P. 1
Kalvanin Kaathali

Kalvanin Kaathali

|Views: 299|Likes:
Published by dr_nawin

More info:

Published by: dr_nawin on Aug 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.

com


அநபர கலகழனின
களய஦ின களத஬ழ
அததழனளனம 1 - ஧஫ழதத தளநரப

னஙக஭ம ஋னற அநதக கழபளநததககப ப஧ளனததநளயததளன ப஧னர
அரநநதழனநதத. ஥ீரய஭ம ஥ழர஫நத ஊனகக உதளபணம வயணடநள஦ளல,
னஙக஭தரதத தளன பளல஬ வயணடம. ஆட, ஆயணி நளதததழல ஊனகக பய஭ிவன
பனற ஧ளரததளல க஭ஙக஭ிலம, ஏரைக஭ிலம, யளயககளலக஭ிலம, யனலக஭ிலம
தணணீ ர ஥ழர஫நத ததம஧ி அர஬வநளதழக பகளணடனககம. ஋ஙபகஙகம ஜ஬நளகவய
களணப஧டம.

இநத ஊனகபகனற அவய஭வ னஷ஧ஙகலம ஋ஙகழனநத யநத வரநத஦வயள
பதரனளத; க஭தரதத தளணட அப஧ளல வ஧ளவ஦ளவநள இலர஬வனள, பகளனர஫
நபஙக஭ி஬ழனநத பம பநளயத பதளஙகம ப஧ளன஦ி஫ப னஷ஧ஙகள கணரணக
கயரகழன஫஦. அநத நஙக஭கபநள஦ நஞள ஥ழ஫ப னகக஭ிைம ழயப஧னநளன அவய஭வ
களதல பகளணடனப஧தழல ஆசரனம ஋ன஦? அபன஫ம இநதப ஧ககம ஧ளரதவதளநள஦ளல,
வய஬ழ ஏபததழல ய஭ரநதழனககம ப஧ளன஦ப஭ிச படக஭ில, ப஧ளன஦ப஭ிப னககள
பகளததக பகளததளயப னததழனப஧ரதக களணகழவ஫ளம. அததரகன ஧ததரப நளறறப
஧சம ப஧ளன஦ின ஥ழ஫ம அநதப னவகக ஋ப஧டததளன ஌ற஧டைவதள ஋னற
அதழனிககழவ஫ளம. வய஬ழகக அப஧ளல ப஥டத ய஭ரநதழனககம கலனளண னனஙரக
நபதரதப ஧ளரததளவ஬ள, அதழவ஬ இபததச ழயபன ஥ழ஫னள஭ னஷ஧ஙகள கலஙகயரதக
களணகழவ஫ளம.

நீ஧ததழலள஭ அநதச ழயன வகளனிர஬ததளன ஧ளனஙகள. வகளனில ஧ிபகளபததழல
நதழர஬ அடததளற வ஧ளல ய஭ரநதழனககம ஧ன஦ீ ர நபஙக஭ிவ஬ அநதப ஧ன஦ீ ரப
னஷ஧ஙகள ஋வய஭வ அமகளனினககழன஫஦? ஧சரப ஧வப஬ன஫ இர஬கலகக
நததழனில, இநத பயணணி஫ ந஬ரகள ஋ப஧ட வள஧ிககழன஫஦? அடததளறவ஧ள஬ழனககம
஧ய஭நல஬ழ நபதரதனம அதன அடனில னஷ஧ப ஧ளயளரை யிரததளறவ஧ளல உதழரநத
கழைககம ஧ய஭நல஬ழப னககர஭னம ஧ளரதத யிடைளவ஬ள ஌ன, அப஧ளல வ஧ளயதறவக
஥நகக ந஦ம யனயதழலர஬.

ஆ஦ளலம ந஦தரதத தழைப஧டததழக பகளணட அவதள றறத தபததழல பதரனம
க஭ககரபரன வ஥ளககழச பலவயளம. எறர஫னடப ஧ளரத யமழனளகச பலலம வ஧ளத
கமபநன஫ யளர஦ யனயரதக கணட அணணளநத ஧ளரககழ வ஫ளம. அத என தணள
நபநதளன. ஧ளரப஧தறக எனறம அவய஭வ ஧ிபநளதநளனிலர஬. ஋஦ினம அநத
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

நபததழன ழன஦ஞழற னகக஭ி஬ழனநத அவய஭வ ஥றநணம ஋ப஧டததளன
யீ சகழன஫வதள?

இவதள தைளகததகக யநத யிடவைளம. க஭ததழன கரபனிவ஬ உள஭
஥நதய஦ததழவ஬ நடடம ஧ிபவயழ தத யிடவைள நள஦ளல தழனம஧ பய஭ிவன யனயவத
஧ிபனளரனளகழயிடம. ஆரகனளல, பய஭ினி஬ழனநவத அரத ஋டடப ஧ளரததயிடடப
வ஧ளக஬ளம. அவதள ஥நதழனளயடரைச படக஭ில பகளததக பகளததளகப னததழனககம
பயணணி஫ப னககள கணரணப ஧஫ழககழன஫஦. அநதப ன஫ததழல பம஧னததழச
படகலம, வய஬ழ ஏபம ப஥டக பகளகக நநதளரபனம இநதணரைப ஧ககம னலதம
நல஬ழரகனம னலர஬னம னததக கலஙககழன஫஦. அவதள அநதப ஧நத஬ழல என
ன஫ம ஜளதழ னலர஬னம, இனப஦ளன ன஫ம ம஧ஙகழனம னதத, ஥நதய஦ம
னலயதழலம ஥றநணதரதப ஧பபனகழன஫஦. அநத ஈளனன னர஬னில எவப என
வபளஜளச பட, யீ டடககப னதழதளய யநத யினநதள஭ிரனப வ஧ளல ஙவகளஜததைன
த஦ிதத ஥ழறகழ஫த. அதழவ஬ என கழர஭னில பகளததளகப னதத இபணட அமகழன வபளஜளப
னஷ஧ஙகள.

"வபளஜளப னயளம வபளஜளபன! ஧ிபநளத அதழனநதளன!" ஋னற பளலயத வ஧ளல,
க஭ததழன கரபனில அைரநத ய஭ரநதழனககம அப஭ிச படக஭ிவ஬ அப஭ிப னஷ஧ஙகள
நணடக கழைககழன஫஦. பணட கடடகழ஫ளரகவ஭, பணட! இனறரகத வதயி
கடடனினககம இநத அறனதப னசபணடகர஭ப ஧ளனஙகள! கனம ஧சர
இர஬கலககழரைனில பகளததக பகளததளயப னததழ னககம இநத பவயப஭ிப
னகக஭ின அமரக ஋ன஦பயனற பளலயத? ஆகள! அநதப னஙபகளததழன வநவ஬
இவதள என ஧சரககழ஭ி யநத உடகளனகழ஫த. கழர஭னம அநத இனறரகப
னசபணடம வரநத ஊ஬ளடகழன஫஦. ஌வதள பதயய வ஬ளகம ஋னற உனரயளயச
பளலகழ஫ளரகவ஭, அநதத பதயய வ஬ளகததழ ல இரதயிைச ழ஫நத பௌநதரனக களடழ
இனகக னடனவநள?

கரைழனளக, அநதக க஭தரதனம ஧ளரததயிடவயளம. அத க஭நள அல஬த
னஷ஧க களைள? ந஬ரக க஬ததகக என ககபயரததழ உணட ஋ன஫ளல அத
பநதளநரபதளன ஋ன஧தழல நவதகநழலர஬. ஋ததர஦ ப஧ரன ன! அதவம என஫ழபணட,
஧தத, இன஧த அல஬; -ஆனிபம ஧தழ஦ளனிபம! அரய தர஬தககழ ஥ழறகம கம஧ீ பநதளன
஋ன஦? பௌநதரன வதயரத பநதளநரபப னரயத தன இனப஧ிைநளகக பகளணைதழல
யினபனம உணவைள ?

னஷ஧பளஜள பகளலயீ ற஫ழனககம இைததழல தளஙகலம இனககழவ஫ளவந ஋னற
பயடகப஧டடக பகளணட, அநத னர஬னில ழ஬ அல஬ழப னககள எ஭ிநத ஥ழறகழன஫஦.
இனனம ழ஫ழத கரநத ஧ளரததளல, ழ஬ ஥ீவ஬ளத஧஬ஙகள இதழ யிரநதம யிரனளநலம
தர஬ரனக களடடக பகளணடனப஧தம பதரன யனகழன஫஦.
ஆநளம, அஙகஙவக பயளர஭ பயவ஭பபனற வதளனறகழன஫ரய பகளகககளதளன.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

ஆ஦ளல அரய நீனககளகத தயம பயகழன஫஦யள அல஬த அநத அமகக களடழனிவ஬
நதழநனஙகழப வ஧ளயததளன அப஧டச ஬஦நறற ஥ழறகழன஫஦யள, ஥ளம பளல஬
னடனளத.

இநத அறனத பௌநதரனக களடழனி஬ழனநத ஥நத ஧ளரரயரனச ழ஫ழத வயற
஧ககம தழனபனவயளம. க஭ததழன கரபனில ஧டததர஫ககச நீ஧ததழலள஭ என ழற
நணை஧தரதப ஧ளரபவ஧ளம. அநத நணை஧ததழல இபவ஧ளத யினதழ னதபளகதளரக஭ள஦
இபணட ப஧ரனயரகள உடகளரநத அனஷைள஦ம பயத பகளணடனககழ஫ளரகள.
அயரக஭ில எனயர தரநகரததளப஧ிளர஭; இனப஦ளனயர அயனரைன ழவ஥கழதர
வளநசநதபம ஧ிளர஭.

"ழயளன ஥ந: ழயளன ஥ந: ழயளன ஥ந:... உநககத பதரனவநள, இலர஬வனள! ஥நத
ழற஫ம஧஬ததழன நகலககக கலனளணம ஥ழசனநளகழயிடைத" ஋னகழ஫ளர தரநகரததளப
஧ிளர஭.

"பதரனம, ஆ஦ள அநதப ர஧னன னதரதனன தளன ஌நளநத வ஧ளகழ஫ளன.
அயனகக னர஫ப ப஧ண அல஬யள கலனளணி ?"

"னர஫பப஧ணணளயத எணணளயத; சததத தறதர஬ப ர஧னன! என கள஬ணள
ம஧ளதழகக வனளகனரத இலர஬. அயனகக னளர ப஧ணரணக பகளடப஧ளரகள?"

"இனநதளலம அயன பபளம஧ ஆர ரயததழனநதளன. களததழனநதயன ப஧ணரண
வ஥றற யநதயன பகளணட வ஧ள஦ கரததளன."

இப஧ட இயரகள வ஧ழக பகளணடனகரகனில அநத நணை஧ததழ஦னவக ஏர
இர஭ஞன யனகழ஫ளன. அயன களதழல வநற஧ட வ஧சழன ஧ின஧கதழ யிலகழ஫த.
அயரகள ஧ளபளத஧ட அநத நணை஧ததழன வநல ஌஫ழ உசழரன அரைகழ஫ளன. அநத
இர஭ஞனகக யனத இன஧த, இன஧ததழபணட இனககம. யளகள஦ வதகனம
கர஭னள஦ னகனம உரைனயன. அயனரைன தர஬நனிரபக கததரததக பகளஞ
஥ளள ஆகழனினகக வயணடம. ப஥ற஫ழனின வநப஬ல஬ளம நனிர யிலநத ஊ஬ளடக
பகளணடனககழ஫த. தர஬ரன என கலககக கலககழக கணகர஭ நர஫நத நனிரச
சனர஭ யி஬ககழக பகளளகழ஫ளன. உைவ஦ 'பதள஧ீ ர' ஋னற ஥ழன஫ யளககழவ஬வன
க஭ததழல கதழககழ஫ளன. அயன கதழதத இைததழ஬ழனநத ஜ஬ம பயக உனபம ஋லம஧ி ,
஥ள஬ள஧ககனம ழத஫ழ யிலகழ஫த. ழ஬ தழயர஬கள நணை஧ததழன அடனில
அனஷைள஦ம பயத பகளணடனநத ப஧ரவனளரகள வநலம யிலகழன஫஦.
"஥ல஬ ஧ிளர஭! ஥ல஬ ஧ிளர஭! யளல எனற தளன ரயககயிலர஬" ஋னகழ஫ளர
தரநகரததளப ஧ிளர஭.

"னபடட னதரதனன ஋னற ப஧னர ரனளயததளன யநதழனககழ஫த" ஋னகழ஫ளர
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

வளநசநதபம ஧ிளர஭.

இனககடடம; க஭ததழல கதழததயன ஋ன஦ ஆ஦ளன, ஧ளரபவ஧ளம. ஆளநழரனக
களணவய களவணளம? என ஥ழநழரம, இபணட ஥ழநழரம, னனற ஥ழநழரம...஍வனள
னலகழவன வ஧ளய யிடைளவ஦ள, ஋ன஦? - என கணம ஥நத ப஥ஞச தணககறகழ஫த -
இலர஬, அவதள ஜ஬ததழல கநழமழ யனகழ஫வத! பகளஞ தபததழல, ஥ளர஬நத ஋னரந
நளடகள சகநளயப ஧டததக பகளணடனநத இைததழல னதரதனன ஜ஬ததகக
பய஭ிவன தர஬ரனத தகககழ஫ளன. அநத ஋னரநக஭ின யளர஬ப ஧ிடதத னறககழ
யிபடடகழ஫ளன. அரய கரபவன஫ழ ஥ள஬ள஧ககனம ஏடகழன஫஦. நணை஧ததழ஬ழனநத
இபணட ப஧ரன நனரரகலம 'அைவை!' 'அைவை!' ஋னற கயிகபகளணட ஋லநத அநத
நளடகர஭ வ஥ளககழ ஏடகழ஫ளரகள.

னதரதனன அஙகழனநத ஥ீநதழச பனற க஭ததழல தளநரபகள னததழனககம
இைதரத அரைகழ஫ளன. என தளநரபப னரயப ஧஫ழப஧தறகளக அத஦ிைம
அணககழ஫ளன. ஋ன஦ ஧ிபரந இத? ன இனநத இைததழவ஬ ஏர஭ம ப஧ணணின ழரதத
னகம களணப஧டகழ஫வத! னதரதனன தர஬ரன என தைரய கலககழனதம னகம
நர஫நத நற஧ட ன ஆகழ஫த. னதரதனன அநதப னரய அடககளமவ஧ளட ஧஬நளகப
஧ிடதத இலததப ஧஫ழககழ஫ளன. அப஧ள! ஋ன஦ வகள஧ம! ஋ன஦ ஆததழபம! வகள஧தரதனம
ஆததழபதரதனம அநதப னயி஦ிைநள களடை வயணடம? னரயததளன ஧஫ழகக஬ளம!
ந஦ததழலள஭ ஞள஧கதரத அநத நளதழர ஧஫ழதத ஋஫ழநதயிை னடனநள? னதரதனன
னவைவ஦ இபணட தளநரப இர஬கர஭னம ஧஫ழததச சனடடக பகளணட
கரபவனறகழ஫ளன. கழபளநதரத வ஥ளககழ ஥ைககழ஫ளன. அயர஦ப ஧ின பதளைரநத ஥ளனம
பலவயளம.
அததழனளனம 2 - அணணனம தஙரகனம

இடப஧ிவ஬, ஈபததணி, ரகனிவ஬ சனடடன தளநரப இர஬, வதளள வநல
களமனைன கடன தளநரபப ன - இநத யிதநளக னதரதனன னஙக஭ம கழபளநதத
வய஭ள஭ர யீ தழ யமழனளகச பன஫ளன. இனறரகனளகவய வயகநள஦ அயனரைன ஥ரை,
யீ தழ ஥டயிறக யநததம இனனம ழ஫ழத யிரபயளனிறற. அபவ஧ளத அயன னகம
ழயநத, கண க஬ஙகழறற. ப஧னனசச யநதத. வ஥வப ஋தழரபன஫வந ஧ளரததக பகளணட
பன஫யன டபைனற இைத ன஫ம வ஥ளககழ஦ளன. ஌வதள அய஦ளல தடகக னடனளத
என களநதகதழ அயனரைன கணகர஭ அப஧ட ய஬ழநத இலதததளகவய வதளன஫ழனத.
அயன ஧ளரதத இைததகக வ஥வப யள஬ழல ஧நதல வ஧ளடை என யீ டடன களநபள உள
பதரநதத. அதன ஜன஦லககப ஧ின஦ளல என ப஧ணணின னகம களணப஧டைத. அநத
னகததழன கன யிமழக஭ில ததம஧ி ஥ழன஫ ஜ஬தத஭ிரன ஊடனயிக பகளணட என
஧ளரரய களரகள஬தத நழன஦ர஬ப வ஧ளல கழ஭ம஧ி யநதத. அதன வயகதரதச கழகக
னடனளநல னதரதனன உைவ஦ தன கணகர஭த தழனம஧ிக பகளணைளன.
னனர஦யிை யிரபயளக ஥ைநத பனற யீ தழனின வகளடனி஬ழனநத தன யீ டரை
அரைநதளன.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


அயன யீ டடககள தரமநத வ஧ளத ரநன஬ர஫ உள஭ினநத இ஦ின ப஧ண
கப஬ழல, ஧ள஧஥ளம ழயன ஧ளடன கநத஬யபள஭ி கவரதத஦ம ஧ளைப஧டயத வகடைத.

"உனர஦த ததழகக அனளதள - இன஦ிரனைன
உனர஦த ததழகக அனளதள!"

஧ளடரைக வகடை னதரதனன தனர஦ன஫ழனளநல உறளகததைன தர஬ரன
ஆடட஦ளன. வநற஧ட ஧ல஬யிரன அடதத அத஧ல஬யிரனத தளவ஦
஧ளைதபதளைஙகழ஦ளன.

"ப஧ளனர஦த ததழதத நைப னரயனரபத ததழதத
ழன஦தத஦ நரைநத ழததனஙக க஬ஙகழைளநல" (உனர஦த)

னதரதனன இநத அத஧ல஬யிரனப ஧ளடக பகளணவை ஈப வயஷடரனக
பகளடனில உ஬ரததழக பகளணடனநதளன. அபவ஧ளத ரநன஬ர஫னின கதரயச றவ஫
தழ஫நத பகளணட என ப஧ண ஥ழர஬ப஧டனில ஥ழன஫ளள. அயலகக யனத ஧தழ஦ளல
஧தழர஦நத இனககம. னகததழல கறகறபன. கணணிவ஬ யிரநம. அயர஭ப
஧ளரதததம னதரதன஦ின உைன ஧ி஫நதய஭ளனினகக வயணடபந஦த பதரநத
பகளள஭஬ளம.
னதரதனன அத஧ல஬யிரன ஥ழறததழனதம அயள, "அணணள! இநதப ஧ள஧஥ளம
ழயன பபளம஧ப ப஧ளல஬ளதயபளனினகக வயணடம. அயர ஋ன஦, ஋ஙகர஭ அப஧டத
தழடடகழ஫ளர? 'நைபனரயனர' ஋னகழ஫ளவப! ஸதழரகள ஋ல஬ளனவந
நைதத஦னள஭யரக஭ள?" ஋னற வகடைளள.

னதரதனன க஬க஬பயனற ஥ரகததளன. "இலர஬. அ஧ிபளநழ! அதறக அப஧ட
அரததநழலர஬. 'நைப னரயனர' ஋ன஫ளல 'நைம உள஭ ஸதழரகள' ஋னற அரததம.
'நைம' ஋ன஧த ஸதழரகலகக வயணடன ஥ளல கணஙக஭ில எனற. ஥ளணம, அசம,
நைம, ஧னிரபன. அதளயத, னககழனநளக உனர஦பவ஧ளல யளனளடனளனினககககைளத"
஋ன஫ளன.

"வ஧ள, அணணள! ஥ளன யளனளடதளன. ஥ீ யளவனனில஬ளத ஊரநப ப஧ண
எனததழரனக கடடக பகளள... அத இனககடடம! ஸதழரகள வ஧ததளன ஧ைளவத தயிப,
஧ளை஬ளவநள கைளவதள? அரதனளயத பளல஬ழயிட" ஋ன஫ளள அ஧ிபளநழ. அதறக அயன
஧தழர஬ ஋தழர஧ளபளநவ஬ ைகபகனற ரநன஬ர஫ உளவ஭ வ஧ளய வநற஧ட
கவரதத஦ததழன பணதரதப ஧ளைத பதளைஙகழ஦ளள.

னதரதனன உ஬ரநத வயஷட கடடக பகளணட, ப஥ற஫ழனில நத஦பப஧ளடட
ரயததக பகளணட, கைததழல வ஧ளடடனநத ஊஞ஬ழல உடகளரநத ஆை஬ள஦ளன.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அ஧ிபளநழனைன வரநத பணததழன ஧ிற஧கதழரன அயனம ஧ளட஦ளன. ஆ஦ளல, அயன
யளய ஧ளடறவ஫ தயிப ந஦ம ழநதர஦னில ஆழநதழனநதபதன஧ரத அயன னகம
களடடறற.

஧ளடட னடநததம அ஧ிபளநழ நற஧டனம ஥ழர஬ப஧டனணரை யநதளள.

"அணணள! என நளளபம வகடைளனள?" ஋ன஫ளள.

"஋ன஦ நளளபம? ஋தழரயீ டடப னர஦கக ஥ளயக கடட ஧ி஫நதழனககழ஫வத, அநதச
நளளபநதளவ஦?"

"இலர஬ அணணள! கலனளணிககக கலனளணம ஥ழசனநளகழயிடைதளவந;
உ஦ககத பதரனநள ஋னற தளன வகடவைன!"

னதரதனனரைன னகததழல வயதர஦னின அ஫ழக஫ழ களணப஧டைத. அயன
றறக கடகடபவ஧ளட, "ஆநளம அததளன இபவ஧ளத ஋஦ககத தககம யபளநல
கயர஬னளனினநதத. ஥ீ வ஧ளய உன களரனதரதப ஧ளர!" ஋ன஫ளன.

"நளப஧ிளர஭ அப஧ட எனறம கழமட இலர஬னளம, அணணள! ஥ளற஧தபதடட
யனததளன ஆசளம!" ஋னற பளல஬ழயிடட, கதழததக பகளணட உளவ஭ பன஫ளள
அ஧ிபளநழ.
என ஥ழநழரததகபகல஬ளம நற஧ட அயள கதயணரை னகதரதக களடட,
"அணணள! நளப஧ிளர஭ தர஬னிவ஬ ஋ணணிப ஧ததக கறபனநனிர இனககளம.
பயளப஭லதத இபவ஧ளத தளன யநதழனககளம. ஧தத அட தபததழறகள இனநதளல,
தையிப ஧ளரதத ஋னரந நளைள, நனஷனள஭ள ஋னற கணட ஧ிடசசடயளபளம" ஋னற
க஫ழயிடட நர஫நதளள.

நற஧டனம தழனம஧ி ஥ழர஬ப஧டகக யநத "பபளம஧ப ஧ணககளப நளப஧ிளர஭னளம,
அணணள! அயரகள யீ டடவ஬ நபககளர஬ப வ஧ளடடததளன ஧ணதரத அ஭ப஧ளரக஭ளம!
னதத தளபததழன ஥ரககள நடடம னப஧தழ஦ளனிபம ப஧றநளம. அவய஭வ ஥ரகரனனம
கலனளணிககததளன வ஧ளைப வ஧ளகழ஫ளபளம. அவை அப஧ள! கலனளணினின அமககக
அவய஭வ ஥ரககர஭னம னடட யிடைளல, தககழக பகளணவை வ஧ளயயிைளதள?..." ஋னற
அடககழக பகளணவை வ஧ள஦ளள.

னதரதனனகக ஥ழநழரததகக ஥ழநழரம ஋ரசல அதழகநளகழக பகளணட யநதத.
அயன, "இநதள அ஧ிபளநழ! உனர஦ னளர இநதக கரதபனல஬ளம வகடைளரகள? உளவ஭
வ஧ளய அடபனக களரனதரதப ஧ளர! ஥ீ இஙவக யமன ய஭ரததக பகளணட ஥ழற஧ளய!
அஙவக ளதம கமளயப வ஧ளயயிடம" ஋ன஫ளன.

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

"இலர஬, அணணள! ஋ன஦தளன பளன஦ளலம இநதக கள஬ததழவ஬ ஧ணம தளன
ப஧ரதளனினககழ஫த. அயரகள வநவ஬ ஥ளம வகள஧ிததக பகளணட ஋ன஦ ஧ணணயத!
கலனளணிரன இபவ஧ளத உ஦ககக கடடக பகளடததளல, ஥மநளல என ப஧ளன பைளயத
஧ணணிப வ஧ளை னடனநள? ஧ணககளபன வ஧சச ஧நதழனிவ஬, ஌ரமப வ஧சச
நதழனிவ஬தளன..."

இப஧டப வ஧ழக பகளணவை அ஧ிபளநழ ஊஞ஬ழன அனகழல யநதயிடைளள.
னதரதன஦ளல அதறக வநல ப஧ளறகக னடனயிலர஬. டபைனற ஋லநதழனநத
அ஧ிபளநழனின ரகரனப ஧ிடததத தபதபபயனற இலததக பகளணட வ஧ளயச
ரநன஬ர஫ககள தள஭ி஦ளன. கதரயத தைளப஬னற ளததழ ஥ளதளஙகழரனப வ஧ளடட
யிடடத தழனம஧ி஦ளன.
அததழனளனம 3 - ஧ளமரைநத வகளயில

னஙக஭ம பகளள஭ிைததழன பதனகரபனிலள஭ கழபளநம. ஊனகக யைகவக வ஧ளகம
கறக஬ள஦ யணடப ஧ளரத யமழனளகக பகளஞ தபம வ஧ளவ஦ளநள஦ளல பளஜன
யளயககளல ஋தழரப஧டம. ளக஧ட கள஬ததழல இநத யளயககள஬ழல என ஆள
நடைததழறக வநல ஜ஬ம அதழக யிரபயளகப வ஧ளயகபகளணடனககம. னஙகழல
஧ள஬ததழன யமழனளக பளஜன யளயககளர஬த தளணட அப஧ளல பன஫ளல,
பகளள஭ிைததழன ஬னன கரபரன அரைன஬ளம. ஬னன கரபனி஬ழனநத யைகவக
஧ளரததளல, பயக தபததகக ஥ள஬ள ஧ககனம அைரநத களடகள பதன஧டம. தணணீ ரத
தர஫ககப வ஧ளக என கறக஬ள஦ எற஫னரைப஧ளரத நடடநதளன. இநதக களடரைப
஧ி஭நத பகளணட வ஧ளகழன஫த. ஥ீவபளடைததகக அனவக வ஧ளகப வ஧ளக, நபம பட
பகளடக஭ின ப஥னககம கர஫நத யநத ஥ீரககரபனில எவப ஥ளணல களைளனினப஧ரதக
களணவ஧ளம.

அநதப ஧ிபவதததழல ஬னன கரபககம ஥தழனில ஥ீவபளடம இைததககம பயக
தபம இனககழ஫த. ழ஬ இைஙக஭ில இபணட ஧ர஬ளஙக தபம கை இனககம.
கழமகவகனம வநறவகனம ஧஬ ரநல தபததகக அைரததழனள஦ களடதளன. ஧லவயற
களடட நபஙகலம னடபடகலம பகளடகலம ப஫ழநத ய஭ரநத, ந஦ிதரகள அநதக
களடடறகள தரமயத அளததழனபநனவ஫ வதளனறம. ஆ஦ளல பகளள஭ிைக கரபனிவ஬
஧ி஫நத ய஭ரநதயரகலகக அநதக களடடககள ஧ிபவயழப஧த நழகவம கஜநள஦
களரனநளனினகக வயணடம. இல஬ளயிடைளல, அவதள அநத இ஭஥ஙரக அவய஭வ
஬ளகயநளக அநதச பட பகளடகர஭ யி஬ககழக பகளணட பலகழ஫ளவ஭, அத ஋ப஧ட
ளததழனம?

ஆநளம! வ஥றற னதரதனன யீ தழ யமழவன யநத வ஧ளத, ஧நதல வ஧ளடை யீ டடன
களநபள உள ஜன஦லககப ஧ின஦ளல கணணங கணணீ னநளய ஥ழன஫ளவ஭, அநதப
ப஧ணதளன இயள. னன அததழனளனததழல ஥ைநத ம஧ளரரணரனக பகளணட இயள
தளன கலனளணி ஋னற ஥ளம ஊகழகக஬ளம. அயலககப ஧தழவ஦ல, ஧தழப஦டடப ஧ிபளனம
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

இனககம. அயலரைன னகததழவ஬ ஋மழலைன கம஧ீ பனம க஬நதழனநதத. அயள
஥ரைனிவ஬ அமகைன நழடககம களணப஧டைத. ஥ீணட ஧பநத அயள கணக஭ிவ஬ள,
தணரநனைன தண஬ழன ஜஶயளர஬னம யீ ழறற.

அைரநத களடடறகள அ஬டழனநளய தரமநத பலலம கலனளணிரனப ஧ின
பதளைரநத ஥ளனம வ஧ளக஬ளம. அவதள, அத ஋ன஦ னளவபள ஧ளடங கபல வகடகழ஫வத!
அநதக கப஬ழல தளன ஋வய஭வ தீ஦ம; ஋வய஭வ தனபம? ஧ளடடன பளகனம
யிரனனம அநதச வளகநள஦ கபலககப ப஧ளனததநளகவய னினநத஦.

"உணைள஦வ஧ளத வகளட உ஫ன னர஫வனளரகள யநத
பகளணைளட பதளணைளகழக பகளளயளர த஦ங கர஫நதளல
கணைளலம வ஧ளரநதக ரக தயநள஦ ப஧ளல஬ளச
ணைள஭ உ஬கததழல தகனககர஭த வதை
஋னர஫ககச ழயகழனர஧ யனவநள - ஌ரம
஋ன ந஦சஞ஬ம அறவநள (஋னர஫கக)

஧ளடடன கபல யநத யமழவன கலனளணி பன஫ளள. பகளஞ தபம வ஧ள஦தம
களடடவ஬ பகளஞம இரைபய஭ி பதன஧டைத. ஋ன஦ ஆசரனம! இஙவக என
஧ளமரைநத வகளயில அல஬யள இனககழ஫த? இநத நளதழர வகளயில எனற இஙவக
இனப஧த அதறக நீ஧ததழல யனம யரபககம பதரனவயனிலர஬வன?
என கள஬ததழல அத ஌வதள கழபளந வதயரதனின ஆ஬னநளனினநதழனகக
வயணடம. இடநதவ஧ள஦ சயரக஭ில படகள னர஭தத நணடக கழைநத஦. என
஧ககததழல வயணடதல பயத பகளணையரகள பகளணட ரயதத நண கதழரபகலம,
னளர஦கலம உரைநத கழைநத஦. இனப஦ளன ஧ககம ப஧ரன கர஫னளன னறறககள
களணப஧டை஦. ஌வதள என நனம பகளள஭ிைததழல ப஧ன பயள஭ம யநதவ஧ளத அநதக
வகளனில இடநத வ஧ளக, அதறக அபன஫ம அரத எனயனம கய஦ிககளநல
஥ள஬ளன஫னம களடநணட அத அஙகழனப஧வத பதரனளநல வ஧ளனினகக வயணடம.

இநதக வகளயி஬ழன யள஬ழல என ழற தழணரண ஧ளதழ இடநத கழைநதத. அதன
஧ககததழல என ப஧ரன ஥ளயல நபம கழ஭ம஧ி ஥ழமல தநத பகளணடனநதத. அநத இடநத
தழணரணனின வநல உடகளரநத வநற பளன஦யளற ஧ளடக பகளணடனநதளன
னதரதனன.

கலனளணி அடவநல அடரயதத ஏர வகடகளத஧ட ஥ைநத யநதளள.
னதரதனனககப ஧ினன஫நளய யநத ஥ழனற அயன தர஬னில கடடனினநத
னணைளழன ஧ின கசரப ஧ிடதத இலதத யிடட ஥ளயல நபததககப ஧ின஦ளல
நர஫நத பகளணைளள. னதரதனன தழனம஧ிப ஧ளரககயிலர஬. அயன தனனரைன
உதடகர஭ நடததக பகளணட ஌வதள ஧ிடயளதநள஦ தீரநள஦ததகக யன஧யன வ஧ளல
களணப஧டைளன. அடதத தைரய அயள அமநளதழர னணைளரப ஧ி டதத இலதத
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

வ஧ளத, னதரதனன டபைனற அயள ரகரனப ஧ிடததக பகளணைளன.

கலனளணி க஬க஬பயனற ழரததளள. ஆ஦ளல னனன஫நளக யநத,
னதரதனனரைன னகதரதப ஧ளரதததம, அயலரைன ழரபன அப஧டவன ஧ளதழனில
஥ழனற வ஧ளனிறற.

"கலனளணி! இத ஋ன஦ ர஧ததழனம? இஙக ஌ன யநதளய?" ஋ன஫ளன னதரதனன.

கலனளணிககத தககம ப஧ளஙகழக பகளணட யநதத.

"஌ன யநவதப஦ன஫ள வகடகழ஫ளய! வயற ஋தறகளக யனவயன? உனர஦த
வதடகபகளணடதளன யநவதன!" ஋ன஫ளள.

"஋னர஦த வதடகபகளணைள? ஆசரனநளனினககழ஫வத! ஋தறகளக இநத
஌ரமரனத வதட யபவயணம? தளஙகள இ஦ிவநல பபளம஧ப ப஧ரன நனரளள
அல஬யள? ஋ஜநள஦ினின யீ டட யள஬ழல ஋னர஦ப வ஧ளல தற வ஧ர ரகரனக கடடக
பகளணட ஥ழற஧ளரகவ஭! - அைைள? இததர஦ வ஥பம ஥ளன ஧ளரககயிலர஬வன?
கலததழவ஬ களசநளர஬; களதழவ஬ ரயபககமநல, ஋ன஦ பஜள஬ழபன! ஋ன஦ பஜள஬ழபன!
கண கசகழ஫வத..."
கலனளணி அநதத தழணரணனின வநல உடகளரநத தீ஦நள஦ கப஬ழல,
"அததளன!..." ஋ன஫ளள.

"அததள஦ள? - அடட அமநளஞழ ஋னற வயணடநள஦ளல பளல!" ஋ன஫ளன
னதரதனன.

"஋ன ந஦த ஌றக஦வய னணணளனினககழ஫த. அதழவ஬ ஥ீ னளர஭ ஋டததக
கததயதவ஧ளல வ஧சகழ஫ளய" ஋னற க஫ழனவ஧ளத கலனளணினின கணக஭ில ஥ீர
ததம஧ிறற.

னதரதனன ஧தழல எனறம க஫யிலர஬. தரபரனப ஧ளரததக பகளணட
பநௌ஦நளனினநதளள.

கலனளணி பதளைரநத க஫ழ஦ளள: "஋னவநல கற஫ம இனப஧தவ஧ளல ஥ீ வ஧சகழ஫ளய.
஥ளன பயத கற஫ம ஋ன஦? உனர஦ ஥ள஦ளகத வதடக பகளணட யநதத இத தள஦ள
னதல தைரய? இநத ஊரப யிடட ஋ஙவகனளயத கணகளணளத வதததகக இபணட
வ஧னம வ஧ளயயிடவயளபநனற ஋ததர஦ ஥ள஭ளக ஥ளன பளல஬ழக பகளணடனககழவ஫ன?
அதறக வயணடன ரதரனம உ஦கக இல஬ளயிடைளல, அதறக ஥ள஦ள ப஧ளறப஧ள஭ி ?
இபவ஧ளததளன ஋ன஦...? ஥ீ உன ந஦தரதத தழைப஧டததழக பகளள஭ வயணடனததளன.
உனர஦யிைப ப஧ரனத ஋஦கக இநத உ஬கததழல எனறநழலர஬. ஥ீ கழ஭ம஧த தனளபள,
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

பளலல! ஌ன வ஧ளந஬ழனககழ஫ளய?"

னதரதனன கடகடப஧ள஦ கப஬ழல, "பபளம஧ வ஧ரள஦ வனளர஦தளன. ஥ளம
இபணட வ஧னம வ஧ளய யிை஬ளம. ஆ஦ளல அ஧ிபளநழரன ஋ன஦ ஧ணணயத? அயர஭க
கழணற஫ழல ஧ிடததத தள஭ியிடடப வ஧ளய யிடவயளநள?" ஋ன஫ளன.

"கழணற஫ழல ஧ிடததத தளலயளவ஦ன? கள஬ம யனம வ஧ளத அயர஭ னளபளயத
யநத கடடக பகளணட வ஧ளகழ஫ளன. அயபயரகள தர஬பனலததப வ஧ளல ஥ைககழ஫த.
எனயனககளக இனப஦ளனயர ஌ன கஷைப஧ைவயணடம!"

"ஆநளம! எனயனககளக இனப஦ளனயர கஷைப஧ைததளன வயணடம. அமநள
பததப வ஧ளகமவ஧ளத, அ஧ிபளநழககத தளனம தகப஧னம இல஬ளத கர஫ பதரனளத஧ட
களப஧ளற஫ வயணபநனற பளன஦ளள. அவயிதவந யளகக஭ிதவதன. அநத யளகரக
ந஫ககநளடவைன. அ஧ிபளநழரன யிடடயிடட ஋ன஦ளல யபனடனளத. ஥ீ நகபளஜழனளயக
கழமயர஦க கலனளணம பயத பகளணட பௌககழனநளனின!"

கலனளணினின கணக஭ில தீபப஧ள஫ழ ஧஫நதத. அயள ஋லநத ஥ழனற, "இநத
யளரதரத ததழனநதள஦ள?" ஋னற வகடைளள.

"ததழனநதளன!"
"அப஧டவன ஆகடடம; ஥ளன கழமயர஦வன கலனளணம பயத பகளளகழவ஫ன.
உனர஦ப வ஧ளன஫ வகளரமரனக களடடலம தர஬ ஥ரபதத கழமயன ஋வய஭வயள
வநல" ஋னற பளல஬ழயிடடக கலனளணி யிரபநத ஥ைநதளள. அ஭யற஫
ஆததழபததளலம தககததழ஦ளலம அயலரைன கணக஭ி஬ழனநத ஜ஬ம ப஧னகழ
யமழநதத. அரதக களடடக பகளள஭ யினம஧ளததழ஦ளலதளவ஦ள ஋ன஦வநள , அயள
தழனம஧ிவன ஧ளரககயிலர஬.

னதரதனன கலனளணிரனப ஧ின஧ற஫ழ ஍நதளற அட பன஫ளன. நற஧ட ஧லர஬க
கடததக பகளணட தழனம஧ி யநத அநத இடநத வகளயி஬ழன தழணரணனில
பதளபப஧னற உடகளரநதளன.

ந஦ிதரகலரைன இதனநதளன ஋ன஦ ஆசரனநள஦ இனலன உரைனத?
னளரைததழவ஬ ஥மனரைன அனனககக கஙக கரபனிலர஬வனள, அயர வநவ஬தளன
஥நககக வகள஧னம அ஭வ கைநத ப஧ளஙககழ஫த. னளனரைன ப஧னரபக வகடை
நளததழபததழல இதனம க஦ிநத உனககழ஫வதள, அயர ஋தழவப யனமவ஧ளத யளனள஦த
கடம பநளமழகர஭ச பளலகழ஫த. னளரபப ஧ளரகக வயணடம, ஧ளரககவயணடம ஋னற
உைம஧ின எவபயளன ஥பமனம தடததக பகளணடனககழ஫வதள, அப஧டப஧டையர யநத
உைவ஦ "஌ன யநதளய?" ஋னற வகட஧த வ஧ளல ஥ைநத பகளள஭ச பளலகழன஫த.
னளனரைன ஧ிரயி஦ளல உனிவப ஧ிரநத வ஧ளயத வ஧ளன஫ வயதர஦ உணைளகழ஫வதள
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அததரகனயரப உைவ஦ வ஧ளகச பயனம஧டனள஦ யளரதரதகர஭னம பளல஬த
தணடகழ஫த! ந஦ித இனதனம உணரநனிவ஬வன நழகவம ஆசரனநள஦ இனலன
உரைனததளன.
அததழனளனம 4 - யிமந஬ழன ஋தழபபள஬ழ

னதரதனன அ஧ிபளநழனைனம தபதழரஷைததைனம கைப஧ி஫நதயன.
அயனரைன தகப஧஦ளனககப னரயீ கம னஙக஭நதளன. ஆ஦ளல அயர இஙகழ஬ீ ஷ
஧டதத உததழவனளக யளழகரகனில ஈட஧டையர. பபயி஦ின இ஬ளகளயில தளலகள
ஆ஧ீ ஸ கநளஸதளயளக ஆபம஧ிதத, ஧டப஧டனளக வநல ஌஫ழ , டனட கப஬கைர ஆ஧ீ றழல
தர஬ரநக கநளஸதளயளக வயர஬ ஧ளரததக பகளணடனநத நனம, னளனம
஋தழர஧ளபளத஧ட அயனகக நபணம ம஧யிததத. அபவ஧ளத னதரதனன ரலஸக஬ழல
னன஫ளயத ஧ளபததழல ஧டததக பகளணடனநதளன. அ஧ிபளநழ ஌ல யனதக கமநரத.
அயரகலரைன தளனளர தன கணயன இ஫நததம கமநரதகர஭ அரமததக பகளணட
னஙக஭ததகக யநத வரநதளள.

னஙக஭ததழல அயரகலககப ஧ிதழபளரஜழதநளகப ஧தத ஌ககபள ஥னபய ஥ழ஬ம
இனநதத. ஆரகனளல இநதச ழன஦க கடம஧ம ளப஧ளடடககத தணிககக
கஷைப஧ைளநல பௌககழனநளக யளழகரக ஥ைததழனினகக஬ளம. ஆ஦ளல
னதரதனனைன கைப ஧ி஫நத தபதழரஷைம இஙவகனம அயரகர஭ யிையிலர஬.
அயரகள ஊனகக யநத நற யனரம பகளள஭ிைததழல ப஧னபயள஭ம யநத உரைபன
஋டததத. அநத உரைப஧ி஦ளல னஙக஭ததழன சறறயடைததழல ஧஬னரைன ஥ழ஬ஙக஭ில
யணைல தஙகழ அரய நழகவம பமழப஧ளகழ யிடை஦. வயற ழ஬னரைன ஥ழ஬ஙக஭ில
நணல அடதத அரய ளக஧டகக ஬ளனககறறப வ஧ளனி஦. னதரதனனரைன
஥ழ஬ஙகலககப ஧ின பளன஦ கதழ தளன வ஥ரநதத. இபணட வ஧ளகம ளக஧டனளகழ ,
நளவகக இன஧த க஬ம கணட னதல ஆகழக பகளணடனநத னதல தபநள஦
அயனரைன ஥ழ஬ம னலயதம நணவநடடடப வ஧ளனிறற!

ஆகவய, அநதக கடம஧ம ஥ழபளதபயள஦ ஥ழர஬ரநனரைநதத. ஌றக஦வய
னதரதனனரைன தகப஧஦ளர உததழவனளகம ஧ளரதத கள஬ததழல , னஙக஭ததழல இனநத
அயனரைன தளனளதழகலககம நற஫யரகலககம அயர வநல அசரன இனநதத.
னதரதனன பகளஞம தடககள஦ ச஧ளயம உள஭ய஦ளனினநத஧டனளல, அயன
வ஧ரலம அநத ஊரககளபரகலகக ஥ல஬ அ஧ிப஧ிபளனம இலர஬. ஋஦வய, அயனககக
கஷைம யநத கள஬ததழல னளனம அயன வநல அனதள஧ப஧ையிலர஬. "அயனரைன
தழநழனகக ஥ன஫ளய வயணடம" ஋னற தளன ஥ழர஦ததளரகள. வநலம
கழபளநளநதபஙக஭ில னளனகக னளர எததளர பயன னடனம? அபவ஧ளவதள ப஥ல
யிர஬ ந஭ந஭பயனற இ஫ஙகழக பகளணடனநத கள஬ம. ஆகவய, அயபயரகள
கள஬டவ஧ம ஥ைததயவத கஷைநளனினநத வ஧ளத நற஫யரகலகக ஋ப஧ட உதயி
பயயத?

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

சநளர இபணட யனர கள஬ம நண஬டதத னநழரனக கடடக பகளணட
நளபடததளன னதரதனன. அத எனறம ஧ிபவனள஦ப஧ைளநல வ஧ளகவய, நற஧டனம
஧ள஭ிககைததழல வரநத ஧டததப ஧ளஸ ஧ணணி உததழவனளகம ஧ளரகக வயணடபநன஫
ஆர அயனகக உணைளனிறற. அயனரைன தளனளர ரயததழனநத இபணபைளன
஥ரககலகக இத஦ளல ஦ினன ஧ிடததத. அயறர஫ யிறற யநத ஧ணதரத ஋டததக
பகளணட வ஧ளய ரலஸக஬ழல ஧ரமன஧ட னன஫ளயத ஧ளபததழல வரநதளன. யனரக
கரைழனில அயனககப ஧ரடர வத஫யிலர஬.

இதழல யினபனம கழரைனளத. யளழகரகனில அட஧டட னதழரசழனரைநத
அயனரைன ந஦த, வகய஬ம ஧ள஭ிககைததப ஧ளைஙக஭ில கய஦ம பலதத
நறததயிடைத!

அவயனரம ஧ள஭ிககைததழல ஧டதத வ஧ளத, ப஧ரன நனரரக஭ின ஧ிளர஭கள
ழ஬னைன அயனககச ழவ஥கம ஆகழனினநதத. இதன ஧஬஦ளக, அயன வநளடைளர
யணட யிடயதறகக கறறக பகளணடனநதளன. ஧ரடர வத஫ளநற வ஧ளகவய அயன
஧டபர஧ யிடடயிடட என ப஧ரன நழபளசதளபரைம வநளடைளர டரபயபளக அநரநதளன.
அநதக கள஬ததழல நழபளசதளபரகள யளஙகழன வநளடைளரகர஭ ஋ப஧டக ரகரன யிடடக
கமழப஧த ஋னற கயர஬ப஧டடக பகளணடனநதளரகள. ஋஦வய, அயன டரபயபளகப
வ஧ளய ஆற நளதததககவநல னளனம யணட ரயததக பகளணடனககயிலர஬.
கரைழனளக அயன டரபயபளக இனநத ப஧ரன நனரரைம ஧஬தத ணரை வ஧ளடடக
பகளணட "இ஦ிவநல எனயரைனம ம஧஭ததகக டரபயபளனினப஧தழலர஬" ஋னற
஧தம பயதபகளணட, கழபளநததககத தழனம஧ி஦ளன.

எனறககப ஧ின என஫ளக யநத தன஧ஙக஭ளல ந஦ம இடநத வ஧ளனினநத
னதரதனனரைன தளனளர, அயன ஊனககத தழனம஧ி யநத ழ஬ ஥ளர஭கபகல஬ளம
஧ிளர஭ரனனம ப஧ணரணனம உ஬கழல தன஦நத஦ினளக யிடடயிடடக கள஬ஞ
பன஫ளள.

*****

இபணைளயத தைரய னதரதனன ரலஸக஬ழல வரநத ஧டககப வ஧ள஦ளன
஋னற பளனவ஦ளநல஬யள? அதறக அயனககத தணடவகள஬ளனினநத நறப஫ளன
களபணனம உணட, அநதக களபணம கலனளணிதளன.

பகளள஭ிைததழல உரைபன ஋டதத யனரததழல அயன என ஥ளள யணட
நளடடகக ஥ல஬ தளரககசழ ம஧ளதழப஧தறகளகப ஧டரகக களடடல னகநத வ஧ளயக
பகளணடனநதளன. அபவ஧ளத தழடபபனற, "஍வனள! ஍வனள!" ஋னற என ழற ப஧ணணின
கபல வகடகவய, அநதத தழரரன வ஥ளககழ யிரபநத ஏட஦ளன. னன அததழனளனததழல
஥ளம ஧ளரதத ஧ளமரைநத வகளயிர஬ அரைநதளன. அஙவக ஆசரனதரதனம
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

தழகழர஬னம எனஙவகன஭ிதத என களடழரனக கணைளன. ஥ளயல நபததழன
கழர஭க஭ில என஫ழல கலனளணி உடகளரநதழனநதளள. அநதக கழர஭கக வ஥ர கவவம
஧ளலம வகளயில நணை஧ததழன நீத என ப஧ரன கபஙக உடகளரநதழனநதத. அத
கலனளணி இனநத கழர஭னின வநல தளவயதறக னதத஦ம பயத பகளணடனநதத.

னதரதனன என ப஧ரன அதடைல வ஧ளடைளன. கபஙக அயர஦ப ஧ளரதத 'உர'
஋னற ஧லர஬க களடட உறநழயிடடக களடடல ஏட நர஫நதத.

நபக கழர஭னின வந஬ழனநத கலனளணிரனப ஧ளரதத நழகவம கடரநனள஦
கப஬ழல "இஙவக இ஫ஙகழ யள" ஋ன஫ளன னதரதனன.

கலனளணி க஬க஬பயனற என ழரபனச ழரததயிடட, ளயதள஦நளய, ஥ளயல
஧மம ஧஫ழககத பதளைஙகழ஦ளள. அபவ஧ளத அயலககப ஧தழனனனற, ஧தழ஦ளல யனத
தளன இனககம.

னதரதனன, வகள஧ததைன, பபளம஧வம அதடட நழபடடன ஧ி஫கதளன கலனளணி
இ஫ஙகழ யநதளள. அயன அயலரைன பநனரநனள஦ களரதப ஧ிடதத இவ஬ளக
஥ழநழணடக பகளணவை, "இ஦ிவநல இஙபகல஬ளம யபளவத! யபளவத!" ஋ன஫ளன.

"இநதக களட ஋ன஦, உஙகள ஧ளடை஦ளர பளததள? இஙவக யபளவத ஋னற
பளல஬ ஥ீ னளர?" ஋ன஫ளல கலனளணி.

"அபதல஬ளம ரப஧ைளத; இ஦ிவநல இஙபகல஬ளம யனயதழலர஬பனனற
பளன஦ளல தளன யிடவயன" ஋னற னதரதனன க஫ழ , களரத ஥ழநழணடக
பகளணவைனினநதளன.

"அைளைள! என கபஙகழ஦ிைநழனநத தப஧ி , இனப஦ளன கபஙகழ஦ிைம அல஬யள
அகப஧டடக பகளணவைன?" ஋ன஫ளள கலனளணி.

அவய஭வதளன; னதரதனன க஧ீ பபனற ழரதத யிடைளன. கலனளணினம வரநத
ழரததளள. இபணட வ஧னரைன ழரபனம வரநத அநத ஥ழ பதநள஦ களடடல ஋தழபபள஬ழ
பயத஦!

இதறக னன஦ளல னதரதனன கலனளணிரனப ஧ளரததத உணட; வ஧ழனதம
உணட. ஆ஦ளல இனற அயலரைன வதளற஫ததழலம, வ஧சழலம அயன ஋ன஦வநள
னதரநரனக கணைளன. அயனரைன இனதனதரதப ஧஫ழபகளடததளன.

஥ளலகக ஥ளள அயரகலரைன ழவ஥கம ய஭ரநத யநதத. கலனளணிரனக
கலனளணம பயத பகளணைள஬ன஫ழ யளழகரகனில த஦கக ஥ழமநதழனிபளத ஋ன஧ரத
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அயன உணரநதளன. ஆ஦ளல அயள பளததககளர; தளவ஦ள எனறநழல஬ளதயன.
இரதபனல஬ளம உதவதழதத அயர஭க கலனளணம பயத பகளள஭த தகதழ ப஧றம
ப஧ளனடவை அயன நற஧டனம ஧டககச பன஫த.

஥ன஫ளய ஧டததப ப஧ரன உததழவனளகததகக யநத யிடைளல கலனளணிரனத
த஦ககக பகளடகக நறகக நளடைளரக஭ல஬யள! ஆ஦ளல அதழரஷைம அயன ஧ககததழல
இனககயிலர஬. ஍வனள! அநத ஥ளநளயப வ஧ள஦ இஙகழ஬ீ ஷ ஧ரடரனில ஥ளல
நளரகக நடடம கர஫நத வ஧ளகளந஬ழனநதளல?

கலனளணி வகள஧நளயத தழனம஧ிககைப ஧ளரககளநல பன஫ ஧ி஫க, தழனம஧ி யநத
அநதக வகளனில தழணரணனில உடகளரநத னதரதனனகக அவத இைததழல னதன
னத஬ழல தளன கலனளணிரனச நதழதத வ஧ளத ஥ைநதபதல஬ளம ஞள஧கததகக யநதத.
னகதரதக ரகனளல நர஫ததக பகளணட யிமநழ அலதளன. அநத யிமநலகக
஋தழபபள஬ழரனப வ஧ளல, களடடவ஬ வ஧ளயக பகளணடனநத கலனளணினின வதமனம
கபலம வகடைத!
அததழனளனம 5 - ஧ல஬ழ பளலகழ஫த!

அ஧ிபளநழனின கமநரத உள஭நளகழன நகளபளஜனததழல னதரதனன ஌க
கபளதழ஧தழனளக அபச னரநத யநதளன.

஧ளல ந஦ம நள஫ளத என ப஧ண கமநரத, தனனரைன தளனளர, தகப஧஦ளர,
஧ளடைன, ஧ளடட, நளநன, நளநழ, ழததழ, அதரத னத஬ழன உ஫யி஦ர ஋ல஬ளரைததம
பலததயதறகரன அவய஭வ வ஥தரதனம அயள தனனரைன அணணன நீவத
பலததழ யநதளள.

தடடத தடநள஫ழ ஥ைககம ழன஦ஞ ழற யனதழவ஬ அணணன ஧ள஭ிககைம
வ஧ளகமவ஧ளத இயள தளனம வ஧ளவயப஦னற அலயளள. அயன ஧ள஭ிககைததழ஬ழனநத
தழனம஧ி யனமவ஧ளத, இயள தளன யளல கதரயத தழ஫கக வயணம. வயற னளபளயத
தழ஫நத யிடைளல அனற யீ ட பகர஭ப஧டடப வ஧ளகம.

யீ டடல த஦ககப ஧டணம பகளடததளல, அரதத தழன஦ நளடைளள. ஧ததழபநளய
ரயததழனநத, அணணன ஧ள஭ிககைததழ஬ழனநத யநத ஧ி஫க, அயனககக பகளடதத
யிடடததளன தழன஧ளள. இபளததழரனில அயன ரகனளல ஧ளல பகளடததளல தளன
கடப஧ளள.

அயன ரயதளலம அடததளலஙகை அயலககச நவதளரவந. அயள
ப஧ளறககளத யிரனம எனவ஫ எனற தளன. னதரதனன தனனைன 'களய' யிடட
யிடைளல அதளயத வ஧நளடவைப஦னற பளன஦ளல அரத நடடம அய஭ளல கழகக
னடனளத! தளஙக னடனளத தககம யநத யிடம; அலத கண ழயநத வ஧ளயயிடம.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


஌றக஦வய இவயளற இபதத ஧ளததழ஦ளல ஧ிரணககப஧டை இநதக கமநரதகள,
உ஬கததழவ஬ அ஥ளரதக஭ளக யிைப஧டைத஦ளல, அயரகலரைன ஧பஸ஧ப யளதறலனம
ஆனிபம நைஙக அதழகநளனினநதத.

*****

இப஧டனளகத தனனரைன கமநரத இனதனததழன அனன னலயரதனம உரரந
பகளணை அணணன இபவ஧ளத பகளஞ ஥ள஭ளக ஌வதள என நளதழரனளனினநத
யனயரத அ஧ிபளநழ உணரநதளள. அயனககம த஦ககம இரைனில ஌வதள என
யிதநள஦ நள஦றீ கத தரை ஌ற஧டட யனயதளக அயலககத வதளன஫ழறற.

அடககட னதரதனன ழநதர஦னில ஆழநதயிடயளன. அ஧ிபளநழ பளலயத
அயனரைன களதழல யிமளத. "஋ன஦ அணணள வனளழககழ஫ளய?" ஋னற வகடைளல,
"உ஦கக எனறம இலர஬ வ஧ள!" ஋ன஧ளன. இயள ஌தளயத யிர஭னளடைளயப
வ஧ழ஦ளல, "஋ன஦ யிர஭னளடட? சமநள இன!" ஋ன஧ளன. ழரததளல, கைச ழரகக
நளடைளன.

அ஧ிபளநழகக உ஬கம பகளஞம பதரன ஆபம஧ிததழனநத நனம. தஙகலரைன
கடம஧ ஥ழர஬ ரனிலர஬, அணணனகக உததழவனளகம கழரைககயிலர஬ ஋ன஧த
அயலககத பதரநதழனநதத. ஆ஦ளல அத஦ளப஬ல஬ளம தன஦ிைம அயன இப஧ட
இனகக வயணடன அயழனம ஋ன஦?

இ஭ம யனதழவ஬ அயள களதழல யிலநத ழ஬ யளரதரதகள அயலகக ஞள஧கம
யநத஦. "இநதத தககழர அ஧ிபளநழ ஧ி஫நதத னதல கடம஧ததககக கஷை கள஬நதளன."
என வயர஭ இத உணரநனளனினககவநள? அணணன கை அப஧ட ஥ழர஦ககழ஫ளவ஦ள?

னததழனிலம னகதழனிலம, ளநரததழனததழலம தனனரைன அணணனகக ஥ழகர
இநத உ஬கததழல ஋ஙகவந கழரைனளபதன஧த அ஧ிபளநழனின ஋ணணம. ஆகவய,
அயனகக உததழவனளகம கழரைககளததறகக களபணம தனனரைன தபதழரஷைமதளன
஋ன஫ தீரநள஦ததகவக அயள யநத யிடைளள.

என ஥ளள, இரதப஧ற஫ழ னதரதன஦ிைம வ஧த பதளைஙகழ஦ளள. ஍வனள!
அதனரைன யி஧ரதநள஦ யிர஭ரய இபவ஧ளத ஥ழர஦ததளலம, அ஧ிபளநழகக உைமன
஥டஙகழறற. "அணணள! னனவ஦வன ஋ல஬ளனம பளல஬ழனினககள, ஥ளன
஧ி஫நதத஦ளவ஬தளன உ஦கக ஋ல஬ளக கஷைனம? ஥ளன தளவ஦ உன தபதழரஷைததக
பகல஬ளம களபணம?..." ஋னற அயள பளல஬ ஆபம஧ிககவம, னதரதனன தன
ளயிகபகளததழல பதளஙகழன வ஧஦ளக கததழரனச டபைனற ஧ிரததக பகளணட
"அ஧ிபளநழ! இவதள ஧ளர! இநத நளதழர யளரதரத இனனம என தைரய பளன஦ளவனள,
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

உனர஦னம பகளனற யிடட ஥ளனம பததப வ஧ளவயன!" ஋ன஫ளன.

அதறகப ஧ி஫க அ஧ிபளநழ அநதப வ஧சர ஋டப஧தழலர஬. ஆ஦ளலம அணணன
'என நளதழர' னளனினப஧த நடடம அயலகக அ஭யி஬ளத ந஦ வயதர஦ரன ன஭ிததக
பகளணடனநதத. னககழனநளக இபவ஧ளத ழ஬ ஥ள஭ளய அயனைன என யிரனதரதப
஧ற஫ழப வ஧ அயள தடதடததக பகளணடனநதளள. கலனளணிரன னர஫ப ஧ிபகளபம
னதரதனனககக கடடக பகளடததழனகக வயணடபநனற அயலககத பதரநதழனநதத.
ஆகவய, கலனளணிகக வயற இைததழல கலனளணம ஥ழசனநள஦ பயதழ அ஧ிபளநழகக
அ஭யில஬ளத ஆததழபதரத னடடறற. அரதப ஧ற஫ழ னதரதன஦ிைம வ஧
வயணடபநனறம, கலனளணிரனனம கலனளணினின தளனளர தகப஧஦ளரபனம
அயர஭க கலனளணம பயத பகளள஭ப வ஧ளகழ஫யர஦னம யளனளப, ந஦நளபத
தழடைவயணடபநனறம அயலகக ஆததழபநளனினநதத. ஆ஦ளல, னதரதனன தளன
இபவ஧ளபதல஬ளம அனகழல ப஥னஙகழ஦ளவ஬ ஋ரநத யிலகழ஫ளவ஦?

*****

னன அததழனளனததழல பளன஦ ம஧யம ஥ைநத இபணட ஥ளள னதரதனன
யீ டடறகளவ஭வன உைமன ரப஧ையிலர஬பனனற ஧டததக பகளணடனநதள ன.
னன஫ளல ஥ளள களர஬ ஋லநத பய஭ிவன வ஧ளய, பயக வ஥பம ஆற, க஭ம, யனல
஋ல஬ளம சற஫ழயிடட யீ ட தழனம஧ி஦ளன.

அயன யீ டடககள தரமநததம, அ஧ிபளநழ அயன ஋தழரல யநத, "அணணள!
஋னனரைன ரகனில ஋ன஦ ரயததக பகளணடனககழவ஫ன? பளல, ஧ளரகக஬ளம"
஋ன஫ளள. அயலரைன ரககர஭ னதகககப ஧ினன஫ததழல வகளததக பகளணடனநதளள.

"பளன஦ளல ஋஦கக ஋ன஦ தனகழ஫ளய?" ஋ன஫ளன னதரதனன.

"பளன஦ளல ஋ன ரகனில உள஭ரத உ஦ககத தநத யிடகழவ஫ன.
பளல஬ளயிடைளல, ஥ீ ஋஦கக என கழபளந வ஧ளன யளஙகழத தபவயணம; ரதள஦ள?"

"பபளம஧ ர!"

"அப஧டனள஦ளல பளலல, ஋ன ரகனிவ஬ ஋ன஦ இனகக?"

"஥ழசனநளகச பளல஬ழ யிடவயன."

"பளல஬ழயிவைன, ஧ளரகக஬ளம."

"உன ரகனிவ஬ யிபல இனகக! - பகளணைள, யிபர஬த த஦ினளய ஋டததக
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

பகளட."

அ஧ிபளநழ, பகளஞசகழன஫ கப஬ழல, "வ஧ள அணணள! உ஦கக ஋பவ஧ளதம
யிர஭னளடடததளன. ஋஦கக என கழபளநவ஧ளன ப஧டட யளஙகழத தவபன, யளஙகழத
தவபன ஋னற ஋ததர஦ ஥ள஭ளய ஌நளற஫ழக பகளணட யனகழ஫ளய?" ஋னற பளல஬ழ, தன
ரகனி஬ழனநத இபணட கடதஙகர஭னம அயன ரகனில ரயததயிடடச
ரநன஬ர஫ககள பன஫ளள.

னதரதனன ஊஞல ஧஬ரகனில உடகளரநத கடதஙக஭ில எனர஫ப ஧ிரததளன.
அதன உர஫னில த஧ளல னததழரப ஋தவம வ஧ளடடனககயிலர஬. அதறகள என
கலனளணக கடதம இனநதத. அரதப ஧ளரதததம னதரதன஦ின னகததழல வகள஧ம
ப஧ளஙகழறற. அநதக கடததரதத தணட தணைளய ஆனிபதபதடட சகக஬ளகக கழமழததப
வ஧ளடைளன. ஧ி஫க, இனப஦ளன கடததரதப ஧ிரததப ஧டததளன. அரதப ஧டதத வ஧ளத
அயனரைன னகம ந஬ரநதத.

இசநனததழல யளற ன஫ததழல வநளடைளர யணடக஭ின கமல ஊதம பதனம,
இனனம கடரை யணடகள னடைப஧டம பதனம ஆபயளபநளயக வகடகவய, அ஧ிபளநழ
உளவ஭னினநத யநதளள. கைததழல றற ஥ழனற, னதரதனன கலனளணக கடததரதச
சககல சகக஬ளயக கழமழததப வ஧ளடடனப஧ரத யினபனைன கய஦ிததளள. தர஬ரன என
ஆடட ஆடடயிடட யளறன஫ம பன஫ளள. என ஥ழநழரததகபகல஬ளம, "அணணள!
இஙவக ஏட யளவனன! யநத ஧ளவபன! கலனளணப ப஧ணணகக வநளடைளர யணட
யநதழனககழ஫த. ஋ல஬ளனம கலனளணததககக கழ஭மனகழ஫ளரகள வ஧ள஬ழனககழ஫த.
யளவனன யநத ஧ளவபன!" ஋னற கததழ஦ளள.

அரதக வகடை னதரதனன ஧ப஧பபனைன ஋லநத வ஧ளய, யளற஧டகக அப஧ளல
஥ழன஫ அ஧ிபளநழரனப ஧ிடதத இலதத உளவ஭ தள஭ி஦ளன. யளல கதரய ஧டபபனற
தளழப஧ளள வ஧ளடடயிடட அயர஭த தபதப பயனற இலததக பகளணட யநத
ஊஞ஬ழல உடகளப ரயததளன. அ஧ிபளநழ கணரணக கககழக பகளணட அமத
பதளைஙகழ஦ளள.

"வ! அவை! ஋ன஦ததழறகளக அலகழ஫ளய?" ஋ன஫ளன னதரதனன.

"஥ீதளன பயறநவ஦ பயறநவ஦ ஋ன஦ிைம வகள஧ிததக பகளளகழ஫ளவன? ஥ளன
஋ன஦ தபன பயத யிடவைன..."

"அைவை, இதறகளகததள஦ள? உன வ஧ரல ஋஦கக என வகள஧னம இலர஬,
அ஧ிபளநழ! ஥ீ யள஬ழல வ஧ளய ஥ழன஫ளல, அநதத தரததழபஙகள ஌தளயத ஥ழர஦ததக
பகளளலம. அநதப ஧ீ ரைக஭ின னகததழல ஥ீ யிமழகக வயணைளபநனற தளன அரமதத
யநவதன."
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


*****

அ஧ிபளநழ கணரணத தரைததக பகளணட ழரதத னகததைன, "இலர஬
அணணள, ஥மந கலனளணி அககளவககததளவ஦ கலனளணம? ஧ளரததளல ஋ன஦
஋னறதளன..." ஋ன஧தறகள, னதரதனன நழகவம கடகடபனைன "கலனளணி, கலனளணி,
கலனளணி...உ஦கக வயவ஫ வ஧சவ கழரைனளதள? அத கழைககடடம, அ஧ிபளநழ! ஥ளம
இநத ஊரப யிடவை வ஧ளகபவ஧ளகழவ஫ளம, பதரனநள? ஋஦கக வயர஬ கழரைதத
யிடைத!" ஋ன஫ளன.

"வயர஬னள? ஋ன஦ வயர஬, அணணள! கப஬கைர வயர஬னள?"

"கப஬கைர வயர஬ககத தழனைப வ஧ளகணம. ஥ளன கப஬கைர வயர஬
஧ளரப஧தளனினநதளல அப஧ள ஌ன பததப வ஧ளகழ஫ளர? உனர஦ ஥ளர஭ககக கடடக
பகளள஭ யனகழ஫யன கப஬கைர வயர஭ ஧ளரப஧ளன. ஋஦ககக கணககப ஧ிளர஭
வயர஬தளன கழரைததழனககழ஫த. தழனப஧பஙவகளனில நைததழல. இவதள ஧ளர, உைவ஦
ன஫ப஧டட யனம஧ட கடதம யநதழனககழ஫த" ஋னற பளல஬ழக கடததரத அ஧ிபளநழனிைம
பகளடததளன.

அ஧ிபளநழ கடததரதப ஧டததயிடட, "஋நதத தழனப஧பஙவகளனில அணணள?
னனவ஦ அப஧ள இனககழ஫ வ஧ளத பதப஧ உறயததககப வ஧ளவ஦ளவந, அததளவ஦?
பளடட஦ததழவ஬ ஌஫ழச சததழயிடட, நனகபகளலநத நழடைளய ஋ல஬ளம யளஙகழக
பகளணட யநவதளவந, அநத ஊரதளவ஦?" ஋ன஫ளள.

"ஆநளம! அநத ஊவபதளன. இநதச ஦ினன ஧ிடதத னஙக஭தரதயிடட ஥ளம
஥ளர஭கவக கழ஭ம஧ிப வ஧ளய யிை஬ளம. இஙவக தழனம஧ிவன யபவயணைளம; இநத ஊர
னகததழவ஬வன யிமழகக வயணைளம!" ஋ன஫ளன னதரதனன.

'டக டக டக' ஋னற அபவ஧ளத சயர஬ழனநத ஧ல஬ழ பதழததத.

"஧ல஬ழ பளலகழ஫த, அணணள! ஥ல஬ க஦ம" ஋ன஫ளள அ஧ிபளநழ.

உ஬கததழலள஭ ஜீ யபளழகள ஋ல஬ளம த஦ககளகவய ஧ரைககப஧டை஦ ஋னற
ந஦ிதன கனதகழ஫ளன. உணரநனில, அநதப ஧ல஬ழ அபவ஧ளத னதரதனனரைன
யனஙகள஬தரத அ஫ழநத பளல஬ழறற ஋னற எபனகபகளளவயளநள஦ளல, அத
அயர஦ப ஧ரகழததச ழரததத ஋ன஫ல஬யள ரயததக பகளளலதல ப஧ளனநதம?
அததழனளனம 6 - இடநத வகளடரை

பகளள஭ிைதத '஬னன கரபச ளர஬' இனன஫ததழலம பமழப஧ள஦ ன஭ின நபஙகள
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

யளர஦ அ஭ளயி ய஭ரதத, கழர஭கள எனவ஫ளபைளனற அைரததழனளயப ஧ின஦ி ,
பகளடைளபப ஧நதல வ஧ளடைதவ஧ளல ஥ழமல தநத பகளணடனநத஦. ளர஬னின என
ன஫ததழல கணணகபகடடன தபம யனலகலம யளயககளலகலநள஦ நனத ஥ழ஬க
களடழ. ழ஬ யனலக஭ில ஧னிர ஥டைளகழக பகளணடனநதத. வயற ழ஬ யனலக஭ில ஧னிர
ய஭ரநத ஧வப஬ன஫ழனநதத. இரைனிரைவன க஭ிரநத பதன஦நவதளபனககள.
பநணீ னநள஦ அநதச ளர஬னில உசழ வயர஭னில என கடரை யணட பநதயளயப
வ஧ளயக பகளணடனநதத. அதழல கடம஧ததகக அயழனநள஦ தடடனடடச ளநளனகள
஌ற஫ப஧டடனநத஦. ஧ின஦ளல களர஬த பதளஙகப வ஧ளடடக பகளணட அ஧ிபளநழ
உடகளரநதழனநதளள.

அநத வயர஭னில அநதக க஭ிரநத ளர஬னில ஧ிபனளணம பயயவத என
ஆ஦நதம. அதழலம கமநரத உள஭ததழன கதக஬ததககக வகடக வயணடநள?
அ஧ிபளநழ, 'பளவத கழனஷண வ஧ள஬ னகவற' ஋ன஫ லழநதஸதள஦ிப ஧ளடட பநடடல,
தளவ஦ இடடக கடடன ஧ளடட எனர஫ பயக வஜளபளகப ஧ளடக பகளணடனநதளள.

"ஆ஬ழர஬னின வநல தனிலயளன
ஆமழயணணப஦ன அனதவ஦
ளர஬வனளபவந தழரயளன
ஜளரைனளகவய - யனயளன"

அணணன, தஙரக இபணட வ஧னம கமநரதக஭ளயப ஧டைணததழல ய஭ரநத
கள஬ததழல அயரகலகக ஧ளடடவ஬ ஧ிவபரநனம ஧னிறழனம ஌ற஧டடனநத஦. ஧ின஦ளல,
கழபளநததகக யநத ஧ி஫க, அ஧ிபளநழககச ஙகவதப ஧னிறழரன யினததழ பயத
பகளள஭ச பௌகரனம இலர஬பனன஫ளலம, அஙவக இஙவக வகடடம, கழபளநவ஧ளன
஧ிவ஭ட ன஬னம, ஌தளயத னதச னதளயப ஧ளடடக கறறக பகளணடதள஦ினநதளள.

ஙகவதததழன கதழதளன ஋வய஭வ அதழனநள஦த! கதக஬தரத அத஧யிப஧தறக
஋ப஧டக கள஦ம ழ஫நத ளத஦நளனினககழன஫வதள, அத வ஧ள஬வய தககததழல ஆறதல
ப஧றயதறகம ஙகவதவந இரணனற஫ ளத஦நளனினககழ஫த.

யணடககக பகளஞ தபததககப ஧ின஦ளல ஥ைநத யநத பகளணடனநத
னதரதனனம ஧ளடகபகளணட தள஦ினநதளன.

"஋ணணளத ஋ணணபநல஬ளம ஋ணணி ஋ணணி
஋டைளத வ஧பளர வகளடரை கடட"

஋னனம யரகர஭ அயனரைன யளய ஧ளடக பகளணடனநதத. அய஦த உள஭ததழவ஬ள
என஫ழன வநப஬ளன஫ளக ஋ததர஦ ஋ததர஦வனள ஋ணணஙகள வதளன஫ழக கன஫ழக
பகளணடனநத஦. ஋நத ஊரவ஬ உள஭ எவபயளன நபனம, படனம, பகளடனம
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அயனரைன உற஫ தரணயரகர஭ப வ஧ளல அவய஭வ தபம அயனரைன அனர஧க
கயரநதழனநத஦வயள, அநத ஊரனரைன நணரண உத஫ழயிடட அயன இபவ஧ளத
வ஧ளகழ஫ளன. அரத ஥ழர஦ததவ஧ளத அயனரைன கணக஭ில ஜ஬ம த஭ிததத. ஆ஦ளல,
஌வதள என வயர஬பனனற ஆகழ , இ஦ிவநல ஧ிறகள஬ யளழகரகரனப ஧ற஫ழக
கயர஬னில஬ளநல இனகக஬ளம ஋ன஧ரத ஋ணணினவ஧ளத, எனயளற ஆறதல
஌ற஧டைத. கடடன ஆகளனக வகளடரை ஋ல஬ளம ஋ன஦ ஆனிறற? ப஧ள஬ப஧ள஬பயனற
உதழரநத நணவணளட நணணளக அல஬யள வ஧ளயயிடைத? கலனளணினின
யளழகரகனம இயனரைன யளழகரகனம தழடைநளகப ஧ிரககப஧டடப வ஧ளனி஦
அல஬யள? இ஦ிவநல அரய எனற வரயரதப ஧ற஫ழ ஥ழர஦கக வயணடனவத
இலர஬!

*****

இநத ஋ணணதரதச கழகக னடனளதய஦ளய னதரதனன யிரபநத ஥ைநத
யணடனின னனன஫நளக யநத யணடககளபர஦ப ஧ளரதத, "சப஧பளனள! ஥ளன பகளஞம
யணட ஏடடகழவ஫ன; ஥ீ இ஫ஙகழ ஥ைநத யனகழ஫ளனள?" ஋ன஫ளன. யணடககளபன
இ஫ஙகழனதம, தளன னககரணனில உடகளரநத நளடகர஭ யிபடட யிபடபைனற
யிபடட஦ளன.

யணடககளபனகக தழகழல உணைளகழ யிடைத. அநதச ளர஬வனள ஆ஧ததள஦
ளர஬. இபணட ஧ககனம கழடகழட ஧ள஭ம. என ன஫ம ஥தழப ஧டரக; நறப஫ளனன஫ம
யளயககளல. நளட பகளஞம நழபணைளலம யணடகக ஆ஧தததளன. இப஧டப஧டை
஥ழர஬னில இநத னபடடப ஧ிளர஭னிைம னககணளங கனிறர஫க பகளடதத யிடவைள
வந ஋னற கதழக஬ஙகழ஦ளன யணடககளபன. "஍னள! ஍னள! ஥ழறததஙக ஍னள! பகளஞம
஥ழறததஙக ஧ிளர஭! உஙகலககப னணணினநளயப வ஧ளகம" ஋னற கயிகபகளணவை
ப஬ளஙக ப஬ளஙக ஋னற ஏடயநதளன.

ஆ஦ளல யணட இப஧ட வயகநளக ஏடனதழல அ஧ிபளநழனின கதக஬ம
அதழகநளனிறற. ஧ின஦ளல சப஧பளனன கைல பத஫ழகக ஏட யனயரதப ஧ளரதத அயள
க஬க஬பயனற ழரததளள. அப஧டச ழரததக பகளணடனககமவ஧ளவத அயலகக ஋ன஦
ஞள஧கம யநதவதள, ஋ன஦வநள, பதரனளத. தழடபபனற அயலரைன ழரபன ஧தத
நைஙக அதழகநளனிறற. கலஙகக கலஙக யனிற ய஬ழககம஧ட ழரததளள.
னதரதனன தழனம஧ி அயர஭ப ஧ளரதத "஌ ர஧ததழனம! ஋தறகளகச ழரககழ஫ளய?"
஋ன஫ளன.

"அணணள! அணணள! சப஧பளனன பதளநதழரனப ஧ளரதததம ஋஦கக எனற
ஞள஧கம யநதத. அரத ஥ழர஦ததளல ழரபர஧ அைககவய னடனயிலர஬" ஋ன஫ளள
அ஧ிபளநழ.

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

"வ஧ளதம, வ஧ளதம! ஧லர஬ச சலககழக பகளள஭ப வ஧ளகழ஫த. அத ஋ன஦பயனற
பளல஬ழயிட" ஋ன஫ளன னதரதனன.

"பளல஬ழயிைடடநள? கலனளணி அககளரயக கலனளணம ஧ணணிககப வ஧ளகழ஫ளர,
஧ளன! அயனககப ப஧ரன பதளநதழ வ஧ளடடனககநளம. இன஦ிககததளவ஦ கலனளணம,
அணணள! இததர஦ வ஥பம தள஬ழகடடனளகழக பகளணடனககம" ஋ன஫ளள.

அடதத ஥ழநழரததழல ம஧யஙகள பயக தரதநளக ஥ைநத஦.

னதரதனனரைன ந஦ககளடழனிவ஬ ஍ம஧த யனதக கழமயர எனயர
கலனளணினின கலததழல தள஬ழரனக கடடக பகளணடனநதளர . அககளடழ அயர஦
பய஫ழ பகளள஭ச பயதத. ரகனி஬ழனநத தளரககமழனி஦ளல ச஭ீ ர ச஭ீ ர ஋னற நளடகர஭
இபணட அட அடததளன. அடதத கணததழல தள஬ழ கடடயரதத தடகக னதத஦ிததயன
வ஧ளல னககரணனி஬ழனநத கதழததளன.

யணடககளப சப஧பளனன "஍வனள! கடரனக பகடததீஙகவ஭?" ஋னற என கசல
வ஧ளடைளன.

அ஧ிபளநழகக யள஦ம இடநத தழடபபனற தன தர஬னில யிலநத யிடைத வ஧ளல
வதளன஫ழறற.

யணட கரைளயநதத!
அததழனளனம 7 - பலயப ப஧ண கலனளணி

னஙக஭தரத னடதத பகளள஭ிைக கரபக களடடல என ய஦வதயரத
இனககழ஫பதனற அநதப ஧ிபவதததழப஬ல஬ளம என யதநதழ ஧பயினினநதத.

஥தழனில பயள஭ம சநளபளயப வ஧ளகம கள஬ததழல ஜழல஬ள கப஬கைர ,
஋கறழகழனடவ ஋னஜழ஦ினர னத஬ழன உததழவனளகஸதரகள அநதப ஧ககம 'களமப'
யனமவ஧ளத, ஥தழக கரபவனளபநளயப ஧ைகழல ஧ிபனளணம பயயளரகள. அபவ஧ளத
அயரகள ழ஬ நனம வநற஧ட ய஦வதயரதரனப ஧ளரதத யினபனறயதணட.

ழ஬ வயர஭க஭ில அநதத வதயரத ஜ஬ககரபனிவ஬ ஏடகழ஫ தணணீ ரல
களலகர஭த பதளஙகயிடடகபகளணட உடகளரநத பகளணடனககம. ஧ைரகக கணைதம
஋லநத ஥ளணற களடடறகள ஏட நர஫நதயிடம. வயற ழ஬ நனம அநதத வதயரத
஥ளணற களடடறகள எ஭ிநத யணணம னன஦ரக னதத த஦த னகதரத நடடம
களடடக பகளணடனககம. இனனம ழ஬ நனம தபததழல நபததழன வநல ஌஫ழ
உடகளரநத பகளணட, ஧ைகழல வ஧ளகழ஫யரகலகக அமக களடடம!

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

ஆ஦ளல னஙக஭ம கழபளநயளழக஭ிைம இநத ய஦ வதயரதரனப ஧ற஫ழக வகடைளல
நடடம அயரகள கபப஧னற ழரததயிடட, "ய஦வதயரதனளயத என஫ளயத! ஥மந
஥டப஧ணரண யீ டடப ப஧ண கலனளணிதளன ஆறவ஫ளபம தழரநத பகளணடனப஧ளள"
஋னற பளலயளரகள.

கலனளணினின கமநரதப ஧ிபளனததழவ஬வன அயலரைன தளனளர இ஫நத
வ஧ள஦ளள. அதறகப ஧ி஫க, அயலரைன தளனளரன ஸதள஦ததழல இனநத அயர஭
ய஭ரததத அநத ஥தழப ஧ிபவதநதளன.

஧க஬ழல ப஧னம ப஧ளலரதக கலனளணி ஥தழககரபனிலம ஥தழககரப களடடலவந
கமழப஧த யமககம. உனர க஬தரதச வரநத என ப஧ணணகக இவய஭வ சதநதழபம
கழரைததழனநதத அநதப ஧ிபவதததழல றற ஆசரனநள஦ யிரனவந, ஆ஦ளல
அதறகத தகக களபணம இனநதத.

கலனளணினின தளனளர இ஫நத ஧ி஫க அயலரைன தகப஧஦ளர தழனசழற஫ம஧஬ம
஧ிளர஭ இபணைளநதளபம கலனளணம பயத பகளணைளர. னதத நர஦யினின நததழ
கலனளணி எனததழதளன; அயள வநல அயலரைன தகப஧஦ளர உனிரபவன
ரயததழனநதளர ஋னற பளல஬ வயணடம. "இமநளதழர, தகப஧஦ளர ப஧ணணககச
பல஬ம பகளடதத ய஭ரப஧ரதக கணைதநழலர஬, வகடைதநழலர஬" ஋னற ஊபளர
வ஧ழக பகளணைளரகள.

னதத தளபததழன ப஧ணரண நளற஫ளநதளய ஧டததயபதனனம உ஬க யமககம
அநத யீ டடல கழரைனளத. உணரநனில, ஥ழர஬ரந அதறக வ஥ரநள஫ளக இனநத
யநதத. யீ டடல கலனளணி ரயததததளன டைம. அயள வ஧சசகக ஋தழரப வ஧சச
இலர஬. அயலககப ஧னநத தளன அயலரைன ழ஫ழன தளனளர ஥ைநத பகளள஭
வயணடம.

இநத ஥ழர஬ரநகக னககழன களபணம, தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭ தம னதத
நக஭ிைம ரயததழனநத அ஧ிநள஦வநனளனினம, கலனளணி பளநதததழல
பளததரைனய஭ளனினநததம என களபணம ஋ன஧ரதச பளல஬ வயணடம.

கலனளணினின தளனளர பகளணடயநத நஞள களணி ஆற ஌ககபள னதல தப
஥னபய ஥ழ஬னம, அயலரைன 5,000 ன஧ளய ப஧றநள஦ ஥ரககலம, கலனளணிககச
பளநதநளனினநத஦. யீ டடலம ர, பய஭ினிலம ர, இத அயலககக பகௌபயம
அ஭ிததத. எனயளற சதநதழபததைன ஥ைநத பகளள஭வம இைங பகளடததத.

*****

தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭ இபணைளநதளபம கலனளணம பயத
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

பகளணைதழ஬ழனநத ப஧ரன கடம஧ஸதர ஆ஦ளர. கழடைததடை யனரததகக என
கமநரத யீ தம யீ டடல ஜ஦தபதளரக அதழகரதத யநதத. அவத நனததழல
அயனரைன ப஧ளன஭ளதளப ஥ழர஬ரந ஥ளலகக ஥ளள சனஙகழ யநதத. ப஥ல யிர஬னம
஥ழ஬ததழன யிர஬னம ந஭ந஭பயனற இ஫ஙகழயப, கைனம யடடனம அதழ வயகநளய
஌஫ழயநத஦.

வ஧ளதளதறகக பகளள஭ிைதத உரைப஧ில அயனரைன ஥ழ஬ததழல என ஧கதழ
஥ளநளனிறற. அரதச வரதழனததயதழல கைன வநலம ய஭ரநதத. கரைழனில
஥ழர஬ரந பபளம஧ ப஥னககடனள஦ வ஧ளத, கலனளணினின தளனளர அயலகக
ரயததயிடடப வ஧ள஦ ஥ரககர஭ யிற஧ரதத தயிப வயற யமழனில஬ளநல வ஧ளனிறற.

யிற஫ ஥ரககலககப ஧தழல ஥ரக கலனளணிககப ஧ணணிபவ஧ளை வயணடம
஋னறதளன தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭ ஋ணணினினநதளர. னடநதளல, பயதநழனப஧ளர.
ஆ஦ளல, வநலம தரததழபம அதழகநளகழ யனரகனில, அநதநத யனரதத யரப ஧ணம
கடடக கள஬டவ஧ம பயயவத கஷைநளனினகரகனில, னத ஥ரக ஋ப஧ட ஧ணணிப
வ஧ளடயத?

கரைழனில, கலனளணிககக கலனளண யனத யநத வ஧ளத, தழனசழற஫ம஧஬ம
஧ிளர஭னின 'உள஭ ஥ழர஫யில என கள஭ம னகநதத' ஋னற பளல஬ததளன
வயணடனினககழ஫த. அயர஭ பபளம஧ப ஧ணககளப இைததழல கலனளணம பயத
பகளடதத யிை வயணடம. அயலகக அயள தளனளர ரயததப வ஧ள஦ நஞள களணி
஥ழ஬தரதனம ஥ரககர஭னம ப஧ளனட஧டததழக வகடகளத நளப஧ிளர஭னளனினகக
வயணடம ஋னற அயர யினம஧ி஦ளர.

இநத வ஥ளககததைவ஦தளன, யள஬ழ஧ப ஧ிளர஭கலககப ப஧ண வகடக யநத
அவ஥கம வ஧ரப அயர தடடக கமழததக பகளணடனநதளர.

கரைழனளக, தளநரப ஏரைப ப஧ரன ஧ணரணனி஬ழனநத நனஷனளள யநத
ப஧ண வகடை வ஧ளத, இநத இைநதளன ஥ளம ம஧நதம ஧ணணவயணடன இைம ஋னற
தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭ உைவ஦ தீரநள஦ிதத யிடைளர.

*****

கலனளணினிைம அயலரைன தகப஧஦ளர அ஭யி஬ளத ஧ிரனம ரயததழனநதளர
அல஬யள?

஌஫ககர஫ன ஍ம஧த யனதள஦ தளநரப ஏரைப ஧ணரணனளனகக அயர஭க
கலனளணம பயத பகளடககத தீரநள஦ிதத வ஧ளத ப஧ணரணக பகளடததத தளம
பௌககழனநளனினகக வயணடபநனனம ஋ணணம அயனககக கழஞழததம இலர஬.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அவய஭வ ப஧ரன இைததழல யளழகரகப஧டயதழல அயலகக ஌ற஧ைககடன
஥னரநகர஭ப ஧ற஫ழவன அயர அதழகநளய ஋ணணி , அதழலள஭ ஧ிபதழக஬தரத
அ஬டழனம பயதளர.

கலனளணினின யியளகம ம஧நதநளகக வகய஬ம னதரதனர஦ப ஧ற஫ழ அயர
என கணனம ழநதழககயிலர஬. ஊரவ஬ ழ஬ர ஧ிபஸதள஧ிததளரகள. ஆ஦ளல, அயர,
அநதப வ஧சர எவபனடனளய அடததப வ஧ளடட யிடைளர. "஥ன஫ளனினககழ஫த! தளநரப
ஏரைப ஧ணரணகக யளழகரகப஧டைளல, னதரதனர஦ப வ஧ளல தற வ஧ர '஌யல
கயல ஧ணி' பயனக களததழனப஧ளரகவ஭!"

யனரதப ஧ற஫ழ அயர அவய஭யளகப ப஧ளனட஧டததயிலர஬. ஋ன஦ ஧ிபநளதம?
தளவந ஥ளற஧த யனதகக வநல இபணைளநதளபம கலனளணம பயத பகளள஭
யிலர஬னள? தநத இபணைளயத நர஦யினிைததழல தளம உனினககனிபளய
இலர஬னள? யள஬ழ஧ யனதள஭யரகலகக யளழகரகப ஧டையரகளதளன
சகப஧டகழ஫ளரகள ஋னற ஋நதச டைததழல ஋லதழ ரயததழனககழ஫த?

இப஧டபனல஬ளம அயர தமனரைன ந஦தரதச நளதள஦ப஧டததழக
பகளணடனநதளலம, "கலனளணி ஧ிடயளதககளபப ப஧ண ஆனிறவ஫! அயள ஋ன஦
பளலயளவ஭ள?" ஋னற நடடம அயனகக தழககதழகபகனற அடததக பகளணடனநதத.
஌ற஧ளடகள ஋ன஦வயள ஥ைநத பகளணடனநத஦. கலனளணிகக ஋ல஬ளம பதரநத
தளவ஦ இனககம. அப஧ட ஆடவ஧ிககழ஫தளனினநதளல அயவ஭ யநத பளல஬டடவந
஋னற அயர னத஬ழப஬ல஬ளம சமநள இனநதளர. அயள அரதப ஧ற஫ழப
஧ிபஸதள஧ிககளநல இனககவய, நனததழல ஌தளயத னபடடதத஦ம பயதயிைப
வ஧ளகழ஫ளவ஭ள ஋ன஫ ஧னம உணைளனிறற. ஆகவய, கலனளணததகக ஥ளல ஥ளர஭கக
னனன அயர஭த த஦ினளகக கப஧ிடட, யிரனதரதப ஧ிபஸதள஧ிததளர. அபவ஧ளத
கலனளணி, அயர றறம ஋தழர஧ளபளத உறளகததைவ஦, "னபண மநதம, அப஧ள!
இவய஭வ ப஧ரன இைநளகப ஧ளரதத ஥ீஙகள ஋஦ககக கலனளணம ஥ழசனம
பயகழ஫வ஧ளத ஋஦கபகன஦ கர஫ யநதழனககழ஫த! ஥ளன
஥ன஫ளனினககவயணடபநன஧தழல உஙகலககக கயர஬னிலர஬னள? ஥ீஙகள ஧ளரததச
பயயதறக ஥ளன நறயளரதரத பளலவய஦ள?" ஋னற க஫வம, தழனசழற஫ம஧஬ம
஧ிளர஭ உணரநனில தழடககழடவை வ஧ள஦ளர. அசநனம அயனரைன ந஦சளடழ
றற உறததழனவ஧ளதழலம, உைவ஦ அரத ந஫நதயிடட, கலனளணததககரன
஌ற஧ளடகர஭ப ஧஬நளக பயனத பதளைஙகழ஦ளர.

அயர அப஧ளல வ஧ள஦வைவ஦, கலனளணி களநபள உளலககளவ஭ வ஧ளயக
கதரயத தளழப஧ளள வ஧ளடடக பகளணட தரபனில னபணட யி ழதத யிழதத அலதளள
஋ன஧த அயனகக ஋ப஧டத பதரனம? வ஥றற யரபனில அயள, னதரதனர஦த தயிப
வயப஫ளனயனகக யளழகரகப஧டயரதக களடடலம பகளள஭ிைதத நடயில யிலநத
உனிரபயிைத தீரநள஦ிததழனநதளள ஋ன஧தம, இனற நததழனள஦ம னதரதனனகக
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

னன஦ளல பயத யிடட யநத ஧தததழன களபணநளகவய அயள இநதக
கலனளணததககச மநதழததளள ஋ன஧தம அயனகக ஋ன஦ பதரனம?
னதரதனனரைன ஆததழபநள஦ பநளமழக஭ளல தளனம ஆததழபஙபகளணட
கலனளணததககச மநதம பகளடததயிடை ஧ின஦ர, இபப஧ளலத அயள ப஥ஞச
஧ி஭நதயிடம வ஧ளன஫ பகளடன வயதர஦னி஦ளல தடததக பகளணடனநதளள
஋ன஧ரதததளன தழனசழற஫ம஧஬ம஧ிளர஭ ஋வயளற அ஫ழயளர?
அததழனளனம 8 - நணப஧நத஬ழல அந஭ி

தளநரப ஏரை கழபளநததழல யீ தழரன அரைததக பகளடைளபப ஧நதல
வ஧ளடடனநதத. ஧நதல அ஬ஙகளபததகக நடடம கர஫நதத ஆனிபம ன஧ளய
ப஬யளகழனினககம.

அநதப ப஧ரன ஧நதல இைஙபகளள஭ளத஧ட ஜ஦ஙகள ப஥னககழக பகளணட
உடகளரநதழனநதளரகள. ஧நதலகக பய஭ிவன கடனள஦யரகலம, கடனள஦ய
ஸதழரகலம பதனரய அரைததக பகளணட ஥ழன஫ளரகள.

இபணட வகளஷட தஙக ஥ளன஦னம இபணட வகளஷட பயள஭ி ஥ளன஦னம ழ஬
நனம த஦ிதத஦ினளகவம ழ஬ நனம வரநதம ஊதழக களரதத தர஭ததக
பகளணடனநத஦. தவலகளபரகள தஙகள ரகனில ஧஬ஙபகளணை நடடம அடதத களத
பயிட஧ைச பயதளரகள. ழ஬ நனம ஧ளணட யளததழனஙகலம ஥டயில கழ஭ம஧ி
அ஬஫ழ஦.

஧நதலககளவ஭, நத஦ நரமனம, ஧ன஦ீ ர நரமனம, னநளரனம நள஫ழ நள஫ழப
ப஧ளமழநத பகளணடனநத஦.

னவபளகழதர நநதழபஙகர஭ப ப஧ளமழநதளர.

தழனநளஙகலன தளபணம பயன வயணடன நனம யநதத.

"ஊத, ஊத" ஋னற னவபளகழதர கயி஦ளர. உைவ஦ ஌க கள஬ததழல ஥ளல
஥ளன஦ககளபரகள யளனில ரயதத யளததழனதரத ஋டககளநல ஊதழ஦ளரகள; ஥ளல
தவலகளபரகள அடஅடபனனற அடததளரகள.

நளப஧ிளர஭ தள஬ழரன ஋டதத நணப ப஧ணணின கலததழல கடட஦ளர .

தள஬ழ கடடன அடதத ஥ழநழரததழல, ஸதழரகள வகளஷடனி஬ழனநத, "஍வனள!
கலனளணிகக ஋ன஦!" ஋னற என கபல ஋லநதத. அப஧டச பளன஦ ஸதழரனின
யளரன இனப஦ளனததழ ப஧ளததழ "அவை! அ஧கணம வ஧ளல ஋ன஦ பளலகழ஫ளய?"
஋ன஫ளள.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


ஆ஦ளல யளஸதயததழவ஬வன கலனளணிகக ஋ன஦?

அயலரைன கணரணக பகளணட வ஧ளய அப஧டச பளனககழ஫வத! ஍வனள!
அயலரைன தர஬ அப஧டச ளயகழ஫வத!

"பகளணட வ஧ளஙகள! உளவ஭ பகளணட வ஧ளஙகள!"

஥ளல வ஧பளகப ஧ிடதத பநதயளய அயர஭ ஏர அர஫ககளவ஭ பகளணட
வ஧ள஦ளரகள. ஧ளனில ஧டகக ரயததளரகள.

"கலனளணிகக ஋ன஦?" "கலனளணிகக ஋ன஦?" ஋ன஫ வகளயி ஋ஙகம
஧பயினினநதத. ஧நத஬ழலம யீ டடககளலம னனரரக஭ிரைனிலம
ஸதழரக஭ிரைனிலம இவத வகளயிரனததளன வகடடக பகளணடனநதளரகள.

"கழ஭மனம வ஧ளத க஦ம ரனளக ஆகயிலர஬" ஋ன஫ளரகள ழ஬ர.

"இநதப ப஧ண தளன உசழ வயர஭னிவ஬ பகளள஭ிைக கரப அப நபததரைனிவ஬
வ஧ளய ஥ழறகவந! ஋நதப வ஧வனள, ஧ிளவள, ஋ன஦ கண஫ளயிவனள?" ஋ன஫ளரகள வயற
ழ஬ர.

"அபதல஬ளம எனறநழலர஬. இபளததழரனி஬ழனநத ப஧ண ளப஧ிையிலர஬னளம!
஧ழ நனககம!" ஋ன஫ளரகள ழ஬ர.

கலனளணி ஥ழர஦யறறக கழைநதளள.

ைளகைர யநத ஋ல஬ளரபனம யி஬கச பளல஬ழக பகளஞம களறவ஫ளடைம உணட
஧ணணி஦ளர.

"எனறம அ஧ளனநழலர஬" ஋னற உறதழ பளல஬ழ, னகததழவ஬ பகளஞம ஜ஬ம
பத஭ிதத, னககழல நனநதப னடடரனக களடட஦ளர.

கலனளணிகக ஸநபரண யபத பதளைஙகழனத. அயலரைன இதழகள அரநத஦.
அரய ஌வதள னண னணதத஦.

அநத னணனணபன னளர களதழலம யிமயிலர஬; யிலநதழனநதளலம
அயரகலககப னரநதழபளத.

ஆநளம; கலனளணினின இதழகள னணனணதத யளரதரதகள இரயதளன:
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

"யணட கரை ளயநத யிடைத! யணட கரை ளயநத யிடைத! யணட கரை
ளயநத யிடைத!"
அததழனளனம 9 - பயனிலம நரமனம

பன஫ அததழனளனஙக஭ில க஫ழன ம஧யஙகள ஥ைநத இபணட யனரஙகள
ஆகழயிடை஦.

அ஧ிபளநழ இபவ஧ளத இனனம என ஥ளல யிபறகரை உனபநளகழனினககழ஫ளள.
அததைன, ப஥ற஫ழனிவ஬ என யட - யணட கரை ளயநத ஞள஧களரததநளக -
இவ஬ளயத பதரகழன஫த. நற஫஧ட அவத கமநரத னகம தளன; கணக஭ில அவத
கறகறபனததளன.

தழனப஧பஙவகளயில கழபளநதத யீ தழ என஫ழல, என ஧ரமன ஏடட யீ டடன
பகளலர஬ப ன஫ததக கழணற஫ஙகரபனில அயர஭ இபவ஧ளத ஥ளம ஧ளரககழவ஫ளம.
கழணறர஫ச சற஫ழ என யரர கனக நபஙகலம அயறறககப஧ளல ழ஬ பதனர஦
நபஙகலம ய஭ரநத அநத இைதரதக க஭ிரசழனளகச பயத பகளணடனககழன஫஦.
சரன கழபணம எவபயளனற அஙகஙவக ஋டடப ஧ளரககழன஫த. ழ஬ ஥ளபதரத நபஙகலம
இனககழன஫஦. பமழதத ய஭ரநத என ஧ம஧஭ிநளஸ நபததழல ப஧ரன ப஧ரன
஧ம஧஭ிநளஸ ஧மஙகள பதளஙககழன஫஦. கழணற஫ழல ஌ற஫ம வ஧ளடட இனககழ஫த.
கழணற஫ழன ரகப஧ிடச சயரவ஬ அ஧ிபளநழ உடகளரநதழனககழ஫ளள. அயலரைன யளய
஌வதள னணனணததக பகளணடனப஧ரதனம, தர஬ அரயரதனம ஧ளரததளல, ஌வதள
஧ளடட 'கய஦ம' பயனம னனறழனில இனககழன஫ளள ஋னற ஊகழகக஬ளம.

கனக நபததழல ஋ஙவகவனள எ஭ிநத பகளணடனககம கனில எனற
யிடடயிடடப ஧ளடகழ஫த. இரைனிரைவன அ஧ிபளநழ ஥ழநழரநத ஧ளரககழ஫ளள. கனில
இனககம இைம பதரனயிலர஬.

'ை ை ை ை'பயன஫ பதததைன தழடபபனற ப஧னந த஫லகள
யிலகழன஫஦. "அைளைள! னற஫ததழல அப஧஭ம களயகழ஫வத?" ஋னற கயிக பகளணட,
அ஧ிபளநழ ஋லநத உளவ஭ ஏடகழ஫ளள. னற஫ததழல உ஬ரததழனினநத அப஧஭ஙகர஭
அயப அயபநளக ஋டததக பகளணட வ஧ளயக கைததழல இனநத கழபளநவ஧ளன
ப஧டடகக அனகழல ரயககழ஫ளள. ஋ல஬ள அப஧஭ஙகர஭னம ஋டதத ரயததளவ஭ள
இலர஬வனள உைவ஦ த஫ல ஥ழனற ஧஭ீ பபனற பயனில களயகழ஫த. அ஧ிபளநழ த஦ககள
ழரததக பகளணட "அை ஥ளநளயப வ஧ளகழ஫ பயனிவ஬!" ஋னற உபதத ரயகழ஫ளள.

அபவ஧ளத "அத னளர ஥ளநளயப வ஧ளகழ஫ ஧னல!" ஋னற பளல஬ழக பகளணவை
னதரதனன உளவ஭ யநதளன. அ஧ிபளநழ அயர஦ப ஧ளரதத நற஧டனம ழ ரததயிடட,
"஧னல இலர஬, அணணள! பயனில - பயனிர஬ ரயவதன!" ஋னற க஫ழ஦ளள.
அயனரைன ரகரனப ஧ிடதத இலததக பகளணட வ஧ளய கைததழல கழபளநவ஧ளனககப
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

஧ககததழல கழைநத ஧஬ரகனில உடகளப ரயதத, "அணணள இநதப ஧ளடரைக வகல!"
஋னற பளல஬ழப ஧ளைத பதளைஙகழ஦ளள.

அயள ஧ளட னடதததம, னதரதனன, "அைளைள! வ஥றறததளவ஦ ஧ி஬லர ஧ிவ஭ட
யளஙகழ யநவதன. அதறகளவ஭ அநத பநடரை அவய஭வ ஥ன஫ளயப ஧ைம ஧ிடததத
வ஧ளல ஧ளடகழ஫ளவன? 'கய஦ம' கைததளன ஋வய஭வ ஥ன஫ளனினககழ஫த! ஥மனரைன
யீ டடக பகளலர஬ இவய஭வ அமகளனினப஧த ஋஦கக இதயரபனில பதரனளத. ஥ளன
பளலகழவ஫ன, வகள, அ஧ிபளநழ! என ஥ளர஭கக ஥ளன ஥ளைகததழல வரநதயிைப
வ஧ளகழவ஫ன. அபவ஧ளத ஥ீவன ஋஦கக ஋ல஬ளப ஧ளடடககலம இடடக கடடத தப஬ளம..."
஋ன஫ளன.

அ஧ிபளநழ பயடகததைன னகதரதக ரகனி஦ளல நர஫ததக பகளணட "வ஧ள,
அணணள!" ஋ன஫ளள.

"஋னர஦ப 'வ஧ள', 'வ஧ள' ஋னற பளல஬ழக பகளணடனநதளவனள, என ஥ளர஭கக
஥ளன வ஧ளவன வ஧ளய யிடவயன. அபன஫ம தழனம஧ி யபவய நளடவைன" ஋ன஫ளன
னதரதனன.

஋ன஦ ஆசரனம! அ஧ிபளநழனின கண னர஦க஭ில அநத ஥ீரதத஭ிகள அதறகள
஋ஙகழனநததளன யநத஦வயள?

வந஬ளரைனி஦ளல அயள கணரணத தரைததக பகளணட "ஆநளம; ஋ன஦ளல
உ஦ககக கஷைநதளன. ஥ளப஦ளனததழ இல஬ளயிடைளல..." ஋ன஧தறகள னதரதனன,
"ர, ர, ஧ல஬யி ஧ளடனவத வ஧ளதம; அத஧ல஬யி, பணம ஋ல஬ளம இபவ஧ளத
வயணைளம" ஋னற க஫ழயிடட ஋லநதளன.

஧ி஫க, "வயர஬ தர஬கக வநல கழைககழ஫த. வககழபம வ஧ளக வயணடம. ரநனல
ஆகழ யிடைதள? அல஬த ஧ளடட இடடககடடக பகளணவை உடகளரநதழனநத யிடைளனள?"
஋னற வகடைளன.

"இர஬ வ஧ளடடத தனளபளய ரயததழனககழவ஫ன" ஋ன஫ளள அ஧ிபளநழ .

னதரதனன ரநன஬ர஫ககச பனற இர஬னில உடகளரநத ளப஧ிைத
பதளைஙகழ஦ளன.

"஥ழஜநளகவய ஋னர஦ யிடடயிடடப வ஧ளய யிடயளனள அணணள !" ஋னற
அ஧ிபளநழ வகடைளள.

னதரதனன ழரததளன. ஆ஦ளல அநதச ழரப஧ிவ஬ நவதளரநழலர஬.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

இனதனதரதப ஧ளதழககம தககம இனநதத.

"அ஧ிபளநழ! உனர஦ யிடடயிடடப வ஧ளகழ஫ய஦ளனினநதளல இபணட
யனரததகக னனவ஧ வ஧ளனினபவ஧ன" ஋ன஫ளன.

*****

பகளஞ வ஥பம கமழதத அ஧ிபளநழ பளன஦ளள: "என நளளபம அணணள! அநதக
களரயளர ஧ிளர஭ரன இஙவக அரமததக பகளணட யபளவத! அயன னஞழரனக
கணைளவ஬ ஋஦ககப ஧ிடககயிலர஬. ஥ீ அநதணரை வ஧ளகம நனம அயன ஋னர஦ப
஧ளரதத பய஫ழகக பய஫ழகக னமழககழ஫ளன..."

னதரதனன ஥ழநழரநத ஧ளரதத, "஋ன஦ பளலகழ஫ளய? ஥ழஜநளகயள?" ஋னற
வகடைளன.

"ஆநளம. வ஥றர஫கக ஥ீ இல஬ளதவ஧ளத அயன இஙவக யநத கதரய இடததளன.
஥ளன ஜன஦ல யமழனளகப ஧ளரதத, 'அணணன இலர஬' ஋னவ஫ன. 'அணணன
இல஬ளயிடைளல கதரயத தழ஫ககககைளதள?' ஋னற பளல஬ழயிடடப வ஧ள஦ளன.
அயனரைன ஥ையடகரக எனறம ஋஦ககக கடவைளை ஧ிடகக யிலர஬."

அ஧ிபளநழனின னகதரதவன ஧ளரததக பகளணடனநத னதரதனன தழடபபனற
க஬க஬பய஦ச ழரககத பதளைஙகழ஦ளன. அ஧ிபளநழனின கணகள நற஧டனம "இவதள
ஜ஬தரதப ப஧னககழ யிடவயளம" ஋னற ஋சரகரக பயத஦.

னதரதனன ழரததக பகளணவை "பபளம஧ ர, வ஧ரள஦ வனளர஦! அ஧ிபளநழ,
஥ளன பளலயரதக வகள. அநதக களரயளர ஧ிளர஭ அப஧டனள ஧ணணகழ஫ளன?
வ஧ளந஬ழன, அயனகக உனர஦க கடடகபகளடதத யிடகழவ஫ன. அததளன அயனககச
ரனள஦ தணைர஦!" ஋ன஫ளன.

இரதக வகடை அ஧ிபளநழ , அயன றறம ஋தழர஧ளபளத யணணம வதம஧ித வதம஧ி
அமத பதளைஙகழ஦ளள. னதரதனனகவகள வகள஧ம அளததழனநளய யநதத. "வசவ! யபயப
஥ீ நகள அலனஞழனளயப வ஧ளயயிடைளய! ஋ன஦ பளன஦ளலம அலரகதள஦ள? ஥ளன
பதளர஬நத வ஧ளகழவ஫ன..." ஋னற பளல஬ழயிடடப ஧ளதழ ளப஧ளட அப஧டவன இர஬னில
இனகக, ஋லநத வ஧ள஦ளன.
அததழனளனம 10 - களரயளர ஧ிளர஭

தழனப஧பஙவகளயில நைம நழகவம னபளத஦நள஦த. நழககச பலயளககள஭த.
நைததககச பளநதநளக ஆனிபம வய஬ழ ஥ழ஬னம, நைததழன ஆதீ஦ததழன கவழ உள஭
வகளயிலகலகக ஌மளனிபம, ஋டைளனிபம வய஬ழ ஥ழ஬னம இனநத஦.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


இபவ஧ளதள஭ ஧ணைளப ந஥ழதழகக னநதழ இனநதயரபப ஧ற஫ழப ஧஬யிதநள஦
யதநதழ உணட. ஆ஦ளல இபவ஧ளத அப஧தயிரன யகழததயர எலககததழலம
கலயினிலம ழ஫நத யி஭ஙகழ஦ளர. நைததழன ஥ழரயளகததழலள஭ ஊமலகர஭பனல஬ளம
வ஧ளககவம, நைததழன பளததககர஭ச நன ய஭ரசழ , கலயி ய஭ரசழககளகப
஧னன஧டததவம ப஧னனனறழ பயத பகளணடனநதளர.

இநத னனறழகர஭பனல஬ளம அதழகம ஧னன஧ைளத஧ட பயத பகளணடனநத
னணணினயளன எனயர அநத நைததழல இனநதளர. அயரதளன களரயளர ஧ிளர஭.
னன஦ினநத ந஥ழதள஦ததழன கள஬ததழவ஬ இநத நனரர ரயததவத ஋ல஬ள
யிரனஙக஭ிலம டைநளனினநதத. இபவ஧ளதஙகை அயனரைன அதழகளபம தளன
அதழகநளயச பனற பகளணடனநதத. நைததழன ஌பள஭நள஦ பளததககள என தளலகள
னபளயிலம ஧பயினினநத஧டனளல ஌தளயத வகளரட யியகளபஙகள ஥ைநத
பகளணவைனினககம. களரயளர ஧ிளர஭கக அநத யியகளபஙக஭ின தட஧ஙகள ஋ல஬ளம
பதரனம. அயர இலர஬பனன஫ளல, நைததழன ஥ழரயளகம உைவ஦ ஧஬யிதச
ழககலகலகக உள஭ளக வ஥ரடம. ஆத஬ளல, அயர வநல அவ஥க னகளரகள
அவயபவ஧ளத யநத வ஧ளதழலம, ஧ணைளப ந஥ழதழ அயரபப வ஧ளகச பளல஬ னடனளத
஥ழர஬ரநனில இனநதளர.

அபவ஧ரப஧டை தழனப஧பஙவகளயில நைததழல ரயளதழகளபம ஥ைததழன நகள-௱-௱-வ
களரயளர ஧ிளர஭ரன இவதள ஧ளரததக பகளளலஙகள. களதழல ரயபககடககன,
கன஦ததழவ஬ னரகனிர஬க கதப஧ல, கலததழவ஬ ரரகத தப஧டைள, இடப஧ில
பளனகழன நணி஧ரஸ, ப஥ற஫ழனில வயளதப ப஧ளடட, ரகயிபலகள ஋ல஬ளயற஫ழலம
ரயப வநளதழபம, அபன஫ம தஙகச ஙகழ஬ழ வகளதத ரஸட யளடச, இததரகன
அ஬ஙகளபததைன இவதள இ஭நபதளநதழ யிலநத தர஬னில இ஭஥ரப கணட
யி஭ஙககழ஫யரதளன களரயளர ஧ிளர஭. ஧ளரததளல ளத நனரபளய, அப஧ளயினளயத
வதளனறகழ஫ளர அல஬யள? ஆ஦ளல, ஋நதப னற஫ழவ஬ ஋நதப ஧ளமன இனககவநள,
஥நகபகன஦ பதரனம ஧ளரததக பகளணவை இனஙகள.

*****

"னதரதனள! இஙவக யள!" ஋னற களரயளர ஧ிளர஭ கப஧ிடைதம, பகளஞ
தபததழல கவவம வநரஜப ப஧டடனின னன஦ளல உடகளரநத ஋லதழக பகளணடனநத
னதரதனன ஋லநத யநத ஧ணிவைன ஥ழன஫ளன.

"வய஬ம஧ளடக கழபளநததழ஬ழனநத ஧கதழப ஧ணம யபயிலர஬. ஥ீ உைவ஦ வ஧ளயக
களரனஸதர஦ப ஧ிடதத ஋ததர஦ வ஥பநள஦ளலம இனநத யளஙகழக பகளணட யள!
பயறஙரகனைன யபககைளத!" ஋ன஫ளர.

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

னதரதனன தனககததைன, "஧தத ஥ளள கணகக ஋லத வயணடனத
஧ளககழனினககழ஫த. வயற னளரபனளயத..." ஋ன஧தறகள, "஋ல஬ளம ஥ளர஭கக
஋லத஬ளம, வ஧ள! சமநள வநரஜப ப஧டடனின னன஦ளல உடகளரநத தஙகழக
பகளணடனநதளல ஋ப஧ட ஋லதழனளகம?" ஋னற ஋ரநத யிலநதளர களரயளர ஧ிளர஭.

னதரதனன வநரஜப ப஧டடனில கணகககர஭ ஋டதத ரயதத யிடடக
கழ஭ம஧ி஦ளன. ஊரன என வகளடகக யநததம நததழனள஦ம ளப஧ிடமவ஧ளத அ஧ிபள நழ
வதம஧ித வதம஧ி அலத பகளணட ஥ழன஫ வதளற஫ம அயன ந஦ககணணின னனன
யநதத. அயனரைன ஥ரைனின வயகம யபயபக கர஫நத, கரைழனில றறத
தனஙகழ ஥ழன஫ளன. ஧ி஫க யீ டடககப வ஧ளய அ஧ிபளநழகக ஆறதல யளரதரத பளல஬ழ
யிடட, தளன அனற நளர஬ தழனம஧ி யப வ஥பம ஆகம ஋னற பதரயிததயிடடப
வ஧ளயத தளன ர ஋னற ஥ழர஦ததளன. அவயளவ஫ தீரநள஦ிததத தனனரைன யீ ட
இனநத யீ தழரன வ஥ளககழச பன஫ளன.

*****

றற வ஥பததகபகல஬ளம, யீ டடன யளர஬ அரைநதளன, அசநனம, உளவ஭,
"஍வனள! ஍வனள!" ஋னற அ஧ிபளநழனின தீ஦நள஦ கபல வகடகவய, அயனரைன
உைமப஧ல஬ளம நனிரககசப஫ழநதத. ஏடபவ஧ளய கதரயத தழ஫கக னனன஫ளன. கதவ
தளமழடடனநதத. ஜன஦஬ணரை பனற ஧ளரததளன. உளவ஭, கைததழல அயனரைன
கண யிமழகள பதரநத யிலநளற பயத ஧னஙகப களடழ எனற பதன஧டைத. களரயளர
஧ிளர஭ அ஧ிபளநழனினரைன வந஬ளரைனின தர஬பர஧க ரகனில ஧ிடததக
பகளணடனககழ஫ளர. அ஧ிபளநழ, "஍வனள! ஍வனள!" ஋னற ஧ப஧பபனைன அயரைநழனநத ஏை
னனலகழ஫ளள. அபவ஧ளத னதரதனனகக உைமன ஥டஙகழறற. அயனரைன வதகததழல
இனநத இபததததழல எவபயளன த஭ினம பகளதழததத. அடதத ஥ழநழரம அயன யீ டட
யள஬ழல வ஧ளடடனநத ஧நதலகளர஬ப ஧ிடததக பகளணட கரபனின வநல ஌஫ழ஦ளன.
இபணவை ஧ளயச஬ழல தளயிச பனற யீ டடன னற஫ததழல கதழததளன.

அயனரைன உைம஧ில அபவ஧ளத ஆனிபம னளர஦க஭ின ஧஬ம உணைள஦த
வ஧ள஬ழனநதத. எவப தளய஬ழல களரயளர ஧ிளர஭னணரை பனற அயர கலதரதப
஧ிடதத என தளலத தள஭ி஦ளன. ஧ிளர஭ சயரல வநளதழக பகளணட கவவம யிலநதளர.
அயனரைன தர஬ரனச சயரல இனனம ஥ளல வநளத வநளதழ஦ளன. ஧ி஫க களர஬ப
஧ிடததத தபதபபயனற இலததக பகளணட யநத யளற஧டகக பய஭ிவன தள஭ி஦ளன.

அ஧ிபளநழ கைததத தண எனர஫ப ஧ிடததக பகளணட ஥ழன஫ளள. அயலரைன
உைமன இனனம ஥ட஥டஙகழக பகளணடனநதத.

னதரதனன அயர஭ ஌஫ழடடப ஧ளரககவம னடனளதய஦ளய, தளழயளபததழல
னனனம ஧ினனநளய ஥ைநத பகளணடனநதளன.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


அ஧ிபளநழ வதம஧ிக பகளணவை, "அணணள! னஙக஭ததகவக ஥ளம தழனம஧ிப
வ஧ளயயிை஬ளம. இஙவக இனகக வயணைளம" ஋ன஫ளள.

னதரதனன என ஥ழநழரம ஥ழனற வனளழதத யிடட, "கதரயத தளழப஧ளள
வ஧ளடடக பகளணட பகளஞ வ஥பம ஜளககழபரதனளனின, அ஧ிபளநழ! அநதப ஧ளயிரன
இப஧டவன யிடடயிடடப வ஧ளகக கைளத. இனனம ஋ததர஦ வ஧னரைன கடரனக
பகடப஧ளவ஦ள, னளர கணைத? ஥ளன வ஧ளய ந஥ழதள஦ததழல பளல஬ழ னர஫னிைப
வ஧ளகழவ஫ன. அநத அ஥ழனளனததகக ஌தளயத ஧ரகளபம உணைள, இலர஬னளபயனற
஧ளரதத யிடகழவ஫ன" ஋னற பளல஬ழயிடட யளர஬ வ஥ளககழ ஥ைநதளன.

அ஧ிபளநழ ஏடயநத அயர஦க கடடக பகளணட "அணணள! ஋னர஦த த஦ினளக
யிடடயிடடப வ஧ளகளவத!" ஋ன஫ளள.

னதரதனன "இநத என தைரய நடடம வ஧ளய யனகழவ஫ன; தரை பளல஬ளவத.
அபன஫ம உனர஦யிடடப ஧ிரகழ஫வதனிலர஬; ஥ளர஭கவக னஙக஭ததககப வ஧ளய
யிடவயளம" ஋ன஫ளன.

஧ி஫க, அய஭ிைநழனநத யிடயிததக பகளணட, அனனைன அயலரைன னதகழல
தடடக பகளடதத, "றற வ஥பம ஧லர஬க கடததக பகளணடன, அ஧ிபளநழ! இவதள என
஥ழநழரததழல தழனம஧ி யநத யிடகழவ஫ன" ஋னற பளல஬ழ யிடட பய஭ிவன பன஫ளன.

அ஧ிபளநழ! தர஧ளகன அ஧ிபளநழ! உன அணணன என ஥ழநழரததழல தழனம஧ி யனயளன
஋னற ஋ணணிக பகளணட இபளவத! அயன தழனம஧ி யபவய நளடைளன! இ஦ிவநல
஧கயளன தளன உ஦ககத தரண!
அததழனளனம 11 - வ஧ள஬ீ ஸ ஸவைரன

பதன யளற஧டனில தள஭ப ப஧ற஫ களரயளர ஧ிளர஭ பநதயளகத
தள஭ளடகபகளணட ஋லநதழனநதளர. வநல வயஷடரன ஋டததத தழரனத தடடப
வ஧ளடடக பகளணைளர. அககம ஧ககததழல னளனம இலர஬பனன஧ரதக கய஦ிததக
பகளணட, அயபநளயக கழ஭ம஧ி ஥ைநதளர.

களரயளர ஧ிளர஭னின யளழகரகனில இமநளதழர ம஧யஙகள ளதளபணநள஦ரய.
஧஬ தைரயக஭ில அயர ஌ரம ஋஭ினயரக஭ின யீ டக஭ிவ஬ இரதயிை அதழகநள஦
பதளநதபவகக ஆ஭ளகழனினககழ஫ளர. அரதபனல஬ளம அயர ஬டழனம பயயத
கழரைனளத. இத யிரனததழல அயர தளநரப இர஬த தணணீ ர வ஧ளல யளழகரக
஥ைததழ஦ளர ஋னவ஫ பளல஬஬ளம.

ஆ஦ளலம இனற ஥ைநத ம஧யதரத அயர அவயளற உத஫ழத தள஭ியிை
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

னடனயிலர஬. இநத னதரதனன, நைததழல தம கவவம வயர஬னில இனப஧யன. இ஦ி
வநல அய஦ிைம ஋ப஧ட வயர஬ யளஙக னடனம? அய஦ிைம தர஬ ஥ழநழரநத,
வ஧சயததளன ஋வயிதம ளததழனம?

஋ப஧டவனள நள஭ிததக பகளளகழவ஫ளபநன஫ளலம அநதப ர஧னன யளரன
னடகபகளணட சமநள இனப஧ள஦ள? ந஥ழதள஦ததழைம வ஧ளய இல஬ளதரதனம
ப஧ளல஬ளதரதனம பளல஬ழ ரயததளல ஋ன஦ பயகழ஫த? ஌றபக஦வய, தம வ஧ரல
னகளரகலககக கர஫யிலர஬.

யீ தழனில வ஧ளயக பகளணடனககமவ஧ளவத களரயளர ஧ிளர஭ இரதபனல஬ளம
஧ற஫ழச ளஙவகள஧ளஙகநளக ஆவ஬ளர஦ பயத கரைழனில என னடவகக யநதளர.
அதன ஧஬஦ளக, அயர வ஥வப நைததழன களரனள஬னததககப வ஧ளகளநல வ஧ள஬ீ ஸ
ஸவைரனககப வ஧ள஦ளர.

*****

வ஧ள஬ீ ஸ ஸவைர஦ில, றப இனஸப஧கைர றரவயளததந ளஸதழர
அபவ஧ளததளன 'டபஸ' ஧ணணிக பகளணட பய஭ிவன யநதயர, களரயளர ஧ிளர஭ரனப
஧ளரதததம, "யளனம, ஙகப ஧ிளர஭! ஥ீர யனகழ஫ீ ர ஋னற களலநணி வ஥பததகக
னனவ஧ ஋஦ககத பதரநத வ஧ளசச. 'னளர஦ யனம ஧ினவ஦ நணிவனளர யனம
னனவ஦' ஋ன஧ரத 'ஙகப஧ிளர஭ யனயளர ஧ினவ஦, வயளத யளர஦ யனம
னனவ஦' ஋னற நளற஫ழயிை வயணடனத தளன'. ஆ஦ளல ஋ன஦ என
நளதழரனளனினககழ஫ீ ர? ப஥ற஫ழனிவ஬ ஋ன஦ அவய஭வ ப஧ரன யீ ககம? யிரனம
஋ன஦?" ஋னற வகடைளர.

"றளர! அநதரப஧நளய என களரனம ஥ைநத வ஧ளசச. ஥ீஙகள ஧ளரதத உைவ஦
஥ையடகரக ஋டககளயிடைளல, அபன஫ம இநத ஊரவ஬ னளனம இனகக
வனளகனரதனிலர஬. நைதரத னடக பகளணட ஥ளஙகள ஋ல஬ளம கழ஭ம஧ி யிை
வயணடனததளன" ஋ன஫ளர களரயளர ஧ிளர஭.

"ஙகப ஧ிளர஭! அப஧ட ஌தளயத ஥ைநத யிடைளல, இநத ஊர பயத
஧ளககழனநதளன. ஆ஦ளல அத ஥ைககளத ஋னற ஋஦ககத பதரனம. ஋ன஦ நளசளபம,
வககழபம பளலலம. கப஬கைர தர஫ யனகழ஫ளபளம வநதனனகக, ஥ளன வ஧ளக
வயணடம, அயபம!" ஋ன஫ளர.

"஥ல஬ வயர஭னளகப வ஧ளசச, ஥ளன உைவ஦ கழ஭ம஧ி யநதத. ஧ளனஙகள;
நைததழவ஬ என த஫ழதர஬ப ஧னல - னளவபள ழ஧ளரச ஧ணணி஦ளரகப஭னற -
வயர஬கக ரயதவதளம. னதரதனன ஋னற ப஧னர. அநதப ர஧னன ஥ள஭ரையிவ஬
நைததப ஧ணதரதக ரகனளட யநதளன ஋னற பதரநதத. இனர஫கக நததழனள஦ம
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

ப஧டடனில ஍ம஧த ன஧ளய ஧ணம கர஫நதத. ர஧னர஦ யிளரகக஬ளபநனற
஧ளரததளல ஆர஭க களணயிலர஬. உைவ஦ ன஫ப஧டட அயன கடனினககழ஫ யீ டடககப
வ஧ளவ஦ன. அஙவக ஧ளனஙகள, இநதத தடப஧னல, அயன தஙகசழ கழடை ன஧ளய
வ஥ளடரைக பகளடததக பகளணடனநதளன. ரகனம பநயனநளயப ஧ிடததக பகளணட
யநத வ஧ள஬ீ றழல எபனயிப஧தறகளக அயர஦ப ஧ிடதவதன. அநதத தடப஧னல
஋னர஦ப ஧ிடததத தள஭ிச சயரவ஬ யசச வநளதழயிடைளன, றளரன஦ள! பகளஞம
஥ளன உரளபளனில஬ளநற வ஧ள஦ளல, பநன஦ிரனப ஧ிடததக பகளன஫ழனநதளலம
பகளன஫ழனப஧ளன. ஥ீஙகள உைவ஦ அயர஦ அபபஸட ஧ணணினளக வயணம."

அபவ஧ளத றப-இனஸப஧கைர, "அநதக கரதபனல஬ளம வயணைளம, ஍னள! ஥ீர
பளலகழ஫தறபகல஬ளம ளடழ உணைள பளலலம" ஋ன஫ளர.

"வ஧ரளய உணட. உஙகலகக னளர ஋ப஧ட ளடழ பளல஬ வயணவநள, அப஧டச
பளல஬ச பயகழவ஫ன."

"ப஧ளயச ளடழ தனளர ஧ணணகழ஫ீ பள?"

"ழய ழயள! ஆணையவ஦; ப஧ளயளடழனள? கணணளவ஬ ஧ளரததயளர஭க பகளணட
ளடழ பளல஬ச பளலகழவ஫ன; அபன஫ம ஋ன஦ உஙகலகக?"

றப-இனஸப஧கைர, பலட களனஸை஧ிர஭க கப஧ிடட, "஥ளனட இநதச ஙகப
஧ிளர஭னிைம யளககன஬ம யளஙகழக பகளணட அயர பளலகழ஫ ர஧னர஦ அபஸட
பயத பகளணட '஬ளக-அப'஧ில ரயனம. ஥ளன யநத நற஫ யிரனம யிளரததக
பகளளகழவ஫ன" ஋னற க஫ழயிடட, வநளடைளர ரககழ஭ில ஌஫ழச பன஫ளர.

னதரதனன யீ தழவனளட நைதரத வ஥ளககழ யநத பகளணடனநதளன. அயன
உள஭ததழல என ன஫ம பகளதழபனம, நறப஫ளன ன஫ம யனஙகள஬தரதப ஧ற஫ழன ஌ககனம
கடபகளணடனநத஦. "஧ணைளப ந஥ழதழரன உைவ஦ ஧ளரகக னடனநள, ஧ளரததளலம தளன
பளலயதழல அயனகக ஥ம஧ிகரக உணைளகநள, ஥ழனளனம ஧ி஫ககநள" ஋னற ஧஬யித
஋ணணஙகள வதளன஫ழ நர஫நத஦. அபவ஧ளத ஋தழவப பகளஞ தபததழல இபணட
வ஧ள஬ீ ஸ களனஸை஧ிளகள யனயரத அயன ஧ளரததளன. உைவ஦ ஧ணைளப ந஥ழதழனிைம
வ஧ளயச பளலயரதக களடடலம ஌ன வ஧ள஬ீ றழல வ஧ளயச பளல஬ககைளத ஋னற
அயனககத வதளன஫ழனத. அப஧ட ஋ணணநழடடக பகளணடனகரகனிவ஬வன அநத
வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள அய஦ணரை யநத ஥ழன஫ளரகள. அயரக஭ில எனயன "தம஧ி! ஥ீ
தளவ஦ னதரதனன ஋னகழ஫த?" ஋ன஫ளன. னதரதனன "ஆநளம" ஋ன஫தம,
"இனஸப஧கைர ஍னள உைவ஦ அரமசசணட யபசபளன஦ளன, என நளளபம வகடக
வயணநளம" ஋ன஫ளன வ஧ள஬ீ ஸகளபன.

கம஧ிைபவ஧ள஦ பதயயம கறகவக யநத யிடைத ஋னற ஋ணணி஦ளன
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

னதரதனன. களரயளர ஧ிளர஭ அ஧ிபளநழரன உ஧ததழபயப஧டததயரதத தளன
யனயதறக னன஦ளவ஬வன வயற னளபளயத ஧ளரததயிடடப வ஧ள஬ீ றழல வ஧ளயச
பளல஬ழனினப஧ளரகவ஭ள ஋னற ஋ணணி஦ளன. களனஸை஧ிர஭க வகடைதறக, அயரகள
தஙகலககத தகயல எனறம பதரனளத ஋னற பளல஬ழ யிடைளரகள.

வ஧ள஬ீ ஸ ஸவைரர஦ அரைநததம, பலட களனஸை஧ிள ஥ளனட அயர஦
஌஫ழடடப ஧ளரததளர. ஧ி஫க அயர உடகளரநதழனநத கைததகக ஋தழரல இனநத என
அர஫ரனத தழ஫நத, "தம஧ி! இநத னனககள வ஧ள!" ஋ன஫ளர. னதரதனன அநத
அர஫னில தன஦ிைம இபகழனநளக ஌வதள வகடகப வ஧ளகழ஫ளர ஋னற ஥ழர஦ததய஦ளய,
உளவ஭ வ஧ள஦ளன. உைவ஦ அநத பலடகளனஸை஧ிள பய஭ிக கதரயச ளததழப
னடடனரதப ஧ளரதததம, னதரதனனககச 'பளவபர' ஋ன஫த.

"஋ன஦ றளர, இத! ஌ன ஋னர஦ ரயததப னடடகழ஫ீ ரகள?" ஋னற ஧ப஧பபனைன
வகடைளன.

"஌஦ள? க஭யளணிப ஧னவ஬! நைததப ஧ணம ஍ம஧த ன஧ளரன அனககழயிடட, ஌ன
஋ன஫ள வகடகழ஫ளய? வ஧ளதளதறகக களரயளர ஧ிளர஭ வநலம ரக யசசடைனளவந?
தழனடடப ஧னவ஬!" ஋ன஫ளர பலடகளனஸை஧ிள.

"஍வனள! இத ஋ன஦ ஧டவநளம!" ஋னற அ஬஫ழ஦ளன னதரதனன.

பலடகளனஸை஧ிள இதறகள பய஭ிவன வ஧ளய யிடைளர.

னதரதனன "றளர! றளர!" ஋னற கத஫ழக பகளணவை கதரயப ஧ிடதத
உலககழ஦ளன.

அபவ஧ளத, "இனமனக கதவ, ளநழ! பயறங ரகனளவ஬ எடகக னடனளத, ளநழ!"
஋ன஫ கபர஬க வகடட அயன தழடககழடைளன. கபல யநத ஧ககம ஧ளரததளன. அவத
அர஫னின னர஬னில, கநதல தணினைன பம஧டரை ஧ைரநத நீர தளடனைனம,
க஫யன எனயன உடகளரநதழனப஧ரதக கணைளன.
அததழனளனம 12 - ஏடைனம வயடரைனம

இபவ வ஥பம, ஋ஙகம ஥ழபதநளனினநதத. அநத ஥ழபததரதக கர஬ததக பகளணட
வ஧ள஬ீ ஸ ஸவைரன கடகளபம ஧தத நணி அடததத.

னதரதனன அரைககப஧டடனநத அர஫ககள பய஭ிசம கழரைனளத. ஸவைரன
தளழயளபததழல, என ஬ளநதர நஙக஬ளய ஋ரநத பகளணடனநதத.

கடகளபததழல நணி அடககத பதளைஙகழனவ஧ளத, னதரதனன அநத அர஫ககள,
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

கணடல அரை஧டை ன஬ழரனப வ஧ளல னனனம ஧ினனநளய ஥ைநத பகளணடனநதளன.
கடகளபததழன நணி ஏர வகடைதம அயன ஥ழனற, "எணண, பபணட, னண..." ஋னற
஋ணணிக பகளணட யநதளன.

஧தத நணி அடதத ஥ழறததழனதம, நற஧டனம அயன ஧ப஧பப஧ளக ஥ைநதளன. "஧தத
நணி, ஧தத நணி; அ஧ிபளநழ த஦ினளனினப஧ளள; த஦ினளனினப஧ளள. அநதக கழபளதகன
என வயர஭ யநதளல?..." இப஧டத த஦ககள தளவ஦ பளல஬ழக பகளணட னனனம
஧ினனநளக ஥ைநதளன.

"அபவ஧ளத, ஧ளபள 'டனட'னில இனநத வ஧ள஬ீ ஸ வயகன அநதப ஧ககம யபவய,
னதரதனன ஆயலைன கதயணரை யநத, வதமனம கப஬ழல, "றளர! றளர!" ஋ன஫ளன.

வ஧ள஬ீ ஸகளபன அயர஦ உறறப ஧ளரதத, "஋ன஦ைள அப஧ள, றளர, வநளர! ஋ன஦
நளசளபம?" ஋னற வகடைளன.

"஋஦கக என உ஧களபம ஥ீஙகள பயன வயணடம. அரத ஋ன உனிர இனககழ஫
யரபககம ந஫கக நளடவைன. ஋ன வதளர஬ உஙகலககச பனப஧ளகத ரதததப
வ஧ளடவயன."

இதறகள அநதச வயகன, "வயணைளநைள, அப஧ள! வயணைளம.
஋ஙகலகபகல஬ளம ரககளரவ஬வன பனபனத ரதததக பகளடககழ஫ளரகள. ஌வதள
உ஧களபம ஋ன஫ளவன, அத ஋ன஦ பளலல!" ஋ன஫ளன.

"஍னள, அரபநணி வ஥பததகக ஋னர஦ யிடதர஬ ஧ணணஙகள. யீ டடககப
வ஧ளய ஧ளரததயிடட உைவ஦ தழனம஧ி யநத யிடகழவ஫ன. உஙகலகக எனறம
பகடதல யபளத. ஥ீஙகள வயணநள஦ளலம ஋ன ஧ினவ஦ளட யளனஙகள..."

வ஧ள஬ீ ஸகளபன ழரததளன. "பபளம஧ப வ஧ரள஦ வனளர஦! அப஧ட ஋ன஦ப஧ள
யீ டடவ஬ அயபம? ஋ன஦தரதனளயத ரயததயிடட ந஫நத வ஧ளய யநத
யிடைளனள?" ஋னற வகடைளன.

"஍னள ஥ீஙகலம அககள தஙரககலைன ஧ி஫நதழனப஧ீ ரகள. ஋னனரைன தஙரக
யீ டடவ஬ த஦ினளய இனககழ஫ளள. அதவயள, பதனகவகளட யீ ட. அயர஭ னளபளயத
பதரநதயரகள யீ டடல பகளணடவ஧ளய யிடடயிடட உைவ஦ தழனம஧ி யநத
யிடகழவ஫ன..."

வ஧ள஬ீ ஸகளபன இதறக இடஇடபனனற ழரககத பதளைஙகழ யிடைளன.

"அணவண! அணவண! இஙவக யள!" ஋னற கப஧ிடடகபகளணவை ழரததளன.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


இரதக வகடட, ஬ளநதரன அடனில ரைர ஋லதழக பகளணடனநத இனப஦ளன
வ஧ள஬ீ ஸகளபன ஋லநத யநதளன.

"அணவண! இநதப ர஧னனகக அயபநளய யீ டடககப வ஧ளக வயணநளம!"

"பபளம஧ அயபநளயப வ஧ளகவயணவநள? அப஧ட ஋ன஦ அயபநளம?"

"இநதப ர஧னனரைன தஙரக யீ டடல த஦ினளனினககழ஫ள஭ளம. ஥ீ வயணளத
தரணககப வ஧ளகழ஫ளனள அணவண?"

இரதக வகடைதம இபணைளயத வ஧ள஬ீ ஸகளபனம யிலநத யிலநத ழரததளன.
இபணட வ஧னம ழரததக பகளணவை அஙகழனநத வ஧ள஦ளரகள.

னதரதனன னகததழல பளல஬ னடனளத வகள஧ம பஜள஬ழததத. அயன
ரககர஭ப ஧ிரநத பகளணட ஥ழன஫ளன. இதயரபககம னர஬னில உடகளரநதழனநத
க஫யன அசநனம ஋லநத யநத, னதரதனர஦ னகததகக வ஥பளக உறறப
஧ளரததளன. "இபவ஧ள ஋ன஦ ளநழ பளல஫ீ ஙக?" ஋ன஫ளன.

னதரதனன வ஧ளந஬ழனககவய, "஥ளன பளலகழ஫஧ட வகடடஙகன஦ள, கடைளனம
தப஧ிசசக பகளள஭஬ளம. ரதள஦ள?" ஋ன஫ளன.

"ர" ஋ன஫ளன னதரதனன.

கடகளபததழல, ஧ததரப நணி ஆயதறகளக 'ைங' ஋னற என தைரய அடததத.

ஸவைரன தளழயளபததழல ஧டதத என களனஸை஧ிள க஫டரையிடடத தஙகழக
பகளணடனநதளன. இனப஦ளனயன உடகளரநத஧ட ஆடயிலநத பகளணடனநதளன.

஌வதள இனமனக கதவ ஏரப஧டை ததம வகடகவய, உடகளரநதழனநதயன
தழடககழடட ஥ழநழரநத, "஋ன஦ அத?" ஋ன஫ளன. வ஧சச னசச இலர஬. ஆ஦ளல அயன
ந஦ ஥ழமநதழனரைனளநல , ஋லநதழனநத '஬ளக-அப' அர஫னின கதயணரை பன஫ளன.
அநதக கதயின இனமனக கம஧ிகள இபணட னனற இைததழல ழ஫ழத
யி஬ககப஧டடனப஧ரத. அயன கய஦ிககயிலர஬. கதவககப஧ளல ஥ழனற பகளணடனநத
க஫யர஦ப ஧ளரதத "஋ன஦ைள, க஫யள, ஋ன஦ ததம?" ஋னற வகடைளன.

க஫யன "஋ன஦ ளநழ, வகடக஫ீ ஙக?" ஋னற வகடடக பகளணவை கதயணரை
யநதளன. யநதயன ஧஭ிசபனற ரககர஭க கம஧ிக஭ின யமழனளய பய஭ிவன ஥ீடட
அநதப வ஧ள஬ீ ஸ வயக஦ின கலதரதக பகடடனளயப ஧ிடததக பகளணைளன.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

வ஧ள஬ீ ஸகளபன ஋ன஦ தழநழ஫ழனம அநதப ஧ிடனி஬ழனநத யிடயிததக பகளள஭
னடனயிலர஬. அயனரைன யிமழகள ஧ிதஙகழ஦.

இதறகள னதரதனன, கம஧ி யி஬ககப஧டடனநத இைததழன யமழனளயக ரகரன
஥ீடட, வ஧ள஬ீ ஸகளபன ர஧னி஬ழனநத ளயினி஦ளல னடரைத தழ஫நத தளழப஧ளர஭னம
யி஬ககழ஦ளன. உைவ஦ பய஭ினில யநத, க஫யன பளன஦஧ட வ஧ள஬ீ ஸகளபன யளனில
தணிரன ரயதத அரைததளன. தனனரைன வநல தணினி஦ளல அயன ரககர஭னம
இறககழக கடட஦ளன.

க஫யன நழன஦ல நழனனம வ஥பததழல பய஭ிவன யநத அநத
வ஧ள஬ீ ஸகளபனரைன களலகர஭னம கடடக கவவம உனடடனதம, இபணட வ஧னம
ஏடபவ஧ளய யளல கதரயத தழ஫நதளரகள. அநதச பதம வகடடத தஙகழக
பகளணடனநத வ஧ள஬ீ ஸகளபன தழடககழடட யிமழததக பகளணைளன. யளல கதரயத
தழ஫நத பகளணட இபணட வ஧ர ஏடயரதப ஧ளரதததம, "வைஞர! ஋ஸவகப! ரஶட!
ரஶட!" ஋னற கததழக பகளணவை தன ரகனி஬ழனநத தப஧ளககழரன ஋டததச சடைளன.
கணட, ஸவைரன கரப வநல வ஧ளயத தளககழ , கடடைம கழடகழடககச பயதத.

பய஭ினில யநத னதரதனன, க஫யன ஋ன஦ ஆ஦ளன ஋னற கைத தழனம஧ிப
஧ளரககயிலர஬. வகளதணைததழ஬ழனநத கழ஭ம஧ின பளந஧ளணம ஋ன஧ளரகவ஭, அதவ஧ள஬
அயன வ஥வப தனனரைன யீ டரை வ஥ளககழ ஏட஦ளன. இபவ வ஥பநளரகனளல,
யீ தழக஭ில ஜ஦ ஥ைநளடைநழலர஬. ஆ஦ளல அயன ஏடன யமழனில பதன஥ளயகள
஋ல஬ளம கரபதத஦. ழ஬ ஥ளயகள அயர஦த பதளைரநத ஏடயநத஦. அரதபனல஬ளம
அயன ப஧ளனட஧டததளநல நத ப஧ளநதகள யமழனளகப னகநத அதழவயகநளய
ஏட஦ளன. கரைழனில யீ டரை அரைநதளன. கதவ ளததழனினநதத. யீ டடறகள
யி஭கக இலர஬. னத஬ழல கதரய பநதயளக இடததளன. ஧ி஫க ஏஙகழ இடததளன.
'அ஧ிபளநழ! அ஧ிபளநழ!' ஋னற கமநழன கப஬ழல அ஬஫ழ அரமததளன. வ஧சச னசச இலர஬.
பகளஞ தபததழல வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள கச஬ழடடக பகளணட ஏடயனம ததம வகடைத.
டபைனற கதயின ஥ளதளஙகழ இனககம இைதரதப ஧ளரததளன. கதவ பய஭ிபன஫ம
னடைப஧டடனப஧ரதக கணைளன.

஍வனள! அ஧ிபளநழ! அ஧ிபளநழ! ஥ீ ஋ன஦ ஆ஦ளய? ஋ஙவக வ஧ள஦ளய?
அததழனளனம 13 - ஧னம அ஫ழனளப வ஧ரத

னதரதனர஦ப வ஧ள஬ீ ஸ வயகரகள யீ தழனில நதழதத அரமததக பகளணட
வ஧ள஦ரத அசநனம தறபன஬ளக அநதப ஧ககம வ஧ளக வ஥ரநத பஙகந஬ததளசழ
஧ளரததக பகளணடனநதளள.

இநதச பஙகந஬ததளசழ , னதரதனன கடனினநத அவத யீ தழனில, அயனரைன
யீ டடகக ஍நதளற யீ டடகக அப஧ளல யழததயள. அயள என ஌ரம ஸதீர. களர஬
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

வயர஭னில இடட஬ழ சடட யிறற ஜீ யவ஦ள஧ளனம ஥ைததழயநதளள. அயலககப
஧தழனனனற, ஧தழ஦ளல யனதள஦ என நகன நடடம உணட.

ழ஬ நனம அயள அ஧ிபளநழ யீ டடககப வ஧ளய அயலைன வ஧ழக
பகளணடனப஧ளள. அ஧ிபளநழனின இ஦ின ச஧ளயனம, நரததம அயலரைன ந஦தரதக
கயரநதழனநத஦. அ஧ிபளநழ வ஧ளன஫ என ப஧ண த஦கக இனநதளல ஋வய஭வ
஥ன஫ளனினககம ஋னற அயள எவபயளன நனம ஋ணணயதணட.

அ஧ிபளநழ அநத நளதழரத த஦ி யீ டடல இனப஧ரதப ஧ற஫ழககைச பஙகந஬ததளசழ
ழ஬ தைரய ஧ிபஸதள஧ிததழனககழ஫ளள. அநதத பதனயிவ஬ என யரரதளன யீ டகள.
அவ஥கநளக ஋ல஬ளம நைதரதச வரநதரயவன. னதரதனன கடனினநத யீ டடகக
என ன஫ததழல வதளடைம. இனப஦ளன ன஫ததழல ஧ளமளகழ யிலநத கழைநத என யீ ட.
அதறகபன஫ம அநத யீ தழனில யீ வை கழரைனளத.

"இமநளதழர வகளட யீ டடல வ஧ளயக கடனினககழ஫ளவன அமநள! ஥ீவனள ஧சரக
கமநரத. அணணன ஋ஙவகனளயத ஊனககக கவனககப வ஧ளக வயணடனினநதளல ஋ன஦
஧ணணயளய? வ஧ளநல ஋ன யீ டடகக யநத ஋னவ஦ளவைவன இனநத யிடஙகவ஭ன!"
஋னற ஧஬ தைரய பளல஬ழனினககழ஫ளள பஙகந஬ததளசழ .

ஆ஦ளல, அ஧ிபளநழ அரதக களதழல யளஙகழக பகளள஭வயனிலர஬. ஧னம ஋ன஫ளல
இன஦பதனற அயலககத பதரனளத. வநலம, அணணன னதரதனன இனககம
வ஧ளத அயலகக ஋ன஦ ஧னம? னளபளல ஋ன஦ பயன னடனம அயர஭?

*****

னதரதனனகக இபணட ஧ககனம இபணட வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள ஥ழனற அயர஦,
அரமததக பகளணட வ஧ள஦ரதப ஧ளரதததம பஙகந஬ததளசழககச பளவபல ஋ன஫த.
அயள யிரபநத ஥ைநத வ஥வப அ஧ிபளநழனின யீ டடகக யநத வரநதளள. தளழப஧ளள
வ஧ளடடனநத கதரய இடததளள. அ஧ிபளநழ, அணணன தளன யநத யிடைளன ஋னற
஋ணணிகபகளணட, டபைனற கணணீ ரபத தரைததயிடட ஋லநதளள. ஆ஦ளல
அணணன கபல வகடகளந஬ழனககவய, பகளஞம நவதகம வதளன஫ழ, "னளர அத?"
஋னற வகடைளள.

"஥ளன தளன, அ஧ிபளநழ! கதரயத தழ஫!" ஋னற பஙகந஬ததளசழனின கபல
வகடகவம, ஜன஦஬ழல ஋டடப ஧ளரதத, வயற னளனம இலர஬பனனற பதரநத
பகளணட, கதரயத தழ஫நதளள. அ஧ிபளநழனின கணகள அலத அலத
ழயநதழனப஧ரதனம, கன஦பநல஬ளம கணணீ ர யமழநத அரைனள஭ஙகள இனப஧ரதனம
கணை பஙகந஬ததளசழககப ஧ப஧பபன அதழகநளனிறற.

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

"அட ப஧ணவண! ஋ன஦ யி஧ரதம ஥ைநதயிடைதட? அஙவகவனள உன
அணணர஦ப வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள அரமததப வ஧ளகழ஫ளரகள! இஙவகவனள ஥ீ அலத அலத
கண வகளரயப ஧மநளய ஆகழனினககழ஫த! னதரதனன ஋ன஦ட ஧ணணியிடைளன?
஥ல஬ ஧ிளர஭னளசவ!" ஋ன஫ளள.

அ஧ிபளநழககத தழககததழர னரனயிலர஬. வ஧ள஬ீ ஸகளபரக஭ள? அணணர஦னள
அரமததப வ஧ளகழ஫ளரகள? ஌ன? ஋தறகளக?

*****

பஙகந஬ததளசழ பநள஭ பநள஭ யிளரதத அனற ஥ைநதரதபனல஬ளம
பதரநத பகளணைளள. கரைழனில "஍வனள! அநதப ஧ட஧ளயி ஙகப ஧ிளர஭னின கண
உன வநலம யிலநதயிடைதள? அயன ப஧ளல஬ளத பளக஦ளசவ! அயனரைன
சழசழதளன ஋ல஬ளம! ஋ன஦வநள ப஧ளயக வகச ஋லதழ ரயசச னதரதனர஦ப
வ஧ள஬ீ ளரைம ஧ிடததக பகளடததழனககழ஫ளன. ஍வனள, ப஧ணவண! உ஦கக இப஧ட
஋ல஬ளநள யபவயணம?" ஋னற அயள ன஬ம஧ிகபகளணடனககமவ஧ளவத, யள஬ழல
"஋ஙக அமநள இஙவக இனககள஭ள?" ஋னற என ழற ர஧னனரைன கபல வகடைத.
"யளைள தம஧ி!" ஋ன஫ளள பஙகந஬ததளசழ .

உளவ஭ யநதயன அயலரைன நகன. அயன யனம வ஧ளவத, "அமநள! அமநள!
஥மந னதரதன அணணர஦ப வ஧ள஬ீ ஸகளபஙக ஧ிடசசணட வ஧ளயயிடைளரக஭ளம.
நைததப ஧ணதரத அணணன தழனடடைளன ஋னற வகறளம. வ஧ள஬ீ ஸ ஸவைர஦ில
பகளணட ரயசச, அட, அட ஋னற அடககழ஫ளஙக஭ளம, அமநள!..." ஋னற பளல஬ழக
பகளணட யநதளன.

இரதக வகடைதம, அ஧ிபளநழ 'வலள' ஋னற அ஬஫ழ தரபனிவ஬ தர஬ரன னடடக
பகளள஭த பதளைஙகழ஦ளள. பஙகந஬ததளசழ டபைனற அயள தர஬ரனப஧ிடததத
தன நடனின வநல ரயததக பகளணட, "அடடப ப஧ணவண! இநத னடைளப ஧னல
஌வதள உ஭஫ழ஦ளல அரதக வகடடக பகளணட இப஧டச பயன஬ளநள? இயனகக ஋ன஦
பதரனம? வ஧ள஬ீ ஸ ஸவைர஦ில அடககழ஫பதல஬ளம அநதக கள஬ம. இபவ஧ள,
கயர஦பளனினநதளல கை எனததன வநவ஬னம ரக ரயககககைளத. ரக ரயசளல
கணரணப ஧ிடஙகழ யிடயளரகள. இவதள ஧ளர! ஥ீ கயர஬ப஧ைளவத. ஥ளன யமழ
பளலகழவ஫ன. இநத ஊர வ஧ள஬ீ ஸ இனஸப஧கைர யீ டட அமநளர஭ ஋஦ககத
பதரனம. உனர஦ ஥ளன அய஭ிைம அரமததக பகளணட வ஧ளகழவ஫ன. அய஭ிைம
எனற யிைளநல ஥ைநதத ஥ைநத஧ட ஋ல஬ளம பளலல. அநத அமநளள பபளம஧
஥ல஬யள. யீ டடககளபரைம பளல஬ழ னதரதனர஦ யிடதர஬ பயனப ஧ணணயளள.
கழ஭மன, வ஧ளக஬ளம, இ஦ிவநல இநத யீ டடவ஬ ஥ீ இனககழ஫த கை அ஧ளனம!" ஋ன஫ளன.
அததழனளனம 14 - அ஧ிபளநழனின ஧ிபளரததர஦

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அனற இபவ சநளர ஧தத நணிகக றப-இனஸப஧கைர றரவயளததந ளஸதழர
கப஬கைரன களம஧ி஬ழனநத யீ டடககத தழனம஧ி யநதவ஧ளத, உளவ஭ நழகவம
இ஦ிரநனள஦ ப஧ண கப஬ழல னளவபள உனககநளகப ஧ளடக பகளணடனப஧ரதக வகடட
யினபன அரைநதளர. றற வ஥பம யள஬ழவ஬வன ஥ழனற வகடடக பகளணடனநத யிடட
உளவ஭ பன஫ளர. கைததழல ஸயளநழ ஧ைஙக஭ின னன஦ளல, கதத யி஭கக ஌ற஫ழ
ரயததழனப஧ரதனம ஏர இ஭ம ப஧ண உடகளரநத ஧ளடயரதனம தநத நர஦யினம
கமநரதகலம அநதப ஧ளடடல அநழழநத வ஧ளனினப஧ரதனம கய஦ிததளர .

ளஸதழர பகளஞம பதளணரைரனக கர஦தத, இபணட தைரய தரபரனத
தடடன ஧ி஫கதளன அயரகலகபகல஬ளம இயர யநதழனப஧த பதரநதத. அ஧ிபளநழ
டபைனற ஧ளடரை ஥ழறததழ஦ளள. இனஸப஧கைரன நர஦யி உைவ஦ ஋லநதழனநத
அயரைம யநத, "இநதப ப஧ணணககப ப஧ரன கஷைம யநதழனககழ஫த. ஋ல஬ளம
உஙகலரைன அமகள஦ வ஧ள஬ீ ஸ இ஬ளகளயி஦ளல தளன. இநதப ஧ளயம ஋ல஬ளம
னளனரைன தர஬னில யிடனப வ஧ளகழ஫வதள, பதரனயிலர஬..." ஋னற ஧ை஧ைபனைன
வ஧த பதளைஙகழ஦ளள.

"னத஬ழல நளளபம ஋ன஦பயனற பளன஦ளல அபன஫ம ஧ளயனணணினதரதப
஧ற஫ழ யிளரகக஬ளம" ஋ன஫ளர ளஸதழர.

"அபதல஬ளம பளல஬ னடனளத. னத஬ழல இநதப ப஧ணரணக களப஧ளறறயதளக
஥ீஙகள ஧ிபநளணம பயனஙகள, அபன஫ம தளன நளளபம பளலவயன."

"இபதன஦, ழததழபவ஦ன கரதனளக அல஬யள இனககழ஫த? ஥ளன ஋ன஦
கழனஷண஦ள, அரசச஦஦ள? னளனரைன தர஬ரனனளயத னளபளயத ஥ளர஭ச
ளனஙகள஬ததககள யளஙகழ யிடயதளகச பளல஬ழனினககழ஫ளரக஭ள?"

"வ஧ளதம, வ஧ளதம! அரசச஦஦ளனினஙகள, கழனஷண஦ளனினஙகள, நனநத஦ளய
வயணடநள஦ளலம இனஙகள, இயலரைன அணணர஦ உைவ஦ பஜனி஬ழ஬ழனநத
யிடதர஬ ஧ணணிக பகளடததளல ர" ஋ன஫ளள.

"இயலரைன அணண஦ள? னளர, நைததப ஧ணதரதத தழனடயிடைதளகக களரயளர
஧ிளர஭ யநத ரபவ஧ளரட பயதளவ஦, அநதப ர஧ன஦ள?"

"ஆநளம அநதக களரயளர ஧ிளர஭ரனத தககழவ஬ வ஧ளடைளலம ஧ளதகநழலர஬.
அயன யநத பளன஦ளன ஋னற ஥ீஙகலம அநதப ர஧னர஦ அபஸட பயனச
பளன஦ீ ரகவ஭!"

஧ி஫க, நீ஦ளடழ அமநளள, அ஧ிபளநழனம பஙகந஬ததளசழனம பதரயிதத஧ட
஋ல஬ள யியபஙகர஭னம றரவயளததந ளஸதழரனிைம பளன஦ளள. ளஸதழர
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

஋ல஬ளயறர஫னம வகடடயிடட, "அநதச ஙகப஧ிளர஭ ப஧ரன அவனளககழனன ஋னற
஋஦ககத பதரனம. அயனகக ஥ல஬ ஧ளைம கற஧ிககழவ஫ன. ப஧ளய யளககன஬ம
பகளடதததறகளகப ஧ிடததத தணடதத யிடகழவ஫ன. னதரதனன '஬ளக-அப' ஧ில
இபணட னனற஥ளள இனநதளல கை வநளம இலர஬. அப஧ட இனநதளல தளன அநத
அவனளககழனன வநல வகஸ யலப஧டம. இநதப ப஧ணரணச நளத஦ப஧டததழ அனபன"
஋ன஫ளர.

அதறக நீ஦ளடழ அமநளள, "பபளம஧ ஥ன஫ளனினககழ஫த! இயள ஋ஙவக வ஧ளயளள,
இததர஦ வ஥பததககப ஧ி஫க? அணணர஦த தயிப வயற ஥ளதழ கழரைனளத, இநதப
ப஧ணணகக. இடட஬ழக கரை பஙகந஬ததளசழ தறபன஬ளகப ஧ளரதத இஙவக
அரமததக பகளணட யநதளள. இல஬ளயிடைளல ஋ன஦ வ஥ரநதழனககவநள பதரனளத.
இபளததழர இஙவக தளன இநதப ப஧ண இனகக வயணடம" ஋ன஫ளள.

இரதபனல஬ளம வகடடக பகளணடனநத அ஧ிபளநழகக, னதரதனன இபவ஧ளத
உைவ஦ யிடதர஬னரைநத யபநளடைளன ஋ன஧த நடடநதளன ந஦ததழல஧டைத.
நீ஦ளடழனமநள஭ின ஆறதல பநளமழனி஦ளல வதறத஬ரைநதழனநத அயலகக
இபவ஧ளத தககம ப஧ளஙகழக பகளணட யநதத. ஋வய஭வயள அைககழப ஧ளரததம
னடனளநல யிமநழ஦ளள.

*****

அநதச நனம யீ டட யள஬ழல ஆள ஏடயனம ததம வகடைத. அடதத ஥ழநழரம
என வ஧ள஬ீ ஸகளபன உளவ஭ யநத றப-இனஸப஧கைனகக ற஬ளம ரயதத
஥ழன஫ளன. றப-இனஸப஧கைர, "஋ன஦ைள இத தைனைல? வ஧ள஬ீ ஸ ஸவைரர஦த
தழனைன பகளணட வ஧ளயயிடைள஦ள?" ஋ன஫ளர.

"இலர஬, ஋ஜநளன!"

"஋ன஦ைள ஧ினவ஦?"

"எனறநழலர஬, ஋ஜநளன...!"

"எனறநழல஬ளததறகள இவய஭வ தைனைல?"

"இலர஬, ஋ஜநளன!"

"஋ன஦ைள இலர஬, னடைளள!"

"தைனைல இலர஬, ஋ஜநளன! இபணட ரகதழகள ஬ளககப஧ி஬ழனநத ஋ஸவகப
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

ஆகழயிடைளரகள, ஋ஜநளன!"

"஋ன஦? ஋ன஦? ஥ழஜநளகயள?"

"ஆநளம! ஋ஜநளன; க஫யன பளககனம இனற ளனஙகள஬ம அபபஸட பயத
னதரதனனம ஏட யிடைளரகள, ஋ஜநளன!"

இரதக வகடைதம இனஸப஧கைர, அயனரைன நர஦யி, அ஧ிபளநழ னனற
வ஧னம தழடககழடடப வ஧ள஦ளரகள. ஆ஦ளல அயரகள எவபயளனயனரைன
உள஭ததழலம இநதச பயதழ பயவவயற யித உணரசழகர஭ உணைளககழறற. '஧ளயிப
஧னல' களரனதரதக பகடதத யிடைளவ஦' ஋னற ஥ழர஦ததளர இனஸப஧கைர.
களனஸை஧ிர஭ப ஧ளரதத, "வ஧ள ஏட! உஙகர஭பனல஬ளம னத஬ழல பதளர஬ததயிடட,
நறகளரனம ஧ளரககழவ஫ன" ஋னற கயி஦ளர. அயன வ஧ள஦தம உள அர஫னில இனநத
ரயளலயரப ஋டப஧தறகளக யிரபநத பன஫ளர.

நீ஦ளடழ அமநள஭ின ந஦ததழல ப஧னஙக஬ககம உணைளனிறற. னதரதனன
ஏடப வ஧ள஦தன யிர஭வகர஭ ஥னக அ஫ழனயிலர஬பனன஫ளலம, ஌வதள யி஧ரதம
஥ைநதயிடைபதனற நடடம அயலககத வதளன஫ழறற.

வ஧ரதப ப஧ண அ஧ிபளநழவனள, அநதச பயதழரனக வகடடப ப஧ரதம
நவதளரநரைநதளள. தன அணணன பஜனி஬ழ஬ழனநத தப஧ிததக பகளணட
வ஧ளயயிடைளன ஋ன஧த நடடவந அயலககத பதரநதத. அதனரைன ஧஬ள஧஬னகர஭
அயள ஋ன஦ கணைளள? இனஸப஧கைர ரயளலயரப ஋டதத யப உளவ஭ வ஧ள஦வ஧ளத,
அயர நர஦யினம அயரபத பதளைரநத வ஧ள஦ளள. அபவ஧ளத அ஧ிபளநழ கைததழ஬ழனநத
஧ைததழன னன஦ளல ரககப஧ி ஥ழனற, "ஸயளநழ, ஧கயளவ஦! ஋ன அணணன
வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள ரகனில அகப஧ைககைளத" ஋னற யளயயிடடப ஧ிபளரததழததளள.
உளவ஭னினநத இரதக வகடடக பகளணவை யநத றப-இனஸப஧கைர, அ஧ிபளநழரன
இபககததைவ஦ ஧ளரததயிடட, "஍வனள! தபதழரஷைம ஧ிடதத ப஧ணவண!" ஋னற
யளயககள பளல஬ழக பகளணட பய஭ிவன பன஫ளர.
அததழனளனம 15 - ஧ழனம னரகனம

யீ டடக கதவ னடடனினப஧த கணட என கணம தழரகதத ஥ழன஫ளன னதரதனன.
இரத அயன ஋தழர ஧ளரககவயனிலர஬. ஥ழனற வனளழககவம வ஥பநழலர஬. ரககர஭
ப஥஫ழததக பகளணைளன. உதடரைக கடததக பகளணைளன. கணததககக கணம
வ஧ள஬ீ ஸகளபரக஭ின ஆரப஧ளடைக கசல நீ஧ததழல யநத பகளணடனநதத.

அபவ஧ளத அயன உள஭ததழல நற஫ ஋ல஬ள ஥ழர஦வகர஭னம அனககழக பகளணட
என வ஧னணரசழ ஋லநதத. அத ஋ன஦பய஦ில வ஧ள஬ீ றளர ரகனில தளன நற஧டனம
அகப஧ைககைளத ஋ன஧ததளன. கைவர஭ ஥ழர஦ததக ரககப஧ி , "ஸயளநழ! ஸயளநழ!
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

என தைரய ஋ன கணணளல அ஧ிபளநழரனப ஧ளரததயிடகழவ஫ன. அபன஫ம ஋஦கக
஋ன஦ யநதளலம யபடடம. அதயரபனில அயரகள ரகனில அகப஧ைளநல ஋னர஦க
களப஧ளறற!" ஋஦ வயணடக பகளணைளன.

஋ஙவகனளயத எ஭ிநத பகளள஭஬ளம ஋னற என கணம வதளன஫ழறற.
சறறனறறம ஧ளரததளன. யீ டடககள ஌஫ழக கதழகக஬ளபநன஫ளல, ஌றயதறகளவ஭வன
யநத ஧ிடதத யிடயளரகள. நீ஧ததழல ஋ஙவகனம எ஭ிநத பகளளலயத
ளததழனநழலர஬. இபவ஧ளரதகக ஏை வயணடனததளன. ஧ி஫க ஧ளரததக பகளள஭஬ளம.

னதரதனன ஏைத பதளைஙகழ஦ளன. யமழ, தழர எனர஫னம கய஦ிககளநல களல
வ஧ள஦ வ஧ளககழல ஏட஦ளன. ஊனகக அடததளறவ஧ளல என ரநதள஦ம. ரநதள஦ததழல
நஙக஬ள஦ ஥ழ஬வ யீ ழகபகளணடனநதத. அநத ரநதள஦தரதத தளணடம யரபனில
அ஧ளனநதளன. அதறகப஧ளல இனன஫னம நபஙக஭ைரநத ளர஬. அரதப
஧ிடததயிடைளல தப஧஬ளம.

ரநதள஦ததழல னககளல ஧ஙக அயன தளணடயிடை வ஧ளத, ஧ின஦ளல,
வ஧ள஬ீ ஸகளபரக஭ின ஆபயளபம வகடைத. இனனம யிரபநத ஏடச ளர஬ரனப
஧ிடததளன. ஧ி஫க ளர஬வனளபநளக, இன஭ைரநத ஧ககநளகவய ஧ளரதத
ஏடகபகளணடனநதளன. வ஧ள஬ீ ஸ ஆபயளபஙகள ஥ழனற பயக வ஥பம ஆ஦ ஧ி஫கம
அயன ஥ழறகயிலர஬. ஌பமடட ரநல தபததககப஧ளல அநதச ளர஬னள஦த
பகளள஭ிைதத ஬னனகரபச ளர஬னைன வரநதத. னதரதனன அவயிைம யநத
வ஧ளத நதழபன அஸதநழதத, ஥ன஫ளக இன஭ைரநத யிடைத. அஙவக ளர஬ ஏபததழல
என சரநதளஙகழ இனநதத. அதழல றற உடகளப஬ளபநனற னதரதனன
உடகளரநதளன. அப஧டவன தர஬ரனச றறச ளயததளன. அடதத ஥ழநழரம
஥ழததழரபனில ஆழநத யிடைளன.

*****

஧஬஧஬பயனற ப஧ளலத ன஬ரநதத. ஥ள஬ளயிதநள஦ ஧டழக஭ின கள஦ம வகடைத.
யனலக஭ின நரைக஭ிவ஬ ஧ளயநத பகளணடனநத தணணீ ர தமனபள சனதழரனப வ஧ளல
இ஦ிரநனளக எ஬ழததத. பகளஞ தபததழல என கடனள஦யன வதள஭ில க஬பர஧னைன
உமவ நளடகர஭ ஏடடக பகளணட பதமநளஙக ஧ளடகபகளணட யநதளன.

"அ஧ிபளநழ! உன பதளணரை ஋பவ஧ளத இவய஭வ ஬டணநளசச?" ஋னற
பளல஬ழக பகளணவை னதரதனன கணகர஭ யிமழததளன. அநதணரைனம
இநதணரைனம ஧ளரதத னமழததளன. உைவ஦ வ஥றர஫ன ம஧யஙகள ஋ல஬ளம ஞள஧கம
யநத஦. டபைனற கவவம கதழதத ஧ககததழல பகளள஭ிைததப ஧டரகனில இ஫ஙகழ
அவயிைம அைரநத ய஭ரநதழனநத ஥ளணற களடடல நர஫நத பகளணைளன.

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

கடனள஦யன அநதச சரநதளஙகழனின அனகழல யநத அவத நனம, இனப஦ளன
஧ககததழ஬ழனநத இபணட வ஧ள஬ீ ஸ வயகரகள யநதளரகள. ஧ளயம! அயரகள
இபளததழரபனல஬ளம கணரண யிமழதத அர஬நத பபளம஧வம கர஭ததப வ஧ளயக
களணப஧டைளரகள.

"அவை! இஙவக ஋ஙவகனளயத என ஆர஭க கவர஭ப ஧ளரததளனள?" ஋னற என
வ஧ள஬ீ ஸகளபன அநதக கடனள஦யர஦ப ஧ளரததக வகடைளன.

கடனள஦யன தழனதழனபயனற யிமழககவய, இனப஦ளன வ஧ள஬ீ ஸகளபன, "அவை!
஋ன஦ைள னமழககழ஫ளய? ஆல, வதல ஋ரதனளயத ஧ளரததளனள?" ஋னற அதடடங
கப஬ழல வகடைளன.

கடனள஦யன தன ரகனில ரயததழனநத என களகழதப ப஧ளடை஬தரதச
டபைனற ஧ினன஫நளக ஋஫ழநத யிடட, "ளநழ! ஥ளன ஧ளரககவ஬ஙக! ஥ளன ஧ளரககவய
இலர஬ஙக!" ஋னற அ஬஫ழ஦ளன.

அயள ப஧ளடை஬தரத ஋஫ழநதரதப வ஧ள஬ீ ஸகளபரக஭ில எனயன
஧ளரததயிடைளன. அரத ஋டததப ஧ிரககத பதளைஙகழ஦ளன. கடனள஦யன, "஍வனள!
ளநழ ஥ளன இலர஬! ஥ளன வ஧ளைவய இலர஬!" ஋னற இனனம அதழகநளயக
கத஫ழ஦ளன. ஧ிரதத ப஧ளடை஬ததழறகள என வதர஭க கணைதம, வ஧ள஬ீ ஸகளபன அ஬஫ழ
அடததக பகளணட அரதக கவவம வ஧ளடைளன. இபணட களனஸை஧ிளகலம அநதக
கடனள஦யனரைன இபணட களதகர஭னம ஧ிடததக பகளணைளரகள.

"஋ன஦ைள நளளபம, ஥ழஜதரதச பளல஬ழயிட! இல஬ளயிடைளல..."

"ளநழ, ளநழ, பளல஬ழைவ஫னஙக - ஋ஙக தரபசளநழ இனககளனல஬,
தரபசளநழ! - அயன வ஥ததழ ஥ளன தஙகழடடனநத வ஧ளத ஋ன களதழவ஬ கடபைறமர஧ப
வ஧ளடைளனஙக - அதறகப ஧தழ஬ளய அயன வநவ஬ வ஧ளை஫தககளகத வதர஭ப
஧ிடசசடட யநவதனஙக - ளநழ, அத உஙகலகக ஋ப஧டவனள பதரஞசககழடதவத!
அதல஬ ஆசரனநளனினகக?" ஋னற னககழன வநல யிபர஬ ரயதத
ஆசரனப஧டைளன கடனள஦யன. வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள அயர஦ப ஧ிைரரனப ஧ிடதத என
ப஥டட ப஥டடத தள஭ியிடட வநவ஬ பன஫ளரகள.

*****

றறத தபததழல நர஫யி஬ழனநத இரதபனல஬ளம ஧ளரததக பகளணடனநத
னதரதனன, ஥ளணற களடடன யமழனளக வநவ஬ ஥ைகக஬ள஦ளன. ஥ைககமவ஧ளத
வனளழததக பகளணவை வ஧ள஦ளன. இனப஫ல஬ளம வ஧ள஬ீ ஸ ஥ைநளடைம
அதழகநளயததள஦ினககம. ஆரகனளல, ளர஬ப ஧ககம தர஬ களடைககைளத. எனயன
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

பகளள஭ிைககரப ஥ளணற களடடல நடடம னகநத யிடைளல அயர஦க கணட ஧ிடகக
னளபளலம னடனளத ஋னற னதரதனன வகளயிப஧டைதணட. அத உணரநபனனற
இபவ஧ளத ஥ன஫ளயத பதரநதத. ஥ளண஬ழல ஧தத அட தபததழல உள஭யர஦க கைப
஧ளரகக னடனளத. ஧஬ ரநல யிஸதீபணம ஧ைரநதழனககம அககளடடல
நர஫நதழனப஧யர஦ ஋ஙவக ஋னற வதடயத? ஋ததர஦ வ஧ர வதட஦ளல தளன ஆகழ஫
களரனநள?

ஆகவய, ஋வய஭வ ஥ளள வயணடநள஦ளலம அஙவக ஥ளணற களடடல அயன
அகப஧ைளநல இனகக஬ளம. ஆ஦ளல இனநத ஋ன஦ பயயத? ஋தறகளக இனகக
வயணடம? ஋ததர஦ ஥ளள அப஧ட இனப஧த? அ஧ிபளநழரனப ஧ளரப஧தறக யமழ ஋ன஦?

அ஧ிபளநழனின ஥ழர஦வ யநததம அயள யீ டரை யிடட ஋ஙவக வ஧ளனினப஧ளள
஋னற ழநதழககத பதளைஙகழ஦ளன. அபவ஧ளத வ஥றற நததழனள஦ம களனஸை஧ிளகள
தனர஦ப வ஧ள஬ீ ஸ ஸவைரனகக அரமததப வ஧ளரகனில யமழனிவ஬
பஙகந஬ததளசழ யீ தழனின நற஧ககம வ஧ளயக பகளணடனநததம, அயள தனர஦
யினபனைவ஦ ஧ளரததயிடடச பன஫தம ஞள஧கம யநத஦. '஍வனள! அநதப ஧ளயிகள
஋னர஦க ரகத பயத பகளணட வ஧ளகழ஫ளரகள ஋னற நடடம பதரநதழனநதளல
ஆசழனிைம அ஧ிபளநழரனப ஧ளரததக பகளளலம஧ட பளல஬ழனினபவ஧வ஦?' ஋னற
஥ழர஦ததளன. ஆ஦ளல தளன பளல஬ளத வ஧ள஦ளலம பஙகந஬ததளசழவனதளன
அ஧ிபளநழ எணடனளனினககக கைளபதனற பளல஬ழ அயர஭த தனனரைன யீ டடகக
அரமததப வ஧ளனினகக வயணடம. இல஬ளயிடைளல, அ஧ிபளநழ வயற ஋ஙவக
வ஧ளனினப஧ளள?

என வயர஭...என வயர஭... களரயளர ஧ிளர஭தளன நற஧டனம யநதழனப஧ளவ஦ள?
அநத ஥ழர஦வய அயனகக ஋லர஬னில஬ளத தன஧தரதன஭ிததத. தற வதளகள
வரநதளறவ஧ளல பகளடடயிடை நளதழர இனநதத. தர஬ரன அதழவயகநளக ஆடட
அரதத அநத ஥ழர஦ரயப வ஧ளககழக பகளணைளன. அப஧ட என ஥ளலம இபளத.
அவய஭வ தணிசல அயனகக என ஥ளலம யபளத. ஆ஦ளல ஌றக஦வய அயன
த஦ககச பயத தீஙக தளன பகளஞநள? ஧ளயி, வ஧ள஬ீ றழல ப஧ளய வகஸ ஋லதழ
ரயததத தனர஦க ரகத பயதளவ஦? அவை பகளர஬஧ளதகள!

அபவ஧ளத னதரதனனகக யநத வகள஧ததழல ஧ககததழ஬ழனநத ஥ளணர஬பனல஬ளம
஧ியதபத஫ழனத பதளைஙகழ஦ளன. ஥ளண஬ழன கரன னர஦ அயன உள஭ஙரகரன
அறதத, அத஦ளல இபததம கழநத பகளணடனநதத கை அயனககத பதரனயிலர஬.
அபவ஧ளத '஧ட' ஋னற அயனககச நீ஧ததழல என கல யநத யிலநதத. தபததழல
ளர஬னில "ச! ச!" ஋னற ததம வகடைத. ளர஬னில வ஧ளகழ஫யன னளவபள ஥ளணல
அரயரதக கணட ஥ரனளககம ஋னற ஥ழர஦ததக கலர஬ யிடட ஋஫ழநதழனகக
வயணடம.

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

஥ளணற களடடறகளவ஭ கை ஜளககழபரதனளயத தள஦ினகக வயணடபநனற
னதரதனன அபவ஧ளத அ஫ழநதளன.
அததழனளனம 16 - "தழனைன! தழனைன!"

அனற ளனஙகள஬ம ரகபனலதத நர஫னம வ஥பததகக னதரதனன ஥ளணற
களடட஬ழனநத ஬னன கரபச ளர஬கக யநதளன. வ஥றற நததழனள஦ததககப ஧ி஫க
அயன ளப஧ிையிலர஬னளத஬ளல, வகளபநள஦ ஧ழ அயர஦ யளடடக பகளணடனநதத.
உைமன வளரநத வ஧ளனினநதத. தள஭ளடத தள஭ளட ஥ைநதளன. ஬னன கரபககப
஧ககததழல இபளஜன யளயககளலகக அப஧ளல என யளரமத வதளடைம இனநதத. அதழல
யளரமககர஬கள பதளஙகழக பகளணடனநத஦. னதரதனன அஙவக பனற, என
யளரமததளரல றறச ழயநதழனநத என களரனப ஧஫ழததக கடததளன. தழன஦
னடனளநல தப஧ி யிடைளன.

பகளஞ தபததழல பதன஦ந வதளபனகக நததழனில என வகளனி஬ழன ஸத஧ி
பதரநதத. அதறக அனகழல னரக கழ஭ம஧ிறற. அஙவக என கழபளநம இனகக வயணடம.
கழபளநததழலள஭ யீ டக஭ில இபவ஧ளத ரநனல ஥ைநத பகளணடனகக வயணடம.
இரத ஥ழர஦ததவ஧ளத னதரதனனரைன ஧ழ அதழகநளனிறற. அயர஦
அ஫ழனளநவ஬வன னதரதனனரைன களலகள அநதக கழபளநதரத வ஥ளககழ ஥ைநத஦.

*****

தழனப஧பஙவகளயில ஬ளக-அப஧ி஬ழனநத இபணட ரகதழகள தப஧ி
ஏடயிடைளரகப஭ன஫ பயதழ ஊனகக ஊர யளயபநளமழனளகவய ஧பயி ப஥டந தபததகக
஋டட யிடைத. தப஧ிவனளடனயரகள இபணட வ஧னம ப஧ளல஬ளத தழனைரகள ஋னறம
பகளர஬ ஧ளதகஙகலகக அஞளதயரகள ஋னறம பயதழ ஧பயிறற. அயரகள ஋நபதநத
ஊரல ஋நபதநத நளதழரக பகளடரநகர஭ச பயதளரகள ஋ன஧தளகக கரதகலம
஧பயி஦. இநதச நதரப஧ததழல எவபயளனயனம தளஙகள வகடடனநத தழனைர
கரதகர஭ச பளல஬ ஆபம஧ிததளரகள

஧஦ஙகட கழபளநததழல சபர஧னள னத஬ழனளர யீ டடல, னத஬ழனளர தளழயளபததழல
உடகளரநத அனஷைள஦ம பயத பகளணடனநதளர. அயனரைன தளனளர - யனதள஦
கழமயி - னற஫ததழன க஫டடல ஧டததக பகளணடனநதளள. கைததழல நளைததழல
நணபணணபணய ழம஦ி யி஭கக ஋ரநத பகளணடனநதத. னத஬ழனளரன நகன அநத
யி஭ககழன பய஭ிசததழல ஧ளைப னததகதரதப ஧ிரதத ரயததக பகளணட பளகம
வ஧ளடட யளழததக பகளணடனநதளன.

"ஆரகனளல, ஧ிளர஭கவ஭! ஧஬ ஥ளள தழனைன என ஥ளள அகப஧டயளன!" ஋னற
ர஧னன ஧ளைதரத னடததளன.

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அநதச நனம ஧ளரதத, யள஬ழவ஬ ஥ளய கரபததத!

னத஬ழனளர, தநத நர஦யிரனக கப஧ிடட, "஌ய! பகளலர஬ககதரயப ஧ளரததத
தள஭ிடைளனள! ஊபபல஬ளம தழனடடப ஧னநளனினககழ஫த. தழனப஧பஙவகளனில
பஜனி஬ழ஬ழனநத இபணட ஧ககளத தழனைரகள தப஧ி ஏடபவ஧ளனினககழ஫ளரக஭ளம"
஋ன஫ளர.

"தழனைன யநதளல யபடடம. இஙவக ஋ன஦தரதக பகளணட வ஧ளவயன? ரகக
பகளலரக கைததளன யளயதளப ஧ணததகக யிற஫ளய யிடைவத?" ஋ன஫ளள அயர
நர஦யி.

அசநனம, யளறகதரயத தடடம ததம வகடைத. ஋லவ஬ளனம
தழடககழடைளரகள. நற஧டனம, அநதச ததம.

னத஬ழனளர, "னளர அத?" ஋னற இரபநதளர.

"஥ளன தளன."

"஥ளன தளன ஋ன஫ளல னளர?"

"஥ளன தளன ஋ன஫ளல ஥ளன தளன. கதரயத தழ஫ஙக, ஍னள!"

"னளபைள அயன அவய஭வ தழநழபளகப வ஧சகழ஫த?" ஋னற பளல஬ழக பகளணட
னத஬ழனளர ஋லநதழனநதளர.

*****

க஫டடல ஧டததழனநத கழமயி தககழயளரப வ஧ளடடக பகளணட ஋லநத,
"இநதளைளப஧ள, சபர஧னள! ஥ீ வ஧ளயளவத! பளல஬ழயிடவைன. அபதல஬ளம ஥ீ வ஧ளகவய
கைளத" ஋னற யமழ ந஫ழததளள. னத஬ழனளர அரதப ப஧ளனட஧டததளநல தழநழ஫ழக
பகளணட வ஧ள஦ளர. கழமயி டபைனற கைததககப வ஧ளய அஙகழனநத ழம஦ி யி஭கரக
஋டததக பகளணட னத஬ழனளரபப ஧ின பதளைரநதளள.

னத஬ழனளர கதரயத தழ஫நத, "னளபைள அத?" ஋ன஫ளர.

"பபளம஧ப ஧ழககழ஫த. ஍னள! பகளஞம ளதம வ஧ளடயீ ரக஭ள?" ஋ன஫ளன, யள஬ழல
஥ழன஫ னதரதனன. அயன வ஧சச பபளம஧வம ஈ஦ஸயபததழல இனநதத.

அயன அப஧டச பளன஦ளவ஦ள இலர஬வனள, ஧ின஦ளல ழம஦ி யி஭ககைன யநத
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

பகளணடனநத கழமயி, "஍வனள! தழனைன! தழனைன!!" ஋னற கயிகபகளணவை யி஭கரகக
கவவம வ஧ளடைளள. யி஭கக அரணநதத. இனள சழநதத.

"தழனைன! தழனைன!" ஋னற அநதக கழமயி வ஧ளடை கசலகக ஥ள஬ள
஧ககஙக஭ி஬ழனநதம ஋தழபபள஬ழ கழ஭ம஧ினத.

அடதத யீ ட, அணரை யீ ட, ஋தழர யீ டக஭ில, "தழனைன! தழனைன!" ஋ன஫ எ஬ழ
஋லநதத. அத யீ ட யீ ைளகப ஧பயி, கழபளநததழன கரைழ யீ ட யரபனில பன஫த.
"தழனைன! தழனைன!" ஋னற கயிக பகளணவை ழ஬ர யீ டடக கதரய அயபநளயத
தளழப஧ளள வ஧ளடைளரகள. வயற ழ஬ தீப னனரரகள யீ டரை யிடட பய஭ிவன கழ஭ம஧ி
ஏட யநதளரகள. அயபயரகலம ரகனில அகப஧டைரத - தட, உ஬கரக, அரயளள,
நணபயடட - இப஧டக கழரைததரத ஋டததக பகளணட யநதளரகள.

யி஭கக அரணநதவதள இலர஬வனள, சபர஧னள னத஬ழனளர டபைனற உளவ஭
னகநத கதரயப ஧ைளர ஋னற ளததழத தளழப஧ளள வ஧ளடடயிடைளர. னதரதனன என
஥ழநழரம தழரகததப வ஧ளய ஥ழன஫ளன. அபன஫ந, கழபளநததளபபல஬ளம கசல வ஧ளடடக
பகளணட ஏட யனயரதப ஧ளரதத இ஦ி அஙக ஥ழற஧த அ஧ளனம ஋னற அ஫ழநத ஏைத
பதளைஙகழ஦ளன.

"அவதள ஏை஫ளன!" "அவதள ஏை஫ளன!" "யிைளவத! ஧ிட!" ஋னற கககபலகள
஋லநத஦. பதனயி஬ழனநத ஥ளயகள ஋ல஬ளம ஌க கள஬ததழல கரபதத஦.

னதரதனன யீ தழனில பகளஞ தபம ஏடனதம ஥ள஬ளன஫நழனநதம ஜ஦ஙகள
தனர஦ வ஥ளககழ ஏட யனயரதக கணைளன. இ஦ி, ஏடயதழல ஧ன஦ிலர஬ ஋னற
வதளன஫ழறற. வகளயிலகபகதழரல இனநத ஬ளநதர கம஧ததழ஦டனில வ஧ளய
பய஭ிசததழல ஥ழனற, தளன தழனை஦ிலர஬பனனறம தழனடயதறக யபயிலர஬
஋னறம அயரகலககச பளல஬ழயிடயத தளன ரபனனற ஋ணணி஦ளன. அநத ஬ளநதர
பய஭ிசததணரை அயன வ஧ள஦ வ஧ளத னளவபள எனயன ரகனில சரக கததழனைன
தனர஦ வ஥ளககழ ஏட யனயரதக கணைளன. அடதத கணததழல அவயளற
ஏடயநதயன கததழரன ஏஙகழ஦ளன. னதரதனன அயன ரகரனத தளயிப ஧ிடததக
கததழரனப ஧ிடஙகழ஦ளன. அப஧ட ஧ிடஙகமவ஧ளத, கததழ ரயததழனநதய஦ின வதள஭ில
களனம஧டட இபததம ஧ீ ஫ழடைத. அயன கவவம யிலநதளன.

னதரதனனரைன ரகனிவ஬ இபவ஧ளத கததழ இனநதத. அதழல இபததம
வதளயநதழனநதத. னதரதனனரைன ரகனிலம தணினிலஙகை இபததம. ஬ளநதர
பய஭ிசததழல னதரதனன இரதபனல஬ளம ஧ளரததளன. அயன னகம என ப஥ளடனில
஧னஙகபநளக நள஫ழறற. கணகள தழனதழனபயனற யிமழதத஦. ஧றகள ஥஫஥஫பயனற
பதழதத஦. இபதத பய஫ழபனன஧த இத தளன வ஧ளலம!

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அதறகளவ஭ கழபளநததளர அவ஥கர ரகனந தடனநளக அயர஦ அஙக யநத
சழநதளரகள. னதரதனன சரககததழரனத தககழக களடட, "யளனஙக஭ைள" ஋னற என
கரஜர஦ பயத ஧லர஬க கடததளன. யநதயரகள அயனரைன ஧னஙகபத
வதளற஫தரதப ஧ளரததளரகள. இபததம வதளயநத கததழரனப ஧ளரததளரகள. கவவம
களனம஧டடக கழைநதயர஦னம ஧ளரததளரகள. எனயன "஍வனள!" ஋னற கச஬ழடடக
பகளணட தழனம஧ி ஏட஦ளன. அவய஭வதளன; ஋ல஬ளனம ஥ள஬ளன஫னம ழத஫ழ ஏைத
பதளைஙகழ஦ளரகள. னதரதனன ஧னஙகபநளகக கச஬ழடடக பகளணட அயரகர஭த
தபததத பதளைஙகழ஦ளன!
அததழனளனம 17 - தணணீ ரக கரபனில

஍நத ஥ழநழரததழறபகல஬ளம அநதத பதன யீ தழனில, நனஷனர னளனம
இல஬ளநல வ஧ளனி஦ர. களனம ஧டடக கவவம கழைநதயன கை ஋லநத ஏடப வ஧ள஦ளன.
஥ளயகள நடடநதளன ஆஙகளஙக தபதபநளய ஥ழனற கரபததக பகளணட இனநத஦.

னதரதனன ளயதள஦நளய ஊரபயிடட ஥ைநத பன஫ளன. அயன யநத களரனம
஥ழர஫வய஫யிலர஬. ளப஧ளட கழரைககயிலர஬; ஧ழ தீபயிலர஬. ஆ஦ளலம அயன
உள஭ததழவ஬ என ப஧ரன உறளகம வதளன஫ழனினநதத. அயனரைன உைம஧ி஬ழனநத
வளரபயல஬ளம அநத வ஥பம ஋ஙவகவனள வ஧ளயயிடைத. இன஦பதனற யியரகக
னடனளத என கழ஭ரசழ அயன உள஭ததழல வதளன஫ழனத வ஧ள஬வய உைம஧ிலம
஌ற஧டடனநதத. சனககநளகச பளன஦ளல, அயன அபவ஧ளத பயற஫ழ பய஫ழனில
னலகழனினநதளன.

உ஬கததழவ஬ வகளரமகள தளன அதழகம; உனினககத தணிநத எனயன
உனிரப஧றறள஭ தற வ஧னககச நள஦ம ஋ன஧ரத அயன அபவ஧ளத அத஧யததழல
கணைளன. ஌றபக஦வய னபடடச பனலக஭ில ஧ிரனனள஭ அயனகக இநத அ஫ழவ
அ஭யி஬ளத உறளகதரத உணட ஧ணணினத.

஥டததழபஙக஭ின நஙக஬ள஦ பய஭ிசததழல கனடைளம வ஧ளககளய யமழரனக
கய஦ினளநல ஥ைநத பகளணட வ஧ள஦யன, அறயரைனள஦ என வள஭க
பகளலர஬ரன அரைநதளன. அதழவ஬ கனயி ஏடடயதறகளகப வ஧ளடட இனநத ஧பண
எனற இனநதத. அதழல எனயனம இலர஬பனன஧ரதக கணட ஌஫ழப ஧டததக
பகளணைளன. பயகவ஥பம யரப தககம ஧ிடககயிலர஬; னபணட பகளணடனநதளன.
அயனரைன உள஭ததழல என஫ழனவநல என஫ளக ஋தத஦வனள ஋ணணஙகள
அர஬பன஫ழநத யநத பகளணடனநத஦. அயற஫ழல அ஧ிபளநழனம, கலனளணினம
அதழகநளக இைம ப஧ற஫ழனநதளரகள ஋னற பளல஬வம வயணடவநள?

*****

னதரதனனகக னன஦ளல என ப஧ரன தர஬ யளரம இர஬ வ஧ளடடனககழ஫த.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அதழல வ கழனஷண ஧பநளதநளயின யீ டடல கவ஬னககப ஧ரநள஫ழ இனநதத வ஧ளல
உணவ யரககள ஧ரநள஫ப஧டடனககழன஫஦. ளதம, க஫ழயரககள ஧டணஙகள
஋ல஬ளம வ஧ளரவ஧ளபளயக கயிநதழனககழன஫஦. னதரதனன அயறர஫ அள஭ிச
ளப஧ிடடக பகளணடனககழ஫ளன. ரநனறகளபக கணவைள தபன எனயன தடடல ளதம
பகளணட யனகழ஫ளன. அயன ளதம வ஧ளைப வ஧ளை, னதரதனன "இனனமவ஧ளட"
஋னற பளலகழ஫ளன. ஧ரளபகனககக வகள஧ம யநத, "இ஦ிவநல உன தர஬னிவ஬
தளன வ஧ளைவயணம!" ஋னற தளம஧ள஭தரத னதரதனன தர஬னில வ஧ளடகழ஫ளன...

இசநனததழல னதரதனன தககழயளரப வ஧ளடடக பகளணட ஋லநதழனநதளன.
஧பணின வநறகரபனில இனநத ழ஬ வள஭த தடரைகள ஥லயி அயன தர஬னில
யிலநதழனநத஦. பகளஞ தபததழல "வந" ஋னற ஆட கததழறற. வநவ஬ பயனில
ச஭ீ பபனற அடததத.

'இததர஦ வ஥பநள தஙகழப வ஧ளயயிடவைள ம?' ஋னற னதரதனன
஋ணணினதம, னதல ஥ளள இபளததழர ம஧யஙகள ஋ல஬ளம ஞள஧கததழல யநத஦.
஧ககததழல கழைநத கததழ அரயபனல஬ளம உணரநதளன ஋னற னசப஧டததழறற.

஧ழவனள களரத அரைததக பகளணட வ஧ளனிறற. ஧பண நீதழனநவத ஥ள஬ள
஧ககனம ஧ளரததளன னதரதனன. பகளஞ தபததழல பகளள஭ிைம பதரநதத. அதன
஥ீவபளடைததழறகச நீ஧நளய என கடரை யணட ஥ழன஫த. அதனள஭ினநத என
ஸதழரனம னனரனம இ஫ஙகழ஦ளரகள. அயரகள யணடககள஭ினநத என
னடரைரன ஋டததளரகள. ர, ர அத கடடச ளத னடரைதளன ஋னற னதரதனன
தீரநள஦ிததக பகளணைளன. அயனரைன ஧ழ தற நைஙக அதழகநளனிறற.

என ஥ழநழரம வனளர஦ பயதளன னதரதனன. அநத ஧பணவநவ஬ கழைநத என
஧ரமன கம஧஭ினின வநல அயனரைன ஧ளரரய தறபன஬ளய யிலநதத.
ழ஦ிநளகக஭ில ைக஭ஸ வ஧ர஧ளஙஸ வ஧ளன஫ தழனைன வயரககளபரகர஭ அயன
஧ளரதததணட. அயரகலரைன வயரம அயன ந஦ககண ஋தழவப வதளன஫வய,
கததழனி஦ளல அநதக கம஧஭ினில என தணட கழமழததக பகளணைளன. அதன ஥டயில
இபணட கணணககம இபணட தயளபம பயத, அரத னகததழல கடடக பகளணைளன.
வநற஧ட கடரை யணட ஥ழன஫ இைதரத வ஥ளககழ வயகநளக ஥ைநதளன.

*****

னனரனம ப஧ணளதழனம ளயகளநளயப ஧ல த஬ககழயிடட, ஥ீரககரபனில
நணலவநல ளயதள஦நளய உடகளரநத கடடச ளத னடரைரன அயிழததளரகள.
னதல ஥ளள இபவ ஧ிரநத ன஭ினஞ ளதததழன யளர஦ கநகநபயனற யநதத.
ளதததழனவநல இனநத இர஬கர஭ ஋டததத தணணீ ரல அ஬ம஧ிப வ஧ளடைளன
கணயன. "இவதள ஧ளர! தழ஦நதளன ஥ீ ஋஦ககச ளதம வ஧ளடகழ஫ளவன! இனர஫கக ஥ளன
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

உ஦ககப வ஧ளடகழவ஫ன" ஋ன஫ளன அயன.

"஋ன஦வநள, இன஦ிகக நரமதளன யபபவ஧ளகத. இல஬ளடடப வ஧ள஦ள,
ரககபகடடனத யளயகக ஋டைளநல வ஧ள஦ளலம வ஧ளனிடம!" ஋ன஫ளள நர஦யி.

அநதச நனம "லள!" ஋னற என ஧னஙகபநள஦ கபர஬க வகடட இனயனம
தழடககழடைளரகள. ஧ககததழல இனநத ஥ளணற களடட஬ழனநத னகனடனணிநத என
஧னஙகப உனயம ரகனில கததழனைன யநத பகளணடனநதத. உைவ஦ இனயனம
கதழக஬ஙகழப வ஧ளய ஋லநத, யணட கழைநத கரபரன வ஥ளககழ எவப ஏடைநளய
ஏட஦ளரகள. அநத உனயம ஧லர஬ ஥஫஥஫பயனற கடததக பகளணடம,
இரைனிரைவன ஧னஙகபநளகக கயிகபகளணடம அயரகர஭ பகளஞ தபம
தபததழறற. ஧ி஫க தழனம஧ித தணணீ ரக கரபககச பனற, கரைனி஬ழனநத ளததரத
஋டதத '஬஧க' '஬஧க' ஋னற யிலஙகத பதளைஙகழனத. ஌஫ககர஫ன ஧ளதழ கரை
கள஬ழனள஦ ஧ி஫க ரக கலயிறற அநத உனயம. நற஧ட அநதக கரைரனத
தணிரனப வ஧ளடடச சற஫ழக கடட, அரதக ரகனில ஋டததக பகளணட ஥ளணற
களடடறகள னகநத நர஫நதத.

யணடனின அனகழல ஥ழனற ஧ிபரந பகளணையரகள வ஧ளல இரதப ஧ளரததக
பகளணடனநத தம஧தழகள, அநதப ஧னஙகப உனயம நர஫நததம யணடரனப னடடக
பகளணட கழ஭ம஧ி஦ளரகள.
அததழனளனம 18 - அ஧ிபளநழனின ஧ிபனளணம

னதரதனனம க஫யனம தப஧ிச பன஫ பயதழ வகடை உைவ஦ யீ டரை யிடடக
கழ஭ம஧ின றரவயளததந ளஸதழர அன஫ழபவ தழனம஧ி யபயிலர஬. அபன஫ம ஍நத ஆற
஥ளள யரபனில அயர யபயிலர஬. கரைழனில என ஥ளள ளனஙகள஬ம யநத
வரநதளர. பபளம஧வம அர஬நத கர஭ததப வ஧ளய, அயர னகம ஧ளரகக னடனளநல
வகளபநளனினநதத.

அயர யநத கைததழல கழைநத ளயநள஦ ஥ளறகள஬ழனில "அப஧ளைள!" ஋னற
உடகளரநததம, நீ஦ளடழ அமநளள பயறநவ஦ அயரைம வ஧ள஦ளல ஋ரநத யிலயளர
஋னற அ஫ழநதய஭ளத஬ளல, ரகனில என ைம஭ர தீரததததைன வ஧ளய அனகழல
஥ழன஫ளள. அயர தீரததம ளப஧ிடைதம "஋ன஦ இததர஦ ஥ள஭ளய இப஧ட யபளந஬ழனநத
யிடடரகள? பபளம஧க கயர஬னளயப வ஧ளனிறற. அநதப ப஧ணணள஦ளல அலத
கணணம ழநதழன னககநளனினககழ஫ளள..." ஋னற பளல஬, ளஸதழர, "அம஫ள஭ள?
஥ன஦ள அமச பளலல!... இனனம அநதப ப஧ண இஙவக தளன இனககழ஫ள஭ள, ஋ன஦?"
஋ன஫ளர.

"ஆநளம; அயலககததளன வயற தழகக கழரைனளவத! ஋ஙவக வ஧ளயளள?"

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

"பபளம஧ ஥ன஫ளனினககழ஫த; அதறகளக ஥ளம ஋ன஦தரதச பயகழ஫த? ஋ஙவக
அயள? கப஧ிட, ஧ளரகக஬ளம?"

கதயின ஏபததழ஬ழனநத இரதக வகடடக பகளணடனநத அ஧ிபளநழ அபவ஧ளத
கணரணத தரைததக பகளணட யநதளள.

ளஸதழர அயர஭ப ஧ளரதத, "ஆலள! ப஧ணவண! அலகழ஫ளனள? அல அல! உன
அணணன அகப஧ைக கைளத ஋னற ஧ிபளரததர஦ பயதளனல஬யள ? அயன
அகப஧ையிலர஬. இபவ஧ளத உ஦ககச நவதளரநதளவ஦?" ஋ன஫ளர. ஧ி஫க, "஍வனள
ர஧ததழனவந!" ஋னற பளல஬ழத தர஬னில அடததக பகளணைளர.

அ஧ிபளநழகக எனறவந னரனயிலர஬. னதரதனன அகப஧ையிலர஬பனனற
நடடம பதரநதத. ஆ஦ளல இனஸப஧கைர வ஧ழன தழனழ஬ழனநத ஌வதள யி஧ரதம
வ஥ரநதயிடைபதனறம ஥ழர஦கக வயணடனதளனினநதத.

"அயர஭ ஌ன நழபடடகழ஫ீ ரகள? அயலகக ஋ன஦ பதரனம, கமநரத!" ஋ன஫ளள
நீ஦ளடழ அமநளள.

"அயலகக எனறம பதரனளத; அயள அணணனககம எனறம
பதரனளத...ப஧ணவண! இ஦ிவநல உன அணணர஦ ஥ீ ந஫நதயிட. பயள஭ம தர஬கக
வநல வ஧ளயயிடைத. அயன ஬ளக-அப஧ி஬ழனநத தப஧ிததப வ஧ளகளந஬ழனநதழனநதளல
நற஥ளவ஭ ஥ளன யிடயிததழனபவ஧ன. தப஧ிததபவ஧ள஦ கற஫தவதளடனநதளலம பளற஧த
தணைர஦வனளட வ஧ளனினககம. இபவ஧ளவதள அயன வநல ஍நத பகளளர஭க
கற஫ஙகள இனககழன஫஦. இநதப ஧ரமன 'வகட' க஫யர஦னம அயனரைன
களககர஭னம தனனைன வரததக பகளணடனககழ஫ளன. பகளர஬ எனர஫த தயிப,
'஧ீ ஦ல வகள'டலள஭ ஋ல஬ளக கற஫ஙகலம பயதயிடைளன. கடைளனம என஥ளள
அயர஦ப ஧ிடதவத தீனவயளம. அபவ஧ளத தீயளநதழப ழடரககக கர஫நத யிதழகக
நளடைளரகள...இ஦ிவநல உ஦கக அணணன இலர஬பனனற ஥ழர஦ததக பகளள"
஋ன஫ளர றரவயளததந ளஸதழர.

இரதக வகடை அ஧ிபளநழ யிமநழ யிமநழ அமத பதளைஙகழ஦ளள. நீ஦ளடழ அமநளள
அயர஭ அரமததக பகளணட உளவ஭ வ஧ளய, "஥ீ அமளவத, அமநள! அயர வகள஧ததழல
஌வதள பளலகழ஫ளர. அப஧டபனல஬ளம உ஦கக எனறம யபளத" ஋னற வதறதல
பளல஬ழயிடட நற஧டனம கைததழறகத தழனம஧ி யநதளள.

"இநதப ப஧ணரண ஋ன஦ பயகழ஫பதனற பதரனயிலர஬வன? அயர஭ ஥ம
யீ டடல ஋ததர஦ ஥ளர஭கக ரயததக பகளணடனப஧த? பபளம஧வம ஧ிகளனிறவ஫.
இயலககப ஧நதககள, வயணடனயரகள னளனம இலர஬னள?" ஋ன஫ளர ளஸதழர.

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

"எனயனம கழரைனளத, ப஧ரன ஙகைநதளன... ஋஦கக என வனளர஦
வதளனறகழ஫த, பளல஬டடநள?"

"வ஧ரளயச பளலல! 'வனளர஦ பளலயதழல நநதழரககச நள஦ம' ஋னற
உததந ஧ததழ஦ிரனப ஧ற஫ழ ளஸதழபம கறகழ஫த."

"஧ளனஙகள! பனர஦ப ஧டைணததழல ஋ன ஥ளதத஦ளர பஸயதழ யிதனள஬னம
஥ைததயததளன பதரனவந? அதறக எததளர பயன வயணடம, எததளர பயன
வயணடம ஋னற ஧ிபளணர஦ யளஙகழக பகளணடனககழ஫ளர அல஬யள? இநதப
ப஧ணரண அனப஧ி ரயகக஬ளவந? அதவம என உதயிதளவ஦?"

"வ஧ரள஦ வனளர஦. இபவ஧ளவத ளபதளநணிககக கடதளழ ஋லதழயிட."

"஧ளரததீரக஭ள? உ஬கததழவ஬ ஥ளதத஦ளரகலககக கை உ஧வனளகம இனககழ஫வத?"
஋னற பளல஬ழ நீ஦ளடழ அமநளள ழரததளள.

இவயளற பயத பகளணை தீரநள஦தரத வநற஧ட தம஧தழகள யிரபயிவ஬வன
஥ழர஫வயற஫ழ ரயததளரகள. நீ஦ளடழ அமநளள, அ஧ிபளநழனின னததழள஬ழதத஦தரதப
஧ற஫ழனம ஥றகணஙகர஭ப ஧ற஫ழனம யரணர஦ பயத ஋லதழ னினநதரதப
஧டததயிடட, பஸயதழ யிதனள஬னததழன தர஬யி வகளதர ளபதளநணி அமநளள
அயர஭ உைவ஦ அனப஧ிரயககம஧ட ஧தழல ஋லதழ஦ளள. நீ஦ளடழ அமநளள கைச
பனற அ஧ிபளநழரன யிததழனள஬னததழல வரததயிடட யபவயணபநனற
஌ற஧ளைளனிறற.

அவயளவ஫ என ஥ளள நீ஦ளடழ அமநளலம அ஧ிபளநழனம பளவநஸயபம
஋கஸ஧ிபறழல ஌஫ழச பனர஦ககப ஧ிபனளணநள஦ளரகள. பனில வ஧ளகத பதளைஙகழனதம
அ஧ிபளநழகக அயர஭ன஫ழனளநல கணணீ ர யநதத. அணணர஦ ஆ஧ததள஦
஥ழர஬ரநனில யிடடயிடட ஥ளம தபவதம வ஧ளகழவ஫ளம ஋ன஫ ஋ணணம அயலகக
வயதர஦ன஭ிததத. னதரதனனகக இநதத தன஧பநல஬ளம தன஦ளலதளன யநதத
஋னற ஋ணணினவ஧ளத அயலரைன வயதர஦ ஧னநைஙக அதழகநளனிறற. 'ஆகள;
இபவ஧ளத தன அனகழல னதரதனன நடடம உடகளரநத பகளணட யநதளல, இநத
பனில ஧ிபனளணம ஋வய஭வ உறளகநளனினககம?'

இப஧ட இயள ஋ணணினவ஧ளத, "னதரதனன" ஋ன஫ யளரதரத களதழல யிமவய
உறறக கய஦ிககத பதளைஙகழ஦ளள.

*****

"வ஧ப஧ரவ஬ னதரதனர஦ப ஧ற஫ழ ஌தளயத வ஧ளடடனககள?" ஋னற அவத
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

யணடனில உடகளரநத பகளணடனநத ஧ிபனளணி எனயர வகடைளர .

"ஊரவ஬ இனககழ஫ தழனைர஦பனல஬ளம ஧ற஫ழப வ஧ளடயததளன
஧ததழரரககலகக வயர஬னளககம" ஋ன஫ளர எனயர.

"இயன அப஧டபனளனறம ளநளனன஧டை தழனைன இலர஬. வ஥றர஫ன நளளபம
வகடடரகள அல஬யள?"

"இலர஬வன? இனனம ஋ஙவகனளயத பகளளர஭ ஥ைநதவதள?"

"இலர஬; இலர஬. ஙகபநைததழல இபணட ஥ளர஭கக னனன என கலனளணம
஥ைநததளம. கலனளணததககப ஧ி஫க வ஥றர஫கக, ப஧ண நளப஧ிளர஭ னத஬ழனயரகள
ளர஬வனளட வ஧ளயக பகளணடனநதளரகள. அபவ஧ளத யி஭கவகறறகழ஫ வ஥பததழல,
தழடபபனற னதரதனனம ஍நதளற தழனைரகலம யநத சழநத பகளணைளரக஭ளம.
ப஧ண நளப஧ிளர஭னைன யநத ஆண ஧ி ளர஭கள ஋ல஬ளம ஧னநத ஏடவன
வ஧ளயயிடைளரக஭ளம. ஆ஦ளல கலனளணப ப஧ண நடடம ரதரனநளய னன஦ளல
யநத, னதரதன஦ிைம, 'அணணள! ஋னர஦ உன தஙகசழ ஋னற ஥ழர஦ததக பகளள.
னநதள ஥ளள தளன தள஬ழ கடடக பகளணவைன. ஋ஙகர஭ எனறம ஧ணணளவத!'
஋ன஫தளம. '஥ளன உன தஙகசழ' ஋ன஫தம னதரதனன தழடபபனற அலத யிடைள஦ளம.
அயரகர஭ எனறம ஧ணணளநல நற஫த தழனைரகர஭னம அரமததக பகளணட என
ப஥ளடனில நர஫நத வ஧ளய யிடைள஦ளம. ஋ன஦ ஆசரனம, ஧ளரததீரக஭ள?"

"னதரதனனகக என தஙரக உணட ஋னறம, அயள வநல அயன
உனிபளனினநதளப஦னறம பளலகழ஫ளரகவ஭, இத ஥ழஜநள, றளர!"

இரதபனல஬ளம வகடடக பகளணடனநத அ஧ிபளநழ , ப஧ளஙகழக பகளணட யநத
அலரகரன நழகவம ஧ிபனதத஦ப ஧டடத தடததக பகளணைளள.

"அணணள! அணணள! உனர஦ நற஧டனம இநத ஜனநததழல களணவ஧஦ள?" ஋னற
அயள ப஥ஞம அ஬஫ழக பகளணடனநதத.
அததழனளனம 19 - கசவரனில களயன

'நகள-௱-௱-வ நகளக஦ம ப஧ளனநதழன னதரதனப ஧ிளர஭ அயரகள ஥ள஭த
ஜஶர஬ நீ 20ய னதன கழமரந இபளததழர 11 நணிகக உமனரைன யீ டடகக யிஜனம
பயயளரகள. அயரகர஭ தகக஧ட உ஧ரதத யபவயற஧தறகச ழததநளனினகக
வயணடனத. பகளஞநளயத அ஬டழனநளய இனப஧தளயத பதரநதளல, கடரநனள஦
ழடர அன஧யிகக வ஥ரடம.'

இமநளதழரக கடதஙகள அநதத தளலககளயிலள஭ ஍ம஧த அற஧த ப஧ரன
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

ந஦ிதரகலகக எவப ஥ள஭ில கழரைதத஦. கடதம ப஧ற஫யரகள கதழக஬ஙகழப
வ஧ள஦ளரகள. அநதச பயதழ யளயபநளமழனளகத தளலகள னலயதம ஧பயிறற. ஜ஦ஙகள
அரைநதழனநத ஧ப஧பபர஧ச பளல஬ழ னடனளத.

கடதத஦ககளபரகள யீ டடக கதவகலகக இபடரைத தளளப஧ளள வ஧ளை
ஆபம஧ிததளரகள. இனமனபப஧டடகர஭ இலதத இலததப ஧ளரததப னடட஦ளரகள.
அவ஥கம வ஧ர தர஬நளடடல ப஧ரன தடரன ரயததக பகளணட தககழ஦ளரகள.
பபளம஧ப ப஧ரன நனரரகள ழ஬ர தப஧ளககழ ர஬பனறஶகக யிணணப஧ம
வ஧ளடைளரகள. வயற ழ஬ர யஸதளதகலககச ம஧஭ம பகளடதத யீ டடல ரயததக
பகளணைளரகள. ழ஬ர தளஙகவ஭ ழ஬ம஧ம ஧மகத பதளைஙகழ஦ளரகள.

இபளததழரனில யீ தழனில ஥ளய கரபததளல தீரநதத; அன஫ழபவ ஊரல னளனககம
தககம கழரைனளத.

ளர஬க஭ில அஸதநழதத ஧ி஫க ஧ிபனளணம பயயத அவ஥கநளக ஥ழனற
வ஧ளனிறற. அப஧டப ஧ிபனளணம பயதளலம, ரகனில தடகலைன தீயடட பகளலததழக
பகளணடதளன கழ஭ம஧ி஦ளரகள. என தைரய, இப஧ட ஋தழனம னதழனநளய யநத இபணட
வகளஷடனி஦ர, எனயரபபனளனயர தழனைர கடைம ஋னற ஥ழர஦ததக பகளணட
அடததக பகளணைளரகள!

*****

தழனைன னதரதனனம வநலம வநலம தணிகபநள஦ பனலகர஭ச
பயதபகளணட யநதளன. ழ஬ நனம, கடதம அனப஧ின ப஧ரன ந஦ிதரக஭ின
யீ டடககக கடதததழல க஫ழப஧ிடை வததழனிவ஬வன அயன ரதரனநளகப வ஧ளயளன. வயற
ழ஬ நனம னன ஧ின஦ளகப வ஧ளய அயரகர஭த தழடககழைச பயயளன.

அயன வ஧ளகநழைஙகலகபகல஬ளம தன஦நத஦ினளகவயள, இபணபைளனயரப
நடடம அரமததக பகளணவைள தளன வ஧ளயளன. ஆ஦ளல, அயனரைன ஆடகள
பகளஞம தபததழல ஥ழனற பகளணடனப஧தளய ஋ணணிகபகளணட, கடதத஦ககளபரகள
அயன வகடை஧ட ஥ரக ஥ளணனஙகர஭க பகளடதத யிடயளரகள! னனரரகள என
வயர஭ நளர தடடக பகளணட ணரைககக கழ஭ம஧ி஦ளலம, ஸதழரகள அயரகள
கள஬ழல யிலநத பகஞழ, பகளளர஭ககளபன வகடைரதக பகளடதத அனப஧ியிைச
பளலயளரகள.

"அஙவக அப஧டச பயதளன", "இஙவக இப஧டச பயதளன" ஋ன஫ கரதகள ஧பயப
஧பய, ஜ஦ஙக஭ின ஧ீ தழ ய஭ரநதத. அவய஭வகக னதரதனனரைன தணிசலம
அதழகநளகழகபகளணட யநதத. ஆ஦ளல வகளயிநத ஥லலரல அயன பயத களரனநதளன
அயனரைன தணிச஬ள஦ களரனஙகலகபகல஬ளம ழகபம ரயததத வ஧ள஬ழனநதத.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


வகளயிநத஥லலரல என ப஧ரன யீ டடல கலனளணம. யீ தழரன அரைததப
வ஧ளடடனநத பகளடைளபப ஧நத஬ழல ஙகவதக கசவர ஥ைநத பகளணடனநதத. இபவ
சநளர ஋டட நணினினககம. களஸ ர஬டடகள கணரணப ஧஫ழககம஧டனள஦ ஧ிபகளம
அ஭ிதத஦. னனரரக஭ின ரக யிபல வநளதழபஙகலம ஸதழரக஭ின களதக கமநலகலம
களநத யி஭ககழன பய஭ிசததழல ைளல யீ ழ஦. நத஦ம, ஧ன஦ீ ர, ஊதயததழக஭ின
யளர஦ கநகநபயனற இனநதத.

என ஧ககததழல அ஬ஙகரககப஧டை வறள஧ளயில ப஧ணணம நளப஧ிளர஭னம
அநரநதழனநதளரகள. அநதச ர஧னில யளனரககளநல உடகளரநதழனநதயரகள
இயரகள தளன. நற஫஧ட ஧நத஬ழல இனநதயரகள அவய஭வ வ஧னம எனற பயற஫ழர஬
னரகனிர஬னளயத பநனற பகளணடனநதளரகள; அல஬த வ஧ழகபகளணைளயத
இனநதளரகள.

஧ளைகர பயக ஥ன஫ளயப ஧ளடகபகளணட யநதளர. தழனளகபளஜ கவரதத஦ம எனர஫,
அகக வயற ஆணி வய஫ளயப ஧ியதபத஫ழநதயிடட, "னததக கநபயனவ஦!" ஋ன஫
஧மநதநழழக கவரதத஦தரத ஋டததளர.

உைவ஦, ர஧னில இனநதயரகள அவய஭வ வ஧னம ஧ளைகரப வ஥ளககழ஦ளரகள.
என ஥ழநழர வ஥பம ர஧னில ஥ழபதம கடபகளணடனநதத.

ஆ஦ளல அடதத ஥ழநழரததழல, அப஧ட பநௌ஦நளனினநததழல
பயடகநரைநதயரகள வ஧ளல அவய஭வ வ஧னம வரநதளறவ஧ளல வ஧
ஆபம஧ிததழனநதளரகள. எவபயளனயனம பநதயளயததளன வ஧ழ஦ளரகப஭ன஫ளலம,
அததர஦ வ஧னம பநதயளயப வ஧ழ஦ பதம வரநத, என ப஧ரன வ஧ரரபச஬ளகழ ,
஧ளைகரன ஧ளடரை னழக அடதத யிடைத.

அயரகள அவய஭வ வ஧னம வ஧ழ஦ யிரனம எனவ஫ எனறதளன. அத,
னதரதன஦ின யிரனநதளன.

இப஧ட ஋ல஬ளனம னதரதனர஦ப ஧ற஫ழவன வ஧ழ ஦ளரகள ஋ன஫ளலம அயரக஭ின
இபணட வ஧னரைன வ஧சர ஥ளம னககழனநளகக கய஦ிகக வயணடனினககழ஫த.
அயரகள ஥நகக ஌றபக஦வய அ஫ழனகநள஦யரகள. எனயர னஙக஭ம தரநகரததளப
஧ிளர஭; இனப஦ளனயர ளகளத தழனப஧பஙவகளனில நைததக களரயளர ஙகப
஧ிளர஭.

"அநதப ஧னலகக ஥ம ஊரதளன஦ள! ஧ள஬ழனததழ஬ழனநவத பபளம஧ தஷைன. ஥ளன
அபவ஧ளவத பளல஬ழனினகவகன! இநதப ஧னல ப஧ரனய஦ளய வ஧ள஦ளல தீயடடக
பகளளர஭ அடப஧ளன ஋னற!" ஋ன஧தளகத தரநகரததளப ஧ிளர஭ க஫ழ஦ளர.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


"஥ளன பளலகழவ஫ன வகலஙகள. ஋ல஬ளம இநதப வ஧ள஬ீ ஸகளபரக஭ின
ரகனள஬ளகளதத஦நதளன. இயர஦ ஥ளன ஥ன஦ள உரதசச, வ஧ள஬ீ ஸ ஸவைர஦ிவ஬
பகளணட யிடவைன. வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள ரகனள஬ளகளநல அயர஦த தப஧ிசசகக
யிடடயிடைளரகள..." ஋னற களரயளர ஧ிளர஭ பட யிடைளர.

"ஆநளம; வ஧ள஬ீ றழவ஬ கை அயனகக னளவபள உைநரத. அத஦ளலதளன அயர஦
இதயரபனிலம ஧ிடககயிலர஬ ஋னகழ஫ளரகவ஭!" ஋ன஫ளர தரநகரததள.

"இனநதளலம இனககம, இநதக கள஬ததழவ஬தளன வனளகனனககக
கள஬நழலர஬வன! தழனடடப ஧னலகலககத தளவ஦ கள஬நளனினகக! தழனப஧பஙவகளயில
ப - இனஸப஧கைர நடடம நளற஫஬ளகளநற வ஧ள஦ளல, இயர஦ப ஧ிடகக னடனவய
வ஧ள஫தழலர஬. இபவ஧ள ஋ஙகழடை நடடம வ஧ள஬ீ ஸ அதழகளபதரதக பகளடககடடம! என
ப஥ளடனில ஧ிடசசத தவபன. இநத ஥ழநழரம அயன ஋ஙவகனினககளனன ஋஦ககத
பதரனம..."

இப஧டக களரயளர ஧ிளர஭ பளல஬ழக பகளணடனககமவ஧ளத, ர஧னில
டபைனற நற஧டனம ஥ழபதம கட பகளணைத. ஧ளைகர ஧ளடரை ஥ழறததழ யிடைளர.
஧கக யளததழனஙகலம ஥ழன஫஦. ர஧வனளர வ஧சயரத ஥ழறததழ யிடைளரகள.
஋லவ஬ளனம எவப வ஧ளககளக, களரயளர ஧ிளர஭ இனநத தழகரகவன வ஥ளககழ஦ளரகள.
அயரகலரைன கணகள நழபணட யிமழதத஦. அயரகலரைன னகததழவ஬ ஧னஙகபம
கடபகளணடனநதத.

இரதப ஧ளரதத களரயளர ஧ிளர஭னம க஬யபநரைநதளர. ஋லவ஬ளனம தம
தர஬ககவநல வ஥ளககயரதப ஧ளரதத அயனம தர஬ ஥ழநழரநத ஧ளரததளர.

அநத கணததழல அயனரைன உைமன பளடை யினரதத யிடைத. ஌ப஦஦ில
அயனககப ஧ின஦ளல, கண னட அணிநத ஏர உனயம, ரகனில கததழனைன ஥ழனற
பகளணடனநதத. "஍வனள!" ஋னற என கசல வ஧ளடைளர ஙகப ஧ிளர஭. ஋லநத ஏை
ஆபம஧ிததளர.

அடதத கணததழல ஧நத஬ழ஬ழனநத அவய஭வ வ஧னம ஋லநதளரகள; ஥ள஬ள ன஫னம
ழத஫ழ ஏட஦ளரகள. யி஭கககள யிலநத உரைநத஦. கமநரதகள அலத஦. ஸதழரகள
கச஬ழடைளரகள. அலவ஬ள஬ கலவ஬ள஬நளய வ஧ளய யிடைத.
அததழனளனம 20 - ஙகப஧ிளர஭ பணளகதழ

பத஫ழபகடட ஏட஦யரகலககளவ஭ நழகவம யிரபயளக ஏட஦யர ஥நத களரயளரப
஧ிளர஭தளன. அயரபத பதளைரநத னதரதனனம ஏட஦ளன. என தளவத தளயி
அயரப னதரதனன ஧ிடததழனககக கடம. ஆ஦ளல அப஧ட உைவ஦ அயரபப ஧ிடகக
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அயன இஷைப஧ையிலர஬. கடைநழல஬ளத த஦ி இைததழல ஧ிடககவயணடபநனற
கனதழப ஧ினவ஦ளவை பனற பகளணடனநதளன. கரைழனில ஊனககக பகளஞ
தபததழல யி஭கக பய஭ிசம எனறநழல஬ளத இைததழல, என ரயகவகளல வ஧ளனகக
அனகழல அயரபப ஧ிடதத யீ ழததழ஦ளன. அயனரைன நளர஧ின வநல என
னமஙகளர஬ ஊன஫ழ உடகளரநத பகளணைளன. கததழரனக ரகனில தககழப ஧ிடததக
பகளணைளன.

"ஙகப ஧ிளர஭யளள! ஥ளன இநத ஥ழநழரம ஋ஙவக இனககழவ஫ன, பளலலம
஧ளரகக஬ளம!" ஋னற க஫ழப ஧றகர஭ ஥஫஥஫ பயனற கடததளன.

ஙகப ஧ிளர஭ககப ஧னததழ஦ளல ஧ளதழப ஧ிபளணன வ஧ளயயிடைத. "தம஧ி ஋னர஦
யிடடயிட! ஥ளன எனறம ஧ணணயிலர஬. ஍வனள! ஋னர஦ யிடட யிவைன. ஥ளன உன
யமழகக யபயிலர஬" ஋னற யிமநழக பகளணவை க஫ழ஦ளர.

"஋ன யமழகக யபயிலர஬னள? அைளைள! ப஧ரனயளள அப஧டபனல஬ளம
பளல஬ககைளத. ஋ன யமழகக யநத தளன ஆகவயணம" ஋னற பளல஬ழ னதரதனன
஧னஙகபநளயச ழரததளன.

஧ி஫க கடரநனள஦ கப஬ழல, "அவை ஧ட஧ளயி! ஥ழஜதரதச பளலல! அ஧ிபளநழ
஋ன஦ ஆ஦ளள? ஋ஙவக இனககழ஫ளள? - ஥ழஜதரதச பளன஦ளல ஧ிரமப஧ளய.
இல஬ளயிடைளல, எவப கததழல பததப வ஧ளயளய" ஋ன஫ளன.

"஍வனள! ஥ழஜதரதச பளலலகழவ஫ன. அபன஫ம ஥ளன அயர஭ப ஧ளரககவயனிலர஬.
வ஧ள஬ீ ஸ இனஸப஧கைர யீ டடகக னளவபள அரமததப வ஧ள஦ளரக஭ளம. இனஸப஧கைர
யீ டட அமநள அயர஭ச பனர஦ப ஧டைணததழவ஬ பகளணட வ஧ளயப
஧ள஭ிககைததழவ஬ வரததழனககழ஫ள஭ளம. நற஫஧ட ஋஦கக எனறம பதரனளத.
னதரதனள! ஥ளன ஧ிளர஭க கடடககளபன ஋னர஦ யிடடயிட!" ஋னற கத஫ழ஦ளர
ஙகப஧ிளர஭.

"஥ீ இபவ஧ள பளன஦த ஥ழஜநதள஦ள! ப஧ளய ஋னற பதரநதவதள பகளனனடவயன!"

"இலர஬, இலர஬. ப஧ளயதளன பளல஬ழ யிடவைன. வகளயிசசககளவத, தம஧ி!
஋஦ககப ஧ிளர஭ககடட எனறம கழரைனளத..."

"வசவ! ஥ீ ஥ளநளயப வ஧ளக! உ஦ககப ஧ிளர஭ககடட வயற வகட!...அ஧ிபளநழரனப
஧ற஫ழ ஥ீ பளன஦த ஥ழஜநதள஦ள? அபன஫ம ஥ீ அயர஭ப ஧ளரககவய இலர஬னள?"

"இல஬வய, இலர஬! ததழனநளய இலர஬. யிடட யிட. ஥ீ
நகளபளஜ஦ளனினப஧ளய..." ஋னற ஙகப ஧ிளர஭ யிமநழ அமத பதளைஙகழ யிடைளன.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


னதரதனன, "வ஧ள, பதளர஬நத வ஧ள! உனர஦த பதளடை ஧ளயததகக ஥ளன தர஬
னலகவயணம. ஆ஦ளல நற஧டனம ஌தளயத தரககழனதனம ஧ணணி஦ளய ஋னற
பதரநதவதள, ஋ன ரக அலககளயப வ஧ள஦ளலம வ஧ளகழ஫பதனற உன பதளணரைரன
ப஥஫ழததயிடவயன. பதரனநள?" ஋னற பளல஬ழக பகளணவை ஋லநதழனநதளன.
அவய஭வ தளன! கவவம கழைநத ஙகப ஧ிளர஭ யளரச சனடடக பகளணட ஋லநத எவப
எடைம ஧ிடதத ஏடயிடைளர.

னதரதன஦ிைம ஙகப஧ிளர஭ த஦ினளக அகப஧டடக பகளணைவ஧ளத, அயன
பயக கள஬நளக ஋தழர஧ளரததக பகளணடனநத நதரப஧ம கழரைததத. "அநத
அவனளகனன நடடம ஋ன஦ிைம அகப஧ைடடம ஧ளரகக஬ளம; ஋ன஦ ஧ளட஧டததகழவ஫ன!"
஋னற அயன த஦ககத தளவ஦ ஋ததர஦வனள தைரய பளல஬ழக பகளணட ஧லர஬க
கடததழனககழ஫ளன! ரகரன ப஥஫ழததழனககழ஫ளன. ஆ஦ளல அததரகன நதரப஧ம
கழரைதததம அய஦ளல ஧மழ யளஙகனடனயிலர஬. களரயளர ஧ிளர஭னின
வகளரமதத஦ம அப஧ட அயர஦ச கதழனற஫ய஦ளககழ யிடைத.

அத நடடநல஬; அ஧ிபளநழரனப ஧ற஫ழச ஙகப஧ிளர஭ பளன஦ பயதழ
னதரதனனரைன உள஭ததழல என ப஧ரன நளறதர஬ உணைளககழறற. அத
உணரநபனன஧ரத அயன உணரநதளன; அயன ந஦ததழ஬ழனநத கபனம கவபளதனம
டபைனற யி஬கழச பன஫஦. அயன ப஥ஞர அனககழக பகளணடனநத என ஧ளபம
஥ீஙகழனத வ஧ள஬ழனநதத. அனற யீ டரை யிடடக கழ஭ம஧ினதறகப ஧ி஫க இதயரப
இல஬ளத கதக஬ம இபவ஧ளத அயனரைன உள஭ததழல ப஧ளஙகழ ஋லநதத.

இததரகன நவ஦ள஥ழர஬னில அயன தன ரகரனக கர஫னளககழக பகளள஭
உணரநனிவ஬வன யினம஧ளத஧டனளல தளன களரயளர ஧ிளர஭ரன யிடடயிடைளன.
அயர ஋லநத ஏடப வ஧ள஦தம, என ழரபனச ழரததயிடட, கரள஬ளகச வடட அடததக
பகளணட பன஫ளன.

இஙவக கலனளணப ஧நத஬ழல, கள஭ன நர஫நததம ஋லவ஬ளனம நற஧டனம
எனற தழபணட கம஧ல கடப வ஧ழ஦ளரகள. னககழன யினநதழ஦ரல எனயபள஦
தரநகரததளப ஧ிளர஭, நறறம ழ஬ரபப ஧ளரதத, "இததர஦னணட யளணடப ஧னல
த஦ினளய யநத இவய஭வ கள஧பள ஧ணணியிடடப வ஧ளகழ஫ளன, ஥ளம ஋லவ஬ளனம
யளனிவ஬ யிபர஬ யசசணடதளவ஦ ஥ழறகழவ஫ளம?" ஋னற இரபநதளர. கம஧஬ழல அயர
நீ஧ததழல ஥ழன஫ என ழறயன, டபைனற தன யளனி஬ழனநத யிபர஬ ஋டததளன.
அநதப ர஧னனகக யநத வகள஧தரதப வ஧ள஬வய, அஙகழனநத இனனம ஧஬னககம
வபளறம ஧ி஫நதத. அயபயரகலம "யளஙக, வ஧ளக஬ளம!" "யளஙக வ஧ளக஬ளம!" ஋னற
பளல஬ழக பகளணட, தடகலைனம ஬ளநதரகலைனம கழ஭ம஧ி஦ளரகள.

ஊனககக பகளஞ தபம வநறவக அயரகள வ஧ள஦ வ஧ளத ஙகப ஧ிளர஭ ஋தழவப
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

யநதளர. அயர இயரகர஭ப ஧ளரதத, "஌ன, ஍னள, ஥ீஙகள ஋ல஬ளம நனரரகளதள஦ள?
஌தைள, எனததன னன஦ளவ஬ வ஧ள஫ளவ஦, ஥ளம஧லம வ஧ளவயளம ஋னற ஧ின஦ளல
யநதழனககக கைளதள? யநதழனநதளல அநதத தழனடடப஧னர஬க ரகப஧ிடனளயப
஧ிடசழனகக஬ளவந?" ஋ன஫ளர. அபவ஧ளத தபததழவ஬ நற஧டனம ழரபன எ஬ழ வகடைத.
ஙகப ஧ிளர஭னின உைமன ஥டஙகழறற. அயரபக கய஦ிககளநல, ழரபனச ததம யநத
தழரரன வ஥ளககழ ஋ல஬ளனம ஏட஦ளரகள.

ஊனகக அரப ரநல வநறவக இபளஜன யளயககளல இனநதத. அதழல அபவ஧ளத
஧ிபயளகம ஥ழபம஧ப வ஧ளயக பகளணடனநதத. யளயககள஬ழன வநல னஙகழல கமழக஭ி஦ளல
஧ள஬ம வ஧ளடடனநதத. னதரதனன அநதப ஧ள஬ததககச நீ஧ம யநதவ஧ளத, பகளஞ
தபததழல "அவதள வ஧ளகழ஫ளன", "யிைளவத", "஧ிட" ஋ன஫ ததததைன ஜ஦ஙகள ஏட
யனயரதப ஧ளரததளன. ஧ள஬ததழன னககளல ஧கதழ யரப அயன பனற, அஙவக
உடகளரநத, ழ஬ னஙகழல கமழகர஭ப ஧ிடஙகழ ஆற஫ழல யிடைளன. ஧ி஫க அககரபககத
தளயிச பனற என நபததழன ஧ின஦ளல நர஫நத ஥ழன஫ளன.

அயர஦த பதளைரநத ஏடயநதயரகள ஧ள஬ததழன கமழகள ப஧னரககப஧டை
இைததகக யநததம பதளபபதளபப஧னற தணணீ ரல யிலநதளரகள.

னதரதனன "லள லள லள" ஋னற உபககச ழரதத யிடட இனடடல பனற
நர஫நதளன.
அததழனளனம 21 - சரநதளஙகழ

ரத நளதம. அறயரைக கள஬ம. பன஫ நளதம யரபனில ஧சரந ஥ழ஫ம
ப஧ளனநதழ யி஭ஙகழன யனலகள ஋ல஬ளம இபவ஧ளத ப஧ளன஦ி஫ம ப஧றறத
தழகழகழன஫஦. ப஥றகதழரக஭ின ஧ளபததளல ஧னிரகள யனலக஭ில ளயநத கழைககழன஫஦.
களர஬ வ஥பததழல அயற஫ழன நீத ஧டநதழனககம ஧஦ித த஭ிக஭ின நீத சரனக கழபணம
஧டஙகளல ஋ணணி஬ைஙகளத பயண னததககள ழத஫ழக கழைப஧த வ஧ளல வதளன஫ழறற.
யனல யபபனக஭ில ஥ைநத வ஧ள஦ளல, ஧சம னல஬ழல ஧டநதழனககம ஧஦ித த஭ிகள
கள஬ழல ஧டமவ஧ளத ஜழல ஜழலபயனற பயக சகநளனினககழ஫த. ழ஬ யபபனக஭ில
தயபஞ படகள பமழப஧ளக ய஭ரநதழனககழன஫஦. அநதச படக஭ில ழலழலபயனற
னததழனககம ழன஦ஞழற னககலககததளன ஋ன஦ அமக, ஋ததரகன ஧சமப஧ளன
஥ழ஫ம!

இனனம ழ஬ யபபனக஭ில வமனச படகள அைரததழனளக ய஭ரநதழனககழன஫஦.
அயற஫ழன இர஬கலகக ஋ன஦ நழனதத தனரந? அநத இர஬க஭ின நீத அப஧டனம
இப஧டனம ஊ஬ளடக பகளணடனககம ஧஦ித த஭ிகர஭ ஥ளப஭ல஬ளம ஧ளரததக
பகளணடனநதளலம அலககளத. ஆ஦ளல, அநதத த஭ிகள தளன வ஥பம ஆக ஆக,
பயனில ஌஫ ஌஫, நளனநளய நர஫நத வ஧ளகழன஫஦.

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

கதழரகள ஥ன஫ளக னற஫ழயிடை யனலக஭ில அதழகளர஬னில ஆடகள இ஫ஙகழ
அறககத பதளைஙககழ஫ளரகள. அப஧ட அறயரைனளகம யனலக஭ி஬ழனநத கமபநனற
னத ரயகவகள஬ழன நணம யீ சகழன஫த. அநத யளர஦ரன னகரநத பகளணட, அநதக
களடழரனப ஧ளரததக பகளணட யளழ஥ளப஭ல஬ளம கமழதத யிை஬ளம வ஧ளல
வதளனறகழ஫த.

சரனன உசழ யள஦தரத அரைனம வ஧ளத அறப஧ரத ஥ழறததகழ஫ளரகள. அறதத
஧னிரகர஭க கடடக கடைளயக கடடகழ஫ளரகள. ஧ி஫க அககடடககர஭த தர஬னில
சநநத பகளணட வ஧ளயக க஭ததழல வ஧ளடகழ஫ளரகள.

தழனநகள பநதளநரபனில யழப஧தளகக வகடடனககழவ஫ளம. யனரததழவ஬ ஧தத
நளதததகக இத உணரநனளனினகக஬ளம. ஆ஦ளல, ரத, நளழ நளதஙக஭ில நடடம
஥னபய ஥ழ஬ப ஧ிபவதஙக஭ிலள஭ ப஥றக஭ஙக஭ிவ஬ தளன அயள யழகக வயணடம.
அநத நளதஙக஭ில, ப஥றக஭ஙக஭ின களடழ அவய஭வ அமகளகவம ஬கநழ யி஬ளம
ப஧ளனநதழனம இனககம. க஭ததழல ழ஬ இைஙக஭ில ை஧ளர ை஧ளர ஋னற அடததக
பகளணடனககழ஫ளரகள. தள஦ினம உதழரநததம, ரயகவகளர஬ப வ஧ளர வ஧ளபளயப
வ஧ளடகழ஫ளரகள. ப஥லர஬க கயிததக கயினல கயின஬ளயச பயகழ஫ளரகள.

க஭ததகக ஥டயில என ப஧ரன ஆ஬நபம யிலதகள யிடட இ஫ஙகழ
யிஸதளபநளகப ஧ைரநதழனககழ஫த. அதன கழர஭க஭ில களகரககலம, கனயிகலம,
இனனம ஧஬யிதநள஦ ஧டழகலம அநரநத கவதநழரததக பகளணடனககழன஫஦.
ஆநளம; அவவயர஭னில களகரக கததயத கை ஥ல஬ ஙகவதநளகவய வதளனறகழ஫த.
னள஭ி஦ஙகள தஙகலரைன இ஫ககர஭ அடததக பகளளலம பதம களதகக
இன஦ிரனளயத பதள஦ிககழன஫த.

அநத ஆ஬நபததழன அடனில அஙகஙவக ழ஬ ஸதழ ரகள ஋தழரல கரைகலைன
உடகளரநதழனப஧ரதக களண஬ளம. இயரகலகக அஙகளடககளரகள ஋னற ப஧னர.
இயரகள ரயததழனககம எவபயளன கரைனம என ழன஦க கரை. அதழல யறதத
கைர஬க பகளடரை, வயக ரயதத ரககரப யள஭ிக கழமஙக, சடை வள஭க
பகளணரை, பயற஫ழர஬ப ஧ளகக னரகனிர஬ - இரயபனல஬ளம இனககம. இயறர஫
அயரகள ப஥லலகக யிற஧ளரகள. ஬ள஧ம தம஧ிடககத தம஧ிடதளன! ஆ஦ளலம
பநளததததழல ஬ள஧ம எனறம ஧ிபநளதநளனிபளத. ஥ள஬ணள ளநளனகள
பகளணடயநதளல ஋டைணள ப஥லலைன தழனம஧ிச பலயளரகள. அவய஭வதளன.

இமநளதழர அஙகளட யிறகம ப஧ண஧ிளர஭ எனததழரனத பதளைரநத வ஧ளகம
அயழனம ஥நகக இபவ஧ளத ஌ற஧டடனககழ஫த. அயள க஭ததழல த஦ககப ஧ககததழல
இனநத இனப஦ளன அஙகளடககளரனிைம ணரை வ஧ளடடக பகளணட, "வசழ!
உனர஦ச பளல஬ழ ஋ன஦ ஧ிபவனள஦ம? உனர஦ப ஧ரைசளவ஦ ஧ிபமநள அயர஦ச
பளல஬ணம!" ஋னற கடரநனளயப வ஧ழ யிடட, அஙகளடக கரைரன ஋டததத
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

தர஬னில ரயததக பகளணட, யினயின ஋னற ஥ைககத பதளைஙகழ஦ளள. அயள யனல
யபபனகள யமழனளகவய ஥ைநத பனற, கரைழனில என யளயககள஬ழன கரபரன
அரைநதளள. அநத யளயககள஬ழன இனன஫னம அைரததழனளகக களட நணடனினநதத.
கரபவனளட ஏர எறர஫னடப ஧ளரத வ஧ளனிறற. கரைககளர அநதப ஧ளரதவனளட
வ஧ள஦ளள. பகளஞதபம ஥ைநத ஧ிற஧ளட, அநதப ப஧ரன யளயககள஬ழ஬ழனநத
இனப஦ளன ழன஦ யளயககளல ஧ிரனம இைம யநதத. அப஧டப ஧ிரனம இைததழல என
நதக இனநதத. கரைககளர அநத நதகணரை யநததம ஆயலைன உறறப
஧ளரததளள. அநத நதகழன வநல என னல ன஧ளய ஧஭஧஭பயனற நழன஦ிக
பகளணடனநதத. கரைககளர அநத ன஧ளரன ஋டததக கணணில எற஫ழக பகளணட,
"஋ன அப஧வ஦! நயபளள! ஥ீ னளபளனினநதளலம ர, பதயயநளனினநதளலம ர,
நனர஦ளனினநதளலம ர! ஥ீ ஥ன஫ளனினககணம. உனர஦ ஥ளன ஧ளரதத அ஫ழன
நளடவைன. என ஥ளர஭கக ஥ீ அரர யளகக நளதழர பளன஦ளய. அதன஧டவன ஥ளனம
இபணட ஥ளர஭கக என தைரய இஙவக யளவபன. ஥ீனம எவபயளன ன஧ளய ஧ட
அ஭ககழ஫ளய. ளநழ! ஆணையவ஦! ஋ன கள஬பநல஬ளம இப஧டவன வ஧ளனிணடனநதள -
஥ளன ளகழ஫தககளவ஭ னலள என ஆனிபம ன஧ளய வரததடவயன. அபன஫ம ஋னர஦
னளர ஋ன஦ வகடகழ஫த?" ஋னற இவயிதம ன஬ம஧ிக பகளணவை கரைனி஬ழனநத
஥ழ஬ககைர஬, ரககரபயள஭ிக கழமஙக ஋ல஬ளயறர஫னம ஋டதத நதகழனவநல
ரயததயிடட, கரைழனளக என வளறற னடரைனம ஋டதத ரயததளள. ஧ி஫க,
"ளநழ! ஆணையவ஦! களப஧ளதத!" ஋னற இபணட கன஦ததழலம வ஧ளடடக பகளணட,
பயறஙகரைனைன கழ஭ம஧ிச பன஫ளள.

அயள வ஧ளயச றற வ஥பததகபகல஬ளம னதரப யி஬ககழக பகளணட னதரதனன
பய஭ினில யநதளன. நதகழன வநல களர஬த பதளஙகப வ஧ளடடக பகளணட
உடகளரநதளன. ளயகளநளக ஥ழ஬ககைர஬ரன உரததத தழன஦த பதளைஙகழ஦ளன.

அபவ஧ளத என நபததழல ஌வதள ஬஬பயனற ததம வகடகவய, னதரதனன
஧஭ிசபனற கதழதத ஋லநத இடப஧ில பனகழனினநத கததழரனக ரகனில ஋டததளன.
"ளநழ! ளநழ! ஥ளன தளன, பளககன" ஋னற பளல஬ழக பகளணவை, க஫யன பளககன
னனயநதளன.

"அவை! னடைளள! கணை இைததழல ஋ல஬ளம ஥ீ ஋னர஦த வதடகபகளணட
யபககைளத ஋னற பளல஬ழனினககழவ஫வ஦? ஌ன இஙக யநதளய?" ஋னற வகடைளன
னதரதனன.

"இலர஬ஙக, ளநழ! அநத ஆல பளனவ஦வ஦, அத யநதழனகக, ஧ணதவதளை
யநதழனகக" ஋ன஫ளன பளககன.

"ர, ளனஙகள஬ம ரகபனலதத நர஫கழ஫ நனததகக சரந தளஙகழககழடை
அரமததக பகளணட யள. இபவ஧ள இஙவக ஥ழறகளவத, வ஧ள!" ஋ன஫தம பளககன
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

"அப஧டவன ஆகடடம, ளநழ!" ஋னற பளல஬ழயிடடப வ஧ள஦ளன.

*****

அனற ளனஙகள஬ம, னனவ஦ '஬ளக-அப'஧ி஬ழனநத னதரதனன தப஧ிச பன஫
இபயில அயன ஧டததத தஙகழன அவத சரநதளஙகழ வநரைனில ஏர ஆளநழ
உடகளரநத அபன஫ம இபன஫ம ஧ளரதத னமழததக பகளணடனநதளன. ப஧ளலத ளனச
ளன, அயனரைன கயர஬னம அதழகநளகழக பகளணடனநதத. கரைழனில
சரநதளஙகழனின ஧ின ன஫ததழல ஌வதள ததம வகடட அயன தழனம஧ிப ஧ளரகக, அஙவக
னகனடனணிநத ஏர உனயம ரகனில கததழனைன ஥ழறகக களணவம, உத஫ழனடததக
பகளணட ஋லநதழனநதளன. ஥ல஬ வயர஭னளக, அநத உனயததககப ஧ின஦ளல, க஫யன
பளககனம பதன஧ைவய அயனரைன ஧ை஧ைபன எனயளற அைஙகழனத.

"஋ன஦, ஍னள, ஋ஙவக யநவத! வககழபம பளலல!" ஋ன஫ளன னதரதனன.

"எ எ எ எ - எணணநழலர஬... ய ய ய ய - யநத..." ஋ன஫ளன அநத ஆளநழ.

"஥ ஥ ஥ ஥ - ஥ளநளயப... வ஧ள வ஧ள வ஧ள வ஧ளசச!" ஋ன஫ளன னதரதனன.

"பகள பகள பகள பகளஞம... வ஥ வ஥ வ஥கக... வத வத வத பததத..."

"பகளஞம பதததள? ஜளஸதழனளனினநதளல இனனம அத ஋ப஧டனினககவநள?
வ஧ளகடடம; ஋ஙவக யநவத, பளல஬ழத பதளர஬."

"எ எ எ எ - எனர஦... ஧ ஧ ஧ ஧ - ஧ளககததளன யநவதன."

"ர, ஧ளரததளசள? வ஧ளக஬ளநள?"

"ப஧ள ப஧ள ப஧ள - ப஧ளற அப஧ள! ன ன ன - ன஬ழப஧டட ஋ஜநளன - ஧ ஧ ஧ - ஧ணம
பகளடததழனககளன..."

"ர பகளடததத பதளர஬."

அநத ஆளநழ நடனி஬ழனநத ஧ண வ஥ளடடககர஭ ஋டதத னதரதன஦ிைம
பகளடததளன.

"ய ய ய ய - யநத... கள கள கள கள - களரனதரத ன ன ன ன -
னடசசடைளகக..."

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

இநதச நனததழல க஫யன கறககழடட, "இவதள ஧ளனஙக, ஍னள! ஥ீஙக நளளபம
பளல஫தககளவ஭ வ஧ளத யிடஞச வ஧ளனிடம, ஋ஙகழடைதளன ஋ல஬ளச நளளபனம
பளல஬ழடடஙகவ஭! ஥ளன யியபநளயச பளல஬ழ பனைவ஫ன. ஥ீஙக வ஧ளய யளனஙக"
஋ன஫ளன.

அநத ஆளநழ, "அ அ அ - அப஧டனள஦ளல ர" ஋ன஫ளன. ஧ி஫க க஫யர஦ச
நழகரஞ பயத அனகழல அரமதத, அயன களவதளட, "அநதப ப஧ள ப஧ள ப஧ள -
ப஧ளம஧ர஭ரன... ஧ ஧ ஧ - ர஧றல ஧ணணியிைணம" ஋னற க஫ழ஦ளன.
அததழனளனம 22 - ஥ழ஬வம இனலம

னதரதனன ஧ண வ஥ளடடககர஭க ரகனில அ஬டழனநளயச சனடட
஋டததகபகளணட, ஬னன கரபனி஬ழனநத ஧டரகனில இ஫ஙகழத தணணீ ர தர஫ரன
வ஥ளககழ ஥ைநதளன. தணணீ ரத தர஫ரன அரைநததம, ஥ீரககரபவனளட கழமகக வ஥ளககழ
஥ைகக஬ள஦ளன. அனற ப஧ௌரணநழ. கழமகவக னபண நதழபன உதனநளகழச றற வ஥பம
ஆகழனினநதத. வநறவக இனடை இனடை, ஥ழ஬வ பயணணி஫ம ப஧றறப ஧ிபகளழததத.
ழ஫ழத வ஥பததகபகல஬ளம அநத ஥தழப ஧ிபவதம னலயதம என வநளக஦ நளன
உ஬கநளக நள஫ழ யிடைத. பயணணி஬வ; பயண நணல; பயணரநனள஦ ஥ளணல.
ஜ஬னம ப஥டநதபததகக பயள஭ிரன உனககழ யளரததத வ஧ளல ஧ிபகளழததக
பகளணடனநதத.

அநத வயர஭னில அநத ஥தழககரபவனளபநளய பயணநண஬ழல ஥ைநத
பகளணடனநத னதரதனனககக கலனளணினின ஞள஧கம யநதத. "கலனளணி!
கலனளணி! ஋ன஦ிைம ஧ணநழலர஬பனனறதளவ஦ ஋னர஦ ஥ீ ஥ழபளகரததளய?
கழமயர஦ப வ஧ளயக கலனளணம பயத பகளணைளய? இபவ஧ளத ஋ன஦ிைம ஧ணம
இனககழ஫த. வயணடன அ஭வ இனககழ஫த. இன, இன, என ஥ளர஭கக உனர஦ ஥ளன
஧ளரககளநல இனககப வ஧ளயதழலர஬. இவய஭வ ஧ணதரதனம உன தர஬னிவ஬
வ஧ளடகழவ஫ன. அபவ஧ளத ஥ீ ஋ன஦ பளல஬ப வ஧ளகழ஫ளய, ஧ளரககழவ஫ன!" ஋னற
த஦ககததளவ஦ பளல஬ழக பகளணைளன.

"஥ீ ஋ன஦ பளல஬ப வ஧ளகழ஫ளய? ஋னர஦த தழனைன, கள஭ன ஋னற பளல஬ப
வ஧ளகழ஫ளய. ஋னர஦ப ஧ளரககவய ஧னப஧டயளய. உ஭஫ழனடததக பகளணட
வ஧ள஬ீ ஸகளபர஦க கப஧ிடயளய. லள லள லள!" ஋னற ழரததளன. அநத ஥ழபதநள஦
஥தழப ஧ிபவதததழல அநதச ழரப஧ின எ஬ழ ஧னஙகபநளயக வகடைத.

"ஆ஦ளல, ஋னர஦த தழனை஦ளகப ஧ணணினத னளர? ஥ீதளன, ஥ீனம, உன
தகப஧஦ளனம, உன உற஫ளனம, உன ஊபளனநதளன! லள! லள! ஋னர஦ ஋வய஭வ
வகய஬நளய ஋ணணி஦ளரகள? இபவ஧ளத?"

நற஧டனம னதரதனன ழரததளன. அனற ளனஙகள஬ம ஥ைநத வ஧பதரத
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

஥ழர஦கக ஥ழர஦கக அயனகக அைஙகளத ழரபன யநதத. னளவபள என ப஧ண ஧ிளர஭,
பபளம஧த தழநழர ஧ிடததயள - அயவ஭ளட ணரை ஧ிடககத தழ஫ரநனில஬ளத என
ப஧ரன நனரன - அயள யீ டடல பகளளர஭னடப஧தறகளக இபணைளனிபம ன஧ளய
஧ணம பகளடததழனககழ஫ளன! இத பபளம஧க வகய஬நதளன. அநதப ப஧ரன நனரனகக
என நனம னததழ கற஧ிகக வயணடனத தளன.

ஆ஦ளல இநதப ப஧ண ஧ிளர஭கக ஋ன஦ இவய஭வ அகநரத! பகளள஭ிைககரபக
கள஭ர஦ப ஧ிடததப வ஧ள஬ீ றழல எப஧ிககப வ஧ளகழ஫தளக அயள ஧தம
க஫ழனினககழ஫ள஭ளவந? அயள ஋ப஧டப஧டை தழநழர ஧ிடதத ஸதழரனளனினககவயணம?
அயலரைன கரயதரதனம அைகக வயணடனததளன.

*****

இப஧ட வ஧ழகபகளணவை வ஧ள஦ னதரதனன, ஏரைததழல தணணீ ரக
கரபனி஬ழனநத யி஬கழ, ஥ளணறகளடடறகள ஧ிபவயழததளன. பகளஞ தபம வ஧ள஦தம,
அஙவக என ப஧ரன நபததழன, அடப஧ளகம கழைகக, அத஦னகழல பன஫ளன. ஋பவ஧ளவதள
஥தழனில ப஧னபயள஭ம யநதவ஧ளத, அநதப ப஧ரன நபம வயனைன ப஧னரததக
பகளணட யநத அவயிைததழல நண஬ழல தடடப வ஧ளயக கழைநதழனகக வயணடம.

அநத நபததழல யளய கறக஬ள஦ என வ஧ளர஫ இனநதத. னதரதனன அநத
நபததழன அனகழல உடகளரநத அநதப வ஧ளர஫னில ரகரன யிடைளன. அதறகள஭ினநத
யிர஬னனரநத ஥ரககர஭னம, ன஧ளயகர஭னம, வ஥ளடடகர஭னம யளர யளர ஋டதத
நடனில வ஧ளடடக பகளணைளன. இபணட ரகனி஦ளலம அயறர஫ அரணததக
பகளணவை, "கலனளணி! கலனளணி! என ஥ளர஭கக இவய஭வ ஧ணதரதனம உன
கள஬ழ஦டனில வ஧ளைப வ஧ளகழவ஫ன, ஧ளர!" ஋ன஫ளன.

கழனஷண ஧கதத நதழபன ஥ளலகக ஥ளள வதயநத யநதத. நதழவபளதனனம
஥ளலகக ஥ளள இபயின ஧ிற஧கதழககச பனற பகளணடனநதத. அநளயளரகக னதல
஥ளள இபவ ஥ட ஜளநததழல னதரதனனம க஫யன பளககனம என யீ டடன
ன஫ககரைனில ஥ழனற பகளணடனநதளரகள. கன஦ஙகரன இனள சழநதழனநதத.
பளககன னதரதனனகக யீ டடன அரைனள஭ம ஋ல஬ளம பளல஬ழக களடடயிடட,
"஥ளனம யபடடநள, ளநழ?" ஋னற வகடைளன. "கைளத; ஥ளன என தைரய யிறழல
அடததளல உளவ஭ யள; இபணட தைரய அடததளல ஏடப வ஧ளயயிட! பதரகழ஫தள?"
஋ன஫ளன னதரதனன, டரைப ர஧னி஬ழனநத என ழன஦ ைளரசச ர஬டரை ஋டதத
எவப என ஥ழநழரம பய஭ிசம வ஧ளடட ஏடடன நீத ஌஫வயணடன இைதரதப ஧ளரததக
பகளணைளன; உைவ஦ யி஭கரக அரணததயிடட, ஏடடன நீத ஌஫ழ஦ளன.

னற஫ததழல அயன கதழதத வ஧ளத அதழகச ததம உணைளகயிலர஬. ஆ஦ளலம
"னளர அத?" ஋னற என ப஧ண ஧ிளர஭னின க஬யபநள஦ கபல வகடைத. கபல யநத
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

தழகரக வ஥ளககழச பனற, டபைனற ைளரச ர஬டரைக பகளலததழக களடட஦ளன.
அயள என யனத யநத ஸதழர. னகனட தரததக ரகனில கததழ ஧ிடதத ஥ழன஫
உனயதரதத தழடபபனற கணைதம, "஍வனள! தழனைன!" ஋னற அயள அ஬஫ழ஦ளள.
னதரதனன கததழரனக களடட "ததம வ஧ளடைளவனள, பகளனற யிடவயன!" ஋னற
பளல஬ழ யி஭கரக அரணததளன.

இதறகள கைததழல ஧டததழனநத இனப஦ளன ஸதழர ஋லநதழனநத னற஫ததழன
஧ககநளய ஏட யநதளள. னற஫ததழல ஥டததழபஙக஭ின இவ஬ள஦ பய஭ிசம ழ஫ழத
இனநதத. அநத பய஭ிசததழல அயள ஏடயரதப ஧ளரதத, னதரதனன ஧ளயநத
பனற அயலரைன வதளர஭ப ஧ிடததளன. உைவ஦ ஥ழனறயிடைளள.

"ததம வ஧ளைளவத! ஥ரககர஭பனல஬ளம உைவ஦ கமற஫ழகபகளட;
இல஬ளயிடைளல..." ஋னற னதரதனன ஆபம஧ிததளன. ஆ஦ளல அயனரைன கபல
தலதலததத. வநவ஬ வ஧ ஏையிலர஬. ஌ப஦ன஫ளல, அநதப ப஧ணணினரைன
வதளர஭த பதளடை நளததழபததழல அயனரைன உைமன என னர஫ ழ஬ழரததத. த஦கக
஋ன஦ வ஥ரநத யிடைபதனற அயனகவக பதரனயிலர஬. அநதப ப஧ண டபைனற
தழனம஧ி஦ளள. அநத நஙக஬ள஦ ஥டததழப பய஭ிசததழல அயன னகதரத ஌஫ழடடப
஧ளரததளள. "஋ன ஥ரககள தள஦ள உ஦கக வயணடம னதரதனள?" ஋னற வகடைளள.

னதரதனனரைன கள஬ழன அடனி஬ழனநத னநழவன ஥லயியிடைத வ஧ளல
அயனககத வதளன஫ழறற. அநதக கபல?...அத னளனரைனத?

ைளரச ர஬டரை அயள னகததகக வ஥வப ஧ிடததளன. ஆநளம; அயள
கலனளணிதளன!
அததழனளனம 23 - ஧ணரணனளரன தயற

கலனளணினின கலனளணததனற தழனநளஙகலனதளபணம ஆ஦தம, அயள
னரசரனளகழ யிலநதளப஭னற பளல஬ழ யிடட, ஧ி஫க அயர஭ ஥ளம கய஦ினளநவ஬
இனநத யிடவைள ம. அதன ஧ின஦ர இனற யரபனில அயலரைன யளழகரகனில
஥ைநத ம஧யஙகர஭த பதரநத பகளளயத இபவ஧ளத அயழனநளகழ஫த.

*****

தளநரப ஏரைப ஧ணரணனளர ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ இநத உ஬கழல தப஧ிப ஧ி஫நத
உததந னனரரக஭ில எனயர. அயர தநத யளழகரகனில எவப என தயற தளன
பயதளர. அத, அநத னதழன யனதழல ஏர இ஭ம ப஧ணரணக கலனளணம பயத
பகளணைத தளன. இத ப஧னம ஧ிக ஋ன஫ளலம அயனரைன னரய ரததழபதரத ஥ளம
பதரநத பகளளலவயளநள஦ளல அயரைம வகள஧ம பகளளயதறகப ஧தழல அததள஧வந
அரைவயளம.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ ஧டததயர! யிள஬ வ஥ளககனம உனரநத இ஬டழனஙகலம
உள஭யர. பகளஞ ஥ளர஭கக அயர ஧ிபமந ஞள஦ ஙகததழல வரநதழனநதளர. ஧ி஫க
அசஙகததழன பகளளரககள ழ஬ ஧ிடககளநல யிடட யிடைளர. வதழன இனககததழவ஬
கை அயனகக என நனம ழபதரத இனநதத. ஆ஦ளல அநத இனககம பபளம஧த
தீயிபநளகழ, டைம நறததல, ழர஫ககச பலலதல ஋னப஫ல஬ளம ஌ற஧டைவ஧ளத, இத
஥நககக கடட யபளத ஋னற எதஙகழயிடைளர.

எவப என தைரய அயர ஜழல஬ளவ஧ளரட வதரத஬ழல ஥ழனற ஜனிதத அஙகததழ஦ர
ஆ஦ளர. ஆ஦ளல என யனர அன஧யததழல அதழவ஬ ஥ைநத அககழபநஙகர஭னம
ஊமலகர஭னம கழகக னடனளதயபளய பளஜழ஦ளநள பகளடதத யிடைளர.

பளநத யளழகரகனில, அயனரைன ஥ைதரத நளற஫தளய, அப஧லகக பளல஬
இைநற஫தளய இனநதத. ஬கநணர஦ப ஧ற஫ழச பளல஬ழனினககழ஫வத பளநளனணததழல
- வதள வதயினின ஧ளதகஙகர஭னன஫ழ அயலரைன தழனவந஦ிரன அயன
஧ளரததவதனிலர஬பனனற - அமநளதழரவன, "஧பஸதழரகர஭ ஥ளன கணபணடததம
஧ளரததத இலர஬" ஋னற அயர உணரநனைன பளல஬ழக பகளள஭க
கடனயபளனினநதளர.

*****

அயனரைன நளற஫ யளழகரகககப ஧னநைஙக ப஧னரநன஭ிககககடனதள஦
இனப஦ளன னககழனநள஦ யிரனதரதக க஫ழப஧ிை வயணடம. ஧ணககளபக
கடம஧ஙக஭ில ளதளபணநளய ஥ைப஧தவ஧ளல அயனககச ழன஦ யனதழவ஬வன
கலனளணம ஆனிறற. அநதக கலனளணம அயனரைன யளழகரகனின ப஧ரன
தரப஧ளககழனநளக ஌ற஧டைத.

இபணட னனற கமநரதகள ஧ி஫நத பததபவ஧ள஦ ஧ின஦ர, அயனரைன
நர஦யிரன, நனஷனரகலகக யபககடன யினளதழகலககளவ஭ நழகக பகளடனதள஦
யினளதழ ஧ீ டததத. அயலகக ழததப ஧ிபரந ஌ற஧டைத.

சநளர இன஧த யனர கள஬ம அநதப ர஧ததழனததைன அயர யளழகரக
஥ைததழ஦ளர. அயலககளக அயர ஧ளரககளத ரயததழனம கழரைனளத; கப஧ிைளத
நநதழபயளதழ கழரைனளத; வ஧ளகளத சகயளஸத஬ம கழரைனளத.

ழ஬ நனம அயலககப ஧ிபரந சநளபளனினககம; அபவ஧ளபதல஬ளம
ளதளபணநளய ஥ைநளடக பகளணட இனப஧ளள. வயறழ஬ நனம ர஧ததழனம
னற஫ழயிடம! ஙகழ஬ழ வ஧ளடடக கடட அர஫னில அரைதத ரயகக
வயணடனதளனினககம. இமநளதழர நனஙக஭ில ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ரனத தயிப வயற
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

னளனம அயள நீ஧ம வ஧ளக னடனளத.

இனனம ழ஬ நனம அயள ஧ிபமநலததழ ஧ிடததயர஭ப வ஧ளல ழயவ஦ ஋னற
உடகளரநதழனப஧ளள. அபவ஧ளபதல஬ளம ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭தளன அயலகக வயணடன
ழசனரரகர஭பனல஬ளம பயதளக வயணடம.

அநதக கள஬ததழல, வயவ஫ கலனளணம பயத பகளளலம஧டனளக அயரப
஋வய஭வயள வ஧ர யறனறததழ஦ளரகள. "இநதப ஧ிபமநலததழரனக கடடக பகளணட
யளழ஥ளப஭ல஬ளம கமழகக னடனநள?" ஋ன஫ளரகள. "இவய஭வ பளதரதனம
ஆளயதறகச நததழ வயணைளநள?" ஋னற வகடைளரகள.

அரதபனல஬ம ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ களதழல வ஧ளடடக பகளள஭வயனிலர஬.
பதளடடத தள஬ழ கடடன நர஦யிககத தளம பலதத வயணடன கைரந இத ஋னற
கனதழ஦ளர.

ழ஬ நனம அயர யனஙகள஬தரதப ஧ற஫ழ ஋ணணிக கயர஬஧டயதணட. தநத
நர஦யிகக னன஦ளல தளம கள஬ஞபல஬ வ஥ரநதளல அயலரைன கதழ ஋ன஦ ஆகம
஋னற ஋ணணிப ப஧னனசச யிடயளர. "ஸயளநழ! இயள ஋ததர஦க கள஬ம இப஧டக
கஷைப஧டயளள? இவய஭வ வ஧ளதளதள? இயலரைன தன஧ஙகலகக னடவ உணட
஧ணணககைளதள?" ஋னற ழ஬ நனம ஧ிபளரததழ ப஧ளர.

கரைழனளக, அயனரைன ஧ிபளரததர஦ ஥ழர஫வய஫ழறற! என ஥ளள ஊரல
இல஬ளத நனம அநதப ர஧ததழனககளர தழடபபனற கச஬ழடடக பகளணட ஏட,
பகளலர஬னி஬ழனநத கழணற஫ழல யிலநத உனிரபயிடைளள.

஧ஞ஥தம ஧ிளர஭கக இத எனயளற ந஦ ஆறதல அ஭ிததத ஋னவ஫ பளல஬
வயணடம. ஆனள ரகதழககத தழடபபனற யிடதர஬ கழரைதததவ஧ளல, பகளஞ ஥ளள
யரபனில அயனகவக ஧ிபரநனளனினநதத. ஧ின஦ர தளம உணரநனிவ஬வன சதநதழபம
அரைநதயிடைரத அயர உணரநததம யனஙகள஬தரதப ஧ற஫ழச ழநதழககத
பதளைஙகழ஦ளர.

அயர நர஦யி உனிவபளடனநதயரபனில, "இயள நடடம இ஫நத வ஧ள஦ளல,
஥மனரைன பளததககர஭ பனல஬ளம ஥ல஬ தரந ஸதள஧஦ஙகலககச வரததயிடட
஥ளம ந஥ழனளழனளகழ யிை வயணடம" ஋னற அயர ஋ணணநழடயதணட. இபவ஧ளதம
அயனகக அநத ஋ணணம நள஫ழயிையிலர஬. னதழதளய கழரைதத சதநதழபதரத இனனம
பகளஞ஥ளள அன஧யிகக வயணபநன஫ ஆரனி஦ளல, ந஥ழனளழனளயரதத தள஭ிப
வ஧ளடடக பகளணடனநதளர. ஆ஦ளலம, வதததழலள஭ னககழனநள஦ தரந
ஸதள஧஦ஙகள, ந஥ழனளழ நைஙகள இயறர஫பனல஬ளம ஧ற஫ழ அயர யிளரககவம
யியபஙகள வநழககவம பதளைஙகழ஦ளர.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


இநத நளதழர ஥ழர஬ரநனிலதளன ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ கலனளணிரனப ஧ளரககவம,
அயலரைன கதக஬நள஦ ழரப஧ின எ஬ழரனக வகடகவம வ஥ரநதத. உைவ஦,
அயனரைன யளழகரக வ஥ளககம னலயதம அடவனளட நள஫ழபவ஧ளய யிடைத.

*****

பகளள஭ிைததழல ஧ிபயளகம வ஧ளகமவ஧ளத ழ஬ நனம ப஧ரன உததழவனளகஸதரகள
கரபவனளபநளகப ஧ைகழல ஧ிபனளணம பயயதணட ஋னற
பளல஬ழனினககழவ஫ளநல஬யள? என நனம, டனட கப஬கைர எனயர அவயளற ஧ைகழல
஧ிபனளணம பயதவ஧ளத ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭னம அயனைன கைப வ஧ளகம஧ட வ஥ரநதத.
இயரகள ஧ரமன ழவ஥கழதரகள, நதழததச ழ஬ கள஬நள஦஧டனளல, ஧ைகழல
வ஧ளகமவ஧ளத வ஧ழகபகளணடனநதளரகள.

யமழனில, னஙக஭ம கழபளநதத ஸ஥ள஦த தர஫னணரை ஧ைக பன஫வ஧ளத,
தர஫னில இபணட இ஭ம ப஧ணகள க஭ிததக பகளணடனப஧ரதனம, அயரகள எனயர
வநல எனயர ஜ஬தரத யளர இர஫ததக பகளணட ழரதத யிர஭னளடயரதனம
அயரகள கணைளரகள. அப஧ட அயரகள யிர஭னளடக பகளணடனநதவ஧ளத, கரபனில
இனநத கைஙக஭ில எனற பநதயளய ஥கரநத ஆற஫ழல நழதநத பல஬த
பதளைஙகழனத. அரதப ஧ளரதத யிடை ப஧ணக஭ில எனததழ "஍வனள! கலனளணி! கைம
வ஧ளகழ஫த! ஋ட! ஋ட!" ஋ன஫ளள. கலனளணி "஥ீதளன ஋வைன!" ஋னற பளல஬ழ ஜ஬தரத
வயகநளய வநளதவம, கைம இனனம ஆமததககப வ஧ளயயிடைத. அபவ஧ளத
஧ைகள஦த, நழதநத வ஧ளயக பகளணடனநத கைததககச நீ஧ததழல யப, டனட கப஬கைர
க஦ிநத அநதக கைதரதப ஧ிடகக னனன஫ளர. அமனனறழனில அயர தர஬னி஬ழனநத
பதளப஧ி ஥லயித தணணீ ரல யிலநதத. உைவ஦ அயர கைதரத யிடடயிடடத
பதளப஧ிரனப ஧ிடகக னனன஫ளர. ஆ஦ளல கைனம வ஧ளயயிடைத; பதளப஧ினம வ஧ளய
யிடைத. கைதரதப ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ ஧ிடததக பகளணைளர; பதளப஧ி அவபளகபள!

இரதபனல஬ளம ஧ளரததக பகளணடனநதளள கலனளணி , னத஬ழல அயலரைன
னகததழல இதழகள யிரநத கற஥ரக ஌ற஧டைத. அநதக கற஥ரக
இ஭ஞழரப஧ளனிறற. ஧ின஦ர, அநத ஥தழ தீபபநல஬ளம ஋தழபபள஬ழ பயனம஧ட
க஬க஬பயனற என ழரபனச ழரததளள. அவய஭வ நவதளரநள஦, கதக஬நள஦
ழரபர஧ப ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ தநத யளணள஭ில வகடைத கழரைனளத.

கன஦ஙகள கமழனம஧ட ழரதத அநத அமகழன னகததழன வதளற஫னம,
கழணகழணினின இ஦ின ஏரரனபனளதத அயலரைன ழரப஧ின எ஬ழனம அயனரைன
உள஭ததழல ஥னக ஧தழநதயிடை஦. அநத ஥ழநழரம னதல அயனரைன யளழகரக
வ஥ளககனம நளறதல அரைநதத. "இததர஦ யனரகள஬நளய னடவயனில஬ளதத
வ஧ளன஫ தன஧ததழன நததழனில உமன஫ளனிறவ஫, இ஦ிவந஬ளயத ஌ன நவதளரநளய
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

யளழகரக ஥ைததக கைளத?" ஋னற அயர கனதத பதளைஙகழ஦ளர.

என வயர஭, ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭கக யனத யநத னதலயன எனயன
இனநதழனநதளல அயனககக கலனளணிரன நணம பயயிதத, அயரகள
நவதளரநளனினப஧ரதப ஧ளரதவத தளனம நகழழநதழனப஧ளர. அப஧ட இலர஬னளத஬ளல,
அயர தநகவக அயர஭ உரரந பகளள஭ச பளன஦யரக஭ின யளதஙகர஭பனல஬ளம
஥ழர஦வ கரநத, அயற஫ழன ஥ழனளனஙகர஭ப ஧ற஫ழச ழநதழகக஬ள஦ளர.

னடயில, கலனளணிரனப ஧ற஫ழ யிளரதத அ஫ழநத, அயர஭க கலனளணனம
பயத பகளணைளர.
அததழனளனம 24 - ரகமப஧ண கலனளணி

கலனளணம ஆ஦ என யளபததககளவ஭, ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ தளம பயத யிடைத
஋வய஭வ ப஧ரன தயற ஋ன஧ரதத பதரநத பகளணைளர.

கலனளணததனற, கலனளணி னரசரனளகழ யிலநத வ஧ளத, அயனககக பகளஞம
ப஥ஞச தழடககழைததளன பயதத. ஆ஦ளல அயள னரசர பத஭ிநத ஋லநததம
அயனககப ஧ரமன஧ட உறளகம ஌ற஧டைத. பௌநதரன வதயரதனளய, இன஧
யி஭ககளய, ஥ழ஬வ யீ சம னகததழல ஥ீ஬க கனயிமழகள ஊ஬ளை ஥ழன஫ கலனளணி
இ஦ிவநல தநகவக னலரநனம உரனயள ஋ன஧ரத ஋ணணின வ஧ளத, அயனககச
பளல஬ னடனளத ப஧னரந உணைளனிறற. அநதச பயதழரன கரப நீத ஥ழனற க஫ழ ,
க஬னம அ஫ழனச பயன வயணடபநனற அயனகக ஆரனளனினநதத.

கலனளணதரத பனளடட அநத ஜழல஬ளயிலள஭ ப஧ரன
உததழவனளகஸதரகலககம, ப஧ரன நனரரகலககம ஧ிப஧஬நள஦ யினநத ஥ைததழ஦ளர.
அநத யினநதகக யநதழனநத ப஧ரன ந஦ிதரகர஭ உடகளப ரயதத ஥டயில
நளப஧ிளர஭னைன என கனப வ஧ளடவைள ஋டககப஧டைத. அநதச நனம னளவபள
பளன஦ளரகள, நணநகனம நணநகலம வரநத உடகளரநத என வ஧ளடவைள ஋டததக
பகளள஭ வயணடபநனற. ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ககம இத யினப஧நளகவயனினநதத.
அப஧டவன, அயர ஥ளறகள஬ழனில உடகளரநதழனகக கலனளணி ஧ககததழல ஥ழறக, என
வ஧ளடவைள ஋டககப஧டைத.

கலனளணம ஥ைநத என யளபததழறபகல஬ளம அநத வ஧ளடவைள த஧ள஬ழல யநதத.
அரதப ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ ஆயலைன ஋டததப ஧ளரததளர. அயனரைன னகததழல என
ப஧ரன நளறதல உணைளனிறற; ஋வய஭வ ப஧ரன தயற பயத யிடவைள பநன஧ரத
அநதக கணவந அயர உணரநதளர.

இதறக னன஦ளல அயர தமரநத த஦ினளகக கணணளடனில ஧ளரததக
பகளணடனககழ஫ளர. கலனளணிரன ஋தழவப ரயததப ஧ளரததழனககழ஫ளர. ஆ஦ளல
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

தமரநனம அயர஭னம வரததப ஧ளரததத கழரைனளத. இபவ஧ளத ஧ைததழல வரததப
஧ளரததவைன அயனககப ஧கவர ஋ன஫த! 'யனதழலம, வதளற஫ததழலம ஋வய஭வ
யிததழனளம! ஍வனள! ஏர இ஭ம ப஧ணணின யளழகரகரன அ஥ழனளனநளயப ஧ளமளககழ
யிடவைள வந?'

இமநளதழர அயனகக ஌ற஧டை கயர஬ரன ஊரஜழதப ஧டததயதறக இனப஦ளன
நதரப஧னம வரநத பகளணைத. கலனளணி தமனரைன யீ டடகக யநததழ஬ழனநத
ழரப஧தழலர஬ பனன஧ரத அயர கணைளர. ஋நதக கற஥ரகரனக கணடம,
கதக஬நள஦ ழரபர஧க வகடடம அயர தம உள஭தரதப ஧஫ழ பகளடததளவபள,
அபதல஬ளம இபவ஧ளத ஋ஙவக? னளர பகளணட வ஧ள஦ளரகள? அநத அமகள஦
நழனதயள஦ கன஦ஙக஭ில இபவ஧ளத கமழ யிலயவத இலர஬வன அத ஌ன?

ழரப஧த தளன இலர஬; அமயளயத பயகழ஫ள஭ள? அதவம கழரைனளத.
ழரககளயிடைளலம அலதள஬ளயத வதயர஬பனனறதளன ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭
஋ணணி஦ளர. அலதளல அனகழல பனற நளதள஦ம பயன஬ளம; கணணீ ர
ப஧னககழ஦ளல கணகர஭த தரைகக஬ளம; யிழததளலம யிமநழ஦ளலம நடனில
஋டததப வ஧ளடடக பகளணட ஆறதல பளல஬஬ளம. அப஧ட ஋ல஬ளம தநத
஋லர஬னில஬ளத அனர஧னம ஆரரனனம பய஭ினிடயதறகச நதரப஧நளயத
கழரைககம.

ஆ஦ளல கலனளணிவனள ழரப஧தநழலர஬; அலயதநழலர஬. ஧ஞ஥தம
஧ிளர஭னிைம நழக ஧ன஧கதழனைன அயள ஥ைநத பகளணைளள. தனனரைன
஥ைதரதனில ஋வயிதக கர஫னம பளலயதறக அயள இைம ரயககயிலர஬. அநத
யீ டடன ஋ஜநள஦ினளய, அநதக கடம஧ததழன தர஬யினளய அநத யவனளதழகரன
நர஦யினளய யளழயத த஦ககரன கைரந ஋னற உணரநதயர஭ப வ஧ளல அயள
஥ைநத யநதளள. ஆ஦ளல அயலரைன கதக஬தரதனம இனதனதரதனம ஌ன,
ஜீ யர஦ககை, னஙக஭ததழவ஬வன யிடடயிடட இஙவக பயறம உைமனைன நடடம
யநத ஥ைநளடக பகளணடனப஧த வ஧ள஬ப ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ககத வதளன஫ழனத.

கலனளணினின னகததழல நற஧டனம ழரபர஧ யபயரமகக வயணபநனற
஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ ஋வய஭வயள னனறழ பயதளர. ஋ள ஋னற பளலலனன
஋ணபணனளக ஥ழன஫ளர. ஥ரககலம னைரயகலம கணககழல஬ளநல பகளணட யநத
கயிததளர. ஆனினம கலனளணி ழரககயிலர஬. அயள ஋பப஧ளலதம
வ஧ள஬வயனினநத யநதளள.

஥ள஭ளக ஆக, ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭னின ந஦ச உரைன ஆபம஧ிததத. அதன ஧஬஦ளய
அயர ஧டதத ஧டகரகனள஦ளர. கலனளணி இபவ ஧கல ஧ளபளநல அயனககச ழசனரர
பயதளள. ஧ிளர஭கக வ஥ளய னற஫ழக பகளணட யநதத. கரைழனளக என ஥ளள
஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ ஧டகரகனில ஋லநத உடகளரநதளர. கலனளணினின ரகரன
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

஋டததத தமனரைன ரகனில ரயததக பகளணைளர.

"கலனளணி! னககழனநள஦ யிரனதரத இபப஧ளத பளலகழவ஫ன, வகள. ஥ளன
உ஦கக யிடதர஬ அ஭ிககழவ஫ன; இநதக கலனளண ஧நதததழ஬ழ னநத, கைவள
ளடழனளக உனர஦ யிடதர஬ பயகழவ஫ன. யனஙகள஬ததழல உன ந஦தககப ஧ிடதத
யள஬ழ஧ன னளரபவனனம ஥ீ கலனளணம பயத பகளணைளல, ஋னனரைன ஆதநளவகக
அத஦ளல அதழனபதழ ஌ற஧ைளத; தழனபதழ தளன உணைளகம" ஋ன஫ளர.

இததர஦ ஥ளர஭ககப ஧ி஫க இபவ஧ளத தளன கலனளணினின கணக஭ில ஜ஬ம
யநதத. அயலரைன உள஭ததழல அபவ஧ளத என ஆர, என வயகம உணைளனிறற.
஋லநதழனநத ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ரனக கடடக பகளள஭ வயணடபநனற ஥ழர஦ததளள.
கடடக பகளணட அயரப "நளநள!" பயனற கப஧ிடட, தனனரைன இனதனததழன
கதரயத தழ஫நத, அதழலள஭ இபகழனதரத அயனககத பதரனப஧டதத
வயணடபநனற ஋ணணி஦ளள. ஆ஦ளல அததரகன ஋ணணததைவ஦ ஋லநத ஥ழன஫தம,
அயலரைன இனதனம நற஧ட ரயபநளகழ யிடைத. அநத இபகழனம த஦கக நடடம
உரனதல஬பயனறம னதரதனனககம அதழல உரரந உணபைனறம, தஙகள
இனயரபனம ஧கயளர஦னம தயிப வயற னளனககம அத பதரனககைளத ஋னறம
என கணததழல அயள உறதழ பகளணைளள.

ஆகவய, ஋லநத ஥ழன஫யள, ரக கப஧ினயணணம அயரபச சற஫ழ யநத,
தனனரைன தர஬ அயனரைன ஧ளதஙக஭ில ஧டம஧டனளக யணஙகழ ஥நஸகரததளள.
அயனரைன ஧ளதஙகள அயலரைன கணணீ ர஦ளல ஥ர஦நத஦.

இத ஥ைநத ஍நதளற தழ஦ஙகலகபகல஬ளம ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ கள஬நள஦ளர .
கலனளணி உ஬கததளரன னன஦ிர஬னில ரகமப஧ண ஆ஦ளள!
அததழனளனம 25 - ன஬ழப஧டட ஧ிளர஭யளள

கரதக஭ிலம இதழகளஙக஭ிலம கதள஥ளனகன அல஬த கதள஥ளனகழகக யிவபளதழகள
ழ஬ர வதளனறயளரகள. கரத னடனம யரபனில அயரகள கதள஥ளனகரகலகக
இன஦ல யிர஭யிகக னனனற பகளணவைனினப஧ளரகள. கரைழனில, கரத னடனம
நனததழல, தஙகலரைன தீசபனலகலகக அயரகள தணைர஦னரையளரகள.

ஆ஦ளல, யளழகரகனில ளதளபணநளய இவயளற ஥ைப஧தழலர஬. அவயபவ஧ளத
஥நககச ழ஬ ழவ஥கழதரகவ஭ள, யிவபளதழகவ஭ள ஌ற஧டகழ஫ளரகள; அயரக஭ளல ழ஬
஥னரநகலம, தீரநகலம யிர஭கழன஫஦. அததைன அயரகலரைன ழவ஥கவநள,
யிவபளதவநள தீரநத வ஧ளகழ஫த.

஥நத யளழகரகனில இன஦ல யிர஭யிப஧யனம உதயி னரகழ஫யனம ஋பவ஧ளதம
எனயபளகவய இனப஧தழலர஬.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


*****

னதரதனன - கலனளணினின யளழகரகனிலம இப஧டததளன இனநதத.
னதரதனனரைன யளழகரகனில களரயளர஧ிளர஭ ஧ிபவயழததரதனம அத஦ளல
யிர஭நத ஧஬ர஦னம ஧ளரதவதளம. னதரதனனரைன யளழகரகரனப ப஧ளறதத
யரபனில, அ஧ிபளநழ பனர஦ககச பன஫ பயதழரன அயனகக அ஫ழயிதததைன
ஙகப ஧ிளர஭னின ஬ீ ர஬ னறற ப஧ற஫த. ஧ி஫க, அநதப னணணின னனரர வயற
஋நத இ஭ம ப஧ண அ஥ளரதனளகவயள ஥ழபளதபயளகவயள இனககழ஫ளள; ஋நத ஌ரமனின
கடரனக பகடகக஬ளம, ஋நதக கடரனில தீரன ரயகக஬ளம ஋னற ஧ளரததக
பகளணட வ஧ளய யிடைளர. அயனரைன ஧ள஧கழனததழனஙகலககத தகக
தணைர஦ன஭ிககம ப஧ளறபர஧ ஥ளனம ஧கயளனகவக யிடடயிை
வயணடனதளனினககழ஫த.

னதரதனனரைன யளழகரகனில அநத ஆடடதவதளல வ஧ளரதத களடடப னர஦
஧ிபவயழததத வ஧ள஬வய, கலனளணினின யளழகரகனில ஧ிபவயழதத என நகள
஧ளயிரனப ஧ற஫ழ ஥ளம இபவ஧ளத பளல஬ வயணடனினககழ஫த. அயனககப ன஬ழப஧டட
பததழ஦ம ஧ிளர஭ ஋னற ப஧னர. தளநரப ஏரைப ஧ணரணனளனகக ப஥னஙகழன
தளனளதழ உ஫வ னணையன அயன. அயனரைன தகப஧஦ளர கள஬ததழல தளநரப
ஏரைப஧ணரணககச நநள஦ பளதத இநதக கடம஧ததககம இனநதத. ஆ஦ளல
஧ிளர஭னளணைளன தர஬பனடதததம, அநத ஥ழர஬ரந நள஫ழறற. ர஧னன பனர஦ப
஧டைணததழல, களவ஬ஜழல ஧டததக பகளணடனநதவ஧ளவத ைம஧ளசளரதத஦ம ஋ல஬ளம
கறறக பகளணைளன. ஧ி஫க வரநககப வ஧ளய யிடட யநதளன. பனர஦னிலம,
வரநனிலம, தளன கறறக பகளணட யநத ஥ளகரகத வதளபரணனைவ஦ ன஬ழப஧டடனில
அயன யளழகரக ஥ைததத பதளைஙகழ஦ளன.

ப஧ரன நனரரகலரைன ழவ஥கம அதழகநளனிறற; அயரகலகபகல஬ளம
அடககட '஧ளரடட'கள ஥ைதத வயணடனினநதத. ஥ளகரகநளய டபஸ ஧ணணிக
பகளளயதழலம, உனரதப யினநதகள ஥ைததயதழலம, ஧ி஫ததழனளனரைன
஋ப஬கனக஭ில னன஦ினற உரமதத வயர஬ பயயதழலம ன஬ழப஧டட
஧ிளர஭யளலகக இரணனள஦யர அநத ஜழல஬ளயிவ஬வன கழரைனளத ஋னற ப஧னர
யநதத.

஧ி஫க, வகட஧ளவ஦ன? ஧ிதழபளரஜழத பளதத ஥ளலகக ஥ளள கர஫நத யநதத;
கைவ஦ள ஥ளலகக ஥ளள ய஭ரநத யநதத.

ஆ஦ளலம, பததழ஦ம அரதச ழ஫ழதம ப஧ளனட஧டததளநல, ஋பவ஧ளதம வ஧ளல
ைளம஧ீ கச ப஬வகள பயத யநதளன. அயன கயர஬னின஫ழ இனநததறக என
களபணனம இனநதத. தளநரப ஏரைப ஧ணரணனளனககச நதள஦ம
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

இல஬ளத஧டனளல, அயனரைன தழபணை பளதபதல஬ளம த஦கவக யபபவ஧ளகழ ஫பதனற
அயன ந஦ப஧ளல கடததக பகளணடனநதளன.

பததழ஦ம பனர஦னில ஧டததக பகளணடனநத கள஬ததழல ஧ஞ஥தம
஧ிளர஭ககககை அததரகன அ஧ிப஧ிபளனம இனநததளன யநதத. ஆ஦ளல அயன
ன஬ழப஧டடகக யநத ஧ிற஧ளட, அயனரைன ஥ரை உரை ஧ளயர஦கள ஧ஞ஥தம
஧ிளர஭கக அ஭யில஬ளத பயறபர஧ உணைளககழ஦. தனனரைன பளததழல என
கள஬ணளககை இநதத தரததனககச வபக கைளத ஋னற அயர தீரநள஦ிதத யிடைளர .
ஆ஦ளல இத அயனககத பதரனளத. "பளதத ஋ஙவக வ஧ளகழ஫த? இயனககக
பகளள஭ினிை ஥மரநத தயிப வயற னளர?" ஋னற ஋ணணி அயன ஥ழரழநரதனளய
இனநதளன.

஋஦வய தழடபபனற என ஥ளள, தளநரப ஏரைப ஧ணரணனளர
இபணைளநதளபநளகக கலனளணிரனக கலனளணம ஧ணணிகபகளள஭ப வ஧ளகழ஫ளர ஋ன஫
பயதழரன அ஫ழநததம பததழ஦ம ஧ிளர஭கக இட யிலநதளற வ஧ள஬ழனநதத. அயன
வகள஧ஙபகளணட கலனளணததககக கை யபயிலர஬. "கழமயனகக ஋ன஦ கலனளணம
வயணடக கழைககழ஫த?" ஋னற கணையரக஭ிைபநல஬ளம தற஫ழக பகளணடனநதளன.
அயனகக அபவ஧ளத யநத ஆததழபததழல, இநத நளதழர யனதள஦யரகள ழற
ப஧ணரணக கலனளணம பயத பகளளலம அககழபநதரதப ஧ற஫ழப னர஦ ப஧னனைன
஧ததழரரககலககக கை என கடதம ஋லதழ஦ளன. அத பய஭ினள஦தம, த஦ககத
பதரநதயரகள ஋லவ஬ளரபனம கப஧ிடட ரயதத, "஧ததழரரகனில இத என யிரனம
யநதழனககழ஫த, ஧ளரததீரக஭ள?" ஋னற அரதப ஧டததக களடட஦ளன.

ழ஬ நளதஙகள இப஧டக வகள஧ததழல ஆழநதழனநத ஧ி஫க என ஥ளள தளநரப ஏரை
யீ தழ யமழனளகப வ஧ள஦ வ஧ளத அயன தறபன஬ளகக கலனளணிரனப ஧ளரகக வ஥ரநதத.
அயலரைன தழவன பௌநதரனதரதப ஧ளரதததம அயன ஧ிபநழதவத வ஧ள஦ளன. "ஆகள!
இபவ஧ரப஧டை அமகழரனனள இநதத தர஬ ஥ரபதத கழமயன நணநத
பகளணடனககழ஫ளன?" ஋னற ஋ணணி஦ளன. இனறரகனிவ஬வன களனகனம
எலககததழல தரததனநள஦ அயனரைன உள஭ததழல, அககணவந ஧ள஧ ழநரத கட
பகளணைத.
அததழனளனம 26 - "ச! ஧ிட!"

ழ஬ ஥ளர஭கபகல஬ளம பததழ஦ம, ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭னிைம பனற, தளன
பதரனளதத஦நளகச பயத கற஫ஙகர஭ நன஦ிகக வயணடபநனற வகடடக
பகளணைளன. ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ அயன னன பயத கற஫ஙகர஭னம
ப஧ளனட஧டததயிலர஬; இபவ஧ளத நன஦ிபனக வகட஧ரதனம ப஧ளனட஧டததயிலர஬.
அயன அவய஭வ ஧ணிவ பகளணட வ஧ழனத அயனககச ழ஫ழத யினபன
அ஭ிதததளனினம, அரதப ஧ற஫ழ அதழகநளகச ழநதர஦ பயனளநல, "தம஧ி! ஥ீ ஋னர஦
நன஦ிபனக வகடகயளயத? ஥ளன உனர஦ நன஦ிககயளயத? இபதல஬ளம ஋தறகளக?
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

உன வநல ஋஦கக என வகள஧னம இலர஬; வ஧ளய யள!" ஋னற பளல஬ழ யிடைளர.
அயனைன ழவ஥கம பயத பகளணட அடககட அயர யீ டடகக யனயதறகச நதரப஧ம
஌ற஧டததழக பகளளலம வ஥ளககததைவ஦ பததழ஦ம யநதளன. அநத வ஥ளககம
஥ழர஫வய஫ளநற வ஧ளகவய, ஬ழபனைன தழனம஧ிச பன஫ளன.

஧ி஫க, அயன இனனம இபணட னனற தைரய நள஦தரத யிடட ஧ஞ஥தம
஧ிளர஭னின யீ டடககப வ஧ள஦ளன. அபவ஧ளபதல஬ளம தபததழல கலனளணி
அஙகநழஙகம ஥ைநளடயரதப ஧ளரககததளன னடநதத. அயலரைன அனகழல
ப஥னஙகவயள அயலைன வ஧வயள பௌகரனம ஌ற஧ையிலர஬. இத஦ளல,
அயனரைன உள஭தரத ஋ரததக பகளணடனநத தீ இனனம பகளலநத யிடட ஋ரனத
பதளைஙகழனத.

஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ கள஬ஞ பன஫வ஧ளத, பததழ஦ம ஊரல இலர஬. ஆ஦ளல
அயனரைன நபணச பயதழ வகடைதம அயன ஧ப஧பபனைன ஊனகக ஏட யநதளன.
஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ உனில எனறம ஋லதழ ரயககளநல இ஫நதழனநதளல கலனளணிககப
஧ிறகள஬ம அயனரைன பளததகபகல஬ளம இயவ஦ உரனயன. ஆகவய, பளததக஭ின
வநற஧ளரரயரன இபவ஧ளவத தளன ஋டததக பகளள஭ வயணடனததளன. இதன ன஬ம
கலனளணினைன வ஧ழப ஧மகயதறகம அயழனம ஌ற஧டம. இவயளற தளன
஋தழர஧ளரததக பகளணடனநத நதரப஧ம ஋தழர஧ளபளத னர஫னில யநதயிடைதளகவய
அயன கனதழ஦ளன.

தளநரப ஏரைகக யநத யிளரதத உனில ஋லதப஧டடனககம யியபம
பதரநததம, அயனரைன உறளகம பயகயளகக கர஫நதத. உனிவ஬ ப஧ளய உனில,
வ஧ளரஜர பயதத, பல஬ளதத ஋னப஫ல஬ளம யமககளை஬ளநள ஋னற ழநதர஦
பயனத பதளைஙகழ஦ளன. ஆ஦ளலம, இரத பய஭ினில களடடக பகளள஭ளநல,
கலனளணினின யீ டடககச பனற உததபக கழரரனக஭ில எததளர பயதளன.
கலனளணினின தகப஧஦ளர தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭கக அயனரைன னரவயளததபம
எனறம பதரனளத஧டனளல, இ஫நத வ஧ள஦யனகக னககழனநள஦ ஧நதயளகவய
அயர஦க கனதழ, ஋ல஬ள யிரனஙக஭ிலம அயனைன க஬நத வனளர஦ பயனத
பதளைஙகழ஦ளர. அயன அ஧ிப஧ிபளனப஧டவன க஬ களரனஙகலம பயத யநதளர .

*****

கனநஙகள ஋ல஬ளம ஆ஦தம, ஥ழ஬ ன஬னக஭ின ளக஧டரனப ஧ற஫ழத தீரநள஦ிகக
வயணட யநதத. ஥ழ஬ஙகர஭ப ஧ிரததப ஧ிரததக கததரககக
யிடடயிைவயணபநனறம அதறக ஌ற஧ளடகள தளம பயயதளகவம பததழ஦ம ஧ிளர஭
பளன஦ளர. தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭னம இதறகச மநதழததளர.

*****
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


அன஫ழபவ ளப஧ிடமவ஧ளத அயர இவயிரனதரதப ஧ற஫ழப ஧ிபஸதள஧ிததளர. அத
கலனளணினின களதழல யிலநதத. அயள உைவ஦, "அப஧ள! ளக஧ட ஋ல஬ளம இததர஦
஥ள஭ளக ஥ைநத யநதத வ஧ள஬வய இ஦ிவநலம ஥ைகக வயணடம, நளறதல எனறம
கைளத" ஋ன஫ளள.

அதழகளபத வதளபரணனைன அயள இவயளற வ஧ழனத தழனசழற஫ம஧஬ம
஧ிளர஭கக அதழனநளனினநதத; ழ஫ழத வகள஧தரதனம உணட ஧ணணிறற.

"உ஦கபகன஦ பதரனம இபதல஬ளம? 'பளநதப ஧ணரண ரயதத
஥ைததனடனளத; ஆளகர஭ வநயப஧த பபளம஧க கஷைம' ஋னற பததழ஦ம ஧ிளர஭
பளல஫ளவப?"

"அத னளர அத பததழ஦ம ஧ிளர஭? ஥மனரைன யீ டடக களரனததகக அயர
஋ன஦ வனளர஦?" ஋ன஫ளள கலனளணி.

தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭ தழரகததப வ஧ள஦ளர. ஆ஦ளலம அயர நள஭ிததக
பகளணட, "஋ன஦ அப஧டத தககழ ஋஫ழநத வ஧சகழ஫ளய! ன஬ழப஧டடப ஧ிளர஭ரனத தளன
பளலகழவ஫ன. இநத ஊர ப஥஭ிவ சலவ ஋ல஬ளம அயனககததளவ஦ பதரனம! ஥ளன
ஊனககப னதழத. ஥ீவனள ழறப஧ண! உ஬கம பதரனளதயள, உன஦ளல ஋ன஦ னடனம...?"
஋னற பளலரகனில கலனளணி கறககழடட, "அப஧ள! இநத வனளர஦பனல஬ளம
உஙகள ப஧ணரணக கழம நளப஧ிளர஭ககக கலனளணம பயத பகளடப஧தறக
னன஦ளவ஬வன உஙகலககத வதளன஫ழனினகக வயணடம" ஋ன஫ளள.

தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭னின யளய அரைததப வ஧ளய யிடைத. கலனளணினின
கணததழல ஌ற஧டடனநத நளறதல அயனகக அரததநளகவயனிலர஬. இநத யீ டடல
கலனளணிதளன ரய சதநதழப ஋ஜநள஦ி , தநகக என அதழகளபனம இலர஬பனனற
அயனகக இபணபைளன ஥ள஭ில ஸ஧ஷைநளகத பதரநத வ஧ளகவய, அயர வகள஧ிததக
பகளணட னஙக஭ததகவக வ஧ளய யிடைளர. ஧ி஫க கலனளணினம அயலரைன யனதள஦
அதரத எனததழனம அநத யீ டடல யழதத யநதளரகள. களரனஙகள ஋ல஬ளம
஋பவ஧ளதம வ஧ள஬வய ஥ைநத யநத஦. களரனஸதரகள கட஧ரைகள ஋ல஬ளரபனம
கலனளணி அடககட யீ டடககத தனயிதத, வ஥ரல உததபவ இடட யநதளள. அயரகள
஋ல஬ளனம ஧ணரணனளரன ஋தழர஧ளபளத நபணததழ஦ளல ஋ன஦ யி஧ரதநள஦ நளறதல
஌ற஧டவநள ஋னற தழகழ ஬ரைநதயரகள, இபவ஧ளத நழகவம கதக஬ததைன தஙகள
வயர஬கர஭ச ரயபச பயத யநதளரகள.

*****

பததழ஦ம ஧ிளர஭கக இபதல஬ளம எனறம ஧ிடககவய இலர஬. அயனரைன
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

உதவதஙகள ஋ல஬ளம தய஫ழபவ஧ளவன யநத஦. ஆ஦ளலம அயன ஥ழபளர அரைநத
யிையிலர஬. ஧஬ தைரய அயன தளநரப ஏரைப ஧ணரணனின யீ டடககப வ஧ளய
தழணரணனில உடகளரநத பகளணட, ஆசழனைன ழ஬ னககழனநள஦ யிரனஙகள வ஧
வயணடனினககழ஫பதனற வயர஬ககளரனிைம பளல஬ழ அனபனயளன. ஆசழகக உைமன
ரனிலர஬பனனறம, ஌தளயத னககழனநள஦ யிரனம இனநதளல களரனஸதரைம
பதரயிககச பளன஦தளகவம வயர஬ககளர யநத கறயளள.

கரைழத தைரய பததழ஦ம ஧ிளர஭ அவயளற யநதழனநத வ஧ளத என யிவர
ம஧யம ஥ைநதத. ஧ணரணனளரன யீ டட யள஬ழல ஋பவ஧ளத என ஥ளய
கடடனினககம. அத உனரநத ஜளதழ ஥ளய. ஧ளரததளல ளத நளதழரதளன இனககம.
கரபககளத; னளரபனம அ஥ளயழனநளகக கடககளத. ஆ஦ளல ஋ஜநளன நடடம ஌யி
யிடைளல னமஙகளல ரதனில கர஫நதத என பளததல ரத ஋டததப ஧டணம
பயதளப஬ளமழன அதறகச ரககடட யபளத.

அநத ஥ளய யீ டடன னன லள஬ழல ஜன஦ல கம஧ினில அனற ஙக஬ழனளல
கடைப஧டடனநதத. பததழ஦ம ஧ிளர஭ யளல அனகழல யநததம, அநத ஜன஦஬ணரை
என ப஧ணணின ரக பதரநதத; அத ப஧ளன யர஭னல அணிநத அமகள஦ ரக. அநதக
ரக ஥ளரனக கடடனினநத ஙகழ஬ழரன அயிழதத யிடைத. "ச!" ஋ன஫ பநல஬ழன
ததனம வகடைத. அவய஭வதளன, ஥ளய எவப என தைரய "ப஬ளள" ஋னற
கரபததயிடட, யளயப வ஧சழல அதழக ஥ம஧ிகரகனில஬ளத யீ பர஦ப வ஧ளல,
ன஬ழப஧டடப ஧ிளர஭யள஭ின வநல ஧ளயநதத. ஧ிளர஭யளள ஏட஦ளர. ஥ளனம ஧ின
பதளைரநதத. வககழபததழல அயனரைன களல டரைரன அத ஧ற஫ழறற; எவப கடனில
டரைரனக கழமழதத, ரதரனக கவயிறற. ஧ிளர஭யளள னமநைஙக வயகநளய
ஏட஦ளர. ஥ளனம, அயனரைன னமஙகளல ரதரன னழ ஧ளரததக பகளணவை
பதளைரநத ஏடறற. அயரபத பதன னர஦ யரபனில பகளணட வ஧ளய யமழனனப஧ின
஧ி஫கதளன தழனம஧ி யநதத.

தபததப஧டட ஏடகழ஫ய஦ிைம ளதளபணநளய அனதள஧ம உணைளயத கழரைனளத.
இத ந஦ித ச஧ளயம. இநத ச஧ளயதரதபனளடட ன஬ழப஧டடப ஧ிளர஭யளள ஥ளனி஦ளல
தபததப஧டட ஏடனவ஧ளத, யீ தழனில ஥ழன஫யரகள - ஧ிளர஭கள ப஧ரனயரகள கை -
ழரததளரகள. ழ஬ தஷைப ஧ிளர஭கள "ச! ஧ிட!" ஋னற ஥ளரன உறளகப
஧டததழ஦ளரகள. ஥ளனின ஧ல஬ழ஦ளல ஧ிளர஭யளலககக கள஬ழவ஬ னணணம,
ஊபளனரைன ழரப஧ி஦ளல அயனரைன உள஭ததழவ஬ னணணம ஌ற஧டை஦.
கலனளணினிைம அயர அ஭யி஬ளத தவயரம பகளணைளர. ஋ப஧டனம அயர஭ப ஧மழ
யளஙகயபதனற தீரநள஦ிததளர.
அததழனளனம 27 - ஧ிளர஭யள஭ின ஧மழ

கலனளணிரனப ஧மழ யளஙகயதறகப ன஬ழப஧டட பததழ஦ம அவ஥க கனடட
வனளர஦கள பயதயிடடக கரைழனில என னடவகக யநதளன. தளநரப ஏரைப
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

஧ணரணனின ஥ழ஬ஙகர஭ப ஧஬ளதகளபநளயத தன யப஧டததழக பகளணட
யிடயபதனறம, கலனளணிரனக வகளரடடககப வ஧ளகம ஧டனளகவயள தனனைன பளஜழ
வ஧ யனம஧டனளகவயள பயத யிடயபதனறம தீரநள஦ிததளன.

஧ணரணனின ஥ழ஬ஙகள ஋ல஬ளம அநத யனரம ஥ன஫ளய யிர஭நதழனநத஦.
அறயரைனளகழயிடைத. ஆ஦ளல ப஥ல ஋ல஬ளம இனனம க஭ததழவ஬வன கழைநதத.
க஭ததழ஬ழனநத஧டவன ப஥லர஬ யிறறயிடயதள அல஬த ஋டததக பகளணட வ஧ள யச
வர கடட ரயததழனப஧தள ஋ன஧ரதப ஧ற஫ழக கலனளணி வனளர஦ பயத
பகளணடனநதளள.

ப஥லர஬ப வ஧ளடட யிடம஧டனளக ப஥ல யினள஧ளர எனயன யநத அடககட
வகடடக பகளணடனநதளன. ஧ணரணனின களரனஸதனகக இத ஧ிடககயிலர஬.
"஥மனரைன ஧ணரணனில ஋பவ஧ளதம ஆ஦ி நளதததழவ஬ தளன ப஥லலப வ஧ளடகழ஫
யமககம" ஋னற அயர பளன஦ளர.

இமநளதழர அயரகள வ஧ழக பகளணடனகரகனில, என ஆள கைல பத஫ழகக ஏட
யநத, "ஆசழ! ஆசழ! வநளம யநதடடத!" ஋னற கத஫ழ஦ளன. ஋ன஦பயனற
வகடகவம, "ன஬ழப஧டட ஆடகள யநத க஭ததழ஬ழனககம ப஥லர஬ அள஭஫ளனஙக.
இன஧த னப஧த யணட யநத கழைகக. தடனங ரகனநளய தற ஆடகள யநத
஥ழறகழ஫ளனஙக. ஋ல஬ளனம ஥ன஦ளப னடடப வ஧ளடடடட யநதழனககளனஙக. கழடை
யநதளல நணரைரன உரைசசடவயன ஋னகழ஫ளனஙக. ஧ளனஙக, அஙவக னடச
ஏடைம இஙவக யநததளன ஥ழனவ஦னஙக" ஋ன஫ளன.

அரதக வகடை களரனஸதர னத஬ழனளர, "஍வனள!" ஋னற அப஧டவன உடகளரநத
வ஧ளயயிடைளர. அயர ளத நனரர. ஧ணரணனளரன கள஬ததழல இமநளதழரச ஙகைம
எனறம வ஥ரநதத கழரைனளத. ஆகவய, இநத ஥ழர஬ரநரன ஋ப஧டச நள஭ிககப
வ஧ளகழவ஫ளபநனற அயர ஌ஙகழப வ஧ள஦ளர.

ப஥ல யினள஧ளர இத தளன நனம ஋னற, "அப஧வய ப஥லர஬ப வ஧ளடடடஙக
வ஧ளடடடஙக ஋னற அடசசணவைவ஦, வகடடஙக஭ள? இப஧ட என வ஧சச களதழல ஧ைக
பகளணடதளவ஦ அவய஭வ தபம யறனறததழவ஦ன?..." ஋னற பட யிடைளன.

கலனளணி றற வ஥பம வனளர஦னில ஆழநதழனநதளள. டபைனற அயலரைன
னகததழல ஧ிபகளம ஌ற஧டைத. "னத஬ழனளர! கழ஭மனஙகள க஭ததககப வ஧ளக஬ளம!"
஋ன஫ளள.

னத஬ழனளர தழரகததப வ஧ள஦ளர. "ஆசழ! ஋ன஦ பளல஫ீ ஙக?"

"ஆநளம; க஭ததகக ஥ளவ஦ யனகழவ஫ன. யளனஙகள வ஧ளக஬ளம" ஋னற பளல஬ழ,
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அயவ஭ னத஬ழல கழ஭ம஧ி஦ளள.

உளவ஭னினநத அதரதனின களதழல இத யிலநதத. அயள ஏட யநத,
"கலனளணி, கலனளணி! ஥ளன பளலகழவ஫ன, ஥ீ வ஧ளயளவத" ஋னற கறகவக ந஫ழததளள
கலனளணி அரதப ப஧ளனட஧டததளநல அதரதரன இவ஬ளக யமழரன யிடட ஥கரததழ
யிடட யிரபநத ஥ைநதளள.

அபவ஧ளத களரனஸத னத஬ழனளனககம வபளறம ஧ி஫நத, "அவை! ஏட! ஥மந
ஆர஭பனல஬ளம தடனஙரகனநளயக க஭ததகக யபசபளலல!" ஋னற க஫ழ஦ளர.
அதறகக கலனளணி, "னத஬ழனளர! ஆலம வயணைளம, தடனம வயணைளம. ஥ீஙகள
நடடம ஋ன ஧ினவ஦ளவை யளனஙகள, வ஧ளதம" ஋ன஫ளள.

*****

தபததழல கலனளணிரனக கணைதம, ப஥ல அள஭ினயரகள, தடனங ரகனநளய
஥ழன஫யரகள, யணடககளபரகள ஋ல஬ளனககம ஆசரனநளயப வ஧ளனிறற. அநதப
஧ககஙக஭ில ளதளபணநளயப ஧ணரண யீ டட ஸதழரகள யனலபய஭ிகலகக யனயத
கழரைனளத. அதவம இமநளதழர நதரப஧ததழல கலனளணி ஆள஧ரை எனறம
இல஬ளநல யனயரதப ஧ளரதததம அயரகள ஋லவ஬ளனககவந களபணம பளல஬
னடனளத தழகழல உணைளய யிடைத. ஋ல஬ளனம அப஧டவன ஥ழனற கலனளணி யனம
தழகரகவன ஧ளரததக பகளணடனநதளரகள. கலனளணி கம஧ீ பநளய ஥ைநத வ஥வப
அயரகலகக நததழனில யநத ஥ழன஫ளள. "அவை! ஥ீஙகள ஋ல஬ளம னளர?" ஋னற
வகடைளள.

பகளஞ வ஥பம ஧தழல எனறம யபயிலர஬. அயரக஭ில ப஧னஙகடகளபனம
யளனளடனநள஦ எனயன "஥ளஙகப஭ல஬ளம நனரஙக" ஋ன஫ளன.

"஥ீஙகள ஋நதப ஧ணரண ஆடகள?" ஋னற கலனளணி வகடைளள.

"ன஬ழப஧டட ஆடகலஙக."

"ர, இத ஋நதப ஧ணரணக க஭ம?"

"தளநரப ஏரைப ஧ணரணக க஭ம."

"஧ினவ஦, ஌ன அப஧ள இநதக க஭ததழல யநத ப஥ல யளனகழ஫ீ ஙக?"

ஆடகள பநௌ஦நளனினநதளரகள.

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

"அவை! ஋லவ஬ளனம ஋னர஦ ஥ன஫ளயப ஧ளனஙக. ஥ளன னளர பதரகழ஫தள?" ஋னற
கம஧ீ பநளயக வகடைளள கலனளணி .

அபவ஧ளத அநதப ப஧னஙகடகளபன, "அமநள! ஥ீ நளரனமந஦ளசவ! ஋஦ககத
பதரனளவந வ஧ளசவ! அவை ஆலஙக஭ள! ஋ல஬ளனம யிலநத கம஧ிடஙகைள!" ஋னற
பளல஬ழ னத஬ழல தளவ஦ தழடபபனற தரபனில யிலநத கம஧ிடைளன. "அமநள! தளவன!
களப஧ளததணம" ஋னற ன஬ம஧த பதளைஙகழ஦ளன. நற஫ ஆடகள ஋ல஬ளம ஧ிபரந
஧ிடததயரகள வ஧ளல ஥ழன஫ளரகள.

"அவை! உஙகர஭பனல஬ளம களப஧ளற஫ததளன ஥ளன யநவதன. ஥ீஙகள இபவ஧ளத
பயயதறக யநதத, ப஧ரன தபனக களரனம. ஧கல பகளளர஭ அடப஧தறகளக
யநதழனககழ஫ீ ரகள. இதறகளக உஙகர஭ப ஧ிடததக கள஬ழவ஬னம ரகனிவ஬னம யி஬ஙக
நளடட, ஌ல ஌ல யனரம பஜனி஬ழவ஬ வ஧ளடட யிடயளரகள. ஥ீஙகள பஜனிலககப
வ஧ளய யிடைளல, உஙகள ப஧ணளதழ, ஧ிளர஭கர஭ உஙகள ஋நளன களப஧ளததழ
யிடயளபள?" ஋ன஫ளள கலனளணி.

"஍வனள! ஋ஙக ஋நள஦ள? பயன஫ வயர஬கக யனததழவ஬ அடககளவந க஬ழ
பகளடததளல வ஧ளதளதள?"

"஧ினவ஦, அயர பளல஫ரதக வகடடக பகளணட இநதத தழனடட வயர஬கக
யநதீரகவ஭! ஋ல஬ளனம தழனம஧ிப வ஧ளயச வனஙகள. ளனஙகள஬ம உஙகள யீ டடப
ப஧ண ஧ிளர஭கர஭ யபச பளலலஙகள தர஬கக ஧தகக ப஥ல பகளடததனப஧ச
பளலகழவ஫ன. ஌ன ஥ழறகழ஫ீ ரகள? வ஧ளஙகள!" ஋ன஫ளள.

"ஆநளணைள, வ஧ளக஬ளம யளஙகைள! ஥நகபகன஦ததககைள தணைள!" ஋ன஫ளன
எனயன. னத஬ழல ஧ததப வ஧ர கழ஭ம஧ி஦ளரகள. அயரகள ஧ின஦ளல இனனம ழ஬ர
வ஧ள஦ளரகள. ஧ி஫க ஧ளககழனள஭யரகலம "஥நகக நளததழபம ஋ன஦ைள?" ஋னற
பளல஬ழக பகளணட கழ஭ம஧ிச பன஫ளரகள.

஧ி஫க, கலனளணி யணடககளபரகர஭ அரமததப வ஧ழ஦ளள. அதன ஧ன஦ளக,
஋ல஬ள யணடககளபரகலம ப஥ல னடரைகலைன தளநரப ஏரை யீ தழககச பனற,
அஙவக, ஧ணரணனில வர கடடம னற஫ததழல ப஥லர஬ப வ஧ளடடயிடட யணடச
தததரத யளஙகழக பகளணட வ஧ளயச வரநதளரகள.

இநத யியபபநல஬ளம ன஬ழப஧டட பததழ஦ததழன களதகக ஋டடனவ஧ளத, அயன
அயநள஦ததழ஦ளல கன஫ழப வ஧ள஦ளன. அவய஭வகக அயனரைன கவபளதனம
அதழகநளனிறற. அபவ஧ளததளன, பகளள஭ிைககரபத தழனைனககப ஧ணம பகளடததக
கலனளணி யீ டடல பகளளர஭னடககச பயன வயணடபநன஫ அனரய வனளர஦
அயனரைன னர஭னில உதனநளனிறற.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அததழனளனம 28 - நதழபன

஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ ஜீ யினயநதபளனினநத கள஬ததழல கலனளணி தனனரைன
இனதனநளகழன வகளடரைரன கணணங கனததநளயப ஧ளதகளதத யநதளள. அதழல
னதரதனன ஧ிபவயழப஧தறக அயள இைஙபகளடககயிலர஬. அவயளற
இைஙபகளடப஧த ஧ளயம ஋னற அயள கனதழ஦ளள. ஆகவய, னதரதனனரைன
஥ழர஦வ யனமவ஧ளபதல஬ளம டபைனற வயற கடம஧ களரனஙக஭ில ந஦தரதச
பலததழ அநத ஥ழர஦ரய வ஧ளககடததக பகளளயளள. "ஸயளநழ ஧ளய ஋ணணம ஋ன
ந஦ததழல வதளன஫ளநல களப஧ளறற" ஋னற கைவர஭ வயணடயளள. வரத, தநனநதழ,
஥஭ளனி஦ி னத஬ழன கற஧பழகர஭ ஥ழர஦தத, ந஦தரத உறதழப஧டததழக பகளளயளள.
இப஧டச தள யிமழபனை஦ினநத ந஦தரதக கடடப஧டததழ ரயப஧தழவ஬வன
கய஦நளனினநதயலரைன னகததழல ஧ஞ஥தம ஧ிளர஭ ழரபர஧னம
கதக஬தரதனம களணளநற வ஧ள஦த யினப஧ிலர஬னல஬யள?

னனரன உனிர யளழநத கள஬ததழல கலனளணி தனனரைன உள஭தரத ஋வய஭வ
தபம கடடப஧டததழ ரயததழனநதளவ஭ள, அவய஭வகக அயனரைன நபணததழ றகப
஧ி஫க அரதக கடடல஬ளநல சவனசரனளக யிடடயிடைளள. அதழலம அயர தனர஦
யியளக ஧நதததழ஬ழனநத யிடதர஬ பயயதளகச பளல஬ழ யிடை஧டனளல, இ஦ி
னதரதனர஦ப ஧ற஫ழ ஥ழர஦ப஧தழல னளபதளன தயறநழலர஬பனனற அயள
கனதழ஦ளள. அப஧டக கடையிழதத யிைப஧டை அயலரைன உள஭ம தடணவந
னதரதனர஦ச பனற அரைநத, ஧ி஫க அயர஦ யிடட அரனவய நளடவைன
஋னற ஧ிடயளதம ஧ிடததத. க஦யிலம னதரதனனரைன ஥ழர஦ரயத தயிப வயற
஥ழர஦வய அயலகக இல஬ளநல வ஧ளனிறற.

*****

னதரதனன இபவ஧ளத ஋ஙவக இனககழ஫ளன, ஋ன஦ பயகழ஫ளன ஋னற அ஫ழன
அயள அ஭யில஬ளத ஆயல பகளணைளள. என வயர஭ அயன கலனளணம பயத
பகளணடனப஧ளவ஦ள ஋ன஫ ஥ழர஦வ வதளனறமவ஧ளத, அயலரைன ப஥ஞழல னளவபள
ஈடடனி஦ளல கததயத வ஧ளன஫ழனககம.

"இனககளத; என ஥ளலம இனககளத" ஋னற ஋ணணி ந஦தரதத தழைப஧டததழக
பகளளயளள. "அயன ஋ஙவகவனள? ஥ளம ஋ஙவகவனள? இ஦ிவநல ஋ஙவக அயர஦க
களணப வ஧ளகழவ஫ளம?" ஋னற ஋ணணி என நனம ஌ககனறயளள. "இலர஬! இலர஬!
கடைளனம இநத ஜனநததழல அயர஦ நற஧டனம ஧ளரககததளன வ஧ளகழவ஫ன. அய஦ிைம
஥ளன பகளணை அனன உணரநனள஦தள஦ளல, அயர஦ ஋ப஧டப ஧ளரககளந஬ழனகக
னடனம?" ஋னற வதற஫ழக பகளளயளள. "அநதக கள஬ததழவ஬வன '஥ீ ஧ணககளர; ஥ளன
஌ரம' ஋னற பளல஬ழக களடட஦ளவ஦! இபவ஧ளத ப஧ரன ஧ணககளரனளகழ யிடவைவ஦!
அத஦ளல அயனரைன பயறபன அதழகநளகவநள ஋ன஦வநள?" ஋னற என நனம
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

஧ீ தழனரையளள. "அபதல஬ளம இலர஬. இதறகள னதரதனன தன வநல தயற ஋னற
உணரநதழனப஧ளன. 'இவய஭வ பலயனம உனனரைனத; உன இஷைம வ஧ளல
பயன஬ளம' ஋னற ஥ளன பளலவயன. உைவ஦ அயனரைன ந஦த இ஭கழயிடம"
஋னற இனப஦ளன நனம உறளகப஧டயளள.

னதரதனன னஙக஭ததழல இலர஬, ஋ஙவகவனள நைததழல கணககப
஧ிளர஭னளயப வ஧ளயயிடைளன ஋ன஫ நளளபம நடடம அயலகக அயள தகப஧஦ளர
ன஬நளயத பதரநதழனநதத. அயன இனககநழைம ஋ப஧டக கணட ஧ிடப஧த, அயர஦
஋ப஧டச நதழப஧த ஋ன஧த ஧ற஫ழ அயள ஆனிபம வனளர஦ பயதளள. ஆ஦ளல
எவபயளன஫ழலம, ஌தளயத என கர஫ வதளன஫ழறற.

இப஧டப஧டை ஥ழர஬ரநனிவ஬தளன, பகளள஭ிைக கரபத தழனைர஦ப ஧ற஫ழ யதநதழ
அயள களதழல யிலநதத. அயனரைன ப஧னர னதரதனன ஋னற வகடைதம, அயள
உைமன ழ஬ழரததத. அயனரைன னரவயளததழபதரதப ஧ற஫ழக பகளஞம யிளரதத,
நைததழல கணககப ஧ிளர஭னளனினநதயன ஋னற பதரநததம, அயலரைன
நவதகஙகள ஥ழயரததழனளனி஦. அபவ஧ளவத, னதரதனர஦ச நதழபவ஧ளநள ஋ன஫
கயர஬னம அயலககத தீரநத வ஧ளனிறற. கடைளனம என ஥ளள தனனரைன
யீ டடலம அயன தழனை யனயளன ஋ன஫ ஋ணணம அயள ந஦ததழல வதளன஫ழ , அத
஥ளலகக ஥ளள உறதழப஧டட யநதத. அபவ஧ளத ஋வயளற அயர஦ யபவயற஧த, ஋ன஦
வ஧சயத ஋னப஫ல஬ளம ழநதழகக஬ள஦ளள.

அப஧ட அயன யனஙகள஬ததழல யீ டடல நனரரகள அதழகநளக
இனககககைளதல஬யள? இதறகளகவய, வகள஧ிததக பகளணட ஊனககப வ஧ள஦
அயலரைன தகப஧஦ளரப அயள தழனம஧ிக கப஧ிையிலர஬. தழனசழற஫ம஧஬ம
஧ிளர஭ தமனரைன இர஭ன மளபம, கமநரதகலைன தளநரப ஏரைகவக
யநதயிைத தனளபளனினநதளர ஋ன஧த அயலககத பதரநதழனநதம, அரதப ஧ற஫ழ
அயள ஧ிபஸதள஧ிககயிலர஬.

னதரதனர஦ ஋தழர஧ளரதத அயள இபளததழரனில அவ஥க ஥ளள தஙகயவத
கழரைனளத. அப஧டத தஙகழ஦ளலம, ஌தளயத பகளஞம ததம வகடைளல தழடகபகனற
஋லநத யிடயளள. அயன ஋ப஧ட யனயளன? ஏடட வந஬ளல ஌஫ழக கதழதத யனயள஦ள?
கன஦ம ரயதத யனயள஦ள? அல஬த தீயடடக பகளளர஭ககளபரகர஭ப வ஧ளல
஧கழபஙகநளய யநத யளல கதரய இடதத, "கதரயத தழ஫" ஋னற அதடடயள஦ள? -
இப஧டபனல஬ளம ஋ணணநழடயளள. அப஧ட யளல கதரய அயன இடதத, தளன
ரகனில யி஭ககைன வ஧ளயக கதரயத தழ஫நதளல அயன ஋ப஧டத தழரகதத ஥ழற஧ளன
஋ன஧ரத ஥ழர஦தத ஥ழர஦ததத தளவ஦ ழரததக பகளளயளள.

஥ழ஬வ ஋ரககம இபவ வ஥பஙக஭ில அயள யீ டட னற஫ததழல உடகளரநத
யள஦தரதவன ஧ளரததக பகளணடனப஧ளள. "இநத ஥ழ஬வ னதரதனன இனககம
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

இைததழலம இனககநல஬யள? இநதச நதழபர஦ அயனம ஧ளரதத நவதளரப஧டடக
பகளணடனப஧ள஦ல஬யள?" ஋னற ஋ணணநழடயளள. "என வயர஭ இநத வ஥பததழல
அயனம ஋னர஦ப ஧ற஫ழ ஥ழர஦ககக கடநல஬யள?" ஋னற ஋ணணம வ஧ளத
அயலகக உைல ழ஬ழரககம.

இனடடக கள஬ததழல அயள னற஫ததழல உடகளரநத, யள஦ததழல நழனககழக
பகளணடனககம ஥டததழபஙகர஭ப ஧ளரததக பகளணடனப஧ளள. "இநத வ஥பததழல
னதரதனன பகளள஭ிைக கரபனில ஋ஙவகவனள தன஦ந த஦ினளயப ஧டததழனப஧ளன;
இநத ஥டததழபஙகலைவ஦ அயன வ஧ழக பகளணடனப஧ளன" ஋னற ஋ணணயளள.
அசநனம இபவ வ஥பஙக஭ில பகளள஭ிைககரபனில ஥ரகள ஊர஭னிடபநன஧த அயள
஥ழர஦வகக யனம. "என வயர஭ இன஧த னப஧த ஥ரக஭ளகச வரநத னதரதனர஦
யர஭ததக பகளணைளல..." ஋னற ஥ழர஦ககம வ஧ளத அயலரைன உைமப஧ல஬ளம
஧தறம. ழ஬ நனம அயலரைன நவ஦ள஧ளயததழல, ஥ரகள வ஧ள஬ீ ஸகளபரக஭ளக
நள஫ழயிடம. "஍வனள! அப஧ட எனறம வ஥பளநல இனகக வயணடவந!" ஋னற அயள
஧ரத ஧ரதப஧ளள.

னதரதனன தழனை஦ளயப வ஧ள஦த ஧ற஫ழ அயலகக அய஦ிைம ஋வயிதததழலம
அயநதழபன ஌ற஧ையிலர஬. னதரதனன தபனக களரனம ஋தவம பயயளப஦னற
அய஭ளல ஋ணண னடனயிலர஬. 'இநதப ன஬ழப஧டட பததழ஦தரதப வ஧ளன஫
஧ளதகரகர஭க பகளளர஭னடததளல ஋ன஦ ஧ிக' ஋ன஫ ஥ழர஦வய வந஬ழடடனநதத.

னதரதனர஦ப ஧ற஫ழ நற஫யரக஭ிைம வ஧சயதழல அயள இபவ஧ளத பபளம஧வம
யினப஧ம பகளணடனநதளள. களரனஸதர னத஬ழனளரைனம அககம ஧ககததளரைனம
அடககட அயர஦க க஫ழததப வ஧சயளள. ஧ிபழததநள஦ அததழனைர஦ப ஧ற஫ழ
அசநனம ஋ல஬ளனம வ஧ழக பகளணடனநதளரக஭ளத஬ளல, இயலம ஋வயிதச
நவதகததககம இைநழன஫ழ அயர஦ப ஧ற஫ழப வ஧சயத ளததழனநளனினநதத.
அயனரைன ஧ிபதள஧ஙகர஭ னளபளயத யினநத வ஧ழ஦ளல இயள அயர஦ இகழநத
வ஧சயளள. னளபளயத அயர஦த தற஫ழ஦ளவ஬ள, இயள அயனககளக ஧ரநத வ஧சயளள.
"ஆநளம; உஙகள யீ டடகக யநத பகளளர஭னடததளல பதரனவந" ஋னற அயரகள
பளன஦ளல, "஋ன யீ டடகக அயன யபநளடைளவ஦? ஏடகழ஫ ஆண ஧ிளர஭கர஭க
கணைளல தளன தழனைரகள யிபடடயளரகள! ப஧ண ஧ிளர஭கர஭க கணைளவ஬ ஧னநத
ஏடப வ஧ளயளரகள!" ஋ன஧ளள.

னதரதனன தழனை஦ளகப வ஧ள஦தன களபணம ப஧ரதம நழரகப஧டததப஧டை
யதநதழனளகப ஧பயினினநதத. அயனரைன தஙரகரன ஧ணைளப ந஥ழதழவன பகடககப
஧ளரததளபபனறம, னதரதனன அயரபக கறறனிபளயப ஧ணணி யிடைளன ஋னறம,
இப஧டபனல஬ளம பளல஬ழக பகளணைளரகள. அ஧ிபளநழககக கஷைம வ஥ரநத யிரனம
கலனளணினின உள஭ததழல ழ஫ழத நகழழசழரன ஊடடறற. "அநத
அ஧ிபளநழககளகததளவ஦ ஋னர஦ னதரதனன ன஫ககணிததளன? இபவ஧ளத ஋ன஦
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

ஆனிறற?" ஋னற என கணம உயரகவனளட ஋ணணி஦ளள. அபன஫ம அநதப னததழ
நள஫ழறற. "஍வனள! அநதப ப஧ண இபவ஧ளத ஋ஙவக அ஥ளரதனளயத தயிககழ஫ளவ஭ள ?"
஋னற உனகழ஦ளள. அயர஭ அரமததக பகளணட யநத தனவ஦ளட ரயததக பகளள஭
வயணடபநனற ஆரப஧டைளள. ஆ஦ளல அத஦ளல ஋ன஦ நவதகம உணைளகவநள
஋ன஦வநள? னத஬ழல னதரதனர஦ப ஧ளரதத, அயர஦த தழனடடத பதளமழர஬ யிைச
பளன஦ ஧ி஫க தளன, அ஧ிபளநழரனத வதை வயணடபநனற தீரநள஦ிததளள.

஥ள஭ளக ஆக, னதரதனர஦ப ஧ளரகக வயணடபநன஫ அயலரைன ஆயல
அ஭யி஬ைஙகளநல ப஧னகழறற. "னதரதனள! னதரதனள! ஥ீ ஋ஙபகஙவகவனள, னளர னளர
யீ டடகபகல஬ளம தழனைப வ஧ளகழ஫ளவன? இநதப ஧ளயினின யீ டடகக யபககைளதள?"
஋னற அயலரைன இனதனம கத஫ழனத.

*****

இப஧டப஧டை ஥ழர஬னிலதளன, என ஥ளள இபளததழர னதரதனன உணரநனளகவய
அயலரைன யீ ட ஌஫ழககதழதத யநதளன. அயர஭ப ஧ளரதத அயன ஧ிபநழதத ஥ழன஫ளன.
அநத நதரப஧ததழல அயனைன ஋ன஦ வ஧ வயணடம, ஋ப஧ட ஥ைநத பகளள஭
வயணடம ஋னப஫ல஬ளம கலனளணி ஋ததர஦வனள ஥ள஭ளக வனளழதத
ரயததழனநதள஭ளத஬ளல, ஧஭ிசபனற "னதரதனள! உ஦கக ஋ன ஥ரககள தள஦ள
வயணடம?" ஋னற வகடைளள.

அதன ஧ி஫க அயள பதளைரநத பளல஬ ஋ணணினினநத யளரதரதகப஭ல஬ளம
அயலரைன ப஥ஞழவ஬வன அனஙகழப வ஧ளனி஦. அயறர஫ச பளல஬ அயலககச
நதரப஧வந கழரைககயிலர஬.

கலனளணிரனப ஧ளரதததம என கணம தழரகததப வ஧ள஦ னதரதனன அடதத
கணததழல பளல஬ னடனளத அயநள஦ம அரைநதளன. "ஆகள! இயள யீ டட஬ள தழனை
யநவதளம?" ஋னற ஥ழர஦தத வ஧ளத அயன உைமனம உள஭னம கன஫ழப வ஧ளனி஦.
தடணவந அயன யநத வயகததைவ஦ தழனம஧ி஦ளன. என தளவத தளயிக கரப
நீவத஫ழ அடதத கணம நளனநளய நர஫நத வ஧ள஦ளன.

ஏட ப஥ளறஙகழன ததனம பகளலர஬னில இபணட தைரய யிறழல அடதத
ததனம நடடம வகடகளந஬ழனநதழனநதளல கலனளணி இத அவய஭வம தனனரைன
ந஦ப஧ிபளநதழனில ஌ற஧டை ம஧யஙகவ஭ ஋னற ஋ணணினினப஧ளள.
அததழனளனம 29 - பளவ ளகழப உரைனளர

பளவ ளகழப டை஥ளத உரைனளர பளனயபம தளலகளயில என ப஧ரன ஧ிபனகர ,
ன஦ிழ஧ல பகௌனழ஬ர, ஜழல஬ள வ஧ளரட பநம஧ர, வதயஸதள஦ கநழடட ஧ிபறழபைணட
னத஬ழன ஧஬ ஧தயிகர஭த தழ஫ரநனைன தளஙகழப னகழ ப஧ற஫யர. இமநளதழரப ப஧ளத
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

ஸதள஧஦த வதரதலக஭ில ஈட஧டை அவ஥கர அநதத தளலகளயில பயகயளகச பளதத
஥ஷைனம கஷைனம அரைநதழனகக, இயர நடடம ஥ளப஭ளன வந஦ினம ப஧ளலபதளன
யணணனநளக வநவ஬ளஙகழ யநதளர. இயனரைன பலயனம பலயதரதப வ஧ளல
பலயளககம ஥ளலகக ஥ளள ய஭ரநத யநத஦. இதறகக களபணம அயர ஧ி஫நத
வயர஭ ஋ன஫ளரகள ழ஬ர . "நகள பகடடககளப நனரன, யளரனப வ஧ளல ரக;
ரகரனப வ஧ள஬ யளய" ஋ன஫ளரகள வயற ழ஬ர. "ஆளநழ தழனைன; ஸத஬
ஸதள஧஦ஙகர஭க பகளளர஭னடததம, வகளயிலகர஭ச சபணடனவந இப஧டப ஧ணம
வரதத யிடைளன" ஋ன஫஦ர வயற ழ஬ர. இனனம ஧஬ர ஧஬யிதநளகச பளன஦ளரகள.

அனர஫ன தழ஦ம உரைனளர, பளனயபம ைவர஦ அடததச ளர஬ ஏபததழல
ப஧ரன வதளடைததழன நததழனில கடடனினநத தநத னதழன ஧ஙக஭ளயில டபளனிங னநழல
உடகளரநத தழ஦ர ஧ததழரரககலகக என கடதம ஋லதழக பகளணடனநதளர. உரைனளர
அவய஭வ ஧ிப஧஬நளகழத தநத பலயளகரக ய஭ரததக பகளள஭க களபணநளனினநத
யமழக஭ில இத என஫ளகம. அடககட அயர ஧ததழரரககலககக களபளபநள஦
கடதஙகள ஋லதழக பகளணடனப஧ளர. ரககளர யியளன இ஬ளகள கய஦ிகக வயணடன
களரனஙக஭ி஬ழனநத, ரயவத ஙகம உ஬க னதததரதத தடப஧தறகளகச பயன
வயணடன களரனஙகள யரபனில அயர க஬ யிரனஙகர஭னம ஧ற஫ழப ஧ியதத
யளஙகழ ஋லதம கரகனள஦ கடதஙகள யளபம இபணட தைரயனளயத
஧ததழரரகக஭ில பய஭ினளகழக பகளணடனககம. அமநளதழரனளக, அனர஫ன தழ஦ம
அயர ஋லதழ னடதத கடததரத இவதள கவவம ஧டனஙகள.

"நகள-௱-௱-வ...஧ததழரகளழரனர அயரகலகக,

஍னள!

இநதக பகளள஭ிைக கரப ஧ிபவதததழல னதரதனன ஋னனம தணிசலள஭
தழனை஦ின அடைகளஙகள ஥ளலகக ஥ளள அதழகநளகழவன யனகழன஫஦. நீ஧ததழல
வகளயிநத ஥லலரல ஥ைநத ஧ிப஧஬ யியளகததழன வ஧ளத, அயன பயத ளகறச
பனலக஭ி஦ளல இநதத தளலககள னலயதம கதழக஬ஙகழப வ஧ளனினககழ஫த. ஜ஦ஙகள
தஙகள பளததககம உனினககம ஋நத ஥ழநழரததழல ஆ஧தத யனவநள ஋னற தள
ரயகள஬னம யனிற஫ழல ப஥னபர஧க கடடக பகளணட யளழநத யனகழ஫ளரகள.

வ஥றர஫ன தழ஦ம னதரதன஦ிைநழனநத ஋஦கக என கடதம யநதத. அதழல
அயன ஋னனரைன யீ டடகக என ஥ளள யினநதள஭ினளக யபப வ஧ளயதளகவம,
யபவயறனகக ஌ற஧ளட பயனம஧டனம ஋லதழனினககழ஫ளன.

தழனைன எனயனகக இவய஭வ ரதரனனம தணிசலம ஌ற஧டயதறகக
களபண னனரரக஭ளகனினககம இநதத தளலகள வ஧ள஬ீ ஸகளபரக஭ின ளநரததழனதரத
ஜ஦ஙகள ப஧ரதம ஧ளபளடடகழ஫ளரகள! கடன வககழபததழல, அயரகள ஋லவ஬ளனககம
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

தகக '஧ிபவநளரன' பகளடகக வயணநளய ஜ஦ஙகள வகளனகழ஫ளரகள!

இப஧டகக,
பளவ ளகழப வக.஋ன.டை஥ளத உரைனளர"


உரைனளர வநற஧ட கடததரத ஋லதழ னடதத உர஫னில வ஧ளடடக
பகளணடனகரகனில, எனயன உளவ஭ யநத, "஋ஜநளன! அநத ஆளநழ
யநதழனககழ஫ளன" ஋ன஫ளன. உரைனளரன னகததழல என ழ஫ழத தழகழ஬ழன ளரன
களணப஧டைத. அரத அயர உைவ஦ நளற஫ழக பகளணட, "யபச பளலல, இஙக வயற
னளரபனம உளவ஭ யிைளவத! தர஬வ஧ளகழ஫ களரனநள஦ளலம ரதளன!" ஋ன஫ளர.

அயன வ஧ள஦வைன உளவ஭ யநதயன வயற னளனம இலர஬; னதரதனன தளன.
னகனடத தழனை஦ளய யபளநல ளதளபண னதரதன஦ளய இபவ஧ளத யநதளன.

யநதயன, "கடநளர஦ிங, ளர!" ஋னற பளல஬ழ யிடட ஥ழன஫ளன.

உரைனளர அயர஦ச றற வ஥பம அதழனததைன உறறப ஧ளரததக
பகளணடனநதளர. "அவை அப஧ள! இவய஭வணட இனநத பகளணட ஋ன஦பயல஬ளம
அநரகக஭ம பயத யனகழ஫ளனைள!" ஋ன஫ளர.

"உரைனளரயளள; பகளஞம நரனளரதனளகவய வ஧ழ யிடைளல
஥ல஬தழலர஬னள?" ஋ன஫ளன னதரதனன.

"அப஧டவன னளகடடம, றளர! உடகளனஙகள, றளர! தஙகர஭ இஙக யிஜனம
பயனச பளன஦த ஋தறகளக ஋னற ஌தளயத பதரனநள, றளர?" ஋னற பளவ ளகழப
வகடைளர.

"உஙகள ஆள ஋஦கக அபதல஬ளம பளல஬யிலர஬. ஥ீஙகள ஋னனரைன
னகதரதப ஧ளரப஧தறக பபளம஧ ஆய஬ளய இனப஧தளய நடடம தளன பளன஦ளன.
ஆ஦ளல களரனநழல஬ளநல தளஙகள அப஧டபனல஬ளம ஆரப஧ை நளடடரகள ஋னற
஋஦ககத பதரனம" ஋ன஫ளன னதரதனன.

உரைனளர றற வனளர஦ பயதளர. அய஦ிைம ஋ப஧ட யிரனதரதப
஧ிபஸதள஧ிப஧த ஋னற அயர தனஙகயத வ஧ளல களணப஧டைத. அபவ஧ளத னதரதனன
அயரபத ரதரனப஧டததகழ஫ ஧ளயர஦னளக, "஋ன஦ வனளழககழ஫ீ ரகள? தளபள஭நளயச
பளலலஙகள, தழனைரகலககள றஙவகளம ஋ன஦?" ஋ன஫ளன.

உரைனளர தழடககழடட, "஋ன஦ அப஧டச பளலகழ஫ளய?" ஋ன஫ளர.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


"ஆநளம; அரதப ஧ற஫ழ ஋ன஦? ஥ளன பயறநதழனைன; தளஙகள நழஸைர தழனைர.
அவய஭வதளன யிததழனளம! ஧பயளனிலர஬, பளலலஙகள."

"஋லவ஬ளனம உனர஦ப ஧ற஫ழச பளலயத ரனளயத தள஦ினககழ஫த. பயக
வயடகரக நனர஦ளனினககழ஫ளய. இனககடடம. உனர஦க கப஧ிடை களரனதரதச
பளலகழவ஫ன. ஋ன ழவ஥கழதர எனயனககப னதசவரனி஬ழனநத இபகழனநளயக
பகளஞம பககக பகளணட யபவயணநளம. அதறக உன எததளர
வயணடபநனகழ஫ளர. இதழவ஬ ஋஦கக என ம஧நதனம கழரைனளத. உ஦ககச
மநதநள஦ளல பளலல. அ஧ளனம அதழகமதளன; யனம஧டனம அதறகத தகநத஧ட
ஜளஸதழ. ஋ன஦ பளலகழ஫ளய?"

இரதக வகடை னதரதனன யளரனக ரகனி஦ளல னடகபகளணட யிலநத
யிலநத ழரததளன. இரைனிரைவன உரைனளரபனம ஧ளரததளன.

உரைனளர தமனரைன ஆரை அ஬ஙகளபஙக஭ில அதழகக கயர஬னள஭யர.
அயற஫ழல ஌தளயத வகள஭ள஫ள ஋ன஦ ஋னற அயர சயர஬ழனநத ஥ழர஬க
கணணளடனில தமரநப ஧ளரததக பகளணைளர.

னதரதனன, "அ஬ஙகளபபநல஬ளம ரனளயததளன றளர இனககழ஫த. எனறம
஧ிகழலர஬. ஥ளன ழரககழ஫த வயற யிரனம. ஍நதளற யனரததகக னன஦ளல, இவத
நளதழர தழனடட வயர஬ககளக ஋னர஦ ஥ீஙகள களர ஏடைச பளன஦ீ ரகள. ஥ளன
நளடவைன ஋னவ஫ன. அதறகளக ஋னர஦ டஸநழஸ ஧ணணி யிடடரகள. அபவ஧ளதம
இவத நளதழரதளன 'என ழவ஥கழதனககளக, இதழல ஋஦கக என ம஧நதனம இலர஬'
஋னற பளன஦ீ ரகள. இபதல஬ளம ஞள஧கம இனககழ஫தள?" ஋னற வகடைளன.

உரைனளர கதழதத ஋லநதளர. "அவை ஧ளயிப ஧னவ஬! ஥ீ தள஦ள!" ஋ன஫ளர. ஧ி஫க
அயர ஥ழன஫஧டவன க஫ழ஦ளர.

"உனர஦க வகளயிநத ஥லலர கலனளணததழல என ஥ழநழரம ஧ளரதத வ஧ளவத
஥ீனளயததளன இனகக வயணடபநனற நவதகப஧டவைன. அத஦ளல தளன உனர஦
஋ப஧டனளயத கடடக பகளணட யபச பளல஬ழனினநவதன. ஜழலப஬னற நீர
ரயததக பகளணட யிடைளனல஬யள! அத஦ளல ஥ழசனநளக அரைனள஭ந
பதரனயிலர஬. வ஧ளகடடம; அபவ஧ளத பயக வனளககழனன நளதழர, 'தழனடடப னபடடவ஬
இ஫ஙக நளடவைன' ஋னற பளன஦ளவன? இபவ஧ளத ஋ன஦ ஆனிறற? ப஧ரன ஧ககளத
தழனை஦ளய ஆகழப வ஧ள஦ளய. ஋னவ஦ளட இனநதழனநதளல உ஦கக அ஧ளனவந
கழரைனளத. இபவ஧ளத ஥ழதனகணைம னபணளனளனினககழ஫ளய. ஥ளன பளலகழ஫ரதக
வகள. இபவ஧ளதளயத ஋னவ஦ளட வரநதயிட. ஥ளன என யிதததழவ஬ சப஦ளனினநதளல,
஥ீ இனப஦ளன யிதததழவ஬ சபன. ஥ளம இபணட வ஧னம வரநத வயர஬
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

பயவதளநள஦ளல உ஬கதரதவன யிர஬கக யளஙகழயி ை஬ளம; ஋ன஦ பளலகழ஫ளய?"
஋ன஫ளர.

"ஆநளம. அபதல஬ளம ஋஦ககத பதரனம. இபவ஧ளத இப஧டச பளலயீ ர.
நனததழல கலதரத அறதத யிடயீ ர. ஋னர஦க களடடக பகளடததயிடட ஥ீர வநவ஬
அலககப ஧ைளநல தப஧ிததக பகளளயீ ர. உததழவனளகஸதரகலகவகள உமரநக
கணைளல ஧னம. அயரகள னளபளயத னர஫ததளல, வநவ஬ வலளம பநம஧ர யரபனில
உமனரைன கடழ. ஋ப஧டனளயத தப஧ிததக பகளணட யிடயீ ர. ஥ளன ஧஬ழனளக
வயணடனததளன. ஆ஦ளல அதறபகல஬ளம இபவ஧ளத ஥ளன தணிநத கடரை. என
தைரய ஧ளணடசவர வ஧ளய யநதளல ஋ன஦ பகளடப஧ீ ர? பளலலம ஧ளரகக஬ளம!"

"னலளய என வ஥ளடட. ஆனிபம ன஧ளய தனகழவ஫ன."

"வ; இததள஦ள? ஥ளன இபவ஧ளத யநததறகப ஧தழ஬ளக உமனரைன யீ டடறவக
இபளததழர யநவத஦ள஦ளல அடதத அடனில ஍னளனிபம ன஧ளய பகளணடவ஧ளய
யிடவயன!"

இரதக வகடைதம டை஥ளத உரைனளர தழடககழடைளர.

"தீடடன நபததழவ஬ கர ஧ளரப஧ளய வ஧ள஬ழனககழ஫வத!" ஋ன஫ளர.

"஧னப஧ைவயணைளம, உரைனளர! அப஧டபனல஬ளம பயனநளடவைன. தழனைன
யீ டடல தழனைன னகயத பதளமழல னர஫கக யிவபளதநல஬யள? வ஧ளகடடம, ஥ளன
உநகக உதயி பயகழவ஫ன. உமநளல ஋஦கக எனற ஆக வயணடனதளனினககழ஫த.
உம வயர஬பனல஬ளம னடநத ஧ி஫க ஋஦கக என வநளடைளர யணட ஥ீர பகளடகக
வயணடம. ஥ளன என தைரய பனர஦ப ஧டைணம வ஧ளய யப யினமனகழவ஫ன"
஋ன஫ளன னதரதனன.

உரைனளர றற ஥ழதள஦ிதத, "ஆகடடம; ஧ளரகக஬ளம" ஋ன஫ளர.
அததழனளனம 30 - யறநத கள஬ம

நற ஥ளள உசழப வ஧ளதழல, ஜ஬ம ய஫ணை பளஜன யளயககள஬ழன நண஬ழல,
இனன஫னம அைரததழனளய ய஭ரநதழனநத னனர஦ நபஙக஭ின ஥ழம஬ழல, னதரதனன
வநல தணிரன யிரததகபகளணட ஧டததழனநதளன. அபவ஧ளத இ஭வய஦ிற கள஬ம.
ழததழரப ஧ி஫நத ழ஬ ஥ளடகள தளன ஆகழனினநத஦. நபஞ பட பகளடகள ஋ல஬ளம
த஭த஭பயனற ஧சம இர஬கள தரமததக கணணகக க஭ிரசழன஭ிதத஦. அயற஫ழன
வநல இ஭நபதன஫ல களறற தயழநத யிர஭னளடக பகளணடனநதத. றறத தபததழல
என வயப஧நபம னவம ஧ிஞசநளயக கலஙகழக பகளணடனநதத. அதழ஬ழனநத யநத
நவ஦ளகபநள஦ யளர஦ரன னதரதனன தகரநத பகளணடனநதளன. அநத நபததழன
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அைரததழனள஦ கழர஭க஭ில ஋ஙவகவனள எ஭ிநத பகளணட என கனில 'ககக' 'ககக'
஋னற கயிக பகளணடனநதத.

பன஫ ழததழரபகக இநதச ழததழரப ஌஫ககர஫ன என யனர கள஬ம
னதரதனன, இநதப ஧ிபவதததழல தழனை஦ளகப ஧தஙகழ யளழநத கள஬ங கமழததளகழ
யிடைத. அநத ஥ளடக஭ில இபணட ப஧ரன தளலககளகக஭ிலள஭ ஜ஦ஙகப஭ல஬ளம
தனனரைன ப஧னரபக வகடை நளததழபததழல கதழ க஬ஙகம஧டனம அயன
பயதழனநதளன. அதரதரகன ஧ிபவததரத யிடட இபவ஧ளத எவபனடனளகப
வ஧ளயயிைப வ஧ளகழவ஫ளம ஋ன஧ரத ஋ணணின வ஧ளத அயனகக ஌ககநளயத
தள஦ினநதத.

வநற஧ட தீரநள஦ததகக அயன யநத ழ஬ தழ஦ஙகள ஆகழ யிடை஦. தழனைப
வ஧ள஦ யீ டடல ஋தழர஧ளபளத஧ட கலனளணிரனச நதழதத, அத஦ளல பளல஬ னடனளத
அயநள஦னம பயனடழனம அரைநத, என யளரதரத கைப வ஧ளநல, தழனம஧ி
ஏட஦ளன ஋னற பளனவ஦ளநல஬யள? வ஧ள஬ீ ஸ ஬ளக அப஧ி஬ழனநத தப஧ின அனற
஋ப஧ட யமழதழர பதரனளநல ஏட஦ளவ஦ள அவத நளதழர தளன இனறம ஏட஦ளன.
கரைழனளக ஋ப஧டவனள தனர஦ச பன஫ என யனரநளக ஆதரததக களப஧ளற஫ழ
யனம பகளள஭ிைககரப ஧ிபவததரத அரைநதளன. இபவககழபவய ஆறர஫த தளணட
அககரபப ஧டரகககம யநதயிடைளன. அநத இபயிவ஬வன அயன தன
யனஙகள஬தரதப ஧ற஫ழச ழநதழககவம பதளைஙகழ஦ளன. இ஦ி பயக கள஬ம இப஧டவன
கள஬நதள஭ னடனளத ஋னற அயனகக ஥ழசனநளகழ யிடைத. வ஧ள஬ீ ஸ
஧நவதள஧ஸதகள ஥ளலகக ஥ளள அதழகநளகழக பகளணட யநத஦. ஋ப஧டனம என ஥ளள
஧ிடததயிடயளரகள. அப஧டப ஧ிடககளயிடைளலம இவயளற ஥ழரப஧னநளய பயக கள஬ம
஥ைநளை னடனளத ஋னற அயனககத வதளன஫ழயிடைத. கலனளணிரனப ஧ளரககம
ஆரதளன அயர஦ இததர஦ கள஬னம அநதப ஧ிபவதததழல இனததழக
பகளணடனநதத. அநத ஆர இவய஭வ யி஧ரத னர஫னில ஥ழர஫வய஫வய,
னதரதனன ந஦ஙகநத வ஧ள஦ளன.

தளன இதயரப வரதத ரயததழனநத ஧ணதரத ஋டததக பகளணட ஋ஙவகனளயத
அககரபச வரநககக கப஧ல ஌஫ழப வ஧ளயயிடயபதனற அயன தீரநள஦ிததளன. அதறக
னன஦ளல, பனர஦ககப வ஧ளய அ஧ிபளநழரன ஋ப஧டனளயத என தைரய ஧ளரததயிை
வயணடபநன஫ ஆரனம அயனகக இனநதத. ஆ஦ளல இபதல஬ளம ஋ப஧டச
ளததழனநளகம?

இரதப ஧ற஫ழ வனளர஦ பயத பகளணடனநதவ஧ளத தளன பளனயபம உரைனளர
தனர஦ப ஧ளரகக யினமனயதளகத தகயல பதரயிததழனநதத அயனகக ஞள஧கம
யநதத. அயர யபச பளன஦த ஋தறகளக இனககபநன஧ரத அயன எனயளற
ஊகழததழனநதளன. அயனரைன வனளககழனரதரன னனவ஧ அ஫ழயள஦ளத஬ளல, அயபளல
அ஧ளனம ஌ற஧டம ஋னற அயன ழ஫ழதம ஧னப஧ையிலர஬. ஆ஦ளல அநதத
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

தழனைனககப வ஧ளய உதயி பயயதழல அயனகக இஷைநழல஬ளந஬ழனநதத. அத஦ளல
த஦கக னடயில ஥னரந ஌ற஧ைளபதனற அயனரைன உள஭ததழல ஌வதள எனற
பளல஬ழறற.

ஆ஦ளல இபவ஧ளத கப஧வ஬஫ழப வ஧ளயயிை வயணபநன஫ ஆர ஧ி஫நததம,
உரைனளனரைன எததளரனி஦ளல தளன அத ளததழனநளகக கடபநனற அயன
தீரநள஦ிததளன. அத஦ளல தளன அயரப அயன வ஧ளயப ஧ளரதததம, அயனரைன
'சஙகத தழனடட' வயர஬கக உதயி பயயதளக எபனக பகளணைதம, அதறகப ன஫ப஧ை
வயணடன ஥ளள யரபனில பகளள஭ிைககரபப ஧ிபவதததழல இனப஧வத னகதபநனறம,
அதயரப ஋வயித ளகறநள஦ களரனததழலம இ஫ஙகயதழலர஬பனனறம னடவ
பயத அநதப஧டவன ஥ழர஫வயற஫ழ யநதளன. ஆகவய பகளஞ ஥ள஭ளக அயனரைன
நதட அைஙகழனினநதத.

*****

இனற, பளஜன யளயககளல நண஬ழல ஧டததக கழைநத வ஧ளத, அயனகக
நற஧டனம கலனளணினின ஞள஧கம யநதத. அயலரைன ஥ழர஦ரயத தன ந஦ததழல
ய஭ரததக பகளணட யநதவத ப஧னம ஧ிபகனறம, அயர஭ ந஫நதயிைததளன
வயணடபநனறம அயன தீரநள஦ிததழனநதள஦ளனினம, அயர஦ன஫ழனளநவ஬
அயனரைன உள஭ம அயள ஧ளல பன஫த. அனற இபவ அயர஭ப ஧ளரததவ஧ளத,
"னதரதனள! ஋ன ஥ரககள தள஦ள உ஦கக வயணடம?" ஋னற அயள பளன஦
யளரதரதகள தழனம஧த தழனம஧ அயனரைன ஥ழர஦வகக யநத஦. அவயளரதரதக஭ின
ப஧ளனள ஋ன஦ ஋னற அ஫ழன அயன தள஧ங பகளணைளன. அயள ஌ன அவயீ டடல
தன஦நத஦ினளக என கழமயினைன நளததழபம இனநதளள ஋ன஧ரத ஥ழர஦ககம வ஧ளத
அயனகக யினப஧ளனினநதத. "஍வனள! என ஥ழநழரம அயள னகதரத ஥ன஫ளயப
஧ளரததயிடட, 'பௌககழனநளனினககழ஫ளனள?' ஋னற என யளரதரத வகடடயிடடததளன
யநவதளநள?" ஋னற அயன ந஦த ஌ஙகழறற.

இப஧டபனல஬ளம ஥ழர஦கக ஥ழர஦கக, அயனரைன ந஦ததழல தழடபபனற ஏர
ஆர ஋லநதத. தளனம கலனளணினம கமநரதப ஧னயந பதளடட ஏட யி ர஭னளட
஋ததர஦வனள ஥ளள ஆ஦நதநளயக கள஬ஙகமழதத அநதப ஧ளமரைநத வகளயிர஬ என
தைரய ஧ளரககவயணடம ஋ன஧ததளன அநத ஆர. கலனளணினின கலனளணததகக
னனன அயர஭த தளன கரைழனளகப ஧ளரதத இைனம அதவயனல஬யள? அனற அயல
'஌ன யநவதப஦ன஫ள வகடகழ஫ளய? வயற ஋தறகளக யனவயன? உனர஦த வதடக
பகளணடதளன யநவதன' ஋னற கணணில ஥ீர ததம஧க க஫ழன களடழ இபவ஧ளத அயன
கண னன஦ளல ஥ழன஫த. இநதப ஧ிபவததரதயிடட தளன அடவனளட வ஧ளயதறக
னனன, அநதக வகளயிர஬ இனப஦ளன தைரய ஧ளரததயிை வயணடபநனற
஋ணணி஦ளன. இநத ஋ணணம வதளன஫ழச ழ ஫ழத வ஥பததழறபகல஬ளம, தனர஦ நீ஫ழன
஌வதள என கதழனி஦ளல கயபப஧டையன வ஧ளல அயன னஙக஭தரத வ஥ளககழ யிரபநத
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

஥ைகக஬ள஦ளன. அநதச கதழ இததரகனத ஋ன஧த அனற ளனஙகள஬ம வநற஧ட
஧ளமரைநத வகளயிர஬ ப஥னஙகழனவ஧ளத அயனகவக பதரநத வ஧ளனிறற. ஆம; அநதச
கதழ கலனளணிதளன!

னதரதனன வகளயிர஬ அரைநதவ஧ளத, அஙவக, தளன ஋ததர஦வனள ஥ளள
உடகளரநத ஆ஦நதநளயப ஧ளடக கள஬ஙகமழதத அவத வநரைனின நீத, கலனளணி
உடகளரநதழனப஧ரதக கணைளன. அயனரைன ப஥ஞச 'தழகதழக'பகனற அடததக
பகளணைத.
அததழனளனம 31 - களத஬ர எப஧நதம

வகளயிலககப ஧ககததழ஬ழனநத நளநபததழல ஧டடப வ஧ளல ழயநத இ஭ம
இர஬கலகக நததழனில பகளததக பகளததளக நளம னககள னததழனநத஦. அநதப
னககள இனககநழைந பதரனளத஧ட யணடகலம, வத஦ிககலம பநளயதத஦. அயற஫ழன
ரஙகளப பதம அநத ய஦ப஧ிபவதம னலயதழலம ஧பயிப ஧ிபகழனதழ வதயிரன ஆ஦நத
஧பயநளககழக பகளணடனநதத.

றறத தபததழல என னடனதரன வநல களடட நல஬ழரகக பகளட எனற
஧ைரநதழனநதத. அநதக பகளடனில கலஙகழன னகக஭ி஬ழனநத இவ஬ளக யநத
பகளணடனநத ஥றநணததழ஦ளல கயபப஧டடததளன வ஧ளலம, அதனவநல அததர஦
஧டடப னசழகள ஧஫நத பகளணடனநத஦! அயற஫ழன இ஫ககலககததளன ஋ததர஦
யிதயிதநள஦ ஥ழ஫ஙகள! அயற஫ழல ஋வய஭வ யிதயிதநள஦ யரணப ப஧ளடடககள!
஥ல஬ தன பயளர஭ இ஫ககலம, பயளர஭னில கறபனப ப஧ளடடககலம, ஊதள ஥ழ஫
இ஫கக஭ில நஞள னள஭ிகலம, நஞள ஥ழ஫ இ஫கக஭ில ழயபனக வகள஬ஙகலம -
இப஧டனளக எவப யரணக களடழதளன! ஧ிபமந வதயன இநதப ஧டடப னசழகர஭ச
ழனஷடதத கள஬ததழல யிதயிதநள஦ யரணஙகர஭க க஬நத ரயததக பகளணட
அயறர஫ யிழததழபம யிழததழபநளயத தீடட வயடகரக பயதழனகக வயணடம.

஧டடப னசழகள என ஥ழநழரம அநதக களடட நல஬ழரகக பகளடனின நீத
உடகளரநதழனககம. அடதத ஥ழநழரம என களபணனநழன஫ழ அரய பகளலப஬னற
கழ஭ம஧ி யள஦பய஭ினிப஬ல஬ளம ஧஫ககம. அரய ஧஫ககம வ஧ளத அயற஫ழன இ஫ககள
஧ை஧ைபயனற அடததக பகளளயரதப ஧ளரததளல, "஍வனள! இநத அமகள஦ னசழ
இப஧டத தடககழன஫வத! அடதத கணததழல கவவம யிலநத உனிரப யிடடயிடம
வ஧ள஬ழனககழ஫வத!" ஋னற ஥ளம தயிததப வ஧ளவயளம.

஧டடப னசழனின இ஫ககள ஋ப஧டத தடதத஦வயள, அரதப வ஧ள஬வய தடததத
அநத வ஥பததழல கலனளணினின இனதனம ஋னற பளல஬஬ளம. ஧ளமரைநத
வகளயிர஬ச சற஫ழ அைரததழனளனினநத பட பகளடகர஭ யி஬ககழக பகளணட
னதரதனன யனயரத அயள ஧ளரததளள. ஧ளரதத கணததழல அயலரைன உள஭ம
ஆ஦நத ஧பயம அரைநதத. ஆ஦ளல, அடதத கணம, னன வ஧ளல அயன நற஧டனம
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

தனர஦ப ஧ளரததயிடட ஏடபவ஧ளகளந஬ழனகக வயணடவந ஋னற ஋ணணினவ஧ளத
அயலரைன இனதனம வநறபளன஦யளற தடதடததத.

*****

அன஫ழபவ, னகனட தரதத களய஦ளய யநத னதரதனன அப஧ட எவப
஥ழநழரததழல நளனநளய நர஫நத வ஧ள஦ ஧ி஫க கலனளணி அரைநத ஌நளற஫ததககம
஌ககததழறகம அ஭வய கழரைனளத. அவயளற வ஥ரநத யிடைதறகக களபணம
தனனரைன னததழனீ ஦ம தளன ஋னற அயள கனதழ஦ளள. இததர஦ ஥ளலம அயர஦ப
஧ளரகக஬ளம, ஧ளரகக஬ளம ஋ன஫ ஥ம஧ிகரகனில எனயளற கள஬ம வ஧ளயயிடைத.
இ஦ிவநல அநத ஥ம஧ிகரகககக கை இைநழலர஬வன? னதரதனன இப஧டவன
தழனை஦ளனினநத என ஥ளள வ஧ள஬ீ றளரைம அகப஧டடக பகளணட தணைர஦னரைன
வயணடனத; தளன இப஧டவன தன஦ந த஦ினளக உ஬கததழல யளழநத கள஬நதள஭
வயணடனத ஋ன஧ரத ஥ழர஦கக ஥ழர஦கக அய஭ளல கழகக னடனயிலர஬. இதறக
னனப஦ல஬ளம அயள ளதளபணநளயக கணணீ ரயிடட அலயத கழரைனளத. ஧ஞ஥தம
஧ிளர஭ரனக கலனளணம பயத பகளணைவ஧ளத அயள தனனரைன ப஥ஞர
இனம஧ளகச பயத பகளணைளள ஋னற ஧ளரதவதளநல஬யள? ஆ஦ளல அன஫ழபவ
ம஧யததழறகப ஧ி஫க அயலககத தனர஦ன஫ழனளநல அலரக அலரகனளய யநதத.

கலனளணினின அதரத இரதபனல஬ளம ஧ளரததயிடடப ஧னநத வ஧ள஦ளள. அனற
இபளததழரவன அயள கசல வ஧ளடடத தை னைல ஧ணணித தழனைர஦ப ஧ிடகக ஌ற஧ளட
பயன வயணபநனற பளன஦ளள. கலனளணி அபதல஬ளம கைவய கைளபதனற
஧ிடயளதநளயச பளல஬ழயிடைளள. அதறகப ஧ி஫க கலனளணி தளவ஦ அலத பகளணடம
கணணீ ர யிடடக பகளணடம இபவ ஋ல஬ளம தஙகளநல னபணட பகளணடம
இனப஧ரதப ஧ளரதத அதரத, "அட ப஧ணவண! உ஦கக ஋ன஦வநள பதரனயிலர஬.
அனற இபளததழர தழனைன யநததழ஬ழனநத ஧னநத வ஧ளனினககழ஫ளய. நளரனமநனகக
நளயி஭கக ஌ற஫ வயணடம. பகளஞ ஥ளர஭ககப னஙக஭ததககப வ஧ளய
஋ல஬ளனைனம க஬க஬ப஧ளய இனநதயிடட யனவயளம, யள! அபவ஧ளத தளன உ஦ககப
஧னம பத஭ிநத ழததம ரனளகம" ஋ன஫ளள.

*****

னஙக஭ததககப வ஧ளக஬ளம ஋ன஫தம அதரத ஆசரனப஧டம஧டனளகக கலனளணி
உைவ஦ மநதழததளள. அயலகக ஋ன஦பயல஬ளவநள ஧ரமன ஞள஧கஙகள யநத஦.
பகளள஭ிைககரபக களடம, ஧ளமரைநத வகளனிலம அயர஭க கயரநத இலதத஦.
ஆகவய, தகப஧஦ளனககக கடதம வ஧ளடட யபயரமதத ஋ல஬ளனநளகப னஙக஭ம
வ஧ளயச வரநதளரகள.

கலனளணி இபணபைளன ஥ளள யீ டடககளவ஭வன இனநதளள. ஧ி஫க, இடப஧ிவ஬
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

கைதரத ஋டதத ரயததக பகளணட ஆறறககக க஭ிககப வ஧ளகழவ஫ன ஋னற
கழ஭ம஧ி஦ளள. அயள ழற ப஧ணணளனினநத கள஬ததழவ஬வன அயர஭ னளனம ஋தவம
பளல஬ னடனளபதன஫ளல, இபவ஧ளத ப஧ரன ஧ணககளரனளய, ரய சதநதழப
஋ஜநள஦ினளய ஆகழயிடையர஭ னளர ஋ன஦ பளல஬னடனம?

*****

னதரதனர஦ இபவ஧ளத ஧ளரதததம கலனளணி ஋லநத ஥ழன஫ளள. இனயனம
எனயரபபனளனயர ஧ளரதத யணணம றற வ஥பம ஧ிபதழரநகர஭ப வ஧ளல ஥ழன஫ளரகள.
கலனளணிகக ஋தழர஧ளபளநல அயர஦ச நதழததத஦ளல ஌ற஧டை தழரகபன என ன஫ம,
஌தளயத தளன தய஫ளகச பளல஬ழ அல஬த பயத அத஦ளல நற஧டனம னதரதனன
வ஧ளயயிைப வ஧ளகழ஫ளவ஦ ஋ன஫ ஧னம இனப஦ளனன஫ம.

ஆ஦ளல னதரதனன இநதத தைரய அப஧டபனளனறம ஏடப
வ஧ளகழ஫ய஦ளனிலர஬. தழரகபன றற ஥ீஙகழனதம, கலனளணினின நீ஧நளக யநதளன.

"கலனளணி! ஥ீதள஦ள? அல஬த பயறம நளரனத வதளற஫நள? ஋ன஦ளல ஥ம஧
னடனயிலர஬வன!" ஋ன஫ளன.

"அமநளதழரச நவதகம உனர஦ப ஧ற஫ழ ஋஦கக உணைளயததளன ஥ழனளனம. இநத
஥ழநழரம ஥ீ ஋ன னன இனப஧ளய; அடதத ஥ழநழரம நளனநளய நர஫நத வ஧ளயளய!"
஋னற கலனளணி பளல஬ழ , டபைனற அயன ஏடப வ஧ளகளநல தடப஧யள வ஧ளல
ரககர஭ யிரததக பகளணட ஥ழன஫ளள.

னதரதனன க஬க஬பயனற ழரததளன. கலனளணிககம தனர஦ன஫ழனளநல
ழரபன யநதத. இனயனம ழரததளரகள. ஋ததர஦வனள கள஬நளகச
ழரககளதயரக஭ளத஬ளல, இபவ஧ளத அதறபகல஬ளம வரதத ரயததக கலஙகக
கலஙகச ழரததளரகள. அநதச ழரப஧ின எ஬ழரனக வகடட, ஥ளயல நபததழன வநல
கடடறகள இனநத கனயிக கஞசகள பய஭ிவன தர஬ரன ஥ீடட, ஧னம ஥ழர஫நத
ழன஦ஞழற கணக஭ளல அயரகர஭ப ஧ளரதத யிமழதத஦.

னதரதனன ழரபர஧ச ழபநப஧டட அைககழக பகளணட, "கலனளணி! ஋ன஦ளல
஥ம஧ னடனயிலர஬ தளன. ஋தறகளக ஥ீ இஙக யநதளய? ஧ரமன னதரதனர஦த
வதடக பகளணைள? அநத னதரதனன இபவ஧ளத இலர஬வன! பகளளர஭ககளப
னதரதனன அல஬யள இபவ஧ளத இனககழ஫ளன? அயனககம உ஦ககம ஥டயில
இபவ஧ளத இநதக பகளள஭ிைதரதயிை அகணைநள஦ ஧ள஭ம ஌ற஧டடனககழ஫வத!"
஋ன஫ளன.

"னதரதனள! ஥ளனம இபவ஧ளத ஧ரமன கலனளணி அல஬; களடடல கதக஬நளயத
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

தழரநத பகளணடனநத 'ய஦வதயரத கலனளணி' பததப வ஧ளய யிடைளள. இபவ஧ளத
இனப஧யள ரகமப஧ண கலனளணி ."

"஍வனள! ஥ழஜநளகயள! அநதப ஧ளயி இதறகளகததள஦ள உனர஦க கலனளணம
பயத பகளணைளன?" ஋னற தழடககழடடக வகடைளன னதரதனன.

"அயரப எனறம பளல஬ளவத, னதரதனள! அயர னணணின னனரர. அயரபப
வ஧ளன஫யரகள ழ஬ர இநத உ஬கததழல இனப஧தளல தளன இனனம நரமப஧யகழ஫த."

"னனர஦ிைம அவய஭வ ஧கதழனள஭யள இஙவக ஌ன யநதளய, இநதத
தழனைர஦த வதடகபகளணட?" ஋னற னதரதனன ஆஙகளபநளயக வகடைளன.

கலனளணினின கணக஭ில க஬க஬பயனற ஜ஬ம யநதத. னதரதனன ந஦ம
உனகழறற. "கலனளணி! ஥ளன சதத னபைன. 'னபடட னதரதனள' ஋ன஫ ப஧னர ஋஦ககத
தகம. உனர஦க களணளத வ஧ளத எவபயளன ஥ழநழரனம உனர஦ப ஧ற஫ழவன
஥ழர஦ததக பகளணடனநவதன. 'இநத ஜனநததழல களணவ஧ளநள?' ஋னற தடதடததக
பகளணடனநவதன. ஆ஦ளல உனர஦ப ஧ளரதத ஧ி஫க னபடடத த஦நளயப வ஧ழ உன
கணக஭ில ஜ஬ம யபசபயகழவ஫ன. ஋ன஦ளல உ஬கததழல ஋லவ஬ளனககம கஷைநதளன.
஋தறகளக இநத உ஬கழல ஧ி஫நவதளம ஋னற ழ஬ நனம வதளனறகழ஫த.

"஋தறகளகப ஧ி஫நதளய? இநதத தளனில஬ளப ப஧ண கலனளணினின
யனிறப஫ரசர஬க பகளடடக பகளள஭த தளன ஧ி஫நதளய, னதரதனள! யளழகரகனில
என தைரய ஥ளம ப஧ரன ஧ிக பயதயிடவைள ம. கைவள ஥ம இனயனரைன
இனதனதரதனம என஫ளகச வரதத ரயததளர. அதறக யிவபளதநளக இனயனம
ஆததழபததழ஦ளலம ஧ிடயளதததழ஦ளலம களரனம பயவதளம. நற஧டனம அமநளதழர
தபன பயனவயணைளம. ஥ளன பளலயரதக வகள. இப஧ட பயககள஬ம உன஦ளல
கள஬ங கமழகக னடனளத. கடைளனம வ஧ள஬ீ றளர என ஥ளள ஧ிடதத யிடயளரகள.
பகளஞ ஥ளள அைககநளய இனநதயிடட, க஬யபம அைஙகழனதம கப஧஬ழல ஌஫ழ
அககரபச வரநககப வ஧ளய யிட. ழஙகபனர, ஧ி஦ளஙக ஋ஙவகனளயத கணகளணளத
வதததககப வ஧ளய பௌககழனநளனினகக஬ளம..."

னதரதனன நற஧டனம தழடககழடைளன. தன ந஦ததழ஬ழனநதரதவன அயலம
பளன஦ரதக வகடட அயன யினப஧ரைநதளன. ஆ஦ளல அரத பய஭ினில களடடக
பகளள஭ளநல, "கலனளணி! ஋னர஦ ஊரபயிடட ஏடடயதழல தளன உ஦கக ஋வய஭வ
அககர஫" ஋ன஫ளன.

"இனனம ஋னர஦ ஥ீ பதரநத பகளள஭யிலர஬னள, னதரதனள! உனர஦
நடடநள வ஧ளகச பளலகழவ஫ன ஋னற ஥ழர஦ககழ஫ளய? ஥ீ னதல கப஧஬ழல வ஧ள஦ளல
஥ளன அடதத கப஧஬ழல யனவயன."
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


"஥ழஜநளகயள, கலனளணி! இனப஦ளன தைரய பளலல. இவய஭வ பளதத
சதநதழபம, யீ ட யளல, ஆள஧ரை ஋ல஬ளயறர஫னம யிடடயிடட, இநதத
தழனைனைன கைல கைநத யனகழவ஫ன ஋ன஫ள பளலகழ஫ளய?"

"ஆநளம; இரய ஋ல஬ளயறர஫னம யிை ஥ீதளன ஋஦கக வநல. இநதச
பளததககர஭பனல஬ளம ஧ணணினளரன யினப஧ததழன஧ட ஥ல஬ தரநஙகலகக ஋லதழ
ரயதத யிடவயன. வ஧ளகழ஫ இைததழல ஥ளம உரமததப ஧ளட஧டட ஜீ ய஦ம
பயவயளம."

"நற஧டனம ஥ீதளவ஦ ஋஦ககளகத தழனளகம பயகழ஫ளய, கலனளணி! ஥ளன
஋ன஦பயல஬ளவநள ஋ணணினினநவதன! பகளளர஭னடதத ஧ணதரதபனல஬ளம என
஥ளள உன கள஬டனில, வ஧ளைவயணபநனற ஥ழர஦தவதன. ஆ஦ளல ஥ீவனள கவ஧ப
ம஧தரதக கள஬ளல உரதததத தள஭ியிடட யனகழவ஫ன ஋னகழ஫ளய. ஆ஦ளல னன
தைரய நளதழர இநதத தைரய ஥ளன ஧ிடயளதம ஧ிடகக நளடவைன. கப஧வ஬஫ழப
வ஧ளயயிை ஥ளன தனளர. ஆ஦ளல, அதறக னன஦ளல ஥ளன எபனகபகளணை களரனம
எனர஫ நடடம பயத யிை வயணடம. பனர஦ப ஧டைணததககப வ஧ளய
அ஧ிபளநழரன என தைரய ஧ளரததயிை வயணடம! அதறக ஌ற஧ளபைல஬ளம பயத
யிடவைன. கலனளணி! என நளதம, இபணட நளதம ப஧ளறததக பகளள..."

"஍வனள! அவய஭வ ஥ள஭ள? அதறகளவ஭ அ஧ளனம வ஥ரநதயிடைளல ஋ன஦
பயயத?"

"இலர஬, கலனளணி! பபளம஧ ஜளககழபரதனளனினபவ஧ன. வ஥றறயரப இநத உனிர
஋஦கக இ஬டழனநழல஬ளந஬ழனநதத. ளரய ஋தழரவ஥ளககழக பகளணடனநவதன. ஆ஦ளல
இனற உனர஦ப ஧ளரதத ஧ிற஧ளட, இததர஦ககப ஧ி஫கம உனனரைன அனன
நள஫யிலர஬பனனற பதரநத ஧ி஫க, இநத உனிர வநல ஋஦கக ஆர ஧ி஫நத
யிடைத. பயக ஜளககழபரதனளனினபவ஧ன" ஋ன஫ளன னதரதனன.
அததழனளனம 32 - கயிழநத வநளடைளர

அஸதநழதத என ஥ளமழரகனினககம. வநறகத தழரனில ஥ழரந஬நள஦ யள஦ததழல
஧ிர஫ச நதழபன அரநதழனள஦ கை஬ழல அமகழன ஧ைக நழதப஧த வ஧ளல நழதநத
பகளணடனநதத. பயள஭ித தகடட஦ளல பயத ஥டததழபஙகலகக நததழனில ஧தழதத
ஏர ஆ஧பணம வ஧ளல யி஭ஙகழன அப஧ிர஫நதழ அமகககளக ஌ற஧டைத ஋னவ஫
வதளனறம஧ட, அதன பய஭ிசம அவய஭வ பளற஧நளனினநதத. ஆ஦ளல அத கை
அதழகபநனற ஥ழர஦தத, ஋பவ஧ளத அநத இ஭ம஧ிர஫, அடயள஦ததழல நர஫னபநனற
கயர஬னைன ஋தழர஧ளரதத ழ஬ ஧ிபகழனதழகள இனககததளன பயதளரகள. னதசவரககச
நீ஧ததழல ஌பமடட ரநல தபததழல யனல களடக஭ின யமழனளக ஊரநத யநத
பகளணடனநத என வநளடைளர யணடனில இயரகள இனநதளரகள. அநத யணட
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

ழயபனச ளனம னப஧டை யணட; அதறக ஥ம஧ர ஧ிவ஭ட கழரைனளத. அதனரைன னன
யி஭கககள நஙக஬ளக ஋ரநத஦. யணட கழ஭ம஧ி அரப நணி வ஥பநளகழனினநதம,
இதகளறம என தைரய கை டரபயர அதன லளபர஦ உ஧வனளகப஧டததயிலர஬.

யணடனில இனநத ஥ளல வ஧ரல னதரதனனம எனயன. அயன ரகனில என
கமல தப஧ளககழ இனநதத. அயன அரதத தனளபளய ரகனில ஧ிடததக பகளணட,
யணடககப ஧ினன஫வந ஧ளரததக பகளணட யநதளன. ஧ின஦ளல வ஧ள஬ீ ஸ யணட
பதளைரநத யநதளல அரத வ஥ளககழச சை வயணடபநன஧த அயனகக உததபவ.

யிதழ ஋னறம, தர஬பனலதத ஋னறம, னரயஜனந கரநம ஋னறம
பளலகழ஫ளரகவ஭, அதழப஬ல஬ளம ஌வதள உணரநனினககததளன வயணடம. இல஬ளத
வ஧ள஦ளல கலனளணிரனப ஧ளரதத ஧ி஫க, அயலரைன அமழனளத களதர஬ அ஫ழநத ஧ி஫க
னதரதனனகக இநதக களரனததழல ஈட஧ை ஌ன னததழ வதளனறகழ஫த.

*****

஧ிர஫ச நதழபன நர஫னம தனணததழல, இதகளறம களட வநடக஭ில யநத
பகளணடனநத அநத வநளடைளர, ஥ல஬ ளர஬ரன அரைநதத. அநத இைததழல
அசளர஬ என ப஧ரன ஌ரனின கரபநீத அரநநதழனநதத. ஌ரனில ஜ஬ம ஥ழர஫நத
அர஬வநளதழகபகளணட களணப஧டைத. சநளர அரப ரநல தபம ளர஬ இப஧ட
஌ரககரபவனளட வ஧ளய, அப஧ளல வயற ஧ககம தழனம஧ிச பன஫த.

வநளடைளர அசளர஬னில ஌஫ழனதம, டரபயர யணடனின 'ஆகறழவ஬டை'ரபக
கள஬ளல என நழதழ நழதழததளன. யணட ஧ியததக பகளணட கழ஭ம஧ிறற. "இ஦ி அ஧ளனம
இலர஬" ஋னற ஋ணணி யணடனி஬ழனநதயரகள ப஧னனசச யிடைளரகள. னதரதனன
கை ரயளலயரன ஧ிடரனச ழ஫ழத த஭ரததழ஦ளன.

தழடபபனற, "லளலட" ஋ன஫ என ததம வகடைத. ஧஬ வ஧ள஬ீ ஸ யி஭ககக஭ின
பய஭ிசம ஧஭ீ பபனற வநளடைளரன வநல யிலநதத. ளர஬, ஌ரககரபனி஬ழனநத
தழனமனம இைததழல இன஧த னப஧த வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள ஋லநத ஥ழன஫ளரகள. அவத
நனம ஧ின஦ள஬ழனநத என வநளடைளர அதழவயகநளக யனம ததம வகடைத.
யணடககள, "஥ழறததளவத; யிட" ஋ன஫ என உததபவ ஧ி஫நதத. டரபயர
'ஆகறழவ஬டை'ரப இனனம என அலதத அலததழ஦ளன. யணட ஧ளயநத பன஫த.

"ரஶட" ஋னற என ப஧னஙகபல அபவ஧ளத கழ஭ம஧ிறற. அவ஥க
தப஧ளககழக஭ி஬ழனநத ஌ககள஬ததழல கணடகள கழ஭ம஧ி஦. னதரதனன சடைளன.
ஆ஦ளல, என தைரய அயன யிரரன இலததயிடட இனப஦ளன தைரய
இலப஧தறகளவ஭ ஋ஙவகவனள அத஬ ஧ளதள஭ததழல தளன யிலநத பகளணடனப஧ரத
உணரநதளன.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


வ஧ள஬ீ ஸகளபரகலரைன கணடக஭ில எனற வநளடைளரன ைனரல ஧டட, ைனர
கழமழநத, யணட என தழனமனத தழனம஧ி ஌ரரன வ஥ளககழச பன஫த. இத என யி஥ளட;
அடதத யி஥ளட யணட தணணீ ரல தர஬கவ மளய யிலநத னலகழவன வ஧ளனிறற.

*****

னதரதனன என கணம தழககனககளட஦ளன. அடதத கணததழல ஥ழர஬ரந
இன஦பதனற எனயளற உணரநதளன. வநளடைளனைன தணணீ ரல
னலகழனினககழவ஫ளம ஋ன஧த அயனகக ஞள஧கம யநததம, "ர, ஧ிரமததக
பகளள஭஬ளம" ஋னற அயனககத ரதரனம யநதத. தணணீ ர ஋ன஧த அயனககத
தளனின நடரனப வ஧ளல அவய஭வ ஧ிரனநள஦தல஬யள?

கள஬ளலம ரகனளலம, தமளயி, வநளடைளரன கதரயத தழ஫நதபகளணட
பய஭ினில யநதளன. பநதயளகத தர஬ரனச ழ஫ழத஭வ தணணீ ரன வநல
உனரததழ஦ளன. அவ஥க வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள ரகனில யி ஭ககைனம தப஧ளககழகலைனம
ளர஬னி஬ழனநத ஌ரககரபகக ஏட யனயத பதரநதத. உைவ஦ நற஧டனம
தணணீ ரல அனஙகழ, உதவதநளகக கரபவனளபநளகவய வ஧ளகத பதளைஙகழ஦ளன. னசச
஥ழன஫ யரபனில அவயளற வ஧ள஦ ஧ி஫க தர஬ரன நற஧ட தககழ஦ளன. யணட
யிலநத இைததழல ஌க அநரகக஭நளனினநதத. யணடரனத தககழக கரபவனற஫ழக
பகளணடனநதளரகள.

இயன தப஧ிததக பகளணட பன஫ரத னளனம கய஦ிககயிலர஬பனனற
பதரநதத. கய஦ிததழனநதளல இதறகள தைனைல ஧டடபளதள? ஌ரககரபவனளபநளகப
வ஧ள஬ீ றளர ஏட யபநளடைளரக஭ள? வநளடைளரல ஋வய஭வ வ஧ர இனநதளரகள ஋ன஧த
வ஧ள஬ீ றளனகக பதரநதழபளத. தனனரைன க஧ளடகள பளல஬ளயிடைளல
அயரகலககத தளன தப஧ிப வ஧ள஦த பதரனவய ஥ழனளனநழலர஬.

தபதழரஷைததழலம த஦ககக பகளஞம அதழரஷைம இனப஧தளக ஋ணணிக
பகளணவை னதரதனன, நற஧டனம தணணீ ரல னழகழக கரபவனளபவந பன஫ளன.
வநளடைளர யிலநத இைததழ஬ழனநத சநளர அரப ரநல தபம பன஫ ஧ி஫க,
஌ரககரபனில னதரகள அைரநதழனநத ஏர இைததழல கரபவன஫ழ஦ளன. தணிகர஭ப
஧ிமழநத உ஬ரததழன யணணம ஌ரககரபவனளட ஥ைகக஬ள஦ளன.

*****

இபளததழர சநளர என நணி இனககம. பகளஞ தபததழல பனில ததம வகடகவய,
னதரதனன அநதத தழரரன வ஥ளககழ ஥ைநதளன. ழததழரப நளதநளரகனளல
அயனரைன தணிகப஭ல஬ளம அதறகள ஥ன஫ளய உ஬ரநதயிடை஦. அயனகக
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

஋ன஦வநள அபவ஧ளத பயக உறளகநளனினநதத. அவய஭வ ப஧ரன தரம஧யம
஥ைநதஙகைத தளன நடடம தப஧ி யநதரத ஥ழர஦ககஙகளல, அயனககத தன஦ிைம
஌வதள என அறனத கதழனினப஧தளகவய வதளன஫ழறற. ஆரகனளல அயனரைன
ரதரனனம தணிசலம அதழகநளனி஦.

நீ஧ததழல ரககளடட நபததழன ழயபன பய஭ிசம பதரநதத. அரத வ஥ளககழ
னதரதனன பன஫ளன. அயன ஸவைரர஦ அரைநததம பனர஦ககப வ஧ளகம
பனில யநத ஥ழன஫தம ரனளனினநதத. ஥ல஬ வயர஭னளய அயன இடப஧ில
கடடனினநத ஧ணபர஧ ஧ததழபநளனினநதத. பனர஦கக என டககட ஋டததக
பகளணட பனில ஌஫ழ஦ளன. அயன ஌஫ழன யணடனில எவப கடைம. அததைன ஧ளடடம
கததம ஧ிபநளதப஧டை஦. அவயணடனில இனநதயரகலரைன ஥ரை உரை
஧ளயர஦கள ஋ல஬ளவந ழ஫ழத யிழததழபநளனினநத஦. னதரதனன தன
஧ககததழ஬ழனநதயனைன வ஧சசக பகளடததளன. அயரகள என ஧ிப஧஬ ஥ளைகக
கமப஧஦ிரனச வரநதயரகப஭னறம பனர஦னில ஥ளைகம ஥ைததயதறகளகப
வ஧ளகழ஫ளரகள ஋னறம பதரநத பகளணைளன.
அததழனளனம 33 - னதரதனன ஋ஙவக?

னன அததழனளனததழல க஫ழன ம஧யஙகள ஥ைநத சநளர இபணட நளதம
ஆகழனினககம. தழனப஧பஙவகளயி஬ழல றப-இனஸப஧கைர றரவயளததந ளஸதழர என
஥ளள நளர஬ நழகநத ந஦சவளரவைன யீ டடககத தழனம஧ி யநதளர. அயர யனமவ஧ளத,
உளவ஭,

"வ஧ளத வ஧ளகதழலர஬வன - ஋஦கபகளன
தத பளலயளரலர஬வன!"

஋னற இ஦ிரநனளகப ஧ளடஙகபல வகடடக பகளணடனநதத. ளஸதழரனளர
உறளகநளனினநதழனககம ஧டததழல, வ஥வப கைததழறகப வ஧ளய தளனம என அட
இபணைட தம நர஦யினைன வரநத ஧ளடனினப஧ளர. பகளஞம அ஧ி஥னம ஧ிடததக
கைக களடடனினப஧ளர! ஆ஦ளல இனர஫ன தழ஦ம நழகவம ந஦ச வளரவகக அயர
ஆ஭ளகழனினநத஧டனளல, கைததக களநபள உள஭ில ஧ிபவயழதத, தர஬ப஧ளரகரன
஋டதத ஆணினில நளடட யிடட ஈறழவரல ப஧ளதபதனற யிலநதளர .

அயர ந஦சவளரவ பகளளயதறகக களபணம இல஬ளநற வ஧ளகயிலர஬.
அனர஫ன தழ஦ம அயரப ஜழல஬ள வ஧ள஬ீ ஸ ச஧ரனபைனபைணட தரப நளடட
நளடபைனற நளடடயிடைளர. தழனைன னதரதனர஦ உனினைவ஦ள, உனிரல஬ளநவ஬ள
கடன வககழபததழல ஧ிடககளத யரபனில ளஸதழரனின உததழவனளகததகவக ஆ஧தத
யநத யிை஬ளபநனற வதளன஫ழறற. தரப அவய஭வ கடரநனளகப வ஧ழ஦ளர.

னதரதனன தழனப஧பஙவகளயில ஬ளக-அப஧ி஬ழனநத தப஧ி ஏடன னதழதழல
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அயர஦ப ஧ிடப஧தழல ளஸதழர அவய஭வ சறசறபனக களடையிலர஬பனன஧த
உணரநதளன. அ஧ிபளநழனின நீத அயனகக ஌ற஧டை யளதறலனம னதரதனர஦ப
஧ிடப஧தழல உள஭ ஆரயதரத ஏப஭வ நலஙகச பயதழனநதத. வநலம,
னதரதனனரைன தணிகபநள஦ பனலகள னனற ரகழள இனஸப஧கைரகலரைன
஋லர஬ககள ஥ைநத஧டனளல, இயனகக அயர஦ப ஧ிடப஧தழல த஦ிப஧டை ப஧ளறபன
அபவ஧ளத ஌ற஧ையிலர஬.

நீ஧ததழல, அதளயத னனற நளதததகக னன஦ளல தளன னதரதனர஦ப
஧ிடப஧தறபகனற றரவயளததந ளஸதழரரன 'ஸப஧ரல டனட'னில வ஧ளடைளரகள.
இதழல இயனகக அவய஭வ இஷைநழலர஬பனன஫ளலம உததபரய நீ஫ னடனளநல
எபனக பகளணைளர.

அயர இநத 'ஸப஧ரல டனட'னில வ஧ளைப஧டைதழ஬ழனநத, நழகவம ஆசரனநளக,
க஭வகலம பகளளர஭கலம ஥ழனற வ஧ளனி஦. ளஸதழர பகளள஭ிைககரபப ஧டரககள,
களடகள, ஥ளணல களடகள ஋ல஬ளயறர஫னம என அட இைம கை ஧ளககழனில஬ளநல
வதட யிடைளர; பகளள஭ிைதத நணர஬வன ல஬ரை வ஧ளடட ஬ழதத யிடைளர.
ஆ஦ளலம ஧஬஦ிலர஬. என வயர஭ அயன பகளள஭ிைதத னதர஬கக இரபனளகழ
நளணட வ஧ள஦ளவ஦ள ஋னற கைச நவதகப஧ை஬ள஦ளர.

ஆ஦ளல, வந஬தழகளரகலகக இநத ஥ம஧ிகரக ஌ற஧ையிலர஬. ஌றக஦வய
அயரகலககச ளஸதழரனின நீத எனயளற நவதகம ஌ற஧டடனநதத.
னதரதனனரைன தணிகபத தழனடடகலககச ளஸதழரனம உைநரத ஋ன஧தளக அயர
வநல 'பநளடரை யிணணப஧ஙகள' யநதழனநத஦. இதன உணரநரனப
஧ரவளதழப஧தறகளகவய ஜழல஬ள ச஧ரனபைனபைணட தரப ளஸதழரரன இநத
'ஸப஧ரல டனட'னில வ஧ளடைளர. அயர யநததழ஬ழனநத னதரதனனரைன
ஆரப஧ளடைம ஏயநதழனககவய தரபககம ளஸதழரனின வநல நவதகம உணைளனிறற.
இயர ஋சரகரக பயததளன னதரதனர஦ ஜளககழபரதனளனினககப ஧ணணி யிடைளர
஋னற ஊகழகக இைநழனநததல஬யள?

உணரநனில றரவயளததந ளஸதழர இநத னனற நளதனம சமநள
இனககயிலர஬. க஫யன பளககர஦னம, அயனரைன ஆடகள னனற வ஧ரபனம
ரகத பயதழனநதளர. னதரதனனககச ளப஧ளட பகளடததக பகளணடனநத அஙகளடக
கரைககளரரனனம அயர ரகத பயத யிடைளர. இயரகள ஋ல஬ளம இபவ஧ளத
றபபஜனி஬ழல இனநத஦ர. இயரக஭ிைம தபன யிளரதத னதரதனன
பகளளர஭னடதத ரயததழனநத ஧ணம, ஥ரக இயற஫ழல என ஧கதழரனககைக
ரகப஧ற஫ழ யிடைளர. ஆ஦ளல, னதரதனர஦ப ஧ற஫ழ நடடம அயரக஭ிைநழனநத
஋வயிதத தகயலகலம பதரநத பகளள஭ னடனயிலர஬. இனற ஧கல னலயதம
அயரகர஭ப ஧னததழ஦ளலம ஥னததழ஦ளலம நறறம வ஧ள஬ீ றளர யமககநளகக
ரகனளலம னர஫கர஭க ரககபகளணடம யிளரப஧தழலதளன அயர ஈட஧டடனநதளர .
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

எனறம ஧ிபவனளஜ஦ப஧ையிலர஬. அயரகலகக ஌தளயத னதரதனர஦ப ஧ற஫ழத
பதரநதளலதளவ஦ பளலயளரகள.

இத஦ளல ந஦சவளரவ அரைநததளன, றரவயளததந ளஸதழர அவய஭வ
அலபனைன அனற யீ ட தழனம஧ி யநத ஈறழவரல ஧டததக பகளணைத. ஧டததக
பகளணை றற வ஥பததழறபகல஬ளம, அனற யநத தழ஦ர ஧ததழரரகரன ஋டததப
னபடட஦ளர. அதழல பய஭ினளகழனினநத என பயதழனின தர஬பர஧ப ஧ளரதததம
டபைனற ஥ழநழரநத உடகளரநத அரதக கய஦நளயப ஧டககத பதளைஙகழ஦ளர. அநதச
பயதழ யனநளற:

"நதரப எரஜ஦ல நீ஦ளகழ சநதவபஸயபர ஥ளைகக கமப஧஦ினின 'ஙகவத
தளபம' ஋னனம ஥ளைகம இந஥கரல பன஫ என நளதநளயத தழ஦நவதளறம வநற஧ட
தழவனடைரல ஥ைநத யநத வ஧ளதழலம, இனனம அ஧ரநழதநள஦ கடைதரதக கயரநத
யனகழ஫த. ஧ிபழததழ ப஧ற஫ ரநசர கப஧ி கமப஧஦ினளரபக கை இநதக கமப஧஦ினளர
நழஞழயிடைளரகள ஋னற பளல஬஬ளம. இநத ஥ளைகததழல தழனை஦ளக ஥டப஧யர
பனர஦யளழக஭ின உள஭தரதக பகளளர஭ பகளணட யிடைளர ஋னற பளலயத
நழரகனளகளத. உணரநனில தளபம அததழனைன நீத களதல
பகளள஭யிலர஬பனன஧த ஥ம஧த தகளத ஆசரனநளகவய இனககழ஫த. ஥ளைக
வநரைனில இயர ஥டககம வ஧ளத அல தழனை஦ளகத வதளனறகழ஫ளவப தயிப தழனைன
வயரம வ஧ளடட ஥டககழ஫ளர ஋ன஧வத ர஧வனளனகக ஞள஧கம இனப஧தழலர஬..."

இநதச பயதழரனப ஧டதத யனமவ஧ளத, றப-இனஸப஧கைரன னகததழல
ப஧ரதம ஧ப஧பபனக களணப஧டைத. ஧டதத னடதத ஧ின சநளர ஍நத ஥ழநழர வ஥பம அயர
ஆழநத வனளர஦னில இனநதளர. ஧ி஫க அயபநளய "நீ஦ளகழ! நீ஦ளகழ! இஙவக
யள!" ஋னற அ஬஫ழ஦ளர.

அயனரைன நர஦யி ஧ளடக பகளணடனநத ஧ளடரை அப஧டவன அநதபததழல
஥ழறததழயிடட ஏட யநதளள.

"஋ன஦? ஋ன஦? தழனைன ஧ிட஧டைள஦ள?" ஋னற வகடடக பகளணவை யநதளள.

ளஸதழர நற஧டனம ஧ததழரரகனில ஆழநதயபளய, "தழனைனநழலர஬;
஧ிட஧ைவநழலர஬; ஥ீ சனககள இபணட டரைனிவ஬ என ப஧டடரன யசசக
பகளணைள!" ஋ன஫ளர.

"அப஧டவனனளகடடம ஥ளன டரைனிவ஬ ப஧டடரன யசசகபகளணட யநதளல,
஥ீஙகள பனப஧ிவ஬ களர஬ப வ஧ளடடணட, கணணளடனிவ஬ னகரகப வ஧ளடடணட
஋வயிைததககப ஧னணப஧ைப வ஧ள஫னள! பளன஦ளல வதயர஬?"

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

"ஏவகள! அத பதரனளதள? ஧டைணததழவ஬ னளவபள தழனைனககக க஬ழனளணம ஋னற
பளன஦ளவன? அதறகப வ஧ளகழ஫தறகததளன."

"஋ஙகள அககளலகக யபபவ஧ளகழ஫ நளப஧ிளர஭ரன இப஧ட ஥ீஙகள தழனைன
஋னற பளன஦ பயதழ பதரநதளல அயள உஙகர஭ இவ஬ழல யிைநளடைளள.
வ஧ள஦ளல வ஧ளகடடம. உஙகர஭ ஋ப஧டனம கலனளணததகக அரமசசணட
வ஧ளகழ஫பதனற தீரநள஦ம ஧ணணி னடரைபனல஬ளம கடட ரயதத யிடவைன.
ளப஧ிடட யிடடக கழ஭ம஧ வயணடனததளன. ஆ஦ளல என நளளபம. யணடனிவ஬
஥ீஙகள ஌஫ழகபகளணட யபவயணடவந தயிப, 'யணட தளன ஋னவநல ஌஫ழணட யபணம'
஋னற ஧ிடயளதம ஧ிடககககைளத..."

"நீ஦ளகழ! ஥ீ நகளபகடடககளர; உன ளநரததழனததககத தழனைப வ஧ளக
வயணடனததளன."

"ஆநளம, தழனைர஦ப ஧ிடககததளன வனளகனரதனிலர஬; தழனையளயத
வ஧ளக஬ளம! வககழபம கழ஭மனஙகள."

இப஧டனளக, இநதக கதக஬ம ஥ழர஫நத தம஧தழகள பனர஦ககப
஧ிபனளணநள஦ளரகள.
அததழனளனம 34 - ஙகவத தளபம

பனர஦ப ஧டைணததழல, றரவயளததந ளஸதழரனின ரநதத஦ி ப஧ணணககக
கலனளணம ஥ைநத னடநதத. என ஥ளள கலனளணநதளன. அன஫ழபவ ளஸதழர அயபம
அயபநளகச ளப஧ிடடயிடட பய஭ிககழ஭ம஧ி஦ளர. யமழனில என டபளம யணட
நழனளப யி஭ககக஭ளல ஜகஜவஜளதழனளக அ஬ஙகரககப஧டட, எ஭ிநனநள஦ ஥ளைக
யி஭ம஧பததைன வ஧ளயக பகளணடனப஧ரத அயர ஧ளரததளர.

ஙகவத தளபம

஋ஙகலரைன னதழன ஥டததழப ஥டகரப
தழனைன ஧ளரடடல கணட க஭ினஙகள

஋னற அநத நழனளப வஜளதழ யி஭ம஧பம ஧ிபகளப஧டததழக பகளணட வ஧ள னிறற.

஥ளைகக பகளடைரககக அயர வ஧ளயச வரநத வ஧ளத அஙவக ஌பள஭நள஦ கடைம
஥ழனற பகளணடனககக கணைளர. ஜ஦ஙகள டககட யளஙகயதறக "஥ளன னநதழ" "஥ீ
னநதழ" ஋னற ஧ிபநளதநள஦ ணரை வ஧ளடடக பகளணடனநதளரகள. வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள
ழ஬ர ரகனில கணைளநதடகலைன கடைதரதச நள஭ிககம வயர஬னில
ஈட஧டடனநதளரகள. றற வ஥பததகபகல஬ளம "றீ ட கள஬ழனிலர஬" ஋னற வ஥ளடடஸ
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

வ஧ளைப஧டைத. அவ஥கம வ஧ர ஌நளற஫ததைன தழனம஧ிச பன஫ளரகள.

இநத வயடகரகரனச றற வ஥பம ஧ளரததக பகளணடனநதயிடட,
ப-இனஸப஧கைர பகளடைரகககள பனற, தளம ஌றக஦வய ரறரவ பயதழனநத
இைததழல உடகளரநதளர. ஆபம஧ததழப஬ல஬ளம ஥ளைகம பபளம஧வம
ளதளபணநளனினநதத. இரதப ஧ளரப஧தறகததள஦ள இவய஭வ ஜ஦ஙகள நணரைரன
உரைததக பகளளகழ஫ளரகள ஋னற அயர ஆசரனப஧டைளர.

஥ளைகததழல, தழனைன யனம கடைம யநததம அயனகக நற஫ ஞள஧கபநல஬ளம
வ஧ளயயிடைத. தளன தபததழ யநத னனர஬க பகளஞ தபததழல கணைதம என
வயடரை ஥ளயகக ஋ததரகன ஧ப஧பபன உணைளகவநள அததரகன ஧ப஧பபன அயனகக
உணைளனிறற. ஆ஦ளல அநத னனர஬ப வ஧ளயப ஧ிடகக னடனளநல ஥டயில நழகவம
உனபநள஦ என வய஬ழ தடததக பகளணடனநதளல, அநத வயடரை ஥ளய ஋ப஧டத
தடதடககம? அப஧டத தடததளர றரவயளததந ளஸதழர.

"இநதத தழனைன வயரககளபன தளன னதரதனன" ஋னற அயனரைன
உளலணரவ பளல஬ழறற. ஆ஦ளல அரத ஊரஜழதம பயத பகளளயதறக அயனகக
யமழ ஋தவம ன஬ப஧ையிலர஬. னதரதனர஦க கணட஧ிடப஧தழல அயனகக ஌றக஦வய
இனநத இரைனற இததளன! அயர னதரதனர஦ப ஧ளரததத கழரைனளத. அஙக
அரைனள஭ஙகர஭க பகளணட ஏப஭வ ஊகழகக஬ளம. ஥ழசனநளய ஋ப஧டச
பளல஬னடனம?

*****

னதரதனர஦க ரகத பயத ஬ளக-அப஧ில அரைதத இபணட
வ஧ள஬ீ ஸகளபரகலம அன஫ழபவ அஜளககழபரதனளனினநத அயர஦த தப஧ிததக பகளணட
வ஧ளகயிடைதறகளக 'டஸநழஸ' பயனப஧டடனநதளரகள. இத ளஸதழரககச
மநதநழலர஬. அயரகள தளன னதரதனர஦ப ஧ளரததழனககழ஫ளரக஭ளத஬ளல,
அயர஦ப ஧ிடப஧தழல அயரகலரைன உதயி நழகவம உ஧வனளகநளனினககபநனற
அயர கனதழ஦ளர. ஆத஬ழன அயர 'டஸநழஸ' பயனப஧டை ஧ி஫கஙகை, அயரகர஭
அயர உ஧வனளகப஧டததழ யநதளர. அயரகலரைன னனறழனி஦ளல தழனைன
஧ிட஧டைளல, நற஧டனம உததழவனளகம யளஙகழத தனயதளகவம யளகக஭ிததழனநதளர.

அநத இபணட களனஸை஧ிளக஭ில எனயன இபணட யளபததகக னன
பனர஦கக யநதழனநதளன. பனர஦னில இனநத அயனரைன ரநதத஦ன வயர஬
வதடத தனயதளகச பளன஦தன வ஧ரல அயன யநதளன. யநதயன என ஥ளள "ஙகவத
தளபம" ஧ளரககப வ஧ள஦ளன. அஙவக, தழனைன வயரககளபர஦க கணைதம அயனககச
நவதகம உணைளனிறற. "னதரதனன நளதழரனல஬யள இனககழ஫ளன?" ஋னற
஥ழர஦ததளன. ஥ழர஦கக ஥ழர஦கக நவதகம உறதழப஧டைத. உைவ஦,
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

தழனப஧பஙவகளனிலககத தழனம஧ிச பனற ளஸதழரனிைம தனனரைன நவதகதரதத
பதரனப஧டததழ஦ளன.

ளஸதழர னத஬ழல 'ன ன' ஋ன஫ளர. த஭ிககை ஥ம஧ிகரகனில஬ளநல ழரததப
஧ரகளம பயதளர. "தழனைர஦ ஧ிடகக உனர஦ததளன அனப஧வயணடம" ஋ன஫ளர.

ஆ஦ளல அயர ந஦ததழலம ஋ப஧டவனள நவதகததழன யிரத வ஧ளடைளயயிடைத.
இபணட நளதநளய னதரதனனரைன ஆரப஧ளடைம அநதப ஧ககததழல எனறவந
இல஬ளததளல, அயனரைன நவதகம ய஭ரநத யநதத. ஆ஦ளல, இததரகன
ஆதளபநற஫, ழரபனக கழைநள஦ நவதகததழன வநல ஋ன஦ ஥ையடகரக ஋டகக
னடனம?

ரநதத஦ி ப஧ணணின கலனளணதரத யினளஜநளக ரயததகபகளணட, தளவந
என னர஫ பனர஦ககப வ஧ளயப ஧ளரததயிடட யப஬ளநள ஋னற என வனளர஦
வதளன஫ழறற. இப஧ட அயனரைன ந஦ததழவ஬ உளலணரசழககம, னததழககம
வ஧ளபளடைம ஥ைநத பகளணடனநத நனததழவ஬தளன, வநற஧ட ஧ததழரரகச பயதழரன
அயர ஧ளரததளர. "ர ர! இரதப வ஧ளயப ஧ளரதத யிடட யநதளப஬ளமழன ந஦ததழல
அரநதழ ஌ற஧ைளத; வயற ஋நத வயர஬னிலம ந஦ம பல஬ளத" ஋னற
தீரநள஦ிததததளன அயர பனர஦ககக கழ஭ம஧ி யநதத.

஥ளைக வநரைனில தழனைன யநததழ஬ழனநத, அயனரைன தயிபன ஥ழநழரததகக
஥ழநழரம அதழகநளகழக பகளணடனநதத. ழ஬ நனம ஥ளம ஋ரதவனள ஞள஧கப஧டததழக
பகளள஭ யினமனகழவ஫ளம; இவதள ஞள஧கம யநதயிடைத வ஧ளல வதளனறகழ஫த;
ஆ஦ளலம யனயதழலர஬. பபளம஧வம பதரநத யிரனம; பத஭ியள஦ ஙகதழ;
நவதகவந இல஬ளத பயதழ ; ஆ஦ளல அபதன஦? ப஥ஞளஙகமழனில இனககழ஫த;
஥ழர஦வகக யபநளடவைப஦னகழ஫வத! - இப஧ட ஋ததர஦வனள தைரயக஭ில ஥ளம
தயிததழனககழவ஫ளநல஬யள? றரவயளததந ளஸதழர இபவ஧ளத அநத
஥ழர஬ரநனிலதளன இனநதளர. "இயன னதரதனன தளன; ஆ஦ளல அரத ஥ழசனம
பயயத ஋ப஧ட? ஌வதள என யமழ இனககழ஫த. ஆ஦ளல அத ஋ன஦?" ளஸதழர
தர஬ரனச பள஫ழநத பகளணைளர; ப஥ற஫ழரன அனககழப ஧ிடததக பகளணைளர. ஥ல஬
வயர஭னளக அபவ஧ளத ஋ல஬ளனம ஥ளைகததழல நழகவம பறநள஦ கடைததழல
னபணநளய ஈட஧டடனநத஧டனளல, ளஸதழரரன னளனம கய஦ிககயிலர஬. னளபளயத
அயனரைன வஷரைகர஭க கய஦ிததழனநதளல, இயனகக ஋ன஦ ர஧ததழனநள ஋னற
தளன வனளழகக வயணடனினநதழனககம.

஥ளைகததழல நழகவம பறநள஦ கடைம தளபனம, தழனைனம நதழககம
இைமதளன. தளபம வயரம வ஧ளடையனகக ஸதழர வயரம பயக ஥ன஫ளய
஧஬ழததழனநதத. உணரநனில, அநத வயரம வ஧ளடகழ஫யனரைன ப஧னர
யி஭ம஧பததழல கணடபளந஬ழனநதளல, னனரன தளன ஸதழர வயரம வ஧ளடடனககழ஫ளன
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

஋னற கனதவய னடனளத. அயனரைன வதளற஫தரதப வ஧ள஬வய வ஧சச, ஥ரை,
஧ளயர஦ ஋ல஬ளம ஸதழரகக உரன஦யளகவய இனநத஦. அயனரைன ரகக஭ின
எவபயளன அரயிலம, உைம஧ின எவபயளன ப஥஭ியிலம, னனயததழன எவபயளன
ப஥஫ழப஧ிலம, கணணின எவபயளன சமறழனிலம பநல஬ழன஬ளரன இனறரக
஧ரனபணநளயப ப஧ளனநதழனினநதத.

னகனடனணிநத தழனைர஦க கணைதம தளபம ஧னநத வ஧ள஦ளள. அயலரைன
னகததழல, கணக஭ில, ஥ழன஫ ஥ழர஬னில, உைம஧ின ஥டககததழல - தழரகபனம ஧னனம
களணப஧டை஦. அபவ஧ளத அயர஭ப ஧ளரதத னளனககம ன஬ழரனக கணட பயனணட
஥ழறகம ப஧ணநள஦ின வதளற஫ம உைவ஦ ஞள஧கம யபளநற வ஧ளகளத.

"஍வனள! ஥ீ னளர?" ஋னற தளபம, கைல ஥டககததைன வகடைளள.

"஥ள஦ள? ஥ளன நனரன" ஋னற பளல஬ழச ழரததளன தழனைன.

அநதச ழரப஧ி஦ளல ழ஫ழத ரதரனம பகளணை தளபம, "஥ீ தழனை஦ிலர஬னள?"
஋ன஫ளள.

"஥ளன தழனை஦ிலர஬, ப஧ணவண! ஥ளன கள஭ன!"

"கள஭஦ள? ஍வனள! உனர஦ப ஧ளரததளல ஋஦ககப ஧னநளனினககழ஫த!" ஋ன஫ளள
தளபம.

அபவ஧ளத, தழனைன பதமநளஙக பநடடல என ஧ளடடப ஧ளைத பதளைஙகழ஦ளன.

"கணவண! உ஦ககப ஧னவநவ஦ள?"

஋னற ஆபம஧ிதத, அநரகக஭நளயப ஧ளட஦ளன. தனனரைன க஬ ஧பம஧ரபனின
ப஧னரநரனபனல஬ளம அயன ஋டததச பளன஦ளன. தனனரைன க஬ததழன ஆதழ
னனரன கழனஷணன ஋னனம கள஭ன ஋னற கரயததைன க஫ழ஦ளன. "அபவ஧ரப஧டை
கள஭ர ஧பம஧ரபனில யநத யீ பககள஭ன ஥ளன. உ஦ககக கள஭ப னனர஦ளய
யளயததழனககழவ஫ன" ஋னற ஧ளடரை னடததளன. அப஧டப ஧ளடரை னடககமவ஧ளத
தனனரைன னகனடரனச றற அயன யி஬ககழச பளநத னகதரதக களடட஦ளன.

அபவ஧ளத தளபம "ஆ!" ஋னற கயி னரசரனரைநத கவவம யிலநதளள. ஆ஦ளல
ர஧வனளர ஋ல஬ளனம அசநனம ஧ிபநளதநள஦ கதக஬ம அரைநத ரக தடட
ஆரப஧ரததளரகள. அவ஥கர "எனஸ வநளர" ஋னற கததழ஦ளரகள. அயன
தழனை஦ளரகனளல, னகனடககப ஧ின஦ளல ஧னஙகபநள஦ னகம இனகக
வயணடபநனற ஋தழர஧ளரததயரகலககக கர஭ பளடடன னதரதனனரைன அமகள஦
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

னகதரதக கணைதம அவய஭வ உறளகம உணைளனிறற. அசநனம றரவயளததந
ளஸதழரனின னகம கைப ஧ிபகளம அரைநதத. ஆ஦ளல அதறகக களபணம நடடம
வயற. தழனைனரைன னகனட யி஬கழன அவத நனததழல ளஸதழர தமனரைன
நவதகதரத ஥ழயரததழ பயத பகளள஭ என யமழ கணட஧ிடததயிடைளர! "அ஧ிபளநழ!
அ஧ிபளநழ!" ஋னற அயனரைன யளய அயரப அ஫ழனளநவ஬ னணனணததக
பகளணடனநதத.
அததழனளனம 35 - வகளதர ளபதளநணி

றரவயளததந ளஸதழரகக அன஫ழபபயல஬ளம தககம யபயிலர஬. கரதக஭ில
யனம களத஬ரகர஭ப வ஧ளல "஋பவ஧ளத இபவ பதளர஬னம, ப஧ளலத யிடனம?" ஋னற
அயஸரதப஧டடக பகளணடனநதளர. களர஬னில னதல களரனநளகத தநத
நர஦யிரன அரமதத, "வ஥ற஫ழபவ என ஥ளைகததககப வ஧ளனினநவதன. பபளம஧
஥ன஫ளனினநதத. அப஧டப஧டை ஥ளைகம ஥ளன ஧ளரததவதனிலர஬. இனற இபவ
உனர஦னம அரமததப வ஧ளக உதவதழததழனககழவ஫ன, யனகழ஫ளனள?" ஋ன஫ளர.

"உஙகலகவக இவய஭வ கனரண ஧ி஫நத ஏரைததககக கடடக பகளணட
வ஧ளகழவ஫ப஦னற பளலலம வ஧ளத, ஥ளன நளடவைப஦ன஫ள பளலவயன? அதறபகன஦,
வ஧ளவயளம. ஆ஦ளல, இனர஫கக அநதப ப஧ண அ஧ிபளநழரனப ஧ளரகக வயணைளநள?"
஋ன஫ளள நீ஦ளடழ அமநளள.

"஧ளரததளல வ஧ளகழ஫த. ஌ன அயர஭னம ஥ளைகததககக கடடகபகளணட வ஧ளக
வயணடபநன஫ளலம வ஧ளவயளம."

"஋ன ந஦ததழ஬ழனககழ஫ரத அப஧டவன பதரநத பகளணட யிடடரகவ஭! ஆ஦ளல
உஙகள தநகரக ளபதளநணி ஋ன஦ பளலயளவபள ஋ன஦வநள ? என நளதழர
கழறககளனிறவ஫? அரமததக பகளணட வ஧ளகககைளத ஋னற பளன஦ளலம
பளலயளர."

"ஆநளம; அய஭ிைம இரதப ஧ற஫ழச பளல஬ வயணடன அயழனநழலர஬. 'என
஥ளர஭கக ஋ஙகலைன இனககடடம. ஥ளர஭கக பகளணட யநத யிடடயிடகழவ஫ளம'
஋னற பளன஦ளல வ஧ளனிறற."

"வ஧ள஬ீ ஸகளபரகலகக இபதல஬ளம பளல஬ழனள பகளடகக வயணம?" ஋ன஫ளள
அயனரைன ஧ததழ஦ி.

*****

ளஸதழர அனப஫ல஬ளம பயக சறசறப஧ளக இனநதளர. ஥ளைகக பகளடைரகககப
வ஧ளயப ஧ததப ஧தழர஦நத யரரககப ஧ின஦ளல னனற றீ டடகள ரறரவ
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

஧ணணி஦ளர. னன யரரனில இைம கள஬ழ இனககழ஫த ஋னற பளல஬ழனம, அயர
஧ிடயளதநளக "வயணைளம; ஧ின யரரனில தளன வயணடம" ஋னற பளல஬ழயிடைளர.

஧ி஫க அயர வ஧ள஬ீ ஸ கநழர஦ர ஆ஧ீ றஶககப வ஧ளய, கநழர஦ரபப வ஧டட கணட,
பயகவ஥பம வ஧ழக பகளணடனநதளர. இப஧டப ஧஬ களரனஙகள பயதயிடட யீ டடககத
தழனம஧ி஦ளர.

ளனஙகள஬ம அயனம அயர நர஦யினம பஸயதழ யிதனள஬னததககச
பன஫ளரகள. அநத யிதனள஬னததழன தர஬யி வகளதர ளபதளநணி ஥நத
ளஸதழரனினரைன எனறயிடை தநகரக. அயனரைன தகப஧஦ளர ரலவகளரடட
ஜடஜளனினநத கள஬ஞ பன஫யர. தபதழரஷையநளக ளபதளநணினின நணயளழகரக
அவய஭வ நவதளரநள஦தளனிலர஬. கலனளணநள஦ இபணட னனற யனரததகக
அபன஫ம அயனரைன கணயன னளவபள என டரைககளரனைன கப஧வ஬஫ழச
ழஙகபனனககப வ஧ளயயிடைளன. அபன஫ம அயன தழனம஧ி யபவயனிலர஬.

இவயளற ப஧னம தரப஧ளககழனததககள஭ள஦ ளபதளநணிகக அயனரைன
தகப஧஦ளர ஥ழர஫ன பளததககள ரயததயிடடக கள஬ஞபன஫ளர. ளபதளநணினம
஥ள஭ரையில தமனரைன தககதரத ந஫நத னக வரயனில ஈட஧ை ஆபம஧ிததளர .
தமரநப வ஧ள஬வய ப஧ளத ஊமழனததழல ஧றறக பகளணை இனனம ழ஬ ஸதழரகலைன
வரநத இநதச பஸயதழ யிதனள஬தரத அயர ஆபம஧ிததளர. ஥ள஭ரையில
நற஫யரகலரைன ழபதரத கர஫நத வ஧ளயயிை யிதனள஬னததழன ப஧ளறபன
னலயதம கரைழனளக அயர வநவ஬வன ளரநதயிடைத.

அப஧டச ளரநதத னதல, யிதனள஬ததழல அயனரைன ழபதரதனம ஧ன நைஙக
அதழகநளனிறற. அயபத உ஬கவந யிதனள஬னததககள அைஙகழயிடைபதனற க஫஬ளம.
என ஙகவத யிதயளன ஥ன஫ளயப ஧ளடகழ஫ளர ஋னற னளபளயத பளன஦ளல, "அயர ஥நத
யிதனள஬னததகக என 'ப஧஦ி஧ிட ஧ர஧ளரநனஸ' (உதயிக கசவர) பகளடப஧ளபள?"
஋னற வகட஧ளர. னளபளயத என தர஬யர பனர஦கக யனகழ஫ளர ஋னற
வகளயிப஧டைளல, அயரப யிதனள஬னததகக யபச பயன உைவ஦ னனறழ
பதளைஙகழயிடயளர. னளபளயத என யககவலகக ஥ழர஫ன யனம஧ட யனகழ஫பதனற
வகளயிப஧டைளல, "அயரைம ஥நத யிதனள஬னததகக ஌தளயத ஥னபகளரை யச஬ழகக
வயணடவந!" ஋னற வனளர஦ பயயளர. னளபளயத என ப஧ண னதல யகப஧ில ஧ி.஌.
஧ளஸ பயதளள ஋னற அ஫ழநதளல, "அயர஭ ஥நத யிதனள஬னததழல யளததழனளபளகச
பயதயிடைளல வதயர஬" ஋னற தளன ஋ணணநழடயளர.

*****

இததரகன அயனரைன ச஧ளயதரத ஥னக அ஫ழநதயபளத஬ளல, ளஸதழர வ஧சழன
ஆபம஧ததழவ஬வன, "ளபதள! இநத யிதனள஬னதரதப ஧ளரககம வ஧ளத ஥ளஙகள
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

஋லவ஬ளனம ஋தறகளக ஜீ யிததழனககழவ஫ளம ஋னற வதளனறகழ஫த. இபவ஧ரப஧டை
உததநநள஦ களரனததகக என உதயினம பயனளத ஜனநனம என ஜனநநள?" ஋னற
னகலரபனம ஆதந ஥ழநதர஦னம க஬நத க஫ழ஦ளர.

"அபதன஦ அணணள, அப஧டச பளலகழ஫ளய? ஥ீனநதளன ப஧ரன உதயி
பயதழனககழ஫ளவன? அநதப ப஧ண அ஧ிபளநழரன ஋ஙகள யிதனள஬ததகக அனப஧ினவத
என உதயிதளவ஦?" ஋ன஫ளர வகளதர ளபதளநணி .

"ஆ஦ளல அநத நளதழர உதயி இனனம ஋ததர஦வனள வ஧ர உஙகலககச பயனத
தனளபளனினப஧ளரகள. ப஧ணகர஭ அனப஧ி ரயப஧ததள஦ள கஷைம?" ஋ன஫ளள
நீ஦ளடழ.

"அப஧டனிலர஬, அமநள! அ஧ிபளநழரனப வ஧ளன஫ னததழள஬ழப ப஧ணரண அனப஧ி
ரயததவத என உதயி தளன."

"஥ழஜநளகயள? அயள நரததளனினககழ஫ள஭ள?"

"அ஧ிபளநழ பபளம஧ நரதத. யிதனள஬னததழவ஬வன ஙகவதததழல அயள தளன
னதல. இபவ஧ளத யிதனள஬னததப ப஧ணகர஭க பகளணட என ஥ளைகம தனளரததக
பகளணடனககழவ஫ளம. அதறக வயணடன ஧ளடடககள ஋ல஬ளம அயளதளன இடடக
கடடகழ஫ளள. அைளைள! ஋வய஭வ ஥ன஫ளனினககழன஫஦!..."

"இரதக வகடக பபளம஧த தழனபதழனளனினககழ஫த, அககள! ஋ப஧டனளயத அயள
நவதளரநளனினகக வயணடம. இனர஫கக என ஥ளள அயள ஋ஙகவ஭ளட
இனககடடவந. அரமததக பகளணட வ஧ளய ஥ளர஭ககக பகளணடயிடட யிடகழவ஫ளம"
஋ன஫ளர ளஸதழரனளர.

ளபதளநணி, "அதறபகன஦? வ஧ரளகச பயனஙகள" ஋னற பளல஬ழயிடட,
அ஧ிபளநழரன அரமதத யப என ப஧ணரண அனப஧ிரயததளர.

஧ி஫க, "அநதப ப஧ண யிரனததழல எவப என ழபநம இனககழ஫த. தழடர
தழடபபனற ஥ழர஦ததக பகளணட அமத பதளைஙகழயிடகழ஫ளள. அபவ஧ளபதல஬ளம
அயர஭ச நளதள஦ம பயயத ப஧னஙகஷைநளனினககழ஫த - அயலரைன அணணன
ஙகதழ ஋ன஦ ஆனிறற?" ஋னற வகடைளர.

"இனனம அகப஧ையிலர஬!" ஋ன஫ளர ளஸதழர

"அதறபகன஦, என ஥ளர஭ககப ஧ிடதத அநதப ர஧னர஦ பஜனிலகக அனப஧ி
யிடயீ ரகள. உைவ஦ வ஧ள஬ீ ஸ இ஬ளகளவகக பபளம஧க கழதளபன யநதயிடம..."
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


"஧ினவ஦ ஋ன஦ பளலகழ஫ளய, அககள! தழனைரகர஭ப ஧ிடதத பஜனிலகக
அனப஧ளயிடைளல, னகம ஋ப஧ட ஥ரைப஧றம?"

"ஆநளம; தழனைரகர஭பனல஬ளம ஧ிடதத பஜனிலகக அனபனயபதன஫ளல,
னத஬ழல இநத ஊரவ஬ இனககழ஫ ஍வகளரட ஜடஜஶகள, யககவலகள,
உததழவனளகஸதரகள, டைர஧ பநம஧ரகள ஋ல஬ளரபனம பஜனிலகக அனப஧ி
ரயகக வயணடம. ஥ீனம ஥ளனஙகைப வ஧ளக வயணடனத தளன. நகளதநள களநதழ
஋ன஦ பளலகழ஫ளர? ஥மனரைன ரகனளல உரமததப ஧ளட஧டடச ம஧ளதழப஧ரதத
தயிப ஧ளககழ யிதததழல ப஧றம பளதபதல஬ளம தழனடடததளன ஋னகழ஫ளர . அநதப஧ட
஧ளரததளல இனர஫ன தழ஦ம ஧ஙக஭ளகக஭ில யளழநத வநளடைளர யளர பயத
பகளணடனப஧யரகப஭ல஬ளம னத஬ழவ஬ பஜனிலககப வ஧ளனளகவயணடம,
இலர஬னள?"

"ளபதள! அவய஭வ ப஧ரன தததயம ஥நககக கடட யபளத. அத யனகழ஫வ஧ளத
யபடடம. ஆ஦ளல இனப஦ளன யிதததழல ஥ீ பளலகழ஫ரத ஥ளன எபனகபகளளகழவ஫ன.
ளதளபணநளய பஜனிலககப வ஧ளகழ஫ தழனைரகர஭ யிை பய஭ினில இனககம
தழனைரகள தளன அதழகம. இரதகவகள. ஋ஙகள ஜழல஬ளயில பளவ ளகழப டை஥ளத
உரைனளர ஋னற என ப஧ரன நனரர இனககழ஫ளர. அயர சஙகத தழனைர ஋ன஧த
஋ல஬ளனககம பதரனம. களரபககள஬ழ஬ழனநதம னதசவரனி஬ழனநதம யர பகளைளநல
ளநளன பகளணட யனயததளன அயனகக வயர஬. இதழவ஬வன பகளலதத
஧ணககளபபளகழ யிடைளர. ஆ஦ளலம அயரப இதயரபனில எனறம பயன
னடனயிலர஬. னத஬ழவ஬ வ஧ள஬ீ ரறவன ரகனில வ஧ளடடக பகளணட யிடகழ஫ளர.
அத னடனளநற வ஧ள஦ளல - பகளஞம ந஦சளடழனள஭ வ஧ள஬ீ ஸகளபன ஥ையடகரக
஋டகக னனன஫ளல, நளஜழஸடவபடடம வனளகனபளனினநத யிடைளல உரைனளர
இனனம வநவ஬ வ஧ளயக களரனதரத ஜனிததக பகளணட யநத யிடகழ஫ளர .
஋ஙகலககததளன அடடப ஧டைம கழரைககழ஫த. இபணட நளதததகக னனன ஥ைநத
என வநளடைளர வகறழல அயர க஬நதழனநததறக ஥ல஬ னச இனநதத. ஆ஦ளலம
஧ிபவனள஦நழலர஬. இபணட ஥ளர஭கக னனன அயனகக ஆ஦பர நளஜழஸடவபட
வயர஬ பகளடததழனப஧தளயப ஧ததழரரகக஭ிவ஬ பய஭ினளகழனினநதத. இதறக ஋ன஦
பளலகழ஫ளய?"

"஋ன஦தரதச பளலகழ஫த? உஙகள உரைனளரபப வ஧ளன஫ ஋ததர஦வனள
உரைனளரகள ஥நத னகததழல இனககழ஫ளரகள. இதறபகல஬ளம யிவநள஦ம எனவ஫
எனறதளன; நகளதநள பளலகழ஫஧ட அயபயரகலம ரகனளல உரமதத ஜீ ய஦ம
பயனவயணடம. எனயனரைன உரமபர஧க பகளணட இனப஦ளனயர யளழவ
஥ைததயத ஋ன஧த கைளத. இநத வ஥ளககததைவ஦தளன, யிதனள஬னததழல ஋ல஬ளப
ப஧ணகலககம ஌தளயத என ரகதபதளமழல கறறக பகளடககழவ஫ளம. அயரகலரைன
ரகவயர஬கர஭பனல஬ளம ஥ீஙகள ஧ளரககயிலர஬வன? யளனஙகள களடடகழவ஫ன"
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

஋னற வகளதர ளபதளநணி பளல஬ழ, ளஸதழரரனனம அயனரைன நர஦யிரனனம
யிதனள஬னதரதச சற஫ழக களடை அரமததச பன஫ளர.
அததழனளனம 36 - கனில ஧ளடட

அ஧ிபளநழரன ஥ளம ஧ளரதத என யனரததழறக வந஬ளகழயிடைதல஬யள ?
தழனப஧பஙவகளயி஬ழ஬ழனநத பனர஦ககப வ஧ளகம பனி஬ழல வநதழ நீ஦ளடழ
அமநளலைன அயர஭ ஥ளம கரைழனளகப ஧ளரதவதளம. இபவ஧ளத, பஸயதழ
யிதனள஬னததழன நதழல சழநத யிஸதளபநள஦ வதளடைததழன என னர஬னி ல, னததக
கலஙகழக பகளணடனநத என நப நல஬ழரக நபததழன அடனில, ஌஫ககர஫ன ந
யனதரைன என வதளமழனைன அயர஭க களணகழவ஫ளம. என ஥ழநழரம அ஧ிபளநழரன
அரைனள஭ங கணட஧ிடப஧தகை ஥நககக கஷைநளனினககழ஫த. னனவ஦ அயர஭
஥ளம ஧ளரதத வ஧ளத இனனம கமநரதனளகவய இனநதளள. இபவ஧ளத னயதழனளகழ
யிடைளள. னனவ஦ ஧டடககளடடப ப஧ணரணபவ஧ளல ஧ளயளரை, தளயணி அணிநத
பகளணடனநதளள. இபவ஧ளத களவ஬ஜ நளணயிரனப வ஧ளல வஜளபளகப ஧ின஦ளல
தர஬பனத பதளஙகயிடடப னைரய உடததழக பகளணடனநதளள. தர஬ நனிரபக வகளண
யகழட ஧ி஭நத த஭ரசழனளகப ஧ின஦ி யிடடக பகளணடனநதளள. னகததழவ஬ இனநத
கறகறபன நடடம அப஧டவன இனநதத. ஋ரதப ஧ளரததளலம, ஋ரதக வகடைளலம,
அதழனததைன நழபணட யிமழககம கணகலம அப஧டவன நளறத஬ழன஫ழ இனநத஦.

அயரகள உடகளரநதழனநத இைததககச றறத தபததழ ல என கழணறம, அரதச
சற஫ழச ழ஬ கனக நபஙகலம இனநத஦. அநத நபஙக஭ில என஫ழ஬ழனநத என கனில
'ககக' 'ககக' ஋னற கயிறற.

"அ஧ிபளநழ! ஧ி஬லரனில என கனில ஧ளடடப ஧ளடயளவன! அரதப ஧ளட" ஋ன஫ளள
஬஬ழதள.

பளகம: ஧ி஬லர
தள஭ம : ஆதழ

வய஬ர஦வன அரமப஧ளய-யிநரதக கனிவ஬
வகள஬க கழ஭ிரனத தரணகடடச பன஫ளகழலபநன (வய஬)

஥ீ஬ பய஭ித஦ிவ஬ ஥ழநழரநத ஧஫நத ஧ளட
வ஥பஞ பயனளந஬ழனநத ஥ழநழரம ஋லநதயப (வய஬)

வளர஬னமகம பளரணம ஏட எ஭ிநத ஧ளனம
ஏர஬க கனததம பதன஦ம ஧ளர஭ பயடதத னவம
நளர஬ பயனிலம நஞள வகள஬னங கணட ந஦ம
஧ள஬ழததனள பய பனன஫ழப வ஧ரதனரபதததளக (வய஬)
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


ப஥டத ய஭ரநத அைரததழனளகத தரமததழனநத நப நல஬ழரக நபததழன வநல
றற ஧஬நள஦ களறற அடகக அதழ஬ழனநத னஷ஧ஙகள ப஧ள஬ப஧ள஬பயனற உதழரநத,
அ஧ிபளநழனின வநலம, அயள வதளமழனின வநலம யிலநத஦.

"஧ளர அ஧ிபளநழ! உன வநல னஷ஧நளர ப஧யகழ஫த. உனனரைன ஧ளடரைக
வகடடயிடடத வதயரகளதளன ன நரம ப஧யகழ஫ளரகள வ஧ள஬ழனககழ஫த!" ஋ன஫ளள
஬஬ழதள.

இப஧டச பளன஦யள, அ஧ிபளநழனின கணக஭ில ஜ஬ம த஭ிததழனப஧ரதக கணட
ந஦ம க஬ஙகழ, "இபதன஦ அ஧ிபளநழ! உன கணக஭ில ஌ன ஜ஬ம யனகழ஫த? இவய஭வ
உனககநளயக கப஧ிடடம அநத வய஬ன யபயிலர஬வனபனன஫ள?" ஋ன஧தளகப ஧ளதழக
கயர஬னைனம ஧ளதழ ஧ரகளநளகவம ஬஬ழதள வகடைளள.

"஬஬ழதள! தழனப஧பஙவகளனி஬ழல ஥ளனம ஋ன அணணனம நவதளரநளனினநத
கள஬ததழல இநதப ஧ளடரை ஥ளன இடடக கடடவ஦ன. அரதத தழனப஧ித தழனப஧ிப ஧ளைச
பளல஬ழக வகடட அயன நவதளரப஧டயளன. கரைழ ஥ளள அனர஫ககக கை..."
஋னற அ஧ிபளநழ க஫ழ வநவ஬ வ஧ னடனளநல யிமநழ஦ளள.

"றற இன, அ஧ிபளநழ! - ஌வதள ததம வகடைவத! - அத ஋ன஦?" ஋னற ஬஬ழதள
஥ள஬ள ஧ககனம க஬ககததைன தழனம஧ிப ஧ளரததளள. எனறம பதரனயிலர஬.

"வயற னளவபள யிமநழ அலதளற வ஧ள஬ழனநதத. ஋னனரைன ஧ிபரநவனள, அல஬த
஧ககததச ளர஬னில தளன னளபளயத அலதபகளணட வ஧ளகழ஫ளரகவ஭ள?" ஋ன஫ளள.

அ஧ிபளநழகக ஋ன஦வநள அனற ஧ரமன ஞள஧கஙகள ப஧ளஙகழக பகளணட யநத஦.
"஬஬ழதள! ஧ளயி ஥ளன இஙவக பௌககழனநளனினககழவ஫ன. நவதளரநளய ஆடப஧ளடக
பகளணட கள஬ங கமழககழவ஫ன. னதரதனன ஋நதக களடடல ஋ன஦ கஷைப஧டடக
பகளணடனககழ஫ளவ஦ள? ஍வனள! ஋ன அணணன! உ஬கததழல எனயனககம என தீஙக
஥ழர஦ககளதயன. அயனகக யநத கஷைபநல஬ளம ஋ன஦ளலதளன. ஆ஦ளலம ஥ளன
இஙவக சகநளனினககழவ஫ன. ஧கயளவ஦!" ஋னற ஧ப஧பபனைன வ஧ழக பகளணட வ஧ள஦ளள.

"஌ன அ஧ிபளநழ உனர஦ ஥ீவன அ஥ளயழனநளய ப஥ளநத பகளளகழ஫ளய? உன
அணணனரைன தர஬யிதழ அத. தழனடடக பகளளர஭னில எனயன இ஫ஙகழ஦
஧ிற஧ளட அயர஦ப஧ற஫ழக கயர஬ப஧டயதழல ஋ன஦ ஧ிபவனளஜ஦ம?"

"஬஬ழதள! உ஦கபகன஦ பதரனம? ஋ன அணண஦ள தழனைன? அய஦ள
பகளளர஭னடககக கடனயன! என ஥ளலநழலர஬. ஋ல஬ளம ப஧ளய. ஥ளன ஧ி஫நத
வயர஭, அயன இப஧டபனல஬ளம கஷைப஧ை வயணடபநனற ஌ற஧டடனககழ஫த."
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


*****

அயள இவயளற பளல஬ழக பகளணடனநதவ஧ளத, தபததழ஬ழனநத, "அ஧ிபளநழ!
அ஧ிபளநழ!" ஋னற கப஧ிடம கபல வகடைத. றற வ஥பததகபகல஬ளம என ப஧ண
யநத, "அ஧ிபளநழ இஙவக ஋ன஦ பயகழ஫ளய? உனர஦த வதளடைபநல஬ளம
வதடகபகளணட யனகழவ஫ன. னளவபள தழனப஧பஙவகளனி஬ழ஬ழனநத நனரளள
யநதழனககழ஫ளரக஭ளம. அமநளள உனர஦ உைவ஦ கடடக பகளணட யபச
பளன஦ளரகள.

ளஸதழரனம அயர நர஦யினம அ஧ிபளநழரனச நதழததத க஫ழதத அதழகம
யிஸதரகக வயணடன அயழனநழலர஬. ஋ததர஦வனள தழ஦ஙகலககப ஧ி஫க
தனனரைன ஊர நனஷனரகர஭க கணைதம அ஧ிபளநழககச நவதளரநளயத
தள஦ினநதத. அயரகள தஙகலைன என ஥ளள இனககம஧ட அரமததவ஧ளத
உறளகததைன பன஫ளள. ஥ளைகம ஧ளரககப வ஧ளகவம நகழழசழனைன மநதழததளள.

அன஫ழபவ ஥ளைகக பகளடைரகனில ஌றக஦வய 'ரரவ' பயதழனநத இைஙக஭ில
னனற வ஧னம பனற உடகளரநதளரகள.

உடகளரநதவைவ஦ ளஸதழர சறற னறறம ஧ளரததளர. அயனககப ஧ின஦ளல
இபணட யரர தள஭ி ஥ளர஬நத ஆளநழகள வரநதளறவ஧ளல உடகளரநதழனநதளரகள.
க஫ழப஧ிடை ஙவகதததழன ன஬ம அயரகள வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள ஋ன஧த அயனககத
பதரநத வ஧ளனிறற.

அ஧ிபளநழ ஥ளைகததழன ஆபம஧ னதவ஬ நழகக ஆயலைன ஧ளரதத யநதளள. ஆ஦ளல
வநரைககத தழனைன யநததழ஬ழனநத அயள நகடனின ஙகவதததழ஦ளல கடடணை
஧ளமர஧ப வ஧ளல ஆ஦ளள. கணரணககைக பகளடைளநல அயர஦ப ஧ளரதத
யணணநழனநதளள. இரைனிரைவன அயலரைன வதகததழல இன஦பதனற யியரகக
னடனளத ஧ை஧ைபன உணைளனிறற. அபவ஧ளபதல஬ளம, ஧ககததழ஬ழனநத நீ஦ளடழ
அமநளர஭க பகடடனளகப ஧ிடததக பகளணைளள.
அததழனளனம 37 - கந஬஧தழ

"கண ஋ல஬ளயறர஫னம ஧ளரககழ஫த; களத வ஧சவயளர யளரதரதகர஭ ஋ல஬ளம
வகடகழ஫த; யளய, களரனம இனககழ஫வதள இலர஬வனள, ஧஬ரைததழலம வ஧சகழ஫த.
ஆ஦ளல கணணள஦த எனயரபப ஧ளரககம வ஧ளதம நற஫னளரபப ஧ளரககம வ஧ளதம
அரைனளத இன஧தரத அரைகழ஫த. அயர வ஧சயத ளநள஦ின யிரனநள஦ளலம,
அயனரைன கப஬ழல யிவரநள஦ இ஦ிரநனிபளயிடைளலம, அயனரைன
யளரதரதரனக களத, வதயளநழனததரதப ஧னகயத வ஧ள஬ப ஧னககழ஫த. அயரைததழல
வ஧சமவ஧ளத யளய க஭றகழ஫த; ஥ளகக பகளஞசகழ஫ளத; இபதல஬ளம அன஧ின
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அரைனள஭ம. ஆ஦ளல இவயனன ஋ப஧டப ஧ி஫ககழ஫த ஋ன஫ளவ஬ள, அத வதயபகழனம -
ந஦ிதபளல பளல஬ னடனளத" ஋னற ர஬஬ள நஜனன கரதனளழரனர ய.பய.ச. ஍னர
பளலகழ஫ளர. களதலகக நடடநன஫ழச ழவ஥கததககம இத எனயளற ப஧ளனநதயரதக
களணகழவ஫ளம. ழ஬ வ஧ரப யளழ஥ளள னலயதம ஧ளரததப ஧மகழகபகளணடனநதளலம
அயரகலைன ஥நகக அநதபஙகச ழவ஥கழதம ஌ற஧டயதழலர஬. ஆ஦ளல வயற ழ஬ரப
னதல தைரய ஧ளரததவைவ஦வன ஥நககப ஧ிடததப வ஧ளய யிடகழ஫த. ஧ி஫க
அயரக஭ிைனள஭ கர஫கர஭பனல஬ளம ஥ளம அ஬டழனம பயனத தனளபளகழ
யிடகழவ஫ளம. அயறறககச நளதள஦ம கணட஧ிடககவம னனலகழவ஫ளம. எனயர
஋ன஦தளன கன஧ினளகடடம அயரப ஥நககப ஧ிடததப வ஧ள஦ளல "னகம
஋ப஧டனினநதளப஬ன஦? கணதரதனல஬யள ஧ளரககவயணடம? ஋ன஦ ளநதம! ஋ன஦
அைககம!" ஋னற ஋ணணி நகழழகழவ஫ளம. ஧டப஧ில஬ளத ஥ழபகபககழனளனினககடடம,
அயரைம ஧ிரனம உணைளகழயிடைளல, "஧டப஧ளயத, நணணளஙகடடனளயத?
஧டததயரகள ஧பந னடைளளக஭ளனினககழ஫ளரகள. இயரைம தளன ஋ன஦
னததழள஬ழதத஦ம? ஋ன஦ ளதரனநளயப வ஧சகழ஫ளர?" ஋னப஫ல஬ளம ஋ணணிச
நவதளரப஧டகழவ஫ளம.

இப஧ட உணைளகம ழவ஥கததழன இபகழனநதளன ஋ன஦? ஌ன ழ஬ர நடடம பயக
வககழபததழல ஧ிபளண ழவ஥கழதரக஭ளகழ யிடகழ஫ளரகள? அயரகர஭ப ஧ளரப஧தழலம ஌ன
அவய஭வ ஆயல உணைளகழ஫த. ஥நத அநதபஙக நவ஦ளபதஙகர஭னம,
஥ம஧ிகரககர஭னம அயரக஭ிைம பளல஬வயணடபநனற ஌ன வதளனறகழ஫த? "னரய
ஜனநததச பளநதம" "யிடைகர஫ பதளடைகர஫" ஋னறதளன அதறகக களபணம
பளல஬ வயணடனினககழ஫த.

*****

னதரதனனககம, கந஬஧தழககம ஌ற஧டை ழவ஥கதரத வயற யிதநளயச
பளலயதறகழலர஬. கந஬஧தழ, நதரப எரஜழ஦ல நீ஦ளடழ ஥ளைகக கமப஧஦ினின
஧ிபழதத ஸதழர ஧ளரட ஥டகன. னதரதனன வநளடைளர யி஧ததழ஬ழனநத தப஧ிச பன஫
இபவ ஌஫ழன பனில யணடனிவ஬தளன னதன னத஬ளக அயர஦ச நதழததளன.
஧ளரததவைவ஦ எனயனகபகளனயர ஧ிடததப வ஧ளயயிடைத. கந஬஧தழனின
யறனறதத஬ழன வ஧ரவ஬வன னதரதனர஦ ஥ளைகக கமப஧஦ினில வரததக
பகளணைளரகள.

ழ஬ தழ஦ஙகலககள அயரகலரைன ஥டன னதழரநத இரண஧ிரனளத வதளமரகள
ஆனி஦ர. னதரதனன என ஥ளள தனனரைன கரதரனபனல஬ளம உள஭த உள஭஧ட
கந஬஧தழனிைம பளன஦ளன. கப஧ல ஌஫ழப வ஧ளயயிடயபதன஫ தீரநள஦தரதனம,
அதறக னன஦ளல அ஧ிபளநழரனப ஧ளரகக வயணடபநன஫ ஆரரனனம
பதரயிததளன. கந஬஧தழ அயனகக உதயி பயயதளக யளகக அ஭ிததளன. அததைன
அநத ஥ளைகக கமப஧஦ிவன கடன வககழபம ழஙகபனனககப வ஧ளகப வ஧ளயதளகவம
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அபவ஧ளத வரநதளறவ஧ளல னதரதனன வ஧ளயயிை஬ளம ஋னறம க஫ழ஦ளன.

஧ின஦ர, கந஬஧தழ பனர஦னிலள஭ ப஧ணக஭ின கலயி ஸதள஧஦ம
எவபயளன஫ழறகம வ஧ளகத பதளைஙகழ஦ளன. த஦கக யிதரயனள஦ தஙரக எனததழ
இனப஧தளகவம, அயர஭ ஌தளயத என ப஧ண கலயி ஸதள஧஦ததழல வரகக
வயணடபநனறம, அதறகளக யியபஙகள பதரநத பகளள஭ யநததளகவம அயன
எவவயளரைததழலம க஫ழ஦ளன. அததைன, அமநளதழர ஧ள஭ிககைஙக஭ில ஥ைககம
஥ளைகஙகள, கதம஧க கசவரகள னத஬ழனயறறககம தய஫ளநல வ஧ளய யநதளன.
஋ல஬ளனம அ஧ிபளநழரனக கணட஧ிடககம வ஥ளககததைன தளன ஋னற பளல஬
வயணடனதழலர஬. கரைழனளக, பஸயதழ யிதனள஬னததழன தர஬யி , வகளதர
ளபதளநணி அமரநனைன அயன வ஧ழகபகளணடனநத வ஧ளத, தறபன஬ளக அ஧ிபளநழ
அஙக யபவய, னகஜளரைனி஬ழனநத அயள னதரதனன தஙரகனளயததளன இனகக
வயணடபநனற அயன ஊகம பயதளன. ளபதளநணி அயர஭ "அ஧ிபளநழ" ஋னற
கப஧ிடைதம அயனரைன நவதகம னலதம ஥ீஙகழ யிடைத. நழகவம கதக஬ததைன
அனற தழனம஧ிச பனற, "஧஬பளம! *உனனரைன தஙரகரனக கணட ஧ிடதத
யிடவைன" ஋னற உறளகநளயக க஫ழ஦ளன. அரதத பதளைரநத பநதயள஦ கப஬ழல
"஋னனரைன களத஬ழரனனம கணட஧ிடதவதன" ஋னற பளன஦ளன.

[* னதரதனன தனனரைன ப஧னரப நளற஫ழ "஧஬பளம" ஋னற க஫ழனினநதளன. ஥ளைக
யி஭ம஧பஙக஭ில அநதப ப஧னர தளன அசழைப஧டடனநதத. கந஬஧தழகக அயனரைன
பளநதப ப஧னர பதரநத ஧ி஫கம, நவதகம ஌ற஧ைளத஧ட "஧஬பளம" ஋னவ஫ அரமதத
யநதளன.]

னதரதனனகக இனநத ஧ப஧பப஧ில கந஬஧தழ ஧ின஦ளல பளன஦ரத அயன
கய஦ிககயிலர஬.

*****

அ஧ிபளநழரன னதரதனன ஋ப஧டப ஧ளரப஧த ஋ன஧ரதப ஧ற஫ழ அயரகள வனளழககத
பதளைஙகழ஦ளரகள. வ஥வப வ஧ளயப ஧ளரததளல, கடைளனம அ஧ிபளநழ னதரதனர஦க
கணைதம, "அணணள!" ஋னற அ஬஫ழயிடயளள. அ஧ளனம வ஥ரநத யிடம. கந஬஧தழ
அயர஭ அரமதத யப஬ளபநன஫ளல, அத ஋ப஧ட னடனம? அந஥ழன஦ளகழன அயனைன
அ஧ிபளநழரன அனப஧ி ரயகக யிதனள஬னததழன தர஬யி மநதழப஧ள஭ள? அ஧ிபளநழதளன
யனயள஭ள?

஌வதவதள வனளர஦கப஭ல஬ளம பயதளரகள. னகதழபனல஬ளம ஧ணணி஦ளரகள.
எனறம ரனளய யபயிலர஬.

*****
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


னதரதனனகக அ஧ிபளநழ ஧டககம ஧ள஭ிககைதரதச சற஫ழப ஧ளரதத யிடைளயத
யபவயணடம ஋னற ஆயல இனநதத. கந஬஧தழ அபதல஬ளம கைளத ஋னற தடதத
யநதளன. னதரதனனரைன ஆயல வநலம வநலம ய஭ரநதத. என ஥ளள
கந஬஧தழககக கைச பளல஬ளநல பய஭ிவன வ஧ள஦ளன.

னதரதனன அனற தழனம஧ி யநததம, அயபநளகக கந஬஧தழரன அரமததத
த஦ி இைததககச பனற "கந஬஧தழ ஥ளன அ஧ிபளநழரனப ஧ளரதத யிடவைன" ஋ன஫ளன.
அயனரைன கணக஭ில ஜ஬ம ததம஧ிறற.

"஍வனள! ஋ன஦ களரனம பயதளய? இப஧டப ஧ணண஬ளநள?" ஋னற கந஬஧தழ
கயர஬னைன வகடைளன.

"கந஬஧தழ! ஥ளன இனர஫கக அயர஭ப ஧ளரததவத ஥ல஬தளயப வ஧ளனிறற.
இ஦ிவநல ஋஦கக அததரகன நதரப஧ம கழரைககவநள, ஋ன஦வநள?" ஋ன஫ளன
னதரதனன.

஧ி஫க, அயன அனற ளனஙகள஬ம ஥ைநதரதபனல஬ளம யியபநளயக க஫ழ஦ளன.
அ஧ிபளநழனின ஧ள஭ிககைதரதத தபததழல இனநத ஧ளரதத யிடைளயத
யனகழ஫பதனறதளன கந஬஧தழனிைம பளல஬ழக பகளள஭ளநல வ஧ள஦தளகவம,
஧ள஭ிககைதத நதழறசயரபச சற஫ழ யனரகனில,

"வய஬ர஦வன அரமப஧ளய யிநரதக கனிவ஬"

஋ன஫ ஧ளடரை அ஧ிபளநழனின கப஬ழல வகடடப ஧ிபநழதத ஥ழன஫தளகவம, நதழல சயரன
வந஬ளக ஋டடப ஧ளரதத வ஧ளத, நனதளணிபனதரகலகக அபன஫ததழல நபநல஬ழரக
நபததடனில அ஧ிபளநழனம இனப஦ளன ப஧ணணம இனநததளகவம, அப஧ளல வ஧ளக களல
஋மளநல தளன அஙவகவன ஥ழன஫தளகவம க஫ழ஦ளன.

"கந஬஧தழ! ஋ன ந஦ம இனற தளன ஆறதல ப஧ற஫த. அ஧ிபளநழரன ஥ளன
஧ளரததயிடவைன. அயள ஋ன஦ ஥ழர஦ததக பகளணடனககழ஫ளள ஋னறம அ஫ழநவதன.
஋னர஦ அயள தழனைன ஋னற பயறககயிலர஬. ஋ன஦ிைததழல அயலரைன அனனம
நள஫யிலர஬. இ஦ிவநல ஋஦கக வயற ஋ன஦ வயணடம...?"

"கலனளணிரனத தயிப!" ஋ன஫ளன கந஬஧தழ .

னதரதனன ப஧னனசச யிடைளன. "கந஬஧தழ! ஥ீ ஋஦கக என யளககறதழ
பகளடகக வயணடம" ஋னற அயன ரககர஭ப ஧ிடததக பகளணைளன.

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

"என஫ளயப வ஧ளயளவ஦ன? ஋ததர஦ வயணநள஦ளலம தனகழவ஫ன."

"தனவ பயத இபவ஧ளத யிர஭னளடடப வ஧சச வயணைளம, கந஬஧தழ!
னபளணஙக஭ில பளலயளரகவ஭, இைத கண தடககழ஫த, இைத வதளள தடககழ஫ளத
஋னப஫ல஬ளம, அப஧டபனளனறம ஋஦ககத தடககயிலர஬. ஆ஦ளலம ஌வதள யி஧ரதம
யபபவ஧ளகழ஫பதனற நடடம ஋ன ந஦த பளலகழ஫த. இரதகவகள, அ஧ிபளநழனம அயள
வதளமழனம வ஧ழக பகளணடனநதளரகள அல஬யள? ஥ளனம பநயமந஫நத வகடடக
பகளணடனநவத஦ல஬யள? அபவ஧ளத இனப஦ளன ப஧ண யநத, 'அ஧ிபளநழ உனர஦க
கப஧ிடகழ஫ளரகள! னளவபள தழனப஧பஙவகளயி஬ழ஬ழனநத உனர஦ப ஧ளரகக நனரளள
யநதழனககழ஫ளரக஭ளம' ஋ன஫ளள. உைவ஦ அ஧ிபளநழ ஋லநத வ஧ள஦ளள. அரதக வகடைத
னதல ஋ன ந஦ததழல க஬ககம ஌ற஧டடனககழ஫த. தழனப஧பஙவகளயில நனரரகள
இபவ஧ளத ஋தறகளக இஙவக யபவயணம?"

கந஬஧தழ ழரததளன. "஋ததர஦வனள உற஧ளதஙகள, அ஧க஦ஙகர஭ப ஧ற஫ழ ஥ளன
வகடடனககழவ஫ன. இத ஋ல஬ளயறர஫னம தககழ அடப஧தளனினககழ஫த" ஋ன஫ளன.

னதரதனன, "அத ஋ப஧டனளயத இனககடடம. ஋னனரைன ஧னம ப஧ளயனளயப
வ஧ள஦ளல பபளம஧ ஥ல஬த. என வயர஭ ஥ழஜநள஦ளல, ஋னர஦ப வ஧ள஬ீ றளர ஧ிடதத
யிடைளல, அல஬த ஥ளன இ஫நத வ஧ள஦ளல, அ஧ிபளநழரன ஥ீதளன களப஧ளற஫ வயணம.
கந஬஧தழ அயலகக வயற தழகவக கழரைனளத. அப஧ட களப஧ளறறயதளக ஋஦கக
யளககறதழ பகளடப஧ளனள?" ஋னற வகடைளன.

அபவ஧ளத கந஬஧தழ , "கைவள ளடழனளய அ஧ிபளநழரன ஥ளன களப஧ளறறகழவ஫ன,
஧஬பளம! ஧ளதழக கலனளணம ஆகழயிடைத - அயர஭க களப஧ளற஫ ஋஦ககப னரண
மநதம. ஋னர஦க களப஧ளற஫ அயள மநதழகக வயணடனததளன ஧ளககழ !" ஋ன஫ளன.
அததழனளனம 38 - "஍வனள! ஋ன அணணன!"

அன஫ழபவ யமககம வ஧ளல, "ஙகவத தளபம" ஥ளைகம ஥ைநத பகளணடனநதத.
கந஬஧தழ தளபம வயரததழல வநரைனில யநத ஥டததக பகளணடனநத வ஧ளத,
தறபன஬ளக அயனரைன ஧ளரரய அ஧ிபளநழனின நீத யிலநதத. என ஥ழநழரம அயன
பநயமந஫நத வ஧ள஦ளன. அசநனம வநரைனில பளல஬ வயணடனரதக கை ந஫நத
வ஧ளய ஥ழன஫ளன. வகளனடட படடனளரன நகன வயரம வ஧ளடையன
பகடடககளப஦ளத஬ளல, அயன கந஬஧தழனின களல யிபர஬த தன களல யிப஬ளல
அனககழ, "஋ன஦ ஥ளன வகடகழவ஫ன, சமநள இனககழ஫ளவன?" ஋னற க஫ழ, நற஧டனம
வகளயிரனப வ஧ளடை வ஧ளததளன கந஬஧தழகக ஥ளைகக கடைம ஞள஧கம யநதத. அநதக
களடழ னடநத தழரப யிடைதம, கந஬஧தழ னதரதன஦ிைம அயபநளகச பனற,
"னதரதனள! என அதழனம!" ஋ன஫ளன. னதரதனன ஋ன஦பயனற வகடகவம,
அ஧ிபளநழ ஥ளைகம ஧ளரகக யநதழனககழ஫ளள ஋ன஧ரதத பதரயிதத, "஥ல஬ வயர஭ ஥ளன
னத஬ழல அயர஭ப ஧ளரதவதன. ஋஦கவக என ஥ழநழரம தழண஫ழப வ஧ளயயிடைத. ஥ீ
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

வநரைனி஬ழனககம வ஧ளத தழடபபனற அயர஭ப ஧ளரததழனநதளல ஋ன஦
பயதழனப஧ளவனள ஋ன஦வநள?" ஋ன஫ளன.

னதரதனன அ஭யி஬ளத ஆயலைனம ஧ப஧பபனைனம வநரைனின ஧ககத
தடடககச நீ஧ம யநத, இடகக யமழனளக, கந஬஧தழ களடடன தழகரக வ஥ளககழ஦ளன.
அடதத ஥ழநழரம அயன கந஬஧தழரனக பகடடனளகப ஧ிடததக பகளணைளன. அயன
உைமன ஥டஙகழறற. கந஬஧தழரன அயன த஦ி இைததகக அரமததச பனற,
"கந஬஧தழ! ஥ளன ளனஙகள஬ம பளன஦த ஥ழஜநளயப வ஧ளயயிடம வ஧ள஬ழனககழ஫த.
அ஧ிபளநழனின ஧ககததழ஬ழனப஧த னளர பதரனநள? அயரதளன தழனப஧பஙவகளனில
வ஧ள஬ீ ஸ றப-இனஸப஧கைர. ஌வதள நவதகம வதளன஫ழததளன அயர அ஧ிபளநழரன
இநத ஥ளைகததகக அரமதத யநதழனகக வயணடம" ஋ன஫ளன.

றரவயளததந ளஸதழர னதரதனர஦ப ஧ளரதததழலர஬வன தயிப , னதரதனன
தழனப஧பஙவகளனி஬ழல இனநத வ஧ளத ஧஬ தைரய ளஸதழரரனப ஧ளரததழனககழ஫ளன.
என ஊரல றப-இனஸப஧கைர உததழவனளகம ஧ளரப஧யரப அநத ஊரல
உள஭யரகலககத பதரனளநல இனகக னடனநள?

஥ண஧ரகள இனயனம கயர஬னைவ஦ ஆவ஬ளர஦ பயதளரகள. னதரதனன
஥ளைகம னலயதம ஥டதத யிைவயணடனததளன ஋னற தீரநள஦ிததளரகள. அயன
அ஧ிபளநழனின ஧ககம தழனம஧ிப ஧ளரககக கைளத. ஧ளரததளலம பதரநதயப஭ன஧தளகக
களடடக பகளள஭க கைளத. வயற யமழ எனறநழலர஬. இபவ஧ளத வநரைகக
யபநளடவைப஦ன஫ளல, ஋ல஬ளம எவப கமப஧நளக னடயவதளட நவதகனம
ஊரஜழதநளகநல஬யள?

஌தளயத அ஧ளனததகக அ஫ழக஫ழ பதன஧டைளல ஋ன஦ பயன
வயணடபநன஧ரதனம அயரகள வனளழதத னடவ பயதளரகள. கந஬஧தழ
பனர஦கக யநததம, என 'பறகணட லளணட' வநளடைளர களர யளஙகழனினநதளன.
஥டகரகள யனயதறபகனற பகளடைரகககப ஧ின஦ளல என த஦ி யமழனினநதத.
அயனரைன களரப அஙவக தளன ஥ழறததழ ரயப஧த யமககம. அயழனம ஌ற஧டைளல,
னதரதனன அநதக களரல ஌஫ழ ஏடடக பகளணட வ஧ளய யிை வயணடனத. அபன஫ம
஧கயளன யிடை யமழ யிடகழ஫ளர.

"கந஬஧தழ! உன யளககறதழரன ந஫நத யிைளவத!" ஋னற கரைழனளகக வகடடக
பகளணைளன னதரதனன.

*****

஥ளைகம ஥ைநத பகளணட யநதத. தளபனம தழனைனம நதழககழ஫ளரகள. தழனைன
஧ளடகழ஫ளன:
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


"கணவண உ஦ககப ஧னம ஌வ஦ள-஥ீ
கயர஬ பகளள஭வம யிடவய஦ள - அட
ப஧ணவண ஧ிபநளதம ஧ணணிைளவத-கள஭ப
஧ி஫பப஧னற அயநதழககளவத!

கணணன ஋ன஧ளப஦ளன கள஭ன - னன஦ம
கன஦ினர ந஦ஙகர஭க கயரநதளன - அயன
கன஦நழைள இதனநழலர஬ - களதல
பகளளர஭னிைளத உள஭ நழலர஬

பயணபணய தழனட அநதக களயன - ஋ஙகள
யமததகவக யமழ னதலயன - அநதக
கணணன க஬ததழல ஧ி஫நவதவ஦ - ஌ற஫
கள஭ப னனர஦ளய யளயதவதவ஦!"

கரைழ அடரனப ஧ளடமவ஧ளத, தழனைன தன னகனடரன யி஬கககழ஫ளன.
உைவ஦ தளபம னரசழதத யிலகழ஫ளள.

அவத நனததழல ர஧னில கடபகளணடனநத ஥ழபததரதப ஧ி஭நத பகளணட,
"஍வனள! ஋ன அணணன!" ஋னற என கபல ஋லநதத. அடதத கணததழல அ஧ிபளநழ
஥ழஜநளகவய னரசரனரைநத யிலநதளள. நீ஦ளடழ அமநளள அயர஭த தளஙகழக
பகளணைளள.

றப-இனஸப஧கைர என தளலத தள஭ி ஋லநத ஧ின ன஫ம வ஥ளககழச நழகரஞ
பயதளர. உைவ஦ அஙகழனநத ஥ளல வ஧னம ஋லநத யிரபநத பன஫ளரகள.

இதறகள ர஧னில ஧ளதழப வ஧னககவநல ஋லநத ஥ழறகவம, "஋ன஦? ஋ன஦?"
஋னற எனயரபபனளனயர வகடகவம களபணந பதரனளநல ழ஬ வ஧ர யிலநதடதத
பய஭ிவன ஏைவம - இமநளதழர அலவ஬ள஬ கலவ஬ள஬நளகழயிடைத. வநரைனிலம
தழரபரன யிடடயிடைளரகள!

உடப஧ணினளத வ஧ள஬ீ றளர ஥ளல வ஧னம பய஭ிவன பனற அஙவக தனளபளனினநத
உடப஧ணிநத வ஧ள஬ீ ஸகளபரகர஭னம அரமததக பகளணட வநரைககள ஏட஦ளரகள.
அஙவக னர஬ னடககக஭ில ஋ல஬ளம வதடனங கைத தழனைன அகப஧ையிலர஬!

கந஬஧தழ கயர஬ வதஙகழன னகததைன, ஆயலைன ஋ரதவனள ஋தழர
வ஥ளகக஧யன வ஧ளல இனநதளன. ழ஬ ஥ழநழரஙகலககப ஧ி஫க, றற
தபததககப஧ள஬ழனநத அயனரைன வநளடைளர லளப஦ின பதம யபவம அயனரைன
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

னகம ஧ிபகளம அரைநதத!
அததழனளனம 39 - தழனப஧தழ னளததழரப

தழனப஧தழனிலள஭ வ பயஙகவைப ப஧னநளனகக உ஬கததழவ஬ ஥ளம ஋ஙகம
வகடை஫ழனளத ஏர அனரயநள஦ ஧஬ம இனநத யனகழ஫த. தமநழைம யனம ஧கதரக஭ின
தர஬ரன பநளடரைனடததப ஧ளரப஧தழல அயனகக என தழனபதழ . வயவ஫ ஋ஙவகனளயத
பநளடரைனடததக பகளணட யநதளல ஧ிபவனளஜ஦நழலர஬. அயனரைன
ந஥ழதழனிவ஬வன பநளடரைனடததக பகளணட தர஬நனிரபனம அவயிைவந தளன
அரப஧ணம பயனவயணடம. ளதளபணநளயக கமநரதகர஭ அப஧டப ஧ளரப஧தழவ஬தளன
அயனகக அததழனநத ஆர. ஆ஦ளல ழ஬ நனம நீர னர஭தத, தர஬ ஥ரபதத
ப஧ரனயரகலங கை அஙவக வ஧ள஦தம கைவலகக ஥ளம கமநரதகள தளவ஦ ஋ன஫
஋ணணததழவ஬ தர஬ரன பநளடரைனடததக பகளணட யிடகழ஫ளரகள. "ளநழனளயத,
னதநளயத? அப஧ட என ளநழ இனநதளல, அயர தளன ஋னர஦ யணஙகடடவந? ஥ளன
஌ன அயரப யணஙக வயணடம?" ஋னற வ஧சம ஧கதத஫ழவப ப஧ரனயரகள கைத
தழனப஧தழககப வ஧ள஦தம ஧கதத஫ழபயல஬ளம ஧஫நதவ஧ளகத தர஬ரன நலஙகச
ழரபததக பகளணட யிடகழ஫ளரகள. கநதல ய஭னம ரத஬ஙகள தையி அனரநனளக
ய஭ரதத அ஭க஧ளபதரத ஋ததர஦வனள ஸதழரகள அஙவக ஧஫ழபகளடதத யிடட
யனகழ஫ளரகள.

அநத யனரம கலனளணினின தகப஧஦ளர தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭ககக
கடம஧ததைவ஦ தழனப஧தழ வ஧ளய யப வயணபநன஫ யினப஧ம ஌ற஧டைத. தர஬
பநளடரைனடப஧தறக அயனரைன இர஭ன தளபததழன கமநரதகள ஌பள஭நளய
இனநதளரகள. பயஙகவைப ப஧னநளலககக கடம஧ததழவ஬ வயணடதலம இனநதத.
கலனளணி அவய஭வ ப஧ரன பளததககளரனள னினககம வ஧ளத, ப஬வககப
஧ணததககததளன ஋ன஦ கர஫வ? தழனப஧தழககப வ஧ளய யநத, யிநரரனளகக 'கம஧
வரரய' ஥ைததழ, கததரயகக வயணபநனறம அயர னடவ பயதழனநதளர.
கலனளணினிைம இரதப ஧ிபஸதள஧ிததவ஧ளத, அயள ஆயலைன தளனம யனயதளகத
பதரயிததளள.

கலனளணி னஙக஭ததகக யநத னனற நளதம ஆனிறற. ஆபம஧ததழல
னதரதனர஦ச நதழததப வ஧ழனதன ஧ன஦ளக அயலரைன உள஭ததழல ழ஫ழத
அரநதழ ஌ற஧டடனநதத. ஥ள஭ளக ஆக அநத அரநதழ கன஫ழ , ஧ப஧பபன அதழகநளகழக
பகளணடனநதத. "னதரதனன ஌ன இனனம யபயிலர஬? அயன ஋ஙவக வ஧ள஦ளன?
஋ன஦ பயகழ஫ளன?" ஋னற அயள உள஭ம எவபயளன கணனம வகடடக
பகளணடனநதத. அயர஦ப ஧ளரகக வயணபநன஫ தள஧ததழ஦ளல அயலரைன தள஧ம
நழதநழஞழப வ஧ளகளத யணணம எனயளற ஆறதல அ஭ிதத யநதத அநத ஥தழககரபப
஧ிபவதநதளன. இநத இபணட னனற நளத கள஬நளகக கலனளணி ஧ரமன஧ட
பகளள஭ிைககரப ய஦வதயரதனளக யி஭ஙகழ஦ளள. தழ஦நதய஫ழ஦ளலம அயள ஥தழககக
க஭ிககப வ஧ளயத தயறயதழலர஬. அப஧டப வ஧ளகழ஫யள தழனம஧ி யீ டடகக யப
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அயபப஧டயதநழலர஬. ப஥டவ஥பம களடக஭ில சற஫ழக பகளணடனப஧ளள. அயள
கன஦ிப ஧னயததழல ஧மம ஧஫ழததத தழன஫ ஥ளயல நபம, இ஬நரத நபம
இனககநழைபநல஬ளம இபவ஧ளதம வதடச பலயளள; கழர஭கர஭ உலககயளள.
உதழரநத ஧மஙகர஭ ஏடஏடப ப஧ளறககழச வரப஧ளள. அபவ஧ளத னதரதனனரைன
ஞள஧கம யநத யிடம. அப஧டவன தரபனில உடகளரநத ஧கறக஦யில ஆழநத
யிடயளள. ஍வனள! தனர஦ நடடம னதரதனனககக கடடக பகளடததழனநதளல
யளழகரக ஋வய஭வ ஆ஦நத நனநளக இனநதழனககம?

தழ஦ம என தைரய ஧ளமரைநத வகளயிலககச பனற ஧ளரப஧ளள. எவபயளன
஥ளலம, "இனர஫கக யநதழனப஧ளவ஦ள?" ஋ன஫ அைஙகளத ஆயலைவ஦ பலயளள.
஧ை஧ைபயனற அடததக பகளளலம நளரர஧ அனககழப ஧ிடததக பகளணட வ஧ளயப
஧ளரப஧ளள. னதரதனன யமககநளய உடகளனம வநரை பய஫ழனதளனினககக கணைதம
அயள ப஥ஞச தணககநரைனம. என வயர஭ தனர஦ அர஬ககமழப஧தறகளகப
஧ககததழல ஋ஙவகனளயத எ஭ிநதழனப஧ளவ஦ள ஋னற கை ஥ள஬ள ன஫னம வதடப
஧ளரப஧ளள.

஌ன இனனம யபயிலர஬? அ஧ிபளநழரன என தைரய ஧ளரதத
யபவயணபநனறதளவ஦ வ஧ள஦ளன? ஧ளரததளவ஦ள இலர஬வனள? என வயர஭ அயள
அயர஦ப ஧ிரன நளடவைன ஋னற பளல஬ழயிடைளவ஭ள? இனயனநளகக கப஧வ஬஫ழப
வ஧ளய யிடைளரகவ஭ள?

கழகக னடனளத இநத ஋ணணம வதளனறம வ஧ளத அயலகக அ஧ிபளநழனின நீத
வகள஧ம அளததழனநளக யனம. அநதப ஧ளலம அ஧ிபளநழனி஦ளவ஬தளன தனனரைன
யளழகரக ஧ளமள஦பதல஬ளம! அயள ஋தறகளக ஧ி஫நதளள? அயள ஧ி஫ககவயணடனத
அயழனபநன஫ளல தனர஦ ஋தறகளகப ஧கயளன ஧ரைககவயணம?

இப஧ட எவபயளன ஥ளலம கலனளணிகக னடயில஬ளத என னகநளகப வ஧ளயக
பகளணடனநதத. இததரகன நதரப஧ததழவ஬தளன தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭ கடம஧
கழதநளகத தழனப஧தழ னளததழரப கழ஭ம஧ி஦ளர. ஆட ஧ி஫நத ஥ைவ ஆபம஧நளகழயிடைளல
அபன஫ம ஋ஙகம கழ஭ம஧ னடனளபதனறம னளததழரப ன஫ப஧ை இத தளன ரனள஦
தனணம ஋னறம அயர ஋ணணி஦ளர.

஥ளலகக ஥ளள உள஭க கழ஭ரசழ அதழகநளகழக பகளணடனநத கலனளணிககத தளன
னஙக஭ததழவ஬வன இனனம இனநதளல ர஧ததழனவந ஧ிடததயிடம வ஧ளல வதளன஫ழறற.
னளததழரப கழ஭ம஧ிச பன஫ளல, ஧஬ இைஙகர஭ப ஧ளரப஧தழல ழ஫ழத ந஦தரதச
பலதத஬ளநல஬யள? என வயர஭ வ஧ளகநழைஙக஭ில ஌தளயத னதரதனர஦ப
஧ற஫ழன பயதழ களதழல யிலநதளலம யிம஬ளநல஬யள - இநத ஋ணணததைவ஦ தளன
கலனளணினம தழனப஧தழககக கழ஭ம஧ச ழததநள஦ளள.

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

க஫ழப஧ிடை ஥ல஬ ஥ள஭ில தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭னின கடம஧ம தழனப஧தழககப
஧ிபனளணநளனிறற.
அததழனளனம 40 - பளனயபம ஜஙரன

ளதளபணநளகவய என பனிலவய ஜஙரர஦ப வ஧ள஬ க஬க஬ப஧ள஦ இைம வயற
கழரைனளத ஋னற பளல஬஬ளம. அதழலம, பளனயபம ஜஙரர஦ப ஧ற஫ழச பளல஬
வயணடனதழலர஬. அஙவக ஥ளல னககழனநள஦ இைஙகலககப வ஧ளகம ஥ளல பனில
஧ளரதகள யநத வரகழன஫஦. ஆகவய ஧கல, இபவ இன஧ததழ஥ளனக நணி வ஥பனம
ஸவைரன க஬க஬பயனறதளன இனககம.

ஆலள! அஙவக ஋ததர஦ யிதநள஦ யளர஦கள தளன க஬நத யனகழன஫஦?
தளமமன, வபளஜளபன, பயடட வயர, நனகபகளலநத யளர஦; நளலயரை, களபளனநதழ
யளர஦; ளம஧ளர ளதம, தனிர ளதம யளர஦; பபளடட-஧ன ஧ிஸவகளதத யளர஦;
னரகனிர஬ யளர஦; சனடடப னரக யளர஦; அலகழன ஆபஞசத வதளல, யளரமப
஧மதவதளல யளர஦; நனரரகள வந஬ழனநத யனம பறணட, ஜவயளத,
வயபப஧ணபணய யளர஦; கஙரகனிவ஬ னலகழன ஧ின, பளவநசயபததழல தளன
க஭ிப஧த ஋ன஫ தழை ஙகல஧ததைன யனம யைககததழனரகலரைன அலககரைநத
தணிக஭ி஬ழனநத யனம யளர஦; அமநமநள! அநத யளர஦கர஭பனல஬ளம
த஦ிதத஦ினளகப ஧ிரதத ஋டதத ஋ணணி஦ளல கர஫நதத னப஧தழ஦ளனிபம யளர஦
இபளதள?

அபன஫ம ஋ததர஦ தழனள஦ ந஦ிதரகர஭ ஥ளம அஙவக ஧ளரககழவ஫ளம!
஧டடககளடட கடனள஦யரகள; ஧டைணதத ஥ளகரக னனரரகள; உசழககடநழ
ந஦ிதரகள; கழபளபனத தர஬ககளபரகள; கல஬ள அணிநதயரகள; பதளப஧ி தரததயரகள;
஧டரை ஥ளநஙகள; நத஦ப ப஧ளடடககள; னறகக நீரகள; னககயபஙகள; ஥ீணை
தளடகள!

ஸதழரக஭ிவ஬தளன ஋ததர஦ யிதம? பகளப஥ளடடப னைரய தரததயரகள;
னதசவர றழலக அணிநதயரகள; ப஥ற஫ழ ஥ழர஫னம஧ட கஙகநப ப஧ளடட இடையரகள;
கணணககத பதரனளத஧ட ழற ளநதப ப஧ளடட ரயததயரகள; தர஬ ஧ின஦ித
பதளஙகயிடையரகள; ஧ின஦ர஬ ஋டததக கடடனயரகள; ஧ின஦ளநல பகளணரை
வ஧ளடடக பகளணையரகள; ரயபக கமநலகள, பதளஙககழ஫ வைள ஬கககள!

அஙவக கழ஭மனகழ஫ பதஙகல ஋ததர஦ யரக! பனில ஊதம பதம; ஋ஞழன
னரகயிடம பதம; நணி அடககம பதம; "நளலயரை னநதழரப஧னபன" ஋னற
யிறகம பதம; கமநரதகள கககப஬ழடம பதம; ஸவைரனகக பய஭ிவன ஜடகள
யணடகள கைகைபயனற ஏடம பதம; வநளடைளர லளபனக஭ின பதம;
஋ல஬ளயற஫ழறகம வந஬ளக ஜ஦ஙகள வ஧சகழ஫ க஬க஬ பதம.

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

என பனில ஧ி஭ளட஧ளபததழல ஥மனரைன களதழல யிலகழ஫ வ஧சசககர஭ப வ஧ள஬
சயளபஸனநள஦த வயப஫ளனறவந கழரைனளத ஋னற பளல஬ வயணடம.

"பகளஞநளயத னர஭வன இல஬ளதயரகள பளஜனதரத ஆணைளல, வயப஫ன஦
தளன ஥ைககம?" ஋னற ஏர அபழனலயளதழ பளல஬ழக பகளணட வ஧ளகழ஫ளர.

"அயனரயளள! ஋ன஦ தீடர ய஭ரககழ஫ளப வ஧ள஬ழனகவக! ஆததழவ஬ ஋ததர஦
நளதம?" ஋னற வகடகழ஫ளர என கர஥ளைகப வ஧ரயமழ .

"அமநள! ஋஦கக என ஬னில யணட யளஙகழக பகளட! ஋னற னககளல அலகழ஫த
என ழன஦க கமநரத. (அத யளஙகழக பகளடககச பளலலயத ப஧ளமரந
பனிர஬ததளன; ஥ழஜ பனிர஬னல஬.)

"஌஦, றளர! இனர஫ககப வ஧ப஧ரல ஋ன஦ என இமவம இலர஬வன!" ஋னற
பளல஬ழகபகளணட வ஧ளகழ஫ளர என ஧ததழரரகப ஧ிரனர.

"அவை பளன! ஧ரடரனில 'வகளட' அடசசடைனளவந? இப஧டக பகளட ரகரன"
஋னற என யள஬ழ஧ன இனப஦ளன யள஬ழ஧னரைன ரகரனப ஧ிடததக கலகககழ஫ளன.

பளனயபம ஜஙரன இப஧ட க஬க஬ப஧ளக இனநத பகளணடனநதத. பனர஦ககப
வ஧ளகம பளவநசயபம ஋கஸ஧ிபஸ யணட யனகழ஫ வ஥பம ப஥னஙகழயிடை஧டனளல,
ஜ஦ஙகள ப஧டட ஧டகரககலைனம, னடரை னடசசகலைனம, கமநரத
கடடகலைனம கடைம கடைநளக யநத ஧ி஭ளட஧ளபததழல வரநத
பகளணடனநதளரகள. இப஧ட யநதயரக஭ில தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭ரனனம அயபத
கடம஧ததளரபனம ஥ளம ஧ளரககழவ஫ளம.

*****

வநற஧ள஬ததககப வ஧ளகம ஧டககடடன அடனில யிலநதழனநத ஥ழ ம஬ழல என
ப஧டடனின வநல உடகளரநதழனநதளள கலனளணி . அதரத அயள ஧ககததழல ஥ழன஫ளள.
தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭னம அயனரைன நர஦யினம கமநரதகள அஙகம இஙகம
ஏைளநல தடதத ஥ழறததம ப஧னம னனறழனில ஈட஧டடனநதளரகள. யணடககளபரகள
இபணட வ஧ர ரகனில தளரககசழனைன ஧ன஧கதழவனளட றறத தபததழல ஥ழன஫ளரகள.

அநதப ஧ி஭ளட஧ளபததழல கடனினநத அவய஭வ ஸதழரகலககளலம கலனளணி
தளன அமகம யவகபனம ப஧ளனநதழ யி஭ஙகழ஦ளள. அவயமழவன வ஧ள஦ ஸதழரகள
அயர஭ப ப஧ள஫ளரந ப஧ளஙகழன கணகலைன ஧ளரததக பகளணட வ஧ள஦ளரகள.
னனரரகள ஋ஙவகவனள ஧ளரககழ஫ ஧ளயர஦னைன அயர஭ப ஧ளரததக பகளணட
பன஫ளரகள. ஧டட உனநளர஬னம ஜவயளதப ப஧ளடடம தரதத ஏர இர஭ஞன
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அவயமழனளகக கறகவக ப஥டகவக ஍நதளற தைரய வ஧ளயயிடைளன.

னத஬ழல இபணபைளன ஥ழநழரம கலனளணி ஧ி஭ளட஧ளபததழன ஥ள஬ளன஫னம
஧ளரததப ஧ளரதத ஆசரனப஧டடக பகளணடனநதளள. அபன஫ம ஧டபைனற அயள
னகததழல என நளறதல உணைளனிறற. கய஦ததைன ஋ரதவனள வகட஧யள வ஧ளன஫
஧ளயர஦ வதளன஫ழறற. ஍நத ஥ழநழரததழறகள அயலரைன னகததழல ஆனிபம
யிதநள஦ ஧ளயஙகள களணப஧டட நர஫நத஦. யினபன, வகள஧ம, ஆயல, ஆததழபம,
நவதகம, ஧ப஧பபன இவய஭வ ஧ளயஙகலம நள஫ழ நள஫ழத வதளன஫ழ஦.

அயலககக பகளஞ தபததழல ழ஬ர கம஧஬ளக ஥ழனற வ஧ழகபகளணடனநதத
அயலரைன களதழல யிலநதத தளன இதறகக களபணநளகம.

கடைததழல எனயர பளலகழ஫ளர: "அரத ஌ன வகடகழ஫ீ ரகள? பனர஦ப
஧டைணபநல஬ளம எவப 'பகளல'ப஬னற வ஧ளனினகக! அைளைள! அநதத தழனைனரைன
ளநரததழனதரதச பளலலகழ஫ளரகள பளலலகழ஫ளரகள அப஧டவன பளலலகழ஫ளரகள..."

கடைததழவ஬ இனப஦ளனயர: "஌ன றளர! அத ஋ப஧ட ப஧ரன கடைததழவ஬
அததர஦ வ஧ள஬ீ ஸகளபனககம டநழககழ பகளடததயிடட அயன தப஧ிததக
பகளணைளன? ஥ம஧ னடனளத அதழனநளனினககழ஫வத!"

னதல ந஦ிதர: "஧ளனஙகள! ஸவைஜ வநவ஬னினநத அப஧டவன அ஬ளககள என
தளவ தளயி஦ள஦ளம. ஥ளைகம ஧ளரகக யநதழனநதயரகள தர஬வநவ஬வன ஥ைநத இபணட
஋டடவ஬ வ஧ளயயிடைள஦ளம. இனனம ப஧ரன வயடகரக ஋ன஦ பதரனநள? அயர஦
அபஸட பயன யநதழனநத வ஧ள஬ீ ஸ டனட கநழர஦ரன வநளடைளர யணட யள஬ழவ஬
஥ழனற பகளணடனநததளம. அநத யணடரனததளன அயன யிடடக பகளணட வ஧ளய
யிடைள஦ளம!"

வயப஫ளனயர: "அயன ஋ஙவகதளன வ஧ளனினப஧ளன ஋னற ஌தளயத பதரநததள?"

"஋ஙவக வ஧ளனினப஧ளன? ஧ரமன஧ட பகளள஭ிைககரபககததளன யநத
வரநதழனப஧ளன. ஥ளணறகளடடவ஬ னகநத யிடைளல, அபன஫ம னளபளவ஬ கணட஧ிடகக
னடனம! ஆனிபம வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள தளன யபடடவந?"

"ஆநளம; ஥ளணற களடடவ஬ னகநதயிடைளல, ளப஧ளடடகக ஋ன஦ யமழ ?"

"அத பதரனளதள உஙகலகக? பகளள஭ிைக கரபனில ஌வதள என கழபளநததழல
அயனகக...(பநதயள஦ கப஬ழல) னளவபள என ப஧ண஧ிளர஭ இனககள஭ளம!"

"இதறக ஋ன஦ றளர, இவய஭வ இபகழனம! னதரதனன வ஧ளகழ஫
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

ஊபபல஬ளநதளன அயனகக என ப஧ணைளடட இனககழ஫ளள ஋னற பளலகழ஫ளரகவ஭!"

"வசவ! ஌ன இப஧டக கன஦ள ஧ின஦ள பயனற வ஧சகழ஫ீ ரகள? ஥மனரைன
யமககவந இப஧டததளன; எனற ஋ன஧ரதப ஧தத ஋னகழ஫த!"

"உஙகலகபகல஬ளம ஋ன஦ பதரனம? ஧டைணததழவ஬ ப஧ண ஧ிளர஭கள
஋ல஬ளம எவபனடனளக அயனரைன வநளகததழவ஬ னலகழக கழைநதளரக஭ளம.
அபதன஦வநள அய஦ிைததழவ஬ என யவகபண கதழ இனப஧தளகச பளலகழ஫ளரகள.
஥ளைக வநரைனில அயன னகதரதத தழ஫நத களடட஦ளவ஦ள இலர஬வனள ,
஋ததர஦வனள ப஧ண ஧ிளர஭கள னரசரப வ஧ளடட யிலநத யிடயளரக஭ளம!
஧ளனஙகள; கரைழ ஥ளள ஥ளைகததனற கை அப஧ட எனததழ னரசரப வ஧ளடட
யிலநத யிடைள஭ளம!"

"அபதன஦வநள, ஸயளநழ! இநதப ஧ககபநல஬ளம அயனகக அத யிரனததழல
பபளம஧ ஥ல஬ ப஧னர. ஋ன஦தளன பகளளர஭ககளப஦ளனினநதளலம, இத யரபனில என
ஸதழரககளயத அயன பகடதல பயததழலர஬பனனற பளலகழ஫ளரகள."

"என ஥ளர஭கக அயன அகப஧ைபவ஧ளகழ஫ளன! அபவ஧ளத ஋ல஬ளப ப஧ளய ஥ழஜனம
பதரநத வ஧ளகழ஫த."

கலனளணி இவய஭வதளன வகடைளள. உைவ஦ என தீரநள஦ததகக யநதளள.
தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭ரனக கப஧ிடட, "அப஧ள! ஋஦கக உைமன என நளதழரனளய
இனககழ஫த. ஥ளன தழனப஧தழகக யபயிலர஬. ஥ீஙகள வ஧ளய யளனஙகள. ஥ளனம
அதரதனம தழனம஧ிப னஙக஭ததகவக வ஧ளயயிடகழவ஫ளம" ஋ன஫ளள.

தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭ தழடககழடட, "஋ன஦ அமநள! இப஧டச பளலகழ஫ளய?
டககட கை யளஙகழனளயயிடைவத!" ஋னற வகடைளர. அயர ஋ன஦ பளல஬ழனம
஧ிபவனளஜ஦ப ஧ையிலர஬. கலனளணி ஧ிடயளதநளகத தழனம஧ிததளன வ஧ளவயப஦னற
பளன஦ளள.

இதறகள பனில யநதயிைவய, தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭ வயற யமழனில஬ளநல,
"ர, அமநள! ஥ல஬ வயர஭னளய யணடககளபரகலம இனககழ஫ளரகள. தழனம஧ி
ஜளககழபரதனளயப வ஧ளயச வர. யீ டடலம ஜளககழபரதனளய இன" ஋னற தற தைரய
ஜளககழபரதப ஧டததழயிடட, நர஦யி நககலைன பனில ஌஫ழ஦ளர.

ஸவைரர஦ யிடட பனில ஥கரநததம, கலனளணினம அதரதனம பய஭ிவன
யநத நளடட யணடனில ஌஫ழப னஙக஭ததககப ஧ிபனளணநள஦ளரகள.
அததழனளனம 41 - நர஫நத சமல

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

ஆட நளதம. வந஬ககளறற யிரயிர ஋னற அடததக பகளணடனநதத. நபஙக஭ின
கழர஭கள அநதக களற஫ழல ஧டை ஧ளடரைச பளல஬ழ னடனளத. ஥ள஬ள ஧ககநழனநதம
'வலள' ஋ன஫ இரபசல ததம ஋லநதத.

னஙக஭ம கழபளநம ஜ஬ததழவ஬ நழ தநத பகளணடனப஧த வ஧ளல களணப஧டைத.
ஆறக஭ிலம யளயககளலக஭ிலம னதபயள஭ம இன கரபகர஭னம பதளடடக பகளணட
சமழகள தரபகலைன அதழகவயகநளயப வ஧ளயக பகளணடனநதத. யனலகள ஋ல஬ளம
தணணீ ர ஥ழர஫நத ததம஧ிக பகளணடனநத஦. ஥ளற஫ஙகளலக஭ில இ஭ம ஥ளறறககள
பகளல பகளலபயனற ஧சரநனளயப ஧ைரநத இனநத஦. அப஧னிரன நீத ழ஬ நனம
களறற வயகநளயச சமனற அடதத வ஧ளத, யிதயிதநள஦ சமழகலம வகள஬ஙகலம
வதளன஫ழ நர஫நத஦.

தைளகஙகள ஥ீர ஥ழர஫நத அர஬வநளதழக பகளணடனநத஦. தளநரபனம அல஬ழனம
னததனிர ப஧றற, த஭த஭த஭பயனற யி஭ஙகழன னதழன இர஬கர஭னம
பநளடடகர஭னம யிடடக பகளணடனநத஦. அஙபகளனறம இஙபகளனறநளக
ந஬ரநதழனநத தளநரபப னககர஭ வந஬ககளறற ஧ைளத஧ளட ஧டததழறற.

நழனகஙகலம ஧டழகலககம கைப னத பயள஭ம யளழகரகனில னதழன
உறளகதரத ஊடடனினப஧த வ஧ளல களணப஧டைத. ஋னரந நளடகள த஭ரநத
஥ரைனைன யநத பகளணடனநதரய, ஥ீர ஥ழபம஧ின தைளகதரதப ஧ளரதததம
அதழவயகநளயப ஧ளயநத யநத தணணீ ரல அநழழநத஦. பகளகககள கடைஙகடைநளகப
஧஫நத யநத, க஭ககரபக஭ில னதழதளய னர஭தத யனம வகளரபகலகக நததழனி ல
உடகளரநத பநௌ஦ள஦நதததழல ஆழநதயிடை஦. ஧சரநனள஦ வகளரபகலககழரைனில
அநதத தன பயணணி஫க பகளகககள ஥ழன஫ ஥ழர஬னம, அயற஫ழன ஥ழமல கவவம
தணணீ ரல ஧ிபதழ஧஬ழதத வதளற஫னம, ஆகள! ஋பவ஧ரப஧டை ரகவதரநத ழததழபககளபன
஋லதழன ழததழபவநள இத ஋னற ஥மரந அதழனி ககச பயத஦.

*****

கலனளணி னஙக஭ததகக யநத, யணடரன யிடட, இ஫ஙகழ, யீ டடககள
வ஧ள஦ளவ஭ள இலர஬வனள, உைவ஦ கைதரத ஋டதத இடப஧ில ரயததக பகளணட,
"அதரத! ஥ளன ஆற஫ஙகரபககப வ஧ளயக க஭ிததயிடட யனகழவ஫ன" ஋னற
பளல஬ழயிடடக கழ஭ம஧ி஦ளள. "஋ன஦ட, அமநள, இத? ஥ளர஭ககப வ஧ளய ஆற஫ழல
க஭ிததளல வ஧ளதளதள? இனர஫கவக அயபநள? வந஬ககளறவ஫ள இப஧டச
ச஫ளய஭ினளய அடததக பகளணடனககழ஫த. இநதக களற஫ழல வ஧ள஦ளல உைமனககத
தளன ஆகநள? ஥ளன த஦ினளனினககம வ஧ளத ஥ீ ஌தளயத உைமனகக யனயிததக
பகளணட ஧டததக பகளணட யிைளவத! ஋ன஦ளல ஆகளத" ஋ன஫ளள அதரத.

"஥ன஫ளனினககழ஫த. ஆற஫ழவ஬ னதபயள஭ம யநதழனககம வ஧ளத னளபளயத
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

யீ டடல பயந஥ீரல க஭ிப஧ளரக஭ள? ஥ளன நளடவைன" ஋னற பளல஬ழயிடடக கலனளணி
கழ஭ம஧ிச பன஫ளள.

வ஥வப அயள ஧ளமரைநத வகளயிலககததளன பன஫ளள ஋னற பளல஬வம
வயணடநள? இநதத தைரய அயள ஌நளற஫நரைனயிலர஬. நபததடனில வநரை நீத
னதரதனன தர஬னில கடடன னணைளசைன உடகளரநதழனநதளன. அயனரைன
னகததழல கதக஬ம கடபகளணடனநதத. கலனளணிரனப ஧ளரதததம அயன, "வநதழ
கலனளணி அமநளள, யபவயணம! தஙகர஭ ஋தழர வ஥ளககழக பகளணடதளன இனற
களர஬ ஆறநணினி஬ழனநத களததழனககழவ஫ன" ஋ன஫ளன.

கலனளணி ஆ஦நத ஧பயநள஦ளள. தழடபபனற த஦கக இ஫ககள னர஭தத
ஆகளததழல ஧஫ப஧த வ஧ளன஫ உணரசழனரைநதளள. பன஫ ஥ளல யனரகள஬ததழல
னதரதனன என தைரயனளயத இவய஭வ நவதளரநளக அயர஭ யபவயற஫த
கழரைனளத. கலனளணினின கலனளணப வ஧சச ஆபம஧ிதததழ஬ழனநத அயரகலககள
வகள஧னம தள஧னம தளன அதழகநளனினநத஦ அல஬யள!

"஥ளன இனற உனர஦ ஧ளரப஧த அதழரஷையநதளன! இததர஦ வ஥பம
தழனப஧தழககக கழடைததடை ஥ளன வ஧ளனினகக வயணடனத" ஋ன஫ளள கலனளணி.

"ஏவகள! அபதன஦ நளசளபம? இவதள இநத அககழபள஦ ஧ீ ைததழல அநரநத
஋ல஬ளம யியபநளகச பளல஬வயணம" ஋ன஫ளன னதரதனன. அயலரைன கைதரத
யளஙகழக கவவம ரயதத, அயர஭னம அநத வநரைனில உடகளபச பயதளன.

*****

கலனளணி, அனற ஥ைநதரதபனல஬ளம எனயளற பளன஦ளள. பளனயபம
ஸவைர஦ில பனிலககளகக களததக பகளணடனநதவ஧ளத, னதரதனர஦ப ஧ற஫ழன
வ஧சச களதழல யிலநதரதனம, "பகளள஭ிைககரபககத தளன யநதழனப஧ளன" ஋ன஫
யளரதரதரனக வகடைவைவ஦ தளன தழனப஧தழககப வ஧ளகளநல தழனம஧ி
யநதயிடைரதனம க஫ழ஦ளன.

"கலனளணி! உனனரைன இபவ஧ரப஧டை அனனகக ஥ளன ஋நத யரகனில
தகநதயன ஋னற தளன பதரனயிலர஬. உனனரைன அனர஧க கை என நனம
஥ளன நவதகழதவதவ஦? அரத ஥ழர஦ததளல ஆசரனநளனினககழ஫த" ஋ன஫ளன
னதரதனன.

கலனளணிகக அபவ஧ளத பனிலவய ஸவைர஦ில களதழல யிலநத இனனம ழ஬
யிரனஙகள ஞள஧கம யநத஦. அயள னகததழல உைவ஦ தன஧க க஫ழ வதளன஫ழறற.

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

"அபதல஬ளம ரதளன; ஆ஦ளல..." ஋னற வகடக ஆபம஧ிததயள, தனககநரைநத
஥ழறததழயிடைளள.

"஋ன஦? ஋ன஦?" ஋னற னதரதனன வகடைளன.

கலனளணி வ஧சர நளற஫ழ , "பனிவ஬றகழ஫ நனததழல ஥ளன யபயிலர஬பனனற
பளல஬ழயிடவை஦ல஬யள? அப஧ளவம ழன஦மநளவம ஋ன஦ ஥ழர஦ததளரகவ஭ள
பதரனளத. ஋னர஦ப ர஧ததழனம ஋னவ஫ னடவ கடடனினப஧ளரகள. ஸவைர஦ில
இனநதயரகள கை ஋னர஦ப ஧ளரததச ழரததழனப஧ளரகள" ஋ன஫ளன.

"இவய஭வதளவ஦ கலனளணி! ஥ளம இபணட வ஧னம ர஧ததழனஙகள தளன.
ர஧ததழனஙக஭ளகவய இனபவ஧ளம. ழரககழ஫யரகப஭ல஬ளம ழரததக பகளள஭டடம.
இனனம பகளஞ ஥ளள தளவ஦ ழரப஧ளரகள? ஥ளம இனயனம கப஧வ஬஫ழ ஆ஦நதநளகக
கைல ஧ிபனளணம பயனம வ஧ளத அயரகலரைன ழரபன ஥மரநத பதளைரநத யபப
வ஧ளகழ஫தள? அககரபச வரநககப வ஧ளய ஆ஦நதநளயக கள஬ங கமழககம வ஧ளத தளன
அயரகலரைன ஧ரகளம ஥ம களதழல யிமபவ஧ளகழ஫தள!...கலனளணி! ஋னனரைன
வயர஬பனல஬ளம ஆகழயிடைத. அ஧ிபளநழரனப ஧ளரதத யிடவைன. அயள
பௌகனநளனினககழ஫ளள. அயர஭ ஧ளதகளப஧தறக ஏர ஆளநழனம ஌ற஧டட யிடைளன.
இ஦ிவநல ஥ளம ஋ஙவக வயணநள஦ளலம வ஧ளக஬ளம. இனனம பகளஞ ஥ளர஭கக
இஙவக வ஧ள஬ீ ஸ ஆரப஧ளடைம அதழகநளனினககம. அநதக க஬யபம அைஙகம
யரபனில ஥ளன ஜளககழபரதனளனினககவயணம. அபன஫ம, ஥ளம கப஧வ஬஫ழக கழ஭ம஧ி
யிடவைள நள஦ளல, ஧ி஫க ஋த ஋ப஧டப வ஧ள஦ளல ஥நகக ஋ன஦? பளரகக யளழரய
அரைநதயரகலகக நணண஬கதரதப ஧ற஫ழக கயர஬ ஌ன?" ஋ன஫ளன.

*****

஧ி஫க ழ஬ தழ஦ஙகள கலனளணிககம னதரதனனககம பளரகக யளழயளகவய
பனற யநத஦. அயரகள ஆ஦நத பயள஭ததழல நழ தநத பகளணடனநதளரகள ஋னவ஫
பளல஬஬ளம. ஆ஦ளல அநத பயள஭ததழன அடனில என ப஧னஞசமல யடைநழடடச
சமனற பகளணடனநதத ஋ன஧ரத அயரகள அ஫ழநதழனககயிலர஬.
அததழனளனம 42 - தணவைளபள

பளனயபம ைவன வ஧ள஬ீ ஸ ஸவைரன ஧ிபநளத அநரகக஭ப஧டடக
பகளணடனநதத. பனர஦ப ஧டைணததழ஬ழனநத ளடரளத டனட இனஸப஧கைர
பஜ஦பல தரபவன யநதழனநதளர. இனனம ஜழல஬ள ச஧ரனபைனபைணட தரபனம,
இபணட டனட ச஧ரனபைனபைணடகலம, அரபைஜன ரககழள இனஸப஧கைர
றப-இனஸப஧கைரகலம, னப஧த களனஸை஧ிளகலம ஆஜபளகழனினநதளரகள.

ஜழல஬ள ச஧ரனபைனபைணட தரப வநரஜனிவ஬ ஏஙகழக கததழயிடடச
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

பளலகழ஫ளர: "஥மனரைன ஜழல஬ள வ஧ள஬ீ ஸ ஧ரைகக இரதயிை அயநள஦ம
வயணடனதழலர஬. ஥மனரைன நள஦ம வ஧ளவன வ஧ளய யிடைத. பனர஦னி஬ழனநத
டனட இனஸப஧கைர பஜ஦பல தரப யநதழனப஧ரதப ஧ளரககழ஫ீ ரகள அல஬யள? இனற
20ஆம வததழ. இநத நளதம 31ஆம வததழககள தழனைர஦ ஥ளம ஧ிடதவதனளக வயணடம.
பதரகழன஫தள?..."

டனட இனஸப஧கைர பஜ஦பல பளலகழ஫ளர: "தழனைன ஋டதத யநத வநளடைளர
பகளள஭ிைம ஧ள஬ததககப ஧ககததழல நடயில கழைநத அகப஧டட யிடைத. ஆரகனளல
அயன இநதக பகளள஭ிைககரபனில தளன ஋ஙவகவனள எ஭ிநதழனககழ஫ளன.
பகளள஭ிைககரப களடகர஭ச ல஬ரைவ஧ளடட ஬ழதத யிடஙகள. அயனகக
னளபளயத உதயி பய஧யரகள இனககததளன வயணடம. னளர வநல நவதகம
஌ற஧டைளலம உைவ஦ அபபஸட பயத யிடஙகள. பகளஞஙகைத தனஙக
வயணைளம. பதரகழன஫தள?"

஧ி஫க, டனட இனஸப஧கைர பஜ஦பல தரப, ஜழல஬ள ச஧ரனபைனபைணரைப
஧ளரதத, "இநதத தழனைர஦ உளலரல தபன ரயககளநல கணட஧ிடப஧த கஷைம.
'தபனச பளலகழ஫யரகலகக ஆனிபம ன஧ளய னநள஦ம பகளடககப஧டம' ஋னற 'ைளம
ைளம' வ஧ளைச பளலலஙகள" ஋ன஫ளர.

*****

னதரதனன பகளள஭ிைககரபகக யநத ஧தத ஥ளர஭கக வநல ஆகழயிடைத.
அனற களர஬னில கலனளணி ரநனல பயத பகளணடனநதளள. அயள னகததழவ஬
கதக஬ம கடபகளணடனநதத. ழ஬ நனம த஦ககததளவ஦ னன஦ரக னரநத
பகளளயளள. ழ஬ நனம த஦ககளவ஭னம ழ஬ நனம யளயயிடடம ஧ளடடப ஧ளடயளள.
னதரதனனககளக ஥ளம ரநனல பயகழவ஫ளம ஋ன஫ ஋ணணவந அயலகக
அததரகன உறளகதரதனம நகழழசழனம அ஭ிததத.

ரநனல பயத ஧ி஫க பகளஞ ளப஧ளடரைப ஧ககயநளயப ஧ிரநத இர஬னி ல
கடடக கைததககள ரயததக பகளணட, அதரதனிைம க஭ிககபவ஧ளகழவ஫ன ஋னற
பளல஬ழயிடடக கலனளணி ஆறறககக கழ஭மனயத யமககம. அதரதககக கண
஧ளரரய பகளஞம நஙகல. அத இபவ஧ளத கலனளணிகக பபளம஧வம
பௌகரனநளனினநதத.

ழ஬ நனம ஆற஫ஙகரபககக கழ஭மனமவ஧ளத கலனளணிககச ஙகைம
஌ற஧டடயிடம. அககம ஧ககதத யீ டக஭ில னளபளயத யநத, "஥ளஙகலம உனனைன
க஭ிகக யனகழவ஫ளம" ஋ன஧ளரகள. அபவ஧ளத தழடபபனற அயள தன ந஦தரத நளற஫ழக
பகளணட, "இலர஬, அமநள! ஥ளன இனற க஭ிகக யபயிலர஬" ஋னற
பளல஬ழயிடயளள. அபன஫ம நததழனள஦ததகக வநல த஦ினளகப வ஧ளயளள. அப஧டக
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

கழ஭மனயத தரை஧டைவ஧ளபதல஬ளம, "஍வனள! னதரதனன களததழனப஧ளவ஦!
஧ழவனளடனப஧ளவ஦?" ஋னற அயலரைன உள஭ம தடதடததக பகளணடனககம.

அனர஫ன தழ஦ம அயள ளப஧ளடரைக கைததககள ஋டதத
ரயததகபகளணடனநத வ஧ளத யள஬ழல தணவைள பள வ஧ளடம ததம வகடைத. கழபளந
பயடடனளன ஧ினயனநளற கயி஦ளன: "பகளளர஭ககளப னதரதனள ஧ிளர஭ரனப
஧ிடககத தபனச பளல஫யஙகலகக ரககளரவ஬ ஆனிபம ன஧ள மநள஦ம அ஭ிப஧ளஙக.
(ைம ைம ைம ைம) வநற஧ட னதரதனள ஧ிளர஭ககச ளப஧ளட வ஧ளை஫த, தஙக
இைஙபகளடககழ஫த, வ஧஫த, ஧மககழ஫த ஋ல஬ளம ப஧ரன கததஙக஭ளகம. அப஧டச
பய஫யஙகர஭ச ரககளரவ஬ கடரநனள தணடசசபனடயளஙக. ளககழபரத,
ளககழபரத, ளககழபரத!" (ைம ைம ைம ைம)

*****

கலனளணி யமககம வ஧ளல அனறம இடப஧ில கைததைன பகளள஭ிைததழறகக
க஭ிககக கழ஭ம஧ி஦ளள. வ஧ளகமவ஧ளத அயலரைன உள஭ததழல ஧ற஧஬ ஋ணணஙகள
வதளன஫ழ அர஬நத஦. யிரபபனற யீ ழன வந஬க களற஫ழ஦ளல அயலரைன வர஬னின
தர஬பன அர஬நதரதக களடடலம அதழவயகநளகவய அயலரைன உள஭ம
அர஬நதத. ஋வய஭வ ஋வய஭வயள ஆ஧ததகலககத தணிநத ஥ளம னதரதனனகக
உதயி பயகழவ஫ளம ஋ன஫ ஋ணணம அயலகக ஋லர஬னில஬ளத னரபர஧ அ஭ிததத.
இநத ஆ஧தபதல஬ளம யி஬கழ, னதரதனனம தளனம கப஧வ஬஫ழச பனற ஥ழர஧னநளனம
நவதளரநளனம யளலம கள஬ம யனநள ஋னற ஋ணணினவ஧ளத, அயலரைன
இனதனம ப஧னம னன஬ழல அகப஧டை நபகக஬தரதப வ஧ளல க஬ஙகழனத.

ஆ஦ளல ஋ல஬ளயறர஫னம யிை, அயர஭ அதழகநளயக க஬ஙகச பயத யநத
஋ணணம வயப஫ளன஫ளகம. தனனரைன இததர஦ அனனககம னதரதனன
஧ளததழபநதள஦ள? - இநத ஥ழர஦வ ழ஬ நனம வதளனறம வ஧ளத அயள பளல஬
னடனளத வயதர஦ அரையளள. அனற பனிலவய ஸவைர஦ில, னதரதனனரைன
ஸதழர கயளதரதப ஧ற஫ழ அயள களதழல யிலநத வ஧சச 'பதள஭ின ஧ள஬ழல என
ழ஫ழத ஥ஞரக க஬நதத' வ஧ளல அயலரைன தன உள஭ததழல யிரததழன
யிரதரனப வ஧ளடட யிடைத. "஥மனரைன னதரதன஦ள அப஧டபனல஬ளம
பயயளன? என ஥ளலம இலர஬!" ஋னற என ஥ழநழரம ஋ணணயளள. நற஥ழநழரம
"வ஧ரதப ப஧ணணளகழன ஋஦கக ஋ன஦ பதரனம! னனரரகள ஋ல஬ளனம
அப஧டததளவ஦ள, ஋ன஦வநள? ஋னர஦ வநளநதளன பயகழ஫ளவ஦ள, ஋ன஦வநள?" ஋னற
க஬ஙகயளள. பன஫ ஧தத ஥ள஭ளகவய, இத யிரனநளக னதரதன஦ிைம
஧ிபஸதள஧ிதத, அய஦ிைம உறதழ ப஧஫ வயணடபநனற ஋ணணிக பகளணடனநதளள.
ஆ஦ளல அதறகத ரதரனம யபளநல, ஥ள ஋மளநல, ஥ளடகள கமழநத யநத஦.
இனர஫கக ஋ப஧டனளயத அநதப வ஧சர ஋டதத னதரதன஦ிைம உறதழ ப஧றறக
பகளள஭ வயணடபநனற யமழனில கலனளணி தீரநள஦ம பயத பகளணைளள.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


ஆ஦ளல, ஍வனள! அநதத தீரநள஦தரத ஥ழர஫வயற஫ அயலககச நதரப஧ம
கழரைககவயனிலர஬. அனற அயள ஧ளமரைநத வகளயிலககக பகளஞ தபததழல
யநத பகளணடனநதவ஧ளத களடடன உள஭ினநத வ஧சசக கபல யனயத வகடடத
தழடககழடைளள. இநத ஆ஧ததள஦ ஥ழர஬ரநனில னதரதனனைன னளர யநத வ஧
னடனம? அநத இைததழவ஬வன ஥ழனற நபஙக஭ின இரைபய஭ி யமழனளக உறறப
஧ளரததளள. ஍வனள! இத ஋ன஦ களடழ! ஧ளரகக கழககயிலர஬வன! னதரதனனகக
அனகழல என ஸதழரனல஬யள உடகளரநதழனககழ஫ளள? அயலரைன தலககம
கலககம! ழரபர஧ப ஧ளர ழரபர஧! அமக பளடடகழ஫த! வ! னதரதனனரைன
னதகழல அயள தடடக பகளடககழ஫ளவ஭? ஍வனள! இத ஋ன஦ வகளபம? னதரதனன
தழனம஧ி அயர஭த தலயிக பகளளகழ஫ளவ஦?

கலனளணிகக அநத ஥ழநழரததழல ழதத ஧ிபரநவன உணைளகழயிடைத
வ஧ள஬ழனநதத. ஧ளரததத ஧ளரதத஧ட ழ஬ ஥ழநழரம அஙவகவன ஥ழன஫ளள. ஧ி஫க அஙவக
஥ழறக னடனளதய஭ளய, இடப஧ில கைததைன யநத யமழவன தழனம஧ிச பல஬஬ள஦ளள.
அததழனளனம 43 - "஋ஙவக ஧ளரதவதன?"

"கணணளல கணைதம ப஧ளய; களதளல வகடைதம ப஧ளய; தீப யிளரப஧வத பநய;"
஋னற என னதபநளமழ யமஙககழன஫த. நககள இதன உணரநரன உணரநத
஥ைககளத களபணததழ஦ளல உ஬கததழல ஋ததர஦வனள தயறகள வ஥ரடட யிடகழன஫஦.
வ஧ரத கலனளணி இபவ஧ளத அப஧டப஧டை தயறதளன பயதளள. கணணளல கணைரத
஥ம஧ியிடைளள. ஥ம஧ி஦ளல தளன ஋ன஦? அதறகளக அப஧டப ர஧ததழனம ஧ிடததயிை
வயணடநள? ஍வனள, கலனளணி! ஋ன஦ களரனம பயத யிடைளய? ஋ன஦
யி஧ரதததககக களபணம ஆ஦ளய? - ஆ஦ளல உனர஦ச பளல஬ழததளன ஋ன஦ ஧னன?
யிதழனின தழனளவ஬ளர஦கக ஥ீ ஋ன஦ பயயளய?

கலனளணி பயத தயற ஋ததரகனத ஋ன஧ரத ஥ளம பதரநத பகளளயதறக,
றறப ஧ினவ஦ளககழச பல஬ வயணடனினககழ ஫த. பகளஞம பனர஦ யரபனில
஧ிபனளணம பயத அஙவக ஥ைநதயறர஫க கய஦ிததல அயழனநளனினககழ஫த.

*****

"ஙகவத தளபம" ஋தழர஧ளபளத களபணததழ஦ளல ஥டயில தரைப஧டட ஥ழன஫
இபவககப ஧ி஫க இபணட னனற தழ஦ஙகள யரபனில, அநத ஥ளைகக கமப஧஦ிரனச
வரநதயரகள ஋லவ஬ளனம வ஧ள஬ீ ஸ கணகளணிபனககம யிளபரணககம
உட஧டடனநதளரகள. ஆ஦ளல ஋ன஦ யிளபரண பயதஙகை அயரக஭ிைநழனநத
஋வயிதத தகயலம பதரநத பகளள஭ னடனயிலர஬. தளஙகள பனர஦கக யனம
யமழனில தறபன஬ளக பனி஬ழல யநத வரநதயன னதரதனன ஋னறம, தஙக஭ிைம
"஧஬பளம" ஋னற ப஧னர பகளடததழனநதளன ஋னறம, ழ஫நத ஥டபனத தழ஫ரந அய஦ிைம
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

இனநத஧டனளல தஙகள கமப஧஦ினில வரததக பகளணைதளகவம நற஫஧ட அயர஦ப
஧ற஫ழத தஙகலகக எனறவந பதரனளபதனறம பளல஬ழயிடைளரகள.
உணரநனிவ஬வன, அயரக஭ில எனயர஦த தயிப நற஫யரகலககத பதரநதழனநதவத
அவய஭வதளன அல஬யள?

ஆகவய கந஬஧தழ எனயன தளன யிளபரணனின வ஧ளத ப஧ளய பளல஬
வயணடனதளனினநதத. அத யிரனததழல அயன பகளஞஙகைத தனககம களடைளநல
அலததநள஦ ப஧ளயனளகவய பளல஬ழச நள஭ிததக பகளணைளன. அயன யிரனததழல
யிவர கய஦ம பலததயதறக ஋வயித னகளநதழபனம இல஬ளத஧டனளல
நவதகனம ஌ற஧ையிலர஬.

இபணட னனற ஥ளர஭ககப ஧ி஫க, வ஧ள஬ீ றளர ஥ளைகக கமப஧஦ினின
கணகளணிபர஧ ஥ழறததழயிடைளரகள. அதழல எனறம ஧ிபவனளஜ஦நழலர஬பனனற
அயரகலகக ஥ழசனநளகழ யிடைத. அவயளவ஫ அயரகள அ஧ிபளநழரனனம என ஥ளள
யிளபரண பயத யிடட அய஭ிைநழனநத ஏடபவ஧ள஦யர஦ப ஧ற஫ழ ஋வயிதத
தகயலம பதரநத பகளள஭ யமழனிலர஬பனனற யிடட யிடைளரகள. அநத அ஥ளரதப
ப஧ணணிைம வகளதர ளபதளநணிவதயி னனர஦யிைப ஧தழனநைஙக யிசயளம
களடடத வதறதல க஫ழ யநதளர. ஆ஦ளலம அ஧ிபளநழனின உள஭ததழல என கணவநனம
அரநதழ ஌ற஧ைவயனிலர஬. ழ஬ நனம தனனரைன அணண஦ின ளநரததழனதரத
஥ழர஦தத அயள யினப஧ரையளள; அபவ஧ளத அயலகக நழகவம ப஧னரநனளயககை
இனககம. அயன உணரநனிவ஬வன கள஭஦ளனினநத, ஥ளைகததழலம கள஭ன வயரம
வ஧ளடைரத ஥ழர஦ததப னன஦ரக பகளளயளள. அயனரைன ஥டபர஧ ஥ழர஦ககமவ஧ளத
அயலககச ழரபனக கை யனம. ஆ஦ளல இபணட நளதநளக அயன பனர஦ ஥கரல
தஙகழனினநதம தனர஦ யநத ஧ளரககயிலர஬பனன஧ரத ஋ணணி உள஭ம ர஥யளள.
஧ி஫க, தளன னரசரனரைநத யிலநத஧டனளல தளன அயன இன஦ளன ஋஦த
பதரநதபதன஧ரதனம, அத஦ளல தளன அயன ஏை வயணடனினநத பதன஧ரதனம
஋ணணம வ஧ளத, அயலரைன ப஥ஞச பயடதத யிடம வ஧ள஬ழனககம. "஍வனள! இநதப
஧ளயினி஦ளல னதரதனனகக ஋பவ஧ளதம தன஧நதள஦ள?" ஋னற ஋ணணி உனகயளள.
அயன நற஧ட தப஧ிததக பகளணட வ஧ள஦ரத ஥ழர஦ககம வ஧ளத அயலகக உறளகம
உணைளகழயிடம.

*****

இப஧டனினககமவ஧ளத என ஥ளள அயர஭ னளவபள ஧ளரகக யநதழனப஧தளகவம,
யிதனள஬னததழன தர஬யி அரமதத யபசபளன஦தளகவம என நளணயி யநத
க஫ழ஦ளள. ஥ளநளயப வ஧ளகழ஫ வ஧ள஬ீ ஸகளபன தளன னளபளயத யநதழனகக
வயணபநன஫ ஥ழர஦வைன அ஧ிபளநழ, வகளதர ளபதளநணினின அர஫ககள யநததம,
அஙவக அநத அமநளலைன என யள஬ழ஧ன இனப஧ரதக கணைளள.

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

"அ஧ிபளநழ! இநதப ர஧னன உனனரைன அணண஦ின ழவ஥கழதன ஋னற
பளலகழ஫ளன. னகதரதப ஧ளரததளல ப஧ளய பளல஬ப஧டைய஦ளகத வதளன஫யிலர஬.
உன அணணன உ஦கக ஌வதள நளளபம பளல஬ழனினககழ஫ள஦ளம. இவதள ஧ககதத
அர஫னில உடகளரநத வ஧சஙகள. ரனளகப ஧தழர஦நத ஥ழநழரம பகளடததழனககழவ஫ன"
஋னற வகளதர ளபதளநணி க஫ழ஦ளர.

இப஧ட அயர பளல஬ழ யனமவ஧ளவத அ஧ிபளநழ ஆயல ததமனம கணக஭ளல
கந஬஧தழரன வ஥ளககழ஦ளள. அடதத அர஫ககள பன஫தம, "அமநளள, பளன஦த
஥ழஜநதள஦ள? ஥ீஙகள ஋ன அணண஦ின ழவ஥கழதபள? ஋஦ககக கை உஙகர஭ ஋ஙவகவனள
஧ளரதத ஥ழர஦யளனினககழ஫வத!" ஋ன஫ளள.

"ஆநளம; ஧தத ஥ளர஭கக னனன ஋னனரைன யிதரயத தஙரககக இநத
யிதனள஬னததழல என இைம கழ ரைககநள? ஋னற ஧ளரப஧தறகளக யநவதன. அத
உஙகலரைன தர஬யிகக ஞள஧கம இலர஬. உ஦கக ஥ழர஦வ இனப஧தளகத
வதளனறகழ஫த" ஋ன஫ளன கந஬஧தழ .

"஍வனள ஧ளயம, அப஧ட என தஙரக உஙகலகக இனககழ஫ள஭ள? அயர஭
யிதனள஬னததழல வரதத யிடடரக஭ள?"

"இலர஬; யிதனள஬னததழல வரப஧தறகள அயள பததப வ஧ள஦ளள. ஥ளவ஦
பகளனறயிடவைன" ஋னற பளல஬ழயிடட கந஬஧தழ ழரததளன.

"இநத ஆளநழககப ர஧ததழனம வ஧ள஬ அல஬யள இனககழ஫த?" ஋னற அ஧ிபளநழ
஋ணணி, அயர஦ பயனணை கணகலைன வ஥ளககழ஦ளள.

"இலர஬ அமநள! ஋஦ககப ர஧ததழனநழலர஬. உணரநனில ஋னனரைன
தஙரகரனப ஧தத ஥ளர஭கக னனன தளன ஥ளன ழனஷடதவதன. உைவ஦ அயர஭
யிதரயனளககழவ஦ன. அய஭ளல ஆகவயணடன களரனம னடநததம, பகளனவ஫
யிடவைன. அப஧ட அயர஭ ஥ளன ழனஷடததத, ஋னனரைன ஆதந ழவ஥கழதன
எனயனரைன தஙரகரனத வதடயதறகளகததளன. உனர஦ இஙவக கணட
஧ிடதததம..."

"஥ழஜநளகயள பளலகழ஫ீ ரகள? ஋னர஦த வதடம஧ட ஋ன அணணன உஙகர஭
அனப஧ி஦ள஦ள? ஋ன ஞள஧கம அயனகக இனநததள?"

"உன ஞள஧கதரதத தயிப வயற ஞள஧கவந அயனககக கழரைனளத, அமநள!
உணரநனில, உனர஦த வதடக பகளணட தளன அயன பனர஦ப ஧டைணததகக
யநதத. யநத இைததழவ஬ ஥ளைகக கமப஧஦ினில வரநதளன..."

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

"஋ன஦ வனளழககழ஫ளய?" ஋னற கந஬஧தழ வகடைளன.

"உஙகர஭ப ஧ளரதததழ஬ழனநத, ஌வதள ஞள஧கம பதளணரைனி஬ழனககழ஫த,
ந஦ததழறக யப நளடவைப஦னகழ஫த. அனற இநத யிதனள஬னததழல உஙகர஭ப ஧ளரதத
ஞள஧கவந ஋஦ககழலர஬. வயற ஋ஙவகவனள ஧ளரததத வ஧ள஬ழனககழ஫த. உஙகலகக
஥ழர஦யிலர஬னள?"

"ஆநளம; இனனம என இைததழல ஧ளரததழனககழ஫ளய. அதவம நீ஧ததழல
தளன...஥ளன தளன தளபம" ஋ன஫ளன கந஬஧தழ.

"ஏவலள?" ஋னற பளல஬ழ அ஧ிபளநழ ழரததளள. ஧஭ிசபனற அயலகக ஞள஧கம
யநத யிடைத. அயனரைன ஸதழர வயரதரத ஥ழர஦தத வ஧ளத அயலககத
தளஙகனடனளநல ழரபன யநதத. ஧ககதத அர஫னில இனநத ளபதளநணி வகள஧ிததக
பகளள஭ப வ஧ளகழ஫ளவப ஋னற ஧னநத யளரன னடகபகளணைளள.

*****

஧ி஫க அ஧ிபளநழ வகளயிவநல வகளயினளயப வ஧ளடட, கந஬஧தழககம
னதரதனனககம ழவ஥கம ஌ற஧டை யப஬ளறர஫பனல஬ளம அ஫ழநத பகளணைளள.
னதரதனன நதழல சயர ஏபம ஥ழனற அ஧ிபளநழரனப ஧ளரததரதனம அயலரைன
஧ளடரைக வகடைரதனம கந஬஧தழ பளன஦ வ஧ளத அயள கணணீ ர ப஧னககழ஦ளள.
஧ி஫க, னதரதனன ஥ளைகக கமப஧஦ினைவ஦ ந஬ளய ஥ளடடககப வ஧ளக
உதவதழததழனநதரதச பளன஦தம அ஧ிபளநழ , "஍வனள! அபதல஬ளம இநதப
஧ளயினி஦ளவ஬தளவ஦ யீ ணளயப வ஧ளனிறற? ஥ளன ப஧ணணளயப ஧ி஫நதவத ஋ன
அணணனரைன தன஧ததககளகததளன" ஋னற பளல஬ழ யிமநழ அமத
பதளைஙகழயிடைளள.

கந஬஧தழ அயலகக ஆறதல க஫ழ ரதரனம பளன஦ளன. "இபவ஧ளத எனறம
வநளம வ஧ளயயிையிலர஬, அ஧ிபளநழ! உன அணணர஦ தபனயிககம ப஧ளறபன
஋னனரைனத. இநத ஥ழநழரததழல அயன ஋ஙவகனினககழ஫ளன ஋னற ஋஦ககத
பதரனம. இனனம இபணட ஥ள஭ில அவயிைததககக கழ஭ம஧ப வ஧ளகழவ஫ன. ஋ல஬ள
஌ற஧ளடகலம பயத யிடவைன. அடதத நளதம இநத ஥ள஭ில உன அணணன இநத
஥ளடடவ஬வன இனகக நளடைளன. அதறக ஥ளன ஆனிறற! ஥ீ கயர஬ப஧ைளவத!"
஋ன஫ளன.
அததழனளனம 44 - வகளரள ஸதழர

நதரப எரஜ஦ல நீ஦ளடழ சநதவபஸயபர ஥ளைகக கமப஧஦ினில த஧஬ள
யளழககம ளனன எனயர இனநதளர. அயனகக னகநத பரரப ஋னற ப஧னர. ழ஬
஥ளைகக கமப஧஦ிக஭ில லளரவநள஦ினககளபரபனம த஧஬ளககளபரபனம வநரைனில
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

஥டை ஥டயில உடகளப ரயப஧த வ஧ளல அநதக கமப஧஦ினில உடகளப ரயககம
யமககம கழரைனளத. ஧கக யளததழனககளபரகள வநரைனின ஏபததழல நர஫யள஦
இைததழல தளன இனப஧ளரகள. அயரகர஭ அதழகம வ஧ர ஧ளரததழனககவய னடனளத.

வநற஧ட ஜ஦ளப னகநத பரரப ளனன என ஥ளள பளததழர ஋லமனர பனிலவய
ஸவைரனகக என வகளரள ஸதழரனைன யநத வரநதளர. வகளரள ஋ன஫ளல,
னைரயத தர஬பர஧ச ழ஫ழத இலததயிடடப ஧ளதழ னகதரத னடம அரப கர஫
வகளரள அல஬. உனரநத னஸ஬ழம கடம஧தத நளதரபபவ஧ளல தர஬னி஬ழனநத ஧ளதம
யரபனில என ப஧ரன அஙகழனளல னட, கணகலகக நடடம தயளபம ரயததழனககம
மனபண வகளரள. அநத வகளரள ஸதழரரன அயர ப஧ணகள யணடனில ஌ற஫ழ யிடட
தளம வயற யணடனில ஌஫ழ உடகளரநதளர.

நற஥ளள அதழகளர஬னில இயரகள பகளள஭ிைததகக அடதத னபசர ஸவைர஦ில
இ஫ஙகழ, என நளடட யணட ஧ிடததக பகளணட, வநறக வ஥ளககழப ஧ிபனளணநள஦ளரகள.
பகளஞ தபம வ஧ள஦ ஧ிற஧ளட அயரகள ஧ிபனளணம பயத ளர஬, பகளள஭ிைககரப
஬னனகரபச ளர஬வனளட வரநதத. அநதச ளர஬வனளட ஌பமடட ரநல பன஫தம
அஙக ப஧னம஧ளலம னஸ஬ழமகள யளலம என கழபளநம இனநதத. யணடரன
அவயிைததழவ஬வன ஥ழறததழ யிடட, "஥ளஙகள தழனம஧ி யனம யரப களததழன" ஋னற
யணடககளப஦ிைம பளல஬ழயிடட, ளனனவம வகளரள ஸதழரனம பகளள஭ிைததப
஧டரகனில இ஫ஙகழச பன஫ளரகள.

*****

னதரதனன ஧ளமரைநத வகளனிலகக அனகழல ஥ளயல நபததழன வயரல
தர஬ரன ரயததப ஧டதத யணணநளக, கலனளணிகக வகள஧ம யனமவ஧ளத
அயலரைன னனயஙகள ஋ப஧ட யர஭கழன஫஦ ஋ன஧ரதத தன ந஦ககணணின
னன஦ளல பகளணடயபப ஧ிபனதத஦ப ஧டடக பகளணடனநதளன. ஋வய஭வயள னனறழ
பயதம அத னடனளநல வ஧ளகவய, அயள ழரககமவ஧ளத அயலரைன ஧ல
யரரகள ஋ப஧டனினககழன஫஦ ஋ன஧ரத உனயகப஧டததழப ஧ளரததளன. ஧ி஫க, இனற
அயள யனயதறக இனனம ஋ததர஦ வ஥பம ஆகம ஋னற ஋ணணநழடைய஦ளய,
ஆகளனததழல சரனன ஋ஙவக யநதழனககழ஫த ஋னற அணணளநத வ஥ளககழ஦ளன.

னதரதனனரைன உள஭ததழல ஥ளலகக ஥ளள அரநதழ கன஫ழ யநதத. எவப
இைததழல தஙகழ என வயர஬னம பயனளநல உடகளரநதழனப஧த அயனரைன
இனலனகவக யிவபளதநல஬யள? ளர஬னில நளடட யணட வ஧ளகம ததம வகடகம
வ஧ளபதல஬ளம அயனககப ஧ப஧பபன உணைளகம. அநத கணம ளர஬ககப வ஧ளய
யணடககளபர஦ இ஫ஙகழயிடடத தளன னககரணனில உடகளரநத பகளணட யணட
ஏடை வயணடபநன஫ ஆர ப஧ளஙகழக பகளணட யனம. இபளஜன யளயககள஬ழல யனம
னதபயள஭ததழல கதழததததர஭நத ஥ீநத வயணடபநன஫ ஆய஬ழ஦ளல அயன ந஦ம
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

தடதடககம. ஋ஙவகனளயத நளட "அமலள!" ஋னற கததயத களதழல யிலநதளல,
ஏடபவ஧ளய அரதப ஧ிடததக க஭ததழல பகளணட வ஧ளயக க஭ிப஧ளடைவயணடபநனற
வதளனறம. இனனம னஙக஭ததழன பதன யீ தழககப வ஧ளகவம, தனனரைன யீ டரைப
஧ளரககவம, ஆர உணைளகம. களர஬ வ஥பததழல, வகளயில ஧ிபகளபததழல உள஭
஧ய஭நல஬ழ நபததழன அடனில னஷ஧ப ஧ளயளரை யிரததழனககவந அரதப வ஧ளய
இபவ஧ளவத ஧ளரகக வயணடபநன஫ ஆரயம ப஧ளஙகழக பகளணட கழ஭மனம.

இவய஭வ ஆயலகர஭னம அைககழ க பகளணட, னதரதனன
ப஧ளறரநனை஦ினப஧ரத ளததழனநளகச பயதயள கலனளணிதளன. அயள நடடம
தழ஦ம என தைரய யநத பகளணடபளயிடைளல அய஦ளல அஙக இததர஦ ஥ளள
இனநதழனககவய னடனளத. "ஆனிறற, இனனம பகளஞ வ஥பததழறபகல஬ளம
கலனளணி யநத யிடயளள" ஋ன஫ ஥ழர஦ப஧ில அயனககக களர஬ வ஥பபநல஬ளம
வ஧ளயயிடம. அயலம தளனநளயக கப஧ல ஧ிபனளணம பயனப வ஧ளயரதனம ந஬ளய
஥ளடடல ஆ஦நதநளய யளழகரக ஥ைநதப வ஧ளயரதனம ஧ற஫ழ நவ஦ளபளஜனம
பயயதழல நளர஬ வ஥பததழன ப஧னம ஧கதழரனக கமழப஧ளன.

*****

அனற னதரதனன நபககழர஭க஭ின இரைபய஭ி யமழனளக ஆகளனததழல சரனன
யநதழனககம இைதரதப ஧ளரததயிடட, "கலனளணி யனயதறக இனனம இபணட
஥ளமழரக ஧ிடககம" ஋னற ஋ணணநழடைளன. அயள யனமவ஧ளத தளன ஋ஙவகவனளயத
எ஭ிநதபகளணட அயள ஋ன஦ பயகழ஫ளள ஋னற வயடகரக ஧ளரகக஬ளநள ஋ன஧தளக
என வனளர஦ அயன ந஦ததழல வதளன஫ழறற. "அப஧ட ஥ளன எ஭ிநத பகளணைளல
அயள ஧னததைன அபன஫னம இபன஫னம கணகர஭ச சமற஫ழப ஧ளரப஧ளள அல஬யள ?
அயலரைன னனயஙகள ப஥஫ழநத யர஭னநல஬யள? அநதத வதளற஫ம ஋வய஭வ
அமகளனினககம!" ஋னற அயன ஋ணணநழடடக பகளணடனககமவ஧ளவத,
஬஬பயனற படகள அர஬னம பதம வகடக தழடககழடடச பதம யநத தழரரன
வ஥ளககழ஦ளன. அயனகக ஋தழவப தர஬ னதல களல யரப வகளரள அஙகழ , தரதத
உனயம எனற யபவய, என கணவ஥பம அயன ஧த஫ழப வ஧ள஦ளன. டபைனற கவவம
஧ககததழல கழைநத ரயளலயரப ஋டததக பகளணட தள஭ி ஋லநதளன.

"னளர அத?" ஋னற அதடடன கப஬ழல வகடட, ரகததப஧ளககழரன ஥ீடடப
஧ிடததளன.

வகளரள அஙகழனின உள஭ினநத கழண கழணி பதழப஧த வ஧ளன஫ ழரபனச ததம
வகடைத. அடதத ஥ழநழரம அஙகழ ஋டதபத஫ழனப஧ை, உள஭ினநத தழவன பௌநதரனம
ப஧ளனநதழன வநளல஦ ஸதழர உனயம எனற பய஭ிப஧டைத.

"஥ீதள஦ள, கந஬஧தழ! என ஥ழநழரததழல ஋னர஦ இப஧ட நழபடட யிடைளவன?
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

஥ழஜநளகவய ஧னநத வ஧ளவ஦ன!" ஋ன஫ளன னதரதனன.

ஆம, அநதக வகளரள ஸதழர உணரநனில ப஧ண உனயததழல இனநத
கந஬஧தழதளன. பகளள஭ிைககரப ஧ிபவதததழல னதரதனர஦ப ஧ிடப஧தறகப ஧஬நள஦
வ஧ள஬ீ ஸ ஌ற஧ளடகள ஥ைககழன஫஦ ஋ன஧ரத அ஫ழநத, இமநளதழர வயரததழல
யநதளலதளன நவதகம ஌ற஧ைளநல அயர஦ப ஧ளரகக னடனபநனற
தீரநள஦ிததததளன அயன அப஧டப ப஧ண வயரம தரததக வகளரளயளக நள஫ழ இஙவக
யநதத. அ஧ிபளநழனிைம அனற "஥ளன தளன தளபம" ஋னற அயன பளன஦வ஧ளத இநத
வனளர஦ அயன ந஦ததழல உதனநளனிறற.

஍வனள! தபதழரஷையநளக அயனககப ப஧ண வயரம அவய஭வ ஥ன஫ளகப
஧஬ழததல஬யள இனநத யிடைத? ஥ளைகததழல அயர஦ப ஧ளரததழனககம ஥ளவந என
஥ழநழரம நனஙகழப வ஧ளய யிடவைள பநன஫ளல, வ஧ரத கலனளணி ஋ன஦ கணைளள?
அயர஦ ஏர இ஭நஙரக ஋னவ஫ அயள கனதழ யிடைதழல யினப஧ிலர஬னல஬யள ?
ஆலள? அதனரைன ஧஬ன தளன ஋வய஭வ யி஧ரதநளகப வ஧ளயயிடைத!
அததழனளனம 45 - ளஸதழரனின யினபன!

஥ளைகம ஧ளரதத அன஫ழபவ றப-இனஸப஧கைர றரவயளததந ளஸதழரனின நீத
அயனரைன நர஦யிகக யநத வகள஧ம தணினவயனிலர஬. தழனம஧ி ஊனககப
வ஧ளகம யமழபனல஬ளம, "஥ல஬ உததழவனளகம; ஥ல஬ யனிறறப ஧ிரமபன! எனற
ந஫ழனளத ப஧ண ஧ிளர஭கர஭ச நதழனில இலததததள஦ள உஙகள உததழவனளகம ஥ைகக
வயணடம? ஥ன஫ளனினககழ஫த, ஥ீஙகள தழனைர஦ப ஧ிடககழ஫ அமக!" ஋னற வநதழ
நீ஦ளடழ அமநளள ளஸதழரனளரப பயகயளகச ணரை ஧ிடததவதளட, ழ஬ தைரய
கணணீ ர கைப ப஧னககழயிடைளள. அ஧ிபளநழரனனம தனர஦னம ளஸதழரனளர அநத
நளதழர உளவ஥ளககம எனர஫ ரயததக பகளணட ஥ளைகததகக அரமததப வ஧ள஦ரத
஥ழர஦கக ஥ழர஦கக அயலகக ஆததழபம ஧ற஫ழக பகளணட யநதத.

ளஸதழரனளனரைன நவ஦ள ஥ழர஬வனள இதறக வ஥ர யிவபளதநளனினநதத.
தழனைர஦ப ஧ிடககளயிடைளலம, அயன இததர஦ ஥ளலம இனநத இைதரதச
ளநளரததழனநளயக கணட஧ிடதத யிடைளபல஬யள? அத஦ளல வ஧ள஬ீ ஸ இ஬ளகளயில
அயர நீதழனநத நவதகனம அட஧டடப வ஧ளனிறற. இத஦ளப஬ல஬ளம அயனரைன
ந஦ததழல னனர஦யிை அதழக உறளகநழனநதத. ஆ஦ளல இரதத தம நர஦யினிைம
களடடக பகளள஭ளநல, நன஦ிபனக வகட஧த வ஧ளல ஧ளயர஦ பயத அயர஭ எனயளற
நளதள஦ம ஧ணணி, தழனப஧பஙவகளயி஬ழல பகளணட வ஧ளயச வரததளர. ஧ி஫க அயர,
"இநத னதரதனன யிரனம ர஧ற஬ளகம யரபனில ஥நகக யீ டடல இ஦ிவநல
அரநதழ இபளத. ஆரகனளல அயர஦ப ஧ிடததயிடடத தளன யீ டடகக யனகழ஫த"
஋னற ந஦ததழறகள தீரநள஦ிததக பகளணட பய஭ிக கழ஭ம஧ி஦ளர.

வநறவக கல஬ரண னதல, கழமகவக னததழபம யரபனில ஆஙகளஙக ஋லர஬
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

யகததக பகளணட பகளள஭ிைக கரபப ஧ிபவததரதப வ஧ள஬ீ றளர ல஬ரை வ஧ளடடச
஬ழததக பகளணடனநதளரகள. றப-இனஸப஧கைர றரவயளததந ளஸதழரககம
அயனரைன தர஬ரநனில இனநத வ஧ள஬ீ ஸ ஧ரைககம னபசர ஸவைரன னதல
னஙக஭ம யரபனில உள஭ ஧ிபவதம யிலநதழனநதத. பகளள஭ிைப ஧டரகனில, களட
அதழகனள஭ ஧ிபவதம இததளன. வரநதளறவ஧ளல ஊரகள அதழகனள஭ இைனம
இததளன. னதரதனனரைன பளநத ஊர னஙக஭ம ஆரகனளல, அநத ஊனககச
நீ஧நளக அயன யநதழனகக நளடைளன ஋னற னத஬ழல கனதப஧டைத. ஆ஦ளலம
அப஧ட அ஬டழனம பயனக கைளபதனற ளஸதழரனளர கனதழ அநத ஊனககப
஧ககததழலம ஥ன஫ளயத வதடயிை வயணடனததளன ஋னற தீரநள஦ிததளர. இப஧ட அயர
தீரநள஦ம பயயதறக என களபணனம இனநதத.

ளஸதழரனம அயனரைன வ஧ள஬ீ ஸ ஧ரைனம களமப பயதழனநதத னபசரல.
அஙகழனநத அயர வ஧ள஬ீ ஸ வயகரகர஭ இபணட னனற ஧கதழனளயப ஧ிரததப
஧டரகனில வதடயப அனப஧ியிடட, தளம ரறககழ஭ில ஬னனகரபச ளர஬வனளட
வ஧ளயத யமககம. என ஥ளள அப஧ட அயர வ஧ளயக பகளணடனநதவ஧ளத, னஙக஭ததகக
அனகழல என வய஭ள஭ப ப஧ண நததழனள஦ம ஧ன஦ிபணட நணிககக பகளள஭ிைததழல
க஭ிதத யிடட இடப஧ில கைததைன தன஦நத஦ினளக ஬னன கரபச ளர஬ரனக
கைநத ஊனககள வ஧ளயக பகளணடனநதரதப ஧ளரததளர. "இநதப ப஧ணதளன ஋வய஭வ
அமகளனினககழ஫ளள?" ஋ன஫ ஋ணணம அயப஫ழனளநவ஬ அயர ந஦ததழல வதளன஫ழனத.
஧ி஫க, "அ஧ிபளநழககம இநதப னஙக஭நதளவ஦; என வயர஭ இநதப ப஧ண அ஧ிபளநழகக
஌தளயத உ஫யளனினநதளலம இனப஧ளள" ஋னற ஥ழர஦ததளர. அபன஫ம இனப஦ளன
யினபன அயர உள஭ததழல ஌ற஧டைத. "஧ககததழல இபளஜன யளயககள஬ழல தணணீ ர
அர஬வநளதழன யணணம வ஧ளயக பகளணடனககம வ஧ளத, இநதப ப஧ண ஋தறகளக இநத
உசழ வயர஭னில பகளள஭ிைததககப வ஧ளயக க஭ிததயிடட யனகழ஫ளள?" ஋னற
ஆசரனப஧டைளர.

இப஧ட அயர ஋ணணநழடடக பகளணவை வ஧ள஦ வ஧ளத, பகளஞ தபததழல, ஥ளம
னதல அததழனளனததழல நதழதத தரநகரததளப ஧ிளர஭ ஋தழரப஧டைளர. உமவ தர஬ககப
வ஧ளய யிடட அயர தழனம஧ி யநத பகளணடனநதளர. றப-இனஸப஧கைர அயரைம
வ஧சசக பகளடதத யிளரதத, க஭ிததயிடடப வ஧ளகழ஫ ப஧ணணின ப஧னர கலனளணி
஋னறம அயர஭ இபவ஧ளத ஧ிபழததழ ப஧ற஫ பகளளர஭ககளப஦ளக யி஭ஙகம
னதரதனனககக கலனளணம பயத பகளடப஧தளக என கள஬ததழல வ஧சச
இனநதபதனறம பதரநத பகளணைளர. இபவ஧ளத கலனளணி ப஧ரன பளததககளர
஋ன஧ரதனம அ஫ழநதளர. இரதக வகடைத னதல அயர ந஦ததழல இன஦பதனற
யியபம பதரனளத என கமப஧ம கட பகளணைத. ஥மனரைன வதடைததககம இநதப
ப஧ணணககம ஌வதள ம஧நதம இனககழ஫த ஋னற அயனரைன உளலணரவ
பளல஬ழறற. ஆ஦ளல ஋ன஦நளய அரதக கணட ஧ிடப஧த? ஧கழபஙகநளய யிளரததப
஧஬ன இல஬ளநற வ஧ள஦ளல ர஧ததழனககளபதத஦நளக னடனவந?

vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அனற ளஸதழர இபவ 11 நணிககததளன யநத களம஧ில ஧டததளபள஦ளலம
தககம ஋ன஦வநள யபயிலர஬. னஙக஭ம, கலனளணி, னதரதனன, அ஧ிபளநழ -
இப஧டவன அயனரைன ஋ணணஙகள சமனற பகளணடனநத஦. நற஥ளள ஋ப஧டனம
னஙக஭ததககப ஧ககததழலள஭ களடகர஭ ஥ன஫ளயச வளதர஦ வ஧ளடயத ஋னற
அயர தீரநள஦ிததளர.

நற஥ளள களர஬னில, அயர வ஧ள஬ீ ஸகளபரகர஭ப ஧ிரததயிடட, அயரகள
இஙகழஙவக வ஧ளக வயணடம, இன஦ின஦ பயன வயணடபநனற பளல஬ழக
பகளணடனநத வ஧ளத னபசர பனிலவய ஸவைர஦ில ளதளபண உடபனைன ('நபட'னில)
இனநத, இ஫ஙகழ ஌ற஧யரகர஭க கய஦ிககம஧ட உததபவ ப஧ற஫ழனநத வ஧ள஬ீ ஸகளபன
அயரைம யநத அனற களர஬ ஧ளறஞரல ளனன எனயர என வகளரள ஸதழரனைன
யநத இ஫ஙகழப ஧ளசளனபம ஋ன஫ ஊனகக யணட வ஧ழகபகளணட பன஫தளகத
பதரயிததளன. அரதக வகடை றப-இனஸப஧கைர ஧஬நளகச ழரததளர. "ஏவலள!
அப஧டனள? தழனைன நற஧ட நதபளறஶககப வ஧ளய அஙவக வகளரள வயரம வ஧ளடடக
பகளணட என ளனனரயனம கை அரமததக பகளணட ஥மநழைம அகப஧டடக
பகளளயதறகளகத தழனம஧ி யநதழனககழ஫ளவ஦ள?" ஋ன஫ளர.

இபவ஧ளபதல஬ளம ளஸதழரகக நற஫யரகள பகளணட யனம தபன ஋தழலம
஥ம஧ிகரக ஌ற஧டயதழலர஬. னதரதனர஦ப ஧ற஫ழன தகயல வயற னளபளலம கணட
஧ிடகக னடனளபதனறம தம எனயபளல தளன அயர஦க கணட஧ிடகக
னடனபநனறம ஏர ஋ணணம அயர ந஦ததழல வயனன஫ழ இனநதத.

ஆகவய வநற஧ட தப஧ில அயனகக அதழகச ழபதரத ஌ற஧ையிலர஬. ஆ஦ளலம
அரத அடவனளட அ஬டழனம பயத யிடயதளகவம அயனகக உதவதநழலர஬.
வநறகணையளற அயர வக஬ழனளயப வ஧ழகபகளணடனநதவ஧ளவத, ந஦ததழறகள,
"஧ளசளனபம, னஙக஭ததககப ஧ககததழலதளவ஦ இனககழ஫த? அஙவக இநத வகளரள
ஸதழர நரநதரதனம யிளரதத யிடைளல வ஧ளகழ஫த!" ஋னற ஋ணணிகபகளணைளர.
அததழனளனம 46 - கைம உனணைத!

஧ளசளனபம கரைத பதனயில உணரநனளகவய என நளடட யணட கழைககததளன
பயதத. அரத ஬னன கரபனி஬ழனநவத ஧ளரதத ரவயளததந ளஸதழர தம ஧ினவ஦ளட
யநத உடப஧ணினளத வ஧ள஬ீ ஸகளபர஦ அனப஧ி அதழல னளர யநதத ஋னற யிளரதத
யபச பளன஦ளர. யணடககளபன கரைத பதனயி஬ழனநத நழடைளயக கரைனில இட஬ழ
ளப஧ிடடக பகளணடனநதளன. அயர஦க வகடைதறக, "ஆநளம; என ளனனவம அயர
மளபனநதளன யநதளரகள. நததழனள஦நளய ஸவைரனககத தழனம஧ி யிடகழவ஫ளம
஋னற ஋னர஦ இனககச பளல஬ழனினககழ஫ளரகள" ஋ன஫ளன. வ஧ள஬ீ ஸகளபன ஊனககள
வ஧ளய இபணபைளன னஸ஬ழமகர஭, "என ளனனவம என வகளரள ஸதழரனம இஙவக
யநதளரக஭ள?" ஋னற யிளரததளன. அயரகள, "யநதளரகள, யபயிலர஬; ஥ீ
஋ன஦ததழறக யிளரககழ஫ளய?" ஋னற ணரைகக யநதயிடைளரகள. வ஧ள஬ீ ஸகளபன
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

தழனம஧ி யநத ளஸதழரனிைம பளன஦ளன. அயனரைன ஧ரமன ஥ம஧ிகரக
உறதழப஧டைத. இனநத வ஧ளதழலம, "஥ீ இஙவகவன இனநத அநத யணடனில என கண
ரயததழன. ஧ின஦ளல யனம வ஧ள஬ழஸகளபரகர஭ வநவ஬ அனப஧ி யிட. ஥ளன
னன஦ளல வ஧ளகழவ஫ன" ஋னற பளல஬ழயிடடக கழ஭ம஧ி஦ளர. அயனம இநத 'நபட'
வ஧ள஬ீ ஸகளபனம நடடம ரககழ஭ில யநதளரகள. நற஫யரகள ஧ின஦ளல ஥ைநத
யநதளரகள. இனன஫ததழலனள஭ களடகர஭த தமளயிக பகளணட யநத஧டனளல
அயரகள யனயதறக வ஥பநளனிறற.

றரவயளததந ளஸதழரனின ஋ணணபநல஬ளம னஙக஭ததழவ஬வன இனநதத.
னஙக஭ததழலம கலனளணினின நீவத இனநதத. இபகழனஙகர஭னம நரநஙகர஭னம
கணட஧ிடப஧தழவ஬வன ஈட஧டடனப஧யரகலகக வயடரை ஥ளனிைம உள஭ னகனம
கதழரனப வ஧ளல, எனயித கதழ உணைளகழயிடகழ஫த. பனி஬ழல ஧ளனஙகவ஭ன,
யணடனிவ஬ னப஧ததழபணட வ஧ர உடகளரநதழனககம வ஧ளத, டககட ஧ரவளதகர ஏர
ஆளநழனிைம க஫ழப஧ளகப வ஧ளய டககட வகடகழ஫ளர! அநத ஆளநழனிைம டககட
இனப஧தழலர஬!

இமநளதழரதளன றரவயளததம ளஸதழரககம னதரதனனரைன இபகழனம
இநதக கலனளணினிைம இனககழ஫த ஋ன஫ ஋ணணம வதளன஫ழயிடைத. ஋஦வய
஧ப஧பபனைன யிரபநத ரறககழர஭ யிடடக பகளணட பன஫ளர. அயர னஙக஭தரத
ப஥னஙகழன வ஧ளத, கலனளணி பகளள஭ிைப ஧டரகனி஬ழனநத இடப஧ிவ஬ கைததைன
க஭ிககளநலம தர஬யிர வகள஬நளனம யனயரதக கணைளர. "஍வனள! இநதப
ப஧ணணககச ழததப ஧ிபரநனள? அல஬த வ஧ய ஧ிடததழனககழ஫தள?" ஋னற அயர
தழடககழடடப வ஧ள஦ளர. அபவ஧ளத அயலரைன வதளற஫ம அவய஭வ
஧னஙகபநளனினநதத.

அவயிைததழல ஬னனகரபச ளர஬ரன எடட இபளஜன யளயககளல ஏடக
பகளணடனநத஧டனளல, பகளள஭ிைததழல இனநத யனகழ஫யரகள ஬னன கரபச
ளர஬ரனத தளணடனதம பகளஞ தபம கவவம இ஫ஙகழப வ஧ளய, யளயககள஬ழன நீத
வ஧ளைப஧டடனககம னஙகழல ஧ள஬ததழன யமழனளக அககரப பல஬ வயணடம. அபன஫ம
ளதளபண களல஥ரைப ஧ளரத யமழனளக சநளர களல ரநல தபம வ஧ள஦ளல தளன
னஙக஭தரத அரைன஬ளம.

*****

கலனளணி இபவ஧ளத ஬னன கரபச ளர஬ரனத தளணடக பகளணடனநதளள.
அயலரைன யளய ஌வதள னணனணததக பகளணடனநதத. அயள ஋ன஦
பளலகழ஫ளள ஋ன஧த ளஸதழரனின களதழல யிமள யிடைளலம, அரய ஌வதள களபநள஦
யரசபளறகள ஋னற நடடம, ஊகழகக னடநதத. அவய஭வ நீ஧ததழல யநதழனநத
ளஸதழரரன அயள கய஦ிககயிலர஬. உணரநனில, அயலகக ஋தழரல உள஭ரய
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

கை அயள கணணககத பதரனயிலர஬பனனற வதளன஫ழறற. அப஧டத தடடத
தடநள஫ழ ஥ைநதளள. ளர஬ரனத தளணடனதம, ஧ள஭ததழல இ஫ஙக வயணடநல஬யள?
அநத இைததழல ஧ள஭ம ஋ன஧ரதக கய஦ிககளநவ஬ அயள களர஬ ஋டதத ரயததளள.
தழடபபனற கவவம யிலநதளள. இடப஧ி஬ழனநத கைம தய஫ழ யிலநத, 'ைணளர, ைணளர'
஋னற பதழததக பகளணவை உனணட இபளஜன யளயககள஬ழன ஧ிபயளகததககனகழல
வ஧ளயத தணணீ ரபத பதளடடக பகளணட ஥ழன஫த. கைம உனணை வயகததழல
அதறகள஭ினநத ப஧ளடை஬ம பய஭ிவன யநத தணணீ ரல யிலநதத. யிலமவ஧ளவத
அநதப ப஧ளடை஬ம அயிழநதம வ஧ளனிறற. நீனகள தழபணட யநத னதரதனனரைன
நததழனள஦ச ளப஧ளடரை னழ ஧ளரததச ளப஧ிைத பதளைஙகழ஦.

இவய஭வம ஥ைநதத அரப ஥ழநழர வ஥பததழல. கலனளணி ஬னன கரபச ரயில
஥ழநழரநத உடகளரநத஧ட சறறனறறம ஧ளரததளள. இதறகள ளஸதழர கவ வம ஏடச
பனற கைனம ஧ிபயளகததழல வ஧ளயயிைளநல ஋டததளர. கைதரத அயர என
ரகனளல ஋டககமவ஧ளத இனப஦ளன ரகனளல தணணீ ரல கழைநத வளறறப
ப஧ளடை஬தரத ஥ன஫ளயப ஧ிபயளகததழல இலததயிடட யிடைளர.

கைதரத ஋டததக பகளணட யநத கலனளணினின ஧ககததழல ரயதத ளஸதழர,
"஋ன஦, அமநள, இத? ஌ன இப஧ட யிலநதயிடைளய?" ஋னற வகடைளர. கலனளணி
஧தழல பளல஬ளநல தழனதழனபயனற அயரபப ஧ளரதத யிமழததளள.

"கைததழ஬ழனநத ளப஧ளட ஆறவ஫ளவை வ஧ளய யிடைவத? னளனககளக அமநள,
ளப஧ளட பகளணட யநதளய?" ஋னற வகடைளர ளஸதழரனளர.

அரதக வகடை கலனளணி என யி஥ளட அயரப உறறப ஧ளரததயிடட, "ல ஹ
ல ஹ ல லள" ஋னற ழரததளள. அவய஭வ ஧னஙகபனம வளகனம க஬நத
ழரபர஧ அதறக னன ளஸதழர வகடைவத கழரைனளத. அயனகக நனிரக
கசப஫ழநதத. "னளனககளகயள? ளப஧ளட னளனககளகயள?" ஋னற கலனளணி
னணனணததத அயனரைன உைமர஧ப ஧த஫ச பயதத.

ஆ஦ளலம அயர யிையிலர஬. ப஥ஞர யனிபநளககழக பகளணட வநலம
பளன஦ளர: "உனர஦ப வ஧ளன஫ ழற ப஧ணகள உசழ வயர஭னில இஙபகல஬ளம
யபககைளத, அமநள! ஧டரகக களடடவ஬ தழனைன னதரதனன எ஭ிநத
பகளணடனப஧த பதரனளதள உ஦கக? அயனகக இநதப ஧ககததழவ஬தளன னளவபள
களத஬ழ எனததழ இனககள஭ளம. அயள தளன அயனககச ளப஧ளட வ஧ளடகழ஫ள஭ளம!
னத஬ழவ஬ ஥ீதளன அநதக களய஦ின களத஬ழவனள ஋னற கை ஥ளன
நவதகப஧டடயிடவைன..."

ளஸதழர இமநளதழர க஫ழ னரதக களடடலம கலனளணினின ப஥ஞழல கரன
ஈடடரனச பனகழனினகக஬ளம! ஆ஦ளல ஈயிபககம ஧ளரததளல இநதக கள஬ததழல
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

ரப஧டநள? உததழவனளகததழல தளன ஧ிபவநளரன கழரைககநள? அயர உதவதழதத
஧஬ன ரகவநல கழரைதத யிடைத. கலனளணி ஋லநத ஥ழன஫ளள. ஆவயம யநதயள
வ஧ளல வ஧ழ஦ளள: "஥ள஦ள களய஦ின களத஬ழ ? இல஬வய இலர஬! ததழனநளய
இலர஬! அயனரைன களத஬ழ வயப஫ளனததழ இனககழ஫ளள. அவதள அநதக
களடடககளவ஭வன இனககழ஫ ஧ளலம வகளயிலககப வ஧ள஦ளல பதரனம. களத஬னம
களத஬ழனம அஙவக கடடத தலயிக பகளணடனககழ஫ளரகள..."

இப஧டச பளன஦ கலனளணிகக உைவ஦, "஍வனள! ஋ன஦ களரனம பயவதளம?"
஋னற வதளன஫ழனினகக வயணடம. உதடகர஭க கடததக பகளணைளள. என ஥ழநழரம
ப஧ளறதத, "஍னள! ஥ீஙகள னளர?" ஋னற வகடைளள.

ளஸதழரனின னகததழல என ழற நளறதலம ஌ற஧ையிலர஬? "஌஦மநள?
஋னர஦த பதரனளதள? ஥ளன இநதக பகளள஭ிைககரப வநஸதழர. ஋஦கபகன஦ததழறக
இநதத பதளலர஬பனல஬ளம? உ஦கக உைமன ரனிலர஬ வ஧ள஬ழனககழ஫த. னஙகழல
஧ள஬தரதத தளணட ஜளககழபரதனளகப வ஧ளயச வர. ஥ளனம ஋ன யமழவன வ஧ளகழவ஫ன"
஋ன஫ளர.

கலனளணி, "஍னள! ஥ழஜநளயச பளலலஙகள, ஥ீஙகள வ஧ள஬ீ ஸகளபர இலர஬வன?"
஋னற வகடைளள.

"஋னர஦ப ஧ளரததளல வ஧ள஬ீ ஸகளபன நளதழர இனககழ஫தள?" ஋ன஫ளர ளஸதழர.

கலனளணி கைதரத ஋டதத இடப஧ில ரயததக பகளணட னஙகழல ஧ள஬தரதத
தளணட ஊரப வ஥ளககழச பன஫ளள. அயலககத பதரனம஧டனளக ளஸதழரனம ஬னன
கரபச ளர஬வனளட பகளஞ தபம வ஧ள஦ளர.

னதரதனன இனககநழைம இததளன ஋னற ளஸதழரகக ஥ழசனநளயத
பதரநதயிடைத. ஆ஦ளல கலனளணினின நரநம இன஦பதனற னலயதம
யி஭ஙகயிலர஬. அரதப ஧ற஫ழப ஧ி஫க ஧ளரததக பகளள஭஬ளம; இபவ஧ளத அநதப
ப஧ண இஙவக இனநதளல களரனததகக ஌தளயத இரைனற ஌ற஧டபநனற
஋ணணிததளன அயர஭ப வ஧ளகச பயதளர.

அயள இபளஜன யளயககளர஬த தளணட அககரபனில னடககத தழனமனயதம,
இஙவக ளர஬னில வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள யநத வரயதம ரனளனினநதத. ளஸதழர
டபைனற என வடட ஋லதழ , அநதப வ஧ள஬ீ ஸகளபரக஭ில எனய஦ிைம பகளடதத,
"ஏட! ஋ன ரககழர஭ ஋டததப வ஧ள! ஧ளசளனபததழல இனப஧ய஦ிைம பகளடதத,
உைவ஦ வ஧ளய பளனயபம வ஧ள஬ீ ஸ ஸவைர஦ில இநதச வடரைக பகளடததயிடட
யபசபளலல. அயன வகளரள ஸதழரரனத வதடனத வ஧ளதம. வகளரளவம ஆனிறற.
஥ளநளயப வ஧ள஦தம ஆனிறற" ஋ன஫ளர. அயன அப஧டவன ரககழ஭ில யிரபநத
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

பன஫ளன. ஧ளககழனினநத ஍நத களனஸை஧ிளகர஭னம ஧ளரதத ளஸதழர,
"தப஧ளககழக஭ில நனநத பகடடததத தனளபளய ரயததழனககழ஫ீ ரக஭ள? வயடரை
ப஥னஙகழ யிடைத" ஋ன஫ளர.
அததழனளனம 47 - னநழ ழயநதத

"னதரதனள! ஥ல஬ இைம ஧ளரததக பகளணட யநத உடகளரநதழனககழ஫ளய! ஥ீ
஋வய஭வயள ரனளக அரைனள஭ம பளல஬ழனினநதம கணட ஧ிடப஧தறகத தழணைளடப
வ஧ளய யிடவைன. ஋வய஭வ அைரததழனள஦ களட! இதழல னகநத யனயதறக பபளம஧க
கஷைப஧டடப வ஧ளயயிடவைன..." ஋ன஫ளன கந஬஧தழ . ஧ி஫க, "இதறகப ப஧ளனததநளக
஌வதள என ஧ளடட இனககழ஫வத! அத ஋ன஦?..." ஋னற பளல஬ழ என ஥ழநழரம
ழநதர஦னில ஆழநதழனநதயிடட, "ஆநளம ஧ளபதழனின ஧ளடடததளன" ஋னற க஫ழப
஧ளை ஆபம஧ிததளன:

தழககத பதரனளத களடடல - உனர஦த
வதடத வதட இர஭தவதவ஦! (தழகக)

நழகக ஥஬னரைன நபஙகள - ஧஬
யிநரத சரயனரைன க஦ிகள - ஋நதப
஧ககதரதனம நர஫ககம யரபகள - அஙக
஧ளட ஥கரநத யனம ஥தழகள - என (தழகக)

"நர஬கர஭த தயிப ஧ளககழ யரணர஦ பனல஬ளம நழ கவம
ப஧ளனததநளனினககழ஫தல஬யள!" ஋ன஫ளன கந஬஧தழ .

அபவ஧ளத னதரதனன பளன஦ளன: "அநதப ஧ளடடல இரதபனல஬ளம யிை
அதழகப ப஧ளனததநளனினககம அட வயப஫ளன஫ழனககழ஫வத!

"ப஧ணவண உ஦தமரகக கணட - ந஦ம
஧ிததம பகளள஭பதனற ஥ரகததளன - அட
கணவண ஋஦ தழனகணநணிவன உர஦க
கடடத தலய ந஦ங பகளணவைன!"

இவயளற ஧ளடயிடட னதரதனன கந஬஧தழரனச சற஫ழச சற஫ழ யநத ஥ளைக
வநரைனில தழனைன ஆடயரதப வ஧ளல ஆைத பதளைஙகழ஦ளன.

"உஙகலகக ஋ன஦ 'கழபளக' னடசசபவ஧ளசள?" ஋ன஫ கபர஬க வகடட இபணட
வ஧னம தழடககழடடப ஧ளரததளரகள. னகநத பரரப ளனனயின கணக஭ில தீபப஧ள஫ழ
஧஫நத பகளணடனநதத. "அவப! உஙகலககப ஧ிரமசசப வ஧ளக இஷைநழலர஬பனனற
வதளணகழ஫த. தகக வநரைனிவ஬ ளகததளன இஷைநள? இநத ஬னன
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

கரபசளர஬னிவ஬ இனர஫ககக கழமகவகனினநத வநறவக தற ழயபனத
தர஬ப஧ளரகனம, வநறவகனினநத கழமகவக தற ழயபனத தர஬ப஧ளரகனம
வ஧ளனினகக. இஙவக ஥ீஙகள ஧ளடடப ஧டசசக பகளணட கததடககழ஫ீ ஙக!" ஋ன஫ளர
ளனன.

கந஬஧தழ அயரைம ப஥னஙகழ யநத, "஧ளனி! வகள஧ம வயணைளம. ஥ளஙகள பயதத
தபனததளன. ஥ீஙக வ஧ளஙக. இவதள உஙகள ஧ின஦ளவ஬வன ஥ளன யநத யிடகழவ஫ன!"
஋ன஫ளன.

"ஆநளம! ஥ளன வ஧ளகததளன வ஧ளகழவ஫ன. ஥ீஙகள தளன ளகத தணிஞழனநதளல,
஥ளன ஌ன நளடடகக வயணம! இவதள ஥ளன வ஧ளகழவ஫ன. ஍நத ஥ழநழரததழல ஥ீ ஋ன
஧ினவ஦ளட யநத வரநத பகளணைள஬ளசச! இல஬ளடைள இநதப ப஧ளம஧ிர஭ ஋஦கக
வயணைளம ஋னற 'த஬ளக' பளல஬ழயிடடப வ஧ளயயிடவயன" ஋ன஫ளர ளனன. ஧ி஫க
னதரதனன னதகழல தடடக பகளடதத, "வதவகள! உஜளர!" ஋னற ஜளககழபரதப ஧டததழ
யிடட களடடககள னகநத வ஧ளகத பதளைஙகழ஦ளர.

கந஬஧தழ, "னதரதனள! ஥ளனம வ஧ளக வயணடனத தளன. ஋஦கபகன஦வநள வ஧ளக
இஷைவநனிலர஬. உனனைன இநதக களடடல இப஧டவன இனநத கள஬ஙகமழதத
யிை஬ளபநனற வதளனறகழ஫த. ஆ஦ளல னடனளத களரனதரதப ஧ற஫ழ வனளழதத ஋ன஦
஧ிபவனளஜ஦ம? ஥ளன வ஧ளகழவ஫ன. ஥ளன பளன஦பதல஬ளம ஞள஧கம இனககடடம"
஋ன஫ளன.

"கந஬ழ! எனவயர஭ ஥மனரைன '஧ி஭ள'ப஦ல஬ளம தய஫ழபவ஧ளய ஋஦கக ஌தளயத
வ஥ரநதயிடைளல, ஥ீ தளன அ஧ிபளநழரனக களப஧ளற஫வயணம" ஋னற தலதலதத கப஬ழல
பளன஦ளன னதரதனன.

"ரதளன, வ஧ள! ஥மனரைன '஧ி஭ளன' ஋தறகளகத தய஫ழப வ஧ளகவயணம? ஋ல஬ளம
ரனளய ஥ைககம, ஧ளர! இனனம ஧தத ஥ள஭ில ஥ீ பரரப ளனனைன வ஧ளயக
களரபககள஬ழல கப஧ல ஌஫ழயிைப வ஧ளகழ஫ளய. ஥ளஙகள உனர஦ச பனர஦த
தர஫னகததழல நதழககப வ஧ளகழவ஫ளம. அஙவக, அ஧ிபளநழரனப ஧ளரககமவ஧ளத நடடம,
'஋ஙகப஧ள கதழனககள இலர஬' ஋னற ஌தளயத அலத கழலத ரயககளவத! ர, ஥ளன
வ஧ளய யனகழவ஫ன" ஋னற கந஬஧தழ கழ஭ம஧ி஦ளன. கழ஭ம஧ி஦யர஦ னதரதனன
ரகரனப ஧ிடததத தன ஧ககததழல உடகளப ரயததக கடடத தலயிக பகளணைளன. "஥ீ
஋ன஦வநள பளலகழ஫ளய; ஆ஦ளல ஋஦கக நடடம ஥ம஧ிகரக ஌ற஧ையிலர஬. உனர஦
஥ளன ஧ளரப஧த கரைழ தைரயவனள ஋ன஦வநள, னளர கணைத?" ஋னற னதரதனன
பளன஦ வ஧ளத அயனரைன கணக஭ில ஥ீர த஭ிரததத.

அபவ஧ளத கந஬஧தழ தன னகததழல னன஦ரக யனயிததகபகளணட,
"அதழனககடடம, னதரதனள; இபவ஧ளத வநதழ கலனளணி வதயினளர ஥மரநப
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

஧ளரததளல ஋ன஦ ஥ழர஦ததக பகளளயளரகள?" ஋ன஫ளன. னதரதனன க஬க஬பயனற
஥ரகததளன, "஥ழர஦ததக பகளளயத ஋ன஦? ஆ஧தததளன! ர, வ஥பநளயயிடைத.
வ஧ளய யள!" ஋ன஫ளன. "ஏவகள! கலனளணி யனம வ஥பநளயயிடைத ஋னகழ஫ளனள? ஥ளன
அயர஭ப ஧ளரதத யிடடததளன வ஧ளகழவ஫வ஦? என கக஭ததழச ணரை வ஧ளடடப
஧ளரகக஬ளம" ஋ன஫ளன கந஬஧தழ.

"஍வனள! வயணைளம! ஥ீ வ஧ளய யள" ஋ன஫ளன னதரதனன. கந஬஧தழ வகளரள
அஙகழரனக ரகனில சனடட ஋டததக பகளணட, தழனம஧ித தழனம஧ிப ஧ளரததச ழரததக
பகளணவை பனற களடடககள நர஫நதளன.

*****

கந஬஧தழ வ஧ளய சநளர அரபநணி இனககம. னதரதனன யமககமவ஧ளல
நபததழன வயரல தர஬ரன ரயததப ஧டததக பகளணடனநதளன. "இனர஫கக ஌ன
கலனளணி இனனம யபயிலர஬?" ஋னற ஋ணணநழடடக பகளணடனநதளன.
஥ழஜநளகவய கந஬஧தழ பளன஦த வ஧ளல வ஥ரநதழனநதளல - அதளயத கந஬஧தழ
தனனைன வ஧ழக பகளணடனககம வ஧ளத கலனளணி யநதழனநதளல ஋ன஦
஥ைநதழனககம ஋னற ஋ணணினவ஧ளத அயன னகததழல னன஦ரக உணைளனிறற. "தன
வநல அயலககச நவதகம உணைளகழனினககநள? வகள஧ிததக பகளளயள஭ள அல஬த
அலயள஭ள? ளதளபண யிரனஙக஭ிவ஬வன அயலகக ஆததழபம யநதயிடைளல
பகர஭தளவ஦? இநத நளளபததழல வகடக வயணடநள? அபன஫ம ஥ழஜம
பய஭ினளகமவ஧ளத ஋ன஦ பயயளள? வகள஧ம ஋ல஬ளம ஧஫நத வ஧ளயச ழரப஧ளள
அல஬யள? ஥ல஬ வயடகரக!" ஋னற த஦ககததளவ஦ பளல஬ழக பகளணைளன
னதரதனன.

'ஆ! அத ஋ன஦, அநதப னதரகலககழரைனில ழயப஧ளயத பதரகழ஫த?' -
னதரதனனரைன ப஥ஞச வகளனில ஥கபளரயப வ஧ளல அபவ஧ளத அடததக பகளணைத.
'இவதள இநத நபததழன நர஫யில? அவதள, அவதள, அவதள அவய஭வம ழயபனத
தர஬ப஧ளககள? இத ஥ழஜநள, ழததப ஧ிபரநனள அல஬த க஦யள? னதரதனன
கணரணக கககழ யிடடப ஧ளரததளன. க஦யிலர஬, ஧ிபரநனநழலர஬, - ஥ழஜநதளன.
வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள தனர஦ ஥ள஬ளன஫னம, சழநத பகளணடனப஧ரத னதரதனன
உணரநதளன.

இத நவதகந஫த பதரநதவைவ஦ னதரதனனரைன உள஭னம
பத஭ிநதயிடைத. அநத உள஭ததழல இபவ஧ளத அணய஭வம கமப஧ம இலர஬. பன஫
இபணட னனற யனர கள஬நளய ஋தழர஧ளரதத யிரனநதளவ஦? னதரதனனரைன
உைமன என தைரய ழ஬ழரததத. அனர஫ன தழ஦ம இபணைளயத தைரயனளக அயன
ரகனில ரயளலயனைன தள஭ிக கதழதத ஋லநதளன. ஆ஦ளல இநதத தைரய
ரயளலயரபக கவவம வ஧ளையிலர஬. அதழ஬ழனநத வயடடககள கழ஭ம஧ி , அநத
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

ய஦ப஧ிபவத பநல஬ளம ஋தழபபள஬ழ பயத஦.

அவத நனததழல வ஧ள஬ீ ஸகளபரகலம சடைளரகள. தழனைனரைன னமஙகளலககக
கவவம சடம஧டதளன அயரகலகக உததபவ. அதன஧டவன அயரகள சடைளரகள. னத஬ழல
஧஬ கணடகள அயன வநவ஬ ஧ைளநவ஬ ழத஫ழ யிலநத஦. கரைழனளக என கணட
னதரதனனரைன கள஬ழல஧டைத. அத஦ளல அயன கவவம யிலநத நனததழல இனனம
஥ளல கணடகள அயன நீத ஧ளயநத஦. எனற வதள஭ின வநல, எனற யி஬ளயில,
எனற பதளரைனில - இப஧ட. னதரதனனரைன வதகததழல இபததம ஧ீ ஫ழடட
அடததத. அயன யிலநத இைததழல னநழ ப஥டநதபம இபததததழ஦ளல ழயநதத!

அடதத கணததழல ஧ததப ஧ன஦ிபணட வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள வரநதளறவ஧ளல
ஏடயநத னதரதனர஦ப ஧ிடததக கடட஦ளரகள.
அததழனளனம 48 - ப஥ஞச ஧ி஭நதத

இபளஜன யளயககள஬ழன னஙகழல ஧ள஬தரதத தளணடச பன஫ கலனளணி
தனஙகழத தனஙகழ ஥ைநதளள. ஌வ஦ள அயலகக யீ டடககத தழ னம஧ிச பல஬ ந஦ம
யபயிலர஬. அயலரைன களலகள னஙக஭ம கழபளநதரத வ஥ளககழச
பன஫஦யளனினம அயலரைன இதனம அநதப ஧ளமரைநத வகளனி஬ழ஬ழனநத யபவய
நளடவைப஦னற ஧ிடயளதம ஧ிடததத.

அநத ஥ளயல நபததடனில தளன கணை களடழரன ஥ழர஦கக ஥ழர஦கக
அயலரைன இபததம பகளதழப஧ரைநதத. அயலரைன ப஥ஞச ஧ி஭நத இபணைளகழ
யிடயத வ஧ளன஫ என வயதர஦ உணரசழ அயர஭ச ழததழபயரத பயதத. அப஧டப
஧ி஭நத யிைளந஬ழனககம ப஧ளனடட ப஥ஞர என ரகனி஦ளல அனககழப ஧ிடததக
பகளணட ஥ைநதளள. ஧஬ யனரஙகலகக னனன என ஥ளள அவத ஥ளயல நபததடனில
஥ைநத என ம஧யம அயள ஥ழர஦வகக யநதத. னதரதனன அபவ஧ளத
ரலஸக஬ழல ஧டததக பகளணடனநதளன. அயன ஊனகக யநத யிடை பயதழ
பதரநத கலனளணி கதக஬நரைநதழனநதளள. யமககம வ஧ளல அயர஦ ஋தழர஧ளரதத
அயள அப஧ளமரைநத வகளனிலககப வ஧ள஦ளள. னன஦ளவ஬வன அயன அஙக யநத
இயலககளகக களததக பகளணடனநதளன. இனர஫ன தழ஦ம அயன உடகளரநதழனநத
இைததழவ஬வன அனறம உடகளரநதழனநதளன. கலனளணி அனகழல பன஫தம, இனற
அநதத வதயடனளர஭க கடடத தலயிக பகளணைளவ஦, ஧ளயி, அவத நளதழர இயர஭க
கடடத தலயிக பகளணைளன!

அனற ஥ைநத வ஧சச னலயதம அப஧டவன கலனளணிகக ஥ழர஦வ யநதத. அநதப
஧ளமரைநத வகளனிலககள ஸயளநழ எனறம இலர஬னல஬யள? இயரகள
ப஧ரனயரக஭ள஦ ஧ி஫க, அநதக வகளயிர஬ப னதப஧ிததக கடட அதறகளவ஭ ஸயளநழ
஧ிபதழஷரை பயன வயணடபநனற இபணட வ஧னம வரநத னடவ பயதளரகள.
ஆ஦ளல வகளயிலககள ஋ன஦ ஸயளநழ ரயப஧த? னதரதனன எவபயளன
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

சயளநழனளகச பளல஬ழக பகளணட யநதளன. "கழனஷண யிககழபகம ரயபவ஧ளம"
஋ன஫ளன. "கைளவய கைளத" ஋ன஫ளள கலனளணி. "கழனஷணன வநல உ஦கக ஋ன஦
வகள஧ம? வ஧ள஦ளல வ஧ளகடடம, சபபநணன சயளநழ ரயபவ஧ளநள?" ஋ன஫ளன
னதரதனன. "அதவம வயணைளம!" ஋ன஫ளள கலனளணி. இப஧ட எவபயளன
சயளநழனளகத தள஭ிக பகளணட யநத கரைழனில, னதரதனன, "஋ல஬ள சயளநழனம
வயணைளபநனற ஥ீ பளல஬ழயிடைளல, ஥ளம இபணட வ஧னவந சயளநழனம
அமநனநளய உடகளரநதயிை வயணடனததளன" ஋ன஫ளன. "இபளநரப ஥ளன
வயணைளபநனற பளல஬யிலர஬; இபளநரபவன ரயகக஬ளம" ஋ன஫ளள கலனளணி.
'நற஫ சயளநழரனபனல஬ளம வயணைளபநனற பளல஬ழ , இபளநரப ரயகக நடடம
மநதழதததழறக ஋ன஦ களபணம' ஋னற னதரதனன யிளரததளன. கலனளணி னத஬ழல
இதறகச ரனள஦ ஧தழல பளல஬யிலர஬. கரைழனளக யறனறததழக வகடைதன
வ஧ரல, "இபளநனககததளன எவப ப஧ணைளடட; ஆரகனளலதளன அயரப ஋஦ககப
஧ிடககழ஫த. நற஫ சயளநழகலகக ஋ல஬ளம இபணட வ஧னம, அதறக வநலங கை
இனககழ஫ளரகள. அயரகர஭ ஋஦ககப ஧ிடககயிலர஬" ஋ன஫ளள கலனளணி. உைவ஦
னதரதனன கலனளணிரனத தககழத தன நடனில உடகளப ரயததக பகளணட, "஋ன
கணவண! ஥ளன இபளநரபப வ஧ள஬ழனபவ஧ன, உனர஦த தயிப வயற ஸதழரரன
஥ழநழரநத கைப ஧ளரகக நளடவைன" ஋ன஫ளன.

அனற அப஧ட யளககறதழ பயத னதரதனன இனர஫கக ஋ப஧டனளகழ யிடைளன!
அை஧ளயி! பனிலவய ஸவைர஦ில உனர஦ப ஧ற஫ழ ஜ஦ஙகள வ஧ழக
பகளணைபதல஬ளம ஥ழஜநதள஦ள? ஍வனள! வநளநல஬யள வ஧ளய யிடவைன? ஥ளன
இனககழவ஫வ஦, உனர஦த தயிப உ஬கழல வயற ஥ழர஦வய இல஬ளநல - அப஧டனம
஥ீனம இனப஧ளபனன஫ல஬யள ஋ணணியிடவைன? உ஦ககளகயள ஥ளன இநதச பளதத,
சதநதழபம, யீ ட, யளல ஋ல஬ளயறர஫னம யிடடயிடடக கப஧வ஬஫ழ யப
தனளபளனினநவதன? ஍வனள! ஋ன஦ அைளயப வ஧ளவ஦ன? - ஆகள! இத ஋ன஦ உ஬கம?
சதம யளதம ப஧ளயனம னர஦சனடடம ஥ழர஫நத உ஬கம - இரதபனல஬ளம
஥ழர஦ககம வ஧ளத, இ஫நத வ஧ள஦ளவப, அயர ஋பவ஧ரப஧டை உததநர? அயர னணணின
னனரபள஦ ஧டனளல இநதப ஧ளயினைன ஋ததர஦ ஥ளன யளழயத ஋னற வ஧ளயயிடைளர
வ஧ள஬ழனககழ஫த!...

*****

இப஧ட ஋ணணநழடடகபகளணவை வ஧ள஦ கலனளணிககக கள஬ழவ஬ என கல
தடககழயிடைத. கடரை யிப஬ழல இபததம யநதத. தர஬ கழற கழற பயனற சறறயத
வ஧ள஬ழனநதத. ஧ளரத ஏபததழல றற உடகளரநதளள. அயள உடகளரநத இைததழல என
தமர஧ச பட னததக கலஙகழக பகளணடனநதத. கலனளணி என தமர஧ப னரயப
஧஫ழததளள. "஋னனரைன அனன இநதத தமர஧ப னரயப வ஧ளல அவய஭வ
஧ரசததநளனினநதத. அரத இப஧டக கககழ ஋஫ழநத யிடைளவ஦, ஧ளயி!" ஋னற
஋ணணின யணணம அநதப னரயக கககழ஦ளள.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


தழடபபனற, அயலரைன உள஭ததழன ஋நத னர஬னி஬ழனநவதள என ஋ணணம
உதனநளனிறற. "என வயர஭ ஥ளம ஧ளரததத ப஧ளயவனள? பயறம
஧ிபரநனளனினககவநள?" ஋ன஫ நவதகம ஌ற஧டட யி஦ளடகக யி஦ளட அதழகநளனிறற.
"அநத ஸதழர னளர? அயள ஋ப஧ட அஙவக யநதழனப஧ளள? - ஋ன஦ தபன ஧ணணி
யிடவைள ம? ந஭ந஭பயனற அனகழல வ஧ளய உணரநரனக கணட ஧ிடககளநல தப
இனநத஧டவன யநத யிடவைள வந?" ஋னற ஋ணணிக கலனளணி தயிததளள. "வநளகழ஦ிப
஧ிளச ஋னகழ஫ளரகவ஭? அத ஥ழஜநதளவ஦ள, ஋ன஦வயள? ஧ிளச அப஧ட உனயம ஋டதத
யநதளலம யநதழனககநல஬யள? அரத ஥ளன தள஦ளககம ஋னவ஫ னதரதனன ஋ணணி
வநளம வ஧ளனினகக஬ளநல஬யள? இல஬ளயிடைளல, அப஧டத தலககம கலககநள஦
என ப஧ண ஧ிளர஭ அநதக களடடல ஋ப஧ட யநதளள? ஋ஙகழனநத யநதளள?..."
இமநளதழர யி஧ரதநள஦ நவதகஙகள ஋ல஬ளம கலனளணிககத வதளன஫ழ஦.
அப஧டனினநதளல, னதரதனர஦ப ஧ற஫ழத தளன ஋ணணினபதல஬ளம
அ஥ழனளனநல஬யள? அ஥ழனளனதவதளவைனள? ஍வனள! அநதப ஧ிபளநணன! அயன னளவபள
஋ன஦வநள பதரனயிலர஬வன? ஧ளரததளல வ஧ள஬ீ ஸகளபன நளதழர இனநதவத?
அய஦ிைம னதரதனன இனககநழைம பளல஬ழயிடவைள வந? ஋ன஦ வ஥னவநள
஋ன஦வநள? ஸயளநழ ஧கயளவ஦!

உைவ஦ தழனம஧ி னதரதனன இனககநழைம வ஧ளக வயணடம ஋ன஫ அைஙகளத
தள஧ம அபவ஧ளத கலனளணிகக உணைளனிறற. அயன த஦ககத தவபளகம
பயதழனநதளலம ர, பயனளயிடைளலம ர, அயர஦ அநத இைததழல இ஦ிவநல
இனகக வயணைளம ஋னற ஋சரப஧த தனனரைன கைரந ஋னற கலனளணி
கனதழ஦ளள. ஋஦வய, தழனம஧ிக பகளள஭ிைககரபரன வ஥ளககழ ஥ைககத பதளைஙகழ஦ளள.
அயள ஍நதளற அடதளன ஥ைநதழனப஧ளள. 'டநீல' 'டநீல' ஋னற தப஧ளககழ வயடடச
ததம வகடைத. என஫ன ஧ின என஫ளகச சநளர னனற ஥ழநழர வ஥பம பயடகள தீரநத
யணணநழனநத஦. அநதச ததம தழககத தழகளநதஙக஭ில ஋ல஬ளம ஧பயி ஋தழபபள஬ழ
பயத னமஙகழறற.

பயட தீரநத பகளணடனநதயரபனில, கலனளணி ஸதம஧ிததப வ஧ளய ஥ழன஫ளள.
ததம ஥ழன஫தம அயலரைன யளழகரகனிவ஬வன ஋னறம அ஫ழனளத ஧ரத஧ரதபனைன
஬னனகரபச ளர஬ரன வ஥ளககழ ஥ைநதளள.

*****

தப஧ளககழச தததரதக வகடட, அஙகஙவக யனலக஭ில வயர஬ பயத
பகளணடனநத கடனள஦யரகலம கடனள஦ய ஸதழரகலம வயர஬ரன அப஧ட
அப஧டவன வ஧ளடடயிடட ஏட யநதளரகள. ஆகவய, கலனளணி னஙகழல ஧ள஬தரத
அரைநதவ஧ளத, ஬னனகரபச ளர஬னில ஌கககடைம கடனினநதத. ஋ல஬ளனம
அயபயரகலககத வதளன஫ழன஧ட வ஧ழக பகளணடனநதளரகள. அயரகள ஧ளரததக
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

பகளணடனககம வ஧ளவத, கழமகவக தற கஜ தபததழல ஧டரகக களடட஬ழனநத ஧ததப
஧ன஦ிபணட வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள ளர஬னில ஌றயத பதரநதத. ஜ஦ஙகள அநதப ஧ககம
வ஥ளககழ ஏட஦ளரகள. ஆ஦ளல வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள இபணட வ஧ர ரகனில ஧ிடதத
தப஧ளககழனைன ஥டசளர஬னில ஥ழனற அயரகர஭ச சடடயிடயதளகப ஧னனறததவய
ஜ஦ஙகள தனஙகழ ஥ழனறயிடை஦ர. ப஧னம஧ள஬ள஦ வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள யிரபநத கழமகக
வ஥ளககழச பன஫ளரகள. கம஧஬ளகச பன஫ அயரகலகக நததழனில ஥ளல வயகரகள
களனம ஧டை ந஦ிதன எனயர஦த தககழக பகளணட வ஧ளயத பதரநதத.

கலனளணி இரதபனல஬ளம ஧ளரததளள. "பததப வ஧ளயயிடைளன" ஋னற ழ஬னம;
"இலர஬, ளகயிலர஬ களனம நடடம ஧஬ம" ஋னற ழ஬னம வ஧ழனபதல஬ளம அயள
களதழல அரபகர஫னளய யிலநதத. கடனள஦ய ஸதழரகள ழ஬ர யநத கலனளணிரனச
சழநத பகளணை஦ர. "ஆசழ! இநதக பகளள஭ிைக கரபனிவ஬ ஥ீஙகள ஧ளடடககத தழ஦ம
வ஧ளயக பகளணடனநதீரகவ஭! இஙவகவன இததர஦ ஥ளலம தழனைன
இனநதழனககழ஫ளவ஦, ஆசழ! ஌வதள உஙக ப஧ரனயஙக ஧ணணின னணணினநதளன
உஙகலகக எனறம வ஥பயிலர஬" ஋ன஫ளரகள.

கலனளணி அயரகலகக ஧தழல எனறம பளல஬ளநலம க஦ிநத தர஬
஥ழநழபளநலம யீ டரை வ஥ளககழ ஥ைகக஬ள஦ளள. அயலரைன னகதரத நடடம அநதச
நனம நற஫யரகள ஧ளரததழனநதளல, ஍வனள! ஋வய஭வ க஬யபம அரைநதழனப஧ளரகள!
அததழனளனம 49 - ஧டைணப ஧ிபவயம

அனற பளனயபம ைவ஦ில அலவ஬ள஬ கலவ஬ள஬நளனினநதத. அநதப
஧டைணததழன ரததழபததழவ஬வன அமநளதழரனள஦ களடழகர஭க கணைதழலர஬பனனற
஋ல஬ளனம எனனகநளகச பளன஦ளரகள. இபணட நளதததழறக னனன தளன அநத
ஊனகக நளற஫஬ளகழ யநதழனநத பஜடஜ ததழன஥ளத஧ிளர஭ கை, "இநத பளனயபம
இமநளதழரக களடழகர஭ ஋னர஫ககம ஧ளரதததழலர஬" ஋னற ததழனம பயனத
தனளபளனினநதளர.

அநதப ஧டைணததழல யழதத க஬ ஆணகலம ப஧ணகலம கமநரதகலம அனற
களர஬ னதல பதன யீ தழக஭ிவ஬வன ஥ழன஫ளரகள. ஋ஙவக ஧ளரததளலம எவப யிதநள஦
வ஧சசதளன. "னதரதனன ஧ிட஧டட யிடைள஦ளம! அயர஦ இஙவக பகளணட
யனகழ஫ளரக஭ளம! ஆசச; சஙகளன வகட கழடைததடை யநதளசச! உைம஧ிவ஬ 32 கணட
஧ளயநதழனககளம! அற஧த வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள சழநத ஧ிடததளரக஭ளம! அவய஭வ
வ஧ரபனம தழநழ஫ழக பகளணட வ஧ளகப ஧ளரததள஦ளம! யீ பன ஋ன஫ளல, அய஦ல஬யள
யீ பன!..."

இப஧டப ஧஬யிதநளயப வ஧ழனயரகள ஋ல஬ளனம எவபனடனளக னதரதன஦ிைம
அனதள஧ம களடடனத தளன நழகவம ஆசரனநள஦ யிரனம. அய஦ிைம இனநத
வகள஧ம ஧னம ஋ல஬ளம வ஧ளவன வ஧ளயயிடை஦. அயனரைன தணிசர஬னம,
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

தீபதரதனம ஧ற஫ழன யினபனம, அயனகக வ஥ரநத கதழரனப ஧ற஫ழ இபககனநதளன
நழஞழ ஥ழன஫஦. உ஬கததழல என ந஦ிதனகக வ஥பககடன அதழரஷைஙக஭ில கஷைம
யனயரதப வ஧ளன஫ அதழரஷைம வயப஫ளனறநழ லர஬! அபவ஧ளதல஬யள அயர஦ச
சழநதழனப஧யரக஭ின தனள஭ ச஧ளயம ஥னக ஧ிபகளழககழன஫த? அபவ஧ளபதல஬யள
அயன நற஫யரக஭ின அனனககம அனதள஧ததககம ஧ளததழபநளகழ஫ளன?
அபவ஧ளவதனனவ஫ள அயனரைன கர஫கர஭பனல஬ளம ஜ஦ஙகள ந஫நத,
அயனரைன கணஙகர஭ நடடம ஥ழர஦ததப ஧ளபளடடகழ஫ளரகள? இரதயிை
எனயனகக யபககடன அதழரஷைம வயப஫ன஦ இனககழ஫த!

*****

வ஥பம ஆக, ஆக, யீ தழக஭ில ஥ழன஫ ஜ஦ஙக஭ின ஧ப஧பபன அதழகநளனிறற. அயரகள
ப஧ளறரநனிமநதளரகள. இ஭ம஧ிளர஭கள யீ தழக஭ில கடடககபணம அடததளரகள.
ரகககமநரதகலைன யநத ஥ழன஫ ப஧ணநணிகள அகளபணநளயப ஧ிளர஭கர஭
அடததளரகள. வயர஬ரனப வ஧ளடடயிடட யநத ஆண஧ிளர஭கலககக வகள஧ம
வகள஧நளய யநதத. அநதக வகள஧பநல஬ளம வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள வநல பன஫த.

அனற, பளனயபததழல இனநத எவபயளன வ஧ள஬ீ ஸகளபனம ழ஫ழத நளரர஧ப
஧ளரததக பகளணடதளன ஥ைநதளன. பன஫ இபணட யனரநளய னனற
தளலகளககலககப ஧ீ தழன஭ிதத யநத ப஧னரப஧ற஫த தழனைர஦ப ஧ிடதத யிடவைள
பநன஫ ப஧னரநரன எவபயளன வ஧ள஬ீ ஸகளபனம ஥னக னழ ஧ளரதத
அன஧யிததளன. அனற அவவரல வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள ஥ைநத ஥ரைவன என
வஜளபளகததளன இனநதத.

இத நற஫ ஜ஦ஙகலககப ப஧ளறககயிலர஬. என யைளல வ஧ரயமழ என
வ஧ள஬ீ ஸகளப஦ிைம அணகழ , "றளர! ஧ீ ட ஧ற஫ ரயகக வயணம, என ப஥னபனககசழ
இனநதளல தனகழ஫ீ ரக஭ள?" ஋னற வகடைளன. வ஧ள஬ீ ஸகளபன அயர஦ னர஫ததப
஧ளரததளன. கடைததழ஬ழனநத எனயன, "அவை! வ஧ள஬ீ ஸ ன஬ழ னர஫ககழ஫தைள!"
஋ன஫ளன. "ன஬ழரனப ஧ளர ன஬ழரன! என தழனைர஦ப ஧ிடகக ஥ளற஧த ன஬ழகள
வயணடனினநதத" ஋ன஫ளன இனப஦ளனயன. "ன஬ழனள, னர஦னள? ஥ன஫ளயப ஧ளபைள"
஋ன஫ளன நறப஫ளன லளஸனப஧ிரனன. "ழயபனத தர஬ப஧ளரயததடட ஋஫ழனஙகைள!"
஋ன஫ளன வயப஫ளனயன. "அயன தர஬னிவ஬ இபணட நர஬ப஧ிஞர யீ சஙகைள"
஋னற இனப஦ளன கபல வகடைத. இவத நனததழல இபணட நர஬ப஧ிஞசகள
஋ஙகழனநவதள யநத யிலநத஦.

*****

இநதச பயதழ வ஧ள஬ீ ஸ ஸவைரனகக ஋டைவம, அஙகழனநத வ஧ள஬ீ ஸ ஧ரைகள
அணினணினளகக கழ஭ம஧ிப ஧டைணததழன னககழன யீ தழக஭ில 'நளரச' ஧ணண஬ளனி஦.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

வ஧ள஬ீ ஸ ஧ரை யனமவ஧ளத ஜ஦ஙகள ஧ககததச நதக஭ிவ஬ னகநத பகளளயளரகள.
வ஧ள஬ீ ஸ ஧ரைவ஧ள஦தம உைவ஦ ஧ரமன஧ட பதன யீ தழக஭ில யநத கடைம
வ஧ளடயளரகள.

இப஧ட பகர஭ப஧டடக பகளணடனககமவ஧ளத, னதரதனனரைன ஊரவகள஬னம
யநத யிடைத. னஙக஭ததழ஬ழனநத அயர஦த தககழக பகளணட யநதயரகள
பளனயபதரத ப஥னஙகழன வ஧ளத, இஙகழனநத ரறரவ வ஧ள஬ீ ஸ஧ரை வ஧ளய
அயரகலைன வரநத பகளணைத. ஆகவய ஥ளற஧த ஍ம஧த வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள னரைசழ
னதரதனன - இனனம ஸநபரணனற஫ழனநத னதரதனன - பளனயபததழல
஧ிபவயழததளன. இநத ஊரவகள஬ம, றப-பஜனிர஬ ப஥னஙக ப஥னஙக ஜ஦க கடைனம
அதழகநளகழ யநதத. இதறகளவ஭ சறறபன஫ததக கழபளநஙக஭ி஬ழனநதம ஜ஦ஙகள யநத
வரநதயிைவய, கடைம இன஧தழ஦ளனிபம னப஧தழ஦ளனிபம ஋னற ஆகழயிடைத.
஋ல஬ளனம னதரதனர஦ப ஧ளரகக வயணடபநனற ஆரப஧டை களபணததழ஦ளல,
ஜ஦ககடைம வ஧ள஬ீ றளரப வநவ஬ வ஧ளக னடனளநல ப஥னககழறற. வ஧ள஬ீ றளர
அயரகர஭ அதடட உனடட யி஬கக வயணடனினநதத. இநதச நனததழல நற஧டனம
஋ஙகழனநவதள ஋பமடடக கறகள யநத யிலநத஦. இத஦ளல வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள
ஆகளனதரத வ஥ளககழ த தப஧ளககழ ஧ிபவனளகம பயன வயணடனத அயழனநளனிறற.

அவய஭வதளன! தப஧ளககழச ததம வகடைவதள இலர஬வனள, ஜ஦ஙகள
஥ள஬ளன஫னம ழத஫ழ ஏைத பதளைஙகழ஦ளரகள. கமநரதகள யீ ஫ழடை஦. ஸதழரகள
அ஬஫ழ஦ளரகள. ஆ஦ளல ஧தவத ஥ழநழரததழல அவய஭வ கடைனம இனநத இைம
பதரனளநல வ஧ளயயிடைத.

தப஧ளககழச ததம வகடைவ஧ளத, னதரதனனகக ழ஫ழத உணரவ யநதத. அயன
உைவ஦, ஧ககததழவ஬ கழைப஧தளக அயன ஋ணணின ரயளலயரப ஋டகககரகரன
஥ீடட஦ளன. ஆ஦ளல ரகரன ஥ீடை னடனயிலர஬பனன஧ரதக கணைளன. ரககளல
எனர஫னம அரககனடனளத஧ட ஌வதள ஧ளபதரத ரயதத அனககழ஦ளற வ஧ளல
இனநதத. கணரணச ழ஫ழத தழ஫நத ஧ளரததளன. தனனரைன ரககர஭னம
களலகர஭னம கடடனினப஧தளகத பதரநதத. "இத ஋ன஦ ஆசரனம?" ஋னற அயன
஋ணணநழடயதறகளவ஭ நற஧டனம ஸநபரணனிமநதளன.
அததழனளனம 50 - ஥ள஭ிபவ

பளனயபம தளலகள கசவரரனனடததள஭ றப-பஜனிலகக இபவ வ஥பததழல
ளதளபணநளய இபணட வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள தளன ஧ளபள பகளடப஧த யமககம. அயரகவ஭
தளன தளலகள கசவர 'டபரர'ககம களய஬ரகள. ஆ஦ளல இன஫ழபவ னப஧த
வ஧ள஬ீ ஸகளபரகள களயல னரநதளரகள.

கசவரரன அடதத கவழபன஫ததழல என ப஧ரன னற஫ம இனநதத. அநத
னற஫ததழன பதறகப ஧ககனம கவழபன஫னம 'ை' நளதழர அரநநத தளழயளபம இனநதத.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

தளழயளபதரதபனளடட, பதறவக னனற அர஫கலம கழமகவக னனற அர஫கலம
இனநத஦. ரககளர கடடைஙகலகக ஋னற ஌ற஧டை எனயித யளர஦ கநகநபயனற
அஙவக யநத பகளணடனநதத. அதழல தள ர யளர஦னம, '஧ிர஦ல' யளர஦னம
அதழகம இனநத஦யளனினம, நறறம ஋ததர஦வனள தழனச தழனள஦ யளர஦கலம
க஬நத யநத பகளணடதள஦ினநத஦.

ப பஜனி஬ழல கவழபன஫தத அர஫க஭ில என஫ழல னதரதனன
அரைககப஧டடனநதளன. அயர஦ அஙவக பகளணட யநத வரதததம, ரககளர
ஆஸ஧ததழரனின ப஧ரன ைளகைர தநத கம஧வணைனைன யநத, அயனரைன
களனஙகர஭பனல஬ளம ஥ன஫ளயக கடடயிடடப வ஧ள஦ளர. னதரதனன ஋ப஧டனளயத
஧ிரமகக வயணடம. அயன வநல வகஸ ஥ைததழத தணைர஦க கள஭ளகக
வயணடபநன஫ ஆயல வ஧ள஬ீ ஸ வந஬தழகளரகலகக பபளம஧வம தீயிபநளக இனநதத.
ஆ஦ளல ைளகைர அயரகலகக இவயிரனததழல அதழக ஥ம஧ிகரக பகளடககயிலர஬.
"஥ளன பயன வயணடனரதச பயகழவ஫ன, ஧ிரமததளல வ஧ள஬ீ றளரன
அதழரஷைநதளன" ஋னற பளல஬ழயிடைளர.

ைளகைர தழனம஧ிப வ஧ளகந தறயளனில, றரவயளததந ளஸதழர அயரப என
வகளயி வகடைளர: "இ஦ிவநல என தைரயனளயத ஧ிபகரஞ யனநள, யபவய யபளதள?"
஋னற. "ஏ! ஧ிபகரஞ யனம. இனற ஥ட஥ழழ சநளனகவக ஧ிபகரஞ யநதளலம யனம.
ஆ஦ளல அய஦ிைம னளனம அதழகம வ஧சசக பகளடககக கைளத" ஋ன஫ளர ைளகைர.

*****

ப பஜனி஬ழல பதனன஫ததத தளழயளபதரதபனளடட இனநத அர஫க஭ில என஫ழல
க஫யன பளககன அரைககப஧டடனநதளன. அயனைன வ஧ழக பகளணடனநதளர
றரவயளததந ளஸதழர.

அன஫ழபவ ளஸதழர தஙகவயனிலர஬. இநதக வகறழல ஆபம஧ னதல ழபதரத
பகளணையபளத஬ளலம, கரைழனில னதரதனர஦ப ஧ிடததயனம அயவப ஆத஬ளலம,
ரகதழககப ஧ககததழவ஬வன இனககவம, அயனகக ஸநபர஦ யனமவ஧ளத
அயழனநள஦ யிளபரண பயனவம ளஸதழரகக அதழகளபம பகளடககப஧டடனநதத.
னதரதனனகக ஸநபரண யனயதறகளவ஭, க஫யன பளகக஦ிைம ழ஬
யிரனஙகர஭க வகடக வயணபநனற அயர யினம஧ி஦ளர.

க஫யன பளககன னன஦வநவன ஧ிட஧டட யிடைள஦ளனினம, அயர஦
஋வய஭வயள ஧ளட஧டததழனம, னதரதனர஦ப ஧ற஫ழ என யளரதரத கைச பளல஬
நளடவைப஦னற எவப ஧ிடயளதநளனினநதளன. இத஦ளல அயன வ஧ரல ளஸதழரகக
எனயித நதழபன கை ஌ற஧டடனநதத. இபவ஧ளத னதரதனன ஧ிட஧டடயிடை஧டனளல
பளககன த஦ககத பதரநதரதச பளலயளப஦னற ஥ழர஦ததத ரனளய இனநதத.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

னதரதனன ஧டகளனநரைநதயிடைளன ஋னறம, அயன ஧ிரமப஧த தர஬஧ம ஋னறம
அ஫ழநத வ஧ளத பளககன கணணீ ர யிடடச ழற ஧ிளர஭ரனப வ஧ளல அலத யிடைளன.
அபன஫ம, ளஸதழர வகடை வகளயிகலககத த஦ககத பதரநத யரபனில ஧தழல
பளன஦ளன. னதல னத஬ழல, தழனப஧பஙவகளனில வ஧ள஬ீ ஸ ஬ளக-அப஧ில னதரதனன
அரை஧டை அன஫ழபவ ஥ைநதபதல஬ளம பளககனககத தயிப வயற னளனககம
பதரனளதல஬யள? னதரதனர஦த தனனைன தப஧ிதத யபச பளன஦வ஧ளத னத஬ழல
அயன நறததரதனம, ஧ி஫க அயன களயல னரநத வ஧ள஬ீ ஸ வயக஦ிைம
அ஧ிபளநழரனப வ஧ளயப ஧ளரததயிடட யப அதநதழ வகடைரதனம, அதறக அநதச
வயகன க஫ழன தரபநளமழரனனம, அதன ஧ி஫வக தனனரைன வனளர஦கக
னதரதனன இணஙகழனரதனம பளககன பளன஦ வ஧ளத, ளஸதழரகவக கணணில
ஜ஬ம யநத யிடைத. "஍வனள! ஋ப஧டப஧டை ஥ல஬஧ிளர஭! ப஥டகழலம ஧ி஫னரைன
கற஫ஙக஭ி஦ளலம தயறக஭ி஦ளலம அல஬யள இயன இப஧டப஧டை தரககதழககள஭ளக
வ஥ரநதத? உ஬கததகக இநத உணரநபனல஬ளம ஋ஙவக பதரனப வ஧ளகழ஫த?
பதரநதளல தளன ஋ன஦ ஧ிபவனளஜ஦ம! உனிபற஫ இபககநற஫ டைம இயர஦
நன஦ிககநள?" ஋னற ஋ணணி ஋ணணிப ப஧னனசச யிடைளர.

*****

஥ள஭ிபவ. யமககமவ஧ளல ஧ளபளச வயகன ைங, ைங ஋னற 12-நணி அடததளன.
நணி அடதத னடநததம நற஧டனம ஥ழபதம கடபகளணைத.

னதரதனன தளன ஋ஙவகவனள அத஬ ஧ளதள஭ததழ஬ழனநத வநவ஬ வநவ஬ யநத
பகளணடனப஧தளக ஋ணணி஦ளன. 'ஏவகள! தஙகழனல஬யள வ஧ளய யிடவைள ம?' ஋னற
என கணம ஥ழர஦ததளன. 'இத ஋ன஦ நணிச ததம வகடகழ஫த? வகளனி஬ழல
உசழவயர஭ னர ஥ைககழ஫தளககம? ஆ஦ளல ஌ன கலனளணி இனனம
யபயிலர஬...?"

னதரதனனரைன கணகள தழ஫நத பகளணை஦. சறறனறறம ஧ளரதத யிமழதத஦.
'ஏ! இத பகளள஭ிைக கரபனிலர஬; ஧ளமரைநத வகளனிலநழலர஬.' னதல ஥ளள
நததழனள஦ம ஥ைநதபதல஬ளம எவபயளன஫ளய ஞள஧கம யநதத. ர, ர, இத பஜனில!
ஆஸ஧ததழரக஭ில அயன ஧ளரததழனப஧த வ஧ளன஫ கடடப஬ளன஫ழல அயன கழைநதளன.
களல கடட ரககடரை பனல஬ளம அயிழததளகழ யிடைத. ஆ஦ளலம களலகர஭
அரகக னடனயிலர஬. அவய஭வ ஧஬லீ஦நளனினநதத. பகளஞங பகளஞநளக
உைமப஧ல஬ளம ய஬ழ பதரன ஆபம஧ிததத.

ழ஫ழத வ஥பததழறபகல஬ளம ைக, ைக ஋னற னளவபள ஥ைநத யனம ததம வகடைத.
வயற னளனநழலர஬ றப இனஸப஧கைர ளஸதழரதளன. கதரயத தழ஫நத பகளணட
உளவ஭ யநதளர. னதரதனன ஋லநதழனகக னனன஫ளன; னடனயிலர஬.
அமனனறழனி஦ளல உைம஧ில ஌ற஧டை ய஬ழ னகததழல ஧ிபதழ஧஬ழததத.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


*****

ளஸதழர அயன அனகழல பனற கனரண ததம஧ின கப஬ழல, "னதரதனள! இ஦ி
தப஧ிகக஬ளம ஋ன஫ ஆரரனபனல஬ளம யிடடயிட. உன கள஬ம ப஥னஙகழயிடைத.
னளனககளயத ஌தளயத நளளபம பதரயிகக வயணடபநன஫ளல பளலல. அல஬த
னளரபனளயத ஧ளரகக வயணடபநன஫ளலம பளலல; னடனநள஦ளல அயரகர஭
யபயரமககழவ஫ன" ஋ன஫ளர.

னதரதனன றற வ஥பம வனளர஦னில ஆழநதழனநதளன. அநத நனரர
பளன஦த யளஸதயநதளன. தனனரைன அநதழந கள஬ம ப஥னஙகழ யிடைத; அத஦ளல
தளன அவய஭வ ஧஬லீ஦நளனினககழ஫த வ஧ளலம!

"கலனளணிரனப ஧ளரகக வயணம" ஋னற னதரதனன னணனணததளன.

"னளரப?" ஋னற ளஸதழர யினபனைன வகடைளர.

"னஙக஭ம கலனளணிரன; தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭னின நகர஭" ஋ன஫ளன.

ளஸதழர றறத தனஙகழ , "அ஧ிபளநழரனப ஧ளரகக யினமனயளபனனற
஥ழர஦தவதன" ஋ன஫ளர.

னதரதனனரைன னகததழலம கணணிலம ஆரயம ததம஧ிறற.

"஋ன஦? அ஧ிபளநழபனன஫ள பளன஦ீ ரகள?"

"ஆநளம!"

"அ஧ிபளநழரன உஙகலககத பதரனநள? ஋ப஧டத பதரனம?"

"தழனப஧பஙவகளனி஬ழல ஋னனரைன யீ டடவ஬தளன அயள ழ஬ ஥ளள
தஙகழனினநதளள. ஋னனரைன மளபநதளன அயர஭ப ஧டைணததழல ஧ள஭ிககைததழல
பகளணட வ஧ளயச வரததத."

னதரதனன கணக஭ிலதளன ஋ன஦ ஧ிபகளம! ஋ன஦ நகழழசழ!

"஍னள! இனற ஋னர஦ப ஧ிடததத ஥ீஙகள தளவ஦?" ஋ன஫ளன.

"ஆநளம அப஧ள! ஋ன஦ பயன஬ளம? டைம ஋னற எனற இனககழ஫தல஬யள?"
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


"஥ளன ஋னர஫ககளயத ஧ிட஧டைளல, உஙகள ரகனில ஧ிட஧ைவயணடபநனறதளன
஋ணணிக பகளணடனநவதன. அநதக கவரததழ உஙகலககததளன யபவயணடபநனற
ஆரப஧டவைன. ஧கயளன ஋னனரைன நவ஦ளபததரத ஥ழர஫வயற஫ழ஦ளர. உஙகலகக
஥ளன வயற ஋ன஦ ரகமநளற பயன னடனம?" ஋ன஫ளன னதரதனன.

ளஸதழரனின கணக஭ில அனற நற஧டனம என தைரய கணணீ ர த஭ிரததத.

"தம஧ி! ஥ீ அதழகம வ஧ககைளத. அ஧ிபளநழகக வயணடநள஦ளல தநதழனடககழவ஫ன.
அயள யனம யரபனில ஥ீ உனிவபளடனநதளல அதழரஷைநதளன" ஋ன஫ளர.

"ர அப஧டவன பயனஙகள. ஆ஦ளல ஥ளன கலனளணிரனப ஧ளரகக
வயணடபநனறதளன பளனவ஦ன. ஍வனள! ஋஦கக ஸநபரண இனககமவ஧ளத
அயர஭ ஥ளன ஧ளரபவ஧஦ள?" ஋ன஫ளன னதரதனன.

"ஆகடடம, அயர஭னம தனயிககழவ஫ன. ஥ீ அரநதழனளனின" ஋னற
பளல஬ழயிடடச ளஸதழர பய஭ிவன பன஫ளர. ஧ளபளககளபன கதரயப னடட஦ளன.

*****

னதரதனன நற஧டனம கணகர஭ னடகபகளணைளன. தர஬ரனச சறறயத
வ஧ள஬ழனநதத. நனககநளய யநதத. அநத அரப நனககததழல அயன களதழல ஧ின யனம
வ஧சச யிலநதத.

"ஙகதழ ஋ன஦பயனற பதரனளவதள! உ஦கக? னஙக஭ததழவ஬ இயனகக
ஆர஥ளனகழ எனததழ இனநதள஭ளம. அயள தளன இயர஦க களடடக
பகளடததடைள஭ளம. ளஸதழரனளர அரத நர஫சச, தளவ஦ தழனைர஦க கணட
஧ிடசசடைத வ஧ளல ஆரப஧ளடைம ஧ணணகழ஫ளர. அநதப ப஧ண நடடம தவபளகம
஧ணணளயிடைளல, இயர஦னளயத, ஧ிடககழ஫தளயத?"

"உ஬கததழவ஬வன ப஧ளம஧ிர஭னளல பகை஫யஙக தளவ஦ அதழகம! பதரனளந஬ள
ப஧ரனயஙக 'இநதழபன பகடைதம ப஧ணணளவ஬, நதழபன பகடைதம ப஧ணணளவ஬!'
஋னற ஧ளடனினககளஙக?"

஧ளபளச வயகரகள வ஧ழகபகளணை இநத யளரதரதகள னதரதனன களதழல
யிலநதவ஧ளத, அயனரைன ப஥ஞச ஧ை஧ைபயனற அடததக பகளணைத. அடதத
கணம அயன நற஧டனம ஧ிபகரஞ இமநதளன.


vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அததழனளனம 51 - களர஬ப ஧ிர஫

னதரதனன ஧ிட஧டை அன஫ழபரயச ழயபளததழரனளகக கமழததயரகள ஧஬ர
இனநத஦ர. அயரக஭ில கலனளணி எனததழ ஋னற பளல஬வம வயணடவநள?

ப஧ளய நனநள஦ இநத உ஬கததழல, ஋நத எனர஫ அமழயில஬ளத உணரந ஋னற
கலனளணி ஋ணணினினநதளவ஭ள, அத இனற ப஧ளயனளயப வ஧ளயயிடைரத அயள
கணைளள. தன஧நனநள஦ இநத யளழகரகரன ஋நத என இன஧தரதக கனதழ அய஭ளல
கழததக பகளணடனகக னடநதவதள, அநத இன஧ம பயறம நளனக க஦வ ஋ன஧ரத
அயள அ஫ழநதளள. னதரதனனரைன களதல ப஧ளயனளயப வ஧ளயயிடைத! அயனைன
தளன இன஧ யளழகரக ஥ைததயரதப ஧ற஫ழக கடடனினநத ஆகளனக
வகளடரைபனல஬ளம ழத஫ழ யிலநத஦. ஆலள! இததர஦ கள஬னம கள஦ல
஥ீரபனல஬யள வதடனர஬நத பகளணடனநவதளம? ஋ன஦ வ஧தரந!

அனற ளனஙகள஬ம அயலரைன களதழல யிலநத ஊபளர வ஧சபல஬ளம
எவபயளன஫ளய ஞள஧கம யநதத. தழனைன ஧ிட஧டைதன களபணதரதப ஧ற஫ழ இபணட
னனற யிதநள஦ யதநதழகள ஧பயினினநத஦. "இநதப ஧ககததழல னளவபள என ப஧ண
஧ிளர஭ அயனககச ழவ஥கநளம. அயள தளன ஧ரசத பதளரககக ஆரப஧டட
அயர஦க களடடக பகளடதத யிடைள஭ளம" ஋னற என யதநதழ. "அபதல஬ளம இலர஬;
வ஧ள஬ீ றளவப என அமகள஦ தளறழரனப ஧ிடதத அனப஧ி னதரதனன அயலரைன
வநளகததழல ஆழநதழனககம வ஧ளத ஧ிடதத யிடைளரக஭ளம!" ஋னற இனப஦ளன யதநதழ.
஧டரகககளடடல ஆட வநயததக பகளணடனநத இரைப ர஧னன எனயன களடட
யமழனளக என ப஧ண ஧ிளர஭-பபளம஧ அமகள஦ ப஧ண ஧ிளர஭ வ஧ள஦ரதப
஧ளரதததளகச பளன஦தன வ஧ரல இமநளதழர யதநதழகள ஋ல஬ளம கழ஭ம஧ினினநத஦.

கலனளணி அனற நததழனள஦ம பகளள஭ிைததககப வ஧ளய க஭ிககளநல தழனம஧ி
யநத நளளபம ஊரல ஋லவ஬ளனககம பதரனநளத஬ளல, அய஭ிைம தழனைன ஧ிட஧டை
யினததளநததரதப ஧ற஫ழப வ஧சயதறகளகவய ஧஬ர யநதளரகள. னதரதனனககக
கலனளணிரனக பகளடப஧தளக னன என வ஧சச இனநத஧டனளல அயலைன இரதப
஧ற஫ழ யமன ய஭ரப஧தழல அயரகலகக என சயளபஸனம. ஆ஦ளல கலனளணிவனள தளன
என யளரதரத கைச பளல஬ளநல, அயரகள பளலயரதபனல஬ளம நடடம
ஆயலைன வகடடக பகளணடனநதளள.

*****

இபவ தககநழல஬ளநல னபணட பகளணடனநத வ஧ளத வநறபளன஦பதல஬ளம
கலனளணிகக ஥ழர஦வ யநதத. யதநதழகலககம உணரநககம ஋வய஭வ ப஥னஙகழன
ம஧நதம ஋ன஧ரத ஋ணணி அயள தழகழல அரைநதளள. வகளரடட
யிளபரணனினவ஧ளத என வயர஭ தனனரைன இபகழனம பய஭ினளகழ யிடவநள ?
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

னதரதனர஦க களடடக பகளடததத இயள தளன ஋னற பதரநத யிடவநள ? அநதப
஧ிபளநணன ஧ரச த஦கவக வயணடபநனற ஆரப஧டட என வயர஭
பய஭ினிைளந஬ழனகக஬ளம. என வயர஭ அயன பளல஬ழயிடைள஦ள஦ளல! - அத
னதரதனனகக பதரநத வ஧ளயயிடவந!

"அயனககத பதரநதளல ஋ன஦?" ஋னற கலனளணி ஋ணணநழடைளள.
உணரநனில அயனககததளன னககழனநளகத பதரனவயணம. அநதப ஧ளயி த஦ககச
பயத தவபளகததகக தளன ஌ன அப஧டப ஧மழயளஙகக கைளத? ஆநளம, யிளபரண
஥ைககம வ஧ளத வகளரடடகவக வ஧ளய, "஥ளன தளன னதரதனன இனககநழைம
பளனவ஦ன; ஋஦ககக பகளடஙகள ஧ரர!" ஋னற வகடக஬ளம. னதரதனன ரகதழக
கணடல ஥ழறகமவ஧ளத அமநளதழர வ஧ளயக வகடக வயணடம. அபவ஧ளத அயன னகம
஋ப஧டனினககம?

ஆ஦ளல அயன அதயரப உனிவபளடனப஧ள஦ள? இபவ஧ளததளன அயன உனிவபளட
இனககழ஫ளவ஦ள ஋ன஦வநள? - ஍வனள! ஋ன஦ தளன அயன தவபளகம பயதளலம, ஥ள஦ள
அயனகக னந஦ளக னடனவயணடம? ஋ன யளககழ஦ளவ஬னள அயனகக இநத கதழ வ஥ப
வயணடம? ஸயளநழ! னதரதனன ஧ிரமப஧ள஦ள? - ஆம; அயன ளகக கைளத.
அயர஦ யிளபரண பயத ஋டட யனரம அல஬த ஧தத யனரம பஜனி஬ழல வ஧ளை
வயணடம. ஥ளம பஜனிலககளவ஭ வ஧ளய அயர஦ப ஧ளரதத, "னதரதனள! ஥ீ ஋஦ககத
தவபளகம ஧ணணி஦ளய. அதறக ஥ளன ஧மழகக ஧மழ யளஙகழவ஦ன; ஆ஦ளலம இநதப
஧ளயினின ந஦ததழ஬ழனநத உனனரைன ஞள஧கம வ஧ளகநளடவைப஦னகழ஫த!" ஋னற
பளல஬ வயணடம...

இப஧ட ஋ணணின கலனளணி த஦ககததளவ஦ ழரததளள. அயலரைன ழரப஧ின
எ஬ழ அயலகவக ஧னஙகபதரத அ஭ிததத. வசவ! ஋ன஦ அடட ஋ணணஙகள!
னதரதனன ஧஬ யனரம பஜனி஬ழவ஬ இனப஧த; அததர஦ கள஬னம தளன
உனிவபளடனநத அயர஦ப வ஧ளய ஧ளரப஧த இபதல஬ளம ஥ைககக கடனதள? இ஦ிவநல
஥நககம அயனககம ஋ன஦ ம஧நதம? - இநத உனிர யளழகரகதளன இ஦ிவநல
஋ன஦ததழறக? னதரதனனரைன களதல ப஧ளயனளயப வ஧ள஦஧ி஫க உனிர யளமவம
வயணடநள? உனிர யளமததளன னடனநள? இ஦ி இபவ வ஥பஙக஭ில தககம
யபபவ஧ளயதழலர஬. தககம யபளநல னதரதனர஦ப ஧ற஫ழவன ஥ழர஦ததக
பகளணடனநத ர஧ததழனம ஧ிடததளலம ஧ிடததயிடம. இபவ஧ளவத ந஦த
இப஧டனினககழ஫வத! வ஧ளகப வ஧ளக ஋ப஧டனளகவநள, ஋ன஦வநள? ர஧ததழனம ஧ிடததப
வ஧ளய ஊபளர ஋ல஬ளம ழரககம஧ட உனிர யளம வயணடநள - இநத ஋ணணம
வதளன஫ழனதம கலனளணி அ஭யி஬ளத ஧னஙகபநரைநதளள. அடதத ஥ழநழரததழல அயள
ஏர உறதழ பகளணைளள. இனற இபளததழர ஋ப஧டனளயத தன உனிரப நளயததக
பகளள஭ வயணடனத. வயற யிவநள஦ம கழரைனளத.

*****
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


டங, டங, டங ஋னற கடகளபததழல னனற நணி அடததத. கலனளணி ததம
பயனளநல ஋லநதழனநதளள. அதரத களைளநத ஥ழததழரபனில ஆழநதழனககழ஫ளள
஋ன஧ரதக கய஦ிதத யிடட யளறகதரய பநதயளகத தழ஫நத பகளணட பய஭ிவன
கழ஭ம஧ி஦ளள. ஥ட யீ தழனில ஥ளய எனற ஧டததக கழைநதத. அத கரபதத
ஊரககளபரகர஭ ஋லப஧ி யிைப வ஧ளகழ஫வத ஋னற கலனளணி என கணம தழகழல
அரைநதளள. ஆ஦ளல அத கரபககயிலர஬. அயள யீ தழவனளட பகளஞ தபம வ஧ள஦
஧ி஫க அநத ஥ளய ஆகளனதரத வ஥ளககழக பகளணட நழகவம தீ஦நள஦ கப஬ழல அலதத.
஥ளய அலதளல னநன யனயதறக அ஫ழக஫ழ ஋னற கலனளணி
வகளயிப஧டடனநத஧டனளல, அயள உைமன ழ஬ழரததத.

கழனஷண ஧டததக களர஬ப ஧ிர஫னின எ஭ி நஙக஬ளகப ஧ிபகளழததக
பகளணடனநதத. கலனளணி என ரகனி஦ளல ப஥ஞர அனககழப ஧ிடததக பகளணட
பகளள஭ிைககரபரன வ஥ளககழ ஥ைநதளள. ஆற஫ழவ஬ யிலநத இ஫நத வ஧ளய யிடயத
஋னனம ஋ணணததைவ஦ தளன அயள அநத வ஥பததழல யீ டரை யிடடக கழ஭ம஧ினத.
ஆ஦ளல, கழடைததடை இபளஜன யளயககள஬ழன அனகழல யநதவ஧ளத அயலகக என
நவதகம வதளன஫ழறற. ஍வனள! த஦கக ஥ீநதத பதரனவந? தணணீ ரல யிலநதளல,
஥ீநதழக கரபவன஫த தளவ஦ வதளனறம? உனிர வ஧ளகநள? கலததழவ஬ கலர஬க கடடக
பகளணட யிலகழ஫த ஋னற ளதளபணநளயச பளலலயளரகள. ஥ழஜநளகவய அப஧டச
பயன னடனநள? பகளள஭ிைக கரபனில கலலககப வ஧ளயபதஙவக? அல஬த
கனிறறககததளன ஋ஙவக வ஧ளயத? னைரயத தர஬ப஧ில கலர஬க கடடகபகளணட
யிலநதளல, தர஬ப஧ி஬ழனநத கல ஥லயி யிடைளல ஋ன஦ பயயத? ஍வனள! உனிரப
யிடயபதன஧த பளலயதறகச ச஬஧நளனினககழ஫வத தயிப, நழகவம கஷைநள஦
களரனநளக அல஬யள வதளனறகழ஫த?

கலனளணி இபளஜன யளயககள஬ழன ஧ள஬தரத அரைநத வ஧ளத, அரதக கைநத
வநவ஬ பளல஬யிலர஬. அஙவகவன றற வ஥பம ஥ழனற ழநதர஦னில
ஆழநதழனநதளள. ஧ி஫க யளயககளல ஏபநளயச பனற தணணீ ரக கரபனில ஏரைததழல
உடகளரநதளள. ழலழலபயனற களற஫டததத. கழபளநததழல ஜளநகவகளமழ கயிறற.
களகரகபனளனற அரபத தககநளயக கரபநதத.

கலனளணி, "இனற ஥ளன இ஫கக வயணடபநனற யிதழ இனநதளல, ஋ப஧டனம
னநன ஋னர஦க பகளணட வ஧ளயளன அல஬யள? ஧ளரகக஬ளம" ஋னற ஋ணணநழடைளள.
஧ி஫க, "னநவ஦! யள! ஋னர஦க பகளணட வ஧ள!" ஋னற யளய யிடடக க஫ழ஦ளள.

அப஧ட அயள பளல஬ழ யளய னட஦ளவ஭ள இலர஬வனள, ஋ஙவகவனள பயக
தபததழல ைக, ைக, ைக, ைக - ஋ன஫ ததம வகடைத.

கலனளணினின வபளநம ழ஬ழரததத. உைமப஧ல஬ளம ஥டஙகழறற. என வயர஭
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

தனனரைன ஧ிபளரததர஦ரனக வகடட னநன தளன யனகழ஫ளவ஦ள?

ைக, ைக, ைக, ைக - இநத எ஬ழ ஥ழநழரததகக ஥ழநழரம ப஧ரனதளகழக பகளணட
யநதத. றற வ஥பததகபகல஬ளம அத பயக நீ஧ததழல யநத யிடைத.

கலனளணி கணகர஭ இறக னடக பகளணைளள.

இபணட ஥ழநழரததகபகல஬ளம அநத ைக ைக ததம கலனளணிகக ஋தழரல
யளயககள஬ழன அககரபனில யநத ஥ழன஫த. னநன தளன, நவதகநழலர஬! பதம ஥ழனற
என ஥ழநழரம ஆனிறற. இபணட ஥ழநழரம ஆனிறற, னனற ஥ழநழரம ஆனிறற;
கலனளணிகவகள இநத னனற ஥ழநழரனம னனற னகநளகனினநதத. அயலரைன
஧ை஧ைபனம அதழகநளகழக பகளணட யநதத. நற஧டனம என தைரய, "னநவ஦! யள!
வககழபம யநத ஋னர஦க பகளணட வ஧ள!" ஋னற கயி஦ளள.

அடதத கணம கலனளணி தனனரைன ஞள஧கதரத இமநதளள. தணணீ ரல 'கனக'
஋னற என ததம வகடைத.
அததழனளனம 52 - ப஧ளலத ன஬ரநதத

னதரதனன கலனளணிரனப ஧ளரகக வயணடம ஋ன஫ யினப஧தரதத
பதரயிதததம, ரவயளததந ளஸதழர தளவந வ஥ரல வ஧ளயக கலனளணிரன அரமதத
யனயத ஋னற தீரநள஦ிததக பகளணைளர. வயற னளபளயத வ஧ள஦ளல க஬யபப஧டததழ
யிடயளரகள ஋னறம, என வயர஭ அயள யனயதறக நறதத யிை஬ளம ஋னறம
஥ழர஦ததளர. அவதளட கை, னதரதனன இனககநழைதரத கலனளணி பதரயிதததறகக
களபணநள஦ நரநம ஌வதள இனகக வயணடபநன஧த அயனரைன ந஦ததழல உறததழக
பகளணவைனினநதத. இவய஭வ கணட஧ிடதத ஧ி஫க அரதக கணட஧ிடககளநற
வ஧ள஦ளல ஋ன஦ ஧ிபவனளஜ஦ம?

அயர ஌றபக஦வய வகளயிப஧டடனநத யிரனஙகர஭னம ரயததக பகளணட,
கலனளணிககம னதரதனனககம இனநத யநத ம஧நததரத எனயளற அயர
ஊகழதத அ஫ழநத பகளணைளர. அயரகள களத஬ரகள ஋ன஧தழலம பன஫ ழ஬
தழ஦ஙக஭ளகக கலனளணிதளன னதரதனனகக உணவ அ஭ிததக களப஧ளற஫ழனினகக
வயணடபநன஧தழலம நவதகநழலர஬. ஆ஦ளல அனர஫ன தழ஦ம அயலரைன ந஦க
க஬ககததழறகக களபணம ஋ன஦? னதரதனனரைன 'உணரநக களத஬ழ'ரனப ஧ற஫ழ
஌வதள பளன஦ளவ஭, அத ஋ன஦? அப஧டபனல஬ளம இனககவநள? னதரதனன
அததரகன ந஦ித஦ளயத வதளன஫யிலர஬வன? அயர஦ப வ஧ள஬ீ றளர சழநத வ஧ளத
அஙவக வயற ஸதழரனம இனகக யிலர஬வன? ஋ன஦ களபணததழ஦ளல அயலகக
அப஧டப஧டை யி஧ரதநள஦ நவதகம இனககககடம?

கலனளணிரனப ஧ளரததப வ஧ழ஦ளலதளன இநத நரநம பய஭ினளயதறக யமழ
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

உணட ஋னற ஋ணணின ளஸதழர பளனயபததழ஬ழனநத இபவ னனற நணிகவக கதழரப
஌஫ழப னஙக஭ததககப ஧ிபனளணநள஦ளர. தழனைர஦ப ஧ிடககழ஫ யரபனில, கதழரபனில
வ஧ள஦ளல அயனகக னனப஦சரகரக பகளடததத வ஧ள஬ளகபநனற அயர
ரககழ஭ில வ஧ளயக பகளணடனநதளர. இபவ஧ளத அநத ஧னநழ லர஬னளத஬ளலம, இபவ
வ஥பநளத஬ளலம கதழரப ஌஫ழக கழ஭ம஧ி஦ளர.

*****

அயர னஙக஭ம னஙகழல ஧ள஬ததககக கழடைததடை யநதவ஧ளத சநளர ஥ள஬ரப
நணி இனககம. கழமககத தழரனில அபவ஧ளத தளன ழ஫ழத பயணணி஫ம கணைத.

஥ன஫ளய யிடநத ஧ி஫வக ஊனககள வ஧ளகவயணடபநனற ஋ணணின ளஸதழர,
கதழரபனின ஬களர஦ப ஧ிடதத இலதத ஥ழறததழ஦ளர. யளயககள஬ழன அநதபன஫ம அயர
தறபன஬ளகப ஧ளரததவ஧ளத, என ப஧ண உனயம தர஬நனிரப அயிழததப
வ஧ளடடகபகளணட உடகளரநதழனப஧த வ஧ளல பதரநதத. அநத வயர஭னில அததரகன
களடழரனக கணைவ஧ளத, நகள ரதரனள஬ழனள஦ ளஸதழர கைச ழ஫ழத க஬யபம
அரைநதளர. பகளஞ வ஥பததகபகல஬ளம, "னநவ஦! யள! வககழபம யநத ஋னர஦க
பகளணடவ஧ள!" ஋ன஫ கபர஬க வகடைதம, அயனரைன ஧னஙகபம அதழகநளகததளன
ஆனிறற. ஆ஦ளல அடதத ஥ழநழரம அநத உனயம தணணீ ரல தர஬ கபன஫ யிம
அத஦ளல உணைள஦ 'கனக' ஋ன஫ தததரதக வகடைதம ளஸதழரனின க஬யபம
஋ல஬ளம ஧஫நத வ஧ளனிறற. உைவ஦ கதழரபனி஬ழனநத கதழதத, னஙகழல ஧ள஬தரத
இபணவை ஋டடல தளணட, இககரபகக யநத யளயககள஬ழன கரபவனளபநளய ஏட஦ளர.
தணணீ ரல வநவ஬ நழதநத தர஬நனிரன ன஬நளயக கலனளணி வ஧ளகநழைதரதக
கணட ஧ிடதத, கரபனி஬ழனநத஧டவன அயர஭த தககழக கரப வரததளர.

கவழத தழரனிவ஬ வதளன஫ழன பய஭ிர ஥ழ஫ம ழ஫ழத ழ஫ழதளகப ஧வன ஥ழ஫ததகக
நள஫ழக கரைழனில ஧ததரப நளறறப ஧சம ப஧ளன஦ின ஥ழ஫ததகக யனகழ஫த.
஥டததழபஙகள ஥ன஫ளய எ஭ிநஙகழ நர஫னத பதளைஙககழன஫஦. ஆகளனததழன கன஥ழ஫ம
஥ல஬ ஥ீ஬ ஥ழ஫நளக நள஫ழ யனகழன஫த. ஥ள஬ளன஫ததழலம ஧டழக஭ின வகள஬ளக஬நள஦
ஙகவதக கசவர ஥ைககழன஫த.

இததரகன வ஥பததழல தளன கலனளணி கண யிமழததளள. னத஬ழல அயள
கணகலககத பதரநதத ளஸதழரனின னகம. இபதன஦? இநதப ஧ிபளநணன இஙக
஋ஙவக யநதளன? தனனரைன உைமப஧ல஬ளம ஜழலப஬ன஫ழனப஧ரதக கலனளணி
உணரநதளள; ஈபப னைரய; ஈபத தர஬. ஏவலள! தணணீ ர஬ழனநத தனர஦ இநதப
஧ிபளநணன கரபனிவ஬ இலததப வ஧ளடடனககழ஫ளன. தளன அதழகளர஬னில ஋லநத
உனிரப யிடயதறகளக அஙக யநதத ஋ல஬ளம ஞள஧கம யநதத. அககரபனில கதழரப
எனற வணம வ஧ளடட ஥ழற஧ரதனம ஧ளரததளள. கதழரபனின வநல இநதப ஧ிபளநணன
யநதரதததளன னநன யனயதளகத தளன ஋ணணினினகக வயணடம.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


கலனளணி ஋லநதழனநத உடகளரநதளள. ளஸதழரரனப ஧ளரதத, "஍னள! உஙகர஭
஋ன உனிரபக பகளணட வ஧ளக யநத னநன ஋னற ஥ழர஦தவதன. ஥ீஙகவ஭ள ஋ன
உனிரபக களப஧ளற஫ழனினககழ஫ீ ரகள" ஋ன஫ளள.

அரதக வகடைதம ளஸதழரனின னகததழல னன஦ரக வதளன஫ழனத. ஆ஦ளல,
கலனளணினின அடதத யளரதரதனில அநதப னன஦ரக ஋ரநத வ஧ளனி றற.

"...ஆ஦ளல ஌ன ஋னர஦க களப஧ளற஫ழ஦ீ ரகள? ஍வனள! ஥ளன இ஫நத வ஧ளனினநதளல
஋வய஭வ ஥ன஫ளய இனநதழனககம?" ஋ன஫ளள.

"உ஦கக ஋ன஦ தககவநள, ஋தறகளக ஥ீ ளக ஥ழர஦ததளவனள, ஋஦ககத பதரனளத
அமநள! ஆ஦ளல உனர஦ அரமதத யனயதளக னதரதன஦ிைம யளகக அ஭ி தத
யிடட யநவதன. ஥ளன யநததம ஥ீ ஆற஫ழல யிலநததம ரனளனினநதத."

"஋ன஦? னதரதன஦ள? னதரதனன ஋னர஦ அரமதத யபசபளன஦ள஦ள?
஥ழஜநதள஦ள? ஥ழஜநளக னதரதனன ஋னர஦ அரமதத யபச பளன஦ள஦ள?" ஋ன஫ளள
கலனளணி.

"தழனசழற஫ம஧஬ம ஧ிளர஭ நகள கலனளணி ஋ன஧த ஥ீ தளவ஦?"

"஥ளன தளன அநதப ஧ளயி ."

"னதரதனன உனர஦ததளன ஧ளரககவயணடபநனற பளன஦ளன. யநதளல
அரமததப வ஧ளகழவ஫ன."

"யநதள஬ள! னதரதனன அரமதத ஥ளன யபளநலம இனபவ஧஦ள? இவதள
இப஧டவன யனகழவ஫ன. அரமததப வ஧ளஙகள."

"அத ரனல஬, அமநள! ஥ீ யீ டடககப வ஧ளயப னைரய நளற஫ழக பகளள.
யளயககள஬ழல க஭ிததயிடட யநததளக யீ டடல பளலல. ஥ளன ஧ி஫க யநத,
னதரதனன வகறழல ளடழககளக ஥ீ யபவயணபநனற பளலகழவ஫ன. அபன஫ம ஥ீ
யப஬ளம."

"஍னள! ததழனநளயச பளலலஙகள; ஥ீஙகள னளர?" ஋ன஫ளள கலனளணி.

"வகள஧ிததக பகளள஭ளவத, கலனளணி! ஥ளன வ஧ள஬ீ ஸ இனஸப஧கைர. வ஥றற
உனர஦ ஌நளற஫ழததளன யிடவைன. அதறகப ஧ரகளபம வதை இபவ஧ளத
யநதழனககழவ஫ன. ஋னர஦ ஥ம஧ி யள!" ஋ன஫ளர ளஸதழர.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


கலனளணி அயனரைன னகதரத ஌஫ழடடப ஧ளரததளள. ஋ன஦ ஥ைநதளலம ர,
அயனைன வ஧ளயத ஋னற உறதழ பகளணைளள.
அததழனளனம 53 - கலனளணினின கலனளணம

஥ழரந஬நள஦ யள஦ததழல னபண நதழபன ஧ய஦ியநத பகளணடனநதத. கவவம
அர஬க஭ின஫ழ அரநதழனளனினநத ஥ீ஬ககைர஬க கழமழததக பகளணட ஥ீபளயிக கப஧ல
அதழவயகநளயச பன஫த. அநதக கப஧஬ழன வநல த஭ததழல ஏர ஏபநளகக கம஧ினின
நீத ளயநத பகளணட னதரதனனம கலனளணினம ஥ழன஫ளரகள. னதரதனன,
கலனளணினின னகதரதக கணபகளடைளநல ஧ளரததக பகளணடனநதளன. "நதழ
யத஦ம" ஋னற பளலகழ஫ளரகவ஭, அத ஋வய஭வ அ஫ழயீ ஦ம? இபணடம யடை
யடயநளனினககழன஫஦ ஋ன஧ரதத தயிப நதழபனககம இநத னகததககம வயற
஋ன஦ ப஧ளனததநழனககழ஫த? அநதச நதழப யடைததழல கனயிமழகள இபணட உணைள?
அரய ஥மரநகபகளனற யிடயத வ஧ளல ஧ளரப஧தணைள? என கண வ஥பததப
னன஦ரகனி஦ளல ஧ிததம தர஬கவக஫ச பயனம கதழதளன நதழப஦ிைம இனககழ஫தள?"
஋னற அயன ஋ணணநழடடக பகளணடனநதளன. தழடபபனற அயனரைன ந஦ததழல
நழகவம யிழததழபநள஦ ஏர ஋ணணம உணைளனிறற. "கலனளணினின கணக஭ி஬ழனநத
இபவ஧ளத கணணீ ர ப஧னகழ஦ளல ஋ப஧டனினககம? ஥ழ஬யின எ஭ி அநதக கணணீ ரத
த஭ிக஭ின நீத ஧டமவ஧ளத அரய னதத உதழரயத வ஧ளல உதழனநல஬யள?" ஋னற
஥ழர஦ததளன. அப஧ட ஥ழர஦ததததளன தளநதம - ஍வனள! இபதன஦ அநதக கன
யிமழக஭ி஬ழனநத உணரநனிவ஬வன கணணீ ர ப஧னகழ யமழகழன஫வத!

னதரதனன ஧த஫ழப வ஧ளய, "கலனளணி! கலனளணி, ஋ன஦ இத? கணணீ ர ஌ன..."
஋னற பளல஬ழ, கணகர஭த தரைப஧தறகளக அனகழல ப஥னஙகழ஦ளன.

ஆ஦ளல கலனளணி, ைகபகனற என அட ஧ினயளஙகழ஦ளள. "஌ன ஋னற ஋஦கவக
பதரனயிலர஬. ஆ஦நதக கணணீ ர ஋னற பளலகழ஫ளரகவ஭ள, அத தளவ஦ள ஋ன஦வநள?
அ஭யில஬ளத ஆ஦நதததழவ஬தளன னழகழனினககழவ஫ன. ஆ஦ளல ஆ஦ளல..." ஋னற
வநவ஬ பளலயதறகத தனஙகழ஦ளள.

"ஆ஦ளல ஋ன஦? அவய஭வ பளதத சதநதழபஙகர஭னம யிடட இநதத
தழனைர஦ ஥ம஧ி யநவதளவந ஋னற வதளனறகழ஫தள?..."

"அபதல஬ளம இலர஬பனனற உ஦கவக பதரனம, னதரதனள! பளததம
சதநதழபனம இஙவக னளனகக வயணம? ஥ீ தழனைன ஋ன஫ளல இநத உ஬கததழல
வனளகனரகள னளனவந இலர஬. ஆ஦ளல, ஆ஦ளல... ஥ளன வகளயிப஧டை என
யிரனநதளன, ஋ன ந஦ததழல உறததழக பகளணடனககழ஫த. உ஦கக இனப஦ளன
ஸதழரனிைம வ஥ம உணட ஋னற பளன஦ளரகள. ஥ளன அரத ஥ம஧யிலர஬.
ஆ஦ளலம உன யளனி஬ழனநவத பதரநத பகளணைளல ஋ன ந஦ம ஥ழமநதழனரைனம."
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


னதரதனன ழரததக பகளணவை பளன஦ளன:- "ஆநளம; கலனளணி! அத
யளஸதயநதளன. ஋஦கக என ஆர ஥ளனகழ இனககழ஫ளள. அயள ப஧னர..."

னதரதனன அநத யளககழனதரத னடககயிலர஬. அயன அரத "அயள
ப஧னர...தளபம" ஋னற பளல஬ழ னடப஧தறகளவ஭, ஋தழவப ஥ழன஫ கலனளணி நளனநளக
நர஫நதளள. கவவம பகளநத஭ிதத கை஬ழல 'கனக!' ஋ன஫ என ழற எ஬ழ வகடைத. "஍வனள!
இத ஋ன஦ யி஧ரதம?" ஋னற னதரதனன என கணம தழரகதத ஥ழன஫ளன. அடதத
கணததழல அயனம கை஬ழல கதழதத னழகழ஦ளன.

தணணீ ரல னழகழ ன னதரதனனகக ஥ழர஦வ நடடம பத஭ியளக இனநதத.
ரககர஭ ஥ள஬ள ன஫னம த஭ளயயிடடக கலனளணிரனத வதட஦ளன. கரைழனில,
அயனகக னசச னடடப வ஧ளகம ஋ன஫ழனநத நனததழல கலனளணி ரகக஭ில
தடடப஧டைளள. உைவ஦ அயர஭த தலயிச வரததக பகளணட னதரதனன வநவ஬
கழ஭ம஧ி஦ளன. வநவ஬ யனகழ஫ளன யனகழ஫ளன யனகழ஫ளன - ஆ஦ளல இனனம தணணீ ர
நடைததகக யநத வரநத ஧ளடலர஬. னசவள தழணறகழ஫த. கரைழனளக தனனரைன
னல ஧஬தரதனம ஧ிபவனளகழததக களர஬ உரததத வநவ஬ ஋லம஧ி஦ளன. அப஧ள
வநவ஬ யநதளனிறற. என ப஥டன னசசயிடடக கணகர஭னம தழ஫நதளன.

*****

அசநனம, னதரதனனகக உணரநனளகவய ஧ிபகரஞ யநதத. அயனரைன
கணகள தழ஫நத஦. ஋ன஦ ஆசரனம. இத ஥ழஜநதள஦ள? நற஧டனம கணகர஭ னடத
தழ஫நதளன. ஆம கலனளணிதளன. இததர஦ வ஥பம க஦யில ஧ளரதத கலனளணிவனதளன!
இபவ஧ளத ஥ழஜநளகவய அயனரைன அனகழல உடகளரநத பகளணடனககழ஫ளள.
அயலரைன பநனரநனள஦ ரபநதளன அயன வநல ஧டடக பகளணடனககழ஫த.
அயலரைன கணக஭ி஬ழனநத தளன கணணீ ர ப஧னகழக பகளணடனககழ஫த.

னதரதனன அயலரைன கணணீ ரபத தரைப஧தறகளகத தன ரகரனத தகக
னனறழ பயதளன; அவயளற தகக னடனளநல ப஧னனசச யிடைளன.

இரதப ஧ளரதத கலனளணினின கணக஭ி஬ழனத கணணீ ர இனனம ஆ஫ளயப
ப஧னகழறற. றப-இனஸப஧கைரைம தளன பகளடததழனநத யளககறதழரனனம ந஫நத
யிமநத பதளைஙகழ஦ளள.

"வயணைளம, கலனளணி! அமளவத!" ஋னற னதரதனன ஈ஦ஸயபததழல க஫ழ஦ளன.
"நீணடம, அடதத ஜனநததழல ஥ளம இமநளதழர தயற பயன நளடவைள ம;
னத஬ழவ஬வன கலனளணம பயத பகளணட யிடவயளம" ஋னற பளல஬ழப னன஦ரக
னரநதளன.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


இரதக வகடை கலனளணிககத தககம வ஧ளய ஆததழபம ப஧ளஙகழக பகளணட
யநதத. அயலரைன கணகள என ப஥ளடனில யபணட வ஧ளனி஦.

"இநதப ஧ளயி அடதத ஜனநததழவ஬ வயற யநத உனர஦த பதளநதபவ பயன
வயணடநள? வயணைவய வயணைளம! அடதத ஜனநததழ஬ளயத உ஦கக
இஷைநள஦யர஭க கலனளணம பயத பகளணட சகநளனின" ஋ன஫ளள.

னதரதனன ழரததளன. தனனரைன உைல வ஥ளரயபனல஬ளம ந஫நத
கதக஬ததைன ழரததளன.

"கலனளணி! வகள஧ம யனம வ஧ளத உன னகம இவய஭வ அமகளனினககம஧ட
஧ிபமநவதயன ஧ரைதத யிடைளன. அத஦ளல தளன வ஧ள஬ழனககழ஫த, அநத ஥ள஭ி஬ழனநத
உ஦ககக வகள஧னடடப ஧ளரப஧தழவ஬வன ஋஦ககச நவதளரம" ஋ன஫ளன.

கலனளணினின னகததழல இபவ஧ளத ஋ளலம பகளளலம பயடததத. "னதரதனள!
ப஧ளய னர஦சனடபைல஬ளம இன஦னம ஋தறகளக? ஋ன னகததழல அமக வயற
இனககழ஫தள? ஥ீ அனற கடடத தலயிக பகளணட இனநதளவன, அயர஭ யிையள ஥ளன
அமக? என வயர஭ அத கை ஋஦ககக வகள஧ம னடடயதறகததளன பயதளவனள,
஋ன஦வநள?" ஋ன஫ளள.

"ஆநளம, கலனளணி! உ஦ககக வகள஧னடடயதறகத தளன! இல஬ளயிடைளல, ஥ீ
வ஧ள஬ீ ஸ இனஸப஧கைரைம வ஧ளய ஋னர஦க களடடக பகளடப஧ளனள ?"

கலனளணினின வகள஧ம நள஫ழ , நற஧ட தககம யநதத. "஍வனள! னதரதனள! அத
ப஧ளய; ஥ளன களடடக பகளடககயிலர஬. உனர஦ இனப஦ளன ப஧ண ஧ிளர஭னைன
஧ளரதததழல ஋ன ழததம க஬ஙகழப வ஧ளனினநதத. அபவ஧ளத அநதப ஧ிபளநணன யநத
஋ன஦வயள வகடக, ஥ளன ஋ன஦வநள உ஭஫ழ யிடவைன. ஥ீ ஋ன஦ தளன தவபளகம
஧ணணி஦ளலம, ஍வனள! உனர஦ வயணபநனற ஥ளன களடடக பகளடபவ஧஦ள?
஥ள஦ல஬யள இநதப ஧ளலம உனிரப யிடடனபவ஧ன?" ஋ன஫ளள.

"஋஦ககத பதரனம, கலனளணி! ஋஦ககத பதரனம. ஥ீனள ஋னர஦க களடடக
பகளடததளய? யிதழனின யிர஦கக ஥ீ ஋ன஦ பயயளய?" ஋ன஫ளன னதரதனன.

"யிதழதளன அப஧டப ப஧ணணனயம பகளணட யநதத வ஧ள஬ழனககழ ஫த!
னதரதனள! ஥ீ ஋ன஦ிைம ஧ிரனம பகளள஭ளததழல கை ஋஦கக தககம இலர஬.
'஋ன஦ிைம அன஧ளனின' ஋னற எனயரபக கடைளனப஧டதத னடனநள? ஆ஦ளல
஋னர஦ ஋தறகளக ஥ீ ஌நளற஫ழ஦ளய? ஥ம஧ ரயதத ஌ன தவபளகம ஧ணணி஦ளய?
அத஦ளல அல஬யள ஋ன ழததம அப஧டக க஬ஙகழப வ஧ளயயிடைத?"
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


"கலனளணி! ஥ளன உனர஦ ஌நளற஫யிலர஬. யிதழதளன உனர஦ ஌நளற஫ழனத. ஥ீ
஧ளரததத ப஧ண ஧ிளர஭னல஬, கலனளணி! அயன ஋ன ழவ஥கழதன கந஬஧தழ . ஥ளைகததழல
஋னனைன 'தளபம' வயரததழல ஥டததயன. ஥ளம கப஧ல ஌றயதறக ஌ற஧ளட
பயதழனப஧ரதத பதரயிப஧தறகளகவய யநதளன. வ஧ள஬ீ ஸ பதளநதபவககப ஧னநத
ப஧ண வயரததழல யநதளன" ஋ன஫ளன னதரதனன.

*****

இரதக வகடைதம கலனளணினின உள஭ததழல ஌ற஧டை நளறதர஬ ஋வயளற
யியரகக னடனம? அயலரைன ப஥ஞர அனககழக பகளணடனநத என ப஧ரன
஧ள஫ளஙகல தழடபபனற யி஬கழனத வ஧ள஬ழ னநதத. நர஬ உசழனி஬ழனநத றககழ
யிலநத பகளணவைனினநதயள டபைனற தழைநள஦ னநழனில உறதழனளக ஥ழற஧த வ஧ளல
வதளன஫ழனத. னதரதனனரைன அனன ப஧ளயனனற; அயன தனர஦ ஌நளற஫யிலர஬;
த஦ககத தவபளகம பயனயிலர஬; வயற ஋த ஋ப஧டப வ஧ள஦ளல ஋ன஦?

இப஧ட என ஥ழநழரம; அடதத ஥ழநழரததழல தளன பயத ஧னஙகபநள஦ தயற
அயலகக ஥ழர஦வ யநதத.

"஍வனள! ஧ளயி! ஋ன஦ பயத யிடவைன? உனர஦ அ஥ழனளனநளகச நவதகழதத
இப஧ட யி஧ரதம யிர஭தத யிடவைவ஦? 'ப஧ண னததழ' ஋னற உ஬கததளர இகழயத
உணரநனளனிறவ஫?" ஋னற கலனளணி கத஫ழ஦ளள. ய஫ணடனநத அயள
கணக஭ி஬ழனநத நற஧டனம கணணீ ர க஬க஬பயனற ப஧ளமழநதத.

னதரதனனரைன ஜீ யன ஥ழநழரததழறக ஥ழநழரம நஙகழக பகளணடனநதத.
கலனளணினின னகதரத அைஙகளத ஆரயததைன ஧ளரததக பகளணட அயன நழகவம
பந஬ழநத கப஬ழல பளன஦ளன:

"஋஦கக அத஦ளல யனததநழலர஬; நவதளரநதளன! ஋ன஦ிைம உ஦ககள஭
அ஭யற஫ அனனதளவ஦ அப஧டச பயனத தணடறற? - கலனளணி! ழஙகபனனககப
வ஧ளயத, அஙவக பௌககழனநளனினப஧த ஋ல஬ளம ஥ைககளத களரனம ஋னற ஋ன
ந஦ததழன அநதபஙகததழல என ஋ணணம இனநத பகளணவைனினநதத. அத
஥ழஜநளனிறற. இநத உ஬கததழல னளர னளர ஋஦கக பபளம஧வம ஧ிரனநள஦யரகவ஭ள
அயரக஭ளவ஬வன ஋ன யளழவ னடநதத. னத஬ழல அ஧ிபளநழ, அபன஫ம கந஬஧தழ, ஧ி஫க
஥ீ! உஙகள னயனரைன அனனதளன ஥ளன ஧ிட஧டயதறகக களபணநளனிறற. இத
஋஦கக பகடத஬ளனினககநள? என ஥ளலம இலர஬. இத தளன தகநத னடவ..."

னதரதனனரைன கபல இனனம பந஬ழயரைநதத. அயனரைன கண யிமழகள
வநவ஬ பனற நர஫நத஦. ஆ஦ளல இதழக஭ில னன஦ரக நடடம நள஫யிலர஬.
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com


"கலனளணி! ஋ஙவக இனககழ஫ளய? அனகழல யள! என னககழன நளளபம
பளலகழவ஫ன" ஋ன஫ளன. கலனளணி, இரைனில றற யி஬கழனினநதயள, நற஧டனம
ப஥னஙகழ யநத, னதரதனனரைன னகததகக அனகழல தன னகதரத ரயததக
பகளணட "இவதள இனககழவ஫ன, னதரதனள" ஋ன஫ளள.

"இவதள ஧ளர! அ஧ிபளநழகக என ஌ற஧ளட பயத யிடவைன. கந஬஧தழ அயர஭க
கலனளணம பயத பகளள஭ப வ஧ளகழ஫ளன. இ஦ிவநல ஥மனரைன கலனளணததகக
னளபதளன தரைனம கழரைனளத. உ஦ககச மநதநதளவ஦?" ஋னற னதரதனன
னணனணததளன.

"மநதம, மநதம" ஋ன஫ளள கலனளணி.

"அப஧டனள஦ளல, வந஭தரதப ஧஬நளக யளழககச பளலல. இவதள இபவ஧ளவத
தள஬ழ கடட யிடகழவ஫ன" ஋னற பளல஬ழ னதரதனன, இபததநழமநத
஧஬லீ஦நரைநதழனநத தன இபணட ரககர஭னம ஋டததக கலனளணினின கலதரதக
கடடக பகளணைளன.

அபவ஧ளத வகளனி஬ழல உசழகள஬ னரஜ ஥ைநத பகளணடனநதத.

ப஧ரன வந஭ம ஜளம ஜளம ஋னற னமஙகழறற.

ஆ஬ளடழநணி "ஏம ஏம" ஋னற இரததத.
அததழனளனம 54 - கைவ஭ின களத஬ழ

இததர஦ கள஬நளக ஥ளம ப஥னஙகழப ஧மகழன ழவ஥கழதரக஭ிைநழனநத யிரைப஧஫
வயணடன வயர஭ யநத யிடைத.

னதரதனன இவவ஬கததழைம யிரை ப஧றறக பகளணட பன஫ளன. ஆ஦ளல
அயனரைன ஞள஧கம அவ஥கனரைன உள஭ததழல ஥ழ ர஬ப஧றற அயரகலரைன
யளழகரகவன நள஫ழ அரநயதறகக களபணநளனிறற.

அததரகனயரக஭ில னதனரநனளக வநளன றரவயளததந ளஸதழரரனக
க஫ழப஧ிை வயணடம. ளதளபணநளயப வ஧ள஬ீ ஸ உததழவனளகஸதரக஭ிைம ஥ளம
஋தழர஧ளரககம கணஙகள அயரைததழல இலர஬பனன஧ரத னத஬ழவ஬வன கணவைள ம.
அயர அப஧ட என அளதளபண வ஧ள஬ீ ஸ அதழகளரனளனினநத஧டனி஦ளல தளன இநதச
ரததழபம இவய஭வ தபம ஥ீணட யநதத.

னதரதனனரைன னடவ ளஸதழரரனப ப஧ரதம ழநதர஦னில ஆழததழ ,
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

அயரப உ஬க யளழகரகனின நகள இபகழனஙகர஭ப ஧ற஫ழ யிளபரணனில
இ஫ஙகநளற தணடறற.

"அ஫ததழறவக அனன ளரப஧ன஧ அ஫ழனளர
ந஫ததழறகம அஃவத தரண"

஋னனம தநழழ நர஫க கற஫ழன உணரநப ப஧ளனர஭ அயர அபவ஧ளததளன ஥னக
உணரநதளர. இநதக க஫லககச ளதளபணநளய, "஥றகனநஙகலகவக அனன ஆதளப
பநனற பதரனளதயரகள பளலயளரகள; தீசபனலகர஭ யி஬ககயதறகம அனவ஧
ஆதளபநள஦த" ஋னற ய஬ழநத ப஧ளனள கறயத யமககம. ஆ஦ளல தநழழ ஥ளடடல
தறவ஧ளத யளழநதழனககம ப஧ரனளரக஭ில எனயர, வநற஧ட ப஧ளன஭ின
ப஧ளனததநழனரநரன ஋டததக களடட, "தீன பனலகலககஙகை அனவ஧
தணடவகளல" ஋னற ப஧ளனள க஫ழனரத ளஸதழரனளர வகடடனநதளர. இத ஋வய஭வ
உணரநபனன஧த னதரதனனரைன யளழயி஬ழனநத அயனககத பத஭ியளக
யி஭ஙகழறற.

அ஧ிபளநழனிைம ரயததழனநத அன஧ி஦ளல அல஬யள னதரதனன களய஦ளக
வ஥ரநதத? நறறம ஧஬ தீசபனலகள அயன பயனம஧ட வ஥ரநததறக அநத
அனவ஧னல஬யள களபணநளனிறற?

*****

நறறம, யளழவகக அனன களபணநளனினப஧த வ஧ளல நபணததழறகம
களபணநளனினககழ஫த ஋ன஧ரதனம ளஸதழரனளர கணடணரநதளர. னதரதன஦ிைம
அ஧ிபளநழனம, கந஬஧தழனம, கலனளணினம பகளணடனநத அனவ஧னனவ஫ள அயனகக
னந஦ளக னடநதத? அநத நபணதரதத தீனத ஋னற பளல஬ னடனநள? அததரகன
தன அன஧ின களபணநளகத தீரந யிர஭யத ளததழனநள?

இயரகலரைன தன஧ததகபகல஬ளம ஆதழகளபணநள஦ களரயளர ஙகப஧ிளர஭
இனனம உனிர யளழநத தனனரைன ஧ளய கழனததழனஙகர஭ ஥ைததழக
பகளணடதள஦ினககழ஫ளர. ஆ஦ளல பகளடன நதரப஧ஙக஭ின களபணநளகக களய஦ளக
வ஥ரநத னதரதனவ஦ள தப஧ளககழக கணடகக இரபனளகழ நபணநரைநதளன. இநத
னபண஧ளடரைப ஧ளரககமவ஧ளத, யளழவ ஥ல஬த, நபணம தீனத ஋னற
பளலயதறகததளன இைநழனககழ஫தள?

உ஬கததழவ஬ ஋ல஬ளக களரனஙகலம ஌வதள என ஥ழனதழ ப஧ட களபண களரனத
பதளைரனைன தளன ஥ைநத யனகழன஫஦. ஥னரநனின ஧஬ன இன஧ம. தீரநனின
யிர஭வ தன஧ம ஋ன஧தழலம நவதகநழலர஬. ஆ஦ளல ஥னரந ஋த, தீரந ஋த, சகம
஋த, தககம ஋த ஋னப஫ல஬ளம ஥ழரணனிப஧த நடடம ஋஭ினதனற. "஥னரந தீரந, சக
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

தககம னத஬ழன தயநத உணரசழகர஭க கைநதயன தளன ஞள஦ி ; அயன தளன ழதத
னனரன" ஋னற ப஧ரவனளர பளலயதன இபகழனனம எனயளற ளஸதழரககப
ன஬஦ளகத பதளைஙகழறற.

இவயளப஫ல஬ளம ஆதந ழநதர஦னி஦ளலம, தததய யிளபரணனிலம
இ஫ஙகழயிடை ளஸதழரககப வ஧ள஬ீ ஸ இ஬ளகள உததழவனளகம ஧ி டககளநல வ஧ள஦தழல
யினப஧ிலர஬னனவ஫ள? உரன கள஬ததழறக னனவ஧ அயர ப஧னரன ப஧றறக
பகளணட யி஬கழ, ஧ளபநளரததழக ளத஦ஙக஭ிலம, ப஧ளத ஥னரநககரன
களரனஙக஭ிலம ஈட஧ை஬ள஦ளர. "வ஧ள஬ீ ஸ ளநழனளர" ஋னறம "வ஧ள஬ழச ளநழனளர"
஋னறஙகை அயரப அவ஥கர ஧ரகழததளரக஭ளனினம அயர அயறர஫ச ழ஫ழதம
ப஧ளனட஧டததயிலர஬. னகழசழரனனம இகழசழரனனம என஫ளகக கனதம
நவ஦ள஥ழர஬ரன அயர அரைநத யிடைளர. அயனரைன ஥றகளரனஙகலகபகல஬ளம
அயனரைன தரந ஧ததழ஦ி ப஧ரத உதயி னரநத யநதளள ஋னற பளல஬வம
வயணடநள?

னதரதனன இ஫நத ஧ி஫க ளஸதழரனின னனறழனி஦ளல க஫யன பளககன
யிடதர஬ பயனப஧டைளன. ஆ஦ளல அநதப ஧ளயி நகன சமநள இனககயிலர஬.
பகளள஭ிைககரபக களடடககப வ஧ளயப ஧஬ தழ஦ஙகள அர஬நத தழரநத கரைழனில
னதரதனன நபபப஧ளநதழல எ஭ிதத ரயததழனநத ழ஬ ஥ரககர஭த வதடப ஧ி டததளன.
அயறர஫ அயன ைவ஦ில பகளணட வ஧ளய யிறக னனன஫ வ஧ளத வ஧ள஬ீ ளர ஧ிடததக
பகளணைளரகள. வயற என தழனடடக வகறழல அயர஦ ம஧நதப஧டததழ , னனற
யனரம கடங களயல யிதழதத ழர஫கக அனப஧ி யிைளரகள. ஆ஦ளல, இதன
ப஧ளனடட ஥ளம பளகக஦ிைம அனதள஧ம களடை வயணடன அயழனநழலர஬. அயன
஧ி஫யினிவ஬வன வயதளநதழனளயப ஧ி஫நதய஦ல஬யள? அயனகக பய஭ினி஬ழனப஧தம
எனறதளன; ழர஫னி஬ழனப஧தம எனறதளன. சகனம எனறதளன, தககனம
எனறதளன. இனயிர஦கர஭னங கைநத வனளகழ ஋னற உணரநனில
அயர஦னல஬யள பளல஬வயணடம?

*****

உரன கள஬ததழல, கந஬஧தழனம அ஧ிபளநழனம கலனளணம பயத பகளணைளரகள.
னதரதனனரைன நபணததழ஦ளல கந஬஧தழககம அ஧ிபளநழககம ஌ற஧டை அ஭யி஬ளத
தககவந அயரகர஭ எனற ஧ிரணப஧தறக னககழனச ளத஦நளனினநதத.
னதரதனர஦ ஥ழர஦தத அயரகள யிடை கணணீ ர அயரகலரைன களதல ஧னிரபத
த஭ிரககச பயனம யளன நரமனளனிறற. இப஧ட அயரகலரைன வ஥தரதப ப஧னககழ
ய஭ரதத ஧ிரவத தககம ஥ள஭ரையில நர஫ன, அயரகலரைன களதல இன஧ம
நடடவந நழஞழ ஥ழன஫த. ழ஬ நனம அயரகள, '஍வனள! னதரதனர஦ப ஧ிரநத ஧ி஫க
஥ளம இவய஭வ நவதளரநளனினககழவ஫ளவந?' ஋னற ஋ணணி பயடக னறயளரகள.
஧ின஦ர, "஥ளம இப஧டச நவதளரநளனினப஧ததளன னதரதனனகக நகழழசழ
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

தனயதளகம" ஋னற ஋ணணி எனயளற ஆறதல ப஧றயளரகள.

*****

கலனளணி உனிர யளழநதழனநதளள!

னதரதனனரைன நபணததழறகப ஧ி஫க அயலம உனிர த஫ப஧ளள ஋னற
஋தழர஧ளரககக கடம. ஆ஦ளல உணரநனில அவயளற வ஥பயிலர஬.

னதரதனன ஧ிட஧டை அனவ஫ உனிர த஫கக னனன஫ கலனளணி , அயனரைன
நபணததழறகப ஧ி஫க அமநளதழர னனறழ பயனளதத ஆசரனம அல஬யள?

ஆசரனநதளன. ஆ஦ளல அதறக என னககழன களபணம இனககத தளன பயதத.

னதல ஥ளள கலனளணி உனிர த஫கக னனன஫வ஧ளத அயள "இவவ஬கததழல
உணரநனள஦த எனறவநனிலர஬; ஋ல஬ளவந ப஧ளய" ஋ன஫ நவ஦ள஧ளயததழல
இனநதளள. நற஥ளள னதரதனர஦ப ஧ளரதத ஧ி஫க, அநத ஋ணணம அயலகக
நள஫ழயிடைத. "உ஬கழல உறதழனள஦த, உணரநனள஦த, அமழயில஬ளதத எனற உணட;
அத அனன" ஋ன஫ உறதழப஧ளட அயலகக ஌ற஧டைத.

*****

னன஦ள தீபததழல வயணகள஦ம பயத நளட வநயததத தழரநத கணணன
தழடபபனற என஥ளள நதரபகக பளஜரகம ஥ைததச பன஫ ஧ி஫க, ஧ினநதளய஦ததழல
அயனரைன வதளமரகள ஋ல஬ளம தனபக கை஬ழல ஆழநத யிடகழ஫ளரகள. ஆ஦ளல
பளரத நடடம அவயளற தனபப஧ையிலர஬. அயள தன ழவ஥கழதழனிைம பளலகழ஫ளள:

"வதளமழ! ஌ன தனபப஧ை வயணடம? இநத உ஬கததழல ளசயதநள஦த ஋ததளன
உணட? க஬னம அ஥ழதனநல஬யள" நனரரகள அ஥ழதனம; யளழவ அ஥ழதனம; சக
தககஙகள ஋ல஬ளம அ஥ழதனம; இத பதரநதழனககமவ஧ளத கழனஷணன
வ஧ளயயிடைளவ஦ ஋னற ஥ளம ஌ன யனததப஧ைவயணடம?

"கழவன! இநத உ஬கழல ஥ழதனநள஦த எனவ஫ எனற இனககழ஫த. அத தளன
஧ிவபரந."

"஧ிவபரநகக உரனயன கை அ஥ழதனநதளன; அயன வ஧ளயயிடயளன. ஆ஦ளல
஧ிவபரந நடடம என ஥ளலம அமழனளத. அத ஥ழதனநள஦த.

"வதளமழ! ஥நத லர ப஧ரன தழனைன அல஬யள? ஆ஦ளல அயன கைத தழனை
vanmathimaran@gmail.com www.thamizhthenee.blogspot.com vanmathimaran@yahoo.com

னடனளத எனற இனககழ஫த. அததளன ஥நத இதனததழலள஭ களதல. அய஦ளல கை
அரதத தழனடக பகளணட வ஧ளக னடனயிலர஬னல஬யள?"

"஧ின ஋தறகளக ஥ளம தககப஧ை வயணடம?"

பளரதனின வநறபளன஦ நவ஦ள஥ழர஬ரனததளன கலனளணி அரைநதழனநதளள.
னதரதனனரைன நபணம அயலககத தககம யிர஭யிககயிலர஬பனனற ஥ளம
பளல஬ நளடவைள ம. ஍வனள! கலனளணிககள தககநழலர஬? தககநழல஬ளந஬ள அப஧டச
ழததழபப ஧தரந வ஧ள஬ ஥ழறகழ஫ளள? தககநழல஬ளந஬ள அப஧டக கணணீ ர
ப஧னகககழ஫ளள? ஆ஦ளல அத ளதளபண தககநல஬; அதழனநள஦ தககம ஋னற
நடடம பளல஬ததளன வயணடம.

ளதளபணநளனினநதளல அரத ந஫கக னனலயத அல஬யள ஥ழனளனம? அததளவ஦
ந஦ித இனறரக? ஆ஦ளல கலனளணி அநதத தககதரத ந஫கக யினம஧யிலர஬. அநத
நகததள஦ தககததழல அயள ஌வதள என நகததள஦ இன஧தரதனம கணடனகக
வயணடம.

உணரநனில, கலனளணி இபணைளம னர஫ உனிர த஫கக னன஬ளததன
களபணவந இததளன; உனிர த஫நதளல, னதரதனனரைன ஞள஧கம வ஧ளயயிடவநள,
஋ன஦வநள? அன஫ழபவ தணணீ ரல யிலநதவைவ஦ ஋ல஬ள ஞள஧கனம வ஧ளயயிடைவத!
ளயிலம அப஧டததளவ஦ வ஧ளயயிடம? - னதரதனர஦னம அயனரைன களதர஬னம
ந஫நதயிைச பயனம நபணம வயணைளம.

கலனளணினின சன஥஬நற஫, ஧ரசததநள஦ களதல அயர஭ என பதயயப
஧ி஫யினளக நளற஫ழனத. யளழகரகனில அயலரைன பனலகள ஋ல஬ளம அதறக
உகநதரயனளகவய அரநநத஦. னஙக஭ததழலம தளநரப ஏரைனிலம அயலககழனநத
தழபணை பளததககள அர஦தரதனம ஌ரமக஭ின தனரதீரப஧தறகளகவய அயள
஧னன஧டததழ யநதளள.

களய஦ின களத஬ழ , ஥ள஭ரையில, கைவ஭ின களத஬ழ ஆ஦ளள.

னறறம

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->