அந்த நபத்தழல் யளய் குறுக஬ள஦ என௉ வ஧ளர஫ இன௉ந்தது . ன௅த்ரதனன் அந்த
நபத்தழன் அன௉கழல் உட்களர்ந்து அந்தப் வ஧ளர஫னில் ரகரன யிட்ைளன். அதற்குள்஭ின௉ந்த
யிர஬னேனர்ந்த ஥ரககர஭னேம், னொ஧ளய்கர஭னேம், வ஥ளட்டுகர஭னேம் யளரி யளரி ஋டுத்து
நடினில் வ஧ளட்டுக் பகளண்ைளன். இபண்டு ரகனி஦ளலும் அயற்ர஫ அரணத்துக்
பகளண்வை, "கல்னளணி! கல்னளணி! என௉ ஥ளர஭க்கு இவ்ய஭வு ஧ணத்ரதனேம் உன்
கள஬ழ஦டினில் வ஧ளைப் வ஧ளகழவ஫ன் , ஧ளர்!" ஋ன்஫ளன்.
கழன௉ஷ்ண ஧க்ஷத்து

ந்தழபன் ஥ளல௃க்கு ஥ளள் வதய்ந்து யந்தது .

ந்தழவபளதனன௅ம்

஥ளல௃க்கு ஥ளள் இபயின் ஧ிற்஧குதழக்குச் ப ன்று பகளண்டின௉ந்தது. அநளயளர க்கு ன௅தல்
஥ளள் இபவு ஥டு ஜளநத்தழல் ன௅த்ரதனனும் கு஫யன் ப ளக்கனும் என௉ யட்டின்

ன௃஫க்கரைனில் ஥ழன்று பகளண்டின௉ந்தளர்கள் . கன்஦ங்கரின இன௉ள் சூழ்ந்தழன௉ந்தது .
ப ளக்கன் ன௅த்ரதனனுக்கு யட்டின்

அரைனள஭ம் ஋ல்஬ளம் ப ளல்஬ழக் களட்டியிட்டு ,
"஥ளனும் யபட்டுநள,

ளநழ?" ஋ன்று வகட்ைளன். "கூைளது; ஥ளன் என௉ தைரய யிறழல்

அடித்தளல் உள்வ஭ யள; இபண்டு தைரய அடித்தளல் ஏடிப் வ஧ளய்யிடு ! பதரிகழ஫தள?"
஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்,

ட்ரைப் ர஧னி஬ழன௉ந்து என௉

ழன்஦ ைளர்ச்சு ர஬ட்ரை ஋டுத்து

எவப என௉ ஥ழநழரம் பய஭ிச் ம் வ஧ளட்டு ஏட்டின் நீ து ஌஫வயண்டின இைத்ரதப் ஧ளர்த்துக்
பகளண்ைளன்; உைவ஦ யி஭க்ரக அரணத்துயிட்டு, ஏட்டின் நீ து ஌஫ழ஦ளன்.
ன௅ற்஫த்தழல் அயன் குதழத்த வ஧ளது அதழகச்

த்தம் உண்ைளகயில்ர஬ . ஆ஦ளலும்

"னளர் அது?" ஋ன்று என௉ ப஧ண் ஧ிள்ர஭னின் க஬யபநள஦ குபல் வகட்ைது . குபல் யந்த

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

தழக்ரக வ஥ளக்கழச் ப ன்று,

ட்பைன்று ைளர்ச் ர஬ட்ரைக் பகளல௃த்தழக் களட்டி஦ளன் .

அயள் என௉ யனது யந்த ஸ்தழரீ. ன௅கனெடி தரித்துக் ரகனில் கத்தழ ஧ிடித்து ஥ழன்஫
உன௉யத்ரதத் தழடீபபன்று கண்ைதும், "஍வனள! தழன௉ைன்!" ஋ன்று அயள் அ஬஫ழ஦ளள்.
ன௅த்ரதனன் கத்தழரனக் களட்டி " த்தம் வ஧ளட்ைளவனள, பகளன்று யிடுவயன்!" ஋ன்று
ப ளல்஬ழ யி஭க்ரக அரணத்தளன்.
இதற்குள் கூைத்தழல் ஧டுத்தழன௉ந்த இன்ப஦ளன௉ ஸ்தழரீ ஋ல௅ந்தழன௉ந்து ன௅ற்஫த்தழன்
஧க்கநளய் ஏடி யந்தளள். ன௅ற்஫த்தழல் ஥ட் த்தழபங்க஭ின் இவ஬ ள஦ பய஭ிச் ம்

ழ஫ழது

இன௉ந்தது. அந்த பய஭ிச் த்தழல் அயள் ஏடுயரதப் ஧ளர்த்து , ன௅த்ரதனன் ஧ளய்ந்து
ப ன்று அயல௃ரைன வதளர஭ப் ஧ிடித்தளன் . உைவ஦ ஥ழன்றுயிட்ைளள்.
" த்தம் வ஧ளைளவத! ஥ரககர஭பனல்஬ளம் உைவ஦ கமற்஫ழக்பகளடு;
இல்஬ளயிட்ைளல்..." ஋ன்று ன௅த்ரதனன் ஆபம்஧ித்தளன். ஆ஦ளல் அயனுரைன குபல்
தல௅தல௅த்தது. வநவ஬ வ஧

ஏையில்ர஬. ஌ப஦ன்஫ளல், அந்தப் ப஧ண்ணினுரைன

வதளர஭த் பதளட்ை நளத்தழபத்தழல் அயனுரைன உைம்ன௃ என௉ ன௅ர஫

ழ஬ழர்த்தது. த஦க்கு

஋ன்஦ வ஥ர்ந்து யிட்ைபதன்று அயனுக்வக பதரினயில்ர஬. அந்தப் ப஧ண்

ட்பைன்று

தழன௉ம்஧ி஦ளள். அந்த நங்க஬ள஦ ஥ட் த்தழப பய஭ிச் த்தழல் அயன் ன௅கத்ரத ஌஫ழட்டுப்
஧ளர்த்தளள். "஋ன் ஥ரககள் தள஦ள உ஦க்கு வயண்டும் ன௅த்ரதனள ?" ஋ன்று வகட்ைளள்.
ன௅த்ரதனனுரைன கள஬ழன் அடினி஬ழன௉ந்து ன௄நழவன ஥ல௅யியிட்ைது வ஧ளல்
அயனுக்குத் வதளன்஫ழற்று. அந்தக் குபல்?...அது னளன௉ரைனது?
ைளர்ச் ர஬ட்ரை அயள் ன௅கத்துக்கு வ஥வப ஧ிடித்தளன் . ஆநளம்; அயள்
கல்னளணிதளன்!
அத்தழனளனம் 23 - ஧ண்ரணனளரின் தயறு
கல்னளணினின் கல்னளணத்தன்று தழன௉நளங்கல்னதளபணம் ஆ஦தும் , அயள்
னெர்ச்ர னளகழ யில௅ந்தளப஭ன்று ப ளல்஬ழ யிட்டு, ஧ி஫கு அயர஭ ஥ளம் கய஦ினளநவ஬
இன௉ந்து யிட்வைள ம். அதன் ஧ின்஦ர் இன்று யரபனில் அயல௃ரைன யளழ்க்ரகனில்
஥ைந்த

ம்஧யங்கர஭த் பதரிந்து பகளள்யது இப்வ஧ளது அய ழனநளகழ஫து .

*****
தளநரப ஏரைப் ஧ண்ரணனளர் ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ இந்த உ஬கழல் தப்஧ிப் ஧ி஫ந்த
உத்தந ன௃ன௉ரர்க஭ில் என௉யர். அயர் தநது யளழ்க்ரகனில் எவப என௉ தயறு தளன்
ப ய்தளர். அது, அந்த ன௅தழன யனதழல் ஏர் இ஭ம் ப஧ண்ரணக் கல்னளணம் ப ய்து
பகளண்ைது தளன். இது ப஧ன௉ம் ஧ி கு ஋ன்஫ளலும் அயன௉ரைன ன௄ர்ய

ரித்தழபத்ரத ஥ளம்

பதரிந்து பகளள்ல௃வயளநள஦ளல் அயரிைம் வகள஧ம் பகளள்யதற்குப் ஧தழல் அ த௃தள஧வந
அரைவயளம்.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ ஧டித்தயர்! யி ள஬ வ஥ளக்கன௅ம் உனர்ந்த இ஬ட் ழனங்கல௃ம்
உள்஭யர். பகளஞ்

஥ளர஭க்கு அயர் ஧ிபம்ந ஞள஦

ங்கத்தழல் வ ர்ந்தழன௉ந்தளர் . ஧ி஫கு

அச் ங்கத்தழன் பகளள்ரககள்

ழ஬ ஧ிடிக்களநல் யிட்டு யிட்ைளர் . வத ழன இனக்கத்தழவ஬

கூை அயன௉க்கு என௉

ழபத்ரத இன௉ந்தது. ஆ஦ளல் அந்த இனக்கம் பபளம்஧த்

தீயிபநளகழ,

நனம்

ட்ைம் நறுத்தல்,

ழர஫க்குச் ப ல்லுதல் ஋ன்ப஫ல்஬ளம் ஌ற்஧ட்ைவ஧ளது, இது

஥நக்குக் கட்டி யபளது ஋ன்று எதுங்கழயிட்ைளர் .
எவப என௉ தைரய அயர் ஜழல்஬ளவ஧ளர்டு வதர்த஬ழல் ஥ழன்று ஜனித்து அங்கத்தழ஦ர்
ஆ஦ளர். ஆ஦ளல் என௉ யன௉ர அனு஧யத்தழல் அதழவ஬ ஥ைந்த அக்கழபநங்கர஭னேம்
ஊமல்கர஭னேம்

கழக்க ன௅டினளதயபளய் பளஜழ஦ளநள பகளடுத்து யிட்ைளர் .

ப ளந்த யளழ்க்ரகனில், அயன௉ரைன ஥ைத்ரத நள ற்஫தளய், அப்஧ல௅க்கு ப ளல்஬
இைநற்஫தளய் இன௉ந்தது. ஬க்ஷ்நணர஦ப் ஧ற்஫ழச் ப ளல்஬ழனின௉க்கழ஫வத பளநளனணத்தழல்
-

வ தள வதயினின் ஧ளதகங்கர஭னன்஫ழ அயல௃ரைன தழன௉வந஦ிரன அயன்

஧ளர்த்தவதனில்ர஬பனன்று - அம்நளதழரிவன, "஧பஸ்தழரீகர஭ ஥ளன் கண்பணடுத்தும்
஧ளர்த்தது இல்ர஬" ஋ன்று அயர் உண்ரநனேைன் ப ளல்஬ழக் பகளள்஭க்
கூடினயபளனின௉ந்தளர்.
*****
அயன௉ரைன நள ற்஫ யளழ்க்ரகக்குப் ஧ன்நைங்கு ப஧ன௉ ரநன஭ிக்கக்கூடினதள஦
இன்ப஦ளன௉ ன௅க்கழனநள஦ யிரனத்ரதக் கு஫ழப்஧ிை வயண்டும் . ஧ணக்களபக்
குடும்஧ங்க஭ில்

ளதளபணநளய் ஥ைப்஧துவ஧ளல் அயன௉க்குச்

ழன்஦ யனதழவ஬வன

கல்னளணம் ஆனிற்று. அந்தக் கல்னளணம் அயன௉ரைன யளழ்க்ரகனின் ப஧ரின
துர்ப்஧ளக்கழனநளக ஌ற்஧ட்ைது.
இபண்டு னென்று குமந்ரதகள் ஧ி஫ந்து ப த்துப்வ஧ள஦ ஧ின்஦ர் , அயன௉ரைன
நர஦யிரன, நனுஷ்னர்கல௃க்கு யபக்கூடின யினளதழகல௃க்குள்வ஭ நழகக் பகளடினதள஦
யினளதழ ஧ீடித்தது. அயல௃க்கு

ழத்தப் ஧ிபரந ஌ற்஧ட்ைது.

சுநளர் இன௉஧து யன௉ர கள஬ம் அந்தப் ர஧த்தழனத்துைன் அயர் யளழ்க்ரக
஥ைத்தழ஦ளர். அயல௃க்களக அயர் ஧ளர்க்களத ரயத்தழனம் கழரைனளது; கூப்஧ிைளத
நந்தழபயளதழ கழரைனளது; வ஧ளகளத சுகயள ஸ்த஬ம் கழரைனளது.
ழ஬

நனம் அயல௃க்குப் ஧ிபரந சுநளபளனின௉க்கும் ; அப்வ஧ளபதல்஬ளம்

ளதளபணநளய் ஥ைநளடிக் பகளண்டு இன௉ப்஧ளள் . வயறு ழ஬
ன௅ற்஫ழயிடும்!

நனம் ர஧த்தழனம்

ங்கழ஬ழ வ஧ளட்டுக் கட்டி அர஫னில் அரைத்து ரயக்க

வயண்டினதளனின௉க்கும். இம்நளதழரி

நனங்க஭ில் ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ரனத் தயிப வயறு

vanmathimaran@gmail.com
னளன௉ம் அயள்
இன்னும்

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

நீ ஧ம் வ஧ளக ன௅டினளது .
ழ஬

நனம் அயள் ஧ிபம்நலத்தழ ஧ிடித்தயர஭ப் வ஧ளல்

ழயவ஦ ஋ன்று

உட்களர்ந்தழன௉ப்஧ளள். அப்வ஧ளபதல்஬ளம் ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭தளன் அய ல௃க்கு வயண்டின
ழசுன௉ரரகர஭பனல்஬ளம் ப ய்தளக வயண்டும் .
அந்தக் கள஬த்தழல், வயவ஫ கல்னளணம் ப ய்து பகளள்ல௃ம்஧டினளக அயரப
஋வ்ய஭வயள வ஧ர் யற்ன௃றுத்தழ஦ளர்கள். "இந்தப் ஧ிபம்நலத்தழரனக் கட்டிக் பகளண்டு
யளழ்஥ளப஭ல்஬ளம் கமழக்க ன௅டினேநள?" ஋ன்஫ளர்கள். "இவ்ய஭வு ப ளத்ரதனேம்
ஆள்யதற்குச்

ந்ததழ வயண்ைளநள?" ஋ன்று வகட்ைளர்கள்.

அரதபனல்஬ம் ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ களதழல் வ஧ளட்டுக் பகளள்஭வயனில்ர஬ .
பதளட்டுத் தள஬ழ கட்டின நர஦யிக்குத் தளம் ப லுத்த வயண்டின கைரந இது ஋ன்று
கன௉தழ஦ளர்.
ழ஬

நனம் அயர் யன௉ங்கள஬த்ரதப் ஧ற்஫ழ ஋ண்ணிக் கயர஬஧டுயதுண்டு . தநது

நர஦யிக்கு ன௅ன்஦ளல் தளம் கள஬ஞ்ப ல்஬ வ஥ர்ந்தளல் அயல௃ரைன கதழ ஋ன்஦ ஆகும்
஋ன்று ஋ண்ணிப் ப஧ன௉னெச்சு யிடுயளர். "ஸ்யளநழ! இயள் ஋த்தர஦க் கள஬ம் இப்஧டிக்
கஷ்ைப்஧டுயளள்? இவ்ய஭வு வ஧ளதளதள? இயல௃ரைன துன்஧ங்கல௃க்கு ன௅டிவு உண்டு
஧ண்ணக்கூைளதள?" ஋ன்று

ழ஬

நனம் ஧ிபளர்த்தழப்஧ளர்.

கரை ழனளக, அயன௉ரைன ஧ிபளர்த்தர஦ ஥ழர஫வய஫ழற்று! என௉ ஥ளள் ஊரில்
இல்஬ளத

நனம் அந்தப் ர஧த்தழனக்களரி தழடீபபன்று கூச் ஬ழட்டுக் பகளண்டு ஏடி ,

பகளல்ர஬னி஬ழன௉ந்த கழணற்஫ழல் யில௅ந்து உனிரபயிட்ைளள் .
஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭க்கு இது என௉யளறு ந஦ ஆறுதல் அ஭ித்தது ஋ன்வ஫ ப ளல்஬
வயண்டும். ஆனேள் ரகதழக்குத் தழடீபபன்று யிடுதர஬ கழரைத்ததுவ஧ளல் , பகளஞ்

஥ளள்

யரபனில் அயன௉க்வக ஧ிபரநனளனின௉ந்தது . ஧ின்஦ர் தளம் உண்ரநனிவ஬வன சுதந்தழபம்
அரைந்துயிட்ைரத அயர் உணர்ந்ததும் யன௉ங்கள஬த்ரதப் ஧ற்஫ழச்

ழந்தழக்கத்

பதளைங்கழ஦ளர்.
அயர் நர஦யி உனிவபளடின௉ந்தயரபனில், "இயள் நட்டும் இ஫ந்து வ஧ள஦ளல்,
஥ம்ன௅ரைன ப ளத்துக்கர஭ பனல்஬ளம் ஥ல்஬ தர்ந ஸ்தள஧஦ங்கல௃க்குச் வ ர்த்துயிட்டு
஥ளம்

ந்஥ழனள ழனளகழ யிை வயண்டும்" ஋ன்று அயர் ஋ண்ணநழடுயதுண்டு. இப்வ஧ளதும்

அயன௉க்கு அந்த ஋ண்ணம் நள஫ழயிையில்ர஬. ன௃தழதளய் கழரைத்த சுதந்தழபத்ரத இன்னும்
பகளஞ் ஥ளள் அனு஧யிக்க வயணுபநன்஫ ஆர னி஦ளல் ,

ந்஥ழனள ழனளயரதத் தள்஭ிப்

வ஧ளட்டுக் பகளண்டின௉ந்தளர். ஆ஦ளலும், வத த்தழலுள்஭ ன௅க்கழனநள஦ தர்ந
ஸ்தள஧஦ங்கள்,

ந்஥ழனள ழ நைங்கள் இயற்ர஫பனல்஬ளம் ஧ற்஫ழ அயர் யி ளரிக்கவும்

யியபங்கள் வ நழக்கவும் பதளைங்கழ஦ளர்.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

இந்த நளதழரி ஥ழர஬ரநனில்தளன் ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ கல்னளணிரனப் ஧ளர்க்கவும் ,
அயல௃ரைன குதூக஬நள஦

ழரிப்஧ின் எ஬ழரனக் வகட்கவும் வ஥ர்ந்தது . உைவ஦,

அயன௉ரைன யளழ்க்ரக வ஥ளக்கம் ன௅ல௅யதும் அடிவனளடு நள஫ழப்வ஧ளய் யிட்ைது .
*****
பகளள்஭ிைத்தழல் ஧ிபயளகம் வ஧ளகும்வ஧ளது

ழ஬

நனம் ப஧ரின உத்தழவனளகஸ்
தர்கள்

கரபவனளபநளகப் ஧ைகழல் ஧ிபனளணம் ப ய்யதுண்டு ஋ன்று
ப ளல்஬ழனின௉க்கழவ஫ளநல்஬யள? என௉

நனம், டின௃டி கப஬க்ைர் என௉யர் அவ்யளறு ஧ைகழல்

஧ிபனளணம் ப ய்தவ஧ளது ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭னேம் அயன௉ைன் கூைப் வ஧ளகும்஧டி வ஥ர்ந்தது.
இயர்கள் ஧ரமன

ழவ஥கழதர்கள்,

ந்தழத்துச்

ழ஬ கள஬நள஦஧டினளல், ஧ைகழல்

வ஧ளகும்வ஧ளது வ஧ ழக்பகளண்டின௉ந்தளர்கள் .
யமழனில், ன௄ங்கு஭ம் கழபளநத்து ஸ்஥ள஦த் துர஫னண்ரை ஧ைகு ப ன்஫வ஧ளது ,
துர஫னில் இபண்டு இ஭ம் ப஧ண்கள் கு஭ித்துக் பகளண்டின௉ப்஧ரதனேம், அயர்கள் என௉யர்
வநல் என௉யர் ஜ஬த்ரத யளரி இர஫த்துக் பகளண்டு

ழரித்து யிர஭னளடுயரதனேம்

அயர்கள் கண்ைளர்கள். அப்஧டி அயர்கள் யிர஭னளடிக் பகளண்டின௉ந்தவ஧ளது , கரபனில்
இன௉ந்த குைங்க஭ில் என்று பநதுயளய் ஥கர்ந்து ஆற்஫ழல் நழதந்து ப ல்஬த்
பதளைங்கழனது. அரதப் ஧ளர்த்து யிட்ை ப஧ண்க஭ில் என௉த்தழ "஍வனள! கல்னளணி! குைம்
வ஧ளகழ஫து! ஋டு! ஋டு!" ஋ன்஫ளள். கல்னளணி "஥ீதளன் ஋வைன்!" ஋ன்று ப ளல்஬ழ ஜ஬த்ரத
வயகநளய் வநளதவும், குைம் இன்னும் ஆமத்துக்குப் வ஧ளய்யிட்ைது . அப்வ஧ளது
஧ைகள஦து, நழதந்து வ஧ளய்க் பகளண்டின௉ந்த குைத்துக்குச்

நீ ஧த்தழல் யப, டின௃டி கப஬க்ைர்

கு஦ிந்து அந்தக் குைத்ரதப் ஧ிடிக்க ன௅னன்஫ளர். அம்ன௅னற் ழனில் அயர் தர஬னி஬ழன௉ந்த
பதளப்஧ி ஥ல௅யித் தண்ணரில்

யில௅ந்தது . உைவ஦ அயர் குைத்ரத யிட்டுயிட்டுத்
பதளப்஧ிரனப் ஧ிடிக்க ன௅னன்஫ளர் . ஆ஦ளல் குைன௅ம் வ஧ளய்யிட்ைது; பதளப்஧ினேம் வ஧ளய்
யிட்ைது. குைத்ரதப் ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ ஧ிடித்துக் பகளண்ைளர் ; பதளப்஧ி அவபளகபள!
இரதபனல்஬ளம் ஧ளர்த்துக் பகளண்டின௉ந்தளள் கல்னளணி , ன௅த஬ழல் அயல௃ரைன
ன௅கத்தழல் இதழ்கள் யிரிந்து குறு஥ரக ஌ற்஧ட்ைது . அந்தக் குறு஥ரக
இ஭ஞ் ழரிப்஧ளனிற்று. ஧ின்஦ர், அந்த ஥தழ தீபபநல்஬ளம் ஋தழபபள஬ழ ப ய்னேம்஧டி
க஬க஬பயன்று என௉

ழரிப்ன௃ச்

ழரித்தளள். அவ்ய஭வு

ந்வதளரநள஦, குதூக஬நள஦

ழரிப்ர஧ப் ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ தநது யளணள஭ில் வகட்ைது கழரைனளது.
கன்஦ங்கள் குமழனேம்஧டி

ழரித்த அந்த அமகழன ன௅கத்தழன் வதளற்஫ன௅ம் ,

கழண்கழணினின் இ஦ின ஏர ரனபனளத்த அயல௃ரைன

ழரிப்஧ின் எ஬ழனேம் அயன௉ரைன

உள்஭த்தழல் ஥ன்கு ஧தழந்துயிட்ை஦. அந்த ஥ழநழரம் ன௅தல் அயன௉ரைன யளழ்க்ரக
வ஥ளக்கன௅ம் நளறுதல் அரைந்தது. "இத்தர஦ யன௉ரகள஬நளய் ன௅டிவயனில்஬ளதது
வ஧ளன்஫ துன்஧த்தழன் நத்தழனில் உமன்஫ளனிற்வ஫ , இ஦ிவந஬ளயது ஌ன்

ந்வதளரநளய்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

யளழ்க்ரக ஥ைத்தக் கூைளது?" ஋ன்று அயர் கன௉தத் பதளைங்கழ஦ளர்.
என௉ வயர஭, ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭க்கு யனது யந்த ன௃தல்யன் என௉யன்
இன௉ந்தழன௉ந்தளல் அயனுக்குக் கல்னளணிரன நணம் ப ய்யித்து, அயர்கள்
ந்வதளரநளனின௉ப்஧ரதப் ஧ளர்த்வத தளன௅ம் நகழழ்ந்தழன௉ப்஧ளர். அப்஧டி இல்ர஬னளத஬ளல்,
அயர் தநக்வக அயர஭ உரிரந பகளள்஭ச் ப ளன்஦யர்க஭ின் யளதங்கர஭பனல்஬ளம்
஥ழர஦வு கூர்ந்து, அயற்஫ழன் ஥ழனளனங்கர஭ப் ஧ற்஫ழச்

ழந்தழக்க஬ள஦ளர்.

ன௅டியில், கல்னளணிரனப் ஧ற்஫ழ யி ளரித்து அ஫ழந்து, அயர஭க் கல்னளணன௅ம்
ப ய்து பகளண்ைளர்.
அத்தழனளனம் 24 - ரகம்ப஧ண் கல்னளணி
கல்னளணம் ஆ஦ என௉ யளபத்துக்குள்வ஭, ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ தளம் ப ய்து யிட்ைது
஋வ்ய஭வு ப஧ரின தயறு ஋ன்஧ரதத் பதரிந்து பகளண்ைளர் .
கல்னளணத்தன்று, கல்னளணி னெர்ச்ர னளகழ யில௅ந்த வ஧ளது, அயன௉க்குக் பகளஞ் ம்
ப஥ஞ்சு தழடுக்கழைத்தளன் ப ய்தது. ஆ஦ளல் அயள் னெர்ச்ர

பத஭ிந்து ஋ல௅ந்ததும்

அயன௉க்குப் ஧ரமன஧டி உற் ளகம் ஌ற்஧ட்ைது . ப ௌந்தரின வதயரதனளய், இன்஧
யி஭க்களய், ஥ழ஬வு யசும்

ன௅கத்தழல் ஥ீ஬க் கன௉யிமழகள் ஊ ஬ளை ஥ழன்஫ கல்னளணி
இ஦ிவநல் தநக்வக ன௅ல௅ரநனேம் உரினயள் ஋ன்஧ரத ஋ண்ணின வ஧ளது , அயன௉க்குச்
ப ளல்஬ ன௅டினளத ப஧ன௉ரந உண்ைளனிற்று. அந்தச் ப ய்தழரன கூரப நீ து ஥ழன்று கூ஫ழ,
க஬ன௉ம் அ஫ழனச் ப ய்ன வயண்டுபநன்று அயன௉க்கு ஆர னளனின௉ந்தது .
கல்னளணத்ரத பனளட்டி அந்த ஜழல்஬ளயிலுள்஭ ப஧ரின
உத்தழவனளகஸ்தர்கல௃க்கும், ப஧ரின நனுரர்கல௃க்கும் ஧ிப஧஬நள஦ யின௉ந்து ஥ைத்தழ஦ளர்.
அந்த யின௉ந்துக்கு யந்தழன௉ந்த ப஧ரின ந஦ிதர்கர஭ உட்களப ரயத்து ஥டுயில்
நளப்஧ிள்ர஭னேைன் என௉ குனொப் வ஧ளட்வைள ஋டுக்கப்஧ட்ைது . அந்தச்

நனம் னளவபள

ப ளன்஦ளர்கள், நணநகனும் நணநகல௃ம் வ ர்ந்து உட்களர்ந்து என௉ வ஧ளட்வைள ஋டுத்துக்
பகளள்஭ வயண்டுபநன்று. ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭க்கும் இது யின௉ப்஧நளகவயனின௉ந்தது .
அப்஧டிவன, அயர் ஥ளற்கள஬ழனில் உட்களர்ந்தழன௉க்க கல்னளணி ஧க்கத்தழல் ஥ழற்க , என௉
வ஧ளட்வைள ஋டுக்கப்஧ட்ைது.
கல்னளணம் ஥ைந்த என௉ யளபத்தழற்பகல்஬ளம் அந்த வ஧ளட்வைள த஧ள஬ழல் யந்தது .
அரதப் ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ ஆயலுைன் ஋டுத்துப் ஧ளர்த்தளர். அயன௉ரைன ன௅கத்தழல் என௉
ப஧ரின நளறுதல் உண்ைளனிற்று; ஋வ்ய஭வு ப஧ரின தயறு ப ய்து யிட்வைள பநன்஧ரத
அந்தக் கணவந அயர் உணர்ந்தளர்.
இதற்கு ன௅ன்஦ளல் அயர் தம்ரநத் த஦ினளகக் கண்ணளடினில் ஧ளர்த்துக்
பகளண்டின௉க்கழ஫ளர். கல்னளணிரன ஋தழவப ரயத்துப் ஧ளர்த்தழன௉க்கழ஫ளர். ஆ஦ளல்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

தம்ரநனேம் அயர஭னேம் வ ர்த்துப் ஧ளர்த்தது கழரைனளது . இப்வ஧ளது ஧ைத்தழல் வ ர்த்துப்
஧ளர்த்தவுைன் அயன௉க்குப் ஧கவ ர் ஋ன்஫து! 'யனதழலும், வதளற்஫த்தழலும் ஋வ்ய஭வு
யித்தழனள ம்! ஍வனள! ஏர் இ஭ம் ப஧ண்ணின் யளழ்க்ரகரன அ஥ழனளனநளய்ப் ஧ளமளக்கழ
யிட்வைள வந?'
இம்நளதழரி அயன௉க்கு ஌ற்஧ட்ை கயர஬ரன ஊர்ஜழதப் ஧டுத்துயதற்கு இன்ப஦ளன௉
ந்தர்ப்஧ன௅ம் வ ர்ந்து பகளண்ைது. கல்னளணி தம்ன௅ரைன யட்டுக்கு

யந்ததழ஬ழன௉ந்து
ழரிப்஧தழல்ர஬ பனன்஧ரத அயர் கண்ைளர். ஋ந்தக் குறு஥ரகரனக் கண்டும்,
குதூக஬நள஦

ழரிப்ர஧க் வகட்டும் அயர் தம் உ ள்஭த்ரதப் ஧஫ழ பகளடுத்தளவபள,

அபதல்஬ளம் இப்வ஧ளது ஋ங்வக? னளர் பகளண்டு வ஧ள஦ளர்கள்? அந்த அமகள஦
நழன௉துயள஦ கன்஦ங்க஭ில் இப்வ஧ளது குமழ யில௅யவத இல்ர஬வன அது ஌ன் ?
ழரிப்஧து தளன் இல்ர஬; அமயளயது ப ய்கழ஫ள஭ள? அதுவும் கழரைனளது.
ழரிக்களயிட்ைளலும் அல௅தள஬ளயது வதயர஬பனன்றுதளன் ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭
஋ண்ணி஦ளர். அல௅தளல் அன௉கழல் ப ன்று

நளதள஦ம் ப ய்ன஬ளம் ; கண்ணர்ீ

ப஧ன௉க்கழ஦ளல் கண்கர஭த் துரைக்க஬ளம் ; யி ழத்தளலும் யிம்நழ஦ளலும் நடினில்
஋டுத்துப் வ஧ளட்டுக் பகளண்டு ஆறுதல் ப ளல்஬஬ளம் . அப்஧டி ஋ல்஬ளம் தநது
஋ல்ர஬னில்஬ளத அன்ர஧னேம் ஆர ரனனேம் பய஭ினிடுயதற் குச்

ந்தர்ப்஧நளயது

கழரைக்கும்.
ஆ஦ளல் கல்னளணிவனள

ழரிப்஧துநழல்ர஬ ; அல௅யதுநழல்ர஬. ஧ஞ் ஥தம்

஧ிள்ர஭னிைம் நழக ஧ன஧க்தழனேைன் அயள் ஥ைந்து பகளண்ைளள் . தன்னுரைன
஥ைத்ரதனில் ஋வ்யிதக் குர஫னேம் ப ளல்யதற்கு அயள் இைம் ரயக்கயில்ர஬ . அந்த
யட்டின்

஋ஜநள஦ினளய், அந்தக் குடும்஧த்தழன் தர஬யினளய் அந்த யவனளதழகரின்
நர஦யினளய் யளழ்யது த஦க்குரின கைரந ஋ன்று உணர்ந்தயர஭ப் வ஧ளல் அயள்
஥ைந்து யந்தளள். ஆ஦ளல் அயல௃ரைன குதூக஬த்ரதனேம் இன௉தனத்ரதனேம் ஌ன் ,
ஜீயர஦க்கூை, ன௄ங்கு஭த்தழவ஬வன யிட்டுயிட்டு இங்வக பயறும் உைம்ன௃ைன் நட்டும்
யந்து ஥ைநளடிக் பகளண்டின௉ப்஧து வ஧ள஬ப் ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭க்குத் வதளன்஫ழனது .
கல்னளணினின் ன௅கத்தழல் நறு஧டினேம்

ழரிப்ர஧ யபயரமக்க வயணுபநன்று

஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ ஋வ்ய஭வயள ன௅னற் ழ ப ய்தளர் . ஋ள் ஋ன்று ப ளல்லுன௅ன்
஋ண்பணனளக ஥ழன்஫ளர். ஥ரககல௃ம் ன௃ைரயகல௃ம் கணக்கழல்஬ளநல் பகளண்டு யந்து
குயித்தளர். ஆனினும் கல்னளணி

ழரிக்கயில்ர஬ . அயள் ஋ப்ப஧ளல௅தும்

வ஧ள஬வயனின௉ந்து யந்தளள்.
஥ள஭ளக ஆக, ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭னின் ந஦சு உரைன ஆபம்஧ித்தது. அதன் ஧஬஦ளய்
அயர் ஧டுத்த ஧டுக்ரகனள஦ளர். கல்னளணி இபவு ஧கல் ஧ளபளநல் அயன௉க்குச்

ழசுன௉ரர

ப ய்தளள். ஧ிள்ர஭க்கு வ஥ளய் ன௅ற்஫ழக் பகளண்டு யந்தது. கரை ழனளக என௉ ஥ளள்
஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ ஧டுக்ரகனில் ஋ல௅ந்து உட்களர்ந்தளர் . கல்னளணினின் ரகரன

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

஋டுத்துத் தம்ன௅ரைன ரகனில் ரயத்துக் பகளண்ைளர் .
"கல்னளணி! ன௅க்கழனநள஦ யிரனத்ரத இப்ப஧ளது ப ளல்கழவ஫ன் , வகள். ஥ளன்
உ஦க்கு யிடுதர஬ அ஭ிக்கழவ஫ன்; இந்தக் கல்னளண ஧ந்தத்தழ஬ழன௉ந்து, கைவுள்
ளட் ழனளக உன்ர஦ யிடுதர஬ ப ய்கழவ஫ன். யன௉ங்கள஬த்தழல் உன் ந஦துக்குப் ஧ிடித்த
யள஬ழ஧ன் னளரபவனனும் ஥ீ கல்னளணம் ப ய்து பகளண்ைளல், ஋ன்னுரைன ஆத்நளவுக்கு
அத஦ளல் அதழன௉ப்தழ ஌ற்஧ைளது; தழன௉ப்தழ தளன் உண்ைளகும்" ஋ன்஫ளர்.
இத்தர஦ ஥ளர஭க்குப் ஧ி஫கு இப்வ஧ளது தளன் கல்னளணினின் கண்க஭ில் ஜ஬ம்
யந்தது. அயல௃ரைன உள்஭த்தழல் அப்வ஧ளது என௉ ஆர , என௉ வயகம் உண்ைளனிற்று.
஋ல௅ந்தழன௉ந்து ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ரனக் கட்டிக் பகளள்஭ வயண்டுபநன்று ஥ழர஦த்தளள் .
கட்டிக் பகளண்டு அயரப "நளநள!" பயன்று கூப்஧ிட்டு, தன்னுரைன இன௉தனத்தழன்
கதரயத் தழ஫ந்து, அதழலுள்஭ இபக ழனத்ரத அயன௉க்குத் பதரினப்஧டுத்த
வயண்டுபநன்று ஋ண்ணி஦ளள். ஆ஦ளல் அத்தரகன ஋ண்ணத்துைவ஦ ஋ல௅ந்து ஥ழன்஫தும்,
அயல௃ரைன இன௉தனம் நறு஧டி ரயபநளகழ யிட்ைது . அந்த இபக ழனம் த஦க்கு நட்டும்
உரினதல்஬பயன்றும் ன௅த்ரதனனுக்கும் அதழல் உரிரந உண்பைன்றும் , தங்கள்
இன௉யரபனேம் ஧கயளர஦னேம் தயிப வயறு னளன௉க்கும் அது பதரினக்கூைளது ஋ன்றும்
என௉ கணத்தழல் அயள் உறுதழ பகளண்ைளள் .
ஆகவய, ஋ல௅ந்து ஥ழன்஫யள், ரக கூப்஧ினயண்ணம் அயரபச் சுற்஫ழ யந்து ,
தன்னுரைன தர஬ அயன௉ரைன ஧ளதங்க஭ில் ஧டும்஧டினளக யணங்கழ ஥நஸ்கரித்தளள் .
அயன௉ரைன ஧ளதங்கள் அயல௃ரைன கண்ணரி஦ளல்

஥ர஦ந்த஦.
இது ஥ைந்து ஍ந்தளறு தழ஦ங்கல௃க்பகல்஬ளம் ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ கள஬நள஦ளர் .
கல்னளணி உ஬கத்தளரின் ன௅ன்஦ிர஬னில் ரகம்ப஧ண் ஆ஦ளள் !
அத்தழனளனம் 25 - ன௃஬ழப்஧ட்டி ஧ிள்ர஭யளள்
கரதக஭ிலும் இதழகள ங்க஭ிலும் கதள஥ளனகன் அல்஬து கதள஥ளனகழக்கு யிவபளதழகள்
ழ஬ர் வதளன்றுயளர்கள். கரத ன௅டினேம் யரபனில் அயர்கள் கதள஥ளனகர்கல௃க்கு
இன்஦ல் யிர஭யிக்க ன௅னன்று பகளண்வைனின௉ப்஧ளர்கள் . கரை ழனில், கரத ன௅டினேம்
நனத்தழல், தங்கல௃ரைன தீச்ப னல்கல௃க்கு அயர்கள் தண்ைர஦னரையளர்கள் .
ஆ஦ளல், யளழ்க்ரகனில்
஥நக்குச்

ழ஬

ளதளபணநளய் இவ்யளறு ஥ைப்஧தழல்ர஬ . அவ்யப்வ஧ளது

ழவ஥கழதர்கவ஭ள, யிவபளதழகவ஭ள ஌ற்஧டுகழ஫ளர்கள்; அயர்க஭ளல்

஥ன்ரநகல௃ம், தீரநகல௃ம் யிர஭கழன்஫஦. அத்துைன் அயர்கல௃ரைன

ழ஬

ழவ஥கவநள,

யிவபளதவநள தீர்ந்து வ஧ளகழ஫து.
஥நது யளழ்க்ரகனில் இன்஦ல் யிர஭யிப்஧யன௉ம் உதயி ன௃ரிகழ஫யன௉ம் ஋ப்வ஧ளதும்
என௉யபளகவய இன௉ப்஧தழல்ர஬.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

*****
ன௅த்ரதனன் - கல்னளணினின் யளழ்க்ரகனிலும் இப்஧டித்தளன் இன௉ந்தது .
ன௅த்ரதனனுரைன யளழ்க்ரகனில் களர்யளர்஧ிள்ர஭ ஧ிபவய ழத்தரதனேம் அத஦ளல்
யிர஭ந்த ஧஬ர஦னேம் ஧ளர்த்வதளம். ன௅த்ரதனனுரைன யளழ்க்ரகரனப் ப஧ளறுத்த
யரபனில், அ஧ிபளநழ ப ன்ர஦க்குச் ப ன்஫ ப ய்தழரன அயனுக்கு அ஫ழயித்ததுைன்
ங்குப் ஧ிள்ர஭னின் ஬ீ ர஬ ன௅ற்று ப஧ற்஫து. ஧ி஫கு, அந்தப் ன௃ண்ணின ன௃ன௉ரர் வயறு
஋ந்த இ஭ம் ப஧ண் அ஥ளரதனளகவயள ஥ழபளதபயளகவயள இன௉க்கழ஫ளள் ; ஋ந்த ஌ரமனின்
குடிரனக் பகடுக்க஬ளம், ஋ந்தக் குடிர னில் தீரன ரயக்க஬ளம் ஋ன்று ஧ளர்த்துக்
பகளண்டு வ஧ளய் யிட்ைளர். அயன௉ரைன ஧ள஧கழன௉த்தழனங்கல௃க்குத் தக்க
தண்ைர஦ன஭ிக்கும் ப஧ளறுப்ர஧ ஥ளன௅ம் ஧கயளனுக்வக யிட்டுயிை
வயண்டினதளனின௉க்கழ஫து.
ன௅த்ரதனனுரைன யளழ்க்ரகனில் அந்த ஆட்டுத்வதளல் வ஧ளர்த்த களட்டுப் ன௄ர஦
஧ிபவய ழத்தது வ஧ள஬வய, கல்னளணினின் யளழ்க்ரகனில் ஧ிபவய ழத்த என௉ நகள
஧ளயிரனப் ஧ற்஫ழ ஥ளம் இப்வ஧ளது ப ளல்஬ வயண்டினின௉க்கழ஫து . அயனுக்குப் ன௃஬ழப்஧ட்டி
பத்தழ஦ம் ஧ிள்ர஭ ஋ன்று ப஧னர். தளநரப ஏரைப் ஧ண்ரணனளன௉க்கு ப஥ன௉ங்கழன
தளனளதழ உ஫வு ன௄ண்ையன் அயன். அயனுரைன தகப்஧஦ளர் கள஬த்தழல் தளநரப
ஏரைப்஧ண்ரணக்குச்

நநள஦ ப ளத்து இந்தக் குடும்஧த்துக்கும் இன௉ந்தது . ஆ஦ளல்

஧ிள்ர஭னளண்ைளன் தர஬பனடுத்ததும் , அந்த ஥ழர஬ரந நள஫ழற்று. ர஧னன் ப ன்ர஦ப்
஧ட்ைணத்தழல், களவ஬ஜழல் ஧டித்துக் பகளண்டின௉ந்தவ஧ளவத ைம்஧ளச் ளரித்த஦ம் ஋ல்஬ளம்
கற்றுக் பகளண்ைளன். ஧ி஫கு

வ ரநக்குப் வ஧ளய் யிட்டு யந்தளன் . ப ன்ர஦னிலும்,

வ ரநனிலும், தளன் கற்றுக் பகளண்டு யந்த ஥ளகரிகத் வதளபரணனேைவ஦ ன௃஬ழப்஧ட்டினில்
அயன் யளழ்க்ரக ஥ைத்தத் பதளைங்கழ஦ளன் .
ப஧ரின நனுரர்கல௃ரைன

ழவ஥கம் அதழகநளனிற்று ; அயர்கல௃க்பகல்஬ளம்

அடிக்கடி '஧ளர்ட்டி'கள் ஥ைத்த வயண்டினின௉ந்தது. ஥ளகரிகநளய் டிபஸ் ஧ண்ணிக்
பகளள்யதழலும், உனர்தப யின௉ந்துகள் ஥ைத்துயதழலும், ஧ி஫த்தழனளன௉ரைன
஋ப஬க்ஷன்க஭ில் ன௅ன்஦ின்று உரமத்து வயர஬ ப ய்யதழலும் ன௃஬ழப்஧ட்டி
஧ிள்ர஭யளல௃க்கு இரணனள஦யர் அந்த ஜழல்஬ளயிவ஬வன கழரைனளது ஋ன்று ப஧னர்
யந்தது.
஧ி஫கு, வகட்஧ளவ஦ன்? ஧ிதழபளர்ஜழத ப ளத்து ஥ளல௃க்கு ஥ளள் குர஫ந்து யந்தது ;
கைவ஦ள ஥ளல௃க்கு ஥ளள் ய஭ர்ந்து யந்தது.
ஆ஦ளலும், பத்தழ஦ம் அரதச்

ழ஫ழதும் ப஧ளன௉ட்஧டுத்தளநல் , ஋ப்வ஧ளதும் வ஧ளல்

ைளம்஧ீகச் ப ஬வுகள் ப ய்து யந்தளன். அயன் கயர஬னின்஫ழ இன௉ந்ததற்கு என௉
களபணன௅ம் இன௉ந்தது. தளநரப ஏரைப் ஧ண்ரணனளன௉க்குச்

ந்தள஦ம்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

இல்஬ளத஧டினளல், அயன௉ரைன தழபண்ை ப ளத்பதல்஬ளம் த஦க்வக யபப்வ஧ளகழ ஫பதன்று
அயன் ந஦ப்஧ளல் குடித்துக் பகளண்டின௉ந்தளன் .
பத்தழ஦ம் ப ன்ர஦னில் ஧டித்துக் பகளண்டின௉ந்த கள஬த்தழல் ஧ஞ் ஥தம்
஧ிள்ர஭க்குக்கூை அத்தரகன அ஧ிப்஧ிபளனம் இன௉ந்துதளன் யந்தது . ஆ஦ளல் அயன்
ன௃஬ழப்஧ட்டிக்கு யந்த ஧ிற்஧ளடு, அயனுரைன ஥ரை உரை ஧ளயர஦கள் ஧ஞ் ஥தம்
஧ிள்ர஭க்கு அ஭யில்஬ளத பயறுப்ர஧ உண்ைளக்கழ஦. தன்னுரைன ப ளத்தழல் என௉
கள஬ணளக்கூை இந்தத் தூர்த்தனுக்குச் வ பக் கூைளது ஋ன்று அயர் தீர்நள஦ித்து யிட்ைளர்
.
ஆ஦ளல் இது அயனுக்குத் பதரினளது. "ப ளத்து ஋ங்வக வ஧ளகழ஫து? இயன௉க்குக்
பகளள்஭ினிை ஥ம்ரநத் தயிப வயறு னளர் ?" ஋ன்று ஋ண்ணி அயன் ஥ழர் ழந்ரதனளய்
இன௉ந்தளன்.
஋஦வய தழடீபபன்று என௉ ஥ளள், தளநரப ஏரைப் ஧ண்ரணனளர்
இபண்ைளந்தளபநளகக் கல்னளணிரனக் கல்னளணம் ஧ண்ணிக்பகளள்஭ப் வ஧ளகழ஫ளர் ஋ன்஫
ப ய்தழரன அ஫ழந்ததும் பத்தழ஦ம் ஧ிள்ர஭க்கு இடி யில௅ந்தளற் வ஧ள஬ழன௉ந்தது . அயன்
வகள஧ங்பகளண்டு கல்னளணத்துக்குக் கூை யபயில்ர஬. "கழமயனுக்கு ஋ன்஦ கல்னளணம்
வயண்டிக் கழைக்கழ஫து?" ஋ன்று கண்ையர்க஭ிைபநல்஬ளம் தூற்஫ழக் பகளண்டின௉ந்தளன் .
அயனுக்கு அப்வ஧ளது யந்த ஆத்தழபத்தழல், இந்த நளதழரி யனதள஦யர்கள்

ழறு

ப஧ண்ரணக் கல்னளணம் ப ய்து பகளள்ல௃ம் அக்கழபநத்ரதப் ஧ற்஫ழப் ன௃ர஦ ப஧னன௉ைன்
஧த்தழரிரககல௃க்குக் கூை என௉ கடிதம் ஋ல௅தழ஦ளன். அது பய஭ினள஦தும், த஦க்குத்
பதரிந்தயர்கள் ஋ல்வ஬ளரபனேம் கூப்஧ிட்டு ரயத்து, "஧த்தழரிரகனில் இது என௉ யிரனம்
யந்தழன௉க்கழ஫து, ஧ளர்த்தீர்க஭ள?" ஋ன்று அரதப் ஧டித்துக் களட்டி஦ளன் .
ழ஬ நளதங்கள் இப்஧டிக் வகள஧த்தழல் ஆழ்ந்தழன௉ந்த ஧ி஫கு என௉ ஥ளள் தளநரப ஏரை
யதழ
ீ யமழனளகப் வ஧ள஦ வ஧ளது அயன் தற்ப ன஬ளகக் கல்னளணிரனப் ஧ளர்க்க வ஥ர்ந்தது .
அயல௃ரைன தழவ்ன ப ௌந்தர்னத்ரதப் ஧ளர்த்ததும் அயன் ஧ிபநழத்வத வ஧ள஦ளன் . "ஆகள!
இப்வ஧ர்ப்஧ட்ை அமகழரனனள இந்தத் தர஬ ஥ரபத்த கழமயன் நணந்து
பகளண்டின௉க்கழ஫ளன்?" ஋ன்று ஋ண்ணி஦ளன். இனற்ரகனிவ஬வன களன௅கனும்
எல௅க்கத்தழல் தூர்த்தனுநள஦ அயனுரைன உள்஭த்தழல் , அக்கணவந ஧ள஧

ழந்ரத குடி

பகளண்ைது.
அத்தழனளனம் 26 - "சூ! ஧ிடி!"
ழ஬ ஥ளர஭க்பகல்஬ளம் பத்தழ஦ம், ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭னிைம் ப ன்று , தளன்
பதரினளத்த஦நளகச் ப ய்த குற்஫ங்கர஭ நன்஦ிக்க வயண்டுபநன்று வகட்டுக்
பகளண்ைளன். ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ அயன் ன௅ன் ப ய்த குற்஫ங்கர஭னேம்
ப஧ளன௉ட்஧டுத்தயில்ர஬; இப்வ஧ளது நன்஦ிப்ன௃க் வகட்஧ரதனேம் ப஧ளன௉ட்஧டுத்தயில்ர஬ .
அயன் அவ்ய஭வு ஧ணிவு பகளண்டு வ஧ ழனது அயன௉க்குச்
அ஭ித்ததளனினும், அரதப் ஧ற்஫ழ அதழகநளகச்

ழ஫ழது யினப்ன௃

ழந்தர஦ ப ய்னளநல், "தம்஧ி! ஥ீ ஋ன்ர஦

நன்஦ிப்ன௃க் வகட்கயளயது? ஥ளன் உன்ர஦ நன்஦ிக்கயளயது? இபதல்஬ளம் ஋தற்களக?

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

உன் வநல் ஋஦க்கு என௉ வகள஧ன௅ம் இல்ர஬ ; வ஧ளய் யள!" ஋ன்று ப ளல்஬ழ யிட்ைளர்.
அயன௉ைன்

ழவ஥கம் ப ய்து பகளண்டு அடிக்கடி அயர் யட்டுக்கு

யன௉யதற்குச்

ந்தர்ப்஧ம்

஌ற்஧டுத்தழக் பகளள்ல௃ம் வ஥ளக்கத்துைவ஦ பத்தழ஦ம் யந்தளன். அந்த வ஥ளக்கம்
஥ழர஫வய஫ளநற் வ஧ளகவய,

஬ழப்ன௃ைன் தழன௉ம்஧ிச் ப ன்஫ளன்.

஧ி஫கு, அயன் இன்னும் இபண்டு னென்று தைரய நள஦த்ரத யிட்டு ஧ஞ் ஥தம்
஧ிள்ர஭னின் யட்டுக்குப்

வ஧ள஦ளன். அப்வ஧ளபதல்஬ளம் தூபத்தழல் கல்னளணி
அங்குநழங்கும் ஥ைநளடுயரதப் ஧ளர்க்கத்தளன் ன௅டிந்தது. அயல௃ரைன அன௉கழல்
ப஥ன௉ங்கவயள அயல௃ைன் வ஧ வயள ப ௌகரினம் ஌ற்஧ையில்ர஬ . இத஦ளல்,
அயனுரைன உள்஭த்ரத ஋ரித்துக் பகளண்டின௉ந்த தீ இன்னும் பகளல௅ந்து யிட்டு ஋ரினத்
பதளைங்கழனது.
஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ கள஬ஞ் ப ன்஫வ஧ளது , பத்தழ஦ம் ஊரில் இல்ர஬. ஆ஦ளல்
அயன௉ரைன நபணச் ப ய்தழ வகட்ைதும் அயன் ஧ப஧பப்ன௃ைன் ஊன௉க்கு ஏடி யந்தளன் .
஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ உனில் என்றும் ஋ல௅தழ ரயக்களநல் இ஫ந்தழன௉ந்தளல் கல்னளணிக்குப்
஧ிற்கள஬ம் அயன௉ரைன ப ளத்துக்பகல்஬ளம் இயவ஦ உரினயன். ஆகவய, ப ளத்துக஭ின்
வநற்஧ளர்ரயரன இப்வ஧ளவத தளன் ஋டுத்துக் பகளள்஭ வயண்டினதுதளன் . இதன் னெ஬ம்
கல்னளணினேைன் வ஧ ழப் ஧மகுயதற்கும் அய ழனம் ஌ற்஧டும் . இவ்யளறு தளன்
஋தழர்஧ளர்த்துக் பகளண்டின௉ந்த

ந்தர்ப்஧ம் ஋தழர்஧ளபளத ன௅ர஫னில் யந்துயிட்ைதளகவய

அயன் கன௉தழ஦ளன்.
தளநரப ஏரைக்கு யந்து யி ளரித்து உனில் ஋ல௅தப்஧ட்டின௉க்கும் யியபம்
பதரிந்ததும், அயனுரைன உற் ளகம் பயகுயளகக் குர஫ந்தது. உனிவ஬ ப஧ளய் உனில்,
வ஧ளர்ஜரி ப ய்தது, ப ல்஬ளதது ஋ன்ப஫ல்஬ளம் யமக்களை஬ளநள ஋ன்று

ழந்தர஦

ப ய்னத் பதளைங்கழ஦ளன். ஆ஦ளலும், இரத பய஭ினில் களட்டிக் பகளள்஭ளநல் ,
கல்னளணினின் யட்டுக்குச்

ப ன்று உத்தபக் கழரிரனக஭ில் எத்தளர

ப ய்தளன் .

கல்னளணினின் தகப்஧஦ளர் தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭க்கு அயனுரைன ன௄ர்வயளத்தபம்
என்றும் பதரினளத஧டினளல், இ஫ந்து வ஧ள஦யன௉க்கு ன௅க்கழனநள஦ ஧ந்துயளகவய
அயர஦க் கன௉தழ, ஋ல்஬ள யிரனங்க஭ிலும் அயனுைன் க஬ந்து வனள ர஦ ப ய்னத்
பதளைங்கழ஦ளர். அயன் அ஧ிப்஧ிபளனப்஧டிவன

க஬ களரினங்கல௃ம் ப ய்து யந்தளர் .

*****
கன௉நங்கள் ஋ல்஬ளம் ஆ஦தும், ஥ழ஬ ன௃஬ன்க஭ின்

ளகு஧டிரனப் ஧ற்஫ழத் தீர்நள஦ிக்க

வயண்டி யந்தது. ஥ழ஬ங்கர஭ப் ஧ிரித்துப் ஧ிரித்துக் குத்தரகக்கு
யிட்டுயிைவயணுபநன்றும் அதற்கு ஌ற்஧ளடுகள் தளம் ப ய்யதளகவும் பத்தழ஦ம் ஧ிள்ர஭
ப ளன்஦ளர். தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭னேம் இதற்குச்
*****

ம்நதழத்தளர்.

vanmathimaran@gmail.com

அன்஫ழபவு

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ளப்஧ிடும்வ஧ளது அயர் இவ்யிரனத்ரதப் ஧ற்஫ழப் ஧ிபஸ்தள஧ித்தளர் . அது

கல்னளணினின் களதழல் யில௅ந்தது. அயள் உைவ஦, "அப்஧ள!

ளகு஧டி ஋ல்஬ளம் இத்தர஦

஥ள஭ளக ஥ைந்து யந்தது வ஧ள஬வய இ஦ிவநலும் ஥ைக்க வயண்டும் , நளறுதல் என்றும்
கூைளது" ஋ன்஫ளள்.
அதழகளபத் வதளபரணனேைன் அயள் இவ்யளறு வ஧ ழனது தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம்
஧ிள்ர஭க்கு அதழ னநளனின௉ந்தது ;

ழ஫ழது வகள஧த்ரதனேம் உண்டு ஧ண்ணிற்று.

"உ஦க்பகன்஦ பதரினேம் இபதல்஬ளம் ? 'ப ளந்தப் ஧ண்ரண ரயத்து
஥ைத்தன௅டினளது; ஆள்கர஭ வநய்ப்஧து பபளம்஧க் கஷ்ைம் ' ஋ன்று பத்தழ஦ம் ஧ிள்ர஭
ப ளல்஫ளவப?"
"அது னளர் அது பத்தழ஦ம் ஧ிள்ர஭? ஥ம்ன௅ரைன யட்டுக்

களரினத்துக்கு அயர்
஋ன்஦ வனள ர஦?" ஋ன்஫ளள் கல்னளணி.
தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭ தழரகத்துப் வ஧ள஦ளர் . ஆ஦ளலும் அயர்

நள஭ித்துக்

பகளண்டு, "஋ன்஦ அப்஧டித் தூக்கழ ஋஫ழந்து வ஧சுகழ஫ளய்! ன௃஬ழப்஧ட்டிப் ஧ிள்ர஭ரனத் தளன்
ப ளல்கழவ஫ன். இந்த ஊர் ப஥஭ிவு சுல௃வு ஋ல்஬ளம் அயன௉க்குத்தளவ஦ பதரினேம் ! ஥ளன்
ஊன௉க்குப் ன௃தழது. ஥ீவனள

ழறுப஧ண்! உ஬கம் பதரினளதயள், உன்஦ளல் ஋ன்஦ ன௅டினேம்...?"

஋ன்று ப ளல்ரகனில் கல்னளணி குறுக்கழட்டு , "அப்஧ள! இந்த வனள ர஦பனல்஬ளம்
உங்கள் ப஧ண்ரணக் கழம நளப்஧ிள்ர஭க்குக் கல்னளணம் ப ய்து பகளடுப்஧தற்கு
ன௅ன்஦ளவ஬வன உங்கல௃க்குத் வதளன்஫ழனின௉க்க வயண்டும் " ஋ன்஫ளள்.
தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭னின் யளய் அரைத்துப் வ஧ளய் யிட்ைது . கல்னளணினின்
குணத்தழல் ஌ற்஧ட்டின௉ந்த நளறுதல் அயன௉க்கு அர்த்தநளகவயனில்ர஬ . இந்த யட்டில்

கல்னளணிதளன்

ர்ய சுதந்தழப ஋ஜநள஦ி , தநக்கு என௉ அதழகளபன௅ம் இல்ர஬பனன்று

அயன௉க்கு இபண்பைளன௉ ஥ள஭ில் ஸ்஧ஷ்ைநளகத் பதரிந்து வ஧ளகவய , அயர் வகள஧ித்துக்
பகளண்டு ன௄ங்கு஭த்துக்வக வ஧ளய் யிட்ைளர். ஧ி஫கு கல்னளணினேம் அயல௃ரைன யனதள஦
அத்ரத என௉த்தழனேம் அந்த யட்டில்

ய ழத்து யந்தளர்க ள். களரினங்கள் ஋ல்஬ளம்
஋ப்வ஧ளதும் வ஧ள஬வய ஥ைந்து யந்த஦. களரினஸ்தர்கள் குடி஧ரைகள் ஋ல்஬ளரபனேம்
கல்னளணி அடிக்கடி யட்டுக்குத்

தன௉யித்து , வ஥ரில் உத்தபவு இட்டு யந்தளள். அயர்கள்
஋ல்஬ளன௉ம் ஧ண்ரணனளரின் ஋தழர்஧ளபளத நபணத்தழ஦ளல் ஋ன்஦ யி஧ரீதநள஦ நளறுதல்
஌ற்஧டுவநள ஋ன்று தழகழ஬ரைந்தயர்கள், இப்வ஧ளது நழகவும் குதூக஬த்துைன் தங்கள்
வயர஬கர஭ச்

ரியபச் ப ய்து யந்தளர்கள்.

*****
பத்தழ஦ம் ஧ிள்ர஭க்கு இபதல்஬ளம் என்றும் ஧ிடிக்கவய இல்ர஬ . அயனுரைன

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

உத்வத ங்கள் ஋ல்஬ளம் தய஫ழப்வ஧ளவன யந்த஦ . ஆ஦ளலும் அயன் ஥ழபளர

அரைந்து

யிையில்ர஬. ஧஬ தைரய அயன் தளநரப ஏரைப் ஧ண்ரணனின் யட்டுக்குப்

வ஧ளய்
தழண்ரணனில் உட்களர்ந்து பகளண்டு, ஆச் ழனேைன்

ழ஬ ன௅க்கழனநள஦ யிரனங்கள் வ஧

வயண்டினின௉க்கழ஫பதன்று வயர஬க்களரினிைம் ப ளல்஬ழ அனுப்ன௃யளன். ஆச் ழக்கு உைம்ன௃
ரினில்ர஬பனன்றும், ஌தளயது ன௅க்கழனநள஦ யிரனம் இன௉ந்தளல் களரினஸ்தரிைம்
பதரியிக்கச் ப ளன்஦தளகவும் வயர஬க்களரி யந்து கூறுயளள் .
கரை ழத் தைரய பத்தழ஦ம் ஧ிள்ர஭ அவ்யளறு யந்தழன௉ந்த வ஧ளது என௉ யிவ ர
ம்஧யம் ஥ைந்தது. ஧ண்ரணனளரின் யட்டு

யள ஬ழல் ஋ப்வ஧ளது என௉ ஥ளய்
கட்டினின௉க்கும். அது உனர்ந்த ஜளதழ ஥ளய். ஧ளர்த்தளல்

ளது நளதழரிதளன் இன௉க்கும் .

குரபக்களது; னளரபனேம் அ஥ளய ழனநளகக் கடிக்களது. ஆ஦ளல் ஋ஜநளன் நட்டும் ஌யி
யிட்ைளல் ன௅மங்களல்

ரதனில் குர஫ந்தது என௉ பளத்தல்

ப ய்தளப஬ளமழன அதற்குச்

ரத ஋டுத்துப் ஧ட் ணம்

ரிக்கட்டி யபளது.

அந்த ஥ளய் யட்டின்

ன௅ன் லள஬ழல் ஜன்஦ல் கம்஧ினில் அன்று

ங்க஬ழனளல்

கட்ைப்஧ட்டின௉ந்தது. பத்தழ஦ம் ஧ிள்ர஭ யள ல் அன௉கழல் யந்ததும், அந்த ஜன்஦஬ண்ரை
என௉ ப஧ண்ணின் ரக பதரிந்தது; அது ப஧ளன் யர஭னல் அணிந்த அமகள஦ ரக. அந்தக்
ரக ஥ளரனக் கட்டினின௉ந்த

ங்கழ஬ழரன அயிழ்த்து யிட்ைது . "சூ!" ஋ன்஫ பநல்஬ழன

த்தன௅ம் வகட்ைது. அவ்ய஭வுதளன், ஥ளய் எவப என௉ தைரய "ப஬ளள்" ஋ன்று
குரபத்துயிட்டு, யளய்ப் வ஧ச் ழல் அதழக ஥ம்஧ிக்ரகனில்஬ளத யபர஦ப்

வ஧ளல் ,
ன௃஬ழப்஧ட்டிப் ஧ிள்ர஭யள஭ின் வநல் ஧ளய்ந்தது . ஧ிள்ர஭யளள் ஏடி஦ளர். ஥ளனேம் ஧ின்
பதளைர்ந்தது.

வ க்கழபத்தழல் அயன௉ரைன களல்

ட்ரைரனக் கழமழத்து,

ட்ரைரன அது ஧ற்஫ழற்று ; எவப கடினில்

ரதரனக் கவ்யிற்று. ஧ிள்ர஭யளள் ன௅ம்நைங்கு வயகநளய்

ஏடி஦ளர். ஥ளனேம், அயன௉ரைன ன௅மங்களல்

ரதரன ன௉ ழ ஧ளர்த்துக் பகளண்வை

பதளைர்ந்து ஏடிற்று. அயரபத் பதன௉ ன௅ர஦ யரபனில் பகளண்டு வ஧ளய் யமழனனுப்஧ின
஧ி஫குதளன் தழன௉ம்஧ி யந்தது.
துபத்தப்஧ட்டு ஏடுகழ஫ய஦ிைம்

ளதளபணநளய் அனுதள஧ம் உண்ைளயது கழரைனளது.

இது ந஦ித சு஧ளயம். இந்த சு஧ளயத்ரதபனளட்டி ன௃஬ழப்஧ட்டிப் ஧ிள்ர஭யளள் ஥ளனி஦ளல்
துபத்தப்஧ட்டு ஏடினவ஧ளது, யதழனில்

஥ழன்஫யர்கள் - ஧ிள்ர஭கள் ப஧ரினயர்கள் கூை ழரித்தளர்கள்.

ழ஬ துஷ்ைப் ஧ிள்ர஭கள் "சூ! ஧ிடி!" ஋ன்று ஥ளரன உற் ளகப்

஧டுத்தழ஦ளர்கள். ஥ளனின் ஧ல்஬ழ஦ளல் ஧ிள்ர஭யளல௃க்குக் கள஬ழவ஬ ன௃ண்ணும் ,
ஊபளன௉ரைன

ழரிப்஧ி஦ளல் அயன௉ரைன உள்஭த்தழவ஬ ன௃ண்ணும் ஌ற்஧ட்ை஦ .

கல்னளணினிைம் அயர் அ஭யி஬ளத துவயரம் பகளண்ைளர் . ஋ப்஧டினேம் அயர஭ப் ஧மழ
யளங்குயபதன்று தீர்நள஦ித்தளர்.
அத்தழனளனம் 27 - ஧ிள்ர஭யள஭ின் ஧மழ
கல்னளணிரனப் ஧மழ யளங்குயதற்குப் ன௃஬ழப்஧ட்டி பத்தழ஦ம் அவ஥க குன௉ட்டு
வனள ர஦கள் ப ய்துயிட்டுக் கரை ழனில் என௉ ன௅டிவுக்கு யந்தளன் . தளநரப ஏரைப்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

஧ண்ரணனின் ஥ழ஬ங்கர஭ப் ஧஬ளத்களபநளய்த் தன் ய ப்஧டுத்தழக் பகளண்டு
யிடுயபதன்றும், கல்னளணிரனக் வகளர்ட்டுக்குப் வ஧ளகும் ஧டினளகவயள தன்னுைன் பளஜழ
வ஧

யன௉ம்஧டினளகவயள ப ய்து யிடுயபதன்றும் தீர்நள஦ித்தளன் .
஧ண்ரணனின் ஥ழ஬ங்கள் ஋ல்஬ளம் அந்த யன௉ரம் ஥ன்஫ளய் யிர஭ந்தழன௉ந்த஦ .

அறுயரைனளகழயிட்ைது. ஆ஦ளல் ப஥ல் ஋ல்஬ளம் இன்னும் க஭த்தழவ஬வன கழைந்தது .
க஭த்தழ஬ழன௉ந்த஧டிவன ப஥ல்ர஬ யிற்றுயிடுயதள அல்஬து ஋டுத்துக் பகளண்டு வ஧ள ய்ச்
வ ர் கட்டி ரயத்தழன௉ப்஧தள ஋ன்஧ரதப் ஧ற்஫ழக் கல்னளணி வனள ர஦ ப ய்து
பகளண்டின௉ந்தளள்.
ப஥ல்ர஬ப் வ஧ளட்டு யிடும்஧டினளக ப஥ல் யினள஧ளரி என௉யன் யந்து அடிக்கடி
வகட்டுக் பகளண்டின௉ந்தளன். ஧ண்ரணனின் களரினஸ்தன௉க்கு இது ஧ிடிக்கயில்ர஬ .
"஥ம்ன௅ரைன ஧ண்ரணனில் ஋ப்வ஧ளதும் ஆ஦ி நளதத்தழவ஬ தளன் ப஥ல்லுப் வ஧ளடுகழ஫
யமக்கம்" ஋ன்று அயர் ப ளன்஦ளர்.
இம்நளதழரி அயர்கள் வ஧ ழக் பகளண்டின௉க்ரகனில் , என௉ ஆள் குைல் பத஫ழக்க ஏடி
யந்து, "ஆச் ழ! ஆச் ழ! வநள ம் யந்துட்டுது!" ஋ன்று கத஫ழ஦ளன். ஋ன்஦பயன்று
வகட்கவும், "ன௃஬ழப்஧ட்டி ஆட்கள் யந்து க஭த்தழ஬ழன௉க்கும் ப஥ல்ர஬ அள்஭஫ளனுங்க.
இன௉஧து ன௅ப்஧து யண்டி யந்து கழைக்கு. தடினேங் ரகனேநளய் த௄று ஆட்கள் யந்து
஥ழற்கழ஫ளனுங்க. ஋ல்஬ளன௉ம் ஥ன்஦ளப் ன௃ட்டிப் வ஧ளட்டுட்டு யந்தழன௉க்களனுங்க . கழட்ை
யந்தளல் நண்ரைரன உரைச்சுடுவயன் ஋ன்கழ஫ளனுங்க . ஧ளன௉ங்க, அங்வக ன௃டிச்
ஏட்ைம் இங்வக யந்துதளன் ஥ழன்வ஦னுங்க" ஋ன்஫ளன்.
அரதக் வகட்ை களரினஸ்தர் ன௅த஬ழனளர் , "஍வனள!" ஋ன்று அப்஧டிவன உட்களர்ந்து
வ஧ளய்யிட்ைளர். அயர்

ளது நனுரர். ஧ண்ரணனளரின் கள஬த்தழல் இம்நளதழரிச்

என்றும் வ஥ர்ந்தது கழரைனளது. ஆகவய, இந்த ஥ழர஬ரநரன ஋ப்஧டிச்

ங்கைம்

நள஭ிக்கப்

வ஧ளகழவ஫ளபநன்று அயர் ஌ங்கழப் வ஧ள஦ளர்.
ப஥ல் யினள஧ளரி இது தளன்

நனம் ஋ன்று , "அப்஧வய ப஥ல்ர஬ப் வ஧ளட்டுடுங்க

வ஧ளட்டுடுங்க ஋ன்று அடிச்சுண்வைவ஦ , வகட்டீங்க஭ள? இப்஧டி என௉ வ஧ச்சு களதழல் ஧ைக்
பகளண்டுதளவ஦ அவ்ய஭வு தூபம் யற்ன௃றுத்தழவ஦ன் ?..." ஋ன்று
கல்னளணி

ற்று வ஥பம் வனள ர஦னில் ஆழ்ந்தழன௉ந்தளள்.

படு யிட்ைளன்.
ட்பைன்று அயல௃ரைன

ன௅கத்தழல் ஧ிபகள ம் ஌ற்஧ட்ைது. "ன௅த஬ழனளர்! கழ஭ம்ன௃ங்கள் க஭த்துக்குப் வ஧ளக஬ளம்!"
஋ன்஫ளள்.
ன௅த஬ழனளர் தழரகத்துப் வ஧ள஦ளர். "ஆச் ழ! ஋ன்஦ ப ளல்஫ீங்க?"
"ஆநளம்; க஭த்துக்கு ஥ளவ஦ யன௉கழவ஫ன். யளன௉ங்கள் வ஧ளக஬ளம்" ஋ன்று ப ளல்஬ழ,

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அயவ஭ ன௅த஬ழல் கழ஭ம்஧ி஦ளள்.
உள்வ஭னின௉ந்த அத்ரதனின் களதழல் இது யில௅ந்தது . அயள் ஏடி யந்து,
"கல்னளணி, கல்னளணி! ஥ளன் ப ளல்கழவ஫ன், ஥ீ வ஧ளயளவத" ஋ன்று குறுக்வக ந஫ழத்தளள்
கல்னளணி அரதப் ப஧ளன௉ட்஧டுத்தளநல் அத்ரதரன இவ஬ ளக யமழரன யிட்டு ஥கர்த்தழ
யிட்டு யிரபந்து ஥ைந்தளள்.
அப்வ஧ளது களரினஸ்த ன௅த஬ழனளன௉க்கும் வபளறம் ஧ி஫ந்து , "அவை! ஏடு! ஥ம்ந
ஆர஭பனல்஬ளம் தடினேங்ரகனேநளய்க் க஭த்துக்கு யபச்ப ளல்லு !" ஋ன்று கூ஫ழ஦ளர்.
அதற்குக் கல்னளணி, "ன௅த஬ழனளர்! ஆல௃ம் வயண்ைளம், தடினேம் வயண்ைளம். ஥ீங்கள்
நட்டும் ஋ன் ஧ின்வ஦ளவை யளன௉ங்கள், வ஧ளதும்" ஋ன்஫ளள்.
*****
தூபத்தழல் கல்னளணிரனக் கண்ைதும் , ப஥ல் அள்஭ினயர்கள், தடினேங் ரகனேநளய்
஥ழன்஫யர்கள், யண்டிக்களபர்கள் ஋ல்஬ளன௉க்கும் ஆச் ரினநளய்ப் வ஧ளனிற்று . அந்தப்
஧க்கங்க஭ில்

ளதளபணநளய்ப் ஧ண்ரண யட்டு

ஸ்தழரீகள் யனல்பய஭ிகல௃க்கு யன௉யது

கழரைனளது. அதுவும் இம்நளதழரி

ந்தர்ப்஧த்தழல் கல்னளணி ஆள்஧ரை என்றும்

இல்஬ளநல் யன௉யரதப் ஧ளர்த்ததும் அயர்கள் ஋ல்வ஬ளன௉க்குவந களபணம் ப ளல்஬
ன௅டினளத தழகழல் உண்ைளய் யிட்ைது. ஋ல்஬ளன௉ம் அப்஧டிவன ஥ழன்று கல்னளணி யன௉ம்
தழக்ரகவன ஧ளர்த்துக் பகளண்டின௉ந்தளர்கள் . கல்னளணி கம்஧ீபநளய் ஥ைந்து வ஥வப
அயர்கல௃க்கு நத்தழனில் யந்து ஥ழன்஫ளள். "அவை! ஥ீங்கள் ஋ல்஬ளம் னளர்?" ஋ன்று
வகட்ைளள்.
பகளஞ்

வ஥பம் ஧தழல் என்றும் யபயில்ர஬ . அயர்க஭ில் ப஧ன௉ங்குடிகளபனும்

யளனளடினேநள஦ என௉யன் "஥ளங்கப஭ல்஬ளம் நனுரங்க" ஋ன்஫ளன்.
"஥ீங்கள் ஋ந்தப் ஧ண்ரண ஆட்கள் ?" ஋ன்று கல்னளணி வகட்ைளள்.
"ன௃஬ழப்஧ட்டி ஆட்கல௃ங்க."
" ரி, இது ஋ந்தப் ஧ண்ரணக் க஭ம்?"
"தளநரப ஏரைப் ஧ண்ரணக் க஭ம்."
"஧ின்வ஦, ஌ன் அப்஧ள இந்தக் க஭த்தழல் யந்து ப஥ல் யளன௉கழ஫ீங்க ?"
ஆட்கள் பநௌ஦நளனின௉ந்தளர்கள் .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

"அவை! ஋ல்வ஬ளன௉ம் ஋ன்ர஦ ஥ன்஫ளய்ப் ஧ளன௉ங்க. ஥ளன் னளர் பதரிகழ஫தள?" ஋ன்று
கம்஧ீபநளய்க் வகட்ைளள் கல்னளணி .
அப்வ஧ளது அந்தப் ப஧ன௉ங்குடிகளபன் , "அம்நள! ஥ீ நளரினம்ந஦ளச்வ ! ஋஦க்குத்
பதரினளவந வ஧ளச்வ ! அவை ஆல௃ங்க஭ள! ஋ல்஬ளன௉ம் யில௅ந்து கும்஧ிடுங்கைள!" ஋ன்று
ப ளல்஬ழ ன௅த஬ழல் தளவ஦ தழடீபபன்று தரபனில் யில௅ந்து கும்஧ிட்ைளன். "அம்நள! தளவன!
களப்஧ளத்தணும்" ஋ன்று ன௃஬ம்஧த் பதளைங்கழ஦ளன். நற்஫ ஆட்கள் ஋ல்஬ளம் ஧ிபரந
஧ிடித்தயர்கள் வ஧ளல் ஥ழன்஫ளர்கள்.
"அவை! உங்கர஭பனல்஬ளம் களப்஧ளற்஫த்தளன் ஥ளன் யந்வதன் . ஥ீங்கள் இப்வ஧ளது
ப ய்யதற்கு யந்தது, ப஧ரின தப்ன௃க் களரினம். ஧கல் பகளள்ர஭ அடிப்஧தற்களக
யந்தழன௉க்கழ஫ீர்கள். இதற்களக உங்கர஭ப் ஧ிடித்துக் கள஬ழவ஬னேம் ரகனிவ஬னேம் யி஬ங்கு
நளட்டி, ஌ல௅ ஌ல௅ யன௉ரம் பஜனி஬ழவ஬ வ஧ளட்டு யிடுயளர்கள் . ஥ீங்கள் பஜனிலுக்குப்
வ஧ளய் யிட்ைளல், உங்கள் ப஧ண் ளதழ, ஧ிள்ர஭கர஭ உங்கள் ஋ நளன் களப்஧ளத்தழ
யிடுயளபள?" ஋ன்஫ளள் கல்னளணி.
"஍வனள! ஋ங்க ஋ நள஦ள? ப ய்ன஫ வயர஬க்கு யனத்தழவ஬ அடிக்களவந கூ஬ழ
பகளடுத்தளல் வ஧ளதளதள?"
"஧ின்வ஦, அயர் ப ளல்஫ரதக் வகட்டுக் பகளண்டு இந்தத் தழன௉ட்டு வயர஬க்கு
யந்தீர்கவ஭! ஋ல்஬ளன௉ம் தழன௉ம்஧ிப் வ஧ளய்ச் வ ன௉ங்கள் .

ளனங்கள஬ம் உங்கள் யட்டுப்

ப஧ண் ஧ிள்ர஭கர஭ யபச் ப ளல்லுங்கள் தர஬க்கு ஧தக்கு ப஥ல் பகளடுத்தனுப்஧ச்
ப ளல்கழவ஫ன். ஌ன் ஥ழற்கழ஫ீர்கள்? வ஧ளங்கள்!" ஋ன்஫ளள்.
"ஆநளண்ைள, வ஧ளக஬ளம் யளங்கைள! ஥நக்பகன்஦த்துக்கைள தண்ைள!" ஋ன்஫ளன்
என௉யன். ன௅த஬ழல் ஧த்துப் வ஧ர் கழ஭ம்஧ி஦ளர்கள். அயர்கள் ஧ின்஦ளல் இன்னும்

ழ஬ர்

வ஧ள஦ளர்கள். ஧ி஫கு ஧ளக்கழனேள்஭யர்கல௃ம் "஥நக்கு நளத்தழபம் ஋ன்஦ைள?" ஋ன்று
ப ளல்஬ழக் பகளண்டு கழ஭ம்஧ிச் ப ன்஫ளர்கள்.
஧ி஫கு, கல்னளணி யண்டிக்களபர்கர஭ அரமத்துப் வ஧ ழ஦ளள் . அதன் ஧ன஦ளக,
஋ல்஬ள யண்டிக்களபர்கல௃ம் ப஥ல் னெட்ரைகல௃ைன் தளநரப ஏரை யதழக்குச்

ப ன்று ,
அங்வக, ஧ண்ரணனில் வ ர் கட்டும் ன௅ற்஫த்தழல் ப஥ல்ர஬ப் வ஧ளட்டுயிட்டு யண்டிச்
த்தத்ரத யளங்கழக் பகளண்டு வ஧ளய்ச் வ ர்ந்தளர்கள் .
இந்த யியபபநல்஬ளம் ன௃஬ழப்஧ட்டி பத்தழ஦த்தழன் களதுக்கு ஋ட்டினவ஧ளது , அயன்
அயநள஦த்தழ஦ளல் குன்஫ழப் வ஧ள஦ளன். அவ்ய஭வுக்கு அயனுரைன குவபளதன௅ம்
அதழகநளனிற்று. அப்வ஧ளதுதளன், பகளள்஭ிைக்கரபத் தழன௉ைனுக்குப் ஧ணம் பகளடுத்துக்
கல்னளணி யட்டில்

பகளள்ர஭னடிக்கச் ப ய்ன வயண்டுபநன்஫ அன௄ர்ய வனள ர஦
அயனுரைன னெர஭னில் உதனநளனிற்று .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com
அத்தழனளனம் 28 -

vanmathimaran@yahoo.com

ந்தழப்ன௃

஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭ ஜீயினயந்தபளனின௉ந்த கள஬த்தழல் கல்னளணி தன்னுரைன
இன௉தனநளகழன வகளட்ரைரன கண்ணுங் கன௉த்துநளய்ப் ஧ளதுகளத்து யந்தளள் . அதழல்
ன௅த்ரதனன் ஧ிபவய ழப்஧தற்கு அயள் இைங்பகளடுக்கயில்ர஬ . அவ்யளறு
இைங்பகளடுப்஧து ஧ளயம் ஋ன்று அயள் கன௉தழ஦ளள் . ஆகவய, ன௅த்ரதனனுரைன
஥ழர஦வு யன௉ம்வ஧ளபதல்஬ளம்

ட்பைன்று வயறு குடும்஧ களரினங்க஭ில் ந஦த்ரதச்

ப லுத்தழ அந்த ஥ழர஦ரய வ஧ளக்கடித்துக் பகளள்யளள் . "ஸ்யளநழ ஧ளய ஋ண்ணம் ஋ன்
ந஦த்தழல் வதளன்஫ளநல் களப்஧ளற்று" ஋ன்று கைவுர஭ வயண்டுயளள்.

வ ரத, தநனந்தழ,

஥஭ளனி஦ி ன௅த஬ழன கற்஧ப ழகர஭ ஥ழர஦த்து , ந஦த்ரத உறுதழப்஧டுத்தழக் பகளள்யளள் .
இப்஧டிச்

தள யிமழப்ன௃ை஦ின௉ந்து ந஦த்ரதக் கட்டுப்஧டுத்தழ ரயப்஧தழவ஬வன

கய஦நளனின௉ந்தயல௃ரைன ன௅கத்தழல் ஧ஞ் ஥தம் ஧ிள்ர஭

ழரிப்ர஧னேம்

குதுக஬த்ரதனேம் களணளநற் வ஧ள஦து யினப்஧ில்ர஬னல்஬யள ?
ன௃ன௉ரன் உனிர் யளழ்ந்த கள஬த்தழல் கல்னளணி தன்னுரைன உள்஭த்ரத ஋வ்ய஭வு
தூபம் கட்டுப்஧டுத்தழ ரயத்தழன௉ந்தளவ஭ள , அவ்ய஭வுக்கு அயன௉ரைன நபணத்தழற்குப்
஧ி஫கு அரதக் கட்டில்஬ளநல் சுவனச்ர னளக யிட்டுயிட்ைளள் . அதழலும் அயர் தன்ர஦
யியளக ஧ந்தத்தழ஬ழன௉ந்து யிடுதர஬ ப ய்யதளகச் ப ளல்஬ழ யிட்ை஧டினளல் , இ஦ி
ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ற்஫ழ ஥ழர஦ப்஧தழல் னளபதளன௉ தயறுநழல்ர஬பனன்று அயள்
கன௉தழ஦ளள். அப்஧டிக் கட்ையிழ்த்து யிைப்஧ட்ை அயல௃ரைன உள்஭ம் தட் ணவந
ன௅த்ரதனர஦ச் ப ன்று அரைந்து, ஧ி஫கு அயர஦ யிட்டு அர னவய நளட்வைன்
஋ன்று ஧ிடியளதம் ஧ிடித்தது . க஦யிலும் ன௅த்ரதனனுரைன ஥ழர஦ரயத் தயிப வயறு
஥ழர஦வய அயல௃க்கு இல்஬ளநல் வ஧ளனிற்று.
*****
ன௅த்ரதனன் இப்வ஧ளது ஋ங்வக இன௉க்கழ஫ளன் , ஋ன்஦ ப ய்கழ஫ளன் ஋ன்று அ஫ழன
அயள் அ஭யில்஬ளத ஆயல் பகளண்ைளள் . என௉ வயர஭ அயன் கல்னளணம் ப ய்து
பகளண்டின௉ப்஧ளவ஦ள ஋ன்஫ ஥ழர஦வு வதளன்றும்வ஧ளது , அயல௃ரைன ப஥ஞ் ழல் னளவபள
ஈட்டினி஦ளல் குத்துயது வ஧ளன்஫ழன௉க்கும்.
"இன௉க்களது; என௉ ஥ளல௃ம் இன௉க்களது" ஋ன்று ஋ண்ணி ந஦த்ரதத் தழைப்஧டுத்தழக்
பகளள்யளள். "அயன் ஋ங்வகவனள? ஥ளம் ஋ங்வகவனள? இ஦ிவநல் ஋ங்வக அயர஦க்
களணப் வ஧ளகழவ஫ளம்?" ஋ன்று ஋ண்ணி என௉

நனம் ஌க்கன௅றுயளள். "இல்ர஬! இல்ர஬!

கட்ைளனம் இந்த ஜன்நத்தழல் அயர஦ நறு஧டினேம் ஧ளர்க்கத்தளன் வ஧ளகழவ஫ன். அய஦ிைம்
஥ளன் பகளண்ை அன்ன௃ உண்ரநனள஦தள஦ளல் , அயர஦ ஋ப்஧டிப் ஧ளர்க்களந஬ழன௉க்க
ன௅டினேம்?" ஋ன்று வதற்஫ழக் பகளள்யளள். "அந்தக் கள஬த்தழவ஬வன '஥ீ ஧ணக்களரி; ஥ளன்
஌ரம' ஋ன்று ப ளல்஬ழக் களட்டி஦ளவ஦! இப்வ஧ளது ப஧ரின ஧ணக்களரினளகழ யிட்வைவ஦ !
அத஦ளல் அயனுரைன பயறுப்ன௃ அதழகநளகுவநள ஋ன்஦வநள ?" ஋ன்று என௉

நனம்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

஧ீதழனரையளள். "அபதல்஬ளம் இல்ர஬. இதற்குள் ன௅த்ரதனன் தன் வநல் தயறு ஋ன்று
உணர்ந்தழன௉ப்஧ளன். 'இவ்ய஭வு ப ல்யன௅ம் உன்னுரைனது; உன் இஷ்ைம் வ஧ளல்
ப ய்ன஬ளம்' ஋ன்று ஥ளன் ப ளல்வயன். உைவ஦ அயனுரைன ந஦து இ஭கழயிடும் "
஋ன்று இன்ப஦ளன௉

நனம் உற் ளகப்஧டுயளள் .

ன௅த்ரதனன் ன௄ங்கு஭த்தழல் இல்ர஬, ஋ங்வகவனள நைத்தழல் கணக்குப்
஧ிள்ர஭னளய்ப் வ஧ளய்யிட்ைளன் ஋ன்஫

நள ளபம் நட்டும் அயல௃க்கு அயள் தகப்஧஦ளர்

னெ஬நளய்த் பதரிந்தழன௉ந்தது. அயன் இன௉க்குநழைம் ஋ப்஧டிக் கண்டு ஧ிடிப்஧து , அயர஦
஋ப்஧டிச்

ந்தழப்஧து ஋ன்஧து ஧ற்஫ழ அயள் ஆனிபம் வனள ர஦ ப ய்தளள் . ஆ஦ளல்

எவ்பயளன்஫ழலும், ஌தளயது என௉ குர஫ வதளன்஫ழற்று.
இப்஧டிப்஧ட்ை ஥ழர஬ரநனிவ஬தளன், பகளள்஭ிைக் கரபத் தழன௉ைர஦ப் ஧ற்஫ழ யதந்தழ
அயள் களதழல் யில௅ந்தது. அயனுரைன ப஧னர் ன௅த்ரதனன் ஋ன்று வகட்ைதும் , அயள்
உைம்ன௃

ழ஬ழர்த்தது. அயனுரைன ன௄ர்வயளத்தழபத்ரதப் ஧ற்஫ழக் பகளஞ் ம் யி ளரித்து ,

நைத்தழல் கணக்குப் ஧ிள்ர஭னளனின௉ந்தயன் ஋ன்று பதரிந்ததும் , அயல௃ரைன
ந்வதகங்கள் ஥ழயர்த்தழனளனி஦. அப்வ஧ளவத, ன௅த்ரதனர஦ச்

ந்தழப்வ஧ளநள ஋ன்஫

கயர஬னேம் அயல௃க்குத் தீர்ந்து வ஧ளனிற்று . கட்ைளனம் என௉ ஥ளள் தன்னுரைன
யட்டிலும்

அயன் தழன௉ை யன௉யளன் ஋ன்஫ ஋ண்ணம் அயள் ந஦த்தழல் வதளன்஫ழ , அது
஥ளல௃க்கு ஥ளள் உறுதழப்஧ட்டு யந்தது. அப்வ஧ளது ஋வ்யளறு அயர஦ யபவயற்஧து, ஋ன்஦
வ஧சுயது ஋ன்ப஫ல்஬ளம்

ழந்தழக்க஬ள஦ளள்.

அப்஧டி அயன் யன௉ங்கள஬த்தழல் யட்டில்

நனுரர்கள் அதழகநளக
இன௉க்கக்கூைளதல்஬யள? இதற்களகவய, வகள஧ித்துக் பகளண்டு ஊன௉க்குப் வ஧ள஦
அயல௃ரைன தகப்஧஦ளரப அயள் தழன௉ம்஧ிக் கூப்஧ிையில்ர஬ . தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம்
஧ிள்ர஭ தம்ன௅ரைன இர஭ன

ம் ளபம், குமந்ரதகல௃ைன் தளநரப ஏரைக்வக

யந்துயிைத் தனளபளனின௉ந்தளர் ஋ன்஧து அயல௃க்குத் பதரிந்தழன௉ந்தும் , அரதப் ஧ற்஫ழ
அயள் ஧ிபஸ்தள஧ிக்கயில்ர஬.
ன௅த்ரதனர஦ ஋தழர்஧ளர்த்து அயள் இபளத்தழரினில் அவ஥க ஥ளள் தூங்குயவத
கழரைனளது. அப்஧டித் தூங்கழ஦ளலும், ஌தளயது பகளஞ் ம்

த்தம் வகட்ைளல் தழடுக்பகன்று

஋ல௅ந்து யிடுயளள். அயன் ஋ப்஧டி யன௉யளன்? ஏட்டு வந஬ளல் ஌஫ழக் குதழத்து யன௉யள஦ள?
கன்஦ம் ரயத்து யன௉யள஦ள? அல்஬து தீயட்டிக் பகளள்ர஭க்களபர்கர஭ப் வ஧ளல்
஧கழபங்கநளய் யந்து யள ல் கதரய இடித்து, "கதரயத் தழ஫" ஋ன்று அதட்டுயள஦ள? இப்஧டிபனல்஬ளம் ஋ண்ணநழடுயளள். அப்஧டி யள ல் கதரய அயன் இடித்து , தளன்
ரகனில் யி஭க்குைன் வ஧ளய்க் கதரயத் தழ஫ந்தளல் அயன் ஋ப்஧டித் தழரகத்து ஥ழற்஧ளன்
஋ன்஧ரத ஥ழர஦த்து ஥ழர஦த்துத் தளவ஦

ழரித்துக் பகளள்யளள் .

஥ழ஬வு ஋ரிக்கும் இபவு வ஥பங்க஭ில் அயள் யட்டு

ன௅ற்஫த்தழல் உட் களர்ந்து
யள஦த்ரதவன ஧ளர்த்துக் பகளண்டின௉ப்஧ளள் . "இந்த ஥ழ஬வு ன௅த்ரதனன் இன௉க்கும்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

இைத்தழலும் இன௉க்குநல்஬யள? இந்தச்

vanmathimaran@yahoo.com

ந்தழபர஦ அயனும் ஧ளர்த்து

ந்வதளரப்஧ட்டுக்

பகளண்டின௉ப்஧ள஦ல்஬யள?" ஋ன்று ஋ண்ணநழடுயளள். "என௉ வயர஭ இந்த வ஥பத்தழல்
அயனும் ஋ன்ர஦ப் ஧ற்஫ழ ஥ழர஦க்கக் கூடுநல்஬யள?" ஋ன்று ஋ண்ணும் வ஧ளது
அயல௃க்கு உைல்

ழ஬ழர்க்கும்.

இன௉ட்டுக் கள஬த்தழல் அயள் ன௅ற்஫த்தழல் உட்களர்ந்து , யள஦த்தழல் நழனுக்கழக்
பகளண்டின௉க்கும் ஥ட் த்தழபங்கர஭ப் ஧ளர்த்துக் பகளண்டின௉ப்஧ளள் . "இந்த வ஥பத்தழல்
ன௅த்ரதனன் பகளள்஭ிைக் கரபனில் ஋ங்வகவனள தன்஦ந் த஦ினளய்ப் ஧டுத்தழன௉ப்஧ளன்;
இந்த ஥ட் த்தழபங்கல௃ைவ஦ அயன் வ஧ ழக் பகளண்டின௉ப்஧ளன் " ஋ன்று ஋ண்ணுயளள்.
அச் நனம் இபவு வ஥பங்க஭ில் பகளள்஭ிைக்கரபனில் ஥ரிகள் ஊர஭னிடுபநன்஧து அயள்
஥ழர஦வுக்கு யன௉ம். "என௉ வயர஭ இன௉஧து ன௅ப்஧து ஥ரிக஭ளகச் வ ர்ந்து ன௅த்ரதனர஦
யர஭த்துக் பகளண்ைளல்..." ஋ன்று ஥ழர஦க்கும் வ஧ளது அயல௃ரைன உைம்ப஧ல்஬ளம்
஧தறும்.

ழ஬

நனம் அயல௃ரைன நவ஦ள஧ளயத்தழல் , ஥ரிகள் வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்க஭ளக

நள஫ழயிடும். "஍வனள! அப்஧டி என்றும் வ஥பளநல் இன௉க்க வயண்டுவந !" ஋ன்று அயள்
஧ரத ஧ரதப்஧ளள்.
ன௅த்ரதனன் தழன௉ை஦ளய்ப் வ஧ள஦து ஧ற்஫ழ அயல௃க்கு அய஦ிைம் ஋வ்யிதத்தழலும்
அயநதழப்ன௃ ஌ற்஧ையில்ர஬. ன௅த்ரதனன் தப்ன௃க் களரினம் ஋துவும் ப ய்யளப஦ன்று
அய஭ளல் ஋ண்ண ன௅டினயில்ர஬. 'இந்தப் ன௃஬ழப்஧ட்டி பத்தழ஦த்ரதப் வ஧ளன்஫
஧ளதகர்கர஭க் பகளள்ர஭னடித்தளல் ஋ன்஦ ஧ி கு ' ஋ன்஫ ஥ழர஦வய வந஬ழட்டின௉ந்தது.
ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ற்஫ழ நற்஫யர்க஭ிைம் வ஧சுயதழல் அயள் இப்வ஧ளது பபளம்஧வும்
யின௉ப்஧ம் பகளண்டின௉ந்தளள். களரினஸ்தர் ன௅த஬ழனளரிைன௅ம் அக்கம் ஧க்கத்தளரிைன௅ம்
அடிக்கடி அயர஦க் கு஫ழத்துப் வ஧சுயளள். ஧ிப ழத்தநள஦ அத்தழன௉ைர஦ப் ஧ற்஫ழ
அச் நனம் ஋ல்஬ளன௉ம் வ஧ ழக் பகளண்டின௉ந்தளர்க஭ளத஬ளல் , இயல௃ம் ஋வ்யிதச்
ந்வதகத்துக்கும் இைநழன்஫ழ அயர஦ப் ஧ற்஫ழப் வ஧சுயது

ளத்தழனநளனின௉ந்தது .

அயனுரைன ஧ிபதள஧ங்கர஭ னளபளயது யினந்து வ஧ ழ஦ளல் இயள் அயர஦ இகழ்ந்து
வ஧சுயளள். னளபளயது அயர஦த் தூற்஫ழ஦ளவ஬ள, இயள் அயனுக்களக ஧ரிந்து வ஧சுயளள்.
"ஆநளம்; உங்கள் யட்டுக்கு

யந்து பகளள்ர஭னடித்தளல் பதரினேவந " ஋ன்று அயர்கள்
ப ளன்஦ளல், "஋ன் யட்டுக்கு

அயன் யபநளட்ைளவ஦? ஏடுகழ஫ ஆண் ஧ிள்ர஭கர஭க்
கண்ைளல் தளன் தழன௉ைர்கள் யிபட்டுயளர்கள் ! ப஧ண் ஧ிள்ர஭கர஭க் கண்ைளவ஬ ஧னந்து
ஏடிப் வ஧ளயளர்கள்!" ஋ன்஧ளள்.
ன௅த்ரதனன் தழன௉ை஦ளகப் வ஧ள஦தன் களபணம் ப஧ரிதும் நழரகப்஧டுத்தப்஧ட்ை
யதந்தழனளகப் ஧பயினின௉ந்தது. அயனுரைன தங்ரகரன ஧ண்ைளப

ந்஥ழதழவன பகடுக்கப்

஧ளர்த்தளபபன்றும், ன௅த்ரதனன் அயரபக் குற்றுனிபளய்ப் ஧ண்ணி யிட்ைளன் ஋ன்றும் ,
இப்஧டிபனல்஬ளம் ப ளல்஬ழக் பகளண்ைளர்கள் . அ஧ிபளநழக்குக் கஷ்ைம் வ஥ர்ந்த யிரனம்
கல்னளணினின் உள்஭த்தழல்

ழ஫ழது நகழழ்ச் ழரன ஊட்டிற்று . "அந்த

அ஧ிபளநழக்களகத்தளவ஦ ஋ன்ர஦ ன௅த்ரதனன் ன௃஫க்கணித்தளன் ? இப்வ஧ளது ஋ன்஦

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ஆனிற்று?" ஋ன்று என௉ கணம் உயரகவனளடு ஋ண்ணி஦ளள் . அப்ன௃஫ம் அந்தப் ன௃த்தழ
நள஫ழற்று. "஍வனள! அந்தப் ப஧ண் இப்வ஧ளது ஋ங்வக அ஥ளரதனளய்த் தயிக்கழ஫ளவ஭ள ?"
஋ன்று உன௉கழ஦ளள். அயர஭ அரமத்துக் பகளண்டு யந்து தன்வ஦ளடு ரயத்துக் பகளள்஭
வயண்டுபநன்று ஆர ப்஧ட்ைளள். ஆ஦ளல் அத஦ளல் ஋ன்஦

ந்வதகம் உண்ைளகுவநள

஋ன்஦வநள? ன௅த஬ழல் ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ளர்த்து, அயர஦த் தழன௉ட்டுத் பதளமழர஬ யிைச்
ப ளன்஦ ஧ி஫கு தளன், அ஧ிபளநழரனத் வதை வயண்டுபநன்று தீர்நள஦ித்தளள் .
஥ள஭ளக ஆக, ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ளர்க்க வயண்டுபநன்஫ அயல௃ரைன ஆய ல்
அ஭யி஬ைங்களநல் ப஧ன௉கழற்று. "ன௅த்ரதனள! ன௅த்ரதனள! ஥ீ ஋ங்பகங்வகவனள, னளர் னளர்
யட்டுக்பகல்஬ளம்

தழன௉ைப் வ஧ளகழ஫ளவன? இந்தப் ஧ளயினின் யட்டுக்கு

யபக்கூைளதள ?"
஋ன்று அயல௃ரைன இன௉தனம் கத஫ழனது .
*****
இப்஧டிப்஧ட்ை ஥ழர஬னில்தளன், என௉ ஥ளள் இபளத்தழரி ன௅த்ரதனன் உண்ரநனளகவய
அயல௃ரைன யடு
ீ ஌஫ழக்குதழத்து யந்தளன். அயர஭ப் ஧ளர்த்து அயன் ஧ிபநழத்து ஥ழன்஫ளன்.
அந்த

ந்தர்ப்஧த்தழல் அயனுைன் ஋ன்஦ வ஧

வயண்டும் , ஋ப்஧டி ஥ைந்து பகளள்஭

வயண்டும் ஋ன்ப஫ல்஬ளம் கல்னளணி ஋த்தர஦வனள ஥ள஭ளக வனள ழத்து
ரயத்தழன௉ந்தள஭ளத஬ளல், ஧஭ிச்ப ன்று "ன௅த்ரதனள! உ஦க்கு ஋ன் ஥ரககள் தள஦ள
வயண்டும்?" ஋ன்று வகட்ைளள்.
அதன் ஧ி஫கு அயள் பதளைர்ந்து ப ளல்஬ ஋ண்ணினின௉ந்த யளர்த்ரதகப஭ல்஬ளம்
அயல௃ரைன ப஥ஞ் ழவ஬வன அன௅ங்கழப் வ஧ளனி஦ . அயற்ர஫ச் ப ளல்஬ அயல௃க்குச்
ந்தர்ப்஧வந கழரைக்கயில்ர஬.
கல்னளணிரனப் ஧ளர்த்ததும் என௉ கணம் தழரகத்துப் வ஧ள஦ ன௅ த்ரதனன் அடுத்த
கணத்தழல் ப ளல்஬ ன௅டினளத அயநள஦ம் அரைந்தளன் . "ஆகள! இயள் யட்டி஬ள

தழன௉ை
யந்வதளம்?" ஋ன்று ஥ழர஦த்த வ஧ளது அயன் உைம்ன௃ம் உள்஭ன௅ம் குன்஫ழப் வ஧ளனி஦ .
தட் ணவந அயன் யந்த வயகத்துைவ஦ தழன௉ம்஧ி஦ளன் . என௉ தளவுத் தளயிக் கூரப
நீ வத஫ழ அடுத்த கணம் நளனநளய் நர஫ந்து வ஧ள஦ள ன்.
ஏடு ப஥ளறுங்கழன

த்தன௅ம் பகளல்ர஬னில் இபண்டு தைரய யிறழல் அடித்த

த்தன௅ம் நட்டும் வகட்களந஬ழன௉ந்தழன௉ந்தளல் கல்னளணி இது அவ்ய஭வும் தன்னுரைன
ந஦ப்஧ிபளந்தழனில் ஌ற்஧ட்ை

ம்஧யங்கவ஭ ஋ன்று ஋ண்ணினின௉ப்஧ளள் .

அத்தழனளனம் 29 - பளவ்
பளவ்

ளகழப்

ளகழப் உரைனளர்

ட்ை஥ளத உரைனளர் பளனயபம் தளலுகளயில் என௉ ப஧ரின ஧ிபன௅கர் ,

ன௅஦ி ழ஧ல் பகௌன் ழ஬ர், ஜழல்஬ள வ஧ளர்டு பநம்஧ர், வதயஸ்தள஦ கநழட்டி ஧ிபறழபைண்ட்
ன௅த஬ழன ஧஬ ஧தயிகர஭த் தழ஫ரநனேைன் தளங்கழப் ன௃கழ் ப஧ற்஫யர் . இம்நளதழரிப் ப஧ளது

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ஸ்தள஧஦த் வதர்தல்க஭ில் ஈடு஧ட்ை அவ஥கர் அந்தத் தளலுகளயில் பய குயளகச் ப ளத்து
஥ஷ்ைன௅ம் கஷ்ைன௅ம் அரைந்தழன௉க்க, இயர் நட்டும் ஥ளப஭ளன௉ வந஦ினேம் ப஧ளல௅பதளன௉
யண்ணன௅நளக வநவ஬ளங்கழ யந்தளர். இயன௉ரைன ப ல்யன௅ம் ப ல்யத்ரதப் வ஧ளல்
ப ல்யளக்கும் ஥ளல௃க்கு ஥ளள் ய஭ர்ந்து யந்த஦. இதற்குக் களபணம் அயர் ஧ி஫ந்த
வயர஭ ஋ன்஫ளர்கள்

ழ஬ர் . "நகள பகட்டிக்களப நனுரன், யளரனப் வ஧ளல் ரக;

ரகரனப் வ஧ள஬ யளய்" ஋ன்஫ளர்கள் வயறு

ழ஬ர். "ஆ ளநழ தழன௉ைன்; ஸ்த஬

ஸ்தள஧஦ங்கர஭க் பகளள்ர஭னடித்தும் , வகளயில்கர஭ச் சுபண்டினேவந இப்஧டிப் ஧ணம்
வ ர்த்து யிட்ைளன்" ஋ன்஫஦ர் வயறு

ழ஬ர். இன்னும் ஧஬ர் ஧஬யிதநளகச் ப ளன்஦ளர்கள்.

அன்ர஫ன தழ஦ம் உரைனளர், பளனயபம் ைவுர஦ அடுத்துச்

ளர஬ ஏபத்தழல்

ப஧ரின வதளட்ைத்தழன் நத்தழனில் கட்டினின௉ந்த தநது ன௃தழன ஧ங்க஭ளயில் டிபளனிங் னொநழல்
உட்களர்ந்து தழ஦ ரி ஧த்தழரிரககல௃க்கு என௉ கடிதம் ஋ல௅தழக் பகளண்டின௉ந்தளர். உரைனளர்
அவ்ய஭வு ஧ிப஧஬நளகழத் தநது ப ல்யளக்ரக ய஭ர்த்துக் பகளள்஭க் களபணநளனின௉ந்த
யமழக஭ில் இது என்஫ளகும். அடிக்கடி அயர் ஧த்தழரிரககல௃க்குக் களப ளபநள஦
கடிதங்கள் ஋ல௅தழக் பகளண்டின௉ப்஧ளர் .
களரினங்க஭ி஬ழன௉ந்து,

ர்யவத

ர்க்களர் யிய ளன இ஬ளகள கய஦ிக்க வயண்டின

ங்கம் உ஬க னேத்தத்ரதத் தடுப்஧தற்களகச் ப ய்ன

வயண்டின களரினங்கள் யரபனில் அயர்
யளங்கழ ஋ல௅தும்

க஬ யிரனங்கர஭னேம் ஧ற்஫ழப் ஧ிய்த்து

க்ரகனள஦ கடிதங்கள் யளபம் இபண்டு தைரயனளயது

஧த்தழரிரகக஭ில் பய஭ினளகழக் பகளண்டின௉க்கும் . அம்நளதழரினளக, அன்ர஫ன தழ஦ம்
அயர் ஋ல௅தழ ன௅டித்த கடிதத்ரத இவதள கவ வம ஧டினேங்கள் .
"நகள-௱-௱-வ௃...஧த்தழரிகள ழரினர் அயர்கல௃க்கு,
஍னள!
இந்தக் பகளள்஭ிைக் கரப ஧ிபவத த்தழல் ன௅த்ரதனன் ஋ன்னும் துணிச் லுள்஭
தழன௉ை஦ின் அட்ைகள ங்கள் ஥ளல௃க்கு ஥ளள் அதழகநளகழவன யன௉கழன்஫஦ .

நீ ஧த்தழல்

வகளயிந்த ஥ல்லூரில் ஥ைந்த ஧ிப஧஬ யியளகத்தழன் வ஧ளது , அயன் ப ய்த

ளகறச்

ப னல்க஭ி஦ளல் இந்தத் தளலுக்கள ன௅ல௅யதும் கதழக஬ங்கழப் வ஧ளனின௉க்கழ஫து . ஜ஦ங்கள்
தங்கள் ப ளத்துக்கும் உனின௉க்கும் ஋ந்த ஥ழநழரத்தழல் ஆ஧த்து யன௉வநள ஋ன்று

தள

ர்யகள஬ன௅ம் யனிற்஫ழல் ப஥ன௉ப்ர஧க் கட்டிக் பகளண்டு யளழ்ந்து யன௉கழ஫ளர்கள் .
வ஥ற்ர஫ன தழ஦ம் ன௅த்ரதன஦ிைநழன௉ந்து ஋஦க்கு என௉ கடிதம் யந்தது . அதழல்
அயன் ஋ன்னுரைன யட்டுக்கு

என௉ ஥ளள் யின௉ந்தள஭ினளக யபப் வ஧ளயதளகவும் ,
யபவயற்ன௃க்கு ஌ற்஧ளடு ப ய்னேம்஧டினேம் ஋ல௅தழனின௉க்கழ஫ளன் .
தழன௉ைன் என௉யனுக்கு இவ்ய஭வு ரதரினன௅ம் துணிச் லும் ஌ற்஧டுயதற்குக்
களபண ன௃ன௉ரர்க஭ளகனின௉க்கும் இந்தத் தளலுகள வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்க஭ின்
ஜ஦ங்கள் ப஧ரிதும் ஧ளபளட்டுகழ஫ளர்கள்! கூடின

ளநர்த்தழனத்ரத

வ க்கழபத்தழல், அயர்கள் ஋ல்வ஬ளன௉க்கும்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

தக்க '஧ிபவநளரன்' பகளடுக்க வயணுநளய் ஜ஦ங்கள் வகளன௉கழ஫ளர்கள் !
இப்஧டிக்கு,
பளவ்

ளகழப் வக.஋ன். ட்ை஥ளத உரைனளர்"

உரைனளர் வநற்஧டி கடிதத்ரத ஋ல௅தழ ன௅டித்து உர஫னில் வ஧ளட்டுக்
பகளண்டின௉க்ரகனில், என௉யன் உள்வ஭ யந்து, "஋ஜநளன்! அந்த ஆ ளநழ
யந்தழன௉க்கழ஫ளன்" ஋ன்஫ளன். உரைனளரின் ன௅கத்தழல் என௉

ழ஫ழது தழகழ஬ழன்

ளரன

களணப்஧ட்ைது. அரத அயர் உைவ஦ நளற்஫ழக் பகளண்டு, "யபச் ப ளல்லு, இங்கு வயறு
னளரபனேம் உள்வ஭ யிைளவத! தர஬வ஧ளகழ஫ களரினநள஦ளலும்

ரிதளன் !" ஋ன்஫ளர்.

அயன் வ஧ள஦வுைன் உள்வ஭ யந்தயன் வயறு னளன௉ம் இல்ர஬; ன௅த்ரதனன் தளன்.
ன௅கனெடித் தழன௉ை஦ளய் யபளநல்
யந்தயன், "குட்நளர்஦ிங்,
உரைனளர் அயர஦ச்

ளதளபண ன௅த்ரதன஦ளய் இப்வ஧ளது யந்தளன் .
ளர்!" ஋ன்று ப ளல்஬ழ யிட்டு ஥ழன்஫ளன்.

ற்று வ஥பம் அதழ னத்துைன் உற்றுப் ஧ளர்த்துக்

பகளண்டின௉ந்தளர். "அவை அப்஧ள! இவ்ய஭வூண்டு இன௉ந்து பகளண்டு ஋ன்஦பயல்஬ளம்
அநர்க்க஭ம் ப ய்து யன௉கழ஫ளனைள!" ஋ன்஫ளர்.
"உரைனளர்யளள்; பகளஞ் ம் நரினளரதனளகவய வ஧ ழ யிட்ைளல்
஥ல்஬தழல்ர஬னள?" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
"அப்஧டிவன னளகட்டும், றளர்! உட்களன௉ங்கள், றளர்! தங்கர஭ இங்கு யிஜனம்
ப ய்னச் ப ளன்஦து ஋தற்களக ஋ன்று ஌தளயது பதரினேநள , றளர்?" ஋ன்று பளவ்

ளகழப்

வகட்ைளர்.
"உங்கள் ஆள் ஋஦க்கு அபதல்஬ளம் ப ளல்஬யில்ர஬ . ஥ீங்கள் ஋ன்னுரைன
ன௅கத்ரதப் ஧ளர்ப்஧தற்கு பபளம்஧ ஆய஬ளய் இன௉ப்஧தளய் நட்டும் தளன் ப ளன்஦ளன் .
ஆ஦ளல் களரினநழல்஬ளநல் தளங்கள் அப்஧டிபனல்஬ளம் ஆர ப்஧ை நளட்டீர்கள் ஋ன்று
஋஦க்குத் பதரினேம்" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
உரைனளர்

ற்று வனள ர஦ ப ய்தளர். அய஦ிைம் ஋ப்஧டி யிரனத்ரதப்

஧ிபஸ்தள஧ிப்஧து ஋ன்று அயர் தனங்குயது வ஧ளல் களணப்஧ட்ைது. அப்வ஧ளது ன௅த்ரதனன்
அயரபத் ரதரினப்஧டுத்துகழ஫ ஧ளயர஦னளக , "஋ன்஦ வனள ழக்கழ஫ீர்கள்? தளபள஭நளய்ச்
ப ளல்லுங்கள், தழன௉ைர்கல௃க்குள் றங்வகள ம் ஋ன்஦ ?" ஋ன்஫ளன்.
உரைனளர் தழடுக்கழட்டு, "஋ன்஦ அப்஧டிச் ப ளல்கழ஫ளய்?" ஋ன்஫ளர்.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

"ஆநளம்; அரதப் ஧ற்஫ழ ஋ன்஦? ஥ளன் பயறுந்தழன௉ைன்; தளங்கள் நழஸ்ைர் தழன௉ைர்.
அவ்ய஭வுதளன் யித்தழனள ம்! ஧பயளனில்ர஬, ப ளல்லுங்கள்."
"஋ல்வ஬ளன௉ம் உன்ர஦ப் ஧ற்஫ழச் ப ளல்யது

ரினளய்த் தள஦ின௉க்கழ஫து . பயகு

வயடிக்ரக நனுர஦ளனின௉க்கழ஫ளய். இன௉க்கட்டும். உன்ர஦க் கூப்஧ிட்ை களரினத்ரதச்
ப ளல்கழவ஫ன். ஋ன்
பகளஞ் ம்

ழவ஥கழதர் என௉யன௉க்குப் ன௃துச்வ ரினி஬ழன௉ந்து இபக ழனநளய்க்

பக்குக் பகளண்டு யபவயணுநளம். அதற்கு உன் எத்தளர

வயண்டுபநன்கழ஫ளர். இதழவ஬ ஋஦க்கு என௉

ம்஧ந்தன௅ம் கழரைனளது . உ஦க்குச்

ம்நதநள஦ளல் ப ளல்லு. அ஧ளனம் அதழகம்தளன்; யன௉ம்஧டினேம் அதற்குத் தகுந்த஧டி
ஜளஸ்தழ. ஋ன்஦ ப ளல்கழ஫ளய்?"
இரதக் வகட்ை ன௅த்ரதனன் யளரனக் ரகனி஦ளல் னெடிக்பகளண்டு யில௅ந்து
யில௅ந்து

ழரித்தளன். இரைனிரைவன உரைனளரபனேம் ஧ளர்த்தளன் .

உரைனளர் தம்ன௅ரைன ஆரை அ஬ங்களபங்க஭ில் அதழகக் கயர஬னேள்஭யர் .
அயற்஫ழல் ஌தளயது வகள஭ள஫ள ஋ன்஦ ஋ன்று அயர் சுயரி஬ழன௉ந்த ஥ழர஬க்
கண்ணளடினில் தம்ரநப் ஧ளர்த்துக் பகளண்ைளர் .
ன௅த்ரதனன், "அ஬ங்களபபநல்஬ளம்
஧ி கழல்ர஬. ஥ளன்

ரினளய்த்தளன் றளர் இன௉க்கழ஫து . என்றும்

ழரிக்கழ஫து வயறு யிரனம். ஍ந்தளறு யன௉ரத்துக்கு ன௅ன்஦ளல், இவத

நளதழரி தழன௉ட்டு வயர஬க்களக ஋ன்ர஦ ஥ீங்கள் களர் ஏட்ைச் ப ளன்஦ ீர்கள் . ஥ளன்
நளட்வைன் ஋ன்வ஫ன். அதற்களக ஋ன்ர஦ டிஸ்நழஸ் ஧ண்ணி யிட்டீர்கள் . அப்வ஧ளதும்
இவத நளதழரிதளன் 'என௉

ழவ஥கழதன௉க்களக, இதழல் ஋஦க்கு என௉

ம்஧ந்தன௅ம் இல்ர஬ '

஋ன்று ப ளன்஦ ீர்கள். இபதல்஬ளம் ஞள஧கம் இன௉க்கழ஫தள ?" ஋ன்று வகட்ைளன்.
உரைனளர் குதழத்து ஋ல௅ந்தளர். "அவை ஧ளயிப் ஧னவ஬! ஥ீ தள஦ள!" ஋ன்஫ளர். ஧ி஫கு
அயர் ஥ழன்஫஧டிவன கூ஫ழ஦ளர்.
"உன்ர஦க் வகளயிந்த ஥ல்லூர் கல்னளணத்தழல் என௉ ஥ழநழரம் ஧ளர்த்த வ஧ளவத
஥ீனளய்த்தளன் இன௉க்க வயண்டுபநன்று

ந்வதகப்஧ட்வைன் . அத஦ளல் தளன் உன்ர஦

஋ப்஧டினளயது கூட்டிக் பகளண்டு யபச் ப ளல்஬ழனின௉ந்வதன் . ஜழல்ப஬ன்று நீ ர
ரயத்துக் பகளண்டு யிட்ைளனல்஬யள! அத஦ளல் ஥ழச் னநளக அரைனள஭ந்
பதரினயில்ர஬. வ஧ளகட்டும்; அப்வ஧ளது பயகு வனளக்கழனன் நளதழரி, 'தழன௉ட்டுப் ன௃பட்டிவ஬
இ஫ங்க நளட்வைன்' ஋ன்று ப ளன்஦ளவன? இப்வ஧ளது ஋ன்஦ ஆனிற்று? ப஧ரின ஧க்களத்
தழன௉ை஦ளய் ஆகழப் வ஧ள஦ளய். ஋ன்வ஦ளடு இன௉ந்தழன௉ந்தளல் உ஦க் கு அ஧ளனவந
கழரைனளது. இப்வ஧ளது ஥ழத்னகண்ைம் ன௄பணளனே ளனின௉க்கழ஫ளய் . ஥ளன் ப ளல்கழ஫ரதக்
வகள். இப்வ஧ளதளயது ஋ன்வ஦ளடு வ ர்ந்துயிடு. ஥ளன் என௉ யிதத்தழவ஬ சூப஦ளனின௉ந்தளல்,
஥ீ இன்ப஦ளன௉ யிதத்தழவ஬ சூபன். ஥ளம் இபண்டு வ஧ன௉ம் வ ர்ந்து வயர஬

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ப ய்வதளநள஦ளல் உ஬கத்ரதவன யிர஬க்கு யளங்கழயி ை஬ளம்; ஋ன்஦ ப ளல்கழ஫ளய்?"
஋ன்஫ளர்.
"ஆநளம். அபதல்஬ளம் ஋஦க்குத் பதரினேம். இப்வ஧ளது இப்஧டிச் ப ளல்யர்.

நனத்தழல் கல௅த்ரத அறுத்து யிடுயர்.
ீ ஋ன்ர஦க் களட்டிக் பகளடுத்துயிட்டு ஥ீர் வநவ஬
அல௅க்குப் ஧ைளநல் தப்஧ித்துக் பகளள்யர்ீ . உத்தழவனளகஸ்தர்கல௃க்வகள உம்ரநக்
கண்ைளல் ஧னம். அயர்கள் னளபளயது ன௅ர஫த்தளல், வநவ஬ வலளம் பநம்஧ர் யரபனில்
உம்ன௅ரைன கட் ழ. ஋ப்஧டினளயது தப்஧ித்துக் பகளண்டு யிடுயர்ீ . ஥ளன் ஧஬ழனளக
வயண்டினதுதளன். ஆ஦ளல் அதற்பகல்஬ளம் இப்வ஧ளது ஥ளன் துணிந்த கட்ரை . என௉
தைரய ஧ளண்டிச்வ ரி வ஧ளய் யந்தளல் ஋ன்஦ பகளடுப்஧ீர் ? ப ளல்லும் ஧ளர்க்க஬ளம்!"
"ன௅ல௅ ளய் என௉ வ஥ளட்டு. ஆனிபம் னொ஧ளய் தன௉கழவ஫ன்."
" வ ; இதுதள஦ள? ஥ளன் இப்வ஧ளது யந்ததற்குப் ஧தழ஬ளக உம்ன௅ரைன யட்டிற்வக

இபளத்தழரி யந்வத஦ள஦ளல் அடித்த அடினில் ஍னளனிபம் னொ஧ளய் பகளண்டுவ஧ளய்
யிடுவயன்!"
இரதக் வகட்ைதும்

ட்ை஥ளத உரைனளர் தழடு க்கழட்ைளர்.

"தீட்டின நபத்தழவ஬ கூர் ஧ளர்ப்஧ளய் வ஧ள஬ழன௉க்கழ஫வத !" ஋ன்஫ளர்.
"஧னப்஧ைவயண்ைளம், உரைனளர்! அப்஧டிபனல்஬ளம் ப ய்னநளட்வைன் . தழன௉ைன்
யட்டில்

தழன௉ைன் ன௃குயது பதளமழல் ன௅ர஫க்கு யிவபளதநல்஬யள ? வ஧ளகட்டும், ஥ளன்
உநக்கு உதயி ப ய்கழவ஫ன். உம்நளல் ஋஦க்கு என்று ஆக வயண்டினதளனின௉க்கழ஫து .
உம் வயர஬பனல்஬ளம் ன௅டிந்த ஧ி஫கு ஋஦க்கு என௉ வநளட்ைளர் யண்டி ஥ீர் பகளடுக்க
வயண்டும். ஥ளன் என௉ தைரய ப ன்ர஦ப் ஧ட்ைணம் வ஧ளய் யப யின௉ம்ன௃கழவ஫ன் "
஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
உரைனளர்

ற்று ஥ழதள஦ித்து, "ஆகட்டும்; ஧ளர்க்க஬ளம்" ஋ன்஫ளர்.
அத்தழனளனம் 30 - யறந்த கள஬ம்

நறு ஥ளள் உச் ழப் வ஧ளதழல், ஜ஬ம் ய஫ண்ை பளஜன் யளய்க்கள஬ழன் நண஬ழல் ,
இன௉ன௃஫ன௅ம் அைர்த்தழனளய் ய஭ர்ந்தழன௉ந்த ன௃ன்ர஦ நபங்க஭ின் ஥ழம஬ழல் , ன௅த்ரதனன்
வநல் துணிரன யிரித்துக்பகளண்டு ஧டுத்தழன௉ந்தளன் . அப்வ஧ளது இ஭வய஦ிற் கள஬ம்.
ழத்தழரப ஧ி஫ந்து

ழ஬ ஥ளட்கள் தளன் ஆகழனின௉ந்த஦. நபஞ் ப டி பகளடிகள் ஋ல்஬ளம்

த஭த஭பயன்று ஧சும் இர஬கள் தரமத்துக் கண்ணுக்கு கு஭ிர்ச் ழன஭ித்த஦ . அயற்஫ழன்
வநல் இ஭ந்பதன்஫ல் களற்று தயழ்ந்து யிர஭னளடிக் பகளண்டின௉ந்தது.

ற்றுத் தூபத்தழல்

என௉ வயப்஧நபம் ன௄வும் ஧ிஞ்சுநளய்க் குலுங்கழக் பகளண்டின௉ந் தது. அதழ஬ழன௉ந்து யந்த
நவ஦ளகபநள஦ யள ர஦ரன ன௅த்ரதனன் த௃கர்ந்து பகளண்டின௉ந்தளன் . அந்த நபத்தழன்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அைர்த்தழனள஦ கழர஭க஭ில் ஋ங்வகவனள எ஭ிந்து பகளண்டு என௉ குனில் 'கக்கூ' 'கக்கூ'
஋ன்று கூயிக் பகளண்டின௉ந்தது.
ப ன்஫

ழத்தழரபக்கு இந்தச்

ழத்தழரப ஌஫க்குர஫ன என௉ யன௉ர கள஬ம்

ன௅த்ரதனன், இந்தப் ஧ிபவத த்தழல் தழன௉ை஦ளகப் ஧துங்கழ யளழ்ந்து கள஬ங் கமழத்தளகழ
யிட்ைது. அந்த ஥ளட்க஭ில் இபண்டு ப஧ரின தளலுக்களக்க஭ிலுள்஭ ஜ஦ங்கப஭ல்஬ளம்
தன்னுரைன ப஧னரபக் வகட்ை நளத்தழபத்தழல் கதழ க஬ங்கும்஧டினேம் அயன்
ப ய்தழன௉ந்தளன். அத்ரதரகன ஧ிபவத த்ரத யிட்டு இப்வ஧ளது எவபனடினளகப்
வ஧ளய்யிைப் வ஧ளகழவ஫ளம் ஋ன்஧ரத ஋ண்ணின வ஧ளது அயனுக்கு ஌க்கநளய்த்
தள஦ின௉ந்தது.
வநற்஧டி தீர்நள஦த்துக்கு அயன் யந்து

ழ஬ தழ஦ங்கள் ஆகழ யிட்ை஦ . தழன௉ைப்

வ஧ள஦ யட்டில்

஋தழர்஧ளபளத஧டி கல்னளணிரனச்

ந்தழத்து , அத஦ளல் ப ளல்஬ ன௅டினளத

அயநள஦ன௅ம் பயன௉ட் ழனேம் அரைந்து, என௉ யளர்த்ரத கூைப் வ஧ ளநல், தழன௉ம்஧ி
ஏடி஦ளன் ஋ன்று ப ளன்வ஦ளநல்஬யள ? வ஧ள஬ீ ஸ் ஬ளக் அப்஧ி஬ழன௉ந்து தப்஧ின அன்று
஋ப்஧டி யமழதழர

பதரினளநல் ஏடி஦ளவ஦ள அவத நளதழரி தளன் இன்றும் ஏடி஦ளன் .

கரை ழனளக ஋ப்஧டிவனள தன்ர஦ச் ப ன்஫ என௉ யன௉ரநளக ஆதரித்துக் களப்஧ளற்஫ழ
யன௉ம் பகளள்஭ிைக்கரப ஧ிபவத த்ரத அரைந்தளன். இபவுக்கழபவய ஆற்ர஫த் தளண்டி
அக்கரபப் ஧டுரகக்கும் யந்துயிட்ைளன். அந்த இபயிவ஬வன அயன் தன்
யன௉ங்கள஬த்ரதப் ஧ற்஫ழச்

ழந்தழக்கவும் பதளைங்கழ஦ளன் . இ஦ி பயகு கள஬ம் இப்஧டிவன

கள஬ந்தள்஭ ன௅டினளது ஋ன்று அயனுக்கு ஥ழச் னநளகழ யிட்ைது . வ஧ள஬ீ ஸ்
஧ந்வதள஧ஸ்துகள் ஥ளல௃க்கு ஥ளள் அதழகநளகழக் பகளண்டு யந்த஦ . ஋ப்஧டினேம் என௉ ஥ளள்
஧ிடித்துயிடுயளர்கள். அப்஧டிப் ஧ிடிக்களயிட்ைளலும் இவ்யளறு ஥ழர்ப்஧னநளய் பயகு கள஬ம்
஥ைநளை ன௅டினளது ஋ன்று அயனுக்குத் வதளன்஫ழயிட்ைது . கல்னளணிரனப் ஧ளர்க்கும்
ஆர தளன் அயர஦ இத்தர஦ கள஬ன௅ம் அந்தப் ஧ிபவத த்தழல் இன௉த்தழக்
பகளண்டின௉ந்தது. அந்த ஆர

இவ்ய஭வு யி஧ரீத ன௅ர஫னில் ஥ழர஫வய஫வய ,

ன௅த்ரதனன் ந஦ங்க ந்து வ஧ள஦ளன்.
தளன் இதுயரப வ ர்த்து ரயத்தழன௉ந்த ஧ணத்ரத ஋டுத்துக் பகளண்டு ஋ங்வகனளயது
அக்கரபச்

வ ரநக்குக் கப்஧ல் ஌஫ழப் வ஧ளய்யிடுயபதன்று அயன் தீர்நள஦ித்தளன். அதற்கு

ன௅ன்஦ளல், ப ன்ர஦க்குப் வ஧ளய் அ஧ிபளநழரன ஋ப்஧டினளயது என௉ தைரய ஧ளர்த்துயிை
வயண்டுபநன்஫ ஆர னேம் அயனுக்கு இன௉ந்தது. ஆ஦ளல் இபதல்஬ளம் ஋ப்஧டிச்
ளத்தழனநளகும்?
இரதப் ஧ற்஫ழ வனள ர஦ ப ய்து பகளண்டின௉ந்தவ஧ளது தளன் பளனயபம் உரைனளர்
தன்ர஦ப் ஧ளர்க்க யின௉ம்ன௃யதளகத் தகயல் பத ரியித்தழன௉ந்தது அயனுக்கு ஞள஧கம்
யந்தது. அயர் யபச் ப ளன்஦து ஋தற்களக இன௉க்குபநன்஧ரத அயன் என௉யளறு
ஊகழத்தழன௉ந்தளன். அயன௉ரைன வனளக்கழனரதரன ன௅ன்வ஧ அ஫ழயள஦ளத஬ளல் , அயபளல்
அ஧ளனம் ஌ற்஧டும் ஋ன்று அயன்

ழ஫ழதும் ஧னப்஧ையில்ர஬ . ஆ஦ளல் அந்தத்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

தழன௉ைனுக்குப் வ஧ளய் உதயி ப ய்யதழல் அயனுக்கு இஷ்ைநழல்஬ளந஬ழன௉ந்தது. அத஦ளல்
த஦க்கு ன௅டியில் ஥ன்ரந ஌ற்஧ைளபதன்று அயனுரைன உள்஭த்தழல் ஌வதள என்று
ப ளல்஬ழற்று.
ஆ஦ளல் இப்வ஧ளது கப்஧வ஬஫ழப் வ஧ளய்யிை வயணுபநன்஫ ஆர
உரைனளன௉ரைன எத்தளர னி஦ளல் தளன் அது

஧ி஫ந்ததும் ,

ளத்தழனநளகக் கூடுபநன்று அயன்

தீர்நள஦ித்தளன். அத஦ளல் தளன் அயரப அயன் வ஧ளய்ப் ஧ளர்த்ததும் , அயன௉ரைன
'சுங்கத் தழன௉ட்டு' வயர஬க்கு உதயி ப ய்யதளக எப்ன௃க் பகளண்ைதும், அதற்குப் ன௃஫ப்஧ை
வயண்டின ஥ளள் யரபனில் பகளள்஭ிைக்கரபப் ஧ிபவத த்தழல் இன௉ப்஧வத னேக்தபநன்றும் ,
அதுயரப ஋வ்யித

ளகறநள஦ களரினத்தழலும் இ஫ங்குயதழல்ர஬பனன் றும் ன௅டிவு

ப ய்து அந்தப்஧டிவன ஥ழர஫வயற்஫ழ யந்தளன். ஆகவய பகளஞ்

஥ள஭ளக அயனுரைன

ந்தடி அைங்கழனின௉ந்தது.
*****
இன்று, பளஜன் யளய்க்களல் நண஬ழல் ஧டுத்துக் கழைந்த வ஧ளது , அயனுக்கு
நறு஧டினேம் கல்னளணினின் ஞள஧கம் யந்தது . அயல௃ரைன ஥ழர஦ரயத் தன் ந஦த்தழல்
ய஭ர்த்துக் பகளண்டு யந்தவத ப஧ன௉ம் ஧ி பகன்றும் , அயர஭ ந஫ந்துயிைத்தளன்
வயண்டுபநன்றும் அயன் தீர்நள஦ித்தழன௉ந்தள஦ளனினும் , அயர஦ன஫ழனளநவ஬
அயனுரைன உள்஭ம் அயள் ஧ளல் ப ன்஫து. அன்று இபவு அயர஭ப் ஧ளர்த்தவ஧ளது,
"ன௅த்ரதனள! ஋ன் ஥ரககள் தள஦ள உ஦க்கு வயண்டும் ?" ஋ன்று அயள் ப ளன்஦
யளர்த்ரதகள் தழன௉ம்஧த் தழன௉ம்஧ அயனுரைன ஥ழர஦வுக்கு யந்த஦. அவ்யளர்த்ரதக஭ின்
ப஧ளன௉ள் ஋ன்஦ ஋ன்று அ஫ழன அயன் தள஧ங் பகளண்ைளன் . அயள் ஌ன் அவ்யட்டில்

தன்஦ந்த஦ினளக என௉ கழமயினேைன் நளத்தழபம் இன௉ந்தளள் ஋ன்஧ரத ஥ழர஦க்கும் வ஧ளது
அயனுக்கு யினப்஧ளனின௉ந்தது. "஍வனள! என௉ ஥ழநழரம் அயள் ன௅கத்ரத ஥ன்஫ளய்ப்
஧ளர்த்துயிட்டு, 'ப ௌக்கழனநளனின௉க்கழ஫ளனள?' ஋ன்று என௉ யளர்த்ரத வகட்டுயிட்டுத்தளன்
யந்வதளநள?" ஋ன்று அயன் ந஦து ஌ங்கழற்று.
இப்஧டிபனல்஬ளம் ஥ழர஦க்க ஥ழர஦க்க , அயனுரைன ந஦த்தழல் தழடீபபன்று ஏர்
ஆர

஋ல௅ந்தது. தளனும் கல்னளணினேம் குமந்ரதப் ஧ன௉யந் பதளட்டு ஏடி யி ர஭னளடி

஋த்தர஦வனள ஥ளள் ஆ஦ந்தநளய்க் கள஬ங்கமழத்த அந்தப் ஧ளமரைந்த வகளயிர஬ என௉
தைரய ஧ளர்க்கவயண்டும் ஋ன்஧துதளன் அந்த ஆர . கல்னளணினின் கல்னளணத்துக்கு
ன௅ன்ன௃ அயர஭த் தளன் கரை ழனளகப் ஧ளர்த்த இைன௅ம் அதுவயனல்஬யள? அன்று அயல்
'஌ன் யந்வதப஦ன்஫ள வகட்கழ஫ளய்? வயறு ஋தற்களக யன௉வயன்? உன்ர஦த் வதடிக்
பகளண்டுதளன் யந்வதன்' ஋ன்று கண்ணில் ஥ீர் ததும்஧க் கூ஫ழன களட் ழ இப்வ஧ளது அயன்
கண் ன௅ன்஦ளல் ஥ழன்஫து. இந்தப் ஧ிபவத த்ரதயிட்டு தளன் அடிவனளடு வ஧ளயதற்கு
ன௅ன்ன௃, அந்தக் வகளயிர஬ இன்ப஦ளன௉ தைரய ஧ளர்த்துயிை வயண்டுபநன்று
஋ண்ணி஦ளன். இந்த ஋ண்ணம் வதளன்஫ழச்
஌வதள என௉

ழ஫ழது வ஥பத்தழற்பகல்஬ளம், தன்ர஦ நீ ஫ழன

க்தழனி஦ளல் கயபப்஧ட்ையன் வ஧ளல் அயன் ன௄ங்கு஭த்ரத வ஥ளக்கழ யிரபந்து

vanmathimaran@gmail.com
஥ைக்க஬ள஦ளன். அந்தச்

www.thamizhthenee.blogspot.com
க்தழ இத்தரகனது ஋ன்஧து அன்று

vanmathimaran@yahoo.com
ளனங்கள஬ம் வநற்஧டி

஧ளமரைந்த வகளயிர஬ ப஥ன௉ங்கழனவ஧ளது அயனுக்வக பதரிந்து வ஧ளனிற்று. ஆம்; அந்தச்
க்தழ கல்னளணிதளன்!
ன௅த்ரதனன் வகளயிர஬ அரைந்தவ஧ளது , அங்வக, தளன் ஋த்தர஦வனள ஥ளள்
உட்களர்ந்து ஆ஦ந்தநளய்ப் ஧ளடிக் கள஬ங்கமழத்த அவத வநரைனின் நீ து , கல்னளணி
உட்களர்ந்தழன௉ப்஧ரதக் கண்ைளன். அயனுரைன ப஥ஞ்சு 'தழக்தழக்'பகன்று அடித்துக்
பகளண்ைது.
அத்தழனளனம் 31 - களத஬ர் எப்஧ந்தம்
வகளயிலுக்குப் ஧க்கத்தழ஬ழன௉ந்த நளநபத்தழல் ஧ட்டுப் வ஧ளல்

ழயந்த இ஭ம்

இர஬கல௃க்கு நத்தழனில் பகளத்துக் பகளத்தளக நளம் ன௄க்கள் ன௄த்தழன௉ந்த஦ . அந்தப்
ன௄க்கள் இன௉க்குநழைந் பதரினளத஧டி யண்டுகல௃ம், வத஦ிக்கல௃ம் பநளய்த்த஦. அயற்஫ழன்
ரீங்களப

ப்தம் அந்த ய஦ப்஧ிபவத ம் ன௅ல௅யதழலும் ஧பயிப் ஧ிபகழன௉தழ வதயிரன ஆ஦ந்த

஧பய நளக்கழக் பகளண்டின௉ந்தது.
ற்றுத் தூபத்தழல் என௉ ன௅ட்ன௃தரின் வநல் களட்டு நல்஬ழரகக் பகளடி என்று
஧ைர்ந்தழன௉ந்தது. அந்தக் பகளடினில் குலுங்கழன ன௄க்க஭ி஬ழன௉ந்து இவ஬ ளக யந்து
பகளண்டின௉ந்த ஥றுநணத்தழ஦ளல் கயபப்஧ட்டுத்தளன் வ஧ளலும் , அதன்வநல் அத்தர஦
஧ட்டுப் ன௄ச் ழகள் ஧஫ந்து பகளண்டின௉ந்த஦! அயற்஫ழன் இ஫குகல௃க்குத்தளன் ஋த்தர஦
யிதயிதநள஦ ஥ழ஫ங்கள்! அயற்஫ழல் ஋வ்ய஭வு யிதயிதநள஦ யர்ணப் ப஧ளட்டுக்கள் !
஥ல்஬ தூன பயள்ர஭ இ஫குகல௃ம், பயள்ர஭னில் கறுப்ன௃ப் ப஧ளட்டுக்கல௃ம் , ஊதள ஥ழ஫
இ஫குக஭ில் நஞ் ள் ன௃ள்஭ிகல௃ம், நஞ் ள் ஥ழ஫ இ஫குக஭ில்

ழயப்ன௃க் வகள஬ங்கல௃ம் -

இப்஧டினளக எவப யர்ணக் களட் ழதளன்! ஧ிபம்ந வதயன் இந்தப் ஧ட்டுப் ன௄ச் ழகர஭ச்
ழன௉ஷ்டித்த கள஬த்தழல் யிதயிதநள஦ யர்ணங்கர஭க் க஬ந்து ரயத்துக் பகளண்டு
அயற்ர஫ யி ழத்தழபம் யி ழத்தழபநளய்த் தீட்டி வயடிக்ரக ப ய்தழன௉க்க வயண்டு ம்.
஧ட்டுப் ன௄ச் ழகள் என௉ ஥ழநழரம் அந்தக் களட்டு நல்஬ழரகக் பகளடினின் நீ து
உட்களர்ந்தழன௉க்கும். அடுத்த ஥ழநழரம் என௉ களபணன௅நழன்஫ழ அரய பகளல்ப஬ன்று
கழ஭ம்஧ி யள஦பய஭ினிப஬ல்஬ளம் ஧஫க்கும். அரய ஧஫க்கும் வ஧ளது அயற்஫ழன் இ஫குகள்
஧ை஧ைபயன்று அடித்துக் பகளள்யரதப் ஧ளர்த்தள ல், "஍வனள! இந்த அமகள஦ ன௄ச் ழ
இப்஧டித் துடிக்கழன்஫வத! அடுத்த கணத்தழல் கவ வம யில௅ந்து உனிரப யிட்டுயிடும்
வ஧ள஬ழன௉க்கழ஫வத!" ஋ன்று ஥ளம் தயித்துப் வ஧ளவயளம் .
஧ட்டுப் ன௄ச் ழனின் இ஫குகள் ஋ப்஧டித் துடித்த஦வயள , அரதப் வ஧ள஬வய துடித்தது
அந்த வ஥பத்தழல் கல்னளணினின் இன௉தனம் ஋ன்று ப ளல்஬஬ளம். ஧ளமரைந்த
வகளயிர஬ச் சுற்஫ழ அைர்த்தழனளனின௉ந்த ப டி பகளடிகர஭ யி஬க்கழக் பகளண்டு
ன௅த்ரதனன் யன௉யரத அயள் ஧ளர்த்தளள் . ஧ளர்த்த கணத்தழல் அயல௃ரைன உள்஭ம்
ஆ஦ந்த ஧பய ம் அரைந்தது. ஆ஦ளல், அடுத்த கணம், ன௅ன் வ஧ளல் அயன் நறு஧டினேம்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

தன்ர஦ப் ஧ளர்த்துயிட்டு ஏடிப்வ஧ள களந஬ழன௉க்க வயண்டுவந ஋ன்று ஋ண்ணினவ஧ளது
அயல௃ரைன இன௉தனம் வநற்ப ளன்஦யளறு துடிதுடித்தது .
*****
அன்஫ழபவு, ன௅கனெடி தரித்த கள்ய஦ளய் யந்த ன௅த்ரதனன் அப்஧டி எவப
஥ழநழரத்தழல் நளனநளய் நர஫ந்து வ஧ள஦ ஧ி஫கு கல்னளணி அரைந்த ஌நளற்஫த்துக்கும்
஌க்கத்தழற்கும் அ஭வய கழரைனளது. அவ்யளறு வ஥ர்ந்து யிட்ைதற்குக் களபணம்
தன்னுரைன ன௃த்தழனீ஦ம் தளன் ஋ன்று அயள் கன௉தழ஦ளள் . இத்தர஦ ஥ளல௃ம் அயர஦ப்
஧ளர்க்க஬ளம், ஧ளர்க்க஬ளம் ஋ன்஫ ஥ம்஧ிக்ரகனில் என௉யளறு கள஬ம் வ஧ளய்யிட்ைது .
இ஦ிவநல் அந்த ஥ம்஧ிக்ரகக்குக் கூை இைநழல்ர஬வன ? ன௅த்ரதனன் இப்஧டிவன
தழன௉ை஦ளனின௉ந்து என௉ ஥ளள் வ஧ள஬ீ றளரிைம் அகப்஧ட்டுக் பகளண்டு தண்ைர஦னரைன
வயண்டினது; தளன் இப்஧டிவன தன்஦ந் த஦ினளக உ஬கத்தழல் யளழ்ந்து கள஬ந்தள்஭
வயண்டினது ஋ன்஧ரத ஥ழர஦க்க ஥ழர஦க்க அய஭ளல்
ன௅ன்ப஦ல்஬ளம் அயள்

கழக்க ன௅டினயில்ர஬ . இதற்கு

ளதளபணநளய்க் கண்ணர்யிட்டு

அல௅யது கழரைனளது. ஧ஞ் ஥தம்

஧ிள்ர஭ரனக் கல்னளணம் ப ய்து பகளண்ைவ஧ளது அயள் தன்னுரைன ப஥ஞ்ர
இன௉ம்஧ளகச் ப ய்து பகளண்ைளள் ஋ன்று ஧ளர்த்வதளநல்஬யள ? ஆ஦ளல் அன்஫ழபவு
ம்஧யத்தழற்குப் ஧ி஫கு அயல௃க்குத் தன்ர஦ன஫ழனளநல் அல௅ரக அல௅ரகனளய் யந்தது .
கல்னளணினின் அத்ரத இரதபனல்஬ளம் ஧ளர்த்துயிட்டுப் ஧னந்து வ஧ள஦ளள். அன்று
இபளத்தழரிவன அயள் கூச் ல் வ஧ளட்டுத் தை ன௃ைல் ஧ண்ணித் தழன௉ைர஦ப் ஧ிடிக்க ஌ற்஧ளடு
ப ய்ன வயணுபநன்று ப ளன்஦ளள். கல்னளணி அபதல்஬ளம் கூைவய கூைளபதன்று
஧ிடியளதநளய்ச் ப ளல்஬ழயிட்ைளள். அதற்குப் ஧ி஫கு கல்னளணி தளவ஦ அல௅து பகளண்டும்
கண்ணர்ீ யிட்டுக் பகளண்டும் இபவு ஋ல்஬ளம் தூங்களநல் ன௃பண்டு பகளண்டும்
இன௉ப்஧ரதப் ஧ளர்த்து அத்ரத, "அடி ப஧ண்வண! உ஦க்கு ஋ன்஦வநள பதரினயில்ர஬ .
அன்று இபளத்தழரி தழன௉ைன் யந்ததழ஬ழன௉ந்து ஧னந்து வ஧ளனின௉க்கழ஫ளய் . நளரினம்நனுக்கு
நளயி஭க்கு ஌ற்஫ வயண்டும். பகளஞ்

஥ளர஭க்குப் ன௄ங்கு஭த்துக்குப் வ஧ளய்

஋ல்஬ளன௉ைனும் க஬க஬ப்஧ளய் இன௉ந்துயிட்டு யன௉வயளம், யள! அப்வ஧ளது தளன் உ஦க்குப்
஧னம் பத஭ிந்து

ழத்தம்

ரினளகும்" ஋ன்஫ளள்.

*****
ன௄ங்கு஭த்துக்குப் வ஧ளக஬ளம் ஋ன்஫தும் அத்ரத ஆச் ரினப்஧டும்஧டினளகக் கல்னளணி
உைவ஦

ம்நதழத்தளள். அயல௃க்கு ஋ன்஦பயல்஬ளவநள ஧ரமன ஞள஧கங்கள் யந்த஦ .

பகளள்஭ிைக்கரபக் களடும், ஧ளமரைந்த வகளனிலும் அயர஭க் கயர்ந்து இல௅த்த஦ .
ஆகவய, தகப்஧஦ளன௉க்குக் கடிதம் வ஧ளட்டு யபயரமத்து ஋ல்஬ளன௉நளகப் ன௄ங்கு஭ம்
வ஧ளய்ச் வ ர்ந்தளர்கள்.
கல்னளணி இபண்பைளன௉ ஥ளள் யட்டுக்குள்வ஭வன

இன௉ந்தளள் . ஧ி஫கு, இடுப்஧ிவ஬

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

குைத்ரத ஋டுத்து ரயத்துக் பகளண்டு ஆற்றுக்குக் கு஭ிக்கப் வ஧ளகழவ஫ன் ஋ன்று
கழ஭ம்஧ி஦ளள். அயள்

ழறு ப஧ண்ணளனின௉ந்த கள஬த்தழவ஬வன அயர஭ னளன௉ம் ஋துவும்

ப ளல்஬ ன௅டினளபதன்஫ளல், இப்வ஧ளது ப஧ரின ஧ணக்களரினளய் ,

ர்ய சுதந்தழப

஋ஜநள஦ினளய் ஆகழயிட்ையர஭ னளர் ஋ன்஦ ப ளல்஬ன௅டினேம் ?
*****
ன௅த்ரதனர஦ இப்வ஧ளது ஧ளர்த்ததும் கல்னளணி ஋ல௅ந்து ஥ழன்஫ளள். இன௉யன௉ம்
என௉யரபபனளன௉யர் ஧ளர்த்த யண்ணம்
கல்னளணிக்கு ஋தழர்஧ளபளநல் அயர஦ச்

ற்று வ஥பம் ஧ிபதழரநகர஭ப் வ஧ளல் ஥ழன்஫ளர்கள்
.
ந்தழத்தத஦ளல் ஌ற்஧ட்ை தழரகப்ன௃ என௉ ன௃஫ம் ,

஌தளயது தளன் தய஫ளகச் ப ளல்஬ழ அல்஬து ப ய்து அத஦ளல் நறு஧டினேம் ன௅த்ரதனன்
வ஧ளய்யிைப் வ஧ளகழ஫ளவ஦ ஋ன்஫ ஧னம் இன்ப஦ளன௉ன௃஫ம் .
ஆ஦ளல் ன௅த்ரதனன் இந்தத் தைரய அப்஧டிபனளன்றும் ஏடிப்
வ஧ளகழ஫ய஦ளனில்ர஬. தழரகப்ன௃

ற்று ஥ீங்கழனதும், கல்னளணினின்

நீ ஧நளக யந்தளன் .

"கல்னளணி! ஥ீதள஦ள? அல்஬து பயறும் நளரனத் வதளற்஫நள? ஋ன்஦ளல் ஥ம்஧
ன௅டினயில்ர஬வன!" ஋ன்஫ளன்.
"அம்நளதழரிச்

ந்வதகம் உன்ர஦ப் ஧ற்஫ழ ஋஦க்கு உண்ைளயதுதளன் ஥ழனளனம். இந்த

஥ழநழரம் ஥ீ ஋ன் ன௅ன் இன௉ப்஧ளய்; அடுத்த ஥ழநழரம் நளனநளய் நர஫ந்து வ஧ளயளய் !"
஋ன்று கல்னளணி ப ளல்஬ழ,

ட்பைன்று அயன் ஏடிப் வ஧ளகளநல் தடுப்஧யள் வ஧ளல்

ரககர஭ யிரித்துக் பகளண்டு ஥ழன்஫ளள்.
ன௅த்ரதனன் க஬க஬பயன்று
ழரிப்ன௃ யந்தது. இன௉யன௉ம்

ழரித்தளன் . கல்னளணிக்கும் தன்ர஦ன஫ழனளநல்

ழரித்தளர்கள். ஋த்தர஦வனள கள஬நளகச்

ழரிக்களதயர்க஭ளத஬ளல், இப்வ஧ளது அதற்பகல்஬ளம் வ ர்த்து ரயத்துக் குலுங்கக்
குலுங்கச்

ழரித்தளர்கள். அந்தச்

ழரிப்஧ின் எ஬ழரனக் வகட்டு , ஥ளயல் நபத்தழன் வநல்

கூட்டிற்குள் இன௉ந்த குன௉யிக் குஞ்சுகள் பய஭ிவன தர஬ரன ஥ீட்டி , ஧னம் ஥ழர஫ந்த
ழன்஦ஞ் ழறு கண்க஭ளல் அயர்கர஭ப் ஧ளர்த்து யிமழத்த஦ .
ன௅த்ரதனன்

ழரிப்ர஧ச்

ழபநப்஧ட்டு அைக்கழக் பகளண்டு , "கல்னளணி! ஋ன்஦ளல்

஥ம்஧ ன௅டினயில்ர஬ தளன். ஋தற்களக ஥ீ இங்கு யந்தளய்? ஧ரமன ன௅த்ரதனர஦த்
வதடிக் பகளண்ைள? அந்த ன௅த்ரதனன் இப்வ஧ளது இல்ர஬வன! பகளள்ர஭க்களப
ன௅த்ரதனன் அல்஬யள இப்வ஧ளது இன௉க்கழ஫ளன் ? அயனுக்கும் உ஦க்கும் ஥டுயில்
இப்வ஧ளது இந்தக் பகளள்஭ிைத்ரதயிை அகண்ைநள஦ ஧ள்஭ம் ஌ற்஧ட்டின௉க்கழ஫வத !"
஋ன்஫ளன்.
"ன௅த்ரதனள! ஥ளனும் இப்வ஧ளது ஧ரமன கல்னளணி அல்஬; களட்டில் குதூக஬நளய்த்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

தழரிந்து பகளண்டின௉ந்த 'ய஦வதயரத கல்னளணி' ப த்துப் வ஧ளய் யிட்ைளள். இப்வ஧ளது
இன௉ப்஧யள் ரகம்ப஧ண் கல்னளணி ."
"஍வனள! ஥ழஜநளகயள! அந்தப் ஧ளயி இதற்களகத்தள஦ள உன்ர஦க் கல்னளணம்
ப ய்து பகளண்ைளன்?" ஋ன்று தழடுக்கழட்டுக் வகட்ைளன் ன௅த்ரதனன்.
"அயரப என்றும் ப ளல்஬ளவத, ன௅த்ரதனள! அயர் ன௃ண்ணின ன௃ன௉ரர். அயரபப்
வ஧ளன்஫யர்கள்

ழ஬ர் இந்த உ஬கத்தழல் இன௉ப்஧தளல் தளன் இன்னும் நரமப஧ய்கழ஫து ."

"ன௃ன௉ர஦ிைம் அவ்ய஭வு ஧க்தழனேள்஭யள் இங்வக ஌ன் யந்தளய் , இந்தத்
தழன௉ைர஦த் வதடிக்பகளண்டு ?" ஋ன்று ன௅த்ரதனன் ஆங்களபநளய்க் வகட்ைளன்.
கல்னளணினின் கண்க஭ில் க஬க஬பயன்று ஜ஬ம் யந்தது . ன௅த்ரதனன் ந஦ம்
உன௉கழற்று. "கல்னளணி! ஥ளன் சுத்த ன௅பைன். 'ன௅பட்டு ன௅த்ரதனள' ஋ன்஫ ப஧னர் ஋஦க்குத்
தகும். உன்ர஦க் களணளத வ஧ளது எவ்பயளன௉ ஥ழநழரன௅ம் உன்ர஦ப் ஧ற்஫ழவன
஥ழர஦த்துக் பகளண்டின௉ந்வதன். 'இந்த ஜன்நத்தழல் களண்வ஧ளநள?' ஋ன்று துடிதுடித்துக்
பகளண்டின௉ந்வதன். ஆ஦ளல் உன்ர஦ப் ஧ளர்த்த ஧ி஫கு ன௅பட்டுத் த஦நளய்ப் வ஧ ழ உன்
கண்க஭ில் ஜ஬ம் யபச்ப ய்கழவ஫ன். ஋ன்஦ளல் உ஬கத்தழல் ஋ல்வ஬ளன௉க்கும் கஷ்ைந்தளன்.
஋தற்களக இந்த உ஬கழல் ஧ி஫ந்வதளம் ஋ன்று

ழ஬

நனம் வதளன்றுகழ஫து .

"஋தற்களகப் ஧ி஫ந்தளய்? இந்தத் தளனில்஬ளப் ப஧ண் கல்னளணினின்
யனிற்ப஫ரிச் ர஬க் பகளட்டிக் பகளள்஭த் தளன் ஧ி஫ந்தளய் , ன௅த்ரதனள! யளழ்க்ரகனில்
என௉ தைரய ஥ளம் ப஧ரின ஧ி கு ப ய்துயிட்வைள ம் . கைவுள் ஥ம் இன௉யன௉ரைன
இன௉தனத்ரதனேம் என்஫ளகச் வ ர்த்து ரயத்தளர் . அதற்கு யிவபளதநளக இன௉யன௉ம்
ஆத்தழபத்தழ஦ளலும் ஧ிடியளதத்தழ஦ளலும் களரினம் ப ய்வதளம் . நறு஧டினேம் அம்நளதழரி
தப்ன௃ ப ய்னவயண்ைளம். ஥ளன் ப ளல்யரதக் வகள். இப்஧டி பயகுகள஬ம் உன்஦ளல்
கள஬ங் கமழக்க ன௅டினளது. கட்ைளனம் வ஧ள஬ீ றளர் என௉ ஥ளள் ஧ிடித்து யிடுயளர்கள் .
பகளஞ்

஥ளள் அைக்கநளய் இன௉ந்துயிட்டு , க஬யபம் அைங்கழனதும் கப்஧஬ழல் ஌஫ழ

அக்கரபச்

வ ரநக்குப் வ஧ளய் யிடு.

ழங்கப்ன௄ர், ஧ி஦ளங்கு ஋ங்வகனளயது கண்களணளத

வத த்துக்குப் வ஧ளய் ப ௌக்கழனநளனின௉க்க஬ளம் ..."
ன௅த்ரதனன் நறு஧டினேம் தழடுக்கழட்ைளன் . தன் ந஦த்தழ஬ழன௉ந்தரதவன அயல௃ம்
ப ளன்஦ரதக் வகட்டு அயன் யினப்஧ரைந் தளன். ஆ஦ளல் அரத பய஭ினில் களட்டிக்
பகளள்஭ளநல், "கல்னளணி! ஋ன்ர஦ ஊரபயிட்டு ஏட்டுயதழல் தளன் உ஦க்கு ஋வ்ய஭வு
அக்கர஫" ஋ன்஫ளன்.
"இன்னும் ஋ன்ர஦ ஥ீ பதரிந்து பகளள்஭யில்ர஬னள , ன௅த்ரதனள! உன்ர஦
நட்டுநள வ஧ளகச் ப ளல்கழவ஫ன் ஋ன்று ஥ழர஦க்கழ஫ளய் ? ஥ீ ன௅தல் கப்஧஬ழல் வ஧ள஦ளல்
஥ளன் அடுத்த கப்஧஬ழல் யன௉வயன்."

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

"஥ழஜநளகயள, கல்னளணி! இன்ப஦ளன௉ தைரய ப ளல்லு. இவ்ய஭வு ப ளத்து
சுதந்தழபம், யடு
ீ யள ல், ஆள்஧ரை ஋ல்஬ளயற்ர஫னேம் யிட்டுயிட்டு, இந்தத்
தழன௉ைனுைன் கைல் கைந்து யன௉கழவ஫ன் ஋ன்஫ள ப ளல்கழ஫ளய் ?"
"ஆநளம்; இரய ஋ல்஬ளயற்ர஫னேம் யிை ஥ீதளன் ஋஦க்கு வநல். இந்தச்
ப ளத்துக்கர஭பனல்஬ளம் ஧ண்ணினளரின் யின௉ப்஧த்தழன்஧டி ஥ல்஬ தர்நங்கல௃க்கு ஋ல௅தழ
ரயத்து யிடுவயன். வ஧ளகழ஫ இைத்தழல் ஥ளம் உரமத்துப் ஧ளடு஧ட்டு ஜீய஦ம்
ப ய்வயளம்."
"நறு஧டினேம் ஥ீதளவ஦ ஋஦க்களகத் தழனளகம் ப ய்கழ஫ளய் , கல்னளணி! ஥ளன்
஋ன்஦பயல்஬ளவநள ஋ண்ணினின௉ ந்வதன்! பகளள்ர஭னடித்த ஧ணத்ரதபனல்஬ளம் என௉
஥ளள் உன் கள஬டினில், வ஧ளைவயணுபநன்று ஥ழர஦த்வதன். ஆ஦ளல் ஥ீவனள குவ஧ப
ம்஧த்ரதக் கள஬ளல் உரதத்துத் தள்஭ியிட்டு யன௉கழவ஫ன் ஋ன்கழ஫ளய் . ஆ஦ளல் ன௅ன்
தைரய நளதழரி இந்தத் தைரய ஥ளன் ஧ிடியளதம் ஧ிடிக்க நளட்வைன் . கப்஧வ஬஫ழப்
வ஧ளய்யிை ஥ளன் தனளர். ஆ஦ளல், அதற்கு ன௅ன்஦ளல் ஥ளன் எப்ன௃க்பகளண்ை களரினம்
என்ர஫ நட்டும் ப ய்து யிை வயண்டும். ப ன்ர஦ப் ஧ட்ைணத்துக்குப் வ஧ளய்
அ஧ிபளநழரன என௉ தைரய ஧ளர்த்துயிை வயண்டும் ! அதற்கு ஌ற்஧ளபைல்஬ளம் ப ய்து
யிட்வைன். கல்னளணி! என௉ நளதம், இபண்டு நளதம் ப஧ளறுத்துக் பகளள்..."
"஍வனள! அவ்ய஭வு ஥ள஭ள? அதற்குள்வ஭ அ஧ளனம் வ஥ர்ந்துயிட்ைளல் ஋ன்஦
ப ய்யது?"
"இல்ர஬, கல்னளணி! பபளம்஧ ஜளக்கழபரதனளனின௉ப்வ஧ன். வ஥ற்றுயரப இந்த உனிர்
஋஦க்கு இ஬ட் ழனநழல்஬ளந஬ழன௉ந்தது.

ளரய ஋தழர்வ஥ளக்கழக் பகளண்டின௉ந்வதன். ஆ஦ளல்

இன்று உன்ர஦ப் ஧ளர்த்த ஧ிற்஧ளடு, இத்தர஦க்குப் ஧ி஫கும் உன்னுரைன அன்ன௃
நள஫யில்ர஬பனன்று பதரிந்த ஧ி஫கு, இந்த உனிர் வநல் ஋஦க்கு ஆர

஧ி஫ந்து

யிட்ைது. பயகு ஜளக்கழபரதனளனின௉ப்வ஧ன்" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
அத்தழனளனம் 32 - கயிழ்ந்த வநளட்ைளர்
அஸ்தநழத்து என௉ ஥ளமழரகனின௉க்கும். வநற்குத் தழர னில் ஥ழர்ந஬நள஦ யள஦த்தழல்
஧ிர஫ச்

ந்தழபன் அரநதழனள஦ கை஬ழல் அமகழன ஧ைகு நழதப்஧து வ஧ளல் நழதந்து

பகளண்டின௉ந்தது. பயள்஭ித் தகட்டி஦ளல் ப ய்து ஥ட் த்தழபங்கல௃க்கு நத்தழனில் ஧தழத்த
ஏர் ஆ஧பணம் வ஧ளல் யி஭ங்கழன அப்஧ிர஫நதழ அமகுக்களக ஌ற்஧ட்ைது ஋ன்வ஫
வதளன்றும்஧டி, அதன் பய஭ிச் ம் அவ்ய஭வு ப ளற்஧நளனின௉ந்தது. ஆ஦ளல் அது கூை
அதழகபநன்று ஥ழர஦த்து, ஋ப்வ஧ளது அந்த இ஭ம்஧ிர஫, அடியள஦த்தழல் நர஫னேபநன்று
கயர஬னேைன் ஋தழர்஧ளர்த்த

ழ஬ ஧ிபகழன௉தழகள் இன௉க்கத்தளன் ப ய்தளர்கள். ன௃துச்வ ரிக்குச்

நீ ஧த்தழல் ஌பமட்டு ரநல் தூபத்தழல் யனல் களடுக஭ின் யமழனளக ஊர்ந்து யந்து
பகளண்டின௉ந்த என௉ வநளட்ைளர் யண்டினில் இயர்கள் இன௉ந்தளர்கள் . அந்த யண்டி

vanmathimaran@gmail.com
ழயப்ன௃ச்

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ளனம் ன௄ ப்஧ட்ை யண்டி; அதற்கு ஥ம்஧ர் ஧ிவ஭ட் கழரைனளது. அதனுரைன ன௅ன்

யி஭க்குகள் நங்க஬ளக ஋ரிந்த஦. யண்டி கழ஭ம்஧ி அரப நணி வ஥பநளகழனின௉ந்தும் ,
இதுகளறும் என௉ தைரய கூை டிரபயர் அதன் லளபர஦ உ஧வனளகப்஧ டுத்தயில்ர஬.
யண்டினில் இன௉ந்த ஥ளலு வ஧ரில் ன௅த்ரதனனும் என௉யன் . அயன் ரகனில் என௉
குமல் துப்஧ளக்கழ இன௉ந்தது. அயன் அரதத் தனளபளய் ரகனில் ஧ிடித்துக் பகளண்டு ,
யண்டிக்குப் ஧ின்ன௃஫வந ஧ளர்த்துக் பகளண்டு யந்தளன் . ஧ின்஦ளல் வ஧ள஬ீ ஸ் யண்டி
பதளைர்ந்து யந்தளல் அரத வ஥ளக்கழச் சுை வயண்டுபநன்஧து அயனுக்கு உத்தபவு.
யிதழ ஋ன்றும், தர஬பனல௅த்து ஋ன்றும், ன௄ர்யஜன்ந கர்நம் ஋ன்றும்
ப ளல்கழ஫ளர்கவ஭, அதழப஬ல்஬ளம் ஌வதள உண்ரநனின௉க்கத்தளன் வயண்டும் . இல்஬ளது
வ஧ள஦ளல் கல்னளணிரனப் ஧ளர்த்த ஧ி஫கு, அயல௃ரைன அமழனளத களதர஬ அ஫ழந்த ஧ி஫கு
ன௅த்ரதனனுக்கு இந்தக் களரினத்தழல் ஈடு஧ை ஌ன் ன௃த்தழ வதளன்றுகழ஫து .
*****
஧ிர஫ச்

ந்தழபன் நர஫னேம் தன௉ணத்தழல் , இதுகளறும் களடு வநடுக஭ில் யந்து

பகளண்டின௉ந்த அந்த வநளட்ைளர் , ஥ல்஬

ளர஬ரன அரைந்தது. அந்த இைத்தழல்

அச் ளர஬ என௉ ப஧ரின ஌ரினின் கரபநீ து அரநந்தழன௉ந்தது . ஌ரினில் ஜ஬ம் ஥ழர஫ந்து
அர஬வநளதழக்பகளண்டு களணப்஧ட்ைது . சுநளர் அரப ரநல் தூபம்

ளர஬ இப்஧டி

஌ரிக்கரபவனளடு வ஧ளய், அப்஧ளல் வயறு ஧க்கம் தழன௉ம்஧ிச் ப ன்஫து .
வநளட்ைளர் அச் ளர஬னில் ஌஫ழனதும், டிரபயர் யண்டினின் 'ஆக்றழவ஬ட்ை'ரபக்
கள஬ளல் என௉ நழதழ நழதழத்தளன். யண்டி ஧ிய்த்துக் பகளண்டு கழ஭ம் ஧ிற்று. "இ஦ி அ஧ளனம்
இல்ர஬" ஋ன்று ஋ண்ணி யண்டினி஬ழன௉ந்தயர்கள் ப஧ன௉னெச்சு யிட்ைளர்கள். ன௅த்ரதனன்
கூை ரியளல்யரின் ஧ிடிரனச்

ழ஫ழது த஭ர்த்தழ஦ளன் .

தழடீபபன்று, "லளல்ட்" ஋ன்஫ என௉

த்தம் வகட்ைது. ஧஬ வ஧ள஬ீ ஸ் யி஭க்குக஭ின்

பய஭ிச் ம் ஧஭ ீபபன்று வநளட்ைளரின் வநல் யில௅ந்தது.

ளர஬, ஌ரிக்கரபனி஬ழன௉ந்து

தழன௉ம்ன௃ம் இைத்தழல் இன௉஧து ன௅ப்஧து வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் ஋ல௅ந்து ஥ழன்஫ளர்கள் . அவத
நனம் ஧ின்஦ள஬ழன௉ந்து என௉ வநளட்ைளர் அதழவயகநளக யன௉ம்

த்தம் வகட்ைது .

யண்டிக்குள், "஥ழறுத்தளவத; யிடு" ஋ன்஫ என௉ உத்தபவு ஧ி஫ந்தது. டிரபயர்
'ஆக்றழவ஬ட்ை'ரப இன்னும் என௉ அல௅த்து அல௅த்தழ஦ளன். யண்டி ஧ளய்ந்து ப ன்஫து.
"ரஶட்" ஋ன்று என௉ ப஧ன௉ங்குபல் அப்வ஧ளது கழ஭ம்஧ிற்று . அவ஥க
துப்஧ளக்கழக஭ி஬ழன௉ந்து ஌ககள஬த்தழல் குண்டுகள் கழ஭ம்஧ி஦ . ன௅த்ரதனன் சுட்ைளன்.
ஆ஦ளல், என௉ தைரய அயன் யிர ரன இல௅த்துயிட்டு இன்ப஦ளன௉ தைரய
இல௅ப்஧தற்குள்வ஭ ஋ங்வகவனள அத஬ ஧ளதள஭த்தழல் தளன் யில௅ந்து பகளண்டின௉ப்஧ரத
உணர்ந்தளன்.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கல௃ரைன குண்டுக஭ில் என்று வநளட்ைளரின் ைனரில் ஧ட்டு , ைனர்
கழமழந்து, யண்டி என௉ தழன௉ம்ன௃த் தழன௉ம்஧ி ஌ரிரன வ஥ளக்கழச் ப ன்஫து . இது என௉ யி஥ளடி;
அடுத்த யி஥ளடி யண்டி தண்ணரில்

தர஬கவ மளய் யில௅ந்து ன௅ல௅கழவன வ஧ளனிற்று.
*****
ன௅த்ரதனன் என௉ கணம் தழக்குன௅க்களடி஦ளன் . அடுத்த கணத்தழல் ஥ழர஬ரந
இன்஦பதன்று என௉யளறு உணர்ந்தளன். வநளட்ைளன௉ைன் தண்ணரில்

ன௅ல௅கழனின௉க்கழவ஫ளம் ஋ன்஧து அயனுக்கு ஞள஧கம் யந்ததும் , " ரி, ஧ிரமத்துக்
பகளள்஭஬ளம்" ஋ன்று அயனுக்குத் ரதரினம் யந்தது. தண்ணர்ீ ஋ன்஧து அயனுக்குத்
தளனின் நடிரனப் வ஧ளல் அவ்ய஭வு ஧ிரினநள஦தல்஬யள ?
கள஬ளலும் ரகனளலும், துமளயி, வநளட்ைளரின் கதரயத் தழ஫ந்துபகளண்டு
பய஭ினில் யந்தளன். பநதுயளகத் தர஬ரனச்

ழ஫ழத஭வு தண்ணரின்

வநல்

உனர்த்தழ஦ளன். அவ஥க வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் ரகனில் யி ஭க்குைனும் துப்஧ளக்கழகல௃ைனும்
ளர஬னி஬ழன௉ந்து ஌ரிக்கரபக்கு ஏடி யன௉யது பதரிந்தது . உைவ஦ நறு஧டினேம்
தண்ணரில்

அன௅ங்கழ, உத்வத நளகக் கரபவனளபநளகவய வ஧ளகத் பதளைங்கழ஦ளன் . னெச்சு
஥ழன்஫ யரபனில் அவ்யளறு வ஧ள஦ ஧ி஫கு தர஬ரன நறு஧டி தூக்கழ஦ளன் . யண்டி
யில௅ந்த இைத்தழல் ஌க அநர்க்க஭நளனின௉ந்தது. யண்டிரனத் தூக்கழக் கரபவனற்஫ழக்
பகளண்டின௉ந்தளர்கள்.
இயன் தப்஧ித்துக் பகளண்டு ப ன்஫ரத னளன௉ம் கய஦ிக்கயில்ர஬பனன்று
பதரிந்தது. கய஦ித்தழன௉ந்தளல் இதற்குள் தைன௃ைல் ஧ட்டிபளதள ? ஌ரிக்கரபவனளபநளகப்
வ஧ள஬ீ றளர் ஏடி யபநளட்ைளர்க஭ள? வநளட்ைளரில் ஋வ்ய஭வு வ஧ர் இன௉ந்தளர்கள் ஋ன்஧து
வ஧ள஬ீ றளன௉க்கு பதரிந்தழபளது. தன்னுரைன

க஧ளடிகள் ப ளல்஬ளயிட்ைளல்

அயர்கல௃க்குத் தளன் தப்஧ிப் வ஧ள஦து பதரினவய ஥ழனளனநழல்ர஬ .
துபதழர்ஷ்ைத்தழலும் த஦க்குக் பகளஞ் ம் அதழர்ஷ்ைம் இன௉ப்஧தளக ஋ண்ணிக்
பகளண்வை ன௅த்ரதனன், நறு஧டினேம் தண்ணரில்

னெழ்கழக் கரபவனள பவந ப ன்஫ளன்.
வநளட்ைளர் யில௅ந்த இைத்தழ஬ழன௉ந்து சுநளர் அரப ரநல் தூபம் ப ன்஫ ஧ி஫கு ,
஌ரிக்கரபனில் ன௃தர்கள் அைர்ந்தழன௉ந்த ஏர் இைத்தழல் கரபவன஫ழ஦ளன் . துணிகர஭ப்
஧ிமழந்து உ஬ர்த்தழன யண்ணம் ஌ரிக்கரபவனளடு ஥ைக்க஬ள஦ளன் .
*****
இபளத்தழரி சுநளர் என௉ நணி இன௉க்கும். பகளஞ்
ன௅த்ரதனன் அந்தத் தழர ரன வ஥ளக்கழ ஥ைந்தளன் .

தூபத்தழல் பனில்

த்தம் வகட்கவய,

ழத்தழரப நளதநளரகனளல்

அயனுரைன துணிகப஭ல்஬ளம் அதற்குள் ஥ன்஫ளய் உ஬ர்ந்துயிட்ை஦ . அயனுக்கு

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

஋ன்஦வநள அப்வ஧ளது பயகு உற் ளகநளனின௉ந்தது . அவ்ய஭வு ப஧ரின துர் ம்஧யம்
஥ைந்துங்கூைத் தளன் நட்டும் தப்஧ி யந்தரத ஥ழர஦க்குங்களல், அயனுக்குத் தன்஦ிைம்
஌வதள என௉ அற்ன௃த

க்தழனின௉ப்஧தளகவய வதளன்஫ழற்று . ஆரகனளல் அயனுரைன

ரதரினன௅ம் துணிச் லும் அதழகநளனி஦ .
நீ ஧த்தழல் ரககளட்டி நபத்தழன்

ழயப்ன௃ பய஭ிச் ம் பதரிந்தது . அரத வ஥ளக்கழ

ன௅த்ரதனன் ப ன்஫ளன். அயன் ஸ்வைரர஦ அரைந்ததும் ப ன்ர஦க்குப் வ஧ளகும்
பனில் யந்து ஥ழன்஫தும்

ரினளனின௉ந்தது. ஥ல்஬ வயர஭னளய் அயன் இடுப்஧ில்

கட்டினின௉ந்த ஧ணப்ர஧ ஧த்தழபநளனின௉ந்தது . ப ன்ர஦க்கு என௉ டிக்கட் ஋டுத்துக்
பகளண்டு பனில் ஌஫ழ஦ளன். அயன் ஌஫ழன யண்டினில் எவப கூட்ைம். அத்துைன் ஧ளட்டும்
கூத்தும் ஧ிபநளதப்஧ட்ை஦. அவ்யண்டினில் இன௉ந்தயர்கல௃ரைன ஥ரை உரை
஧ளயர஦கள் ஋ல்஬ளவந

ழ஫ழது யி ழத்தழபநளனின௉ந்த஦ . ன௅த்ரதனன் தன்

஧க்கத்தழ஬ழன௉ந்தயனுைன் வ஧ச்சுக் பகளடுத்தளன் . அயர்கள் என௉ ஧ிப஧஬ ஥ளைகக்
கம்ப஧஦ிரனச் வ ர்ந்தயர்கப஭ன்றும் ப ன்ர஦னில் ஥ளைகம் ஥ைத்துயதற்களகப்
வ஧ளகழ஫ளர்கள் ஋ன்றும் பதரிந்து பகளண்ைளன்.
அத்தழனளனம் 33 - ன௅த்ரதனன் ஋ங்வக?
ன௅ன் அத்தழனளனத்தழல் கூ஫ழன

ம்஧யங்கள் ஥ைந்து சுநளர் இபண்டு நளதம்

ஆகழனின௉க்கும். தழன௉ப்஧பங்வகளயி஬ழல் றப்-இன்ஸ்ப஧க்ைர் றர்வயளத்தந

ளஸ்தழரி என௉

஥ளள் நளர஬ நழகுந்த ந஦ச்வ ளர்வுைன் யட்டுக்குத்

தழன௉ம்஧ி யந்தளர். அயர் யன௉ம்வ஧ளது,
உள்வ஭,
"வ஧ளது வ஧ளகுதழல்ர஬வன - ஋஦க்பகளன௉
தூது ப ளல்யளரில்ர஬வன!"
஋ன்று இ஦ிரநனளகப் ஧ளடுங்குபல் வகட்டுக் பகளண்டின௉ந்தது .

ளஸ்தழரினளர்

உற் ளகநளனின௉ந்தழன௉க்கும் ஧ட் த்தழல், வ஥வப கூைத்தழற்குப் வ஧ளய் தளன௅ம் என௉ அடி
இபண்ைடி தம் நர஦யினேைன் வ ர்ந்து ஧ளடினின௉ப்஧ளர். பகளஞ் ம் அ஧ி஥னம் ஧ிடித்துக்
கூைக் களட்டினின௉ப்஧ளர்! ஆ஦ளல் இன்ர஫ன தழ஦ம் நழகவும் ந஦ச் வ ளர்வுக்கு அயர்
ஆ஭ளகழனின௉ந்த஧டினளல், கூைத்துக் களநபள உள்஭ில் ஧ிபவய ழத்து, தர஬ப்஧ளரகரன
஋டுத்து ஆணினில் நளட்டி யிட்டு ஈறழவ ரில் ப஧ளத்பதன்று யில௅ந்தளர் .
அயர் ந஦ச்வ ளர்வு பகளள்யதற்குக் களபணம் இல்஬ளநற் வ஧ளகயில்ர஬ .
அன்ர஫ன தழ஦ம் அயரப ஜழல்஬ள வ஧ள஬ீ ஸ் சூ஧ரின்பைன்பைண்டு துரப நளட்டு
நளட்பைன்று நளட்டியிட்ைளர். தழன௉ைன் ன௅த்ரதனர஦ உனின௉ைவ஦ள , உனிரில்஬ளநவ஬ள
கூடின

வ க்கழபத்தழல் ஧ிடிக்களத யரபனில்

ளஸ்தழரினின் உத்தழவனளகத்துக் வக ஆ஧த்து

யந்து யிை஬ளபநன்று வதளன்஫ழற்று. துரப அவ்ய஭வு கடுரநனளகப் வ஧ ழ஦ளர்.
ன௅த்ரதனன் தழன௉ப்஧பங்வகளயில் ஬ளக்- அப்஧ி஬ழன௉ந்து தப்஧ி ஏடின ன௃தழதழல்

vanmathimaran@gmail.com
அயர஦ப் ஧ிடிப்஧தழல்

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ளஸ்தழரி அவ்ய஭வு சுறுசுறுப்ன௃க் களட்ையில்ர஬பனன்஧து

உண்ரநதளன். அ஧ிபளநழனின் நீ து அயன௉க்கு ஌ற் ஧ட்ை யளத்றல்னம் ன௅த்ரதனர஦ப்
஧ிடிப்஧தழல் உள்஭ ஆர்யத்ரத ஏப஭வு நல௅ங்கச் ப ய்தழன௉ந்தது . வநலும்,
ன௅த்ரதனனுரைன துணிகபநள஦ ப னல்கள் னென்று

ர்கழள் இன்ஸ்ப஧க்ைர்கல௃ரைன

஋ல்ர஬க்குள் ஥ைந்த஧டினளல், இயன௉க்கு அயர஦ப் ஧ிடிப்஧தழல் த஦ிப்஧ட்ை ப஧ளறுப்ன௃
அப்வ஧ளது ஌ற்஧ையில்ர஬.
நீ ஧த்தழல், அதளயது னென்று நளதத்துக்கு ன௅ன்஦ளல் தளன் ன௅த்ரதனர஦ப்
஧ிடிப்஧தற்பகன்று றர்வயளத்தந

ளஸ்தழரிரன 'ஸ்ப஧ரல் டினைடி'னில் வ஧ளட்ைளர்கள்.

இதழல் இயன௉க்கு அவ்ய஭வு இஷ்ைநழல்ர஬பனன்஫ளலும் உத்தபரய நீ ஫ ன௅டினளநல்
எப்ன௃க் பகளண்ைளர்.
அயர் இந்த 'ஸ்ப஧ரல் டினைடி'னில் வ஧ளைப்஧ட்ைதழ஬ழன௉ந்து, நழகவும் ஆச் ரினநளக,
க஭வுகல௃ம் பகளள்ர஭கல௃ம் ஥ழன்று வ஧ளனி஦.

ளஸ்தழரி பகளள்஭ிைக்கரபப் ஧டுரககள்,

களடுகள், ஥ளணல் களடுகள் ஋ல்஬ளயற்ர஫னேம் என௉ அடி இைம் கூை ஧ளக்கழனில்஬ளநல்
வதடி யிட்ைளர்; பகளள்஭ிைத்து நணர஬வன

ல்஬ரை வ஧ளட்டு

஬ழத்து யிட்ைளர் .

ஆ஦ளலும் ஧஬஦ில்ர஬. என௉ வயர஭ அயன் பகளள்஭ிைத்து ன௅தர஬க்கு இரபனளகழ
நளண்டு வ஧ள஦ளவ஦ள ஋ன்று கூைச்

ந்வதகப்஧ை஬ள஦ளர் .

ஆ஦ளல், வந஬தழகளரிகல௃க்கு இந்த ஥ம்஧ிக்ரக ஌ற்஧ையில்ர஬ . ஌ற்க஦வய
அயர்கல௃க்குச்

ளஸ்தழரினின் நீ து என௉யளறு

ன௅த்ரதனனுரைன துணிகபத் தழன௉ட்டுகல௃க்குச்

ந்வதகம் ஌ற்஧ட்டின௉ந்தது .
ளஸ்தழரினேம் உைந்ரத ஋ன்஧தளக அயர்

வநல் 'பநளட்ரை யிண்ணப்஧ங்கள்' யந்தழன௉ந்த஦. இதன் உண்ரநரனப்
஧ரிவ ளதழப்஧தற்களகவய ஜழல்஬ள சூ஧ரின்பைன்பைண்ட் துரப

ளஸ்தழரிரன இந்த

'ஸ்ப஧ரல் டினைடி'னில் வ஧ளட்ைளர். அயர் யந்ததழ஬ழன௉ந்து ன௅த்ரதனனுரைன
ஆர்ப்஧ளட்ைம் ஏய்ந்தழன௉க்கவய துரபக்கும்

ளஸ்தழரினின் வநல்

ந்வதகம் உண்ைளனிற்று.

இயர் ஋ச் ரிக்ரக ப ய்துதளன் ன௅த்ரதனர஦ ஜளக்கழபரதனளனின௉க்கப் ஧ண்ணி யிட்ைளர்
஋ன்று ஊகழக்க இைநழன௉ந்ததல்஬யள?
உண்ரநனில் றர்வயளத்தந

ளஸ்தழரி இந்த னென்று நளதன௅ம் சும்நள

இன௉க்கயில்ர஬. கு஫யன் ப ளக்கர஦னேம், அயனுரைன ஆட்கள் னென்று வ஧ரபனேம்
ரகது ப ய்தழன௉ந்தளர். ன௅த்ரதனனுக்குச்

ளப்஧ளடு பகளடுத்துக் பகளண்டின௉ந்த அங்களடிக்

கரைக்களரிரனனேம் அயர் ரகது ப ய்து யிட்ைளர் . இயர்கள் ஋ல்஬ளம் இப்வ஧ளது
றப்பஜனி஬ழல் இன௉ந்த஦ர். இயர்க஭ிைம் துப்ன௃ யி ளரித்து ன௅த்ரதனன்
பகளள்ர஭னடித்து ரயத்தழன௉ந்த ஧ணம், ஥ரக இயற்஫ழல் என௉ ஧குதழரனக்கூைக்
ரகப்஧ற்஫ழ யிட்ைளர். ஆ஦ளல், ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ற்஫ழ நட்டும் அயர்க஭ிைநழன௉ந்து
஋வ்யிதத் தகயல்கல௃ம் பதரிந்து பகளள்஭ ன௅டினயில்ர஬ . இன்று ஧கல் ன௅ல௅யதும்
அயர்கர஭ப் ஧னத்தழ஦ளலும் ஥னத்தழ஦ளலும் நற்றும் வ஧ள஬ீ றளர் யமக்கநளகக்
ரகனளல௃ம் ன௅ர஫கர஭க் ரகக்பகளண்டும் யி ளரிப்஧தழல்தளன் அயர் ஈடு஧ட்டின௉ந்தளர் .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

என்றும் ஧ிபவனளஜ஦ப்஧ையில்ர஬. அயர்கல௃க்கு ஌தளயது ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ற்஫ழத்
பதரிந்தளல்தளவ஦ ப ளல்யளர்கள்.
இத஦ளல் ந஦ச்வ ளர்வு அரைந்துதளன், றர்வயளத்தந

ளஸ்தழரி அவ்ய஭வு

அலுப்ன௃ைன் அன்று யடு
ீ தழன௉ம்஧ி யந்து ஈறழவ ரில் ஧டுத்துக் பகளண்ைது. ஧டுத்துக்
பகளண்ை

ற்று வ஥பத்தழற்பகல்஬ளம், அன்று யந்த தழ஦ ரி ஧த்தழரிரகரன ஋டுத்துப்

ன௃பட்டி஦ளர். அதழல் பய஭ினளகழனின௉ந்த என௉ ப ய்தழனின் தர஬ப்ர஧ப் ஧ளர்த்ததும்
ட்பைன்று ஥ழநழர்ந்து உட்களர்ந்து அரதக் கய஦நளய்ப் ஧டிக்கத் பதளைங்கழ஦ள ர். அந்தச்
ப ய்தழ யன௉நளறு:
"நதுரப எரிஜ஦ல் நீ ஦ளக்ஷழ சுந்தவபஸ்யபர் ஥ளைகக் கம்ப஧஦ினின் ' ங்கவ த
தளபம்' ஋ன்னும் ஥ளைகம் இந்஥கரில் ப ன்஫ என௉ நளதநளய்த் தழ஦ந்வதளறும் வநற்஧டி
தழவனட்ைரில் ஥ைந்து யந்த வ஧ளதழலும் , இன்னும் அ஧ரிநழதநள஦ கூட்ைத்ரதக் கயர்ந்து
யன௉கழ஫து. ஧ிப ழத்தழ ப஧ற்஫ ரநசூர் குப்஧ி கம்ப஧஦ினளரபக் கூை இந்தக் கம்ப஧஦ினளர்
நழஞ் ழயிட்ைளர்கள் ஋ன்று ப ளல்஬஬ளம். இந்த ஥ளைகத்தழல் தழன௉ை஦ளக ஥டிப்஧யர்
ப ன்ர஦யள ழக஭ின் உள்஭த்ரதக் பகளள்ர஭ பகளண்டு யிட்ைளர் ஋ன்று ப ளல்யது
நழரகனளகளது. உண்ரநனில்

தளபம் அத்தழன௉ைன் நீ து களதல்

பகளள்஭யில்ர஬பனன்஧து ஥ம்஧த் தகளத ஆச் ரினநளகவய இன௉க்கழ஫து . ஥ளைக
வநரைனில் இயர் ஥டிக்கும் வ஧ளது அ ல் தழன௉ை஦ளகத் வதளன்றுகழ஫ளவப தயிப தழன௉ைன்
வயரம் வ஧ளட்டு ஥டிக்கழ஫ளர் ஋ன்஧வத

ர஧வனளன௉க்கு ஞள஧கம் இன௉ப்஧தழல்ர஬ ..."

இந்தச் ப ய்தழரனப் ஧டித்து யன௉ம்வ஧ளது , றப்-இன்ஸ்ப஧க்ைரின் ன௅கத்தழல்
ப஧ரிதும் ஧ப஧பப்ன௃க் களணப்஧ட்ைது. ஧டித்து ன௅டித்த ஧ின் சுநளர் ஍ந்து ஥ழநழர வ஥பம் அயர்
ஆழ்ந்த வனள ர஦னில் இன௉ந்தளர். ஧ி஫கு அய பநளய் "நீ ஦ளக்ஷழ! நீ ஦ளக்ஷழ! இங்வக
யள!" ஋ன்று அ஬஫ழ஦ளர்.
அயன௉ரைன நர஦யி ஧ளடிக் பகளண்டின௉ந்த ஧ளட்ரை அப்஧டிவன அந்தபத்தழல்
஥ழறுத்தழயிட்டு ஏடி யந்தளள்.
"஋ன்஦? ஋ன்஦? தழன௉ைன் ஧ிடி஧ட்ைள஦ள?" ஋ன்று வகட்டுக் பகளண்வை யந்தளள்.
ளஸ்தழரி நறு஧டினேம் ஧த்தழரிரகனில் ஆழ்ந்தயபளய் , "தழன௉ைனுநழல்ர஬;
஧ிடி஧ைவுநழல்ர஬; ஥ீ சுன௉க்கள இபண்டு

ட்ரைனிவ஬ என௉ ப஧ட்டிரன யச்சுக்

பகளண்ைள!" ஋ன்஫ளர்.
"அப்஧டிவனனளகட்டும் ஥ளன்

ட்ரைனிவ஬ ப஧ட்டிரன யச்சுக்பகளண்டு யந்தளல் ,

஥ீங்கள் ப ன௉ப்஧ிவ஬ களர஬ப் வ஧ளட்டுண்டு , கண்ணளடினிவ஬ னெக்ரகப் வ஧ளட்டுண்டு
஋வ்யிைத்துக்குப் ஧னணப்஧ைப் வ஧ள஫னள் ! ப ளன்஦ளல் வதயர஬?"

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

"ஏவகள! அது பதரினளதள? ஧ட்ைணத்தழவ஬ னளவபள தழன௉ைனுக்குக் க஬ழனளணம் ஋ன்று
ப ளன்஦ளவன? அதற்குப் வ஧ளகழ஫தற்குத்தளன்."
"஋ங்கள் அக்களல௃க்கு யபப்வ஧ளகழ஫ நளப்஧ிள்ர஭ரன இப்஧டி ஥ீங்கள் தழன௉ைன்
஋ன்று ப ளன்஦ ப ய்தழ பதரிந்தளல் அயள் உங்கர஭ இவ஬ ழல் யிைநளட்ைளள் .
வ஧ள஦ளல் வ஧ளகட்டும். உங்கர஭ ஋ப்஧டினேம் கல்னளணத்துக்கு அரமச்சுண்டு
வ஧ளகழ஫பதன்று தீர் நள஦ம் ஧ண்ணி னெட்ரைபனல்஬ளம் கட்டி ரயத்து யிட்வைன் .
ளப்஧ிட்டு யிட்டுக் கழ஭ம்஧ வயண்டினதுதளன் . ஆ஦ளல் என௉

நள ளபம். யண்டினிவ஬

஥ீங்கள் ஌஫ழக்பகளண்டு யபவயண்டுவந தயிப, 'யண்டி தளன் ஋ன்வநல் ஌஫ழண்டு யபணும்'
஋ன்று ஧ிடியளதம் ஧ிடிக்கக்கூைளது ..."
"நீ ஦ளக்ஷழ! ஥ீ நகளபகட்டிக்களரி; உன்

ளநர்த்தழனத்துக்குத் தழன௉ைப் வ஧ளக

வயண்டினதுதளன்."
"ஆநளம், தழன௉ைர஦ப் ஧ிடிக்கத்தளன் வனளக்னரதனில்ர஬ ; தழன௉ையளயது
வ஧ளக஬ளம்!

வ க்கழபம் கழ஭ம்ன௃ங்கள்."

இப்஧டினளக, இந்தக் குதூக஬ம் ஥ழர஫ந்த தம்஧தழகள் ப ன்ர஦க்குப்
஧ிபனளணநள஦ளர்கள்.
அத்தழனளனம் 34 ப ன்ர஦ப் ஧ட்ைணத்தழல், றர்வயளத்தந

ங்கவ த

தளபம்

ளஸ்தழரினின் ரநத்து஦ி ப஧ண்ணுக்குக்

கல்னளணம் ஥ைந்து ன௅டிந்தது. என௉ ஥ளள் கல்னளணந்தளன். அன்஫ழபவு
அய பநளகச்

ளஸ்தழரி அய பம்

ளப்஧ிட்டுயிட்டு பய஭ிக்கழ஭ம்஧ி஦ளர் . யமழனில் என௉ டிபளம் யண்டி

நழன் ளப யி஭க்குக஭ளல் ஜகஜ்வஜளதழனளக அ஬ங்கரிக்கப்஧ட்டு, எ஭ிநனநள஦ ஥ளைக
யி஭ம்஧பத்துைன் வ஧ளய்க் பகளண்டின௉ப்஧ரத அயர் ஧ளர்த்தளர் .
ங்கவ த

தளபம்

஋ங்கல௃ரைன ன௃தழன ஥ட் த்தழப ஥டிகரப
தழன௉ைன் ஧ளர்ட்டில் கண்டு க஭ினேங்கள்
஋ன்று அந்த நழன் ளப வஜளதழ யி஭ம்஧பம் ஧ிபகள ப்஧டுத்தழக் பகளண்டு வ஧ள னிற்று.
஥ளைகக் பகளட்ைரகக்கு அயர் வ஧ளய்ச் வ ர்ந்த வ஧ளது அங்வக ஌பள஭நள஦ கூட்ைம்
஥ழன்று பகளண்டின௉க்கக் கண்ைளர். ஜ஦ங்கள் டிக்கட் யளங்குயதற்கு "஥ளன் ன௅ந்தழ" "஥ீ
ன௅ந்தழ" ஋ன்று ஧ிபநளதநள஦

ண்ரை வ஧ளட்டுக் பகளண்டின௉ந்தளர்கள் . வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள்

ழ஬ர் ரகனில் குண்ைளந்தடிகல௃ைன் கூட்ைத்ரதச்
ஈடு஧ட்டின௉ந்தளர்கள்.

நள஭ிக்கும் வயர஬னில்

ற்று வ஥பத்துக்பகல்஬ளம் "றீட் கள஬ழனில்ர஬" ஋ன்று வ஥ளட்டீஸ்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

வ஧ளைப்஧ட்ைது. அவ஥கம் வ஧ர் ஌நளற்஫த்துைன் தழன௉ம்஧ிச் ப ன்஫ளர்கள் .
இந்த வயடிக்ரகரனச்

ற்று வ஥பம் ஧ளர்த்துக் பகளண்டின௉ந்துயிட்டு ,

ப்-இன்ஸ்ப஧க்ைர் பகளட்ைரகக்குள் ப ன்று, தளம் ஌ற்க஦வய ரிறர்வ் ப ய்தழன௉ந்த
இைத்தழல் உட்களர்ந்தளர். ஆபம்஧த்தழப஬ல்஬ளம் ஥ளைகம் பபளம்஧வும்
ளதளபணநளனின௉ந்தது. இரதப் ஧ளர்ப்஧தற்குத்தள஦ள இவ்ய஭வு ஜ஦ங்கள் நண்ரைரன
உரைத்துக் பகளள்கழ஫ளர்கள் ஋ன்று அயர் ஆச் ரினப்஧ட்ைளர் .
஥ளைகத்தழல், தழன௉ைன் யன௉ம் கட்ைம் யந்ததும் அயன௉க்கு நற்஫ ஞள஧கபநல்஬ளம்
வ஧ளய்யிட்ைது. தளன் துபத்தழ யந்த ன௅னர஬க் பகளஞ்

தூபத்தழல் கண்ைதும் என௉

வயட்ரை ஥ளய்க்கு ஋த்தரகன ஧ப஧பப்ன௃ உண்ைளகுவநள அத்தரகன ஧ப஧பப்ன௃ அயன௉க்கு
உண்ைளனிற்று. ஆ஦ளல் அந்த ன௅னர஬ப் வ஧ளய்ப் ஧ிடிக்க ன௅டினளநல் ஥டுயில் நழகவும்
உனபநள஦ என௉ வய஬ழ தடுத்துக் பகளண்டின௉ந்தளல் , அந்த வயட்ரை ஥ளய் ஋ப்஧டித்
துடிதுடிக்கும்? அப்஧டித் துடித்தளர் றர்வயளத்தந

ளஸ்தழரி .

"இந்தத் தழன௉ைன் வயரக்களபன் தளன் ன௅த்ரதனன் " ஋ன்று அயன௉ரைன
உள்ல௃ணர்வு ப ளல்஬ழற்று. ஆ஦ளல் அரத ஊர்ஜழதம் ப ய்து பகளள்யதற்கு அயன௉க்கு
யமழ ஋துவும் ன௃஬ப்஧ையில்ர஬. ன௅த்ரதனர஦க் கண்டு஧ிடிப்஧தழல் அயன௉க்கு ஌ற்க஦வய
இன௉ந்த இரைனைறு இதுதளன்! அயர் ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ளர்த்தது கழரைனளது . அங்க
அரைனள஭ங்கர஭க் பகளண்டு ஏப஭வு ஊகழக்க஬ளம் . ஥ழச் னநளய் ஋ப்஧டிச்
ப ளல்஬ன௅டினேம்?
*****
ன௅த்ரதனர஦க் ரகது ப ய்து ஬ளக்-அப்஧ில் அரைத்த இபண்டு
வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கல௃ம் அன்஫ழபவு அஜளக்கழபரதனளனின௉ந்து அயர஦த் தப்஧ித்துக் பகளண்டு
வ஧ளகயிட்ைதற்களக 'டிஸ்நழஸ்' ப ய்னப்஧ட்டின௉ந்தளர்கள். இது

ளஸ்தழரிக்குச்

ம்நதநழல்ர஬. அயர்கள் தளன் ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ளர்த்தழன௉க்கழ஫ளர்க஭ளத஬ளல் ,
அயர஦ப் ஧ிடிப்஧தழல் அயர்கல௃ரைன உதயி நழகவும் உ஧வனளகநளனின௉க்குபநன்று
அயர் கன௉தழ஦ளர். ஆத஬ழன் அயர் 'டிஸ்நழஸ்' ப ய்னப்஧ட்ை ஧ி஫குங்கூை, அயர்கர஭
அயர் உ஧வனளகப்஧டுத்தழ யந்தளர். அயர்கல௃ரைன ன௅னற் ழனி஦ளல் தழன௉ைன்
஧ிடி஧ட்ைளல், நறு஧டினேம் உத்தழவனளகம் யளங்கழத் தன௉யதளகவும் யளக்க஭ித்தழன௉ ந்தளர்.
அந்த இபண்டு களன்ஸ்ை஧ிள்க஭ில் என௉யன் இபண்டு யளபத்துக்கு ன௅ன்
ப ன்ர஦க்கு யந்தழன௉ந்தளன். ப ன்ர஦னில் இன௉ந்த அயனுரைன ரநத்து஦ன் வயர஬
வதடித் தன௉யதளகச் ப ளன்஦தன் வ஧ரில் அயன் யந்தளன் . யந்தயன் என௉ ஥ளள் " ங்கவ த
தளபம்" ஧ளர்க்கப் வ஧ள஦ளன். அங்வக, தழன௉ைன் வயரக்களபர஦க் கண்ைதும் அயனுக்குச்
ந்வதகம் உண்ைளனிற்று. "ன௅த்ரதனன் நளதழரினல்஬யள இன௉க்கழ஫ளன் ?" ஋ன்று
஥ழர஦த்தளன். ஥ழர஦க்க ஥ழர஦க்க

ந்வதகம் உறுதழப்஧ட்ைது . உைவ஦,

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

தழன௉ப்஧பங்வகளனிலுக்குத் தழன௉ம்஧ிச் ப ன்று

vanmathimaran@yahoo.com

ளஸ்தழரினிைம் தன்னுரைன

ந்வதகத்ரதத்

பதரினப்஧டுத்தழ஦ளன்.
ளஸ்தழரி ன௅த஬ழல் 'ன௄ ன௄' ஋ன்஫ளர். து஭ிக்கூை ஥ம்஧ிக்ரகனில்஬ளநல்

ழரித்துப்

஧ரிகள ம் ப ய்தளர். "தழன௉ைர஦ ஧ிடிக்க உன்ர஦த்தளன் அனுப்஧வயண்டும் " ஋ன்஫ளர்.
ஆ஦ளல் அயர் ந஦த்தழலும் ஋ப்஧டிவனள

ந்வதகத்தழன் யிரத வ஧ளட்ைளய்யிட்ைது .

இபண்டு நளதநளய் ன௅த்ரதனனுரைன ஆர்ப்஧ள ட்ைம் அந்தப் ஧க்கத்தழல் என்றுவந
இல்஬ளததளல், அயன௉ரைன
ஆதளபநற்஫,

ந்வதகம் ய஭ர்ந்து யந்தது. ஆ஦ளல், இத்தரகன

ழரிப்ன௃க் கழைநள஦

ந்வதகத்தழன் வநல் ஋ன்஦ ஥ையடிக்ரக ஋டுக்க

ன௅டினேம்?
ரநத்து஦ி ப஧ண்ணின் கல்னளணத்ரத யினளஜநளக ரயத்துக்பகளண்டு , தளவந
என௉ ன௅ர஫ ப ன்ர஦க்குப் வ஧ளய்ப் ஧ளர்த்துயிட்டு யப஬ளநள ஋ன்று என௉ வனள ர஦
வதளன்஫ழற்று. இப்஧டி அயன௉ரைன ந஦த்தழவ஬ உள்ல௃ணர்ச் ழக்கும் , ன௃த்தழக்கும்
வ஧ளபளட்ைம் ஥ைந்து பகளண்டின௉ந்த
அயர் ஧ளர்த்தளர். " ரி

நனத்தழவ஬தளன் , வநற்஧டி ஧த்தழரிரகச் ப ய்தழரன

ரி! இரதப் வ஧ளய்ப் ஧ளர்த்து யிட்டு யந்தளப஬ளமழன ந஦த்தழல்

அரநதழ ஌ற்஧ைளது; வயறு ஋ந்த வயர஬னிலும் ந஦ம் ப ல்஬ளது " ஋ன்று
தீர்நள஦ித்துத்தளன் அயர் ப ன்ர஦க்குக் கழ஭ம்஧ி யந்தது .
஥ளைக வநரைனில் தழன௉ைன் யந்ததழ஬ழன௉ந்து , அயன௉ரைன தயிப்ன௃ ஥ழநழரத்துக்கு
஥ழநழரம் அதழகநளகழக் பகளண்டின௉ந்தது.

ழ஬

நனம் ஥ளம் ஋ரதவனள ஞள஧கப் ஧டுத்தழக்

பகளள்஭ யின௉ம்ன௃கழவ஫ளம்; இவதள ஞள஧கம் யந்துயிட்ைது வ஧ளல் வதளன்றுகழ஫து ;
ஆ஦ளலும் யன௉யதழல்ர஬. பபளம்஧வும் பதரிந்த யிரனம்; பத஭ியள஦

ங்கதழ;

ந்வதகவந இல்஬ளத ப ய்தழ; ஆ஦ளல் அபதன்஦? ப஥ஞ் ளங்குமழனில் இன௉க்கழ஫து;
஥ழர஦வுக்கு யபநளட்வைப஦ன்கழ஫வத! - இப்஧டி ஋த்தர஦வனள தைரயக ஭ில் ஥ளம்
தயித்தழன௉க்கழவ஫ளநல்஬யள? றர்வயளத்தந

ளஸ்தழரி இப்வ஧ளது அந்த

஥ழர஬ரநனில்தளன் இன௉ந்தளர். "இயன் ன௅த்ரதனன் தளன்; ஆ஦ளல் அரத ஥ழச் னம்
ப ய்யது ஋ப்஧டி? ஌வதள என௉ யமழ இன௉க்கழ஫து. ஆ஦ளல் அது ஋ன்஦?"

ளஸ்தழரி

தர஬ரனச் ப ள஫ழந்து பகளண்ைளர்; ப஥ற்஫ழரன அன௅க்கழப் ஧ிடித்துக் பகளண்ைளர். ஥ல்஬
வயர஭னளக அப்வ஧ளது ஋ல்஬ளன௉ம் ஥ளைகத்தழல் நழகவும் பறநள஦ கட்ைத்தழல்
ன௄பணநளய் ஈடு஧ட்டின௉ந்த஧டினளல் ,

ளஸ்தழரிரன னளன௉ம் கய஦ிக்கயில்ர஬. னளபளயது

அயன௉ரைன வ ஷ்ரைகர஭க் கய஦ித்தழன௉ந்தளல் , இயன௉க்கு ஋ன்஦ ர஧த்தழனநள ஋ன்று
தளன் வனள ழக்க வயண்டினின௉ந்தழன௉க்கும் .
஥ளைகத்தழல் நழகவும் பறநள஦ கட்ைம்
இைம்தளன்.

தளபன௅ம் , தழன௉ைனும்

ந்தழக்கும்

தளபம் வயரம் வ஧ளட்ையனுக்கு ஸ்தழரீ வயரம் பயகு ஥ன்஫ளய்

஧஬ழத்தழன௉ந்தது. உண்ரநனில், அந்த வயரம் வ஧ளடுகழ஫யனுரைன ப஧னர்
யி஭ம்஧பத்தழல் கண்டிபளந஬ழன௉ந்தளல், ன௃ன௉ரன் தளன் ஸ்தழரீ வயரம் வ஧ளட்டின௉க்கழ஫ளன்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

஋ன்று கன௉தவய ன௅டினளது. அயனுரைன வதளற்஫த்ரதப் வ஧ள஬வய வ஧ச்சு , ஥ரை,
஧ளயர஦ ஋ல்஬ளம் ஸ்தழரீக்கு உரின஦யளகவய இன௉ந்த஦ . அயனுரைன ரகக஭ின்
எவ்பயளன௉ அர யிலும், உைம்஧ின் எவ்பயளன௉ ப஥஭ியிலும், ன௃ன௉யத்தழன் எவ்பயளன௉
ப஥஫ழப்஧ிலும், கண்ணின் எவ்பயளன௉ சுமற் ழனிலும் பநல்஬ழன஬ளரின் இனற்ரக
஧ரின௄பணநளய்ப் ப஧ளன௉ந்தழனின௉ந்தது .
ன௅கனெடினணிந்த தழன௉ைர஦க் கண்ைதும்

தளபம் ஧னந்து வ஧ள஦ளள் . அயல௃ரைன

ன௅கத்தழல், கண்க஭ில், ஥ழன்஫ ஥ழர஬னில், உைம்஧ின் ஥டுக்கத்தழல் - தழரகப்ன௃ம் ஧னன௅ம்
களணப்஧ட்ை஦. அப்வ஧ளது அயர஭ப் ஧ளர்த்த னளன௉க்கும் ன௃஬ழரனக் கண்டு பயன௉ண் டு
஥ழற்கும் ப஧ண்நள஦ின் வதளற்஫ம் உைவ஦ ஞள஧கம் யபளநற் வ஧ளகளது .
"஍வனள! ஥ீ னளர்?" ஋ன்று

தளபம், குைல் ஥டுக்கத்துைன் வகட்ைளள்.

"஥ள஦ள? ஥ளன் நனுரன்" ஋ன்று ப ளல்஬ழச்
அந்தச்

ழரிப்஧ி஦ளல்

ழரித்தளன் தழன௉ைன்.

ழ஫ழது ரதரினம் பகளண்ை

தளபம் , "஥ீ தழன௉ை஦ில்ர஬னள?"

஋ன்஫ளள்.
"஥ளன் தழன௉ை஦ில்ர஬, ப஧ண்வண! ஥ளன் கள்஭ன்!"
"கள்஭஦ள? ஍வனள! உன்ர஦ப் ஧ளர்த்தளல் ஋஦க்குப் ஧னநளனின௉க்கழ஫து !" ஋ன்஫ளள்
தளபம்.
அப்வ஧ளது, தழன௉ைன் பதம்நளங்கு பநட்டில் என௉ ஧ளட்டுப் ஧ளைத் பதளைங்கழ஦ளன் .
"கண்வண! உ஦க்குப் ஧னவநவ஦ள?"
஋ன்று ஆபம்஧ித்து, அநர்க்க஭நளய்ப் ஧ளடி஦ளன். தன்னுரைன கு஬ ஧பம்஧ரபனின்
ப஧ன௉ரநரனபனல்஬ளம் அயன் ஋டுத்துச் ப ளன்஦ளன் . தன்னுரைன கு஬த்தழன் ஆதழ
ன௃ன௉ரன் கழன௉ஷ்ணன் ஋ன்னும் கள்஭ன் ஋ன்று கர்யத்துைன் கூ஫ழ஦ளன் . "அப்வ஧ர்ப்஧ட்ை
கள்஭ர் ஧பம்஧ரபனில் யந்த யபக்கள்஭ன்

஥ளன் . உ஦க்குக் கள்஭ப் ன௃ன௉ர஦ளய்
யளய்த்தழன௉க்கழவ஫ன்" ஋ன்று ஧ளட்ரை ன௅டித்தளன். அப்஧டிப் ஧ளட்ரை ன௅டிக்கும்வ஧ளது
தன்னுரைன ன௅கனெடிரனச்
அப்வ஧ளது

ற்று அயன் யி஬க்கழச் ப ளந்த ன௅கத்ரதக் களட்டி஦ளன் .

தளபம் "ஆ!" ஋ன்று கூயி னெர்ச்ர னரைந்து கவ வம யில௅ந்தளள். ஆ஦ளல்

ர஧வனளர் ஋ல்஬ளன௉ம் அச் நனம் ஧ிபநளதநள஦ குதூக஬ம் அரைந்து ரக தட்டி
ஆர்ப்஧ரித்தளர்கள். அவ஥கர் "என்ஸ் வநளர்" ஋ன்று கத்தழ஦ளர்கள். அயன்
தழன௉ை஦ளரகனளல், ன௅கனெடிக்குப் ஧ின்஦ளல் ஧னங்கபநள஦ ன௅கம் இன௉க்க
வயண்டுபநன்று ஋தழர்஧ளர்த்தயர்கல௃க்குக் கர஭ ப ளட்டின ன௅த்ரதனனுரைன அமகள஦

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ன௅கத்ரதக் கண்ைதும் அவ்ய஭வு உற் ளகம் உண்ைளனிற்று . அச் நனம் றர்வயளத்தந
ளஸ்தழரினின் ன௅கம் கூைப் ஧ிபகள ம் அரைந்தது . ஆ஦ளல் அதற்குக் களபணம் நட்டும்
வயறு. தழன௉ைனுரைன ன௅கனெடி யி஬கழன அவத

நனத்தழல்

ளஸ்தழரி தம்ன௅ரைன

ந்வதகத்ரத ஥ழயர்த்தழ ப ய்து பகளள்஭ என௉ யமழ கண்டு஧ிடித்துயிட்ைளர் ! "அ஧ிபளநழ!
அ஧ிபளநழ!" ஋ன்று அயன௉ரைன யளய் அயரப அ஫ழனளநவ஬ ன௅ணுன௅ணுத்துக்
பகளண்டின௉ந்தது.
அத்தழனளனம் 35 றர்வயளத்தந

வகளதரி

ளபதளநணி

ளஸ்தழரிக்கு அன்஫ழபபயல்஬ளம் தூக்கம் யபயில்ர஬ . கரதக஭ில்

யன௉ம் களத஬ர்கர஭ப் வ஧ளல் "஋ப்வ஧ளது இபவு பதளர஬னேம், ப஧ளல௅து யிடினேம்?" ஋ன்று
அயஸ்ரதப்஧ட்டுக் பகளண்டின௉ந்தளர் . களர஬னில் ன௅தல் களரினநளகத் தநது
நர஦யிரன அரமத்து, "வ஥ற்஫ழபவு என௉ ஥ளைகத்துக்குப் வ஧ளனின௉ந்வதன் . பபளம்஧
஥ன்஫ளனின௉ந்தது. அப்஧டிப்஧ட்ை ஥ளைகம் ஥ளன் ஧ளர்த்தவதனில்ர஬ . இன்று இபவு
உன்ர஦னேம் அரமத்துப் வ஧ளக உத்வத ழத்தழன௉க்கழவ஫ன் , யன௉கழ஫ளனள?" ஋ன்஫ளர்.
"உங்கல௃க்வக இவ்ய஭வு கன௉ரண ஧ி஫ந்து ஏரிைத்துக்குக் கூட்டிக் பகளண்டு
வ஧ளகழவ஫ப஦ன்று ப ளல்லும் வ஧ளது, ஥ளன் நளட்வைப஦ன்஫ள ப ளல்வயன்? அதற்பகன்஦,
வ஧ளவயளம். ஆ஦ளல், இன்ர஫க்கு அந்தப் ப஧ண் அ஧ிபளநழரனப் ஧ளர்க்க வயண்ைளநள ?"
஋ன்஫ளள் நீ ஦ளட் ழ அம்நளள்.
"஧ளர்த்தளல் வ஧ளகழ஫து. ஌ன் அயர஭னேம் ஥ளைகத்துக்குக் கூட்டிக்பகளண்டு வ஧ளக
வயண்டுபநன்஫ளலும் வ஧ளவயளம்."
"஋ன் ந஦த்தழ஬ழன௉க்கழ஫ரத அப்஧டிவன பதரிந்து பகளண்டு யிட்டீர்கவ஭ ! ஆ஦ளல்
உங்கள் தநக்ரக

ளபதளநணி ஋ன்஦ ப ளல்யளவபள ஋ன்஦வநள ? என௉ நளதழரி

கழறுக்களனிற்வ஫? அரமத்துக் பகளண்டு வ஧ளகக்கூைளது ஋ன்று ப ளன்஦ளலும்
ப ளல்யளர்."
"ஆநளம்; அய஭ிைம் இரதப் ஧ற்஫ழச் ப ளல்஬ வயண்டின அய ழனநழல்ர஬ . 'என௉
஥ளர஭க்கு ஋ங்கல௃ைன் இன௉க்கட்டும். ஥ளர஭க்கு பகளண்டு யந்து யிட்டுயிடுகழவ஫ளம் '
஋ன்று ப ளன்஦ளல் வ஧ளனிற்று."
"வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கல௃க்கு இபதல்஬ளம் ப ளல்஬ழனள பகளடுக்க வயணும்?" ஋ன்஫ளள்
அயன௉ரைன ஧த்தழ஦ி.
*****
ளஸ்தழரி அன்ப஫ல்஬ளம் பயகு சுறுசுறுப்஧ளக இன௉ந்தளர் . ஥ளைகக் பகளட்ைரகக்குப்

வ஧ளய்ப் ஧த்துப் ஧தழர஦ந்து யரிர க்குப் ஧ின்஦ளல் னென்று றீட்டுகள் ரிறர்வ்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

஧ண்ணி஦ளர். ன௅ன் யரிர னில் இைம் கள஬ழ இன௉க்கழ஫து ஋ன்று ப ளல்஬ழனேம் , அயர்
஧ிடியளதநளக "வயண்ைளம்; ஧ின் யரிர னில் தளன் வயண்டும்" ஋ன்று ப ளல்஬ழயிட்ைளர்.
஧ி஫கு அயர் வ஧ள஬ீ ஸ் கநழர஦ர் ஆ஧ீறஶக்குப் வ஧ளய், கநழர஦ரபப் வ஧ட்டி கண்டு,
பயகுவ஥பம் வ஧ ழக் பகளண்டின௉ந்தளர். இப்஧டிப் ஧஬ களரினங்கள் ப ய்துயிட்டு யட்டுக்குத்

தழன௉ம்஧ி஦ளர்.
ளனங்கள஬ம் அயன௉ம் அயர் நர஦யினேம்
ப ன்஫ளர்கள். அந்த யித்னள஬னத்தழன் தர஬யி

பஸ்யதழ யித்னள஬னத்துக்குச்
வகளதரி

ளபதளநணி ஥நது

ளஸ்தழரினினுரைன என்றுயிட்ை தநக்ரக . அயன௉ரைன தகப்஧஦ளர் ரலவகளர்ட்டு
ஜட்ஜளனின௉ந்து கள஬ஞ் ப ன்஫யர். துபதழர்ஷ்ைய நளக
அவ்ய஭வு

ளபதளநணினின் நணயளழ்க்ரக

ந்வதளரநள஦தளனில்ர஬. கல்னளணநள஦ இபண்டு னென்று யன௉ரத்துக்கு

அப்ன௃஫ம் அயன௉ரைன கணயன் னளவபள என௉

ட்ரைக்களரினேைன் கப்஧வ஬஫ழச்

ழங்கப்ன௄ன௉க்குப் வ஧ளய்யிட்ைளன். அப்ன௃஫ம் அயன் தழன௉ம்஧ி யபவயனில்ர஬.
இவ்யளறு ப஧ன௉ம் துர்ப்஧ளக்கழனத்துக்கள஭ள஦

ளபதளநணிக்கு அயன௉ரைன

தகப்஧஦ளர் ஥ழர஫ன ப ளத்துக்கள் ரயத்துயிட்டுக் கள஬ஞ்ப ன்஫ளர் .
஥ள஭ரையில் தம்ன௅ரைன துக்கத்ரத ந஫ந்து

னெக வ ரயனில் ஈடு஧ை ஆபம்஧ித்தளர் .

தம்ரநப் வ஧ள஬வய ப஧ளது ஊமழனத்தழல் ஧ற்றுக் பகளண்ை இன்னும்
வ ர்ந்து இந்தச்

ழ஬ ஸ்தழரிகல௃ைன்

பஸ்யதழ யித்னள஬த்ரத அயர் ஆபம்஧ித் தளர். ஥ள஭ரையில்

நற்஫யர்கல௃ரைன

ழபத்ரத குர஫ந்து வ஧ளய்யிை யித்னள஬னத்தழன் ப஧ளறுப்ன௃

ன௅ல௅யதும் கரை ழனளக அயர் வநவ஬வன
அப்஧டிச்

ளபதளநணினேம்

ளர்ந்துயிட்ைது .

ளர்ந்தது ன௅தல், யித்னள஬த்தழல் அயன௉ரைன

ழபத்ரதனேம் ஧ன் நைங்கு

அதழகநளனிற்று. அயபது உ஬கவந யித்னள஬னத்துக்குள் அைங்கழயிட்ைபதன்று கூ஫஬ளம்.
என௉

ங்கவ த யித்யளன் ஥ன்஫ளய்ப் ஧ளடுகழ஫ளர் ஋ன்று னளபளயது ப ளன்஦ளல்
, "அயர் ஥நது

யித்னள஬னத்துக்கு என௉ 'ப஧஦ி஧ிட் ஧ர்஧ளர்நன்ஸ்' (உதயிக் கச்வ ரி) பகளடுப்஧ளபள?"
஋ன்று வகட்஧ளர். னளபளயது என௉ தர஬யர் ப ன்ர஦க்கு யன௉கழ஫ளர் ஋ன்று
வகள்யிப்஧ட்ைளல், அயரப யித்னள஬னத்துக்கு யபச் ப ய்ன உைவ஦ ன௅னற் ழ
பதளைங்கழயிடுயளர். னளபளயது என௉ யக்கவ லுக்கு ஥ழர஫ன யன௉ம்஧டி யன௉கழ஫பதன்று
வகள்யிப்஧ட்ைளல், "அயரிைம் ஥நது யித்னள஬னத்துக்கு ஌தளயது ஥ன்பகளரை யசூ஬ழக்க
வயண்டுவந!" ஋ன்று வனள ர஦ ப ய்யளர். னளபளயது என௉ ப஧ண் ன௅தல் யகுப்஧ில் ஧ி.஌.
஧ளஸ் ப ய்தளள் ஋ன்று அ஫ழந்தளல், "அயர஭ ஥நது யித்னள஬னத்தழல் யளத்தழனளபளகச்
ப ய்துயிட்ைளல் வதயர஬" ஋ன்று தளன் ஋ண்ணநழடுயளர்.
*****
இத்தரகன அயன௉ரைன சு஧ளயத்ரத ஥ன்கு அ஫ழந்தயபளத஬ளல்,

ளஸ்தழரி வ஧ச் ழன்

ஆபம்஧த்தழவ஬வன, " ளபதள! இந்த யித்னள஬னத்ரதப் ஧ளர்க்கும் வ஧ளது ஥ள ங்கள்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

஋ல்வ஬ளன௉ம் ஋தற்களக ஜீயித்தழன௉க்கழவ஫ளம் ஋ன்று வதளன்றுகழ஫து . இப்வ஧ர்ப்஧ட்ை
உத்தநநள஦ களரினத்துக்கு என௉ உதயினேம் ப ய்னளத ஜன்நன௅ம் என௉ ஜன்நநள?" ஋ன்று
ன௃கல௅ரபனேம் ஆத்ந ஥ழந்தர஦னேம் க஬ந்து கூ஫ழ஦ளர் .
"அபதன்஦ அண்ணள, அப்஧டிச் ப ளல்கழ஫ளய்? ஥ீனேந்தளன் ப஧ரின உதயி
ப ய்தழன௉க்கழ஫ளவன? அந்தப் ப஧ண் அ஧ிபளநழரன ஋ங்கள் யித்னள஬த்துக்கு அனுப்஧ினவத
என௉ உதயிதளவ஦?" ஋ன்஫ளர்

வகளதரி

ளபதளநணி.

"ஆ஦ளல் அந்த நளதழரி உதயி இன்னும் ஋த்தர஦வனள வ஧ர் உங்கல௃க்குச் ப ய்னத்
தனளபளனின௉ப்஧ளர்கள். ப஧ண்கர஭ அனுப்஧ி ரயப்஧துதள஦ள கஷ்ைம் ?" ஋ன்஫ளள்
நீ ஦ளட் ழ.
"அப்஧டினில்ர஬, அம்நள! அ஧ிபளநழரனப் வ஧ளன்஫ ன௃த்தழ ள஬ழப் ப஧ண்ரண அனுப்஧ி
ரயத்தவத என௉ உதயி தளன்."
"஥ழஜநளகயள? அயள்
"அ஧ிபளநழ பபளம்஧

நர்த்தளனின௉க்கழ஫ள஭ள?"

நர்த்து. யித்னள஬னத்தழவ஬வன

ங்கவ தத்தழல் அயள் தளன்

ன௅தல். இப்வ஧ளது யித்னள஬னத்துப் ப஧ண்கர஭க் பகளண்டு என௉ ஥ளைகம் தனளரித்துக்
பகளண்டின௉க்கழவ஫ளம். அதற்கு வயண்டின ஧ளட்டுக்கள் ஋ல்஬ளம் அயள்தளன் இட்டுக்
கட்டுகழ஫ளள். அைளைள! ஋வ்ய஭வு ஥ன்஫ளனின௉க்கழன்஫஦!..."
"இரதக் வகட்க பபளம்஧த் தழன௉ப்தழனளனின௉க்கழ஫து , அக்கள! ஋ப்஧டினளயது அயள்
ந்வதளரநளனின௉க்க வயண்டும். இன்ர஫க்கு என௉ ஥ளள் அயள் ஋ங்கவ஭ளடு
இன௉க்கட்டுவந. அரமத்துக் பகளண்டு வ஧ளய் ஥ளர஭க்குக் பகளண்டுயிட்டு யிடுகழவ஫ளம் "
஋ன்஫ளர்

ளஸ்தழரினளர்.

ளபதளநணி, "அதற்பகன்஦? வ஧ரளகச் ப ய்னேங்கள்" ஋ன்று ப ளல்஬ழயிட்டு,
அ஧ிபளநழரன அரமத்து யப என௉ ப஧ண்ரண அனுப்஧ிரயத்தளர் .
஧ி஫கு, "அந்தப் ப஧ண் யிரனத்தழல் எவப என௉

ழபநம் இன௉க்கழ஫து . தழடீர்

தழடீபபன்று ஥ழர஦த்துக் பகளண்டு அமத் பதளைங்கழயிடுகழ஫ளள் . அப்வ஧ளபதல்஬ளம்
அயர஭ச்

நளதள஦ம் ப ய்யது ப஧ன௉ங்கஷ்ைநளனின௉க்கழ஫து - அயல௃ரைன அண்ணன்

ங்கதழ ஋ன்஦ ஆனிற்று?" ஋ன்று வகட்ைளர்.
"இன்னும் அகப்஧ையில்ர஬!" ஋ன்஫ளர்

ளஸ்தழரி

"அதற்பகன்஦, என௉ ஥ளர஭க்குப் ஧ிடித்து அந்தப் ர஧னர஦ பஜனிலுக்கு அனுப்஧ி
யிடுயர்கள்.

உைவ஦ வ஧ள஬ீ ஸ் இ஬ளகளவுக்கு பபளம்஧க் கழதளப்ன௃ யந்துயிடும் ..."

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

"஧ின்வ஦ ஋ன்஦ ப ளல்கழ஫ளய், அக்கள! தழன௉ைர்கர஭ப் ஧ிடித்து பஜனிலுக்கு
அனுப்஧ளயிட்ைளல்,

னெகம் ஋ப்஧டி ஥ரைப஧றும்?"

"ஆநளம்; தழன௉ைர்கர஭பனல்஬ளம் ஧ிடித்து பஜனிலுக்கு அனுப்ன௃யபதன்஫ளல் ,
ன௅த஬ழல் இந்த ஊரிவ஬ இன௉க்கழ஫ ஍வகளர்ட் ஜட்ஜஶகள் , யக்கவ ல்கள்,
உத்தழவனளகஸ்தர்கள்,

ட்ை ர஧ பநம்஧ர்கள் ஋ல்஬ளரபனேம் பஜனிலுக்கு அனுப்஧ி

ரயக்க வயண்டும். ஥ீனேம் ஥ளனுங்கூைப் வ஧ளக வயண்டினது தளன். நகளத்நள களந்தழ
஋ன்஦ ப ளல்கழ஫ளர்? ஥ம்ன௅ரைன ரகனளல் உரமத்துப் ஧ளடு஧ட்டுச்

ம்஧ளதழப்஧ரதத்

தயிப ஧ளக்கழ யிதத்தழல் ப஧றும் ப ளத்பதல்஬ளம் தழன௉ட்டுத்தளன் ஋ன்கழ஫ளர் . அந்தப்஧டி
஧ளர்த்தளல் இன்ர஫ன தழ஦ம் ஧ங்க஭ளக்க஭ில் யளழ்ந்து வநளட்ைளர்

யளரி ப ய்து

பகளண்டின௉ப்஧யர்கப஭ல்஬ளம் ன௅த஬ழவ஬ பஜனிலுக்குப் வ஧ளனளகவயண்டும் ,
இல்ர஬னள?"
" ளபதள! அவ்ய஭வு ப஧ரின தத்துயம் ஥நக்குக் கட்டி யபளது . அது யன௉கழ஫வ஧ளது
யபட்டும். ஆ஦ளல் இன்ப஦ளன௉ யிதத்தழல் ஥ீ ப ளல்கழ஫ரத ஥ளன் எப்ன௃க்பகளள்கழவ஫ன் .
ளதளபணநளய் பஜனிலுக்குப் வ஧ளகழ஫ தழன௉ைர்கர஭ யிை பய஭ினில் இன௉க்கும்
தழன௉ைர்கள் தளன் அதழகம். இரதக்வகள். ஋ங்கள் ஜழல்஬ளயில் பளவ்

ளகழப்

ட்ை஥ளத

உரைனளர் ஋ன்று என௉ ப஧ரின நனுரர் இன௉க்கழ஫ளர் . அயர் சுங்கத் தழன௉ைர் ஋ன்஧து
஋ல்஬ளன௉க்கும் பதரினேம். களரபக்கள஬ழ஬ழன௉ந்தும் ன௃துச்வ ரினி஬ழன௉ந்தும் யரி பகளைளநல்
ளநளன் பகளண்டு யன௉யதுதளன் அயன௉க்கு வயர஬. இதழவ஬வன பகளல௅த்த
஧ணக்களபபளகழ யிட்ைளர். ஆ஦ளலும் அயரப இதுயரபனில் என்றும் ப ய்ன
ன௅டினயில்ர஬. ன௅த஬ழவ஬ வ஧ள஬ீ ரறவன ரகனில் வ஧ளட்டுக் பகளண்டு யிடுகழ஫ளர் .
அது ன௅டினளநற் வ஧ள஦ளல் - பகளஞ் ம் ந஦ச் ளட் ழனேள்஭ வ஧ள஬ீ ஸ்களபன் ஥ையடிக்ரக
஋டுக்க ன௅னன்஫ளல், நளஜழஸ்ட்வபட்டும் வனளக்னபளனின௉ந்து யிட்ைளல் உரைனளர்
இன்னும் வநவ஬ வ஧ளய்க் களரினத்ரத ஜனித்துக் பகளண்டு யந்து யிடுகழ஫ளர் .
஋ங்கல௃க்குத்தளன் அ ட்டுப் ஧ட்ைம் கழரைக்கழ஫து . இபண்டு நளதத்துக்கு ன௅ன்ன௃ ஥ைந்த
என௉ வநளட்ைளர் வகறழல் அயர் க஬ந்தழன௉ந்ததற்கு ஥ல்஬ ன௉சு இன௉ந்தது . ஆ஦ளலும்
஧ிபவனள ஦நழல்ர஬. இபண்டு ஥ளர஭க்கு ன௅ன்ன௃ அயன௉க்கு ஆ஦பரி நளஜழஸ்ட்வபட்
வயர஬ பகளடுத்தழன௉ப்஧தளய்ப் ஧த்தழரிரகக஭ிவ஬ பய஭ினளகழனின௉ந்தது . இதற்கு ஋ன்஦
ப ளல்கழ஫ளய்?"
"஋ன்஦த்ரதச் ப ளல்கழ஫து? உங்கள் உரைனளரபப் வ஧ளன்஫ ஋த்தர஦வனள
உரைனளர்கள் ஥நது

னெகத்தழல் இன௉க்கழ஫ளர்கள். இதற்பகல்஬ளம் யிவநள ஦ம் என்வ஫

என்றுதளன்; நகளத்நள ப ளல்கழ஫஧டி அயபயர்கல௃ம் ரகனளல் உரமத்து ஜீய஦ம்
ப ய்னவயண்டும். என௉யன௉ரைன உரமப்ர஧க் பகளண்டு இன்ப஦ளன௉யர் யளழ்வு
஥ைத்துயது ஋ன்஧து கூைளது. இந்த வ஥ளக்கத்துைவ஦தளன், யித்னள஬னத்தழல் ஋ல்஬ளப்
ப஧ண்கல௃க்கும் ஌தளயது என௉ ரகத்பதளமழல் கற்றுக் பகளடுக்கழவ஫ளம். அயர்கல௃ரைன
ரகவயர஬கர஭பனல்஬ளம் ஥ீங்கள் ஧ளர்க்கயில்ர஬வன ? யளன௉ங்கள் களட்டுகழவ஫ன்"

vanmathimaran@gmail.com
஋ன்று

வகளதரி

www.thamizhthenee.blogspot.com

ளபதளநணி ப ளல்஬ழ,

vanmathimaran@yahoo.com

ளஸ்தழரிரனனேம் அயன௉ரைன நர஦யிரனனேம்

யித்னள஬னத்ரதச் சுற்஫ழக் களட்ை அரமத்துச் ப ன்஫ளர் .
அத்தழனளனம் 36 - குனில் ஧ளட்டு
அ஧ிபளநழரன ஥ளம் ஧ளர்த்து என௉ யன௉ரத்தழற்கு வந஬ளகழயிட்ைதல்஬யள ?
தழன௉ப்஧பங்வகளயி஬ழ஬ழன௉ந்து ப ன்ர஦க்குப் வ஧ளகும் பனி஬ழல் வ௃நதழ நீ ஦ளட் ழ
அம்நளல௃ைன் அயர஭ ஥ளம் கரை ழனளகப் ஧ளர்த்வதளம் . இப்வ஧ளது,

பஸ்யதழ

யித்னள஬னத்தழன் நதழல் சூழ்ந்த யிஸ்தளபநள஦ வதளட்ைத்தழன் என௉ னெர஬னி ல், ன௄த்துக்
குலுங்கழக் பகளண்டின௉ந்த என௉ நப நல்஬ழரக நபத்தழன் அடினில் , ஌஫க்குர஫ன

யனதுரைன என௉ வதளமழனேைன் அயர஭க் களண்கழவ஫ளம் . என௉ ஥ழநழரம் அ஧ிபளநழரன
அரைனள஭ங் கண்டு஧ிடிப்஧துகூை ஥நக்குக் கஷ்ைநளனின௉க்கழ஫து . ன௅ன்வ஦ அயர஭
஥ளம் ஧ளர்த்த வ஧ளது இன்னும் குமந்ரதனளகவய இன௉ந் தளள். இப்வ஧ளது னேயதழனளகழ
யிட்ைளள். ன௅ன்வ஦ ஧ட்டிக்களட்டுப் ப஧ண்ரணப்வ஧ளல் ஧ளயளரை , தளயணி அணிந்து
பகளண்டின௉ந்தளள். இப்வ஧ளது களவ஬ஜ் நளணயிரனப் வ஧ளல் வஜளபளகப் ஧ின்஦ளல்
தர஬ப்ன௃த் பதளங்கயிட்டுப் ன௃ைரய உடுத்தழக் பகளண்டின௉ந்தளள். தர஬ நனிரபக் வகளண
யகழடு ஧ி஭ந்து த஭ர்ச் ழனளகப் ஧ின்஦ி யிட்டுக் பகளண்டின௉ந்தளள் . ன௅கத்தழவ஬ இன௉ந்த
குறுகுறுப்ன௃ நட்டும் அப்஧டிவன இன௉ந்தது. ஋ரதப் ஧ளர்த்தளலும், ஋ரதக் வகட்ைளலும்,
அதழ னத்துைன் நழபண்டு யிமழக்கும் கண்கல௃ம் அப்஧டிவன நளறுத஬ழன்஫ழ இன௉ந்த஦ .
அயர்கள் உட்களர்ந்தழன௉ந்த இைத்துக்குச்
சுற்஫ழச்

ற்றுத் தூபத்தழ ல் என௉ கழணறும், அரதச்

ழ஬ கன௅கு நபங்கல௃ம் இன௉ந்த஦. அந்த நபங்க஭ில் என்஫ழ஬ழன௉ந்து என௉ குனில்

'கக்கூ' 'கக்கூ' ஋ன்று கூயிற்று.
"அ஧ிபளநழ! ஧ி஬லரினில் என௉ குனில் ஧ளட்டுப் ஧ளடுயளவன! அரதப் ஧ளடு" ஋ன்஫ளள்
஬஬ழதள.
பளகம்: ஧ி஬லரி
தள஭ம் : ஆதழ
வய஬ர஦வன அரமப்஧ளய்-யிந்ரதக் குனிவ஬
வகள஬க் கழ஭ிரனத் துரணகூட்டிச் ப ன்஫ளகழலுபநன் (வய஬)
஥ீ஬ பய஭ித஦ிவ஬ ஥ழநழர்ந்து ஧஫ந்து ஧ளடி
வ஥பஞ் ப ய்னளந஬ழன௉ந்த ஥ழநழரம் ஋ல௅ந்துயப (வய஬)
வ ளர஬னமகும் ப ளர்ணம் ஏடி எ஭ிந்து ஧ளனேம்
ஏர஬க் குன௉த்தும் பதன்஦ம் ஧ளர஭ பயடி த்த ன௄வும்
நளர஬ பயனிலும் நஞ் ள் வகள஬ன௅ங் கண்டு ந஦ம்
஧ள஬ழத்தன௉ள் ப ய் பனன்஫ழப் வ஧ரதனேரபத்ததளக (வய஬)

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ப஥டிது ய஭ர்ந்து அைர்த்தழனளகத் தரமத்தழன௉ந்த நப நல்஬ழரக நபத்தழன் வநல்
ற்று ஧஬நள஦ களற்று அடிக்க அதழ஬ழன௉ந்து ன௃ஷ்஧ங்கள் ப஧ள஬ப஧ள஬பயன்று உதழர்ந்து ,
அ஧ிபளநழனின் வநலும், அயள் வதளமழனின் வநலும் யில௅ந்த஦ .
"஧ளர் அ஧ிபளநழ! உன் வநல் ன௃ஷ்஧நளரி ப஧ய்கழ஫து. உன்னுரைன ஧ளட்ரைக்
வகட்டுயிட்டுத் வதயர்கள்தளன் ன௄ நரம ப஧ய்கழ஫ளர்கள் வ஧ள஬ழன௉க்கழ஫து !" ஋ன்஫ளள்
஬஬ழதள.
இப்஧டிச் ப ளன்஦யள், அ஧ிபளநழனின் கண்க஭ில் ஜ஬ம் து஭ித் தழன௉ப்஧ரதக் கண்டு
ந஦ம் க஬ங்கழ, "இபதன்஦ அ஧ிபளநழ! உன் கண்க஭ில் ஌ன் ஜ஬ம் யன௉கழ஫து? இவ்ய஭வு
உன௉க்கநளய்க் கூப்஧ிட்டும் அந்த வய஬ன் யபயில்ர஬வனபனன்஫ள ?" ஋ன்஧தளகப் ஧ளதழக்
கயர஬னேைனும் ஧ளதழ ஧ரிகள நளகவும் ஬஬ழதள வகட்ைளள் .
"஬஬ழதள! தழன௉ப்஧பங்வகளனி஬ழல் ஥ளனும் ஋ன் அண் ணனும்

ந்வதளரநளனின௉ந்த

கள஬த்தழல் இந்தப் ஧ளட்ரை ஥ளன் இட்டுக் கட்டிவ஦ன். அரதத் தழன௉ப்஧ித் தழன௉ப்஧ிப் ஧ளைச்
ப ளல்஬ழக் வகட்டு அயன்

ந்வதளரப்஧டுயளன் . கரை ழ ஥ளள் அன்ர஫க்குக் கூை..."

஋ன்று அ஧ிபளநழ கூ஫ழ வநவ஬ வ஧

ன௅டினளநல் யிம்நழ஦ளள் .

" ற்று இன௉, அ஧ிபளநழ! - ஌வதள

த்தம் வகட்ைவத! - அது ஋ன்஦?" ஋ன்று ஬஬ழதள

஥ள஬ள ஧க்கன௅ம் க஬க்கத்துைன் தழன௉ம்஧ிப் ஧ளர்த்தளள் . என்றும் பதரினயில்ர஬.
"வயறு னளவபள யிம்நழ அல௅தளற் வ஧ள஬ழன௉ந்தது. ஋ன்னுரைன ஧ிபரநவனள, அல்஬து
஧க்கத்துச்

ளர஬னில் தளன் னளபளயது அல௅துபகளண்டு வ஧ளகழ஫ளர்கவ஭ள ?" ஋ன்஫ளள்.

அ஧ிபளநழக்கு ஋ன்஦வநள அன்று ஧ரமன ஞள஧கங்கள் ப஧ளங்கழக் பகளண்டு யந்த஦ .
"஬஬ழதள! ஧ளயி ஥ளன் இங்வக ப ௌக்கழனநளனின௉க்கழவ஫ன் .

ந்வதளரநளய் ஆடிப்஧ளடிக்

பகளண்டு கள஬ங் கமழக்கழவ஫ன். ன௅த்ரதனன் ஋ந்தக் களட்டில் ஋ன்஦ கஷ்ைப்஧ட்டுக்
பகளண்டின௉க்கழ஫ளவ஦ள? ஍வனள! ஋ன் அண்ணன்! உ஬கத்தழல் என௉யன௉க்கும் என௉ தீங்கு
஥ழர஦க்களதயன். அயனுக்கு யந்த கஷ்ைபநல்஬ளம் ஋ன்஦ளல்தளன் . ஆ஦ளலும் ஥ளன்
இங்வக சுகநளனின௉க்கழவ஫ன். ஧கயளவ஦!" ஋ன்று ஧ப஧பப்ன௃ைன் வ஧ ழக் பகளண்டு வ஧ள஦ளள்.
"஌ன் அ஧ிபளநழ உன்ர஦ ஥ீவன அ஥ளய ழனநளய் ப஥ளந்து பகளள்கழ஫ளய் ? உன்
அண்ணனுரைன தர஬யிதழ அது. தழன௉ட்டுக் பகளள்ர஭னில் என௉யன் இ஫ங்கழ஦
஧ிற்஧ளடு அயர஦ப்஧ற்஫ழக் கயர஬ப்஧டுயதழல் ஋ன்஦ ஧ிபவனளஜ஦ம் ?"
"஬஬ழதள! உ஦க்பகன்஦ பதரினேம்? ஋ன் அண்ண஦ள தழன௉ைன்? அய஦ள
பகளள்ர஭னடிக்கக் கூடினயன்! என௉ ஥ளல௃நழல்ர஬. ஋ல்஬ளம் ப஧ளய். ஥ளன் ஧ி஫ந்த
வயர஭, அயன் இப்஧டிபனல்஬ளம் கஷ்ைப்஧ை வயண்டுபநன்று ஌ற்஧ட்டின௉க்கழ஫து."

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

*****
அயள் இவ்யளறு ப ளல்஬ழக் பகளண்டின௉ந்தவ஧ளது , தூபத்தழ஬ழன௉ந்து, "அ஧ிபளநழ!
அ஧ிபளநழ!" ஋ன்று கூப்஧ிடும் குபல் வகட்ைது.

ற்று வ஥பத்துக்பகல்஬ளம் என௉ ப஧ண்

யந்து, "அ஧ிபளநழ இங்வக ஋ன்஦ ப ய்கழ஫ளய்? உன்ர஦த் வதளட்ைபநல்஬ளம்
வதடிக்பகளண்டு யன௉கழவ஫ன். னளவபள தழன௉ப்஧பங்வகளனி஬ழ஬ழன௉ந்து நனுரளள்
யந்தழன௉க்கழ஫ளர்க஭ளம். அம்நளள் உன்ர஦ உைவ஦ கூட்டிக் பகளண்டு யபச்
ப ளன்஦ளர்கள்.
ளஸ்தழரினேம் அயர் நர஦யினேம் அ஧ிபளநழரனச்

ந்தழத்தது கு஫ழத்து அதழகம்

யிஸ்தரிக்க வயண்டின அய ழனநழல்ர஬ . ஋த்தர஦வனள தழ஦ங்கல௃க்குப் ஧ி஫கு
தன்னுரைன ஊர் நனுஷ்னர்கர஭க் கண்ைதும் அ஧ிபளநழக்குச்

ந்வதளரநளய்த்

தள஦ின௉ந்தது. அயர்கள் தங்கல௃ைன் என௉ ஥ளள் இன௉க்கும்஧டி அரமத்தவ஧ளது
உற் ளகத்துைன் ப ன்஫ளள். ஥ளைகம் ஧ளர்க்கப் வ஧ளகவும் நகழழ்ச் ழனேைன்

ம்நதழத்தளள் .

அன்஫ழபவு ஥ளைகக் பகளட்ைரகனில் ஌ற்க஦வய 'ரி ர்வ்' ப ய்தழன௉ந்த இைங்க஭ில்
னென்று வ஧ன௉ம் ப ன்று உட்களர்ந்தளர்கள்.
உட்களர்ந்தவுைவ஦
இபண்டு யரிர
கு஫ழப்஧ிட்ை

ளஸ்தழரி சுற்று ன௅ற்றும் ஧ளர்த்தளர் . அயன௉க்குப் ஧ின்஦ளல்

தள்஭ி ஥ளர஬ந்து ஆ ளநழகள் வ ர்ந்தளற்வ஧ளல் உட்களர்ந்தழன௉ந்தளர்கள் .

ங்வகதத்தழன் னெ஬ம் அயர்கள் வ஧ள஬ீ ஸ் களபர்கள் ஋ன்஧து அயன௉க்குத்

பதரிந்து வ஧ளனிற்று.
அ஧ிபளநழ ஥ளைகத்தழன் ஆபம்஧ ன௅தவ஬ நழக்க ஆயலுைன் ஧ளர்த்து யந்தளள். ஆ஦ளல்
வநரைக்குத் தழன௉ைன் யந்ததழ஬ழன௉ந்து அயள் நகுடினின்

ங்கவ தத்தழ஦ளல் கட்டுண்ை

஧ளம்ர஧ப் வ஧ளல் ஆ஦ளள். கண்ரணக்கூைக் பகளட்ைளநல் அயர஦ப் ஧ளர்த்த
யண்ணநழன௉ந்தளள். இரைனிரைவன அயல௃ரைன வதகத்தழல் இன்஦பதன்று யியரிக்க
ன௅டினளத ஧ை஧ைப்ன௃ உண்ைளனிற்று . அப்வ஧ளபதல்஬ளம், ஧க்கத்தழ஬ழன௉ந்த நீ ஦ளட் ழ
அம்நளர஭க் பகட்டினளகப் ஧ிடித்துக் பகளண்ைளள் .
அத்தழனளனம் 37 - கந஬஧தழ
"கண் ஋ல்஬ளயற்ர஫னேம் ஧ளர்க்கழ஫து; களது வ஧சுவயளர் யளர்த்ரதகர஭ ஋ல்஬ளம்
வகட்கழ஫து; யளய், களரினம் இன௉க்கழ஫வதள இல்ர஬வனள , ஧஬ரிைத்தழலும் வ஧சுகழ஫து.
ஆ஦ளல் கண்ணள஦து என௉யரபப் ஧ளர்க்கும் வ஧ளதும் நற்஫னளரபப் ஧ளர்க்கும் வ஧ளதும்
அரைனளத இன்஧த்ரத அரைகழ஫து. அயர் வ஧சுயது

ளநள஦ின யிரனநள஦ளலும் ,

அயன௉ரைன குப஬ழல் யிவ ரநள஦ இ஦ிரநனிபளயிட்ைள லும், அயன௉ரைன
யளர்த்ரதரனக் களது, வதயளநழன௉தத்ரதப் ஧ன௉குயது வ஧ள஬ப் ஧ன௉குகழ஫து. அயரிைத்தழல்
வ஧சும்வ஧ளது யளய் கு஭றுகழ஫து; ஥ளக்கு பகளஞ்சுகழ஫ளது; இபதல்஬ளம் அன்஧ின்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அரைனள஭ம். ஆ஦ளல் இவ்யன்ன௃ ஋ப்஧டிப் ஧ி஫க்கழ஫து ஋ன்஫ளவ஬ள, அது வதயபக ழனம் ந஦ிதபளல் ப ளல்஬ ன௅டினளது" ஋ன்று ர஬஬ள நஜ்னூன் கரதனள ழரினர் ய.பய.சு. ஍னர்
ப ளல்கழ஫ளர். களதலுக்கு நட்டுநன்஫ழச்
களண்கழவ஫ளம்.

ழவ஥கத்துக்கும் இது என௉யளறு ப஧ளன௉ந்துயரதக்

ழ஬ வ஧ரப யளழ்஥ளள் ன௅ல௅யதும் ஧ளர்த்துப் ஧மகழக்பகளண்டின௉ந்தளலும்

அயர்கல௃ைன் ஥நக்கு அந்தபங்கச்

ழவ஥கழதம் ஌ற்஧டுயதழல்ர஬ . ஆ஦ளல் வயறு

ழ஬ரப

ன௅தல் தைரய ஧ளர்த்தவுைவ஦வன ஥நக்குப் ஧ிடித்துப் வ஧ளய் யிடுகழ஫து . ஧ி஫கு
அயர்க஭ிைன௅ள்஭ குர஫கர஭பனல்஬ளம் ஥ளம் அ஬ட் ழனம் ப ய்னத் தனளபளகழ
யிடுகழவ஫ளம். அயற்றுக்குச்

நளதள஦ம் கண்டு஧ிடிக்கவும் ன௅னல்கழவ஫ளம் . என௉யர்

஋ன்஦தளன் குனொ஧ினளகட்டும் அயரப ஥நக்குப் ஧ிடித்துப் வ஧ள஦ளல் "ன௅கம்
஋ப்஧டினின௉ந்தளப஬ன்஦? குணத்ரதனல்஬யள ஧ளர்க்கவயண்டும் ? ஋ன்஦

ளந்தம்! ஋ன்஦

அைக்கம்!" ஋ன்று ஋ண்ணி நகழழ்கழவ஫ளம். ஧டிப்஧ில்஬ளத ஥ழபக்ஷபகுக்ஷழனளனின௉க்கட்டும் ,
அயரிைம் ஧ிரினம் உண்ைளகழயிட்ைளல் , "஧டிப்஧ளயது, நண்ணளங்கட்டினளயது?
஧டித்தயர்கள் ஧பந ன௅ட்ைளள்க஭ளனின௉க்கழ஫ளர்கள். இயரிைம் தளன் ஋ன்஦
ன௃த்தழ ள஬ழத்த஦ம்? ஋ன்஦

ளதுர்னநளய்ப் வ஧சுகழ஫ளர்?" ஋ன்ப஫ல்஬ளம் ஋ண்ணிச்

ந்வதளரப்஧டுகழவ஫ளம்.
இப்஧டி உண்ைளகும்
வ க்கழபத்தழல் ஧ிபளண

ழவ஥கத்தழன் இபக ழனந்தளன் ஋ன்஦ ? ஌ன்

ழ஬ர் நட்டும் பயகு

ழவ஥கழதர்க஭ளகழ யிடுகழ஫ளர்கள் ? அயர்கர஭ப் ஧ளர்ப்஧தழலும் ஌ன்

அவ்ய஭வு ஆயல் உண்ைளகழ஫து. ஥நது அந்தபங்க நவ஦ளபதங்கர஭னேம்,
஥ம்஧ிக்ரககர஭னேம் அயர்க஭ிைம் ப ளல்஬வயண்டுபநன்று ஌ன் வதளன்றுகழ஫து ? "ன௄ர்ய
ஜன்நத்துச் ப ளந்தம்" "யிட்ைகுர஫ பதளட்ைகுர஫" ஋ன்றுதளன் அதற்குக் களபணம்
ப ளல்஬ வயண்டினின௉க்கழ஫து.
*****
ன௅த்ரதனனுக்கும், கந஬஧தழக்கும் ஌ற்஧ட்ை

ழவ஥கத்ரத வயறு யிதநளய்ச்

ப ளல்யதற்கழல்ர஬. கந஬஧தழ, நதுரப எரிஜழ஦ல் நீ ஦ளட் ழ ஥ளைகக் கம்ப஧஦ினின்
஧ிப ழத்த ஸ்தழரீ ஧ளர்ட் ஥டிகன். ன௅த்ரதனன் வநளட்ைளர் யி஧த்தழ஬ழன௉ந்து தப்஧ிச் ப ன்஫
இபவு ஌஫ழன பனில் யண்டினிவ஬தளன் ன௅தன் ன௅த஬ளக அயர஦ ச்

ந்தழத்தளன்.

஧ளர்த்தவுைவ஦ என௉யன௉க்பகளன௉யர் ஧ிடித்துப் வ஧ளய்யிட்ைது . கந஬஧தழனின்
யற்ன௃றுத்த஬ழன் வ஧ரிவ஬வன ன௅த்ரதனர஦ ஥ளைகக் கம்ப஧஦ினில் வ ர்த்துக்
பகளண்ைளர்கள்.
ழ஬ தழ஦ங்கல௃க்குள் அயர்கல௃ரைன ஥ட்ன௃ ன௅தழர்ந்து இரண஧ிரினளத வதளமர்கள்
ஆனி஦ர். ன௅த்ரதனன் என௉ ஥ளள் தன்னுரைன கரதரனபனல்஬ளம் உள்஭து உள்஭஧டி
கந஬஧தழனிைம் ப ளன்஦ளன். கப்஧ல் ஌஫ழப் வ஧ளய்யிடுயபதன்஫ தீர்நள஦த்ரதனேம் ,
அதற்கு ன௅ன்஦ளல் அ஧ிபளநழரனப் ஧ளர்க்க வயண்டுபநன்஫ ஆர ரனனேம்
பதரியித்தளன். கந஬஧தழ அயனுக்கு உதயி ப ய்யதளக யளக்கு அ஭ித்தளன் . அத்துைன்
அந்த ஥ளைகக் கம்ப஧஦ிவன கூடின

வ க்கழபம்

ழங்கப்ன௄ன௉க்குப் வ஧ளகப் வ஧ளயதளகவும்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அப்வ஧ளது வ ர்ந்தளற்வ஧ளல் ன௅த்ரதனன் வ஧ளய்யிை஬ளம் ஋ன்றும் கூ஫ழ஦ளன் .
஧ின்஦ர், கந஬஧தழ ப ன்ர஦னிலுள்஭ ப஧ண்க஭ின் கல்யி ஸ்தள஧஦ம்
எவ்பயளன்஫ழற்கும் வ஧ளகத் பதளைங்கழ஦ளன் . த஦க்கு யிதரயனள஦ தங்ரக என௉த்தழ
இன௉ப்஧தளகவும், அயர஭ ஌தளயது என௉ ப஧ண் கல்யி ஸ்தள஧஦த்தழல் வ ர்க்க
வயண்டுபநன்றும், அதற்களக யியபங்கள் பதரிந்து பகளள்஭ யந்ததளகவும் அயன்
எவ்வயளரிைத்தழலும் கூ஫ழ஦ளன். அத்துைன், அம்நளதழரி ஧ள்஭ிக்கூைங்க஭ில் ஥ைக்கும்
஥ளைகங்கள், கதம்஧க் கச்வ ரிகள் ன௅த஬ழனயற்றுக்கும் தய஫ளநல் வ஧ளய் யந்தளன் .
஋ல்஬ளன௅ம் அ஧ிபளநழரனக் கண்டு஧ிடிக்கும் வ஥ளக்கத்துைன் தளன் ஋ன்று ப ளல்஬
வயண்டினதழல்ர஬. கரை ழனளக,

பஸ்யதழ யித்னள஬னத்தழன் தர஬யி,

வகளதரி

ளபதளநணி அம்ரநனேைன் அயன் வ஧ ழக்பகளண்டின௉ந்த வ஧ளது , தற்ப ன஬ளக அ஧ிபளநழ
அங்கு யபவய, ன௅கஜளரைனி஬ழன௉ந்து அயள் ன௅த்ரதனன் தங்ரகனளய்த் தளன் இன௉க்க
வயண்டுபநன்று அயன் ஊகம் ப ய்தளன்.
கூப்஧ிட்ைதும் அயனுரைன

ளபதளநணி அயர஭ "அ஧ிபளநழ" ஋ன்று

ந்வதகம் ன௅ல௅தும் ஥ீங்கழ யிட்ைது. நழகவும் குதூக஬த்துைன்

அன்று தழன௉ம்஧ிச் ப ன்று, "஧஬பளம்! *உன்னுரைன தங்ரகரனக் கண்டு ஧ிடித்து
யிட்வைன்" ஋ன்று உற் ளகநளய்க் கூ஫ழ஦ளன். அரதத் பதளைர்ந்து பநதுயள஦ குப஬ழல்
"஋ன்னுரைன களத஬ழரனனேம் கண்டு஧ிடித்வதன் " ஋ன்று ப ளன்஦ளன்.
[* ன௅த்ரதனன் தன்னுரைன ப஧னரப நளற்஫ழ "஧஬பளம்" ஋ன்று கூ஫ழனின௉ந்தளன். ஥ளைக
யி஭ம்஧பங்க஭ில் அந்தப் ப஧னர் தளன் அச் ழைப்஧ட்டின௉ந்தது . கந஬஧தழக்கு அயனுரைன
ப ளந்தப் ப஧னர் பதரிந்த ஧ி஫கும்,

ந்வதகம் ஌ற்஧ைளத஧டி "஧஬பளம்" ஋ன்வ஫ அரமத்து

யந்தளன்.]
ன௅த்ரதனனுக்கு இன௉ந்த ஧ப஧பப்஧ில் கந஬஧தழ ஧ின்஦ளல் ப ளன்஦ரத அயன்
கய஦ிக்கயில்ர஬.
*****
அ஧ிபளநழரன ன௅த்ரதனன் ஋ப்஧டிப் ஧ளர்ப்஧து ஋ன்஧ரதப் ஧ற்஫ழ அயர்கள் வனள ழக்கத்
பதளைங்கழ஦ளர்கள். வ஥வப வ஧ளய்ப் ஧ளர்த்தளல், கட்ைளனம் அ஧ிபளநழ ன௅த்ரதனர஦க்
கண்ைதும், "அண்ணள!" ஋ன்று அ஬஫ழயிடுயளள். அ஧ளனம் வ஥ர்ந்து யிடும். கந஬஧தழ
அயர஭ அரமத்து யப஬ளபநன்஫ளல், அது ஋ப்஧டி ன௅டினேம்? அந்஥ழன஦ளகழன அயனுைன்
அ஧ிபளநழரன அனுப்஧ி ரயக்க யித்னள஬னத்தழன் தர஬யி

ம்நதழப்஧ள஭ள? அ஧ிபளநழதளன்

யன௉யள஭ள?
஌வதவதள வனள ர஦கப஭ல்஬ளம் ப ய்தளர்கள் . னேக்தழபனல்஬ளம் ஧ண்ணி஦ளர்கள் .
என்றும்
*****

ரினளய் யபயில்ர஬.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ன௅த்ரதனனுக்கு அ஧ிபளநழ ஧டிக்கும் ஧ள்஭ிக்கூைத்ரதச் சுற்஫ழப் ஧ளர்த்து யிட்ைளயது
யபவயண்டும் ஋ன்று ஆயல் இன௉ந்தது. கந஬஧தழ அபதல்஬ளம் கூைளது ஋ன்று தடுத்து
யந்தளன். ன௅த்ரதனனுரைன ஆயல் வநலும் வநலும் ய஭ர்ந்தது . என௉ ஥ளள்
கந஬஧தழக்குக் கூைச் ப ளல்஬ளநல் பய஭ிவன வ஧ள஦ளன் .
ன௅த்ரதனன் அன்று தழன௉ம்஧ி யந்ததும் , அய பநளகக் கந஬஧தழரன அரமத்துத்
த஦ி இைத்துக்குச் ப ன்று "கந஬஧தழ ஥ளன் அ஧ிபளநழரனப் ஧ளர்த்து யிட்வைன்" ஋ன்஫ளன்.
அயனுரைன கண்க஭ில் ஜ஬ம் ததும்஧ிற்று.
"஍வனள! ஋ன்஦ களரினம் ப ய்தளய்? இப்஧டிப் ஧ண்ண஬ளநள?" ஋ன்று கந஬஧தழ
கயர஬னேைன் வகட்ைளன்.
"கந஬஧தழ! ஥ளன் இன்ர஫க்கு அயர஭ப் ஧ளர்த்தவத ஥ல்஬தளய்ப் வ஧ளனிற்று .
இ஦ிவநல் ஋஦க்கு அத்தரகன

ந்தர்ப்஧ம் கழரைக்குவநள , ஋ன்஦வநள?" ஋ன்஫ளன்

ன௅த்ரதனன்.
஧ி஫கு, அயன் அன்று

ளனங்கள஬ம் ஥ைந்தரதபனல்஬ளம் யியபநளய்க் கூ஫ழ஦ளன் .

அ஧ிபளநழனின் ஧ள்஭ிக்கூைத்ரதத் தூபத்தழல் இன௉ந்து ஧ளர்த்து யிட்ைளயது
யன௉கழ஫பதன்றுதளன் கந஬஧தழனிைம் ப ளல்஬ழக் பகளள்஭ளநல் வ஧ள஦தளகவும் ,
஧ள்஭ிக்கூைத்து நதழற்சுயரபச் சுற்஫ழ யன௉ரகனில்,
"வய஬ர஦வன அரமப்஧ளய் யிந்ரதக் குனிவ஬ "
஋ன்஫ ஧ளட்ரை அ஧ிபளநழனின் குப஬ழல் வகட்டுப் ஧ிபநழத்து ஥ழன்஫தளகவும் , நதழல் சுயரின்
வந஬ளக ஋ட்டிப் ஧ளர்த்த வ஧ளது , நன௉தளணிப்ன௃தர்கல௃க்கு அப்ன௃஫த்தழல் நபநல்஬ழரக
நபத்தடினில் அ஧ிபளநழனேம் இன்ப஦ளன௉ ப஧ண்ணும் இன௉ந்ததளகவும், அப்஧ளல் வ஧ளக களல்
஋மளநல் தளன் அங்வகவன ஥ழன்஫தளகவும் கூ஫ழ஦ளன் .
"கந஬஧தழ! ஋ன் ந஦ம் இன்று தளன் ஆறுதல் ப஧ற்஫து. அ஧ிபளநழரன ஥ளன்
஧ளர்த்துயிட்வைன். அயள் ஋ன்஦ ஥ழர஦த்துக் பகளண்டின௉க்கழ஫ளள் ஋ன்றும் அ஫ழந்வதன் .
஋ன்ர஦ அயள் தழன௉ைன் ஋ன்று பயறுக்கயில்ர஬. ஋ன்஦ிைத்தழல் அயல௃ரைன அன்ன௃ம்
நள஫யில்ர஬. இ஦ிவநல் ஋஦க்கு வயறு ஋ன்஦ வயண்டும் ...?"
"கல்னளணிரனத் தயிப!" ஋ன்஫ளன் கந஬஧தழ.
ன௅த்ரதனன் ப஧ன௉னெச்சு யிட்ைளன். "கந஬஧தழ! ஥ீ ஋஦க்கு என௉ யளக்குறுதழ
பகளடுக்க வயண்டும்" ஋ன்று அயன் ரககர஭ப் ஧ிடித்துக் பகளண்ைளன் .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

"என்஫ளய்ப் வ஧ளயளவ஦ன்? ஋த்தர஦ வயணுநள஦ளலும் தன௉கழவ஫ன்."
"தனவு ப ய்து இப்வ஧ளது யிர஭னளட்டுப் வ஧ச்சு வயண்ைளம் , கந஬஧தழ!
ன௃பளணங்க஭ில் ப ளல்யளர்கவ஭, இைது கண் துடிக்கழ஫து, இைது வதளள் துடிக்கழ஫ளது
஋ன்ப஫ல்஬ளம், அப்஧டிபனளன்றும் ஋஦க்குத் துடிக்கயில்ர஬. ஆ஦ளலும் ஌வதள யி஧ரீதம்
யபப்வ஧ளகழ஫பதன்று நட்டும் ஋ன் ந஦து ப ளல்கழ஫து. இரதக்வகள், அ஧ிபளநழனேம் அயள்
வதளமழனேம் வ஧ ழக் பகளண்டின௉ந்தளர்கள் அல்஬யள ? ஥ளனும் பநய்ம்ந஫ந்து வகட்டுக்
பகளண்டின௉ந்வத஦ல்஬யள? அப்வ஧ளது இன்ப஦ளன௉ ப஧ண் யந்து, 'அ஧ிபளநழ உன்ர஦க்
கூப்஧ிடுகழ஫ளர்கள்! னளவபள தழன௉ப்஧பங்வகளயி஬ழ஬ழன௉ந்து உன்ர஦ப் ஧ளர் க்க நனுரளள்
யந்தழன௉க்கழ஫ளர்க஭ளம்' ஋ன்஫ளள். உைவ஦ அ஧ிபளநழ ஋ல௅ந்து வ஧ள஦ளள். அரதக் வகட்ைது
ன௅தல் ஋ன் ந஦த்தழல் க஬க்கம் ஌ற்஧ட்டின௉க்கழ஫து . தழன௉ப்஧பங்வகளயில் நனுரர்கள்
இப்வ஧ளது ஋தற்களக இங்வக யபவயணும் ?"
கந஬஧தழ

ழரித்தளன். "஋த்தர஦வனள உற்஧ளதங்கள், அ஧ கு஦ங்கர஭ப் ஧ற்஫ழ ஥ளன்

வகட்டின௉க்கழவ஫ன். இது ஋ல்஬ளயற்ர஫னேம் தூக்கழ அடிப்஧தளனின௉க்கழ஫து " ஋ன்஫ளன்.
ன௅த்ரதனன், "அது ஋ப்஧டினளயது இன௉க்கட்டும். ஋ன்னுரைன ஧னம் ப஧ளய்னளய்ப்
வ஧ள஦ளல் பபளம்஧ ஥ல்஬து. என௉ வயர஭ ஥ழஜநள஦ளல், ஋ன்ர஦ப் வ஧ள஬ீ றளர் ஧ிடித்து
யிட்ைளல், அல்஬து ஥ளன் இ஫ந்து வ஧ள஦ளல், அ஧ிபளநழரன ஥ீதளன் களப்஧ளற்஫ வயணும்.
கந஬஧தழ அயல௃க்கு வயறு தழக்வக கழரைனளது . அப்஧டி களப்஧ளற்றுயதளக ஋஦க்கு
யளக்குறுதழ பகளடுப்஧ளனள?" ஋ன்று வகட்ைளன்.
அப்வ஧ளது கந஬஧தழ, "கைவுள்

ளட் ழனளய் அ஧ிபளநழரன ஥ளன் களப்஧ளற்றுகழவ஫ன் ,

஧஬பளம்! ஧ளதழக் கல்னளணம் ஆகழயிட்ைது - அயர஭க் களப்஧ளற்஫ ஋஦க்குப் ன௄ர்ண
ம்நதம். ஋ன்ர஦க் களப்஧ளற்஫ அயள்

ம்நதழக்க வயண்டினதுதளன் ஧ளக்கழ !" ஋ன்஫ளன்.

அத்தழனளனம் 38 - "஍வனள! ஋ன் அண்ணன்!"
அன்஫ழபவு யமக்கம் வ஧ளல், " ங்கவ த
கந஬஧தழ

தளபம்" ஥ளைகம் ஥ைந்து பகளண்டின௉ந்தது.

தளபம் வயரத்தழல் வநரைனில் யந்து ஥ டித்துக் பகளண்டின௉ந்த வ஧ளது ,

தற்ப ன஬ளக அயனுரைன ஧ளர்ரய அ஧ிபளநழனின் நீ து யில௅ந்தது. என௉ ஥ழநழரம் அயன்
பநய்ம்ந஫ந்து வ஧ள஦ளன். அச் நனம் வநரைனில் ப ளல்஬ வயண்டினரதக் கூை ந஫ந்து
வ஧ளய் ஥ழன்஫ளன். வகளன௅ட்டி ப ட்டினளரின் நகன் வயரம் வ஧ளட்ையன்
பகட்டிக்களப஦ளத஬ளல், அயன் கந஬஧தழனின் களல் யிபர஬த் தன் களல் யிப஬ளல்
அன௅க்கழ, "஋ன்஦ ஥ளன் வகட்கழவ஫ன், சும்நள இன௉க்கழ஫ளவன?" ஋ன்று கூ஫ழ, நறு஧டினேம்
வகள்யிரனப் வ஧ளட்ை வ஧ளதுதளன் கந஬஧தழக்கு ஥ளைகக் கட்ைம் ஞள஧கம் யந்தது. அந்தக்
களட் ழ ன௅டிந்து தழரப யிட்ைதும், கந஬஧தழ ன௅த்ரதன஦ிைம் அய பநளகச் ப ன்று ,
"ன௅த்ரதனள! என௉ அதழ னம்!" ஋ன்஫ளன். ன௅த்ரதனன் ஋ன்஦பயன்று வகட்கவும் ,
அ஧ிபளநழ ஥ளைகம் ஧ளர்க்க யந்தழன௉க்கழ஫ளள் ஋ன்஧ரதத் பதரியித்து, "஥ல்஬ வயர஭ ஥ளன்
ன௅த஬ழல் அயர஭ப் ஧ளர்த்வதன். ஋஦க்வக என௉ ஥ழநழரம் தழண஫ழப் வ஧ளய்யிட்ைது . ஥ீ

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

வநரைனி஬ழன௉க்கும் வ஧ளது தழடீபபன்று அயர஭ப் ஧ளர்த்தழன௉ ந்தளல் ஋ன்஦
ப ய்தழன௉ப்஧ளவனள ஋ன்஦வநள?" ஋ன்஫ளன்.
ன௅த்ரதனன் அ஭யி஬ளத ஆயலுைனும் ஧ப஧பப்ன௃ைனும் வநரைனின் ஧க்கத்
தட்டிக்குச்

நீ ஧ம் யந்து, இடுக்கு யமழனளக, கந஬஧தழ களட்டின தழக்ரக வ஥ளக்கழ஦ளன் .

அடுத்த ஥ழநழரம் அயன் கந஬஧தழரனக் பகட்டினளகப் ஧ிடித்துக் பகளண்ைளன் . அயன்
உைம்ன௃ ஥டுங்கழற்று. கந஬஧தழரன அயன் த஦ி இைத்துக்கு அரமத்துச் ப ன்று ,
"கந஬஧தழ! ஥ளன்

ளனங்கள஬ம் ப ளன்஦து ஥ழஜநளய்ப் வ஧ளய்யிடும் வ஧ள஬ழன௉க்கழ஫து .

அ஧ிபளநழனின் ஧க்கத்தழ஬ழன௉ப்஧து னளர் பதரினேநள ? அயர்தளன் தழன௉ப்஧பங்வகளனில்
வ஧ள஬ீ ஸ் றப்-இன்ஸ்ப஧க்ைர். ஌வதள

ந்வதகம் வதளன்஫ழத்தளன் அயர் அ஧ிபளநழரன

இந்த ஥ளைகத்துக்கு அரமத்து யந்தழன௉க்க வயண்டும் " ஋ன்஫ளன்.
றர்வயளத்தந

ளஸ்தழரி ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ளர்த்ததழல்ர஬வன தயிப , ன௅த்ரதனன்

தழன௉ப்஧பங்வகளனி஬ழல் இன௉ந்த வ஧ளது ஧஬ தைரய

ளஸ்தழரிரனப் ஧ளர்த்தழன௉க்கழ஫ளன் .

என௉ ஊரில் றப்-இன்ஸ்ப஧க்ைர் உத்தழவனளகம் ஧ளர்ப்஧யரப அந்த ஊரில்
உள்஭யர்கல௃க்குத் பதரினளநல் இன௉க்க ன௅டினேநள ?
஥ண்஧ர்கள் இன௉யன௉ம் கயர஬னேைவ஦ ஆவ஬ள ர஦ ப ய்தளர்கள் . ன௅த்ரதனன்
஥ளைகம் ன௅ல௅யதும் ஥டித்து யிைவயண்டினதுதளன் ஋ன்று தீர்நள஦ித்தளர்கள் . அயன்
அ஧ிபளநழனின் ஧க்கம் தழன௉ம்஧ிப் ஧ளர்க்கக் கூைளது . ஧ளர்த்தளலும் பதரிந்தயப஭ன்஧தளகக்
களட்டிக் பகளள்஭க் கூைளது. வயறு யமழ என்றுநழல்ர஬. இப்வ஧ளது வநரைக்கு
யபநளட்வைப஦ன்஫ளல், ஋ல்஬ளம் எவப குமப்஧நளக ன௅டியவதளடு

ந்வதகன௅ம்

ஊர்ஜழதநளகுநல்஬யள?
஌தளயது அ஧ளனத்துக்கு அ஫ழகு஫ழ பதன்஧ட்ைளல் ஋ன்஦ ப ய்ன
வயண்டுபநன்஧ரதனேம் அயர்கள் வனள ழத்து ன௅டிவு ப ய்தளர்கள். கந஬஧தழ
ப ன்ர஦க்கு யந்ததும், என௉ 'பறகண்ட் லளண்ட்' வநளட்ைளர் களர் யளங்கழனின௉ந்தளன்.
஥டிகர்கள் யன௉யதற்பகன்று பகளட்ைரகக்குப் ஧ின்஦ளல் என௉ த஦ி யமழனின௉ந்தது .
அயனுரைன களரப அங்வக தளன் ஥ழறுத்தழ ரயப்஧து யமக்கம் . அய ழனம் ஌ற்஧ட்ைளல்,
ன௅த்ரதனன் அந்தக் களரில் ஌஫ழ ஏட்டிக் பகளண்டு வ஧ளய் யிை வயண்டினது . அப்ன௃஫ம்
஧கயளன் யிட்ை யமழ யிடுகழ஫ளர்.
"கந஬஧தழ! உன் யளக்குறுதழரன ந஫ந்து யிைளவத!" ஋ன்று கரை ழனளகக் வகட்டுக்
பகளண்ைளன் ன௅த்ரதனன்.
*****
஥ளைகம் ஥ைந்து பகளண்டு யந்தது.
஧ளடுகழ஫ளன்:

தளபன௅ம் தழன௉ைனும்

ந்தழக்கழ஫ளர்கள். தழன௉ைன்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

"கண்வண உ஦க்குப் ஧னம் ஌வ஦ள- ஥ீ
கயர஬ பகளள்஭வும் யிடுவய஦ள - அடி
ப஧ண்வண ஧ிபநளதம் ஧ண்ணிைளவத- கள்஭ப்
஧ி஫ப்ப஧ன்று அயநதழக்களவத!
கண்ணன் ஋ன்஧ளப஦ளன௉ கள்஭ன் - ன௅ன்஦ம்
கன்஦ினர் ந஦ங்கர஭க் கயர்ந்தளன் - அயன்
கன்஦நழைள இதனநழல்ர஬ - களதல்
பகளள்ர஭னிைளத உள்஭ நழல்ர஬
பயண்பணய் தழன௉டி அந்தக் கள்யன் - ஋ங்கள்
யம் த்துக்வக யமழ ன௅தல்யன் - அந்தக்
கண்ணன் கு஬த்தழல் ஧ி஫ந்வதவ஦ - ஌ற்஫
கள்஭ப் ன௃ன௉ர஦ளய் யளய்த்வதவ஦ !"
கரை ழ அடிரனப் ஧ளடும்வ஧ளது, தழன௉ைன் தன் ன௅கனெடிரன யி஬க்குகழ஫ளன்.
உைவ஦

தளபம் னெர்ச் ழத்து யில௅கழ஫ளள்.

அவத

நனத்தழல்

ர஧னில் குடிபகளண்டின௉ந்த ஥ழ ப்தத்ரதப் ஧ி஭ந்து பகளண்டு ,

"஍வனள! ஋ன் அண்ணன்!" ஋ன்று என௉ குபல் ஋ல௅ந்தது. அடுத்த கணத்தழல் அ஧ிபளநழ
஥ழஜநளகவய னெர்ச்ர னரைந்து யில௅ந்தளள். நீ ஦ளட் ழ அம்நளள் அயர஭த் தளங்கழக்
பகளண்ைளள்.
றப்-இன்ஸ்ப஧க்ைர் என௉ துள்ல௃த் துள்஭ி ஋ல௅ந்து ஧ின் ன௃஫ம் வ஥ளக்கழச்

நழக்ரஞ

ப ய்தளர். உைவ஦ அங்கழன௉ந்த ஥ளலு வ஧ன௉ம் ஋ல௅ந்து யிரபந்து ப ன்஫ளர்கள் .
இதற்குள்

ர஧னில் ஧ளதழப் வ஧ன௉க்குவநல் ஋ல௅ந்து ஥ழற்கவும் , "஋ன்஦? ஋ன்஦?"

஋ன்று என௉யரபபனளன௉யர் வகட்கவும் களபணந் பதரினளநல்

ழ஬ வ஧ர் யில௅ந்தடித்து

பய஭ிவன ஏைவும் - இம்நளதழரி அல்வ஬ள஬ கல்வ஬ள஬நளகழயிட்ைது . வநரைனிலும்
தழரபரன யிட்டுயிட்ைளர்கள்!
உடுப்஧ணினளத வ஧ள஬ீ றளர் ஥ளலு வ஧ன௉ம் பய஭ிவன ப ன்று அங்வக தனளபளனின௉ந்த
உடுப்஧ணிந்த வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கர஭னேம் அரமத் துக் பகளண்டு வநரைக்குள் ஏடி஦ளர்கள் .
அங்வக னெர஬ ன௅டுக்குக஭ில் ஋ல்஬ளம் வதடினேங் கூைத் தழன௉ைன் அகப்஧ையில்ர஬ !
கந஬஧தழ கயர஬ வதங்கழன ன௅கத்துைன், ஆயலுைன் ஋ரதவனள ஋தழர்
வ஥ளக்கு஧யன் வ஧ளல் இன௉ந்தளன்.

ழ஬ ஥ழநழரங்கல௃க்குப் ஧ி஫கு,

தூபத்துக்கப்஧ள஬ழன௉ந்து அயனுரைன வநளட்ைளர் லளப஦ின்

ற்று

ப்தம் யபவும் அயனுரைன

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ன௅கம் ஧ிபகள ம் அரைந்தது!
அத்தழனளனம் 39 - தழன௉ப்஧தழ னளத்தழரப
தழன௉ப்஧தழனிலுள்஭ வ௃ பயங்கவை ப் ப஧ன௉நளனுக்கு உ஬கத்தழவ஬ ஥ளம் ஋ங்கும்
வகட்ை஫ழனளத ஏர் அன௄ர்யநள஦

஧஬ம் இன௉ந்து யன௉கழ஫து. தம்நழைம் யன௉ம் ஧க்தர்க஭ின்

தர஬ரன பநளட்ரைனடித்துப் ஧ளர்ப்஧தழல் அயன௉க்கு என௉ தழன௉ப்தழ. வயவ஫ ஋ங்வகனளயது
பநளட்ரைனடித்துக் பகளண்டு யந்தளல் ஧ிபவனளஜ஦நழல்ர஬ . அயன௉ரைன
ந்஥ழதழனிவ஬வன பநளட்ரைனடித்துக் பகளண்டு தர஬நனிரபனேம் அவ்யிைவந தளன்
அர்ப்஧ணம் ப ய்னவயண்டும்.

ளதளபணநளய்க் குமந்ரதகர஭ அப்஧டிப் ஧ளர்ப்஧தழவ஬தளன்

அயன௉க்கு அத்தழனந்த ஆர . ஆ஦ளல்

ழ஬

நனம் நீ ர

ன௅ர஭த்த, தர஬ ஥ரபத்த

ப஧ரினயர்கல௃ங் கூை அங்வக வ஧ள஦தும் கைவுல௃க்கு ஥ளம் குமந்ரதகள் தளவ஦ ஋ன்஫
஋ண்ணத்தழவ஬ தர஬ரன பநளட்ரைனடித்துக் பகளண்டு யிடுகழ஫ளர்கள் . " ளநழனளயது,
ன௄தநளயது? அப்஧டி என௉

ளநழ இன௉ந்தளல், அயர் தளன் ஋ன்ர஦ யணங்கட்டுவந? ஥ளன்

஌ன் அயரப யணங்க வயண்டும்?" ஋ன்று வ஧சும் ஧குத்த஫ழவுப் ப஧ரினயர்கள் கூைத்
தழன௉ப்஧தழக்குப் வ஧ள஦தும் ஧குத்த஫ழபயல்஬ளம் ஧஫ந்துவ஧ளகத் தர஬ரன நல௅ங்கச்
ழரபத்துக் பகளண்டு யிடுகழ஫ளர்கள். கூந்தல் ய஭ன௉ம் ரத஬ங்கள் தையி அன௉ரநனளக
ய஭ர்த்த அ஭க஧ளபத்ரத ஋த்தர஦வனள ஸ் தழரீகள் அங்வக ஧஫ழபகளடுத்து யிட்டு
யன௉கழ஫ளர்கள்.
அந்த யன௉ரம் கல்னளணினின் தகப்஧஦ளர் தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭க்குக்
குடும்஧த்துைவ஦ தழன௉ப்஧தழ வ஧ளய் யப வயணுபநன்஫ யின௉ப்஧ம் ஌ற்஧ட்ைது . தர஬
பநளட்ரைனடிப்஧தற்கு அயன௉ரைன இர஭ன தளபத்தழன் குமந்ரதகள் ஌பள஭நளய்
இன௉ந்தளர்கள். பயங்கவை ப் ப஧ன௉நளல௃க்குக் குடும்஧த்தழவ஬ வயண்டுதலும் இன௉ந்தது .
கல்னளணி அவ்ய஭வு ப஧ரின ப ளத்துக்களரினள னின௉க்கும் வ஧ளது , ப ஬வுக்குப்
஧ணத்துக்குத்தளன் ஋ன்஦ குர஫வு? தழன௉ப்஧தழக்குப் வ஧ளய் யந்து, யிநரிர னளகக் 'கம்஧
வ ர்ரய' ஥ைத்தழ, கூத்துரயக்க வயணுபநன்றும் அயர் ன௅டிவு ப ய்தழன௉ந்தளர்.
கல்னளணினிைம் இரதப் ஧ிபஸ்தள஧ித்தவ஧ளது , அயள் ஆயலுைன் தளனும் யன௉யதளகத்
பதரியித்தளள்.
கல்னளணி ன௄ங்கு஭த்துக்கு யந்து னென்று நளதம் ஆனிற்று . ஆபம்஧த்தழல்
ன௅த்ரதனர஦ச்

ந்தழத்துப் வ஧ ழனதன் ஧ன஦ளக அயல௃ரைன உள்஭த்தழல்

ழ஫ழது

அரநதழ ஌ற்஧ட்டின௉ந்தது. ஥ள஭ளக ஆக அந்த அரநதழ குன்஫ழ, ஧ப஧பப்ன௃ அதழகநளகழக்
பகளண்டின௉ந்தது. "ன௅த்ரதனன் ஌ன் இன்னும் யபயில்ர஬ ? அயன் ஋ங்வக வ஧ள஦ளன்?
஋ன்஦ ப ய்கழ஫ளன்?" ஋ன்று அயள் உள்஭ம் எவ்பயளன௉ கணன௅ம் வகட்டுக்
பகளண்டின௉ந்தது. அயர஦ப் ஧ளர்க்க வயணுபநன்஫ தள஧த்தழ஦ளல் அயல௃ரைன தள஧ம்
நழதநழஞ் ழப் வ஧ளகளத யண்ணம் என௉யளறு ஆறுதல் அ஭ித்து யந்தது அந்த ஥தழக்கரபப்
஧ிபவத ந்தளன். இந்த இபண்டு னென்று நளத கள஬நளகக் கல்னளணி ஧ரமன஧டி
பகளள்஭ிைக்கரப ய஦வதயரதனளக யி஭ங்கழ஦ளள் . தழ஦ந்தய஫ழ஦ளலும் அயள் ஥தழக்குக்
கு஭ிக்கப் வ஧ளயது தயறுயதழல்ர஬. அப்஧டிப் வ஧ளகழ஫யள் தழன௉ம்஧ி யட்டுக்

கு யப

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அய பப்஧டுயதுநழல்ர஬. ப஥டுவ஥பம் களடுக஭ில் சுற்஫ழக் பகளண்டின௉ப்஧ளள் . அயள்
கன்஦ிப் ஧ன௉யத்தழல் ஧மம் ஧஫ழத்துத் தழன்஫ ஥ளயல் நபம் , இ஬ந்ரத நபம்
இன௉க்குநழைபநல்஬ளம் இப்வ஧ளதும் வதடிச் ப ல்யளள் ; கழர஭கர஭ உலுக்குயளள்.
உதழர்ந்த ஧மங்கர஭ ஏடிஏடிப் ப஧ளறுக்கழச் வ ர்ப்஧ளள் . அப்வ஧ளது ன௅த்ரதனனுரைன
ஞள஧கம் யந்து யிடும். அப்஧டிவன தரபனில் உட்களர்ந்து ஧கற்க஦யில் ஆழ்ந்து
யிடுயளள். ஍வனள! தன்ர஦ நட்டும் ன௅த்ரதனனுக்குக் கட்டிக் பகளடுத்தழன௉ந்தளல்
யளழ்க்ரக ஋வ்ய஭வு ஆ஦ந்த நனநளக இன௉ந்தழன௉க்கும் ?
தழ஦ம் என௉ தைரய ஧ளமரைந்த வகளயிலுக்குச் ப ன்று ஧ளர்ப்஧ளள். எவ்பயளன௉
஥ளல௃ம், "இன்ர஫க்கு யந்தழன௉ப்஧ளவ஦ள?" ஋ன்஫ அைங்களத ஆயலுைவ஦ ப ல்யளள் .
஧ை஧ைபயன்று அடித்துக் பகளள்ல௃ம் நளர்ர஧ அன௅க்கழப் ஧ிடித்துக் பகளண்டு வ஧ளய்ப்
஧ளர்ப்஧ளள். ன௅த்ரதனன் யமக்கநளய் உட்களன௉ம் வநரை பய஫ழனதளனின௉க்கக் கண்ைதும்
அயள் ப஥ஞ்சு துணுக்கநரைனேம். என௉ வயர஭ தன்ர஦ அர஬க்கமழப்஧தற்களகப்
஧க்கத்தழல் ஋ங்வகனளயது எ஭ிந்தழன௉ப்஧ளவ஦ள ஋ன்று கூை ஥ள஬ள ன௃஫ன௅ம் வதடிப்
஧ளர்ப்஧ளள்.
஌ன் இன்னும் யபயில்ர஬? அ஧ிபளநழரன என௉ தைரய ஧ளர்த்து
யபவயணுபநன்றுதளவ஦ வ஧ள஦ளன்? ஧ளர்த்தளவ஦ள இல்ர஬வனள? என௉ வயர஭ அயள்
அயர஦ப் ஧ிரின நளட்வைன் ஋ன்று ப ளல்஬ழயிட்ைளவ஭ள? இன௉யன௉நளகக் கப்஧வ஬஫ழப்
வ஧ளய் யிட்ைளர்கவ஭ள?
கழக்க ன௅டினளத இந்த ஋ண்ணம் வதளன்றும் வ஧ளது அயல௃க்கு அ஧ிபளநழனின் நீ து
வகள஧ம் அ ளத்தழனநளக யன௉ம். அந்தப் ஧ளல௅ம் அ஧ிபளநழனி஦ளவ஬தளன் தன்னுரைன
யளழ்க்ரக ஧ளமள஦பதல்஬ளம்! அயள் ஋தற்களக ஧ி஫ந்தளள்? அயள் ஧ி஫க்கவயண்டினது
அய ழனபநன்஫ளல் தன்ர஦ ஋தற்களகப் ஧கயளன் ஧ரைக்கவயணும் ?
இப்஧டி எவ்பயளன௉ ஥ளல௃ம் கல்னளணிக்கு ன௅டியில்஬ளத என௉ னேகநளகப் வ஧ளய்க்
பகளண்டின௉ந்தது. இத்தரகன

ந்தர்ப்஧த்தழவ஬தளன் தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭ குடும்஧

கழதநளகத் தழன௉ப்஧தழ னளத்தழரப கழ஭ம்஧ி஦ளர் . ஆடி ஧ி஫ந்து ஥ைவு ஆபம்஧நளகழயிட்ைளல்
அப்ன௃஫ம் ஋ங்கும் கழ஭ம்஧ ன௅டினளபதன்றும் னளத்தழரப ன௃஫ப்஧ை இது தளன்

ரினள஦

தன௉ணம் ஋ன்றும் அயர் ஋ண்ணி஦ளர் .
஥ளல௃க்கு ஥ளள் உள்஭க் கழ஭ர்ச் ழ அதழகநளகழக் பகளண்டின௉ந்த கல்னளணிக்குத் தளன்
ன௄ங்கு஭த்தழவ஬வன இன்னும் இன௉ந்தளல் ர஧த்தழனவந ஧ிடித்துயிடும் வ஧ளல் வதளன்஫ழற்று.
னளத்தழரப கழ஭ம்஧ிச் ப ன்஫ளல், ஧஬ இைங்கர஭ப் ஧ளர்ப்஧தழல்

ழ஫ழது ந஦த்ரதச்

ப லுத்த஬ளநல்஬யள? என௉ வயர஭ வ஧ளகுநழைங்க஭ில் ஌தளயது ன௅த்ரதனர஦ப்
஧ற்஫ழன ப ய்தழ களதழல் யில௅ந்தளலும் யிம஬ளநல்஬யள - இந்த ஋ண்ணத்துைவ஦ தளன்
கல்னளணினேம் தழன௉ப்஧தழக்குக் கழ஭ம்஧ச்

ழத்தநள஦ளள்.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

கு஫ழப்஧ிட்ை ஥ல்஬ ஥ள஭ில் தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭னின் குடும்஧ம் தழன௉ப்஧தழக்குப்
஧ிபனளணநளனிற்று.
அத்தழனளனம் 40 - பளனயபம் ஜங்ரன்
ளதளபணநளகவய என௉ பனில்வய ஜங்ரர஦ப் வ஧ள஬ க஬க஬ப்஧ள஦ இைம் வயறு
கழரைனளது ஋ன்று ப ளல்஬஬ளம். அதழலும், பளனயபம் ஜங்ரர஦ப் ஧ற்஫ழச் ப ளல்஬
வயண்டினதழல்ர஬. அங்வக ஥ளலு ன௅க்கழனநள஦ இைங்கல௃க்குப் வ஧ளகும் ஥ளலு பனில்
஧ளரதகள் யந்து வ ர்கழன்஫஦. ஆகவய ஧கல், இபவு இன௉஧த்தழ஥ளன்கு நணி வ஥பன௅ம்
ஸ்வைரன் க஬க஬பயன்றுதளன் இன௉க்கும் .
ஆலள! அங்வக ஋த்தர஦ யிதநள஦ யள ர஦கள் தளன் க஬ந் து யன௉கழன்஫஦?
தளமம்ன௄, வபளஜளப்ன௄, பயட்டி வயர், நன௉க்பகளல௅ந்து யள ர஦; ந ளல்யரை, களபளன௄ந்தழ
யள ர஦;

ளம்஧ளர்

ளதம், தனிர்

ளதம் யள ர஦; பபளட்டி-஧ன் ஧ிஸ்வகளத்து யள ர஦;

ன௃ரகனிர஬ யள ர஦; சுன௉ட்டுப் ன௃ரக யள ர஦; அல௅கழன ஆபஞ்சுத் வதளல், யளரமப்
஧மத்வதளல் யள ர஦; நனுரர்கள் வந஬ழன௉ந்து யன௉ம் பறண்டு, ஜவ்யளது,
வயப்ப஧ண்பணய் யள ர஦; கங்ரகனிவ஬ ன௅ல௅கழன ஧ின், பளவநசுயபத்தழல் தளன்
கு஭ிப்஧து ஋ன்஫ தழை

ங்கல்஧த்துைன் யன௉ம் யைக்கத்தழனர்கல௃ரைன அல௅க்கரைந்த

துணிக஭ி஬ழன௉ந்து யன௉ம் யள ர஦; அம்நம்நள! அந்த யள ர஦கர஭பனல்஬ளம்
த஦ித்த஦ினளகப் ஧ிரித்து ஋டுத்து ஋ண்ணி஦ளல் குர஫ந்தது ன௅ப்஧தழ஦ளனிபம் யள ர஦
இபளதள?
அப்ன௃஫ம் ஋த்தர஦ தழனு ள஦ ந஦ிதர்கர஭ ஥ளம் அங்வக ஧ளர்க்கழவ஫ளம் !
஧ட்டிக்களட்டு குடினள஦யர்கள்; ஧ட்ைணத்து ஥ளகரிக ன௃ன௉ரர்கள்; உச் ழக்குடுநழ
ந஦ிதர்கள்; கழபளப்ன௃த் தர஬க்களபர்கள்; குல்஬ள அணிந்தயர்கள்; பதளப்஧ி தரித்தயர்கள்;
஧ட்ரை ஥ளநங்கள்;

ந்த஦ப் ப஧ளட்டுக்கள்; ன௅றுக்கு நீ ர கள்; ன௅கக்ஷயபங்கள்; ஥ீண்ை

தளடிகள்!
ஸ்தழரீக஭ிவ஬தளன் ஋த்தர஦ யிதம் ? பகளப஥ளட்டுப் ன௃ைரய தரித்தயர்கள்;
ன௃துச்வ ரி றழல்க் அணிந்தயர்கள்; ப஥ற்஫ழ ஥ழர஫னேம்஧டி குங்குநப் ப஧ளட்டு இட்ையர்கள்;
கண்ணுக்குத் பதரினளத஧டி

ழறு

ளந்துப் ப஧ளட்டு ரயத்தயர்கள் ; தர஬ ஧ின்஦ித்

பதளங்கயிட்ையர்கள்; ஧ின்஦ர஬ ஋டுத்துக் கட்டினயர்கள் ; ஧ின்஦ளநல் பகளண்ரை
வ஧ளட்டுக் பகளண்ையர்கள்; ரயபக் கம்நல்கள், பதளங்குகழ஫ வைள ஬க்குகள்!
அங்வக கழ஭ம்ன௃கழ஫
ன௃ரகயிடும்
யிற்கும்

ப்தங்கல் ஋த்தர஦ யரக ! பனில் ஊதும்

ப்தம்; நணி அடிக்கும்

ப்தம்; "ந ளல்யரை ன௅ந்தழரிப்஧ன௉ப்ன௃" ஋ன்று

ப்தம்; குமந்ரதகள் கூக்குப஬ழடும்

யண்டிகள் கைகைபயன்று ஏடும்

ப்தம்; ஋ஞ் ழன்

ப்தம்; ஸ்வைரனுக்கு பய஭ிவன ஜட்கள

ப்தம் ; வநளட்ைளர் லளபன்க஭ின்

஋ல்஬ளயற்஫ழற்கும் வந஬ளக ஜ஦ங்கள் வ஧சுகழ஫ க஬க஬

ப்தம்.

ப்தம்;

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

என௉ பனில் ஧ி஭ளட்஧ளபத்தழல் ஥ம்ன௅ரைன களதழல் யில௅கழ஫ வ஧ச்சுக்கர஭ப் வ஧ள஬
சுயளபஸ்னநள஦து வயப஫ளன்றுவந கழரைனளது ஋ன்று ப ளல்஬ வயண்டும் .
"பகளஞ் நளயது னெர஭வன இல்஬ளதயர்கள் பளஜ்னத்ரத ஆண்ைளல் , வயப஫ன்஦
தளன் ஥ைக்கும்?" ஋ன்று ஏர் அப ழனல்யளதழ ப ளல்஬ழக் பகளண்டு வ஧ளகழ஫ளர்.
"அய்னர்யளள்! ஋ன்஦ தீட்ர

ய஭ர்க்கழ஫ளப் வ஧ள஬ழன௉க்வக ! ஆத்தழவ஬ ஋த்தர஦

நளதம்?" ஋ன்று வகட்கழ஫ளர் என௉ கர்஥ளைகப் வ஧ர்யமழ .
"அம்நள! ஋஦க்கு என௉ ஬னிலு யண்டி யளங்கழக் பகளடு! ஋ன்று னெக்களல் அல௅கழ஫து
என௉

ழன்஦க் குமந்ரத. (அது யளங்கழக் பகளடுக்கச் ப ளல்லுயது ப஧ளம்ரந

பனிர஬த்தளன்; ஥ழஜ பனிர஬னல்஬.)
"஌஦, றளர்! இன்ர஫க்குப் வ஧ப்஧ரில் ஋ன்஦ என௉ இமவும் இல்ர஬வன !" ஋ன்று
ப ளல்஬ழக்பகளண்டு வ஧ளகழ஫ளர் என௉ ஧த்தழரிரகப் ஧ிரினர் .
"அவை பளன௅! ஧ரீட்ர னில் 'வகளட்' அடிச்சுட்ைனளவந? இப்஧டிக் பகளடு ரகரன"
஋ன்று என௉ யள஬ழ஧ன் இன்ப஦ளன௉ யள஬ழ஧னுரைன ரகரனப் ஧ிடித்துக் குலுக்குகழ஫ளன் .
பளனயபம் ஜங்ரன் இப்஧டி க஬க஬ப்஧ளக இன௉ந்து பகளண்டின௉ந்தது . ப ன்ர஦க்குப்
வ஧ளகும் பளவநசுயபம் ஋க்ஸ்஧ிபஸ் யண்டி யன௉கழ஫ வ஥பம் ப஥ன௉ங்கழயிட்ை஧டினளல் ,
ஜ஦ங்கள் ப஧ட்டி ஧டுக்ரககல௃ைனும், னெட்ரை ன௅டிச்சுகல௃ைனும், குமந்ரத
குட்டிகல௃ைனும் கூட்ைம் கூட்ைநளக யந்து ஧ி஭ளட்஧ளபத்தழல் வ ர்ந்து
பகளண்டின௉ந்தளர்கள். இப்஧டி யந்தயர்க஭ில் தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭ரனனேம் அயபது
குடும்஧த்தளரபனேம் ஥ளம் ஧ளர்க்கழவ஫ளம்.
*****
வநற்஧ள஬த்துக்குப் வ஧ளகும் ஧டிக்கட்டின் அடினில் யில௅ந்தழன௉ந்த ஥ழ ம஬ழல் என௉
ப஧ட்டினின் வநல் உட்களர்ந்தழன௉ந்தளள் கல்னளணி . அத்ரத அயள் ஧க்கத்தழல் ஥ழன்஫ளள்.
தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭னேம் அயன௉ரைன நர஦யினேம் குமந்ரதகள் அங்கும் இங்கும்
ஏைளநல் தடுத்து ஥ழறுத்தும் ப஧ன௉ம் ன௅னற் ழனில் ஈடு஧ட்டின௉ந்தளர்கள் . யண்டிக்களபர்கள்
இபண்டு வ஧ர் ரகனில் தளர்க்குச் ழனேைன் ஧ன஧க்தழவனளடு

ற்றுத் தூபத்தழல் ஥ழன்஫ளர்கள் .

அந்தப் ஧ி஭ளட்஧ளபத்தழல் கூடினின௉ந்த அவ்ய஭வு ஸ்தழரீகல௃க்குள்ல௃ம் கல்னளணி
தளன் அமகும் ய வ கபன௅ம் ப஧ளன௉ந்தழ யி஭ங்கழ஦ளள் . அவ்யமழவன வ஧ள஦ ஸ்தழரீகள்
அயர஭ப் ப஧ள஫ளரந ப஧ளங்கழன கண்கல௃ைன் ஧ளர்த்துக் பகள ண்டு வ஧ள஦ளர்கள்.
ன௃ன௉ரர்கள் ஋ங்வகவனள ஧ளர்க்கழ஫ ஧ளயர஦னேைன் அயர஭ப் ஧ளர்த்துக் பகளண்டு
ப ன்஫ளர்கள். ஧ட்டு உன௉நளர஬னேம் ஜவ்யளதுப் ப஧ளட்டும் தரித்த ஏர் இர஭ஞன்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அவ்யமழனளகக் குறுக்வக ப஥டுக்வக ஍ந்தளறு தைரய வ஧ளய்யிட்ைளன் .
ன௅த஬ழல் இபண்பைளன௉ ஥ழநழரம் கல்னளணி ஧ி஭ளட்஧ளபத் தழன் ஥ள஬ளன௃஫ன௅ம்
஧ளர்த்துப் ஧ளர்த்து ஆச் ரினப்஧ட்டுக் பகளண்டின௉ந்தளள் . அப்ன௃஫ம் ஧ட்பைன்று அயள்
ன௅கத்தழல் என௉ நளறுதல் உண்ைளனிற்று . கய஦த்துைன் ஋ரதவனள வகட்஧யள் வ஧ளன்஫
஧ளயர஦ வதளன்஫ழற்று. ஍ந்து ஥ழநழரத்தழற்குள் அயல௃ரைன ன௅கத்தழல் ஆனிபம்
யிதநள஦ ஧ளயங்கள் களணப்஧ட்டு நர஫ ந்த஦. யினப்ன௃, வகள஧ம், ஆயல், ஆத்தழபம்,
ந்வதகம், ஧ப஧பப்ன௃ இவ்ய஭வு ஧ளயங்கல௃ம் நள஫ழ நள஫ழத் வதளன்஫ழ஦ .
அயல௃க்குக் பகளஞ்

தூபத்தழல்

ழ஬ர் கும்஧஬ளக ஥ழன்று வ஧ ழக்பகளண்டின௉ந்தது

அயல௃ரைன களதழல் யில௅ந்தது தளன் இதற்குக் களபணநளகும் .
கூட்ைத்தழல் என௉யர் ப ளல்கழ஫ளர்: "அரத ஌ன் வகட்கழ஫ீர்கள்? ப ன்ர஦ப்
஧ட்ைணபநல்஬ளம் எவப 'பகளல்'ப஬ன்று வ஧ளனின௉க்கு! அைளைள! அந்தத் தழன௉ைனுரைன
ளநர்த்தழனத்ரதச் ப ளல்லுகழ஫ளர்கள் ப ளல்லுகழ஫ளர்கள் அப்஧டிவன ப ளல்லுகழ஫ளர்கள்..."
கூட்ைத்தழவ஬ இன்ப஦ளன௉யர்: "஌ன் றளர்! அது ஋ப்஧டி ப஧ரின கூட்ைத்தழவ஬
அத்தர஦ வ஧ள஬ீ ஸ்களபனுக்கும் டிநழக்கழ பகளடுத்துயிட்டு அயன் தப்஧ித்துக்
பகளண்ைளன்? ஥ம்஧ ன௅டினளத அதழ னநளனின௉க்கழ஫வத!"
ன௅தல் ந஦ிதர்: "஧ளன௉ங்கள்! ஸ்வைஜ் வநவ஬னின௉ந்து அப்஧டிவன அ஬ளக்கள என௉
தளவு தளயி஦ள஦ளம். ஥ளைகம் ஧ளர்க்க யந்தழன௉ந்தயர்கள் தர஬வநவ஬வன ஥ைந்து இபண்டு
஋ட்டிவ஬ வ஧ளய்யிட்ைள஦ளம். இன்னும் ப஧ரின வயடிக்ரக ஋ன்஦ பதரினேநள ? அயர஦
அபஸ்ட் ப ய்ன யந்தழன௉ந்த வ஧ள஬ீ ஸ் டின௃டி கநழர஦ரின் வநளட்ைளர் யண்டி யள ஬ழவ஬
஥ழன்று பகளண்டின௉ந்ததளம். அந்த யண்டிரனத்தளன் அயன் யிட்டுக் பகளண்டு வ஧ளய்
யிட்ைள஦ளம்!"
வயப஫ளன௉யர்: "அயன் ஋ங்வகதளன் வ஧ளனின௉ப்஧ளன் ஋ன்று ஌தளயது பதரிந்ததள ?"
"஋ங்வக வ஧ளனின௉ப்஧ளன்? ஧ரமன஧டி பகளள்஭ிைக்கரபக்குத்தளன் யந்து
வ ர்ந்தழன௉ப்஧ளன். ஥ளணற்களட்டிவ஬ ன௃குந்து யிட்ைளல் , அப்ன௃஫ம் னளபளவ஬ கண்டு஧ிடிக்க
ன௅டினேம்! ஆனிபம் வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் தளன் யபட்டுவந ?"
"ஆநளம்; ஥ளணற் களட்டிவ஬ ன௃குந்துயிட்ைளல்,

ளப்஧ளட்டுக்கு ஋ன்஦ யமழ?"

"அது பதரினளதள உங்கல௃க்கு? பகளள்஭ிைக் கரபனில் ஌வதள என௉ கழபளநத்தழல்
அயனுக்கு...(பநதுயள஦ குப஬ழல்) னளவபள என௉ ப஧ண்஧ிள்ர஭ இன௉க்கள஭ளம் !"
"இதற்கு ஋ன்஦ றளர், இவ்ய஭வு இபக ழனம்! ன௅த்ரதனன் வ஧ளகழ஫

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ஊபபல்஬ளந்தளன் அயனுக்கு என௉ ப஧ண்ைளட்டி இன௉க்கழ஫ளள் ஋ன்று ப ளல்கழ஫ளர்கவ஭ !"
" வ ச் வ ! ஌ன் இப்஧டிக் கன்஦ள ஧ின்஦ள பயன்று வ஧சுகழ஫ீர்கள் ? ஥ம்ன௅ரைன
யமக்கவந இப்஧டித்தளன்; என்று ஋ன்஧ரதப் ஧த்து ஋ன்கழ஫து!"
"உங்கல௃க்பகல்஬ளம் ஋ன்஦ பதரினேம் ? ஧ட்ைணத்தழவ஬ ப஧ண் ஧ிள்ர஭கள்
஋ல்஬ளம் எவபனடினளக அயனுரைன வநளகத்தழவ஬ ன௅ல௅கழக் கழைந்தளர்க஭ளம் .
அபதன்஦வநள அய஦ிைத்தழவ஬ என௉ ய வ கபண

க்தழ இன௉ப்஧தளகச் ப ளல்கழ஫ளர்கள் .

஥ளைக வநரைனில் அயன் ன௅கத்ரதத் தழ஫ந்து களட்டி஦ளவ஦ள இல்ர஬வனள ,
஋த்தர஦வனள ப஧ண் ஧ிள்ர஭கள் னெர்ச்ர ப் வ஧ளட்டு யில௅ந்து யிடுயளர்க஭ளம் !
஧ளன௉ங்கள்; கரை ழ ஥ளள் ஥ளைகத்தன்று கூை அப்஧டி என௉த்தழ னெர்ச்ர ப் வ஧ளட்டு
யில௅ந்து யிட்ைள஭ளம்!"
"அபதன்஦வநள, ஸ்யளநழ! இந்தப் ஧க்கபநல்஬ளம் அயனுக்கு அது யிரனத்தழல்
பபளம்஧ ஥ல்஬ ப஧னர். ஋ன்஦தளன் பகளள்ர஭க்களப஦ளனின௉ந்தளலும், இது யரபனில் என௉
ஸ்தழரீக்களயது அயன் பகடுதல் ப ய்ததழல்ர஬பனன்று ப ளல்கழ஫ளர்கள்."
"என௉ ஥ளர஭க்கு அயன் அகப்஧ைப்வ஧ளகழ஫ளன் ! அப்வ஧ளது ஋ல்஬ளப் ப஧ளய் ஥ழஜன௅ம்
பதரிந்து வ஧ளகழ஫து."
கல்னளணி இவ்ய஭வுதளன் வகட்ைளள் . உைவ஦ என௉ தீர்நள஦த்துக்கு யந்தளள்.
தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭ரனக் கூப்஧ிட்டு , "அப்஧ள! ஋஦க்கு உைம்ன௃ என௉ நளதழரினளய்
இன௉க்கழ஫து. ஥ளன் தழன௉ப்஧தழக்கு யபயில்ர஬. ஥ீங்கள் வ஧ளய் யளன௉ங்கள். ஥ளனும்
அத்ரதனேம் தழன௉ம்஧ிப் ன௄ங்கு஭த்துக்வக வ஧ளய்யிடுகழவ஫ளம் " ஋ன்஫ளள்.
தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭ தழடுக்கழட்டு, "஋ன்஦ அம்நள! இப்஧டிச் ப ளல்கழ஫ளய்?
டிக்கட் கூை யளங்கழனளய்யிட்ைவத!" ஋ன்று வகட்ைளர். அயர் ஋ன்஦ ப ளல்஬ழனேம்
஧ிபவனளஜ஦ப் ஧ையில்ர஬. கல்னளணி ஧ிடியளதநளகத் தழன௉ம்஧ித்தளன் வ஧ளவயப஦ன்று
ப ளன்஦ளள்.
இதற்குள் பனில் யந்துயிைவய, தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭ வயறு யமழனில்஬ளநல்,
" ரி, அம்நள! ஥ல்஬ வயர஭னளய் யண்டிக்களபர்கல௃ம் இன௉க்கழ஫ளர்கள் . தழன௉ம்஧ி
ஜளக்கழபரதனளய்ப் வ஧ளய்ச் வ ர். யட்டிலும்

ஜளக்கழபரதனளய் இன௉" ஋ன்று த௄று தைரய
ஜளக்கழபரதப் ஧டுத்தழயிட்டு, நர஦யி நக்கல௃ைன் பனில் ஌஫ழ஦ளர் .
ஸ்வைரர஦ யிட்டு பனில் ஥கர்ந்ததும் , கல்னளணினேம் அத்ரதனேம் பய஭ிவன
யந்து நளட்டு யண்டினில் ஌஫ழப் ன௄ங்கு஭த்துக்குப் ஧ிபனளணநள஦ளர்கள் .
அத்தழனளனம் 41 - நர஫ந்த சுமல்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ஆடி நளதம். வந஬க்களற்று யிர்யிர் ஋ன்று அடித்துக் பகளண்டின௉ந்தது . நபங்க஭ின்
கழர஭கள் அந்தக் களற்஫ழல் ஧ட்ை ஧ளட்ரைச் ப ளல்஬ழ ன௅டினளது . ஥ள஬ள ஧க்கநழன௉ந்தும்
'வலள' ஋ன்஫ இரபச் ல்

த்தம் ஋ல௅ந்தது.

ன௄ங்கு஭ம் கழபளநம் ஜ஬த்தழவ஬ நழதந்து பகளண்டின௉ப்஧து வ஧ளல் களணப்஧ட்ைது .
ஆறுக஭ிலும் யளய்க்களல்க஭ிலும் ன௃துபயள்஭ம் இன௉ கரபகர஭னேம் பதளட்டுக் பகளண்டு
சுமழகள் த௃ரபகல௃ைன் அதழகவயகநளய்ப் வ஧ளய்க் பகளண்டின௉ந்தது . யனல்கள் ஋ல்஬ளம்
தண்ணர்ீ ஥ழர஫ந்து ததும்஧ிக் பகளண்டின௉ந்த஦ . ஥ளற்஫ங்களல்க஭ில் இ஭ம் ஥ளற்றுக்கள்
பகளல௅ பகளல௅பயன்று ஧சுரநனளய்ப் ஧ைர்ந்து இன௉ந்த஦ . அப்஧னிரின் நீ து

ழ஬

நனம்

களற்று வயகநளய்ச் சுமன்று அடித்த வ஧ளது , யிதயிதநள஦ சுமழகல௃ம் வகள஬ங்கல௃ம்
வதளன்஫ழ நர஫ந்த஦.
தைளகங்கள் ஥ீர் ஥ழர஫ந்து அர஬வநளதழக் பகளண்டின௉ந்த஦. தளநரபனேம் அல்஬ழனேம்
ன௃த்துனிர் ப஧ற்று, த஭த஭த஭பயன்று யி஭ங்கழன ன௃தழன இர஬கர஭னேம்
பநளட்டுகர஭னேம் யிட்டுக் பகளண்டின௉ந்த஦ . அங்பகளன்றும் இங்பகளன்றுநளக
ந஬ர்ந்தழன௉ந்த தளநரபப் ன௄க்கர஭ வந஬க்களற்று ஧ைளத஧ளடு ஧டுத்தழற்று .
நழன௉கங்கல௃ம் ஧ட் ழகல௃க்கும் கூைப் ன௃து பயள்஭ம் யளழ்க்ரகனில் ன௃தழன
உற் ளகத்ரத ஊட்டினின௉ப்஧து வ஧ளல் களணப்஧ட்ைது. ஋ன௉ரந நளடுகள் த஭ர்ந்த
஥ரைனேைன் யந்து பகளண்டின௉ந்தரய, ஥ீர் ஥ழபம்஧ின தைளகத்ரதப் ஧ளர்த்ததும்
அதழவயகநளய்ப் ஧ளய்ந்து யந்து தண்ணரில்

அநழழ்ந்த஦. பகளக்குகள் கூட்ைங்கூட்ைநளகப்
஧஫ந்து யந்து, கு஭க்கரபக஭ில் ன௃தழதளய் ன௅ர஭த்து யன௉ம் வகளரபகல௃க்கு நத்தழனி ல்
உட்களர்ந்து பநௌ஦ள஦ந்தத்தழல் ஆழ்ந்துயிட்ை஦ . ஧சுரநனள஦ வகளரபகல௃க்கழரைனில்
அந்தத் தூன பயண்ணி஫க் பகளக்குகள் ஥ழன்஫ ஥ழர஬னேம் , அயற்஫ழன் ஥ழமல் கவ வம
தண்ணரில்

஧ிபதழ஧஬ழத்த வதளற்஫ன௅ம் , ஆகள! ஋ப்வ஧ர்ப்஧ட்ை ரகவதர்ந்த
஋ல௅தழன

ழத்தழபக்களபன்

ழத்தழபவநள இது ஋ன்று ஥ம்ரந அதழ னி க்கச் ப ய்த஦.

*****
கல்னளணி ன௄ங்கு஭த்துக்கு யந்து, யண்டிரன யிட்டு, இ஫ங்கழ, யட்டுக்குள்

வ஧ள஦ளவ஭ள இல்ர஬வனள, உைவ஦ குைத்ரத ஋டுத்து இடுப்஧ில் ரயத்துக் பகளண்டு ,
"அத்ரத! ஥ளன் ஆற்஫ங்கரபக்குப் வ஧ளய்க் கு஭ித்துயிட்டு யன௉கழவ஫ன் " ஋ன்று
ப ளல்஬ழயிட்டுக் கழ஭ம்஧ி஦ளள். "஋ன்஦டி, அம்நள, இது? ஥ளர஭க்குப் வ஧ளய் ஆற்஫ழல்
கு஭ித்தளல் வ஧ளதளதள? இன்ர஫க்வக அய பநள? வந஬க்களற்வ஫ள இப்஧டிச்
சூ஫ளய஭ினளய் அடித்துக் பகளண்டின௉க்கழ஫து . இந்தக் களற்஫ழல் வ஧ள஦ளல் உைம்ன௃க்குத்
தளன் ஆகுநள? ஥ளன் த஦ினளனின௉க்கும் வ஧ளது ஥ீ ஌தளயது உைம்ன௃க்கு யன௉யித்துக்
பகளண்டு ஧டுத்துக் பகளண்டு யிைளவத! ஋ன்஦ளல் ஆகளது" ஋ன்஫ளள் அத்ரத.
"஥ன்஫ளனின௉க்கழ஫து. ஆற்஫ழவ஬ ன௃துபயள்஭ம் யந்தழன௉க்கும் வ஧ளது னளபளயது

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

யட்டில்

பயந்஥ீரில் கு஭ிப்஧ளர்க஭ள? ஥ளன் நளட்வைன்" ஋ன்று ப ளல்஬ழயிட்டுக் கல்னளணி
கழ஭ம்஧ிச் ப ன்஫ளள்.
வ஥வப அயள் ஧ளமரைந்த வகளயிலுக்குத்தளன் ப ன்஫ளள் ஋ன்று ப ளல்஬வும்
வயண்டுநள? இந்தத் தைரய அயள் ஌நளற்஫நரைனயில்ர஬. நபத்தடினில் வநரை நீ து
ன௅த்ரதனன் தர஬னில் கட்டின ன௅ண்ைளசுைன் உட்களர்ந்தழன௉ந்தளன் . அயனுரைன
ன௅கத்தழல் குதூக஬ம் குடிபகளண்டின௉ந்தது. கல்னளணிரனப் ஧ளர்த்ததும் அயன் , "வ௃நதழ
கல்னளணி அம்நளள், யபவயணும்! தங்கர஭ ஋தழர் வ஥ளக்கழக் பகளண்டுதளன் இன்று
களர஬ ஆறுநணினி஬ழன௉ந்து களத்தழன௉க்கழவ஫ன் " ஋ன்஫ளன்.
கல்னளணி ஆ஦ந்த ஧பய நள஦ளள். தழடீபபன்று த஦க்கு இ஫குகள் ன௅ர஭த்து
ஆகள த்தழல் ஧஫ப்஧து வ஧ளன்஫ உணர்ச் ழனரைந்தளள் . ப ன்஫ ஥ளலு யன௉ரகள஬த்தழல்
ன௅த்ரதனன் என௉ தைரயனளயது இவ்ய஭வு

ந்வதளரநளக அயர஭ யபவயற்஫து

கழரைனளது. கல்னளணினின் கல்னளணப் வ஧ச்சு ஆபம்஧ித்ததழ஬ழன௉ந்து அயர்கல௃க்குள்
வகள஧ன௅ம் தள஧ன௅ம் தளன் அதழகநளனின௉ந்த஦ அல்஬யள !
"஥ளன் இன்று உன்ர஦ ஧ளர்ப்஧து அதழர்ஷ்ைய ந்தளன் ! இத்தர஦ வ஥பம்
தழன௉ப்஧தழக்குக் கழட்ைத்தட்ை ஥ளன் வ஧ளனின௉க்க வயண்டினது" ஋ன்஫ளள் கல்னளணி.
"ஏவகள! அபதன்஦

நளச் ளபம்? இவதள இந்த அக்கழபள ஦ ஧ீைத்தழல் அநர்ந்து

஋ல்஬ளம் யியபநளகச் ப ளல்஬வயணும்" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன். அயல௃ரைன குைத்ரத
யளங்கழக் கவ வம ரயத்து, அயர஭னேம் அந்த வநரைனில் உட்களபச் ப ய்தளன் .
*****
கல்னளணி, அன்று ஥ைந்தரதபனல்஬ளம் என௉யளறு ப ளன்஦ளள் . பளனயபம்
ஸ்வைர஦ில் பனிலுக்களகக் களத்துக் பகளண்டின௉ந்தவ஧ளது , ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ற்஫ழன
வ஧ச்சு களதழல் யில௅ந்தரதனேம், "பகளள்஭ிைக்கரபக்குத் தளன் யந்தழன௉ப்஧ளன் " ஋ன்஫
யளர்த்ரதரனக் வகட்ைவுைவ஦ தளன் தழன௉ப்஧தழக்குப் வ஧ளகளநல் தழன௉ம்஧ி
யந்துயிட்ைரதனேம் கூ஫ழ஦ளன்.
"கல்னளணி! உன்னுரைன இப்வ஧ர்ப்஧ட்ை அன்ன௃க்கு ஥ளன் ஋ந்த யரகனில்
தகுந்தயன் ஋ன்று தளன் பதரினயில்ர஬ . உன்னுரைன அன்ர஧க் கூை என௉
஥ளன்

நனம்

ந்வதகழத்வதவ஦? அரத ஥ழர஦த்தளல் ஆச் ரினநளனின௉க்கழ஫து " ஋ன்஫ளன்

ன௅த்ரதனன்.
கல்னளணிக்கு அப்வ஧ளது பனில்வய ஸ்வைர஦ில் களதழல் யில௅ந்த இன்னும்

ழ஬

யிரனங்கள் ஞள஧கம் யந்த஦. அயள் ன௅கத்தழல் உைவ஦ துன்஧க் கு஫ழ வதளன்஫ழற்று .

vanmathimaran@gmail.com
"அபதல்஬ளம்

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ரிதளன்; ஆ஦ளல்..." ஋ன்று வகட்க ஆபம்஧ித்தயள், தனக்கநரைந்து

஥ழறுத்தழயிட்ைளள்.
"஋ன்஦? ஋ன்஦?" ஋ன்று ன௅த்ரதனன் வகட்ைளன்.
கல்னளணி வ஧ச்ர

நளற்஫ழ, "பனிவ஬றுகழ஫

ப ளல்஬ழயிட்வை஦ல்஬யள? அப்஧ளவும்

நனத்தழல் ஥ளன் யபயில்ர஬பனன்று

ழன்஦ம்நளவும் ஋ன்஦ ஥ழர஦த்தளர்கவ஭ள

பதரினளது. ஋ன்ர஦ப் ர஧த்தழனம் ஋ன்வ஫ ன௅டிவு கட்டினின௉ப்஧ளர்கள் . ஸ்வைர஦ில்
இன௉ந்தயர்கள் கூை ஋ன்ர஦ப் ஧ளர்த்துச்

ழரித்தழன௉ப்஧ள ர்கள்" ஋ன்஫ளன்.

"இவ்ய஭வுதளவ஦ கல்னளணி! ஥ளம் இபண்டு வ஧ன௉ம் ர஧த்தழனங்கள் தளன் .
ர஧த்தழனங்க஭ளகவய இன௉ப்வ஧ளம்.
இன்னும் பகளஞ்

஥ளள் தளவ஦

ழரிக்கழ஫யர்கப஭ல்஬ளம்

ழரிப்஧ளர்கள் ? ஥ளம் இன௉யன௉ம் கப்஧வ஬஫ழ ஆ஦ந்தநளகக்

கைல் ஧ிபனளணம் ப ய்னேம் வ஧ளது அயர்கல௃ரைன
வ஧ளகழ஫தள? அக்கரபச்

ழரித்துக் பகளள்஭ட்டும்.

ழரிப்ன௃ ஥ம்ரநத் பதளைர்ந்து யபப்

வ ரநக்குப் வ஧ளய் ஆ஦ந்தநளய்க் கள஬ங் கமழக்கும் வ஧ளது தளன்

அயர்கல௃ரைன ஧ரிகள ம் ஥ம் களதழல் யிமப்வ஧ளகழ஫தள !...கல்னளணி! ஋ன்னுரைன
வயர஬பனல்஬ளம் ஆகழயிட்ைது. அ஧ிபளநழரனப் ஧ளர்த்து யிட்வைன். அயள்
ப ௌக்னநளனின௉க்கழ஫ளள். அயர஭ ஧ளதுகளப்஧தற்கு ஏர் ஆ ளநழனேம் ஌ற்஧ட்டு யிட்ைளன் .
இ஦ிவநல் ஥ளம் ஋ங்வக வயணுநள஦ளலும் வ஧ளக஬ளம் . இன்னும் பகளஞ்

஥ளர஭க்கு

இங்வக வ஧ள஬ீ ஸ் ஆர்ப்஧ளட்ைம் அதழகநளனின௉க்கும் . அந்தக் க஬யபம் அைங்கும்
யரபனில் ஥ளன் ஜளக்கழபரதனளனின௉க்கவயணும் . அப்ன௃஫ம், ஥ளம் கப்஧வ஬஫ழக் கழ஭ம்஧ி
யிட்வைள நள஦ளல், ஧ி஫கு ஋து ஋ப்஧டிப் வ஧ள஦ளல் ஥நக்கு ஋ன்஦ ? ப ளர்க்க யளழ்ரய
அரைந்தயர்கல௃க்கு நண்ணு஬கத்ரதப் ஧ற்஫ழக் கயர஬ ஌ன் ?" ஋ன்஫ளன்.
*****
஧ி஫கு

ழ஬ தழ஦ங்கள் கல்னளணிக்கும் ன௅த்ரதனனுக்கும் ப ளர்க்க யளழ்யளகவய

ப ன்று யந்த஦. அயர்கள் ஆ஦ந்த பயள்஭த்தழல் நழதந்து பகளண்டின௉ந்தளர்கள் ஋ன்வ஫
ப ளல்஬஬ளம். ஆ஦ளல் அந்த பயள்஭த்தழன் அடினில் என௉ ப஧ன௉ஞ்சுமல் யட்ைநழட்டுச்
சுமன்று பகளண்டின௉ந்தது ஋ன்஧ரத அயர்கள் அ஫ழந்தழன௉க்கயில்ர஬ .
அத்தழனளனம் 42 - தண்வைளபள
பளனயபம் ைவுன் வ஧ள஬ீ ஸ் ஸ்வைரன் ஧ிபநளத அநர்க்க஭ப்஧ட்டுக்
பகளண்டின௉ந்தது. ப ன்ர஦ப் ஧ட்ைணத்தழ஬ழன௉ந்து

ளட்ரளத் டின௃டி இன்ஸ்ப஧க்ைர்

பஜ஦பல் துரபவன யந்தழன௉ந்தளர். இன்னும் ஜழல்஬ள சூ஧ரின்பைன்பைண்டு துரபனேம் ,
இபண்டு டின௃டி சூ஧ரின்பைன்பைண்டுகல௃ம் , அரபைஜன்

ர்க்கழள் இன்ஸ்ப஧க்ைர்

றப்-இன்ஸ்ப஧க்ைர்கல௃ம், ன௅ப்஧து களன்ஸ்ை஧ிள்கல௃ம் ஆஜபளகழனின௉ ந்தளர்கள்.
ஜழல்஬ள சூ஧ரின்பைன்பைண்டு துரப வநரஜனிவ஬ ஏங்கழக் குத்தழயிட்டுச்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ப ளல்கழ஫ளர்: "஥ம்ன௅ரைன ஜழல்஬ள வ஧ள஬ீ ஸ் ஧ரைக்கு இரதயிை அயநள஦ம்
வயண்டினதழல்ர஬. ஥ம்ன௅ரைன நள஦ம் வ஧ளவன வ஧ளய் யிட்ைது . ப ன்ர஦னி஬ழன௉ந்து
டின௃டி இன்ஸ்ப஧க்ைர் பஜ஦பல் துரப யந்தழன௉ப்஧ரதப் ஧ளர் க்கழ஫ீர்கள் அல்஬யள? இன்று
20ஆம் வததழ. இந்த நளதம் 31ஆம் வததழக்குள் தழன௉ைர஦ ஥ளம் ஧ிடித்வதனளக வயண்டும்.
பதரிகழன்஫தள?..."
டின௃டி இன்ஸ்ப஧க்ைர் பஜ஦பல் ப ளல்கழ஫ளர் : "தழன௉ைன் ஋டுத்து யந்த வநளட்ைளர்
பகளள்஭ிைம் ஧ள஬த்துக்குப் ஧க்கத்தழல் நடுயில் கழைந்து அகப்஧ட்டு யிட்ைது. ஆரகனளல்
அயன் இந்தக் பகளள்஭ிைக்கரபனில் தளன் ஋ங்வகவனள எ஭ிந்தழன௉க்கழ஫ளன் .
பகளள்஭ிைக்கரப களடுகர஭ச்

ல்஬ரைவ஧ளட்டு

஬ழத்து யிடுங்கள் . அயனுக்கு

னளபளயது உதயி ப ய்஧யர்கள் இன௉க்கத்தளன் வயண்டும் . னளர் வநல்

ந்வதகம்

஌ற்஧ட்ைளலும் உைவ஦ அபபஸ்ட் ப ய்து யிடுங்கள் . பகளஞ் ங்கூைத் தனங்க
வயண்ைளம். பதரிகழன்஫தள?"
஧ி஫கு, டின௃டி இன்ஸ்ப஧க்ைர் பஜ஦பல் துரப, ஜழல்஬ள சூ஧ரின்பைன்பைண்ரைப்
஧ளர்த்து, "இந்தத் தழன௉ைர஦ உள்ல௄ரில் துப்ன௃ ரயக்களநல் கண்டு஧ிடிப்஧து கஷ்ைம் .
'துப்ன௃ச் ப ளல்கழ஫யர்கல௃க்கு ஆனிபம் னொ஧ளய்

ன்நள஦ம் பகளடுக்கப்஧டும் ' ஋ன்று 'ைளம்

ைளம்' வ஧ளைச் ப ளல்லுங்கள்" ஋ன்஫ளர்.
*****
ன௅த்ரதனன் பகளள்஭ிைக்கரபக்கு யந்து ஧த்து ஥ளர஭க்கு வநல் ஆகழயிட்ைது .
அன்று களர஬னில் கல்னளணி
குதூக஬ம் குடிபகளண்டின௉ந்தது.
பகளள்யளள்.

ழ஬

ரநனல் ப ய்து பகளண்டின௉ந்தளள் . அயள் ன௅கத்தழவ஬
ழ஬

நனம் த஦க்குத்தளவ஦ ன௃ன்஦ரக ன௃ரிந் து

நனம் த஦க்குள்வ஭னேம்

ன௅த்ரதனனுக்களக ஥ளம்

ழ஬

நனம் யளய்யிட்டும் ஧ளட்டுப் ஧ளடுயளள்
.

ரநனல் ப ய்கழவ஫ளம் ஋ன்஫ ஋ண்ணவந அயல௃க்கு

அத்தரகன உற் ளகத்ரதனேம் நகழழ்ச் ழனேம் அ஭ித்தது .
ரநனல் ப ய்த ஧ி஫கு பகளஞ்

ளப்஧ளட்ரைப் ஧க்குயநளய்ப் ஧ிர ந்து இர஬னில்

கட்டிக் குைத்துக்குள் ரயத்துக் பகளண்டு, அத்ரதனிைம் கு஭ிக்கப்வ஧ளகழவ஫ன் ஋ன்று
ப ளல்஬ழயிட்டுக் கல்னளணி ஆற்றுக்குக் கழ஭ம்ன௃யது யமக்கம் . அத்ரதக்குக் கண்
஧ளர்ரய பகளஞ் ம் நங்கல். அது இப்வ஧ளது கல்னளணிக்கு பபளம்஧வும்
ப ௌகரினநளனின௉ந்தது.
ழ஬

நனம் ஆற்஫ங்கரபக்குக் கழ஭ம்ன௃ம்வ஧ளது கல்னளணிக்குச்

ங்கைம்

஌ற்஧ட்டுயிடும். அக்கம் ஧க்கத்து யடுக஭ில்

னளபளயது யந்து , "஥ளங்கல௃ம் உன்னுைன்
கு஭ிக்க யன௉கழவ஫ளம்" ஋ன்஧ளர்கள். அப்வ஧ளது தழடீபபன்று அயள் தன் ந஦த்ரத நளற்஫ழக்
பகளண்டு, "இல்ர஬, அம்நள! ஥ளன் இன்று கு஭ிக்க யபயில்ர஬" ஋ன்று
ப ளல்஬ழயிடுயளள். அப்ன௃஫ம் நத்தழனள஦த்துக்கு வநல் த஦ினளகப் வ஧ளயளள் . அப்஧டிக்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

கழ஭ம்ன௃யது தரை஧ட்ைவ஧ளபதல்஬ளம், "஍வனள! ன௅த்ரதனன் களத்தழன௉ப்஧ளவ஦!
஧ ழவனளடின௉ப்஧ளவ஦?" ஋ன்று அயல௃ரைன உள்஭ம் துடிதுடித்துக் பகளண்டின௉க்கும் .
அன்ர஫ன தழ஦ம் அயள்

ளப்஧ளட்ரைக் குைத்துக்குள் ஋டுத்து

ரயத்துக்பகளண்டின௉ந்த வ஧ளது யள ஬ழல் தண்வைள பள வ஧ளடும்

த்தம் வகட்ைது . கழபளந

பயட்டினளன் ஧ின்யன௉நளறு கூயி஦ளன் : "பகளள்ர஭க்களப ன௅த்ரதனள ஧ிள்ர஭ரனப்
஧ிடிக்கத் துப்ன௃ச் ப ளல்஫யங்கல௃க்கு

ர்க்களரிவ஬ ஆனிபம் னொ஧ள

(ைம் ைம் ைம் ைம்) வநற்஧டி ன௅த்ரதனள ஧ிள்ர஭க்குச்

ம்நள஦ம் அ஭ிப்஧ளங்க.

ளப்஧ளடு வ஧ளை஫து, தங்க

இைங்பகளடுக்கழ஫து, வ஧ ஫து, ஧மகுகழ஫து ஋ல்஬ளம் ப஧ரின குத்தங்க஭ளகும். அப்஧டிச்
ப ய்஫யங்கர஭ச்
ளக்கழபரத,

ர்க்களரிவ஬ கடுரநனள தண்டிச்சுப்ன௃டுயளங்க .

ளக்கழபரத,

ளக்கழபரத!" (ைம் ைம் ைம் ைம்)

*****
கல்னளணி யமக்கம் வ஧ளல் அன்றும் இடு ப்஧ில் குைத்துைன் பகளள்஭ிைத்தழற்குக்
கு஭ிக்கக் கழ஭ம்஧ி஦ளள். வ஧ளகும்வ஧ளது அயல௃ரைன உள்஭த்தழல் ஧ற்஧஬ ஋ண்ணங்கள்
வதளன்஫ழ அர஬ந்த஦. யிர்பபன்று ய ீ ழன வந஬க் களற்஫ழ஦ளல் அயல௃ரைன வ ர஬னின்
தர஬ப்ன௃ அர஬ந்தரதக் களட்டிலும் அதழவயகநளகவய அயல௃ரைன உள்஭ம்
அர஬ந்தது. ஋வ்ய஭வு ஋வ்ய஭வயள ஆ஧த்துகல௃க்குத் துணிந்து ஥ளம் ன௅த்ரதனனுக்கு
உதயி ப ய்கழவ஫ளம் ஋ன்஫ ஋ண்ணம் அயல௃க்கு ஋ல்ர஬னில்஬ளத ன௄ரிப்ர஧ அ஭ித்தது .
இந்த ஆ஧த்பதல்஬ளம் யி஬கழ, ன௅த்ரதனனும் தளனும் கப்஧வ஬஫ழச் ப ன்று ஥ழர்஧னநளனேம்
ந்வதளரநளனேம் யளல௅ம் கள஬ம் யன௉நள ஋ன்று ஋ண்ணினவ஧ளது , அயல௃ரைன
இன௉தனம் ப஧ன௉ம் ன௃ன஬ழல் அகப்஧ட்ை நபக்க஬த்ரதப் வ஧ளல் க஬ங்கழனது .
ஆ஦ளல் ஋ல்஬ளயற்ர஫னேம் யிை, அயர஭ அதழகநளய்க் க஬ங்கச் ப ய்து யந்த
஋ண்ணம் வயப஫ளன்஫ளகும். தன்னுரைன இத்தர஦ அன்ன௃க்கும் ன௅த்ரதனன்
஧ளத்தழபந்தள஦ள? - இந்த ஥ழர஦வு

ழ஬

நனம் வதளன்றும் வ஧ளது அயள் ப ளல்஬

ன௅டினளத வயதர஦ அரையளள். அன்று பனில்வய ஸ்வைர஦ில், ன௅த்ரதனனுரைன
ஸ்தழரீ

கயள த்ரதப் ஧ற்஫ழ அயள் களதழல் யில௅ந்த வ஧ச்சு 'பதள்஭ின ஧ள஬ழல் என௉

ழ஫ழது ஥ஞ்ர க் க஬ந்தது' வ஧ளல் அயல௃ரைன தூன உள்஭த்தழல் யிரத்தழன்
யிரதரனப் வ஧ளட்டு யிட்ைது. "஥ம்ன௅ரைன ன௅த்ரதன஦ள அப்஧டிபனல்஬ளம்
ப ய்யளன்? என௉ ஥ளல௃ம் இல்ர஬!" ஋ன்று என௉ ஥ழநழரம் ஋ண்ணுயளள். நறு஥ழநழரம்
"வ஧ரதப் ப஧ண்ணளகழன ஋஦க்கு ஋ன்஦ பதரினேம் ! ன௃ன௉ரர்கள் ஋ல்஬ளன௉ம்
அப்஧டித்தளவ஦ள, ஋ன்஦வநள? ஋ன்ர஦ வநள ந்தளன் ப ய்கழ஫ளவ஦ள, ஋ன்஦வநள?" ஋ன்று
க஬ங்குயளள். ப ன்஫ ஧த்து ஥ள஭ளகவய, இது யிரனநளக ன௅த்ரதன஦ிைம்
஧ிபஸ்தள஧ித்து, அய஦ிைம் உறுதழ ப஧஫ வயண்டுபநன்று ஋ண்ணிக் பகளண்டின௉ந்தளள் .
ஆ஦ளல் அதற்குத் ரதரினம் யபளநல், ஥ள ஋மளநல், ஥ளட்கள் கமழந்து யந்த஦.
இன்ர஫க்கு ஋ப்஧டினளயது அந்தப் வ஧ச்ர

஋டுத்து ன௅த்ரதன஦ிைம் உறுதழ ப஧ற்றுக்

பகளள்஭ வயண்டுபநன்று யமழனில் கல்னளணி தீர்நள஦ம் ப ய்து பகளண்ைளள் .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ஆ஦ளல், ஍வனள! அந்தத் தீர்நள஦த்ரத ஥ழர஫வயற்஫ அயல௃க்குச்
கழரைக்கவயனில்ர஬. அன்று அயள் ஧ளமரைந்த வகளயிலுக்குக் பகளஞ்

ந்தர்ப்஧ம்
தூபத்தழல்

யந்து பகளண்டின௉ந்தவ஧ளது களட்டின் உள்஭ின௉ந்து வ஧ச்சுக் குபல் யன௉யது வகட்டுத்
தழடுக்கழட்ைளள். இந்த ஆ஧த்தள஦ ஥ழர஬ரநனில் ன௅த்ரதனனுைன் னளர் யந்து வ஧
ன௅டினேம்? அந்த இைத்தழவ஬வன ஥ழன்று நபங்க஭ின் இரைபய஭ி யமழனளக உற்றுப்
஧ளர்த்தளள். ஍வனள! இது ஋ன்஦ களட் ழ! ஧ளர்க்க

கழக்கயில்ர஬வன! ன௅த்ரதனனுக்கு

அன௉கழல் என௉ ஸ்தழரீனல்஬யள உட்களர்ந்தழன௉க்கழ஫ளள் ? அயல௃ரைன தல௃க்கும்
குலுக்கும்!

ழரிப்ர஧ப் ஧ளர்

ழரிப்ர஧! அமகு ப ளட்டுகழ஫து!

வ ! ன௅த்ரதனனுரைன

ன௅துகழல் அயள் தட்டிக் பகளடுக்கழ஫ளவ஭? ஍வனள! இது ஋ன்஦ வகளபம்? ன௅த்ரதனன்
தழன௉ம்஧ி அயர஭த் தல௅யிக் பகளள்கழ஫ளவ஦ ?
கல்னளணிக்கு அந்த ஥ழநழரத்தழல்
வ஧ள஬ழன௉ந்தது. ஧ளர்த்தது ஧ளர்த்த஧டி

ழத்த ஧ிபரநவன உண்ைளகழயிட்ைது

ழ஬ ஥ழநழரம் அங்வகவன ஥ழன்஫ளள். ஧ி஫கு அங்வக

஥ழற்க ன௅டினளதய஭ளய், இடுப்஧ில் குைத்துைன் யந்த யமழவன தழன௉ம்஧ிச் ப ல்஬஬ள஦ளள் .
அத்தழனளனம் 43 - "஋ங்வக ஧ளர்த்வதன்?"
"கண்ணளல் கண்ைதும் ப஧ளய்; களதளல் வகட்ைதும் ப஧ளய்; தீப யி ளரிப்஧வத பநய்;"
஋ன்று என௉ ன௅துபநளமழ யமங்குகழன்஫து. நக்கள் இதன் உண்ரநரன உணர்ந்து
஥ைக்களத களபணத்தழ஦ளல் உ஬கத்தழல் ஋த்தர஦வனள தயறுகள் வ஥ரிட்டு யிடுகழன்஫஦ .
வ஧ரத கல்னளணி இப்வ஧ளது அப்஧டிப்஧ட்ை தயறுதளன் ப ய்தளள் . கண்ணளல் கண்ைரத
஥ம்஧ியிட்ைளள். ஥ம்஧ி஦ளல் தளன் ஋ன்஦? அதற்களக அப்஧டிப் ர஧த்தழனம் ஧ிடித்துயிை
வயண்டுநள? ஍வனள, கல்னளணி! ஋ன்஦ களரினம் ப ய்து யிட்ைளய்? ஋ன்஦
யி஧ரீதத்துக்குக் களபணம் ஆ஦ளய்? - ஆ஦ளல் உன்ர஦ச் ப ளல்஬ழத்தளன் ஋ன்஦ ஧னன்?
யிதழனின்

தழனளவ஬ள ர஦க்கு ஥ீ ஋ன்஦ ப ய்யளய் ?

கல்னளணி ப ய்த தயறு ஋த்தரகனது ஋ன்஧ரத ஥ளம் பதரிந்து பகளள்யதற்கு ,
ற்றுப் ஧ின்வ஦ளக்கழச் ப ல்஬ வயண்டினின௉க்கழ ஫து. பகளஞ் ம் ப ன்ர஦ யரபனில்
஧ிபனளணம் ப ய்து அங்வக ஥ைந்தயற்ர஫க் கய஦ித்தல் அய ழனநளனின௉க்கழ஫து .
*****
" ங்கவ த

தளபம்" ஋தழர்஧ளபளத களபணத்தழ஦ளல் ஥டுயில் தரைப்஧ட்டு ஥ழன்஫

இபவுக்குப் ஧ி஫கு இபண்டு னென்று தழ஦ங்கள் யரபனில் , அந்த ஥ளைகக் கம்ப஧஦ிரனச்
வ ர்ந்தயர்கள் ஋ல்வ஬ளன௉ம் வ஧ள஬ீ ஸ் கண்களணிப்ன௃க்கும் யி ளபரணக்கும்
உட்஧ட்டின௉ந்தளர்கள். ஆ஦ளல் ஋ன்஦ யி ளபரண ப ய்துங்கூை அயர்க஭ிைநழன௉ந்து
஋வ்யிதத் தகயலும் பதரிந்து பகளள்஭ ன௅டினயில்ர஬ . தளங்கள் ப ன்ர஦க்கு யன௉ம்
யமழனில் தற்ப ன஬ளக பனி஬ழல் யந்து வ ர்ந்தயன் ன௅த்ரதனன் ஋ன்றும் , தங்க஭ிைம்
"஧஬பளம்" ஋ன்று ப஧னர் பகளடுத்தழன௉ந்தளன் ஋ன்றும்,

ழ஫ந்த ஥டிப்ன௃த் தழ஫ரந அய஦ிைம்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

இன௉ந்த஧டினளல் தங்கள் கம்ப஧஦ினில் வ ர்த்துக் பகளண்ைதளகவும் நற்஫஧டி அயர஦ப்
஧ற்஫ழத் தங்கல௃க்கு என்றுவந பதரினளபதன்றும் ப ளல்஬ழயிட்ைளர்கள் .
உண்ரநனிவ஬வன, அயர்க஭ில் என௉யர஦த் தயிப நற்஫யர்கல௃க்குத் பதரிந்தழன௉ந்தவத
அவ்ய஭வுதளன் அல்஬யள?
ஆகவய கந஬஧தழ என௉யன் தளன் யி ளபரணனின் வ஧ளது ப஧ளய் ப ளல்஬
வயண்டினதளனின௉ந்தது. அது யிரனத்தழல் அயன் பகளஞ் ங்கூைத் தனக்கம் களட்ைளநல்
அல௅த்தநள஦ ப஧ளய்னளகவய ப ளல்஬ழச்

நள஭ித்துக் பகளண்ைளன் . அயன் யிரனத்தழல்

யிவ ர கய஦ம் ப லுத்துயதற்கு ஋வ்யித ன௅களந்தழபன௅ம் இல்஬ளத஧டினளல்
ந்வதகன௅ம் ஌ற்஧ையில்ர஬.
இபண்டு னென்று ஥ளர஭க்குப் ஧ி஫கு, வ஧ள஬ீ றளர் ஥ளைகக் கம்ப஧஦ினின்
கண்களணிப்ர஧ ஥ழறுத்தழயிட்ைளர்கள். அதழல் என்றும் ஧ிபவனளஜ஦நழல்ர஬பனன்று
அயர்கல௃க்கு ஥ழச் னநளகழ யிட்ைது. அவ்யளவ஫ அயர்கள் அ஧ிபளநழரனனேம் என௉ ஥ளள்
யி ளபரண ப ய்து யிட்டு அய஭ிைநழன௉ந்து ஏடிப்வ஧ள஦யர஦ப் ஧ற்஫ழ ஋வ்யிதத்
தகயலும் பதரிந்து பகளள்஭ யமழனில்ர஬பனன்று யிட்டு யிட்ைளர்கள் . அந்த அ஥ளரதப்
ப஧ண்ணிைம்

வகளதரி

ளபதளநணிவதயி ன௅ன்ர஦யிைப் ஧தழன்நைங்கு யிசுயள ம்

களட்டித் வதறுதல் கூ஫ழ யந்தளர். ஆ஦ளலும் அ஧ிபளநழனின் உள்஭த்தழல் என௉ கணவநனும்
அரநதழ ஌ற்஧ைவயனில்ர஬.

ழ஬

நனம் தன்னுரைன அண்ண஦ின்

ளநர்த்தழனத்ரத

஥ழர஦த்து அயள் யினப்஧ரையளள்; அப்வ஧ளது அயல௃க்கு நழகவும் ப஧ன௉ரநனளய்க்கூை
இன௉க்கும். அயன் உண்ரநனிவ஬வன கள்஭஦ளனின௉ந்து , ஥ளைகத்தழலும் கள்஭ன் வயரம்
வ஧ளட்ைரத ஥ழர஦த்துப் ன௃ன்஦ரக பகளள்யளள். அயனுரைன ஥டிப்ர஧ ஥ழர஦க்கும்வ஧ளது
அயல௃க்குச்

ழரிப்ன௃க் கூை யன௉ம். ஆ஦ளல் இபண்டு நளதநளக அயன் ப ன்ர஦ ஥கரில்

தங்கழனின௉ந்தும் தன்ர஦ யந்து ஧ளர்க்கயில்ர஬பனன்஧ரத ஋ண்ணி உள்஭ம் ர஥யளள் .
஧ி஫கு, தளன் னெர்ச்ர னரைந்து யில௅ந்த஧டினளல் தளன் அயன் இன்஦ளன் ஋஦த்
பதரிந்தபதன்஧ரதனேம், அத஦ளல் தளன் அயன் ஏை வயண்டினின௉ந்த பதன்஧ரதனேம்
஋ண்ணும் வ஧ளது, அயல௃ரைன ப஥ஞ்சு பயடித்து யிடும் வ஧ள஬ழன௉க்கும். "஍வனள! இந்தப்
஧ளயினி஦ளல் ன௅த்ரதனனுக்கு ஋ப்வ஧ளதும் துன்஧ந்தள஦ள ?" ஋ன்று ஋ண்ணி உன௉குயளள்.
அயன் நறு஧டி தப்஧ித்துக் பகளண்டு வ஧ள஦ரத ஥ழர஦க்கும் வ஧ளது அயல௃க்கு உற் ளகம்
உண்ைளகழயிடும்.
*****
இப்஧டினின௉க்கும்வ஧ளது என௉ ஥ளள் அயர஭ னளவபள ஧ளர்க்க யந்தழன௉ப்஧தளகவும் ,
யித்னள஬னத்தழன் தர஬யி அரமத்து யபச்ப ளன்஦தளகவும் என௉ நளணயி யந்து
கூ஫ழ஦ளள். ஥ள நளய்ப் வ஧ளகழ஫ வ஧ள஬ீ ஸ்களபன் தளன் னளபளயது யந்தழன௉க்க
வயணுபநன்஫ ஥ழர஦வுைன் அ஧ிபளநழ,

வகளதரி

ளபதளநணினின் அர஫க்குள் யந்ததும்,

அங்வக அந்த அம்நளல௃ைன் என௉ யள஬ழ஧ன் இன௉ப்஧ரதக் கண்ைளள் .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

"அ஧ிபளநழ! இந்தப் ர஧னன் உன்னுரைன அண்ண஦ின்

vanmathimaran@yahoo.com
ழவ஥கழதன் ஋ன்று

ப ளல்கழ஫ளன். ன௅கத்ரதப் ஧ளர்த்தளல் ப஧ளய் ப ளல்஬ப்஧ட்ைய஦ளகத் வதளன்஫யில்ர஬ .
உன் அண்ணன் உ஦க்கு ஌வதள

நள ளபம் ப ளல்஬ழனின௉க்கழ஫ள஦ளம் . இவதள ஧க்கத்து

அர஫னில் உட்களர்ந்து வ஧சுங்கள்.
஋ன்று

வகளதரி

ரினளகப் ஧தழர஦ந்து ஥ழநழரம் பகளடுத்தழன௉க்கழவ஫ன்"

ளபதளநணி கூ஫ழ஦ளர் .

இப்஧டி அயர் ப ளல்஬ழ யன௉ம்வ஧ளவத அ஧ிபளநழ ஆயல் ததும்ன௃ம் கண்க஭ளல்
கந஬஧தழரன வ஥ளக்கழ஦ளள். அடுத்த அர஫க்குள் ப ன்஫தும், "அம்நளள், ப ளன்஦து
஥ழஜந்தள஦ள? ஥ீங்கள் ஋ன் அண்ண஦ின்

ழவ஥கழதபள? ஋஦க்குக் கூை உங்கர஭ ஋ங்வகவனள

஧ளர்த்த ஥ழர஦யளனின௉க்கழ஫வத!" ஋ன்஫ளள்.
"ஆநளம்; ஧த்து ஥ளர஭க்கு ன௅ன்ன௃ ஋ன்னுரைன யிதரயத் தங்ரகக்கு இந்த
யித்னள஬னத்தழல் என௉ இைம் கழரைக்குநள? ஋ன்று ஧ளர்ப்஧தற்களக யந்வதன். அது
உங்கல௃ரைன தர஬யிக்கு ஞள஧கம் இல்ர஬ . உ஦க்கு ஥ழர஦வு இன௉ப்஧தளகத்
வதளன்றுகழ஫து" ஋ன்஫ளன் கந஬஧தழ.
"஍வனள ஧ளயம், அப்஧டி என௉ தங்ரக உங்கல௃க்கு இன௉க்கழ஫ள஭ள ? அயர஭
யித்னள஬னத்தழல் வ ர்த்து யிட்டீர்க஭ள?"
"இல்ர஬; யித்னள஬னத்தழல் வ ர்ப்஧தற்குள் அயள் ப த்துப் வ஧ள஦ளள் . ஥ளவ஦
பகளன்றுயிட்வைன்" ஋ன்று ப ளல்஬ழயிட்டு கந஬஧தழ

ழரித்தளன்.

"இந்த ஆ ளநழக்குப் ர஧த்தழனம் வ஧ள஬ அல்஬யள இன௉க்கழ஫து ?" ஋ன்று அ஧ிபளநழ
஋ண்ணி, அயர஦ பயன௉ண்ை கண்கல௃ைன் வ஥ளக்கழ஦ளள் .
"இல்ர஬ அம்நள! ஋஦க்குப் ர஧த்தழனநழல்ர஬. உண்ரநனில் ஋ன்னுரைன
தங்ரகரனப் ஧த்து ஥ளர஭க்கு ன௅ன்ன௃ தளன் ஥ளன்

ழன௉ஷ்டித்வதன் . உைவ஦ அயர஭

யிதரயனளக்கழவ஦ன். அய஭ளல் ஆகவயண்டின களரினம் ன௅டிந்ததும் , பகளன்வ஫
யிட்வைன். அப்஧டி அயர஭ ஥ளன்

ழன௉ஷ்டித்தது , ஋ன்னுரைன ஆத்ந

ழவ஥கழதன்

என௉யனுரைன தங்ரகரனத் வதடுயதற்களகத்தளன் . உன்ர஦ இங்வக கண்டு
஧ிடித்ததும்..."
"஥ழஜநளகயள ப ளல்கழ஫ீர்கள்? ஋ன்ர஦த் வதடும்஧டி ஋ன் அண்ணன் உங்கர஭
அனுப்஧ி஦ள஦ள? ஋ன் ஞள஧கம் அயனுக்கு இன௉ந்ததள ?"
"உன் ஞள஧கத்ரதத் தயிப வயறு ஞள஧கவந அயனுக்குக் கழரைனளது , அம்நள!
உண்ரநனில், உன்ர஦த் வதடிக் பகளண்டு தளன் அயன் ப ன்ர஦ப் ஧ட்ைணத்துக்கு
யந்தது. யந்த இைத்தழவ஬ ஥ளைகக் கம்ப஧஦ினில் வ ர்ந்தளன் ..."

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

"஋ன்஦ வனள ழக்கழ஫ளய்?" ஋ன்று கந஬஧தழ வகட்ைளன்.
"உங்கர஭ப் ஧ளர்த்ததழ஬ழன௉ந்து, ஌வதள ஞள஧கம் பதளண்ரைனி஬ழன௉க்கழ஫து ,
ந஦த்தழற்கு யப நளட்வைப஦ன்கழ஫து. அன்று இந்த யித்னள஬னத்தழல் உங்கர஭ப் ஧ளர்த்த
ஞள஧கவந ஋஦க்கழல்ர஬. வயறு ஋ங்வகவனள ஧ளர்த்தது வ஧ள஬ழன௉க்கழ஫து . உங்கல௃க்கு
஥ழர஦யில்ர஬னள?"
"ஆநளம்; இன்னும் என௉ இைத்தழல் ஧ளர்த்தழன௉க்கழ஫ளய் . அதுவும்
தளன்...஥ளன் தளன்

நீ ஧த்தழல்

தளபம்" ஋ன்஫ளன் கந஬஧தழ.

"ஏவலள?" ஋ன்று ப ளல்஬ழ அ஧ிபளநழ

ழரித்தளள். ஧஭ிச்ப ன்று அயல௃க்கு ஞள஧கம்

யந்து யிட்ைது. அயனுரைன ஸ்தழரீ வயரத்ரத ஥ழர஦த்த வ஧ளது அயல௃க்குத்
தளங்கன௅டினளநல்

ழரிப்ன௃ யந்தது. ஧க்கத்து அர஫னில் இன௉ந்த

ளபதளநணி வகள஧ித்துக்

பகளள்஭ப் வ஧ளகழ஫ளவப ஋ன்று ஧னந்து யளரன னெடிக்பகளண்ைளள் .
*****
஧ி஫கு அ஧ிபளநழ வகள்யிவநல் வகள்யினளய்ப் வ஧ளட்டு , கந஬஧தழக்கும்
ன௅த்ரதனனுக்கும்

ழவ஥கம் ஌ற்஧ட்ை யப஬ளற்ர஫பனல்஬ளம் அ஫ழந்து பகளண்ைளள் .

ன௅த்ரதனன் நதழல் சுயர் ஏபம் ஥ழன்று அ஧ிபளநழரனப் ஧ளர்த்தரதனேம் அயல௃ரைன
஧ளட்ரைக் வகட்ைரதனேம் கந஬஧தழ ப ளன்஦ வ஧ளது அயள் கண்ணர்ீ ப஧ன௉க்கழ஦ளள் .
஧ி஫கு, ன௅த்ரதனன் ஥ளைகக் கம்ப஧஦ினேைவ஦ ந஬ளய் ஥ளட்டுக்குப் வ஧ளக
உத்வத ழத்தழன௉ந்தரதச் ப ளன்஦தும் அ஧ிபளநழ , "஍வனள! அபதல்஬ளம் இந்தப்
஧ளயினி஦ளவ஬தளவ஦ யணளய்ப்

வ஧ளனிற்று ? ஥ளன் ப஧ண்ணளய்ப் ஧ி஫ந்தவத ஋ன்
அண்ணனுரைன துன்஧த்துக்களகத்தளன்" ஋ன்று ப ளல்஬ழ யிம்நழ அமத்
பதளைங்கழயிட்ைளள்.
கந஬஧தழ அயல௃க்கு ஆறுதல் கூ஫ழ ரதரினம் ப ளன்஦ளன் . "இப்வ஧ளது என்றும்
வநள ம் வ஧ளய்யிையில்ர஬, அ஧ிபளநழ! உன் அண்ணர஦ தப்ன௃யிக்கும் ப஧ளறுப்ன௃
஋ன்னுரைனது. இந்த ஥ழநழரத்தழல் அயன் ஋ங்வகனின௉க்கழ஫ளன் ஋ன்று ஋஦க்குத்
பதரினேம். இன்னும் இபண்டு ஥ள஭ில் அவ்யிைத்துக்குக் கழ஭ம்஧ப் வ஧ளகழவ஫ன் . ஋ல்஬ள
஌ற்஧ளடுகல௃ம் ப ய்து யிட்வைன். அடுத்த நளதம் இந்த ஥ள஭ில் உன் அண்ணன் இந்த
஥ளட்டிவ஬வன இன௉க்க நளட்ைளன். அதற்கு ஥ளன் ஆனிற்று! ஥ீ கயர஬ப்஧ைளவத!"
஋ன்஫ளன்.
அத்தழனளனம் 44 - வகளரள ஸ்தழரீ
நதுரப எரிஜ஦ல் நீ ஦ளட் ழ சுந்தவபஸ்யபர் ஥ளைகக் கம்ப஧஦ினில் த஧஬ள
யள ழக்கும்

ளனன௃ என௉யர் இன௉ந்தளர். அயன௉க்கு ன௅கநது பரரிப் ஋ன்று ப஧னர்.

ழ஬

஥ளைகக் கம்ப஧஦ிக஭ில் லளர்வநள஦ினக்களபரபனேம் த஧஬ளக்களபரபனேம் வநரைனில்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

஥ட்ை ஥டுயில் உட்களப ரயப்஧து வ஧ளல் அந்தக் கம்ப஧஦ினில் உட்களப ரயக்கும்
யமக்கம் கழரைனளது. ஧க்க யளத்தழனக்களபர்கள் வநரைனின் ஏபத்தழல் நர஫யள஦
இைத்தழல் தளன் இன௉ப்஧ளர்கள். அயர்கர஭ அதழகம் வ஧ர் ஧ளர்த்தழன௉க்கவய ன௅டினளது .
வநற்஧டி ஜ஦ளப் ன௅கநது பரரிப்

ளனன௃ என௉ ஥ளள் பளத்தழரி ஋ல௅ம்ன௄ர் பனில்வய

ஸ்வைரனுக்கு என௉ வகளரள ஸ்தழரீனேைன் யந்து வ ர்ந்தளர் . வகளரள ஋ன்஫ளல்,
ன௃ைரயத் தர஬ப்ர஧ச்

ழ஫ழது இல௅த்துயிட்டுப் ஧ளதழ ன௅கத்ரத னெடும் அரப குர஫

வகளரள அல்஬. உனர்ந்த ன௅ஸ்஬ழம் குடும்஧த்து நளதரபப்வ஧ளல் தர஬னி஬ழன௉ந்து ஧ளதம்
யரபனில் என௉ ப஧ரின அங்கழனளல் னெடி, கண்கல௃க்கு நட்டும் துயளபம் ரயத்தழன௉க்கும்
ம்ன௄பண வகளரள. அந்த வகளரள ஸ்தழரீரன அயர் ப஧ண்கள் யண்டினில் ஌ற்஫ழ யிட்டு
தளம் வயறு யண்டினில் ஌஫ழ உட்களர்ந்தளர்.
நறு஥ளள் அதழகளர஬னில் இயர்கள் பகளள்஭ிைத்துக்கு அடுத்த ன௃பசூர் ஸ்வைர஦ில்
இ஫ங்கழ, என௉ நளட்டு யண்டி ஧ிடித்துக் பகளண்டு, வநற்கு வ஥ளக்கழப் ஧ிபனளணநள஦ளர்கள்.
பகளஞ்

தூபம் வ஧ள஦ ஧ிற்஧ளடு அயர்கள் ஧ிபனளணம் ப ய்த

஬னன்கரபச்

ளர஬வனளடு வ ர்ந்தது. அந்தச்

ளர஬ , பகளள்஭ிைக்கரப

ளர஬வனளடு ஌பமட்டு ரநல் ப ன்஫தும்

அங்கு ப஧ன௉ம்஧ளலும் ன௅ஸ்஬ழம்கள் யளல௅ம் என௉ கழபளநம் இன௉ந்தது . யண்டிரன
அவ்யிைத்தழவ஬வன ஥ழறுத்தழ யிட்டு, "஥ளங்கள் தழன௉ம்஧ி யன௉ம் யரப களத்தழன௉ " ஋ன்று
யண்டிக்களப஦ிைம் ப ளல்஬ழயிட்டு,

ளனன௃வும் வகளரள ஸ்தழரீனேம் பகளள்஭ிைத்துப்

஧டுரகனில் இ஫ங்கழச் ப ன்஫ளர்கள்.
*****
ன௅த்ரதனன் ஧ளமரைந்த வகளனிலுக்கு அன௉கழல் ஥ளயல் நபத்தழன் வயரில்
தர஬ரன ரயத்துப் ஧டுத்த யண்ணநளக , கல்னளணிக்கு வகள஧ம் யன௉ம்வ஧ளது
அயல௃ரைன ன௃ன௉யங்கள் ஋ப்஧டி யர஭கழன்஫஦ ஋ன்஧ரதத் தன் ந஦க்கண்ணின்
ன௅ன்஦ளல் பகளண்டுயபப் ஧ிபனத்த஦ப் ஧ட்டுக் பகளண்டின௉ந்தளன் . ஋வ்ய஭வயள ன௅னற் ழ
ப ய்தும் அது ன௅டினளநல் வ஧ளகவய, அயள்

ழரிக்கும்வ஧ளது அயல௃ரைன ஧ல்

யரிர கள் ஋ப்஧டினின௉க்கழன்஫஦ ஋ன்஧ரத உன௉யகப்஧டுத்தழப் ஧ளர்த்தளன் . ஧ி஫கு, இன்று
அயள் யன௉யதற்கு இன்னும் ஋த்தர஦ வ஥பம் ஆகும் ஋ன்று ஋ண் ணநழட்ைய஦ளய்,
ஆகளனத்தழல் சூரினன் ஋ங்வக யந்தழன௉க்கழ஫து ஋ன்று அண்ணளந்து வ஥ளக்கழ஦ளன் .
ன௅த்ரதனனுரைன உள்஭த்தழல் ஥ளல௃க்கு ஥ளள் அரநதழ குன்஫ழ யந்தது . எவப
இைத்தழல் தங்கழ என௉ வயர஬னேம் ப ய்னளநல் உட்களர்ந்தழன௉ப்஧து அயனுரைன
இனல்ன௃க்வக யிவபளதநல்஬யள?

ளர஬னில் நளட்டு யண்டி வ஧ளகும்

வ஧ளபதல்஬ளம் அயனுக்குப் ஧ப஧பப்ன௃ உண்ைளகும் . அந்த க்ஷணம்

த்தம் வகட்கும்

ளர஬க்குப் வ஧ளய்

யண்டிக்களபர஦ இ஫ங்கழயிட்டுத் தளன் னெக்கரணனில் உட்களர்ந்து பகளண்டு யண்டி
ஏட்ை வயண்டுபநன்஫ ஆர

ப஧ளங்கழக் பகளண்டு யன௉ம். இபளஜன் யளய்க்கள஬ழல் யன௉ம்

ன௃துபயள்஭த்தழல் குதழத்துத்துர஭ந்து ஥ீந்த வயண்டுபநன்஫ ஆய஬ழ஦ளல் அயன் ந஦ம்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

துடிதுடிக்கும். ஋ங்வகனளயது நளடு "அம்லள!" ஋ன்று கத்துயது களதழல் யில௅ந்தளல்,
ஏடிப்வ஧ளய் அரதப் ஧ிடித்துக் கு஭த்தழல் பகளண்டு வ஧ளய்க் கு஭ிப்஧ளட்ைவயண்டுபநன்று
வதளன்றும். இன்னும் ன௄ங்கு஭த்தழன் பதன௉ யதழக்குப்

வ஧ளக வும், தன்னுரைன யட்ரைப்

஧ளர்க்கவும், ஆர

உண்ைளகும். களர஬ வ஥பத்தழல், வகளயில் ஧ிபகளபத்தழல் உள்஭

஧ய஭நல்஬ழ நபத்தழன் அடினில் ன௃ஷ்஧ப் ஧ளயளரை யிரித்தழன௉க்குவந அரதப் வ஧ளய்
இப்வ஧ளவத ஧ளர்க்க வயண்டுபநன்஫ ஆர்யம் ப஧ளங்கழக் பகளண்டு கழ஭ம்ன௃ம் .
இவ்ய஭வு ஆயல்கர஭னேம் அைக்கழக் பகளண்டு, ன௅த்ரதனன்
ப஧ளறுரநனேை஦ின௉ப்஧ரத

ளத்தழனநளகச் ப ய்தயள் கல்னளணிதளன் . அயள் நட்டும்

தழ஦ம் என௉ தைரய யந்து பகளண்டிபளயிட்ைளல் அய஦ளல் அங்கு இத்தர஦ ஥ளள்
இன௉ந்தழன௉க்கவய ன௅டினளது. "ஆனிற்று, இன்னும் பகளஞ்

வ஥பத்தழற்பகல்஬ளம்

கல்னளணி யந்து யிடுயளள்" ஋ன்஫ ஥ழர஦ப்஧ில் அயனுக்குக் களர஬ வ஥பபநல்஬ளம்
வ஧ளய்யிடும். அயல௃ம் தளனுநளய்க் கப்஧ல் ஧ிபனளணம் ப ய்னப் வ஧ளயரதனேம் ந஬ளய்
஥ளட்டில் ஆ஦ந்தநளய் யளழ்க்ரக ஥ைந்தப் வ஧ளயரதனேம் ஧ற்஫ழ நவ஦ளபளஜ்னம்
ப ய்யதழல் நளர஬ வ஥பத்தழன் ப஧ன௉ம் ஧குதழரனக் கமழப்஧ளன் .
*****
அன்று ன௅த்ரதனன் நபக்கழர஭க஭ின் இரைபய஭ி யமழனளக ஆகளனத்தழல் சூரினன்
யந்தழன௉க்கும் இைத்ரதப் ஧ளர்த்துயிட்டு , "கல்னளணி யன௉யதற்கு இன்னும் இபண்டு
஥ளமழரக ஧ிடிக்கும்" ஋ன்று ஋ண்ணநழட்ைளன். அயள் யன௉ம்வ஧ளது தளன் ஋ங்வகவனளயது
எ஭ிந்துபகளண்டு அயள் ஋ன்஦ ப ய்கழ஫ளள் ஋ன்று வயடிக்ரக ஧ளர்க்க஬ளநள ஋ன்஧தளக
என௉ வனள ர஦ அயன் ந஦த்தழல் வதளன்஫ழற்று. "அப்஧டி ஥ளன் எ஭ிந்து பகளண்ைளல்
அயள் ஧னத்துைன் அப்ன௃஫ன௅ம் இப்ன௃஫ன௅ம் கண்கர஭ச் சுமற்஫ழப் ஧ளர்ப்஧ளள் அல்஬யள ?
அயல௃ரைன ன௃ன௉யங்கள் ப஥஫ழந்து யர஭னேநல்஬யள? அந்தத் வதளற்஫ம் ஋வ்ய஭வு
அமகளனின௉க்கும்!" ஋ன்று அயன் ஋ண்ணநழட்டுக் பகளண்டின௉க்கும்வ஧ள வத,
஬ ஬பயன்று ப டிகள் அர஬னேம்

ப்தம் வகட்க தழடுக்கழட்டுச்

ப்தம் யந்த தழர ரன

வ஥ளக்கழ஦ளன். அயனுக்கு ஋தழவப தர஬ ன௅தல் களல் யரப வகளரள அங்கழ , தரித்த
உன௉யம் என்று யபவய, என௉ கணவ஥பம் அயன் ஧த஫ழப் வ஧ள஦ளன் .

ட்பைன்று கவ வம

஧க்கத்தழல் கழைந்த ரியளல்யரப ஋டுத்துக் பகளண்டு து ள்஭ி ஋ல௅ந்தளன்.
"னளர் அது?" ஋ன்று அதட்டின குப஬ழல் வகட்டு, ரகத்துப்஧ளக்கழரன ஥ீட்டிப்
஧ிடித்தளன்.
வகளரள அங்கழனின் உள்஭ின௉ந்து கழண் கழணி

ப்தழப்஧து வ஧ளன்஫

ழரிப்ன௃ச்

த்தம்

வகட்ைது. அடுத்த ஥ழநழரம் அங்கழ ஋டுத்பத஫ழனப்஧ை , உள்஭ின௉ந்து தழவ்ன ப ௌந்தரினம்
ப஧ளன௉ந்தழன வநளல஦ ஸ்தழரீ உன௉யம் என்று பய஭ிப்஧ட்ைது .
"஥ீதள஦ள, கந஬஧தழ! என௉ ஥ழநழரத்தழல் ஋ன்ர஦ இப்஧டி நழபட்டி யிட்ைளவன ?

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

஥ழஜநளகவய ஧னந்து வ஧ளவ஦ன்!" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
ஆம், அந்தக் வகளரள ஸ்தழரீ உண்ரநனில் ப஧ண் உன௉யத்தழல் இன௉ந்த
கந஬஧தழதளன். பகளள்஭ிைக்கரப ஧ிபவத த்தழல் ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ிடிப்஧தற்குப் ஧஬நள஦
வ஧ள஬ீ ஸ் ஌ற்஧ளடுகள் ஥ைக்கழன்஫஦ ஋ன்஧ரத அ஫ழந்து , இம்நளதழரி வயரத்தழல்
யந்தளல்தளன்

ந்வதகம் ஌ற்஧ைளநல் அயர஦ப் ஧ளர்க்க ன௅டினேபநன்று

தீர்நள஦ித்துத்தளன் அயன் அப்஧டிப் ப஧ண் வயரம் தரித்துக் வகளரளயளக நள஫ழ இங்வக
யந்தது. அ஧ிபளநழனிைம் அன்று "஥ளன் தளன்

தளபம்" ஋ன்று அயன் ப ளன்஦வ஧ளது இந்த

வனள ர஦ அயன் ந஦த்தழல் உதனநளனிற்று .
஍வனள! துபதழர்ஷ்ைய நளக அயனுக்குப் ப஧ண் வயரம் அவ்ய஭வு ஥ன்஫ளகப்
஧஬ழத்தல்஬யள இன௉ந்து யிட்ைது? ஥ளைகத்தழல் அயர஦ப் ஧ளர்த்தழன௉க்கும் ஥ளவந என௉
஥ழநழரம் நனங்கழப் வ஧ளய் யிட்வைள பந ன்஫ளல், வ஧ரத கல்னளணி ஋ன்஦ கண்ைளள் ?
அயர஦ ஏர் இ஭நங்ரக ஋ன்வ஫ அயள் கன௉தழ யிட்ைதழல் யினப்஧ில்ர஬னல்஬யள ?
ஆலள? அதனுரைன ஧஬ன் தளன் ஋வ்ய஭வு யி஧ரீதநளகப் வ஧ளய்யிட்ைது !
அத்தழனளனம் 45 -

ளஸ்தழரினின் யினப்ன௃!

஥ளைகம் ஧ளர்த்த அன்஫ழபவு றப்-இன்ஸ்ப஧க்ைர் றர்வயளத்தந

ளஸ்தழரினின் நீ து

அயன௉ரைன நர஦யிக்கு யந்த வகள஧ம் தணினவயனில்ர஬ . தழன௉ம்஧ி ஊன௉க்குப்
வ஧ளகும் யமழபனல்஬ளம், "஥ல்஬ உத்தழவனளகம்; ஥ல்஬ யனிற்றுப் ஧ிரமப்ன௃! என்று
ந஫ழனளத ப஧ண் ஧ிள்ர஭கர஭ச்

ந்தழனில் இல௅த்துத்தள஦ள உங்கள் உத்தழவனளகம் ஥ைக்க

வயண்டும்? ஥ன்஫ளனின௉க்கழ஫து, ஥ீங்கள் தழன௉ைர஦ப் ஧ிடிக்கழ஫ அமகு!" ஋ன்று வ௃நதழ
நீ ஦ளட் ழ அம்நளள்

ளஸ்தழரினளரப பயகுயளகச்

ண்ரை ஧ிடித்தவதளடு ,

கண்ணர்ீ கூைப் ப஧ன௉க்கழயிட்ைளள். அ஧ிபளநழரனனேம் தன்ர஦னேம்

ழ஬ தைரய

ளஸ்தழரினளர் அந்த

நளதழரி உள்வ஥ளக்கம் என்ர஫ ரயத்துக் பகளண்டு ஥ளைகத்துக்கு அரமத்துப் வ஧ள஦ரத
஥ழர஦க்க ஥ழர஦க்க அயல௃க்கு ஆத்தழபம் ஧ற்஫ழக் பகளண்டு யந்தது .
ளஸ்தழரினளன௉ரைன நவ஦ள ஥ழர஬வனள இதற்கு வ஥ர் யிவபளதநளனின௉ந்தது .
தழன௉ைர஦ப் ஧ிடிக்களயிட்ைளலும் , அயன் இத்தர஦ ஥ளல௃ம் இன௉ந்த இைத்ரதச்
ளநளர்த்தழனநளய்க் கண்டு஧ிடித்து யிட்ைளபல்஬யள ? அத஦ளல் வ஧ள஬ீ ஸ் இ஬ளகளயில்
அயர் நீ தழன௉ந்த

ந்வதகன௅ம் அடி஧ட்டுப் வ஧ளனிற்று . இத஦ளப஬ல்஬ளம் அயன௉ரைன

ந஦த்தழல் ன௅ன்ர஦யிை அதழக உற் ளகநழன௉ந்தது . ஆ஦ளல் இரதத் தம் நர஦யினிைம்
களட்டிக் பகளள்஭ளநல், நன்஦ிப்ன௃க் வகட்஧து வ஧ளல் ஧ளயர஦ ப ய்து அயர஭ என௉யளறு
நளதள஦ம் ஧ண்ணி, தழன௉ப்஧பங்வகளயி஬ழல் பகளண்டு வ஧ளய்ச் வ ர்த்தளர் . ஧ி஫கு அயர்,
"இந்த ன௅த்ரதனன் யிரனம் ர஧ற஬ளகும் யரபனில் ஥நக்கு யட்டில்

இ஦ிவநல்
அரநதழ இபளது. ஆரகனளல் அயர஦ப் ஧ிடித்துயிட்டுத் தளன் யட்டுக்கு

யன௉கழ஫து "
஋ன்று ந஦த்தழற்குள் தீர்நள஦ித்துக் பகளண்டு பய஭ிக் கழ஭ம்஧ி஦ளர் .
வநற்வக கல்஬ரண ன௅தல், கழமக்வக

ன௅த்தழபம் யரபனில் ஆங்களங்கு ஋ல்ர஬

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

யகுத்துக் பகளண்டு பகளள்஭ிைக் கரபப் ஧ிபவத த்ரதப் வ஧ள஬ீ றளர்
஬ழத்துக் பகளண்டின௉ந்தளர்கள். றப்-இன்ஸ்ப஧க்ைர் றர்வயளத்தந

ல்஬ரை வ஧ளட்டுச்
ளஸ்தழரிக்கும்

அயன௉ரைன தர஬ரநனில் இன௉ந்த வ஧ள஬ீ ஸ் ஧ரைக்கும் ன௃பசூர் ஸ்வைரன் ன௅தல்
ன௄ங்கு஭ம் யரபனில் உள்஭ ஧ிபவத ம் யில௅ந்தழன௉ந்தது. பகளள்஭ிைப் ஧டுரகனில், களடு
அதழகன௅ள்஭ ஧ிபவத ம் இதுதளன். வ ர்ந்தளற்வ஧ளல் ஊர்கள் அதழகன௅ள்஭ இைன௅ம்
இதுதளன். ன௅த்ரதனனுரைன ப ளந்த ஊர் ன௄ங்கு஭ம் ஆரகனளல் , அந்த ஊன௉க்குச்
நீ ஧நளக அயன் யந்தழன௉க்க நளட்ைளன் ஋ன்று ன௅த஬ழல் கன௉தப்஧ட்ைது . ஆ஦ளலும்
அப்஧டி அ஬ட் ழனம் ப ய்னக் கூைளபதன்று

ளஸ்தழரினளர் கன௉தழ அந்த ஊன௉க்குப்

஧க்கத்தழலும் ஥ன்஫ளய்த் வதடியிை வயண்டினதுதளன் ஋ன்று தீர்நள஦ித்தளர். இப்஧டி அயர்
தீர்நள஦ம் ப ய்யதற்கு என௉ களபணன௅ம் இன௉ந்தது .
ளஸ்தழரினேம் அயன௉ரைன வ஧ள஬ீ ஸ் ஧ரைனேம் களம்ப் ப ய்தழன௉ந்தது ன௃பசூ ரில்.
அங்கழன௉ந்து அயர் வ஧ள஬ீ ஸ் வ யகர்கர஭ இபண்டு னென்று ஧குதழனளய்ப் ஧ிரித்துப்
஧டுரகனில் வதடியப அனுப்஧ியிட்டு , தளம் ரறக்கழ஭ில் ஬னன்கரபச்

ளர஬வனளடு

வ஧ளயது யமக்கம். என௉ ஥ளள் அப்஧டி அயர் வ஧ளய்க் பகளண்டின௉ந்தவ஧ளது, ன௄ங்கு஭த்துக்கு
அன௉கழல் என௉ வய஭ள஭ப் ப஧ண் நத்தழனள஦ம் ஧ன்஦ிபண்டு நணிக்குக் பகளள்஭ிைத்தழல்
கு஭ித்து யிட்டு இடுப்஧ில் குைத்துைன் தன்஦ந்த஦ினளக ஬னன் கரபச்

ளர஬ரனக்

கைந்து ஊன௉க்குள் வ஧ளய்க் பகளண்டின௉ந்தரதப் ஧ளர்த்தளர். "இந்தப் ப஧ண்தளன் ஋வ்ய஭வு
அமகளனின௉க்கழ஫ளள்?" ஋ன்஫ ஋ண்ணம் அயப஫ழனளநவ஬ அயர் ந஦த்தழல் வதளன்஫ழனது .
஧ி஫கு, "அ஧ிபளநழக்கும் இந்தப் ன௄ங்கு஭ந்தளவ஦; என௉ வயர஭ இந்தப் ப஧ண் அ஧ிபளநழக்கு
஌தளயது உ஫யளனின௉ந்தளலும் இன௉ப்஧ளள் " ஋ன்று ஥ழர஦த்தளர். அப்ன௃஫ம் இன்ப஦ளன௉
யினப்ன௃ அயர் உள்஭த்தழல் ஌ற்஧ட்ைது. "஧க்கத்தழல் இபளஜன் யளய்க்கள஬ழல் தண்ணர்ீ
அர஬வநளதழன யண்ணம் வ஧ளய்க் பகளண்டின௉க்கும் வ஧ளது, இந்தப் ப஧ண் ஋தற்களக இந்த
உச் ழ வயர஭னில் பகளள்஭ிைத்துக்குப் வ஧ளய்க் கு஭ித்துயிட்டு யன௉கழ஫ளள் ?" ஋ன்று
ஆச் ரினப்஧ட்ைளர்.
இப்஧டி அயர் ஋ண்ணநழட்டுக் பகளண்வை வ஧ள஦ வ஧ளது , பகளஞ்
ன௅தல் அத்தழனளனத்தழல்

தூபத்தழல், ஥ளம்

ந்தழத்த தர்நகர்த்தளப் ஧ிள்ர஭ ஋தழர்ப்஧ட்ைளர். உமவு தர஬க்குப்

வ஧ளய் யிட்டு அயர் தழன௉ம்஧ி யந்து பகளண்டின௉ந்தளர் . றப்-இன்ஸ்ப஧க்ைர் அயரிைம்
வ஧ச்சுக் பகளடுத்து யி ளரித்து, கு஭ித்துயிட்டுப் வ஧ளகழ஫ ப஧ண்ணின் ப஧னர் கல்னளணி
஋ன்றும் அயர஭ இப்வ஧ளது ஧ிப ழத்தழ ப஧ற்஫ பகளள்ர஭க்களப஦ளக யி஭ங்கும்
ன௅த்ரதனனுக்குக் கல்னளணம் ப ய்து பகளடுப்஧தளக என௉ கள஬த்தழல் வ஧ச்சு
இன௉ந்தபதன்றும் பதரிந்து பகளண்ைளர். இப்வ஧ளது கல்னளணி ப஧ரின ப ளத்துக்களரி
஋ன்஧ரதனேம் அ஫ழந்தளர். இரதக் வகட்ைது ன௅தல் அயர் ந஦த்தழல் இன்஦பதன்று
யியபம் பதரினளத என௉ குமப்஧ம் குடி பகளண்ைது . ஥ம்ன௅ரைன வதட்ைத்துக்கும் இந்தப்
ப஧ண்ணுக்கும் ஌வதள

ம்஧ந்தம் இன௉க்கழ஫து ஋ன்று அயன௉ரைன உள்ல௃ணர்வு

ப ளல்஬ழற்று. ஆ஦ளல் ஋ன்஦நளய் அரதக் கண்டு ஧ிடிப்஧து ? ஧கழபங்கநளய் யி ளரித்துப்
஧஬ன் இல்஬ளநற் வ஧ள஦ளல் ர஧த்தழனக்களபத்த஦நளக ன௅டினேவந ?

vanmathimaran@gmail.com
அன்று

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ளஸ்தழரி இபவு 11 நணிக்குத்தளன் யந்து களம்஧ில் ஧டுத்தளபள஦ளலும்

தூக்கம் ஋ன்஦வநள யபயில்ர஬. ன௄ங்கு஭ம், கல்னளணி, ன௅த்ரதனன், அ஧ிபளநழ இப்஧டிவன அயன௉ரைன ஋ண்ணங்கள் சுமன்று பகளண்டின௉ந்த஦ . நறு஥ளள் ஋ப்஧டினேம்
ன௄ங்கு஭த்துக்குப் ஧க்கத்தழலுள்஭ களடுகர஭ ஥ன்஫ளய்ச் வ ளதர஦ வ஧ளடுயது ஋ன்று
அயர் தீர்நள஦ித்தளர்.
நறு஥ளள் களர஬னில், அயர் வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கர஭ப் ஧ிரித்துயிட்டு, அயர்கள்
இங்கழங்வக வ஧ளக வயண்டும், இன்஦ின்஦ ப ய்ன வயண்டுபநன்று ப ளல்஬ழக்
பகளண்டின௉ந்த வ஧ளது ன௃பசூர் பனில்வய ஸ்வைர஦ில்

ளதளபண உடுப்ன௃ைன் ('நப்டி'னில்)

இன௉ந்து, இ஫ங்கழ ஌று஧யர்கர஭க் கய஦ிக்கும்஧டி உத்தபவு ப஧ற்஫ழன௉ந்த வ஧ள஬ீ ஸ்களபன்
அயரிைம் யந்து அன்று களர஬ ஧ளறஞ் ரில்

ளனன௃ என௉யர் என௉ வகளரள ஸ்தழரீனேைன்

யந்து இ஫ங்கழப் ஧ளச் ளன௃பம் ஋ன்஫ ஊன௉க்கு யண்டி வ஧ ழக்பகளண்டு ப ன்஫தளகத்
பதரியித்தளன். அரதக் வகட்ை றப்-இன்ஸ்ப஧க்ைர் ஧஬நளகச்

ழரித்தளர். "ஏவலள!

அப்஧டினள? தழன௉ைன் நறு஧டி நதபளறஶக்குப் வ஧ளய் அங்வக வகளரள வயரம் வ஧ளட்டுக்
பகளண்டு என௉

ளனன௃ரயனேம் கூை அரமத்துக் பகளண்டு ஥ம்நழைம் அகப்஧ட்டுக்

பகளள்யதற்களகத் தழன௉ம்஧ி யந்தழன௉க்கழ஫ளவ஦ள ?" ஋ன்஫ளர்.
இப்வ஧ளபதல்஬ளம்

ளஸ்தழரிக்கு நற்஫யர்கள் பகளண்டு யன௉ம் துப்ன௃ ஋தழலும்

஥ம்஧ிக்ரக ஌ற்஧டுயதழல்ர஬. ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ற்஫ழன தகயல் வயறு னளபள லும் கண்டு
஧ிடிக்க ன௅டினளபதன்றும் தம் என௉யபளல் தளன் அயர஦க் கண்டு஧ிடிக்க
ன௅டினேபநன்றும் ஏர் ஋ண்ணம் அயர் ந஦த்தழல் வயனொன்஫ழ இன௉ந்தது .
ஆகவய வநற்஧டி துப்஧ில் அயன௉க்கு அதழகச்

ழபத்ரத ஌ற்஧ையில்ர஬ . ஆ஦ளலும்

அரத அடிவனளடு அ஬ட் ழனம் ப ய்து யிடுயதளகவும் அயன௉க்கு உத்வத நழல்ர஬.
வநற்கண்ையளறு அயர் வக஬ழனளய்ப் வ஧ ழக்பகளண்டின௉ந்தவ஧ளவத , ந஦த்தழற்குள்,
"஧ளச் ளன௃பம், ன௄ங்கு஭த்துக்குப் ஧க்கத்தழல்தளவ஦ இன௉க்கழ஫து ? அங்வக இந்த வகளரள
ஸ்தழரீ நர்நத்ரதனேம் யி ளரித்து யிட்ைளல் வ஧ளகழ஫து !" ஋ன்று ஋ண்ணிக்பகளண்ைளர் .
அத்தழனளனம் 46 - குைம் உன௉ண்ைது!
஧ளச் ளன௃பம் கரைத் பதன௉யில் உண்ரநனளகவய என௉ நளட்டு யண்டி கழைக்கத்தளன்
ப ய்தது. அரத ஬னன் கரபனி஬ழன௉ந்வத ஧ளர்த்த

ர்வயளத்தந

ளஸ்தழரி தம் ஧ின்வ஦ளடு

யந்த உடுப்஧ணினளத வ஧ள஬ீ ஸ்களபர஦ அனுப்஧ி அதழல் னளர் யந்தது ஋ன்று யி ளரித்து
யபச் ப ளன்஦ளர். யண்டிக்களபன் கரைத் பதன௉யி஬ழன௉ந்த நழட்ைளய்க் கரைனில் இட்஬ழ
ளப்஧ிட்டுக் பகளண்டின௉ந்தளன். அயர஦க் வகட்ைதற்கு, "ஆநளம்; என௉

ளனன௃வும் அயர்

ம் ளபன௅ந்தளன் யந்தளர்கள். நத்தழனள஦நளய் ஸ்வைரனுக்குத் தழன௉ம்஧ி யிடுகழவ஫ளம்
஋ன்று ஋ன்ர஦ இன௉க்கச் ப ளல்஬ழனின௉க்கழ஫ளர்கள்" ஋ன்஫ளன். வ஧ள஬ீ ஸ்களபன் ஊன௉க்குள்
வ஧ளய் இபண்பைளன௉ ன௅ஸ்஬ழம்கர஭, "என௉

ளனன௃வும் என௉ வகளரள ஸ்தழரீனேம் இங்வக

யந்தளர்க஭ள?" ஋ன்று யி ளரித்தளன். அயர்கள், "யந்தளர்கள், யபயில்ர஬; ஥ீ
஋ன்஦த்தழற்கு யி ளரிக்கழ஫ளய்?" ஋ன்று

ண்ரைக்கு யந்துயிட்ைளர்கள். வ஧ள஬ீ ஸ்களபன்

vanmathimaran@gmail.com
தழன௉ம்஧ி யந்து

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ளஸ்தழரினிைம் ப ளன்஦ளன் . அயன௉ரைன ஧ரமன ஥ம்஧ிக்ரக

உறுதழப்஧ட்ைது. இன௉ந்த வ஧ளதழலும், "஥ீ இங்வகவன இன௉ந்து அந்த யண்டினில் என௉ கண்
ரயத்தழன௉. ஧ின்஦ளல் யன௉ம் வ஧ள஬ழஸ்களபர்கர஭ வநவ஬ அனுப்஧ி யிடு . ஥ளன்
ன௅ன்஦ளல் வ஧ளகழவ஫ன்" ஋ன்று ப ளல்஬ழயிட்டுக் கழ஭ம்஧ி஦ளர். அயன௉ம் இந்த 'நப்டி'
வ஧ள஬ீ ஸ்களபனும் நட்டும் ர க்கழ஭ில் யந்தளர்கள். நற்஫யர்கள் ஧ின்஦ளல் ஥ைந்து
யந்தளர்கள். இன௉ன௃஫த்தழலுன௅ள்஭ களடுகர஭த் துமளயிக் பகளண்டு யந்த஧டினளல்
அயர்கள் யன௉யதற்கு வ஥பநளனிற்று.
றர்வயளத்தந

ளஸ்தழரினின் ஋ண்ணபநல்஬ளம் ன௄ங்கு஭த்தழவ஬வன இன௉ந்தது .

ன௄ங்கு஭த்தழலும் கல்னளணினின் நீ வத இன௉ ந்தது. இபக ழனங்கர஭னேம் நர்நங்கர஭னேம்
கண்டு஧ிடிப்஧தழவ஬வன ஈடு஧ட்டின௉ப்஧யர்கல௃க்கு வயட்ரை ஥ளனிைம் உள்஭ ன௅கன௉ம்
க்தழரனப் வ஧ளல், என௉யித

க்தழ உண்ைளகழயிடுகழ஫து. பனி஬ழல் ஧ளன௉ங்கவ஭ன்,

யண்டினிவ஬ ன௅ப்஧த்தழபண்டு வ஧ர் உட்களர்ந்தழன௉க்கும் வ஧ளது , டிக்கட் ஧ரிவ ளதகர் ஏர்
ஆ ளநழனிைம் கு஫ழப்஧ளகப் வ஧ளய் டிக்கட் வகட்கழ஫ளர் ! அந்த ஆ ளநழனிைம் டிக்கட்
இன௉ப்஧தழல்ர஬!
இம்நளதழரிதளன் றர்வயளத்தம்

ளஸ்தழரிக்கும் ன௅த்ரதனனுரைன இபக ழனம்

இந்தக் கல்னளணினிைம் இன௉க்கழ஫து ஋ன்஫ ஋ண்ணம் வதளன்஫ழயிட்ைது . ஋஦வய
஧ப஧பப்ன௃ைன் யிரபந்து ரறக்கழர஭ யிட்டுக் பகள ண்டு ப ன்஫ளர். அயர் ன௄ங்கு஭த்ரத
ப஥ன௉ங்கழன வ஧ளது, கல்னளணி பகளள்஭ிைப் ஧டுரகனி஬ழன௉ந்து இடுப்஧ிவ஬ குைத்துைன்
கு஭ிக்களநலும் தர஬யிரி வகள஬நளனேம் யன௉யரதக் கண்ைளர் . "஍வனள! இந்தப்
ப஧ண்ணுக்குச்

ழத்தப் ஧ிபரநனள? அல்஬து வ஧ய் ஧ிடித்தழன௉க்கழ஫தள?" ஋ன்று அயர்

தழடுக்கழட்டுப் வ஧ள஦ளர். அப்வ஧ளது அயல௃ரைன வதளற்஫ம் அவ்ய஭வு
஧னங்கபநளனின௉ந்தது.
அவ்யிைத்தழல் ஬னன்கரபச்

ளர஬ரன எட்டி இபளஜன் யளய்க்களல் ஏடிக்

பகளண்டின௉ந்த஧டினளல், பகளள்஭ிைத்தழல் இன௉ந்து யன௉கழ஫யர்கள் ஬னன் கரபச்
ளர஬ரனத் தளண்டினதும் பகளஞ்

தூபம் கவ வம இ஫ங்கழப் வ஧ளய் , யளய்க்கள஬ழன் நீ து

வ஧ளைப்஧ட்டின௉க்கும் னெங்கழல் ஧ள஬த்தழன் யமழனளக அக்கரப ப ல்஬ வயண்டும். அப்ன௃஫ம்
ளதளபண களல்஥ரைப் ஧ளரத யமழனளக சுநளர் களல் ரநல் தூபம் வ஧ள஦ளல் தளன்
ன௄ங்கு஭த்ரத அரைன஬ளம்.
*****
கல்னளணி இப்வ஧ளது ஬னன் கரபச்

ளர஬ரனத் தளண்டிக் பகளண்டின௉ந்தளள் .

அயல௃ரைன யளய் ஌வதள ன௅ணுன௅ணுத்துக் பகளண்டின௉ந்தது. அயள் ஋ன்஦
ப ளல்கழ஫ளள் ஋ன்஧து

ளஸ்தழரினின் களதழல் யிமள யிட்ைளலும் , அரய ஌வதள களபநள஦

யர ச்ப ளற்கள் ஋ன்று நட்டும், ஊகழக்க ன௅டிந்தது. அவ்ய஭வு

நீ ஧த்தழல் யந்தழன௉ந்த

ளஸ்தழரிரன அயள் கய஦ிக்கயில்ர஬. உண்ரநனில், அயல௃க்கு ஋தழரில் உள்஭ரய

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

கூை அயள் கண்ணுக்குத் பதரினயில்ர஬பனன்று வதளன்஫ழற்று . அப்஧டித் தட்டுத்
தடுநள஫ழ ஥ைந்தளள்.

ளர஬ரனத் தளண்டினதும், ஧ள்஭த்தழல் இ஫ங்க வயண்டுநல்஬யள?

அந்த இைத்தழல் ஧ள்஭ம் ஋ன்஧ரதக் கய஦ிக்களநவ஬ அயள் களர஬ ஋டுத்து ரயத்தளள் .
தழடீபபன்று கவ வம யில௅ந்தளள். இடுப்஧ி஬ழன௉ந்த குைம் தய஫ழ யில௅ந்து, 'ைணளர், ைணளர்'
஋ன்று

ப்தழத்துக் பகளண்வை உன௉ண்டு இபளஜன் யளய்க்கள஬ழன் ஧ிபயளகத்துக்கன௉கழல்

வ஧ளய்த் தண்ணரபத்

பதளட்டுக் பகளண்டு ஥ழன்஫து . குைம் உன௉ண்ை வயகத்தழல்
அதற்குள்஭ின௉ந்த ப஧ளட்ை஬ம் பய஭ிவன யந்து தண்ணரில்

யில௅ந்தது . யில௅ம்வ஧ளவத
அந்தப் ப஧ளட்ை஬ம் அயிழ்ந்தும் வ஧ளனிற்று. நீ ன்கள் தழபண்டு யந்து ன௅த்ரதனனுரைன
நத்தழனள஦ச்

ளப்஧ளட்ரை ன௉ ழ ஧ளர்த்துச்

ளப்஧ிைத் பதளைங்கழ஦ .

இவ்ய஭வும் ஥ைந்தது அரப ஥ழநழர வ஥பத்தழல். கல்னளணி ஬னன் கரபச்
஥ழநழர்ந்து உட்களர்ந்த஧டி சுற்றுன௅ற்றும் ஧ளர்த்தளள். இதற்குள்

ரியில்

ளஸ்தழரி கவ வம ஏடிச்

ப ன்று குைன௅ம் ஧ிபயளகத்தழல் வ஧ளய்யிைளநல் ஋டுத்தளர் . குைத்ரத அயர் என௉
ரகனளல் ஋டுக்கும்வ஧ளது இன்ப஦ளன௉ ரகனளல் தண்ணரில்

கழைந்த வ ளற்றுப்
ப஧ளட்ை஬த்ரத ஥ன்஫ளய்ப் ஧ிபயளகத்தழல் இல௅த்துயிட்டு யிட்ைளர் .
குைத்ரத ஋டுத்துக் பகளண்டு யந்து கல்னளணினின் ஧க்கத்தழல் ரயத்த

ளஸ்தழரி,

"஋ன்஦, அம்நள, இது? ஌ன் இப்஧டி யில௅ந்துயிட்ைளய்?" ஋ன்று வகட்ைளர். கல்னளணி
஧தழல் ப ளல்஬ளநல் தழன௉தழன௉பயன்று அயரபப் ஧ளர்த்து யிமழத்தளள் .
"குைத்தழ஬ழன௉ந்த

ளப்஧ளடு ஆற்வ஫ளவை வ஧ளய் யிட்ைவத ? னளன௉க்களக அம்நள,

ளப்஧ளடு பகளண்டு யந்தளய்?" ஋ன்று வகட்ைளர்

ளஸ்தழரினளர்.

அரதக் வகட்ை கல்னளணி என௉ யி஥ளடி அயரப உற்றுப் ஧ளர்த்துயிட்டு , "ல ஹ்
ல ஹ் ல லள" ஋ன்று
ழரிப்ர஧ அதற்கு ன௅ன்

ழரித்தளள். அவ்ய஭வு ஧னங்கபன௅ம் வ ளகன௅ம் க஬ந்த

ளஸ்தழரி வகட்ைவத கழரைனளது . அயன௉க்கு நனிர்க்

கூச்ப ஫ழந்தது. "னளன௉க்களகயள?

ளப்஧ளடு னளன௉க்களகயள?" ஋ன்று கல்னளணி

ன௅ணுன௅ணுத்தது அயன௉ரைன உைம்ர஧ப் ஧த஫ச் ப ய்தது .
ஆ஦ளலும் அயர் யிையில்ர஬. ப஥ஞ்ர
ப ளன்஦ளர்: "உன்ர஦ப் வ஧ளன்஫

யனிபநளக்கழக் பகளண்டு வநலும்

ழறு ப஧ண்கள் உச் ழ வயர஭னில் இங்பகல்஬ளம்

யபக்கூைளது, அம்நள! ஧டுரகக் களட்டிவ஬ தழன௉ைன் ன௅த்ரதனன் எ஭ிந்து
பகளண்டின௉ப்஧து பதரினளதள உ஦க்கு ? அயனுக்கு இந்தப் ஧க்கத்தழவ஬தளன் னளவபள
களத஬ழ என௉த்தழ இன௉க்கள஭ளம். அயள் தளன் அயனுக்குச்

ளப்஧ளடு வ஧ளடுகழ஫ள஭ளம் !

ன௅த஬ழவ஬ ஥ீதளன் அந்தக் கள்ய஦ின் களத஬ழவனள ஋ன்று கூை ஥ளன்
ந்வதகப்஧ட்டுயிட்வைன்..."
ளஸ்தழரி இம்நளதழரி கூ஫ழனரதக் களட்டிலும் கல்னளணினின் ப஥ஞ் ழல் கூரின
ஈட்டிரனச் ப ன௉கழனின௉க்க஬ளம்! ஆ஦ளல் ஈயிபக்கம் ஧ளர்த்தளல் இந்தக் கள஬த்தழல்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ரிப்஧டுநள? உத்தழவனளகத்தழல் தளன் ஧ிபவநளரன் கழரைக்குநள ? அயர் உத்வத ழத்த
஧஬ன் ரகவநல் கழரைத்து யிட்ைது. கல்னளணி ஋ல௅ந்து ஥ழன்஫ளள். ஆவய ம் யந்தயள்
வ஧ளல் வ஧ ழ஦ளள்: "஥ள஦ள கள்ய஦ின் களத஬ழ? இல்஬வய இல்ர஬!

த்தழனநளய்

இல்ர஬! அயனுரைன களத஬ழ வயப஫ளன௉த்தழ இன௉க்கழ஫ளள் . அவதள அந்தக்
களட்டுக்குள்வ஭வன இன௉க்கழ஫ ஧ளல௅ம் வகளயிலுக்குப் வ஧ள஦ளல் பதரினேம் . களத஬னும்
களத஬ழனேம் அங்வக கட்டித் தல௅யிக் பகளண்டின௉க்கழ஫ளர்கள் ..."
இப்஧டிச் ப ளன்஦ கல்னளணிக்கு உைவ஦ , "஍வனள! ஋ன்஦ களரினம் ப ய்வதளம்?"
஋ன்று வதளன்஫ழனின௉க்க வயண்டும். உதடுகர஭க் கடித்துக் பகளண்ைளள். என௉ ஥ழநழரம்
ப஧ளறுத்து, "஍னள! ஥ீங்கள் னளர்?" ஋ன்று வகட்ைளள்.
ளஸ்தழரினின் ன௅கத்தழல் என௉

ழறு நளறுதலும் ஌ற்஧ையில்ர஬ ? "஌஦ம்நள?

஋ன்ர஦த் பதரினளதள? ஥ளன் இந்தக் பகளள்஭ிைக்கரப வநஸ்தழரி. ஋஦க்பகன்஦த்தழற்கு
இந்தத் பதளல்ர஬பனல்஬ளம்? உ஦க்கு உைம்ன௃

ரினில்ர஬ வ஧ள஬ழன௉க்கழ஫து. னெங்கழல்

஧ள஬த்ரதத் தளண்டி ஜளக்கழபரதனளகப் வ஧ளய்ச் வ ர் . ஥ளனும் ஋ன் யமழவன வ஧ளகழவ஫ன்"
஋ன்஫ளர்.
கல்னளணி, "஍னள! ஥ழஜநளய்ச் ப ளல்லுங்கள், ஥ீங்கள் வ஧ள஬ீ ஸ்களபர் இல்ர஬வன?"
஋ன்று வகட்ைளள்.
"஋ன்ர஦ப் ஧ளர்த்தளல் வ஧ள஬ீ ஸ்களபன் நளதழரி இன௉க்கழ஫தள ?" ஋ன்஫ளர்

ளஸ்தழரி.

கல்னளணி குைத்ரத ஋டுத்து இடுப்஧ில் ரயத்துக் பகளண்டு னெங்கழல் ஧ள஬த்ரதத்
தளண்டி ஊரப வ஥ளக்கழச் ப ன்஫ளள். அயல௃க்குத் பதரினேம்஧டினளக
கரபச்

ளர஬வனளடு பகளஞ்

ளஸ்தழரினேம் ஬னன்

தூபம் வ஧ள஦ளர் .

ன௅த்ரதனன் இன௉க்குநழைம் இதுதளன் ஋ன்று

ளஸ்தழரிக்கு ஥ழச் னநளய்த்

பதரிந்துயிட்ைது. ஆ஦ளல் கல்னளணினின் நர்நம் இன்஦பதன்று ன௅ல௅யதும்
யி஭ங்கயில்ர஬. அரதப் ஧ற்஫ழப் ஧ி஫கு ஧ளர்த்துக் பகளள்஭஬ளம் ; இப்வ஧ளது அந்தப்
ப஧ண் இங்வக இன௉ந்தளல் களரினத்துக்கு ஌தளயது இரைனைறு ஌ற்஧டுபநன்று
஋ண்ணித்தளன் அயர஭ப் வ஧ளகச் ப ய்தளர் .
அயள் இபளஜன் யளய்க்களர஬த் தளண்டி அக்கரபனில் ன௅டுக்குத் தழன௉ம்ன௃யதும் ,
இங்வக

ளர஬னில் வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் யந்து வ ர்யதும்

ட்பைன்று என௉

ரினளனின௉ந்தது .

ளஸ்தழரி

வ ட்டு ஋ல௅தழ, அந்தப் வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்க஭ில் என௉ய஦ிைம் பகளடுத்து ,

"ஏடு! ஋ன் ர க்கழர஭ ஋டுத்துப் வ஧ள! ஧ளச் ளன௃பத்தழல் இன௉ப்஧ய஦ிைம் பகளடுத்து ,
உைவ஦ வ஧ளய் பளனயபம் வ஧ள஬ீ ஸ் ஸ்வைர஦ில் இந்தச்

வ ட்ரைக் பகளடுத்துயிட்டு

யபச்ப ளல்லு. அயன் வகளரள ஸ்தழரீரனத் வதடினது வ஧ளதும் . வகளரளவும் ஆனிற்று.
஥ள நளய்ப் வ஧ள஦தும் ஆனிற்று" ஋ன்஫ளர். அயன் அப்஧டிவன ர க்கழ஭ில் யிரபந்து

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ப ன்஫ளன். ஧ளக்கழனின௉ந்த ஍ந்து களன்ஸ்ை஧ிள்கர஭னேம் ஧ளர்த்த

ளஸ்தழரி ,

"துப்஧ளக்கழக஭ில் நன௉ந்து பகட்டித்துத் தனளபளய் ரயத்தழன௉க்கழ஫ீர்க஭ள ? வயட்ரை
ப஥ன௉ங்கழ யிட்ைது" ஋ன்஫ளர்.
அத்தழனளனம் 47 - ன௄நழ

ழயந்தது

"ன௅த்ரதனள! ஥ல்஬ இைம் ஧ளர்த்துக் பகளண்டு யந்து உட்களர்ந்தழன௉க்கழ஫ளய் ! ஥ீ
஋வ்ய஭வயள

ரினளக அரைனள஭ம் ப ளல்஬ழனின௉ந்தும் கண்டு ஧ிடிப்஧தற்குத் தழண்ைளடிப்

வ஧ளய் யிட்வைன். ஋வ்ய஭வு அைர்த்தழனள஦ களடு! இதழல் ன௃குந்து யன௉யதற்கு பபளம்஧க்
கஷ்ைப்஧ட்டுப் வ஧ளய்யிட்வைன்..." ஋ன்஫ளன் கந஬஧தழ. ஧ி஫கு, "இதற்குப் ப஧ளன௉த்தநளக
஌வதள என௉ ஧ளட்டு இன௉க்கழ஫வத! அது ஋ன்஦?..." ஋ன்று ப ளல்஬ழ என௉ ஥ழநழரம்
ழந்தர஦னில் ஆழ்ந்தழன௉ந்துயிட்டு, "ஆநளம் ஧ளபதழனின் ஧ளட்டுத்தளன் " ஋ன்று கூ஫ழப்
஧ளை ஆபம்஧ித்தளன்:
தழக்குத் பதரினளத களட்டில் - உன்ர஦த்
வதடித் வதடி இர஭த்வதவ஦ ! (தழக்கு)
நழக்க ஥஬ன௅ரைன நபங்கள் - ஧஬
யிந்ரத சுரயனேரைன க஦ிகள் - ஋ந்தப்
஧க்கத்ரதனேம் நர஫க்கும் யரபகள் - அங்கு
஧ளடி ஥கர்ந்து யன௉ம் ஥தழகள் - என௉ (தழக்கு)
"நர஬கர஭த் தயிப ஧ளக்கழ யர்ணர஦ பனல்஬ளம் நழ கவும்
ப஧ளன௉த்தநளனின௉க்கழ஫தல்஬யள!" ஋ன்஫ளன் கந஬஧தழ.
அப்வ஧ளது ன௅த்ரதனன் ப ளன்஦ளன்: "அந்தப் ஧ளட்டில் இரதபனல்஬ளம் யிை
அதழகப் ப஧ளன௉த்தநளனின௉க்கும் அடி வயப஫ளன்஫ழன௉க்கழ஫வத !
"ப஧ண்வண உ஦தமரகக் கண்டு - ந஦ம்
஧ித்தம் பகளள்஭பதன்று ஥ரகத்தளன் - அடி
கண்வண ஋஦ தழன௉கண்நணிவன உர஦க்
கட்டித் தல௅ய ந஦ங் பகளண்வைன்!"
இவ்யளறு ஧ளடியிட்டு ன௅த்ரதனன் கந஬஧தழரனச் சுற்஫ழச் சுற்஫ழ யந்து ஥ளைக
வநரைனில் தழன௉ைன் ஆடுயரதப் வ஧ளல் ஆைத் பதளைங்கழ஦ளன் .
"உங்கல௃க்கு ஋ன்஦ 'கழபளக்' ன௃டிச்சுப்வ஧ளச் ள?" ஋ன்஫ குபர஬க் வகட்டு இபண்டு
வ஧ன௉ம் தழடுக்கழட்டுப் ஧ளர்த்தளர்கள். ன௅கநது பரரிப்

ளனன௃யின் கண்க஭ில் தீப்ப஧ள஫ழ

஧஫ந்து பகளண்டின௉ந்தது. "அவப! உங்கல௃க்குப் ஧ிரமச்சுப் வ஧ளக இஷ்ைநழல்ர஬பனன்று
வதளணுகழ஫து. தூக்கு வநரைனிவ஬

ளகத்தளன் இஷ்ைநள ? இந்த ஬னன்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

கரபச் ளர஬னிவ஬ இன்ர஫க்குக் கழமக்வகனின௉ந்து வநற்வக த௄ று
தர஬ப்஧ளரகனேம், வநற்வகனின௉ந்து கழமக்வக த௄று

ழயப்ன௃த்

ழயப்ன௃த் தர஬ப்஧ளரகனேம்

வ஧ளனின௉க்கு. இங்வக ஥ீங்கள் ஧ளட்டுப் ஧டிச்சுக் பகளண்டு கூத்தடிக்கழ஫ீங்க !" ஋ன்஫ளர்
ளனன௃.
கந஬஧தழ அயரிைம் ப஥ன௉ங்கழ யந்து, "஧ளனி! வகள஧ம் வயண்ைளம். ஥ளங்கள் ப ய்தது
தப்ன௃த்தளன். ஥ீங்க வ஧ளங்க. இவதள உங்கள் ஧ின்஦ளவ஬வன ஥ளன் யந்து யிடுகழவ஫ன் !"
஋ன்஫ளன்.
"ஆநளம்! ஥ளன் வ஧ளகத்தளன் வ஧ளகழவ஫ன் . ஥ீங்கள் தளன்

ளகத் துணிஞ் ழன௉ந்தளல் ,

஥ளன் ஌ன் நளட்டிக்க வயணும்! இவதள ஥ளன் வ஧ளகழவ஫ன். ஍ந்து ஥ழநழரத்தழல் ஥ீ ஋ன்
஧ின்வ஦ளடு யந்து வ ர்ந்து பகளண்ைள஬ளச்சு! இல்஬ளட்ைள இந்தப் ப஧ளம்஧ிர஭ ஋஦க்கு
வயண்ைளம் ஋ன்று 'த஬ளக்' ப ளல்஬ழயிட்டுப் வ஧ளய்யிடுவயன்" ஋ன்஫ளர்

ளனன௃. ஧ி஫கு

ன௅த்ரதனன் ன௅துகழல் தட்டிக் பகளடுத்து, "வதவகள! உஜளர்!" ஋ன்று ஜளக்கழபரதப் ஧டுத்தழ
யிட்டு களட்டுக்குள் ன௃குந்து வ஧ளகத் பதளைங்கழ஦ளர் .
கந஬஧தழ, "ன௅த்ரதனள! ஥ளனும் வ஧ளக வயண்டினது தளன். ஋஦க்பகன்஦வநள வ஧ளக
இஷ்ைவநனில்ர஬. உன்னுைன் இந்தக் களட்டில் இப்஧டிவன இன௉ந்து கள஬ங்கமழத்து
யிை஬ளபநன்று வதளன்றுகழ஫து. ஆ஦ளல் ன௅டினளத களரினத்ரதப் ஧ற்஫ழ வனள ழத்து ஋ன்஦
஧ிபவனளஜ஦ம்? ஥ளன் வ஧ளகழவ஫ன். ஥ளன் ப ளன்஦பதல்஬ளம் ஞள஧கம் இன௉க்கட்டும் "
஋ன்஫ளன்.
"கந஬ழ! என௉வயர஭ ஥ம்ன௅ரைன '஧ி஭ள'ப஦ல்஬ளம் தய஫ழப்வ஧ளய் ஋஦க்கு ஌தளயது
வ஥ர்ந்துயிட்ைளல், ஥ீ தளன் அ஧ிபளநழரனக் களப்஧ளற்஫வயணும்" ஋ன்று தல௅தல௅த்த குப஬ழல்
ப ளன்஦ளன் ன௅த்ரதனன்.
" ரிதளன், வ஧ள! ஥ம்ன௅ரைன '஧ி஭ளன்' ஋தற்களகத் தய஫ழப் வ஧ளகவயணும்? ஋ல்஬ளம்
ரினளய் ஥ைக்கும், ஧ளர்! இன்னும் ஧த்து ஥ள஭ில் ஥ீ பரரிப்

ளனன௃ைன் வ஧ளய்க்

களரபக்கள஬ழல் கப்஧ல் ஌஫ழயிைப் வ஧ளகழ஫ளய் . ஥ளங்கள் உன்ர஦ச் ப ன்ர஦த்
துர஫ன௅கத்தழல்

ந்தழக்கப் வ஧ளகழவ஫ளம். அங்வக, அ஧ிபளநழரனப் ஧ளர்க்கும்வ஧ளது நட்டும்,

'஋ங்கப்஧ள குதழன௉க்குள் இல்ர஬' ஋ன்று ஌தளயது அல௅து கழல௅து ரயக்களவத!

ரி, ஥ளன்

வ஧ளய் யன௉கழவ஫ன்" ஋ன்று கந஬஧தழ கழ஭ம்஧ி஦ளன். கழ஭ம்஧ி஦யர஦ ன௅த்ரதனன்
ரகரனப் ஧ிடித்துத் தன் ஧க்கத்தழல் உட்களப ரயத்துக் கட்டித் தல௅யிக் பகளண்ைளன் . "஥ீ
஋ன்஦வநள ப ளல்கழ஫ளய்; ஆ஦ளல் ஋஦க்கு நட்டும் ஥ம்஧ிக்ரக ஌ற்஧ையில்ர஬. உன்ர஦
஥ளன் ஧ளர்ப்஧து கரை ழ தைரயவனள ஋ன்஦வநள, னளர் கண்ைது?" ஋ன்று ன௅த்ரதனன்
ப ளன்஦ வ஧ளது அயனுரைன கண்க஭ில் ஥ீர் து஭ிர்த்தது .
அப்வ஧ளது கந஬஧தழ தன் ன௅கத்தழல் ன௃ன்஦ரக யன௉யித்துக்பகளண்டு ,
"அதழன௉க்கட்டும், ன௅த்ரதனள; இப்வ஧ளது வ௃நதழ கல்னளணி வதயினளர் ஥ம்ரநப்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

஧ளர்த்தளல் ஋ன்஦ ஥ழர஦த்துக் பகளள்யளர்கள் ?" ஋ன்஫ளன். ன௅த்ரதனன் க஬க஬பயன்று
஥ரகத்தளன், "஥ழர஦த்துக் பகளள்யது ஋ன்஦? ஆ஧த்துதளன்!

ரி, வ஥பநளய்யிட்ைது.

வ஧ளய் யள!" ஋ன்஫ளன். "ஏவகள! கல்னளணி யன௉ம் வ஥பநளய்யிட்ைது ஋ன்கழ஫ளனள ? ஥ளன்
அயர஭ப் ஧ளர்த்து யிட்டுத்தளன் வ஧ளகழவ஫வ஦ ? என௉

க்க஭த்தழச்

ண்ரை வ஧ளட்டுப்

஧ளர்க்க஬ளம்" ஋ன்஫ளன் கந஬஧தழ.
"஍வனள! வயண்ைளம்! ஥ீ வ஧ளய் யள" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன். கந஬஧தழ வகளரள
அங்கழரனக் ரகனில் சுன௉ட்டி ஋டுத்துக் பகளண்டு, தழன௉ம்஧ித் தழன௉ம்஧ிப் ஧ளர்த்துச்

ழரித்துக்

பகளண்வை ப ன்று களட்டுக்குள் நர஫ந்தளன்.
*****
கந஬஧தழ வ஧ளய் சுநளர் அரபநணி இன௉க்கும் . ன௅த்ரதனன் யமக்கம்வ஧ளல்
நபத்தழன் வயரில் தர஬ரன ரயத்துப் ஧டுத்துக் பகளண்டின௉ந்தளன் . "இன்ர஫க்கு ஌ன்
கல்னளணி இன்னும் யபயில்ர஬?" ஋ன்று ஋ண்ணநழட்டுக் பகளண்டின௉ந்தளன் .
஥ழஜநளகவய கந஬஧தழ ப ளன்஦து வ஧ளல் வ஥ர்ந்தழன௉ந்தளல் - அதளயது கந஬஧தழ
தன்னுைன் வ஧ ழக் பகளண்டின௉க்கும் வ஧ளது கல் னளணி யந்தழன௉ந்தளல் ஋ன்஦
஥ைந்தழன௉க்கும் ஋ன்று ஋ண்ணினவ஧ளது அயன் ன௅கத்தழல் ன௃ன்஦ரக உண்ைளனிற்று. "தன்
வநல் அயல௃க்குச்
அல௅யள஭ள?

ந்வதகம் உண்ைளகழனின௉க்குநள ? வகள஧ித்துக் பகளள்யள஭ள அல்஬து

ளதளபண யிரனங்க஭ிவ஬வன அயல௃க்கு ஆத்தழபம் யந்துயிட்ைளல்

பகர஭தளவ஦? இந்த

நள ளபத்தழல் வகட்க வயண்டுநள? அப்ன௃஫ம் ஥ழஜம்

பய஭ினளகும்வ஧ளது ஋ன்஦ ப ய்யளள்? வகள஧ம் ஋ல்஬ளம் ஧஫ந்து வ஧ளய்ச்

ழரிப்஧ளள்

அல்஬யள? ஥ல்஬ வயடிக்ரக!" ஋ன்று த஦க்குத்தளவ஦ ப ளல்஬ழக் பகளண்ைளன்
ன௅த்ரதனன்.
'ஆ! அது ஋ன்஦, அந்தப் ன௃தர்கல௃க்கழரைனில்

ழயப்஧ளய்த் பதரிகழ஫து ?' -

ன௅த்ரதனனுரைன ப஥ஞ்சு வகளனில் ஥கபளரயப் வ஧ளல் அப்வ஧ளது அடித்துக் பகளண்ைது.
'இவதள இந்த நபத்தழன் நர஫யில்? அவதள, அவதள, அவதள அவ்ய஭வும்
தர஬ப்஧ளக்கள்? இது ஥ழஜநள,

ழயப்ன௃த்

ழத்தப் ஧ிபரநனள அல்஬து க஦யள? ன௅த்ரதனன்

கண்ரணக் க க்கழ யிட்டுப் ஧ளர்த்தளன். க஦யில்ர஬, ஧ிபரநனேநழல்ர஬, - ஥ழஜந்தளன்.
வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் தன்ர஦ ஥ள஬ளன௃஫ன௅ம் , சூழ்ந்து பகளண்டின௉ப்஧ரத ன௅த்ரதனன்
உணர்ந்தளன்.
இது

ந்வதகந஫த் பதரிந்தவுைவ஦ ன௅த்ரதனனுரைன உள்஭ன௅ம்

பத஭ிந்துயிட்ைது. அந்த உள்஭த்தழல் இப்வ஧ளது அணுய஭வும் குமப்஧ம் இல்ர஬. ப ன்஫
இபண்டு னென்று யன௉ர கள஬நளய் ஋தழர்஧ளர்த்த யிரனந் தளவ஦? ன௅த்ரதனனுரைன
உைம்ன௃ என௉ தைரய

ழ஬ழர்த்தது. அன்ர஫ன தழ஦ம் இபண்ைளயது தைரயனளக அயன்

ரகனில் ரியளல்யன௉ைன் துள்஭ிக் குதழத்து ஋ல௅ந்தளன் . ஆ஦ளல் இந்தத் தைரய
ரியளல்யரபக் கவ வம வ஧ளையில்ர஬. அதழ஬ழன௉ந்து வயட்டுக்கள் கழ஭ம்஧ி, அந்த

vanmathimaran@gmail.com
ய஦ப்஧ிபவத
அவத

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

பநல்஬ளம் ஋தழபபள஬ழ ப ய்த஦.
நனத்தழல் வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கல௃ம் சுட்ைளர்கள். தழன௉ைனுரைன ன௅மங்களலுக்குக்

கவ வம சுடும்஧டிதளன் அயர்கல௃க்கு உத்தபவு. அதன்஧டிவன அயர்கள் சுட்ைளர்கள். ன௅த஬ழல்
஧஬ குண்டுகள் அயன் வநவ஬ ஧ைளநவ஬

ழத஫ழ யில௅ந்த஦ . கரை ழனளக என௉ குண்டு

ன௅த்ரதனனுரைன கள஬ழல்஧ட்ைது. அத஦ளல் அயன் கவ வம யில௅ந்த

நனத்தழல் இன்னும்

஥ளலு குண்டுகள் அயன் நீ து ஧ளய்ந்த஦ . என்று வதள஭ின் வநல், என்று யி஬ளயில்,
என்று பதளரைனில் - இப்஧டி. ன௅த்ரதனனுரைன வதகத்தழல் இபத்தம் ஧ீ஫ழட்டு
அடித்தது. அயன் யில௅ந்த இைத்தழல் ன௄நழ ப஥டுந்தூபம் இபத்தத்தழ஦ளல்

ழயந்தது !

அடுத்த கணத்தழல் ஧த்துப் ஧ன்஦ிபண்டு வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் வ ர்ந்தளற்வ஧ளல்
ஏடியந்து ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ிடித்துக் கட்டி஦ளர்கள் .
அத்தழனளனம் 48 - ப஥ஞ்சு ஧ி஭ந்தது
இபளஜன் யளய்க்கள஬ழன் னெங்கழல் ஧ள஬த்ரதத் தளண்டிச் ப ன்஫ கல்னளணி
தனங்கழத் தனங்கழ ஥ைந்தளள். ஌வ஦ள அயல௃க்கு யட்டுக்குத்

தழன௉ம்஧ிச் ப ல்஬ ந஦ம்
யபயில்ர஬. அயல௃ரைன களல்கள் ன௄ங்கு஭ம் கழபளநத்ரத வ஥ளக்கழச்
ப ன்஫஦யளனினும் அயல௃ரைன இதனம் அந்தப் ஧ளமரைந்த வகளனி஬ழ஬ழன௉ந்து யபவய
நளட்வைப஦ன்று ஧ிடியளதம் ஧ிடித்தது .
அந்த ஥ளயல் நபத்தடினில் தளன் கண்ை களட் ழரன ஥ழர஦க்க ஥ழர஦க்க
அயல௃ரைன இபத்தம் பகளதழப்஧ரைந்தது. அயல௃ரைன ப஥ஞ்சு ஧ி஭ந்து இபண்ைளகழ
யிடுயது வ஧ளன்஫ என௉ வயதர஦ உணர்ச் ழ அயர஭ச்
஧ி஭ந்து யிைளந஬ழன௉க்கும் ப஧ளன௉ட்டு ப஥ஞ்ர

ழத்தழபயரத ப ய்தது . அப்஧டிப்

என௉ ரகனி஦ளல் அன௅க்கழப் ஧ிடித்துக்

பகளண்டு ஥ைந்தளள். ஧஬ யன௉ரங்கல௃க்கு ன௅ன்ன௃ என௉ ஥ளள் அவத ஥ளயல் நபத்தடி னில்
஥ைந்த என௉

ம்஧யம் அயள் ஥ழர஦வுக்கு யந்தது. ன௅த்ரதனன் அப்வ஧ளது

ரலஸ்கூ஬ழல் ஧டித்துக் பகளண்டின௉ந்தளன் . அயன் ஊன௉க்கு யந்து யிட்ை ப ய்தழ
பதரிந்து கல்னளணி குதூக஬நரைந்தழன௉ந்தளள் . யமக்கம் வ஧ளல் அயர஦ ஋தழர்஧ளர்த்து
அயள் அப்஧ளமரைந்த வகளனிலுக்குப் வ஧ள஦ளள் . ன௅ன்஦ளவ஬வன அயன் அங்கு யந்து
இயல௃க்களகக் களத்துக் பகளண்டின௉ந்தளன் . இன்ர஫ன தழ஦ம் அயன் உட்களர்ந்தழன௉ந்த
இைத்தழவ஬வன அன்றும் உட்களர்ந்தழன௉ந்தளன் . கல்னளணி அன௉கழல் ப ன்஫தும், இன்று
அந்தத் வதயடினளர஭க் கட்டித் தல௅யிக் பகளண்ைளவ஦ , ஧ளயி, அவத நளதழரி இயர஭க்
கட்டித் தல௅யிக் பகளண்ைளன்!
அன்று ஥ைந்த வ஧ச்சு ன௅ல௅யதும் அப்஧டிவன கல்னளணிக்கு ஥ழர஦வு யந்தது
. அந்தப்
஧ளமரைந்த வகளனிலுக்குள் ஸ்யளநழ என்றும் இல்ர஬னல்஬யள ? இயர்கள்
ப஧ரினயர்க஭ள஦ ஧ி஫கு, அந்தக் வகளயிர஬ப் ன௃துப்஧ித்துக் கட்டி அதற்குள்வ஭ ஸ்யளநழ
஧ிபதழஷ்ரை ப ய்ன வயண்டுபநன்று இபண்டு வ஧ன௉ம் வ ர்ந்து ன௅டிவு ப ய்தளர்கள்.
ஆ஦ளல் வகளயிலுக்குள் ஋ன்஦ ஸ்யளநழ ரயப்஧து ? ன௅த்ரதனன் எவ்பயளன௉

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

சுயளநழனளகச் ப ளல்஬ழக் பகளண்டு யந்தளன். "கழன௉ஷ்ண யிக்கழபகம் ரயப்வ஧ளம்"
஋ன்஫ளன். "கூைளவய கூைளது" ஋ன்஫ளள் கல்னளணி. "கழன௉ஷ்ணன் வநல் உ஦க்கு ஋ன்஦
வகள஧ம்? வ஧ள஦ளல் வ஧ளகட்டும், சுப்பநண்ன சுயளநழ ரயப்வ஧ளநள?" ஋ன்஫ளன்
ன௅த்ரதனன். "அதுவும் வயண்ைளம்!" ஋ன்஫ளள் கல்னளணி. இப்஧டி எவ்பயளன௉
சுயளநழனளகத் தள்஭ிக் பகளண்டு யந்து கரை ழனில் , ன௅த்ரதனன், "஋ல்஬ள சுயளநழனேம்
வயண்ைளபநன்று ஥ீ ப ளல்஬ழயிட்ைளல், ஥ளம் இபண்டு வ஧ன௉வந சுயளநழனேம்
அம்நனுநளய் உட்களர்ந்துயிை வயண்டினதுதளன்" ஋ன்஫ளன். "இபளநரப ஥ளன்
வயண்ைளபநன்று ப ளல்஬யில்ர஬; இபளநரபவன ரயக்க஬ளம்" ஋ன்஫ளள் கல்னளணி.
'நற்஫ சுயளநழரனபனல்஬ளம் வயண்ைளபநன்று ப ளல்஬ழ , இபளநரப ரயக்க நட்டும்
ம்நதழத்ததழற்கு ஋ன்஦ களபணம்' ஋ன்று ன௅த்ரதனன் யி ளரித்தளன். கல்னளணி ன௅த஬ழல்
இதற்குச்

ரினள஦ ஧தழல் ப ளல்஬யில்ர஬. கரை ழனளக யறுன௃றுத்தழக் வகட்ைதன்

வ஧ரில், "இபளநன௉க்குத்தளன் எவப ப஧ண்ைளட்டி ; ஆரகனளல்தளன் அயரப ஋஦க்குப்
஧ிடிக்கழ஫து. நற்஫ சுயளநழகல௃க்கு ஋ல்஬ளம் இபண்டு வ஧ன௉ம் , அதற்கு வநலுங் கூை
இன௉க்கழ஫ளர்கள். அயர்கர஭ ஋஦க்குப் ஧ிடிக்கயில்ர஬ " ஋ன்஫ளள் கல்னளணி. உைவ஦
ன௅த்ரதனன் கல்னளணிரனத் தூக்கழத் தன் நடினில் உட்களப ரயத்துக் பகளண்டு , "஋ன்
கண்வண! ஥ளன் இபளநரபப் வ஧ள஬ழன௉ப்வ஧ன், உன்ர஦த் தயிப வயறு ஸ்தழரீரன
஥ழநழர்ந்து கூைப் ஧ளர்க்க நளட்வைன்" ஋ன்஫ளன்.
அன்று அப்஧டி யளக்குறுதழ ப ய்த ன௅த்ரதனன் இன்ர஫க்கு ஋ப்஧டினளகழ யிட்ைளன்!
அை஧ளயி! பனில்வய ஸ்வைர஦ில் உன்ர஦ப் ஧ற்஫ழ ஜ஦ங்கள் வ஧ ழக்
பகளண்ைபதல்஬ளம் ஥ழஜந்தள஦ள? ஍வனள! வநள நல்஬யள வ஧ளய் யிட்வைன்? ஥ளன்
இன௉க்கழவ஫வ஦, உன்ர஦த் தயிப உ஬கழல் வயறு ஥ழர஦வய இல்஬ளநல் - அப்஧டினேம்
஥ீனேம் இன௉ப்஧ளபனன்஫ல்஬யள ஋ண்ணியிட்வைன் ? உ஦க்களகயள ஥ளன் இந்தச் ப ளத்து,
சுதந்தழபம், யடு,

யள ல் ஋ல்஬ளயற்ர஫னேம் யிட்டுயிட்டுக் கப்஧வ஬஫ழ யப
தனளபளனின௉ந்வதன்? ஍வனள! ஋ன்஦ அ ைளய்ப் வ஧ளவ஦ன்? - ஆகள! இது ஋ன்஦ உ஬கம்?
சூதும் யளதும் ப஧ளய்னேம் ன௃ர஦சுன௉ட்டும் ஥ழர஫ந்த உ஬கம் - இரதபனல்஬ளம்
஥ழர஦க்கும் வ஧ளது, இ஫ந்து வ஧ள஦ளவப, அயர் ஋ப்வ஧ர்ப்஧ட்ை உத்தநர்? அயர் ன௃ண்ணின
ன௃ன௉ரபள஦ ஧டினளல் இந்தப் ஧ளயினேைன் ஋த்தர஦ ஥ளன் யளழ்யது ஋ன்று வ஧ளய்யிட்ைளர்
வ஧ள஬ழன௉க்கழ஫து!...
*****
இப்஧டி ஋ண்ணநழட்டுக்பகளண்வை வ஧ள஦ கல்னளணிக்குக் கள஬ழவ஬ என௉ கல்
தடுக்கழயிட்ைது. கட்ரை யிப஬ழல் இபத்தம் யந்தது. தர஬ கழறு கழறு பயன்று சுற்றுயது
வ஧ள஬ழன௉ந்தது. ஧ளரத ஏபத்தழல்

ற்று உட்களர்ந்தளள். அயள் உட்களர்ந்த இைத்தழல் என௉

தும்ர஧ச் ப டி ன௄த்துக் குலுங்கழக் பகளண்டின௉ந்தது . கல்னளணி என௉ தும்ர஧ப் ன௄ரயப்
஧஫ழத்தளள். "஋ன்னுரைன அன்ன௃ இந்தத் தும்ர஧ப் ன௄ரயப் வ஧ளல் அவ்ய஭வு
஧ரிசுத்தநளனின௉ந்தது. அரத இப்஧டிக் க க்கழ ஋஫ழந்து யிட்ைளவ஦, ஧ளயி!" ஋ன்று
஋ண்ணின யண்ணம் அந்தப் ன௄ரயக் க க்கழ஦ளள் .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

தழடீபபன்று, அயல௃ரைன உள்஭த்தழன் ஋ந்த னெர஬னி஬ழன௉ந்வதள என௉ ஋ண்ணம்
உதனநளனிற்று. "என௉ வயர஭ ஥ளம் ஧ளர்த்தது ப஧ளய்வனள ? பயறும்
஧ிபரநனளனின௉க்குவநள?" ஋ன்஫

ந்வதகம் ஌ற்஧ட்டு யி஦ளடிக்கு யி஦ளடி அதழகநளனிற்று.

"அந்த ஸ்தழரீ னளர்? அயள் ஋ப்஧டி அங்வக யந்தழன௉ப்஧ளள் ? - ஋ன்஦ தப்ன௃ ஧ண்ணி
யிட்வைள ம்? ந஭ந஭பயன்று அன௉கழல் வ஧ளய் உண்ரநரனக் கண்டு ஧ிடிக்களநல் தூப
இன௉ந்த஧டிவன யந்து யிட்வைள வந?" ஋ன்று ஋ண்ணிக் கல்னளணி தயித்தளள். "வநளகழ஦ிப்
஧ி ளசு ஋ன்கழ஫ளர்கவ஭? அது ஥ழஜந்தளவ஦ள, ஋ன்஦வயள? ஧ி ளசு அப்஧டி உன௉யம் ஋டுத்து
யந்தளலும் யந்தழன௉க்குநல்஬யள? அரத ஥ளன் தள஦ளக்கும் ஋ன்வ஫ ன௅த்ரதனன் ஋ண்ணி
வநள ம் வ஧ளனின௉க்க஬ளநல்஬யள ? இல்஬ளயிட்ைளல், அப்஧டித் தல௃க்கும் குலுக்குநள஦
என௉ ப஧ண் ஧ிள்ர஭ அந்தக் களட்டில் ஋ப்஧டி யந்தளள் ? ஋ங்கழன௉ந்து யந்தளள்?..."
இம்நளதழரி யி஧ரீதநள஦

ந்வதகங்கள் ஋ல்஬ளம் கல்னளணிக்குத் வதளன்஫ழ஦ .

அப்஧டினின௉ந்தளல், ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ற்஫ழத் தளன் ஋ண்ணினபதல்஬ளம்
அ஥ழனளனநல்஬யள? அ஥ழனளனத்வதளவைனள? ஍வனள! அந்தப் ஧ிபளநணன்! அயன் னளவபள
஋ன்஦வநள பதரினயில்ர஬வன? ஧ளர்த்தளல் வ஧ள஬ீ ஸ்களபன் நளதழரி இன௉ந்தவத ?
அய஦ிைம் ன௅த்ரதனன் இன௉க்குநழைம் ப ளல்஬ழயிட்வைள வந ? ஋ன்஦ வ஥ன௉வநள
஋ன்஦வநள? ஸ்யளநழ ஧கயளவ஦!
உைவ஦ தழன௉ம்஧ி ன௅த்ரதனன் இன௉க்குநழைம் வ஧ளக வயண்டும் ஋ன்஫ அைங்களத
தள஧ம் அப்வ஧ளது கல்னளணிக்கு உண்ைளனிற்று . அயன் த஦க்குத் துவபளகம்
ப ய்தழன௉ந்தளலும்

ரி, ப ய்னளயிட்ைளலும்

ரி, அயர஦ அந்த இைத்தழல் இ஦ிவநல்

இன௉க்க வயண்ைளம் ஋ன்று ஋ச் ரிப்஧து தன்னுரைன கைரந ஋ன்று கல்னளணி
கன௉தழ஦ளள். ஋஦வய, தழன௉ம்஧ிக் பகளள்஭ிைக்கரபரன வ஥ளக்கழ ஥ைக்கத் பதளைங்கழ஦ளள் .
அயள் ஍ந்தளறு அடிதளன் ஥ைந்தழன௉ப்஧ளள் . 'டுநீ ல்' 'டுநீ ல்' ஋ன்று துப்஧ளக்கழ வயட்டுச்
த்தம் வகட்ைது. என்஫ன் ஧ின் என்஫ளகச் சுநளர் னென்று ஥ழநழர வ஥பம் பயடிகள் தீர்ந்த
யண்ணநழன௉ந்த஦. அந்தச்

த்தம் தழக்குத் தழகளந்தங்க஭ில் ஋ல்஬ளம் ஧பயி ஋தழபபள஬ழ

ப ய்து ன௅மங்கழற்று.
பயடி தீர்ந்து பகளண்டின௉ந்தயரபனில் , கல்னளணி ஸ்தம்஧ித்துப் வ஧ளய் ஥ழன்஫ளள் .
த்தம் ஥ழன்஫தும் அயல௃ரைன யளழ்க்ரகனிவ஬வன ஋ன்றும் அ஫ழனளத ஧ரத஧ரதப்ன௃ைன்
஬னன்கரபச்

ளர஬ரன வ஥ளக்கழ ஥ைந்தளள்.

*****
துப்஧ளக்கழச்

த்தத்ரதக் வகட்டு , அங்கங்வக யனல்க஭ில் வயர஬ ப ய்து

பகளண்டின௉ந்த குடினள஦யர்கல௃ம் குடினள஦ய ஸ்தழரீகல௃ம் வயர஬ரன அப்஧டி
அப்஧டிவன வ஧ளட்டுயிட்டு ஏடி யந்தளர்கள் . ஆகவய, கல்னளணி னெங்கழல் ஧ள஬த்ரத
அரைந்தவ஧ளது, ஬னன்கரபச்

ளர஬னில் ஌கக்கூட்ைம் கூடினின௉ந்தது . ஋ல்஬ளன௉ம்

அயபயர்கல௃க்குத் வதளன்஫ழன஧டி வ஧ ழக் பகளண்டின௉ந்தளர்கள் . அயர்கள் ஧ளர்த்துக்

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

பகளண்டின௉க்கும் வ஧ளவத, கழமக்வக த௄று கஜ தூபத்தழல் ஧டுரகக் களட்டி஬ழன௉ந்து ஧த்துப்
஧ன்஦ிபண்டு வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள்

ளர஬னில் ஌றுயது பதரிந்தது. ஜ஦ங்கள் அந்தப் ஧க்கம்

வ஥ளக்கழ ஏடி஦ளர்கள். ஆ஦ளல் வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் இபண்டு வ஧ர் ரகனில் ஧ிடித்த
துப்஧ளக்கழனேைன் ஥டுச் ளர஬னில் ஥ழன்று அயர்கர஭ச் சுட்டுயிடுயதளகப் ஧னன௅றுத்தவய
ஜ஦ங்கள் தனங்கழ ஥ழன்றுயிட்ை஦ர். ப஧ன௉ம்஧ள஬ள஦ வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் யிரபந்து கழமக்கு
வ஥ளக்கழச் ப ன்஫ளர்கள். கும்஧஬ளகச் ப ன்஫ அயர்கல௃க்கு நத்தழனில் ஥ளலு வ யகர்கள்
களனம் ஧ட்ை ந஦ிதன் என௉யர஦த் தூக்கழக் பகளண்டு வ஧ளயது பதரிந்தது .
கல்னளணி இரதபனல்஬ளம் ஧ளர்த்தளள். "ப த்துப் வ஧ளய்யிட்ைளன்" ஋ன்று
"இல்ர஬,

ளகயில்ர஬ களனம் நட்டும் ஧஬ம்" ஋ன்று

ழ஬ன௉ம்;

ழ஬ன௉ம் வ஧ ழனபதல்஬ளம் அயள்

களதழல் அரபகுர஫னளய் யில௅ந்தது. குடினள஦ய ஸ்தழரீகள்

ழ஬ர் யந்து கல்னளணிரனச்

சூழ்ந்து பகளண்ை஦ர். "ஆச் ழ! இந்தக் பகளள்஭ிைக் கரபனிவ஬ ஥ீங்கள் ஧ளட்டுக்குத் தழ஦ம்
வ஧ளய்க் பகளண்டின௉ந்தீர்கவ஭! இங்வகவன இத்தர஦ ஥ளல௃ம் தழன௉ைன்
இன௉ந்தழன௉க்கழ஫ளவ஦, ஆச் ழ! ஌வதள உங்க ப஧ரினயங்க ஧ண்ணின ன௃ண்ணினந்தளன்
உங்கல௃க்கு என்றும் வ஥பயில்ர஬" ஋ன்஫ளர்கள்.
கல்னளணி அயர்கல௃க்கு ஧தழல் என்றும் ப ளல்஬ளநலும் கு஦ிந்த தர஬
஥ழநழபளநலும் யட்ரை

வ஥ளக்கழ ஥ைக்க஬ள஦ளள். அயல௃ரைன ன௅கத்ரத நட்டும் அந்தச்
நனம் நற்஫யர்கள் ஧ளர்த்தழன௉ந்தளல், ஍வனள! ஋வ்ய஭வு க஬யபம் அரைந்தழன௉ப்஧ளர்கள்!
அத்தழனளனம் 49 - ஧ட்ைணப் ஧ிபவய ம்
அன்று பளனயபம் ைவு஦ில் அல்வ஬ள஬ கல்வ஬ள஬நளனின௉ந்தது . அந்தப்
஧ட்ைணத்தழன்

ரித்தழபத்தழவ஬வன அம்நளதழரினள஦ களட் ழகர஭க் கண்ைதழல்ர஬பனன்று

஋ல்஬ளன௉ம் என௉ன௅கநளகச் ப ளன்஦ளர்க ள். இபண்டு நளதத்தழற்கு ன௅ன்ன௃ தளன் அந்த
ஊன௉க்கு நளற்஫஬ளகழ யந்தழன௉ந்த

ப்ஜட்ஜ்

த்தழன஥ளத஧ிள்ர஭ கூை , "இந்த பளனயபம்

இம்நளதழரிக் களட் ழகர஭ ஋ன்ர஫க்கும் ஧ளர்த்ததழல்ர஬ " ஋ன்று

த்தழனம் ப ய்னத்

தனளபளனின௉ந்தளர்.
அந்தப் ஧ட்ைணத்தழல் ய ழத்த

க஬ ஆண்கல௃ம் ப஧ண்கல௃ம் குமந்ரதகல௃ம் அன்று

களர஬ ன௅தல் பதன௉ யதழக஭ிவ஬வன

஥ழன்஫ளர்கள் . ஋ங்வக ஧ளர்த்தளலும் எவப யிதநள஦
வ஧ச்சுதளன். "ன௅த்ரதனன் ஧ிடி஧ட்டு யிட்ைள஦ளம் ! அயர஦ இங்வக பகளண்டு
யன௉கழ஫ளர்க஭ளம்! ஆச்சு; சுங்களன் வகட் கழட்ைத்தட்ை யந்தளச்சு! உைம்஧ிவ஬ 32 குண்டு
஧ளய்ந்தழன௉க்களம்! அறு஧து வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் சூழ்ந்து ஧ிடித்தளர்க஭ளம் ! அவ்ய஭வு
வ஧ரபனேம் தழநழ஫ழக் பகளண்டு வ஧ளகப் ஧ளர்த்தள஦ளம் ! யபன்

஋ன்஫ளல், அய஦ல்஬யள
யபன்!..."

இப்஧டிப் ஧஬யிதநளய்ப் வ஧ ழனயர்கள் ஋ல்஬ளன௉ம் எவபனடினளக ன௅த்ரதன஦ிைம்
அனுதள஧ம் களட்டினது தளன் நழகவும் ஆச் ரினநள஦ யிரனம் . அய஦ிைம் இன௉ந்த
வகள஧ம் ஧னம் ஋ல்஬ளம் வ஧ளவன வ஧ளய்யிட்ை஦ . அயனுரைன துணிச் ர஬னேம்,

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

தீபத்ரதனேம் ஧ற்஫ழன யினப்ன௃ம், அயனுக்கு வ஥ர்ந்த கதழரனப் ஧ற்஫ழ இபக்கன௅ந்தளன்
நழஞ் ழ ஥ழன்஫஦. உ஬கத்தழல் என௉ ந஦ிதனுக்கு வ஥பக்கூடின அதழர்ஷ்ைங்க஭ில் கஷ்ைம்
யன௉யரதப் வ஧ளன்஫ அதழர்ஷ்ைம் வயப஫ளன்றுநழ ல்ர஬! அப்வ஧ளதல்஬யள அயர஦ச்
சூழ்ந்தழன௉ப்஧யர்க஭ின் தனள஭ சு஧ளயம் ஥ன்கு ஧ிபகள ழக்கழன்஫து ? அப்வ஧ளபதல்஬யள
அயன் நற்஫யர்க஭ின் அன்ன௃க்கும் அனுதள஧த்துக்கும் ஧ளத்தழபநளகழ஫ளன் ?
அப்வ஧ளவதனன்வ஫ள அயனுரைன குர஫கர஭பனல்஬ளம் ஜ஦ங்கள் ந஫ந்து ,
அயனுரைன குணங்கர஭ நட்டும் ஥ழர஦த்துப் ஧ளபளட் டுகழ஫ளர்கள்? இரதயிை
என௉யனுக்கு யபக்கூடின அதழர்ஷ்ைம் வயப஫ன்஦ இன௉க்கழ஫து !
*****
வ஥பம் ஆக, ஆக, யதழக஭ில்

஥ழன்஫ ஜ஦ங்க஭ின் ஧ப஧பப்ன௃ அதழகநளனிற்று. அயர்கள்
ப஧ளறுரநனிமந்தளர்கள். இ஭ம்஧ிள்ர஭கள் யதழக஭ில்

குட்டிக்கபணம் அடித்தளர்கள் .
ரகக்குமந்ரதகல௃ைன் யந்து ஥ழன்஫ ப஧ண்நணிகள் அகளபணநளய்ப் ஧ிள்ர஭கர஭
அடித்தளர்கள். வயர஬ரனப் வ஧ளட்டுயிட்டு யந்த ஆண்஧ிள்ர஭கல௃க்குக் வகள஧ம்
வகள஧நளய் யந்தது. அந்தக் வகள஧பநல்஬ளம் வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் வநல் ப ன்஫து .
அன்று, பளனயபத்தழல் இன௉ந்த எவ்பயளன௉ வ஧ள஬ீ ஸ்களபனும்

ழ஫ழது நளர்ர஧ப்

஧ளர்த்துக் பகளண்டுதளன் ஥ைந்தளன். ப ன்஫ இபண்டு யன௉ரநளய் னென்று
தளலுகளக்கல௃க்குப் ஧ீதழன஭ித்து யந்த ப஧னர்ப஧ற்஫த் தழன௉ைர஦ப் ஧ிடித்த யிட்வைள
பநன்஫ ப஧ன௉ரநரன எவ்பயளன௉ வ஧ள஬ீ ஸ்களபனும் ஥ன்கு ன௉ ழ ஧ளர்த்து
அனு஧யித்தளன். அன்று அவ்வூரில் வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் ஥ைந்த ஥ரைவன என௉
வஜளபளகத்தளன் இன௉ந்தது.
இது நற்஫ ஜ஦ங்கல௃க்குப் ப஧ளறுக்கயில்ர஬. என௉

யைளல் வ஧ர்யமழ என௉

வ஧ள஬ீ ஸ்களப஦ிைம் அணுகழ, "றளர்! ஧ீடி ஧ற்஫ ரயக்க வயணும், என௉ ப஥ன௉ப்ன௃க்குச் ழ
இன௉ந்தளல் தன௉கழ஫ீர்க஭ள?" ஋ன்று வகட்ைளன். வ஧ள஬ீ ஸ்களபன் அயர஦ ன௅ர஫த்துப்
஧ளர்த்தளன். கூட்ைத்தழ஬ழன௉ந்த என௉யன், "அவை! வ஧ள஬ீ ஸ் ன௃஬ழ ன௅ர஫க்கழ஫தைள!"
஋ன்஫ளன். "ன௃஬ழரனப் ஧ளர் ன௃஬ழரன! என௉ தழன௉ைர஦ப் ஧ிடிக்க ஥ளற்஧து ன௃஬ழகள்
வயண்டினின௉ந்தது" ஋ன்஫ளன் இன்ப஦ளன௉யன். "ன௃஬ழனள, ன௄ர஦னள? ஥ன்஫ளய்ப் ஧ளபைள"
஋ன்஫ளன் நற்ப஫ளன௉ லளஸ்னப்஧ிரினன் . " ழயப்ன௃த் தர஬ப்஧ளரயத்தட்டி ஋஫ழனேங்கைள !"
஋ன்஫ளன் வயப஫ளன௉யன். "அயன் தர஬னிவ஬ இபண்டு நர஬ப்஧ிஞ்ர
஋ன்று இன்ப஦ளன௉ குபல் வகட்ைது. இவத

யசுங்கைள

"

நனத்தழல் இபண்டு நர஬ப்஧ிஞ்சுகள்

஋ங்கழன௉ந்வதள யந்து யில௅ந்த஦.
*****
இந்தச் ப ய்தழ வ஧ள஬ீ ஸ் ஸ்வைரனுக்கு ஋ட்ைவும், அங்கழன௉ந்து வ஧ள஬ீ ஸ் ஧ரைகள்
அணினணினளகக் கழ஭ம்஧ிப் ஧ட்ைணத்தழன் ன௅க் கழன யதழக஭ில்

'நளர்ச்' ஧ண்ண஬ளனி஦.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

வ஧ள஬ீ ஸ் ஧ரை யன௉ம்வ஧ளது ஜ஦ங்கள் ஧க்கத்துச்

vanmathimaran@yahoo.com

ந்துக஭ிவ஬ ன௃குந்து பகளள்யளர்கள் .

வ஧ள஬ீ ஸ் ஧ரைவ஧ள஦தும் உைவ஦ ஧ரமன஧டி பதன௉ யதழக஭ில்

யந்து கூட்ைம்
வ஧ளடுயளர்கள்.
இப்஧டி பகர஭ப்஧ட்டுக் பகளண்டின௉க்கும்வ஧ளது , ன௅த்ரதனனுரைன ஊர்வகள஬ன௅ம்
யந்து யிட்ைது. ன௄ங்கு஭த்தழ஬ழன௉ந்து அயர஦த் தூக்கழக் பகளண்டு யந்தயர்கள்
பளனயபத்ரத ப஥ன௉ங்கழன வ஧ளது, இங்கழன௉ந்து ரிறர்வ் வ஧ள஬ீ ஸ்஧ரை வ஧ளய்
அயர்கல௃ைன் வ ர்ந்து பகளண்ைது. ஆகவய ஥ளற்஧து ஍ம்஧து வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் ன௃ரைசூழ்
ன௅த்ரதனன் - இன்னும் ஸ்நபரணனற்஫ழன௉ந்த ன௅த்ரதனன் - பளனயபத்தழல்
஧ிபவய ழத்தளன். இந்த ஊர்வகள஬ம், றப்-பஜனிர஬ ப஥ன௉ங்க ப஥ன௉ங்க ஜ஦க் கூட்ைன௅ம்
அதழகநளகழ யந்தது. இதற்குள்வ஭ சுற்றுப்ன௃஫த்துக் கழபளநங்க஭ி஬ழன௉ந்தும் ஜ஦ங்கள் யந்து
வ ர்ந்துயிைவய, கூட்ைம் இன௉஧தழ஦ளனிபம் ன௅ப்஧தழ஦ளனிபம் ஋ன்று ஆகழயிட்ைது .
஋ல்஬ளன௉ம் ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ளர்க்க வயண்டுபநன்று ஆர ப்஧ட்ை களபணத்தழ஦ளல் ,
ஜ஦க்கூட்ைம் வ஧ள஬ீ றளரப வநவ஬ வ஧ளக ன௅டினளநல் ப஥ன௉க்கழற்று . வ஧ள஬ீ றளர்
அயர்கர஭ அதட்டி உன௉ட்டி யி஬க்க வயண்டினின௉ந்தது . இந்தச்

நனத்தழல் நறு஧டினேம்

஋ங்கழன௉ந்வதள ஋பமட்டுக் கற்கள் யந்து யில௅ந்த஦ . இத஦ளல் வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள்
ஆகளனத்ரத வ஥ளக்கழத் துப்஧ளக்கழ ஧ிபவனளகம் ப ய்ன வயண்டினது அய ழனநளனிற்று .
அவ்ய஭வுதளன்! துப்஧ளக்கழச்
஥ள஬ளன௃஫ன௅ம்

த்தம் வகட்ைவதள இல்ர஬வனள , ஜ஦ங்கள்

ழத஫ழ ஏைத் பதளைங்கழ஦ளர்கள். குமந்ரதகள் ய஫ழட்ை஦.

ஸ்தழரீகள்

அ஬஫ழ஦ளர்கள். ஆ஦ளல் ஧த்வத ஥ழநழரத்தழல் அவ்ய஭வு கூட்ைன௅ம் இன௉ந்த இைம்
பதரினளநல் வ஧ளய்யிட்ைது.
துப்஧ளக்கழச்

த்தம் வகட்ைவ஧ளது , ன௅த்ரதனனுக்கு

ழ஫ழது உணர்வு யந்தது. அயன்

உைவ஦, ஧க்கத்தழவ஬ கழைப்஧தளக அயன் ஋ண்ணின ரியளல்யரப ஋டுக்கக்ரகரன
஥ீட்டி஦ளன். ஆ஦ளல் ரகரன ஥ீட்ை ன௅டினயில்ர஬பனன்஧ரதக் கண்ைளன் . ரககளல்
என்ர஫னேம் அர க்கன௅டினளத஧டி ஌வதள ஧ளபத்ரத ரயத்து அன௅க்கழ஦ளற் வ஧ளல்
இன௉ந்தது. கண்ரணச்

ழ஫ழது தழ஫ந்து ஧ளர்த்தளன். தன்னுரைன ரககர஭னேம்

களல்கர஭னேம் கட்டினின௉ப்஧தளகத் பதரிந்தது . "இது ஋ன்஦ ஆச் ரினம்?" ஋ன்று அயன்
஋ண்ணநழடுயதற்குள்வ஭ நறு஧டினேம் ஸ்நபரணனிமந்தளன் .
அத்தழனளனம் 50 - ஥ள்஭ிபவு
பளனயபம் தளலுகள கச்வ ரிரனனடுத்துள்஭ றப்- பஜனிலுக்கு இபவு வ஥பத்தழல்
ளதளபணநளய் இபண்டு வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் தளன் ஧ளபள பகளடுப்஧து யமக்கம் . அயர்கவ஭
தளன் தளலுகள கச்வ ரி 'டிபரரி'க்கும் களய஬ர்கள். ஆ஦ளல் இன்஫ழபவு ன௅ப்஧து
வ஧ள஬ீ ஸ்களபர்கள் களயல் ன௃ரிந்தளர்கள்.
கச்வ ரிரன அடுத்து கவ ழ்ப்ன௃஫த்தழல் என௉ ப஧ரின ன௅ற்஫ம் இன௉ந்தது . அந்த
ன௅ற்஫த்தழன் பதற்குப் ஧க்கன௅ம் கவ ழ்ப்ன௃஫ன௅ம் 'ை' நளதழரி அரநந்த தளழ்யளபம் இன௉ந்தது.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

தளழ்யளபத்ரதபனளட்டி, பதற்வக னென்று அர஫கல௃ம் கழமக்வக னென்று அர஫கல௃ம்
இன௉ந்த஦.

ர்க்களர் கட்டிைங்கல௃க்கு ஋ன்று ஌ற்஧ட்ை என௉யித யள ர஦ கநகநபயன்று

அங்வக யந்து பகளண்டின௉ந்தது. அதழல் தள ர் யள ர஦னேம், '஧ிர஦ல்' யள ர஦னேம்
அதழகம் இன௉ந்த஦யளனினும், நற்றும் ஋த்தர஦வனள தழனுசு தழனு ள஦ யள ர஦கல௃ம்
க஬ந்து யந்து பகளண்டுதள஦ின௉ந்த஦.
ப் பஜனி஬ழல் கவ ழ்ப்ன௃஫த்து அர஫க஭ில் என்஫ழல் ன௅த்ரதனன்
அரைக்கப்஧ட்டின௉ந்தளன். அயர஦ அங்வக பகளண்டு யந்து வ ர்த்ததும்,

ர்க்களர்

ஆஸ்஧த்தழரினின் ப஧ரின ைளக்ைர் தநது கம்஧வுண்ைன௉ைன் யந்து , அயனுரைன
களனங்கர஭பனல்஬ளம் ஥ன்஫ளய்க் கட்டியிட்டுப் வ஧ள஦ளர் . ன௅த்ரதனன் ஋ப்஧டினளயது
஧ிரமக்க வயண்டும். அயன் வநல் வகஸ் ஥ைத்தழத் தண்ைர஦க் குள்஭ளக்க
வயண்டுபநன்஫ ஆயல் வ஧ள஬ீ ஸ் வந஬தழகளரிகல௃க்கு பபளம்஧வும் தீயிபநளக இன௉ந்தது .
ஆ஦ளல் ைளக்ைர் அயர்கல௃க்கு இவ்யிரனத்தழல் அதழக ஥ம்஧ிக்ரக பகளடுக்கயில்ர஬ .
"஥ளன் ப ய்ன வயண்டினரதச் ப ய்கழவ஫ன் , ஧ிரமத்தளல் வ஧ள஬ீ றளரின்
அதழர்ஷ்ைந்தளன்" ஋ன்று ப ளல்஬ழயிட்ைளர்.
ைளக்ைர் தழன௉ம்஧ிப் வ஧ளகுந் தறுயளனில், றர்வயளத்தந

ளஸ்தழரி அயரப என௉

வகள்யி வகட்ைளர்: "இ஦ிவநல் என௉ தைரயனளயது ஧ிபக்ரஞ யன௉நள, யபவய யபளதள?"
஋ன்று. "ஏ! ஧ிபக்ரஞ யன௉ம். இன்று ஥டு஥ழ ழ சுநளன௉க்வக ஧ிபக்ரஞ யந்தளலும் யன௉ம் .
ஆ஦ளல் அய஦ிைம் னளன௉ம் அதழகம் வ஧ச்சுக் பகளடுக்கக் கூைளது " ஋ன்஫ளர் ைளக்ைர்.
*****
ப் பஜனி஬ழல் பதன்ன௃஫த்துத் தளழ்யளபத்ரதபனளட்டி இன௉ந்த அர஫க஭ில் என்஫ழல்
கு஫யன் ப ளக்கன் அரைக்கப்஧ட்டின௉ந்தளன் . அயனுைன் வ஧ ழக் பகளண்டின௉ந்தளர்
றர்வயளத்தந
அன்஫ழபவு

ளஸ்தழரி.
ளஸ்தழரி தூங்கவயனில்ர஬. இந்தக் வகறழல் ஆபம்஧ ன௅தல்

ழபத்ரத

பகளண்ையபளத஬ளலும், கரை ழனில் ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ிடித்தயன௉ம் அயவப ஆத஬ளலும் ,
ரகதழக்குப் ஧க்கத்தழவ஬வன இன௉க்கவும் , அயனுக்கு ஸ்நபர஦ யன௉ம்வ஧ளது
அய ழனநள஦ யி ளபரண ப ய்னவும்

ளஸ்தழரிக்கு அதழகளபம் பகளடுக்கப்஧ட்டின௉ந்தது .

ன௅த்ரதனனுக்கு ஸ்நபரண யன௉யதற்குள்வ஭, கு஫யன் ப ளக்க஦ிைம்

ழ஬

யிரனங்கர஭க் வகட்க வயணுபநன்று அயர் யின௉ம்஧ி஦ளர் .
கு஫யன் ப ளக்கன் ன௅ன்஦வநவன ஧ிடி஧ட்டு யிட்ைள஦ளனினும் , அயர஦
஋வ்ய஭வயள ஧ளடு஧டுத்தழனேம், ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ற்஫ழ என௉ யளர்த்ரத கூைச் ப ளல்஬
நளட்வைப஦ன்று எவப ஧ிடியளதநளனின௉ந்தளன் . இத஦ளல் அயன் வ஧ரில்

ளஸ்தழரிக்கு

என௉யித நதழப்ன௃ கூை ஌ற்஧ட்டின௉ந்தது. இப்வ஧ளது ன௅த்ரதனன் ஧ிடி஧ட்டுயிட்ை஧டினளல்
ப ளக்கன் த஦க்குத் பதரிந்தரதச் ப ளல்யளப஦ன்று ஥ழர஦த்தது

ரினளய் இன௉ந்தது .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ன௅த்ரதனன் ஧டுகளனநரைந்துயிட்ைளன் ஋ன்றும் , அயன் ஧ிரமப்஧து துர்஬஧ம் ஋ன்றும்
அ஫ழந்த வ஧ளது ப ளக்கன் கண்ணர்ீ யிட்டுச்
அப்ன௃஫ம்,

ழறு ஧ிள்ர஭ரனப் வ஧ளல் அல௅து யிட்ைளன்.

ளஸ்தழரி வகட்ை வகள்யிகல௃க்குத் த஦க்குத் பதரிந்த யரபனில் ஧தழல்

ப ளன்஦ளன். ன௅தல் ன௅த஬ழல், தழன௉ப்஧பங்வகளனில் வ஧ள஬ீ ஸ் ஬ளக்-அப்஧ில் ன௅த்ரதனன்
அரை஧ட்ை அன்஫ழபவு ஥ைந்தபதல்஬ளம் ப ளக்கனுக்குத் தயிப வயறு னளன௉க்கும்
பதரினளதல்஬யள? ன௅த்ரதனர஦த் தன்னுைன் தப்஧ித்து யபச் ப ளன்஦வ஧ளது ன௅த஬ழல்
அயன் நறுத்தரதனேம், ஧ி஫கு அயன் களயல் ன௃ரிந்த வ஧ள஬ீ ஸ் வ யக஦ிைம்
அ஧ிபளநழரனப் வ஧ளய்ப் ஧ளர்த்துயிட்டு யப அத௃நதழ வகட்ைரதனேம் , அதற்கு அந்தச்
வ யகன் கூ஫ழன துர்பநளமழரனனேம், அதன் ஧ி஫வக தன்னுரைன வனள ர஦க்கு
ன௅த்ரதனன் இணங்கழனரதனேம் ப ளக்கன் ப ளன்஦ வ஧ளது ,

ளஸ்தழரிக்வக கண்ணில்

ஜ஬ம் யந்து யிட்ைது. "஍வனள! ஋ப்஧டிப்஧ட்ை ஥ல்஬஧ிள்ர஭! ப஥டுகழலும் ஧ி஫ன௉ரைன
குற்஫ங்க஭ி஦ளலும் தயறுக஭ி஦ளலும் அல்஬யள இயன் இப்஧டிப்஧ட்ை துர்க்கதழக்கள஭ளக
வ஥ர்ந்தது? உ஬கத்துக்கு இந்த உண்ரநபனல்஬ளம் ஋ங்வக பதரினப் வ஧ளகழ஫ து?
பதரிந்தளல் தளன் ஋ன்஦ ஧ிபவனளஜ஦ம் ! உனிபற்஫ இபக்கநற்஫

ட்ைம் இயர஦

நன்஦ிக்குநள?" ஋ன்று ஋ண்ணி ஋ண்ணிப் ப஧ன௉னெச்சு யிட்ைளர் .
*****
஥ள்஭ிபவு. யமக்கம்வ஧ளல் ஧ளபளச் வ யகன் ைங் , ைங் ஋ன்று 12-நணி அடித்தளன்.
நணி அடித்து ன௅டிந்ததும் நறு஧டினேம் ஥ழ ப்தம் குடிபகளண்ை து.
ன௅த்ரதனன் தளன் ஋ங்வகவனள அத஬ ஧ளதள஭த்தழ஬ழன௉ந்து வநவ஬ வநவ஬ யந்து
பகளண்டின௉ப்஧தளக ஋ண்ணி஦ளன் . 'ஏவகள! தூங்கழனல்஬யள வ஧ளய் யிட்வைள ம்?' ஋ன்று
என௉ கணம் ஥ழர஦த்தளன். 'இது ஋ன்஦ நணிச்
உச் ழவயர஭ ன௄ர

த்தம் வகட்கழ஫து? வகளனி஬ழல்

஥ைக்கழ஫தளக்கும்? ஆ஦ளல் ஌ன் கல்னளணி இன்னும்

யபயில்ர஬...?"
ன௅த்ரதனனுரைன கண்கள் தழ஫ந்து பகளண்ை஦. சுற்றுன௅ற்றும் ஧ளர்த்து யிமழத்த஦.
'ஏ! இது பகளள்஭ிைக் கரபனில்ர஬; ஧ளமரைந்த வகளனிலுநழல்ர஬.' ன௅தல் ஥ளள்
நத்தழனள஦ம் ஥ைந்தபதல்஬ளம் எவ்பயளன்஫ளய் ஞள஧கம் யந்தது.

ரி,

ரி, இது பஜனில்!

ஆஸ்஧த்தழரிக஭ில் அயன் ஧ளர்த்தழன௉ப்஧து வ஧ளன்஫ கட்டிப஬ளன்஫ழல் அயன் கழைந்தளன் .
களல் கட்டு ரககட்ரை பனல்஬ளம் அயிழ்த்தளகழ யிட்ைது . ஆ஦ளலும் களல்கர஭
அர க்க ன௅டினயில்ர஬. அவ்ய஭வு ஧஬லீ஦நளனின௉ந்தது. பகளஞ் ங் பகளஞ் நளக
உைம்ப஧ல்஬ளம் ய஬ழ பதரின ஆபம்஧ித்தது .
ழ஫ழது வ஥பத்தழற்பகல்஬ளம் ைக், ைக் ஋ன்று னளவபள ஥ைந்து யன௉ம்
வயறு னளன௉நழல்ர஬ றப் இன்ஸ்ப஧க்ைர்

த்தம் வகட்ைது.

ளஸ்தழரிதளன் . கதரயத் தழ஫ந்து பகளண்டு

உள்வ஭ யந்தளர். ன௅த்ரதனன் ஋ல௅ந்தழன௉க்க ன௅னன்஫ளன் ; ன௅டினயில்ர஬.
அம்ன௅னற் ழனி஦ளல் உைம்஧ில் ஌ற்஧ட்ை ய஬ழ ன௅கத்தழல் ஧ிபதழ஧஬ழத்தது .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

*****
ளஸ்தழரி அயன் அன௉கழல் ப ன்று கன௉ரண ததும்஧ின குப஬ழல், "ன௅த்ரதனள! இ஦ி
தப்஧ிக்க஬ளம் ஋ன்஫ ஆர ரனபனல்஬ளம் யிட்டுயிடு . உன் கள஬ம் ப஥ன௉ங்கழயிட்ைது.
னளன௉க்களயது ஌தளயது

நள ளபம் பதரியிக்க வயண்டுபநன்஫ளல் ப ளல்லு . அல்஬து

னளரபனளயது ஧ளர்க்க வயண்டுபநன்஫ளலும் ப ளல்லு ; ன௅டினேநள஦ளல் அயர்கர஭
யபயரமக்கழவ஫ன்" ஋ன்஫ளர்.
ன௅த்ரதனன்

ற்று வ஥பம் வனள ர஦னில் ஆழ்ந்தழன௉ந்தளன் . அந்த நனுரர்

ப ளன்஦து யளஸ்தயந்தளன். தன்னுரைன அந்தழந கள஬ம் ப஥ன௉ங்கழ யிட்ைது ; அத஦ளல்
தளன் அவ்ய஭வு ஧஬லீ஦நளனின௉க்கழ஫து வ஧ளலும் !
"கல்னளணிரனப் ஧ளர்க்க வயணும்" ஋ன்று ன௅த்ரதனன் ன௅ணுன௅ணுத்தளன்.
"னளரப?" ஋ன்று

ளஸ்தழரி யினப்ன௃ைன் வகட்ைளர் .

"ன௄ங்கு஭ம் கல்னளணிரன; தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭னின் நகர஭" ஋ன்஫ளன்.
ளஸ்தழரி

ற்றுத் தனங்கழ, "அ஧ிபளநழரனப் ஧ளர்க்க யின௉ம்ன௃யளபனன்று

஥ழர஦த்வதன்" ஋ன்஫ளர்.
ன௅த்ரதனனுரைன ன௅கத்தழலும் கண்ணிலும் ஆர்யம் ததும்஧ிற்று.
"஋ன்஦? அ஧ிபளநழபனன்஫ள ப ளன்஦ ீர்கள்?"
"ஆநளம்!"
"அ஧ிபளநழரன உங்கல௃க்குத் பதரினேநள ? ஋ப்஧டித் பதரினேம்?"
"தழன௉ப்஧பங்வகளனி஬ழல் ஋ன்னுரைன யட்டிவ஬தளன்

அயள்
தங்கழனின௉ந்தளள். ஋ன்னுரைன

ழ஬ ஥ளள்

ம் ளபந்தளன் அயர஭ப் ஧ட்ைணத்தழல் ஧ள்஭ிக்கூைத்தழல்

பகளண்டு வ஧ளய்ச் வ ர்த்தது."
ன௅த்ரதனன் கண்க஭ில்தளன் ஋ன்஦ ஧ிபகள ம் ! ஋ன்஦ நகழழ்ச் ழ!
"஍னள! இன்று ஋ன்ர஦ப் ஧ிடித்தது ஥ீங்கள் தளவ஦ ?" ஋ன்஫ளன்.
"ஆநளம் அப்஧ள! ஋ன்஦ ப ய்ன஬ளம்?

ட்ைம் ஋ன்று என்று இன௉க்கழ஫தல்஬யள?"

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

"஥ளன் ஋ன்ர஫க்களயது ஧ிடி஧ட்ைளல், உங்கள் ரகனில் ஧ிடி஧ைவயண்டுபநன்றுதளன்
஋ண்ணிக் பகளண்டின௉ந்வதன். அந்தக் கவ ர்த்தழ உங்கல௃க்குத்தளன் யபவயண்டுபநன்று
ஆர ப்஧ட்வைன். ஧கயளன் ஋ன்னுரைன நவ஦ளபதத்ரத ஥ழர஫வயற்஫ழ஦ளர் . உங்கல௃க்கு
஥ளன் வயறு ஋ன்஦ ரகம்நளறு ப ய்ன ன௅டினேம் ?" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
ளஸ்தழரினின் கண்க஭ில் அன்று நறு஧டினேம் என௉ தைரய கண்ணர்ீ து஭ிர்த்தது .
"தம்஧ி! ஥ீ அதழகம் வ஧ க்கூைளது. அ஧ிபளநழக்கு வயண்டுநள஦ளல் தந்தழனடிக்கழவ஫ன் .
அயள் யன௉ம் யரபனில் ஥ீ உனிவபளடின௉ந்தளல் அதழர்ஷ்ைந்தளன் " ஋ன்஫ளர்.
" ரி அப்஧டிவன ப ய்னேங்கள். ஆ஦ளல் ஥ளன் கல்னளணிரனப் ஧ளர்க்க
வயண்டுபநன்றுதளன் ப ளன்வ஦ன். ஍வனள! ஋஦க்கு ஸ்நபரண இன௉க்கும்வ஧ளது
அயர஭ ஥ளன் ஧ளர்ப்வ஧஦ள?" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
"ஆகட்டும், அயர஭னேம் தன௉யிக்கழவ஫ன். ஥ீ அரநதழனளனின௉" ஋ன்று
ப ளல்஬ழயிட்டுச்

ளஸ்தழரி பய஭ிவன ப ன்஫ளர். ஧ளபளக்களபன் கதரயப் ன௄ட்டி஦ளன்.

*****
ன௅த்ரதனன் நறு஧டினேம் கண்கர஭ னெடிக்பகளண்ைளன் . தர஬ரனச் சுற்றுயது
வ஧ள஬ழன௉ந்தது. நனக்கநளய் யந்தது. அந்த அரப நனக்கத்தழல் அயன் களதழல் ஧ின் யன௉ம்
வ஧ச்சு யில௅ந்தது.
" ங்கதழ ஋ன்஦பயன்று பதரினளவதள ! உ஦க்கு? ன௄ங்கு஭த்தழவ஬ இயனுக்கு
ஆர ஥ளனகழ என௉த்தழ இன௉ந்தள஭ளம். அயள் தளன் இயர஦க் களட்டிக்
பகளடுத்துட்ைள஭ளம்.

ளஸ்தழரினளர் அரத நர஫ச்சு, தளவ஦ தழன௉ைர஦க் கண்டு

஧ிடுச்சுட்ைது வ஧ளல் ஆர்ப்஧ளட்ைம் ஧ண்ணுகழ஫ளர் . அந்தப் ப஧ண் நட்டும் துவபளகம்
஧ண்ணளயிட்ைளல், இயர஦னளயது, ஧ிடிக்கழ஫தளயது?"
"உ஬கத்தழவ஬வன ப஧ளம்஧ிர஭னளல் பகை஫யங்க தளவ஦ அதழகம்! பதரினளந஬ள
ப஧ரினயங்க 'இந்தழபன் பகட்ைதும் ப஧ண்ணளவ஬,

ந்தழபன் பகட்ைதும் ப஧ண்ணளவ஬!'

஋ன்று ஧ளடினின௉க்களங்க?"
஧ளபளச் வ யகர்கள் வ஧ ழக்பகளண்ை இந்த யளர்த்ரதகள் ன௅த்ரதனன் களதழல்
யில௅ந்தவ஧ளது, அயனுரைன ப஥ஞ்சு ஧ை஧ைபயன்று அடித்துக் பகளண்ை து. அடுத்த
கணம் அயன் நறு஧டினேம் ஧ிபக்ரஞ இமந்தளன் .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அத்தழனளனம் 51 - களர஬ப் ஧ிர஫
ன௅த்ரதனன் ஧ிடி஧ட்ை அன்஫ழபரயச்

ழயபளத்தழரினளகக் கமழத்தயர்கள் ஧஬ர்

இன௉ந்த஦ர். அயர்க஭ில் கல்னளணி என௉த்தழ ஋ன்று ப ளல்஬வும் வயண்டுவநள ?
ப஧ளய் நனநள஦ இந்த உ஬கத்தழல் , ஋ந்த என்ர஫ அமழயில்஬ளத உண்ரந ஋ன்று
கல்னளணி ஋ண்ணினின௉ந்தளவ஭ள , அது இன்று ப஧ளய்னளய்ப் வ஧ளய்யிட்ைரத அயள்
கண்ைளள். துன்஧நனநள஦ இந்த யளழ்க்ரகரன ஋ந்த என௉ இன்஧த்ரதக் கன௉தழ அய஭ளல்
கழத்துக் பகளண்டின௉க்க ன௅டிந்தவதள , அந்த இன்஧ம் பயறும் நளனக் க஦வு ஋ன்஧ரத
அயள் அ஫ழந்தளள். ன௅த்ரதனனுரைன களதல் ப஧ளய்னளய்ப் வ஧ளய்யிட்ைது ! அயனுைன்
தளன் இன்஧ யளழ்க்ரக ஥ைத்துயரதப் ஧ற்஫ழக் கட்டினின௉ந்த ஆகளனக்
வகளட்ரைபனல்஬ளம்

ழத஫ழ யில௅ந்த஦. ஆலள! இத்தர஦ கள஬ன௅ம் கள஦ல்

஥ீரபனல்஬யள வதடினர஬ந்து பகளண்டின௉ந்வதளம் ? ஋ன்஦ வ஧தரந!
அன்று

ளனங்கள஬ம் அயல௃ரைன களதழல் யில௅ந்த ஊபளர் வ஧ச்ப ல்஬ளம்

எவ்பயளன்஫ளய் ஞள஧கம் யந்தது. தழன௉ைன் ஧ிடி஧ட்ைதன் களபணத்ரதப் ஧ற்஫ழ இபண்டு
னென்று யிதநள஦ யதந்தழகள் ஧பயினின௉ந்த஦ . "இந்தப் ஧க்கத்தழல் னளவபள என௉ ப஧ண்
஧ிள்ர஭ அயனுக்குச்

ழவ஥கநளம். அயள் தளன் ஧ரிசுத் பதளரகக்கு ஆர ப்஧ட்டு

அயர஦க் களட்டிக் பகளடுத்து யிட்ைள஭ளம்" ஋ன்று என௉ யதந்தழ. "அபதல்஬ளம் இல்ர஬;
வ஧ள஬ீ றளவப என௉ அமகள஦ தளறழரனப் ஧ிடித்து அனுப்஧ி ன௅த்ரதனன் அயல௃ரைன
வநளகத்தழல் ஆழ்ந்தழன௉க்கும் வ஧ளது ஧ிடித்து யிட்ைளர்க஭ளம்!" ஋ன்று இன்ப஦ளன௉ யதந்தழ.
஧டுரகக்களட்டில் ஆடு வநய்த்துக் பகளண்டின௉ந்த இரைப் ர஧னன் என௉யன் களட்டு
யமழனளக என௉ ப஧ண் ஧ிள்ர஭-பபளம்஧ அமகள஦ ப஧ண் ஧ிள்ர஭ வ஧ள஦ரதப்
஧ளர்த்ததளகச் ப ளன்஦தன் வ஧ரில் இம்நளதழரி யதந்தழகள் ஋ல்஬ளம் கழ஭ம்஧ினின௉ந்த஦ .
கல்னளணி அன்று நத்தழனள஦ம் பகளள்஭ிைத்துக்குப் வ஧ளய் கு஭ிக்களநல் தழன௉ம்஧ி
யந்த

நள ளபம் ஊரில் ஋ல்வ஬ளன௉க்கும் பதரினேநளத஬ளல், அய஭ிைம் தழன௉ைன் ஧ிடி஧ட்ை

யின௉த்தளந்தத்ரதப் ஧ற்஫ழப் வ஧சுயதற்களகவய ஧஬ர் யந்தளர்கள் . ன௅த்ரதனனுக்குக்
கல்னளணிரனக் பகளடுப்஧தளக ன௅ன் என௉ வ஧ச்சு இன௉ந்த஧டினளல் அயல௃ைன் இரதப்
஧ற்஫ழ யம்ன௃ ய஭ர்ப்஧தழல் அயர்கல௃க்கு என௉ சுயளபஸ்னம். ஆ஦ளல் கல்னளணிவனள தளன்
என௉ யளர்த்ரத கூைச் ப ளல்஬ளநல், அயர்கள் ப ளல்யரதபனல்஬ளம் நட்டும்
ஆயலுைன் வகட்டுக் பகளண்டின௉ந்தளள் .
*****
இபவு தூக்கநழல்஬ளநல் ன௃பண்டு பகளண்டின௉ந்த வ஧ளது வநற்ப ளன்஦பதல்஬ளம்
கல்னளணிக்கு ஥ழர஦வு யந்தது. யதந்தழகல௃க்கும் உண்ரநக்கும் ஋வ்ய஭வு ப஥ன௉ங்கழன
ம்஧ந்தம் ஋ன்஧ரத ஋ண்ணி அயள் தழகழல் அரைந் தளள். வகளர்ட்டு
யி ளபரணனின்வ஧ளது என௉ வயர஭ தன்னுரைன இபக ழனம் பய஭ினளகழ யிடுவநள ?

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ன௅த்ரதனர஦க் களட்டிக் பகளடுத்தது இயள் தளன் ஋ன்று பதரிந்து யிடுவநள ? அந்தப்
஧ிபளநணன் ஧ரிசு த஦க்வக வயண்டுபநன்று ஆர ப்஧ட்டு என௉ வயர஭
பய஭ினிைளந஬ழன௉க்க஬ளம். என௉ வயர஭ அயன் ப ளல்஬ழயிட்ைள஦ள஦ளல் ! - அது
ன௅த்ரதனனுக்கு பதரிந்து வ஧ளய்யிடுவந!
"அயனுக்குத் பதரிந்தளல் ஋ன்஦?" ஋ன்று கல்னளணி ஋ண்ணநழட்ைளள்.
உண்ரநனில் அயனுக்குத்தளன் ன௅க்கழனநளகத் பதரினவயணும் . அந்தப் ஧ளயி த஦க்குச்
ப ய்த துவபளகத்துக்கு தளன் ஌ன் அப்஧டிப் ஧மழயளங்கக் கூைளது ? ஆநளம், யி ளபரண
஥ைக்கும் வ஧ளது வகளர்ட்டுக்வக வ஧ளய், "஥ளன் தளன் ன௅த்ரதனன் இன௉க்குநழைம்
ப ளன்வ஦ன்; ஋஦க்குக் பகளடுங்கள் ஧ரிர !" ஋ன்று வகட்க஬ளம். ன௅த்ரதனன் ரகதழக்
கூண்டில் ஥ழற்கும்வ஧ளது அம்நளதழரி வ஧ளய்க் வகட்க வயண்டும். அப்வ஧ளது அயன் ன௅கம்
஋ப்஧டினின௉க்கும்?
ஆ஦ளல் அயன் அதுயரப உனிவபளடின௉ப்஧ள஦ள? இப்வ஧ளதுதளன் அயன் உனிவபளடு
இன௉க்கழ஫ளவ஦ள ஋ன்஦வநள? - ஍வனள! ஋ன்஦ தளன் அயன் துவபளகம் ப ய்தளலும், ஥ள஦ள
அயனுக்கு னந஦ளக ன௅டினவயண்டும்? ஋ன் யளக்கழ஦ளவ஬னள அயனுக்கு இந்த கதழ வ஥ப
வயண்டும்? ஸ்யளநழ! ன௅த்ரதனன் ஧ிரமப்஧ள஦ள? - ஆம்; அயன்

ளகக் கூைளது.

அயர஦ யி ளபரண ப ய்து ஋ட்டு யன௉ரம் அல்஬து ஧த்து யன௉ரம் பஜனி஬ழல் வ஧ளை
வயண்டும். ஥ளம் பஜனிலுக்குள்வ஭ வ஧ளய் அயர஦ப் ஧ளர்த்து , "ன௅த்ரதனள! ஥ீ ஋஦க்குத்
துவபளகம் ஧ண்ணி஦ளய். அதற்கு ஥ளன் ஧மழக்கு ஧மழ யளங்கழவ஦ன்; ஆ஦ளலும் இந்தப்
஧ளயினின் ந஦த்தழ஬ழன௉ந்து உன்னுரைன ஞள஧கம் வ஧ளகநளட்வைப஦ன்கழ஫து !" ஋ன்று
ப ளல்஬ வயண்டும்...
இப்஧டி ஋ண்ணின கல்னளணி த஦க்குத்தளவ஦
எ஬ழ அயல௃க்வக ஧னங்கபத்ரத அ஭ித்தது .

ழரித்தளள் . அயல௃ரைன

ழரிப்஧ின்

வ ச் வ ! ஋ன்஦ அ ட்டு ஋ண்ணங்கள்!

ன௅த்ரதனன் ஧஬ யன௉ரம் பஜனி஬ழவ஬ இன௉ப்஧து ; அத்தர஦ கள஬ன௅ம் தளன்
உனிவபளடின௉ந்து அயர஦ப் வ஧ளய் ஧ளர்ப்஧து இபத ல்஬ளம் ஥ைக்கக் கூடினதள? இ஦ிவநல்
஥நக்கும் அயனுக்கும் ஋ன்஦

ம்஧ந்தம்? - இந்த உனிர் யளழ்க்ரகதளன் இ஦ிவநல்

஋ன்஦த்தழற்கு? ன௅த்ரதனனுரைன களதல் ப஧ளய்னளய்ப் வ஧ள஦஧ி஫கு உனிர் யளமவும்
வயண்டுநள? உனிர் யளமத்தளன் ன௅டினேநள? இ஦ி இபவு வ஥பங்க஭ில் தூக்கம்
யபப்வ஧ளயதழல்ர஬. தூக்கம் யபளநல் ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ற்஫ழவன ஥ழர஦த்துக்
பகளண்டின௉ந்து ர஧த்தழனம் ஧ிடித்தளலும் ஧ிடித்துயிடும் . இப்வ஧ளவத ந஦து
இப்஧டினின௉க்கழ஫வத! வ஧ளகப் வ஧ளக ஋ப்஧டினளகுவநள , ஋ன்஦வநள? ர஧த்தழனம் ஧ிடித்துப்
வ஧ளய் ஊபளர் ஋ல்஬ளம்

ழரிக்கும்஧டி உனிர் யளம வயண்டுநள - இந்த ஋ண்ணம்

வதளன்஫ழனதும் கல்னளணி அ஭யி஬ளத ஧னங்கபநரைந்தளள். அடுத்த ஥ழநழரத்தழல் அயள்
ஏர் உறுதழ பகளண்ைளள். இன்று இபளத்தழரி ஋ப்஧டினளயது தன் உனிரப நளய்த்துக்
பகளள்஭ வயண்டினது. வயறு யிவநள ஦ம் கழரைனளது.
*****

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

டிங், டிங், டிங் ஋ன்று கடிகளபத்தழல் னென்று நணி அடித்தது . கல்னளணி

த்தம்

ப ய்னளநல் ஋ல௅ந்தழன௉ந்தளள். அத்ரத களைளந்த ஥ழத்தழரபனில் ஆழ்ந்தழன௉க்கழ஫ளள்
஋ன்஧ரதக் கய஦ித்து யிட்டு யள ற்கதரய பநதுயளகத் தழ஫ந்து பகளண்டு பய஭ிவன
கழ஭ம்஧ி஦ளள். ஥டு யதழனில்

஥ளய் என்று ஧டுத்துக் கழைந்தது . அது குரபத்து
ஊர்க்களபர்கர஭ ஋ல௅ப்஧ி யிைப் வ஧ளகழ஫வத ஋ன்று கல்னளணி என௉ கணம் தழகழல்
அரைந்தளள். ஆ஦ளல் அது குரபக்கயில்ர஬. அயள் யதழவனளடு

பகளஞ்

தூபம் வ஧ள஦

஧ி஫கு அந்த ஥ளய் ஆகளனத்ரத வ஥ளக்கழக் பகளண்டு நழகவும் தீ஦நள஦ குப஬ழல் அல௅தது .
஥ளய் அல௅தளல் னநன் யன௉யதற்கு அ஫ழகு஫ழ ஋ன்று கல்னளணி
வகள்யிப்஧ட்டின௉ந்த஧டினளல், அயள் உைம்ன௃

ழ஬ழர்த்தது.

கழன௉ஷ்ண ஧ட் த்துக் களர஬ப் ஧ிர஫னின் எ஭ி நங்க஬ளகப் ஧ிபகள ழத்துக்
பகளண்டின௉ந்தது. கல்னளணி என௉ ரகனி஦ளல் ப஥ஞ்ர

அன௅க்கழப் ஧ிடித்துக் பகளண்டு

பகளள்஭ிைக்கரபரன வ஥ளக்கழ ஥ைந்தளள். ஆற்஫ழவ஬ யில௅ந்து இ஫ந்து வ஧ளய் யிடுயது
஋ன்னும் ஋ண்ணத்துைவ஦ தளன் அயள் அந்த வ஥பத்தழல் யட்ரை

யிட்டுக் கழ஭ம்஧ினது.
ஆ஦ளல், கழட்ைத்தட்ை இபளஜன் யளய்க்கள஬ழன் அன௉கழல் யந்தவ஧ளது அயல௃க்கு என௉
ந்வதகம் வதளன்஫ழற்று. ஍வனள! த஦க்கு ஥ீந்தத் பதரினேவந? தண்ணரில்

யில௅ந்தளல்,
஥ீந்தழக் கரபவன஫த் தளவ஦ வதளன்றும் ? உனிர் வ஧ளகுநள? கல௅த்தழவ஬ கல்ர஬க் கட்டிக்
பகளண்டு யில௅கழ஫து ஋ன்று

ளதளபணநளய்ச் ப ளல்லுயளர்கள். ஥ழஜநளகவய அப்஧டிச்

ப ய்ன ன௅டினேநள? பகளள்஭ிைக் கரபனில் கல்லுக்குப் வ஧ளயபதங்வக ? அல்஬து
கனிற்றுக்குத்தளன் ஋ங்வக வ஧ளயது? ன௃ைரயத் தர஬ப்஧ில் கல்ர஬க் கட்டிக்பகளண்டு
யில௅ந்தளல், தர஬ப்஧ி஬ழன௉ந்து கல் ஥ல௅யி யிட்ைளல் ஋ன்஦ ப ய்யது ? ஍வனள! உனிரப
யிடுயபதன்஧து ப ளல்யதற்குச் சு஬஧நளனின௉க்கழ஫வத தயிப , நழகவும் கஷ்ைநள஦
களரினநளக அல்஬யள வதளன்றுகழ஫து?
கல்னளணி இபளஜன் யளய்க்கள஬ழன் ஧ள஬த்ரத அரைந்த வ஧ளது , அரதக் கைந்து
வநவ஬ ப ளல்஬யில்ர஬. அங்வகவன

ற்று வ஥பம் ஥ழன்று

ழந்தர஦னில்

ஆழ்ந்தழன௉ந்தளள். ஧ி஫கு யளய்க்களல் ஏபநளய்ச் ப ன்று தண்ணர்க்

கரபனில் ஏரிைத்தழல்
உட்களர்ந்தளள்.

ழலு ழலுபயன்று களற்஫டித்தது. கழபளநத்தழல் ஜளநக்வகளமழ கூயிற்று.

களக்ரகபனளன்று அரபத் தூக்கநளய்க் கரபந்தது .
கல்னளணி, "இன்று ஥ளன் இ஫க்க வயண்டுபநன்று யிதழ இன௉ந்தளல் , ஋ப்஧டினேம்
னநன் ஋ன்ர஦க் பகளண்டு வ஧ளயளன் அல்஬யள? ஧ளர்க்க஬ளம்" ஋ன்று ஋ண்ணநழட்ைளள்.
஧ி஫கு, "னநவ஦! யள! ஋ன்ர஦க் பகளண்டு வ஧ள!" ஋ன்று யளய் யிட்டுக் கூ஫ழ஦ளள்.
அப்஧டி அயள் ப ளல்஬ழ யளய் னெடி஦ளவ஭ள இல்ர஬வனள , ஋ங்வகவனள பயகு
தூபத்தழல் ைக், ைக், ைக், ைக் - ஋ன்஫
கல்னளணினின் வபளநம்

த்தம் வகட்ைது.

ழ஬ழர்த்தது. உைம்ப஧ல்஬ளம் ஥டுங்கழற்று. என௉ வயர஭

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

தன்னுரைன ஧ிபளர்த்தர஦ரனக் வகட்டு னநன் தளன் யன௉கழ஫ளவ஦ள ?
ைக், ைக், ைக், ைக் - இந்த எ஬ழ ஥ழநழரத்துக்கு ஥ழநழரம் ப஧ரினதளகழக் பகளண்டு
யந்தது.

ற்று வ஥பத்துக்பகல்஬ளம் அது பயகு

நீ ஧த்தழல் யந்து யிட்ைது .

கல்னளணி கண்கர஭ இறுக னெடிக் பகளண்ைளள்.
இபண்டு ஥ழநழரத்துக்பகல்஬ளம் அந்த ைக் ைக்

த்தம் கல்னளணிக்கு ஋தழரில்

யளய்க்கள஬ழன் அக்கரபனில் யந்து ஥ழன்஫து. னநன் தளன்,

ந்வதகநழல்ர஬!

ப்தம் ஥ழன்று

என௉ ஥ழநழரம் ஆனிற்று. இபண்டு ஥ழநழரம் ஆனிற்று, னென்று ஥ழநழரம் ஆனிற்று;
கல்னளணிக்வகள இந்த னென்று ஥ழநழரன௅ம் னென்று னேகநளகனின௉ந்தது . அயல௃ரைன
஧ை஧ைப்ன௃ம் அதழகநளகழக் பகளண்டு யந்தது . நறு஧டினேம் என௉ தைரய, "னநவ஦! யள!
வ க்கழபம் யந்து ஋ன்ர஦க் பகளண்டு வ஧ள!" ஋ன்று கூயி஦ளள்.
அடுத்த கணம் கல்னளணி தன்னுரைன ஞள஧கத்ரத இமந்தளள் . தண்ணரில்

'குன௃க்'
஋ன்று என௉

த்தம் வகட்ைது.
அத்தழனளனம் 52 - ப஧ளல௅து ன௃஬ர்ந்தது

ன௅த்ரதனன் கல்னளணிரனப் ஧ளர்க்க வயண்டும் ஋ன்஫ யின௉ப்஧த்ரதத்
பதரியித்ததும்,

ர்வயளத்தந

ளஸ்தழரி தளவந வ஥ரில் வ஧ளய்க் கல்னளணிரன அரமத்து

யன௉யது ஋ன்று தீர்நள஦ித்துக் பகளண்ைளர் . வயறு னளபளயது வ஧ள஦ளல் க஬யபப்஧டுத்தழ
யிடுயளர்கள் ஋ன்றும், என௉ வயர஭ அயள் யன௉யதற்கு நறுத்து யிை஬ளம் ஋ன்றும்
஥ழர஦த்தளர். அவதளடு கூை, ன௅த்ரதனன் இன௉க்குநழைத்ரத கல்னளணி பதரியித்ததற்குக்
களபணநள஦ நர்நம் ஌வதள இன௉க்க வயண்டுபநன்஧து அயன௉ரைன ந஦த்தழல் உறுத்தழக்
பகளண்வைனின௉ந்தது. இவ்ய஭வு கண்டு஧ிடித்த ஧ி஫கு அரதக் கண்டு஧ிடிக்களநற்
வ஧ள஦ளல் ஋ன்஦ ஧ிபவனளஜ஦ம்?
அயர் ஌ற்பக஦வய வகள்யிப்஧ட்டின௉ந்த யிரனங்கர஭னேம் ரயத்துக் பகளண்டு ,
கல்னளணிக்கும் ன௅த்ரதனனுக்கும் இன௉ந்து யந்த

ம்஧ந்தத்ரத என௉யளறு அயர்

ஊகழத்து அ஫ழந்து பகளண்ைளர். அயர்கள் களத஬ர்கள் ஋ன்஧தழலும் ப ன்஫

ழ஬

தழ஦ங்க஭ளகக் கல்னளணிதளன் ன௅த்ரதனனுக்கு உணவு அ஭ித்துக் களப்஧ளற்஫ழனின௉க்க
வயண்டுபநன்஧தழலும்

ந்வதகநழல்ர஬. ஆ஦ளல் அன்ர஫ன தழ஦ம் அயல௃ரைன ந஦க்

க஬க்கத்தழற்குக் களபணம் ஋ன்஦? ன௅த்ரதனனுரைன 'உண்ரநக் களத஬ழ'ரனப் ஧ற்஫ழ
஌வதள ப ளன்஦ளவ஭, அது ஋ன்஦? அப்஧டிபனல்஬ளம் இன௉க்குவநள? ன௅த்ரதனன்
அத்தரகன ந஦ித஦ளய்த் வதளன்஫யில்ர஬வன ? அயர஦ப் வ஧ள஬ீ றளர் சூழ்ந்த வ஧ளது
அங்வக வயறு ஸ்தழரீனேம் இன௉க்க யில்ர஬வன? ஋ன்஦ களபணத்தழ஦ளல் அயல௃க்கு
அப்஧டிப்஧ட்ை யி஧ரீதநள஦

ந்வதகம் இன௉க்கக்கூடும் ?

கல்னளணிரனப் ஧ளர்த்துப் வ஧ ழ஦ளல்தளன் இந்த நர்நம் பய஭ினளயதற்கு யமழ

vanmathimaran@gmail.com
உண்டு ஋ன்று ஋ண்ணின

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ளஸ்தழரி பளனயபத்தழ஬ழன௉ந்து இபவு னென்று நணிக்வக குதழரப

஌஫ழப் ன௄ங்கு஭த்துக்குப் ஧ிபனளணநள஦ளர். தழன௉ைர஦ப் ஧ிடிக்கழ஫ யரபனில், குதழரபனில்
வ஧ள஦ளல் அயனுக்கு ன௅ன்ப஦ச் ரிக்ரக பகளடுத்தது வ஧ள஬ளகுபநன்று அயர்
ர க்கழ஭ில் வ஧ளய்க் பகளண்டின௉ந்தளர் . இப்வ஧ளது அந்த ஧னநழல்ர஬னளத஬ளலும், இபவு
வ஥பநளத஬ளலும் குதழரப ஌஫ழக் கழ஭ம்஧ி஦ளர் .
*****
அயர் ன௄ங்கு஭ம் னெங்கழல் ஧ள஬த்துக்குக் கழட்ைத்தட்ை யந்தவ஧ளது சுநளர் ஥ள஬ரப
நணி இன௉க்கும். கழமக்குத் தழர னில் அப்வ஧ளது தளன்

ழ஫ழது பயண்ணி஫ம் கண்ைது .

஥ன்஫ளய் யிடிந்த ஧ி஫வக ஊன௉க்குள் வ஧ள கவயண்டுபநன்று ஋ண்ணின

ளஸ்தழரி ,

குதழரபனின் ஬களர஦ப் ஧ிடித்து இல௅த்து ஥ழறுத்தழ஦ளர். யளய்க்கள஬ழன் அந்தப்ன௃஫ம் அயர்
தற்ப ன஬ளகப் ஧ளர்த்தவ஧ளது, என௉ ப஧ண் உன௉யம் தர஬நனிரப அயிழ்த்துப்
வ஧ளட்டுக்பகளண்டு உட்களர்ந்தழன௉ப்஧து வ஧ளல் பதரிந்தது . அந்த வயர஭னில் அத்தரகன
களட் ழரனக் கண்ைவ஧ளது, நகள ரதரின ள஬ழனள஦
அரைந்தளர். பகளஞ்

ளஸ்தழரி கூைச்

வ஥பத்துக்பகல்஬ளம், "னநவ஦! யள!

ழ஫ழது க஬யபம்

வ க்கழபம் யந்து ஋ன்ர஦க்

பகளண்டுவ஧ள!" ஋ன்஫ குபர஬க் வகட்ைதும், அயன௉ரைன ஧னங்கபம் அதழகநளகத்தளன்
ஆனிற்று. ஆ஦ளல் அடுத்த ஥ழநழரம் அந்த உன௉யம் தண்ணரில்

தர஬ குப்ன௃ ஫ யிம
அத஦ளல் உண்ைள஦ 'குன௃க்' ஋ன்஫

த்தத்ரதக் வகட்ைதும்

ளஸ்தழரினின் க஬யபம்

஋ல்஬ளம் ஧஫ந்து வ஧ளனிற்று. உைவ஦ குதழரபனி஬ழன௉ந்து குதழத்து, னெங்கழல் ஧ள஬த்ரத
இபண்வை ஋ட்டில் தளண்டி, இக்கரபக்கு யந்து யளய்க்கள஬ழன் கரபவனளபநளய் ஏடி஦ளர் .
தண்ணரில்

வநவ஬ நழதந்த தர஬நனிரின் னெ ஬நளய்க் கல்னளணி வ஧ளகுநழைத்ரதக்
கண்டு ஧ிடித்து, கரபனி஬ழன௉ந்த஧டிவன அயர஭த் தூக்கழக் கரப வ ர்த்தளர் .
கவ ழ்த் தழர னிவ஬ வதளன்஫ழன பய஭ிர் ஥ழ஫ம்

ழ஫ழது

ழ஫ழதளகப் ஧வுன் ஥ழ஫த்துக்கு

நள஫ழக் கரை ழனில் ஧த்தரப நளற்றுப் ஧சும் ப஧ளன்஦ின் ஥ழ஫த்துக்கு யன௉கழ஫து .
஥ட் த்தழபங்கள் ஥ன்஫ளய் எ஭ிநங்கழ நர஫னத் பதளைங்குகழன்஫஦. ஆகளனத்தழன் கன௉஥ழ஫ம்
஥ல்஬ ஥ீ஬ ஥ழ஫நளக நள஫ழ யன௉கழன்஫து. ஥ள஬ளன௃஫த்தழலும் ஧ட் ழக஭ின் வகள஬ளக஬நள஦
ங்கவ தக் கச்வ ரி ஥ைக்கழன்஫து.
இத்தரகன வ஥பத்தழல் தளன் கல்னளணி கண் யிமழத்தளள் . ன௅த஬ழல் அயள்
கண்கல௃க்குத் பதரிந்தது

ளஸ்தழரினின் ன௅கம். இபதன்஦? இந்தப் ஧ிபளநணன் இங்கு

஋ங்வக யந்தளன்? தன்னுரைன உைம்ப஧ல்஬ளம் ஜழல்ப஬ன்஫ழன௉ப்஧ரதக் கல்னளணி
உணர்ந்தளள்; ஈபப் ன௃ைரய; ஈபத் தர஬. ஏவலள! தண்ணரி஬ழன௉ந்து

தன்ர஦ இந்தப்
஧ிபளநணன் கரபனிவ஬ இல௅த்துப் வ஧ளட்டின௉க்கழ஫ளன் . தளன் அதழகளர஬னில் ஋ல௅ந்து
உனிரப யிடுயதற்களக அங்கு யந்தது ஋ல்஬ளம் ஞள஧கம் யந்தது. அக்கரபனில் குதழரப
என்று வ ணம் வ஧ளட்டு ஥ழற்஧ரதனேம் ஧ளர்த்தளள். குதழரபனின் வநல் இந்தப் ஧ிபளநணன்
யந்தரதத்தளன் னநன் யன௉யதளகத் தளன் ஋ண்ணினின௉க்க வயண்டும் .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

கல்னளணி ஋ல௅ந்தழன௉ந்து உட்களர்ந்தளள் .

vanmathimaran@yahoo.com

ளஸ்தழரிரனப் ஧ளர்த்து, "஍னள! உங்கர஭

஋ன் உனிரபக் பகளண்டு வ஧ளக யந்த னநன் ஋ன்று ஥ழர஦த்வதன் . ஥ீங்கவ஭ள ஋ன்
உனிரபக் களப்஧ளற்஫ழனின௉க்கழ஫ீர்கள்" ஋ன்஫ளள்.
அரதக் வகட்ைதும்

ளஸ்தழரினின் ன௅கத்தழல் ன௃ன்஦ரக வதளன்஫ழனது . ஆ஦ளல்,

கல்னளணினின் அடுத்த யளர்த்ரதனில் அந்தப் ன௃ன்஦ரக ஋ரிந்து வ஧ளனி ற்று.
"...ஆ஦ளல் ஌ன் ஋ன்ர஦க் களப்஧ளற்஫ழ஦ ீர்கள்? ஍வனள! ஥ளன் இ஫ந்து வ஧ளனின௉ந்தளல்
஋வ்ய஭வு ஥ன்஫ளய் இன௉ந்தழன௉க்கும்?" ஋ன்஫ளள்.
"உ஦க்கு ஋ன்஦ துக்கவநள, ஋தற்களக ஥ீ

ளக ஥ழர஦த்தளவனள , ஋஦க்குத் பதரினளது

அம்நள! ஆ஦ளல் உன்ர஦ அரமத்து யன௉யதளக ன௅த்ரதன஦ிைம் யளக்கு அ஭ி த்து
யிட்டு யந்வதன். ஥ளன் யந்ததும் ஥ீ ஆற்஫ழல் யில௅ந்ததும்

ரினளனின௉ந்தது ."

"஋ன்஦? ன௅த்ரதன஦ள? ன௅த்ரதனன் ஋ன்ர஦ அரமத்து யபச்ப ளன்஦ள஦ள ?
஥ழஜந்தள஦ள? ஥ழஜநளக ன௅த்ரதனன் ஋ன்ர஦ அரமத்து யபச் ப ளன்஦ள஦ள ?" ஋ன்஫ளள்
கல்னளணி.
"தழன௉ச் ழற்஫ம்஧஬ம் ஧ிள்ர஭ நகள் கல்னளணி ஋ன்஧து ஥ீ தளவ஦?"
"஥ளன் தளன் அந்தப் ஧ளயி."
"ன௅த்ரதனன் உன்ர஦த்தளன் ஧ளர்க்கவயண்டுபநன்று ப ளன்஦ளன் . யந்தளல்
அரமத்துப் வ஧ளகழவ஫ன்."
"யந்தள஬ள! ன௅த்ரதனன் அரமத்து ஥ளன் யபளநலும் இன௉ப்வ஧஦ள ? இவதள
இப்஧டிவன யன௉கழவ஫ன். அரமத்துப் வ஧ளங்கள்."
"அது

ரினல்஬, அம்நள! ஥ீ யட்டுக்குப்

வ஧ளய்ப் ன௃ைரய நளற்஫ழக் பகளள் .

யளய்க்கள஬ழல் கு஭ித்துயிட்டு யந்ததளக யட்டில்

ப ளல்லு . ஥ளன் ஧ி஫கு யந்து,
ன௅த்ரதனன் வகறழல்

ளட் ழக்களக ஥ீ யபவயணுபநன்று ப ளல்கழவ஫ன் . அப்ன௃஫ம் ஥ீ

யப஬ளம்."
"஍னள!

த்தழனநளய்ச் ப ளல்லுங்கள்; ஥ீங்கள் னளர்?" ஋ன்஫ளள் கல்னளணி.

"வகள஧ித்துக் பகளள்஭ளவத, கல்னளணி! ஥ளன் வ஧ள஬ீ ஸ் இன்ஸ்ப஧க்ைர். வ஥ற்று
உன்ர஦ ஌நளற்஫ழத்தளன் யிட்வைன். அதற்குப் ஧ரிகளபம் வதை இப்வ஧ளது
யந்தழன௉க்கழவ஫ன். ஋ன்ர஦ ஥ம்஧ி யள!" ஋ன்஫ளர்

ளஸ்தழரி.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

கல்னளணி அயன௉ரைன ன௅கத்ரத ஌஫ழட்டுப் ஧ளர்த்தளள் . ஋ன்஦ ஥ைந்தளலும்

ரி,

அயன௉ைன் வ஧ளயது ஋ன்று உறுதழ பகளண்ைளள் .
அத்தழனளனம் 53 - கல்னளணினின் கல்னளணம்
஥ழர்ந஬நள஦ யள஦த்தழல் ன௄பண

ந்தழபன் ஧ய஦ியந்து பகளண்டின௉ந்தது . கவ வம

அர஬க஭ின்஫ழ அரநதழனளனின௉ந்த ஥ீ஬க்கைர஬க் கழமழத்துக் பகளண்டு ஥ீபளயிக் கப்஧ல்
அதழவயகநளய்ச் ப ன்஫து. அந்தக் கப்஧஬ழன் வநல் த஭த்தழல் ஏர் ஏபநளகக் கம்஧ினின்
நீ து

ளய்ந்து பகளண்டு ன௅த்ரதனனும் கல்னளணினேம் ஥ழன்஫ளர்கள் . ன௅த்ரதனன்,

கல்னளணினின் ன௅கத்ரதக் கண்பகளட்ைளநல் ஧ளர்த்துக் பகளண்டின௉ந்தளன் . "நதழ
யத஦ம்" ஋ன்று ப ளல்கழ஫ளர்கவ஭, அது ஋வ்ய஭வு அ஫ழய஦ம்?

இபண்டும் யட்ை
யடியநளனின௉க்கழன்஫஦ ஋ன்஧ரதத் தயிப
஋ன்஦ ப஧ளன௉த்தநழன௉க்கழ஫து? அந்தச்

ந்தழபனுக்கும் இந்த ன௅கத்துக்கும் வயறு

ந்தழப யட்ைத்தழல் கன௉யிமழகள் இபண்டு உண்ைள ?

அரய ஥ம்ரநக்பகளன்று யிடுயது வ஧ளல் ஧ளர்ப்஧துண்ைள ? என௉ கண வ஥பத்துப்
ன௃ன்஦ரகனி஦ளல் ஧ித்தம் தர஬க்வக஫ச் ப ய்னேம்

க்தழதளன்

ந்தழப஦ிைம் இன௉க்கழ஫தள?"

஋ன்று அயன் ஋ண்ணநழட்டுக் பகளண்டின௉ந்தளன் . தழடீபபன்று அயனுரைன ந஦த்தழல்
நழகவும் யி ழத்தழபநள஦ ஏர் ஋ண்ணம் உண்ைளனிற்று . "கல்னளணினின் கண்க஭ி஬ழன௉ந்து
இப்வ஧ளது கண்ணர்ீ ப஧ன௉கழ஦ளல் ஋ப்஧டினின௉க்கும் ? ஥ழ஬யின் எ஭ி அந்தக் கண்ணர்த்

து஭ிக஭ின் நீ து ஧டும்வ஧ளது அரய ன௅த்து உதழர்யது வ஧ளல் உதழன௉நல்஬யள ?" ஋ன்று
஥ழர஦த்தளன். அப்஧டி ஥ழர஦த்ததுதளன் தளநதம் - ஍வனள! இபதன்஦ அந்தக் கன௉
யிமழக஭ி஬ழன௉ந்து உண்ரநனிவ஬வன கண்ணர்ீ ப஧ன௉கழ யமழகழன்஫வத !
ன௅த்ரதனன் ஧த஫ழப் வ஧ளய், "கல்னளணி! கல்னளணி, ஋ன்஦ இது? கண்ணர்ீ ஌ன்..."
஋ன்று ப ளல்஬ழ, கண்கர஭த் துரைப்஧தற்களக அன௉கழல் ப஥ன௉ங்கழ஦ளன் .
ஆ஦ளல் கல்னளணி,

ைக்பகன்று என௉ அடி ஧ின்யளங்கழ஦ளள். "஌ன் ஋ன்று ஋஦க்வக

பதரினயில்ர஬. ஆ஦ந்தக் கண்ணர்ீ ஋ன்று ப ளல்கழ஫ளர்கவ஭ள, அது தளவ஦ள ஋ன்஦வநள?
அ஭யில்஬ளத ஆ஦ந்தத்தழவ஬தளன் னெழ்கழனின௉க்கழவ஫ன் . ஆ஦ளல் ஆ஦ளல்..." ஋ன்று
வநவ஬ ப ளல்யதற்குத் தனங்கழ஦ளள்.
"ஆ஦ளல் ஋ன்஦? அவ்ய஭வு ப ளத்து சுதந்தழபங்கர஭னேம் யிட்டு இந்தத்
தழன௉ைர஦ ஥ம்஧ி யந்வதளவந ஋ன்று வதளன்றுகழ஫தள ?..."
"அபதல்஬ளம் இல்ர஬பனன்று உ஦க்வக பதரினேம் , ன௅த்ரதனள! ப ளத்தும்
சுதந்தழபன௅ம் இங்வக னளன௉க்கு வயணும்? ஥ீ தழன௉ைன் ஋ன்஫ளல் இந்த உ஬கத்தழல்
வனளக்னர்கள் னளன௉வந இல்ர஬. ஆ஦ளல், ஆ஦ளல்... ஥ளன் வகள்யிப்஧ட்ை என௉
யிரனந்தளன், ஋ன் ந஦த்தழல் உறுத்தழக் பகளண்டின௉க்கழ஫து . உ஦க்கு இன்ப஦ளன௉
ஸ்தழரீனிைம் வ஥ ம் உண்டு ஋ன்று ப ளன்஦ளர்கள் . ஥ளன் அரத ஥ம்஧யில்ர஬.
ஆ஦ளலும் உன் யளனி஬ழன௉ந்வத பதரிந்து பகளண் ைளல் ஋ன் ந஦ம் ஥ழம்நதழனரைனேம்."

vanmathimaran@gmail.com

ன௅த்ரதனன்

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ழரித்துக் பகளண்வை ப ளன்஦ளன் :- "ஆநளம்; கல்னளணி! அது

யளஸ்தயந்தளன். ஋஦க்கு என௉ ஆர

஥ளனகழ இன௉க்கழ஫ளள். அயள் ப஧னர்..."

ன௅த்ரதனன் அந்த யளக்கழனத்ரத ன௅டிக்கயில்ர஬ . அயன் அரத "அயள்
ப஧னர்... தளபம்" ஋ன்று ப ளல்஬ழ ன௅டிப்஧தற்குள்வ஭, ஋தழவப ஥ழன்஫ கல்னளணி நளனநளக
நர஫ந்தளள். கவ வம பகளந்த஭ித்த கை஬ழல் 'குன௃க்!' ஋ன்஫ என௉

ழறு எ஬ழ வகட்ைது. "஍வனள!

இது ஋ன்஦ யி஧ரீதம்?" ஋ன்று ன௅த்ரதனன் என௉ கணம் தழரகத்து ஥ழன்஫ளன் . அடுத்த
கணத்தழல் அயனும் கை஬ழல் குதழத்து னெழ்கழ஦ளன்.
தண்ணரில்

னெழ்கழன ன௅த்ரதனனுக்கு ஥ழர஦வு நட்டும் பத஭ியளக இன௉ந்தது .
ரககர஭ ஥ள஬ள ன௃஫ன௅ம் து஭ளயயிட்டுக் கல்னளணிரனத் வதடி஦ளன் . கரை ழனில்,
அயனுக்கு னெச்சு ன௅ட்டிப் வ஧ளகும் ஋ன்஫ழன௉ந்த

நனத்தழல் கல்னளணி ரகக஭ில்

தட்டுப்஧ட்ைளள். உைவ஦ அயர஭த் தல௅யிச் வ ர்த்துக் பகளண்டு ன௅த்ரதனன் வநவ஬
கழ஭ம்஧ி஦ளன். வநவ஬ யன௉கழ஫ளன் யன௉கழ஫ளன் யன௉கழ஫ளன் - ஆ஦ளல் இன்னும் தண்ணர்ீ
நட்ைத்துக்கு யந்து வ ர்ந்த ஧ளடில்ர஬. னெச்வ ள தழணறுகழ஫து. கரை ழனளக தன்னுரைன
ன௅ல௅ ஧஬த்ரதனேம் ஧ிபவனளகழத்துக் களர஬ உரதத்து வநவ஬ ஋ல௅ம்஧ி஦ளன் . அப்஧ள
வநவ஬ யந்தளனிற்று. என௉ ப஥டின னெச்சுயிட்டுக் கண்கர஭னேம் தழ஫ந்தளன்.
*****
அச் நனம், ன௅த்ரதனனுக்கு உண்ரநனளகவய ஧ிபக்ரஞ யந்தது . அயனுரைன
கண்கள் தழ஫ந்த஦. ஋ன்஦ ஆச் ரினம். இது ஥ழஜந்தள஦ள? நறு஧டினேம் கண்கர஭ னெடித்
தழ஫ந்தளன். ஆம் கல்னளணிதளன். இத்தர஦ வ஥பம் க஦யில் ஧ளர்த்த கல்னளணிவனதளன் !
இப்வ஧ளது ஥ழஜநளகவய அயனுரைன அன௉கழல் உட்களர்ந்து பகளண்டின௉க்கழ஫ளள் .
அயல௃ரைன பநன்ரநனள஦

ரீபந்தளன் அயன் வநல் ஧ட்டுக் பகளண்டின௉க்கழ஫து .

அயல௃ரைன கண்க஭ி஬ழன௉ந்து தளன் கண்ணர்ீ ப஧ன௉கழக் பகளண்டின௉க்கழ஫து .
ன௅த்ரதனன் அயல௃ரைன கண்ணரபத்

துரைப்஧தற்களகத் தன் ரகரனத் தூக்க
ன௅னற் ழ ப ய்தளன்; அவ்யளறு தூக்க ன௅டினளநல் ப஧ன௉னெச்சு யிட்ைளன் .
இரதப் ஧ளர்த்த கல்னளணினின் கண்க஭ி஬ழன௉து கண்ணர்ீ இன்னும் ஆ஫ளய்ப்
ப஧ன௉கழற்று. றப்-இன்ஸ்ப஧க்ைரிைம் தளன் பகளடுத்தழன௉ந்த யளக்குறுதழரனனேம் ந஫ந்து
யிம்நத் பதளைங்கழ஦ளள்.
"வயண்ைளம், கல்னளணி! அமளவத!" ஋ன்று ன௅த்ரதனன் ஈ஦ஸ்யபத்தழல் கூ஫ழ஦ளன்.
"நீ ண்டும், அடுத்த ஜன்நத்தழல் ஥ளம் இம்நளதழரி தயறு ப ய்ன நளட்வைள ம் ;
ன௅த஬ழவ஬வன கல்னளணம் ப ய்து பகளண்டு யிடுவயளம் " ஋ன்று ப ளல்஬ழப் ன௃ன்஦ரக
ன௃ரிந்தளன்.

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

இரதக் வகட்ை கல்னளணிக்குத் துக்கம் வ஧ளய் ஆத்தழபம் ப஧ளங்கழக் பகளண்டு
யந்தது. அயல௃ரைன கண்கள் என௉ ப஥ளடினில் யபண்டு வ஧ளனி஦ .
"இந்தப் ஧ளயி அடுத்த ஜன்நத்தழவ஬ வயறு யந்து உன்ர஦த் பதளந்தபவு ப ய்ன
வயண்டுநள? வயண்ைவய வயண்ைளம்! அடுத்த ஜன்நத்தழ஬ளயது உ஦க்கு
இஷ்ைநள஦யர஭க் கல்னளணம் ப ய்து பகளண்டு சுகநளனின௉ " ஋ன்஫ளள்.
ன௅த்ரதனன்
குதூக஬த்துைன்

ழரித்தளன். தன்னுரைன உைல் வ஥ளரயபனல்஬ளம் ந஫ந்து
ழரித்தளன்.

"கல்னளணி! வகள஧ம் யன௉ம் வ஧ளது உன் ன௅கம் இவ்ய஭வு அமகளனின௉க்கும்஧டி
஧ிபம்நவதயன் ஧ரைத்து யிட்ைளன். அத஦ளல் தளன் வ஧ள஬ழன௉க்கழ஫து, அந்த ஥ள஭ி஬ழன௉ந்து
உ஦க்குக் வகள஧னெட்டிப் ஧ளர்ப்஧தழவ஬வன ஋஦க்குச்

ந்வதளரம் " ஋ன்஫ளன்.

கல்னளணினின் ன௅கத்தழல் இப்வ஧ளது ஋ள்ல௃ம் பகளள்ல௃ம் பயடித்தது. "ன௅த்ரதனள!
ப஧ளய் ன௃ர஦சுன௉ட்பைல்஬ளம் இன்஦ன௅ம் ஋தற்களக ? ஋ன் ன௅கத்தழல் அமகு வயறு
இன௉க்கழ஫தள? ஥ீ அன்று கட்டித் தல௅யிக் பகளண்டு இன௉ந்தளவன , அயர஭ யிையள ஥ளன்
அமகு? என௉ வயர஭ அது கூை ஋஦க்குக் வகள஧ம் னெட்டுயதற் குத்தளன் ப ய்தளவனள,
஋ன்஦வநள?" ஋ன்஫ளள்.
"ஆநளம், கல்னளணி! உ஦க்குக் வகள஧னெட்டுயதற்குத் தளன்! இல்஬ளயிட்ைளல், ஥ீ
வ஧ள஬ீ ஸ் இன்ஸ்ப஧க்ைரிைம் வ஧ளய் ஋ன்ர஦க் களட்டிக் பகளடுப்஧ளனள ?"
கல்னளணினின் வகள஧ம் நள஫ழ , நறு஧டி துக்கம் யந்தது. "஍வனள! ன௅த்ரதனள! அது
ப஧ளய்; ஥ளன் களட்டிக் பகளடுக்கயில்ர஬. உன்ர஦ இன்ப஦ளன௉ ப஧ண் ஧ிள்ர஭னேைன்
஧ளர்த்ததழல் ஋ன்

ழத்தம் க஬ங்கழப் வ஧ளனின௉ந்தது . அப்வ஧ளது அந்தப் ஧ிபளநணன் யந்து

஋ன்஦வயள வகட்க, ஥ளன் ஋ன்஦வநள உ஭஫ழ யிட்வைன். ஥ீ ஋ன்஦ தளன் துவபளகம்
஧ண்ணி஦ளலும், ஍வனள! உன்ர஦ வயணுபநன்று ஥ளன் களட்டிக் பகளடுப்வ஧஦ள ?
஥ள஦ல்஬யள இந்தப் ஧ளல௅ம் உனிரப யிட்டின௉ப்வ஧ன் ?" ஋ன்஫ளள்.
"஋஦க்குத் பதரினேம், கல்னளணி! ஋஦க்குத் பதரினேம். ஥ீனள ஋ன்ர஦க் களட்டிக்
பகளடுத்தளய்? யிதழனின் யிர஦க்கு ஥ீ ஋ன்஦ ப ய்யளய் ?" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
"யிதழதளன் அப்஧டிப் ப஧ண்ணுன௉யம் பகளண்டு யந்தது வ஧ள஬ழன௉க்கழ ஫து!
ன௅த்ரதனள! ஥ீ ஋ன்஦ிைம் ஧ிரினம் பகளள்஭ளததழல் கூை ஋஦க்கு துக்கம் இல்ர஬ .
'஋ன்஦ிைம் அன்஧ளனின௉' ஋ன்று என௉யரபக் கட்ைளனப்஧டுத்த ன௅டினேநள ? ஆ஦ளல்
஋ன்ர஦ ஋தற்களக ஥ீ ஌நளற்஫ழ஦ளய்? ஥ம்஧ ரயத்து ஌ன் துவபளகம் ஧ண்ணி஦ளய் ?
அத஦ளல் அல்஬யள ஋ன்

ழத்தம் அப்஧டிக் க஬ங்கழப் வ஧ளய்யிட் ைது?"

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

"கல்னளணி! ஥ளன் உன்ர஦ ஌நளற்஫யில்ர஬. யிதழதளன் உன்ர஦ ஌நளற்஫ழனது. ஥ீ
஧ளர்த்தது ப஧ண் ஧ிள்ர஭னல்஬, கல்னளணி! அயன் ஋ன்

ழவ஥கழதன் கந஬஧தழ. ஥ளைகத்தழல்

஋ன்னுைன் ' தளபம்' வயரத்தழல் ஥டித்தயன். ஥ளம் கப்஧ல் ஌றுயதற்கு ஌ற்஧ளடு
ப ய்தழன௉ப்஧ரதத் பதரியிப்஧தற்களகவய ய ந்தளன். வ஧ள஬ீ ஸ் பதளந்தபவுக்குப் ஧னந்து
ப஧ண் வயரத்தழல் யந்தளன்" ஋ன்஫ளன் ன௅த்ரதனன்.
*****
இரதக் வகட்ைதும் கல்னளணினின் உள்஭த்தழல் ஌ற்஧ட்ை நளறுதர஬ ஋வ்யளறு
யியரிக்க ன௅டினேம்? அயல௃ரைன ப஥ஞ்ர

அன௅க்கழக் பகளண்டின௉ந்த என௉ ப஧ரின

஧ள஫ளங்கல் தழடீபபன்று யி஬கழனது வ஧ள஬ழன௉ந்தது. நர஬ உச் ழனி஬ழன௉ந்து
யில௅ந்து பகளண்வைனின௉ந்தயள்

றுக்கழ

ட்பைன்று தழைநள஦ ன௄நழனில் உறுதழனளக ஥ழற்஧து வ஧ளல்

வதளன்஫ழனது. ன௅த்ரதனனுரைன அன்ன௃ ப஧ளய்னன்று; அயன் தன்ர஦ ஌நளற்஫யில்ர஬;
த஦க்குத் துவபளகம் ப ய்னயில்ர஬; வயறு ஋து ஋ப்஧டிப் வ஧ள஦ளல் ஋ன்஦ ?
இப்஧டி என௉ ஥ழநழரம்; அடுத்த ஥ழநழரத்தழல் தளன் ப ய்த ஧னங்கபநள஦ தயறு
அயல௃க்கு ஥ழர஦வு யந்தது.
"஍வனள! ஧ளயி! ஋ன்஦ ப ய்து யிட்வைன்? உன்ர஦ அ஥ழனளனநளகச்

ந்வதகழத்து

இப்஧டி யி஧ரீதம் யிர஭த்து யிட்வைவ஦ ? 'ப஧ண் ன௃த்தழ' ஋ன்று உ஬கத்தளர் இகழ்யது
உண்ரநனளனிற்வ஫?" ஋ன்று கல்னளணி கத஫ழ஦ளள். ய஫ண்டின௉ந்த அயள்
கண்க஭ி஬ழன௉ந்து நறு஧டினேம் கண்ணர்ீ க஬க஬பயன்று ப஧ளமழந்தது .
ன௅த்ரதனனுரைன ஜீயன் ஥ழநழரத்தழற்கு ஥ழநழரம் நங்கழக் பகளண்டின௉ந்தது .
கல்னளணினின் ன௅கத்ரத அைங்களத ஆர்யத்துைன் ஧ளர்த்துக் பகளண்டு அயன் நழகவும்
பந஬ழந்த குப஬ழல் ப ளன்஦ளன்:
"஋஦க்கு அத஦ளல் யன௉த்தநழல்ர஬;

ந்வதளரந்தளன்! ஋ன்஦ிைம் உ஦க்குள்஭

அ஭யற்஫ அன்ன௃தளவ஦ அப்஧டிச் ப ய்னத் தூண்டிற்று ? - கல்னளணி!

ழங்கப்ன௄ன௉க்குப்

வ஧ளயது, அங்வக ப ௌக்கழனநளனின௉ப்஧து ஋ல்஬ளம் ஥ைக்களத களரினம் ஋ன்று ஋ன்
ந஦த்தழன் அந்தபங்கத்தழல் என௉ ஋ண்ணம் இன௉ந்து பகளண்வைனின௉ந்தது . அது
஥ழஜநளனிற்று. இந்த உ஬கத்தழல் னளர் னளர் ஋஦க்கு பபளம்஧வும் ஧ிரினநள஦யர்கவ஭ள
அயர்க஭ளவ஬வன ஋ன் யளழ்வு ன௅டிந்தது. ன௅த஬ழல் அ஧ிபளநழ, அப்ன௃஫ம் கந஬஧தழ, ஧ி஫கு
஥ீ! உங்கள் னெயன௉ரைன அன்ன௃தளன் ஥ளன் ஧ிடி஧டுயதற்குக் களபணநளனிற்று . இது
஋஦க்கு பகடுத஬ளனின௉க்குநள? என௉ ஥ளல௃ம் இல்ர஬. இது தளன் தகுந்த ன௅டிவு..."
ன௅த்ரதனனுரைன குபல் இன்னும் பந஬ழயரைந்தது . அயனுரைன கண் யிமழகள்
வநவ஬ ப ன்று நர஫ந்த஦. ஆ஦ளல் இதழ்க஭ில் ன௃ன்஦ரக நட்டும் நள஫யில்ர஬ .

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

"கல்னளணி! ஋ங்வக இன௉க்கழ஫ளய்? அன௉கழல் யள! என௉ ன௅க்கழன
ப ளல்கழவ஫ன்" ஋ன்஫ளன். கல்னளணி, இரைனில்

நள ளபம்

ற்று யி஬கழனின௉ந்தயள், நறு஧டினேம்

ப஥ன௉ங்கழ யந்து, ன௅த்ரதனனுரைன ன௅கத்துக்கு அன௉கழல் தன் ன௅கத்ரத ரயத்துக்
பகளண்டு "இவதள இன௉க்கழவ஫ன், ன௅த்ரதனள" ஋ன்஫ளள்.
"இவதள ஧ளர்! அ஧ிபளநழக்கு என௉ ஌ற்஧ளடு ப ய்து யிட்வைன் . கந஬஧தழ அயர஭க்
கல்னளணம் ப ய்து பகளள்஭ப் வ஧ளகழ஫ளன். இ஦ிவநல் ஥ம்ன௅ரைன கல்னளணத்துக்கு
னளபதளன௉ தரைனேம் கழரைனளது. உ஦க்குச்

ம்நதந்தளவ஦?" ஋ன்று ன௅த்ரதனன்

ன௅ணுன௅ணுத்தளன்.
" ம்நதம்,

ம்நதம்" ஋ன்஫ளள் கல்னளணி.

"அப்஧டினள஦ளல், வந஭த்ரதப் ஧஬நளக யள ழக்கச் ப ளல்லு. இவதள இப்வ஧ளவத
தள஬ழ கட்டி யிடுகழவ஫ன்" ஋ன்று ப ளல்஬ழ ன௅த்ரதனன், இபத்தநழமந்து
஧஬லீ஦நரைந்தழன௉ந்த தன் இபண்டு ரககர஭னேம் ஋டுத்துக் கல்னளணினின் கல௅த்ரதக்
கட்டிக் பகளண்ைளன்.
அப்வ஧ளது வகளனி஬ழல் உச் ழகள஬ ன௄ரஜ ஥ைந்து பகளண்டின௉ந்தது .
ப஧ரின வந஭ம் ஜளம் ஜளம் ஋ன்று ன௅மங்கழற்று .
ஆ஬ளட் ழநணி "ஏம் ஏம்" ஋ன்று இர த்தது.
அத்தழனளனம் 54 - கைவு஭ின் களத஬ழ
இத்தர஦ கள஬நளக ஥ளம் ப஥ன௉ங்கழப் ஧மகழன

ழவ஥கழதர்க஭ிைநழன௉ந்து யிரைப஧஫

வயண்டின வயர஭ யந்து யிட்ைது.
ன௅த்ரதனன் இவ்வு஬கத்தழைம் யிரை ப஧ற்றுக் பகளண்டு ப ன்஫ளன் . ஆ஦ளல்
அயனுரைன ஞள஧கம் அவ஥கன௉ரைன உள்஭த்தழல் ஥ழ ர஬ப஧ற்று அயர்கல௃ரைன
யளழ்க்ரகவன நள஫ழ அரநயதற்குக் களபணநளனிற்று .
அத்தரகனயர்க஭ில் ன௅தன்ரநனளக வ௃நளன் றர்வயளத்தந
கு஫ழப்஧ிை வயண்டும்.

ளஸ்தழரிரனக்

ளதளபணநளய்ப் வ஧ள஬ீ ஸ் உத்தழவனளகஸ்தர்க஭ிைம் ஥ளம்

஋தழர்஧ளர்க்கும் குணங்கள் அயரிைத்தழல் இல்ர஬பனன்஧ரத ன௅த஬ழவ஬வன கண்வைள ம்.
அயர் அப்஧டி என௉ அ ளதளபண வ஧ள஬ீ ஸ் அதழகளரினளனின௉ந்த஧டினி஦ளல் தளன் இந்தச்
ரித்தழபம் இவ்ய஭வு தூபம் ஥ீண்டு யந்தது.
ன௅த்ரதனனுரைன ன௅டிவு

ளஸ்தழரிரனப் ப஧ரிதும்

ழந்தர஦னில் ஆழ்த்தழ ,

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

அயரப உ஬க யளழ்க்ரகனின் நகள இபக ழனங்கர஭ப் ஧ற்஫ழ யி ளபரணனில்
இ஫ங்குநளறு தூண்டிற்று.
"அ஫த்தழற்வக அன்ன௃

ளர்ப஧ன்஧ அ஫ழனளர்

ந஫த்தழற்கும் அஃவத துரண"
஋ன்னும் தநழழ் நர஫க் கூற்஫ழன் உண்ரநப் ப஧ளன௉ர஭ அயர் அப்வ஧ளதுதளன் ஥ன்கு
உணர்ந்தளர். இந்தக் கு஫ல௃க்குச்

ளதளபணநளய், "஥ற்கன௉நங்கல௃க்வக அன்ன௃ ஆதளப

பநன்று பதரினளதயர்கள் ப ளல்யளர்கள்; தீச்ப னல்கர஭ யி஬க்குயதற்கும் அன்வ஧
ஆதளபநள஦து" ஋ன்று ய஬ழந்து ப஧ளன௉ள் கூறுயது யமக்கம். ஆ஦ளல் தநழழ் ஥ளட்டில்
தற்வ஧ளது யளழ்ந்தழன௉க்கும் ப஧ரினளர்க஭ில் என௉யர் , வநற்஧டி ப஧ளன௉஭ின்
ப஧ளன௉த்தநழன்ரநரன ஋டுத்துக் களட்டி , "தீன ப னல்கல௃க்குங்கூை அன்வ஧
தூண்டுவகளல்" ஋ன்று ப஧ளன௉ள் கூ஫ழனரத

ளஸ்தழரினளர் வகட்டின௉ந்தளர். இது ஋வ்ய஭வு

உண்ரநபனன்஧து ன௅த்ரதனனுரைன யளழ்யி஬ழன௉ந்து அயன௉க்குத் பத஭ியளக
யி஭ங்கழற்று.
அ஧ிபளநழனிைம் ரயத்தழன௉ந்த அன்஧ி஦ளல் அல்஬யள ன௅த்ரதனன் கள்ய஦ளக
வ஥ர்ந்தது? நற்றும் ஧஬ தீச்ப னல்கள் அயன் ப ய்னேம்஧டி வ஥ர்ந்ததற்கு அந்த
அன்வ஧னல்஬யள களபணநளனிற்று?
*****
நற்றும், யளழ்வுக்கு அன்ன௃ களபணநளனின௉ப்஧து வ஧ளல் நபணத்தழற்கும்
களபணநளனின௉க்கழ஫து ஋ன்஧ரதனேம்

ளஸ்தழரினளர் கண்டுணர்ந்தளர் . ன௅த்ரதன஦ிைம்

அ஧ிபளநழனேம், கந஬஧தழனேம், கல்னளணினேம் பகளண்டின௉ந்த அன்வ஧னன்வ஫ள அயனுக்கு
னந஦ளக ன௅டிந்தது? அந்த நபணத்ரதத் தீனது ஋ன்று ப ளல்஬ ன௅டினேநள ? அத்தரகன
தூன அன்஧ின் களபணநளகத் தீரந யிர஭யது

ளத்தழனநள ?

இயர்கல௃ரைன துன்஧த்துக்பகல்஬ளம் ஆதழகளபணநள஦ களர்யளர்

ங்குப்஧ிள்ர஭

இன்னும் உனிர் யளழ்ந்து தன்னுரைன ஧ளய கழன௉த்தழனங்கர஭ ஥ைத்தழக்
பகளண்டுதள஦ின௉க்கழ஫ளர். ஆ஦ளல் பகளடின

ந்தர்ப்஧ங்க஭ின் களபணநளகக் கள்ய஦ளக

வ஥ர்ந்த ன௅த்ரதனவ஦ள துப்஧ளக்கழக் குண்டுக்கு இரபனளகழ நபணநரைந்தளன் . இந்த
ன௅பண்஧ளட்ரைப் ஧ளர்க்கும்வ஧ளது, யளழ்வு ஥ல்஬து, நபணம் தீனது ஋ன்று
ப ளல்யதற்குத்தளன் இைநழன௉க்கழ஫தள?
உ஬கத்தழவ஬ ஋ல்஬ளக் களரினங்கல௃ம் ஌வதள என௉ ஥ழனதழ ப்஧டி களபண களரினத்
பதளைர்ன௃ைன் தளன் ஥ைந்து யன௉கழன்஫஦. ஥ன்ரநனின் ஧஬ன் இன்஧ம். தீரநனின்
யிர஭வு துன்஧ம் ஋ன்஧தழலும்

ந்வதகநழல்ர஬. ஆ஦ளல் ஥ன்ரந ஋து, தீரந ஋து, சுகம்

஋து, துக்கம் ஋து ஋ன்ப஫ல்஬ளம் ஥ழர்ணனிப்஧து நட்டும் ஋஭ினதன்று. "஥ன்ரந தீரந, சுக

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

துக்கம் ன௅த஬ழன துயந்த உணர்ச் ழகர஭க் கைந்தயன் தளன் ஞள஦ி ; அயன் தளன்
ன௃ன௉ரன்" ஋ன்று ப஧ரிவனளர் ப ளல்யதன் இபக ழனன௅ம் என௉யளறு

ழத்த

ளஸ்தழரிக்குப்

ன௃஬஦ளகத் பதளைங்கழற்று.
இவ்யளப஫ல்஬ளம் ஆத்ந
இ஫ங்கழயிட்ை

ழந்தர஦னி஦ளலும் , தத்துய யி ளபரணனிலும்

ளஸ்தழரிக்குப் வ஧ள஬ீ ஸ் இ஬ளகள உத்தழவனளகம் ஧ி டிக்களநல் வ஧ள஦தழல்

யினப்஧ில்ர஬னன்வ஫ள? உரின கள஬த்தழற்கு ன௅ன்வ஧ அயர் ப஧ன்ரன் ப஧ற்றுக்
பகளண்டு யி஬கழ, ஧ளபநளர்த்தழக

ளத஦ங்க஭ிலும், ப஧ளது ஥ன்ரநக்குரின

களரினங்க஭ிலும் ஈடு஧ை஬ள஦ளர். "வ஧ள஬ீ ஸ்

ளநழனளர்" ஋ன்றும் "வ஧ள஬ழச்

஋ன்றுங்கூை அயரப அவ஥கர் ஧ரிக ழத்தளர்க஭ளனினு ம் அயர் அயற்ர஫ச்

ளநழனளர்"
ழ஫ழதும்

ப஧ளன௉ட்஧டுத்தயில்ர஬. ன௃கழ்ச் ழரனனேம் இகழ்ச் ழரனனேம் என்஫ளகக் கன௉தும்
நவ஦ள஥ழர஬ரன அயர் அரைந்து யிட்ைளர். அயன௉ரைன ஥ற்களரினங்கல௃க்பகல்஬ளம்
அயன௉ரைன தர்ந ஧த்தழ஦ி ப஧ரிது உதயி ன௃ரிந்து யந்தளள் ஋ன்று ப ளல்஬வும்
வயண்டுநள?
ன௅த்ரதனன் இ஫ந்த ஧ி஫கு

ளஸ்தழரினின் ன௅னற் ழனி஦ளல் கு஫யன் ப ளக்கன்

யிடுதர஬ ப ய்னப்஧ட்ைளன். ஆ஦ளல் அந்தப் ஧ளயி நகன் சும்நள இன௉க்கயில்ர஬ .
பகளள்஭ிைக்கரபக் களட்டுக்குப் வ஧ளய்ப் ஧஬ தழ஦ங்கள் அர஬ந்து தழரிந்து கரை ழனில்
ன௅த்ரதனன் நபப்ப஧ளந்தழல் எ஭ித்து ரயத்தழன௉ந்த

ழ஬ ஥ரககர஭த் வதடிப் ஧ி டித்தளன்.

அயற்ர஫ அயன் ைவு஦ில் பகளண்டு வ஧ளய் யிற்க ன௅னன்஫ வ஧ளது வ஧ள஬ீ ளர் ஧ிடித்துக்
பகளண்ைளர்கள். வயறு என௉ தழன௉ட்டுக் வகறழல் அயர஦
யன௉ரம் கடுங் களயல் யிதழத்து

ம்஧ந்தப்஧டுத்தழ , னென்று

ழர஫க்கு அனுப்஧ி யிைளர்கள் . ஆ஦ளல், இதன்

ப஧ளன௉ட்டு ஥ளம் ப ளக்க஦ிைம் அனுதள஧ம் களட் ை வயண்டின அய ழனநழல்ர஬. அயன்
஧ி஫யினிவ஬வன வயதளந்தழனளய்ப் ஧ி஫ந்தய஦ல்஬யள ? அயனுக்கு பய஭ினி஬ழன௉ப்஧தும்
என்றுதளன்;

ழர஫னி஬ழன௉ப்஧தும் என்றுதளன். சுகன௅ம் என்றுதளன், துக்கன௅ம்

என்றுதளன். இன௉யிர஦கர஭னேங் கைந்த வனளகழ ஋ன்று உண்ரநனில்
அயர஦னல்஬யள ப ளல்஬வயண்டும்?
*****
உரின கள஬த்தழல், கந஬஧தழனேம் அ஧ிபளநழனேம் கல்னளணம் ப ய்து பகளண்ைளர்கள் .
ன௅த்ரதனனுரைன நபணத்தழ஦ளல் கந஬஧தழக்கும் அ஧ிபளநழக்கும் ஌ற்஧ட்ை அ஭யி஬ளத
துக்கவந அயர்கர஭ என்று ஧ிரணப்஧தற்கு ன௅க்கழனச்

ளத஦நளனின௉ந்தது .

ன௅த்ரதனர஦ ஥ழர஦த்து அயர்கள் யிட்ை கண்ணர்ீ அயர்கல௃ரைன களத ல் ஧னிரபத்
த஭ிர்க்கச் ப ய்னேம் யளன் நரமனளனிற்று. இப்஧டி அயர்கல௃ரைன வ஥ த்ரதப் ப஧ன௉க்கழ
ய஭ர்த்த ஧ிரிவுத் துக்கம் ஥ள஭ரையில் நர஫ன , அயர்கல௃ரைன களதல் இன்஧ம்
நட்டுவந நழஞ் ழ ஥ழன்஫து.
஥ளம் இவ்ய஭வு

ழ஬

நனம் அயர்கள், '஍வனள! ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ிரிந்த ஧ி஫கு

ந்வதளரநளனின௉க்கழவ஫ள வந?' ஋ன்று ஋ண்ணி பயட்க ன௅றுயளர்கள்.

஧ின்஦ர், "஥ளம் இப்஧டிச்

ந்வதளரநளனின௉ப்஧துதளன் ன௅த்ரதனனுக்கு நகழழ்ச் ழ

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

தன௉யதளகும்" ஋ன்று ஋ண்ணி என௉யளறு ஆறுதல் ப஧றுயளர்கள் .
*****
கல்னளணி உனிர் யளழ்ந்தழன௉ந்தளள்!
ன௅த்ரதனனுரைன நபணத்தழற்குப் ஧ி஫கு அயல௃ம் உனிர் து஫ப்஧ளள் ஋ன்று
஋தழர்஧ளர்க்கக் கூடும். ஆ஦ளல் உண்ரநனில் அவ்யளறு வ஥பயில்ர஬ .
ன௅த்ரதனன் ஧ிடி஧ட்ை அன்வ஫ உனிர் து஫க்க ன௅னன்஫ கல்னளணி , அயனுரைன
நபணத்தழற்குப் ஧ி஫கு அம்நளதழரி ன௅னற் ழ ப ய்னளதது ஆச் ரினம் அல்஬யள ?
ஆச் ரினந்தளன். ஆ஦ளல் அதற்கு என௉ ன௅க்கழன களபணம் இன௉க்கத் தளன் ப ய்தது.
ன௅தல் ஥ளள் கல்னளணி உனிர் து஫க்க ன௅னன்஫வ஧ளது அயள் "இவ்வு஬கத்தழல்
உண்ரநனள஦து என்றுவநனில்ர஬; ஋ல்஬ளவந ப஧ளய்" ஋ன்஫ நவ஦ள஧ளயத்தழல்
இன௉ந்தளள். நறு஥ளள் ன௅த்ரதனர஦ப் ஧ளர்த்த ஧ி஫கு , அந்த ஋ண்ணம் அயல௃க்கு
நள஫ழயிட்ைது. "உ஬கழல் உறுதழனள஦து, உண்ரநனள஦து, அமழயில்஬ளதது என்று உண்டு;
அது அன்ன௃" ஋ன்஫ உறுதழப்஧ளடு அயல௃க்கு ஌ற்஧ட்ைது .
*****
னன௅஦ள தீபத்தழல் வயணுகள஦ம் ப ய்து நளடு வநய்த்துத் தழரிந்த கண்ணன்
தழடீபபன்று என௉஥ளள் நதுரபக்கு பளஜரீகம் ஥ைத்தச் ப ன்஫ ஧ி஫கு , ஧ின௉ந்தளய஦த்தழல்
அயனுரைன வதளமர்கள் ஋ல்஬ளம் துனபக் கை஬ழல் ஆழ்ந்து யிடுகழ஫ளர்கள். ஆ஦ளல்
பளரத நட்டும் அவ்யளறு துனபப்஧ையில்ர஬. அயள் தன்

ழவ஥கழதழனிைம் ப ளல்கழ஫ளள்:

"வதளமழ! ஌ன் துனபப்஧ை வயண்டும்? இந்த உ஬கத்தழல்
உண்டு?

ளசுயதநள஦து ஋துதளன்

க஬ன௅ம் அ஥ழத்னநல்஬யள" நனுரர்கள் அ஥ழத்னம்; யளழ்வு அ஥ழத்னம்; சுக

துக்கங்கள் ஋ல்஬ளம் அ஥ழத்னம்; இது பதரிந்தழன௉க்கும்வ஧ளது கழன௉ஷ்ணன்
வ஧ளய்யிட்ைளவ஦ ஋ன்று ஥ளம் ஌ன் யன௉த்தப்஧ைவயண்டும் ?
" கழவன! இந்த உ஬கழல் ஥ழத்னநள஦து என்வ஫ என்று இன௉க்கழ஫து . அது தளன்
஧ிவபரந."
"஧ிவபரநக்கு உரினயன் கூை அ஥ழத்னந்தளன் ; அயன் வ஧ளய்யிடுயளன். ஆ஦ளல்
஧ிவபரந நட்டும் என௉ ஥ளல௃ம் அமழனளது . அது ஥ழத்னநள஦து.
"வதளமழ! ஥நது லரி ப஧ரின தழன௉ைன் அல்஬யள ? ஆ஦ளல் அயன் கூைத் தழன௉ை

vanmathimaran@gmail.com

www.thamizhthenee.blogspot.com

vanmathimaran@yahoo.com

ன௅டினளத என்று இன௉க்கழ஫து. அதுதளன் ஥நது இதனத்தழலுள்஭ களதல் . அய஦ளல் கூை
அரதத் தழன௉டிக் பகளண்டு வ஧ளக ன௅டினயில்ர஬னல்஬யள ?"
"஧ின் ஋தற்களக ஥ளம் துக்கப்஧ை வயண்டும் ?"
பளரதனின் வநற்ப ளன்஦ நவ஦ள஥ழர஬ரனத்தளன் கல்னளணி அரைந்தழன௉ந்தளள் .
ன௅த்ரதனனுரைன நபணம் அயல௃க்குத் துக்கம் யிர஭யிக்கயில்ர஬பனன்று ஥ளம்
ப ளல்஬ நளட்வைள ம். ஍வனள! கல்னளணிக்கள துக்கநழல்ர஬? துக்கநழல்஬ளந஬ள அப்஧டிச்
ழத்தழபப் ஧துரந வ஧ள஬ ஥ழற்கழ஫ளள்? துக்கநழல்஬ளந஬ள அப்஧டிக் கண்ணர்ீ
ப஧ன௉க்குகழ஫ளள்? ஆ஦ளல் அது

ளதளபண துக்கநல்஬; அதழ னநள஦ துக்கம் ஋ன்று

நட்டும் ப ளல்஬த்தளன் வயண்டும்.
ளதளபணநளனின௉ந்தளல் அரத ந஫க்க ன௅னல்யது அல்஬யள ஥ழனளனம்? அதுதளவ஦
ந஦ித இனற்ரக? ஆ஦ளல் கல்னளணி அந்தத் துக்கத்ரத ந஫க்க யின௉ம்஧யில்ர஬. அந்த
நகத்தள஦ துக்கத்தழல் அயள் ஌வதள என௉ நகத்தள஦ இன்஧த்ரதனேம் கண்டின௉க்க
வயண்டும்.
உண்ரநனில், கல்னளணி இபண்ைளம் ன௅ர஫ உனிர் து஫க்க ன௅ன஬ளததன்
களபணவந இதுதளன்; உனிர் து஫ந்தளல், ன௅த்ரதனனுரைன ஞள஧கம் வ஧ளய்யிடுவநள ,
஋ன்஦வநள? அன்஫ழபவு தண்ணரில்

யில௅ந்தவுைவ஦ ஋ல்஬ள ஞள஧கன௅ம் வ஧ளய்யிட்ைவத !
ளயிலும் அப்஧டித்தளவ஦ வ஧ளய்யிடும்? - ன௅த்ரதனர஦னேம் அயனுரைன களதர஬னேம்
ந஫ந்துயிைச் ப ய்னேம் நபணம் வயண்ைளம்.
கல்னளணினின் சுன஥஬நற்஫, ஧ரிசுத்தநள஦ களதல் அயர஭ என௉ பதய்யப்
஧ி஫யினளக நளற்஫ழனது. யளழ்க்ரகனில் அயல௃ரைன ப னல்கள் ஋ல்஬ளம் அதற்கு
உகந்தரயனளகவய அரநந்த஦. ன௄ங்கு஭த்தழலும் தளநரப ஏரைனிலும் அயல௃க்கழன௉ந்த
தழபண்ை ப ளத்துக்கள் அர஦த்ரதனேம் ஌ரமக஭ின் துனர்தீர்ப்஧தற்களகவய அயள்
஧னன்஧டுத்தழ யந்தளள்.
கள்ய஦ின் களத஬ழ, ஥ள஭ரையில், கைவு஭ின் களத஬ழ ஆ஦ளள்.
ன௅ற்றும்