ASTROLOGIJA I GENETIKA

Polemike na temu "astrolog ija kao pseudo-nauka i genetika" su potrajale do po etka 90 -ih godina, a tada je astrolog Goran Mileki napravio revoluciju ne samo u na em, ve i u evropskom tuma enju govora zvezda, povezuju i genetsko nasle e sa uticajem planeta, ali i znakova Zodijaka. Rezultati mojih istra ivanja su se neverovatno poklapali sa njegovim, s tim to je Goran Mileki oti ao mnogo dalje, pa je u natalnom horoskopu odre ivao itavu genezu do tri - etiri kolena una zad. Svakako se pitate: Kako povezati uticaj planeta i zvezda sa na im precima? Pa, za po etak, Sunce i Mesec kao mu ki i enski princip uvek odre uju oca i majku. Sli no deluju i Mars i Venera s tim to Mars predstavlja oca u mladosti, Venera majku, tako e u mladosti i pre stupanja u brak. Posle ven anja i ro enja deteta, roditelje prestajemo da gledamo kao Marsa i Veneru, ve ih posmatramo kao Sunce i Mesec, odnosno oca i majku. Saturn uvek predstavlja dedu u aspektu sa Suncem po o evoj liniji, a sa Mesec om po maj inoj liniji. Na sli an na in Saturn u Raku predstavlja maj inog oca, a Saturn u Lavu o evog oca. Aspekt izme u Meseca i Neptuna ozna ava baku, ali nju esto predstavlja i Mesec u znaku Bika, korpiona, Jarca i Ribe. Pluton je uvek vezan za praded e i prababe kojih svakako ima mnogo. Sunce i Saturn u aspektu sa Plutonom govore o pradedi po o evoj liniji, dok Mesec u aspektu sa Plutonom govore o prababi po maj inoj liniji. Varijacija svakako ima bezbroj, jer je i astrolo ka simbolika beskrajna, pa je potrebno veliko znanje i iskustvo kako se ovek u svemu tome sna ao. I polja u horoskopu su od velikog zna aja za odre ivanje genetike. U mu kom horoskopu etvrto uvek predstavlja majku, a deseto oca, dok je u enskom horoskopu naj e e obrnut slu aj. Ali , ta ako u horoskopu neke devojke etvrto polje po inje u znaku Raka, a deseto u Jarcu? Rak je maj inski znak, njime vlada Mesec, pa e u tom slu aju etvrto polje predstavljati majku, a deseto u znaku Jarca - oca. Ascendent i Descendent (vrh prvog i sedm og polja) u enskom horoskopu predstavljaju dedu i babu, tj. prvo polje dedu a sedmo baku, dok je u mu kom horoskopu situacija obrnuta. Tako na primer, ako se u mu kom horoskopu Mesec u Biku, u prvom polju, nalazi u opoziciji sa Neptunom u korpionu u sedm om polju, imamo jasnu sliku po rtvovane bake, odli ne doma ice koja je najbolje kuvala i pripremala hranu u selu i bila stub ku e i porodice ( to je sve srodno doma inskom znaku Bika i egzaltiranom Mesecu), dok je deda bio pijanac, pa je ranije umro usled preterane upotrebe alkohola, to odgovara simbolici Neptuna. I aspekti su od izuzetnog zna aja. Tako konjunkcija Sunca i Saturna uvek govori o ocu i dedi i njihovom tihom antagonizmu jer Saturn polako, ali sigurno ubija Sunce, ba kao to deda tiho i nepri metno ubija u ocu jer Saturn polako, ali sigurno ubija Sunce, ba kao to deda tiho i neprimetno ubija u ocu volju za ivotom, smatraju i ga nesposobnim i omalova avaju i ga, to e se odraziti na njegovo sampopouzdanje u ivotu. U ovakvoj konstelaciji, uk oliko se otac (tj. sin) na vreme ne osamostali, naj e e umire od srca ili neke druge hroni ne bolesti, a dotle ivi u strahu od autoriteta na poslu, jer sve to mu je otac nametnuo kao du nost i odgovornost, a to je u su tini bila tiranija, kasnije se pr ojektovalo na odnose sa drugim autoritetima. A kompletan odnos izme u oca i dede vidimo u horoskopu oveka iji je otac umro od srca u srednjim godinama, dok je deda iveo skoro 90 godina. U drugom slu aju imamo enski horoskop sa konjunkcijom izme u Mesec a i Saturna u znaku korpiona. Mesec u korpionu uvek predstavlja baku (ali i majku zbog Meseca), Saturn dedu, a konjunkcija njihov me usobni odnos. Baka je umrla usled unutra njih krvarenja koja nisu bila jaka, ali su zato bila u estala. Ona su nastala kao kao posledica batina, jer ju je deda dugo zlostavljao, a za to je u selu malo ko znao. Ovde se ne radi o klasi noj tiraniji i svirepom ubistvu, ve o dugotrajnom poni avanju, nevidljivim za ostali svet. Bilo je samo pitanje vremena dokle e baka izdr ati , jer Mesec u korpionu daje izuzetnu izdr ljivost i sposobnost regeneracije. Ali, Saturn je, ipak Saturn, pa ubija polako ali sigurno, to se sve ogleda u smirenom i dostojanstvenom dr anju dede za koga samo par ljudi u selu ka e da je imao pomalo svirep i sadisti ki izraz lica, dok ostali to nisu prime ivali. Ovaj generski zapis se prenosi i na DNK mlade devojke kao i na njeno energetsko polje, koje je naru eno kroz prokletstvo izazvano dedinom svirepo u i bakinim trpljenjem, sa kojom se ona nesvesno poi stove uje u slu aju da se uda za starijeg mu karca. Cela simbolika odgovara sedmom polju - polju braka, pa ona

1

U na im astrolo kim krugovima vlada zabuna da Bik uvek predstavlja ravnicu. To je podru je biv e Austrougarske. Izgleda da je tako. ali ukoliko se neko bavi poslom za koji je ro en. dok su velika brda s plodnom zemljom i umama astrolo ki srodna Biku. kod onih koji s u ro eni u Sremu. Banatu i Ba koj. ne samo ocu. ako je neka osoba ro ena u znaku Lava ili ima Ascendant (podznak) u Lavu. bio to Zlatibor.plodna zemlja. poreklom je Crnogorka. Kako i Mesec odre uje genetsku pro lost. Srem. kao i Mars ili Saturn u Lavu u prvoj ku i. itavo Balkansko poluostrvo je srodno znaku Jarca. odredi e drugi elementi horoskopa. ali i nije. ume ili ravnica. elje i pozitivnog na ina razmi ljanja zavisi da li e iveti u skladu s kosmosom.. Bosna Biku. jakog aspekta i polja ivota koje nam mo e doneti uspeh. i Srbija stvorena u znaku Jarca. bio to mu . cr nogorski ili hercegova ki kr . pored Balkanskog poluostrva. Ali. Tu astrologija daje oveku slobodu izbora. Ovaj z nak je vezan za obradivu zemlju.Genetsko nasle e zapisano u na em horoskopu je toliko jako da bi neko mogao pomisliti da je sve potpuno unapred odre eno da je besmisleno bilo ta initi jer od "sudbine se pobe i ne mo e". koja odgovara znaku Vage. (ovo je veliki vodeni trigon) njena genetika je crnogorsko -primorska. ispeglati lo u liniju na dlanu ili promeniti eliju DNK. a od njegove snage. Hercegovina je srodna znaku Jarca. prona e svoj duhovni mir i spokoj bi e zadovoljan svojim ivotom. Blag oslov mo e da ubla i prokletstvo. po e emo polako da izlazimo iz tunela. nalazi u trigonu sa Marsom u Raku i Neptunom u korpionu. Geografski. a ne formalno.lako mo e preuzeti ulogu bake u jednom modernom i suptilnijem vremenu i postati rtva mu karca koji je psiho-ubica. ena u znaku Jarca sa podznakom u Lavu i s Uranom u Lavu u prvom p olju. jer u koliko se ve emo za simboliku dobre planete. ali malo ljudi zna da ono po inje od u a Save i Dunava i prostire se sve do juga Gr ke. a da li e to biti brda ca. ili e biti stalno rastrzan i na ivici nervnog sloma. Ono po emu se Bik razlikuje od Jarca je uvek . 2 . koji uvek ozna ava visoke planine i kamene litice. ali niko ne mo e da ga skine. u znaku Vage sa podznakom u Biku. Novi Beograd. manje je va no. Vojvodina je plodna itnica sa mnogo obradive zemlje. pa je samim tim bliska Biku. Crna Gora je srodna znaku Lava. u mestu sa kojim je li no u najve oj harmoniji. Genetsko nasle e je direktno kosmi ki povezano sa znacima Zodijaka. majci. esto se Mesec nalazi u znaku Bika ili Vage. ku u i porodicu od zlih sila. jer le i na u u dveju velikih reka. ali i Jarca. a esto i kroz svece koji uvaju nas. Isto je tako va no ne vezati se za najgoru planetu u horoskopu. Ve smo rekli da znak Bika vlada plodnom zemljom i oranicama. s tim to su i genetski Austrija i Ma ars ka tako e srodne tom znaku. Herceg Novi ili Madrid i. ni e planine prepune pe ina i kameni predeli odgovaraju znaku Jarca. volje i jo vi e. jer to bi bilo isto kao i gumicom izbrisati Saturn i Pluton iz ne ijeg horoskopa. o svecima koji nas preko slave na ih predaka tite. pre svega. Na primer. ukoliko ih po tujemo i slavimo istinski. a itav horoskop govori o genetskom nalse u. Da li e to biti planina Rudnik. ali ako se njena Venera u Ribama. ivi sa osobom koju voli... Stenoviti kr .. Veliki broj mojih klijenata koji dolaze iz Vojvodine ro eni su u znaku Bika sa podznakom u Vagi ili obrnuto. prijatelj ili brat. Aspekti se nasle uju. ali izvu i maksimum iz svog horoskopa zna i i uspeti u ivotu. Banat i B a ka se nalaze u srednjoj Evropi. odmah znamo da ona vu e korene iz Crne Gore. Tara. u najpozitivnijem smislu te re i. i po ocu i po majci. a Makedonija Ribama i Jarcu. babama i dedama i daljim precima. Zemun. Apsolutne sre e nema na ovom svetu. astrolo ki odgovaraju kor pionu koji uvek simbolizuje reku i gradove pored njih. naro ito po maj inoj liniji. zna i poreklom je iz Boke Kotorske. Teret obaveza i odgovornosti niko ne mo e izbe i. i u najgorem slu aju uvek postoji dobro koje nas mo e spasiti kroz simboliku planeta i znakova. kao i genetskom prokletstvu koje ni u kom slu aju ne smemeo povezati sa crnom magijom. kroz likove koje emo sresti u ivotu onda kada su nam najpotrebniji." /sledi nastavak/ Predrag Radovic ". pronalaze i mir u sebi. prihvataju i ivot onakav kakav jeste. Pomoravlje. dok je umadija bliska Raku i Biku. koja je srodna znacima Bika i Vage. ne samo u Vojvodini ve i u umadiji i Bosni. a pogotovo gradovi u dolini Morave. a da vi e planeta u ovom znaku uvek govori o brdsko -planinskom poreklu. Beograd je srodan korpionu. znaku koji simbolizuje more. ve i o dobru i zlu. najlo iji aspekt i planetarnu konstelaciju koja nas mo e odvesti u propast. Si eva ka klisura. Pri tome uvek moramo imati na umu da je. Poreklo nam je zapisano u nat alnom horoskopu.

moramo se vratiti u pro lost. prav ac iz 4. Sunce u 4. da li je ovakav raspored slu ajnost. ku i ili IC.. a znak Riba morima i okeanima. ku a). jer nas uvla i u kovitlac pro losti. ovde su sve generacije u nazad. pa ovo mogu biti i ku e. ku i ili budu nosti. dece i budu ih nara ta ja. Ovan simbolizuje rat i vojsku. ku a) nekog mu kog pretka (Sunce). pogotovo preko majke. ena (Mesec. I. kraljeve i monarhe. a da li e to biti crnogorsko primorje ili Dalmacije odredi e. Sunce u 4. ku u. koji su preko svog bogatstva imali mo i ugled (Sunce u Biku) ili oni koji su bili na elu revolucija. slavni h i asnih mu karaca. Dunava.Rak. Lav). kao i vladara 4. mo emo se zapitati. ku a). ku e ka 5. korpion rekama. neko od predaka je mogao imati gostionicu. Ako je Mesec u znaku Ovna. Mesec u Raku govori o bakinoj ili dedinoj ku i na obali kakvog jezera ili o nekoj pored koje proti e potok. ku i. pa je i mogu nost da se kroz porodicu provla i tajna. ali i asni mu karci. plodnosti. nasle e i pretke. Rak) stoji pored mu karca (Sunce. ku a uranja u 5. pored ovih ta aka spomenemo i ASC ili 1. koja je ozna ena kao MC ili 10. Mesec predstavlja ku u. Dakle. ak povezana sa poreklom (4. jer je 4. DSC ili 7. Ona je kao vir. 5. da bi smo spoznali slede e: ko smo. onda je to ratni brod. ku i opisuje aristokratsko poreklo. ali i temperamentne i jake ene koje su vaspitavane na strogim. Sunce) horoskopa. ku i. Ovo su porodice gde su mu karci bili pravi i veliki doma ini (Sunce). ali i planeta Saturn. U slu aju da je Sunce u aspektu sa Merkurom. jer Ovnom vlada Mars koji simbolizuje ubistvo i smrt. koja predstavlja na u pro lost. sve se nastavlja. Mesec u Ribama upu uje na dom na obali mora. Ovo su o i (Mesec. ku a. Ribe simbolzuje tajne. ku e. odakle mi to dolazimo. predstavlja budu nost. korpion i Ribe. a odmah susednom 5. ku e ka 4. ku e. stanuje blizu Save. intrige. a odmah do ove ku e nalazi se 5. ako 3 . ku a) tako isto i u budu nost (5. to su temelji horoskopa ili ''koordinatni sistem sudbine''. porodicu. ku u. pa u ovim moderni m vremenima osoba sa Mesecom u korpionu.Tri vodena znaka . dom. a kako danas 80 posto populacije ivi u velikim gradovima. Da bi smo napredovali prema ta ki MC. ku a) grb ili amblem (Sunce). genetiku. a posebo e biti nagla eno. on e opisivati vojni ku i ratni ku (Ovan) genetiku. posmatra se Mesec i Rak. ku i i istovremeno iz 5. zadr a u se na 4. Sunce simbolizuje vladare. ku a. U zavisnosti od toga u kojem znaku je postavljeno Sunce. jer je ovo ku a ra anja. Mesec i Rak su prirodni vladari 4. vojskovo e (Sunce u Ovnu). ku a kraj ivota. kao i nasuprot nje. ku i primarno opisuje genezu. ku a) koje su izrodile prave heroje (Sunce). planeta u ovoj ku i. Rak vlada jezerima ali i svim izvorima. veleposednici. drugi elementi horoskopa. Ovo mo e biti i potomak plemi a." Predrag Radovic Genetika. Na ovom mestu prestaje ivot. buna i previranja (Sunce u Vodoliji). Ako je Sunce u Ribama u aspektu sa Marsom. preci Najni a ta ka u horoskopu jeste IC ili 4. radijalno i ono te e. ku i u znaku Raka i u aspektu sa Saturnom opisuje neki stari (Saturn) zamak ili dvorac (Sunce) na obali jezera (Raka). kojom vlada Lav i Sunce. istovremeno od ju e ka sutra i od sutra ka ju e. a ako je Sunce u korpiji. Kraj ivota (4. koje su uperene kako u pro l ost (4. traje i ne prestaje Vreme je beskona no. Mesec u 4. a ta ka nasuprot nje. ali i pekaru. oni su mogli biti slavni heroji. ku e. ku u. a 4. naravno. jer na ovom mestu. imanja koja su uni tena u ratovima. U ovoj pri i. Ako je Sunce postavljeno u Ribama. Velike Morave ili neke druge reke. uvek govore o ku i koja se nalazi u blizini vode. Ako. kafanu. onda e to biti vojno utv enje ili dvorac na obali reke ( korpija). ku a) u po lost i generacije iza nas (4. odnosno preko enske linije. ku u. ali i ubistva. Mesec u korpionu uvek ukazuje na ku u pored reke. Sve je povezano. onda je postojao predak. ku om su predstavljene nove generacije. ku a) i istovremeno budu e generacije (5. ona p redstavlja poreklo i po lost. mi ustvari nanosimo sudbinu na koordinatni sistem. Kako je Mesec enska planeta on e u 4. jakim i mu kim princ pima. ali ne samo moreplovac ve kapetan (Sunce) nekog broda (Ribe). pretke koji su imali porodi ni (4. koji je bio moreplovac.. bogati mu karci. zatim majke (4. Sa p olo ajem Mesca u 4. Ove dve ku e predstavljaju spiralu. ku a) u novi ivot (5. ako ne ivi na Dor olu i Savamali. odnosno prema 10. ku a se nadovezuje na 4. ta smo i odakle dolazimo. Pored 4. onda je to kapetan trgova kog broda. generacijama u nazad i otkriva nam. ku a. ku i primarno opisivati majku ili neku baku.

opisuje u itelje i trgovce. Merkur simbolizuje ljude i u 4. pa se unutra nji mir najvi e posti e u trenucima rada. onda mo emo govoriti o te kom i fizi kom radu. onda je to slika nekog iz pro losti koji je vozio ko ije. Merkur u Lavu govori i o kraljevskim astrolozima. onda je bilo predaka koji su svojim pogre nim i rizi nim odlukama. Venera u Lavu. Mesec u Strelcu u aspektu sa Jupiterom govori o precima i o porodici koja ivi u inostranstvu. Venera je planeta umetnosti. a prevashodno zbog ljubavi (Venera). potoka i vodenih povr ina. onda je i majka intelektualna i pametna ena. to e biti najprimarnije ako je Venera postavljena u znaku Lava (kralj. Merkur u 4. u itelji. nasle uje se porodi no. ku i uvek opisuje predele koji su gusto naseljeni. ali i sa planetama koje aspektuje. a ako je Mesec i u lo em aspektu sa Merkurom. ali i zanatlije. onda ovo mo e biti neki pisar ili kurir kod velikog kralja. Merkur u korpiji opisuje neko dete u pro losti koje se udavilo u reci. Merkur u Strelcu i u aspektu sa Suncem. a ako je Merkur u Lav u. ku i. glumci i zabavlja i na dvorovima. kao i slika predaka koji su mogli biti pisari. Merkur u znaku Ovna govori o pretku koji je bio trgovac oru ijem. a potreba za radom. govori o baki (Mesec) i enama u op te. onda u pri u ulazi otac. a ako se nalazi u Raku. to je primarnije ako je Mekrur u aspektu sa Jupiterom. ku i u aspektu sa Venerom. Mesec u korpiji govori o nekom pretku koji je bio skeled ija (Mesec) na reci ( korpija). onda su ene u pro losti bile otmene. jezera. u znaku Bika. n a najplodnijem zemlji tu. Ako je Mesec u Ovnu u 4. Merkur u znaku Raka. govori o bolestima majke i ena u pro losti. Ako je Mesec aspektovan sa Merkurom onda mo emo govoriti o umnom radu. uslove i okolnosti na ih predaka. ku a) u blizini seoske (Bik) kole (Merkur). bilo to od oca ili majke. a ako je aspektovan sa Marsom ili Saturnom. Kako je Merkur intelektualan. koji je bio pametan i mudar ovek. blato i njivu. on e opisati nekog pretka koji je bio trgovac bikovima i kravama. a koje su bile mudre (Jarac) i pismene (Merkur). ku i u znaku Raka (hrana) ili Bika (hrana). Ako je Mesec u Devici u 4. odnosno umni i pametni ljudi. ovo mo e biti slika ku e (4. opisuje pretke koji su prodavali hranu. ku i.je Mesec u 4. a to su bila sva ona bogata imanja. Venera u znaku Jarca. sklo na estim promenama ivotnog prostora i selidbama. pismena i intelektualna geneza. promenljiva. Uvek treba spajati simboliku Meseca sa znakom u kojem se nalazi. opisuje imanje i ku u u ravnici i u ravni arskim predelima. to se i nasle uje sa njene strane. govori o lepoj baki i lepoti ena koja se prenosi i nasle uje. Genetika je putni ka. Kako Mesec simbolizuje imanje i ku u. dvor) ili ako je u konjunkciji sa Suncem. u znaku Lava. Ako je Merkur u znaku Jarca ili u Blizancima u trigonu sa Saturnom. onda opisuje neku devojku ili enu. a ako je Merkur u Strelcu ili je u aspektu sa Jupiterom. koj a je bila sklona rizicima i avanturi. Ako je Venera npr. onda on opisuje vrednu i radnu ge nezu. Ovaj polo aj Merkura u korpiji u 4. 4 . opisuje ensku genetiku ili neku devojku ili enu koja je imala te i ivot. Ovaj polo aj tako e opisuje i sve one slikare i umetnike. govori o kraljevskim i dvorskim ko ijama. ona e pimarnije opisati neku kafanu. a kako Bik simbolizuje oranicu. svira i. on u ovom znaku mo e govoriti i o nekom pretku koji je bio lekar. u kojem su vremenu iveli. vo njaci. Mesec u Raku u lo im aspektom sa Saturnom. koje je ubijeno i koje je moglo biti u nekoj velikoj i ivotnoj opasnosti. koji se nasle uje od porodice ili nekog pretka. Mesec u Vagi u 4. pa njaci. Venera u 4. govori o precima koji su prevozili putnike konjskom zapregom. opisuje neko g pretka koji je mogao biti pisar (Merkur) u sudu (Vaga). glume. pa su ovo i svi oni koji su bili peva i. Ovo je u ena. onda se radi o detetu koje je moglo umreti od neke podmukl e bolesti. muzike. naglo menjali svoje uslove ivota. Ako se Merkur nalazi npr. dok bi sa druge strane Mesec u Ribama govori o ivotu predaka koji su bili u blizini mora (Ribe). onda je to opis nekog imanja ili ku e u bliz ini vojnog utvr enja. koja je ubijena u ratu ili koja se udavila u reci ( korpija). Ako je Merkur u Biku. Mesec u Biku. ku i prvenstveno govori da osoba nasle uje intelekt od jednog roditelja. pune tale i ambari. Merkur je znati eljan. Ako je Mesec u Lavu u 4. livade. ku i govori o umetn i kom talentu. dok se aplikacioni aspekti vi e odnose na na e porodi ne uslove i budu e doga aje. Mesec u Jarcu jeste ku a u planini i govori o planinskom i brdskom poreklu. koji su ukra avali zidove starih manastira i crkvi (Jarac). a u znaku Vage. Venera u Ovnu jeste ena sa ma em. Merkur u Blizancima. istra iva ki. onda su ovo n ekada bile ku e u blizini mo varnih podru ja. koja je mogla proputovati celi svet. ako je Merkur u Devici. travar i koji je le io ljude. pa e u Ribama opisati nekog pretka koji je plovio brodom. gde se slu ila hrana. govori e o nasle enom intelektu od strane dede. po morima i okeanima u potrazi za nekom novom zemljom ili novim kontinentom. posebno ako je Merkur u 4. Mesec u Jarcu i u aspektu sa Merkurom. onda e opisati pretke koji su bili vrsni majstori. Ako se Venera nalazi u zna ku korpije. ku i govori i o smrtnosti dece u pro losti porodice. a bez obzira na to. trgovci. Ako je Merkur u korpiji u lo em aspektu sa Saturnom. opisuje nekog slikara na kraljevskom dvoru. ku i. pa u zn aku Riba govori i o tajnom ro enju nakog deteta u pro losti. Separacioni aspekti. Merkur u Bliznacima. Merkur simbolizuje decu. ispunjen patnja ma ili brigama. kao i o vojnom (Ovan) kuriru (Merkur). Merkur u Ribama i u aspektu sa Mesecom opisuje trgova ku luku ili centar na obali mora. ali i o smrtnosti u pro losti. prvenstveno opisuju. Ovo je putni ka genetika. Ako je Merkur u znaku Raka. a ristokratskog porekla i slavne. Mesec u Vodoliji opisuje genetiku. ku i u aspektu sa Mesecom.

a ukazuje i na bolesne pretke. Mars u Jarcu govori o mu koj genetici koja poti e i dolazi iz planinskih i brdovitih predela. Ako se Mars nalazi u znaku Lava ili Ovna. koji je bio drumski (Blizanci) razbojnik (Mars). Polo aj Marsa u znaku Riba. pobijena i u pro losti je moralo biti ubistava. a ako je Mars u aspektu sa Neptunom. planinskom kraju. Ako je Mars u znaku Raka. Ako je Jupiter o te en onda su ovo preci koji su mogli stradati od strane zakona. pa se ovde mo e govoriti i o divljim predelima. a pogotovo ako je Jupiter u lo em aspektu sa Marsom ili ako se nalazi u znaku korpije. Ako je Jupiter u znaku korpije i ako je jo lo e aspektovan od Marsa ili Saturna. u Lavu. pogotovo ako taka v Mars pravi aspekt i sa Venerom. komandant. nesklad i neprijateljstvo. govori o nekom mu kom pretku koji je bio konju ar. ena vojnik. ali isto tako i imanje ili ku u u kojoj je bila tala sa konjima. opisuje mu karca koji je bio ratni. Ako je Venera u znaku Riba. Saturnom govori o te koj sudbini mu karaca u ovoj porodici. strane zemlje i u ovoj ku i govori o stranom poreklu. mr nji. On primarno opisuje mu karce i nekog mu kog pretka. heroj. pored nekog jezera. pogotovo kada je Saturn u lo em aspektu sa Marsom. on opisuje mu karce u pro losti koji su bili skloni razuzdanom ivotu. a primarno ako je Jupiter u znaku Strelca ili u znaku Vage. koji se nasle uju sa kolena na koleno. opisuje nekog mu karca. planinske ljude koji su mogli biti travari. nesretna. Mars i Ovan re e opisuju naseljene predele. pogotovo u aspektu sa Saturnom ili Merkurom. ku i on opisuje staru kamenu ku u u planini. ali i na sklonost mu karaca ka intelektualnoj tiraniji. Jupiter u St relcu ili u Ribama. inostranstvo. ku i opisuje oveka iz pro losti. jer je pored Sunca glavna mu ka planeta. ali isto i izdaju u porodici. on opisuje gusarski ili ratni brod. govori o bogatim precima koji su mogli izgubiti veliki imetak. kao i na bolesti koje se prenose sa kolena na koleno. mo e se re i da je u pro losti neko ubijen zbog novca ili oplja kan. Mars u 4. u ku i je bilo sakriveno oru ije. on tada opisuje opasnosti kojima su ene u pro losti bile izlo ene. Jupiter u znaku Raka u 4. Saturn u 4. vojvode i generale. Mars u Raku opisuje ku u u kojoj je bilo oru ija. Ako je Mars u znaku Riba i jo u kvadratu sa Me secom. a ako je Saturn u aspektu sa Mesecom. ku a. ali i na pretke. magiji i ubistvima. ku i govori o staro j genezi. pored i u blizini mora. prokletstvu. a posebno ako je jo u aspektu sa Suncem. ku a) u pro losti. a Venera u Strelcu u aspektu sa Marsom. onda ukazuje na te u sudbinu i ivot oca. Ako je Saturn u Jarcu u 4. Jupiter u znaku Bika. Mars u Biku opisuje i ku u ili imanje (4. posebno ako je Jupiter npr. koji je bio u logoru. ku i govori o dedi ili nekom mu kom pretku. a pogotovo u trigonu sa Merkurom. ovaj aspekt primarnije upu uje na ubistvo (Mars) nekog deteta (Merku r). a ako je Jupiter u lo em aspektu sa Saturnom. a pogotovo ako je Mars i u kvadratu sa Jupiterom. a posebno u aspektu sa Mesecom. mo e govoriti o dedi koji je bio u vojnom zatvoru. Jupiter u Ovnu opisuje moralne i asne vojnike. bez mira. ku i opisuje udaljene i daleke predele. Ako je Saturn lo e aspektovan. a u Ribama to je gusar. ku i opisuje te i ivot majke i ena u op te. Ako je Mars u kvadratu sa Merkurom. ku i u Ovnu. Mars u Blizancima u 4. general. porodi nim (4. Saturn u Devici i u lo im aspektima. Ma rs u kvadratu sa npr. Jupiter lo e aspektovan u znaku Bika. vojnike i hrabre ranike. a ako je Mars u aspektu sa Saturnom. a isto tako i zapaljenu (Mars) ku u ili imanje od strane razbojnika. onda se mo e re i da je nekada davno jedan deda odbacio svoju veru i uzeo drugu veru. ku i jeste nemir. a primarno ako je Saturn jo u aspektu sa Suncem. a posebno o dedama. Mars u Devici. Ako je Saturn npr. Mesec) neprijateljima iz pro losti (Mars). Mars u lo em aspektu sa Venerom. Mars u Ovnu opisuje mu karce u pro losti sa oru ijem. ubistvo je moglo biti zbog neke ljubavi ili neke devojke (Venera). Saturn u Jarcu ukazuje na mudru genetiku. onda je to kamena ku a u planini. krvnim osvetama. Ako je npr. opisuje i mu karce u pro losti koji su bili skloni alkoholu. a ako su aspekti te ki. Jupiter u 4. Saturn u Raku u 4. vojske ili za vreme nekog pro log rata. onda on opisuje u enu genetiku. Ako je Saturn jo u aspektu sa Marsom. Mars u Vagi govori da je neki mu karac u pro losti smrtno stradao zbog sudske presude. koji su mogli biti sudije ili ljudi koji su sprovodili zakon. onda je 5 . ali isto tako i putni ku i trgova ku genetiku. Mars u Vodoliji. a Saturn u Ribama u 4. opisuje mu karce u pro losti. onda govorimo o tajnim (Ribe). pretka koji je bio gladijator u nekoj areni. Kroz ovu porodicu provla i se crta konzervativnosti i tradicionalnosti. ku i govori o bogatim precima i o bogatim imanjima. a ne o te en aspektima. Genetika je.sabljom. onda se mo e govoriti o nekoj eni ili devojci iz pro losti. odnosno izdaju zbog koje je neki mu karac ubijen. vojni pilot (Vodolija). onda postoje grehovi predaka i porodi ni grehovi. onda je to neki predak koji je iveo u divljem. Saturn u 4. Mars u Ovn u jeste vojnik. mudrog dedu. Ako je Mars u Ribama. ali opisuje i nekog dedu (Saturn) koji je bio mo an i slavan (Lav). jeste ena sa ma em na konju. primarno o mu karcima jer se radi o mu koj planeti. o tiraniji. u lo em aspektu sa Saturnom. Ako je Jupiter u znaku Blizanaca. govori o precima koji su bili religiozni i me u kojima je moglo biti popova i sve tenika. majore. Ako je Mars u znaku Bika. ukazivao bi na isto. poklana. koji su bili kova i i gvo ari. Ako Jupite r nije o te en upu uje na moralne i asne pretke. pored nekog vojnog (Mars) skladi ta (Bik).

Saturn u Blizancima. Saturn u Raku. da je u pro losti na imanju ili pored ku e moglo biti zak opano zlato ili blago. a ovo je i tipi na slika pada kralja. Ako je Saturn u Ribama .to i vojni logor. __________________ 6 . pa je na ovom mestu i na ovakav na in nemogu e obuhvatiti sve to se mo e opisati. ali i nema ki (Mars) logor. znakova i aspekata je beskrajna. ku i govori. koje su vodile preko planina. Simbolika planeta. mo e da govori o bolestima. opisuje ivot predaka u mra nim i umovitim predelima. a posebno jo u aspektu sa Mesecom. Ako je Saturn u Blizancima. onda su preci iveli u blizini kamenitih (Saturn) staza (Blizanci). onda mo emo govoriti i o precima koji su iveli na nekom golom i kamenitom ostrvu. on govori o dedi ili nekom mu kom pretku koji je pao i izgubio neku mo nu poziciju i polo aj. Ako je Saturn u znaku Lava. a ako je Saturn u aspektu sa Marsom. a posebno o nekom dedi (Saturn) koji je te ko oboleo na plu a (Blizanci). takvi predeli su bili prepuni razbo jnika. Saturn u Lavu u 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful